ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܰܟܬܰܒ ܡܛܠ ܦܘܖ̈ܢܣܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܠܫܡܥܘܢ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܬܠܥܕܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܦܝܠܟܣܢܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܒܘܓ܆

ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܰܟܬܰܒ ܡܛܠ ܦܘܖ̈ܢܣܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ܆

ܠܫܡܥܘܢ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܬܠܥܕܐ܆ ܡܢ ܦܝܠܝܦܘܦܘܠܝܣ ܕܬܪܩܐ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܬܖ̈ܬܝܢ܀

 

1 ܗܐ ܓܝܪ ܟܕ ܐܶܚܰܕܘ ܒܙܒܢ ܐܖ̈ܝܢܘ ܘܡܩ̈ܕܘܢܝܢܘ ܥܕܬܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܝܢ܆ ܟܕ ܐܬܛܪܕܘ ܡܢܗܝܢ ܒܝܕ ܛܘܒܢܐ ܬܐܕܣܝܣ ܡܰܠܟܐ ܟܪܣܛܝܢܐ܆ ܘܥܠܘ ܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܐܪܛܘܕܘ̈ܟܣܐ܆ ܠܐ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܐܡܝܪ ܕܚܕܬܘ ܘܠܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܐܬܚܪܝܘ ܚܕ ܠܘܩܒܠ ܚܕ܆ ܕܠܐ ܘܳܠܐ ܕܢܬܚܫܒܘܢ ܟܗ̈ܢܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܩܰܒܠܘ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ܆ ܐܘ ܗܳܢܘܢ ܕܥܡܕܘ ܡܢܗܘܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܡܝ̈ܕܐ. ܐܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܘܖ̈ܬܕܘܟܣܘ܆ ܗܳܝ ܕܐܬܘ ܗܳܢܘܢ ܕܡܢ ܐܖ̈ܝܢܘ ܘܡܢ ܡܩܕܘ̈ܢܝܢܐ܆ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܠܗܘܢ ܘܗܘܘ ܥܡܗܘܢ ܘܐܟܘܬܗܘܢ܆ ܚܕܐ ܥܕܬܐ ܘܚܕܐ ܬܪܥܝܬܐ. ܘܠܐ ܓܒܘ ܡܢܗܘܢ ܗܳܝ ܕܚܬܝܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܗܘܳܬ ܘܬܘܒ ܕܪܢܘ܆ ܕܐܢ ܗܽܘ ܕܕܠܐ ܒܙܒܢܗ̇ ܢܬܚܫܚܘܢ ܒܚܬܝܬܘܬܐ܆ ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܢܙܥܙܥܘܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܪܓܙܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܥܠ ܕܠܐ ܬܶܫܬܓܶܫ ܥܕܬܐ ܘܬܶܬܢܟܶܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܟܕ ܬܳܒܥܝܢ ܗܳܝ ܕܚܬܝܬܐ܆ ܡܢ ܗܕܐ ܐܗܡܝܘ܀

 

ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ

 

2 ܕܐܬܩܰܒܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܦܘܪܢܣܐ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܘܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܗܘܰܘ ܡܢ ܐܖ̈ܝܢܘ ܘܡܢ ܡܩܕܘ̈ܢܝܢܘ܆ ܡܢ ܐܦ̈ܣܩܘܦܐ ܐܘܖ̈ܬܕܘܟܣܘ܆ ܟܕ ܥܠܘ ܡܢ ܒܬܪܗܘܢ܆ ܘܐܚܕܘ ܒܝܕ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܡܰܠܟܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܥܕ̈ܬܐ܆ ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܐܝܟ ܕܒܡܢܬܐ ܚܰܘܝܢܢ܆ ܘܒܝܕ ܗܳܝ ܪܰܒܬܐ ܕܥܒܝܕܐ ܡܢܢ ܒܝܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܡܛܠ ܛܘܒܢܐ ܡܝܠܝܛܘܣ ܐܘܕܥܢܢ܆ ܠܘ ܡܢ ܫܟܚܬܐ ܕܝܠܢ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܥܕ̈ܬܢܝܬܐ ܕܰܩܪܰܝܢܢ. ܕܟܕ ܛܳܒ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܪܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܘܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܡܢܗܘܢ ܩܰܒܠ܆ ܘܡܢ ܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܐܶܬܐ܆ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܢܘܕܐ ܘܢܡܠܠ ܒܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܬܪܝܨܐܝܬ܆ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐܫܬܕܪ ܠܐܟܣܘܪܝܐ܆ ܪܝܫܐ ܘܩܕܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ܆ ܘܡܢ ܗܢܐ ܕܡܢ ܐܖ̈ܝܢܘ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܣܝܡ ܐܝܕܐ܆ ܡܢܗ ܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܝܣ ܗܰܘ ܪܒܐ ܐܬܬܣܝܡ ܡܫܡܫܢܐ. ܗܽܘ ܓܝܪ ܡܠܦܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܕܝܗܒ ܠܗ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܕܡܫܡܫܢܘܬܐ. ܕܠܡܐ ܡܨܝܐ ܕܐܘ ܠܟܗܢܘܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܡܝܠܝܛܘܣ ܐܢܫ ܢܰܣܠܶܐ܆ ܥܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܡܢ ܐܖ̈ܝܢܘ܆ ܐܘ ܠܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܕܡܫܡܫܢܘܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܝܣ ܗܰܘ ܕܩܰܒܠ ܡܢܗ܀

 

ܘܒܬܪ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ.

 

3 ܠܐ ܕܝܢ ܘܳܠܐ ܠܡܒܰܨܳܪܘ܆ ܐܦܠܐ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ܆ ܐܰܝܕܐ ܕܐܦ ܗܺܝ ܫܰܘܝܐ ܥܡ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܖ̈ܝܢܘ ܘܥܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ܆ ܥܠ ܚܘܕܬܐ ܕܗܝ̈ܟܠܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܪܘܖ̈ܒܬܐ ܗܢܐ ܕܶܐܫܟܚܶܬ ܕܣܺܝܡ ܒܟܬܒܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܥܕ̈ܬܢܝܬܐ. ܟܕ ܛܒ ܐܦ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܥܕ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܆ ܘܐܦܢ ܠܐ ܣܺܝܡ ܫܪܒܐ ܕܝܠܗܝܢ ܒܗܢܐ ܟܬܒܐ܆ ܘܐܦ ܗܢܝ̈ܢ ܡܢ ܐܖ̈ܝܢܘ ܐܬܚܕܬ ܘܐܬܩܒܥܘ ܒܗܝܢ ܐܦ ܡܕܒ̈ܚܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ܆ ܐܘܕܟܣܝܣ ܐܪܝܢܐ ܥܒܰܕ ܠܗ̇ ܚܘܕܬܐ܆ ܗܰܘ ܕܣܳܡ ܬܡܢ ܐܦ ܡܕܒܚܐ. ܘܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ܆ ܗܳܝ ܕܫܰܪܝ ܕܢܒܢܝܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܡܰܠܟܐ ܪܒܐ܆ ܘܫܟܠܠܗ̇ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܒܪܗ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܐܪܝܢܐ܆ ܐܘܣܒܝܣ ܐܪܝܢܐ ܗܰܘ ܕܡܢ ܢܝܩܘܡܕܝܐ܆ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܝܠܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܣ ܐܬܕܒܪ ܥܒܰܕ ܚܘܕܬܐ܆ ܘܗܽܘ ܩܒܰܥ ܬܡܢ ܐܦ ܡܕܒܚܐ. ܗܰܘ ܕܐܦ ܥܒܰܕ ܫܪܝܐ ܕܬܖ̈ܝܢ ܕܛܘܒܢܐ ܐܬܢܣܝܘܣ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܗܰܘ ܩܕܡܝܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢܗܘܢ ܒܨܘܪ. ܘܐܨܚ ܐܦ ܣܝ̈ܡܐ ܬܖ̈ܝܢ ܠܘܩܒܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܐܬܬܣܝܡܰܬ ܒܢܺܝܩܝܰܐ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܨܢܝܥܐܝܬ ܐܥܠܘ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܠܗܪܣܝܣ ܗܳܝ ܕܐܪܝܘܣ. ܘܟܕ ܛܳܒ ܗܢܐ ܟܠܗ ܪܘܫܥܐ ܐܣܬܥܪ ܬܡܢ ܠܘܩܒܠ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܥܠ ܐܬܢܣܝܘܣ ܗܰܘ ܕܚܠܦܝܗ̇ ܡܬܟܰܬܫ ܗܘܐ܆ ܐܬܩܰܒܠ ܡܢ ܒܬܪ ܟܢ ܡܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܘܖ̈ܬܕܘܟܣܘ. ܘܚܘܕܬܐ ܕܥܕ̈ܬܐ܆ ܘܩܘܕܫܐ ܕܡܕܒ̈ܚܐ ܗܰܘ ܕܗܘܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܠܐ ܐܬܚܰܙܝܰܬ ܠܗܘܢ܆ ܕܐܘ ܠܗܝ̈ܟܠܐ ܢܚܰܕܬܽܘܢ܆ ܐܘ ܠܡܰܕ̈ܒܚܐ ܡܢܕܪܝܫ ܢܩܰܕܫܘܢ܆ ܐܝܟ ܕܰܥܒܰܕܘ ܗܫܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܘ ܡܢ ܪܗܘܡܐ܆ ܘܚܰܘܝܘ ܥܝܳܕܐ ܚܕܬܐ ܕܠܐ ܐܫܬܠܡ ܡܢ ܐܒ̈ܗܬܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܟܠܗ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܕܐܖ̈ܝܰܢܘ܆ ܥܡ ܐܘܣܒܝܣ ܗܘ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ܆ ܪܝܫܐ ܘܡܩܰܝܡܢܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܪܣܝܣ܆ ܠܐܘܪܫܠܡ ܐܙܠܘ. ܘܚܕܬܘ ܘܐܦ ܬܡܢ ܗܝ̈ܟܠܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܒܢܳܬ ܐܡܗ ܕܛܘܒܢܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܰܠܟܐ ܟܪܣܛܝܢܐ܆ ܘܩܒܰܥܘ ܒܗܘܢ ܬܘܒ ܘܐܦ ܡܕ̈ܒܚܐ. ܘܒܗ ܬܘܒ ܒܗܢܐ ܟܢܘܫܝܐ܆ ܩܰܒܠܘ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܠܐܪܝܣ ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܥܡܗ. ܗܳܢܘܢ ܕܠܘܩܕܡ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܫܪܝܐ܆ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܬܘܒ ܘܡܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܒܢܺܩܝܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܐܫܬܡܫ ܡܢܗܘܢ ܘܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܪܘܫܥܐ܆ ܕܠܛܘܒܢܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܫܕܘ܆ ܘܠܐܪܝܘܣ ܘܠܕܥܡܗ ܩܰܒܠܘ܆ ܘܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܢܩܝܐ ܫܰܚܠܦܘ܆ ܒܝܕ ܣܝ̈ܡܐ ܬܖ̈ܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܥܒܕܘ ܠܩܘܒܠܗ̇ ܟܕ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܰܘ ܒܐܢܛܝܟܝܐ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܚܘܕܬܐ ܕܗܝ̈ܟܠܐ ܘܠܣܝܳܡܐ ܕܡܕ̈ܒܚܐ. ܠܐ ܐܣܠܝܘ ܐܒ̈ܗܬܐ ܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ܆ ܘܕܥܠܘ ܡܢ ܒܬܪ ܟܢ ܘܐܚܕܘ ܥܕ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܠܗܝ̈ܟܠܐ ܡܢܕܪܝܫ ܚܕܬܘ܆ ܘܠܐ ܠܡܕ̈ܒܚܐ ܙܒܢܬܐ ܕܬܖ̈ܬܝܢ ܩܰܕܫܘ. ܐܠܐ ܩܰܒܠܘ ܐܢܘܢ ܠܣܘܥܖ̈ܢܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܢܗܘܢ܆ ܟܕ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܦܘܪܢܣܐ܆ ܗܰܘ ܕܢܣܒܘ ܝܕܥܬܗ ܡܢ ܪܘܚܐ. ܗܰܘ ܕܐܢܐ ܐܺܡܰܪ ܙܢܐ ܚܬܝܬܐ ܕܝܠܗ ܐܘ ܐܰܕܪܶܟ ܠܐ ܣܳܦܩ ܐܢܐ. ܒܡܢܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܣܒܪ ܐܢܐ ܐܳܡܪ ܐܢܐ. ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܢܪܡܘܢ ܐܢܘܢ ܠܥܡ̈ܡܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܒܒܥܬܐ ܘܒܚܪܝܢܐ ܕܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ܆ ܟܕ ܡܢ ܕܪܝܫ ܝܳܗܒܝܢ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܕܬܖ̈ܬܝܢ܆ ܘܬܘܒ ܡܚܰܕܬܝܢ ܠܗܝ̈ܟܠܐ ܘܡܩܕܫܝܢ ܠܡܕ̈ܒܚܐ܆ ܕܢܬܦܠܓܘܢ ܐܘ ܢܐܡܪܘܢ܆ ܕܡܕܝܢ ܗܳܢܘܢ ܩܕ̈ܡܝܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܐܫܬܘܬܦܘ܆ ܐܕ̈ܫܐ ܫܚܝ̈ܡܐ ܢܣܒܘ ܡܢܗܘܢ܆ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܪܝܐ. ܥܠ ܕܗܳܢܘܢ ܕܩܰܕܫܘ ܘܡܕ̈ܒܚܐ ܕܐܬܩܰܕܰܫܘ܆ ܡܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܢܣܒܘܗ̇ ܠܡܘܗܒܬܐ. ܘܥܡ ܗܕܐ ܘܐܦ ܡܛܠ ܬܘܪܨܐ ܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܚܖ̈ܢܝܬܐ ܐܗܡܝܘ ܕܒܚܬܝܬܘܬܐ ܢܬܚܫܚܘܢ. ܘܬܘܒ ܡܢܕܪܝܫ ܢܩܰܕܫܘܢ ܠܗܳܢܘܢ ܕܶܐܣܬܰܒܪܰܬ ܕܐܬܩܰܕܫܘ܆ ܘܢܬܠܘܢ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܕܬܖ̈ܝܢ. ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܗܫܐ ܐܶܬܥܰܗܕܶܬ܆ ܥܠ ܕܶܐܬܠ ܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܦܝܳܣܐ܆ ܥܠ ܗܳܝ ܕܐܦ ܐܢܐ ܟܕ ܛܒ ܐܝܬܝ ܒܨܝܪܐ ܐܶܬܕܢܺܝܬ ܠܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܘܰܐܚܒܶܬ ܠܡܶܬܚܰܫܳܚܘ ܒܟܠ ܙܒܢܐ܆ ܒܦܘܪܢܣܐ ܕܡܥܕܪ ܛܒ ܡܢ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܡܰܚܣܪܐ. ܘܡܶܠܟܶܬ ܐܦ ܠܐܚܖ̈ܢܐ ܕܒܗܢܐ ܢܶܐܚܕܘܢ܆ ܐܢ ܗܽܘ ܕܫܰܝܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܒܳܥܝܢ ܕܢܐܚܘܕ܆ ܘܩܘܝܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܕܫܪܪܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܘܐܦ ܗܶܢܝ̈ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ. ܕܚܬܝܬܘܬܐ ܕܕܳܠܚܐ ܥܕܬܐ ܘܡܙܥܙܥܐ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܚܪܡܘܬܐ ܘܳܠܐ ܕܬܶܬܚܫܶܒ ܘܨܒܘܬܐ ܕܡܪܓܙܐ ܠܐܠܗܐ. ܦܘܪܢܣܐ ܕܝܢ ܕܠܗܳܝ ܡܩܰܝܡ ܘܠܥܕܬܐ ܡܫܰܝܶܢ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܥܒܳܕܐ ܛܒܐ. ܗܰܘ ܕܐܦ ܡܪܢ ܐܠܗܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܗ ܡܬܬܢܝܚ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܒܦܘܪܢܣܐ ܒܟܠܙܒܢ ܐܬܚܫܚܘ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܝܕܥܘ ܚܟܝܡܐܝܬ ܠܰܡܕܰܒܳܪܘ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ.

 

ܬܘܒ ܡܢܗ̇ ܒܬܪ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ.

 

4 ܕܠܐ ܕܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܣܰܓܝ ܖ̈ܚܝܩܢ܆ ܐܰܠܐܶܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܠܡܫܡܥܬܟ܆ ܟܕ ܡܢ ܡܨܥܝ̈ܬܐ ܘܕܩܕܝ̈ܡܢ ܡܢܗܝܢ ܝܳܨܶܦܢܐ ܕܰܐܩܝܡ ܡܠܬܝ܆ ܝܳܗܒ ܐܢܐ ܬܘܒ ܬܚܘܝܬܐ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟ܆ ܘܡܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܗܳܢܘܢ ܕܐܦ ܣܰܓܝ ܩܪܝܒܝܢ. ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ܆ ܘܐܦ ܚܳܙܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗܘܰܝܬ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܕ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܦܠܘܝܢܐ ܬܪܘܢܘܣ ܗܰܘ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܝܕܝܥܐ ܠܟ ܘܐܦ ܠܟܠܢܫ ܕܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܕܡܕܢܚܐ܆ ܠܗ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܢܗܘܢ ܐܦ ܒܗ̇ ܒܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܥܡܗ܆ ܒܫܰܠܡܘܬܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܒܠܚܘܕ. ܟܕ ܡܫܰܡܫܝܢ ܠܙܰܒܢܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬ ܥܝܳܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܢܣ̈ܒܝ ܒܐܦ̈ܐ. ܘܒܠܚܘܕ ܐܢܐ ܘܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܝܠܝ ܣܛܰܪ ܡܢ ܬܠܬܐ܆ ܣܕܝܩܝܢ ܗܘܰܝܢ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܗ. ܘܕܫܪܟܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܟܠܗܘܢ ܠܗ ܡܬܕܢܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܟܕ ܐܶܬܦܰܩܕܶܬ ܠܡܐܙܠ ܠܣܝܕܘܢ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ ܟܬܒܐ܆ ܐܠܐ ܘܒܝܕ ܡܓܣܛܪܝܢܐ ܕܐܫܬܕܪ ܕܢܰܘܒܠܰܢܝ܆ ܟܕ ܥܳܒܪ ܐܢܐ ܥܠ ܩܢܫܪܝܢ܆ ܐܰܪܝܡܶܬ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܗ܆ ܠܥܘܗܕܢܐ ܚܣܝܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܫܡܥܘܢ. ܗܰܘ ܕܐܦ ܢܣܒܬܗ ܥܰܡܝ. ܘܒܛܪܦܘܠܝܣ ܠܢܩܝܐ ܘܠܦܛܪܐ ܕܚܳܠܒ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܡܛܝܒܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܒܝܕ ܕܐܬܩܪܝܘ ܡܢܗ ܕܢܐܙܠܘܢ ܠܘܬܗ ܠܣܝܕܘܢ. ܘܡܢ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܢܶܣܒܶܬ܆ ܘܰܗܘܰܘ ܒܡܢܬܐ ܕܝܠܢ܆ ܬܘܒ ܒܒܝܪܝܛܘܣ ܐܰܪܝܡܶܬ ܡܢ ܫܘܬܳܦܘܬܗ ܠܡܪܝܢܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ܆ ܘܠܬܘܐܡܐ ܕܚܢܨܪܬܐ ܗܰܘ ܕܐܫܬܟܚ ܗܘܐ ܬܡܢ. ܘܚܢܢ ܒܠܚܘܕ ܥܣܖ̈ܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܡܕܢܚܐ܆ ܗܘܰܝܢ ܚܢܢ ܠܩܘܒܠܗ ܒܣܝܕܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܢܦܰܩ ܦܠܘܝܢܐ ܘܝܕܝܥܐ ܕܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܬܩܪܝ ܕܝܢ ܘܩܰܒܠ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܣܐܘܪܐ܆ ܒܗ̇ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ܆ ܐܝܟ ܡܢ ܕܓܳܒܐ ܗܘܐ ܥܝܕܐ ܘܩܢܘܢܐ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܘ ܡܢ ܒܬܪ ܟܢ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ܆ ܡܢܗܘܢ ܒܝܕ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܕܝܠܝ. ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܟܕ ܐܬܛܦܝܣܘ ܡܢ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܕܡܰܚܒܢܝ̈ܗܘܢ. ܗܳܢܘܢ ܕܩܰܕܡܘ ܐܫܬܘܬܦܘ ܥܡܢ. ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܘ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܘܰܗܘܳܬ ܣܘܢܗܕܘܣ܆ ܠܐ ܚܢܢ ܥܣܪܐ ܐܫܟܚܢܢ ܕܢܶܬܒܰܥ ܡܢܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܒܖ̈ܢ ܕܚܬܝ̈ܬܢ܆ ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܠܢ ܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ܆ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܣܐܘܪܐ܆ ܥܠ ܕܕܳܢܢ. ܕܐܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܢܬܚܫܚ ܠܘܬܗܘܢ ܘܢܬܪܫܘܢ ܡܢܢ܆ ܐܘ ܕܥܠ ܕܰܗܘܘ ܥܡ ܦܠܘܝܢܐ܆ ܐܘ ܕܥܰܕܪܘ ܠܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܕܗܰܘ܆ ܣܘܥܪܢܐ ܟܠܗ ܡܬܚܰܒܰܠ܆ ܘܗܳܝ ܕܝܨܝܦܐ ܠܢ ܠܐ ܗܳܘܝܐ܆ ܕܐܘ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܢܫܬܪܪ܆ ܐܘ ܡܠܬܐ ܕܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܬܶܬܩܰܝܰܡ. ܐܘ ܚܖ̈ܡܐ ܕܶܐܬܓܙܪܘ ܥܠ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܢܐܚܕܘܢ܆ ܐܘ ܕܥܕܬܐ ܒܫܝܢܐ ܘܒܐܘܝܘܬܐ ܬܟܰܬܰܪ܆ ܘܐܬܝܕܥ ܦܘܪܢܣܐ ܗܢܐ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗ̇ ܘܠܩܠܪܘܣ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܠܗܘܢ ܠܖ̈ܚܡܝ ܐܠܗܐ ܕܝܖ̈ܝܐ ܕܰܡܣܰܩܒܠܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܥܕܰܠ ܠܐܝܕܐ ܕܰܗܘܳܬ. ܐܠܐ ܐܬܩܰܒܰܠ ܣܘܥܪܢܐ ܥܡ ܫܘܒܚܐ܆ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܳܕܶܝܢ ܒܫܰܝܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ܆ ܘܰܒܩܘܝܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܬܒܰܥ ܡܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܠܐ ܚܬܝ̈ܬܐ ܘܠܐ ܩܛܝ̈ܢܬܐ. ܗܢܝ̈ܢ ܕܕܟܠܗܝܢ ܝܨܝܦܝܢ ܗܫܐ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܣܕܝܩܝܢ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܘܠܐ ܐܬܬܒܰܥܘ ܕܢܘܕܘܢ ܒܟܬܒܐ ܐܘ ܕܠܐ ܟܬܒܐ܆ ܕܐܣܟܠܘ ܒܢ ܥܣܖ̈ܐ ܥܠ ܕܣܕܩܘ ܡܢܢ ܒܣܝܕܘܢ܆ ܘܐܦ ܒܗ̇ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ܆ ܒܝܕ ܕܐܬܕܢܝܘ ܠܗܰܘ ܕܝܰܨܝܦ ܗܘܐ ܕܠܗܕܐ ܢܙܥܙܥ. ܐܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܢ ܠܘܬ ܟܠܗ ܣܘܥܪܢܐ܆ ܗܳܝ ܕܐܪܡܝܘ ܥܡܢ ܐܝܕܐ ܒܰܫܪܳܝܐ ܕܦܠܘܝܢܐ܆ ܘܐܚܪܡܘ ܐܟܘܬܢ ܠܣܘܢܗܕܣ ܘܠܛܘܡܣܐ܆ ܘܩܰܒܠܘ ܥܡܢ ܕܟܝܐܝܬ܆ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܢܶܟܠܐ ܐܝܟ ܦܠܘܝܢܐ ܘܡܩܕܘܢ܆ ܘܐܦ ܠܟܬܒܐ ܗܘܢܛܝܩܘܢ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܦܘܪܢܣܐ ܡܨܪܝܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܗ܆ ܘܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܐܣܬܥܪ܆ ܠܘ ܟܕ ܚܢܢ ܐܝܟ ܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ ܬܒܰܥܢܰܢ܆ ܘܗܶܢܘܢ ܐܝܟ ܣܕܝ̈ܩܐ ܫܠܶܡܘ ܠܢ. ܐܠܐ ܒܚܕܐ ܫܠܡܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܗܘ̈ܰܝ ܡܢ ܟܠܢ. ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܚܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܰܢ. ܘܥܠ ܣܘܥܪܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܚܖ̈ܡܐ ܕܗܖ̈ܛܝܩܘ܀

 

ܘܰܗܘܳܐ ܐܦ ܗܪܟܐ܆ ܡܕܡ ܕܕܳܡܐ ܠܗܰܘ ܕܐܬܦܪܢܣ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܐܒ̈ܗܬܐ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ. ܕܟܕ ܣܰܓܝ ܙܥܘܖ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܘܖ̈ܬܘܕܘܟܣܘ܆ ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܡܢ ܐܖ̈ܝܢܘ ܘܡܢ ܡܩܕܘܢܝ̈ܢܘ ܐܬܘ܆ ܠܘܬ ܗܳܝ ܒܠܚܘܕ ܕܢܬܐܘܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܠܝܓܝܢ ܘܢܗܘܘܢ ܒܢ̈ܝ ܚܕܐ ܬܪܥܝܬܐ܆ ܚܙܰܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܰܘ ܬܪܝܨܐܝܬ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦܢ ܚܬܝ̈ܬܢ ܐܠܐ ܕܠܘܚܝܐ ܥܒ̈ܕܢ ܠܰܓܡܳܪ ܐܗܡܝܘ. ܘܟܬܒܘ ܘܐܦ ܠܗ ܠܡܗܝܡܢܐ ܡܠܟܐ ܬܐܕܣܝܣ܆ ܕܚܰܕܬܢܰܢ ܠܘܩܕܡ ܐܘܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܐܘܕܥܘ ܒܝܕ ܗܕܐ܆ ܕܠܘܩܕܡ ܣܕܝ̈ܩܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ. ܘܠܐ ܐܬܬܒܰܥܘ ܗܳܢܘܢ ܕܐܬܘ ܡܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܐܦ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܡܢܗܘܢ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܩܛܝ̈ܢܢ ܘܚܬܝ̈ܬܢ܆ ܘܡܙܥ̈ܙܥܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܘܫܓ̈ܫܢ ܠܥܕܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܓܒܝܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܐܢܫܝ̈ܢ ܗܫܐ ܡܫܬܒܗܪܝܢ. ܗܠܝܢ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܐܬܚܘܝܘ܆ ܕܠܐ ܥܰܕܰܪܘ ܠܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܣܓܝ ܠܗܳܕܐ ܢܟܰܘ܆ ܘܠܟܘܠ ܚܪܡܐ ܕܗܘܐ ܠܘܩܒܠ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܐܡܚܠܘ. ܘܠܫܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܒܝܕ ܚܖ̈ܝܢܐ ܕܰܠܰܚܘ. ܘܠܗܝܡܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܙܥܙܥܘ܀

܀ܫܶܠܡܰܬ܀