ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ

 

ܢܶܩܪܽܘܒ ܡܶܟܺܝܠ ܠܘܳܬܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܳܟ ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ܆ ܘܰܢܒܰܚܶܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܣܳܝܡܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܘܕܺܝܠܳܟ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܒܰܚ̈ܢܳܢܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܟ̈ܰܬܒܳܢ܀

ܐܶܡܰܪܬ ܕܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܡܶܟܺܝܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ ܢܰܝܬܶܐ ܠܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ܇ ܗܳܝ ܠܰܡ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܀

ܘܶܐܬܥܰܕܠܰܬ ܡܶܢܳܟ ܡܶܠܬܳܐ ܘܶܐܬܩܰܪܝܰܬ ܚܕܰܬܳܐ ܘܰܫܟܳܚܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ. ܐܰܪܰܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ܆ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܰܘܕܶܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܝܗ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܳܐ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܠܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܢܚܶܬ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܡܰܠܦܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܫܡܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ܇ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢܗܶܝܢ ܥܕܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ܇ ܥܰܠ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܟܶܬܒܶܬ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ܇ ܡܶܠܬܳܐ ܛܳܟ ܚܫܺܝܒܳܐ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܕܠܳܐ ܫܳܘܝܳܐ ܕܬܶܬܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ܆ ܡܶܢܳܟ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܬܥܰܕ̈ܠܳܢ܆ ܘܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܘܗܳܝ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܗܳܕܶܐ ܫܳܪܟܳܐ ܠܰܢ܆ ܕܰܐܘ ܢܩܰܒܶܠ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܢܶܫܠܰܡ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܶܐܬܣܺܝܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܪܰܕܝܽܘܬܳܟ܀

ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܰܬ ܥܰܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܇ ܢܗܰܝܡܶܢ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܢ܆ ܐܰܘ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܕܚܰܕ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܘܕܰܬܠܳܬܳܐ ܬܽܘܒ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܬܰܘܕܝܳܐ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܘܫܳܠܡܺܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܫܠܡܰܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܕܦܽܘܩܘ ܬܰܠܡܶܕ ܘܰܐܥܡܶܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܶܢ ܐܰܒܳܐ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܳܦ ܒܪܳܐ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ܆ ܟܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܚܰܕ ܘܚܰܕ ܘܚܰܕ ܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ܀

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܡܳܢܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܣܒܰܪܬ ܒܥܰܡܽܘܛܽܘܬܳܟ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܬܠܳܬܶܐ ܫܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܢܝܰܒܠܳܗ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܠܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܕܪܶܟܢܰܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܕܢܶܡܢܶܝܘܗ̱ܝ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܶܟܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܥܳܐܶܠ ܒܪܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܚܪܺܢܳܐ܆ ܕܢܶܡܢܶܝܘܗ̱ܝ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܶܗ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܩܢܽܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬܣܺܝܡ܆ ܕܰܢܫܰܡܰܗ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܣܕܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܬܺܝ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ ܕܗܳܟܘܳܬ ܢܶܣܒܰܪ ܐܰܘ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܟܬܰܒܬ܀

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܳܢܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܣܳܝܡܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܰܕܢܰܠܶܦ ܕܠܰܝܬ ܥܰܡܶܗ ܚܪܺܢܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܣܳܝܡܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܠܰܘ ܠܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܘܕܥܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܚܰܕ ܒܪܳܐ܆ ܠܰܘ ܕܰܢܦܰܪܶܫ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܠܰܝܬ ܥܰܡ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܒܪܳܐ ܚܪܺܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܕܢܰܠܶܦ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܘܠܳܐ ܣܕܺܝܩ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܘܚܰܕ ܒܪܳܐ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܰܘܕܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܗܳܝ ܕܚܰܕ ܘܚܰܕ. ܘܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܐܺܝܬ ܠܶܗ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܕܰܢܚܶܬ ܒܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܰܢܚܰܘܶܐ. ܐܶܠܽܘ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܡܢܶܝܢ ܚܰܕ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܒܘܳܠܺܝܬܳܐ ܟܒܰܪ ܡܶܬܥܰܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܠܰܬܝ܆ ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܰܦܰܣ ܐܶܡܪܶܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܪܶܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܚܰܕ ܣܺܝܡܳܐ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܚܰܕ ܡܰܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܡܶܠܬܳܐ ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܫܰܡܗܶܬ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܥܺܕܬܳܐ ܟܽܠܳܗ܆ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܬܶܬܩܪܶܐ ܡܶܠܰܬܝ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܘܰܫܟܳܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ܆ ܐܳܘ ܚܰܒܪܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܺܝܟܳܐ ܨܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܚܶܠ̈ܡܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܟ܆ ܘܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܕܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܐܶܬܐܶܡܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ ܥܺܕܬܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܦܰܪܨܽܘܦܗܽܘܢ ܫܩܺܝܠܰܬ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢܳܗ ܢܶܫܬܰܐܠܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܐܬܬܰܒܰܥܘ ܐܰܘ ܡܶܬܬܰܒܥܺܝܢ ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ܆ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ܀

ܐܶܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܗܳܫܳܐ܆ ܠܰܘ ܥܰܠ ܨܠܺܝܒܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܣܺܝܡܳܐ. ܐܰܘ ܩܰܒܶܠ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܟ̈ـܬܳܒܶܐ܆ ܐܰܘ ܐܰܘܕܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ܆ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܀

ܘܰܐܝܟܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܆ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܝܗ ܕܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳ܇ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܕܶܝܢ܆ ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܺܝܬ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܆ ܕܺܝܠܺܝܕ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ ܠܰܡ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܝܺܠܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܒܪܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܢܚܶܬ. ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܡܳܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܇ ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟܬܺܝܒ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܡܗܰܦܟܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܳܬܳܐ ܕܰܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܫܰܘܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܆ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܚܠܳܦ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܡܰܪܫܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܓܶܝܪ ܒܗܳܕܶܐ ܡܥܳܕܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܛܳܥܶܝܢ. ܕܶܐܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܣܳܥܰܪ ܡܶܕܶܡ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܒܶܠܥܳܕ ܚܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܐܳܦ ܠܗܳܕܶܐ ܕܟܳܦܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܳܗ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܶܕ ܐܰܒܳܐ܆ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܪܳܐ܆ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܐܒܰܐ ܗ̱ܘ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܰܠܘܳܬ ܒܪܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܺܝܠ ܕܬܶܬܶܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܐܰܘ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܒܳܐ ܐܺܝܠܶܕ ܘܠܳܐ ܒܪܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܐܰܒܳܐ ܘܠܳܐ ܒܪܳܐ ܢܶܫܬܰܡܰܗ ܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܪܽܘܚܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܓܠܺܝܘ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥܘ ܗܳܪܟܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܒܪܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܘܠܳܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܀

ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܗܳܝ ܕܫܰܕܰܪ܆ ܘܰܠܘܳܬ ܒܪܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ. ܐܰܝܟ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܝܰܠܕܳܐ ܘܝܳܠܽܘܕܳܐ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܬܽܘܡ ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܰܐܒܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܗ ܕܗܳܕܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܫܠܰܚ ܘܰܐܒܳܐ ܐܶܫܬܰܠܰܚ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܐܒܳܐ ܫܰܕܰܪ܆ ܐܳܦ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܫܰܕܰܪ. ܘܶܐܠܳܐ܆ ܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܕܢܶܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܠܶܕ ܐܰܒܳܐ܆ ܛܳܥܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܗܳܝ ܕܫܰܘܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܕܡܰܘܠܕܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܶܐܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܣܒܰܪ܆ ܒܪܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܛܳܥܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܫܰܘܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܡܕܰܘܕܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܐܰܘ ܡܕܰܓܠܺܝܢܰܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܥܰܠ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܳܐ܆ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪ ܟܝܳܢܳܐ ܒܫܰܠܡܽܘܬܶܗ܆ ܘܺܐܝܬܶܝܗ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܒܫܰܘܝܽܘܬܳܗ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܝܗ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܘܰܒܪܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܡܰܘܠܕܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܐܰܒܳܐ ܘܝܰܠܕܳܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܒܪܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܫܰܕܪܳܢܳܐ܆ ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܕܪܳܢܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܥܶܠܬܳܐ܆ ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܪܺܫܺܝܬܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܝܰܠܕܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܒܪܳܐ ܐܰܘ ܐܰܒܳܐ܀

ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ. ܘܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܐܰܟܘܳܬܟܽܘܢ܆ ܕܶܐܢ ܒܪܳܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܐܳܦ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܢܣܰܒ. ܘܶܐܢ ܒܪܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܚܰܫ ܘܶܐܨܛܠܶܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܫܰܘܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܐܳܦ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܶܐܨܛܠܶܒ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̱ܝ ܕܰܢܬܰܪܶܨ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܠܶܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܥܨܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܰܢ ܘܰܢܫܰܥܒܶܕ ܬܚܶܝܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ܀

ܐܳܦ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܦܰܠܓܰܬ ܡܶܠܬܰܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܒܰܪܬ܆ ܘܶܐܡܰܪܢܰܢ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܩܰܘܺܝܘ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܩܰܘܺܝ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܠܰܘ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܠܳܐ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܳܐ ܢܚܶܬ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܢܚܶܬ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠ ܗ̱ܝ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܠܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܡܰܟܪܙܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܳܐ ܠܕܽܘܟܳܐ ܡܫܰܢܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܳܐ ܠܕܽܘܟܳܐ܆ ܟܳܦܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܥܰܛܠܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܪܳܐܙܳܐ܆ ܠܰܘ ܟܦܽܘܪܝܳܐ ܕܰܒܪܳܐܙܳܐ ܡܰܥܒܕܳܐ ܒܰܢ܀

ܝܳܕܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܘܰܕܠܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܩܳܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܶܐܢ ܡܶܬܕܺܝܢܺܝܢ ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ܆ ܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܕܪܶܟܘ܆ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܘܟܳܦܰܪ ܠܶܗ ܒܗܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܟ ܐܰܣܒܰܪܬ܆ ܡܳܐ ܕܡܰܘܕܝܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܳܐܙܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܩܰܘܺܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܳܝ ܕܩܰܘܺܝ ܫܳܪܝܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܘܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܡܒܰܛܠܳܐ ܠܗܳܝ ܕܟܰܬܰܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܕܺܝܢ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢܳܟ ܘܡܶܢ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ. ܘܶܐܢ ܠܕܺܝܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܰܥܶܠ ܡܶܠܰܬܝ܆ ܐܰܥܶܠ ܒܩܰܕܡܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܗܳܝ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢܳܗ ܢܣܺܝܒܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܕܳܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܘܥܳܠܡܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ. ܠܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܳܐ ܘܕܺܝܠܶܗ ܠܳܐ ܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ. ܫܡܰܥܬ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܐܰܪܰܐ ܡܶܠܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܘܰܫܟܳܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܡܶܠܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܡܶܠܰܬܝ ܡܶܢܳܗ ܢܣܺܝܒܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܡܪܶܬ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܕܺܝܢܳܐ ܡܶܠܰܬܝ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܬܕܺܝܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܶܠܬܶܗ܆ ܬܪܺܝܨܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܡܶܢܝ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ. ܐܶܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܢܶܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܘܩܳܐܶܡ ܒܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܠܗܳܝ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܠܳܗ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܡܬܽܘܡ ܕܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܚܶܬ ܠܰܐܪܥܳܐ܇ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܠܰܘ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ ܡܶܢܶܗ܇ ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܟܦܽܘܪ. ܕܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܒܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܩܰܘܺܝ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܩܪܺܝܘܗ̱ܝ ܡܦܰܠܓܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܘܰܫܟܳܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܘ ܒܓܶܠܝܳܐ ܠܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܡܰܪ܆ ܐܳܦܶܢ ܒܟܶܣܝܳܐ ܡܰܗܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܀

ܒܝܰܕ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܢܣܺܝܒܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܡܳܐ ܕܰܥܕܰܠܬܳܗ ܐܰܝܟ ܕܰܣܒܰܪܬ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܝܰܒ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܒܳܗ ܡܶܬܪܰܫܝܳܐ ܘܡܶܬܩܰܛܪܓܳܐ ܡܶܢܳܟ ܐܳܦ ܡܶܠܬܶܗ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܺܣܛܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܠܡܶܠܬܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܣܳܡܳܗ ܠܡܶܠܬܳܐ ܒܪܳܐܙܳܐ ܘܰܐܪܦܝܳܗ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܡܶܬܥܰܨܝܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܦܝܳܣܳܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ܆ ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܽܘ ܦܰܫܶܩ ܗܳܝ ܕܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܝܶܗܒܶܬ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܠܳܐ ܗܽܘ ܡܶܬܩܰܛܪܰܓ ܕܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬܳܐ ܥܒܰܕ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܠܰܬܝ ܬܶܬܩܰܛܪܰܓ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܰܒܪܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܠܳܐ ܗܽܘ ܐܶܬܕܺܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܠܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܝ ܢܶܬܬܕܺܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܠܳܐ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܬܦܪܶܫ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܕܶܐܣܬܕܶܩ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܙܚܳܐ ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܠܳܐ ܗܽܘ ܐܶܬܩܪܺܝ ܡܦܰܠܓܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܡܰܠܶܠ ܪܰܒܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܺܝܢ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܬܕܺܝܢܳܐ ܘܡܶܬܪܰܫܝܳܐ ܡܶܠܬܶܗ܀

ܩܰܪܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܛܳܒ ܡܶܢܳܟ ܠܺܐܝܕܰܥܬܳܐ ܕܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܳܝ ܟܽܠܳܗ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܡܪܚܰܬ ܕܰܬܦܰܫܶܩ ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܬܳܒܥܰܬ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ܆ ܕܦܰܫܶܩ ܠܺܝ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܇ ܪܳܫܶܝܬ ܠܺܝ ܥܰܠ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܗܽܘ ܢܚܶܬ. ܘܶܐܠܳܐ܆ ܡܶܕܶܡ ܚܪܺܢܳܐ ܢܩܺܝܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܘܗܽܘ ܢܚܶܬ܆ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܢܚܶܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܚܶܬ܆ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܢܚܶܬ. ܢܚܶܬ ܕܶܝܢ܆ ܠܰܘ ܟܰܕ ܐܶܬܦܠܶܓ ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܐܶܬܦܪܶܫ. ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܒܰܙܒܰܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܦ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ܀

ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܫܡܰܥܬ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܐܰܣܬܰܦܰܩ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܐܰܪܚܶܩ܆ ܐܰܘ ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܚܽܘܬ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܡܶܢ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܠܳܐ ܩܰܘܺܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܶܠܽܘ ܐܶܡܪܶܬ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܶܥܕܽܘܠ ܠܡܶܠܰܬܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܪܶܬ ܗܳܝ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐ܆ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܟܰܬܰܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܙܶܠ ܬܶܒ ܒܟܺܝ ܥܰܠ ܚܰܝܰܝ̈ܟ. ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܪܗܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬ ܘܥܳܡܠܰܬ ܕܬܶܫܬܰܡܰܗ ܦܺܝܠܳܣܽܘܦܳܐ܆ ܘܶܐܫܬܟܰܚܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗ ܘܰܕܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘ܀

ܘܬܽܘܒ ܡܰܣܓܶܝܬ ܡܶܬܕܰܡܪܰܬ ܒܺܝ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܕܰܐܝܟܳܐ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܺܝܢ܆ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܘܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܒܚܰܕ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܦܰܪܫܶܬ ܘܠܳܐ ܢܶܛܪܶܬ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܀

ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܣܳܟܠܰܬ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܚܶܠܡܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܒܫܶܢܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡܰܝ̈ܟ ܡܛܰܒܥܰܬ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܬܥܺܝܪܬ ܕܬܶܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܦܰܪܫܶܬ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܛܠܰܡܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܦܰܪܫܶܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܡܰܢ ܓܶܪ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܒܪܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܟܰܕܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ܇ ܡܳܕܶܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܠܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܶܐܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰܣܒܰܪܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܡܦܰܪܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܒܶܝܬ ܒܪܳܐ ܓܶܝܪ ܠܦܰܓܪܶܗ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆ ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܣܕܺܝܩ ܘܠܳܐ ܦܠܺܝܓ ܘܠܳܐ ܦܪܺܝܫ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܘܠܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ܀

ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܘܕܝܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܗܳܘܝܳܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܓܽܘܚܟܳܐ ܘܰܕܒܶܙܚܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ܆ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܕܪܺܫܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܘܰܕܣܶܓܕܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܠܳܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܰܕܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ܆ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘܡܺܝ̈ܢ. ܐܶܠܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܰܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܣܰܟܠܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ܆ ܕܦܰܪܶܫܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܘܳܠܶܐ܆ ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܘܳܠܶܐ ܠܳܐ ܦܰܪܶܫܬ. ܐܰܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܟ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܐܶܢܳܐ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܶܣܬܰܟܠܰܬ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܐܶܢܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܗܳܟܺܝܠ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܬܳܗ ܠܗܳܝ ܝܺܕܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ܇ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ܇ ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܠܺܝ܆ ܕܰܒܗܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܝܺܕܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܨܢܺܝܥܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܣܒܰܪ ܠܶܗ ܫܳܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܳܡܳܗ ܠܡܶܠܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܝܕܺܝܥ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ܆ ܘܟܽܘܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܕܺܝܠܶܗ ܡܶܬܪܢܶܐ܆ ܘܰܒܕܺܝܠܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܝܺܕܺܝܥܽܘܬܳܐ܆ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܕܣܳܝܡܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܡܰܥܪܒܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܕܶܐܢ ܣܳܕܶܩ ܚܰܘܪܶܗ ܕܚܽܘܫܳܒܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܘܠܳܐ ܡܰܦܰܣ܆ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܠܰܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܶܐܠܳܐ܆ ܐܶܫܰܐܠܳܟ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܺܝܢ ܕܺܝܕܺܝܥܺܝ̈ܢ܆ ܡܰܢܽܘ ܘܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܡ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܡ ܕܰܢܣܰܒ܆ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ. ܘܗܳܢܳܐ ܢܳܣܽܘܒܳܐ ܘܡܶܬܢܰܣܒܳܢܳܐ܆ ܠܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ܇ ܐܺܝܢ ܠܰܡ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܫܡܶܗ ܠܰܡ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܘܰܫܡܶܗ ܠܰܡ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܪܳܐ܆ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܗܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ ܡܶܬܟܰܪܙܺܝܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܕܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܕܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܐܺܝܕܺܝܥܽܘܬܳܐ ܘܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ܆ ܐܳܦܶܢ ܟܡܳܐ ܬܶܥܪܽܘܩ ܘܬܶܣܬܰܬܰܪ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܕ̈ܰܓܳܠܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܚܰܕ ܗ̱ܘ ܒܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܡܪܰܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܡܳܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܕ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ. ܐܰܪܰܐ܆ ܘܶܐܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܺܝܢ ܘܺܝܕܺܝ̈ܥܺܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܫܡܳܐ ܘܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ܆ ܐܶܡܰܪܬ ܕܠܳܐ ܬܰܥܶܠ ܡܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܟܰܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܒܰܪܬ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܰܐ ܕܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܡܰܥܠܰܬ ܠܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ܇ ܣܰܓܺܝ ܛܥܰܝܬ܆ ܘܠܳܐ ܐܺܝܕܰܥܬ ܪܳܐܙܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܺܐܠܰܦ܆ ܡܳܐ ܕܟܽܘܠ ܟܽܘܠܶܗ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ܇ ܘܶܐܢ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܗܶܪ̈ܶܣܺܣ ܕܰܩܪܰܝܬ ܘܺܝܠܶܦܬ܆ ܐܳܦ ܠܗܳܕܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ ܕܬܶܚܫܽܘܒ ܘܬܺܐܠܦܺܝܗ܆ ܠܳܐ ܓܳܠܝܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܰܢ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܠܦܺܝܗ܀

ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܠܰܝܬ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܒܗܰܘ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܦܠܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ ܕܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܨܳܒܶܝܬ ܕܬܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܳܛܶܝܬ ܠܳܗ܆ ܘܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܕܣܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ܆ ܢܳܣܒܰܬ ܠܳܗ܀

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܣܰܒ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܘܢܰܣܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܰܠܦܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܗܰܘ ܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܠܰܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܘܶܐܬܳܐ ܢܰܣܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܬܰܐܠܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܪܳܐܙܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܫܩܰܠ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܥܡܰܪ ܒܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܚܪܺܢܳܐ ܐܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܣܳܡܘ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ܆ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܡܩܺܝܡܳܐ ܪܳܐܙܳܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܺܝܠܳܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܕܰܐܒܳܐ ܡܶܢ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܦ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܰܢܦܰܪܶܫ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܳܡܪܰܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܦܳܪܶܫ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ. ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܘܺܝܬ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܕܣܳܡܘ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܠܣܽܘܟܳܠܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܫܳܠܡܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܒܫܶܡܥܳܗ ܕܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܐܺܝܬ ܒܳܗ. ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܓܶܝܪ ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܗܳܝ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܦܽܘܫܳܩܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ܀

ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܐܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܐܶܠܳܐ܆ ܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܡܶܢܰܢ܆ ܐܳܦ ܒܙܰܒܢܗܶܝܢ ܚܳܝܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܘܕܶܐܡܰܬܝ ܐܶܬܡܰܠܰܠ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡܰܢ ܘܰܐܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܩܪܳܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܳܟܰܢ ܢܶܟܬܒܽܘܢ ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܡܶܠܰܬܗܽܘܢ܆ ܐܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܕܰܪܳܫܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܶܐܢ ܢܺܝܫܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܳܬܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܐܝܟܳܐ ܚܳܪܘ ܒܶܗ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܐܡܪܽܘܗ̱ܝ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܶܐܢ ܡܒܰܛܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܠܗܳܝ ܕܚܰܕ ܐܰܘ ܫܳܪܝܳܐ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܠܗܳܝ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܰܢܚܽܘܪ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܢܳܣܶܒ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܘܳܬ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ܆ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܡܒܰܚܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܶܥܒܶܕ܀

ܫܰܘܝܽܘܬ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܘܝܽܘܬ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܕܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܚܢܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܩܰܒܶܠܢܰܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ܆ ܒܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܘܰܐܪ̈ܝܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܥܰܡܰܢ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܩܢܶܝܢ ܥܠܶܝܗ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܘܰܠܘܳܬ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܗܳܢ܆ ܘܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܣܽܘܟܳܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܶܪܝܳܢܗܶܝܢ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܐܶܢ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ܀

ܟܬܰܒܬ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܘܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܨܳܒܶܢܳܐ ܕܶܐܫܰܐܠܳܟ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦܶܢ ܫܳܬܩܰܬ܆ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܠܬܳܟ ܡܚܰܘܝܳܐ܆ ܕܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܥܡܰܪ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܠܳܐ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܘܠܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܝܺܢܶܩ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܐܶܬܛܥܶܢ ܘܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܛܰܪ ܘܠܳܐ ܟܰܦܢܳܐ ܘܠܳܐ ܨܰܗܝܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܘܠܑܳ ܠܶܐܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܨܰܥܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܘܠܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܠܑܳ ܡܰܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܚܰܫ ܘܰܢܣܰܝܒܰܪ ܘܰܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ܀

ܘܡܳܢܳܐ ܢܶܬܥܰܕܰܪ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܐܳܘ ܣܰܟܠܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ܇ ܠܰܘ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܘܡܶܢ ܥܳܠܰܡ܆ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬ ܠܶܗ܇ ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܗܢܺܝ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܽܘ ܡܩܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܘܰܚܢܰܢ ܒܰܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܓܶܢܣܰܢ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܬܰܚܠܽܘܦܳܐ܆ ܟܶܢ ܐܶܬܓܠܺܝ ܚܽܘܒܳܐ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܐܺܝܩܳܪܰܢ ܕܺܝܠܰܢ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܟܽܘܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܡܶܫܬܰܐܠܳܐ ܕܰܠܡܰܢ ܘܰܠܡܰܢ܇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܡ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܚܳܙܶܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ܆ ܕܠܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܢܶܬܬܰܚܬܶܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܠܰܝܬ ܠܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܠܳܐ ܪܳܐܙܳܐ ܠܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܪܳܙܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܓܰܘܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܕܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܘܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܚܰܕ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ. ܐܰܪܰܐ܆ ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܣܰܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܘܢܶܥܒܶܕ ܐܶܢܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܕܓܰܘܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܕܗܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܠܰܘ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܘܡܶܢ ܥܳܠܰܡ܆ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܘܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܶܐܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܝܺܚܺܝܕܰܐܺܝܬ܆ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܢܶܝܢ ܕܓܰܘܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܫܰܒܢܰܢ܆ ܕܓܰܘܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܗܽܘ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܳܐ ܐܶܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܘܰܠܐܺܝ ܘܺܝܬܶܒ ܘܢܳܡ ܘܰܕܡܶܟ ܘܚܰܫܣ ܘܡܺܝܬ܆ ܘܠܳܐ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܰܝܒܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܒܳܛܠܳܐ ܘܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܟܽܘܠܳܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܒܰܛܶܠܬܳܗ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܫܬܟܰܚܬ ܡܰܢܺܝܢܳܝܳܐ ܘܡܰܪܩܝܽܘܢܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܒܟܶܣܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܡܰܟܪܶܙ ܗܽܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܕܠܳܐ ܫܩܰܠ ܡܳܪܰܢ ܦܰܓܪܰܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܰܣܒܳܪܽܘ ܠܰܡ ܐܰܣܒܪܳܗ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܰܣܒܪܳܗ ܠܰܡ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܚܡܳܐ ܦܰܓܪܳܗ. ܘܰܡܬܰܚ ܠܰܡ ܢܰܦܫܳܗ ܥܰܠ ܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܢܣܺܝ̈ܒܳܢ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܟܦܽܘܪ ܒܗܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܟܳܬܽܘܒܗܶܝܢ ܗܘܰܝܬ܀

ܠܰܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܘܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܰܚܪܺܢܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܗܰܘ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܐܳܦ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ. ܘܡܶܬܟܰܬܒ̈ܳܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ. ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܶܗ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܶܗ ܡܶܬܟܰܕ̈ܒܳܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܬܶܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܠܰܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܠܟܽܠܢܳܫ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܘܠܰܘ ܒܰܙܒܰܢ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܗܽܘܢ ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܗܘܰܝ̈ ܒܩܰܕܡܳܐ ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܘܟܶܢ ܗܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܘܰܥܒܰܕܘ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܕܓܰܘܳܐ. ܐܰܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܘܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܒܰܙܒܰܢ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܗܽܘܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܗܘܰܝ̈ ܕܓܰܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܪ̈ܕܰܝ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܶܡܰܬܝ ܗܘܰܝ̈ ܕܓܰܘܳܐ܇ ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܗܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܒܰܙܒܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܗܘܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܐܶܫܬܘܺܝ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܗܶܢܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܝܬܶܝܗ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܒܛܺܝܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܘܟܰܢܶܫ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܬܳܐ ܠܗܳܝ ܕܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܪܰܐ܆ ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܗܘܰܝ̈ ܕܓܰܘܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܗܶܢܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܐܳܦ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܰܘ ܐܳܦ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܣܰܒ܆ ܠܰܘ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܝܳܗܶܒ ܘܚܰܕ ܢܳܣܶܒ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܣܰܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܬܚܫܶܒ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܚܶܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܽܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܝܰܗ̱ܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܪܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܓܶܝܪ ܡܶܫܬܰܟ̈ܚܳܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܳܐ ܕܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܘܰܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܢܳܣܶܒ ܐܺܝܩܳܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܗܳܕܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܕܥܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܓܰܘܳܢܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܐܘ ܢܶܬܩܪܶܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܢܶܬܐܶܡܰܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܗܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܣܢܺܝܩܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܫܰܥܒܰܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ ܐܳܦ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܘܚܳܫܽܘܫܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܀

ܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܐܰܪܰܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܓܽܘܕܳܦܳܐ܆ ܘܗܳܘܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܠܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ܇ ܠܰܐ ܓܶܝܪ ܒܰܙܒܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܕܓܰܘܳܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܒܗܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܗܰܘ ܘܗܰܘ ܐܰܘ ܕܗܰܘ ܘܰܕܗܰܘ ܘܠܳܐ ܕܺܝܠܝ ܘܕܺܝܠܳܟ ܘܠܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܫܠܰܘ ܠܟܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܡܶܫܬܥܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܪ̈ܳܙܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܇ ܠܡܳܢܳܐ ܚܫܺܝܒܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܶܙܚܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܳܙܶܐ܇ܠܳܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܐܽܘ̈ܡܳܢܶܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܬܰܕܒܩܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܦܳܐ ܠܕܰܦܳܐ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܗܒܳܐ ܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ܀

ܡܶܢ ܕܰܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܥܰܡܰܢ ܒܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܢ ܚܰܕ ܘܰܚܢܰܢ ܒܶܗ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܽܘܒܳܠܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܒܗܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܺܝܠܝ ܘܕܺܝܠܳܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܒܽܘܠܒܳܠܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܦܳܠܺܝܢܰܪܺܝܳܣ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܨܺܝܪ ܡܰܕܥܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܡܰܠܝܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܛܳܥܝܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܕܽܘܟܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܕܽܘܟܰܬ ܡܰܕܥܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡܰܠܺܝ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ܆ ܘܒܳܗ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܢܰܣܒܶܗ ܠܰܟܝܳܢܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܢ ܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܚܳܐܰܪ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܰܒܨܳܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܚܳܙܶܐ ܕܚܳܙܶܐ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܦܰܪܶܫܢܰܢ ܠܗܳܝ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܘܠܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܪܝܳܘܣ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܠܬܳܟ ܛܰܠܡܰܬ ܠܰܢ. ܩܪܰܝܬ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܰܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬܬܰܘܕܝܳܐ܆ ܘܥܰܫܶܩܬ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟ ܐܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܰܥܫܽܘܩܝܳܟ܆ ܕܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܠܰܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܳܟ ܠܚܽܘܝܳܒܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܢ ܕܰܡܦܰܪܶܫ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܣܳܕܶܩ܆ ܐܰܘ ܒܫܽܘܡܳܗܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܡܰܘܕܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܣܬܰܒܪܰܬ ܠܺܝܕܰܥܬܳܟ. ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܟ܆ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܘܬܽܘܒ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܆ ܕܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܐܳܡܪܰܬ ܠܳܗ ܐܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܇ ܐܶܢܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܳܫܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܥܰܠ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܘܠܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ܆ ܘܠܳܐ ܡܦܰܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܥܰܡ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܘܕܶܢܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܚܙܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܚܙܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܒܰܪܢܳܫܺܝܢ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܩܕܳܡ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܠܗܰܠ ܓܶܝܪ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܟܰܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܘܥܳܒܶܕ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܝܰܕ ܒܪܳܐ܆ ܒܟܽܠ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܠܰܡ ܘܰܒܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܡܰܠܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܆ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܒܰܒܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܪܟܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܗܦܶܟ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܠܰܢܒܺܝܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܗܦܶܟ. ܕܰܡܫܰܚܠܦܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܘܗܳܕܶܐ ܡܰܚܬܬܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܗܘܳܬ. ܕܶܐܬܶܠ ܕܶܝܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܪܳܐܙܳܗ܆ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܢ ܡܦܰܫܶܩ ܠܺܝ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܪܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ. ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܺܝܡܳܐ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܘܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܘܓܶܠܝܳܢܳܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܕܥܳܢܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܕܢܶܦܩܶܬ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܶܐܬܺܝܬ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܳܐܙܶܠܢܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܘ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܐܰܡܺܝܪܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕܳܒܳܐ ܐܰܘ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܶܚܬܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܠܰܚܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܦܰܫܶܩ ܕܠܰܚܡܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܩܪܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܶܚܬܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܠܰܡ ܪܳܛܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܶܚܬܶܬ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܢܶܚܬܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܐܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܶܐܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܐܒܳܐ ܩܰܕܫܰܢܝ ܘܫܰܕܪܰܢܝ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܺܝ ܫܰܕܰܪܬ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܫܰܕܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܕܗܰܘ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܬܳܐ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗ̱ܘ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܳܐ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗ̱ܘ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܡܰܣܗܶܕ ܘܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܩܰܒܶܠ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܩܰܒܶܠ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ܆ ܚܬܰܡ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܰܢܝ܆ ܗܽܘ ܣܳܗܶܕ ܥܠܰܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܬܺܝܬ ܒܰܫܡܶܗ ܕܳܐܒܝ ܘܠܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ܆ ܘܶܐܢ ܚܪܺܢܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܒܫܶܡ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܠܗܰܘ ܬܩܰܒܠܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܠܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܨܶܒܝܳܢܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܬܝ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܠܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ܆ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܝܽܘܠܦܳܢܝ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܺܝܠܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܗܰܘ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܝ ܠܳܐ ܐܶܬܺܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ ܗ̱ܘ ܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ܆ ܗܰܘ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܝܳܕܰܥܢܳܐ ܠܶܗ܆ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܐ̱ܢܳܐ ܘܗܽܘ ܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐܳܙܶܠܢܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܶܐܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܣܳܗܕܽܘܬܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܶܬܺܝܬ ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܐܳܙܶܠܢܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܠܳܐ ܗܘܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܘܳܐܒܝ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܣܳܗܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܝ܆ ܘܳܐܒܝ ܕܫܰܕܪܰܢܝ܆ ܗܽܘ ܣܳܗܶܕ ܥܠܰܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܠܬܰܚܬ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܡܶܢ ܕܰܠܥܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܫܰܪܺܝܪ ܗ̱ܘ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܫܶܡܥܶܬ ܡܶܢܶܗ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܥܰܡܝ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܫܰܒܩܰܢܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܐܳܒܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܦܩܶܬ ܘܶܐܬܺܝܬ܆ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܬܰܦܫܝ ܐܶܬܺܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܠܺܝ ܘܳܠܶܐ ܕܶܐܥܒܶܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܥܰܕ ܐܺܝܡܳܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܢܳܐ ܐܶܬܺܝܬ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܡܶܕܶܡ ܕܝܰܬܺܝܪ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܬܺܝܬ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܺܝܬ ܕܶܐܕܽܘܢ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܐܚܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܪܰܢܝ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܝܰܗ̱ܒ ܠܺܝ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܐ ܘܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܺܝܠܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܬܽܘܒ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܓܶܢ ܥܠܰܝܟܝ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ: ܕܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܶܗ. ܘܬܽܘܒ܆ ܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܢܰܚܶܐ ܠܰܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܰܣܠܶܩ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܕܰܢܫܰܠܶܡ ܟܽܠ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܒܠܶܒܳܟ ܕܡܰܢܽܘ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܚܶܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܳܐ ܗܘܳܐ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܣܰܪܶܩ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ: ܕܢܶܚܽܘܬ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܚܰܘܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܟ ܘܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܢܒܺܝܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܪܒܺܝܥܳܐ ܕܡܰܪܘܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܕܰܢܚܶܬ ܘܕܶܐܬܳܐ ܘܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܘܕܶܐܫܬܰܠܰܚ ܘܕܶܐܬܓܠܺܝ ܘܕܶܐܬܚܰܘܺܝ܆ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܘܳܬ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܗܳܐ ܠܳܗ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ܆ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܓܰܠܝܳܐ ܕܰܕܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܩܪܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܣܽܘܪܳܩܳܐ܆ ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܥܡܰܪ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܥܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܕܰܪܫܺܝܡܺܝܢ ܒܕܺܝܰܬܺܩܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܺܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܕܰܡܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܗܳܕܶܐ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܘܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܕܺܝܰܬܺܩܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܘܝܳܕܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܝ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܪܫܺܝܡܺܝܢ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܚܶܙܘ̈ܶܐ ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܬܽܘܒ܆ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܪܳܐܙܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ܆ ܓܠܳܐ ܠܰܢ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܚܙܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܕܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܰܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܡܰܪ: ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܘܰܚܙܰܝܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܘܓܰܫܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܣܳܡܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܒܥܰܬܺܝܩܬܳܐ܆ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܐܰܟܬܶܒ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܒܰܦܓܰܪ ܒܰܚܕܰܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܗܽܘ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܀

ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܟܬܶܒ ܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܚܪܺܢܳܐ. ܗܳܟܘܳܬ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬܓܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܟܰܕ ܥܳܒܶܕ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܘܶܐܠܺܝܫܰܥ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܝܰܕ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܝܰܕ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܟܽܠ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܺܝܢ ܚܰܘܺܝ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܝܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܥܰܒܕܶܗ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܫܠܺܝܚܶܗ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ ܚܙܳܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ ܚܙܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܰܘ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܪܢܰܝܬ܀

