ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܥܰܠ ܡܟܺܝܟܘܬܐ

ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܥܰܠ ܡܟܺܝܟܘܬܐ܀

 

ܘܰܐܝܢܐ ܕܰܚܫܺܝܒ ܡܰܟܺܝܟܐ ܢܨܰܒܬܺܝܗ̇ ܠܡܰܟܺܝܟܘܬܗ ܒܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܕܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܰܟܺܝܟܘܬܗ ܕܰܫܡܐ. ܐܠܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܥܳܠ̈ܒܺܝܢ ܠܰܫܡܐ. ܡܝܰܬܪܐ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܐܶܢ ܓܡܺܝܪܐ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܘܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ ܠܳܗ̇ ܟܢܰܘ̈ܳܬܳܗ̇. ܚܽܘܒܐ܇ ܣܰܒܪܐ܇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܨܰܘܡܐ܇ ܫܰܗܪܐ܇ ܨܠܽܘܬܐ܇ ܫܶܬܩܐ܇ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ܇ ܪܡܺܝܣܽܘܬܐ܇ ܟܢܺܝܟܽܘܬܐ܇ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܇ ܘܟܽܠ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡ̈ܝܳܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܚܕܐ ܟܺܐܦܐ ܡܶܬܒܢܶܐ ܒܶܢܝܳܢܐ. ܘܠܐ ܒܚܰܕ ܓܰܘܢܐ ܕܕܰܗܒܐ ܡܶܬܓܕܶܠ ܟܠܺܝܠܐ. ܘܠܐ ܒܚܰܕ ܛܰܒܥܐ ܕܰܚܕܐ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܐ܇ ܡܶܬܚܫܶܠ ܬܳܓܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܰܟܺܝܟܘܬܐ ܕܠܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܟܢܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܡܶܫܟܚܐ ܡܶܬܟܰܠܠܐ. ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܡܰܟܺܝܟܐ܆ ܕܰܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܢܶܩܰܦ ܚܰܒܪܳܗ̇. ܕܰܗܘܳܬ ܡܙܰܗܪܐ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܘܰܡܚܰܘܝܐ ܦܰܐܝܽܘܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܟܢܰܘ̈ܳܬܳܗ̇.

 

ܕܺܝܠܶܗ ܕܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܐ.

ܐܰܝܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܬܰܝܳܒܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܚܳܐܰܪ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܒܕܶܡ̈ܥܰܘܗܝ ܕܗܰܘ ܡܳܟܣܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܰܪܟܰܢ ܪܺܝܫܶܗ ܠܬܰܚܬ. ܘܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܠܬܶܗ ܙܥܺܝܦܐ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܠܳܐܶܛ ܠܶܗ. ܗܽܘ ܡܒܰܪܳܟܽܘ ܢܒܰܪܟܺܝܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܡܨܰܚܶܐ ܠܶܗ܆ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܚܰܕܽܘܬܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ܇ ܥܰܠ ܨܽܘܚ̈ܝܳܬܐ ܕܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ. ܘܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܠܶܐ ܚܝܳܪܶܗ ܠܥܶܠ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܒܟܳܬܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܐ. ܟܰܕ ܪܳܗܶܛ ܠܰܡܝܰܩܳܪܽܘ ܠܟܽܠܢܳܫ. ܘܠܰܡܫܳܓܽܘ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ. ܟܰܕ ܚܫܺܝܒ ܠܶܗ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܟܰܕ ܫܳܗܰܪ ܒܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܘܨܳܐܶܡ ܒܚܰܫܐ. ܟܰܕ ܥܳܡܶܠ ܕܠܐ ܡܫܽܘܚܬܐ. ܘܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܕܶܡ ܥܰܡܠܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܟܺܝܟ ܘܰܪܡܺܝܣ. ܢܶܗܘܶܐ ܣܰܓܺܝ ܫܠܳܡܶܗ ܨܶܝܕ ܟܽܠܢܳܫ. ܘܠܐ ܢܶܦܩܽܘܕ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܚܶܐ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ. ܘܰܩܕܳܡ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬܓܰܪܓܰܚ ܕܰܢܨܰܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܒܽܘܪܟܬܐ ܒܰܐܚܪܺܬܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܩܶܠ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܒܳܥܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܰܢܝܰܩܪܺܝܘܗܝ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܥܳܪܶܩ. ܕܠܐ ܢܰܘܣܶܦ ܢܽܘܪܐ ܥܰܠ ܢܽܘܪܐ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܡܶܪܓܰܙ ܪܓܺܝܙ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܒܥܳܩܬܐ ܘܒܰܦܝܳܣܬܐ ܣܰܓܺܝܐܬܐ ܨܶܝܕ ܟܢܳܬܶܗ. ܟܰܕ ܚܳܣܶܠ ܦܽܘܡܶܗ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܘܡܶܢ ܡܰܫܬܝܐ. ܘܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܰܒܩܽܘܪܒܳܢܐ. ܥܕܰܡܐ ܕܗܽܘ ܟܢܳܬܶܗ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܠܶܗ. ܡܳܐܢܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܕܰܠܒܺܝ̈ܟܳܢ ܠܶܗ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܳܥܶܐ ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܗܶܐ ܥܨܳܒܐ ܠܰܬܒܳܪܶܗ܇ ܘܳܐܣܝܽܘܬܐ ܠܟܺܐܒ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܟ ܐܢܳܫ ܕܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ. ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܕܰܒܟܽܠܢܳܫ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܣܬܰܬܰܪ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܩܳܪܶܐ ܒܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܐ܆ ܘܫܳܩܶܠ ܠܽܘܒܳܒܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܘܶܐܢ ܢܶܗܦܽܘܟ ܥܰܘܳܠܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ: ܘܢܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܡܶܐܚܳܐ ܢܺܐܚܶܐ. ܘܶܐܢ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܰܥܒܰܕ ܢܡܽܘܬ܆ ܥܰܘܠܶܗ ܠܐ ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܢܚܽܘܪ ܒܓܰܝܳܣܐ ܩܳܛܽܘܠܐ܆ ܘܰܒܙܰܟܰܝ ܘܰܒܠܶܘܺܝ ܡܳܟ̈ܣܶܐ. ܘܰܒܚܰܛܳܝܬܐ ܕܰܐܫܺܝܓܰܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܳܢܐ ܠܽܘܒܳܒܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ܆ ܗܽܘ ܡܶܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܐ ܠܐ ܢܦܽܘܫ. ܕܰܠܡܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬܬܟܶܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܥܰܡܠܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ. ܘܢܶܬܚܬܰܪ ܠܶܗ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܙܰܕܺܝܩܐ܇ ܘܢܶܦܶܠ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫܐ ܕܰܢܩܶܐ ܘܩܳܐܶܡ ܘܚܳܐܰܪ ܠܶܗ. ܘܡܐ ܕܰܡܛܐ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܣܶܒܶܠܬܐ܇ ܡܶܢ ܕܰܪܓܐ ܥܶܠܳܝܐ ܕܳܚܶܐ ܪܳܡܶܐ ܠܶܗ. ܘܓܽܘܚܟܐ ܒܰܐܚܪܳܝܬܶܗ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ. ܒܚܰܫܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܢܶܗܘܶܐ. ܟܰܕ ܥܰܡ̈ܠܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܛܠܶܡ. ܘܦܽܘ̈ܠܚܳܢܰܘܗܝ ܢܛܺܝܪ̈ܺܝܢ ܒܰܐܘܨܰܪ ܟܺܐܢܽܘܬܐ. ܘܗܽܘ ܒܢܰܦܫܶܗ ܚܰܝܳܒܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܳܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܡܐ ܕܶܐܫܬܰܟܠܰܠ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܩܰܒܠܐ ܗܺܝ ܬܝܳܒܽܘܬܶܗ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܕܺܝܢܳܪ ܛܽܘ̈ܒܶܐ܇ ܥܰܡ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܨܰܦܪܐ ܠܪܰܡܫܐ ܦܠܰܚܘ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ.