ܨܠܘܬܐ ܩܕܡ ܢܣܝܒܘܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܩܕܡ ܢܣܝܒܘܬܐ

 

Add 17, 125

ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܦܝܠܟܣܝܢܘܣ. ܡܐ ܕܒܳܥܶܐ ܐܢܳܫ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܢܨܰܠܶܐ ܗܳܟܰܢܐ.

ܠܘܳܬܳܟ ܡܨܰܠܶܐ ܐܢܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܳܢܐ ܒܕܶܚܠܬܐ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܡܶܢܳܟ ܫܶܐܠܬܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܟ ܫܳܐܶܠ ܐܢܐ. ܢܶܬܩܰܕܰܫ ܩܢܽܘܡܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܐܶܩܰܒܶܠ ܠܪ̈ܳܐܙܰܝܟ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ. ܕܰܟܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܕܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܢܶܬܦܰܫ̈ܛܳܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܦܰܓܪܳܟ ܕܚܺܝܠܐ. ܚܰܠܶܠ ܒܙܽܘܦܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܰܕܰܥܝ ܟܰܣܝܐ. [ܕܠܩܕ̈ܫܘܗܝ؟] [ܩܘ̈ܕܫܐ؟ ܡܩܕ̈ܫܐ؟] [ܕܪ̈ܳܐܙܰܝܟ؟] ܗܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܐܢܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܳܢܐ ܕ[ܣܺܝܡ؟] ܐܢܬ [؟] ܐܢܬ/ܐܝܬ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܐ ܬܶܬܩܛܰܥ؟/ܬܶܬܩܛܶܠ؟ ܘܬܶܬܛܰܠܰܩ ܚܛܺܝܬܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝ. ܬܶܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ ܥܰܡ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܟܳܗܢܳܟ. ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܠܶܒܐ ܕܰܟܝܐ [ܘܰܐܥܡܰܪ] ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ [؟][؟] ܡܳܪܝ [؟] ܬܶܫܬܰܡܠܶܐ ܒܳܥܽܘܬܝ. ܘܩܰܒܶܠ ܨܠܽܘܬܝ ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܠ̈ܰܝ/ܡܶܠܬܰܝ. [ܚܬܽܘܡ؟] ܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܟܣ̈ܰܝܳܐ [ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ؟] [؟] ܟܰܣܝܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ [ܒ؟] ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܕܺܝܠܶܗ ܨܠܽܘܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܟܰܕ ܫܩܺܝܠ ܐܢܳܫ ܦܰܓܪܐ ܚܰܝܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ

ܠܳܟ ܛܥܺܝܢ ܐܢܐ ܐܰܠܳܗܐ ܚܰܝܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܒܠܰܚܡܐ. ܘܠܳܟ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܥܰܦܺܝܩ ܐܢܐ ܡܳܪܶܐ ܥܳܠܡܐ ܕܠܐ ܐܳܚܶܕ ܠܶܗ ܥܳܠܡܐ.

 

 

 

 

 

 

ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ

 

 

 

 

 

 

ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܟ ܢܶܬܛܰܠ̈ܩܳܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܝ [ܘܰܒܫܶܩܝܐ]

ܕܟܳܣܳܟ ܢܶܬܕܰܥܟܽܘܢ ܚܰܫ̈ܰܝ. [ܘܚܠܳܦ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܕ] ܦܰܓܪܝ [ܢܶܣܒܽܘܢ؟][ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ؟]

ܚܰܝܠܐ ܚܰܝܐ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ [ܕܦܰܓܪܳܟ؟][؟][؟][؟][؟]

ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܘܣܶܓܕܬܐ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ.

ܠܳܟ ܛܥܺܝܢ ܐܢܐ ܐܰܠܳܗܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܒܠܰܚܡܐ. ܠܳܟ ܒܙܘܪ̈ܝ ܥܰܦܺܝܩ ܐܢܐ. ܡܳܪܶܐ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܠܐ ܐܳܚܶܕ ܠܶܗ ܥܳܠܡܐ. ܣܰܝܶܟܬ ܢܰܦܫܳܟ ܒܰܓܡܽܘܪܬܐ ܒܓܰܘ ܙܘܪܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܐ ܕܒܙܘܳܪܳܟ ܐܰܟܺܝܠܬ ܥܰܦܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ. ܩܰܕܺܝܫ ܐܰܢܬ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ. ܒܰܓܡܽܘܪܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܗܐ ܐܰܚܺܝܕ ܐܢܐ ܠܳܟ. ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܳܟ. ܘܥܰܦܺܝܩܐ ܠܳܟ ܐܺܝܕܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܦܶܩܬܶܗ ܟܰܪܣܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܗܘܰܝܬ ܓܽܘܫܡܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܘܗܳܫܐ ܒܓܰܘ ܐܺܝܕܐ ܗܐ (Add14,529 f. 17ra) ܡܶܬܚܙܶܝܬ ܠܺܝ ܦܶܬܬܐ ܙܥܽܘܪܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܫܘܺܝܬܳܢܝ ܕܶܐܩܪܽܘܒ ܠܳܟ ܘܶܐܩܰܒܠܳܟ܆ ܘܗܐ ܥܰܦܺܝ̈ܩܳܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܓܠܐ. ܐܰܫܘܳܢܝ ܡܳܪܝ ܕܶܐܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܛܥܰܡ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܦܰܓܪܳܟ ܛܥܳܡܬܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܟ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܶܣܛܽܘܡܟܐ ܗܰܕܳܡܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܬܩܰܒܠܳܟ ܟܰܪܣܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܝ܆ ܘܺܐܝܕܐ ܕܡܰܕܰܥܝ. ܘܬܶܬܒܛܶܢ ܒܺܝ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܬܰܡܳܢ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܥܽܘܠܽܘܬܳܟ ܘܶܐܬܓܰܠܝܰܬ ܟܰܣܝܽܘܬܳܟ ܠܥܳܠܡܐ ܦܺܐܪܐ ܓܫܺܝܡܐ܆ ܬܶܬܚܙܶܐ ܒܺܝ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ܆ ܘܬܶܬܓܠܶܐ ܡܶܢܝ ܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܰܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܰܡܢܺܝܚܺܝܢ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ

ܘܰܒܡܶܟܽܘܠܬܳܟ ܢܶܬܩ̈ܰܛܠܳܢ ܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܝ. ܘܰܒܫܶܩܝܐ ܕܟܳܣܳܟ ܢܶܕܥܟܽܘܢ ܚܰܫ̈ܰܝ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܕܦܰܓܪܝ܆ ܢܶܣܒܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܚܰܝܠܐ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܦܰܓܪܳܟ. (Add14,529 f. 17rb) ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܓܠܰܝ̈ܳܐ܆ ܢܶܬܥܢܽܘܢ ܠܺܝ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ܇ ܠܦܽܘܠܚܳܢܐ ܘܪܶܗܛܐ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܟܽܘܠܬܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܡܶܢ ܫܶܩܝܐ ܕܰܕܡܳܟ܆ ܐܶܬܪܰܒܶܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܪܗܰܛ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܐ ܘܶܐܬܡܰܛܶܐ ܠܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܩܰܘܡܬܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܟܰܣܝܐ܆ ܘܶܐܗܘܶܐ ܓܰܒܪܐ ܓܡܺܝܪܐ ܕܰܡܫܰܡܠܰܝ ܒܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܪܽܘܚ. ܟܰܕ ܡܟܰܠܰܠ ܪܺܝܫܝ ܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܗܘܶܐ ܬܳܓܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܟ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܺܝ. ܐܳܘ ܐܰܠܳܗܐ ܟܰܣܝܐ ܕܥܰܦܺܝܩ ܐܢܐ ܓܰܠܝܽܘܬܳܟ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܳܟ.

 

 

ܠܳܟ ܛܥܺܝܢ ܐܢܐ ܐܰܠܳܗܐ ܚܰܝܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܒܠܰܚܡܐ. ܘܠܳܟ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ

ܥܰܦܺܝܩ ܐܢܐ ܡܳܪܶܐ ܥܳܠܡܐ ܕܠܐ ܐܳܚܶܕ ܠܶܗ ܥܳܠܡܐ.

ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܟ ܢܶܬܛܰܠ̈ܩܳܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܝ [؟]

ܕܟܦܟ ܢܶܬܕܰܥܟܽܘܢ ܚܰܫ̈ܰܝ. [ܘܥܡ؟] ܦܓܪܝ [؟][؟]

ܚܰܝܠܐ ܚܰܝܐ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ. [؟][؟][؟][؟][؟]

ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܘܣܶܓܕܬܐ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ.

