ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪ̈ܒܥܳܐ

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪ̈ܒܥܳܐ

 

ܐܶܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܚܽܘܬܪܳܐ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ ܢܰܦܺܝܩܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܒܥܳܬܳܐ ܕܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ܆ ܕܰܟܡܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܘܒܰܣܺܝܡ ܢܺܝܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐ̱ܰܢܳܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܬܩܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܥܰܡܠܳܐ ܘܰܬܥܳܫܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܢܗܰܠܟܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܚܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬܳܗ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܕܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܐܚܽܘܕ ܠܘܳܬܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܪܓܶܫ ܒܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܐܰܛܥܝܰܬ܆ ܨܰܥܪܳܐ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܢܶܪܕܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܘܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܐܦܩܰܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐܝܺܬ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܠܶܡ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܬܦܰܪܰܣܘ ܘܰܒܥܰܘ ܠܗܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܘܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܢܚܰܘܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܘܠܰܘ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܀

ܘܶܐܢ ܢܚܽܘܪ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܗܶܪ̈ܶܣܺܣ܆ ܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܰܩܰܕܡܳܐܝܰܬ ܠܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܛܳܥܝܳܐ ܪܰܒܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܚܰܒܺܝܒܰܢ ܚܳܙܶܝܢܰܢ܆ ܕܥܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܢܓܰܕܬܳܗ. ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܩ̈ܳܠܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ. ܨܰܥܪܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܢܰܘܕܶܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܘܣܶܦ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܗܽܘ ܐܰܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܟܽܘܢܳܝܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܚܰܠܶܦ ܘܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܡܺܐܡܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܣܳܡ ܠܶܗ ܗܽܘ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܚܪܺܢܳܐ܆ ܘܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܛܶܠܳܢܝܬܳܐ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ. ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܫ̈ܟܚܳܢܶܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܐܰܘ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܒܥܶܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܬܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܬܡܢܽܘܢ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܐܶܫܬܰܪܓܰܠܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܣܒܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܒܰܒܥܳܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܳܗ ܠܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܆ ܘܟܰܪ ܒܳܥܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܘܒܕܽܘܗ̱ܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ܀

ܒܳܗ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܓܶܕܫܰܬ ܐܳܦ ܠܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܗܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܢܺܝܫܳܗ ܕܡܶܠܬܰܢ܆ ܕܟܰܕ ܒܥܶܐ ܕܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܰܓܠܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܢܶܫܟܰܚ܆ ܐܰܘܒܕܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܶܐܣܬܰܪܰܩ ܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ ܚܰܒܺܝܒܰܢ. ܕܰܫܩܺܝܠ ܗܳܫܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒܰܫ̈ܟܳܚܳܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ܆ ܨܒܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܘܰܒܦܰܪܨܽܘܦ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܨܰܥܰܪ ܠܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܳܐܦ ܐܺܝܬܶܝܗ ܥܝܳܕܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ܆ ܕܟܰܕ ܣܳܒܪܺܝܢ ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܨܰܥܪܺܝܢ ܠܶܗ܀

ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܡܶܬܺܝܗܶܒ ܡܶܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܠܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܐܰܘ ܢܒܰܨܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܩܰܒܶܠܢܰܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܰܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܚܪܺܢܳܐ. ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܡܶܠܬܶܗ ܐܰܫܠܡܰܬ ܠܰܢ܆ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܰܩܶܦ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܢܰܥܶܠ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܐܰܘ ܢܚܰܠܶܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܩܰܒܶܠܢܰܢ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܕܠܰܢ ܡܶܬܚܙܶܝܢ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܡܝܰܩܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܗܶܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܰܢܝܰܩܪܺܝܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܰܪܓܶܫܢܰܢ ܒܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܓܠܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܒܡܶܠܬܰܢ ܠܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܰܢ ܗܽܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܢܦܫܰܢ܆ ܘܶܐܢܰܚܢܰܢ ܒܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܶܗ ܢܶܬܚܕܶܐ ܒܶܗ ܟܰܣܝܳܐܝܺܬ܀

ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܠܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܚܶܙܘܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܕܪܳܡܳܐ ܝܺܕܰܥܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܡܚܰܦܛܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ ܫܩܰܠܘ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܽܘܢ܆ ܘܕܰܐܪܓܶܫܘ ܘܰܚܙܰܘ ܘܰܛܥܶܡܘ ܘܺܝܕܰܥܘ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܡܰܛܒܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܕܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ. ܡܶܬܙܺܝܥ ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܗܳܫܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ. ܘܳܐܦ ܡܫܰܠܛܳܐܝܺܬ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܕܳܪܽܘܫܳܐ. ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܣܝܡܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ܀

ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܕܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܠܰܡ ܠܡܶܕܰܥ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢܰܢ ܒܗܽܘܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܣܳܐܶܡ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ܇ ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܘ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܡܫܰܚܠܰܦ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܚܫܰܚܬܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ܆ ܩܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܗܶܪ̈ܺܛܺܝܩܽܘ. ܠܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܰܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܡܳܪܽܘܬܳܐ ܐܡܪܢܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܳܐ ܘܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܘܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܒܗܶܢܽܘܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ. ܐܳܦ ܚܫܰܚܬܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗ̱ܝ܆ ܘܠܰܘ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܥܺܕ̈ܬܳܢܳܝܶܐ. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܩܪܐ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܘܰܕܡܰܢܺܝ܆ ܘܶܐܫܟܰܚ ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܳܠܶܗ ܥܰܠ ܢܺܝܫܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ܆ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬܶܗ ܟܽܠܳܗ ܕܰܥܝܳܕܳܐ ܕܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܩܒܺܝܥ ܒܳܗ܀

ܢܫܰܐܠܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢܰܢ ܒܗܽܘܢ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܨܒܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܰܢ܆ ܐܰܘ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܳܡܰܪ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܪܫ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܛܶܟܣܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܚܳܐܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܠܰܝܬ ܕܡܽܘܬܳܐ ܠܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܠܘܳܬ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܡܶܕܶܡ܆ ܠܳܐ ܡܕܰܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܣܰܝܟܳܐ ܠܡܰܚܰܬܬܳܐ ܘܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܡܣܰܝ̈ܟܶܐ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܝ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܟܝܳܢܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܆ ܫܪܳܐ ܡܶܠܬܶܗ܆ ܘܒܰܛܶܠ ܕܪܳܫܶܗ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. ܐܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܚܰܘܺܝ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܣܦܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ܆ ܕܠܳܐ ܩܢܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܡܰܘܕܥܳܐ ܟܽܠܳܗ ܡܶܠܬܶܗ܆ ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܥܰܡ ܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܗܰܝܡܶܢ ܒܟܽܘܢܳܝܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܘܢܶܕܰܥ ܥܰܡ ܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܛܶܟܣܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܗܳܪܟܳܐ ܪܽܘܫܥܶܗ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܐܶܡܰܪ܆ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢܰܢ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܐ ܝܳܠܦܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܕܢܺܐܠܰܦ ܒܗܽܘܢ܆ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܠܰܢ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ. ܐܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܰܪܦܶܝܢܰܢ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܗܽܘܢ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ܆ ܘܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܒܗܽܘܢ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܡܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ ܚܳܐܰܪ ܚܽܘܫܳܒܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܟܝܳܢܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܡܰܣܡܶܟ ܠܳܗ ܫܶܡܥܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܐܺܝܬܝܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬ ܟܝܳܢܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܚܳܝܪܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ܆ ܠܰܘ ܕܢܶܕܰܥ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܕܰܟܡܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܐܝܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܕܰܥ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܀

ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܚܰܘܶܝܢ ܠܰܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܒܰܫ̈ܡܳܗܰܘ̱ܝ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗ̱ܘ܆ ܘܳܐܦ ܠܰܐܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܒܩܶܪܝܳܢܗܽܘܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܪܳܐܙܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܐܰܒܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܠܰܘ ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܘܠܶܕ. ܘܰܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܰܠܶܦ܆ ܠܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܦܽܘܪܣܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܫܡܳܐ ܬܽܘܒ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ܆ ܠܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܒܪܳܐ. ܘܡܢܘ ܣܳܟܶܗ ܘܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܐ ܝܳܠܦܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܒܩܶܪܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܩܢܽܘܡܶܐ. ܘܰܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ ܐܰܝܟ ܕܒܰܗܕܳܝܳܐ ܕܟܽܘܪܗܳܢܳܐ. ܡܡܰܠܶܠ ܗܳܢܳܐ ܕܳܪܽܘܫܳܐ܀

ܣܳܐܶܡ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ ܒܶܐܣܟܺܝܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܣܬܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ܆ ܘܩܳܐܶܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܰܡܨܰܚܶܐ ܠܰܕܪܳܫܳܐ ܘܰܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܒܗܽܘܢ ܐܶܬܪܰܒܺܝ. ܘܬܽܘܒ ܦܳܢܶܐ ܡܰܕܢܰܚ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܘܫܳܠܶܡ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܢܺܝܫܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ܆ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܳܐܬܳܐ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ. ܘܟܰܕ ܡܶܠܬܳܐ ܒܒܳܪܝܽܘܬܳܗ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ. ܕܰܠܡܶܠܬܰܢ ܕܳܡܝܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܒܺܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬܳܐ܆ ܠܳܐܬܳܐ ܠܰܡ ܣܺܝܡܺܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܘܳܐܬܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܝܰܗܒܳܐ܆ ܝܳܕܰܥ ܗܽܘ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܕܰܡܒܰܕܩܳܢܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܕܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܀

ܐܳܦ ܟܬܳܒܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܰܫܡܳܐ ܕܳܐܬܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܐܳܬܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܕܳܐܟܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܳܬܳܐ܆ ܘܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܟܰܬܟܳܬܳܐ܆ ܘܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܙܳܪܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܚܳܨܕܺܝܢ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܗܳܕܶܐ ܐܳܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܶܬܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܬܳܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܠܰܫܪܳܪܶܗ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܳܐܚܳܙ. ܕܰܫܐܰܠ ܠܳܟ ܐܳܬܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ܆ ܥܰܡܶܩ ܫܐܰܠ. ܐܰܘ ܐܰܪܺܝܡ ܠܥܶܠ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܐܳܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܘܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܦܪܝܡ. ܘܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܕܰܪ̈ܡܽܘܣܩܳܢܶܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܚܕܳܐ ܚܰܒܪܽܘܬܳܐ ܐܶܬܥܰܬܰܕܘ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ ܠܳܐܚܳܙ. ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܢܶܬܠܽܘܢܳܗ ܠܒܰܪ ܛܒܐܝܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܢ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܦܪܝܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܘܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܐܳܬܳܐ ܠܰܫܪܳܪܶܗ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒܝܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܺܝܪ ܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܟܬܳܒܶܗ܆ ܕܥܰܕܠܳܐ ܢܶܕܰܥ ܛܰܠܝܳܐ ܠܡܶܩܪܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܶܐܡܳܐ܆ ܢܶܫܩܽܘܠ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ ܘܒܶܙܬܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܬܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܚܳܙ. ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܠܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܐܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ. ܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܬܳܐ܆ ܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܒܪܳܐ܆ ܘܢܶܬܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܽܘܐܺܝܠ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܰܢ ܥܰܡܰܢ. ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܬܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܡܶܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܆ ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܒܳܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܥܰܡ ܣܳܟܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܕܶܐܬܛܰܝܰܒ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܬܳܐ ܕܰܡܫܰܪܪܳܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܥܳܐܶܠ. ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܗܰܦܰܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܫܡܳܐ ܕܰܩܪܳܬܶܗ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܡܰܘܕܰܥ܀

ܗܳܢܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܢܺܝܫܗܶܝܢ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܡܶܛܽܘܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܰܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܠܰܫܪܳܪܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܒܰܥܝܳܕܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܬ. ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܐܳܬܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܡܥܳܕ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ܆ ܐܰܘ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܗܳܕܶܐ ܐܳܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ܀

ܘܶܐܢ ܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܥܝܳܕܗܶܝܢ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ܆ ܕܰܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ܆ ܢܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܗܳܢܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ܆ ܕܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܶܐܡܰܪ. ܠܰܐܝܕܳܐ ܐܳܬܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܰܡ ܠܳܐܬܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ܆ ܘܗܺܝ ܐܳܬܳܐ ܡܰܘܕܥܳܐ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܢܶܫܬܰܐܰܠ ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܐܳܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ ܣܺܝܡܺܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ܆ ܘܒܰܐܝܕܳܗ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܬܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܣܺܝܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܒܶܗ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܩܪܶܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܘ ܒܪܳܐ ܐܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ. ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܫܡܳܐ ܐܳܬܶܗ ܗ̱ܘ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܰܘܕܥܳܢܶܗ ܗ̱ܘ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܒܰܥܝܳܕܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܛܶܟܣܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܒܪܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ܆ ܐܳܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܳܐܚܳܙ. ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܰܗܘܳܐ ܐܳܬܳܐ ܠܰܚܪܺܢܳܐ܆ ܫܡܳܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܬܣܺܝܡ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܠܰܡ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܡܣܪܗܒ ܫܡܐ ܘܬܟܒ ܒܳܐܙ܆ ܘܬܽܘܒ ܝܰܠܕܳܗ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܚܰܘܝܰܬ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ܆ ܫܡܳܐ ܐܶܬܣܺܝܡ ܠܶܗ ܕܒܶܗ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܕܡܰܢܽܘ. ܢܶܬܩܪܶܐ ܠܰܡ ܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܽܘܐܺܝܠ. ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ ܕܳܐܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܣܰܟܠܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܗܳܐ ܒܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܒܶܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܠܰܓܡܳܪ ܕܶܝܢ ܒܛܺܝܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܣܪܺܝܩܬܳܐ ܗ̱ܝ ܚܫܰܚܬܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܠܳܚܡܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܣܟܺܡܺܝ̈ܢ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܳܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܢܶܬܐܰܡܕܽܘܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܫܳܛܝܳܐ ܕܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܘܠܶܒܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܚܳܫܶܠ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܝܽܘ̈ܩܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܫܰܘܕ̈ܥܳܢܶܐ ܕܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܣܰܟܠܳܐ ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ. ܫܡܶܗ ܓܶܝܪ ܕܐ̱ܢܳܫ. ܠܰܘ ܝܽܘܩܢܶܗ ܗ̱ܘ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܝܽܘܩܢܶܗ ܨܽܘܪܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܣܳܠܩܳܐ ܠܶܗ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܐܰܘ ܒܓܶܠܦܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ. ܐܰܘ ܒܬܽܘܩܢܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܆ ܘܡܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܝܽܘܩܢܳܐ܆ ܡܶܬܪܫܶܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܕܝܽܘܩܢܳܐ ܫܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܕܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܨܰܠܡܳܐ. ܦܠܳܢ ܗ̱ܘ. ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܝܽܘ̈ܩܢܶܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܶܠ ܕܠܳܐ ܒܺܐܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܐܶܬܟܣܶܣ ܕܶܝܢ ܒܟܺܢܽܘܬܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܘܨܽܘܪܬܳܐ ܡܶܬܪܰܫܡܳܢܝܬܳܐ ܕܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܪܫܶܡ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܢܶܬܓܠܶܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܪܰܐ ܡܰܢܽܘ ܡܶܡܬܽܘܡ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܦܰܟܺܝܗܳܐܺܝܬ ܘܰܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܡܰܠܠܰܬ܆ ܘܗܳܐ ܚܽܘܬܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܟܽܠܶܗ ܗܳܢܰܘ܆ ܫܟܳܚܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܳܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܚܫܰܚܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܝܕܥܬ܆ ܕܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܪܰܚܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܗܳܕܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܕܡܰܛܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܗ ܢܰܦܫܳܟ ܝܳܕܽܘܥܳܐ܆ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܕܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܪܰܚܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܨܽܘܪܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܨܽܘܪܬܳܐ ܠܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܡܰܘܕܥܳܐ܆ ܘܰܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܗܽܘ ܕܶܐܬܨܺܝܪ܆ ܐܰܘ ܐܽܘܟܳܡ ܘܶܐܢ ܚܶܘܳܪ܆ ܐܶܢ ܣܡܰܩܪܳܝ ܘܶܐܢ ܫܚܶܡ܆ ܐܶܢ ܛܰܠܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܶܐܢ ܓܰܒܪܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܟܪܶܐ ܘܶܐܢ ܐܰܪܺܝܟ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܨܶܝܕ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܡܰܘܕܥܺܝܢ܆ ܠܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܰܟܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܰܠܡܰܢ. ܘܠܳܐ ܕܶܐܡܰܬܝ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܕܶܐ ܐܰܘܕܰܥܘ ܠܰܢ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܣܺܝܡܺܝܢ܀

ܘܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܒܡܶܠܬܶܗ. ܕܰܡܒܰܛܶܠ ܠܳܗ ܠܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܘܚܳܫܶܒ ܠܗܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܠܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܰܒܣܰܓܺܝܽܘܬܗܽܘܢ ܢܶܣܬܓܶܕ ܚܰܕ. ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܶܐܡܰܪ. ܠܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܗܽܘܢ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܕܳܐܦܶܢ ܐܶܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܰܘܕܥܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܟܽܠܶܗ ܓܶܝܪ ܢܺܝܫܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܡܶܢ ܒܳܬܪܳܗ܆ ܥܰܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܫܡܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܒܣܰܓܺܝܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܫܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܶܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܛܳܒܳܐ ܘܟܺܐܢܳܐ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܦܽܘܛܺܝܢܽܘܣ ܘܣܒܠܝܘܣ ܘܢܐܘܛܝܣ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܫܰܒܘ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܘܗܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܢܶܣܬܓܶܕ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܰܢܒܰܛܶܠ܆ ܕܢܶܬܦܫܶܩ ܠܶܗ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܢܺܐܡܪܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܦܰܘܠܶܐ ܫܰܡܫܛܳܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗܶܪ̈ܶܣܝܽܘܛܶܐ ܕܶܐܡܰܪܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܥܒܰܕܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ܆ ܕܟܰܕ ܨܒܰܘ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ ܒܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܫܚܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܢܶܚܫܒܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܥܩܰܪܘ܇ ܕܡܳܐ ܕܒܶܛܠܰܬ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܬܶܬܒܛܶܠ ܥܰܡܳܗ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܶܬܐܶܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܐܶܢ ܗܺܝ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܗܰܝܡܶܢ ܒܳܗ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ. ܣܳܡܳܗ ܗܳܪܟܳܐ ܨܶܝܕ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܠܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗܶܪ̈ܶܣܝܽܘܛܶܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܠܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܟܦܰܪ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬܝ ܐܰܝܟ ܕܰܒܨܰܥܪܳܐ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܣܒܰܪܬ ܒܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܟ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܚܰܕ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ. ܘܟܰܕ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܛܠܽܘܡܝܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܢܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܟܬܰܒܢܰܢ܆ ܡܶܬܓܠܶܐ ܥܰܡ ܛܠܽܘܡܝܶܗ. ܐܳܦ ܪܽܘܫܥܶܗ. ܒܦܰܪܨܽܘܦ. ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܚܰܕ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܒܰܛܶܠ܀

ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܘܳܐܦ ܐܶܡܰܪ ܕܒܰܕܓܽܘܢ ܐܡܪܬ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܒܡܶܠܬܶܗ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܒܡܶܠܰܬܝ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܳܐ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܥܰܫܩܰܢܝ ܒܗܳܝ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܢܺܝܬ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܗܳܝ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܒܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܓܡܳܪ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ܆ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܥܺܕܬܳܐ܆ ܘܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ܆ ܚܰܘܝܰܬ ܡܶܠܬܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܢܶܣܛܽܘܪ̈ܺܝܢܽܘ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܘܰܟܬܰܒ ܕܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܕܪܳܫܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܥܠܶܝܗ ܕܡܶܠܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܦܐܝܳܐ ܕܶܐܬܐܶܡܰܪ܆ ܩܰܛܪܶܓܘ ܗܶܢܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܘܰܟܬܰܒܘ ܘܰܐܚܪܶܡ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܘܕܺܝܘ ܘܰܟܬܰܒܘ܆ ܕܡܰܚܪܰܡ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܚܪܶܡܘ ܘܠܰܘ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܀

ܘܬܽܘܒ ܡܒܰܛܶܠ ܠܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܓܰܕܦܳܢܳܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܝ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܢܰܟܪܙܽܘܢ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܪܡܳܐ ܠܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ܆ ܐܶܠܽܘ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܝܰܕ ܚܕܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܬܶܫܬܰܡܰܫ ܒܦܽܘܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܠܰܫ̈ܡܳܗܶܐ. ܐܰܝܢܰܘ ܪܽܘܫܥܳܐ ܕܰܓܠܶܐ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܓܽܘܕܳܦܳܐ ܕܠܳܐ ܥܛܺܝܦ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܡܳܪܰܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܬܰܠܡܶܕܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܘܰܐܥܡܶܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܐܰܪܰܐ ܣܰܟܠܳܐ܇ ܘܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ. ܕܢܶܩܪܶܐ ܒܳܗ ܬܠܳܬܰܝܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܽܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܐܰܡܪܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܫܰܕܪܶܗ ܠܡܽܘܫܶܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܫܰܐܠܶܗ ܕܢܺܐܠܰܦ ܫܡܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܢܰܠܦܶܗ ܠܗܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܰܕܪܢܝ ܠܘܳܬܟܽܘܢ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܗܳܕܶܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܰܠܶܦ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܳܦ ܬܢܳܢ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܒܳܗ ܢܰܘܕܰܥ ܫܰܘܝܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܢܦܰܪܶܫ ܠܰܢ܆ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܗܳܝ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܶܝܢ ܕܗܳܢܳܐ ܟܽܘܠܶܗ ܣܟܠ ܘܪܰܫܺܝܥ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܆ ܕܰܢܬܰܪܶܨ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܰܫܠܶܡ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܢܳܐ ܐܳܡܰܪܢܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܳܐܦܶܢ ܛܳܥܶܝܢ. ܨܢܺܝܥܺܝܢ ܒܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܕܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܛܳܥܝܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܓܰܠܝܳܐ ܛܳܥܝܽܘܬܶܗ. ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܚܰܘܺܝ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܚܰܕ ܟܽܠܳܗ ܗ̱ܝ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ܆ ܡܰܩܦܺܝܢܰܢ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܚܰܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܠܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܢܣܺܝܡ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܚܰܕ ܡܶܬܐܶܡܰܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܗܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܒܰܛܠܺܝܢܰܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܡܶܠܬܳܐ ܕܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܗܳܢܳܐ ܕܳܘܝܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܡܪܺܝܡ ܘܡܓܰܘܶܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܥܰܠ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܢܩܶܦ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܠܘܳܬ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܙܰܘܓܶܗ. ܘܰܟܦܰܪ ܠܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܀

ܐܶܡܰܪ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ܆ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ܇ ܐܳܦܶܢ ܐܶܡܰܪܬ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܐܣܟܺܝܡܳܐ ܐܰܫܠܡܽܘܗ̱ܝ ܠܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܕܺܝܠܝ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܠܽܘܩܒܰܠܝ ܕܳܪܫܰܬ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܬܫܰܬ܆ ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܥܰܡ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܶܐܫܬܰܠܡܰܬ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܠܳܗ ܟܰܬܒܶܬ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐܺܝܬ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܘܠܳܐ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܣܳܡܶܬ. ܐܰܘ ܣܳܐܶܡ ܐܶܢ̱ܳܐ. ܐܰܘ ܐܶܬܚܰܫܒܶܬ ܕܶܐܣܺܝܡ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܠܰܡܬ ܒܫܶܢܬܳܟ ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܗ̱ܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܟܰܣܶܐ ܙܺܐܦܶܗ ܗܰܘ ܕܰܓܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܒܟܽܠܶܗ ܢܺܝܫܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ܆ ܥܳܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܕܰܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܶܣܬܓܶܕ ܡܶܢܰܢ ܗܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܢܐ. ܘܠܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܙܺܝܥܰܬ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܣܳܗܶܕ. ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܠܘܳܬ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ. ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܫܪܳܪܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܣܰܟܪܶܗ ܒܰܟܐܳܬܳܐ ܠܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܦܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܩܽܘܠܳܣܗܽܘܢ܆ ܕܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܪܺܝܢ. ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܰܘ. ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܦ ܠܗܳܢܳܐ. ܕܒܳܗ ܟܰܕ ܒܳܗ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܰܣܟܽܘܪ ܦܽܘܡܳܟ. ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܟܰܣܶܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ ܡܫܚܢܳܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܫܪܳܪܳܐ ܡܡܰܠܠܰܬ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܶܚܠܬܳܐ ܣܳܓܕܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܠܰܘ ܠܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܬܳܒܰܥ ܫܪܳܪܳܐ. ܩܽܘܠܳܣܳܟ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܠܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ܀

ܐܶܡܰܪ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ. ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܫܳܠܡ̈ܳܢ܆ ܟܰܕ ܗܺܝ ܦܰܟܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܡܶܬܛܰܥܡܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܦܰܪܫܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܥܰܡ ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܩܪܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܒܳܗ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܰܠܶܠ ܕܰܓܳܠܳܐܺܝܬ ܘܰܕܠܳܐ ܛܶܟܣܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܘܠܳܐ ܠܳܚܶܡ܆ ܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܰܣܒܰܪ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܕܶܡ܆ ܟܰܕ ܒܳܨܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܗܶܝܢ ܘܳܐܦ ܕܠܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܦܰܟܺܝܗܽܘܬܗܶܝܢ ܘܣܰܟܠܽܘܬܗܶܝܢ܀

ܘܡܢ ܕܐܡܪ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܠܰܬܝ܆ ܕܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܶܗ. ܩܪܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ. ܩܪܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܦܰܓܪܳܢܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܬܚܙܺܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܝܠܳܗ ܕܡܶܠܬܳܐ܆ ܐܶܙܕܰܝܰܢ ܠܶܗ ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܠܩܽܘܒܠܳܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܶܗ ܚܰܘܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܐܰܠܦܶܬ ܒܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܡܺܝܬ ܫܳܠܡܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܺܝܬ. ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܺܝܬ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ܆ ܐܰܘ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܡܶܬܬܰܘܕܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܐܰܘܕܰܥܢܰܢ ܟܰܣܝܽܘܬܶܗ܆ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܒܰܕܶܩܢܰܢ ܓܰܠܝܽܘܬܶܗ܆ ܘܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܟܰܬܰܪ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܚܰܕ ܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܶܗ ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܘܰܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܣܰܟܠܳܐ. ܕܢܶܕܰܥ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܐܝܟ ܙܢܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢܰܢ܆ ܘܕܺܝܢܽܘܬܶܗ ܒܰܫܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ܆ ܘܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܶܗ ܒܰܫܡܳܐ ܕܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܰܬܒܰܥܬܶܗ ܒܗܳܝ ܕܬܳܒܽܘܥܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܰܘ ܚܰܒܪܶܗ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܡܶܬܒܰܕܰܩ ܒܶܗ܆ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܠܰܘ ܥܰܡ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܒܩܶܪܝܳܢܗܽܘܢ ܡܦܰܪܫܺܝܢܰܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܰܠ ܟܝܳܢܳܐ ܢܶܬܐܰܡܪܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ܆ ܘܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܐ ܘܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ. ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܘ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܦܰܠܓܺܝܢ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܡܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܦܰܓܪܳܢܳܐ܆ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܗܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܦܪܺܝܫܺܝܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܒܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܶܗ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܘܺܝܢܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܒܡܰܘܬܶܗ܆ ܟܰܕ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܘܕܰܥܢܰܢ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܡܺܝܬ. ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܠܢܶܣܝܳܢܳܐ ܕܚܰܫܰܢ ܘܰܕܡܰܘܬܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܒܡܰܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܘܺܝ܆ ܘܒܳܗ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܟܰܬܪܰܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܬܶܗܪܳܐ ܕܪܳܙܳܐ ܕܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܕܡܰܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܨܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܫܳܪܶܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܰܒ܆ ܐܳܡܰܪ ܕܺܐܝܕܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܥܶܠ ܐܶܡܰܪܬ. ܕܗܳܝ ܕܚܰܕ ܠܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܰܕܒܰܚܕܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫ̈ܡܳܗܶܐ܆ ܘܠܰܐ ܢܦܰܪܶܫ ܘܢܶܩܪܶܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܡܶܛܥܳܐ ܛܥܰܝܬ ܠܳܟ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܥܰܕ ܟܳܬܒܰܬ ܥܶܣܪܳܐ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܺܝܢ܆ ܐܶܬܝܰܠܕܰܬ ܒܳܟ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܐܰܫܰܪܢܳܟ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܗ̱ܝ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܳܐܡܪܰܬ ܗܳܫܳܐ. ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܗ̱ܝ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܡܗܰܝ̈ܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܳܟ. ܛܳܥܝܳܐ ܓܰܝܪ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܫܪܳܪܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܛܥܶܐ ܒܶܗ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܝ̈ܘܶܐ. ܕܰܒܕܽܘܟ ܕܽܘܟ ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܡܰܚܒܺܝܢ܆ ܕܢܶܓܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ܀

ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܶܠܡܳܐ ܝܺܕܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܦܢܳܐ ܐܰܥܶܠ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܕܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܘܺܐܝܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܘܡܶܠܬܳܐ܆ ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܰܒܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܳܘ ܣܰܟܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ ܗܳܫܳܐ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܬܰܛܥܶܐ܇ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܰܒܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܗܽܘܢ܆ ܘܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܠܰܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܰܒܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܒܪܳܐ ܘܺܐܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܚܪܺܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܡܡܰܠܠܰܬ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܰܬ܆ ܕܰܐܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܛܳܥܝܳܐ ܐܰܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܣܰܟܠܳܐ. ܕܶܐܡܰܪܬ ܘܰܫܪܰܝܬ ܐܰܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܰܓܳܠܳܐ܆ ܐܰܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܶܣܟܺܡܬܳܢܳܐ. ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܟܡܳܐ ܬܰܣܓܶܐ ܨܶܢ̈ܥܳܬܳܟ܆ ܠܰܢ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܟ ܠܳܐ ܡܰܛܥܶܝܬ܀

ܘܟܰܕ ܡܫܰܪܰܪ ܗ̱ܘ ܒܝܰܕ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܰܠ ܡܶܠܬܰܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܦܽܘܪܫܳܢܗܽܘܢ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܳܘ ܛܳܥܝܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܬܰܚܘܺܝܬܶܗ ܕܰܫܡܳܐ ܬܶܫܬܟܰܚ ܠܳܗ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܕܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܒܰܪܬ܆ ܗܳܝ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܘܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܐܰܡܪܽܘܢ܆ ܡܶܫܬܟܰܚ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܒܰܛܶܠ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܫܳܪܶܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܳܐ ܘܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܒܟܽܘܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ܀

ܪܳܫܶܐ ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܒܨܰܥܪܳܐ܆ ܘܳܐܡܰܪ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܫܡܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܘܬܳܐ. ܢܫܰܐܠܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܰܐܝܟ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܒܰܪ ܥܠܰܝܢ܆ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܥܶܠ ܥܰܡ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܗܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܶܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܗܰܘ ܕܒܰܟܝܳܢܶܗ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܘܗܽܘ ܛܰܥܡܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܣܳܡ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܕܣܰܝܒܰܪ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܽܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܺܝܬ܆ ܘܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܚܰܫ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܪܳܒܨܳܐ ܠܶܗ ܒܥܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ܆ ܕܰܐܘ ܒܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܡܺܝܬ܆ ܐܰܘ ܗܽܘ ܗܰܘ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܺܝܬ܀

ܘܬܽܘܒ ܥܳܕܶܠ ܡܶܠܰܬܝ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܥܰܠ ܕܐܶܡܪܶܬ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܘܰܛܥܳܬܶܗ ܕܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܕܺܝܠܝ ܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ܆ ܘܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܟܢܺܝܫܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ̈ ܘܡܳܐܐ ܘܚܰܡ̈ܫܺܝܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܟܬܶܒܘ ܒܰܣܝܳܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܡ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܢܚܶܬ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܚܕܳܐ ܐܰܠܶܦܘ ܠܰܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܘܰܕܗܽܘ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܗܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪܬ܆ ܢܩܰܒܶܠ ܘܢܫܠܡ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܫܠܶܡܘ ܠܰܢ܆ ܐܰܘ ܢܰܣܠܺܝܗ ܠܬܰܘܕܺܝܬܗܽܘܢ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܟ ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ܆ ܐܶܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܝܶܠܦܶܬ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܢ ܥܶܕܠܳܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗ̱ܘ. ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪܘ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܶܠܦܶܬ. ܠܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܰܣܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܒܰܣܝܳܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܡ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܣܰܟܠܳܐ. ܕܶܐܢ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܳܐ ܡܶܕܡܳܐ ܕܡܳܐ ܠܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܇ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܒܣܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܳܚܡܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܒܰܟܝܳܢܶܗ ܣܢܺܝܩܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܕܰܡܳܝܽܘ ܐܶܬܕܰܡܺܝ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܰܝܢ ܘܰܛܥܶܢ ܚܰܫܰܝ̈ܢ ܟܰܕ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܢ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܕܰܐܪ̈ܒܥܳܐ ܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܓܰܕܶܦ ܗܳܢܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܚܰܠܛܳܢܳܐ ܕܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ. ܗܘܳܬ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܐܶܬܓܰܫܰܡ܆ ܬܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܨܶܝܕ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܪ̈ܒܥܳܬܰܝܗܽܘܢ ܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܝܰܕ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܓܶܝܪ ܒܝܰܕ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܢܳܩܶܦ ܠܓܽܘܫܡܳܐ܆ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܝܰܕ ܙܰܪܥܳܐ ܘܰܕܡܳܐ܆ ܢܽܘܪܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܕܶܝܢ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܰܡܪܚܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܪܶܓܬܳܐ ܙܪܺܝܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܗܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܡܶܬܕܰܠܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܶܫܬܓܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܳܗ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܶܢܰܚܢܰܢ܆ ܘܰܩܪܳܒܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܒܝܰܕ ܚܶܠܡܳܐ ܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܠܰܢ ܥܰܡ ܩܢܽܘܡܰܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܒܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܙܕܟܺܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܝܰܕ ܚܶܠܡܳܐ ܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܠܘܳܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܓܳܕܫܳܐ܆ ܘܰܒܚܽܘܫܳܒܶܗ ܬܽܘܒ ܟܽܠ ܫܳܥ ܪܶܓܬܳܐ ܚܢܺܝܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܳܐܦܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܫܓܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܒܬܰܟܬܽܘܫܶܗ. ܚܳܣ ܕܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܪܰܥܶܐ ܐܰܝܟ ܓܽܘܕܳܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ ܘܰܡܨܰܠܠܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܗ ܕܪܶܓܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܦܰܘܠܳܘܣ ܘܦܶܛܪܽܘܣ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܰܪܰܐ. ܘܗܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܛܠܰܬ܆ ܘܰܐܡܺܝܬܰܬ ܒܶܗ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ܆ ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢ ܒܶܗ ܒܰܙܒܰܢ܆ ܡܚܰܝܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܙܳܟܶܐ ܠܗܶܝܢ܆ ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܐܶܬܒܛܶܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܒܰܛܠܽܘܗ̱ܝ ܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܚܺܐܪܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܫܰܠܛܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܛܠܰܬ܆ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܳܕܶܝܢ ܪܶܓܬܳܐ܆ ܘܟܶܢ ܡܒܰܛܠܳܐ ܠܳܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܪܶܓܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܣܺܝܒܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܒܰܛܺܝܠ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ܆ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ܆ ܛܥܳܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܗܽܘ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܬܕܰܡܝܢ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܠܰܘ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܝܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܙܰܘ̈ܥܶܝܗ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܥܩܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܙܰܘ̈ܥܶܝܗ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܟܝܳܢܶܗ ܒܰܪ ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܶܗ ܚܰܫ̈ܶܐ܀

ܐܶܡܰܪ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܕܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܒܟܽܠ ܕܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܶܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܠܳܐ ܒܗܶܬ ܕܰܢܣܺܝܡ ܠܦܰܘܠܳܘܣ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚ. ܒܰܡܢܬܳܐ ܕܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܶܐ. ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܡܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܒܢܺܝܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܘܠܰܘ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܐܰܪܝܳܘܣ ܓܶܝܪ ܘܐܽܘܢܳܘܡܺܝܳܣ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܒܪܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܗܳܝ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܢܰܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܫܰܥܒܕܳܐ ܘܥܰܒܕܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܐܰܦܳܘܠܺܝܢܰܪܺܝܳܣ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܒܨܺܝܪ ܡܰܕܥܳܐ܆ ܘܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܡܰܠܝܰܬ ܕܽܘܟܰܬ ܡܰܕܥܳܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܩܛܺܝܪܳܝܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܘܛܽܘܥܝܰܝ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܰܐܘ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܘ ܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܠܰܢ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܒܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܰܡܫܰܠܛܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܆ ܘܠܳܐ ܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܣܽܘ̈ܢܩܳܢܰܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܣܽܘܪܳܩܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܡܫܰܐܶܠ ܠܺܝ܆ ܗܘܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܆ ܘܰܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܰܢ܆ ܘܟܰܕ ܠܺܝ ܡܫܰܐܶܠ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܩܳܪܽܘܝܳܐ ܐܰܘ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܠܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܺܝ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܆ ܟܰܕ ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܬܺܐܠܦܺܝܗ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ܆ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܬܓܠܺܝ܆ ܘܰܚܙܰܝܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ܆ ܘܓܰܫܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ܆ ܘܡܰܟܪܙܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܘܶܐܬܓܠܺܝܘ ܠܰܢ. ܐܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܘܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܓܫܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐܺܝܬ. ܐܶܬܓܫܶܫ܆ ܫܠܺܝ ܠܳܟ ܡܶܢ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܰܠܘܳܬܝ܆ ܘܫܰܐܶܠ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܓܶܝܪ. ܐܰܝܟ ܕܪܳܙܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ܇ ܕܟܰܕ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ܆ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܩܰܘܺܝ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܀

ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܚܠܳܦܰܝ ܡܰܠܦܺܝܢ ܠܳܟ܆ ܟܰܕ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܺܝܠܦܬܳܗ. ܘܩܰܕܡܳܐܝܰܬ ܡܺܝܟܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܡܪܳܗ. ܕܗܰܘ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ܆ ܡܰܦܩܶܗ ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܥܳܠܡܳܐ. ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܙܰܒܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܦܩܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ܆ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܳܐܓܽܘܣܛܳܘܣ ܩܶܣܰܪ. ܘܰܒܗܶܓܡܽܘܢܽܘܬܶܗ ܕܩܽܘܪܺܝܢܳܘܣ ܒܣܽܘܪܝܰܐ. ܗܳܐ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܘܕܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܒܝܳܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܢܦܰܩ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܰܕܠܳܐ ܢܰܣܒܰܪ ܠܰܢ ܐܰܟܘܳܬܟܽܘܢ. ܕܰܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܗܳܢܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܡܰܦܩܶܗ ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܝܰܪܚܳܐ ܡܰܟܬܶܒ ܠܰܢ ܕܒܶܗ ܐܶܬܒܛܶܢ܆ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܛܶܟܣܳܐ ܕܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܠܰܡ ܕܰܫ̈ܬܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܓܰܒܪܺܝܐܶܝܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܣܰܒܰܪ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܫܳܪܶܐ ܒܶܟܝ. ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܚܢܰܢ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܠܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܦܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܦܰܫܩܺܝܢ܀

ܗܳܐ ܐܶܬܚܙܺܖܝ ܡܳܕܶܝܢ. ܕܝܰܪܚܳܐ ܕܒܰܛܢܶܗ ܢܺܝܣܳܢ܆ ܘܝܰܪܚܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܟܳܢܽܘܢ܆ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܥܽܘ̈ܠܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢ̈ܝܳܐ ܐܶܬܓܙܰܪ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ. ܕܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܘܰܒܩܰܘܡܬܶܗ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܕܒܰܪ ܬܰܪܬܰܥܣܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝܢ ܣܠܶܩ ܠܗܰܝܟܠܳܐ܆ ܘܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܬܳܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܆ ܠܰܘ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ. ܕܝܶܫܽܘܥ ܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܶܗ܆ ܘܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܫܢܺܝܢ ܬܰܪܬܰܥܣܪ̈ܶܐ܆ ܘܝܶܫܽܘܥ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܠܳܬܺܝܢ. ܐܶܢ ܦܰܓܪܰܐ ܗ̱ܘ ܝܶܫܽܘܥ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܗܳܐ ܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܠܶܗ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘܝܽܘ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܘܰܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܕܫܰܪܺܝ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ܆ ܘܶܐܬܚܫܶܒܘ ܠܶܗ ܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܚܰܢܳܢ ܘܩܰܝܳܦܳܐ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܒܰܟܝܳܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܀

ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܳܝܢܰܬ ܠܺܝ܆ ܕܥܶܒܕܶܬ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܡܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܚܳܫܒܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܳܢܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܶܐܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܰܬ܆ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܠܳܐ ܠܰܡ ܡܳܕܶܝܢ ܠܡܰܢܽܘ ܝܶܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܗܪܘܕܣ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ܆ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ܆ ܐܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܰܢ܆ ܐܶܢ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܡܰܪ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ܆ ܘܡܶܢܰܢ ܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܶܢܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܪ̈ܳܡܙܳܢ. ܐܰܕܢܚܶܝܗ ܕܠܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗ̱ܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܳܚܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܡܰܪ܆ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܘܕܶܝܬ ܠܳܗ܇ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܗܽܘ ܫܰܪܺܝ. ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܫܰܪܺܝ ܒܝܰܠܕܳܐ܆ ܗܽܘ ܫܰܠܶܡ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܝܰܩܺܝܪ ܓܶܝܪ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܐܳܦ ܗܘ ܫܶܡܥܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܘܝܳܕܰܥܢܳܐ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ ܚܫܺܝܒ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝܬܽܘܢ ܒܰܥܝܳܕܳܐ ܕܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ. ܘܰܒܡܰܡܠܠܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܕܟܽܠܳܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܰܬ. ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܟܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܬܰܪ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܠܰܘ ܕܪܳܫܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܦܽܘܪܝܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܕܰܒܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܓܶܝܪ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܟܬܶܒܘ܆ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ܆ ܘܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܐܰܪܰܐ ܣܰܟܠܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܕܟܰܬܰܪ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܐܶܢ ܡܶܬܒܰܛܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗܳܝ ܕܟܰܬܰܪ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ. ܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܡܟܰܬܰܪ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܬܶܬܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܚܫܰܚܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܀

ܘܡܶܢ ܕܒܰܛܶܠ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ܆ ܐܶܡܰܪ ܒܳܬܪܳܗ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܢܚܰܘܶܐ܆ ܕܰܐ̱ܚܪܺܬܐܳ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܗܳܝ ܗ̱ܝ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ. ܗܳܝ ܗ̱ܝ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܒܳܗ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܦܰܓܪܳܐ ܢܣܰܒ܆ ܠܰܘ ܒܰܡܢܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܡܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܰܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܳܦܠܳܐ ܚܫܰܚܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܟܰܕ ܨܳܒܶܝܬ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܕܠܳܐ ܫܩܰܠ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܐܶܡܰܪܬ ܕܠܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܩܶܦ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܒܰܚܪܺܢܳܐ ܥܡܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܘܕܳܡܶܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܠܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܝܽܘܢ ܘܶܐܘܛܽܘܟܶܐ. ܐܰܪܰܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ܆ ܟܦܰܪܘ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܣܳܒܰܪܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܳܕܶܐ. ܠܟܦܠ ܡܰܢ ܕܡܰܦܶܣ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܗܶܪ̈ܶܣܺܣ. ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܕܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܝܽܘܢ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܡܒܰܛܠܺܝܢ ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܶܘܛܽܘܟܶܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܠܰܘ ܡܰܘܠܳܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ܆ ܟܳܦܰܪ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܘܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܣܳܝܡܺܝܢ. ܘܰܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܟܳܦܪܺܝܢ܆ ܘܐܘܛܘܟܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܟܳܦܰܪ ܠܶܗ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܒܡܳܢܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܡܶܠܰܬܝ ܠܕܺܝܠܗܽܘܢ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܩܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܚܪܺܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܡ ܚܪܺܢܳܐ܆ ܠܰܘ ܠܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܒܰܛܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܒܪܰܬ ܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܳܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܟܪܙܳܐ܆ ܘܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܗܳܝ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܠܦܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܣܰܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܘܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܒܡܶܕܶܡ ܠܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܰܝܬ ܠܳܗ ܓܶܝܪ ܛܶܟܣܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ. ܕܬܶܬܐܶܡܰܪ܆ ܐܶܢ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܘܠܳܐ ܗܳܝ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܩܰܒܠܳܐ܆ ܐܶܢ ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܝܳܕܰܥܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܒܰܪܡܬ ܩܳܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܘܡܶܬܟܰܣܣܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܕܳܐܦ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ܇ ܕܬܰܘܕܺܝܬܟܽܘܢ ܟܽܘܠܳܗ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܳܐܦܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܢܰܣܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܝ ܕܦܰܪܫܶܗ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܀

ܡܕܰܡܶܐ ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܥܰܠ ܕܶܐܡܪܶܬ ܗܘܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܳܕܶܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ܆ ܘܶܐܫܰܕ ܨܽܘܚܺܝܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܓܽܘܕܳܦܳܐ ܥܰܡܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪܘ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܕܰܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܕܰܟܬܰܒ ܘܰܐܫܠܶܡ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܟܳܬܒܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܠܽܘ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܕܶܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܡܰܝܩܺܝܢ ܗ̱،ܰܘ ܒܪܳܐܙܰܢ܆ ܡܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܢܰܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ. ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܆ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܳܦ ܚܰܢ̈ܦܶܐ܆ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܝܳܐ. ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܣܺܝܡܳܐ܆ ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܫܽܘܚܠܳܦ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܳܦ ܣܽܘܟܳܠܳܗ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܢܳܚܬܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܝܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܶܝܢ ܥܰܡܟܽܘܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܠܥܶܠ ܣܳܠܩܺܝܢ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܰܕܢܰܚ ܓܽܘܕܳܦܳܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܡܳܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܺܐܡܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ. ܘܰܟܦܽܘܪܝܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܕܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܓܰܕܶܦ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܕܰܓܶܠ ܬܽܘܒ ܠܣܽܘܢܗܘ̈ܕܽܘ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪܘ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܨܰܚܺܝ ܬܽܘܒ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܝܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܬܺܝܒܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܫܰܐܶܠ ܘܡܰܗܦܶܟ ܐܰܝܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ܆ ܕܶܐܢ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܬܰܪ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ܀

ܐܶܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܣܳܓܕܰܬ ܠܐ̱ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܡܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܠܰܢ ܒܡܶܠܬܳܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܺܐܠܰܦ ܡܶܢܳܟ. ܐܰܘ ܛܳܥܝܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܒܟܽܠܳܗ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܦܰܪܬ ܠܳܟ܆ ܥܰܠ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪܬ ܕܚܰܕ ܗ̱ܝ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ. ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܡܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܰܩܺܝܦ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܬܽܘܒ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܢܚܶܬ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܐܶܡܰܪܬ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܶܐܢ ܠܰܡ ܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܘ ܒܪܳܐ܆ ܦܰܫܶܩ ܠܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ܀

ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܬ ܘܶܐܡܰܪܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܕܠܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ܆ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܩܰܘܺܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܰܬ ܘܰܩܥܰܝܬ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܶܐܢ ܠܰܡ ܗܘܳܐ܆ ܦܰܫܶܩ ܠܺܝ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ. ܚܫܰܒܬܳܝܗ̱ܝ ܡܢܝܢܐ ܘܡܰܪܩܝܽܘܢܳܐ. ܦܰܚܶܡܬ ܥܰܡ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܡܰܪܬ ܕܗܰܘ ܕܡܰܘܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܚܰܢܦܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܳܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܩܪܝܟ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܫܥܳܟ ܩܪܰܝܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܆ ܘܰܫܡܳܐ ܕܣܳܡܬ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ ܠܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܗܦܘ ܢܶܬܗܦܶܟ ܥܠܰܝܟ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܬܶܬܩܪܶܐ ܚܰܢܦܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ. ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܡܨܰܚܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܩܪܺܝܬܳܟ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܨܽܘܚܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܳܟ ܗ̱ܝ܆ ܕܰܩܪܰܝܬ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܬܶܫܬܰܡܰܗ ܚܰܢܦܳܐ܆ ܒܘ̈ܳܠܝܳܬܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܡܶܬܩܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܠܰܘ ܨܽܘܚܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܫܪܳܪܳܐ܀

ܠܳܐ ܠܰܡ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܫܩܰܠ ܠܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܬܡܺܝܗܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܬܗܺܝܪ ܘܫܳܘܶܐ ܠܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܪܳܫܳܐ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܫܩܰܠ ܠܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܡܕܺܝܩ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܶܐܫܬܩܶܠ ܟܰܕ ܦܪܺܝܫ ܘܰܡܫܰܘܚܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ. ܢܫܰܐܠܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܠܗܳܢܳܐ ܦܰܟܺܝܗܳܐ. ܕܰܐܪܰܐ ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܶܐܫܬܩܶܠ܆ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ܆ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܦܣܰܩܬ ܦܶܠܓܶܗ܆ ܘܰܩܪܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܦܶܠܓܽܘܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܠܘܳܬܟܽܘܢ܆ ܕܰܫܩܰܠ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܝܺܕܺܝܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܗ ܒܰܣܝܳܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܟ ܕܰܐܓܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܰܗܦܶܟ ܒܙܳܩ̈ܶܐ ܒܦܽܘܡܶܗ܆ ܟܰܕ ܚܝܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܛܥܳܡܬܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܗܰܦܟܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܠܶܫܳܢܳܟ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܦܰܪܫܳܐ ܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ. ܦܪܰܫ ܠܳܟ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܘ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܟܪܶܣܛܝܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘ܀

ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܣܰܒ܆ ܢܚܰܘܶܐ ܠܳܟ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ. ܘܰܕܠܰܓܡܳܪ ܠܳܐ ܡܦܳܣܰܬ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ. ܐܶܢ ܢܟܰܢܶܫ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬܳܟ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܕܰܢܣܰܒ܆ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ. ܕܰܢܣܒ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܣܰܒ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܢܣܰܒ. ܕܰܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ. ܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ܆ ܩܰܕܡܳܐܝܰܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ. ܕܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܳܗ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܗܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܠ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܒܰܕܶܩܘ ܠܰܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܒܪܶܗ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܬܕܟܰܪ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܘܬܽܘܒ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܝܰܘܣܶܦ. ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܠܶܗ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܗ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ. ܡܶܢ ܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܬܺܐܬܶܐ܆ ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܓܶܢ ܥܠܰܝܟܝ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܒܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܝܰܠܕܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܰܢ. ܘܰܒܪܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܪܶܗ ܕܺܝܠܺܝܕ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܒܪܳܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܺܝܠ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܰܢ ܥܰܡܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܕܩܳܐܶܡ ܐܬܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܘܰܥܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܥܰܩܒܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܝܡܶܢ ܠܫܶܡܥܰܢ܆ ܘܰܕܪܳܥܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܢ ܐܶܬܓܠܺܝ܆ ܗܳܢܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕܥܰܡܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܥܶܩܳܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ. ܘܰܚܙܰܝܢܳܝܗ̱ܝ. ܕܠܳܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܚܶܙܘܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ܆ ܘܰܫܟܰܪܢܳܝܗ̱ܝ. ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܐܨܡܰܚ ܠܕܰܘܺܝܕ ܨܶܡܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܘܗܳܢܰܘ ܫܡܶܗ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܢܳܬܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܡܺܝܟܳܐ܆ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܡܰܦܰܩܬܶܗ܆ ܠܳܗ ܠܗܳܕܶܐ ܣܳܗܕܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ܆ ܕܰܚܙܰܝܢ ܘܓܰܫܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܠܗܳܕܶܐ ܡܣܰܟܠܳܐ. ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܢܶܚܽܘܬ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ܇ ܘܰܦܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒܳܬܪܳܗ܆ ܕܢܰܘܥܶܐ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܐܰܝܟ ܥܶܣܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܪܶܥܝܳܢܳܗ. ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ܆ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܒܳܐ ܒܶܪܝ ܣܠܶܩܬ܆ ܠܳܗ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܘܕܥܳܐ. ܘܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܆ ܕܢܶܦܽܘܩ ܚܽܘܛܪܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ. ܘܢܶܦܪܰܥ ܢܽܘܪܒܳܐ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܶܗ܆ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܰܠܶܦ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܣܳܡܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܕܰܢܚܶܬ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܣܳܗ̈ܕܳܢ܆ ܘܠܰܘ ܠܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܰܢ̱ܬ ܡܚܰܦܝܳܐܺܝܬ. ܢܣܰܒ ܠܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܢܣܰܒ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܡܥܳܕ ܐܳܡܰܪ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܫܳܢܝܳܐ ܕܰܒܗܰܘ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܗܽܘ ܐܳܡܰܪ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܗ̱ܝ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ. ܗܳܝ ܗ̱ܝ ܕܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܣܰܒ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܩܪܰܝܬ܆ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܠܰܘ ܕܶܐܬܒܰܛܰܠ ܠܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܚܳܣ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܒܳܗ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܠܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܚܪܺܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܳܗ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ ܐܳܦ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ܀

ܚܰܘܺܝܢܳܝܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܠܫܳܛܝܳܐ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ܆ ܕܛܰܠܶܡ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܕܡܰܟܪܙܺܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܘܰܦܣܰܩ ܘܰܫܩܰܠ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܐܣܠܺܝ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܣܠܶܐ ܠܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܫܳܠܶܡ ܠܗܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܗܰܘ ܕܶܐܬܩܝܡ. ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܰܣܠܶܐ ܚܰܕ ܩܳܠܳܐ܆ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܰܣܠܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܫܳܛܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬܳܐ܆ ܕܡܰܟܪ̈ܙܳܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܢܣܺܝܡܺܝܗ ܠܰܡܢܳܬܳܟ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܟ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܰܘ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܥܠܰܝ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܐܰܡܪܳܐ܆ ܕܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܘܰܡܒܰܚ̈ܢܳܢܶܐ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܶܗ ܣܳܗ̈ܕܶܐ܆ ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܚܰܕ ܣܽܘܥܪܳܢ܆ ܘܢܶܫܬܟܰܚ ܚܰܕ ܣܳܗܕܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܡܶܬܩܰܒܠܺܝܢ ܠܘܳܬ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܠܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܚܰܕ܆ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܐܶܠܽܘ ܓܕܰܫ ܘܶܐܬܐܰܡܪܰܬ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܣܬܠܺܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܡܶܬܟܰܪ̈ܙܳܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܘܶܐܬܩܰܒܠܰܬ ܠܘܳܬܳܟ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܠܡܰܢܽܘ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ܆ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܐܰܘ ܠܚܰܕ܀

ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܕܰܥ. ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܢܣܰܒ܆ ܠܰܘ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܐܰܡܪܳܗ ܕܰܫܩܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܶܐܬܕܟܰܪ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܺܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܡܰܬܰܝ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܕܺܐܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܘܰܡܗܰܝ̈ܡܢܳܢ܆ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܗܰܝܡ̈ܢܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܠܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܰܣܠܶܝܢܰܢ܀

ܕܰܡܺܝܬ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܗܳܝ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܦܰܚܶܡܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܚܰܢ̈ܦܶܐ܆ ܗܳܟܘܳܬ ܒܗܳܕܶܐ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܡܰܪܬ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܠܰܘ ܕܗܰܘ ܛܳܥܝܳܐ ܪܰܒܳܟ ܐܺܝܬܶܝܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܡܰܠܶܠܘ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܝܰܠܽܘܕܳܐ܆ ܘܰܕܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ܆ ܘܰܕܥܶܠܳܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܥܽܘܠܳܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܕܬܶܬܒܰܛܰܠ ܠܳܗ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܠܗܶܝܢ ܠܣܳܗ̈ܕܘܳܬܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܳܫܶܡ ܗ̱ܘܝܬ܆ ܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܰܟܠܽܘܬܳܟ ܘܰܠܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܡܶܠܰܬܝ܀

ܐܶܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܪܓܶܫ ܕܥܰܡ ܛܳܥܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܳܦ ܣܰܟܠܳܐ܆ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܚܰܘܝܳܟ܆ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢ ܡܶܫ̈ܬܰܟܚܳܢ ܒܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܕܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܶܐ ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܰܘ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܗܢܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܓܢܰܒܘ ܘܰܢܣܰܒܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܘܳܐܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܐܰܘ ܫܡܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܰܘ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܐܳܦ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܕܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܶܐ ܘܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܒܡܰܡܠܠܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܐܰܘ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܣܰܒܘ ܐܰܝܟ ܕܠܐܡܢܽܘܬܳܐ ܕܰܢܟܰܣܽܘܢ ܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܥܽܘܠܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܠܰܘ ܚܢܰܢ ܫܩܰܠܢܳܗ ܡܶܢ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܒܳܗ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܡܢܽܘܬܳܐ ܕܰܢܟܰܣܶܐ ܛܳܥܝܽܘܬܶܗ. ܘܫܰܩܠܳܗ ܡܶܢ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܐܢ̱ܬ ܗܳܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܠܳܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܬܟܰܣܶܐ ܒܗܶܝܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ. ܘܕܶܐܚܰܘܝܟ ܕܠܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܒܳܗ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܒܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܠܶܦ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܢܣܺܝܒ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܚܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܩܪܳܐ ܠܶܗ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܚܳܙܶܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܕܙܺܐܦܶܗ ܟܰܣܺܝ ܒܩܳܠܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܘܠܰܘ ܚܢܰܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܀

ܬܳܒܰܥ ܠܺܝ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܡܫܰܡܠܰܝ ܒܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܕܦܰܫܶܩ ܠܺܝ ܒܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ ܠܰܡ. ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܘܶܐܢ ܠܳܐ. ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ܆ ܘܶܐܢ ܠܳܐ. ܒܰܫ̈ܢܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܣܰܓܺܝ ܪܗܶܛܬ ܕܰܬܦܰܫܶܩ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܟܰܕ ܐܳܦܠܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܙܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܰܥܝܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܬܳܒܥܰܬ ܠܺܝ ܦܽܘܫܳܩܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ܆ ܦܰܫܶܩ ܠܰܡ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ܆ ܦܰܫܶܩ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܟܰܬܰܪ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ܆ ܕܰܒܥܰܝܬ ܕܬܺܐܠܰܦ. ܘܬܶܒܨܶܐ ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܠܶܡܘ ܠܦܽܘܫܳܩܳܐ. ܛܥܰܝܬ ܠܳܟ. ܡܶܢ ܐܶܡܰܪܬ ܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܕܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܝܺܗܺܝ̈ܒܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܳܐ ܠܰܒܨܳܬܳܐ܆ ܐܰܩܺܝܡ ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܆ ܘܦܽܘܫܳܩܗܶܝܢ ܕܠܳܐ ܟܬܺܝܒ. ܠܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܫܰܐܶܠܬܳܢܝ܆ ܐܶܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܐܶܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ. ܕܝܶܫܽܘܥ ܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܶܗ ܘܰܒܚܶܟܡܬܶܗ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܕܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܘܰܒܚܶܟܡܬܳܐ. ܗܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܐܳܡܰܪ. ܘܗܰܘ ܕܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ. ܠܰܘ ܦܰܓܪܰܐ ܗ̱ܘ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܝ ܕܢܶܪܒܶܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܰܕܗܰܘ ܬܽܘܒ ܕܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܰܟܝܳܢܳܗ ܕܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܬܩܰܒܶܠ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܘܰܒܚܶܟܡܬܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܟܬܳܒܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܢܽܘ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘ܆ ܗܳܐ ܐܶܡܰܪܬ. ܕܠܳܐ ܪܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܗܳܐ ܠܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܚܰܕ ܫܡܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܓܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܚܰܕ ܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܚܰܕ ܠܳܐ܆ ܘܚܰܕ ܡܶܬܚܰܟܰܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܚܰܕ ܠܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ܆ ܟܰܕ ܟܬܳܒܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܡ ܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܶܗ ܘܰܒܚܶܟܡܬܶܗ܆ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ܆ ܠܰܘ ܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܗ̱ܘ܀

ܘܗܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܒܶܗ ܥܒܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܒܳܐ ܠܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܒܟܽܠ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܠܰܡ ܘܰܒܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܡܰܠܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܆ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܒܰܒܪܶܗ܆ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܗܰܘ ܕܡܰܠܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡܰܢ ܒܺܐܝܕܶܗ܆ ܗܳܢܰܘ ܛܰܠܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܶܗ ܘܰܒܚܶܟܡܬܶܗ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܘܡܶܬܚܰܟܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟܬܺܝܒ ܕܫܰܪܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ. ܬܽܘܒܘ. ܕܩܶܪܒܰܬ ܠܳܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕܡܰܠܶܠ ܐܰܒܳܐ ܥܰܡܰܢ ܒܺܐܝܕܶܗ܆ ܘܗܽܘܝܽܘ ܗܳܢܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܦܰܘܠܳܘܣ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܒܝܰܕ ܒܪܳܐ ܥܒܰܕ ܐܰܒܳܐ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܒܚܰܪܬܳܐ܀

ܘܗܽܘ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ. ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܗܰܘ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܘܶܐܬܥܡܶܕ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܢܦܰܩ ܡܶܚܕܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܡܰܟܪܶܙ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ܆ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܨܶܒܝܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܺܝܠܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ. ܕܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܝ. ܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܗܽܘ ܝܰܗ̱ܒ ܠܺܝ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ. ܘܗܰܘ ܠܰܡ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܥܰܡܝ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܫܳܦܰܪ ܠܶܗ. ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܐܶܡܰܪ܆ ܗܰܘ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܗܳܪܟܳܐ ܕܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܶܗ ܘܰܒܚܶܟܡܬܶܗ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܪܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܗܘܳܐ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܘܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܙܰܪܬܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܠܰܢ ܐܳܦ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܶܐܢ ܡܫܺܚܳܐ ܗ̱ܘ. ܐܳܦ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܥܒܰܕ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܰܪܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܆ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܟܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܫܰܕܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ ܘܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܠܰܡ ܡܶܚܕܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ ܘܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܰܕܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܆ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܠܗܰܘ ܕܰܩܪܰܐܽܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܐܶܡܰܪܘ. ܕܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ. ܗܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ. ܥܽܘܠܳܐ ܗܰܘ ܕܒܽܐܘܪܝܳܐ ܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܗ̱ܘ. ܘܗܰܘ ܕܰܟܪܺܝܟ ܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ ܘܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܥܽܘܠܳܐ ܝܶܫܽܘܥ. ܕܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܶܗ ܘܰܒܚܶܟܡܬܶܗ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܬܩܰܛܪܓܳܐ ܡܶܢܳܟ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܕܪܳܕܝܳܐ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ ܒܳܬܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܟܬܳܒܳܐ܀

ܗܽܘ ܚܰܘܝܰܬ ܡܶܠܬܰܢ. ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܪܳܒܶܐ ܘܡܶܬܚܰܟܰܡ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ܆ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܘܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܕܪܽܘܫܥܳܐ ܗ̱ܝ ܘܓܽܘܕܳܦܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܬܚܶܝܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܚܶܝܬ ܩܰܘܡܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܚܶܝܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܕܬܶܫܬܽܘܩ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܶܐ ܡܶܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܕܰܢܚܰܘܶܐ܆ ܕܗܰܘ ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ. ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܗܰܘ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܕܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܽܐܘܪܝܳܐ. ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܘܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܶܗ ܘܰܒܚܶܟܡܬܶܗ. ܗܽܘܝܽܘ ܒܪܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܡܰܠܰܠ ܥܰܡܰܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܶܬܚܰܟܰܡ܆ ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܡܠܶܐ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ܆ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܫܳܬܶܩ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܡܓܰܕܦܳܢܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܀

 

 

ܫܠܶܡ ܕܰܐܪ̈ܒܥܳܐ܀