ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ

 

ܩܰܕܡܶܬ ܐܶܡܪܶܬ ܒܶܗ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܰܡܠܠܰܢ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܘ̈ܝܳܢ ܕܰܒܥܽܘܩܳܒܳܐ ܢܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ܆ ܠܰܒܨܳܬܳܐ ܘܒܽܘܚܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܗܶܝܢ ܢܳܓܕܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ܆ ܕܰܟܒܰܪ ܪܳܢܶܝܢ ܥܰܠ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܕܡܶܕܶܡ ܚܰܝܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܢܳܫ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܚܶܡ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܶܗ܆ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܕܚܰܫܶܝ̈ܗ܆ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܰܣܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܓܶܝܪ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܳܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܡܶܠܰܝ̈ܟ ܫܳܠܡܺܝܢ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܳܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ. ܥܝܳܕܰܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ܆ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܢܶܫܟܰܚ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܳܐܡܽܘܪܳܐ܆ ܡܩܰܠܣܳܢܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܫܶܡܥܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܪܰܟܒܳܐ ܫܰܦܺܝܪ܆ ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܒܳܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ܆ ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܡܫܰܒܚܳܢܳܐ ܠܨܽܘܪܬܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܶܗ ܕܚܳܙܶܐ ܒܳܗ܆ ܐܰܝܟ ܝܳܠܶܕܬܳܐ ܕܰܡܚܰܒܒܳܐ ܠܥܽܘܠܳܐ ܕܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ ܢܳܦܶܩ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܚܳܙܝܳܐ ܠܶܗ ܕܡܶܫܬܩܶܠ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܕܰܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܬܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܒ̈ܚܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܶܡܘ ܐܶܬܐܶܣܰܪܘ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܕܓܽܘܕܳܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܫܪܳܝܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܒܠܳܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܰܦܫܳܟ ܐܶܡܰܪܬ. ܘܰܠܡܶܠܰܝ̈ܟ ܫܪܰܝܬ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܥܒܺܝܕܰܬ ܡܫܰܒܚܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܥܰܕ ܦܢܰܝܬ ܫܪܰܝܬ ܠܳܗ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ܆ ܕܰܢܩܺܝܡ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܬܫܳܐ ܡܶܠܬܳܟ ܥܰܡ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܘܰܡܟܰܘܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܕܪܽܘܫ ܘܠܳܐ ܢܥܰܩܶܒ܆ ܟܰܕ ܟܽܠܳܗ ܡܶܠܬܳܟ ܕܪܳܫܳܐ ܘܦܽܘܩܳܩܳܐ ܡܰܠܝܳܐ܀

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܛܥܳܬܳܟ ܗܳܕܶܐ ܕܬܶܕܰܥ܆ ܕܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܡܶܠܬܳܟ ܕܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܰܟܢܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܰܠܒܶܫܬܗ ܡܶܛܽܠ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܛܳܥܝܳܐ. ܠܳܐ ܡܰܛܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܦܦ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܚܬܰܪ܆ ܘܬܰܣܒܰܪ ܠܳܟ ܕܗܶܢܽܘܢ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܗܘܰܘ ܠܳܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܗܘܰܝܬ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܆ ܘܶܐܬܢܓܶܕܬ ܠܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܬܒܣܶܐ ܒܚܰܒܪܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܪܽܘܫܥܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܟ. ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܕܪܺܝܢ ܘܰܡܩܝܡܺܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܡܺܝܥ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܠܰܩ̈ܛܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܬܣܺܝܡ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܢܫܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܣܺܝܡ ܠܡܶܫܟܚܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ ܠܢܶܣܛܽܘܪܺܝܳܣ. ܐܰܘ ܠܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܩܝ̈ܡܳܢܶܐ ܕܗܳܕܶܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܫܟܚܰܬ ܪܰܕܝܽܘܬܳܟ ܕܬܺܐܡܰܪ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܟܺܝܗܳܐܺܝܬ ܠܰܩܶܛܬ ܘܟܰܢܶܫܬ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܦܓܰܥܘ ܒܰܟܬܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܇ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܓܢܺܝܒܳܐܺܝܬ ܠܰܩܶܛܬ ܘܰܐܝܬܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܫܕܺܝ ܡܶܢܳܟ ܚܽܘܬܪܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܳܟ܆ ܘܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ. ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܠܰܝ̈ܟ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܳܟ ܐܳܦܠܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܕܶܡ ܚܕܬ. ܕܰܬܣܺܝܡ ܒܰܫܪܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ܀

ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ. ܕܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܐܰܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܫܰܦܺܝܪ ܠܳܟ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܛܳܥܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐ܆ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟ ܚܰܢܦܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܒܰܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐ܆ ܐܶܬܡܳܠܝ ܪܰܟܳܠܳܐ ܡܙܰܒܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܓܺܝܪܳܐ ܕܡܶܬܟܪܶܟ ܘܦܳܗܶܐ ܒܩܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܕܒܰܟܬܶܒܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܬܶܫܟܰܚ ܐܳܦܶܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܝܰܘܡܳܢ ܡܡܰܬܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܓܒܺܝܢܰܝ̈ܟ ܘܡܬܰܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܩܕܳܠܳܟ܆ ܘܰܡܚܰܘܶܝܬ ܢܰܦܫܳܟ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ܇ ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐ ܐܺܝܬܰܝ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܡܗܰܝܡܢܳܐ.ܢܦܰܩܬ ܠܳܟ܆ ܘܰܠܦܺܝܠܳܘܣܳܦܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡܛܺܝܬ܀

ܘܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܛܳܥܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܥܒܪܬ ܠܰܢ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠܬ ܥܠܰܝܟ. ܕܬܶܡܚܶܐ ܥܰܡܰܢ ܩܪܳܒܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܬܰܘܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ ܠܘܳܬ ܗܶܢܘܽܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܫܳܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܰܢܗܰܝܡܢܺܝܗ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ܆ ܬܳܡܰܗ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ ܒܗܽܘܢ ܒܗܶܢܽܘܢ ܕܡܰܛܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܗܽܘܢ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܦܳܪܫܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܡܥܰܩܒܺܝܢ ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪܳܟ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ܇ ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܰܝܬ܆ ܘܥܰܡ ܡܰܢܽܘ ܐܶܬܪܒܰܝܬ ܗܳܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܡܰܣܒܪܰܬ ܕܰܩܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܰܠܡܰܢܽܘ ܗܘܰܝܬ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܢܣܰܒܬܳܗ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ. ܗܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܠܶܠ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܒܰܟܬܶܒܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܠܘܳܬܰܢ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܇ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܫܰܡܗܰܬ ܢܰܦܫܳܟ ܕܰܡܢܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܗܰܘ ܪܰܒܳܟ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܩܺܝܠܰܬ ܒܰܐܡܢܽܘܬܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܬܟܰܣܶܐ ܒܶܗ ܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ܆ ܢܶܓܠܶܐ ܒܡܶܠܬܰܢ ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܟܡܺܐܢܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܳܟ. ܝܺܕܰܥܬܳܟ܆ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܚܶܟܡܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ܆ ܗܺܝ ܗܳܘܝܳܐ ܚܰܙܳܝܬܳܐ ܕܓܽܘܕܳܦܰܝ̈ܟ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܟ܆ ܘܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ ܕܰܡܙܺܝܓܺܝܢ ܒܓܰܘ ܡܶܠܰܝ̈ܟ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܘ ܣܰܟܠܳܐ. ܡܰܠܦܰܬ ܠܺܝ ܒܶܐܣܟܺܝܡܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܟܽܠܳܗ ܡܶܠܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܒܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܙܩܺܝܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ ܗܳܫܳܐ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ ܠܳܟ܇ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܚܰܘܶܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ܆ ܘܕܰܟܡܳܐ ܡܰܒܥܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܫܩܺܝܠܰܬ ܗܳܫܳܐ ܦܰܪܨܳܦܶܗ܀

ܚܽܘܪ ܘܰܚܙܺܝ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܡܶܬܥܰܕ̈ܠܳܢ ܡܶܢܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܩܪܶܐ ܢܰܦܫܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܢܺܝܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܚܳܐܰܪ ܚܽܘܫܳܒܳܟ܆ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕܢܶܬܒܰܝܢܽܘܢ. ܩܪܰܝܬܳܢܝ ܡܓܰܕܦܳܢܳܐ܆ ܥܰܠ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܐܢ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܦܳܫܘ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܦܰܫܶܩ ܠܰܡ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܕܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܢܚܶܬ. ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܡ̈ܒܰܛܠܳܢ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠܶܗ ܪܳܙܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܬܽܘܒ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܕܰܦܠܺܝܓܺܝܢ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘܡܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܦܪܰܫܬ ܘܝܰܗ̱ܒܬ ܠܗܽܘܢ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܛܠܰܡܬ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܕܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܰܐܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ܆ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܣܳܕܶܩ. ܘܕܰܡܺܝܬ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܐܪܝܳܘܣ. ܐܰܘܕܺܝܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܰܐܝܟ ܕܠܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ܆ ܐܰܦܠܳܐ ܒܪܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܫܩܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܕܪܳܫܳܐ܇ ܘܬܳܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܕܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܰܡ ܠܳܐ ܡܦܰܫܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܐܰܘܕܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܡܕܰܓܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܇ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܗܢܝܢ ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܪܰܕܝܽܘܬܳܟ ܝܳܗܒܳܐ ܠܰܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܥܰܠܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܒܨܶܐ ܪ̈ܳܙܰܝ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܬܶܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܰܩܺܝܦ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܫܡܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܡܰܗܦܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ܆ ܘܬܳܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܰܒܥܺܝܢ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܟܰܢܫܰܬ ܢܰܦܫܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ܆ ܘܠܰܢ ܣܳܝܡܰܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܢܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܬܰܒ̈ܥܳܬܳܟ ܓܶܝܪ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܠܳܚ̈ܡܳܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܕܡܰܠܶܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܦܳܢܶܐ ܬܳܒܰܥ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܡܰܠܶܦ ܠܶܗ܆ ܕܚܰܘܳܐ ܠܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܝܳܕܥܰܬ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܢܚܶܬ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܺܐܡܰܪ ܚܰܕ ܒܪܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܬܰܘܕܰܥ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪ̈ܒܥܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܬܰܒ̈ܥܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܡܰܨ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܩܪܶܐ ܢܰܦܫܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܶܝܢ ܠܰܡ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ ܐܳܦ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ܇ ܕܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܩܳܥܶܝܢ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܘܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܪܰܕܝܽܘܬܳܟ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ ܬܳܒܥܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܚܰܘܶܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܬܺܝܒ. ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܦܰܢܶܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܣܰܟܠܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܕܰܥܶܟ ܫܽܘܒܗܳܪܳܟ ܣܪܺܝܩܳܐ܆ ܘܢܓܰܚܶܟ ܒܡܶܠܰܝ̈ܢ ܥܰܠ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܗܶܢܘܢ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ܆ ܘܢܶܬܶܠ ܫܶܐܠܬܳܟ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܚܦܺܝ̈ܛܶܐ ܕܰܫܐܶܠܘ ܡܶܢܰܢ܆ ܐܶܬܪܡܺܝܢܰܢ ܕܢܶܫܪܶܐ ܠܰܫܪܳܝܳܟ܆ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܫܪܶܐ ܘܒܰܛܺܝܠ܀

ܢܶܚܙܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܚܶܠܡܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܡܶܢܳܟ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ.ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܫܒܽܘܩ ܠܰܡ ܐܰܪܰܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܘܶܐܬܚܰܫܚ ܟܺܢܳܐܺܝܬ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪܳܢ܇ ܐܳܦܶܢ ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܣܺܝܩ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܦܫܺܝܩ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܆ ܐܳܦܶܢ ܟܡܳܐ ܦܫܺܝ̈ܩܳܢ. ܥܰܛ̈ܠܳܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܪܰܒ ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܕܳܪܽܘܫܳܐ܆ ܘܰܙܥܽܘܪܝܳܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ. ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܛܳܥܝܽܘܬܶܗ܆ ܘܡܶܣܟܺܝܢܺܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܪܳܘܝܳܐ ܡܰܠܳܠܳܐ܆ ܕܡܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܆ ܐܳܘ ܣܰܟܠܳܐ. ܐܫܒܽܘܩ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܘܶܐܬܚܰܫܚ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ. ܕܰܢܚܶܬ ܒܪܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܣܳܗܕܺܝܢ. ܕܰܢܚܶܬ ܓܶܝܪ. ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܠܰܘ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ. ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܫܳܒܶܩܢܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܇ ܘܡܶܬܛܦܺܝܣܢܳܐ ܠܡܶܠܬܳܟ܆ ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܘܠܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܶܐܕܰܓܶܠ ܠܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܘܶܐܗܰܝܡܶܢ ܠܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ. ܕܳܐܦܶܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܣܰܩܽܘ̈ܒܠܳܝܳܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ܇ ܕܢܶܒܥܶܐ ܚܰܝܠܗܶܝܢ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܕܰܢܕܰܓܶܠ ܟܬܳܒܗܶܝܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܒܕܽܘܟ ܟܬܺܝܒ. ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ ܒܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܕܰܢܚܶܬ ܟܬܺܝܒ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܶܫܒܽܘܩ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܆ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܀

ܐܶܠܳܐ ܢܚܽܘܪ ܐܳܦ ܒܡܰܪܳܚܽܘܬܶܗ. ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܫܒܽܘܩ ܠܕܺܝܠܳܟ. ܘܗܰܝܡܶܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܶܐܬܚܰܫܚ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܢ. ܢܚܰܘܶܐ܆ ܗܳܟܺܝܠ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܣܳܐܶܡ ܠܰܡ ܗܳܢܳܐ ܫܺܐܕܳܢܳܐ.ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܦܰܩܶܕ ܠܰܢ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢܰܢ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܟ. ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܢܶܫܬܡܰܥ ܠܳܟ܆ ܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܬܰܩ̈ܢܶܐ܆ ܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܢܳܝܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܆ ܠܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܘܒܠܕܝܘܬܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܩܪܺܝܬ܆ ܘܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܒܦܺܝܠܳܘܣܽܘ̈ܦܶܐ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝ̈ܳܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܚܢܰܢ. ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܥܠܰܝܢ ܦܺܐܩܽܘܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܡܶܢ ܡܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܰܦܠܰܛܳܘܢ܆ ܘܰܦܫܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܩܰܛܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܣܽܘܦܝ̈ܣܛܐ܆ ܘܒܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܡܶܢ ܨܢܺܝܥܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܰܝܗܽܘܢ ܕܰܦܺܝܠܳܣܽܘ̈ܦܶܐ. ܘܓܰܒܝܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܢܳܡܽܘ̈ܣܰܘܗ̱ܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܒܰܫ̈ܟܳܚܳܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܛܰܟܶܣܘ ܘܣܳܡܘ ܚܰܟܺܝܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ܀

ܥܕܺܝܠܺܝܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܩܒܺܝܢ ܕܢܶܫܟܚܽܘܢ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܳܬܪܗܶܝܢ ܢܰܦܺܝܩܺܝܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܒܚܽܘܬܪܳܐ ܕܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܺܝ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܢܰܦܫܳܗ ܩܳܝܡܳܐ. ܕܠܳܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ. ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܥܳܕܶܠ ܠܗܽܘܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܒܳܬܰܪ ܒܥܳܬܳܐ ܕܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܢܰܦܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܰܬܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܠܰܡ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܬܰܡܳܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܒܛܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܰܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܕܶܡ ܚܕܬ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܪܶܓܬܳܐ ܕܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܘ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܫܟܺܝܚܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܕܬ܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܬܪܰܒܝܳܐ ܒܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ܇ ܐܰܣܠܝܽܘܗ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܒܳܗ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܚܰܘܪ̈ܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܗܽܘܦܳܟܳܐ ܕܰܫ̈ܟܳܚܳܬܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܳܐ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܕܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܡܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ܇ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܶܨܛܠܶܒ ܒܺܝܗܽܘܕ܆ ܘܰܒܓܰܒܪܳܐ ܕܰܙܩܰܦܘ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܗܘܳܐ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܠܟܽܠ. ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܝܬ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ܇ ܕܗܺܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܘܒܶܙܚܳܐ ܚܳܫܒܳܐ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀

ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܰܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܒܛܶܠܘ. ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܫܟܚܳܢܳܗ܆ ܠܰܘ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܣܳܓܕ̈ܰܝ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܐܰܝܢܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܫܟܚܳܢܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܟܰܠܕܳܝܽܘܬܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܗܳܝ ܗ̱ܝ ܕܒܰܛܠܰܬ ܘܰܫܪܳܬ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܕܦܺܝܠܳܘܣܽܘ̈ܦܶܐ ܩܪܰܝܬ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܫܟܳܚ̈ܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܠܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ ܕܰܣܪܺܝܩܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܝܳܕܥܰܬ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܦܐܶܐ ܠܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܢܶܕܰܥ܆ ܐܰܘ ܕܶܝܢ ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ܆ ܡܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܬܬܒܰܥ ܕܢܶܫܒܩܺܝܘܗ̱ܝ ܘܢܶܟܦܽܘܪ ܒܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܘܚܰܢ̈ܦܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܫܪܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܟܳܦܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܘܟܶܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܫܠܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܐܺܝܢ ܫܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܢܦܺܐܫܳܐ ܠܪܶܥܝܳܢܳܟ ܚܬܺܝܪܳܐ܆ ܘܢܶܬܢܺܝܚ ܡܠܶܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܰܫܳܟ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܥܰܬ܆ ܐܳܡܰܪ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܝܳܕܥܰܬ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ܆ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܠܰܢ ܠܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܒܳܟ. ܘܶܐܢ ܐܰܘܓܰܪܬ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܕܬܺܐܡܰܪ ܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܝܟ܆ ܠܰܢ ܠܳܐ ܛܳܥܝ̈ܳܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܒܶܠܢܰܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܰܢ ܕܩܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܽܘܬܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܕܠܺܝ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܡܶܕܶܡ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܶܗ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܙܩܺܝܦ. ܙܩܺܝܦܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ. ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܡܶܙܕܰܥܙܥܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܢܶܝܢ ܠܟܽܠ ܪܽܘܚ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܢܟܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܒܚܳܪܥܽܘܬܗܽܘܢ ܡܶܨܛܰܢܥܺܝܢ ܕܢܰܛܥܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܒܚܽܘܒܰܢ܆ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܝܠܰܢ ܢܶܪܒܶܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܫܳܘܚܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܡܶܕܶܡ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܠܰܝܬ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܳܐ܆ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܰܦܫܳܗ܇ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ. ܘܗܺܝ ܥܠܶܝܗ ܦܠܺܝܓܳܐ܆ ܘܰܠܩܽܘܒܠܳܗ ܟܳܬܫܳܐ܆ ܘܥܰܡ ܢܰܦܫܳܗ ܢܳܨܝܳܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ ܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܗܰܕܳܡܶܝ̈ܗ. ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܪܽܘܚ. ܗܳܕܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܡܰܘܥܶܐ ܠܳܗ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܥܶܩܳܪܳܗ ܘܰܡܪܰܒܝܳܢܳܗ܆ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܗ̱ܝ܇ ܘܠܰܝܬ ܒܳܗ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ܆ ܘܠܰܝܬ ܒܳܗ ܡܶܕܶܡ ܕܫܳܪܶܐ ܠܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ. ܗܺܝ ܒܳܗ ܘܡܶܢܳܗ ܡܶܬܪܰܒܝܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܦܳܢܶܐ ܫܳܪܶܐ ܠܳܗ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ ܗܶܓܝܳܢܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܘܪܶܗܛܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܳܗ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ. ܘܟܶܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܳܐ ܡܫܰܪܶܝܢ ܕܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܘܢܶܬܓܠܽܘܢ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܳܐ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܒܳܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܬܶܬܒܰܣܰܡ܆ ܘܗܺܝ ܥܠܶܝܗ ܡܶܬܬܢܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܦܳܢܝܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܗ. ܠܳܐ ܡܰܪܓܫܳܐ ܒܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ. ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܫܟܳܚ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܨܳܝܪܳܐ ܠܶܗ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܡܪܰܟܰܒܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܶܗ ܕܡܽܘܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܳܦܶܩ ܡܪܰܟܒܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܠܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܕܢܶܣܰܩ ܒܨܽܘܪܬܳܐ ܕܰܡܚܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܶܕܶܡ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܠܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܓܳܕܶܫ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܠܚܽܘܫܳܒܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܰܐܬܪܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܶܗ܆ ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܥܰܠ ܠܶܗ܆ ܘܢܰܪܓܶܫ ܒܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫ܀

ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܰܢ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܚܽܘܒܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ܇ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܕܢܶܫܬܰܪܰܪ. ܘܢܶܬܡܛܶܐ ܘܢܰܪܓܶܫ ܒܪ̈ܳܙܰܝܗܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܝܰܕ̈ܥܳܬܳܟ ܠܰܢ ܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ. ܡܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܟܽܠܶܗ ܪܶܗܛܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ܆ ܠܰܘ ܕܬܶܒܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܬܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܬܟܰܢܶܫ ܡܶܕܶܡ ܕܒܰܕܰܪ܆ ܘܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܪܒܳܟ ܣܰܓܺܝ܆ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܕܰܟܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܗܶܪܶܣܺܝܣ ܕܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܛܰܡܐܳܐ܀

ܚܽܘܪ ܡܶܟܺܝܠ ܒܒܽܘܝܳܢܳܐ ܒܡܶܠܰܝ̈ܟ ܘܫܳܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ. ܐܶܡܪܰܬ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܐܳܦܶܢ ܥܣܩ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܬܩܰܒܠܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܩܰܒܶܠ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܩܰܘܺܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܥܰܣ̈ܩܳܢ. ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܦܫܺܝ̈ܩܳܢ. ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܠܗܶܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܣܩܳܐ ܒܗܶܝܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܕܰܦܩܰܕܬ ܠܺܝ ܕܶܐܫܒܽܘܩ ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܘܰܠܗܶܝܢ ܐܶܩܰܒܶܠ܆ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܢܚܶܬ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܠܟܰܬ ܠܺܝ ܕܶܐܫܰܠܶܡ. ܗܰܝܡܶܢ ܠܰܡ ܕܰܢܚܶܬ ܒܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܐܰܪܰܐ. ܐܺܝܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܦܰܟܺܝܗ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ܆ ܐܶܢ ܒܪܳܐ ܓܶܝܪ ܢܚܶܬ܆ ܩܢܽܘܡܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܶܐܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܪܳܐ ܢܚܶܬ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܫܡܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܶܠܐܳ ܩܢܽܘܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܥܰܡ ܫܡܶܗ. ܘܒܶܗ ܒܰܫܡܳܐ ܐܶܬܒܰܕܰܩ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܝܢܰܘ܆ ܘܠܰܘ ܕܰܐܒܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ. ܠܰܘ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܣܽܘܦܳܩܳܐ ܕܰܐܬܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܠܳܐ ܫܽܘܢܳܝܳܐ. ܚܙܰܩ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܳܐܦܶܢ ܠܟܽܘܢ ܓܽܘܚܟܳܐ ܚܫܺܝܒܳܐ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ܀

ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܩܰܘܺܝ ܒܰܐܒܳܐ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܒܰܐܒܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܟܽܠܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܐܒܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܒܰܛܠܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܩܢܽܘܡ ܢܰܦܫܶܗ. ܫܳܪܝܳܐ ܠܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠܶܗ ܒܰܐܒܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦܘ ܠܰܢ ܟ̈ܬܳܒܶܐ܆ ܘܩܰܘܺܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܬܳܒܥܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܕܟܰܕ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܫܰܒܩܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܗܽܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܣܽܘܝܳܟܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܗ̱ܘ܆ ܘܳܐܙܶܠ ܘܳܐܬܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܠܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܒܶܗ܆ ܠܰܘ ܒܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܘܰܒܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܒܰܗܠܰܟܬܳܐ ܕܙܰܘܥܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܒܶܗ ܐܳܙܶܠ ܘܳܐܬܶܐ܆ ܐܰܘ ܢܳܚܶܬ ܐܰܘ ܣܳܠܶܩ. ܘܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܠܳܐ ܢܚܽܘܪ ܒܰܢ܆ ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܢܰܦܫܰܢ܆ ܟܰܕ ܥܰܠ ܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܡܡܰܠܠܺܝܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܢܶܗܘܶܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܐܘܠܶܕ ܐܰܒܳܐ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܰܢ ܨܳܝܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܢܚܶܬ ܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܨܽܘܪ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܒܡܰܚܰܬܬܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܚܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܠܕܽܘܟ ܗܳܘܝܳܐ ܒܫܽܘܢܳܝܳܐ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܡܳܐ ܕܡܰܪܦܶܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܡܫܰܢܶܐ ܠܕܽܘܟ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܣܰܝܟܰܐ ܗ̱ܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܙܶܠ. ܘܰܡܣܰܝ̈ܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܦܳܫܘ܆ ܦܳܝܫܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܫܽܘܢܳܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܐܙܰܠܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܘܰܢܚܶܬܘ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܠܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܢܨܽܘܪ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܒܪܶܥܝܳܢܰܢ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܰܒܪܳܐ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܥܳܕܠܰܬ ܡܶܠܰܬܝ ܐܰܝܟ ܪܰܕܝܳܐ܆ ܘܰܐܣܒܰܪܬ ܕܐܡܪܬ ܕܒܰܙܒܰܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܚܳܪܬ ܒܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܕܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܗ̱ܘܝܬ. ܚܶܫܟ ܓܶܝܪ ܐܶܫܰܕܬ ܥܠܰܝ. ܘܒܳܟ ܚܳܪܬ ܚܠܳܦܰܝ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܪܰܥܺܝܬ. ܐܶܬܬܨܺܝܪܰܬ ܓܶܝܪ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ܆ ܘܪܶܥܝܳܢܳܟ ܥܰܡܽܘܛܳܐ ܗܘܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܳܟ. ܘܟܰܕ ܚܳܝܪܰܬ ܒܳܟ܆ ܐܰܣܒܰܪܬ ܕܠܰܢ ܚܳܙܶܝܬ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܐܶܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܶܐܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܶܐܢ ܒܟܽܠ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠ ܗ̱ܝ. ܘܰܢܚܶܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܒܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܥܰܣܩܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܕܶܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܣܳܡܬ ܘܩܰܒܶܠܳܝܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܥܰܣܩܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ. ܠܳܐ ܕܳܐܢ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ ܡܶܢ ܡܶܠܰܬܝ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܶܬܚܰܝܰܒ. ܐܶܡܰܪܬ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܟܰܕ ܥܣܺܝܩ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܥܰܣܩܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܺܐܝܕܰܥܬܳܐ. ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܳܟ ܡܰܘܕܶܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̤ܝ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܢܚܶܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܬܶܬܩܰܒܰܠ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ. ܢܶܥܨܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܝܺܕܰܥܬܰܢ ܕܬܶܫܬܡܰܥ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܺܐܪܰܒ ܐܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ.ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܛܳܥܝܳܐ ܠܳܟ܆ ܕܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܓܶܝܪ. ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܳܗ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܬܗܰܠܶܟ ܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܒܳܥܝܳܐ܆ ܡܦܰܟܪܳܐ ܘܳܐܣܪܳܐ ܪܶܗܛܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܶܝ̈ܗ܇ ܕܬܶܥܽܘܠ ܘܬܶܫܬܰܥܒܰܕ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬ ܒܳܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܬܶܪܗܰܛ ܟܽܘܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܒܳܥܝܳܐ܆ ܘܰܒܓ̈ܶܦܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܚܽܘܫܳܒܶܝ̈ܗ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܛܳܝܣܳܐ܆ ܡܟܰܢܫܳܐ ܢܰܦܫܳܗ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܗ܆ ܘܥܳܐܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܫܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܡܰܓܪܳܐ ܒܗܰܘ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ܆ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܥܠܶܝܗ ܩܽܘ̈ܦܳܚܶܝܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܬܰܟܣܳܐ ܡܶܢܳܗ܆ ܘܓܳܡܪܳܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܝܗ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝ ܩܳܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܡܰܦܩܳܐ ܠܳܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܗܳܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܆ ܘܡܰܥܠܳܐ ܠܳܗ ܠܰܐܬܪܳܐ ܪܘܺܝܚܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ܆ ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܙ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚ ܡܫܰܠܛܳܐ ܠܳܗ. ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܩܰܦܚܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܗܳܘܝܳܐ ܒܩܰܕܡܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܺܐܝܕܰܥܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܙܰܘܥܳܐ ܐܰܘ ܪܶܬܡܳܐ ܐܰܘ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܳܗ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܒܕܺܝܠܳܗ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܩܳܦܚܳܐ ܠܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܩܶܦܚܰܬ܆ ܘܬܶܟܣܰܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ܆ ܘܰܐܡܺܝܬܰܬ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܕܒܳܗ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܘܥܝܳܐ ܘܰܡܪܰܒܝܳܐ ܒܳܗ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܪܽܘܚ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܠܳܐ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܕܰܥܬܳܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܢܶܐܠܽܘܨ ܢܰܦܫܰܢ ܡܳܕܶܝܢ܆ ܘܬܶܫܬܡܰܥ ܐܺܝܕܰܥܬܰܢ ܠܩ̈ܳܠܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܟܰܕ ܥܳܣܩܺܝܢ ܠܳܗ܀

ܢܚܶܬ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ. ܡܶܫܬܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܛܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܰܐܟܪܙܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܒܠܳܐ ܡܣܰܝܟܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܳܪܽܘܫܳܐ܆ ܘܢܶܚܙܶܐ ܘܳܐܦܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܟܬܺܝܒ ܠܰܡ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ. ܠܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܢܚܶܬ ܟܬܺܝܒ܆ ܘܠܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܥܰܡ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܕܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܳܕܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܡܶܢ ܢܰܦܫܰܢ܆ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܟ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܥܰܡ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܳܪܫܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕܬ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܬܳܢܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܓܶܝܪ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܇ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܗܘܶܐ ܓܽܘܚܟܳܟ. ܥܰܡܺܝܩ ܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܢܶܕܥܺܝܘܗ̱ܝ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܠܰܝ̈ܟ܆ ܘܡܶܬܢܟܦ ܐ̱ܢܳܐ ܚܠܳܦܰܝܟ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܢܟܦܬ ܕܰܟܬܰܒܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܐܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܒܗܶܝܢ ܘܣܳܒܪܺܝܢ ܕܡܶܕܶܡ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܕܰܠܡܰܢ ܚܳܫܒܺܝܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܡܠܠܳܐ ܨܳܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܣܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܘܦܰܟܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܳܦ ܓܽܘܕܳܦܳܐ܆ ܕܥܳܩܰܪ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܣܦܰܩ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܛܳܥܝܳܐ ܓܽܘܕܳܦܶܗ ܕܥܰܠ ܒܪܳܐ܆ ܓܰܕܶܦ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܟܬܺܝܒ ܠܰܡ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ. ܘܰܟܬܺܝܒ ܠܰܡ ܕܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܢܚܶܬ. ܘܰܟܬܺܝܒ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢܰܢ ܠܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܆ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܳܘ ܠܓܽܘܕܳܦܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܘܪܽܘܫܥܳܐ ܕܢܝܚܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܒܰܒ ܘܡܶܬܩܰܒܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܫܳܘܶܐ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܢܺܐܩܰܕ. ܐܶܢ ܟܬܺܝܒ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܳܘ ܣܰܟܠܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܕܰܓܠܺܝܢܰܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ܆ ܘܳܐܦܶܢ ܠܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܥܰܡܳܗ ܗܳܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܢܚܶܬ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܠܰܘ ܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܣܦܺܝܩܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐ܀

ܢܶܫܬܐܶܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܦ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܢܽܘ. ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܘ ܠܳܐ܆ ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܘܒܽܘܪ̈ܶܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܕܺܝܥܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܛܥܳܬܶܗ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܗܳܢܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܕܣܰܟ̈ܠܶܐ܆ ܐܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܘ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ܆ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܡܳܢܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ܆ ܘܰܐܝܟܳܐ ܢܶܒܥܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܰܐܝܢܳܐ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܢܶܫܟܚܺܝܘܗ̱ܝ܇ ܕܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܠܰܘ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܐܰܪܰܐ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܡܠܠܳܐ ܢܰܫܘܶܐ ܠܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ܆ ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܘܰܠܠܶܘܬܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܫܪܳܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܥܨܳܢܝ. ܘܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈܆ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܠܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܰܫܘܺܝ ܠܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܘܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ. ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܰܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܟ̈ܬܳܒܶܐ܀

ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܫܰܡܶܫ܆ ܐܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܕܡܽܘܬܳܐ܆ ܦܰܢܛܳܣܝܳܐ܆ ܫܪܰܓܪܳܓܺܝܬܳܐ܆ ܚܙܳܬܳܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܐܰܘ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܘܶܐܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܒܰܫܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ܆ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܝܽܘܩܢܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܘ ܦܰܢܛܳܣܝܳܐ܆ ܣܳܗܶܕ ܟܽܠܶܗ ܗܽܘܦܳܟܶܗ ܘܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܒܺܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܩܰܕܡܳܐܝܰܬ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܶܐܬܟܪܶܟ ܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܶܐܬܓܙܰܪ܆ ܥܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܟܽܠܢܳܫ ܓܳܐܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܘܟܽܠܢܳܫ ܩܳܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܛܥܶܢ ܡܶܢ ܐܶܡܶܗ܆ ܘܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܠܶܗ ܐܳܦ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܡܢܰܨܪܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܚܰܢܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܪܒܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ. ܐܶܢ ܠܓܰܘ. ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܘܢܳܣܒܳܐ ܩܰܘܡܬܶܗ ܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܥܽܘ̈ܠܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܘܳܐܟܶܠ܆ ܘܫܳܬܶܐ܆ ܘܰܡܗܰܠܶܟ܆ ܘܠܳܐܶܐ܆ ܘܝܳܬܶܒ܆ ܘܢܳܐܶܡ܆ ܘܕܳܡܶܟ܆ ܘܨܳܐܶܡ܆ ܘܟܳܦܶܢ܆ ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܠܫܳܪܽܘܬܳܐ܆ ܘܥܳܐܶܠ ܡܶܣܬܡܶܟ܆ ܘܩܳܪܒܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܰܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܠܘܳܬ ܠܒܽܘܫܶܗ܆ ܘܡܰܪܝܰܡ ܢܳܣܟܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܘܝܰܡܺܝܢܶܗ ܩܳܪܒܳܐ ܠܓܰܪܒܳܐ܆ ܘܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܡܶܬܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܶܐܕ̈ܢܶܐ ܘܰܒܥܰܝ̈ܢܶܐ܆ ܘܩܳܪܒܳܐ ܬܽܘܒ ܨܶܒ̈ܥܶܗ ܠܰܫܪܳܝܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ܆ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܬܽܘܒ ܢܦܰܠ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ܆ ܘܥܰܒܕܳܐ ܡܚܳܝܗ̱ܝ ܥܰܠ ܦܰܟܶܗ܆ ܘܶܣܛܪ̈ܰܛܝܽܘܛܶܐ ܢܰܓܕܽܘܗ̱ܝ ܒܫܰܒܽܘ̈ܩܶܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܣܳܡܘ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܘܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܩܰܪܒ ܢܽܘܫܰܩܬܳܐ ܠܣܶܦܘ̈ܳܬܶܗ܆ ܘܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܠܡܶܐܚܕܶܗ. ܐܰܪܡܺܝܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܘܰܐܚܕܽܘܗ̱ܝ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܪܡܺܝܘ ܫܺܝܫܰܠܬܳܐ ܒܰܩܕܳܠܶܗ܆ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܦܽܘܡܶܗ ܚܰܠܳܐ ܘܰܡܪܳܪܳܐ܆ ܘܶܣܛܪܰܛܝܽܘܛܳܐ ܬܪܰܥ ܠܓܰܒܶܗ܆ ܘܝܰܘܣܶܦ ܘܢܺܝܩܳܕܺܡܳܘܣ ܚܢܰܛܘ ܘܰܩܒܰܪܘ ܠܦܰܓܪܶܗ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܗܘܰܝ̈. ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܶܗ܆ ܠܘܳܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈܆ ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܛܶܠܳـܠܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܫܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܚܳܙܺܝܬ ܠܰܐܝܟܳܐ ܦܳܠܶܫ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܆ ܨܺܝܕ ܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܝܘܽܢ ܘܰܠܘܳܬ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܪܰܫܺܝܥܳܐ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܘܰܝ̈. ܘܒܶܗ ܐܶܫܬܰܡܰܫ܆ ܠܰܘ ܒܰܫܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܠܳܐ ܒܛܶܠܳـܠܳܐ ܕܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܟܬܺܝܒ ܕܕܰܡܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܒܶܣܳܕܝܳܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܰܣܦܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܕܰܡܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܐܰܘ ܫܡܳܐ ܕܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܕܒܰܪ ܠܡܰܕܒܪܳܐ܆ ܕܢܶܬܢܰܣܶܐ ܡܶܢ ܐܳܟܶܠ ܩܰܪܨܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܙܕܰܡܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܩܶܛܢܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܟܦܰܪ ܢܰܚܽܘܡ. ܘܬܽܘܒ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ܇ ܥܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܘܓܰܠܝ̈ܳܢ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܫܡܳܐ ܕܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܕܶܐܬܺܝܠܳܕ ܠܟܽܘܢ ܦܰܪܽܘܩܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܐܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܥܰܡ ܫܡܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܗܰܝܡܶܢܢ ܘܺܝܕܰܥܢ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܡܰܢܽܘ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ܇ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܡܶܬܓܫܶܫ. ܐܰܘ ܒܰܫܡܳܐ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐ܀

ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܶܣܬܥܰܪ܆ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ. ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܗܽܘ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܘܡܺܝܬ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܶܐܬܩܒܰܪ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܩܒܰܪ. ܗܽܘ ܩܳܡ ܘܶܐܣܬܰܠܰܩ. ܐܶܢ ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ. ܠܰܘ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܘܩܳܡ. ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܒܥܶܐ ܘܢܺܐܠܰܦ. ܚܢܰܢ ܓܶܝܪ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܥܰܪ ܘܣܰܝܒܰܪ܆ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܘܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܟ ܐܳܡܪܳܐ. ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ. ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܡܶܫ ܒܥܳܠܡܳܐ܇ ܐܶܢ ܠܰܘ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܚܣܽܘܡ ܒܰܢ. ܕܨܳܒܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܢܺܐܠܰܦ ܡܶܢܳܟ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܗܰܘ ܕܬܶܬܩܪܶܐ ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܡܰܢܽܘ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܕܰܬܚܰܘܶܐ. ܛܳܥܝܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܡܰܛܥܝܳܢܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘ܆ ܘܠܳܐ ܦܺܝܠܳܣܽܘܦܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܳܝܬ ܒܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܪܰܝܬ. ܘܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐ ܬܽܘܒ. ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܡܛܰܝܬ ܠܺܐܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܫ̈ܟܳܚܳܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܝܕܰܥܘ ܚܰܟܺܝ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܳܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܡܰܣܒܪܰܬ܀

ܐܰܪܰܐ ܐܺܝܬ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܣܰܟܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܡܰܠܦܰܬ ܕܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܠܰܘ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ܆ ܐܶܢ ܟܬܺܝܒ ܠܰܡ ܕܰܢܚܶܬ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܽܐܡܰܪ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܶܐܢ ܐܰܡܺܝܪ ܕܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܗܰܝܡܶܢ ܕܪܽܘܚܳܐ ܢܚܶܬ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܘܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܰܢܚܰܘܶܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܗܶܬ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ܆ ܕܬܺܐܡܪܺܝܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܐܶܢܳܐ ܚܠܳܦܰܝܟ ܓܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ ܘܰܡܦܰܪܣܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܐܰܢܰܢܩܺܝ ܓܶܝܪ. ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܩܰܒܠܰܬ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰܓܶܢ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܗ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ ܠܳܗ ܥܰܡܳܗ ܗܳܝ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܪܗܺܝܛܺܝܢ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬܩܰܒܰܠ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ. ܠܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܒܩܰܕܡܳܐ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܘܟܶܢ ܐܳܬܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ܀

ܚܽܘܪ ܕܶܝܢ ܟܡܳܐ ܓܠܶܐ ܪܽܘܫܥܳܐ ܕܡܶܠܬܳܟ܆ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܢܶܣܛܽܘܪܺܝܳܣ. ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܡܰܪ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܟܬܶܒ܆ ܕܡܰܘܕܶܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܩܰܒܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܐܳܦ ܡܶܠܬܶܗ ܕܗܰܘ ܪܽܘܫܥܳܐ ܗ̱ܝ ܘܣܰܟܠܽܘܬܳܐ܆ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܥܨܺܝ ܕܳܐܦܶܢ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܢܺܐܡܪܳܗ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܩܰܒܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܶܠܽܘ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܩܰܒܠܰܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܥܰܡܳܗ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܢܺܐܡܰܪ ܕܩܰܒܠܰܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܠܘܳܬ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܶܬܩܰܒܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ ܗܳܟܺܝܠ. ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܩܺܝܡܽܘܢ ܗܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܢܶܛܠܡܽܘܢ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܣܠܶܩ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܠܳܚܡܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܕܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܠܥܶܠ ܢܶܣܬܰܠܰܩ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܠܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܠܰܢ ܕܢܣܒܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܰܪ ܢܳܫܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܳܐܦ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ. ܕܒܰܪ ܢܳܫܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܘܕܘܠܢܛܝܢܘܣ܆ ܗܢܽܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܚܽܘܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܶܣܛܽܘܪܺܝܳܘܣ܆ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܠܳܐ ܡܰܪܦܝܳܐ ܗܳܝ ܕܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܗܽܘ ܐܰܘܣܶܦ ܡܶܚܕܳܐ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܳܐܦܶܢ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܩܪܳܐ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܫܳܐ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܩܰܘܺܝ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܣܠܶܩ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ ܠܳܗ܇ ܒܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܩܰܕܡܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܢܗܰܝܡܶܢ ܐܰܝܟ ܕܬܳܒܰܥ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܘܢܣܒܪ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܒܫܽܘܢܳܝܳܐ ܢܚܶܬ܇ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ܆ ܗܳܝ ܡܢܰܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܢܺܝ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܘ ܕܣܳܥܽܘܪܽܘܬܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ܆ ܢܚܰܘܽܘܢ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܘܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܗܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܠܘܳܬ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܢܚܶܬ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܰܢ. ܒܗܳܢܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܡܫܡܠܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ܇ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܚܕܬ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܶܢ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܶܫܪܶܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܀

ܡܳܕܶܝܢ. ܐܶܢ ܟܬܺܝܒ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܚܕܰܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܚܶܬ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܥܰܬܺܝܩܬܳܐ. ܘܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܒܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܚܪܺܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ. ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ܆ ܟܰܕ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܐܳܦ ܒܰܚܕܰܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܕܰܡܶܝܢܰܢ ܗܳܕܶܐ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܠܗܳܝ. ܐܶܠܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܕܝܰܗ̱ܒ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ܆ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܺܝܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܘܰܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܡܰܚܰܬܬܶܗ܀

ܢܚܶܬ ܓܶܝܪ ܫܪܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܽܘܝܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܐܠܰܢܝ ܕܶܝܢ ܩܰܪܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܗܳܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܚܰܘܺܝ ܒܳܗ ܒܣܰܢܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܶܝܢ ܪܰܚܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܳܗ܆ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܦܰܫܶܩ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܶܙܘܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܰܘ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܒܗܶܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܕܢܰܕܪܶܟ. ܩܕܳܡ ܓܶܝܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܘܢܶܩܢܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܡܫܰܠܛܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܐܰܘ ܢܶܬܥܰܠܶܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܗܽܘܢ܆ ܕܢܶܕܰܥ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܠܰܝܬ ܦܪܽܘܣ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܥܰܠ ܟܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܣܰܓܺܝ ܘܰܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܡܥܰܠܶܝܢ ܡܶܢܰܢ ܐܰܦ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܳܦ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܕܢܶܕܰܥ ܐܰܘ ܕܢܰܕܪܶܟ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܘ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܚ̈ܕܳܕܶܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܕܰܟܣܶܐ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ܆ ܟܰܣܝܳܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܰܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܚܙܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܡܳܢܶܐ܆ ܟܰܕ ܥܳܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܘ ܨܰܝܳܪܳܐ܆ ܐܰܘ ܚܳܘܫܽܠܳܐ܆ ܐܰܘ ܓܳܠܽܘܦܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܽܘܣܺܝܩܳܪܳܐ܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܕܰܢܕܰܡܶܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܐܰܘ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܰܥܒܳܕܗܽܘܢ ܡܶܫܟܰܚ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܓܒܺܝܠܬܳܐ܆ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܰܒܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܢܰܕܪܶܟ ܒܳܗ ܡܶܕܶܡ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܠܳܐ ܡܣܰܝܟܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܫܰܐܠܳܟ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ. ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܐܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܐܶܣܟܺܡܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܒܰܕܡܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܚܰܘܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܬܶܬܒܰܥ ܡܶܢܰܢ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܢܰܕܪܶܟ܇ ܢܶܟܦܽܘܪ ܠܰܢ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܢܶܕܰܥ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܇ ܢܶܛܠܽܘܡ ܕܳܐܦܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܓܶܕܫܰܬ ܐܳܦ ܠܰܐܪ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܕܠܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܦܣܳܩܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܪܶܕܝܳܐ܆ ܟܦܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܟܽܘܠ ܟܽܘܠܶܗ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܠܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܬܽܘܒ ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܛܰܠܡܽܘܗ ܠܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܰܕܪܟܽܘܢ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܪܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܽܘܠܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܕܰܐܬܩܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܘܰܒܟܽܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܺܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܘ ܪ̈ܳܐܙܶܐ. ܘܩܳܡܘ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܟܦܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܗܘܰܘ. ܘܰܛܠܰܡܘ ܠܰܗܘܳܝܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܥܳܐ ܕܢܰܕܪܶܟ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܣܰܝܟܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܫܪܳܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܦܓܰܪ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܪܳܡ ܗ̱ܘ ܚܰܝܠܗܶܝܢ ܘܪܳܐܙܗܶܝܢ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܦܣܰܩܘ ܝܰܗ̱ܒܘ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ܆ ܘܛܰܠܡܽܘܗ̱ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܪܳܩܶܗ. ܐܶܠܳܐ. ܙܳܕܶܩ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕ܆ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܢܗܰܝܡܶܢ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ. ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܓܶܝܪ ܢܚܶܬ܆ ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܫܪܳܐ܆ ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܥܰܡ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܰܢ ܦܰܚܶܡ ܪ̈ܳܐܙܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܩܰܘܝܰܬ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ. ܢܚܶܬ ܡܳܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܶܕܰܥ ܪܳܐܙܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܶܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܥܒܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܣܰܓܺܝ ܘܰܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܪܳܡ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܝ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ. ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܕܪܶܟ ܐ̱ܢܳܐ. ܥܒܰܕ܆ ܐܶܢܰܐ ܗ̱ܘ ܥܶܒܕܶܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܝ܆ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܥܒܰܕ܀

ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܠܳܐ ܢܰܩܺܝܦܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܩܢܽܘ̱ܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ. ܐܰܪܰܐ ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܘ ܚܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܳܗ. ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܛܶܟܣܳܐ. ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܥܰܣ̈ܩܳܢ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܩܶܦ ܠܗܶܝܢ ܫܡܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܒܗܶܝܢ. ܘܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܆ ܟܰܕ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܘܚܰܬܺܝ̈ܬܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܘܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܛܥܡܬܳܐ ܐܰܣܪܰܚ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܚܰܝܠܗܶܝܢ ܕܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܳܦ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ܀

ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܫܡܳܐ ܠܰܘ ܗܽܘܝܽܘ ܨܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܚܰܘܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܺܝܠܳܗ ܕܰܨܒܽܘܬܳܐ. ܫܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܠܰܘ ܢܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܝܳܩܶܕ ܠܶܫܳܢܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܡܰܗ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܡܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬܡܠܶܐ ܦܽܘܡܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫܡܶܗ ܕܕܶܒܫܳܐ ܕܶܒܫܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܚܰܡܪܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܡܶܫܚܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܟܽܠ ܡܶܐܟ̈ܠܳܢ ܘܛܰܥ̈ܡܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܛܳܥܶܡ ܚܶܟܰܢ ܚܰܝܠܗܶܝܢ܆ ܡܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܫܡܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܒܳܗ. ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ. ܐܶܠܳܐ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܡܳܐ ܗ̱ܝ ܨܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܡܚܰܘܝܳܢܳܗ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܫܡܳܐ ܠܰܘ ܗܽܘܝܽܘ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܠܦܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܚܰܘܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܡܶܚܕܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܫܡܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܫܡܳܐ ܠܰܘ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܠܳܐ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܪܓܫܺܝܢܰܢ ܒܗܶܝܢ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܩܶܪܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ. ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܩܳܪܶܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܒܰܫܡܳܐ. ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܐܰܝܟ ܙܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܠܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ ܩܳܪܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܘܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܫܡܳܐ. ܠܶܗ ܠܰܩܢܽܘܡܳܗ ܕܰܨܒܽܘܬܳܐ ܡܰܘܕܥܺܝܢܰܢ܆ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܛܽܘܪܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܳܐܐܰܪ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܒܶܗ ܒܰܫܡܶܗ ܡܶܬܪܫܶܡ ܩܢܽܘܡܶܗ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܨܽܘܪ ܒܪܶܥܝܳܢܰܢ܆ ܘܶܐܢ ܪܽܘܚܳܐ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܘܶܐܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܫܰܡܰܗ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܕܰܡܪܰܟܒܳܐܺܝܬ ܢܶܪܫܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܒܗܰܘܢܰܢ. ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܠܳܐ. ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ. ܗܰܘܢܳܐ ܕܢܶܪܫܽܘܡ ܒܶܗ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܚܙܳܐ ܠܶܗ ܝܳܕܰܥ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܶܢ ܠܰܝܬ ܪܽܘܫܡܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܶܗ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܐ. ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܶܬܨܺܝܪ ܠܶܗ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܶܐ ܠܰܢ܆ ܐܰܘ ܛܥܺܝܡ ܠܰܢ܆ ܐܰܘ ܓܫܺܝܫ ܠܰܢ܆ ܐܰܘ ܡܪܚ ܠܰܢ. ܩܰܕܶܡܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܕܰܥܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܒܝܰܕ ܪ̈ܶܓܫܶܐ܆ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܩܰܒܶܠ ܗܰܘܢܳܐ ܡܰܘܕܥܳܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ. ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܕܪܟܺܝܢܰܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܨܽܘܪܬܗܽܘܢ ܒܪܶܥܝܳܢܰܢ. ܝܺܕܰܥܬܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܫܳܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܗܺܝ ܡܪܰܫܡܳܐ ܘܨܳܝܪܳܐ ܕܡܽܘܬܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ܀

ܠܰܐܒܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܠܪܽܘܚܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܩܳܪܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝܕܰܥܬܰܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ ܚܙܳܬܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܪ̈ܶܓܫܶܐ܆ ܘܶܐܬܛܰܒܥܰܬ ܝܺܕܰܥܬܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܰܢ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܠܰܘ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܒܰܢ ܨܳܝܪܳܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܐܶܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܠܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܳܫܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܨܽܘܪܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܪܽܘܟܳܒܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܓܰܘܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܦܽܘܠܳܓܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܰܡܚܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܡܰܚܰܬܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܡܰܣܰܩܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܫܽܘܢܳܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܣܽܘܝܳܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܣܟܺܡܺܝ̈ܢ. ܐܰܘ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܨܳܝܪܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܨܳܝܪܳܐ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܣܰܟܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܡܶܕܶܡ ܕܫܶܡܥܰܬ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܐܶܡܰܪ ܠܳܗ. ܡܣܰܟܝܳܐ ܕܬܶܚܙܺܝܘܗ̱ܝ ܘܬܶܪܓܰܫ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܩܰܒܠܰܬ ܛܶܒܶܗ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܗ܀

ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܨܳܝܪܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ. ܠܳܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܰܢܨܽܘܪ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܒܺܝܕܰܥܬܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܓܶܠܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. ܠܳܐ ܩܰܒܶܠܢ܆ ܘܰܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܳܐ ܢܣܰܒܢܰܢ ܝܺܕܰܥܬܗܽܘܢ܆ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܩܰܒܠܰܬ ܛܶܒܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܝܳܢܳܗ ܨܰܝܳܪܳܐ ܕܡܶܕܶܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܢܨܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܶܢ ܬܽܘܒ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܒܙܰܘܥܶܗ ܕܡܰܕܥܰܢ ܕܰܒܥܳܐ ܕܰܢܨܽܘܪ ܘܰܢܕܰܡܶܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܟܰܣܺܝܘܗ̱ܝ ܠܙܰܘܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ. ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܥܳܡܛܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܦܢܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܳܗ ܕܬܶܚܙܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܚܽܘܫܳܒܰܢ ܢܶܥܒܶܕ. ܕܡܳܐ ܕܡܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܕܰܢܨܽܘܪ ܘܰܢܕܰܡܶܐ ܬܰܡܳܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܨܺܝܪ܆ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܢܬܦܝܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܢܰܦܢܺܝܘܗ̱ܝ ܠܘܳܬ ܚܙܳܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܐܰܝܟܳܐ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܚܙܐ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܡܕܰܡܶܐ ܘܰܡܪܰܟܶܒ. ܡܰܫܰܪ ܠܶܗ ܠܛܶܒܳܐ ܕܶܐܫܬܡܰܥ ܠܶܗ܀

ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܦܫܺܝܛܳܐ܆ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܰܡ̈ܢܰܘܳܬܳܐ܇ ܐܰܬܪܳܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܥܰܠܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚ܆ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܶܡܥܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ܆ ܚܙܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܚܳܙܝܳܐ܆ ܘܬܶܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܨܽܘܪܬܳܐ ܦܳܓܰܥ ܒܳܗ܇ ܟܰܕ ܐܳܦܶܢ ܨܳܒܝܳܐ܆ ܕܬܶܚܽܘܕ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܳܬ ܘܬܶܫܠܰܡ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܠܒܶܟ܆ ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܡܢܳܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܚܳܒܨܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܕܬܶܥܽܘܠ ܬܶܐܚܽܘܕ ܡܶܕܶܡ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܬܳܗܪܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܕܺܝܠܳܗ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܬܶܠܒܽܘܟ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܡܦܰܠܗܕܳܐ ܠܚܰܘܪܳܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܺܝ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ܆ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܓܳܠܙܳܐ ܡܶܢ ܫܟܳܚܬܳܗ. ܘܰܡܒܰܛܠܳܐ ܡܶܢ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܚܙܳܬܳܗ܀

ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ. ܕܰܢܪܰܟܶܒ ܒܪܶܥܝܳܢܰܢ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܬܰܚܽܘ̈ܒܳܬܳܐ ܥܰܠ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܰܠ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܢܶܣܰܒ ܒܪܶܥܝܳܢܰܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܩ̈ܳܠܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܰܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ. ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܩܺܝܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܡܺܝܪ ܒܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܕܶܐܟܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝ. ܘܰܐܪܺܝܚ܆ ܘܰܕܡܶܟ܆ ܘܰܠܐܶܝ܆ ܘܶܐܬܬܘܺܝ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܘܶܐܙܰܠ܆ ܘܶܐܣܬܰܢܰܩ܆ ܘܰܒܥܳܐ܆ ܘܰܛܥܳܐ ܘܫܰܐܶܠ. ܘܠܳܐ ܪܳܢܶܝܢ. ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܬܐܶܡܰܪܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܰܘ ܕܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܚܰܫܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܬܽܘܒ ܗܶܢܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܒܰܚܕܰܬܳܐ. ܐܳܦ ܥܰܠ ܒܪܳܐ܆ ܠܰܘ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܳܐܦ ܗܳܪܟܳܐ ܫܐܺܝܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܰܬܺܝܩܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ. ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܕܫܰܡܠܺܝ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܫܰܡܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܬܒܰܥ ܡܶܢܰܢ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܡܶܫ܆ ܒܰܫܐܺܝܠܽܘ ܐܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫ̈ܩܳܢ. ܫܰܪ̈ܝܪܳܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܫܐܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܳܡ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ܆ ܘܕܺܝܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫ̈ܩܳܢ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܐܶܣܬܥܰܪ܆ ܗܳܢܳܐ ܫܪܳܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܶܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ܇ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܳܐ. ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܘܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ܆ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܚܰܪܬܳܐ. ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܕܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܢܰܢ܇ ܠܰܘ ܟܰܕ ܦܳܣܩܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܕܕܺܝܠܶܗ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܶܬܡܢܶܐ ܥܰܡܶܗ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ܀

ܢܺܐܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܢܰܘܕܶܐ܆ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܢ ܢܶܫܬܰܐܰܠ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܘܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܘܠܳܐ ܐܳܬܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ܇ ܢܺܐܡܰܪ ܕܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ ܘܠܳܐ ܣܠܶܩ. ܘܠܳܐ ܐܶܙܰܠ ܘܠܳܐ ܐܶܬܳܐ܆ ܐܶܢ ܒܚܰܫܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܢܚܽܘܪ ܒܳܗ܆ ܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܘܠܳܐ ܐܳܬܶܐ. ܠܘܳܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܨܶܐܕܰܝܢ ܡܶܫܬܰܡܫܺܝܢ܆ ܐܰܣܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܫܰܥܒܕܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܬܕܰܒܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܐܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܝܳܢܳܐ ܚܰܪܫܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܰܘ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܐܰܘ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܥܰܠ ܦܳܪܰܚܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܰܠ ܚܰܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܘܠܳܐ ܐܳܬܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܟܺܝܪܺܝܢ ܘܒܳܛܠܺܝܢ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ܀

ܠܰܘ ܒܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܶܙܰܠ ܘܠܳܐ ܐܶܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܣܠܶܩ ܘܠܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܶܐܠܳܐ ܨܰܥܪܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܘܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ܆ ܘܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܰܢܝܰܩܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܨܰܥܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܘܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܢܚܽܘܪ ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܶܗ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܶܗ܆ ܐܰܘ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܰܐܬܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܥܳܡܰܪ ܒܶܗ܆ ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܣܠܶܩ ܘܰܢܚܶܬ ܠܰܘ ܒܫܽܘܢܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܕܽܘܟ ܠܕܽܘܟ܆ ܠܗܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢܰܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܪ̈ܰܘܪܒܶܐ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܕܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ ܡܶܢܰܢ ܠܳܚܡܺܝܢ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܠܰܝܬ ܩܳܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܕܺܝܠܰܢ ܕܠܳܚܶܡ ܠܶܗ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܟ ܕܳܢܰܬ. ܕܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܠܶܗ܆ ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܳܟ܆ ܕܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܶܐܬܐܶܡܰܪܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܪ̈ܰܘܪܒܶܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܶܐ. ܣܰܦܶܩܘ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܣܰܝܶܟܘ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܘܠܰܚܶܡܘ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ܆ ܣܳܒܰܪܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܢ ܬܽܘܒ ܬܶܥܽܘܦ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܟ. ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܦܠܗܶܝܢ ܕܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩ̈ܒܳܢ ܡܶܢܰܢ܆ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܕܣܳܦ̈ܩܳܢ ܠܶܗ. ܐܶܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܢܩܰܒܶܠ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܚܽܘܪ ܒܚܰܫܰܝ̈ܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܐܰܘ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܗܳܘܶܝܢ܇ ܡܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܶܗ ܢܚܽܘܪ ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܢܡܰܠܶܠ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܳܡܰܪ܆ ܐܶܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܘܰܐܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܡܰܠܶܠ܆ ܟܽܠܳܗ ܕܡܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܥܳܩܰܪ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܡܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܳܡܰܪ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܪܰܥܶܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܰܢ ܟܝܳܢܶܗ ܒܡܶܕܶܡ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܶܬܬܰܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܟܝܳܢܶܗ. ܢܰܣܒܰܪ ܕܕܳܡܶܝܢ ܒܡܶܕܶܡ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܟܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܡܥܳܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ܇ ܘܗܺܝ ܟܰܕ ܗ̱ܝ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܫܡܳܐ܆ ܕܡܫܢܝܗܝ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܕܺܝܠܰܢ܀

ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܟܬܺܝܒܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܢܳܚܶܬ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܶܗ. ܠܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܠܰܘ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܢܳܚܶܬ ܬܽܘܒ ܢܶܫܪܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܳܐܐܰܪ܆ ܘܫܳܟܶܢ ܒܥܽܘܡܩܳܐ܇ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܩܰܘܺܝ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܐܬܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܟܽܠ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܡܣܰܝܰܟ ܘܰܥܒܺܝܕ܆ ܐܶܢ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܶܐܢ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܐܰܘ ܢܳܚܬܺܝܢ ܘܰܡܫܰܢܶܝܢ ܡܶܢ ܕܽܘܟܳܐ ܠܕܽܘܟܳܐ܆ ܒܣܽܘܝܳܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘܢܳܝܗܽܘܢ܇ ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢܰܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܫܶܡܥܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܡܶܬܕܺܝܢܺܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ. ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܓܶܝܪ ܒܚܰܫܳܐ ܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܘܳܐܦܶܢ ܪܰܒܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܫܶܡܥܳܗ܆ ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܒܨܳܬܳܗ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܰܒܫܰܦܝܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܢܡܰܠܶܠ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܕܦܽܘܠܳܓܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܟܰܕ ܒܨܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܢܡܰܠܶܠ. ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܳܐ ܡܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ. ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܬܶܗܘܶܐ ܣܢܺܝܓܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܦ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܡܥܳܕ̈ܳܢ ܕܢܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ ܡܶܛܽܘܠ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܫܽܘܦܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪܚܺܝܡܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܟܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܪܺܝܡ ܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܒܰܡܫܰܠܛܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܟܫܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܒܩܳܠܳܐ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ ܡܶܢܳܟ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܶܫܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ ܡܶܢܳܟ܇ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܠܡܶܠܬܳܟ. ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܟܬܳܒܳܐ܆ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܠܳܗ܀

ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܠܰܡ ܐܶܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܰܗܦܶܟ ܠܩܽܘܒܠܰܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܢܚܶܬ ܥܰܡ ܫܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܐܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܫܡܳܐ ܥܰܡ ܫܡܳܐ ܠܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܗܽܘ ܫܡܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܚܶܬ ܫܡܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܚܶܬ ܥܰܡܶܗ܇ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܕܠܳܐ ܢܰܩܺܝܦ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܰܫܡܶܗ܆ ܐܰܘ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܦܳܫ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܰܫܡܶܗ ܫܰܕܰܪ ܠܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܘܠ ܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܫܡܳܐ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܶܗ ܠܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܘܡܳܢܳܐ ܡܰܚܣܪܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܕܢܶܚܽܘܬ ܘܢܶܣܰܩ܆ ܘܶܐܢ ܚܳܣܰܪ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܡܳܐ ܠܳܐ ܚܳܣܰܪ܆

ܘܰܟܬܳܒܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܣܳܡ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܠܳܐ ܨܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܰܠܦܰܢ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܥܰܡ ܫܡܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܰܫܡܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܰܘܕܥܰܢ ܕܰܢܚܶܬ ܐܳܦ ܩܢܽܘܡܳܐ ܥܰܡ ܫܡܳܐ܆ ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܐܰܟܬܒܳܗ܆ ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܥܝܳܕܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ܆ ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܡܰܟܬܶܒ ܠܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܰܘ ܕܠܰܘ ܒܗܳܢܳܐ ܛܶܟܣܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܶܣܟܺܡܶܗ ܕܙܰܦܠܳܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܡܶܕܶܡ ܕܶܝܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ܆ ܐܰܘ ܐܰܡܪܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܠܰܩܢܽܘܡܳܗ ܕܺܝܠܳܗ ܕܰܨܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܰܠܶܦ܆ ܐܰܘ ܐܶܡܰܪ ܫܡܳܐ ܕܢܰܩܺܝܦ ܠܳܗ. ܘܒܶܗ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܶܠ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܠܰܝܬ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܕܺܐܝܠܺܝܕ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܫܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܒܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܗܳܢܳܐ ܩܳܠܳܐ. ܕܰܒܪܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܒܳܐ. ܪܫܺܝܡ ܒܗܽܘܢ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܺܝܡ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܫܡܳܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܠܰܘ ܒܰܫܐܺܝܠܽܘ ܡܶܬܐܶܡܰܪ܇ ܘܺܐܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܘܗܳܝ ܕܒܰܪ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܠܶܦ܆ ܠܳܐ ܐܶܣܬܢܶܩ ܟܬܳܒܳܐ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܥܰܡܶܗ ܕܰܫܡܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܫܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܢܰܩܺܝ̈ܦܳܢ ܓܶܝܪ ܠܰܫܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܒܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܳܦ ܡܶܢܶܗ ܚܰܬܺܝ̈ܬܳܢ ܘܰܡܥܰܠܝ̈ܳܢ܀

ܫܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܺܝܕܳܐ ܘܟܽܘܢܳܝܳܐ ܕܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ܆ ܕܢܨܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܢܬܪܥܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ. ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܳܟܢܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܫܡܳܐ ܕܡܐܟ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܣܳܡ ܟܬܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܒܡܰܘܕܰܥܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܒܶܗ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ܆ ܢܶܒܚܽܘܪ ܒܶܗ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ. ܘܢܰܘܕܰܥ ܒܶܗ ܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܕܢܶܬܶܠ ܐܰܬܪܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܢܰܪܡܶܐ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܢܰܐܣܪܶܗ ܠܪܶܗܛܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܒܰܦܟܳܪܳܐ ܕܫܽܘܥܒܳܕܳܐ. ܣܳܡܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܟܽܘܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܢܶܬܒܰܩܽܘܢ ܒܶܗ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܒܪܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܝܺܠܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܥܒܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܡܶܐ ܠܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘ܆ ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܶܨܥܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܠܳܐ ܕܡܶܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܆ ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܟܽܘܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܕܡܶܐ. ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܺܝܠܺܝܕ ܘܰܛܠܶܐ܆ ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܺܝܠܺܝܕ ܘܠܳܐ ܛܠܶܐ. ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܝܰܠܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܠܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܶܢ ܝܺܠܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܝܰܠܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܀

ܠܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ. ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܪܶܗܛܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܒܪܳܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܝܺܠܺܝܕܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܪܶܗܛܳܐ ܠܰܒܥܳܬܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܥܰܠ ܫܡܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ. ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܫܰܡܰܗܬܶܗ܆ ܗܳܐ ܠܰܡ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܕܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܘܟܺܐܦܳܐ ܕܡܰܟܫܽܘܠܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܒܳܗ ܢܗܰܝܡܶܢ܆ ܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ. ܘܬܽܘܒ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܬܢܰܒܺܝ܆ ܕܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܺܝܡ ܠܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܘܠܰܩܝܳܡܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܟܽܘܪܳܐ ܐܶܬܣܺܝܡ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ. ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ. ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܡܰܠܶܠ. ܘܰܐܝܟ ܕܫܳܦܰܪ ܠܶܗ. ܒܶܗ ܡܗܰܝܡܶܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܳܥܶܐ. ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܰܟܬܶܒ. ܘܰܐܝܟ ܕܪܓܐ. ܠܶܗ ܒܰܒܥܳܬܶܗ ܕܪܺܫ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܡܡܰܠܠܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܡܰܠܠܺܝܢ. ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܪܳܗܛܺܝܢ. ܥܰܠ ܕܽܘܟܰܬܗܽܘܢ ܦܳܝܫܺܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܦܠܺܝܓ ܒܰܡܡܰܠܠܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܠܺܝܓ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܠܘܳܬܶܗ ܓܶܝܪ. ܚܰܕ ܗ̱ܘ. ܘܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܣܓܺܝܘ ܡܡܰܠܠܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܡܰܠܠܽܘܗ̱ܝ܆ ܘܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܘܰܡܦܰܫ̈ܩܳܢܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܐܰܕܪܟܽܘܗ̱ܝ܆ ܓܢܺܝܙܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܶܗ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܰܕ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܶܗ ܚܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܠܶܗ ܗܰܘ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܣܓܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܶܣܪ̈ܳܐ ܐܰܘ ܥܶܣܪ̈ܺܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܶܢ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܠܰܐ ܡܡܰܠܶܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܡ̈ܢܰܘܳܢ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܠܽܘܗ̱ܝ ܠܟܽܠܶܗ܀

ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܣܺܝܡ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ܆ ܘܰܥܒܺܝܕ ܢܺܝܫܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܡܰܠܠܳܢ̈ܶܐ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܶܠܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܫܘ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܟܽܠܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܠܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܐܰܚܕܽܘܗ̱ܝ܆ ܘܠܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܛܰܥܡܽܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܢܶܪܓܫܽܘܢ ܒܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܠܙܰܘܥܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܳܐ. ܛܶܒܶܗ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܡܰܥܘ ܡܶܢ ܐܶܕܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܐܶܢ ܗܺܝ ܐܶܕܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܳܡܥܳܐ ܠܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܫܳܡܥܳܐ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܡܚܰܘܝܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܀

ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܇ ܘܒܶܗ ܘܥܰܡܶܗ. ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܺܐܝܠܺܝܕܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܥܰܡ ܟܬܳܒܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܡܗܬ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܒܪܳܐ. ܐܳܦ ܕܺܝܠܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܕܒܰܪ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܐܡܪܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܠܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܳܥܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܒ̈ܥܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܰܘ. ܐܶܣܬܠܺܝܘ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܪܳܚܡܰܢ܆ ܫܡܰܥܬ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܕܐܶܡܰܪ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ. ܠܳܐ ܬܶܬܒܥܺܝܗܝ܆ ܕܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܥܰܡ ܫܡܳܐ. ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܐܶܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܕܬܶܫܬܡܰܥ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ܇ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܥܰܡ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܐܳܦ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܚܡܺܝܢ ܘܰܡܚܰܝܢܺܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܺܐܝܠܺܝܕܳܐ ܘܰܕܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܠܗܰܘ ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܢܩܶܦ ܗܳܪܟܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܠܟܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܐܶܫܬܟܰܚ ܐܰܬܪܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܕܢܰܓܕܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܫܡܳܐ ܠܟܽܠ ܪ̈ܶܥܝܳܢܺܝܢ. ܫܡܳܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܐܶܡܰܪ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܘܠܰܨܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܕܺܝܠܳܗ ܗ̱ܘ ܫܡܳܐ. ܠܳܗ ܗ̱ܘ ܡܚܰܘܶܐ. ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܪܳܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܩܶܠ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܥܔܠ ܟܝܳܢܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܶܬܣܺܝܡ ܐܳܦ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܘܰܒܣܰܓܺܝ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܡܶܬܪܢܶܐ܀

ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܶܢܽܘܢ ܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܥܰܡ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܐܳܦ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܘܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕܰܥ܆ ܕܰܫܡܳܐ ܡܰܘܕܥܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܣܺܝܡ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢܰܢ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܒܰܫܡܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܰܟܝܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܒܟܽܘܢܳܝܳܐ܇ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܩܢܽܘܡܳܐ ܒܰܫܡܳܐ܆ ܐܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܒܟܽܘܢܳܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܕܰܫܡܳܐ ܐܶܬܣܺܝܡ ܠܡܰܘܕܰܥܬܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܕܢܶܡܫܽܘܚ܆ ܐܰܘ ܢܦܰܫܶܩ܆ ܐܰܘ ܢܰܟܺܝܠ ܗܽܘ ܫܡܳܐ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܣܺܝܡ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ. ܝܰܡܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܩܳܪܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܪܰܝܢܳܝܗ̱ܝ ܒܰܫܡܶܗ܆ ܐܰܟܺܝܠܢܳܝܗ̱ܝ ܒܰܫܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܰܫܡܳܗ܆ ܡܫܰܚܢܳܗ ܒܝܰܕ ܫܡܳܗ܇ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܡܶܗ ܡܰܘܕܥܳܢܶܗ܇ ܘܠܰܘ ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܰܟܡܳܐܝܽܘܬܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܫܰܚ ܐܰܘ ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ܆ ܕܰܟܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܗ̱ܘ ܩܢܽܘܡܶܗ܀

ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܠܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗ̱ܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܶܗ܇ ܟܰܕ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܳܚܡܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܒܰܫ̈ܡܳܗܰܝܗܽܘܢ ܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫܫܺܝܢ. ܫܰܪܟܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܫܡܶܗ܆ ܗܺܝ ܚܙܳܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܣܳܦܩܳܐ ܕܬܰܠܶܦ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܫܡܶܗ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܚܙܳܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܟܰܕ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ܆ ܐܶܢ ܠܳܐ ܩܰܕܺܝܡܳܐ ܠܗܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܫܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܶܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ. ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܩܕܳܡܰܝܗܶܝܢ ܫܡܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܕܗܶܝܢ܆ ܕܡܰܠܶܦ ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ܆ ܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܕܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܠܰܝܬ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܦܶܩ ܕܢܰܘܕܰܥ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܢ ܒܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ܆ ܒܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ܀

ܝܰܬܺܝܪ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܘܕܥܺܝܢ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܆ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܚܰܒܠ ܦܽܘܪܫܳܢܗܽܘܢ ܕܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܥܩܺܝܪܺܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܢܶܕܥܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܒܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬ ܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܥܳܕ ܢܳܛܰܪ ܠܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܬܚܰܒܰܠ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܣܳܣܳܐ ܠܡܳܐܢܳܐ܆ ܘܩܰܠܡܳܐ ܠܰܥܒܽܘܪܳܐ܆ ܫܘܚܬܐ ܠܦܰܪܙܠܳܐ܆ ܘܰܗܦܽܘܟܝܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ܆ ܘܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܕܘܕܳܐ ܠܳܐܐܰܪ܆ ܘܬܶܢܳܢܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ܆ ܘܛܽܘܥܝܰܝ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܢܶܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܓܰܪ ܒܶܗ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܐܳܟܶܠ ܘܰܡܓܰܡܰܪ ܘܡܰܘܒܶܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ܆ ܘܰܠܡܰܬܩܳܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܶܗ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܐܳܦ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ. ܘܡܳܐ ܕܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܡܠܐ ܒܰܝܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ܆ ܘܰܡܟܰܣܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܘܟܰܝ̈ܠܶܐ ܘܡܰܬܩ̈ܳܠܶܐ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܳܙܶܐ ܘܝܳܕܰܥ ܘܦܳܪܶܫ ܒܛܶܟܣܶܗ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܠܓܰܘ܆ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܫܳܠܝܳܐ ܒܶܗ܀

ܐܶܠܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܣܰܡ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܕܡܳܐ ܕܩܒܠ ܢܶܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܘܒܶܕ ܢܽܘܪܗܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܦܳܪ̈ܫܳܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܰܘܒܶܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܶܗ܆ ܘܡܶܣܬܰܡܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܗ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܒܝܰܕ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ. ܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܣܽܘܟܳܠܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܐܒܕܰܬ ܠܳܗ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܡܶܛܽܠ ܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܡܠܟܰܬ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܰܘܗ̱ܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܒܰܕ ܠܶܗ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܰܘܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܬܒܰܥܝܰܬ ܗܳܝ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܐܪܥܳܐ܇ ܕܒܰܫܡܳܐ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܢܶܣܗܕܽܘܢ ܥܰܠ ܫܡܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܟܰܕ ܢܶܗܘܶܐ ܫܰܦܺܝܪ ܕܽܘܒܰܪܳܗ܆ ܥܰܠ ܡܰܘܕܰܥܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ ܬܰܡܳܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܬܶܣܬܰܟܰܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܟܡܳܐ ܢܨܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܰܢܕܰܟܶܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ܆ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ܆ ܘܢܶܬܟܰܣ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܘܰܢܡܽܘܬ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ ܡܶܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬܘܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܘܢܺܐܠܰܦ ܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܀

ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܺܝܫܳܐ ܒܰܢ ܡܰܘܕܰܥܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܺܝܫ ܒܰܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܡܰܘܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ. ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܫܠܶܡ ܡܳܪܰܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܪܶܗܛܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܥܶܕ̈ܳܢܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܬܩܳܠܳܐ ܕܫ̈ܳܥܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܳܐܐܰܪ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܥܶܕ̈ܳܢܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܝܰܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܐܪܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܝܰܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܕܢܶܨ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܫܪܳܝܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܒܽܘܛܳܠܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܕ̈ܬܳܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܠܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܗܘܳܝܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܥܰܒ̈ܕܳܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘ̈ܡܝܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܺܝܠܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܶܝ̈ܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܫܽܘܚܠܳܦ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܙܶܝܗ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܗ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܫܰܠܛܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܬܺܝ̈ܩܳܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ. ܘܕܶܐܣܰܝܶܟ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܇ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܡܰܘܕܥܳܬܗܦܘܢ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܝܰܕ ܫܡܶܗ܆ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܝܰܕ ܟܽܘܢܳܝܳܐ܆ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܝܰܕ ܩܶܪܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܬܶܣܰܒ ܫܡܳܗ̈ܶܐ܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ. ܡܶܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܗܳܐ ܚܰܘܺܝܢܰܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ܆ ܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܶܢܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܗܽܘ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܣܺܝܡ ܒܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܘܕܰܥܬܶܗ. ܘܰܒܡܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܕܢܶܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܕܢܺܐܠܰܦ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ. ܐܳܦ ܠܳܗ ܠܗܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܩܢܽܘܗܡܶܐ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܨܶܢܥܬܳܐ ܐܶܡܰܪܬܶܗ܇ ܟܰܕ ܫܠܶܡܬ ܠܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗ. ܗܳܟܘܳܬ ܓܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ܆ ܕܠܳܐ ܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗ̱ܘ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܕܒܶܗ ܠܰܡ ܡܰܘܕܰܥ ܙܰܘ̈ܥܰܝܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܰܫܡܳܐ ܠܰܡ ܕܪܽܘܚܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܗ̱ܝ ܕܰܐܫܺܝܕܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܒܺܐܝܕܳܗ ܠܰܡ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܝܺܠܺܝ̈ܕܶܐ ܒܗܰܘ ܕܠܳܐ ܝܺܠܺܝܕ. ܒܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ ܡܶܢܳܟ܆ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܩܢܽܘܡܳܐ ܥܰܡ ܫܡܳܐ܀

ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܰܣܠܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܳܟ ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܳܟ. ܘܰܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܫܳܐ ܫܩܺܝܠܰܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܬܰܛܥܶܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܰܒܢܰܢ. ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܫܽܘܢܳܝܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܬܶܬܡܰܠܰܠ ܡܰܚܰܬܬܶܗ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܚܰܬܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܠܰܘ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܢܚܶܬ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܗܳܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܚܢܰܢ ܥܰܡ ܫܡܳܐ. ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܺܝܠܺܝܕܰܐ ܘܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܫܺܝܡܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܒܪܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܺܝ̱ܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܰܟܬܳܒܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܪܳܐ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܟܕ ܠܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܳܗ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܪܳܝܗ̱ܝ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܘܰܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܰܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܕܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܰܕܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܰܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܕܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܰܕܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܕܰܐܚܺܝܕ ܟܽܠ܆ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܒܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܰܬܺܝܩܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܥܰܠ. ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܒܗܽܘܢ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܕܳܐܦ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܘܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܒܳܪܶܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ. ܕܦܳܠܰܓ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܒܰܚܕܰܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܒܪܳܐ ܘܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܡܺܝܪ ܕܦܰܠܶܓܘ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ. ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܕܳܐܦ ܐܰܒܳܐ ܝܳܗܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܥܰܠ ܒܪܳܐ. ܕܡܰܠܶܠ ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܳܦ ܒܪܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܗܰܝ̈ܡܢܳܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܗܳܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܥܰܡ ܫܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܶܬܪܰܥܶܐ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܛܳܟ ܐܳܡܰܪ ܠܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܥܳܕܺܝܢ ܕܰܢܦܰܫܩܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܗܳܝ ܕܶܐܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܪ̈ܫܺܝܡܳܢ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܚܠܳܦ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܪܽܘܚܳܐ. ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܣܰܒܪܺܝܢ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܰܡ ܢܶܚܬܰܬ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܘܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܥܰܡ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܠܕܽܘܟ܀

ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ܇ ܕܳܐܦܶܢ ܥܰܠ ܛܳܝܒܽܘܬܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܡܰܚܰܬܬܳܐ܆ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܚܺܝܠܳܐܺܝܬ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܡܡܰܠܠܺܝܢܰܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܢܳܚܶܬ ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܕܰܪ. ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܠܶܗ. ܐܳܬܶܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ܆ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܫܰܕܪܳܢܳܗ ܢܶܚܬܰܬ܆ ܐܰܘ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܶܢ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܗܳܝ ܕܢܶܚܬܰܬ܇ ܡܶܛܽܘܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܝܳܗܽܘܒܳܗ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܢܶܚܬܰܬ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܳܗ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܩܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܣܪܺܝܩܳܐ ܕܠܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܣܰܝܟܳܐ܆ ܕܫܰܕܰܪ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܠܰܐܬܪܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܶܗ܇ ܘܟܰܕ ܢܺܐܡܰܪ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܣܰܝܟܳܐ. ܘܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ܆ ܐܶܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܶܚܬܰܬ܆ ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܟܰܕ ܥܳܪܩܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܣܽܘܝܳܟܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܢܳܦܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܒܳܗ ܟܰܕ ܒܳܗ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ܀

ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܥܪܽܘܩ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܢܡܰܠܶܠ. ܥܪܽܘܩ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܣܰܒ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܕܽܘܡܝܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܕܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܰܢ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܟ܆ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ܀

ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܕܳܐܶܢ ܠܳܟ ܚܽܘܫܳܒܳܟ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܬܬܕܺܝܢܳܐ ܡܶܠܬܳܟ. ܘܶܐܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܒܳܟ ܠܳܐ ܟܫܺܝܠܰܬ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܟ ܒܥܰܒܕܽܘܬܳܟ܆ ܐܰܘ ܝܺܕܰܥܬܳܟ ܒܛܽܘܥܝܰܝ ܕܒܳܟ܆ ܐܰܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܦܫܳܟ ܒܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܳܟ܆ ܘܚܽܘܕܳܬܳܟ ܒܥܰܬܺܝܩܽܘܬܳܟ܇ ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܺܝܠ ܥܠܰܝܟ ܠܳܐ ܦܠܺܝܓ ܐܰܢ̱ܬ ܒܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܳܟ ܦܫܺܝܛܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܪܽܘܚ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܬܩܶܠ ܒܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܬܩܶܠ ܡܶܢ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܡܬܰܪܨܳܐ ܠܶܗ ܝܺܕܰܥܬܳܟ. ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܶܬܬܰܩܠܳܐ܆ ܕܺܝܠܳܗ ܗ̱ܝ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܶܬܬܰܩܠܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܳܗ ܗ̱ܝ ܘܰܠܘܳܬܳܗ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܡܬܰܩܠܳܐ ܓܶܝܪ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܗ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܺܝ ܒܳܗ ܐܶܬܥܰܪܩܠܰܬ܆ ܟܰܕܠܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܩܕܳܡܶܝܗ܇ ܡܶܛܦܠ ܕܠܳܐ ܝܶܕܥܰܬ ܕܰܬܗܰܠܶܟ ܒܰܐܬܪܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܣܳܟܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܡܶܬܬܩܶܠ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ. ܠܰܝܬ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܨܶܝܕ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ܇ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܥܳܐܶܠ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܰܐܬܪܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܰܐܬܪܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܐܳܡܰܪ܆ ܘܪܳܕܝܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܕܦܽܘܠܳܓܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܢܶܫܡܰܥ ܠܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܆ ܕܰܢܡܡܰܠܠܺܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܬܩܶܠ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܕܠܰܘ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܒܶܗ ܡܰܣܒܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܒܶܗ ܪ̈ܰܘܪܒܶܐ܆ ܘܰܫܟܺܝܚܳܢ ܒܶܗ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܘܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒܰܙܒܰܢ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܕܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܚܳܝܪܺܝܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܕܶܝܢ ܒܨܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ܆ ܡܳܐ ܕܒܰܢ ܚܳܝܪܺܝܢ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ ܡܡܰܠܠܺܝܢ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܡܚܺܝܠܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐܺܝܬ ܟܳܬܒܺܝܢ܀

ܘܡܶܟܺܝܠ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܠܟ̈ܬܳܒܶܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܫܰܦܝܽܘܬܶܗ ܘܰܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܚܳܝܪܺܝܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܬܩܶܠ ܒܗܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܟܫܶܠ܆ ܘܠܳܐ ܕܳܐܶܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܩܳܐܶܡ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܡܰܬܩ̈ܠܳܢ ܠܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܪܶܥܝܳܢܰܢ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܒܶܗ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܗܰܪ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܽܘܒܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܢܥܰܫܶܢ ܒܰܢ܆ ܕܪܳܡܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ ܘܰܡܚܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܡܰܠܶܠ܆ ܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܐܶܬܬܩܶܠܢܰܢ܆ ܘܠܳܐ ܚܙܰܝܢܰܢ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܙܪܺܝܥܳܐ ܒܩ̈ܳܠܶܐ܀

ܫܳܡܥܰܬ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܕܰܣܠܶܩ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܘ ܫܳܡܥܰܬ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܘ ܕܳܐܟܶܠ ܐܰܘ ܕܫܳܬܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܚܳܐܶܫ ܐܰܘ ܕܡܳܐܶܬ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܶܗ. ܐܶܙܕܰܗܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܟ܆ ܕܠܳܐ ܬܶܬܩܶܠ ܒܝܰܕ ܫܶܡܥܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܠܳܐ ܠܘܳܬܗܶܝܢ ܒܰܐܬܪܗܶܝܢ ܘܰܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܣܳܥܽܘܪܗܶܝܢ܆ ܠܰܝܬ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܠܦܰܢ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ. ܘܰܒܪܳܐ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܥܰܡܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܬܽܘܒ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ: ܕܰܡܫܰܕܪܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܛܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܙܶܠܢܳܐ܆ ܦܰܪܰܩܠܺܛܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܺܙܰܠ܆ ܐܶܫܰܕܪܺܝܘܗ̱ܝ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ܆ ܗܽܘ ܢܰܟܣܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܡܶܢ ܕܺܝܠܝ ܢܣܰܒ ܗܽܘ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܢܚܰܘܶܝܟܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ܆ ܗܰܘ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘܬܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܛܳܐ ܡܫܰܕܰܪܢܳܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܘܒܶܐܣܟܺܡܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܫܰܘܕܰܥ ܠܰܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܰܚܪܺܬܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܚܪܺܢܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܛܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܶܦܩܶܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܦܰܩ. ܘܠܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܶܣܒܶܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܣܰܒ. ܘܠܳܐ ܕܗܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܬܰܟܣܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܗܽܘ ܢܰܟܣܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܢܩܰܒܠܳܗ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܥܳܠܡܳܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘܬܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܠܰܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܡܰܪ ܗܳܪܟܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܰܠܶܠ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܠܰܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܠܥܶܠ ܣܠܶܩ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܡܰܠܶܠ ܡܳܪܰܢ ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ܀

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܫܡܶܗ ܫܐܺܝܠܳܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܫܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܡܺܝ ܗܽܘܫܰܥ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܰܒܝܰܕ ܫܡܶܗ ܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܚܪܺܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܩܪܺܝܢܰܢ ܚܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܐܶܬܒܰܕܰܩ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܢܣܺܝܒ ܫܽܘܡܳܗܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܒܳܗ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܬܢܣܶܒ ܠܫܽܘܡܳܗܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܘܒܰܫܡܳܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܠܗܳܢܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܀

ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܨܶܝܕ ܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܨܶܝܕ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܫܰܪܶܝܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܘܰܫܪܳܪܗܽܘܢ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܘܟܶܢ ܢܳܚܬܺܝܢ ܠܘܳܬ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܨܝ ܕܰܡܫܰܡܠܺܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܨܶܝܕ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܒܩܰܕܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܓܠܳܐ ܒܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܡܶܠܬܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܟܶܢ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܡܰܡܠܠܳܐ ܕܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܒܩܰܕܡܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܟܶܢ ܐܶܡܰܪ: ܕܗܽܘ ܢܰܥܗܶܕܟܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܶܐܡܰܪ: ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܕܗܽܘ ܢܰܟܣܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܢܳܦܶܩ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܗܳܝ ܕܢܰܟܣܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ ܒܝܰܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܡܰܟܶܣ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܠܡܰܢܽܘ ܙܩܰܦ܀

ܢܩܰܒܶܠ ܡܳܕܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܰܘܕܥܺܝܢ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܰܗܦܟܺܝܘܗ̱ܝ ܠܢܺܝܫܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܆ ܕܠܳܐ ܟܰܕ ܡܦܰܫܩܺܝܢܰܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܘ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܕܽܘܟܝܳܬܗܽܘܢ܆ ܢܰܘܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܬܰܘܕܺܝܬܰܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܢܺܐܡܰܪ ܕܠܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ܆ ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ܆ ܘܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢܰܢ܆ ܕܗܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܬܒܰܕܰܩ ܠܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܥܰܠ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܐܰܘ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܠܘܳܬ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܰܕ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܰܢ܆ ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܢܶܬܚܰܟܰܡ ܒܗܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܫܬܠܶܡܘ ܠܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܗܽܘܢ܆ ܘܥܰܡܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܢܗܰܝܡܶܢ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ܆ ܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ ܥܰܠ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܳܦ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܫܬܰܕܰܪ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܳܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܬܚܶܝܬ ܒܨܳܬܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܡܰܠܰܠܘ. ܐܶܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܪ̈ܳܡܺܝܢ ܡܶܢܰܢ ܗܶܢܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܫܰܚܬܳܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܰܘܕܥܺܝܢ. ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܪܳܡܳܐ ܗܝ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܰܢ܆ ܘܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ ܐܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܡܶܬܪ̈ܰܢܝܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܩ̈ܳܠܶܐ. ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܐܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܫܰܐܶܠ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗ̱ܘ ܚܝܠܬܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܦܽܘܫܳܩܗܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܕܰܥ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܰܝܬ ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܕܗܳܟܰܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ܆ ܐܰܘ ܗܘܳܐ ܐܰܘ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ܆ ܐܰܘ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܐܰܘ ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܐܰܘ ܚܰܫ ܐܰܘ ܡܺܝܬ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܕܰܢܦܰܫܶܩ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܘܳܬ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ܀

 

 

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ܀