ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡ̈ܫܳܐ

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡ̈ܫܳܐ

 

ܓܽܘܚܟܳܐ ܘܰܫܥܳܬܳܐ ܚܫܺܝܒ ܐ̱ܪܳܙܳܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܦܳܣܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܣܒܺܝܪ ܝܽܘܠܦܳܢܳܗ ܕܰܟܪܺܝܣܛܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܰܐܝܠܶܢ ܕܰܒܚܶܟܡܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘܒܗܳܪܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢ ܕܢܰܕܪܟܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ܆ ܘܰܕܢܶܕܥܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܫܪܳܪܳܐ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ. ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ܆ ܦܢܰܘ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܣܬܪܽܘܢ ܚܰܝܠܶܗ ܘܰܢܡܰܝܩܽܘܢ ܒܪܳܐ̱ܙܶܗ܆܆ ܘܰܢܚܰܘܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܒܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܕܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗ̱ܘ܆ ܕܠܳܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܬܶܬܟܪܶܙ ܣܰܟܠܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܬܡܛܽܘܢ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܪܳܐܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܝܬ ܢܰܘܚܶܗ ܘܡܰܫܪܝܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܺܝܬܶܝܗ ܢܰܦܫܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܳܐ ܪܳܦܬܺܝܢ ܒܳܗ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܒܰܡܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܣܪܺܝܩܳܐ ܘܰܣܦܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ܆ ܡܣܰܒܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܰܡܣܰܟܝܳܐ ܠܚܶܟܡܬܳܐ ܕܪܳܐܙܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܬܶܥܡܰܪ ܒܶܗ. ܡܳܐܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܐ ܡܛܰܝܒܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܳܗ ܫܪܳܪܳܐ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܳܝܪܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܬܶܬܶܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܡܫܰܐܠܳܐ ܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܕܫܠܡ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܪܳܐܙܶܗ܀

ܠܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܬܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܨܛܒܺܝܘ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܓܠܶܙܘ ܡܶܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܰܒܗܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܳܡܗܺܝܢ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ܆ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗ̱ܘ ܣܒܺܝܪ̈ܳܢ܆ ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܐܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܣܦܺܝ̈ܩܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܫ̈ܒܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܐܰܘ ܚܰܫ̈ܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܢܳܝܶܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ܆ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܪܳܐܙܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ܆ ܒܘܳܠܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢ ܠܳܗ. ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܚܶܡ ܠܶܗ ܠܛܶܟܣܳܐ܆ ܕܗܳܕܶܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܬܕܪܶܟ܀

ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ ܟܝܳܢܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܶܢ ܢܗܘܶܐ ܕܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܡܪܰܟܒܳܐ ܘܰܡܟܰܢܫܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܺܐܝܬܶܝܗ ܒܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܗܰܕܳܡܶܝ̈ܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܬܶܪܓܰܫ ܒܓܽܘܫܡܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܐܳܦܠܳܐ ܟܰܕ ܬ܆ܢܶܗܘܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܶܗ. ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܝܢܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܶܗ ܫܰܪܒܳܗ ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܚܰܒܺܝܒܰܢ܇ ܕܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܢܺܓܪܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܡܰܝܩܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܒܰܣܝܳܡܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܰܒ̈ܩܳܠܶܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ ܒܗܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ܀

ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܒܡܶܠܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܫܰܪܳܪܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܓܒܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܓܢܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܘܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥ܆ ܘܰܒܗܶܝܢ ܢܡܰܠܠܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܽܘ̈ܫܚܳܢ. ܐܶܢ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܶܐܢ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡܰܫܠܡܳܢ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܕܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܘܶܐܢ ܕܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ. ܘܶܐܢ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܶܐܢ ܕܣܰܟ̈ܠܶܐ܆ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܪܳܐܙܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܰܦܫܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܫܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܡܶܬܓܠܶܐ܆ ܒܘܳܠܺܝܬܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܫܚܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܽܘ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܡܰܠܰܠ ܒܗܶܝܢ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕܢܶܬܕܺܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܫܰܠܺܝܛ ܕܢܶܬܪ̈ܰܫܝܳܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ܆ ܐܰܘ ܥܰܠ ܡܳܢ ܫܺܝ̈ܛܳܢ ܘܰܫܚܺܝ̈ܡܳܢ܆ ܐܰܘ ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܢܰܦܫܗܶܝܢ ܒܫܶܡܥܗܶܝܢ ܫܰܪܝܳܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ ܒܗܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ܆ ܕܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܒܫܡܥܗܽܘܢ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ ܫܪܝܢ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܗܦܘܢ ܣܳܬܪܺܝܢ܆ ܘܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܒܡܶܠܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܰܘܕܰܥܬܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܡܶܣܬܰܒܰܪ ܠܶܗ ܠܙܰܝܢܳܐ ܕܩܳܠܶܗ ܠܚܽܘܕ ܫܳܡܰܥ. ܕܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܠܗܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܕܳܢܳܗ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܕܶܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܟܰܕ ܪܳܡ ܩܳܠܶܗ܆ ܕܶܐܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܩܰܘܺܝ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܡܶܟܺܝܠ ܦܰܓܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܀

ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܕܬܺܐܡܰܪ ܐܰܘ ܕܬܶܦܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ ܒܘܳܠܺܝܬܳܐ܇ ܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܠܳܚܡܳܐ ܠܳܗ. ܘܪܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܐܶܢ ܬܰܗܦܶܟ ܡܶܠܰܬ ܫܰܪ̈ܒܶܐ܇ ܘܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܡܰܠܶܠ܆ ܠܗܰܘ ܕܠܰܘ ܡܗܰܝܡܢܳܐܺܝܬ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܫܡܰܥ. ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦܶܢ ܗܽܘ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܗܽܘ ܫܪܳܪܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܡܰܠܰܠ. ܝܳܕܰܥܢܳܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܩܳܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܚܶܡ ܠܳܗ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܆ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܡܥܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܪܽܗܘܡܳܝܳܐ ܐܰܘ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ. ܠܩܳܠܳܐ ܕܶܐܬܪܒܺܝ ܒܡܰܫܡܰܥܬܶܗ ܠܶܗ܆ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܘܳܐ ܫܳܡܽܘܥܳܐ. ܐܶܢ ܠܰܡ ܗܘܳܐ ܘܩܰܘܺܝ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܘ ܚܰܒܪܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܪܳܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢܳܟ ܡܶܬܕܺܝܢ. ܗܘܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ. ܘܰܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܰܘܺܝܬܳܟ ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܕܰܥܢܳܝܗ̱ܝ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܫܬܠܶܡܘ ܠܰܢ܆ ܟܳܬܒܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܠܶܗ. ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܶܗ. ܠܥܶܠ ܓܶܝܪ ܬܒܰܥܬܰܢ ܡܶܠܬܳܟ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܘܟܰܬܰܪ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ܆ ܘܗܳܪܟܳܐ ܐܶܡܰܪܬ܆ ܕܶܐܢ ܗܘܳܐ ܩܰܘܺܝ ܠܶܗ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܘܰܛܥܰܝܬ ܠܳܟ. ܕܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܫܡܰܥܬ ܡܶܢܰܢ ܘܳܐܦ ܐܰܗܦܶܟܬ ܥܠܰܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥܢܳܐ ܕܐܳܦܶܢ ܟܡܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ ܠܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܥܩܽܘܒܬܳܢܳܐܺܝܬ ܘܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܫܡܰܥ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܳܐ ܐܶܬܶܠ ܠܳܟ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܳܟ ܒܶܗ ܡܕܪܫܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܶܗ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܪܳܐܙܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܰܢ܇ ܕܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܐܶܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ܆ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܝܳܗܒܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܀

ܣܳܗܕܽܘܬܰܢ ܓܶܝܪ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܰܐܟܙܢܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܡܶܬܟܬܶܒ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܠܳܒܫܳܐ ܩܰܛܺܝܢܽܘܬܶܗ ܚܙܳܬܳܐ ܕܰܕܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܶܬܓܰܫܫܳܐ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܒܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܘܡܶܬܓܫܶܫ ܠܺܐܝܕܳܐ. ܘܡܶܫܬܡܰܥ ܠܖܐܕܢܳܐ ܘܡܶܬܡܰܠܰܠ ܒܠܶܫܳܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܓ̈ܫܶܐ ܠܰܓܡܳܪ ܠܳܐ ܡܫܰܥܒܰܕ܆ ܘܟܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܢܳܦܶܩ ܠܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ܆ ܒܝܰܕ ܕܡܶܬܥܰܛܰܦ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܕܝܽܘܬܳܐ ܘܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܘܩܰܛܺܝܢܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܰܘܒܶܕ܆ ܘܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ. ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܡܶܬܩܰܪܝܳܢܳܐ ܘܡܶܬܓܰܫܫܳܢܳܐ ܘܡܶܫܬܰܡܥܳܢܳܐ܆ ܦܳܐܶܫ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܩܪܶܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܡܶܫܬܡܰܥ ܠܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ܆ ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܘܰܕܡܶܬܓܫܶܫ ܠܳܐ ܡܶܬܓܫܶܫ܆ ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܪܰܟܰܒ ܠܒܰܪ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܶܗ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܪܽܘܟܳܒܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܘܰܠܓܶܫܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܡܰܢܳܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܐܶܬܟܬܶܒ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܟܬܶܒ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܫܩܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܕܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܩܰܘܺܝ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ. ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܶܟܺܝܠ ܦܰܓܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܠܰܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒ ܟܽܠܶܗ ܒܰܡܓܰܠܬܳܐ. ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠܶܗ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܢܦܰܩ ܠܘܳܬܰܢ. ܠܳܐ ܟܰܬܰܪ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܬܕܰܓܠܳܐ ܠܳܗ ܗܳܝ ܕܰܢܦܰܩ ܠܘܳܬܰܢ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܦܰܩ ܠܘܳܬܰܢ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܰܢ. ܡܶܬܟܰܕܒܳܐ ܠܳܗ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܚܙܺܝ. ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܗܺܝ ܚܙܳܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܐܶܬܥܒܺܝ ܕܠܳܐ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܘܶܐܬܚܙܺܝ܆ ܐܰܘ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܓܽܘܫܡܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܝ ܚܙܳܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܬܽܘܒ ܐܶܢ ܗܽܘܝܽܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܡܒܰܛܠܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܠܳܗ ܠܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ܀

ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܽܘ̈ܦܳܟܶܝܗ. ܘܢܺܝܗܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܠܳܗ ܢܰܩܺܝܦܺܝܢ܆ ܘܰܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ ܕܠܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܣܰܒ ܠܳܟ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܡܶܟܺܝܠ ܕܺܐܝܕܰܥܬܳܐ ܪܚܶܡܬ܆ ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܒܳܗ ܪܳܐܙܳܐ ܕܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܐܘܕܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܟܰܬܰܪ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܦܳܫ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܡܰܠܶܠ ܪܽܘܫܥܳܐ ܘܬܺܐܡܰܪ܆ ܕܶܐܢ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܐܰܘܒܕܳܗ ܠܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܣܰܟܠܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܶܢܳܟ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܶܬܡܰܠܠܽܘܢ܆ ܕܶܐܬܪܒܺܝܬ ܒܫܳܛܝܽܘܬܐ ܘܰܒܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܠܚܽܘܫܳܒܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܙܰܘܥܳܐ ܘܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܘܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܒܰܐܬܪܶܗ܆ ܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܠܒܰܪ. ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܩܰܛܺܝܢ ܚܽܘܫܳܒܳܐ܆ ܩܰܛܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܢ ܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܓܰܘܝܳܐ ܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢܳܗ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܪܽܘܟܳܒܳܗ܀

ܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܬܺܝܢܳܗ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܘܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܗܳܘܶܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܡܶܬܓܰܫܰܡ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܘܒܶܕ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܫܠܺܝܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܟܰܣܝܽܘܬܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܽܘܬܶܗ ܘܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܒܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܕܥܰܡܶܗ ܗ̱ܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܒܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܨܳܪܶܗ ܠܗܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ. ܘܰܥܛܺܝܦܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܒܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܘܰܒܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܡܪܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܟܰܣܝܽܘܬܶܗ܆ ܘܶܐܫܬܰܥܺܝܗ ܠܘܳܬ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܰܐܠܶܦ ܩܢܽܘܡܳܝܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܟܶܢ ܐܶܬܳܐ ܟܬܳܒܶܗ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܶܠܬܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ܀

ܗܳܕܶܐ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܕܬܺܐܠܰܦ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܗܳܐ ܚܰܘܺܝܢܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܗܳܘܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܘܙܰܘܥܶܗ ܕܡܰܕܥܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ܆ ܘܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܐ ܘܪ̈ܶܬܡܶܐ ܩܰܛܺܝ̈ܢܶܐ ܡܶܬܨܺܝܪܺܝܢ ܘܡܶܬܪܰܟܒܺܝܢ ܒܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܠܳܒܫܳܐ ܟܰܣܝܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘܢܳܗ ܕܢܰܦܫܳܐ ܓܰܘܢܳܐ ܘܰܚܙܳܬܳܐ ܕܓܰܘ ܫܡܳܗ ܕܰܕܝܽܘܬܳܐ܀

ܗܳܕܖܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܰܢ. ܕܢܶܬܶܠ ܥܰܠ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܣܳܗܕܽܘܬܰܢ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ܇ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܣܢܺܝܩܰܬ ܥܰܠ ܣܳܗܕܦܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܆ ܝܳܗܶܒܢܳܐ ܡܶܢ ܪܳܐܙܰܢ܆ ܟܰܕ ܐܳܦ ܚܰܝܠܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܣܺܝܒ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܫܳܩܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܡܶܬܛܒܰܥ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܥܰܒܕܳܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܒܰܪ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܕܰܩܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ. ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ. ܒܗܰܘ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܕܰܠܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬܶܐ܆ ܣܳܠܶܩ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܰܢ ܒܳܗ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܒܩܰܘܡܬܶܗ ܘܠܳܐ ܒܓܰܘܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܒܰܫܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܒܚܽܘܠܡܳܢܶܗ ܘܠܳܐ ܒܚܶܟܡܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܚܽܘܬ܆ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܒܰܪܳܝܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܚܽܘܬ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܰܚܙܳܬܰܢ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ. ܐܨܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܣܠܶܩ܆ ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܩܰܘܺܝ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܟܰܬܰܪ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܘܰܐܪܥܳܢܳܐ ܘܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܐܘܒܶܕ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܡܰܪ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܐܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܚܪܺܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܒܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܘܰܒܓܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܓܰܠܝܽܘܬܶܗ ܘܰܒܟܰܣܝܽܘܬܶܗ܆ ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܕܡܽܘܬܳܐ ܐܶܣܬܰܟܠܺܝܗ ܠܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܰܓܕܰܢ ܒܡܶܠܬܶܗ ܨܶܝܕ ܚܙܳܬܶܗ ܘܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܝܰܗ̱ܒ ܓܶܝܪ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܠܬܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܒܪܺܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܒܪܺܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܘܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܘܰܩܢܽܘܡܳܝܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܟܶܢ ܐܶܬܳܐ ܨܶܝܕ ܗܳܝ ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܨܳܒܖܐ ܕܢܶܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܘܟܰܕܠܳܐ ܡܶܬܓܫܶܫ ܐܶܬܓܫܶܫ܆ ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ܆ ܢܶܬܦܢܶܐ ܨܶܝܕ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܢܣܰܒ ܠܶܗ ܦܝܳܣܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܓܰܠܝ̈ܳܢ܆ ܘܶܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܘܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܬܳܐ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܗܶܝܢ܆ ܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ܆ ܫܩܰܠ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܠܰܡ ܕܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܰܫܡܶܗ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܕܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ܀

ܗܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܨܳܪ ܠܰܢ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܗܰܘ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܗܳܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܓܽܘܫܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܶܠܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܰܐܝܟ ܕܟܰܬܰܪ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܬܰܪ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܢܣܰܒ ܘܰܗܘܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܘܒܶܗ ܒܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܙܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܶܠܬܳܐ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܢܣܰܒ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܝܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܀

ܐܰܘܣܶܦ ܠܳܟ ܬܽܘܒ. ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܬ. ܐܳܦ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܥܠܶܝܗ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܙܢܳܐ ܕܢܳܣܒܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܚܙܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܗ܆ ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܠܘܳܬܳܗ܇ ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܗܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܘܳܬܳܗ. ܡܶܬܕܰܓܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܘܳܬ ܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܘܳܬ ܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܶܝܢ ܡܶܬܟܰܕܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܘܳܬ ܥܰܝܢܳܐ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܨܶܡܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܫܩܰܠ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܘܒܶܕ. ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܫܪܳܐ ܘܒܰܛܶܠ. ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܡܶܬܒܰܛܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܛܽܘܠ ܕܫܰܐܶܠܬܳܢܝ ܕܰܐܝܟܰܢ. ܝܶܗܒܶܬ ܠܳܟ ܣܳܗܕܽܘܬܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܠܰܦܝܳܣܳܐ܆ ܕܬܶܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ܆ ܘܬܶܫܕܶܐ ܡܶܢܳܟ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܥܝܳܕܳܐ܆ ܘܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܦܰܟܺܝܗܬܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܗܺܝ ܡܢܘܬܐ. ܠܰܘ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܶܢܽܘܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܶܗܒܶܬ ܠܳܟ ܦܝܳܣܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܰܠ ܡܶܠܬܰܢ܆ ܬܳܐ. ܐܶܚܰܘܝܳܟ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܢ ܐܳܡܪܰܬ. ܫܡܰܥܺܝܗ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬܳܟ. ܐܰܪܰܐ ܩܰܘܺܝ ܠܰܡ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܘܡܶܟܺܝܠ ܦܰܓܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܰܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܶܐܢ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܐܶܡܰܪܬ܆ ܐܰܪܰܐ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ܆ ܘܗܳܐ ܐܶܬܦܢܰܝܬ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕܳܐ ܠܳܟ܀

ܬܰܢܺܝܬ ܠܳܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܕܬܶܒܗܰܬ ܒܗܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܨܰܥܪܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܢ ܘܡܶܛܽܠ ܣܰܟܠܽܘܬܗܶܝܢ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܦܰܓܪܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܐ ܐܰܩܺܝܡܬ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܐܘܕܺܝܬ ܕܗܳܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܦܰܓܪܳܢܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪܬ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܡܰܢܽܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ܆ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܺܝܢ ܠܰܡ. ܗܳܟܰܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܐܶܡܰܪܬ. ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ. ܫܰܦܺܝܪ. ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܫܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܥܰܠ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܰܒܬ. ܟܬܰܒܬ. ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒ. ܘܠܳܐ ܟܬܰܒܬ܆ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܠܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܗܰܘ ܕܢܰܣܒܶܗ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܚܙܳܬܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܫܥܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܨܶܝܕ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܐܘܕܺܝܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܗܽܘܝܽܘ ܕܶܐܬܚܙܺܝ܆ ܢܣܰܒ ܠܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܘ ܠܳܐ܆ ܝܳܕܰܥܢܳܐ ܕܳܐܡܪܰܬ ܕܠܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ܀

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܥܕܰܠܬ ܡܶܠܰܬܝ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܳܐ ܐܶܬܓܫܶܫ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ. ܕܠܰܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܕܰܓܶܠܬ ܡܶܠܬܳܟ ܗܳܝ ܕܐܶܡܪܰܬ. ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ. ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܣܳܡܬܳܗ ܠܰܚܙܳܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ. ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܡܶܠܬܳܟ ܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܰܐܟܘܳܬܝ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܳܐܦ ܟܰܕ ܠܳܐ ܬܶܨܒܶܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܒܫܰܢܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ܆ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܰܙܳܝܳܗ ܕܡܶܠܬܳܟ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ܆ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܰܚܙܳܬܶܗ ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܆ ܘܟܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܩܺܝܡܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܣܝܳܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܟ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܟܬܰܒܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܗܳܫܳܐ ܨܳܒܶܝܬ ܕܬܗܦܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܠܬܳܟ ܐܰܠܦܬ ܠܰܢ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܘܠܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܥܒܰܕܬܳܝܗ̱ܝ ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܣܳܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ. ܬܺܐܡܰܪ ܕܶܐܬܚܙܺܝ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܐܳܦ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ. ܗܳܐ ܚܙܺܝ ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܫܪܟܬ ܠܰܠܘܳܬܳܟ܆ ܘܶܐܬܒܰܝܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܓܰܚܟܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܒܪ̈ܳܐܙܶܝܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܠܰܡ ܘܪܽܘܚܳܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘ ܡܶܠܬܳܐ. ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ. ܐܶܡܰܪܬ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܦܰܓܪܳܢܳܐ. ܘܦܰܓܪܳܢܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܐܶܡ ܕܶܝܢ ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܘܰܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܡܰܪܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܐ. ܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܰܓܪܳܐ ܦܰܓܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܕܺܝܠܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܕܳܐ. ܐܰܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܐܰܘ ܦܰܓܪܳܢܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܬܐܡܪܬ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܠܰܘ ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ܆ ܫܪܳܪܳܐ ܡܰܠܶܠܬ. ܘܰܚܕܺܝܬ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܟ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܥܰܠ ܕܶܐܡܪܬ܆ ܕܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܡ ܚܪܺܢܳܐ܆ ܦܰܚܶܡܬܳܢܝ ܥܰܡ ܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܺܝܽܘܢ ܘܽܐܘܛܽܘܟܐ܆ ܐܰܪܰܐ ܗܳܫܳܐ ܕܰܐܘܕܺܝܬ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܟܘܳܬܝ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܬܦܰܚܰܡ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܐܰܘ ܕܺܐܝܬ ܫܪܳܪܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܒܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܬ܆ ܡܰܠܶܠܬ ܫܪܳܪܳܐ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܬܶܛܥܶܐ. ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܓܰܕܶܦܬ ܒܗܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܪܳܗܶܛ ܗ̱ܘܰܝܬ ܕܬܶܟܦܽܘܪ܆ ܘܶܐܬܦܟܰܪܬ ܠܳܟ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢܰܢ ܐܶܬܦܢܺܝ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕܳܐ ܠܶܗ܆ ܫܳܬܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ. ܕܢܶܕܰܥ ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ܀

ܫܡܰܥ ܬܽܘܒ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܩܽܘܒܠܰܢ. ܟܬܰܒܬ ܠܰܡ܆ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒܰܗܘܳܝܶܗ. ܘܰܛܥܰܝܬ ܕܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܕܺܐܝܬܝܳܐ. ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܫܳܩܠܺܝܢ ܠܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠ ܕܗܳܘܶܐ. ܠܰܘ ܐܺܝܬܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ܀

ܐܰܗܦܶܟ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܐ. ܕܶܐܢ ܟܽܠ ܕܗܳܘܶܐ. ܠܰܘ ܐܺܝܬܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܟܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܟܽܠ ܕܗܽܘ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܐܶܡܰܪ܆ ܘܗܰܘ ܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܫܬܰܡܰܗ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܫܰܡܶܫܬ ܠܳܗ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܶܪܝܳܢܶܗ ܕܰܫܡܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܬܚܙܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܛܦܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ. ܕܟܽܠܣ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܐܶܡܰܪ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܩܪܝܳܐܺܝܬ ܢܓܰܕܬ ܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܩܪܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ ܥܠܰܝܟ ܫܡܳܗ̈ܶܐ܀

ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܚܙܝܬ ܣܟܘܠܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܟ܆ ܐܶܚܰܘܶܐ ܠܳܟ ܕܰܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܫܘ̈ܝܳܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܳܬܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܺܐܝܬܶܝܗ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܺܐܝܬܶܝܗ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ܆ ܘܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܒܺܝܕ܆ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܐܶܡܰܪ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܗܘܝܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܬܩܪܶܐ ܐܺܝܬܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܥܳܠܡܳܐ ܕܡܶܬܐܶܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܘܡܶܬܐܶܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܬܥܒܶܕ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ܆ ܠܰܘ ܕܺܝܠܝ ܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ. ܕܰܗܘܳܐ܆ ܘܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪܬ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒܰܗܘܳܝܶܗ܆ ܐܰܬܢܰܟܪܺܝܬ ܠܳܟ ܡܶܠܬܳܐ܆܆ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܣܰܟܠܳܐ ܕܰܕܚܺܝܠ ܕܰܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܶܗ. ܚܫܰܚܬܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܢܣܺܝܒ ܫܡܳܐ ܕܺܐܝܬܝܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܫܩܺܝܠ ܗܘܳܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܛܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܛܳܒܳܐ܆ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܢܣܰܒܢܰܢ ܗܘܳܝܳܐ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒܰܗܘܳܝܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܰܒܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒܰܗܘܳܝܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܗ̱ܘ ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܗܘܳܝܳܐ܆ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܕܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܒܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܗܳܦܟܳܐ ܥܠܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܶܢܰܢ ܗܘܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܒܰܦܓܰܪ ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܐܳܦ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܶܢܰܢ ܗܘܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܒܳܟ ܗܰܘܢܳܐ ܕܬܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪܶܬ ܐܶܢܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܐܺܝܬܝܳܐ ܒܰܗܘܳܝܶܗ܆ ܡܩܺܝܡܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܗܳܝ ܕܺܝܠܳܟ ܕܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܒܰܦܓܰܪ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܦܰܫܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ ܠܗܳܝ ܕܶܐܬܚܙܺܝ܆ ܠܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܠܺܝ ܗܳܫܳܐ ܕܺܐܡܰܪ ܠܩܽܘܒܠܳܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܐܚܺܝܒܳܟ ܡܶܢ ܒܰܪܽܘܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܟ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܝܠܳܗ ܠܘܳܬܳܟ. ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܠܰܡ ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܥܰܠ ܡܶܕܖܡ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܫܳܩܠܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܟܦܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܡܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܠܺܐܝܬܝܳܐ܆ ܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܠܶܗ. ܣܪܺܝܩܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܀

ܢܶܚܙܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ. ܙܩܪܬܳܐ ܠܰܡ ܠܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ. ܐܳܡܰܪ ܠܺܝ. ܡܶܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܘܰܕܡܰܪܩܺܝܽܘܢ ܘܰܕܡܰܢܺܝ ܘܰܕܐܰܪܺܝܘܣ ܘܰܕܐܽܘܢܘܡܺܝܣ ܘܰܕܐܘܛܽܘܟܐ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܺܝ܆ ܕܶܐܬܡܰܗ ܒܳܟ. ܟܡܳܐ ܚܰܟܺܝܡܰܬ܆ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪܰܬ ܕܝܳܕܥܰܬ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܰܬ. ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܓܶܝܪ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܆ ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܣܗܶܕܬ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܰܝܟ ܡܦܳܣܺܝܢ܆ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܗܳܠܶܝܢ ܕܦܰܪܨܽܘܦܗܽܘܢ ܫܩܺܝܠܰܬ܆ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗܪ̈ܛܝܩܐ ܡܶܬܗܰܓܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܬ ܕܬܺܐܠܰܦ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܟ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܶܡܰܪܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܥܫܰܩܬܳܢܝ ܕܳܐܡܰܪܢܳܐ. ܕܰܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܠܡܰܪܩܺܝܽܘܢ. ܘܡܰܐܢܺܝ ܠܰܐܪܺܝܘܣ. ܘܽܐܘܢܘܡܺܝܣ ܠܐܘܛܘܟܐ܆ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ. ܕܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܘܡܰܒܥܕܺܝܢ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܐܶܢܳܐ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܙܳܩܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܫܒܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܒܽܘܣܪܳܢܳܐ ܕܬܺܐܪܬܳܟ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܚܢܰܢ ܢܶܓܚܰܟ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܳܐ܀

ܡܪܚܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ. ܠܗܶܢܽܘܢ ܕܰܡܩܺܝܡܰܬ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܠܳܗ ܢܰܦܫܳܟ. ܐܶܢ ܝܳܕܥܰܬ ܐܰܢ̱ܬ ܬܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܐܢܳܐ ܒܰܐܟܡܳܐ ܕܓܠܳܐ ܡܰܚܪܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܩܪܝܬ ܠܳܐ ܝܕܥܬ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܨܶܒܝܳܢܝ ܕܺܝܠܝ ܕܡܰܒܥܕ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܝܕܥܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܬܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ. ܘܗܳܐ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܝ ܚܶܪܡܗܽܘܢ ܪܫܺܝܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܒܰܩܬ ܐܰܢ̱ܬ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܘܚܳܐܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܠܰܡ ܡܠܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ. ܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܘܗܳܕܰܐ ܟܽܠܳܗ ܐܰܝܟ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ ܗ̱ܝ ܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܟܬܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܫܶܬܐܶܣܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ܆ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܡܢ ܡܠܶܝܢ ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ܆ ܘܰܫܪ̈ܓܓܝܬܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܨܽܘܚܺܝܬܳܐ ܒܰܥܝܳܕܟ ܩܪܰܝܬ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ. ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܕܩܰܒܶܠܢܰܢ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܬܪܰܢܝܳܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܥܳܩ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܩܪܰܝܬ ܚܰܢ̈ܦܶܐ܆ ܘܶܐܡܰܪܬ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܰܢܦܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܥܠܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܫܒܽܘܩ ܗܳܠܶܝܢ ܕܨܰܥܪܳܐ ܠܨܰܥܪܳܟ܆ ܘܬܳܐ ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܢ ܕܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܗܪ̈ܣܝܘܛܶܐ ܕܶܐܡܪܬ܀

ܡܳܐ ܠܰܡ ܕܶܐܡܪܬ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܠܰܐܒܳܐ ܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܗܒܬ܆ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܪܺܝܽܘܣ ܘܰܕܐܽܘܢܽܘܡܺܝܣ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ. ܛܽܒܰܝܟ ܟܡܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܡܠܰܝܬ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ. ܟܡܳܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܫܛܝܽܘܬܳܐ ܡܠܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ. ܐܰܪܰܐ ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܡܶܠܬܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܠܰܐܪܺܝܽܘܣ ܫܳܠܶܡ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ̈ ܠܰܐܪܺܝܽܘܣ ܫܳܠܡܺܝܢ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܰܫܪܳܝܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰܐܪܺܝܽܘܣ. ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܪܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܐܰܒܳܐ. ܘܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ. ܠܳܐ ܟܬܰܒܘ ܕܗܘܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܒܳܐ ܥܰܡܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܡܺܝܪ ܕܩܳܡ ܥܰܡܶܗ ܐܰܒܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܫܰܘܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܛܥܰܝܬ ܘܰܟܦܰܪܬ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܫܰܘܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܐܳܡܪܰܬ ܕܰܐܝܟ ܕܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܠܳܐ ܒܪܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ܆ ܘܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ܆

ܐܶܢ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܠܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܰܪܫܺܝܡ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܝܢܰܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܬܺܐܡܰܪ ܗܰܘ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܬܡܺܝܗ ܕܪܳܫܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܥܒܰܕ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܗ ܟܽܠ. ܒܰܒܪܳܐ ܠܰܡ ܐܶܬܥܒܶܕ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܚܰܕ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܟܽܠ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܒܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܕܚܕܬ ܥܒܳܕ̈ܶܐ܆ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܰܒܪܝܬܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܒܡܶܕܶܡ ܩܰܪ̈ܺܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܗܰܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܘܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܕܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܕܢܶܦܩܶܬ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܶܐܬܺܝܬ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܳܐܙܶܠܢܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܕܳܐܒܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܘܰܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܒܕܽܘܟ. ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܠܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܚܰܕܶܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ. ܗܽܘ ܥܒܰܕ ܘܚܽܘܕܬܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܗܘܳܐ܀

ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܗܰܝܡܶܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܳܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܢܰܘܕܰܥ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ. ܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܳܐܡܪܰܬ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ܆ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܘ ܠܳܐ܆ ܐܶܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܠܳܐ܆ ܘܰܐܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܚܪܒܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܰܬ܆ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ. ܐܰܘ ܠܳܐ܆ ܐܶܢ ܢܣܰܒ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܰܒܬ. ܘܰܐܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܢܣܰܒܘ܆ ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܐܪܺܝܽܘܣ ܫܠܶܡܬ܆ ܕܳܐܡܪܰܬ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܒܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܥܶܠܬ ܥܰܡܶܗ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܥܰܡܶܗ ܢܣܰܒܘ ܦܰܓܪܳܐ ܘܥܰܡܶܗ ܐܶܬܚܙܺܝܘ܇ ܐܰܢܡܬ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܬ ܕܡܶܠܬܰܐ ܕܰܢܣܰܒ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܬܠܳܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒܪܳܐ܆ ܘܚܰܕ ܗ̱ܘ ܡܳܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܘܡܶܠܬܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܗ̱ܘ܆ ܗܳܐ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܶܡܪܬ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܒܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܦܓܰܪ܆ ܐܳܦ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܥܰܡܶܗ ܢܣܰܒܘ ܘܥܰܡܶܗ ܐܶܬܚܙܺܝܘ. ܘܥܰܡܶܗ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ. ܘܥܰܡܶܗ ܚܰܫܘ ܘܡܺܝܬܘ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܪܬ ܕܰܢܣܰܒ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܡܶܠܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܡܶܠܬܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ܀

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܥܳܨܶܐ ܐܡܢܳܐ ܠܳܟ ܕܬܺܐܡܰܪ ܕܗܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܒܪܺܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܶܠܬܳܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ܆ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܪܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܐܰܘ ܠܳܐ. ܐܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܐܶܬܚܙܺܝܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܫܶܠܡܰܬ ܠܳܗ ܡܶܠܬܳܟ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰܐܪܺܝܽܘܣ ܘܰܕܐܽܘܢܽܘܡܺܝܣ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܗܳܝ ܕܫܰܘܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܡܩܝܺܡܰܬ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܢܣܰܒܘ ܦܰܓܪܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܗܽܘ ܢܣܰܒ ܘܶܐܬܚܙܺܝ܆ ܕܰܓܠܰܬ ܠܳܗ ܡܶܠܬܳܟ ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܰܬ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܟܬܰܒܬ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ ܠܳܟ. ܡܰܠܶܠܬ. ܘܡܶܟܺܝܠ. ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܶܝܗ ܡܶܠܬܳܟ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܒܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܠܰܝ̈ܢ ܫܪܰܝܬ܆ ܘܰܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢ ܠܳܟ ܡܶܬܟܰܬܫܰܬ ܥܰܡܝ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܳܗܶܬ ܐܰܢ̱ܬ ܘܫܳܠܡܰܬ ܠܗܳܝ ܕܟܬܒܬ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܒܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܦܩܳܐ ܠܶܗ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܒܶܗ. ܡܶܢ ܫܰܘܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ. ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ܆ ܩܰܒܶܠ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܺܝܠܳܟ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܕܡܶܠܬܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܦܘ̈ܡܶܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܫܰܘܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܡܰܪܚܩܳܐ ܠܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܛܦܺܝܣ ܐܳܦ ܠܡܶܠܰܬܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܰܒܳܐ ܠܳܐ ܢܚܶܬ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܪܺܝܽܘܣ ܡܰܘܕܶܢܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ܇ ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܘܶܐܬܚܙܺܝ܆ ܠܰܐܪܺܝܽܘܣ ܘܰܠܐܽܘܢܽܘܡܺܝܣ ܫܠܡܬ܀

ܐܶܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܕܚܰܘܺܝܢܰܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܟ܆ ܢܰܠܦܳܟ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܩܪܰܝܬ ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܪܺܝܽܘܣ ܕܰܢܚܶܬ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܐܶܬܚܪܶܡ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܒܰܪܬ ܐܰܢ̱ܬ ܒܫܰܢܝܽܘܬܳܟ܆ ܕܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐܚܪܡܬܶܗ. ܐܰܘܕܺܝܬܳܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܡܪܶܗ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬܣܳܡܶܗ ܬܚܶܝܬ ܣܽܘܝܳܟܳܐ ܘܰܬܚܶܝܬ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ. ܕܣܳܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܰܘܕܺܝ ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܒܰܪ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܘܗܰܝܡܶܢ ܬܽܘܒ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܕܡܰܫܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܘܰܒܡܰܕܥܳܐ܆ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܳܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܘܠܰܘ ܕܰܩܛܺܝܪܳܐ܆ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܡܰܘܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܦܪܺܝܫ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܰܢ. ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܒܪܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܕܡܰܫܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܘܰܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܢܣܰܒ ܐܳܦ ܢܰܦܫܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܠܰܘ ܕܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܀

ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܫܳܠܶܡ ܐܰܪܺܝܽܘܣ ܘܽܐܘܢܽܘܡܺܝܣ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܰܕܠܳܐ ܬܰܣܒܰܪ ܕܥܳܫܶܩ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܠܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܒܪܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܘܝܶܫܽܘܥ. ܕܰܪܫܺܝܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܶܐܬܟܪܶܟ ܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ܆ ܘܶܐܬܪܒܺܝ ܒܩܰܘܡܬܶܗ܆ ܘܩܰܒܶܠ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܒܰܦܓܰܪ܆ ܘܰܟܦܶܢ ܘܶܐܟܰܠ܆ ܘܰܨܗܺܝ ܘܶܐܫܬܺܝ܆ ܘܗܰܠܶܟ ܘܰܠܐܺܝ܆ ܘܰܛܥܳܐ ܘܫܰܐܶܠ܆ ܘܶܐܬܠܒܶܟ ܘܰܕܚܶܠ܆ ܘܶܐܬܕܰܒܰܪ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܙܳܥ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܰܐܦܺܝܣ ܠܰܐܒܳܐ ܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬ܆ ܘܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ ܒܢܰܝ̈ ܙܰܒܕܰܝ ܘܠܳܐ ܦܰܢܺܝ ܠܗܽܘܢ ܒܥܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܰܐܘܕܺܝ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܬܳܐ܆ ܘܰܕܐܶܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܳܟܳܐ. ܣܒܰܠ ܨܰܥܪ̈ܶܐ ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܠܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܪܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܪܺܝܽܘܣ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܥܰܒܕܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܶܗ܀

ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܽܘܒ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܥܰܒܕܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܰܢܚܰܘܶܝܟ ܡܶܢܶܗ ܕܰܣܝܳܡܳܟ ܗܳܢܳܐ. ܘܡܰܘܬܶܗ ܘܚܰܫܶܗ ܘܝܰܠܕܶܗ. ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܐ ܕܫܰܡܠܺܝ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ ܗܳܟܺܝܠ ܡܢܘ ܫܠܶܡ ܠܰܐܪܺܝܽܘܣ܆ ܘܶܐܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܕܰܥ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ܀

ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܬܺܐܡܰܪ܆ ܕܰܚܢܰܢ ܡܰܘܕܶܢܰܢ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܪܺܝܽܘܣ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܠܳܐ ܓܠܐ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܚܢܰܢ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܡܶܬܡܰܠܰܠ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܡܰܪܢܰܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܚܪܺܢܳܐ܆ ܐܰܪܺܝܽܘܣ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܡܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܡܶܬܐܶܡܰܪ ܣܢܺܝܩܳܐ ܘܚܰܣܺܝܪܳܐ ܘܫܳܐܽܘܠܳܐ ܘܢܳܣܽܘܒܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܣܰܝܒܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܳܐ ܘܰܨܥܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܟܬܺܝܒ ܫܰܪܒܶܗ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܪܳܐ ܐܶܡܰܪ ܐܰܪܺܝܽܘܣ ܘܽܐܘܢܽܘܡܺܝܣ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ܆ ܘܰܐܒܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ܆ ܠܰܘ ܒܰܪ ܟܝܳܢܺܗ ܗ̱ܘ. ܘܡܶܠܬܳܟ ܬܽܘܒ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗ̱ܝ ܐܳܡܪܰܬ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ܆ ܐܰܒܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ܆ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܚܙܰܝܬ ܥܰܡ ܡܰܢܽܘ ܐܰܫܘܝܰܬܳܟ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ܆ ܘܰܠܡܰܢܽܘ ܡܶܬܦܰܚܰܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܟ܆ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܢܟܽܘܢ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ܆ ܐܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܠܳܐ ܐܰܪܺܝܽܘܣ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܡܰܪ܀

ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܕܪܽܘܫ ܥܰܡܶܗ. ܐܳܡܰܪ ܠܳܟ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܪܫܺܝܡ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܕܰܣܒܰܠ ܘܣܰܝܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܠܶܗ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܽܘܒ ܥܰܡܝ ܕܺܝܠܝ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܚܙܺܝܬ. ܕܶܐܢܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܗܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܪܫܺܝܡ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ܇ ܘܰܬܪ̈ܰܝܢ ܥܒܺܝܕܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܶܗ܆ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܝܽܘܠܦܳܢܰܢ. ܘܰܒܗܰܘ ܢܺܝܫܳܐ ܕܣܺܝܡ ܠܺܝ. ܘܥܰܠ ܗܰܘ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܫܠܡܬ ܠܺܝ. ܘܫܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܝܬ ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܶܗ܆ ܕܶܐܣܬܰܟܠ ܠܗܰܘ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܠܗܰܘ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܺܐܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܠܝܰܠܕܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܰܒܳܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܳܟ܆ ܕܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܦܶܣ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܪܫܺܝܡ ܠܺܝ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܠܶܡ. ܘܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܺܝ܆ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܚܪܺܝܢܳܐ ܘܰܒܥܳܬܳܐ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܶܐܫܟܚܬ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܣܽܘ̈ܢܩܳܢܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ. ܕܰܒܪܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡܝ ܐܰܘܕܺܝܬ. ܕܰܒܪܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܘܡܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬ ܡܶܢ ܐܰܪܺܝܽܘܣ ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ܆ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܠܳܟ ܐܳܦ ܡܶܢܰܢ܆ ܕܰܚܢܰܢ ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܰܣܒܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܣܰܝܒܰܪ ܨܰܥܪܳܐ܆ ܘܚܰܫ ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܡܰܘܬܰܢ܆ ܠܶܗ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܳܠܡ̈ܶܐ܆ ܘܠܶܗ ܡܟܰܬܒܺܝܢܰܢ ܚ̱ܢܰܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܳܡܪܰܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ܆ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܒܰܕܰܩ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܥܡܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܝܽܘܪܳܕܢܳܢ܆ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܗܥܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܘܚܰܒܺܝܒܝ܆ ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܟܪܶܙܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܐܬܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܫܥܝܳܐ ܘܰܐܣܗܶܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܕܗܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܳܐܟܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܓܰܢ ܥܠܰܝܟܝ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܰܩܥܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܕܰܐܒܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ ܠܪܽܘܚܝ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ. ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܫܰܡܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܝܰܝ̈ܢ܀

ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܟܺܝܠ. ܠܰܐܝܟܳܐ ܫܳܪܟܳܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ܆ ܘܰܐܝܟܳܐ ܣܳܝܡܰܬ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܒܪܳܐ ܕܡܰܥܶܠ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܐܳܦܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܰܟܪܙܰܬ܆ ܘܠܶܗ ܡܫܰܡܰܗ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܰܢܦܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܥܒܰܪ ܪܽܘܫܥܳܟ ܐܳܦ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰܐܪܺܝܽܘܣ. ܐܰܪܓܶܫܬ ܐܰܪܰܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܰܠܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܫܰܘܬܳܦܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܗܪܣܺܝܣ ܕܰܐܪܺܝܽܘܣ܆ ܗܳܝ ܕܠܺܝ ܒܳܗ ܡܨܰܚܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܪܰܫܺܝܥܰܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܳܦܶܢ ܒܪܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܩܪܰܘ ܘܫܰܡܰܗܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܘ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܠܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܶܫܬܟܰܚܬ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗ. ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܡܳܟ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܡܰܥܘ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܰܣܝܳܡܳܟ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܚܙܰܝܬ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܡܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ܆ ܢܶܩܪܽܘܒ ܨܶܝܕ ܗܰܘ ܕܰܬܪ̈ܝܢ܆ ܕܒܶܗ ܡܕܰܡܶܝܬ ܠܰܢ ܠܐܘܛܽܘܟܐ. ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ܀

ܡܳܐ ܠܰܡ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܠܳܐ ܫܩܰܠ ܘܠܳܐ ܥܡܰܪ ܒܪܺܫܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ ܘܰܡܣܰܝܟܳܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ܆ ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܘܛܽܘܟܐ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܬܶܨܒܶܐ. ܠܓܽܘܚܟܳܐ ܫܘܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢܳܟ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܘܰܠܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ. ܟܬܰܒܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܐܰܪܰܐ. ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܰܫܩܰܠ ܘܰܥܡܰܪ ܒܪܺܫܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܰܒܬ܆ ܠܐܘܛܽܘܟܐ ܫܠܶܡ܆ ܐܺܝܢ ܠܰܡ. ܢܶܚܙܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܫܠܺܝܚܳܐ. ܕܡܰܢܽܘ ܪܺܫܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢܰܢ. ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܰܥܡܰܪ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܘܟܶܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܕܰܠܡܰܢܽܘ ܫܳܠܡܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܪܺܫܺܝܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܪܺܫܺܝܬܳܐ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܘܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܢܚܽܘܪ ܒܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܪܺܫܳܐ ܘܓܳܡܽܘܪܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ܆ ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܣܰܝܒܰܪ ܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܒܶܗܬܬܳܐ ܐܰܒܣܰܪ܆ ܘܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܝܺܬܶܒ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܗܳܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܫܺܝܬܳܐ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ. ܘܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܐܶܢ ܡܰܘ̈ܬܒܶܐ ܘܶܐܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܐܪ̈ܟܣ ܘܶܐܢ ܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܒܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠ܆ ܘܗܽܘܝܽܘ ܪܺܫܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܺܫܳܐ ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܗܽܘܝܽܘ ܪܺܫܳܐ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܪܰܟܰܒ ܘܡܶܬܩܛܰܪ ܒܫܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܒ̈ܗܰܕܳܡܶܐ܀

ܗܳܐ ܐܰܠܦܰܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܕܪܺܫܺܝܬܳܐ ܘܪܺܫܳܐ ܕܓܽܘܫܡܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܘܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܪܺܫܺܝܬܳܐ ܐܳܡܪܰܬ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܳܟ ܕܫܰܩܠܶܗ ܘܰܥܡܰܪ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܥܡܰܪ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܺܫܺܝܬܳܐ܆ ܘܠܶܗ ܫܩܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܩܕܳܡ ܟܽܠ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܘܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܫܩܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܪܺܫܺܝܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܰܡܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܚܰܘܝܰܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ. ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܬ܆ ܕܢܰܣܒܶܗ ܘܰܥܡܰܪ ܒܶܗ܆ ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܪܺܫܺܝܬܰܢ ܕܰܥܡܰܪ ܒܶܗ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܫܳܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܠܐܘܛܽܘܟܐ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܫܠܡܬ ܠܰܐܪܺܝܽܘܣ ܒܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܠܘܳܬܳܟ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܡܽܘܬܶܗ ܘܠܰܘ ܠܘܳܬܰܢ. ܠܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܥܡܰܪ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܬܺܐܡܰܪ ܕܠܐܘܛܽܘܟܐ ܫܠܶܡ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ. ܬܶܥܒܕܺܝܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܦܶܚܡܶܗ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܕܐܘܛܽܘܟܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ ܥܺܕܬܳܐ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܡܓܰܫ̈ܡܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܶܢ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ܀

ܘܬܳܐ ܡܶܟܺܝܠ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܠܰܦ܆ ܐܰܠܦܳܟ ܕܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܘܛܽܘܟܐ. ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܪ̈ܶܥܝܢܝܢ ܣܕ ܝܩ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܐܺܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܚܶܬ ܡܶܠܬܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܫܳܐ ܘܫܳܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܒܰܪܕܰܝܨܢ ܡܰܠܦܳܢܳܟ. ܘܺܐܝܬ ܕܳܐܡܪܝܢ. ܕܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܘܛܶܠܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܝܽܘܢ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܟ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܐܺܝܬ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܗܰܘ܆ ܕܠܳܐ ܝܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܢ ܐܳܡܰܪ. ܘܰܥܒܺܝܕܰܬ ܕܳܪܽܘܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܡܨܰܬ. ܘܰܡܦܰܚܡܰܬ ܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܥܰܡ ܡܢ ܕܦܶܚܡܳܐ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܝܽܘܠܦܳܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ. ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܟܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܢܶܚܙܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܓܠܘܬܟ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܡܳܐ ܠܰܡ ܕܶܐܡܪܬ ܕܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܥܽܘܠܰܐ ܗܘܳܐ܆ ܠܒܰܪܕܰܝܨܢ ܫܳܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ ܘܶܐܫܬܰܪܝܰܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܒܣܰܓܺܝ̈ܳܬܳܐ. ܠܒܶܗܬܬܳܟ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܣܳܦܩܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܬ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪܕܰܝܨܢ܆ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܥܽܘܠܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܒܡܶܠܬܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܫܳܐ ܡܶܬܚܫܰܚ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܟܰܕ ܥܳܫܶܩ ܡܶܠܰܬܝ ܒܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܚܝܢ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܡܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬܝ. ܡܳܐ ܠܰܡ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܕܡܰܢܺܝ ܡܰܟܪܙܰܬ. ܐܰܪܰܐ. ܠܰܘ ܒܫܶܢܬܳܟ ܟܬܰܒܬܳܝܗ̱ܝ ܠܗܳܢ ܡܰܡܠܠܳܐ܆ ܡܰܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܠܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܐܳܘ ܣܰܟܠܳܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܗ̱ܝ ܕܡܰܢܺܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܺܝܟܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܟܬܰܒ܆ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܡܰܦܰܩܬܶܗ܆ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܡܰܢܺܝ ܐܰܟܪܶܙ. ܐܰܘ ܕܰܘܺܝܕ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܠܳܟ ܛܰܠܝܳܐ ܝܠܕܬܳܟ ܒܗܶܕܪ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܡܰܢܺܝ ܡܰܠܶܠ. ܐܰܘ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܡܶܗ. ܘܰܦܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܢܰܘܥܶܐ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܐܰܝܟ ܥܶܣܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܰܢܺܝ ܐܰܠܶܦ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܚܙܰܝܢܰܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܦܺܝܢ܆ ܕܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܕܫܰܪܺܝ. ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܐ܆ ܦܳܐܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ܀

ܘܢܰܠܦܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ ܕܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܢܺܝ ܪܰܒܶܗ܆ ܗܰܘ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܬܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܩܳܪܶܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܆ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܶܢܝܳܢܶܗ ܘܢܩܦܶܗ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܡܰܠܦܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܶܐ܆ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ ܐܰܡܺܝܢܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܕܰܥ ܡܳܢܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܶܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ. ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܰܢܺܝ. ܐܰܝܟ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܕܽܘ̈ܥܬܳܢܶܐ ܡܦܳܣܺܝܢ܆ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܡܰܘܕܶܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܺܝܬܝ̈ܝܢ ܘܰܬܪ̈ܝܢ ܥܶܩܳܪ̈ܺܝܢ ܛܳܒܳܐ ܘܒܺܝܫܳܐ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܢܳܩܦܺܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܶܐܬܙܺܝܥܰܬ ܪܺܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܠܬܰܟܬܽܘܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܰܡܪ ܕܚܠ ܐܺܝܬܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܨܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܠܽܘܐܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܬܩܶܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡܘ ܒܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܳܡܝܳܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܰܢ ܠܰܕܡܰܢܺܝ. ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܬܪ̈ܝܢ ܥܶܩܳܪ̈ܺܝܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܛܳܒܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ܆ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܕܺܐܝ̈ܬܝܶܐ ܡܰܥܠܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܕܡܶܢ ܗܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܬܽܘܒ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܛܳܠܡܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܘ ܕܡܽܘܬܳܐ ܘܛܶܠܳܠܳܐ ܠܡܶܬܚܰܙܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܗܘܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܚܠܦܰܬ ܗܽܘܠܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܗ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܠܬܽܘܩܳܢܳܐ ܕܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܬ ܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ ܗܘܳܬ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܠ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܀

ܣܟܽܘܪ ܦܽܘܡܳܟ ܛܥܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܓܰܕܶܦ ܒܦܰܪܨܽܘܦܰܢ ܥܰܠ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗ̱ܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܠܘ. ܡܦܳܣ ܐ̱ܢܳܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܳܗ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܒܢܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܙܝܕܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܳܟ܆ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܫܪܳܪܳܐ ܡܰܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܰܬ܆ ܠܰܘ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܠܰܡ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܡܪܬ ܩܕܳܡ ܗܳܕܶܐ. ܘܗܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܰܬ ܡܶܚܕܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܳܗ. ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܐܳܡܪܰܬ ܕܰܐܩܶܦ ܠܶܗ ܪܺܫܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܫܰܪܺܝ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܫܺܝܚܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܗܨܟܺܝܠ ܗܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܳܐ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܦܶܚܡܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܚܰܫܒܳܗ ܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܰܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܬܽܘܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܶܐܬܕܟܪ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܡܳܠܝ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܘܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ܆ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܦܰܓܪܳܐܺܝܬ. ܐܶܢ ܗܳܢܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܕܰܐܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܩܰܒܠܶܬ ܘܪܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܗܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܒܥܶܠܰܬ ܕܪܳܫܳܟ ܕܰܠܩܽܘܒܠܰܢ ܬܰܥܶܠ ܥܠܰܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܛܥܝܳܐ ܘܰܢܕܺܝܕܳܐ܀

ܢܶܚܙܶܐ ܬܽܘܒ ܐܶܢ ܠܳܚܡܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܡܰܘܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܥܕܠܝ̈ܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܐܦܽܘܠܺܝܢܰܪܺܝܳܣ. ܡܳܐ ܠܰܡ ܕܳܐܡܪܰܬ ܕܠܳܐ ܐܰܩܶܦ ܠܶܗ ܪܺܫܺܝܬܰܢ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܕܪ̈ܫܺܝܥܳܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܦܽܘܠܺܝܢܰܪܺܝܳܣ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܰܘ ܠܰܡ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܕܥܳܐ ܛܳܠܶܡ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܠܟܽܠܳܗ ܢܣܺܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ܀

ܕܰܐܩܶܦ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܪܺܫܺܝܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܠܰܒܳܪܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܠܳܐ ܐܳܡܰܪܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܡܰܚܪܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܰܢܩܶܦ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܘܡܶܢܳܗ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܒܰܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ܆ ܘܰܒܟܽܠ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܠܡܰܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ. ܡܰܣܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ܇ ܕܪܺܫܺܝܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܩܶܦ ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܺܫܺܝܬܰܢ܇ ܐܶܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܩܰܕܡܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܪܺܫܺܝܬܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܶܗ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܗܽܘܢ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܪܺܫܺܝܬܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܐ܇ ܟܰܕ ܠܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܥܰܠ ܓܰܒܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܺܫܺܝܬܰܢ܇ ܐܶܠܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܳܦ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܪܺܫܺܝܬܰܢ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܥܳܪܩܺܝܢ ܚ̱ܢܳܢ ܡܶܢ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܰܐܦܽܘܠܺܝܢܰܪܺܝܳܣ܆ ܢܳܦܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܒܪܽܘܫܥܶܗ ܕܦܘܠܶܐ ܫܡܫܛܳܝܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܬ ܥܠܰܝ ܕܛܶܠܡܶܬ ܢܣܺܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ܆ ܐܶܚܰܘܝܟ ܕܡܳܢ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܺܝܠܝ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܬܢܣܶܒ ܟܝܳܢܰܢ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܣܳܒܰܪܢܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܢܰܣܒܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ ܒܪܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܢܚܶܬ ܡܳܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܟܶܢ ܢܣܰܒ ܡܶܢܳܗ ܦܰܓܪܳܐ. ܠܳܐ ܠܰܡ. ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܫܪܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܫܩܰܠܘ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܠܳܬܰܝܗܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܐܶܬܛܠܡܬ ܠܳܗ ܢܣܺܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܒܪܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܒܪܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬܢܣܶܒ ܟܝܳܢܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܚܝܘܬ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܚܳܙܶܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܕܡܶܢܳܟ ܪܫܺܝܥܳܐܺܝܬ ܘܡܶܢ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ. ܡܶܬܛܰܠܡܳܐ ܢܣܺܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܳܗ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܰܫܪܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܐܳܦ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܥܳܪܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܕܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܒܨܺܝܪ ܡܰܕܥܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܦܽܘܠܺܝܢܰܪܺܝܳܣ ܛܠܰܡܬܳܗ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠܳܗ ܢܣܺܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܒܶܠܥܳܕ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܠܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ܆ ܩܳܠܳܐ ܗ̱ܝ ܣܦܺܝܩܳܐ ܕܠܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܚܳܟܡܺܝܢ܀

ܐܶܚܰܘܝܟ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܆ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܶܬܓܠܶܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ. ܘܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܕܰܕܢܰܦܫܟܽܘܢ ܗ̱ܝ ܘܠܰܘ ܕܰܟܬܳܒܳܐ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܩܪܺܝ ܪܺܫܺܝܬܰܢ. ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܕܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܶܐ ܐܶܬܩܪܺܝ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ܇ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܫܺܝܬܳܐ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ. ܐܰܘ ܒܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ܇ ܕܪܺܫܺܝܬܳܐ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܟܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܕܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܐܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܺܫܰܢ ܒܪܽܘܟܳܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܪܺܫܳܐ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܪܰܟܰܒ ܘܡܶܬܩܛܰܪ ܒܟܽܠ ܫܪ̈ܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܺܫܺܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܩܳܪܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܪܺܫܺܝܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܘܰܒܘܳܠܺܝܬܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܡܰܣܰܩܬܳܐ. ܘܪܽܘܟܳܒܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܰܢ. ܘܟܽܘܢܳܫܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܝ̈ܢ. ܒܚܰܕ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܓܰܘܳܐ ܗ̱ܝ ܕܟܽܠܰܢ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܗܶܝܢ ܐܶܫܬܘܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܆ ܡܶܬܩܪܶܐ ܠܰܢ ܪܺܫܺܝܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܪܺܫܺܝܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܕܦܘܟ ܐܶܬܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܪܺܫܺܝܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܕܠܳܐ ܢܩܦܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܪܶܕܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܗܳܘܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܟܰܕ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܚܢܰܢ. ܗܘܝܢܰܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬ ܐܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܕܰܚܪܺܢܳܐ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘ ܒܰܟܝܢܶܗ ܒܰܪ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܗܘܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܰܠܕܰܘܺܝܕ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫܡܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܗܽܘ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܠܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܠܰܢ ܗܳܪܟܳܐ ܪܺܫܺܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ܆ ܘܩܳܪܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܰܕܠܳܐ ܕܽܘܟܝܳܬܗܽܘܢ܆ ܒܰܕ ܠܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܛܶܟܣܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܟܰܣܰܝ ܦܽܘܪܫܳܢܟܽܘܢ. ܒܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܟܽܘܢ. ܘܠܰܝܬ ܕܡܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܣܕܩ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܝܺܕܰܥܬܶܗ܆ ܘܢܳܦܶܩ ܚܳܙܶܐ ܢܦܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܕܢܺܝܚ ܠܒܰܪ ܝܽܘܒܳܠܳܐ ܘܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܪܺܫܺܝܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܗܳܕܶܐ ܕܽܘܟܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ ܕܰܚܫܰܒܢܰܢ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܒܗܽܘܢ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܰܢܩܶܦܢܰܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܪܺܫܺܝܬܰܢ. ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܩܶܦ ܠܰܚܪܺܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܓܰܕܦܳܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ. ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܺܫ ܪܽܘܟܳܒܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܰܟܒܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܘܠܰܘ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܪܺܫܳܐ ܓܶܝܪ ܕܪܽܘܟܳܒܰܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐ. ܐܳܕܳܡ ܗ̱ܘ܆ ܪܺܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܪܽܘܟܳܒܰܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܡܶܠܬܰܐ ܗ̱ܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܠܳܚܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܪܺܫܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܦܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܟܶܢ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܪܺܫܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܥܒܕܰܢ܆ ܐܳܦ ܒܳܗ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܩܰܘܝܰܬ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ܀

ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܘ ܗܳܟܺܝܠ ܛܥܡܬܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܰܢ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܶܗ ܠܪܳܐܙܰܢ܆ ܘܰܒܕܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܬܙܺܝܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ. ܠܦܽܘܩܳܩܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܠܡܰܡܠܠܳܐ ܫܳܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܟ ܐܶܬܟܬܶܒ. ܡܰܣܠܶܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܪܽܘܫܥܳܐ ܘܫܰܢܝܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܢܰܣܠܶܝܘܗ̱ܝ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܡܠܠܳܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܣܰܟܠܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܐܓܪܬ ܠܳܟ ܒܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ܆ ܢܓܰܪ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܡܳܟ ܠܰܫܪܳܝܗܽܘܢ܀

ܡܳܐ ܠܰܡ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒܰܗܘܳܝܶܗ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܘܠܛܝܢܘܣ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ. ܝܺܕܰܥܬܳܝܗ̱ܝ ܐܳܦ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܘܠܛܝܢܘܣ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܡܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܟܽܠܶܗ ܕܘܠܛܝܢܘܣ. ܠܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܠܺܝ ܗܳܫܳܐ ܕܶܐܚܰܘܝܟ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܚܕܳܐ ܕܒܳܗ ܥܰܡܶܗ ܦܰܚܶܡܬܳܢܝ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܝܳܕܥܰܬ. ܘܠܛܝܢܘܣ ܓܶܝܪ ܥܰܡ ܒܰܪܕܰܝܨܢ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܥܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܕܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܚܙܳܬܳܐ ܘܰܕܓܶܫܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܫܳܠܶܡ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܚܰܪܡܺܝܢ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܟܬܒܬ ܠܰܡ ܕܒܶܣܟܺܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ. ܐܳܘ ܕܠܳܐ ܗܰܘܢܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܛܳܠܶܡ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܆ ܕܰܢܣܰܒ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܳܐ ܟܬܒܬ ܠܰܘ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘܣܶܦܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܰܣܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܥܰܡܳܟ ܐܳܦ ܡܶܠܬܳܟ. ܩܰܒܶܠܬ ܥܠܰܝܟ ܓܶܝܪ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܕܰܬܡܰܠܶܠ ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܘܳܐܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܕܰܠܘܳܬ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܛܠܽܘܡܝܳܐ ܡܙܺܝ̈ܓܳܢ. ܡܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܡܰܡܪܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ܆ ܕܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܩܳܪܶܐ ܒܰܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܢܶܥܫܽܘܩ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡ̈ܶܠܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܐܶܬܡܰܗ ܒܳܟ ܒܗܳܕܶܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܛܥܡܬ ܒܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܶܛܠܽܘܡ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܫܚܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܠܺܝ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܦܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ. ܗܶܢܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܢܳܦ̈ܩܳܢ ܪܽܘܚܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܠܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܒܽܘܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܕܣܶܢܐܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܩܳܪܶܐ ܠܗܶܝܢ܀

 

 

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡ̈ܫܳܐ܀