ܟܪܘܙܘܬܐ

Textes de Krüger

Paul Krüger, Philoxeniana inedita, OC 48 (1964), p. 150-162.

 

ܐܶܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܘܶܐܢܐ ܐܢܐ ܐܚܪܳܝܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܟܪܙܰܬ ܫܠܺܝܚܽܘܬܐ ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܘܝܰܘܡܳܢܐ ܗܽܘܝܽܘ ܘܰܠܥܳܠܰܡ. ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܒܐ ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡܰܢ. ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬܰܢ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܫܡܰܝܐ ܘܰܟܪܰܟܬܶܗ ܟܶܢܦܐ ܕܰܥܠܰܝܡܬܐ: ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܛܥܺܝܢܐ ܠܶܗ ܡܰܪܟܰܒܬܐ. ܘܠܶܗ ܙܰܝܚܰܬ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ ܘܥܰܡܰܢ. ܚܰܕ ܒܪܐ. ܚܰܕ ܡܶܢܝܳܢܐ. ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ. ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܰܝܟ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܗܰܘ ܟܰܕ ܗܘ ܥܰܡܰܢ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ. ܢܒܺܝܽܘܬܐ ܩܪܳܬܶܗ ܕܽܘܡܳܪܐ. ܕܽܘܡܳܪܐ ܥܰܠ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ. ܕܽܘܡܳܪܐ ܥܰܠ ܕܒܶܛܢܰܬ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܐ…

ܘܬܶܬܡܠܶܐ ܕܽܘܡܳܪܐ ܘܬܶܬܡܠܶܐ ܕܽܘܡܳܪܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ. ܡܰܢ ܕܒܳܨܶܐ ܠܝܰܠܕܐ ܠܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܐ ܠܰܝܬ ܒܢܰܦܫܶܗ ܕܽܘܡܳܪܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܠܽܘ ܒܶܗ ܗܘܳܐ ܠܐ ܒܳܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܠܐ ܐܰܘܒܕܶܗ ܠܐ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܒܥܳܬܐ ܐܰܙܺܝܥ ܕܽܘܡܳܪܐ ܐܰܘܒܕܶܗ ܠܕܽܘܡܳܪܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܒܳܥܶܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܗ̇. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܘ ܢܰܦܫܐ ܚܒܽܘܨܝ ܠܡܶܬܕܰܡܳܝܽܘ ܘܰܐܚܨܶܦ ܠܡܶܪܚܰܡ. ܐܶܬܚܰܦܰܛܝ ܠܡܶܣܓܰܕ ܩܽܘܡܝ ܒܕܽܘܡܳܪܐ ܠܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ. ܠܐ ܬܶܦܠܺܝܢ ܡܶܢ ܕܽܘܡܳܪܐ. ܕܠܐ… ܢܚܶܬ ܠܰܬܗܽܘܡܐ ܒܰܫܝܽܘܠ…

… ܠܐ ܥܳܐܶܠ ܠܳܗ̇ ܚܶܪܝܳܢܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܣܳܦܩܐ ܠܳܗ̇ ܕܽܘܡܳܪܐ. ܢܰܦܫܐ ܕܩܳܝܡܐ ܒܬܶܗܪܐ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢܐ ܒܬܽܘܠܬܐ ܗܝ ܕܰܛܥܺܝܢܐ ܠܕܽܘܡܳܪܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܐ. ܘܶܐܢ ܫܰܪܝܰܬ ܕܰܬܥܰܩܶܒ ܐܶܫܬܰܥܒܕܰܬ ܠܳܗ̇ ܠܙܽܘܘܳܓܐ ܘܶܐܢ ܐܶܙܕܰܘܓܰܬ ܠܥܽܘܩܳܒܐ ܐܶܫܬܕܺܝܘ ܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇. ܘܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܕܽܘܡܳܪܐ. ܢܶܬܚܒܒ ܡܫܺܝܚܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ [ܘ]ܠܐ ܒܰܥܠܶܗ ܚܶܪܝܳܢܐ. ܐܰܝܟ ܕܫܪܐ [ܒ]ܟܪܣܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܕܠܐ ܪܓܺܝܫܐ [ܒܙܽ]ܘܘܳܓܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܪܚܰܡ [ܪܳܚ]ܡܐ ܠܶܗ. ܘܰܕܚܰܕ ܗܽܘ ܝܳܕܥܐ ܠܶܗ ܘܕܰܒܪܐ ܗܘ ܡܦܳܣܐ ܒܶܗ. ܘܕܰܐܠܗܐ ܗܘ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܣܳܓܕܐ ܠܶܗ. ܘܰܕܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܗܘ ܡܫܰܒܚܐ ܠܶܗ ܘܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܪܓܺܝܫܐ ܒܶܗ. ܘܰܕܥܰܠ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ ܐܳܡܪܐ ܠܶܗ. ܘܕܰܣܠܶܩ ܠܰܙܩܺܝܦܐ ܚܬܺܝܪܐ ܒܶܗ. ܘܕܰܢܚܶܬ ܓܰܫ ܝܰܡܬܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܡܡܰܠܠܐ ܠܶܗ. ܘܕܰܫܪܳܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܡܬܰܪܓܡܐ ܠܶܗ. ܘܕܰܗܘܳܐ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܬܠܳܬܐ ܐܺܝ̈ܡܳܡܺܝܢ ܘܰܬܠܴ̈ܬܐ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ ܡܰܛܒܐ ܠܶܗ. ܘܰܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܝܰܘܡܐ ܬܠܺܝܬܳܝܐ ܡܰܟܪܙܐ ܠܶܗ. ܘܕܰܥܒܰܕ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܓܳܠܽܘܬܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܡܫܰܒܚܐ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܦܐܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܪ̈ܚܡ… ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ [ܕ]ܦܽܘܪܩܳܢܗܽܘܢ [ܕܒܪ] ܐܢܳܫܐ ܒܡܰܘܬܐ. ܐܠܗܐ [ܗܘܐ] ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܡܰܘܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܐ… ܠܰܡܦܰܪܳܫܽܘ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܡܨܶܐ ܠܡܺܐܒܰܕ [ܘ] ܡܰܘܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ. ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘ ܟܰܕ… ܐܢ ܢܫܐ ܢܫܐܠ… ܐܰܠܺܝܨ ܕܰܐܠܗܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ ܠܐ ܚܰܝܳܒ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܐ ܕܢܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܨܛܒ[ܝ]… ܕܢܶܛܥܰܡ ܡܰܘܬܐ ܡܛ[ܠܬܢ]… ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܳܟܰܢ [ܐܠܦܬܗ] ܠܰܒܪܐ… ܒܢܰܦܫܰܢ ܕܒܳܗ̇ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܢܺܐܠܦܺܝܘܗܝ ܠܰܒܪܐ… ܒܢܰܦܫܰܢ ܕܠܐ [ܥܰܝܢܐ] ܡܕܰܘܕܐ ܘ[ܫܚܺܝܩܐ]… ܥܰܠ ܫܽܘܐܳܠܐ [ܡܥܰܪܩܠܐ] ܕܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܡܪܰܝܰܡܬܐ ܗܝ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܗܝ… ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܕܠܐ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܢܰܦܫܳܟ ܦܳܪܽܘܫܬܐ… ܘܫܠܡܬ ܘ… ܣܠܩܬ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܡܪܰܝܡܬܐ ܬܣܺܝܡ… ܕܠܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܡܰܚܫ̈ܒܳܬܐ ܕܟܶܫܠܐ ܠܽܐܘܪܚܐ ܕܶܝܢ ܕܦܳܪܽܘܫ[ܘܬܐ]. ܢܰܬܩܢܶܗ ܐܰܒܐ. ܢܶܣܥܪܶܗ ܒܪܐ. ܢܶܓܡܪܶܗ ܪܽܘܚܐ. ܢܶܫܬܰܡܠܶܐ ܒܳܟ… ܕܐܠܗܐ ܘܢܶܬܚܙܶܐ ܒܳܟ ܚܰܝܠܐ ܕܰܙܩܺܝܦܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ… ܒܰܨܠܽܘܬܐ ܐܰܚܽܘܢ ܚܰܒܺܝܒܐ ܘ[ܚܰܝܠܐ] ܕܐܠܗܐ ܗܘܝ [ܟܠܝܘܡ ܒܥܘܕܪܢܟ؟] ܐܰܡܺܝܢ܀… ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܐ ܕܡܳܪܝ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ ܐܰܟܣܢܝܐ ܕܡܰܒܽܘܓ.

 

 

܀܀܀܀܀

 

The text given here by Kruger is based on Add 14670, f. 21r-22v. (See Budge p. xcvi, text extracted of Add 14,529 f 69b)

… ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܗܝ [ܕ]ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܠܐ ܒܳܨܪܐ. ܐܘ… ܘܠܐ…ܬܘܣܦ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܬܪܒܐ [ܒܪܒܝܥܝܘܬܐ] ܠܐ ܡܢ ܫܘܡܠܗ… ܘܠܐ ܩܢܘܡܐ ܐܚܪܽܢܐ ܠܒܪ… ܡܩܰܒܠܐ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܗܘ ܒܪܺܝܬܐ ܗܘ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܒܳܗ̇ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܗܘ ܣܓܺܝܕܬܐ ܗܘ. ܠܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܠܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ ܕܣܓܕ. ܠܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܠܗܐ ܚܪܺܢܐ ܘܠܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܒܺܝܕܐ. ܠܐ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܚܳܣܪܐ. ܘܠܐ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܳܗ̇… ܠܐ ܫܰܪܺܝ ܒܗ ܩܢܽܘܡܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܠܐ ܡܫܰܪܶܐ ܒܗ ܩܢܽܘܡ[ܐ] ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܡܺܝܪܬܐ [ܗܝ] ܕܡܢ ܩܢܽܘ̈ܡܗ ܗܳܟܺܝܠ ܕ… ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܢܚܬܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܣܽܘܪܳܩܐ. ܘܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܐ. ܘܒܰܗܘܳܝܶܗ ܟܝܳܢܶܗ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܬܰܘܣܶܦܬܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܐ ܗܘܳܬ. ܐܠܐ ܢܛܪ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬ[ܓܫܡ] ܗܘ ܓܶܝܪ ܠܘ ܒܽܘܟܪܐ ܐܚܪܳܝܐ ܐܰܥܶܠ ܥܰܠ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ. ܐܶܠܐ ܠܶܗ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ ܚܰܘܝܶܗ ܒܽܘܟܪܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܝܰܠܕܶܗ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܗܘ ܗܘܐ ܒܽܘܟܪܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬ[ܘܠܬܐ]… ܕܐܠܗܐ ܗܰܘ ܡܶܠܬܐ ܕܡܶܢ [ܐܒܐ] ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܗܰܘ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܘ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܽܘܟܪܐ ܗܘܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܗܘ ܒܽܘܟܪܐ. ܘܒܽܘܟܪܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܗܘ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ… ܒܰܪ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܒܪ[ܢܫܐ] ܐܠܗܐ. ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ… ܒܰܪ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܒܰܪ ܒܬܽܘ[ܠܬܐ] ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܟܰܣܝܐ ܘܓܰܠܝܐ ܘܓܰܠܝܐ ܘܟܰܣܝܐ. ܪܽܘܚܳܢܐ ܘܦܰܓܪܳܢܐ. ܘܦܰܓܪܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܐ. ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܐ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܕܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ. ܘܕܰܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܐ. ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ. ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܟܰܣܝܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܘܚܳܫܽܘܫܐ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܚܰܝܐ ܡܺܝܬܐ ܘܡܺܝܬܐ ܚܰܝܐ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ. ܘܕܰܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܚܰܕ ܗܘ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ. ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܠܰܘ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ… ܛܥܝܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܪܡܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܪܡܐ ܘܡܟܬܐ ܕܪܡܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܳܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܐܢܳܫܳܝ̈ܳܬܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܐܠܐ ܕܪܳܡܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܐ. ܘܕܰܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܐܢܳܫܐ ܡܶܬܗܰܝܡ̈ܢܳܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܐܢ̈ܳܫܳܝܳܬܐ. ܘܰܕܟܰܣܝܐ ܐܶܬܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܡܶܬܚܰܫ̈ܒܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܺܝ̈ܛܳܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܐܢܳܫܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܘܟܰܬܰܪ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܗܘ ܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܰܐܒܐ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܟܰܕ ܟܝܳܢܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܕ ܐܠܗܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܟܰܬܰܪ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ… ܒܡܺܝܬܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܩܰܘܺܝ ܒܺܐܝܬܽܘ[ܬܗ] ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܐܳܦ ܒܰܗܘܳܝܐ ܐܢܳܫܳܝܐ… ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ

 

… ܕܰܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܗܘܳܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܠܗܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܩܰܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܦܰܓܪܳܢܐ ܟܰܕ ܗܘܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܟܰܬܰܪ ܐܠܗܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܪܽܘܚܳܢܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܪܐ. ܠܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܪܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܠܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܩܪܶܐ܆ ܡܐ ܕܰܢܚܶܬ ܕܶܝܢ ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܘܚܰܕ ܗܘ ܒܡܶܢܝܳܢܶܗ ܘܠܰܘ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܡܶܠܬܐ ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܡܶܢ ܕܰܢܚܶܬ ܕܶܝܢ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܒܳܗ̇. ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܠܗܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܠܐ ܡܶܬܡܢܶܐ. ܫܠܶܡ. ܕܺܝܠܶܗ܆ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ.

 

Paul Krüger, Der Sermo des Philoxenos von Mabbug de annuntiatione Dei Genitricis Mariae, in Orientalia Christiana Periodica, t. 20, 1954, 153-165. (British Museum 14727 f. 26a-30b)

 

ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܣܽܘܒܳܪܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܡܰܪܝܰܡ

ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܆ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܢܣܰܒܪܺܝܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܗ ܕܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܡܶܢܫܶܝܠ ܐܶܫܬܟܰܚ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܩܰܝܛܽܘܢܐ. ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܳܗ̇ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܪ̈ܰܘܪܒܳܢ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܳܢ. ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܡܳܪܝܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܡܒܰܪܰܟܬܐ ܐܰܢܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܐ ܬܶܕܚܠܺܝܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܶܫܟܰܚܬܝ ܓܶܝܪ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܘܗܐ ܬܶܒܛܢܺܝܢ ܒܟܰܪܣܐ ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܒܪܐ. ܘܬܶܩܪܶܝܢ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܗܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܒܪܐ ܕܥܶܠܳܝܐ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܫܽܘܠܳܡܐ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܟܰܕ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܗܝ ܫܰܐܠܰܬ: ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܛܢܐ ܟܰܕ ܠܐ ܗܘܳܐ ܙܽܘܘܳܓܐ. ܬܽܘܒ ܦܰܢܺܝ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܡܰܠܰܐܟܐ. ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܝ: ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ ܢܰܓܶܢ ܥܠܰܝܟܝ܆ ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܩܰܕܺܝܫܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܐ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܕܰܢܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܒܰܛܢܐ ܘܡܰܘܠܳܕܐ: ܕܗܰܘ ܕܰܟܬܰܒ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇. ܒܝܰܕ ܚܶܙܘܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܕܳܢܺܝܐܶܠ. ܥܠ ܐܠܗܐ ܓܶܝܪ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܰܐܟܐ. ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܟܰܕ ܒܰܟܝܳܢܐ ܪܽܘܚܐ ܗܘ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܶܣܪܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܚܙܳܬܶܗ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܩܳܠܶܗ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܒܶܐܣܟܺܝܡܐ ܗܳܢܐ ܗ̄ܢܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܳܗ̇. ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܐ ܬܶܘܗܰܬ ܣܰܓܺܝ ܘܶܐܬܪܰܗܒܰܬ: ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܠܐ ܬܶܕܚܠܺܝܢ ܡܰܐܪܝܰܡ. ܐܶܫܬܟܰܚ ܓܶܝܪ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܣܡܳܝܳܗ̇ ܕܩܳܐܶܡ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܛܦܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܐܚܺܝܕܺܝܢ. ܘܥܰܠ ܕܰܚܙܳܬ ܐܰܝܟܐ ܕܠܐ ܐܰܣܒܪܰܬ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܕܳܡܝܐ ܕܶܐܬܪܰܗܒܰܬ. ܡܠܬ ܝܰܐܺܝܒܐ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܶܐܬܪܰܗܒܰܬ ܣܰܓܺܝ ܟܰܕ ܪܢܳܬ ܕܰܠܓܰܒܪܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܚܳܙܝܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܗܳܝ ܕܽܘܟܬܐ ܐܰܘܠܶܕܬܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܢܫܶܝܠ ܐܶܫܬܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܩܕܳܡܶܝܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܓܽܘܫܡܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܟܠܶܐ܆ ܐܰܘ ܠܡܰܠܰܐܟܐ ܐܰܘ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܳܥܶܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܢܶܥܒܰܪ ܒܶܗ. ܘܠܐ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܕܰܥܒܶܐ ܘܰܠܒܺܝܕ ܡܶܢ ܗܳܢܐ܀

ܚܰܘܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܠܰܐܟܐ ܒܝܰܕ ܚܙܳܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܳܥܰܪ ܡܳܪܶܗ. ܟܰܕ ܐܣܬܪܘ ܕܰܢܚܶܬ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܠܰܐܪܥܐ. ܘܡܶܢ ܨܶܝܕ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܠܘܳܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܓܰܘ ܪܩܺܝܥܐ. ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ. ܥܰܠ ܗܳܢܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܟܰܕ ܠܐ ܦܬܰܚ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡܳܪܶܗ ܢܦܰܩ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܘܰܪܩܺܝܥܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܣܰܕܶܩ ܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܦܬ ܦܪܰܚ ܡܰܠܰܐܟܐ ܒܓܶܦ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܶܐܬܐ ܘܰܫܪܳܐ ܨܶܝܕ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܛܳܣ ܐܳܦ ܡܳܪܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܶܐܬܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇. ܩܰܠܺܝܠܐ ܗܘܳܬ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܢܐ: ܐܶܠܐ ܛܳܒ ܣܰܓܺܝ ܝܰܩܺܝܪܐ ܗܘܳܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܚܰܬܬܐ ܕܡܳܪܶܗ܆ ܗܳܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܢܦܰܩ ܡܳܪܝܐ ܡܶܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܐ ܠܗܳܢܐ ܬܰܚܬܳܝܐ: ܘܠܐ ܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܠܡܰܠܰܐܟܐ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܠܡܶܚܙܐ. ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܠܥܶܠ: ܐܳܦܠܐ ܗܳܢܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܚܙܰܐܘܽܘܗܝ. ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܓܶܝܪ ܡܰܠܰܐܟܐ ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܳܪܶܗ ܐܶܬܚܰܦܺܝ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ: ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܩܰܛܺܝܢܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܪܽܘܚܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ. ܡܳܪܝܐ ܕܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܠܐ ܣܳܦܩܐ ܡܶܠܬܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܐܰܝܟ ܥܳܒܽܘܕܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܺܝܬܝܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗܘ̈ܰܝܳܐ. ܥܰܠ ܐܺܝܙܓܰܕܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܗܰܘ ܕܫܰܕܪܶܗ ܡܶܢ ܐܶܕܢܐ ܐܰܠܺܝܨܬܐ. ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܰܠܰܐܟܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܓܰܘ ܩܰܝܛܽܘܢܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܡܳܪܶܗ ܕܶܝܢ ܒܩܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܕܰܡܣܰܪܗܒܐ ܐܳܦ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ. ܒܶܣܪܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܕܰܚܬܺܝܡܐ. ܘܰܚܙܳܬܐ ܕܓܰܒܪܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟܐ ܒܪܽܘܚܳܢܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܘܰܚܙܳܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܘܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܡܳܪܶܗ ܐܶܬܚܰܘܺܝܘ. ܟܰܕ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܠܐ ܦܰܓܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܨܶܝܕ ܚܙܳܬܶܗ ܡܰܠܰܐܟܐ ܐܶܫܬܟܰܚ. ܘܟܰܕ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܠܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܘܳܬ ܣܽܘܪܳܩܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܫܠܰܚ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܠܒܶܫ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܟܰܕ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܐܰܟܡܐ ܕܳܐܦ ܡܳܪܶܗ ܒܟܽܠܕܽܘܟ܆ ܫܰܚܠܶܦ ܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܘܒܬܘܪܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܝܰܩܺܝܪܐ. ܘܰܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܒܰܪ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ: ܕܩܰܛܺܝܢ ܗܘ ܡܶܢ ܚܙܳܬܗܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܕܰܡܫܰܚ̈ܠܦܳܢ ܚܕܐ ܡܶܢ ܚܕܐ. ܡܰܠܰܐܟܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܐܶܣܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܳܢܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܰܐܠܗܐ ܬܽܘܒ ܘܒܰܪܢܳܫܐ: ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܕ ܐܠܗܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܒܓܰܘ ܒܪܺܝܬܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܪܽܘܚܳܢܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠܰܐܟܐ ܒܰܒܪܺܝܬܶܗ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܦܰܓܪܳܢܐ ܚܙܳܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܠܳܗ̇܆ ܘܪܽܘܚܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܒܶܣܪܳܢܐ ܚܳܙܝܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܟܽܠ ܥܰܝܢܐ ܕܚܳܝܪܐ ܒܶܗ. ܚܙܳܬ ܓܶܝܪ ܒܬܽܘܠܬܐ ܠܡܰܠܰܐܟܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܐ ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܰܐܟܐ. ܘܰܚܙܳܬ ܐܳܦ ܒܪܺܝܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܬܚܰܦܺܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̣ܘ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܕܳܡܶܐ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܕܳܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܡܰܠܰܐܟܐ. ܘܕܳܡܶܐ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܣܰܓܺܝ ܡܫܰܚܠܰܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܐܠܗܐ. ܒܡܶܠܬܐ ܓܶܝܪ ܣܰܒܰܪ ܡܰܠܰܐܟܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ: ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܠܬܐ ܡܳܪܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܚܙܳܬܶܗ ܐܰܠܶܦ ܕܗܳܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܰܡܟܰܬܰܪ ܐܠܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܰܐܟܐ ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܠܐ ܡܳܪܶܗ ܐܶܫܬܰܓܢܺܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܟܰܕ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܛܰܒܥܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܰܠܟܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܛܒܽܘܥ: ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܐ ܐܺܝܙܓܰܕܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܐܳܦ ܐܺܝܙܓܰܕܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܰܐܟܐ. ܫܩܰܠ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܠܰܐܟܐ ܚܙܳܬܰܢ ܘܰܐܠܗܐ ܕܡܽܘܬܰܢ ܗܰܘ ܐܶܣܟܺܝܡܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܝܢ. ܡܳܪܶܗ ܕܶܝܢ ܒܰܫܪܳܪܐ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ. ܗܰܘ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܕܳܡܝܐ ܠܕܺܝܠܰܢ. ܡܳܪܝܐ ܕܷܶܝܢ ܒܰܫܪܳܪܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܛܳܒ ܫܒܺܝܚ ܗܘܳܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܐܺܝܙܓܰܕܐ: ܐܶܠܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܡܰܠܟܐ ܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܣܰܒܰܪ ܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܽܘܡܳܪܐ. ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܡܰܠܝܐ ܗܘܳܬ ܬܶܗܪܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܰܠܰܐܟܐ. ܕܳܐܦ ܒܝܰܕ ܚܙܳܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܰܠܶܦ ܕܥܰܠ ܕܽܘܡܳܪܐ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܪܶܓܫܰܬ ܒܶܗ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܡܶܠܬܐ. ܟܰܕ ܥܰܠ ܡܶܢ ܐܶܕܢܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇. ܝܶܠܦܰܬ ܒܝܰܕ ܡܶܠܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܐܳܬܶܐ ܘܫܳܪܶܐ ܒܳܗ̇. ܓܰܒܝܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܐ ܕܰܐܠܗܐ ܠܒܰܪܬ ܐܢܳܫܐ ܣܰܒܰܪ ܘܰܓܠܳܐ ܠܳܗ̇: ܕܳܐܦ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܪܐ ܚܰܒܺܝܒܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ. ܗܰܘ ܕܗܳܢܐ ܩܳܠܶܗ ܪܚܺܝܡ ܗܘܳܐ ܘܰܪܓܺܝܓ: ܕܳܐܦܠܐ ܢܽܘܨܪ̈ܳܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܣܦ̈ܰܩܝ ܠܶܗ. ܠܫܰܒܪܽܘܬܶܗ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܡܰܠܰܐܟܐ. ܡܶܛܽܠ ܪܳܐܙܐ ܕܰܡܟܰܣܰܝ܆ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ: ܐܳܦ ܡܶܢܶܗ ܐܶܫܬܟܰܚ ܡܚܰܦܰܝ܆ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܡܰܠܰܐܟܐ ܥܰܠ ܚܰܨܐ ܕܩܳܠܶܗ: ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ: ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ܆ ܐܳܦܠܐ ܠܶܗ ܐܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܳܦ ܡܶܢܶܗ ܐܶܬܟܰܣܺܝ܆ ܥܰܠ ܡܳܪܝܐ ܓܶܝܪ ܘܰܐܠܗܐ ܣܰܒܰܪ ܕܡܶܬܒܛܶܢ ܒܟܰܪܣܐ ܘܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܐ ܘܡܶܬܓܒܶܠ ܕܠܐ ܙܰܪܥܐ ܘܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܝܳܠܕܐ ܘܰܡܟܰܬܪܐ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܪܳܐܙܐ ܗܘܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܐܳܦ ܡܶܢܶܗ. ܥܽܘܬܪܐ ܓܶܝܪ ܪܰܒܐ ܠܥܳܠܡܐ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܡܰܝܬܶܐ. ܘܕܰܟܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܰܝܠܶܗ ܐܰܘ ܡܫܽܘܚܬܶܗ. ܠܐ ܣܦܩ ܠܰܡܫܰܘܕܳܥܽܘ. ܒܝܰܕ ܣܒܰܪܬܐ ܕܩܳܠܶܗ. ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܡܰܥܶܠ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܽܘܟܪܐ. ܐܶܫܬܟܰܚ ܕܰܡܚܰܦܰܝ ܐܳܦ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܫܬܠܰܚ ܠܡܰܠܰܐܟܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܘܰܒܝܰܕ ܫܶܬܩܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܥܰܠ ܫܶܬܩܐ ܩܰܒܶܠ. ܕܗܰܘ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܐܶܬܓܠܺܝ܆ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܫܶܬܩܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܫܰܕܰܪ ܐܰܒܐ ܡܰܠܰܐܟܐ. ܘܶܐܬܐ ܣܰܒܰܪ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܐ ܕܰܒܪܶܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܫܠܳܡܐ ܕܡܶܠܬܶܗ: ܐܰܝܬܺܝ ܠܳܗ̇ ܫܰܝܢܐ. ܗܰܘ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܘܥܰܠ ܕܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܕܬܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܫܠܳܡܐ ܒܝܰܕ ܥܰܝܢܐ ܕܺܝܠܳܗ̇: ܫܶܡܥܰܬ ܥܠܰܘܗܝ ܒܝܰܕ ܩܳܠܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܠܰܐܟܐ. ܐܶܬܐ ܥܰܒܕܐ ܘܰܐܝܬܺܝ ܣܒܰܪܬܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܰܥ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܐ ܕܬܶܒܛܰܢ ܕܰܠܒܰܪ ܐܺܝܬܝܐ ܡܩܰܒܠܐ. ܪܗܶܛ ܪܽܘܚܳܢܐ ܘܶܐܬܐ ܩܕܳܡ ܚܰܝܠܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܒܶܗ ܒܚܰܝܠܐ ܦܪܰܚ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܢܽܘܪܐ ܘܪܽܘܚܐ. ܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܒܰܪ ܐܰܒܐ ܘܺܐܝܬܝܐ. ܕܰܚܠܳܦ ܢܽܘܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܗܳܘܶܝܢ ܠܶܗ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܘܒܶܣܪܐ. ܡܶܢܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܰܠܰܐܟܐ ܙܳܕܶܩ ܠܺܝ ܠܡܶܫܡܰܥ: ܕܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܣܰܒܰܪ ܚܰܝܠܶܗ ܗܘ ܕܥܶܠܳܝܐ. ܕܠܶܗ ܡܫܰܐܶܠ ܐܢܐ ܘܡܶܢܶܗ ܝܳܠܶܦ ܐܢܐ: ܕܗܰܘ ܕܰܐܝܬܺܝ ܣܒܰܪܬܶܗ: ܡܳܪܶܗ ܗܽܘ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܟܢܳܬܶܗ. ܒܪܽܘܫܡܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܙܳܕܶܩ ܠܺܝ ܕܶܐܚܽܘܪ. ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܬܚܙܶܐ ܠܺܝ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܐܬܒܝܕ ܡܶܠܬܶܗ: ܓܰܒܪܐ ܕܪܽܘܚܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܣܳܦܪܐ. ܘܢܰܣܠܶܐ ܠܟܽܠ ܣܳܦܪܐ ܣܰܟܠܐ: ܕܝܰܨܺܝܦ ܕܢܶܫܟܰܚ ܚܰܕ̈ܬܳܬܐ. ܡܶܢ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܣܰܒ ܝܽܘܠܦܳܢܐ: ܕܓܰܒܪܐ ܗܰܘ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟ. ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ.

ܩܽܘܡ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܪܟܐ ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܠܡܺܐܠܰܦ ܘܰܣܘܶܐ ܪܶܥܝܳܢܳܟ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܘܶܐܬܒܰܝܢ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܦܶܬܓܳܡܐ ܘܡܶܢܶܗ ܝܳܠܶܦ ܐܰܢܬ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܥܽܘܠܐ ܡܚܺܝܠܐ. ܘܡܶܢ ܪܺܝܫܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܚܰܝܠܶܗ ܐܬܒܪ ܕܰܡܪܰܝܡܐ. ܗܘ ܕܶܝܢ ܚܰܝܠܶܗ ܗܰܘ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܠܐ ܐܶܬܒܨܰܪ ܡܶܢܶܗ ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܰܐܝܟܐ ܕܶܐܣܬܒܰܪ ܡܚܺܝܠܐ. ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܟܪܶܙ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܚܰܝܠܬܳܢܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܒܰܪ ܐܰܒܐ ܗܘ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬܝܐ. ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ. ܫܽܘܒܚܐ ܠܰܒܪܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܠܐ ܐܶܬܥܰܦܰܦ ܘܠܐ ܐܶܬܡܢܺܝ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܫܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ.