ܨܠܽܘܬܐ ܕܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܐ܆ ܕܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ

ܬܘܒ ܨܠܽܘܬܐ ܕܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܐ܆ ܕܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ܆

ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܠܳܗ̇ ܦܳܪܽܘܫܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ܀

ܕܣܺܝܡܐ ܠܩܰܕܺܝܫܐ ܡܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ.

ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ.

 

1 ܚܽܘܒܐ ܪܰܒܐ ܕܠܐ ܡܰܘܦܶܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܫܡܐ ܦܰܐܝܐ ܘܰܪܓܺܝܓܐ ܕܡܶܬܝܰܐܝܒܺܝܢ ܠܳܟ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܗܰܘ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ܆ ܐܳܫܶܕ ܚܽܘܒܶܗ ܘܡܰܫܦܰܥ ܛܰܝܒܽܘܬܗ. ܘܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܫܽܘܒܚܗ. ܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܺܐܝܕܰܥܬܗ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܘܢܶܬܚܰܟܡܽܘܢ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܚܣܳܡ ܡܰܫܦܰܥ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܆ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܳܩܫܺܝܢ ܒܬܰܪܥܐ ܕܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܰܟܡܐ ܕܚܳܛܶܝܢܰܢ܆ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܡܰܣܓܶܐ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܘܰܟܡܐ ܢܶܚܛܶܐ ܘܢܰܥܘܶܠ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܢܶܬܦܢܶܐ܆ ܚܳܕܶܐ ܒܰܢ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܰܢ. ܘܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ ܡܙܰܝܰܚ ܠܰܢ. ܘܰܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܓܢܺܝܙܐ ܡܩܰܪܶܒ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܳܐܫܶܕ ܥܠܰܝܢ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܰܡܫܰܚܠܶܦ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܐ ܠܕܰܟܝܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܘܰܡܫܰܥܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܐ܇ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܦܢܶܐ ܠܰܢ. ܘܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܘܝܳܖ̈ܽܘܬܰܘܗܝ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܰܡܫܰܘ̈ܬܦܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܡܩܰܕ̈ܫܰܝ ܒܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܥܳܒܶܕ ܠܰܢ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܚܢܰܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܠܐ ܢܶܥܪܽܘܩ ܘܢܰܪܚܶܩ.

 

2 ܪܰܒܐ ܘܰܓܢܺܝܙܐ ܕܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܣܢܺܝܩ. ܗܰܘ ܕܪܳܡ ܐܰܬܪܗ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܰܫܪܝܶܗ. ܗܰܘ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܬܖ̈ܶܐ ܘܣܺܝ̈ܡܳܬܐ ܘܛܽܘ̈ܒܶܐ ܒܶܗ ܟܢܺܝܫܺܝܢ. ܗܰܘ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܢܽܘܗܪܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܽܘܣܳܡܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܳܒܽܘܩܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܐ ܘܛܳܒܐ. ܗܰܘ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܐ ܘܚܰܢܳܢܐ ܘܰܡܠܶܐ ܚܽܘܒܐ. ܗܰܘ ܦܰܐܝܐ ܘܰܪܓܺܝܓܐ ܘܫܰܦܺܝܪܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܦܺܝܣ ܘܒܳܥܶܐ ܘܰܡܚܰܦܶܛ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܢܺܚܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܠܺܝܨ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܘܒܳܥܶܐ ܫܟܳܚܬܰܢ. ܘܰܡܢܳܚ ܒܚܰܝ̈ܰܝܢ ܛܳܒ ܡܶܢܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܢ ܡܦܺܝܣ ܠܰܢ ܕܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܶܗ ܘܢܶܒܽܘܙ ܡܶܢ ܓܰܙܶܗ. ܘܢܶܥܬܰܪ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ ܘܠܐ ܢܶܬܡܰܣܟܰܢ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܚܳܕܶܐ ܒܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܚܳܕܶܐ ܒܚܰܝ̈ܰܝܢ. ܗܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ ܕܬܶܣܰܩ ܨܶܝܕ ܥܽܘܬܪܶܗ܆ ܗܽܘ ܐܰܚܬܶܗ ܠܥܽܘܬܪܶܗ ܨܶܝܕ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܢ ܕܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܶܥܬܰܪ܆ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ ܠܶܗ ܗܽܘ ܕܢܰܥܬܪܰܢ. ܗܰܘ ܕܚܰܒܺܝܒ ܫܡܶܗ ܘܰܪܓܺܝܓ ܟܽܘܢܳܝܶܗ ܘܒܰܣܺܝܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܗܰܘ ܕܡܰܛܥܶܡ ܚܰܠܝܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܠܢܰܦܫܐ ܕܡܰܪܓܫܐ ܒܶܗ. ܗܰܘ ܕܡܶܬܓܰܐܶܐ ܒܥܽܘܬܪܐ ܥܰܬܺܝܪܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ܆ ܕܐܢܳܫ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܠܐ ܚܙܳܝܗܝ. ܐܳܦܠܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܚܙܝܶܗ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܟܝܳܢܶܗ. ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܥܽܘܬܪܶܗ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܶܗ ܠܶܗ ܕܳܡ̈ܝܳܢ. ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܣܳܟܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܗܰܘ ܕܰܟܡܐ ܕܒܺܝܫܺܝܢܰܢ܆ ܗܳܟܘܳܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܛܳܒܐ. ܘܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܰܢ ܫܦܺܝܥܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܟܝܳܢܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܡܫܰܚ ܚܽܘܒܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܐܪܺܝܟܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܩܦܺܝܣܐ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ. ܢܰܓܺܝܪ ܚܽܘܒܶܗ ܘܰܙܥܽܘܪܝܐ ܬܒܰܥܬܶܗ. ܥܰܬܺܝܪ ܠܫܽܘܒܩܳܢܐ ܘܡܰܬܺܝܢ ܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܢ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܶܗ܆ ܘܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܛܰܝ̈ܒܘܳܬܶܗ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܪܳܕܶܐ ܠܰܢ܆ ܛܥܺܝܢ ܚܰܘܣܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܪܳܚܶܡ ܕܢܶܩܢܶܝܢ܆ ܥܰܠ ܗܳܝ ܐܳܦ ܡܢܰܓܶܕ ܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܽܘܣܪܳܢܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܐܒܕܳܢܰܢ. ܘܠܐ ܛܳܪܝܐ ܠܶܗ ܥܳܩܬܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܠܒܶܫ ܚܰܫܰܝ̈ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܫܠܰܚ ܡܶܢܰܢ ܚܰܫ̈ܰܝܢ. ܘܶܐܬܥܰܛܰܦ ܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܟܽܘܪܗܳܢܰܢ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܬܥܺܝܩ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܕܶܝܢ. ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܢܡܠܢܝ ܦܨܺܝܚܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܣܬܢܶܩ ܥܰܠ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܕܰܚܢܰܢ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܢܶܣܬܢܶܩ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܝܺܕܰܥ ܠܰܢ ܕܡܰܪ̈ܓܙܳܢܶܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܕܡܶܬܒܥܶܝܢ܆ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܒܪܳܐ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܡܦܳܣ ܗܘܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܰܟܬܒܺܝܢܰܢ ܢܰܦܫܰܢ܆ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܩܰܕܶܡ ܚܳܪ ܒܨܰܠܡܰܢ܆ ܕܨܰܠܡܐ ܕܨܶܒ̈ܝܳܢܰܘܗܝ ܕܣܛܢܐ ܡܶܬܪܫܶܡ ܒܶܗ. ܪܫܰܡ ܘܨܳܪܰܢ ܒܨܰܠܡܶܗ ܪܓܺܝܓܺܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܪܓܺܝܫ ܗܘܳܐ ܕܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܐ ܠܐ ܢܳܛܪܺܝܢܰܢ. ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܪ̈ܰܘܪܒܳܢ ܩܰܕܶܡ ܥܰܬܶܕ ܠܰܢ. ܗܰܘ ܝܳܗܽܘܒܐ ܥܰܬܺܝܪܐ܇ ܕܗܳܢܰܘ ܚܽܘܣܪܳܢܶܗ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܐ ܢܶܣܰܒ ܡܶܢܶܗ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܦܳܢܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܰܢ. ܘܟܰܕ ܫܳܩܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܓܰܙܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܪܳܡܶܝܢܰܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܣܺܝܡܐ ܠܶܗ. ܗܰܘ ܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܛܳܒܐ ܒܟܽܘܠ ܙܒܰܢ ܘܡܰܛܐܒܳܢܐ. ܗܰܘ ܫܰܦܝܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܠܰܚ܆ ܕܥܳܡܶܠ ܒܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܕܢܶܥܒܕܰܢ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܣܟܰܢ܆ ܕܡܶܬܦܰܪܰܣ ܒܫܽܘ̈ܕܳܠܰܘܗܝ ܕܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܶܗ ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܡܳܐ ܕܗܽܘ ܩܢܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܣܟܺܢܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܡܐ ܕܰܚܢܰܢ ܩܢܰܝܢܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܒܰܢ ܥܬܰܪ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܕܒܶܠܥܳܕܰܝܢ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܩܢܶܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܶܐܢ ܩܢܳܐ ܕܠܐ ܚܢܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܚܳܕܶܐ ܒܶܗ. ܗܰܘ ܕܚܰܕܽܘܬܰܢ ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ. ܘܥܳܩܬܰܢ ܕܺܝܠܶܗ ܚܳܫܶܒ ܠܳܗ̇. ܘܟܽܘܠܗܽܘܢ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܰܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܡܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܠܰܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ ܘܠܐ ܣܳܒܰܥ. ܘܳܐܫܶܕ ܥܠܰܝܢ ܟܽܘܠ ܥܽܘܬܪ̈ܺܝܢ܆ ܘܠܐ ܐܶܬܡܠܺܝ܆ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܒܚܽܘܒܶܗ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ.