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܐܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܘܰܕܬܶܣܬܰܟܰܠ ܪܰܕܝܽܘܳܟ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܐܺܝܠܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܕܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܬܗܰܝܡܰܢ܆ ܫܐܺܝܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܚܶܙܘ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܗܳܪܟܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ܀

ܐܶܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܪܳܒܶܨ ܠܰܢ ܒܫܽܘܐܳܠܳܐ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܳܪܽܘܫܳܐ܀

ܗܳܝ ܠܰܡ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܐܳܡܪܰܬ ܠܳܗ ܐܰܪܰܐ܆ ܐܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܇ ܐܶܢ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ܆ ܠܳܐ ܬܣܺܝܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܐܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܚܰܘܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ܀

ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܗܦܰܟܬܶܗ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܡܰܥ ܐܳܦ ܡܶܢܰܢ܆ ܐܳܘ ܪܰܕܝܳܐ܆ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܫܐܺܝܠ ܘܰܡܕܰܡܰܝ ܒܕܺܝܰܬܺܩܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܟܬܶܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܰܠ ܒܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܗܘܰܝ̈܆ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܟܬܶܒ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܐܰܒܳܐ ܒܝܰܕ ܒܪܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܒܪܳܐ ܒܝܰܕ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܘܒܰܡ̈ܢܰܘܳܬܳܐ ܡܰܠܶܠ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܗܳܝ ܕܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ ܘܕܰܡ̈ܢܰܘܳܬܳܐ ܘܶܐܣܬܰܝܰܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܚܕܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܚܶܙܘ̈ܶܐ ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܶܐܬܚܰܘܺܝ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ ܒܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܡܰܠܶܠ ܐܰܒܳܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܰܘ ܫܐܺܝܠܬܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܚܙܳܬܳܐ ܕܒܳܗ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ ܫܐܺܝܠܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܳܗ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܡܰܚܰܬܬܶܗ. ܫܪܳܪܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܟܽܘܠܳܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܦܰܫܶܩ ܠܺܝ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ܀

ܐܰܪܰܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥܢܳܐ ܕܶܐܦܰܫܶܩ܆ ܠܳܐ ܢܚܶܬ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܪܳܐܙܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܆ ܡܶܬܟܰܕܒܳܐ ܠܳܗ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܬ܆ ܕܠܳܐ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܐܶܬܳܐ ܘܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܓܚܰܟ ܥܠܰܝܟ܆ ܕܚܰܘܺܝܬܳܗ ܓܽܘܚܟܳܐ ܒܡܶܠܬܳܟ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܫܪܰܝܬ ܠܟܽܠܳܗ ܚܫܰܚܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ܇ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܘܠܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܶܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ ܡܰܚܰܬܬܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܪܺܝܪ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܣܪܺܝܩܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܟܽܠܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܬܐܶܣܬܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܟܽܘܠܳܗ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܬܟܰܕܒܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܟܽܠܳܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ܀

ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܰܪ̈ܒܥܳܐ ܐܶܣܟܺܝ̈ܡܺܝܢ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܐܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܘ ܒܰܫܐܺܝܠܽܘ ܐܰܘ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܠܛܽܘܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܪܶܗܛܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ. ܘܪܰܕܝܽܘܬܳܟ ܡܰܠܦܳܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܢܚܶܬ ܒܪܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܶܐܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܫܰܢܶܐ܆ ܐܳܦ ܟܝܳܢܳܐ ܡܫܰܢܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܢܚܶܬ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ܆ ܕܠܳܐ ܬܶܬܣܺܝܡ ܠܳܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܐܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܶܐܢ ܢܚܶܬ ܠܰܡ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܦܰܫܶܩ ܠܺܝ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܗܦܳܟ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܙܺܝܥܰܬ ܝܺܕܰܥܬܳܟ ܠܩܽܘܒܠܰܢ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܠܰܬ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫ̈ܬܰܐܠܳܢ. ܙܳܕܶܩ ܓܶܝܪ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܫܰܐܶܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܳܐ ܕܫܽܘܐܳܠܶܗ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܘܟܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܐܠܳܢܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܫܰܐܶܠ ܒܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܐܰܠ܆ ܠܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܘܡܰܪܳܚܳܐ܆ ܕܶܐܙܕܟܺܝ ܡܶܢ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܙܟܳܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܫܬܐܶܠ܀

ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܦܰܫܶܩ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܥܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܡܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫ̈ܩܳܢ. ܐܰܪܰܐ܆ ܘܰܕܡܰܢܽܘ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܬܗܰܝܡܰܢ ܘܬܶܬܩܰܒܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܨܶܝܕ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܇ ܕܺܝܠܝ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܝܳܗܶܒܢܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܶܗ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܶܗ܆ ܐܰܘ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܟܬܰܒܬ ܕܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܥܰܠ ܒܪܳܐ܇ ܡܳܕܶܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܝܽܘܠܦܳܢܰܢ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܪܫܺܝܡܺܝܢ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܆ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܓܥܽܘܪ ܒܳܗ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܟ܆ ܕܰܡܕܰܓܠܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܣܳܗܕ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܪܫܰܡܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܥܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܟܬܰܒܢܰܢ܇ ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܨܶܝܕ ܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܡܕܰܓܶܠ ܘܫܳܪܶܐ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܘ ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܠܗܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܦܽܘܫܳܩܗܶܝܢ ܒܫܶܬܩܳܐ܀

ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܩܪܺܝܬ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܕܰܢܚܶܬ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܶܐܬܶܠ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܠܳܐ ܚܫܺܝܒܳܐ ܠܺܝ ܨܰܥܪܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܘܕܶܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܦܳܣܢܳܐ ܒܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܳܐܙܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܡܳܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܒܫܶܬܩܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ. ܡܶܠܬܳܟ ܕܶܝܢ ܬܳܒܥܳܐ܆ ܕܰܐܘ ܦܰܫܶܩ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܐܰܘ ܐܶܫܬܰܐܠ ܕܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܰܬ܀

ܡܰܘܕܶܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܦܰܫܶܩ. ܕܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪܢܳܐ܆ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܐܶܠܳܐ ܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ܆ ܕܝܳܕܰܥ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ܀

ܐܰܪܰܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܣܺܝܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܘ ܐܶܢܳܐ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܕܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦܘ ܠܰܢ ܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ ܡܶܢܰܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܺܝܠܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܘܰܕܠܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܬܪܳܐ܆ ܘܰܕܟܽܠܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܟܽܘܠܶܗ ܩܰܘܺܝ ܒܰܐܒܳܐ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܘܟܽܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܕܽܘܟܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܕܦܳܪܶܫ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܕܰܒܟܽܠܶܗ ܚܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܫܳܡܰܥ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܝܳܕܰܥ. ܘܟܰܕ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܣܺܝܡܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢܰܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܕܶܐܕ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܘܠܳܐ ܫܳܡܰܥ. ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܚܳܙܶܐ ܘܫܳܡܰܥ ܘܝܳܕܰܥ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ܆ ܐܳܦ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܚܳܙܶܐ ܒܟܽܠܶܗ ܐܰܘ ܫܳܡܰܥ ܐܰܘ ܡܰܪܓܶܫ ܐܰܘ ܡܪܺܝܚ ܐܰܘ ܝܳܕܰܥ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܪܰܟܒܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܠܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܠܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܡܒܰܛܠܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܳܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ܆ ܐܳܦ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܠܘܳܬ ܟܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܢܰܕܪܶܟ ܐܰܘ ܕܰܢܦܰܫܶܩ. ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢ ܡܶܢܰܢ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܟܦܽܘܪ ܒܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܟܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢ܆ ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܛܥܳܬܳܟ ܕܠܳܐ ܬܶܕܰܥ ܕܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ܇ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܳܐ ܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܐܶܠܳܐ ܣܳܒܰܪܢܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܶܢ ܟܡܳܐ ܫܳܢܶܝܬ܆ ܠܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܡܰܪ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܡܰܕܪܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ܆ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܢܩܰܒܶܠ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܟܰܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܕܰܓܶܠ ܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܰܢ ܡܰܚܰܬܬܶܗ܀

ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܡܰܠܠܺܝܢܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܥܠܰܝ ܘܰܥܠܰܝܟ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܛܽܘܦܣܳܗ ܕܡܶܠܬܰܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܶܗ ܢܚܽܘܪ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܢܡܰܠܶܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܢܰܢ ܡܳܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢܰܢ ܐܰܘ ܣܳܠܩܺܝܢܰܢ ܐܰܘ ܐܳܙܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܐܰܘ ܐܳܬܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܝܳܟܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܢ ܡܫܰܢܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܬܪܰܥܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܫܐܺܝܠܬܳܐ ܢܺܐܡܪܳܗ ܠܡܰܚܰܬܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܗܰܝܡܶܢ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܟܰܕ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܕܢܰܕܪܶܟ܀

ܬܶܡܗܶܬ ܒܳܟ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܬܒܰܥܬܰܢ ܕܚܰܘܳܐ ܠܰܡ ܐܰܝܟܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܟܽܘܠ ܟܽܘܠܶܗ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܳܐ ܦܓܰܥܬ. ܘܡܶܢ ܕܫܰܐܶܠܬ ܐܰܝܟܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ ܕܫܶܢܬܳܐ ܥܰܡܺܝܩܬܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪܬ ܘܶܐܬܥܗܶܕܬ ܕܰܪ̈ܫܺܝܡܳܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܡܰܪܬ ܕܠܰܘ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܣܳܗ̈ܕܳܢ. ܘܶܐܠܳܐ܆ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢ܆ ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܇ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܕܺܝܠܝ ܠܳܐ ܡܰܣܗ̈ܕܳܢ܆ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܠܕܺܝܠܳܟ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܫܳܠܡ̈ܳܢ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪܬ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܢܰܘܕ̈ܥܳܢ܇ ܕܠܳܐ ܓܶܝܪ ܢܚܶܬ ܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܰܘܕ̈ܥܳܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܶܬ ܐܳܡܪ̈ܳܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܠܳܐ ܣܳܗ̈ܕܳܢ ܘܰܕܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܰܘܕ̈ܥܳܢ܆ ܠܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܢܳܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܰܫܡܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܘܰܕܠܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܐܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܐܶܬܟܬܶܒ. ܘܗܳܐ ܠܰܘ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܘܠܳܐ ܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܠܳܐ ܡܳܐܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܩܳܥܝ̈ܳܢ ܕܰܢܚܶܬ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕܰܢܚܶܬ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܕܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܰܕܩܰܘܺܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܶܬܟܬܶܒ܆ ܐܶܢ ܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܘܠܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܡܣܰܟܶܠ ܩܶܪܝܳܢܗܶܝܢ܀

ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܕܰܒܪܳܐ ܠܰܡ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܗ̱ܘ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܟܝܳܢܳܐ܀

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܥܕܰܠܬ ܡܶܠܰܬܝ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܡܶܠܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܫܰܡܗܰܬ܇ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܰܠܺܝܛ ܕܬܺܐܡܰܪ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܘܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܰܦܰܣ܇ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܗܺܝ܆ ܒܰܚܫܰܚܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܶܠܬܳܟ ܣܰܗܕܰܬ܆ ܐܰܟܶܣܬ ܐܰܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ ܘܰܫܪܰܝܬ ܒܝܰܕ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܠܰܫܪܳܝܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ܀

ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܰܒܪܳܐ ܠܰܡ ܠܰܘ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܢܚܶܬ܀

ܬܡܺܝܗ ܕܪܳܫܳܐ ܘܥܰܡܺܝ̈ܩܳܢ ܗܦܳܟ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܬܳܡܰܗ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ܆ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܳܟ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܩܰܛܺܝ̈ܢܶܐ܇ ܐܰܪܰܐ ܟܰܝ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘ̈ܣܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܒܥܶܢܝܳܢܗܽܘܢ܇ ܡܬܽܘܡܰܝ̈ܟ ܓܶܝܪ ܥܝܳܕܳܟ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗ̱ܘ. ܬܶܬܗܦܶܟ ܐܳܦ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܐ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܶܐܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܘܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܗܳܝ ܕܩܳܥܶܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܕܰܢܚܶܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܒܛܶܟܣܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ܇ ܕܶܐܢ ܗܳܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܰܘܕܥܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܫܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܕܥܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܕܰܓܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܡܶܬܟܰܕܒܑܳܐ ܠܳܗ ܥܰܡܳܗ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܡܰܘܕܥܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܰܠܦܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܳܐ ܣܕܺܝܩ ܫܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܦܠܺܝܓ ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܫܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܳܦ ܡܰܘܕܥܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܡܚܰܘܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܓܶܝܪ ܕܰܐܣܺܝܪ̈ܳܢ ܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܚܕܳܐ܆ ܡܶܬܕܰܓܰܠ ܠܶܗ ܟܽܘܠܶܗ ܫܶܪܫܶܐ ܕܝܽܘܒܳܠܗܶܝܢ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܪܰܕܝܳܐ܆ ܕܚܰܘܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܡܫܰܢܶܐ ܕܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܚܰܘܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐ܀

ܢܶܬܒܥܳܟ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ܆ ܕܰܐܘ ܚܰܘܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܣܦܺܝܩܳܐ ܕܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܐܰܘ ܚܰܘܳܐ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܠܶܗ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܐܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܫܺܝܡܳܐ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܪܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܶܗ ܘܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܒܟܽܘܢܳܝܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܒܶܗ ܘܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܦܳܩܽܘܕܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܙܰܘܥܳܐ ܕܡܶܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܠܰܘ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܢܰܝܢܰܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܠܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܫܰܒܢܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܡܰܘܕܰܥ܀

ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܡܶܢܟܽܘܢ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ܆ ܕܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܘܕܰܥܡܰܪ ܘܕܰܫܪܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܥܰܠ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܘܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܡ ܟܬܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܳܐ ܡܰܠܶܦ ܕܰܢܚܶܬ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܫ̈ܡܳܗܶܐ ܠܰܘ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܕܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܚܰܘܝܰܬ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ܀

ܬܶܡܗܶܬ ܒܳܟ ܕܶܝܢ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܺܝܕܰܥܬܳܟ ܡܶܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܫܪܳܝܗܶܝܢ ܕܡܶܠܰܝ̈ܟ܆ ܘܠܳܐ ܚܟܰܡܬ ܕܰܟܡܳܐ ܦܰܟܺܝܗ ܘܰܣܟܶܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܰܒܬ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܠܶܐ ܪܽܘܫܥܳܐ ܘܓܽܘܕܳܦܳܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܛܥܳܬܳܟ ܕܡܶܬܬܒܰܥ ܗ̱ܘܰܝܬ ܕܶܐܢ ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܘܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܕܡܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܰܘܕܥܳܢܳܐ܇ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐ܇ ܘܶܐܢ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ܆ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܰܢ܇ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ܆ ܕܰܐܘ ܠܰܝܬ ܒܪܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܘܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܣܦܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ܆ ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܒܪܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܟܰܕܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܶܐܬܦܪܶܫ܆ ܘܠܳܐ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܣܳܕܩܺܝܢܰܢ܆ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܒܫܽܘܢܳܝܳܐ ܘܣܽܘܦܳܩܳܐ ܕܰܐܬܪܳܐ ܠܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܪܰܕܝܽܘܬܳܟ ܒܠܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܘܰܒܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܠܠܰܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ܆ ܠܰܘ ܕܺܝܠܳܟ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܬܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܫܬܰܐܠܺܝܢܰܢ ܐܰܘ ܡܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܫܰܐܶܠܬ܆ ܐܳܦ ܒܕܰܪܓܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ ܩܳܝܡܰܬ܀

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܢܦܰܟܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܒܪܶܗ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܐܠܺܝܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܐܰܠܘ ܡܶܢܳܟ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܘܶܐܬܗܰܦܰܟܘ ܥܠܰܝܟ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܕܰܣܟܶܠ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܫܰܐܶܠ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܆ ܕܚܰܘܳܐ ܠܰܡ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܐܰܪܰܐ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܳܚܶܬ ܚܽܘܫܳܒܰܢ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܘܣܳܠܶܩ ܠܪܰܘܡܳܐ ܘܦܳܗܶܐ ܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܆ ܟܰܕ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܠܳܐ ܡܫܰܢܶܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܘܠܳܐ ܕܰܢܦܰܫܶܩ܆ ܥܰܠ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܕܰܢܦܰܫܶܩ܇ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܚܽܘܫܳܒܳܐ ܬܶܣܰܒ ܠܳܟ ܘܬܶܣܬܰܟܰܠ ܐܳܦ ܥܳܠ ܗܳܝ ܕܰܒܪܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܢܰܦܫܰܢ ܘܰܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܰܢ ܠܪܽܘܚܩܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܟܽܘܠܶܗ܆ ܒܰܢ ܬܽܘܒ ܡܩܰܘܶܐ ܟܽܘܠܶܗ܆ ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܢܳܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܒܰܢ܆ ܘܰܡܢܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܚܩܳܐ ܡܶܢܰܢ܆ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܢ ܗ̱ܘ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܠܪܽܘܚܩܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܗܰܠ ܡܶܢܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܠܘܳܬܰܢ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܢ܆ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܢܶܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ܆ ܡܕܰܓܠܺܝܢܰܢ ܠܗܳܝ ܕܰܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܰܢ ܠܟܽܠ ܕܽܘܟ. ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܒܰܦܝܳܣܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܐܳܦ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܦܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ܆ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܰܢܺܝ܆ ܡܶܬܥܨܶܝܢܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܳܦ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܫܪܳܪܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܕܰܓܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܣܽܘܥܪܳܢܗܽܘܢ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܡܶܛܽܠ ܠܳܐ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܫܳܩܗܽܘܢ܀

ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܓܶܝܪ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܝܬܰܝܢ ܠܘܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܣܳܦܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܘܠܰܝܬ ܚܰܝܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܕܢܰܥܶܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܫܶܡܥܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܗܰܦܰܟ ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܦܩܺܝܕ ܠܰܢ܆ ܘܰܒܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܕܠܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܟܝܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܝܰܠܽܘܕܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܡܶܢ ܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܚܺܝܠ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܝܰܠܽܘܕܳܐ ܠܰܒܨܳܬܳܐ ܘܥܽܘ̈ܩܳܒܶܐ ܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܚܺܝܠ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܰܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܘܰܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܺܝܕ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܒܳܗ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܠܳܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܢܶܐܚܽܘܕ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܘܰܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܫܰܒܪܽܘܬܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܩܰܘܡܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢܳܗ ܡܶܬܦܢܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܳܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܕܫܰܒܪܽܘܬܶܗ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܓܳܕܫܳܐ ܐܳܦ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܙܰܘܥܰܝܗܽܘ̈ܢ. ܕܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܬܪܰܒܺܝܘ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܗܳܝ ܫܰܒܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܠܩܰܘܡܬܳܐ ܓܰܒܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܗܳܝ ܕܒܳܗ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܬܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܣܒܰܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܡܰܕܪܶܟ ܪ̈ܳܐܙܶܝܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢ ܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬܳܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ܆ ܡܰܣܒܪܳܐ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܐܕܪܟܰܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܣܰܟܠܳܐ ܡܰܣܒܰܪ ܡܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܒܨܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܰܒܠܳܐ ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ ܛܳܥܶܐ ܠܶܗ ܕܗܽܘܝܽܘ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܪ̈ܳܙܰܝ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܚܰܫܳܐ ܓܶܝܪ ܕܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܟܰܣܶܐ ܠܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܚܰܙܳܝܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܘܠܳܐ ܚܰܙܳܝܳܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܶܗ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܘܓܳܕܫܳܐ ܠܶܗ ܕܡܰܣܒܰܪ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܗܦܺܝܟ ܘܰܡܕܰܘܰܕ ܟܽܠܶܗ ܒܽܘܝܳܢܶܗ܆ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܗܰܘ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܡܡܰܠܶܠ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ܀

ܠܳܟ ܕܶܝܢ܆ ܐܳܘ ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܥܒܰܪܬܳܟ ܕܳܐܦ ܠܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ܇ ܘܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܰܣܒܪܰܬ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܪܳܕܝܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܟ܆ ܘܰܠܗܰܠ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܡܶܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܟ܆ ܘܰܠܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܬܰܣܶܩ ܒܰܚܫܰܚܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܟ ܠܕܰܪܓܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ܆ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܽܘܪܳܫܶܗ ܘܥܶܢܝܳܢܶܗ܆ ܥܒܰܪܬܳܟ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܬܶܕܰܥ ܕܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܬܫܰܐܶܠ܇ ܘܠܳܐ ܐܶܙܕܗܰܪܬ ܕܠܳܐ ܬܣܺܝܡ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܒܡܶܠܬܳܟ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܬܶܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܠܪ̈ܥܝܳܢܶܐ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܠܡܶܗܕܰܣ ܘܰܠܡܰܗܦܳܟܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܙܰܘܥܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܪܳܦܽܘܬܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܐܳܚܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܬܰܪܥܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܘܫܶܠܝܳܐ܆ ܘܡܰܦܢܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܠܓܰܘ ܐܰܬܪܗܽܘܢ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܚܽܘܫܳܒܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܦܳܗܶܐ ܘܗܳܡܶܣ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܥܽܘ̈ܩܳܒܶܐ ܕܪ̈ܳܙܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܐܚܽܘܕ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܢܰܦܢܶܝܘܗ̱ܝ ܨܶܝܕ ܫܶܬܩܳܐ ܕܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܫ̈ܟܳܚܳܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܪܳܐܙܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܢܰܗܺܝܪ ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܚܽܘܫܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ܆ ܗܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܡܩܰܒܠܳܢܶܗ ܘܚܰܙܳܝܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܰܝܢܰܘ ܓܶܝܪ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ ܐܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܡ̈ܫܰܠܡܳܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܠܰܡ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܘܢܶܬܬܰܠܡܕܽܘܢ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܘܗܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠ ܡܽܘ̈ܫܚܳܢ ܐܶܫܬܰܠܰܡ܆ ܕܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ܆ ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܕܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܕܚܰܝܠܗܽܘܢ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܫܬܰܠܰܡܘ܆ ܕܒܰܚܕܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܢܶܬܬܰܘܕܽܘܢ܀

 

 

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ܀