ܬܽܘܒ ܡܰܡܠܠܐ. ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܚ̈ܶܐ. ܒܰܝܬܳܐܺܝܬ

Un Mamllo sur le recueillement inédit du VIe siècle — Christine Moulin Paliard, [S. l.] : chez l’auteur – 2005, 150 p. (Diplôme : Sciences religieuses : Paris : Ecole pratique des hautes études : 2005)

 

ܬܽܘܒ ܡܰܡܠܠܐ. ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܚ̈ܶܐ. ܒܰܝܬܳܐܺܝܬ.

ܡܶܛܽܘܠ ܫܶܠܝܐ ܕܰܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܘܰܡܛܰܟܣܽܘܬܐ ܕܥܽܘܡܪܐ.

 

ܦܰܐܝܐ ܢܰܟܦܽܘܬܐ ܠܢܰܟ̈ܦܶܐ܆ ܘܰܟܢܺܝܟܽܘܬܐ ܠܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܡܛܰܟܣܽܘܬܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܩܶܢܝܳܢܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܘܥܽܘܬܪܐ ܕܡܶܬܟܰܢܰܫ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܒܶܗ ܫܟܺܝܚ܆ ܚܢܰܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܡܶܢܶܗ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܐܰܟܣܝܽܘܡܐ ܕܦܳܠܚ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܐ܆ ܡܶܢ ܐܶܣܟܺܡܐ ܒܰܪܳܝܐ ܕܰܠܒܽܘܫܗܽܘܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܰܐܟܣܝܽܘܡܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܦܳܠ̈ܚܶܐ ܕܡܰܠܟܐ ܫܡܰܝܳܢܐ܆ ܡܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ܆ ܘܢܰܟܦܽܘܬܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܝܢ܇ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܠܚܰܙ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܇ ܕܬܰܠܡܺܝܕܐ ܗܘ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܘܡܶܢ ܗܠܰܟܬܶܗ. ܘܚܰܘܪܶܗ ܘܰܠܒܽܘܫܶܗ. ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܘܡܰܫܬܝܶܗ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܗܽܘܦܳܟܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܐ ܕܡܶܫ̈ܬܰܡܫܳܢ ܒܛܶܟܣܐ܆ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܝܰܩܺܝܪܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܐ܇ ܐܳܦ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ܇ ܕܠܐ ܢܶܬܚܪܶܐ ܘܠܐ ܢܶܩܥܶܐ܇ ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܢܶܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܒܫܽܘܩܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ ܢܨܽܘܪ ܩܕܳܡ ܐܰܦ̈ܰܝܢ܆ ܘܟܽܠܥܶܕܳܢ ܢܚܽܘܪ ܒܳܗ̇. ܐܶܢ ܟܬܺܝܒ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܕܠܐ ܢܶܬܚܪܶܐ܆ ܢܶܫܬܐܶܠ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܐ ܘܥܰܝܛܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܟܬܺܝܒ ܕܠܐ ܢܶܩܥܶܐ܆ ܢܶܬܶܠ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܶܠܝܐ ܘܰܒܗܺܝܠܽܘܬܐ ܠܡܶܠܬܰܢ. ܘܶܐܢ ܐܰܡܺܝܪ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܢܶܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܒܫܽܘܩܐ܆ ܠܐ ܢܫܰܡܰܥ ܚܢܰܢ ܩܳܠܰܢ܇ ܒܒܰܝܬܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܰܢ܇ ܘܰܒܗܰܝܟܠܐ ܕܒܶܝܬ ܨܠܽܘܬܰܢ܇ ܘܰܒܥܶܕܳܢܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܳܦܠܐ ܒܫܽܘܩܐ ܟܬܺܝܒ ܕܡܰܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܩܳܠܶܗ. ܠܐ ܢܰܫܡܰܥ ܚܢܰܢ ܩܳܠܰܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܠܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܥܰܡܶܗ܇ ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܠܐ ܢܰܪܦܶܐ ܚܰܘܪܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܒܶܗ܇ ܘܢܶܬܦܢܶܐ ܟܽܠܥܶܕܳܢ ܠܒܶܣܬܪܰܢ. ܠܐ ܢܶܬܦܽܘܢ ܠܰܚܙܳܝܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܘܢܳܦܩܺܝܢ܇ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܚܙܳܬܰܢ ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܠܥܳܠܽܘ̈ܠܶܐ ܘܢܳܦܽܘ̈ܩܶܐ. ܠܐ ܢܶܦܗܶܐ ܚܰܘܪܰܢ ܥܰܠ ܐܶܣ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ܇ ܘܥܰܠ ܡܰܦܰܩܬܐ ܘܡܰܥܰܠܬܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܢܳܫܳܐ ܕܠܐ ܗܰܘܢܐ. ܠܐ ܢܰܪܓܙܺܝܘܗܝ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܐ. ܠܐ ܢܶܬܛܰܒܰܥ ܒܫܶܢܬܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܥܺܝܪܽܘܬܐ. ܠܐ ܬܶܬܕܰܠܰܚ ܢܰܦܫܰܢ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ. ܠܐ ܢܝܰܩܰܪ ܡܰܡܠܠܐ ܕܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܇ ܛܳܒ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ. ܠܐ ܢܣܺܝܡ ܒܽܘܪܟܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܶܐܣܟܺܝܡܐ܇ ܘܢܰܣܓܶܐ ܠܽܘ̈ܚܫܳܬܐ ܒܰܫܪܳܪܐ. ܠܽܘ̈ܚܫܳܬܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܠܘܳܬ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܒܰܨܠܽܘܬܐ. ܠܐ ܢܶܬܬܰܩܠܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܕܢܶܬܓܰܘܣܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܠܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒܰܢ ܫܺܝܛܽܘܬܐ ܒܩܰܘܡܰܢ ܕܰܩܕܳܡ ܐܠܗܐ܆ ܘܢܶܬܬܫܺܝܛ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܠܐ ܢܠܰܚܶܫ ܚܢܰܢ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ܆ ܕܠܐ ܢܠܰܚܫܽܘܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܥܠܰܝܢ. ܠܐ ܢܡܰܠܶܠ܆ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܡܠܠܐ. ܠܐ ܢܫܽܘܛ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܬܬܫܺܝܛ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܶܗ. ܠܐ ܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܫܶܓܡܐ܆ ܕܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܫܶܓܡܐ ܡܶܐܬܺܝܬܐ ܕܡܰܚܒ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܠܐ ܢܨܰܥܰܪ ܠܰܐܠܗܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܨܛܰܥܰܪ ܡܶܢܶܗ ܒܺܐܝܕܐ ܕܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܝܢ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܩܰܕܶܡ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܠܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܝ ܐܶܝܰܩܰܪ. ܘܫܳܝܽܘ̈ܛܰܝ ܢܶܨܛܰܥܪܽܘܢ. ܠܐ ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܰܢܨܰܥܰܪ ܒܨܰܥܪܰܢ ܠܰܐܠܗܐ܇ ܢܶܦܢܶܐ ܥܠܰܝܢ ܨܰܥܪܰܢ ܘܬܶܥܛܽܘܦ ܠܘܳܬܰܢ ܫܺܝܛܽܘܬܰܢ. ܠܐ ܢܫܽܘܛܺܝܘܗܝ ܠܗܰܘ ܕܥܰܒܕܰܢ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܓܶܝܪ ܣܓܺܝܕܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ. ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܡܶܬܝܰܩܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܠܶܗ ܐܳܬܶܝܢ ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢ ܒܰܢ. ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܥܰܝܢܐ ܕܚܰܙ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܒܶܣܬܪܳܟ: ܘܰܚܙܳܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܠܐ ܡܶܬܢܰܟܦܰܬ ܘܫܳܠܶܝܬ܆ ܐܰܘ ܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܠܗܐ܆ ܐܰܘ ܒܗܰܬ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܇ ܐܰܘ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ܇ ܕܠܐ ܬܶܨܛܰܥܰܪ ܘܬܶܬܡܰܠܰܠ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ܇ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܪܓܺܝܓܺܝܢ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢܳܟ ܛܳܒܳܐܺܝܬ. ܥܳܨܝܐ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܠܺܝܠܽܘܬܰܢ ܕܰܢܨܰܚܽܘܢܳܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܟܰܕ ܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢܳܢ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ܆ ܡܶܬܥܨܶܝܢ ܡܶܢ ܠܐ ܡܛܰܟܣܽܘܬܰܢ܆ ܕܰܢܣܺܝܡܽܘܢܳܢ ܒܰܡܢܳܬܐ ܕܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ܇ ܘܢܶܪܫܽܘܢ ܠܕܽܘܒܳܪܰܢ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܰܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܫܽܘܒܚܰܢ. ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܡܽܘܡܐ ܒܗܽܘ̈ܦܳܟܰܝܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܪܗܶܛܘ ܠܘܳܬܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܟܳܐܶܝܢ ܒܰܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܇ ܬܰܣܒܰܪ ܠܳܟ ܕܠܐ ܥܳܕܠܺܝܢ ܠܰܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܕܳܡܰܝܢ ܠܐ ܪܳܫܶܝܢ ܠܰܢ. ܬܶܪܢܶܐ ܠܳܟ ܕܠܐ ܫܳܝܛܺܝܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܩܕܳܡ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܫܺܝܛܽܘܬܰܢ ܕܰܩܕܳܡ ܐܠܗܐ.

