ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܶܣܪܐ

ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܶܣܪܐ

 

1 ܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ ܘܙܳܕܶܩ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܬܝܳܢ ܠܰܒܥܳܬܐ܆ ܘܥܰܣܩܳܢ ܠܰܒܨܳܬܐ. ܠܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܬܚܽܘܡܐ ܕܰܒܥܳܬܗܽܘܢ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܚܰܣܟܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܡܠܐ ܘܰܬܥܳܫܐ ܣܪܺܝܩܐ܆ ܘܳܐܦ ܡܶܕܶܡ ܕܰܦܐܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܗܳܘܶܝܢ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܒܫܶܡܥܳܗ̇ ܕܰܫܚܺܝܡܬܐ ܗ̣ܝ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܐ ܢܶܬܶܠ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܪܶܗܛܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܐܶܫܟܚܽܘܗ̇ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀

 

2 ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܪܗܶܛܘ ܕܢܰܕܪܟܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܐ. ܦܳܫܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܗܳܘܶܐ܆ ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܟܝܳܢܶܗ ܐܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܒܫܰܪܟܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܐ: ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܗ̣ܘ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܣܳܡܘ ܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘܡܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܕܠܐ ܡܶܬܥܰܕܠܺܝܢ ܒܶܗ ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܰܨܒܐ ܐܠܗܐ ܥܒܰܕ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܥܳܐ ܣܥܰܪ ܘܳܐܦ ܣܳܥܰܪ ܘܠܐ ܥܕܺܝܠܐ ܡܶܠܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܠܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܚܪܺܢܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܥܰܣܩܽܘܬܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ. ܐܶܠܐ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܳܪܽܘܝܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ܀

 

3 ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܳܪܽܘܝܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܠܘܳܬܶܗ ܟܳܢܫܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܗܳܕܶܐ ܡܒܰܕܩܐ ܡܶܠܬܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܕܰܥܠܰܘܗܝ܆ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܺܝܡ. ܘܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܫܰܡܠܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܒܟܽܠ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܥܳܒܶܕ. ܘܠܰܝܬ ܠܰܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܢܺܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܺܝܡܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ܀

 

4 ܐܳܦ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܓܰܒܐ ܕܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ܆ ܐܶܠܐ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܙܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܟܝܐ ܗ̣ܝ ܡܶܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܬܰܘܕܺܝܬܗܽܘܢ ܕܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܐ ܓܶܝܪ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ. ܐܶܠܐ ܗܳܪܟܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ. ܝܳܕܰܥ ܓܶܝܪ ܚܰܟܺܝܡܐ ܒܩܰܕܡܐ ܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܥܰܣܩܽܘܬܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ. ܘܟܶܢ ܐܳܡܰܪ ܗܳܝ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܠܬܐ ܫܘܝܐ ܗ̣ܝ ܒܫܶܡܥܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܐ ܕܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܐ ܕܡܶܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ܀

 

5 ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܙܰܘܥܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܡܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܡܶܢܳܟ ܐܶܬܥܰܕܠܰܬ ܡܶܠܬܐ. ܘܰܩܪܰܝܬܳܗ̇ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܚܕܰܬܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܕܶܝܢ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܠܐ ܡܫܰܘܬܰܦ ܗܘܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܰܘܬܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܬܢܺܝܚ ܒܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܰܕ ܡܰܘܬܐ ܗ̣ܘ ܕܰܚܪܺܢܐ܆ ܘܠܐ ܒܡܶܕܶܡ ܡܥܰܠܰܝ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ ܡܶܢ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܀

 

6 ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܰܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ. ܗܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܗܽܘ ܛܰܥܡܶܗ ܠܡܰܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܚܰܝܐ ܗ̣ܘ ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܝܬܝܶܗ ܠܘܳܬ ܡܰܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܠܽܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܳܝܽܘܬܐ ܗܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܗܳܕܶܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܗܘܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܳܐܶܬ ܗܘܐ. ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܫܬܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܘܬܐ. ܘܠܰܘ ܕܰܚܪ̈ܳܢܶܐ܀

 

7 ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܶܡܪܶܬ. ܕܡܺܝܬ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܠܰܘ ܚܰܝܐ ܗ̣ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܗܐ ܪܽܘܫܥܐ. ܘܶܐܢ ܬܢܰܟܪܺܝܘܗܝ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ܆ ܗܐ ܟܰܕ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܡܺܝܬܐ. ܘܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗ̣ܘ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܦܰܪܫܺܝܢܰܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ: ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܕܢܰܠܶܦ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܚܰܝܐ ܗ̣ܘ. ܕܠܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܗܰܘ ܩܢܽܘܡܐ ܕܡܺܝܬ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܝܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܟܽܠܢܳܫ. ܐܰܘ ܕܟܰܕ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܐ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܕܒܰܪ ܠܡܰܘܬܐ܀

 

8 ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ ܬܽܘܒ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܒܡܶܠܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܬܝܰܗܒܳܢ ܘܠܰܘ ܠܰܟܝܳܢܶܗ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܘܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܒܟܽܠܕܽܘܟ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܰܕܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܟܽܠ ܘܶܐܬܬܰܩܰܢ. ܘܠܰܘ ܒܥܰܡܠܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܗܘܳܐ ܬܽܘܩܳܢܗܽܘܢ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܘܰܠܝܰܠܕܐ܆ ܕܡܶܢܶܗ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܬܽܘܒ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܘܠܕܶܗ. ܘܟܰܕ ܝܰܠܕܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܡܶܢܰܢ܆ ܠܐ ܡܬܽܘܡ ܐܶܡܰܪܢܳܝܗܝ ܝܰܠܕܐ ܕܨܶܒܝܳܢܐ. ܐܳܦܠܐ ܕܰܨܒܳܐ ܘܟܶܢ ܐܰܘܠܕܶܗ. ܘܠܐ ܦܳܠܓܺܝܢܰܢ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܠܶܗ ܠܡܰܘܠܳܕܐ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ܀

 

9 ܠܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܘܠܶܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܐ ܢܶܚܫܒܶܗ ܬܚܶܝܬ ܨܶܒܝܳܢܐ ܠܡܰܘܠܳܕܐ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܐܘܠܶܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܘܠܶܕ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܶܗ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܝܰܠܕܶܗ ܐܺܝܠܺܝܕܳܐܺܝܬ܀

 

10 ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܪܐ. ܘܶܐܠܐ ܥܰܡ ܟܝܳܢܶܗ ܡܶܫܬܰܟܚܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܐܳܦ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܐܶܠܐ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܰܨܒܳܐ ܥܒܰܕ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܟܰܕ ܦܳܪܫܺܝܢܰܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܒܡܶܠܬܰܢ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܡܬܽܘܡ ܠܐ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ. ܐܰܟܘܳܬܗܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܗܳܪܟܐ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ. ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܢܺܐܠܰܦ ܕܰܒܡܰܘܬܐ ܚܰܝܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܐܶܬܦܪܶܩܢܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܶܒ ܕܢܶܦܪܽܘܩ܀

 

11 ܠܐ ܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܚܰܝܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܰܕܠܐ ܦܰܓܪܐ ܘܰܕܠܐ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܘܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܦܰܓܪܐ ܘܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܨܶܝܕ ܡܰܘܬܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ܆ ܠܐ ܐܶܬܥܨܺܝ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܥܰܡ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܨܶܒܝܳܢܐ. ܡܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܶܗ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ܀

 

12 ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܐ ܚܰܕܬܐ. ܐܰܝܢܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܶܗ ܡܶܡܬܽܘܡ܆ ܐܰܘ ܪܢܳܐ. ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܗܘܐ ܗܳܢܐ ܨܶܒܝܳܢܐ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܘܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܠܐ ܥܒܰܕ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܀

 

13 ܒܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܠܶܦܢܰܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܢ ܕܨܶܒܝܳܢܐ܆ ܘܠܐ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܒܗܳܕܐ ܕܠܐ ܦܠܺܝܓ ܟܝܳܢܶܗ ܥܰܠ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܬܝܰܕܥܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܫܰܚܠܦܳܢ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܨܶܒܝܳܢܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܠܐ ܦܠܺܝܓ܀

 

14 ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܰܟܝܳܢܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܳܢܐ ܚܰܟܺܝܡܐ܆ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܫܰܥܒܰܕ ܗ̣ܘ ܠܚܰܫܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗ̣ܘ ܠܚܰܫܐ܆ ܐܳܦ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢܶܗ. ܘܗܐ ܠܟܽܠܰܢ ܟܝܳܢܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܡܳܝܽܘܬܐ ܐܺܝܬ. ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܕܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܳܥܶܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ. ܘܰܟܝܳܢܰܢ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܟܽܘܪܗܳܢܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ. ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܕܶܝܢ ܪܳܐܶܓ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܒܰܟܝܳܢܰܢ ܟܳܦܢܺܝܢ ܚܢܰܢ ܘܨܳܗܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܕܶܝܢ ܫܳܐܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܀

 

15 ܐܶܠܐ ܛܳܟ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܝ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܗܝ ܟܝܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܢܶܕܰܥ ܕܗܽܘ ܗܰܘ ܕܪܳܐܶܓ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܐܠܺܝܨ ܘܰܫܚܺܝܩ ܒܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܐ ܐܳܦ ܓܗܳܝܬܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܐܳܦܠܐ ܬܽܘܒ ܨܶܒܝܳܢܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܢܺܐܡܰܪ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘ ܥܰܠ ܟܝܳܢܶܗ ܐܰܘ ܥܰܠ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܗܳܝ ܕܰܩܛܺܝܪܐ ܡܰܥܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܥܰܠ ܐܠܗܐ܀

 

16 ܐܶܠܐ ܕܰܨܒܐ ܡܶܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܕܰܒܡܶܕܶܡ ܕܗܽܘ ܠܐ ܚܳܣܰܪ. ܚܢܰܢ ܒܶܗ ܢܶܬܥܰܕܰܪ. ܘܰܒܡܰܘܬܐ ܐܰܝܢܐ ܕܠܐ ܫܳܪܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܢܶܒܛܰܠ ܡܰܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܳܝܽܘܬܐ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܒܰܛܶܠ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܫܡܰܥ ܡܰܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܬܶܣܰܒ ܥܠܰܘܗܝ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܬܰܢ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܚܰܝܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܐ ܡܰܘܬܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܀

 

17 ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܡܰܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܡܰܘܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܚܰܝܐ ܗ̣ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܡܰܘܬܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܣܰܒ ܠܳܟ. ܕܰܐܟܙܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܠܰܡܩܳܡ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܐ ܕܡܰܘܬܗܽܘܢ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܣܳܥܪܺܝܢ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܡܰܝܠܠܺܝܢ ܬܽܘܒ ܘܰܡܒܰܓܢܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܦ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܟܽܠܢܳܫ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ. ܒܶܗ ܒܡܰܘܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

 

18 ܘܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ ܥܰܣܩܳܢ. ܓܰܠܝܳܢ ܕܶܝܢ ܠܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚ. ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܒܠܳܢ ܒܫܶܡܥܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܦܫܺܝܛܬܐ܀

 

19 ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܠܰܡ ܕܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܢܳܛܪܐ: ܗܺܝ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܐ ܕܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܗ̇ ܫܰܢܝܰܬ܀

 

20 ܠܰܘ ܗܳܟܰܢ ܗܺܝ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܫܰܢܝܰܬ ܐܺܝܬܽܘܬܐ: ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܐ ܕܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܗ̇. ܘܠܐ ܐܰܘܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܐܢܐ ܠܳܟ. ܘܠܰܘ ܨܒܽܘܬܐ ܕܥܰܒܝܐ ܘܐܢܳܫܳܐܺܝܬ ܡܶܬܓܰܫܫܐ. ܡܳܢܐ ܥܳܨܶܐ ܐܰܢܬ ܠܪܳܙܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢܬ ܨܳܒܶܝܬ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ. ܐܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܢܐ. ܘܶܐܠܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

 

21 ܗܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܘܬܐ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܚܰܝܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢܬ ܨܳܒܶܝܬ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܚܰܝܐ ܗ̣ܘ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܳܝܽܘܬܐ ܨܳܒܶܝܬ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܳܝܽܘܬܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐܰܢܬ. ܬܰܡܳܢ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܝܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܚܰܝܳܝܐܺܝܬ ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܗܰܝܡܶܢ. ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܐܰܫܰܪ. ܘܗܐ ܡܦܰܫܩܐ ܒܥܳܬܐ܀

 

22 ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܘܰܚܙܺܝ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܡܶܠܬܳܟ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗ̣ܝ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܬܚܽܘܡܐ ܓܶܝܪ ܣܳܡܬ ܠܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܳܟ ܠܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܢܳܛܪܐ ܠܰܡ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܺܝ ܫܰܢܝܰܬ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܐ ܕܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܗ̇܀

ܬܚܽܘܡܐ ܣܳܡܬ ܠܰܟܝܳܢܐ ܘܠܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܳܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܕܐܢܳܫ ܓܶܝܪ ܬܚܽܘܡܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܢܰܟܪܶܟ܆ ܗܳܢܐ ܚܳܒܶܫ ܠܶܗ ܬܚܶܝܬ ܚܰܫܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܬܚܽܘܡܐ. ܚܰܫܐ ܗ̣ܝ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܢܶܥܒܶܕ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ. ܟܪܺܝܗܽܘܬܐ ܗ̣ܝ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܫܡܰܥܬ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܟ ܕܫܰܢܺܝ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܒܡܰܘܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢ ܓܶܝܪ ܡܰܟܪܶܙ ܗܰܘ ܕܡܰܘܕܶܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ. ܕܡܺܝܬ ܚܰܝܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܐܰܘܒܶܕ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܒܰܡܓܰܫܡܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܠܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܒܡܰܘܬܶܗ܀

 

23 ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܠܰܡ ܐܶܢ ܡܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܐ. ܘܶܐܢ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܟܰܬܰܪ ܪܽܘܚܳܢܐ܀

 

24 ܚܳܙܶܝܬ ܕܰܐܢܬ ܚܳܒܫܰܬ ܠܳܗ̇ ܠܺܐܝܬܽܘܬܐ ܬܚܶܝܬ ܚܰܫܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܥܰܠ ܟܝܳܢܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢܬ. ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܳܟ ܗܳܝ ܕܣܳܝܡܐ ܠܺܐܝܬܽܘܬܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܫܐ: ܗܺܝ ܬܽܘܒ ܬܚܶܝܬ ܚܰܫܐ ܡܫܰܥܒܕܐ ܠܳܗ̇. ܐܰܘ ܐܰܘܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܘܡܰܠܶܠ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܐܺܝܬܽܘܬܐ܆ ܐܰܘ ܐܶܢ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܠܰܒܪܺܝܬܐ ܐܶܡܰܪ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܡܶܠܬܳܟ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܗ̣ܝ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ܆ ܕܠܐ ܚܰܫܐ ܗ̣ܘ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܩܳܠܐ ܡܶܢܰܢ ܗܽܘ܆ ܐܶܠܐ ܥܒܳܕܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ܀

 

25 ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܬܚܽܘܡܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܠܐ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ. ܐܶܠܐ ܘܳܐܦܶܢ ܡܬܰܚܡܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܶܗ ܒܡܶܠܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ܇ ܒܟܰܪܣܐ ܐܰܘ ܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ ܐܰܘ ܒܽܐܘܪܝܐ ܐܰܘ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܐ. ܐܰܘ ܒܰܣܦܺܝܢܬܐ ܐܰܘ ܒܥܶܠܺܝܬܐ܆ ܐܰܘ ܒܰܨܠܺܝܒܐ ܐܰܘ ܒܩܰܒܪܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦܘ ܠܰܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܗܘܐ. ܘܠܰܘ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܢܐ܀

 

26 ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܨܳܒܶܝܬ ܕܰܬܢܰܟܪܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܚܒܰܫܬܳܝܗܝ ܬܚܶܝܬ ܚܰܫܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܣܳܡܬ ܬܚܽܘܡܐ ܠܺܐܝܬܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܚܽܘܡܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܪܰܐ. ܣܰܟܠܐ. ܒܰܬܚܽܘܡܐ ܕܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܶܗ ܚܒܺܝܫ ܐܰܠܳܗܐ. ܕܠܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ ܚܰܫܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܗܽܘ ܠܶܗ ܥܒܺܝܕ ܢܳܛܽܘܪܐ ܡܶܢ ܩܶܢܛܐ܀

 

27 ܐܶܠܐ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܗܳܕܶܐ ܢܶܬܚܫܶܒ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ. ܠܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܬܚܽܘܡܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܠܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܬܚܽܘܡܐ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܠܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܝܽܘܬܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܠܐ ܕܠܐ ܡܺܝܬ. ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܒܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܛܶܟܣܐ ܟܡܐ ܕܰܨܒܐ ܐܢܳܫ ܡܗܰܝܡܢܳܐܺܝܬ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܐܠܗܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܐܰܪܓܶܫܬ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܡܺܝܬܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܐܠܗܐ܀

 

28 ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܠܰܡ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܠܳܟ. ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܡܺܝܬ ܐܠܗܐ܆ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܰܡ ܠܐ ܐܰܡܪܽܘܗ̇. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܐ ܐܰܟܪܙܽܘܗ̇܀

 

29 ܐܶܡܰܪܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܳܘ ܚܰܒܪܰܢ. ܐܶܠܐ ܠܳܟ ܠܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ. ܐܶܢ ܟܬܺܝܒ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܺܝܬ ܡܳܪܝܐ܆ ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܰܐܠܗܐ ܡܺܝܬ. ܘܶܐܢ ܟܬܺܝܒ ܕܰܒܪܐ ܚܰܫ܆ ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܚܰܫ. ܘܶܐܢ ܐܰܡܺܝܪ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ܆ ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܚܰܝܐ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ. ܘܶܐܫܰܥܝܐ ܬܽܘܒ ܡܰܟܪܶܙ. ܕܝܰܠܕܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܰܒܪܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܘܠܳܕܐ ܐܶܬܝܰܒܰܠ ܨܶܝܕ ܡܰܘܬܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܐ ܓܰܢܒܳܪܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܐܠܗܐ ܚܰܫ ܘܚܰܝܐ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ܀

 

30 ܕܟܽܠ ܠܰܡ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܐ ܥܳܒܶܕ ܐܶܫܟܰܚܢ ܚܢܰܢ. ܗܳܝ ܠܰܡ ܕܰܨܒܐ ܘܡܺܝܬ ܠܐ ܫܡܺܝܥܐ ܠܰܢ܀

 

31 ܐܶܠܐ ܚܙܺܝ ܐܳܘ ܛܳܥܝܐ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܟ ܠܐ ܫܡܺܝܥ܆ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܢܶܦܩܰܬ ܣܒܰܪܬܶܗ. ܘܟܽܠܢܳܫ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܚܰܫܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܨܒܐ ܡܺܝܬ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܘܚܰܝܠܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܢܣܺܝܒ. ܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ ܠܰܡ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ ܥܰܬܺܝܪܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܣܰܪܶܩ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ. ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܠܦܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܣܽܘܪܳܩܐ. ܘܠܰܘ ܩܛܺܝܪܐ ܕܰܚܪܺܢܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܡܺܝܬ ܘܩܳܡ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕܫܰܠܺܝܛ ܐܢܐ ܕܶܐܣܺܝܡܺܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ܆ ܘܫܰܠܺܝܛܢܐ ܕܬܽܘܒ ܐܶܣܒܺܝܗ̇. ܘܶܐܢܐ ܣܳܐܶܡ ܐܢܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܝ ܘܣܳܐܶܡ ܐܢܐ ܠܳܗ̇ ܕܬܽܘܒ ܐܶܣܒܺܝܗ̇܀

 

32 ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܰܡܺܝܪܳܢ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܩܰܪܺܝܒܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܰܣܪܐ ܡܶܠܬܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ. ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܢܣܺܝܡ ܘܢܶܣܰܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܬܶܗ ܟܝܳܢܳܝܐ ܗ̣ܘ. ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܚܪܺܢܐ ܣܺܝܡܐ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܐܰܢܬ ܟܰܕ ܕܳܪܫܰܬ ܐܶܡܰܪܬ. ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܘܚܰܘܺܝ ܒܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܟܰܕ ܡܩܺܝܡ ܠܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܠܰܡ ܗܽܘ ܩܳܡ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܶܐܡܰܪ. ܡܰܟ̈ܣܳܢ ܠܳܟ ܕܰܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܽܘ ܡܰܘܬܶܗ ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ܀

 

33 ܘܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܬܺܝܢ ܚܢܰܢ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܡܰܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܡܰܗܦܶܟ ܥܰܠ ܡܶܠܬܰܢ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܡܓܰܕܦܳܢܐ܆ ܕܗܳܝ ܠܰܡ ܕܠܐ ܝܺܕܺܝܥܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܡܚܰܘܶܐ. ܘܟܳܦܰܪ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܘܰܕܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦܠܐ ܠܰܡ ܕܡܺܝܬ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܐܠܗܐ܆ ܘܰܕܐܢܳܫ ܗܳܟܰܢܐ ܢܓܰܕܶܦ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܳܘ ܛܳܥܝܐ܆ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܗ̣ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܫܳܢܝܽܘܬܐ ܥܰܡܺܝܩܬܐ. ܘܰܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܕܠܐ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ܀

 

34 ܘܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܳܐܦ ܐܰܢܬ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܟ ܣܳܗܕܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ܆ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܆ ܡܰܣܠܰܝ ܗܰܘ ܡܶܢ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܚܶܪܡܐ ܫܕܶܐ ܘܰܡܢܰܟܪܰܝ ܡܶܢ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܳܦܠܐ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܰܢ. ܝܳܕܰܥܢܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܦܠܐ ܐܰܢܬ ܐܶܢ ܬܶܫܬܰܐܰܠ ܡܰܡܪܰܚ ܐܰܢܬ ܕܬܺܐܡܪܺܝܗ̇ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܩܶܢܛܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܥܬܺܝܕ ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܕܬܶܬܶܠ ܥܠܶܝܗ̇ ܦܶܬܓܳܡܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ. ܒܙܰܒܢܐ ܕܗܳܘܝܐ ܬܒܰܥܬܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܟ܀

 

35 ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ. ܕܶܐܢ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ܆ ܗܰܘ ܕܠܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܐ ܩܳܡ܀

 

36 ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܒܩܰܕܡܐ ܕܗܰܘ ܕܡܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܡܰܢ ܡܺܝܬ. ܐܶܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܡܺܝܬ. ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܐ ܐܳܦ ܩܳܡ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܶܗ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܩܝܳܡܬܶܗ ܠܬܰܚܘܺܝܬܐ ܗ̣ܝ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܕܰܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܗܽܘ ܠܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܠܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ. ܒܡܰܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܡܰܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܰܡܺܝܬ. ܐܶܠܐ ܡܰܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܠܰܘ ܒܶܗ ܗܘܳܬ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܢܩܽܘܡ܆ ܗܽܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܳܦܠܐ ܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ: ܐܶܠܐ ܩܳܡ ܕܬܶܫܬܰܪܰܪ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܰܩܝܳܡܬܰܢ܀

 

37 ܥܳܕܶܠ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܥܘܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܪܶܬ: ܕܟܽܠ ܡܳܝܽܘܬܐ ܕܡܳܐܶܬ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܡܳܐܶܬ. ܘܡܰܝܬܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܡܶܠܬܶܗ. ܠܶܐܡܪܐ ܕܶܐܬܢܟܶܣ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܳܐܡܰܪ ܕܟܰܕ ܡܳܝܽܘܬܐ ܗܘܳܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܚܰܘܺܝ܆ ܕܶܐܠܽܘ ܐܰܓܰܪ ܡܫܺܝܚܐ ܒܥܳܠܡܐ܆ ܘܳܐܦܶܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܐ ܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܡܽܘܬ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܓܳܕܫܐ ܗܘܳܬ. ܐܳܦ ܠܗܰܘ ܐܶܡܪܐ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܕܶܐܠܽܘ ܠܐ ܐܶܬܩܛܶܠ ܚܠܳܦ ܡܰܦܰܩܬܶܗ ܕܥܰܡܐ܆ ܚܠܳܦ ܚܫܰܚܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܢܟܶܣ. ܐܰܘ ܒܡܰܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܢܶܬܚܰܒܰܠ܀

 

38 ܐܰܪܐ ܐܰܪܓܶܫܬ. ܟܡܐ ܪܽܘܫܥܐ ܘܓܽܘܕܳܦܐ ܡܰܠܝܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܰܐܝܬܺܝܬ܆ ܘܠܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܐܳܦܠܐ ܕܬܶܫܬܘܶܐ ܠܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܐ. ܐܶܢܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܕܪܰܒܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܟܳܬܶܒܢܐ. ܐܳܦ ܠܰܥܘܺܝܪܽܘܬܳܟ ܠܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ. ܕܳܐܦ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܺܝܢ ܡܺܝܬܘ. ܡܰܘܬܐ ܕܰܚܠܳܦ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܳܝܬܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܡܳܝܽܘܬܐ ܗ̣ܘ. ܘܶܐܠܽܘ ܠܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܠܡܰܘܬܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܐ ܛܳܒܐ ܚܠܳܦ ܐܠܗܐ ܢܡܽܘܬܽܘܢ܆ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܒܗܽܘܢ ܡܶܬܓܰܡܪܐ ܗܘܳܬ܀

 

39 ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܢ ܡܳܝܽܘܬܐ ܗ̣ܘ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܡܽܘܬ. ܘܒܶܗ ܬܽܘܒ ܒܡܰܘܬܶܗ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܰܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܡܳܝܽܘܬܐ ܗܽܘ ܡܺܝܬ. ܗܳܟܰܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܡܶܠܬܳܟ ܚܰܘܝܰܬ. ܕܡܳܐܶܬ ܠܰܡ ܡܳܝܽܘܬܐ܆ ܒܰܙܒܰܢ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܚܠܳܦ ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܶܐܡܪܐ ܬܽܘܒ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܝܽܘܬܐ ܗܘܐ. ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܶܐܬܢܟܶܣ ܠܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܡܰܦܰܩܬܗܽܘܢ. ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܬܽܘܒ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܝܽܘܬܐ ܗ̣ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦ ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܨܒܳܐ ܐܠܗܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܰܩܝܳܡܬܗܽܘܢ܀

 

40 ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢܰܢ ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܰܣܠܝܳܢ ܥܰܡ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢܰܝܗܶܝܢ. ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ. ܘܚܰܝܐ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܰܢ܀

 

41 ܐܰܡܪܰܚ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܗܰܘ ܗܳܢܐ ܕܠܐ ܐܠܗܐ ܕܰܢܡܰܝܶܩ ܘܰܢܓܰܚܶܟ ܒܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܪܳܙܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܐ. ܟܳܬܶܒ ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܕܗܳܪܟܐ ܥܰܡܺܝܩ ܪܳܐܙܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܒܰܫܪܳܪܐ ܕܪܳܙܐ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܕܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܓܫܶܫ ܗܘܳܐ ܢܶܬܓܫܶܫ. ܘܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ. ܘܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܢܐ ܢܶܬܓܰܫܰܡ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܀

 

42 ܘܟܰܕ ܬܗܰܪ ܚܽܘܫܳܒܐ ܘܶܐܬܙܺܝܥ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܒܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܩܪܳܝܗܝ ܠܣܽܘܥܪܳܢܐ ܥܽܘܡܩܐ ܕܪܳܐܙܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܒܨܺܝܪ̈ܳܢ. ܐܳܘ ܥܽܘܡܩܐ ܕܥܽܘܬܪܐ ܘܚܶܟܡܬܐ ܘܡܰܕܥܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܒܡܶܠܬܶܗ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ܀

 

43 ܡܳܢܐ ܕܶܝܢ ܐܰܗܦܶܟ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܡܓܰܕܦܳܢܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܠܬܰܢ. ܕܰܚܢܰܢ ܠܰܡ ܢܺܐܡܰܪ ܕܦܰܟܺܝܗ ܪܳܙܐ ܘܫܺܝܛܐ ܫܟܳܚܬܐ. ܘܓܰܠܝܐ ܡܶܠܬܐ. ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܗܘܳܐ܀

 

44 ܚܙܺܝ ܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܡܓܰܕܶܦ ܐܰܢܬ ܘܰܫܠܺܝ ܠܳܟ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ. ܕܗܰܘ ܡܶܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܘܰܒܪܺܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܗܰܘ ܡܶܠܬܐ. ܘܗܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܪܺܫܺܝܬ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܰܘ ܡܶܠܬܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܳܡܰܪ. ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܰܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܐܳܡܰܪ. ܕܥܰܠ ܒܪܶܗ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܗܰܘ܆ ܐܰܘܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܀

 

45 ܘܬܽܘܒ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܐܶܡܰܪܘ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܡܳܪܝܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܢܚܶܬ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܚܳܪܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܩܰܒܶܠܢܰܢ ܘܰܐܘܕܺܝܢܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܗܘܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܪܽܘܫܥܳܟ ܢܶܗܦܽܘܟ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܟ ܕܰܩܪܰܝܬܳܝܗܝ ܦܰܟܺܝܗܐ ܘܫܺܝܛܐ ܠܪܳܙܐ ܕܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܶܚܠܬܐ ܘܚܳܝܓܺܝܢ ܡܶܢ ܒܥܳܬܶܗ ܘܳܐܦ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

 

46 ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܠܰܡ ܕܰܠܠܐ ܡܶܬܛܰܥܡܳܢܐ ܫܳܬܶܝܢܰܢ. ܘܠܐ ܠܰܡ ܦܪܰܫܬ ܕܠܐ ܡܶܬܛܰܥܡܳܢܰܐ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܛܰܥܡܐ. ܝܐܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܦܰܫܩܳܢܐ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܐܰܪܐ ܫܺܐܕܳܢܐ܆ ܫܰܐܶܠ ܘܺܐܝܠܰܦ ܐܳܦܶܢ ܡܶܢ ܗܶܕ̈ܝܽܘܛܶܐ. ܕܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܛܰܥܡܐ. ܦܰܟܺܝܗܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܡܶܠܬܐ ܕܰܥܝܳܕܐ ܕܓܰܘܐ. ܠܐ ܡܶܬܛܰܥܡܳܢܐ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܛܥܶܡ܀

 

47 ܘܰܐܟܘܳܬܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ ܒܰܥܝܳܕܐ ܕܡܶܠܬܐ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ. ܠܐ ܡܶܬܰܐܟܠܳܢܐ. ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܶܐܟܶܠ. ܠܐ ܡܶܫܬܰܬܝܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܫܬܬܶܐ: ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܓܫܶܫ. ܠܐ ܡܶܬܬܰܚܕܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܬܚܶܕ. ܥܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ ܕܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܐ ܡܶܬܛܰܥܡܳܢܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܳܬܶܐ ܠܰܛܥܳܡܬܐ ܕܰܦܓܰܪ. ܘܠܰܘ ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܛܰܥܡܐ. ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܓܺܝܪ ܛܰܥܡܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܶܗ. ܘܛܳܥܡܺܝܢ ܠܶܗ ܘܡܰܪܓܫܺܝܢ ܒܶܗ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܒܓܽܘܕܳܦܳܟ ܣܰܟܠܐ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܠܐ ܛܰܥܡܐ. ܘܚܰܘܺܝܬ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ ܕܰܓܠܺܝܙ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܐܠܳܗܐ܀

 

48 ܐܶܡܪܶܬ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܗܰܘ ܕܡܳܢܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܪܺܢܐ ܥܰܡ ܐܠܗܐ. ܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܐ ܡܰܥܶܠ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܡܶܬܬܰܘܕܝܐ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܰܥܶܠ ܩܢܽܘܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܡܒܰܛܶܠ ܠܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܶܗ ܠܬܰܘܕܺܝܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܥܰܡ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܡܶܬܦܰܚܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܠܳܗܐ. ܒܬܰܘܕܺܝܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ܀

 

49 ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܢܓܰܕܶܦ. ܐܳܡܰܪ. ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܠܫܽܘܡܠܳܝܐ ܘܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܢܣܶܒ ܘܠܰܘ ܠܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܚܰܘܺܝ. ܕܰܐܝܟ ܕܠܐ ܗܘܳܬ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܐܰܘ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܐܰܘ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܘ ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܰܡ ܐܠܗܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܢܣܶܒܘ ܒܙܰܒ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦܠܐ ܠܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܬ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܥܰܡ ܐܠܗܐ܀

 

50 ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܰܘܕܶܐ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܳܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ܆ ܠܰܘ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܥܳܒܶܕ ܒܰܟܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܐܳܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܦܰܓܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܠܡܶܠܬܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܗܰܘ ܦܰܓܪܐ: ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܥܳܒܶܕ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܢܣܶܒ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ. ܠܰܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܠܡܶܠܬܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܘܳܐܦܠܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܗܰܝܟܠܐ ܠܥܳܡܽܘܪܐ܇ ܐܶܠܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܚܙܶܐ ܘܢܶܬܺܝܕܰܥ ܘܢܶܬܓܫܶܫ. ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܰܣܝܐ ܓܰܠܝܐ ܚܰܘܝܰܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܡܶܢ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܘܡܶܢ ܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ܀

 

51 ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܕܶܝܢ ܓܳܐܶܫ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ. ܠܰܘ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܡܰܠܟܐ ܓܳܐܶܫ. ܘܶܐܢ ܚܰܟܺܝܡ ܘܣܰܟܽܘܠܬܳܢ ܘܚܰܝܠܬܳܢ ܘܰܡܗܰܘܰܢ ܘܡܰܟܺܝܟ ܡܰܠܟܐ܆ ܠܰܘ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܰܘܗܝ ܥܰܡܶܗ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ܀

 

52 ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܢܶܚܙܶܐ ܠܗܰܝܟܠܐ. ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܚܳܙܶܐ. ܐܰܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܩܢܽܘܡܐ ܗܰܘ ܕܗܰܝܟܠܐ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܣܳܥܰܪ ܐܢܳܫ ܡܶܕܶܡ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܐ. ܘܡܶܬܗܰܦܰܟ ܒܶܗ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܐܳܦ ܗܰܝܟܠܐ ܥܰܡܶܗ ܣܳܥܰܪ ܘܡܶܬܗܰܦܰܟ܀

 

53 ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܥܰܡ ܡܰܠܟܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܘܫܳܬܶܝܢ. ܘܕܳܡܟܺܝܢ ܘܡܶܬܬܥܺܝܪܺܝܢ: ܘܠܳܐܶܝܢ ܘܡܶܬܢܺܝܚܺܝܢ. ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܘܟܳܬܒܺܝܢ܆ ܘܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܘܡܶܬܪܰܥܶܝܢ. ܘܡܶܬܟܰܪܗܺܝܢ ܘܡܶܬܚܰܠܡܺܝܢ. ܘܪܳܒܶܝܢ ܘܒܳܨܪܺܝܢ܆ ܘܠܐ ܗܰܝܟܠܐ ܥܰܡ ܥܳܡܽܘܪܶܗ܀

 

54 ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܕܶܝܢ ܐܠܗܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܬܺܝܒܳܢ. ܕܣܰܝܒܰܪ ܒܰܦܓܰܪ. ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܐ ܘܶܐܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܰܒܣܰܪ ܫܰܡܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܠܬܐ ܒܰܦܓܰܪ. ܘܶܐܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܘܰܠܐܺܝ. ܘܺܐܝܬܶܒ ܘܢܳܡ ܘܰܕܡܶܟ. ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܦܓܰܪ܀

 

55 ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܚܡܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܰܐܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܐܰܘ ܕܗܰܝܟܠܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܶܗ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܒܬܰܚܘ̈ܝܳܬܐ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܕܰܐܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܘܰܕܗܰܝܟܠܐ܆ ܚܰܘܺܝܬ ܕܠܰܝܬ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܒܡܶܕܶܡ ܥܰܡ ܐܠܗܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦܠܐ ܠܗܰܝܟܠܐ ܥܰܡ ܥܳܡܽܘܪܶܗ. ܘܠܐ ܠܰܐܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܥܰܡ ܟܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܀

 

56 ܘܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܰܘܕܰܥܬܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܳܟ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܠܫܽܘܡܠܳܝܐ ܘܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܢܣܶܒ.

ܐܰܪܰܐ ܠܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܡܰܢ. ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܘ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ. ܗܳܝ ܐܰܠܳܗܐ ܚܰܕܬܐ. ܕܡܶܢ ܫܚܺܝܡܽܘܬܐ ܣܠܶܩ ܠܫܽܘܡܠܳܝܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܰܣܒܶܗ ܠܗܰܘ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܗܐ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܦܪܶܫ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܕܢܶܡܢܶܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܚܰܕ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܐ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ: ܐܶܠܐ ܕܢܰܘܕܶܝܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܐ ܬܳܒܥܳܐ ܠܰܢ܆ ܘܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ܀

 

57 ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܰܥܶܠ ܩܢܽܘܡܐ ܚܪܺܢܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܰܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܶܗ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܐܳܡܰܪ ܕܠܐ ܗܘܳܬ ܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܡܶܕܶܡ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܰܢܬ ܚܰܘܺܝܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܰܠܫܽܘܡܠܳܝܐ ܘܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܢܣܶܒ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܠܳܚܡܐ ܠܳܟ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܰܐܪ̈ܓܘܳܢܶܐ܇ ܡܐ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܰܬ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܡܶܠܬܐ ܦܰܓܪܐ܀

 

58 ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܕܡܰܠܟܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܠܳܒܶܫ ܠܗܽܘܢ. ܠܗܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܡܦܰܫܩܺܝܢ. ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܐܠܳܗܐ ܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܡܰܥܒܶܕ ܒܶܗ. ܕܠܐ ܠܰܡ ܡܰܨܝܐ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܢܶܫܪܶܐ ܒܟܰܪܣܐ܇ ܘܢܶܣܰܒ ܦܰܓܪܐ. ܚܽܘܪ ܡܳܕܶܝܢ ܒܣܽܘܟܳܠܟܽܘܢ ܕܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܶܐܬܒܰܝܰܢܘ ܕܠܐ ܠܳܚܶܡ ܠܫܰܪܒܟܽܘܢ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܠܐ ܕܰܐܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܘܠܐ ܕܗܰܝܟܠܐ܀

 

59 ܐܶܠܐ ܢܶܚܙܶܐ ܕܰܠܡܐ ܗܳܝ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܰܬܠܳܬ ܡܰܢܗܪܐ ܠܶܗ ܠܫܰܪܒܐ. ܠܠܰܚܡܐ ܠܰܡ ܗܳܢܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܩܳܪܶܝܢ ܐܢܚܢܰܢ ܦܰܓܪܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܗܽܘ ܠܗܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܗܳܢܐ ܣܺܝܡ ܠܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܗܰܘ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܰܘ ܦܰܓܪܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܡܶܠܬܐ ܐܶܬܢܣܶܒ܀

 

60 ܡܳܢܐ ܕܶܝܢ ܡܰܘܕܰܥ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܐܶܠܐ ܕܗܰܘ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܶܬܢܣܶܒ ܠܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܗܰܘ ܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܗܳܪܟܐ ܠܰܡ ܠܰܝܬ ܬܪ̈ܶܝܢ ܦܰܓܪܺܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦܠܐ ܬܰܡܳܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܺܝܢ܀

ܗܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܚܰܘܺܝܬܳܝܗܝ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܰܘ ܕܰܫܚܺܝܡܐ ܗ̣ܘ. ܘܠܐ ܝܰܗܒܬ ܠܶܗ ܐܳܦܠܐ ܗܽܘ ܫܡܐ ܫܐܺܝܠܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܠܰܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ܇ ܘܗܐ ܠܐ ܝܺܕܺܝܥ ܗܘܳܐ ܘܰܓܠܶܐ ܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܰܣܒܶܗ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܐܰܝܟ ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܗܳܪܟܐ ܘܡܶܬܗܰܝܡܢܐ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܗܳܢܐ ܠܰܚܡܐ ܕܪܳܐܙܐ܀

 

61 ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܰܠܥܽܘܗܕܳܢܐ ܡܶܬܢܣܶܒ. ܡܐ ܕܓܰܠܝܐ ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܢܣܶܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܐ ܝܺܕܺܝܥ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܡܶܬܣܺܝܡ ܠܶܗ܆ ܩܰܕܺܝܡܐ ܗ̣ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܡܰܘܕܰܥܬܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܘܟܶܢ ܐܳܬܶܐ ܒܳܬܪܶܗ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܥܗܕܳܢܐ. ܠܗܰܠ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܰܘܕܰܥܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܗܳܪܟܐ ܐܺܝܬ ܡܰܘܕܰܥܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܩܕܳܡ ܠܰܚܡܐ ܕܪܳܐܙܐ ܕܢܶܬܢܣܶܒ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܪܺܢܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܥܗܕܳܢܐ܀

 

62 ܚܙܺܝ ܐܰܪܰܐ܆ ܠܰܐܝܕܐ ܫܺܝܛܽܘܬܐ ܬܰܚܬܺܝܬܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܕܥܽܘܗܕܳܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܳܡܬܳܝܗܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܚܰܘܝܳܢܐ ܕܰܚܪܺܢܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܦܰܓܪܳܢܐ ܠܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܠܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܫܟܚܐ ܗܳܕܶܐ ܕܬܶܗܘܶܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܠܒܳܪܽܘܝܐ. ܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ ܠܰܡ ܕܰܐܠܗܐ ܐܳܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܝܰܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܣܽܘܟܳܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܢܐ ܛܶܟܣܐ ܡܰܠܺܝ ܡܫܺܝܚܐ ܠܰܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܕܶܡ ܝܰܬܺܝܪ ܥܒܰܕ. ܐܶܠܐ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܒܥܺܝܪ̈ܳܐ ܘܦܳܪܰܚܬܐ ܘܚܰܝܽܘܬܐ ܘܫܶܪܨܐ ܕܰܐܪܥܐ. ܘܥܰܘܦܐ ܕܳܐܐܰܪ. ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܟܽܘܠ ܡܰܢ ܕܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܗܽܘܢ ܒܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܡܰܥܗ̈ܕܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܳܒܽܘܕܗܽܘܢ܀

 

63 ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܬܰܩܰܢ ܘܡܶܬܥܒܶܕ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܡܰܥܗܕܳܢܰܐ ܗ̣ܘ ܕܥܳܒܽܘܕܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܘܪܣܝܐ ܐܰܘ ܐܶܠܦܐ ܐܰܘ ܬܰܪܥܐ ܡܰܥܗܕܳܢܶܗ ܕܢܰܓܳܪܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܝܬܐ ܡܰܘܕܥܳܢܐ ܕܒܰܢܳܝܶܗ. ܘܨܰܠܡܐ ܕܨܰܝܳܪܶܗ. ܘܡܳܐܢܐ ܕܙܳܩܽܘܪܶܗ. ܘܰܫܪܳܓܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܦܰܚܳܪܐ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠ ܨܶܒ̈ܘܳܢ. ܐܶܢ ܕܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܢ ܘܶܐܢ ܕܪ̈ܰܘܪܒܳܢ. ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܠܥܳܒܽܘ̈ܕܰܝܗܶܝܢ ܒܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܰܚܪܺܢܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܢܶܣܬܰܟܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܠܰܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܘܗܰܘ ܛܶܟܣܐ ܕܡܰܠܝܰܬ ܒܪܺܝܬܐ ܠܘܳܬ ܒܳܪܽܘܝܐ. ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܠܺܝ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ܀

 

64 ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܫܽܘܛ ܘܢܰܣܠܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܫܟܳܚ̈ܳܬܐ ܥܰܡ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢܰܝܗܶܝܢ. ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦܠܐ ܗܳܢܐ ܛܶܟܣܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܢܡܰܠܶܐ ܠܰܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܰܠ ܫܡܰܥܢܰܢ ܒܩܰܕܡܐ ܛܶܒܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܳܕܳܡ ܘܗܳܒܶܝܠ ܘܩܳܐܶܝܢ. ܒܫܽܘܪܳܝܐ. ܘܟܳܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܗ̣ܝ ܒܪܺܝܬܐ ܒܝܰܕ ܚܙܳܬܳܗ̇ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܗܘܳܬ ܡܰܥܗܕܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܪܟܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܐܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܰܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܕܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܕܰܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܶܬܢܣܶܒ ܠܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܢܶܬܥܗܰܕ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܠܗܰܘ܀

 

65 ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܐ ܒܗܳܢܐ ܛܶܟܣܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܰܘ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܠܰܚܡܐ ܠܦܰܓܪܐ܆ ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢܐ ܠܢܳܨܽܘܒܶܗ. ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܚܰܩܠܐ ܠܦܰܠܳܚܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܪܟܐ ܐܺܝܬ ܠܘܳܬܰܢ ܒܩܰܕܡܐ ܡܰܘܕܰܥܬܗܽܘܢ ܕܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܗܳܘܶܝܢ ܠܰܢ ܥܒܳܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܚܰܣܺܝܪ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ܆ ܚܢܰܢ ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܠܰܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܐܰܘ ܗܳܘܶܐ ܠܰܢ ܡܰܘܕܰܥܬܶܗ܀

 

66 ܡܓܰܕܶܦ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܗܳܝ ܕܣܳܐܶܡ ܠܗܽܘܢ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܚܪܺܢܐ. ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܰܓܪܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܪܰܬ ܡܶܠܬܳܟ: ܕܠܰܚܡܐ ܗܳܢܐ ܠܥܽܘܗܕܳܢܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܺܝܡ. ܘܰܠܡܰܢܽܘ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܐܳܘ ܡܓܰܕܦܳܢܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܕܰܩܨܐ ܘܝܰܗܒܶܗ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܗܳܢܰܘ ܦܰܓܪܝ܆ ܐܰܘ ܠܡܶܠܬܳܟ ܪܰܫܺܝܥܬܐ ܕܣܳܝܡܐ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܽܘܗܕܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܓܰܕܶܦܬ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܗܐ ܡܓܰܕܶܦ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܪ̈ܳܐܙܐ ܕܰܐܫܠܶܡ ܠܰܢ܀

 

67 ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܫܳܩܶܠ ܠܶܗ ܠܠܰܚܡܐ ܗܳܢܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ ܕܢܶܪܢܶܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܠܰܚܡܐ ܫܩܺܝܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܚܪܺܢܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܬܬܒܰܥ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܢܶܥܨܶܐ ܚܙܳܬܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܥܰܡ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܰܢܚܽܘܪ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܢܳܣܶܒ ܦܰܓܪܐ ܗܽܘ ܘܠܰܘ ܠܰܚܡܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܥܗܰܕ ܐܳܦ ܗܺܝ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܕܣܰܒܘ ܐܰܟܽܘܠܘ ܗܳܢܰܘ ܦܰܓܪܝ ܕܰܚܠܳܦܰܝܟܽܘܢ ܡܶܬܩܨܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܰܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܡܰܠܰܠ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܡܶܠܬܶܗ. ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ ܥܰܡ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ܀

 

68 ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ܆ ܕܣܳܡܬ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡ̈ܶܠܺܝܢ ܕܣܰܩܽܘ̈ܒܠܳܝܺܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܕܚܰܫ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܗܢܘܢ ܕܛܳܠܡܺܝܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܚܳܛܦܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܟ܀

 

69 ܠܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܐܳܘ ܡܗܺܝܪܐ: ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܪܶܥܝܳܢܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܚܰܫ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܡܺܝܬ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܚܰܫ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܡܺܝܬ ܡܳܝܽܘܬܐ܆ ܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܒܳܗ̇ ܘܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ. ܠܡܳܢܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܚܰܫ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܡܺܝܬ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܣܩܳܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܡܥܳܕܐ ܗܳܘܝܐ ܒܰܢ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܬܩܰܒܠܺܝܘܗܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܀

 

70 ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܫ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܡܺܝܬ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܰܪܢܫ ܡܶܬܰܐܡܪܐ܇ ܐܳܦ ܥܰܠ ܚܰܝܽܘܬܐ ܘܰܒܥܺܝܪ̈ܳܐ ܘܪܰܚܫܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܕܟܺܐܦܐ ܘܰܕܩܰܝܣܐ ܘܰܕܥܰܦܪܐ. ܒܡܳܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܦܪܺܝܫ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܶܢ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܳܫܽܘܫܐ ܗ̣ܘ ܚܰܫ. ܘܟܰܕ ܡܳܝܽܘܬܐ ܗ̣ܘ ܡܺܝܬ܀

 

71 ܚܳܛܦܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܡ ܠܡܶܠܬܳܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܳܦܪܺܝܢ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ.

ܠܕܺܝܠܳܟ ܡܳܕܶܝܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܚܳܛܦܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ ܡܶܬܚܕܶܝܢ ܒܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܓܰܕܦܐ ܘܫܳܝܛܐ ܠܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܢܶܚܛܦܽܘܢ ܡܶܠܰܬܝ ܛܳܠ̈ܡܰܝ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ܀

 

72 ܐܳܦܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܶܐܓܰܪܬܐ ܐܶܬܟܬܶܒ ܒܳܗ̇ ܡܷ̈ܠܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܛܳܠܡܺܝܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܡܪܶܬ ܒܳܗ̇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܺܝܳܘܢ ܘܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܘܳܐܘܛܽܘܟܶܐ ܘܰܐܦܘܠܺܝܢܰܪܝܳܣ܇ ܘܶܐܢ ܐܶܢܐ ܕܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܘܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܐܶܡܪܶܬ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܘܰܐܚܪܡܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܟܬܶܒܬܳܢܝ܀

 

73 ܠܳܟ ܕܠܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܐ ܘܠܐ ܒܡܶܠܬܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܫܡܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܐ ܢܶܣܛܳܪܝܳܣ. ܐܶܠܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܷ̈ܠܰܝܟ ܩܰܝܶܡܬ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܣܺܝܡܳܟ ܘܡܳܢܐ ܢܶܩܪܶܝܟ. ܕܢܺܐܡܪܳܟ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܗܰܘ. ܥܒܰܪܬܳܝܗܝ ܒܪܽܘܫܥܐ ܕܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܳܐܦܠܐ ܫܠܶܡܬ ܠܶܗ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܠܰܡ ܕܬܶܟܬܽܘܒ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܪܽܘܚܳܢܐ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܘܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܚܰܫ. ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ. ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܬܐ ܠܥܳܠܡܐ܀

 

74 ܐܰܪܰܐ ܟܰܝ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܠܳܟ ܫܳܛܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܟ. ܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܶܐܬܐ ܠܥܳܠܡܐ: ܠܰܘ ܐܰܠܳܗܐ ܗܽܘ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ܆

ܐܠܗܐ ܠܰܡ ܘܒܰܪܢܳܫܐ.

ܡܳܕܶܝܢ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܢܚܶܬܘ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܘܶܐܬܰܘ ܠܥܳܠܡܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܶܬܰܘ. ܘܠܰܘ ܚܰܕ. ܘܗܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܚܰܕ ܡܰܟܬܶܒ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܐ. ܒܥܳܠܡܐ ܗܘܳܐ ܠܰܡ. ܘܥܳܠܡܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ. ܘܥܳܠܡܐ ܠܐ ܝܰܕܥܶܗ. ܠܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܐ ܘܕܺܝܠܶܗ ܠܐ ܩܰܒܠܽܘܗܝ. ܐܶܬܐ ܐܶܡܰܪ ܘܠܰܘ ܐܶܬܰܘ. ܗܳܢܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܶܐܬܐ ܠܥܳܠܡܐ. ܘܗܳܢܐ ܒܪܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܳܐܦ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܘܶܐܢ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܢܐ ܗ̣ܘ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܘܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܒܺܝܫܺܝܢ܀

 

75 ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܶܕܬ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ: ܕܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܐܠܗܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܢܐ ܘܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܗܽܘ ܐܶܬܐ ܠܥܳܠܡܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܘ ܐܳܦ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ. ܕܰܐܠܗܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܢܽܘܗܪܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܐ. ܐܰܠܳܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܒܪܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܘܩܳܡ. ܘܳܐܬܶܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܓܰܘܳܐ ܘܰܫܪܳܪܐ ܕܡܶܬܟܪܶܙ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܐ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܪܐ܀

 

76 ܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܦܳܢܶܝܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܠܳܗ̇ ܝܳܠܦܺܝܢ ܐܳܦ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܡܶܬܬܰܠܡܕܺܝܢ. ܒܳܗ̇ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܳܦ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܡܶܬܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬܰܢ. ܒܳܗ̇ ܟܽܠܰܢ ܫܰܪܺܝܢܰܢ ܒܬܽܘܠܡܳܕܐ. ܘܗܳܝ ܐܰܚܺܝܕܐ ܘܡܶܬܟܰܪܙܐ ܒܟܽܠ ܡܽܘܫ̈ܚܳܢ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܕܢ̈ܶܫܶܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ. ܘܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܢܰܘܣܶܦ ܘܰܢܪܰܒܶܝܗ̇ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ܀

 

77 ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܡܰܡܠܠܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢܬ ܒܫܳܢܝܽܘܬܳܟ ܚܣܰܕܬܺܝܗ̇. ܠܡܶܠܰܬܝ ܘܶܐܡܰܪܬ: ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܠܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ: ܕܚܰܫ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ: ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ.

ܐܰܪܰܐ ܘܕܰܡܫܺܝܚܐ ܠܰܘ ܗܳܕܶܐ. ܗܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܡܣܰܝܟܳܢ. ܒܗܳܝ ܡܶܠܬܐ ܕܝܰܗܒ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܫܽܘܠܳܡܐ ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܦܽܘܩܘ ܬܰܠܡܶܕܘ ܠܟܽܠ. ܒܫܶܡ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܀

 

78 ܡܶܢ ܒܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܬܰܚܶܡ ܡܳܪܰܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܟܽܠܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܐ ܕܡܰܡܠܠܐ ܢܳܓܕܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܠܰܫܪܳܪܐ ܐܳܘ ܛܳܥܝܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܫܪܳܪܐ ܠܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܟܰܢܶܫ ܠܘܳܬܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܣܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܡܷ̈ܠܶܐ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܫܪܳܪܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܰܣܓܶܐ ܘܰܢܡܰܠܶܠ. ܕܢܰܣܓܶܐ ܢܰܕܢܚܺܝܘܗܝ ܠܰܫܪܳܪܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܡܶܠܬܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܫܬܰܠܰܡ ܠܰܢ ܒܩܴ̈ܠܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ. ܕܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܢܺܐܠܰܦ. ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܗ̣ܝ܀

 

79 ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܟܬܺܝܒ ܕܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܘܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܰܕܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܡܪܶܬ ܬܽܘܒ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܐܶܡܪܶܬ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ. ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܩܰܕܡܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܩܺܝܡ ܗܳܝ ܕܡܺܝܬ ܒܰܦܓܰܪ ܘܰܚܝܳܐ ܒܪܽܘܚ. ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܘܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ. ܐܰܠܳܗܐ ܡܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܠܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܪܰܒܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܚܢܰܢ܀

 

80 ܟܶܬܒܶܬ ܕܠܐ ܐܳܡܰܪܢܐ ܚܪܺܢܐ ܘܰܚܪܺܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܩܺܝܡ ܕܗܰܘ ܩܢܽܘܡܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ܆ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܶܡܪܶܬ ܕܠܐ ܡܦܰܪܶܫ ܐܢܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܝܶܠܦܶܬ. ܕܶܐܡܰܪ ܕܚܰܕ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ. ܘܚܰܕ ܡܳܪܝܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܢ ܡܳܪܝܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ. ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܶܐܢ ܟܬܺܝܒ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ܆ ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܰܐܠܗܐ ܡܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܘܶܐܢ ܐܶܬܩܪܺܝ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̇ܘ ܗܽܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܒܰܪܢܳܫܐ܀

 

81 ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܩܢܽܘܡܐ ܠܰܩܢܽܘܡܐ ܡܕܰܒܩܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܗܳܢܐ ܕܒܰܕܝܐ܇ ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܢܐ ܘܦܰܓܪܳܢܐ. ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܠܰܬܪ̈ܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܕ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܗܰܘ ܕܰܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ܀

 

82 ܘܶܐܣܬܰܟܰܠ ܕܰܒܟܽܠܕܽܘܟ ܡܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ܆ ܥܠܰܘܗܝ ܕܗܰܘ ܚܰܕ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܘܗܽܘ ܐܢܳܫܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ܆ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ ܟܰܕ ܫܰܐܶܠ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܰܐܒܐ܇ ܕܡܰܢ ܕܠܺܝ ܚܙܳܐ ܚܙܳܐ ܠܰܐܒܐ. ܘܗܰܘ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗܝ ܕܩܳܡ ܩܕܳܡ ܗܺܓܡܽܘܢܐ܆ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܕܢܶܦܩܶܬ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܘܶܐܬܺܝܬ ܠܥܳܠܡܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ ܝܰܡܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܠܰܐܢܕܪܶܐܘܳܣ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܪܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܶܐܢܐ ܓܒܺܝܬܟܽܘܢ ܠܰܬܪ̈ܶܥܣܰܪ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܰܓܒܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܺܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܀

 

83 ܘܗܰܘ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗܝ ܕܪܰܩ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܘܰܓܒܰܠ ܛܺܝܢܐ ܡܶܢ ܪܽܘܩܶܗ ܘܛܰܫ ܥܰܠ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܣܰܡܝܐ܆ ܗܽܘ ܬܰܒܥܶܗ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܬ ܒܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܫܰܐܠܶܗ ܗܰܘ ܕܶܐܬܦܰܬܰܚ ܕܡܰܢܽܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܙܰܝܬܳܝܗܝ. ܘܗܰܘ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ ܗܽܘܝܽܘ. ܘܗܰܘ ܕܰܩܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ. ܘܫܰܐܶܠ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܳܢܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܐܢܳܫܐ ܕܺܐܝܬܰܝ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ. ܒܶܗ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܳܐܡܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܚܰܝܐ. ܘܗܳܢܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܫܺܝܚܐ ܘܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܗܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܕܣܳܠܶܩ ܐܢܐ ܠܽܐܘܪܫܠܶܡ ܘܡܶܫܬܠܶܡ ܐܢܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ. ܘܩܳܛܠܺܝܢ ܠܺܝ ܘܰܠܝܰܘܡܐ ܕܰܬܠܳܬܐ ܩܳܐܶܡ ܐܢܐ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܳܐܶܬ ܐܢܐ ܘܩܳܐܶܡ ܐܢܐ ܠܝܰܘܡܐ ܕܰܬܠܳܬܐ܆ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܟܺܐܦܐ. ܕܠܳܟ ܐܶܬܶܠ ܐܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ܀

 

84 ܘܗܰܘ ܓܰܒܪܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܥܰܪܣܶܗ ܕܰܡܫܰܪܝܐ. ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܠܶܗ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܕܬܶܬܚܠܶܡ: ܘܟܰܕ ܓܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܦܩܰܕ ܠܶܗ ܕܢܶܣܰܒ ܥܰܪܣܶܗ ܘܰܢܗܰܠܶܟ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܕܡܰܫܘܶܐ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܐܠܗܐ. ܘܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܳܐܒܝ ܥܕܰܡܐ ܠܗܳܫܐ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܐܳܦ ܐܶܢܐ ܥܳܒܶܕ ܐܢܐ. ܘܗܽܘ ܩܪܳܐ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܘܠܰܘ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܐܺܝܩܳܪܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܐܶܬܺܝܗܶܒ. ܘܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܐܒܐ ܡܩܺܝܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܡܰܚܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܒܪܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܐ ܡܰܚܶܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܡܓܰܣ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܦܪܺܝܫܳܝܐ. ܘܰܡܢܰܫܩܐ ܗܘܳܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܚܰܛܳܝܬܐ ܐܰܝܟ ܒܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܗܽܘ ܐܶܬܦܢܺܝ ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܐܠܗܐ܀

 

85 ܘܰܒܕܽܘܟ ܐܚܪܺܝܢ ܟܰܕ ܝܰܬܺܝܒ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܐ ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܰܡܫܰܪܝܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܠܬܰܚܬ ܫܰܘܓܰܪܘ ܒܥܰܪܣܐ ܘܣܳܡܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܠܽܘܒܳܒܐ ܥܰܡ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܘܕܺܝܘ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܕܰܡܫܰܪܝܐ. ܘܰܐܣܺܝ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܐܟܪܶܙ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ܀

 

86 ܘܗܰܘ ܬܽܘܒ ܕܰܒܓܰܘ ܐܶܠܦܐ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗܝ ܕܕܰܡܺܝܟ ܗܘܳܐ܆ ܗܰܘ ܬܽܘܒ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ ܘܰܟܐܳܐ ܒܪܽܘܚܐ ܘܰܒܝܰܡܐ ܘܶܐܫܬܡܰܥܘ ܠܶܗ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܐ ܘܥܳܒܽܘܕܐ. ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܣܠܶܩ ܡܶܢ ܐܶܠܦܐ. ܠܶܓܝܽܘܢܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܦܽܘܡܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܩܳܥܝܐ ܗܘܳܬ. ܕܡܐ ܠܰܢ ܘܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܶܬܰܝܬ ܠܟܐ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܐ ܕܰܬܫܰܢܩܰܢ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܕܗܰܘ ܕܶܐܡܪܶܬ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܓܰܒܪܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܕܳܡܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܡܳܝ ܗܽܘ ܡܶܢܝ. ܘܡܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ ܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܢܣܰܒܢ. ܕܺܝܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܗܳܢܐ ܓܰܒܪܐ ܐܶܡܰܪ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܠܝܽܘܬܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܳܐܬܶܐ ܒܳܬܪܶܗ܆ ܠܶܗ ܐܰܘܕܺܝ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܀

 

87 ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܟܬܰܒ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܠܺܝܚܐ ܕܰܒܪܺܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܰܐܠܳܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܡܶܠܬܐ ܗ̣ܘ ܘܒܶܣܪܐ ܗܘܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܚܙܰܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܫܽܘܒܚܐ ܐܰܝܟ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ ܕܰܡܠܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܩܽܘܫܬܐ. ܘܠܶܗ ܩܪܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܡܪܐ ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܕܳܐܬܶܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܗܐ ܠܰܡ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܰܐܘܕܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܢܚܶܬ ܘܰܐܢܬܽܘܢ ܠܰܡ ܣܳܗܕܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܺܝ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܠܐ ܗܘܺܝܬ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܠܐ ܫܠܺܝܚܐ ܐܢܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܶܐܢܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܐܢܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̣ܘ. ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܐܶܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗ̣ܘ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܡܰܣܗܶܕ. ܘܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ. ܚܳܬܶܡ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܫܰܪܺܝܪܐ܀

 

88 ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ. ܕܳܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ ܓܰܒܪܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܫܰܘܶܐ ܐܢܐ ܕܶܐܫܪܶܐ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܢ̈ܰܘܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܡܰܥܡܶܕ ܠܟܽܘܢ ܒܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܘܰܒܢܽܘܪܐ. ܘܟܰܕ ܡܫܰܪܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܶܐܢ ܐܢܐ ܠܐ ܐܳܙܶܠܢܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܐ ܠܐ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܺܙܰܠ ܐܶܫܰܕܪܺܝܘܗܝ ܠܘܳܬܟܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܕܺܝܠܝ ܢܶܣܰܒ ܘܰܢܚܰܘܶܝܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܳܐܒܝ ܕܺܝܠܝ ܗ̣ܘ. ܘܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܗܽܘ ܥܬܺܝܕ ܕܰܢܫܰܕܪܺܝܘܗܝ ܐܳܦ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܢܦܰܚ ܒܰܐܦ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܩܰܒܶܠܘ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܗܐ ܒܳܗ̇ ܒܕܽܘܟܬܐ ܠܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܪܽܘܚܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܚܽܘܬ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܢܽܘܪܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܣܰܩܬܶܗ. ܠܳܗ̇ ܩܰܕܶܡ ܚܰܘܺܝ ܒܡܰܦܽܘܚܺܝܬܶܗ. ܘܰܐܠܶܦ ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܳܗܽܘܒܐ ܘܰܡܫܰܕܪܳܢܐ ܕܪܽܘܚܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܰܡܫܰܕܰܪܢܐ ܠܟܽܘܢ ܪܽܘܚܐ ܦܰܪܩܠܺܛܐ܀

 

89 ܘܒܶܗ ܬܽܘܒ ܒܪܽܘܚܐ ܐܶܡܰܪ ܕܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ. ܘܥܰܠ ܪܽܘܚܐ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܝܳܗܶܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܫܰܘܬܳܦܐ ܘܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܪܽܘܚܐ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܒܨܺܝܪ ܡܶܢܶܗ: ܐܰܦܶܩܬܶܗ ܠܰܡ ܪܽܘܚܐ ܠܡܰܕܒܪܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܢܶܚܬܰܬ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܝܰܘܢܐ. ܠܰܘ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܀

 

90 ܥܰܠ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܟܰܕ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܓܰܠܝܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܩܳܐܶܡ ܠܐ ܦܪܺܝܫ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ ܩܳܐܶܡ ܗܰܘ ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܶܗ. ܥܠܰܘܗܝ ܩܥܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܒܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܪܐ ܒܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܪܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܠܬܐ ܒܓܰܘ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܗܽܘ ܕܥܳܡܶܕ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܠܬܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ܀

 

91 ܘܒܳܗ̇ ܒܕܽܘܟܬܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܶܗ ܩܪܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܇ ܩܪܳܝܗܝ ܓܶܝܪ ܓܰܒܪܐ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܓܰܒܪܐ. ܬܽܘܒ ܩܪܳܝܗܝ ܐܶܡܪܐ. ܗܐ ܠܰܡ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܬܽܘܒ ܚܰܘܺܝ ܕܰܫܘܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ. ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ ܠܰܡ ܩܳܐܶܡ ܘܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܚܰܘܺܝ ܥܰܠ ܫܚܺܝܡܽܘܬܐ ܕܶܐܣܟܺܡܶܗ. ܠܐ ܠܰܡ ܫܳܘܶܐ ܐܢܐ ܕܶܐܫܪܶܐ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܢ̈ܰܘܗܝ܀

 

92 ܘܬܽܘܒ ܐܰܡܪܶܗ ܐܳܦ ܕܰܝܳܢܐ܆ ܗܐ ܠܰܡ ܢܳܪܓܐ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܥܶܩܳܪܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܘܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢܐ ܕܠܐ ܥܳܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܡܶܬܦܣܶܩ ܘܰܒܢܽܘܪܐ ܢܳܦܶܠ. ܐܰܡܪܶܗ ܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܝܳܕܽܘܥܐ ܗ̣ܘ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܐ. ܘܡܳܪܐ ܘܥܳܒܽܘܕܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܐܰܚܺܝܕ ܠܰܡ ܪܰܦܫܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܰܡܕܰܟܶܐ ܐܶܕܪ̈ܰܘܗܝ. ܚܰܘܺܝ ܬܽܘܒ ܕܡܳܪܐ ܗ̣ܘ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܥܰܬܶܕ ܐܳܦ ܓܺܗܰܢܐ. ܚ̈ܶܛܶܐ ܠܰܡ ܟܳܢܶܫ ܠܰܐܘܨܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܬܶܒܢܐ ܡܰܘܩܶܕ ܒܢܽܘܪܐ ܕܠܐ ܕܳܥܟܐ܀

 

93 ܐܰܠܶܦ ܬܽܘܒ ܕܗܽܘܝܽܘ ܕܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܒܳܪܶܐ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܒܪܺܝܬܐ ܚܕܰܬܐ܆ ܘܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܕܰܐܥܡܶܕ ܒܡܰܝܳܐ. ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܰܐܝܢܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܕܢܳܚܬܐ ܪܽܘܚܐ. ܘܰܡܩܰܘܝܐ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܡܰܥܡܶܕ ܒܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܐܰܘܕܰܥ ܬܽܘܒ ܕܗܰܘ ܕܡܰܥܡܶܕ ܒܪܽܘܚܐ ܗܽܘܝܽܘ ܝܰܠܕܶܗ ܕܥܶܠܳܝܐ. ܘܶܐܢܐ ܠܰܡ ܚܙܺܝܬ ܘܰܐܣܗܕܶܬ ܕܗܳܢܰܘ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܀

 

94 ܐܰܟܪܙܶܗ ܬܽܘܒ ܕܗܽܘܝܽܘ ܚܰܬܢܐ ܕܩܰܪܶܒ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܐܬܦܪܶܩܘ ܒܶܗ. ܡܰܢ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܟܰܠܬܐ. ܚܰܬܢܐ ܗ̣ܘ. ܓܠܳܐ ܬܽܘܒ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܚܰܬܢܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܳܚܡܶܗ. ܐܶܢܐ ܠܰܡ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܐܢܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܚܰܘܺܝ ܬܽܘܒ ܕܗܽܘ ܐܰܝܟ ܢܒܺܝܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܕܢܰܟܪܶܙ. ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܠܗܐ ܚܰܙܳܝܐ ܘܝܳܕܽܘܥܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܗܰܘ ܠܰܡ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܐ ܘܰܫܡܰܥ ܡܰܣܗܶܕ. ܘܶܐܢܐ ܐܳܦܠܐ ܠܶܗ ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝܬ. ܐܶܠܽܘ ܠܐ ܕܩܰܒܠܶܬ ܥܠܰܘܗܝ ܐܳܬܐ܀

 

95 ܓܠܳܐ ܬܽܘܒ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܳܦ ܝܳܗܽܘܒܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܝ̈ܰܬܺܩܰܣ. ܡܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ ܠܰܡ ܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܢܣܰܒܢ. ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܚܠܳܦ ܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܢܣܰܒܢܰܢ ܫܪܳܪܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܰܘܕܰܥ ܬܽܘܒ ܕܗܽܘ ܫܠܺܝܚܐ ܗ̣ܘ. ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܰܡ ܣܳܗܕܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܺܝ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܐܢܐ ܠܐ ܗܘܺܝܬ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܠܐ ܫܠܺܝܚܐ ܐܢܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܰܘܕܺܝ ܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܢܶܗ ܣܢܺܝܩ ܕܢܶܬܚܰܕܰܬ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܐ. ܐܶܢܐ ܠܰܡ ܣܢܺܝܩ ܐܢܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܬܥܡܶܕ܆ ܘܰܐܢܬ ܠܘܳܬܝ ܐܶܬܰܝܬ܀

 

96 ܐܰܠܶܦ ܬܽܘܒ ܕܗܽܘܝܽܘ ܕܫܰܕܪܶܗ ܡܶܢ ܡܰܕܒܪܐ ܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܗܰܘ ܕܰܒܓܰܘ ܫܰܝܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܝܢܳܬ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܕܰܐܥܡܶܕ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܘܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܬܽܘܒ ܡܰܟܬܒܳܢܐ ܠܽܘܩܐ ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܫܰܠܚܶܗ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܗܘܳܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܙܟܰܪܝܐ. ܘܶܐܬܐ ܒܟܽܠܶܗ ܐܰܬܪܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܝ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܗܽܘ ܬܽܘܒ ܡܰܥܡܕܳܢܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܚܳܬܶܡ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܕܰܕܗܳܢܐ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܡܶܠܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܥܠܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܐ܀

 

97 ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܙܟܰܪܝܐ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܒܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܐܰܟܪܶܙ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܘܡܪܝܐ ܗ̣ܘ. ܘܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܶܫܬܰܕܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܢܰܟܪܶܙ ܦܽܘܪܩܳܢܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܗ̣ܘ ܠܰܡ ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܣܥܰܪ ܥܰܡܶܗ ܘܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܦܽܘܪܩܳܢܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܐ ܠܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܥܰܡܶܗ ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܐܢܬ ܛܰܠܝܐ ܢܒܺܝܶܗ ܕܥܶܠܳܝܐ ܬܶܬܩܪܶܐ. ܬܺܐܙܰܠ ܓܶܝܪ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܕܰܬܛܰܝܶܒ ܐܽܘܪܚܐ܀

 

98 ܠܥܶܠ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܰܡܒܰܪܰܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܣܥܰܪ ܥܰܡܶܗ ܘܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܦܽܘܪܩܳܢܐ܆ ܘܗܳܪܟܐ ܬܽܘܒ ܐܰܠܶܦ ܕܡܳܪܝܐ ܘܰܐܠܗܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܡܪܶܗ ܐܳܦ ܥܶܠܳܝܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܢܒܺܝܶܗ ܠܰܡ ܕܥܶܠܳܝܐ ܬܶܬܩܪܶܐ. ܬܺܐܙܰܠ ܓܶܝܪ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܕܰܬܛܰܝܶܒ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܕܢܶܬܶܠ ܡܰܕܥܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܰܡܶܗ ܒܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܣܥܪܰܢ ܕܶܢܚܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܐ܀

 

99 ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܫܰܠܡܽܘܬܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܘܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܚܰܕ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܦܳܪܫܺܝܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܪ̈ܰܘܪܒܶܐ ܨܶܝܕ ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܐ. ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܨܶܝܕ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܒܟܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܐܰܡܪܶܗ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܫܰܡܗܶܗ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ܀

 

100 ܒܪܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̣ܘ. ܘܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܠ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܥܰܠ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܠܐ ܠܰܡ ܐܢܳܫ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܐ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܐ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܕܣܳܠܶܩ ܠܰܐܬܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܬܽܘܒ ܗܐ ܣܳܠܩܺܝܢܰܢ ܠܽܐܘܪܫܠܶܡ ܘܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܡܶܫܬܠܶܡ ܒܺܐܝܕܐ ܕܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܐܢܳܫܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܬܢܳܢ ܕܠܐ ܢܶܛܥܡܽܘܢ ܡܰܘܬܐ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܕܳܐܬܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܀

 

101 ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܥܰܠ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܘܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪܢܐ ܠܟܽܘܢ ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܕܶܐܬܰܝܬܽܘܢ ܒܳܬܰܪܝ ܡܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܥܰܠ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܫܽܘܒܚܶܗ: ܬܶܬܒܽܘܢ ܐܳܦ ܐܰܢܬܽܘܢ ܥܰܠ ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܚܙܶܐ ܢܺܝܫܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܬܶܚܙܽܘܢ ܠܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܕܳܐܬܶܐ ܥܰܠ ܥܢ̈ܳܢܰܝ ܫܡܰܝܐ ܥܰܡ ܚܰܝܠܐ ܘܫܽܘܒܚܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ܀

 

102 ܗܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܐ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܫܡܐ ܕܰܣܒܺܝܪ ܫܺܝܛܐ ܘܰܒܨܺܝܪܐ ܣܺܝܡܳܢ. ܘܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܘܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܚܺܝܠܐ ܘܥܰܠ ܦܳܩܽܘܕܽܘܬܶܗ ܘܕܰܝܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܡܶܢܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܡܐ ܗܳܢܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܣܺܝܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܣܳܥܰܪ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ. ܕܡܶܬܬܚܶܕ ܘܡܶܬܕܒܰܪ ܠܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ. ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܐܶܡܰܪ܀

 

103 ܬܐ ܬܽܘܒ ܫܡܰܥ ܐܰܝܟܰܢܐ ܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܟܬܳܒܐ ܥܰܠ ܝܰܠܕܐ ܘܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ ܘܰܩܒܽܘܪܬܐ. ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ. ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܠܰܡ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܒܣܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܶܐܬܪܰܥܺܝ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܐ ܒܡܰܘܬܐ ܕܰܒܪܶܗ. ܘܶܐܢ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܠܐ ܚܳܣ. ܐܶܠܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܐܰܫܠܡܶܗ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܐܰܚܶܒ ܐܰܠܳܗܐ ܠܥܳܠܡܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܰܒܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܢܶܬܶܠ. ܘܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܰܚܡܐ ܗܳܢܐ ܘܫܳܬܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܟܳܣܐ ܗܳܢܐ܆ ܡܰܘܬܶܗ ܗܽܘ ܕܡܳܪܝܐ ܡܰܥܗܕܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܥܕܰܡܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܀

 

104 ܘܬܽܘܒ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܢܶܫ̈ܶܐ. ܕܡܳܢܐ ܒܳܥܝܳܢ ܐܢܬܶܝܢ ܚܰܝܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܬܳܐܶܝܢ ܚܙܳܐܶܝܢ ܕܽܘܟܬܐ ܕܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܳܪܝܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܬܟܪܶܙ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܒܳܥܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

 

105 ܘܬܽܘܒ ܒܟܽܠܶܗ ܕܺܝܢܶܗ ܘܫܽܘܐܳܠܶܗ ܕܰܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܐ ܘܰܩܕܳܡ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܫܡܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܰܗܦܶܟ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܣܳܐܶܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܐ ܘܰܒܨܺܝܪ̈ܳܬܐ. ܫܰܐܠܶܗ ܠܰܡ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܰܚܕܽܘܗܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܰܐܣܪܽܘܗܝ ܘܰܐܝܬܝܽܘܗܝ ܠܘܳܬ ܚܰܢܳܢ ܠܽܘܩܕܰܡ. ܘܬܽܘܒ ܚܰܕ ܡܶܢ ܕܰܚ̈ܫܶܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܡܚܳܝܗܝ ܥܰܠ ܦܰܟܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܘܬܽܘܒ ܩܪܳܐ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܰܠܟܗܽܘܢ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܗܳܝܕܶܝܢ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܢܰܓܕܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܘܬܽܘܒ ܢܦܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒܰܪ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܟܠܺܝܠܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ܀

 

106 ܘܬܽܘܒ ܕܰܒܪܽܘܗܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܫܩܺܝܠ ܙܩܺܝܦܶܗ. ܘܰܐܦܩܽܘܗܝ ܕܢܶܙܕܩܶܦ ܘܰܙܩܰܦܘ ܥܰܡܶܗ ܬܪ̈ܶܝܢ ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܚܰܕ ܡܶܟܐ ܘܚܰܕ ܡܶܟܐ. ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܡܨܰܥܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܣܛܰܪ̈ܛܝܽܘܛܶܐ ܟܰܕ ܙܰܩܦܽܘܗܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܫܩܰܠܘ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܘܰܥܒܰܕ ܠܰܐܪ̈ܒܰܥ ܡܢܰܘ̈ܳܢ. ܘܬܽܘܒ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܝܺܕܰܥ ܝܶܫܽܘܥ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܫܬܠܶܡ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܨܗܶܐ ܐܢܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܫܩܰܠ ܗܰܘ ܚܰܠܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܗܐ ܡܫܰܠܰܡ. ܘܰܐܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܐܫܠܶܡ ܪܽܘܚܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܐ ܘܰܨܥܺܝܪ̈ܳܬܐ ܘܕܺܝܢܐ ܘܫܽܘܐܳܠܐ ܥܰܠ ܫܡܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܣܺܝܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܗܳܢܐ ܩܢܽܘܡܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܘܒܶܗ ܐܶܣܬܥܰܪ܀

 

107 ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܬܽܘܒ ܠܶܗ ܠܗܳܢܐ ܫܡܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܠܳܚܡܳܢ ܠܶܗ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܚܙܳܐ ܠܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܠܢܰܬܰܢܰܝܐܶܝܠ ܟܰܕ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܘܳܐܡܰܪ. ܗܐ ܒܰܪ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܕܢܶܟܠܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ. ܘܟܰܕ ܫܰܐܶܠ ܢܰܬܰܢܰܝܐܶܝܠ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܠܺܝ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܕܥܰܕܠܐ ܢܶܩܪܶܝܟ ܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ ܟܰܕ ܬܚܽܘܬ ܬܺܬܐ ܐܰܢܬ ܚܙܺܝܬܳܟ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܡܠܰܘ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܓ̈ܳܢܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܳܕܶܐ ܐܳܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܰܥܒܰܕ ܝܶܫܽܘܥ ܒܩܳܛܢܶܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐ. ܘܰܐܘܕܰܥ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܀

 

108 ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܒܦܶܨܚܐ ܒܥܰܕܥܺܕܐ܆ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܕܰܚܙܰܘ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܕܥܳܒܶܕ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ. ܘܠܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܕܐܢܳܫ ܢܰܣܗܶܕ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܡܳܢܐ ܐܺܝܬ ܒܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܰܥܢܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܕܡܶܕܶܡ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܰܝܢ ܡܰܣܗܕܺܝܢܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܶܠܽܘ ܝܳܕܥܳܐ ܗܘܰܝܬܝ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܺܝܠܝ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܗܳܢܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܟܝ ܗܰܒܝ ܠܺܝ ܕܶܐܫܬܶܐ. ܐܰܢܬܝ ܫܳܐܠܐ ܗܘܰܝܬܝ ܠܶܗ. ܘܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܠܶܟܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

 

109 ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܡܫܰܪܝܐ. ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ ܘܗܰܠܶܟ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܒܝ ܥܕܰܡܐ ܠܗܳܫܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܥܳܒܶܕ. ܐܳܦ ܐܶܢܐ ܥܳܒܶܕ ܐܢܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ. ܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܫܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܫܰܒܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܕܥܰܠ ܐܠܗܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܘܡܰܫܘܶܐ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܐܠܗܐ. ܘܬܽܘܒ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܪܐ ܥܳܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ. ܐܶܠܐ ܡܶܕܶܡ ܕܚܳܙܶܐ ܠܰܐܒܐ ܥܳܒܶܕ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܐܒܐ ܥܳܒܶܕ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܦ ܒܪܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܥܳܒܶܕ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ. ܕܶܐܢܐ ܐܢܐ ܠܰܚܡܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܶܚܬܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܢܶܚܬܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܶܐܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܝ. ܐܶܠܐ ܕܶܐܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ܀

 

110 ܘܬܽܘܒ ܐܰܪܺܝܡ ܝܶܫܽܘܥ ܩܳܠܶܗ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܒܗܰܝܟܠܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܝ. ܠܐ ܐܶܬܺܝܬ. ܐܶܠܐ ܫܰܪܺܝܪ ܗ̣ܘ ܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܗܰܘ ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܶܗ. ܐܶܢܐ ܕܶܝܢ ܝܳܕܰܥܢܐ ܠܶܗ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܐܢܐ ܘܗܽܘ ܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܬܽܘܒ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܨܗܶܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܝ ܘܢܶܫܬܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ. ܕܶܐܢܐ ܐܢܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܕܶܐܠܽܘ ܐܰܠܳܗܐ ܗܘܳܐ ܐܰܒܽܘܟܽܘܢ. ܡܰܚܒܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܺܝ. ܐܶܢܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܢܶܦܩܶܬ ܘܶܐܬܺܝܬ. ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܝ ܐܶܬܺܝܬ܀

 

111 ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܽܘܟܽܘܢ ܡܣܰܘܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܝܰܘܡܝ. ܘܰܚܙܳܐ ܘܰܚܕܺܝ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܰܪ ܚܰܡ̈ܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܐ ܗܘܰܝܬ܇ ܘܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܚܙܰܝܬ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪܢܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܥܰܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܶܢܐ ܐܺܝܬܰܝ. ܘܬܽܘܒ ܥܰܠ ܗܰܘ ܣܰܡܝܐ ܕܡܶܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܣܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܟܬܺܝܒ ܕܰܐܦܩܽܘܗܝ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܠܒܰܪ. ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܰܢܬ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܬ ܒܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܘܟܰܕ ܫܰܐܶܠ ܕܡܰܢܽܘ ܕܶܐܗܰܝܡܰܢ ܒܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܚܙܰܝܬܶܗ. ܘܗܰܘ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ ܗܽܘܝܽܘ܀

 

112 ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܕܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܝ ܩܳܠܝ ܫܳܡܥܺܝܢ. ܘܶܐܢܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܳܬܶܝܢ ܒܳܬܰܪܝ. ܘܶܐܢܐ ܝܳܗܶܒܢܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܢܶܚܛܽܘܦ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܒܐ ܕܝܰܗܒ ܠܺܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܪܰܒ ܗܽܘ. ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܡܶܢ ܐܺܝܕܶܗ ܕܳܐܒܝ ܢܶܚܛܽܘܦ. ܘܶܐܢܐ ܘܳܐܒܝ ܚܰܕ ܚܢܰܢ. ܘܟܰܕ ܫܩܰܠܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܢܶܪܓܡܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܰܢܣܰܝܒܪܽܘܢ ܐܳܦ ܠܐ ܫܶܡܥܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ܆ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܳܒܝ ܚܰܘܺܝܬܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܢܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܳܓܡܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܺܝ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܪܳܓܡܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܓܰܕܶܦ ܐܰܢܬ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܢܰܦܫܳܟ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܐ ܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܟܽܘܢ ܕܶܐܢܐ ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܐܠܳܗ̈ܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ܆ ܐܶܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܬ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܠܰܐܝܢܐ ܕܰܐܒܐ ܩܰܕܫܶܗ ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܥܳܠܡܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܰܡܓܰܕܶܦ ܐܰܢܬ. ܥܰܠ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܰܒܪܶܗ ܐܢܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

 

113 ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܘܰܬܗܰܝܡܢܽܘܢ ܕܳܐܒܝ ܒܺܝ ܘܶܐܢܐ ܒܳܐܒܝ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ. ܕܰܩܥܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܩܳܠܐ ܪܳܡܐ ܠܳܥܳܙܳܪ ܬܐ ܠܒܰܪ ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܰܩܥܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܕܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܺܝ ܡܗܰܝܡܶܢ. ܐܶܠܐ ܒܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܡܰܢ ܕܠܺܝ ܚܳܙܶܐ ܚܙܳܐ ܠܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܐܶܢܐ ܢܽܘܗܪܐ ܐܶܬܺܝܬ ܠܥܳܠܡܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܰܩܕܳܡ ܥܺܐܕܐ ܕܦܶܨܚܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܡܛܳܬ ܫܳܥܬܐ ܕܰܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܥܳܠܡܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ܀

 

114 ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܽܘܗܪܐ ܘܰܫܪܳܪܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܐ ܐܢܳܫ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬ ܐܳܒܝ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܺܝ. ܐܶܠܽܘ ܠܺܝ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ. ܐܳܦ ܠܳܐܒܝ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ ܕܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܐܰܒܐ ܘܟܰܕܽܘ ܠܰܢ. ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܕܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܢܐ܆ ܘܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܢܝ܆ ܡܰܢ ܕܠܺܝ ܚܙܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܰܐܒܐ. ܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܬ ܕܶܐܢܐ ܒܳܐܒܝ ܘܳܐܒܝ ܒܺܝ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܝ ܠܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܢܐ. ܐܳܒܝ ܕܶܝܢ ܕܒܺܝ ܥܳܡܰܪ. ܗܽܘ ܥܳܒܶܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܗܰܝܡܶܢ ܕܶܐܢܐ ܒܳܐܒܝ ܘܳܐܒܝ ܒܺܝ܀

 

115 ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܰܐܪܺܝܡ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܠܰܫܡܰܝܐ ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܒܝ ܐܶܬܳܬ ܫܳܥܬܐ. ܫܰܒܰܚ ܒܪܳܟ ܕܰܒܪܳܟ ܢܫܰܒܚܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܕܟܰܠ ܕܝܰܗܒܬ ܠܶܗ ܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܕܢܶܕܥܽܘܢܳܟ ܕܰܐܢܬ ܐܰܢܬ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ. ܘܡܰܢ ܕܫܰܕܰܪܬ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܕܗܳܫܐ ܫܰܒܰܚܰܝܢܝ ܐܰܢܬ ܐܳܒܝ ܠܘܳܬܳܟ. ܒܗܰܘ ܫܽܘܒܚܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܠܘܳܬܳܟ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܒܪܶܐ ܥܳܠܡܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܕܡܰܠܟܽܘܬܝ ܕܺܝܠܝ ܠܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܥܳܠܡܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕܡܳܕܶܝܢ ܡܰܠܟܐ ܐܰܢܬ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܢܐ ܠܗܳܕܶܐ ܝܺܠܺܝܕ ܐܢܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܐܶܬܺܝܬ ܠܥܳܠܡܐ ܕܰܐܣܗܶܕ ܥܰܠ ܫܪܳܪܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܒܐ ܨܳܒܶܝܢܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܝܰܗܒܬ ܠܺܝ ܐܰܬܰܪ ܕܶܐܢܐ. ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܡܝ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܳܙܶܝܢ ܫܽܘܒܚܐ ܕܺܝܠܝ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܬ ܠܺܝ. ܕܰܐܚܶܒܬܳܢܝ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܶܢܐ ܕܶܝܢ ܝܺܕܰܥܬܳܟ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܝܺܕܰܥܘ ܕܰܐܢܬ ܫܰܕܰܪܬܳܢܝ܀

 

116 ܘܬܽܘܒ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܕܚܰܕ ܡܳܪܝܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܕܟܽܠ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܽܘܬܐ ܘܦܶܚܡܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܡܳܠܝ ܘܝܰܘܡܳܢܐ ܗܽܘܝܽܘ ܘܰܠܥܳܠܡܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܐ ܬܺܐܡܰܪ ܒܠܶܒܳܟ܆ ܕܡܰܢܽܘ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܐ ܘܰܐܚܶܬ ܠܰܡܫܺܝܚܐ܀

 

117 ܗܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܕܡܰܠܶܠܘ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܐܰܕܪܶܟܢܰܢ ܕܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘܝܽܘ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܶܐܢ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܬܚܶܕ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܶܐܫܬܰܐܰܠ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܶܐܬܢܰܓܰܕ ܘܶܐܬܪܩܶܩ ܠܶܗ ܒܰܐܦ̈ܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܺܫܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܐܫܠܶܡ ܪܽܘܚܶܗ܆ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܡܶܢ ܩܰܒܪܐ܆ ܟܬܺܝܒ ܕܝܶܫܽܘܥ ܩܪܳܐ ܠܶܗ. ܘܟܰܕ ܫܰܠܶܡ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܨܠܺܝܒܐ܆ ܟܬܺܝܒ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܰܪܟܶܢ ܪܺܫܶܗ ܘܰܐܫܠܶܡ ܪܽܘܚܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܰܚܕܽܘܗܝ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬ ܚܢܰܢ ܠܽܘܩܕܰܡ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ: ܕܢܶܦܩܶܬ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܘܶܐܬܺܝܬ ܠܥܳܠܡܐ܀

 

118 ܘܬܽܘܒ ܕܶܐܢܐ ܘܳܐܒܝ ܚܰܕ ܚܢܰܢ. ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡ ܐܰܒܐ ܚܰܕ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܬܐ ܠܥܳܠܡܐ: ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܒܐ ܘܰܐܒܐ ܒܶܗ܆ ܘܡܰܢ ܕܠܶܗ ܚܙܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܰܐܒܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܝܳܕܰܥ ܠܶܗ ܐܰܒܐ ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܰܐܒܐ. ܘܰܕܠܐ ܐܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܠܰܐܒܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܪܐ. ܘܠܐ ܠܰܒܪܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܒܐ. ܥܠܰܘܗܝ ܟܬܺܝܒܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܨܰܥܪܐ ܘܰܕܚܶܣܕܐ ܘܰܕܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܐ ܘܰܕܢܶܓ̈ܕܶܐ ܘܰܕܒܶܙܚܐ ܘܰܕܚܰܫܐ ܘܕܰܨܠܺܝܒܐ ܘܰܕܡܰܘܬܐ. ܫܡܐ ܓܶܝܪ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܰܡܶܫ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ܆ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܒܨܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܚܰܫܐ ܘܰܕܡܰܘܬܐ܀

 

119 ܘܶܐܢ ܬܶܣܰܒ ܠܳܟ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܬܶܬܒܰܩܶܐ ܒܟܽܠܶܗ ܩܶܪܝܳܢܶܗ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܰܕܪܟܰܬ ܫܪܳܪܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܰܪܢܐ. ܕܠܶܗ ܠܚܰܕ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܬܥܗܰܕ ܟܬܳܒܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ. ܕܰܐܘ ܚܰܕ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܘܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܐ ܘܐܢܳܫ̈ܳܝܳܬܐ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܬܐ ܘܫܺܝ̈ܛܳܬܐ܆ ܐܰܘ ܕܰܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܐܰܒܐ܇ ܘܰܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܐܰܠ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܐ܀

 

120 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܠܐ ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܐܢܬ ܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܠܰܝܬ ܚܪܺܢܐ ܘܰܚܪܺܢܐ. ܡܫܺܝܚܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܳܠܡܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܶܐܬܳܬ ܫܳܥܬܐ ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܙܕܩܶܦ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܓܶܝܪ ܠܰܙܩܺܝܦܶܗ ܩܳܪܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܝܺܗܺܝܒܐ ܗܘܳܬ ܪܽܘܚܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ܀

 

121 ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ ܥܰܠ ܫܡܐ ܗܳܢܐ ܕܡܶܠܬܐ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܫܡܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܐܠܰܦ. ܕܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܠܬܐ. ܐܶܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܒܪܺܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܘܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܕܢܶܦܩܶܬ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܫܰܒܰܚܰܝܢܝ ܒܗܰܘ ܫܽܘܒܚܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܠܘܳܬܳܟ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܳܠܡܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܰܓܒܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܺܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܶܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܐܠܳܗܐ ܪܰܒܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܥܰܠ ܟܽܠ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܡܰܢ ܩܰܒܶܠ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܚܳܬܶܡ ܕܰܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܗ̣ܘ܀

 

122 ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܫܳܡܪܳܝܬܐ. ܕܶܐܠܽܘ ܝܳܕܥܐ ܗܘܰܝܬܝ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܘܡܰܢܽܘ ܗܳܢܐ ܕܳܐܡܰܪ ܠܶܟܝ ܗܰܒܝ ܠܺܝ ܐܶܫܬܶܐ܆ ܐܰܢܬܝ ܫܳܐܠܐ ܗܘܰܝܬܝ ܠܶܗ. ܘܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܠܶܟܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܕܬܺܐܠܰܦ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܰܠܢܰܦܫܶܗ ܩܪܳܐ ܐܠܗܐ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܶܐܠܽܘ ܝܳܕܥܐ ܗܘܰܝܬܝ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܒܳܬܪܳܗ̇. ܟܽܠ ܠܰܡ ܕܢܶܫܬܶܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܬܽܘܒ ܢܶܨܗܶܐ. ܟܽܠ ܕܶܝܢ ܕܢܶܫܬܶܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܢܐ ܐܶܬܶܠ ܠܶܗ܆ ܠܐ ܢܶܨܗܶܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܗܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܬܽܘܒ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ܀

 

123 ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܗܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܪܺܫܺܝܬ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܘܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܢܐ ܘܳܐܒܝ ܚܰܕ ܚܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܶܢܐ ܐܺܝܬܰܝ. ܘܳܐܒܝ ܟܺܐܢܐ ܘܥܳܠܡܐ ܠܐ ܝܰܕܥܳܟ. ܐܶܢܐ ܕܶܝܢ ܝܺܕܰܥܬܳܟ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܝܳܕܰܥ ܠܺܝ ܐܳܒܝ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܐܶܢܐ ܝܳܕܰܥܢܐ ܠܳܐܒܝ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܕܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘܝܽܘ ܦܶܚܡܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܰܟܬܶܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܟܽܠ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ. ܘܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܗܘܳܐ܀

 

124 ܘܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܗܳܢܐ ܡܶܠܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܗ ܟܽܠ ܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܐܶܡܰܪ. ܕܚܰܕ ܡܳܪܝܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܕܟܽܠ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܕܗܰܘ ܒܪܐ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܐ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܘܰܐܫܠܡܶܗ ܠܚܰܫܐ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܠܬܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܒܰܒܪܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܒܶܗ ܥܳܠܡܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܨܶܡܚܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܘܨܰܠܡܶܗ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܗܘܳܐ ܘܥܳܠܡܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܐ ܘܟܰܕ ܡܦܰܫܶܩ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܗܳܢܐ ܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܐ ܠܥܳܠܡܐ ܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܐܶܡܰܪ. ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܐ ܠܥܳܠܡܐ ܕܢܰܚܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

 

125 ܘܬܽܘܒ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܠܺܝ ܫܰܕܰܪܬ ܠܥܳܠܡܐ. ܐܳܦ ܐܶܢܐ ܫܰܕܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠܡܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܢܐ ܐܶܬܺܝܬ ܒܰܫܡܶܗ ܕܳܐܒܝ. ܘܠܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܺܝ. ܐܶܡܰܪ ܬܽܘܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܕܳܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܐ. ܘܰܟܬܺܝܒ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܕܶܐܢܐ ܐܢܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܡܰܢ ܕܳܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ ܠܐ ܢܗܰܠܶܟ ܒܚܶܫܽܘܟܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܶܐܢܐ ܐܢܐ ܢܽܘܗܪܐ ܘܰܫܪܳܪܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬ ܐܳܒܝ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܺܝ. ܘܬܽܘܒ ܙܟܰܪܝܐ ܩܪܳܝܗܝ ܕܶܢܚܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܐ. ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܐ ܘܰܒܛܶܠܴ̈ܠܶܐ ܕܡܰܘܬܐ ܝܳܬܒܺܝܢ. ܘܶܐܫܰܥܝܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܓܠܺܝܠܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܥܰܡܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܚܶܫܽܘܟܐ ܢܽܘܗܪܐ ܪܰܒܐ ܚܙܳܐ܀

 

126 ܘܬܽܘܒ ܫܠܺܝܚܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܶܐܬܥܺܝܪ ܕܰܡܟܐ ܘܩܽܘܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܢܰܢܗܰܪ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܰܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܗܰܘ ܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܫܽܘܪܳܝܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܒܪܺܫܺܝܬ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ. ܗܐ ܡܶܠܬܐ ܕܰܡܚܰܘܝܐ ܕܰܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܗ̣ܘ. ܡܶܠܬܐ ܠܰܡ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܗܐ ܩܳܠܐ ܕܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܣܳܡ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܐܳܦ ܫܽܘܪܳܝܐ܀

 

127 ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܕܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܠܬܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܗܽܘܝܽܘ ܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܰܒܘܳܠܺܝܬܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܗܳܢܐ ܚܰܝܠܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܘܕܺܝܢܰܢ. ܕܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܗܽܘ ܕܡܺܝܬ ܐܰܠܗܐ ܗܽܘ ܕܡܺܝܬ. ܘܶܐܢ ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܫ. ܡܶܠܬܐ ܚܰܫ. ܚܕܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܬܒܰܥ ܐܰܢܬ. ܕܰܐܘ ܩܰܒܶܠ ܕܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܶܐܢܐ ܘܳܐܒܝ ܚܰܕ ܚܢܰܢ: ܗܽܘ ܐܶܬܬܠܺܝ ܒܰܨܠܺܝܒܐ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܟܬܺܝܒܐ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܐܶܨܛܠܶܒ܆ ܐܰܘ ܚܪܺܢܐ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܚܪܺܢܐ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܕܰܓܳܠܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪܬ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܚܪܺܢܐ ܘܰܚܪܺܢܐ ܡܫܺܝܚܐ܀

 

128 ܝܶܫܽܘܥ ܓܶܝܪ ܡܫܺܝܚܐ ܟܬܺܝܒ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܳܒܽܘܕܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܐܶܢ ܠܰܘ ܡܶܠܬܐ ܗܘ. ܐܰܝܢܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܥܒܰܕ ܥܳܠܡܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܶܚܡܶܗ ܕܰܐܒܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܚܪܺܢܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܠܬܐ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܟܽܠ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ. ܘܰܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܟܽܠ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܗ ܟܽܠ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ. ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܒܕܽܘܟ ܡܶܠܬܐ. ܒܕܽܘܟ ܝܶܫܽܘܥ. ܒܕܽܘܟ ܒܪܐ. ܒܕܽܘܟ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܕ ܗܽܘ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ ܒܚܰܫܐ ܘܰܒܡܰܘܬܐ. ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ ܗܳܝ ܕܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܗܽܘ ܕܡܺܝܬ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ ܕܡܺܝܬ܀

 

129 ܐܶܠܐ ܢܶܫܡܰܥ ܐܳܦ ܠܰܗܦܳܟܬܶܗ ܐܚܪܺܬܐ ܕܗܳܢܐ ܦܰܟܺܝܗܐ. ܐܶܢ ܠܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗܘ. ܐܠܗܐ ܡܺܝܬ܆ ܡܶܬܗܰܦܟܐ ܠܰܡ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܕܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܺܝܬ܀

 

130 ܢܰܗܦܶܟ ܐܳܦ ܐܢܚܢܰܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܕܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗܘ. ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܢܬ܆ ܡܫܺܝܚܐ ܕܶܝܢ ܡܺܝܬ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܡܺܝܬ. ܘܡܶܬܚܒܶܫ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܐ ܐܠܗܐ ܬܚܶܝܬ ܡܰܘܬܐ. ܢܫܰܐܠܶܗ ܬܽܘܒ. ܕܰܠܗܰܘ ܡܫܺܝܚܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܟܬܳܒܐ ܐܠܗܐ. ܠܶܗ ܩܳܪܶܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܰܘ ܠܰܐܚܪܺܢܐ. ܐܶܢ ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܕ܆ ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܺܝܬ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܟܬܳܒܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܒܕܽܘܟ ܐܠܗܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܒܕܽܘܟ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܀

 

131 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܐ ܚܪܢܐ ܗ̣ܘ: ܘܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܪܺܢܐ܆ ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܬܳܒܥܐ ܠܳܟ ܡܶܠܬܐ. ܕܶܐܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܗܽܘܝܽܘ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܘܶܐܢ ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܶܐܢ ܬܰܘܕܶܐ ܕܗܽܘܝܽܘ܆ ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܪܺܢܐ ܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܚܪܺܢܐ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܗܐ ܕܰܓܳܠܬܐ ܗ̣ܝ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܬ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܡܶܠܬܐ ܗ̣ܝ ܫܐܺܝܠܬܐ. ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ܆ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܐܢܳܫܐ. ܟܰܕ ܡܰܘܬܐ ܥܰܠ ܒܰܪܳܫܐ ܫܚܺܝܡܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܀

 

132 ܐܶܠܐ ܗܐ ܠܰܡ ܟܬܳܒܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ. ܢܺܐܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ. ܐܶܠܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܐ. ܕܰܟܬܳܒܐ ܩܳܪܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܒܬܽܘܩܳܢܶܗ ܘܒܰܗܘܳܝܶܗ. ܘܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܰܕܢܰܘܕܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܡܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܘܠܐ ܐܰܢܬ ܡܶܬܩܰܒܰܠ ܐܰܢܬ. ܘܠܐ ܚܢܰܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܬܶܬܶܐܡܰܪ ܗܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܺܝܬ. ܐܦ ܠܐ ܟܰܕ ܢܶܬܩܪܶܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܐ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܀

 

133 ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܗܘܰܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܘܶܐܬܩܪܺܝܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܶܗ ܒܗܳܢܐ ܗܘܳܝܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܐ ܐܰܘܒܶܕܢܰܢ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܐܶܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܒܡܰܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܢܶܦܽܘܩ܆ ܠܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܕܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܺܝܬ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ ܒܪܐ ܗܘܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܗܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܺܝܬ. ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܩܰܕܡܳܝܐ ܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܐܳܦ ܡܰܘܬܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܰܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܢ ܡܰܘܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܰܘܬܰܢ ܕܕܰܒܪܐ ܗ̣ܘ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܶܠܐ ܫܠܰܛ ܥܠܰܝܢ ܡܰܘܬܐ ܒܰܓܙܳܪܕܺܝܢܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܰܝܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܘܳܠܺܝܬܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܺܝܬ܀

 

134 ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܘܰܗܘܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܕܶܝܢ ܒܚܰܫ̈ܰܝܢ ܘܰܒܡܰܘܬܰܢ܆ ܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܠܗܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܡܗܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܐܳܦ ܒܶܗ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܒܡܰܘܬܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܡܺܝܬ. ܘܠܰܘ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܗܘܰܝܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܐܳܦ ܨܶܐܕ ܡܰܘܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܡܺܝܬ ܘܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܰܫܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܣܪܺܝܩܬܐ ܗ̣ܝ. ܘܰܠܓܽܘܚܟܐ ܫܳܘܶܐ ܐܰܢܬ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܰܒܬ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܟܰܢܐ܀

 

135 ܐܶܠܐ ܢܶܫܡܥܶܗ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܡܰܢܽܘ ܡܫܺܝܚܐ. ܫܳܠܡܺܝܢܰܢ ܠܰܡ ܠܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܘܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܡܰܢ ܢܶܣܬܰܟܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܫܡܐ ܗ̣ܘ ܕܡܰܘܕܰܥ ܟܝܳܢܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܝܢ ܫܡܐ ܗ̣ܘ ܕܡܰܘܕܰܥ ܟܝܳܢܐ ܕܠܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ܀

 

136 ܗܳܪܟܐ ܫܪܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܥܶܠ ܕܢܳܣܽܘܒܐ ܘܡܶܬܢܰܣܒܳܢܐ ܚܰܕ ܗܘ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܐܘܕܺܝ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܠܐ ܫܳܠܶܡ ܐܳܦ ܠܐ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܦܳܢܗܽܘܢ ܒܶܐܣܟܺܡܐ: ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܗܳܢܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ܀

 

137 ܢܰܘܕܰܥ ܕܶܝܢ ܕܡܳܢܐ ܗܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܳܐܡܰܪ. ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܬܓܠܶܐ ܪܽܘܫܥܶܗ. ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܠܗܳܕܶܐ ܡܥܳܕܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܠܡܰܘܠܳܕܐ. ܠܚܰܫܐ. ܠܡܰܘܬܐ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܐ. ܕܥܰܬܶܕ ܐܰܠܳܗܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܛܶܟܣܐ ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ܇ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܣܳܥܰܪ ܐܠܗܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܡܫܺܝܚܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܩܪܶܐ܀

 

138 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܺܐܝܕܶܗ ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܐ܆ ܘܳܐܦ ܒܝܰܕ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܘ̈ܰܝ ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܐ܆ ܘܳܐܦ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ܆ ܘܳܐܦ ܡܽܘܫܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܘܶܐܠܺܝܫܰܥ ܣܥܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܶܗ ܥܒܰܕ ܐܠܗܐ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܠܥܳܠܡܐ. ܐܳܦ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܐܶܡܪܐ ܕܶܐܬܢܟܶܣ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܦܪܰܩ ܐܠܗܐ ܠܥܰܡܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ ܢܶܬܩܪܶܐ܀

 

139 ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܗ̣ܝ. ܝܰܠܕܐ ܘܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܕܠܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܢܰܩܺܝܦܳܢ ܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܛܳܟ ܐܳܡܰܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܰܘ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ. ܘܠܐ ܚܰܫܗܽܘܢ ܘܡܰܘܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܡܶܬܢܣܶܒ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦܶܢ ܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ ܗܳܕܐ ܠܐ ܗܳܘܝܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܘܳܬ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܗܘ̈ܰܝ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܶܢ ܡܺܝܬ ܐܶܪܰܡܝܐ. ܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ܆ ܘܶܐܢ ܟܬܺܝܒ ܕܡܺܝܬ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܐܰܘ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܘ ܝܶܫܽܘܥ: ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܡܺܝܬܘ܀

 

140 ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܕܰܢܣܰܒ ܥܠܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܶܐܘܬܐ ܘܥܰܡܠܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܫܽܘܚܠܳܦ ܐܶܣ̈ܟܺܡܰܝܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܫܰܩܠܶܗ. ܐܶܢܐ ܠܡ ܚܶܙ̈ܘܳܢܰܝ ܐܰܣܓܺܝܬ. ܘܒܺܐܝܕܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝܬ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܦܰܣܩܶܬ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܩܰܛܠܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܺܐܡܰܪ ܦܽܘܡܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܫܰܥܒܶܕܬܳܢܝ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝܟ. ܘܰܒܥܰܘܠܳܟ ܐܰܠܐܺܝܬܳܢܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܫܰܥܝܐ ܟܐܳܐ ܒܳܐܚܳܙ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܰܙܥܽܘܪܝܐ ܗ̣ܝ ܠܟܽܘܢ ܕܡܰܠܐܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܬܰܠܐܽܘܢ ܐܳܦ ܠܰܐܠܳܗܝ. ܘܚܰܘܺܝ ܕܠܶܐܘܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܐ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܡܶܬܢܰܣܒܐ܀

 

141 ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܗܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܓܰܠܝܐ ܗ̣ܝ. ܘܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܗܘܳܬ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܗ̣ܝ. ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܥܠܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܢܳܣܶܒ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܝܳܢܐ ܗ̣ܘ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢ ܗ̣ܝ ܒܡܳܢܐ ܡܝܰܬܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܐ܀

 

142 ܒܗܳܕܐ ܠܰܡ ܕܰܨܒܐ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܝܳܢܐ ܕܒܶܗ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܐܳܦ ܨܒܳܐ ܘܡܺܝܬ܀

 

143 ܐܳܘ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܦܰܟܺܝܗܬܐ. ܐܶܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܨܢܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܫܠܺܝܚܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܟܝܳܢܐ ܥܰܬܺܝܩܐ. ܕܕܳܘܝܐ ܐܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܰܢܽܘ ܢܦܰܨܢܝ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܗܳܢܐ ܕܡܰܘܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܒܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܟܰܕ ܨܳܐܰܪ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܶܚܠܬܐ ܘܰܪܗܺܝܒܽܘܬܐ ܕܩܶܢܛܐ ܘܣܽܘܪܳܕܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܓܶܢܣܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܳܐܒܝ ܐܶܢ ܡܶܫܟܚܐ. ܢܶܥܒܪܰܢܝ ܟܳܣܐ ܗܳܢܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ. ܟܽܠ ܡܰܕ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ܆ ܠܰܘ ܕܰܢܡܽܘܬ ܨܳܒܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܠܐ ܢܡܽܘܬ܀

 

144 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܨܛܒܺܝܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܒܡܰܘܬܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܠܗܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܟܝܳܢܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܨܒܰܘ ܕܰܢܡܽܘܬܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܦܳܣܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܡܰܘܬܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܣܪܺܝܩܬܐ ܗ̣ܝ ܡܶܠܬܳܟ: ܕܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܝܳܢܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ. ܐܰܪܰܐ ܣܰܟܠܐ܇ ܐܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܨܒܶܐ ܐܢܳܫ ܒܡܰܘܬܐ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܨܛܒܽܘܢ ܒܶܗ ܒܡܰܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܫܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܟܝܳܢܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܦܳܣܥܺܝܢ ܕܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܠܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܗܰܘ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܕܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܢܐ ܨܳܒܶܢܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܢܬ. ܘܶܐܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܳܢܐ ܟܳܣܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܶܫܬܺܝܬܶܗ. ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ܀

 

145 ܥܰܡ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܐܚܪܺܬܐ ܕܶܐܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܳܝܽܘܬܐ ܗ̣ܘ ܡܫܺܝܚܐ ܠܰܘ ܡܶܨܒܳܐ ܨܒܳܐ ܘܡܺܝܬ. ܐܶܠܐ ܘܳܐܦ ܟܰܕ ܠܐ ܢܶܨܒܶܐ ܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܡܰܪ ܕܳܪܽܘܫܐ ܕܰܨܒܐ ܘܡܺܝܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܣܽܘܟܳܠܐ ܐܳܦ ܢܒ̈ܺܝܶܐ ܡܶܛܽܠ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܺܝܬܘ. ܘܳܐܦ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܩܛܶܠܘ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܒܡܰܘ̈ܬܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܟܬܶܒܬ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ. ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܰܡܫܰܚܠܰܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܡܶܕܶܡ܀

 

146 ܬܪ̈ܶܝܢ ܠܰܡ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ.

ܫܰܦܺܝܪ. ܐܰܝܢܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܺܝܬ. ܐܶܢ ܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܺܝܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܝܟܐ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ. ܘܶܐܢ ܚܰܕ ܒܰܫܪܳܪܐ. ܘܰܚܪܺܢܐ ܒܰܫܐܺܝܠܽܘ܆ ܐܰܝܟܰܘ ܗܰܘ ܡܰܘܬܐ ܚܰܬܺܝܬܐ. ܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܰܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ ܒܰܫܪܳܪܐ. ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪܬܐ ܗ̣ܝ ܗܳܝ ܕܡܺܝܬ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܰܘܬܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܫܬܟܰܚ܀

 

147 ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܠܰܡ ܬܺܐܡܰܪ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̣ܝ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̣ܝ܀

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܰܢ܀

ܕܚܰܕ ܠܰܡ ܦܰܪܨܽܘܦܐ.

ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܠܐ ܕܷܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܘܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ. ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܰܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܐ. ܓܽܘܫܡܐ ܕܠܐ ܡܓܰܫܡܐ ܘܠܐ ܡܓܰܫܡܐ ܓܽܘܫܡܳܢܐ܀

 

148 ܒܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܣܽܘܟܳܠܐ ܐܶܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܒܗܰܘ ܕܶܝܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܰܠܟܽܘܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܓܽܘܕܳܦܐ ܗ̣ܝ ܡܶܠܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܒܪܺܝܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ. ܘܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܘܠܰܘ ܒܚܰܕ ܣܽܘܟܳܠܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܘܦܰܓܪܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܫܬܰܡܰܗ. ܘܬܰܘܪܶܗ ܘܰܚܡܳܪܶܗ ܘܒܰܝܬܶܗ ܘܰܠܒܽܘܫܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܐܶܠܐ ܚܙܺܝ ܟܡܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ܀

 

149 ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒܬ ܕܶܐܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̣ܝ. ܐܰܝܟ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̣ܝ ܐܰܝܟ ܩܶܢܝܳܢܐ ܘܰܓܒܺܝܬܐ ܠܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܥܳܕܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܬܶܩܪܽܘܢ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܰܘ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܳܢܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܦܰܓܪܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ.

ܡܰܝܬܶܐ ܬܽܘܒ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܘܡܰܘܕܰܥ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܺܝܢ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܐ܀ ܐܰܟܙܢܐ ܠܰܡ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܩܢܽܘܡܐ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܠܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܠܰܘ ܠܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܗܳܝ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܰܡܫܺܝܚܐ܀

 

150 ܬܡܺܝܗܐ ܗܦܳܟܬܐ ܘܡܰܠܝܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܐ. ܩܰܝܡܰܬ ܠܰܢ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܶܗ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ. ܚܰܕ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܚܰܕ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܡܰܪܬ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܡܰܢܽܘ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥܬ ܡܶܢ ܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܳܚܡܐ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܗܳܪܟܐ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܟܝܳܢܐ ܚܰܕ ܗܽܘ. ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܶܝܢ ܘܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܬܠܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܐ ܕܫܰܡܰܗܢܰܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܐ܆ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܡܳܢܐ ܪܳܓܐ ܠܳܟ. ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܒܰܪ ܢܳܫܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ܆ ܠܐ ܠܰܡ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܐ ܠܳܚܡܐ ܣܳܗܕܽܘܬܐ. ܘܰܒܫܶܢܬܳܟ ܨܳܒܰܪ ܐܰܢܬ. ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܪܓܺܝܫ ܐܰܢܬ܀

 

151 ܗܰܝܟܠܐ ܠܰܡ ܘܥܳܡܽܘܪܐ ܘܡܶܠܬܐ ܘܦܰܓܪܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܳܡܰܪ ܡܷ̈ܠܶܐ ܕܫܳܪܝܳܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܒܰܝܰܢ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܗܰܝܟܠܐ ܘܥܳܡܽܘܪܶܗ ܐܳܘ ܕܳܘܝܐ܆ ܠܗܳܝ ܕܡܶܠܬܐ ܘܦܰܓܪܶܗ ܠܐ ܠܳܚܡܐ. ܐܶܢ ܗܰܝܟܠܶܗ ܗܽܘ ܠܰܘ ܦܰܓܪܶܗ ܗܽܘ. ܘܶܐܢ ܦܰܓܪܶܗ ܗܽܘ ܠܰܘ ܗܰܝܟܠܶܗ ܗܽܘ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܳܐܦ ܗܳܝ ܕܦܰܓܪܶܗ ܐܰܝܟ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܗܽܘ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܗܰܝܟܠܐ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܐ. ܘܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ܀

 

152 ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ. ܕܠܰܘ ܠܰܡ ܐܶܢ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܬܠܳܬܐ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܐܠܗܐ. ܘܠܰܘ ܐܶܢ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܒܪܐ܀

ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܡܰܪ ܩܢܽܘܡܐ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܘܰܐܠܳܗܐ. ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܡܶܠܬܐ. ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢܺܝܢ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܚܰܘܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ. ܘܕܰܐܢܬ ܗܳܟܰܢܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܬ. ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܐܰܘܕܰܥܢܰܢ. ܐܶܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܳܐܦ ܗܳܪܟܐ ܢܦܰܪܣܺܝܗ̇ ܠܛܳܥܝܽܘܬܟܽܘܢ. ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܕܒܰܐܝܢܐ ܣܽܘܟܳܠܐ ܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢܺܝܢ܀

 

153 ܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܒܪܽܘܬܐ ܕܰܚܪܺܢܐ ܥܰܠܺܝܠ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܝܺܠܺܝܕ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܩܪܶܐ. ܐܰܝܟ ܨܰܠܡܐ ܠܰܡ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܡܰܠܟܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܛܽܘܦܣܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܪܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܰܫܡܐ ܕܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܚܰܕ ܒܪܐ܀

 

154 ܢܶܚܙܶܐ ܕܶܝܢ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܠܡܶܠܬܶܗ: ܐܶܢ ܠܰܘ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܗܺܝ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܬܠܳܬܐ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܐܠܗܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܠܰܡ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܘܚܰܕ ܒܪܐ.

ܢܶܫܬܰܐܰܠ ܕܥܰܡ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܐܰܠܳܗܐ: ܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܳܐܡܰܪ ܕܺܐܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܝܡܶܢ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܒܪܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܐ. ܘܗܐ ܠܶܚܡܰܬ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܠܫܰܪܒܳܗ̇. ܠܰܘ ܠܗܳܝ ܕܚܰܕ ܐܰܝܬܺܝܬܳܗ̇ ܠܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܰܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘܡܺܝܢ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝܳܢܐ. ܐܺܝܢ ܠܰܡ܀

 

155 ܝܺܕܺܝܥܐ ܗ̣ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܗܳܪܟܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܚܰܕ ܒܪܐ. ܘܰܠܦܽܘܬ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܬܰܚܘܺܝܬܐ܆ ܐܳܦ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܡܓܰܫܡܐ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܠܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܠܡܳܢ ܐܰܝܬܺܝܬ ܣܳܗܕܽܘܬܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܠܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬܐ ܩܪܰܝܬܳܗ̇ ܠܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܚܰܕ. ܘܗܳܪܟܐ ܐܶܡܰܪܬ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܐܰܘ ܫܠܰܡ ܓܶܝܪ ܠܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܰܩܪܰܝܬ܆ ܐܰܘ ܐܰܘܕܳܐ ܕܰܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܘܰܐܝܟ ܫܳܢܝܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚܬ ܒܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܠܐ ܠܳܚܡܐ܀

 

156 ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܩܰܝܡܺܝܢܰܢ ܣܳܗܕܽܘܬܗܶܝܢ. ܘܠܰܘ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܡܶܢ ܥܽܘܢܺܝܬܐ ܡܩܰܝܡܺܝܢܰܢ ܡܶܠܬܰܢ܀

 

157 ܐܰܪܰܐ: ܦܰܟܺܝܗܐ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܐܰܣܒܰܪܬ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܡܶܠܰܬܝ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܡܶܙܕܰܡܪܐ ܒܥܺܕܬܐ܆ ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܡܶܐܢ ܗܘܺܝܬ ܘܡܶܬܢܰܟܰܦ ܗܘܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܰܐܩܺܝܡ ܡܶܠܰܬܝ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܠܗܳܕܶܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܶܐܫܰܪܰܪ ܒܡܶܠܰܬܝ. ܕܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܩܳܥܝܐ ܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܡܰܘܕܝܐ ܕܰܐܠܗܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܣܰܪ ܠܺܝ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܘ ܕܠܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܫܳܠܡܺܝܢ ܓܶܝܪ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܡܰܟܪܙܺܝܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܘܩܳܥܝܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܐܳܦ ܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܕܰܐܠܗܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

 

158 ܘܠܰܝܬ ܥܶܕܠܳܝܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܓܰܘܐ ܝܶܗܒܶܬ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܠܡܶܠܰܬܝ. ܐܰܝܟܐ ܕܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܳܐܦ ܗܰܘ ܬܡܺܝܗ ܒܟܽܠ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܢܰܨܺܝܚܐ ܘܓܰܒܝܐ ܒܰܣܶܝܠܝܳܣ. ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܰܢܩܰܝܶܡ ܫܰܘܝܽܘܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܡܠܠܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܬܰܚܘ̈ܝܳܬܐ ܕܟܰܢܶܫ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܳܦ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܟܰܢܶܫ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܣܳܗ̈ܕܘܳܬܐ ܕܡܶܠܬܶܗ. ܘܒܳܬܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܓܰܘܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܐ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܚܰܬܶܡ ܘܩܰܝܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܀

 

159 ܘܶܐܢ ܗܰܘ ܐܶܣܬܢܶܩ ܥܰܠ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܺܝ ܪܳܫܶܐ ܐܰܢܬ ܕܶܐܬܚܰܫܚܶܬ ܒܡܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܟܬܰܒܬܳܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܶܓܰܪܬܐ. ܐܶܢܐ ܕܶܝܢ ܒܳܟ ܬܳܡܰܗ ܐܢܐ. ܕܝܰܗܒܬ ܢܰܦܫܳܟ ܕܬܶܕܪܽܘܫ܆ ܥܰܡ ܐܰܝܢܐ ܕܠܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ ܐܰܝܢܰܘ ܢܺܝܫܐ ܕܡܶܠܬܶܗ. ܘܰܐܣܒܰܪܬ ܒܫܳܢܝܽܘܬܳܟ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܫܚܶܬ ܒܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

 

160 ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܰܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܺܝ ܕܰܡܩܰܝܶܡ ܐܰܢܬ ܒܡܶܠܬܳܟ܀

ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܬ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܰܪܐ ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܨܒܺܝܬ ܕܶܐܩܰܝܡܺܝܗ̇. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܩܳܡܰܬ. ܟܰܕ ܡܥܰܕܪܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܥܕܰܡܐ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܦܰܛܪ̈ܳܘܢܰܝܟ ܟܦܰܪܘ ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܕܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܫܳܠܡܺܝܢ܀

 

161 ܣܳܒܰܪ ܐܰܢܬ ܠܰܡ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܡܺܝܬ܆ ܓܰܠܝܐ ܗ̣ܝ ܠܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ܀

ܡܦܳܣܢܐ ܐܳܘ ܫܳܛܽܘܪܐ ܘܝܳܕܰܥܢܐ ܕܰܐܢܬ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܓܰܕ̈ܦܳܢܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ܆ ܠܐ ܠܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܘܠܐ ܠܗܳܝ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܫܳܠܡܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܘܡܶܬܩܰܪܝܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܐ. ܘܡܶܬܟܰܪܙܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܐ ܒܥܶܕܳܢ ܩܽܘܪܳܒܐ ܕܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܝ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ. ܒܓܶܠܝܐ ܨܒܺܝܬ ܕܶܐܫܰܪܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܠܐ ܝܳܕܰܥܢܐ ܕܠܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܙܺܐܦܗܽܘܢ. ܘܬܶܬܓܠܶܐ ܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ ܠܟܽܠܢܳܫ܀

 

162 ܡܳܕܶܝܢ ܫܳܘܶܐ ܠܓܽܘܚܟܐ܆ ܠܰܘ ܗܰܘ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܕܰܢܩܰܝܶܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܟܰܪܙܐ ܒܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܠܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܘܳܐܦܠܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܳܬ ܣܳܗܕܽܘܬܐ܆ ܩܳܐܶܡ ܒܰܐܓܽܘܢܐ ܕܰܕܪܳܫܐ ܘܶܐܠܐ ܒܳܗܶܬ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܢܰܟܰܦ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܐܚܪܺܝܢ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ܆ ܫܰܕܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܶܠܰܬܝ ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ. ܐܶܠܐ ܕܢܶܙܕܰܗܪܽܘܢ ܒܗܳܝ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ. ܘܰܢܩܰܕܫܽܘܢ ܒܰܥܝܳܕܗܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܠܰܡ ܠܗܽܘܢ. ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܩܰܒܶܠܘ. ܕܩܰܕܺܝܫ ܐܰܢܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

 

163 ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫ ܐܺܝܬ ܕܰܡܦܰܫܶܩ ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܬܰܘܕܝܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ ܡܚܰܘܝܐ. ܕܰܕܠܐ ܦܽܘܫܳܩܐ ܗ̣ܘ ܡܰܘܬܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܕܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ. ܗܳܕܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܗ̣ܝ. ܘܛܳܟ ܡܶܬܦܰܫܩܐ ܗܘܳܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܰܟܪܙܐ ܡܶܠܬܐ: ܘܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܡܰܘܬܐ ܡܗܰܝܡܢܐ܆ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܡܰܘܕܝܐ ܡܶܠܬܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܪܳܙܶܗ ܕܡܰܘܬܐ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܘܬܶܗܪܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ. ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܩܰܘܝܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܐ܀

 

164 ܣܳܡܬ ܠܰܡ ܕܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܘܫܰܕܰܪܬ ܠܰܡ ܠܘܳܬ ܚܪܺܢܐ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ܀

 

165 ܐܰܪܰܐ ܣܰܟܠܐ. ܚܽܘܪ ܒܡܶܠܬܳܟ. ܘܠܐ ܬܡܰܠܶܠ ܕܠܐ ܗܰܘܢܐ. ܡܳܢܐ ܓܶܝܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܟܰܪܙܐ ܒܥܺܕܬܐ ܕܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܺܝܬ ܡܦܰܫܩܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܢܺܐܠܦܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܕܡܺܝܬ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܰܟܪܙܐ ܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܠܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܺܝܬ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܟܰܣܝܐ ܗ̣ܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܐܠܗܐ܆ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܘܛܳܟ ܥܰܣܩܐ ܗ̣ܝ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܗܝ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܐܶܫܬܰܡܫܰܬ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܘܰܗܘܳܬ ܒܬܶܗܪܐ. ܘܶܐܣܬܰܥܪܰܬ ܒܪܳܐܙܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ܀

 

166 ܐܶܡܰܪ ܬܽܘܒ ܕܰܓܒܰܝܬ ܫܩܰܠܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒ̈ܺܝܢ. ܕܡܐ ܕܶܐܫܬܰܐܰܠܬ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܒܗܳܢܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܶܡܪܶܬ. ܘܡܐ ܕܫܰܐܠܽܘܟ ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܬܺܐܡܰܪ ܕܠܰܘ ܒܗܳܢܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܟܶܬܒܶܬ܀

 

167 ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܥܒܰܕܬ ܫܪܳܝܐ ܠܡ̈ܶܠܰܝ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܠܶܦܬ ܡܶܢܝ ܕܒܰܐܝܢܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܟܶܬܒܶܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܺܝܢ ܡܶܬܢܰܣܒܐ ܡܶܠܰܬܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܠܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇܆ ܥܕܰܡܐ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܝܳܠܶܦ ܗܘܰܝܬ ܫܪܳܪܐ ܕܪܶܥܝܳܢܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܣܳܡܬ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܡܶܠܬܐ ܕܩܰܢܝܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢܬ ܐܰܘܕܺܝܬ܆ ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܕܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܠܘܳܬܳܟ܆ ܕܠܰܘ ܒܗܳܢܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܣܺܝܡܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܠܳܟ ܣܪܺܝܩܐ ܘܝܰܬܺܝܪܐ. ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܢܬ ܫܳܕܶܐ ܐܰܢܬ ܕܠܐ ܢܺܝܫܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܟ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܟܳܬܶܫ ܠܳܐܰܪ. ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܕܬܶܕܰܥ ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܣܳܐܶܡ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܠܡܶܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܺܝܫܶܗ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܗܰܘ ܕܰܡܡܰܠܶܠ܀

 

168 ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܢܺܝܫܐ ܟܽܠܶܗ ܕܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ܆ ܘܰܠܚܰܕ ܫܪܳܪܐ. ܚܳܢܝܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ. ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܫܐ ܕܪܶܥܝܳܢܶܗ ܢܓܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܩ̈ܳܠܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܘܠܐ ܥܕܺܝܠܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ: ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܕܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒ̈ܺܝܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܥܰܡ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܳܦ ܡܷ̈ܠܶܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ. ܐܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܶܐ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܚܘ ܒܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܰܘ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܗܦܶܟܘ ܚܰܝܠܐ ܕܡܷ̈ܠܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܫܰܚܠܶܦܘ ܐܳܦ ܡܷ̈ܠܶܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܫܪܳܪܐ ܕܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܪܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܰܘ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܚܰܝܠܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܣܳܝ̈ܡܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܽܘܒ ܗܳܢܐ ܗ̣ܘ ܥܝܳܕܗܽܘܢ: ܕܗܶܢܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܘܗܽܘ ܫܪܳܪܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܢܶܟܬܒܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܟܽܠܢܳܫ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܣܺܝܡܐ. ܐܶܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܘܫܳܡܥܺܝܢ܀

 

169 ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܰܪܰܪ ܡܶܠܰܬܝ ܘܶܐܚܰܘܶܐ ܕܰܓܳܠܽܘܬܐ ܘܣܰܟܠܽܘܬܐ ܕܡܶܠܬܳܟ܆ ܘܳܐܦ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐܢܐ܀

ܣܳܝ̈ܡܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ܇ ܘܟܰܕ ܢܺܝܫܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܦܳܣܺܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܦܓܰܥܘ ܒܰܣܝܳܡܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܠܟܐ ܟܰܕ ܫܳܠܡܺܝܢ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܒܰܪܳܢܳܐܺܝܬ ܣܝܳܡܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ: ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

 

170 ܘܣܳܒܰܪܢܐ ܕܳܐܦܠܐ ܠܳܟ ܛܰܥܝܐ. ܕܶܐܢ ܡܰܩܰܕܳܘܢܣܳܣ ܘܶܐܢ ܐܰܦܘܠܺܝܢܰܪܝܳܣ ܘܶܐܢ ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ ܘܶܐܢ ܐܳܘܛܽܘܟܶܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܶܪ̈ܶܣܝܽܘܛܶܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܡܶܠܬܐ. ܕܫܳܠܡܺܝܢ ܠܰܣܝܳܡܐ ܕܗܳܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܐܰܪܝܳܘܣ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ. ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ ܒܨܶܢܥܬܐ. ܘܰܐܘܕܺܝ ܕܫܳܠܶܡ ܠܳܗ̇. ܟܰܕ ܡܦܰܫܶܩ ܡܷ̈ܠܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܽܘܟܳܠܶܗ ܒܺܝܫܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܪܕܳܬ ܠܘܳܬܰܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܐ. ܟܰܕ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܚܰܘܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܒܦܽܘܫܳܩܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܳܬܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܳܬܐ. ܘܰܐܗܦܶܟܘ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܒܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܝܳܢ ܚܠܳܦ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܣܺܝܡܳܢ. ܘܣܳܟܐ ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܥܒܰܕ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܰܝܢ܀

 

171 ܘܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܕܠܳܝܐ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܠܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܳܦܠܐ ܕܰܣܳܝ̈ܡܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ ܕܗܶܪ̈ܶܣܝܽܘܛܶܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܐܶܬܕܰܒܪܰܬ ܐܳܦ ܡܶܠܰܬܝ ܒܰܩܛܺܝܪܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܨܒܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܢܺܝܫܳܗ̇ ܐܶܣܬܰܟܠܳܗ̇ ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ ܠܳܗ̇܆ ܐܳܦܠܐ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܥܶܕܠܳܝܐ. ܠܐ ܠܡܶܠܬܐ ܐܳܦܠܐ ܠܣܳܝܽܘܡܳܗ̇. ܚܰܕ ܟܡܐ ܗܳܫܐ ܕܰܓܠܶܐ ܪܶܥܝܳܢܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ. ܘܰܕܢܺܝܚ ܢܺܝܫܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܶܓܰܪܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܣܳܗ̈ܕܺܝܢ ܐܳܦ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܗ̇. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܰܝܬ ܕܡܳܢܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܗ̇ ܕܡܶܠܰܬܝ܆ ܐܳܦܠܐ ܒܰܐܓܽܘܢܐ ܕܰܒܥܳܬܐ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܥܳܐܶܠ ܗܘܺܝܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܳܪܶܫ ܐܰܢܬ ܟܰܕ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ ܠܩܽܘܒܠܶܗ܆ ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܫܳܢܝܽܘܬܐ ܡܶܬܙܺܝܥ ܐܰܢܬ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܫܳܢܝܽܘܬܐ ܡܙܺܝܥܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ ܕܰܡܚܰܣܶܕ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܒܒܺܝܫܽܘܬ ܡܽܘܙܳܓܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܓܳܕܫܺܝܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܀

 

172 ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒܘ ܐܳܦܶܢ ܩܰܠܺܝܠ ܠܘܳܬ ܡܰܪܕܽܘܬܐ: ܕܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬ ܓܽܘܫܡܐ ܚܰܣܶܕ ܠܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܐܰܝܢܐ ܚܰܫܐ ܕܣܰܟܠܽܘܬܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܒܗܰܬ ܕܰܐܝܢܐ ܡܰܡܠܠܐ ܐܰܫܠܶܡܬ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܺܐܡܰܪ ܡܶܕܶܡ܆ ܟܬܰܒܬ ܘܰܐܫܠܶܡܬ ܣܪܺܝܩܽܘܬܐ ܘܒܶܕܝܐ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܟܽܠܶܗ ܡܰܡܠܠܳܟ. ܐܰܘ ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܐܰܘ ܨܰܥܪ̈ܶܐ ܘܨܽܘ̈ܚܝܳܬܐ ܕܰܥܠܰܝ. ܠܡܳܢܐ ܕܶܝܢ ܒܳܟ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܛܢܳܢܐ ܕܬܶܬܟܰܬܰܫ ܚܠܳܦ ܗܳܢܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܝܳܕܽܘܥܶܗ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܚܰܒܺܝܒ ܠܳܟ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܛܳܥܶܝܢ ܒܶܗ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦܫܳܟ ܕܺܐܝܬ ܒܳܟ ܪܶܚܡܬܐ ܘܰܛܢܳܢܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ܀

 

173 ܕܒܰܐܝܢܐ ܓܶܝܪ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܣܽܘܟܳܠܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܐܰܢܬ ܡܨܶܐ ܐܰܢܬ ܕܬܶܟܦܽܘܪ܆ ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܰܝܟ ܡܦܳܣܺܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܛܢܳܢܐ ܕܰܚܠܳܦ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܕܶܐܬܦܰܪܣܺܝ. ܢܰܓܕܳܟ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܒܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܰܚܪܺܢܐ ܬܶܬܒܰܥ ܡܶܢܰܢ ܒܨܰܥܪ̈ܰܝܟ ܥܝܳܪܬܐ ܕܦܽܘܪܣܳܝܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ. ܩܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܕܥܽܘܠ ܠܰܡ ܠܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܐ ܘܰܕܪܽܘܫ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܥܰܡ ܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܟܰܕܠܐ ܡܬܽܘܡ ܫܡܰܥܬ ܡܶܢܝ ܐܰܘ ܚܙܰܝܬ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܝ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܐܢܐ ܕܪܳܫܐ܇ ܐܰܘ ܕܰܒܗܶܪܓܐ ܘܚܶܪܝܳܢܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܩܰܝܡܺܝܗ̇ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܐܰܝܟ ܕܰܥܫܰܩܬܳܢܝ܀

 

174 ܘܗܳܢܰܘ ܬܶܗܪܐ. ܕܟܰܕ ܠܪܰܕܝܽܘܬܳܟ ܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܙܟܰܝܬ ܒܚܰܫܐ ܕܪܳܐܶܓ ܠܰܗܓܐ ܕܦܽܘ̈ܡܶܐ. ܥܕܰܡܐ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܬܶܫܠܽܘܚ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܰܬܢܳܢ܆ ܠܺܝ ܒܚܰܫܐ ܗܳܢܐ ܛܠܰܡܬܳܢܝ. ܐܺܝܕܺܝܥ ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܟ ܕܰܡܗܰܝܡܢܐ ܐܰܢܬ ܕܡܶܢ ܦܺܝܠܽܘ̈ܣܽܘܦܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܰܢ ܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢܬ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܰܝܟ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܬܶܣܰܒ ܣܳܗܕܽܘܬܐ. ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܓܶܝܪ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܐܰܢܬ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܦܺܝܠܳܣܽܘ̈ܦܶܐ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕܬ ܘܠܰܘ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܪܣܛܝܳܢܽܘܬܐ ܓܽܘܚܟܐ ܘܰܫܥܳܬܐ ܚܫܺܝܒ ܠܳܟ. ܟܰܕ ܡܰܗܶܠ ܐܰܢܬ ܘܰܡܒܰܙܰܚ ܐܰܢܬ ܐܳܦ ܒܰܫܚܺܝܡܽܘܬܐ ܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܪ̈ܫܺܝܡܺܝܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

 

175 ܘܗܽܘ ܗܳܢܐ ܡܰܡܠܠܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܩܽܘܒܠܰܢ܆ ܣܳܦܶܩ ܕܢܰܘܕܰܥ ܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܟ. ܘܰܣܪܺܝܩܽܘܬ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ. ܒܦܰܪܨܽܘܦܐ ܓܶܝܪ ܕܓܽܘܚܟܐ ܡܶܬܟܰܬܒܳܢ ܐܳܦ ܗܶܢܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܘܟܰܕ ܣܒܰܪܬ ܠܳܟ ܕܒܰܢ ܡܒܰܙܰܚ ܗܘܰܝܬ܆ ܒܛܶܟܣܐ ܕܡܰܡܠܠܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ: ܠܢܰܦܫܳܟ ܥܒܰܕܬ ܓܽܘܚܟܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܠܱ̈ܝܟ ܣܰܟ̈ܠܳܬܐ. ܐܶܬܓܠܺܝܘ ܐܳܦ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ. ܥܰܠ ܨܰܥܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܘܰܛܠܽܘ̈ܡܝܶܐ ܕܶܐܫܰܕܬ ܥܠܰܝ ܠܐ ܐܳܠܨܐ ܠܺܝ ܕܶܐܦܽܘܩ ܪܽܘܚܐ. ܕܗܺܝ ܡܶܠܬܳܟ ܣܳܦܩܐ ܕܰܬܦܺܝܣ ܚܠܳܦܰܝ ܕܒܰܛܠܽܘܡܝܐ ܨܰܚܺܝܬܳܢܝ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܐ܆ ܒܥܰܝܬ ܕܰܬܟܰܣܶܐ ܚܰܫܳܟ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܬ. ܘܫܶܐܠܬ ܠܳܟ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܰܚܪܺܢܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܢܶܗ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܒܺܝܫܽܘܬܳܟ. ܝܺܕܺܝܥ ܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܫܰܪܺܝܪ ܠܳܟ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢܬ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܘܰܕܠܐ ܡܰܪܕܽܘܬܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚܬ ܒܡܶܠܱ̈ܝܟ܀

 

176 ܐܶܢ ܡܫܰܐܶܠ ܐܢܐ ܠܰܡ ܠܰܟܬܳܒܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܺܝܬ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܦܰܢܶܐ ܠܺܝ ܦܶܬܓܳܡܐ ܕܒܰܒܣܰܪ܀

 

177 ܚܽܘܪ ܗܳܟܺܝܠ ܒܡܶܠܬܳܟ ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܫܰܐܶܠܬ ܐܶܬܦܰܢܺܝ ܠܳܟ ܦܶܬܓܳܡܐ. ܫܰܐܶܠܬ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܺܝܬ. ܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܦܰܫܶܩ ܠܳܟ ܟܬܳܒܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܒܡܳܢܐ ܡܺܝܬ. ܠܦܽܘܬ ܛܶܟܣܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܰܓܺܝܒܳܟ ܟܬܳܒܐ ܕܒܰܒܣܰܪ܆ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܰܬܫܰܐܶܠ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܕܰܒܡܳܢܐ ܡܺܝܬ܆ ܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܫܰܐܶܠܬ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܺܝܬ. ܘܰܟܬܳܒܐ ܐܶܡܰܪ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܐܰܘ ܡܳܢܰܘ ܦܽܘܫܳܩܐ ܕܡܰܘܬܶܗ. ܠܐ ܦܰܫܶܩ ܠܳܟ ܟܬܳܒܐ܀

 

178 ܘܶܐܢ ܐܰܘܣܶܦ ܠܰܡ ܬܽܘܒ ܐܶܫܰܐܶܠ ܕܰܐܝܟܰܢ ܩܳܡ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܘܳܬܝ ܕܰܒܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܒܽܘܗܝ܀

 

179 ܘܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܠܰܘ ܦܽܘܫܳܩܐ ܗ̣ܝ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܐܶܠܐ ܚܰܘܺܝ ܟܬܳܒܐ ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܠܶܦܬ ܕܰܐܒܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ. ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܣܽܘܟܳܠܐ ܕܪܳܐܙܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܰܕܪܶܟܬ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܝܶܠܦܶܬ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܐܠܗܐ ܥܒܰܕ ܠܥܳܠܡܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܕܗܽܘܝܽܘ ܒܳܪܽܘܝܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܐ ܕܟܽܘܠ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܝܶܠܦܶܬ ܕܗܽܘ ܥܒܰܕ ܘܗܽܘ ܡܕܰܒܰܪ܆ ܐܳܦ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܥܒܰܕ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܡܕܰܒܰܪ ܚܳܟܶܡ ܐܢܐ. ܘܝܶܠܦܶܬ ܬܽܘܒ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܒܐ ܐܰܘܠܶܕ ܒܪܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܡܥܶܬ ܕܰܐܘܠܶܕ ܐܳܦ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܰܘܠܶܕ ܝܳܕܰܥ ܐܢܐ܀

 

180 ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܡܳܕܶܝܢ ܕܠܰܘ ܦܽܘܫܳܩܐ ܗ̣ܝ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܗܳܝ ܕܩܳܡ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܐ ܗ̣ܝ ܕܡܰܘܬܶܗ ܗܳܝ ܕܡܺܝܬ ܒܰܒܣܰܪ. ܐܰܪܰܐ ܗܳܝ ܕܩܳܡ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܒܪܐ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܘܶܐܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܒܪܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܐܰܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܒܐ. ܘܰܐܝܟܰܘ ܡܶܠܬܐ ܗܰܘ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܠܰܡܚܺܝܠܐ ܐܰܩܺܝܡ ܐܰܒܐ ܠܰܒܪܶܗ܇ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܫܳܘܶܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܘܰܒܚܰܝܠܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܐܒܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܘܗܽܘ ܐܰܩܺܝܡ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܪܽܘܚܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܫܰܘܝܽܘܬ ܚܰܝܠܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ܀

 

181 ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܚܳܪܬ. ܘܠܰܥܝܳܕܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ. ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢܬ. ܘܗܳܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܢܳܫ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܓܽܘܚܟܐ ܚܫܺܝܒܐ ܠܳܟ. ܐܶܠܐ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܢܬ ܥܠܰܘܗܝ ܓܳܚܶܟ ܐܰܢܬ. ܘܒܶܗ ܡܡܰܝܶܩ ܐܰܢܬ. ܐܢܚܢܰܢ ܒܶܗ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ ܐܢܚܢܢ. ܘܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܗܐ ܚܫܺܝܒ ܠܰܢ. ܟܰܕ ܥܳܗܕܺܝܢܰܢ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܡܶܢ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܙܩܺܝܦܐ ܠܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܫܳܛܝܽܘܬܐ ܗܝ܆ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܰܝܺܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܚܰܝܠܐ ܗ̣ܝ ܕܰܐܠܳܗܐ܀

 

182 ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܫܠܺܝܚܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܰܝܺܝ̈ܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܕܪܟܺܝܢ ܚܰܝܠܐ ܕܪܳܙܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܥܳܠܡܐ܆ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܝܰܬܺܝܪܐ ܗ̣ܘ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܐܰܝܢܐ ܕܚܰܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܽܘ ܡܩܰܒܶܠ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܫܳܩܶܠ ܐܳܦ ܛܥܳܡܬܐ ܕܪ̈ܳܐܙܰܘܗܝ ܕܗܰܘ ܥܳܠܡܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܐ ܗܳܢܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܐܝܟ ܕܺܐܝܠܶܦܢ ܐܢܚܢܰܢ ܡܶܢ ܐܢܳܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܗܘܰܘ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܣܺܝܡܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ. ܐܳܦܶܢ ܗܰܘ ܐܢܳܫ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܰܦܢܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ: ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܚܰܕ ܫܪܳܪܐ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܀

 

183 ܘܰܐܝܟ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܡܢܳܬܐ ܗܳܝ ܕܚܰܝܽܘܬܳܗ̇: ܡܰܚܝܐ ܢܰܦܫܐ ܠܦܰܓܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܚܳܝܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܡܢܳܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܕܒܳܛܶܠ ܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܡܐ ܕܩܳܦܣܐ ܢܰܦܫܐ ܡܶܢܶܗ ܚܰܝܽܘܬܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܓܰܠܙܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ. ܘܡܶܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇ ܕܰܒܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܬܐ. ܡܐ ܕܡܳܝܬܐ ܒܳܗ̇ ܐܰܘ ܡܫܰܢܝܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܢܳܬܐ ܗܳܝ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܀

 

184 ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܡܺܝܬܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܠܘܳܬ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܐ. ܘܰܟܡܐ ܐܶܢ ܬܰܣܓܶܐ ܬܶܬܚܰܟܰܡ: ܘܡܰܪܕܽܘܬܐ ܥܰܠ ܡܰܪܕܽܘܬܐ ܬܶܥܽܘܦ ܠܳܟ. ܘܺܝܕܰܥܬܐ ܕܟܽܠ ܠܶܫܳܢ̈ܺܝܢ ܬܟܰܢܶܫ ܠܘܳܬܳܟ܆ ܒܪ̈ܳܐܙܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܐ ܡܰܪܓܫܰܬ. ܐܶܠܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܠܰܕܐ ܕܰܡܨܰܒܬܐ ܒܕܰܗܒܐ ܘܰܒܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܐ ܘܒܰܟܠܺܝܠܐ ܘܰܒܥܶܩ̈ܶܐ ܘܰܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܚܰܝܽܘܬܐ ܕܡܰܪܓܫܐ ܒܳܗ̇ ܒܨܶܒܬܐ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܓܠܺܝܙܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܶܟ̈ܡܳܬܐ ܘܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܢܰܦܫܐ ܕܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܢܰܟܪܝܐ܀

 

185 ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܳܟ ܕܬܺܚܶܐ. ܘܟܶܢ ܕܬܶܬܪܰܒܶܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܳܟ ܢܰܦܫܐ. ܘܟܶܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܐܰܢܬ ܒܰܐܠܳܗܳܝ̈ܳܬܐ. ܠܒܶܗܬܬܐ ܓܶܝܪ ܫܳܘܶܐ ܐܰܢܬ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ. ܕܟܰܕ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܐܶܬܪܰܒܺܝܬ ܒܩܶܪܝܳܢܐ ܕܰܣܪܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܰܒܦܽܘܩܳܩܐ ܕܡܰܡܠܠܐ ܕܠܐ ܡܰܘܬܰܪ. ܘܰܒܗܶܕ̈ܣܶܐ ܡܰܚܣܪ̈ܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܒܗܶܪܓܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܠܗܐ. ܘܰܒܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܐܢܳܫܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܬ ܪ̈ܶܓܫܰܝܟ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܐܽܘܪܚܐ ܠܡܰܥܒܰܪܬܐ ܕܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܠܡܷ̈ܠܰܝ ܕܺܝܠܝ ܕܪܳܫܐ ܘܦܽܘܩܳܩܐ ܫܰܡܰܗܬ܀

 

186 ܘܰܡܚܰܣܕܰܬ ܠܺܝ ܡܶܛܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ. ܘܩܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܣܰܟܠܐ ܘܗܶܕܝܽܘܛܐ. ܘܦܳܢܶܝܬ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܕܳܪܽܘܫܐ. ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܐܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ܀

ܛܳܥܝܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗܘܰܝܬ ܘܰܦܢܰܝܬ. ܘܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܠܳܟ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܕܛܳܥܶܐ ܗܘܺܝܬ. ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܬܶܟܬܽܘܒ ܠܽܘܩܒܰܠܝ. ܠܰܘ ܗܳܫܐ ܕܰܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܦܢܺܝܬ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ ܕܰܦܢܺܝܬ ܠܘܳܬ ܫܪܳܪܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܣܳܡܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܠܱ̈ܝ. ܚܰܘܺܝܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܥܰܡ ܫܪܳܪܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܐܰܢܬ܀

 

187 ܡܶܢ ܥܰܝܛܐ ܠܰܡ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܝܺܕܰܥܬܳܝܗܝ ܠܰܫܪܳܪܐ.

ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܘܕܺܝܬ ܠܳܟ ܕܰܫܪܳܪܐ ܝܶܕܥܶܬ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܬܐ ܩܰܒܠܶܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܢܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢܬ.

ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܠܰܡ ܕܰܫܒܰܩܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܰܝܬ. ܨܒܰܝܬ ܕܡܰܠܦܳܢܐ ܬܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܫܰܪܺܝܪܬܐ.

ܕܩܽܘܠܳܣܐ ܗ̣ܝ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܕܶܐ ܕܐܢܳܫ ܢܶܪܗܰܛ ܠܘܳܬ ܫܪܳܪܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܪܶܓܬܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܠܩܽܘܠܳܣܐ ܫܳܘܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܐܳܡܰܪ ܫܳܘܶܐ ܠܟܽܘܐܳܪܐ ܘܰܠܒܶܗܬܬܐ܀

 

188 ܡܶܢ ܗܳܝ ܠܰܡ ܕܪܰܓܬ ܪܺܫܳܢܽܘܬܐ: ܘܠܐ ܐܶܬܳܬ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܰܝܬ ܕܬܶܬܢܰܩܰܡ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܝܺܠܶܦܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܩܳܝܡܰܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ.

ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ܆ ܕܗܰܘ ܕܪܳܐܶܓ ܠܪܺܫܳܢܽܘܬܐ. ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܡܶܫܬܦܰܪ. ܘܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܕܰܗܘܰܘ ܠܺܝ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܟܪܺܣܛܝܳܢܽܘܬܐ ܐܰܕܪܟܶܬ. ܗܳܢܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܶܪܩܶܬ ܘܰܠܘܳܬ ܟܪܺܣܛܝܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܩܰܪܒܶܬ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܒܰܐܬܪܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ ܫܶܒܩܶܬ. ܥܰܠ ܡܳܢܐ ܓܶܝܪ ܪܰܕܦܽܘܢܝ ܘܰܐܣܠܝܽܘܢܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܓܰܠܝܐ ܗ̣ܝ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܫܶܠܡܶܬ ܠܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܪܳܕܶܦ ܘܡܰܣܠܶܐ܆ ܠܡܰܢ ܕܩܳܐܶܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܪܳܕܶܦ܀

 

189 ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܰܡ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐ ܩܪܰܝܬ.

ܐܰܪܰܐ ܘܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܗܺܝܒܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܬܝܰܠܦܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܶܢܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܡܶܠܬܳܟ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܩܪܺܝܬ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܚܺܝܕ ܐܢܐ ܘܰܙܗܺܝܪ ܐܢܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ. ܘܰܐܢܬ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܐ78 ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܐܰܢܬ. ܗܐ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢܬ ܚܰܢܦܐ ܘܰܕܠܐ ܐܰܠܳܗ. ܘܡܶܫܬܥܶܐ ܐܰܢܬ ܒܟܽܠ ܕܶܚ̈ܠܳܢ. ܘܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܐܰܢܬ ܠܟܽܘܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘ. ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܢܬ ܟܽܠ ܥܰܡ ܟܽܠ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܫܺܐܕܐ ܡܓܰܫܡܐ. ܘܡܶܢ ܕܡܽܘܬܳܟ ܡܰܣܒܰܪ ܐܰܢܬ ܐܳܦ ܥܰܠ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܗܳܟܘܳܬ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ܀

 

190 ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܰܠܶܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܳܘ ܕܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘ. ܐܶܠܐ ܫܶܡܥܐ ܦܫܺܝܛܐ ܘܪܶܥܝܳܢܐ ܕܰܡܠܶܐ ܫܰܦܝܽܘܬܐ. ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܢܰܦܫܐ ܕܠܐ ܚܠܺܝܡܐ ܒܚܰܕ ܫܪܳܪܐ܆ ܡܕܰܘ̈ܕܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܫܳܪܝܐ. ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܘܰܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܡܰܠܦܺܝܢ. ܘܪܶܥܝܳܢܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܢܩܶܫ ܘܡܶܬܕܪܶܫ: ܓܽܘܚܟܐ ܚܫܺܝܒܐ ܠܶܗ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܩܰܒܠܳܢܺܝܬܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܚܫܰܒܬ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܝܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܠܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܕܰܘ̈ܕܳܢܶܝܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܫܽܘܒܗܳܪܳܟ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܳܟ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗ̣ܘ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܘܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܗ̣ܘ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀

 

191 ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܚܽܘܬܪܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܥܳܪܩܺܝܢܰܢ. ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܓܰܘܳܐ ܥܰܡ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܒܗܳܪܰܢ. ܘܠܐ ܒܳܗܶܬ ܐܢܐ ܕܰܐܘܕܶܐ. ܕܰܐܝܟ ܟܽܠܶܗ ܩܽܘܛܢܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܘܰܐܝܟ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܰܒܥܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ܀

 

192 ܓܳܕܶܠ ܠܺܝ ܬܽܘܒ ܟܠܺܝܠܐ ܕܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ. ܘܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܕܰܢܨܰܥܪܰܢܝ ܡܝܰܩܰܪ ܠܺܝ. ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܠܰܡ ܠܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝܬ: ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܦ ܒܺܐܝܕܰܥܬܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝܬ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐ ܩܪܰܝܬ܆ ܒܐܢܳܫܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐ ܦܓܰܥܬ. ܥܶܢܝܳܢܐ ܥܰܡ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܳܟ. ܐܢܳܫ ܠܰܡ ܠܐ ܕܪܰܫ ܥܰܡܳܟ ܘܰܐܦܢܝܳܟ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܠܰܡ ܐܰܕܪܶܟܬܳܝܗܝ ܠܰܫܪܳܪܐ܀

 

193 ܘܕܰܐܚܺܝܕ ܐܢܐ ܫܪܳܪܐ ܗܽܘ ܐܰܣܗܶܕ: ܕܟܰܕ ܠܰܡ ܨܳܒܶܝܬ ܕܬܰܐܒܶܐܫ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܐܶܫܟܰܚܬܳܝܗܝ ܠܰܫܪܳܪܐ. ܘܟܰܕ ܪܳܗܶܛ ܣܰܟܠܐ ܕܢܰܚܬܰܢ ܡܶܢ ܕܰܪܓܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ܆ ܐܰܣܶܩ ܐܰܩܺܝܡܰܢܝ ܒܰܐܬܪܐ ܕܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ. ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܐ ܫܟܺܝܚܐ܆ ܫܟܺܝܚܐ ܕܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢܬ ܐܰܘܕܺܝܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܓܶܠܝܳܢܐ ܐܰܕܢܚܳܗ̇ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܠܬܳܟ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܚܰܘܝܰܬ. ܫܠܺܝ ܐܰܪܰܐ ܕܳܘܝܐ ܘܠܐ ܬܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܰܢ ܒܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܰܫܪܳܪܐ܀

 

194 ܐܶܢ ܠܰܡ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪܘ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢܬ. ܫܠܺܝ ܠܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܡܺܝܪ ܗܽܘ܀

 

195 ܘܰܐܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܛܳܥܝܐ܆ ܟܰܠ ܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܰܠܦܳܢܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܚܕܰܬܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܰܠܶܦ. ܘܗܐ ܥܺܕܬܐ. ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܐܰܚܺܝܕܐ܆ ܕܟܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܰܠܶܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܚܕܰܬܐ ܡܰܣܠܝܐ ܠܶܗ. ܡܩܰܒܠܐ ܕܶܝܢ ܡܰܠܦܳܢܐ. ܠܗܰܘ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܦܫܺܝܛܬܐ ܕܶܐܬܝܰܒܠܰܬ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܡܰܟܪܶܙ ܒܡܶܠܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܰܪܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܡܺܝܪ ܙܳܕܶܩ ܠܺܝ ܕܶܐܫܠܶܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܠܽܘܢ. ܘܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܥܕܰܡܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܡܺܝܪ ܡܶܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܰܓܠܰܝܬ ܠܰܢ܆ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܠܟܐ ܚܰܝܳܒ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܬܽܘܩ ܘܢܶܫܠܶܐ܀

 

196 ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܰܡܺܝܪ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܐܢܺܝ ܘܡܰܪܩܺܝܳܘܢ ܘܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܘܘܰܠܰܢܛܺܝܢܳܘܣ ܘܰܐܪܝܳܘܣ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܰܡܺܝܪ ܗܳܢܰܘ ܡܰܠܦܳܢܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܐ ܐܰܡܺܝܪ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

 

197 ܕܶܐܥܒܶܕ ܕܶܝܢ ܫܪܳܝܐ ܠܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܡܶܠܱ̈ܝܟ. ܥܰܡܠܐ ܣܪܺܝܩܐ ܚܫܺܝܒܐ ܠܺܝ. ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܓܶܝܪ ܘܰܡܥܺܝܣܳܢ. ܘܠܐ ܐܳܬܝܳܢ ܠܰܫܪܳܝܐ. ܘܠܐ ܫܳܘܝܳܢ ܠܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܐ. ܘܶܐܠܘ ܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܚܰܘܶܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡ ܪܽܘܫܥܳܟ܆ ܐܳܦܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ ܐܳܡܰܪ ܗܘܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܶܝܢ ܡܶܠܱ̈ܝܟ ܣܳܦܩܳܢ ܠܰܫܪܳܝܐ ܕܢܰܦܫܗܶܝܢ. ܕܶܐܥܰܩܶܒ ܕܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ ܘܺܐܡܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ܆ ܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܠܐ ܦܰܐܝܐ ܠܛܶܟܣܐ ܕܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܐ܀

 

198 ܓܰܠܝܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܬܰܪܒܺܝܬܳܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܰܝܟ. ܘܦܶܗܝܐ ܣܪܺܝܩܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܗܳܫܐ. ܟܰܕ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܘܰܕܗܶܢܽܘܢ ܕܰܡܚܰܘܶܝܢ ܚܶܙ̈ܘܳܢܶܐ ܒܫܳܥܬܐ ܦܳܗܶܐ ܐܰܢܬ ܘܡܶܬܟܪܶܟ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܐ. ܘܗܳܫܐ ܕܰܟܢܰܫܬ ܢܰܦܫܳܟ ܒܚܰܕ ܥܽܘܡܪܐ܆ ܗܐ ܝܳܬܶܒ ܐܰܢܬ ܘܩܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܽܘܡܪܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܐ. ܘܠܰܝܬ ܠܺܝ ܐܳܦܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܐ ܕܺܐܡܰܪ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܡܶܕܶܡ. ܡܟܰܚܶܕ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܒܢܰܟܦܽܘܬܶܗ ܐܰܬܪܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܝܰܩܺܝܪܽܘܬܐ ܬܽܘܒ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܥܶܢܝܳܢܳܟ. ܐܺܝܬܰܝܟ ܓܶܝܪ ܒܢܰܟܦܽܘܬܐ ܘܰܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܘܒܰܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܟܰܕܠܐ ܙܳܒܶܢ ܐܰܢܬ ܘܰܡܙܰܒܶܢ ܐܰܢܬ܀

 

199 ܘܨܰܘܡܳܟ ܘܰܨܠܽܘܬܳܟ ܣܳܗܕܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܫܩܰܠܬ ܚܰܝܠܐ ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܷ̈ܠܰܝܢ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܒܳܟ ܬܳܡܰܗ ܐܢܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܠܐ ܝܰܩܰܪܬ ܥܠܰܝܟ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܳܟ ܒܰܨܒܽܘܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܢܳܫ ܕܰܚܛܺܝܦ ܘܰܕܒܺܝܪ ܒܰܩܛܺܝܪܐ܆ ܡܶܢ ܚܰܝܠܐ ܕܚܰܫܐ ܣܰܢܝܐ ܕܰܒܢܰܦܫܳܟ ܩܳܥܶܐ ܐܰܢܬ ܘܰܡܒܰܓܢܰܬ. ܘܡܰܘܕܰܥ ܐܰܢܬ ܠܟܽܠܢܳܫ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ܆ ܕܡܶܢ ܚܶܡܬܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܓܙܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢܬ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܩܪܰܝܬ܆ ܚܰܘܺܝܬ ܢܰܦܫܳܟ ܕܳܪܽܘܫܐ. ܘܰܐܘܕܰܥܬ ܐܰܢܬ ܥܠܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܝܳܕܽܘܥܐ ܘܡܰܠܦܳܢܐ. ܐܶܬܺܝܕܰܥܬ ܕܶܝܢ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܗܳܕܶܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܛܳܥܝܐ ܘܰܡܓܰܕܦܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܣܰܟܠܐ ܘܰܕܠܐ ܡܰܪܕܽܘܬܐ܀

 

200 ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܨܰܚܺܝܬܳܢܝ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ܆ ܠܐ ܢܳܦܶܩ ܐܢܐ ܪܽܘܚܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܫܪܶܐ ܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܟ ܕܰܥܠܰܝ ܒܛܺܝܠ ܠܺܝ ܘܰܐܗܦܶܟ ܦܽܘܪܥܳܢܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܡܛܰܝܶܒ ܐܢܐ. ܐܶܠܐ ܕܺܐܡܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ ܘܶܐܫܪܶܐ ܠܰܫܪܳܝܐ ܕܰܥܒܰܕܬ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܷ̈ܠܰܝ ܒܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ. ܘܬܽܘܒ ܠܟܽܘܐܳܪܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܳܝܡܺܝܢ ܠܳܟ ܚܰܟܺܝܡܐ. ܘܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܐܢܳܫ ܕܰܚܣܰܪ ܘܶܐܣܬܓܶܦ ܡܶܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ܆ ܢܶܣܰܒ ܠܶܗ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܡܶܢ ܫܪܳܝܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠܗܶܝܢ. ܡܗܰܝܡܢܐ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܕܳܐܦ ܠܰܝܬ ܚܰܝܠܐ ܒܡܶܠܬܳܟ ܕܰܬܣܰܓܶܦ ܠܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܒܽܘܝܳܢܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܣܰܟܠܽܘܬܳܗ̇. ܘܰܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܦܝܳܣܐ܀

 

201 ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܟ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܘܰܐܢܬ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܠܒܶܫܬ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܰܛܢܳܢܐ ܗܳܢܐ. ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܳܟ. ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܰܕܒܶܐܣܟܺܡܐ ܫܩܰܠܬ ܦܰܪܨܽܘܦܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܐܰܢܬ ܚܠܳܦ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܡܶܬܟܰܬܫܰܬ܀

 

202 ܣܳܐܶܡ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܡܰܡܠܠܐ ܗܳܢܐ ܐܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܪ̈ܺܫܶܐ ܕܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ. ܘܰܫܪܳܝܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܷ̈ܠܰܝܢ. ܕܰܗܘܳܐ ܦܫܺܝܩ ܠܟܽܠܢܳܫ. ܕܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܡܶܠܱ̈ܝܟ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ. ܘܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܶܐܫܬܰܕܪܰܬ ܡܶܢܝ ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܐܰܟܬܶܒܬ ܗܳܠܶܝܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ܀

 

ܫܠܶܡܘ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܥܶܣܪ̈ܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܦܺܝܠܽܘܟܣܐܢܳܘܣ