ܪܺܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܣܺܝܡܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܘܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܡܰܡܠܠܐ I – II

ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܳܫܐ ܡܶܬܟܬܶܒ܆

ܪܺܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܣܺܝܡܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ.

ܘܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܡܰܡܠܠܐ. ܗܰܘ ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܗܳܪܟܐ܀

I

II ܕܣܳܝܽܘܡܐ

 

I

1 ܟܬܰܒܬ ܠܰܡ. ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܩܰܘܺܝܘ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܒܰܙܒܰܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܐ.

 

2 ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܕܰܡܪܶܬ ܒܳܟ. ܕܰܒܚܰܕ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܝܟܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܡܶܬܬܰܘܕܶܝܢ܆ ܠܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܘܓܰܘ̈ܳܢܳܝܳܬܐ. ܒܚܰܕ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܦܰܪܶܫܬ ܘܠܐ ܫܰܠܡܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܢܛܰܪܬ. ܐܶܠܐ ܣܕܰܩܬ ܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܝܰܢܶܐ. ܘܠܐ ܝܺܕܺܝܥܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܒܶܠܬ ܐܰܝܟ ܐܰܦܳܘܠܺܝܢܰܪܝܳܣ܀

 

3 ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܆ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܠܳܗ̇܇ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܣܠܶܩ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܐܰܘ ܒܰܫܪܳܪܐ. ܘܶܐܢ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܠܐ ܬܣܺܝܡ ܠܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܡܷ̈ܠܶܐ ܫܐܺܝ̈ܠܳܬܐ. ܘܶܐܢ ܒܰܫܪܳܪܐ ܘܠܰܘ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ܆ ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ.

 

4 ܩܢܽܘܡܐ ܐܰܪܰܐ ܢܚܶܬ܆ ܟܝܳܢܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܢܚܶܬ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܫܰܢܺܝ ܩܢܽܘܡܐ ܠܰܐܬܪܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܩܰܘܺܝ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܐ ܕܠܐ ܫܽܘܢܳܝܐ. ܐܰܘ ܕܰܠܡܐ ܟܝܳܢܐ ܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܠܰܘ ܓܽܘܕܳܦܐ ܗܽܘ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܡܫܰܢܶܐ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܐ ܠܕܽܘܟܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܘ ܗܰܒ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ ܕܰܐܝܟܰܢ܆ ܐܰܘ ܐܶܫܬܰܐܠ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܡܳܢܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܬ. ܐܰܘ ܚܰܘܳܐ ܕܰܐܝܟܐ ܟܬܺܝܒܐ ܐܰܘ ܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩܴ̈ܠܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܚܶܪܝܳܢܐ ܘܫܳܛܝܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܬܰܣܒܰܪ ܒܠܐ ܪܰܕܝܽܘܬܳܟ܆ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܐܰܘ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܐ. ܐܰܘ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܐܰܘ ܐܶܬܺܝܗܶܒ܆ ܕܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܣܳܗ̈ܕܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܗ̣ܘ܆ ܒܪܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܩܢܽܘܡܐ ܗ̣ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܟܝܳܢܐ܀

 

5 ܘܶܐܢ ܩܢܽܘܡܐ ܢܚܶܬ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܢܚܶܬ. ܘܰܟܝܳܢܐ ܢܚܶܬ ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܢܚܶܬ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܩܰܝܶܡ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܡܫܺܝܚܐ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܩܰܝܶܡ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܟ ܐܳܡܰܪ ܕܰܢܚܶܬ ܟܝܳܢܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܐ.

 

6 ܘܶܐܠܐ ܚܰܘܐ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܡܫܰܢܶܐ ܕܠܐ ܟܝܳܢܐ. ܐܰܘ ܚܰܘܳܐ ܕܰܒܪܐ ܩܢܽܘܡܐ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܟܝܳܢܐ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܫܟܰܚ ܢܶܚܽܘܬ ܩܢܽܘܡܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ܀

 

7 ܫܒܽܘܩ ܐܰܪܰܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܚ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪ̈ܳܢ. ܐܳܦܶܢ ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܣܶܩ ܠܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒ ܦܫܺܝܩ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܆ ܐܳܦܶܢ ܟܡܐ ܦܫܺܝ̈ܩܳܢ ܥܰܣ̈ܩܳܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܀

 

8 ܟܬܺܝܒ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ. ܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܢܚܶܬ ܟܬܺܝܒ܆ ܘܠܐ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܢܚܶܬ ܐܰܡܺܝܪ܇ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܥܰܡ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܒܳܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܢܰܦܫܰܢ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܚܰܕ ܡܢ ܬܠܳܬܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܟ܀

 

9 ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܥܰܡ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܗܐ ܟܝܳܢܐ ܗ̣ܘ: ܗܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܳܪܫܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܢܚܶܬ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕܬ ܐܰܢܬ. ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܠܡܶܕܰܥ ܐܳܦ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢܰܢ ܒܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬܗܽܘܢ ܢܶܣܬܓܶܕ ܚܰܕ. ܕܚܰܕ ܗܽܘ܀

 

10 ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܣܒܰܪܬ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܚܰܕ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ ܘܟܶܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܶܟܣܐ ܚܪܺܢܐ ܡܶܨܥܳܝܐ ܘܟܶܢ ܚܪܺܢܐ܀

 

11 ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܦ ܟܬܰܒܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ ܕܚܰܕ ܟܽܠܳܗ̇ ܗܺܝ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܐܶܠܽܘ ܠܰܡ ܡܶܫܟܚܐ ܗܘܳܬ ܕܰܐܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܒܝܰܕ ܚܕܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܬܶܫܬܰܡܰܫ ܒܩܳܠܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܠܐ ܡܬܽܘܡ ܚܰܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܕ. ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܝܢ܀

 

12 ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܫܰܠܡܽܘܬܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܨܳܒܶܐ ܐܢܳܫ ܕܰܢܚܰܘܶܐ. ܚܰܕ ܐܠܗܐ ܐܳܡܰܪ: ܚܕܐ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܺܝܕܺܝܥܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܘܥܰܠ ܙܢܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܒܪܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܡܶܠܬܐ ܘܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܰܒܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ.

ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܥܰܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܘ ܥܰܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܐ ܨܳܒܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܢܡܰܠܶܠ܆ ܚܳܙܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܳܚܡܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܥܶܠܬܐ ܘܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܡܰܝܬܶܝܢܰܢ ܠܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܟܰܕ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܐܢܚܢܰܢ ܒܦܽܘܪܫܳܢܗܽܘܢ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܕܕܰܠܡܐ ܬܰܚܘܺܝܬܶܗ ܕܰܫܡܐ ܬܶܫܬܟܰܚ ܠܳܗ̇ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܰܢܡܰܠܶܠ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܠܳܟ ܓܕܰܫܬܳܟ. ܕܟܰܕ ܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܚܰܫܐ ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܕܰܬܡܰܠܶܠ܆ ܐܰܝܬܺܝܬ ܫܡܐ ܕܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܠܰܡܨܰܥܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ ܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܘܠܰܘ ܬܰܚܘܺܝܬܐ܀

 

13 ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܟܬܰܒܬ ܠܰܡ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܚܠܰܛܬ ܕܶܝܢ ܒܡܶܠܬܳܟ ܕܥܰܠ ܐܠܗܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܰܐܢܬ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܢܣܰܒܬܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ. ܐܰܝܟ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܶܐ܆ ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܘܰܫܪܺܝܗ̇. ܐܰܪܰܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܝܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ: ܘܶܐܬܩܰܝܰܡ ܡܶܢ ܡܽܘܙܳܓܐ ܕܰܐܪ̈ܒܥܐ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܆ ܗܘܳܐ ܡܪܰܟܒܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܆ ܘܰܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܳܡܐ ܘܫܽܘܪܳܝܐ ܒܰܕܡܽܘܬܰܢ܆ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܡܳܝܽܘܬܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܰܢ ܐܶܢ̈ܶܝܢ܀

 

14 ܘܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܟܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܟܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܢܐ ܠܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܐܰܪܰܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢܬ ܪܢܰܝܬ. ܐܶܠܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

 

15 ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܨܳܒܶܝܬ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܕܠܐ ܫܩܰܠ ܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܟܬܰܒܬ. ܕܠܐ ܠܰܡ ܚܪܺܢܐ ܐܰܩܶܦ ܠܶܗ. ܘܠܐ ܒܰܚܪܺܢܐ ܥܡܰܪ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܡܳܢ ܡܳܕܶܝܢ ܡܰܚܪܶܡ ܐܰܢܬ ܠܡܰܪܩܺܝܳܘܢ ܘܰܠܡܰܢܺܝ ܘܠܳܐܘܛܽܘܟܶܐ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܟ܀

 

16 ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܳܐܦ ܒܰܗܘܳܝܶܗ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܟܰܬܪܰܬ. ܘܰܐܡܪܰܚܬ ܠܡܺܐܡܰܪ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܳܗ̇܆ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܟܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܘܳܐ ܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܫܩܰܠ ܕܶܝܢ ܠܦܰܓܪܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܐ ܡܰܪܝܰܡ܀

 

17 ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܰܝܬܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܟ ܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܥܽܘܠܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܛܰܠܝܐ ܠܐ ܡܫܰܡܠܰܝ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܘܠܐ ܒܩܰܘܡܬܐ ܘܰܣܢܺܝܩ ܠܡܺܐܠܰܦ܆ ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܒܡܳܢܐ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܐ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ ܐܰܪܰܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܘܶܐܠܐ ܒܩܰܘܡܬܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ܆ ܘܶܐܠܐ ܒܰܪ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܠܐ ܬܚܶܝܬ ܙܰܒܢܐ܆ ܘܠܐ ܬܚܶܝܬ ܩܰܘܡܬܐ܆ ܘܠܐ ܬܚܶܝܬ ܝܺܕܰܥܬܐ ܡܬܽܘܡ ܗܘܳܐ ܐܰܘ ܗܳܘܶܐ. ܫܬܽܘܩ ܥܰܡ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܶܐ ܡܶܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ ܕܥܰܠ ܐܠܗܐ܀

 

18 ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ. ܕܪܽܘܚܳܢܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܐܰܪܰܐ ܩܰܘܺܝ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ: ܘܡܶܟܺܝܠ ܦܰܓܪܳܢܐ ܗ̣ܘ ܘܠܐ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܐܰܘ ܪܽܘܚܳܢܐ ܘܦܰܓܪܳܢܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܰܘ ܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܘܰܕܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܐܶܡܰܪ ܐܰܪܰܐ: ܕܗܰܘ ܡܶܠܬܐ ܐܰܠܳܗܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ. ܘܗܐ ܐܶܬܦܢܺܝܬ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܰܐܚܺܝܕܐ ܠܳܟ܀

 

19 ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܝܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒܰܗܘܳܝܶܗ. ܘܰܛܥܰܝܬ ܕܗܳܢܐ ܫܡܐ ܕܺܐܝܬܝܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܗܘ̈ܰܝ ܫܳܩܠܺܝܢ ܠܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠ ܕܰܗܘܳ ܠܰܘ ܐܺܝܬܝܐ ܗ̣ܘ. ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬܝܐ ܗ̣ܘ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܕܰܙܩܰܪܬܳܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܡܶܠܱ̈ܘܗܝ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܘܰܕܡܰܪܩܺܝܳܘܢ ܘܰܕܡܰܢܺܝ ܘܕܰܐܪܝܳܘܣ ܘܕܳܐܘܢܳܘܡܝܳܣ ܘܕܳܐܘܛܽܘܟܶܐ܆ ܗܦܰܟܬ ܡܰܚܪܶܡ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܕܰܓܳܠܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܩܰܝܶܡ ܐܰܢܬ ܬܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܪܽܘܫܥܗܽܘܢ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢܬ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ܀

 

20 ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܡܳܝܽܘܬܐ. ܠܰܐܒܐ ܕܶܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܗܒܬ܆ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܪܝܳܘܣ ܘܕܳܐܘܢܳܡܝܳܣ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢܬ. ܐܳܦܶܢ ܠܐ ܬܰܘܕܶܐ܀

 

21 ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܠܐ ܫܩܰܠ ܘܠܐ ܥܡܰܪ ܒܪܺܫܺܝܬܐ ܕܡܶܢܰܢ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܓܰܫܡܐ ܘܰܡܣܰܝܟܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ܆ ܡܶܠܬܶܗ ܕܳܐܘܛܽܘܟܶܐ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢܬ܀

 

22 ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܗܘܳܐ ܥܽܘܠܐ. ܡܶܠܬܶܗ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܬܳܢܶܐ ܐܰܢܬ܀

 

23 ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܐ܆ ܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܪܳܝܐ. ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܕܡܰܢܺܝ ܡܰܟܪܶܙ ܐܰܢܬ. ܐܳܦܶܢ ܟܡܐ ܬܰܚܪܶܡ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ܀

 

24 ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܠܐ ܐܰܦܶܩ ܠܶܗ ܪܺܫܺܝܬܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܳܢ ܡܶܢ ܕܰܐܦܳܘܠܺܝܢܰܪܝܳܣ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢܬ܀

 

25 ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܗܰܘ ܐܺܝܬܝܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܐ. ܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒܰܗܘܳܝܶܗ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܘܰܠܢܛܺܝܢܳܘܣ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢܬ. ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢ ܡܰܚܪܶܡ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܠܶܦ ܐܰܢܬ܀

 

26 ܬܽܘܒ ܟܳܬܶܒ ܐܰܢܬ. ܕܒܶܐܣܟܺܡܐ ܕܰܓܳܠܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܐ. ܘܗܰܘ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܡܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܐ. ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܓܰܠܝܐ ܗ̣ܝ. ܕܰܐܘ ܠܢܰܩܺܝܦܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܠܥܳܡܽܘܪܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܢܰܣܒܶܗ܀

 

27 ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܟܬܰܒܬ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܪܽܘܫܥܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܚܪܺܢܐ ܒܰܚܪܺܢܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܐ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܰܘ ܚܪܺܢܐ ܥܰܡ ܚܪܺܢܐ. ܥܪܽܘܩ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ. ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܗܰܘ ܕܪܰܥܺܝ ܥܳܠܡܐ ܥܰܡ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܚܪܶܡ ܠܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܡܶܢ ܦܶܛܪܽܘܣ܇ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ ܡܶܬܟܪܶܟ ܗܘܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܢܟܺܝܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ܀

 

28 ܢܫܰܐܶܠ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܫܩܰܠ ܪܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܐ ܐܰܘ ܠܐ. ܐܰܪܰܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܡܫܰܠܡܳܢܺܝܬܐ ܥܰܡܶܗ ܪܳܒܝܐ ܗܘܳܬ ܒܩܰܘܡܬܐ. ܘܰܠܡܳܢܐ ܕܶܝܢ ܒܫܳܢܝܽܘܬܳܟ ܐܳܡܰܪ ܗܘܰܝܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܙܺܐܦܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܐܠܗܐ.

 

29 ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܐܶܬܓܙܰܪ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܐܰܘ ܠܐ. ܐܰܪܰܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܐ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬܓܙܰܪ ܗܘܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܰܡܪܰܚܬ ܠܡܶܟܬܰܒ: ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܠܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܫܥܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܓܙܽܘܪܬܐ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ.

 

30 ܐܳܟܶܠ ܗܘܳܐ ܘܫܳܬܶܐ ܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܓܰܠܝܐ ܗ̣ܝ. ܐܰܪܰܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ ܐܳܟܶܠ ܗܘܳܐ ܘܫܳܬܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܚܳܣ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܡܪܺܝܒ ܗܘܰܝܬ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܙܺܐܦ̈ܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܕܒܰܪ ܐܢܳܫܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܐܟܠܐ ܘܡܰܫܬܝܐ܀

 

31 ܡܺܝܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܳܢܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܟܽܘܠ܆ ܐܰܪܰܐ ܐܳܦ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܕܒܶܗ܆ ܥܰܡܶܗ ܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ܆ ܘܡܶܙܕܟܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ܆ ܝܳܕܰܥܢܐ ܕܰܐܢܬ ܡܰܡܪܰܚ ܐܰܢܬ ܠܡܺܐܡܰܪ܇ ܐܶܠܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܟܣܳܐ ܠܳܟ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ. ܫܪܰܘ ܠܰܡ ܗܰܝܟܠܐ ܗܳܢܐ. ܘܠܰܬܠܳܬܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܢܐ ܡܩܺܝܡ ܐܢܐ ܠܶܗ. ܗܽܘ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܗܰܝܟܠܐ ܕܦܰܓܪܶܗ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܰܣܒܰܪܘ ܒܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܕܥܰܠ ܗܰܝܟܠܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܦ ܡܶܬܥܰܕܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܶܠܬܶܗ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܟܒܰܪ ܫܳܘܶܝܢ ܠܫܽܘܒܩܳܢܶܗ܇ ܠܐ ܓܶܝܪ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܒܗܰܝܟܠܶܗ ܬܡܺܝܗܐ ܕܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܐ ܬܶܫܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܐ: ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܥܰܠ ܗܰܝܟܠܶܗ: ܒܓܽܘܡܕܳܢܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܫܩܰܠܬܳܗ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܚܰܕ ܡܢܰܝܬ ܒܡܰܦܽܘܠܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܒܗܰܘ ܕܩܳܡ ܬܶܬܚܙܶܐ܆ ܘܠܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܬܶܬܺܝܕܰܥ܀

 

32 ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܠܰܘ ܠܰܡ ܣܺܝܠܽܘܢܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܒܬܽܘܠܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܗܰܘ ܠܰܡ ܕܥܰܠ ܠܳܗ̇ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇. ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢܐ ܩܳܝܡܐ ܡܶܠܬܳܟ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇܆ ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܒܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܐܶܡܶܗ ܗ̣ܝ ܒܰܫܪܳܪܐ܆ ܐܰܘ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܐ ܗ̣ܝ. ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܢ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܪܳܪܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܐ ܒܰܫܪܳܪܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܡܪܰܚܬ ܕܬܺܐܡܰܪ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܠܛܽܘܒܳܢܺܝܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܠܰܐܒܐ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ. ܘܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܚܰܕ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܒܪܶܗ ܗܽܘ ܕܰܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܪܶܗ ܗܽܘ ܕܐܢܳܫܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܐܢܳܫܽܘܬܶܗ܀

 

33 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܬܺܐܡܪܺܝܘܗܝ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪܬ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܬܺܐܡܪܺܝܘܗܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪܬ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܠܬܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܐܰܒܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܠܐ ܦܰܓܪܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܗ̣ܘ ܕܰܐܒܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܝܐ ܗ̣ܘ ܘܰܥܒܺܝܕܐ܆ ܘܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܘܠܐ ܡܶܠܬܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܒܪܶܐ ܠܰܚܪܺܢܐ ܘܠܐ ܥܒܺܝܕ܆ ܐܶܠܐ ܗܽܘܝܽܘ ܒܳܪܽܘܝܐ ܘܥܳܒܽܘܕܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܘ̈ܰܝܳܐ. ܐܳܦ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܢܣܰܒ܀

 

34 ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܢܣܶܒ. ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܐ ܚܰܕ ܒܪܐ. ܚܰܕ ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ. ܚܕܐ ܣܶܓܕܬܐ ܚܕܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܘܣܳܟܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܕ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܘܰܩܢܽܘܡܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܬܶܬܢܛܰܪ܆ ܠܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܘܶܐܬܢܣܶܒ. ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܥܳܡܽܘܪܐ ܘܗܰܝܟܠܐ. ܘܠܐ ܕܶܒܚܬܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܗ̇ ܕܕܶܒܚܬܐ. ܘܠܐ ܩܽܘܪܒܳܢܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܶܗ. ܘܠܐ ܚܳܬܡܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩܐ. ܒܰܕܠܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܪܳܪܳܗ̇ ܒܰܕܡܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܺܝܬ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܐܳܦܠܐ ܡܰܘܬܐ ܐܶܙܕܟܺܝ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܳܝܽܘܬܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܠܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܩܳܡ: ܒܰܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܪܰܫܺܝܥܬܐ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ. ܐܳܦܠܐ ܪܺܫܺܝܬܗܽܘܢ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ ܒܰܕ ܠܐ ܕܡܶܟ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܕܳܡܟܺܝܢ܀

 

35 ܐܶܠܐ ܛܽܘܒܳܢܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܫܺܝܬܐ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܒܳܥܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܚܙܰܝܬ ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܳܐܡܰܪ ܚܰܫܐ. ܡܫܺܝܚܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܘܠܰܘ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܗܳܝ ܕܰܐܩܺܝܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܳܥܶܐ ܕܢܰܠܶܦ܆ ܐܰܒܐ ܣܳܐܶܡ ܘܐܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܠܗܐ ܠܰܡ ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܪܳܥܝܐ ܪܰܒܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܐ ܒܰܕܡܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܬܽܘܒ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܠܰܡ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ ܐܰܥܒܰܪ ܐܠܗܐ. ܘܰܒܙܰܒܢܐ ܗܳܢܐ ܡܦܰܩܶܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܐ ܢܬܽܘܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܩܺܝܡ ܝܰܘܡܐ ܕܒܶܗ ܥܬܺܝܕ ܕܰܢܕܽܘܢ ܐܰܪܥܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܟܺܐܢܽܘܬܐ. ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܐ ܐܰܝܢܐ ܕܰܦܪܰܫ ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܒܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

 

36 ܐܶܠܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܒܡܰܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܒܰܪܢܳܫܶܗ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡܶܬܓܠܶܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢܬ ܕܬܶܛܠܽܘܡ ܐܢܳܫܽܘܬܐ܆ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܬܚܶܝܬ ܡܰܘܬܐ ܣܳܐܶܡ ܐܰܢܬ. ܘܩܳܥܶܐ ܐܰܢܬ ܕܠܐ ܕܶܚܠܐ. ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ ܐܶܙܕܟܺܝ ܡܰܘܬܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܠܐ ܡܺܝܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܡܰܘܬܐ ܥܰܠ ܟܝܳܢܰܢ ܡܰܡܠܶܟ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܟܝܳܢܰܢ ܠܐ ܩܳܡ. ܣܪܺܝܩ ܗܽܘ ܣܰܒܪܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܣܪܺܝܩܐ ܐܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ. ܒܰܕܠܐ ܐܶܫܬܪܺܝ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܐ. ܘܠܐ ܫܰܪܝܰܬ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܕܬܶܬܓܠܶܐ. ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܕܰܐܣܗܶܕܽܘܢ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܟܰܕܠܐ ܐܰܩܺܝܡ. ܡܳܢܐ ܕܶܝܢ ܥܳܡܶܕ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܗܶܪܶܛܺܝܩܐ. ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܠܐ ܡܺܝܬ. ܘܰܚܬܺܝܪ ܐܰܢܬ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܠܐ ܩܳܡ܀

 

37 ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܰܟܝܳܢܳܟ ܠܐ ܚܳܙܶܝܬ ܒܰܡܫܺܝܚܐ. ܡܶܢ ܩܝܳܡܬܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܟܰܕ ܡܰܦܪܶܓ ܒܠܐ ܡܳܝܽܘܬܘܬܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܬ ܥܰܡ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܒܰܛܶܠ ܠܡܰܘܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܒܽܘܟܪܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܫܰܡܰܗ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܪܺܫܺܝܬܐ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܰܘܬܐ ܠܰܘ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܘܳܐ ܒܰܟܝܳܢܐ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܩܝܳܡܬܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܘܳܬ. ܐܶܠܐ ܒܚܶܙܘܐ ܕܰܓܳܠܐ. ܘܶܐܢ ܩܝܳܡܬܐ ܠܐ ܗܘܳܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܰܒܪܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܳܝܬܺܝܢ. ܒܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܐ ܩܳܡ: ܒܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܐ ܡܺܝܬ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܕܡܺܝܬ ܠܐ ܡܺܝܬ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܘܗܰܘ ܕܚܰܫ ܠܐ ܚܰܫ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܘܗܰܘ ܕܪܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܠܐ ܪܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܘܗܰܘ ܕܳܐܟܶܠ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܳܟܶܠ ܗܘܳܐ ܒܰܟܝܳܢܐ: ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܠܒܶܟ ܗܘܳܐ ܠܐ ܡܶܬܠܒܶܟ ܗܘܳܐ ܒܰܟܝܳܢܐ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܗ̣ܝ. ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܳܐܦ ܩܝܳܡܬܐ ܠܐ ܗܘܳܬ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܣܰܒܪܐ ܕܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܡܐ ܕܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܦܰܐܝܳܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܚܳܟܶܡ ܐܰܢܬ. ܘܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܦܰܐܝܳܢ ܠܐܢܳܫܽܘܬܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐܰܢܬ܀

 

38 ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܗܳܝ ܕܰܫܩܰܠ ܦܰܓܪܰܢ. ܡܶܗܘܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܝܟ ܣܳܗܕܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ. ܡܶܣܬܒܳܪܽܘ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ. ܐܶܠܐ ܟܒܰܪ ܐܶܡܰܪܬ. ܕܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܕܰܢܣܰܒ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܐ. ܘܥܰܠ ܡܳܢ ܟܳܦܰܪ ܐܰܢܬ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ. ܐܰܘܕܐ ܡܽܘܙܳܓܐ ܘܒܽܘܠܒܳܠܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ܀

 

39 ܘܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܠܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܰܡ ܚܪܺܢܐ ܥܰܡ ܚܪܺܢܐ. ܐܰܘ ܚܪܺܢܐ ܒܰܚܪܺܢܐ. ܡܶܠܬܐ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܩܳܝܡܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܰܫܪܰܘ ܗܰܝܟܠܐ ܗܳܢܐ ܘܠܰܬܠܳܬܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܶܢܐ ܡܩܺܝܡ ܐܢܐ ܠܶܗ. ܐܰܝܟܐ ܕܶܝܢ ܕܗܰܝܟܠܐ ܘܥܳܡܽܘܪܐ ܚܪܺܢܐ ܒܰܚܪܺܢܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܨܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܐ ܠܡܶܥܒܰܪ. ܘܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܒܶܣܪܐ ܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ܆ ܒܳܥܽܘܬܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܐ ܒܰܓܥܳܬܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܠܡܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܕܢܰܚܶܝܘܗܝ܀

 

40 ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ. ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܰܪܰܐ ܗܳܝ ܕܡܰܘܣܶܦ ܐܰܢܬ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ܆ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܢܰܩܺܝܦ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܫܽܘܚܠܳܦܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܢܰܩܺܝܦܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܠܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܳܝ ܕܢܶܫܬܰܚܠܰܦ.

 

41 ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܘܳܐ. ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ. ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܠܐ. ܘܶܐܠܐ ܒܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܶܐܠܐ ܡܶܣܬܒܳܪܽܘ ܐܶܣܬܒܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܠܰܘ ܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ܀

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܘܳܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܘܶܐܢ ܡܺܝܬ ܒܰܫܪܳܪܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܠܰܘ ܡܳܝܽܘܬܐ ܗ̣ܘ. ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܰܫܪܳܪܐ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܒܫܶܐܠܬܐ. ܐܰܘ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ. ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܺܝܢ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܕܰܐܠܗܐ ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܡܽܘܠܟܳܢܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܒܙܰܪܥܳܟ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܢܒܺܝܐ ܢܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܐ ܐܰܟܘܳܬܝ. ܘܺܝܡܐ ܡܳܪܝܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܒܰܫܪܳܪܐ ܘܠܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢܶܗ. ܕܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܟܰܪܣܳܟ ܐܰܘܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܟ. ܘܶܐܫܰܥܝܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܢܶܦܽܘܩ ܚܽܘܛܪܐ ܡܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ. ܘܢܶܦܪܰܥ ܢܽܘܪܒܐ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܶܗ. ܘܬܶܬܢܺܝܚ ܘܬܶܫܪܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

 

42 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ ܕܰܫܩܰܠ ܦܰܓܪܐ܆ ܠܡܳܢܐ ܡܰܘܬܐ ܘܚܰܫܐ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܡܰܥܶܠ ܐܰܢܬ. ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܢܶܙܕܗܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܫܥܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܝܶܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܡܳܢܶܝܢ ܠܶܗ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܠܗܰܘ ܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ܀

 

43 ܢܰܝܬܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܟ ܘܢܶܚܙܶܐ ܚܰܒܪܐ ܕܰܐܝܢܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܟܬܰܒܬ ܕܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ. ܘܠܐ ܦܰܓܪܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܐܶܠܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܠܰܘ ܠܰܡ ܚܪܺܢܐ ܒܰܚܪܺܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܕܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܛܳܠܡܺܝܢ ܢܣܺܝܒܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܫܳܠܶܡ ܐܰܢܬ܆ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܚܳܣܡܺܝܢ ܒܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܘܥܳܫܩܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܪܐ ܥܺܕܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܠܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܠܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܐܶܠܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܘܠܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܺܝܬ. ܐܶܠܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ܀

 

44 ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܐܠܗܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܩܛܺܝܪ ܬܚܰܘܶܐ܆ ܕܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ. ܐܰܠܳܗܐ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ. ܚܳܙܶܝܬ ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܰܠܝܐ ܡܶܠܬܳܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܠܗܐ: ܒܰܕܠܐ ܚܳܟܡܰܬ ܕܰܫܡܐ ܗܳܢܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܓܰܘܐ ܗ̣ܘ ܕܰܐܠܗܽܘܬܐ ܘܰܕܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܐܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ܀

 

45 ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܠܐ ܣܦܰܩ ܠܳܟ ܪܽܘܫܥܐ ܕܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܐ܆ ܐܰܘܣܶܦܬ ܒܠܺܝܠܽܘܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܐ ܕܠܐ ܡܦܳܣ ܒܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܕܶܐܢ ܒܪܐ ܠܰܡ ܘܶܐܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܘܶܐܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܡܺܝܪ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ܆ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ. ܘܰܠܣܽܘܟܳܠܐ ܕܡܶܠܱ̈ܝܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܢܶܫܬܳܝܗܝ ܠܚܰܕ ܓܽܘܕܳܦܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ܆ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܠܰܘ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܐܰܒܐ ܠܰܘ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܬܰܪܓܶܫ ܒܣܰܟܠܽܘܬܳܟ܆ ܗܐ ܐܳܦ ܐܶܢܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܟ. ܗܰܘ ܕܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ. ܐܰܠܳܗܐ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ. ܐܶܡܰܪܬ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܐܠܗܐ ܕܠܰܘ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ. ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܪܰܐ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܐܠܳܗܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܣܰܟܠܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܳܦܠܐ ܗܳܝ ܕܡܺܝܬ ܥܰܠ ܐܠܗܐ܀

 

46 ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܰܛܥܶܡ ܠܰܡ ܡܰܘܬܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܝܳܐܝܐ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܚܕܰܬܐ. ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܰܡ ܕܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܡܳܝܽܘܬܐ܇ ܟܝܳܢܶܗ ܕܶܝܢ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܗܰܘܢܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗ̣ܘ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ܆ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܫܰܥܒܰܕ ܗ̣ܘ ܠܚܰܫܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܠܚܰܫܐ܆ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܰܒܥܰܕ ܗܽܘ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܘ ܠܡܰܪܳܚܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܢܳܛܪܐ܆ ܗܺܝ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܐ ܕܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܗ̇ ܫܰܢܝܰܬ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ ܕܰܨܒܐ ܘܡܺܝܬ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܐ ܐܰܡܪܽܘܗ̇. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܐ ܐܰܟܪܙܽܘܗ̇. ܠܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܚܰܫ ܐܰܠܳܗܐ ܩܪܰܝܢܰܢ܆ ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܡܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ. ܕܟܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܥܳܒܶܕ ܫܡܰܥܢܰܢ. ܕܰܨܒܳܐ ܘܚܰܫ ܘܠܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ܀

 

47 ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܠܐ ܠܰܡ ܢܰܛܥܽܘܢܳܟ ܐܳܘ ܡܗܰܝܡܢܐ܇ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܰܨܝܐ ܕܰܢܡܽܘܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܡܐ ܕܰܫܡܰܥܬ ܗܳܕܶܐ ܦܰܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܐܰܠܳܗܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܡܚܰܘܶܐ.

 

48 ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ܆ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܐܶܢ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ܆ ܗܰܘ ܕܠܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ.

 

49 ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܟܽܠ ܡܳܝܽܘܬܐ ܕܡܳܐܶܬ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܡܳܐܶܬ. ܘܟܽܠ ܚܳܫܽܘܫܐ ܕܚܳܐܶܫ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܚܳܐܶܫ. ܐܰܪܰܐ ܗܰܘ ܐܶܡܪܐ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܚܳܐܶܫ ܗܘܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܢܟܶܣ. ܚܳܣ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܘܠ ܚܳܫܽܘܫܐ ܕܚܳܐܶܫ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܚܳܐܶܫ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܚܠܳܦ ܚܪܺܢܐ. ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܚܳܐܶܫ܆ ܘܠܐ ܚܠܳܦ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܚܳܐܶܫ܀

 

50 ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ. ܕܗܳܪܟܐ ܥܰܡܺܝܩ ܪܳܐܙܐ. ܘܡܳܢܐ ܗ̣ܘ ܪܳܐܙܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܦܰܟܺܝܗ ܪܳܐܙܐ. ܘܫܺܝܛܐ ܫܟܳܚܬܐ. ܘܓܰܠܝܐ ܡܶܠܬܐ. ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܗܘܳܐ.

 

51 ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ. ܕܰܠܠܐ ܡܶܬܛܰܥܡܳܢܐ ܫܳܬܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܠܐ ܦܪܰܫܬ ܘܠܐ ܐܰܪܓܶܫܬ ܒܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܳܟ ܕܠܐ ܡܶܬܛܰܥܡܳܢܐ ܗܰܘ ܗܽܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܛܰܥܡܐ.

 

52 ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܗܰܘ ܠܰܡ ܕܡܳܢܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܡ ܐܠܗܐ ܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܐ ܡܰܥܶܠ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܘܰܡܒܰܛܶܠ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܘܥܰܡ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܡܶܬܡܢܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ܇ ܕܰܒܡܶܢܝܳܢܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܠܺܐܝܬܽܘܬܐ: ܕܢܰܥܶܠ ܡܶܢܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܐ. ܦܰܓܪܐ ܓܶܝܪ ܠܫܽܘܡܠܳܝܐ ܘܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܢܣܶܒ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܳܦܠܐ ܓܶܝܪ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܰܠܟܐ܇ ܟܰܕ ܛܳܒ ܒܗܽܘܢ ܡܶܣܬܓܶܕ. ܐܳܦ ܠܐ ܗܰܝܟܠܐ ܘܥܳܡܽܘܪܶܗ.

ܐܳܦ ܠܠܰܚܡܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܩܳܪܶܝܢ ܚܢܰܢ ܦܰܓܪܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܗ̣ܘ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܗܳܢܐ ܣܺܝܡ ܠܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܗܰܘ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܗܰܘ ܦܰܓܪܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܡܶܠܬܐ ܐܶܬܢܣܶܒ܀

 

53 ܣܳܡܬ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܶܠܻ̈ܝܢ ܕܣܰܩܽܘ̈ܒܠܳܝܳܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܕܚܰܫ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ.

ܐܰܪܰܐ ܐܶܠܽܘ ܟܬܰܒܬ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܘܪܽܘܚܳܢܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܐ܇ ܘܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܚܰܫ܆ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ: ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܬܐ܆ ܠܐ ܣܳܗܕܐ ܗܘܳܬ ܠܳܟ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ: ܗܳܝ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ܀

 

54 ܘܬܽܘܒ ܐܶܠܽܘ ܐܰܘܣܶܦܬ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܡܥܰܕܪܐ ܗܘܳܬ ܠܡܶܠܬܳܟ܆ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ܆ ܘܶܐܠܽܘ ܬܽܘܒ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܣܳܡܬ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܰܟܬܳܒܐ ܫܳܠܶܡ ܗܘܰܝܬ ܕܶܐܡܰܪ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܘܶܐܠܽܘ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܟܬܰܒܬ ܕܡܺܝܬ ܒܰܦܓܰܪ: ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܰܫܠܺܝܚܐ ܫܳܠܶܡ ܗܘܰܬ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܺܝܬ ܒܰܦܓܰܪ ܘܰܚܝܳܐ ܒܪܽܘܚ܆ ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܗܘܰܝܬ ܡܶܠܬܳܟ. ܗܳܟܰܢܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܬܐ ܘܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܒܶܗ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܫܰܡܶܫ ܘܰܓܡܰܪ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܡܶܛܽܠ ܟܝܳܢܶܗ. ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܶܗ܀

 

55 ܘܗܳܫܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܕܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܐܠܗܐ܆ ܚܰܘܳܐ ܘܰܐܠܶܦ ܠܰܢ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܶܠܬܳܟ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܡܶܬܦܰܠܰܓ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܠܐ ܬܰܣܒܰܪ ܒܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܳܟ ܕܣܳܦܩܐ ܠܳܟ ܠܬܰܚܘܺܝܬܐ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒܬ: ܕܶܐܢ ܠܰܡ ܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܐܰܠܳܗܐ ܡܺܝܬ. ܡܶܬܗܰܦܟܐ ܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܡܶܢ ܚܪܺܢܐ ܗܳܝ ܕܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ. ܐܶܢܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܐܢܳܫ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܦܰܘܠܳܘܣ ܚܰܒܪܶܗ ܗܽܘ ܕܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܐܠܗܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܦܰܘܠܳܘܣ܀

 

56 ܟܰܕ ܗܳܟܰܢܐ ܥܳܪܩܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩܴ̈ܠܶܐ. ܕܗܳܟܰܢ ܡܫܰܠܚܳܐܺܝܬ ܢܺܐܡܰܪ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܐ ܣܢܺܝ̈ܩܳܢ. ܫܳܠܡܺܝܢܰܢ ܠܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܡܫܺܝܚܐ ܓܶܝܪ ܫܡܐ ܗ̣ܘ ܕܡܰܘܕܰܥ ܟܝܳܢܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܝܢ ܫܡܐ ܗ̣ܘ ܕܡܰܘܕܰܥ ܟܝܳܢܐ ܕܠܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܢܳܫ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܺܝܬ܆ ܦܪܰܫܬܳܝܗܝ ܡܶܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܠܗܰܘ ܕܡܺܝܬ. ܘܰܚܒܰܫܬܳܝܗܝ ܒܡܶܠܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܺܝܬ. ܛܠܰܡܬܳܝܗܝ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ. ܐܳܦ ܣܰܪܶܩܬܳܗ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܝܬܶܝܢܰܢ ܫܡܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܘܰܟܝܳܢܐ ܐܰܟܚܕܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ. ܕܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܒܛܶܟܣܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܘܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܘܒܰܟܝܳܢܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܠܗܐ ܡܺܝܬ܆ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܡܺܝܬ ܘܠܰܘ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܺܝܬ܆ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܺܝܬ܆ ܘܠܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܘܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܳܐܶܬ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܀

 

57 ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܰܨܒܐ ܕܰܢܡܽܘܬ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܐܳܦ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܝܳܢܐ ܕܒܶܗ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܐܳܦܠܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܐ ܡܰܘܬܐ܇ ܗܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܗܘܳܐ ܘܰܕܨܶܒܝܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܘܒܰܟܝܳܢܐ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܐ ܡܶܛܽܠ ܗܰܝܟܠܐ ܕܦܰܓܪܶܗ. ܘܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܡܶܣܬܥܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬܐ ܥܳܡܽܘܪܶܗ. ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܶܫܬܰܡܰܫ ܗܘܳܐ ܒܚܰܕ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ܀

 

58 ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܒܗܳܢܐ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܶܐܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܬܺܐܡܰܪ. ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܬܺܐܡܰܪ. ܕܺܝܠܶܗ ܗ̣ܝ. ܘܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܰܒܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܚܰܕ ܒܪܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܟܙܢܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܩܢܽܘܡܐ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ: ܘܠܰܘ ܠܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܗܰܝܟܠܐ ܘܥܳܡܽܘܪܐ ܡܶܠܬܐ ܘܦܰܓܪܐ ܠܫܽܘ̈ܘܕܳܥܶܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܰܘ ܠܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܕܗܰܘ ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܬܠܳܬܐ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܐܠܗܐ. ܘܠܰܘ ܐܶܢ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܒܪܐ܀

 

59 ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܰܪܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܩܰܝܶܡ ܐܰܢܬ ܡܶܠܬܳܟ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܟܬܰܒܬ. ܐܶܢ ܠܰܡ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܟ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܰܨܝܐ ܕܰܢܡܽܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܦܰܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܐܰܪܰܐ ܗܳܟܰܢ ܐܰܣܒܰܪܬ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܡܺܝܬ: ܓܰܠܝܐ ܗ̣ܝ ܠܗܽܘܢ ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܕܳܐܦܠܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܠܗܐ ܓܰܠܝܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܠܡܳܢܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܳܢ. ܐܰܢܬ ܡܫܰܪܰܪ ܐܰܢܬ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ܀

 

ܫܠܶܡ ܡܰܡܠܠܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ.

 

 

 

 

 II ܕܣܳܝܽܘܡܐ

 

60 ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܘܗܝ ܕܰܚܢܳܐ ܚܰܒܺܝܒܰܢ ܫܩܰܠܢܰܢ ܡܶܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܶܗ ܘܣܳܡܢܰܢ ܬܢܳܢ. ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܡܶܠܱ̈ܝܢ ܟܰܕ ܫܳܪܶܝܢ ܚܢܰܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܘܗܝ ܢܶܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܩܳܪܽܘܝܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܡܶܠܱ̈ܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ. ܒܨܶܢܥܬܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܒܰܪ ܒܡܶܠܬܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܚܰܦܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܽܘ̈ܕܳܦܰܘܗܝ.

 

61 ܕܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܫܩܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܰܢܣܰܒ ܐܰܠܳܗܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܡܶܠܬܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܣܳܡ ܗܽܘ ܐܽܘܡܳܢܳܐܺܝܬ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܐ.

 

62 ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܒܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ. ܠܰܘ ܐܠܗܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ.

 

63 ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܝ ܕܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܕܰܒܪܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܺܝܬ. ܟܰܕ ܒܗܳܕܶܐ ܠܗܰܘ ܒܪܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܡܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܐܰܘ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܚܳܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܒܚܰܕ ܫܡܐ ܕܰܒܪܐ. ܟܰܕ ܣܳܐܶܡ ܡܰܘܬܐ ܥܰܠ ܒܪ ܐܢܳܫܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܡܢܰܟܪܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܡܰܘܬܐ܀

 

64 ܘܬܽܘܒ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܐ. ܟܰܕ ܗܺܝ ܡܶܠܬܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܢܶܣܛܽܘܪܝܳܘܣ.

 

65 ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܐܳܦ ܗܽܘ. ܕܝܳܠܕܰܬ ܡܫܺܝܚܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܠܰܘ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ.

 

66 ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܢܣܰܒ ܐܰܠܳܗܐ ܦܰܓܪܐ܆ ܒܗܰܘ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܰܢܣܰܒ ܐܠܗܐ ܥܰܦܪܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܘܰܓܒܰܠ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܥܰܦܪܐ ܘܠܐ ܦܰܓܪܐ ܕܶܐܬܓܒܶܠ ܡܶܢܶܗ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܚܰܕ ܥܰܡ ܐܠܗܐ.

 

67 ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܓܒܰܠ ܘܣܳܡܶܗ ܒܦܰܪܕܰܝܣܐ. ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܗܽܘ ܚܪܺܢܐ ܕܳܐܕܳܡ ܕܶܐܬܢܣܶܒ܆ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܢܰܣܒܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܒܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܕܰܫܩܰܠܬܰܢܝ ܪܽܘܚܐ ܘܰܐܘܒܶܠܬܰܢܝ. ܘܰܚܪܺܢܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܢܒܺܝܐ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܢܣܰܒܬܳܟ ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪ ܥܳܢܳܐ ܘܰܥܒܰܕܬܳܟ ܡܕܰܒܪܳܢܐ ܥܰܠ ܥܰܡܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܀

 

68 ܒܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܣܽܘܟܳܠܐ ܚܳܐܰܪ ܗܳܢܐ ܕܳܪܽܘܫܐ ܡܐ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܢܣܰܒ ܐܠܗܐ ܦܰܓܪܐ ܘܰܢܣܰܒ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܓܠܶܐ ܓܽܘܕܳܦܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܠܰܩܢܽܘܡܐ ܚܪܺܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܚܰܦܝܳܗ̇ ܒܨܶܢܥܬܐ ܘܶܐܡܰܪ ܚܠܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܰܢܣܰܒ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܘܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ.

 

69 ܘܬܽܘܒ ܡܐ ܕܳܐܡܰܪ ܦܰܓܪܶܗ ܐܰܘ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܘ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܐܰܝܟ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܠܶܗ. ܠܦܰܓܪܶܗ ܐܰܘ ܠܐܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܡܶܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܘܳܬ ܛܺܝܡܳܘܬܶܐܘܳܣ ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܀

 

70 ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܕܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܒܪܐ ܠܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܠܐ ܫܳܩܶܠ ܗܘܳܐ ܝܰܠܕܐ ܘܡܰܘܬܐ ܡܶܢ ܫܡܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܘܣܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܚܽܘܕܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܒܪܐ ܘܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ ܘܥܰܠ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܗܰܘ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܳܦ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܣܳܝܡܺܝܢ ܝܰܠܕܐ ܘܡܰܘܬܐ ܥܰܠ ܫܡܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܘܕܰܒܪܐ܆ ܠܰܘ ܕܢܶܦܪܫܽܘܢ ܠܰܒܪܐ ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܒܪܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܫܰܘܕܥܽܘܢ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܕܰܒܪܐ ܫܰܡܠܺܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܐ܀

 

71 ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܪܰܪܢܰܢ ܟܽܠܰܢ܆ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܐ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܡܗܰܝܡܢܐ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ. ܒܪܐ ܗ̣ܘ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܇ ܘܰܐܠܳܗܐ ܡܺܝܬ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܳܦ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܐܰܝܟ ܕܢܳܩܦܐ ܓܶܝܪ ܠܰܐܒܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܝ ܕܰܐܒܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܥܰܡ ܫܡܐ ܕܪܽܘܚܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܰܒܪܐ ܠܳܚܡܐ ܗܳܝ ܕܰܒܪܐ. ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܝ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ. ܗܳܝ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܘܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܗܳܝ ܕܡܶܠܬܐ܀

 

72 ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܒܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ܆ ܐܰܘ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܐܰܠܳܗܐ ܕܶܝܢ ܠܐ܆ ܒܪܐ ܚܪܺܢܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܡܰܘܕܰܥ ܒܡܶܠܬܶܗ. ܘܠܰܘ ܠܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ.

 

73 ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܚܳܩܶܗ ܟܽܠܶܗ ܕܗܳܢܐ ܕܳܪܽܘܫܐ ܕܠܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕܗܽܘ ܐܠܗܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܠܬܐ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ. ܠܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܠܐ ܓܰܠܝܐ ܕܶܐܢ ܒܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ܆ ܐܠܗܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܘܡܶܠܬܐ ܗܰܘ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܒܪܺܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܒܰܫܪܳܪܐ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܘܒܰܩܢܽܘܡܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܡܶܠܬܐ ܐܳܦ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܐܳܦ ܐܠܗܐ ܐܳܦ ܒܪܐ ܐܳܦ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܚܶܬ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ܀

 

74 ܘܶܐܢ ܟܬܺܝܒ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ܆ ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܫܰܕܰܪ ܠܡܶܠܬܐ.

 

75 ܘܶܐܢ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܰܠܳܗܐ.

 

76 ܘܶܐܢ ܟܬܺܝܒ ܕܡܺܝܬ ܒܪܐ ܐܰܘ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ. ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܰܒܪܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܐܳܦ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ܀

 

77 ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܢܐ ܛܳܥܝܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܘܰܒܪܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ܆ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܠܡܶܠܬܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܢܩܶܦ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܗ̣ܘ ܗܳܢܐ ܡܕܰܒܩܐ. ܘܒܶܕܝܐ ܕܰܡܪܰܟܰܒ ܡܶܢ ܫܟܳܚ̈ܳܬܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ. ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܘܳܬ ܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܐܳܒܶܕ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܛܰܠܰܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ. ܘܡܳܝܫܺܝܢ ܓܳܘ̈ܢܰܘܳܬܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܥܰܪܦܶܠܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܶܢܚܶܗ ܕܫܶܡܫܐ܀

 

78 ܢܣܺܝܡ ܗܳܫܐ ܐܶܓܰܪܬܐ ܗܳܝ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܒܫܰܠܡܽܘܬܳܗ̇ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܩܳܪܶܐ ܢܶܕܰܥ. ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܐ. ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܝܢܐ ܫܪܳܪܐ ܢܦܰܠ ܒܬܰܟܬܽܘܫܐ ܗܳܢܐ ܡܓܰܕܦܳܢܐ ܘܠܰܐܝܕܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܟܰܬܒܰܬ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܕܰܨܠܺܝܒܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܦܳܠ̈ܚܰܝ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܘܰܒܘܳܠܺܝܬܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܩܪܽܘܢ ܐܳܦ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ܀