ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ܇ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܗܪ̈ܣܝܣ܇ ܘܛܥܝܘܬܐ

ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ܇ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܗܪ̈ܣܝܣ܇ ܘܛܥܝܘܬܐ

 

A confession of faith, the faith of Philoxenus « Nous professons la foi en un Dieu véritable »

ܘܐܡܝܢ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ.

ܕܗܽܘ ܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܽܘ ܠܗ ܝܳܕܰܥ܆ ܘܗܽܘ ܠܶܗ ܣܳܦܶܩ. ܘܫܪ̄܀

ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ܇ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܗܪ̈ܣܝܣ܇ ܘܛܥܝܘܬܐ

Bibliographie : De Halleux p. 177, Budge p. LV n XXIII & XXIV

Add 14621 f. 172va-b

= Add 17216 f. 32-33vb

= Vat syr 159 f. 82vb-84 rb

= Mingana syr 480, f. 400rb-vc

= Mingana syr 105, f. 219vb-221ra

= Borgia syr 147 f. 293ra-vc

= Vat syr 159 f. 82vb-84 rb

 

ܬܽܘܒ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ

 

ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܚܰܕ ܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܬܝܐ ܡܬܽܘܡܳܝܐ ܕܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܗܽܘ ܠܶܗ ܝܳܕܰܥ. ܗܽܘ ܣܳܦܶܩ ܘܗܽܘܝܽܘ ܒܳܪܽܘܝܐ ܕܟܽܠ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܰܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܐ܆ ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡܐ. ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢܐ ܐܺܝܬܝܐ ܪܳܡܐ ܘܰܡܥܰܠܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܗܳܟܰܢܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܘܰܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܚܰܕ ܬܳܠܳܬܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܰܬܠܳܬܐ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܬܠܳܬܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܕ ܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ܆ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܡܬܽܘܡܳܝܐ܆ ܘܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܫܰܘܝܐ܆ ܘܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܐ ܐܰܘܝܐ܆ ܚܰܕ ܐܺܝܬܝܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܐ܆ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܫܡܐ ܕܠܐ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܘܠܐ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܛܠܶܐ ܘܰܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܘܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܘܫܽܘܓܢܳܝܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܒܪܰܒܽܘܬܐ ܘܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܐ܆ ܘܰܫܡܐ ܐܰܘ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܡܫܰܘܚܰܕ ܘܢܽܘܟܪܳܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܒܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ܆ ܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܶܐܢ ܒܪܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ܆ ܐܰܒܐ ܘܪܽܘܚܐ ܒܶܗ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ܆ ܘܶܐܢ ܪܽܘܚܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ܆ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܒܶܗ ܡܫܰܡܠܰܝ܆ ܐܰܒܐ ܝܳܠܽܘܕܐ ܘܠܐ ܝܺܠܺܝܕܐ. ܒܪܐ ܝܺܠܺܝܕܐ ܘܠܐ ܝܳܠܽܘܕܐ܆ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܐ܆ ܘܪܽܘܚܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܐ ܘܕܰܒܪܐ.

ܚܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܡܪܰܝܰܡܬܐ ܒܪܐ ܡܬܽܘܡܳܝܐ܆ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ܆ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܒܕܽܘܡܝܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܕܒܶܣܪܐ܆ ܒܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܟܰܕ ܩܰܘܺܝ ܟܽܠܶܗ ܠܘܳܬ ܝܳܠܽܘܕܶܗ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܒܳܗ̇ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܘܠܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܘܗܽܘ ܗܽܘܝܽܘ܆ ܘܓܽܘܫܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܕܰܟܝܐ. ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܒܬܽܘܠܳܐܺܝܬ ܩܰܒܶܠܬܶܗ܆ ܘܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܩܰܘܝܰܬ ܒܳܬܰܪ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܘܰܥܡܰܪ ܒܶܗ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ܆ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ.

ܗܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܟܰܕ ܩܰܘܺܝ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ܆ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܰܘ ܒܕܰܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܐܳܦܠܐ ܦܰܓܪܐ ܐܰܘ ܒܰܕܓܶܫܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܡܫܰܠܡܳܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ܆ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܐ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܒܶܗ ܒܗܳܢܐ ܝܰܠܕܐ ܣܓܺܝܕܐ܆ ܦܰܓܪܐ ܕܠܐ ܐܠܗܐ܆ ܐܰܘ ܐܠܗܐ ܕܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܗ̇ܘ. ܐܰܘ ܦܰܓܪܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܗ̇ܘ ܘܠܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܐ ܠܚܰܕ. ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܳܬܐ ܠܰܐܚܪܺܢܐ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܗܘ ܒܪܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܪܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܰܡܓܰܫܡܽܘ. ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܒܪܰܒܽܘܬܐ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܐ ܒܫܽܘܒܚܐ ܒܨܰܥܪܐ. ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܒܡܰܘܬܐ. ܘܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܒܶܗ ܬܪܶܝܢ ܒܢ̈ܺܝܢ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ. ܐܰܘ ܬܪܶܝ ܨܶܒ̈ܝܳܢܺܝܢ. ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܚܰܕ ܐܠܗܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܚܰܕ ܡܚܺܝܠܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܚܰܝܠܬܳܢܐ. ܚܰܕ ܡܳܝܽܘܬܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܡܰܘܠܳܕܐ ܟܰܣܝܐ ܘܰܓܢܺܝܙܐ܆ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܓܰܠܝܐ ܘܓܽܘܫܡܳܢܳܝܐ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܫ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܕܠܐ ܩܛܺܝܪܐ. ܡܺܝܬ ܓܶܝܪ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܐ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܚܰܝܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܐ ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ. ܘܫܰܡܶܫ ܓܙܽܘܪܬܐ ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܩܰܘܡܬܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܥܡܳܕܐ. ܘܡܺܝܬ ܒܰܨܠܺܝܒܐ. ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܐ ܒܙܳܟܽܘܬܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܐܳܦ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܕܠܐ ܣܶܕܩܐ ܘܰܕܠܐ ܦܽܘܠܳܓܐ ܘܰܕܠܐ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܘܡܶܣܬܓܶܕ ܒܡܶܢܝܳܢܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܓܠܰܝ̈ܳܐ܆ ܥܰܡ ܐܰܒܐ ܘܪܽܘܚܐ܀

ܟܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ ܒܪܺܝܬܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

ܟܽܠ ܕܳܐܡܰܪ ܥܰܠ ܒܪܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܐ ܗ̇ܘ ܠܺܐܝܬܽܘܬܐ ܕܰܐܒܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

ܟܽܠ ܕܳܐܡܰܪ ܥܰܠ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܗ̇ܘ ܐܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܗ̇ܘ ܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܐ ܘܕܰܒܪܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

ܟܽܠ ܕܣܳܐܶܡ ܘܰܡܫܰܡܰܗ ܐܺܝܬܝܐ ܐܚܪܺܢܐ ܥܰܡ ܐܺܝܬܝܐ ܬܠܺܝܬܳܝܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

ܟܽܠ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܠܗܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܗ̇ܘ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

ܟܽܠ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܘܰܣܓܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܘܰܬܠܳܬܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܐ ܘܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܐ ܘܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

ܟܽܠ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܠܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

ܟܽܠ ܕܳܐܡܰܪ ܥܰܠ ܒܪܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܘ ܕܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܘ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

ܟܽܠ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܨܶܒ̈ܝܳܢܺܝܢ܆ ܐܰܘ ܥܳܒܶܕ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܰܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

ܟܽܠ ܕܢܳܛܰܪ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܠܰܟܝܳܢܐ. ܘܝܳܗܶܒ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܗ̇ܘ ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܳܬܐ ܠܦܰܓܪܐ ܕܠܰܘ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

ܟܽܠ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܒܰܚܕܐ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܐ܆ ܟܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܐ ܥܒܰܕ ܒܶܨܪܐ ܐܰܘ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܐ ܫܰܠܡܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

ܟܽܠ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܒܐ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܬܡܢܶܐ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܕܠܐ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬ ܟܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܠܐ ܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

ܟܽܠ ܕܓܳܠܶܙ ܠܶܗ ܐܰܘ ܡܒܰܨܰܪ ܠܶܗ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܘܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܥܽܘܡܪ̈ܺܝܢ܆ ܐܰܘ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ܆ ܐܰܘ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ. ܐܰܘ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܐ܆ ܡܶܢ ܚܰܝܽܘܬܶܗ ܘܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܘܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

ܟܽܠ ܕܰܡܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܘܳܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ ܗ̇ܘ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܐܰܘ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠܘ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܒܝܰܠܕܳܗ̇܆ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܟܰܕ ܡܰܚܪܡܺܝܢܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܡܰܠ̈ܠܰܝ ܡܥܰܩ̈ܡܳܬܐ ܕܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܘܪܰܫܺܝܥܳܐܺܝܬ ܡܰܠܶܠܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܺܝܡܳܘܢ. ܘܦܳܘܪܦܘܪܝܘܣ܆ ܘܰܐܪܝܳܘܣ. ܘܣܰܒܶܝܠܝܳܘܣ. ܘܦܳܘܛܺܝܢܳܘܣ. ܘܦܰܘܠܶܐ ܫܡܺܝܫܛܳܝܐ. ܘܡܰܐܢܺܝ. ܘܘܰܠܢܛܺܝܢܳܘܣ. ܘܕܺܝܳܘܕܳܘܪܳܘܣ. ܘܬܶܐܘܳܕܳܪܳܘܣ. ܘܢܶܣܛܽܘܪܝܳܘܣ. ܘܬܘܕܳܘܪܝܛܳܘܣ. ܘܡܰܪܩܝܳܘܢ. ܘܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܘܰܐܦܳܘܠܺܝܢܰܪܝܳܘܣ. ܘܶܐܘܢܳܘܡܝܳܘܣ. ܘܶܐܘܛܽܘܟܶܐ. ܘܐܘܣܛܰܬܝܘܣ. ܘܠܶܐܘܳܢ܀ ܘܣܘܢܢܕܘܣ ܕܟܰܠܩܕܘܢܐ. ܘܐܘܬܰܪܝܘܣ. ܘܐܕܪܐܣ. ܘܶܐܙܰܛܝܘܣ. ܘܝܗܝܒܐ. ܘܩܳܘܪܐ ܘܝܽܘܚܢܢ ܕܐܓܰܙܘܣ. ܘܒܪܨܘܠܐ ܪܰܫܝܥܐ. ܘܳܐܩܳܩ ܦܳܪܣܳܝܐ. ܘܡܺܝܩܰܕܳܘܢ. ܘܰܦܠܰܘܺܝܢܐ. ܘܳܐܘܣܰܒܝܳܘܣ ܕܢܺܝܩܳܘܡܳܕܺܝܰܐ ܠܡܺܐܢܢܰܕܪܳܘܣ. ܒܰܣܺܝܠܺܝܕܝܳܘܣ. ܠܳܐܘܕܳܟܣܝܳܘܣ. ܠܕܺܝܘܳܓܶܐܢܺܝ. ܘܣܳܢܰܣܺܝܣܛܶܐ ܘܠܺܝܪܺܝܢܶܘܳܣ. ܘܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܗܰܓܳܓܳܝܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܕܰܪܕܰܘ ܠܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܩܳܛܽܘܠܬܐ܆ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܣܬܰܝܰܒܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܰܚܪܡܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܠܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ ܘܡܶܬܦܢܶܝܢ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ܀

ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܰܬܠܳܬ ܣܽܘܢܢܕܳܘܣ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܠܳܬܰܝܗܶܝܢ ܫܠܶܡ̈ܝ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܒܡܶܠܬܐ ܚܰܝܬܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܝ ܕܢܺܝܩܺܝܰܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܠܰܐܪܝܳܘܣ܀ ܘܚܰܬܡܰܬ ܣܽܘܢܢܕܳܘܣ ܗܳܝ ܕܡܳܐܐ ܘܚܰܡ̈ܫܺܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܩܽܘܣܛܰܢܛܝܢ ܘܦܳܘܠܺܝܣ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ܆ ܘܰܐܣܠܺܝܘ ܠܡܰܩܕܘܢܝܘܣ ܢܳܨܶܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܀

ܘܣܘܢܕܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܗܳܝ ܕܒܶܐܦܶܣܳܘܣ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ ܘܰܐܚܪܡܰܬ ܠܪܰܫܺܝܥܐ ܢܶܣܛܽܘܪ ܟܰܠܒܐ ܠܺܝܛܐ܀

ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܩܶܦ̈ܰܠܶܐܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠܘ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫܐ ܩܽܘܪܝܠܠܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܕܒܰܬܠܳܬܰܝܗܶܝܢ ܣܽܘ̈ܢܢܕܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܕܠܐ ܣܶܕܩܐ ܘܰܕܠܐ ܦܽܘܠܳܓܐ ܐܶܬܡܰܠܠܰܬ. ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ܆ ܠܺܐܝܓܢܰܐܛܝܘܣ܆ ܕܝܳܘܢܢܘܣܝܘܣ܆ ܐܝܘܠܝܘܣ܆ ܐܬܢܐܣܝܘܣ܆ ܐܝܘܐܢܢܝܣ. ܩܘܪܝܠܠܘܣ. ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ. ܛܶܡܳܘܬܶܘܳܣ. ܣܶܐܘܺܪܐ. ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ. ܐܢܬܝܡܘܣ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܦܶܛܪܐ. ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܦܰܛܪܝܪܟܝܣ. ܘܡܳܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܐܟܣܢܳܝܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܦܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܐܳܘܪܬܳܘܕܽܘܟܣܽܘ. ܚܠܳܦ ܗܳܕܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫܘ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܘܠܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܐܰܘ ܣܳܟ ܬܶܣܬܰܪܕܽܘܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

 

ܫܠܶܡ ܦܽܘܠܳܓܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܢܽܘܗܳܪܐ ܕܡܳܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ.