ܕܩܕܝܫܐ ܦܝܠܠܘܟܣܢܘܣ ܕܚܳܙܶܝܢܰܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܐܳܦ ܒܰܡܣܰܦܪܽܘܬܐ , ܥܰܠ ܣܽܘܦܳܪܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܦܝܠܠܘܟܣܢܘܣ.

ܕܚܳܙܶܝܢܰܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܐܳܦ ܒܰܡܣܰܦܪܽܘܬܐ܀

ܥܰܠ ܣܽܘܦܳܪܐ

 

ܣܽܘܦܳܪܐ ܓܶܝܪ ܕܣܰܥܪܐ ܕܪܺܝܫܐ܆ ܪܳܐܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܽܘܪܳܪܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܕܗܰܘܢܐ ܘܰܕܦܰܓܪܐ ܕܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܐ ܘܰܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܰܝܦܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܦܽܘ̈ܡܰܘܗܝ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܰܒܟܽܠܫܳܥ ܢܶܓܪܽܘܥ ܘܢܶܫܕܶܐ ܡܶܢܰܢ. ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܡܽܘܬ ܡܰܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܗܰܘ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܒܰܛܠܳܢܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ.

ܠܒܽܘܫܰܢ ܕܶܝܢ ܘܰܣܘܽܐܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܽܘܟܳܡܐ܆ ܪܳܐܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܒܺܝܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܇ ܗܳܝ ܕܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܛܽܘܒܐ܇ ܟܰܕ ܬܶܫܬܘܶܐ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܰܒܺܝܠܐ ܗܘܳܬ.

ܓܰܘܢܰܢ ܬܽܘܒ ܕܰܡܫܰܢܰܝ ܘܰܡܫܰܟܰܪ ܡܶܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܳܠܡܐ܆ ܪܳܐܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܽܘܘܳܓܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܒܫܽܘܚܳܩܐ ܕܪܶܚܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ܆ ܘܡܶܬܛܰܪܦܺܝܢܰܢ ܒܪܶܢܝܶܗ ܥܕܰܡܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܐ ܕܢܰܥܠܰܢ ܠܚܰܕܘܬܗ܀