ܡܺܐܡܪܐ ܕܬܶܫܥܐ

ܡܺܐܡܪܐ ܕܬܶܫܥܐ

 

1 ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܛܶܟܣܐ ܡܶܫܬܰܐܠܺܝܢ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܓܠܺܝܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܰܐܠܳܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܗܳܢܰܘ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܙܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܬܰܐܰܠ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܰܐܓܽܘܢܐ ܕܰܒܥܳܬܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܘܳܠܺܝܬܐ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ: ܟܺܐܢܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܙܰܘܥܐ ܗ̣ܝ ܬܪܺܝܨܐ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ: ܟܽܠ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܒܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ: ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܥܰܩܪ̈ܳܢ ܡܶܢܶܗ ܐܳܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܳܠ̈ܝܳܬܐ. ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܳܝܬܐ: ܡܐ ܕܩܳܝܡܐ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܗ̇܆ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܗ̣ܝ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܡܐ ܕܰܚܠܺܝܡܐ ܢܰܦܫܐ܆ ܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇ ܘܫܽܘ̈ܐܳܠܶܝܗ̇ ܘܰܒܥܳܬܳܗ̇܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܚܽܘܠܡܳܢܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ܀

 

2 ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܳܐܦ ܨܶܝܕ ܦܰܓܪܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ܆ ܕܶܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܺܐܒܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܟܰܕ ܡܽܘܙܳܓܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܕܦܰܓܪܐ ܢܛܺܝܪ ܗ̣ܘ ܒܡܰܬܩܳܠܶܗ ܬܪܺܝܨܐ܆ ܐܳܦ ܠܟܺܐܒܐ ܐܺܝܬ ܣܰܒܪܐ ܕܙܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܶܠ ܚܽܘܠܡܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܗܽܘ ܠܐ ܡܶܬܚܠܶܡ܆ ܐܶܠܐ ܠܫܰܪܟܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܕܰܘܶܕ ܡܶܢ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܒܚܰܫܶܗ ܡܰܚܶܫ ܠܗܽܘܢ܀

 

3 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܫܰܘܝܽܘܬ ܡܽܘܙܳܓܐ ܬܶܬܚܰܒܰܠ܆ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ܇ ܡܶܬܚܰܒܠܐ ܘܒܳܨܪܐ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܘܠܐ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܝܠܐ ܡܶܨܥܳܝܐ ܘܰܡܛܰܟܣܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܫܰܘܝܽܘܬ ܡܽܘܙܳܓܐ܇ ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܠܐ ܥܰܝܢܐ܆ ܘܠܐ ܐܶܕܢܐ܆ ܘܠܐ ܐܺܝܕܐ܆ ܘܠܐ ܪ̈ܶܓܠܶܐ܆ ܐܳܦܠܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܓܡܽܘܪ ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܒܶܗ܀

 

4 ܒܳܗ̇ ܗܳܟܺܝܠ ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ ܡܽܘܙܳܓܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܘܰܟܝܳܢܳܝܐ ܕܢܰܦܫܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܙܰܘܥܳܗ̇ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܬܶܬܚܰܒܰܠ܆ ܠܐ ܡܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܡܶܕܶܡ ܒܛܶܟܣܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܶܬܟܰܪܗܺܝܢ ܘܡܶܬܡܰܚܠܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܝܗ̇ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܙܺܝܥܐ ܒܛܶܟܣܐ ܠܐ ܠܡܶܠܬܐ܆ ܘܠܐ ܠܫܶܡܥܐ܆ ܘܠܐ ܠܰܚܙܳܝܐ: ܘܠܐ ܠܦܽܘܪܫܳܢܐ܆ ܘܠܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܐ: ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܐܰܚܺܝܕܐ ܡܰܬܩ̈ܳܠܶܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܘܳܠܝ̈ܳܬܐ ܘܗܺܝ ܡܟܺܝܠܐ ܘܡܳܫܚܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܐܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܐ܆ ܘܶܐܢ ܠܘܳܬ ܫܰܪܟܐ ܕܰܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܠܘܳܬ ܢܛܽܘܪܬܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܐܠܗܐ܀

 

5 ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܗܳܕܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܒܺܝܕܐ ܗ̣ܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܠܰܝܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܘܒܳܥܶܝܢ ܒܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܡܫܽܘܚܬܐ܆ ܠܐ ܠܫܽܘܐܳܠܐ: ܐܳܦܠܐ ܠܚܽܘܫܳܒܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܬܶܗܘܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܐܰܝܟܐ ܕܰܐܒܺܝܕܐ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܙܰܘܥܐ ܕܠܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܘܚܽܘܫܳܒܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܐ: ܡܫܰܐܶܠ ܐܳܦ ܗܳܢܐ ܚܰܒܺܝܒܰܢ܀

 

6 ܕܦܰܫܶܩ ܠܺܝ ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܠܰܡ܇ ܐܶܡܰܪܬ܆ ܠܐ܆ ܘܠܐ ܒܫܽܘܚܠܳܦܐ܆ ܘܠܐ ܒܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ: ܘܠܐ ܒܦܰܢܛܰܣܺܝܐ܀

 

7 ܘܡܐ ܠܰܡ ܨܳܒܶܝܬ ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܐ ܚܳܟܡܰܬ܇ ܘܡܳܢ ܡܰܠܦܰܬ: ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬܝ: ܠܐ ܪܓܺܝܫ ܐܰܢܬ. ܗܳܕܶܐ ܓܺܝܪ ܠܘܳܬܳܟ ܡܶܬܗܰܦܟܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ: ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ: ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ: ܗܐ ܡܕܰܓܶܠ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ ܕܳܐܦܠܐ ܗܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܥܝܳܕܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܕܡܽܘܬܳܟ ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢ ܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܓܠܺܝܙܺܝܢ ܐܰܢܬܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܰܐܢܬܽܘܢ ܐܶܠܐ ܐܰܕܪܶܟܬܽܘܢ܆ ܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ܀

 

8 ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܕܠܐ ܒܨܳܬܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܚܳܟܶܡ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܐܰܘ ܠܐ ܪܓܺܝܫ ܒܡܶܕܶܡ ܕܡܰܠܶܦ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܰܬ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܚܳܒܶܫ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܚܶܝܬ ܒܨܳܬܐ: ܘܨܳܒܶܐ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܘܢܶܕܰܥ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܘܟܶܢ ܢܗܰܝܡܶܢ ܒܗܶܝܢ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܠܐ ܪܓܺܝܫ ܒܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܘܳܠܺܝܬܐ ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܗܘܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܪܳܙܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ܀

 

9 ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܗܘܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܳܦܠܐ ܒܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܘܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܠܐ ܐܶܬܥܒܶܕ: ܐܳܦܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܠܰܘ ܡܶܣܬܒܳܪܽܘ ܐܶܣܬܒܰܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܚܫܰܚܬܐ ܒܕܺܝܰܬܺܝܩܺܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܫܰܡܫܰܬ. ܘܠܰܘ ܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܚܙܳܬܐ ܗܳܝ ܕܰܓܳܠܬܐ ܕܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܘܟܰܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܕܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ ܗܘܳܐ ܡܰܘܕܶܢܐ: ܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܦܰܫܶܩ܀

 

10 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܦܳܣ ܐܢܐ ܕܶܐܦܰܫܶܩ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ܆ ܠܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܐܰܘ ܕܰܟܡܐ܆ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܦܳܣ ܐܢܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܪܐ ܡܶܢ ܐܰܒܐ܆ ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܒܰܐܒܐ ܘܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܕܽܘܟ܆ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܰܕܪܶܟ ܐܢܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܚܳܙܶܐ ܘܫܳܡܰܥ ܕܠܐ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܠܐ ܚܳܙܶܐ ܘܠܐ ܫܳܡܰܥ܀

 

11 ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܺܝ ܕܰܐܘܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܒܪܳܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܠܐ ܒܪܳܐ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܕܠܐ ܡܰܕܪܶܟ ܐܢܐ ܚܰܝܠܐ ܕܰܡܦܰܪܢܣܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܘܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܒܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܡܳܕܶܝܢ ܠܐ ܡܕܰܒܰܪ ܘܰܡܦܰܪܢܶܣ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܢ ܥܰܦܪܐ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܡܶܬܓܰܒܠܺܝܢ ܥܽܘ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܕܰܟܝܳܢܐ: ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܘܗܳܘ̈ܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ܀

 

12 ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܗܳܘܶܐ ܠܰܚܡܐ ܦܰܓܪܐ ܘܚܰܡܪܐ ܕܡܐ܆ ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܰܘ ܕܠܐ ܡܦܳܣܢܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܳܘܝܐ ܩܝܳܡܬܐ ܕܟܽܠ ܘܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܒܚܽܘܕܳܬܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܺܝܕܺܝܢ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܘܝܐ ܩܝܳܡܬܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܫܽܘܒܚܐ ܘܰܡܕܺܝܢܬܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܡܳܕܶܝܢ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܀

 

13 ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥܢܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܙܺܝܓܐ ܢܰܦܫܐ ܒܦܰܓܪܐ: ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܶܬܢܰܦܚܐ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܫܰܢܝܐ܆ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܳܕܶܝܢ ܒܦܰܓܪܐ ܘܣܳܥܪܐ ܒܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܐܰܘ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥܢܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܘܰܐܝܟܐ ܫܳܪܐ ܚܰܝܠܐ܆ ܘܰܐܝܟܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܰܦܢܐ: ܘܰܐܝܟܰܢ ܫܳܪܶܐ ܒܰܢ ܣܰܒܥܐ܆ ܘܰܐܝܟܐ ܗ̣ܝ ܫܶܢܬܐ ܒܥܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܘܥܺܝܪܽܘܬܐ ܒܥܶܕܳܢ ܫܶܢܬܐ܆ ܘܰܐܝܟܐ ܗ̣ܝ ܝܺܕܰܥܬܐ ܒܛܽܘܥܝܰܝ: ܐܰܘ ܛܽܘܥܝܰܝ ܒܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܗ̣ܘ ܚܰܝܠܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ: ܘܰܐܝܟܰܢ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܡܫܰܠܛܐ: ܘܰܐܝܟܰܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܐܰܬܪܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܕܢܫܢܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܀

 

14 ܘܰܐܝܟܐ ܛܳܫܶܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܡܰܠܶܝܢ ܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ܆ ܘܰܐܝܟܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܶܝܬ ܐܰܣܳܢܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܗ̇܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܰܘܠܕܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܟܢܺܝܫ ܒܳܗ̇܆ ܘܕܶܐܢ ܟܢܺܝܫ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܳܗ̇: ܐܰܝܟܐ ܠܐ ܪܓܺܝܫ ܒܳܗ̇ ܗܰܘ ܕܰܡܡܰܠܶܠ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܐܳܬܝܐ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܝܕܐ ܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܘܡܶܬܝܰܠܕܐ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

 

15 ܘܰܐܝܟܰܢ܆ ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܪܰܟܰܒܬܐ ܗ̣ܝ܆ ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܰܡܢ̈ܰܘܳܬܐ܆ ܕܚܽܘܒܐ ܘܰܕܚܶܡܬܐ܆ ܕܰܫܠܳܡܐ ܘܰܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ: ܕܰܠܒܺܝܒܽܘܬܐ ܘܰܕܕܶܚܠܬܐ܆ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ ܘܰܕܥܰܘܳܠܽܘܬܐ܆ ܕܢܰܟܦܽܘܬܐ ܘܰܕܪܰܦܝܽܘܬܐ: ܕܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ ܘܰܕܚܺܝܨܽܘܬܐ܆ ܕܪܳܡܽܘܬܐ ܘܰܕܢܺܝܚܽܘܬܐ܆ ܕܣܶܢܰܐܬ ܫܽܘܒܚܐ ܘܰܕܪܶܚܡܰܬ ܫܽܘܒܚܐ܆ ܕܪܶܚܡܰܬ ܐܰܠܗܐ܆ ܘܰܕܪܶܚܡܰܬ ܥܳܠܡܐ܀

 

16 ܐܰܝܟܢ ܒܓܰܘ ܚܰܕ ܐܰܬܪܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܝܺܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܘܠܐ ܡܥܰܘܟܺܝܢ ܘܰܡܒܰܛܠܺܝܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܡܶܙܕܟܶܐ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܙܕܟܶܐ ܠܰܐܝܟܐ ܫܳܪܶܟ. ܗܰܘ ܕܙܳܟܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܬܩܰܝܡܐ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܝܒܶܗ ܠܰܚܪܺܢܐ܀

 

17 ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܗܐ ܘܰܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܳܐܦ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ܆ ܐܶܢ ܒܢܰܦܫܐ ܘܶܐܢ ܒܦܰܓܪܐ܆ ܗܘ̈ܰܝ ܘܗܳܘ̈ܝܳܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ܆ ܢܦܰܫܶܩ ܠܰܝܬ ܠܰܢ. ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܓ̈ܠܳܢ ܡܶܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢ ܠܺܝܕܰܥܬܰܢ. ܐܰܝܟܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܫܒܰܩܬ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܬܫܰܐܠܰܢܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܫܰܐܶܠܬܳܢܝ܀

 

18 ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥ ܠܳܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܫܬܶܩܬ ܡܶܢܗܶܝܢ܆ ܘܶܐܬܰܝܬ ܕܬܶܒܥܶܐ ܥܰܡܝ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܦܳܣ ܐܰܢܬ ܒܗܳܠܶܝܢ: ܟܬܽܘܒ ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦܠܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܰܕܪܶܟ ܐܰܢܬ܆ ܣܺܝܡ ܘܳܐܦ ܟܶܢ ܠܗܳܕܶܐ ܩܢ ܐܰܟܘܳܬܗܶܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܥܢܶܝܟ ܒܳܗ̇ ܥܝܳܕܐ ܕܡܰܡܠܠܐ ܐܰܡܺܝܢܐ: ܐܰܣܒܰܪܬ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܡܶܬܦܰܫܩܐ: ܡܶܢ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ ܓܕܰܫܬܳܟ ܗܳܕܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܨܒܽܘܬܐ ܢܳܦܠܐ ܬܚܶܝܬ ܦܽܘܫܳܩܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܬܚܽܘܪ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܝ ܥܰܝܢܐ ܕܰܥܝܳܕܐ: ܐܰܘ ܬܶܬܠܗ̇ ܠܗܰܘ ܙܰܘܥܐ ܕܚܽܘܫܳܒܐ ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܗܳܫܐ ܪܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܡܶܬܦܰܫܩܐ: ܐܶܠܐ ܚܽܘܪ ܒܳܗ̇ ܒܚܽܘܫܳܒܐ ܚܪܺܢܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܡܶܚܕܐ ܡܶܬܓܰܠܝܐ ܠܳܟ ܥܰܣܩܽܘܬܳܗ̇: ܘܰܕܪܳܙܐ ܗ̣ܝ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ: ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢܳܗ̇ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܢ܀

 

19 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܥܰܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܐܳܦ ܕܰܠܬܰܚܬ: ܐܳܦ ܥܕܰܡܐ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ ܘܫܺܝ̈ܛܳܬܐ܇ ܥܳܒܪܐ ܠܰܢ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܗܶܝܢ܆ ܢܣܺܝܡ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܒܫܶܬܩܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ. ܢܰܘܕܶܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܐ܀

 

20 ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ܆ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܰܢ ܗܽܘ܆ ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܕܡܳܢܐ ܗܘܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܐ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ. ܠܰܒܥܳܬܐ ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠܐ ܐܳܬܝܐ. ܡܶܫܬܰܐܠܐ ܕܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢܳܟ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܣܰܟܠܐ ܕܠܐ ܐܶܣܬܟܰܠܰܬ ܕܥܰܠ ܡܳܢܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢܬ. ܗܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܡܳܕܶܝܢ ܕܚܳܟܶܡ ܐܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐܢܐ ܘܰܪܓܺܝܫ ܐܢܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܡܰܠܶܦ ܐܢܐ. ܒܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܕܝܳܕܰܥܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܒܶܗ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢܐ: ܒܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܝ ܝܳܕܽܘܥܐ ܘܚܰܟܺܝܡܐ. ܫܽܘܒܗܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܰܢ܀

 

21 ܩܳܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܠܡܶܠܰܬܝ ܚܶܟܡܬܐ ܦܰܟܺܝܗܬܐ܆ ܥܰܠ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܚܰܫ܆ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ܆ ܘܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ܀

 

22 ܐܶܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܚܰܫ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ܆ ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܐ܆ ܘܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ: ܘܶܐܢ ܐܰܠܳܗܐ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ: ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܬܒܪܺܝ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܠܐ ܒܳܗܶܬ ܐܰܢܬ ܕܰܡܦܰܚܡܰܬ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܒܰܗܘܳܝܐ ܘܰܒܚܰܫܐ ܘܰܒܡܰܘܬܐ: ܥܰܡ ܚܰܝܽܘܬܐ ܘܰܒܥܺܝܪܐ ܘܪܰܚܫܐ ܕܰܐܪܥܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ܆ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܗܳܘܶܝܢ ܘܚܳܫܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ: ܘܡܳܝܬܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܚܫܰܒܬܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܘܠܐ ܐܶܬܢܰܟܰܦܬ܀

 

23 ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܰܢ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ ܗ̣ܘ ܕܫܳܥܬܐ ܕܣܳܬܰܪ ܘܒܳܢܶܐ: ܘܰܒܗܳܕܐ ܚܰܘܺܝ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܰܫܠܳܡܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܙܩܺܝܦܐ܆ ܠܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܫܳܛܝܽܘܬܐ ܗ̣ܝ: ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܰܝܺܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܚܰܝܠܐ ܗ̣ܝ ܕܰܐܠܗܐ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܥܝܳܕܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ: ܐܳܘ ܛܳܥܝܐ: ܕܠܐ ܢܶܬܣܺܝܡ ܒܰܬܚܽܘܡܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܣܳܬܰܪ ܘܒܳܢܶܐ: ܐܰܘ ܐܳܡܰܪ ܘܫܳܪܶܐ܇ ܡܠܽܘܐܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ: ܕܬܶܬܢܰܨܰܚ ܒܗܽܘܢ܀

 

24 ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܥܳܠܡܐ: ܘܶܐܬܐ ܠܥܳܠܡܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܫܰܕܰܪ ܐܰܒܐ ܘܶܐܫܬܰܕܰܪ ܒܪܐ: ܟܰܕ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܫܰܕܪܳܢܐ ܘܡܶܫܬܰܕܪܳܢܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܒܰܚܕܐ ܕܽܘܟܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ܇ ܘܟܽܠܶܗ ܦܳܫ ܒܰܐܒܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܘܩܰܘܺܝ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܘܶܐܬܐ ܠܰܐܪܥܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܪܥܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܒܗܰܘ ܛܶܟܣܐ ܕܰܐܢܬ ܫܰܐܶܠܬ܆ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܘܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ܆ ܘܡܶܣܬܰܬܪ̈ܳܢ ܘܡܶܬܒܰܢ̈ܝܳܢ܀

 

25 ܐܶܬܦܢܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܠܘܳܬܗܶܝܢ ܘܰܚܙܺܝ ܕܡܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܡܶܢܳܟ܆ ܐܶܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܥܝܳܕܐ: ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܕܳܒܰܪ ܠܳܟ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܒܓܰܠܝܽܘܬܗܶܝܢ ܕܢܰܦܫܗܶܝܢ ܫܳܪ̈ܝܳܢ܆ ܩܰܒܶܠ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܚܰܫ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܘܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ܆ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܫܳܠܡܳܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܒܛܶܟܣܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ: ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܬܰܘܕܝܳܢ. ܕܰܐܟܙܢܐ ܕܶܐܬܐ ܠܥܳܠܡܐ: ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܥܳܠܡܐ܆ ܘܶܐܫܬܠܰܚ ܡܶܢ ܐܰܒܐ: ܟܰܕ ܠܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ: ܗܳܟܰܢܐ ܗܘܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܚܰܫ ܟܰܕ ܩܰܘܺܝ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ: ܘܡܺܝܬ ܟܰܕ ܟܰܬܰܪ ܒܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܀

 

26 ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ: ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܘܳܐ ܚܳܫܽܘܫܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܘܶܐܢ ܡܺܝܬ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ܀ ܪܳܓܫܰܬ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܠܬܳܟ ܒܰܥܝܳܕܐ ܕܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܗ̣ܝ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ ܙܰܦܠܳܢ ܪܳܐܙܐ܆ ܡܫܰܐܠܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܨܒܽܘ܆ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܪ̈ܳܐܙܺܝܢ ܕܰܐܠܗܐ ܢܫܰܐܠܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ: ܥܝܳܕܐ ܗ̣ܘ ܕܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܒܩܳܠܐ ܗܳܢܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܫܚܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܰܨܽܘܬܐ ܗ̣ܝ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܠܗܐ: ܘܰܬܒܰܥܬܐ ܕܡܰܪܳܚܽܘܬܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ܀

 

27 ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܺܝܢ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܒܰܡܨܰܥܬܐ: ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܘܰܕܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܘܟܰܕ ܡܫܰܪܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܺܝܢ܆ ܐܳܡܰܪ܆ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܕܰܒܙܰܪܥܳܟ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܽܘܫܶܐ ܐܳܡܰܪ ܕܰܢܒܺܝܐ ܢܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܐ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܝ ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܠܕܰܘܺܝܕ: ܕܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܟܰܪܣܳܟ ܐܰܘܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܟ. ܘܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܐ܆ ܕܢܶܦܽܘܩ ܚܽܘܛܪܐ ܡܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ܀

 

28 ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܐܰܝܬܺܝ ܗܳܢܐ ܦܰܟܺܝܗܐ ܕܰܢܩܺܝܡ ܗܳܝ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܺܝܢ. ܢܚܰܘܶܝܘܗܝ ܕܶܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܕܰܐܝܬܺܝ܇ ܕܛܳܥܝܐ ܗ̣ܘ ܕܡܶܕܶܡ ܠܐ ܝܳܕܰܥ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܕܰܒܙܰܪܥܳܟ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܦܰܫܩܳܗ̇ ܫܠܺܝܚܐ ܠܡܶܠܬܐ ܘܚܰܘܺܝ ܕܰܠܡܰܢܽܘ ܩܳܪܶܐ ܙܰܪܥܐ: ܠܰܘ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢܬ ܒܫܳܢܝܽܘܬܳܟ ܐܰܣܒܰܪܬ: ܐܶܠܐ ܠܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܐܳܦ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ. ܠܐ ܠܰܡ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ܇ ܠܙܰܪ̈ܥܰܝܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܙܰܪܥܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܕ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ܀

 

29 ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܗ̣ܘ ܡܫܺܝܚܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܪ̈ܥܰܘܗܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܫܘܐ ܗ̣ܘ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܘܝܰܬܺܝܪܬܐ ܗ̣ܝ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܗܳܝ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܠܙܰܪܥܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܕ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ. ܕܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܫܡܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܠܰܘ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܗ̣ܘ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ܆ ܚܰܘܝܰܬ ܡܶܠܬܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ܀

 

30 ܘܬܽܘܒ ܚܳܫܶܒ ܠܶܗ ܥܰܡ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܡܰܝܬܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܠܐ ܐܺܝܕܰܥ ܛܳܥܝܐ ܕܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܡܫܺܝܚܐ: ܐܰܝܟ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ܆ ܡܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܰܐܝܬܺܝ ܥܰܡ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܫܘܝܐ ܠܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܕܰܐܟܘܳܬܝ ܡܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܢܒܺܝܐ. ܐܰܪܰܐ ܘܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܬܚܽܘܪ ܒܙܰܒܢܐ ܘܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܘܕܰܡܚܰܦܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܘܗܳܟܰܢܐ ܬܶܣܬܰܟܠܺܝܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ܀

 

31 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܥܳܠܡܐ: ܡܰܠܶܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ ܡܚܰܦܝܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܙܰܒܢܐ: ܕܠܐ ܢܶܬܕܰܘܕܽܘܢ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܺܐܡܪܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܫܪܳܪܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܗܽܘ ܫܪܳܪܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܬܓܠܺܝ܆ ܒܦ̈ܶܠܳܐܬܐ ܘܰܡܚܰܦܝܳܐܺܝܬ ܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܒܨܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܡܰܟܺܝܟܳܢ ܘܰܡܬܰܚܬܝܳܢ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܕܰܢܒܺܝܐ ܢܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܐ ܐܰܟܘܳܬܝ܀

 

32 ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢܐ ܠܐ ܬܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܒܡܶܕܶܡ ܪܰܒ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܡܽܘܫܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܟܬܰܒ܆ ܕܡܽܘܫܶܐ: ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܐ܆ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ ܒܒܰܝܬܐ ܟܽܠܶܗ ܠܫܽܘܪܳܪܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܡܶܬܡܰܠܳܠܽܘ ܒܺܐܝܕܶܗ: ܡܫܺܝܚܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܪܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ. ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ܆ ܡܕܰܓܶܠ ܠܶܗ: ܐܶܢ ܒܗܰܘ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܣܬܰܟܰܠ܀

 

33 ܐܶܢ ܩܳܝܡܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ: ܕܰܐܟܘܳܬܝ ܗ̣ܘ܆ ܡܶܬܕܰܓܠܐ ܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܐ ܗ̣ܘ܆ ܘܗܽܘ ܒܪܐ ܗ̣ܘ ܕܡܳܪܳܐܺܝܬ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܐ܆ ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܒܪܐ ܗ̣ܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܗ̣ܝ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܆ ܠܦܽܘܬ ܙܰܒܢܐ ܘܡܶܛܽܠ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܚܰܦܝܳܗ̇ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܘܰܩܪܳܝܗܝ܆ ܚܠܳܦ ܐܠܗܐ ܘܰܒܪܐ܆ ܢܒܺܝܐ: ܕܠܐ ܢܶܬܶܠ ܥܶܠܬܐ ܕܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܠܥܰܡܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܒܛܳܥܝܽܘܬܐ܀

 

34 ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܕܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܟܰܪܣܳܟ ܐܰܘܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܟ܆ ܡܦܰܫܶܩ ܠܳܗ̇ ܐܳܦ ܠܗܳܕܶܐ ܛܽܘܒܳܢܐ ܦܶܛܪܽܘܣ܆ ܘܡܰܠܰܐܟܐ ܬܽܘܒ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܩܰܒܠܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܣܰܒܪܳܗ̇ ܕܬܺܐܠܕܺܝܢ ܠܰܡ ܒܪܐ܆ ܘܬܶܩܪܶܝܢ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ: ܗܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ ܘܰܒܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܐ ܢܶܬܩܪܶܐ܆ ܘܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܫܰܐܠܰܬ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܳܘܝܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܬܺܐܬܶܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܐ ܢܰܓܶܢ ܥܠܰܝܟܝ܀

 

35 ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܟܰܪܣܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܠܬܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܘܰܫܪܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܘܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܬܰܝ: ܕܰܟܬܳܒܐ ܕܺܐܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܬܽܘܒ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܳܡܰܪ: ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ܀

 

36 ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܐܰܠܦܰܢ ܕܥܰܠ ܩܢܽܘܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܟܰܬܶܒ. ܘܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܒܪܐ܆ ܘܟܶܢ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ: ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܐܰܘܕܰܥ. ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܓܶܝܪ ܕܒܶܣܪܳܢܐ ܗ̣ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܠܐ ܠܳܚܡܐ ܕܬܶܬܶܐܡܰܪ ܥܒܰܘܗܝ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܢܐ ܘܺܐܝܠܺܝܕ ܚܕܐ ܙܒܰܢ: ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܕܶܝܢ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܦܰܘܠܳܘܣ܀

 

37 ܘܬܽܘܒ ܦܶܛܪܽܘܣ ܐܶܡܰܪ ܕܰܢܒܺܝܐ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܘܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܡܰܘܡܬܐ ܐܺܝܡܐ ܠܶܗ ܐܠܗܐ ܕܰܢܩܺܝܡ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܟܰܪܣܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܒܣܰܪ ܘܢܰܘܬܒܺܝܘܗܝ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܩܰܕܶܡ ܠܰܡ ܚܙܳܐ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܗܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܡܫܺܝܚܐ: ܐܶܡܰܪ܆ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܟܰܪܣܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܘܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܕܥܰܠ ܐܠܗܐ ܡܡܰܠܶܠ܆ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܕܰܢܩܺܝܡ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܒܰܕ̈ܩܳܢ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ ܪܽܘܚܳܢܐ ܗ̣ܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܀

 

38 ܐܶܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܠܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܟܰܪܣܳܟ ܐܰܘܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܟ: ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܰܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܶܐܬܝܰܒܰܠܘ ܡܶܢܶܗ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܰܢܬ ܠܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܩܰܠ ܗܳܝ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܘܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܝܺܬܶܒ ܘܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܰܒܶܠ. ܘܰܐܝܟܐ ܗ̣ܝ ܗܳܝ ܕܟܽܘܪܣܝܐ ܐܠܗܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܫܰܒܛܐ ܦܫܺܝܛܐ ܫܰܒܛܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܢܰܩܺܝ̈ܦܳܢ ܠܡܷ̈ܠܶܐ܆ ܘܗܳܟܰܢܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܚܰܝܠܗܶܝܢ ܕܡܷ̈ܠܶܐ܀

 

39 ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܚܽܘܛܪܐ ܡܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܘܢܶܦܪܰܥ ܢܰܘܪܒܐ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܶܗ܆ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢܬ ܚܳܪܬܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܽܘܟܳܠܳܗ̇. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܕܟܰܢܶܫܬ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܠܰܘ ܕܢܰܠܦܰܢ ܠܰܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܚܰܕ ܕܰܐܠܗܐ ܘܚܰܕ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܟܬܺܝܒܳܢ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܢܩܰܕܡܳܢ ܢܒܰܕܩܳܢ ܠܰܢ ܚܕ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܒܰܟܝܳܢܐ܆ ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ܀

 

40 ܘܶܐܢ ܢܶܬܩܪܶܐ ܒܪܐ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܶܐܢ ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܘܶܐܢ ܢܶܬܩܪܶܐ ܚܽܘܛܪܐ ܘܢܽܘܪܒܐ܆ ܘܶܐܢ ܢܶܫܬܰܡܰܗ ܡܶܠܬܐ ܘܰܐܠܗܐ܆ ܘܶܐܢ ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܶܐܢ ܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܟܽܘܪܣܝܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ܆ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܕ. ܡܶܬܟܰܢܶܐ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܡܰܠܰܠ ܒܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܛܽܠ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܘܺܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܰܢ ܡܡܰܠܶܠ܆ ܘܠܐ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܕܠܐ ܒܽܘܝܳܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܷ̈ܠܶܐ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ: ܘܶܐܠܐ ܚܠܳܦ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܺܝܢ܆ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܘܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܰܥܠܺܝܢܰܢ܀

 

41 ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܠܰܘ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܠܰܢ: ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ܆ ܠܰܘ ܕܰܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܘܰܚܪܺܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܒܰܕܩܺܝܢ ܠܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܝܰܠܕܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܐܶܫܰܥܝܐ ܚܽܘܛܪܐ ܡܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܩܪܳܝܗܝ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܚܽܘܛܪܐ ܕܥܽܘܫܢܐ ܢܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܕܡܰܢܽܘ ܚܽܘܛܪܐ܆ ܟܬܰܒ: ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܐ ܠܡܳܪܝ: ܬܶܒ ܠܳܟ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܝ. ܘܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܐܡܪܶܗ ܚܽܘܛܪܐ ܡܳܪܝܐ ܩܪܳܝܗܝ. ܘܬܽܘܒ ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܩܪܳܝܗܝ ܛܰܠܝܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܠܳܟ ܛܰܠܝܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ. ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܚܽܘܛܪܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܐ ܡܳܪܝܐ ܗ̣ܘ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܶܠܰܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܘܝܰܠܕܐ ܗ̣ܘ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܆ ܠܳܟ ܠܰܡ ܛܰܠܝܐ܆ ܐܶܢܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܝܺܠܶܕܬܳܟ܀

 

42 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܬܺܝܒܐ ܡܶܢ ܢܒܺܝܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܬܶܫܪܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܐ ܕܡܳܪܝܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܆ ܠܳܚܡܐ ܗܺܝ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܠܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܰܒܨܺܝܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܽܘܠܐ ܘܢܶܬܺܝܠܶܕ ܝܰܠܽܘܕܐ ܘܰܢܫܰܦܶܦ ܘܢܶܬܛܥܶܢ܆ ܥܰܡ ܟܰܦܢܐ ܘܨܶܗܝܐ ܘܫܶܢܬܐ ܘܠܶܐܘܬܐ ܘܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܠܳܚܡܐ ܠܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܚܳܐܰܪ ܐܢܳܫ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܥܣܶܩ ܒܰܚܕܐ ܡܶܢ ܒܨܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܠܳܗ̇ ܢܰܩܺܝ̈ܦܳܢ܀

 

43 ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ: ܐܰܝܟ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܚܙܺܝ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ: ܕܟܰܕ ܩܪܳܝܗܝ ܚܽܘܛܪܐ ܘܢܽܘܪܒܐ܆ ܐܶܫܰܥܝܐ: ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܕܰܝܳܢܐ ܐܰܡܪܶܗ܆ ܘܝܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܐܰܟܬܒܶܗ: ܬܶܬܢܺܝܚ ܠܰܡ ܘܬܶܫܪܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܪܽܘܚܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܘܰܕܣܽܘܟܳܠܐ: ܪܽܘܚܐ ܕܕܺܝܢܐ ܘܰܕܓܰܢܒܳܪܽܘܬܐ: ܪܽܘܚܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܘܰܕܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܐ: ܘܢܶܕܢܰܚ ܒܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܐ܆ ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܕܚܳܙܝܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܢܕܽܘܢ: ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܕܫܳܡܥܳܢ ܐܶܕ̈ܢܰܘܗܝ ܢܰܟܶܣ. ܢܕܽܘܢ ܒܩܽܘܫܬܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ܆ ܘܢܰܟܶܣ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܐ ܠܒܳܝ̈ܫܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ܆ ܢܶܡܚܶܐ ܠܰܐܪܥܐ ܒܫܰܒܛܐ ܕܦܽܘܡܶܗ܆ ܘܰܒܪܽܘܚܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܢܡܺܝܬ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܀

 

44 ܘܡܰܢܽܘ ܗܳܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܶܕ. ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܢܒܺܝܐ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ܆ ܕܒܰܟܐܳܬܝ ܡܰܘܒܶܫ ܐܢܐ ܝܰܡܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܡܶܢ ܟܐܳܬܳܟ ܢܺܐܒܕܽܘܢ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܐܚܺܝܕ ܪܰܦܫܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܰܡܕܰܟܶܐ ܐܶܕܪ̈ܰܘܗܝ ܘܚ̈ܶܛܶܐ ܟܳܢܶܫ ܠܰܐܘܨܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܝܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ: ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ: ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܚܳܙܝܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܢܕܽܘܢ: ܠܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ܀

 

45 ܚܰܝܐ ܗ̣ܝ ܠܰܡ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܟܽܠ ܣܳܥܪܐ ܘܥܳܠܐ ܥܕܰܡܐ ܠܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܰܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܕܡܶܠܬܐ ܕܡܰܠܠܶܬ ܥܰܡܶܗ܆ ܗܺܝ ܕܳܝܢܐ ܠܶܗ ܒܝܰܘܡܐ ܐܚܪܳܝܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܒܐ ܠܐܢܳܫ ܠܐ ܢܕܽܘܢ: ܐܶܠܐ ܟܽܠܶܗ ܕܺܝܢܐ ܝܰܗܒܶܗ ܠܰܒܪܐ܀

 

46 ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܦ̈ܶܠܳܐܬܐ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܶܐܬܡܰܠܰܠ ܡܶܣܟܺܝܢܳܐܺܝܬ ܠܦܽܘܬ ܚܙܳܬܐ ܕܶܐܬܚܰܘܺܝ ܒܳܗ̇ ܒܥܳܠܡܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܣܰܡܝܐ ܕܠܐ ܚܳܙܶܐ ܘܽܐܘܡܳܢܐ ܣܰܟܠܐ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ܆ ܡܕܰܒܶܩ ܐܰܢܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܐܰܢܬ ܚܕܐ ܠܘܳܬ ܚܕܐ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܚܰܝܠܗܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢܬ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܚܪܶܐ ܐܰܢܬ܀

 

47 ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ: ܕܶܐܢ ܠܰܡ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ ܕܰܫܩܰܠ ܦܰܓܪܐ܆ ܠܡܳܢܐ ܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ ܥܰܠ ܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢܬ.

ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܗܳܕܶܐ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ: ܐܶܠܐ ܒܕܽܘܟ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܘܗܝ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܠܶܡ ܐܢܐ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܥܰܡܰܢ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ: ܕܗܐ ܐܰܘܕܺܝܬ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢܐ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܒܥܳܬܐ ܕܶܝܢ ܡܶܟܺܝܠ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܗ̣ܝ: ܕܶܐܢܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܐ ܕܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܘܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܘܰܐܢܬ ܐܳܡܪܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ܀

 

48 ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܕܶܐ ܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܳܐܦܠܐ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܐ ܡܶܬܒܥܶܐ܆ ܕܺܝܕܺܝܥ ܘܰܓܠܶܐ ܓܽܘܕܳܦܳܗ̇ ܠܟܽܠܢܳܫ. ܠܡܳܢܐ ܠܰܡ ܚܰܫܐ ܥܰܠ ܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܡܰܥܶܠ ܐܰܢܬ: ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ. ܗܐ ܡܶܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܪܶܫ ܐܰܢܬ ܠܩܽܘܒܠܰܢ. ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܡܰܡܪܰܚ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܬܶܠ ܚܰܫܐ ܠܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܗܘܳܐ ܫܳܢܝܐ ܘܪܰܫܺܝܥܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ: ܒܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܘܺܐܝܬܝܐ ܘܠܐ ܡܪܰܟܒܐ ܘܠܐ ܡܓܰܫܡܐ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ܀

 

49 ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ: ܗܰܘ ܕܰܒܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܗ̣ܘ ܕܰܐܒܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܐܰܒܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܨܺܝܪ̈ܳܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܐ ܠܣܽܘܪܳܩܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܫܰܡܠܺܝ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܠܰܘ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܀

 

50 ܡܶܢ ܡܰܘܠܳܕܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܰܠܥܶܠ: ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܥܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܶܗ܆ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܶܝܢ ܘܰܠܟܐ: ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܢܳܫܳܝ̈ܳܬܐ܀ ܬܪ̈ܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܰܩܢܽܘܡܐ ܗܳܢܐ ܕܡܶܠܬܐ܆ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ: ܘܰܚܪܺܢܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬ ܐܳܦ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ: ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ: ܘܰܚܪܺܢܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܀

 

51 ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܗܳܪܟܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܬܰܡܳܢ ܚܰܕ ܗ̣ܘ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܓܶܝܪ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܒܪܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ: ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܕܠܐ ܦܓܰܪ ܐܳܦ ܕܠܐ ܓܫܽܘܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܰܕܠܐ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܘܰܕܠܐ ܪܽܘܟܳܒܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܗܰܘ ܕܛܳܠܶܡ ܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ܆ ܗܽܘ ܟܳܦܰܪ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܀

 

52 ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܘܶܐܬܒܰܝܰܢ ܟܡܐ ܣܟܶܠ ܐܰܢܬ: ܕܰܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܺܝ ܪܳܫܶܐ ܐܰܢܬ: ܒܶܗ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢܬ܆ ܘܠܐ ܪܓܺܝܫ ܐܰܢܬ: ܘܡܶܢܳܟ ܡܶܬܛܰܠܡܐ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܘܠܰܘ ܡܶܢܝ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܰܪܚܶܩ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܘܬܐ܆ ܗܽܘ ܡܢܰܟܪܶܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܗܽܘ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܳܦ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܕܳܐܡܪܰܬ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܝ ܚܪܺܢܐ ܘܠܐ ܕܰܐܠܗܐ܇ ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

 

53 ܐܶܠܐ ܡܦܳܣܢܐ ܕܳܐܦ ܠܐ ܗܳܕܶܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܦܰܓܪܐ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܠܐ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܘܠܐ ܡܓܰܫܡܽܘܬܐ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܰܠܡܳܢܐ ܡܳܕܶܝܢ܆ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܕܰܓܳܠܐ܆ ܠܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܺܝܳܘܢ ܡܰܚܪܶܡ ܐܰܢܬ܆ ܟܰܕ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܟܳܦܰܪ ܐܰܢܬ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܛܳܠܶܡ ܠܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܡܶܠܬܝ ܒܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܶܦܩܰܬ ܗܘܳܬ ܠܚܽܘܝܳܒܳܟ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܳܟ ܥܶܠܬܐ ܕܒܳܗ̇ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܬܶܕܪܽܘܫ ܥܰܡܝ܆ ܥܳܫܩܰܬ ܠܺܝ ܒܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܪܶܬ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܡܪܶܬ܀

 

54 ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܪܶܬ ܕܠܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ: ܐܶܠܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ: ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܦܠܺܝܓܺܝܢ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܟܶܬܒܶܬ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܐ: ܕܢܶܙܕܗܰܪ ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܫܥܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܝܶܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܐ: ܘܰܡܦܰܠܓܺܝܢ ܘܡܳܢܶܝܢ ܠܶܗ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܠܗܰܘ ܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ܆ ܘܰܡܦܰܪܫܺܝܢ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܒܗܰܘ ܚܰܕ ܐܠܗܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ: ܡܳܟ̈ܳܬܐ ܠܚܰܕ ܘܪ̈ܳܡܳܬܐ ܠܰܚܪܺܢܐ܀

 

55 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܟܬܶܒ ܡܶܢܝ ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܪܫܶܡ: ܐܰܝܟ ܩܳܢܽܘܢܐ ܬܪܺܝܨܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ܆ ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܐܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܟܰܕ ܗ̣ܘ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܐܰܘ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܶܢ̈ܝܳܢܺܝܢ ܠܐ ܡܦܰܪܫܺܝܢܰܢ ܠܶܗ܆ ܘܶܐܠܐ ܠܰܝܬ ܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ: ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܡܶܢ ܚܰܕ ܢܣܺܝܒܐ܆ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܡܶܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܫܩܺܝܠܐ܀

 

56 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܗ̣ܘ ܘܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܬܡܢܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܐܰܪܰܐ. ܣܰܟܠܐ: ܘܰܐܝܟܐ ܕܰܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܡܶܬܬܰܘܕܶܝܢ܆ ܠܰܝܬ ܡܶܢܝܳܢܐ: ܗܳܪܟܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܟܰܬܰܪ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ: ܡܶܢܝܳܢܐ ܡܰܥܠܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܢܒܰܛܠܽܘܢ ܡܶܢܝܳܢܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܬܰܒܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܗܳܝ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ܆ ܘܰܚܪܺܢܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܀

 

57 ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܘܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܳܢܽܘܢܐ ܗ̣ܘ ܬܪܺܝܨܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܠܰܘ ܬܳܐܡ̈ܶܐ ܝܳܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܡܳܢܐ ܡܓܰܕܦܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܚܕܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܚܰܘܝܐ ܡܶܠܬܐ܆ ܕܰܐܘ ܬܳܐܡ̈ܶܐ ܝܶܠܕܰܬ: ܐܰܘ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܘܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܰܠܗܳܢܐ ܢܰܩܺܝܦ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܐܰܘ ܥܳܡܰܪ ܒܶܗ: ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܠܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܡܶܬܬܰܘܕܝܐ ܝܳܠܕܰܬ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܡܶܛܽܠ ܕܝܶܠܕܰܬ ܥܽܘܠܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܥܳܡܪܐ ܒܶܗ ܪܽܘܚܐ܀

 

58 ܡܰܘܠܳܕܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܝܐ ܡܶܫܬܰܪܰܪ. ܐܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܘܶܐܢ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ. ܟܽܠ ܐܰܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܒܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܠܗܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܠܗܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܗܳܢܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܺܝܠܽܘܢܐ ܐܳܡܰܪ ܕܰܥܒܰܪ ܐܠܗܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܰܒܪܽܘܫܥܐ ܕܡܰܢܺܝ ܘܰܕܡܰܪܩܺܝܳܘܢ ܒܰܚܪܺܢܐ ܐܶܣܟܺܡܐ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܚܙܰܝܬ ܐܳܦܶܢ ܗܳܫܐ ܕܰܐܝܟ ܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܺܝܘܢ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܬ܆ ܘܕܳܪܫܰܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܘܠܐ ܪܓܺܝܫܰܬ܀

 

59 ܐܶܢ ܠܰܡ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܠܐ ܦܰܓܪܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܫܳܠܡܐ ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܐ ܢܣܰܒ.

ܘܶܐܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܫܚܺܝܡܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ: ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܐܠܗܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܩܳܝܡܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܢܣܰܒ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܬܰܪܪܐ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܡܐ ܕܰܐܘܕܺܝܢܰܢ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܕܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܕܺܝܠܶܗ ܕܗܳܢܐ ܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܘܠܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܰܟܬܰܒܬ ܠܰܡ ܕܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ: ܘܠܰܘ ܠܰܡ ܦܰܓܪܐ ܐܶܨܛܠܶܒ.

ܘܐܠܐ ܡܳܢܐ ܪܳܓܐ ܠܳܟ. ܕܺܐܡܰܪ ܕܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܘܦܰܓܪܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܐܶܢ ܐܠܗܐ ܓܶܝܪ ܠܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܘܶܐܢ ܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܠܐ ܐܶܨܛܠܶܒ: ܒܪܐ ܗ̣ܘ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܐܶܙܕܩܶܦ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܥܳܕܶܠ ܠܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܶܨܛܠܶܒ܆ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܗܰܘ ܕܰܒܝܰܠܕܐ ܘܰܒܡܰܘܬܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܗܰܝܡܶܢ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܰܢܬ. ܒܟܽܠܶܗ ܫܶܪܫܐ ܕܡܶܠܬܳܟ܆ ܚܰܘܺܝܬ ܕܗܳܕܐ ܗ̣ܝ ܬܰܘܕܺܝܬܳܟ܀

 

60 ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܕܬܶܬܒܰܝܰܢ ܕܒܳܬܰܪ ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܶܨܛܠܶܒ܆ ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܡܶܚܕܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ܇ ܘܰܐܠܳܗܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ܆ ܐܳܦ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܐ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ: ܡܶܬܥܰܛܝܐ ܠܳܗ̇ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܓܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܡܢܳܬܐ ܗ̣ܘ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܳܐܡܰܪ ܕܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܶܐܨܛܠܶܒ܆ ܚܕܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܕܰܐܘ ܐܳܡܰܪ ܦܰܓܪܐ ܡܺܝܬܐ ܕܠܐ ܢܰܦܫܐ ܢܣܰܒ ܐܠܗܐ: ܐܰܘ ܐܶܢ ܡܰܘܕܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܢܰܦܫܐ ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒܐ ܘܡܰܕܥܐ: ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܰܒܪܶܗ: ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

 

61 ܡܰܢܺܝ ܓܶܝܪ ܘܡܰܪܩܺܝܳܘܢ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢܰܢ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ: ܘܒܳܗ̇ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܦܰܓܪܐ ܢܣܰܒ: ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܰܣܠܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܟܳܦܪܺܝܢ ܕܠܐ ܫܪܳܐ ܠܰܓܡܳܪ ܐܳܦܠܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܡܐܐ ܚܫܺܝܒ ܠܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܥܡܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ̇: ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܒܪܶܗ ܕܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܺܝܘܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܟ ܐܶܬܶܐܡܰܪ܀

 

62 ܐܶܡܰܪܬ ܓܶܝܪ: ܕܶܐܢ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܒܪܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ: ܐܳܦ ܐܰܒܐ ܘܪܽܘܚܐ ܥܰܡܶܗ ܢܚܶܬܘ: ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܬܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܟ ܕܠܐ ܢܚܶܬ ܐܰܒܐ ܘܪܽܘܚܐ܆ ܐܳܦܠܐ ܒܪܐ: ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ: ܕܠܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܩܰܘܺܝ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ: ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܰܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܐܳܦ ܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܺܝܘܢ. ܕܺܝܠܳܟ ܗ̣ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܐܚܝܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ܀

 

63 ܐܶܠܐ ܐܳܡܰܪ: ܕܶܐܢܐ ܠܰܡ ܡܰܘܕܶܢܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܠܰܡܫܺܝܚܐ.

ܐܶܠܐ ܗܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܕܰܐܘܕܺܝܬ: ܒܰܪܢܳܫܐ ܩܪܰܝܬܳܝܗܝ. ܘܰܠܥܶܠ܆ ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܺܝܢ: ܦܪܰܫܬ ܘܚܰܘܺܝܬ ܐܠܗܐ ܘܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܽܘܡܪܶܗ܆ ܘܝܶܫܽܘܥ ܕܡܶܬܟܪܶܟ ܗܘܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܢܟܺܝܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫܐ܆ ܘܡܶܠܬܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ: ܘܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܕܰܒܙܰܪܥܳܟ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܢܒܺܝܐ ܢܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܐ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܝ: ܘܗܳܝ ܕܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܟܰܪܣܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܰܘܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ: ܘܗܳܝ ܕܢܶܦܽܘܩ ܚܽܘܛܪܐ ܡܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ܀

 

64 ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ ܣܺܝ̈ܡܳܢ. ܘܰܐܢܬ: ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܠܗܐ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚܬ. ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܚܰܒܪܶܗ ܕܦܽܘܛܝܰܢܳܘܣ ܘܰܕܢܳܐܘܰܛܝܳܣ ܘܰܕܦܰܘܠܶܐ ܫܡܺܫܛܳܝܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܠܐ ܥܡܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܫܠܶܡܬ ܠܡܰܢܺܝ ܘܰܠܡܰܪܩܺܝܳܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܐܚܪܺܬܐ ܕܚܰܘܺܝܬ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܘܗܽܘ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܇ ܐܚܝܳܢܽܘܬܳܟ ܚܰܘܺܝܬ ܕܰܠܘܳܬ ܦܽܘܛܺܝܢܐ ܘܢܳܐܘܰܛܝܳܣ ܘܦܰܘܠܶܐ ܫܡܺܫܛܳܝܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܟܦܽܘܪܝܳܟ ܘܰܒܬܰܘܕܺܝܬܳܟ ܒܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܗܶܪܶܣܝܽܘܛܐ ܐܶܫܬܟܰܚܬ܀

 

65 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܕܡܰܘܕܝܐ ܥܺܕܬܐ ܠܐ ܨܒܰܝܬ ܕܬܰܘܕܶܐ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܢܦܰܠܬ ܠܳܟ ܒܓܽܘܕܳܦܐ ܕܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܺܝܳܘܢ. ܘܟܰܕ ܥܳܪܶܩ ܐܰܢܬ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ܆ ܕܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܦܣܰܥܬ ܥܒܰܪܬܳܝܗܝ ܠܰܫܒܺܝܠܐ ܬܪܺܝܨܐ ܠܰܐܬܪܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܶܗ ܕܦܽܘܛܝܢܳܘܣ ܘܰܕܦܰܘܠܶܐ ܫܡܺܫܛܳܝܐ. ܗܘܺܝ ܡܳܕܶܝܢ ܚܰܙܳܝܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܘܨܽܘܚܺܝܬܳܟ ܒܰܚܪܺܢܐ ܠܐ ܬܫܽܘܦ܀

 

66 ܬܶܡܗܶܬ ܒܳܟ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ: ܕܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢܬ ܕܬܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܚܕܐ ܗܶܪܶܣܺܝܣ: ܒܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܶܬܨܺܝܕܬ: ܘܠܰܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ: ܐܰܝܟ ܕܡܶܠܬܳܟ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܚܰܘܝܰܬ. ܘܟܰܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܠܐ ܪܓܺܝܫܰܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܡܶܒܟܐ ܥܠܰܝܟ ܙܳܕܶܩ ܕܳܐܦܠܐ ܡܳܢ ܡܗܰܝܡܢܐ ܥܺܕܬܐ ܝܳܕܥܰܬ. ܐܶܡܰܪܬ ܓܶܝܪ܆ ܕܠܐ ܠܰܡ ܐܳܡܪܐ ܥܺܕܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ܀

 

67 ܘܠܐ ܡܳܢܐ ܗ̣ܘ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܚܳܟܶܡ ܐܰܢܬ܆ ܘܠܐ ܠܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܗܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܶܣܬܰܟܠܰܬ ܕܰܐܚܺܝܕ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ: ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ. ܘܕܶܐܚܰܘܶܝܟ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܟ ܕܠܐ ܝܳܕܥܰܬ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ: ܘܶܐܡܰܪܬ ܥܰܠ ܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܺܝܳܘܢ ܕܥܳܫܩܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܺܝܘܢ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܕܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܫܪܳܪܐ ܠܐ ܣܳܝܡܺܝܢ: ܐܶܠܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܘܦܰܢܛܰܣܺܝܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܳܗ̇܀

 

68 ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܣܳܐܶܡ ܚܰܫ̈ܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ܆ ܠܰܘ ܡܶܥܫܰܩ ܥܳܫܶܩ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܫܪܳܪܐ ܐܳܡܰܪ: ܗܰܘ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܐܳܦ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܒܗܳܕܶܐ ܐܰܢܬ ܫܳܠܶܡ ܐܰܢܬ ܠܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܺܝܳܘܢ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܰܟܬܰܒܬ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܡܶܣܬܒܳܪܽܘ ܐܶܣܬܒܰܪ ܟܰܕ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܒܰܚܶܢ ܘܰܚܙܺܝ ܐܶܢ ܠܰܘ ܚܕܐ ܗ̣ܝ ܡܶܠܬܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܣܬܒܳܪܽܘ ܡܶܣܬܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܚܳܐܶܫ ܘܡܳܐܶܬ ܟܰܕ ܒܰܫܪܳܪܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܘܳܬ. ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܕܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܐܠܗܐ ܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܒܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܐܰܪܓܶܫܬ ܐܳܦܶܢ ܗܳܫܐ ܕܰܠܡܰܢܽܘ ܫܳܠܶܡ ܐܰܢܬ܀

 

69 ܢܶܫܡܰܥ ܬܽܘܒ ܘܳܐܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܐ: ܠܐ ܠܰܡ ܐܳܡܪܐ ܥܺܕܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܦܰܓܪܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܘܦܰܓܪܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܥܺܕܬܐ܆ ܐܳܦ ܐܶܢܐ ܐܳܡܰܪܢܐ: ܕܠܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܦܰܓܪܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܘܶܐܢ ܚܕܐ ܗ̣ܝ ܬܰܘܕܺܝܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܥܕܺܝܠܐ ܡܶܠܰܬܝ܀

 

70 ܐܶܡܰܪܬ ܓܶܝܪ ܐܰܢܬ ܕܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܶܐܨܛܠܶܒ: ܘܬܽܘܒ ܕܠܰܘ ܐܠܗܐ. ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܘܠܰܘ ܐܠܗܐ.

ܐܰܪܰܐ ܐܶܢ ܦܰܓܪܐ ܠܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܰܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܢܳܫܐ ܠܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ.

ܡܫܺܝܚܐ ܠܰܡ.

ܐܶܠܐ ܗܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܘܕܺܝܬܳܝܗܝ ܘܶܐܡܰܪܬ ܕܠܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܠܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ ܕܶܝܢ ܟܬܰܒܬ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ. ܒܳܗ̇ ܚܰܘܺܝܬ ܕܠܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܐ܀

 

71 ܚܳܙܶܝܬ ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܒܰܝܕܠܐ ܠܳܟ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܚܰܡܪܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܡܶܫܬܕܶܐ ܐܰܢܬ ܠܟܐ ܘܰܠܗܰܠ܆ ܘܟܰܕ ܨܳܒܶܝܬ ܕܬܶܬܚܰܟܰܡ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܐ ܝܽܘܬܪܳܢ܆ ܥܩܰܪܬܳܝܗܝ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠܶܗ ܪܳܙܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܕܶܝܢ ܨܳܕܳܟ ܫܪܳܪܐ ܟܰܕ ܠܐ ܪܓܺܝܫܰܬ܀

 

72 ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܶܬܰܝܬ ܠܗܳܕܐ ܕܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܠܐ ܐܶܡܰܪܬ ܕܡܰܘܕܶܝܢܐ ܕܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܐ ܡܰܘܕܶܝܬ: ܐܶܠܐ ܕܠܐ ܠܰܡ ܐܳܡܪܐ ܥܺܕܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪܬ ܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܥܺܕܬܐ܆ ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܕܝܐ ܥܺܕܬܐ ܒܡܰܘܠܳܕܐ ܘܒܰܨܠܺܝܒܽܘܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܠܐ ܐܰܚܪܡܰܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܘܰܐܣܠܝܰܬܶܗ ܠܗܳܢܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܳܐܡܪܐ ܕܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܡܰܘܕܝܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ܆ ܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ: ܕܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ܀

 

73 ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܢܬ ܐܰܣܠܺܝܬ ܘܰܚܫܰܒܬܳܝܗܝ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܺܝܳܘܢ܆ ܠܶܗ ܥܺܕܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܰܟܪܙܐ: ܘܰܡܗܰܝܡܢܐ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܥܳܐܶܠ ܐܰܢܬ ܠܥܺܕܬܐ ܘܫܳܡܰܥ ܐܰܢܬ܆ ܫܰܐܶܠ ܠܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܢܰܠܦܽܘܢܳܟ. ܕܰܒܥܶܕܳܢܐ ܗܰܘ ܕܚܺܝܠܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ: ܩܕܳܡ ܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܐ ܕܥܺܕܬܐ: ܒܩܳܠܐ ܪܳܡܐ ܡܰܟܪܶܙ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܘܡܶܬܥܗܰܕ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ: ܘܡܰܠܶܦ ܐܳܦ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܡܰܢܽܘ܆ ܚܠܳܦ ܠܰܡ ܒܬܽܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ ܘܟܰܬܪܰܬ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܕܢܶܕܰܥ ܟܽܘܠ ܡܰܢ ܕܩܳܪܶܒ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ܆ ܕܦܰܓܪܐ ܘܰܕܡܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ. ܗܐ ܥܺܕܬܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܠܬܰܚܘܺܝܬܐ܆ ܡܐ ܕܶܐܡܪܰܬ ܕܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܡܰܘܕܝܐ ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ: ܕܰܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ܀

 

74 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܠܰܘ ܐܠܗܐ܆ ܚܰܘܳܐ ܠܺܝ ܐܰܝܟܐ ܟܬܺܝܒܐ. ܐܰܘ ܒܰܐܝܕܐ ܥܺܕܬܐ ܡܶܬܟܰܪܙܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܳܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܐ܆ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܘܠܰܘ ܐܠܗܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܟܽܘܢ ܐܺܝܬ ܒܶܝܬ ܟܢܽܘܫܬܐ ܘܒܶܗ ܟܬܺܝܒܐ ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܠܰܘ ܐܠܗܐ܆ ܗܕܐ ܥܺܕܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܣܳܒܰܪܢܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܦ ܐܰܢܬ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܥܺܕܬܐ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܡܪܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܠܰܘ ܐܰܠܗܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܚܳܐܰܪ ܗܘܰܝܬ܆ ܘܠܰܘ ܒܥܺܕܬܐ ܗܳܝ ܕܰܫܪܳܪܐ܀

 

75 ܐܶܠܐ ܗܳܐ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܰܡ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.

ܫܰܦܺܝܪ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ. ܡܳܢܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܠܐ ܗܐ ܠܰܡ ܐܳܦ ܐܠܗܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܰܠܳܗܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܐܰܘ ܡܶܠܬܐ ܕܰܗܘܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܗܳܝ ܕܝܳܠܕܰܬ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܒܰܛܠܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܕܰܐܠܗܐ ܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̣ܘ: ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗܘ܀

 

76 ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܡܫܺܝܚܐ: ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܶܡܪܐ܇ ܘܪܳܥܝܐ܆ ܘܬܰܪܥܐ܆ ܘܚܽܘܛܪܐ܆ ܘܰܫܪܪܐ: ܘܢܽܘܗܪܐ: ܘܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܓܰܒܪܐ: ܘܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ܆ ܘܢܽܘܪܒܐ܆ ܘܛܰܠܝܐ܆ ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܰܡܫܺܝܚܐ: ܘܕܰܝܳܢܐ: ܘܡܰܠܟܐ: ܘܬܽܘܒ ܡܰܠܟܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܘܰܒܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܘܥܰܒܕܐ܀

 

77 ܟܰܕ ܛܳܒ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܒܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܶܠܶܐܬܐ: ܩܪܰܘܽܗܝ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ: ܚܢܰܢ: ܡܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܐܰܘ ܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ ܕܒܰܨܠܺܝܒܐ܇ ܠܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܘ ܦܶܠܐܬܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܰܐܘ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܘܥܶܠ̈ܠܳܬܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܒܗܽܘܢ ܡܶܬܩܪܶܐ: ܐܶܠܐ ܒܰܫܡܐ ܗܰܘ ܕܡܰܘܕܰܥ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܐ: ܘܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ: ܘܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ܀

 

78 ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܳܬܐ ܡܶܠܬܐ ܩܪܳܝܗܝ܆ ܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܩܢܽܘܡܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܚܘܺܝܬܐ ܗ̣ܝ ܕܶܐܬܳܬ ܡܶܢ ܠܒܰܪ: ܐܠܐ ܐܰܘܣܶܦ ܡܶܚܕܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ܆ ܫܡܐ ܕܳܐܦ ܐܰܒܐ ܒܶܗ ܡܶܬܩܪܶܐ: ܐܳܦ ܪܽܘܚܐ: ܘܳܐܦ ܟܝܳܢܐ ܒܶܗ ܡܶܫܬܰܡܰܗ. ܡܶܠܬܐ ܕܶܝܢ ܟܽܘܢܳܝܐ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܐ: ܘܠܐ ܐܰܒܐ: ܘܠܐ ܪܽܘܚܐ: ܘܠܐ ܗܽܘ ܟܝܳܢܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܒܗܳܢܐ ܫܡܐ܀

 

79 ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ: ܫܡܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܫܰܘܝܽܘܬ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܒܪܐ: ܘܡܰܠܶܦ ܥܰܠ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܶܡܬܽܘܡ: ܫܡܐ ܫܰܪܝܐ ܘܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܠܳܚܶܡ ܠܰܟܝܳܢܐ ܘܰܦܐܶܐ ܠܰܩܢܽܘܡܐ܆ ܫܡܐ ܐܰܝܢܐ ܕܰܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܘܰܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܶܠܶܐܬܐ: ܘܠܐ ܡܶܛܽܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܛܽܠ ܥܶܠܬܐ ܕܡܶܕܶܡ: ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܀

 

80 ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܶܬܒܰܥ ܡܶܢܰܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܝ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܕܗܽܘ ܗܳܢܐ ܩܢܽܘܡܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܩܰܒܶܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܐ ܕܬܳܢܶܝܢ ܐܢܚܢܰܢ܆ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ ܘܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܰܐܒܐ ܐܠܗܐ ܘܠܰܒܪܐ ܐܠܗܐ܆ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܐܠܗܐ: ܘܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܬܠܳܬܐ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ: ܟܰܕ ܛܳܒ ܒܡܶܠܬܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܠܗܐ ܫܰܡܰܗܢܰܢ: ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܐܠܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܐ: ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܘܪܳܥܝܐ ܘܶܐܡܪܐ܇ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܳܪܶܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܶܡܪܐ܆ ܐܰܘ ܪܳܥܝܐ: ܐܰܘ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ: ܐܰܘ ܛܰܠܝܐ܆ ܐܰܘ ܓܰܒܪܐ܆ ܐܰܘ ܬܰܪܥܐ܆ ܐܰܘ ܚܽܘܛܪܐ: ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܩܳܪܶܝܢ ܚܢܰܢ: ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܬܩܪܺܝ܀

 

81 ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܒܰܫܡܐ ܩܪܺܝܚܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ܆ ܝܳܠܕܰܬ ܬܰܪܥܐ: ܐܰܘ ܝܳܠܕܰܬ ܐܽܘܪܚܐ: ܐܰܘ ܝܳܠܕܰܬ ܚܽܘܛܪܐ: ܠܓܽܘܚܟܐ ܗܳܘܶܐ ܫܶܡܥܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ. ܘܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܟܰܕ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܳܐܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܢܚܢܰܢ ܒܰܫܡܐ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܗ: ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܶܗ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܀

 

82 ܐܶܠܐ ܛܳܟ ܬܺܐܡܰܪ܆ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܠܐ ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܕܬܶܕܰܥ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܳܦ ܥܽܘܠܐ܆ ܐܳܦ ܛܰܠܝܐ܆ ܐܳܦ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܐܳܦ ܒܪܶܗ ܕܡܰܪܝܰܡ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܩܪܺܝܗ̇ ܡܳܕܶܝܢ ܝܳܠܕܰܬ ܛܰܠܝܐ܆ ܘܝܳܠܕܰܬ ܥܽܘܠܐ܆ ܘܝܳܠܕܰܬ ܝܰܠܽܘܕܐ: ܘܝܳܠܕܰܬ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܘܠܐ ܒܰܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ ܕܢܶܩܪܶܝܗ̇܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܗܽܘ ܝܰܠܕܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܶܬܩܪܺܝ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦܠܐ ܗܳܝ ܕܝܳܠܕܰܬ ܡܫܺܝܚܐܠ܆ ܘܝܳܠܕܰܬ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܘܰܒܪܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ܀

 

83 ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܬܰܘܕܝܐ ܡܶܢܰܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܆ ܫܡܐ ܕܰܡܙܺܝܥ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܢܰܦܫܐ ܘܢܳܓܶܕ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܬܡܰܗ ܘܢܶܬܕܰܡܰܪ ܒܥܽܘܬܪܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܰܝܢܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܚܰܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܡܶܚܕܐ ܕܫܳܡܰܥ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܰܐܠܗܐ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܕܠܰܘ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܬܶܗܪܐ ܘܕܽܘܡܳܪܐ ܡܶܬܡܠܶܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܡܪܰܒܶܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ ܒܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܫܪܳܪܐ ܗܺܝ ܕܢܰܘܕܶܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܐܢܳܫܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܬܶܗܪܐ ܘܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܐ܀

 

84 ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܐܢܐ ܒܳܟ: ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚܬ ܒܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܟ ܘܠܐ ܐܰܪܓܶܫܬ. ܠܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܢܣܰܒ ܡܳܪܰܢ ܦܰܓܪܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܒܶܣܪܶܗ ܚܢܰܢ ܘܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ܆ ܘܠܐ ܝܺܕܰܥܬ ܕܡܶܠܬܐ ܗܳܕܐ ܠܰܘ ܥܰܠ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܡܶܢܰܢ ܡܰܘܕܥܐ܆ ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܗܘܳܝܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܡܶܢܶܗ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܡܶܢ ܒܶܣܪܰܢ ܘܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܕܡܶܢ ܒܶܣܪܶܗ ܚܢܰܢ ܘܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ: ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܚܢܰܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܚܢܰܢ ܘܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܗܽܘ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܢܐ: ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܦܰܓܪܳܢܐ: ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ: ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܐ܀

 

85 ܘܶܐܬܩܪܺܝܢܰܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ: ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ܆ ܟܰܕ ܠܰܘ ܒܰܦܓܰܪ ܐܺܝܬܰܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ܆ ܐܶܠܐ ܒܪܽܘܚ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ: ܒܰܦܓܰܪ ܓܶܝܪ܆ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܒܪܽܘܚ ܕܶܝܢ: ܚܢܰܢ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܡܶܢܶܗ: ܘܡܶܢ ܫܪܳܪܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܫܪܳܪܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܰܢ. ܒܶܣܪܐ ܓܶܝܪ ܘܓܰܪ̈ܡܶܐ ܡܶܬܓܰܫܰܡ ܗܘܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܥܳܠܡܐ: ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ܀

 

86 ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܕܡܶܢ ܒܶܣܪܶܗ ܚܢܰܢ ܘܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ. ܥܰܡ ܡܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܶܠܬܐ: ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܚܽܘܠܛܳܢܐ: ܘܠܰܘ ܥܰܡ ܟܝܳܢܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ܇ ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܐܶܬܚܰܝܰܢ ܚܢܰܢ ܠܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ: ܒܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܢ ܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܐܶܬܚܰܠܰܛܢܰܢ ܥܰܡܶܗ܀

 

87 ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܕܗܳܢܰܘ ܢܺܝܫܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܒܕܽܘܟܬܐ ܗܳܕܶܐ: ܕܥܰܠ ܚܽܘܠܛܳܢܐ ܕܪܽܘܚ ܕܰܗܘܐ ܠܰܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܐ ܢܰܠܶܦ܆ ܢܰܝܬܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܠܰܡܨܰܥܬܐ: ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܠܰܡ ܐܰܚܶܒܘ ܢܶܫܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܚܶܒ ܠܥܺܕܬܶܗ ܘܢܰܦܫܶܗ ܐܰܫܠܶܡ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇܆ ܕܰܢܩܰܕܫܺܝܗ̇ ܘܰܢܕܰܟܶܝܗ̇ ܒܰܣܚܳܬܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܡܶܠܬܐ ܘܰܢܩܺܝܡܺܝܗ̇ ܥܺܕܬܐ ܠܢܰܦܫܶܗ: ܟܰܕ ܡܫܰܒܚܐ ܘܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܛܽܘܠܫܐ ܘܠܐ ܩܰܡܛܐ ܘܠܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ: ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡܬܽܘܡ ܣܳܢܶܐ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܶܗ ܘܝܳܨܶܦ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܡܫܺܝܚܐ ܕܥܺܕܬܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܚܢܰܢ ܕܦܰܓܪܶܗ ܘܡܶܢ ܒܶܣܪܶܗ ܚܢܰܢ ܘܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ܀

 

88 ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ ܕܚܽܘܠܛܳܢܐ ܕܪܽܘܚ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܦܰܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܕܽܘܟܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܠܰܘ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܒܰܦܓܰܪ ܕܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܥܰܡܰܢ. ܘܗܳܕܶܐ ܚܰܘܝܰܬ ܡܶܠܬܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܕܰܥ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ ܕܶܐܬܚܰܫܰܚܬ ܒܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܫܰܪܒܳܟ. ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢܬ܆ ܐܰܥܶܠܬ ܡܶܠܬܐ ܕܡܰܟܪܙܐ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ܀

 

89 ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬܝ܆ ܕܶܐܠܐ ܠܰܡ ܫܠܶܡܬ ܠܗܳܕܶܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ܆ ܚܰܘܐ ܢܰܦܫܳܟ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܀

ܘܰܐܝܕܐ ܗ̣ܝ ܗܳܕܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ܆ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܠܰܡ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܗܳܢܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ: ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܥܰܡܶܗ ܘܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܡܫܺܝܚܐ ܕܶܝܢ ܐܰܢܬ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܘܗܳܝ ܕܝܳܠܕܰܬ ܡܫܺܝܚܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ܀

 

90 ܢܶܫܡܰܥ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢܶܗ ܕܡܳܢܐ ܡܰܠܶܦ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ. ܟܬܰܒܬ ܠܰܡ ܕܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܨܛܠܶܒ܆ ܐܠܗܐ ܐܶܨܛܠܶܒ: ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܩܛܺܝܪ ܬܚܰܘܶܐ ܕܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ܆ ܐܰܠܳܗܐ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ܀

ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܐ܆ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܰܢ܆ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܒܽܘܝܳܢܐ ܘܠܐ ܡܩܰܕܰܡ ܣܺܝܡ ܚܰܫܐ ܕܗܶܪܶܣܺܝܣ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܨܛܠܶܒ܆ ܐܠܗܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ܀

 

91 ܘܶܐܢ ܢܶܫܬܰܐܠܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܠܒܺܝܟܺܝܢ ܪܳܙܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܳܢܐ ܣܽܘܟܳܠܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܘܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܨܛܠܶܒ܆ ܫܳܡܥܺܝܢ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܠܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܐܰܘ ܕܰܢܦܰܠܓܺܝܘܗܝ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ܆ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܰܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܢ ܚܰܫܐ ܕܗܶܪܶܛܺܝܩܽܘܬܐ ܐܶܫܬܟܰܚ. ܠܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܠܰܬܝ ܡܕܰܠܚܐ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ: ܐܶܠܐ ܗܶܢܽܘܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܗܳܟܰܢܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ܀

 

92 ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܫܡܐ ܠܰܡ ܗܳܢܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܓܰܘܐ ܗ̣ܘ: ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܘܰܕܐܢܳܫܽܘܬܐ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܘܒܰܙܒܰܢ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ܀ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܫܡܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܓܰܘܐ ܗ̣ܘ: ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܘܰܕܐܢܳܫܽܘܬܐ: ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܕܶܝܢ ܕܡܺܝܬ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܐܢܳܫܽܘܬܐ ܡܺܝܬܬ. ܘܡܶܬܚܒܶܫ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܐ ܐܠܗܐ ܬܚܶܝܬ ܡܰܘܬܐ. ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܢܡܽܘܬ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܘܶܐܢ ܥܰܡ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܪܺܢܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܡܳܝܽܘܬܐ ܗ̣ܘ܀ ܠܐ ܠܰܡ܆ ܐܶܠܐ ܡܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܩܰܘܺܝ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܶܗ ܕܠܐ ܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ܀

 

93 ܘܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܗܽܘܝܽܘ ܬܽܘܒ ܕܡܺܝܬ: ܡܳܢܐ ܥܰܕܪܰܬ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ܆ ܕܗܐ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܝܰܠܕܐ ܘܚܰܫܐ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܣܽܘܟܳܠܐ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܀

 

94 ܐܶܠܐ ܠܰܡ ܗܳܢܐ ܫܡܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܙܒܰܢ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܡܶܬܶܐܡܰܪ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ܀ ܐܰܪܰܐ܇ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ: ܡܐ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ܆ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ ܡܶܬܦܰܪܫܐ ܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܓܰܘܳܢܳܝܘܬܐ: ܘܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܰܠܛܐ ܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܕܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܙܒܰܢ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܓܰܘܳܢܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܚܕܳܝܽܘܬܐ: ܘܒܰܙܒܰܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܫܰܪܺܝܪܐ ܗܳܝ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܰܗܘܳܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܙܒܰܢ ܡܶܣܬܰܕܩܐ: ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܶܬܬܚܺܝܛܐ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܶܬܪܰܚܩܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ: ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ. ܘܰܐܝܟܐ ܡܶܬܪܰܚܩܺܝܢ܇ ܘܰܐܝܟܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ܀

 

95 ܐܰܝܟܐ ܠܰܡ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ: ܗܳܪܟܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܳܡܰܪ܀ ܘܡܳܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܕܪܰܬ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ܆ ܕܗܐ ܐܶܡܪܶܬ ܠܳܟ ܕܡܰܘܬܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܫܡܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܣܺܝܡ: ܘܥܰܠ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ ܘܥܰܠ ܓܰܘ̈ܳܢܳܝܳܬܐ: ܚܰܕ ܗܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ܀

 

96 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܐ ܕܳܐܡܰܪ ܕܡܺܝܬ܆ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܚܽܘܕܳܐܺܝܬ ܡܺܝܬ: ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܐܝܟܐ ܕܳܐܡܰܪ ܕܶܐܫܬܰܒܰܚ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܐܰܘ ܕܟܽܠ ܒܪܽܘܟ ܟܳܦܐ ܘܣܳܓܕܐ ܠܝܶܫܽܘܥ܆ ܐܰܘ ܕܟܽܠܢܳܫ ܩܕܳܡ ܒܺܝܡ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܝܳܗܶܒ ܦܶܬܓܳܡܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܐܰܘ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܝܶܫܽܘܥ ܫܡܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܡܳܗ̈ܺܝܢ܆ ܠܚܽܘܕܳܐܺܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܘܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܗܰܘ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܐ ܕܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܕܓܰܘܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܣܶܓܕܬܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܰܝܟܐ ܕܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܡܫܺܝܚܐ: ܕܓܰܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ. ܐܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ܀

 

97 ܕܠܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ ܬܪ̈ܶܝܢ܆ ܘܰܕܠܐ ܒܰܙܒܰܢ ܗܳܟܰܢ: ܘܒܰܙܒܰܢ ܗܳܟܰܢ ܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܘܒܰܙܒܰܢ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ܆ ܣܳܗܕܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ܆ ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܰܣܠܶܩ ܐܳܦ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܰܝܐ ܕܰܢܫܰܠܶܡ ܟܽܠ. ܐܶܢ ܐܠܗܐ ܢܚܶܬ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܠܗܐ ܣܠܶܩ ܘܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܣܠܶܩ: ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܳܕܶܝܢ ܢܚܶܬ. ܫܰܘܝܐ ܗ̣ܝ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܘܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܠܘܳܬ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܘܰܐܠܗܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܐ܀

 

98 ܘܣܳܗܕܐ ܡܶܠܬܶܗ ܐܚܪܺܬܐ ܕܰܫܠܺܝܚܐ܆ ܠܐ ܠܰܡ ܬܺܐܡܰܪ ܒܠܶܒܳܟ ܕܡܰܢܽܘ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܐ ܘܰܐܚܶܬ ܠܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܢܚܶܬ ܠܰܬܗܽܘܡܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܰܐܣܶܩ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܰܪܰܐ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܆ ܠܰܘ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܡܰܪܬ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇܆ ܘܗܳܝ ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܠܰܘ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܚܫܰܒܬ ܠܳܗ̇܆ ܘܗܐ ܫܠܺܝܚܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ: ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

 

99 ܐܶܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܢܚܶܬܘ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܬܺܝܒ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܆ ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܣܠܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܓܰܘ ܫܝܽܘܠ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ܀

 

100 ܐܰܝܟܐ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ ܘܓܰܘ̈ܳܢܳܝܬܐ: ܕܗܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܶܠܰܬ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܓܰܘܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ: ܘܰܒܟܽܠܕܽܘܟ ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܐܶܢ ܕܡܽܘܬܐ ܘܦܶܚܡܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ܆ ܘܶܐܢ ܕܡܽܘܬܐ ܬܽܘܒ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ. ܘܶܐܢ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܡܫܺܝܚܐ ܗܘ܆ ܘܶܐܢ ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܓܰܘ ܫܝܽܘܠ܆ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ. ܘܶܐܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܟܽܘܠ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ: ܘܶܐܢ ܗܰܘ ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܬܚܰܕܰܬ ܟܽܘܠ: ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ. ܘܶܐܢ ܡܳܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܆ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ: ܘܶܐܢ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ. ܘܰܒܟܽܠ ܐܶܣ̈ܟܺܡܺܝܢ ܫܡܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܣܺܝܡ ܒܰܡܨܰܥܬܐ܀

 

101 ܘܗܽܘܝܽܘ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܘܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܘܠܐ ܡܦܰܪ̈ܫܳܢ ܒܶܗ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ ܡܶܢ ܓܰܘ̈ܳܢܳܝܳܬܐ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܙܒܰܢ ܐܰܠܳܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ: ܘܒܰܙܒܰܢ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܘܰܒܙܰܒܢܐ ܚܪܺܢܐ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܕܕܰܒܺܝܩܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܦܰܟܺܝܗܬܐ ܘܰܕܠܐ ܛܰܥܡܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܐ ܗ̣ܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܦܝܳܣܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܳܢ ܠܶܗ܆ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܡܰܩ̈ܦܳܢ ܠܶܗ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܳܩܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܐ܀

 

102 ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܓܰܘܳܢܳܝܽܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܡܐ ܕܶܐܬܰܘ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܒܳܛܠܳܢ ܠܗܶܝܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܓܰܘܐ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܝ ܕܗܳܘܶܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܕܚܰܕ ܡܶܬܚܰܫܒܳܢ ܘܠܰܘ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ܀

 

103 ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܽܘܠܛܳܢܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܐܰܠܳܗܐ ܠܒܶܣܪܐ ܘܰܕܡܐ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܓܰܘܳܐ ܗ̣ܘ. ܘܶܐܢ ܢܶܬܩܪܶܐ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ: ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܗܳܕܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܚܢܰܢ: ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܠܬܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ. ܘܶܐܢ ܢܶܩܪܶܐ ܦܰܓܪܐ ܚܰܕ ܗ̣ܘ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܀

 

104 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܪ̈ܳܡܳܬܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܠܚܽܘܕܳܐܺܝܬ ܡܶܬܝܰܗܒܳܢ܆ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܐ ܘܰܒܨܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܣܺܝܡܳܢ܆ ܠܰܝܬ ܗܶܢܝܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܒܗܳܕܶܐ ܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܬܐ ܓܶܝܪ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܐ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܚܶܫܽܘܟܐ ܘܡܰܪܺܝܪܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܚܰܠܝܐ: ܗܳܟܰܢܐ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܡܒܰܛܠܳܢܺܝܬܐ ܗ̣ܝ ܕܗܳܝ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ܆ ܘܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܗ̣ܝ ܕܗܳܝ ܕܚܰܕ܀

 

105 ܡܰܘܠܳܕܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܗ̣ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܘܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܗܝ̣܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ: ܕܒܰܪܢܳܫܐ: ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܒܳܬܰܪ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ ܪܳܕܝܳܢ܆ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܠܳܕܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܳܬܐ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܡܰܘܠܳܕܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܢܳܫܳܝ̈ܳܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ ܘܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܗ̣ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܕܶܝܢ ܕܰܫܡܐ ܗ̣ܘ ܣܦܺܝܩܐ ܕܠܐ ܥܒܳܕܐ܀

 

106 ܐܶܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܰܡ ܚܰܕ ܒܪܐ ܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܘܚܰܕ ܡܫܺܝܚܐ܀

ܘܗܳܢܐ ܬܽܘܒ ܩܳܠܐ ܗ̣ܘ ܘܡܶܠܬܐ ܕܰܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܰܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܘܰܚܪܺܢܐ ܒܽܘܟܪܐ: ܘܰܚܪܺܢܐ ܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܘܰܚܪܺܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ: ܘܰܚܪܺܢܐ ܡܫܺܝܚܐ ܘܰܚܪܺܢܐ ܐܠܗܐ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܠܐ ܗܐ ܒܛܺܝܠܐ ܘܰܥܩܺܝܪܐ ܐܳܦ ܝܺܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ܀

 

107 ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܐ ܗܘܳܬ ܠܳܟ܆ ܠܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܰܝܬ܆ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܘܰܐܠܗܐ ܠܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܚܰܕ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ ܘܚܰܕ ܗܽܘ ܒܪܐ܆ ܐܳܦ ܚܰܕ ܗܽܘ ܐܠܗܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܘܰܒܪܐ ܬܽܘܒ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܰܐܡܪܐ ܕܚܰܫ ܒܪܐ: ܘܡܺܝܬ ܡܫܺܝܚܐ: ܗܳܟܰܢܐ ܥܰܡܗܶܝܢ ܡܶܬܬܰܘܕܝܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܚܰܫ ܐܠܗܐ: ܘܠܰܝܬ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ܀

 

108 ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܫܳܠܶܡ ܐܰܢܬ܆ ܘܒܰܫܡܐ ܗܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܐܶܬܟܬܶܒ ܡܶܢܳܟ܆ ܦܪܰܫܬ ܘܝܰܗܒܬ ܡܰܘܠܳܕܐ ܘܡܰܘܬܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ: ܘܰܐܪܚܶܩܬ ܠܰܫܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܠܳܟ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ. ܐܳܦܠܐ ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܽܠܶܗ ܣܝܳܡܐ ܕܡܶܠܬܳܟ ܡܰܘܕܰܥ܀

 

109 ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ: ܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܐ ܕܫܶܢܬܐ: ܕܶܐܢ ܠܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܘܰܒܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܠܐ ܫܠܶܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ܀

ܚܙܺܝ ܡܳܢܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܳܦܶܢ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܟ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܐܢܳܫܽܘܬܶܗ܆ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܡܰܘܕܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܐܳܬܽܘܬܐ ܕܗܐ ܣܺܝܡܐ ܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ: ܗܺܝ ܐܳܣܪܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܘܰܚܪܺܢܐ ܩܢܽܘܡܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢܬ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ: ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܠܳܚܡܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ܀

 

110 ܩܕܳܡ ܓܶܝܪ ܕܢܰܘܕܶܐ ܐܢܳܫ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܘܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܶܗ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܒܘܳܠܺܝܬܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܒܪܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ܆ ܘܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܒܶܗ ܒܗܳܢܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ܆ ܐܶܬܓܡܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܶܐܫܬܰܡܠܝܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ܀

 

111 ܥܳܕܶܠ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܶܐܢ ܒܪܐ ܘܶܐܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܘܶܐܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܡܺܝܪ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ܆ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ: ܘܩܳܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ ܓܽܘܕܳܦܐ܀

ܢܶܫܬܰܐܰܠ ܕܗܰܘ ܒܪܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܒܪܺܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ: ܠܰܘ ܗܽܘܝܽܘ ܐܳܦ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ܆ ܘܶܐܢ ܫܰܪܺܝܪܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܡܳܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܬܥܰܕܠܰܬ ܡܶܠܰܬܝ ܥܰܠ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܰܒܪܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ܀

 

112 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܠܰܘ ܗܽܘܝܽܘ ܒܪܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܐܰܠܳܗܐ: ܡܳܕܶܝܢ ܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܒܪܐ܆ ܘܰܚܪܺܢܐ ܐܠܗܐ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܒܪܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܘܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܥܕܰܡܐ ܕܰܫܩܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܪܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܠܗܐ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܳܦ ܒܪܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܗܳܝ ܕܰܒܪܐ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܘܕܥܐ. ܐܶܢ ܥܦܺܝܦܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܫܡܐ ܕܰܫܒܪܐ: ܥܦܺܝܦܐ ܗ̣ܘ ܐܳܦ ܫܡܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܶܐܢ ܥܰܠ ܒܪܐ ܣܺܝܡ ܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܦܺܝܦܐ ܗ̣ܘ܆ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܡܶܬܰܐܡܪܐ܀

 

113 ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܫܩܰܠ ܦܰܓܪܐ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ܆ ܘܗܰܘ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܡܶܠܬܐ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܠܗܐ ܘܡܶܠܬܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܦܺܝ̈ܦܶܐ. ܘܶܐܢ ܒܪܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܡܺܝܬ܇ ܠܳܚܡܐ ܗܺܝ ܡܶܠܬܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܠܗܐ. ܘܶܐܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܢܶܫܡܰܥ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܐ: ܦܰܐܝܐ ܗ̣ܝ ܕܬܶܬܣܺܝܡ ܒܰܪܬ ܩܰܠܐ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܘܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܐܳܡܪܰܬ ܕܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܶܐܡܰܪ ܡܰܘܠܳܕܐ ܘܚܰܫܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܐܦܠܐ ܥܰܠ ܒܪܐ ܘܥܰܠ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ܀

 

114 ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܡܬܽܘܡ ܥܰܡ ܐܰܒܐ ܘܺܐܝܠܺܝܕ ܡܶܢܶܗ ܩܕܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܒܶܗ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠ̈ܡܶܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܠܬܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܗ̣ܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܶܡܰܪ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܕܰܒܪܺܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܰܕܢܰܠܦܰܢ ܕܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ: ܐܶܡܰܪ ܕܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ: ܘܬܽܘܒ ܕܒܶܗ ܒܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܰܕܢܰܘܕܥܰܢ ܕܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܐܰܠܳܗܐ ܒܪܐ ܗ̣ܘ. ܐܶܡܰܪ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܒܰܒܪܶܗ: ܕܒܶܗ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

 

115 ܘܕܰܢܣܰܟܠܰܢ ܕܰܒܪܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܚܰܕ ܡܳܪܝܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܕܟܽܠ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܕܰܢܚܰܘܶܝܢ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܦܶܚܡܶܗ ܗܽܘ ܕܰܐܒܐ ܘܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܗܳܕܶܐ ܐܶܬܪܰܥܰܘ ܒܢܰܦܫܟܽܘܢ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܶܚܡܐ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

 

116 ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ: ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܡܶܢ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܒܪܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܠܬܐ ܘܡܶܠܬܐ ܗܽܘܝܽܘ ܐܠܗܐ܆ ܘܰܐܠܗܐ ܗܽܘܝܽܘ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ܆ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܗܽܘܢ: ܘܺܐܝܬ ܕܰܕܓܰܘܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢܐ܀

 

117 ܐܰܠܳܗܐ ܓܶܝܪ ܘܡܳܪܝܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܒܪܐ ܘܡܶܠܬܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܘܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܓܰܘܳܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܢܶܬܶܐܡܰܪ ܡܰܘܠܳܕܐ ܘܡܰܘܬܐ ܥܰܠ ܗܳܢܐ ܫܡܳܐ: ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܡܳܪܝܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܗܐ ܟܬܳܒܐ ܐܳܡܰܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܟܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܐ ܘܡܳܪܝܐ܆ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܬܳܐܶܝܢ ܚܙܳܐܶܝܢ ܕܽܘܟܬܐ ܕܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܳܪܝܐ܀

 

118 ܐܶܢ ܡܳܪܝܐ ܗܳܟܺܝܠ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ: ܟܰܕ ܗܽܘ ܫܡܐ ܕܓܰܘܐ ܗ̣ܘ ܕܰܟܝܳܢܐ: ܘܠܐ ܥܳܨܝܐ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܡܰܘܠܳܕܐ ܘܡܰܘܬܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝܗܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ ܡܶܬܗܰܝܡܢܐ܆ ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܝܰܠܕܐ ܘܡܰܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܟܽܠܶܗ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܫܡܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ: ܘܡܶܠܬܐ ܕܚܰܫܐ ܘܰܕܡܰܘܬܐ: ܡܶܚܕܐ ܕܰܡܫܰܡܗܺܝܢ ܚܢܰܢ: ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܒܪܐ ܗ̣ܘ ܕܰܐܠܗܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܚܰܫ܀

 

119 ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܪܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܘܡܶܠܬܐ ܡܐ ܕܡܰܥܠܺܝܢܰܢ ܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܕܰܥ ܕܰܐܝܢܰܘ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܢܰܣܺܝ. ܘܰܒܘܳܠܺܝܬܐ ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܐܠܗܐ ܘܡܳܪܝܐ ܒܶܗ ܒܗܳܢܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܡܶܢ ܗܳܢܐ ܗ̣ܘ ܟܝܳܢܐ ܩܢܽܘܡܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܰܝܒܰܪ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܗ̣ܘ ܟܽܠܶܗ: ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܬܣܺܝܡ ܒܡܰܘܠܳܕܐ ܘܡܰܘܬܐ܆ ܕܠܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܢܶܬܚܒܶܫ ܠܶܗ ܟܝܳܢܐ ܟܽܠܶܗ. ܢܺܐܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܕܡܶܠܬܐ ܒܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ: ܟܽܘܢܳܝܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܘܕܥܳܢܐ ܕܰܩܢܽܘܡܐ܀

 

120 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܥܳܪܩܰܬ܆ ܕܠܐ ܬܶܬܠ ܡܰܘܠܳܕܐ ܘܚܰܫܐ ܠܰܫܡܐ ܗܳܢܐ ܕܡܶܠܬܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܒܪܐ ܘܥܰܠ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܡܶܢܳܟ ܡܶܬܰܐܡܪܳܢ܆ ܘܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ ܕܰܫܡܐ ܕܰܒܪܐ ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܕܓܰܘܐ ܗ̣ܘ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܘܰܕܐܢܳܫܽܘܬܐ܀

 

121 ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܓܶܝܪ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܡܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܠܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܰܥܦܺܝܦܐ ܗ̣ܘ܆ ܐܶܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܫܡܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܘܕܥܳܢܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦܠܐ ܗܳܢܐ: ܒܶܗ ܡܶܬܕܰܓܠܺܝܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܪܟܐ ܕܩܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ ܥܦܺܝ̈ܦܶܐ. ܘܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܦܫܺܝܛܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܬܳܐܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ܀

 

122 ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܠܐ ܢܚܶܬ ܒܪܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܶܐܣܬܰܪܰܩ ܘܰܫܪܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܬܰܘܕܥܽܘܢ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܓܒܶܠ ܒܳܗ̇ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܫܚܺܝܡܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ. ܘܰܐܝܟܐ ܗ̣ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܓܰܘܳܢܳܝܽܘܬܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܫܪܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܦܰܓܪܐ: ܐܰܘ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܐܰܝܟܐ ܗ̣ܝ ܥܦܺܝܦܽܘܬܐ܀

 

123 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܗܳܝ ܕܨܶܒܝܳܢܐ܆ ܠܰܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܺܝܢ܆ ܚܰܕ ܕܰܐܠܗܐ ܘܰܚܪܺܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ: ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܨܶܒܳܝܳܢܐ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܐ ܠܳܗ̇ ܥܦܺܝܦܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܘܰܕܨܶܒܝܳܢܐ: ܘܠܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܗ̣ܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܕܶܐ ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ: ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܢܣܰܒ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܦܳܪܶܫ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܗܺܝ ܐܰܘ ܠܰܢܒܺܝܽܘܬܐ܀

 

124 ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܕܶܐܢ ܒܪܐ ܘܶܐܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܘܶܐܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܘܶܐܢ ܡܶܠܬܐ ܘܶܐܢ ܡܳܪܝܐ: ܐܰܡܺܝܪ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ܆ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܠܳܟ ܗܦܳܟܬܐ ܕܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܬܺܐܡܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ: ܗܐ ܡܰܗܦܶܟ ܐܰܢܬ ܡܶܠܱ̈ܝ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ: ܟܰܕ ܢܳܓܶܕ ܐܰܢܬ ܠܗܶܝܢ ܠܪܶܥܝܳܢܐ ܚܪܺܢܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܗܰܘ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܡܶܢܝ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ ܡܶܠܬܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܬܳܗ̇. ܘܗܳܕܶܐ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬܳܟ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ܀

 

125 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܛܳܠܽܘܡܐ ܐܰܢܬ ܘܠܰܘ ܕܳܪܽܘܫܐ: ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܣܰܟܠܽܘܬܐ܆ ܥܰܠ ܕܠܐ ܝܳܕܥܰܬ ܢܺܝܫܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ܆ ܝܳܠܽܘܦܐ ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܒܩܰܕܡܐ ܕܬܶܗܘܶܐ: ܘܟܶܢ ܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܠܰܒܥܳܬܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܘܰܥܫܰܩܬܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܠܡܶܠܰܬܝ ܕܶܐܡܪܰܬ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܠܰܘ ܡܫܺܝܚܐ: ܘܰܫܒܰܩܬ ܗܳܝ ܡܶܠܬܐ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܘܗܳܝ ܕܒܳܬܪܳܗ̇: ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܕܢܶܒܥܶܐ ܕܰܢܨܰܥܰܪ ܠܦܰܘܠܳܘܣ ܘܢܶܩܪܶܝܘܗܝ ܡܚܰܠܶܨ ܥܺܕ̈ܳܬܐ: ܘܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܢܺܐܡܪܺܝܘܗܝ ܗܳܟܰܢܐ: ܢܰܪܦܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܐ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܗܺܝ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ: ܕܥܺܕ̈ܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܚܰܠܨܶܬ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܡܚܰܠܶܨ ܥܺܕ̈ܳܬܐ ܡܚܰܘܝܐ ܠܶܗ ܠܦܰܘܠܳܘܣ܀

 

126 ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܢܶܒܥܶܐ ܬܽܘܒ ܕܢܰܘܕܶܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܘܢܶܛܠܽܘܡ ܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܢܺܐܡܰܪ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ: ܘܢܶܫܬܽܘܩ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܳܐܡܰܪ ܕܩܳܡ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܒܳܥܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܕܠܐ ܩܳܡ ܡܫܺܝܚܐ ܡܰܘܕܶܐ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܘ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ܇ ܕܶܐܢ ܐܢܳܫ ܗܳܟܰܢܐ ܢܶܣܰܒ ܐܶܢܶܝܢ ܘܰܢܦܰܣܶܩ ܘܰܢܚܰܒܶܠ ܣܶܕܪܗܶܝܢ܆ ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܘܪ̈ܽܘܫܥܶܐ ܕܠܐ ܣܳܟܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܗܶܝܢ܀

 

127 ܐܶܡܪܶܬ ܓܶܝܪ ܕܗܰܝܡܢܶܬ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܠܰܘ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ. ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܦܶܠܓܶܗ ܗܺܝ ܕܦܶܬܓܳܡܐ. ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܡܶܠܬܐ ܗܳܢܰܘ܆ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܰܒܪܐ ܕܠܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ: ܘܠܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܠܰܘ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ. ܘܶܐܢ ܗܳܢܰܘ ܩܶܪܝܳܢܶܗ ܕܦܶܬܓܳܡܐ: ܡܰܢܽܘ ܕܰܣܟܶܠ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܕܢܶܦܣܽܘܩ ܦܶܠܓܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ ܘܛܳܠܽܘܡܳܐܺܝܬ ܢܰܗܦܶܟ ܥܠܶܝܗ̇: ܘܦܶܠܓܳܗ̇ ܢܶܫܒܽܘܩ܀

 

128 ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܬܚܙܶܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡ ܪܽܘܫܥܳܟ܆ ܐܶܬܢܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܠܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒܐ܆ ܡܫܺܝܚܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܪܐ ܗ̣ܘ: ܘܰܒܪܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ: ܘܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܗ̣ܘ܆ ܘܡܶܠܬܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܗ̣ܘ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܡܫܺܝܚܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܨܛܠܶܒ܆ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ. ܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܩܳܡ ܘܠܰܘ ܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܡܫܺܝܚܐ ܕܡܺܝܬ ܘܰܚܪܺܢܐ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܺܝܬ܆ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܐ: ܘܰܚܪܺܢܐ ܡܶܠܬܐ ܕܠܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ. ܘܰܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܕܚܰܫ ܘܡܺܝܬ: ܘܰܚܪܺܢܐ ܕܩܰܘܺܝ ܕܠܐ ܚܰܫܐ܀

 

129 ܘܬܽܘܒ ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܟܬܺܝܒ ܒܳܗ̇ ܒܶܐܓܰܪܬܐ ܕܳܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܥܰܡܰܢ ܐܠܗܐ ܒܡܰܘܬܐ ܕܰܒܪܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܕܶܐܢ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܠܐ ܚܳܣ܆ ܐܶܠܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܐܰܫܠܡܶܗ. ܘܗܳܢܐ ܒܪܐ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܥܰܡܰܢ ܒܡܰܘܬܶܗ: ܘܰܐܫܠܡܶܗ ܠܚܰܫܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܠܰܘ ܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܠܳܗܐ ܒܪܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܒܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܡܫܺܝܚܐ ܘܶܐܢ ܒܪܐ ܘܶܐܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܘܶܐܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܺܝܪ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ܆ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ ܘܠܰܘ ܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܳܐܬܝܐ ܡܶܚܕܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܰܒܪܐ ܕܠܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ܆ ܘܠܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܠܰܘ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ܀

 

130 ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܗܦܶܟ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ܆ ܠܰܘ ܟܰܕ ܡܦܰܣܶܩ ܐܰܢܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܘܰܡܢܰܬܶܫ ܐܰܢܬ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ. ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܣܰܟܠܐ ܘܛܳܠܽܘܡܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܢܬ. ܐܶܠܐ ܐܰܚܽܘܕ ܟܽܠܶܗ ܣܶܕܪܐ ܕܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܘܕܽܘܢܳܝܗܝ ܘܰܐܗܦܶܟ ܥܠܶܝܗ̇܆ ܐܶܠܐ ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܐ ܘܒܰܛܠܽܘܡܝܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܐܰܢܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܠ̈ܰܝܢ܀

 

131 ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܐܳܦ ܐܰܒܐ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܪܐ ܐܰܒܐ ܗ̣ܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܐܰܝܟ ܐܰܒܐ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܐܰܒܐ: ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦܠܐ ܐܠܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܒܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܕܰܐܒܐ ܐܳܦ ܐܠܗܐ ܗܽܘ ܐܳܦ ܐܰܒܐ: ܘܰܒܪܐ ܐܳܦ ܐܠܗܐ ܗܽܘ ܐܳܦ ܒܪܐ. ܒܪܐ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ: ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܘܰܐܠܗܐ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ. ܒܪܐ ܓܶܝܪ ܘܰܐܒܐ ܗܳܕܶܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܦܰܬ܆ ܐܰܠܳܗܐ ܕܶܝܢ ܫܰܘܝܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܀

 

132 ܡܳܕܶܝܢ ܒܘܳܠܺܝܬܐ ܩܳܪܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܚܰܕ ܒܪܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܐܠܗܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ ܗܺܝ: ܡܳܕܶܝܢ ܒܪܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܐܰܒܐ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܐܒܐ: ܘܰܒܪܐ ܬܽܘܒ ܒܪܐ ܘܰܐܠܗܐ: ܘܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܪܽܘܚܐ ܘܰܐܠܗܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܠܗܐ ܚܰܕ: ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܶܝܢ ܬܠܳܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ: ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܕܓܰܘܐ ܗ̣ܝ ܕܰܟܝܳܢܐ: ܐܰܒܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ: ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܣܳܝܡܺܝܢ ܠܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܀

 

133 ܢܶܚܙܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܰܗܦܳܟܬܐ ܗܳܕܶܐ ܬܡܺܝܗܬܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܘܒܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܠܩܽܘܒܠܰܢ: ܐܳܡܰܪ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬܝ: ܕܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܬܰܪܓܶܫ ܒܣܰܟܠܽܘܬܳܟ ܗܐ ܐܳܦ ܐܶܢܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܟ: ܗܰܘ ܕܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܐ܆ ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ. ܐܠܗܐ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ: ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܐܠܗܐ ܕܠܰܘ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ: ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܪܰܐ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܗ̣ܝ ܗܦܳܟܬܶܗ ܨܢܺܝܥܬܐ ܕܗܳܢܐ ܕܳܪܽܘܫܐ܀

 

134 ܢܰܗܦܶܟ ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܥܠܰܘܗܝ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܓܰܘܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܺܝܠܶܗ. ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܟܽܠܰܢ ܕܰܐܒܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ: ܘܰܒܪܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝܳܢܐ. ܢܺܐܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܒܪܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܐܒܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܰܐܘܠܶܕ ܐܠܗܐ ܡܶܬܩܪܶܐ: ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܬܽܘܒ: ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝܳܢܐ: ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܐܰܒܐ ܝܺܠܺܝܕܐ ܘܰܒܪܐ ܝܳܠܽܘܕܐ: ܘܰܐܒܐ ܡܶܫܬܰܪܪܳܢܐ: ܘܰܒܪܐ ܡܫܰܕܪܳܢܐ: ܘܢܶܬܩܪܶܐ ܐܰܒܐ ܡܶܠܬܐ: ܘܰܒܪܐ ܕܠܐ ܥܶܠܬܐ܀

 

135 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܫܰܘܝܽܘܬ ܟܝܳܢܐ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܐ ܡܒ̈ܰܛܠܳܢ ܘܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܗܽܘܢ ܠܐ ܥܳܩܪ̈ܳܢ: ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܘܰܐܠܗܐ: ܘܰܐܒܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܩܳܡ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ: ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܐܩܺܝܡ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܰܡ ܐܰܒܐ ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܐ: ܡܩܺܝܡܳܢܐ ܗ̣ܘ: ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܟܬܺܝܒ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܐܰܒܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܪܽܘܚܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܗܽܘ ܢܰܦܫܶܗ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ܀

 

136 ܢܶܫܡܥܶܗ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟܰܢ ܡܟܰܢܶܫ ܠܗܶܝܢ ܠܶܗ ܠܰܗܦܳܟ̈ܳܬܶܗ ܠܚܰܕ ܣܽܘܟܳܠܐ: ܐܶܢ ܠܰܡ ܗܳܝ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܐܳܦܠܐ ܗܳܝ ܕܡܺܝܬ ܥܰܠ ܐܠܗܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܕܰܚܪܺܢܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢܬ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܐ ܢܰܗܺܝܪܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܫܰܦܺܝܪ ܠܳܟ܆ ܡܰܗܦܶܟ ܐܰܢܬ ܥܘܺܝܪܳܐܺܝܬ܀ ܠܐ ܠܰܡ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܐܩܺܝܡ܀

 

137 ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ: ܕܰܫܪܰܘ ܗܰܝܟܠܐ ܗܳܢܐ ܘܶܐܢܐ ܠܰܬܠܳܬܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܩܺܝܡ ܐܢܐ ܠܶܗ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܝܶܫܽܘܥ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܗܳܕܶܐ. ܥܰܠ ܠܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܝܟܠܐ ܘܰܐܦܶܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܙܳܒܽܘ̈ܢܶܐ ܘܠܰܡܙܰܒ̈ܢܳܢܶܐ. ܘܬܰܒܥܽܘܗܝ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܳܬܐ ܚܠܳܦ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܰܫܪܰܘ ܗܰܝܟܠܐ ܗܳܢܐ: ܘܶܐܢܐ ܠܰܬܠܳܬܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܩܺܝܡ ܐܢܐ ܠܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܡܦܰܫܶܩ ܠܳܗ̇ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܡܶܠܬܐ: ܕܗܽܘ ܠܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܗܰܝܟܠܐ ܕܦܰܓܪܶܗ܀

 

138 ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ: ܕܶܐܢܐ ܐܢܐ ܪܳܥܝܐ ܛܳܒܐ: ܪܳܥܝܐ ܛܳܒܐ ܢܰܦܫܶܗ ܣܳܐܶܡ ܚܠܳܦ ܥܳܢܶܗ. ܘܫܰܠܺܝܛ ܐܢܐ ܕܶܐܣܺܝܡܺܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ: ܘܫܰܠܺܝܛ ܐܢܐ ܬܽܘܒ ܕܶܐܣܒܺܝܗ̇: ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܝ܆ ܐܶܠܐ ܣܳܐܶܡ ܐܢܐ ܠܳܗ̇ ܕܬܽܘܒ ܐܶܣܒܺܝܗ̇. ܗܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܚܰܘܺܝ ܕܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܩܺܝܡ ܢܰܦܫܶܗ. ܐܳܡܰܪ ܓܶܝܪ: ܕܶܐܢܐ ܣܳܐܶܡ ܐܢܐ ܠܳܗ̇ ܘܶܐܢܐ ܬܽܘܒ ܢܳܣܶܒ ܐܢܐ ܠܳܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܐ. ܫܰܠܺܝܛ ܐܢܐ ܠܰܡ ܕܶܐܣܺܝܡܺܝܗ̇: ܘܫܰܠܺܝܛ ܐܢܐ ܬܽܘܒ ܕܶܐܣܒܺܝܗ̇. ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܕܳܐܒܝ ܪܳܚܶܡ ܠܺܝ ܕܣܳܐܶܡ ܐܢܐ ܢܰܦܫܝ ܕܬܽܘܒ ܐܶܣܒܺܝܗ̇܀

 

139 ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܣܪܺܝܩܬܐ ܗ̣ܝ ܡܶܠܬܳܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒܬ ܕܠܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܐܩܺܝܡ. ܫܰܠܺܝܛ ܐܢܐ ܠܰܡ ܕܶܐܣܺܝܡܺܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܘܫܰܠܺܝܛ ܐܢܐ ܕܶܐܣܒܺܝܗ̇ ܘܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܟܬܺܝܒ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܪܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕܫܰܠܺܝܛ ܐܢܐ ܕܶܐܡܽܘܬ. ܘܫܰܠܺܝܛ ܐܢܐ ܕܶܐܩܽܘܡ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܐܰܡܺܝܬܶܗ ܩܛܺܝܪܐ ܕܰܚܪܺܢܐ: ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܡܩܺܝܡ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܰܚܪܺܢܐ܀

 

140 ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܒܐ ܘܪܽܘܚܐ ܥܰܡܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܒܪܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܰܒܪܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܰܒܕܽܘܗܝ ܕܰܢܡܽܘܬ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܬܽܘܒ ܐܰܒܐ ܘܪܽܘܚܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܰܡ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܫܽܘܠܛܳܢܐ ܚܪܺܢܐ ܡܳܪܳܢܳܝܐ ܩܳܡ ܕܠܐ ܩܢܶܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ܀

 

141 ܡܳܕܶܝܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܥܰܡ ܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܕܰܐܒܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܘܗܽܘ ܐܰܩܺܝܡ ܢܰܦܫܶܗ ܘܪܽܘܚܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ. ܐܠܗܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܩܺܝܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܪܳܥܝܐ ܪܰܒܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܽܘ ܐܰܩܺܝܡ ܢܰܦܫܶܗ: ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܫܰܠܺܝܛ ܐܢܐ ܕܶܐܣܺܝܡܺܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ: ܘܫܰܠܺܝܛ ܐܢܐ ܬܽܘܒ ܕܶܐܣܒܺܝܗ̇. ܘܥܰܠ ܪܽܘܚܐ ܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ. ܐܶܢ ܪܽܘܚܶܗ ܠܰܡ ܕܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܳܡܪܐ ܒܟܽܘܢ: ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܐܳܦ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܰܚܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܚܶܗ ܕܥܳܡܰܪ ܒܟܽܘܢ܀

 

142 ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ. ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܕܳܝܐ ܐܶܢܶܝܢ ܣܪܺܝܩܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܰܝܬ ܕܬܺܐܡܰܪ ܘܠܐ ܝܺܕܰܥܬ ܡܳܢ ܒܥܰܝܬ ܕܬܶܟܬܽܘܒ: ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܗܳܫܐ ܡܳܢܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܺܐܡܰܪ: ܕܡܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܫܺܝܚܐ: ܘܡܺܝܬ ܒܪܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܪܐ: ܘܡܺܝܬ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ: ܘܡܺܝܬ ܝܶܫܽܘܥ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܝܶܫܽܘܥ: ܘܡܺܝܬ ܡܳܪܝܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܳܪܝܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܬܺܝܒܳܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ܀

 

143 ܕܡܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܐܰܘ ܕܡܺܝܬ ܓܰܒܪܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܓܰܒܪܐ: ܐܰܘ ܕܡܺܝܬ ܦܰܓܪܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܦܰܓܪܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܐܶܫܬܰܠܰܡ ܠܰܢ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܒܶܣܪܐ ܘܓܰܒܪܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ: ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܒܗܶܝܢ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܡܺܝܬ: ܘܠܰܘ ܒܗܳܝ ܕܡܺܝܬ ܐܰܩܺܝܡ ܘܠܰܘ ܒܗܳܝ ܕܰܐܩܺܝܡ ܡܺܝܬ. ܡܺܝܬ ܓܶܝܪ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ܀

 

144 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܓܰܘܐ ܗ̣ܝ: ܕܺܝܠܶܗ ܘܕܰܐܒܐ ܘܰܕܪܽܘܚܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܗ̣ܝ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܘܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܳܐܦ ܐܰܒܐ ܐܳܦ ܪܽܘܚܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܟܰܕ ܠܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܰܐܒܐ ܘܪܽܘܚܐ ܬܚܶܝܬ ܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ܀

 

145 ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܗ̣ܝ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܓܰܘܐ ܗ̣ܝ ܕܺܝܠܶܗ ܘܕܰܐܒܐ ܘܰܕܪܽܘܚܐ: ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܡܺܝܬ ܝܺܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܗ̣ܝ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܩܺܝܡ ܕܓܰܘܐ ܗ̣ܝ: ܕܺܝܠܶܗ ܘܕܰܐܒܐ ܘܰܕܪܽܘܚܐ: ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܡܩܺܝܡܳܢܐ ܗ̣ܘ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܒܳܗ̇ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܣܽܘܟܳܠܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܡܰܘܬܐ ܘܰܩܝܳܡܬܐ ܥܰܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܪܐ ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܕ̈ܥܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ: ܕܗܽܘ ܡܺܝܬ ܘܗܽܘ ܩܳܡ܀

 

146 ܐܶܡܰܪ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܗܦܳܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܗܳܝ ܕܣܳܒܰܪܢܐ ܕܳܐܦ ܠܐ ܗܽܘ ܝܺܕܰܥ܆ ܟܰܕ ܐܰܡܪܳܗ̇: ܡܳܢ ܐܶܡܰܪ: ܠܡܶܠܬܐ ܠܰܡ ܐܠܗܐ: ܡܶܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܐ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܐܰܪܰܐ܆ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ. ܓܰܠܝܐ ܗ̣ܝ ܠܰܡ܀

 

147 ܘܡܰܢܽܘ ܐܶܡܰܪ: ܐܳܘ ܚܰܒܪܰܢ: ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܐܰܠܗܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ: ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܳܐܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܰܐܚܪܳܝܬܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܐܘܒܕܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ: ܐܰܘ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܚܪܺܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܐܰܕܒܶܩ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܘ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܀

 

148 ܐܶܠܐ ܐܰܟܙܢܐ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̣ܝ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ: ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܗܘܳܐ: ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̣ܝ ܕܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܐܠܗܐ. ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܘܶܐܫܬܰܡܰܗ ܡܫܺܝܚܐ ܟܰܕ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܡܫܺܝܚܐ܀

 

149 ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܒܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܓܠܺܝܘ܆ ܐܶܠܐ ܐܺܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܥܰܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܩܰܕܡܳܝܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܘܺܐܝܬ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܐܶܬܟܰܢܺܝ ܒܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ: ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܕܥܽܘܠܐ ܘܝܰܠܽܘܕܐ ܘܛܰܠܝܐ ܘܰܥܠܰܝܡܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܘܓܰܒܪܐ ܘܦܰܓܪܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܫܡܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܫܡܐ ܗ̣ܘ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ܀

 

150 ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܗܐ ܘܰܕܡܳܪܝܐ ܘܰܕܥܳܒܽܘܕܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܒܪܐ ܕܶܝܢ ܘܡܶܠܬܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ. ܫܡܐ ܕܶܝܢ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܶܗ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܚܰܕܬܐ ܕܰܥܒܰܕ ܒܰܡܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܦܳܪܽܘܩܐ ܗ̣ܘ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܐܺܝܬ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ: ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܬܩܪܶܐ ܚܰܕ ܗܽܘ܀

 

151 ܒܘܳܠܺܝܬܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܕܗܰܘ ܕܺܝܠܺܝܕ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܐܠܗܐ܆ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܐܳܦ ܡܫܺܝܚܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܣܰܒ ܥܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܶܐܬܡܫܰܚ ܒܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܡܰܫܚܳܟ ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܟ. ܡܶܫܚܐ ܕܚܰܕܽܘܬܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ. ܚܳܙܶܝܬ ܐܰܝܟܐ ܐܰܡܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܶܐܬܡܫܰܚ. ܐܰܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܘܰܐܝܟܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗܘ ܠܶܗ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܝܟܐ ܕܰܐܣܠܺܝ ܘܰܣܢܐ ܥܰܘܠܐ ܘܰܪܚܶܡ ܘܰܦܠܰܚ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ: ܒܰܢܛܽܘܪܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܶܐ ܘܰܒܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

 

152 ܠܥܶܠ ܓܶܝܪ܆ ܠܘܳܬ ܟܽܘܪܣܝܐ܆ ܘܰܐܝܟܐ ܕܰܠܗܰܠ ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܦܰܚܶܡ ܠܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒܐ: ܠܐ ܐܳܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܶܐܬܡܫܰܚ ܘܰܕܡܶܢ ܡܫܺܝܚܽܘܬܐ ܩܰܒܶܠ ܟܽܘܡܪܽܘܬܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܐ: ܐܶܠܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܆ ܘܫܰܒܛܐ ܦܫܺܝܛܐ ܫܰܒܛܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܗܳܪܟܐ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡܫܰܚ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܟܐ܆ ܐܳܦܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܡܫܰܚ ܒܗܳܢܐ ܡܰܘܠܳܕܐ܀

 

153 ܘܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܪܟܐ ܐܰܒܐ ܐܰܠܳܗܶܗ: ܘܠܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܠܐ ܗܽܘ ܐܶܬܡܫܰܚ ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܡܫܺܝܚܐ: ܐܳܦܠܐ ܐܰܒܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܐܰܒܐ ܕܰܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܪܟܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ: ܕܰܪܚܶܡܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܘܰܣܢܰܝܬ ܥܰܘܠܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܐ ܡܰܫܚܳܟ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܡܶܫܚܐ ܕܚܰܕܽܘܬܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ܀

 

154 ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܠܘܳܬ ܒܪܺܝܬܐ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܨܥܳܝܬܐ: ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܕܽܘܒܳܪܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ܇ ܟܰܪܣܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܫܰܒܠܳܢܺܝܬܐ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ: ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ܇ ܒܶܠܥܳܕ ܗܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܶܝܢ ܘܰܠܟܐ: ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܐܠܳܗܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ: ܥܰܒܕܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܢܳܡܽܘܣܐ. ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܕܶܝܢ ܘܰܠܡܰܘܬܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܪܽܘܚ܆ ܕܰܡܫܰܠܶܡ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ: ܘܰܐܝܟ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܳܥܰܪ ܘܡܰܠܶܦ ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ. ܡܶܢ ܙܩܺܝܦܐ ܕܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܰܩܝܳܡܬܐ: ܫܰܬܺܝܩܐ ܘܡܺܝܬܐ: ܘܦܰܓܪܐ ܕܠܐ ܙܰܘ̈ܥܶܐ܆ ܘܰܕܠܐ ܗܽܘܦܳܟܐ ܓܰܠܝܐ܆ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܡܺܝܬܺܝܢ܀

  

155 ܡܶܢ ܩܝܳܡܬܐ ܕܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܣܽܘܠܳܩܐ܆ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ܆ ܘܡܶܬܚܰܘܶܐ ܒܬܶܗܪܶܐ: ܘܳܐܟܶܠ ܘܫܳܬܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܕܽܘܡܳܪܐ: ܘܡܶܬܓܫܶܫ ܒܺܐܝܕܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ: ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܽܘܟܳܒܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܰܚܠܦܰܬ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܗܘܳܬ ܕܪܽܘܚ܆ ܐܰܝܟ ܓܫܺܝܡܐ ܘܦܰܓܪܳܢܐ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܬܓܫܶܫ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܣܰܩܬܐ ܕܶܝܢ ܘܰܠܟܐ: ܒܰܐܬܪܐ ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܽܘܟܳܒܐ ܘܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܳܕܰܥ ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܰܢܡܰܠܠܺܝܘܗܝ ܒܰܐܬܪܐ ܗܰܘ: ܡܰܪܳܚܽܘܬܐ ܗܺܝ ܕܠܐ ܟܰܝܠܐ܆ ܘܓܽܘܕܳܦܐ ܗ̣ܘ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ܀

 

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܐ ܕܬܶܫܥܐ