ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܥܒܝܕܐ ܠܗ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܕܝܖ̈ܝܐ ܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ ܕܐܝܬ ܒܡܕܢܚܐ

ܕܝܠܗ ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܥܒܝܕܐ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܥܠܘܗܝ ܕܫܪܒܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ܆

ܡܢܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܟܣܘܪܝܐ ܗܳܝ ܕܒܬܪܩܐ܆ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܕܝܖ̈ܝܐ ܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ ܕܐܝܬ ܒܡܕܢܚܐ܀

 

1 ܘܡܛܠ ܕܒܚܬܝܬܘܬܐ ܐܳܡܪܝܢ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܗܘܢ ܠܡܶܕܰܥ܆ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܗܪܣܝܣ ܡܢ ܗܕܐ ܢܳܒܥܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܗܳܢܘܢ ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܢ̈ܐܬܝܢܘ ܗܳܢܘ ܕܝܢ ܩܐܬܪܘ܆ ܡܢ ܚܬܝܬܘܬܐ ܗܘܳܐ ܫܘܪܝܐ ܠܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ. ܡܢ ܗܳܝ ܓܝܪ ܕܠܐ ܩܒܠܘ ܒܬܝܒܘܬܐ܆ ܠܗܳܢܘܢ ܕܟܦܪܘ ܒܪܕܘܦܝܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܠܝܩܝܢܝܘܣ. ܐܠܐ ܐܬܚܫܚܘ ܒܗܳܝ ܕܡܢܗܘܢ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ ܚܬܝܬܘܬܐ܆ ܡܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ ܚܪܡܘܬܐ܆ ܕܓܠܙܘ ܠܐܠܗܐ ܡܢ ܡܪܚܡܢܘܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܰܢܝ̈ܢܳܝܶܐ ܘܡܖ̈ܩܝܘܢܝܐ܆ ܡܢ ܗܳܝ ܕܢܣܬܒܪ ܛܳܒܐ. ܘܬܘܒ ܘܚܢ̈ܦܐ܆ ܡܢ ܗܳܝ ܕܢܬܐܡܰܪ ܥܒܘܕܐ. ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܥܘ̈ܕܝܐ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܥܘ̣ܕ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܪܟܕܝܩܘܢ ܕܩܠܪܘܣ ܕܐܘܪܗܝ܆ ܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܕܡܬܐܡܪܐ ܚܬܝܬܘܬܐ܆ ܣܕܰܩ ܐܦ ܗܘ ܘܠܐ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܐ ܥܡ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ. ܡܛܠ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘܐ܆ ܕܥܬܝܪܝܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ܆ ܘܡܘܙܦܝܢ ܩܠܝܖ̈ܝܩܘ ܘܫܳܩܠܝܢ ܪܶܒܝܬܐ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܚܰܘܝ ܐܦ ܗܽܘ ܣܕܩܐ ܐܚܪܢܐ ܘܫܘܢܝܐ ܕܡܢ ܥܕܬܐ. ܟܕ ܛܒ ܒܡܠܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܣܬܒܪܝܢ ܕܠܐ ܚܛܰܘ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܩܰܒܠܝܢ ܗܘܰܘ ܓܠܝܘ̈ܢܐ. ܡܛܠ ܕܐܟܙܢܐ ܕܒܟܠ ܦܓܪܐ ܕܒܪܢܫܐ܆ ܟܠ ܡܘܙܓܐ ܕܢܥܠܘܒ ܚܘܣܪܢܐ ܥܳܒܕ܆ ܢܳܛܪܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܠܚܘܠܡܢܗ ܫܘܝܘܬܐ ܕܡܘܙܓܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܘܬ ܓܘܫܡܐ ܕܥܕܬܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܪܢܐ ܕܡܬܢܛܰܪ ܚܘܠܡܢܐ܆ ܐܢ ܗܽܘ ܕܟܘܠܗܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܡܨܥܐܝܬ ܢܦܪܢܣܘܢ ܟܗ̈ܢܐ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܥܠܬ ܚܬܝܬܘܬܐ ܠܘܬ ܚܪܡܘܬܐ ܢܶܦܩܘܢ܆ ܘܠܐ ܒܝܕ ܡܰܗܡܝܢܘܬܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܢܬܪܦܘܢ ܘܢܫܠܡܘܢ.

 

2 ܠܘ ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܝܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܚܬܝܬܘܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗܠܝܢ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ܆ ܐܘ ܥܠ ܕܠܐ ܝܕܝܥܐ ܗܘܳܬ ܐܦ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܕܚܪܡܐ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܦܘܪܢܣܐ ܐܦܩܘ ܠܣܘ̈ܢܗܕܘ ܥ̈ܣܪ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܘ ܐܖ̈ܝܢܘ. ܐܠܐ ܥܠ ܕܪܢܘ ܕܡܬܢܚܬܢܘܬܐ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܬܝܬܘܬܐ ܡܨܝܐ ܠܰܡܩܰܝܳܡܘ ܠܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܐܦ ܩܰܒܠܘ ܠܚ̈ܕܕܐ ܒܚܘܒܐ. ܘܠܐ ܬܝܒܘܬܐ ܓܙܪܘ ܥܠ ܗܳܢܘܢ ܕܐܬܘ ܡܢ ܨܝܕ ܐܖ̈ܝܢܘ. ܘܠܐ ܟܬܒ̈ܐ ܕܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܬܒܰܥܘ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܗܘܢ܆ ܗܳܝ ܕܐܬܐܘܝܘ ܥܡܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܦܠܝܓܝܢ ܗܘܰܘ ܡܢܗܘܢ܆ ܘܐܘܕܝܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ܆ ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܡ ܟܳܦܪܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗ̇܆ ܘܐܚܪܡܘ ܠܐܪܝܘܣ ܘܠܝܘܠܦܢܗ. ܟܕ ܝܕܝܥܐ܆ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܗ̇ ܫܳܠܡܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܘ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܐ܆ ܐܘ ܐܝܟ ܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܐܘ ܒܡܰܣܰܒ ܒܐܦ̈ܐ. ܥܠ ܕܢܫܬܦܪܘܢ ܠܗܳܢܘܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܰܘ.

