ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܩܦܺܝܣ ܡܶܛܽܠ ܰܐܝܠܶܝܢ ܕܛܳܒ ܣܰܓܺܝ ܗܳܘܶܝܢ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܰܡܡܳܬ. ܡܛܰܟܰܣ ܕܶܝܢ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܺܝܠܠܳܟܣܺܝܢܳܘܣ.

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܩܦܺܝܣ

ܡܶܛܽܠ ܰܐܝܠܶܝܢ ܕܛܳܒ ܣܰܓܺܝ ܗܳܘܶܝܢ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܰܡܡܳܬ.

ܡܛܰܟܰܣ ܕܶܝܢ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܺܝܠܠܳܟܣܺܝܢܳܘܣ.

 

ܙܳܕܶܩ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܟܦܽܘܪܝܳܐ ܕܰܒܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܰܘܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܆ ܕܢܶܣܰܒ ܠܡܶܫܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܢܶܪܫܽܘܡ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܬܠ̈ܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ.

ܡܶܬܪܫܶܡ ܦܠܳܢ ܐܶܡܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܒܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܥܶܕܳܢܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܢ ܩܰܪܺܝܒ ܠܰܡܡܳܬ ܢܨܰܠܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ:

ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܡܳܪܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܚܶܠܘ. ܕܳܠ ܬܽܘܩܦܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܢ ܡܖ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܫܪܳܐ ܒܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܡܙܰܓܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܟܰܪܣܳܐ ܡܰܦܪܝܰܬ ܖ̈ܽܘܚܳܢܶܐ.

 

ܘܢܳܦܰܚ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܒܳܗ̇ ܐܰܥܬܰܪܬ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ.

 

ܩܪܳܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܐܳܡܰܪ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ:

ܕܢܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܢܙܺܝܥ ܐܶܢܽܘܢ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܬܽܘܩܦܶܗ. ܐܶܬܡܰܙܓ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܬܶܬܡܰܙܰܓ ܒܗܽܘܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܣܓܺܝܕܰܬ ܒܟܽܠ ܕܡܰܘܠܕܳܐ ܖ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܡܰܦܪܝܳܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ.

 

ܘܬܳܠܐܶ ܩܳܠܶܗ

ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝ̈ܢ.

 

ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܳܫܶܕ ܡܶܫܚܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܽܘܠܳܠܐܳ. ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܐܳܫܶܕ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܨܰܠܐܶ:

ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܒܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܕܟܶܝܢ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐܳ܆ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ܆ ܢܶܬܢܰܗܪܽܘܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

 

ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܥܡܶܕ܆ ܘܛܳܒܰܥ ܒܡܽܘܪܽܘܢ ܢܳܛܶܦ ܕܡܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ.

 

ܫܠܶܡ ܘܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܛܶܟܣܳܐ