ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܣܝܡܐ ܒܪܝܫܐ ܕܣܘܢܗܕܝܩܘܢ ܕܐܦܣܣ.

ܕܩܕܝܫܐ ܐܟܣܢܝܐ ܐܦܣܩܦܐ ܕܡܒܘܓ܆

ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܣܝܡܐ ܒܪܝܫܐ ܕܣܘܢܗܕܝܩܘܢ ܕܐܦܣܣ.

 

ܐܳܡܪ ܕܝܢ ܗܳܟܰܢܐ.

ܘܠܰܣܝ̈ܡܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܠܘܩܒܠ ܖ̈ܝܫܐ܆ ܐܰܦܝܣܢܰܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܩܰܝܡܺܝܢ ܠܗ̇ ܗܫܐ ܠܗܪܣܝܣ ܕܢܰܚܪܡܘܢ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܩܰܒܶܠܘ. ܠܐ ܡܢܢ ܘܠܐ ܡܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܦܣ̈ܩܘܦܐ. ܘܠܐ ܡܢ ܩܠܝܖ̈ܝܩܘ ܘܕܝܖ̈ܝܐ ܕܰܒܥܰܘ ܡܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢ ܐܰܝܕܐ ܕܫܘܝܐ ܕܬܓܚܟ. ܕܠܖ̈ܝܫܐ ܡܰܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܬܟܬܶܒ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܐܡܪܝܢ܆ ܕܠܐ ܘܳܠܐ ܠܰܢ ܕܢܰܚܪܶܡ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܕܫܳܠܶܡ ܐܢܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܡܫܝܚܐ ܘܠܣܛܢܐ. [ܘܡܰܘܕܶܐ] ܐܢܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܒܕܓܠܘܬܐ. ܠܐ ܟܝ ܝܳܕܥܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܠܥܕܬܐ ܫܳܓ̈ܫܳܢ ܘܠܒܢܝܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܙܰܥܙ̈ܥܳܢ܆ ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܬܬܰܚܰܡ ܡܢ ܐܒ̈ܗܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܢ܆ ܘܠܛܥܝܘܬܗ ܕܗܪܛܝܩܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܪܶܡ ܡܩܝ̈ܡܢ܆ ܘܐܢ ܝܕܝܥܐ ܘܠܝܬ ܠܡܶܬܚܪܳܝܽܘ ܠܘܩܒܰܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܫܳܬܶܩ ܡܶܢ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ ܕܚܳܫܚܳܐ ܠܘܩܒܰܠܗܶܝܢ܆ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܟܡܳܐ ܢܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܫܳܠܶܡ ܠܗ̇܀