 

3 ܘܐܠܘ ܠܐ ܩܳܢܛ ܐܢܐ ܕܠܐ ܬܺܐܪܰܟ ܣܰܓܝ ܐܓܪܬܐ܆ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܰܗܘ̈ܝ ܡܦܪܢܣܐܝܬ ܡܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗܳܢܘܢ ܕܐܬܟܢܫܘ ܒܢܩܝܐ܆ ܟܕ ܩܰܒܶܠܘ ܠܗܳܢܘܢ ܕܰܣܕܩܘ ܡܢܗܘܢ ܣܳܐܡ ܗܘܺܝܬ ܬܢܳܢ. ܚܡܫܐ ܓܝܪ ܐܦܣܩ̈ܦܐ ܣܕܩܘ ܡܢ ܗܳܝ ܣܘܢܗܕܘܣ. ܘܠܐ ܒܩܰܬܰܪܣܝܣ ܕܐܪܝܘܣ ܐܪܡܝܘ ܐܝܕܐ܆ ܘܠܐ ܠܗܳܝ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܨܒܰܘ ܠܡܶܫܠܰܡ. ܘܠܗܠܝܢ ܩܰܒܶܠܘ܆ ܠܘ ܒܙܢܐ ܕܚܬܝܬܘܬܐ. ܐܠܐ ܒܣܰܓܝ ܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܘܦܘܪܢܣܐ. ܐܝܟ ܕܡܰܘܕܰܥ ܗܽܘ ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ ܗܰܘ ܕܐܬܝܗܒ ܡܢܗܘܢ. ܒܙܢܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܕܦܘܪܢܣܐ܆ ܐܦ ܗܳܢܘܢ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܩܰܒܶܠܘ ܐܢܘܢ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ܆ ܘܬܘܒ ܐܦ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܛܟ̈ܣܐ ܕܒܥܕܬܐ. ܟܕ ܛܒ ܟܠܗܘܢ ܝܕܝܥܐ܆ ܕܡܢ ܐܖ̈ܝܢܘ ܥܡܝܕܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܥܡܗܘܢ ܬܘܒ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܗܘܰܘ.

 

4 ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܗܟܝܠ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢ ܠܥܠ܆ ܕܠܐ ܠܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܡܢ ܐܖ̈ܝܢܘ ܐܰܣܠܝܘ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܐܪܬܕܘ̈ܟܣܘ ܘܠܐ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܗܖ̈ܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܠܟܠ ܡܢ ܕܒܗܕܐ ܟܳܦܪ. ܘܠܟܢܘ̈ܫܝܐ ܗܠܝܢ ܥܣܖ̈ܐ ܐܦܩܘ. ܘܩܰܒܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܗܰܘ ܩܕܝܫܐ ܕܰܗܘܐ ܒܢܩܝܐ. ܘܠܣܝܳܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗܰܘ ܕܡܢ ܗܳܢܘܢ ܐܬܬܰܚܰܡ܆ ܩܒܠܘܗܝ ܦܫܝܩܐܝܬ. ܥܠ ܕܰܚܙܰܘ܆ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܦܘܪܣܐ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܬܬܪܨ܆ ܘܠܐ ܫܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܢܬܩܰܝܰܡ. ܐܠܐ ܐܰܝܟ ܕܗܳܢܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܰܕܽܘ ܐܡܪܢܢ܆ ܒܗܢܐ ܛܟܣܐ ܩܰܒܶܠܘ ܚܕ ܠܚܰܕ ܘܐܬܐܰܘܺܝܘ܆ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܶܐܡܪܰܬ܆ ܕܠܘܩܕܡ ܚܰܕܶܬܢܰܢ ܐܘܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܘܬ ܗܳܢܘܢ ܬܓ̈ܡܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܒܥ̈ܕܬܐ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܢܣܒܘ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܛܒ ܝܕܝܥܐ ܕܐܖ̈ܝܢܘ ܗܘܰܘ ܐܘ ܡܫܘ̈ܬܦܐ ܕܐܖ̈ܝܢܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܢܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܥܣܖ̈ܐ ܟܢܘ̈ܫܝܐ ܐܬܩܰܝܡܘ܆ ܠܐ ܣܡܘ ܩܢܘܢܐ ܐܘ ܬܚܘܡܐ܆ ܕܫܡܗ̈ܐ ܕܗܠܝܢ ܡܢ ܕܝܦܛܘ̈ܟܐ ܕܒܟܠ ܥܕܬܐ ܢܬܬܪܝܡܘܢ.

 

ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ

 

5 ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܖ̈ܝܒܢ ܢܬܠ ܬܚܘܝܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܦܘܪܢܣܐ ܗܢܐ ܕܝܠܢ. ܗܳܢܘܢ ܓܝܪ ܕܣܕܩܘ ܡܢ ܣܘܢܗܕܣ ܩܕܝܫܬܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܐܦܣܘܣ܆ ܗܳܝ ܕܰܐܚܪܡܰܬ ܠܪܫܝܥܐ ܢܣܛܘܪܝܣ܆ ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ܆ ܘܗܳܢܘܢ ܕܐܬܕܢܝܘ ܠܗ ܕܗܳܘܝܢ ܗܘܰܘ ܟܠܗܘܢ ܒܡܢܝܢܐ ܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ܆ ܒܣܟ̈ܠܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܩܫ̈ܝܬܐ܆ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܫܘܥܠܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܡܰܪܳܚܘܬܐ ܢܦܠܘ܆ ܒܗܳܝ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܠܐ ܐܬܪܡܝܘ ܬܡܢ ܠܡܚܪܡܘ܆ ܘܠܡܣܠܝܘ ܠܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܗܳܢܘܢ ܕܐܚܪܡܘܗܝ܆ ܐܡܪܚܘ ܟܕ ܡܶܫܬܰܥܠܶܝܢ ܠܰܡܣܳܡ ܬܚܶܝܬ ܡܠܬܐ ܕܟܠܝܢܐ. ܕܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܡܡܢܘܢ ܕܐܦܣܘܣ܆ ܩܬܪܣܝܣ ܐܡܪܚܘ ܠܡܶܥܒܰܕ܆ ܕܡܢ ܗܳܪܟܐ ܟܕ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܟܠܗ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ܆ ܩܪܳܬ ܐܢܘܢ ܩܢܘܢܐܝܬ ܕܢܐܬܘܢ܆ ܘܢܬܕܝܢܘܢ ܥܰܡ ܗܳܢܘܢ ܕܐܡܪܚܘ ܘܕܠܐ ܕܝܢܐ ܨܰܥܰܪܘ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܬܡܰܥܘ ܘܐܬܘ܆ ܒܰܛܠܰܬ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܠܗܘܢ ܟܠܳܬ ܒܝܰܕ ܡ̈ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܀ ܢܗܘܐ ܠܡ ܢܘܟܪܝܐ ܗܽܘ ܝܘܚܢܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ܆ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ. ܟܕ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܚܕ ܐܬܪܐ܆ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܫܰܠܛܘܬܐ ܕܟܗܢܘܬܐ܆ ܕܰܗܘܰܘ ܡܫܟܚܝܢ ܠܐܢ̈ܫܝܢ ܡܢ ܗܕܐ ܠܡܚܣܪܘ ܐܘ ܠܡܘܬܪܘ܆ ܥܕܡܐ ܕܗܶܢܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܢܒܣܪܘܢ ܘܣܟ̈ܠܘܬܗܘܢ ܢܰܘܕܘܢ. ܟܕ ܝܳܕܥܝܢ܆ ܕܐܢ ܗܽܘ ܕܗܕܐ ܒܰܥܓܰܠ ܠܐ ܢܶܥܒܕܘܢ܆ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܡܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܰܝܬܶܝܢ.

 

6 ܘܰܐܦܩܰܬ ܥܠܝܗܘܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܗܢܐ ܓܙܪ ܕܝܢܐ܆ ܟܕ ܠܘܩܕܡ ܣܳܡܰܬ ܫܡ̈ܗܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ܆ ܘܟܕ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ ܣܘܢܗܕܣ ܗܳܝ܆ ܦܢܰܘ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܠܡܕܝ̈ܢܬܗܘܢ ܟܕ ܟܠܶܝܢ܆ ܘܐܚܝܕ ܠܗܘܢ ܟܠ ܐܢܫ ܕܡܬܪܥܝܢ ܗܠܝܢ ܕܢܘܣܛܘܪܝܘܣ. ܗܳܢܘܢ ܕܟܕ ܛܒ ܠܝܘܠܦܢܗ ܕܗܰܘ ܠܐ ܚܒܘ ܠܡܚܪܡܘ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܰܓܝ ܪܘܫܥܐ ܘܛܢܦܘܬܐ܆ ܘܠܖ̈ܝܫܐ ܬܖ̈ܥܣܪ ܗܳܢܘܢ ܕܐܬܬܣܝܡܘ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܠܘܩܒܠ ܓܘ̈ܕܦܘܗܝ܆ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ܆ ܬܚܝܬ ܚܪܡܐ ܐܡܪܚܘ ܠܡܥܒܕ. ܬܘܒ ܟܕ ܐܙܠܘ ܠܡܕܝ̈ܢܬܗܘܢ܆ ܕܩܫ̈ܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܰܫܺܝܚܘ ܘܰܣܥܰܪܘ. ܕܫܰܡܶܫܘ ܟܗܢܘܬܐ ܟܕ ܟܠܶܝܢ܆ ܘܝܰܗܒܘ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܘܡܰܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܨܰܠܝܘ ܒܪܝܫ ܥܡܐ ܘܩܰܪܶܒܘ ܐܖ̈ܙܐ.

 

7 ܟܕ ܕܝܢ ܗܘܳܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܬܐܕܘܣܝܣ܆ ܕܢܫܠܡܘܢ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܘܢܰܚܪܡܘܢ ܠܢܘܣܛܘܪܝܘܣ ܘܢܘܕܘܢ ܠܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ܆ ܐܬܟܬܒ ܕܝܢ ܐܦ ܠܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܐܢܘܢ܆ ܐܬܟܰܢܰܫܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬ ܐܩܩ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܚܳܠܳܒ܆ ܥܠ ܕܣܰܓܝ ܠܗܳܢܐ ܡܝܰܩܪܝܢ ܗܘܰܘ ܡܛܠ ܣܝܒܘܬܗ܆ ܘܥܠ ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܗܽܘ ܕܢܶܥܘܠ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܗܶܢܘܢ ܐܬܟܰܢܰܫܘ ܘܐܬܘ ܠܘܬܗ ܥܡܗ ܕܝܘܚܢܢ ܗܰܘ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܥܠ ܕܰܒܡܶܠܟܐ ܕܝܠܗ ܘܚܘܫܒܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܟܠ ܡܕܡ ܣܳܥܪܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܟܕ ܐܶܬܪܰܥܺܝܘ ܥܡܗ ܓܘܢܐܝܬ܆ ܫܰܕܰܪܘ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܠܦܘܠܶܐ ܐܦܣܩܦܐ ܕܰܚܡܶܨ܆ ܘܫܰܕܰܪܘ ܒܐܝܕܗ ܟܬܝ̈ܒܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܗܰܘ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܐܢܝ̈ܢ. ܥܠ ܕܳܐܡܪ ܗܘܐ ܕܚܝܠܐ ܕܚܶܡܬܐ ܐܝܬ ܒܗܝܢ ܘܠܘ ܕܦܝܳܣܐ. ܘܫܓܘ̈ܫܝܐ ܚܖ̈ܢܐ ܡܥܝܖ̈ܢ. ܘܠܘ ܠܩܕ̈ܡܝܐ ܡܕܥ̈ܟܢ. ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܢܬܐܠܨܘܢ܆ ܘܬܘܒ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܢܫܕܪܘܢ܆ ܕܡܣܬܒܖ̈ܢ ܕܩܠܝܠ ܡܫܝ̈ܢܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܕ̈ܡܝܬܐ. ܟܕ ܛܳܒ ܐܦܠܐ ܒܗܳܠܝܢ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܡܕܡ ܕܫܳܘܐ ܗܘܐ ܕܰܢܦܺܝܣ. ܐܠܐ ܟܬܝ̈ܒܢ ܗܘ̈ܰܝ ܨܢܝܥܐܝܬ ܘܰܒܙܺܐܦܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܐܢ̈ܳܫܐ ܕܰܕܒܝܪܝܢ ܒܰܩܛܝܪܐ. ܟܕ ܠܐ ܠܝܘܠܦܢܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܐܰܚܪܶܡܘ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬ ܥܝܳܕܐ ܠܡܰܚܪܳܡܘ ܠܟܘܠ ܗܪܛܝܩܐ ܘܠܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗ. ܐܠܐ ܐܚܪܡܘ ܒܠܚܘܕ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܒܝܫܐܝܬ ܐܬܐܡܪ ܡܢܗ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܠܐ ܠܗܳܝ ܕܝܳܠܕܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܘܠܬܐ ܕܟܝܐܝܬ ܐܘܕܝܘ. ܐܠܐ ܩܒܠܘܗ ܥܡ ܦܘܫܩܐ ܗܰܘ ܕܡܨܛܠܐ ܠܟܐ ܘܠܟܐ. ܘܣܡܘ ܒܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܝ̈ܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܝ̈ܠܝܬܐ. ܘܐܦ ܚܕ ܒܪܐ ܐܡܪܘ ܨܢܝܥܐܝܬ ܘܚܕ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܓܠܝܐܝܬ ܐܝܟ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܚܪܢܐ ܡܫܝܚܐ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܐܘܕܝܘ. ܟܕ ܐܦ ܐܦܣܩܘܦܐ ܗܰܘ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢܗܘܢ܆ ܒܠܝܒܠܘܢ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܘܝܰܗܒ ܠܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܚܠܦ ܢܦܫܗ܆ ܒܰܡܢܳܬܐ ܐܰܚܪܶܡ ܐܦ ܗܽܘ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ܆ ܘܠܘ ܒܥܝܳܕܐ ܗܰܘ ܕܒܗ ܟܠܗܘܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܡܬܚܪܡܝܢ ܒܗܳܝ ܕܡܰܚܪܡ ܦܠܢ ܘܝܘܠܦܢܗ܆ ܝܳܕܥ ܠܡܐܡܪ ܢܡܘܣܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܘܠܘ ܡܢܳܬܐ ܡܢ ܝܘܠܦܢܗ܆ ܐܘ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܐܡܝܖ̈ܢ ܠܗ ܒܝܫܐܝܬ.

 

8 ܘܟܕ ܛܒ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗܘܢ ܚܣܝܖ̈ܬܐ ܘܨܢܝ̈ܥܬܐ܆ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܡܒܨܖ̈ܢ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܚܰܬܝܬܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܡܢܗ̇ ܕܡܨܥܝܘܬܐ܆ ܐܬܢܰܚܰܬ ܩܕܝܫܐ ܗܰܘ ܘܩܰܒܠ ܐܢܘܢ. ܕܝܳܕܥ ܗܘܐ܆ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܦܘܪܣܐ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܢܬܦܪܢܣ ܣܘܥܪܢܐ ܕܫܝܢܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܡܢܗܘܢ ܟܬܝ̈ܒܬܐ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܐܦ ܗܽܘ ܠܘܬܗܘܢ ܥܶܢܝܳܢܐ. ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܐܦ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܡܗ. ܘܰܟܬܰܒ ܬܘܒ ܐܦ ܠܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܚܠܦܝܗܘܢ. ܘܠܗܰܘ ܕܐܫܬܰܕܰܪ ܡܢܗܘܢ܆ ܐܦ ܕܢܡܠܠ ܒܥܕܬܐ ܩܕܡ ܥܡܐ ܐܰܦܶܣ ܠܗ. ܘܠܐ ܬܒܰܥ ܐܢܘܢ ܠܡܰܘܕܳܝܘ ܒܟܬܒܐ ܐܘ ܕܠܐ ܟܬܒܐ܆ ܒܰܚܕܐ ܡܢ ܣܟ̈ܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܡܢܗܘܢ܆ ܐܘ ܒܗܳܝ ܕܐܚܪܶܡܘ ܠܟܠܗ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ܆ ܐܘ ܒܗܳܝ ܕܠܗ ܘܠܡܡܢܘܢ ܥܒܰܕܘ ܫܪܳܝܐ܆ ܐܰܘ ܒܗܳܝ ܕܠܗ ܠܢܣܛܪܝܣ ܡܢ ܠܘܩܕܡ ܫܳܠܡܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܰܘ ܒܗܳܝ ܕܐܡܪܚܘ ܘܫܰܡܶܫܘ ܟܕ ܟܠܶܝܢ܆ ܗܕܐ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܩܢܘܢܐ ܕܥܕܬܐ ܠܰܓܡܳܪ ܟܳܠܶܐ ܗܘܐ ܕܢܶܬܩܒܠܘܢ. ܘܗܠܝܢ ܐܬܐܡܪ ܡܢܝ܆ ܠܘ ܕܠܛܘܒܢܐ ܩܘܪܠܘܣ ܐܥܕܘܠ. ܚܣ. ܐܠܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ ܕܒܐܝܠܝܢ ܦܘܖ̈ܢܣܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܡܬܢܚܬܢܘܬܐ܆ ܢܛܰܪܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܒܟܠ ܙܒ̈ܢܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܫܝܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܣܰܓܝ ܐܘܪܟ ܡܠܬܐ܆ ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܛܘܒܢܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܡܰܝܬܶܐ ܗܘܺܝܬ ܐܝܟ ܕܠܬܚܘܡܐ. ܘܕܐܚܖ̈ܢܐ ܬܘܒ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ.

 

9 ܘܐܗܡܝ ܬܘܒ ܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܢ ܬܒܥܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܡܰܗܡܝܢܐ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܠܐ ܝܕܝܥܐ ܗܘܳܬ ܠܗ ܚܬܝܬܘܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܠܐܦܣܩܘܦܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬ ܥܡܝ ܘܠܒܢ̈ܝ ܬܘܠܡܕܗ. ܐܠܐ ܥܠ ܕܰܚܙܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܢܬܦܪܢܣ ܣܘܥܪܢܐ. ܘܢ̈ܐܬܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܠܐܘܝܘܬܐ ܘܠܬܘܕܝܬܐ ܕܒܚܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܥܠ̈ܠܬܐ ܗܠܝܢ ܕܟܳܠܝ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܕܢܬܚܫܚ ܒܚܬܝܬܘܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܠܟܠܢܫ ܝܕܝ̈ܥܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܐܬܪܫܝ ܡܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ܆ ܕܥܠ ܡܢܐ ܩܰܒܠ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܠܡܕ̈ܢܚܝܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܥܒܰܕܘ ܦܝܳܣܐ ܕܡܫܠܡܢ܆ ܩܰܒܠܘ ܥܠܘܗܝ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܐ ܚܠܦ ܡܠܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܠܐ ܢܶܓܠܶܐ ܥܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܡܢܗ̇ ܐܬܟܠܝ ܕܢܬܚܫܚ ܒܚܬܝܬܘܬܐ. ܐܠܐ ܘܠܐ ܠܝ ܡܬܚܙܝܐ܆ ܕܗܪܟܐ ܓܠܝܐܝܬ ܐܚܘܝܗ̇܆ ܕܠܐ ܐܫܬܟܚ ܕܐܡܪܢܐ ܠܘܩܒܠ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܐܚܝܕܐ ܠܘܬ ܣܓܝ̈ܐܐ.

 

10 ܢܐܠܦ ܕܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܘܗܳܝ ܐܚܪܬܐ. ܕܐܦܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬܘ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܥܕܬܗ܆ ܐܘ ܗܽܘ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ܆ ܐܘ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܥܘܗܕܢܐ ܚܣܝܐ ܕܝܣܩܘܪܘܣ܆ ܬܒܥܘ ܕܫ̈ܡܗܐ ܕܗܠܝܢ ܢܬܬܪܝܡܘܢ ܡܢ ܕܝ̈ܦܛܘܟܐ ܕܒܟܠ ܥܕ̈ܬܐ. ܘܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܫܡܗ ܕܝܘܚܢܢ ܒܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ܆ ܘܕܗܠܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܢ ܒܬܪܗ܆ ܥܕܡܐ ܠܡܥܠܬܐ ܕܬܖ̈ܬܝܢ ܕܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ. ܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ܆ ܗܰܘ ܕܐܦ ܠܝ ܝܰܗܒ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܥܶܠܶܬ ܥܡܗ ܠܬܡܢ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܘܒܛܢܢܐ ܒܠܚܘܕ ܝܳܩܶܕ ܗܘܺܝܬ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܟܠܗܘܢ ܗܫܐ܆ ܘܒܦܘܪܢܣܐ ܗܰܘ ܕܡܶܫܟܚ ܕܢܩܝܡ ܣܘܥܖ̈ܢܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܕܰܐܕܺܝܩ ܝܳܕܥ ܗܘܺܝܬ܆ ܐܬܬܣܝܡܶܬ ܥܠܘܗܝ܆ ܥܕܡܐ ܕܐܪܝܡ ܫܡ̈ܗܐ ܟܘܠܗܘܢ ܡܢ ܕܝܦܛܘ̈ܟܝܐ ܣܛܪ ܡܢ ܕܝܘܠܝܢܐ ܗܰܘ ܕܡܬܩܪܐ ܩܘܣܛܝܢܘ. ܘܟܕ ܩܰܒܠܶܬ ܬܘܒ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܘܶܐܙܶܠ̱ܬ ܠܡܒܘܓ܆ ܘܶܐܫܟܚܶܬ ܕܐܦ ܬܡܢ ܣܝܡܝܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܥܡܗ ܕܝܘܚܢܢ܆ ܐܦ ܫܡ̈ܗܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܰܪܝܡܶܬ ܡܢ ܕܝܦܛܝܘ̈ܟܐ ܕܗܳܝ ܥܕܬܐ. ܥܡ ܕܕܝܕܘܪܘܣ ܘܕܬܐܕܘܪܘܣ܆ ܘܕܬܐܕܘܪܝܛܐ ܘܐܢܕܪܐܘܣ ܘܝܗܝܒܐ܆ ܘܐܠܟܣܢܕܪܣ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ܆ ܗܰܘ ܕܐܫܬܕܝ ܡܢ ܕܘܟܬܗ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܐܨܛܒܝ ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܢܚܪܡ ܐܦ ܗܽܘ ܠܢܣܛܘܪܝܣ. ܟܕ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܐܦ ܠܕܘܟܪܢܗ ܗܰܘ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ܆ ܠܫܡܗ ܕܝܢ ܕܬܐܕܘܪܝܛܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܩܘܪܘܣ ܐܰܪܝܡܶܬ܆ ܥܡ ܕܘܟܪܢܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܗܳܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܬܡܢ.

 

11 ܕܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܕܫܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܝܘܚܢܢ܆ ܕܐܬܟܠܝܘ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܥܡܗ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܣܘܢܗܕܣ܆ ܗܐ ܥܕܟܝܠ ܣܝܡܝܢ ܘܡܬܩܪܝܢ ܫܡܗܝ̈ܗܘܢ ܒܟܠ ܥܕ̈ܬܐ. ܘܕܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܬܠܬܝܢ ܘܐܫܬܐ ܣܕܩܘ ܡܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܐܦܣܘܣ܆ ܘܰܗܘܰܘ ܥܡ ܢܣܛܘܪܝܘܣ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܫܠܡܘ ܠܗܘܢ܆ ܣܛܪ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܪܒܘܠܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ܆ ܘܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܘܐܦ ܬܖ̈ܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܢ. ܘܟܕ ܛܒ ܒܗܳܝ ܟܠܗ̇ ܚܛܝܬܐ ܢܦܰܠܘ܆ ܘܫܠܡܘܬܗܘܢ ܬܘܒ ܕܩܛܝܪܐ ܗܘܳܬ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܡܢ ܨܒܝܢܐ. ܗܐ ܥܕܟܝܠ ܣܝܡ ܫܡܗ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܥܕܬܗ ܘܡܬܩܪܐ. ܘܕܝܠܗ ܬܘܒ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܐܦܡܝܐ. ܗܰܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ܆ ܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܳܢܘܢ ܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ܀

 

ܘܒܬܪ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ܀

 

12 ܬܐܨܦ ܡܕܝܢ ܐܦ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟܘܢ. ܕܟܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܬܢܛܪܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܘܕܠܐ ܙܘܥܙܥܐ܆ ܘܚܪܡܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܡܟܬܪ ܟܕ ܡܫܰܪܰܪ܆ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܰܘ ܕܠܘܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܘܠܐܘܢ ܘܐܓܪܬܗ܆ ܘܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܟܝ̈ܢܐ ܘܠܕܝ̈ܠܝܬܐ ܡܦܠܓܝܢ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ܆ ܘܬܘܒ ܐܦ ܟܕ ܡܬܚܖ̈ܡܢ ܐܦ ܬܒ̈ܥܬܐ ܕܡܪܘܕܘܬܐ܆ ܗܠܝܢ ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܬܝ̈ ܡܢ ܪܗܘܡܐ܆ ܘܥܡܗܝܢ ܐܦ ܠܦܠܘܝܢܐ ܝܗܘܕܝܐ܆ ܓܰܝܳܪܐ ܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ܆ ܕܫܪܟܐ ܗܠܝܢ ܕܡܶܟܐ ܘܡܶܟܐ܆ ܕܐܝܟ ܫܒܘ̈ܩܐ ܡܢ ܥܩܖ̈ܐ ܕܐܝ̈ܠܢܐ܆ ܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܖ̈ܢܐ ܝܳܥܝܢ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܬܚܙܶܐ ܠܟܘܢ ܕܡܘܬܖ̈ܢ ܕܠܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܠܫܝܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ܆ ܘܡܫܪܖ̈ܢ ܐܦ ܠܗܘܢ ܠܚܖ̈ܡܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܗܟܢܐ ܐܬܚܫܚܘ ܒܗܝܢ. ܘܠܐ ܬܒܥܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܰܛܝ̈ܢܢ ܘܚܬܝ̈ܬܢ܆ ܒܩܘܒܳܠܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܡܢ ܠܘܬ ܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܐܢ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܡܩܰܒܠ܆ ܘܠܐ ܨܒܝܢܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܡܚܝܠܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܐܪܓܫܬܘܢ ܕܣܦܩܝܢ ܠܡܛܥܢ ܚܬܝܬܘܬܐ܆ ܐܬܚܫܚܫܘ ܒܗܕܐ. ܘܐܢ ܠܘܬ ܩܕ̈ܡܝܬܐ ܡܛܝܒܝܢ ܕܢܬܦܢܘܢ܆ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܗܰܘ ܕܦܘܪܢܣܐ. ܘܗܠܝܢ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܡܛܘܠ ܩܠܝܖ̈ܝܩܘ ܘܐܚ̈ܐ ܕܒܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܖ̈ܬܐ. ܕܡܐ ܕܐܚܪܡܘ ܒܟܬܒܐ ܠܖ̈ܝܫܐ ܗܳܢܘܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܠܥܠ܆ ܢܬܩܒܠܘܢ ܡܢܟܘܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܥܠܡ̈ܝܐ ܢܗܘܘܢ ܗܠܝܢ ܕܫܳܐܠܝܢ ܡܢܟܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ܆ ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܬܬܒܥܘܢ ܗܳܝ ܕܢܥܒܕܘܢ ܒܟܬܒܐ. ܐܠܐ ܕܢܰܚܪܡܘܢ ܒܠܚܘܕ ܒܡܠܬܐ ܘܒܩܠܐ ܠܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܘܢܬܠܘܢ ܡܘ̈ܡܬܐ ܕܠܐ ܦܳܢܝܢ ܠܘܬ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ܆ ܘܬܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܢܟܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ. ܕܠܐ ܡܐ ܕܐܬܪܚܩܘ ܬܘܒ ܢܬܬܘܣܦܘܢ ܥܠ ܗܖ̈ܛܝܩܘ. ܘܢܗܘܐ ܠܘܩܒܠܟܘܢ ܓܒܐ ܣܓܝܐܐ.

 

13 ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܣܳܡܶܬ܆ ܟܡܐ ܕܣܶܦܩܰܬ ܠܡܩܰܒܳܠܘ ܡܫܘܚܬܐ ܕܐܓܪܬܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܢܣܝ̈ܒܢ ܡܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܡܠܦ̈ܢܐ܆ ܕܰܗܘܰܘ ܒܟܠ ܙܒ̈ܢܐ ܘܡܢ ܣܘ̈ܢܗܕܘܣ. ܥܠ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܬܟܠܘܢ ܠܡܬܚܫܚܘ ܒܦܘܪܢܣܐ. ܘܠܐ ܬܪܢܘܢ ܕܐܝܬ ܒܗܢܐ ܐܘ ܥܕܠܝܐ ܐܘ ܚܛܗܐ܆ ܐܢ ܗܽܘ ܕܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܢܶܗܘܐ ܘܟܘܢܫܐ ܕܥܕܬܐ܀

ܫܶܠܡܰܬ܀

 

Londres, British Museum, cod. Add. 14,533, f. 169vb-170ra

ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܡܒܘܓ܆ ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܡܛܠ ܦܘܖ̈ܢܣܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ. ܐܶܫܬܰܕܪܰܬ ܕܝܢ ܡܢܗ܆ ܠܘܬ ܕܝܖ̈ܝܐ ܐܘܖ̈ܬܕܘܟܣܘ ܕܒܡܕܢܚܐ ܟܕ ܗܽܘ ܒܐܟܣܘܪܝܐ܀

ܟܕ ܐܳܡܪ ܓܝܪ ܕܐܝܠܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܣܒܰܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܣܰܩܘ̈ܒܠܝܐ܆ ܡܘܣܦ ܒܬܪ ܟܢ ܗܠܝܢ.

 

ܡܳܠܶܟ ܗܘܺܝܬ ܓܝܪ܆ ܡܛܠ ܗܳܠܝܢ ܬܠܬܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܡܢ ܟܘܪܐ ܕܐܦ̈ܡܝܐ܆ ܕܬܣܦܩ ܠܗܘܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܰܘ ܬܚܶܝܬ ܒܥܳܬܐ ܕܟܠܝܢܐ܆ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܡܚܕܗ ܥܡ ܟܠܝܢܐ ܐܦ ܫܪܝܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܕܳܐܡܪ ܗܘܺܝܬ܆ ܕܐܢ ܢܳܛܪܝܢ ܠܗܳܝ ܕܐܬܟܠܝܘ܆ ܐܦ ܠܰܫܪܝܐ ܕܗܳܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܩܰܒܠܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠܝܢܐ ܡܒܰܣܪܝܢ܆ ܐܦ ܠܗܳܝ ܕܢܫܬܕܘܢ ܡܢ ܟܗܢܘܬܐ ܫܳܝܛܝܢ. ܘܦܫܝܚ ܚܛܗܐ ܕܗܕܐ ܕܢܬܥܒܪ ܟܠܝܢܐ܆ ܛܒ ܡܢ ܗܳܝ ܕܬܫܬܪܐ ܩܰܬܪܣܝܣ

 

ܘܬܘܒ.

ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܬܠܬܐ ܕܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܦ̈ܡܝܐ܆ ܕܟܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܗܘܳܬ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܥܠܘ ܗܘܰܘ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܠܚܣܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܐܪܡܝܘ ܐܝܕܐ ܐܦ ܒܟܖ̈ܛܝܣܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܡܛܘܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܛܘܡܣܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܟܕ ܠܐ ܢܬܚܪܡܘܢ܆ ܡܚܰܝ̈ܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ܆ ܥܠ ܕܰܟܦܪܘ ܒܬܘܕܝܬܗܘܢ ܘܒܐܪܡܝ ܐܝܕܐ ܕܝܠܗܘܢ܇ ܘܫܰܥܒܕܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܚܪܡܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܰܘ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܢܶܒܥܶܐ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܰܢܙܺܝܥ ܥܠܝܗܘܢ ܪܫܝܢܐ ܕܡܛܠ ܗܳܕܐ܆ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܫܟܚ ܗܘܐ܇ ܡܢ ܥܠܬ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒܘ ܘܰܫܠܶܡܘ ܘܐܫܬܰܘܬܰܦܘ܇ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܗܦܰܟܘ.

 

ܗܰܘ ܕܝܢ ܕܛܘܪܘܣ ܐܚܘܗܝ ܕܦܠܘܝܢܐ܆ ܘܠܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܬܪܡܝ ܕܢܶܥܘܠ܆ ܘܠܐ ܕܢܫܠܡ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܡܕܢܚܐ ܐܬܛܦܝܣ. ܘܳܐܡܪ ܗܘܺܝܬ܆ ܕܗܢܐ ܘܳܠܐ ܕܢܶܬܩܪܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܠܐ ܢܺܐܬܐ܆ ܬܶܗܘܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܗܳܝ ܕܝܕܝܥܐ ܠܩܢܘ̈ܢܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܡܛܠ ܗܳܕܐ ܟܐܢܐܝܬ ܢܥܕܘܠ ܠܰܢ. ܘܟܕ ܛܳܒ ܦܝܣܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܝ ܡܬܐܡܖ̈ܢ ܗܘܝ܆ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܶܬܩܰܒܠܶܬ.

 

(Londres, British Museum, cod. Add. 14,533, f. 184rb)

 

ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܕܝܖ̈ܝܐ ܡܕܢ̈ܚܝܐ܀

 

ܐܪܟܝܕܝܩܘܢ ܓܝܪ ܕܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ܆ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܘܳܬ ܥܡ ܐܚܖ̈ܢܐ܆ ܡܢ ܗܰܘ ܕܰܡܦܰܪܢܶܣ ܥܕܬܗܘܢ. ܕܢܕܪܫܘܢ ܥܡܝ ܡܛܠ ܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܘܚܠܦ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܛܘܡܣܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܬܡܠܠ܆ ܟܕ ܩܡܘ ܕܢܐܙܠܘܢ܆ ܐܶܡܪܶܬ ܠܗܘܢ ܓܠܝܐܝܬ ܒܡܠܬܐ ܥܪܛܠܝܬܐ ܘܡܫܠܚܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ. ܕܐܝܟ ܕܫܪܝܪܐ ܠܝ ܘܬܟܝܠ ܐܢܐ܆ ܕܬܘܒ ܐܳܬܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܫܳܪܶܐ ܘܰܡܒܰܛܶܠ ܟܠܗܘܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܕܣܛܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܘܬܟܝܠܐܝܬ ܐܚܝܕ ܐܢܐ܇ ܕܒܳܛܠܐ ܐܦ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܛܘܡܣܐ ܕܠܐܘܢ. ܗܰܘ ܕܠܘܬ ܗܳܕܐ ܟܕ ܐܬܬܙܝܥ܆ ܘܚܰܫܒܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܠܩܘܒܠܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܐܬܐܡܪܬ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܢܣܛܘܪܝܢܐ ܚܬܝܬܐ܆ ܐܶܡܪ ܠܘܬ ܒܚܶܡܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܬܟܰܚܰܕ. ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܘܛܘܟܝܢܣܛܐ ܐܝܬܝܟ܇ ܗܳܕܶܐ ܕܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܥܕܝܢ ܠܡܐܡܪ ܢܘܣܛܘܖ̈ܝܢܘ ܥܠ ܟܠ ܡܰܢ ܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܡܛܠ ܕܗܳܢܘܢ ܟܕ ܨܒܪܝܢ ܗܟܢܐ ܡܥܳܕܝܢ ܠܡܐܡܪ. ܕܗܺܝ ܠܡ ܐܰܚܪܡܰܬ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܘܠܐܘܛܝܟܐ. ܟܕ ܛܒ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬܗ̇܆ ܘܠܐ ܚܰܕ ܡܢܗܘܢ ܣܝܡ ܬܚܶܝܬ ܚܘܝܒܐ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܐܰܚܪܡܰܬ ܠܚܰܕ ܡܢܗܘܢ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܗ܀