 

3 ܠܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܠܳܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܘܡܳܪܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.

ܠܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܥܰܬܺܝܪܐ ܘܛܳܒܐ. ܫܰܦܝܐ ܘܝܳܗܽܘܒܐ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܐ ܘܫܳܒܽܘܩܐ. ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܘܰܡܠܶܐ ܚܽܘܒܐ. ܥܰܬܺܝܪܐ ܘܡܰܥܬܪܳܢܐ. ܛܳܒܐ ܘܡܰܛܐܒܳܢܐ. ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܐ ܘܰܡܫܰܝܢܐ. ܪܳܚܶܡ ܓܶܢܣܰܢ ܘܡܰܚܶܒ ܠܰܟܝܳܢܰܢ. ܐܳܣܝܰܢ ܘܡܰܠܦܳܢܰܢ. ܐܰܒܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܡܪܰܒܝܳܢܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ.

 

4 ܠܳܟ ܐܠܗܐ ܡܠܶܐ ܚܽܘܒܐ. ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܐ ܠܳܟ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܺܝ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܘܶܐܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܕܢܳܩܶܫ ܐܢܐ ܒܬܰܪܥܐ ܕܖ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܠܐ ܐܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܟܰܕ ܒܰܗܺܝܬ ܐܢܐ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܬܺܐܬܶܐ ܠܺܐܝܳܠܝ ܘܰܬܥܰܕܪܰܢܝ ܘܰܬܚܰܝܠܰܢܝ. ܘܬܰܠܦܰܢܝ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕܳܡܰܝܟ ܨܠܽܘܬܐ ܕܟܺܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܥܨܝܐ ܠܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܰܢܫܰܪܪܽܘܢ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ. ܩܦܽܘܠ ܡܳܪܝ ܥܰܪܦܶܠܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܦܪܺܝܣܐ ܥܰܠ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܢܰܦܫܝ. ܘܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܳܟ ܠܪܽܘܚܝ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܕܠܐ ܡܽܘܡܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܪܰܝܬܳܗ̇ ܒܺܝ ܒܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܗ̇ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ. ܘܰܐܫܘܳܢܝ ܠܰܨܠܽܘܬܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܐ ܗܳܝ ܕܦܳܣܥܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܖ̈ܟܘܣ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܘܡܳܖ̈ܰܘܳܬܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܕܖ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܣܰܡ ܘܶܐܬܪܰܓܪܰܓ ܠܚܰܫ̈ܰܘܗܝ ܕܰܙܩܺܝܦܳܟ ܡܫܺܝܚܐ ܦܳܪܽܘܩܝ. ܘܚܽܘܣ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܫܰܦܠܽܘܬܝ. ܒܳܥܶܢܐ ܡܶܢܳܟ. ܘܚܰܣܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܬܚܰܣܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܢܳܩܫܺܝܢ ܒܬܰܪܥܐ ܕܖ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܚܰܛܳܝܐ ܐܢܐ ܡܳܪܝ. ܘܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐܢܐ ܐܳܦܠܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܐܳܦܠܐ ܠܬܰܪܥܐ ܕܖ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܐܳܦ ܠܐ ܠܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܐܶܠܐ ܡܦܺܝܣ ܐܢܐ ܡܳܪܝ ܠܖ̈ܰܚܡܰܝܟ܆ ܕܶܐܫܬܘܶܐ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܬܐ ܠܘܳܬ ܛܳܒܬܐ܆ ܘܡܶܢ ܚܰܛܳܝܐ ܠܬܰܝܳܒܐ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܘܡܶܢ ܡܚܺܝܠܐ ܠܚܰܝܠܬܳܢܐ ܘܡܶܢ ܒܰܛܺܝܠܐ ܘܡܰܐܺܝܢܐ ܠܟܰܫܺܝܪܽܘܬܐ. ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܕܶܚܠܬܐ ܘܬܶܐܓܘܪܬܐ ܕܟܰܟܪܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܠܐ ܐܶܗܘܶܐ ܛܳܡܰܪ ܟܰܟܪܐ ܕܫܶܩܠܶܬ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܳܪܐ ܩܰܫܝܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒܕܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܳܢܘ ܕܶܝܢ ܠܺܝ ܡܚܺܝܠܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐܢܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܳܢܐ. ܕܶܐܬܬܰܓܰܪ ܒܟܰܟܪܐ ܕܫܶܩܠܶܬ. ܘܰܐܝܬܶܐ ܒܰܐܥ̈ܦܶܐ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ. ܘܚܶܟܡܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܘܬܶܐܓܽܘܪܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܰܡܩܰܒܠܐ ܠܺܝ ܕܶܐܗܘܶܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܒܒܰܝܬܐ܆ ܘܰܡܫܰܠܰܛ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܒܶܝܬ ܓܰܙܰܝ̈ܟ ܥܰܬܺܝܖ̈ܶܐ. ܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܚܰܛܳܝܐ܆ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܳܟ. ܘܥܶܒܪܶܬ ܥܰܠ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ. ܘܰܐܪܫܥܶܬ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐܢܐ ܕܶܐܦܬܰܚ ܦܽܘܡܝ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܠܐ ܕܰܐܪܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܥܶܠ ܘܶܐܚܽܘܪ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܒܩܶܬ ܐܽܘܪܚܳܟ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܶܐܙܶܠܬ ܒܳܬܰܪ ܨܶܒܝܳܢ̈ܰܝ ܠܶܒܝ ܒܺܝܫܐ ܘܦܰܪܚܶܬ ܢܶܟ̈ܣܰܝ ܘܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܶܪܬܶܬ ܡܶܢ ܒܰܝܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܰܬܺܝܪܐ ܘܡܰܥܬܪܳܢܐ. ܘܗܳܫܐ ܕܣܰܪܩܰܢܝ ܒܺܝܫܐ܆ ܗܶܦܟܶܬ ܠܺܝ ܠܘܳܬ ܬܰܪܥܐ ܕܖ̈ܰܚܡܰܝܟ.

5 ܘܗܐ ܩܳܐܶܡ ܐܢܐ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ ܘܩܳܥܶܐ ܐܢܐ. ܕܳܐܒܝ ܚܛܺܝܬ ܒܰܫܡܰܝܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐܢܐ ܕܰܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܩܪܶܐ. ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܐܰܓܺܝܪܐ ܘܶܐܗܘܶܐ ܒܒܰܝܬܳܟ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܡܳܪܝܐ. ܘܫܰܘܙܶܒܰܝܢܝ ܡܶܛܽܠ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܠܳܗܝ ܘܦܳܪܽܘܩܝ ܘܕܰܒܚܰܣܝܽܘܬܐ ܘܡܽܘܟܳܟܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܳܟ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ. ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܘܰܠܗܰܠ ܐܰܫܘܳܢܝ: ܘܶܐܢܗܽܘ ܡܳܪܝ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܺܝܫܐ ܘܰܢܫܰܕܠܰܢܝ܆ ܘܢܶܒܥܶܐ ܕܢܰܦܩܰܢ ܡܶܢ ܒܰܝܬܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܰܪܦܶܐ ܠܶܗ ܕܢܰܘܒܠܰܢܝ ܒܛܳܥܝܽܘܬܶܗ ܐܳܦܠܐ ܠܺܝ ܕܶܐܬܢܰܓܰܕ ܒܳܬܪܶܗ ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܝܢ ܡܳܪܝ ܡܦܺܝܣ ܐܢܐ ܠܳܟ܆ ܕܰܟܳܢܝ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܛܽܘܠܫܐ ܕܒܶܣܪܐ ܘܰܕܪܽܘܚܐ. ܘܙܰܝܶܢ ܠܗܰܘܢܐ ܕܺܝܠܝ܇ ܗܰܘ ܕܰܒܨܰܠܡܳܟ ܡܰܬܩܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܟ ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܘܰܓܠܺܝ ܩܕܳܡܰܝ ܐܽܘܪܚܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܫܰܟܶܢ ܒܺܝ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܕܠܐ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܪܳܕܝܐ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܡܰܣܛܝܐ ܐܰܘ ܕܳܚܶܩ ܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܐ܇ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܐ ܩܰܛܺܝܢܬܐ. ܗܳܝ ܕܠܰܐܝܢܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܳܗ̇. ܡܡܰܢܥܐ ܠܗ ܠܝܳܪܬܽܘܬܐ ܛܽܘܒܬܳܢܺܝܬܐ. ܩܰܕܶܫܰܝܢܝ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܶܐܗܘܶܐ ܠܳܟ ܗܰܝܟܠܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܕܠܐ ܫܶܠܝܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܩܰܕܫܺܝܢ. ܩܰܪܶܒܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܟܰܕ ܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐܢܐ. ܕܶܐܗܘܶܐ ܐܰܚܐ ܘܒܰܪ ܒܰܝܬܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܘܰܒܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܨܶܝܕ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ. ܐܶܩܥܶܐ ܠܰܐܒܽܘܟ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܐ. ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܢܳܦܶܩ ܘܡܶܢܳܟ ܢܳܣܶܒ. ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܡܶܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ. ܕܰܢܩܰܕܫܰܢܝ ܘܢܶܥܒܕܰܢܝ ܡܳܐܢܐ ܓܰܒܝܐ. ܕܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܡܰܙܥܶܩ ܫܽܘܒܚܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܡܪܰܝܰܡܬܐ. ܕܺܝܠܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ.

 

6 ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܩܳܪܶܐ ܐܢܐ ܠܳܟ ܥܳܕܽܘܪܝ. ܘܫܳܩܶܠ ܐܢܐ ܡܶܢܳܟ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܡܥܺܝܪܐ ܠܺܝ. ܕܬܶܥܒܶܕ ܐܶܢܘܢ ܩܕܳܡܰܝ ܠܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܕܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܰܕܠܐ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܠܺܝ ܕܥܰܣܩܺܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܝܠܝ. ܠܕܽܘܒܳܖ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܘܳܬܳܟ.

 

7 ܐܺܝܢ ܡܪܝܐ ܐܰܠܳܗܝ ܩܳܪܶܐ ܐܢܐ ܠܳܟ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܝ. ܕܰܟܐ ܘܚܰܠܶܠ ܘܩܰܕܶܫ. ܢܰܦܫܝ ܘܦܰܓܪܝ ܘܗܰܘܢܝ. ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܝ ܩܖ̈ܳܒܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ. ܐܰܥܬܰܪܰܝܢܝ ܒܥܽܘܬܪܳܟ ܡܰܥܬܪܳܢܐ. ܘܰܡܠܺܝܢܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܐܰܫܪܐ ܒܺܝ ܕܶܚܠܬܳܟ. ܩܒܽܘܥ ܒܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܐܠܳܗܐ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܢܛܽܘܖ̈ܬܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܠܐ ܬܰܪܦܶܐ ܠܠܶܒܐ ܕܺܝܠܝ ܕܳܘܝܐ. ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܩܒܳܢ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܠܺܝ ܡܰܘܒܕܳܢ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ.

 

8 ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܡܦܺܝܣ ܐܢܐ ܠܖ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܕܠܐ ܬܶܫܒܽܘܩܰܝܢܝ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܨܶܒ̈ܝܳܢܰܝ ܟܰܕ ܚܳܛܶܐ ܐܢܐ. ܘܠܐ ܢܶܫ̈ܬܰܠܛܳܢ ܥܠܰܝ ܖ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܢܰܚܫ̈ܟܳܢ ܠܡܰܕܥܐ ܕܺܝܠܝ. ܐܶܠܐ ܐܰܕܢܰܚ ܩܕܳܡܰܝ ܢܽܘܗܪܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܚܶܫܽܘܟ ܒܙܰܠ̈ܓܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܕܪܽܘܫ ܩܕܳܡܰܝ ܐܽܘܪܚܐ ܗܳܝ ܐܰܠܺܝܨܬܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܠܰܢ ܦܩܰܕܬ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܳܗ̇. ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܚܢܰܢ ܨܠܺܝܒܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܰܩܺܝܪܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܐ ܘܰܙܩܺܝܦܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܥܳܠܡܐ. ܚܰܝܶܠܰܝܢܝ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܝ ܕܶܐܟܦܽܘܪ ܒܥܳܠܡܐ ܘܰܒܖ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܬܶܡܠܶܝܢܝ ܚܰܕܽܘܬܐ ܘܺܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܨܰܠܶܠ ܘܕܰܟܐ ܘܩܰܕܶܫ ܢܰܦܫܝ ܘܦܰܓܪܝ ܘܗܰܘܢܝ. ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܘܙܰܘ̈ܥܰܝ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܪܰܥܝܳܢܽܘܬܝ. ܘܰܐܠܶܦܰܝܢܝ ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܶܫܠܰܚ ܥܳܠܡܐ ܘܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܘܶܐܣܰܒ ܙܩܺܝܦܝ ܘܺܐܬܶܐ ܘܶܐܪܕܶܐ ܒܳܬܪܳܟ. ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.

 

9 ܠܐ ܡܳܪܝ ܠܐ ܬܰܪܦܶܝܢܝ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܕܬܶܛܥܰܢ ܢܺܝܪܳܟ ܩܰܠܺܝܠܐ. ܐܠܐ ܐܰܩܶܠ ܥܠܰܝ ܢܺܝܪܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܐܶܬܪܰܦܶܐ ܘܶܐܗܘܶܐ ܓܽܘܚܟܐ ܠܣܳܢ̈ܰܐܝ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܕܗܳܖ̈ܓܺܝܢ ܥܰܡܝ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܠܐ ܬܰܪܦܶܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܝ ܕܢܶܪܡܶܐ ܩܕܳܡܰܝ ܢܶܫ̈ܒܰܘܗܝ ܡܰܘܒ̈ܕܳܢܶܐ. ܘܢܰܪܡܶܐ ܒܺܝ ܕܶܚܠܬܐ ܘܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ. ܘܢܰܟܠܶܝܢܝ ܡܶܢ ܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܽܐܘܪܚܐ ܡܰܘܒܠܰܬ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܠܐ ܬܰܪܦܶܝܘܗܝ ܕܢܰܕܚܠܰܢܝ ܘܢܰܪܡܶܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܕܶܚܠܬܐ ܘܪܰܦܝܽܘܬܐ. ܘܰܢܙܺܝܥܰܢܝ ܒܝܰܕ ܕܰܐܠܺܝܨܐ ܘܩܰܛܺܝܢܐ ܐܽܘܪܚܐ. ܘܰܥܡܺܝܠܺܝܢ ܘܰܩܫܶܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܠܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܕܰܢܚܰܘܢܝ ܦܰܐܝܽܘܬܐ ܕܽܐܘܪܚܶܗ ܘܢܰܘܒܠܰܢܝ ܠܰܐܒܕܳܢܶܗ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܠܐ ܬܰܪܦܶܝܘܗܝ ܕܢܶܫܬܰܠܰܛ ܥܠܰܝ ܘܰܢܕܰܠܰܚ ܠܗܰܘܢܝ ܘܰܢܚܰܒܠܰܢܝ ܒܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܢܰܦܩܰܢ ܡܶܢ ܛܝܳܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܢܶܟܐܠܰܢܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܕܺܐܒܐ ܠܶܐܡܪܐ. ܐܠܐ ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢܶܗ ܡܳܪܝܐ. ܘܰܚܒܽܘܫܰܝܢܝ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪܥܐ ܕܰܛܝܳܪܐ ܕܥܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܰܡ ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܶܐܪܥܶܝܢܝ ܒܥܶܣܒܳܟ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܪܳܥܶܝܢ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ.

 

10 ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܡܦܺܝܣ ܐܢܐ ܠܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܕܬܰܩܢܶܢܝ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ ܘܰܡܣܰܪܩܽܘܬܐ. ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܩܳܢܶܐ ܐܢܐ ܠܥܽܘܬܪܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒ̈ܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ. ܘܰܐܚܠܶܡ ܚܰܫ̈ܶܝܗ̇ ܘܣܰܒܰܥ ܟܰܦܢܽܘܬܳܗ̇. ܒܣܰܝܒܖ̈ܳܬܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܘܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܫܶܩܝܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܘܰܐܠܒܫܗ̇ ܠܒܽܘܫܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܘܰܐܣܶܢܺܝܗ̇ ܛܽܘܝܳܒܐ ܕܣܰܒܪܐ. ܘܪܰܒܶܝܗ̇ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܒܫܰܠܡܽܘܬܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܬܐ. ܘܰܒܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܕܰܡܛܰܝܒܐ ܠܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܩܰܕܶܫ ܟܰܣ̈ܝܳܬܝ ܘܕܰܟܳܐ ܓܰܠ̈ܝܳܬܝ. ܘܰܥܒܶܕܰܝܢܝ ܡܳܐܢܐ ܓܰܒܝܐ ܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܺܝ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܘܟܰܕ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܘܰܒܚܶܟܡܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܓܳܕܫܺܝܢ ܒܺܝ ܡܰܐܣܶܐ ܐܢܐ. ܘܰܚܒܳܖ̈ܳܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܝ ܡܰܚܠܶܡ ܐܢܐ.

 

11 ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܒܳܥܶܢܐ ܡܶܢܳܟ ܐܰܪܡܳܐ ܒܢܰܦܫܝ ܚܰܡܪܐ ܚܰܕܬܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܟܰܕ ܚܰܝܠܝ ܒܺܝ ܘܚܰܕܘܬܝ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܐ ܐܰܥܬܩܰܬ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܐܶܣܰܝܒܰܪ ܪܰܬܚܐ ܕܚܽܘܒܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ܇ ܕܟܰܕ ܢܳܛܰܪ ܐܢܐ ܠܶܗ ܐܶܬܢܛܰܪ ܒܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ.

 

12 ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܡܦܺܝܣ ܐܢܐ ܠܰܚܢܳܢܳܟ. ܕܬܰܫܠܰܚ ܡܶܢܝ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܗܰܘ ܕܚܳܛܶܐ. ܘܬܰܠܒܶܫܰܝܢܝ ܚܰܕܬܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܚܰܕܰܬ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ. ܐܺܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܦܳܪܽܘܩܝ. ܕܚܽܘܩ ܡܶܢܝ ܦܠܺܝܓܽܘܬܐ ܘܛܳܥܝܽܘܬܐ ܘܕܰܓܳܠܽܘܬܐ. ܘܚܳܪܥܽܘܬܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ. ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܡܫܰܟܖ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܫܰܟܶܢ ܒܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܨܛܰܠܝܐ ܡܶܢ ܫܪܳܪܐ܆ ܘܰܐܠܶܦܰܝܢܝ ܢܺܝܚܽܘܬܐ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܐ. ܘܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܬܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܘܫܰܦܝܽܘܬܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܠܺܝ ܡܚܰܕ̈ܝܳܢ.

 

13 ܐܰܫܠܰܚܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܘܰܐܠܒܶܫܰܝܢܝ ܚܰܕܽܘܬܳܟ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܽܘܒܳܖ̈ܶܐ ܥܳܠܡܳܢ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܕܶܐܙܡܰܪ ܒܰܙܡܺܝܖ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܳܣܛܽܘܬܐ ܙܰܝܶܢܰܝܢܝ ܒܨܰܘܡܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܝܳܚܐ܆ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܚܰܝܶܠ ܒܺܝ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܽܘܣܳܡܐ ܛܽܘܪܳܦܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܢܺܝܽܘܬܐ ܕܒܶܣܖ̈ܳܢܳܝܳܬܐ܆ ܗܰܢܺܝܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܖ̈ܳܘܙܺܝܢ ܒܪܽܘܚ ܫܰܟܶܢ ܒܺܝ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܡܠܐ܆ ܫܶܠܝܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܒܰܖ̈ܳܝܶܐ ܫܶܬܩܐ. ܘܥܶܢܝܳܢܐ ܕܡܶܠܱ̈ܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܰܦܝܽܘܬܐ ܚܺܝܨܽܘܬܐ ܚܰܘܳܐ ܒܺܝ. ܕܚܽܘܩ ܡܶܢܝ ܠܩܽܘܛܳܥ ܪܶܥܝܳܢܐ. ܘܰܐܠܒܶܫܰܝܢܝ ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܪܡܽܘܬܐ. ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܟܶܢ ܒܺܝ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܽܘܬ ܥܰܝܢܐ܆ ܛܳܒܽܘܬ ܢܰܦܫܐ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܳܡܽܘܬܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܐܰܠܒܶܫܰܝܢܝ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܽܘܒܗܳܪܐ܆ ܕܶܐܪܰܚܡ ܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܚܡܰܬ ܐܺܝܩܳܪܐ ܘܩܽܘܠܳܣܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ܆ ܫܽܘܥܒܳܕܐ ܘܓܽܘܢܳܝܐ ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ܆ ܐܰܥܒܶܕ ܒܺܝ ܕܰܐܚܶܒ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܶܢܝܳܢܐ ܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܙܰܒܢܐ ܐܰܩܢܳܢܝ. ܘܥܽܘܬܪܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܠܺܝ̈ܟܳܢ. ܚܠܳܦ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ ܫܰܝܢܐ ܐܰܪܡܐ ܒܺܝ. ܘܰܚܠܳܦ ܣܶܢܶܐܬܐ ܚܽܘܒܐ ܐܰܠܒܶܫܰܝܢܝ. ܘܰܚܠܳܦ ܪܽܘܓܙܐ ܬܰܪܥܽܘܬܐ. ܚܠܳܦ ܚܶܡܬܐ ܘܰܚܣܳܡܐ ܘܰܛܢܳܢܐ ܒܺܝܫܐ ܘܠܰܘܛܬܐ܆ ܐܰܫܪܐ ܒܺܝ ܡܫܰܝܢܽܘܬܐ ܘܚܽܘܒܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܘܒܽܘܖ̈ܟܳܬܐ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܐܖ̈ܳܢܳܝܐ. ܗܰܘ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܠ ܡܚܽܘܬܐ ܕܦܰܟܐ ܦܩܰܕܬ. ܕܰܐܦܢܳܐ ܦܰܟܐ ܐܚܪܺܢܐ ܠܗܰܘ ܕܡܳܚܶܐ ܠܺܝ. ܛܪܽܘܕ ܡܶܢܝ ܐܰܠܳܗܐ ܥܳܩܬܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ ܘܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ ܘܫܶܢܬܐ. ܘܪܰܦܝܽܘܬܐ. ܘܰܐܠܒܶܫܰܝܢܝ ܚܰܕܽܘܬܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܐ ܘܚܺܝܨܽܘܬܐ ܘܠܽܘܒܳܒܐ. ܘܥܺܝܪܽܘܬܐ ܘܫܰܗܖ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܟ̈ܰܝܳܐ. ܕܰܟܐ ܠܶܒܝ ܡܳܪܝܐ. ܐܰܦܢܳܐ ܠܪܶܢܝܐ ܕܺܝܠܝ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܢܶܗܪܽܘܓ. ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܢܶܗܡܽܘܣ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܝ ܚܰܝܶܠܰܝܢܝ ܕܶܐܒܥܶܐ ܣܰܒܪܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ. ܐܰܫܠܰܚ ܡܶܢܝ ܚܰܫ̈ܶܐ ܦܰܓܖ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܰܐܠܒܶܫܰܝܢܝ ܚܰܫ̈ܶܐ ܖ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܙܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܚܙܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܚܠܳܦ ܨܶܦܬܐ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܶܐܪܚܰܡ ܣܽܘܡܥܳܠܐ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܰܝܶܠܰܝܢܝ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܰܐܝܽܘܬܐ ܙܰܝܶܢܰܝܢܝ ܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܰܗܺܝܢܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܰܗܺܝܢܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܘܢܰܚܒܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܚܠܳܦ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܪܳܢܶܐ ܒܥܰܠ̈ܠܳܬܐ܆ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܗܳܪܶܓ ܒܰܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܐ ܐܰܩܢܳܢܝ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܙܳܬܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܥܰܗܶܕ ܒܺܝ. ܚܰܝܶܠܰܝܢܝ ܕܶܐܫܒܽܘܩ ܥܳܠܡܐ ܕܰܬܢܳܢ. ܘܶܐܦܽܘܩ ܒܰܒܥܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܦܺܝܣ ܐܢܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܐ ܦܳܪܽܘܩܝ. ܕܰܚܠܳܦ ܕܫܶܒܩܶܬ ܪܶܚܡܬܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܰܐܣܺܝܪܽܘܬܐ ܕܰܒܓܶܢܣܐ ܗܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܕܬܶܣܽܘܪ ܡܰܕܥܐ ܕܺܝܠܝ ܘܗܰܘܢܝ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܕܠܐ ܢܶܦܗܶܐ ܒܰܐܖ̈ܥܳܢܳܝܳܬܐ. ܘܚܠܳܦ ܕܫܶܒܩܶܬ ܡܕܺܝܢܬܐ ܘܥܽܘܡܪܐ ܕܰܒܓܰܘ ܐܰܪܥܐ. ܐܰܩܢܳܢܝ ܥܽܘܡܪܐ ܕܒܐܪܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ. ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܐ ܡܳܪܝܐ ܘܰܐܠܒܶܫܰܝܢܝ ܫܽܘܒܚܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ ܘܠܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.

 

14 ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܡܦܺܝܣܢܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܕܰܬܨܰܒܶܬܰܝܢܝ ܒܚܽܘܒܐ܆ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܟܰܣܺܝܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܟܶܝܢ ܣܰܝܒܰܪܘ ܠܡܰܘܬܐ ܕܰܚܠܳܦ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܡܦܺܝܣ ܐܢܐ ܠܳܟ. ܕܬܶܪܕܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܓܰܠ̈ܝܳܬܐ ܐܳܦ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܠܶܒܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܕܶܐܬܬܫܺܝܓ ܒܗܶܝܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܡܦܺܝܣ ܐܢܐ ܠܰܕܚܺܝܠܽܘܬܳܟ ܕܬܶܥܒܕܰܢܝ ܕܚܺܝܠܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܕܰܒܪܽܘܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܪܫܺܝܡ ܐܢܐ. ܘܰܒܛܰܒܥܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܛܒܺܝܥ ܐܢܐ. ܘܢܶܕܚܠܽܘܢ ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ. ܘܢܶܥܪܩܽܘܢ ܘܢܶܣܬܰܪܕܽܘܢ ܘܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝ. ܛܰܠܶܩ ܐܶܢܘܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܽܘܪܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܪܽܘܚܐ.

 

15 ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܡܰܟܝܳܢܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܕܦܰܓܪܐ ܘܰܕܗܰܘܢܐ.

 

16 ܡܦܺܝܣ ܐܢܐ ܡܳܪܝ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܕܬܶܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܐ ܕܺܝܠܝ ܥܰܒܕܳܟ ܘܰܬܚܰܝܠܳܗ̇ ܒܚܰܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܘܬܶܥܒܶܕ ܠܺܝ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܥܒܕܺܝܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܓ̈ܥܽܘܢܶܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܦܶܓ̈ܥܶܐ ܥܳܠ̈ܡܳܢܳܝܶܐ ܕܰܡܥܰܘܟܺܝܢ ܠܗܰܘܢܐ ܕܺܝܠܝ. ܕܠܐ ܢܶܦܪܰܚ ܘܢܶܫܟܰܢ ܘܰܢܕܰܝܰܪ ܒܰܐܬܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ܆ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܦܺܝܣ ܐܢܐ. ܟܰܕ ܠܰܘܝܐ ܠܺܝ ܘܰܡܦܺܝܣܐ ܚܠܳܦܰܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܘܰܨܠܽܘܬܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܰܕܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܕܰܬܚܰܣܶܐ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܘܬܶܥܒܕܰܢܝ ܡܳܐܢܐ ܓܰܒܝܐ. ܘܬܰܠܶܦܰܝܢܝ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕܳܡܰܝܟ ܨܠܽܘܬܐ ܕܟܺܝܬܐ. ܘܦܰܨܳܢܝ ܒܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܓܺܗܰܢܐ ܢܳܓ̈ܕܳܢ ܘܢܶܬܠܰܘܽܘܢ ܠܺܝ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܙܰܒܢܐ ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܪܶܐ ܐܢܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ. ܘܒܶܗ ܦܳܪܫܐ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢ ܦܰܓܪܝ. ܘܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܠܒܽܘܟܝܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܚܳܕ̈ܝܰܝ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ ܘܒܰܐܒܕܳܢܰܢ. ܘܰܒܪܽܘܫܡܐ ܗܳܢܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܕܒܶܗ ܪܳܫܶܡ ܐܢܐ ܗܳܫܐ ܠܦܰܓܪܐ ܗܳܢܐ ܕܬܰܩܶܢܬ ܠܺܝ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܚܰܟܺܝܡܬܐ. ܢܶܬܒܰܛܰܠ ܩܪܳܒܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝ. ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܢܰܦܫܝ ܘܦܰܓܪܝ ܘܗܰܘܢܝ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܰܝ ܥܰܡ ܟܽܘܠܝ. ܒܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܳܟ ܟܶܢܳܪܐ ܕܙܳܡܰܪ ܫܽܘܒܚܐ ܐܰܡܺܝܢܐ. ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܪܟܐ ܘܰܒܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܬܠܺܝܬܳܝܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܝܢ܀