(Add14,529 f. 16va) ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܦܝܠܟܣܝܢܣ

(Add14,529 f. 16vb) ܘܡܐ ܕܰܦܫܰܛܬ ܐܺܝܕ̈ܰܝܟ ܘܰܫܩܰܠܬ ܦܰܓܪܐ܆ ܐܶܬܓܗܰܢ ܘܣܺܝܡ ܐܺܝܕ̈ܰܝܟ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝܟ ܘܰܣܓܽܘܕ ܠܦܰܓܪܐ ܚܰܝܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܐܰܢܬ. ܘܬܽܘܒ ܠܚܰܫ ܥܰܡܶܗ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܚܝܳܪܳܟ ܠܘܳܬܶܗ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ:

ܠܳܟ ܛܥܺܝܢ ܐܢܐ ܐܰܠܳܗܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܒܠܰܚܡܐ. ܠܳܟ ܒܙܘܪ̈ܝ ܥܰܦܺܝܩ ܐܢܐ. ܡܳܪܶܐ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܠܐ ܐܳܚܶܕ ܠܶܗ ܥܳܠܡܐ. ܣܰܝܶܟܬ ܢܰܦܫܳܟ ܒܰܓܡܽܘܪܬܐ ܒܓܰܘ ܙܘܪܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܐ ܕܒܙܘܳܪܳܟ ܐܰܟܺܝܠܬ ܥܰܦܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ. ܩܰܕܺܝܫ ܐܰܢܬ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ. ܒܰܓܡܽܘܪܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܗܐ ܐܰܚܺܝܕ ܐܢܐ ܠܳܟ. ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܳܟ. ܘܥܰܦܺܝܩܐ ܠܳܟ ܐܺܝܕܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܦܶܩܬܶܗ ܟܰܪܣܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܗܘܰܝܬ ܓܽܘܫܡܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܘܗܳܫܐ ܒܓܰܘ ܐܺܝܕܐ ܗܐ (Add14,529 f. 17ra) ܡܶܬܚܙܶܝܬ ܠܺܝ ܦܶܬܬܐ ܙܥܽܘܪܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܫܘܺܝܬܳܢܝ ܕܶܐܩܪܽܘܒ ܠܳܟ ܘܶܐܩܰܒܠܳܟ܆ ܘܗܐ ܥܰܦܺܝ̈ܩܳܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܓܠܐ. ܐܰܫܘܳܢܝ ܡܳܪܝ ܕܶܐܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܛܥܰܡ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܦܰܓܪܳܟ ܛܥܳܡܬܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܟ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܶܣܛܽܘܡܟܐ ܗܰܕܳܡܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܬܩܰܒܠܳܟ ܟܰܪܣܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܝ܆ ܘܺܐܝܕܐ ܕܡܰܕܰܥܝ. ܘܬܶܬܒܛܶܢ ܒܺܝ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܬܰܡܳܢ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܥܽܘܠܽܘܬܳܟ ܘܶܐܬܓܰܠܝܰܬ ܟܰܣܝܽܘܬܳܟ ܠܥܳܠܡܐ ܦܺܐܪܐ ܓܫܺܝܡܐ܆ ܬܶܬܚܙܶܐ ܒܺܝ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ܆ ܘܬܶܬܓܠܶܐ ܡܶܢܝ ܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܰܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܰܡܢܺܝܚܺܝܢ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܰܒܡܶܟܽܘܠܬܳܟ ܢܶܬܩ̈ܰܛܠܳܢ ܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܝ. ܘܰܒܫܶܩܝܐ ܕܟܳܣܳܟ ܢܶܕܥܟܽܘܢ ܚܰܫ̈ܰܝ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܕܦܰܓܪܝ܆ ܢܶܣܒܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܚܰܝܠܐ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܦܰܓܪܳܟ. (Add14,529 f. 17rb) ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܓܠܰܝ̈ܳܐ܆ ܢܶܬܥܢܽܘܢ ܠܺܝ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ܇ ܠܦܽܘܠܚܳܢܐ ܘܪܶܗܛܐ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܟܽܘܠܬܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܡܶܢ ܫܶܩܝܐ ܕܰܕܡܳܟ܆ ܐܶܬܪܰܒܶܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܪܗܰܛ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܐ ܘܶܐܬܡܰܛܶܐ ܠܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܩܰܘܡܬܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܟܰܣܝܐ܆ ܘܶܐܗܘܶܐ ܓܰܒܪܐ ܓܡܺܝܪܐ ܕܰܡܫܰܡܠܰܝ ܒܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܪܽܘܚ. ܟܰܕ ܡܟܰܠܰܠ ܪܺܝܫܝ ܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܗܘܶܐ ܬܳܓܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܟ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܺܝ. ܐܳܘ ܐܰܠܳܗܐ ܟܰܣܝܐ ܕܥܰܦܺܝܩ ܐܢܐ ܓܰܠܝܽܘܬܳܟ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܳܟ.