ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܝܽܘܚܰܢܢ

ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܝܽܘܚܰܢܢ

[ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܖ̈ܝܫܐ ܕܰܢܣܺܝܒܝܢ ܡܢ ܐܘ̈ܢܓܠܣܛܐ ܕܰܥܒܝܕ ܠܩܕܝܫܐ ܦܝܠܟܣܢܘܣ ܐܦܣܩܦܐ ܕܡܒܘܓ]

 

1 […] ܗܘܐ ܕܢܫܘܙܒ ܘܢܦܪܘܩ܇ ܠܘ ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܗܘܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܦܠܐ ܠܗ ܐܠܨܐ ܗܘܳܬ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܢܗܘܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܥܠ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܢ: ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐܝܕܝܥܐ ܕܡܫܪܐ ܘܗܳܘܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܐܦ ܗܽܘ ܠܗܘܢ ܢܣܰܒ ܘܡܢܗܘܢ ܐܬ[ܒܪܢـ]ܫ: ܘܥܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܢ ܩܕܡ [ܕܢـ]ܗܘܐ܆ ܠܶܚܡܰܬ ܠܗ ܐܦ ܗܳܕܐ ܕܐܫܬܰܘܬܰܦ. ܕܥܠ ܒܪܢܫܐ ܕܟܝܢܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ܆ ܠܝܬ ܘܠܐ ܚܕ ܐܰܬܪܐ ܕܬܬܐܡܪ ܗܕܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܐܝܕܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܛܘܠ ܕܐܝܬܘܗܝ: ܐܦ ܩܕܡ ܕܢܫܬܘܬܦ.

ܠܗܠܝܢ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܟܬܰܒ ܘܶܐܡܰܪ ܫܠܝܚܐ. ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܚܛܘܦܝܐ ܚܰܫܒܳܗ̇ ܠܗܕܐ. ܕܢܗܘܐ ܫܘܶܐ ܥܡ ܐܠܗܐ܆ ܣܰܪܶܩ ܗܽܘ ܠܗ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܘܒܐܣܟܡܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ.

ܘܡܛܘܠ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܰܠܝܐ܆ ܠܶܚܡܰܬ ܠܗ ܐܦ ܗܳܕܐ ܕܢܶܣܬܰܪܰܩ. ܘܥܠ ܕܡܳܪܐ ܗܘ ܘܐܠܗܐ܆ ܢܶܩܦܰܬ ܠܗ ܡܢ ܛܟܣܐ܆ ܐܦ ܕܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ܆ ܕܠܗܰܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܘܠܐ ܗܕܐ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܠܳܚܡܐ. ܡܢ ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܶܣܬܰܪܰܩ. ܐܠܘ ܠܐ ܐܶܬܝܕܥ ܠܘܩܕܰܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܡܰܠܝܘܬܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܬܘܒ ܡܕܡ ܐܚܪܺܝܢ ܢܳܣܶܒ ܗܘܳܐ. ܐܠܘ ܠܐ ܠܘܩܕܰܡ ܐܶܬܚܰܘܝ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܗܽܘ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܶܣܰܒ. ܗܟܢܐ ܘܗܕܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܠܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܡܰܘܕܥܐ. ܕܥܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܫܬܘܬܦ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ܇ ܗܘܳܐ ܐܬܪܐ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܐܕ̈ܫܐ ܗܠܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ܇ ܘܢܶܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܪܢܫܐ܀

 

2 ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܣܳܦܩܝܢ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܘ ܚܰܝܠܗ̇ ܕܡܠܬܐ: ܐܘ ܗܪܛܝܩܐ ܐܘ ܗܕܝܘܛܐ ܢܶܒܥܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܕܗܐ ܐܦ ܥܠ ܐܚܖ̈ܢܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܟܕ ܛܳܒ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡ ܕܢܗܘܘܢ: ܐܦ ܡܛܠܬܗܘܢ ܐܶܡܰܪ ܕܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܠܰܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ܆ ܢܶܕܰܥ ܗܳܢܐ ܕܰܫܠܝܚܐ ܠܰܘ ܡܛܠ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܐܶܡܰܪ ܕܐܫܬܰܘܬܦܘ ܠܗܠܝܢ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܒ̈ܢܰܝܐ. ܡܛܠ ܠܡ ܕܰܒ̈ܢܝܐ ܐܫܬܘܬܦܘ ܠܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ܆ ܐܦ ܗܽܘ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ. ܐܝܟ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܒܪܐ ܩܕܡ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ܆ ܗܟܢܐ ܐܶܡܰܪ ܐܳܦ ܥܠܰܝܗܘܢ ܕܐܝܬܰܝܗܘܢ ܒ̈ܢܰܝܐ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܐܝܕܝܥܐ ܕܒܰܟܝܢܐ܇ ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܒܰܠܚܘܕ ܒܩܰܕܝܡܘܬ ܐܝܕܥܬܐ ܘܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ.

ܘܐܢ ܡܦܣ ܠܡܪܢܐ ܕܐܝܬ ܒܬܪܥܝܬܗ ܕܐܒܐ ܡܕܡ ܕܩܰܕܝܡ ܠܡܕܡ܆ ܒ̈ܢܝܐ ܠܘܩܕܡ ܐܶܬܝܕܰܥܘ ܠܗ ܗܠܝܢ ܘܗܝܕܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܬܘܒ ܐܶܡܰܪ ܡܛܠܬܗܘܢ ܗܽܘ ܫܠܝܚܐ ܕܡܛܠ ܠܡ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܩܰܕܡ ܐܝܕܰܥ܆ ܐܦ ܩܰܕܶܡ ܬܰܚܶܡ ܒܢ̈ܰܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܨܰܠܡܐ ܕܒܪܗ. ܘܬܘܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܰܕܶܡ ܬܰܚܶܡ: ܠܗܠܝܢ ܐܦ ܩܪܳܐ. ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܩܪܳܐ܆ ܠܗܠܝܢ ܐܳܦ ܙܰܕܶܩ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܙܰܕܶܩ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܫܰܒܰܚ܀

ܗܐ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܗܠܝܢ ܕܰܟܬܰܒ ܗܰܘ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܗ ܠܐܪܙܐ܆ ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܐܒܐ ܒ̈ܢܝܐ ܪܫܝܡܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܩܕܡ ܗܳܢܘܢ ܕܠܚܪܬܐ ܐܶܬܝܕܰܥܘ ܒܢ̈ܰܝܢܫܐ. ܘܥܠ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ܆ ܠܶܚܡܰܬ ܐܦ ܠܗܘܢ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܠܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ.

ܘܐܝܬ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ܆ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܒܟܝܢܐ܇ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܫܐ ܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ. ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܗܳܝ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܪܫܝܡܝܢ ܗܘܰܘ ܒ̈ܢܰܝܐ܇ ܗܘܰܘ ܒ̈ܢܰܝܢܫܐ ܒܟܝܢܐ. ܘܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܩܢܘܡܐ ܐܦ ܩܕܡ ܕܢܶܗܘܐ. ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܒܓܒܝܬܐ. ܘܡܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܒܪܐ ܕܡܶܬܝܕܰܥ ܒܫܰܘܝܘܬܐ ܘܰܒܦܶܚܡܐ ܕܐܒܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܝܢ ܒܝܕ ܩܰܕܝܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܒܠܚܘܕ ܪܫܝܡܝܢ ܗܘܰܘ ܒܬܪܥܝܬܗ܇ ܕܠܚܪܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܢܗܘܘܢ ܒ̈ܢܝܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܦ ܒܪܳܐ ܒܫܪܪܐ ܒܝܰܕ ܣܘܥܪܢܐ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܫܐ: ܘܗܽܘ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܩܕܝܡ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܠܗܐ܆ ܐܫܬܰܘܬܰܦ ܠܚܰܪܬܐ ܠܰܕܡܐ ܘܰܠܒܶܣܪܐ܆ ܟܕ ܟܰܬܰܪ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܝܢ܆ ܟܕ ܠܐ ܒܰܟܝܢܐ ܘܠܐ ܒܩܢܘܡܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܰܪܫܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܝܐ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܒܐ܆ ܗܘܰܘ ܒܝܕ ܡܘܠܕܐ ܐܢܫܝܐ ܒܢ̈ܝܢܫܐ.

ܘܟܕ ܚܳܐܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܝܐ ܒܩܕܝܡܘܬ ܐܝܕܥܬܗ ܕܐܒܐ: ܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܟܬܰܒ ܐܦ ܡܛܠܬܗܘܢ܆ ܕܒܢ̈ܝܐ ܠܡ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܠܰܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ. ܐܬܝܕܥܘ ܠܡ ܠܐܒ̈ܗܬܐ ܕܒܣܪܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܠܐܒܐ ܕܖ̈ܘܚܬܐ ܐܝܕܝܥܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܝܐ܇ ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܗܳܝ ܕܓܒܝܢ ܗܘܰܝܬܘܢ ܠܝ ܡܢ ܩܕܡ ܬܖ̈ܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ.

ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ: ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܰܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ: ܐܬܝܠܕ ܕܰܡܒܰܪܢܰܫ: ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܘܣܐ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܝܬܐ: ܘܡܢܗ̇ ܘܥܕܡܐ ܠܨܠܝܒܐ ܚܰܘܝ ܕܘܒܖ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܰܕܬܐ: ܘܒܝܕ ܗܳܢܐ ܐܶܬܢܰܣܝ ܒܚ̈ܫܐ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ: ܘܰܫܪܳܐ ܓܙܳܪ ܕܝܢܐ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܡܛܠ ܚܛܺܝܬܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܩܰܕܡܝܐ: ܘܡܢ ܕܩܡ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ: ܘܩܕܡܝܐ ܒܚܰܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܐ: ܕܰܥܬܺܝܕܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܗܘܘܢ ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܝܢ ܠܰܕܡܽܘܬܐ ܕܡܰܘܬܗ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܰܥܡܘܕܝܬܐ܆

ܗܟܢܐ ܘܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܫܠܝܚܐ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܠܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ܇ ܪܫܝܡܝܢ ܗܘܰܘ ܐܝܟ ܕܡܐ ܕܐܡܪܢܢ ܒܩܰܕܝܡܘܬ ܐܝܕܥܬܐ ܕܐܒܐ ܒ̈ܢܝܐ܇ ܗܘܰܘ ܕܝܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܒܝܕ ܡܰܘܠܕܐ ܐܢܫܝܐ܇ ܘܡܢ ܗܕܐ ܬܚܶܝܬ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܥܠ ܒܰܪܢܫܐ ܩܰܕܡܝܐ܇ ܘܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝܬܐ ܐܬܐܡܪ ܟܠ ܚܰܕ ܡܢܗܘܢ ܒܪܢܫܐ ܥܰܬܝܩܐ. ܡܢ ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܐܬܓܠܝܘ ܒܛܘܦܣܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܒܩܰܕܺܝܡܘܬ ܝܕܥܬܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܒܝܕ ܗܳܕܐ ܐܦ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܰܕ̈ܬܐ܆ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܝܢ ܐܦ ܠܡܰܘܬܐ܆ ܠܘ ܐܰܝܟ ܡܳܝܘ̈ܬܐ ܒܐܕܡ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܚܰܪܰܪܘ ܡܢܗ ܒܝܕ ܡܫܝܚܐ܇ ܘܗܳܘܶܝܢ ܡܢ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܇ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܦ ܗܕ̈ܡܐ ܒܓܘܫܡܗ܇ ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܡܝܖ̈ܢ.

ܗܳܢܘܢ ܕܟܕ ܚܪ ܒܗܘܢ ܫܠܝܚܐ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ: ܘܡܢܐ ܪܫܝܡܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܕܳܡ ܕܢܗܘܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ: ܘܬܘܒ ܐܦ ܒܗܰܘ ܕܶܐܬܐ ܠܦܘܪܩܢܗܘܢ: ܕܰܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܕܐܠܗܐ ܒܰܟܝܳܢܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܐܟܚܕܐ ܡܛܠ ܪܝܫܐ ܘܗܕ̈ܡܘܗܝ܆ ܘܪܝܫ ܛܘܦܣܐ ܘܕܡܘܬܗ ܕܡܛܠ ܕܒܢ̈ܝܐ ܐܫܬܰܘܬܦܘ ܠܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܗ̇ ܒܰܕܡܘܬܐ ܐܶܫܬܰܘܬܦ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ.

ܘܡܰܢܘ ܐܶܡܰܪ ܠܝ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܕܠܗܳܢܘܢ ܕܡܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܒܩܰܕܝܡܘܬ ܐܝܕܥܬܐ ܒ̈ܢܝܐ܇ ܐܫܬܘܬܦܘ ܠܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ ܘܰܗܘܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܢܚܰܘܐ ܡܢ ܕܪܝܫ ܒܢ̈ܝܐ ܒܣܘܥܪܢܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ ܓܒܝܬܐ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܗܢܐ ܕܐܝܟ ܚܰܝܠܬܢܐ ܘܡܫܟܚ ܟܠ܇ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ܇ ܐܶܬܐ ܠܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܒܝܕ ܣܘܪܳܩܐ܇ ܟܕ ܟܰܬܰܪ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܐܝܬܘܬܐ܀

 

3 ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܳܝ ܕܥܠܝܗ̇ ܗܪܣܝܘܛܐ ܡܬܦܫܟ: ܘܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܠܗ ܟܐܢܐܝܬ. ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܳܡܰܪ ܡܰܨܝܐ ܕܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܢܗܘܐ܇ ܘܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܗܘܳܝܐ ܢܬܚܰܘܐ܇ ܘܬܘܒ ܢܟܰܬܰܪ ܡܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ.

ܕܠܘܬܗ ܐܦ ܠܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܬܦܢܝܘ. ܕܐܠܘ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܘ̈ܡܢܐ ܐܡܪܢܢ: ܕܡܨܝܐ ܕܢܓܒܘܠ ܐܘ ܢܚܫܘܠ ܐܘ ܢܓܠܘܦ ܬܘܪܐ ܐܘ ܐܪܝܐ: ܐܘ ܣܘܣܝܐ ܐܘ ܢܶܫܪܐ: ܘܠܗܠܝܢ ܢܥܒܕ ܕܰܗܘܰܘ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܰܝ̈ܐ ܘܖ̈ܳܓܘܫܐ ܘܗ̈ܠܟܐ: ܐܘ ܥܠܘܗܝ ܪܳܢܝܢܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܫܰܚܠܦ ܗܽܘ ܠܗ: ܘܢܶܗܘܐ ܐܝܟ ܚܰܕ ܡܢܗܘܢ: ܒܓܒܝܠܬܐ ܐܘ ܒܐܣܟܡܐ: ܐܘ ܕܡܢ ܗܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܦܓܪܢܐ: ܢܬܚܰܘܐ ܡܠܐܟܐ ܪܘܚܢܐ܆ ܡܣܬܒܪ ܗܘܳܐ ܟܒܪ ܟܺܐܢܐ ܚܶܪܝܳܢܳܟ ܕܠܩܘܒܠܢ܆ ܘܕܠܐ ܫܳܘܝܐ ܠܦܝܣܐ ܘܠܡܠܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܡܢܢ ܡܬܪܢܝܐ ܘܡܬܐܡܪܐ.

ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܰܚܢܢ ܡܰܘܕܝܢܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܚܳܝܪܐ: ܗܰܘ ܕܐܡܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܒܟܬܒܐ ܕܟܠܡܕܡ ܕܨܳܒܶܐ ܥܳܒܶܕ: ܘܕܬܘܕܝܬܢ ܗܕܐ ܠܘ ܒܕܝܐ ܗܺܝ ܕܚܘ̈ܫܒܐ: ܐܠܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܰܫܠܝ̈ܚܐ ܘܕܐܘ̈ܢܓܠܣܛܐ: ܘܕܝܠܗ ܕܗܰܘ ܕܐܫܠܡܗ̇ ܒܪ ܪܥܡܐ ܝܘܚܢܢ: ܕܢܰܣܒܗ ܠܪܥܝܢܐ ܗܢܐ ܒܥܕܢܐ ܗܰܘ ܕܢܦܰܠ ܥܠ ܚܰܕܝܗ ܕܡܫܝܚܐ: ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܰܟܪܶܙ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܗܽܘ ܡܠܬܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܢ ܪܫܝܬܐ ܐܠܗܐ ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ: ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܘܐܓܢ ܒܢ: ܘܒܝܕ ܕܰܗܘܳܐ ܓܠܳܐ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ: ܒܝܕ ܕܝܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܐܓܢ ܒܢ: ܐܦܩ ܫܘܚܠܦܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܪܫܝܥܐ ܘܡܪܘܕܐ ܢܗܘܐ ܗܰܘ ܐܝܢܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܡܬܚܪܐ܇ ܘܚܠܦ ܕܠܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܢܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܣܟܠܐ܇ ܠܚܘ̈ܫܒܐ ܕܢܦܫܐ ܘܠܫ̈ܐܕܐ. ܡܛܠ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܶܡܰܪ ܚܰܕ ܡܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܦܪܘܩܢ܆ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܚܟܡܬܐ ܗܳܝ ܕܡܢ ܠܥܠ ܢܚܬܐ. ܐܠܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܢܦܫܢܝܬܐ ܫܐܕܢܝܬܐ܀

ܐܢ ܗܟܝܠ ܫܪܝܪ ܠܟ ܝܘܚܢܢ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ: ܕܒܪܝܫܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ: ܘܗܽܘ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ: ܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܽܘ ܡܠܬܐ: ܘܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܫܝܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܗܝܡܢܝܗܝ ܘܨܝܕ ܗܕܐ ܕܰܓܠܳܐ ܐܪܙܐ ܐܝܢܐ ܕܐܫܬܡܫ ܒܒܬܘܠܬܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܗܽܘ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܢ.

ܘܐܢ ܐܝܟ ܐܰܝܕܐ ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܠܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܡܢ ܐܝܬܝܐ: ܕܳܢܬ ܕܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܬܩܒܠ܆ ܗܐ ܐܦܠܐ ܗܕܐ ܕܐܘܠܕ ܐܒܐ ܐܝܚܺܝܕܐܝܬ ܕܠܐ ܫܘܬܦܘܬܐ܇ ܠܚܡܐ ܠܛܟܣܐ ܕܡܘܠܕܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܗܺܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܕܬܐ ܘܕܠܐ ܒܟܝܢܐ. ܘܡܬܗܝܡܢܐ ܟܕ ܛܳܒ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܳܟܢܐ ܡܢ ܟܠ ܡܰܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܬܕܝܢܐ. ܒܗܳܝ ܕܐܝܕܝܥܐ ܠܟܠܢܫ܆ ܕܟܠ ܟܝܢܐ ܕܺܐܝܬ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܡܥܳܕ ܠܡܰܘܠܳܕܘ. ܘܒܠܥܕܝܗ̇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܘ ܢܶܬܚܰܘܶܐ ܝܠܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ.

ܘܟܕ ܐܒܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܐܘܠܕ ܒܪܐ܆ ܐܬܗܰܝܡܢ ܡܢܟ ܣܘܥܪܢܐ ܐܦܢ ܠܝܬ ܠܗ ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܳܘܝܐ ܠܗ܇ ܐܘ ܕܘܡܝܐ ܕܣܳܦܶܩ ܕܰܢܚܰܘܶܝܘܗܝ. ܚܽܘܪ ܡܳܕܝܢ ܐܦ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܒܡܶܬܡܰܨܝܳܢܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܘܩܒܠܝܗ̇. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܗܽܘ ܥܠܘܗܝ ܓܠܳܐ ܒܝܕ ܫܠܝܚܐ ܕܝܠܗ܇ ܗܰܘ ܕܟܕ ܗܘܳܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܐܝܕܝܥܐ ܕܟܰܬܰܪ ܒܰܟܝܢܐ܇ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܰܕܘܳܠܶܐ ܕܢܬܗܝܡܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܘ ܣܥܰܪ܆ ܘܐܦܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܥܰܛܠܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܘܥܰܣܩܺܝܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ܆ ܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܳܐܦܠܐ ܠܟ ܡܬܚܙܝܐ ܕܠܐ ܟܐܢܐ܀

ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢܬ ܟܕ ܐܶܬܪܰܥܺܝܬ ܥܠܘܗܝ ܐܰܝܕܐ ܕܠܟ ܫܶܦܪܰܬ ܘܠܘ ܠܗ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܠܳܚܡܐ܆ ܒܥܶܠܰܬ ܐܰܝܕܐ ܕܰܣܒܰܪܬ ܕܦܐܝܐ ܠܟܝܢܗ܆ ܐܺܝܨܶܦܬ ܠܡܕܰܓܳܠܘ ܡܠܬܗ ܘܠܡܛܠܡ ܦܘܪܩܢܗ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܰܐܝܕܐ ܕܠܘ ܟܝܢܗ ܐܝܟ ܕܪܢܝܬ ܙܥܰܪ ܒܗ̇܆ ܐܠܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܡܬܚܰܘܝܐ ܒܐܝܕܗ܇ ܗܰܘ ܕܟܕ ܐܶܬܕܢܺܝ ܠܨܒܝܢܗ: ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܰܒܥܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܦܰܐܝܐ ܘܠܳܚܡܐ ܠܟܝܢܗ ܠܐ ܫܰܢܝ. ܘܠܐ ܐܰܪܺܝܡ ܒܝܕ ܫܘܚܠܦܐ ܩܒܥܐ ܟܝܢܝܐ ܕܐܝܬܘܬܗ. ܟܕ ܠܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܘܶܐܬܚܰܒܰܠܘ ܨܒܳܐ ܠܡܰܝܬܳܝܘ ܠܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܡܝܬܪܐ.

 

4 ܐܟܙܢܐ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܐܶܣܬܒܰܪ ܕܰܙܥܰܪ ܡܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܟܕ ܐܬܚܙܺܝ ܠܰܒܢܝ̈ܢܫܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܒܕܡܘ̈ܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܗܫܐ ܕܰܨܒܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܇ ܫܠܝܛ ܠܡܶܪܢܐ ܕܐܫܬܚܠܦ ܐܘ ܐܬܒܰܨܪ ܒܡܕܡ܇ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܟܕ ܗܽܘ ܚܕ ܒܪܐ ܕܣܥܪ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ܇ ܘܐܬܚܰܘܝ ܠܩܕ̈ܡܝܐ ܒܚܙ̈ܘܢܐ܇ ܘܠܐܚܖ̈ܢܐ ܒܓܠܝܢܐ ܕܒܒܣܪ.

ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܬܡܢ ܠܘܬ ܚܕܐ ܡܢ ܕܡܘ̈ܬܐ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܐܬܚܘܝ: ܟܕ ܛܳܒ ܡܫܓ̈ܢܝܢ ܗܘ̈ܝ ܚܕܐ ܡܢ ܚܕܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܪܟܐ ܨܝܕ ܗܢܐ ܓܠܝܢܐ ܐܬܚܠܦ܇ ܘܐܦܢ ܫܪܪܐ ܗܘܳܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ܇ ܘܠܘ ܫܖ̈ܓܪܓܝܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܚܙܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܘ ܚܪܢܐ ܗܘܳܐ ܬܡܢ ܠܒܪ ܡܢ ܕܡܘܬܗ ܗܰܘ ܕܐܬܚܙܝ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܪܟܐ ܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܛܪ ܡܢ ܒܣܪܗ ܗܢܐ ܕܐܬܚܘܝ. ܘܠܐ ܬܡܢ ܦܣܝܩܐ ܗܘܬ ܕܡܘܬܐ ܡܢ ܩܢܘܡܐ: ܐܝܟ ܕܬܣܬܒܪ ܐܚܪܬܐ ܠܒܪ ܡܢܗ܆ ܘܠܐ ܗܪܟܐ ܟܝܢܗ ܡܢ ܒܣܪܗ܇ ܐܝܟ ܕܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܢܬܡܢܐ ܗܰܘ ܘܚܪܢܐ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܐܬܓܠܝ ܗܪܟܐ ܘܬܡܢ ܒܪܢܫܐ ܘܐܝܟ ܒܪܢܫܐ. ܟܕ ܛܳܒ ܡܟܣܝ ܪܙܐ ܕܓܠܝܢܗ܇ ܡܢ ܗܰܘܢܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ ܟܘܠܗܘܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܦܐܐ ܠܐܠܗܐ.

ܘܠܢ ܐܒܐ ܢܣܒܪ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܐܬܚܰܘܝ ܠܩܕ̈ܡܝܐ ܒܕܡܘ̈ܬܐ: ܘܐܢ ܗܰܘ ܕܡܢܗ ܐܝܚܺܝܕܝܐ ܒܪܐ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܠܨܐ ܠܡܪܢܐ܇ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ܇ ܘܠܘ ܥܦܝܦܐ ܘܡܬܡܢܝܢܐ܀

ܒܪܡ ܕܝܢ ܫܠܝܚܐ ܓܠܝܐܝܬ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܗܰܘ ܕܐܬܚܙܝ ܒܕܡܘ̈ܬܐ: ܘܡܠܠ ܒܐܝܕܗ ܐܒܐ ܠܩܕ̈ܡܝܐ܆ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܣܰܓܝ ܠܰܡ ܡܢܘ̈ܬܐ ܘܒܣܰܓܝ ܙܢܝ̈ܐ܇ ܡܠܠ ܐܠܗܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐܒ̈ܗܬܐ ܒܢ̈ܒܝܐ. ܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܚܖ̈ܝܐ܆ ܡܠܠ ܠܢ ܒܒܪܐ.

ܐܠܐ ܘܐܦܢ ܒܝܕ ܒܪܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܠܦ ܗܫܐ ܫܠܝܚܐ: ܐܬܓܠܝ ܐܒܐ ܘܡܠܠ ܠܐܒܗ̈ܬܐ: ܘܠܢ ܬܘܒ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܐܚܖ̈ܝܐ܆ ܠܬܠܝܬܝܘܬܗ ܠܐ ܟܰܣܝ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܪܡܙܐ ܘܡܗܘܪܐܝܬ ܥܠܝܗ̇ ܓܳܠܶܐ ܗܘܐ. ܚܙܺܝܬ ܠܡ ܐܳܡܰܪ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ܆ ܘܗܐ ܟܘܖ̈ܣܘܬܐ ܐܬܣܝܡܘ. ܘܥܬܝܩ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܝܬܒ. ܘܟܕ ܡܣܬܒܪܐ ܡܠܬܐ ܕܥܬܝܩ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܠܘܬ ܐܒܐ ܒܠܚܘܕ ܚܳܝܪܐ܆ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܟܘܖ̈ܣܘܬܐ ܐܶܡܰܪ ܕܐܬܣܝܡܘ ܘܠܘ ܟܘܪܣܝܐ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܐܦ ܥܰܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܒܰܕܩܰܬ. ܕܡܬܝܕܥܐ ܒܚܕܐ ܐܝܬܘܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܳܐ ܕܐܟܚܕܐ ܢܬܣܝܡܘܢ ܟܘܖ̈ܣܘܬܐ܇ ܠܗܢܘܢ ܕܠܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܐܟܚܕܐ ܡܡܠܟܝܢ܇ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܥܡ ܚܕܐ ܡܠܟܘܬܐ ܐܦ ܒܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ.

ܐܠܐ ܗܳܝ ܕܠܘܬ ܕܢܝܐܝܠ ܒܝܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܒܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ: ܘܥܠܢ ܫܡܐ ܕܝܠܗ ܐܶܡܰܪ ܕܐܬܣܝܡܘ ܟܘܖ̈ܣܘܬܐ܆ ܢܒܝܐ ܐܫܥܝܐ ܡܛܠ ܒܪܐ ܣܡܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܰܚܙܺܝܬ ܠܡܪܝܐ ܕܝܳܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ ܘܡܫܩܠܐ. ܘܡܠܐ ܒܝܬܐ ܡܢ ܫܘܒܚܗ. ܘܣܖ̈ܦܐ ܩܳܝܡܝܢ ܗܘܘ ܚܕܳܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܫܬܐ ܫܬܐ ܓܦ̈ܐ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܟܕ ܐܰܘܕܰܥ ܐܦ ܗܳܕܐ܆ ܕܩܳܥܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܫܒܚܝܢ ܬܠܝܬܐܝܬ.

ܘܐܝܟ ܕܰܠܗܰܠ ܚܕ ܥܰܬܺܝܩ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܗܟܢܐ ܘܗܳܪܟܐ ܚܕ ܡܪܝܐ ܓܠܳܐ. ܘܐܝܟ ܕܬܰܡܳܢ ܟܘܖ̈ܣܘܬܐ ܐܶܡܰܪ ܘܠܘ ܟܘܪܣܝܐ: ܘܐܝܕܝܥܐ ܕܬܠܬܐ ܗܘܰܘ܆ ܗܟܢܐ ܘܗܳܪܟܐ ܟܕ ܛܳܒ ܚܰܕ ܡܪܝܐ ܐܶܡܪ܇ ܬܠܝܬܐܝܬ ܓܠܳܐ ܠܢ ܕܡܬܩܕܫ ܗܘܐ. ܘܒܝܕ ܩܘ̈ܕܫܐ ܬܠܬܐ܆ ܢܗܝܪܐܝܬ ܓܠܳܐ ܥܠ ܩܢܘ̈ܡܐ ܬܠܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ.

ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘܳܐ ܠܒܪ ܡܢ ܕܡܽܘܬܗ: ܘܐܦܢ ܠܘ ܕܟܝܢܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܕܡܽܘܬܗ܆ ܘܠܐ ܡܪܝܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܐܫܥܝܐ ܕܝܰܬܺܝܒ ܗܘܳܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܳܢܐ ܚܙ̈ܘܳܢܐ܇ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܪܢܐ܇ ܕܐܚܪܬܐ ܗܘܳܐ ܕܡܽܘܬܐ܇ ܘܐܚܪܢܐ ܗܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܐܝܕܗ̇. ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܢܒܝܐ ܡܝܟܐ܆ ܕܗܐ ܚܳܙܐ ܐܢܐ ܠܡܪܝܐ ܕܝܰܬܝܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ܆ ܘܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܫܡܝܐ ܩܳܐܡ ܠܥܠ ܡܢܗ. ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܘܡܢ ܣܡܠܗ. ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܬܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܚܙܺܝܬ ܠܥܠ ܡܢ ܡܰܪܟܰܒܬܐ ܐܝܟ ܕܡܽܘܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ܆ ܘܠܗܰܘ ܕܝܰܬܺܝܒ ܠܥܠ ܡܢܗ̇. ܕܡܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܒܬܖ̈ܬܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܢ.. ܘܬܘܒ ܐܦ ܥܡܘܣ ܐܰܠܶܦ܆ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܠܡܪܝܐ ܕܩܳܐܶܡ ܥܠ ܫܘܪܝܐ ܕܐܕܡܘܣ. ܘܒܐܝܕܗ ܐܕܡܘܣ.

ܐܝܟ ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܚܶܙ̈ܘܳܢܐ ܡܰܦܰܣ ܠܡܶܪܢܐ: ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܰܘܝ ܠܒܪ ܡܶܢ ܕܡܽܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܒܺܐܝܕܗ̇ ܐܶܬܓܠܺܝ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܪܟܐ ܫܠܝܛ ܠܡܰܣܒܳܪܘ. ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܗܰܘ ܕܒܪܝܫܐ ܕܟܬܒܗ ܣܡ ܝܘܚܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܪܫܝܬ܇ ܘܐܚܪܢܐ ܒܶܣܪܐ ܗܢܐ ܕܒܐܝܕܗ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܬܰܡܢ ܚܰܕ: ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܠܘܬ ܟܠ ܕܡܽܘܬܐ ܘܫܘ̈ܚܠܳܦܐ ܕܚܶܙ̈ܘܳܢܐ ܕܶܐܬܚܰܘܝ܆ ܗܟܢܐ ܘܗܳܪܟܐ܇ ܚܕ ܐܠܨܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܶܐܬܒܰܣܪ܇ ܠܘܬ ܟܠ ܫܘܓܢܝܐ ܕܬܪܒܝܬܐ܇ ܘܐܣܟܡܐ ܕܩܰܘܡܬܐ ܕܪܗܛܬ ܥܡ ܬܪܒܝܬܐ.

ܟܕ ܠܐ ܓܠܝܘܬܗ ܡܰܦܰܣ ܠܡܐܡܰܪ ܕܟܕܒܐ܆ ܘܠܐ ܟܣܝܘܬܗ ܫܰܠܝܛ ܠܡܶܪܢܐ ܕܐܬܬ ܠܫܘܚܠܦܐ. ܗܰ ܕܡܛܘܠ ܕܢܪܚܡ ܘܢܥܕܪ ܘܢܦܪܘܩ܇ ܐܨܛܒܝ ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܥܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܰܝܠܬܢܐ ܘܡܫܟܚ ܟܠ ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ܆ ܟܰܬܪ ܕܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ.

ܘܚܠܦ ܕܢܒܝ̈ܐ ܓܠܰܘ ܠܢ ܡܛܠ ܕܡܘ̈ܬܗ܆ ܫܠܝ̈ܚܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܠܢ ܥܠ ܦܓܪܢܘܬܗ. ܐܠܐ ܬܡܢ ܥܠ ܕܕܡܘ̈ܬܐ ܗܘ̈ܰܝ ܒܠܚܘܕ܆ ܠܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ. ܐܠܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܠܚܘܕ. ܚܙܺܝܬ ܠܰܡ ܠܡܳܪܝܐ ܕܝܰܬܺܝܒ ܥܰܠ ܟܘܪܣܝܐ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܕܩܳܐܶܡ ܥܠ ܫܘܪܐ ܕܐܕܡܘܣ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܗܐ ܥܢܢܐ ܪܰܒܬܐ ܐܳܬܝܐ ܡܢ ܓܪܒܝܐ܆ ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܗܐ ܟܘܖ̈ܣܰܘܬܐ ܐܬܣܝܡܘ ܘܥܰܬܺܝܩ ܝܘ̈ܡܳܬܐ ܐܺܝܬܶܒ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܗܐ ܐܝܟ ܒܰܖ̈ܢܳܫܝܢ ܕܶܐܬܐ ܘܰܡܛܳܐ ܥܕܰܡܐ ܠܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܐܠܐ ܠܘܩܕܡ ܣܳܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ܆ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܟܢ ܐܰܘܣܶܦ ܗܳܝ ܕܰܚܙܰܝܢ ܫܽܘܒܚܗ ܫܘܒܚܐ ܐܰܝܟ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ܇ ܕܰܡܠܶܐ ܫܪܪܐ ܘܛܝܒܘܬܐ.

 

5 ܥܡ ܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ܇ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܳܘܝܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܗܘܳܐ܇ ܐܠܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܗܶܢܘܢ܇ ܐܦ ܗܽܘ ܒܩܰܠܝܠ ܩܠܝܠ ܫܰܪܝ ܘܰܗܘܳܐ. ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܘܰܠܒܰܪ ܡܢܗ̇. ܘܥܰܠ ܕܰܪܒܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܐܰܣܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡܢ ܓܰܘܪܐ ܒܰܛܢܐ. ܘܐܝܟ ܕܰܐܟܘܳܬܰܢ ܐܦ ܠܒܰܪ ܡܢ ܟܰܪܣܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝ܆ ܐܶܬܐܡܰܪ ܐܦ ܥܽܘܠܐ ܘܝܠܘܕܐ܆ ܘܒܪ ܬܡܢܝܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܒܰܪ ܐܖ̈ܒܥܝܢ. ܘܒܪ ܬܪܬܥܣܪܐ ܫܢܝ̈ܢ ܘܒܪ ܬܠܬܝܢ.

ܘܕܒܣܪܐ ܐܶܡܰܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܰܗܘܳܐ: ܘܠܘ ܡܶܚܕܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܠܘ ܠܡܰܘܕܳܥܘ ܕܠܐ ܐܬܢܣܒܬ ܐܦ ܢܦܫܐ܆ ܐܠܐ ܠܡܰܠܳܦܘ ܕܣܛܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܒܝܕ ܙܘܘܓܐ܆ ܒܟܠܡܕܡ ܢܩܶܦ ܠܛܟܣܐ ܕܰܟܝܢܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܰܪܢܫ. ܘܐܝܟ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ: ܡܢ ܒܣܪܐ ܡܫܰܪܶܐ ܘܗܳܘܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܽܘ ܡܢ ܗܢܐ ܫܰܪܺܝ ܘܰܗܘܳܐ. ܘܠܘܩܕܡ ܐܶܬܒܰܣܰܪ܆ ܘܟܢ ܐܶܬܢܰܦܰܫ ܘܶܐܬܡܰܕܰܥ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܫܠܡܢܐܝܬ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ.

ܘܐܝܟ ܕܠܘ ܠܡܰܘܕܳܥܘ ܕܠܐ ܐܶܬܢܰܣܒܰܬ ܢܰܦܫܐ: ܐܬܥܗܕ ܒܣܪܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܕܢܰܠܦ ܕܐܫܬܚܠܦ ܣܡ ܗܘܳܝܐ ܘܠܘ ܢܣܝܒܽܘܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܫܬܡܥܐ ܥܡ ܗܳܝ ܕܒܣܪܐ ܘܗܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܳܠܐ ܕܬܬܪܢܐ ܥܡ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܐܦ ܗܳܕܐ ܕܰܢܣܰܒ. ܕܗܳܝ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܡܬܬܘܣܦܐ܆ ܐܝܟ ܕܠܰܡܚܰܘܳܝܘ ܕܒܝܕ ܢܣܺܝܒܘܬܐ ܐܬܩܰܝܰܡ ܗܘܳܝܐ ܒܗܳܝ ܕܠܘ ܐܝܟܢܐ ܕܢܰܩܺܝܦ ܫܘܚܠܦܐ ܠܰܗܘܳܝܐ. ܨܝܕ ܟܠ ܚܰܕ ܡܢ ܥܒ̈ܳܕܐ܇ ܗܟܢܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܪܢܐ ܐܦ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ.

ܥܠ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܥܒ̈ܳܕܐ ܐܡܬܝ ܕܗܳܘܐ܆ ܐܘ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܡܬܒܪܐ܇ ܘܗܳܘܐ ܡܕܡ܆ ܐܘ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܬܚܠܦ ܠܐܚܪܢܐ ܡܕܡ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܡܠܬܐ ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܶܬܬܘܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܗܘܳܐ܆ ܗܟܢܐ ܡܬܗܝܡܢ ܘܕܟܕ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܰܕ ܡܢ ܗܘ̈ܰܝܳܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܳܘܶܐ: ܗܽܘ ܕܝܢ ܐܺܝܚܺܝܕܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܗܘܳܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܟܕ ܟܠܡܕܡ ܕܗܳܘܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܡܫܬܚܠܦ܇ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܓܢܝ.

 

6 ܘܠܐ ܗܳܝ ܫܰܠܝܛ ܠܡܫܐܠܘ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܐ ܗܕܐ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦ. ܬܕܡܘܪܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. ܘܠܝܬ ܥܝܳܕܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܬܫܬܐܠ ܐܘ ܬܬܦܫܩ. ܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܗܕܐ ܕܡܬܪܢܝܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܒܫܪܟܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܐܣܬܥܪ ܐܘ ܡܣܬܥܪܢ܇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ܇ ܐܘ ܕܠܐ ܒܟܝܢܐ܇ ܐܘ ܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ܇ ܐܘ ܣܩ[ܘܒܠܐ] ܕܟܝܢـ[ܐ]. ܘܥܠ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ [ܠܐ] ܠܡܫܐܠܘ ܥܠܝܗ̇ ܡܰܦܰܣ܆ ܘܠܐ [ܠܡـ]ܕܢ ܘܠܡܶܒܥܳܐ. ܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܗܕܐ ܕܡܬܐܡܪܐ: ܕܒܗ ܒܩܢܘܡܐ ܕܐܠܗܐ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ܆ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܥܠ ܗܠـ[ܝܢ] ܕܠܒܪ ܡܢܗ ܗܘ̈ܝ ܒܫܪܟܐ ܕܥܒ̈ܳ[ܕܐ] ܐܚܖ̈ܢܐ܇ ܐܝܬ ܐܬܪܐ ܠܡܪܢـ[ܐ] ܕܐܝܟܢܐ ܐܘ ܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܗ[ܘ̈ܝ].

ܡܬܗܝܡܢܐ ܓܝܪ ܕܐܘܠܕ ܐܒܐ ܒܪ[ܐ] ܡܢ ܐܝܬܘܬܗ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܘܕܠܐ ܙܒܢܐ. ܘܕܠܐ ܡܠܘܐܐ ܘܕܠܐ ܦܣܳܩܐ ܘܟܕ ܛܳܒ ܟܝܢܝܐ ܗܘ ܡܘܠܕܐ: ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܒܬܕܡܘܪܬܐ܆ ܠܐ ܫܠـ[ܝܛ] ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܫܐܠܘ ܥܠܘܗܝ܇ ܕܥـ[ܠ] ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܐܰܘܠܕ܇ ܘܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܐܒܐ ܡܬܬܘܕܐ ܠܐ ܩܕܝܡ ܠܒܪܐ܇ ܘܕܟܕ ܒܪܐ ܡܬܐܡܪ ܗܰܘ ܕܺܐܝܠܺܝܕ ܠܐ ܛܠܶܐ ܡܢ ܐܰܒܐ܇ ܘܕܟܕ ܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܐܒܐ ܒ̈ܢܝ ܟܝܢܐ ܘܒ̈ܢܝ ܐܝܬܘܬܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ܇ ܠܐ ܐܚ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܐ ܒ̈ܢܝܐ܇

ܘܟܕ ܬܠܬܐ [ܐܢـ]ܘܢ ܡܢܗ̇ ܕܚܕܐ ܐܝܬܘܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܘܦܖ̈ܨܘܦܐ܇ […]ܘܢ ܬܠܬ […]ܬܝܐ܇ ܘܠܐ […] ܥܠܬ ܗܳܝ […] ܘܠܐ ܬܘܒ […]ܛܠ ܗܳܝ ܕܡܬܐܡܪܐ […] ܪܘܚܐ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ […]ܘ ܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܐ܇ […]ܒܪ ܕܠܐ ܐܝܕܝܥܝܢ ܒܗ̇ […]. ܐܘ ܕܐܢ ܐܺܝܕܰܥ ܟܠ ܚܕ […] ܠܘܬ ܝܬܗ̇. ܐܝܟܢܐ ܠܘ […]ܐ ܐܢܘܢ܇ ܐܘ ܕܐܢ ܒܚ̈ܕܕܐ […]ܝܢ܇ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒܠܝܠܝܢ܇

ܐܘ […]ܐ ܡܫܕܪ ܐܘ ܡܫܬܕܪ ܚܕ ܚܕ […] ܩܢܘ̈ܡܐ܇ ܐܢ ܩܳܝܡܐ ܗܳܝ ܕܒܟܠ […] ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܇ ܐܘ […]ܟܐ ܢܐܙܠ܇ ܗܰܘ ܕܠܝܬ ܐܬܪܐ […]ܦܘܩ ܡܢܗ܇ ܐܘ ܕܠܐܝܟܐ ܢܫܕܪ܇ […] ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܐܬܪܐ ܗܰܘ ܕܠܗ […]ܕ ܕܢܫܕܪ:

ܐܘ ܕܒܐܝܢܐ ܙܢܐ […] ܡܰܢ ܐܺܝܠܺܝܕ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܢܳܦܶܩ܇ […]ܝܗܘܢ ܠܐ ܡܖ̈ܟܒܐ܇ ܡܢ ܗܰܘ […] ܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܪܘܟܒܐ܇ ܥܡ [ܫ]ܪܟܐ ܕܖ̈ܥܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ.

ܕܐܢ ܢܶܒܥܶܐ ܐܢܫ ܠܡܶܬܪܰܥܳܝܘ ܐܢܫܐܝܬ܆ ܘܠܡܐܡܪ ܡܛܠ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܬܐ ܕܐ[ܝܬ] ܠܗ܆ ܡܫܬܟܚ ܕܡܥܠ ܒܠܚܘܕ ܫܖ̈ܓܪܓܝܬܐ ܘܠܘ ܚܘ̈ܫܒܐ. ܘܕܘܡ̈ܝܐ ܕܡܘܠܕ ܪܥܝܢܐ ܣܪܝܩܐ܆ ܘܠܘ ܟܝܢܐ ܕܣܘܥܖ̈ܢܐ ܚܬܝ̈ܬܐ.

ܘܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܐܬܐܡܪ ܡܛܠ ܟܝܢܐ. ܕܠܐ ܠܡܫܐܠܘ […] ܘܠܡܦܫܩܘ […] ܥܒ̈ܕܐ ܕܰܗܘܰܘ […] ܐܢܫܐܝܬ ܠܟܠ […]

ܐܰܡܺܝܪ ܕܥܒܕ ܐ[…] ܐܦܠܐ ܥܠ ܗܕܐ […] ܐܢ ܕܝܢ ܢܡܪܚ ܐܢܫ […] ܐܚܪܢܐ ܕܡܨܐ ܕܢܦܫܩ […] ܕܐܓܡܕܘ ܘܫܐܠܘ: ܘܐܡـ[…] ܐܘ ܒܪܥܝܢܐ ܕܚܰܢ̈ܦܐ ܢܦܰܠܘ […] ܒܚܘ̈ܫܒܐ ܕܗܖ̈ܛܝܩܘ܇ ܗܳܢܘ[…] ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܕܰܘ ܘܰܐܩܺܝܡܘ […] ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܐܝܢܐ ܕܐ[…] ܡܢܗܘܢ ܗܘܠܐ܇ ܕܡܢܗ ܐܝܟ […] ܡܠܘܐܐ ܡܕܡ ܒܕܡܘܬ ܟܠ ܚܕ[…] ܐܘܡ̈ܢܐ܇ ܐܡܪܘ ܕܐܦ ܥܒܘ[…] ܐܠܗܐ܇ ܒܪܳܐ ܘܬܰܩܶܢ ܟܠ ܡܕܡ […]

ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܗܳܝ ܡܨ[…] ܠܡܕܥ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܚܕ ܗܘ […] ܕܐܪܥܐ܇ ܡܫܚ̈ܠܦܢ ܛܥ̈ܡܬܐ ܕܐ[…] ܘܕܙܖ̈ܥܐ ܘܕܦܐܖ̈ܐ܇ ܘܕܓܢ̈ܣܐ ܟܠـ[…] ܕܰܗܘܰܘ ܡܢܗ̇܇ ܘܟܕ ܚܕܐ ܗܝ ܢܘ[…] ܡܫܰܓ̈ܢܝܢ ܡܥܒ̈ܕܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܘ[…] ܟܝ̈ܢܝܐ܇ ܘܟܕ ܚܕ ܗܘ ܐܕܫܐ ܕܡ̈ܝܐ܇ ܡܬܚܠܦ ܒܙܝ̈ܬܐ ܘܒܣ̈ܬܐ ܘܒܟܠ ܓܢ̈ܣܐ ܕܢܨܒ̈ܬܐ [ܠܛ]ܥܡ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ.

ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܚܰܝܠܐ [ܕ]ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܗܳܢܝܢ ܕܒܟܠܙܒܢ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܣܳܥܪ ܐܠܗܐ ܣܳܦܩܝܢܢ ܠܡܰܕܪܳܟܘ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ܆ ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܳܬ ܢܘܪܐ ܒܣܰܢܝܐ. ܘܣܰܢܝܐ ܠܐ ܝܳܩܶܕ. ܘܟܕ ܐܰܚܺܝܕܐ ܗܘܳܬ ܘܡܬܢܒܪܫܐ ܒܣܰܘܟܐ ܘܒܛܖ̈ܦܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܐܘܩܕܬ܆ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܚܪܟܬ.. ܗܘܳܐ ܬܘܒ ܚܘܛܪܗ ܕܡܘܫܐ ܚܶܘܝܐ ܘܬܘܒ ܡܢ ܗܢܐ ܐܬܗܦܟ ܘܰܗܘܳܐ ܚܘܛܪܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܠܝܬ ܠܡܰܕܪܳܟܘ ܕܐܝܟܢܐ.. ܗܘܰܘ ܐܦ ܡܰܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܕܢܗܪܐ ܘܕܩܒܝ̈ܬܐ ܘܕܦܨܝ̈ܕܐ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܡ̈ܐܢܐ ܕܡܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܟܕ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܗܘܰܘ ܕܡܐ܆ ܠܥܒܖ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܟܝܢܗܘܢ ܩܕܡܝܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܥܠ ܗܕܐ ܐܝܬ ܠܢ ܠܡܬܚܫܒܘ ܐܘ ܠܡܐܡܪ.. ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܠܐ ܥܠ ܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܡܬܓ[ܘܙܠـ]ܐ ܗܘܬ ܢܘܪܐ ܒܟ̈ܐܦܐ ܕܒܪܕܐ܇ ܠܐ ܗܺܝ ܕܳܥܟܐ ܗܘܳܬ܇ ܘܠܐ ܠܗܝܢ [ܫܪ]ܝܐ ܗܘܳܬ.. ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܗܰܘ ܕܪܳܕܐ ܗܘܐ ܩܕܡ ܥܡܐ܇ ܠܗܳܢܘܢ ܡܰܢ ܡܢܗܪ ܗܘܐ܇ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܕܝܢ ܡܰܚܫܟ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܒܐܝܢܐ ܙܢܐ܇ ܟܐܦܐ ܗܳܝ ܕܡܶܫܬܰܩܠܐ ܗܘܬ ܘܪܳܕܝܐ ܥܡ ܥܰܡܐ܇ ܡܐ ܕܶܐܬܛܰܥܢܰܬ ܓܳܝܙܐ ܗܘܬ܇ ܘܡܐ ܕܶܐܬܣܺܝܡܰܬ ܡܰܫܦܥܐ ܗܘܳܬ ܢܰܗܖ̈ܘܬܐ..

ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ ܓܰܪܡܐ ܝܰܒܝܫܐ ܗܰܘ ܕܐܚܝܕ ܗܘܐ ܫܡܫܘܢ܇ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܝܕܗ ܡܰܪܕܶܐ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܐ܇ ܘܡܶܢ ܕܰܫܕܳܝܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܥܶܠܰܬ ܚܰܝ̈ܐ܇ ܒܝܕ ܫܩܝܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܢܗ.. ܒܗ ܒܙܢܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܢܦܠܢ ܬܚܝܬ ܚܘܫܒܐ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܛܒܰܥ ܩܰܝܣܐ ܩܠܝܠܐ܇ ܘܛܦ ܦܪܙܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܩܝܪܐ܇ ܘܒܝܕ ܡܶܠܚܐ ܐܬܐܰܣܺܝܘ ܡ̈ܰܝܐ ܘܒܝܕ ܩܡܚܐ ܐܬܪܝܡ ܡܘܬܐ ܡܢ ܩܕܣܐ..

ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܗܳܟܝܠ ܘܳܠܶܐ ܕܬܬܐܡܪ ܐܦ ܡܛܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܗܳܢܝܢ ܕܰܥܒܰܕ ܡܪܝܐ ܟܕ ܐܬܒܪܢܫ. ܕܐܝܟܢܐ ܩܳܡ ܠܥܙܪ ܡܢ ܒܳܬܪ ܕܰܣܪܺܝ܇ ܘܪܳܗܶܛ ܗܘܳܐ ܘܢܳܦܶܩ ܟܕ ܡܚܰܙܰܩ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܠܚ̈ܡܐ ܙܥܘܖ̈ܐ ܣܰܓܝ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܰܣܒܥܘ ܡܢܗܘܢ ܟܢ̈ܫܐ ܣ̈ܓܝܐܐ܇ ܐܺܝܬܰܪܘ ܩܨ̈ܝܐ ܫܒܥܐ ܩܘ̈ܦܝܢܐ ܘܬܪܥܣܪ ܐܣܦܖ̈ܝܕܐ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܫܡܥܘܢ ܗܰܠܶܟ ܥܠ ܡܰܝ̈ܐ܇ ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܓܘܫܡܐ ܝܩܝܪܐ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܬܽܘܒ ܡܰܝ̈ܐ ܠܚܰܡܪܐ ܡܢ ܫܠܝ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ܇ ܘܕܡܚܕܐ ܕܠܶܒܟܰܬ ܡܡܰܚܰܝܬܐ ܩܰܪܢܐ ܕܠܒܘܫܗ ܕܡܪܢ܇ ܩܳܡܰܬ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܰܪܕܝܬܐ ܕܕܡܗ̇..

ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܦܓܪ ܡܢ ܕܡܪܢ ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܚܰܝ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܐ܇ ܐܬܚܙܺܝܘ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܢܗ ܕܡܐ ܘܡܰܝ̈ܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܐܦ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܇ ܟܕ ܨܒܰܘ ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܠܡܐܚܕܗ ܠܐ ܓܫܘܗܝ܇ ܟܕ ܛܒ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܘܥܰܠ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܬܖ̈ܥܐ܇ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܓܘܫܡܐ ܥܰܒܝܐ ܘܰܡܪܟܒܐ. ܒܐܝܢܐ ܕܝܢ ܙܢܐ ܒܦܓܪܐ ܐܝܢܐ ܕܩܳܡ ܠܚܰܝ̈ܐ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ܇ ܘܐܬܚܠܦ ܠܛܟܣܐ ܪܘܚܢܐ܇ ܡܰܚܘ̈ܬܐ ܘܫܘ̈ܡܬܐ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܕܢܬܓܫ̈ܫܢ.

ܥܡ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܠܗܠܝܢ ܕܳܡܝ̈ܢ܇ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܖ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܡܪܝܐ܇ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܒܣܪ ܥܠ ܐܪܥܐ܇ ܘܢܒܝ̈ܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܫܠܝ̈ܚܐ ܡܢ ܒܬܪܗ܇ ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܡܢ ܒܟ̈ܬܒܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܘܐܚܖ̈ܝܐ܇ ܘܡܬܩܖ̈ܝܢ ܘܡܬܗܝ̈ܡܢܢ ܟܕ ܠܐ ܡܬܕܖ̈ܟܢ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܘ ܚܰܝܠܐ ܕܟܠ ܬܕܡܘܪܬܐ܆ ܕܠܐ ܬܶܫܟܚ ܠܡܶܬܩܰܕܳܡܘ ܡܢ ܚܙ̈ܝܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܬܐܡܪܢ ܬܕܡܖ̈ܬܐ܆ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܢ.

ܕܠܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐܝܬ ܗ̈ܘܝܢ܆ ܠܐ ܐܢܫ ܐܶܡܪ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܬܕܡܖ̈ܬܐ. ܐܦܠܐ ܐܢ ܢܗܘܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܖ̈ܘܪܒܢ. ܐܠܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܟܠ ܟܝܢܐ܇ ܗܳܝ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܬܰܚܶܡ ܘܣܡ ܒܗ ܥܒܘܕܐ. ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܡܕܝܢ ܡܬܚܫ̈ܒܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܒܥܝܕܐ ܗ̈ܘܝܢ ܘܠܘ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ. ܗܳܢܝܢ ܕܡܛܠ ܕܡܣܬܥܖ̈ܢ ܚܕܬܐܝܬ ܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܬܡܗܢ ܠܟܠ ܚܙ̈ܝܐ܀

ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܡܬܝܕ̈ܥܢܝܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗ̈ܘܝܢ ܒܓܘ ܥܕܬܐ܆ ܣܟ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܕܖ̈ܟܢ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡ̈ܬܗܝܡܢܢ. ܡ̈ܝܐ ܕܗܘܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܡܫܚܐ ܕܢܳܣܒ ܩܕܝܫܘܬܐ. ܘܗܕܐ ܥܳܒܕܐ ܕܟܝ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܗܰܘ ܕܝܢ ܝܳܗܶܒ ܠܡܰܡܠܟܘ.. ܗܳܘܶܐ ܕܝܢ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܥܳܒܕܐ ܒܪ ܚܐܖ̈ܐ. ܘܐܪܥܢܐ ܫܡܰܝܳܢܐ. ܘܦܓܪܢܐ ܪܘܚܢܐ܆ ܘܗܕܡܐ ܕܐܕܡ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܕܗ̈ܘܝܢ ܗܠܝܢ ܡܬܗܝܡܢܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܩܕ̈ܡܢ.. ܗܳܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܰܚܡܐ ܫܚܺܝܡܐ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܒܰܥܝܳܕܐ ܡܶܫܬܬܐ܆ ܕܡܐ ܝܰܩܺܝܪܐ. ܘܕܗ̈ܘܝܢ ܡܫܪܝܢܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܕܝܥܐ ܠܢ. ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܡܢ ܥܠܬ ܬܖ̈ܬܝܢ. ܡܢ ܗܳܝ ܕܟܣܝܐܝܬ ܗ̈ܘܝܢ܆ ܘܥܠ ܕܠܐ ܡܬܩܕ̈ܡܢ ܕܐܝܟܢܐ ܗ̈ܘܝܢ..

ܐܝܟ ܕܡܫܪܝܢܢ ܗܟܝܠ ܕܗ̈ܘܝ: ܘܗ̈ܘܝܢ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝܗܝܢ: ܐܢ ܡܬܖ̈ܓܫܢܝܬܐ ܐܢ̈ܝܢ ܘܐܢ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܢܝܬܐ: ܘܠܐ ܡܬܚܪܝܢܢ ܕܠܐ ܗ̈ܘܰܝ: ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܨܝܢܢ ܕܢܰܕܪܶܟ ܐܢ̈ܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܕܰܗܘܳܐ ܐܦ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ܇ ܘܗܕܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ܇ ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܬܩܕܡ ܡܢܢ ܙܢܐ ܕܰܗܘܳܝܗ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܢ ܗܳܢܝܢ ܕܐܬ̈ܝ ܠܥܘܗܕܢܐ܆ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܬ ܕܟܕ ܗ̈ܘܝܢ ܠܐ ܡܫ̈ܬܚܠܦܢ܇ ܠܐ ܡܣܬܒܖ̈ܢ ܕܠܐ ܗ̈ܘܰܝ ܡܢ ܥܠܬ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܕܡܬܗܝܡܢܢ ܕܗ̈ܘܝܢ܇ ܡܬܪܢܝܢ ܕܫܘܚܠܦܐ ܩܒܠ.

ܗܟܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ܇ ܕܰܗܘܳܐ ܐܦ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ. ܟܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦ: ܙܳܕܶܩ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܠܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܡܬܗܝܡܢ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܡܰܦܰܣ ܠܡܶܪܢܐ ܕܠܒܶܣܪܐ ܐܬܗܦܶܟ.. ܢܗܝܡܢ ܗܟܝܠ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܗܳܝ ܕܰܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܠܐ ܢܶܒܨܐ. ܕܠܐ ܕܢܒܥܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܫܰܠܺܝܛ܆ ܘܠܐ ܐܢ ܗܽܘ ܕܢܫܐܠ܇ ܡܫܬܟܚ ܗܰܘ ܕܰܡܨܐ ܕܰܢܦܫܩ.

 

7 ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܬܫܬܐܠ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܕܐܝܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܐܳܡܰܪ ܠܝ ܢܗܘܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܚܢܢ ܬܘܒ ܐܪܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܐܟܘܬܗ: ܗܕܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܗܐ ܐܝܬܝܢ܆ ܐܘ ܠܗ ܠܐܪܙܐ ܐܣܒܪܢܢ ܕܣܳܦܩܝܢܢ ܕܢܰܕܪܶܟ܀

ܐܢ ܕܝܢ ܗܳܝ ܢܒܥܘܢ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܫܰܐܠܘܢ: ܕܡܢܐ ܐܰܪܰܐ ܐܠܨܐ ܗܘܳܬ ܕܢܶܗܘܐ ܟܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܡܬܐܡܪܐ ܠܗܘܢ ܕܠܘ ܡܛܘܠܬܗ ܗܘܳܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܐ܇ ܘܗܕܐ ܒܶܣܪܐ ܘܒܪܢܫܐ܇ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܘܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܒܶܣܪܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܐ܆ ܥܠ ܕܢܶܗܘܐ ܚܢܢ ܡܢ ܕܪܝܫ ܒܰܗܘܳܝܐ ܕܝܠܗ ܖ̈ܘܚܢܐ ܘܒ̈ܢܝܐ ܕܐܠܗܐ.

ܘܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ܆ ܗܐ ܬܚܘܝܬܐ ܣܝܡܐ ܥܠ ܓܒܗ ܕܣܘܥܪܢܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܒܚܰܝܠܐ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܟܝܢܢ ܡܢ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܢ ܘܡܬܚܙܝܢܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܒܠܚܘܕ ܒܗܕܐ܆ ܕܗܽܘ ܡܢ ܡܠܝܘܬܐ ܐܶܬܐ ܠܣܘܪܳܩܐ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܢ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܢ ܚܣܝܖ̈ܐ ܐܬܡܠܝܢ. ܘܗܽܘ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܟܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܒ̈ܢܝܢܫܐ܆ ܗܘܰܝܢܢ ܒܝܕ ܛܰܝܒܘܬܐ ܒ̈ܢܝܐ ܠܐܠܗܐ.

ܘܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܡܛܠ ܗܕܐ. ܒܚܰܝܠܐ ܒܠܚܘܕ ܗܘܰܝܢܢ ܗܫܐ: ܘܠܘ ܗܘܐ ܐܦ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ܆ ܕܢܬܠ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܣܗܕܘܬܐ ܕܰܡܛܝܒܐ ܥܠ ܗܘܝܐ ܕܝܠܗ. ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܬܚܪܐ ܥܡܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܫܐ ܗܪܛܝܩܐ: ܕܗܰܘ ܕܐܬܚܙܺܝ ܒܙܒܢ ܒܥܠܡܐ ܒܪܢܫܐ: ܘܰܥܡܰܪ ܥܡ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܐܬܗܰܦܰܟ ܥܡܗܘܢ: ܠܘ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܕܡܒܪܢܫ: ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ ܕܒܠܚܘܕ ܐܠܗܐ ܥܳܡܰܪ ܒܗ܆ ܢܣܝܡ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܥܡܝ̈ܕܐ. ܩܢܘܡܗ ܚܠܦ ܬܰܚܘܝܬܐ ܠܘܩܒܠ ܗܰܘ ܕܡܬܚܪܐ. ܕܐܝܟ ܕܒܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܐܝܢܐ ܕܐܝܠܝܕ ܡܢ ܕܪܝܫ ܡܢ ܡ̈ܝܐ ܘܪܘܚܐ: ܠܘ ܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܢ: ܐܠܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܗܘܳܐ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܕܳܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܗܰܘ ܕܰܣܒܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܪܢܫܐ܇ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܥܳܡܰܪ ܗܘܐ܇ ܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܠܗܐ ܟܕ ܡܒܰܪܢܰܫ.

ܗܰܘ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ܆ ܥܠ ܕܠܒܣܖ̈ܢܐ ܢܥܒܕ ܖ̈ܘܚܢܐ. ܘܠܐܖ̈ܥܢܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܘܠܒܢ̈ܝܢܫܐ ܒ̈ܢܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܥܰܒ̈ܕܐ ܒ̈ܢܝ ܚܺܐܖ̈ܐ. ܘܠܛܖ̈ܝܕܐ ܝܖ̈ܘܬܐ. ܘܠܝ̈ܬܝܒܝ ܐܪܥܐ ܥܡܘܖ̈ܝ ܫܡܝܐ. ܘܠܣ̈ܢܝܐܐ ܐܖ̈ܚܝܡܐ. ܘܠܡܖ̈ܝܕܐ ܚܒܝ̈ܒܐ. ܘܠܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܖ̈ܚܡܐ. ܘܠܦܗ̈ܝܐ ܒܝ̈ܬܝܐ. ܘܠܡܝܘ̈ܬܐ ܠܥܠ ܡܢ ܡܘܬܐ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕܘ ܠܚܫ̈ܐ܆ ܠܐ ܚܫܘ̈ܫܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒ̈ܠܢܐ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܫܰܪܺܝܘ ܒܚܶܒ̈ܠܐ ܘܫܠܡܘ ܒܟ̈ܐܒܐ܆ ܚܠܦ ܕܒܐܝܕܗ܆ ܢܫܰܪܘܢ ܒܗ. ܘܡܢ ܕܪܝܫ ܢܗܘܘܢ ܒܪܝܬܐ ܚܕܰܬܐ܀

 

8 ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܘܳܠܐ ܕܢܬܐܡܖ̈ܢ ܠܗܪܛܝܩܐ܇ ܘܐܢܗܘ ܕܢܫܐܠ ܠܐܢܫ ܡܢܢ: ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ: ܘܐܢ ܡܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܢܣܒܪ ܕܘܳܠܶܐ ܕܬܬܝܕܥ ܪܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܥܒܰܕ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܇ ܓܠܝܢ ܠܗ̇ ܠܪܒܘܬܗ. ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܕܰܥܒܰܕ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܘܐܬܡܢܝ ܥܡ ܗܘ̈ܝܐ ܬܰܪܶܨ ܐܢܝ̈ܢ. ܕܗܳܢܝܢ ܕܝܢ ܕܐܬܚܕܬ ܒܝܕ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ܆ ܠܐ ܬܘܒ ܥܬܩܢ ܘܡܬܚܒ̈ܠܢ. ܐܠܐ ܡܟܬܖ̈ܢ ܠܓܡܪ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ ܘܫܘܚܠܦܐ.

ܘܬܘܒ ܕܟܕ ܐܶܬܐ ܠܣܘܪܳܩܐ ܘܐܬܚܙܝ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܒܖ̈ܢ ܕܒܨܝܖ̈ܢ܆ ܥܡ ܡܪܚܡܢܐ ܐܬܚܰܘܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܚܝܠܬܢܐ. ܘܚܘܒܗ ܐܘܕܥ. ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܛܠ ܕܢܥܕܪ. ܚܰܝܠܗ ܕܝܢ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܟܕ ܐܣܬܪܩ ܠܐ ܐܣܬܰܦܰܩ: ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ: ܘܟܕ ܡܺܝܬ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܚܐ: ܘܟܕ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܒܚ̈ܫܐ ܚܪܪ ܠܢ ܡܢ ܚ̈ܫܐ: ܕܗܕܐ ܕܒܝܕ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܢܣܥܘܪ ܬܡܝ̈ܗܬܐ܆ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ̇܇ ܗܰܘ ܕܡܫܟܚ ܠܡܥܒܕ ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܳܥܶܐ܀

ܐܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܡܚܺܝܠܘܬܐ ܠܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ: ܗܘܝܐ ܐܡܪܢܐ ܘܚܫܐ ܘܡܘܬܐ: ܢܬܪܥܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܗܰܘ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܬܪܝܨܐܝܬ: ܕܗܠܝܢ ܠܘ ܕܐܠܗܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܚܰܫ̈ܒܳܢ ܐܠܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܢܕܥ ܐܢ ܐܝܬ ܠܗ ܚܘܫܳܒܐ ܕܰܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܕܛܳܒ ܡܢܢ܆ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܡܫܬܘܕܥ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ܇ ܘܕܐܝܠܝܢ ܦܐܝܢ ܘܠܚܡܢ ܠܗ ܠܡܣܥܪ. ܘܬܘܒ ܗܰܘ ܕܟܕ ܡܢܗ ܐܝܠܦ܇ ܣܡ ܓܠܝܐܝܬ ܒܟܬܒܐ܇ ܕܗܽܘ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܢ ܒܢ܇ ܕܥܐܠܝܢ ܡܢ ܒܬܪܗ̇ ܐܦ ܚܫ̈ܐ ܘܡܘܬܐ.

ܘܐܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܘܠܘ ܣܘܥܪܢܐ ܫܚܝܡܐ: ܘܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܕܢܗܘܐ ܒܣܪܐ: ܐܠܐ ܒܛܟܣܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܬܚܫܚ ܒܗ̇: ܘܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܣܥܰܪ ܚܕܐ ܙܒܢ: ܥܠ ܕܰܢܡܘܬ ܚܕܐ ܙܒܢ: ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܠܫܠܝܚܐ ܠܡܐܡܪ: ܕܡܫܝܚܐ ܡܝܬ ܚܕܐ ܙܒܢ: ܘܬܘܒ ܠܐ ܡܳܐܶܬ: ܘܡܘܬܐ ܠܐ ܡܫܬܠܛ ܥܠܘܗܝ: ܘܕܡܝܬ ܠܚܛܝܬܐ ܗܘ ܡܺܝܬ ܚܕܐ ܙܒܢ: ܕܚܰܝ ܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܗܘ ܚܰܝ: ܘܬܘܒ ܕܒܚܪܬܗ ܕܥܠܡܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܗܘܳܐ ܕܒܚܐ ܕܢܒܛܠܝܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܢ ܢܡܪܚ܇ ܕܠܒܥܬܐ ܘܫܘܐܠܐ ܢܰܝܬܐ܇ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܠܚܘܕ ܐܬܓܥܠ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܗܪܐ.

ܗܳܢܝܢ ܕܐܦ ܗܽܘ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܐܕܝܩ ܠܘ ܒܗܝܢ ܐܠܐ ܒܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܒܨܝܖ̈ܢ ܡܢܗܝܢ܆ ܐܬܡܠܝ ܬܡܗܐ ܥܡ ܙܘܥܬܐ܆ ܘܰܩܥܳܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܐܘ ܥܘܡܩܐ ܕܥܘܬܪܐ ܘܕܚܟܡܬܐ ܘܕܐܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܕܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܠܐ ܡܬܒܨܝܢ܆ ܘܐܘܖ̈ܚܳܬܗ ܠܐ ܡܬܥܩ̈ܒܢ. ܡܢܘ ܓܝܪ ܐܝܕܥ ܡܕܥܗ ܕܡܪܝܐ. ܐܘ ܡܢܘ ܗܘܳܐ ܡܠܘܟܐ ܕܝܠܗ. ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܦܘܪܢܣܗ ܗ̈ܘܰܝ ܘܗܘܝܢ ܨܝܕ ܫܪܟܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܐ: ܘܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܒܝܕ ܟܺܢܘܬܗ ܡܬܓܙܪܝܢ: ܐܣܗܕ ܗܢܐ ܕܛܒ ܡܢ ܟܠܢܫ ܝܳܕܥ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܓܠܝܐܝܬ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ܆ ܠܚܕܬܐ ܐܘ ܗܘܝܐ ܕܐܟܘܬܗ̇: ܕܒܠܚܘܕ ܬܗܪܐ ܠܘܶܐ ܠܗ̇: ܘܕܘܡܪܐ ܢܰܩܺܝܦ ܠܗ̇: ܥܠ ܕܒܩܢܘܡܐ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܓܡܪܬ܆ ܡܢܘ ܢܣܦܩ ܐܘ ܠܡܬܪܥܝܘ ܥܠܝܗ̇ ܐܘ ܠܡܐܡܪ. ܡܕܥܗ ܠܡ ܐܳܡܪ ܕܡܪܝܐ ܡܰܢܘ ܐܝܕܥ. ܡܕܝܢ ܐܦܠܐ ܗܳܠܝܢ ܕܡ̈ܬܙܝܥܢ ܒܗ ܐܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡܕܪܟܘ܀

ܕܢܡܪܚ ܓܝܪ ܐܢܫ ܘܒܦܣܩܐ ܢܐܡܪ: ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ܆ ܪܘܫܥܐ ܗܝ ܩܫܝܐ ܘܓܘܕܦܐ ܓܠܝܐ܇ ܕܦܰܢܺܝ ܦܬܓܡܐ ܠܘܩܒܠ ܗܰܘ ܕܡܡܠܠ ܒܗ ܡܫܝܚܐ܇ ܘܕܟܕ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܓܡܕ ܗܽܘ ܘܶܐܡܰܪ ܕܠܐ ܗܘܳܐ. ܘܐܢ ܥܠ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܢܫܐܠ܆ ܗܐ ܠܐ ܣܺܝܡ ܥܠ ܓܢܒ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܦܘܫܩܐ܇ ܕܢܬܬܟܠ ܐܢܫ ܠܡܐܡܪ ܥܡ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܐܦ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ. ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܕܐܝܟܢܐ ܐܢ ܬܬܐܡܪ ܡܢ ܐܢܫ: ܥܠ ܐܪܙܐ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܬܦܫܩ܆ ܐܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܪܙܐ ܡܚܘܝܐ ܠܗ܆ ܐܘ ܕܓܘܕܦܐ ܒܦܪܨܘܦ ܦܘܫܩܐ ܡܰܦܩ ܥܠܘܗܝ.

ܐܝܟ ܕܠܐ ܓܝܪ ܫܰܠܝܛ ܠܡܐܡܪ ܐܘ ܠܡܫܐܠܘ ܥܠ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ: ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܰܗܘܐ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܠܡܕܥ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܘ ܠܐ ܕܡܢܗ ܐܝܠܦܢܢ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܐܠܘ ܠܐ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܢ. ܕܚܕ ܓܝܪ ܟܪܘܙܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܘܣܝܡܢ ܥܠ ܓܢܒ ܚܕ̈ܕܐ܆ ܐܝܟ ܕܢܗܘܝܢ ܬܚܘܝܬܐ ܚܕܐ ܠܚܕܐ.

ܘܡܛܠ ܕܐܠܦ ܟܬܒܐ: ܘܡܚܘܐ ܟܝܢܐ: ܕܠܝܬ ܫܘܬܦܘܬܐ ܠܢܘܗܪܐ ܠܘܬ ܚܫܘܟܐ܆ ܐܠܨܐ ܠܡܪܢܐ ܕܐܦܠܐ ܚܰܢܦܐ ܘܝܗܘܕܝܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܒܖ̈ܥܝܢܐ ܕܗܠܝܢ܇ ܡܨܶܝܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܠܢܘܗܪܐ ܝܕܘܥܬܢܐ ܕܚܟܡܬܐ ܕܐܖ̈ܙܝ ܐܠܗܐ܇ ܒܖ̈ܥܝܢܐ ܥܡܘ̈ܛܐ ܘܚܫܘ̈ܟܐ ܕܝܠܗܘܢ܇ ܐܘ ܕܬܶܫܟܰܚ ܠܰܓܡܳܪ ܬܫܬܘܬܦ ܠܐ ܝܕܥܬܗܘܢ ܠܝܕܥܬܐ܇ ܐܘ ܛܥܝܘܬܐ ܕܒܗܘܢ ܠܗܰܝܡܢܘܬܐ܀

 

9 ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܗܖ̈ܛܝܩܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܡܥܩܡܝܢ ܐܘܪܚܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ: ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܐ ܘܦܠܓܘܬ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ܆ ܕܡܢܗܘܢ ܒܪܢܫܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܠܡܫܝܚܐ: ܘܡܢܗܘܢ ܟܕ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܒܐܣܟܡܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܠܗ: ܕܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܪܥܝܢ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܶܢܘܢ ܡܫܬܘܕܝܢ ܠܟ̈ܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܫܠܡܝܢ܆ ܡܢܗ ܕܟܬܒܐ ܗܰܘ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܩܒܠܝܢ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܰܡܦܰܢܳܝܘ ܠܘܬܗܘܢ ܘܰܠܡܰܘܕܳܥܘ܆ ܕܩܠܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܰܕܬܐ ܘܕܠܐ ܒܰܥܝܳܕܐ: ܕܐܪܡܝ ܒܥܠܡܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܟܰܢܺܝ ܒܪ ܪܥܡܐ: ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܒܟܬܒܐ ܕܝܠܗ ܣܝܡ܆ ܘܠܥܠ ܡܢܗ ܪܫܺܝܡ܆ ܗܰܘ ܐܚܪܢܐ ܩܠܐ ܕܒܪܫܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ.

ܘܐܢ ܠܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܝܒܐ ܡܩܒܠ ܗܪܛܝܩܐ: ܘܠܐ ܡܬܪܡܐ ܕܢܩܦ ܠܗ̇ ܐܚܪܢܐ ܦܘܫܩܐ܆ ܐܠܨܐ ܠܗ ܕܐܦ ܠܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܒܗ ܒܙܢܐ ܢܶܫܠܰܡ. ܘܠܐ ܢܰܠܘܶܬ ܠܗ̇ ܣܘܟܠܐ ܐܚܪܢܐ܇ ܕܐܘ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܢܩܪܝܗ̇܇ ܐܘ ܒܪܥܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܢܣܬܟܠܝܗ̇. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܪܢܐ ܥܠ ܗܳܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܒܪܫܝܬܐ ܘܠܥܠ ܡܢܗ̇ ܡܛܠ ܕܐܝܠܝܕ. ܢܬܪܥܐ ܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܕܟܕ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ.

ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܡܣܒܪ ܨܝܕ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ: ܕܚܪܢܐ ܗܘ ܒܟܝܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܒܐ: ܐܠܐ ܗܘܝܘ ܟܕ ܗܽܘ ܚܕ ܒܪܐ ܡܢ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܢܬܪܥܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܐܬܩܝܡ ܒܪܢܫܐ ܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܠܬܐ܇ ܘܐܬܝܕܥ ܒܐܚܪܢܐ ܡܢܝܢܐ܇ ܘܒܗܢܐ ܥܡܰܪ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܙܳܕܩ ܠܗ ܕܢܗܝܡܢ܆ ܕܡܠܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗܘܝܘ ܒܪܢܫܐ. ܘܗܢܐ ܕܐܬܚܙܺܝ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܗܘܝܘ ܡܠܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܠܐ ܐܫܬܚܠܦ.

ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܬܪܡܐ ܕܢܦܫܩ ܠܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܬܥܒܕ: ܐܘ ܠܗܳܝ ܕܐܝܠܝܕ ܕܐܬܒܪܺܝ: ܟܕ ܛܒ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܫܟ̈ܚܬܐ ܘܡ̈ܠܐ ܐܫܠܡܘ ܥܠܝܗܝܢ ܒܟ̈ܬܒܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܖ̈ܝܢܘ ܘܐܘ̈ܢܘܡܝܢܘ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܙܳܕܶܩ ܠܗ ܕܢܣܬܟܠܗ̇ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ܇ ܐܰܘ ܠܗܳܝ ܕܐܓܢ ܒܢ ܕܰܥܡܰܪ ܒܒܪܢܫܐ܇ ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܕܳܐ ܡܢܗܝܢ ܪܘܫܥܐ ܣܓܝܐܐ ܡܰܠܝܐ. ܕܐܘ ܠܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܐܢܫ ܚܪܢܝܐܝܬ ܢܶܩܪܶܐ܆ ܐܘ ܕܦܽܘܫܩܐ ܚܪܢܐ ܕܠܘ ܡܢܗ̇ ܢܣܝܒ ܢܩܦ ܠܗ̇.

ܘܥܠ ܕܰܥܘܺܝܪ ܢܣܛܘܪܝܢܐ ܒܚܫܐ ܕܠܐ ܐܝܕܥܬܐ: ܘܠܐ ܚܳܙܐ ܗܦܟܬܗ ܕܠܘܩܒܠ ܐܪܝܢܐ܆ ܐܠܨܐ ܠܢ ܕܰܢܚܰܘܶܝܘܗܝ ܕܝܠܗ܆ ܕܐܦܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܗ ܢܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ. ܘܢܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ܆ ܐܦܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ ܡܢܗ ܠܘܩܒܠ ܗܖ̈ܛܝܩܐ ܐܚܖ̈ܢܐ.

ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܓܝܪ ܐܝܬ ܥܝܕܐ ܠܖ̈ܝܫܝ ܗܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܣ܇ ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܠܕܝܕܘܪܘܣ ܘܠܬܐܕܘܪܘܣ܇ ܠܡܕܪܫ ܠܘܩܒܠ ܐܖ̈ܝܢܘ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܕܣܝܡܢ ܒܪܝܫܐ ܕܟܬܒܗ ܕܝܘܚܢܢ. ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܥܡܰܠ ܠܡܚܰܘܳܝܘ܆ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܥܒ̈ܳܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢܗ. ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܒܪܐ ܕܡܢܗ܆ ܘܠܘ ܒܓܕܫܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܫܬܟܚ. ܘܐܠܗܐ ܗܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܠܘ ܒܰܪܝܐ ܨܝܕ ܒܳܪܘܝܐ. ܘܨܠܡܐ ܗܘ ܚܰܬܝܬܐ ܕܝܠܗ: ܘܕܡܘܬܐ ܕܒܟܠܡܕܡ ܠܐ ܡܫܓܢܝܐ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܕܡ ܗܘܳܐ ܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܝܟ ܒܪ ܦܶܚܡܶܗ ܥܒܰܕ ܥܡܗ ܘܐܟܘܬܗ ܥܒ̈ܳܕܐ܆ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܡܫܡܫܢܐ ܕܨܒܝܢܗ. ܘܩܢܘܡܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܠܘ ܕܠܐ ܩܢܘܡܐ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܢܦܩܐ ܡܢ ܢܦܫܐ.

ܘܟܕ ܠܘܬ ܐܖ̈ܝܢܘ ܕܐܣܬܟܠܘ ܘܦܫܩܘ ܒܝܫܐܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܥܠ ܐܝܬܘܬܗ ܕܡܠܬܐ: ܒܪܥܝܢܐ ܚܝܠܬܢܐ ܕܡܙܝܢ ܒܐܝܕܥܬܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܬܟܬܫܘ ܐܒ̈ܗܐ ܕܗܕܐ ܗܪܣܝܣ܆ ܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܥܡܢ ܢܗܝܡܢܘܢ ܐܘܒܕܘ ܐܝܕܥܬܗܘܢ܇ ܘܐܬܚܫܚܘ ܒܗ̇ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܒܥܬܐ ܠܘܬ ܕܠܩܘܒܠܐ܇ ܘܐܬܬܚܕܘ ܣܟܠܐܝܬ ܒܗܳܢܝܢ ܕܚܟܝܡܐܝܬ ܐܪܥܘ ܒܗܝܢ ܠܗܖ̈ܛܝܩܐ ܐܚܖ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܪܢܘ ܗܳܢܘܢ ܕܰܣܒܺܝܪܝܢ ܚܟܝ̈ܡܐ܇ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܐܬܪܥܝܘ ܬܪܝܨܐܝܬ: ܗܫܐ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܣܒܪܘ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܡܬܗܦ̈ܟܢ ܥܠܝܗܘܢ ܟܐܢܐܝܬ܇ ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܚܝܒܘ ܡܬܚܝܒܝܢ܇ ܘܒܗܳܢܝܢ ܕܙܟܘ ܡܙܕܟܝܢ. ܘܗܕܐ ܓܕܫܐ ܠܗܘܢ܆ ܥܠ ܕܫܰܚܠܶܦܘ ܒܠܚܘܕ ܢܝܫܗܝܢ ܘܣܘܟܠܗܝܢ ܕܡ̈ܠܐ.

ܗܐ ܓܝܪ ܠܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܝܫܝܬܐ ܡܠܬܐ: ܘܐܠܗܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܐܝܬ ܥܝܕܐ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܣܬܟܠܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܩܳܪܐ ܠܗ̇. ܘܳܐܡܰܪ ܕܐܝܠܝܕ ܒܪܐ ܡܢ ܐܰܒܐ ܡܬܘܡܐܝܬ. ܟܕ ܠܐ ܡܦܰܫܶܩ ܕܰܐܝܟܢܐ. ܐܝܟ ܕܫܠܡ ܗܟܝܠ ܠܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܦܘܫܩܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܗ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܐܦ ܠܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܟܕ ܠܐ ܒܳܥܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ. ܕܦܘܫܳܩܐ ܠܘܬ ܗܳܠܝܢ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ܆ ܓܘܕܳܦܐ ܡܫܬܟܰܚ ܘܠܘ ܝܘܠܦܢܐ. ܘܛܥܝܘܬܐ ܘܠܘ ܐܝܕܥܬܐ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܦܰܐܝܐ ܠܗ ܠܫܪܪܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܡܕܰܓܳܠܘ ܠܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ܆ ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܰܦܰܣ ܠܰܡܟܰܕܳܒܘ ܠܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܥܠܬ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܬܩܕܡܐ.

ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܬܠܡܝܕܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܶܫܬܰܘܕܐ܆ ܢܶܣܦܰܩ ܠܗ ܩܪܝܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ܇ ܘܫܪܝܪܘܬܗ ܕܗܰܘ ܕܐܡܪܗ̇. ܠܘ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܫܚܺܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܪܳܚܡܐ ܘܝܳܕܰܥ ܖ̈ܳܙܶܐ. ܗܰܘ ܕܐܦ ܡܢܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܪܚܺܝܡ ܗܘܐ.. ܠܐ ܠܡ ܡܟܝܠ ܩܳܪܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܡܛܠ ܕܥܰܒܕܐ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܡܢܐ ܥܳܒܶܕ ܡܪܗ. ܖ̈ܳܚܡܰܝ ܕܝܢ ܩܪܺܝܬܟܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܫܶܡܥܶܬ ܡܢ ܐܒܐ ܐܰܘܕܰܥܬܟܘܢ.

 

10 ܐܢ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܠܘܬ ܚܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ ܦܢܳܐ ܗܪܛܝܩܐ: ܘܠܗܘܢ ܡܫܬܡܥ ܘܠܘ ܠܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ: ܘܡܗܦܟ ܗܳܝ ܕܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܡܬܐܡܪܐ ܡܢܗ: ܕܐܢ ܠܡ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ: ܒܣܪܐ ܗܘ ܡܟܝܠ ܘܠܘ ܡܠܬܐ܆ ܢܫܡܥ ܐܦ ܡܢܢ܆ ܕܗܦܟܬܗ ܗܕܐ܆ ܠܘ ܠܘܬܢ ܐܝܬܝܗ̇. ܐܠܐ ܠܩܘܒܠܗ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܕܝܠܢ ܗܝ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ܆ ܐܠܐ ܕܗܰܘ. ܘܕܚܖ̈ܳܢܐ ܬܘܒ ܫܠܝ̈ܚܐ ܘܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐ ܕܐܟܘܬܗ܇ ܕܡܠܠ ܐܦ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܟܠ ܓܝܪ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܒܝܕ ܕܐܫܬܘܬܦ ܠܰܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ ܐܠܦ. ܗܳܝ ܕܐܝܕܝܥܐ ܕܰܗܘܳܬ ܕܠܐ ܫܘܚܠܳܦܐ. ܟܕ ܠܗܦܟܬܐ ܗܕܐ ܕܗܖ̈ܛܝܩܐ ܠܒܪ ܫܕܰܘ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ ܕܠܐ ܝܗܒܘ ܐܬܪܐ ܕܬܬܩܒܠ܆ ܐܠܐ ܘܒܝܕ ܕܐܠܦܘ ܕܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ.

ܗܳܝ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܡܚܕܐ ܥܐܠܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ: ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܠܒܪ ܕܳܚܩܐ ܠܗܳܝ ܕܡܢ ܗܪܛܝܩܐ ܐܬܐܡܪܬ܇ ܕܐܢ ܗܘܳܐ܇ ܒܣܪܐ ܗܽܘ ܡܟܝܠ ܘܠܘ ܡܠܬܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܡܬܗܝܡܢ ܕܰܗܘܳܐ: ܡܛܠ ܕܰܐܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܚܰܝܠܬܢܐ ܘܡܫܟܚ ܟܠ ܫܟܺܝܚܐ ܗܳܕܐ ܨܝܕ ܐܠܗܐ܆ ܕܐܦ ܟܕ ܗܳܘܶܐ ܡܕܡ ܕܒܳܥܐ: ܢܟܰܬܪ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܡܬܥܫܩ ܒܰܐܝܕܐ ܕܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܗ܇ ܘܡܬܐܡܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܐܢ ܗܘܳܐ܇ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܰܗܘܳܐ ܡܬܝܕܥ ܡܟܝܠ܇ ܘܠܘ ܐܦ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ܀

ܚܢܢ ܓܝܪ ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܪܳܢܶܝܢܢ ܕܟܕ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܫܘܚܠܦܐ ܣܰܝܒܰܪ. ܡܛܠ ܕܐܝܕܝܥܐ ܠܟܠܢ܆ ܕܠܰܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܫܬܚܠܦ. ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܢ ܠܡܺܐܡܰܪ܇ ܐܠܘ ܠܐ ܕܡܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܫܡܥܢܢ. ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܗܫܐ ܡܬܒܚ̈ܢܢ. ܕܰܗܘܳܐ ܘܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܠܰܚܕܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ. ܘܡܢ ܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ ܓܳܥܨܺܝܢܢ.

ܘܥܠ ܕܐܝܕܝܥܐ ܠܗ ܗܕܐ ܠܗܪܛܝܩܐ: ܕܠܗܳܝ ܕܐܫܬܰܚܠܰܦ ܠܰܓܡܳܪ ܡܰܣܠܶܝܢܢ܆ ܠܐ ܡܰܗܦܶܟ ܥܠܰܝܢ ܘܳܐܡܰܪ܇ ܕܐܢ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܒܣܪܐ ܗܘ ܡܟܝܠ ܘܠܘ ܡܠܬܐ. ܐܠܐ ܚܠܦܝܗ̇ ܐܶܡܰܪ ܗܕܐ ܕܐܢ ܗܘܳܐ܆ ܕܢܬܬܚܕ ܓܠܝܐܝܬ ܕܠܘܩܒܠ ܟܬܒܐ ܐܳܡܰܪ ܘܠܘ ܠܘܬܢ. ܕܐܢ ܗܳܕܐ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܰܟܬܒܐ: ܗܽܘ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܐܢ ܗܘܳܐ܆ ܒܣܪܐ ܗܘ ܡܟܝܠ ܘܠܘ ܡܠܬܐ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܥܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܡܬܚܙܐ ܕܡܬܟܬܫ. ܘܒܗ ܚܠܦ ܟܐܦܐ ܫܳܕܶܐ ܠܗ̇ ܠܗܦܟܬܐ.

ܝܘܚܢܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܐܝܢܐ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ: ܘܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ: ܘܗܕܐ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ܆ ܠܘܩܕܡ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܶܡܰܪ܆ ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ. ܐܠܐ ܕܟܕ ܫܰܪܺܝܘ ܥܒ̈ܳܕܐ ܠܡܶܗܘܐ܆ ܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܕܐܢ ܢܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܫܰܪܺܝ ܠܡܶܗܘܐ ܟܠ ܚܰܕ ܡܢ ܥܒ̈ܳܕܐ: ܘܠܥܠ ܡܢ ܪܫܝܬܐ ܗܘ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܒܐܝܬܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܘܐܢ ܟܕ ܠܐ ܗܘܳܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܢܶܩܦܰܬ ܠܗ ܐܦ ܗܳܝ ܕܟܕ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܠܘܬ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ: ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܥܒ̈ܳܕܐ ܐܝܬܘܗܝ: ܕܡܛܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘܰܘ ܐܘ ܕܗܳܘܶܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ: ܐܠܐ ܗܽܘ ܐܝܬܝܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܗܘܳܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܨܝܕ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܓܕܰܫ ܠܗ܇ ܥܠ ܕܡܢ ܥܝܳܕܐ ܢܩܝܦܐ ܠܰܥܒ̈ܳܕܐ܇ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗܳܘܶܝܢ ܢܶܫܬܰܚܠܦܘܢ. ܐܠܐ ܒܗܰܘ ܛܘܦܣܐ ܕܰܡܫܰܓܢܰܝ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܥܒ̈ܳܕܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܕܳܡܐ ܠܚܰܕ ܡܢܗܘܢ ܘܠܐ ܨܝܕ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܐܝܟ ܡܳܐ ܕܐܦ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܟܕ ܠܐ ܗܘܳܐ.

ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܠܰ ܠܘܬ ܗܕܐ ܚܐܪ ܗܘܳܐ ܟܕ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܐܝܟ ܕܳܐܦ ܢܫܬܚܠܦ ܐܠܐ ܕܒܠܚܘܕ ܠܢ ܢܰܚܶܐ ܘܢܶܦܪܘܩ܇ ܘܢܫܰܘܙܶܒ ܘܢܥܕܪ܇ ܘܡܢ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܆ ܢܥܒܶܕ ܠܢ ܒ̈ܢܝܐ ܕܐܠܗܐ.. ܘܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܕܗ̈ܘܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܢܝܫܗ ܖ̈ܕܝܢ܆ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܕܶܐܬܪܰܥܝ ܟܕ ܠܐ ܓܕܫܬ ܠܗ ܗܳܝ ܕܠܐ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܗܘܝܐ ܢܩܶܦ ܠܨܶܒܝܳܢܗ. ܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܝܢ ܠܳܚܶܡ ܠܰܟܝܳܢܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܩܳܪܶܒ ܠܗ ܢܟܝܢܐ܇ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܓܳܕܫ ܠܗ ܫܘܚܠܦܐ.

ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܡܣܬܒܪ ܩܢܘܡܗ ܠܘܩܒܠ ܟܝܢܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢܗ: ܥܠ ܕܡܬܬܘܕܐ ܗܽܘ ܐܝܠܝܕܐ: ܘܐܒܐ ܠܐ ܐܝܠܝܕܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܘܝܐ ܕܝܠܗ ܡܬܪܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܩܘܒܠܐ ܕܐܝܬܘܬܐ܇ ܥܠ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ܇ ܐܒܐ ܕܝܢ ܘܪܘܚܐ ܠܐ. ܕܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܐܝܢܐ ܕܗܽܘ ܙܢܐ ܕܗܘܝܐ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܢܫܟܚ ܕܰܢܫܰܚܠܦ܇ ܐܘ ܕܗܺܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢܗ̇ ܒܝܕ ܗܘܝܐ ܠܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܬܬܗܦܟ܀

ܗܰܘ ܗܟܝܠ ܕܳܐܡܰܪ ܥܠ ܒܪܐ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ: ܘܡܣܒܪ ܕܐܢ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܫܘܚܠܦܐ ܓܕܰܫ ܠܗ܆ ܗܢܐ ܡܬܬܚܕ ܕܣܳܐܶܡ ܠܐܝܬܘܬܐ ܬܚܶܝܬ ܫܘܚܠܳܦܐ. ܕܟܰܕ ܡܚܰܘܐ ܠܡܠܬܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ: ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܳܐܡܰܪ ܕܠܐ ܗܘܳܐ܆ ܠܗ̇ ܠܐܝܬܘܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢܗ̇܇ ܝܳܗܶܒ ܡܰܪܢܺܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܬܚܶܝܬ ܫܘܚܠܳܦܐ܇ ܒܝܕ ܕܡܰܠܶܦ ܥܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܐ ܗܘܳܐ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܶܫܬܚܠܦ. ܗܰܘ ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܐܠܘ ܠܐ ܠܘܩܕܡ ܐܰܣܒܪ ܕܰܦܫܝܩܐ ܐܝܬܘܬܐ ܕܬܫܬܚܠܦ܆ ܐܦܠܐ ܗܳܕܐ ܪܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܥܠ ܒܪܐ܇ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܐ ܗܘܳܐ.

ܐܘ ܐܶܡܰܪ ܗܟܝܠ ܓܠܝܐܝܬ ܐܘ ܚܰܒܪܰܢ: ܕܠܘ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܗܘ ܡܠܬܐ: ܘܐܣܒܪ ܐܝܟ ܕܫܶܦܪܰܬ ܠܟ: ܕܐܢ ܗܘܳܐ ܫܘܚܠܦܐ ܓܕܰܫ ܠܗ܆ ܐܘ ܕܐܢ ܡܰܫܪܰܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܝܳܕܥܐ ܕܬܶܫܬܰܚܠܰܦ܇ ܐܘܕܐ ܥܡܢ ܕܰܗܘܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܘܬܗ. ܒܝܕ ܕܝܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܇ ܩܒܥܐ ܠܐ ܡܬܙܝܥܢܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܡܬܘܡܝܬܐ܀

ܒܟܠܡܕܡ ܓܝܪ ܕܳܡܐ ܒܪܐ ܠܐܒܐ. ܒܟܝܢܐ ܘܒܨܒܝܢܐ. ܘܥܠ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܐ ܐܰܒܐ ܕܢܶܗܘܐ ܒܪܗ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܫܠܶܡ ܐܦ ܗܽܘ ܠܨܶܒܝܢܗ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܫܦܪܬ ܠܗ. ܘܥܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܟܝܢܗ ܕܰܐܒܐ܆ ܟܬܪ ܐܦ ܒܪܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ.

ܘܐܝܟ ܕܰܒܗܳܝ ܕܐܠܘ ܠܐ ܒܥܳܐ ܕܢܶܗܘܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܶܫܬܚܠܦ: ܡܚܝܠܘܬܗ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ܆ ܗܟܢܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܇ ܚܝܠܬܢܘܬܗ ܐܬܓܠܝܬ. ܒܗܳܝ ܕܐܠܘ ܝܳܕܰܥ ܗܘܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܐܦܠܐ ܕܢܶܗܘܐ ܡܬܪܡܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܬܟܝܠ ܥܠ ܡܫܪܪܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ ܟܝܢܐܝܬ܆ ܓܡܰܪ ܦܘܪܣܐ ܕܨܒܝܢܗ܆ ܟܕ ܠܐ ܐܰܟܺܝ ܒܡܕܡ ܠܰܟܝܢܗ. ܘܦܫܝܩܐ ܛܟ ܕܢܘܪܐ ܬܣܬܒܪ ܩܪܝܪܬܐ: ܘܡܝ̈ܐ ܖ̈ܛܝܒܐ ܘܢܘܗܪܐ ܕܓܘܢܐ ܐܘܟܡܐ ܐܝܬ ܠܗ܆ ܐܘ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܢܬܪܢܐ.

ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܟܕ ܟܝ̈ܳܢܐ ܥܒܺܝ̈ܕܐ ܠܐ ܡܘܒܕܝܢ ܝܚܺܝ̈ܕܝܬܐ ܕܐܝܬ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܢ ܢܬܚܠܛܘܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ܆ ܥܠ ܐܠܗܐ ܐܝܬ ܐܬܪܐ ܠܡܪܢܐ܇ ܕܐܘܒܕ ܕܝܠܝܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ܇ ܟܕ ܐܫܬܘܬܦ ܠܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ: ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܕܝܳܕܥ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܡܰܢ ܕܗܟܢܐ ܢܬܪܥܐ ܥܠܘܗܝ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܒܨܝܪ ܡܢ ܥܒ̈ܳܕܐ ܪܢܐ ܡܛܠܬܗ. ܕܟܕ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܗܳܘܝܢ ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ: ܘܡܬܡܙܓܝܢ ܘܠܐ ܡܬܒܠܒܠܝܢ: ܘܡܬܚܠܛܝܢ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܝܢ܆ ܥܠܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܐܣܒܪ ܕܐܢ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܢܣܝ܇ ܐܘ ܗܘܳܐ܇ ܐܘ ܐܬܡܰܙܰܓ ܐܘ ܐܬܚܰܠܰܛ܇ ܐܘ ܫܘܚܠܦܐ ܘܒܘܠܒܠܐ ܘܚܘܒܠܐ ܣܰܝܒܰܪ.

ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܳܥܶܐ ܕܰܢܚܰܘܐ ܢܦܫܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܬܢܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ܆ ܗܪܛܝܩܐ ܕܣܟ ܠܐ ܝܳܕܥ ܠܗ: ܘܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܗ܆ ܗܳܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܬܪܥܝ ܥܠܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܐܢ ܗܘܳܐ ܐܘ ܐܫܬܘܬܦ ܐܘ ܐܬܚܠܛ: ܒܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܠܗ ܐܝܬ ܗܘܐ܆ ܐܘܒܕ ܡܟܝܠ ܐܝܚܺܝܕܝܘܬܗ ܘܺܐܝ̈ܚܺܝܕܳܝܳܬܗ.

ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ: ܒܝܕ ܢܣܝܢܐ ܕܣܩܘ̈ܒܠܝܬܐ ܕܐܝܬ ܠܘܩܒܠܗܝܢ: ܡܬܝܕܥ ܝܬܝܪܐܝܬ ܫܪܪܐ ܕܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܥܠ ܗܰܘ ܕܒܐܝܬܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ: ܘܠܝܬ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܣܩܘܒܠܐ܆ ܐܣܒܪ ܗܢܐ ܕܫܛܐ ܒܚܟܡܬܗ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܡܰܪ ܗܳܝ ܕܰܫܠܝܚܐ: ܕܟܕ ܣܳܒܪ ܒܢܦܫܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܟܝܡܐ ܫܛܐ ܠܗ܆ ܕܠܘ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܬܒܚܪܬ܆ ܐܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܚܺܝܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܬܟܣܣ܇ ܕܟܡܐ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܳܐܡܰܪ܇ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ ܓܕܫܬ ܠܗ ܗܕܐ ܕܢܗܘܐ܆ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܛܘܪ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܩܒܥܐ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܗ.

ܘܥܠ ܕܬܬܕܓܠ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗܕܐ ܣܪܝܩܬܐ܆ ܘܳܠܐ ܕܬܬܝܗܒ ܐܦ ܬܚܘܺܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܥܡܪܐ ܗܰܘ ܕܡܬܩܪܐ ܐܡܝܢܛܘܢ: ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܗܳܢܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܗܳܘܐ܆ ܐܝܬ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܝܢܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠ ܡܢ ܢܘܪܐ. ܘܠܣܓ̈ܝܐܐ ܐܝܕܝܥܐ ܗܕܐ ܡܢ ܫܡܥܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܓܕܫ ܕܰܠܚܰܝܘܬܐ ܗܳܝ ܐܢܫ ܒܓܘ ܢܘܪܐ ܢܚܙܐ: ܐܘ ܠܥܡܪܐ ܕܗܳܘܐ ܡܢܗ̇ ܕܢܳܦܠ ܒܢܘܪܐ ܘܠܐ ܝܳܩܶܕ܆ ܒܝܕ ܢܣܝܢܐ ܕܚܙܬܐ ܝܠܦ ܡܟܝܠ܇ ܥܠ ܗܳܝ ܕܩܰܒܶܠ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܝܕ ܫܡܥܐ. ܘܥܡ ܡܠܬܐ܆ ܘܐܦ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ ܡܫܬܘܕܥ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܕܩܢܝܐ ܚܝܘܬܐ ܗܳܝ ܟܝܢܐܝܬ.

ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ: ܗܰܘ ܕܒܝܕ ܡܠܬܐ ܐܝܕܝܥܐ ܕܡܬܬܘܕܐ ܡܢ ܟܠܢܫ: ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܝܢܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ܆ ܠܘܬ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܐܦ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ ܐܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܟܢܐ. ܕܗܝܡܢܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܘܗܝ ܟܬܒܐ܆ ܘܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܡܢ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܕܥ ܐܠܗܐ.

 

11 ܘܐܬܩܝܡܬ ܗܕܐ ܐܝܕܥܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܡܢ ܬܠܬܐ ܣܗ̈ܕܐ. ܡܢ ܒܘܚܪܢܐ ܕܟܝܢܐ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܐܝܬ ܠܟܠܢܫ ܥܠ ܐܠܗܐ܆ ܘܡܢ ܟܬܒܐ܆ ܘܡܢ ܣܘܥܪܢܐ. ܡܢ ܒܘܚܪܢܐ܆ ܥܠ ܕܟܠܢܫ ܡܣܒܪ ܥܠ ܐܠܗܐ ܐܦ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܦ ܚܢ̈ܦܐ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ. ܘܡܢ ܟܬܒܐ܆ ܥܠ ܕܶܐܡܰܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܡܢ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ܆ ܥܠ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܐܶܬܝܕܥ ܕܟܰܬܰܪ ܐܠܗܐ܆ ܒܝܕ ܕܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ ܘܡܡܠܠ ܐܦ ܡܢ ܒܳܬܪ ܕܰܗܘܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܠܚܘܕ ܦܐܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܕܐܬܚܙܝ ܠܗܳܢܘܢ ܕܝܳܕܥܝܢ ܠܗ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܠܦ ܗܰܘ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܝܳܕܥ ܠܗ. ܚܙܰܝܢ ܠܡ ܐܳܡܰܪ ܫܘܒܚܗ ܐܦ ܡܢ ܒܳܬܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܝܟ ܫܘܒܚܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ܀

ܥܡ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ܆ ܡܬܚܙܝܢ ܐܦ ܐܒܗ̈ܬܐ ܗܳܢܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܢܝܩܝܐ܆ ܕܐܬܒܣܪ ܠܘܩܕܡ ܢܣܒܘܗ̇܆ ܡܢ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܐ. ܠܗܳܝ ܕܝܢ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܡܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ܇ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܡܘܣܐ. ܘܬܘܒ ܐܚܖ̈ܳܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ: ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܐܘܣܦܘ ܘܐܡܪܘ. ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ܇ ܗܘܳܬ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܡܠܬܐ.

ܗܳܢܘܢ ܕܐܦ ܚܰܘܺܝܘ܆ ܕܒܝܕ ܗܘܳܝܐ ܐܬܝܕܥܬ ܢܣܝܒܘܬܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐܡܪܘ ܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܟܠ ܥܽܘܠܐ ܕܟܝܢܐ: ܡܢ ܐܡܗ ܡܥܕ ܠܡܶܣܒ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܳܦ ܡܠܬܐ ܟܕ ܐܬܒܣܪ܇ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܢܣܰܒ ܒܣܪܐ ܘܰܗܘܳܐ. ܘܐܦܢ ܠܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܩܰܕܝܡܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܚܒܪܬܗ̇܇ ܐܘ ܢܣܝܒܘܬܐ ܠܗܘܝܐ܇ ܐܘ ܗܘܝܐ ܠܢܣܝܒܘܬܐ.

ܘܥܠ ܕܡܬܒܥܝܐ ܐܦ ܬܚܘܝܬܐ܆ ܗܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܡܢ ܟܕܘ܆ ܡܢ ܗܘܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܟܝܢܐ. ܕܐܟܙܢܐ ܕܟܠ ܥܽܘܠܐ ܕܡܬܓܒܠ ܒܓܘ ܟܪܣܐ: ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܗܳܘܐ ܡܢ ܐܡܗ: ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܐܦ ܢܣܰܒ ܡܢܗ̇: ܘܐܦܢ ܠܐ ܩܕܝܡܐ ܢܣܝܒܘܬܐ ܠܗܘܝܐ: ܥܠ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܩܕܡ ܕܢܶܗܘܶܐ: ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܘܳܐ ܘܟܢ ܢܣܰܒ: ܕܐܠܘ ܗܘܳܐ: ܠܝܬ ܗܘܳܐ ܐܬܪܐ ܕܬܘܒ ܢܶܣܰܒ ܠܗܰܘ ܡܕܡ ܕܰܚܕܐ ܙܒܢ ܗܘܳܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܪܢܐ ܐܦ ܡܛܘܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܕܥܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܶܗܘܐ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܠܗܐ܇ ܐܬܒܣܪ ܕܝܢ ܘܐܬܒܪܢܫ܇ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܐܟܚܕܐ ܐܣܬܥܪ ܒܗ ܘܠܘܬܗ܇ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢ ܕܘܟ ܐܚܪܝܢ ܗܘܳܐ ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܒܗ ܒܗܘܝܐ ܐܣܬܰܥܪܰܬ ܐܦ ܢܣܝܒܘܬܐ.

ܘܗܳܢܘܢ ܕܒܢܝܩܝܐ ܐܒܗ̈ܬܐ ܟܕ ܡܬܕܢܝܢ ܠܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ: ܐܶܡܰܪܘ ܕܰܢܚܶܬ ܡܢ ܫܡܰܝܐ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ܆ ܘܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ. ܟܕ ܠܐ ܐܘܕܥܘ ܕܡܢ ܐܝܟܘ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܶܐܡܪܘ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ: ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܫܠܡܘ ܠܡܠܐܟܐ ܘܠܐܘܢܓܠܣܛܐ ܘܠܫܠܝܚܐ. ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܥܕܠܐ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܒܰܛܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ. ܡܠܐܟܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܝܘܣܦ܆ ܕܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܠܡܶܕܒܰܪ ܠܡܪܝܡ ܐܢܬܬܟ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܝܠܕ ܒܗ̇ ܡܢ ܪܘܚܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ. ܫܠܝܚܐ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܫܰܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ. ܘܚܰܘܝ ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܦ ܢܣܺܝܒܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܘ ܡܢ ܕܘܟ ܐܚܪܺܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܐܠܐ ܡܢܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܐܬܒܛܢ ܒܗ̇܇ ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܗܳܝ ܕܠܘ ܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܢܣܰܒ܇ ܐܠܐ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ.

ܗܳܢܘܢ ܡܕܝܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܗܘܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܶܡܪܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ܆ ܐܘܣܦܘ ܥܠ ܗܘܳܝܐ ܐܦ ܢܣܝܒܘܬܐ. ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܐܡܪܘ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܐܝܟ ܪܥܝܢܐ ܕܗܳܢܝܢ ܕܰܫܠܺܝܚܐ܇ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ܇ ܘܕܰܢܣܰܒ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ܀

 

12 ܡܬܒܥܐ ܡܕܝܢ ܠܟܠ ܡܰܢ ܕܪܳܐܓ ܕܢܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܠܟ̈ܬܒܐ: ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܢܰܫܰܪ: ܡܛܠ ܕܫܳܡܥ ܠܟܬܒܐ ܕܳܐܡܰܪ ܥܠܘܗܝ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܥܰܣܩܐ ܡܢ ܗܕܐ ܐܠܘ ܓܕܰܫ ܘܰܐܣܗܕ ܡܛܠܬܗ. ܥܠ ܕܗܢܐ ܥܝܳܕܐ ܐܝܬ ܠܟܬܒܐ ܩܰܕܝܫܐ܆ ܕܗܳܝ ܕܟܰܣܝܐ ܒܡܕܥܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܠܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܠܚܕ ܡܢ ܥܒܺܝ̈ܕܐ܇ ܢܶܓܠܶܐ ܘܰܢܚܰܘܶܐ.

ܘܥܠ ܕܣܺܝܡܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܐ ܟܕ ܡܟܰܣܝܐ ܒܬܪܥܝܬܗ ܕܐܒܐ: ܕܥܬܝܕ ܗܘܳܐ ܒܪܗ ܕܢܗܘܐ ܡܛܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܪܢܫܐ: ܐܣܬܥܪܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܘܣ ܒܫܘܠܡܗ ܕܙܒܢܐ: ܘܐܣܬܰܪܰܩ ܘܐܬܒܰܣܰܪ ܘܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܓܠܳܝܗܝ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܠܣܘܥܪܢܐ܆ ܗܰܘ ܕܟܕ ܗܘܳܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܐܺܝܕܺܝܥ ܗܘܐ܆ ܥܠ ܕܒܛܢܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܕܐܬܚܙܝ ܠܝܘܣܦ. ܕܡܢܘ ܕܝܢ ܕܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܛܢ ܠܐ ܐܬܓܠܝ ܠܗ܆ ܕܗܳܝ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܕܡܢܘ ܥܠܬܗ ܕܒܛܢܐ ܚܘܝܬ܆ ܘܠܘ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܛܢ. ܐܬܒܥܝܬ ܡܕܝܢ ܕܢܥܘܠ ܘܢܐܡܪ܆ ܕܡܠܬܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܫܝܬܐ: ܐܠܗܐ ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܰܢ.

ܘܥܠ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟܐ ܕܰܗܘܳܐ: ܥܠ ܕܰܫܟܺܝܚܐ ܠܐܠܗܐ ܕܐܦܢ ܢܗܘܐ ܠܐ ܢܫܬܚܠܦ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܰܚܙܰܝܢ ܫܘܒܚܗ. ܫܘܒܚܐ ܐܝܟ ܕܺܝܚܺܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܗܘܳܝܗ ܫܘܒܚܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܚܰܫܗ. ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܕܰܚܙܰܝܢ ܫܘܒܚܗ. ܘܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܶܬܚܙܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܒܶܣܪܐ. ܠܒܣܪܗ ܡܳܕܝܢ ܩܪܳܐ ܫܘܒܚܐ. ܗܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܘܳܠܶܐ ܕܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܐܰܝܢܐ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܒܣܪܗ ܕܡܠܬܐ ܫܘܒܚܐ ܐܬܩܪܝ: ܘܚܫܗ ܘܡܘܬܗ ܫܘܒܚܐ ܐܬܐܡܪܘ܆ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܐܬܬ ܫܳܥܬܐ ܕܢܫܬܒܚ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ: ܘܬܘܒ ܕܗܳܫܐ ܐܫܬܒܚ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ܆ ܡܢܘ ܢܗܘܐ ܣܟܠܐ ܘܕܠܐ ܪܥܝܢܐ܇ ܘܢܒܗܬ ܒܡܚܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܗܘܝܗ ܘܒܚܫܗ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܬܖ̈ܬܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܫܘܒܚܐ ܐܫܬܡܗܘ܀

ܐܢ ܕܝܢ ܢܣܒܪ ܐܢܫ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܒܝܕ ܚܬܝܪܘܬܐ ܕܠܳܘܝܐ ܠܐܝܕܥܬܐ: ܖ̈ܘܪܒܬܐ ܡܥܳܕܝܢ ܡܫܰܟܢܝܢ ܠܐܠܗܐ: ܕܠܐ ܠܚ̈ܡܢ ܠܗ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ: ܗܘܝܐ ܐܘ ܚܫܐ ܐܘ ܡܘܬܐ܆ ܐܠܨܐ ܠܗ ܠܡܗܝܡܢܘ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܆ ܐܢܗܘ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܒܳܥܐ ܠܡܶܗܘܳܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܟܬܒܐ. ܕܠܐ ܟܕ ܡܟܰܕܒ ܠܟܬܒܐ܇ ܢܫܬܟܚ ܕܡܚܘܐ ܕܓܠܐ ܠܐܠܗܐ܇ ܡܛܠ ܕܰܟܝܳܢܐ ܒܝܕ ܖ̈ܘܪܒܬܐ ܡܥܕ ܠܰܡܗܰܝܡܢܘ ܠܐܠܗܐ܇ ܘܠܡܶܬܗܰܪ ܒܗ. ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܡܰܠܶܦ܆ ܕܐܦ ܒܝܕ ܖ̈ܘܪܒܬܐ ܘܙܥܘܖ̈ܝܬܐ: ܘܐܢ ܠܐ ܬܩܒܠ ܐܝܕܥܬܐ ܕܥܠܡܐ: ܐܝܕܐ ܕܗܺܝ ܡܣܬܒܪܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܕܥܬܐ ܕܟܝܢܐ: ܡܚܺܝ̈ܠܬܐ ܗܠܝܢ ܕܣܺܝܡܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܥܠ ܐܠܗܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܥܠ ܕܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܰܡܩܰܕܡܘ ܚܰܝܠܗܶܝܢ܇ ܒܗܳܝ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܕܪܟܐ܇ ܗܕܐ ܐܝܕܥܬܐ ܡܥܕ ܐܠܗܐ ܠܡܶܣܥܰܪ ܒܟܠ ܡܕܒܪܢܘܬܗ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫ̈ܟܚܢ ܠܡܶܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܬܬܢܨܚ ܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ.

ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܣܳܦܪܐ ܕܛܠܝ̈ܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܡܠܦ̈ܢܐ܇ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܝܳܕܰܥ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܨܝܢ ܝܠܘ̈ܦܐ ܠܡܩܒܠܘ܇ ܐܠܐ ܟܕ ܠܘܬܗ ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ܇ ܫܟܝܚ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܇ ܠܗܳܢܘܢ ܕܰܣܢܺܝܩܝܢ ܠܡܺܐܠܦ܇ ܡܦܰܠܶܓ ܘܝܳܗܶܒ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܘܫܡ̈ܗܐ܇ ܘܗܓ̈ܝܢܐ ܘܩܖ̈ܝܢܐ܇ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܣܳܦܩܝܢ ܠܡܩܒܠܘ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܟܕ ܢܛܝܪܐ ܠܘܬ ܫܒܪܘܬܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܠܳܘܝܐ ܠܦܫܝܛܘܬܐ ܕܟܝܢܐ܇ ܗܳܝ ܕܐܝܕܝܥܐ ܕܩܕܝܡܐ ܒܟܠܢܫ܇ ܐܦ ܠܐܝܕܥܬܐ ܡܩܒܠܝܢ ܘܝܠܦܝܢ ܟܠܡܕܡ ܕܫܡܥܝܢ.

ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܘ ܐܠܗܐ ܟܕ ܠܝܕܥܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܝܢܝܬܐ ܒܳܥܐ ܕܢܓܠܐ ܥܠ ܢܦܫܗ܆ ܒܝܕ ܖ̈ܘܪܒܬܐ ܐܬܚܫܚ܆ ܘܐܬܡܗ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܗܳܝ ܕܣܳܡ ܒܟܠ ܥܒ̈ܕܐ ܠܚܢ̈ܦܐ. ܒܝܕ ܕܝܢ ܚܝܠܗ ܕܰܓܠܐ ܒܬܕܡܖ̈ܬܐ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܡܢ ܕܠܐ ܣܦܩܘ ܕܒܗܢܐ ܛܟܣܐ ܢܐܠܦܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܥܠ ܐܠܗܐ: ܐܠܐ ܐܬܝܕܥܘ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܠܘܬ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ: ܕܢܕܪܟܘܢ ܚܟܡܬܗ ܘܕܢܫܬܘܕܥܘܢ ܚܝܠܗ܆ ܓܠܳܐ ܡܚܺܝܠܘܬܗ ܠܗܰܝܡܢܘܬܐ ܘܐܬܢܰܨܚܬ ܒܐܝܕܗ̇܀

 

ܒܟܡܐ ܕܝܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܬܕܡܖ̈ܬܐ ܐܬܚܫܚ ܒܙܒܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܢܬܠܡܕ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܡܛܠܬܗܘܢ܇ ܘܨܝܕ ܡܨܖ̈ܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܟܠ ܥܡ̈ܡܐ. ܥܠ ܗܕܐ ܠܡ ܐܶܡܰܪ ܠܘܬ ܦܪܥܘܢ ܐܩܝܡܬܟ ܒܚܪܝܢܐ܆ ܕܐܚܘܐ ܒܟ ܚܰܝܠܝ ܘܕܢܬܟܪܙ ܫܡܝ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ. ܘܠܘܬ ܡܘܫܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܠܐ ܢܫܡܥܟܘܢ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܕܢܬܓܠܐ ܚܰܝܠܝ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ.

ܘܟܕ ܛܳܒ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗ̈ܘܝ ܘܐܬܡܠܠ ܒܟܠܗ̇ ܬܐܒܝܠ ܛܶܒܐ ܕܥܠܝܗܝܢ܆ ܠܐ ܐܫܬܡܥܘ ܠܗܝܢ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܇ ܘܐܫܬܘܕܥܘ ܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܠܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ܇ ܘܰܐܣܠܝܘ ܠܗܳܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܐܶܬܚܫܒܘ ܡܢܗܘܢ ܐܠܗ̈ܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܐܦܢ ܬܡܗܘ ܐܠܐ ܠܐ ܗܝܡܢܘ. ܘܟܕ ܛܳܒ ܐܬܕܡܪܘ ܘܬܗܪܘ܆ ܠܐ ܐܝܕܥܘ ܠܡܶܕܚܰܠ ܡܢܗ.

ܟܕ ܕܝܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܐܬܓܠܝܬ: ܘܫܛܝܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܣܬܒܪܐ ܕܠܘܝܐ ܠܟܪܘܙܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܐܬܚܘܝܬ܆ ܗܠܝܢ ܣܦܩ ܘܬܠܡܕ ܠܟܠܢܫ. ܐܠܦ ܠܟܘܠ ܥܡ̈ܡܝܢ. ܐܦܢܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܠܨܒ̈ܝܢܐ ܕܗܦܝܟܝܢ ܗܘܰܘ ܡܢܗ. ܣܡܘ ܐܝܕܥܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܒܓܘ ܖ̈ܥܝܢܐ ܕܛܥܝܢ ܗܘܘ.

ܘܐܬܦܪܢܣܬ ܡܠܦܢܘܬܐ ܗܕܐ ܒܨܒ̈ܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̈ܘܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܡ̈ܠܦܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܣܟ̈ܠܐ ܘܗܕܝܘ̈ܛܐ. ܘܨܝ̈ܕܐ ܘܓܠܝ̈ܠܝܐ. ܘܗܳܢܝܢ ܕܡܬܟܖ̈ܙܢ ܗ̈ܘܝ ܘܡܣܬܒܖ̈ܢ܆ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝܐ ܘܡܘܠܕܐ܇ ܘܚܫܐ ܘܡܘܬܐ. ܕܠܐܠܗܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܗܘ ܕܒܚܘܫܒܐ ܐܢܫܝܐ ܢܬܒܚܢܢ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܣܟ ܠܐ ܠܚܡܢ.

ܐܢ ܕܝܢ ܒܝܕ ܖ̈ܘܪܒܬܐ ܒܳܥܐ ܕܰܢܗܰܝܡܢ ܠܐܠܗܐ: ܗܰܘ ܕܰܣܒܺܝܪ ܚܟܝܡܐ ܒܥܠܡܐ: ܐܦ ܠܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܕܐ ܕܒܒܣܪ܆ ܢܬܒܩܐ ܐܢ ܝܕܥ܆ ܚܠܦ ܕܒܓܠܝ̈ܬܐ ܒܟܣܝ̈ܬܐ. ܘܚܠܦ ܕܒܡܚܝܠܘܬܐ ܕܡܬܚܙܝܐ܆ ܒܚܝܠܐ ܕܐܬܚܘܝ ܕܠܘܐ ܠܗ̇ ܒܝܕ ܣܘܥܖ̈ܢܐ. ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܐܠܗܐ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܡܥܕ ܡܬܝܕܥ ܡܢܢ܆ ܘܠܘ ܒܝܕ ܚܙܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܝܠܗ. ܘܐܢ ܣܳܒܪ ܕܡܚܝܠ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܢܶܚܙܶܐ ܚܰܝܠܗ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ. ܘܕܟܕ ܥܡܰܪ ܒܟܪܣܐ܆ ܠܐ ܐܰܪܚܶܩ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܠܐ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܘܠܐ ܡܢ ܒܪܝܬܐ. ܘܠܐ ܟܕ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܐܶܣܬܰܦܰܩ.

ܘܐܢ ܒܖ̈ܘܪܒܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܪܐܓ ܠܡܫܬܒܗܪܘ ܗܢܐ ܕܰܣܒܺܝܪ ܚܰܟܝܡܐ ܒܥܠܡܐ: ܘܒܚܰܕ̈ܬܳܬܐ ܠܡܶܚܕܐ ܘܠܡܶܬܒܰܣܳܡܘ: ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܥܠ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܒܝܕ ܚܕ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ: ܕܐܬܢ̈ܝܐ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܘܐܟ̈ܣܢܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ܆ ܠܡܕܡ ܐܚܪܺܝܢ ܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܠܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܠܡܶܫܡܰܥ ܡܕܡ ܚܰܕܬܐ܆ ܢܶܕܰܥ ܕܠܰܝܬ ܕܪܒܐ ܡܢ ܗܕܐ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܚܕܰܬܐ ܘܬܕܡܘܪܬܐ܇ ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܢܶܗܘܐ܇ ܘܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܝܳܐ ܢܶܣܬܰܪܰܩ܇ ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܠܡܬܘܡܝܐ܇ ܘܰܬܚܶܝܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡ̈ܶܐ܇ ܘܢܗܘܐ ܐܟܚܕܐ ܒܟܠ ܚܕܳܐ ܡܢܗܝܢ܇ ܘܰܢܟܰܬܰܪ ܒܟܝ̈ܢܝܬܗ܇ ܟܕ ܡܫܡܥ ܗܠܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ܇ ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܶܬܗܰܝܡܢ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܫܐ܇ ܘܒܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܒܐ ܘܕܺܝܠܰܢ܇ ܘܟܰܣܝܐ ܕܰܓܠܶܐ܇ ܘܓܰܠܝܐ ܕܰܟܣܶܐ܇

ܘܕܶܐܬܐ ܠܐܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܇ ܘܕܶܐܙܰܠ ܠܰܐܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܇ ܘܕܰܢܚܶܬ ܠܰܐܝܟܐ ܕܬܰܡܢ ܗܘܳܐ܇ ܘܕܰܣܠܶܩ ܠܰܐܬܪܐ ܕܡܢܗ ܠܐ ܫܰܢܺܝ܇ ܘܰܕܥܰܠ ܒܘܟܪܐ ܠܬܺܒܶܝܠ܇ ܟܕ ܡܰܠܝܐ ܡܢܗ ܐܝܟ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ܇ ܘܕܩܒܠܬܗ ܒܬܘܠܬܐ ܩܢܘܡܐܝܬ܇ ܟܕ ܠܐ ܫܰܢܺܝ ܡܢ ܐܒܐ ܟܝܳܢܐܝܬ܇ ܘܕܶܐܬܝܠܕ ܥܽܘܠܐ ܡܚܺܝܠܐ܇ ܟܕ ܠܐ ܫܒܰܩ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܕܰܥ ܚܰܝܠܗ ܕܥܶܠܳܝܐ.

ܘܐܢ ܖ̈ܘܪܒܬܐ ܡܚ̈ܕܝܢ ܠܗ ܠܣܳܦܪܐ: ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܚܰܕ̈ܬܳܬܐ ܡܬܒܣܡ܆ ܗܐ ܠܝܬ ܕܖ̈ܘܪܒܢ ܘܚܰܕ̈ܬܳܢ ܡܢ ܗܠܝܢ. ܘܥܠ ܕܺܐܝܬܝܗܝܢ ܗܟܢܐ: ܘܫܳܦܥܐ ܡܢ ܟܠ ܚܘܫܒܐ ܐܢܫܝܐ ܐܺܝܕܥܬܐ ܕܰܥܠܰܝܗܝܢ܆ ܠܐ ܡܢܗ ܡܬܗܝܡܢܢ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܟܠ ܡܰܢ ܕܡܶܬܪܰܥܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ.

ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܥܳܕܝܢ ܡܰܦܰܣ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܕܡܛܠ ܕܰܥܡܰܪ ܡܠܬܐ ܒܟܰܪܣܳܐ: ܒܟܰܪܣܐ ܗܘ ܡܟܝܠ ܘܠܘ ܐܦ ܒܟܠܕܘܟ: ܘܡܛܠ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܡܢ ܡܠܝܘܬܗ: ܡܣܪܩܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܘܠܘ ܐܦ ܡܰܠܝܐ: ܘܥܠ ܕܶܐܬܳܐ ܠܐܪܥܐ: ܗܪܟܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܐܦ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܳܝ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܪܢܐ܇ ܕܥܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ܇ ܒܶܣܪܐ܇ ܒܣܪܐ ܗܘ ܡܟܝܠ ܘܠܘ ܐܦ ܡܠܬܐ܀

 

13 ܕܠܐ ܕܝܢ ܫܒܰܩ ܗܳܢܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ܆ ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܗܳܠܝܢ ܕܝܠܢ ܕܠܐ ܩܢܶܐ ܗܘܐ܆ ܡܠܦܝܢ ܐܦ ܐܖ̈ܳܙܐ ܩܰܕܝ̈ܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܫܬܠܡܘ ܡܢܗ. ܫܩܰܠ ܠܡ ܠܚܡܐ ܘܒܰܪܶܟ ܘܰܩܨܐ ܘܝܰܗܒ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܘܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܢܘ ܦܓܪܝ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܥܠ ܟܣܐ ܥܒܰܕ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܗܳܢܘ ܕܶܡܝ. ܘܰܩܪܳܐ ܦܰܓܪܐ ܠܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܬܘܒ ܐܳܦ ܕܡܳܐ܆ ܠܰܐܝܢܐ ܕܡܶܬܛܥܶܡ ܗܘܳܐ ܚܰܡܪܐ. ܘܐܝܟ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܳܠܝܢ ܐܳܕ̈ܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ: ܟܕ ܠܐ ܫܒܰܩ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܘܢܶܬܓܫܶܫ ܘܢܶܬܛܥܶܡ܆ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܡܠܬܐ ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ܇ ܫܰܢܺܝ ܡܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܇ ܐܝܟ ܕܒܶܣܪܐ ܡܟܝܠ ܢܶܣܬܒܪ ܘܠܘ ܐܦ ܐܠܗܐ܇ ܘܓܰܠܝܐ ܘܠܘ ܐܦ ܟܰܣܝܐ܇ ܘܓܘܫܡܐ ܘܠܘ ܐܦܠܐ ܡܓܰܫܡܐ܇ ܘܕܰܬܚܶܝܬ ܙܰܒ̈ܢܐ ܘܠܘ ܐܦ ܕܰܠܥܶܠ ܡܢ ܙܰܒ̈ܢܐ܇ ܘܒܰܪ ܒܬܘܠܬܐ ܘܠܘ ܐܦ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܢ ܐܺܝܬܘܬܐ.

ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐܶܬܩܪܺܝ ܡܶܢ ܪܘܚܐ ܕܘܡܳܪܐ܆ ܥܠ ܕܟܰܕ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܦ ܐܠܗܐ. ܠܘ ܐܝܟ ܕܰܒܝܰܕ ܥܡܽܘܪܝܳܐ ܘܢܰܩܺܝܦܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܳܝ ܒܰܠܚܘܕ ܕܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܠܥܰܝܢܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܫܐ: ܘܠܐܝܕܐ ܡܬܓܫܫ ܗܘܳܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܠܗܰܘܢܐ ܘܰܠܬܰܪܥܺܝܬܐ ܐܺܝܕܺܝܥ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܗܰܝܡܰܢ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܐܝܬܝܐ. ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܰܬܖ̈ܝܢ ܡܶܢ̈ܝܳܢܐ. ܐܠܐ ܒܚܰܕ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܠܐ ܐܶܬܥܰܦܰܦ܀

 

14 ܢܰܘܣܶܦ ܕܝܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܬܐܡܪ܆ ܐܦ ܬܰܚܘܝܬܐ ܐܚܪܬܐ. ܕܰܢܣܺܝܒܐ ܥܠܬܐ ܐܦ ܕܝܠܗ̇܆ ܡܢ ܚܰܝܠܐ ܕܪܳܙܐ ܗܢܐ ܕܡܬܡܠܠ. ܗܳܘܶܝܢ ܓܝܪ ܡܰܝ̈ܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܘܟܰܪܣܐ ܕܬܰܖ̈ܬܝܢ ܐܰܝܕܐ ܕܡܰܘܠܕܐ ܠܰܒ̈ܢܝܢܫܐ ܒܢ̈ܰܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܳܘܶܐ ܕܝܢ ܐܦ ܡܶܫܚܐ ܩܘܕܫܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܐ܆ ܘܡܬܗܝܡܢ ܟܘܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܐܕ̈ܫܐ ܐܰܝܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܟܕ ܠܐ ܡܣܬܒܪ ܕܰܐܘܒܕ ܟܝܢܗ ܩܕܡܝܐ܇ ܐܘ ܡܬܪܢܐ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܗܕܐ ܕܡܬܗܝܡܢ܇ ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܡܬܚܙܐ ܗܳܝ ܐܰܝܕܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ.

ܗܟܢܐ ܘܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܐܝܢܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܒܰܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ܆ ܗܘܝܢܢ ܒܝܕ ܡܰܘܠܕܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ܆ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܕ̈ܬܐ ܘܒ̈ܢܝܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܖ̈ܘܚܢܐ ܡܢ ܦܓܖ̈ܢܐ. ܘܫܡ̈ܝܢܐ ܡܢ ܐܖ̈ܥܢܐ. ܘܗܕ̈ܡܐ ܕܡܫܺܝܚܐ܆ ܡܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܒ̈ܢܝ ܟܝܢܐ ܕܐܕܡ. ܟܕ ܠܐ ܐܝܕܐ ܕܰܗܘܰܝܢ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܪܢܳܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܢ܆ ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܡܢ ܩܕܺܝܡ ܐܺܝܬܰܝܢ܇ ܡܢ ܥܠܬ ܕܰܗܘܰܝܢ ܚܰܕ̈ܬܐ ܗܫܐ ܡܶܬܪܝܡܐ. ܐܠܐ ܡܬܚܙܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܒܪܢܫܐ܆ ܘܡܬܓܫܫ ܘܡܬܝܕܥ܆ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܗܘܰܝܢܢ ܒܚܰܝܠܐ ܒܢ̈ܰܝܐ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܘܠܕܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ.

ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܗܳܢܘܢ ܐܕ̈ܫܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܘܕܡܫܚܐ: ܕܡܢܗܘܢ ܘܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢܢ ܡܢ ܕܪܝܫ ܒܢ̈ܰܝܢܫܐ ܚܰܕ̈ܬܐ܆ ܡܬܚܙܝܢ ܐܦ ܗܢܘܢ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܟܝܢܐ܆ ܘܠܐ ܡܬܟܕܒܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܰܝܠܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܘܰܚܪܺܢܐ ܟܪܣܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ܇ ܐܘ ܕܡܛܠ ܕܡܬܗܝܡܢܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܐܰܝܕܐ ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܬܝܕܥܘ: ܡܨܐ ܐܢܫ ܠܡܺܐܡܰܪ܇ ܕܠܐ ܦܳܫ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ.

ܕܡܢ ܛܘܦܣܐ ܕܗܠܝܢ: ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܫܘܘܕܥܐ ܚܬܝܬܐ: ܒܪܢܫܐ ܕܟܕ ܗܳܘܐ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ: ܡܟܬܪ ܒܪܢܫܐ ܒܰܟܝܢܗ ܩܰܕܡܝܐ: ܘܡ̈ܰܝܐ ܕܡܢ ܒܳܬܰܪ ܕܗܳܘܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ: ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܘܡܶܬܓܰܫܫܺܝܢ ܗܰܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ: ܘܡܶܫܚܐ ܬܘܒ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܩܕܫ ܘܗܳܘܶܐ ܚܰܝܠܐ: ܦܳܐܶܫ ܒܰܚܙܳܬܐ ܘܒܰܟܝܳܢܐ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܪܢܐ ܐܦ ܡܶܛܠ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ܇

ܕܐܦܢ ܐܶܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܠܦܘ ܟܬܒ̈ܐ܇ ܘܐܣܗܕܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡ̈ܠܦܢܐ܇ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ܇ ܘܡܬܝܕܥ ܒܫܪܪܐ ܘܒܟܝܢܐ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܫܠܝܛ ܠܡܶܪܢܐ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܶܐܬܰܪܥܺܝ ܘܶܐܡܰܪ܇ ܕܐܢ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ܇ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܡܟܝܠ ܘܠܘ ܐܠܗܐ܇ ܐܘ ܥܠ ܕܟܰܬܰܪ ܐܠܗܐ܇ ܐܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܢܚܢܢ ܡܰܘܕܶܝܢܢ܇ ܢܶܬܪܰܥܶܐ ܐܢܳܫ ܥܠܘܗܝ ܘܢܺܐܡܰܪ܇ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ܇ ܘܥܠ ܗܳܕܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܰܢܟܰܬܰܪ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ.

ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܡܶܬܡܢܐ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܒܪܢܫܐ ܥܰܬܝܩܐ ܕܗܳܘܐ ܚܕܬܐ: ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܡܬܚܙܐ ܠܥܰܝܢܐ ܥܬܝܩܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܶܬܚܰܕܰܬ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܡܢܐ ܒܰܟܝ̈ܢܐ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܇ ܥܠ ܕܡܶܬܗܰܝܡܢ ܕܐܦܢ ܗܘܳܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܟܖ̈ܣܬܐ ܕܐܢܬܬܐ ܘܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܇ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܐܝܢܐ ܕܡܶܬܝܠܕ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܘܬ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܡܘ̈ܠܕܐ ܕܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܘܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܇ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܕܰܒܪܐ ܐܠܨܐ ܕܢܶܬܬܰܘܕܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܕܐܬܒܣܪ ܘܐܬܝܠܕ.

ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܐܶܒܕܰܬ ܦܓܪܢܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܒܝܕ ܪܘܚܢܘܬܗ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܪܘܚܢܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܶܬܪܺܝܡܰܬ ܡܢ ܥܶܠܰܬ ܦܓܪܢܘܬܗ. ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܐܶܬܥܛܺܝ ܪܘܫܡܐ ܕܰܒܪܺܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܟܕ ܐܶܬܚܰܕܰܬ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܟܝ̈ܳܢܳܝܳܬܗ ܕܡܠܬܐ ܐܶܬܚܒܠ ܟܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܀

 

15 ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܰܬܝܪܐܝܬ ܢܶܬܚܰܝܰܒ ܗܰܘ ܕܠܩܘܒܠܐ: ܐܶܢܗܘ ܕܰܢܟܰܬܰܪ ܟܕ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ܆ ܢܰܘܣܦ ܬܘܒ ܐܦ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܐܚܪܬܐ. ܕܰܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܒܪܶܐ ܒܪܺܝܬܐ ܒܐܒܘܗܝ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܘܡܢ ܕܰܥܒܰܕ ܐܒܐ ܒܐܝܕܗ ܥܳܠܡܐ܆ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܒܶܗ. ܘܠܐ ܗܕܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܫܐ ܒܥܠܡܐ܇ ܒܰܛܠܰܬ ܠܗܳܝ ܕܠܐ ܢܶܗܘܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܐܦ ܒܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܐܝܬܘܬܐ ܕܰܐܒܘܗܝ ܟܠܳܬ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܪܺܝܒ ܗܳܫܐ ܐܳܦ ܠܟܠ ܥܒ̈ܳܕܐ܇ ܘܰܡܠܶܝܢ ܡܢܗ ܫܡܰܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠ ܕܒܗܘܢ.

ܘܟܕ ܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܘܳܠܶܐ ܕܰܢܚܘܪ ܪܥܝܢܐ: ܘܢܣܬܡܟ ܐܦ ܥܠܝܗ̇ ܟܐܢܐܝܬ܆ ܡܬܒܥܐ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܘ ܘܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܕܠܐ ܡܛܠ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ܇ ܫܠܝܛ ܠܡܶܪܢܐ ܕܒܶܣܪܐ ܗܘ ܡܟܝܠ ܘܠܘ ܡܠܬܐ. ܘܠܐ ܥܠ ܕܦܳܫ ܡܠܬܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܬܪܰܥܳܝܘ܇ ܕܡܶܠܬܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܘܠܘ ܐܦ ܒܶܣܪܐ. ܐܠܐ ܐܳܠܨܐ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܟܕ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܒܐܒܐ ܘܰܒܥܳܠܡܐ ܘܰܒܟܰܪܣܐ܇ ܒܐܒܐ ܐܝܟ ܒܰܪ ܐܺܝܬܘܬܐ܇ ܘܰܒܥܳܠܡܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ܇ ܘܰܒܟܰܪܣܳܐ ܡܢ ܥܶܠܰܬ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ.

ܘܥܠ ܕܗܕܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܕܰܬܐ ܕܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܰܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܘܬܗ̇ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܒܥܝܐ ܠܢ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܩܕ̈ܡܝܬܐ ܟܝ̈ܢܝܬܐ ܐܢܝܢ. ܐܢ ܒܰܐܒܐ ܢܶܬܝܕܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܘܐܢ ܒܥܳܠܡܐ. ܕܠܰܚܕܳܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܚܰܝܠܐ ܡܢ ܟܝܢܐ. ܘܠܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܡܶܢ ܐܰܝܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܟܝܢܐ:

ܘܟܕ ܛܳܒ ܐܦ ܗܶܢܝܢ ܪܘܖ̈ܒܢ: ܐܢ ܐܢܫ ܢܶܨܒܶܐ ܕܐܦ ܥܠܰܝܗܝܢ ܢܙܺܝܥ ܒܥܳܬܐ܆ ܡܢܗ ܕܰܟܝܢܐ ܡܬܝܗܒܐ ܠܗ ܬܚܘܝܬܐ. ܟܕ ܥܠ ܗܳܕܐ ܕܒܟܪܣܐ ܕܐܢܬܬܐ ܢܥܡܪ ܐܠܗܐ ܘܡܢܗ̇ ܢܬܒܣܪ܆ ܠܝܬ ܠܡܶܬܠ ܬܚܘܝܬܐ ܡܢ ܟܝܢܐ. ܠܐ ܡܢ ܕܝܠܢ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܗܰܘ ܕܝܠܗ. ܡܢ ܕܝܠܗ܆ ܥܠ ܕܠܝܬ ܗܳܕܐ ܟܝܢܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܕܒܟܪܣܐ ܢܥܡܪ ܘܢܬܒܪܢܫ. ܘܡܢ ܗܢܐ ܕܝܠܢ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܘܠܐ ܣܳܦܶܩ ܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܕܟܝܢܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܢܩܰܒܶܠ.

ܘܥܠ ܕܗܳܟܢܐ ܡܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܝ̈ܢܐ܆ ܐܶܬܒܰܥܝܰܬ ܐܦ ܠܦܰܘܠܘܣ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܟܬܘܒ ܥܠ ܪܳܙܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܕܒܰܒܣܪ܆ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܣܰܪܶܩ ܗܽܘ ܠܗ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܡܽܘܬܐ ܘܦܶܚܡܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܟܕ ܨܒܳܐ ܠܡܶܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܘܥܠ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܝܠܢ ܚܰܣܺܝܪܐ: ܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܠܡܶܥܪܳܐ ܠܗܰܘ ܕܐܠܗܐ: ܐܢ ܢܺܐܬܐ ܗܘܐ ܒܡܰܠܝܘܬܗ܆ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܗܳܝ ܕܝܠܗ܇ ܘܡܫܟܚ ܕܢܶܗܘܐ ܐܦ ܒܐܝܕܐ ܕܒܳܥܶܐ܇ ܣܰܪܶܩ ܗܘ ܠܗ܇ ܘܶܐܬܳܐ ܠܟܰܪܣܐ ܕܒܰܪܬ ܐܢܳܫܐ܇ ܘܒܛܟܣܐ ܐܚܪܢܐ ܐܶܬܕܰܡܝܰܬ ܒܬܘܠܬܐ ܠܐܝܬܘܬܐ. ܕܚܠܦ ܕܰܒܗܳܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܝܟ ܐܠܗܐ܆ ܒܗܕܐ ܐܬܝܕܥ ܒܪܢܫܐ ܘܐܝܟ ܒܢ̈ܰܝܢܫܐ.

ܘܟܕ ܛܳܒ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܗܽܘ ܐܝܬܰܘܗܝ ܐܦ ܒܡܰܠܐܟ̈ܐ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠܰܐܟܐ. ܘܟܕ ܡܠܶܝܢ ܡܢܗ ܫܡܰܝܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܟܠܗܘܢ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܫܡܰܝܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܰܝ̈ܠܐ. ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܟܝ̈ܢܐ ܕܐܝܬ ܒܥܡܠܐ ܗܘܳܐ܇ ܟܕ ܛܳܒ ܩܰܪܺܝܒ ܠܟܠ ܚܰܕ ܡܢܗܘܢ܇ ܘܰܐܟܚܕܐ ܟܠܗܘܢ ܡܠܶܝܢ ܡܢܗ. ܘܥܶܠܬܳܐ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܚܰܕ ܡܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪܢܐ ܝܺܕܝܥܐ ܠܟܠ ܡܰܢ ܕܝܳܕܰܥ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ. ܕܥܰܠ ܕܠܐ ܒܥܳܐ ܕܢܶܣܬܰܪܰܩ ܒܗܘܢ ܘܰܠܘܳܬܗܘܢ: ܐܠܐ ܒܗܳܢܘܢ ܐܝܬܰܘܗܝ ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ܆ ܠܘܳܬ ܒܬܘܠܬܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ܆ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܰܗܘܳܐ.

ܘܡܛܠ ܕܘܳܠܶܐ ܕܐܦ ܗܽܘ ܟܬܒܐ ܢܰܣܗܶܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܢܢ ܡܬܐܡܪܢ: ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܥܠܡܐ ܐܝܟ ܡܰܠܝܐ: ܐܶܬܐ ܠܗ ܒܝܕ ܣܽܘܪܳܩܐ܆ ܢܰܝܬܶܐ ܐܦ ܡ̈ܶܠܐ ܕܝܠܗ ܐܝܟ ܕܠܥܘܗܕܢܐ. ܟܬܰܒ ܓܝܪ ܘܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܳܟܢܐ. ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܠܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܥܳܠܡܐ ܒܺܐܝܕܗ ܗܘܳܐ. ܘܥܳܠܡܐ ܠܗ ܠܐ ܝܺܕܰܥ܇ ܠܕܝܠܗ ܐܶܬܳܐ. ܘܗܳܠܝܢ ܕܺܝܠܗ ܠܐ ܩܰܒܠܘܗܝ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܩܰܒܠܘܗܝ܆ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܰܒ̈ܢܝܐ ܕܐܠܗܐ ܢܶܗܘܘܢ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܫܡܗ. ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܡܢ ܕܡܐ. ܘܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܒܣܪܐ. ܘܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܓܰܒܪܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕܘ.

ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܥܳܠܡܐ܆ ܘܟܢ ܕܶܐܬܳܐ ܠܗ. ܘܕܡܢ ܕܥܒܕܗ ܗܘܳܐ ܒܗ܆ ܘܠܘ ܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܘܕܥܬ ܗܳܝ ܕܥܠܡܐ ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ܇ ܐܠܐ ܠܡ ܟܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܥܠܡܐ܆ ܠܐ ܝܕܥܗ ܥܠܡܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܝ̈ܢܐ ܗܢܘܢ ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܒܢܝ̈ܢܳܫܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܕܐܬܓܒܝܘ܇ ܐܣܬܒܪܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܠܝܗ. ܠܕܝܠܗ ܠܡ ܐܶܬܳܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ܩܒܠܘܗܝ. ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܡܛܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ.

ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܩܰܒܠܘܗܝ: ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܠܝ̈ܠܐ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ: ܘܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒ̈ܢܝܐ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ. ܘܫܰܦܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܠܗܘܢ ܐܬܝܗܒ ܗܢܐ ܫܘܠܛܢܐ܇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܠܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܝܠܢ. ܐܠܐ ܡܶܣܬܰܥܪܐ ܒܝܕ ܨܶܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܠܗܐ.

ܘܗܳܘܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܒܪܢܫܐ܆ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܳܠܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ. ܡܢ ܕܡܐ. ܘܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܒܶܣܪܐ܆ ܘܡܢ ܨܶܒܝܢܐ ܕܓܰܒܪܐ. ܘܕܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܢܩܒܬܐ. ܨܒܝܢܐ ܕܝܢ ܕܒܶܣܪܐ ܡܬܝܕܥ܆ ܒܝܕ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܬܖ̈ܝܗܘܢ. ܨܒܝܢܐ ܕܝܢ ܕܓܰܒܪܐ܆ ܥܠ ܕܕܝܠܗ ܗܽܘ ܙܰܪܥܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܐ ܕܐܬܚܰܠܛ ܒܕܡܐ܇ ܡܬܩܝܡ ܒܛܢܐ ܐܢܫܝܐ.

ܠܘ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܘܠܕܐ ܕܬܖ̈ܝܢ. ܐܠܐ ܐܶܡܰܪ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕܘ ܗܠܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܠܗ ܒ̈ܢܝܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܰܘܠܕ ܐܢܘܢ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܝܠܗ܆ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܘܪܘܚܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܐܠܗܐ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܕܨܳܒܐ ܘܒܝܕ ܡܕܡ ܕܨܳܒܶܐ ܢܥܒܕ ܠܗ ܒܢ̈ܝܐ.

ܘܠܥܠ ܐܶܡܰܪ ܕܠܗܘܢ ܝܰܗܒ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܠܗ ܒ̈ܢܝܐ. ܒܗܳܝ ܕܐܝܕܝܥܐ܆ ܕܐܢ ܠܐ ܨܳܒܐ ܒܪܢܫܐ ܕܢܬܬܠܡܕ ܘܢܥܡܕ: ܘܢܩܒܠ ܡܘܗܒܬܐ ܕܡܢ ܪܘܚܐ܆ ܐܦܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܢܨܒܐ: ܘܐܠܗܐ ܠܐ ܢܬܠ ܡܘܗܒܬܐ. ܠܐ ܠܡܗܘܐ ܒܪܐ ܡܨܝܐ܆ ܘܠܐ ܠܡܫܬܡܗܘ.

ܘܡܢ ܕܟܬܒ ܗܠܝܢ܆ ܣܡ ܡܚܕܐ ܥܠܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܥܠ ܓܒܗ ܘܶܐܡܪ. ܕܗܽܘ ܠܡ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܢ. ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ܆ ܠܐ ܐܬܡܨܝܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܡܗܘܐ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܠܗܐ.

ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܰܘ ܕܡܬܝܠܕ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ: ܠܘ ܒܪܐ ܚܪܢܐ ܡܫܟܚ ܒܗ̇: ܘܠܗܢܐ ܢܳܣܶܒ ܘܗܳܘܐ ܒܪܐ: ܐܠܐ ܗܽܘ ܩܢܘܡܐܝܬ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܗܳܘܐ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܒܬܘܠܬܐ ܒܪܢܫܐ ܐܶܫܟܰܚ܇ ܘܟܕ ܠܗܢܐ ܢܣܰܒ ܡܬܐܡܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ܇ ܐܠܐ ܗܽܘ ܩܢܘܡܗ ܡܢ ܥܠܬ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ. ܘܐܝܟ ܕܬܡܢ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܦܓܪܢܐ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ: ܗܳܘܐ ܒܗ̇ ܘܡܢܗ̇ ܘܣܳܠܩ ܪܘܚܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܗܪܟܐ ܡܠܬܐ ܪܘܚܢܐ ܕܐܓܢ ܒܒܬܘܠܬܐ܇ ܗܘܳܐ ܒܗ̇ ܘܡܢܗ̇ ܒܪܢܫܐ ܘܐܬܝܠܕ ܦܓܪܢܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܐ ܠܘܬ ܚܙܬܐ ܘܓܶܫܬܐ ܦܓܪܢܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܡܐ ܕܗܳܘܐ ܪܘܚܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܪܘܚܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܶܫܬܰܓܢܝܰܬ ܟܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܰܗܘܳܐ ܦܓܪܢܐ.

ܘܟܕ ܛܳܒ ܖ̈ܘܪܒܢ ܘܬܡܝ̈ܗܢ: ܘܰܕܚܺܝ̈ܠܢ ܐܦ ܟܝ̈ܳܢܝܬܗ ܕܐܠܗܐ: ܘܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܥܒܝ̈ܕܐ ܢܬܩܕ̈ܡܢ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܘܕܣܘܪܩܐ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܣܢܝ̈ܩܢ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܦܢ ܠܟܝܢܗ ܕܡܠܬܐ ܡܣܬܒܖ̈ܢ ܕܠܐ ܠܚ̈ܡܢ܆ ܐܠܐ ܠܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܘܠܚܝܠܗ ܣܰܓܝ ܦܫܝ̈ܺܩܢ. ܥܠ ܕܠܝܬ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܡܫܟܚ ܕܢܶܥܨܐ ܠܐܠܗܐ܇ ܐܢ ܗܽܘ ܕܢܶܒܥܶܐ ܕܢܶܣܥܘܪ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܣܰܓܝ ܥܰܣ̈ܩܳܢ܇ ܐܡܬܝ ܕܠܘܬ ܥܘܕܪܢܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܨܛܒܐ ܠܡܚܪ. ܒܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ ܕܚܰܝܠܬܢ ܟܝܢܗ ܠܘܬ ܖ̈ܘܪܒܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܡܶܫܟܚ ܐܦ ܨܒܝܢܗ܇ ܐܢܗܘ ܕܢܨܒܐ ܕܒܝܕ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܢܫܘܙܒ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܬܡܨܝ ܕܢܓܡܘܪ ܐܦ ܠܘܬ ܣܘܪܩܐ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡܥܒܕ ܐܠܘ ܨܒܳܐ ܐܦ ܒܝܕ ܡܠܝܘܬܗ܀

 

16 ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܣܬܒܪܐ ܕܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ: ܗܕܐ ܕܰܗܘܐ ܒܣܪܐ ܒܨܒܝܢܗ: ܘܣܰܓܝ ܥܰܣܩܐ ܗܘܳܬ ܐܦ ܕܬܬܗܝܡܢ܆ ܥܠ ܗܳܕܐ ܐܦ ܒܣܰܓܝ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܡܬܥܗܕܝܢ ܠܗ̇ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܟܕ ܛܒ ܣܦܩܐ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܦܝܣܐ܇ ܐܦ ܡܠܬܗ ܒܠܚܘܕ ܕܝܘܚܢܢ.

ܘܦܘܠܘܣ ܐܳܡܪ ܡܚܕܐ ܒܪܝܫܐ ܕܟܬܒܗ܆ ܕܩܰܕܶܡ ܠܡ ܡܠܰܟ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܟܬܒ̈ܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܥܠ ܒܪܗ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܒܒܣܪ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܕܘܝܕ. ܘܒܐܚܪܬܐ ܕܘܟܬܐ܆ ܕܫܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܕܰܗܘܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܡܘܣܐ. ܘܬܘܒ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪܐ܇ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܟܠ ܐܠܗܐ ܡܒܪܟܐ. ܘܬܘܒ ܕܡܛܘܠ ܕܒܢܝ̈ܐ ܐܫܬܘܬܦܘ ܠܒܣܪܐ ܘܠܕܡܐ܆ ܐܦ ܗܽܘ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܫܬܘܬܦ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ. ܘܬܘܒ ܕܫܰܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܣܪܐ ܕܰܚܛܝܬܐ ܘܡܛܠ ܚܛܺܝܬܐ܆ ܕܰܢܚܰܝܒܺܝܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ ܒܒܣܪܐ. ܘܬܘܒ ܕܒܝܘ̈ܡܬܐ ܐܚܖ̈ܝܐ ܡܠܠ ܠܢ ܒܒܪܐ. ܘܬܘܒ ܕܓܰܠܝܐ ܗܝ ܕܡܢ ܝܗܘܕܐ ܕܢܰܚ ܡܪܝܐ. ܘܬܘܒ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܡܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܢܣܰܒ. ܐܠܐ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ. ܘܬܘܒ ܕܣܰܪܶܩ ܗܽܘ ܠܗ܆ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ. ܘܬܘܒ ܕܠܫܪܒܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܶܫܬܰܘܬܦ܆ ܗܳܝ ܕܐܢܫ ܡܡܬܘܡ ܡܢܗ̇ ܠܐ ܫܰܡܶܫ ܡܕܒܚܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܒܟܠܕܘܟ ܩܳܪܶܐ ܠܗ ܠܡܠܬܐ ܕܐܬܒܪܢܫ ܒܪܢܫܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.

ܘܠܘܩܐ ܬܘܒ ܠܗܝܢ ܟܕ ܠܗܝܢ ܐܩܝܡ܇ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܢܐܬܐ ܥܠܰܝܟܝ܇ ܘܚܰܝܠܗ ܕܡܪܝܡܐ ܢܰܓܢ ܥܠܝܟܝ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܰܘ ܕܡܬܝܠܕ ܒܟܝ ܩܕܝܫܐ܇ ܢܬܩܪܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܟܕ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܠܕ ܒܟܝ܆ ܕܳܡܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܗ܇ ܐܝܟ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܕܒܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܚܠܦ ܓܝܪ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܟܝ܇ ܣܡܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܡܶܬܝܠܕ. ܘܗܳܝ ܬܘܒ ܕܝܫܘܥ ܐܺܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܒܰܪ ܫܢ̈ܝܢ ܬܠܬܝܢ ܕܡܫܪܐ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܒܰܪ ܝܘܣܦ܆ ܠܗ ܠܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܚܳܢܝܐ.

ܘܡܬܝ ܬܘܒ ܥܒܰܕ ܫܘܪܝܐ ܠܟܬܒܗ܆ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܗܳܕܐ ܕܐܡܝܪܐ ܡܛܠ ܗܘܝܐ. ܟܬܒܐ ܠܡ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܒܪܗ ܕܐܒܪܗܡ. ܘܬܘܒ ܕܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡܫܝܚܳܐ ܗܘܳܝܐ ܗܟܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܟܕ ܡܟܝܪܐ ܗܘܳܬ ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܠܝܘܣܦ܆ ܥܕܠܐ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܒܰܛܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܪ ܡܠܐܟܐ ܠܝܘܣܦ. ܕܠܐ ܬܶܕܚܠ ܠܡܶܕܒܰܪ ܠܡܪܝܡ ܐܢܬܬܟ. ܕܗܰܘ ܕܐܬܝܠܕ ܒܗ̇ ܡܢ ܪܘܚܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ. ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܗ̇. ܐܝܟ ܗܕܐ ܕܡܶܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ.

ܘܕܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܒܣܪ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܆ ܗܽܘ ܡܬܝ ܓܠܝܐܝܬ ܐܘܕܥ ܥܡ ܡܠܐܟܐ ܗܰܘ ܕܣܰܒܪܗ ܠܒܰܛܢܐ. ܕܡܬܝ ܐܠܦ ܕܥܕܠܐ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܒܰܛܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܡܠܐܟܐ ܠܝܘܣܦ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܠܡܶܣܰܒ ܠܡܰܪܝܡ ܐܢܬܬܟ܇ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܝܠܕ ܒܗ̇ ܡܢ ܪܘܚܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ. ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܕܢܗܘܐ ܒܗ̇. ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܳܐܬܶܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܰܓܶܢ ܚܝܠܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ܆ ܥܠ ܕܢܰܠܶܦ ܕܐܦܢ ܒܪܐ ܡܬܓܫܡ܇ ܐܠܐ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܡܬܓܫܡ.

ܘܠܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐ ܘܡܢ ܫܠܝܚܐ ܘܡܢ ܡܠܐܟܐ ܐܬܐܡܪ܆ ܡܬܚܙܝܢ ܕܐܬܕܢܝܘ ܐܦ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܣܡܘ܇ ܒܬܚܘܡܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢܗܘܢ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܠܗܐ ܠܡ ܕܡܢ ܐܠܗܐ܆ ܢܚܶܬ ܡܢ ܫܡܰܝܐ. ܘܐܬܒܣܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܐܬܒܰܪܢܫ.

ܐܶܡܰܪ ܕܝܢ ܥܠ ܗܘܝܐ ܗܢܐ ܐܦ ܡܝܟܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܣܝܡܐ. ܕܐܢܬ ܠܡ ܒܝܬ ܠܚܡ ܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕܐ܆ ܠܐ ܒܨܝܪܐ ܐܢܬ. ܒܡܕܒܖ̈ܢܐ ܕܝܗܘܕܐ. ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ ܡܕܒܪܢܐ ܗܰܘ ܕܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܗܰܘ ܕܡܰܦܩܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܪܫܝܬܐ܆ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝ ܥܠܡܐ.

ܘܬܘܒ ܐܫܥܝܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘܳܝܐ ܘܒܛܢܐ܆ ܡܠܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܰܬܢܳܐ ܐܦ ܡܠܐܟܐ܇ ܟܕ ܒܳܥܶܐ ܕܠܦܘܠܓܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܠܝܘܣܦ ܡܛܠ ܒܛܢܐ ܢܪܺܝܡ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܟܠܗ̇ ܗܘܳܬ܆ ܕܢܬܡܰܠܶܐ ܡܕܡ ܕܶܐܬܐܡܰܪ ܡܢ ܡܪܝܐ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܕܶܐܡܰܪ܇ ܕܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܬܶܒܛܰܢ ܘܬܺܐܠܰܕ ܒܪܐ܇ ܘܢܶܩܪܘܢ ܫܡܶܗ ܥܡܢܘܐܝܠ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܕ ܡܬܦܫܩ ܥܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܘܩܕܡ ܕܬܶܒܛܰܢ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܕܬܺܐܠܰܕ ܥܠ ܕܗܢܐ ܝܳܕܥ ܗܘܳܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܛܟܣܗ ܕܡܰܘܠܳܕܐ. ܕܠܘܩܕܡ ܗܳܘܐ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܘܡܶܬܒܛܢ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܒܝܕ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܰܥܝܳܕܐ ܢܳܦܶܩ ܡܢ ܟܪܣܐ.

 

17 ܡܛܠ ܕܗܳܢܝܢ ܕܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܗܫܐ ܒܣܘܪܝܝܐ: ܟܬܒܐ ܕܺܝܠܺܝܕܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܒܪܗ ܕܐܒܪܗܡ: ܘܬܘܒ ܕܝܠܕܗ ܕܝܢ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܟܢܐ ܗܘܳܐ܆ ܒܝܘܢܝܐ ܗܰܘ ܕܡܢܗ ܐܝܕܝܥܐ ܕܶܐܬܦܫܩ ܟܬܒ̈ܐ ܕܕܝܬܩܐ ܚܕܰܬܐ܆ ܠܘ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒܢ. ܐܠܐ ܚܠܦ ܝܰܠܕܐ ܗܘܳܝܐ ܣܺܝܡ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܆ ܘܐܦܢ ܠܗܰܘ ܕܦܰܫܩ ܠܐ ܝܳܕܰܥܢܐ ܡܛܠ ܐܰܝܕܐ ܚܠܦ ܗܘܳܝܐ܇ ܐܺܝܠܺܝܕܘܬܐ ܘܝܰܠܕܐ ܫܦܰܪ ܠܗ ܠܰܡܦܰܫܳܩܘ.

ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ ܠܛܟܣܐ ܕܰܠܘܶܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܒܰܛܢܐ܆ ܗܠܝܢ ܠܚܡܢ. ܗܘܳܝܐ ܘܗܝܕܝܢ ܒܛܢܐ. ܘܒܛܢܐ ܘܬܪܒܝܬܐ ܕܒܟܪܣܐ܆ ܘܟܢ ܡܘܠܳܕܐ. ܘܠܐ ܫܳܬܶܩ ܗܘܐ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܕܺܝܥܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܩܕܡܝܬܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܘܳܝܐ܇ ܘܣܐܡ ܗܘܐ ܚܠܦܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܬܠܬ ܒܛܟܣܐ. ܘܡܬܝܕܥܐ ܗܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܡ̈ܠܘܗܝ.

ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܡܚܕܐ ܕܫܰܪܝ ܕܢܟܬܘܒ ܡܛܠ ܒܛܢܐ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܘܐܝܟܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܢ ܗܠܝܢ. ܕܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܗܘܳܝܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܺܝܬܘܗܝ. ܟܕ ܓܝܪ ܡܟܝܪܐ ܗܘܳܬ ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܠܝܘܣܦ܆ ܥܕܠܐ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܒܰܛܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܣܳܡ ܠܘܩܕܡ ܗܘܳܝܐ: ܥܠ ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܗܳܢܐ ܩܕܝܡ ܠܒܛܢܐ܆ ܘܟܢ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܫܬܰܟܚܰܬ ܒܰܛܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܰܐܥܶܠ ܒܡܨܥܬܐ ܦܘܠܓܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܝܘܣܦ ܡܛܠܬܗ ܕܒܛܢܐ: ܘܡ̈ܠܐ ܕܡܰܠܠ ܠܘܬܗ ܡܠܐܟܐ: ܗܳܢܝܢ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܐܪܝܡ ܡܢܗ ܡܚܫܒܬܐ ܕܦܘܠܓܐ ܗܰܘ܆ ܡܥܠ ܡܚܕܐ ܗܳܝ ܕܬܠܬ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܕܟܕ ܠܡ ܐܶܬܝܠܕ ܝܫܘܥ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ܆ ܗܐ ܡܓܘ̈ܫܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܐܬܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܐܳܡܪܝܢ܆ ܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܐܬܝܠܕ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ..

ܥܠܬܐ ܗܟܝܠ ܕܥܒܕܬ ܠܗܰܘ ܕܦܰܫܩ ܕܚܠܦ ܗܘܳܝܐ ܝܰܠܕܐ ܢܣܺܝܡ܆ ܐܘ ܗܳܝ ܟܒܪ ܐܝܬܝܗ̇: ܕܕܳܡܐ ܩܪܝܢܐ ܕܫܡ̈ܗܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܘܰܕܝܰܠܕܐ ܒܠܫܢܐ ܕܝܘܢܝܐ ܚܕ ܠܚܕ: ܕܒܫܡܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܬܖ̈ܬܝܢ ܢܘܢ ܣܝܡܢ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܕܐ: ܒܝܠܕܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܐܘ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܕܛܟ ܐܣܒܪ ܕܠܐ ܦܐܝܐ܇ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܐܢܫ ܗܘܳܝܐ ܢܐܡܰܪ܇ ܘܠܐ ܐܶܬܪܰܥܝ ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܠܘܬ ܚܘܫܒܐ ܐܢܫܝܐ܇ ܐܦܠܐ ܒܰܛܢܐ ܘܝܰܠܕܐ ܠܳܚܡ ܠܐܠܗܐ.

ܐܢ ܕܝܢ ܗܳܠܝܢ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ: ܘܫܡ̈ܗܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܪܫܝܡܝܢ ܒܟܬܒ̈ܐ: ܘܥܠ ܒܛܢܐ ܐܡܝܪ ܕܐܫܬܟܚܬ ܡܪܝܡ ܒܛܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ: ܥܠ ܕܝܢ ܝܠܕܐ: ܕܟܕ ܠܡ ܐܬܝܠܕ ܝܫܘܥ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܢ ܐܰܝܕܐ ܕܩܕܝܡܐ ܠܗܠܝܢ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܥܠܬܗܝܢ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܢܣܝܡ ܥܠ ܐܠܗܐ ܫܡܐ ܕܰܗܘܳܝܐ܇ ܐܝܬ ܐܬܪܐ ܠܡܣܒܪܘ ܕܡܫܬܐܠ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܺܐܝܕܺܝܥܐ܆ ܕܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܝܰܠܕܐ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܠܘܩܕܡ ܗܘܳܐ ܒܛܢܐ. ܘܠܐ ܒܰܛܢܐ ܡܶܬܓܒܠ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܩܕܡܐܝܬ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܬܒܛܢ. ܘܠܐ ܡܪܦܐ ܗܘܳܐ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡܝܐ܇ ܘܣܐܡ ܗܘܳܐ ܚܠܦܘܗܝ ܗܰܘ ܕܬܠܬܐ܇ ܘܳܐܡܪ ܗܘܳܐ ܚܠܦ ܗܘܳܝܐ ܐܺܝܠܺܝܕܘܬܐ܇ ܐܘ ܗܳܝ ܕܶܐܬܝܠܕ.

ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܦܠܐ ܡܠܬܐ ܕܐܫܥܝܐ ܐܝܕܐ ܕܰܬܢܳܐ ܡܠܐܟܐ܇ ܪܥܝܢܐ. ܗܢܐ ܕܶܐܡܰܪܢܢ ܡܚܰܘܝܐ܇ ܕܶܐܡܰܪ ܕܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܬܒܛܢ ܘܬܐܠܕ ܒܪܐ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܘܩܕܡ ܒܛܢܐ ܘܗܝܕܝܢ ܝܠܕܐ܇ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܬܝܠܕ ܥܽܘܠܐ ܐܠܐ ܠܘܩܕܡ ܐܬܒܛܢ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܕܢܬܒܛܢ ܐܝܬ ܦܘܪܣܐ܇ ܐܠܐ ܗܘܳܐ ܩܕܡܐܝܬ.

ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܬܝ ܟܕ ܐܳܙܠ ܒܬܪ ܛܟܣܐ ܐܝܢܐ ܕܠܳܚܶܡ ܠܣܘܥܪܢܐ܆ ܐܶܡܪ ܠܘܩܕܡ ܕܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܗܘܳܝܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܗܕܐ ܐܰܩܦ ܕܟܕ ܡܟܝܪܐ ܗܘܳܬ ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܠܝܘܣܦ ܥܕܠܐ ܢܫܬܘܬܦܘܢ܆ ܐܫܬܟܚܬ ܒܛܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܣܡ ܡܚܕܐ ܒܰܛܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܘܝܐ. ܘܠܗܳܝ ܬܘܒ ܕܡܛܠ ܡܘܠܕܐ܆ ܐܥܠܗ̇ ܒܣܕܪܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܟܕ ܕܝܢ ܐܬܝܠܕ ܝܫܘܥ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ܆ ܐܬܘ ܡܓܘ̈ܫܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܳܐܡܪܝܢ. ܕܰܐܝܟܘ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܐܬܝܠܕ. ܚܙܰܝܢ ܠܡ ܟܘܟܒܗ ܒܡܕܢܚܐ ܘܶܐܬܰܝܢ ܠܡܣܓܕ ܠܗ.

ܘܟܘܟܒܐ ܗܢܐ ܕܐܬܚܙܝ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܠܡܘܠܕܐ ܚܰܘܝ ܘܠܘ ܠܰܗܘܳܝܐ. ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܗ̇ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܗܕܐ܇ ܐܘ ܗܢܘܢ ܡܓܘ̈ܫܐ܇ ܕܐܬܢܓܕܘ ܠܡܐܬܐ ܒܬܪ ܚܙܬܐ ܕܟܘܟܒܐ܇ ܡܢ ܗܘܳܝܐ ܘܒܰܛܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܝܳܕܐ܇ ܠܡܩܝܡܘ ܚܘܫܒܢܐ ܕܡܛܠ ܡܘܠܕܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ ܕܝܠܕܐ܀

ܥܠ ܗܘܳܝܐ ܗܟܝܠ ܘܒܛܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܐܬܒܣܪ܆ ܐܣܬܰܒܪܰܬ ܠܘܩܕܡ ܡܪܝܡ. ܘܬܘܒ ܒܬܪܗ̇ ܝܘܣܦ ܟܕ ܐܬܦܠܓ ܥܠܘܗܝ ܕܒܛܢܐ. ܘܬܖ̈ܝܗܘܢ ܐܺܝܠܦܘ ܥܠ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܗܰܘ ܕܰܓܠܳܐ ܥܠ ܡܰܘܠܳܕܐ ܠܖ̈ܥܘܬܐ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐ ܡܬܝ ܘܠܘܩܐ܇ ܟܕ ܐܙܠܘ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܕܡܠܐܟܐ܇ ܟܬܰܒ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘܳܝܐ ܘܒܰܛܢܐ ܘܗܝܕܝܢ ܡܰܘܠܳܕܐ.

ܘܕܐܝܟܢܐ ܡܰܬܰܝ ܟܬܰܒ ܡܛܠ ܗܳܠܝܢ܆ ܗܐ ܡܢ ܟܰܕܘ ܚܰܘܺܝܢܢ. ܕܒܐܝܢܐ ܕܝܢ ܙܢܐ ܐܦ ܠܘܩܐ ܐܰܥܶܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ܆ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܡܬܝܕܥܐ. ܠܐ ܠܡ ܬܕܚܠܝܢ ܡܪܝܡ܆ ܐܶܫܟܰܚܬ ܓܝܪ ܛܝܒܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܗܐ ܬܒܛܢܝܢ ܒܟܪܣܐ. ܘܬܐܠܕܝܢ ܒܪܐ ܘܬܶܩܪܶܝܢ ܫܡܗ ܝܫܘܥ. ܗܐ ܐܦ ܗܢܐ܆ ܗܘܳܝܐ ܘܒܰܛܢܐ ܐܶܡܰܪ ܠܘܩܕܡ ܘܗܝܕܝܢ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܬܒܛܢܝܢ ܠܡ ܒܟܪܣܐ ܘܬܐܠܕܝܢ ܒܪܐ. ܘܗܰܘ ܕܡܬܒܛܢ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܠܘܩܕܡ ܗܳܘܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܒܛܢ ܐܦ ܡܬܝܠܕ. ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܡܰܘܠܳܕܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܒܛܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܒܛܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܘܝܐ.

18 ܕܫܳܠܡ ܕܝܢ ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܠܡܬܝ ܘܠܠܘܩܐ ܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐ: ܘܬܘܒ ܘܠܡܠܐܟܐ ܗܰܘ ܕܣܳܒܪ ܥܠ ܒܛܢܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܠܢ ܗܕܐ ܡܢܗ ܕܟܬܒܗ. ܗܰܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܐܝܬܘܬܗ ܘܡܬܘܡܝܘܬܗ ܕܡܠܬܐ܆ ܟܬܰܒ ܡܚܕܐ ܐܦ ܥܠ ܗܘܝܗ ܘܶܐܡܰܪ܇ ܕܗܽܘ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܢ ܒܢ. ܘܣܡ ܗܘܳܝܐ ܠܘܩܕܡ ܥܠ ܕܩܕܝܡ ܠܒܛܢܐ ܘܠܡܰܘܠܳܕܐ܀

ܐܢ ܕܝܢ ܢܒܥܐ ܐܢܫ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܕܐܦ ܗܳܝ ܕܐܓܢ ܒܢ ܕܶܐܡܰܪ ܝܘܚܢܢ: ܚܠܦ ܗܕܐ ܕܶܐܬܝܠܕ ܐܬܬܣܝܡܬ ܡܢܗ܆ ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܡܬܪܥܐ ܠܒܪ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ. ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܐܓܢ ܒܢ܆ ܚܠܦ ܗܳܝ ܕܶܐܬܝܠܕ ܘܥܠ ܒܘܟܪܐ ܠܬܒܝܠ ܐܬܦܫܩܬ ܡܢ ܐܚܖ̈ܢܐ. ܡܠܬܐ ܠܡ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܝܠܕ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܦ ܫܠܺܝܚܐ. ܕܐܡܬܝ ܕܢܥܠ ܒܘܟܪܐ ܠܬܒܝܠ. ܐܳܡܰܪ ܕܢܣܓܕܘܢ ܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ.

ܘܬܘܒ ܢܒܝܐ ܐܪܡܝܐ ܐܶܡܰܪ ܒܐܓܪܬܐ ܕܒܪܘܟ. ܕܗܢܘ ܐܠܗܢ ܘܠܐ ܢܬܚܫܒ ܐܚܪܢܐ ܥܡܗ. ܕܐܫܟܚ ܐܘܪܚܐ ܕܚܟܡܬܐ. ܘܝܗܒܗ̇ ܠܝܥܩܘܒ ܥܒܕܗ ܘܠܐܝܣܪܐܝܠ ܕܰܓܒܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܥܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܬܗܰܦܰܟ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܡܠܬܗ ܕܐܫܥܝܐ ܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܡܘܕܥܐ. ܗܳܝ ܕܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܬܒܛܢ ܘܬܐܠܕ ܒܪܐ. ܘܢܩܪܘܢ ܠܫܡܗ ܥܡܢܘܐܝܠ. ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܡܬܦܫܩ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܥܡܢ ܐܠܗܐ.

ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ ܦܓܪܢܐܝܬ ܥܡ ܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܕܥܡܢ ܒܒܣܪ ܐܶܬܗܰܦܰܟ ܐܠܗܐ. ܘܥܠ ܕܚܕܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܒܥܠܡܐ: ܘܢܥܡܪ ܘܢܕܝܪ ܥܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܣܡܗ̇ ܢܒܝܐ ܠܘ ܫܚܺܝܡܐܝܬ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܕܡܪ ܒܗ̇. ܒܗ̇ܝ ܕܪܘܚܢܐܝܬ ܘܠܐ ܡܣܝܟܐܝܬ܆ ܠܘ ܚܕܬܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܒܥܠܡܐ ܐܠܗܐ. ܥܠ ܕܡܢ ܕܰܗܘܳܐ ܥܠܡܐ ܒܗ ܡܬܝܕܥ. ܘܩܪܝܒ ܠܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ܆ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܡܬܗܝܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠܕܘܟ.

ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܣܒܪܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ. ܐܬܐܡܪ܆ ܐܦ ܗܳܝ ܡܠܬܗ ܐܚܪܬܐ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ. ܐܝܕܐ ܕܣܝܡܐ ܒܪܝܫܐ ܕܐܓܪܬܗ. ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܟܢܐ. ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܢ ܪܫܝܬܐ. ܗܰܘ ܕܫܡܥܢܢ. ܗܰܘ ܕܚܙܰܝܢܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ. ܗܰܘ ܕܰܚܙܰܝܢ ܘܓܰܫܢ ܒܐܝ̈ܕܝܢ. ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܘܚܰܝ̈ܐ ܐܬܓܠܝܘ܇ ܘܚܙܝܢ ܘܡܣܗܕܝܢܢ. ܘܡܣܒܪܝܢܢ ܠܟܘܢ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܐܒܐ ܘܐܬܓܠܝܘ ܠܢ. ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܕܐܬܓܠܝܘ ܚܝ̈ܐ܆ ܗܳܝ ܕܐܬܝܠܕ ܡܠܬܐ ܘܐܬܚܙܝ ܘܐܬܗܰܦܰܟ ܒܒܣܪ ܥܡ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܚܘܪ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ: ܘܢܰܣܒܪ ܥܠ ܗܳܝ ܕܐܓܢ ܒܢ ܗܕܐ ܕܐܬܝܠܝܕ܆ ܠܐ ܡܪܚܩ ܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪܢܐ ܡܢ ܣܘܟܠܐ ܬܪܝܨܐ܀

 

19 ܠܐ ܕܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܐܢܫ ܢܣܒܪ. ܕܟܕ ܠܐ ܐܠܨܐ ܐܘܪܟܢܢ ܬܢܢ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܗܢܐ ܫܪܒܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܥܝܢܢ܆ ܕܥܡ ܗܳܝ ܕܢܰܟܶܣ ܠܗܰܘ ܕܦܰܫܩ܆ ܕܝܰܬܝܪ ܡܢ ܫܪܪܐ ܕܗܰܘ ܡܕܡ ܕܟܬܺܝܒ: ܣܳܡ ܡ̈ܠܐ ܕܰܐܣܒܪ ܕܠܳܚܡܢ ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ: ܐܘ ܕܰܪܢܐ ܕܰܦܐܶܝܢ ܠܐܠܗܐ: ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܝܰܬܝܪ ܡܢܗ ܗܽܘ ܝܳܕܥ ܕܐܝܠܝܢ ܠܳܚ̈ܡܢ ܠܗ܆ ܢܟܐܐ ܐܦ ܒܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܕܗܖ̈ܣܝܘܛܐ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܕܩܰܒܠܘ ܐܦ ܠܡܚܣܢ ܗܕܐ ܕܐܬܝܠܕ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ. ܘܡܫܬܐܠܝܢ ܗܫܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܗܘܝܐ. ܘܐܡܪܝܢ ܕܠܐ ܦܐܝܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܗܘܝܐ ܢܬܐܡܪ. ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܗܰ ܡܕܡ ܕܡܰܠܦ ܟܬܒܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܥܠ ܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ ܗܳܝ ܒܠܚܘܕ ܕܠܗܘܢ ܫܳܦܪܐ܀

ܠܘ ܡܕܝܢ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܒܠܚܘܕ ܟܬܝܒܐ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܰܬܰܝ ܘܠܘܩܐ. ܘܡܬܝ ܐܶܡܰܪ ܟܬܒܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܕܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܗܘܳܝܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܘܕܥ ܐܦ ܗܽܘ. ܕܠܡܫܺܝܚܐ ܝܶܫܘܥ ܡܠܬܐ ܝܳܕܥ ܠܗ. ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܬܩܰܒܠܝܢ ܒܛܢܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܚܰܝܠܗ ܕܥܠܝܐ. ܘܬܐܠܕܝܢ ܒܪܐ. ܘܬܘܒ ܡܠܐܟܐ ܠܘܬ ܝܘܣܦ ܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܬܢܳܐ. ܕܗܕܐ ܠܡ ܟܠܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ܆ ܕܢܬܡܠܐ ܡܕܡ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܡܪܝܐ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܕܶܐܡܰܪ܇ ܕܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܬܒܛܢ ܘܬܐܠܕ ܒܪܐ܀

ܕܬܬܐܡܪ ܡܕܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ: ܘܬܘܒ ܕܰܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܪܥܝܢܐ ܡܶܬܝܕܥ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ. ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܘܡܠܬܐ. ܘܬܘܒ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܗܽܘܝܘ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܠܗܐ ܠܡ ܐܺܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܠܬܐ ܐܶܡܰܪ ܝܘܚܢܢ. ܘܦܘܠܘܣ ܟܬܰܒ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܥܠ ܟܘܠ. ܡܢܗܘܢ ܠܡ ܡܫܺܝܚܐ ܕܒܰܒܣܪ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܟܠ ܐܠܗܐ ܡܒܪܟܐ. ܘܬܘܒ ܩܪܳܝܗܝ ܠܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܪܒܐ. ܡܣܰܟܝܢܢ ܠܡ ܠܣܒܪܐ ܛܘܒܢܐ܇ ܘܠܓܠܝܢܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܡܰܚܝܳܢܢ ܝܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܗ ܕܡܽܘܬܐ ܘܦܚܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܥܡ ܐܠܗܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܡ ܕܡܽܘܬܐ ܘܦܶܚܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܘ ܒܰܚܛܘܦܝܐ ܚܫܒܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܫܘܶܐ ܥܡ ܐܠܗܐ..

ܐܢ ܡܕܝܢ ܫܘܶܐ ܒܐܝܬܘܬܐ ܥܡ ܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ: ܘܰܕܡܽܘܬܗ ܚܰܬܺܝܬܬܐ܆ ܘܦܶܚܡܳܐ ܕܺܝܠܗ: ܘܐܠܗܐ ܪܰܒܐ: ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ: ܐܝܟ ܩ̈ܠܘܗܝ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝ̈ܐ ܕܦܘܠܘܣ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܕܗܽܘܝܘ ܡܠܬܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܒܣܪܐ ܐܠܨܐ ܕܢܬܗܝܡܢ. ܘܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܬܬܚܫܒ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܘܕܰܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܘܕܰܗܘܳܐ ܝܶܫܘܥ. ܘܕܐܬܒܛܢ ܒܪܳܐ ܘܕܐܬܒܛܶܢ ܚܰܝܠܗ ܕܥܠܝܐ. ܘܗܕܐ ܕܡܰܬܰܝ ܕܗܘܝܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܇ ܘܗܳܝ ܕܝܘܚܢܢ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܡܠܬܐ܇ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܚܕ ܢܣܬܒܪܢ܀

 

20 ܡܢܘ ܗܟܝܠ ܡܣܒܪ ܗܪܛܝܩܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܡܪܝܡ. ܘܐܢ ܢܺܐܡܪ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܕܒܠܚܘܕ ܐܬܒܛܢ ܘܐܬܝܠܕ ܕܠܐ ܙܘܘܳܓܐ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ: ܘܠܘ ܡܪܝܐ ܕܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ܆ ܡܟܣܐ ܠܗ ܡܚܕܐ ܗܺܝ ܗܕܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܬܝܠܕ. ܕܐܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܬܒܛܢ: ܘܕܠܐ ܒܥܝܕܐ ܐܬܝܠܕ: ܘܰܫܪܳܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ ܕܣܡ ܥܒܘܕܐ ܥܠ ܙܘܘܓܐ܆ ܐܘ ܗܽܘܝܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܝܕ ܙܘܘܓܐ ܬܰܚܡ ܬܰܚܶܡ ܕܢܗܘܐ ܒܛܢܐ܆ ܐܘ ܒܪܗ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗܰܘ ܕܣܡܗ ܠܢܡܘܣܐ.

ܡܫܪܪܝܢ ܕܝܢ ܥܡ ܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܡܫܺܝܚܐ ܗܢܐ ܕܶܐܬܝܠܕ ܐܦ ܟ̈ܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܕܒܟܠ ܕܘܟܐ ܗܟܢܐ ܡܫܰܡܗܝܢ ܠܗ. ܐܘ ܐܠܗܐ. ܐܘ ܡܠܬܐ. ܐܘ ܒܪܐ. ܐܘ ܝܺܚܺܝܕܝܐ. ܐܘ ܚܰܝܠܗ ܕܥܶܠܝܐ. ܐܘ ܡܪܝܐ. ܐܘ ܥܡܢܘܐܝܠ ܐܘ ܝܫܘܥ. ܘܝܘܚܢܢ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܠܬܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܪܫܝܬܐ: ܘܐܠܗܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ: ܘܕܒܐܝܕܗ ܗܘܳܐ ܐܦ ܟܠܡܕܡ܆ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܰܢ. ܕܐܢ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܐܬܒܪܢܫ ܗܢܐ ܕܶܐܬܝܠܕ: ܐܠܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܢ ܕܶܐܬܒܪܝ ܒܰܥܝܕܐ ܐܝܟ ܟܠܢܫ܆ ܡܢܐ ܐܠܨܐ ܗܘܳܬ ܠܡܶܟܬܰܒ ܥܠ ܗܘܳܝܗ ܘܒܰܛܢܗ܇ ܐܝܟ ܕܥܠ ܣܘܥܪܢܐ ܚܰܕܬܐ.

ܐܢ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܕܥܠ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܐܶܬܒܛܢ ܘܠܘ ܒܝܕ ܙܘܘܓܐ܆ ܗܐ ܐܦ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܘܠܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܓܢ̈ܣܐ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܒܝܕ ܙܘܘܓܐ ܡܥܕܝܢ ܡܬܝܒܠܝܢ܆ ܐܠܗܐ ܒܪܐ ܒܓܘ ܟܖ̈ܣܬܐ܆ ܘܠܘ ܙܘܘܓܐ ܘܙܪܥܐ ܣܦܩܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܥܒܕ ܗܳܕܐ. ܘܐܢ ܠܟܠ ܕܡܶܬܝܠܕ ܐܠܗܐ ܥܳܒܶܕ: ܘܠܗܢܐ ܒܪܢܫܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܓܒܰܠ: ܗܳܘ ܕܐܦ ܗܽܘ ܐܺܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܡܢܐ ܫܳܪܟ ܠܡܶܪܢܐ ܡܕܡ ܝܬܝܪܐ ܥܠ ܗܢܐ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܒܛܝ̈ܢܐ ܘܐܝܠܝ̈ܕܐ܇ ܕܗܐ ܐܦ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬܚܘܝܬ ܕܐܠܗܐ ܒܪܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܓܰܠܝܐܝܬ ܐܶܡܰܪ ܐܦ ܕܰܘܝܕ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܢܦܫܗ܇ ܘܕܡܝܐ ܕܐܦ ܚܠܦ ܟܠ ܐܢܫ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܙܕܝ̈ܩܐ܇ ܕܓܒܠܬܢܝ ܘܣܳܡܬ ܥܠܝ ܐܝܕܟ܀

 

21 ܡܛܠ ܡܕܝܢ ܕܺܐܝܕܺܝܥܐ ܕܚܕܬܐ ܗܘܳܬ ܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ: ܘܒܛܢܐ ܘܡܘܠܳܕܐ ܐܢܫܝܐ ܢܣܝܒܪ܆ ܐܝܟ ܕܥܠ ܨܒܘܬܐ ܚܕܰܬܐ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܘ ܕܟܳܬܒܺܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐ ܡܬܝ ܘܠܘܩܐ ܘܝܘܚܢܢ. ܘܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܟܪܙ ܗܘܳܝܐ ܚܕܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܘ ܗܰܘ ܕܰܥܝܳܕܐ ܕܗܳܘܐ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܟܬܒܐ ܠܡ ܕܰܗܘܳܝܐ ܐܶܡܰܪ ܡܬܝ ܕܝܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܒܪܗ ܕܐܒܪܗܡ. ܚܠܦ ܗܳܝ ܕܡܘܫܐ܇ ܕܗܢܘ ܟܬܒܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܟܕ ܗܘܰܘ.

ܘܐܠܘ ܒܪܢܫܐ ܗܘܐ ܫܚܺܝܡܐ ܐܦ ܗܢܐ: ܒܕܡܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܣܡ ܡܘܫܐ ܚܕܐ ܙܒܰܢ ܟܬܒܐ ܥܠ ܗܘܳܝܗܘܢ: ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܳܬ ܣܟ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܡܰܬܰܝ ܐܰܝܕܐ ܕܰܪܫܰܡ ܒܪܝܫܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܰܟܬܰܒ. ܕܺܐܝܕܺܝܥܐ ܕܰܚܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܐܦ ܗܘܳܝܐ ܕܝܠܗ܆ ܒܗܰܘ ܡܕܡ ܕܰܚܕܐ ܙܒܰܢ ܐܶܬܟܬܶܒ ܡܢ ܡܘܫܐ. ܘܠܐ ܐܠܨܐ ܗܘܳܬ ܕܬܽܘܒ ܢܟܬܘܒ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܚܠܦ ܪܘܫܡܐ ܒܪܝܫܗ ܕܰܟܬܳܒܐ.

ܗܫܐ ܕܝܢ ܥܠ ܕܠܘ ܥܝܳܕܐ ܗܘ ܗܢܐ ܗܘܳܝܐ ܘܡܘܠܳܕܐ: ܐܠܐ ܚܕܬܐ ܘܕܡܕܒܪܢܘܬܐ: ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܕܐܬܒܪܢܫ ܗܘܳܐ ܠܢ ܪܝܫ ܓܢܣܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܥܠܘܗܝ ܦܘܠܘܣ ܕܣܰܪܶܩ ܗܽܘ ܠܗ ܕܡܽܘܬܐ ܘܦܶܚܡܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܒܝܕ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܢ ܚܠܦ ܐܕܡ ܡܳܝܘܬܐ ܘܡܶܬܚܰܒܠܳܢܐ܆ ܐܚܪܢܐ ܪܺܝܫ ܓܢܣܐ܇ ܕܠܐ ܡܳܐܶܬ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܐܝܟ ܠܡ ܕܰܠܒܶܫܢ ܨܰܠܡܐ ܕܥܰܦܪܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܢܶܠܒܰܫ ܐܦ ܨܠܡܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܕܡ ܒܪܢܫܐ ܩܰܕܡܝܐ ܠܢܰܦܫܐ ܚܰܝܬܐ. ܐܕܡ ܕܝܢ ܐܚܪܺܢܐ ܠܪܘܚܐ ܡܰܚܝܳܢܐ. ܘܕܠܐ ܗܘܳܐ ܠܘܩܕܡ ܪܘܚܢܝܐ܆ ܐܠܐ ܥܦܪܢܝܐ ܘܗܝܕܝܢ ܪܘܚܢܝܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܩܰܕܡܝܐ ܥܦܪܢܐ ܡܢ ܐܪܥܐ. ܗܰܘ ܕܝܢ ܕܰܬܖ̈ܝܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܰܝܐ. ܘܐܢ ܪܝܫ ܓܢܣܢ ܕܬܖ̈ܝܢ: ܐܝܟ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܫܠܺܝ̈ܚܳܝܳܬܐ ܡܪܝܐ ܗܘ ܡܢ ܫܡܰܝܐ܆ ܒܘܠܝܬܐ ܐܬܬܣܝܡ ܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ ܠܰܗܘܳܝܗ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܬܰܝ ܕܰܟܬܒܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܘܕܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܗܘܝܐ ܗܟܢܐ ܐܺܝܬܘܗܝ.

 

22 ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܡܶܬܝܕܥܐ܆ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܓܠܘ ܒܟܬܒܝ̈ܗܘܢ: ܕܗܳܘܐ ܚܕܬܐܝܬ ܒܪܢܫܐ ܘܡܬܝܠܕ ܒܒܣܪ. ܘܠܘ ܡܛܠ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܒܪܢܫܐ ܐܬܢܒܝܘ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܓܠܝܐܝܬ ܒܪܝܫܐ ܕܐܓܪܬܐ ܕܖ̈ܘܗܡܝܐ ܟܬܒ ܕܐܬܦܪܫ ܕܢܗܘܐ ܟܪܘܙܐ. ܠܘ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܒܪܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܕܟܠܗܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܐܟܪܙܘ ܕܥܬܝܕ ܕܢܬܝܠܕ ܒܒܣܪ. ܦܘܠܘܣ ܠܡ ܥܰܒܕܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܩܰܪܝܐ ܫܠܝܚܐ. ܕܰܦܪܝܫ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܐܠܗܐ܇ ܕܡܢ ܩܕܺܝܡ ܡܠܰܟ ܒܝܕ ܢܒܝ̈ܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܥܠ ܒܪܗ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܕܘܝܕ ܒܒܣܪ.

ܘܕܠܓܠܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܢܒܝ̈ܐ ܟܘܠܗܘܢ ܘܙܕܝ̈ܩܐ: ܘܕܢܚܙܘܢ ܠܐܠܗܐ ܕܡܬܒܪܢܫ: ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܡܰܢ ܕܗܘ ܕܗܳܘܐ ܘܡܬܝܠܕ܆ ܡ̈ܠܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܕܟܠ܇ ܗܠܝܢ ܕܶܐܡܪ ܠܘܬ ܬܠܡܝ̈ܕܐ܇ ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܪܓܫܘ ܗܘܰܘ܆ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܡܬܗܦܟܝܢ ܣܗ̈ܕܢ. ܣܓ̈ܝܐܐ ܠܡ ܢܒܝ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܐܬܪܓܪܓܘ ܕܢܚܙܘܢ ܡܕܡ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܘ ܚܙܰܘ܇ ܘܠܡܫܡܥ ܡܕܡ ܕܫܳܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܫܡܰܥܘ. ܘܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܬܘܒ ܕܰܚܫܺܝܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܡܫܘܚܬܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܐܒܪܗܡ ܐܒܘܟܘܢ ܡܣܰܘܰܚ ܗܘܐ ܕܢܶܚܙܐ ܝܘܡܝ ܘܰܚܙܐ ܘܰܚܕܺܝ. ܘܟܕ ܦܰܢܺܝܘ ܗܶܢܘܢ: ܕܥܕܟܝܠ ܒܪ ܚܡܫܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܠܐ ܗܘܰܝܬ ܘܠܐܒܪܗܡ ܚܙܰܝܬ܆ ܬܘܒ ܐܶܡܪ ܠܗܘܢ. ܕܥܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐܒܪܗܡ ܐܢܐ ܐܺܝܬܰܝ܀

ܣܰܟܺܝܘ ܡܕܝܢ ܢܒܝ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܠܘ ܠܡܚܙܐ ܠܒܪܢܫܐ. ܗܰܘ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܥܝܳܕܐ ܒܟܠܢܫ ܚܳܙܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܛܠ ܕܺܐܝܕܺܝܥܐ ܕܟܠܢܫ ܠܚܒܪܗ ܒܪܢܫܐ ܚܳܙܶܐ. ܗܕܐ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܐܠܐ ܣܰܟܺܝܘ ܟܠܗܘܢ ܩܰܕܝ̈ܫܐ܆ ܠܡܶܚܙܐ ܠܐܠܗܐ ܕܡܬܓܠܶܐ ܒܪܢܫܐ. ܐܝܕܐ ܕܥܡ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܡܰܠܝܐ ܐܦ ܕܘܡܳܪܐ. ܘܥܡ ܚܰܘܣܳܢܐ ܘܰܚܢܢܐ܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܕܡܘܪܬܐ ܘܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ.

 

23 ܥܡ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ. ܕܐܠܘ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ ܒܰܟܝܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܝܠܕ܆ ܠܝܬ ܗܘܳܐ ܐܬܪܐ ܠܰܫܠܺܝܚܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܒܣܪ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܗܟܢܐ: ܘܐܘܣܦ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܐܦ ܒܪܐ܆ ܪܡܰܙ ܠܰܢ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܕܗܢܐ ܕܗܫܐ ܒܰܒܣܪ ܗܘܳܐ܆ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܒܣܪܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܪܘܚܐ ܘܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ܆ ܨܝܕ ܗܳܝ ܐܠܗܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܒܟܝܢܐ. ܕܗܰܘ ܕܒܟܝܢܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘ܆ ܠܝܬ ܠܡܬܐܡܪܘ ܥܠܘܗܝ ܗܕܐ ܕܰܗܘܐ ܒܰܒܣܪ. ܐܠܐ ܕܗܳܘܐ ܠܘܩܕܡ ܒܣܪܐ܆ ܘܟܢ ܡܩܰܒܠ ܢܰܦܫܐ ܘܡܫܬܡܗ ܒܪܢܫܐ.

ܘܫܦܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܡܰܪ ܬܢܳܢ ܐܦ ܫܠܺܝܚܐ ܘܠܘ ܕܶܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ܇ ܐܝܟ ܡܳܐ ܕܠܗܳܢܘܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܐ ܕܐܦܩܘ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܫܦܰܪ ܠܰܡܦܰܫܳܩܘ܇ ܘܝܗܒܘ ܚܰܝܠܐ ܠܗܖ̈ܛܝܩܘ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܘ ܐܚܪܢܐ ܕܐܬܝܠܕ ܒܰܐܚܪܺܢܐ. ܗܰܘ ܕܐܦ ܗܽܘ ܫܠܡ ܘܗܪܟܐ ܠܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐ ܘܠܡܠܐܟܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘܝܐ ܐܡܪܘ ܠܘܩܕܡ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܘܟܢ ܡܰܘܠܳܕܐ.

ܐܢ ܕܝܢ ܗܳܕܐ ܐܰܣܒܪܘ ܗܳܢܘܢ ܕܦܰܫܶܩܘ: ܕܠܐ ܫܰܦܝܪ ܕܢܶܬܬܣܺܝܡ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘܳܝܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܘ ܕܐܠܗܐ: ܐܘ ܕܰܒܪܐ: ܙܳܕܩ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܠܡܶܕܰܥ܆ ܕܠܘ ܕܐܝܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܠܳܚ̈ܡܢ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܠܫ̈ܢܐ܇ ܘܳܠܶܐ ܠܡܓܒܝܘ ܠܗܰܘ ܕܝܰܨܝܦ ܕܰܫܪܳܪܐ ܢܦܰܫܶܩ܆ ܐܠܐ ܠܡܶܒܥܐ ܕܐܝܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܦܬܓ̈ܡܐ ܘܫܡ̈ܗܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܘ ܡܢ ܪܘܚܗ܇ ܒܝܕ ܢܒܝ̈ܐ ܘܫܠܝ̈ܚܐ ܐܬܡܠܠܘ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܝܰܠܕܐ ܕܚܘ̈ܫܳܒܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܟ̈ܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܕܒܝܕ ܝܕܥܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܢܩܒܠܢ ܬܘܪܨܐ ܐܘ ܬܘܩܢܐ.

ܠܘܬ ܕܝܢ ܝܘ̈ܢܝܐ܆ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܘܫܡ̈ܗܐ ܕܐܬܥܗܕܢܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐ ܘܡܢ ܫܠܺܝܚܐ܆ ܗܟܢܐ ܣܺܝܡܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܬܐܡܪ ܡܢܢ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܒܣܪ܆ ܘܠܘ ܕܶܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ. ܘܬܘܒ ܟܬܒܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܕܝܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܗܘܳܝܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܒܠܫܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܬܡܠܠܘ ܟ̈ܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܚܕܰܬܐ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܠܘܬܗܘܢ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܘܳܠܶܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܶܬܕܢܳܝܘ܆ ܘܠܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܐܬܦܫܩ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܡܰܣܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܗ܇ ܘܠܘ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܡܢ ܪܘܚܐ܀

ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܝܢ ܟܠ ܡܢ ܕܰܡܫܰܚܠܶܦ܇ ܐܘ ܡܦܰܫܶܩ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܡ̈ܠܐ ܘܫܡ̈ܗܐ ܕܐܬܡܠܠܘ ܡܢ ܪܘܚܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܕܺܝܠܐ ܘܡܟܐܪܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܪܫܝܥܐ ܘܡܓܕܦܢܐ. ܘܫܘܬܦܐ ܕܡܖ̈ܩܝܘܢܐ ܘܰܕܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܐܰܪܺܝܡܘ ܡܢ ܟ̈ܬܒܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܡܠܠ: ܘܬܘܒ ܐܦ ܫܰܚܠܶܦܘ܆ ܘܣܳܡܘ ܚܖ̈ܳܢܝܳܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܘܢ ܐܣܬܒܪ ܕܫܰܦܺܝܖ̈ܢ܆ ܕܒܪܘܫܥܐ ܗܢܐ ܟܕ ܢܦܰܠܘ ܐܦ ܬܐܕܘܪܘܣ ܘܢܣܛܘܪܝܣ: ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܖ̈ܝܫܰܝ ܗܪܣܝܣ ܕܦܠܚ̈ܝ ܠܒܪܢܫܐ܆ ܣܥܰܘ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܡܢܗܝܢ ܕܡ̈ܠܐ ܕܟ̈ܬܒܐ ܠܰܡܫܰܚܠܳܦܘ܆ ܘܠܡܢܗܝܢ ܠܰܡܦܰܫܳܩܘ ܕܠܩܘܒܠܐ.

ܘܰܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܕܫܰܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܡܘܣܐ: ܟܕ ܡܚܰܘܐ ܦܘܪܫܢܐ ܕܒܪܐ ܚܕ ܕܰܟܝܢܐ ܡܢ ܕܗܳܢܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܦܰܫܶܩܘ ܗܶܢܘܢ ܘܰܩܪܰܘ ܡܓܰܕܦܳܢܳܐܝܬ܆ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܡܘܣܐ. ܐܝܟ ܕܠܰܡܚܰܘܳܝܘ ܕܚܪܢܐ ܗܘ ܒܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܘܶܐܫܬܰܕܰܪ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܗܘ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ. ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܰܠܗܳܝ ܕܣܺܝܡܐ ܒܐܓܪܬܐ ܕܥܶܒܖ̈ܝܐ: ܕܝܫܘܥ ܒܪܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܒܐ: ܚܠܦ ܟܠܢܫ ܛܥܶܡ ܡܘܬܐ܆ ܗܶܢܘܢ ܫܰܚܠܶܦܘ ܘܰܟܬܰܒܘ ܣܛܰܪ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܺܐܝܨܶܦܘ ܠܡܰܫܠܳܡܘ܆ ܕܝܶܫܘܥ ܗܢܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܡܰܘܬܐ ܩܰܒܶܠ܆ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܢ ܒܢ: ܢܣܛܘܪܝܣ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܘܰܩܪܳܐ܆ ܕܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܗ ܡܠܬܐ.

ܠܗܠܝܢ ܗܳܟܝܠ ܟܕ ܐܶܬܕܢܺܝܘ ܘܗܳܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܦܰܫܶܩܘ ܟ̈ܬܒܐ: ܐܢ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܘܐܢ ܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ܆ [ܚܛܘ] ܒܣ̈ܓܝܐܬܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡ̈ܠܦܢ ܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ. ܐܠܐ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܖ̈ܥܝܢܐ ܐܚܖ̈ܢܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܠܢ ܗܘܳܐ ܗܫܐ ܫܩܳܠܛܰܥܢܐ܆ ܕܬܽܘܒ ܡܢ ܕܪܝܫ ܢܶܬܦܰܫܩܽܘܢ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ܇ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ.

ܗܐ ܓܝܪ ܘܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܟܕ ܡܫܬܥܐ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ ܕܟܘܡܪܘܬܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ: ܕܐܝܟ ܚܰܕ ܘܒܠܚܘܕܰܘܗܝ ܪܝܫ ܟܘܡܖ̈ܐ: ܡܰܠܺܝ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܒܰܨܰܪ ܡܢ ܖ̈ܝܫܰܝ ܟܘܡܖ̈ܐ ܩܕ̈ܡܝܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܰܘ ܕܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܒܣܪܗ ܒܳܥ̈ܘܳܬܐ ܘܬܟܫ̈ܦܬܐ ܠܘܬ ܗܰܘ ܕܰܡܨܐ ܗܘܐ ܕܰܢܦܰܨܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ: ܒܰܩܥܳܬܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܩܰܪܶܒ܆ ܗܢܘܢ ܚܠܦ ܗܕܐ ܦܰܫܶܩܘ܆ ܗܳܝ ܕܟܕ ܒܶܣܪܐ ܠܒܺܝܫ ܗܘܐ. ܘܚܠܦ ܕܰܠܦܰܘܠܘܣ܆ ܐܶܬܕܢܺܝܘ ܠܗܠܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܣ. ܗܰܘ ܕܐܝܟ ܠܒܽܘܫܐ ܥܠ ܦܓܪܐ ܕܟܠܢܫ: ܘܒܕܡܘܬ ܐܖ̈ܓܘܢܐ ܥܠ ܓܘܫܡܐ ܕܡ̈ܠܟܐ܆ ܫܕܳܝܗܝ ܠܦܰܓܪܐ ܥܠ ܡܠܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܰܐܚܪܢܐ ܢܬܪܢܐ ܠܒܰܪ ܡܢܗ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܟܠ ܠܒܘܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܚܪܢܐ ܣܛܰܪ ܡܢ ܗܰܘ ܕܠܳܒܶܫ ܠܗ.

ܘܬܘܒ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܒܪܳܐ ܠܘܬ ܐܒܐ: ܕܦܓܪܐ ܕܝܢ ܬܰܩܶܢܬ ܠܺܝ. ܟܕ ܪܳܡܶܙ ܥܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ: ܗܳܝ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܫܰܡܠܺܝ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܕܶܒܚܐ ܚܠܦ ܟܠ. ܗܶܢܘܢ ܐܦ ܠܗܳܕܐ܆ ܕܦܓܪܐ ܠܡ ܐܠܒܫܬܳܢܝ ܦܰܫܩܘܗ̇. ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܠܕܘܟ ܢܶܬܝܰܕܥܘܢ܆ ܕܠܘ ܡ̈ܠܐ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܦܰܫܶܩܘ܆ ܐܠܐ ܡܰܣܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܣܡܘ ܒܦܘ̈ܫܩܝܗܘܢ܀

 

24 ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܢ ܟܠܕܘܟ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܬܬܚܘܐ: ܕܗܢܐ ܕܒܙܒ̈ܢܐ ܐܚܖ̈ܝܐ ܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ ܡܢ ܐܢܬܬܐ. ܐܠܗܐ ܗܘ: ܘܡܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܘܠܘ ܟܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܐܶܬܥܒܶܕ ܐܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܟܠܢܫ܆ ܐܠܨܬ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܟܠ ܚܰܕ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܩܰܕܝ̈ܫܐ ܕܡܰܠܠ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ: ܢܒܝ̈ܐ ܐܡܪܢܐ ܘܫܠܝ̈ܚܐ: ܘܡ̈ܠܐܟܐ ܕܐܬܚܙܺܝܘ ܒܓܠܝܢܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܠܘܩܕܡ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܣܰܒܰܪܘ܆ ܘܗܳܝܕܝܢ ܕܶܐܬܝܠܕ. ܐܰܝܕ ܕܗܺܝ ܐܦ ܠܳܚܡܐ ܠܛܟܝܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ.

ܘܐܫܥܝܐ ܕܰܥܬܝܕܐ ܕܬܶܒܛܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܶܡܰܪ ܘܟܢ ܕܬܺܐܠܰܕ. ܘܡܫܪܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܒܛܢ ܘܐܬܝܠܕ. ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ ܕܒܠܚܘܕ ܐܠܗܐ ܥܡܪ ܒܗ܆ ܗܽܘ ܫܡܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܡܢ ܪܘܚܐ ܠܗܰܘ ܕܐܬܝܠܕ. ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܟܕ ܡܬܦܫܩ ܥܡܢ ܐܠܗܐ. ܥܡܢܘܐܝܠ ܓܝܪ ܐܬܩܪܝ. ܐܰܝܕܐ ܕܶܐܬܚܰܘܝܰܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܡܢ ܐܠܗܐ܆ ܘܠܘ ܕܥܡܗ ܗܽܘ ܐܝܠ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܥܡ ܚܕ ܒܪܢܫܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܥܡ ܡܘܫܐ ܘܝܫܘܥ܇ ܘܬܘܒ ܗܽܘ ܐܫܬܘܕܝ ܕܗܳܘܶܐ ܥܡ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܨܒܪܐ ܣܰܟܠܐ ܗܰܘ ܕܝܠܗܘܢ ܐܰܫܠܶܡ. ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܗܳܢܘܢ܆ ܕܥܡܢܘܐܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܥܡ ܒܪܢܫܐ.

ܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܟܢܐ. ܕܥܡܢ ܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܘܠܘ ܥܡܗ. ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܠܘ ܥܡ ܚܕ. ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܗܳܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܢ܇ ܕܐܘܕܥܬ ܐܦ ܗܳܝ ܕܒܣܓܝ̈ܐܐ ܥܬܺܝܕ ܠܡܶܥܡܰܪ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܗܳܘܶܐ ܘܠܘ ܒܚܰܕ.

ܕܡܛܠ ܗܳܕܐ ܐܦ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܥܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܘܪܣܐ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܢ ܘܢܬܗܦܟ ܥܡܢ. ܡܛܠ ܕܟܝܢܐܝܬ ܒܐܒܐ ܒܠܚܘܕ ܥܳܡܰܪ ܒܪܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܐܰܒܐ ܒܒܪܗ. ܘܠܝܬ ܘܠܐ ܚܕ ܥܒܳܕܐ ܐܘ ܒܪܺܝܬܐ ܕܣܳܦܩܺܝܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܥܡܘܪܝܐ ܕܚܕ ܡܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܟܝܢܐܝܬ.

ܘܐܢ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠܡܕܡ ܐܠܗܐ: ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܐܠܦ ܦܘܠܘܣ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܢ: ܘܒܗ ܚܳܝܶܝܢ ܘܡܶܬܙܺܝܥܺܝܢ ܘܺܐܝܬܰܝܢ܆ ܠܘ ܒܰܕܡܘܬ ܓܘܫ̈ܡܐ ܙܥܘܖ̈ܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܐܚܪܢܐ ܓܘܫܡܐ ܕܪܰܒ ܡܢܗܘܢ܇ ܡܣܬܒܪ ܕܐܘ ܗܽܘ ܩܰܪܺܝܒ ܠܢ܇ ܐܘ ܐܢܚܢܢ ܡܬܬܙܺܝܥܝܢ ܒܗ. ܐܠܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܒܗ܆ ܐܝܟ ܡܣܰܝ̈ܟܐ ܒܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܐܝܟ ܚܒܝ̈ܫܰܝ ܒܬܚܘܡܐ܆ ܒܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܬܚܘܡܐ܆ ܐܝܟ ܩܢܘ̈ܡܐ ܘܟܝ̈ܢܐ ܒܖ̈ܰܝܳܐ܆ ܒܗܰܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܡܬܝܕܰܥ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܥܳܡܰܪ ܒܠܚܘܕ ܟܠܗ ܒܰܐܒܘܗܝ ܐܝܟ ܒܰܪ ܐܺܝܬܝܳܐ ܒܐܝܬܝܐ.

ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܬܐ܆ ܗܺܝ ܒܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܥܳܡܪܐ. ܐܒܐ ܒܒܪܗ. ܘܒܪܐ ܒܐܒܘܗܝ. ܘܪܘܚܐ ܒܬܖ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܝܬ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܺܝܢ܇ ܕܰܡܨܶܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܥܡܘܪܝܐ ܟܝܢܝܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܐܢ ܐܰܡܺܝܪ ܥܰܠ ܗܳܢܘܢ ܕܐܬܡܫܰܚܘ ܒܪܘܚܐ: ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܗܽܘܢ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܗܘܢ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܢܰܦܫܐ ܒܦܰܓܪܐ܇ ܐܘ ܪܶܥܝܳܢܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܗ ܒܠܚܘܕ ܦܐܶܐ ܠܡܶܥܡܰܪ ܘܠܡܶܬܗܰܦܳܟܘ.

ܘܐܢ ܠܐ ܡܶܬܩܰܕܰܡ ܥܡܘܪܝܐ ܗܳܢܐ܆ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܕܰܓܰܠ. ܐܠܐ ܕܝܰܬܝܪܐܝܬ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܙܳܕܶܩ܆ ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܕܗܽܘ ܒܰܠܚܘܕ ܝܳܕܰܥ ܚܰܝܠܐ ܕܣܘܥܖ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܘܕܰܫܡ̈ܗܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ ܥܠ ܣܘܥܖ̈ܳܢܰܘܗܝ܀

ܫܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܢܐ ܕܰܥܡܽܘܪܝܐ: ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܕܘܟܬܐ ܐܰܡܺܝܪ: ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܕܰܒܪܺܝܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܡܢ ܨܗܝܘܢ ܕܥܳܡܰܪ ܒܐܘܪܫܠܡ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܘܕܨܒܝܢܐ. ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܳܐܒܝ ܕܒܺܝ ܥܳܡܰܪ. ܘܐܝܟ ܗܳܝ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ. ܘܕܨܒܝܢܐ܆ ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܗܘܢ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܗܰܒ ܠܗܘܢ ܕܢܶܗܘܘܢ ܒܢ ܚܕ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܢܬ ܐܒܝ ܘܐܢܐ ܒܳܟ. ܘܐܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܢܐ ܘܐܒܝ ܢܺܐܬܶܐ ܘܰܐܘܢܐ ܠܘܬܗ ܢܶܥܒܕ.

ܘܐܢ ܫܡܐ ܕܰܥܡܘܪܝܐ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ: ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܕܘܟܬܐ ܐܰܡܺܝܪ: ܐܠܐ ܐܦ ܠܡܰܘܕܳܥܘ ܥܠ ܟܝܳܢܐ ܘܨܶܒܝܳܢܐ: ܕܥܳܡܰܪ ܟܝܳܢܐ ܒܐܝܢܐ ܕܦܳܚܡ ܠܗ: ܘܬܘܒ ܐܦ ܨܒܝܢܐ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܗ܆ ܥܡܰܪ ܒܢ ܡܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡܢ ܥܠܬ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܥܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܥܠ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ.

ܕܐܦ ܚܠܦ ܗܕܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܥܠ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܰܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܡܢ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐܝܬ ܗܶܢܝܢ ܡ̈ܠܶܐ ܕܰܟܬܝܒܳܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܫܰܘܕܰܥ. ܡܠܬܐ ܠܡ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܢ. ܘܬܘܒ ܕܗܕܐ ܠܡ ܟܠܗ̇ ܗܘܳܬ܆ ܕܢܶܬܡܰܠܶܐ ܡܕܡ ܕܶܐܬܐܡܪ ܡܢ ܡܪܝܐ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܕܶܐܡܰܪ܇ ܕܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܬܶܒܛܰܢ ܘܬܺܐܠܰܕ ܒܪܐ܇ ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܫܡܗ ܥܡܢܘܐܝܠ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܕ ܡܬܦܫܩ ܥܡܢ ܐܠܗܐ.

ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ: ܘܐܬܝܠܕ ܒܣܪܢܐܝܬ܆ ܐܝܟ ܕܒܟܠܡܕܡ ܒܠܚܘܕ ܡܬܝܕܥ ܗܘܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܐܦ ܒܢ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܘܒܐܪܥܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܟܝ̈ܢܐ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗܘܢ ܘܰܡܠܶܝܢ ܡܢܗ. ܡܛܠ ܠܐ ܡܣܰܝܟܘܬܐ ܕܟܝܢܗ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܒܢ ܥܳܡܰܪ܆ ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܥܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܥܒܕܬܗ ܕܢܥܡܪ ܒܢ. ܘܥܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܐ ܦܘܪܣܐ ܕܰܒܗܳܝ ܕܡܬܝܕܥ ܗܽܘ ܐܝܬܝܐ ܘܚܢܢ ܒܪܺܝܬܐ ܢܥܡܪ ܒܢ ܟܝܢܐܝܬ܆ ܒܙܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܓܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ. ܟܕ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܣܪܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܝܢ܇ ܘܰܥܒܰܕ ܠܢ ܗܰܕ̈ܳܡܐ ܒܓܘܫܡܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ. ܘܚܠܦ ܢܦܫܐ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢܢ܆ ܥܡܰܪ ܪܘܚܗ ܩܰܕܝܫܐ ܒܟܠܢ.

ܘܐܝܟ ܕܚܰܝܠܐ ܕܐܝܬ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܰܕ̈ܳܡܐ ܕܦܓܪܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ ܝܺܚܺܝܕܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܦܰܪܢܶܣ ܐܦ ܗܽܘ ܒܝܕ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ܆ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ܆ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܢܗܘܝܢ ܒܢ. ܩܒܝܥܐܝܬ ܘܡܫܪܪܐܝܬ. ܘܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܡܬܙܝ̈ܥܢ ܐܘ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢ. ܗܠܝܢ ܕܟܐܡܬ ܡܡܖ̈ܝܢ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܟܝܢܝ̈ܬܐ ܩܕ̈ܡܝܬܐ ܕܐܝܬ ܠܢ܇ ܕܠܐ ܐܳܡܪ ܕܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢܗܝܢ.

