ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܕܥܰܠ ܨܠܽܘܬܐ

Londres (British Museum), Add 14,582, f. 181a-182b (815/6; Wright, Catalogue, n° 752, p. 694b)

Sebastian BROCK, The teaching of the Syrian Fathers on Prayer, Bar-Hebraeus Verlag, Holland, 1988, p. 80.

De Halleux, p. 282

ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܕܥܰܠ ܨܠܽܘܬܐ

ܐܰܝܢܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܰܨܠܽܘܬܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܠܶܒܶܗ ܥܰܡ ܦܽܘܡܶܗ ܘܪܶܥܝܳܢܶܗ ܥܰܡ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܶܬܓܗܶܢ ܘܡܶܬܦܫܶܛ ܘܠܶܒܶܗ ܪܳܢܶܐ ܒܰܐܬܪܐ ܐܚܪܺܢܐ܆ ܗܳܢܐ ܕܳܡܶܐ ܠܰܐܪ̈ܙܶܐ ܕܰܡܟܰܦ̈ܦܳܢ ܘܰܡܦܰܫ̈ܛܳܢ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ̈ܥܳܠܶܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܪ̈ܳܬܡܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܘܰܚܦܺܝ̈ܛܳܢ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܘܪܶܥܝܳܢܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܕܰܝܪܐ ܗ̣ܘ܆ ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܶܬܛܰܪܦܺܝܢ ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܳܡ̈ܝܳܢ. ܟܰܕ ܠܐ ܐܢܳܫ ܦܳܬܰܚ ܐܰܘ ܛܳܦܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܩܳܐܶܡ ܒܰܨܠܽܘܬܐ܆ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܚܰܫܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܚܳܫ̈ܚܳܢ ܠܶܗ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܐ. ܘܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܟܽܘܢܳܫ ܪܶܥܝܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܪܽܘܥܳܡܐ ܨܶܝܕ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܢܫܺܝܓܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܒܫܶܬܩܐ. ܘܪ̈ܳܬܡܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܒܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܘܡܐ ܕܚܳܬܶܡ ܨܠܽܘܬܶܗ܆ ܢܦܽܘܫ ܘܢܶܫܠܶܐ ܒܫܶܬܩܐ ܘܠܐ ܢܶܬܥܢܶܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܦܳܫܽܘܪ̈ܳܬܐ. ܐܰܘ ܒܰܣ̈ܘܳܕܶܐ ܕܠܐ ܟܰܫܺܝܪܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܢܦܽܘܫ ܒܫܶܬܩܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܩܰܒܠܐ ܨܠܽܘܬܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܠܗܰܘ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܟ̈ܰܝܳܐ.

 

Londres (British Museum), Add 12, 167, f. 182va-183rb, (875/6; Wright, Catalogue, n° 785, p. 771b-772a)

Sebastian BROCK, The teaching of the Syrian Fathers on Prayer, Bar-Hebraeus Verlagm Holland, 1988, p. 80-82.

Paolo BETTIOLO, “Sulla preghiera: Filosseno o Giovanni?”, Le Muséon, Revue d’études orientales 94, Louvain, 1981, p. 75-89.

De Halleux, p. 268.

 

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ..

 

ܨܠܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܐܰܡܺܝܢܬܐ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ ܗܝ ܕܢܰܦܫܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܡܰܠܒܫܐ ܠܡܰܕܥܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܚܰܝܳܒ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫ ܕܢܶܩܪܶܐ ܥܕܰܡܐ ܕܡܶܬܟܰܢܰܫ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܦܗ̈ܰܝܳܐ. ܘܡܐ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܡܰܕܥܶܗ ܕܰܦܢܳܐ ܠܓܰܘ ܐܰܬܪܶܗ ܘܶܐܬܐ ܗܽܘ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܢ ܦܶܗܝܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ: ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܢܣܺܝܡܺܝܘܗܝ ܠܰܟܬܳܒܐ ܘܢܶܬܦܢܶܐ ܠܰܨܠܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܽܘ ܩܶܪܝܳܢܐ ܡܶܛܽܠ ܨܠܽܘܬܐ ܘܨܰܘܡܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܰܨܠܽܘܬܐ܆ ܘܰܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܬܽܘܒ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܡܶܢ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܕܰܨܠܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܣܝܳܡܐ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܦܐܶܐ ܢܶܥܒܶܕ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܕܥܰܡ ܐܠܗܐ ܒܰܨܠܽܘܬܐ ܢܡܰܠܶܠ. ܥܶܢܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܐ ܕܥܰܡ ܐܠܗܐ ܣܳܟܰܐ ܗܘ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܽܐܘܪܚܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܗܳܢܰܘ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܡܺܝܟܳܐܶܝܠ. ܨܠܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ܆ ܠܰܘ ܙܽܘܡܳܪܐ ܕܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܘܠܐ ܩܺܝ̈ܢܳܬܐ ܘܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܘܗܶܓܝܳܢܐ ܨܶܝܕ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡܫܰܠ̈ܛܶܐ ܕܰܨܠܽܘܬܐ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܪܓܫܺܝܢܰܢ ܕܚܳܝܶܐ ܒܰܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܪܽܘܚ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܰܘܗܝ: ܗܰܘ ܕܰܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܗܘܰܝܢܰܢ: ܠܐ ܢܶܫܠܶܐ ܒܰܢ ܩܪܳܒܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܗܰܘ ܕܰܩܛܰܠ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ.

 

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܥܰܠ ܨܠܽܘܬܐ.

ܨܠܽܘܬܐ ܕܟܺܝܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܫܳܘܝܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܠܰܘ ܒܪܽܘܟܳܒܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐ ܩܕܳܡ ܐܠܗܐ: ܐܶܠܐ ܗܳܕܐ ܗܝ ܨܠܽܘܬܐ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܫܳܘܝܐ܆ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܐܢܳܫ ܡܰܕܥܶܗ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ ܘܠܐ ܢܶܬܶܐܣܰܪ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܒܡܶܕܶܡ ܘܰܢܣܺܝܡܺܝܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܒܰܐܠܳܗܐ ܘܢܶܛܥܶܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܰܘ ܕܰܨܠܽܘܬܶܗ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܪܰܟܒܐ ܗܘ ܘܳܐܦ ܠܶܗ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܠܕܽܘܟܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܳܗ̇ ܘܢܶܬܒܠܰܥ ܠܶܗ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܒܪܽܘܚ ܒܰܐܠܳܗܐ ܘܢܶܠܒܫܶܗ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܰܘ ܕܰܨܠܽܘܬܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ܆ ܟܰܕ ܝܳܩܶܕ ܒܪܶܚܡܬܶܗ ܘܡܶܬܓܰܘܙܰܠ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܰܒܠܺܝܥ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܶܗ ܘܰܡܙܺܝܓ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܶܗ܆ ܘܰܡܚܰܠܛܺܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ ܒܥܽܘܗܕܳܢܐ ܬܗܺܝܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܢܰܦܺܝܩܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܪܶܚܡܬܐ ܕܰܒܥܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܪܳܚܡܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܶܐܡܰܪ ܕܢܶܦܩܰܬ ܢܰܦܫܝ ܒܳܬܪܳܟ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܚܰܝܳܒ ܐܢܳܫ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܗܽܘܢ ܠܙܰܘ̈ܥܶܐ ܛܶܠܳܠܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܪܳܫܶܡ ܐܢܐ ܛܶܠܳܠܗܽܘܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܛܶܠܳܠܐ ܘܰܢܗܰܠܶܟ ܒܶܗ ܘܢܶܬܡܰܛܶܐ ܠܘܳܬ ܓܽܘܫܡܐ.