ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܫܥ̈ܐ

ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܫܥ̈ܐ

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܕܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ

ܨܠܘܬܐ ܕܣܘܬܪܐ ܕܝܘܡ ܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܚܘܬܡܐ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܬܫܥܫܥܝ̈ܢ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܣܘܬܪܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܚܘܬܡܐ ܕܪܡܫܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ

 

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܕܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ

 

ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟ ܐܠܗܐ܇ ܕܟܕ ܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ. ܐܩܝܡܬܢܝ ܒܚܘܠܡܢܐ ܡܢ ܫܶܢܬܐ ܡܛܒܥܢܝܬܐ ܕܗܕ̈ܡܝ. ܡܪܝܐ ܠܫܘܒܚܐ ܕܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܬܗܘܐ ܥܝܪܘܬܝ. ܡܪܝܐ ܠܐ ܢܬܡܨܐ ܐܟܠܩܪܨܐ ܕܢܰܛܥܐ ܠܗܰܘܢܝ ܒܬܘܫܐ ܕܖ̈ܓܝܓܬܐ. ܐܝܟ ܕܬܗܘܐ ܢܦܫܝ ܒܥܢ̈ܝܢܐ ܣܖ̈ܝܩܐ ܘܛܡ̈ܐܐ. ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܟܰܢܶܫ ܗܘܢܝ ܠܘܬܟ ܘܕܰܟܳܢܝ ܘܐܦܢܐ ܠܠܒܐ ܕܝܠܝ ܒܬܪܟ. ܘܦܨܗ̇ ܠܢܦܫܝ ܡܢ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܛܡ̈ܐܬܐ ܘܗܖ̈ܓܐ ܡܣܝ̈ܒܐ. ܘܰܦܬܚ ܠܝ ܦܘܡܝ ܕܐܫܒܚܟ. ܘܐܫܘܢܝ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܣܓܘܕ ܠܟ: ܘܚܦܝܛܐܝܬ ܐܒܪܟܟ܆ ܘܐܙܡܪ ܠܟ ܒܣܘܟܠܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ. ܛܪ ܚܰܝ̈ܰܝ ܒܨܠܝܒܟ ܙܟܝܐ. ܘܫܰܘܙܒܝܢܝ ܡܢ ܢܟ̈ܝܢܐ ܕܫ̈ܐܕܐ. ܘܡܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܘܛܥܝܘܬܐ܆ ܘܦܪܘܩܝܢܝ ܡܢ ܣܘ̈ܓܦܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܝ̈ܫܐ: ܘܫܒܘܩ ܚܘ̈ܒܝ܆ ܘܚܰܣܐ ܚܛܗ̈ܝ܆ ܘܐܢܝܚ ܠܥܢܝ̈ܕܝ܆ ܘܕܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܕܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܥܡܪܝܢ܆ ܘܟܠܗܘܢ ܥܢܝ̈ܕܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܒܨܠܘܬ ܝܠܕܬܟ ܘܩܕܝ̈ܫܝܟ ܐܡܝܢ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܣܘܬܪܐ ܕܝܘܡ ܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ

 

ܥܝܪܐ ܕܠܐ ܢܳܐܶܡ ܘܠܐ ܕܳܡܟ. ܢܛܘܪܗ ܕܝܣܪܐܝܠ܆ ܬܛܪ ܥܝܪܘܬܟ ܠܕܡܟܘܬܝ. ܠܐ ܡܪܝ ܐܘܒܕ ܙܟܘܬܝ ܟܕ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܐ. ܬܶܕܡܟ ܥܡܝ ܐܦ ܪܓܬܐ. ܘܢܶܫܠܘܢ ܥܡܝ ܗܕ̈ܡܐ ܐܦ ܙܘ̈ܥܐ ܦܓܖ̈ܢܝܐ. ܚܕܐ ܫܶܢܬܐ ܕܓܰܘܐ܆ ܬܗܘܐ ܕܝܠܝ ܘܕܖ̈ܓܝܓܬܐ. ܩܕܫܝܢܝ ܩܕܝܫܐ ܕܶܐܗܘܶܐ ܠܟ ܗܝܟܠܐ ܩܕܝܫܐ. ܬܕܡܟ ܒܺܝ ܪܓܬܐ ܥܡ ܥܝܪܘܬܐ. ܠܐ ܡܪܝ ܐܗܘܐ ܓܘܚܟܐ ܠܣܢ̈ܐܝ ܕܝ̈ܘܐ ܕܗܳܪܺܝܢ ܥܡܝ. ܢܛܪܝܢܝ ܡܢ ܢܟܝ̈ܢܝܗܘܢ. ܕܠܐ ܢܥܒܕܘܢ ܒܝ ܨܒܝܢܗܘܢ. ܐܦܢ ܠܝ ܡܪܝ ܠܐ ܡܚܰܝܒܐ ܛܝܒܘܬܟ. ܐܠܐ ܡܪܝ ܠܗܘܢ ܗܳܘܐ ܢܝܚܐ ܒܚܙܬܐ ܕܗܕ̈ܡܝ ܡܛܘ̈ܫܐ. ܢܚܙܘܢ ܝܡܝܢܟ ܕܡܰܛܠܠܐ ܥܠ ܡܰܫܟܒܝ ܘܢܶܕܚܠܘܢ. ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܦܓܪܝ ܡܫܡܫܢܐ ܕܪܓܬܐ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ. ܗܐ ܩܕܳܡܝܟ ܬܰܫܘܝܬܝ ܫܰܘܺܝܬ. ܥܝܢܟ ܡܪܝ ܬܗܘܐ ܥܠ ܡܫܟܒܗ ܕܥܒܕܟ. ܘܒܟ ܢܬܢܛܪܘܢ ܚܝ̈ܝ ܒܥܝܪܘܬܐ ܘܒܕܡܟܘܬܐ. ܥܝܪܐ ܕܠܐ ܢܳܐܡ ܘܠܐ ܕܳܡܟ. ܠܟ ܬܫܒ̈ܚܢ ܘܒܘܖ̈ܟܢ ܘܬܘ̈ܕܝܢ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܟܠܗܝܢ ܛܝܒ̈ܘܬܟ ܕܠܘܬܝ. ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ

 

ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܫܡܟ ܩܕܝܫܐ. ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܕܬܫܡܥ ܨܠܘܬܐ ܕܝܠܝ ܕܥܒܕܟ. ܘܰܬܚܰܝܶܠܰܝܢܝ ܒܚܝܠܟ ܐܠܗܝܐ. ܘܬܶܥܒܕ ܠܺܝ ܦܘܪܩܢܐ ܡܢ ܫܘܖ̈ܥܬܗ ܕܐܟܠ ܩܪܨܐ. ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܙܘ̈ܥܐ ܕܡܰܥܒܕܝܢ ܚܛܝܬܐ. ܐܝܢ ܡܪܝ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟ. ܦܰܨܢܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܢܣ̈ܝܘܢܐ. ܘܐܦ ܡܢ ܦܶܓ̈ܥܶܐ ܥܳܠܡܳܢ̈ܳܝܶܐ ܕܰܡܥܰܘܟܺܝܢ ܠܗܰܘܢܐ ܕܝܠܝ ܡܣܟܢܐ. ܕܠܐ ܢܦܪܚ ܘܢܪܕܐ ܘܢܶܫܟܰܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܠܗ ܩܕܡܝܐ. ܐܝܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ. ܗܰܘ ܕܡܛܠܬܢ ܐܬܒܰܣܰܪܬ. ܠܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ. ܟܕ ܠܳܘܝܳܐ ܠܺܝ ܛܝܒܘܬܟ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܡܦܝܣܐ ܠܟ ܚܠܦܝ ܨܠܘܬܐ ܕܝܳܠܕܬܟ ܘܕܩܕܝ̈ܫܝܟ. ܕܰܬܚܰܣܐ ܠܝ ܚܛܗ̈ܝ. ܘܬܥܒܕܢܝ ܡܳܐܢܐ ܓܒܝܐ. ܘܬܰܠܦܝܢܝ ܠܡܨܠܝܘ ܩܕܡܝܟ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ. ܘܦܰܨܢܝ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܢ ܠܒܘܟܝܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܚܳܕ̈ܝܰܝ ܒܒܝ̈ܫܬܢ ܘܒܐܒܕܢܢ. ܘܒܪܘܫܡܐ ܗܢܐ ܕܨܠܝܒܐ ܩܕܝܫܐ. ܕܒܗ ܪܳܫܡ ܐܢܐ ܗܫܐ ܠܦܓܪܐ ܗܢܐ ܕܬܰܩܶܢܬ ܠܝ ܒܡܕܒܪܢܘܬܟ. ܢܬܒܛܠ ܩܪܒܐ ܕܚܫܐ (ܦܠܢ) ܡܢ ܩܕܡܝ܆ ܘܬܬܩܕܫܝ ܢܦܫܝ ܘܦܓܪܝ ܘܗܘܢܝ ܘܟܠܗܘܢ ܙܘ̈ܥܝ܆ ܒܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܐܡܝܢ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܬܫܥܫܥܝ̈ܢ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

 ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ

 

ܫܡܐ ܡܫܒܚܐ ܕܡܬܩܕܫ ܡܢ ܥܠܝ̈ܐ ܘܬܚ̈ܬܝܐ. ܒܪܥܝܢܝ ܠܟ ܡܩܕܫ ܐܢܐ. ܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܟܘܬܢ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ. ܒܚܫܐ ܕܬܐܪܬܝ ܠܟ ܡܦܝܣ ܐܢܐ. ܩܕܝܫ ܡܢܟܠ ܕܺܝܢܶܩ ܚܠܒܐ ܒܪ ܟܝܢܢ. ܒܬܪܥܐ ܕܖ̈ܚܡܝܟ ܢܩܫ ܐܢܐ܆ ܦܬܚ ܠܝ ܓܙܐ ܕܡܘܗܒܬܟ. ܡܰܦܪܐ ܥܰܩܖ̈ܶܐ ܒܦܘܩܕܢܗ. ܐܦܪܐ ܒܝ ܬܘܕܝܬܐ ܕܡܰܩܢܝܐ ܚܝ̈ܐ. ܐܳܘ ܕܝܰܗܒ ܠܫܡܘܐܝܠ ܒܨܠܘܬܐ ܕܐܡܗ. ܗܒܠܝ ܒܚܢܢܟ ܕܐܕܥ ܛܝܒܘܬܟ ܕܨܐܕܝ. ܐܳܘ ܕܦܰܨܝ ܠܐܝܣܚܩ ܡܢ ܩܛܠܐ ܒܪܝܫܗ ܕܛܘܪܐ. ܦܨܢܝ ܡܢ ܡܘܬܐ ܟܣܝܐ ܕܚܛܝܬܐ. ܢܳܛܰܪ ܩܝܳܡܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܗܒܠܝ ܕܐܫܦܪ ܠܟ ܒܓܠܝ̈ܬܐ ܘܒܟܣ̈ܝܬܐ. ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܝ ܘܦܪܘܩܐ ܕܢܦܫܝ܆ ܘܢܘܗܪܐ ܕܖ̈ܓܠܝ ܘܫܪܳܓܐ ܕܫܒܝ̈ܠܝ. ܚܘܢ ܚܛܝܘܬܝ ܒܚܢܢܟ. ܗܒܠܝ ܡܪܢ ܒܖ̈ܚܡܝܟ܆ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܝܘ̈ܡܝ ܒܰܛܝ̈ܠܐ. ܠܐ ܡܪܝ ܐܶܬܪܫܶܐ ܡܢ ܟܐܢܘܬܟ ܥܠ ܣܘܖ̈ܚܢܝ. ܘܠܐ ܢܕܝܩܘܢ ܡܢܝ ܒܝܘܡ ܓܠܝܢܟ ܡܘ̈ܡܝ ܟܣܝ̈ܐ. ܠܐ ܡܪܝ ܐܗܘܐ ܟܘܐܪܐ ܩܕܡ ܬܪܘܢܘܣ ܕܪܒܘܬܟ. ܥܒܕܐ ܐܢܐ ܛܠܘܡܐ ܕܝܠܟ. ܡܪܐ ܡܪܚܡܢܐ. ܠܐ ܬܚܘܪܝ ܟܐܢܘܬܟ ܒܡܘ̈ܡܝ܆ ܠܐ ܐܶܩܘܡ ܒܦܘܪܣܝܐ ܩܕܡܝܟ܆ ܠܐ ܬܚܘܪ ܒܺܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝ. ܫܡܠܐ ܨܐܕܝ ܖ̈ܚܡܝܟ ܘܡܘܗܒܬܟ. ܣܥܘܪ ܒܝܫܘܬܝ ܐܝܟ ܛܝܒܘܬܟ. ܐܬܩܪܐ ܒܚܢܢܟ ܡܢ ܕܝܠܟ. ܐܬܚܫܒ ܒܖ̈ܚܡܝܟ ܡܢ ܓܙܳܪܟ. ܬܬܢܛܪ ܟܰܦܐ ܕܬܘܕܝܬܟ ܒܐܘܨܖ̈ܝܟ ܕܚܝ̈ܐ. ܢܬܟܢ̈ܫܢ ܥـ̈ܠܠܬܝ ܒܚܘܒܟ. ܠܐ ܡܪܝ ܬܬܠ ܠܚܠܫܘܬܝ ܕܬܗܘܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܣܶܡܠܐ. ܐܠܐ ܢܬܦܬܚܘܢ ܒܐܦ̈ܝ ܖ̈ܚܡܝܟ. ܘܢܩܝܡܘܢܢܝ ܡܢ ܝܡܝܢܟ. ܘܬܐܡܪ ܛܝܒܘܬܟ ܠܪܒܘܬܟ ܚܠܦܝ. ܕܡܰܢܘ ܗܢܐ ܕܘܝܐ. ܘܡܳܢܐ ܐܢܘܢ ܣܘܖ̈ܚܢܘܗܝ. ܠܐ ܬܬܢܰܚܰܬ ܡܪܘܬܟ ܒܕܝܢܗ̇ ܠܫܘܐܠܐ ܕܡܘ̈ܡܝ. ܠܐ ܢܙܟ̈ܝܢ ܚܒܳܖ̈ܬܐ ܕܚܛܗ̈ܝ ܠܖ̈ܚܡܐ ܫܦܝ̈ܥܐ ܕܐܠܗܘܬܟ. ܠܐ ܡܪܝ ܢܦ̈ܩܢ ܫܢ̈ܝܐ ܕܚܝ̈ܝ ܒܛܝܠܐܝܬ. ܠܐ ܡܪܝ ܐܣܬܰܪܰܩ ܡܢ ܢܶܩܦܳܟ. ܐܠܐ ܐܬܩܒܠ ܡܢ ܛܝܒܘܬܟ ܐܝܟ ܗܰܘ ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ ܕܦܰܪܚ ܢܟ̈ܣܘܗܝ܆ ܬܫܬܟܚܝ ܐܒܝܕܘܬܝ ܒܚܢܢܟ. ܢܦܝܣܘܢ ܚܠܦܝ ܫܠܝ̈ܚܐ ܕܢܰܩܦܘܟ. ܢܶܦܩܘܢ ܖ̈ܚܡܝܟ ܘܢܬܠܘܢ ܠܝ ܐܫܛܪܐ ܕܚܰܘ̈ܒܝ. ܐܬܪܚܡ ܥܠܰܝ ܕܚܛܺܝܬ. ܛܥܺܝܬ ܐܝܟ ܢܩܝܐ ܐܒܝܕܬܐ ܒܥܺܝܢܝ ܒܖ̈ܚܡܝܟ. ܕܥܡ ܬܝ̈ܒܐ ܕܦܘܪܫܢܐ ܘܦܥ̈ܠܐ ܕܚܕܥܣܖ̈ܐ ܫܥܝ̈ܢ ܐܶܬܚܰܕܶܐ ܩܕܡܝܟ ܒܡܐܬܝܬܟ. ܘܐܘܕܐ ܠܟ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܣܘܬܪܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ

ܥܝܪܐ ܕܠܐ ܕܳܡܟ. ܘܢܛܘܪܐ ܕܠܐ ܢܐܡ. ܛܰܪ ܡܪܥܝܬܟ ܡܢ ܕܺܐܒ̈ܐ ܡܚܒ̈ܠܢܐ. ܘܛܪܘܕ ܠܐܪܝܐ ܣܪܘܚܐ ܡܢ ܓܙܪܟ. ܘܗܒܠܢ ܕܢܪܗܛܝܘܗܝ ܠܐܓܘܢܗ ܕܠܠܝܐ. ܘܢܡܰܢܥ ܠܐܘܳܢܗ ܕܨܦܪܐ. ܟܕ ܡܖ̈ܝܩܢ ܢܦ̈ܫܬܢ ܡܢ ܟܠ ܟܘ̈ܬܡܬܐ ܕܚܛܝܬܐ. ܘܢܰܣܩ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܘܬܟ ܡܢܰܛܪܢܐ ܕܥܒ̈ܕܘܗܝ. ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ

 

ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܠܗܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܠܗܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܠܗܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܒܐ ܕܫܪܪܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܢܳܦܩ ܡܢ ܐܒܐ ܘܢܳܣܒ ܡܢ ܒܪܐ. ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠܡܕܡ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܒܚܘܪܐ ܕܟܣ̈ܝܬܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܓܢܒܪܐ ܕܠܐ ܡܙܕܟܐ. ܘܚܝܠܬܢܐ ܕܠܐ ܡܬܚܣܢ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܰܝܢܐ ܕܠܐ ܛܳܠܡ. ܘܡܪܚܡܢܐ ܕܠܐ ܐܳܠܡ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܗܘܢܐ ܕܡܬܝܕ̈ܥܢܐ. ܘܡܚܟܡܢܐ ܕܡܬܖ̈ܓܫܢܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܘܬܶܫܒܘܚܬܐ ܬܶܣܰܩ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܦܘ̈ܡܐ ܕܰܒܪܰܝܬ. ܘܡܢ ܠܫ̈ܢܐ ܕܥܒܰܕܬ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܙܰܟܝܐ ܕܠܐ ܚܳܐܒ܆ ܘܩܪܒܬܢܐ ܕܠܐ ܢܳܦܠ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܚܰܝܐ ܕܠܐ ܡܳܐܬ. ܘܥܬܝܪܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܣܟܢ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܛܒܐ ܕܣܓܝܐܐ ܛܝܒܘܬܗ܆ ܘܫܦܝܥܐ ܡܪܚܡܢܘܬܗ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܝܰܡܐ ܕܠܐ ܚܳܣܪ܆ ܘܬܗܘܡܐ ܕܠܐ ܒܳܨܪ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܟܐܢܐ ܕܟܺܐܢ ܕܝܢܗ܆ ܘܬܪܝܨ ܒܘܚܪܢܗ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܠܡܐܢܐ ܕܐܠܝ̈ܨܐ ܘܒܝܬ ܓܘܣܐ ܕܡܛܖ̈ܦܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܡܢ ܥܠܡ. ܘܫܘܠܛܢܗ ܠܕܪܕܖ̈ܝܢ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܢܘܗܪܐ ܕܣܡܝ̈ܐ܆ ܘܗܰܕܳܝܐ ܕܛܳܥ̈ܝܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܣܒܪܐ ܕܦܣܝ̈ܩܝ ܣܒܪܐ. ܘܬܘܟܠܢܐ ܕܟܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܐܺܝܳܠܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܥܘܬܪܐ ܕܚܰܣܝܖ̈ܐ܆ ܘܪܘܡܪܡܐ ܕܒܨܝܖ̈ܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܦܪܘܩܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܘܰܡܪܘܚܢܐ ܕܥܰܝܺܝ̈ܩܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܨܡܚܐ ܕܚܫܘܟܘܬܢ܆ ܘܚܘܛܪܐ ܕܣܝܒܘܬܢ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܩܕܝܫܐ ܕܡܢ ܐܖ̈ܥܢܐ ܡܬܩܕܫ܆ ܘܡܢ ܖ̈ܘܚܢܐ ܡܫܬܡܫ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܪܒܐ ܕܠܐ ܙܳܥܰܪ܆ ܘܝܗܘܒܐ ܕܠܐ ܚܳܣܪ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܫܡܫܐ ܕܠܐ ܚܳܫܟ܆ ܘܙܠܝܩܐ ܕܠܐ ܕܳܥܟ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܬܡܝܗ ܒܕܘܒܖ̈ܘܗܝ܆ ܘܬܗܝܪ ܒܣܥܘܖ̈ܘܬܗ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܠܐ ܡܬܥܩܒܢܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܠܐ ܡܬܓܫܫܢܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܠܐ ܡܬܒܨܝܢܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܬܘܡܝܐ ܕܠܐ ܡܣܬܝܟ ܡܢ ܖ̈ܘܚܢܐ. ܘܠܐ ܡܬܥܩܒ ܡܢ ܐܖ̈ܥܢܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢ ܡܰܘܙܰܠܬܐ ܘܢܗܝܖ̈ܝܗ̇. ܘܡܢ ܪܩܝܥܐ ܘܥܡܘܖ̈ܘܗܝ. ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܘܝܳܬܒ̈ܝܗ̇. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܒܪܰܝܬ ܒܡܢܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܬܓ̈ܡܝܗܘܢ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܕܬܰܩܢܬ ܒܡܢܝܢ ܡܶܢ̈ܶܐ ܕܣܰܥܖ̈ܰܝܗܘܢ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢ ܟܝ̈ܢܐ ܚܖ̈ܫܐ ܕܥܒܰܕܬ ܒܡܢܝܢ ܐܕ̈ܫܐ ܕܫܘܚܠܦܝ̈ܗܘܢ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝ̈ܠܢܐ ܘܥܣ̈ܒܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܛܖ̈ܦܝܗܘܢ ܘܕܦܐܖ̈ܝܗܘܢ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܒܐܝܡܡܐ ܘܰܒܠܠܝܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܒܪܡܫܐ ܘܒܨܦܪܐ ܘܒܛܗܪܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܒܟܠܙܒܢ ܘܒܟܠܥܕܢ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܥܡ ܟܠ ܫܥ̈ܐ ܘܖ̈ܦܦܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܥܡ ܟܠ ܣܰܘ̈ܩܶܐ ܘܢܶܫ̈ܡܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢ ܚܛܝܘܬܝ܆ ܐܦܢ ܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐܢܐ ܕܶܐܥܰܗܕܳܟ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܒܪܰܝܬܢܝ ܟܕ ܠܐ ܒܥܺܝܬ ܡܢܟ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܓܒܠܬܢܝ ܡܢ ܥܦܪܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܢܦܰܚܬ ܒܝ ܪܘܚܟ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܨܳܪܬܢܝ ܒܨܠܡܟ ܘܒܕܡܘܬܟ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܥܒܰܕܬܢܝ ܢܘܣܐ ܠܪܘܚܟ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܚܰܕܬܬܢܝ ܒܦܓܪܟ ܘܒܕܡܟ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܫܒܝܚ ܡܢܟܠ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܨܒܬܬܢܝ ܒܦܓܪܐ ܡܫܡܠܝܐ܆ ܘܒܖ̈ܓܫܐ ܚܠܝ̈ܡܐ܆ ܘܒܗܕ̈ܡܐ ܫܪܝܖ̈ܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܝܰܩܰܪܬܢܝ ܒܗܘܢܐ ܡܫܬܐܣܐ ܘܒܡܰܕܥܐ ܩܛܝܢܐ. ܘܒܚܘܒܐ ܦܪܘܫܐ. ܘܒܨܒܝܢܐ ܚܺܐܪܳܝܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܐܥܬܪܬܢܝ ܒܚܘܠܡܢܐ ܕܦܓܪܐ. ܘܢܘܛܪܐ ܕܢܦܫܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܠܐ ܐܚܣܪܬܢܝ ܡܳܙܘܢܐ ܕܙܒܢܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܠܐ ܐܣܢܩܬܢܝ ܥܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܐܫܘܝܬܢܝ ܕܐܗܘܐ ܝܗܘܒܐ ܘܠܐ ܢܣܘܒܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܠܐ ܣܳܦܩ ܦܘܡܝ ܕܢܫܒܚܟ. ܐܦܠܐ ܠܫܢܝ ܕܢܬܢܐ ܬܫܒ̈ܚܬܟ. ܢܫܒܚܘܢܟ ܚܠܦܝ ܟܠܗܘܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ. ܢܫܒܚܘܢܟ ܚܠܦܝ ܟܠܗܘܢ ܟ̈ܐܢܐ ܕܪܚܡܘܟ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܕܐܚܒܘܟ. ܢܫܒܚܘܢܟ ܚܠܦܝ ܝܠܘ̈ܕܐ ܕܠܐ ܐܪܓܙܘܟ. ܘܛܠܝ̈ܐ ܕܠܐ ܡܪܡܪܘܟ. ܢܫܒܚܘܢܟ ܘܢܦܝܣܘܢܟ ܚܠܦܝ ܟܠ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܗܘܘ. ܘܟܠ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ. ܬܦܝܣܟ ܡܛܠܬܝ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܗܳܝ ܕܝܠܕܬܟ. ܢܦܝܣܘܢܟ ܡܛܠܬܝ ܢܒܝ̈ܐ ܘܫܠܝ̈ܚܐ ܘܣܗ̈ܕܐ ܘܡܘ̈ܕܝܢܐ. ܢܦܝܣܘܢܟ ܡܛܠܬܝ ܟܠ ܬܝ̈ܒܐ ܕܦܢܘ܆ ܘܟܠ ܢܟ̈ܦܐ ܕܠܐ ܚܛܘ܆ ܢܦܝܣܘܢܟ ܡܛܠܬܝ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܕܒܥܘܡܖ̈ܐ ܘܐܒܝ̈ܠܐ ܕܒܛܘܖ̈ܐ. ܢܦܝܣܘܢܟ ܡܛܠܬܝ ܢܽܘܟܖ̈ܺܝܛܶܐ ܕܒܫܩܝ̈ܦܐ ܘܥܢ̈ܘܝܐ ܕܒܰܚܠܝ̈ܠܐ. ܗܠܝܢ ܡܪܝ ܟܠܗܘܢ ܢܦܝܣܘܢܟ ܡܛܠܬܝ ܕܬܚܘܣ ܥܠܝ܆ ܘܬܫܒܘܩ ܠܝ ܚܘ̈ܒܝ܆ ܘܰܬܚܣܐ ܚܛܗ̈ܝ܆ ܘܬܫܝܓ ܟܘ̈ܬܡܬܝ܆ ܘܬܦܰܨܶܝܢܝ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܫܟܝܖ̈ܐ܆ ܘܡܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܣܢ̈ܝܐ܆ ܘܡܢ ܖ̈ܓܝܓܬܐ ܛܡ̈ܐܬܐ܆ ܘܡܢ ܗܖ̈ܓܐ ܣܛܢܝ̈ܐ܆ ܘܡܢ ܦܚ̈ܐ ܛܡܝܖ̈ܐ܆ ܘܡܢ ܚܠܡ̈ܐ ܣܖ̈ܝܩܐ܆ ܘܡܢ ܡܡܠܠܐ ܒܰܛܺܝܠܐ܆ ܘܡܢ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܡܥܰܩ̈ܡܶܐ܆ ܘܡܢ ܐܘܖ̈ܚܬܐ ܡܰܚܣܖ̈ܳܢܝܳܬܐ܆ ܘܡܢ ܬܘܩ̈ܠܬܐ ܕܒܚܛܝܬܐ. ܘܡܢ ܫܘܖ̈ܥܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ܆ ܘܡܢ ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܡܖ̈ܝܪܐ. ܘܡܢ ܥܫܘ̈ܡـܝܐ ܘܥܫܘ̈ܩܝܐ. ܘܡܢ ܫܢܘ̈ܙܝܐ ܘܰܠܙܽܘ̈ܙܝܶܐ. ܘܡܢ ܥܢ̈ܝܢܐ ܒܝ̈ܫܐ܆ ܘܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܕܥܡ ܣܟ̈ܠܐ܆ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܚܩܝܢ ܠܝ ܡܢ ܛܝܒܘܬܟ܆ ܘܦܪܫܝܢ ܠܝ ܡܢ ܚܘܒܟ ܡܪܚܡܢܐ. ܒܨܠܘܬ ܟܠ ܕܩܪܐܘܟ ܘܥܢܰܝܬ ܐܢܘܢ܆ ܘܣܒܪܘ ܒܟ ܘܦܰܨܺܝܬ ܐܢܘܢ. ܦܰܨܢܝ ܡܪܝܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܒܝܫܐ܆ ܘܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܢܟܝܠܐ܆ ܘܡܢ ܠܫܢܐ ܢܟܘܠܬܢܐ܆ ܘܡܢ ܡܡܠܠܐ ܡܰܚܣܪܢܐ. ܘܦܪܘܩܝܢܝ ܡܢ ܩܛܖ̈ܐ ܥܣ̈ܩܐ. ܘܡܢ ܓܕ̈ܫܐ ܡܪܝܖ̈ܐ. ܘܫܘܙܒܝܢܝ ܡܢ ܢܣ̈ܝܘܢܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܖ̈ܢܐ. ܘܡܢ ܬܘ̈ܟܐ ܐܢ̈ܫܝܐ. ܘܡܢ ܦܣܳܩ ܣܒܪܐ. ܘܡܢ ܚܫܟܐ ܕܢܦܫܐ. ܘܡܶܢ ܥܡܛܢܐ ܕܬܪܥܝܬܐ. ܘܡܢ ܕܘܘܕܐ ܕܡܚܫܒܬܐ܆ ܘܡܢ ܟܠ ܡܪܕܘܬܐ ܕܥܳܒܪܐ ܠܚܝܠܐ ܕܚܠܫܘܬܝ. ܡܪܝ ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܪܘܕܘܬܝ܆ ܒܐܝ̈ܕܝ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܝ̈ܫܐ܆ ܘܠܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܫ̈ܐܕܐ ܡܖ̈ܘܕܐ. ܐܠܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܡܪܝ ܕܣܓܝܐܝܢ ܖ̈ܚܡܝܟ. ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܪܘܓܙܟ ܬܟܣܢܝ. ܐܦܠܐ ܒܚܡܬܟ ܬܪܕܝܢܝ. ܐܠܐ ܒܛܝܒܘܬܟ ܚܘܢܰܝܢܝ܆ ܘܒܡܪܚܡܢܘܬܟ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ. ܘܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܨܛܠܝܢܐ. ܚܛܺܝܬ ܩܕܡܝܟ ܘܐܪܓܙܬܟ. ܫܪܺܝ ܘܫܒܘܩ ܘܐܥܒܪ ܘܚܣܐ. ܐܢܬ ܛܒܐ ܒܡܪܚܡܢܘܬܟ ܡܕܒܪ ܐܢܬ ܠܟܠ. ܕܒܪܝܢܝ ܒܖ̈ܚܡܝܟ. ܒܨܠܘܬ ܟܠ ܕܫܦܪܘ ܘܫܳܦܪܝܢ ܠܟ. ܘܪܥܝܘܟ ܘܡܪܥܝܢ ܠܟ. ܐܡܝܢ܀

ܠܐ ܛܠܡ ܐܢܐ ܛܝܒܘܬܟ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܟܦܪ ܐܢܐ ܒܡܘܗܒܬܟ ܕܝܰܗܒܬ ܠܝ. ܘܠܐ ܛܥܐ ܐܢܐ ܣܥܘܖ̈ܘܬܟ ܕܨܐܕܝ. ܐܠܐ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܕܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܝ ܛܝܒܘܬܟ. ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܕܝܩܪܬܢܝ ܟܕ ܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ. ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܒܚܛܗ̈ܝ ܐܝܟ ܙܳܢܝܬܐ. ܚܰܣܢܝ ܐܟܘܬܗ̇. ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܒܚܘ̈ܒܝ ܐܝܟ ܟܢܥܢܝܬܐ. ܩܒܠܝܢܝ ܒܕܡܘܬܗ̇. ܐܝܢ ܡܪܝ ܚܛܺܝܬ ܒܫܡܝܐ ܘܩܕܡܝܟ ܐܝܟ ܗܰܘ ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ܆ ܚܣܢܝ ܐܟܘܬܗ. ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܕܐܪܓܙܬܟ ܒܚܘ̈ܫܒܝ ܘܒܡܶܠ̈ܰܝ ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܰܝ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡـܬܐ ܕܚܝ̈ܝ. ܘܗܫܐ ܡܪܝ ܕܰܦܢܺܝܬ ܠܘܬܟ ܥܒܶܕܝܢܝ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܐܓܝܖ̈ܐ ܕܒܟܪܡܟ. ܘܐܝܟ ܚܰܕ ܡܢ ܬܝ̈ܒܐ ܕܒܥܕܬܟ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ. ܘܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܥܖ̈ܒܐ ܕܒܓܙܪܟ ܚܫܘܒܝܢܝ. ܘܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܚܛܝ̈ܐ ܕܚܳܢܰܬ ܛܝܒܘܬܟ ܘܚܰܣܝܰܬ ܡܪܰܚܡܢܘܬܟ ܡܢܝܢܝ ܘܒܝܢܬܗܘܢ ܚܠܘܛܝܢܝ. ܥܛܺܝ ܡܪܝ ܠܚ̈ܛܗܝ܆ ܘܐܫܝܓ ܣܘܖ̈ܚܢܝ܆ ܘܒܙܘܦܟ ܕܰܟܢܝ܆ ܘܡܢ ܫܘܖ̈ܥܬܐ ܦܨܢܝ. ܪܘܣ ܥܠܝ ܡܝ̈ܐ ܕܚܘ̈ܣܢܝܟ ܘܐܬܕܟܐ. ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܒܪܺܝ ܒܝ ܐܠܗܐ ܚܕܬܐܝܬ. ܕܡܬܬܙܝܥ ܒܩܘܒܠ ܛܝܒܘܬܟ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܦܬܚ ܠܝ ܣܦ̈ܘܬܝ ܕܐܫܒܚܟ. ܘܥܡ ܙܕܝ̈ܩܐ ܐܒܪܟܟ. ܘܥܡ ܟ̈ܐܢܐ ܐܗܕܪܟ. ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ ܒܰܦܝܳܣ ܡܠܐܟ̈ܐ ܡܫܡ̈ܫܢܝܟ. ܘܟܖ̈ܘܒܐ ܘܣܖ̈ܦܐ ܡܩܕ̈ܫܢܝܟ. ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܡܖ̈ܥܝܢܝܟ. ܐܡܝܢ܀

ܐܘ ܕܚܰܣܝ ܠܡܟ̈ܣܐ ܘܙܳܢ̈ܝܬܐ܆ ܚܣܐ ܠܝ ܚܘ̈ܒܝ. ܐܘ ܕܐܦܢܝ ܠܓܝ̈ܣܐ ܘܛܳܥܝ̈ܐ܆ ܐܦܢܢܝ ܨܝܕ ܩܘܫܬܟ. ܐܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܩܘܫܘ ܘܢܬܦܬܚ ܠܟܘܢ. ܦܬܚ ܠܝ ܬܪܥܐ ܕܚܢܢܟ. ܐܘ ܕܠܐ ܛܳܥܶܐ ܓܥܬܐ ܕܡܣ̈ܟܢܐ. ܠܐ ܬܛܥܐ ܓܥܬܐ ܕܚܛܝܘܬܝ. ܐܘ ܕܡܥܕܪ ܠܟܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠܘܗܝ܆ ܥܕܪܝܢܝ ܒܝܡܝܢܟ. ܐܘ ܕܠܐ ܫܳܐܛ ܒܥܘܬܐ ܕܡܥ̈ܩܐ. ܠܐ ܬܫܘܛ ܒܥܘܬܐ ܕܥܰܝܝܩܘܬܝ. ܐܳܘ ܕܠܐ ܡܰܣܠܐ ܠܒܐ ܫܚܝܩܐ܆ ܠܐ ܬܫܕܝܢܝ ܡܢ ܩܕܡܝܟ. ܐܘ ܕܠܐ ܡܰܪܦܐ ܠܓܒܝܠܬܗ܆ ܠܐ ܬܪܦܐ ܒܝ ܐܝ̈ܕܝܐ. ܐܘ ܕܩܰܪܝܒ ܠܬܒܝܖ̈ܝ ܠܒܐ܆ ܩܰܪܒ ܢܦܫܝ ܠܦܘܪܩܢܟ. ܐܘ ܕܠܐ ܦܳܣܩ ܣܒܪܐ ܕܐܒܝ̈ܕܐ܆ ܠܐ ܬܦܣܘܩ ܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܝ. ܘܠܐ ܬܰܫܠܶܡܰܝܢܝ ܠܒܥܠܕ̈ܒܒܝ. ܐܠܐ ܩܰܪܶܒܰܝܢܝ ܠܘܬܟ. ܘܐܥܠܝܢܝ ܠܛܝܪܟ܆ ܘܙܕܩܝܢܝ ܐܝܟ ܡܟܣܐ. ܘܚܣܢܝ ܐܝܟ ܓܝܣܐ. ܘܐܫܝܓܝܢܝ ܐܝܟ ܙܳܢܝܬܐ. ܘܐܢܗܪ ܚܫܘܟܘܬܝ ܒܢܘܗܪܐ ܕܝܕܥܬܟ. ܘܚܣܐ ܠܝ ܚܘ̈ܒܝ ܘܚـܛܗ̈ܝ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܶܥܪܶܬ ܒܝܕܥܬܐ ܘܕܠܐ ܝܕܥܬܐ. ܚܛܺܝܬ ܘܰܐܣܟܠܶܬ ܩܕܡܝܟ. ܗܒܠܝ ܡܪܝ ܕܐܫܒܘܩ ܠܚܘ̈ܫܒܝ ܫܟܝܖ̈ܐ ܘܰܥܒܳܕ̈ܝ ܢܕܝ̈ܕܐ ܘܣܘܥܖ̈ܢܝ ܡܦܬܟ̈ܐ. ܘܗܒܠܝ ܕܐܫܒܘܩ ܠܚܝ̈ܒܝ ܕܐܦ ܐܢܬ ܬܫܒܘܩ ܠܺܝ ܚܘ̈ܒܝ. ܒܨܠܘܬ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ ܗܳܝ ܕܝܠܕܬܟ. ܘܒܨܠܘܬ ܟܠ ܬܝ̈ܒܐ ܕܩܰܒܶܠܬ܆ ܘܚܛܝ̈ܐ ܕܙܰܕܶܩܬ ܐܡܝܢ܀

ܐܢܬ ܡܪܝ ܥܒܶܕܝܗܝ ܠܨܦܪܐ ܗܢܐ܆ ܨܦܪܐ ܦܨܝܚܐ ܘܒܪܝܟܐ ܘܢܺܝܚܐ. ܘܐܝܡܡܐ ܫܒܝܚܐ. ܘܦܨܢܝ ܒܗ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܒܝܫܐ܆ ܘܡܢ ܫܒܒܐ ܢܟܝܠܐ܆ ܘܡܢ ܣܛܢܐ ܟܬܝܫܐ܆ ܘܡܢ ܫܥܬܐ ܒܝܫܬܐ܆ ܘܡܢ ܦܚܐ ܡܰܘܒܕܢܐ܆ ܘܡܢ ܓܕܫܐ ܡܥܺܝܩܳܢܐ܆ ܘܡܢ ܡܰܡܠܠܐ ܕܢܟܠܐ܆ ܘܡܢ ܦܬܓܡܐ ܕܟܫܠܐ܆ ܘܡܢ ܬܘ̈ܩܠܬܐ ܕܒܚܛܝܬܐ܆ ܘܡܢ ܫܘܖ̈ܥܬܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ܆ ܘܡܢ ܣܳܢܐܐ ܕܡܶܬܢܰܩܰܡ܆ ܘܡܢ ܓܒܪܐ ܒܣܝܪܐ܆ ܘܡܢ ܣܘܥܪܢܐ ܫܟܝܪܐ. ܘܡܢ ܗܖ̈ܓܐ ܡܣ̈ܠܝܐ. ܘܡܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܣܢ̈ܰܝܳܐ. ܘܗܒܠܝ ܡܪܝ ܒܚܢܢܟ܆ ܦܓܪܐ ܢܟܦܐ ܘܕܟܝܐ. ܘܠܫܢܐ ܙܗܝܐ. ܘܦܰܪܢܣ ܨܐܕܝ ܐܺܝܕܐ ܕܰܠܚܰܝ̈ܰܝ ܥܳܕܪܐ܆ ܘܠܡܪܘܬܟ ܫܦܪܐ. ܘܙܘܢ ܠܺܝ ܡܳܙܘܢܐ ܕܣܳܦܩ ܠܺܝ. ܘܥܘܬܪܐ ܕܥܳܕܪ ܠܝ. ܘܢܘܛܪܐ ܕܢܦܫܐ. ܐܫܘܢܝ ܡܪܝ ܕܐܣܢܐ ܠܛܠܘܡܝܐ. ܘܐܥܪܘܩ ܡܢ ܚܛܘܦܝܐ. ܘܰܐܣܠܶܐ ܠܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܶܐܪܚܰܩ ܡܢ ܒܝܫܬܐ. ܘܐܫܬܡܥ ܠܐܒܗ̈ܝ. ܘܐܬܬܦܝܣ ܠܡܕܒܖ̈ܢܝ. ܘܐܢܝܚ ܠܖ̈ܳܚܡܰܝ. ܘܶܐܝܰܩܰܪ ܠܰܐܚܝ̈ܳܢܰܝ. ܘܢܫܬܒܚ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܒܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܕ ܐܢܐ. ܒܨܠܘܬ ܐܡܐ ܕܝܠܕܬܟ. ܘܒܨܠܘܬ ܢܒܝ̈ܐ ܘܫܠܝܚ̈ܐ ܘܣܗ̈ܕܐ ܘܡܘܕ̈ܝܢܐ ܐܡܝܢ܀

ܠܘܬܟ ܡܪܝ ܗܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܢ ܐܝ̈ܕܝ܆ ܘܰܠܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܳܝܖ̈ܳܢ ܥܝ̈ܢܝ. ܘܠܟ ܩܳܪܐ ܐܢـܐ܆ ܘܒܟ ܛܳܦܣ ܐܢܐ܆ ܘܡܢܟ ܫܳܐܠ ܐܢܐ܆ ܘܡܢ ܡܪܰܚܡܢܘܬܟ ܒܳܥܐ ܐܢܐ. ܠܐ ܬܶܛܥܶܝܢܝ܆ ܘܠܐ ܬܰܪܦܶܝܢܝ܆ ܘܠܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ܆ ܘܠܐ ܬܫܒܩܢܝ܆ ܘܠܐ ܬܥܒܕܢܝ ܚܣܕܐ ܠܣ̈ܢܐܝ܆ ܘܠܐ ܐܗܘܐ ܡܘܝܩܐ ܠܚܰܒܖ̈ܰܝ܆ ܘܠܐ ܢܶܚܕܶܐ ܣܛܢܐ ܒܚܝܒܘܬܝ܆ ܘܠܐ ܢܫܬܒܗܪ ܚܰܣܳܡܐ ܒܫܘܖ̈ܥܬܝ܆ ܘܠܐ ܐܦܘܩ ܡܢ ܛܝܪܟ܆ ܘܠܐ ܐܣܛܐ ܡܢ ܐܘܪܚܟ܆ ܘܠܐ ܬܰܪܚܶܩ ܡܢܝ ܛܝܒܘܬܟ܆ ܘܠܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ ܡܢ ܟܢ̈ܦܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ. ܐܠܐ ܢܛܪܝܢܝ ܒܚܢܢܟ܆ ܘܥܒܶܕܝܢܝ ܕܝܠܟ. ܘܠܐ ܬܶܛܥܶܝܢܝ ܐܝܟ ܕܰܛܥܺܝܬܳܟ. ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܪܐ ܘܐܢܐ ܥܒܕܐ. ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܘܝܐ ܘܐܢܐ ܒܰܪܝܐ. ܐܢܬ ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܘܐܢܐ ܚܫܟܐ ܣܰܢܝܐ. ܢܦܳܬܐ ܕܙܳܘ̈ܝܬܐ ܘܙܶܒܠܐ ܕܩܺܩ̈ܠܬܐ. ܐܝܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܆ ܚܘܢܝܢܝ ܘܚܣܢܝ܆ ܘܦܪܘܩܝܢܝ ܘܦܨܢܝ܆ ܡܢ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ܆ ܘܡܢ ܐܝܕܐ ܬܩܝܦܬܐ܆ ܘܡܢ ܪܓܠܐ ܥܫܝܢܬܐ܆ ܘܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܛܠܘܡܐ܆ ܘܡܢ ܥܡܐ ܒܳܙܘܙܐ܆ ܘܡܢ ܒܝܫܐ ܢܟܘܠܐ܆ ܘܡܢ ܟܦܢܐ ܡܪܝܪܐ܆ ܘܡܢ ܕܚܠܬܐ ܘܙܽܘܠܗܳܙܐ܆ ܘܡܢ ܡܚܘ̈ܬܐ ܘܫܒ̈ܛܐ ܘܡܖ̈ܕܘܬܐ. ܘܫܰܘܙܶܒܰܝܢܝ ܡܶܢ ܚܰܪܒܐ ܘܫܶܒܝܐ܆ ܘܡܶܢ ܙܰܘܥܐ܆ ܘܡܢ ܟܠ ܡܚ̈ܘܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܰܡܥܺܝ̈ܩܳܢ ܠܦܓܪܐ ܘܡܕܘ̈ܕܢ ܠܢܦܫܐ. ܒܨܠܘܬ ܟ̈ܐܢܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܘܢܟ̈ܦܐ ܘܒܬܘ̈ܠܐ܆ ܘܝܚܝ̈ܕܝܐ ܘܥܢ̈ܘܝܐ. ܐܡܝܢ܀

ܐܘ ܕܝܳܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢ ܐܒܘܗܝ. ܐܘܬܶܒܝܢܝ ܡܢ ܝܡܝܢܟ. ܘܐܓܢ ܥܠܝ ܣܘܓܐܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ. ܢܓܝܪ ܪܘܚܐ ܘܣܓܝ ܛܝܒܘܬܐ ܘܩܘܫܬܐ. ܐܰܓܰܪ ܥܠܝ ܪܘܚܟ. ܐܘ ܕܰܙܓܰܪ ܖ̈ܘܚܐ ܘܫܰܬܶܩ ܡܚܫܘ̈ܠܐ ܕܝܡܐ ܫܓܺܝܫܐ ܡܶܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܫܰܬܶܩ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܰܝ ܫܓܝ̈ܫܐ. ܡܕܰܒܰܪ ܟܠ܆ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ ܒܖ̈ܚܡܝܟ ܘܕܰܠܐ ܠܥܰܝܝܩܘܬܝ ܡܢ ܨܳܡܪܬܐ ܕܐܒܕܢܐ. ܐܘ ܕܩܰܪܝܒ ܠܬܒܝܖ̈ܝ ܠܒܐ. ܩܰܪܶܒ ܢܦܫܝ ܠܦܘܪܩܢܟ. ܫܳܒܘܩܐ ܕܚܰܘ̈ܒܐ ܘܕܚܛܗ̈ܐ܆ ܫܒܘܩ ܠܝ ܚܘ̈ܒܝ ܘܚܛܗ̈ܝ. ܢܳܛܘܪܐ ܕܥܒ̈ܕܘܗܝ ܘܡܢܛܪܢܐ ܕܒܰܝܬܳܝ̈ܘܗܝ. ܐܩܝܡ ܡܪܝܐ ܢܳܛܘܪܐ ܠܦܘܡܝ. ܘܢܛܘܪܐ ܠܣܦ̈ܘܬܝ. ܘܢܛܘܪܐ ܠܙܰܘ̈ܥܰܝ. ܘܢܛܘܪܐ ܠܖ̈ܓܫܝ. ܘܢܛܘܪܐ ܠܠܒܝ܆ ܘܢܛܘܪܐ ܠܚܘ̈ܫܒܝ. ܕܠܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒ. ܘܠܐ ܐܶܡܰܠܶܠ. ܘܠܐ ܐܥܒܕ ܕܒܝܫ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܟ. ܢܬܦܪܢܣܘܢ ܚܰܝ̈ܰܝ ܘܚܘ̈ܫܒܝ ܘܙܘ̈ܥܝ ܘܡܶܠܰܝ̈ ܘܣܘܥܖ̈ܢܝ ܘܗܘ̈ܦܟܝ. ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬܝ܀

ܡܪܝ ܠܐ ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܝ ܐܝܟ ܕܫ̈ܐܕܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܳܖ̈ܽܘܕܐ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܣܳܢܐܐ ܘܩܛܘܠܐ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܡܳܪܐ ܠܐ ܡܪܚܡܢܐ. ܒܨܠܘܬ ܢܒ̈ܝܐ ܘܫܠܝ̈ܚܐ. ܘܝܚܝ̈ܕܝܐ ܘܢܟ̈ܦܐ ܘܥܢܘ̈ܝܐ ܘܟܫܝܖ̈ܐ ܐܡܝܢ܀

ܐܫܘܢܝ ܡܪܝ ܕܥܠܝܟ ܐܶܬܬܟܶܠ. ܘܒܟ ܐܬܓܘܣ. ܘܠܟ ܐܩܪܐ ܘܒܟ ܐܛܦܣ. ܘܡܢܟ ܐܶܫܰܐܶܠ ܐܣܝܘܬܐ ܠܟ̈ܐܒܝ ܘܚܘܣܳܝܐ ܠܚܘ̈ܒܝ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܐܡܝܢ܀

ܗܒܠܝ ܕܦܘ̈ܩܕܢܝܟ ܐܶܛܰܪ ܘܒܗܘܢ ܐܶܬܢܛܰܪ. ܘܒܚܢܢܟ ܐܶܣܰܒܰܪ. ܘܐܫܘܢܝ ܡܪܝ ܕܺܐܚܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܚܝ̈ܐ ܕܪܚܝܩܝܢ ܡܶܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ ܘܰܚܣܺܝܟܺܝܢ ܡܢ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܗܒܠܝ ܡܪܝ ܡܠܐܟܐ ܕܫܝܢܐ ܘܕܫܠܡܐ. ܘܰܐܦܶܩܰܝܢܝ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܚܪܬܐ ܛܒܬܐ ܗܳܝ ܕܠܓܒܖ̈ܐ ܕܰܫܠܳܡܐ. ܗܒܠܝ ܡܪܝ ܕܶܐܩܢܶܐ ܒܗ ܓܠܝܘܬ ܐܦ̈ܐ. ܩܕܡ ܒܺܐܡܐ ܕܝܠܟ ܕܚܝܠܬܐ ܘܰܡܪܰܝܰܡܬܐ. ܘܐܫܘܢܝ ܠܒܘܣܡܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܘܠܓܢܘܢܐ ܕܚܕܘ̈ܬܐ. ܒܨܠܘܬ ܟ̈ܐܢܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܕܒܥܬܝܩܬܐ ܘܰܚܕܰܬܐ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ̇ ܕܗܳܝ ܐܡܐ ܥܛܝܦܰܬ ܙܟܘܬܐ ܡܳܪܬܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ ܐܡܝܢ܀

 

ܚܘܬܡܐ ܕܪܡܫܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

 ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ

 

ܐܝܢ ܡܪܝܐ ܦܳܪܘܩܝ ܘܡܰܚܝܳܢܝ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܖ̈ܚܡܝܟ ܘܠܛܝܒܘܬܟ ܐܠܗܝܬܐ. ܕܬܩܢܶܝܢܝ ܡܣܟܢܘܬܐ ܘܰܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ. ܗܳܝ ܕܒܗ̇ ܩܳܢܐ ܐܢܐ ܠܥܘܬܪܟ ܐܠܗܝܐ܀ ܐܝܢ ܡܪܝܐ ܐܣܐ ܟ̈ܐܒܝܗ̇ ܕܢܦܫܝ. ܘܐܚܠܡ ܚܫ̈ܝܗ̇. ܘܣܰܒܥ ܟܦܢܘܬܗ̇ ܒܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܝܘܠܦܢܟ ܐܠܗܝܐ. ܘܗܒܠܗ̇ ܫܶܩܝܐ ܕܝܕܥܬܟ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܰܐܠܒܶܫܺܝܗ̇ ܠܒܘܫܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܰܐܣܶܐܢܺܝܗ̇ ܛܘܝܳܒܐ ܕܣܰܒܪܐ. ܘܪܰܒܳܗ̇ ܒܰܥܒ̈ܳܕܐ ܛܒ̈ܐ. ܘܒܫܠܡܘܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܫܦܝܖ̈ܬܐ. ܘܒܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܰܡܛܰܝܒܐ ܠܰܥܒ̈ܳܕܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܝܟ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܩܕܫ ܟܣܝ̈ܬܝ ܘܕܰܟܐ ܓܠܝ̈ܬܝ. ܘܰܥܒܶܕܰܝܢܝ ܡܐܢܐ ܓܒܝܐ ܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܡܪ ܒܝ ܕܟܝܐܝܬ ܘܩܕܝܫܐܝܬ ܘܟܕ ܒܝܕܥܬܐ ܘܒܚܟܡܬܐ ܕܝܠܟ ܐܠܗܝܬܐ. ܠܟ̈ܐܒܐ ܕܓܕܫܝܢ ܒܝ ܡܐܣܐ ܐܢܐ. ܘܰܚܒܳܖ̈ܳܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܡܢ ܢܦܫܝ ܡܰܚܠܡ ܐܢܐ. ܐܝܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ. ܐܰܪܡܐ ܒܓܘ ܢܦܫܝ ܚܰܡܪܐ ܚܰܕܬܐ ܕܝܘܠܦܢܟ ܐܠܗܝܐ. ܟܰܕ ܚܰܝܠܝ ܒܝ. ܘܚܰܕܬܽܘܬܝ ܒܚܛܗ̈ܐ ܠܐ ܐܥܬܩܰܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܟܚ ܘܶܐܣܰܝܒܰܪ ܪܶܬܚܐ ܕܝܘܠܦܢܟ ܐܠܗܝܐ. ܘܟܕ ܢܳܛܪ ܐܢܐ ܠܗ܆ ܐܬܢܛܪ ܡܢ ܟܠ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܘܙܰܟܳܝܐܝܬ ܐܰܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ. ܘܠܐܒܘܟ ܘܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ

 

ܐܠܗܐ ܐܫܘܢܝ ܕܢܬܒܣܡ ܡܕܥܝ ܒܣܘܟܠܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܪܟ ܚܒܝܒܐ. ܡܪܢ ܓܠܝ ܬܚܦܝܬܐ ܕܚܫ̈ܐ ܕܩܪܝܡܐ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܡܕܥܝ. ܘܐܙܠܓ ܢܘܗܪܟ ܩܕܝܫܐ ܒܠܒܝ. ܕܢܥܘܠ ܡܕܥܝ ܠܓܘ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܒܪܝܐ ܕܕܝܘܬܐ. ܘܐܚܙܐ ܒܥܝܢܐ ܢܗܝܪܬܐ ܕܢܦܫܝ ܠܖ̈ܐܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܟܣܝܢ ܒܣܒܪܬܟ. ܘܗܒܠܝ ܡܪܝ ܒܛܝܒܘܬܟ. ܕܠܐ ܢܥܢܕ ܥܘܗܕܢܟ ܡܢ ܠܒܝ. ܠܐ ܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܒܐܝܡܡܐ.