ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܡܰܬܰܝ ܘ ܠܽܘܩܳܘܤ

ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܡܰܬܰܝ ܘ ܠܽܘܩܳܘܤ

 

Fragment 1. Introduction

ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ ܗܳܝ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܫܩܰܠ ܥܠܬܐ ܡܰܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܡܳܝܘܬܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܒܥܰܒܕܳܢܘܬܐ܇ ܛܒ ܟܐܢܐܝܬ ܗܺܝ ܡܳܝܽܘܬܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܒܥܰܒܕܳܢܽܘܬܐ ܘܡܰܘܬܗ ܕܦܰܓܪܐ: ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܥܰܠ ܡܶܬܚܫܶܒ. ܠܰܘ ܕܗܽܘ ܦܓܪܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܝܽܘܬܐ ܒܰܟܝܳܢܐ܇ ܐܶܠܐ ܕܒܶܗ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܳܝܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܡܶܫܬܟܰܚ.

 

Fragment 2. Introduction

ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܶܐܟܰܠܘ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܒܡܰܫܟܢܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܇ ܐܶܠܐ ܠܐ ܐܰܡܺܝܪ ܕܰܟܦܶܢܘ ܘܟܶܢ ܐܶܟܰܠܘ܇ ܥܰܠ ܕܠܰܘ ܒܰܫܪܳܪܐ ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܐܶܠܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܕܽܘܡܝܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܕܡܽܘܬܐ ܗܘܳܬ ܚܙܳܬܗܽܘܢ ܘܠܰܘ ܒܓܽܘܫܡܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܐܶܬܓܠܺܝܘ܇ ܠܐ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܚܙܝܘ ܣܳܦܩܺܝܢ ܚܢܢ ܠܡܶܕܰܥ ܘܠܐ ܕܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ ܐܶܟܰܠܘ ܘܐܫܬܝܘ܇ ܡܛܠ ܕܣܰܓܺܝ ܘܕܠܐ ܣܟܐ ܚܰܣܝܪܝܢ ܚܢܢ ܡܶܢ ܕܰܠܡܰܕܪܳܟܘ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ. ܐܶܟܰܠ ܕܝܢ ܡܪܢ ܠܥܺܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܘܗܝ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ܇ ܠܘ ܡܛܠ ܕܣܢܝܩ ܗܘܐ ܕܢܶܐܟܘܠ܇ ܐܠܐ ܥܠ ܕܒܝܕ ܡܐܟܘܠܬܐ ܢܫܰܪܰܪ ܐܢܘܢ ܕܩܡ ܡܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܶܟܠ ܗܰܘ ܕܩܡ ܕܢܗܘܐ ܒܘܟܪܐ ܠܚܝ̈ܐ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܒܕܘܒܪܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܒܣܪܐ: ܠܐ ܕܬܫܬܐܠ ܘܳܠܐ ܘܠܐ ܕܬܬܦܫܩ ܡܰܨܝܐ ܘܠܐ ܐܢ ܢܫܬܘܕܐ ܐܢܫ ܕܡܨܐ ܕܰܢܦܰܫܶܩ܆ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܘܐܟܘܬܗ̇ ܘܐܦ ܠܐ ܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܚܙܝ ܘܶܐܬܓܫܶܫ ܘܚܰܘܝ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܦ ܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ ܘܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܨ̈ܨܐ ܘܒܘܙܳܥܐ ܕܠܽܘܟܳܝܬܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܡ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܕܡ ܕܰܢܡܽܘܬ ܠܘ ܕܕܘܡܪܐ ܗܝ ܐܢ ܐܬܚܙܝ ܒܦܓܪܗ܇ ܡܛܠ ܕܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܘܒܪܗ ܕܡܢ ܕܐܬܝܠܕ ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܡܺܝܬ ܘܐܚܪܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܡܕܡ ܐܚܪܺܝܢ ܩܕܡ ܕܢܬܓܫܡ.

ܘܐܝܬ ܠܡܣܬܟܠܘ ܒܗ ܬܠ̈ܬܐ ܛܘ̈ܦܣܐ: ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܐ ܓܫܝܡܐ ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ ܠܐ ܚܳܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ܇ ܘܡܢ ܕܐܬܒܪܢܫ ܕܐܬܚܙܝ ܘܐܬܓܫܫ ܘܰܗܘܳܐ ܒܣܘ̈ܢܩܢܐ ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܐܬܕܡܝ ܠܢ ܒܟܠ ܡܕܡ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܺܝܬܐ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܗܘܳܐ ܒܛܟܣܐ ܐܚܪܢܐ ܗܰܘ ܕܚܰܘܝܗ ܦܘܠܘܣ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܐܦܢ ܝܕܥܢ ܒܒܣܪ ܠܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܐܠܐ ܡܶܢ ܗܫܐ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܢ. ܘܟܕ ܛܒ ܐܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ ܗܰܘ ܕܐܦ ܐܰܩܺܝܡ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ܇ ܐܠܐ ܠܐ ܣܢܝܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܳܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܳܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܬܚܰܒܠܳܢܐ ܘܡܦܪܓ ܒܟܠܙܒܢ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܰܒܙܺܝܘܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܘܰܒܢܽܘܗܪܐ ܥܰܙܺܝܙܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܦܶܚܡܐ ܐܝܟ ܛܘܦܣܐ ܗܰܘ ܕܚܰܘܝ ܒܛܘܪܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܝܫܘܥ ܒܗܠܝܢ ܬܠ̈ܬܐ ܛܟ̈ܣܐ ܕܐܡܪܝܢܢ: ܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ܇ ܘܒܗܢܐ ܕܬܖ̈ܝܢ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ܇ ܘܒܗܰܘ ܕܬܠ̈ܬܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܐ ܡܛܠ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܝܡܝܢ ܡܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܠܰܟ ܕܢܬܠ ܠܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܐܦ ܐܬܒܪܢܫ ܩܰܕܶܡ ܗܽܘ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܒܩܢܘܡܗ ܟܕ ܠܘܩܕܡ ܗܽܘ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܗܘܢ ܕܠܚܡܐܝܬ ܢܚܰܘܐ ܒܗ ܗܠܝܢ ܕܰܥܬܝܕ ܠܡܬܠ ܠܗܘܢ. ܘܠܘܩܕܡ ܐܬܒܪܢܫ ܘܐܬܝܠܕ ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܐ ܘܝܰܠܘܕܐ ܘܛܠܝܐ ܘܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ܇ ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܒܪ ܬܠ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܥܡܰܕ ܐܦ ܡܶܢ ܝܘܚܢܢ ܘܩܰܒܶܠ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐܝܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ ܐܝܟ ܐܠܗܐ. ܩܒܠܗ ܕܝܢ ܡܛܠܬܢ ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܢܣܒ ܡܢܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܛܺܝܬܐ܇ ܕܶܐܠܘ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܩܒܠܗ܆ ܐܦ ܠܐ ܕܢܣܒܗ ܟܝܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܦܘܪܣܐ.

 

Fragment 3. Matt. 1, 17

ܥܰܠܗܳܝ ܠܬܠ̈ܬ ܡܢܰܘ̈ܬܐ ܦܰܠܶܓ ܡܬܝ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܬܠ̈ܬ ܕܽܘ̈ܟܝܳܢ ܓܠܳܐ ܐܰܒܐ ܠܡܽܘܠܟܳܢܐ ܕܥܰܠ ܒܪܶܗ: ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܕܰܒܙܰܪܥܳܟ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܇ ܕܬܖ̈ܬܝܢ ܠܕܘܝܕ ܕܐܩܝܡ ܠܡ ܠܥܳܠܰܡ ܙܰܪܥܳܟ܇ ܕܰܬܠ̈ܬ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܢܪܥܐ ܐܢܘܢ ܕܘܝܕ ܥܰܒܕܝ. ** ܘܬܘܒ ܠܐ ܓܝܪ ܐܳܡܪ ܡܰܬܰܝ ܫܰܖ̈ܒܳܬܐ ܐܰܖ̈ܒܥܺܝܢ ܘܬܰܖ̈ܬܶܝܢ ܠܟܽܠܗܶܝܢ܇ ܐܠܐ ܠܰܬܠ̈ܬ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܦܰܠܓܶܗ ܟܰܕ ܪܳܡܶܙ ܒܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܡܫܰܒܰܚܬܐ ܕܶܐܫܬܰܒܚܰܬ ܡܶܢ ܥܡܐ ܚܰܕܬܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܬܦܰܠܰܓ ܠܫ̈ܶܬ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܫܰܒ̈ܥܐ ܫܰܒ̈ܥܐ ܡܛܠ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܢܝܳܢܐ ܫܒܺܝܥܳܝܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܒܘܥܐ.

 

Fragment 4. Matt. 1, 18

ܥܠܗܕܐ ܐܬܩܪܝ ܡܫܺܝܚܽܘܬܐ܇ ܡܛܠ ܕܰܓܠܳܐ ܥܠܘܗܝ ܐܒܐ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܕܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܟܝܳܢܝܐ ܘܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܐܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ: ܫܰܒܰܚܰܝܢܝ ܠܡ ܐܒܐ ܒܗܰܘ ܫܘܒܚܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܝ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܩܠܐ ܐܫܬܡܥ: ܕܫܰܒܚܶܬ ܘܬܘܒ ܡܫܰܒܰܚ ܐܢܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܛܽܠ ܪܘܚܐ ܐܶܡܪ: ܕܡܐ ܕܶܐܬܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܇ ܗܽܘ ܢܫܰܒܚܰܢܝ.

 

Fragment 5. Matt. 2, 1

ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܐ ܓܶܝܪ ܝܺܕܺܝܥܐ ܗܘܳܬ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܙܰܒܢܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܡܫܝܚܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܶܢ ܫܒܘ̈ܥܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܟܬܰܒ ܕܢܝܐܝܠ܇ ܕܒܗ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܐܫܬܰܡܠܝܘ܇ ܘܬܘܒ ܡܢ ܢܒܺܝܽܘܬܐ ܕܪܺܝܫ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܝܥܩܘܒ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪܰܬ: ܕܠܐ ܢܥܢܕ ܪܝܫܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܥܰܛܡ̈ܳܬܶܗ ܥܕܡܐ ܕܢܺܐܬܐ ܡܰܢ ܕܣܝܡܐ ܠܗ. ܘܗܘܝܘ ܣܘܟܳܝܐ ܕܥܰܡ̈ܡܐ. ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܠܗܪܘܕܝܣ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ ܦܠܫܬܝܐ ܘܒܪܗ ܕܐܢܬܝܦܛܪܘܣ܇ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܒܺܝ ܟܰܕ ܗܽܘ ܛܠܝܐ ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܕܰܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܦܠܫ̈ܬܝܐ܇ ܗܢܐ ܕܐܝܟ ܐܶܡܪܶܬ ܐܬܩܝܡ ܡܶܢ ܖ̈ܽܘܡܳܝܐ ܡܠܟܐ ܥܰܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܗܘܝܢ ܗܘܰܘ ܡܕܒܖ̈ܢܐ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܫܒܝܐ ܐܡܠܟܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܕܘܝܕ. ܘܡܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܦܢܰܘ ܥܕܡܐ ܠܝܘܚܢܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬܟܰܢܝ ܗܘܪܩܢܘܣ ܗܰܘ ܕܶܐܚܕ ܐܟܚܕܐ ܡܠܟܘܬܐ ܘܟܗܢܘܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܠ̄ܕ ܐܫܬܠܛܘ ܥܠܝܗܘܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܟܗ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܐܦ ܡܫܺܝ̈ܚܐ. ܡܢ ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܝܘܚܢܢ ܩܰܒܶܠ ܗܪܘܕܝܣ ܗܰܘ ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܫܢܝ̈ܐ ܠ̄ܙ. ܘܒܫܢܬ ܠ̄ܓ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܗܢܐ ܘܒܫܢܬ ܡ̄ܓ ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܡܠܟܐ ܕܖ̈ܘܡܝܐ ܐܬܝܠܕ ܐܝܟ ܡܘ̈ܠܟܢܐ ܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ ܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ ܡܫܝܚܐ.

 

Fragment 6. Matt. 2, 14-15

ܡܕܝܢ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܐܶܠ ܕܥܠ ܡܢܐ ܥܪܰܩ ܝܫܘܥ ܠܡܨܪܝܢ ܐܳܡܪܝܢܢ: ܡܛܠ ܕܢܶܣܚܽܘܦ ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܘܢܬܒܪ ܓܠܝ̈ܦܐ ܘܢܪܕܘܦ ܠܫ̈ܐܕܐ ܘܢܥܒܪ ܡܢܗܘܢ ܛܘܥܝܝ ܕܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗ̈ܐ ܗܳܝ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܢܫ ܗܶܢܘܢ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗ̇. ܘܬܘܒ ܐܦ ܕܢܫܡܠܐ ܢܒܝܘܬܐ ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܗܕܐ ܩܰܕܡܰܬ ܐܰܟܪܙܰܬ ܥܠܘܗܝ ܕܣܳܥܪ ܒܡܥܠܬܗ ܕܠܡܨܪܝܢ. ܘܬܘܒ ܠܚܡܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܒܰܫܪܳܪܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܕܢܥܪܘܩ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ.

 

Fragment 7. Matt. 2, 14-15

ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܝܘܣܦ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܬܦܩܕ ܩܰܕܶܡ ܕܒܰܪ ܠܛܠܝܐ ܘܠܶܐܡܗ ܘܰܥܪܰܩ ܠܡܨܪܝܢ. ܘܰܥܡܰܪ ܬܰܡܳܢ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܘܬܶܗ ܕܗܪܘܕܝܣ ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠ̈ܬ.

 

Fragment 8. Matt. 3, 1

ܘܡܶܢ ܒܬܪ ܟ̄ܗ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܰܦܢܳܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ: ܗܢܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܒܰܡܨܰܥܬܐ܇ ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܬܖ̈ܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܐܬܩܛܠܘ ܛܠܝ̈ܐ ܘܰܥܪܰܩ ܗܽܘ ܠܡܨܪܝܢ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠ̈ܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܦܢܳܐ ܡܢ ܬܡܢ ܘܟܗ̄ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܢܳܨܪܰܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܩܐ ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܪ ܠ̄ ܫܢܝ̈ܢ ܐܶܬܐ ܕܢܶܬܥܡܶܕ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ.

 

Fragment 9. Matt. 3, 1-16

ܐܝܬܘܗܝ ܡܳܕܶܝܢ ܗܢܐ ܕܐܬܒܪܢܫ ܠܘܬ ܐܒܐ ܒܪܐ܇ ܘܒܓܘ ܒܬܘܠܬܐ ܥܽܘܠܐ܇ ܘܒܥܠܡܐ ܒܪܢܫܐ܇ ܘܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܓܙܺܝܪܐ܇ ܘܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܒܘܟܪܐ ܘܒܪܢܫܐ ܚܰܕܬܐ܇ ܘܒܰܙܩܝܦܐ ܓܰܒܪܐ ܕܟܺܐܒ̈ܐ ܘܝܳܕܥ ܚܫ̈ܐ܇ ܘܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܐ ܡܺܝܬܐ܇ ܘܒܫܝܘܠ ܣܳܥܪ ܢܦ̈ܫܬܐ܇ ܘܰܒܦܰܪܕܝܣܐ ܡܰܘܪܬܳܢܐ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܩܳܡ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܪܺܝܫܺܝܬܐ ܕܕܰܡ̈ܟܐ܇ ܘܰܐܝܟܐ ܕܶܐܣܬܠܶܩ ܡܰܠܟܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ܇ ܘܠܘܬ ܐܒܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܘܟܠ ܘܰܒܟܽܠ ܡܫܺܝܚܐ. ܥܶܠܬܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇: ܕܢܐܬܐ ܠܫܘܡܠܝܐ ܪܐܙܐ ܕܡܟܰܣܰܝ ܗܘܐ ܒܩܰܕܺܝܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܐܬܒܪܢܫ ܒܚܪܬܐ ܕܙܰܒ̈ܢܐ ܗܰܘ ܕܺܝܠܺܝܕ ܠܥܠ ܡܢ ܙܒ̈ܢܐ܇ ܥܠ ܕܒܗܢܐ ܦܘܪܢܣܐ ܬܶܬܚܰܝܰܕ ܒܪܺܝܬܐ ܠܒܳܪܽܘܝܐ.

ܕܗܢܐ ܗܟܝܠ ܪܐܙܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܢܐܬܐ ܠܰܥܒܳܕܐ܇ ܐܬܓܫܡ ܝܚܝܕܝܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܠܘܬ ܗܢܐ ܫܘܠܳܡܐ ܚܳܐܪ ܗܘܐ ܫܘܪܝܐ ܕܟܠܡܕܡ. ܕܗܕܐ ܚܕܰܬܐ ܬܶܣܬܥܰܪ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܘܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܘܠܗܠܝܢ ܬܘܒ ܫܠܝܚܐ ܚܰܟܺܝܡ ܒܟܽܠ ܐܠܦ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܰܟܬܰܒ: ܕܒܳܥܶܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܠܡ ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܕܰܕܟܽܠ ܓܒܪܐ ܪܝܫܐ ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܪܺܝܫܐ ܕܝܢ ܕܐܢܬܬܐ ܓܒܪܐ ܪܝܫܐ ܕܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ. ܘܪܺܝܫܐ ܕܓܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܶܬܡܢܺܝ ܘܳܐܕܳܡ ܚܰܕܬܐ ܗܘܳܐ. ܪܝܫܐ ܕܝܢ ܕܐܢܬܬܐ ܓܒܪܐ ܥܠ ܕܚܠܦ ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܐ ܗܘܳܐ ܐܦ ܗܽܘ ܪܝܫܐ ܠܥܕܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܐܦ ܗܺܝ ܦܶܠܶܐܬܐܢܐܝܬ ܐܬܢܰܣܒܰܬ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܘܶܐܬܩܰܪܝܰܬ ܟܠܬܐ. ܘܪܝܫܐ ܕܰܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܥܠ ܕܰܗܘܐ ܒܪܐ ܠܬܰܚܬ ܡܢ ܐܒܐ ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܘܰܐܥܶܠ ܢܰܦܫܶܗ ܐܝܟ ܕܗܽܘ ܙܥܘܪ ܡܶܢܶܗ: ܐܳܒܝ ܠܰܡ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܪܰܒ ܗܘ ܡܢܝ.

ܘܰܒܝܰܕ ܓܰܒܪܐ ܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܐܰܠܶܦ ܡܛܠ ܟܝ̈ܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ. ܒܝܕ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܩܢܶܝܢ ܡܶܠܬܐ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܝܚܐ ܥܰܠ ܕܶܐܬܚܰܕܰܬ ܒܶܗ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܚܰܕ ܓܘܫܡܐ܇ ܒܝܰܕ ܥܘܗܕܢܐ ܕܓܰܒܪܐ ܘܕܰܐܢܬܬܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܘܰܕܠܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܪ ܕܪܺܝܫܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܐܝܟ ܕܢܫܠܡ ܠܡܠܬܗ ܗܳܝ ܐܚܪܝܬܐ: ܕܡܐ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܟܽܠ܇ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܗܽܘ ܒܪܐ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗܰܘ ܕܫܰܥܒܶܕ ܠܶܗ ܟܽܠ܇ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܽܠ ܒܟܽܠ. ܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܠܰܡܠܺܝ̈ܠܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬܬܐ ܠܓܒܪܐ. ܡܫܰܥܒܰܕ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܘܬ ܗܕܐ ܒܪܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܐܰܝܟ ܗܰܕ̈ܳܡܐ ܠܪܝܫܐ. ܐܫܬܥܒܕ ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܐܒܐ܇ ܥܰܠ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܗ ܘܐܟܘܬܗ ܡܳܪܐ ܕܟܠ ܘܐܠܗܐ܇ ܐܬܓܫܡ ܘܐܬܒܪܢܫ ܘܰܗܘܳܐ ܪܝܫܐ ܒܝܕ ܐܚܝܳܢܘܬܐ ܩܰܪܝܒܬܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܐܝܟ ܒܳܪܘܝܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܬܗ ܡܥܰܠܰܝ ܡܢܗܘܢ ܒܟܝܢܐ. ܘܠܗܘܢ ܒܝܕ ܐܚܝܳܢܘܬܐ ܕܓܢܣܐ ܡܛܠ ܕܐܬܒܪܢܫ ܗܘܳܐ ܪܝܫܐ. ܠܰܐܒܐ ܕܝܢ ܡܫܬܡܥܢܐ ܘܡܫܥܒܕܐ܇ ܥܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ: ܒܰܝܬܳܐܺܝܬ ܘܚܽܘܒܳܢܳܐܺܝܬ ܒܩܰܪܺܝܒܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܠܪܺܝܫܐ܇ ܐܫܬܥܒܕ ܐܦ ܗܽܘ ܠܐܒܐ ܐܝܟ ܒܪܐ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܫܰܥܒܶܕ ܠܗ ܟܠ܇ ܥܠ ܕܟܠܡܕܡ ܒܗ ܐܬܟܰܢܰܫ ܘܶܐܬܚܰܝܰܕ ܟܕ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܐܒܐ܇ ܘܐܫܠܡ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗ̇ ܒܥܠܕ̈ܒܒܐ ܘܕܠܩܘܒܠܐ.

ܐܠܨܐ ܗܟܝܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܳܓܺܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܥܠ ܗܳܠܝܢ ܖ̈ܳܐܙܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܗܠܝܢ ܕܡܘ̈ܠܕܢ ܚܪܝܢܐ ܢܬܐܡܢܘܢ ܒܥܡ̈ܠܐ ܕܕܽܘܒܳܖ̈ܶܐ ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܗܠܝܢ ܕܶܐܬܓܥܶܠܘ ܡܢ ܦܳܪܘܩܢ܇ ܕܡܢܗܘܢ ܡܨܶܝܢ ܠܡܶܩܢܳܐ ܚܘܠܡܢܐ ܕܢܦܫܐ ܘܗܰܘܢܐ ܕܰܟܝܐ ܘܰܠܡܶܗܘܐ ܒܠܐ ܚܳܫܽܘܫܘܬܐ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ܇ ܗܢܐ ܕܐܬܗܦܟ ܒܶܗ ܡܫܺܝܚܐ ܟܰܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܠܡܐ. ܘܢܬܡܨܘܢ ܠܡܶܣܒ ܒܗܘܢ ܡܶܢ ܗܪܟܐ ܐܦ ܝܕܥܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܠܓܘ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܩܕܡ ܒܝܰܕ ܫܶܡܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܩܒܠܢܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠܝܗܝܢ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܦܪܘܩܢ ܐܰܫܠܶܡ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܟܰܕ ܫܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ: ܦܘܩܘ ܠܡ ܬܠܡܕܘ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܘܐܥܡܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܶܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ.

 

Fragment 10. Matt. 3, 1-16

ܐܽܘܪܚܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܳܡܘܣܳܝܬܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܫܰܪܝܪܬܐ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇: ܕܐܢܳܫ ܠܘܩܕܡ ܢܗܝܡܢ ܘܢܥܡܕ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܢܫܰܪܶܐ ܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܒܢܦܫܗ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܘܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܘܩܶܢܛܐ ܕܕܰܡ ܢܥܺܝܩ ܒܡܶܕܶܡ ܠܗܰܘ ܕܒܟܠܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܝܫܐ. ܡܬܢܛܪܝܢ ܕܝܢ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܐܡܬܝ ܕܐܢܫ ܢܶܙܟܶܐ ܠܟܠ ܪܓܬܐ ܕܐܘ ܒܦܰܓܪܐ ܕܳܝܠܐ ܐܘ ܒܢܦܫܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܐܘ ܡܢ ܫ̈ܐܕܐ ܒܬܪܥܝܬܐ ܡܶܙܕܰܪܥܐ. ܘܡܐ ܕܐܙܕ̈ܟܝ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ܇ ܫܳܠܰܚ ܗܰܘ ܕܰܙܟܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܠܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܥܡ ܣܽܘܥܖ̈ܳܢܰܘܗܝ ܘܠܳܒܫ ܠܚܰܕܬܐ ܕܡܶܬܚܰܕܰܬ ܒܫܽܘܘܕܳܥܐ ܐܰܝܟ ܨܰܠܡܐ ܕܒܳܪܝܶܗ. ܘܗܳܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܘܪܘܚܳܢܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܥܘܗܕܢܐ ܕܕܟܪܐ ܘܕܢܩܒܬܐ. ܘܩܳܐܶܡ ܒܠܐ ܚܳܫܽܘܫܘܬܐ ܗܳܝ ܕܠܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܐ܇ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܥܽܘܗܕܳܢܗܘܢ ܡܶܬܕܰܠܚܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܪܳܐܙܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ ܡܶܬܡܰܛܶܐ ܠܚܘܒܐ ܗܰܘ ܕܥܳܒܕ ܠܐܝܢܐ ܕܗܳܘܐ ܒܗ ܓܡܝܪܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܐ ܘܨܰܠܡܐ ܚܰܬܺܝܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܡܐ ܕܰܢܣܰܒ ܒܶܗ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܕܡܽܘܬܐ ܕܪܺܝܫ ܛܽܘܦܣܶܗ: ܗܳܝ ܕܶܐܬܥܰܛܝܰܬ ܒܝܰܕ ܚܛܺܝܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܘܬܘܒ ܐܶܬܦܰܢܝܰܬ ܒܝܕ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܕܰܬܖ̈ܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܦܳܓܰܥ ܕܠܐ ܬܚܦܝܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܗܘ̈ܝ ܘܫܳܡܥ ܕܠܐ ܐܕ̈ܢܐ ܕܒܣܪܐ ܘܚܳܙܐ ܒܶܠܥܳܕ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܒܡܶܠܬܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܐ ܕܠܐ ܢܳܣܒܐ ܩܳܠܐ ܡܶܢ ܓܰܓܰܪܬܐ ܘܪܽܘܟܳܒܐ ܕܡ̈ܶܠܐ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܐ.

ܘܚܠܦ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܕܰܡܙܺܝܥܐ ܠܗܽܘܢ ܪܳܦܽܘܬܘܬܐ ܕܠܒܐ ܘܢܰܗܺܝܪܘܬܐ ܕܡܽܘܚܐ܇ ܗܳܘܐ ܡܠܐ ܬܗܪܐ ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܘܕܥ܇ ܠܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܡܨܝ ܕܢܰܝܬܶܐ ܐܢܝܢ ܠܩܠܐ ܘܡܠܬܐ ܘܢܶܬܢܶܐ ܬܰܫܥܺܝܬܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܒܠܶܫܳܢܐ ܕܒܶܣܪܐ܇ ܐܠܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܕܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܕܬܶܬܕܪܶܟ ܚܶܟܡܬܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܘܢܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ ܡܪܰܟܒܳܐܺܝܬ ܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢܐ ܓܫܺܝܡܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܥܰܬܺܝܪ ܒܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܫܠܝܚܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܬܚܛܦ ܠܰܬܠܳܬܐ ܫܡ̈ܰܝܳܐ܇ ܘܬܘܒ ܐܶܬܚܛܶܦ ܠܦܰܪܕܝܣܐ ܘܰܫܡܰܥ ܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܰܠܝܛ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܡܠܠ ܐܢܝܢ. ܘܰܩܪܳܐ ܐܢܝܢ ܒܐܬܪܗܝܢ ܡ̈ܠܐ܇ ܟܕ ܛܒ ܗܪܟܐ ܠܘܬܢ ܐܶܡܰܪ ܕܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢ܇ ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܰܐܪܓܶܫ: ܕܠܘ ܒܝܕ ܪܘܟܒܐ ܕܡܢ ܠܶܫܳܢܐ ܡܶܬܦ̈ܰܠܓܳܢ ܘܡܢ ܠܒܪ ܒܝܕ ܢܩܫܐ ܕܩܠܐ ܘܡܰܥܰܠܬܐ ܕܡܶܠܬܐ ܡܩܰܒܠܐ ܢܰܦܫܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ܇ ܐܠܐ ܐܰܘ ܗܰܘܢܐ ܡܐ ܕܐܬܕܟܝ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܗܳܘܐ ܚܙܝܗܝܢ. ܐܰܘ ܪܘܚܐ ܒܝܕ ܓܶܠܝܢܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܗܝܢ܇ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܘܕܥ: ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܡ ܐܝܬ ܠܝ ܕܺܐܡܰܪ ܠܟܘܢ ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܶܐܚܰܕ ܗܫܐ. ܡܐ ܓܝܪ ܕܶܐܬܐ ܪܘܚܐ ܕܫܪܪܐ܇ ܗܽܘ ܢܶܕܒܰܪܟܽܘܢ ܠܘܳܬ ܟܠܗ ܫܪܪܐ. ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܗܽܘ ܪܘܚܐ ܫܚܝܡܐܝܬ ܡܥܳܕ ܡܚܰܘܶܐ ܠܗܶܝܢ ܠܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܐܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܥܕܪ ܠܗ ܕܢܬܡܨܐ ܠܡܫܠܚ ܠܒܪܢܫܐ ܥܰܬܝܩܐ ܥܡ ܣܘܥܖ̈ܢܘܗܝ ܘܢܶܠܒܰܫ ܠܚܰܕܬܐ ܕܡܶܬܚܰܕܰܬ ܒܫܽܘܘܕܳܥܐ ܐܰܝܟ ܨܠܡܐ ܕܒܳܪܝܗ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܡܩܰܪܒ ܠܗ ܕܢܕܝܩ ܒܗܠܝܢ ܕܟܰܣ̈ܝܢ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܠܓܘ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܡܛܰܫܝܐ ܦܰܐܝܽܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܰܚܙܳܬܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܶܢ ܥܽܘܠܐ ܗܰܘ ܕܰܚܒܺܝܫ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ܇ ܗܟܢܐ ܘܗܳܢܝܢ ܕܗܰܘ ܥܳܠܡܐ ܘܫܘܦܪܐ ܕܒܶܗ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܛܰܝܶܒ ܬܰܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܳܚܡܝܢ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܡܰܢ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܟܰܪܣܐ ܚܒܺܝܫ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܝܩܐ. ܥܰܝܢܐ ܠܡ ܠܐ ܚܙܳܬ ܘܶܐܕܢܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ ܘܥܠ ܠܒܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܣܠܶܩ̈ܝ ܐܝܠܝܢ ܕܛܰܝܶܒ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܳܚܡܝܢ ܠܗ.

ܘܡܶܛܽܠ ܕܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܡ̈ܶܠܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܡܬܢܣܒ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܓܠܝܐ ܚܟܡܬܗ ܕܪܐܙܐ ܗܢܐ. ܘܠܐ ܠܚܘ̈ܫܒܐ ܕܐܢܳܫܳܐܝܬ ܒܬܪܥܝܬܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܘܒܝܕ ܕܡܐ ܘܒܶܣܪܐ ܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ܆ ܒܰܕܓܘܢ ܚܦܛ ܦܘܠܘܣ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܒܨܠܘܬܐ ܢܶܫܶܐܠܽܘܢ ܕܬܶܬܺܝܗܶܒ ܠܗܘܢ ܡܰܪܓܫܳܢܘܬܐ ܕܰܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܽܘ ܨܰܠܝ ܚܠܦܝܗܘܢ. ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܠܘܬ ܐܢܫܝ̈ܢ: ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܰܫܡܰܥܢܰܢ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܟܽܘܢ ܠܐ ܫܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܚܠܦܳܝܟܰܘܢ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܘܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܕܬܶܬܡܠܽܘܢ ܫܘܘܕܥܐ ܕܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܒܟܠܗ̇ ܚܟܡܬܐ ܘܒܽܘܝܳܢܐ ܪܘܚܳܢܝܐ. ܘܬܘܒ ܠܘܬ ܐܚܖ̈ܢܐ ܟܬܰܒ: ܕܥܘܗܕܢܐ ܕܝܠܟܘܢ ܥܳܒܕ ܐܢܐ ܒܨܠܘ̈ܬܝ ܕܐܠܗܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܒܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܢܶܬܶܠ ܠܟܘܢ ܪܘܚܐ ܕܚܟܡܬܐ ܘܰܕܓܶܠܝܳܢܐ ܒܫܽܘܘܕܳܥܐ ܕܺܝܠܶܗ܇ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܗܖ̈ܳܢ ܥܰܝ̈ܢܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ܇ ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܡܳܢܰܘ ܣܒܪܐ ܕܰܩܪܳܝܬܗ ܘܡܳܢܰܘ ܥܘܬܪܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܗ ܒܩܰܕܺܝ̈ܫܐ. ܘܡܳܢܐ ܗܝ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܒܰܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ.

 

Fragment 11. Matt. 3, 1-16

ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܢܰܗܺܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܘܬܐ ܐܚܖ̈ܳܢܐ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܨܶܒܝܳܢܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܐܶܠܨܰܬ ܕܢܶܬܓܠܶܐ ܦܰܓܪܳܢܐܝܬ ܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܐ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܳܦܩ ܗܘܐ ܠܰܡܡܰܠܳܝܽܘ ܨܶܒܝܳܢܗ. ܐܰܝܟܐ ܗܝ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܶܐܣܬܰܒܪܰܬ: ܕܡ̈ܰܠܐܟܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܘܗܝ ܣܳܥܪܝܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܰܠܡܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܕܗܳܕܐ ܟܽܠܗ̇ ܢܫܰܡܠܽܘܢ. ܠܐ ܗܐ ܒܰܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ: ܕܰܗܘܰܘ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܗܳܠܝܢ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܰܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܓ̈ܠܺܝ ܠܗܘܢ. ܐܶܬܓ̈ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܟܡܐ ܕܗܶܢܘܢ ܣܦܰܩܘ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܘܠܰܘ ܟܡܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܢܶܬܶܠ܇ ܟܰܕ ܦܽܘܢܳܝܐ ܕܟܽܠ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܗܐ ܘܟܘܢܳܫܐ ܘܚܽܘܕܳܬܐ ܘܰܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܘܗܽܘ ܒܟܽܠ: ܗܳܕܐ ܐܶܬܢܰܛܪܰܬ ܠܰܒܪܐ. ܘܛܽܘܦܣܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܘܰܫܪܳܪܳܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܫܽܘܡܠܳܝܗ̇ ܕܶܝܢ ܡܐ ܕܟܽܠ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܒܪܐ ܘܰܒܪܐ ܠܰܐܒܐ ܘܰܗܘܳܐ ܟܽܠ ܒܟܽܠ ܐܰܠܳܗܐ.

ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܠܗܳܠܝܢ ܖ̈ܳܐܙܶܐ ܕܫܰܪܺܝܘ ܠܘܳܬ ܡܰܥܡܽܘܕܝܬܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܠܐ ܣܦܰܩܘ ܠܡܶܚܙܐ: ܘܛܳܟ ܐܳܦܠܐ ܗܽܘ ܡܰܥܡܕܳܢܐ: ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܟܣܶܝܢ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗܰܘܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ. ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ܇ ܗܘܳܬ ܡܶܢܗܘܢ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܫܰܘܕܳܥܘ ܠܪܰܒܽܘܬܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܶܐܬܡܰܠܝܰܬ ܒܝܰܕ ܒܪܐ. ܘܰܐܒܐ ܓܠܳܐ ܕܰܒܗܳܕܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ܇ ܕܗܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܪܘܚܐ ܬܘܒ ܒܝܰܕ ܕܰܫܪܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܐ ܥܰܠ ܒܪܐ ܐܰܘܕܰܥ ܕܗܽܘ ܡܫܰܡܠܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ܇ ܘܢܳܛܪ ܕܠܐ ܫܽܘܓܢܳܝܐ ܘܫܘܚܠܳܦܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܝܰܕ ܒܪܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܨܶܝܕ ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܳܬܐ܇ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܕܶܝܢ ܗܳܪܟܐ ܘܬܠܝܬܝܘܬܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܕܫܽܘܡܠܳܝܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܣܬܕܶܩܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܫܡ̈ܰܝܐ ܠܡܰܠܳܦܘ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܬܰܡܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܚܰܝ̈ܢܳܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܘܬܐ܇ ܠܬܰܡܳܢ ܗܘ ܦܽܘܢܳܝܗܘܢ܆ ܐܢ ܗܶܢܘܢ ܠܐ ܢܡܐܢܘܢ ܠܰܡܡܰܢܳܥܽܘ ܘܰܠܡܶܥܰܠ ܒܬܰܪܥܐ ܐܝܢܐ ܕܒܗܰܘ ܥܕܢܐ ܐܬܦܬܚ. ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ܆ ܠܡܢܐ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܕܒܗܳܝ ܫܥܬܐ ܫܡ̈ܰܝܳܐ ܢܶܣܬܰܕܩܽܘܢ܇ ܒܶܠܥܳܕ ܗܳܕܐ ܓܶܝܪ ܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܢ ܬܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܠܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܐ ܚܳܫܚܐ ܗܘܳܬ ܗܕܐ ܕܢܶܣܬܰܕܩܽܘܢ ܫܡ̈ܰܝܳܐ ܘܠܐ ܠܡܰܦܩܶܗ ܕܪܽܘܚܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܝܕܝܥܐ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܓܘܫܡܐ ܠܡܟܠܐ ܠܰܟܝܳܢܐ ܪܘܚܢܐ ܐܢ ܢܨܒܐ ܕܢܥܒܪ ܒܗ: ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܖ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܗܳܝ ܡܕܝܢ ܕܐܣܬܕܩܘ ܫܡ̈ܝܐ ܗܕܐ ܐܰܘܕܥܰܬ: ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܠܶܗ ܣܝܳܓܐ ܕܣܺܝܡ ܒܡܨܥܬܐ ܒܰܝܢܳܬ ܒܶܣܖ̈ܳܢܶܐ ܠܖ̈ܽܘܚܳܢܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܘܟܳܒܐ ܗܢܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ: ܘܡܶܫܬܰܚܠܦܐ ܦܰܓܪܳܢܘܬܐ ܠܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܡܪܰܟܰܒ ܠܠܐ ܡܪܰܟܒܽܘܬܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܠܛܶܟܣܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܖ̈ܶܓܫܶܐ ܦܰܓܖ̈ܳܢܶܐ ܠܐ ܢܳܦܶܠ.

ܘܡܐ ܕܶܐܬܚܰܕܰܬ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܰܒܪܐ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܕ ܦܰܓܪܐ: ܦܰܓܪܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ ܥܺܕܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܬܩܰܝܡܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܟܽܠ ܒܰܐܠܳܗܐ ܐܰܒܐ ܒܝܰܕ ܒܪܐ܇ ܣܛܪ ܡܶܢ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܡܳܖ̈ܽܘܕܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܘܛܳܥܝܽܘܬܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬܐ ܗܳܢܝܢ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܩܰܝ̈ܰܡܝ. ܘܡܛܠ ܕܠܗܠܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܦܘܠܘܣ ܐܶܡܰܪ ܠܐ ܡܚܰܕܶܬ ܐܶܠܐ ܡܒܰܛܶܠ: ܡܐ ܠܰܡ ܕܒܰܛܶܠ ܟܽܠ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܐ ܘܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ܇ ܘܬܘܒ ܡܐ ܕܣܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܬܚܶܝܬ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܰܐܚܪܳܝܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܡܬܒܰܛܰܠ ܡܰܘܬܐ܆ ܒܳܛܠܴ̈ܢ ܗܳܟܝܠ ܛܥܝܘܬܐ ܘܒܝܫܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܥܰܠ ܒܝܰܕ ܣܛܢܐ ܘܗܘ̈ܝ ܬܰܚܦܺܝܬܐ ܒܐܦ̈ܝ ܗܘܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܢܶܬܡܨܶܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܘܡܐ ܕܰܒܛܶܠ̈ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢܰܝܗܶܝܢ܇ ܡܟܰܬܖ̈ܳܢ ܒܠܚܘܕ ܬܠܬ: ܐܺܝܬܘܬܐ ܕܠܐ ܥܒܝܕܐ ܘܰܒܪܺܝܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܖ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܰܕܦܰܓܖ̈ܳܢܐ ܘܝܕܥܬܐ ܕܖ̈ܽܘܚܳܢܝܬܐ ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡܰܬ ܒܓܽܘ̈ܫܡܶܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܫܠܺܝܚܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܬܠܴ̈ܬ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܡܟܰܬܖ̈ܳܢ: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܣܰܒܪܐ ܘܚܽܘܒܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܚܽܘܕܳܬܐ ܕܓܽܘ̈ܫܡܶܐ܇ ܒܝܰܕ ܕܶܝܢ ܣܰܒܪܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܠܐ ܖ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܒܝܰܕ ܕܶܝܢ ܚܽܘܒܐ ܥܰܠ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܪ ܐܦ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܐܠܗܐ ܚܽܘܒܐ ܗܘ܆ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ ܕܶܝܢ ܘܗܳܝ ܕܪܰܒ ܡܶܢܗܶܝܢ ܚܽܘܒܐ ܠܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܠܗܐ ܒܡܰܠܝܽܘܬܶܗ ܡܟܰܬܰܪ.

ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܐ ܕܶܐܬܚܰܕܰܬܘ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܐ ܗܳܘܶܝܢ ܖ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܥܰܡ ܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܠܐ ܡܓܰܫ̈ܡܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܰܐܠܳܗܐ ܒܰܙܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܘܗܽܘ ܡܰܥܒܶܕ ܒܗܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܰܦܫܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗܐ ܟܽܠ ܒܟܽܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܪܟܐ ܚܠܳܦ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܡܠܺܝ̈ܠܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܥܰܠ ܐܠܗܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܠܰܚ̈ܝܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܡܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܒܗܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܒܰܛܠܝܢ ܐܳܦ ܓܘ̈ܫܡܐ ܕܶܐܬܡܰܙܓܰܬ ܒܗܘܢ ܗܳܕܐ ܝܕܥܬܐ܇ ܐܠܐ ܡܬܚܰܕܬܺܝܢ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܢ. ܐܰܝܟ ܕܣܳܟ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܢܺܐܒܰܕ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܰܡ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܐܶܬܚܰܕܰܬ ܒܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܢ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܘܐܢ ܕܒܰܐܪܥܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܕܬܺܝܢ ܘܰܒܕܰܐܝܟ ܐܰܝܢܐ ܬܽܘܩܳܢܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܥܳܒܪܐ ܠܗܘܢܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܕܶܐܢ ܡܰܘ̈ܬܒܐ ܘܶܐܢ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬܐ ܘܶܐܢ ܖ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬܐ ܘܶܐܢ ܫܽܘ̈ܠܛܳܢܐ ܘܶܐܢ ܚܰܝ̈ܠܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܒܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܣܖ̈ܳܦܶܐ ܘܕܰܟܖ̈ܽܘܒܐ ܘܰܕܡܰܠܰܐܟ̈ܐ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥܘ ܠܢ ܒܝܰܕ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܝܐ܇ ܐܰܘ ܗܳܢܘܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪܘ ܡܶܢ ܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐܰܘ ܟܽܠ ܫܡܐ ܐܰܝܢܐ ܕܗܽܘ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗ ܐܶܢ ܒܰܫܡܰܝܐ ܘܶܐܢ ܒܰܐܪܥܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܶܐܬܚܰܕܰܬܘ ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܰܘ ܐܳܦ ܒܰܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗܐ ܒܟܽܠ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܐ܇ ܘܟܽܠ ܒܰܐܠܳܗܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܰܓܪܐ܇ ܘܬܶܫܬܰܡܠܶܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗܐ ܟܠ ܒܟܠ. ܘܟܶܐܡܰܬ ܛܘܦܣܐ ܕܰܐܝܟ ܗܢܐ ܨܳܐܰܪ ܠܰܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܝܰܕ ܡܶܠܬܶܗ ܗܳܕܐ ܕܰܐܝܟ ܕܠܰܝܬ ܒܦܰܓܪܐ ܗܰܕܳܡܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܕܗܳܪܟܐ ܦܣܰܩܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܶܢ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܕܒܪܝܘܬܐ ܘܶܐܬܢܰܟܪܺܝܘ ܠܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܠܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܐ: ܠܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܐ ܡܰܢ ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܐ ܗܘܰܘ ܫ̈ܺܐܕܶܐ. ܠܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܕܡܶܢ ܡܦܰܖ̈ܢܣܳܢܶܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥܘ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܘܢܳܫܐ ܗܳܢܐ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܒܰܐܠܳܗܐ ܐܰܒܐ܇ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܒܰܐܬܪܐ ܕܕܺܝܢܐ ܘܰܕܫܽܘܢܳܩܐ.

ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܡܢܢ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܐܶܬܚܙ̈ܝ ܠܰܢ ܐܝܟ ܕܰܒܡܰܚܙܺܝܬܐ. ܒܝܕ ܚܰܝܠܐ ܕܗܕܐ ܕܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܶܬܥܗܰܕܢܰܢ ܕܶܐܡܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܽܘ ܓܠܝܐܝܬ ܒܝܕ ܡܶܠܬܶܗ ܐܚܪܺܬܐ ܐܰܠܶܦ: ܕܗܫܐ ܠܡ ܐܝܟ ܕܒܡܚܙܝܬܐ ܚܳܙܶܝܢ ܚܢܰܢ ܒܦܶܠܶܐܬܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܶܝܢ ܦܪܨܘܦܐ ܠܘܳܬ ܦܰܪܨܽܘܦܐ. ܡܛܠ ܕܰܐܟܙܢܐ ܕܰܡܚܰܘܝܐ ܡܰܚܙܺܝܬܐ ܠܰܕܡܽܘܬܐ܇ ܟܰܕ ܛܳܒ ܗܺܝ ܕܡܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܶܗ ܡܶܬܝܰܕܥܐ܇ ܘܶܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܬܶܬܒܰܪ ܡܰܚܙܺܝܬܐ ܠܰܘ ܥܰܡܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܒܠܐ ܕܡܽܘܬܐ ܐܶܠܐ ܡܟܰܬܪܐ ܕܠܐ ܢܶܟܝܳܢܐ ܠܘܳܬ ܝܳܬܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܶܐܡܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܗܳܪܟܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܚܙܺܝܬܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ: ܡܐ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܪܽܘܟܳܒܐ ܗܳܢܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܚܙܺܝܬܐ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܠܢ܇ ܟܳܢܫܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܕܽܘܟܬܳܗ̇ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܘܒܶܗ ܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܒܓܽܘܫܡܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܰܪܨܽܘܦܐ ܠܘܳܬ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܠܗܳܕܶܐ ܚܳܙܶܝܢ ܚܢܰܢ܇ ܟܰܕ ܠܰܘ ܥܰܡ ܚܙܳܬܐ ܘܪܽܘܟܳܒܐ ܡܶܬܒܰܛܰܠ ܐܳܦ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܕܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܶܐ.

 

Fragment 12. Matt. 3, 1-16

ܢܽܘܪܐ ܡܳܕܶܝܢ ܘܪܽܘܚܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡܰܬ ܒܓܰܘ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܇ ܥܰܠ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ ܢܰܘܠܕܽܘܢ ܠܢܰܦܫܐ ܘܰܠܦܰܓܪܐ ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܠܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܶܗ ܠܳܚܶܡ܆ ܠܦܓܪܐ: ܫܪܝܐ ܕܡܰܘܬܐ. ܒܽܘܛܳܠܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ. ܚܽܘܕܳܬܐ ܕܡܶܢ ܚܒܳܠܐ. ܫܶܠܝܐ ܕܡܶܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܩܰܘܡܐ ܕܡܶܢ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܛܺܝܬܐ܆ ܠܢܰܦܫܐ ܕܶܝܢ: ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܠܐ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܬܶܫܪܰܥ ܠܘܳܬ ܒܺܝܫܽܘܬܐ. ܫܽܘܪܳܪܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܗܰܘܢܐ. ܚܙܳܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ. ܒܽܘܛܳܠܐ ܕܡܰܣܒܖ̈ܳܢܘܳܬܐ ܘܕܰܫܖ̈ܰܓܪܳܓܝܳܬܐ. ܒܪܺܝܬܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܩܕܳܡ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܡܐ ܕܰܩܢܳܬ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܘܶܐܬܕܰܟܝܰܬ ܘܶܐܬܢܰܗܪܰܬ܇ ܢܳܣܒܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܕܣܳܡ ܥܳܒܽܘܕܐ ܒܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܟܰܕ ܒܪܳܐ ܐܶܢܘܢ. ܘܬܘܒ ܝܺܕܰܥܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܓܽܘ̈ܫܡܐ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܪܽܘܟܳܒܐ. ܗܳܝ ܕܣܳܝܩܝܢ ܠܳܗ̇ ܗܳܫܐ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ ܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܚܳܙܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡ̈ܰܠܰܐܟܐ ܘܬܶܓ̈ܡܶܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܖ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܫܡܰܝܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܠܳܦ ܕܗܰܘܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܐ ܕܶܐܬܕܰܟܺܝ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܒܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܚܳܙܐ ܐܰܝܕܐ ܕܶܐܬܩܰܪܝܰܬ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ܇ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܗܳܢܘܢ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܰܛܺܝܢܺܝܢ ܚܳܙܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܘܬܘܒ ܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ ܒܝܕܥܬܐ ܗܳܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܝܢ ܝܕܥܬܐ ܕܬܠܬ ܕܡܶܬܐܡܪܐ ܐܺܝܬܝܳܝܬܐ ܗܳܢܘ ܕܝܢ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܐܫܠܡܘ ܠܢ ܠܡܰܪܓܳܫܘ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܘ̈ܟܳܠܐ: ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܠܗ̇ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܟܠܗܘܢ ܕܰܬܢܳܢ ܐܬܕܟܝܘ ܒܗܰܘ ܥܠܡܐ. ܡ̈ܠܐܟܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܐ܇ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܘܡܶܫܬܪܶܐ ܗܢܐ ܘܡܶܬܒܰܛܰܠ ܚܒܳܠܐ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܒܚܽܘܕܳܬܐ ܕܠܐ ܡܪܰܟܰܒ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܗܳܘܶܝܢ ܠܰܡܫܝܚܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܠܢ ܪܝܫܐ ܚܠܦ ܦܓܪܐ ܘܗܕ̈ܡܐ܇ ܘܢܣܒܝܢ ܡܢܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܕ̈ܡܐ ܡܢ ܪܝܫܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܩܘܝܡܐ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܕܰܛܥܳܡܐ ܘܕܰܪܝܳܚܐ ܘܕܰܚܙܳܝܐ ܘܰܕܫܶܡܥܐ ܘܰܕܓܶܫܬܐ܇ ܟܰܕ ܡܟܰܬܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢܐܝܬ ܕܠܐ ܫܪܳܝܐ ܘܰܚܒܳܠܐ.

ܢܳܣܒܐ ܡܳܕܶܝܢ ܢܰܦܫܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܡܐ ܕܶܐܬܬܖ̈ܺܝܡܝ ܡܶܢ ܐܰܦ̈ܰܝ ܗܰܘܢܐ ܫܖ̈ܰܓܪܳܓܝܬܐ ܕܐܣܟܝ̈ܡܐ ܘܕܖ̈ܘܟܳܒܐ. ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܶܝܢ ܕܪܽܘܚܐ ܡܐ ܕܶܐܬܥܰܩܪܰܬ ܒܺܝܫܽܘܬܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܘܬܐ ܡܐ ܕܶܐܬܩܰܦܠܰܬ ܛܳܥܝܽܘܬܐ܇ ܡܛܠ ܕܠܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܶܡܪܶܬ ܡܪܰܟܒܽܘܬܐ ܗܕܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܕܡܢܗ̇ ܐܳܦ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ. ܡܥܰܘܟܐ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܚܙܳܐ. ܠܗܳܝ ܕܶܝܢ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ ܒܝܫܘܬܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܬܖ̈ܺܝܡܝ܇ ܠܰܝܬ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܕܶܡ ܕܟܳܠܶܐ ܠܗ ܠܗܰܘܢܐ ܕܡܠܝܐܝܬ ܢܗܘܐ ܒܐܠܗܐ. ܘܬܶܫܬܰܡܠܶܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܗܐ ܟܽܠ ܒܟܽܠ. ܘܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܓܘ̈ܫܡܐ ܐܬܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܕܣܺܝܡܐ ܒܗܘܢ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܛܳܥܝܽܘܬܐ ܘܒܝܫܘܬܐ ܬܚܦܝܬܐ ܒܐܦ̈ܝ ܗܘܢܐ ܕܠܐ ܢܬܡܨܐ ܠܡܶܚܙܐ ܠܗܳܕܶܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܘܰܠܗܳܢܶܝܢ ܕܰܒܛܶܟܣܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܣܺܝ̈ܡܳܢ܆ ܡܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܝܬܐ܇ ܒܗ̇ ܘܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܪܘܟܳܒܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܒܝܰܕ ܚܽܘܕܳܬܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܒܺܝܫܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܘܛܳܥܝܽܘܬܐ ܠܰܓܡܳܪ ܡܶܬܛܰܠܩ̈ܳܢ ܘܳܐܒ̈ܕܳܢ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܐ ܬܘܒ ܕܺܝܠܗ̇ ܕܪܽܘܚܐ ܐܰܝܢܐ ܕܶܐܬܡܰܬܰܠ ܒܢܽܘܪܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܗܳܕܐ ܟܰܕ ܡܚܰܦܶܛ ܠܰܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܡܶܐܬܐ ܒܝܰܕ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܘܰܠܡܰܪܓܳܫܽܘ ܒܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܗܳܘܶܝܢܰܢ܇ ܐܳܡܰܪ: ܕܫܽܘܠܚܽܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܘܢ ܣܽܘܥܖ̈ܳܢܰܘܗܝ ܘܰܠܒܰܫܘ ܠܚܰܕܬܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܚܰܕܰܬ ܒܫܽܘܘܕܳܥܐ ܐܰܝܟ ܨܰܠܡܐ ܕܒܳܪܝܶܗ܇ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܚܰܢܦܐ ܘܺܝܗܽܘܕܳܝܐ. ܓܙܽܘܪܬܐ ܘܥܽܘܪܠܽܘܬܐ. ܒܰܪܒܪܳܝܐ ܣܩܽܘܬܳܝܐ. ܥܰܒܕܐ ܒܰܪܚܺܐܖ̈ܶܐ܇ ܐܠܐ ܟܽܠ ܘܒܟܽܠ ܡܫܺܝܚܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܦ ܗܕܐ ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܽܠ. ܒܪܶܥܝܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ: ܟܰܕ ܐܰܕܺܝܩܘ ܐܰܒܳܗ̈ܬܐ܇ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܡܐ ܕܶܐܬܬܖ̈ܺܝܡܝ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠ̈ܬ: ܡܪܰܟܒܽܘܬܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬܐ ܘܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ܇ ܗܳܘܶܐ ܟܝܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܡܠܺܝܠܐ ܒܡܫܝܚܐ ܘܒܐܝܕܗ ܒܐܠܗܐ ܘܐܒܐ. ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܥܗܕܢܢ: ܕܟܠ ܘܒܟܠ ܡܫܝܚܐ ܘܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ܇ ܟܕ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܶܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܕܠܝܬ ܚܰܢܦܐ ܘܝܗܘܕܝܐ ܐܰܦܶܩ ܟܠ ܩܛܝܪܐ ܕܢܡܘ̈ܣܐ ܟܝ̈ܢܝܐ ܘܟܬܝ̈ܒܐ ܘܫܘ̈ܚܠܦܐ ܕܕܶܚ̈ܠܳܬܐ. ܘܒܗܳܝ ܕܠܝܬ ܓܙܘܪܬܐ ܘܥܘܪܠܘܬܐ ܐܪܝܡ ܡܪܰܟܒܽܘܬܐ܇ ܒܝܕ ܕܝܢ ܗܳܝ ܕܒܰܪܒܪܳܝܐ ܘܰܣܩܽܘܬܳܝܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܕܽܘܒܳܖ̈ܶܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܥܰܒܕܐ ܘܒܰܪܚܺܐܖ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬ ܕܰܡܫܰܥܒܶܕ ܘܰܕܡܶܫܬܰܥܒܰܕ܇ ܒܗܳܝ ܕܝܢ ܕܕܶܟܪܐ ܘܰܕܢܶܩܒܬܐ ܕܐܦ ܗܕܐ ܣܺܝܡܐ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܡ ܪܽܘܟܳܒܐ ܐܦ ܙܽܘܘܳܓܐ ܘܰܦܪܳܝܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܒܥܺܝܘ ܟܡܐ ܕܡܰܡܠܶܟ ܗܘܐ ܡܰܘܬܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܠܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܚܳܫ̈ܚܳܢ.

ܘܰܒܣܽܘܥܪܳܢܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܬܓܰܠ̈ܝܳܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܳܡܬܐ܇ ܒܡܰܪܓܫܳܢܘܬܐ ܕܝܢ ܘܒܺܝܕܰܥܬܐ ܡܬܢܰܣ̈ܒܢ ܡܢ ܗܰܘܢܐ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܚܰܝ̈ܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܶܗܘܐ ܠܒܰܪ ܡܢ ܕܘܒܳܪܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܝܩܐ ܘܰܐܝܟ ܥܽܘܠܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܢܶܦܽܘܩ ܡܢܗ ܒܝܰܕ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܥܰܡ̈ܠܐ ܘܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܐ. ܡܛܠ ܕܰܐܟܙܢܐ ܕܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܓܘ ܟܰܪܣܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܚܙܐ ܠܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܐܘ ܠܡܶܕܶܡ ܕܐܝܬ ܒܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܒܗܰܘܢܐ ܕܰܚܒܺܝܫ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܝܩܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܰܪܓܳܫܘ ܒܚܰܝܠܐ ܕܥܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܰܘ ܒܰܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܝܢ ܝܰܕ̈ܥܳܬܐ ܕܶܐܬܶܐܡܰܖ̈ܝ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܘܩܕܡ ܢܶܬܺܝܠܶܕ [ܒܪܢܫܐ ܡܶܢ] ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܘܢܶܬܪܰܒܶܐ [ܒܐܝܠܝܢ] ܕܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܛܶܟܣܐ ܕܡܰܘܠܳܕܗ. ܘܢܶܬܢܛܰܪ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܘܕܚܛܗ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܗ ܠܡܰܘܠܳܕܐ ܡܥܳܕܺܝܢ ܠܰܡܚܰܒܳܠܘ ܘܠܗܕ̈ܡܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܠܰܡܩܰܛܳܥܘ ܘܰܢܟܰܬܪ ܗܢܐ܇ ܟܕ ܩܢܶܐ ܗܘܢܐ ܕܰܟܝܐ܆ ܐܝܟ ܡܫܽܘܚܬܐ [ܕܬܪܒܝ]ܬܗ ܕܰܒܗܳܝ ܩܰܘܡܬܐ ܡܩܰܒܶܠ [ܐܦ ܝܰܕ̈ܥܳܬܐ ܘܡܰܖ̈ܓܫܳ]ܢܘܳܬܐ ܕܰܒܗܰܘ ܥܳܠܡܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ [ܒܰܪܢـ]ܫܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܠܘܳܬ ܩܰܘܡܬܐ [ܗܕܐ] ܕܦܰܓܪܐ܇ [ܡܛܠ ܕ]ܛܘܦܣܐ ܕܗܳܝ ܕܓܰܠܝܐ ܒܗܕܐ ܕܟܰܣܝܐ ܣܺܝܡ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܐܦ ܡܪܢ ܐܶܡܪ ܥܠܰܘܗܝ [ܕܗܢܐ ܡـ]ܘܠܳܕܐ: [ܕܐܢ ܐܢܫ] ܠܐ ܢܬܝܠܕ ܡܢܕܪܝܫ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܚܙܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܬܘܒ ܕܐܢܗܘ ܕܐܢܫ ܠܐ ܢܶܬܺܝܠܕ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܐ܆ ܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܥܘܠ ܠܡܠܟܘܬܐ [ܕܫܡܝܐ]. ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܐܰܘܕܰܥ [ܥܠ ܝܕܥܬܐ] ܕܰܫܪܳܪܐ ܘܗܳܝ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ. ܒܝܰܕ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܰܠ ܝܺܕܰܥܬܐ [ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ] ܩܰܕܺܝܫܬܐ.

ܘܬܘܒ ܐܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ [ܡܥܡܕܢܐ] ܠܗ ܠܗܢܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܪ [ܐܢܐ ܪܡܰܙ] ܠܰܢ ܕܢܶـ[ܕܰܥ] ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪ: [ܕܡܰܥܡܶܕ ܝܫܘܥ] ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܰܒܢܽܘܪܐ܇ [ܘܐܚܝܕ ܪܦܫܐ ܒܐܝܕܗ ܘ]ܡܕܰܟܶܐ ܐܶܕܪܶܗ [ܘܚܶܛ̈ܐ] ܟܳܢܫ ܠܰܐܘܨܪܶܗ ܘܬܶܒܢܳܐ ܡܰܘܩܶܕ [ܒܢܘܪܐ ܕܠܐ ܕܳܥܟܐ]: ܟܕ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ ܩܪܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܗ [ܕܝܫܘܥ] ܡܬ[ܝܠܕܝܢ]܇ ܬܶܒܢܳܐ ܕܝܢ ܠܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ [ܗܢܘ] ܕܝܢ ܠܣܽܘܥܖ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܗܢܐ. [ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܶܡܪ] ܡܛܠܬܗܘܢ ܕܡܬܚܒܠܝܢ [ܒܝܕ ܢܘܪܐ]܇ ܬܒܢܐ ܠܡ ܢܰܘܩܶܕ ܒܢܽܘܪܐ ܕܠܐ ܕܥܟܐ. [ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ] ܕܗܠܝܢ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܟܬܰܒ ܘܶܐܡܪ: ܕܐܢ ܐܢܫ ܒܳܢܐ ܥܠ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܗܕܐ: ܕܰܗܒܐ ܣܺܐܡܐ ܟܺܐܦ̈ܶܐ [ܝܰܩܺܝܖ̈ܬܐ] ܩܰܝ̈ܣܐ ܥܡܺܝܪܐ [ܩܢܝ̈ܐ]܆ ܥܒܳܕܐ ܕܟܽܠܢܫ ܝܕܝܥܐ ܢܶܗܘܶܐ܇ ܝܘܡܐ ܓܝܪ ܗܰܘ [ܢܘܕܥ ܡܛܠ ܕܒܢܘܪܐ ܡܶܬܓܠܐ] ܘܰܥܒܳܕܐ [ܕܟܠܢܫ ܕܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ] ܐܝܬܘܗܝ ܢܘܪܐ [ܬܶܒܩܶܝܘܗܝ. ܐܢ ܕܐܢܳܫ] ܥܒܳܕܐ ܢܩܰܘܶܐ܆ ܗܰܘ [ܕܒܳܢܐ ܐܰܓܪܐ ܢܣܰܒ ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܢܳܫ] ܥܒܳܕܐ ܢܺܐܩܰܕ܆ ܢܶܚܣܰܪ܇ ܗܽܘ ܕܝܢ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܕܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܕ ܢܽܘܪܐ. ܠܐ ܠܡ ܐܳܒܶܕ ܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܐܠܐ ܡܶܬܒܚܰܪ ܘܡܬܚܰܕܰܬ ܐܝܟ ܕܒܝܕ ܢܘܪܐ܇ ܡܬܚܰܒܰܠ ܕܝܢ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܩܐ ܐܝܢܐ ܕܶܐܬܡܰܬܰܠܘ ܣܽܘܥܖ̈ܳܢܰܘܗܝ ܒܩܰܝ̈ܣܐ ܘܒܰܥܡܺܝܪܐ ܘܒܩܢ̈ܝܐ. ܦܰܓܪܐ ܡܳܕܝܢ ܘܢܦܫܐ ܥܡ ܫܰܪܟܐ ܕܬܶܓ̈ܡܐ ܖ̈ܽܘܚܳܢܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܐܚܖ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܡܶܬܚܰܕܬܺܝܢ܇ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܝܢ ܘܒܺܝܫܽܘܬܐ ܘܫ̈ܐܕܐ ܕܶܐܬܡܰܬܰܠܘ ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܥܡܺܝܪܐ ܘܩܢܝ̈ܐ ܘܬܶܒܢܐ ܡܶܬܚܰܒܠܺܝܢ. ܘܰܕܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܬܐ ܕܠܐ ܛܥܰܘ܇ ܘܕܐܒܕܺܝܢ ܒܺܝܫܘܬܐ ܘܛܥܝܘܬܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܡܳܖ̈ܽܘܕܐ. ܟܕ ܡܢܰܛܪܳܢܐ ܘܡܰܘܒܕܳܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܘܰܕܗܳܢܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܝܫܘܥ ܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܪ ܥܠܘܗܝ܇ ܕܪܰܦܫܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܰܡܕܰܟܶܐ ܐܶܕܪܗ ܘܚܶܛ̈ܐ ܟܳܢܶܫ ܠܰܐܘܨܪܶܗ ܘܬܶܒܢܐ ܢܰܘܩܶܕ ܒܢܽܘܪܐ ܕܠܐ ܕܳܥܟܐ.

ܘܫܰܦܺܝܪ ܚܶܛ̈ܐ ܠܐܘܨܖ̈ܐ ܐܶܬܟܰܢ̈ܫܝ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗܶܝܢ ܙܪܰܥ ܙܳܪܽܘܥܐ܇ ܬܶܒܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܩܰܒܶܠܬܶܗ ܚܶܛܬܐ. ܘܰܐܟܳܪܐ ܐܫܬܘܕܝ ܕܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܗ ܢܟܰܢܶܫ ܠܰܐܘܨܪܗ܇ ܡܛܠ ܕܚܶܛ̈ܐ ܙܪܰܥ. ܘܠܗܠܝܢ ܡܟܰܢܶܫ܇ ܐܠܐ ܗܕܐ ܠܚܰܪܬܐ ܥܬܺܝܕܐ ܕܬܶܗܘܐ ܒܓܶܠܝܳܢܐ ܕܰܬܖ̈ܶܝܢ ܕܡܶܢ ܫܡܝܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܚܠܦ ܗܰܘ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܒܝܕ ܛܰܝܒܘܬܐ ܡܦܰܪܫܐ ܚܶܛ̈ܐ ܡܶܢ ܬܶܒܢܐ. ܘܰܠܬܶܒܢܐ ܡܰܘܩܕܐ ܒܝܰܕ ܢܽܘܪܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܒܗ̇܇ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܕܝܢ ܡܚܰܕܬܐ ܘܡܰܘܠܕܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ: ܗܳܢܐ ܕܶܐܢ ܡܶܬܢܛܰܪ܆ ܟܰܕ ܕܟܶܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܥܡܘܕܝܬܐ ܠܐ ܣܢܺܝܩ ܕܒܝܕ ܪܦܫܐ ܢܶܬܕܰܟܶܐ܇ ܥܠ ܕܐܦ ܠܝܬ ܒܗ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܘܳܠܐ ܕܢܬܦܪܫ ܡܶܢܶܗ.

ܡܰܥܡܽܘܕܝܬܐ ܗܟܝܠ ܕܰܐܬܩܶܢ ܝܫܘܥ [ܐܪܙܐ] ܗܝ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܩܰܕܰܡ. ܘܰܥܒܳܕܐ ܕܠܐ ܡܶܬܬܡܺܝܫ ܡܶܢ ܗܰܘܢܐ. ܘܟܰܪܣܐ ܚܕܰܬܐ ܕܡܰܘܠܕܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܕܒܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ. ܘܰܒܪܺܝܬܐ ܒܚܰܝܠܐ ܐܬܚܰܕܬܰܬ. ܘ[ܥܺܕܬܐ] ܠܡܫܝܚܐ ܐܶܬܚܰܝܕܰܬ. ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܡܳܖ̈ܽܘܕܶܐ ܐܶܬܚܰܝܰܒܘ. ܘܰܚܛܺܝܬܐ ܘܒܝܫܘܬܐ ܐܶܬܛܰܠܩܰܬ. ܘܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܪܳܐܙܳܢܐܝܬ ܐܰܠܗܐ ܒܟܠ ܘܟܠ ܒܐܠܗܐ܇ ܘܟܽܠ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܠܐ ܡܶܬܝܠܶܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܡܶܬܚܫܶܒ. ܘܥܰܡ ܚܰܝ̈ܐ ܠܐ ܡܶܬܡܢܶܐ. ܘܗܰܕܳܡܐ ܒܓܽܘܫܡܐ ܕܥܺܕܬܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.

 

Fragment 13. Matt. 3, 1

ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܝܠܢ ܥܡܰܕ܇ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܠܢ ܢܶܬܠܺܝܗ̇܇ ܡܛܠ ܕܛܘܦܣܐ ܕܡܰܘܬܗ ܘܕܰܩܝܳܡܬܗ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܐܟܙܢܐ ܕܡܺܝܬ ܘܩܳܡ ܘܰܗܘܳܐ ܠܢ ܪܺܝܫܺܝܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܇ ܗܟܢܐ ܥܡܰܕ ܩܕܝܫܐܝܬ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܝܠܢ ܘܡܶܚܕܳܐ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܢ.

 

Fragment 14. Matt. 3, 4

ܥܶܩܳܖ̈ܐ ܚܠܰܝ̈ܐ ܡܶܣܬܰܝܒܰܪ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܘܥܣܒܐ ܕܐܪܥܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ ܒܣܘܪܝܝܐ ܩܰܡ̈ܨܶܐ ܘܕܶܒܫܐ ܕܒܰܪܐ. ܡܢ ܡܠܬܐ ܠܡ ܓܝܪ ܕܕܡܝܐ ܠܚܒܪܬܗ̇ ܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܐܣܒܪ ܗܰܘ ܕܦܫܩܗ ܠܟܬܒܐ ܠܐܪܡܝܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܣܬܝܒܪ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ. ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܚܰܝܠܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܗܟܢܐ: ܕܳܐܟܠ ܗܘܳܐ ܥܶܩܳܖ̈ܶܐ ܘܥܳܡܪ ܗܘܐ ܒܚܽܘܪܒܐ.

 

Fragment 15. Matt. 3, 11

ܠܐ ܠܡ ܫܳܘܐ ܐܢܐ ܕܐܫܡܫ ܠܦܓܪܗ.

 

Fragment 16. Matt. 4, 1

ܡܬܒܥܝܐ ܗܪܟܐ ܕܐܢ ܥܒܰܕ ܡܫܝܚܐ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܩܕܡ ܨܘܡܐ ܐܘ ܠܐ. ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܡܢ ܐܳܡܪ ܕܰܥܒܰܕ.

 

Fragment 17. Matt. 4, 3

ܟܕ ܝܳܕܥ ܠܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܐܩܪܒ ܥܡܗ.

 

Fragment 18. Matt. 4,5

ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܠܡܢܣܝܢܐ ܡܛܝܒܐܝܬ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܥܗ̈ܢܢ ܠܐܓܘܢܐ.

 

Fragment 19. Matt. 4, 11

ܐܪܐ ܥܣܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ. ܘܒܺܝܫ ܘܰܩܫܶܐ ܡܶܢ ܟܠܗܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܛܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܩܐ ܐܝܬܝܗܘܢ.

 

Fragment 20. Matt. 8, 13

GB BS
ܬܠ̈ܬ ܡܬܒܥܝ̈ܢ ܠܢ ܡܛܠ ܕܩܢܛܪܘܢܐ: ܚܕܐ ܕܐܢ ܗܘܝܘ ܗܢܐ ܗܰܘ ܕܒܠܘܩܐ ܐܘ ܚܪܢܐ܇ ܒ̄ ܘܕܐܢ ܝܘܕܝܐ ܗܘܐ ܐܘ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ܇ ܓ̄ ܥܠ ܫܘܚܠܦ ܡ̈ܠܐ ܕܐܘ̈ܢܓܠܝܣܛܐ ܕܡܛܠܬܗ. ܘܡܦܫ̈ܩܢܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܠܡܝܢ ܕܗܘܝܘ܇ ܘܝܬܝܪ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܘܦܝܠܟܣܢܘܣ. ܗܢܐ ܩܢܛܪܘܢܐ ܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܒܠܘܩܐ. ܘܠܗܕܐ ܣܗܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܦܰܫ̈ܩܳܢܶܐ܇ ܘܝܰܬܝܪܐܝܬ ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܘܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܘܡܘܫܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ.

 

Fragment 21. Matt. 8, 24

ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܕܰܥ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܟܕ ܐܬܒܣܪ ܦܓܪܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܕܡ ܩܕܡ ܕܢܚܛܐ ܢܣܰܒ. ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܒܩܢܘܡܗ ܚܫ̈ܐ ܕܰܓܙܳܪ ܕܝܢܐ ܗܳܢܘܢ ܕܥܠܘ ܥܠ ܐܕܡ ܟܕ ܚܛܳܐ܆ ܐܠܐ ܠܘ ܒܓܒܝܠܬܗ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܒܨܒܝܢܗ ܓܝܪ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܥܰܠܗܳܕܐ ܠܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܬܢܰܣܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗܘܢ. ܘܒܕܓܘܢ ܠܫܶܢܬܶܗ ܘܟܰܦܢܗ ܘܨܗܝܗ ܘܠܐܘܬܗ ܘܚܫܗ ܘܡܘܬܗ ܥܕ̈ܢܐ ܬܰܚܶܡ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܟܰܕ ܕܡܶܟ ܒܨܒܝܢܗ ܕܡܶܟ܇ ܘܠܘ ܒܩܛܝܪܐ ܕܟܝܢܐ. ܗܢܐ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܟܘܬ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܘܝܥܩܘܒ ܕܥܢܬ ܘܐܖ̈ܡܢܝܐ ܗܟܢܐ ܡܬܪܥܝܢ.

 

Fragment 22. Matt. 9, 2

ܘܐܝܘܐܢܢܝܣ ܘܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܘܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܐܚܪܢܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗܢܐ ܡܢ ܗܰܘ.

 

Fragment 23. Matt. 9, 6

ܥܠܗܕܐ ܠܡ ܐܬܩܪܝ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ܇ ܡܛܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܚܕܬܐ ܕܩܕܡ ܥܒܳܪ ܦܘܩܕܢܐ.

 

Fragment 24. Matt. 9, 37

ܦܳܥ̈ܠܶܐ ܙܥܽܘܖ̈ܐ: ܗ̄ ܡܠܦ̈ܢܐ ܘܢܒܝ̈ܐ ܕܥܬܝܩܬܐ ܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܟܢܫܘ ܥܠܰܠܬܐ ܠܶܐܕܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܕܰܡܚܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܐܘ ܕܠܐ ܣܦܰܩܘ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܠܗܳܕܐ.

 

Fragment 25. Matt. 11, 11

ܨܳܒܐ ܗܘܐ ܗܳܟܺܝܠ ܝܘܚܢܢ ܕܗܢܐ ܡܘܠܕܐ ܢܬܝܠܕ ܘܢܗܘܐ ܗܕܡܐ ܪܚܝܡܐ ܒܦܓܪܐ ܪܘܚܢܐ ܕܟܠܬܐ ܘܒܪܐ ܘܝܳܪܬܐ ܥܡ ܚܬܢܐ ܡܫܝܚܐ. ܐܠܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܠܘܳܬܶܗ ܕܠܘ ܙܒܢܐ ܗܘ ܗܫܐ. ܐܠܐ ܐܢܗܘ ܕܐܢܐ ܩܕܡܝܟ ܐܡܘܬ ܘܐܩܘܡ܆ ܥܳܡܕ ܐܢܬ ܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܝ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܒܚܝܠܐ. ܐܶܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܩܕܡ ܡܘܬܐ ܕܝܠܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܐ ܬܫܰܢܶܐ܆ ܡܫܬܡܠܐ ܐܢܬ ܥܡ ܙܕܝ̈ܩܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܢ ܩܕܳܡ ܓܶܠܝܳܢܐ ܕܝܠܝ ܕܒܒܣܪ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ ܘܡܘܫܐ ܘܫܪܟܐ ܕܟ̈ܐܢܐ ܘܢܒܝ̈ܐ. ܘܰܕܗܳܢܰܘ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܡܶܠܬܐ ܗܕܐ: ܕܰܫܒܽܘܩ ܗܫܐ ܕܐܡܠܐ ܟܠܗ̇ ܟܐܢܘܬܐ: ܡܘ̈ܕܥܢ ܡܠܘ̈ܗܝ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܦܪܘܩܢ. ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܶܐܡܪ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܛܠ ܝܘܚܢܢ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܟܠܗܘܢ ܢܒܝ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܘܕܠܐ ܩܡ ܒܺܝܠܺܝ̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ܇ ܡܘܣܦ ܘܳܐܡܪ ܕܙܥܘܪܐ ܒܡܠܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܪܰܒ ܗܘ ܡܢܗ. ܟܕ ܙܥܘܪܐ ܩܳܪܐ ܐܝܟ ܕܠܦܘܬ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܐ ܠܟܠ ܡܰܢ ܕܰܒܝܰܕ ܛܰܝܒܘܬܐ ܡܶܫܬܘܶܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܘܠܡܗܘܐ ܗܕܡܐ ܒܦܓܪܐ ܕܥܺܬܬܐ: ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܡܶܢܰܢ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܙܥܽܘܪ ܗܘ ܗܪܟܐ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܠܦܘܬ ܪܒܘܬܐ ܘܢܒܝܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܕܐ ܕܰܢܣܰܒ ܗܽܘ ܘܫܰܡܠܺܝ ܒܗ̇ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܚܖ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܚܠܦ ܡܫܝܚܐ. ܐܠܐ ܟܠܚܕ ܡܢ ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܣܬܒܪ ܕܙܥܘܪ ܡܢ ܝܘܚܢܢ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܡܘܠܕܐ ܕܡܶܢ ܐܢܬܬܐ: ܒܡܰܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܪܒ ܗܘ ܡܢܗ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܇ ܒܪܐ ܓܝܪ ܗܘܳܐ ܠܐܠܗܐ ܐܒܐ ܘܰܐܚܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܘܗܰܕܳܡܐ ܠܦܰܓܪܐ ܕܥܺܕܬܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܪܒ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܡܰܥܡܕܳܢܐ܇ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܬܝܠܕܝܢ ܘܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܡܶܬܓܠܶܐ ܐܺܝܩܳܪܗܽܘܢ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܰܙܥܽܘܪ܇ ܥܠ ܕܗܽܘ ܪܳܚܡܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܦܰܓܪܐ. ܘܗܽܘ ܢܒܺܝܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܘܗܽܘ ܫܰܘܫܒܺܝܢܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܝܳܖ̈ܬܶܐ.

 

Fragment 26. Matt. 13, 16-17

ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܝ ܕܡܣܬܒܪܐ ܕܪܒܐ܇ ܐܠܐ ܟܬܒܐ ܡܘܕܥ ܠܗ̇ ܕܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܚܰܝ̈ܠܘܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܟܰܣܝܐ ܗܘܬ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܐܦ ܕܥܬܝܕ ܕܢܬܒܣܪ: ܘܒܝܕ ܥܕܬܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡܰܠܝܰܬ ܦܽܘܖ̈ܫܳܢܶܐ ܠܐܖ̈ܟܘܣ ܘܰܠܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܐ ܕܒܰܫܡܰܝܐ܇ ܗܳܝ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܥܒܕܗ ܒܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܢ ܟܬܝܒ ܒܰܢܒܺܝܐ ܕܬܠܝܬܐܝܬ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܣܰܩܽܘܒܠܝܐ ܠܡܠܬܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ܇ ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܩܕܫܝܢ ܗܘܘ ܠܐܪܙܐ ܕܰܡܟܰܣܝܐ ܚܰܝܠܗ ܠܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܟܰܢܐ. ܘܳܐܦܠܐ ܫ̈ܺܐܕܐ ܝܕܥܘ ܠܗܢܐ ܐܪܙܐ. ܘܣܳܗܕܐ ܗܳܝ ܕܐܠܘ ܝܺܕܰܥܘ܆ ܠܰܘ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܙܳܩܦܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܰܐܡܺܝܖ̈ܳܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܒܰܢܒ̈ܺܝܶܐ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܘܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܶܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܬܢܝܢܗܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܰܫܠܶܡ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܪܘܚܐ ܘܠܰܘ ܦܽܘܫܳܩܗܶܝܢ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܡܪܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܢܒܝ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܐܬܪܓܪܓܘ ܕܢܚܙܘܢ ܡܕܡ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܚܙܰܘ. ܘܰܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܕܶܡ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܫܡܰܥܘ܇ ܘܗܰܘ ܕܕܶܐܢ ܠܡܶܫܡܥ ܘܰܠܡܶܚܙܐ: ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܡܰܪܓܶܫ ܪܳܐܶܓ. ܡܳܕܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܥܰܠ ܐܪܳܙܐ ܝܺܠܶܦܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܘܚܐ. ܦܽܘܫܳܩܐ ܕܝܢ ܕܐܖ̈ܳܙܶܐ ܠܐ ܓܠܳܐ ܠܗܘܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܙܳܕܶܩ ܘܰܕܘܳܠܶܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܠܡܶܠܬܐ ܡܰܫܠܶܡ ܘܒܰܙܒܰܢ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ. ܘܰܒܙܰܒܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܬܶܢܝܳܢܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܐܚܪܺܝܢ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܘܬܗ: ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܦܫܳܩܗ. ܘܥܳܒܕܐ ܗܺܝ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܚܽܘܫܳܒܰܢ ܕܢܶܕܰܥ ܕܰܟܡܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܐ ܘܦܽܘܖ̈ܫܳܢܐ ܘܕܰܖ̈ܓܶܐ ܘܡܰܣ̈ܩܳܬܐ ܘܡܰܖ̈ܓܫܳܢܘܳܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܐ ܕܺܐܝܬ ܒܝܽܘܠܦܳܢܝܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܐܳܦ ܚܶܟܡܬܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܓܽܘ̈ܫܡܶܐ. ܠܰܝܬ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܕܢܶܕܰܥ܇ ܘܶܐܟܒܰܪ ܘܳܐܦܠܐ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ.

 

Fragment 27. Matt. 16, 16-17

ܐܶܬܬܰܘܕܺܝ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܢܰܬܰܢܐܝܠ: ܪܰܒܝ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܗܘ ܡܰܠܟܶܗ ܕܝܣܪܐܝܠ. ܡܢ ܐܰܢܕܪܶܘܳܣ: ܣܰܒܰܪ ܠܫܶܡܥܘܢ ܐܰܚܘܗܝ ܘܶܐܡܪ ܐܶܫܟܰܚܢܳܝܗܝ ܠܰܡܫܝܚܐ. ܡܶܢ ܫܳܡܪܳܝܬܐ: ܬܰܘ ܚܙܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܡܪ ܠܝ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܥܶܒܕܶܬ. ܕܰܠܡܐ ܗܽܘܝܘ ܡܫܝܚܐ. ܡܶܢ ܡܪܬܐ: ܡܗܰܝܡܢܐ ܐܢܐ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܐ. ܡܢ ܫܡܥܘܢ ܦܐܛܪܘܣ: ܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܳܠܝܢ ܐܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܶܠܝܳܢܐ ܐܶܡܰܪ: ܐܰܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܝܪ ܒܰܓܒܺܝܬܐ ܘܰܒܛܰܝܒܘܬܐ ܡܫܺܝܚܐ ܘܒܪܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ. ܘܠܘ ܗܶܢܘܢ ܒܰܠܚܘܕ܇ ܐܶܠܐ ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܕܝܐ ܒܪܢܫܐ ܙܕܝܩܐ ܘܓܡܝܪܐ ܚܳܫܒܺܝܢ ܗܘܘ ܠܡܫܝܚܐ ܕܡܶܣܬܰܟܶܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܰܕܪܰܒ ܘܰܫܒܝܚ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠܢܫ ܒܕܘܒܖ̈ܐ ܘܒܝܕܥܬܐ ܘܒܓܠܝ̈ܢܐ ܘܒܐܝܩܪܐ. ܘܰܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܶܐܡܪ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܗܠܝܢ: ܢܬܢܐܝܠ ܘܐܢܕܪܐܣ ܘܫܡܪܝܬܐ ܘܡܪܬܐ: ܡܘܕܝܢ ܒܗ ܝܘܡܢܐ ܐܦ ܢܶܣܛܽܘܖ̈ܝܢܘ܇ ܐܳܖ̈ܬܽܘܕܘܟܣܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܐܘܕܝ ܦܛܪܘܣ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܰܡܗܝܡܢܝܢܢ. ܢܐܡܪܘܢ ܠܢ ܗܟܝܠ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܢܶܣܛܽܘܪܝܰܢܳܘܣ: ܕܡܢܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ ܡܰܣܒܪܺܝܢ ܥܰܠ ܡܫܝܚܐ. ܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܙܕܝܩ ܘܟܐܝܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܝܘ̈ܕܝܐ ܗܟܢܐ ܡܰܣܒܪܝܢ. ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܡܛܠ ܕܟܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܘܰܡܨܰܐܠܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ ܘܰܕܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܘܡܪܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܐܦ ܥܠ ܟ̈ܐܢܐ ܕܰܗܘܰܘ ܥܡܗܘܢ ܗܳܟܢܐ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܐ ܡܰܣܒܪܝܢ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܗܝ̈ܟܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܠܗܐ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܠܘܬܗܘܢ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܢܒܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗܝ̈ܟܠܘܗܝ ܐܢܘܢ ܕܐܠܗܐ܆ ܡܢܐ ܝܬܝܪܐ ܝܳܗܒܝܢ ܗܶܢܘܢ ܠܗܰܘ ܒܪܢܫܐ ܕܡܫܬܰܡܰܗ ܡܢܗܘܢ. ܘܐܢ ܘܰܡܫܝܚܐ ܢܶܩܪܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܘܐܦ ܟܠ ܡܰܢ ܕܡܶܬܡܫܰܚ ܗܳܟܰܢܐ ܐܰܘ ܠܡܠܟܘܬܐ ܐܘ ܠܟܗܢܘܬܐ ܒܗܢܐ ܫܡܐ ܬܘܒ ܡܶܬܟܰܢܶܐ ܗܘܐ. ܘܶܐܢ ܝܶܫܽܘܥ ܢܩܪܘܢܝܗܝ܆ ܘܐܦ ܬܡܢ ܐܝܬ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܝܫܘܥ ܒܪܝܽܘܙܳܕܳܩ ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܰܗܘܰܘ.

ܬܶܐܘܕܳܘܪܳܘܣ ܕܶܝܢ ܪܰܫܝܥܐ ܐܳܡܪ ܕܗܳܝ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܠܡ ܐܰܘܕܰܥ. ܡܫܺܝܚܐ ܠܰܡ ܫܡܐ ܗܘ ܒܪܢܫܐ܇ ܒܪܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝܐ ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ ܩܶܪܝܳܢܐ ܡܘܕܥ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܳܟ ܐܘ ܣܟܠܐ ܘܦܛܥܐ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܫܢܰܘ ܐܰܟܘܳܬܟ. ܕܟܕ ܐܒܐ ܥܠ ܚܕ ܓܠܳܐ ܘܫܡܥܘܢ ܬܘܒ ܒܚܰܕ ܐܰܘܕܺܝ ܕܗܽܘܝܘ ܒܪܐ ܘܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ܇ ܢܶܟܦܽܘܪ ܒܬܰܘܕܺܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܘܒܓܠܝܢܗ ܕܐܒܐ ܘܚܠܦ ܚܰܕ ܬܖ̈ܝܢ ܢܶܣܬܰܟܠܺܝܘܗܝ ܠܡܫܝܚܐ. ܢܫܰܐܠܳܟ ܕܝܢ ܐܘ ܛܳܥܝ̈ܐ ܕܗܳܝ ܕܣܺܝܡܐ ܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܕܰܐܢܬ ܗܘ: ܥܰܠ ܚܕ ܐܡܝܪܐ ܐܘ ܥܠ ܬܖ̈ܝܢ. ܐܢ ܥܠ ܬܖ̈ܝܢ ܣܺܝܡܐ܆ ܠܡܳܢܐ ܠܐ ܐܳܡܪ ܕܰܐܢܬܘܢ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܐܠܐ ܕܰܐܢܬ ܗܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܚܕ ܡܫܬܩܠܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒܐ܆ ܕܰܐܝܢܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܐܢܬ ܗܘ. ܕܡܫܝܚܐ ܐܘ ܒܪܐ. ܐܶܢ ܠܡܫܝܚܐ ܠܳܚܡܐ ܗܳܝ ܕܐܢܬ ܗܘ܆ ܠܰܒܪܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܐ ܫܳܠܡܐ. ܘܶܐܢ ܒܪܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܣܒܺܝܗ̇܆ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ.

ܡܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܘ ܡܫܺܝܚܐ ܕܶܐܡܪ ܐܢܕܪܐܣ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܕܐܫܬܟܚ ܡܢܗܘܢ ܡܰܢܽܘ. ܐܠܗܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ. ܐܢ ܐܠܗܐ ܗܘ܆ ܠܡܢܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܗܘܳܐ ܫܽܐܘܳܠܶܗ ܕܝܠܗ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܓܶܠܝܳܢܗ ܕܐܒܐ ܘܬܘܕܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ. ܕܗܐ ܝܰܕܥܽܘܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܓܠܝܢܐ. ܘܐܢ ܠܒܪܢܫܐ ܡܫܝܚܐ ܐܶܡܪ ܐܰܢܕܪܶܐܳܣ ܕܶܐܫܟܰܚ܆ ܠܡܳܢܐ ܛܘܒܐ ܝܰܗܒ ܝܫܘܥ ܠܫܡܥܘܢ ܚܠܦ ܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܒܶܣܪܐ ܘܕܡܐ ܠܐ ܓܠܳܐ ܠܳܟ܇ ܐܠܐ ܐܒܐ ܕܝܠܝ ܗܰܘ ܕܒܫܡܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܗܘܐ ܛܘܒܐ ܠܗܰܘ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܒܪܢܫܐ. ܘܐܢ ܡܛܠ ܕܐܘܕܝܗ ܡܫܝܚܐ ܠܗܰܘ ܒܪܢܳܫܐ ܫܩܰܠ ܛܘܒܐ܆ ܐܦ ܠܫܳܡܪܳܝܬܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܐ ܕܢܶܬܺܝܗܶܒ ܗܢܐ ܛܘܒܐ. ܘܢܰܘܒܠܶܗ ܬܽܘܒ ܠܛܘܒܐ ܩܕܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܳܦ ܠܢܰܬܰܢܰܝܐܶܝܠ ܕܗܽܘ ܩܕܳܡ ܟܠܢܫ ܐܘܕܝܗ ܡܫܝܚܐ ܗܳܟܘܳܬ ܘܰܐܢܕܪܶܐܳܣ ܘܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܕܝܐ܇ ܡܶܛܠ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܗܟܢܐ ܡܘܕܝܢ ܒܗ ܒܡܫܝܚܐ ܘܗܢܐ ܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܕܐܬܡܫܚ ܘܐܬܝܩܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܰܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܐ ܠܥܰܡܗܘܢ. ܢܶܬܺܝܗܶܒ ܛܽܘܒܐ ܐܳܦ ܠܡܪܬܐ ܛܒ ܡܢ ܫܡܥܘܢ܇ ܕܒܨܒܝܢܐ ܚܟܝܡܐ ܘܰܡܠܶܐ ܚܽܘܒܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܐܠܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢܶܗ ܕܶܐܢ ܡܗܝܡܢܐ ܕܰܡܩܺܝܡ ܡܺܝ̈ܬܐ ܐܶܡܪܰܬ ܠܘܳܬܶܗ ܒܩܳܠܐ ܡܰܟܺܝܟܐ ܘܡܶܫܬܰܡܥܳܢܐ: ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܡܗܰܝܡܢܐ ܐܢܐ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝܐ ܕܳܐܬܐ ܠܥܳܠܡܐ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܶܬܒܫܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ܆ ܚܠܺܝܡܐ ܘܚܰܬܺܝܬܐ ܬܰܘܕܺܝܬܗ ܕܡܪܬܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܦܘܪܫܢܐ ܕܨܒܝܢܐ ܡܝܰܩܰܪ ܗܘ ܩܕܳܡ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܆ ܫܰܘܝܐ ܬܰܘܕܝܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܚܫܒܢܢ ܠܛܘܒܐ ܘܡܝܩܪܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܛܳܒ ܡܢ ܬܘܕܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ܇ ܕܗܳܢܘܢ ܡܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܦܪܰܫܘ ܘܝܰܕܥܽܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ ܘܰܒܪܶܗ ܕܐܠܗܐ ܘܠܘ ܡܢ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܓܠܝܢܐ ܐܝܟ ܕܐܣܬܟܠ ܫܡܥܘܢ.

ܘܟܒܪ ܐܦ ܗܽܘ ܫܡܥܘܢ ܗܟܢܐ ܡܰܣܒܰܪ ܗܘܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܐܟܡܐ ܕܐܢܕܪܐܣ ܘܢܬܢܐܝܠ܇ ܡܶܛܠ ܕܓܶܠܝܳܢܗ ܘܚܽܘܫܒܗ ܕܫܡܥܘܢ ܠܘ ܡܢ ܬܪܥܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܠܐ ܡܶܢ ܓܠܝܢܗ ܕܐܒܐ. ܘܰܕܠܐ ܢܶܣܒܪܽܘܢ ܕܰܐܝܟ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܗ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܡܰܠܟܶܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܗܟܢܐ ܩܪܝܗܝ ܐܦ ܫܡܥܘܢ܇ ܝܰܗܒ ܠܗ ܛܘܒܐ ܟܕ ܡܬܰܪܶܨ ܠܬܰܖ̈ܥܝܳܬܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܕܠܘ ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܓܶܠܝܳܢܐ ܕܬܘܕܝܬܗ ܕܰܗܘܳܬ. ܐܦܠܐ ܗܽܘ ܫܡܥܘܢ ܐܰܪܓܶܫ ܒܡܰܥܒܕܳܢܘܬܗ ܕܓܶܠܝܳܢܐ ܕܩܰܒܠ ܡܢ ܐܒܐ ܐܦܠܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܐ ܡܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܐܰܒܐ ܓܝܪ ܕܝܰܗܒܗ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܬܘܒ ܠܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܕܩܰܒܠ ܠܐ ܐܪܓܫ. ܘܥܰܠܗܳܕܐ ܐܶܬܒܰܥܝܰܬ ܕܛܽܘܒܰܝܟ ܘܫܰܪܟܐ. ܕܠܐ ܕܶܝܢ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ: ܣܳܗ̈ܕܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡܰܠ̈ܠܝ ܘܐܣܬܥܖ̈ܝ ܡܢܗ ܒܬܪ ܗܕܐ. ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܗܳܝ ܕܰܐܡܪܰܚ ܡܢ ܛܢܢܐ ܘܰܟܠܐ ܒܪܰܒܶܗ ܘܶܐܡܪ ܠܗ: ܕܚܳܣ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܟ ܗܕܐ܇ ܐܡܬܝ ܕܡܛܠ ܚܫܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܐ. ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܟܕ ܡܰܣܠܶܐ ܠܒܺܝܫܽܘܬܗ ܐܶܡܪ ܠܗ: ܙܶܠ ܠܳܟ ܠܒܶܣܬܰܪܝ ܣܳܛܢܐ܇ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܡܠܬܐ ܗܕܐ ܣܛܢܐ ܙܰܪܥܳܗ̇ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܣܛܢܐ ܙܪܰܥ ܒܢܰܦܫܶܗ ܕܫܡܥܘܢ ܦܘܠܓܐ ܗܢܐ ܘܰܐܥܒܶܕ ܕܢܺܐܡܰܪ ܡܶܠܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܣܩܘܒܠܐ ܠܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܚܘܣܪܢܐ ܠܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܠܐ ܝܳܕܥ ܡܘܢ ܐܳܡܪ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܩܒܠ ܓܠܝܢܐ ܡܢ ܐܒܐ ܘܐܟܪܙܗ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܘܰܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܟܕ ܠܐ ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܡܘܢ ܐܳܡܪ ܕܫܦܝܪ ܗܘ ܠܰܡ ܕܰܬܢܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܬܠܴ̈ܬ ܡܛܰܠ̈ܠܝܢ. ܘܟܰܕ ܡ̈ܶܠܐ ܕܡܰܠܶܠ ܬܡܺܝܗܳܢ ܘܰܕܚܺܝܠܳܢ ܘܐܪܳܙܳܢܝܳܐܢ. ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܗܘܐ ܚܰܝܠܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ. ܒܪܰܡ ܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܐ ܡܢܐ ܐܳܡܰܪ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܫ̈ܐܕܐ ܝܳܕܥܝܢ ܗܘܘ ܐܪܙܐ ܗܢܐ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܢܗܘܢ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܡܟܰܣܝܐ ܗܘܳܬ ܗܕܐ܇ ܕܢܕܥܘܢ ܕܐܝܬ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܐܖ̈ܳܙܶܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܫܰܡܠܶܐ ܒܩܢܘܡܗ. ܡܶܢ ܖ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܓܶܝܪ ܘܠܐ ܡܶܕܶܡ ܝܳܕܥܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܟܠ ܟܠܗ ܡܟܰܣܝܐ ܡܶܢܰܢ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܰܣܝܐ ܡܶܢ ܒܰܪܝܰܘܡܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܗܢܐ. ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܢܶܬܕܰܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܓܠܝܢܐ ܠܘܬ ܫܡܥܘܢ ܘܠܐ ܐܰܪܓܶܫ ܒܣܽܘܟܳܠܶܗ܇ ܟܰܕ ܫܪܳܪܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܐ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܡܫܺܝܚܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܠܘ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ܇ ܐܠܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܰܝܟ ܕܰܓܠܳܝܗܝ ܐܒܐ.

ܐܰܝܢܐ ܗܟܝܠ ܕܡܰܘܕܐ ܠܗ ܠܰܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܐܠܦ ܥܠܘܗܝ ܐܰܒܐ܇ ܗܳܢܐ ܐܦ ܟܐܢܐܝܬ ܡܬܩܪܶܐ ܒܰܫܡܗ. ܗܳܢܰܘ ܟܪܣܛܝܳܢܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܢܶܣܬܰܟܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܐܰܝܟ ܕܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܢܶܣܛܽܘܖ̈ܝܽܘ ܐܰܘ ܐܰܖ̈ܝܰܢܽܘ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܰܘ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܗܢܐ ܠܘ ܠܗܰܘ ܡܫܝܚܐ ܕܰܓܠܳܐ ܐܰܒܐ ܒܝܰܕ ܫܶܡܥܘܢ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ܇ ܐܠܐ ܠܰܡܫܝܚܐ ܕܰܓܳܠܐ ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܐ ܘܠܘܬܗ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܠܬܗ ܕܝܶܫܘܥ: ܕܐܢܐ ܕܶܐܬܺܝܬ ܒܫܡܗ ܕܐܒܝ ܘܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ. ܘܐܢ ܐܚܪܢܐ ܢܺܐܬܐ ܒܫܡܐ ܕܢܦܫܗ܆ ܠܗܰܘ ܬܩܰܒܠܘܢ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܣܘܟܝܗܘܢ ܕܝܘ̈ܕܝܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܠܘܳܬ ܡܫܝܚܐ ܕܰܓܳܠܐ ܚܳܐܰܪ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܶܖ̈ܶܣܝܘܛܐ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܐܘܕܝܗ ܫܡܥܘܢ ܒܓܠܝܢܗ ܕܐܒܐ ܓܢܺܝܙܐ: ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܠܰܡܫܝܚܐ ܕܰܓܳܠܐ ܡܣܰܟܶܝܢ. ܘܳܐܦܶܢ ܟܡܐ ܢܶܬܚܪܽܘܢ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ. ܟܠܡܢ ܗܟܝܠ ܕܫܳܒܶܩ ܬܘܕܝܬܐ ܕܚܕ ܡܫܝܚܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ: ܓܰܠܝܐ ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܚܪܢܐ ܠܳܒܶܟ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܪ ܡܪܢ: ܕܰܥܬܺܝܕܝܢ ܕܢܐܬܘܢ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܐ ܕܟܰܕܳܒܽܘܬܐ܇ ܘܗܳܝ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܒܰܫܡܐ ܕܺܝܠܝ ܘܢܺܐܡܪܘܢ ܕܶܐܢܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܐܦܢ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܠܘܬ ܚܕ ܚܳܝܪܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܝܪ ܕܫܡܐ ܕܰܡܫܺܝ̈ܚܐ ܡܢ ܗܢܐ ܡܫܝܚܐ ܫܪܝܪܐ ܫܩܰܠܘ ܘܣܳܡܘ ܥܠܝܗܘܢ܇ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܣܽܘܥܖ̈ܳܢܶܐ ܘܰܒܐܖ̈ܳܙܶܐ ܕܛܰܢܦܽܘܬܐ ܒܗܰܘ ܡܫܝܚܐ ܕܰܓܳܠܐ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܡܐ ܡܶܢ ܚܰܕ܇ ܣܘܥܪܢܐ ܡܢ ܐܚܪܢܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܫܡܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܣܳܡܘ ܥܠܰܝܗܘܢ ܘܰܐܠܶܦܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܕܢܶܚܫܒܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܐ. ܘܟܰܕ ܫܡܐ ܫܩܺܝܠ ܡܢ ܐܠܗܐ܇ ܪܽܘܫܥܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܘܛܰܐܡܽܘܬܐ ܕܣܽܘܥܖ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܢܐ ܗܟܝܠ ܕܰܒܗܳܢܐ ܫܡܐ ܟܳܦܰܪ: ܓܰܠܝܐ ܗܝ ܕܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܗܰܝܡܶܢ. ܘܡܐܬܝܬܗ ܕܗܰܘ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܦܘܠܘܣ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܣܛܢܐ. ܐܠܗܗܘܢ ܡܕܝܢ ܕܐܖ̈ܣܝܘܛܐ ܣܛܢܐ ܗܘ܆ ܐܳܦܶܢ ܝܰܩܺܝܪܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܶܠܬܐ.

 

Fragment 28. Matt. 22, 29-32

ܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܥܰܒܝܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܶܫܬܩܠܐ ܡܶܢ ܦܓܪܐ܇ ܟܰܕ ܐܶܣܟܺܝܡܐ ܟܠܗ ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܘܰܕܖ̈ܶܓܫܘܗܝ ܦܳܐܶܫ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ.

ܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܝܢ ܕܳܐܦܠܐ ܥܰܒܝܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܬܢܰܣܒܐ ܡܢܗ܇ ܐܠܐ ܟܰܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܛܘܦܣܐ ܕܪܘܟܳܒܶܗ ܗܫܐ: ܒܶܣܪܐ ܘܰܓܝ̈ܳܕܐ ܘܣܰܥܪܐ ܘܛܦܖ̈ܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡ̈ܐܢܰܝ ܓܰܘܐ: ܒܰܠܚܘܕ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܠܗ ܩܰܠܝܠܘܬܐ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܘܬܐ ܘܚܰܪܺܝܦܘܬܐ.

ܐܺܝܬ ܕܝܢ ܐܚܖ̈ܳܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܘܡܘܣܦܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܡܰܣܒܪܳܢܘܬܐ ܕܟܕ ܦܳܐܫ ܗܟܢܐ ܒܥܒܝܘܬܗ. ܗܳܘܝܐ ܠܗ ܡܫܰܠܛܘܬܐ ܕܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܗ̇ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܒܳܥܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܬܰܖ̈ܥܐ ܐܚܝ̈ܕܐ ܢܥܘܠ ܐܢ ܨܳܒܐ ܘܒܐܐܪ ܬܘܒ ܢܶܦܪܰܚ ܘܥܰܠ ܡܰܝ̈ܐ ܢܗܰܠܶܟ. ܘܰܡܕܰܡܶܝܢ ܘܡܩܝܡܝܢ ܡܣܒܖ̈ܢܘܬܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܗܰܠܶܟ ܡܪܢ ܥܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܥܒܰܕ ܐܦ ܠܫܶܡܥܘܢ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܐܰܟܘܳܬܗ. ܬܽܘܒ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܗ ܥܰܠ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܬܰܖ̈ܥܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܥܠ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܨ̈ܨܐ ܘܰܕܠܽܘܟܳܝܬܐ ܚܰܘܺܝ ܐܝܟ ܕܒܓܘܫܡܐ ܥܰܒܝܐ.

ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܚܖ̈ܳܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܕܒܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܩܳܝܡܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܟܠܗܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܡܪܰܟܒܐܝܬ ܘܓܽܘܫܡܳܢܐܝܬ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܕܡܘܬܐ ܕܩܰܘܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܗܳܝ ܕܒܗ̇ ܐܶܬܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܝܬܐ. ܘܐܢ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܕܐ ܕܩܰܘܡܬܐ ܘܐܢ ܠܥܠ ܡܢܗ̇ ܢܶܫܬܰܟܚܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܳܝܬܺܝܢ܆ ܒܢ̈ܰܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܩܰܘܡܬܶܗ ܕܰܡܫܝܚܐ ܗܳܘܶܝܢ ܟܽܠܗܘܢ. ܘܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܐ ܐܝܟ ܕܨܳܒܶܝܢ ܡܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܐܘܠܘܣ: ܕܰܥܕܰܡܐ ܕܟܠܢ ܢܗܘܐ ܚܕ ܡܕܡ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܚܕ ܓܰܒܪܐ ܓܡܝܪܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܩܘܡܬܐ ܕܫܘܡܠܝܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܕܰܡܝܽܘܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܦܰܐܘܠܳܘܣ ܠܥܰܒܝܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܰܣܒܪܳܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܠܦܘܬ ܪܘܟܒܐ ܗܢܐ ܕܩܝܡܝܢ ܒܗ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܒܥܰܝ̈ܢܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܒܶܐܕ̈ܢܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܘܒܰܢܚܺܝܪܐ ܣܳܐܩܺܝܢ ܘܰܒܚܶܟܐ ܛܳܥܡܝܢ ܘܰܡܓܰܫܡܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܓܳܝܫܺܝܢ܇ ܕܡܶܢ ܗܳܕܐ ܡܰܣܒܪܳܢܘܬܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܐ ܐܳܦ ܒܗ̇ ܒܗܳܕܐ ܥܰܒܝܽܘܬܐ ܕܶܐܣܛܘ̈ܟܣܶܐ ܡܟܰܬܪܺܝܢ.

ܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܕܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܖ̈ܝ ܠܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ܇ ܐܠܐ ܐܡܪܝܢ: ܗܟܢܐ ܕܦܓܪܐ ܗܢܐ ܕܰܢܦܰܠ ܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ܇ ܡܛܠ ܕܡܠܝܟܐ ܠܶܗ ܩܝܳܡܬܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ. ܩܳܐܶܡ ܕܝܢ ܒܫܘܚܠܦܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܗܳܘܐ ܕܡܽܘܬܐ ܐܚܪܺܬܐ. ܕܠܐ ܠܡ̈ܠܐܟܐ ܕܳܡܐ ܘܐܦܠܐ ܐܝܟ ܛܘܦܣܐ ܕܪܘܟܳܒܶܗ ܩܰܕܡܳܝܐ ܦܳܐܶܫ܇ ܐܠܐ ܕܗܽܘ ܦܓܪܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܩܳܐܡ. ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܕܰܡܫܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܐܰܝܟ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܚܶܛܬܐ ܕܶܐܬܚܰܫܰܚ ܒܳܗ̇ ܦܰܘܠܳܘܣ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܐ. ܕܰܐܟܙܢܐ ܠܰܡ ܕܗܺܝ ܚܶܛܬܐ ܡܐ ܕܶܐܬܡܰܣܝܰܬ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܐ ܗܳܘܝܐ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܝܢ ܒܫܘܚܠܦܐ ܬܡܝܗܐ ܕܠܐ ܠܫܘܪܝܗ̇ ܕܳܡܶܐ ܘܠܐ ܠܫܘܠܳܡܗ̇: ܘܟܰܕ ܠܐ ܕܳܡܐ ܩܰܢܝܐ ܩܰܛܖ̈ܳܬܐ ܘܰܚܙܳܬܗ ܕܥܶܣܒܐ ܘܥܽܘ̈ܒܶܐ ܘܚܠܣ̈ܠܣܐ ܠܰܟܝܳܢܗ̇ ܕܗܳܝ ܚܶܛܬܐ ܕܶܐܙܕܰܪܥܰܬ ܟܰܕ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܡܶܬܚܙܝ̈ܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܫܘܚܠܦܐ ܬܡܺܝܗܐ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܠܡ ܐܳܦ ܦܰܓܖ̈ܶܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܠܝܢ ܕܡܙܕܪܥܝܢ ܒܓܘ ܩܒܖ̈ܐ ܐܝܟ ܚܛ̈ܐ ܒܓܰܘ ܚܛܽܘ̈ܛܐ ܐܳܬܶܝܢ ܠܫܽܘܚܠܳܦܐ ܬܡܝܗܐ ܘܰܡܥܰܠܝܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܕܡܽܘܬܐ ܦܐܺܝܬܐ ܘܰܗܕܺܝܪܬܐ ܕܣܰܓܝ ܡܥܰܠܝܐ ܘܰܫܒܺܝܚܐ ܡܢ ܬܽܘܩܳܢܗܘܢ ܩܰܕܡܳܝܐ.

ܐܚܖ̈ܳܢܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܰܡܪܰܟܒܐܝܬ ܠܰܡ ܘܒܰܚܙܳܬܐ ܕܩܰܘܡܬܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ܇ ܐܠܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܗܳܘܶܝܢ ܠܳܒܫܺܝܢ ܫܘܒܚܐ ܘܢܘܗܪܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܐܕܡ ܩܕܡ ܥܒܳܪ ܦܘܩܕܳܢܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܦܪܶܣ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܰܘܺܝܘ ܗܘܘ ܒܗ ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܐ ܟܕ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܐܶܬܰܘ܇ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ ܕܡܪܢ ܟܬܝܒ ܕܰܢܗܰܪ ܦܰܪܨܽܘܦܗ ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܘܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܚܘܰܪܘ ܐܝܟ ܬܠܓܐ.

ܐܝܬ ܕܶܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܰܣܒܪܺܝܢ ܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܐܝܬ ܘܚܬܝܬܐܝܬ ܒܩܝܡܬܐ ܕܦܰܓܖ̈ܐ܇ ܐܠܐ ܐܳܡܪܝܢ ܕܟܠܟܠܗ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܒܗ ܕܡܽܘܬܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܒܬܽܘܩܳܢܶܗ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܒܰܡܪܰܟܒܽܘܬܶܗ ܘܒܰܡܓܰܫܡܽܘܬܶܗ ܕܡܽܘܬܐ ܕܙܰܪܥܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܗܘܳܐ. ܐܠܐ ܐܟܙܢܐ ܕܡܢ ܙܪܥܐ ܕܟܝܢܐ ܗܳܘܐ ܦܓܪܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܗܕ̈ܡܐ ܘܰܓܝ̈ܳܕܶܐ ܘܓܰܖ̈ܡܶܐ ܘܣܰܥܪܐ ܘܛܶܦܖ̈ܶܐ ܘܡܰܫܡܥܬܐ ܘܣܘܩܐ ܘܚܙܬܐ ܘܛܥܡܬܐ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܕܠܶܗ ܟܕ ܠܗ ܠܙܪܥܐ ܠܐ ܕܳܡܶܝܢ: ܗܳܢܰܘ ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܟܠܗܝܢ ܒܫܘܚܠܦܐ ܗܰܘ ܕܠܝܬ ܒܚܙܬܗ ܕܡܽܘܬܐ ܘܨܽܘܪܬܐ ܐܰܘ ܡܪܰܟܒܽܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܖ̈ܓܫܐ ܘܗܰܕ̈ܳܡܐ܇ ܗܟܢܐ ܐܦ ܦܓܪܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܳܬܐ ܒܩܝܡܬܐ ܠܚܘܕܬܐ ܪܘܚܳܢܳܝܐ ܘܗܳܘܶܐ ܒܟܽܠܡܶܕܡ ܒܕܡܘܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܦܐܘܠܳܘܣ: ܕܡܶܙܕܪܰܥ ܒܰܚܒܳܠܐ ܩܳܐܡ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ܇ ܡܶܙܕܪܰܥ ܒܨܰܥܪܐ ܩܳܐܶܡ ܒܫܘܒܚܐ܇ ܡܶܙܕܪܰܥ ܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܐ ܩܳܐܶܡ ܒܚܰܝܠܐ܇ ܡܶܙܕܪܰܥ ܦܰܓܪܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܐ ܘܩܳܐܶܡ ܦܰܓܪܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܗܳܘܐ ܪܘܚܳܢܐ ܠܰܘ ܒܕܽܘܒܳܪܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܠܐ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܕܽܘܒܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܒܟܝܢܗܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܪܘܚܳܢܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܡܪܰܟܒܐ ܘܰܡܓܰܫܡܐ ܩܳܐܶܡ܇ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܚܳܙܐ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܫܳܡܰܥ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܛܳܥܡ ܘܒܟܠܗ ܡܪܺܝܚ. ܟܰܕ ܠܐ ܡܦܰܠܓܺܝܢ ܠܗ ܬܫܡܫܬܐ ܕܖ̈ܓܫܐ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗܳܢܐ ܪܘܟܳܒܐ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܡ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܠܰܘ ܒܰܡܢܳܬܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܒܐܚܪܬܐ ܫܡܥܝܢ ܘܒܐܚܪܬܐ ܡܡܠܠܝܢ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܟܢܐ ܪܘܟܳܒܐ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢ. ܘܠܐ ܠܡ ܡܰܘܕܰܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܠܓܗ ܦܓܪܐ ܘܦܠܓܗ ܢܦܫܐ. ܗܢܘ ܠܐ ܗܳܘܐ ܥܦܝܦܐ ܡܢ ܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ. ܘܠܐ ܒܝܕ ܖ̈ܶܓܫܰܘܗܝ ܡܩܒܠܐ ܢܦܫܐ ܝܘܠܦܢܐ ܘܝܕܥܬܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܗܪܟܐ܇ ܐܠܐ ܡܠܺܝܠܐܝܬ ܡܶܫܬܚܠܦ ܦܓܪܐ ܒܟܠܡܕܡ ܘܗܳܘܐ ܐܝܟ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܺܝ ܢܦܫܐ ܡܩܰܒܠܐ ܚܽܘܕܳܬܐ ܐܚܪܺܢܐ ܒܟܽܠܡܶܕܡ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܳܢܝܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܬܐ ܠܛܳܒܬܐ ܘܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܡܩܰܒܶܠ ܚܘܕܳܬܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܢ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̇. ܘܐܦܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܕܢܐܡܪ ܕܰܐܝܟܰܢܐ܆ ܒܝܰܕ ܕܩܳܢܝܐ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܘܡܶܬܡܰܨܝܳܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡܠܐܟ̈ܐ. ܘܩܠܝܠܘܬܐ ܘܢܰܗܺܝܪܽܘܬܐ܇ ܒܟܠܡܕܡ ܐܟܘܬܗܘܢ. ܘܡܶܣܬܰܡܟܺܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܕܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܐ ܕܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬ ܦܖ̈ܺܝܫܶܐ ܘܙܰܕܽܘ̈ܩܳܝܶܐ: ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܰܘ ܥܠܡܐ ܫܘܰܘ ܘܠܰܩܝܳܡܬܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܠܐ ܫܳܩܠܺܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܠܐ ܢܶܫ̈ܶܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܓܒܖ̈ܐ. ܘܠܐ ܐܟܠܝܢ ܘܠܐ ܫܬܝܢ܇ ܐܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܒܢ̈ܰܝܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ. ܘܡܢ ܡܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܘܡܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܕܡ̈ܝܢ ܠܗ̇ ܕܰܐܡܺܝܖ̈ܳܢ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܳܡܪܝܢ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܕܽܘܒܳܖ̈ܶܐ ܗܳܘܐ ܦܰܓܪܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ ܒܛܘܦܣܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ. ܟܕ ܠܐ ܒܝܬ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܡܶܕܶܡ ܘܠܐ ܠܬܖ̈ܝܗܘܢ ܠܘܬ ܛܟܣܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ܇ ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܐܳܬܶܝܢ ܠܘܳܬ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܪܘܚܢܐ ܘܒܟܠܡܕܡ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܘܰܕܠܐ ܫܘܓܢܳܝܐ. ܕܳܡܐ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܳܢܐ ܠܡ̈ܠܐܟܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ.

ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܖ̈ܝ ܒܡܢܬܐ ܗܕܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܘܰܡܩܰܒܠܝܢ ܘܡܰܫܪܺܝܢ: ܕܗܳܘܐ ܢܰܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܚܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܒܟܠܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܒܪܘܚܳܢܘܬܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܖ̈ܶܐ܇ ܐܡܪܝܢ ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܪܘܚܢܝܘܬܐ ܡܫܬܟܚ ܫܘܚܠܳܦܐ ܘܒܶܗ ܒܬܘܩܳܢܐ ܪܘܚܳܢܐ ܦܳܪܶܫ ܛܶܟܣܐ ܡܶܢ ܛܶܟܣܐ ܘܬܶܓܡܐ ܡܶܢ ܬܶܓܡܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܐ ܡܶܢ ܟܖ̈ܽܘܒܐ ܘܰܟܖ̈ܘܒܐ ܡܶܢ ܣܖ̈ܳܦܐ ܘܣܖ̈ܦܐ ܡܢ ܡܘ̈ܬܒܐ ܘܡܰܘ̈ܬܒܐ ܡܢ ܡܖ̈ܘܬܐ ܘܡܖ̈ܘܬܐ ܡܢ ܫܘ̈ܠܛܢܐ ܘܫܘ̈ܠܛܳܢܐ ܡܶܢ ܐܰܖ̈ܟܰܣ ܘܰܐܖ̈ܟܰܣ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܪܘܚܳܢܐ ܘܰܚܕܐ ܒܪܺܝܬܐ ܫܒܺܝܚܬܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܦܽܘܖ̈ܫܳܢܶܐ ܘܫܽܘ̈ܚܠܳܦܐ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܐ ܪܘܚܳܢܽܘܬܐ ܐܳܦܶܢ ܕܰܢܕܰܡܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܢܘܢ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܐܦ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܓܡܺܝܖ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܟܕ ܡܬܕܡܝܢ ܒܚܘܕܬܐ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܪܘܚܳܢܽܘܬܐ: ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܡܫܰܚܠܰܦ ܛܶܟܣܗܽܘܢ ܘܬܶܫܡܶܫܬܗܘܢ ܡܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܟܕ ܛܒ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܒܟܠܡܶܕܶܡ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܖ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܖ̈ܽܘܚܳܢܳܝܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܳܠܡܐ ܗܰܘ ܕܪܽܘܚ. ܟܰܕ ܠܐ ܗܳܘܐ ܥܳܠܡܐ ܥܦܺܝܦܐ. ܬܰܚܬܳܝܐ ܘܥܶܠܳܝܐ ܘܦܰܓܪܳܢܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܐ܇ ܐܶܠܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܘܡܶܬܚܰܕܰܬ ܟܠܡܕܡ. ܘܗܳܘܐ ܥܳܠܡܐ ܕܪܘܚܐ ܠܐ ܡܪܰܟܒܐ ܘܠܐ ܡܓܰܫܡܐ ܕܒܶܗ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܟܠܗܘܢ ܚܰܝ̈ܠܘܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܖ̈ܘܚܢܐ ܟܕ ܡܬܒܣܡܝܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܕܠܐ ܣܰܒܥܽܘܬܐ ܒܢܘܗܪܐ ܓܰܠܝܐ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܒܥܳܢܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܰܐܡܖ̈ܳܢ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܙܰܕܝ̈ܩܐ ܘܓܡܝܖ̈ܐ܇ ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ܥܠ ܒܝ̈ܫܐ ܘܥܠ ܖ̈ܰܫܺܝܥܐ ܕܒܟܠܡܕܡ ܡܬܕܡܝܢ ܒܫ̈ܐܕܐ. ܟܰܕ ܗܳܘܶܝܢ ܦܰܓܖ̈ܰܝܗܘܢ ܘܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܐܦ ܕܝܠܗܘܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܪܘܚܳܢܳܝܐ. ܗܳܝ ܕܰܡܕܰܡܝܐ ܪܘܚܢܘܬܗܘܢ ܠܫ̈ܐܕܐ. ܘܠܰܘ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܢܩܒܠܘܢ ܡܣܳܡܒܪܺܝܫܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܦܣܶܩ ܥܠܰܝܗܘܢ ܕܠܐ ܫܘܠܳܡܐ. ܐܰܟܡܢ ܕܒܟܝܢܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܢܐ ܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢ.

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܕܪܶܟܢܰܢ ܘܐܝܟ ܕܐܚܖ̈ܢܐ ܐܰܣܒܰܪܘ ܒܫܘ̈ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܐܡܪܝܢܰܢ. ܫܪܳܪܐ ܕܝܢ ܚܰܬܬܝܬܐ ܕܗܳܝ ܡܢܳܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܟܰܬܪܳܢܺܝܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܺܝܬܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܐܡܰܖ̈ܝ ܓܠܶܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܫܰܪܺܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܒܥܳܬܐ ܟܠܗ̇ ܥܠ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܒܡܣܒܪܢܘܬܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܡܢ ܟܽܠܢܳܫ. ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܡܶܕܶܡ ܝܰܬܺܝܪܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܰܗܝܪܐܝܬ ܘܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܐܢܳܫ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ.

 

Fragment 29. Matt. 26, 23

ܐܳܦܶܢ ܟܠܗܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܐ ܡܰܘܫܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܡܗ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܒܠܰܓܬܐ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܡܪܢ ܡܰܘܫܶܛ ܗܘܐ ܐܺܝܕܶܗ ܗܶܢܘܢ ܩܳܦܣܝܢ ܗܘܰܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܘܢ. ܝܺܗܘܕܐ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ܇ ܐܠܐ ܥܡܗ ܡܰܪܳܚܐܝܬ ܡܰܘܫܶܛ ܗܘܐ ܐܺܝܕܶܗ ܒܫܰܘܝܽܘܬܐ. ܘܗܳܕܐ ܗܝ ܕܡܰܢ ܕܨܳܒܰܥ ܐܺܝܕܶܗ. ܘܟܕ ܡܢ ܗܕܐ ܠܐ ܐܫܬܘܕܥܘܗܝ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܠܡܰܫܠܡܳܢܐ܇ ܨܒܰܥ ܠܚܡܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗ. ܘܡܶܚܕܐ ܝܰܕܥܽܘܗܝ.

 

Fragment 30. Matt. 26, 26-29

ܡܳܪܰܢ ܐܶܟܰܠ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܶܐܫܬܺܝ ܡܶܢ ܕܡܗ.

 

Fragment 31. Matt. 26, 29

GB BS
ܥܕܡܐ ܕܰܢܦܰܩ ܝܗܘܕܐ ܠܐ ܝܰܗܒ ܡܪܢ ܦܓܪܗ. ܠܐ ܫܰܘܬܦܶܗ ܒܖ̈ܳܐܙܶܐ ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܡܰܥܰܠ ܗܘܳܐ ܒܗ ܣܛܢܐ.

 

Fragment 32. Matt. 26, 36-44

ܩܰܪܶܒ ܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܠܣܳܦܖ̈ܶܐ ܘܰܠܡܰܠܦ̈ܢܐ܇ ܘܝܰܗܒ ܠܢ ܚܠܦܝܗܘܢ ܦܘܫܳܩܐ ܕܐܖ̈ܙܐ ܖ̈ܘܚܳܢܐ. ܕܥܶܬ ܟܕ ܐܡܠܟ ܥܠܘܗܝ ܩܛܝܪܐ ܕܕܶܚܠܬܐ ܕܡܰܘܬܐ܇ ܘܟܰܦܰܪ ܡܶܢܰܢ ܗܳܝ ܕܰܒܕܽܘܥܬܐ ܕܐܦܝ̈ܟ ܬܶܐܟܽܘܠ ܠܚܡܐ.

 

Fragment 33. Matt. 27, 45-53

ܒܰܪܢܳܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܕܰܡܚܰܘܝܐ ܠܰܢ ܬܰܫܥܺܝܬܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܐܬܒܪܝ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܒܫܳܥܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܝܰܘܡܐ. ܘܒܗ̇ ܒܰܒܪܝܬܗ ܐܫܬܡܗ ܗܘܐ ܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܰܕܡܽܘܬܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܶܫܬܰܡܰܗ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܝܠܗ ܘܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ܇ ܩܪܳܐ ܕܝܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܠܟܠܗ̇ ܒܥܝܪܐ ܘܚܰܝܽܘܬܐ ܘܦܳܪܰܚܬܐ ܟܰܕ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܒܪܡܙܐ ܕܐܠܗܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܠܟܽܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܓܢ̈ܣܐ ܩܪܳܐ ܒܰܫܡܶܗ. ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܥܕܡܐ ܠܬܠ̈ܬ ܫܥܝ̈ܢ. ܒܗ ܕܝܢ ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܕܰܬܠܴ̈ܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܐܰܪܡܺܝ ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܫܠܝܐ ܥܠ ܐܕܡ ܘܰܕܡܶܟ. ܘܰܢܣܰܒ ܐܶܠܥܐ ܡܢ ܓܰܒܶܗ ܘܐܬܩܢ ܐܢܬܬܐ. ܘܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܰܬܠ̈ܬ ܫܥܝ̈ܢ ܐܬܬܣܝܡܘ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܘܩܰܒܶܠܘ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܒܫܳܥܬܐ ܕܰܬܠ̈ܬ܇ ܕܥܰܠܘ ܒܗ̇ ܐܳܕܳܡ ܘܚܘܐ ܠܦܪܕܝܣܐ ܘܩܒܠܘ ܦܽܘܩܕܳܢܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܠܬܗ ܕܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܡܰܪܩܽܘܣ ܐܶܨܛܠܶܒ ܡܪܢ: ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡ ܫ̈ܥܐ ܬܠ̈ܬ ܟܕ ܙܰܩܦܽܘܗܝ. ܘܰܒܥܶܕܢܐ ܕܫ̈ܶܬ ܫܳܥ̈ܝܢ ܥܒܰܪ ܐܕܡ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܠܗ ܘܐܘܫܛ ܐܝܕܗ ܘܰܩܛܰܦ ܘܶܐܟܰܠ ܡܶܢ ܦܺܐܪܐ. ܕܰܥܒܰܪ ܦܘܩܕܳܢܐ ܘܶܐܫܬܰܘܕܰܥ ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܶܗ: ܐܰܟܡܰܪܘ ܘܶܐܬܬܥܺܝܩܘ ܥܠ ܗܕܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܖ̈ܝܬܐ. ܒܗܰܘ ܗܟܝܠ ܥܕܢܐ ܕܰܥܒܰܪ ܐܕܡ ܦܘܩܕܢܐ ܘܺܝܕܰܥ ܕܶܐܬܦܰܪܣܺܝ܇ ܐܶܬܒܶܠܘ ܥܡܗ ܘܡܛܠܬܗ ܟܠܗܝܢ ܒܖ̈ܝܬܐ. ܘܰܚܫܶܟ ܐܦ ܗܪܟܐ ܫܶܡܫܐ ܒܰܙܩܺܝܦܐ.

 

Fragment 34. Matt. 27, 45-53

ܐܳܕܳܡ ܟܰܕ ܥܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܘܶܐܟܰܠ ܡܶܢ ܦܺܐܪܐ ܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܗܘܳܐ ܡܳܝܘܬܐ. ܡܶܬܚܪܶܐ ܗܘܳܐ ܘܒܳܥܐ ܗܘܐ ܕܶܐܠܽܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܦܘܪܣܐ܆ ܠܐ ܢܡܽܘܬ. ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ ܗܘܳܐ ܕܢܩܪܘܒ ܢܐܟܘܠ ܡܢ ܗܰܘ ܐܝܠܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܗ ܒܫܘܘܕܝܐ ܕܢܛܘܪܘܬ ܦܘܩܕܢܐ. ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܶܗ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܕܡܰܘܬܐ ܕܥܰܠ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܗܳܕܶܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܰܪܳܚܐܝܬ ܘܕܠܐ ܒܙܰܒܢܳܗ̇. ܟܰܕ ܕܝܢ ܚܙܳܐ ܐܠܗܐ ܕܡܳܢܐ ܬܘܒ ܡܶܬܦܰܪܣܳܐ ܡܰܪܳܚܽܘܬܶܗ ܠܡܥܒܕ܇ ܣܪܗܒ ܩܠܝܠܐܝܬ ܘܐܦܩܗ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܐ ܟܕ ܐܳܡܪ: ܕܕܠܡܐ ܢܘܫܛ ܐܝܕܗ ܘܢܶܣܰܒ ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܝܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܢܐܟܘܠ ܘܢܺܚܶܐ ܠܥܠܡ.

 

Fragment 35. Matt. 27, 56

ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܩܠܝܘܦܐ ܐܰܚ̈ܶܐ. ܘܡܪܝܡ ܐܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܡܪܝܡ ܕܩܠܝܘܦܐ ܐܰܚܘ̈ܳܬܐ܇ ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܖ̈ܝܢ ܐܚ̈ܐ ܢܣܒܘ ܠܗܠܝܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܐܰܚܘ̈ܳܬܐ.

 

Fragment 36. Luke 1, 35

ܡܶܠܬܐ ܐܰܠܳܗܐ ܘܒܶܣܪܐ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܡ ܐܰܟܚܕܐ ܪܗܶܛܘ ܠܘܳܬ ܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܘܒܳܬܪ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܟܰܬܰܪ ܐܰܖ̈ܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܗܰܕ̈ܳܡܐ ܘܰܒܨܽܘܖ̈ܳܬܐ܇ ܩܰܒܶܠ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܕܒܬܪ ܕܡܫܬܡܠܐ ܦܓܪܐ ܒܗܕ̈ܡܐ ܘܒܨܘܖ̈ܬܐ ܠܰܐܖ̈ܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܩܰܒܶܠ ܢܦܫܐ: ܟܕ ܡܬܝܕܥ ܒܗܕܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ܇ ܟܕ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܐ ܐܳܡܰܪ. ܘܶܐܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܫ ܕܗܰܘ ܒܶܣܪܐ ܡܺܝܬܐ ܗܘܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܖ̈ܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܡܦܰܢܶܐ ܕܚܰܝܐ ܗܘܳܐ܇ ܡܛܠ ܕܚܰܝ ܗܘܐ ܒܚܰܝ̈ܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܐ. ܘܐܦ ܒܰܙܩܺܝܦܐ ܟܰܕ ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ ܢܰܦܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ܇ ܐܦ ܦܓܪܐ ܚܰܝ ܗܘܐ ܒܚܰܝ̈ܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ ܡܶܢ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ.

 

Fragment 37. Luke. 2, 7

ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܒܰܡܥܪܰܬܐ ܐܬܝܠܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܒܽܐܘܪܝܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ܇ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܡܰܘ̈ܕܥܳܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܘܰܡܣܰܪܩܽܘܬܶܗ ܐܦ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܫܘ̈ܝܢ ܠܚܙܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܓܢܣܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܢ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܐܰܘܒܶܕ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܰܒܥܺܝܪܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܡܰܘܕܥܐ ܡܶܠܬܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܐ ܠܰܐܝܟܐ ܕܰܦܢܶܐ ܗܘܐ ܓܶܢܣܐ ܗܳܢܐ ܕܶܐܬܕܡܝ ܠܚܰܝ̈ܘܬܐ. ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܝܶܫܽܘܥ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܒܰܐܬܪܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܐܬܪܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܐܘܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ: ܐܝܟ ܕܳܐܦ ܕܽܘܟܬܐ ܕܰܗܘܳܝܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܰܪܣܐ. ܘܬܰܪܥܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܒܗ ܠܥܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܒܥܐ. ܘܰܠܒܽܘܫܐ ܕܥܽܘܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܙܖ̈ܽܘܪܶܐ. ܘܡܰܫܩܠܐ ܘܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܝܰܠܽܘܕܽܘܬܗܽܘܢ ܕܖ̈ܳܥܶܐ ܘܒܽܘܖ̈ܟܶܐ. ܘܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܬܽܘܒ ܕܬܽܘܪܣܳܝܗܽܘܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܕܫܰܪܟܐ܇ ܘܐܝܟ ܕܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܝܫܘܥ: ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܐܘܪܝܐ ܕܚܰܝ̈ܘܬܐ ܐܬܬܣܝܡ܇ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܢܐ ܦܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܗܽܘܢ.

 

Fragment 38. Luke. 2, 7

ܡܥܰܪܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܢܐ ܕܨܳܝܪܐ ܗܘܳܬ ܛܽܘܦܣܐ ܕܩܰܒܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܥܠܰܘܗܝ ܟܬܺܝܒ ܕܰܡܥܰܪܬܐ ܗܘܳܐ. ܘܽܐܘܪܝܐ ܪܳܐܙܐ ܕܙܩܝܦܐ ܘܕܡܕܒܚܐ. ܘܥܰܙܖ̈ܽܘܪܐ ܕܐܬܟܪܟ ܒܗܘܢ ܟܕ ܐܬܬܣܝܡ ܒܐܘܪܝܐ ܐܳܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܗܰܘ ܕܰܩܒܺܝܥ ܗܘܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܕܰܫܩܰܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܰܓܪܶܗ ܠܰܙܩܺܝܦܐ.

 

Fragment 39. Luke. 2, 21

ܐܶܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܓܰܕ̈ܦܳܢܶܐ ܕܐܝܢ ܠܰܡ ܐܶܬܦܣܶܩ ܡܶܢ ܦܓܪܗ ܡܶܕܶܡ ܒܰܓܙܽܘܪܬܐ܆ ܚܰܘܰܘ ܠܰܢ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܡܢܳܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܕܶܐܬܩܰܛܪܰܬ ܕܶܐܢ ܒܰܐܪܥܐ ܐܶܫܬܰܕܝܰܬ ܘܶܐܬܚܰܒܠܰܬ܆ ܡܶܬܕܰܓܠܐ ܠܗ̇ ܗܳܝ ܕܢܒܝܐ ܕܶܐܡܪ: ܕܠܐ ܝܰܗܒܬ ܠܚܰܣܝܳܟ ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܒܳܠܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܕܐ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܬܶܬܪܢܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܬܓܙܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܩܳܝܡܐ. ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܠܳܚ̈ܡܳܢ ܟܰܕ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܡܶܢ ܥܺܕܬܐ.

 

Fragment 40. Luke. 2, 21

ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܚܙܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܚܒܳܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܇ ܘܠܐ ܕܡܳܢܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܦܣܳܩܐ ܕܰܓܙܽܘܪܬܶܗ ܡܰܡܪܚܺܝܢܰܢ ܕܰܢܫܰܐܶܠ.

 

Fragment 41. Luke. 2, 21

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܟܰܬܪܺܝܢ ܒܡܰܪܳܚܘܬܐ ܟܕ ܣܡܺܝܟܺܝܢ ܕܠܐ ܣܘܟܳܠܐ ܥܠ ܒܰܪܳܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܟܬܳܒܐ ܗܳܝ ܕܐܡܪܐ: ܕܠܐ ܚܙܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܚܒܳܠܐ܆ ܢܺܐܠܦܽܘܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܕܠܰܘ ܥܰܠ ܓܙܘܪܬܐ ܐܡܝܪܐ܇ ܐܠܐ ܥܠ ܩܝܳܡܬܐ.

 

Fragment 42. Luke. 2, 21

ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܳܐܙܳܗ̇ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܗܳܕܐ܆ ܗܰܝܡܶܢ ܕܳܐܦ ܦܣܳܩܐ ܕܰܓܙܽܘܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܚܰܝܕܰܬ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܒܰܩܝܳܡܬܐ. ܘܰܚܒܳܠܐ ܥܠܰܘܗܝ ܠܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܐ ܚܰܝܐ ܘܡܰܚܝܳܢܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܬܥܰܩܶܒ ܪܰܫܺܝܥܳܐܺܝܬ ܕܰܐܝܟܐ ܗܘܳܬ ܗܳܝ ܡܢܳܬܐ ܥܕܰܡܐ ܠܙܰܒܢܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ.

 

Fragment 43. Luke. 2, 22-39

ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܪܳܐܙܐ ܘܕܶܒܚܐ ܪܰܒܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܐ ܩܘܪܒܢܗܘܢ. ܘܡܶܛܽܠܗܕܐ ܡܬܩܪܒ ܗܘܐ ܬܰܘܪܐ ܒܪ ܒܩܪܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܡܽܘܡܐ܇ ܥܰܠ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ ܬܰܘܪܐ ܕܦܶܛܡܐ ܐܶܬܟܰܢܺܝ. ܘܬܘܒ ܕܶܟܪܐ ܘܶܐܡܪܐ ܘܢܶܩܝܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܕܰܒܗܳܠܝܢ ܫܡ̈ܗܐ ܐܦ ܝܫܘܥ ܐܶܬܩܪܺܝ: ܐܝܟ ܐܶܡܪܐ ܠܢܶܟܣܬܐ ܐܶܬܕܒܰܪ ܘܰܐܝܟ ܢܶܩܝܐ ܩܕܳܡ ܓܳܙܽܘܙܐ ܫܰܬܝܩ ܗܘܐ܇ ܘܬܘܒ ܗܐ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܠ ܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐܦ ܨܶܦܪܳܝܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܐ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܛܘܦܣܐ ܕܚܛܝܬܐ ܗܳܝ ܕܩܰܛܠܳܗ̇ ܡܫܝܚܐ ܒܰܙܩܺܝܦܗ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܫܘܦܢܝܢܐ ܘܒܰܪ ܝܰܘܢܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܚܠܦ ܬܰܕܟܺܝܬܐ܇ ܕܒܰܫܡܐ ܕܫܽܘܦܢܺܝܢܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܝܫܘܥ ܘܠܰܕܡܽܘܬܐ ܕܝܰܘܢܐ ܩܰܒܶܠ: ܩܳܠܐ ܠܡ ܕܫܽܘܦܢܺܝܢܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܒܰܐܬܪܰܢ܇ ܘܰܚܙܺܝܬ ܠܰܡ ܪܽܘܚܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܢܳܚܬܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܐ ܘܶܐܬܳܬ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܩܕܳܡ ܩܘܪܒܳܢܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܫܡܗ̈ܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܩܪܐ ܒܗܘܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܕܽܘ̈ܟܳܝܶܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܛܘܦܣܐ ܚܰܣܺܝܘ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ܇ ܠܘܳܬ ܫܪܳܪܐ ܕܝܢ ܩܢܘܡܗ ܚܰܬܺܝܬܐ. ܩܰܪܶܒ ܗܳܟܺܝܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܠܰܫܡܶܗ ܒܫܽܘܦܢܺܝܢܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܒܰܪܝܰܘܢܐ ܥܰܠ ܕܗܽܘ ܩܽܘܪܒܳܢܐ ܒܪܽܘܚܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܝܰܘܡܳܢܐ ܒܪܘܚܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܗ̇ ܠܕܒܚܬܐ ܕܡܬܩܪܒܐ.

 

ܡܰܩܶܦ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܐ ܠܗܳܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܗܝܟܠܐ ܟܕ ܥܠ ܝܫܘܥ ܘܬܳܢܐ ܬܰܫܥܝܬܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܕܚܰܢܐ. ܘܥܠ ܫܡܥܘܢ ܐܶܡܰܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܐܢܐ ܘܙܕܝܩܐ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܐܦ̈ܝ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ܇ ܡܛܠ ܕܢܳܩܦܐ ܗܺܝ ܠܙܕܝܩܘܬܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܰܕܬܶܫܰܐܠ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܠܟܽܠܢܳܫ. ܘܰܚܠܳܦ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܬܶܗ ܘܨܶܒܝܳܢܐ ܛܳܒܐ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܘܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܐܠܗܐ: ܐܬܝܗܒ ܠܶܗ ܐܰܓܪܐ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܰܘ ܕܩܰܕܶܡ ܘܰܓܠܳܐ ܠܗ ܕܠܐ ܢܶܛܥܰܡ ܡܰܘܬܐ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܥܰܠ ܐܪܥܐ ܘܡܶܬܗܰܦܰܟ ܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ܇ ܕܠܗ ܩܪܳܐ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܡܫܝܚܗ ܕܡܳܪܝܐ. ܘܠܗ ܐܰܘܕܺܝ ܐܦ ܫܡܥܘܢ ܒܓܠܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܠܶܗ ܬܘܒ ܟܠܗܘܢ ܫܠܝ̈ܚܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܗܰܝܡܶܢܢ ܘܺܝܕܰܥܢܰܢ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝܐ. ܠܗܢܐ ܗܟܝܠ ܓܰܒܪܐ ܟܐܢܐ ܒܥܕܢܐ ܕܥܠ ܝܫܘܥ ܠܗܝܟܠܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܩܕܝܫܐ: ܕܡܰܢܰܥ ܠܶܗ ܣܽܘܟܳܝܳܟ. ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܦܪܘܩܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܶܐܬܳܬ ܛܳܒܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܰܐܝܰܒ ܗܘܰܝܬ ܕܬܶܚܙܶܝܗ̇. ܘܩܳܡ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܐ ܪܗܶܛ ܠܗܰܝܟܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܩܰܕܶܡ ܘܩܳܡ ܒܗܰܝܟܠܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܳܗܢܐ ܗܘܳܐ. ܘܟܒܰܪ ܐܳܦ ܕܺܝܠܶܗ ܗܘܐ ܙܰܒܢܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ܇ ܡܫܰܠܛܐܝܬ ܢܰܣܒܶܗ ܠܝܫܘܥ ܥܠ ܕܖ̈ܥܘܗܝ܇ ܒܗܳܝ ܕܟܳܗ̈ܢܐ ܡܥܕܝܢ ܗܘܘ ܡܩܒܠܝܢ ܠܒܘܟܖ̈ܐ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܐܠܗܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܟܗܢܐ ܩܒܠܗ ܠܝܶܫܘܥ܇ ܐܠܐ ܐܳܦ ܐܰܝܟ ܟܺܐܢܐ ܘܙܰܕܺܝܩܐ ܘܢܒܝܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܦ ܐܰܣܺܝܪ ܗܘܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܝܢ܇ ܕܢܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܡܢܶܐ ܥܡ ܦܖ̈ܝܩܶܐ. ܕܡܢ ܟܠܕܘܟ ܬܬܚܙܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܘܢܶܬܓܠܶܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܗܘ܇ ܠܰܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܒܛܢܗ ܘܒܡܘܠܕܗ ܘܒܬܪܒܝܬܗ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܡܶܢ ܟܳܖ̈ܽܘܙܶܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܣܰܒܪܺܝܢ: ܐܰܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܙܟܪܝܐ. ܘܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܘܝܘܚܢܢ. ܘܰܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܡܰܠܐܟܐ ܗܰܘ ܕܣܰܒܰܪ ܥܠ ܒܛܢܗ. ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܚܰܢܐ ܐܰܪܡܠܬܐ ܕܒܰܪܬܶܗ ܕܰܦܢܽܘܐܶܝܠ ܗܳܝ ܕܥܰܡ ܢܰܟܦܽܘܬܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܐܳܦ ܪܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܡܰܠܝܐ ܗܘܳܬ.

ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܩܰܒܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܠ ܕܖ̈ܳܥܰܘܗܝ ܒܰܪܶܟ ܠܐܠܗܐ ܘܶܐܡܪ: ܡܶܟܝܠ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܒܫܠܡܐ܇ ܕܗܐ ܚܙ̈ܝ ܥܝ̈ܢܝ ܚܢܳܢܳܟ ܗܰܘ ܕܛܰܝܶܒܬ ܒܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܐ܇ ܢܘܗܪܐ ܠܓܠܝܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܘܫܘܒܚܐ ܕܥܰܡܳܟ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܘܶܐܢ ܠܘܳܬ ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܗ ܗܰܘ ܕܛܥܝܢ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ: ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܕܰܐܡܺܝܖ̈ܳܢ ܡ̈ܶܠܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܠܚ̈ܡܢ ܠܫܪܪܐ. ܐܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܠܝܬ ܦܘܠܓܐ ܠܶܐܖ̈ܣܝܽܘܛܶܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܝܪ ܕܠܘܬܗ ܡܨܠܐ ܗܘܳܐ ܫܡܥܘܢ ܘܠܗ ܡܦܺܝܣ ܗܘܐ܇ ܥܠ ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܠܐ ܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܗܰܘ ܕܛܥܝܢ ܗܘܐ ܥܽܘܠܐ ܥܰܠ ܕܖ̈ܳܥܰܘܗܝ ܒܡ̈ܶܠܐ ܗܠܝܢ ܡܶܬܚܪܶܝܢ. ܢܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܫܘ̈ܝܢ ܠܗ ܠܝܶܫܘܥ. ܕܰܠܡܐ ܥܠ ܕܶܐܡܪ ܕܡܶܟܺܝܠ ܫܪܐܝܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܪܝ. ܘܗܐ ܫܠܺܝܚܐ ܥܰܒܕܗ ܩܪܳܐ ܢܦܫܗ ܒܪܺܝܫܐ ܕܰܟܬܳܒܶܗ: ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܰܡ ܥܰܒܕܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܶܐܠܐ܆ ܗܳܝ ܕܒܳܥܐ ܗܘܐ ܕܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܡܢ ܚܰܝ̈ܐ ܠܐ ܢܳܩܦܐ ܠܗ. ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܐ: ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܡܫܰܠܛܳܐܝܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܐܰܦܢܺܝ ܘܡܰܦܢܶܐ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܠܐ܆ ܗܳܝ ܕܗܐ ܚܙ̈ܝ ܥܝ̈ܢܝ ܚܢܢܟ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܠܗ. ܘܗܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܡܪ ܙܟܰܪܝܐ: ܕܰܥܒܰܕ ܚܢܳܢܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܶܥܗܰܕ ܠܕܺܝܰܐܬܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܶܐܠܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܢܘܗܪܐ ܕܐܬܝܗܒ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܓܶܠܝܢܐ: ܐܳܡܪܝܢ ܕܠܐ ܙܳܕܩܐ ܠܗ. ܘܐܝܟܢܐ ܢܒܺܝܽܘܬܐ ܩܰܕܡܰܬ ܐܰܟܪܙܬܶܗ ܢܘܗܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܢܺܐܡܪܽܘܢ܆ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܐ ܕܡܰܟܣܳܐ ܠܡܰܣܒܖ̈ܳܢܘܳܬܗܽܘܢ܇ ܕܐܬܢܒܝ ܥܠ ܒܪܗ: ܕܐܢܬ ܛܰܠܝܐ ܢܒܺܝܶܗ ܕܐܠܗܐ ܬܶܬܩܪܶܐ. ܬܐܙܠ ܩܕܡ ܦܪܨܘܦܗ ܕܡܪܝܐ ܕܰܬܛܰܝܶܒ ܐܽܘܪܚܶܗ܇ ܕܢܬܠ ܡܕܥܐ ܠܚܝ̈ܐ ܠܥܡܗ ܒܫܘܒܩܢܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܰܠܰܐܟܐ ܐܶܡܪ: ܕܬܺܐܠܰܕ ܒܪܐ ܘܬܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܢܰܐܚܶܝܘܗܝ ܠܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܥܰܠܗܳܝ ܕܒܰܪܶܟ ܠܰܐܠܗܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܗܘܐ ܥܠ ܕܖ̈ܥܘܗܝ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܗܰܘ ܥܽܘܠܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܣܰܒܰܪ ܠܖ̈ܳܥܰܘܬܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܟܘܢ ܦܪܘܩܐ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ.

ܫܳܠ̈ܡܳܢ ܗܳܟܺܝܠ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܖ̈ܝ ܡܶܢ ܫܡܥܘܢ ܥܠ ܝܫܘܥ ܥܽܘܠܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܗ. ܘܳܐܦܶܢ ܒܨܝܪ ܫܶܡܥܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܗܶܝܢ ܘܰܚܙܳܬܶܗ ܕܥܽܘܠܐ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ: ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܬܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܳܦ ܝܰܘܣܶܦ ܘܡܰܪܝܰܡ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܬܡܠ̈ܠܢ ܗܘ̈ܝ ܥܠܘܗܝ: ܘܠܐ ܐܶܡܪ ܕܡܶܬܐܡܖ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܡܛܠܬܗ ܐܘ ܡܫܬܪܖ̈ܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܰܐܡܖ̈ܳܢ ܘܠܗ ܫܠ̈ܡܢ ܘܕܝܠܗ ܐܢܝܢ. ܘܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܡܶܬܒܰܪܰܟ ܗܘܐ ܡܢ ܫܡܥܘܢ ܘܠܗ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܕܢܶܐܫܪܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܡܛܠ ܕܗܽܘ ܩܰܕܶܡ ܐܰܣܪܶܗ ܒܚܰܝ̈ܶܐ: ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܘܕܥܐ ܗܳܝ ܕܫܳܪܐ ܐܢܬ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܒܰܫܠܡܐ: ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܕܶܡ ܩܰܕܶܡ ܫܡܰܥ ܡܶܢܶܗ ܡܰܥܗܶܕ ܠܶܗ. ܗܐ ܠܡ ܚܙ̈ܰܝ ܥܰܝ̈ܢܝ ܚܢܢܟ. ܗܢܘ ܕܶܝܢ ܚܙܺܝܬ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܟ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܦܳܪܩܰܬ ܠܥܰܡܐ. ܠܗܳܕܐ ܓܶܝܪ ܩܪܳܐ ܚܢܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܖ̈ܽܘܚܳܢܝܬܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܝܢܐ ܠܐ ܚܙܳܬ ܘܶܐܕܢܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܦܘܠܘܣ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒ̈ܝ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܘܶܐܡܪ ܗܠܝܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܡܬܕܡܪ ܐܦ ܗܽܘ ܝܬܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ܇ ܕܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ ܘܪܘܚܢܐܝܬ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܶܗ ܓܶܠܝܳܢܐ ܕܰܡܩܰܘܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ.

ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܡܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܖ̈ܰܘܪܒܳܬܐ ܠܘܳܬ ܝܶܫܘܥ܇ ܒܰܪܶܟ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܰܠܡܰܐܪܝܰܡ ܐܡܗ ܟܕ ܐܦ ܠܗ ܐܦܝܣ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܒܰܪܶܟ ܐܰܝܟ ܕܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܐ ܕܶܐܫܬܘܺܝܘ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܘܗܝ ܕܪܳܐܙܐ ܗܳܢܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܕܡܶܬܕܰܡܪܐ ܗܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܶܡܥܰܬ ܥܰܠ ܒܪܗ̇܇ ܐܶܡܪ ܠܳܘܗ̇ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܕܠܰܘ ܐܢܬܘܢ ܒܰܠܚܘܕ ܡܶܬܬܰܡܗܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗ ܘܡܫܚܠܦܐܝܬ ܡܣܒܖ̈ܢܘܬܐ ܥܠܘܗܝ ܢܳܣܒܺܝܢ ܐܢܬܘܢ܇ ܐܶܠܐ ܟܠܢܫ ܥܬܝܕ ܠܡܬܕܡܪܘ ܒܶܗ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܳܦܠܝܢ ܘܰܐܚܖ̈ܳܢܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܗ. ܗܐ ܠܡ ܣܺܝܡ ܠܡܰܦܽܘܠܬܐ ܘܠܰܩܝܳܡܐ ܒܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܢܘ ܓܝܪ ܝܫܘܥ ܐܳܬܐ ܕܚܶܪܝܳܢܐ܇ ܕܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܠܘܗܝ ܘܟܠܗܘܢ ܡܶܙܕܟܶܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܟܕ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܥܠܘܗܝ ܪܒܘܬܗ ܡܟܪܙܝܢ. ܬܖ̈ܬܝܢ ܓܝܪ ܡܰܠܦܐ ܐܳܬܐ ܗܳܕܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܡܨܥܬܐ܇ ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܡܚܰܘܝܐ ܘܠܐ ܢܳܦܠܝܢ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܘܬܰܟ̈ܬܽܘܫܶܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܢܳܦܠܝܢ ܒܚܖ̈ܝܢܐ ܕܠܘܩܒܠ ܚܕ̈ܕܐ.

ܘܟܰܕ ܡܳܬܰܚ ܠܳܗ̇ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܡܠܬܗ ܘܡܘܕܥ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܫܝܚܐ܇ ܐܶܡܪ ܠܘܬ ܡܪܝܡ ܕܐܦ ܒܢܰܦܫܶܟܝ ܕܺܝܠܶܟܝ ܬܶܥܒܰܪ ܪܽܘܡܚܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܘ ܠܐܚܖ̈ܢܐ ܗܳܘܐ ܐܳܬܐ ܕܚܶܪܝܳܢܐ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܠܟܝ. ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܰܬܝ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܇ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܫܟܚܰܬܝ ܪܳܢܝܰܬܝ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܕܶܐܠܽܘ ܗܰܝܡܶܢܬܝ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܙܳܕܶܩ܆ ܠܐ ܡܶܬܬܰܡܗܐ ܗܘܰܝܬܝ ܒܡ̈ܶܠܰܝ ܥܠ ܕܩܪܝܬܗ ܐܠܗܐ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܚܰܝ̈ܐ ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܐ. ܘܫܦܝܪ ܪܘܡܚܐ ܩܪܳܗ̇ ܠܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗܕܐ ܟܪܝܗܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܳܬ ܠܗ̇ ܠܡܐܪܝܡ ܘܶܐܡܰܪ ܕܥܳܒܰܪ ܒܢܰܦܫܳܗ̇܇ ܡܛܠ ܕܠܘ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܩܰܘܝܰܬ ܒܗܳܕܐ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܠܐ ܫܳܘܝܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܐ ܝܶܠܦܰܬ ܒܡܶܐܬܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܝܶܠܕܰܬ. ܡܰܘܕܥܐ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܐ. ܕܰܒܢܰܦܫܶܟܝ ܕܺܝܠܶܟܝ ܬܶܥܒܰܪ ܪܽܘܡܚܐ ܬܖ̈ܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܐ. ܚܰܕ ܗܳܢܐ ܕܐܬܐܡܪ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܥܬܺܝܕܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܬܶܬܟܫܶܠ ܒܶܗ܇ ܕܰܚܒܺܝܫܐ ܗܝ ܐܳܦ ܗܺܝ ܠܓܘ ܡܢ ܚܰܝܠܗ ܕܗܰܘ ܩܳܠܐ ܕܟܠܟܘܢ ܬܬܟܫܠܘܢ ܒܺܝ ܒܗܳܢܐ ܠܠܝܐ. ܩܪܳܐ ܗܳܟܝܠ ܠܪܘܡܚܐ ܕܥܳܒܪܐ ܒܗ̇ ܠܟܶܫܠܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܬܪ ܩܰܠܝܠ ܙܒܢܐ. ܘܰܐܘܕܥ ܡܚܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܠܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܩܰܢܝܐ ܗܘܳܬ ܕܠܐ ܫܳܘܝܐ ܗܘܳܬ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܳܕܥܐ ܗܘܳܬ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܕܰܐܝܬܝܰܬܶܗ ܠܗܰܝܟܠܐ ܕܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܓܫܡ ܡܩܰܪܒܐ ܩܕܡ ܐܒܘܗܝ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܰܡܥܳܕܐ ܡܰܝܬܝܐ ܟܽܠ ܕܝܳܠܕܐ ܒܽܘܟܪܳܗ̇܇ ܐܰܣܩܰܬ ܐܦ ܗܺܝ ܠܗܰܘ ܕܝܶܠܕܰܬ ܕܰܬܩܺܝܡܺܝܘܗܝ ܩܕܳܡ ܐܠܗܐ. ܘܰܕܠܰܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܡܰܐܪܝܰܡ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܫܳܘܝܐ ܠܶܗ ܠܝܫܘܥ ܡܚܰܘܝܐ ܡܰܪܫܽܘܬܗ̇ ܕܠܘܬܗ: ܕܒܪܝ ܠܡܢܐ ܥܒܰܕܬ ܠܢ ܗܟܢܐ܇ ܕܗܐ ܐܢܐ ܘܰܐܒܽܘܟ ܒܛܽܘܪܳܦܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܳܟ܇ ܕܰܠܘܳܬ ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܐ ܕܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܶܗ ܐܶܡܰܪ: ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܒܶܝܬ ܐܳܒܝ ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܕܶܐܗܘܐ. ܟܬܺܝܒ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܘܕܥܽܘܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܕܶܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܦܳܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܒܪܐ ܗܘ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܬܰܖ̈ܬܶܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܰܘܕܰܥ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܡܶܠܬܶܗ: ܟܶܫܠܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܘܰܒܨܺܝܪܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܘܡܛܠ ܕܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܬܽܘܪܳܨܐ. ܕܰܥܬܺܝܕܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܫܬܰܘܕܥܶܗ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܘܢܶܬܰܐܣܶܐ ܩܰܠܺܝܠܐܝܬ ܐܳܦ ܟܶܫܠܐ ܕܩܰܒܠܰܬ܇ ܐܳܡܪ ܠܗ̇: ܕܰܒܢܰܦܫܝ ܕܺܝܠܶܟܝ ܬܶܥܒܰܪ ܪܽܘܡܚܐ.

ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܢܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ ܡܰܚ̈ܫܒܳܬܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܗܕܐ ܡܘܕܥܐ: ܕܐܢ ܐܢܬܝ ܕܰܒܛܶܢܬܝܗܝ ܘܺܝܠܶܕܬܺܝܘܗܝ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܝܳܕܥܰܬ ܠܶܗ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܶܗ ܗܫܐ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܡܝܪܐ ܡܠܬܐ ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܘܗܫܐ ܚܫܒܝܢ ܠܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܪܗܛܝܢ ܒܬܪ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܶܗ܇ ܡܶܬܓܰܠ̈ܝܳܢ ܓܝܪ ܘܡܬܝܕ̈ܥܢ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܠܗ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܙܳܕܶܩ ܕܢܬܗܝܡܢ ܐܠܗܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܗ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡܚܝܠܘܬܐ ܡܬܟܫܠܝܢ ܐܰܝܟ ܡܰܐܪܝܡ ܡܩܒܠܝܢ ܬܘܖ̈ܨܐ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܰܟܘܳܬܳܗ̇܇ ܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܒܺܝܫܐ ܡܓܰܕܦܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܐܦ ܝܘ̈ܕܝܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ. ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ ܒܰܡܢܳܬܗܽܘܢ. ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܟܝܠ ܐܦ ܗܳܢܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܒܗܳܝ ܕܢܶܬܓܰܠ̈ܝܳܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܐ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܐܡܪ ܗܳܝ ܪܘܡܚܐ ܕܒܢܦܫܟܝ ܥܒܪܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܦܘܠܳܓܐ ܘܟܶܫܠܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܒܶܟܝ: ܓܳܠܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝܬ ܚܘ̈ܫܒܐ ܕܠܒܘ̈ܬܐ ܕܟܠ ܐܢܫܐ ܕܐܢ ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܒܝܫܘܬܐ ܡܬܦܠܓܝܢ ܐܘ ܡܬܟܫܠܝܢ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܒܰܥܒܳܕܐ ܠܘܳܬ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܒܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܫܡܥܘܢ ܥܰܠ ܦܘܠܳܓܳܗ̇ ܕܡܪܝܡ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝܺܠܶܦܢܰܢ. ܘܡܰܚܫ̈ܒܳܬܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܠܰܢ܇ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܳܠܡܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܺܝܢ̈ܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܒܨܶܝܢ ܘܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܠܐ ܡܶܬܥܰܩ̈ܒܳܢ.

ܝܰܘܣܶܦ ܕܶܝܢ ܘܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܡܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܫܰܠܶܡܘ ܟܠܡܕܡ ܐܝܟ ܕܦܩܝܕ ܒܢܡܘܣܐ ܗܦܰܟܘ ܠܢܨܪܬ ܡܕܺܝܢܬܗܘܢ ܟܰܕ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܦܫܝܛܐܝܬ ܘܬܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ.

ܝܰܘܡܳܢܐ ܓܝܪ ܗܰܝܟܠܐ ܠܗܰܝܟܠܐ ܥܰܠ. ܗܰܝܟܠܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܥܰܠ ܠܗܰܝܟܠܐ ܐܽܘܪܫܠܶܡܳܝܐ. ܗܰܝܟܠܐ ܕܡܶܠܬܐ ܐܰܠܗܐ ܕܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܥܡ ܚܕ ܝܘܡܢܐ ܠܗܝܟܠܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܡܰܥܰܠܬܐ ܥܒܰܕ. ܘܗܰܘ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܰܘܡܳܢܐ ܕܶܒܚܬܐ ܩܰܪܶܒ. ܘܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܟܠ ܒܚܰܝܠܗ ܝܘܡܢܐ ܥܠ ܕܖ̈ܳܥܶܐ ܕܫܡܥܘܢ ܥܰܬܺܝܩ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܶܬܛܥܶܢ ܗܘܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܫܰܒܪܐ ܘܝܰܠܽܘܕܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܕܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܡܟܝܠ ܒܫܠܡܐ ܡܦܝܣ ܗܘܐ. ܘܡܳܪܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܫܰܒܪܐ ܘܐܠܗܐ ܠܝܰܠܽܘܕܐ ܘܰܡܦܺܝܣ ܕܢܚܽܘܢܳܝܗܝ ܟܰܕ ܐܳܡܪ: ܕܗܐ ܚܙ̈ܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܢܢܟ ܪܒܐ ܗܰܘ ܕܛܰܝܶܒܬ ܒܦܰܪܨܘܦܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܐ. *ܫܪܺܝܢܝ ܡܪܝ ܒܫܠܡܐ ܡܛܠ ܕܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬܝ ܢܰܦܫܝ ܒܰܚܙܳܬܐ. ܫܪܺܝܢܝ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܺܝܬܳܢܝ ܒܰܚܙܳܬܳܟ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܫܺܝܚܐ ܕܡܳܪܝܐ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܣܰܒܪܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܬܘܟܠܢܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܫܽܘܒܚܐ ܠܥܰܡܳܟ. ܐܰܢܬ ܗܘ ܣܘܟܳܝܐ ܕܟܽܠ. ܫܪܺܝܢܝ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܛܽܠ ܕܗܐ ܚܙ̈ܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܣܰܒܪܐ ܕܠܶܗ ܗ̣ܘ ܡܣܰܟܶܝܢ ܕܳܖ̈ܶܐ ܘܫܰܖ̈ܒܳܬܐ. ܫܪܺܝܢܝ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܶܣܰܪܬܳܢܝ ܒܚܰܝ̈ܐ ܕܐܫܬܘܐ ܠܰܚܙܳܬܟ ܐܠܗܝܬܐ. ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܰܓܒܰܠܬ ܠܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܶܐܛܥܢܳܟ ܡܳܪܝ. ܠܳܟ ܕܰܛܥܺܝܢ ܐܰܢܬ ܠܟܽܠ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܣܳܡܬ ܒܝ ܢܫܰܡܬܐ ܘܶܐܣܰܪܬܳܢܝ ܒܚܰܝ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܓܠܝܢܐ ܕܡܶܬܺܐܝܬܳܟ ܠܥܳܠܡܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܰܐܫܘܺܝܬܳܢܝ ܕܶܐܚܙܶܐ ܫܘܒܚܳܟ. ܡܶܟܺܝܠ ܫܪܺܝܢܝ ܒܰܫܠܳܡܐ ܗܫܐ ܕܰܚܙܺܝܬܳܟ ܢܘܗܪܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܘܫܽܘܒܚܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܐܢܬ ܡܪܝ ܝܳܗܶܒ ܐܢܬ ܠܟܠ ܚܰܝ̈ܐ ܘܢܰܦܫܐ ܘܶܐܣܰܪܬܳܢܝ ܕܠܐ ܐܶܛܥܰܡ ܡܘܬܐ ܥܕܡܐ ܕܶܐܚܙܶܝܟ ܒܚܰܝ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܡܟܝܠ ܫܰܡܠܺܝܬ ܨܝܕ ܥܰܒܕܳܟ ܫܘܘܕܳܝܳܟ. ܫܪܺܝܢܝ ܡܟܝܠ ܒܫܠܡܐ ܡܢ ܚܰܝ̈ܐ ܗܠܝܢ܇ ܕܗܐ ܚܙ̈ܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܢܳܢܳܟ. ܐܦ ܚܰܢܰܐ ܕܝܢ ܢܒܺܝܬܐ ܥܰܬܺܝܩܰܬ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܫܘܳܬ ܠܚܙܬܟ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܩܳܡܰܬ ܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܐ ܘܫܰܒܚܰܬ ܠܡܪܝܐ ܘܰܡܡܰܠܠܐ ܗܘܳܬ ܒܪܘܚܐ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܥܠ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܗ̇ ܘܰܫܪܳܝܐ ܕܡܢ ܚܰܝ̈ܐ ܬܥܝ̈ܫܐ ܠܩܫܝܫ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܝܳܗܶܒ܇ ܗܳܢܰܘ ܓܝܪ ܐܠܗܢ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝܒ. ܥܡ ܫܡܥܘܢ ܢܶܛܥܢܺܝܘܗܝ ܠܦܰܓܪܶܗ ܒܚܽܘ̈ܦܢܰܝܢ ܡܢ ܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܥܡܗ ܢܦܝܣ܇ ܠܰܘ ܕܢܶܫܪܶܝܢܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܐ ܕܢܶܫܪܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܖ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܇ ܠܘ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܒܥܰܝ̈ܢܐ ܓܽܘ̈ܫܡܳܢܝܳܬܐ ܐܠܐ ܕܒܠܒܢ ܢܛܥܢܝܘܗܝ ܠܝ̈ܠܝ ܐܝܡܡ ܘܒܗ ܢܰܨܶܕ ܗܰܘܢܐ ܕܡܰܚܫ̈ܒܳܬܰܢ܇ ܕܒܰܚܙܳܬܶܗ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܚܰܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܪܳܐܙܐ ܘܒܥܠܡܐ ܚܰܕܬܐ ܒܫܘܡܠܳܝ ܚܙܳܬܐ ܘܥܒܳܕܐ. ܘܩܕܡ ܟܘܪܣܝܐ ܕܪܒܘܬܗ ܬܘܕܝܬܐ ܢܶܦܪܽܘܥ ܠܚܘܒܗ ܕܠܘܬܢ܇ ܕܰܠܗܳܕܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܫܘܝܰܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܘܝܳܖ̈ܬܶܐ ܕܖ̈ܒܘܬܗ. ܘܬܡܢ ܢܰܣܶܩ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܠܐܒܘܗܝ ܘܠܪܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܰܡܺܝܢ.

 

Fragment 44. Luke. 2, 40

… ܠܢܦ̈ܫܬܐ ܕܚܛܝ̈ܐ ܕܐܚܝ̈ܕܢ ܗܘ̈ܝ ܒܫܝܘܠ܇ ܡܛܠ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܐ ܟܬܝܒ ܕܒܐܝ̈ܕܝ ܐܠܗܐ ܐܢܝܢ. ܐܝܟܐ ܕܩܰܕܶܡ ܐܓܥܠ ܚܰܝ̈ܰܝܗܝܢ ܟܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܦܓܪܐ. ܢܦ̈ܫܬܐ ܕܝܢ ܕܚܛܝ̈ܐ ܦܳܝ̈ܫܢ ܒܫܝܘܠ ܠܘܬ ܦܰܓܪܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܚܒܘ ܠܢـ[ܝܚ]ܘ̈ܗܝ ܘܠܰܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܦܓܪܐ܇ ܡـ[ܟـ]ܬܖ̈ܢ ܠܘܬܗ ܒܚܒܠܐ. ܠܘ ܒܶܗ ܐܠـ[ܐ] ܠܘܳܬܗ. ܢܦ̈ܫܬܐ ܕܝܢ ܕܖ̈ܫܝܥܐ ܕܰܟܦܰܪܘ ܒܐܠܗܐ ܐܘ ܐܝܠܝܢ ܕܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܗܰܝܡܶܢ ܐ[ܠܗܐ ܐܢـ]ܝܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܫ̈ܐܕܶܐ.

ܐܰܟܪܶܙ ܗܟܝܠ [ܒ]ܦܓܪܗ ܕܐܬܬܣܝܡ ܒܓܘ ܩܒܪܐ [ܐܦ] ܠܢܦ̈ܫܬܐ [ܕ]ܚ̈ܰܛ[ܝ]ܐ. ܘܐܝܕܝܥܐ [ܕܠـ]ܘ ܦܓܪܐ ܡܺܝܬܐ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܐ ܩܝ[ܡܬ]ܐ. ܡܛܠ ܕܦܓܪܐ ܡܺܝܬܐ ܕܚ̈ܛܝܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܘܕܖ̈ܫܝܥܐ܇ ܚܕ ܟܡܐ ܦܓܪܐ ܕܐܠܗܐ ܢܬܬܘܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܰܝܐ ܘܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܐ. ܡܫܰܢܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܦ ܝܘܡܢܐ ܚܰܝ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܡܢ ܦܓܖ̈ܐ [ܕܙ]ܕܝ̈ܩܐ܇ ܘܰܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܡܪܚܩܝܢ [ܣ̈]ܗܕܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܕܗܳܘ̈ܝܢ ܥܠ ܓܖ̈ܡܝܗܘܢ ܘܫ̈ܐܕܐ ܕܩܥܝܢ ܘܡܠܦܝܢ ܥܠ ܚܝ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܩܰܘܺܝܘ. ܘܐܢ ܠܘܳܬ ܥܰܒ̈ܕܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܗܟܢܐ܆ ܠܘܬ ܡܪܐ ܐܠܗܐ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ.

ܫܰܦܺܝܪ ܡܕܝܢ ܐܡܝܪܐ ܕܪܘܚܐ ܗܰܘ ܕܓܫܡܗ ܠܝܫܘܥ ܬܡܺܝܗܐܝܬ ܐܬܚܰܠܰܛ ܒܦܓܪܗ܇ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ [ܠܘܩܐ ܕܪܳܒܶܐ ܗܘܐ] ܒܩܘܡܬܗ ܐܦ [ܒ]ܗ ܡܬܚܰܝܰܠ ܗܘܐ. ܘܣܳܐܶܡ ܡܘܫ̈ܚܳܬܐ ܠܬܪܒܝܬܐ ܕܩܘܡܬܗ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ܇ ܡܛܠ ܕܟܠ ܐܝܢܐ ܕܡܬܝܠܕ ܒܪܘܚܐ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܒܗܕܐ ܩܘܡܬܐ ܡܬܪܰܒܶܐ܆ ܐܶܢ [ܒ]ܣ̈[ܡـ]ܐ ܥܠܡ̈ܢܝܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܬܰܪܒܺܝܬܗ ܠܐ ܢܒܛܠܘܢ. ܘܟܺܢܐܝܬ ܗܠܝܢ ܟܬܝ̈ܒܢ ܥܠ ܝܫܘܥ܇ ܡܛܠ ܕܪܺܝܫ ܓܶܢܣܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘܳܐ ܠܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܐ[ܕ]ܡ ܕܡܢ ܥܦܪܐ ܐܕܡ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܐܬܝܕܥ ܠـ[ܢ. ܘܗܽܘ] ܐܕܡ [ܩܕ]ܡܝܐ ܕܡܢ ܥܦܪܐ [ܡܢ ܒ]ܬܪ ܕܫܰܢܝ ܡܢܗ [ܪܘܚ]ܐ ܕܩܘܕ[ܫܐ ܒܥـ]ܒܳܪ ܦܘܩܕܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܬܪܒܝ[ܬܐ ܕ]ܩܘܡܬܐ ܕܪܘܚ܇ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܬ[ܪܒ]ܐ ܗܘܐ ܒܗܰܘ ܡܕܡ ܕܚܕܐ ܙܒܰܢ ܐ[ܦ]ܩ ܠܗ ܡܢܗ. ܘܠܐ ܚ[ܟܡـ]ܬܐ ܡܬܡܠܶܐ ܗܘܐ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܡܩ[ܘܝ]ܐ ܚ[ܟـ]ܡܬܐ ܐܝܟܐ ܕܥܐܠܐ ܒܺܝܫܘܬܐ. ܘܠـ[ܐ] ܬܘܒ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܗ[ܘ]ܐ ܥܠܘܗܝ܇ ܗܳܝ ܕܥܳܒܕܐ ܗܘܳܬ ܠܗ ܪܚܝܡܐ ܘܒܣܝܡܐ [ܥ]ܠ ܟܝ̈ܢـ[ܐ] ܘܥܠ ܓܢ̈ܣܐ. ܕܒܳܗ̇ ܩܪܳܐ ܫܡ̈ܗܐ [ܠـ]ܟܠ ܘܰܫܩܰܠ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܟܠ. ܘܒܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܐܦ ܕܡܘܬܐ ܘܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܰܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܟܠܗܘܢ ܓܢ̈ܣܐ ܘܟܝ̈ܢܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܐܫܬܰܥܒܰܕܘ ܠܗ܇ ܗܳܝ ܕܡܚܕܐ ܕܰܐܪܚܩܰܬ ܡܢܗ ܟܘܠ ܡܕܡ ܡܪܰܕ ܥܠܘܗܝ ܘܚܠܦ ܫܘܠܛܢܐ…

 

Fragment 45. Luke. 2, 42-49

… ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܬܰܖ̈ܬ[ܥـ]ܣܪܐ ܫܢܝ̈ܢ ܠܗܢܐ ܕܘܒܪܐ. ܐܢ ܓܝܪ [ܠܚܘ]ܫ̈ܒܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܠܐ ܙܥܘܪܝܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܚܘܫ̈ܒܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܒܨܝܪܐ. ܘܐܢ ܠܫܰܘܬܳܦܘܬܐ ܕ[ܙ]ܘ[ܘܓ]ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܗܕܐ ܡܬܩܰܪܒܺܝܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܫܘܬܳܦܘܬܐ ܕܠܐ ܚܒܠܐ ܠܐ ܢܶܣܦܩܽܘܢ܇ ܗܳܝ ܕܐܦ ܝܫܘܥ [ܚܘܝ]. ܟܕ ܒܗ̇ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܗܘܐ ܘܡܶܬܚܰܝܰܠ ܚܰܘܺܝ ܦܐܪܐ ܕ[ܬܪܒ]ܝܬܗ ܘܰܓܒܳܐ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܒܗܰܝ[ܟܠܐ] ܕܐܠܗܐ ܘܢܗܘܐ ܫܡܘܥܐ ܘ[ܡـ]ܫܐܠܢܐ ܠܡܠܦ̈ܢܐ.

ܠܰܘ ܓܝܪ ܫܚܝܡܐܝܬ ܫܘܕܥ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܕܰܐܝܕܐ ܗܘܳܬ ܡܫܽܘܚܬܗ ܕܝܫܘܥ܇ ܐܠܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܓܘܐ ܢܩܰܪܶܒ ܒܐܝܕܗ ܠܟܠܢܳܫ. ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܙܕܩ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܰܢـ[ܫܰ]ܪܘܢ ܒܓܒܝܬܐ ܕܰܡܝܰܬܖ̈ܳܬܐ. ܐܠܐ ܠܝܫܘܥ ܠܰܘ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܫܘܚܬܐ ܗ[ܕ]ܐ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܡܡܬܘܡ ܐܬܬܙܝܥ ܒܗ ܡܕܡ ܠܘܩܒܠ ܛܳܒܬܐ. ܠܐ ܚܰܫܐ ܘܠܐ ܚܽܘܫܳܒܐ܇ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܘܠܐ ܐܝܕܝܥ ܗܘܐ ܐܰܘܕܰܥ ܗܪܟܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܦܫ ܒܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܐܡܝܢ ܒܥܶܢܝܳܢܐ ܕܝܘܠܦܳܢܐ. ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܓܝܪ ܐܦܢ ܡܩܒܠܝܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠܡܐ ܥܕܰܡܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܗܕܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܬ ܕܡܫ[ܠܡܝܢ ܒ]ܗ ܒܢ̈ܝ ܫܒ̈ܰܥ ܫܢܝ̈ܢ ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܒܢ̈ܝ…: ܘܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܒܨܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܡܛܠ ܕܩܠܐ ܐܢܫܝܐ ܒܠܚܘܕ ܘܡܠܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܝܳܠܦܺܝܢ. ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܕܝܢ ܕܬܖ̈ܬܥܣܪܐ ܫܢ̈ܝܢ ܘܠܥܠ ܘܐܦ ܚܘ̈ܫܒܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܢܫܡܥ ܘܢܡܠܠ ܡ̈ܶܠܐ ܕܠܐ ܡܖ̈ܰܟܒܳܢ. ܘܢܶܬܡܰܛܶܐ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܐܝܟ ܕܡܣܬܒܪܐ ܠܝ ܐܬܝܰܗܒܰܬ ܒܡܕܒ[ܪܢܘܬܐ ܐ]ܦ ܠܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ. ܡܛܠ ܕܶܐ[ܬܕܒܰܪ] ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܇ ܡܬܪܒܐ ܗܘ[ܐ] ܬܰܡܳܢ ܘܥܡ ܬܪܒܝܬܐ ܕܩܘܡܬܐ ܡܬ[ܝ]ܬܪܐ ܗܘܬ ܢܦܫܗ ܐܦ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܘܗܕܐ ܕܠܐ ܐܝܕܥܢܗ̇ ܒܝܘܚܢܢ ܡܛܘܠ ܕܠܐ ܐܬܟܰܬܒܰܬ ܬܪܒܝܬܗ ܕܒܖ̈ܘܚܢܝܬܐ܇ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܢܳܗ̇ ܒܬܪܒܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ.

ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܶܚܫܒܺܝܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܕܠܐ ܫܳܘܝܐ ܠܰܦܝܳܣܐ ܟܕ ܚܐܪ ܒܗܠܝܢ ܕܡܬܖ̈ܒܝܢ ܒܓܘ ܥܠܡܐ܇ ܕܒܥܠܡܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܬ ܕܡܥܘ̈ܟܢ ܠܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܕܠܐ ܢܐܬܐ ܠܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܒܖ̈ܘܚܳܢܝܳܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܢܰܪܓܶܫ ܒܗܰܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܒܗ܇ ܕܕܘܒܪܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܐܝܕܝܥܐ ܕܥܰܒܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܦܓܪܢܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܗܳܝ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܘܡܫܬܝܐ ܐܠܐ ܐܦ ܒܢ̈ܝܚܐ ܐܢܫܝ̈ܐ ܘܒܚܙ̈ܘܐ ܕܰܡܙܺܝܥܺܝܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܩܘܡܬܐ ܕܛܠܝܘܬܐ ܡܬܪܒܝܢ ܐܳܦܶܢ ܒܗܝܢ ܒܨܒܘ̈ܬܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܳܬܝ̈ܳܢ܇ ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܥܢܝܢܗ ܕܥܠܡܐ ܘܕܘܒܖ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܠܘܬ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܡܩܰܪܶܒ ܘܰܡܥܰܒܶܐ ܗܰܘܢܐ ܘܡܰܚܫܶܟ ܚܽܘ̈ܫܒܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܒܙܒܢܐ ܕܫܒܪܘܬܗ ܠܐ ܡܪܓܫ ܐܢܳܫ ܒܰܐܖ̈ܓܝܓܬܐ ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܡܺܝ̈ܟܳܢ ܒܗ܇ ܡܐ ܕܡܛܘ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܛܰܠܝܘܬܐ ܕܳܝ̈ܠܳܢ ܒܗ. ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܢܶܨܒܶܐ. ܘܰܡܚ̈ܰܬܚܬܳܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܘܫܳܓ̈ܫܳܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܐܝܢܐ ܕܗܕܐ ܗܝ ܬܪܒܝܬܗ ܘܥܶܢܝܳܢܗ ܠܐ ܡܨܶܐ ܠܡܰܪܓܳܫܘ ܒܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܬܰܖ̈ܬܰܥܣܪܐ ܫܢܝ̈ܢ܇ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܐܬܪܒܝ ܘܶܐܬܥܰܝܰܕ.

ܠܘܬ ܝܶܫܘܥ ܕܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܐܶܬܢܰܨܒܰܬ ܪܓܬܐ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ܇ ܠܐ ܗܘܰܘ ܠܗ̇ ܡܖ̈ܒܝܢܐ ܥܢܝ̈ܢܐ ܕܡܢ ܠܒܪ ܘܠܐ ܐܥܝܪܘܗ̇ ܚܙ̈ܘܐ ܐܢܫܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܗܕܐ ܕܬܖ̈ܬܥܣܪܐ ܫܢܝ̈ܢ ܐܘܕܥ ܠܟܠ ܐܢܫ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܬܪܒܝܬܐ ܟܣܺܝܬܐ ܕܚܘ̈ܫܒܘܗܝ ܘܣܳܡ ܒܝܕ ܗܕܐ ܬܚܘܡܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܩܒܠܘܢ ܪܘܚܗ ܘܢܗܘܘܢ ܗܕ̈ܡܘܗܝ. ܐܠܐ ܗܠܝܢ [ܩ]ܕܡܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܘܕܥܝܢ ܒܝܫܬܐ ܘܗܝܕܝܢ ܛܳܒܬܐ܇ ܡܛܘܠ ܕܩܕܡܐܝܬ ܪܓܬܐ ܕܦܓܪܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܳܬܪܗ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܡܰܠܦܢ̈ܐ ܘܰܡܬܰܖ̈ܐܳܢܶܐ ܘܬܰܪܒܺܝܬܐ ܛܳܒܬܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܪܘܚܐ. ܒܝܫܘܥ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ܇ ܐܠܐ ܪܓܬܐ ܘܓܒܝܬܐ ܕܛܒܬܐ ܩܰܕܺܝܡܐ ܗܘܬ ܐܝܕܐ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܗܕܐ ܕܟܬܝܒܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܘܠܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܐܣܠܝܗ̇ ܠܒܝܫܬܐ ܓܒܳܐ ܛܒܬܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܣܠܐ ܗܘܐ ܠܡܕܡ ܠܰܓܡܳܪ ܠܐ ܝܰܕܥܶܗ. ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܕܥܕܠܐ ܢܕܥ ܛܠܝܐ ܠܡܰܣܠܳܝܘ ܒܝܫܬܐ ܢܶܓܒܶܐ ܛܒܬܐ. ܝܫܘܥ ܗܟܝܠ ܠܐ ܐܣܠܝ ܘܟܶܢ ܓܒܳܐ܇ ܐܠܐ ܚܰܘܝ ܓܠܝܐܝܬ ܕܐܝܕܐ ܗܘܳܬ ܕܰܡܩܰܕܡܐ ܘܓܰܒܝܐ ܠܗ. ܘܐܫܠܡ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܓܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܕܒܗܕܐ ܩܘܡܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܢܰܣܠܽܘܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܘܢܓܒܘܢ ܛܒ̈ܬܐ ܘܰܢܚܰܠܦܽܘܢ ܥܢܝܢܐ ܕܥܠܡܐ ܒܥܢܝܢܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܢܶܐܚܕܽܘܢ ܥܶܠܬܐ ܒܒܨܝܪܘܬ ܝܘ̈ܡܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬ ܫܢ̈ܝܐ܇ ܕܐܝܟ ܚܕܐ ܙܒܰܢ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܟܠ ܡܕܡ ܕܕܥܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܕܚܘܫܒܐ ܐܘ ܕܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܐܘ ܕܰܢܝܳܚܐ ܐܚܪܢܐ ܦܓܪܢܝܐ ܡܫܟܚܐ ܠܡܫܡܫܘ ܩܘܡܬܐ ܗܕܐ܇ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ.

ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܰܐܣܒܰܪܘ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܗܕܐ ܕܬܖ̈ܬܥܣܪܐ ܫܢܝ̈ܢ…

 

Fragment 46. Luke. 2, 51-52

… ܡܶܢ ܗܳܠܝܢ ܕܐܡܪܢܢ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܡܰܘܣܶܦ ܕܶܝܢ ܠܘܩܐ ܥܠ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܠܢܨܪܬ ܘܡܫܬܥܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܶܐܡܶܗ ܠܰܡ ܢܳܛܪܐ ܗܘܳܬ ܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܒܠܒܗ̇. ܘܝܕܝܥܐ ܕܡܛܠ ܕܠܘ ܕܟܝܢܐ ܗܘ̈ܰܝ ܘܕܰܥܳܝܕܐ. ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܟܬܝܒ ܕܢܛܪܐ ܗܘܬ ܘܰܡܦܰܚܡܐ ܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ. ܘܬܘܒ ܝܘܣܦ ܕܝܢ ܘܐܡܗ ܬܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܬܡ̈ܠܠܢ ܗܘ̈ܝ ܥܠܘܗܝ܇ ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ ܕܚܕ̈ܬܬܐ ܐܢܝܢ ܘܢܘܟܖ̈ܝܬܐ܆ ܠܐ ܡܬܬܡܗܝܢ ܗܘܘ ܥܠܰܝܗܶܝܢ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܪܝܡ ܢܛܪܐ ܗܘܬ ܘܡܦܚܡܐ ܠܗܝܢ ܚܕܐ ܥܡ ܚܕܐ܇ ܕܶܐܠܽܘ ܟܝ̈ܢܝܬܐ ܗܘ̈ܰܝ ܐܝܟ ܕܟܠܢܫ܆ ܠܐ ܣܢܝܩܐ ܗܘܬ ܕܬܦܚܡ ܐܢܝܢ. ܐܶܠܐ ܟܕ ܡܦܰܚܡܐ ܠܡ̈ܠܐ ܕܥܠܘܗܝ ܘܠܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܠܘܬܗ ܥܡ ܢܦܫܗܘܢ ܘܥܰܡ ܫܪܟܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܚܖ̈ܳܢܐ. ܡܬܕܡܪܐ ܗܘܬ ܒܗܠܝܢ ܕܝܫܘܥ ܐܝܟ ܕܒܚܕ̈ܬܬܐ܇ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܠܗ̇ ܥܕܟܝܠ ܝܕܝܥܐ ܗܘܳܬ ܚܬܝܬܘܬܗ ܕܐܪܙܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܠܝܰܬ ܡܢ ܒܬܪ ܡܐܬܝܬܗ ܕܪܘܚܐ. ܠܐ ܠܡ ܐܬܝܗܒ ܗܘܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܫܬܒܚ ܗܘܐ ܝܫܘܥ. ܘܰܕܒܶܛܢܰܬ ܘܝܶܠܕܰܬ ܕܠܐ ܙܘܘܳܓܐ ܝܳܕܥܐ ܗܘܳܬ ܡܪܝܡ. ܕܠܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܐܬܓܫܡ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܪ ܐܢܫܐ ܝܶܠܕܰܬ ܠܐ ܡܦܳܣܐ ܗܘܳܬ܇ ܒܗܳܝ ܕܠܘ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܢܗ̇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܬܕܡܘܪܬܐ ܟܕ ܠܐ ܝܳܕܥܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܓܘܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܙܪܥܐ ܒܳܛܢ̈ܳܢ܇ ܕܟܕ ܡܬܓܒܠ ܘܡܬܨܝܪ ܒܗܝܢ ܒܛܢܐ ܠܐ ܡܖ̈ܓܫܳܢ. ܘܐܢ ܠܘܬ ܟܝܢܐ ܗܟܢܐ܆ ܚܕ ܟܡܐ ܗܠܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܠܥܶܠ ܡܢ ܡܠܬܐ ܘܚܘܫܒܐ ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ ܢܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢ. ܘܥܰܠ ܕܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܬ ܢܗܝܪܐܝܬ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܕܠܐܠܗܐ ܡܓܰܫܡܐ ܝܶܠܕܰܬ܇ ܡܶܬܕܰܡܪܐ ܗܘܳܬ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܙܝܐ ܒܶܗ ܘܫܳܡܥܐ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ ܡܛܘܠܬܗ.

ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܫܬܰܥܝ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܠܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܗ ܘܠܘܬܗ ܘܡܶܢܶܗ ܥܕܡܐ ܠܬܖ̈ܬܥܣܪܐ ܫܢܝ̈ܢ܇ ܡܟܢܫ ܠܟܘܠܗܝܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܐ ܘܐܚܖ̈ܝܬܐ ܘܳܐܡܪ ܕܝܫܘܥ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܒܚܶܟܡܬܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܠܥܶܠ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܛܠܝܐ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܘܡܶܬܚܰܝܰܠ ܒܪܘܚܐ. ܘܰܬܢܳܢ ܕܝܫܘܥ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܚܶܟܡܬܐ ܘܰܒܩܰܘܡܬܐ܇ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܡܶܢ ܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܘܠܥܠ ܠܐ ܡܟܝܠ ܝܳܕܥ ܠܗ ܛܠܝܐ. ܐܶܠܐ ܡܢ ܫܒ̈ܥ ܘܥܕܡܐ ܠܬܖ̈ܬܥܣܪܐ ܫܢܝ̈ܢ ܡܬܝܕܥ ܗܟܢܐ. ܘܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܐ ܗܕܐ ܘܠܥܠ ܛܟܣܐ ܐܚܪܢܐ ܕܩܘܡܬܐ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܟܬܰܒ ܗܪܟܐ ܕܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܘܡܶܬܚܰܝܰܠ ܒܪܘܚܐ܇ ܐܠܐ ܕܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܩܰܘܡܬܐ…

 

Fragment 47. Luke. 2, 51-52

ܡܚܰܘܶܐ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܠܘܩܐ ܕܐܝܠܝܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܘܠܘܳܬܶܗ ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܘܡܛܠܬܗ. ܡܢܗ ܡܰܢ: ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܣܳܠܶܩ ܗܘܐ ܒܟܽܠ ܫܢܳܐ ܠܗܰܝܟܠܐ܇ ܘܫܽܘ̈ܐܳܠܰܘܗܝ ܕܠܘܬ ܡܠܦ̈ܢܐ܇ ܘܡܡܠܠܗ ܕܥܡ ܡܪܝܡ܇ ܘܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܠܘܬ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܕܛܝܒܘܬܐ. ܠܘܳܬܶܗ ܕܶܝܢ: ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܐܬܓܙܰܪ܇ ܘܐܬܟܪܟ ܒܥܰܙܖ̈ܘܪܐ ܘܶܐܬܬܣܝܡ ܒܐܘܪܝܐ. ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܕܝܢ: ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܣܩܽܘܗܝ ܠܗܰܝܟܠܐ ܘܰܐܩܺܝܡܽܘܗܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ܇ ܘܩܪܒܘ ܚܠܦܘܗܝ ܩܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܡܛܠܬܗ ܬܘܒ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡ̈ܰܠܰܠܝ ܡܶܢ ܙܟܰܪܝܐ ܘܶܐܠܺܝܫܒܰܥ. ܘܡ̈ܠܐܟܐ ܘܖ̈ܥܘܬܐ. ܘܫܡܥܘܢ ܘܚܢܐ.

 

Fragment 48. Luke. 2, 52

… ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝܠܬܳܢܝܐ ܗܝ ܡܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܘܫܛܝܘܬܗ ܚܟܝܡܐ ܗܝ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܘܐܢ ܚܰܝܠܬܳܢܝܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܚܝܠܬܢܘܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܆ ܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܠܐ ܫܳܛܝܽܘܬܶܗ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܡܢ ܚܟܡܬܗܘܢ܇ ܕܠܐ ܣܦ̈ܩܢ ܖ̈ܘܪܒܬܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ ܕܢܶܣܬܰܟ̈ܠܳܢ ܙܥܽܘܖ̈ܝܳܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܡܚܝܠܬܐ ܚܫܝܒܐ ܠܟ ܗܕܐ ܕܪܳܒܐ ܗܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܶܗ. ܘܚܰܣܺܝܪܘܬܐ ܕܡܶܬܝܰܬܰܪ ܗܘܐ ܒܚܟܡܬܗ܆ ܗܐ ܐܶܡܪ ܫܠܝܚܐ ܕܠܐ ܡܬܕܖ̈ܟܢ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܬܶܣܦܰܩ ܠܳܟ ܡܳܕܶܝܢ ܠܡܶܕܰܥ ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܘܠܐ ܬܶܒܥܶܐ ܕܐܝܟܢܐ. ܝܫܘܥ ܠܡ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܰܒܚܶܟܡܬܐ ܘܰܒܛܰܝܒܘܬܐ. ܘܰܕܝܶܫܽܘܥ ܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ ܣܳܒܪ ܐܢܐ ܕܡܬܗܝܡܢܐ ܡܢܟ. ܘܕܰܡܫܺܝܚܐ ܚܰܝܠܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܗ ܗܐ ܦܘܠܘܣ ܩܳܥܶܐ ܠܳܟ. ܚܰܝܠܐ ܡܕܝܢ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܩܰܘܡܬܐ ܘܚܶܟܡܬܐ ܗܺܝ ܒܗ̇. ܪܘܚܐ ܠܡ ܕܩܘܕܫܐ ܢܺܐܬܶܐ ܘܚܰܝܠܗ ܕܥܶܠܳܝܐ ܢܰܓܢ ܥܠܝܟܝ. ܘܚܰܝܠܐ ܕܐܓܢ ܗܽܘ ܐܬܓܰܫܰܡ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܒܶܣܪܐ ܡܚܺܝܠܐ ܘܩܰܒܶܠ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܗܽܘ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܩܘܡܬܐ ܕܦܓܪܗ ܘܒܚܟܡܬܐ ܕܢܦܫܗ. ܘܐܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܡܣܬܟܠܘ ܐܪܙܐ ܕܬܪܒܝܬܗ܆ ܠܐ ܢܶܬܕܰܡܰܪ ܕܕܰܐܠܳܗܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫ̈ܩܳܢ ܘܠܘ ܕܒܪ ܐܢܫܐ.

ܘܐܢ ܪܘܖ̈ܒܳܬܶܗ ܠܐ ܡܶܬܥܰܩ̈ܒܳܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܙܥܽܘܖ̈ܝܳܬܶܗ ܢܬܒܨ̈ܝܢ܇ ܕܛܟ ܦܫܝܩܐ ܗܝ ܕܢܬܡ̈ܠܠܢ ܪܘܖ̈ܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܕܢܬܕܖ̈ܟܢ ܙܥܘܖ̈ܝܬܗ܇ ܕܪܘܖ̈ܒܬܗ ܕܟܝܳܢܶܗ ܐܶܢܶܝܢ ܙܥܘܖ̈ܝܬܗ ܕܝܢ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܩܢܘܡܗ. ܘܐܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܕܰܙܥܰܪ ܐܠܗܐ܆ ܐܦ ܟܠܗܝܢ ܕܢܰܩܺܝ̈ܦܳܢ ܠܗ̇ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܬܕܡܖ̈ܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܦܫ̈ܩܢ܇ ܐܠܐ ܕܢܶܓ̈ܕܳܢ ܠܗܰܘܢܐ ܠܡܶܬܗܰܪ ܘܰܠܡܶܬܕܰܡܳܪܘ ܒܗܶܝܢ. ܠܰܘ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܒܐܠܗܐ ܗܘ̈ܝ ܐܠܐ ܐܦ ܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܐܣܬܥܰܪ ܒܫܰܪܟܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܐ. ܘܐܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܗܘ̈ܝ ܒܰܥܒ̈ܳܕܐ ܠܐ ܡܬܕܖ̈ܟܢ: ܠܐ ܕܰܓܕܰܫ ܒܡܨܪܝܢ. ܘܠܐ ܕܶܐܣܬܥܪ ܒܡܰܕܒܪܐ. ܘܠܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܟܽܠ ܕܳܖ̈ܺܝܢ. ܘܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܶܫܽܘܥ ܚܰܘܺܝ ܒܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܘܠܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶـ[ܫ]ܬܡܫ̈ܢ ܒܟܝ̈ܢܐ ܘܒܓܘ̈ܫܡܐ ܡܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܘܳܬܰܢ ܘܡܶܣܬܰܒܖ̈ܳܢ ܕܰܥܝܳܕܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܕܚܕܬܐܝܬ ܗܘܬ ܒܩܢܘܡܗ ܕܡܠܬܐ. ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܒܰܗܘܳܝܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܢܶܒܥܶܐ ܐܢܳܫ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܘܠܰܡܦܰܫܳܩܽܘ. ܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܐܳܦܠܐ ܡܠܺܝܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܚܫܶܒ ܐܰܝܢܐ ܕܰܒܗܳܠܝܢ [ܗܳ]ܕܶܣ܇ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܩܰܕܶܡ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܕܡܳܢܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܰܕܡܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܒܰܨ̈ܝܳܢ ܡܢܗ.

ܐܢ ܝܫܘܥ ܗܟܝܠ ܟܬܝܒ ܕܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܘܝܫܘܥ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܝܟ…

 

Fragment 49. Luke. 2, 52

… ܐܶܠܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܢܣܺܝܡ ܠܰܢ ܢܺܝܫܐ ܕܩܰܕܡܐܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܢܬܪܒܐ ܒܛܒ̈ܬܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܘܬܘܒ ܗܳܝ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܐܒܐ. ܥܰܠ ܕܰܙܥܰܪ ܡܶܢܶܗ ܡܛܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܬܘܒ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܰܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܗܕܐ ܕܢܬܪܒܘܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܡܢܘ̈ܬܐ ܠܘܬ ܚܕ̈ܚܕܢܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܘܢܒܝ̈ܐ܇ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܗܽܘ ܩܕܡܐܝܬ ܘܰܕܪܰܫ ܐܘܪܚܐ ܠܟܠܢܫ܇ ܕܐܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܨܳܒܶܐ ܢܬܪܒܐ ܘܢܬܡܛܐ ܐܦ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܢܗܘܘܢ ܒܰܢ ܚܰܕ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܶܨܒܶܐ ܐܢܫ ܕܐܝܟ ܒܰܪܳܝܽܘܬܳܗ̇ ܢܶܣܬܟܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܡܛܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܩܰܕܡܳܐܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܛܒ̈ܬܐ ܘܟܢ ܠܘܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܆ ܐܦܠܐ ܗܳܕܶܐ ܪܰܚܺܝܩܐ ܡܶܢ ܫܪܳܪܐ.

ܠܘܳܬ ܗܶܖ̈ܣܝܽܘܛܐ ܕܶܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘܐ ܫܚܝܡܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܢ ܗܰܘ ܕܪܳܒܐ ܗܘܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܡܬܝܬܪ ܒܚܟܡܬܐ ܘܰܒܛܰܝܒܘܬܐ܇ ܨܳܒܶܐ ܐܢܐ ܕܐܬܚܫܚ ܬܢܢ ܒܡ̈ܠܐ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܘܶܐܫܰܐܶܠ ܐܶܢܘܢ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܕܡܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܶܫܽܘܥ: ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܝܳܢܝܐ ܐܘ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ. ܘܐܢ ܗܳܝ ܩܕܡܝܬܐ ܢܐܡܪܘܢ܆ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܟܽܠܕܽܘܟ ܠܝܫܘܥ ܐܠܗܐ ܩܳܪܶܝܢ ܘܦܶܚܡܶܗ ܘܒܪ ܐܺܝܬܽܘܬܗ ܕܐܒܐ. ܘܥܳܒܽܘܕܐ ܕܥܳܠܡ̈ܐ ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܟܠ܇ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܢܣܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܶܚܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܥܳܒܽܘܕܐ ܕܟܽܠ. ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܝܠܢ ܬܩܽܘܡ: ܕܝܫܘܥ ܐܠܗܐ ܗܘ ܡܠܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܥܠ ܒܪܐ ܕܟܝܢܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܟܬܒ̈ܐ܇ ܡܢ ܡܢܘ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܡܩܒܠ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܚܶܟܡܬܐ ܘܛܝܒܘܬܐ. ܐܶܢ ܡܢ ܐܒܐ܆ ܗܐ ܡܕܝܢ ܒܪܐ ܗܘ. ܘܐܢ ܡܶܢ ܒܪܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܝ̈ܐ܆ ܠܡܳܢܐ ܗܽܘ ܒܪܐ ܘܗܶܢܘܢ ܢܒܝ̈ܐ. ܘܐܢ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܬܚܰܟܰܡ ܗܘܐ ܘܢܳܣܶܒ ܛܝܒܘܬܐ܆ ܐܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܐ ܡܶܬܚܫܶܒ܇ ܕܟܠܗܘܢ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܬܒܪܺܝܘ ܘܡܶܢܶܗ ܡܬܩܰܝܡܺܝܢ ܘܡܶܬܦܰܪܢܣܺܝܢ.

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܐܝܟ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡܝܰܬܰܪ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܢܫ܆ ܕܐܝܢܐ ܡܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܢܶܬܚܫܶܒ ܒܪܐ. ܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܐܒܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܫܡܐ ܕܰܒܪܐ ܠܐܒܐ ܠܳܚܡ܆ ܡܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ. ܘܶܐܢ ܕܰܐܒܐ ܘܕܰܒܪܐ ܘܰܕܪܽܘܚܐ ܐܟܚܕܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܒܪܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܐܒܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܗܝ ܝܺܕܺܝܥܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܇ ܟܰܕ ܐܳܙܠܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܣܽܘܟܳܠܶܗ ܣܰܟܠܐ ܕܬܐܕܘܪܣ܆ ܕܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ. ܘܠܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܟܬܒܐ ܗܳܢܘܢ ܕܒܟܠܕܘܟ ܠܚܰܕ ܩܢܘܡܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܐܰܒܐ ܠܗܰܘ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܘܠܶܕ ܚܰܕ ܒܪܐ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ. ܘܠܗ ܡܬܚܫܒ ܐܒܐ ܟܝܢܝܐ. ܘܠܢ ܠܥܡܝ̈ܕܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡܛܠ ܕܰܗܘܰܝܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܠܰܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܇ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢܰܢ ܐܚ̈ܐ ܕܒܪܐ ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܐܒܐ. ܐܝܟ ܕܶܐܬܶܐܡܪܰܬ ܡܢܗ ܕܒܪܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ: ܕܶܐܣܰܒܰܪ ܫܡܳܟ ܠܐܚ̈ܝ. ܘܬܘܒ: ܕܠܐ ܒܗܶܬ ܕܢܶܩܪܶܐ ܐܢܘܢ ܐܚ̈ܘܗܝ. ܕܰܒܪܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܐܚ̈ܐ ܘܕܰܐܠܗܐ ܐܒܐ ܒܢ̈ܝܐ ܘܠܘ܇ ܡܛܠ ܕܡܬܗܝܡܢ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܚܕ ܟܝܢܐ܇ ܕܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܐ ܕܐܒܗܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܐ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ ܘܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܓܰܘܐ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܚܕܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ.

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܐܝܟ ܕܠܘܬܗܘܢ ܟܝܳܢܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܗܘܐ ܐܰܒܐ ܘܠܰܘ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܐܒܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬܰܢ ܗܳܟܰܢܐ ܢܰܣܒܪܽܘܢ܆ ܛܳܠܡܺܝܢ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܐ ܘܰܡܕܰܓܠܺܝܢ ܠܦܘܪܩܢܗ ܕܒܪܐ ܘܚܫܒܝܢ ܠܨܒܘ̈ܬܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܝܐ. ܕܗܳܢܘܢ ܓܝܪ ܛܘܦܣܐ ܗܘܬ ܣܝܡܬ ܒܢ̈ܝܐ ܕܠܘܬܗܘܢ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܨܒܘ̈ܬܗܘܢ ܛܠܢܝ̈ܬܐ ܗܘ̈ܝ ܕܖ̈ܳܗܛܳܢ ܠܘܬ ܓܘܫܡܐ. ܘܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܓܘܫܡܐ ܘܫܪܪܐ܇ ܕܠܰܘ ܠܒܪ ܡܢ ܩܢܘܡܗ ܕܒܪܐ ܡܬܝܕܥܝܢܢ ܒܢ̈ܝܐ܇ ܐܠܐ ܗܽܘ ܪܝܫܐ ܘܰܚܢܰܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܓܘܫܡܗ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܗܘܳܐ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܢ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܠܘ ܕܫܡܐ ܗܘܬ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܕܣܘܥܪܳܢܐ ܫܪܝܪܐ܇ ܘܠܐ ܗܕܐ ܕܥܰܒܕܰܢ ܗܕ̈ܡܘܗܝ ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܐܒܘܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܕܠܗܠ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܘܟܢ ܥܒܰܕ ܒܢ̈ܝܐ ܘܠܐ ܐܬܡܟܟ ܘܟܢ ܪܡܪܡ. ܘܠܐ ܩܰܒܶܠ ܨܰܥܪܐ ܘܟܶܢ ܝܰܩܰܪ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܝܰܗܒ ܠܡܘܫܐ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܝܰܗܒ ܐܦ ܠܐܝܣܪܝܠ ܟܘܢܳܝܐ ܕܒܪܐ ܘܰܫܠܰܚ ܠܦܪܥܘܢ ܒܝܕ ܡܘܫܐ. ܟܰܕ ܨܳܒܐ ܕܢܝܩܪ ܠܥܡܐ ܩܕܡ ܒܥܠܕ̈ܒܒܘܗܝ: ܕܫܕܪ ܠܝ ܠܒܶܪܝ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܢܶܦܠܚܰܢܝ. ܘܟܕ ܠܦܪܥܘܢ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܐ ܐܝܩܪܗ ܕܥܡܐ. ܠܡܽܘܫܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܣܬܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܓܒܺܝܬܐ ܕܰܚܖ̈ܳܢܶܐ܇ ܕܠܐ ܩܪܳܝܗܝ ܫܚܺܝܡܐܝܬ ܒܪܐ. ܐܠܐ ܐܘܣܦ ܗܳܝ ܕܒܘܟܪܐ ܕܡܠܦܐ ܕܚܖ̈ܢܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܪܳܡܙܐ ܗܘܬ ܡܠܬܐ ܠܡܘܫܐ ܕܐܝܟ ܕܶܐܣܬܠܺܝܘ ܐܝܫܡܥܐܝܠ ܘܥܺܣܽܘ ܘܪܘܒܝܠ ܘܥܰܠܘ ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܗܘܢ܇ ܢܦܰܩ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܘܡܶܬܩܰܒܠܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܓܒܺܝܬܗ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܡܰܦܰܩܬܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܶܬܦܰܚܡܐ ܒܪܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܕܺܝܠܰܢ.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܒܰܫܡܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܝܰܩܰܪ ܥܰܡܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܇ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܬܚܫܶܒ ܒܪܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܠܘ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܕܐܒܐ܇ ܕܐܦܠܐ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܰܒܟܽܠܕܽܘܟ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܥܠ ܟܝܳܢܐ ܡܶܫܬܠܡ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܐܰܠܳܗܐ. ܗܳܪܟܐ ܕܶܝܢ܇ ܕܥܰܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܒܟܝܢܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܐܦ ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܩܢܘ̈ܡܐ܇ ܟܺܢܳܐܝܬ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܕܐܒܐ ܡܬܚܝܫܒܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܓܒܺܝܘ ܠܺܐܝܩܳܪܐ ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܝܐ. ܕܠܰܘ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܢܰܣܒܽܘܗܝ ܠܰܫܡܐ܇ ܐܠܐ ܥܠ ܕܗܘܘ ܐܚ̈ܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܒܪܐ ܕܟܝܢܐ: ܘܗܕܐ ܬܘܒ ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܗܘܳܬ ܒܡܠܬܐ ܕܠܐ ܣܘܥܪܢܐ܇ ܐܠܐ ܗܘܳܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܒܪܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܗܝܕܝܢ ܥܒܰܕ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܒܢ̈ܝܐ: ܘܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܘܟܶܢ ܗܳܘܶܝܢ. ܐܶܬܩܒܰܪܬܽܘܢ ܠܡ ܥܡܗ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܡܘܬܐ ܘܒܗ ܩܳܡܬܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܰܥܡܰܕܢ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܗܽܘ ܥܡܰܕܢ. ܐܶܬܩܒܰܪܬܽܘܢ ܠܡ ܥܡܗ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܡܘܬܐ ܕܐܝܟܢܐ ܕܩܡ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܒܘܗܝ܇ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܒܚܝ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܢܗܰܠܶܟ. ܗܘܰܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܠܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܐ ܘܟܶܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ܇ ܕܠܐ ܦܐܝܐ ܗܘܳܬ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܡܺܝ̈ܬܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܗܕ̈ܡܐ ܒܓܘܫܡܐ ܚܝܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܰܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܐܠܗܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗ ܒܢ̈ܝܐ ܘܖ̈ܳܚܡܐ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܡܘܬܐ܇ ܐܠܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܝ̈ܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܐ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ: ܣܳܗ̈ܕܳܢ ܒܢ̈ܬ ܩܠ̈ܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܖ̈ܳܚܡܶܐ ܐܶܡܪ: ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܐܝܣܚܩ ܘܕܝܥܩܘܒ. ܘܰܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ܇ ܐܠܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܚܰܝܺܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗ. ܘܥܰܠ ܒܢ̈ܝܐ ܬܘܒ ܡܟܪܙ ܒܝܕ ܢܒܝܐ: ܕܐܢܐ ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܐܠܗ̈ܐ ܐܢܬܘܢ ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝܡܐ ܟܠܟܘܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܬܡܘܬܘܢ. ܘܚܰܘܺܝ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢ̈ܝܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܘܶܝܢ ܠܺܐܝܩܳܪܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ.

ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܫܚܝ̈ܡܐ ܘܠܐ ܡܠܐܟ̈ܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܐܠܐ ܗܳܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܕܗܳܘܶܝܢ ܡܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܒܢ̈ܝܐ ܒܝܕ ܡܘܬܐ ܘܩܝܡܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܰܗܘܰܘ ܐܰܚ̈ܐ ܠܒܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܒܡܘܠܕܐ ܚܕܬܐ ܕܡܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܇ ܐܠܨܐܝܬ ܡܬܝܕܥܝܢ ܐܦ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܒܐ. ܕܶܐܢ ܣܘܥܪܢܐ ܕܐܚܘܬܐ ܕܓܘܐ ܗܘ܆ ܐܦ ܫܡܐ ܕܰܐܒܳܗܽܘܬܐ ܕܬܖ̈ܝܗܘܢ ܗܘ܇ ܕܪܝܫܐ ܘܕܗܕ̈ܡܘܗܝ. ܕܡܠܬܐ ܕܰܗܘܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܰܗܘܘ ܒܢ̈ܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܡܬܝܠܕܝܢܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܟܝܢܐ܇ ܒܰܫܪܳܪܐ ܘܒܣܘܥܪܢܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܒܢ̈ܝܐ ܐܦ ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܡܦܝܣܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܥܠ ܗܕܐ ܕܬܖ̈ܬܝܢ ܕܠܐ ܗܳܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܰܓܳܠܬܐ ܘܠܐ ܗܕܐ ܫܐܺܝܠܬܐ.

ܠܰܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܐܬܪܐ ܠܣܘܟܠܗܘܢ ܚܕܬܐ ܘܢܘܟܪܝܐ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܐܰܒܐ ܕܒܪܢܫܐ܇ ܐܘ ܗܠܝܢ ܕܡܩܒܠܝܢ ܐܝܩܪܐ ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܝܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܢ̈ܝܐ. ܘܠܰܘ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܕܐܒܐ. ܘܠܐ ܣܳܦܩܐ ܕܬܗܘܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܐܝܩܪܢ ܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܝܐ ܫܐܺܝܠܬܐ ܕܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܇ ܕܬܡܢ ܡܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܠܚܘܕ: ܐܢܐ ܠܰܡ ܐܶܡܪܶܬ ܕܐܠܗ̈ܐ ܐܢܬܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝܡܐ. ܕܶܐܡܪܶܬ ܟܬܝܒܐ ܡܠܬܐ ܘܠܰܘ ܥܶܒܕܶܬ. ܐܶܡܪ ܘܐܫܬܘܕܝ܇ ܐܠܐ ܠܐ ܥܒܰܕ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܡܠܰܟ ܩܕܳܡ ܬܰܖ̈ܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ ܘܫܡܠܝ ܫܘܘܕܝܗ ܒܫܘܠܡܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܩܰܕܶܡ ܠܡ ܓܒܳܟܽܘܢ ܒܗ ܡܢ ܩܕܡ ܬܖ̈ܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ. ܘܬܘܒ ܝܫܘܥ ܐܶܡܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܕܰܓܒܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܺܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܖ̈ܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ.

ܐܢ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܗܪܣܝܘܛܐ ܕܕܩܢܘܡܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢ̈ܝܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܟܠܗܘܢ܆ ܥܡ ܗܰܘ ܒܪܢܫܐ ܡܶܫܬܰܐܰܠ ܕܡܰܢܽܘ ܝܰܗܒܗ ܠܗܳܢܐ ܐܺܝܩܳܪܐ. ܘܡܶܢ ܐܝܟܐ ܘܐܝܟܢܐ ܐܬܢܣܶܒ. ܘܐܢ ܡܶܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܛܘܦܣܐ ܕܡܰܘܬܐ ܘܕܰܩܝܳܡܬܐ ܢܰܣܒܘܗܝ ܥܡܝ̈ܕܐ. ܐܝܟ ܕܡܰܠܶܦ ܫܠܝܚܐ܆ ܗܰܘ ܒܰܪܢܫܐ ܡܶܢ ܐܝܟܐ ܩܰܒܠܗ̇. ܕܢܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܘܰܩܝܳܡܬܐ ܕܝܠܗ: ܠܝܬ ܠܗ̇ ܛܶܟܣܐ ܐܰܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܢ ܡܘܬܗܘܢ ܘܩܝܡܬܗܘܢ ܐܶܫܬܘܺܝܘ ܠܳܗ̇. ܡܬܡܢܶܐ ܡܕܝܢ ܡܘܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ܇ ܕܟܕ ܡܫܬܘܬܦ ܠܗܘܢ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܒܪܐ. ܘܡܫܬܟܚ ܕܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܒܗܠܝܢ܇ ܕܒܝܕ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܠܘܬ ܚܫܗ ܘܩܝܡܬܗ ܐܶܫܬܘܺܝ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐܝܩܪܗ. ܘܟܰܕ ܡܒܰܪܶܐ ܗܶܪܣܝܽܘܛܐ ܠܐܠܗܐ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܚܫ̈ܐ ܟܳܕܶܢ ܠܶܗ܇ ܒܗܳܝ ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܕܳܐܦܠܐ ܐܬܓܫܡ ܘܐܬܝܠܕ ܦܓܪܢܐܝܬ ܘܟܶܢ ܚܰܫ. ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܗܳܢܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܢܳܣܶܒ ܠܗ.

ܘܐܢ ܬܘܒ ܡܢ ܗܕܐ ܢܥܪܘܩ: ܕܒܪܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܢܚܫܒܝܘܗܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܢܰܘܕܶܝܘܗܝ ܐܘܡܢܐܝܬ ܐܝܟ ܥܝܳܕܶܗ ܐܰܠܳܗܐ ܘܒܪܢܫܐ܆ ܢܶܬܒܥܺܝܘܗܝ ܕܐܝܢܐ ܡܢ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ. ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܕܕܓܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܬܪܒܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܕܝܫܘܥ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ܆ ܐܦ ܗܟܢܐ ܚܣܝܪܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܐܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܶܬܪܰܒܶܐ ܘܐܢ ܥܡ ܒܪܢܫܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܥܡ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ: ܕܩܕܡܐܝܬ ܒܩܘܡܬܐ ܟܬܝܒ ܥܠܰܘܗܝ ܕܪܳܒܶܐ ܗܘܐ܇ ܘܐܢ ܠܐ ܐܬܓܫܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ. ܕܗܐ ܐܦ ܚܢܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܡܘܕܝܢܢ ܩܕܡܐܝܬ ܕܰܗܘܳܐ ܘܰܢܣܰܒ ܫܘܪܳܝܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܇ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܥܠܰܘܗܝ ܬܰܪܒܺܝܬܐ. ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܡ ܒܪܢܫܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܪܳܒܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܓܰܫܰܡ܇ ܗܕܐ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܓܘܕܳܦܐ. ܘܬܘܒ ܕܠܐ ܟܬܝܒ ܕܪܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܐܠܐ ܕܝܫܘܥ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ܇ ܘܰܐܘܕܰܥ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܕܚܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܪܒܝܬܐ. ܐܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܢܬܚܫܒ ܘܐܢ ܐܠܗܐ܆ ܗܳܝ ܡܳܕܶܝܢ ܕܡܬܩܪܐ ܝܫܘܥ ܡܢܟܘܢ: ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܡܠܬܐ ܗܝ ܣܪܺܝܩܬܐ ܘܟܰܕܳܒܬܐ܇ ܕܡܬܐܡܪܐ ܠܡܛܥܝܢܘܬܐ ܕܒܦܫܝ̈ܛܐ ܟܕ ܣܰܢܝܽܘܬܗ ܕܝܘܠܦܢܐ ܠܐ ܡܟܰܣܝܐ܇ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܐܰܘ ܐܠܗܐ ܡܓܫܡܐ ܢܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܫܘܥ ܐܝܟ ܕܰܚܢܰܢ ܡܗܝܡܢܝܢܢ܇ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܙܕܝܩܐ ܐܝܟ ܕܬܐܕܘܪܣ ܘܢܣܛܘܪܝܣ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ. ܘܗܳܕܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܫܬܰܟܚܰܬ ܡܢ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܐ ܣܘܟܳܠܐ.

ܘܐܢ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܗܕܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܡܶܣܬܰܡܟܺܝܢ܆ ܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܩܰܕܡܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܳܦܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܡܠܬܗܘܢ܇ ܕܗܳܢܘܢ ܠܰܘ ܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܺܢܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܒܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ܇ ܐܠܐ ܕܢܰܠܦܽܘܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܘܠܐ ܐܠܗܘܬܗ ܐܫܬܰܚܠܦܰܬ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܠܐ ܦܓܪܢܘܬܗ ܐܶܬܚܰܒܠܰܬ ܘܶܐܫܬܰܪܝܰܬ ܡܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܬܗܝܡܢ ܐܠܗܐ ܒܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ܇ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܒܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܒܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܐ ܓܕܰܫ. ܘܐܢ ܕܝܠܗܘܢ ܗܕܐ ܗܝ ܬܪܥܝܬܐ܆ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܕܠܩܘܒܠܐ܇ ܕܡܰܘܕܝܐ ܢܰܩܺܝܦܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܕܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܐ.

ܠܐ ܕܳܡܝܐ ܡܶܠܬܗܘܢ ܠܕܺܝܠܟܽܘܢ܇ ܕܐܢܬܘܢ ܠܘ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܚܰܝܕܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܠܐ ܠܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܘܢ. ܘܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܒܪܢܫܐ ܠܖ̈ܘܪܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܰܛܒܺܝܢ ܐܢܬܘܢ܇ ܕܶܐܬܚܰܠܰܛ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܒܨܝܖ̈ܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܟܳܦܪܺܝܬܘܢ. ܘܳܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܐ ܒܘܝܢܐ ܒܬܪ ܡܠܬܗ ܦܟܝܗܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܗܳܝ ܕܡܰܟܪܙܐ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܪ: ܠܗܘܢ ܚܰܕ ܚܰܝܠܐ ܘܚܕ ܨܶܒܝܳܢܐ ܘܰܚܕܐ ܚܶܟܡܬܐ ܘܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܐ. ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܝ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚܰܝܰܕܘ ܘܳܠܶܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬ ܚܰܝܠܐ ܘܚܶܟܡܬܐ ܘܫܘܠܛܢܐ. ܘܐܝܢܐ ܗܘ ܐܪܐ ܚܰܝܠܶܗ ܘܚܶܟܡܬܶܗ ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܩܢܶܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܕܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܐܠܗܐ: ܕܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ܆ ܠܰܘ ܣܽܘܥܖ̈ܳܢܶܐ ܕܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ܇ ܐܶܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛ ܒܖ̈ܘܪܒܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܗܕܐ ܩܳܝܡܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܚܕܐ ܚܟܡܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܝܶܫܘܥ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܚܟܡܬܐ. ܘܐܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܰܕ ܫܘܠܛܢܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܬܝܬܪ ܗܘܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܘܐܢ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܚܕ ܚܰܝܠܐ܆ ܐܝܟܐ ܗܝ ܗܳܝ ܕܰܡܚܺܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝܠܬܢܝܐ ܗܝ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܕܐܠܗܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܐܫܬܘܬܦ ܠܡܚܝܠܘܬܐ. ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܕܰܩܢܶܐ ܠܗ ܟܝܢܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܚܰܕ ܚܰܝܠܐ ܥܡ ܐܠܗܐ. ܐܝܟܐ ܗܝ ܡܳܕܝܢ ܗܳܝ ܕܰܡܚܺܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝܠܬܢܝܐ ܗܝ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܇ ܕܐܠܐ ܡܬܬܘܕܝܐ ܒܩܰܕܡܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ܆ ܐܦܠܐ ܕܚܰܝܠܬܢܝܐ ܡܬܝܕܥܐ. ܘܟܕ ܡܒܰܪܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܠܗܐ ܡܶܢ ܙܥܽܘܖ̈ܝܳܬܐ܇ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܖ̈ܘܪܒܬܐ ܓܠܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ. ܘܬܘܒ ܐܢ ܗܘܰܘ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܚܕܐ ܚܟܡܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܝܫܘܥ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܚܶܟܡܬܐ. ܐܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܐ ܕܡܬܝܬܪ ܗܘܐ܆ ܠܐ ܗܘܰܘ ܚܶܟܡܬܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܐܢ ܕܬܖ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܪܒܝܬܐ܆ ܠܐ ܝܳܕܽܘܥܐ ܡܶܫܬܟܚ ܐܠܗܐ ܘܶܐܣܬܢܶܩ ܕܢܶܬܪܰܒܶܐ ܐܦ ܗܽܘ܇ ܒܐܝܕܐ ܕܠܐ ܡܫܰܡܠܰܝ. ܘܰܐܝܟܐ ܗܝ ܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܠܗ̇ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܕܗܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܒܬܪܒܝܬܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܘܶܐܬܩܰܢܝܰܬ. ܐܰܘ ܗܟܝܠ ܠܐ ܗܘܰܘ ܚܕܐ ܚܶܟܡܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ܇ ܐܰܘ ܐܶܢ ܗܘܰܘ܆ ܠܐ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܒܚܶܟܡܬܐ. ܒܐܝܕܐ ܓܝܪ ܚܟܡܬܐ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܗܘܐ: ܗܰܘ ܕܐܫܬܘܬܦ ܠܗ ܚܕܐ ܙܒܢ ܠܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܥܰܡܶܗ ܚܕܐ ܚܟܡܬܐ.

ܘܐܝܟܐ ܘܐܡܬܝ ܘܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܪܢܫܐ ܬܗܘܐ ܚܕܐ. ܕܒܪܢܫܐ ܝܶܪܒܰܬ ܘܶܐܫܬܰܘܝܰܬ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܐܰܘ ܕܰܐܠܗܐ ܙܶܥܪܰܬ ܘܶܐܬܡܰܫܚܰܬ ܥܰܡ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܥܡ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܘܰܐܝܟܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܚܟܡܬܗ ܕܗܰܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܟܢ ܗܘܳܬ ܥܰܡ ܕܐܠܗܐ ܚܕܐ. ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܒܓܘ ܟܪܣܐ ܗܘܳܬ ܚܕܳܝܘܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܬܗܘܐ ܚܟܡܬܐ ܠܗܰܘ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܒܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܐܢ ܒܗ̇ ܒܒܪܝܬܗ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܐܠܗܐ ܘܗܘܘ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܚܕ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܬܝܒ ܕܝܫܘܥ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܩܰܘܡܬܐ ܘܰܒܚܶܟܡܬܐ. ܘܐܢ ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܪ ܬܖ̈ܬܰܥܶܣܪܐ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܡܢ ܒܳܬܰܪ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܟܬܝܒ ܕܪܳܒܶܐ ܗܘܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܘܳܐ ܚܕܐ ܚܶܟܡܬܐ܆ ܡܢ ܒܬܪܗ̇ ܐܡܝܪܐ ܗܳܝ ܕܰܠܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܘܠܫܥܬܐ ܗܳܝ ܐܢܫ ܠܐ ܝܳܕܥ܇ ܠܐ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܠܐ ܒܪܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܝܳܕܥ ܒܪܢܫܐ ܫܥܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗ܇ ܠܗ ܓܶܝܪ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗܳܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܚܕܐ ܚܟܡܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܐ ܗܘܳܬ ܗܕܐ ܫܬܦܘܬܐ܇ ܐܝܟܐ ܕܶܐܡܪ: ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܺܝ ܟܽܠ ܫܘܠܛܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܶܡܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܒܥܕܢܐ ܕܣܘܠܩܗ ܟܕ ܫܰܐܠܽܘܗܝ: ܕܐܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܰܦܢܶܐ ܐܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܠܐܝܣܪܝܠ܆ ܕܠܐ ܗܘܳܬ ܕܝܠܟܘܢ ܗܕܐ ܠܡܶܕܰܥ ܙܰܒܢܐ ܐܰܘ ܙܰܒ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܒܐ ܣܳܡ ܐܢܘܢ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܢܦܫܗ܇ ܘܚܰܘܝ ܕܠܰܐܒܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܕܥܢ ܗܠܝܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܣܬܰܠܰܩ ܗܘܰܘ ܚܕܐ ܚܟܡܬܐ ܘܚܕ ܫܘܠܛܢܐ܆ ܠܡܳܢܐ ܐܶܡܪ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܡܫܝܚܐ ܡܝܬ ܘܩܡ ܘܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܝܡܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܳܥܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܒܳܥܶܐ ܐܰܝܟ ܣܢܺܝܩܐ܆ ܐܶܢ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܡܫܝܚܐ ܐܶܡܪ ܦܘܠܘܣ ܕܒܳܥܶܐ: ܗܰܘ ܕܰܡܦܰܫܩܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ܇ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܐܰܪܰܐ ܐܰܟܚܕܐ ܒܳܥܶܝܢ ܡܢ ܐܒܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܘܚܕ ܚܰܝܠܐ ܥܡ ܡܠܬܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܕܘܟܬܐ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ܇ ܕܐܬܐܡܪ ܕܰܗܘܘ ܒܗ̇ ܚܕ ܫܘܠܛܢܐ ܘܚܝܠܐ ܘܚܟܡܬܐ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܖ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܠܐ ܗܘܳܬ ܫܘܬܦܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܛܒܝܢ ܐܢܬܘܢ܇ ܐܠܐ ܡܫܝܚܐ ܚܰܝܠܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܗ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܒܐ ܘܰܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܪܢܫܐ ܡܚܺܝܠܐ.

ܘܰܐܝܟ ܕܠܶܚܡܰܬ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܢܶܬܪܰܒܶܐ ܒܩܰܘܡܬܐ܇ ܐܦ ܠܢܦܫܗ ܕܬܬܝܬܪ ܒܚܟܡܬܐ ܘܠܡܚܝܠܘܬܗ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܚܝܠܐ܇ ܐܬܝܕܥ ܚܝܠܬܢܐ. ܘܟܕ ܡܬܬܘܣܦܐ ܠܗ ܚܶܟܡܬܐ܇ ܐܶܬܓܠܺܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܦܘܪܢܣܐ ܕܚܟܡܬܗ. ܘܡܬܗܝ̈ܡܢܢ ܗܠܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܟܬܝ̈ܒܢ܇ ܘܠܘ ܥܠ ܕܡܶܬܕܰܖ̈ܟܳܢ ܡܶܢ ܫܳܡܽܘ̈ܥܰܝܗܶܝܢ. ܐܪܙܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܒܳܗܬܺܝܢܰܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܘܡܶܬܦܰܫܰܩ ܝܽܘܠܦܳܢܰܢ܇ ܐܠܐ ܒܗܕܐ ܝܬܝܪܝܬ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ ܚܢܰܢ: ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢܰܢ ܐܪܙܐ ܕܠܐ ܡܶܬܩܰܕܰܡ ܒܺܐܝܕܰܥܬܐ. ܘܟܕ ܟܠ ܚܶܟ̈ܡܳܢ ܘܟܽܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܺܝܢ ܡܶܬܒܨܶܝܢ ܘܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ܇ ܗܳܠܝܢ ܕܝܠܢ ܡܟܰܬܖ̈ܳܢ ܒܫܶܬܩܐ. ܘܡܶܬܗܰܝ̈ܡܢܳܢ ܒܰܠܚܽܘܕ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܬܕܖ̈ܟܢ. ܘܠܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ ܫܳܛܝܘܬܐ܇ ܘܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܚܶܟܡܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐ. ܡܠܬܐ ܠܡ ܕܙܩܝܦܐ ܠܐܒܝ̈ܕܐ ܫܛܝܘܬܐ ܗܝ. ܘܒܰܫܡܐ ܕܙܩܝܦܐ ܐܝܕܝܥܐ ܕܠܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܚܰܘܝ܇ ܕܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܡܘܠܳܕܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܚܫܺܝܒ ܠܗܘܢ ܫܳܛܝܘܬܐ ܠܐܒܝ̈ܕܐ܇ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܕܐܠܗܐ ܥܡܰܪ ܒܟܪܣܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܒܪܢܫܐ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܢܬܬܐ. ܘܚܢ̈ܦܐ ܘܝܗܘ̈ܕܝܐ ܟܠ ܟܽܠܶܗ ܡܕܰܓܠܝܢ ܠܗ ܠܡܘܠܳܕܐ. ܘܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܬܝܠܕ ܝܫܘܥ. ܘܗܖ̈ܣܝܘܛܐ ܕܣܒܝܪܝܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܬܘܕܝܬܗ ܕܐܪܙܐ ܝܗܒܝܢ ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܚܠܦ ܐܠܗܐ. ܘܐܡܪܝܢ ܕܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܶܬܒܛܶܢ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܘܐܬܝܠܕ ܕܠܐ ܙܪܥܐ. ܘܒܫܒܝܠܐ ܐܚܪܢܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܚܢ̈ܦܐ܇ ܕܐܢ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܐܬܒܛܢ ܘܐܬܝܠܕ ܘܒܪܢܫܐ ܕܰܟܝܢܐ ܒܶܠܥܳܕ ܙܽܘܘܳܓܐ ܠܐ ܗܳܘܶܐ܆ ܐܦ ܗܳܢܘܢ ܐܝܟ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܚܢ̈ܦܐ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܥܠ ܗܰܘ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܡܪܝܡ ܘܒܪܢܫܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܚܳܒܫܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܫܰܚܠܰܦ ܓܽܘܕܳܦܐ܇ ܕܰܕܗܳܢܘܢ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܓܰܠܝܐܝܬ ܘܕܝܠܗܘܢ ܡܟܰܣܰܝ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܓܝܪ ܕܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܘܢܬܝܠܕ ܡܢ ܐܢܬܬܐ܇ ܕܠܐ ܠܶܗ ܢܳܩܦܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܠܐ ܟܝܢܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܣܳܦܶܩ ܠܗ̇. ܘܰܟܡܐ ܕܢܰܨܶܕ ܒܗ̇ ܚܘܫܒܐ ܐܢܫܝܐ ܒܬܕܡܘܪܬܐ܇ ܥܳܪܩܐ ܡܢܗ. ܘܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܠܘ ܒܰܕܡܰܕܪܟܺܝܢ ܠܳܗ̇܇ ܐܠܐ ܥܰܠ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܡܩܒܠܝܢ ܠܗ̇ ܘܟܕ ܡܦܚܡܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܥܡ ܚܝܠܗ ܕܰܐܠܗܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܬܡܰܨܝܳܢܽܘܬܶܗ. ܟܰܕ ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܡܣܰܒܪܳܢܶܗ ܕܐܪܳܙܐ: ܕܠܐ ܥܛܶܠ ܠܐܠܗܐ ܡܶܕܶܡ.

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܥܕܟܝܠ ܡܶܬܚܪܶܐ ܗܪܣܝܘܛܐ ܘܳܐܡܪ: ܕܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܐܠܗܐ ܢܶܬܪܰܒܶܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܒܚܟܡܬܐ: ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓܡܝܪܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܐ ܒܐܝܬܘܬܗ܆ ܡܦܢܝܢ ܚܢܢ ܠܘܬܗ: ܕܦܘܠܘܣ ܚܰܝܠܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܪܳܝܗܝ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܺܐܝܕܺܝܥܐ ܕܚܰܝܠܗ ܘܚܟܡܬܗ ܕܐܒܐ ܒܪܐ ܗܘ. ܡܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܗܽܘܝܽܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܕܝܫܘܥ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܝܚܐ܇ ܒܪܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܕܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܩܰܘܡܬܐ ܘܰܒܚܶܟܡܬܐ. ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܡܠܬܐ ܚܝܠܗ ܘܚܟܡܬܗ ܕܐܒܐ܆ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܕܡܰܘܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܶܐܢ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܡܠܬܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܕܝܢ ܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ܆ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܠܚ̈ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝ̈ܒܢ. ܘܐܝܟܐ ܕܰܡܥܰܬܰܕ ܗܘܐ ܦܘܪܩܢܐ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܚܘܕܬܐ ܘܫܘܡܠܝܐ ܠܟܠܡܕܡ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܐܶܬܩܪܺܝ ܦܳܪܽܘܩܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܦ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܶܐܢ ܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܕܗܐ ܝܫܘܥ ܗܰܘ ܕܡܢܟܘܢ ܡܶܣܬܒܰܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ ܘܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܝܫܘܥ ܠܡ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܩܰܘܡܬܐ ܘܰܒܚܶܟܡܬܐ܇ ܘܶܐܢ ܒܩܰܘܡܬܐ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܰܐܝܟܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܩܰܘܡܬܐ܇ ܠܝܬ ܠܗ ܬܪܒܝܬܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܠܶܗ ܢܰܦܫܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܕܚܶܟܡܬܐ. ܐܰܚܽܘܕ ܗܳܟܺܝܠ ܫܽܘܪܳܝܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܐ ܘܐܩܦ ܠܗ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܐܢܫ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܩܠܰܬ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܟܰܕ ܡܦܰܚܡܰܬ ܟܝܳܢܶܗ ܥܡ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܘܐܠܗܝ̈ܬܗ ܥܡ ܐܢܫ̈ܝܬܗ ܬܶܟܦܽܘܪ ܒܦܘܪܩܢܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܩܘܡܬܐ ܗܟܝܠ ܕܦܓܪܐ ܗܝ ܘܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܡܢ ܡܪܝܡ ܗܘܬ ܠܗ. ܘܢܰܦܫܐ ܐܢܫܝܬܐ ܡܢ ܬܡܢ ܩܰܒܶܠ. ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܕܫܰܪܝ ܒܬܪܒܝܬܐ ܕܩܘܡܬܐ܇ ܫܰܪܺܝ ܐܳܦ ܒܬܰܘܣܶܦܬܐ ܕܚܟܡܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܳܐܡܪ ܕܠܐ ܐܶܬܬܰܘܣܦܰܬ ܠܗ ܚܟܡܬܐ܇ ܟܳܦܪ ܓܠܝܐܝܬ ܘܐܦ ܒܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܩܰܘܡܬܐ܇ ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܦܰܘܠܶܐ ܫܡܺܝܫܛܳܝܐ ܘܰܕܣܰܒܶܠܝܳܘܣ܇ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܡܰܐܢܺܝ ܘܰܕܡܰܪܩܝܳܘܢ܇ ܗܳܢܘܢ ܓܝܪ ܛܳܠܡܺܝܢ ܦܓܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܝܶܫܽܘܥ ܒܗܠܝܢ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܥܠܘܗܝ: ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܒܩܘܡܬܐ ܕܦܓܪܗ ܘܠܦܘܬ ܡܘܫ̈ܚܬܗ ܐܦ ܒܚܶܟܡܬܐ ܘܥܡ ܗܕܐ ܐܦ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܝܟ ܕܫܳܘ̈ܚܳܢ ܗܘ̈ܝ ܡܽܘ̈ܫܚܳܬܐ ܕܩܘܡܬܗ ܚܕܐ ܡܢ ܚܕܐ܇ ܡܬܪܒܝܐ ܗܘܳܬ ܐܦ ܚܟܡܬܗ ܗܺܝ ܡܢܗ. ܘܬܪܒܝܬܐ ܡܬܝܕܥܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܘܡܶܢ ܐܚܖ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܢܰܩܝ̈ܦܳܢ ܠܳܗ̇. ܘܚܶܟܡܬܐ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ. ܘܛܰܝܒܘܬܐ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܘܬܶܕܡܖ̈ܳܬܐ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܟܬܝܒ ܕܰܗܘ̈ܝ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܩܕܡ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ ܡܢ ܗܳܝ ܕܪܳܚܡ ܗܘܐ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܡܶܬܪܚܶܡ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܝܰܘܣܶܦ ܒܖ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܘܬܘܒ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܪܰܒ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ܇ ܘܐܝܟ ܗܳܝ ܕܺܝܗܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܖ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܐ.

ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ܇ ܒܰܡܢܳܬܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܰܪܢܰܢ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ܆ ܠܰܝܬ ܠܡܶܬܕܰܡܳܪܽܘ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܣܒܺܝܖ̈ܳܢ ܕܓܰܠܝ̈ܳܢ ܝܺܕܺܝ̈ܥܳܢ ܠܢ. ܘܠܰܘ ܟܽܠ ܚܙܳܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܐܳܬܝܐ ܠܡܶܠܬܐ ܘܰܠܪܽܘܟܳܒܐ ܕܩܳܠܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܰܐܚܪܺܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܘܐܚܪܬܐ ܐܝܕܥܬܐ ܕܡܬܟܢܫܐ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ. ܘܠܘܬ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܡܩܰܪܒܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ܇ ܐܝܕܥܬܐ ܕܝܢ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܡܶܬܩܰܢܝܐ ܡܢ ܕܘܪܫܐ ܘܝܘܠܦܢܐ. ܘܥܡܗܝܢ ܡܬܝܕܥܐ ܒܛܟܣܐ ܬܠܝܬܝܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܡܬܝܠܕܐ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܚܠܝܡܐ ܕܢܦܫܐ. ܘܬܖ̈ܬܝܢ ܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܝܠܢ܇ ܗܳܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܓܝܪ ܒܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܕܖ̈ܟܢ ܕܨܶܒܝܳܢܰܢ ܗܝ ܘܰܕܢܶܩܢܶܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܒܕܽܘܪܳܫܐ ܘܰܒܢܽܘܦܳܩܐ ܕܰܫܩܳܠܛܰܥܢܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܇ ܕܢܰܪܓܶܫ ܕܶܝܢ ܒܖ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܘܚܽܘܫܳܒܐ: ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܝܳܗܒܐ܇ ܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܡܰܓܳܢ ܐܝܟ ܕܠܫܠܝ̈ܚܐ ܘܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܠܕܟܝܘܬܐ ܕܗܘܢܐ ܕܡܶܬܩܰܢܝܐ ܡܶܢ ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܚܫ̈ܐ. ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܐ ܐܳܬܝܐ ܠܡܠܬܐ ܘܠܐ ܢܳܦܠܐ ܬܚܝܬ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܢܰܦܫ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܒܗܳܝ ܕܐܦܠܐ ܗܶܢܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܚܙ̈ܝܶܝܗ̇܇ ܐܠܐ ܠܗܰܘܢܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܶܬܚܰܘܝܐ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ. ܘܗܽܘ ܝܚܺܝܕܐܝܬ ܚܳܕܐ ܘܡܬܒܰܣܰܡ ܒܗ̇. ܘܐܢ ܒܚܘ̈ܫܒܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܓܘ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܠܐ ܡܬܬܚܕܐ ܐܝܕܥܬܐ ܗܕܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܒܡܶܠܬܐ ܡܪܰܟܰܒܬܐ ܘܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܐ ܡܶܬܠܰܒܟܐ.

ܘܶܐܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܪܓܫܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܠܐ ܡܨܶܝܢ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܠܗ ܒܡܶܠܬܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܐ ܐܬܝܐ ܠܡܠܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܗܶܖ̈ܶܣܝܽܘܛܐ ܕܐܦܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܐܚܝܕܝܢ ܠܦܘܫܩܗ ܚܰܬܺܝܬܐ ܩܳܪܒܺܝܢ. ܠܐ ܠܰܡ ܥܳܡܪܐ ܚܟܡܬܐ ܒܢܦܫܐ ܕܡܶܬܠܰܬܟܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܐܳܦܠܐ ܒܦܰܓܪܐ ܕܰܡܚܰܝܰܒ ܠܰܚܛܺܝܬܐ. ܗܳܪܟܐ ܕܶܝܢ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܘܰܒܨܶܢ̈ܥܳܬܐ ܡܕܰܪܫܺܝܢ ܐܶܠܐ ܐܦ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܐܠܗܐ ܓܠܺܝܙܺܝܢ: ܐܝܟܢܐ ܠܚܟܡܬܐ ܕܪܳܒܐ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܡܫܝܚܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ. ܘܐܢ ܚܟܡܬܗ ܕܫܠܝܚܐ ܒܰܓܡܺܝܖ̈ܶܐ ܐܶܡܪ ܕܡܶܬܡܰܠܠܐ ܘܰܠܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܓܰܠܝܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܕܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܠܗܶܖ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܬܶܬܺܝܕܰܥ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܩܶܪܝܳܢܐ ܫܚܺܝܡܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܚܶܟܡܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܠܐ ܡܘܕܥ. ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܚܙܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܠܐܝܕܥܬܐ ܕܰܡܟܰܣܝܐ ܒܗܽܘܢ.

ܘܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܨܳܒܐ ܡܫܟܚ ܕܢܶܕܰܥ ܠܐܠܗܐ܇ ܡܢ ܚܟܡܬܐ ܕܝܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܗܶܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܕܶܐܬܕܰܟܺܝܘ ܡܢ ܚܫ̈ܐ. ܕܰܗܘܰܘ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢܶܐ ܕܗܰܘܢܗܽܘܢ ܘܗܝܕܝܢ ܕܚܟܡܬܐ ܗܳܝ ܕܡܬܪܒܐ ܒܗ̇ ܗܰܘܢܐ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܗ̇ ܠܰܘ ܒܝܰܕ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܕܰܠܒܺܝܫܐ܇ ܐܶܠܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘܢܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܟܝܳܢܶܗ ܡܐ ܕܡܬܕܟܐ ܘܫܳܠܰܚ ܡܢܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܬܝܩܐ: ܕܥܪܛܠܐܝܬ ܕܠܐ ܡܨܥܝܘܬܐ ܕܓܘ̈ܫܡܐ ܢܶܦܓܰܥ ܒܨܒܘ̈ܬܐ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ. ܘܐܠܘ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܦܓܖ̈ܢܐ ܕܒܠܥܕ ܚܙܬܐ ܕܓܘ̈ܫܡܐ ܢܪܓܫܘܢ ܒܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܒܳܪܶܐ ܗܘܐ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢ܇ ܐܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܖ̈ܘܚܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ ܢܥܒܕ ܐܠܐ ܐܦ ܒܰܪ ܐܢܫܐ ܕܰܡܪܰܟܰܒ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ܇ ܠܕܽܘܪܳܫܶܗ ܕܗܳܢܐ ܣܳܡܳܗ̇ ܠܚܟܡܬܐ ܒܓܘ̈ܫܡܐ ܕܟܕ ܚܳܙܐ ܘܫܳܡܥ ܘܛܳܥܡ ܘܡܪܚ ܘܓܳܐܶܫ ܢܟܰܢܶܫ ܝܺܕܰܥܬܐ ܠܢܦܫܗ: ܠܰܘ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ܇ ܐܠܐ ܗܕܐ ܕܢܰܩܺܝܦܐ ܠܣܘܥܖ̈ܢܐ. ܗܳܝ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܘ ܒܕܽܘܪܳܫܐ ܡܶܬܩܰܢܝܐ܇ ܐܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܗܰܘܢܐ ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܗ̇ ܕܽܘܪܳܫܐ ܘܩܪܐ ܘܥܽܘܩܳܒܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܨܒܽܘ܇ ܠܗܳܝ ܕܶܝܢ ܡܚܰܘܝܐ ܠܗ̇ ܠܗܰܘܢܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܠܗܳܕܶܐ ܡܨܶܐ ܩܳܢܐ ܠܳܗ̇ ܐܳܦ ܡܰܢ ܕܚܳܐܶܐ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚܰܕܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܫܟܚ ܐܝܢܐ ܕܡܶܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܡܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܟܢܐ܇ ܡܛܠ ܕܟܰܕ ܐܶܬܓܰܫܡܰܬ ܗܳܕܐ ܚܶܟܡܬܐ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܠܒܰܪ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܖ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܐܶܠܐ ܕܰܬܟܰܢܶܫ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܗܰܘܢܐ ܕܦܰܓܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܽܘ ܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܢܶܚܙܝܗ̇ ܚܶܟܡܬܐ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ܆ ܠܐ ܐܬܠܰܚܝܰܬ ܐܠܐ ܟܰܬܪܰܬ܇ ܟܕ ܠܒܝܫܐ ܠܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܫܽܘܠܳܡܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܥܳܒܽܘܕܐ ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܘܠܐ ܡܓܰܫ̈ܡܶܐ ܡܶܬܕܰܪܫܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܐܦ ܒܠܥܕ ܡܨܥܝܘܬܐ ܕܓܘ̈ܫܡܐ܇ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܠܚܺܝܢ ܚܰܫ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܦ ܒܕܡܘܬ ܚܝ̈ܠܐ ܖ̈ܘܚܢܐ.

ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܰܫܠܶܡ ܙܒܢܐ ܕܕܘܪܫܐ ܘܰܕܝܽܘܠܦܳܢܐ ܘܐܬܓܠܝ ܗܰܘ ܕܝܳܪܬܽܘܬܐ ܘܰܕܡܰܠܟܽܘܬܐ܇ ܡܶܬܟܰܢܫܐ ܚܶܟܡܬܐ ܠܓܘ ܐܬܪܗ̇ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܐ ܘܐܒܕܐ ܒܰܫܪܳܝܐ ܕܖ̈ܘܟܒܐ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܶܐܢ ܢܶܨܒܶܐ ܐܢܫ ܕܢܟܬܘܒ ܒܐܬܘ̈ܬܐ ܡܢܳܬܐ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܒܢܰܦܫܶܗ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܟܬܰܒ ܠܗܶܝܢ ܢܶܥܛܶܐ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܠܰܚܙܳܬܗܶܝܢ ܘܠܪܘܟܒܗܝܢ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܡܚܰܒܶܠ ܘܠܘ ܠܐܝܕܥܬܐ ܕܶܐܬܡܰܙܓܰܬ ܒܗܝܢ: ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܕܰܪܫܰܡ ܚܟܡܬܗ ܒܐܬܘ̈ܬܐ ܕܓܽܘ̈ܫܡܶܐ܇ ܡܐ ܕܰܡܒܰܛܶܠ ܠܶܗ ܠܪܘܟܳܒܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܶܗ ܒܚܽܘܕܳܬܐ܇ ܠܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܒܗܽܘܢ ܠܐ ܡܰܘܒܶܕ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܗ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܘܰܒܚܽܘܕܳܬܗܘܢ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܕܠܐ ܢܶܟܝܳܢܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܐܦܠܐ ܟܰܕ ܡܰܙܓܳܗ̇ ܒܗܽܘܢ ܐܰܪܚܩܰܬ ܡܶܢܶܗ ܐܶܠܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܶܗ ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ: ܒܶܗ ܟܕ ܠܐ ܡܪܟܒܐ ܘܰܠܘܳܬ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܖ̈ܽܘܟܳܒܶܐ ܘܰܒܓܽܘ̈ܫܡܶܐ.

ܘܥܰܠ ܕܠܐ ܐܶܨܛܒܺܝ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܕܒܠܥܕ ܩܪܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܟܳܬܽܘܒܗܶܝܢ ܘܢܣܟܶܠ ܐܳܦ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܒܗܶܝܢ܇ ܐܽܘܪܚܐ ܐܚܪܺܬܐ ܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܳܗ̇ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܰܒܛܶܟܣܐ ܐܚܪܺܢܐ ܐܰܠܦܶܗ ܚܶܟܡܬܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܓܰܫܶܡ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܪܺܫܺܝܬ ܚܶܟܡܬܐ ܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ܇ ܗܳܫܐ ܒܫܽܘܠܳܡܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܚܟܡܬܐ ܕܟܝܢܗ ܐܶܬܓܰܫܡܰܬ ܘܰܗܘܳܬ ܒܶܣܪܐ. ܡܫܝܚܐ ܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܗ ܘܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܰܕ ܪܳܒܝܐ ܗܘܳܬ ܒܩܰܘܡܬܐ ܚܶܟܡܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܓܰܫܡܰܬ܇ ܡܟܰܢܫܐ ܗܘܳܬ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܗܳܝ ܚܶܟܡܬܐ ܕܶܐܬܡܰܙܓܰܬ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܰܐܒܐ ܒܫܽܘܠܳܡܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ…

 

Fragment 50. Luke. 3, 21

ܗܳܟܰܢ ܠܡ ܨܰܠܺܝ: ܐܢܐ ܡܰܢ ܐܳܘ ܐܰܒܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܗܘܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܡܶܢ ܟܰܕ ܐܶܬܝܰܠܕܶܬ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܰܠܺܝܬ ܗܠܝܢ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܘܢܶܛܪܶܬ ܐܳܦ ܫܰܡܠܺܝܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܘܖ̈ܐܙܐ ܘܛܘ̈ܦܣܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܗܳܫܐ ܥܶܡܕܶܬ ܘܛܰܝܶܒܬܳܗ̇ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܬܗܘܐ ܟܪܣܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܡܰܘܠܕܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܕܬܐܝܬ. ܘܐܟܡܐ ܕܝܘܚܢܢ ܗܘܳܐ ܐܚܪܳܝܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܡܘ̈ܣܝܐ܇ ܗܟܢܐ ܐܶܬܚܙܶܐ ܐܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܶܘܰܢ̈ܓܶܠܳܝܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܐܒܐ ܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܐ ܕܝܠܝ ܦܬܰܚ ܫܡܰܝܐ ܘܫܕܪ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܥܰܠ ܟܰܪܣܐ ܗܕܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܐ ܕܒܬܘܠܬܐ ܘܓܰܫܡܰܢܝ ܡܶܢܳܗ̇܇ ܗܟܢܐ ܢܶܫܪܶܐ ܒܟܪܣܐ ܗܕܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܰܢܩܰܕܫܺܝܗ̇. ܘܰܢܨܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܢܰܘܠܶܕ ܐܢܘܢ ܡܢܗ̇ ܒܢܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ. ܘܢܶܥܒܶܕ ܐܢܘܢ ܒܢ̈ܝܐ ܕܝܠܟ ܘܐܚ̈ܐ ܕܝܠܝ ܘܝܳܖ̈ܽܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܐܝܕܐ ܕܠܐ ܐܬܡܨܝܘ ܠܡܶܣܥܰܪ ܟܗ̈ܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܡܢ ܐܗܪܘܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܚܢܢ: ܢܫܟܚܘܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܚܕܰܬܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܗܳܘܐ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܪܺܝܫܺܝܬܐ ܘܩܰܕܡܳܝܐ ܒܗܕܐ ܨܠܘܬܐ. ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܰܥܡܕܺܝܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܠܘܳܬܳܟ ܘܫܳܐܠܺܝܢ܇ ܫܰܕܰܪ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܒܳܗ̇ ܥܳܡܕܺܝܢ. ܟܰܕ ܗܳܫܐ ܠܘܳܬܝ ܡܶܬܚܙܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܪܘܚܐ܇ ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܕܳܐܦ ܠܘܳܬܗܘܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܢܳܚܶܬ ܘܰܡܡܰܠܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܚܕܰܬܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܗܘܺܝܬ ܒܪܢܫܐ ܘܐܝܟ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܡܨܠܶܐ ܐܢܐ ܩܕܳܡܰܝܟ.

 

Fragment 51. Luke. 3, 22

… ܩܝܳܡܬܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܫܝܽܘܠ ܐܳܦܠܐ ܦܰܓܪܶܗ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐ. ܘܗܽܘ ܬܘܒ ܡܪܢ ܡܰܠܶܦ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܦܓܪܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ܇ ܐܠܐ ܐܳܦ ܢܦܫܐ: ܡܛܠܗܕܐ ܠܡ ܐܳܒܝ ܪܳܚܶܡ ܠܝ܇ ܕܐܢܐ ܣܳܐܶܡ ܐܢܐ ܢܰܦܫܝ ܕܬܘܒ ܐܶܣܒܺܝܗ̇܇ ܘܬܘܒ ܫܠܝܛ ܐܢܐ ܕܶܐܣܺܝܡܺܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܘܫܰܠܺܝܛ ܐܢܐ ܕܬܽܘܒ ܐܶܣܒܺܝܗ̇܇ ܘܬܽܘܒ ܪܳܥܝܐ ܛܒܐ ܢܦܫܗ ܣܳܐܶܡ ܚܠܳܦ ܥܳܢܶܗ. ܘܰܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܕܗܳܫܐ ܢܰܦܫܝ ܗܐ ܫܓܺܝܫܐ ܘܡܳܢܳܐ ܐܺܡܰܪ. ܐܰܒܐ ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܫܳܥܬܐ. ܐܠܐ ܡܛܠܗܢܐ ܐܶܬܺܝܬ ܠܗܕܐ ܫܥܬܐ.

ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܡܶܢܶܗ ܒܗܳܝ ܫܥܬܐ ܕܨܠܘܬܗ ܟܬܒ̈ܐ ܕܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐ ܡܰܘܕܥܺܝܢ܇ ܕܟܰܕ ܡܛܳܐ ܥܶܕܳܢܐ ܕܚܰܫܶܗ ܕܚܶܠ ܘܙܳܥ ܘܶܐܫܬܓܶܫ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܘܶܐܡܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܟܪܝܐ ܗܝ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܝ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ. ܘܕܰܦܪܰܩ ܡܶܢ ܠܘܳܬܗܘܢ ܘܰܢܦܰܠ ܥܠ ܐܦ̈ܘܗܝ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܗܘܐ ܠܐܒܘܗܝ ܒܚܰܫܐ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܰܡܠܶܐ ܥܳܩܬܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ ܘܐܚܝܕ ܒܕܚܠܬܐ ܕܡܢ ܡܘܬܐ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܘܗܝ ܙܰܘܥܬܐ܇ ܕܠܐ ܐܶܫܬܶܐܠ ܕܢܺܐܡܰܪ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܕܳܐܒܝ ܐܶܢ ܡܶܫܟܚܐ܆ ܢܶܥܒܪܰܢܝ ܟܳܣܐ ܗܢܐ: ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܕܐ ܙܒܰܢܬܐ܇ ܠܐ ܐܦ ܬܖ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܐܒܘܗܝ܇ ܕܗܕܐ ܒܳܥܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܢܡܘܬ ܐܶܡܪ ܠܘܬܗ: ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܨܒܝܢܝ ܕܝܠܝ ܢܗܘܐ܇ ܐܠܐ ܕܝܠܟ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܘܰܕܚܶܠ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܟܠܢܫ ܐܰܪܗܶܒ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܐ܇ ܝܰܩܰܪ ܛܳܒ ܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ ܚܰܝ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܨܒܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ: ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܕܶܚܠܬܐ ܬܟܺܝܒܳܐܺܝܬ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܐ ܘܰܗܘܳܬ ܕܽܘܥܬܶܗ ܐܰܝܟ ܫܶܠ̈ܬܶܐ ܕܰܕܡܐ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ. ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܕܰܡܚܰܝܶܠ ܠܗ. ܘܡܛܠ ܕܬܶܬܺܝܕܰܥ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ܇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܘܠ ܐܢܫ ܐܶܬܢܰܚܰܬ ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ. ܕܰܠܘܳܬ ܫܰܪܟܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܽܘ ܟܝܢܐ ܣܳܦܶܩ ܕܢܫܪܪ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ܇ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܥܡ ܚܙܬܐ ܘܓܫܬܐ ܘܟܝܢܗ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܳܦ ܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܕܥܰܡܺܝܩܐܝܬ ܘܣܓܝܐܝܬ ܛܒ ܡܢ ܟܠܢܫ ܐܬܢܣܝ ܒܗܘܢ. ܘܐܠܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܰܡܠܟܰܬ ܥܠܘܗܝ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢ ܡܘܬܐ: ܕܕܽܘܥܬܶܗ ܐܰܝܟ ܫܶܠ̈ܠܬܶܐ ܕܰܕܡܐ ܬܶܦܶܠ ܥܰܠ ܐܪܥܐ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܢܶܬܛܰܒܰܥ ܒܫܶܢܬܐ ܕܡܶܢ ܫܓܽܘܫܝܐ ܕܡܰܚܫܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܘܩܳܠܐ ܘܪܰܘܒܐ ܕܰܣܦܻ̈ܢܶܐ ܘܰܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܙܽܘܥܙܳܥܐ ܕܶܐܠܦܐ ܠܐ ܢܬܬܥܝܪ ܡܢ ܫܶܢܬܶܗ. ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܬܬܕܓܠ ܦܓܪܢܘܬܗ ܡܛܠ ܐܠܗܘܬܗ ܘܢܶܣܬܰܒܪܽܘܢ ܚܰܫ̈ܰܘܗܝ ܫܰܪܓܪܳܓܺܝܬܐ ܘܣܽܘܢ̈ܩܳܢܰܘܗܝ ܕܡܽܘܬܐ ܒܥܶܠܰܬ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ܇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܒܗܶܝܢ ܒܐܢ̈ܳܫܳܝܳܬܐ.

ܘܰܕܚܰܟܺܝܡ ܦܽܘܪܢܳܣܐ ܗܳܢܐ ܣܳܗܕܐ ܒܰܥܒܳܕܐ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܗܶܖ̈ܶܣܝܽܘܛܶܐ܇ ܕܐܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܠܰܡܘ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܝܕܐ ܗܝ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܠܐ ܡܰܥܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܶܠܽܘ ܐܶܬܒܰܨܪܰܬ ܚܕܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܇ ܟܰܕ ܛܳܒ ܚܰܕ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܶܡܪ: ܕܟܽܠ ܪܽܘܚܐ ܐܰܝܕܐ ܕܠܐ ܡܰܘܕܝܐ ܕܝܫܘܥ ܐܶܬܐ ܒܰܒܣܰܪ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܐܠܗܐ܇ ܐܠܐ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܕܰܓܳܠܐ. ܪܽܘܚܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܕܗܰܘ ܡܡܰܠܠܐ ܒܗܶܖ̈ܶܣܝܽܘܛܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܟܳܦܪܺܝܢ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܘܰܡܕܰܓܠܺܝܢ ܗܘܳܝܶܗ ܫܰܪܝܪܐ ܗܰܘ ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܢܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܩܕܡܝܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܕܰܐܢܛܺܝܟܪܺܝܣܛܳܣ ܣܺܝܡܘܢ ܚܰܪܳܫܐ ܗܽܘ ܐܶܡܪ ܥܠ ܝܫܘܥ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܫܪܪܐ܇ ܐܠܐ ܒܕܡܘܬܐ ܐܬܚܙܝ ܗܟܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܩܢܶܝܢ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ ܐܳܘܛܽܘ̈ܟܝܢܣܛܽܘ ܘܡܰܖ̈ܩܝܽܘܢܶܐ ܘܘܰܠܺܢ̈ܛܺܝܢܝܰܢܽܘ ܘܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܶܐ܇ ܟܐܢܘܬܐ ܗܝ ܕܢܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܠܝܢ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܰܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܘܰܣܒܺܝܪܺܝܢ ܒܢ̈ܝ ܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܐ ܘܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ.

ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܬܦܰܚܰܡ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܳܘ ܗܶܪܶܣܝܽܘܛܐ ܥܡ ܕܡܽܘܬܐ ܕܝܘܢܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒܗ̇ ܪܘܚܐ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܰܕܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܡܶܢ ܗܳܠܝܢ ܡܰܠܦܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܥܠ ܦܓܪܢܘܬܗ: ܘܰܐܝܟ ܪܽܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܘܗܐ ܠܰܕܡܽܘܬܐ ܕܝܘܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܠܐ ܐܢܫ ܚܙܳܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܝܘܚܰܢܳܢ܇ ܒܝܫܘܥ ܕܝܢ ܟܠܢܫ ܚܳܐܰܪ ܗܘܐ ܘܒܦܓܪܗ ܘܒܣܘܢܩ̈ܢܘܗܝ ܘܚܫ̈ܘܗܝ ܟܽܘܠ ܥܰܝ̈ܢܺܝܢ ܡܶܬܒܰܩ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܩܰܘܡܬܶܗ ܥܰܡ ܫܘ̈ܚܠܦܝܗ ܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܗܘܳܬ ܘܡܶܛܽܠ ܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܢܰܓܺܝܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬܗܘܢ ܘܫܚܝܡܘܬܐ ܕܚܙܬܗ ܐܦ ܒܪ ܝܘܣܦ ܐܶܣܬܒܰܪ ܠܗܘܢ.

ܘܬܽܘܒ ܕܶܐܢ ܕܡܽܘܬܐ ܗܝ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܐܶܢܶܝܢ ܐܳܦ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܶܐܬܥܰܬܰܕ ܒܺܐܝܕܗ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ܇ ܕܢܶܥܒܕܰܢ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܒܘܗܝ. ܘܐܬܚܙܺܝ ܦܰܓܪܳܢܐ ܕܰܢܫܰܚܠܦܰܢ ܠܪܘܚܳܢܘܬܗ. ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܕܢܰܘܠܕܰܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܓܙܘܪܬܐ ܘܰܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܰܢܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܘܢܶܙܒܢܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܶܗ. ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܩܰܘܡܬܐ ܕܢܰܝܬܝܰܢ ܠܫܽܘܡܠܳܝܐ ܘܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܢܶܥܒܕܰܢ ܩܰܖ̈ܺܝܒܶܐ ܘܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܠܐܒܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܰܥܡܰܕ ܡܶܢ ܝܘܚܢܢ ܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܰܬܩܶܢ ܠܢ ܟܪܣܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܰܘܠܕܐ ܒܢܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܨܳܡ ܘܰܟܦܶܢ ܘܶܐܬܢܰܣܝ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܙܳܟܘܬܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܚܫ̈ܐ ܕܰܚܛܝܬܐ. ܘܰܙܟܐ ܠܰܡܢܰܣܝܳܢܐ ܒܚܽܘܪܒܐ ܕܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܥܒ̈ܕܰܘܗܝ ܐܠܐ ܒܰܥ̈ܠܝ ܬܟܬܘܫܗ. ܘܣܰܝܒܪ ܚܫ̈ܐ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ ܕܰܒܚܫ̈ܘܗܝ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܐ ܢܶܬܶܠ ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܐ ܢܙܰܕܶܩ. ܘܰܗܘܳܐ ܕܰܝܳܪܐ ܒܓܰܘ ܐܪܥܐ ܕܢܶܥܒܕܰܢ ܥܡܘܖ̈ܝ ܫܡܝܐ. ܘܐܬܡܢܝ ܥܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܰܢܚܰܠܛܰܢ ܒܚܰܝ̈ܠܐ ܖ̈ܘܚܳܢܶܐ. ܘܐܢ ܦܓܪܢܘܬܐ ܕܥܰܬܕܰܬ ܠܢ ܗܠܝܢ ܕܡܽܘܬܐ ܗܝ܆ ܐܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܝ ܒܐܝܕܗ̇ ܫܪܰܓܪܳܓܺܝܬܐ ܐܢܝܢ. ܘܚܶܙܘܐ ܗܘ ܕܰܓܳܠܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܡܶܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܛܽܘ̈ܒܐ ܕܐܫܬܘܕܝ. ܘܐܝܟ ܡܶܠܬ ܦܘܠܘܣ ܣܪܝܩܐ ܗܝ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܟܖ̈ܣܛܝܢܐ܇ ܕܐܢ ܥܶܠܰܬܗܶܝܢ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܡܽܘܬܐ ܗܝ܆ ܗܶܢܝܢ ܐܰܪܰܐ ܡܳܢܳܐ ܢܶܬܚܰܫ̈ܒܳܢ. ܛܳܟ ܐܳܦܠܐ ܗܳܟܰܢܐ܇ ܐܶܠܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܨܺܝܪ ܘܡܰܟܺܝܟ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ.

ܘܗܐ ܪܽܘܚܐ ܠܰܘ ܠܥܰܝܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܶܬܚܙܺܝ܇ ܐܶܠܐ ܒܓܶܠܝܳܢܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܗܘܢܐ ܐܝܟ ܕܰܡܥܳܕܝܢ ܗܘܰܘ ܚܳܙܝܢ ܐܦ ܢܒܝ̈ܐ ܩܕ̈ܡܝܐ: ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܚܙܺܝܬ ܠܡܪܝܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܳܡܐ. ܘܟܠܗ ܚܰܝܠܐ ܕܫܡܝܐ ܩܳܐܡ ܠܥܠ ܡܢܗ܇ ܘܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܒܫܰܢܬܐ ܕܡܺܝܬ ܥܘܙܝܐ ܡܰܠܟܐ ܚܙܺܝܬ ܠܡܳܪܝܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܳܡܐ ܘܡܫܩܠܐ. ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܡܳܠܶܐ ܗܝܟܠܗ. ܘܰܣܖ̈ܳܦܶܐ ܩܳܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢܗ܇ ܘܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܚܙܺܝܬ ܘܗܐ ܪܘܚܐ ܐܳܬܶܐ ܡܢ ܓܰܪܒܝܐ. ܥܢܳܢܐ ܪܰܒܬܐ ܘܢܘܪܐ ܡܶܬܓܰܘܙܠܐ ܘܰܡܙܰܗܪܐ ܚܕܳܖ̈ܶܝܗ̇܇ ܘܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܚܙܺܝܬ ܠܡܳܪܝܐ ܕܩܳܐܶܡ ܥܠ ܫܘܪܐ ܕܐܕܡܘܣ ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܐܕܡܘܣ܇ ܘܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܚܙܺܝܬ ܘܗܐ ܟܘܖ̈ܣܰܘܬܐ ܐܬܬܣܺܝܡܘ ܘܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܝܺܬܶܒ. ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܕܓܠܝܢܐ ܐܬܚܙܺܝ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܝܘܚܢܢ ܒܕܡܘܬ ܝܘܢܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܫܚܠܦܐܝܬ ܐܬܚܘܝ ܒܗܠܝܢ ܕܡܘ̈ܬܐ ܠܢܒܝ̈ܐ ܘܠܘ ܒܚܕ ܚܙܘܐ ܠܟܠܗܘܢ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܐܦ ܠܝܘܚܢܢ ܒܐܣܟܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܬܚܙܝ. ܘܐܝܟ ܕܬܰܡܳܢ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܕܡܘ̈ܬܐ ܡܕܡ ܡܰܠܶܦ ܗܘܐ ܐܦܢ ܠܘ ܠܟܠܢܫ ܐܺܝܕܺܝܥ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܕܐ ܚܙܬܐ ܕܐܬܓܠܝ ܒܗ̇ ܪܘܚܐ. ܘܠܐ ܡܬܒܨܝܪ ܚܰܝܠܐ ܕܚܶܙܘ̈ܐ ܘܰܕܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܗܕܐ ܕܠܐ ܡܨܶܝܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܢܶܕܥܽܘܢ ܐܢܘܢ܇ ܐܠܐ ܒܝܕ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܗܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚܙܝܐ ܪܒܘܬܗܘܢ. ܕܓܰܠܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܐܝܕܝ̈ܥܢ ܘܡܬܡ̈ܠܠܢ ܙܥܽܘܖ̈ܝܳܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܖ̈ܟܳܢ ܘܠܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ.

ܐܶܢ ܗܳܟܝܠ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܫܪܳܪܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܘܟܰܬܰܪ ܐܠܗܐ܆ ܠܰܝܬ ܡܕܡ ܕܫܳܘܶܐ ܠܬܗܪܐ ܘܠܗܝܡܢܘܬܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ. ܘܠܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܡܫܝܚܐ ܕܡܽܘܬܗ ܘܦܶܚܡܶܗ ܕܰܐܒܐ ܐܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܠܐ ܐܬܡܣܟܢ ܥܰܬܺܝܪܐ. ܘܠܐ ܚܢܢ ܥܬܰܪܢܰܢ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܗ. ܘܠܐ ܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܠܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܗܳܝ ܕܐܝܟ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܒܶܣܪܐ ܘܠܰܕܡܐ. ܘܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܢ ܠܗ ܒܣܘܥܪܢܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ܆ ܐܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ. ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܐܬܒܛܢ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ܆ ܐܶܢ ܕܡܽܘܬܐ ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܓܽܘܫܡܐ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܘܠܐ ܡܰܘܕܥܐ ܡܕܡ ܕܫܳܘܶܐ ܠܬܫܒܘܚܬܐ: ܗܳܝ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܰܚܶܒ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܒܪܗ ܝܺܚܺܝܕܝܐ ܝܰܗܒ ܚܠܴܦܰܘܗܝ܆ ܐܢ ܕܡܽܘܬܐ ܗܝ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܠܡܰܘܬܐ. ܘܠܘ ܒܪܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܘܬܐ ܐܬܚܙܺܝ ܒܰܥܒܳܕܐ܆ ܐܢ ܛܶܠܳܢܺܝܬܐ ܐܶܬܢܰܣܝܰܬ ܒܶܗ. ܘܠܰܘ ܓܽܘܫܡܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܶܐܢ ܠܰܝܬ ܦܰܓܪܐ܆ ܐܳܦܠܐ ܢܰܦܫܐ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܰܝܟܐ ܗܝ ܗܳܝ ܕܢܰܦܫܝ ܣܳܐܶܡ ܐܢܐ ܚܠܳܦ ܥܳܢܳܐ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܕܐܢ ܠܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܬܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܇ ܕܡܕܡ ܕܐܬܝܠܕ ܛܶܠܳܢܺܝܬܐ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܐܠܗܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܘܟܕ ܥܳܪܩܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܦܰܚܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܢܳܦܠܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܕܗܰܘ ܐܶܡܪ ܕܠܘ ܐܠܗܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܐܬܝܠܕ ܐܠܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܕܐܬܝܠܕ. ܘܚܳܫܶܒ ܠܗ ܠܡܘܠܕܐ ܕܗܝܟܠܐ ܘܠܘ ܕܡܠܬܐ. ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܘ ܕܐܠܗܐ. ܘܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܠܗ ܕܗܕܐ ܢܐܡܪ ܥܠ ܕܰܟܦܰܪ ܩܕܡܐܝܬ ܒܰܗܘܳܝܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܗܕܐ ܠܳܚܡܐ ܕܢܗܘܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܠܐ ܗܳܘܶܐ܆ ܐܳܦܠܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܥܰܠ ܕܰܛܠܰܡ ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ܇ ܟܰܕܶܒ ܥܰܡܶܗ ܐܦ ܗܳܝ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܚܰܫܒܗ ܠܡܰܘܠܳܕܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܒܰܟܝܳܢܐ ܘܒܫܪܪܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܘܒܰܫܡܐ ܘܒܰܫܐܺܝܠܽܘ ܕܐܠܗܐ. ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܢ ܐܝܬܝܟܘܢ ܚܙ̈ܝܐ ܕܝܘܠܦܢܟܘܢ܆ ܠܗܰܘ ܫܳܠܡܺܝܢ ܐܢܬܘܢ܇ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܩܕܡܐܝܬ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܪܢܫܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܫܬܰܪܰܪ ܐܳܦ ܡܰܘܠܳܕܐ.

ܐܶܠܐ ܦܰܚܶܡܬܘܢ ܠܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܥܰܡ ܕܡܽܘܬܐ ܕܝܰܘܢܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܳܗ̇ ܪܘܚܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܬܽܘܢ ܒܟܬܒܐ ܕܐܝܟ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܩܢܘܡܐ ܕܪܘܚܐ ܒܰܕܡܘܬ ܝܰܘܢܐ܇ ܐܦ ܒܪܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܘܰܠܡܳܢܐ ܡܬܒܰܥܝܐ ܗܘܳܬ ܟܪܣܐ ܕܒܬܘܠܬܐ ܘܬܪܒܝܬܐ ܕܬܶܫ̈ܥܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ ܠܗܰܘ ܕܒܫܪܪܐ ܠܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܘܥܠ ܡܳܢܐ ܠܐ ܚܛܰܦ ܠܗ ܡܢ ܐܳܐܰܪ ܕܡܽܘܬܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܐܚܪܺܝܢ. ܐܝܟ ܕܶܐܬܚܙܺܝܘ ܒܙܒܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܫܐܕ̈ܐ ܬܘܒ ܡܥܳܕܺܝܢ ܡܶܬܚܰܘܶܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܕܪܽܘܚܐ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ ܩܰܠܝܠܐܝܬ ܚܙܳܬܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ܇ ܕܝܕܝܥܐ ܕܥܕܢܐ ܗܘܐ ܙܥܘܪܐ ܘܩܰܠܝܠܐ ܗܰܘ ܕܒܗ ܐܬܚܙܺܝ ܪܘܚܐ ܠܝܘܚܢܢ ܒܰܕܡܘܬ ܓܘܫܡܐ ܕܝܰܘܢܐ. ܘܣܳܒܰܪܢܐ ܕܩܰܠܝܠ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܡܢ ܪܦܳܦܐ ܕܥܰܝܢܐ. ܘܰܕܡܶܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܗܳܝ ܕܡܘܬܐ ܠܝܬ ܠܢ ܕܢܺܐܡܰܪ܇ ܘܠܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܽܘܚܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܝܰܘܢܐ. ܘܠܐ ܕܡܶܢ ܐܳܐܰܪ ܢܰܣܒܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܗܘܳܐ ܦܰܐܝܐ ܕܢܶܬܚܰܫܰܒ. ܐܶܠܐ ܫܳܠܡܺܝܢܰܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܘܠܓܘ ܡܢ ܡܠܬܐ ܠܐ ܡܶܬܓܰܘܶܝܢ ܚܢܢ ܒܰܒܨܳܬܐ܇ ܕܠܐ ܢܶܦܓܰܥ ܒܰܢ ܦܶܗܝܐ ܚܠܦ ܐܝܕܥܬܐ. ܘܛܳܥܝܽܘܬܐ ܚܠܦ ܫܪܪܐ. ܘܐܢ ܒܗܕܐ ܕܡܽܘܬܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܦ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ܆ ܥܠ ܡܳܢܐ ܠܰܘ ܗܟܢܐ ܗܘܐ ܐܦ ܙܢܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܶܬܓܠܶܐ ܗܘܐ ܡܢ ܫܠܝ ܒܪܢܫܐ ܘܬܘܒ ܢܶܬܟܰܣܶܐ. ܐܰܝܟ ܪܽܘܚܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܝܰܘܢܐ ܘܰܐܝܟ ܐܰܒܐ ܒܚܶܙ̈ܘܶܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܰܐܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܐܠܐ ܐܶܬܒܰܥܝܰܬ ܠܶܗ ܒܬܽܘܠܬܐ܇ ܕܢܰܓܶܢ ܒܗ ܘܰܢܩܰܘܶܐ ܒܟܪܣܗ ܬܶܫ̈ܥܳܐ ܝܖ̈ܚܺܝܢ.

ܟܰܕ ܩܳܕܡܺܝܢ ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܓܳܠܶܐ ܥܠܘܗܝ ܪܘܚܐ ܒܝܕ ܟܖ̈ܘܙܐ. ܘܡܬܬܨܝܪܝܢ ܛܘܦ̈ܣܘܗܝ. ܘܡܬܪܫܡܝܢ ܐܖ̈ܙܘܗܝ ܒܥܬܝܩܬܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܝܰܠܕܶܗ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܰܢܕܺܝܩܽܘܢ ܒܐܪܳܙܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܫ ܒܐܝܕܗ: ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܡ ܐܒܘܟܘܢ ܡܣܰܘܰܚ ܗܘܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܝܘܡܝ ܘܰܚܙܳܐ ܘܰܚܕܺܝ܇ ܘܬܘܒ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܒܝ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܐܬܪܓܪܓܘ ܕܢܶܚܙܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܚܙܰܘ. ܘܰܠܡܶܫܡܰܥ ܡܕܡ ܕܫܳܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܫܡܰܥܘ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܣܰܒܰܪܘ ܘܣܰܟܝܘ ܠܓܠܝܢܗ ܕܗܢܐ ܐܪܙܐ܇ ܐܠܐ ܐܳܦ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܶܐܫܬܡܰܥܘ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܡܺܝܬܘ ܘܡܳܝܬܺܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܘܰܒܫܶܢ̈ܕܐ ܘܒܐܘ̈ܠܨܢܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܗ ܩܕܳܡ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܘܕܰܝ̈ܳܢܐ ܘܡܰܟܪܙܺܝܢ ܕܠܐ ܩܶܢܛܐ ܘܟܽܘܚܳܕܐ ܚܕܰܬܐ ܕܠܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܠܰܥܝܳܕܐ܇ ܕܰܐܠܗܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܕܐܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܕܡܽܘܬܐ ܗܝ ܚܙܬܗ܆ ܕܰܓܳܠܺܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܟܰܕܳܒܺܝܢ ܫܠܝ̈ܚܐ ܘܰܣܪܺܝܩܐ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܺܝܬܘ ܡܛܘܠܬܗ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܰܒܪܳܙܐ ܡܫܬܟܚܐ ܣܪܝܩܬܐ ܘܕܠܐ ܝܘܬܪܢ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܗܽܘ ܐܪܙܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܥܰܬܰܕ ܒܐܝܕܗ. ܘܡܬܐܡܪܐ ܚܠܦܘܗܝ ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܝܢ ܕܟܳܦܪܝܢ ܒܗ ܡܠܬܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ܇ ܕܐܟܒܪ ܐܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܕܡܶܟܘ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܒܰܕܘ ܠܗܘܢ.

ܠܡܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܥܪܳܢܐ ܚܰܕܬܐ ܕܒܶܛܢܰܬ ܒܬܘܠܬܐ ܕܠܐ ܙܘܘܳܓܐ ܘܟܰܬܪܰܬ ܒܬܘܠܬܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܬܪ ܕܝܶܠܕܰܬ܆ ܐܢ ܕܡܽܘܬܐ ܒܶܛܢܰܬ ܘܛܶܠܳܢܝܬܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܐܢ ܦܓܪܐ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐ ܘܰܓܫܝܡܐ ܘܥܰܒܝܐ ܘܰܠܒܺܝܕܐ ܠܐ ܢܦܰܩ ܒܬܰܪܥܶܗ ܕܡܰܪܒܥܐ. ܘܦܳܫ ܟܕ ܚܬܺܝܡ܆ ܠܐ ܫܳܘܶܐ ܠܕܘܡܳܪܐ ܡܘܠܳܕܐ܇ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܪܘܚܐ ܐܦ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܐ ܕܰܐܠܺܝ̈ܨܳܢ ܝܬܝܪ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܐ ܡܥܳܕ ܥܳܒܰܪ. ܘܠܐ ܡܶܬܟܠܶܐ ܒܓܽܘܫܡܐ. ܘܠܐ ܬܳܟܶܣ ܦܰܓܪܐ ܠܩܰܛܺܝܢܽܘܬܶܗ ܘܠܐ ܩܳܐܶܡ ܒܰܐܦ̈ܰܘܗܝ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܪܰܟܰܒ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܳܟܰܢܐ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܫܺܐܕ̈ܐ ܛܰܢ̈ܦܶܐ. ܘܠܐ ܡܬܕܡܪܝܢܢ܆ ܐܢ ܫܡܥܝܢ ܚܢܢ ܕܥܳܒܰܪ ܡܠܐܟܐ ܒܓܽܘܫܡܐ. ܘܥܳܐܶܠ ܫܐܕܐ ܟܕ ܐܰܚܺܝܕܝܢ ܬܖ̈ܥܐ܇ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܫܶܡܫܐ ܘܐܐܪ ܕܥܰܒܝܳܐ ܩܛܝܢܘܬܗܘܢ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܥܳܒܪܝܢ ܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ. ܘܠܐ ܡܬܟܠܝܢ ܡܢ ܓܘ̈ܫܡܐ. ܘܐܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ܆ ܡܢܐ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܡܠܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܢܦܰܩ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܟܦܪܘ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܕܗܳܝ ܕܺܐܝܠܶܕܬܶܗ܇ ܕܶܐܢ ܕܡܽܘܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܢܦܰܩ ܘܠܰܘ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܪܘܚܢܐܝܬ ܐܶܬܒܛܶܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܐܪܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܳܬ ܬܚܘܝܬܗ ܕܒܛܢܐ ܒܟܪܣܐ ܕܗܳܝ ܕܰܛܥܺܝܢܐ ܠܗ. ܘܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܐ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܘܢܳܦܰܚ ܠܟܪܣܐ ܕܰܒܛܺܝܢ ܒܗ̇܆ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܪ ܥܠܰܝܗܝܢ ܢܒܝܐ: ܕܒܛܢ ܘܚܒܠܢ ܘܐܝܟ ܗܳܠܝܢ ܕܝܳܠ̈ܕܢ ܖ̈ܘܚܐ: ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܬ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܘܠܰܘ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܕܳܐܦ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܒܳܗ̇ ܢܒܺܝܐ ܒܬܰܚܘܺܝܬܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܛܢܳܢ ܘܝܳܠܕܳܢ ܖ̈ܽܘܚܶܐ ܗܘܳܬ ܠܘܳܬܰܢ ܡܰܪܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܕܠܐ ܝܽܘܬܪܳܢ܇ ܐܰܘ ܕܒܛܢ ܘܐܘܠܕܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܖ̈ܺܝܩܶܐ ܐܰܟܘܳܬܗܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܬܽܘܒ ܐܰܟܘܳܬܗܶܝܢ ܪܘܚܐ ܕܠܐ ܡܓܫܡ ܒܶܛܢܰܬ ܘܝܶܠܕܰܬ܆ ܐܦ ܗܺܝ ܥܰܡܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܫܒܐ.

ܘܡܳܢܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܩܳܥܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܒܶܗ ܒܐܪܳܙܐ ܘܡܰܠܶܦ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܠܐ ܐܶܡܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܒܶܣܪܐ܇ ܕܶܐܢ ܐܰܝܟ ܣܘܟܳܠܟܽܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܥܡ ܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ܇ ܕܠܐ ܟܬܰܒ ܕܶܐܬܕܰܡܺܝ ܐܠܐ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܕܠܰܕܡܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܢܳܩܦܳܐ ܗܘܳܬ ܘܠܘ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܕܰܗܘܳܝܐ ܥܰܠ ܟܝܳܢܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܕܽܘܡܝܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܐ ܐܶܡܰܪ ܕܡܠܬܐ ܠܒܶܣܪܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝ. ܐܠܐ ܕܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ܇ ܕܡܢ ܡܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܚܡܳܐ ܠܟܠ ܦܰܓܖ̈ܺܝܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܟܰܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܢܣܬܟܠ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܢܶܫܬܰܪܰܪ ܒܶܗ ܒܐܪܙܐ: ܡܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܘܡܢ ܗܕܐ ܕܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ.

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܟܰܬܪܺܝܢ ܗܶܖ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܒܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܳܐܡܪܝܢ ܕܐܢ ܗܘܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܶܗ܆ ܣܳܦܩܐ ܠܚܽܘܝܳܒܗܽܘܢ ܕܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܡܠܬܐ ܕܗܪܣܝܣ ܕܠܐ ܫܳܠܡܝܢ ܠܳܗ̇. ܡܰܛܒܺܝܢ ܓܶܝܪ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܖ̈ܝܰܢܽܘ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܘܥܰܡ ܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܡܰܩܪܒܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܬܚܰܫܚܽܘܢ ܒܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܥܰܡ ܢܰܦܫܗܘܢ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܢܳܨܶܝܢ. ܐܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܫܳܠܡܺܝܢܰܢ ܠܗܳܕܶܐ܇ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܢܶܫܬܰܐܠܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܕܡܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܢܰܘܕܽܘܢ ܒܰܫܡ̈ܗܐ ܘܢܶܟܦܪܽܘܢ ܒܣܘܥܖ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܢܶܩܪܽܘܢ ܚܕܐ ܘܰܢܦܰܫܩܽܘܢ ܐܚܪܺܬܐ܇ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ ܥܰܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܦܽܘܫܳܩܐ. ܫܰܕܰܪ ܠܡ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ: ܐܝܟ ܕܰܟܬܝܒܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܐ ܘܠܐ ܡܩܒܠܐ ܣܘܟܠܐ ܚܪܺܢܐ. ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ: ܩܶܪܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܽܘܫܳܩܳܗ̇ ܘܰܡܩܰܒܠܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܐܶܬܪܰܥܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܡܰܘܬܐ ܕܰܒܪܶܗ: ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܚܪܺܢܐ. ܐܶܢ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܠܐ ܚܳܣ܇ ܐܶܠܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܐܰܫܠܡܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܥܰܡܶܗ ܢܶܬܶܠ ܠܰܢ: ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܝܳܗܽܘܒܐ. ܘܠܐ ܡܦܰܠܓܺܝܢ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܇ ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢܰܢ ܕܰܒܪܶܗ ܐܰܫܠܶܡ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܰܒܐ ܠܡܰܘܬܐ ܘܠܐ ܡܰܥܠܺܝܢܰܢ ܩܢܽܘܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܥܠ ܫܡܐ. ܗܟܢܐ ܐܰܚܶܒ ܐܠܗܐ ܠܥܳܠܡܐ ܕܠܰܒܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܝܰܗܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ: ܕܰܟܡܳܐ ܐܰܚܶܒ ܐܰܒܐ ܬܳܗܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܘܠܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܺܝܬ ܒܪܗ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܒܳܨܶܝܢܰܢ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܰܫܪܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܠܬܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܠܐ ܬܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܚܠܳܦ ܒܶܣܪܐ ܕܡܽܘܬܐ ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܕܶܐܬܕܰܡܺܝ܇ ܐܰܝܟ ܢܶܣܛܽܘܖ̈ܝܰܢܽܘ ܕܰܡܦܰܫܩܺܝܢ ܠܰܗܘܳܝܐ ܢܣܺܝܒܘܬܐ ܘܳܐܡܪܝܢ ܕܠܘ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܐܠܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܢܣܰܒ.

ܘܶܐܢ ܗܳܟܺܝܠ ܫܰܪܺܝܪ ܠܟܽܘܢ ܗܘܳܝܐ܆ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܠܰܘ ܕܡܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܡܗܰܝܡܢܐ ܠܟܘܢ ܕܒܬܘܠܬܐ ܒܶܛܢܰܬ ܘܝܶܠܕܰܬ܆ ܓܘܫܡܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇܇ ܘܠܘ ܛܶܠܳܢܝܬܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܝܶܠܕܰܬ ܩܰܘܝܰܬ ܒܬܘܠܬܐ܇ ܕܶܐܠܽܘ ܕܡܽܘܬܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗ̇ ܓܘܫܡܐ ܫܪܝܪܐ ܢܶܦܩܰܬ ܡܢܗ̇ ܘܟܰܬܪܰܬ ܒܬܘܠܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܠܳܕܗ̇܆ ܠܘ ܨܒܽܘܬܐ ܗܘܳܬ ܚܕܰܬܐ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ ܠܘܬܗ̇. ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܒܶܛܢܰܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܡܝܗܬܐ܆ ܐܶܢ ܕܡܽܘܬܐ ܒܶܛܢܰܬ܇ ܘܠܘ ܓܘܫܡܐ ܫܪܝܪܐ. ܕܟܽܠ ܕܡܶܬܒܛܶܢ ܘܡܶܬܝܠܕ ܙܳܕܶܩ ܕܢܗܘܐ ܡܚܰܝܰܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܠܗܳܝ ܕܝܳܠܕܐ ܠܗ. ܘܗܕܐ ܕܓܘܐ ܗܝ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝ̈ܕܐ܇ ܕܡܛܠܗܕܐ ܐܦ ܒܪܐ ܟܕ ܐܶܬܐ ܠܡܰܘܠܳܕܐ ܬܪܰܝܳܢܐ ܗܘܳܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܶܐܬܚܰܝܰܢ ܠܶܐܡܶܗ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܶܐܫܬܰܡܰܗ ܒܪܳܗ̇܇ ܕܐܢ ܠܐ ܕܳܡܶܐ ܠܗ̇܆ ܐܦܠܐ ܒܪܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܕܡܽܘܬܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܺܐܝܠܶܕܬܶܗ ܗܳܟܰܢܐ ܬܶܬܰܘܕܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܺܝ ܒܰܪܬ ܐܢܳܫܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܟܝܳܢܐ܇ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܣܒܪܢܐ ܐܦܠܐ ܠܟܘܢ ܐܝܬ ܦܽܘܠܳܓܐ܆ ܐܦ ܗܰܘ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܐܟܘܬܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܗܽܘ ܒܪܐ ܘܗܺܝ ܐܡܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܟܰܬܒ̈ܳܢ ܡܶܢܰܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ ܥܨܝܐ ܠܢ ܠܐ ܐܝܕܥܬܟܘܢ ܕܰܠܘܳܬܟܽܘܢ ܢܐܡܪ܇ ܕܟܰܕ ܫܳܠܡܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝܘܠܦܢܗܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ. ܐܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܗܟܝܠ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܫܪܪܐ܇ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܽܘܬܐ ܢܣܰܒ ܐܘ ܒܕܽܘܡܝܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ܆ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܗ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܢ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܗܘܳܐ ܕܠܐ ܙܘܘܳܓܐ ܢܣܰܒ܇ ܘܠܘ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܰܫܪܳܪܐ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܗܳܟܰܢܐ ܡܬܝܕܥܐ ܒܬܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܘܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܡܢ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ ܥܠ ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܺܐܝܕܺܝܥܐ ܕܳܐܦ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܐ܇ ܕܶܐܢ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܦ ܣܘ̈ܢܩܢܘܗܝ ܘܚܫ̈ܘܗܝ ܕܦܪܘܩܢ ܕܽܘܡܝܐ ܐܢܘܢ. ܘܠܐ ܨܳܡ ܘܰܟܦܶܢ ܒܫܪܪܐ. ܘܠܐ ܥܡܰܠ ܘܺܐܝܬܶܒ ܘܢܳܡ ܘܰܕܡܶܟ ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܐܝܟ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܟܬܒ̈ܐ܇ ܐܠܐ ܢܳܩܦ̈ܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܰܙܢܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܠܐ ܓܙܘܪܬܗ ܘܠܐ ܬܪܒܝܬܐ ܕܩܘܡܬܗ ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪ ܬܪܬܥܣܖ̈ܐ ܘܒܪ ܬܠ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܫܪܳܪܐ.

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܗܐ ܫܠܝܚܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ. ܘܬܘܒ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܒܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܡܶܬܬܰܩܠܺܝܢ ܘܠܰܘ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܕܗܽܘ ܒܡܶܠܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܬܰܖ̈ܬܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܣܳܡ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܒܩܕܡܐ ܠܡܫܝܚܐ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܗܳܝܕܝܢ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܘܝܰܗܒ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܡܽܘܬܐ ܡܶܢ ܚܒܰܪܬܳܗ̇܇ ܕܰܐܝܢܐ ܕܰܡܕܰܓܶܠ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܡܶܢܰܢ ܐܰܟܘܳܬܟܽܘܢ ܢܶܬܟܣܶܣ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܰܠܗܳܕܐ ܡܟܰܕܶܒ ܐܰܝܟ ܢܶܣܛܽܘܖ̈ܝܰܢܽܘ ܢܶܬܚܰܝܰܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܳܕܶܝܢ ܒܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܐ…

 

Fragment 52. Luke. 3, 23

… ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܥܰܠ ܟܬܒܐ ܕܡܰܬܰܝ. ܢܶܥܒܰܪ ܠܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܘܢܣܬܟܠ ܕܒܬܖ̈ܝܢ ܡܘ̈ܠܳܕܺܝܢ ܐܬܝܕܥ ܡܫܝܚܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ: ܚܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܰܚܪܺܢܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܐܟܘܬܗ ܐܦ ܗܳܢܘܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܠܶܗ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܇ ܕܩܕܡܐܝܬ ܡܬܝܠܕܝܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܡܢ ܟܪܣܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܗܰܘ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܗܘܰܝܢ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܡܰܬܰܝ ܢܚܶܬ ܒܬܶܢܝܐ ܕܫܰܖ̈ܒܳܬܐ ܠܘܳܬ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܝܐ ܕܡܶܠܬܐ. ܘܠܘܩܐ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܣܠܶܩ ܒܝܘܒܳܠܐ ܕܫܡ̈ܗܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܦܰܫܶܩ ܒܰܪܬ ܩܠܗ ܕܐܒܐ ܗܳܝ ܕܰܩܥܳܐ ܥܠ ܒܪܗ ܒܗܳܝ ܕܝܰܒܶܠ ܘܰܐܣܩܶܗ ܒ[ܬܢܝ]ܐ ܕ[ܫܡ̈ـ]ܗܐ ܠܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ܇ ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܢܦܰܩ ܘܶܐܬܐ ܠܥܳܠܡܐ. ܗܰܘ ln.20… ܡܰܘܠܳܕܐ ܦܰܓܪܳܢܝܐ ܡܢ ܗܢܐ ln.21… ܗܘܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ln.22… ܗܘܰܘ ܠܗ ln.23… ܘܗܝ… ܕܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܥܰܠ ܕܠܐ ܟܰܪܣܐ ܡܰܘܠܕܳܢܺܝܬܐ ܡܬܚܒܠܐ. ܘܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܶܬܝܰܠܕܝܢ ܡܢܗ̇ ܐܳܒܕܝܢ܇ ܐܠܐ ܡܟܬܪܝܢ ܕܠܐ ܫܘܠܳܡܐ ܗܰܕ̈ܳܡܐ ܖ̈ܘܚܢܐ ܒܓܘܫܡܐ ܕܰܢܩܶܦܘ ܠܗ܇ ܕܠܳܚܡܐ ܗܝ ܠܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܖ̈ܽܘܚܢܐ ܕܕܠܐ ܫܪܳܝܐ ܘܫܽܘܚܠܳܦܐ ܢܩܰܘܽܘܢ.

ܘܟܕ ܡܦܰܚܶܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܡܘܠܕܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܥܡ ܗܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܩܪܳܝܗܝ ܠܗܰܘ ܩܕܡܝܐ ܕܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܣܬܒܰܪ ܗܘܳܐ ܠܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܝܘܣܦ. ܘܥܠ ܝܫܘܥ ܫܳܠܡܐ ܡܶܠܬܐ ܥܠ ܕܠܰܘ ܒܰܪ ܝܘܣܦ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܰܫܪܳܪܐ. ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܗ ܗܕ̈ܡܐ ܥܠ ܕܠܐ ܫܪܝܪ ܡܰܘܠܳܕܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܳܕܶܐ ܐܬܒܥܺܝ ܗܢܐ ܕܬܖ̈ܝܢ ܕܥܳܒܶܕ ܠܗܘܢ ܠܘ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܐܠܐ ܒܢ̈ܝܐ [ܕ]ܠـ[ܘ]ܬ[ܗ] ܕܐܠܗܐ. ܘܕܠܐ ܫܰܪܺܝܪ ܡܰܘܠܳܕܰܢ ܩܰܕܡܳܝܐ ܐܠܐ ܕܚܙܬܐ ܗܘ [ܒܠܚ]ܘܕ ܘܰܕܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܥܰܡ ܟܝܳܢܐ ܐܦ ܟܬܳܒܐ ܡܰܠܶܦ: ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܡ ܠܠܰܗܓܐ ln.21 ܕܳܡܐ ܘܝܘ̈ܡܬ[ܗ ܥܳܒܪܝܢ ܐܝܟ ܛܠܠܐ.] ln.22 ܘܬܘܒ……

 

Fragment 53. Luke. 3, 23

… ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܶܣܬܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܐܦ ܗܕܐ ܕܗܕ̈ܡܘܗܝ ܡܣܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܐܕܡ܇ ܥܠ ܕܰܩܕܳܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܒܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܳܫܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܬܘܒ ܒܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܳܕܳܡ܇ ܒܗܳܝ ܕܗܳܘܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܰܫܪܳܪܐ ܗܕ̈ܡܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܒܢ̈ܝ ܐܕܡ ܠܦܘܬ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܳܡ ܚܛܺܝܬܶܗ܇ ܕܠܐ ܗܽܘ ܦܳܫ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܡܢܗ ܕܳܡܶܝܢ ܠܓܒܝܠܬܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ.

ܘܚܠܦ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܦܰܓܪܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܚܳܝܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܩܰܝܰܡ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ܇ ܗܳܫܐ ܗܶܢܶܝܢ ܒܺܐܝܕܶܗ ܡܶܬܩܰܝ̈ܡܳܢ ܘܦܳܪܰܥ ܠܗܶܝܢ ܐܰܓܪܐ ܕܥܰܡܠܗܶܝܢ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܠܚܰܝ̈ܐ ܘܡܢ ܚܒܳܠܐ ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܐܦ ܗܶܢܝܢ ܐܬܝ̈ܢ ܠܚܘܕܬܐ ܘܠܫܘܚܠܦܐ ܬܡܝܗܐ. ܘܡܬܚ̈ܠܦܢ ܬܐܢܚ̈ܬܐ ܒܚܰܕ̈ܘܳܬܐ ܘܰܚܒܳܠܐ ܒܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܰܡ ܒܶܖ̈ܝܳܬܐ ܡܬܬܢ̈ܚܢ ܘܡܚܒ̈ܠܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ܇ ܟܕ ܝܘܡܢܐ ܩܳܪܶܐ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܰܟܡܐ ܕܩܳܐܶܡ ܡܶܬܬܰܢ̈ܚܳܢ ܘܰܡܚܰܒ̈ܠܳܢ ܒܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܖ̈ܝܳܬܐ ܘܛܽܘܦܣܐ ܕܫܽܘܠܳܡܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܥܡܰܕ ܒܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ ܫܰܡܠܺܝ ܨܒܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ ܘܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܕܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ ܘܰܕܠܐ ܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ. ܗܢܘ ܗܢܘ ܪܳܙܐ ܕܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܒܗ̇ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܠܳܗ̇ ܫܰܪܰܪ ܐܳܦ ܐܰܒܐ ܒܝܕ ܩܠܗ ܘܪܘܚܐ ܒܡܰܓܢܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܚܰܕܶܬ ܗܕ̈ܡܘܗܝ ܒܝܕ ܥܡܳܕܶܗ ܐܣܩ ܐܢܘܢ ܠܘܩܐ ܒܝܘܒܳܠܐ ܕܫܡ̈ܗܐ ܕܰܬܢܳܐ ܥܕܰܡܐ ܠܘܳܬ ܐܕܡ. ܘܰܚܠܳܦ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܘܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗ ܒܛܶܟܣܐ ܐܚܪܺܢܐ ܘܗܳܟܰܢܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ ܩܰܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ.

ܢܺܐܡܰܪ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܒܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ܇ ܕܰܚܠܳܦ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܒܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܕܶܝܢ ܒܰܫܪܳܪܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܒܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܘܒܰܫܪܳܪܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܡܶܬܢܰܣܒܐ ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܚܠܦܐ ܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܩܰܒܶܠܘ܇ ܐܶܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܩܰܘܝܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܠܦܘܬ ܩܢܘܡܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܗ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܬܬܟܬܒ ܡܢܢ ܐܚܪܢܝܐܝܬ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܪ ܝܘܣܦ ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ. ܘܐܡܗ ܬܘܒ ܠܦܘܬ ܗܕܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܡܡܠܠܐ ܗܘܳܬ ܥܡܗ. ܘܠܘܩܐ ܬܘܒ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܟܬܰܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠ: ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܟܕ ܡܰܥܠܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܠܝܫܘܥ ܛܠܝܐ. ܘܬܘܒ ܕܐܢܳܫ̈ܘܗܝ ܒܟܠ ܫܢܐ ܐܙܠܝܢ ܗܘܰܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܒܥܰܕܥܺܕܐ ܕܦܨܚܐ: ܠܳܐܣܝܽܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܐܶܡܪ ܬܢܢ ܠܘܩܐ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܗܘܳܐ…

 

Fragment 54. Luke. 3, 23

… ܩܰܕܡܳܝܐ ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܨܰܠܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܐܝܟ ܕܡܽܘܬܰܢ. ܘܥܰܠ ܕܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܓܠܝܐ ܒܢ ܕܡܽܘܬܐ ܗܕܐ܇ ܡܢܗ ܫܰܪܺܝ ܒܬܶܢܝܐ ܕܰܫܡ̈ܗܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܚܢܢ ܗܘܰܝܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܰܒܪܶܗ. ܘܡܣܩܬܐ ܘܡܚܬܬܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܠܰܢ ܒܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܐ ܕܬܖ̈ܝܗܘܢ ܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐ. ܘܥܰܡ ܝܽܘܒܳܠܐ ܕܓܶܢܣܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܢܚܶܬ ܡܰܬܰܝ ܥܕܡܐ ܠܘܬ ܡܘܠܕܐ ܦܓܪܳܢܳܝܐ ܕܰܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܥܡ ܬܪܒܝܬܐ ܕܚܽܘܕܳܬܗܘܢ ܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܣܠܶܩ ܠܘܩܐ ܥܕܡܐ ܕܰܐܘܒܶܠ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܟܶܐܡܰܬ ܛܽܘܦܣܐ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܚܰܬܬܐ ܘܡܰܣܰܩܬܐ ܪܫܺܝܡܐ ܩܕܳܡܰܝܢ ܐܳܦ ܣܶܒܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܰܚܙܳܐ ܝܰܥܩܘܒ܇ ܕܩܳܝܡܐ ܒܰܐܪܥܐ ܘܪܺܝܫܳܗ̇ ܡܳܛܶܐ ܠܰܫܡܰܝܐ. ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܘܡܳܪܝܐ ܕܩܳܐܶܡ ܠܥܠ ܡܢܗ̇. ܘܟܰܕ ܢܦܰܚܡܶܗ ܐܢܳܫ ܠܗܰܘ ܓܶܠܝܳܢܐ ܥܰܡ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܠܒܶܝܬ ܠܳܒܳܢ ܘܡܰـ[ܣܰܩ]ܬܶܗ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ܇ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܳܚܶܡ.

ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܠܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܳܫܐ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܠܗ ܠܐܪܙܐ ܗܢܐ ܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܪܓܫܝܢ ܒܗ ܘܠܐ ܟܠܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܐܶܬܝܰܒܰܠ ܘܰܪܕܳܐ ܒܗܽܘܢ܇ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܰܪܓܶܫ ܒܗ ܫܺܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܶܐܒܕܰܬ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܐܕܡ. ܘܒܳܬܪܶܗ ܚܢܽܘܟ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܐ ܢܽܘܚ. ܘܬܽܘܒ ܫܺܝܡ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܘܫܪܟܐ ܕܶܐܬܕܰܡܺܝܘ ܒܥܒ̈ܳܕܝܗܘܢ ܘܒܗܝܡܢܘܬܗܘܢ. ܘܝܘܡܢܐ ܕܐܬܝܗܒ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܠܟܠܢܫ܇ ܡܳܛܶܝܢ ܠܡܪܓܫܢܘܬܗ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕ ܥܡ̈ܠܐ ܘܦܘܪܫܢܐ ܫܳܠܚܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܘܚܳܝܶܝܢ ܒܕܘܒܪܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܛܒܬܐ ܕܩܕܡܐܝܬ ܒܚܕ ܓܢܣܐ ܪܳܕܝܳܐ ܗܘܳܬ: ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠܶܗ܇ ܐܠܐ ܚܕ ܠܚܕ ܒܠܚܘܕ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܝܰܒܠܺܝܢ ܠܳܗ̇: ܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܓܢ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ.

ܘܢܳܣܒܺܝܢ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܝ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܢܦܫܐ ܘܫܰܦܝܪ ܠܘܳܬܶܗ ܗܳܟܰܢܐ ܐܶܬܦܰܪܢܰܣ ܣܽܘܥܪܳܢܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܣܪܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܢܰܦܫܐ ܘܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܶܣܪܐ ܡܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܢܰܦܫܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܳܘܐ܇ ܐܦ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܐ ܕܢܳܣܶܒ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܪܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܚܠܦ ܕܒܶܣܪܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܢܦܫܐ ܫܳܩܶܠ܇ ܒܡܰܥܡܽܘܕܶܝܬܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܠܶܗ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܐܝܟ ܪܺܝܫܺܝܬܐ ܫܩܰܠ…

 

Fragment 55. Luke 3, 23

ܡܰܬܰܝ ܟܬܰܒ ܫܰܖ̈ܒܳܬܐ ܟܝ̈ܳܢܳܝܳܬܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܶܡܰܪ ܕܐܘܠܕ ܦܠܳܢ ܠܦܠܢ܇ ܠܽܘܩܳܐ ܕܶܝܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܳܬܐ. ܘܥܰܠ ܗܕܐ ܟܬܰܒ ܗܳܝ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܗܘܳܐ.

 

Fragment 56. Luke 3, 23-38

… ܘܰܕܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܒ̈ܰܥ ܐܶܠܐ ܫܰܒ̈ܥܺܝܢ ܥܰܠ ܫܒ̈ܰܥ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ܇ ܚܰܘܝܳܗ̇ ܒܰܥܒܳܕܐ ܒܝܰܕ ܚܰܫ̈ܰܘܗܝ܇ ܕܟܒܰܪ ܟܰܕ ܪܳܡܶܙ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܥܰܗܕܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܢܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܐܬܐܡܪ ܡܶܢ ܠܡܟ: ܕܡܛܠ ܕܚܕ ܒܫܒ̈ܥܐ ܐܶܬܬܒܰܥ ܩܳܐܶܝܢ. ܠܡܟ ܕܶܝܢ ܫܰܒ̈ܥܺܝܢ ܥܰܠ ܫܒ̈ܰܥ.

ܫܐܶܠ ܗܳܟܺܝܠ ܩܳܐܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܕܚܠܦ ܕܰܩܛܰܠ ܢܡܽܘܬ܇ ܕܰܠܘܳܬܗ ܐܶܡܰܪ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܐ. ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܩܳܛܶܠ ܠܩܐܝܢ ܫܒ̈ܰܥ ܬܰܒ̈ܥܳܢ ܫܳܪܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܩܳܛܶܠ ܠܟ ܛܝܒܘܬܐ ܥܳܒܶܕ ܒܳܟ܇ ܕܡܰܓܗܶܝܬ ܡܶܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܐ ܕܦܶܣܩܶܬ ܥܠܝܟ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܗܳܘܝܐ ܠܟ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܟܠܗܘܢ ܩܳܛܽܘ̈ܠܐ: ܕܡܰܢ ܕܳܐܫܶܕ ܕܡܐ ܕܐܢܫܐ ܒܐܢܫܐ ܕܡܶܗ ܢܶܬܶܐܫܕ܇ ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܰܗܘܰܝܬ ܡܚܰܘܝܢܗ ܕܩܶܛܠܐ ܚܕ ܒܫܒ̈ܥܐ ܡܶܬܦܰܪܥܰܬ. ܘܡܬܝܕܥܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܖ̈ܶܥܝܳܢܶܐ: ܕܐܘ ܫܒ̈ܥܐ ܡܣܡ ܒܖ̈ܝܫܝܢ ܩܒܠ ܩܐܝܢ ܚܠܦ ܗܳܝ ܕܰܩܛܰܠ܇ ܐܘ ܕܫܰܒ̈ܥܐ ܕܖ̈ܝܢ ܟܰܬܰܪ ܒܚܰܝ̈ܐ ܟܕ ܡܶܫܬܰܢܰܩ܇ ܐܰܘ ܕܗܰܘ ܕܩܳܛܶܠ ܠܗ ܡܶܢ ܫܒ̈ܰܥ ܡܰܖ̈ܕܘܳܬܐ ܚܳܣܶܟ ܠܗ܇ ܐܘ ܕܐܦ ܒܕܺܝܢܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܳܘܐ ܣܰܓܺܝ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܶܗ ܝܬܝܪ ܡܶܢ [ܗ̇ܘ ܕ]ܟܠܗܘܢ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ܇ ܐܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܶܬܪܕܶܐ ܗܳܘܐ ܫܽܘܠـ[ܡܐ] ܠܕܺܝܢܶܗ ܘܡܶܫܬܘܶܐ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ. ܕܟܒܪ ܓܕܫܐ ܠܗ ܗܕܐ ܒܗܳܝ ܕܠܘ ܗܽܘ ܗܘܐ ܡܶܫܟܚܳܢܶܗ ܕܩܶܛܠܐ܇ ܐܠܐ ܠܨܒܝܢܐ ܕܐܚܪܢܐ ܫܰܡܶܫ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܡܰܪ ܡܫܝܚܐ: ܕܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܐ ܩܳܛܶܠ ܐܢܫܐ ܗܘ ܘܒܰܫܪܳܪܐ ܠܐ ܩܳܐܶܡ. ܘܡܰܘܕܰܥ ܐܰܘ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܐܥܠ ܣܛܢܐ ܡܘܬܐ ܒܝܰܕ ܥܒܳܪ ܦܘܩܕܢܐ܇ ܐܘ ܥܠ ܗܕܐ ܕܰܩܛܰܠ ܠܗܳܒܶܝܠ ܒܝܰܕ ܩܳܐܶܝܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܬܰܡܳܢ ܒܝܰܕ ܚܰܘܳܐ ܐܰܥܶܠ ܡܰܘܬܐ ܥܠ ܐܕܡ܇ ܬܢܳܢ ܒܝܰܕ ܩܳܐܶܝܢ ܩܛܰܠ ܠܗܒܝܠ. ܘܡܛܠ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܒܳܥܶܐ ܢܶܬܪܰܥܶܐ.

ܩܳܐܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܩܛܰܠ ܩܰܒܶܠ ܡܣܳܡ ܒܖ̈ܺܝܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ. ܘܶܐܬܣܺܝܡܰܬ ܒܶܗ ܐܳܦ ܐܳܬܐ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܒܰܠ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ: ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܚܰܝܽܘܬܐ܇ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܢܘܪܐ ܢܐܩܕ ܘܠܐ ܒܡܝ̈ܐ ܢܶܬܚܢܶܩ. ܕܕܳܡܝܐ ܕܰܐܘ ܒܢܽܘܪܐ ܐܰܘ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܫܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܰܓܗܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܢ̈ܳܩܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܬܣܺܝܡܰܬ ܒܶܗ ܐܳܬܐ ܕܳܐܦܠܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܢܶܬܚܰܒܰܠ. ܘܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܟܝ̈ܢܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܐܳܬܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܒܥܳܐ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ ܟܠ ܡܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܠܗ ܠܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܢܰܦܫܶܗ ܡܰܘܒܕ ܗܘܐ. ܘܫܦܝܪ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ ܐܳܬܐ ܠܐ ܡܶܬܢܰܟܝܳܢܽܘܬܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡܰܬ ܒܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗܳܝ ܕܢܶܦܶܠ ܒܶܣܪܐ ܒܢܽܘܪܐ ܘܠܐ ܢܐܩܰܕ ܘܒܡܰܝ̈ܐ ܘܠܐ ܢܶܬܚܢܶܩ ܘܢܶܫܬܕܶܐ ܩܕܳܡ ܚܰܝ̈ܘܬܐ ܘܠܐ ܢܶܬܶܐܟܶܠ.

ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ ܠܘܬܗ ܟܬܝܒ ܕܰܢܦܰܩ ܩܐܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܐܦ̈ܰܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܐܪܥܐ ܕܢܘܕ ܠܘܩܒܠ ܥܕܝܢ܇ ܕܠܐ ܢܶܬܶܒ ܒܰܫܒܳܒܽܘܬܶܗ ܕܦܪܕܝܣܐ ܕܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܐܕܡ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܒܠ ܡܶܢ ܫܺܝܬ ܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܕܝܢ ܡܬܩܪܝܐ ܐܪܥܐ ܗܳܝ ܕܐܬܢܨܒ ܒܗ̇ ܦܪܕܝܣܐ ܘܐܪܥܐ ܕܢܘܕ ܗܳܝ ܕܰܥܡܰܪ ܒܗ̇ ܩܐܝܢ. ܘܥܠ ܐܕܡ ܐܰܡܝܪ ܕܰܐܦܩܶܗ ܐܠܗܐ ܘܰܐܥܡܪܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܰܪܕܰܝܣܐ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ. ܘܥܠ ܩܳܐܶܝܢ ܕܰܥܡܰܪ ܒܐܪܥܐ ܕܢܽܘܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܕܶܝܢ܇ ܕܡܶܢ ܗܠܝܢ ܡܬܝܕܥܐ ܕܐܕܡ ܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܠܒܪ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܐ ܒܐܪܥܐ ܕܰܥܕܶܝܢ ܘܩܳܐܶܝܢ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܒܗܳܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܗܘܳܬ ܐܪܥܐ ܕܢܽܘܕ.

ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܰܥܡܰܪ ܩܳܐܶܝܢ ܒܐܪܥܐ ܗܕܐ ܐܬܝܠܕ ܠܗ ܒܪܳܐ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܚܢܘܟ ܗܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܡܕܝܢܬܐ ܩܕܡܐܝܬ ܒܢܳܐ. ܘܰܩܪܳܗ̇ ܩܐܝܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܥܠ ܫܡܐ ܕܒܪܗ. ܘܟܕ ܐܕܡ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܕܳܡܝܐ ܕܰܒܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܥܳܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܝܰܒܰܠܘ ܡܶܢ ܩܳܐܶܝܢ ܡܕܺܝܢܬܐ ܒܢܰܘ ܠܗܽܘܢ ܐܬ… [ܕܶܚ]ܠܬܐ ܕܚܰܝ̈ܘܬܐ ܘܰܕܢܶܟܝܳܢܐ ܐ… ܒܗܳܝ ܕܰܫܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܕܰܐܚܶܒܘ ܐܪܥܐ ܘܥܘܡܪܐ ܕܒܗ̇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܶܝܬ ܫܺܝܬ܇ ܐܰܝܟܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܟܠܗ ܬܘܩܢܐ ܘܦܰܐܝܽܘܬܐ [ܕܰܡܕܺܝ]ܢ̈ܬܐ ܘܫܽܘܖ̈ܶܐ ܘܥܽܘܡܖ̈ܶܐ ܡܨܰܒ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܢܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܥܳـ[ܠܡ̈ܝ]ܐ ܐܫܬܟܚܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܐܶܡܪ ܢܒܝܐ: ܕܰܒܩܶܛܡܐ [ܪܳܥـ]ܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܘܡܶܛܥـ[ܐ܇] ܛܳܥܶܝܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܒܶܝܬ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܒܡܫܟ̈ܢܐ ܥܳܡܪܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܝܚܐ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܫܬ[ܐܣ]ܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܐܘ[ܡܢܗ̇ ܘܥܳܒܽܘܕܳܗ̇] ܐܠܗܐ ܗܘ. ܘܐܕܡ ܘܓܢܣܗ ܕܫܝܬ ܟܒܪ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܠܐ ܒܢܰܘ ܠܗܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܕܒܶܝܬ ܩܳܐܶܝܢ܇ ܕܡܬܝ[ܪܬܝܢ] ܗܘܰܘ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܠܥܘܡܪܐ ܕܦܰܪܕܺܝܣܐ [ܕܰ]ܢܦܰܩܘ ܡܶܢܶܗ܇ ܛܒ ܡܢ ܗܳܝ ܐܪܥܐ ܕܝܳܬܒܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗ̇. ܠܚܶܙܰܩܝܐ ܕܶܝܢ ܥܳܕܶܠ ܠܗ ܟܬܒܐ ܥܠ ܕܰܒܢܳܐ ܘܚܰܣܶܢ ܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܐܥܠ ܠܗ̇ ܡܝ̈ܐ ܚܕܬܐܝܬ. ܘܕܰܟܬܺܝܒ ܥܰܠ ܕܘܝܕ ܕܰܒܢܳܐ ܠܡܰܨܪܽܘܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܩܪܳܗ̇ ܒܰܫܡܶܗ܇ ܕܳܡܝܐ ܕܠܰܘ ܒܚܽܘܫܳܒܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܗܳܕܶܐ ܥܒܰܕ܇ ܐܠܐ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܗܰܝܟܠܐ ܩܰܕܶܡ ܐܦ ܗܽܘ ܘܰܒܢܳܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܬܬܣܝܡ ܒܗ ܗܰܝܟܠܐ ܘܬܶܬܩܰܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܠܶܗ ܒܛܽܘܦܣܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܐܶܫܬܒܶܩ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܐܳܦ ܗܰܝܟܠܐ ܒܳܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܕܺܝܢܬܐ…

 

Fragment 57. Luke 3, 23-38

… ܫܰܖ̈ܒܳܬܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܇ ܘܡܶܢܶܗ ܐܶܬܓܰܫܰܡܬ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕܬ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܘܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܐܶܬܟܪܶܙܬ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܝܰܕ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܰܐܒܐ ܘܰܕܪܽܘܚܐ. ܘܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܠܽܘܩܐ ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܝܰܕ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܡܰܩܶܦ ܠܗܳܝ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܝܒܐ ܕܒܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ ܕܝܶܫܘܥ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܫܢ̈ܺܝܢ ܬܠܳܬܺܝ̈ܢ. ܘܝܰܒܶܠ ܘܰܐܣܩܶܗ ܒܬܶܢܝܐ ܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܥܕܰܡܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܒܐ ܗܰܘ ܕܣܳܡܶܗ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܠܐܪܳܙܐ ܒܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܘܰܢܚܶܬ ܐܰܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܒܝܘܪܕܢܳܢ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܐ.

ܐܳܕܳܡ ܓܝܪ ܟܕ ܐܬܒܪܝ ܩܕܡܐܝܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܬܖ̈ܬܝܢ ܩܰܒܶܠ: ܕܢܗܘܐ ܕܡܽܘܬܐ ܘܰܢܝܰܒܶܠ ܕܡܽܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܕܰܚܛܐ ܐܶܫܬܩܶܠ ܡܶܢܶܗ ܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܨܠـ[ܡܐ] ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܒ[ܬܪ] ܚܛܺܝܬܶܗ ܣܳܗܕܐ ܗܳܝ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܥܰܪܛܶܠܳܝܘܬܗ܇ ܕܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܝܺܕܝܥܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܕܫܳܘܶܐ ܠܒܗܬܬܐ. ܘܥܡ ܗܕܐ ܗܳܝ ܕܐܬܛܫܝ ܒܰܝܢܳܬ ܐܝ̈ܠܢܐ܇ ܕܰܕܡܽܘܬܐ ܠܐ ܡܶܬܛܰܫܝܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܛܽܘܦܣܳܗ̇. ܘܗܳܝ ܬܘܒ ܕܰܐܝܟ ܕܰܚܽܘܠܬܳܢܐ ܘܕܰܓܳܠܐ ܦܰܢܺܝ ܦܶܬܓܳܡܐ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܐܰܠ܇ ܕܰܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܨܰܠܡܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܐܳܕܳܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܛܺܝܬܶܗ: ܘܬܘܒ ܐܦ ܡܢ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ ܕܩܰܒܶܠ܇ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܳܝܘܬܐ܇ ܘܡܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܠܺܝܛܰܬ ܐܰܪܥܐ ܒܦܘܠܚܢܗ܇ ܘܡܢ ܗܳܝ ܕܒܟܐܒ̈ܐ ܡܟܰܢܶܫ ܗܘܐ ܠܗ ܣܰܝܒܳܪܬܐ܇ ܘܡܢ ܗܳܝ ܕܰܓܙܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܥܰܦܪܐ ܐܢܬ ܘܰܠܥܰܦܪܐ ܬܶܗܦܽܘܟ܇ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܛܠܬܗ ܟܕ ܡܒܰܙܰܚ ܒܗ ܕܗܐ ܐܕܡ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܢ܇ ܘܡܢ ܗܳܝ ܕܕܠܡܐ ܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܘܢܐܟܘܠ ܘܢܺܚܶܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܝܳܠܦܝܢܢ ܕܶܐܬܥܰܛܝܰܬ ܡܢ ܐܕܡ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܛܺܝܬܶܗ. ܘܕܶܐܫܬܰܩܠܰܬ ܡܶܢܶܗ ܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܕܪܳܕܝܐ ܗܘܳܬ ܒܓܶܢܣܶܗ: ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܬܝܰܒܠܰܬ ܒܩܳܐܶܝܢ ܟܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܠܐ ܒܗܳܒܶܝܠ ܕܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܰܕܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܗܒܝܠ ܘܩܛܠܗ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܙܐ ܐ[ܬܦܢܝ]ܬ ܠܗ: ܣܳܗܕܐ ܗܳܝ ܕܠܘܬ ܫܺܝܬ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܘܗܳܢܐ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܳܐܢܽܘܫ ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܣܰܒܰܪ ܠܡܶܩܪܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܕܰܬܢܳܐ ܗܳܪܟܐ ܟܬܳܒܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܕܳܡ̈ܝܳܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܒܪܺܝܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ: ܕܗܳܢܰܘ ܟܬܳܒܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܇ ܘܬܽܘܒ ܒܝܰܘܡܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܐ ܠܳܐܕܳܡ ܒܰܨܠܶܡ ܐܰܠܳܗܐ ܥܰܒܕܶܗ. ܕܟܰܪ ܘܢܶܩܒܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܦܢܺܝ ܠܫܺܝܬ ܘܠܳܐܢܽܘܫ ܐܺܝܩܳܪܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ܇ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܡܶܛܽܠ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܗܰܘ ܐܶܬܶܐܡܰܪ.

ܘܕܰܗܘܳܐ ܐܳܕܡ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܰܟܬܝܒܐ ܕܶܐܡܪ ܐܠܗܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܢܳܫܐ ܐܝܟ ܨܰܠܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܐܝܟ ܕܡܽܘܬܰܢ܇ ܘܢܶܫܠܛܽܘܢ ܒܢܽܘ̈ܢܰܝ ܝܰܡܐ ܘܰܒܦܳܪܰ[ܚ]ܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܘܕܰܗܘܳܐ ܒܗ ܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܒܪܳܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܒܨܰܠܡܶܗ ܒܰܨܠܶܡ ܐܠܗܐ ܥܰܒܕܶܗ܇ ܕܟܰܪ ܘܢܶܩܒܳܐ ܥܒܰܕ ܐܢܘܢ: ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢ̈ܰܝܐ ܕܡܝܒܠܝܢ ܠܗ̇ ܠܰܕܡܘܬܐ ܗܕܐ ܡܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܬܖ̈ܰܝܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ܇ ܐܶܡܰܪ ܕܕܶܟܪܐ ܘܢܶܩܒܬܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܕܗܳܢܐ ܣܽܘܟܳܠܐ ܢܰܠܶܦ ܠܰܢ܇ ܥܰܦܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܶܗ ܘܰܐܘܣܶܦ [ܥـ]ܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪ ܐܠܗܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܨܠܡܐ ܕܝܠܢ ܘܰܐܝܟ ܕܡܽܘܬܰܢ ܘܗܳܝ ܕܰܒܪܳܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܒܨܠܡܗ. ܘܚܰܘܺܝ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘܳܐ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܐܰܠܳܗܐ ܐܶܬܣܺܝܡ ܒܶܗ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܬܰܘ̈ܠܕܳܬܶܗ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܠܰܝܬ ܥܝܳܕܐ ܠܰܟܬܳܒܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܚܰܕ ܣܽܘܟܳܠܐ ܡܰܘܕܥܐ ܢܶܬܢܶܐ. ܗܳܪܟܐ ܕܺܝܢ܇ ܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܠܶܦ: ܕܰܒܕܘܡܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܗܘܳܐ ܘܰܠܨܰܠܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܩܰܒܶܠ ܕܢܶܬܝܰܒܰܠ ܒܙܰܪܥܶܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐ[ܠܗܐ ܕܢܶܥـ]ܒܶܕ ܐܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܨܰܠܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰ[ܐܝܟ ܕ]ܡܽܘܬܰܢ. ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢܰܢ ܠܩܢܘܡܐ ܕܐܒܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܝܢ ܕܬܖ̈ܬܝܢ ܕܰܥܒܰܕ ܐܠܗܐ ܠܐܢܫܐ ܒܰܨܠܶܡ ܐܠܗܐ ܥܰܒܕܶܗ. ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܡܛܠ ܕܠܘ ܐܒܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܐܠܐ ܐܦ ܒܪܐ. ܘܐܒܐ ܐܝܟ ܪܝܫ ܛܘܦܣܐ ܐܶܡܰܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܘܰܒܪܐ ܐܝܟ ܡܫܰܡܠܝܳܢܐ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܥܰܒܕܶܗ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ.

ܘܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܗܳܝ ܕܠܘܬ ܒܪܺܝܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܬܒܳܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܗܕܐ ܛܘܒܢܐ ܡܘܫܐ ܬܖ̈ܬܝܢ ܙܰܒ̈ܢܝܢ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܠܘܬ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܫܺܝܬ ܘܕܳܐܢܽܘܫ ܐܬܥܗܕܗ̇ ܘܶܐܡܪ ܕܗܢܘ ܟܬܒܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ. ܒܝܘܡܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܠܗܐ ܠܐܢܫܐ ܒܰܕܡܘܬ ܐܠܗܐ ܥܰܒܕܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܟܕ ܥܰܒܕܗ ܒܪܐ ܠܐܕܡ. ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ ܥܰܒܕܗ. ܘܬܢܗ̇ ܬ[ܘܒ] ܠܡܠܬܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܫܺܝܬ܇ ܠܘ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܒܗ̇ ܕܒܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܐܕܡ܇ ܐܶܠܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܗ ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܰܫܪܳܐ ܒܪܳܐ ܒܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕܢܬܝܒܠ ܒܬܘ̈ܠܕܬܗ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ ܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܥܠ ܕܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܓܰܒܪܐ ܘܕܐܢܬܬܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܡܝܒܠܢܗ̇ ܕܰܕܡܽܘܬܐ. ܘܥܰܠ ܗܕܐ ܐܝܟܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܒܪܢܫܐ [ܗܘܳ]ܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܠܐ ܐ[ܬܒܰܥܝܰܬ] ܕܬܬܣܝܡ ܗܳܝ ܕܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܗܳܝ ܕܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܨܠܡܐ ܕܝܠܢ ܘܐܝܟ ܕܡܽܘܬܢ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܕܡ ܒܕܘܡܬܐ ܕ[ܐܠܗܐ] ܘܶܐܬ[ܢܰܣܒܰ]ܬ ܡܶܢܶܗ܇ ܐܳܦ ܚܰܘܐ. ܘܰܐ[ܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ] ܥܠܬܗ̇ [ܒ]ܬܘܩܢܐ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܒܺܐܝܩܳܪܐ.

ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܗܳܝ ܕܶܐܡܪ ܐܠܗܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܨܰܠܡܐ ܕܝܠܢ ܘܐܝܟ ܕܡܽܘܬܰܢ ܥܘܬܳܕܐ ܗܝ ܘܡܶܠܟܐ܇ ܘܗܳܝ ܕܰܟܬܝܒܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܰܥܒܰܕ ܐܠܗܐ ܠܐܢܫܐ ܒܨܠܡܗ ܫܘܡܠܳܝܶܗ ܕܥܽܘܬܳܕܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܕܳܡܝܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܟܢܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܒܟܠܕܘܟ ܥܡܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܡܚܰܘܐ ܥܒܳܕܐ ܘܠܐ ܣܢܺܝܩ ܕܢܶܬܚܰܫܰܒ ܘܢܶܬܡܰܠܰܟ ܘܟܶܢ ܢܶܥܒܶܕ. ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ܇ ܘܥܰܡܳܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܟܬܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܢܘܗܪܐ. ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܘܚܰܪ ܥܒܳܕܐ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܐܳܦܶܢ ܥܶܕܳܢܐ ܙܥܽܘܪܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܒܰܥܝܰܬ ܕܢܶܬܢܶܐ ܡܶܠܬܐ ܘܟܶܢ ܢܶܬܚܙܶܐ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܗܳܘܶܐ܇ ܐܠܐ ܒܪ[ܫܥـ]ܬܗ ܕܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܢܘܗܪܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ. ܘܰܐܟܘܳܬܳܗ̇ ܡܬ[ܚܫܒ]ܐ ܐܦ ܗܳܝ ܕܰܟܬܝܒܐ ܩܕܡܝܗ̇ ܕܒܪܺܝܫܺܝܬ ܒܪܳܐ ܐܠܗܐ ܠܫܡܝܐ ܘܠܐܪܥܐ܇ ܕܥܡܗ̇ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܒܪܶܐ ܠܗܠܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܥܰܡ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܥܒ̈ܳܕܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܨܒܝܢܐ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܗ ܒܶܖ̈ܝܳܬܐ ܕܠܐ ܫܘܪܳܝܐ ܩܢܶܐ ܠܶܗ܇ ܗܺܝ ܒܪܺܝܬܐ ܒܫܽܘܪܳܝܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܬ. ܘܡܶܚܕܐ ܕܰܨܒܳܐ ܕܬܗܘܐ܇ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐ[ܟܚܕܢܐܝ]ܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܥܒܕܳܗ̇. ܘܠܰܘ ܒܳܬܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܐܶܬܳܬ܇ ܕܟܒܰܪ ܗܺܝ ܡܠܬܐ ܗܘܳܬ ܥܒܳܕܐ ܕܢܶܬܬܨܺܝܪ ܒܗ̇ ܐܪܙܐ ܕܡܶܠܬܐ ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܚܰܪܬܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܠܰܫܡܰܝܐ ܘܠܰܐܪܥܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܥܒܰܕ ܠܢܽܘܗܪܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ܇ ܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܢܶܗܘܐ ܐܪܩܺܝܥܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܡܝ̈ܐ. ܘܢܗܘܐ ܦܳܪܶܫ ܒܝܬ ܡܰܝ̈ܐ ܠܡܰܝ̈ܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܚܕܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ܇ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܘܚܰܪ ܥܒܳܕܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ. ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܶܡܪ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܡܰܝ̈ܐ. ܘ[ܬܦܩ] ܐܪܥܐ ܢܦܫܐ ܚܰܝܬܐ. ܘܢܗܘܘܢ ܢܗܝܖ̈ܐ ܒܐܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܢܪܚܫܘܢ ܡܝ̈ܐ ܘܬܦܩ ܐܪܥܐ. ܘܒܟܠܕܘܟ ܢܳܩܶܦ ܗܘܐ ܥܒܳܕܐ ܠܡܶܠܬܐ܇ ܕܗܳܢܐ ܚܰܝܠܐ ܩܢܶܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܩܳܪܶܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܗܳܝ ܕܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܨܠܡܐ ܕܝܠܢ ܘܐܝܟ ܕܡܽܘܬܰܢ܇ ܕܥܡܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܐܦܢ ܡܫ[ܚ]ܠܰܦ ܙܢܐ ܕܗܘܝܗ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܥـ[ܒ̈ܕ]ܐ. ܘܶܐܢ ܠܚܪܢܐ ܐܶܡܪ ܕܢܥܒܕ܆ ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܡܫܬܘܚܪ ܗܘܐ ܥܒܳܕܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܐ ܦܳܫ ܢܘܗܪܐ ܡܢ ܗܳܝ ܡܠܬܐ ܕܶܐܡܪܰܬ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܠܐ ܐܪܩܝܥܐ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܬܚܗ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܬܘܩܢܗ ܕܒܰܪ ܐܢܫܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܩܠܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܢܥܒܕ ܐ[ܢܫ]ܐ. ܘܐܢ ܠܒܪܐ ܦܩܰܕ ܐܒܐ ܕܢܶܥܒܶܕ܆ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܐ ܕܠܐ ܬܘܗܘܝܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܥܒܳܕܐ. ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܩܢܘܡܐ ܕܰܒܪܐ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰـ[ܪ] ܠܘܳܬܶܗ ܐܰܒܐ ܕܢܶܥܒܶܕ.

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܬܰ[ܢܝ]ܬ ܡܶܠܬܐ ܡܶܣܬܒܪܐ ܠܐܢܫܝ̈ܢ ܕܠܘ ܡـ[ܚ]ܕܐ ܐܶܬܥܒܶܕ ܒܪܢܫܐ܇ ܐܠܐ [ܩ]ܕܡ ܚܘܫܳܒܐ ܘܡܶܠܟܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܥܒܳܕܐ܆ ܠܐ ܚܕܐ ܙܒܰܢ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ܇ ܐܶܠܐ ܬܰܖ̈ܬܶܝܢ: ܩܕܡܐܝܬ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ ܐܠܗܐ ܠܐܢܳܫܐ ܒܨܠܡܗ. ܘܕܬܖ̈ܬܝܢ ܒܗܳܝ ܕܰܓܒܰܠ ܐܠܗܐ ܠܐܢܳܫܐ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܰܢܦܰܚ ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܢܫܰܡܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܝܢ ܕܗܳܝ ܩܰܕܡܝܬܐ ܥܘܬܳܕܐ ܗܘܳܬ ܘܛܘܝܳܒܐ. ܕܶܐܬܚܰܫܰܒ ܠܡ ܐܠܗܐ ܩܕܡܐܝܬ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܥܰܒܕܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܡ̈ܳܝܳܬܐ ܕܠܐ [ܚ]ܘܫ[ܒ]ܐ ܐܶܬܒܖ̈ܺܝ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܟܢܐ܇ ܐܠܐ ܕܒܗܳܝ ܕܢܶܗܘܐ ܢܽܘܗܪܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܡܶܚܕܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܩܺܝܥܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܥܒܶܕ ܕܠܐ ܬܽܘܗܳܝܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܦ ܒܗܕܐ ܕܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܐܰܝܟ ܨܠܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܐܝܟ ܕܡܽܘܬܢ ܡܬܝܕܥܐ ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܘܕܠܐ ܫܘܘܚܪܐ ܐܶܬܬܰܩܰܢ ܒܪܢܫܐ [ܒܕܡـ]ܘܬܐ ܘܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܗܳܝ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܰܥܒܰܕ ܐܠܗܐ ܠܐܢܳܫܐ ܒܨܠܡܗ. ܒܰܨܠܶܡ ܐܠܗܐ ܥܰܒܕܶܗ. ܕܶܐܬܬܣܺܝܡܰܬ ܒܗ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܡܰܪ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܓܒܝܠܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܘܢܬܝܰܒܰܠ ܒܬܘ̈ܠܕܬܗ. ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܬܠ̈ܬ ܕܰܓܒܰܠ ܐܠܗܐ ܠܐܢܫܐ ܕܰܚܺܝܚܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܘܰܢܦܰܚ ܒܶܗ ܢܫܰܡܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ܇ ܚܰܘܺܝ ܒܗ̇ ܡܘܫܐ ܕܡܢ ܡܳܢܳܐ ܐܬܒܪܝ ܦܓܪܐ ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܐܶܬܢܰܦܚܰܬ ܢܦܫܐ. ܐܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܐܦ ܒܬܽܘܩܳܢܐ ܕܰܐܢܬܬܐ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܰܟܬܰܒ ܕܕܶܟܪܐ ܘܢܶܩܒܬܐ ܒܪܳܐ ܐܢܘܢ. ܐܰܠܶܦ ܕܐܝܟܢܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܬ ܚܰܘܐ ܘܶܐܡܪ: ܕܐܪܡܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܬܶܡܗܐ ܥܠ ܐܕܡ ܘܰܕܡܶܟ. ܘܰܢܣܰܒ ܚܕܐ ܡܶܢ ܐܶܠܥܰܘ̈ܗܝ ܘܡܰܠܺܝ ܒܶܣܪܐ ܚܝܠܦܗ܇ ܘܰܒܢܳܐ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܠܶܐܠܥܐ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܡܢ ܐܕܡ ܠܐܢܬܬܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܬ ܚܰܘܐ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܐܰܘܕܰܥ܇ ܘܠܰܘ ܬܰܖ̈ܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܝܢ ܐܰܟܬܶܒ ܥܠ ܒܪܺܝܬܳܗ̇.

ܐܢ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܬܰܢܝܰܬ ܡܶܠܬܐ ܛܳܥܶܝܢ ܘܣܳܒܪܺܝܢ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܢܫܐ ܒܪܳܝܗܝ ܠܐܕܡ܇ ܐܠܐ ܬܡܢ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܘܶܐܬܥܰܬܰܕ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܥܒܕܗ܆ ܐܦ ܠܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܗܳܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܕܢܰܣܒܪܽܘܢ ܗܳܟܰܢܐ. ܟܬܝܒ [ܓܝܪ] ܡܶܛܽܠ ܗܘܳܝܐ ܕܚܰ[ܝܘ]ܬܐ ܘܕܰܪܩܺܝܥܐ ܕܶܐܡܪ ܐܠܗܐ ܕܬܰܦܶܩ ܐܪܥܐ ܢܦܫܐ ܚܰܝܬܐ ܠܓܢܣܗ̇ ܒܥܺܝܪܐ ܘܚܰܝܘܬܐ ܘܖ̈ܚܫܐ ܕܐܪܥܐ ܠܓܶܢܣܳܗ̇܇ ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܕܰܥـ[ܒ]ܕ ܐ[ܠܗܐ ܚܝܘ]ܬܐ ܕܐܪܥܐ ܠܓܶܢ̈ܣܶܝ[ܗ̇] ܘܰܒܥܺܝܪܐ ܠܓܶ[ܢܣ̈ܝܗ̇] ܘܟܽܠܶܗ ܖ̈ܰܚܫܳܐ ܕܰܐܪܥܐ ܠܓܶܢ̈ܣܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ܇ ܐܶܬܬܰܢܝܰܬ ܡܶܠܬܐ ܕܬܰܠܶـ[ܦ ܕܰ]ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܦܩܰܕ ܐܠܗܐ. ܘܬ[ܘܒ] ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܢܗܝܖ̈ܐ ܟܬܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܐ[ܠܗ]ܐ ܢܗܘܘܢ ܢܗܝܖ̈ܐ ܒܐܪܩܝܥܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܠܡܰܢܗܳܪܘ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܬܳܢܐ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܘܳܐܡܪ ܕܰܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܐܠܗܐ ܬܖ̈ܶܝܢ ܢܰܗܺܝܖ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ. ܘܗܳܢܐ ܛܽܘܦܣܐ ܕܡܶܠܬܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ܇ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܒܦܽܘܩܕܳܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܡܶܬܥܰܒܕܺܝܢ ܗܘܘ܆ ܥܐܦ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܘܡܰܘܕܥ ܕܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܡܦܰܚܡܝܢܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܒܪܺܝܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܝܳܠܦܺܝܢܰܢ ܕܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܠܗܐ ܢܶܥܒܶܕ ܐܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܨܰܠܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܐܝܟ ܕܡܽܘܬܰܢ ܐܶܬܒܪܺܝ ܐܳܦ ܗܽܘ. ܘܶܐܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܕܳܡ̈ܝܳܢ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܡܰܘ̈ܕܥܳܢ ܗܰܘ ܕܚܰܘܺܝܢܳܝܗܝ ܒܡܶܠܰܝ̈ܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܐ.

ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܗܳܟܺܝܠ ܨܰܠܡܶܗ ܚܰܬܺܝܬܐ ܕܰܐܒܐ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܶܗ. ܘܰܪܕܳܐ ܘܶܐܬܝܰܒܰܠ ܒܟܠܗܘܢ [ܕܖ̈ܐ] ܥܕܡܐ ܠܒ[ܬܘܠـ]ܬܐ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܡܶܬ[ܢܰـ]ܛܪܝܢ ln.3 ܗܘܰܘ… ܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ln.4… ܐܝܬ ܐܫܥܝܐ ln.5 ܢܒ[ܝܐ: ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܫܬܰܟܚ]ܐ ܠܗ̇ ܛܘܛܝܬܐ ln.6 ܒܰܣ[ܓܘܠܐ]… [ܠ]ܐ ܬܚܒܠܝܘܗܝ ln.7 ܡܛܠ [ܕܒܽܘܪܟܬܐ ܐ]ܝܬ ܒܶܗ܇ ln.8 ܗܟܢܐ ܐ[ܥܒܕ ܡܛܠ]… ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ln.9 ܠܐ [ܐܶܚܰܒܶܠ ܠܟܠܗܘܢ. ܘܰܐ]ܦܶܩ ܙܰܪܥܐ ܡܢ ln.10 ܝܥܩܘܒ [ܘܡܢ ܝܺܗܽܘܕܐ܇ ܘܢـ]ܐܪܬ ܛܘܪܝ ln.11 ܩܕܝܫܐ. [ܘܰܣܓܽܘܠܐ ܡܶܢ] ܚܰܪܒܐ ܐܶܬܢܛܰܪ ln.12 ܘܠܐ ܐܬ[ܚܪܒ] ܐܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܐ ܡܶܛܽܠ ܛܽܘܛܺܝܬܐ ܡܪܰܟܰܒܬܐ ܕܬܰܠܝܐ ܒܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܣܓܽܘܠܐ ܡܶܢ ܓܦܶܬܐ ܢܦܰܩ ܘܛܽܘܛܺܝܬܐ ܒܰܣܓܽܘܠܐ ܬܰܠܝܐ ܗܘܳܬ܇ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܓܦܶܬܐ ܠܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܕܓܢܣܐ. ܘܰܣܓܽܘܠܐ ܠܥܰܡܗܽܘܢ ܘܛܘܛܝܬܐ ܠܰܡܫܺܝ[ܚܐ] ܕܡܶܬܝܰܒܰܠ ܒܫܰ[ܖ̈]ܒܳܬܗܽܘܢ: ܗܰܘ ܕܶܐܬܢܨܶܒ ܒܳܐܕܳܡ ܒܝܰܕ ܓܒܺܝܠܬܶܗ ܘܰܫܘܰܚ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܫܽܘܠܳܡܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܘܝܰܒܠܽܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܖ̈ܶܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܐܶܬܝܰܒܰܠ ܠܘܬ ܒܬܘܠܬܐ܇ ܐܶܬܐ ܐܦ ܡܢܗ̇ ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܥܡܰܕ ܒܳܗ̇ ܐܰܬܩܢܳܗ̇ ܟܰܪܣܐ ܚܕܰܬܐ ܕܡܰܘܠܕܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܰܢ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ [ܫܰ]ܡܠܝܶܗ ܠܐܪܳܙܐ ܒܰܥܒܳܕܐ ܘܰܩܢܳܐ ܠܶܗ ln.1 ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ… ܡܢ ܟܪܣܐ… ln.2 ܒܝܘܒܠܐ ܕܫܡ̈ܗܐ… ln.3 ܕܰܟܬܰܒ ܠܘܩܐ… ln.4 ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܝܗ[ܒ]… ܗܢܘ ܕܝܢ… ln.5... [ܗ]ܕܡ̈ܐ ܚܠܦ… ln.6... ܨܠܡܐ ܕܠܘ… ln.7... ܕܠܐ ܫܘܪ[ܝܐ ܘܫܘ]ܚܠܦܐ ܕܐܝܕܝܥܐ ܗܘܳܬ ܗ[ܕܐ] ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܦܘܠܘܣ ܡܰܠܶܦ: ܗܳܢܘ[ܢ] ܠܡ ܕܩܰܕܶܡ ܐܺܝܕܰܥ ܘܩܰܕܶܡ ܪܫܰܡ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܨܠܡܐ ܕܒܪܗ܇ ܟܕ ܨܠܡܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܩܢܘܡܐ ܕܒܪܐ. ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐܝܬ ܨܠܡܐ ܚܬܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ ܘܒܢ̈ܝ ܕܡܽܘܬ[ܗ ܟـ]ܠܗܘܢ ܕܰܗܘܘ ܠـ[ܗ] ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܶܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܶܐܫܬܘܝܘ ܠܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ܇ ܐܶܬܟܰܢܺܝ ܠܗܘܢ ܐܦ ܗܽܘ ܪܺܝܫܐ ܘܒܘܟܪܐ: ܐܝܬܘܗܝ ܠܡ ܪܺܝܫܐ ܘܒܽܘܟܪܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ܇ ܘܬܘܒ ܗܽܘ ܢܗܘܐ ܒܘܟܪܐ ܕܐܚ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ.

ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܗܳܟܺܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܡܩܰܒܠܢܐ ܘܡܝܰܒܠܳܢܐ ܕܰܕܡܽܘܬܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܩܢܘܡܐ ܕܰܒܪܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܰܠܡܐ ܚܰܬܺܝܬܐ ܘܰܟܝܳܢܳܝܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܠܡܟ ܕܡܢ ܒܬܪ ln.1 ܫܒ̈ܥـ[ܝܢ ܘܫ]ܒ̈ܥܐ ܕܖ̈ܝܢ… ܘܥܛܐ ln.2... ܚܛܝܬܐ ܕܩܛܠܗ ܕܩܐܝܢ ln.3 ܗܳܝ ܕܠܳܐ… ܕܰܬܚܰܣܶܝܗ̇ ln.4ln.5 ܫܖ̈ܒܐ ܗܠܝܢ… ln.6... ܘܠܘܳܬ ܖ̈ܝ… ln.7... ln.8... ln.9... ܐ ܐܝܟ ln.10... ܢܐܡܪ.