ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܢܘܣ ܕܡܒܘܓ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܥܳܒܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܰܠ ܟܶܠܝܳܢܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ.

ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܢܘܣ ܕܡܒܘܓ.

ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܥܳܒܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܰܠ ܟܶܠܝܳܢܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ.

 

ܚܙܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܠܐ ܢܺܐܒܰܕ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܒܒܶܣܝܳܢܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܡܶܠܬܶܗ. ܟܬܺܝܒ ܗܘ ܓܶܝܪ܆ «ܕܚܰܝܳܐ ܗܝ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܟܽܠ ܣܳܥܪܐ. ܘܚܰܪܺܝܦܐ ܛܳܝ ܡܶܢ ܣܰܝܦܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܦܽܘ̈ܡܰܘܗܝ. ܘܥܳܐܠܐ ܥܕܰܡܐ ܠܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܕܪܽܘܚܐ. ܘܕܳܝܢܐ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܐ ܘܬܰܪ̈ܥܝܳܬܐ ܕܠܶܒܐ. ܘܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܛܰܫܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܰܢ܆ ܓܰܠ̈ܝܳܬܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܥܰܘܠܰܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.» ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܡܰܣ̈ܠܰܝܳܐ ܘܣܳܢ̈ܶܐܐ ܠܰܐܠܗܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܳܚܽܘܬܰܢ ܕܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ. [ܘ؟]ܠܐ ܢܶܥܒܰܪ ܒܫܶܓܡܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܕܟܶܠܝܳܢܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢܰܢ. ܣܰܝܦܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܟܰܣܝܐ܆ ܕܰܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܰܢ ܓܰܘܳܝܐ ܡܚܰܒܶܠ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܫܳܐܶܛ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܟܳܗܢܐ܆ ܣܰܒܪܶܗ ܦܣܺܝܩ ܗܘ ܡܶܢ ܐܠܗܐ. «ܕܒܳܣܶܐ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ܆ ܢܶܬܚܰܒܰܠ ܡܶܢܳܗ̇».

ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ ܕܳܘܝܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܳܟ ܓܰܘܳܝܐ ܩܛܺܝܠ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܠܰܐܒܕܳܢܐ ܫܳܪܟܺܝܢ. ܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܟ ܐܶܚܰܕܬ ܬܰܪܥܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܨܠܽܘܬܳܟ ܡܶܬܥܰܢܝܐ܆ ܘܠܐ ܬܰܟܫܶܦܬܳܟ ܡܶܫܬܰܡܥܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܣܳܛܳܢܐ ܐܶܫܬܡܰܥܬ ܕܢܰܘܒܕܳܟ.

ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܕܩܽܘܠܳܪܐ ܕܝܰܩܺܝܪ ܚܰܕ ܒܰ[ܡـ]ܐܐ ܡܶܢ ܕܦܰܪܙܠܐ ܪܡܶܐ ܒܨܰܘܪܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܟ܆ ܠܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܣܽܘ̈ܛܡܶܐ ܩܫ̈ܰܝܳܐ ܕܠܐ ܡܓܰܫܡܺܝܢ ܕܰܪܡܶܝܢ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܕܳܘܺܝܬܐ܆ ܠܐ ܡܰܪܓܫܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܒܰܦܟܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܦܟܺܝܪ ܐܰܢܬ. ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܰܢܬ܆ ܕܰܩܛܺܝܠܐ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܐܠܗܐ܆ ܩܛܺܝܠܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܠܐ ܡܰܪܓܫ ܐܰܢܬ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܶܬܩܰܫܺܝܬ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܟ܆ ܘܶܐܬܥܰܒܺܝ ܠܶܒܳܟ ܐܰܝܟ ܕܦܶܪܥܽܘܢ.

ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܟܳܠܶܐ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܐܠܗܐ܆ ܠܣܳܛܳܢܐ ܡܰܫܠܰܡ ܐܰܢܬ. ܟܡܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܐܰܢܬ ܒܟܶܠܝܳܢܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܐܠܗܐ ܪܰܚܺܝܩ ܐܰܢܬ.

ܨܠܽܘܬܳܟ܆ ܚܛܺܝܬܐ ܗܝ. ܒܳܥܽܘܬܳܟ܆ ܥܰܘܠܐ ܡܰܠܝܐ. ܨܰܘܡܳܟ܆ ܛܰܢܦܐ ܗܘ. ܫܰܗܪܳܟ܆ ܪܽܘܫܥܐ ܗܘ. ܬܶܫܡܶܫܬܳܟ ܡܰܣܠܰܝܬܐ ܗܝ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܟ ܠܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܝܟ܆ ܠܰܐܒܕܳܢܐ ܫܪܶܟܘ. ܘܳܐܦܶܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܢܬ ܕܚܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܰܦܓܰܪ܆ ܐܶܠܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܰܫܪܳܪܐ ܡܺܝܬܐ ܐܰܢܬ. ܘܰܐܝܟ ܒܥܺܝܪܐ ܕܰܓܠܺܝܙܐ ܡܶܢ ܒܽܘܝܳܢܐ ܗܘܰܝܬ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܟ. ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܫܳܠܡܐ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ܇ «ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܕܒܺܐܝܩܳܪܶܗ ܠܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢ܆ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܰܒܥܺܝܪܐ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܳܗ̇».

ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܒܚܶܪܡܐ ܘܰܒܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܬܦܟܰܪ܆ ܘܰܒܡܰܪܳܚܽܘܬܶܗ ܫܳܐܶܛ ܠܳܗ̇ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܰܐܝܟ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܚܳܫܶܒ ܠܳܗ̇ ܒܒܶܣܝܳܢܐ܆ ܗܳܢܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܟܬܳܒܐ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܐ ܗܘ.

«ܘܬܰܫܠܡܽܘܢܶܗ ܠܰܡ ܠܗܳܢܐ ܠܣܳܛܢܐ ܠܰܐܒܕܳܢܐ ܕܦܰܓܪܶܗ܇ ܕܡܐ ܕܶܐܬܪܕܺܝ ܘܬܳܒ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܰܒܚܶܢ̈ܓܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ܆ ܒܪܽܘܚܐ ܢܺܐܚܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܫܪܺܝܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܐ ܚܕܺܝܪܐ ܠܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ ܘܰܡܦܰܨܝܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܡܰܪܳܚܽܘܬܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܳܣܶܝܢ܆ ܡܰܫܪܺܝܬܐ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ ܘܰܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܟܪ̈ܺܝܟܳܢ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܰܡܚܰܦܛܺܝܢ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܟܽܠ ܣܰܢ̈ܝܳܢ ܢܶܣܥܪܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܠܐ ܢܶܪܢܽܘܢ ܒܰܐܒܕܳܢܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܥܰܘܰܪ̈ܝ ܠܗܶܝܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܡܰܕ̈ܥܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܠܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܳܘ̈ܰܝܳܐ܇ ܕܰܠܦܶܚܬܐ ܕܰܐܒܕܳܢܐ ܐܳܙܠܺܝܢ.

ܫܩܳܠܛܰܥܢܶܗ ܓܶܝܪ ܕܣܳܛܳܢܐ ܕܰܠܘܳܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܗܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܡܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܨܶܒ̈ܝܳܢܰܘܗܝ ܘܰܣܥܰܪ ܒܗܽܘܢ ܢܝ̈ܳܚܰܘܗܝ܆ ܥܰܠ ܕܰܪܓܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ ܡܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܐ ܢܶܩܪܒܽܘܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܢܺܐܚܽܘܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܨܳܒܶܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ܆ ܘܠܐ ܒܳܥܶܐ ܕܢܺܐܒܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܦܠܐ ܚܰܕ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܳܥܶܐ ܗܘܐ ܣܳܛܳܢܐ ܐܶܠܽܘ ܡܶܫܟܰܚ܇ ܕܢܰܘܒܶܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܘܢܰܛܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܚܙܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ ܐܠܗܐ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ܆ ܘܰܒܨܰܠܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ ܒܪܳܝܗܝ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܚܰܦܰܛ ܣܳܛܳܢܐ ܕܢܰܪܚܶܩ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܒܟܽܠ ܥ̈ܶܠܳܢ. ܠܚܰܕ ܦܳܟܰܪ ܠܶܗ ܒܰܚܣܳܡܐ ܘܰܒܣܶܢܶܐܬܐ ܕ[ܐܚ̈]ܘܗܝ. ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܐ ܘܰܒܥܳܠܽܘܒܽܘܬܐ ܕܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܠܗܰܘ ܒܪܳܡܽܘܬܐ ܘܰܒܫܽܘܒܗܳܪܐ ܘܒܰܚܬܺܝܪܽܘܬܐ ܕܥܰܠ ܟܢ̈ܰܘܳܬܶܗ. ܠܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܒܓܽܘܡܕܳܢܽܘܬܐ ܘܰܒܒܶܣܝܳܢܐ ܕܥܰܠ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ ܕܰܐܠܗܐ. ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܐ ܦܰܚ̈ܶܐ ܡܰܘܒ̈ܕܳܢܶܐ ܕܨܳܠܶܐ ܣܳܛܳܢܐ ܕܢܰܘܒܶܕ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܒܗܽܘܢ. ܥܳܟܳܪ ܓܶܝܪ ܒܰܪ ܟܰܪܡܺܝ ܕܶܐܬܬܚܶܕ ܒܚܶܪܡܐ. ܘܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܐ܆ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܐ ܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܐ ܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܚܛܳܗܐ ܕܰܡܛܰܒܰܥ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܐܰܝܟ ܗܳܢܐ ܕܥܰܠ ܚܶܪܡܐ ܬܶܥܒܰܪܝ. «ܚܶܪܡܐ ܠܰܡ ܒܓܰܘܳܟ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܕܰܬܩܽܘܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ܇ ܟܡܐ ܕܺܐܝܬ ܒܓܰܘܳܟ ܚܶܪܡܐ.»

ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܡܳܕܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܢܰܦܫܐ ܠܰܡܩܳܡ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܣܰܚܦܳܗ̇ ܨܶܒܝܳܢܳܗ̇ ܡܫܰܠܛܐ܆ ܟܡܐ ܕܰܐܚܺܝܕܐ ܗ̣ܝ ܒܚܶܪܡܐ.