ܕܪܳܫܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܥܰܡ ܚܰܕ. ܡܶܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ

Controverse antinestorienne, Vat 135 f 71va– 77rb (De Halleux p. 163)

 

 

ܕܪܳܫܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܥܰܡ ܚܰܕ. ܡܶܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܗ ܕܡܳܪܢ ܝܫܘܥܡܫܝܚܐ ܐܰܒܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ.

ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܪ̈ܙܢܳܝܶܐ

 

 

 

 

 

ܕܪܳܫܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܥܰܡ ܚܰܕ. ܡܶܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܗ ܕܡܳܪܢ ܝܫܘܥܡܫܝܚܐ ܐܰܒܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ.

 

 

ܒܳܨܽܘܝܐ ܐܳܡܰܪ. ܕܡܳܢܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܐܠܗܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܒܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ. ܕܰܐܒܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܶܠܬܐ. ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܡܶܠܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܚܢܰܢ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܩܳܪܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܒܐ܇ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܐܠܗܐ.

ܐ܀ ܘܗܳܢܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܡܰܢܽܘ.

ܗ. ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܩܳܪܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ.

ܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܠܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܐܠܗܐ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܒܐ܇ ܘܐܒܐ ܕܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܐܠܗܗ.

ܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܐ ܕܰܐܒܐ ܠܘܳܬ ܝܠܕܐ ܗ̱ܘ. ܘܟܽܘܢܳܝܐ ܕܐܠܗܐ ܠܘܳܬ ܒܪܺܝܬܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܝܟ ܟܡܐ ܕܰܡܫܰܚܠܦܐ ܒܪܺܝܬܐ ܡܶܢ ܒܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܫܰܚܠܰܦ ܫܡܳܐ ܕܐܠܗܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܒܐ.

ܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܰܪܚܶܩ ܐܰܢܬ ܫܡܶܗ ܕܐܒܐ ܡܶܢ ܕܐܠܗܐ. ܕܗܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܒܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܐܠܗܐ. ܘܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܐܠܗܐ܆ ܗܽܘ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܐܳܦ ܐܰܒܐ.

ܗ. ܐܳܦܶܢ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܰܐܒܐ ܠܘܳܬ ܐܒܐ ܕܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܥܰܠ ܐܚܪܺܢܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܠܘܳܬ ܡܶܠܬܐ ܐܒܐ ܗܽܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܠܕܶܗ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܐ.

ܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܫܘܶܐ ܗ̣ܘ ܡܫܺܝܚܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܐܳܦ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܐܒܐ. ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܘܦܶܚܡܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܗܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ܇ ܕܡܽܘܬܐ ܘܦܶܚܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܒܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܒܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܐ ܗܳܕܶܐ ܟܳܬܶܒ ܠܗܽܘܢ ܠܶܐܦܶܣ̈ܳܝܶܐ܆ ܕܫܶܡܥܶܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܟܽܘܢ ܕܰܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܐܢܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܘܥܳܗܶܕ ܐܢܐ ܠܟܽܘܢ ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܝ. ܐܰܪܰܐ ܟܰܝ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܚܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܘܥܳܗܶܕ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܟܢܳܬܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܐ ܕܬܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܺܝܬܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܚܰܢ̈ܦܶܐ ܙܳܕܶܩ [ܗ]ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܚܕܶܐ. ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܒܪܺܝܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܒܪܺܝܬܐ܇ ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܫܶܡܥܶܬ ܕܗܰܝܡܶܢܬܽܘܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܫܰܒܩܽܘܗܝ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ܆ ܘܰܒܒܰܪܢܳܫܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ ܐܰܠܳܗܶܗ܆ ܒܶܗ ܐܰܠܶܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܥܰܡ̈ܐ܆ ܗܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܕܚܳܪܰܬ ܠܘܳܬܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܘܣܶܓܕܰܬ ܠܶܗ ܒܪܺܝܬܐ ܟܽܠܳܗ̇܆ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܡܽܘܬܐ ܘܦܶܚܡܐ ܕܰܐܒܐ܆ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܡܳܕܶܝܢ ܘܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ.

ܗ. ܐܠܘ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ: ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܒܐ. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܐܒܐ ܗ̣ܘ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܡܶܠܬܐ܆ ܘܐܠܗܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪܢܳܫܐ.

ܐ. ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ.

ܗ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ.

ܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܟܳܬܶܒ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܐܠܽܘ ܝܺܕܰܥܘ ܠܰܘ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܨܳܠܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܡܰܟܪܶܙ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܡܳܪܳܗ̇ ܗܽܘ ܕܗܳܕܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܡܳܪܶܗ ܗܽܘ ܕܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܐܒܐ ܗܽܘ ܡܳܪܶܗ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ. ܕܶܐܢ ܠܰܐܒܐ ܢܶܩܪܶܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܐܒܐ ܐܶܨܛܠܶܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܳܗ̇ ܗܽܘ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܦܰܘܠܳܘܣ ܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ. ܡܳܪܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܝܺܕܺܝܥܐ܆ ܕܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܪܰܒ ܗܘ܆ ܘܶܐܢ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܐܰܒܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܡܳܢܐ ܟܰܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ. ܘܡܳܪܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ܆ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܐ ܕܰܩܢܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܣ̈ܟܺܝܡܺܝܢ܆ ܡܳܪܳܗ̇ ܗܽܘ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܟܰܬܰܫ ܝܶܫܽܘܥ ܘܒܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܩܢܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܙܟܐ ܠܰܐܪܟܽܘܢܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܘܫܰܥܒܶܕ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܘܰܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܘܰܫܩܰܠ ܢܶܨܚܳܢܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܶܗ ܓܰܒܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܢܶܨܚܳܢܐ ܘܙܳܟܽܘܬܐ. ܘܗܺܝ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܡܶܬܩܰܪܝܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܰܙܟܐ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܡܳܪܳܗ̇ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܗܳܝ ܕܰܩܢܐ ܡܶܢ ܙܳܟܽܘܬܶܗ.

ܐ. ܒܡܳܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܦܪܺܝܫ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܡܶܢ ܗܶܢ̈ܝܽܘܟܶܐ ܘܩܽܘ̈ܢܺܝܓܶܐ ܘܰܐܪ̈ܟܺܝܣܛܶܐ ܘܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܘܰܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ. ܕܗܐ ܐܳܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܐ ܕܙܳܟܶܐ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܡܳܪܐ ܗܽܘ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܙܟܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܫܺܝܚܐ ܘܶܐܫܬܰܒܰܚ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܐܰܝܟ ܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܦܪܺܝܫ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܚܫܰܒܢܰܢ ܘܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܕܬܶܬܢܰܟܰܦ ܒܶܗ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܇ ܕܥܰܡ ܡܰܢܽܘ ܦܰܚܶܡܬܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܕܣܰܓܺܝ ܐܠܬ ܠܗ.

ܗ. ܐܠܐ ܝܰܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܝܳܬܐ ܡܶܬܩܰܝܡܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܩܰܘܶܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܒܶܗ ܡܚܰܘܶܝܢ ܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܐܳܦܠܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܩܢܶܐ ܡܫܺܝܚܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܗܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ܇ ܘܬܰܩ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܣܪ̈ܺܝܚܶܐ. ܘܝܳܗܽܘ̈ܒܶܐ ܡܶܢ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ܆ ܗܳܕܐ ܗ̱ܝ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ ܡܳܪܳܗ̇.

ܐ. ܡܶܣܬܒܰܪ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܚܫܰܒܬ܆ ܠܰܘ ܡܫܺܝܚܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܗܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܨܶܒܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܗܽܘ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܠܗܶܝܢ ܡܳܪܐ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ ܗܘܳܐ. ܠܰܢ ܡܰܠܦܳܢܐ ܘܥܶܠܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܗܶܝܢ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܓܡܰܪ ܐܢܶܝ̈ܢ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܗܶܝܢ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܘܰܕܗܳܕܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܰܢ܆ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܐ ܘܠܐ ܡܫܺܝܚܐ.

ܗ. ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܐܰܝܟ ܕܠܺܝ ܡܶܣܬܰܒܪܐ܇ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܓܶܝܪ ܩܳܪܶܐ ܠܪܰܒܽܘܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܡܶܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܰܗܘܰܝܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܒܰܫܡܶܗ. ܘܶܐܬܟܬܒܢܰܢ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܐ ܘܶܐܫܬܰܡܰܗܢܰܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ. ܘܰܗܘܰܝܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ܆ ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ. ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܰܘ ܥܒܳܕܐ ܕܨܶܒܝܳܢܰܢ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܕܡܶܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܰܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܐܺܝ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܰܢ ܗܳܕܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ܆ ܗܽܘ ܡܶܬܩܪܶܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ.

ܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܶܠ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܠܰܢ܆ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܫܡܐ ܕܰܒܪܐ ܘܰܕܚܰܒܺܝܒܐ܆ ܘܚܺܐܪܽܘܬܐ ܘܩܰܪܺܝܒܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ܆ ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܶܗ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܶܠ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܰܢ܆ ܗܐ ܡܳܪܗܶܝܢ ܗܽܘ ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܢܶܐ ܠܗܶܝܢ܆ ܘܠܰܘ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܳܪܐ. ܘܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܶܗ ܒܰܟܝܳܢܐ ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܗܳܢܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܠܗܐ ܗܘ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܩܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܢܣܰܒ ܐܶܢ̈ܶܝܢ܇ ܕܗܐ ܡܶܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܇ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܫܰܪܺܝܢܰܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܰܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܗܳܕܶܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ܆ ܗܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܒܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܩܢܽܘܡ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܬܝܰܕܥܐ. ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܰܢ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܐܬܩܪܺܝܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܘܗܐ ܐܺܝܩܳܪܐ ܡܶܢ ܫܡܶܗ ܢܣܺܝܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܪܐ܆ ܘܰܚܢܰܢ ܒܰܫܡܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܬܩܪܺܝܢܰܢ ܐܰܪܰܐ ܟܰܝ ܡܳܕܶܝܢ ܡܳܪܐ ܗ̱ܘ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܕܗܳܟܰܢܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܝܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܰܟܠܐ ܘܰܕܠܐ ܪܶܥܝܳܢܐ. ܘܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܰܥ ܐܚܪܺܬܐ. ܕܠܐ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܫܬܰܒܰܚܘ. ܐܶܠܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܰܐܚܪܺܬܐ ܗܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܒܗ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܡܰܠܟܐ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܗ̱ܝ ܡܰܠܟܽܘܬܐ܇ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܐܽܘܡܳܢܐ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܗ̱ܝ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܚܰܟܺܝܡܐ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܚܶܟܡܬܐ. ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܕܢܳܣܒܺܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ܆ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܚܪܺܬܐ ܗ̱ܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܫܬܰܒܰܚܘ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܩܪܳܝܗܝ܆ ܘܠܰܘ ܡܳܪܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܒܰܚܘ.

ܗ. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܕܶܝܢ ܣܽܘܟܳܠܳܗ̇ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ ܗܳܕܐ܆ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܒܰܗܦܳܟܬܐ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܽܘܫܳܩܐ.

ܐ. ܗܳܫܐ ܕܰܬܒܰܥܬܳܢܝ ܦܽܘܫܳܩܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐܺܝܬ ܫܡܰܥ ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܘܟܰܬܒܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܟܬܰܒ ܓܶܝܪ ܠܶܐܦܶܣ̈ܳܝܶܐ ܗܳܟܰܢܐ. ܕܗܐ ܡܶܢ ܕܫܶܡܥܶܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܟܽܘܢ ܕܰܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܚܽܘܒܟܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܬܠܶܐ ܐܢܐ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝܟܽܘܢ ܘܰܠܡܰܥܗܳܕܟܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܝ. ܕܰܐܠܳܗܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܒܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܪܽܘܚܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܘܰܕܓܶܠܝܳܢܐ ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ. ܝܶܫܽܘܥ ܓܶܝܪ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܫܪܳܪܐ. ܐܠܗܐ ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܗ܇ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܐ ܘܰܕܠܐ ܢܶܩܦܐ܇ ܒܪܳܐܙܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ܆ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܒܳܗ̇ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܘܳܐܦ ܐܰܒܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܗ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܐ ܐܢܳܫ ܩܳܪܶܐ ܠܰܐܒܐ ܐܠܗܗ ܕܰܒܪܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܪ̈ܝܰܢܽܘ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܫܳܠܡܺܝܢ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܘܗܽܘ ܬܽܘܒ ܒܪܐ ܡܶܬܟܰܢܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܒܪܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܕܫܰܒܰܚܰܝܢܝ ܐܳܒܝ ܠܘܳܬܳܟ܇ ܒܗܰܘ ܫܽܘܒܚܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܠܘܳܬܳܟ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܳܠܡܐ. ܒܗܳܝ ܡܳܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܐܠܗܐ܆ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܗܽܘ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܫܺܝܛܐ ܘܡܰܟܺܝܟܐ ܕܐܢܳܫܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܫܰܥܝܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܐܰܒܐ ܐܠܗܗ ܡܶܬܩܪܶܐ܆ ܘܫܰܪܺܝܪܳܢ ܡܳܕܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܨܶܝܕ ܡܫܺܝܚܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܐܠܗܐ ܘܐܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܰܒܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ ܐܠܗܗ.

ܗ. ܐܠܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܦܽܘܫܳܩܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܺܝ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ܆ ܗܦܳܟܬܐ ܡܩܰܒܶܠ܆ ܘܨܳܒܶܐ ܐܢܐ ܕܰܐܗܦܶܟ ܥܠܰܝܟ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢܬ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܰܬܝ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ. ܥܽܘܕܪܳܢܐ ܓܶܝܪ ܥܦܺܝܦܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܩܳܢܶܐ ܐܢܐ. ܕܥܰܡ ܗܳܝ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܢܐ ܠܳܗ̇ ܠܫܰܪܺܝܪܬܐ܆ ܒܒܽܘܚܳܢܐ ܕܰܒܥܳܬܐ܆ ܐܳܦ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܕܡܶܠܬܐ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܐܢܐ.

ܐܪܬ. ܠܰܘ ܒܥܽܘܩܳܒܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܫܰܪܺܝܪܬܐ܇ ܕܢܰܣܒܰܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܒܥܳܬܐ ܐܳܦ ܗܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܗ̇. ܐܶܠܐ ܐܶܫܬܰܠܡܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܬܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬ ܢܶܫܡܰܥ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܒܰܟܝܳܢܐ܆ ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܰܨܒܰܘ ܓܠܰܘ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܢܰܪܓܶܫ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܗ ܕܒܰܦܓܰܪ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܳܢܐ ܒܪܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܩܰܒܶܠܢܳܗ̇܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܐ ܕܰܒܥܳܬܐ ܐܶܫܟܰܚܢܳܗ̇. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܗܳܟܰܢܐ ܗ̣ܝ܆ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܒܥܽܘܩܳܒܐ ܕܺܝܕܰܥܬܰܢ ܠܐ ܡܶܫܬܟܰܚ܆ ܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܡܶܢܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܪܶܚܡܰܬ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܢܶܥܢܶܝܗ̇ ܒܰܒܨܳܬܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ.

ܗ. ܐܶܢ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܚܳܫܚܐ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܪܰܒ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܗܳܢܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܺܝܢ. ܘܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܟܰܕ ܫܰܪܟܐ ܕܽܐܘ̈ܡܳܢܘܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܡܶܬܩܰܝ̈ܡܳܢ܇ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܢܶܐܚܽܘܕ. ܕܠܐ ܬܶܫܠܰܡ ܠܳܗ̇ ܥܠܰܝܢ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܠܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ. ܘܠܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܚܪܝܢ.

ܐ. ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܠܐ ܠܘܳܬ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܐܰܡܪܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܠܳܘܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܨܳܒܶܝܢ ܕܰܒܥܽܘܩܳܒܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢܳܗ̇ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܗܳܕܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܥܝܳܕܐ ܕܬܶܬܚܙܶܐ. ܐܶܠܐ ܫܳܡܥܐ ܘܡܶܬܛܦܺܝܣܐ ܬܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬ. ܘܝܳܕܥܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܡܡܰܠܠܐ ܕܠܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܪܝܐ ܘܡܶܬܟܰܬܫܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܶܗ ܝܺܕܰܥܬܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܰܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܶܗ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܡܳܢܘܳܬܐ܇ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܥܒܳܕܳܗ̇܇ ܘܠܰܘ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܐܚܪܺܬܐ.

ܗ. ܘܶܐܩܰܒܶܠ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܦܰܫܶܩܬ ܠܺܝ ܘܶܐܫܠܶܐ ܘܠܐ ܐܶܥܰܩܶܒ܆ ܘܡܳܢܐ ܐܶܥܒܶܕ ܕܠܐ ܫܳܠܶܐ ܚܽܘܫܳܒܐ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܒܥܳܬܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܫܳܬܶܩ ܠܶܫܳܢܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܐ ܕܰܫܠܺܝܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܠܶܠ܆ ܡܶܚܕܐ ܬܰܟܬܽܘܫܐ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܐܳܪܥܺܝܢ ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܩܪܳܒܐ ܪܡܶܝܢ. ܘܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܐܢܳܫ ܕܰܢܫܰܝܶܢ ܩܪܳܒܐ ܕܰܒܢܰܦܫܶܗ ܒܰܦܝܳܣܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦܠܺܝܓ ܦܠܓܶܗ ܥܰܠ ܦܶܠܓܶܗ܇ ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܐܳܦ ܟܽܠܶܗ ܢܶܦܗܶܐ ܘܢܶܬܒܰܕܰܪ. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܘ ܒܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܕܰܠܡܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܶܗ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ.

ܐ. ܚܳܣ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ܇ ܒܗܰܘ ܟܝܳܢܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܰܗܘܳܝܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܥܒܺܝܕܐ ܐܳܦܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܗܳܕܶܐ ܝܺܚܺܝܕܬܐ ܗܝ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܗܝ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦܠܐ ܬܚܶܝܬ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܢܳܦܠܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܢܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܥܒܺܝܕܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܳܡܣܺܝܢ.

ܗ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܟܝܳܢܐ.

ܐ. ܐܺܝܢ.

ܗ. ܠܰܘ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ܆ ܘܰܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܐܠܗܐ܆ ܐܰܘ ܕܰܠܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܰܢܬ. ܘܶܐܢ ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܕ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܗܽܘ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܗ ܗ̣ܘ. ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢܐ ܗܝ܆ ܡܳܢ ܡܰܘܬܪܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܐܶܬܩܪܺܝ ܐܰܒܐ ܐܠܗܗ.

ܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܚܢܰܢ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܗܽܘܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܬܛܦܺܝܣ܆ ܘܠܰܘ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܢܰܦܫܰܢ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܰܐܡܪܽܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܶܗ ܡܫܰܡܗܺܝܢܰܢ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܰܩܪܰܐܽܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܡܶܠܬܐ ܘܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܙܳܕܶܩ ܐܳܦ ܠܰܢ ܕܢܺܐܡܪܺܝܘܗܝ. ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܐܰܒܐ ܐܠܗܗ ܕܰܒܪܐ ܩܕܳܡ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܠܐ ܬܶܡܰܐܢ ܠܳܟ ܕܬܰܘܕܥܰܢܝ. ܘܶܐܠܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣ ܥܰܡܰܢ܆ ܘܰܬܪ̈ܰܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ.

ܗ. ܒܳܗ̇ ܗܳܟܺܝܠ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܠܰܘ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܠܰܘ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܗܳܟܰܢܐ ܡܰܫܰܪ ܐܢܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ܆ ܘܰܒܗܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܗ.

ܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ. ܐܳܦܠܐ ܗܽܘ ܐܰܒܐ ܒܫܽܘܚܠܳܦܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܐܠܗܗ ܕܰܒܪܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܐܠܗܗ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܟ ܙܢܐ ܕܗܽܘ ܐܰܒܐ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ ܠܰܘ ܒܫܽܘܚܠܳܦܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܫܡܐ ܠܰܫܡܐ܆ ܐܠܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܐܶܬܩܪܺܝ ܐܰܒܐ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܰܐܒܐ ܟܰܕ ܐܶܬܩܪܺܝ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܒܰܒܪܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܠܶܗ ܐܰܒܐ ܐܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܣܳܠܶܩ ܐܢܐ ܠܘܳܬ ܐܳܒܝ ܘܰܐܒܽܘܟܽܘܢ ܘܰܐܠܳܗܝ ܘܰܐܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܣܳܠܶܩ ܐܢܐ. ܗܽܘ ܩܪܳܝܗܝ ܠܰܐܠܳܗܐ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܡܰܣܰܩܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܝ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܝ. ܘܰܐܝܟܐ ܢܶܒܥܶܝܘܗܝ ܠܰܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܠܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܣܳܠܶܩ ܐܢܐ ܐܰܩܶܦ ܗܳܝ ܕܳܐܒܝ ܘܰܐܒܽܘܟܽܘܢ. ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܬܪܐ ܠܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܣܬܰܠܰܩ. ܘܟܶܢ ܣܳܡ ܒܳܬܪܶܗ܇ ܒܛܶܟܣܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܝ ܘܰܐܠܳܗܟܽܘܢ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܣܳܠܩܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܠܰܬܪ̈ܝܢ. ܫܰܦܺܝܪ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܡܦܰܪܶܫ ܗܘܰܝܬ. ܗܳܝ ܕܰܐܒܐ ܠܡܶܠܬܐ܇ ܘܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܣܳܠܶܩ ܐܢܐ ܐܶܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܕ: ܘܠܶܗ ܠܚܰܕ ܐܰܩܶܦ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܡܫܰܚ̈ܠܦܳܢ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܢܩܰܒܶܠ ܡܳܕܶܝܢ ܕܗܽܘܝܽܘ ܚܰܕ ܒܪܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܗ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܬܽܘܒ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܐܰܒܐ ܐܠܗܗ ܕܺܝܠܶܗ.

ܗ. ܐܶܢܐ ܒܡܶܠܬܐ ܗܕܐ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܡܶܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܚܳܐܰܪ ܐܢܐ. ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܗ. ܐܶܠܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܢܐ. ܕܗܳܝ ܕܰܐܒܐ ܫܳܠܡܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܗܐ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܠܬܐ. ܘܥܰܒܕܶܗ ܠܶܗ ܗܰܝܟܠܐ܇ ܘܒܶܗ ܫܰܡܠܺܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ܇ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡܶܗ ܚܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦܐ. ܘܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܘܰܚܕܐ ܣܶܓܕܬܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܰܟܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܚܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܐ ܒܰܙܒܰܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܡܰܠܶܠ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܚܰܕ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܡܰܪ ܕܳܐܙܶܠ ܐܢܐ ܐܰܘ ܣܳܠܶܩ ܐܢܐ: ܘܠܐ ܐܳܡܰܪ ܕܳܐܙܠܺܝܢܰܢ ܐܰܘ ܕܣܳܠܩܺܝܢܰܢ܆ ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܐܠܗܐ ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܫܰܘܕܥܐ ܡܶܠܬܐ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܳܐܒܝ ܘܰܐܠܗܝ܆ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܡܶܢܝܳܢܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܟܽܘܢܳܫܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ. ܘܗܳܕܐ ܓܰܠܝܐ ܗܝ ܠܟܽܠܢܳܫ܇ ܕܰܐܚܪܺܬܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܗܳܝ ܕܰܐܒܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܢܐ ܠܰܐܠܗܐ ܐܒܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܒܐ ܕܡܶܠܬܐ. ܘܰܐܠܗܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ.

ܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܚܰܙܝܐ ܠܺܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܦܽܘܫܳܩܐ ܘܣܽܘܟܳܠܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܕܪܳܫܐ ܘܥܽܘܩܳܒܐ ܕܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܒܰܣܺܝܡ ܠܳܟ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܫܳܡܥܰܬ܆ ܡܦܰܫܩܳܢܳܐܺܝܬ ܘܕܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܘܡܰܗܦܶܟ ܐܰܢܬ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܕܪܳܫܐ ܡܢܳܚ ܢܺܝܫܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ܆ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܐ ܒܰܣܺܝܡܐ܆ ܐܶܫܰܐܠܳܟ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܶܗ܆ ܐܰܘ ܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܢ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܶܗ܆ ܘܠܐ ܒܡܶܕܶܡ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܬ ܒܶܗ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܐܶܡܰܪܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܕܰܐܒܐ ܕܡܶܠܬܐ ܗ̣ܘ ܘܰܐܠܗܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ܆ ܕܰܕܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܒܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܒܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܠܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܐܰܒܐ ܕܡܶܠܬܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܗܳܪܟܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܰܐܒܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܦܰܫܶܩܬܳܝܗܝ ܐܰܢܬ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܡܶܠܬܐ ܗܘ܆ ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ ܐܠܗܗ܆ ܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܘܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܽܘ̈ܟܝܳܬܐ܆ ܕܡܶܠܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܰܘܕܥܰܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܒܐ܆ ܘܐܠܗܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܬܶܬܚܙܶܐ܆ ܕܰܕܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܒܨܺܝܪ ܘܰܡܬܰܚܬܰܝ ܐܳܦ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܰܠܗܽܘܢ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܐܠܗܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܒܐ܆ ܘܠܶܗ ܠܐ. ܣܳܠܶܩ ܐܢܐ ܠܰܡ ܠܘܳܬ ܐܳܒܝ. ܘܰܐܒܽܘܟܽܘܢ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܚܰܘܺܝ܆ ܕܰܐܒܐ ܗܽܘ ܕܡܶܠܬܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܝ ܘܰܐܠܳܗܟܽܘܢ ܗܳܪܟܐ ܠܰܡ ܐܠܗܐ ܕܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܒܨܺܝܪܐ ܐܶܬܡܢܺܝ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܡ ܕܡܶܬܚܰܙܝܐ ܐܶܫܬܘܺܝ. ܘܠܐ ܥܰܡܶܗ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܫܒܺܝܚܐ ܘܰܡܥܰܠܝܐ ܐܶܬܢܰܟܪܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܐ ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܐܶܫܬܘܺܝ. ܘܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܡܶܫܬܰܟܚܐ ܠܳܗ̇ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܠܘܳܬ ܡܶܠܬܐ܆ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܗܺܝ ܘܠܰܘ ܕܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܳܐܒܝ ܘܰܐܒܽܘܟ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܳܒܝ ܘܰܐܒܽܘܟܽܘܢ ܘܰܐܝܟܐ ܗ̣ܝ ܡܶܠܬܐ ܕܰܓܳܠܬܐ ܘܰܫܐܺܝܠܬܐ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܡ ܐܠܗܐ. ܕܗܐ ܗܳܪܟܐ܆ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܥܰܡ ܡܶܠܬܐ. ܘܠܰܘ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܐܢܬ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ. ܘܶܐܢ ܐܶܬܥܰܗܰܕ ܫܰܪܒܶܗ܆ ܠܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܰܠܡܽܘܟܳܟܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܗܳܕܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܠܰܘ ܐܺܝܩܳܪܐ ܐܰܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܚܰܘܝܰܬ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ܆ ܐܰܠܳܗܶܗ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܳܒܽܘܕܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ܆ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܘܥܰܡ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܐܶܬܚܙܺܝ ܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܠܗܐ. ܒܪܰܒܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܘܒܺܐܝܩܳܪܐ ܘܰܒܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܰܝܳܐ܆ ܐܳܦܠܐ ܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܘܬܽܘܒ ܕܳܐܦܠܐ ܗܽܘ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ܇ ܐܶܠܐ. ܡܶܠܬܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܣܳܠܶܩ ܐܢܐ ܠܘܳܬ ܐܳܒܝ ܘܰܐܒܽܘܟܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܐ܆ ܠܰܝܬ ܗܳܪܟܐ ܝܡ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܝ܇ ܟܰܕ ܐܳܦܠܐ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܟܬܺܝܒܐ ܗܳܟܰܢܐ ܘܰܡܦܰܪܫܐ܇ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܰܪ ܡܶܠܬܐ ܐܳܒܝ ܘܰܐܒܽܘܟܽܘܢ܇ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܶܗ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܝ ܘܰܐܠܳܗܟܽܘܢ ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܒܝ ܘܰܐܒܽܘܟܽܘܢ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܝ ܘܰܐܠܳܗܟܽܘܢ. ܐܶܢ ܡܶܠܬܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܒܝ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܐܶܡܰܪ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܝ. ܘܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܝ ܘܰܐܠܳܗܟܽܘܢ. ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܳܐܒܝ ܘܰܐܒܽܘܟܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܕܡܶܠܬܐ ܗ̣ܝ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܝ܆ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܳܐܒܝ܆ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܐܒܐ ܐܠܗܗ ܕܡܶܠܬܐ. ܘܟܰܕ ܡܰܪܚܶܩ ܐܰܢܬ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܒܨܺܝܪܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܬ܆ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܒܪܺܝܬܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܢܽܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܐܠܗܗ ܗ̣ܘ ܐܰܒܐ܆ ܘܒܰܫܪܳܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܗ܆ ܒܪܺܝܬܐ ܗ̣ܘ ܘܰܥܒܳܕܐ ܕܠܐ ܦܽܘܠܳܓ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܥܰܡ ܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܘܐܠܗܟܘܢ܆ ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܕܳܐܒܝ ܘܰܐܒܽܘܟ݀ܘܢ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ܆ ܗܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܺܝܢ ܡܰܟܪܶܙ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܚܰܕ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܕܶܐܬܚܰܫܰܚ ܗܳܪܟܐ ܒܡܶܠܬܐ ܗܳܕܐ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒ̈ܺܝܢ ܐܶܢ ܐܰܝܟ ܣܽܘܟܳܠܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܫܡܥܺܝܘܗܝ ܠܦܶܬܓܳܡܐ ܗܳܢܐ. ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܚܠܳܦ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܡܰܘܠܶܕ ܠܰܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܓܚܰܟ ܥܠܰܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܒܟܶܐ ܘܢܶܚܰܫ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܝܢ܇ ܕܡܰܪܦܶܝܢܰܢ ܐܽܘܪܚܐ ܕܪܺܝܫܬܐ ܘܰܬܪܺܝܨܬܐ܇ ܘܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܡܰܠ̈ܝܰܝ ܬܽܘ̈ܩܠܳܬܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢܬ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܺܝܢ܆ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܚܰܕ ܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܚܰܘܺܝܬܳܝܗܝ ܒܡܶܠܬܳܟ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܗ̣ܘ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܒܰܪܢܫܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܡܢܰܝܬܳܝܗܝ ܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ. ܘܰܕܬܺܐܡܰܪ ܕܗܳܝ ܕܰܐܒܐ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܰܡܺܝܪܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܡܶܢ ܐܚܪܺܢܐ܆ ܠܐ ܡܦܰܪ̈ܫܳܢ ܗܳܟܰܢܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢܬ ܐܰܣܒܰܪܬ. ܘܰܕܬܺܐܡܰܪ ܕܰܒܣܽܘܟܳܠܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܗܐ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܬܝ̈ܰܠܕܳܢ. ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܨܳܒܶܐ܇ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܚܰܝܠܗܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ܇ ܡܶܢܗܶܝܢ ܘܰܒܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܝܡ ܪܶܥܝܳܢܗܶܝܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܚܰܫܐ ܒܺܝܫܐ ܕܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܩܳܪܶܐ ܠܗܶܝܢ ܐܰܘ ܡܶܬܒܰܝܰܢ ܒܗܶܝܢ܆ ܚܰܫܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܠܰܘ ܚܰܝܠܗܶܝܢ ܚܰܬܺܝܬܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܗܘܰܝܬ ܝܳܕܰܥ ܕܰܩܕܳܡ ܕܢܶܬܕܰܟܶܐ ܗܰܘܢܐ ܘܢܶܠܒܰܫ ܫܰܦܝܽܘܬܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܠܰܫܪܳܪܐ ܫܰܦܝܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܠܐ ܛܳܥܶܡ ܒܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܡܰܕܥܶܗ. ܐܶܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܘܡܦܢܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܥܝܳܕܐ܆ ܕܠܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܘܺܝܕܰܥܬܐ ܕܢܰܦܫܶܗ.

ܗ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢܶܗ ܥܳܪܶܩ ܐܢܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܚܰܙܝܐ ܒܶܗ ܡܶܬܟܰܬܫܐ ܡܶܠܬܳܟ ܕܰܬܨܽܘܕܰܢܝ. ܘܛܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܪܶܥܝܳܢܝ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܥܠܰܝ ܐܰܗܦܶܟܬ. ܪܶܥܝܳܢܝ ܕܺܝܠܝ ܗܳܢܰܘ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܶܣܺܝܡ ܠܰܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܬܚܶܝܬ ܒܨܺܝܪܽܘܬܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ܇ ܕܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܘܗܳܝ ܕܐܠܗܝ ܘܰܐܠܳܗܟܽܘܢ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܠܳܚ̈ܡܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܐ ܠܐ ܡܶܫ̈ܬܰܡܥܳܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܓܶܝܪ ܐܰܒܐ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܘܐܠܗܐ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܠܐ ܡܰܨܝܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܐܰܘ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܢܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪܬ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܠܗܐ ܟܰܬܰܪ. ܘܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܠܐ ܫܐܺܝܠܳܝܺܬ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܐܶܠܐ ܒܰܫܪܳܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܢ ܗܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܫܳܠܡܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܟܰܬܰܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܬܶܫܬܡܰܥ ܕܰܐܠܳܗܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ܇ ܕܗܐ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܢܳܫܐ ܐܠܗܐ ܩܰܘܺܝ. ܘܰܕܠܰܐܠܳܗܐ ܐܠܗܐ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܗܳܕܐ ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܣܒܰܪ ܕܰܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ.

ܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܰܠ ܐܠܗܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܐܠܗܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܢܡܰܠܶܠ. ܕܠܐ ܬܶܬܪܫܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܠܬܰܢ. ܕܠܐ ܝܳܕܥܐ ܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܡܡܰܠܠܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܐܶܠܐ ܒܰܫܪܳܪܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܓܡܺܝܪܐܺܝܬ ܥܳܪܩܺܝܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܠܐ ܐܶܡܰܪܘ ܥܠܰܘܗܝ ܗܳܝ ܕܠܐ ܗܘܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܘ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܡܰܟܪܙܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܢܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܚܰܫܐ ܗ̣ܝ ܘܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܪܺܬܐ ܗ̣ܝ ܨܒܽܘܬܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܟܽܘܪܗܳܢܐ ܘܚܰܫܐ ܕܢܰܩܺܝܦ ܠܳܗ̇. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܰܢܝܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܇ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܡܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܟܝܳܢܐ. ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܗܽܘ ܐܰܒܐ ܟܰܕ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܐܰܒܐ ܘܐܠܗܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܪܐ ܟܰܕ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܦܪܰܥ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ܇ ܕܢܶܬܡܢܶܐ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܬܽܘܒ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܐܠܗܐ: ܐܒܐ ܘܰܐܠܗܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܣܳܠܶܩ ܐܢܐ ܠܘܳܬ ܐܳܒܝ ܘܰܐܒܽܘܟܽܘܢ ܘܰܐܠܳܗܝ ܘܰܐܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܚܰܕ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܝܡ ܘܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܠܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܟܰܢܺܝ ܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܦܪܶܫ ܩܢܽܘܡܐ ܒܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܐ ܝܡ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ. ܕܟܰܕ ܚܰܕ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܡܶܬܩܪܶܐ ܐܰܒܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܐܠܳܗܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܟܝܳܢܶܗ ܘܡܶܛܽܠ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ.

ܗ. ܩܰܒܠܶܬ ܘܶܐܬܛܦܺܝܣܶܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܪܳܪܐ ܡܰܠܶܠܬ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܫܰܐܠܳܟ܆ ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܠܥܶܕܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ܆ ܘܢܶܬܶܠ ܗܳܫܐ ܫܽܘܠܳܡܐ ܠܡܶܠܬܰܢ.

 

 

 

 

Lettre aux Arzonites

ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܪ̈ܙܢܳܝܶܐ

 

ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܡܰܘܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܺܝܬ܆ ܥܰܠ ܕܳܐܦ ܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܟܙܢܐ ܕܦܰܓܪܰܢ ܒܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܘܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܰܢ ܝܳܗܶܒ ܠܰܢ: ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܡܰܘܬܰܢ ܒܶܗ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ܆ ܥܰܠ ܕܶܐܫܟܰܚ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܐܰܝܟ ܡܰܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܠܬܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܡܰܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܥܰܠ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܗܽܘܝܽܘ ܕܡܺܝܬ. ܣܳܗܕܺܝܢ ܥܰܠ ܗܳܕܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܦܰܪܢܰܣܘ ܒܶܗ ܒܡܰܘܬܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܫܪܳܝܶܗ ܕܡܰܘܬܐ. ܒܽܘܛܳܠܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܛܽܘܠܳܩܳܗ̇ ܕܠܰܘܛܬܐ. ܡܰܦܽܘܠܬܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܚܰܝܳܒܽܘܬܐ ܕܣܳܛܳܢܐ. ܦܽܘܢܳܝܐ ܕܰܫܒܰܝ̈ܳܐ. ܫܪܳܝܐ ܕܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܥܛܳܝܐ ܕܶܐܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ. ܩܝܳܡܬܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܢ. ܚܽܘܕܳܬܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܐ. ܬܰܪܥܽܘܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܘ̈ܰܝ ܒܝܰܕ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܬܠܺܝ ܒܰܨܠܺܝܒܐ. ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ. ܘܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܠܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ܆ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܨܺܝܪ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܣܬܒܰܪ ܕܰܒܨܺܝܪ ܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܫ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܰܪܰܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܠܶܗ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܠܝܶܫܽܘܥ܇ ܐܶܢ ܪ̈ܳܢܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܒܨܺܝܪ ܗܘ ܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ܇ ܐܰܘ ܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܝܳܡܶܝܢ ܒܰܫܡܶܗ ܘܚܳܬܡܺܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܢܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܝܰܕ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܡܶܬܥܰܬܕܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܒܨܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡ ܕܠܐ ܡܳܝܬܺܝܢ܆ ܠܡܳܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܰܢ̈ܦܶܐ܇ ܐܶܢ ܪܳܢܶܝܢ ܕܪ̈ܰܘܪܒܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܳܝܬܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܕܶܐܨܛܠܶܒ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܙܰܕܺܝܩܺܝܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܛܳܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܐܶܬܬܰܘܕܺܝ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܡܶܢ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܓܰܒܪܐ ܡܳܝܽܘܬܐ.