ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܦܺܝܠܺܝܟܣܢܘܣ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܐ ܕܡܰܒܘܓ. ܒܽܘܝܳܐܐ ܕܥܰܠ ܐܰܚܐ ܕܥܳܢܶܕ. ܠܳܚܶܡ ܕܶܝܢ ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ.

ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܦܺܝܠܺܝܟܣܢܘܣ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܐ ܕܡܰܒܘܓ.

ܒܽܘܝܳܐܐ ܕܥܰܠ ܐܰܚܐ ܕܥܳܢܶܕ. ܠܳܚܶܡ ܕܶܝܢ ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ.

 

ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܆ ܗܐ ܚܙܳܬܐ ܕܝܽܘܬܖ̈ܳܢܶܐ ܣܺܝܡܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ. ܦܰܓܪܗ ܕܰܐܚܽܘܢ ܕܶܐܬܚܛܶܦ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ. ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܚܰܦܛܳܢܐ ܕܟܰܫܺܝܖ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܚܙܳܬܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܰܘܬܐ. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܚܳܙܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܐܚܪܺܢܐ ܫܽܘܠܳܡܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܡܶܬܥܰܬܰܕ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܠܶܗ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܒܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܢܝܰܩܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܰܢ: ܐܠܐ ܐܳܦ ܕܢܺܐܬܰܪ ܡܶܢ ܡܰܘܬܶܗ: ܘܢܶܬܥܰܕܰܪ ܡܶܢ ܚܙܳܬܳܗ̇ ܕܰܫܠܰܕܐ. ܗܳܢܐ ܦܰܓܪܐ ܫܰܬܺܝܩܐ ܕܣܺܝܡ ܩܕܳܡܰܝܢ܆ ܠܰܐܝܢܐ ܕܫܳܡܰܥ ܠܶܗ ܡܰܠܳܠܰܐ ܗܘ. ܘܠܳܚܶܫ ܒܫܶܬܩܶܗ ܠܡܰܢ ܕܫܳܡܰܥ ܒܫܶܬܩܐ. ܗܺܝ ܚܙܳܬܶܗ ܡܶܠܬܐ ܗܝ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܶܕܢܐ ܥܰܝܢܐ ܨܳܝܬܐ ܠܗ. ܐܳܦ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܟܺܝܟܐ ܡܶܢ ܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܶܗ ܛܥܺܝܢ ܗܘܐ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܫܳܡܰܥ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܟܶܣܝܐ ܢܰܟܦܐ ܠܡܰܟܺܝܟܐ ܠܳܚܶܫ ܗܘܳܐ. ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܰܟܺܝܟܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܩܰܕܺܝܫܘܬܐ ܫܰܪܺܝ.

ܢܺܐܬܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܚܙܳܬܐ ܕܝܽܘܬܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܢܰܩܶܠ ܖ̈ܶܓܠܰܝܢ ܒܽܐܘܪܚܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܰܢ. ܘܡܐ ܕܰܚܙܰܝܢ ܠܰܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܕܡܰܛܺܝܘ ܠܰܐܘܘܳܢܐ ܢܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܪܶܗܛܰܢ. ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܖ̈ܳܕܶܝܢ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܡܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܚܰܒܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܠܰܐܘܘܳܢܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܦܳܣܥܺܝܢ ܕܢܶܡܛܽܘܢ ܠܰܢܝܳܚܐ. ܢܶܦܣܰܥ ܡܳܕܶܝܢ ܕܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܢܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܪܶܗܛܰܢ. ܘܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܢܶܪܕܶܐ܆ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܒܰܐܝܕܐ ܫܳܥܬܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܰܢ ܥܽܘܢܕܳܢܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܡܰܚܝܳܢܰܢ. ܕܶܐܬܬܥܺܝܪܘ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢܬܘܢ܇ ܒܰܐܝܕܐ ܫܳܥܬܐ ܐܳܬܶܐ ܡܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܐ. ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܡܶܢܰܢ ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܦܩܳܢܰܢ. ܕܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܢܶܪܢܶܐ ܒܶܗ. ܠܐ ܓܠܳܐ ܠܰܢ ܥܳܒܽܘܕܰܢ ܫܳܥܬܐ ܕܡܰܘܬܰܢ܆ ܕܠܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܒܰܠܚܽܘܕ ܒܫܽܘܠܳܡܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܰܢ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܠܡܶܪܗܰܛ. ܐܶܠܐ ܟܡܐ ܕܟܰܣܝܐ ܡܶܢܰܢ ܫܳܥܬܐ ܕܡܰܘܬܰܢ܆ ܢܶܪܢܶܐ ܒܳܗ̇ ܒܠܺܠܝܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܐ. ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܛܰܝ̈ܒܶܐ. ܕܡܐ ܕܶܐܬܐ ܡܰܘܬܐ܆ ܢܶܫܟܰܚ ܠܰܢ ܥܺܝܖ̈ܶܐ ܘܰܙܗܺܝܖ̈ܶܐ.

ܠܟܽܠ ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܡܳܐܶܬ ܫܠܶܡ ܠܶܗ ܥܳܠܡܐ. ܕܫܽܘܠܳܡܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܶܗ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ. ܡܳܢܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܕܰܢܫܰܐܠܽܘܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܕܒܶܗ ܥܳܡܪܺܝܢ. ܕܡܰܘܬܶܗ ܕܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܠܘܳܬܶܗ ܫܽܘܠܳܡܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܗܢܐ ܕܗܳܫܐ ܪܡܶܐ ܩܕܳܡܰܝܢ ܒܰܫܠܰܕܐ: ܠܐ ܗܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܠܳܡܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܐ܆ ܗܳܟܢܐ ܐܳܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܢܰܣܒܰܪ܆ ܕܫܽܘܠܳܡܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܚܰܬܢܐ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ܆ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪܘ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܶܐܡܰܬܝ ܐܳܬܶܐ ܡܳܪܟܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܰܘܬܐ ܒܓܰܢܳܒܐ ܐܶܬܡܬܶܠ: ܕܠܐ ܡܦܳܣ ܡܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܐ ܕܒܰܐܝܕܐ ܫܳܥܬܐ ܡܶܬܦܠܶܫ ܒܰܝܬܗ. ܘܰܡܚܰܠܨܺܝܢ ܓܰܙ̈ܰܘܗܝ. ܢܶܛܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܡܶܢ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܓܰܢܳܒܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܺܝܖ̈ܶܐ ܘܟܰܫܺܝܖ̈ܶܐ ܘܰܚܦܺܝ̈ܛܶܐ ܘܰܡܛܰܝ̈ܒܶܐ. ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܢ ܗܢܐ܆ ܕܢܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܖ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ.