ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܶܫ̈ܬܳܐ

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܶܫ̈ܬܳܐ

 

ܕܳܡܝܳܐ ܗ̱ܝ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܰܦܫܳܗ ܙܟܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܥܰܠ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܗ ܚܝܒܳܐ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܳܗ ܡܶܕܶܡ ܕܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܗ. ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܺܝܬܶܝܗ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܗ ܥܰܡܳܗ ܗ̱ܝ. ܘܚܰܝܳܒܽܘܬܳܗ ܡܶܢܳܗ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ. ܠܰܘ ܕܢܣܚܠܺܝܗ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܥܰܡܳܗ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܰܢ ܛܳܒܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܒܚܰܒܪܽܘܬܰܢ ܕܥܰܡ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܰܟܪܙܺܝܢܰܢ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܟܣܺܝܬܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ܆ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܀

ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܘܳܐܦ ܒܗܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢܰܢ ܕܰܙܟܰܝܢܰܢ܆ ܡܶܢܶܗ ܢܳܣܒܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܙܟܶܐ. ܘܶܐܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܚܰܝܠܳܐ ܚܰܝܠܳܗ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܘܶܐ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܙܳܟܽܙܬܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܀

ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܟܰܣܣܳܐ ܘܚܰܝܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢܳܗ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܠܳܚܡܳܐ ܠܳܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܩܰܪܺܝܒܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܝܗ. ܕܟܰܕ ܚܙܝܢ ܕܒܶܝܬ ܓܰܘܣܗܽܘܢ ܣܚܺܝܦܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܝܠܗܽܘܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܢܶܬܚܰܦܛܽܘܢ ܠܰܡܫܰܘܙܳܒܽܘ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܳܐ. ܘܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܗ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܪ̈ܣܺܝܣ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܗܰܘ ܗܰܕܳܡܳܐ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܘܡܚܺܝܠܳܐ. ܕܡܶܬܙܺܝܥ ܘܪܦܬ ܗܳܫܳܐ ܒܓܽܘܫܡܳܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܟܪܺܝܗܽܘܬܳܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܣܢܺܓܪܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܠܰܡܨܰܥܬܳܐ. ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܡܶܢܳܗ ܬܶܬܚܙܶܐ ܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

ܢܣܰܒ ܠܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܰܐܘ ܠܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܠܥܡܪܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܢܰܣܒܶܗ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܢܣܰܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ܀

ܐܰܪ̈ܒܥܳܐ ܐܶܣܟܺܡܺܝ̈ܢ ܣܳܡ ܕܳܪܽܘܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܠܰܢܣܺܝܒܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܘܠܳܗ ܠܥܶܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ ܐܺܝܬܶܝܗ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܐܺܝܬܶܝܗ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܚܽܘܒܶܗ. ܘܢܶܓܠܶܐ ܪܶܚܡܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܢܰܠܶܦ ܠܰܢ. ܕܪܶܗܛܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܶܬܥܰܘܰܟ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ. ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܢܰܣܟܠܰܢ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܬܚܰܕܰܬ ܟܝܳܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܢܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܶܗ܀

ܘܬܽܘܒ ܕܢܶܬܢܩܦ ܠܶܗ ܟܝܳܢܰܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܥܽܘܡܪܳܐ. ܘܬܶܦܢܶܐ ܠܘܳܬܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ ܡܶܢܰܢ ܫܰܢܝܰܬ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܶܗ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܒܗܳܝ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘ ܒܰܫܡܰܢ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܢܶܬܩܪܶܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܰܫܡܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚ. ܒܗܳܝ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳ̈ܗܳܐ. ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܥܰܡܰܢ ܢܡܰܠܶܠ. ܘܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܫܠܶܡ ܠܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܠܰܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܶܓܡܽܘܪ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܥ ܠܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܦܝܳܣܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܦܳܗܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܕܢܶܒܥܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ. ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢܰܢ ܗܘܳܐ. ܢܦܰܩ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܠܘܳܬܰܢ܆ ܕܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܒܟܽܠ ܟܝܳܢܝ̈ܢ ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܰܢ ܒܰܢ. ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܢܰܢ. ܘܟܰܕ ܦܳܝܚܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܒܪܶܗܛܳܐ ܕܰܒܥܳܬܶܗ ܢܶܦܓܰܥ ܒܰܢ. ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܒܟܽܠ ܡܰܠܦܳܢܝ̈ܢ ܕܰܩܕܳܡ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܩܪܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܣܰܩ ܠܰܐܬܪܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܢ. ܢܚܶܬ ܠܶܗ ܗܽܘ ܒܳܬܪܰܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܚܙܰܝܢܳܗ ܠܡܰܚܰܬܬܶܗ ܟܣܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܢܚܶܬ. ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܠܶܗ ܡܶܢܰܢ ܘܰܦܢܳܐ ܣܠܶܩ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܕܟܰܕ ܚܙܰܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܓܶܠܝܳܐ ܡܰܣܰܩܬܶܗ. ܢܺܐܠܰܦ ܕܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܳܝܗ̱ܝ ܠܳܐܕܳܡ ܒܨܰܠܡܶܗ ܘܒܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܕܡܽܘܬܳܐ ܒܨܰܠܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡ ܢܰܦܫܶܗ. ܐܶܬܦܫܶܩ ܠܶܗ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܰܢܚܰܒܠܳܗ ܠܨܽܘܪܬܳܐ ܕܨܰܠܡܳܐ. ܢܚܶܬ ܠܶܗ ܗܽܘ ܨܝܪܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܘܨܳܪ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܠܨܰܠܡܰܢ ܘܰܕܡܽܘܬܰܢ ܫܰܩܠܳܗ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܕܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܕܳܡ ܨܰܠܡܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܨܰܠܡܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܨܽܘܪܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܕܡܽܘܬܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܰܩܢܽܘܡܰܢ ܗ̱ܝ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܕܡܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܬܶܗܘܶܐ܀

ܘܬܦܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܪܺܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܪܕܰܘ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܪܽܘܟܳܒܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ܆ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܪܺܫܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܚܢܰܢ ܠܶܗ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܒܩܒܥܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܪܺܫܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܰܢ ܐܶܬܬܝܒܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܫܦܺܝܥܬܳܐ ܒܰܡ̈ܢܰܘܳܢ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܳܐ ܟܦܠܶܗ ܐܰܚܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܓܶܢܣܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܨܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܐܠܽܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܘܠܕܶܗ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܬܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܢܚܶܬ ܠܶܗ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܦܫܺܝܩ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܡܫܰܠܛܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܪܺܫܳܐ ܠܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܐܰܪܕܺܝ ܠܰܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܫܰܘܬܦܰܢ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ. ܘܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܘܠܕܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ. ܕܢܓܠܝܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܘܚܽܘܫܳܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܘܳܬܰܢ܀

ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܕܽܘܟܰܬ ܪܺܫܳܐ ܡܰܠܺܝ ܠܰܢ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ. ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܡܰܪܕܶܐ ܠܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܪܺܫܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܫܳܩܰܠ ܚܙܝܳܐ ܘܫܡܥܳܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܘܛܥܡܬܳܐ܇ ܘܰܡܝܰܒܶܠ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܓܰܠܝܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܠܰܢ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܪܺܫܳܐ ܡܶܢ ܟܰܣܝܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܬܶܣܰܒ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܥܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܦܰܠܶܓ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܓܽܘܫܡܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܟܝܳܢܰܢ ܕܗܽܘ ܢܶܬܥܰܠܶܐ ܘܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܫܰܘܬܳܦܳܐ ܒܰܗܘܳܝܶܗ ܕܡܶܢܰܢ. ܘܩܰܪܒܰܢ ܒܝܰܕ ܓܰܠܝܽܘܬܶܗ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ܀

ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܥ̈ܶܠܠܳܬܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܢܣܰܒ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ. ܠܰܘ ܠܢܩܝܺܦܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܠܥܡܽܘܪܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܫܳܛܽܘܪܽܘܬܳܟ ܐܰܠܦܰܬ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܘܳܐܦ ܗܶܢܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܫܪܝܢ. ܢܩܝܺܦܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܗ̱ܝ. ܘܥܡܽܘܪܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܗ̱ܝ. ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܗ̱ܝ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܘܰܒܡܶܬܚܰܙܝܳܢܽܘܬܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪܬ ܚܦܝܗ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܗܽܘ ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܡܠܠܳܟ ܗܘ ܕܰܚܪܺܢܳܐ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥܬ ܬܢܰܝܬ ܕܠܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܐܰܝܟ ܫܳܢܝܳܐ ܕܟܽܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܫܳܡܰܥ. ܘܡܦܢܶܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܰܓܠܰܝܬ ܠܰܢ ܢܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܘܥܡܽܘܪܽܘܬܳܐ ܘܰܐܠܶܦܬܳܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ܆ ܓܠܺܝ ܠܰܢ ܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܥܰܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܀

ܢܶܫܡܥܶܗ. ܘܗܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܰܢ ܡܶܚܕܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܡ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܬܽܘܒ ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܰܡ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܪܰܥܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܰܡ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܗܳܐ ܡܢ ܒܡܢ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܗܳܢܳܐ ܛܳܥܝܳܐ ܕܥܳܡܰܪ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܚܪܺܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܓܰܘ ܚܪܺܢܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܡ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܐܰܪܰܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܚܪܺܢܳܐ. ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܕܒܳܬܪܳܗ ܐܶܡܰܪ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܡܚܰܟܡܳܐ ܠܰܢ. ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܟܺܝܠ. ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ. ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ. ܗܰܘ ܕܡܰܫܚܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ. ܡܶܬܟܪܟ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܠܗܶܢܽܘܢ ܕܶܐܬܢܰܟܺܝܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܗܳܐ ܬܽܘܒ ܡܢ ܥܰܡ ܡܢ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ܀

ܘܡܳܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ. ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܰܢܦܰܢܶܐ ܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܪܽܘܫܥܳܐ ܘܓܽܘܕܳܦܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܫܳܪܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܘܣܳܬܰܪ ܛܳܥܝܽܘܬܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܬܟܪܟ ܝܶܫܽܘܥ ܗܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܡܪܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܡܰܪ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܘܡܶܠܬܳܐ ܢܰܩܺܝܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܰܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܢܣܰܒ ܠܗܰܘ ܒܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܫܩܰܠ ܠܗܰܘ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܠܡܳܢܳܐ ܡܰܡܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܘܰܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܐܡܪܬ ܕܰܫܩܰܠ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܶܐܬܓܙܰܪ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܳܐܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܫܳܬܶܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܚܳܐܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܳܐܶܬ ܦܰܓܪܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܰܬ ܕܬܶܛܥܶܐ ܒܳܗ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܘܕܰܥܬ ܠܰܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܝܶܫܽܘܥ ܗ̱ܘ. ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܕܩܰܒܶܠܢܳܗ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܟ ܕܠܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܶܡܰܪܬ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܫܳܬܶܐ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܡܶܬܓܙܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܳܐܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܳܐܶܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܡܶܢܳܟ ܡܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ܀

ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܡܪܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܺܝܬ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܫܬܟܰܚ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܰܢ. ܘܟܰܕ ܡܰܪܚܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܥܒܰܕܬܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܬܚܶܝܬ ܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܪܽܘܫܥܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪ܆ ܕܬܶܥܒܕܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܒܡܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܶܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܺܝܬ܆ ܠܳܐ ܐܰܚܝܰܢ ܘܚܰܪܪܰܢ ܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܳܐܶܬ. ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܡܳܐܶܬ܀

ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܔܡܥܳܗ ܐܳܦ ܠܗܳܕܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ. ܘܒܳܗ ܡܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܕܡܳܢܰܘ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ. ܡܳܪܰܢ ܠܰܡ ܐܶܡܰܪ ܕܰܫܪܰܘ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܩܺܝܡܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܗܽܘ ܠܰܡ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ. ܘܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܰܣܒܰܪܘ ܕܥܰܠ ܗܰܘ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܫܳܘܶܝܢ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܺܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܳܟ܀

ܢܫܰܐܠܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ. ܕܗܳܢܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܶܐܡܪܬ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܡܩܺܝܡܳܢܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ. ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܕܶܐ. ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܬܺܝܒ. ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܫܪܰܘ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܬܢܶܐ ܠܳܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܶܬܚܰܝܰܒ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܘܥܰܠ ܠܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܰܐܦܶܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܙܳܒܽܘ̈ܢܶܐ ܘܰܡܙܰܒ̈ܢܳܢܶܐ. ܘܶܐܬܬܦܺܝܪܘ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܐܬܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܣܬܽܘܪܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܚܰܝܠܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܕܶܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܚܕܳܐ ܘܦܰܫܩܳܗ. ܕܗܽܘ ܠܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ܀

ܗܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܡܶܢܳܗ ܕܕܽܘܟܬܳܐ. ܕܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕܰܩܪܝܬܝܗ̱ܝ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕܰܣܬܽܘܪܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܶܫܡܥܳܗ ܠܗܳܕܶܐ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܣܬܽܘܪܘ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܚܪܺܢܳܐ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܘܗܰܝܟܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܬ ܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܗܰܝܟܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܡܦܰܫܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܣܬܽܘܪܽܘܢܳܢܝ ܘܶܐܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܫܡܰܥܘ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܒܳܗ ܚܰܝܠܐ ܒܡܶܠܬܳܐ. ܠܳܐ ܠܘܳܬ ܐܳܡܽܘܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܘܳܬ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܀

ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܪܰܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܳܗܬܰܬ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ ܟܡܳܐ ܡܓܰܕܦܰܬ ܘܡܰܘܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܒܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ ܐܳܦ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ ܘܫܢܝܽܘܬܳܟ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܝܟܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܬ. ܐܶܠܳܐ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܶܦ ܟܬܳܒܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܠܶܗ ܗܰܝܟܠܳܐ܆ ܐܶܡܰܪܬ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܣܰܒ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܶܗ܀

ܘܬܽܘܒ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܚܰܘܶܐ ܫܢܝܽܘܬܳܟ. ܐܶܡܰܪܬ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܣܰܒ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܶܗ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ. ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܣܰܒ ܡܳܕܶܝܢ ܘܥܰܒܕܶܗ ܠܶܗ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܰܘ ܕܢܰܣܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܶܗ. ܢܶܒܗܰܬ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܟܡܳܐ ܦܰܟܺܝܗ. ܘܰܟܡܳܐ ܣܟܠܬ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܠܰܐܝܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗܘܰܝܬ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ. ܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܒܥܳܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܳܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܢܺܝܫܳܐ ܕܡܰܡܠܠܰܢ܀

ܐܶܡܰܪ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬܝ ܗܘ ܗܳܢܳܐ ܛܥܝܳܐ ܕܰܠܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܚܰܕ ܡܢܝܬ ܒܡܰܦܽܘܠܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܕܩܳܡ ܬܶܬܚܙܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܬܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܰܪܰܐ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܚܰܕ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܩܳܡ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܬ. ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ. ܐܰܠܳ̈ܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܚܰܝܠܳܐ. ܕܰܢܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܒܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܰܒܚܕܰܬܳܐ܆ ܐܶܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܗܶܢܽܘܢ ܐܰܩܺܝܡܶܗ. ܠܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ܀

ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܒܗܳܕܶܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ. ܕܰܠܗܰܠ ܝܰܗ̱ܒ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܢܩܺܝܡܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܩܺܝ̈ܡܳܢܶܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܠܳܐ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܐ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝܠܬܳܢܳܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢܶܗ ܨܒܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܐܰܓܥܠܳܗ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܚܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܽܘܒ ܡܳܝܬܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܩܳܡ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܬܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܚܰܘܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܐܺܝܢ ܠܰܡ. ܘܗܽܘ ܚܰܘܝܳܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ܇ ܐܳܦ ܒܰܚܢܽܘܟ ܐܳܦ ܒܶܐܠܺܝܳܐ. ܘܒܰܒܪܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܠܰܚܢܽܘܟ ܘܠܶܐܠܺܝܳܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܠܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܠܳܐ ܡܺܝܬܘ ܘܟܶܢ ܩܳܡܘ. ܘܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܢܢܰܚܶܡ ܘܢܶܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܠܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܩܺܝܡ. ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܰܢܺܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܺܝܬܘ܆ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗ̱ܝ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܡܚܺܝܠܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ. ܐܰܪܰܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܕܶܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܪܳܐ܆ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܕܰܠܥܶܠ܀

ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܣܦܩ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܦܰܚܳܪܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܚܰܕ ܫܪܳܓܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܡܶܕܶܡ ܐܰܝܬܺܝ܆ ܠܳܐ ܣܦܩ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܪܰܒܽܘܬ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܗܰܘ ܚܰܕ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܢܳܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܪܰܒܽܘܬ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܚܰܦܳܝܽܘ ܐܶܬܚܰܦܝ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܠܰܘ ܡܶܬܓܠܳܝܽܘ ܡܶܬܓܠܝ܀

ܘܠܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܠܶܗ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܕܝܢܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ. ܘܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܬܶܠ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܚܪܺܢܳܐ܇ ܕܰܒܚܰܕ ܪܶܡܙܳܐ ܘܰܒܚܰܕ ܩܳܠܳܐ ܢܩܺܝܡ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܠܺܝܘ ܘܰܫܪܶܟܘ ܠܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܶܐܬܡܰܙܰܓܘ ܘܶܐܬܚܰܠܰܛܘ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܢܩܺܝܡ ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܚܰܕ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܪܽܘܟܳܒܶܗ ܐܶܫܬܪܺܝ. ܘܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܫܠܰܛ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܒܚܰܕ ܪܶܡܙܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܥܡܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ܀

ܘܟܕ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܕܩܳܡ ܒܚܰܕ ܩܳܠܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܩܺܝܡ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܩܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܚܰܝܠܶܗ ܕܗܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢ ܡܶܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܚܰܘܝܶܗ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ. ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܠܶܐܘܬܳܐ ܘܰܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܶܬܳܐ ܡܩܺܝܡ ܦܰܓܪܳܐ ܕܚܰܕ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܬܰܚܳܒܽܘܬܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܩܰܡ ܡܰܟܪܶܙ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ. ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܠܗܰܘ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܠܗܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܕܰܡܚܺܝܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܬܚܽܘܒ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܡܶܢܟܽܘܢ ܡܶܣܬܓܶܕ܀

ܥܒܰܕ ܠܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܗܰܘ ܕܩܳܡ. ܐܰܪܰܐ܆ ܘܗܳܢܰܘ ܟܽܠܶܗ ܪܳܐܙܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܟܽܠܳܗ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܆ ܘܗܳܢܰܘ ܟܽܠܶܗ ܣܽܘܪܳܩܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܟܽܠܳܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡܰܪܫܶܐ ܒܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܢ ܕܗܘ ܘܰܥܒܰܕ ܒܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܚܙܰܘ ܐܳܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܐܰܝܕܳܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܬܰܚܳܒܽܘܬܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ. ܘܶܐܫܬܰܐܰܠܘ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܓܰܕܦܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܡܺܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܫܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܒܶܗ. ܕܣܳܝܶܟܬܽܘܢܳܗ ܠܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܡ ܘܰܗܘܳܬ ܒܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܡܰܢ ܗ̱ܘ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ. ܕܶܐܬܕܟܰܪ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܗܽܘ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܝܳܗܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܐܳܦ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܰܘܗܰܒܬܶܗ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܬܶܬܝܰܬܰܪ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ ܟܽܠܢܳܫ ܢܣܰܒ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܕܡܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ ܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܢܣܰܒܢ. ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܡܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܳܣܒܺܝܢ܆ ܐܳܡܰܪ ܡܶܚܕܳܐ ܒܳܬܪܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ. ܫܪܳܪܳܐ ܕܶܝܢ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܘܳܐ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܕܶܝܢ ܕܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܰܚܪܺܢܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܢܳܣܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܚܪܺܢܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܕܡܳܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܒܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܗܰܘ ܕܩܳܡ ܛܳܒ ܡܶܢܰܢ. ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܟܽܘܠܰܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ. ܘܛܰܢ̈ܦܶܐ ܘܓܰܝܳܪ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܗ̱ܝ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܬܺܐܡܰܪ܆ ܕܗܳܠܶܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܘܗܽܘ ܩܳܡ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܡܶܠܬܳܟ ܚܰܘܝܰܬ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܠܰܘ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܰܪܫܶܝܬ ܒܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܡܶܕܶܡ ܕܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܐܰܪܰܐ ܘܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܛܳܬܶܗ ܚܠܳܦ ܥܰܡܠܶܗ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ܆ ܘܗܰܘ ܕܰܠܐܺܝ ܘܰܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܇ ܘܶܐܬܟܰܬܰܫ ܘܰܙܟܳܐ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܠܳܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܰܡܚܰܒ̈ܠܶܐ܀

ܐܶܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܢܬܟܽܘܢ ܘܰܚܙܰܘ ܡܳܢܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܨܰܥܪܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܬܓܰܕܦܽܘܢ ܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܳܪܰܬ ܪ̈ܳܐܙܶܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܗܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܩܰܒܶܠܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܐܶܙܕܰܟܝܰܬ ܠܳܗ ܐܶܕܢܳܐ ܡܶܢ ܫܡܥܳܐ ܕܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܠܐܺܝ ܠܶܫܳܢܳܐ ܡܶܢ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܪܽܘܫܥܟܽܘܢ. ܘܫܠܡܳܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܟܫܘ̈ܬܟܘܢ ܕܓܰܪܕܺܝ ܡܦܘܚܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܗܽܘܢ܆ ܘܐܒܪܐ. ܘܰܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܨܳܪܶܦ ܨܳܪܽܘܦܳܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܓܳܡܪܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܥܰܣܩܳܐ ܡܰܣܠܝܳܐ ܩܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܢܶܚܙܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܗܳܢܳܐ ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܚܪܺܢܳܐ. ܘܢܶܓܚܰܟ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܟܬܒܬ ܠܰܡ ܐܡܰܪ ܨܶܐܕܰܝܢ. ܕܠܰܘ ܣܺܝܠܽܘܢܳܐ ܗܘܬ ܠܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܰܡ ܟܬܒܬ܆ ܕܗܰܘ ܕܥܰܠ ܠܳܗ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܰܚܙܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܡܶܠܬܳܟ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܰܦܫܳܗ܆ ܕܶܐܡܪܬ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܺܝܠܽܘܢܳܐ. ܘܶܐܡܪܬ ܕܗܰܘ ܕܥܰܠ ܠܳܗ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܢܦܰܩ܀

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܨܳܒܶܝܬ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܕܠܰܘ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܠܳܗ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ. ܘܶܐܠܳܐ ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܠ܆ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܕܰܢܦܰܩ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܦܳܫ܆ ܘܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܢܛܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܠܶܗ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܰܐܝܟܳܐ. ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܐܶܢ ܠܰܡ ܐܶܡܪܬ ܕܗܰܘ ܕܥܰܠ ܠܳܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ܆ ܣܺܝܠܽܘܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܪܬ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢܳܗ ܠܰܚܪܺܢܳܐ ܘܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢܳܗ ܗܽܘ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܕܶܐܡܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܶܐܠܳܐ ܠܳܐ ܥܰܡܺܝܩ ܗܳܢܳܐ ܕܪܳܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܠܶܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܥܰܡ ܫܳܛܝܽܘܬܳܐ܀

ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܶܐܢ ܠܰܚܪܺܢܳܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢܳܗ ܝܠܕܬ ܘܰܒܗܰܘ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܥܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܒܕܢܫܐ ܘܣܺܝܠܽܘܢܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܘܝܳܐ ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܩܰܕܡܳܐ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܕܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܳܗ ܘܡܶܢܳܗ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܝ ܐܶܡܳܐ. ܐܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܒܳܗ. ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܡܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܝ ܐܶܡܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܓܶܝܪ ܨܶܝܕ ܗܘܳܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܠܰܘ ܨܶܝܕ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܢܣܰܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܐܶܡ̈ܗܳܬܗܽܘܢ ܝܳܠܕܰܬ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܐܘܠܶܕܶܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܕܰܢܣܺܝܒܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ. ܐܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܠܶܗ ܢܣܰܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܶܗ܆ ܐܶܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܺܝܠܽܘܢܳܐ ܥܒܰܪ ܒܳܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܕܶܐܡܪܬ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܚܘܝܬ. ܕܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܒܩܰܕܡܳܐ ܡܶܫܬܰܪܰܪ ܗܘܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܝܰܠܕܳܐ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܣܺܝܠܽܘܢܳܐ ܥܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܶܐ. ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܰܢ̱ܬ ܟܰܝ ܐܳܦܶܢ ܗܳܫܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܰܗܦܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܗ̱ܘ܀

ܕܡܢܘ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܡܳܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܰܡܰܢܽܘܐܺܝܠ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܝܳܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܗܳܝ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܕܰܬܩܺܝܡܽܘܢܳܗ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܠܰܝܬ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܟܳܦܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܰܕܬܺܐܡܪܽܘܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬܟܽܘܢ. ܡܒܰܛܠܳܐ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܠܢܶܣܛܽܘܪ ܗܰܘ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܟܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܺܝܽܘܢ ܘܐܘܛܽܘܟܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܐܳܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܳܐ܆ ܐܶܢ ܠܰܡ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܡܪܰܚܬ ܕܬܺܐܡܰܪ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܠܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܠܰܐܒܳܐ. ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܫܡܺܝܥܳܐ ܠܺܝ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܗܦ̈ܟܳܬܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܗܳܐ ܫܠܡܬ ܐܰܝܟ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ܆ ܘܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܫܠܡܬ. ܠܡܰܢ ܐܡܪܬ ܕܡܰܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܳܗ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܢܶܚܙܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܢܰܢ ܡܚܰܘܝܳܐ ܥܰܠ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܚܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ ܘܠܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܳܗ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܺܠܺܝܕ. ܘܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܝܶܠܕܰܬ ܕܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܗܘܳܝܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܪܽܘܟܳܒܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܚܙܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܘܰܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܝܳܠܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܠܕܳܗ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܰܐܘܠܶܕ ܐܰܒܳܐ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܐܡܰܪ ܗ̱ܘܝܬ ܕܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܗܰܘ ܕܰܐܒܳܐ ܝܰܠܕܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܠܕܬܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ. ܠܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܒܳܗ ܘܡܶܢܳܗ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ. ܠܳܐ ܡܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܰܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܳܡܶܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܠܰܢ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܶܐܢ ܠܰܢ ܕܳܡܶܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ܆ ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܕܺܐܝܠܕܬܶܗ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܰܢ ܗ̱ܝ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܰܐܒܳܐ. ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܶܗ ܗܘܳܬ ܕܰܐܒܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܢ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܒܗܳܢܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܐ܆ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܰܢ ܗ̱ܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܟܰܕ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܕܳܡܶܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܬܳܐ ܐܶܚܘܝܟ ܗܳܫܳܐ ܕܰܠܦܽܘܬ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ܇ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܝܳܠܕܰܬ­­­ ­­ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܳܝ ܐܺܝܬܶܝܗ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܡܶܢܟܽܘܢ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܫܐܺܝܠܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܬܝܩܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘ. ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܥܶܠ. ܘܣܳܟܳܐ ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܟܽܘܢܳܝܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܠܶܕ ܐܰܒܳܐ܆ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܐܶܡܪܺܝܢ ܐܬܘܢ ܕܶܐܬܝܩܰܪ ܗܳܢܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ܀

ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܗܳܝ ܕܝܳܠܕܳܐ ܘܰܡܚܰܘܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܐܰܠܳܗܬܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܩܪܶܐ. ܘܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܐܰܠܳܗܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܠܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܗܳܕܶܐ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܶܗ ܗ̱ܝ ܕܰܐܒܳܐ. ܐܶܣܬܟܠܬ ܐܳܦܶܢ ܗܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܡܶܕܶܡ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܗܰܘܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܕܠܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܟܽܘܠܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ܀

ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ ܘܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܢܣܶܒ. ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܰܕ ܒܪܳܐ. ܚܰܕ ܝܶܫܽܘܥ. ܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܚܕܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܳܪܽܘܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ. ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ܀

ܫܰܦܺܝܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܫܰܒܬ. ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܡܶܢ ܢܶܣܛܽܘܪܺܝܽܘܣ ܢܣܺܝܒܳܐ. ܘܠܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܚܫܰܒܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢܶܗ ܕܗܰܘ ܛܥܝܳܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܰܕܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ ܐܳܦ ܠܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܠܳܐ ܣܳܡܬ ܒܡܶܠܬܳܟ. ܘܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܣܒܰܪܬ ܠܳܟ ܐܳܘ ܫܳܛܽܘܪܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܬܢܰܝܬ ܠܰܢ܆ ܐܰܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܠܳܐ ܫܡܺܝܥܺܝܢ ܠܰܢ ܐܰܫܡܰܥܬ ܠܰܢ܀

ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܨܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܣܰܒܬ ܘܰܬܢܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܨܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܡܶܣܟܺܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܪܰܐ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܫܡܰܥܢ ܘܩܰܒܶܠܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܡܶܢܳܟ ܫܺܝܛܳܐ ܘܫܳܚܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܠܳܟ. ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܰܠܦܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܚܳܪܥܽܘܬܳܐ ܕܰܣܝܳܡܶܗ܆ ܠܘܳܬܳܟ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܪܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܳܐ ܘܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܟ. ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܝܰܒܠܳܢܳܐ ܗܘܰܝܬ ܠܰܢ ܠܒܰܪ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ ܕܗܪ̈ܛܺܝܩܐ. ܕܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܐ ܢܣܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܘܢܶܓܚܰܟ ܒܗܽܘܢ܀

ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܝܠܳܗ ܕܗܳܝ ܕܢܳܣܽܘܒܳܐ ܘܡܶܬܢܰܣܒܳܢܳܐ ܗܘܰܘ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܦܽܘܫܳܩܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘܡܺܝ̈ܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܡܰܘܕܰܥ ܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ. ܘܗܳܐ ܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܡܰܪܬ ܕܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܢܰܩܺܝܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܰܩܺܝܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܪܺܢܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܕܐܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܰܠܚܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܥܳܡܰܪ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܘܡܶܬܒܥܶܐ ܠܰܢ ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܢܫܰܐܶܠ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܩܝܡܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܗܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܟܶܢ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܓܚܰܟ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܦܰܟܺܝܗܳܐ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܓܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܕܶܐܣܟܺܡܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܢܳܣܽܘܒܳܐ ܘܡܶܬܢܰܣܒܳܢܳܐ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܚܰܘܺܝܬ ܒܡܶܠܬܳܟ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܕܥܽܘܡܪܳܐ ܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܫܰܡܗܰܬ. ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܀

ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܕܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܰܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܳܡܰܪ ܕܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܦܰܫܶܩܬ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ ܕܰܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܪܰܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܣܰܒ. ܘܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢܶܗ ܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܬܒܰܥ ܫܪܳܪܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܝܳܢܶܗ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ܀

ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܪܡܶܐ ܠܳܟ ܩܪܳܒܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܘܛܽܘܟܐ. ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܡܓܰܕܦܰܬ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܳܐ ܕܰܟܦܰܪ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ܆ ܘܶܐܫܬܐܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܗܽܘ ܝܺܕܰܥ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ ܡܓܰܕܦܺܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܕܰܐܬܓܰܫܰܡ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܡܶܢܳܗ ܢܣܰܒ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܳܪܶܩ܀

ܘܬܽܘܒ ܢܰܗܦܶܟ ܥܠܶܝܗ ܕܡܶܠܬܳܟ. ܕܗܽܘ ܗܰܘ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܳܡܪܰܬ. ܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܠܬܳܐ ܘܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܳܡܪܰܬ. ܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܘܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܚܕ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܚܰܘܝܬ܆ ܕܰܒܪܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܣܽܘܟܳܠܟܽܘܢ. ܘܕܺܝܠܳܟ ܗܳܫܳܐ ܒܰܣܝܳܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܟ. ܘܰܕܗܶܢܽܘܢ ܕܰܫܩܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܦܰܪܨܽܘܦܗܽܘܢ܀

ܐܰܪܰܐ ܣܰܟܠܳܐ܆ ܐܶܢ ܢܳܣܽܘܒܳܐ ܘܡܶܬܢܰܣܒܳܢܳܐ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ܆ ܗܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܡܶܠܬܳܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܽܘܒ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܰܬ ܕܡܶܠܬܳܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܡܶܠܬܳܐ ܘܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܢ ܢܳܣܽܘܒܳܐ ܘܡܶܬܢܰܣܒܳܢܳܐ ܚܰܕ ܡܶܬܩܪܶܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܰܗܦܟܰܬ ܗܳܝ ܗܦܟܬܶܗ ܬܡܺܝܗܬܳܐ ܕܪܰܒܟܽܘܢ. ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܕܗܽܘ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܶܓܠܶܐ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܬܦܰܪܣܶܐ ܟܽܠܳܗ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܠܶܦ ܒܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܗܽܘ ܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܣܰܟܠܳܐ. ܕܺܐܝܬ ܠܰܡ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܰܥܦܺܝ̈ܦܶܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܢܶܫܬܰܐܰܠ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢܰܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܥܶܠܬܳܟ. ܕܗܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܪܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܇ ܘܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܩܢܐ܆ ܐܺܝܢ ܠܰܡ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܕܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܫܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܓܰܘܰܝ. ܘܩܰܪܺܝܒ ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܫܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܳܐ ܕܒܰܪ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܘܕܰܥ܇ ܘܰܫܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܝܺܠܺܝܕ. ܘܒܶܗ ܘܥܰܡܶܗ ܕܗܰܘ ܕܝܰܠܕܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܩܕܝܡ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܠܬܰܚܘܺܝܬܶܗ. ܫܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܬܰܚܘܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܕܩܕܝܡܳܐ ܬܰܚܘܺܝܬܶܗ ܕܝܰܠܕܳܐ ܠܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܕܝܰܠܕܳܐ. ܨܒܳܐ ܓܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܢܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܺܝܠܺܝܕ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܩܕܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܰܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܗ̱ܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܒܶܗ ܗ̱ܘ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܶܗ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܥܰܡܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܘܠܳܐ ܛܠܶܐ ܝܰܠܕܳܐ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘܕܶܗ܆ ܘܡܪܡܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܒܦܽܘܪܬܳܟܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܠܳܗ. ܘܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܣܬܡܰܟ ܥܰܠ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܐܰܬܪܶܗ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܶܗ ܡܶܚܕܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܰܐܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܬܰܚܘܺܝܬܶܗ܀

ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܩܕܝܡ ܗ̱ܘ ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܘܰܡܓܰܘܰܝ ܘܠܳܚܶܡ ܠܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܚܳܐܰܪ ܡܰܕܥܳܐ ܒܩܰܕܡܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܕܗܳܝ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܒܪܳܐ. ܕܺܝܠܶܗ ̈ܗ̱ܝ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܗ̱ܝ. ܫܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܣܬܡܰܟ ܥܰܠ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ. ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܪܳܙܶܗ ܕܗܰܘ ܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܚܢܰܢ ܥܰܠ ܦܝܳܣܳܐ ܠܳܐ ܐܶܣܬܢܶܩܢܰܢ܆ ܘܣܳܦܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܕܰܕܠܳܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܢܗܰܝܡܢܺܝܘܗ̱ܝ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܗܰܘ ܬܗܺܝܪܳܐ܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܦܝܳܣܰܢ. ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܕܢܰܠܶܦ ܕܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܗ̱ܘ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܺܝܠܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ܀

ܬܳܐ ܓܚܰܟ ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܣܰܟܠܳܐ܇ ܕܣܳܡ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܡܶܠܬܳܐ ܦܫܺܝܛܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܒܪܳܐ ܥܦܺܝܦܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܰܥܦܺܝܦܳܐ. ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܘܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܘܟܶܢ ܥܦܺܝܦܳܐ. ܕܡܶܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܰܥܦܺܝ̈ܦܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܥܦܺܝ̈ܦܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܰܠ ܫܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܥܦܗ ܠܰܫܡܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܥܶܠܰܬ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܫܡܳܐ ܥܦܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܕܰܫܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܶܝܗ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܐܶܬܥܦܦܘ ܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܒܩܰܕܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܶܬܥܦܦ܆ ܘܟܶܢ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܰܫܡܳܐ ܥܦܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܘܳܐܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܶܬܥܦܦ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܬܶܬܐܶܡܰܪ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܥܦܺܝ̈ܦܶܐ܀

ܘܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܐܺܝܠܬܳܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܕܠܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܥܦܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܬܪ̈ܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܥܦܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܥܦܺܝ̈ܦܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܦܺܝܦܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܢܶܫܡܰܥ ܬܪ̈ܶܝܢ ܡܫܺܝ̈ܚܺܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܺܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ. ܗܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܥܦܺܝܦܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܘ ܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܢܶܫܬܰܐܰܠ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܒܪܳܐ. ܐܶܬܒܠܰܥܘ ܐܰܪܰܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܰܛܦܶܗ ܫܡܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܶܐܬܡܙܰܓ ܠܶܗ ܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܶܐܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܚܛܰܦܘ ܠܰܫ̈ܡܳܗܶܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܩܢܽܘܡܳܐ ܚܛܰܦ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܘܶܐܠܳܐ ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܳܣܽܘܒܳܐ ܘܡܶܬܢܰܣܒܳܢܳܐ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܚܙܝܬ ܕܢܳܣܽܘܒܳܐ ܡܶܠܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܬ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܡܶܬܢܰܣܒܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܘܰܬܪܰܝܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪܬ ܕܰܗܘܰܘ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܕܚܰܕ ܡܶܠܬܳܐ ܘܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܚܰܕ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܝܶܫܽܘܥ. ܘܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܥܰܡ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܒܗܽܘܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܣܒܶܗ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܘܝܶܫܽܘܥ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܚܙܰܝܬ ܟܡܳܐ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ ܕܠܳܐ ܦܐܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܢܳܒܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܝܶܗܒܶܬ ܢܰܦܫܝ ܠܰܫܪܳܝܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܟ܆ ܠܰܘ ܕܡܶܠܰܝ̈ܟ ܫܳܘ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܗܳܕܶܐ. ܐܰܘ ܕܠܳܟ ܒܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܕܟܰܕ ܫܳܩܶܠ ܐ̱ܢܳܬ ܡܠܽܘܐܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܐܶܚܰܘܶܐ ܫܳܛܝܽܘܬܶܗ ܘܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ܀

ܬܳܐ ܢܫܰܐܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܕܳܪܽܘܫܳܐ. ܕܗܳܝ ܕܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܡܳܪܽܘܬܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܚܰܕ܆ ܐܰܝܟ ܡܢ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܰܘ ܬܪ̈ܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܺܝ̈ܢ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܕ. ܘܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܣܶܓܕ̈ܳܢ ܘܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܬܶܫ̈ܒܚܳܢ. ܘܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܫܽܘ̈ܠܛܳܢܺܝܢ. ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܕ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܣܰܟܠܳܐ ܠܰܢ ܗܳܝ ܡܶܠܬܳܟ. ܘܰܕܠܳܐ ܬܣܰܒܰܪ ܕܚܳܪܥܳܐܺܝܬ ܡܰܗܦܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܠܰܝ̈ܟ܆ ܡܶܢܳܗ ܕܡܶܠܬܳܟ ܡܰܘܕܰܥܢܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܡܶܬܗܰܝܡܢܰܬ܀

ܐܶܡܰܪܬ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܣܰܒ ܠܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܗ̱ܘܳܬ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܕܶܐܬܢܰܣܒܰܬ ܡܶܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܺܝܢ ܠܰܡ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܢܣܰܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܥܰܡܶܗ ܚܰܕ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܳܐܦ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܢܣܰܒ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܚܕܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ. ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܚܪܺܢܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܘܡܳܪܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܚܕܳܐ ܡܳܪܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܚܕܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܘܰܐܝܟܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܒܩܰܕܡܳܐ ܣܶܓܕܬܶܗ ܕܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܟܶܢ ܒܚܰܪܬܳܐ ܢܣܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܥܰܡ ܕܺܝܠܶܗ. ܚܰܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟܳܐܐܶܣܬܓܶܕ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܘܪܺܫܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܫܩܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܶܗ ܘܚܰܠܶܛ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܕܺܝܠܶܗ܀

ܘܬܽܘܒ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܶܐܢ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܚܕܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ. ܘܡܳܪܽܘܬܳܐ ܘܡܳܪܽܘܬܳܐ ܚܕܳܐ ܡܳܪܽܘܬܳܐ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܕܡܽܘܬܳܐ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܟܰܝ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܘܶܐܠܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܗܳܐ ܐܰܥܶܠܬ ܠܳܟ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܘܚܽܘܒܳܠܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܺܝ ܒܶܗ ܥܫܩܬ܀

ܘܶܐܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܠܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܚܕܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܚܕܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܒܳܗ ܟܰܕ ܒܳܗ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܟ̈ܚܳܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܣܶܓܕ̈ܳܢ ܘܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ. ܘܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܬܐܰܡܪܰܬ ܡܶܢܳܟ ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܗ̱ܝ ܫܐܺܝܠܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܳܗ ܫܪܳܪܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܢܫܰܐܶܠ ܕܶܐܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܢ܆ ܕܡܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܗܘܳܬ ܠܶܗ. ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ. ܐܶܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܶܡܪܬ ܕܡܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܡܪܬ ܐܳܦ ܕܡܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܘܩܝܡ ܚܕܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܡܪܬ ܠܰܝܬ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܚܽܘܒܳܠܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܠܶܗ ܕܡܽܘܬܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܶܠܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܡܫܺܝ̈ܚܺܝܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܣܰܒ܀

ܘܬܽܘܒ ܬܶܫܬܰܐܰܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܺܝ̈ܢ ܘܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܣܶܓܕ̈ܳܢ ܘܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܘܰܘ ܚܰܕ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܕܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܰܥܒܺܝܕܳܐ ܐܶܬܡܰܨܝܰܬ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ. ܘܶܐܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܚܩܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ. ܐܰܘ ܣܶܓܕܬܳܐ ܐܰܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫ ܠܚܰܕ ܡܶܕܶܡ܆ ܘܳܐܦ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ܆ ܐܳܦ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ܆ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܘܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܣܶܓܕ̈ܳܢ܀

ܘܟܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܕܐܡܰܪ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܡܶܫܬܰܐܰܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܪܺܝܟܽܘܬܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܪܰܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܐ ܕܶܐܡܪܬ. ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܟܽܠ ܟܝܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܕܣܶܓܕܬܳܐ ܘܰܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܕܪܺܫܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܡܶܢ ܒܽܘܚܳܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܗܳܕܶܐ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܐ. ܚܳܙܶܝܬ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܥܝܳܕܳܐ ܡܶܬܟܰܬܒܺܝܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܘܰܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܫܢܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ܆ ܫܢܝܳܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܳܠ ܓܰܒܶܗ ܬܳܢܶܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܒܳܬܰܪ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ. ܘܗܰܘܢܳܐ ܕܢܶܪܗܰܛ ܥܰܡܶܗ ܕܰܫܡܳܐ ܨܶܝܕ ܟܝܳܢܳܐܠܰܝܬ ܒܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܢܝܳܐ ܫܡܰܥܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܬܢܝܬ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܟܰܕ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܠܳܐ ܝܺܕܥܰܬ. ܘܰܩܪܰܝܬ ܘܠܳܐ ܦܪܰܫܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܩܪܰܝܬ. ܘܗܳܐ ܡܥܳܕ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܡܰܪ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܪܶܥܝܳܢܳܟ܆ ܕܳܐܦ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪ̈ܳܢ. ܕܘܳܠܶܐ ܕܢܶܕܰܥ ܘܟܶܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܝܡܶܢܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ. ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܨܶܝܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܫܩܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܠܘܳܬ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܐܰܘ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܬܠܳܬ ܕܰܐܘܓܰܪܬ ܢܰܦܫܳܟ ܕܰܒܥܶܠܰܬ ܣܝܳܡܳܟ ܕܠܽܘܩܒܰܠܝ ܬܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܐܰܣܒܰܪܬ ܘܰܪܗܶܛܬ. ܐܶܬܺܝܕܰܥܬ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܣܰܟܠܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܒܪܶܗ ܗ̱ܘ ܠܰܡ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܬܺܐܡܪܺܝܘܗ̱ܝ ܗܽܘܝܽܘ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪܬ. ܐܰܪܰܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܠܳܐ ܠܰܡ. ܡܳܕܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ. ܘܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܟܰܕ ܬܶܬܟܬܶܒ ܘܟܰܕ ܠܳܐ܀

ܠܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܠܶܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܗܽܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܘܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ ܝܰܠܕ̈ܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܥܶܩܳܪܶܗ ܠܳܚܶܡ. ܘܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܗ̱ܘ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ܆ ܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܡܰܠܠܳܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܰܝܬ ܒܳܗ ܐܰܬܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ. ܬܺܬܳܐ ܬܺܐܢ̈ܶܐ ܡܰܦܪܝܳܐ. ܘܙܰܝܬܳܐ ܘܙܰܝ̈ܬܶܐ ܝܳܗܶܒ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܘܠܶܕ. ܘܢܶܫܪܳܐ ܠܢܶܫܪܳܐ. ܘܰܐܪܝܳܐ ܠܰܐܪܝܳܐ. ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܐܳܦ ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܶܬܐܰܡܪܽܘܢ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܥܳܬܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ܀

ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܪܶܗ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܬܽܘܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܶܣܬܰܟܰܠܰܬ ܐܰܢ̱ܬ ܒܪܶܗ ܗ̱ܘ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܠܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܶܠܡܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܶܐܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܬܺܐܡܪܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪܬ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܬܺܐܡܪܺܝܘܗ̱ܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪܬ. ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܢܕܽܘܢ ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫ̈ܡܳܗܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ ܨܶܝܕ ܚܰܒܪܶܗ. ܐܶܡܰܪ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܰܘܕܰܥܬ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܶܗ ܝܺܠܶܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܳܗ ܝܶܠܕܰܬ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܬܳܡܰܗ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܳܟ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܘܠܳܐ ܦܪܳܫܳܐ. ܩܪܰܝܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪܬ. ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܝܶܠܕܰܬ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܪܰܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ. ܐܰܘ ܡܰܢ ܟܬܰܒ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܝܶܠܕܰܬ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܝܶܠܕܰܬ܆ ܠܰܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܝܶܠܕܰܬ. ܠܰܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܐܶܠܳܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܡܶܢ ܙܥܪܐ. ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܠܳܚܡܳܐ. ܕܬܕܙܘܓ܆ ܘܟܶܢ ܬܺܐܠܰܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܝܳܠܕܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܙܕܰܘܓܰܬ܆ ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܝܳܠܕܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐܰܠܶܦ. ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܫܟܚܬ ܠܶܗ ܕܘܽܟܬܳܐ ܠܘܳܬ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܶܬܓܠܺܝ ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܐܶܡܰܪܬ ܓܶܝܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܫܳܪ̈ܝܳܢ ܢܰܦܫܗܶܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܟ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܩܰܒܶܠܬ ܥܠܰܝܟ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܳܟ ܕܳܪܽܘܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܢ ܬܺܐܡܰܪ ܗܳܝ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܘܰܡܥܳܕܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܓܒܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܳܐܦܶܢ ܬܫܰܪ ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܬܽܘܢ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܐܰܪܰܐ ܣܰܟܠܳܐ܇ ܘܶܐܢ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܘܥܰܠ ܝܺܣܚܳܩ܆ ܘܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܒܛܶܠ ܟܝܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܐܰܦܪܺܝ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܐܶܫܬܰܡܰܫ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܦܪܝܳܐ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܘܠܰܘ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܶܐܫܬܰܪܝܰܬ. ܐܶܠܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܐܳܡܪܰܬ ܠܶܗ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܒܗܬܬ܀

ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܡܽܘܠܟܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܕܠܰܘ ܠܰܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܠܙܰܪܥܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܕܰܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܘܰܠܗܰܠ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܆ ܠܳܐ ܗܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܕܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܐܶܡܰܪܬ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܀

ܘܟܰܕ ܥܕܰܠܬ ܠܝ ܕܠܳܐ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܚܪܺܢܳܐ. ܐܰܘ ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܡ ܚܪܺܢܳܐ܆ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ ܟܰܕ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬܳܐ ܟܬܰܒܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܐܰܘ ܥܰܡܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ܆ ܕܗܳܝ ܕܺܝܠܳܟ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܝ. ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪܬ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܕܶܢܳܐ ܕܠܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܚܪܺܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܡ ܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܝܶܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܬ ܕܝܶܠܕܰܬ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܪܰܒܳܐ ܓܶܝܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܟܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܚܶܪܝܳܢܟܽܘܢ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܥܰܠ ܣܰܪܐ ܘܥܰܠ ܐܺܝܣܚܳܩ܆ ܨܒܰܝܬܽܘܢ ܕܬܶܬܠܽܘܢ ܠܳܗ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܰܠܝܰܠܕܳܗ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܕܠܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܥܒܺܝܕܳܐ܆ ܘܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܗ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܘܰܝ̈ܳܐ ܐܳܦ ܕܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܬܳܡܰܗܢܳܐ ܒܳܟ ܕܰܟܡܳܐ ܣܰܟܠܺܝܢ ܘܪ̈ܰܫܺܝܥܺܝܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ. ܐܰܝܟ ܒܳܩܳܐ ܓܶܝܪ ܘܦܽܘܪܬܰܥܢܳܐ ܘܕܶܒܳܒܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܣܳܡܳܗ ܗܳܢܳܐ ܡܓܰܕܦܳܢܳܐ ܠܰܒܪܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܥܰܒܕܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܘܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܟܰܕ ܒܗܳܕܶܐ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܚܰܘܶܐ܀

ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܗ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܰܘܕܰܥ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܚܰܘܶܐ. ܗܳܟܰܢ ܓܶܝܪ ܘܳܐܦ ܐܶܡܰܪ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܕܡܶܠܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܝܶܠܕܰܬ ܗܽܘ ܕܰܐܒܳܐ܇ ܘܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܝܰܠܕܳܗ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܛܠܡܗ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܐܶܬܦܪܢܣܬ. ܒܰܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܡ ܘܰܥܒܺܝܕܳܐ ܘܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܩܳܥܶܐ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܰܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܐܶܡܪ ܠܶܗ ܠܙܰܪ̈ܥܰܝܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܙܰܪܥܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܕ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܪܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝܕܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܪܰܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܕܪܰܫܺܝܥ. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܒܰܪܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܳܐܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܬ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܐܳܘ ܕܳܪܽܘܫܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܫܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢܳܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܘ ܕܢܶܒܪܶܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܒܳܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܕܢܶܒܪܶܐ ܠܰܡ ܒܳܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ ܒܳܗ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܒܟܽܠ ܟܰܪ̈ܣܳܢ ܒܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܳܒܶܕ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܗܳܪܟܳܐ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܗܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܳܗ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܫܪܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܚܰܝܠܶܗ ܘܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܐ ܐܳܦ ܒܟܽܠ ܟܰܪ̈ܣܳܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܚܰܝܠܶܗ ܫܳܪܶܐ ܘܥܳܒܶܕ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܡܫܰܚܠܰܦ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠܦ ܕܗܳܪܟܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܒܪܳܝܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܫܪܰܝܬܳܗ ܐܳܦ ܠܗܳܕܶܐ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܣܡܰܟ ܪܺܫܳܐ ܘܠܡܢܘ ܢܦܰܚܶܡܟܽܘܢ. ܠܟܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢܺܝ̈ܢ ܓܶܝܪ ܥܒܰܪܬܽܘܢ ܒܪܽܘܫܥܳܐ ܕܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟܽܘܢ܀

ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܬܽܘܒ. ܕܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܬܶܬܢܛܰܪ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܘܶܐܬܢܣܶܒ. ܘܗܳܐ ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܠܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܘܶܐܬܢܣܶܒ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬ ܒܣܰܟܠܽܘܬܳܟ܆ ܠܒܽܘܛܳܠܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܩܽܘܝܳܡܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܚܫܰܒܬܳܝܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܩܳܝܡܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܡܶܬܒܰܛܠܳܐ ܠܳܗ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܘܶܐܬܢܣܶܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܒܩܰܕܡܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܬܓܰܫܰܡ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܣܰܟܠܽܘܬܳܟ ܐܗܳܝ ܕܰܡܫܰܪܪܳܐ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܚܫܰܒܬܳܗ ܒܽܘܛܳܠܳܐ ܕܰܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܡܒܰܛܠܳܐ ܠܳܗ ܚܫܰܒܬܳܗ ܩܽܘܝܳܡܳܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܡܓܰܫܡܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܢ ܬܺܐܡܰܪ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܗܝ ܕܰܢܣܰܒ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬܳܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܘܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܕܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܢܣܰܒ܀

ܡܰܩܶܦ ܕܶܝܢ ܠܗܳܕܶܐ ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܠܢܺܝܫܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܡܶܫܰܪܪܳܐ ܕܶܒܚܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܗ ܕܕܶܒܚܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܠܰܡ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܒܰܕܡܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܶܢ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ ܠܰܘ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܬܽܘܒ ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܛܶܟܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܕܰܓܶܠ ܠܳܗ ܠܰܨܒܽܘܬܳܐ ܡܫܰܪܪܳܢܳܗ ܕܰܨܒܽܘܬܳܐ ܥܰܒܕܶܗ܀

ܐܰܪܐ ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܡܩܝܬ ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܗܘܳܐ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ ܗ̱ܝ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܘܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܰܕܡܳܢܰܘ ܕܡܳܐ ܕܫܰܪܪܳܗ ܠܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܰܪܪܳܗ ܠܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܒܳܗ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܘܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܥܰܡ̈ܗܳܬܳܐ. ܒܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܟܰܬܒ̈ܳܢ. ܘܡܳܐ ܕܟܰܬܒܳܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܟܡܳܐ ܕܚܰܝ ܗܰܘ ܕܟܰܬܒܳܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܰܝܬ ܒܳܗ ܚܫܚܘ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܥܝܳܕܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܚܰܘܶܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܡܳܐܶܬ ܟܳܬܽܘܒܳܗ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܒܳܗ ܟܬܺܝܒܳܐ܀

ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܟܬܰܒ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝ̈ܶܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܘܰܕܬܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܕܓܽܘ̈ܦܢܶܐ ܘܪ̈ܳܡܽܘܢܶܐ. ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܛܶܟܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܫܰܪܪܳܗ ܠܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܕܡܳܐ ܐܶܙܕܠܰܚ. ܘܟܶܢ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܕܡܳܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ. ܘܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܕܰܕܡܳܐ ܕܶܐܬܪܣܶܣ ܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܗܳܝ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܕܡܢ ܗܘܐ. ܘܠܳܚܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܬܽܘܒ ܗܰܘ ܕܡܳܐ ܠܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܕܰܪܫܺܝܡܺܝܢ ܒܕܺܝܰܬܺܩܺܐ܆ ܐܶܡܰܪ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܕܡܳܐ ܕܨܦܪ̈ܝܐ ܘܰܕܥܶܓ̈ܠܶܐ܆ ܘܩܛܡܳܐ ܕܥܓܠܬܐ ܡܶܬܪܣܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܛܰܡܐܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܗܽܘܢ ܠܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܒܶܣܪܗܽܘܢ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܩܰܪܶܒ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܢܕܰܟܶܐ ܬܺܐܪܬܰܢ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ܀

ܬܠܳܬ ܓܶܝܪ ܕܺܝ̈ܰܬܺܩܰܣ ܣܺܝܡܳܢ ܩܕܳܡܰܝܢ ܗܳܫܳܐ ܒܰܒܥܳܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܚܕܳܐ ܗܳܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܟܬܶܒ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܫܰܬܪܪܰܬ ܒܰܕܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܕܥܳܠܡܳܐ ܡܶܫܰܬܪܪܳܐ. ܒܡܰܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܫܰܬܪܪܰܬ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܡܰܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܪܳܪܳܗ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܗܳܢܳܐ ܕܡܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܒܰܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ܀

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܘܰܢܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܬܰܡܳܢ. ܘܰܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܘܰܕܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܪ̈ܳܐܙܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ. ܘܶܐܕܢܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ. ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܣܠܶܩ. ܡܶܕܶܡ ܕܛܰܝܶܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ. ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܐܰܟܬܶܒ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܛܰܝܒܳܢܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܠܟܗ ܠܰܢ ܠܗܳܕܶܐ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ. ܘܡܳܢܰܘ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܟܳܬܽܘܒܳܗ. ܘܗܳܕܶܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܛܰܝܶܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪ̈ܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܗܶܢܽܘܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܘܢܶܬܶܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܟܳܬܽܘܒܳܗ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܕܳܐܦ ܒܡܰܘܬܶܗ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܟܬܰܒ. ܗܽܘ ܡܺܝܬ ܘܫܰܪܰܪ ܕܺܝܰܬܺܩܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܟܰܬܒܳܗ ܠܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܰܬܒܳܗ ܠܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܡܰܠܦܳܐ ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܒܕܺܝܰܬܺܩܺܐ܆ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܘܒܰܪܣܳܣ ܕܡܶܗ ܐܶܬܚܰܬܡܰܬ. ܘܠܰܘ ܒܡܰܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܘܗܽܘ ܦܰܘܠܳܘܣ ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܪܪܳܢܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܚܢܰܢ. ܐܰܝܟܳܐ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ܆ ܡܰܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܚܰܘܝܳܐ ܕܗܰܘ ܕܥܰܒܕܳܗ. ܥܰܠ ܡܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܡܳܐ ܕܚܰܝ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܳܗ. ܠܰܝܬ ܒܳܗ ܚܫܚܘ܀

ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܠܡܰܢ ܡܠܰܟܬ ܠܰܢ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ. ܠܦܰܘܠܳܘܣ. ܐܰܘ ܠܡܶܠܬܳܟ. ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܡܰܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܥܰܒܕܳܗ ܚܰܘܺܝܬ. ܥܕܰܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܡܶܠܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܫܰܪܪܳܐ ܠܰܢ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝ̈ܰܬܺܩܰܘܗ̱ܝ܀

ܙܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܪܶܡܙܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܐܝܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܚܰܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܪܰܪܘ ܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܠܢܳܣܽܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܡܶܬܓܰܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܛܶܒܗܽܘܢ ܕܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܫܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ ܠܕܺܝܰܬܺܩܰܘ̈ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܟܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܫܰܕܰܪ ܒܝܰܕ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܟܡܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܚܰܝ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܳܗ ܠܕܺܝܰܬܺܩܺܐ܀

ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܕܰܢܫܰܪܪܳܗ ܘܒܰܚܬܳܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܢܶܛܒܥܳܗ܆ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܶܪܓܫܽܘܢ ܒܰܫܪܳܪܳܗ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܡܕܰܓܶܠ ܒܡܽܘ̈ܠܟܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܫܰܚܠܶܦ ܫܽܘܘܕܳܝ̈ܝܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ܆ ܟܬܰܒ ܠܰܢ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܘܡܺܝܬ ܘܫܰܪܪܳܗ. ܘܶܐܫܬܰܪܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܡܶܢ ܕܺܝܰܬܺܩܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܶܐܬܚܰܬܡܰܬ ܕܺܝܰܬܺܝܩܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܡܰܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܚܰܘܝܳܐ ܕܗܰܘ ܕܥܰܒܕܳܗ. ܗܳܐ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܰܬܺܩܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܥܰܠ ܡܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܡܳܐ ܕܚܰܝ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܳܗ. ܠܰܝܬ ܒܳܗ ܚܫܚܘ. ܗܳܐ ܬܽܘܒ ܫܰܪܪܳܗ ܕܕܺܝܬܺܩܺܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܟܳܬܽܘܒܳܗ܀

ܚܙܰܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܫܰܪܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܰܢ ܕܰܡܒܰܛܶܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܡܒܰܛܶܠ ܠܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܘܡܰܢ ܕܫܳܪܶܐ ܠܕܺܝܰܬܺܩܺܐܕ ܗܽܘ ܟܳܦܰܪ ܒܡܰܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܟܳܬܽܘܒܳܗ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܡܫܰܪܪܳܢܳܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܫܳܠܶܡ ܠܰܟ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܕܗܰܘ ܕܟܰܬܒܳܗ ܗܽܘ ܫܰܪܪܳܗ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܬܺܐܡܰܪ ܕܟܳܬܽܘܒܳܗ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܫܰܪܪܳܗ ܕܶܝܢ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗ̱ܝ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܥܠܰܝܟ. ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܡܰܘܬܳܐ ܕܟܳܬܽܘܒܳܗ ܡܫܰܪܰܪ ܠܳܗ. ܘܠܰܘ ܕܰܚܪܺܢܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ ܕܰܡܚܺܝܠܳܐ ܘܡܣܟܢܝܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܽܘ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܕܟܰܕ ܐܶܬܡܰܠܰܠ ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܢܣܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕܡܳܐ ܕܥܓܠܬܳܐ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܥܰܡܪܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ ܘܙܽܘܦܳܐ܆ ܘܪܰܣ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܠ ܣܳܦܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܡܳܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܬܦܰܩܕܰܬ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܳܐܦ ܡܦܰܩܕܳܢܳܗ ܕܗܳܝ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܝܰܗܒܳܗ ܐܳܦ ܠܗܳܕܶܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܡܶܢܶܗ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ ܠܳܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܝܰܗܒܳܗ. ܠܳܐ ܚܰܬܡܳܗ ܒܰܕܡܶܗ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܫܰܪܪܳܗ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܢܣܰܒܘ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܘܚܰܘܺܝ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܠܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܫܰܪܪܳܢܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܶܗ. ܒܡܰܘܬܶܗ ܠܰܡ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܢܣܰܒܘ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒ. ܘܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܰܣܶܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܒܚܰܕ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܓܰܡܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ ܒܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܝ̈ܰܬܺܩܰܣ ܐܶܡܰܪ ܕܣܳܗܶܕ ܠܰܡ ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܗܳܕܶܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܐܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܕܝܶܗܒܶܬ ܠܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܗܳܐ ܚܰܘܝܳܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܕܰܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܝ̈ܰܬܺܩܰܣ. ܐܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܗܽܘ ܝܰܗܒܳܗ ܠܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܝܳܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܇ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܠܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܰܗܒܳܗ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܬܢܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܗܰܘ ܕܝܰܗܒܳܗ ܠܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܗܽܘ ܝܰܗܒܳܗ ܠܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܝܳܗܽܘܒܳܗ ܘܰܡܫܰܪܪܳܢܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܐܶܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܥܳܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܠ ܫܢܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܶܐܠܳܐ ܚܝܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܢܶܚܰܫ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܚܳܐܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܚܰܪܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܘܥܰܠ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܥܰܠ ܓܶܝܪ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܥܒܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ܇ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬܟܽܘܢ. ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܚܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܚܰܫ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܶܚܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܒܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܩܕܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܰܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܢ ܬܽܘܒ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܡܚܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܚܳܐܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܕܟܰܬܒܳܗ ܠܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܰܒܚܰܪܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܶܒܚܬܳܐ ܘܒܰܛܠܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܘܬܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܰܕ ܗ̱ܘ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܫܰܪܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܢܶܗܘܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘ̈ܬܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܺܝܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܘ̈ܬܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܕܰܩܝܳܡܬܗܽܘܢ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܰܢ ܘܰܕܡܰܢܽܘ ܟܳܬܽܘܒܳܗ. ܘܰܕܗܰܘ ܕܟܰܬܒܳܗ ܒܡܰܘܬܶܗ ܫܰܪܪܳܗ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܺܝܠܶܦܢܰܢ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢܰܢ. ܘܠܳܐ ܡܚܰܠܦܺܝܢܰܢ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܒܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܥܠܶܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܒܡܰܘܬܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܠܳܦ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܕܰܟܬܰܒ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܰܡܫܰܪܪܳܐ ܒܰܕܡܶܗ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܚܰܕܬܺܝܢܰܢ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܣܰܟܠܳܐ. ܒܡܰܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܡܰܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܟܬܰܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܰܒ ܟܝܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܟܬܰܒ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܪܦܺܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܓܶܢܣܶܗ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܫܟܺܝܚܳܢ ܒܰܟܝܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܡܰܠ ܘܶܐܬܟܰܫܰܪ ܘܟܢܫ. ܘܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܥܡܰܠ ܘܟܢܫ ܗܽܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܫܒܰܩ ܠܰܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܬܰܡܳܢ. ܘܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ܇ ܘܠܰܘ ܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܕܶܐܬܟܰܬܒܰܬ ܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܟܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܒܡܰܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܡܫܰܪܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܬܟܬܶܒ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܠܗܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܥܳܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܥܝܳܕܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܰܗܘܳܬ. ܘܟܰܬܒܳܗ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܪܫܺܝܡܳܐ ܒܳܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܗܰܘ ܕܟܰܬܒܳܗ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܫܰܪܪܳܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܬܒܛܶܢ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܠܥܳܠ ܡܶܢ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܀

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܐܶܙܕܟܺܝ ܡܰܘܬܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܰܘ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܺܫܬܰܪܪܰܬ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܐܶܢ ܠܰܘ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ ܘܩܳܡ. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܕܡܺܝܬ ܘܩܳܡ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ ܩܝܳܡܬܰܢ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܗܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܺܝܬܘ ܘܩܳܡܘ. ܥܰܠ ܡܰܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ ܡܰܘܬܰܢ ܒܡܰܘܬܗܽܘܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܕܠܰܘ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܫܬܪܺܝ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܶܗ ܒܡܰܘܬܶܗ ܐܶܫܬܪܺܝ ܡܘܰܬܳܐ. ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܰܘܬܳܐ ܫܪܳܬ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܓܠܳܐ ܓܠܳܬ ܘܚܰܘܝܰܬ ܕܰܫܪܳܐ ܡܰܘܬܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܗܽܘ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܝܗ̱ܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܳܐܶܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܠܡܰܘܬܶܗ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܫܪܶܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܶܢܽܘܢ ܕܡܺܝܬܘ ܘܩܳܡܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܺܝܬܘ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܬܗܽܘܢ ܟܝܳܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܢܶܫܬܪܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܒܡܰܘܬܗܽܘܢ. ܘܰܟܒܰܪ ܐܳܦ ܐܶܫܬܪܺܝ ܠܶܗ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܛܳܟ ܐܳܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܨܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܡܰܘܬܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܪܺܝܘܗ̱ܝ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܬ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܪܺܝܫ ܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܕܗܶܢܽܘܢ܆ ܕܒܶܗ ܨܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܫܪܳܝܗ̱ܝ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܶܐܠܽܘ ܨܒܳܐ ܐܳܦ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܪܰܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܒܥܳܐ. ܠܳܐ ܟܰܝ ܡܰܚܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܨܶܝܕ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܒܙܰܒܢܗܽܘܢ ܨܒܳܐ ܘܰܫܪܳܝܗ̱ܝ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܢ ܕܗܽܘ. ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܝ ܠܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܗܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܡܰܠܦܺܝܢ܀

ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܓܡܺܝܪ̈ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ܆ ܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܰܬܺܝܪܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܕܰܒܡܰܘܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܕܰܒܨܺܝܪ ܘܬܰܚܽܘܒܳܐ ܒܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܪܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܶܫܟܰܚ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܕܰܒܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܘܰܒܥܰܡܠܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܙܟܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ ܡܺܝܬܣ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܶܫܬܪܺܝ ܡܰܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܙܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܠܶܗ ܡܚܰܝܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܐܰܪܰܐ ܘܶܐܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܝ ܕܫܶܩܠܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܨܶܝܕ ܗܳܢܳܐ܇ ܠܘܳܬ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܙܳܟܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܗܳܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܢܰܨܚܰܬ ܠܗܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܰܬܢܰܨܰܚ ܠܰܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܫܦܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܽܘܫܳܒܶܗ. ܘܶܐܠܽܘ ܐܶܬܥܒܶܕ ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܇ ܠܶܗ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܦܶܐ ܚܽܘܫܳܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܟܰܕ ܐܳܦܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܟܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܕܰܒܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܘܰܒܥܰܡܠܳܐ ܙܳܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܪܶܓܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܩܳܐܶܡ. ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܓܶܫ ܚܽܘܫܳܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܥܝܳܕܳܗ ܕܪܶܓܬܳܐ. ܕܳܐܦܶܢ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܬܚܽܘܒ ܒܝܰܕ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܚܽܘܫܳܒܶܗ ܕܗܰܘ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܫܳܓܫܳܐ ܠܶܗ܀

ܘܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܚܬܰܪ ܗܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܥܶܒܕܰܬ. ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܥܰܬܕܰܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗ̱ܝ. ܡܰܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܦܩ ܕܰܢܫܰܝܶܢ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܰܕܢܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܪܓܺܝܙܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ܀

ܘܬܳܡܰܗ ܐ̱ܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܶܠܽܘ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܒܰܕ ܟܰܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܕܡܺܝܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܡܶܢ ܥܒܳܕܶܗ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܳܐܦ ܟܰܕ ܨܶܒܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܳܗ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܣܬܢܶܩ ܕܢܣܒܗ ܠܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܟܶܢ ܢܶܥܒܶܕ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܟܶܝܪ̈ܳܢ ܠܡܶܐܡܰܪ ܘܰܠܡܶܬܪܰܥܳܝܽܘ܆ ܦܽܘܫ ܡܶܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ ܘܟܰܢܶܫ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܐܘܕܳܐ ܕܗܰܘ ܕܡܺܝܬ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܰܒܗܳܝ ܕܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܬܢܰܣܝ ܒܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܟܰܬܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ. ܩܰܘܺܝ ܠܥܳܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܳܦܶܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܗܘܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܡܰܘܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܦܶܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܘܬܶܗ ܕܰܠܕܺܝܠܰܢ ܕܳܡܶܐ܀

 

 

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܶܫ̈ܬܳܐ܀