ܪܺܫܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܶܪܶܣܺܝܣ ܕܡܰܩܪ̈ܒܳܢ ܥܰܡ ܥܺܕܬܐ

(add 14529 f 69rb)

ܪܺܫܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܐܶܦܣܩܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ.

ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܶܪܶܣܺܝܣ ܕܡܰܩܪ̈ܒܳܢ ܥܰܡ ܥܺܕܬܐ.

ܪܺܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ.

 

ܐ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܬܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ܆ ܢܫܰܕܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܫܓܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܕܥܰܡ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܢܶܬܚܰܠܛܽܘܢ܆ ܢܶܩܢܶܐ ܘܳܝܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܐ܇ ܕܘܳܝ ܠܡܰܢ ܕܢܰܛܥܶܐ ܠܣܰܡܝܐ ܒܽܐܘܪܚܐ.

ܒ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܬܐ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܢܡܰܠܶܠ܆ ܘܢܰܗܦܟܶܗ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܠܰܫܒܺܝܠܐ ܕܡܰܘܬܐ ܕܪܳܕܶܝܢ ܒܶܗ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ܆ ܘܢܶܥܒܕܶܗ ܒܡܶܠܟܶܗ ܒܰܪ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܗܽܘܢ. ܢܶܗܘܶܐ ܗܽܘ ܫܰܘܬܳܦܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ (add 14529 f 69va) ܡܳܪܝܐ. ܕܘܳܝ ܠܡܰܢ ܕܢܰܟܫܶܠ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܺܝ܀

ܓ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܢܕܰܓܶܠ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ܆ ܡܶܠܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܩܪܶܝܘܗܝ ܠܟܶܢܫܐ ܕܳܐܪ̈ܬܳܕܽܘܟܣܽܘ ܥܺܕܬܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܗܽܘ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܒܝܰܕ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܟܰܕ ܡܙܰܗܰܪ ܘܰܡܣܰܗܶܕ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܺܕܬܐ ܕܶܐܦܶܣܳܘܣ ܘܳܐܡܰܪ: ܐܶܙܕܰܗܰܪܘ ܒܢܰܦܫܟܽܘܢ ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܐ ܗܳܝ ܕܰܐܩܺܝܡܟܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܐܶܦܣ̈ܩܳܦܐ܇ ܕܬܶܪܥܽܘܢ ܠܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܗܳܝ ܕܰܩܢܳܗ̇ ܒܰܕܡܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܳܡܰܪ ܟܰܕ ܛܳܠܶܡ܆ ܛܳܠܶܡ ܕܕܽܘ̈ܟܝܳܬܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܒܗܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܺܕܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܗܶܢܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܐ ܥܺܕܬܐ ܚܕܰܬܐ ܒܰܕܡܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܒܶܗ܆ ܕܗܳܢܐ ܡܢܳܬܐ ܥܰܡ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܕܥܺܕܬܐ ܬܶܬܣܺܝܡ ܡܶܢܶܗ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ.