ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܦܠܰܘܺܝܢܶܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟܺܝܰܐ

Lettre aux abbés Théodore, Mamas et Sévère Add 12, 155 f. 41rb (De Halleux p. 209)

ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܦܺܝܠܳܟܣܺܝܢܳܘܣ ܐܶܦܺܣܩܳܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ.

ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܦܠܰܘܺܝܢܶܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟܺܝܰܐ܀

 

ܘܰܚܢܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܰܘ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܺܝ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܠܐ ܡܰܣܒܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܝܰܕ ܕܰܗܘܳܬ ܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܶܠܬܐ ܪܳܢܶܝܢܰܢ ܕܶܐܬܗܦܶܟ ܠܒܶܣܪܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܐ ܒܶܣܪܐ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ܇ ܒܝܰܕ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܓܫܶܫ. ܘܰܟܝܳܢ̈ܳܝܳܬܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܕܰܡܐ ܠܰܙܩܺܝܦܐ ܒܶܗ. ܘܶܐܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܦܳܩܽܘ ܒܽܘܠܒܳܠܐ ܢܶܬܚܪܶܐ ܐܢܳܫ ܠܡܰܥܳܠܽܘ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܐ܆ ܢܶܬܪܢܶܐ ܗܳܢܐ ܕܠܰܘ ܚܰܫܐ ܕܳܚܶܩ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܶܗ ܠܣܽܘܥܪܳܢܐ ܠܰܓܡܳܪ ܡܪܺܝܡ. ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܢܒܶܗ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܢܰܩܺܝܦ ܠܶܗ ܒܽܘܠܒܳܠܐ܆ ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܢܝܳܢܐ܀

ܘܬܘܒ܀

ܘܰܢܛܺܝܪ ܫܽܘܚܠܳܦܗܽܘܢ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܳܦ ܒܳܗ̇ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܢܐ ܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ܇ ܘܶܐܬܚܰܘܺܝ ܐܳܦ ܡܶܢܰܢ. ܟܰܕ ܡܶܢܝܳܢܐ ܠܰܓܡܳܪ. ܘܠܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܡܩܰܒܶܠ ܫܽܘܚܠܳܦܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܕܐ ܙܒܰܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܦܳܩܽܘ ܠܒܽܘܠܒܳܠܐ ܢܰܥܶܠ ܡܶܢܝܳܢܐ. ܠܶܗ ܠܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܡܰܦܩܺܝܢܰܢ܀

 

ܬܽܘܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܐܓܰܪܬܐ܀

ܐܚܪܺܬܐ ܗܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܢܳܫ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܗܝ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܕܠܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܳܦܠܐ ܒܳܗ̇ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܐܳܦ ܐܶܢ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܟܰܕ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܗܶܝܢ܇ ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܰܕ ܪܶܥܝܳܢܐ ܩܢܰܘ܇ ܘܰܐܣܒܰܪܘ ܕܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܢܶܬܰܐܡܪܽܘܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܰܕܢܶܬܢܛܰܪ ܕܠܐ ܒܽܘܠܒܳܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܕܡܶܢܝܳܢܐ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܫܳܪܶܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܠܐ ܗܘܰܘ ܚܰܕ ܡܰܘܕܥܐ. ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܶܝܢ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܚܰܘܶܐ܆ ܕܠܐ ܡܶܠܬܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܒܶܣܪܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܐ ܒܶܣܪܐ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܶܗ܀

 

Lettre contre flavien d’Antioche Add 12, 155 f. 41rb (De Halleux p. 210)

ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܬܶܐܘܳܕܳܪܐ ܘܡܰܡܰܐ ܘܣܶܘܺܝܪܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܓܰܪܬܐ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܦܠܰܘܺܝܢܶܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟܝܐ ܠܘܳܬ ܒܗܺܝܠܐ ܡܰܠܟܐ. ܕܪܺܝܫܳܗ̇. ܩܰܒܠܶܬ ܐܳܦ ܗܳܫܐ ܐܶܓܪ̈ܳܬܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ ܐܠܗܐ ܕܰܒܟܽܘܢ܀

ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܓܶܝܪ ܠܐ ܩܕܳܡ ܚܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܳܗ̇܆ ܘܠܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܳܗ̇. ܝܺܕܰܥܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܠܐ ܐܶܡܰܪܘ ܬܪ̈ܶܝܢ ܥܰܠ ܕܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܢܣܰܒ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܒܳܗ̇. ܥܰܠ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܚܰܕ ܥܰܡ ܒܶܣܪܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܪܳܗ̇܆ ܥܰܠ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܟܰܬܰܪ܇ ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܀

 

Lettre au scolastique Uranius Add 12, 155 f. 74vb (De Halleux p. 214)

 

ܕܡܳܪܝ ܐܟܣܢܳܝܐ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܽܘܪܳܢ ܣܟܽܘܠܰܣܬܺܝܩܐ܀

 

ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܚܰܫ ܗܽܘ ܟܰܕ ܐܶܬܢܰܣܺܝ܆ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘ. ܠܡܳܢܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܐܶܫܟܰܚ ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܫܐ ܢܥܰܕܰܪ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܬܢܰܣܶܝܢ. ܠܰܘ ܥܰܠ ܕܚܰܫ ܒܒܶܣܪܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗܳܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܳܫܽܘܫܐ܆ ܕܶܐܠܽܘ ܒܒܶܣܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܚܰܫ: ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܠܚܰܫ̈ܶܐ: ܕܰܐܘ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ̚ܐܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܣܺܝܒ: ܐܰܘ ܕܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ̚ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܗܶܢܝܳܢܐ ܠܰܢ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܇ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ܇ ܒܦܰܓܪܐ ܕܠܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܢܣܰܝܒܰܪ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܳܐܦܠܐ ܐܶܣܬܥܰܪܘ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܐܶܢ ܒܦܰܓܪܐ ܗܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܳܫܽܘܫܐ ܠܐ ܗܘܰܘ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܫܐ ܗܘ: ܘܦܰܓܪܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܢܶܬܡܨܶܐ ܠܡܶܚܰܫ ܠܐ ܢܣܰܒ܆ ܝܺܕܺܝܥܐ ܐܳܦܠܐ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܗܘܳܐ. ܒܝܰܕ ܓܶܝܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܐܶܬܓܡܰܪ ܦܽܘܪܩܳܢܐ. ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܦܰܓܪܐ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܐܶܬܢܣܶܒ ܗܳܢܐ. ܫܳܪ̈ܟܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܘܳܬ ܠܐ ܡܶܕܶܡ.

 

 

Lettre à Jean l’Arabe Add 12, 155 f. 74vb (De Halleux p. 216)

 

ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܛܰܝܳܢܝܐ܀

 

ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ. ܒܪܐ ܘܡܶܠܬܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ. ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܘܠܐ ܣܢܺܝܩܐ. ܘܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܘܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ. ܘܚܳܫܽܘܫܐ ܘܡܳܝܽܘܬܐ.

 

Deuxième lettre aux moines de Téléda Add 12, 155 f. 70vb = f 124ra , f. 74vb (De Halleux p. 217)

To be completed with :add 14529 f 14vb-15rb (fr. 1-4) ; f. 15rb-va (fr. 5-7)

 

3 ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܟܬܰܒ ܠܘܳܬ ܕܰܝܪܐ ܪܰܒܬܐ ܕܬܰܠܥܰܕܐ܀

ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܐ ܕܡܶܬܕܒܰܪ ܕܢܶܬܶܠ ܕܺܝܢܐ ܚܠܳܦ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܕܽܘܟܬܐ ܗܳܕܶܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܓܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ. ܘܕܶܚܠܬܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܕܥܶܠܰܬ ܥܰܠ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܡܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܐ ܐܳܦܠܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܕܚܶܠ. ܐܶܠܐ ܥܶܒܪܰܬ ܠܳܗ̇ ܕܶܚܠܬܶܗ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ.

 

8 ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܕܬܰܠܥܰܕܐ.

ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ܆ ܘܰܫܩܰܠ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܫܰܥܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ܇ ܘܰܬܚܶܝܬ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܒܩܰܘܡܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܢܶܬܪܰܒܶܐ ܟܰܕ ܝܳܢܶܩ ܚܰܠܒܐ܇ ܘܡܶܬܬܰܪܣܶܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܡܰܪܦܶܐ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܐ܇ ܐܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܥܶܠ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܕܠܐ ܫܰܡܶܫ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܠܐ ܟܝܳܢܐ ܘܠܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܀

 

Memra sur le Trisagion (3 fragments) Add 12, 155 f. 75ra-b = f 120va, (De Halleux p. 238)

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܡܶܛܽܠ ܩܰܕܺܝܫ ܐܰܢܬ ܐܠܗܐ܀ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܦܺܝܠܺܝܟܣܺܝܢܳܘܣ܆ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܗܰܘ ܕܣܺܝܡ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܗܳܕܶܐ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܒܰܐܝܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܩܳܠܐ܆ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܠܡܰܘܕܳܥܽܘ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ: ܕܗܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܠܰܘ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܚܰܘܶܐ܆ ܫܡܰܥ ܡܶܢܰܢ ܕܗܳܝ ܕܡܶܬܰܐܡܪܐ ܕܶܐܨܛܠܶܒ܆ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܩܰܝܡܐ. ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܘܰܨܠܺܝܒܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܢܶܨܛܠܶܒ܇ ܐܶܠܽܘ ܠܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ܀

 

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢܶܗ ܕܡܺܐܡܪܐ. ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܡܰܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܗ̣ܘ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܗܳܢܐ ܕܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܶܗ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܳܚܡܐ ܠܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܗ̣ܘ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܘܰܕܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ.

 

ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢܶܗ ܕܡܺܐܡܪܐ.

ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܐ܆ ܘܠܐ ܬܶܪܡܶܐ ܒܥܰܡܠܐ ܕܰܕܪܳܫܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܝܰܐܰܒ. ܡܳܝܽܘܬܐ ܗܘ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܘ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܟܚܕܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܬܺܐܡܰܪ܆ ܐܰܘܕܰܥ ܕܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܐܰܝܢܐ ܕܰܢܣܰܒ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܶܐܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܬܺܐܡܰܪ܆ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܘܡܳܝܽܘܬܐ. ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܐܠܗܐ܆ ܡܳܝܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܩܰܒܠܳܢܐ ܕܡܰܘܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܝܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ.

 

Des Memre sur l’inhumanation, fr. 2 dans Add 12, 155 f. 70vb = f 124ra, (De Halleux p. 246)

To be completed with Add 14, 529 f 15va-16rb (3 fragments; Le premier et le deuxième extrait proviennent du livre des sentences ; le troisième n’a pas de parallèle !)

Compare with Add 14, 663 f. 9ra-10va

2 ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܡܶܬܒܰܪܢܳܫܽܘܬܐ܀

ܣܰܝܒܳܪܬܶܗ ܘܰܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܰܚܡܐ ܕܰܣܥܳܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܦܠܐ ܗܳܢܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܫܟܺܝܚ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܟܦܶܢ ܘܰܨܗܺܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ. ܥܡܰܠ ܘܰܠܐܺܝ. ܐܶܫܬܚܶܩ ܘܶܐܬܛܰܪܰܦ. ܠܺܠܝܐ ܟܽܠܶܗ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܫܳܗܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܒܥܰܡܠܐ ܘܰܒܠܶܐܘܬܐ ܢܶܬܢܰܣܶܐ.

 

Fragment de polémique antichalcédonienne Add 12, 155 f. 117vb-118ra, (De Halleux p. 249)

To be completed with Mingana syr. 4 f. 73ra-va

 ܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܐܶܦܝܣܩܘܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ. ܡܶܢ ܫܪܳܝܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܰܬܚܽܘܡܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ܀

ܡܶܠܬܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܓܰܫܰܡ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܘܡܳܪܝܐ ܘܰܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܒܰܟܝܳܢܐ܆ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܘܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܘܕܰܬܚܶܝܬ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ.

 

 

Trois fragments dogmatiques :

Add 12, 155 f. 161vb

(To be completed with Add 17, 206 f. 30v-33r; Birmingham, Mingana syr. 37, f. 4v)

 

ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܕܡܰܒܽܘܓ.

ܕܪܳܫܐ ܒܥܳܬܐ ܕܥܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܬܚܽܘܡܐ ܕܰܕܪܳܫܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܦܰܕ ܡܶܢ ܘܳܠܺܝܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܫܪܳܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܕܪܳܫܐ܆ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܫܪܳܪܐ ܘܬܶܬܚܙܶܐ ܕܰܓܳܠܽܘܬܐ.

 

 

Commentaire de Jn 6, 51

Add 12,155 f. 76rb-va

 

ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܦܺܝܠܺܝܟܣܺܝܢܳܘܣ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܐܶܢܐ ܐܢܐ ܠܰܚܡܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܶܚܬܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܶܐܢܐ ܐܢܐ ܠܰܚܡܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܶܚܬܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܆ ܠܰܘ ܕܦܰܓܪܶܗ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܗܘ ܨܳܒܶܐ ܕܢܰܠܦܰܢ. ܐܶܠܐ ܕܚܰܝܠܐ ܗܰܘ ܕܥܳܒܶܕ ܠܠܰܚܡܐ ܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܗܘ. ܥܰܠ ܠܰܚܡܐ ܓܶܝܪ ܕܪ̈ܳܙܶܐ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬܢܳܢ܆ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܡܐ ܕܳܐܟܠܺܝܢܰܢ܆ ܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܗܰܘ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܳܟܠܺܝܢܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܗܳܢܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ. ܕܠܶܗ ܩܳܪܶܐ ܠܰܚܡܐ ܫܡܰܝܳܢܐ܇ ܡܶܛܽܘܠ ܚܰܝܠܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܘܶܐܬܚܰܠܰܛ ܒܶܗ܀

 

ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ܀

ܦܰܓܪܐ ܓܶܝܪ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܒܰܙܩܺܝܦܐ ܐܶܬܩܨܺܝ ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܟܽܠ. ܟܰܕ ܒܳܠܰܥ. ܟܰܕ ܡܳܐܶܬ. ܟܰܕ ܡܶܬܕܩܰܪ. ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܟܰܟ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܰܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܢܒܺܝܐ܇ ܟܰܕ ܬܳܢܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܷ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ܇ ܕܓܽܘܫܡܝ ܝܶܗܒܶܬ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܐ ܘܦܰܟܝ ܠܫܽܘ̈ܩܳܦܶܐ܇ ܘܰܐܦ̈ܰܝ ܠܐ ܐܰܦܢܺܝܬ ܡܶܢ ܒܶܗܬܬܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܩܐ. ܕܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܓܽܘܫܡܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܐ. ܠܰܘ ܕܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܘܦܰܟ̈ܶܐ ܕܡܰܢܽܘ ܐܶܫܬܰܩܰܦ. ܠܰܘ ܕܰܒܪܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܦܰܓܪܐ ܓܶܝܪ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ܆ ܚܕܐ ܙܒܰܢ ܐܶܬܩܨܺܝ ܒܰܙܩܺܝܦܐ. ܦܰܓܪܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ܆ ܒܟܽܠܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܒܟܽܠܫܳܥܻ̈ܝܢ ܡܶܬܩܨܶܐ ܘܡܶܬܦܰܠܰܓ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܝܶܫܽܘܥ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܠܐ ܐܳܟܶܠ ܠܶܗ. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

 

ܘܒܳܬܰܪ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܀

ܚܙܰܘ ܓܶܝܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܳܐܟܠܺܝܢܰܢ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܐܶܢ ܦܰܓܪܐ ܓܶܝܪ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܥܳܠܡܐ܆ ܐܳܟܠܺܝܢܰܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܢܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܘܶܐܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢܰܢ ܡܶܬܰܐܟܠܺܝܢ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܰܢܚܶܬܘ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝܠܐ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ܀

 

ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ܀ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܐ ܕܰܪܕܳܐ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܐ. ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܢܳܫ ܠܐ ܐܶܫܬܝܶܗ. ܘܗܰܘ ܦܰܓܪܐ ܕܕܰܦܢܶܗ ܐܶܬܬܰܪܥܰܬ ܘܶܐܬܒܰܙܰܥܘ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܐܢܳܫ ܠܐ ܐܰܟܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܓܪܐ ܗܘܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ. ܘܰܕܡܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܪܕܐ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ. ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠ̈ܠܳܢܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܕܟܰܠ ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܆ ܠܰܚܡܐ ܐܶܡܰܪ. ܘܶܐܢ ܦܰܓܪܐ ܐܶܡܰܪ ܒܕܽܘܟܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܪ̈ܳܙܶܐ ܩܪܳܐ ܦܰܓܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܫܳܩܶܠ܆ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܗܳܘܶܐ ܦܰܓܪܐ܀