ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܥܒܕ ܠܘܬ ܕܝܖ̈ܝܐ ܚܠܦ ܕܝܣܩܘܪܣ ܕܩܢܘܢܐܝܬ

ܕܩܕܝܫܐ ܦܝܠܝܟܝܣܝܢܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܡܒܘܓ܆

ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܥܒܕ ܠܘܬ ܕܝܖ̈ܝܐ ܚܠܦ ܕܝܣܩܘܪܣ ܕܩܢܘܢܐܝܬ

ܩܰܒܶܠ ܠܐܘܛܝܟܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܐܪܓܫ ܗܘܐ ܒܙܐܦܗ܆ ܘܒܬܪܟܢ ܐܚܪܡܗ

 

ܟܕ ܡܚܘܐ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܣܥܪܘ ܗܕܐ ܐܦ ܠܘܬ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܐܚܖ̈ܢܐ.

 

ܗܟܢܐ ܩܒܠܗ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܝܘܠܝܘܣ ܘܕܘܡܣܘܣ ܖ̈ܝܫܝ ܐܦ̈ܣܩܦܐ ܕܪܗܘܡܐ܆ ܠܐܦܘܠܝܢܪܝܘܣ ܘܠܡܪܩܠܐ ܓܠܛܝܐ ܘܠܒܪܝܘܣ܆ ܬܘܒ ܘܠܐܦܣ̈ܩܦܐ ܗܳܢܘܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܡܩܕܘ̈ܢܝܢܘ. ܘܠܘ ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܡܬܪܥܐ ܐܟܘܬܗ܆ ܐܝܟ ܕܥܫܩܘ ܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܘܗܶܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܗܕܐ ܢܣܬܒܪ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܬܪܟܢ ܟܕ ܝܺܠܶܦ ܬܪܥܝܬܗ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܐܚܪܡܗ ܐܦ ܒܗ̇ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ܆ ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܟܣܘܪܝܐ܀