ܦܽܘܪܳܫܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܕܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ

Hérésies et profession de foi PO 13/2

ܦܽܘܪܳܫܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܕܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ.

 

ܡܰܐܢܺܝ ܕܶܝܢ ܘܡܰܪܩܺܝܳܘܢ ܘܳܐܘܛܽܘܟܶܐ. ܟܳܦܪܺܝܢ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܚܳܫܒܺܝܢ ܫܪ̈ܰܓܪܳܓܝܳܬܐ ܘܦܰܐܢܛܰܣܺܝܰܐ ܠܪܳܐܙܐ ܕܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܣܺܝܠܽܘܢܐ ܥܒܰܪ ܡܶܠܬܐ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܟܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܢܣܰܒ܀ ܘܰܠܰܢܛܺܝܣ ܘܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܐܰܚܶܬ ܠܶܗ ܡܶܠܬܐ ܦܰܓܪܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܗܘܳܬ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܐ܀ ܐܰܦܽܘܠܺܝܢܰܪܝܳܘܣ ܚܳܫܶܒ ܠܳܗ̇ ܕܠܐ ܡܰܕܥܐ ܠܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ܀ ܐܳܘܢܳܘܡܝܳܘܣ ܐܳܡܰܪ ܕܦܰܓܪܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܩܰܠ ܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܢܰܦܫܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܫܩܰܠ ܐܶܠܐ ܐܳܡܰܪ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܡܰܠܝܰܬ ܕܽܘܟܰܬ ܢܰܦܫܐ܀ ܕܺܝܳܘܕܳܘܪܳܘܣ ܘܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܘܬܶܐܘܳܕܳܘܪܺܝܛܐ ܘܢܶܣܛܽܘܪܝܳܘܣ ܘܳܐܘܬܰܪܝܳܘܣ ܘܒܰܪܨܰܘܡܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ ܫܚܺܝܡܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܓܰܒܪܐ ܕܶܐܙܕܰܕܰܩ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܪܰܚܡܶܗ ܐܠܗܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܶܗ ܘܰܦܪܰܩ ܒܶܗ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܗܽܘ ܡܺܝܬ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܶܗ. ܘܰܡܦܰܠܓܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܘܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܕܰܐܠܳܗܐ ܥܳܒܽܘܕܐ ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܐ ܥܒܺܝܕܐ ܘܰܓܒܺܝܠܐ܀ ܐܰܪܝܳܘܣ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܗܘ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܦܰܘܠܶܐ ܫܡܺܝܫܰܝܛܳܝܐ ܐܳܡܰܪ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗܘ ܫܚܺܝܡܐ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܀ ܬܽܘܒ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܐ ܐܳܡܪܐ ܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܐ. ܘܡܰܥܠܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܐ܀ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܗܳܢܐ ܡܫܺܝܚܐ ܕܶܐܬܐ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ. ܓܰܒܪܐ ܗܘ ܕܰܓܳܠܐ ܘܡܰܛܥܝܳܢܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܳܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܐܠܗܐ. ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܐܢܛܺܝܟܪܺܝܣܛܳܘܣ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܓܳܠܐ.

ܥܺܕܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܐܶܡܐ ܕܟܽܠܰܢ ܡܰܘܕܝܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܐܒܐ ܘܕܰܒܪܐ ܘܰܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܟܰܕ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܘܡܶܨܥܳܝܳܗ̇ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܗܽܘ ܢܚܶܬ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܦܰܓܪܐ ܟܰܕ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܐ ܥܶܒܕܰܬ. ܟܰܬܪܰܬ ܓܶܝܪ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܗܽܘ ܒܰܫܪܳܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܥܳܠܡܐ ܘܶܐܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܘܰܠܐܺܝ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ. ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ ܘܚܰܫ ܒܩܽܘܫܬܐ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠ̈ܬܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܺܝܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܰܡܕܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܐ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ.

 

ܬܠܴ̈ܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܚܰܕ ܐܠܗܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܐܰܒܐ ܐܠܗܐ. ܘܰܒܪܐ ܐܠܗܐ. ܘܪܽܘܚܐ ܐܠܗܐ. ܘܠܰܝܬ ܬܠܳܬܐ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ܀ ܐܰܒܐ ܟܝܳܢܐ. ܘܰܒܪܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ. ܘܪܽܘܚܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܘܠܰܝܬ ܬܠܴ̈ܬܐ ܟܝܳܢ̈ܺܝܢ܀ ܐܰܒܐ ܐܺܝܬܝܐ. ܘܰܒܪܐ ܒܰܪ ܐܺܝܬܝܐ ܘܪܽܘܚܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܝܐ ܘܠܰܝܬ ܬܠܴ̈ܬܐ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܟܝܳܢܐ ܫܰܘܝܐ ܕܠܐ ܦܠܺܝܓ܀ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܡܶܬܬܰܘܕܝܐ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܠܐ ܣܕܺܝܩܐ. ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܒܰܬܠܴ̈ܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܒܟܽܠ ܫܘܶܝܢ ܘܰܐܘܶܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܠܳܗܰܢ ܠܗܳܢܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܗܳܟܰܢܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ܀ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܠܴ̈ܬܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܠܐ ܦܪܺܝܫܺܝܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ ܬܠܴ̈ܬܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܪܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܬܦܣܶܩ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܐܰܘܠܕܶܗ ܐܰܒܐ ܟܰܕ ܠܐ ܢܦܰܩ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ. ܘܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ ܬܠܴ̈ܬܐ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܠܐ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ. ܘܰܕܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܢܳܫ ܕܢܶܫܡܰܥ ܐܢܶܝ̈ܢ ܠܐ ܡܶܫܟܚܐ܀