ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܡܳܢ̈ܝܳܐ

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܡܳܢ̈ܝܳܐ

 

ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܓܠܳܐ ܐܰܦܩܰܬ ܒܟܽܠ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܨܒܰܘ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܬܝܰܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܡܺܝܘ ܓܶܝܪ ܛܶܠܳܠܶـ̈ܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܠܓܽܘܫܡܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܘܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܣܳܡܘ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܒܳܗ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܕܡܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܠܗܽܘܢ܀

ܒܗܶܪܓܳܐ ܓܶܝܪ ܘܠܛܫܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܰܘܠܕܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܣܒܰܪܘ ܕܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܶܗ ܠܪܳܐܙܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܶܠܬܳܐ ܟܡܳܐ ܕܬܶܬܗܦܟ ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܘܫܳܡܰܥ ܠܳܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ ܐܶܫܟܰܚܘ ܘܶܐܚܰܕܘ ܡܶܢ ܕܽܘܪܳܫܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܪܳܐܙܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳ̈ܗܳܝܳܐ ܠܰܘ ܡܶܠܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳ̈ܗܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܒܡܶܠܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳ̈ܗܳܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܕܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕܥܒ̈ܕܶܐ ܢܶܪܗܛܽܘܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܠܘܰܥܕܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܒܩܰܕܡܳܐ ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܘܟܶܢ ܢܶܪܗܛܽܘܢ. ܘܰܠܘܳܬ ܡܰܢܽܘ ܐܶܙܺܠܝܢ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܺܐܙܽܠܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܶܗܛܗܽܘܢ ܣܪܺܝܩܳܐ ܘܡܰܪܕܺܝܬܗܽܘܢ ܣܦܺܝܩܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܚܫܚܘ܀

ܢܶܫܬܽܘܩ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܢܶܒܥܶܝܘܗ̱ܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܢܟܰܢܶܫ ܢܰܦܫܰܢ ܠܘܳܬ ܫܶܠܝܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗ̱ܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܫܪܳܪܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܶܗ ܡܶܬܩܪܶܐ ܘܡܶܬܗܰܓܶܐ. ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܕܡܶܬܗܰܓܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܪܳܐܙܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܬܗܰܓܶܐ ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܒܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܓܰܫܡ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܗ ܕܢܰܦܫܳܐ܀

ܘܰܐܝܟ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܶܬܬܰܚܕܺܝܢ ܘܡܶܬܩܪܶܝܢ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܪܳܙܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܡܶܬܬܚܶܕ ܘܡܶܬܪܓܶܫ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܒܰܣܡܺܝܢ ܠܢܰܦܫܳܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܬܰܝܢ ܠܥܽܘܩܳܒܳܐ ܘܰܒܥܳܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܒܥܺܝܘ ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܘܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܓܳܕܫܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܢܶܣܝܳܢܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܡܰܕܥܗܽܘܢ ܛܰܥܡܽܘܗ̱ܝ ܠܗܳܢܳܐ ܪܳܐܙܳܐ. ܘܰܐܪܓܶܫܘ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܫܰܐ ܗ̱ܘ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܟܰܕ ܒܥܰܘ ܕܢܶܠܒܟܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܛܦ ܒܓܰܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܘܢܰܝܬܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܕܰܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܘܳܐܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܦܪܰܚ. ܘܰܒܥܰܘ ܕܢܶܫܟܚܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܪܦܺܝܘ ܓܶܝܪ ܠܙܰܘܥܳܐ ܩܰܛܺܝܢܳܐ܆ ܘܰܨܒܰܘ ܕܢܶܐܚܕܽܘܢ ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܠܬܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܠܰܒܟܰܬ܆ ܠܶܗ ܠܚܽܘܫܳܒܳܐ ܐܰܘܒܕܽܘܗ̱ܝ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ ܡܶܬܟܬܶܒ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܡܛܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܬܪܰܥܘ ܣܝܳܓܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܥܰܠܘ ܠܓܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܗܳܐ ܡܳܝܫܺܝܢ ܐܶܣܬܳܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܐܰܝܟ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ. ܘܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܶܗ. ܘܟܰܕ ܒܰܐܬܪܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܪ̈ܳܐܙܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗܘܝܢ ܡܚܰܟ̈ܡܳܢܶܐ܀

ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܝܕܥܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܆ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܒܳܗ ܡܣܰܒܪܳܐ ܕܡܰܠܦܳܐ ܠܳܗ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܶܝܢ ܝܕܥܳܐ ܠܳܗ ܠܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ ܩܳܝܡܳܐ. ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܠܳܐ ܡܦܳܣܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܢܺܝܙܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܡܚܰܦܝܳܐ ܡܶܢܳܗ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܚܢܰܢ ܕܗܳܫܳܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܚܠܳܦ ܫܪܳܪܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ܆ ܠܰܘ ܚܰܝܠܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܡܶܠܬܰܢ ܠܩܳܪܽܘܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝܠܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܶܠܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܫܳܪ̈ܳܝܢ ܠܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܳܐ ܕܥܰܡ ܡܶܢܰܢ ܦܳܗܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ ܢܰܦܫܰܢ ܡܶܬܦܢܶܝܢܰܢ ܕܰܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܒܥܳܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܫܳܒܩܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܘܡܶܢܰܢ ܘܒܰܢ ܗܳܘܶܐ ܒܽܘܣܳܡܰܢ. ܒܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ܀

ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܡܰܪܓܶܫ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܰܢܡܰܠܶܠ. ܘܟܰܕ ܛܥܶܡ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܦܰܫܶܩ. ܘܟܰܕ ܝܳܠܶܦ ܒܶܠܥܳܕ ܚܙܳܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܐ܆ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܕܢܰܠܶܦ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܳܗ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܒܰܣܶܡ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܰܪܓܶܫ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܰܢܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܪܳܕܝܳܐ ܠܶܗ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܒܶܗ ܒܪܽܘܚ. ܘܡܳܐ ܕܰܐܫܬܰܕܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܗܰܢܺܝܝܳܐ ܕܚܰܠܝܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܰܢܝܽܘܬܶܗ ܡܰܪܓܶܫ ܐܳܦ ܒܰܡܫܰܕܪܳܢܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦܶܢ ܡܰܦܩܳܐ ܠܰܢ ܒܥܳܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܰܢ܆ ܘܰܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܳܐܬܝܳܢ ܠܰܫܪܳܝܳܐ ܫܳܓܫܳܢ ܒܰܢ ܠܚܽܘܫܳܒܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܘܳܬܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܠܰܐܬܪܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܥܰܠܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܠܰܐܬܪܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܀

ܢܰܘܣܶܦ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܘܢܶܒܥܶܐ.ܥܰܡܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܕܳܪܽܘܫܳܐ ܣܰܟܠܳܐ܇ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܣܓܺܝ ܪܗܶܛ ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܒܰܪ. ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܰܐܥܠܬܶܗ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܰܘܝܗ ܫܪܳܪܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܫܕܐ ܗܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬܰܢ. ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܬ ܠܰܡ ܕܬܶܛܠܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܬܚܶܝܬ ܡܰܘܬܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܩܳܥܶܝܬ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܐܰܗܦܶܟ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܺܝ ܡܶܠܬܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܫܪܳܝܳܐ ܕܰܒܥܳܬܶܗ. ܕܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܚܦܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܫܰܪܰܪ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܥܒܕܺܝܘܗ̱ܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ܀

ܘܟܰܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܺܝܠܝ ܐܶܡܰܪܬ܆ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܥܶܠܬܳܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܳܟ. ܕܰܚܠܳܦ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܨܒܰܝܬ ܕܰܬܢܰܟܪܶܐ ܡܶܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܰܥܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܛܠܰܡܢܰܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܶܐܠܳܐ ܥܰܡܳܗ ܐܳܦ ܠܡܰܘܬܳܐ ܛܳܠܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܟܳܦܰܪ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܟܳܦܰܪ ܐܳܦ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܡܰܘܬܳܐ܇ ܐܶܢ ܒܩܰܕܡܳܐ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ. ܡܰܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܰܘ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܓܳܕܶܫ ܠܰܡܪ̈ܰܟܒܶܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ܀

ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܩܳܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ ܡܩܰܒܠܳܢܺܝܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܒܩܰܕܡܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ. ܗܰܘ ܕܡܰܘܬܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܫܰܠܺܝܛ܆ ܘܟܶܢ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܒܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܰܘܺܝ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܕܗܳܕܶܐ ܦܐܝܳܐ ܘܠܳܚܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܰܬܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܡܺܝܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܘܺܝ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܩܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܕܶܚܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܡܰܟܪܶܙ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܩܶܢܛܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܘܳܠܺܝܬܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܒܶܗ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܙܶܕܩܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܺܐܝܬܝܳܐ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܘܰܕܠܳܐ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܦܓܰܪ܀

ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܰܟ ܠܳܐ ܡܶܬܠܰܒܟܳܢ. ܘܠܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܳܟ ܐܺܝܕܳܐ ܕܓܳܫܳܐ ܠܗܶܝܢ. ܒܳܗ ܗܳܟܺܝܠ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܐܣܒܰܪܬ ܕܰܬܚܰܘܝܰܢ ܕܛܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܳܗ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܬܓܠܺܝ ܫܪܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܕܰܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܫܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܒܰܕܶܩ. ܫܪܳܪܳܐ ܕܗܳܝ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܳܟ ܗܳܝ ܕܩܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܺܝܬ܆ ܬܰܫܰܪ ܠܳܟ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܗ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܗ̱ܘܺܝܬ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܶܐܡܰܠܠܶܗ ܒܡܰܘܬܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܣܳܐܶܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܬܚܶܝܬ ܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܗܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܒܰܛܶܠ ܠܳܗ ܐܳܦ ܠܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܝܺܕܰܥܬܳܟ ܥܶܒܕܰܬ. ܕܟܰܕ ܡܰܪܚܩܰܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܐܰܪܚܶܩܬܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܡܢܰܟܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܢܰܟܪܺܝܬܳܝܗ̱ܝ ܐܳܦ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬܝ. ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܥܡܰܕܬ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܺܝܬ. ܘܰܚܬܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܠܳܐ ܩܳܡ܀

ܫܰܦܺܝܪ ܠܰܢ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢܳܗ ܕܡܶܠܬܶܗ ܢܚܰܘܶܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ ܕܗܳܢܳܐ ܕܳܪܽܘܫܳܐ. ܢܶܚܙܶܐ ܡܰܢܽܘ ܟܦܰܪ ܒܳܗ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܨܶܝܕ ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܶܝܗ ܣܪܺܝܩܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ. ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ. ܕܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܡܰܕܬܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܒܶܫܬܽܘܢ. ܐܰܪܰܐ ܐܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܘܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܫܚܺܝܡܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ܆ ܗܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܠܳܒܶܫ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܥܦܺܝܦܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܳܗ ܠܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܒܶܫ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܶܐ ܕܥܰܬܺܝܩܽܘܬܶܗ ܥܦܺܝܦܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܶܠ ܠܗܽܘܢ. ܘܝܽܘܩܪܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܩܪܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܠܶܗ܀

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܘ ܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ. ܡܶܢܳܗ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܠܰܢ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܘܟܰܬܰܪ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܰܡܩܰܘܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܠܒܰܪ ܢܦܰܩ ܟܰܕ ܟܰܬܰܪ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪ̈ܶܐ ܕܟܰܣܝܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ. ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܠܓܰܘ ܥܳܐܠܺܝܢܰܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܟܰܕ ܡܩܰܘܶܝܢܰܢ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܓܰܠܝܽܘܬܰܢ܀

ܗܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܗܽܘ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܥܳܡܶܕ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܘܰܠܒܶܫ ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܘ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܣܰܟܠܽܘܬܳܟ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܡܰܪܬ ܓܶܝܪ܆ ܕܶܐܠܳܐ ܡܺܝܬ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܣܪܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܣܰܒܪܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ܀

ܘܶܐܢܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܺܝܬ ܘܩܳܡ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ܆ ܣܪܺܝܩ ܗ̱ܘ ܣܰܒܪܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܘܰܣܪܺܝܩܳܐ ܐܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܕܰܐܣܗܶܕܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܫܠܺܝܚܶܗ ܡܰܟܪܶܙ ܕܠܰܒܪܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ ܩܝܡܳܐ ܗܝ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ ܠܰܘܛܬܰܢ ܘܠܳܐ ܚܡܘ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܰܪܪܰܬ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܬ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܠܶܦܢܰܢ ܐܰܬܪܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܰܚܪܺܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܽܘܝܳܪܰܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܒܰܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܦܰܩܢܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܰܪܺܝܢܰܢ ܒܢܳܛܽܘܪ̈ܽܬܳܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ ܐܺܝܬܰܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܥܦܺܝܦܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ. ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܺܝܬ ܠܘܳܬܰܢ. ܐܶܢ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܳܡܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܀

ܕܠܰܘ ܕܶܝܢ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܡܳܕܰܢ. ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ. ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܡܰܕܘ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܥܡܰܕܘ܆ ܐܶܬܩܒܰܪܢ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܩܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܢܗܰܠܶܟ. ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܗܳܪܟܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܡܳܕܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܗܰܘ ܕܩܳܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܟܰܕ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ܆ ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܢܶܬܚܰܘܶܐ ܡܶܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܳܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܩܳܡ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܺܝܬ. ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܳܡ܀

ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܕܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܡ. ܒܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܒܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܗܳܢܳܐ ܐܳܡܪܰܬ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܺܝܬ ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܳܡ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܐܰܘ ܐܳܡܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܐܰܘ ܐܰܘܕܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܺܝܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܩܳܡ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܘ ܐܶܡܰܪ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ܆ ܘܰܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܡܺܝܬ܀

ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܦܶܢ ܒܰܚܕܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܡܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܡܡܰܠܠܺܢ ܠܶܗ ܠܚܰܫܳܐ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܡܰܠܦܺܝܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢܰܢ܀

ܘܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܡܰܕܬܽܘܢ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܒܶܫܬܽܘܢ. ܘܰܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܡܰܕܘ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܗ̱ܘ ܥܡܰܕܘ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܩܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܢܗܰܠܶܟ. ܕܰܠܡܳܐ ܫܡܰܥܬ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܰܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܣܰܟܠܽܘܬܳܟ ܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܰܩܽܘܒܠܳܗ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܰܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܩܺܝܡܳܢܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܕܰܬ ܠܶܗ. ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܒܶܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܨܳܒܶܝܬ ܕܰܬܚܰܘܝܰܢ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܬܚܪܶܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ܀

ܢܶܚܙܶܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܗܽܘ ܦܰܘܠܳܘܣ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܡܫܰܪܰܪ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܘܳܐܦ ܕܺܝܠܰܢ. ܐܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܡ ܡܶܬܟܪܶܙ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬ ܒܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܰܝܬ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܶܐܢ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܰܝܬ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡ. ܘܶܐܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܩܳܡ. ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܟܽܘܢ. ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܕܰܐܣܗܶܕܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܠܰܐ ܐܰܩܺܝܡ܀

ܐܰܪܰܐ ܐܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܩܳܡ ܒܳܛܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ. ܘܗܳܐ ܐܶܢ ܒܰܪܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ ܘܩܳܡ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܒܰܛܺܝܠܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܰܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܕܟܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܝ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܟܰܕܳܒܬܳܐ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܕܒܳܛܠܳܐ ܗܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܢܗܰܝܡܶܢ ܒܗܰܘ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܩܳܡ ܠܶܗ. ܘܶܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ܀

ܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܡܫܰܪܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܩܽܘܪ̈ܢܬܳܝܶܐ. ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܕܰܓܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܰܚܪܺܢܳܐ ܠܶܗ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܒܰܩܝܳܡܬܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܰܘ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܒܕܳܢܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܨܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܕܰܓܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܣܰܒܪܳܗ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ܀

ܘܶܐܬܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܢܫܰܪܪܳܗ ܠܗܽܘܢ. ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܗܰܘ ܕܩܳܡ ܘܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ. ܘܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ ܡܺܝܬ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܰܥܝܳܕܳܐ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܡܳܢ ܗܳܝ ܕܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܫܚܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܢܶܒܥܽܘܢܳܗ ܠܗܳܕܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܣܠܶܩܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܪܳܙܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܦܳܓܰܥ ܠܶܗ ܒܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܕܰܓܠܽܘܗ ܠܰܩܝܳܡܬܗܽܘܢ. ܘܠܰܘ ܠܗܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ ܟܝܢܳܐܺܝܬ. ܡܰܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܣܓܶܐ ܦܽܘܠܳܓܗܽܘܢ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܳܐܦܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܢ ܐܳܡܰܪ. ܐܶܢ ܠܰܡ ܠܰܟܝܳܢܳܟ ܠܳܐ ܚܳܙܶܝܬ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܟܰܕ ܡܰܦܪܶܓ ܒܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܰܬ ܕܒܰܛܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܓܶܝܪ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܫܶܪܫܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܕܒܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܰܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ. ܘܶܐܬܕܰܓܠܰܬ ܠܳܗ ܗܳܝ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܰܝܬ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܺܝܬ ܘܩܳܡ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܀

ܘܶܐܢ ܚܪܺܢܰܐ ܗܡܘ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܪܰܐ ܘܒܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ ܟܝܳܢܰܢ. ܘܗܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ. ܘܶܐܠܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܟܝܳܢܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܒܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ ܟܝܳܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܫܩܰܠ ܦܰܓܪܰܢ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܰܢ. ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢ ܗ̱ܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܟܬܺܝܒ ܕܡܺܝܬ ܘܩܳܡ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܺܝܬ ܘܩܳܡ. ܠܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢܝ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܡܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܟܝܳܢܝ. ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܀

ܘܶܐܢ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܶܗ܆ ܘܰܟܝܳܢܝ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܶܗ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܘܳܐܦ ܡܰܘܬܝ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܶܢܰܢ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܡܶܬܬܰܘܕܝܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܡܰܘܬܰܢ ܛܥܶܡ ܘܰܒܚܰܫܰܝ̈ܢ ܐܶܬܢܰܣܺܝ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܡܰܘܬܳܐ ܘܶܐܬܒܛܶܠܘ ܚܰܫ̈ܶܐ܀

ܣܺܝܡ ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܥܰܠ ܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܘܕܰܥ ܕܗܳܪܟܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܪܝܬܳܝܗ̱ܝ. ܕܒܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ ܟܝܳܢܰܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܘܶܐܙܕܰܗܪ ܘܠܳܐ ܬܶܬܢܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܥܝܳܕܳܐ. ܟܰܕ ܓܠܺܝܙ ܐܰܢ̱ܬ ܒܽܘܝܳܢܗܶܝܢ. ܕܠܳܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܺܝܬܰܝܟ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܚܳܟܡܰܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܦܰܐܝܳܢ ܠܳܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܦܰܐܝܳܢ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܢܶܫܬܐܠ ܡܶܢܰܢ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܰܡ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ. ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܳܐ. ܢܶܚܙܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܢܰܘ ܫܽܘܪܳܝܗܶܝܢ ܕܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܫܽܘܠܳܡܗܶܝܢ. ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܘܗܳܠܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܘܶܐܢ ܒܰܪ ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ܆ ܣܝܡܝܗ ܠܗܳܕܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܡܢ ܡܛܡܪܬ ܠܗܽܘܢ ܠܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ ܒܥܡܽܘܛܽܘܬܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ.܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܦܰܐܝܳܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܠܰܡ ܕܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܡܽܘܫܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܘܶܐܠܺܝܫܰܥ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܦܰܐܝܳܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܟܰܕ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܳܦ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܘܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒܗܽܘܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܦܰܐܝܳܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܰܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܡܶܟܺܝܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܚܢܰܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܠܰܟ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܣܟܽܘܪ ܦܽܘܡܳܟ ܘܠܳܐ ܬܓܰܕܶܦ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܗ ܠܳܐ ܡܶܬܙܺܝܥܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܡܶܬܥܕܶܠ ܒܺܝ ܥܰܠ ܕܐܡܪܬ ܕܰܗܘܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܦܰܓܪܳܐ ܢܣܰܒ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܣܬܒܳܪܽܘ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ܆ ܐܰܪܰܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܟ ܟܡܳܐ ܡܓܰܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܒܪܽܘܫܥܳܟ ܐܳܦ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܓܰܘܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܶܣܬܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܘܗܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܠܺܝ ܥܕܠ ܗ̱ܘܝܬ ܕܦܢܛܣܝܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܠܳܐ ܒܕܽܘܟ ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ ܡܶܢܝ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܣܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܶܕܶܡ ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܒܰܕ. ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܠܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܒܰܪܘ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܥܰܠ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܰܣܒܪܰܬ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܘܗܳܪܟܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܣܬܒܪܽܘ ܐܶܣܬܒܪܬ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܢܣܺܝܒܳܐ ܠܳܟ܆ ܘܗܳܕܶܐ ܣܳܦܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܚܽܘܝܳܒܳܟ܆ ܐܖܠܳܐ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܪܦܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ ܕܠܳܐ ܫܪܳܝܳܐ. ܡܶܠܬܳܐܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܠܢܶܣܛܽܘܪܺܝܳܣ ܘܰܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܣܰܟܠܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܰܬܚܰܠܶܦ ܐܳܦܶܢ ܪܽܘܟܳܒܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܬܺܝܕܰܥ. ܣܳܡܬ ܗܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ. ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܣܬܒܪܽܘ ܐܶܣܬܒܰܪ. ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܬܚܙܶܐ ܙܺܐܦܳܟ܀

ܕܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܶܝܢ ܚܫܰܚܬܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ. ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܚܰܘܺܝܢܰܢ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܕܰܓܳܠܳܬܗܽܘ̈ܢ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܫܰܪ̈ܺܝܪܳܬܗܽܘܢ. ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܟܰܝ ܝܽܘܬܪܳܢ ܡܰܣܓܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܰܓܳܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܐܰܡܪܳܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ. ܘܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܣܺܝܡܳܢ. ܘܶܐܢ ܡܕܰܓܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܕܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܥܰܡܶܗ ܡܕܰܓܶܠ ܠܳܗ ܐܳܦ ܠܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ. ܘܳܐܡܰܪ. ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܟܬܳܒܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ܀

ܫܰܕܰܪ ܠܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܐܶܡܰܪܬ ܗܳܕܶܐ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܣܰܒ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܫܪܳܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܕܰܥ ܕܠܰܘ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܦܳܪܶܫ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܩܰܒܶܠܬ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܩܰܒܶܠܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܳܟ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ. ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܕܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܣܬܒܪܽܘ ܐܶܣܬܒܪܬ. ܘܗܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܟܽܠܳܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܦܢܛܣܝܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ܀

ܐܰܪܰܐ ܡܰܢܽܘ ܣܳܡܳܗ ܠܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܬܽܘܒ ܐܰܟܬܶܒ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܘܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܟܰܕ ܢܚܶܬ ܒܳܗ ܒܬܰܫܥܺܝܬܶܗ. ܒܳܬܰܪ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܣܬܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܢܫܰܐܠܳܟ ܕܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܡܦܳܣܺܝ ܗ̱ܘܰܘ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶ ܐܰܒܳܐ. ܐܶܢ ܡܦܳܣܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܠܳܐ ܐܶܣܬܒܰܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܕܟܰܬܰܪ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܠܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܝܟܰܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܶܐܣܬܰܒܪܰܬ܀

ܠܡܶܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܟܽܠܢܳܫ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܐܳܦ ܓܰܒܪܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܳܫܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܦ ܢܰܓܳܪܳܐ ܘܒܰܪ ܢܰܓܳܪܳܐ ܩܪܰܐܽܘܗ̱ܝ. ܘܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ. ܘܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܰܪܳܫܳܐ. ܘܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܒܰܒܥܶܠܙܒܽܘܒ ܪܺܫܳܐ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ ܡܰܦܶܩ ܕܰܝ̈ܘܶܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕܒܰܪ ܚܰܡܫܺܝ̈ܢ ܫܢܺܝܢ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ܆ ܘܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܚܙܰܝܬ܆ ܘܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܣܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬ ܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܢܳܨܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܶܚܬܶܬ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܦܰܓܪܝ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܰܒܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܰܦܺܝܣ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܣܒܪܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܕܶܡ ܝܰܬܺܝܪ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܪܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܀

ܠܡܰܢܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܠܰܢ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܗܳܐ ܠܳܐ ܚܙܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ܆ ܗܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܠܦܰܢ. ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢ ܡܶܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܶܣܬܒܪܽܘ ܐܶܣܬܒܪ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܘܡܰܪ̈ܩܺܝܽܘܢܶܐ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܛܳܠܡܺܝܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܀

ܘܡܶܢ ܨܶܐܕܰܝܢ ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܢ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܣܒܰܪܘ. ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܡܶܣܬܒܪܽܘ ܐܶܣܬܒܰܪ. ܘܰܠܡܢ ܐܶܣܬܒܰܪ. ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܡܣܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܰܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܕܡܰܘܕܶܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܠܰܘ. ܒܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܡܰܪܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܒܰܦܓܰܪ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ ܠܥܶܠ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܕܰܒܦܶܚܡܶܗ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܰܠ ܓܰܠܝܽܘܬܶܗ ܕܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ.

ܘܬܽܘܒ ܡܰܪ̈ܩܺܝܽܘܢܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܠܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ. ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܦ ܡܶܢܳܢ ܪܡܝܢ ܒܺܐܝܕܰܥܬܳܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܐܰܡܠܟܬ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܠܰܝܬ ܠܳܗ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܶܠܬܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܒܫܰܢܝܽܘܬܳܐ ܡܰܠܶܠܬ. ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܡܶܫܟܚܳܢܶܝܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ. ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܗܳܝ ܕܰܐܓܶܢ ܒܰܢ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܕܰܥܡܰܪ ܠܰܡ ܒܗܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܢܣܰܒ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܕܡܶܣܬܒܪܽܘ ܐܶܣܬܒܰܪ. ܘܶܐܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܕܰܐܓܶܢ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܥܡܰܪ ܒܗܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܣܬܰܒܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܕܰܥܡܰܪ ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܡܰܪ܀

ܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܒܳܗ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܒܳܗ ܒܡܶܠܬܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܺܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܬܽܘܢ. ܐܶܡܰܪܬܽܘܢ ܕܶܐܣܬܰܒܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܕܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܕܶܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܠܳܗ ܥܶܠܬܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܬܶܐܚܽܘܕ ܒܳܗ. ܘܗܳܝ ܕܰܥܡܰܪ ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܡܰܪ ܐܺܝܬܶܝܗ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܫܚܺܝܡܳܐ. ܣܳܦܶܩ ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܓܽܘܚܟܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܟܽܘܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܣܳܬܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܒܳܢܶܝܢ܀

ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܕܡܰܠܦܳܐ ܠܰܢ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ܆ ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܕܡܣܟܠܳܐ ܠܰܢ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܰܕܕܰܘܺܝܕ܆ ܐܶܢ ܠܰܡ ܢܣܰܒ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܬܰܘܕܶܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܳܘ ܣܰܟܠܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܐܺܝܬܶܝܗ ܘܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܕܚܰܕ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܺܝܪܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܕܠܰܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܥܒܰܕܬ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܥܰܡܳܗ ܡܕܰܓܠܰܬ ܠܳܗ. ܘܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܘܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܳܟ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܘܠܰܝܬ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܪܺܝܪ. ܘܛܶܠܳܠܳܐ ܗ̱ܝ ܘܦܢܛܣܝܐ ܟܽܘܠܳܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܣܰܟܠܳܐ ܕܢܶܣܬܰܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܒܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܐܶܬܡܰܠܠܰܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܕܶܐܣܬܰܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܢܽܘܪܳܐ ܟܰܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܰܘ ܕܰܐܣܒܰܪܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܥܳܡܰܪ ܘܰܡܣܰܝܰܟ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܐܰܘ ܕܝܰܬܺܝܒ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܬܳܐ ܘܚܶܙܘܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܕܰܐܣܒܰܪ ܕܰܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܕܶܒ̈ܚܶܐ. ܘܡܪܝܚ ܒܥܶܛܪ̈ܶܐ ܕܣܘܬܐ. ܘܒܣܺܝܡ ܠܶܗ ܪܣܳܣܳܐ ܕܰܕܡܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܟܰ݊ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܣܬܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܫܰܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܡܶܣܬܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܙܘ̈ܝܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܶܡܘ ܐܺܝܠܶܦܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܚܰܙܳܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܺܐܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܺܝܠܶܦܘ. ܗܳܝ ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܣܰܝܟܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܥܶܠܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܘ ܕܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܐ ܐܰܘ ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ. ܐܰܘ ܕܢܶܣܬܰܒܰܪ ܡܠܶܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܬܘܳܬܳܐ܀

ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܪܳܩܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ ܐܰܬܪܳܐ ܠܗܳܕܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܕܶܐܣܬܰܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܗܶܝܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ. ܘܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܶܐܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܕܫܰܡܶܫ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܀

ܘܬܽܘܒ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܠܳܐ ܓܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܬܶܬܚܫܶܒ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܰܘ ܫܪܳܪܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝ ܡܳܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܢܚܶܬ ܒܳܗ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ ܘܰܬܡܺܝܗ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܳܐܙܳܐ. ܡܚܰܘܶܐ ܕܓܠܳܐ ܠܰܢ ܒܡܶܠܬܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܣܳܡ ܩܕܳܡܶܝܗ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܦܶܝܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܗܳܝ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܗܳܝ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ܆ ܘܗܳܝ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܣܩܳܢ ܘܡܶܬܗܰܝܡܢܳܢ܆ ܘܥܶܠܳܝܺܝܢ ܡܶܢ ܫܡܥܳܐ ܘܡܶܬܐܰܫܪ̈ܳܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܒܳܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܪ̈ܳܡܳܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܬܶܬܩܰܒܰܠ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܚܫܶܒ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܐܰܪܰܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܚܦܺܝܛ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܘܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܒܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܘܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܛܳܒ ܡܶܢ ܡܟܬܒܳܢ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܟܶܠ ܠܰܢ ܥܰܠ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܢܕܒܰܪ ܢܝܬܝܢ ܠܘܳܬ ܛܶܠܳܠܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܢܶܣܬܰܒܰܪ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܠܰܐܝܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܗܳܕܶܐ ܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܳܗ܆ ܘܠܳܐ ܥܰܒܕܽܘܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܦܰܪܢܣܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܩܕܝܡܝܽܘܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܠܳܐ ܡܣܰܝܟܽܘܬ ܟܝܳܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܕܥܳܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܠܰܡ ܕܰܐܚܒܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܥܰܡܶܗ ܕܫܡܥܳܐ ܡܶܬܕܰܓܠܳܐ ܠܳܗ. ܥܰܕ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܫܡܰܥ ܕܰܐܚܒܰܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ. ܫܶܡܥܶܬ ܠܺܝ ܥܰܡܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܣܬܒܳܪܽܘ ܐܶܣܬܒܰܪ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܐܚܶܒ ܠܳܐ ܐܰܚܶܒ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܣܬܒܳܪܽܘ ܐܶܣܬܒܰܪ ܕܰܐܚܶܒ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܥܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܓܠܝܳܐ ܠܶܗ ܠܚܽܘܒܳܐ ܡܶܬܕܰܓܠܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܚܽܘܒܳܐ ܡܶܬܟܰܕܰܒ ܠܶܗ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܠܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ. ܘܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܶܗ܆ ܠܳܐ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܳܗܘܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܰܟܘܳܬܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܫܶܬܐܶܣܬܳܐ ܕܟܽܘܠܳܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܫܶܬܐܶܣܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܠܰܘ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܘܳܐܦ ܟܽܠܶܗ ܒܶܢܝܳܢܳܐ

ܥܳܡ ܗܳܝ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܐܳܦ ܟܽܠܶܗ ܪܶܗܛܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܚܶܙ̈ܘܶܐ ܘܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܛܶܠܳܠܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܪܳܫܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܦܰܘܠܳܘܣ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܛܶܠܳܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܦܰܓܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܛܶܠܳܠܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܗܳܢܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܕܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ.

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܐܶܡܰܪ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܰܓܪܳܐ. ܕܗܳܐ ܠܰܝܬ ܕܰܡܚܺܝܠ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܡܶܬܚܰܒܠܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܠܳܐ ܚܙܺܝ ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܠܘܳܬܝ ܘܰܠܘܳܬܳܟ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܟܝܳܢܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܰܓܪܳܐ ܫܪܳܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ ܠܶܗ. ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܪܳܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܘܰܕܠܳܐ ܙܰܘܥܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܘܪܶܕܝܳܐ ܕܡܶܢ ܪܶܓܬܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܡܺܐܡܰܪ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܗ ܘܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܶܝܗ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܛܶܟܣܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܰܢܨܽܘܪ ܘܰܢܕܰܡܶܐ ܒܚܽܘܫܳܒܶܗ ܪܳܐܙܳܗ ܕܗܳܝ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܘܰܐܝܟ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ ܕܰܢܕܰܡܶܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܝܰܠܕ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܕܰܢܕܰܡܶܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܕܥܽܘܠܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܒܪܶܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܰܘܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܘܢܰܫܰܪ ܬܽܘܒ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܠܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܚܙܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܚܒܳܠܳܐ܀

ܐܶܫܬܰܐܠ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܰܐܚܽܘܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܒܥܰܝܢܳܐ ܕܗܳܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ ܚܽܘܪ ܒܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܗܳܘܝܳܢ ܠܳܟ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ. ܬܶܡܗܶܬ ܒܳܟ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܳܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܝ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. ܥܰܠ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ. ܘܶܐܣܬܰܒܪܰܬ ܠܺܝ ܕܰܒܫܶܢܬܳܐ ܡܛܰܒܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬ ܕܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܐܶܬܐܶܡܰܪܘ. ܘܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܗܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܣܝܳܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ܀

ܐܰܪܰܐ ܐܶܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܳܐ ܦܫܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܕܰܐܟܬܶܒܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܟܬܒܽܘܢ ܚܠܳܦ ܗܳܕܶܐ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܟܬܰܒܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܥܰܘ ܒܳܬܰܪ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܐܶܬܰܘ ܠܳܐ ܡܬܰܪܨܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܛܥܰܘ ܘܠܳܐ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܢܦܰܩܘ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܕܶܝܢ ܕܰܐܘܓܰܪܬ ܢܰܦܫܳܟ ܠܓܳܕܽܘ̈ܦܶܐ ܘܚܰܒܶܠܬ ܪܶܥܝܳܢܳܟ ܒܗܶܪ̈ܓܳܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܢ. ܘܶܐܬܦܫܶܩ ܠܳܟ ܕܬܺܐܡܰܪ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܐܰܝܕܳܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܡܰܝܬܶܐ. ܘܒܳܗ ܡܚܰܘܶܐ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܣܬܒܳܪܽܘ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ. ܒܗܳܕܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܩܰܝܶܡ ܠܗܳܝ ܕܶܐܣܬܰܒܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܟܽܠܳܗ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܐ. ܕܡܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܐܘ ܛܥܝܳܐ܆ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܗܳܝ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡ ܕܰܢܣܰܒ ܐܶܡܰܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ܀

ܡܗܰܝܡܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܒܰܐܝܢܳܐ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܦܰܩܶܕܬ ܠܰܢ ܐܳܘ ܕܳܪܽܘܫܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܒܗܰܘ ܛܶܟܣܳܐ ܕܦܰܫܶܩܬ ܠܰܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܗܰܘ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ ܕܡܰܫܚܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ܇ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܟܰܕ ܥܳܒܶܕ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܗܳܝ ܕܦܰܫܶܩܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܰܦܪܰܫ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܒܶܗ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܐܡܰܪܘ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܪܘ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܦܰܩܶܕܬ ܠܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ܀

ܚܢܰܢ ܕܶܢ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܐ ܫܳܠܡܺܝܢܰܢ ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܡܰܚܪܡܺܝܢܰܢ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܠܗܳܝ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܪܰܫܺܝܥܽܘܬܳܟ ܟܬܰܒܬ. ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ ܒܳܗ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܣܳܡܘ ܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܡܢ. ܘܶܐܢ ܩܪܶܐ ܠܳܟ ܐܰܘ ܫܡܺܝܥ ܠܳܟ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܚܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ. ܘܒܐܪ̈ܡܳܝܳܐ ܘܰܒܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܕܠܝ̈ܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܛܳܪܶܝܢ ܒܬܐܪܬܗܘܢ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܫܬܰܐܰܠܘ ܡܶܢܳܗ ܫܰܒܪܳܐܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ ܠܗܪ̈ܛܝܩܐ.

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܟܽܠ ܕܡܰܘܕܶܐ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܥܰܡܶܗ ܘܳܐܦ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܡܰܥܶܠ ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܒܰܪܬ܆ ܐܰܘ ܥܰܡ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܚܽܘܒܳܠܳܐ. ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܓܶܝܪ ܘܚܽܘܒܳܠܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܰܕܚܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܨܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܫܳܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܟܺܐܒܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܒܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܥܶܠܳܝܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܀

ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܡܰܙܓܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܙܰܘܥܳܗ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܳܒܶܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡܰܙܓܰܬ ܒܩܳܠܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܘܠܳܐ ܡܪܰܟܒܽܘܬܶܗ ܕܩܳܠܳܐ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܶܐܬܚܰܠܛܰܬ ܒܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ ܪܽܘܟܳܒܳܐ. ܡܙܺܝܓܳܐ ܬܽܘܒ ܢܰܦܫܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ. ܘܦܰܓܪܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ. ܟܰܕ ܢܳܦܩܳܐ ܡܙܺܝܓܽܘܬܳܗ ܕܢܰܦܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܶܢ̈ܶܐ ܕܣܰܥܪܳܐ. ܘܰܥܕܳܡܳܐ ܠܚܡ̈ܛܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܩܳܕܚܺܝ̈ܢ ܒܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܕܛܶܦܪ̈ܶܐ܀

ܘܥܳܐܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܙܺܝܓܽܘܬܳܐ ܕܰܡܪܰܟܒܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܛܺܝ̈ܢܳܬܶܗ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪ̈ܶܬܡܶܐ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܰܪ̈ܦܳܦܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܐܰܘ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐܰܘ ܡܰܕܥܳܐ ܐܰܘ ܗܰܘܢܳܐ ܐܰܘ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܙܺܝܓ ܒܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܒܶܗ ܘܡܶܢܶܗ ܘܥܰܡܶܗ ܡܶܬܙܺܥܺܝܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܡܬܩܢܝܢ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܠܳܐ ܟܝܳܢܳܗ ܕܢܰܦܫܳܐ ܐܳܒܶܕ. ܘܠܳܐ ܡܪܰܟܒܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܐܰܘ ܡܶܬܒܰܕܪܳܐ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܗ ܕܢܰܦܫܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܟܽܠ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܘܟܽܠ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܶܬܡܙܶܓ ܐܳܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܫܳܠܚܳܐ ܠܶܗ ܘܒܰܙܒܰܢ ܠܳܒܫܳܐ ܠܶܗ ܘܠܰܝܬ ܒܳܗ ܚܰܫܳܐ ܘܒܽܘܠܒܳܠܳܐ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܡܙܺܝܓܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܳܒܕܺܝܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܡܶܬܡܰܙܓܺܝܢ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܦܰܪܫܳܐ ܡܙܺܝܓܳܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܡܶܫܟܰܚ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܥܰܝܢܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܡܡܰܙܓܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܕܰܒܠܺܝܠ ܘܰܡܚܰܒܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܠܽܘ ܐܶܬܒܰܠܒܰܠܘ ܘܶܐܬܚܰܒܰܠ ܒܰܡܙܺܝܓܽܘܬܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܚܳܙܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܒܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܚܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܚܙܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܡܶܬܡܰܙܓܳܐ ܐܳܦ ܢܽܘܪܳܐ ܒܕܰܗܒܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܡܙܺܝܓܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܠܽܘ ܐܶܬܚܰܒܰܠ. ܠܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܡܰܘܩܕܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܘ ܡܰܢܗܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܙܺܝܓܳܐ ܒܕܰܗܒܳܐ ܐܰܘ ܒܦܰܪܙܠܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܦܰܪܙܠܳܐ ܐܰܘ ܕܰܗܒܳܐ ܡܶܬܓܫܶܫ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܡܙܺܝܓܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܚܽܘܒܳܠܳܐ܀

ܡܙܺܓܺܝܢ ܒܳܗ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ ܒܢܰܦܫܳܐ. ܘܳܐܢ ܡܓܰܘܰܝ ܡܶܢ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܰܢ ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܙܳܓܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܒܠܺܝܠܺܝܢ ܒܳܗ. ܘܠܳܐ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܗ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܗ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܘܡܶܫܬܪܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܩܳܝܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܽܘܬܳܗ. ܘܠܳܐ ܡܦܰܠܗܕܳܐ ܪܦܬܳܐ ܒܳܗ ܡܶܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܟܰܕ ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܟܽܠܳܗ. ܘܰܚܠܺܝܛܳܐ ܟܽܠܳܗ ܒܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܚܰܒܠܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܒܰܠܒܠܺܝܢ. ܥܰܡ ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܒܰܟ̈ܝܳܢܶܐ. ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܢ ܠܰܢ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܠܳܐ܀

ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ ܬܽܘܒ ܓܶܝܪ ܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܢܩܺܝܦ ܠܗܽܘܢ. ܚܰܫܳܐ ܘܚܽܘܒܳܠܳܐ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܠܰܘ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܡܶܬܡܰܙܓܺܝܢ ܓܶܝܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܡܙܺܝܓܽܘܬܳܐ ܕܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܘܚܽܘܒܳܠܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܛܰܥܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܗܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܚܰܪܺܝܦܽܘܬܶܗ ܘܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܚܰܡܪܳܐ ܡܶܬܛܰܥܡܳܐ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܒܓܰܘ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܡܟܰܬܪܺܝܢ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܰܒܠܺܝܢ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܚܰܕ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܫܪܝܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢ̈ܗܽܘܢ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܣܬܒܰܪ ܚܰܡܪܳܐ ܕܥܒܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܓܒܰܝ̈ܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܐܳܦ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܪܝܽܘܬܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܛܪܳܐ ܗܝ ܒܡܽܘܙܳܓܗܽܘܢ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܡܶܬܡܰܙܓܳܢ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܚܰܡܪܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܡܶܫܚܳܐ ܒܕܶܒܫܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܕܶܒܫܳܐ ܒܐܦܣܢܬܺܝܢ. ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ܀

ܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܙܺܝܓܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܰܝܢ ܗܰܝ ܕܰܢܣܰܒܢܰܢ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܬܽܘܒ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܡܙܺܝܓ ܒܰܢ ܠܰܐ ܡܶܬܐܰܡܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܡܶܬܡܰܙܓܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ. ܘܳܐܦ ܚܰܝܠܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ܆ ܡܶܬܡܰܙܓܳܐ ܐܳܦ ܡܶܫܚܳܐ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܡܶܬܡܙܶܓ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܬܡܰܙܓܳܐ ܐܳܦ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܕܺܝܗܺܝܒܳܐ ܠܶܗ ܒܪܽܘܚܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܡܶܬܡܙܶܓ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܡܶܬܡܙܶܓ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܒܰܫܚܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ. ܐܶܬܡܰܙܰܓ ܐܳܦ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗ̱ܝ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܕܦܶܛܪܽܘܣ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܘܚܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܠܡܶܢܗܽܘܢ ܢܩܺܝܦ ܚܰܫܳܐ ܒܰܡܙܺܝܓܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܠܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܕܢܩܺܝܦ ܚܰܫܳܐ ܠܡܽܘܙܳܓܶܗ܆ ܠܰܘ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܫܒܰܩܬ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܒܨܰܝܬ ܡܽܘ̈ܙܳܓܗܶܝܢ܆ ܘܰܣܠܶܩܬ ܕܬܶܒܨܶܐ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܣܒܝܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ܆ ܐܰܝܟܰܘ ܦܶܗܝܳܟ ܕܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܘܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢ ܒܗܽܘܢ ܗܳܪܶܓ ܗ̱ܘܰܝܬ܀

ܘܶܐܢ ܪܳܙܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܺܠܶܦܬ܆ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܥܗܕܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܟܬܳܒܳܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܩܪܝܰܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܶܬܪܒܝܬ܆ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܬܶܕܰܥ܆ ܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܕܠܳܐ ܡܢܚ ܗ̱ܘܝܬ ܕܢܰܣܶܩ ܫܶܡܫܳܐ ܒܶܠܥܳܕܝ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܟܽܠܳܗ ܕܪܽܘܫܥܳܐ ܡܬܰܚܬ ܢܰܦܫܳܟ ܕܰܒܕܽܘܟܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܕܰܒܰܪ ܠܰܟ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܳܝܬܳܐ ܕܚܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ ܘܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܓܚܰܟ ܥܠܰܝܟ ܘܰܢܒܰܙܰܚ ܒܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܣܰܟܠܬܳܐ܀

ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ. ܕܳܐܦ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܡܶܕܶܡ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܡܶܬܡܰܙܰܓ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܰܠܒܰܠ܆ ܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܘ ܠܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܡܙܺܝܓܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܥܰܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܠܬܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ. ܘܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܡܩܝܡܳܐ ܫܰܪܒܰܢ܆ ܝܳܗܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ܀

ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܦܝܳܣܳܐ ܐܰܘ ܕܺܐܝܬ ܒܥܳܠܡܳܐ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܕܣܳܦܩܳܢ. ܕܢܰܠܶܦ ܥܰܠ ܗܰܘ ܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܟܰܕ ܠܳܐ ܬܶܫܬܟܰܚ ܠܰܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܫܳܘܝܳܐ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܫܪܳܪܶܗ ܕܗܰܘ ܡܰܘܠܳܕܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܦܝܳܣܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܢܳܣܒܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܀

ܨܰܥܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܦܝܳܣ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܗ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܕܰܬܗܰܝܡܶܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܬܗܰܝܡܶܢ ܠܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܡܟܰܢܫܳܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܳܗ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܙܦܠܢ ܘܰܐܝܟ ܙܦܠܢ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܗܳܝ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܬܦܺܝܣܳܗ. ܒܳܥܝܳܐ ܠܳܗ ܦܝܳܣ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ. ܓܽܘܚܟܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܠܙܠܝܩܳܐ ܘܠܐܣܦܪܳܐ. ܘܠܙܗܪܳܐ ܘܰܠܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ܇ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܦܝܳܣܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܰܟܘܳܬܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܓܽܘܚܟܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܓܽܘܚܟܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܪܽܘܫܥܳܐ ܘܓܽܘܕܳܦܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܶܐܬܡܰܙܰܓ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܀

ܘܟܰܕ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܫܪܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܡܶܬܦܢܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܢܶܒܥܶܐ ܦܝܳܣܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܺܝܛܳܢ ܘܰܫܚܺܝܡܳܢ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܠܥܰܝܢܳܐ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܩܳܠܳܐ ܠܚܽܘܫܳܒܳܐ ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ. ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܒܟܶܐ ܥܠܰܝܢ܆ ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢܰܢ. ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܠܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܛܳܒ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܪܰܐ ܠܰܘ ܓܽܘܚܟܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܢܰܫܰܪ܆ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܕܰܓܶܠ. ܚܫܽܘܒ ܠܳܟ ܕܠܰܝܬ ܦܝܳܣܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܦܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܩܳܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܢܦܺܝܣܳܢ. ܐܰܘ ܥܰܒܕܶܗ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܘܢܰܫܪܶܗ. ܢܰܘܕܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܚܰܫܶܗ ܘܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟܺܐܒܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܡܰܙܰܓ ܘܠܳܐ ܐܶܬܒܰܠܒܰܠ ܘܶܐܬܚܰܠܰܛ ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠ.

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܠܳܐ ܚܟܡܬ ܥܝܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܕܰܡܥܳܕܶܝܢ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܕܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܙܰܒܢܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܗܽܘ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܡܛܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܗܰܘ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܒܕܶܗ܀

ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܥܝܳܕܳܐ ܠܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܡܡܰܠܠܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܘܠܳܐ ܕܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܚܠܳܦ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܺܐܝܬ ܥܝܳܕܳܐ ܠܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܆ ܠܰܘ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܳܗ. ܐܶܠܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܘܰܠܦܽܘܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡ̈ܰܬܠܶܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܦ̈ܶܠܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܐܝܕܳܐ܀

ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܢ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܪܡܽܘܢ ܪܗܒܬܳܐ ܒܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܒܝܰܕ ܡܶܬܺܝܬܳܐ ܚܰܪܺܝܦܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܗܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܩܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܚܺܝܠܳܐ ܘܬܰܚܽܘܒܳܐ. ܨܳܝܪܺܝܢ ܠܶܥ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܒܡܶܕܶܡ. ܕܪܰܒ ܘܚܰܝܠܬܳܢ ܘܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢܶܗ. ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܒܥܳܐ ܓܶܝܪ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܥܰܠ ܚܰܪܺܝܦܽܘܬ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܕܬܰܪܡܶܐ ܪܗܒܬܳܐ ܒܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܫܩܰܠ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܢܰܘܪܶܒ ܡܶܠܶܗ ܡܶܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܕܫܒܝ̈ܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܡܶܢ ܢܶܫܪ̈ܶܐ ܪܟܫܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܓܺܝܓܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܰܠܥܳܠܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܪܰܘܒܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܕܩܳܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܝܰܡܳܐ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ. ܘܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܬܟܺܝܠܳܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܩܶܢܛܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܠܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܥܰܠ ܪ̈ܰܟܫܶܐ ܪ̈ܟܺܝܒܺܝܢ ܘܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܐܰܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܥܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܚܦܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܕܠܰܝܬ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܡܰܐܝܢܽܘܬܳܐ ܘܒܣܝܢܳܐ܆ ܘܰܕܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܚܰܦܛܺܝܢ܆ ܐܳܦ ܒܶܠܥܳܕ ܪ̈ܺܫܳܢܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܡܰܪ ܕܠܳܐ ܢܢܽܘܡܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܕܡܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܫܪܽܘܢ ܐܶܣܰܪ ܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬܦܰܣܩܳܢ ܥܶܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܫܠܝܳܐ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܓܶܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܢܺܝ̈ܢܺܝܢ. ܘܩܶܫ̈ܬܳܬܗܽܘܢ ܡܠܝܢ. ܘܬܦܘܒ ܟܰܕ ܡܰܘܪܶܒ ܐܳܦ ܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܟܳܒܗܽܘܢ ܘܰܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܒܰܐܽܘ̈ܢܶܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܗܽܘܢ ܚܰܪܺܝܦܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܦܪ̈ܣܳܬܳܐ ܕܪ̈ܰܟܫܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܛܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬܚܰܫ̈ܒܳܢ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܩܳܠܳܐ ܕܗܠܟܬܗܽܘܢ ܡܫܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܥܝܳܕܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܩܳܠܳܐ ܒܗܠܟܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܪ̈ܺܫܰܝ ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܡܥܳܕܶܝܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܳܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܰܪܡܽܘܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܒܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܡܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܡܶܕܶܡ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܐ܆ ܨܳܐܰܪ ܠܶܗ ܒܡܰܬܠܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܕܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܦܶܪܕܬܳܐ ܕܚܰܪܕܠܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܰܚܡܺܝܪܳܐ ܕܫܶܩܠܰܬ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܛܶܡܪܰܬ ܒܰܬܠܳܬ ܣܐܝ̈ܢ ܕܩܰܡܚܳܐ. ܘܕܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܕܢܶܦܠܰܬ ܒܝܰܡܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܘܠܳܐ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܚܰܝܠܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܘ ܕܰܢܥܺܝܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܥܳܬܳܐ ܡܪܰܟܶܒ ܠܳܗ ܒܦܶܠܶܐܬܳܐ ܘܗܳܟܘܳܬ ܡܡܰܠܶܠ ܠܶܗ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܕܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܙܰܪܥܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܙܪܰܥ ܓܰܒܪܳܐ ܒܰܩܪܺܝܬܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ. ܕܰܡܕܰܟܶܝܢ ܒܰܪܶܗ ܕܟܳܣܳܐ ܘܰܕܦܺܝܢܟܳܐ. ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ ܥܰܠ ܝܰܕ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܢܦܰܠ ܒܶܝܬ ܟܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܘܪܰܒܽܘܬ ܟܺܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܠܳܗ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܡܰܬܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡܪܰܟܶܒ ܠܳܗ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܕܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܡܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܥܰܠ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ ܕܓܒܝܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܫܘܝܽܘܬ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܐܶܣܟܺܡܳܐ. ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܠܶܦ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܕܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܒܨܰܦܪܳܐ ܕܢܶܐܓܽܘܪ ܦܳܥ̈ܠܶܐ ܠܟܰܪܡܶܗ܀

ܘܬܽܘܒ ܡܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܟܬܳܒܳܐ ܥܰܠ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ ܡܰܒܐܶܫ ܘܡܰܘܒܶܕ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܐܰܪܝܳܐ ܡܬܠ ܠܳܗ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ܆ ܕܪܰܒܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܓܶܪ̈ܶܝܗ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܪܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܨܳܒܶܐ ܕܡܶܢ ܕܺܝܠܰܢ ܢܡܰܠܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܘ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܢܰܢ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܢܶܫܬܰܘܕܰܥ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܡܰܠܶܠ. ܘܰܐܝܟ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܟܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܶܐ ܡܡܰܠܶܠ܀

ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܰܠܦܰܢ ܟܬܳܒܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܕܢܳܐ ܡܟܰܢܶܐ ܠܶܗ. ܘܠܚܙܝܶܗ ܬܽܘܒ ܥܰܝܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܘܰܠܓܶܠܝܳܢܶܗ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܐܳܡܰܪ. ܘܰܠܩܰܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܥܰܠ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܠܳܗ. ܘܡܳܐ ܕܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܡܠܟܳܐ ܘܫܢܘܫܒܳܐ ܐܳܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܠܥܰܙܺܝܙܽܘܬܶܗ ܚܶܡܬܳܐ ܡܟܰܢܶܐ ܠܳܗ. ܘܰܠܚܶܡܬܶܗ ܬܶܢܳܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܳܗ. ܘܰܠܗܰܢܺܝܽܘܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܛܳܒ̈ܬܳܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܐܪܺܝܚ ܪܺܝܚܳܐ ܕܣܘܬܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܠܳܗ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܟܦܶܢ ܠܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܝܢ ܒܰܬܒܰܥܬܳܐ ܕܕܶܒ̈ܚܶܐ ܓܳܠܶܐ ܠܳܗ. ܘܗܳܝ ܕܡܶܬܥܺܝܩ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ܆ ܒܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܒܪܝܬܰܢ ܡܒܰܕܶܩ ܠܳܗ. ܘܗܳܝ ܕܰܒܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܘܥܽܘܩܳܒܳܐ ܒܳܨܶܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܰܠܶܦ ܠܳܗ܀

ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܟܰܕ ܠܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܢܺܝܫܳܐ ܘܚܰܘܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ. ܘܥܶܠܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܚܫܺܝܒܳܢ ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܟܣܝܢ. ܘܰܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܓܠܝܢ. ܐܰܘ ܕܢܰܕܚܶܠ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܫܡܥܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ. ܐܰܘ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܢܶܗܘܝܳܢ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܨܽܘܪܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܒܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܰܢܚܰܦܽܘܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܒܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܐܰܘ ܕܰܢܒܰܕܩܽܘܢ ܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܒܡ̈ܰܬܠܶܐ ܕܡܶܬܪܰܟܒܺܝܢ. ܐܰܘ ܕܢܰܪܡܽܘܢ ܚܦܝܬܘܬܳܐ ܒܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܕܢܰܬܘܗܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܫܡܥܳܐ ܕܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܕܠܳܐ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܗ̱ܝ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ. ܒܥܽܘܩܳܒܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܟܬܒܳܐ ܥܰܠ ܐܳܠܳܗܳܐ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܫܪܳܪܗ ܕܰܨܒܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܐ. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܝܳܕܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܡܶܕܶܡ ܚܠܳܦ ܡܶܕܶܡ.

ܡܳܢܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܥܝܳܕܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܕܶܐܡܪܰܬ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܟ ܕܠܳܐ ܚܟܡܢܳܝܗ̱ܝ ܕܰܡܥܳܕ ܠܰܡ ܕܢܺܐܡܰܪ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܦܳܣܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܥܝܳܕܳܐ ܠܰܟܬܳܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܰܢܣܰܒ ܐܳܡܰܪ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܳܗ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܳܐ ܠܰܡ ܟܬܺܝܒ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܙܰܒܢܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܗܽܘ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥܢܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܶܣܬܰܟܠܺܝܗ ܠܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܣܰܒ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܠܳܐ ܒܳܥܝܳܐ ܠܺܝ ܦܽܘܫܳܩܳܐ. ܗܽܘ ܩܶܪܝܳܢܳܗ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܽܘܫܳܩܳܗ܀

ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܣܰܒ ܠܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܣܬܰܟܰܠ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܠܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬܳܐ ܚܰܘܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܠܰܡ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܒܶܣܪܳܐ܀

ܐܶܫܰܐܠܳܟ ܡܳܕܶܝܢ ܕܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܢܰܣܒܳܗ. ܕܢܩܒܥܳܗ ܠܰܡ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܘܢܶܫܪܺܝܗ ܘܰܢܒܰܛܠܺܝܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܘܒܶܕ ܘܢܒܰܛܶܠ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܛܠܩ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ. ܢܶܥܒܕܺܝܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܘܢܰܘܒܕܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܐܶܢ ܗܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܢܒܰܛܠܺܝܗ ܘܰܫܩܰܠ ܒܶܣܪܳܐ ܕܢܰܘܒܕܺܝܘܗ̱ܝ܀

ܐܶܠܳܐ ܛܳܟ ܐܳܡܰܪ ܕܰܠܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܣܺܝܡܳܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܫܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ ܠܗܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܟܝܳܢܶܗ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝ ܠܒܽܘܛܳܠܳܗ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܐܰܝܬܝܽܘܗ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܦ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܠܰܘܛܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ܀

ܙܳܕܶܩ ܓܶܝܪ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܳܢܰܘ ܣܽܘܟܳܠܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܬܢܰܗܰܪ ܪܶܥܝܳܢܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ܇ ܟܬܳܒܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܠܰܘܛܬܳܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܐܶܣ̈ܟܺܡܺܢ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܗܶܝ ܕܡܶܬܓܠܶܙ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܺܝܢ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܡܶܬܬܠܺܝܛ ܒܡܶܠܬܳܐ.

ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܒܡܶܠܬܳܐ ܢܶܬܠܺܝܛ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܠܺܝܛ ܗ̱ܘ ܓܽܒܪܳܐ ܕܢܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܢܶܥܒܶܕ ܒܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܪܳܥܶܗ. ܘܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܠܶܒܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܕܢܶܬܶܒ ܦܶܠܓܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܓܪܙܝܡ. ܘܦܶܠܓܶܗ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܓܒܠ. ܘܰܢܒܰܪܟܽܘܢ ܘܢܠܽܘܛܽܘܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܬܽܘܒ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܠܰܘ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܥܒ̈ܕܶܐ. ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܐ̱ܢܳܫ ܒܡܶܠܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܡܶܬܒܰܪܟ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܒܽܘܪܟܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܠܺܝܛ ܐܳܦ ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܡܶܫܬܕܶܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܡܶܬܬܠܺܝܛ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ ܚܠܳܦ ܚܛܺܝܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܠܺܝܛ ܗ̱ܘ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܠܺܝܛ ܗ̱ܘ ܟܽܘܠ ܡܰܢ ܕܡܶܬܬܠܶܐ ܒܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܟܽܘܠ ܡܰܢ ܕܰܡܓܰܕܶܦ ܥܳܠ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܒܽܘܬ ܦܰܓܪܶܗ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܥܒܰܕ ܝܶܫܽܘܥ ܠܚܰܡ̈ܫܳܐ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܐܡܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܬܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܰܒܡܰܥܪ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܐܰܚܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܟܫܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝܰܓܪܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܰܘܛܬܳܐ ܡܳܐ ܕܚܳܛܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܘܡܶܬܠܺܝܛ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܳܛܶܐ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܗܳܝ ܠܰܘܛܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܣ̈ܟܺܡܺܢ ܐܺܝܬ ܠܳܗ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ܀

ܘܠܰܚܕܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܡܶܫܩܰܠ ܫܰܩܠܳܗ ܡܳܪܰܢ. ܒܰܐܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܗܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܥܰܠ ܠܰܘܛܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܗܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܗܽܘ ܢܳܣܶܒ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ. ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܢܶܛܥܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦܓܰܥ ܒܶܗ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܘܠܰܢ܆ ܘܬܽܘܒ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ. ܕܫܰܩܠܳܗ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܳܐ ܘܩܰܒܥܳܗ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ. ܠܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܡܶܣܰܒ ܢܰܣܒܳܗ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܒܳܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܗܳܕܶܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ ܠܬܰܡܳܢ ܡܶܫܬܰܕܪܳܐ. ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܳܦ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܒ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܕܰܢܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܺܝܬܰܢ. ܫܰܩܠܳܗ ܡܶܢܰܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ. ܘܩܰܒܥܳܗ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܣܪܳܗ ܘܦܰܟܪܳܗ ܕܠܳܐ ܬܶܪܗܰܛ ܘܬܶܬܝܰܒܰܠ ܒܓܶܢܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܙܰܕܩܰܢ. ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܢܰܢ ܚܠܳܦ ܚܛܺܝܬܳܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܩܰܒܠܶܗ ܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܫܰܩܠܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܠܰܘ ܚܰܘܒܬܳܐ ܐܶܬܦܰܪܥܰܬ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܚܰܘܺܝ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܩܰܒܶܠ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ ܗܰܘ ܕܠܰܢ ܡܶܬܚܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܚܠܳܦ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܦܰܪܥܳܗ ܠܚܰܘܒܬܳܐ. ܘܚܰܪܪܰܢ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ܀

ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܶܠܽܘ ܚܰܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܩܰܝܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܚܣܪܽܘܢܢ ܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܰܘܒܬܳܐ ܕܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܗܽܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܠܽܘ ܩܰܝܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܬܳܒܰܥ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܚܣܰܪ ܠܰܢ ܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܳܪܰܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܥܒܰܕ. ܕܰܦܪܰܥ ܚܰܘܒܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܳܐ. ܕܰܢܙܰܕܶܩ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܕܫܰܢܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܩܰܛܠܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܕܰܢܚܰܪܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܪܰܟܶܢ. ܡܬܰܒ ܓܶܝܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܰܢܽܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܰܟܶܣ ܠܺܝ ܥܰܠ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܘܕܰܥ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܙܰܘܥܳܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܒܳܕܳܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܠܰܘ ܠܒܽܘܛܳܠܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܶܗ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܀

ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܪܳܗܶܛ ܒܰܒܥܳܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܺܝܢ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܫܰܡܶܫ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܥܩܽܘܪ ܡܶܢܶܗ ܒܝܰܕ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܰܒܝܰܕ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܝܰܕ ܩܰܫܝܽܘܬܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܙܰܘܥܶܝ̈ܗ ܘܪ̈ܦܬܝܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܢܶܙܟܶܐ ܒܳܗ ܠܪܶܓܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܐܠܝܠܳܗ ܘܬܰܪܥܳܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܘܡܶܛܽܠ ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܠܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܒܰܥܒܳܕܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܢ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܪ̈ܦܬܶܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܕܡܶܬܬܥܺܝܪܺܝܢ ܒܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ܆ ܥܡܰܠ ܕܶܝܢ ܘܰܠܐܺܝ ܘܰܦܠܰܚ ܘܰܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܥܠܠܬܳܐ ܕܥܰܡܶܠܗ. ܘܠܶܐܘܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܕܓܶܢܣܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬܶܗ܀

ܒܰܢܛܳܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܘܒܬܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܦܪܰܥ. ܘܒܰܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܠܕܰܪ̈ܓܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܣܩܰܢ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܘܩܰܛܠܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܨܛܠܶܒ ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܙܰܕܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܟܰܕ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܶܐܠܽܘ ܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܦܪܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܘܒܬܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܰܪܦܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܘܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܚܝܳܐ ܟܰܕ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܘܶܐܠܽܘ ܬܽܘܒ ܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܦܪܰܥ ܚܰܘܒܬܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܐܶܬܳܐ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܩܳܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܫܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܡܙܰܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘ. ܟܰܕ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܫܠܶܡ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܬ ܬܠܳܬܳܐ ܛܽܘܦܣܺܝܢ ܚܰܘܺܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܦܪܰܥ ܚܰܘܒܬܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܬܬܚܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܙܰܕܶܩ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܳܗ ܪܶܗܛܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܫܩܰܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܩܰܛܠܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܥܽܘܩܣܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܐܡܺܝܬܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܳܦ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܩܶܛܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܘܰܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܥܶܩܒܳܗ ܥܳܠܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܐܳܦ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ. ܡܰܠܶܦ ܠܳܟ ܙܟܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܚܙܳܐ ܓܶܝܪ ܟܝܠܬܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܕܝܳܬܒܳܐ ܒܳܗ. ܘܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܢܶܫܺܝ̈ܢ ܕܰܛܥܺܝܢܳܢ ܠܳܗ. ܘܫܰܐܶܠ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܢܳܦܩܳܐ. ܘܶܐܬܦܰܫܰܩ ܠܶܗ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܗܳܝ ܕܝܳܬܒܳܐ ܒܓܰܘ ܟܝܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܦܢܳܐ ܬܽܘܒ ܚܙܳܐ ܡܓܰܠܬܳܐ ܕܦܳܪܚܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܽܘܪܟܳܗ ܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܦܬܝܳܗ ܥܣܰܪ̈ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܫܰܐܶܠ ܬܽܘܒ ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ. ܘܶܐܬܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܗܳܕܐ ܗ̱ܝ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܢܳܦܩܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ ܘܬܶܥܽܘܠ ܠܰܡ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܓܰܢܳܒܳܐ ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ ܕܟܽܠ ܕܝܳܡܶܐ ܒܫܶܡܝ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܘܬܓܡܪ ܠܟܺܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܠܩܰܝ̈ܣܰܘܗ̱ܝ܀

ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܠܬܰܡܳܢ ܥܳܐܠܳܐ ܐܳܦ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ. ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܶܐ ܕܠܰܘܛܬܳܐ. ܚܰܕ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܚܰܕ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ. ܘܠܰܚܕܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܢܣܰܒ ܡܳܪܰܢ ܘܒܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗܘܳܐ. ܫܩܰܠ ܠܰܡ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܰܓܪܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܰܪܢܳܫܰܢ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܐܶܙܕܩܶܦ ܥܰܡܶܗ. ܕܢܶܬܒܰܛܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܫܰܡܶܫ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܫܰܩܠܳܗ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܳܐ ܘܩܰܒܥܳܗ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܡܠܦܢ ܕܡܣܒ ܢܰܣܒܳܗ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܙܰܒܢܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܡܚܰܘܝܳܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܙܰܒܢܰܢ ܗܳܝ ܗ̱ܝ ܕܰܢܣܰܒ ܚܛܺܝܬܰܢ. ܘܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܗܳܝ ܗ̱ܝ ܕܩܰܒܶܠ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܰܢ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܢ ܢܳܡܽܙܣܳܐ ܙܰܒܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܪ̈ܰܘܪܒܳܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܒܗܳܕܶܐ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܢܶܬܚܰܪܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܶܬܚܰܪܰܪ ܢܶܥܬܰܪ ܘܢܺܐܪܰܒ ܘܢܶܫܬܰܒܰܚ. ܘܢܰܡܠܶܟ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܙܰܒܢܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܦܰܪܩܰܢ܀

ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܚܰܘܝܰܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ. ܚܕܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܛܰܪ ܡܳܪܰܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܘܰܦܪܰܥ ܚܰܘܒܬܰܢ ܘܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܟܰܬܒܰܢ ܒܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܕܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܳܐ܇ ܠܰܘ ܡܶܣܰܒ ܢܰܣܒܳܗ ܬܢܳܢ ܠܠܰܘܛܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ ܗ̱ܝ. ܗܽܘ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ. ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܢܓܕ̈ܶܐ ܩܘܦܚܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܣܰܒ ܢܣܰܒ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܡܶܢ ܚܪܺܢܳܐ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܗܶܝܢ܀

ܢܣܰܒ ܓܶܝܪ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܢܣܰܒ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܫܩܰܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܰܡܫܳܗ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܢܰܣܒܳܗ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܙܰܩܦܳܗ ܥܰܡܶܗ. ܘܩܰܛܠܳܗ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܢܣܰܒ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܰܢ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܢܣܰܒ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܛܰܥܡܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܶܗ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܘܰܒܚܰܫܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ܇ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܡܶܫܬܰܪܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܕܰܐܟܙܢܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܰܒܡܰܘܬܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܫܩܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܘܝܰܗ̱ܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܚܪܺܢܳܐ ܕܥܰܠ ܓܰܒܶܗ܆ ܕܗܽܘ ܢܶܚܰܫ ܒܗܽܘܢ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܚܰܪܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܗܘܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܘܰܒܚܰܫܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܠܗܰܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܠܰܘ ܒܶܣܪܳܐ ܢܣܰܒ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܝܰܗܒܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܗܽܘ ܦܰܓܪܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܡܢܺܝܘܗ̱ܝ ܘܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܚܰܘܺܝܘܗ̱ܝ. ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܬܠܺܝܘܗ̱ܝ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ. ܗܽܘ ܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܗܽܘ ܒܶܣܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܰܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܗܽܘ ܡܺܝܬ. ܘܠܰܘ ܚܪܺܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܽܘ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܘܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ܀

ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܝܬܐ܆ ܠܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝܽܘܬܶܗ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܶܐܒܰܕ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܚܰܘܒܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܣܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܦܪܰܥ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܢܰܣܒܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ܀

ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܟܰܕ ܢܣܰܒ ܡܰܘܬܰܢ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܒܰܢ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܰܢ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܒܶܗ ܗܘܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܰܢ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܒܰܢ ܗܘܳܐ ܝܽܘܩܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ. ܘܥܶܠܬܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ. ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܒܰܐܠܳܗܰܢ. ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܥܰܒܕܰܢ. ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܪܶܓܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢܰܢ ܘܒܰܢ ܡܶܬܩܝܡܺܝܢ ܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܗܘܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܝ̈ܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܡܶܬܦܰܫܩܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܡܰܗܦܟܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܠܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܚܕܳܐ. ܘܰܡܦܰܫܩܺܝܢܰܢ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ܀

ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܠܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܚܛܺܝܬܰܢ܆ ܩܳܪܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܫܢܝܽܘܬܳܟ ܥܒܰܕܬ. ܕܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܫܩܰܠ. ܘܠܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܬܺܝܬ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܠܰܘ ܚܛܺܝܬܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܪܰܐ ܡܰܢܽܘ ܕܡܰܝܬܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܛܰܡܐܳܐ. ܘܠܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܓܰܘܢܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܒܽܐܘܟܳܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܳܦ ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܦܐܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܗܳܕܶܐ ܬܶܥܒܶܕ ܕܬܰܠܶܦ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܰܟܡܳܐ ܐܰܘܬܰܪܬܳܟ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܐܶܬܪܒܝܬ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܩܪܰܝܬ. ܡܳܢܳܐ ܪܳܓܳܐ ܠܳܟ. ܢܗܰܝܡܶܢ ܠܗܳܕܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܩܪܰܝܬ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟ ܕܰܢܣܰܒ ܡܳܪܰܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ܀

ܘܺܐܝܬ ܐܡܢܳܫ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܒܝܘܢܳܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܳܦܶܢ ܕܢܶܫܡܥܳܗ ܠܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܥܰܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ ܕܢܰܣܒܳܗ ܘܩܰܒܥܳܗ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ. ܘܰܐܡܺܝܬܳܗ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܘܰܩܛܰܠ ܘܰܐܘܒܶܕ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܗ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܢܣܰܒ ܗܳܟܘܳܬ ܢܺܐܡܰܪ ܕܩܰܒܥܳܗ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܰܐܪܦܝܗ ܘܫܰܢܺܝ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܡܺܝܬܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܡܺܝܬܳܗ ܐܳܦ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ. ܕܠܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܒܶܣܪܶܗ ܩܰܛܠܳܗ. ܫܪܳܐ ܠܰܡ ܣܝܳܓܳܐ ܕܩܐܡܢ ܗܘܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܒܒܶܣܪܶܗ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܝܟ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܬܢܣܶܒ ܐܰܝܟ ܕܰܡܦܰܫܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܩܰܛܠܳܗ ܘܰܐܘܒܕܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܚܽܘܪ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܗܰܬ ܒܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܰܘܬܦܳܗ ܒܳܗ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܙܓܳܗ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܚܰܠܛܳܗ ܒܚܘ̈ܝܘܗ̱ܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܠܛ ܘܠܳܐ ܐܶܬܡܙܓ ܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܢܰܣܒܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܢܡܺܝܬܳܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܣܒܳܗ ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܢܰܘܒܕܺܝܘܗ̱ܝ܀

ܘܶܐܢ ܗܳܢܰܘ ܣܽܘܟܳܠܳܗ ܕܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܬܦܰܫܩܰܬ܆ ܠܰܘ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܕܟܺܝܬܳܐ ܗܳܝ. ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܩܰܕܫܰܬ. ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܕܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܘܓܰܝܳܪܬܳܐ ܘܰܡܚܰܒܠܰܬ ܒܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܕܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܡܳܐܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܢܣܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܕܢܰܘܒܶܕ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܰܢܛܰܠܶܩ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܝܳܕܰܥܢܳܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܰܘ ܕܠܰܟ ܫܰܪܺܝܪ ܗܳܢܰܘ. ܕܰܐܝܟ ܕܛܰܠܶܩ ܡܳܪܰܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܘܒܶܕ ܐܳܦ ܠܦܰܓܪܳܐ܀

ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܟܰܣܠܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܘܠܰܫ̈ܟܳܚܳܬܳܟ ܘܰܠܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܩܳܝܡܰܬ ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܫܩܺܝܠܰܬ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܘܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܠܰܢ ܡܰܘܬܶܗ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܠܡܰܘܬܶܗ. ܐܳܦ ܦܐܝܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ܀

ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܺܝܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܝ̈ܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܘܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܘܢܶܬܢܰܣܶܐ ܒܡܰܘܬܳܐ܆ ܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܳܡܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ. ܟܰܪܣܳܐ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ ܟܰܕ ܝܕܝܢܢ ܘܰܩܪܺܝܚܳܢ ܐܳܦ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܩܰܒܶܠܢܰܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ܀

ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܰܒܗܳܝ ܕܰܥܡܳܕܰܐ ܗ̱ܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܰܘ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܥܡܶܕ܆ ܘܗܽܘ ܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ. ܘܠܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ܆ ܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܠܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܕܒܺܝܩ ܠܶܗ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܒܡܰܘܬܳܐ. ܒܳܗ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܢܩܶܦ ܠܶܗ܀

ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܐܶܡܰܪ ܘܠܰܘ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܣܰܟܠܽܘܬܳܟ ܐܰܣܒܰܪܬ܆ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܦܰܫܶܩ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܡܶܚܕܳܐ. ܕܰܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܪܽܘܚ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡܠܟ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܡܶܢ ܡܰܘܬܶܗ ܘܰܙܩܺܝܦܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܦܠܓܘ ܠܟܽܘܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܩܪܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܡܳܪܰܢ ܘܩܰܛܠܳܗ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܒܡܰܘܬܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܺܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝܘ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܒܡܰܘܬܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܡܶܢܳܗ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈܀

.ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܬܽܘܒ ܕܰܢܚܰܘܝܗ ܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܰܫܰܝ̈ܢ ܗܽܘ ܣܰܝܒܰܪ. ܘܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܗܽܘ ܣܒܰܠ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܡܶܬܡܰܟܰܟ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܰܢ. ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܕܫܠܡܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܒܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ ܢܶܬܐܰܣܶܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦܓܰܥ ܒܶܗ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ܀

ܘܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܚܰܫܰܝ̈ܢ ܗܽܘ ܣܰܝܒܰܪ. ܘܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܗܽܘ ܣܒܰܠ. ܘܗܽܘ ܡܶܬܩܛܶܠ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܡܶܬܡܰܟܰܟ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܒܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ ܢܶܬܐܰܣܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܪ ܕܡܳܪܽܘܬܳܐ ܕܫܠܡܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܓܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ. ܘܝܳܕܰܥ ܚܰܫ̈ܶܐ܀

ܚܰܫ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܫ ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܰܘܬܺܝ̈ܢ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܫܠܛܘ ܒܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܚܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘ̈ܬܶܐ ܒܰܛܶܠ ܡܳܪܰܢ. ܠܚܰܕ ܟܰܕ ܡܫܰܡܠܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܢܳܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܠܰܚܪܺܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܡܬܰܚ ܒܰܦܓܰܪ ܥܰܠ ܨܠܺܝܒܳܐ܀

ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܰܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܐܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܢܶܥܩܽܘܪ ܘܰܢܒܰܛܠܺܝܘܗ̱ܝ. ܠܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܡܠܟ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܠܰܟܝܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܩܳܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܘܰܐܡܺܝܬܶܗ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛ܆ ܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܡܬܰܚ ܥܰܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܩܰܛܠܳܗ܀

ܒܡܰܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܢܰܚܢܰܢ ܐܰܥܶܠܢܰܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܛܰܪܕܶܗ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܬܟܰܬܰܫ ܘܰܙܟܳܝܗ̱ܝ ܟܰ݊ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘ ܡܰܘܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ. ܒܗܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ. ܒܶܗ ܗ̱ܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܣܳܡܳܗ ܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܟܝܳܢܰܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܣܺܝܡ ܠܰܘ ܒܺܝܫܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦܶܢ ܡܶܣܬܰܒܰܪ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܕܰܚܽܘ̈ܠܬܳܢܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܒܥܶܠܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܙܺܝܓܳܐ ܒܶܗ܀

ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܟܘܳܬܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܠܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܗܰܘ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ. ܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܰܢܚܽܘܪ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܡܝܳܢ ܗܶܢܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܙܰܒܢܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܗܳܪܟܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܶܫܟܰܚ ܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܫܛܳܪ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܢܶܟܠܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ܀

ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ. ܕܙܪ̈ܓܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܚܘܪ̈ܳܢ ܫܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܚܰܠܒܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܕܡܰܢܽܘ ܡܰܟܶܣ ܠܺܝ ܥܰܠ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܬܳܐ ܐܰܪܟܽܘܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܒܺܝ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ. ܠܶܗ ܠܳܚܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܢܶܙܒܢܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܕܳܡܝܳܐ ܠܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܒܕܶܗ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܶܐܢܰܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳ̈ܗܳܐ܀

ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ. ܕܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܠܺܝܛܳܐ ܗܘܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܥܰܒܕܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܕܠܰܘܛܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܢܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܢܣܰܒ ܡܳܪܰܢ. ܘܠܰܘ ܣܽܘܥܪܳܢܳܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܠܰܘ ܚܠܳܦ ܩܢܽܘܡܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܣܰܝܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ.

ܕܳܡܝܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܘܛܬܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܒܕܶܗ܆ ܠܗܳܝ ܕܶܐܢ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܠܳܐ ܚܳܣ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܐܰܫܠܡܶܗ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܚܶܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܒܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܢܶܬܶܠ. ܠܗܰܠ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܫܠܡܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܠܗܰܠ ܐܶܡܰܪ ܕܝܰܗܒܶܗ ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܥܰܒܕܶܗ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܙܰܒܢܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܣܽܘܟܳܠܗܶܝܢ. ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ܀

ܗܳܪܟܳܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܝ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܐܶܡܰܪ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܗܰܠ ܒܳܬܰܪ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܐܰܫܠܡܶܗ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܟܠܡܶܕܶܡ ܥܰܡܶܗ ܢܶܬܶܠ ܠܰܢ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܠܰܒܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܝܰܗ̱ܒ. ܐܶܡܰܪ. ܕܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ ܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪܗܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܕܰܥ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܗܺܝ ܕܰܐܫܠܡܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܠܰܘ ܠܰܚܪܺܢܳܐ ܐܰܫܠܶܡ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܶܗ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܘܰܕܥܰܒܕܶܗ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܠܰܘ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܥܰܕ. ܒܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܗܶܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܗܽܘ ܚܰܫ ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܡܰܘܬܳܐ. ܠܰܘ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܕܠܰܘܛܬܳܐ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܠܺܝܛܳܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܠܶܦ ܕܰܚܠܳܦ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܘܠܰܘܛܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܫܩܰܠ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܥܒܶܕ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܡܺܝܬ. ܘܩܰܒܥܳܗ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܰܒܫܽܘܠܳܡ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܝܰܗ̱ܒ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܚܰܝܶܝ̈ܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܐܶܙܕܩܶܦ ܥܰܡܶܗ ܕܢܶܬܒܛܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܫܰܡܶܫ ܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܰܘܪܶܒ ܠܳܗ ܠܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܫܛܝܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܶܐܠܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܒܶܣܪܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܰܘ ܕܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܢܺܐܡܰܪ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܐܠܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܢܣܰܒ ܘܰܥܡܰܪ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܐܓܶܢ ܒܰܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܐܓܶܢ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܕܒܶܗ ܥܰܠ ܚܰܕ ܡܰܘܕܥܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܒܰܢ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܗܽܘܢ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܗܽܘܢ܀

ܐܶܚܰܘܝܟ ܕܶܝܢ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܟ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܦܰܫܩܰܬ ܠܳܗ܆ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܓܶܢ ܒܰܢ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܗܝ. ܘܠܰܘ ܕܚܰܕ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܠܳܐ ܥܡܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܠܶܗ ܢܣܰܒ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܘܰܐܪܦܝܶܗ ܫܚܺܝܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܚܙܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܶܗ. ܘܶܐܬܳܐ ܥܡܰܪ ܒܰܢ. ܗܳܐ ܚܙܺܝ ܐܰܝܢܳܐ ܪܽܘܫܥܳܐ ܡܠܶܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܳܟ. ܡܶܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܠܒܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܣܰܒ ܕܡܶܬܡܢܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡ ܢܰܦܫܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܬܰܪ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ܀

ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ. ܫܶܠܡܰܬ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ. ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܶܐܬܗܰܦܰܟ ܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܰܥܡܰܪ ܒܰܢ ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܐܶܠܳܐ ܚܢܰܢ ܗܘܰܝܢ ܠܶܗ ܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܢ. ܘܗܰܝ̈ܟܠܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܕܗܰܝܟܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܡܪܳܐ ܒܟܽܘܢ܀

ܘܬܽܘܒ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܨܒܰܪ ܒܚܶܠܡܶܗ. ܕܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܠܰܡ ܕܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܢܣܰܒ. ܐܳܡܰܪ ܗܡܘܳܐ. ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܚܫܺܝܟܳܐ ܕܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܙܰܪ̈ܥܰܝܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܙܰܪܥܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܕ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܠܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܢܣܰܒ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܦܰܪܣܺܝ ܠܶܗ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܕܡܶܠܬܳܟ. ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܢܣܰܒ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܢ. ܕܠܰܘ ܠܗܳܕܶܐ ܒܛܺܝܠ ܠܳܟ ܕܰܬܩܺܝܡ. ܐܶܠܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܕܰܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܬܕܟܪ ܠܝܶܫܺܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܕܺܐܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܘܚܰܘܺܝ ܒܰܚܕܳܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܟܰܕ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܪܶܗ ܠܰܡ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܒܳܗ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܣܓܺܝ ܓܪܝܬ ܒܳܗ ܒܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܢܣܰܒ ܕܒܳܗ ܣܒܰܪܬ ܕܰܬܩܺܝܡ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ ܘܢܰܟܪܺܝܬܶܗ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܐܶܚܰܘܝܟ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܣܽܘܟܳܠܳܗ ܐܳܦ ܕܗܳܕܶܐ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܢܶܬܢܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܒܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܳܗ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܒܗܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܢܒܰܛܶܠ ܠܡܰܢ ܕܰܐܚܺܝܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܣܰܒ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܢܣܰܒ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܒܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܫܰܪܒܳܐ ܪܳܡܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܶܐܣܰܒܰܪ ܫܡܳܟ ܠܰܐܚܰܝ̈. ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܣܳܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܥܶܠ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܕܰܠܪܺܫܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܢܓܡܪܺܝܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܗܰܘ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܠܳܐ ܒܗܶܬ ܕܢܶܩܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܟܶܢ ܐܰܝܬܺܝ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܒܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܗܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܫܰܘܬܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚ. ܡܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܥܶܠܬܳܐ ܒܩܰܕܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܗܽܘ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܳܐ܀

ܒܶܣܪܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܕܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܘܠܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܠܟܽܠ ܡܶܢ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܟܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܒܶܣܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܕܡܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܒܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܚܪܺܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܚܙܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܠܶܗ ܚܪܺܢܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܛܶܟܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܟܝܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܚܠܺܝܛ ܒܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐ܀

ܘܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܡܢܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘ ܥܝܳܕܳܐ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܕܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܡܢܳܬܶܗ ܢܶܩܪܺܝܘܗ̱ܝ ܠܟܽܠܶܗ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܠܓ ܠܳܗ ܠܰܡܢܳܬܳܐ ܐܺܝܕܺܝܥܳܐܺܝܬ ܒܡܶܠܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܟܽܠܶܗ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܚܕܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܘ ܕܪܽܘܚ ܐܰܘ ܕܰܦܓܰܪ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܢܺܐܬܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܒܣܽܘ̈ܛܡܶܐ ܥܶܠܰܬ ܢܰܦܫܶܗ. ܗܳܪܟܳܐ ܗܳܝ ܕܢܰܦܫܳܐ ܣܳܡ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܘ ܠܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܡܢܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܶܐܬܚܰܠܰܛ ܒܦܰܓܪܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܠܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܣܕܪܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܠܰܘ ܥܰܠ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܒܦܰܓܪ̈ܶܐ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܒܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܟܘܳܬܳܗ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܢܶܣܬܰܟܠܳܗ ܐܳܦ ܠܡܶܠܬܳܐ܀

ܠܢܰܦܫܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܐܰܣܶܩ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܝܰܗ̱ܒ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܰܘ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܒܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ. ܣܳܡܶܗ ܓܶܝܪ ܠܰܫܡܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܗܘܳܝܗܽܘܢ ܟܝܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܩܰܕܶܡ ܓܒܰܢ ܒܶܗ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܓܒܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܺܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܩܰܕܶܡ ܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܩܪ̈ܰܝܳܐ. ܘܰܪܫܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܨܽܘܪܬܳܐ ܕܰܒܪܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܰܕܶܡ ܪܫܰܡ ܠܗܽܘܢ ܩܪܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܛܶܟܣܳܐ ܩܰܫܶܫ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܚܽܘܕܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܘܳܝܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܠܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ. ܕܰܢܩܺܝܡ ܗܳܝ ܕܓܒܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܪܫܺܝܡܺܝܢ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܨܽܘܪܬܳܐ ܕܰܒܪܶܗ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܪܫܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗܳܝ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܗܘܳܘ ܒܩܰܕܡܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ. ܘܟܶܢ ܐܶܬܰܘ ܠܗܳܝ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܠܰܗܘܳܝܗܽܘܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܒܗܳܝ ܕܓܒܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܟܰܕ ܒܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܘ ܠܦܶܛܪܽܘܣ ܐܰܘ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܪܫܶܡܘ ܒܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܠܗܶܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܒܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܡܫܰܘܬܶܦ ܠܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܒܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܒܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ܀

ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܪܫܺܝܡܺܝܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܶܬܰܘ ܠܗܳܕܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܥܰܛܝܰܬ ܨܘܪܗܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܗܳܝ ܕܒܳܗ ܪܫܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܡܶܠܬܳܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܒܰܪ܆ ܠܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܀

ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܟܰܕ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܟܝܳܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܠܰܘ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܪ̈ܫܺܝܡܺܝܢ ܠܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܗܺܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܟܳܕ ܗ̱ܘ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܩܕܝܡܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܰܒܛܺܝܢܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܠܰܝܬ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܠܘܳܬ ܒܪܳܐ ܩܕܺܝܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܠܰܝܬ ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܒܗܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ܀

ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܳܗ ܟܰܕ ܒܳܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܪܫܺܝܡܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܳܗ ܟܰܕ ܒܳܗ ܗܘܰܘ ܐܳܦ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܗ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܘܰܐܝܟ ܙܢܳܐ ܕܰܒܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ܆ ܠܰܘ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܪܫܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ. ܠܰܘ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܟܝܳܢܰܢ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܢܰܢ܀

ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܬܒܛܶܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܳܐ ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܐܒܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܘܪ̈ܶܐ ܘܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܢܣܰܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܡܰܠܦܳܢܰܢ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܒܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܳܗ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܗܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ.

ܡܶܫܬܰܐܠܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܳܝ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܒܳܗ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܗܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܗܽܘ ܡܰܢܽܘ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܐܳܦ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ. ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܒܪܶܐ ܘܰܥܒܺܝܕ. ܐܶܫܟܰܚܘ ܘܠܶܗ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ܆ ܐܰܘ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܗܽܘܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܫܰܘܬܳܦܽܘܬܗܽܘܢ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ. ܗܘܳܝܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ܀

ܒܶܗ ܒܛܶܟܣܳܐ ܐܳܦ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܗܳܝ ܗ̱ܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܗܘܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܒܡܩܕܝܡܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡܶܗ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܶܗ ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܒܝܬܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܗ܆ ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܺܝܠܕܬܶܗ ܣܶܠܩܰܬ ܠܳܗ ܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܐܶܬܥܰܠܝܰܬ. ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܘܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܟܝܳܢܰܢ. ܕܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܘܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܕܰܐܝܟܳܐ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܣܰܒ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܢܣܰܒ. ܘܰܒܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܠܰܘ ܠܰܡ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܶܬܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܢ ܐܶܡܗܳܬܗܽܘ̈ܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܆ ܘܠܰܘ ܒܗܶܝܢ ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܶܢܗܶܝܢ܆ ܒܳܗ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܠܰܘ ܒܳܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܫܰܘܬܶܦ ܠܳܗ ܒܡܶܕܶܡ ܒܰܗܘܳܝܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܳܗ ܘܡܶܢܳܗ܀

ܒܝܰܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܦܰܘܠܳܘܣ. ܐܶܡܰܪ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܢܣܰܒ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܰܡ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܠܰܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܦܰܫܩܰܬ܆ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܡܶܕܶܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ. ܘܠܰܝܬ ܠܳܗ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܬܶܬܐܶܡܰܪ ܕܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܠܳܚܡܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܢ ܒܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܗܳܕܶܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܗܰܘ ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܪܳܡ ܡܶܢܰܢ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܢ. ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܕܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ. ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܬܶܬܐܶܡܰܪ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܣܳܦܩܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܣܽܘܟܳܠܳܗ ܕܗܳܝ ܕܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܢܣܰܒ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܪܰܫܺܝܥܽܘܬܳܟ ܡܦܰܫܩܰܬ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ ܒܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܕܢܰܣܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܗܳܟܺܝܠ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܘܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܢܣܰܒ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ. ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܙܰܪܥܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ. ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܘܰܛܥܳܬܶܗ ܠܛܥܝܳܐ ܕܒܳܗ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܟܬܺܝܒܳܢ. ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ. ܣܰܪܶܩ ܠܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܠܰܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܠܳܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܕܗܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܢ ܒܥܳܐ ܘܐܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ. ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܗܳܝ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܽܘܝܽܘ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܒܗܳܝ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܗܽܘܝܽܘ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܕ ܕܕܳܡܶܐ ܠܰܐܒܳܐ܀

ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܰܕܡܽܘـܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܠܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܣܰܒ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܐܳܦ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܕܰܕܡܽܘܬܶܗ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ. ܕܰܕܡܽܘܬܶܗ ܗܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܕܡܽܘܬܶܗ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢܰܢ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܳܕܶܝܢ ܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܒܰܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܒܟܽܠ ܐܶܣ̈ܟܺܡܺܝܢ ܓܶܝܪ ܕܩܰܘܡܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܽܘ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܕܰܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܩܝܠ ܟܰܕ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܰܐܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܰܡܟܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܣܶܐ ܒܟܰܦܢܳܐ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܗ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܗܘܰܘ ܒܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܕܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܗܳܐ ܥܰܒܕܝ ܕܶܐܨܛܒܺܝܬ ܒܶܗ. ܘܚܰܒܺܝܒܝ ܕܣܶܘܚܰܬ ܠܶܗ ܢܰܦܫܝ. ܘܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܢܰܠܶܦ ܕܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܰܩܥܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܒܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܣܒܰܪ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܪܳܐ ܬܢܳܢ ܥܰܒܕܝ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ. ܐܰܘܣܶܦ ܒܳܬܪܳܗ ܗܳܝ ܕܚܰܒܺܝܒܝ ܕܣܶܘܚܰܬ ܒܶܗ ܢܰܦܫܝ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܘܠܶܗ ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܒܶܗ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܳܐܶܡ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܰܘܕܥܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܟܽܘܠ ܒܶܗ ܘܳܠܶܐ ܕܢܣܒܰܪ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܡ ܕܢܰܦܶܩ ܕܺܝܢܳܐ ܠܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܫܡܶܗ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܣܒܪܽܘܢ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ. ܘܒܰܫܡܶܗ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܣܒܪܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗ ܥܰܒܕܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܬܽܘܒ ܐܰܡܪܶܗ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܗ ܐ̱ܢܳܫܳܐ.

ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܘܗܳܝ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ ܘܗܳܝ ܕܰܥܒܕܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܪܰܐ. ܘܶܐܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܝ ܕܡܰܟܺܝܟܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܡܰܗ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܥܰܒܕܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܟܝܳܢܗܽܘܢ܀

ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܕܢܰܠܦܰܢ ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܗܳܝ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܐܶܬܢܚܶܬ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܘܒܶܙܚܳܐ ܐܶܬܡܛܺܝ. ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܶܐ. ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܒܨܺܝܪܺܝܢ ܘܡܬܚܬܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܰܫܡܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪܤ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܡܶܢܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ ܗܳܝ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܥܰܒܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܚܶܡ ܠܶܗ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ܀

ܟܳܬܶܒ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܘܟܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܶܗ ܚܰܕ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܣܬܰܟܠܶܗ. ܘܡܰܝܬܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܪܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ܀

ܐܶܠܳܐ ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܚܪܺܢܳܐ ܥܰܡ ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܘ ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ ܡܶܢܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܗܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܡܶܬܬܰܘܕܝܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܚܰܕ ܫܡܳܐ ܢܫܰܡܰܗ ܠܟܽܠܳܗ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܘܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܰܘ ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܬܐܶܡܰܪ ܬܰܡܳܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܗܳܪܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܡܦܰܪܫܺܝܢ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܡܳܗܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܗܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܢܰܥܶܠ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܠܰܐܝܟܳܐ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܠܬܳܟ ܐܰܠܦܰܬ ܠܰܢ܆ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ ܕܰܢܫܰܡܰܗ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܠܰܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܚܪܺܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܐܰܪܰܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܐܶܡܰܪܬ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܒܳܗܶܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܡܰܪ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܣܰܒ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܳܟ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܣܰܒ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܰܘܕܥܳܐ ܟܽܠܳܗ ܡܶܠܬܳܟ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ ܕܰܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܩܺܝܦ ܠܰܚܪܺܢܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܥܪܰܩܬ ܕܬܰܘܕܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܣܟܺܡܬܳܢܳܐܺܝܬ. ܟܰܕ ܣܒܰܪܬ ܠܳܟ ܕܡܰܛܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܰܥܡܰܪ ܒܳܗ. ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗ̱ܝ. ܚܰܘܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܘܠܳܐ ܬܶܒܗܰܬ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܟ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܥܡܰܪ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܀

ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܣܒܰܪܬ. ܕܬܶܥܒܶܕ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܠܡܶܠܬܳܟ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܦܰܪܣܝܰܬ ܠܳܗ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ. ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܪܽܘܫܥܳܟ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܥܪܰܩܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܡܰܪܬ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܓܠܐ ܓܽܘܕܳܦܳܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܢܣܰܒ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܢܩܶܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܰܝܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܩܽܘܝܳܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܒܶܗ ܗ̱ܘ ܨܒܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܠܡܶܥܒܰܪ܆ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܬܚܰܘܶܐ ܕܰܚܪܺܢܳܐ ܥܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܢܶܚܙܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܡܳܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܡܰܪ ܒܶܗ ܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܕܢܬܽܘܫ ܚܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܳܗ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ. ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܶܝܗ ܘܡܶܢ ܒܳܬܪܳܗ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܰܐܫܘܝܰܢ ܠܰܡܢܳܬܳܐ ܕܰܡܛܳܬ ܠܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܰܐܝܬܝܰܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܗܽܘܝܽܘ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܘܒܽܘܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܢ ܡܰܘ̈ܬܒܶܐ ܘܶܐܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܪ̈ܟܣ. ܘܶܐܢ ܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܒܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܘܗܽܘܝܽܘ ܪܺܫܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܺܫܳܐ ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕܡܳܝ ܒܟܽܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܗ̱ܘ ܨܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܠܡܶܥܡܰܪ܀

ܫܡܰܥܬ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܥܡܰܪ ܒܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ. ܒܪܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܘܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܪܺܝ ܒܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܗܰܘ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܰܟܬܰܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕܡܳܝ ܒܟܽܠ. ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܨܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܠܡܶܥܡܰܪ. ܘܟܰܕ ܡܦܰܫܩܰܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܰܢܽܘ ܕܰܥܡܰܪ. ܐܶܡܰܪܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܀

ܐܰܪܰܐ ܒܗܳܢܳܐ ܢܶܐܡܰܪ ܕܰܥܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܐܒܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܒܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܥܡܰܪ ܒܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܒܶܗ ܐܶܬܥܒܶܕ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠ. ܡܳܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܥܡܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܒܪܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܒܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳ̈ܗܳܐ ܘܺܐܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܺܐܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܥܳܒܽܘܕܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܐܬܒܪܺܝ ܒܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܰܠܡܰܢܽܘ ܢܕܡܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢܰܢ ܢܶܬܐܰܡܪܳܢ. ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܰܢ ܒܗܶܝܢ ܦܶܚܡܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܩܪܽܘܢ ܘܠܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܢܶܫܡܰܥ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܪܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܕܒܶܗ ܗ̱ܘ ܨܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܠܡܶܥܡܰܪ ܐܶܡܰܪ. ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܠܰܡܪܰܥܳܝܽܘ ܠܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܫܰܝܶܢ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܶܗ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܘܶܐܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܠܰܡܪܰܥܳܝܘ ܠܶܗ ܟܽܠ. ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܒܰܪ̱ܬ ܕܡܽܘܬܶܗ ܗ̱ܝ ܕܗܳܝ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܰܕܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܟܽܘܠ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܘܒܶܠܥܳܕܰܘܗ̱ܝ ܐܳܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܰܕܗܳܝ ܬܽܘܒ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܟܽܠ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܰܕܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ ܒܳܗ ܒܕܽܘܟܬܳܐ. ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܒܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܡܽܘܬܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܠܰܡܪܰܥܳܝܽܘ ܠܶܗ ܟܽܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܰܝ̈ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܒܶܗ ܐܶܬܚܰܕܰܬ ܐܳܦ ܒܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܀

ܘܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܽܘ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܠܦܰܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܡܶܠܬܶܗ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܒܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܟܰܕ ܗܳܝ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܰܡܪܳܗ ܥܰܠ ܒܪܝܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܥܒ̈ܕܶܐ. ܘܗܳܝ ܕܒܶܗ ܥܰܠ ܚܽܘܕܳܬܗܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪ ܗܳܝ ܕܒܶܗ ܥܰܠ ܚܽܘܕܳܬܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܪܟܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܟܽܠ ܐܶܬܚܰܕܰܬ. ܘܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܶܗ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܣܳܡܳܗ ܒܶܗ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܶܗ ܗ̱ܘ ܨܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܠܡܶܥܡܰܪ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܳܒܝ ܒܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܓܡܺܝܪܺܝܢ ܠܚܰܕ܀

ܘܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܒܳܗ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܒܶܗ ܥܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ. ܢܶܚܙܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܡܰܢܽܘ ܕܰܥܡܰܪ ܒܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܟܬܰܒ ܕܶܝܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܐܙܕܰܗܪܘ ܕܰܠܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܚܠܨܥܘܢ ܒܦܺܝܠܳܣܽܘܦܽܘܬܳܐ ܘܰܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܐܝܟ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܰܘܗ̱ܝ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܶܗ ܥܳܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐܺܝܬ. ܗܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ.

ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܟ ܕܢܰܘܕܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܥܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܕܡܰܫܺܝܚܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܠܰܒܪܝܬܳܐ ܘܟܰܢܶܫ ܒܶܗ ܟܽܠ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܦܣܳܐ ܠܰܢ ܐܺܝܕܰܥܬܳܟ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܗܳܝܟܠܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܥܽܘܡܪܳܐ ܚܪܺܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܦܫܩܬ ܣܦܝܪܽܘܬܳܟ ܕܰܐܝܟܳܐ ܠܰܡ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܚܪܺܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܘܟܶܢ ܐܰܝܬܺܝܬ ܗܳܕܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܒܶܗ ܗ̱ܘ ܨܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܠܡܶܥܡܰܪ܀

ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܣܳܗ̈ܕܘܳܬܳܐ ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܒܶܣܪܳܐ ܠܒܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܒܰܓܥܳܬܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܢܰܚܺܝܘܗ̱ܝ. ܘܡܳܢܳܐ ܡܥܰܕܪܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܫܰܪܒܳܟ ܐܳܘ ܪܳܚܡܰܢ. ܕܶܐܚܰܘܶܐ ܠܰܡ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܒܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܒܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܠܳܚܡܳܐ ܘܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܟܬܰܒܬ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܚܰܘܺܝܢܰܢ܀

ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬ ܠܘܳܬܳܟ ܕܰܐܘ ܒܫܢܝܽܘܬܳܟ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܡܦܳܣ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܘ ܐܶܣܟܺܡܬܳܢܳܐܺܝܬ ܟܬܰܒܬ. ܠܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܳܗ ܡܶܠܶܗ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܫܺܝ̈ܚܺܝܢ. ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܠܰܓܡܳܪ ܠܳܐ ܢܳܩܦܳܐ ܠܫܰܪܒܶܗ ܗܳܕܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܒܶܣܪܳܐ ܠܒܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܡܰܠܦܳܐ ܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ. ܟܰܕ ܫܩܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܝܟ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܐܳܦ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܡܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܘܙܳܕܶܩ ܐܳܦ ܠܳܟ ܕܬܶܕܰܥ ܕܗܰܘ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܒܳܣܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܠܰܒܫܶܗ ܠܒܶܣܪܳܐ ܘܳܐܦ ܟܰܕ ܒܶܣܪܳܐ ܠܰܡ ܠܒܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܰܡ ܘܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܓܥܳܬܳܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܡܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܰܚܺܝܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܶܐܫܬܡܰܥ. ܗܳܐ ܐܰܝܟ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܬܝܰܬ܆ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܘܰܓܥܳܬܳܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܡܶܫܬܰܐܠܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܗܰܘ ܕܰܠܒܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܘܠܰܘ ܕܒܶܣܪܳܐ܀

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܰܚܽܘܠܬܳܢܳܐ. ܘܒܶܣܪܳܐ ܠܒܺܝܒܳܐ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܡܶܫܬܰܐܰܠ ܘܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܒܶܣܪܳܐ ܩܳܪܶܒ ܬܟܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܐܳܫܶܕ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܘܒܶܣܪܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ ܡܰܝܬܶܐ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܘܳܬܳܐ ܘܰܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܠܰܘ ܕܒܶܣܪܳܐ.

ܘܟܰܕ ܨܳܒܶܝܬ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܡܺܝܬ ܘܠܰܘ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܶܫܬܟܰܚܬ ܠܳܗ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ. ܕܡܶܠܬܳܐ ܚܳܐܶܫ ܘܠܰܘ ܒܶܣܪܳܐ. ܐܰܪܰܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܐܰܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܫܢܝܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܕܪܰܟܒܰܬ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ ܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗ. ܠܳܐ ܬܣܦܟ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܛܶܟܣܗܶܝܢ. ܘܗܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪܳܢ ܠܘܳܬܳܟ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐܺܝܬ. ܣܳܦܩܳܐ ܠܰܢ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܫܩܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܘܰܐܩܺܝܡܰܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܪܳܐܙܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܘܦܽܘܫܳܩܗܶܝܢ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܓܶܝܪ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܫܰܦܝܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܝܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ܀

ܥܕܰܠ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܠܡܶܠܬܳܐ ܥܰܠ ܕܶܐܡܪܬ ܕܰܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܡܰܘܣܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܺܝܕܰܥܬ ܕܰܠܟܽܠ ܕܗܳܘܶܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܢܩܺܝܦ. ܗܽܘ ܠܰܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܀

ܐܶܠܽܘ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܰܝܬ ܐܰܦܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܣܺܝܡܳܐ ܡܶܐ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܬܒ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܘܰܬܡܺܝܗ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܬ ܕܡܳܢ ܟܽܠܳܗ ܥܶܕܬܳܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܰܠܦܺܝܢ ܠܳܗ. ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܖܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܗܘܳܝܳܐ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܒܳܬܪܳܗ ܕܰܐܓܶܢ ܒܰܢ܆ ܘܰܚܙܰܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܐܰܝܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܒܰܗܘܳܝܶܗ. ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ܀

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܣܒܰܪ ܠܶܗ ܗܰܘ ܕܫܳܡܰܥ ܕܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܒܶܣܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܟܺܝܠ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܡܶܚܕܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ܆ ܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܙܰܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܫܽܘܒܞܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܘܟܬܢܝ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܣܬܰܟܠܶܗ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ܆ ܚܢܰܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܚܙܰܝܢܳܝܗ̱ܝ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠܢܰܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܐܳܦ ܒܰܗܘܳܝܶܗ܀

ܒܳܗ ܓܶܝܪ ܒܗܳܕܶܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܫܬܟܰܚ ܡܠܽܘܐܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܬܗܰܝܡܢܺܝܘܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܒܗܳܝ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܠܺܐܝܕܰܥܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܦܓܰܪ ܗ̱ܘ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܠܶܐ ܐܺܝܬ܆ ܘܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܬܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܕܳܐܦܶܢ ܗܘܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܩܥܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦܶܬ. ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܠܳܐ ܗܘܝܬ ܐܶܠܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦܶܬ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܽܘܛܳܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܥܩܽܘܪܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܡܰܟܪܙܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ̈ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒܘ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܰܘܣܶܦܘ ܡܶܚܕܳܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ. ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܡܫܬܓܢܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܰܚܪܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܝܶܠܦܶܬ ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܟܶܬܒܶܬ ܕܰܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܚܰܕ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܫܟܺܝ̈ܚܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܗܽܘ ܐܳܦ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ.

 

 

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܡܳܢ̈ܝܳܐ