ܢܶܙܕܗܰܪ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܒܝܰܩܺܝܪܽܘܬܐ ܕܰܐܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ. ܢܶܐܚܽܘܕ ܚܺܝܨܳܐܺܝܬ ܠܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܕܶܐܬܝܰܒܰܠܘ ܠܘܳܬܰܢ܆ ܠܐ ܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܰܙܳܝ̈ܰܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܢ ܡܶܢ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ܆ ܕܰܠܡܐ ܢܦܽܘܫ ܠܶܗ ܐܳܦ ܣܽܘܥܪܳܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬܰܢ܇ ܐܰܝܟ ܕܦܳܫܢܰܢ ܡܶܢ ܕܽܡܘܬܐ ܛܳܒܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ. ܐܳܦ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܙ̈ܳܝܶܐ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܢܶܬܟܰܚܰܕ. ܢܶܒܗܰܬ ܗܳܫܐ ܐܳܦܶܢ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܐܢ̈ܳܫܳܐ. ܘܰܢـܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܽܘܡܪܰܢ. ܕܠܐ ܢܰܘܒܶܕ ܬܰܩܢܽܘܬܶܗ. ܢܶܙܕܗܰܪ ܐܳܦܶܢ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܠܐ ܢܶܫܬܩܶܠ ܡܶܢܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܣܳܥܪܺܝܢ ܠܰܢ ܣܳܥܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒܰܢ ܙܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܘܪܰܦܝܽܘܬܐ܆ ܫܳܝܛܺܝܢ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܰܢ. ܘܡܶܬܝܰܐܒܺܝܢܰܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܳܫܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܘܠܐ ܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܠܰܢ. ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܳܐܦ ܒܫܶܢܬܰܢ ܥܰܡ ܐܠܗܐ ܢܡܰܠܶܠ. ܘܡܶܢ ܗܶܪܓܐ ܕܥܺܝܪܽܘܬܰܢ ܕܒܶܗ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܕܳܡܟܺܝܢܰܢ. ܒܶܗ ܢܶܪܢܶܐ. ܘܰܒܠܺܠܝܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܐ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܨܠܽܘܬܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܶܗ. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦܶܢ ܒܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܡܬܰܚ̈ܡܶܐ ܕܰܨܠܽܘܬܐ܆ ܢܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܨܠܽܘܬܐ ܕܟܺܝܬܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܨܛܰܕܶܐ ܒܩܰܘܡܰܢ. ܒܗܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܟܽܠܢܳܫ. ܐܰܪܐ ܘܶܐܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ ܚܳܙܶܐ܇ ܩܳܠܳܟ ܠܐ ܫܳܡܰܥ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܬܙܺܝܥ ܒܳܟ ܪܶܢܝܐ ܕܡܶܕܶܡ܇ ܡܩܰܕܶܡ ܝܳܕܰܥ ܡܳܢܐ ܥܬܺܝܕ ܗܘܰܝܬ ܕܬܶܪܢܶܐ܆ ܗܳܫܐ ܕܪܳܡ ܩܳܠܐ ܕܠܽܘ̈ܚܫܳܬܳܟ ܘܦܳܗܶܐ ܚܙܳܝܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܳܟ܇ ܘܰܡܠܰܝܬܳܝܗܝ ܒܓܳܠܐ ܠܰܐܬܪܐ ܕܫܰܠܝܽܘܬܐ܆ ܘܰܫܓܺܝܫܽܘܬܐ ܠܕܽܘܟܬܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܳܗ̇ ܫܶܬܩܐ: ܥܳܒܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ: ܕܠܐ ܢܶܚܙܶܐ ܘܢܶܕܰܥ ܐܶܢ̈ܶܝܢ܆

ܠܐ ܟܰܕ ܨܳܠܶܐ ܐܶܕܢܶܗ ܕܢܶܫܡܥܳܟ ܕܥܰܡܶܗ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢܬ܇ ܢܶܫܡܰܥ ܩܳܠܳܟ ܕܠܰܐܚܪܺܢܐ ܡܠܰܚܶܫ ܐܰܢܬ܇ ܘܢܶܫܒܩܳܟ ܘܢܺܐܙܰܠ ܠܶܗ. ܠܐ ܬܶܬܰܓܰܪ ܠܰܨܠܽܘܬܐ ܒܰܫܡܐ܇ ܘܬܶܗܘܶܐ ܦܳܥܠܐ ܠܡܰܡܠܠܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܕܰܨܠܽܘܬܐ ܒܰܥܒܳܕܐ.

ܚܣܽܘܢ ܥܝܳܕܳܟ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܘܰܦܢܺܝ ܠܢܳܡܽܘܣܳܟ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܫܒܽܘܩ ܥܽܘܡܪܐ ܒܬܰܩܢܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܟܰܚܬܳܝܗܝ. ܠܡܳܢܐ ܥܰܠܬ ܠܶܗ ܘܰܐܥܶܠܬ ܠܓܰܘܶܗ ܒܠܺܝܠܽܘܬܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒܐ ܚܰܘܪܐ ܛܳܒܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ. ܢܶܣܰܒ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܡܽܘܬܐ ܫܰܦܺܝܪܬܐ ܡܶܢ ܪܰܒܶܗ. ܢܶܬܟܰܚܰܕ ܐܳܦܶܢ ܡܶܢ ܡܫܰܥܒ̈ܕܶܐ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܕܒܰܐܝܕܐ ܕܶܚܠܬܐ ܘܫܶܬܩܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܪܰܐ܇ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܕܶܚܠܬܐ ܘܫܶܠܝܐ ܘܝܰܩܺܝܪܽܘܬܐ ܕܶܐܣܟܺܝܡܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܚܢܰܢ ܡܨܰܥܪܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܶܐܣܟܺܝܡܰܢ܆ ܘܫܳܝܛܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܒܡܰܡܠܠܰܢ܆ ܘܰܡܒܰܣܪܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܒܩܰܘܡܰܢ ܫܓܺܝܫܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܢܶܚܙܶܐ ܐܳܦܶܢ ܠܰܛܠܴ̈ܝܶܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܒܰܐܝܕܐ ܕܶܚܠܬܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ. ܢܚܽܘܪ ܒܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܠܕܰܝܳܢܐ ܘܰܠܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ܇ ܕܰܐܝܢܐ ܫܶܬܩܐ ܕܝܰܩܺܝܪܽܘܬܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ. ܢܫܰܐܶܠ ܘܢܺܐܠܰܦ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܐ܇ ܕܒܰܐܝܕܐ ܬܰܚܡܶܨܬܐ ܘܟܽܘܚܳܕܐ ܘܕܶܚܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܰܘܡܗܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܕܡܽܘܬܐ܇ ܠܩܰܘܡܰܢ ܕܰܩܕܳܡ ܐܠܗܐ. ܢܺܐܠܰܦ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ܆ ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܢܚܽܘܪ ܕܰܟܡܐ ܡܶܬܝܰܩܪܺܝܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܆ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܒܕܶܚܠܬܐ ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܡܳܢܐ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܒܡܰܡܠܠܐ ܝܰܬܺܝܪܐ. ܐܰܝܢܐ ܗܶܢܝܳܢܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܽܘܚ̈ܫܳܬܐ܇ ܕܰܡܒܰܛ̈ܠܳܢ ܠܳܟ ܡܶܢ ܨܠܽܘܬܐ. ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܥܳܠܡܐ ܘܰܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܫܳܛܘ܆ ܘܰܠܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܢܳܫ̈ܳܝܐ ܐܰܣܠܺܝܘ: ܕܡܶܢ ܪܶܗܛܐ ܕܒܳܬܰܪ ܐܠܗܐ ܠܐ ܢܦܽܘܫܽܘܢ܆ ܘܰܐܢܬ܆ ܐܦ ܠܐ ܡܶܢ ܡܰܡܠܠܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܟ ܒܶܗ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܡܶܫܬܐܶܠ ܐܰܢܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܐܺܝܩܳܪܶܗ܆ ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܰܠܡܐ ܬܶܚܣܰܪ ܚܰܝ̈ܰܝܟ ܟܰܕ ܠܐ ܝܳܬܰܪ ܐܰܢܬ ܡܶܕܶܡ܇ ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܢܳܬܐ ܕܓܺܗܰܢܐ܇ ܟܰܕ ܗܶܢܝܳܢܐ ܒܫܺܝܛܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܠܰܝܬ ܠܳܟ. ܐܰܘ ܨܰܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܐܰܘ ܠܐ ܬܩܽܘܡ ܩܕܳܡ ܐܠܗܐ ܒܰܨܠܽܘܬܐ. ܦܰܩܳܚ ܠܳܟ ܕܬܶܕܡܰܟ܆ ܘܠܐ ܬܙܰܡܰܪ. ܦܽܘܫ ܠܳܟ ܠܒܰܪ ܒܒܶܛܠܳܢܳܟ܆ ܘܠܐ ܬܶܥܽܘܠ ܬܨܰܥܰܪ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܡܶܬܝܰܩܰܪ ܒܳܗ̇.

ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܐܶܡܪܶܬ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܦܰܝܳܐ܆ ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܠܰܙܗܺܝܪܽܘܬܐ ܕܪ̈ܰܒܳܢܶܐ܀

ܢܝܰܩܪܺܝܘܗܝ ܗܳܟܺܝܠ ܒܕܶܚܠܬܐ ܘܰܒܚܽܘܒܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܡܠܰܟ ܕܰܢܝܰܩܪܰܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܇ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