ܬܘܒ ܡܐܡܪܐ ܕܥܒܝܕ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ

ܬܘܒ

ܡܐܡܪܐ ܕܥܒܝܕ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ.

ܥܠ ܕܫܐܠܗ ܐܢܫ ܕܐܢ ܡܫܢܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ

ܡܢ ܐܢܫ ܡܐ ܕܚܳܛܐ ܐܘ ܦܳܢܐ ܨܐܕܘܗܝ ܡܐ ܕܬܳܒ.

 

 

1 ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܫܘ̈ܐܠܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܆ ܠܘ ܡܢ ܪܥܝܢ ܢܦܫܢ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܥܒܕ ܠܘܬ ܡܫ̈ܐܠܢܝܢ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܒܗܘܢ ܓܝܪ ܣܺܝܡ ܫܪܳܝܐ ܕܟܠ ܒܥܬܐ܆ ܐܝܕܐ ܕܡܗܝܡܢܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥܐ. ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܫܠܝܛ ܠܢ ܕܐܝܟܢ ܕܗܘ ܢܫܐܠ ܘܢܒܥܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܡܰܦ̈ܣܳܢ ܕܢܫ̈ܬܐܠܢ܆ ܘܡܘܬܖ̈ܢ ܒܫܘ̈ܐܠܗܝܢ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܡܬܒܥܐ ܠܬܠܡܝܕܐ ܫܘܐܠܐ ܕܥܠ ܗܕܐ܆ ܕܐܢ ܡܫܢܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܢ ܐܢܫ ܒܥܕܢܐ ܕܚܳܛܐ܆ ܐܘ ܦܳܢܐ ܠܘܬܗ ܒܙܒܢܐ ܕܬܝܒܘܬܗ. ܐܠܐ ܕܢܫܐܠ ܘܢܒܥܐ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܠܐ ܢܚܛܐ. ܘܐܢ ܓܕܫ ܘܚܛܐ܆ ܩܠܝܠܐܝܬ ܢܒܣܘܪ ܚܛܝܬܗ܆ ܘܢܬܦܢܐ ܠܬܘܬ ܢܦܫܐ.

 

2 ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܘܩܛܝܢܝܢ ܫܘ̈ܐܠܐ ܕܥܠ ܗܕܐ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܫ ܠܐ ܢܚܛܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܘܩܛܝܢܝܢ ܦܚ̈ܐ ܕܰܨܠܶܝܢ ܠܗ ܠܗܰܘ ܕܡܰܚܛܐ ܠܢ. ܗܰܘ ܕܩܕܡܐܝܬ ܚܦܝܛ ܕܢܨܘܕ ܠܢ܆ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܨܳܐܕ܆ ܡܬܦܪܣ ܕܐܝܟܢܐ ܠܐ ܢܫܬܪܐ ܡܢ ܦܟܖ̈ܝܢ. ܘܐܝܟ ܙܢܐ ܕܗܕܐ ܕܢܬܬܨܝܕ ܘܠܐ ܢܫܬܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܨܝܕܝܢܢ܆ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܕܚܘܦܛܐ ܕܒܥܠܕܒܒܢ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܳܝ ܕܠܐ ܢܚܛܐ܆ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܚܳܛܝܢܢ ܢܬܘܒ܆ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܕܥܘܕܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ.

 

3 ܡܕܝܢ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܡܫܢܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܐܘ ܠܐ ܡܫܢܐ ܡܫܢܢ ܒܥܕܢܐ ܕܚܳܛܶܝܢ ܚܢܢ ܢܐܡܪ ܘܒܦܝܣܩ̈ܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܠܬܐܘܪܝܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܒܥܘ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ܆ ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܕܣܢܝܩܝܢ ܕܢܐܠܦܘܢ ܥܠ ܗܕܐ.

 

4 ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܕܩܘܕܫܐ ܗܰܘ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܥܕܢܐ ܕܥܡܕܢ܆ ܢܣܒܢܢ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܠܘ ܕܒܙܒܢ ܢܟܬܰܪ ܠܘܬܢ ܘܒܙܒܢ ܕܢܬܪܚܩ ܡܢܢ ܢܣܒܝܢܢ ܠܗ. ܐܠܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܗܝ̈ܟܠܐ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܢܕܝܪ ܒܗ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܘܣ܆ ܕܗܝܟܠܗ ܐܢܬܘܢ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܥܡܪܐ ܒܟܘܢ. ܘܬܘܒ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܕܦܓܖ̈ܝܟܘܢ ܗܝ̈ܟܠܐ ܐܢܘܢ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܥܡܪܐ ܒܟܘܢ܆ ܗܰܘ ܕܩܒܠܬܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ܆ ܐܙܕܒܢܬܘܢ ܓܝܪ ܒܕ̈ܡܝܐ. ܗܘܰܝܬܘܢ ܗܟܝܠ ܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ ܒܦܓܖ̈ܝܟܘܢ ܘܒܪܘܚܟܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܠܗܐ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܗܝ̈ܟܠܐ ܐܢܬܘܢ ܘܢܘ̈ܣܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܡܛܠ ܕܥܳܡܪ ܒܢ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܚܛܝܬܐ ܕܗܳܘܝܐ ܒܰܥܒܳܕܐ ܐܘ ܒܚܘܫܒܐ܆ ܕܬܣܬܘܪ ܠܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ.

 

5 ܐܚܪܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܚܛܺܝܬܐ ܕܗܘܝܐ ܒܣܘܥܖ̈ܢܐ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܗܘ ܟܦܘܪܝܐ ܕܒܐܠܗܐ. ܐܢ ܢܚܛܐ ܗܟܝܠ ܒܰܥܒܳܕܐ܆ ܗܝܡܢܘܬܢ ܕܒܐܠܗܐ ܕܠܐ ܙܘܥܙܥܐ ܡܟܬܪܐ. ܠܐ ܡܫܬܕܝܢ ܚܢܢ ܡܶܢ ܣܺܝܡܰܬ ܒܢܝ̈ܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܐܦܠܐ ܒܪܐ ܕܟܝܢܐ ܟܡܐ ܐܢ ܢܚܛܐ ܘܢܣܟܠ ܒܐܒܘܗܝ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܪܚܩܐ ܠܗ ܗܳܝ ܕܰܚܛܳܐ ܒܐܒܘܗܝ܆ ܕܠܐ ܢܫܬܡܗ ܒܪܗ. ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܢܚܛܐ ܒܪܐ ܘܢܣܟܠ܆ ܠܐܝܩܪܐ ܕܒܪܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܐ ܡܘܒܕ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܐܒܘܗܝ ܢܨܒܐ ܘܢܥܒܕܝܘܗܝ ܡܟܪܙܐ.

 

6 ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܰܘ ܒܪܐ ܙܥܘܪܐ ܕܦܰܪܚ ܢܟ̈ܣܘܗܝ ܘܒܕܪ ܩܢܝܢܗ ܕܐܒܘܗܝ ܒܝܬ ܙܢ̈ܝܬܐ܆ ܠܐ ܐܘܒܕ ܐܝܩܪܐ ܕܒܪܘܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܫܒܝܐ ܘܫܕܐ ܠܐܒܘܗܝ ܥܗܝܕ ܗܘܐ ܟܡܐ ܠܡ ܗܫܐ ܐܓܝܖ̈ܐ ܐܝܬ ܒܝܬ ܐܒܝ ܕܝܬܝܪ ܠܗܘܢ ܠܚܡܐ. ܘܐܢܐ ܗܪܟܐ ܠܟܦܢܐ ܐܒܕ ܐܢܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܚܛܝܐ ܘܟܠܗ ܗܢܐ ܚܛܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗ̇ ܝܪܬܘܬܐ ܕܫܩܠ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܙܰܪܩ ܒܒܝ̈ܫܬܐ܆ ܐܦ ܗܟܢܐ ܠܐܠܗܐ ܐܒܘܗܝ ܩܳܪܐ ܗܘܐ. ܘܗܕܐ ܡܘܕܥܐ܆ ܕܠܐ ܐܰܪܚܩܰܬ ܡܢܗ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ܆ ܗܳܝ ܕܝܳܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܩܪܐ ܐܒܐ ܠܐܠܗܐ.

 

7 ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܕܢܬܚܫܚ ܒܡܠܬܐ ܗܕܐ ܘܐܒܘܢ ܠܐܠܗܐ ܢܩܪܐ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܐܝܬ ܒܢ. ܡܛܠ ܕܓܠܝܐ ܗܝ ܕܗܳܢܘܢ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܠܗܐ ܡܢ ܡܘܠܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܗܘܢ ܕܢܬܚܫܚܘܢ ܒܡܠܬܐ ܗܕܐ܆ ܘܠܐ ܡܦܣ ܠܗܘܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܐܒܘܢ ܕܒܫ̈ܡܝܐ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ. ܘܐܝܕܝܥܐ ܕܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܥܕܟܝܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܇ ܗܰܘ ܕܝܳܗܒ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܗܕܐ. ܥܡܝ̈ܕܐ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܓܠܝܐ ܗܝ ܘܝܕܝܥܐ܆ ܕܒܥܕܢܐ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܠܖ̈ܐܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܨܠܘܬܐ ܗܕܐ ܬܳܢܝܢ ܒܦܪܗܣܝܐ ܐܝܟ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܪܢ܆ ܘܟܢ ܡܬܩܪܒܝܢ ܠܖ̈ܐܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ.

