ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܫܰܒ̈ܥܳܐ

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܫܰܒ̈ܥܳܐ

 

ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܫܰܒܪܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܳܨܶܐ ܘܰܡܥܰܩܶܒ ܠܩ̈ܳܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܬܰܠܡܺܝܕܳܐ. ܡܳܐ ܕܡܰܪܓܶܫ ܒܶܗ ܒܡܰܠܦܳܢܶܗ ܕܰܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܡܩܰܕܶܡ ܡܶܫܬܰܐܰܠ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܡܶܢ ܒܨܳܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ. ܠܘܳܬ ܥܳܠܡܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܕܢܶܕܰܥ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܕܒܶܗ. ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܒܶܗ܆ ܣܰܟܠܳܐ ܘܗܶܕܝܽܘܛܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܶܣܬܒܰܪ.

ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܕܝܳܗܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܦܝܳܣܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܡܰܪܓܶܫ ܘܝܳܕܰܥ ܕܪ̈ܡܝܢ ܘܰܡܥܰܠܝܳܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܨܳܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܡܣܒܪ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܒܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܘܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܠܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܠܥܽܘܩܳܒܳܐ ܘܠܰܕܪܳܫܳܐ ܕܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܰܠܡܶܬܛܦܺܝܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܶܗ.

ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬܰܕܰܪ ܠܘܳܬܰܢ ܩܳܠܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ܆ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܢܶܒܥܶܐ ܕܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ܆ ܘܰܕܢܶܒܨܶܐ ܘܢܶܕܰܥ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥܢ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܠܘܳܬܰܢ. ܩܳܠܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܢܶܫܡܰܥ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܘܰܕܢܶܕܰܥ ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܰܐܫܡܥܶܗ ܠܩܳܠܳܐ. ܡܶܢ ܒܨܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܫܬܰܐܰܠ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܡ ܡܶܢ ܡܫܡܰܥ ܐܶܕܢܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܡܫܡܰܥ ܐܶܕܢܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܝܳܒ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܠܩܳܠܳܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܕܗܰܘ ܕܡܰܠܠܶܗ ܠܩܳܠܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܠܰܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܰܒܨܳܬܳܐ ܕܬܶܥܽܘܠ ܘܬܶܒܥܶܐ ܪ̈ܳܐܙܰܝ ܩ̈ܳܠܶܐ.

ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܣܓܺܝ ܩܽܘܛܪܳܓܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܥܰܩܒܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܫܳܡܥܺܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܕܒܰܪܘ ܠܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܦܪܰܫܘ ܘܺܝܕܰܥܘ ܕܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܡܰܠܠܳܢ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܶܝܗ ܡܫܽܘܚܬܶܗ ܕܩܽܘܛܪܳܓܳܐ ܡܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܩܕܡ ܝܺܠܶܦ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܠܶܗ܀

ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܳܐ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܠܳܐ ܢܛܰܪܘ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ܆ ܐܶܫܬܰܪܓܰܠܘ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܐܶܚܰܕܘ. ܗܳܕܶܐ ܕܗܺܝ ܓܶܕܫܰܬ ܐܳܦ ܠܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܒܚܽܘܬܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܩܝ̈ܡܳܢܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܩܳܝܡܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܛܥܰܘ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܢܳܩܦܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܛܥܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܢܩܺܝܦܳܐ. ܠܺܐܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܗ ܫܟܺܝܚܳܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܠܰܘ ܕܬܶܕܥܶܗ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗ̱ܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܬܶܕܥܶܗ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ.

ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܚܢܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢܰܢ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥܢܰܢ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ ܟܬܰܒܢܰܢ ܘܟܳܬܒܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܗܳܐ ܡܶܬܕܺܝܢܳܐ ܡܶܠܬܰܢ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܠܳܗ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ. ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܬܽܘܡ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕܘ. ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܛܥܝܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܺܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܟ ܐܰܘ ܚܰܒܪܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܺܝܬ܆ ܐܺܝܢ ܠܰܡ. ܘܡܳܢܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܡܺܝܬ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܡܳܐ ܬܽܘܒ ܠܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܺܝܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܒܰܚܕܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܡܰܒ̈ܥܕܳܢ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܳܝܽܘܬܳܐ ܗܽܘ ܕܡܺܝܬ. ܘܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܺܝܬ.

ܡܳܬܒܰܥܝܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܘ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝ ܐܰܘ ܥܣܝܩ ܠܫܡܥܶܗ. ܐܰܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ܆ ܘܰܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܐܶܫܬܰܡܰܫ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗܺܝ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܨܶܒ̈ܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗܡܣܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܡܫܽܘܚܬܳܗ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܬܶܕܪܰܟ.. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܺܝܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܠܰܡ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦܶܢ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܗܘܳܝܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܡܰܗܢܰܢ ܠܶܗ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܘܕܥܨܝܢܳܐ ܘܕܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܰܘܬܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ.

ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܰܐܬܓܰܫܰܡ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܓܽܘܫܡܳܢܳܐܺܝܬ ܘܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܬܢܰܣܺܝ܇ ܒܗܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܡܚܰܪܪܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܡܺܝܬ. ܘܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܒܕܺܝܠܰܢ ܗܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܰܢ ܕܶܐܫܬܰܪܪܰܬ ܒܡܰܘܬܶܗ ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܶܬܕܰܓܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܡܓܰܫܰܡ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܬܢܰܣܺܝ܀

ܥܶܩܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟ̈ܝܳܢܳܝܳܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܗܘܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܛܥܶܡ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܶܗ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܢܰܢ. ܕܟܰܕ ܗܘܰܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܢܶܫܬܟܰܚܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܘܰܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܕܺܝܠܰܢ. ܠܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܺܝܬ. ܘܶܐܠܳܐ ܠܰܘ ܩܳܡ ܥܕܰܟܺܝܠ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܩܳܡ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܟܚܬ ܕܰܬܕܰܓܶܠ ܗܳܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܟܪܙܺܝܢ ܠܳܗ ܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܠܢܰܦܫܶܗ ܩܳܡ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܳܝ ܕܳܐܡܪܰܬ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܺܝܬ ܠܢܰܦܫܶܗ ܡܺܝܬ ܘܠܰܘ ܠܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܳܡ ܠܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܘܠܰܘ ܠܰܢ.

ܬܶܡܗܶܬ ܒܳܟ ܘܳܐܦ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܩܳܡ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܪܰܐ ܣܰܟܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ ܗܳܕܶܐ. ܕܳܐܦܶܢ ܕܰܢܡܽܘܬ ܟܝܳܢܰܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܠܳܐ ܩܢܐ ܠܳܗ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܳܐܶܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܩܳܐܶܡ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܟܽܠܰܢ ܓܶܝܪ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܒܰܟܝܳܢܰܢ ܐܺܝܬܰܝܢ. ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܩܢܰܝܢ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܝܳܗܽܘܒܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܰܬ ܡܶܠܬܳܟ ܣܰܟܠܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪ̈ܳܐ ܘܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܚܝܢ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܕܦܰܓܪܰܢ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܥܰܡܰܢ ܩܳܐܶܡ. ܘܰܐܫܘܺܝܬܶܗ ܠܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪܰܫܺܝܥܽܘܬܳܟ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܳܐܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܬܶܗܘܶܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܰܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܝܬܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܡܺܝܬ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܩܝܳܡܬܶܗ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܘ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܩܝܳܡܬܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗܘܳܬ܀

ܘܡܳܢܳܐ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܗܳܠܶܝܢ܆ ܘܣܒܝܪ̈ܢ ܠܳܟ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ܇ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܦ ܠܘܳܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܡܫܰܚܠܦ ܡܰܘܬܳܐ ܕܨܒܝܢܢ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܢ ܗܰܘ ܕܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܶܨܒܶܐ ܢܶܬܢܰܣܶܐ ܒܶܗ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܳܝܬܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܡܰܘܬܗܽܘܢ ܡܰܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܰܘܬܗܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܶܢܬܳܐ ܘܕܰܡܟܽܘܬܳܐ. ܡܰܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܡܰܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܚܝܒ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܒܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܳܝܬܺܝܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܬܗܽܘܢ ܫܶܢܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܡܺܝܬܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ܀

ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܟܰܕ ܚܰܝ ܒܗܽܘܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܺܝܬܘ. ܐܶܠܳܐ ܒܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܰܕܰܬ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܘܬܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܡܶܟܺܝܠ ܟܝܳܢܳܝܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܚܰܝ ܒܗܽܘܢ ܒܰܪܳܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܡܺܝܬܘ܆ ܕܢܶܬܐܶܡܰܪ ܡܰܘܬܗܽܘܢ ܟܝܳܢܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ. ܡܺܝܬ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܰܢ ܕܠܰܝܬ ܡܶܟܺܝܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܢܩܰܒܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ. ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܫܶܢܬܳܐ ܘܕܰܡܟܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܕܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡܟܺܝܢ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܟܪܝܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܠܰܘ ܟܽܠܰܢ ܢܶܕܟܰܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܕܡܟܳܐ ܚܫܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܣܰܒܺܝܪܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܀

ܘܶܐܢ ܠܘܳܬ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܥܳܢܕܺܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܰܘܬܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܡܰܘܬܳܐ. ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܘܰܩܛܺܝܪܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܡܰܪ܆ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܘܰܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܐܶܣܬܥܰܪ. ܠܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܒܨܶܒܝܢܶܗ ܡܺܝܬ. ܘܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܫܳܥܬܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܘܠܳܐ ܡܦܣ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ܆ ܐܶܬܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܡܰܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܕܰܩܛܺܝܪܳܐ܀

ܘܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܪ̈ܫܺܝܡܳܢ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܒ̈ܰܛܠܳܢ ܠܶܗ ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܫܳܥܬܳܐ ܘܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܟܬܳܒܳܐ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܗܶܝܢ ܠܣܳܗܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܡ ܕܟܰܕ ܫܰܠܶܡ ܐܳܟܶܠ ܩܰܪܨܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܰܘܗ̱ܝ. ܦܪܰܩ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܥܰܕ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܦܺܝܣܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ ܐܶܡܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܳܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ ܒܩܳܛܢܶܐ. ܦܰܢܺܝ ܠܳܗ ܦܶܬܓܳܡܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܳܬ ܫܳܥܬܝ܀

ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܺܐܝܬܺܝܘܗ̱ܝ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܢܶܫܕܽܘܢܳܝ̈ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܫܩܺܝܦܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܡܺܝܢ̱ܬܗܽܘܢ ܒܰܢܝܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܗܽܘ ܥܒܰܪ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܳܬ ܫܳܥܬܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܰܒܥܰܘ ܕܢܶܐܚܕܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܪܡܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܳܬ ܫܳܥܬܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܫܩܰܠܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܢܶܪܓܡܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܗܽܘ ܥܒܰܪ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܳܬ ܫܳܥܬܶܗ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܟܰܕ ܡܛܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ. ܘܰܩܥܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܘܗ̱ܝ ܕܶܐܬܳܬ ܫܳܥܬܳܐ ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܕܥܰܠ ܫܳܥܬܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܐܶܡܰܪ. ܣܳܡ ܡܶܚܕܳܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܦܶܪܕܬܳܐ ܕܚܶܛܬܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ ܠܰܘ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܦܶܪܕܬܳܐ ܕܚܶܛܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܳܦܠܳܐ ܘܡܳܝܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ ܦܳܝܫܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܳܝܬܳܐ. ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܰܝܬܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܺܝܕܰܥ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܡܛܳܐ ܫܳܥܬܳܐ ܕܢܶܫܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܕܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܰܠܦܶܬ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܚܰܕܬܽܘܢܳܢܝ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܬ ܫܳܥܬܳܐ ܕܬܶܐܚܕܽܘܢܳܢܝ ܒܳܗ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܟܰܕ ܡܛܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܥܰܠ ܐܶܣܬܡܶܟ܀

ܒܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܝܳܠܦܺܝܢܰܢ ܕܰܓܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܶܗ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ. ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܐܰܬܘܰܗܽܘܗ̱ܝ ܙܳܩܽܘ̈ܦܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܨܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܢܩܰܕܡܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܥܶܕܳܢܳܐ ܕܚܰܫܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܣܰܪܗܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܣܶܢܐܬܗܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܗܽܘ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܦܣܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܘܣܺܝܡ ܒܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܶܗ܆ ܒܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܠܚܰܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܬܕܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ.

ܘܢܺܐܠܰܦ ܐܳܦ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ܆ܐܶܢ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܶܗ ܘܖܐܢ ܕܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܳܢܳܐ ܡܓܰܕܦܳܢܳܐ܆ ܫܰܠܺܝܛ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡ ܕܶܐܣܺܝܡܶܝܗ ܠܢܰܦܫܝ. ܘܫܰܠܺܝܛ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܽܘܒ ܐܶܣܒܺܝܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ ܡܶܢܝ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܳܐܒܝ ܪܳܚܶܡ ܠܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܢܰܦܫܝ ܕܬܽܘܒ ܐܶܣܒܺܝܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܣܳܐܶܡ ܚܠܳܦ ܥܳܢܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܬܠܶܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܓܡܰܪ ܘܫܰܠܶܡ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܘܡܶܟܺܝܠ ܗܳܝ ܫܳܥܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܆ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܟܽܠܳܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܳܐܙܶܐ܆ ܕܫܰܡܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܦܓܰܪ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܗܳܐ ܡܫܠܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܰܩܥܳܐ ܡܶܚܕܳܐ. ܕܰܐܒܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܪܽܘܚܝ. ܘܰܐܪܟܶܢ ܪܺܫܶܗ ܘܰܐܫܠܶܡ ܪܽܘܚܶܗ.

ܗܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ ܕܡܰܘܬܶܗ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܠܰܘ ܕܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܓܰܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܒܪܰܫܺܝܥܽܘܬܳܟ. ܟܽܠܳܗ ܓܶܝܪ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ܆ ܬܚܶܝܬ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܣܳܐܶܡ ܠܳܗ ܗܳܢܳܐ ܛܥܝܳܐ. ܐܶܢ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܟܝܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܗܘܳܝܶܗ ܘܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܐܶܡܰܪ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܒܓܰܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܒܪܶܝܢ ܘܡܶܬܥܰܒܕܺܝܢ. ܥܰܡ ܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܘܟܰܦܢܶܗ ܘܨܶܗܝܶܗ. ܘܫܶܢܬܶܗ ܘܠܶܐܘܬܶܗ ܘܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܦܓܰܪ ܫܰܡܶܫ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܠܰܘ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܬܚܶܝܬ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܣܳܐܶܡ ܠܗܶܝܢ܀

ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ. ܐܶܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܰܡ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܠܗܶܢܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܳܝܬܺܝܢ ܒܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܩܳܡ. ܟܰܕ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܡܺܝܬ܀

ܐܰܪܰܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܰܬܚܰܙܝܳܐ ܠܳܟ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܟ. ܣܳܒܰܪܢܳܐ ܕܠܳܐ. ܘܶܐܳܠܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܛܳܟ ܫܳܠܰܚ ܗ̱ܘܰܝܬ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܚܰܫܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܪܰܫܺܥܳܐ ܘܣܰܟܠܳܐ. ܩܳܡ ܠܰܡ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܡܰܢܽܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܫܡܥܳܗ ܠܗܳܕܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܓܚܟ ܥܠܶܝܗ. ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܕܺܐܝܬܶܝܗ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܬܶܬܚܙܶܐ. ܕܶܐܦܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܥܰܕܪܰܬ ܠܰܢ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܒܰܟܝܳܢܰܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܣܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܕܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܣܳܡ ܕܳܪܽܘܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܺܝܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܳܡ܀

ܘܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ. ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܢܫܰܡܶܫ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܢܰܗܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܇ ܘܚܶܫܟܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗ̱ܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܕܰܐܘ ܢܰܗܺܝܪ ܐܰܘ ܚܶܫܽܘܟ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܶܝܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܺܝܬ ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܳܡ܀

ܚܰܝ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܠܡܰܘܬܳܐ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܡܰܫ ܡܰܘܬܳܐ. ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܥܪܳܐ.ܟܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܚܰܝܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܫܐܺܝ̈ܠܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ܆ ܟܽܠܶܗ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ܆ ܗܳܝ ܕܰܢܩܽܘܡ ܘܢܶܬܢܰܚܰܡ ܠܰܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܗܳܘܝܳܐ ܠܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܠܳܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܗܽܘ ܟܝܳܢܰܢ ܩܳܐܶܡ ܒܚܽܘܕܳܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܒܽܘܝܳܢܳܐ. ܕܳܐܦ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܳܝܡܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ. ܠܰܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܳܐܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܘܳܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ.

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢܰܢ. ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܐܳܦ ܡܰܘܬܰܢ ܟܝܳܢܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܬܰܪ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܘܪܶܕܝܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܪܕܳܐ ܐܳܦ ܡܰܘܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܡܰܘܬܳܐ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܡܙܺܝܓ. ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܡܺܝܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܡܶܣܬܰܥܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܬܽܘܡ ܐܶܡܰܪ ܐܰܘ ܐܳܡܰܪ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܕܩܳܐܶܡ ܟܝܳܢܰܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܳܐܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܟܝܳܢܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܒܚܽܘܕܳܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ.

ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܛܳܠܡܺܝܢܰܢ ܠܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܠܰܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܥܽܘܠܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘ̈ܠܶܐ ܘܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܘܶܐܠܳܐ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܰܘܗ̱ܝ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܟܝܳܢܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܡܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܬܓܡܰܪܘ. ܕܰܐܝܟ ܕܳܐܟܠܺܝܢܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܪܳܒܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܠܰܘ ܒܦܢܛܣܝܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܳܐܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܘܚܳܫܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܘܕܳܡܟܺܝܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܘܳܬܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܣܳܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܢܰܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ.

ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܠܰܟܝܳܢܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܚܽܘܕܳܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܐܶܡ ܟܝܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܳܐܶܡ܆ ܐܶܠܳܐ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܛܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܰܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ܇ ܡܒܰܛܠܺܝܢܰܢ ܠܗܳܝ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܗܘܳܐ ܘܡܶܢܰܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܥܳܨܝܳܐ ܠܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܝ̈܆ ܘܠܳܐ ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܫܬܰܡܰܫܘ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ. ܡܒܰܛܠܳܐ ܠܳܗ ܠܗܳܝ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܀

ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܶܬܒܰܩܶܐ ܘܬܺܐܠܰܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܟܶܢ ܬܶܕܪܽܘܫ ܚܠܳܦܶܝܗ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܬܙܺܝܥ܆ ܐܰܣܒܰܪܬܽܘܢ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘ̈ܣܰܘܗ̱ܝ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܪܕܝܳܐ ܘܚܘܒܠܳܐ ܘܒܽܘܛܳܠܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܘܦܢܛܣܝܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܐܶܡܰܪܬ ܕܡܳܐ ܕܗܰܘ ܕܡܺܝܬ ܠܳܐ ܡܺܝܬ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܗܰܘ ܕܚܰܫ ܠܳܐ ܚܰܫ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܗܰܘ ܕܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܳܐܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܫܳܬܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܚܳܐܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܳܐܶܬ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܳܐ ܠܰܡ ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܰܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܟܽܠܳܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܣܟܺܝܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܓܳܠܳܐ ܘܦܢܛܣܝܐ܀

ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܘܳܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܕܶܐܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܗܘܰܝ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܦܢܛܣܝܐ ܘܶܐܣܟܺܝܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ ܘܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ܆ ܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܣܟܺܝܡܳܐ ܘܦܢܛܣܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܘܳܐܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܘܰܩܛܺܝܪܳܝܳܐ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܐܶܣܟܺܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ.

ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܟܝܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܒܦܢܛܣܝܐ ܩܳܐܶܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܚܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܗܽܘܝܽܘ ܫܪܳܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܘܳܐܦ ܚܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܆ ܒܳܗ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܫܪܳܪܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܰܝܬ ܦܢܛܣܝܐ ܒܗܳܝ ܕܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܗܘܳܬ ܦܢܛܣܝܐ.

ܐܶܬܒܰܝܢ ܐܰܘ ܣܰܟܠܳܐ. ܕܠܰܘ ܐܶܡܰܬܝ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܕܶܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܢܛܣܝܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܣܬܰܒܰܪ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܕܶܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܝܳܕܳܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܇ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܡܶܣܰܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܢܛܣܝܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܽܘܫܶܐ ܘܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܥܳܒܕܺܝܢ. ܥܒܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܚܶܘܝܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܛܪܳܐ. ܘܚܽܘܛܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܕܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܗܘܰܘ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܥܰܬܶܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܡܽܘܫܖܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܠܥܶܠ ܟܝܳܢܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܫܪܳܪܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܘܠܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܦܢܛܣܝܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܦܢܛܣܝܐ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝܗ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ.

ܘܬܽܘܒ ܒܳܗ ܟܰܕ ܒܳܗ ܒܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܐܳܦ ܫܺܐܕܳܐ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܠܰܘ ܚܙܳܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܢܫܰܚܠܦܺܝܘܗ̱ܝ ܠܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܶܐ. ܦܢܛܣܝܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܰܚܙܳܬܶܗ. ܘܠܰܘ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܬܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܦܢܛܣܝܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܚܙܳܬܶܗ ܠܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܘܠܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܚܳܙܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܘܫܳܡܥܳܐ ܐܶܕܢܳܐ ܩܳܠܶܗ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܓܳܫܳܐ ܠܶܗ ܐܺܝܕܳܐ ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܕܶܐ ܫܪܳܪܳܐ ܗ̱ܝ ܚܙܳܬܶܗ ܘܓܶܫܬܶܗ.

ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܚܰܘܺܝܘ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܬܚܶܕܘ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܬܓܫܶܫܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܗܺܝ ܓܶܫܬܳܐ ܠܰܘ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܛܥܺܝܘ ܒܥܰܝܢܳܐ ܒܝܰܕ ܚܙܳܬܳܐ܆ ܘܒܶܐܕܢܳܐ ܒܝܰܕ ܩܳܠܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܛܥܺܝܘ ܐܳܦ ܒܺܐܝܕܳܐ ܒܝܰܕ ܓܶܫܬܳܐ. ܘܚܰܘܺܝܘ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܰܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܢܰܛܥܶܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܽܘ ܚܙܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܰܩܒܺܝܥܺܝܢ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܣܟܺܡܺܝ̈ܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܒܳܥܶܐ ܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܰܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܚܰܘܶܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܒܳܥܶܐ. ܘܢܶܬܚܙܶܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܚܙܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܘܢܶܫܬܡܰܥ ܠܶܐܕܢܳܐ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܩܳܠܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ. ܘܢܶܬܓܫܶܫ ܐܳܦ ܠܺܐܝܕܳܐ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܓܶܫܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ.

ܘܡܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܦܢܛܣܝܐ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܗܘܰܝ̈. ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܘ ܒܰܫܪܳܪܐ ܗܳܘܶܐ. ܗܽܘ ܡܶܬܩܪܶܐ ܦܢܛܣܝܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ ܦܢܛܣܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܳܘ̈ܝܳܢ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ.

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܚܽܘܛܪܶܗ ܕܡܽܘܫܳܐ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܪܕܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܘܦܰܟܳܐ ܘܰܛܪܳܢܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܰܪܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܶܠܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܡܫܰܬ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܚܽܘܪ. ܘܠܳܐ ܬܶܚܫܽܘܒܳܝܗ̱ܝ ܦܢܛܣܝܐ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܫܽܘܒ ܦܢܛܣܝܐ. ܠܗܰܘ ܕܶܐܢ ܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܗ̱ܝ ܚܙܳܬܶܗ ܘܰܕܡܽܘܬܶܗ ܘܓܶܫܬܶܗ ܘܫܡܥܶܗ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܘܳܐܬܳܐ ܕܰܒܪܳܐܙܳܐ ܐܶܫܬܰܡܫܰܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܘܠܰܘ ܕܡܽܘܬܳܐ ܘܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ.

ܐܰܪܰܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܇ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܦܢܛܣܝܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܛܢܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ. ܒܳܗ ܗܳܟܺܝܠ ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܘܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܫܪܳܪܗܶܝܢ ܬܶܥܒܶܕ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܘܰܫܚܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܟܽܠܢܳܫ.

ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܘܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܠܰܗܓܳܐ ܡܟܰܢܶܐ ܠܶܗ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܡ ܠܠܰܗܓܳܐ ܕܳܡܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܡܶܫܬܰܪܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܗܶܒܠܳܐ ܘܗܶܒܠ ܗܶܒܠܺܝ̈ܢ ܡܫܰܡܰܗ ܠܶܗ. ܗܶܒܠ ܗܶܒܠܺܝ̈ܢ ܠܰܡ ܐܳܡܰܪ ܩܽܘܗܠܰܬ. ܗܶܒܠ ܗܶܒܠܺܝ̈ܢ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܗܶܒܠܳܐ. ܗܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܦܢܛܣܝܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ. ܗܶܒܠܳܐ ܓܶܝܪ ܘܠܰܗܓܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܓܽܘܫܡܳܐ ܥܰܒܝܳܐ ܘܡܶܬܓܰܫܫܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܚܙܳܬܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܦܢܛܣܝܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ ܩܽܘܝܳܡܗܶܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܣܶܦܩܰܬ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܫܪܳܪܗܶܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܢ. ܘܠܳܐ ܡܕܰܓܠܳܐ ܠܫܰܪܺܝܪܽܘܬܗܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܠܡܳܢܳܐ ܚܫܰܒܬ ܦܢܛܣܝܐ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ. ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܙܶܐ ܫܪܳܪܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗܳܘܝܳܢ. ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܪܰܬ ܕܠܳܐ ܡܶܬܠܒܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܓܫܶܫ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܦܓܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܬܓܫܶܫ ܘܡܶܬܠܒܶܟ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܓܫܶܫ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܗܳܝ ܕܳܐܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܘ ܒܗܳܝ ܕܫܳܬܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐ ܫܳܬܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܘ ܒܗܳܝ ܕܚܳܐܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܳܐܶܬ ܠܳܐ ܚܳܐܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܳܐܶܬ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܳܙܶܢܳܐ ܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܰܠܦܺܝܢ ܠܰܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܘܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܡ ܡܶܠܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܰܗܘܳܐ ܘܰܕܚܰܕ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܕܰܓܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܫܪܳܪܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܒܳܗ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܫܪܳܪܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ.

ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܕܰܒܟܽܠ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܕܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܘܠܳܐ ܫܳܬܶܐ. ܘܠܳܐ ܠܳܐܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܳܐܶܡ ܘܠܳܐ ܕܳܡܶܟ ܘܠܳܐ ܬܳܚܶܒ ܘܠܳܐ ܡܶܨܛܪܶܟ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܠܳܐ ܚܳܐܶܫ ܘܠܳܐ ܡܳܐܶܬ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܗܺܝ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܪܳܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆

ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܢܩܺܝܦ ܠܳܗ ܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܫܪܳܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܶܐܬܢܰܛܪܰܬ ܒܝܰܠܕܶܗ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܟܰܣܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ܆ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܗܳܝ ܕܟܰܣܝܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܕܢܺܝܚܳܐ. ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܰܢܛܰܪ ܒܝܰܠܕܶܗ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܕܝܳܠܕܬܶܗ. ܘܰܐܘܕܰܥ ܒܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܝܳܢܶܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܡܶܬܓܙܰܪ. ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܶܗ. ܘܗܳܝ ܕܡܶܬܚܰܟܰܡ ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ. ܘܗܳܝ ܕܟܳܦܶܢ ܘܳܐܟܶܠ. ܘܗܳܝ ܕܨܳܗܶܐ ܘܫܳܬܶܐ. ܘܗܳܝ ܕܢܳܐܶܡ ܘܕܳܡܶܟ. ܘܗܳܝ ܕܠܳܐܶܐ ܘܡܶܬܬܢܺܝܚ. ܘܗܳܝ ܕܡܶܣܬܰܝܰܟ ܒܕܽܘܟܬܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ. ܘܳܐܙܶܠ ܘܳܐܬܶܐ. ܘܩܳܐܶܡ ܘܝܳܬܶܒ. ܘܗܳܝ ܕܡܶܬܬܚܶܕ ܘܡܶܬܠܒܶܟ. ܘܡܶܬܓܫܶܫ ܠܺܐܝܕܳܐ. ܘܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܓܽܘܫܡܶܗ. ܘܡܶܬܡܬܰܚ ܘܡܶܬܢܓܶܕ ܘܚܳܐܶܫ ܘܡܳܐܶܬ. ܘܡܶܬܚܰܢܰܛ ܘܡܶܬܩܒܰܪ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ.

ܘܰܐܝܟ ܕܫܰܪܺܝܪ ܗܘܳܝܶܗ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܕܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܳܐ ܘܰܒܨܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܥܶܩܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܥܶܩܳܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܢ܆ ܘܰܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܳܦ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܗܶܝܢ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܕܚܰܕ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܩܢܽܘܡܳܐ.

ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܫܰܡܶܫ. ܘܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܰܘ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܠܰܘ ܬܶܗܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܚܶܡ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܫܟܺܝܚ ܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܠܰܘ ܬܶܗܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܐܰܪ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܘܚܰܬܺܝܬܳܐ ܒܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܬܶܗܪܳܐ ܘܰܥܒܳܕܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܐܶܢ ܡܫܰܡܶܫ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܠܳܚܶܡ ܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ.

ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܬܗܰܪ ܟܽܘܠ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܪܳܙܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܳܦ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܒܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܫܺܝ̈ܛܳܬܶܗ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܳܐ ܠܰܘ ܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܠܳܚܶܡ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܐܶܫܬܟܰܚ܀

ܪܳܡ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ. ܗܳܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܪܳܡ ܗ̱ܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܘܰܨܒܳܐ ܘܰܐܬܢܰܣܺܝ ܒܗܽܘܢ. ܗܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܪܳܒܶܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܬܽܘܒ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܫܳܘܝܳܐ ܠܓܽܘܚܟܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܕܩܳܡ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܝܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܗܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܬܳܗܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܡܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܘܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܡܶܬܢܰܣܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܥܳܕ̈ܳܢ ܡܫܰܬܩ̈ܳܢ ܠܶܗ ܠܚܽܘܫܳܒܳܐ ܡܶܢ ܬܶܗܪܳܐ.

ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܨܳܒܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܘܢܶܬܗܰܪ ܒܰܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܶܗ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܡܶܠܬܰܢ ܒܗܳܕܶܐ ܡܣܰܝܟܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܳܚܡܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܕܶܬܢܰܢ ܘܚܳܪܢܰܢ ܒܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܬܳܗܪܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ܆ ܘܬܶܡܗܳܐ ܥܰܠ ܬܶܡܗܳܐ ܡܰܘܣܦܺܝܢܰܢ. ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܥܰܠ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܥܳܦܺܝܢܰܢ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܰܕܬܳܬ ܒܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܘܳܬ ܬܶܗܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܕܢܰܫܠܶܡ ܬܶܗܪܰܢ. ܘܗܳܕܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܒܰܢ. ܐܶܢ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ ܪܳܐܙܳܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܢܶܬܗܰܪ ܒܶܗ.

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܪܳܐܙܳܗ ܫܰܪܶܝܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܒܰܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܐܣܓܺܝܢܰܢ ܣܠܶܩܢܰܢ ܐܰܘ ܐܬܩܛܢܢ ܘܥܰܠܢܰܢ ܘܰܐܡܺܝܬܢܰܢ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠܳܗ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܦܓܰܪ ܘܢܒܗܢܰܢ ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܣܳܓܶܐ ܠܰܢ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܬܶܗܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܪܳܐܙܳܐ.

ܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܕܢܶܬܡܛܶܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܣܳܟܶܗ ܕܪܳܐܙܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܗܳܕܶܐ ܦܐܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ. ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܠܳܚܶܡ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܚܽܘܒܳܐ. ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܪܳܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܘܡܶܬܢܰܓܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܢܶܩܥܶܐ ܥܰܡ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܳܐܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܬܽܘܒ ܥܰܡܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܕܥܰܢ ܥܰܡܶܗ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܕܛܝܒܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܕܠܳܐ ܡܰܡܠܠܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܳܐ ܕܚܳܝܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܰܐܝܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܙܶܪܥܰܬ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ܆ ܘܰܐܪܺܝܡܰܬ ܦܠܰܓܘ̈ܳܬܳܐ ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ. ܘܰܐܝܬܝܰܬ ܠܟܽܠ ܠܰܚܕܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ܇ ܘܟܰܢܫܰܬ ܘܚܙܩܰܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. ܒܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܩܳܥܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܬܽܘܒ ܒܬܶܗܪܳܐ ܥܰܡܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܰܫܠܳܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܡܰܕܰܥ. ܢܢܰܛܰܪ ܠܶܒܰܘܳܬܟܽܘ̈ܢ ܘܡܰܕܥܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܝܰܠܕ̈ܳܢ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܪܳܐܙܳܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢܳܟ ܡܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܡܺܝܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܩܳܡ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܡܳܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܢܶܬܢܣܶܒ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܶܗ ܠܡܰܕܥܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܪܗܰܛ ܠܰܩܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܘܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܦܟܺܝܪ̈ܳܢ ܘܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܰܐܣܺܝܪ̈ܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܢܶܬܙܺܝܥܽܘܢ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܒܪܶܗܛܳܐ ܕܰܗܠܰܟܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܺܝܢ ܘܰܦܟܺܝܪ̈ܺܝܢ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܪܶܗܛܳܐ ܐܰܘ ܗܠܰܟܬܳܐ ܠܘܳܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܪ̈ܳܐܙܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܰܘܕܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܚܫܽܘܒܝܗ ܦܢܛܣܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܗܘܝܬ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܕܩܳܡ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܒܪܳܙܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܪܳܙܗܶܝܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܦܢܛܣܝܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܟܦܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܒܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܡܶܬܚܰܒܠܳܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܶܬܓܰܫܡܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܗܘܳܬ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗܘܳܬ܀

ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܒܡܰܘܬܶܗ ܩܰܘܺܝ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܶܛܪܽܘܣ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܕܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܐܳܦܠܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܰܬܪܰܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܣܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗܘܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܒܩܰܒܪܳܐ ܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ ܟܰܬܰܪ܀

ܚܽܘܪ ܡܳܕܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘ ܗܪܣܝܽܘܛܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܚܫܽܘܒܝܗ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܡܰܝܶܩ ܘܬܶܓܚܰܟ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܬܳܗܪ̈ܺܝܢ ܒܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܳܝܬܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܒܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܡܺܝܬ. ܗܺܝ ܟܰܕ ܗ̱ܝ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡܰܗܦܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܳܝܬܺܝܢ܆ ܒܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܺܝܬ. ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܶܬܗܰܝܡܰܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܕܰܢܩܽܘܡ. ܟܝܳܢܰܢ ܓܶܝܪ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܢܰܚܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܰܝܬܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬܳܐ ܠܡܶܠܬܶܗ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܬܽܘܒ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܒܳܥܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܝܬܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬܳܐ. ܡܰܕܢܰܚ ܠܶܗ ܠܓܽܘܕܳܦܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܘܡܰܘܕܶܐ ܕܗܰܘ ܕܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ. ܘܠܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬܝ. ܕܰܚܙܝܬ ܠܰܡ ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܡܰܪ ܘܠܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܚܙܰܝܬ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܛܥܝܳܐ. ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܚܰܘܺܝܬ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܘ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ.

ܘܡܰܢܽܘ ܕܰܢܣܰܝܒܪܳܟ ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܕܗܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܩܪܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܟܦܰܪܬ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܦܣܰܩܬܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢܶܗ ܐܳܦ ܠܗܰܘ ܦܶܠܓܶܗ ܕܰܐܕܒܶܩܬ ܠܶܗ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܙܕܪܰܒܬܽܘܢ. ܡܶܬܦܰܪܣܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܬܚܰܦܽܘܢ ܛܳܥܝܽܘܬܟܽܘܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܠܟܽܘܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܬܓܰܕܦܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܟܽܘܢ ܗܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܥܰܡܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܣܳܐܶܡ ܕܡܰܢܽܘ ܕܶܒܚܳܐ ܘܡܰܢܽܘ ܡܩܰܒܠܳܢܶܗ ܕܕܶܒܚܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܘ ܛܥܝܳܐ. ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܩܪܰܝܬ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬܳܐ ܡܶܢ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܰܒܗܶܝܢ ܐܺܝܠܶܦܬ ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܶܒܚܳܐ ܘܡܰܢܽܘ ܡܩܰܒܠܳܢܶܗ ܕܕܶܒܚܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܡ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܫܺܝܬܳܐ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒܳܥܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܒܚܳܐ ܗܰܘ ܕܫܰܐܶܠܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܡܰܢܽܘ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܩܰܒܠܳܢܶܗ ܕܶܝܢ ܕܕܶܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ.

ܘܶܐܢ ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܐܰܒܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܗܰܘ ܕܩܳܡ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܩܳܡ ܗܽܘܝܽܘ ܕܳܐܦ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܽܘܬܶܗ ܗܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܫܳܛܽܘܪܽܘܬܳܟ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬ ܕܰܬܟܰܣܶܐ ܓܽܘܕܳܦܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܕܰܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܺܝܬ ܘܠܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܘܕܰܥܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܒܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܪܫܺܝܡ ܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.

ܘܶܐܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܰܘ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܪܳܐ ܬܽܘܒ ܠܡܳܐ ܡܶܫܟܚܰܬ ܕܬܺܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܰܬܓܰܕܶܦ ܘܬܶܟܦܽܘܪ ܒܰܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܬܰܥܶܠ ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ ܚܪܺܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܥܢܶܐ ܠܳܟ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܚܢܰܢ ܫܳܠܡܺܝܢܰܢ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܟ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ. ܐܰܘ ܫܟܳܚܬܳܐ ܗ̱ܝ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܚܕܬܘܬܳܗ ܢܶܬܪܰܓܪܓܽܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܘ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢܳܗ. ܐܶܠܳܐ ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܘܶܐܬܒܣܰܪܘ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ. ܒܪܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܠܰܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܫܐܺܝܠܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܰܡܪܰܚ ܘܬܺܐܡܰܪ ܕܗܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܰܘܕܥܰܬ ܓܽܘܕܳܦܳܟ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ ܡܰܟܪܶܙ ܐܰܢ̱ܬ.

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܒܪܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܗܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܪܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܐܰܒܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܪܳܐ ܒܳܗ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܒܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܒܪܳܐ. ܕܒܰܪ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܒܳܐ ܡܰܟܪܙܳܐ ܠܶܗ. ܕܒܰܪ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܒܳܐ ܠܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܠܶܗ ܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܽܘ ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܫܡܳܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܰܡܓܰܘܰܝ ܘܩܰܪܺܝܒ ܨܶܝܕ ܟܝܳܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ. ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܳܝ ܕܡܺܝܬ ܒܪܳܐ ܘܰܕܚܰܫ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܰܕܡܺܝܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܟܪܙܰܬ ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܬܣܺܝܡܽܘܢ ܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ.

ܐܰܪܰܐ ܐܺܝܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܦܰܟܺܝܗ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܠܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܓܶܝܪ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܨܳܒܶܝܬ ܕܰܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܕܠܰܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܬܢܰܟܪܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܬܰܥܶܠ ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܬܶܕܰܥ ܕܳܐܦ ܥܰܠ ܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܟܬܺܝܒ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܺܝܬ. ܘܰܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ. ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܡܢܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܕܟܽܠ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܥܪܰܩܬ ܕܬܶܬܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܕܬܶܕܰܥ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܰܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܫܡܰܥ ܠܦܰܘܠܳܘܣ ܘܗܽܘ ܡܰܠܶܦ ܠܰܟ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܡ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܒܳܥܶܝܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܓܠܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ܆ ܕܩܳܥܶܐ ܠܳܟ܆ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܠ ܟܽܠ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܕܢܰܠܶܦ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܳܐܦ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܬܐܰܡܪܰܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܥܒܰܕܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ܆ ܘܬܽܘܒ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܐܠܳܗܺܝ̈ܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܕܰܠܗܳܢܽܘܢ ܠܰܡ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܗܘܳܬ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܬܨܰܚܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܰܘ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܰܘ ܕܰܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ܆ ܟܰܕ ܟܰܕ ܡܦܰܪܶܫ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܕܗܳܢܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܫܠܺܝ. ܐܶܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ.

ܕܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܢܰܠܶܦ. ܕܠܰܘ ܡܶܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܥܰܠ ܟܽܘܠ܆ ܕܠܰܘ ܡܢܳܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܥܒܕܳܐ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ ܒܶܗ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܺܝܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܪܳܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܝܬܶܗ ܚܢܰܢ.

ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܕܰܢܣܰܟܶܐ ܠܣܰܒܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܰܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܗܳܝ ܕܡܰܚܝܳܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܡܟܰܣܶܐ ܠܳܟ ܩܰܪܺܝܒܳܐܺܝܬ ܗܺܝ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܰܠܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܓܠܶܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܠܶܗ ܩܳܪܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܘܕܳܐܶܢ ܠܟܽܠ܆ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ.

ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܒܗܰܘ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܳܦ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪܳܐ. ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܢܥܡܩ ܢܶܦܣܽܘܩ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܬܶܬܓܠܶܐ܆ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܩܪܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܫܽܘܡܳܗܶܗ ܐܳܦ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܝܰܗ̱ܒܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܠܘܳܬ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܣܰܓܺܝ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܢܒܰܥܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܩܪܰܐܽܘܗ̱ܝ ܠܰܐܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܒܶܝܬ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܗܰܘ ܕܩܕܺܝܡ ܠܟܽܠ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܟܽܘܠ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܪܰܐܽܘܗ̱ܝ. ܕܰܢܩܰܕܶܡ ܗܳܟܺܝܠ ܢܶܦܣܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪܽܘܫܥܳܐ܆ ܠܳܐ ܩܪܳܐ ܒܝܰܕ ܫܠܺܝܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܥܶܠܬܳܐ ܐܰܝ ܕܳܐܡܪܰܬ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܩܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܬܶܫܬܟܰܚ ܥܶܠܬܳܐ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܬܬܩܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܣܡܟܳܐ.

ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܐܶܬܪܰܥܰܘ ܒܢܰܦܫܟܽܘܢ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܘܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܰܘ ܒܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܚܰܫܒܳܗ ܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܚܙܰܝܬ ܕܳܐܦ ܗܳܪܟܳܐ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܕܒܳܗ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ.

ܘܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܕܰܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܠܳܐܕܳܡ ܒܳܗ ܒܰܓܒܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܨܰܠܡܰܢ ܘܒܰܕܡܽܘܬܰܢ. ܘܰܢܫܰܠܛܽܘܢ ܒܢܽܘܢܰܝ̈ ܝܰܡܳܐ ܘܰܒܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܕܠܳܐ ܬܶܣܬܒܪ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܠܗܳܝ ܕܳܡܝܳܐ. ܐܰܘ ܒܗܰܘ ܛܽܘܦܣܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܪܰܒܝܳܗ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܶܚܕܳܐ ܠܡܶܠܬܶܗ ܘܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕܠܰܘ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ.

ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ. ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܟܽܠ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ. ܘܒܶܠܥܳܕܰܘܗ̱ܝ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܝܰܕ ܒܪܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܗܘܰܘ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܶܗ ܥܳܠܡ̈ܶܐ܆ ܒܕܽܘܟ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܕܶܒܚܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܬܪܰܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܠܰܡ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܰܒܪܶܗ܇ ܘܬܽܘܒ ܐܶܢ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܠܳܐ ܚܳܣ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܐܰܫܠܡܶܗ܀

ܘܬܽܘܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܐ ܠܰܡ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܗܽܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܕܶܝܢ ܡܰܟܬܶܒ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܡܦܰܪܶܫ ܒܡܶܠܬܶܗ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܗܰܘ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܳܬܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܗ̱ܘ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܰܐ ܗ̱ܘ ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗ̱ܘ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܡܰܣܗܶܕ.

ܘܬܦܘܒ ܒܳܗ ܒܡܶܠܬܶܗ ܡܰܠܶܦ. ܕܗܳܢܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܕܰܐܥܡܶܕ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܢܳܚܬܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܡܩܰܘܝܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܰܥܡܶܕ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܚܙܺܝܬ ܘܰܐܣܗܕܶܬ ܕܗܳܢܰܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܳܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ ܓܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܩܕܺܝܡ ܠܺܝ. ܘܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܪܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ. ܕܶܐܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܓܠܺܝܠܳܐ ܠܘܳܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܩܪܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܡܰܪ ܕܡܰܢ ܕܩܰܒܶܠ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܚܛܡ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀

ܕܬܺܐܠܰܦ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܪܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܬܺܝܒ܇ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܩܪܳܐ ܐܶܡܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܽܘܝܽܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܶܗ ܐܰܒܳܐ. ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܗܳܟܺܝܠ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܪܰܒܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܢܚܰܡܣܶܢ ܒܬܰܘܕܺܝܬܶܗ. ܗܳܐ ܫܡܰܥܬ ܕܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܒܪܶܗ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܥܰܠ ܒܪܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܪܥܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܡܺܝܪ܆ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ. ܚܙܰܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܕܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܽܘ ܐܶܬܕܒܰܚ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܩܰܪܒܳܢܳܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܡܩܰܪܒܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܶܡܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܩܽܘܪܒܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܩܰܒܠܳܢܶܗ ܕܶܝܢ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܒܳܐ܀

ܗܳܐ ܫܡܰܥܬ ܠܳܟ ܡܰܢܽܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܡܰܢܽܘ ܡܩܰܒܠܳܢܶܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܩܰܪܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܚܰܕ ܒܪܳܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܒܶܣܪܶܗ. ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܒܰܓܥܳܬܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܡܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܢܰܚܺܝܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܫܬܡܰܥ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܒܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܣܒܰܠ ܝܠܦܳܗ ܠܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ.

ܘܰܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܪܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܠܶܗ ܩܪܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܠܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܐܰܝܟ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܢܩܰܪܶܒ ܕܶܒ̈ܚܶܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܥܰܡܳܐ. ܕܗܳܕܶܐ ܥܰܒܕܳܗ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܩܰܪܶܒ. ܘܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܒܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܳܐ ܗܘܳܐ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ. ܘܥܰܠ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܪܰܒܐ ܘܡܰܫܠܡܳܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܥܒܺܝܕ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܒܰܕܡܳܐ ܕܨܦܪ̈ܝܐ ܘܰܕܥܶܓ̈ܠܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܠܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܕܰܟܶܐ ܠܰܢ ܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܩܰܪܶܒ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܗܰܘ ܕܝܰܗ̱ܒ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܗܰܘ ܡܺܝܬ ܘܚܰܬܡܳܗ ܠܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܡܰܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܚܰܘܝܳܐ ܕܗܰܘ ܕܥܰܒܕܳܗ. ܥܰܠ ܡܺܝܬܰܐ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ. ܘܬܦܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܘܥܳܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܠ ܫܢܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܒܚܰܪܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܶܒܚܬܳܐ ܘܒܰܛܠܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒ. ܘܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܰܣܶܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܰܒܚܰܕ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܓܰܡܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܒܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܩܽܘܪܒܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܘܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܰܣܶܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

ܗܳܐ ܝܺܠܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܰܢ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܘܡܰܢ ܗ̱ܘ ܡܩܰܒܠܳܢܳܗ. ܘܡܰܢ ܗ̱ܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܡܰܢ ܗ̱ܘ ܡܩܰܒܠܳܢܶܗ. ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܒܚܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܢܳܐ. ܘܶܐܡܪܳܐ ܘܪܳܥܝܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ. ܘܰܐܝܟ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܩܰܪܶܒ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܡܩܰܒܠܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܕܶܒܚܳܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܟ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܟܽܠܳܗ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܫܒܰܩܬ ܘܰܠܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ ܣܳܡܬ ܒܓܰܘ ܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܗܳܝ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܟܰܬܫܳܐ. ܐܰܝܢܰܘ ܓܶܝܪ ܪܽܘܫܥܳܐ ܕܰܓܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ. ܕܟܰܕ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܟܬܰܒܬ. ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܶܗ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܟ ܕܬܪܦܶܐ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܣܪܺܝܩܬܳܐ ܕܛܥܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ. ܘܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܘܰܩܥܺܝ ܥܰܡ ܦܰܘܠܘܳܣ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ܆ ܗܽܘ ܚܰܫ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ.

ܘܠܳܐ ܢܶܛܥܝܳܢܳܟ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܳܐ ܐܰܘ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܬܰܣܒܰܪ ܠܳܟ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܩܪܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܶܗ ܕܰܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܠܰܘ ܚܪܺܢܰܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܣܽܘܪܳܩܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ.

ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܡܶܬܩܪܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܘܗ̱ܝ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܕܶܐܬܦܪܶܫ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܡ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܥܬܺܝܕ ܕܰܢܕܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ ܒܟܺܢܽܘܬܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܦܪܰܫ. ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܟܽܠܢܳܫ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܒܰܕ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܪܳܥܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܫܠܡܶܗ ܐܰܒܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܝܰܝ̈ܢ.

ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܕܗܽܘܝܽܘ ܘܠܰܘ ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܬܳܐ ܠܰܟ ܠܘܳܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܒܳܥܶܝܬܽܘܢ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܰܠܠܶܬ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܫܶܡܥܶܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܒܳܗ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܰܢܽܘ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܰܘ. ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܶܦܩܶܬ ܘܶܐܬܺܝܬ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܝ ܐܶܬܺܝܬ. ܘܬܽܘܒ ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܽܘܟܽܘܢ ܡܰܣܘܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܝܰܘܡܝ ܘܰܚܙܳܐ ܘܰܚܕܺܝ. ܘܟܰܕ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ ܒܰܪ ܚܰܡܫܺܝ̈ܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܚܙܰܝܬ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ܀

ܗܳܢܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܦܰܪܫܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܒܶܗ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ. ܩ̈ܳܠܶܐ ܓܶܝܪ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܠܦܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ ܕܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܘܳܬ ܐܰܬܺܢܳܝ̈ܶܐ. ܕܰܦܪܰܫ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܒܶܗ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ.

ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܓܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܢܶܫܬܰܡܰܗ ܓܰܒܪܳܐ. ܦܫܺܝܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ܇ ܗܳܝ ܕܰܦܪܰܫ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܒܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܡܰܠܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܦܳܪܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܶܠܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܠܳܚܡܳܐ ܠܕܽܘܪܳܫܗܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܚܰܫܰܚ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܒܳܗ ܐܳܦ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܡܰܡܠܠܶܗ ܐܶܬܚܰܫܰܚ.

ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܥܒܰܕ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܡܰܡܠܠܶܗ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܥܶܠܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܬܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܠܰܡ ܐܰܬܺܢܳܝ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܟܪܟ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܝܬ ܕܶܚܠܳܬܟܽܘ̈ܢ ܐܶܫܟܚܶܬ ܥܶܠܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܶܝܗ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܘܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܳܚܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ܆ ܠܶܗ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܫܩܰܠ ܓܶܝܪ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܰܡܠܠܶܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܟܬܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܟܶܢ ܫܰܪܺܝ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܣܢܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܗܳܪܟܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܇ ܕܝܰܠܕܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܠܶܗ܀

ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܡܶܠܬܶܗ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܗ̱ܝ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܠܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܚܰܫܳܐ ܘܰܒܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܓܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܶܗ ܕܪܳܙܳܐ. ܡܰܠܠܶܗ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܠܦܽܘܬ ܫܡܥܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܬܳܒܰܥ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܬܳܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܢܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܟܶܢ ܢܶܚܽܘܬ ܠܬܰܚܬ. ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܬܳܒ ܠܦܺܝܠܺܝܦܺܝ̈ܣܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܡܩܰܒܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܇ ܘܥܰܠ ܬܽܘܪܳܨܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܚܽܘܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܘܟܳܬܶܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܡܕܰܪܫܺܝܢ ܒܪ̈ܳܐܙܶܝܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܟܽܠܢܳܫ ܠܰܡ ܠܚܰܒܪܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܶܗ ܢܶܚܫܽܘܒ.

ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܢܣܰܒ ܠܰܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܦܰܬ ܠܰܢ. ܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܐܶܬܪܰܥܰܘ ܒܢܰܦܫܟܽܘܢ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܚܰܫܒܳܗ ܠܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܣܰܪܶܩ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠܺܝ ܪܰܡܪܡܶܗ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܫܡܳܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܡܳܗܺܝ̈ܢ. ܕܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܟܽܠ ܒܪܽܘܟ ܬܶܟܽܘܦ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܘܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܛܶܟܣܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܰܬܺܢܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܢܚܶܬ ܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܫܰܩܠܶܗ ܠܰܫܡܶܗ ܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܳܗ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܝ ܕܳܐܦܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܟܬܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܬܳܒܗܽܘܢ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܳܢ ܘܦܰܐܝ̈ܳܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܡ ܕܰܥܒܰܕ ܥܳܠܡܳܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ܆ ܒܗܰܝ̈ܟܠܶܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܠܳܐ ܫܳܪܶܐ܇ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܝܰܗ̱ܒ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܰܦܫܳܐ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒܳܢ.

ܘܰܒܗܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܠܥܶܠ ܫܰܪܺܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܩܪܳܐ ܫܡܳܐ ܕܰܪܫܺܝܡ ܥܰܠ ܥܶܠܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܣܠܶܩ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܚܽܘܪ ܡܳܕܶܝܢ ܒܶܗ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ. ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܒܪܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܡ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܥܬܺܝܕ ܕܰܢܕܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܦܰܪܫܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܢ ܕܳܐܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ. ܒܝܰܕ ܓܒܪܳܐ ܠܰܡ ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ܆ ܕܠܰܘ ܐܰܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܝܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܪܳܐ܆ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܰܓܡܺܝܪܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܒܳܐ ܠܰܡ ܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܕܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܺܝܢܳܐ ܝܰܗܒܶܗ ܠܰܒܪܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܦܰܪܫܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܒܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܒܪܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ.

ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܳܠܨܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܕܰܥ ܕܰܐܘ ܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܐܰܘ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܒܪܳܐ. ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ. ܚܰܕ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ܆ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ ܐܰܘ ܬܪ̈ܶܝܢ ܕܰܝܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܒܪܳܐ ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܒܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܘܓܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܗܽܘܝܽܘ ܒܪܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܟܳܦܳܐ ܠܶܗ ܟܽܠ ܒܪܽܘܟ. ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ.

ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠܺܝ ܪܰܡܪܡܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܗܝ ܕܰܒܝܰܕ ܓܰܒܪܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܦܪܰܫ. ܘܗܳܝ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܫܡܳܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܡܳܗܺܝ̈ܢ܆ ܗܳܝ ܗܝ ܕܰܐܦܢܺܝ ܠܟܽܠܢܳܫ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܗܳܝ ܕܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܟܽܠ ܒܪܽܘܟ ܬܶܟܽܘܦ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܗܳܝ ܗܝ ܕܰܢܕܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀

ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܫܳܠܡ̈ܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܡܨܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܐܰܬܺܝܢܳܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܡܰܠܶܠ. ܟܽܠܳܗ ܓܡܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܕܠܳܐ ܦܶܠܶܐܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܡܚܺܝܠܳܐܺܝܬ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ.ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܕܥܰܠ ܥܶܠܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܩܰܠ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܠܥܶܠ ܫܰܪܺܝ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܠܥܶܠ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܒܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܰܘ ܒܗܰܘ ܟܬܳܒܳܐ ܕܥܶܠܬܳܐ ܡܣܰܝܟܳܐ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܟܰܕ ܠܰܘ ܒܥܶܠܬܳܐ ܪܫܺܝܡ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܫܡܶܗ ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܠܰܘ ܒܗܳܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܫܡܳܐ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܡܒܰܕܶܩ. ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܒܶܗ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܘܠܳܗ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.

ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܰܡܠܠܶܗ ܕܶܚܠܬܳܐ ܡܰܪܡܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ ܡܰܥܗܶܕ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܣܬܰܪܰܩ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܠܰܘ ܕܶܚܠܬܳܐ ܡܥܺܝܪܳܐ ܒܫܳܡܽܘܥܶܝ̈ܗ܇ ܐܶܠܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܘܪܶܚܡܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ. ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܡܥܺܝܪܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܡܰܠܠܶܗ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܪܳܐܙܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܢܨܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܚܽܘܒܳܐ܇ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܐܳܦܠܳܐ ܠܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܪܒܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܒܘܳܠܺܝܬܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܰܡܨܰܥܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ. ܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܰܝܳܢܳܐ.

ܟܰܕ ܐܳܦ ܠܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܠܗܽܘܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܗܳܪܟܳܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܦܢܶܐ ܠܳܗ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܡܶܠܬܶܗ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܠܘܳܬ ܒܪܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܡܰܕܚܶܠ ܒܫܡܥܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܘܰܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ.

ܘܡܶܛܽܠ ܕܥܶܠܬܳܐ ܪܫܺܝܡܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܚܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܡܶܢܳܗ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܽܘܒܳܠܳܐ ܕܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܳܗ ܕܗܳܝ ܥܶܠܬܳܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܘܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܘܦܶܠܓܽܘܬ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܦܳܩܽܘ̈ܕܶܐ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ.

ܘܡܶܫܟ̈ܚܳܢܶܐ ܘܰܡܚܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܕܟܽܠ ܨܶܒ̈ܘܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܰܠ ܗܳܝ ܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܫܰܪܟܳܐ ܕܡܢ ܒܳܬܪܳܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܕܰܥܬܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܛܟܣܬ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܣܒܰܪܬ. ܫܩܰܠ ܡܠܽܘܐܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܶܢ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ. ܘܰܓܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܓܠܳܐ ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܥܶܠܬܳܐ ܓܡܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ.

ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܰܘ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܠܳܗ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܳܚܡܳܐ ܠܦܫܝܬܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܫܪܳܪܶܗ ܓܶܝܪ ܕܪܳܐܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܨܳܝܬܳܐ ܠܶܗ ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘـܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܰܦܝܽܘܬܳܗ ܡܩܰܒܠܳܐ ܫܚܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܩܳܠܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܟܰܕ ܣܳܠܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܕܰܪ̈ܓܶܐ܆ ܒܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܦܳܓܰܥ ܒܳܗ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܀

ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܬܺܢܳܝ̈ܶܐ. ܕܗܳܪܟܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܳܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܕܡܝܫܐ ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܫܟܺܝܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܣܒܪܺܝܢ ܫܰܪܺܝ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ.

ܐܰܝܟ ܣܳܦܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܠܶܦ ܠܝܰܠܽܘܕܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܡܫܰܪܶܐ܆ ܘܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܫܳܩܶܠ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܚܕܳܐ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܩܰܕܡܳܐܝܰܬ ܟܳܬܶܒ ܠܶܗ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܬܰܚܽܘ̈ܒܶܐ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܥܰܡܶܗ ܡܡܰܠܶܠ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܣܳܦܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܡܰܠܶܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܝܰܠܽܘܕܳܐ ܫܳܩܶܠ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܣܳܦܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܥܒܰܕ ܒܶܐܣܟܽܘܠܺܐ ܗܳܝ ܕܰܐܬܺܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܕܰܢܠܰܓܠܶܓ ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܰܐܠܳ̈ܗܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܗܰܘ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܰܠ ܥܶܠܰܬܟܽܘܢ܆ ܦܪܰܫ ܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܥܰܒܕܶܗ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܘܰܦܩܰܕ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܒܶܗ ܢܗܰܝܡܶܢ.

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܥܰܣܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗܳܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܘܳܬ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܠܰܘ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܗܰܘ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܰܠ ܥܶܠܰܬܗܽܘܢ ܦܰܪܫܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܥܒܶܕ ܗܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܣܳܡܳܗ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܡܶܠܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܇ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܥܶܠܰܬܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܠܳܐ ܡܦܳܣܺܝܢܰܢ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܡܰܪܬ.

ܘܶܐܠܽܘ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܥܒܰܕ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܠܰܚܪܺܢܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܡܫܰܥܒܰܕ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܕܰܢܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ ܠܥܶܠܬܳܐ ܘܡܰܣܶܩ ܠܳܗ ܠܘܳܬܳܗ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܟܽܘܠ. ܗܰܘ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܦܪܰܫ ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܳܦ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܬܥܰܣܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܶܠܬܶܗ. ܕܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܦܪܰܫ ܠܶܗ ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܺܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ܀

ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܦܶܛܪܽܘܣ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܟܳܝܗܽܘܢ ܕܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܒܳܗ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܥܰܡ ܐܰܬܺܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܦܪܶܫܘ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܰܦܪܰܫ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܓܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܦܪܶܫ ܘܰܗܘܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܘܒܳܥܶܝܢ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܗܽܘܢ܇ ܕܡܰܢ ܐܰܝܟܰܘ ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܒܥܰܘ ܘܥܰܩܶܒܘ ܘܰܐܟܢܶܒܘ ܥܶܠܠܳܬܗܽܘ̈ܢ܀

ܘܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܫܰܐܠܺܝܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܒܥܰܘ ܘܥܰܩܶܒܘ ܘܰܐܟܬܶܒܘ ܥܶܠܠܳܬܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܰܐ ܗ̱ܘ. ܝܳܠܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܗܳܕܶܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܠܰܘ ܕܰܥܝܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܟܚܽܘܗ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܽܘܒ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܬܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܳܗ. ܘܡܳܐ ܬܽܘܒ ܕܺܐܝܠܶܦܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܝܳܠܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܳܐܦ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܐ.

ܘܡܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܡܛܰܘ ܠܗܳܕܶܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܕܢܶܫܟܚܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܕܡܢ ܡܢܘ. ܐܶܢ ܥܒܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܒܰܪܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܥܶܠܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܥܶܠܬܳܐ. ܘܝܳܠܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܕܝܳܠܕܺܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ܀

ܘܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥܘ ܕܗܳܢܰܘ ܘܕܡܢ ܗܳܢܳܐ ܘܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܪܽܘܟܳܒܳܐ ܘܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܟܶܢ ܦܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܶܐܬܦܪܶܫ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܶܐܫܬܰܡܰܗ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܗܳܕܶܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡܦܺܝܣܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܗܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܠܗܳܝ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܫܰܪܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܠܦܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܫܰܪܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܬܰܝܕܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܕܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܰܢܽܘ ܘܒܰܪ ܡܰܢ ܘܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܀

ܠܕܽܘܡܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܫܳܘܝܳܐ ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܢܓܰܕ ܐܰܝܬܺܝ ܠܰܐܬܺܢܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ ܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܰܢܓܰܕ ܐܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܶܬܦܪܶܫ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܕܰܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠ. ܘܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܢܳܓܶܕ ܘܡܰܦܢܶܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܕܒܨܪܗ ܒܡܶܠܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܓܰܒܪܳܐ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܦܪܶܫ. ܐܰܣܓܺܝ ܘܰܐܘܪܶܒ ܘܰܐܪܺܝܡܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܓܰܕ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ܀

ܚܽܘ̈ܒܠܶܐ ܓܶܝܪ ܦܪܰܥ ܡ̈ܶܠܶܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ. ܐܶܬܦܰܪܥܰܬ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܶܐܬܦܪܶܫ ܓܰܒܪܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܐܦܢܺܝ ܠܟܽܠܢܳܫ. ܘܶܐܬܦܰܪܥܰܬ ܗܳܝ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܠܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܠܟܽܠܢܳܫ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܣܒܰܪ ܕܰܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܗܽܘ ܐܰܒܳܐ ܥܒܺܝܕ ܠܶܗ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ. ܘܰܡܦܺܝܣ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܒܶܗ ܢܗܰܝܡܢܽܘܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܗܽܘ ܡܩܰܪܶܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ܆ ܘܰܐܒܳܐ ܐܰܝܟ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܐܰܘ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܶܗ. ܐܰܘ ܕܢܶܬܕܺܝܢܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܟܰܕ ܐܶܣܬܒܰܪ ܒܨܺܝܪܳܐ ܒܗܳܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܬܦܪܶܫ܆ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܐܳܦ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܶܗ ܡܗܰܝܡܶܢ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܐܒܳܐ ܥܒܺܝܕ ܠܶܗ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܟ ܒܨܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܬܚܙܰܝܬ܆ ܠܰܐܚܪܺܢܳܐ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ܆ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܐܺܝܬ ܢܕܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܳܢܗܶܝܢ ܢܡܰܠܶܠ ܥܠܰܝܗܶܝܢ܀

ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܡܶܠܬܳܟ ܐܶܬܐܶܡܰܪ. ܘܶܐܠܳܐ ܒܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܕܰܡܫܰܥܒܰܕ ܐܰܝܟ ܪܰܒܳܐ ܠܕܰܙܥܽܘܪ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܬܦܪܶܫ ܡܳܕܶܝܢ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܳܦ ܦܐܝܢ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܰܠܟܳܐ܆ ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܐܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܢܶܬܡܰܠܰܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܦܳܐܶܐ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܠܳܚܶܡ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܪܳܩܶܗ܀

ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܗܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܢܰܣ̈ܒܳܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܬܗܰܝܡܰܢ܆ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܠܳܗ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ. ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܪܺܢܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܥܳܪܩܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢܳܗ ܕܠܳܐ ܬܰܘܕܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܦܓܰܪ ܗܘܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܳܗ ܢܳܦܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܦܢܺܝ ܠܟܽܘܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܐܶܢ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܓܰܒܪܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܒܽܘܝܳܢܶܗ܆ ܕܠܰܘ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܢܕܰܘܶܕ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝܗܫܶܐ. ܘܰܠܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܰܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܠܳܚܶܡ ܢܶܓܰܕ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܬܰܚܘܺܝܬܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܬܢܰܣ̈ܒܳܢ܆ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܗܶܝܢ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܓܶܝܪ ܢܺܝܫܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܡܡܰܠܠܳܢܗܶܝܢ܀

ܚܽܘܪ ܡܳܕܶܝܢ ܒܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܒܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ ܗ̱ܘܰܝܗ. ܘܰܕܒܰܐܝܢܳܐ ܚܰܫܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܝܗ ܕܡܶܠܬܳܐ܇ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܥ̈ܶܠܠܳܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܪ̈ܰܟܒܳܢ ܠܶܗ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܘܰܬܗܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܰܥܶܠ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܘܰܬܬܰܚܬܶܐ ܠܰܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܠܗܰܘ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܚܦܺܝܛ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܢܦܺܝܣ ܡܶܛܽܘܠܳܬܳܗ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

 

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܫܰܒ̈ܥܳܐ