 

8 ܘܝܕܝܥܐ ܕܟܠܢ ܐܘ ܒܣܓܝ ܐܘ ܒܙܥܘܪ܆ ܐܘ ܒܚܘܫܒܐ ܐܘ ܒܣܘܥܪܢܐ܆ ܒܢ ܕܠܐ ܡܚܰܝܰܒ ܠܚܛܝܬܐ ܠܝܬ. ܘܐܢ ܟܠܢ ܡܚܝ̈ܒܝ ܒܚܛܝܬܐ ܐܝܬܝܢ܆ ܡܢ ܟܠܢ ܡܕܝܢ ܪܚܝܩ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܡܡܪܚܝܢܢ ܕܢܩܥܐ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ܆ ܒܥܕܢܐ ܕܠܖ̈ܐܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܩܳܪܒܺܝܢܢ. ܐܢ ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܕܩܘܕܫܐ ܡܛܠ ܚܛܝܬܢ ܫܰܢܝ ܡܢܢ܆ ܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܐܒܘܢ ܠܐܠܗܐ ܩܳܪܝܢܢ. ܐܢ ܟܕ ܠܝܬ ܒܢ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܕܗܕܐ ܡܰܦܰܣ ܠܢ ܕܢܥܒܕ: ܗܐ ܪܘܫܥܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܡܪܘܕܘܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ: ܘܺܐܝܬܰܝܢ ܒܢ̈ܝ ܦܚܡܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܒܢܘ ܡܓܕܠܐ ܕܠܫܡܝܐ ܢܶܣܩܘܢ܆ ܘܰܕܗܰܘ ܬܘܒ ܕܰܥܒܰܕ ܢܦܫܗ ܐܠܗܐ ܒܡܪܚܘܬܗ ܘܰܨܒܳܐ ܕܢܚܛܘܦ ܐܝܩܪܐ ܠܢܦܫܗ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ܆ ܗܰܘ ܕܡܛܠ ܗܕܐ܆ ܐܦ ܐܝܩܪܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܘܒܕ.

 

9 ܘܐܦܠܐ ܕܝܢ ܗܳܢܘܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܗܠܝܢ܇ ܒܥܕܢܐ ܕܖ̈ܐܙܐ ܩܪܝܢ ܐܒܘܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗܘܢ ܥܳܒܕܝܢ ܗܕܐ܆ ܐܠܐ ܗܽܘ ܟܗܢܐ ܕܩܳܐܡ ܒܪܝܫ ܥܡܐ ܡܰܦܣ ܠܗܘܢ ܕܗܕܐ ܢܐܡܪܘܢ. ܗܰܘ ܕܐܦܠܐ ܠܗ ܫܠܝܛ ܠܗ ܕܢܩܪܐ ܐܒܘܢ ܠܐܠܗܐ܇ ܐܘ ܕܢܰܦܣ ܠܐܚܖ̈ܢܐ ܕܗܕܐ ܢܐܡܪܘܢ܇ ܐܢ ܩܳܝܡܐ ܗܳܝ ܕܰܡܫܰܢܶܐ ܠܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܢ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܚܳܛܐ.

 

10 ܡܛܠ ܕܠܐ ܟܗܢܐ ܘܠܐ ܥܡܐ ܡܨܶܝܢ ܚܢܢ ܕܢܣܒܪ ܕܡܚܪܪܝܢܢ ܡܢ ܚܛܝܬܐ܇ ܐܢ ܫܪܝܪܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܘܣ܇ ܕܚܕ ܗܘ ܪܒ ܟܘܡܖ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܇ ܕܠܐ ܒܝܫܘ ܘܕܠܐ ܛܘܠܫܐ ܕܦܪܝܩ ܡܢ ܚܛܗ̈ܐ ܘܡܪܰܝܰܡ ܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܪ܇ ܕܟܠ ܪܒ ܟܘܡܖ̈ܐ ܕܩܳܐܡ ܕܢܩܪܒ ܩܘܖ̈ܒܢܐ ܘܕܒ̈ܚܐ ܚܠܦ ܚܛܗ̈ܐ: ܘܳܠܐ ܠܗ ܕܠܘܩܕܡ ܚܠܦ ܢܦܫܗ ܢܩܰܪܶܒ ܕܒܚ̈ܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܚܠܦ ܥܡܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܕܡܛܠ ܕܰܡܚܰܝܰܒ ܠܚܛܝܬܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܚܘܣܝܐ ܕܒܝܕ ܩܘܖ̈ܒܢܐ.

 

11 ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܢܡܘܣܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܘܫܐ: ܟܠ ܟܗܢܐ ܕܡܰܣܶܩ ܗܘܐ ܩܘܖ̈ܒܢܐ ܠܐܠܗܐ: ܠܘܩܕܡ ܚܠܦ ܢܦܫܗ ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܩܘܖ̈ܒܢܐ ܘܗܝܕܝܢ ܚܠܦ ܥܡܐ܇ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܕܐ ܕܕܺܝܰܬܩܐ ܚܕܰܬܐ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܟܠܗܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܚܠܦ ܢܦܫܗܘܢ ܠܘܩܕܡ ܡܩܪܒܝܢ ܕܒܚܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܚܠܦ ܥܡܐ. ܟܕ ܩܕܡܐܝܬ ܫܳܐܶܠ ܒܨܠܘܬܗ: ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܘ̈ܗܝ ܕܝܠܗ: ܘܕܘܟܝܐ ܕܢܦܫܗ ܘܕܦܓܪܗ܇ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܘܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܚܛܝܬܐ܇ ܟܕ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ ܕܕܟܝܘܬ ܢܦܫܗ: ܨܠܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܠܐܠܗܐ ܡܩܰܪܶܒ.

 

12 ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܫܡܠܐ ܠܗܘܢ ܠܕܒ̈ܚܐ ܐܠܗܝ̈ܐ: ܘܓܡܪ ܠܗܘܢ ܠܖ̈ܐܙܐ ܒܡܚܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܆ ܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܦܠܓ ܠܗ ܠܩܘܕܫܐ ܠܐܚܖ̈ܢܐ܇ ܩܕܡ ܕܗܽܘ ܐܝܟ ܣܢܝܩܐ ܢܣܒܝܘܗ̱ܝ. ܟܕ ܒܗܕܐ ܩܕܡ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܡܰܟܪܶܙ܆ ܕܗܽܘ ܢܣܰܒ ܠܗ ܩܕܡܐܝܬ ܠܩܘܕܫܐ ܕܢܬܚܣܐ ܒܗ܆ ܘܗܝ ܕܝܢ ܠܚܖ̈ܢܐ ܡܦܰܠܶܓ ܠܗ. ܕܬܫܬܡܠܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܗܳܝ ܕܠܘܩܕܡ ܚܠܦ ܢܦܫܗ ܢܩܰܪܶܒ ܘܗܝܕܝܢ ܚܠܦ ܥܡܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܠܘ ܚܠܦ ܢܦܫܗ ܩܕܡܐܝܬ ܡܩܪܒ ܗܘܐ܆ ܐܦܠܐ ܗܽܘ ܩܕܡܐܝܬ ܩܳܪܶܒ ܗܘܐ. ܡܕܝܢ ܩܘܪܒܢܗ ܣܳܗܕ ܥܠܘܗܝ܆ ܕܚܰܛܳܝܐ ܗܘ. ܐܝܟ ܚܰܛܳܝܐ ܓܝܪ ܫܳܩܶܠ ܠܗ ܠܩܘܕܫܐ ܕܢܬܚܣܐ ܒܗ܆ ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܫܪܟܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܡܦܠܓ ܠܗ.

 

13 ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܟܕ ܡܦܠܓ ܠܗܘܢ ܠܖ̈ܐܙܐ ܗܟܢܐ ܩܳܥܶܐ. ܕܦܓܪܐ ܕܐܠܗܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ. ܘܕܡܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ. ܟܰܕ ܡܰܥܗܕ ܒܒܪܬ ܩܠܗ ܗܳܝ ܕܡܢ ܡܪܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܟܕ ܡܦܰܠܶܓ ܠܗܘܢ ܠܖ̈ܐܙܘܗܝ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ܇ ܕܗܢܘ ܦܓܪܝ ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܡܬܩܨܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ܆ ܘܗܢܘ ܕܡܝ ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܡܬܐܫܕ ܠܫܘܒܩܢܐ. ܗܐ ܡܕܝܢ ܩܪܒܝܢܢ ܠܪܐܙܘܗܝ ܕܦܪܘܩܢ܇ ܐܝܟ ܣܢܝ̈ܩܐ ܘܚܛܝ̈ܐ ܩܪܒܝܢܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܒܥܐ ܣܡܐ ܐܠܐ ܠܟܐܒܐ܆ ܘܠܐ ܐܣܝܘܬܐ ܚܫܚܐ ܐܠܐ ܠܗܰܘ ܕܟܪܝܗ. ܠܐ ܠܡ ܓܝܪ ܣܢܝܩܝܢ ܚܠܝ̈ܡܐ ܥܠ ܐܣܝܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ. ܝܕܝܥܐ ܡܕܝܢ ܕܟܠ ܕܩܳܪܶܒ ܠܖ̈ܐܙܐ ܠܫܘܒܩܢ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܢܳܣܶܒ ܠܗܘܢ. ܐܢ ܟܗܢܐ ܘܐܢ ܥܡܐ. ܘܐܢ ܠܝܬ ܒܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܢ ܚܛܝ̈ܐ܆ ܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܐܘ ܟܗܢܐ ܩܳܪܶܐ ܠܪܘܚܐ܇ ܐܘ ܥܡܐ ܡܬܩܪܒ ܠܖ̈ܐܙܐ.

 

14 ܥܡ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ. ܕܐܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܝܬ ܒܢ܆ ܐܦܠܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܬ ܒܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܩܪܒܝܢܢ ܠܩܘܕܫܐ ܟܕ ܠܐ ܥܡܝܕܝܢܢ. ܓܠܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܐܢ ܡܫܢܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܡܬܝ ܕܚܳܛܶܝܢܢ܆ ܐܦ ܡܥܡܘܕܝܬܢ ܡܪܚܩܐ ܡܢܢ. ܗܺܝ ܓܝܪ ܡܥܡܘܕܝܬܢ ܪܘܚܐ ܗܝ ܕܩܘܕܫܐ. ܝܘܚܢܢ ܠܡ ܐܥܡܕ ܒܡܝ̈ܐ. ܐܡܪ ܡܪܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܐܢܬܘܢ ܬܥܡܕܘܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܠܐ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܟܕ ܐܶܡܰܪ ܗܕܐ. ܥܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܥܠ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܒܥܶܠܺܝܬܐ܇ ܒܕܡܘܬ ܠܫܢ̈ܐ ܕܢܘܪܐ. ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܡܚܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܩܳܪܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܡܥܡܘܕܝܬܗܘܢ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܒܪܘܚܐ ܗܘܬ ܒܠܚܘܕ. ܒܡܝ̈ܐ ܓܝܪ ܥܡܝܕܝܢ ܗܘܰܘ ܡܢ ܝܘܚܢܢ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܗܫܐ ܕܥܡܝܕܝܢܢ܆ ܠܘ ܪܛܝܒܘܬܗܘܢ ܕܡܝ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܒܗܘܢ ܥܡܝܕܝܢܢ: ܐܘ ܕܗܝܢܘܬܗ ܕܡܫܚܐ ܕܚܢܢ ܡܳܫܚܺܝܢܢ: ܡܟܬܪܝܢ ܠܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܢ܆ ܐܠܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܰܘ ܕܒܝܕ ܡܫܚܐ ܘܡܝ̈ܐ ܡܶܬܡܰܙܰܓ ܒܢܦ̈ܫܬܢ ܘܒܦܓܖ̈ܝܢ. ܗܢܐ ܡܟܬܪ ܠܘܬܢ ܐܦ ܒܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ܆ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܢ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܥܡܘܕܝܬܢ ܫܪܝܪܬܐ.

 

15 ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܒܟܠܙܒܢ ܥܡܝ̈ܕܐ ܚܢܢ܆ ܡܛܠ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܪܘܚܐ ܒܢ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܘܠܝܬ ܚܛܺܝܬܐ ܕܡܰܨܝܐ ܡܫܠܚܐ ܡܢܢ ܡܥܡܘܕܝܬܢ. ܠܐ ܓܰܘܪܐ ܘܠܐ ܓܢܒܘܬܐ. ܘܠܐ ܙܢܝܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܘܩܪܐ܆ ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܥܪܢܐ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܟܦܘܪܝܐ ܕܒܐܠܗܐ ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܡ ܫ̈ܐܕܐ. ܡܢ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܫܪܪܐ ܡܰܪܚܶܩ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܥܠܘܗܝ ܕܢܟܬܪ ܐܝܟܐ ܕܫܪܐ ܣܛܢܐ܆ ܐܝܕܐ ܓܝܪ ܫܘܬܦܘܬܐ ܐܝܬ ܠܡܫܝܚܐ ܥܡ ܣܛܢܐ܆ ܐܘ ܠܕܡܗܝܡܢ ܥܡ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ܆ ܐܘ ܠܗܝܟܠܐ ܥܡ ܕܫܐܕ̈ܐ. ܐܢ ܡܦܣ ܗܟܝܠ ܕܢܐܡܪ ܕܰܡܫܰܢܶܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܢ ܢܦܫܐ: ܗܰܘ ܕܫܶܩܠܰܬ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܛܗ̈ܐ ܡܫܢܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܗܢܐ ܪܘܫܥܐ ܡܪܚܩ. ܘܐܦܠܐ ܓܝܪ ܚܛܗ̈ܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܩܪܘܢ ܗܠܝܢ. ܟܦܘܪܝܐ ܓܝܪ ܕܒܐܠܗܐ ܠܘ ܚܛܺܝܬܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܡܪܘܕܘܬܐ ܕܥܠ ܡܖ̈ܘܬܗ܆ ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܕܡܳܚܝܐ ܥܡܗ ܩܪܒܐ.

 

16 ܟܡܐ ܓܝܪ ܐܢ ܢܣܟܠܘܢ ܥܡܘܖ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܐܘ ܝܬܒ̈ܝ ܐܬܪܐ ܒܡܠܟܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܡܫܠܛ: ܘܓܠܝܐܝܬ ܐܘ ܟܣܝܐܝܬ ܢܥܒܪܘܢ ܢܡܘ̈ܣܘܗܝ: ܟܕ ܠܐ ܠܨܠܡܘ̈ܗܝ ܡܬܒܖ̈ܝܢ ܘܠܐ ܠܝܘ̈ܩܢܘܗܝ ܡܘܩܕܝܢ: ܐܢ ܕܝܢ ܘܢܓܕܫ ܘܬܗܘܐ ܗܕܐ ܡܶܢ ܫܓܘܫܝܐ ܕܥܡܐ: ܒܪܫܥܬܗ ܡܩܒܠܐ ܡܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܐܣܝܘܬܐ. ܟܕ ܥܒܘ̈ܕܝܗ̇ ܡܩܒܠܝܢ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܡܘܬܐ: ܐܢ ܕܝܢ ܢܓܕܫ ܘܛܪܘܢܐ ܢܩܘܡ ܒܡܕܝܢܬܐ: ܘܢܡܪܕ ܥܡܗ ܥܡܐ ܐܘ ܐܬܪܐ: ܘܠܨܠܡܘ̈ܗܝ ܘܠܝܘ̈ܩܢܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܕܡܰܠܟܐ: ܗܳܢܘܢ ܕܒܚܙܬܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܫܘ̈ܕܥܢܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܕܥܠ ܐܬܪܐ ܐܘ ܡܕܝܢܬܐ: ܠܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡܫܚܪ ܘܡܬܒܪ: ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܡܒܰܛܶܠ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܠܟܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ: ܘܡܚܘܐ ܡܪܘܕܘܬܗ ܕܠܩܘܒܠܗ: ܓܠܝܐܝܬ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܣܬܥܪܐ܇ ܐܦ ܠܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܟܦܪܝܢ ܒܐܠܗܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܥܡܕܗܘܢ܇ ܐܘ ܟܕ ܡܕܒܚܝܢ ܠܫ̈ܐܕܐ܇ ܐܘ ܟܕ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܠܚܖ̈ܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܟܦܖ̈ܘ ܒܡܪܘܬܗ ܕܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܘܕܝܘ ܒܐܚܪܢܐ ܛܪܘܢܐ܆ ܡܪܚܩ ܡܢܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܰܘ ܕܢܣܰܒܘ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܡܫܢܝܐ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܡܠܟܐ ܘܢܡܘ̈ܣܘܗܝ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܚܕܬܐܝܬ ܛܪܘܢܐ ܩܐܡ ܒܗ̇.

 

17 ܘܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ ܢܣܬܟܠ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܩܘܒܠܗ̇܇ ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܡܢ ܚܢ̈ܦܐ ܘܣܓ̈ܕܝ ܠܨܠܡ̈ܐ ܟܝܬ ܘܠܒܖ̈ܝܬܐ: ܘܡܢ ܦܝܠܣܘ̈ܦܐ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܡܗ ܒܝܬ ܝܘ̈ܢܝܐ܆ ܕܐܫܬܟܚ ܠܘܬܗܘܢ ܡܕܡ ܡܕܡ ܡܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܐܝܬ ܕܒܟܐܢܘܬܐ. ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܒܬܪܝܨܘܬܐ. ܐܝܬ ܕܠܪܓܬܐ ܕܦܓܪܐ ܙܟܘ. ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܥܠ ܪܚܡܬ ܕܗܒܐ ܒܣܪܘ. ܘܠܘܬ ܐܚܖ̈ܢܐ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܗܘܬ ܘܶܐܫܬܰܟܚܰܬ܇ ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܫܬܟܚܘ ܒܗܘܢ܆ ܡܣܠܝ̈ܢ ܐܢܝܢ ܥܡ ܣܛܢܐ. ܗܰܘ ܕܠܗ ܦܳܠܚܝܢ ܗ̱ܘܘ܆ ܘܠܝܬ ܠܗ ܨܒܝܢܐ ܠܚܕ ܡܢ ܦܠܚ̈ܘܗܝ ܒܚܕܐ ܡܢ ܛܒ̈ܬܐ ܢܬܝܕܥ܇ ܘܒܗܠܝܢ ܠܐ ܗܘܰܘ ܡܖ̈ܘܕܐ ܕܠܩܘܒܠܗ܆ ܘܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܟܦܪܘ ܠܗܘܢ ܒܣܛܢܐ ܘܐܘܕܝܘ ܒܐܠܗܐ܇ ܡܛܠ ܕܐܫܬܟܚܘ ܠܘܬܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܐܠܐ ܐܦ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܫܟܝ̈ܚܢ ܗܘ̈ܝ ܒܗܘܢ܆ ܚܢ̈ܦܐ ܘܦܠܚ̈ܝ ܠܫܐܕ̈ܐ ܡܬܐܡܪܝܢ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܟܦܖ̈ܘ ܒܣܛܢܐ ܘܐܘܕܝܘ ܒܐܠܗܐ.

 

18 ܝܘܡܢ ܕܝܢ ܐܢ ܐܢܫ ܡܢ ܚܢ̈ܦܐ ܐܘ ܡܢ ܫܡܖ̈ܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܥܡܝܕܝܢ: ܢܬܩܪܒ ܠܥܡܕܐ ܩܕܝܫܐ: ܘܐܦ ܟܕ ܠܐ ܢܬܘܒܘܢ ܡܶܢ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܟܦܖ̈ܝܢ ܒܣܛܢܐ ܘܡܘܕܝܢ ܒܗ ܒܡܫܝܚܐ܆ ܥܡ ܙܕܝ̈ܩܐ ܡܢܝܐ ܠܗܘܢ܆ ܘܒܐܬܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܩܝܡܐ ܠܗܘܢ ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܕܟܦܖ̈ܝܢ ܒܣܛܢܐ ܘܡܘܕܝܢ ܒܐܠܗܐ ܐܳܬܶܝܢ ܠܥܡܕܐ܆ ܘܡܩܒܠܝܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܰܘ ܕܠܰܘ ܡܢ ܥܒ̈ܕܝܗܘܢ ܢܣܒܝܢ ܠܗ܇ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܗܐ ܒܟܠ ܒܝ̈ܫܢ ܡܬܗܦܟܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܒܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܘܥܡܕܐ ܕܒܫܡܗ: ܡܩܒܠܝܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ: ܝܕܝܥܐ ܡܕܝܢ. ܕܡܢ ܟܦܘܪܝܐ ܕܒܫܡܗ ܒܠܚܘܕ ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܡ ܫܐܕܐ܇ ܡܫܢܐ ܡܢܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܢܩܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܒܗ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܗܰܘ ܕܟܦܪ ܒܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܩܒܠ ܕܢܥܡܪ ܒܬܘܬܒܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܢܘܟܪܝܐ.

 

19 ܐܠܐ ܐܟܒܪ ܢܐܡܪ ܐܢܫ܆ ܕܐܦ ܒܫܪܟܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܡܫܢܐ ܡܢܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܆ ܘܡܐ ܕܬܳܒܢܰܢ ܡܢܗܘܢ ܦܢܐ ܠܘܬܢ. ܘܐܢ ܡܫܢܐ ܡܢܢ ܡܰܢܘ ܗܰܘ ܕܡܰܥܒܶܕ ܒܢ ܕܢܬܘܒ ܡܢ ܚܛܗ̈ܝܢ܆ ܬܝܒܘܬܐ ܓܝܪ ܒܠܥܕ ܪܘܚܐ ܠܐ ܗܘܝܐ. ܒܨܘ̈ܡܐ ܘܫܗܖ̈ܐ ܘܙܕ̈ܩܬܐ ܘܨܠܘ̈ܬܐ܆ ܘܟܐܒܐ ܐܡܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܡܥ̈ܐ ܐܫܝ̈ܕܬܐ ܕܒܟܠܥܕܢ ܘܬܐܢ̈ܚܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ܇ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ ܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ܇ ܕܡܢܐ ܢܨܠܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܘܳܠܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ܇ ܐܠܐ ܗܽܘ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܨܠܐ ܚܠܦܝܢ ܒܬܐܢ̈ܚܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢ܇ ܕܡܳܐܫ ܕܝܢ ܠܒ̈ܘܬܐ ܗܽܘ ܝܳܕܥ ܕܡܢܐ ܗܝ ܬܪܥܝܬܐ ܕܪܘܚܐ܇ ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܨܠܝܐ ܚܠܦ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܚܳܙܶܝܬ ܕܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܠܘܬ ܬܝܒܘܬܐ ܡܝܬܐ ܠܢ܆ ܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܘܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܒܢܦܫܢ. ܘܬܐܢ̈ܚܬܐ ܕܒܥܘܗܕܢܐ ܕܚܛܗܝ̈ܢ ܩܕܡܐܝܬ ܗܽܘ ܟܣܝܐܝܬ ܡܕܝܠ ܒܢ.

 

20 ܘܐܢ ܡܪܚܩ ܠܗ ܡܢܢ ܒܫܥܬܐ ܕܚܳܛܝܢܢ܆ ܗܠܝܢ ܡܰܢܘ ܡܕܝܠ ܒܢ. ܐܠܐ ܛܟ ܐܳܡܰܪ ܐܢܬ ܨܒܝܢܢ. ܘܠܗ ܠܨܒܝܢܢ ܡܢܘ ܡܙܝܥ ܠܗ ܛܒܬܐ. ܘܡܰܢܘ ܡܥܕܪ ܠܗ ܒܥܒܕܗ̇ ܕܛܒܬܐ. ܠܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܆ ܘܠܐ ܫܡܥ ܐܢܬ ܡܢܐ ܩܳܥܶܐ ܦܘܠܘܣ܇ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܡܚܦܛ ܒܟܘܢ܇ ܐܦ ܠܡܶܨܒܳܐ ܐܦ ܠܡܣܥܪ܇ ܗܘ ܡܕܡ ܕܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܚܙܝܬ ܕܗܘ ܡܙܝܥ ܠܗ ܠܨܒܝܢܢ ܠܛܒܬܐ: ܘܗܘ ܓܳܡܪ ܠܗ ܠܨܒܝܢܢ ܒܥܒܕܐ܆

 

21 ܐܠܐ ܐܟܒܪ ܬܐܡܪ ܕܡܕܝܢ ܠܝܬ ܚܐܪܘܬܐ. ܐܝܬܝܗ̇ ܚܐܪܘܬܐ. ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܢ ܕܡܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܕܒܪܐ ܒܩܛܝܪܐ܇ ܠܐ ܐܶܡܪܶܬ ܠܟ ܕܥܨܝܐ ܠܗ ܪܘܚܐ ܠܢܦܫܢ ܕܬܣܥܘܪ ܛܒܬܐ. ܐܠܐ ܡܓܪܓ ܠܗ̇ ܘܡܫܕܠ ܠܗ̇܇

 

22 ܘܐܝܟܐ ܗܳܘܶܐ ܠܡ ܪܘܚܐ ܟܕ ܚܳܛܝܐ. ܕܠܐ ܟܠܗ̇ ܡܢ ܚܛܝܬܐ. ܚܙܰܝܬ ܕܶܐܬܓܰܠܝܰܬ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܠܐ ܕܳܒܰܪ ܒܩܛܝܪܐ ܠܘܬ ܛܳܒܬܐ: ܘܠܐ ܟܳܠܶܐ ܒܐܢܢܩܐ ܡܢ ܠܘܬ ܒܝܫܬܐ܆ ܐܠܐ ܠܨܒܝܢܢ ܝܳܗܶܒ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܟܕ ܥܒܝܕ ܗܘ ܡܚܦܛܢܐ ܐܘ ܡܟܠܝܢܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܣܛܢܐ ܒܩܛܝܪܐ ܕܳܒܰܪ ܠܢ ܠܒܝ̈ܫܬܐ܆ ܘܠܐ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܒܐܢܢܩܐ ܢܳܓܶܕ ܠܢ ܠܘܬ ܛܒ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܥܒܝ̈ܕܝܢ ܚܙ̈ܝܐ. ܘܠܐܝܟܐ ܕܡܨܛܠܐ ܨܒܝܢܐ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܠܢ ܡܚܦܛܢ̈ܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ: ܗܳܝ ܕܡܢ ܡܝ̈ܐ ܢܣܒܢܢ܆ ܒܢ ܗܺܝ ܐܡܬܝ ܕܚܳܛܶܝܢܢ. ܡܛܠ ܕܟܡܐ ܐܢ ܢܚܛܐ ܥܡܝܕܐ ܥܡܝܕܐ ܗܘ܆ ܘܠܐ ܟܠܝܐ ܠܗ ܠܨܒܝܢܢ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܒܩܛܝܪܐ܆ ܐܠܐ ܡܬܬܦܝܪܐ ܒܢ ܘܟܐܝܐ ܒܢ ܟܣܝܐܝܬ܇ ܡܐ ܕܚܙܝܐ ܠܢ ܕܡܨܛܠܝܢܢ ܠܘܬ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܢܗܘ ܕܝܕܥ ܗܘܢܐ ܕܢܩܒܠ ܟܐܬܗ̇: ܘܐܢ ܐܨܛܒܝ ܚܘܫܒܐ ܘܩܒܠ ܟܘܘܐܢܐ. ܐܬܚܣܟ ܡܢ ܚܛܝܬܐ܆ ܒܪܫܥܬܗ ܕܳܢܚܐ ܥܠܘܗܝ ܒܢܘܗܪܗ̇܆ ܘܡܳܠܝܐ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܡܚܕܐ ܚܕܘܬܐ ܘܒܘܣܡܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܥܕܐ ܓܕܫܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܙܳܟܶܝܢ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܒܥܕܢܐ ܕܩܪܒܗܘܢ. ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܡܬܬܦܝܣ ܚܘܫܒܐ ܠܪܘܚܐ ܕܒܗ: ܐܠܐ ܡܰܦܩ ܠܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ ܠܥܒܳܕܐ܆ ܒܪܫܥܬܗ ܚܳܫܟ ܒܝܬܐ ܕܢܦܫܐ܇ ܘܥܛܪ ܟܘܠܗ ܒܬܢܢܐ ܕܥܩܬܐ܆ ܘܡܬܡܠܐ ܟܪܝܘܬܐ ܘܬܘܬ ܢܦܫܐ. ܡܟܣܝܐ ܒܗܬܬܐ ܠܐܦܝ̈ܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ. ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܬܬܥܝܩ܇ ܘܡܗܦܟ ܐܦܘ̈ܗܝ ܡܢ ܢܦܫܐ.

 

23 ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܚܐܪ ܗܘܐ ܦܘܠܘܣ ܡܳܠܟ ܠܢ܆ ܕܠܐ ܬܥܝܩܘܢ ܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܐܬܚܬܡܬܘܢ ܒܗ ܠܝܘܡܐ ܕܦܘܪܩܢܐ. ܫܡܰܥܬ ܐܝܟܢܐ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܡܘܕܥ ܠܢ ܦܘܠܘܣ: ܘܕܒܢ ܗܘ ܐܦ ܟܕ ܚܳܛܶܝܢܢ: ܘܕܡܬܬܥܝܩ ܥܠ ܚܛܝܬܢ܆ ܠܐ ܠܡ ܬܥܝܩܘܢ ܠܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܕܒܟܘܢ. ܗܐ ܡܕܝܢ ܒܢ ܗܘ ܘܡܙܗܪ ܠܢ ܕܠܐ ܢܚܛܐ ܘܢܥܝܩܝܘܗܝ ܕܠܐ ܢܰܕܥܶܟ ܡܢܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܟܣܝܬܐ ܕܢܦܫܢ. ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܦܘܠܘܣ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܪܘܚܐ ܠܐ ܬܕܥܟܘܢ. ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ܆ ܬܥܝܩܘܢܝܗܝ ܒܚܛܝܬܐ܇ ܘܢܕܥܟ ܢܘܗܪܗ ܡܢ ܢܦܫܟܘܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܕܠܩܐ ܒܟܘܢ܆ ܚܝܠܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܩܢܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܠܘܩܒܠ ܐܖ̈ܟܘܣ ܘܫܘܠܛܢܐ ܡܬܟܬܫܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܥܡ ܖ̈ܘܚܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܡܩܪܒܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܘܥܠ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܘܰܢܝ̈ܳܚܰܘܗܝ ܥܡ ܐܘ̈ܠܨܢܘܗܝ ܡܒܣܪܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝ̈ܢ ܪܬܚܐ ܕܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܡܰܥܒܶܕ ܒܢ. ܘܟܕ ܐܝܕܥ ܦܘܠܘܣ ܕܡܢܘ ܚܝܠܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܗ ܕܪܘܚܐ: ܡܰܪܬܐ ܠܢ ܒܝܘܠܦܢܗ: ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܪܳܬܚܺܝܢ ܒܪܘܚ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ.

 

24 ܟܕ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܒܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܟܠܥܕܢ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܰܥܡܺܝ̈ܕܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܚܛܶܐ ܒܰܩܛܝܪܐ ܠܐ ܟܳܠܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܠܦ ܘܡܓܪܓ. ܠܐ ܕܝܢ ܥܳܪܶܩ ܡܢ ܢܦܫܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܗ̇ ܒܥܕܢܐ ܕܚܛܝܬܐ܇ ܘܦܢܐ ܠܘܬܗ̇ ܡܐ ܕܬܳܒܰܬ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܗܰܘ ܕܡܣܒܪ ܗܕܝܘܛܐܝܬ. ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚ ܠܗ ܠܘܬܢ ܕܠܐ ܚܫܚܘ.

 

25 ܠܡܢܐ ܟܕ ܡܫܢܐ ܡܢܢ ܡܐ ܕܚܳܛܶܝܢܢ ܐܘ ܕܘܝܐ܀ ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܚܛܝܬܢ ܡܕܡ ܡܚܣܪܐ ܠܗ̇ ܐܘ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܨܐܘܬܐ ܡܛܝܐ܆ ܐܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܛܪ ܢܦܫܗ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܢ ܕܠܐ ܢܬܢܟܐ ܡܢ ܚܛܝܬܢ: ܡܕܝܢ ܘܐܦ ܗܘ ܡܚܝܠܐ ܗܘ܆ ܘܕܡܫܥܒܕ ܠܢܟܝ̈ܢܐ ܐܟܘܬܢ. ܐܠܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܗܘ. ܚܣ܀

 

26 ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܒܢܦܫܢ. ܘܒܙܒܢ ܡܬܩܦܣ ܡܢܗ̇܆ ܘܒܙܒܢ ܕܳܢܰܚ ܥܠܝܗ̇. ܘܟܕ ܡܬܩܦܣ ܠܐ ܡܫܢܝܐ. ܘܟܕ ܕܳܢܰܚ܆ ܠܘ ܡܢ ܕܘܟ ܐܳܬܶܐ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܢܘܗܪܐ ܗܢܐ ܕܟܝܢܐ: ܒܒܳܒܬܐ ܗܘ ܕܥܝܢܐ ܘܐܦ ܟܕ ܛܦܝܐ: ܐܠܐ ܠܐ ܚܳܙܝܐ ܒܗ ܡܛܠ ܕܦܪܝܣ ܥܠܝܗ̇ ܬܠܝܦܐ: ܡܐ ܕܝܢ ܕܶܐܬܦܰܬܚܰܬ ܚܳܙܝܐ ܒܢܘܗܪܐ ܗܰܘ ܕܒܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ: ܟܕ ܡܫܬܘܬܦ ܠܢܘܗܪܐ ܒܰܪܳܝܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܪܘܚܐ ܫܪܐ ܒܢܦܫܢ ܐܝܟ ܢܘܗܪܐ ܒܒܳܒܬܐ. ܘܐܢ ܢܩܪܘܡ ܥܠܘܗܝ ܡܗܡܝܢܘܬܐ ܐܝܟ ܬܠܝܦܐ ܥܠ ܒܒܬܐ ܕܥܝܢܐ: ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܢܦܫܢ ܠܐ ܚܳܙܶܝܢܢ ܒܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܩܦܘܠ ܡܗܡܝܢܘܬܐ ܡܢ ܐܦ̈ܝ ܗܘܢܐ: ܘܢܚܝܪ ܕܟܝܘܬܗ ܕܨܒܝܢܢ ܠܘܬ ܢܘܗܪܐ ܪܘܚܢܐ ܕܒܢ܆ ܒܪܫܥܬܗ ܦܳܓܥ ܢܘܗܪܐ ܒܢܘܗܪܐ ܐܝܟ ܢܘܗܪܐ ܕܫܡܫܐ ܒܢܘܗܪܐ ܟܝܢܝܐ ܕܒܥܝܢܐ܆ ܘܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܬܖ̈ܝܗܘܢ ܡܬܢܗܪ ܚܙܝܐ.

 

27 ܠܐ ܗܟܝܠ ܦܐܝܐ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܪܘܚܐ܇ ܕܡܰܪܚܶܩ ܘܦܳܢܶܐ ܒܥܕܢܐ ܕܚܛܝܬܐ ܘܕܬܝܒܘܬܐ܇ ܘܢܚܘܝܘܗܝ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܚܝܠܐ ܘܒܝܫܐ ܘܥܪܘܩܐ܇ ܘܩܐܡ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܘܚܐܪ ܠܢ ܕܢܬܘܒ ܡܢ ܚܛܝܬܢ܇ ܘܢܗܘܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܘܟܢ ܢܐܬܐ ܘܢܫܪܐ ܠܘܬܢ. ܘܡܢܐ ܡܘܬܪ ܠܝ܇ ܐܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܙܕܕܩ ܐܢܐ ܫܳܪܐ ܒܝ. ܐܢ ܒܥܕܢܐ ܓܝܪ ܕܡܦܘܠܬܐ ܠܐ ܡܫܬܟܰܚ ܠܘܬܝ ܘܝܳܗܒ ܐܝܕܐ ܘܡܩܝܡ ܠܝ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܪܓܫ ܒܥܘܕܪܢܗ.

 

28 ܐܝܢܐ ܗܘ ܐܣܝܐ ܕܡܐ ܕܰܚܙܐ ܠܟܪܝܗܐ ܕܰܢܦܠ ܒܟܘܪܗܢܐ ܡܪܦܐ ܠܗ ܘܡܫܢܐ܇ ܘܡܐ ܕܰܦܢܐ ܠܚܽܘܠܡܢܐ ܗܝܕܝܢ ܐܳܬܐ ܠܘܬܗ܆ ܠܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܙܒܢܐ ܕܟܘܪܗܢܐ ܡܬܐܡܢ ܐܣܝܐ ܠܘܬ ܟܪܝܗܐ: ܘܡܐ ܕܶܐܬܐ ܠܚܘܠܡܢܐ ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠܘܗܝ: ܗܳܝ ܕܝܢ ܡܶܬܦܢܶܐ ܠܥܒܳܕܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܐܢ ܗܟܝܠ ܘܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܗܘܢ ܣܟܠܬܐ ܕܗܠܝܢ: ܘܡܫܢܐ ܪܘܚܐ ܡܢ ܢܦܫܐ܆ ܒܙܒܢܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܠܳܚܡܐ ܗܘܬ ܠܗ ܕܰܢܫܰܢܶܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܟܘܪܗܢܗ܇ ܡܛܠ ܕܚܠܝܡܐ ܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܐܣܝܐ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܗ ܕܡܪܢ܆ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ. ـ.. ܢܦܫܐ ܗܟܝܠ ܒܟܘܪܗܢܗ̇ ܘܒܚܘܠܡܢܗ̇܆ ܒܟܠܙܒܢ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܩܪܝܒܘܬܗ̇ ܕܪܘܚܐ.

 

29 ܗܰܘ ܡܐ ܕܠܒܫܗ̇ ܚܕܐ ܙܒܢ ܡܝ̈ܐ ܠܐ ܬܘܒ ܫܠܚܐ ܠܗ̇܆ ܐܠܐ ܒܝܰܕ ܟܦܘܪܝܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܢ ܓܝܪ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܠܒܫܐ ܠܗ܆ ܒܟܦܘܪܝܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܫܠܚܐ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܟܦܘܪܝܐ ܠܘܩܒܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ܆ ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܚܫܘܟܐ ܠܘܩܒܠ ܢܘܗܪܐ.

 

30 ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܕܩܘܕܫܐ ܗܰܘ ܕܢܣܒܢܢ ܡܢ ܐܠܗܐ܆ ܢܦܫܐ ܗܘ ܕܢܦܫܢ܇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܒܡܫܝܚܘܬܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗܽܘܢ ܠܫܠܝ̈ܚܐ܆ ܘܠܟܠܢ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܚܠܦ ܢܦܫܐ ܩܕܡܝܬܐ ܪܘܚܐ ܢܣܒܢܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ ܢܦܫܐ ܠܢܦܫܢ ܐܝܟ ܢܦܫܐ ܠܦܓܪܢ. ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝܬܐ ܗܳܝ ܕܢܣܒ ܐܕܡ: ܒܡܰܦܘܚܺܝܬܐ ܢܣܒܗ̇ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܢܦܰܚ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܢܫܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܐܕܡ ܠܰܢܦܶܫ ܚܰܝܐ. ܘܒܚܕܬܐ ܬܘܒ ܟܬܝܒ܆ ܕܰܢܦܰܚ ܝܫܘܥ ܒܐܦܝ̈ܗܘܢ ܕܬܠܡܝ̈ܕܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܕܩܰܒܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܕܐܢ ܬܫܒܩܘܢ ܚܛܗ̈ܐ ܕܐܢܫ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܗ. ܘܐܢ ܬܐܚܕܘܢ ܕܐܢܫ ܐܚܝܕܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܪܘܚܐ ܕܫܳܒܩ ܚܛܗ̈ܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܥܳܪܩ ܡܢ ܚܛܗ̈ܐ. ܠܐ ܗܟܝܠ ܦܐܝܐ ܕܢܐܡܪ ܕܡܫܢܐ ܪܘܚܐ ܡܢ ܩܕܡ ܚܛܗ̈ܐ. ܐܠܐ ܚܛܝܬܐ ܥܪܩܐ ܡܢ ܩܕܡ ܪܘܚܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܚܫܘܟܐ ܡܕܥܟ ܠܗ ܠܢܘܗܪܐ܆ ܐܠܐ ܢܘܗܪܐ ܡܛܠܩ ܠܗ ܠܚܫܘܟܐ. ܗܟܢܐ ܠܘ ܪܘܚܐ ܥܳܪܶܩ ܡܢ ܩܕܡ ܚܛܝܬܐ܆ ܐܠܐ ܚܛܝܬܐ ܡܫܢܝܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ.

 

31 ܐܢ ܗܟܝܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܢܦܫܐ ܗܘ ܕܢܦܫܢ: ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܒܡܦܘܚܝܬܐ ܐܬܝܗܒ ܠܢ ܐܝܟ ܗܳܝ ܢܦܫܐ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܝܕܥܐ ܕܐܢ ܡܫܢܐ ܡܢܢ܆ ܒܪܫܥܬܗ ܡܝܬܐ ܡܳܝܬܐ ܠܗ̇ ܢܦܫܢ܆ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܡܳܐܬ ܦܓܪܐ ܡܚܕܐ ܕܡܫܢܝܐ ܡܢܗ ܢܦܫܐ ܗܕܐ ܕܥܡܪܐ ܒܗ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܦܓܪܐ ܒܪܫܥܬܗ ܕܡܳܐܶܬ: ܒܫܘܢܝܐ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ ܣܢܝܩ: ܘܠܐ ܚܘܠܡܢܐ ܡܟܝܠ ܡܩܒܠ: ܘܠܐ ܐܢ ܟܐܝܒܐ ܥܝܢܗ ܡܬܚܠܡܐ: ܘܠܐ ܐܢ ܬܒܝܪܐ ܪܓܠܗ ܡܬܥܨܒܐ: ܘܠܐ ܐܢ ܦܫܝܓܐ ܐܝܕܗ ܡܬܬܪܨܐ: ܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܗܕ̈ܡܘܗܝ ܐܢ ܐܝܬ ܒܗ ܢܟܝܢܐ ܡܨܝܐ ܕܢܐܬܐ ܠܚܘܠܡܢܐ ܘܠܬܘܪܨܐ: ܡܛܠ ܕܐܬܓܠܙ ܠܗ ܡܢ ܚܝܘܬܐ: ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܢܦܫܐ ܐܢ ܢܪܚܩ ܡܢܗ̇ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܇ ܗܘܝܐ ܠܗ̇ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܫܠܕܐ ܕܦܓܪܐ܇ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܡܟܝܠ ܕܬܩܒܠ ܚܘܠܡܢܐ ܕܚܕ ܡܢ ܚܛܗ̈ܝܗ̇܇ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܬܬܣܝܡ ܣܡܐ ܘܥܨܒܐ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܡܪܓܫܢܘܬܐ. ܚܙܶܐ ܠܟ ܡܢ ܡܬܘܡ ܐܣܝܐ ܕܡܰܐܣܐ ܠܫܠܕܐ: ܐܘ ܕܡܟܪܟ ܥܨܒܐ ܥܠ ܗܕܡܐ ܕܦܣܝܩ ܘܫܩܝܠ ܡܢ ܓܘܫܡܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܠܘܬ ܢܦܫܐ ܐܝܬ ܐܬܪܐ ܠܚܘܠܡܢܐ܇ ܐܘ ܡܫܟܚܐ ܕܬܩܢܐ ܬܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܚܛܗ̈ܝܗ̇܇ ܐܢ ܢܫܰܢܘܢ ܡܢܗ̇ ܚܝ̈ܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܰܫܩܰܠܬ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ.

 

32 ܒܪ ܐܢܫܐ ܓܝܪ ܥܬܝܩܐ ܡܬܩܪܐ ܗܰܘ ܕܩܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܗܰܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܇ ܢܦܫܐ ܡܕܝܢ ܡܩܘܝܢܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܪܘܚܐ ܗܘ ܕܩܘܕܫܐ. ܗܰܘ ܕܠܰܘ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܦܓܖ̈ܢܝܐ܆ ܐܠܐ ܘܐܦ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܡܟܬܪܐ ܒܗ. ܘܠܘܬ ܩܕܝ̈ܫܐ ܣܳܥܪܐ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܘܥܳܒܕܐ ܐܬܘ̈ܬܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܓܖ̈ܡܝܗܘܢ ܕܐܢܫܐ ܟ̈ܐܢܐ: ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܘܣܗ̈ܕܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ ܟܠܗܘܢ: ܟܕ ܢܦܫܐ ܕܟܝܢܐ ܠܝܬ ܒܗܘܢ: ܐܶܬܪܰܚܩܰܬ ܠܗ̇ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܒܝܕ ܡܘܬܐ. ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܘܬܗܘܢ ܡܟܬܪ ܘܒܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܘܝܘ ܕܡܥܒܕ ܒܗܘܢ ܐܬܘܬܐ ܘܬܕܡܖ̈ܬܐ. ܘܡܢ ܚܝܠܗ ܕܒܗܘܢ ܩܥܝܢ ܫ̈ܐܕܐ ܘܡܒܓܢܝܢ ܕܝ̈ܘܐ. ܘܐܦ ܟ̈ܐܒܐ ܡܬܛܪܕܝܢ ܘܡܬܪܕܦܝܢ ܟܘܖ̈ܗܢܐ. ܘܒܙܒܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܐܡܬܝ ܕܦܢ̈ܝܢ ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܠܦܓܖ̈ܝܗܘܢ: ܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܗܘܢ ܡܫܟܚܝܢ ܠܗ܇ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܪܚܩ ܘܠܐ ܡܪܚܩ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܙܒܢܐ ܘܢܣܒܘܗܝ ܡܢ ܡܝ̈ܐ.

 

33 ܘܩܝܡܬܐ ܬܘܒ ܕܝܠܢ܆ ܡܢ ܚܝܠܗ ܕܪܘܚܐ ܕܒܢ ܗܘܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܡܝܬܝܢ܆ ܠܐ ܡܬܩܪܐ ܡܘܬܗܘܢ ܡܘܬܐ. ܐܠܐ ܫܥܬܐ. ܨܒܐ ܐܢܐ ܠܡ ܐܚ̈ܝ ܕܬܕܥܘܢ ܐܡܪ ܦܘܠܘܣ܆ ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܕܡܟܝܢ ܠܐ ܬܗܘܐ ܟܪܝܐ ܠܟܘܢ܇ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܢ̈ܫܐ ܕܣܒܪܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ.

 

34 ܡܕܝܢ ܒܚܢ̈ܦܐ ܘܒܝܘ̈ܕܝܐ ܒܠܚܘܕ ܠܝܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܬܝ ܕܡܳܝܬܝܢ ܡܺܝ̈ܬܐ ܐܢܘܢ܆ ܘܠܘ ܕܡ̈ܟܐ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܡܬܝܩܪܐ ܩܒܘܪܬܐ ܕܦܓܖ̈ܝܗܘܢ ܘܠܐ ܡܬܠܘܝܢ ܒܡܙܡܘܖ̈ܐ ܘܒܬܫܒ̈ܚܬܐ. ܡܛܠ ܕܡܝ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܒܫܪܪܐ܆ ܘܠܐ ܚܝ̈ܐ ܕܕܡܟܝܢ. ܡܗܝܡܢܐ ܕܝܢ ܥܡܝܕܐ ܐܡܬܝ ܕܡܐܬ: ܘܐܦܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܛܝܐ: ܘܖ̈ܶܒܽܘ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܐܢ ܣܥܝܖ̈ܢ ܠܗ: ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܳܐܬ: ܘܒܡܥܡܘܕܝܬܗ ܒܟܦܘܪܝܐ ܠܐ ܐܘܒܕ: ܘܠܣܚܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܣܚܬܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܠܐ ܐܫܝܓ: ܐܡܬܝ ܕܡܫܢܝܐ ܢܦܫܗ ܡܢ ܦܓܪܗ: ܘܡܐܬ ܡܘܬܐ ܕܟܝܢܐ. ܐܝܟ ܚܝܐ ܕܡܟܐ ܡܬܠܘܐ ܡܢܢ. ܘܝܕܝܥܐ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܫܢܝܬ ܡܢܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ: ܗܳܝ ܕܩܒܠܗ̇ ܒܡܘܠܕܗ ܕܡܢܕܪܝܫ ܕܡܢ ܟܪܣܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܡܪܢ܆ ܕܐܠܐ ܐܢܫ ܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܘܪܘܚܐ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܥܘܠ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܠܝܬ ܠܘܬܗܘܢ ܡܥܡܘܕܝܬܗܘܢ ܕܚܛܝ̈ܐ܆ ܠܡܢܐ ܡܬܠܘܝܢ ܦܓܖ̈ܝܗܘܢ ܒܐܝܩܪܐ. ܘܠܡܢܐ ܙܡܝܖ̈ܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܙܕܡܖ̈ܢ. ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܠܡܢܐ ܩܳܪܐ ܠܗ ܦܘܠܘܣ ܕܰܡܟܳܐ ܠܚܰܛܳܝܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܺܝܬܐ.

 

35 ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܠܝ ܗܳܝ ܕܢܒܝܐ: ܕܠܐ ܠܡ ܨܒܐ ܐܢܐ ܒܡܘܬܗ ܕܚܛܝܐ ܡܝܬܐ܆ ܥܠ ܚܛܝ̈ܐ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܡܝܪܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܘܐܦ ܠܘܬ ܚܙܩܝܐܝܠ ܐܡܝܪܐ ܕܕܘܩܐ ܝܗܒܬܟ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܝܕܝܥ ܩܠܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܕܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܬܡܠܠ. ܠܘܬܗܘܢ ܓܝܪ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܚܙܩܝܐܝܠ. ܘܐܦ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܐܬܝܬܗ ܕܦܪܘܩܢ܆ ܠܳܚܡ ܩܠܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܠܘܬ ܚܢ̈ܦܐ ܘܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ ܕܟܦܪܘ܆ ܘܠܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܟܕ ܚܳܛܶܝܢ ܠܐ ܡܪܓܫܝܢ ܒܗ̇ ܒܚܛܝܬܗܘܢ܇ ܫܠܡܐ ܡܠܬܗ ܕܢܒܝܐ. ܡܛܠ ܕܚܛܝܐ ܥܡܝܕܐ: ܘܐܦܢ ܠܘܬ ܢܦܫܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡܺܝܬܐ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܪܓܫ ܒܚܛܝܐ. ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܚܰܝܐ ܗܘ܇ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܠܘܬܗ. ܐܝܟ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܐܠܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܚܰܝܺܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗ.

 

36 ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܢܬܩܪܒ ܚܰܛܳܝܐ ܠܡܣܒܐ ܕܖ̈ܐܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܐܢ ܠܝܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܳܝ ܕܡܰܦܣܐ ܠܗ ܠܡܥܒܕ ܗܕܐ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܗܰܘ ܕܠܐ ܥܡܝܕ ܕܢܬܩܪܒ ܠܖ̈ܐܙܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܠܚܛܝܐ ܐܢ ܡܫܢܝܐ ܡܢܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܣܟܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܇ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܗ ܕܢܬܩܪܒ ܠܖ̈ܐܙܐ. ܘܐܢ ܚܛܝܐ ܠܐ ܡܬܩܪܒ ܠܗܘܢ ܠܖ̈ܐܙܐ܆ ܠܡܢܘ ܡܕܝܢ ܝܳܗܒܝܢ܆ ܘܐܝܟܐ ܗܝ ܗܳܝ ܕܗܢܘ ܦܓܪܝ ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܡܬܩܨܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ. ܘܗܢܘ ܕܡܝ ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܬܘܒ ܡܬܐܫܕ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ. ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܫܠܝܛ ܠܗ ܕܢܬܩܪܒ ܠܖ̈ܐܙܐ ܠܗܰܘ ܕܠܐ ܥܡܝܕ. ܘܐܢ ܡܫܢܝܐ ܠܗ̇ ܓܝܪ ܪܘܚܐ ܒܥܕܢܐ ܕܚܛܗܐ ܡܫܬܡܫ܆ ܫܢܝܬ ܠܗ̇ ܐܦ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܐܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܫܢܝܐ ܘܗܳܘܐ ܠܗ ܐܢܫ ܠܐ ܥܡܝܕܐ܆ ܠܐ ܬܘܒ ܫܠܝܛ ܠܗ ܕܢܬܩܪܒ ܠܖ̈ܐܙܐ.

 

37 ܘܐܢ ܠܪܐܙܐ ܠܐ ܡܬܩܪܒ. ܐܝܟܢ ܡܬܚܣܐ. ܘܐܝܟܢ ܗܘܝܐ ܬܝܒܘܬܐ ܟܕ ܠܝܬ ܫܘܒܩܢܐ. ܘܐܢ ܠܝܬ ܬܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܚܛܝܬܐ܆ ܐܝܟܢ ܦܢܐ ܬܘܒ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ. ܐܠܐ ܠܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܟܪܝܗܬܐ: ܡܪܢ ܓܠܝܐܝܬ ܒܡܠܬܗ ܡܒܰܛܶܠ ܠܗ̇ ܟܕ ܐܳܡܪ܇ ܕܟܠ ܡܢ ܕܳܐܟܠ ܦܓܪܝ ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ܆ ܗܽܘ ܒܝ ܡܩܘܐ ܘܐܢܐ ܒܗ܆ ܐܢܐ ܐܩܝܡܝܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ. ܡܕܝܢ ܟܡܐ ܕܡܩܒܠ ܚܛܝܐ ܦܓܪܗ. ܘܕܡܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܒܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܪܢ ܒܗ. ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܡܪܝܐ ܥܳܡܪ ܐܦ ܪܘܚܗ ܬܡܢ ܗܝ.

 

38 ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܢ ܢܣܰܒܢܳܝܗ̱ܝ ܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܢ ܡܝ̈ܐ܆ ܟܐܢܐܝܬ ܐܦ ܡܛܠ ܚܛܝܬܢ ܡܰܪܚܶܩ ܗܘܐ ܡܢܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܳܝ ܕܐܬܝܗܒ ܠܢ ܕܛܝܒܘܬܐ ܗܝ܆ ܐܦ ܗܳܝ ܕܰܢܟܰܬܰܪ ܠܘܬܢ ܕܛܝܒܘܬܐ ܗܝ܇ ܘܐܟܙܢܐ ܕܗܳܝ ܕܗܝܡܢܢ ܘܢܣܒܢܝܗܝ ܡܢ ܡܝ̈ܐ: ܒܪܫܥܬܗ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗ̈ܐ ܝܗܒ ܠܢ: ܘܣܝܡܬ ܒܢ̈ܝܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܙܰܕܶܩ ܠܢ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗܪܟܐ܇ ܟܡܐ ܕܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܒܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ ܡܙܕܗܪܝܢܢ. ܘܐܢ ܓܕܫ ܘܢܚܛܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܬܝܒܝܢܢ܆ ܟܕ ܐܦ ܗܽܘ ܚܝܠܗ ܡܥܕܪ ܠܢ.

 

39 ܠܐ ܓܝܪ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡܬܢܣܒܐ ܐܘ ܕܡܫܬܚܠܦܐ ܐܝܟ ܗܝ ܕܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܆ ܘܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܬܪܐ ܠܘܬܢ ܠܗܳܝ ܕܐܡܝܪܐ ܠܘܬܗܘܢ܇ ܕܐܢܐ ܐܶܡܪܶܬ ܕܐܠܗ̈ܐ ܐܢܬܘܢ܇ ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝܡܐ ܟܠܟܘܢ. ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܬܡܘܬܘܢ. ܘܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܪܘܖ̈ܒܢܐ ܬܶܦܠܽܘܢ. ܡܛܠ ܕܗܳܢܘܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܥܒܕܘܬܐ ܢܣܰܒܘ. ܚܢܰܢ ܕܝܢ ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܐ ܐܝܟ ܡܠܦܢܘܬܗ ܕܦܘܠܘܣ. ܕܠܐ ܠܡ ܢܣܰܒܬܘܢ ܪܘܚܐ ܕܥܒܕܘܬܐ ܬܘܒ ܠܕܚܠܬܐ. ܐܠܐ ܢܣܰܒܬܘܢ ܪܘܚܐ ܕܒܢܝ̈ܐ ܗܳܝ ܕܩܳܪܝܐ ܐܒܐ ܐܒܘܢ. ܚܙܝܬ ܕܗܕܐ ܕܩܳܥܝܢܢ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܠܐܠܗܐ ܒܥܕܢܐ ܕܖ̈ܐܙܐ ܩܕܝܫܐ: ܡܢ ܡܦܣܢܘܬܗ ܕܪܘܚܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܢ܆ ܢܣܒܢܢ ܠܡ ܪܘܚܐ ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢܝ̈ܐ܇ ܗܳܝ ܕܩܪܝܐ ܐܒܐ ܐܒܘܢ. ܗܽܘ ܓܝܪ ܪܘܚܐ ܝܰܗܒ ܠܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܩܥܐ ܠܐܠܗܐ ܐܒܘܢ ܒܗܰܘ ܥܕܢܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܕܒܗܰܘ ܥܕܢܐ ܩܥܝܢ ܐܒܘܢ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܡܣܒܐ ܕܖ̈ܐܙܐ܆ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܢܘܢ. ܡܛܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܗܳܢܘܢ ܕܓܳܕܫܝܢ ܠܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܠܗܘܢ ܠܖ̈ܐܙܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܳܣܒܺܝܢܢ܆ ܘܚܢܢ ܚܛܝ̈ܐ ܒܗܰܘ ܥܕܢܐ ܠܐܠܗܐ ܐܒܘܢ ܩܳܪܶܝܢܰܢ. ܘܝܕܝܥܐ ܕܡܛܠ ܕܐܝܬ ܒܢ ܪܘܚܗ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܠܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܗܕܐ.

 

40 ܗܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܡܕܝܢ ܡܢ ܟܠܕܘܟ ܕܠܐ ܡܫܢܐ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܥܡܝ̈ܕܐ܆ ܐܦܠܐ ܐܢ ܟܡܐ ܢܚܛܘܢ. ܐܠܐ ܘܒܗ̇ ܒܚܛܝܬܗܘܢ ܡܟܬܪ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܟܕ ܡܚܰܘܶܐ ܐܦ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܛܝܒܘܬܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܕܡܐ ܫܘܠܡܐ ܠܫܘܪܝܐ܆ ܘܬܶܫܬܰܡܠܶܐ ܡܠܬܗ ܕܦܘܠܘܣ܇ ܗܳܝ ܕܠܘ ܡܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܢܣܒܢܗ̇ ܠܗܕܐ܇ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܫܬܒܗܪ܀

 

41 ܗܠܝܢ ܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܐܬܐܡܖ̈. ܠܘܬ ܗܰܘ ܕܡܣܒܪ ܡܕܡ ܕܠܐ ܠܳܚܶܡ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܇ ܘܡܣܒܪ ܥܠܘܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܚܝܠܐ ܘܠܐ ܡܥܕܪܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܟܕ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܕܒܟ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ: ܗܰܘ ܕܰܫܩܰܠܬ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܘܠܓܡܪ ܡܢܟ ܠܐ ܡܪܚܩ: ܢܩܢܝܟ ܥܘܗܕܢܐ ܕܩܪܝܒܘܬܗ ܙܗܝܪܘܬܐ܆ ܘܥܪܘܩ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘܖ̈ܣܝܗ̇ ܕܚܛܝܬܐ. ܕܠܐ ܒܚܘܫܒܐ ܬܚܠܕ ܒܟ܆ ܘܠܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܬܬܓܡܪ ܒܟ. ܐܢ ܕܝܢ ܬܓܕܫ ܒܟ ܝܘ̈ܡܬܐ ܒܪܫܥܬܗ ܐܬܬܥܝܪ. ܘܐܢ ܡܫܬܪܥ ܐܢܬ ܩܪܝܒܐܝܬ ܢܕܪܟ ܩܘܡܐ ܕܡܢ ܡܦܘܠܬܟ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܐܢܬ ܠܘܬ ܗܰܘ ܕܡܫܪܥ ܠܟ ܡܠܬܗ ܕܢܒܝܐ. ܕܣܛܢܐ ܢܓܥܘܪ ܒܟ ܡܪܝܐ. ܩܪܝܒ ܗܘ ܡܙܕܩܢ. ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܰܘ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܡܢ ܡܪܝ ܠܢܘܛܪܐ ܕܚܝ̈ܝ ܐܬܝܗܒ ܠܝ. ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܥܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ. ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.