 

25 ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܚܙܰܘ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܕܒܫܡܝܐ ܗܘܳܝܐ ܚܰܕܬܐ ܘܡܰܘܠܳܕܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܐܪܥܐ: ܘܐܪܓܫܘ ܕܡܛܠ ܕܰܐܝܠܝܢ ܢܗܘܝܢ ܒܐܝܕܗ ܐܦ ܗܘܳܐ܆ ܢܚܬܘ ܠܗ̇ ܠܕܘܟܬܐ ܗܳܝ ܕܒܗ̇ ܐܬܝܠܕ܆ ܘܩܥܘ ܬܡܢ ܩ̈ܠܐ ܗܳܢܘܢ ܕܟܬܝܒܝܢ. ܒܫܡܝܐ ܫܘܒܚܐ. ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܫܠܡܐ܆ ܘܒܒ̈ܢܝܢܫܐ ܨܒܝܢܐ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ܆ ܗܠܝܢ ܗ̈ܘܝ ܕܢܫܬܡܠܐ ܨܒܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ..

ܩܪܒܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܝܒ ܘܫܡܫܘܗܝ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܰܒܚܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܰܠܶܡ ܐܓܘ̈ܢܐ ܕܠܘܬ ܣܛܢܐ܇ ܘܰܙܟܐ ܒܝܕ ܗܳܝ ܟܠܗ̇ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܠܳܐܟܶܠ ܩܪܨܐ. ܗܰܘ ܕܐܣܬܒܪ ܐܠܗܗ ܕܥܡܠܐ. ܘܕܡܝܐ ܕܰܩܥܰܘ ܐܦ ܬܡܢ ܘܐܦܢ ܠܐ ܟܬܝܒܝܢ܆ ܩ̈ܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ̇ ܠܙܟܘܬܐ..

ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܐܝܟܐ ܕܟܕ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܟܬܺܝܒ ܕܨܰܠܝ ܠܐܒܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܒܗܳܝ ܟܠܗ̇ ܕܚܠܬܐ: ܥܠ ܕܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ: ܘܡܢܗ̇ ܐܦ ܕܥܶܬ: ܘܰܗܘܳܬ ܕܥܬܗ ܐܝܟ ܫ̈ܐܠܬܐ ܕܕܡܐ: ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ ܐܦ ܡܠܐܟܐ ܕܰܡܚܰܝܶܠ ܠܗ܆ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܒܗܘܢ ܟܕ ܒܗܘܢ ܒܩ̈ܠܐ ܕܕܳܡܝܢ ܗܘܰܘ ܠܩܰܕ̈ܡܳܝܐ ܐܬܚܰܫܰܚܘ.

ܘܬܘܒ ܟܕ ܐܬܬܚܕ ܘܐܬܐܣܪ: ܘܐܬܕܒܪ ܕܢܐܙܰܠ ܠܒܝܬ ܕܺܝܢܐ: ܘܡܫܬܐܠ ܗܘܳܐ ܘܡܬܕܝܢ: ܡܢ ܖ̈ܝܫܰܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܫܰܪܟܐ: ܘܰܒܠܰܥ ܦܰܟܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܟܬܺܝܒ ܕܫܰܬܺܝܩ ܗܘܐ: ܘܩܡܘ ܐܦ ܣܗ̈ܕܐ ܕܥܰܘܠܐ ܘܐܣܗܕܘ ܕܡܠܠ ܓܘܕܳܦܐ: ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܟܠ ܫܘܒܚܐ: ܘܚܖ̈ܢܐ ܬܘܒ ܟܕ ܫܕܰܘ ܪܽܘܩܐ ܥܠ ܐܦ̈ܘܗܝ: ܘܠܪܫܗ ܩܰܦܰܚܘ ܒܩܰܢܝܐ: ܘܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܟܕ ܡܒܙܚܝܢ ܒܪܶܟܘ ܩܕܡܘܗܝ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܗ܆ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ܇ ܕܡܝܐ ܕܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝ̈ܠܘܬܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܢܚܶܬܘ ܐܝܟ ܕܰܠܡܶܗܘܳܐ ܚܙ̈ܝܐ ܕܣܘܥܖ̈ܢܐ ܚܰܕ̈ܬܐ. ܘܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܩܘ̈ܕܫܐ ܕܕܚܺܝܠܺܝܢ ܐܦ ܛܒ ܡܢ ܩܕ̈ܡܝܬܐ܆

ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܟܕ ܚܙܰܘ ܕܐܬܣܝܡ ܥܠ ܟܬܦܗ܇ ܩܝܣܐ ܗܰܘ ܕܰܥܠܘܗܝ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܨܛܠܒ܆ ܘܐܪܝܡܘ ܡ̈ܐܢܘܗܝ ܘܐܨܛܠܒ ܥܪܛܠܐܝܬ ܒܰܝܢܬ ܓܝ̈ܣܐ. ܘܩܒܥܘ ܐܦ ܨ̈ܨܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܒܖ̈ܓܠܘܗܝ. ܗܳܝ ܕܕܡܝܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܝܢܬ ܓܝ̈ܣܐ ܨܠܒܘܗܝ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ܆ ܥܠ ܕܒܟܠ ܐܢܫ ܢܣܺܝܡܘܢ ܡܪܢܝܬܐ ܕܐܝܟ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ܀

ܒܪܡ ܕܝܢ ܪܫܝܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܕܘܡܪܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܘܩܕܡ ܗܘܝܐ. ܘܒܬܪܗ ܡܘܠܳܕܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܟܕ ܚܙܰܘ ܐܢܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܕܒܫܡܝܐ܆ ܬܗܪܘ ܘܫܰܒܰܚܘ. ܥܠ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܗܽܘ ܣܘܥܪܢܐ ܚܕܬܐ܇ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܡܡܬܘܡ ܕܕܳܡܐ ܠܗ. ܥܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܘܣܛܪ ܡܢ ܙܪܥܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ.

ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܚܰܣܝܖ̈ܢ ܒܰܕܡܘܬ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܐܶܬܪܰܟܰܒ܆ ܘܠܐ ܒܝܕ ܫܘܚܠܦܐ ܐܬܩܝܡ. ܘܠܐ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܒܠܚܘܕ ܡܬܝܕܥܐ ܒܐܣܟܡܐ ܩܰܒܶܠ. ܘܠܐ ܟܕ ܐܬܚܰܠܰܛ ܘܐܬܡܰܙܰܓ ܥܡ ܒܣܪܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠ ܐܘ ܐܶܬܒܰܠܒܰܠ. ܘܠܐ ܒܝܕ ܕܐܬܚܰܝܰܕ ܠܟܝܢܐ ܕܝܠܢ܇ ܫܒܰܩ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ. ܘܠܐ ܟܝܢܗ ܐܶܬܗܦܟ ܠܒܣܪܗ܇ ܐܘ ܒܣܪܗ ܠܟܝܢܗ. ܘܠܐ ܕܡܽܘܬܐ ܕܡܪܘܬܐ ܣܡ ܟܕ ܢܣܰܒ ܥܠܘܗܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ܆ ܘܠܐ ܪܘܚܢܘܬܗ ܐܶܫܬܰܓܢܝܬ܇ ܟܕ ܐܣܬܪܩ ܘܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ. ܘܠܐ ܩܛܝܢܘܬܗ ܐܬܥܒܝܬ ܟܕ ܗܘܳܐ ܦܓܪܐ ܡܪܟܒܐ ܘܡܬܓܫܫܢܐ.

ܐܠܐ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̈ܘܝ ܠܗ ܐܘ ܗܘܳܐ܆ ܟܰܬܰܪ ܕܠܐ ܫܪܳܝܐ ܘܫܘܚܠܳܦܐ܇ ܒܗܰܘ ܡܕܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ. ܘܐܝܟ ܕܰܒܗܳܝ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܦܳܫ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܐ܆ ܐܦ ܨܶܝܕ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܡܬܒܥܝܐ ܒܠܚܘܕ ܗܰܝܡܢܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܠܐ ܙܺܐܦܐ ܐܝܬ ܒܗ̇ ܘܠܐ ܛܘܥܝܰܝ. ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ܇ ܗܕܐ ܕܟܠ ܡܰܢ ܕܡܢܗ̇ ܓܠܝܙ܆ ܢܘܟܪܝܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܘܬ ܫܘܘܕܥܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܖ̈ܙܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܰܒܝܕ ܦܫܝܛܘܬܐ܇ ܐܢܳܫܘܬܐ ܟܠܗ̇ ܕܶܐܬܬܰܠܡܕܰܬ ܠܰܟܪܣܛܝܳܢܘܬܐ܇ ܬܰܡܝܡܐܝܬ ܩܰܒܠܰܬ܀

 

26 ܠܐ ܕܝܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܫܬܩ ܐܦܠܐ ܡܢ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܟܕ ܣܟܠܐܝܬ ܡܬܚܟܡܝܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܡܥܕܝܢ ܠܡܺܐܡܪ܇ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܒܗܕܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡܬܦܰܫܩܐ. ܘܪܢܝܢ ܕܡܨܝܢ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ܆ ܕܐܦ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܗܢܘ ܣܘܟܠܐ ܩܢܰܘ ܥܠܝܗ̇. ܕܠܘܳܬ ܡܰܣܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ: ܗܳܝ ܕܓܰܠܝܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܕܒܬܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܐܳܦ ܠܢ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܚܳܠܛܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܛܘܥܝܝ ܒܫܪܪܐ܇ ܘܙܺܐܦܐ ܒܕܗܒܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܰܟܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܶܐܬܛܠܡܘ ܡܢܟܘܢ ܢܒܝ̈ܐ ܘܫܠܝ̈ܚܐ܆ ܗܐ ܡܬܥܫܩܝܢ ܐܦ ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܠܦ̈ܢܐ.

ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܚܙܐ ܕܐܡܪܚ ܘܰܗܦܰܟ ܡܠܬܐ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ܇ ܘܦܰܫܶܩ ܗܘܳܝܐ ܕܣܡ ܗܰܘ ܒܝܕ ܢܣܝܒܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܣܬܰܟܰܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܦ ܕܰܢܣܰܒ ܒܣܪܐ. ܟܕ ܠܰܗܘܳܝܐ ܠܘ ܠܒܣܪܐ ܦܳܪܫܝܢ ܟܕ ܛܳܒ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܕܝܠܗ ܗܘ܆ ܐܠܐ ܚܳܫܒܺܝܢ ܠܗ ܥܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܘܪܳܢܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܣܪܐ ܕܺܝܠܗ: ܟܕ ܛܳܒ ܡܢܢ ܗܘ܆ ܗܟܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܝܠܗ ܐܦ ܗܘܳܝܐ܇ ܟܕ ܛܳܒ ܟܝܳܢܐܝܬ ܕܝܠܰܢ ܗܘ܇ ܥܠ ܕܰܚܢܢ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܡܥܳܕܝܢܢ ܕܢܶܗܘܶܐ܆ ܘܠܘ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ.

ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ: ܠܐ ܟܝܢ̈ܝܬܗ ܕܡܠܬܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܦܪܫܘ ܡܢ ܒܣܪܗ܆ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܺܐܝܬܝܗܝܢ ܕܒܣܪܐ ܡܢ ܟܝܢܗ. ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܚܰܘܺܝ ܒܕܘܟ ܗܢܐ ܦܘܪܫܢܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܠܗܘܢ ܟܕ ܐܦ ܐܒܗ̈ܬܐ ܐܬܕܢܝܘ܆ ܐܡܪܘ ܥܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ: ܕܡܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ܆ ܘܥܡ ܦܘܠܘܣ ܕܡܢ ܙܪܥܐ ܕܐܒܪܗܡ ܢܣܰܒ. ܘܒܝܕ ܗܳܝ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܐܦ ܕܰܢܣܰܒ ܟܰܕ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܩܺܝܡܘ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ.

ܘܐܝܟ ܕܠܰܡܫܰܪܳܪܘ ܠܗܕܐ ܕܟܕ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ܆ ܐܬܚܫܚܘ ܐܝܟ ܕܒܬܚܘܝܬܐ ܒܡܠܬܐ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܦܘܠܘܣ܇ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ܇ ܕܡܫܝܚܐ ܙܰܒܢܰܢ ܡܢ ܠܘܛܬܐ ܕܢܳܡܘܣܐ܇ ܒܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܘܛܬܐ. ܘܠܘܛܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܕܝܥܐ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܗܳܠܝܢ܆ ܡܣܡ ܒܪܺܝܫܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܘܚܫ̈ܐ ܘܡܰܘܬܐ܆ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܐ ܕܣܰܝܒܰܪ ܒܒܣܪ ܡܛܠܬܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܘܕ ܡܢܢ ܢܣܰܒ ܐܶܢܝ̈ܢ܆ ܐܠܐ ܐܳܦ ܗܘܳܐ ܒܗܶܝܢ. ܒܫܪܪܐ ܓܝܪ܇ ܘܒܣܘܥܪܢܐ ܐܨܛܠܒ ܘܚܫ ܘܡܝܬ.

ܘܠܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܰܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܐ ܠܰܘܛܬܐ: ܟܕ ܦܰܫܶܩܘ ܐܒܗ̈ܬܐ: ܘܣܡܘܗ̇ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܗܳܝ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝܘܚܢܢ: ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܣܪܐ܆ ܐܶܡܪܘ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܘܳܐ ܡܫܝܚܐ ܠܘܛܬܐ: ܠܘ ܠܠܘܛܬܐ ܐܫܬܚܠܦ: ܐܠܐ ܟܰܬܰܪ ܐܝܟ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܡܒܪܟܐ ܘܛܘܒܢܐ: ܐܦ ܟܕ ܩܰܒܶܠ ܥܠܘܗܝ ܠܰܘܛܬܐ ܗܳܝ ܕܰܥܠܰܝܢ ܓܙܺܝܪܐ ܗܘܳܬ܆ ܗܟܢܐ ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ܇ ܦܳܫ ܐܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܐ ܘܒܪ ܐܝܬܝܐ܇ ܘܠܐ ܐܬܗܦܶܟ ܠܒܶܣܪܐ܇ ܐܝܟ ܕܡܟܝܠ ܒܣܪܐ ܢܶܗܘܐ ܘܠܘ ܐܦ ܡܠܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܬܡܢ ܠܠܘܛܬܐ܇ ܕܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܢܣܬܒܪ܇ ܘܠܘ ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܘܕܰܡܠܶܐ ܟܘܠ ܒܘܖ̈ܟܬܐ.

ܘܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܫܪܪܐ ܐܢܝ̈ܢ. ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܘܗܕܐ ܕܰܢܣܰܒ. ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܥܠ ܕܗܽܘ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܬܒܪܢܫ܇ ܘܠܘ ܐܚܪܢܐ ܒܪܢܫܐ ܓܒܳܐ ܠܗ ܘܰܢܣܰܒ܇ ܘܒܗܢܐ ܥܡܰܪ ܐܝܟ ܕܰܒܚܰܕ ܡܢ ܙܕܝ̈ܩܐ. ܘܗܕܐ ܕܰܢܣܰܒ܆ ܥܠ ܕܡܢܢ ܗܘ ܒܣܪܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܘܠܘ ܡܢ ܟܝܢܗ ܐܘ ܡܢ ܕܘܟ ܐܚܪܺܝܢ. ܘܐܢ ܗܘܝܘܩܢܘܡܐܝܬ ܕܐܬܒܣܪ: ܘܡܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܬܒܣܪ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܢܠܚܡܢ ܠܬܘܕܝܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ܇ ܗܘܝܐ ܘܢܣܝܒܘܬܐ. ܚܕܐ ܕܡܠܦܐ ܚܕܳܝܘܬܐ܆ ܘܐܚܪܬܐ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܗܝ ܚܕܳܝܘܬܐ ܐܶܬܩܰܝܡܰܬ܀

 

27 ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܩܰܛܺܝܢܐ ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܡܢ ܗܰܘܢܐ: ܘܪܡܐ ܡܢ ܟܠ ܪܥܝܢܐ: ܗܳܝ ܕܺܐܝܕܺܝܥܐ ܕܒܗ̇ ܗܘܳܬ ܐܦ ܢܣܝܒܘܬܐ܆ ܥܠ ܗܳܝ ܐܦܠܐ ܡܨܶܝܢܢ ܕܢܰܕܪܟ ܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ ܢܣܰܒ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܘܐܦܢ ܪܦܦܐ ܙܥܘܪܐ܇ ܐܘ ܫܥܬܐ ܕܩܠܝܠܐ ܐܦ ܡܢ ܙܘܥܐ ܕܪܥܝܢܐ܇ ܒܝܢܬ ܗܘܳܝܐ ܠܢܣܝܒܘܬܐ܇ ܕܢܬܝܕܥ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܖ̈ܳܢܐ ܒܠܚܘܕܰܘܗܝ. ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܕܺܝܥܐ ܕܒܗ ܒܗܘܳܝܗ ܢܣܒܗ ܠܗܰܘ ܡܕܡ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܒܣܪܐ.

ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ ܒܗܕܐ ܠܡܶܬܕܰܡܳܪܘ܆ ܕܠܐ ܡܬܬܚܕܢ ܡܢ ܗܰܘܢܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܐܠܗܐ ܐܶܣܬܥܪ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܟܕ ܢܣܰܒ܇ ܘܕܒܐܝܢܐ ܙܢܳܐ ܢܣܰܒ ܟܕ ܗܘܳܐ܇ ܐܢ ܐܦ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢ ܟܝ̈ܢܝܬܗ ܡܫܬܟܚܢ ܕܠܐ ܡܬܩܕ̈ܡܢ ܡܢ ܐܝܕܥܬܐ ܐܢܫܝܬܐ. ܘܕܗܘܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܬܚܙܝܢ ܠܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܕܖ̈ܟܢ ܡܢܢ܇

ܗܐ ܓܝܪ ܢܳܣܒܐ ܐܦ ܥܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܨܡܚܐ ܕܢܘܗܪܐ ܡܢ ܠܒܪ ܘܗܳܘܝܐ ܒܢܘܗܪܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܳܗܪܐ ܘܡܬܡܠܝܐ ܢܘܗܪܐ. ܘܠܐ ܡܨܶܝܢܢ ܠܡܰܕܪܳܟܘ ܦܘܪܫܢܐ ܕܐܝܬ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܝ ܕܢܶܣܒܰܬ ܠܗܕܐ ܕܰܗܘܳܬ. ܐܟܚܕܐ ܓܝܪ ܘܡܢ ܫܠܝ܆ ܡܚܕܐ ܕܚܳܝܪܐ ܒܢܘܗܪܐ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܓܕ̈ܫܢ ܠܗ̇ ܕܢܣܒܐ܇ ܘܗܳܘܝܐ ܢܘܗܪܐ ܘܒܢܘܗܪܐ. ܘܠܐ ܗܕܐ ܕܢܶܣܒܰܬ ܡܶܬܦܰܫܩܐ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ܆ ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܝܕ ܗܳܕܐ ܕܢܶܣܒܰܬ܇ ܐܘ ܡܬܚܰܫ̈ܒܳܢ ܬܖ̈ܬܰܝܗܝܢ ܚܕ ܡܕܡ.

ܘܐܢ ܠܘܬ ܥܰܝܢܐ ܘܢܘܗܪܐ: ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܢܣܺܝܒܘܬܐ ܥܡ ܗܘܳܝܐ ܓܳܕܫ: ܕܐܦ ܡܢ ܪܗܛܐ ܕܗܰܘܢܐ ܩܠܝ̈ܠܢ܆ ܡܢܐ ܥܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܘܰܢܣܰܒ ܒܣܪܐ ܐܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ܇ ܐܘ ܫܰܠܝܛ ܠܡܶܪܢܐ. ܟܕ ܛܒ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܥܰܝܢܐ ܡܢ ܠܒܪ ܐܢܝ̈ܢ. ܗܳܢܝܢ ܕܝܢ ܕܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܣܬܥܪ܆ ܠܓܘ ܡܢܗ ܕܗܰܘܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܝܢ. ܠܘ ܒܰܡܫܘܚܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܰܝܟ ܟܡܐ ܕܡܒܥܕ ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܓܘ ܡܢܗ ܗܰܘ ܕܗ̈ܘܰܝ ܕܝܠܗ. ܘܐܢ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܠܗ̇ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ܆ ܡܢܐ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ ܐܢܫ ܢܺܐܡܰܪ܇ ܗܰܘ ܕܡܶܛܠܬܗ ܗܺܝ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܐܶܬܒܰܥܝܰܬ܆

ܐܬܢܣܒ ܗܳܟܝܠ ܒܣܪܐ ܡܢ ܡܠܬܐ܆ ܐܝܟ ܢܘܗܪܐ ܡܢ ܥܰܝܢܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܬܖ̈ܰܝܗܘܢ ܕܠܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܚܰܕ܆ ܐܝܟ ܡܳܐ ܕܳܐܦ ܢܘܗܪܐ ܘܥܰܝܢܐ. ܘܗܳܕܐ ܚܳܙܝܐ܆ ܘܗܰܘ ܡܚܰܘܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܠܡܰܕܪܳܟܘ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܡܚܰܘܝܳܢܘܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܠܰܚܙܳܝܐ ܕܥܰܝܢܐ܇ ܘܠܡܶܐܚܰܕ ܪܶܗܛܐ ܕܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܩܠܝܠܘܬܐ.

ܗܟܢܐ ܘܡܠܬܐ ܐܠܗܐ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܐܣܟܡܐ ܒܕܡܘܬ ܢܘܗܪܐ ܠܒܪ ܡܢ ܥܝܢܐ܆ ܡܚܕܐ ܕܩܰܒܠܬܗ ܒܬܘܠܬܐ ܒܰܕܡܘܬ ܥܰܝܢܐ ܠܢܘܗܪܐ܆ ܗܘܰܘ ܠܗ ܐܣ̈ܟܡܐ ܘܕܡܘ̈ܬܐ. ܗܘܳܐ ܠܡ ܒܰܕܡܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܘܒܐܣܟܡܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܐܝܟ ܒܰܪܢܫܐ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܡܢ ܦܫܝܛܐ ܡܪܰܟܒܐ. ܘܡܢ ܪܘܚܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܡܢ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܕܰܡܣܰܝܰܟ. ܘܡܢ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ. ܥܠ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܐܢܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ܆ ܘܠܘ ܗܦܘܟܝܐ ܕܟܝܢܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܢܘܗܪܐ ܠܒܪ ܡܢ ܥܰܝܢܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܦܫܝܛܐ ܘܠܐ ܡܪܰܟܒܐ܇ ܘܕܠܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܘܦܘܖ̈ܫܢܐ܇ ܘܒܓܘܗ̇ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܡܚܘܐ ܟܠܗܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܀

 

28 ܡܫܬܟܚܐ ܕܝܢ ܐܰܝܕܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܛܠ ܢܘܗܪܐ ܘܥܰܝܢܐ܆ ܕܡܬܩܝܡܐ ܐܦ ܠܘܬ ܡܠܬܐ ܘܩܠܐ. ܕܟܕ ܒܓܘ ܢܦܫܐ ܦܫܝܛܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܐ ܘܕܠܐ ܪܘܟܒܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܢܘܗܪܐ ܠܒܪ ܡܢ ܥܰܝܢܐ: ܘܐܠܗܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܒܣܪܐ: ܡܐ ܕܢܶܦܩܰܬ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܘܶܐܬܳܬ ܠܘܬ ܗܕ̈ܡܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܢܗܘܢ ܡܥܳܕܐ ܠܡܶܣܰܒ ܪܘܟܳܒܐ܆ ܡܬܚܠܛܐ ܒܩܳܠܐ ܒܝܕ ܡܐܢܐ ܗܳܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܓܓܪܬܐ. ܘܩܳܢܝܐ ܬܘܒ ܡܢܘ̈ܬܐ ܘܫܡ̈ܗܐ܇ ܒܝܕ ܠܶܫܳܢܐ ܘܫ̈ܡܝ ܚܟܐ܇ ܘܫ̈ܢܐ ܘܣܦ̈ܘܬܐ. ܒܝܕ ܓܝܪ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ܇ ܡܥܕܐ ܡܬܚܫܠܐ ܘܡܬܪܟܒܐ܇ ܘܩܳܢܝܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܠܬܐ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܠܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ̇ ܒܓܘ ܢܦܫܐ. ܘܡܚܘܝܐ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܘܦܘܪܫܢܐ܇ ܕܡ̈ܠܐ ܘܕܫ̈ܡܗܐ ܘܕܟܬܝ̈ܒܬܐ܇ ܘܠܐ ܕܡܝܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܩ̈ܠܐ ܘܕܫ̈ܡܗܐ ܕܚܕ ܠܘܬ ܚܕ܇ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܡܬܝܕܥ ܠܘܬ ܟܠ ܡܡܠܠܐ ܐܢܫܝܐ.

ܘܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܦܓܪܐ ܢܣܒܐ ܠܗܝܢ ܡܠܬܐ: ܘܠܘ ܡܢ ܢܦܫܐ ܡܦܩܐ ܠܗܝܢ܆ ܟܠܢ ܝܳܕܥܝܢܢ. ܕܺܐܝܠܦܢܢ ܒܝܕ ܢܣܝܢܐ ܡܢܗ ܕܟܝܢܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢܢ ܣܳܦܩ ܠܡܰܕܪܳܟܘ.

ܗܐ ܓܝܪ ܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܐ ܒܓܘ ܢܦܫܐ ܦܫܝܛܬܐ ܘܰܕܠܐ ܐܣܟܡܐ: ܐܝܟ ܢܘܗܪܐ ܠܒܪ ܡܢ ܥܰܝܢܐ: ܘܒܪܐ ܠܘܬ ܐܒܐ܆ ܡܐ ܕܢܣܒܬ ܩܠܐ ܡܢ ܦܓܪܐ ܘܢܦܩܬ ܠܒܪ܆ ܒܝܕ ܗܳܢܐ ܡܶܫܬܡܥܐ ܠܐܕܢܐ. ܒܝܕ ܕܝܢ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܥܰܝܢܐ. ܘܒܝܕ ܓܠܦܐ ܡܬܓܫܫܐ ܠܐܝܕܐ. ܘܗܳܝ ܕܟܠܗ̇ ܟܣܝܐ ܗܘܳܬ ܘܺܐܝܕܺܝܥܐ ܒܠܚܘܕ ܠܢܦܫܐ ܗܳܝ ܕܒܓܘܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܙܘܥܗ̇. ܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗ̇ ܓܘܫܡܐ ܡܢ ܩܠܐ܆ ܒܝܕ ܗܳܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܶܬܝܰܕܥܐ.

ܘܡܢ ܗܰܘܢܐ ܘܡܢ ܩܠܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܡܬܡܰܙܰܓ܇ ܡܫܬܡܥܐ ܒܠܚܘܕ ܚܕܐ ܡܠܬܐ܇ ܗܕܐ ܕܒܓܘ ܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܢܐ܇ ܘܪܥܝܢܐ ܘܚܘܫܒܐ܇ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܠܘܬ ܕܝܢ ܩܠܐ ܘܒܓܘ ܦܘܡܐ: ܘܠܒܪ ܡܢܗ ܡܠܬܐ ܕܰܡܪܰܟܒܐ. ܘܡܬܡܠܠܐ ܘܡܶܫܬܰܡܥܐ. ܘܡܶܬܦܰܠܓܐ ܘܡܶܬܟܰܬܒܐ. ܘܡܶܬܚܰܙܝܐ ܘܡܶܬܩܰܪܝܐ.

ܘܒܝܕ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܆ ܡܶܬܚܰܘܝܐ ܐܦ ܗܟܢܐ ܣܥܘܪܘܬܗ̇ ܟܝܳܢܝܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܗܺܝ ܐܶܒܕܰܬ܆ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇. ܘܠܐ ܩܠܐ ܗܰܘ ܕܒܗ ܐܶܬܡܰܙܓܰܬ ܐܶܬܚܰܒܰܠ. ܕܐܠܘ ܐܶܬܚܰܒܰܠ ܩܳܠܐ܆ ܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܐ ܕܢܶܬܠ ܫܶܡܥܐ. ܘܐܠܘ ܐܶܬܦܰܠܗܕܰܬ ܘܶܐܒܕܰܬ ܡܶܠܬܐ. ܠܐ ܐܶܫܟܚܰܬ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ ܗܠܝܢ ܕܒܓܘ ܢܰܦܫܐ܇ ܐܘ ܦܘܪܫܢܐ ܕܰܫܡ̈ܗܐ ܘܕܡ̈ܠܐ ܘܕܩܖ̈ܝܢܐ܇ ܕܐܝܬ ܠܟܘܠ ܡܡܠܠܐ ܐܢܫܝܐ.

ܥܡ ܗܳܝ ܕܐܦܠܐ ܠܗ ܠܙܢܐ ܕܪܘܟܒܐ ܗܢܐ ܕܢܣܒܐ ܡܠܬܐ ܡܢ ܦܓܪܐ܇ ܡܨܶܐ ܐܢܳܫ ܠܡܰܕܪܳܟܘ. ܐܠܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܠܚܘܕ ܪܘܟܳܒܐ ܝܳܕܰܥ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܐܘ ܩܠܐ ܡܢ ܓܓܪܬܐ ܡܬܢܣܒ: ܐܘ ܡܠܬܐ ܒܐܝܕܗ ܠܘܬ ܠܫܢܐ ܪܳܗܛܐ: ܘܒܓܘ ܦܘܡܐ ܡܶܬܚܰܫܠܐ: ܘܡܢ ܓܒ̈ܘܗܝ ܘܰܫܡ̈ܝ ܚܟܐ ܢܳܣܒܐ ܛܒ̈ܥܐ: ܘܥܡ ܠܫܢܐ ܒܝܕ ܣܦܘ̈ܬܐ ܡܬܦܠܓܐ: ܘܒܝܕ ܙܡܡܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܗ ܡܢ ܫ̈ܶܢܶܐ ܘܡܢ ܓܓܪܬܐ: ܝܳܗܒܐ ܗܢܝܘܬܐ ܠܡܰܫܡܰܥܬܐ:

ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܛܒ ܦܓܖ̈ܢܝܬܐ ܐܢܝ̈ܢ ܘܕܦܓܪܐ܆ ܠܝܬ ܘܠܐ ܐܢܫ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܕܶܐܬܡܨܺܝ ܠܡܰܕܪܳܟܘ. ܡܛܠ ܕܚܝ̈ܠܐ ܐܢܘܢ ܟܝ̈ܢܝܐ. ܕܺܐܝܕܺܝܥܺܝܢ ܒܠܚܘܕ ܠܗܰܘ ܕܰܩܒܰܥ ܐܢܘܢ ܒܰܟܝܳܢܐ܇ ܘܒܝܕ ܡܰܘܠܳܕܐ ܡܶܬܝܰܒܠܺܝܢ܇ ܘܒܟܐ ܒܪܢܫܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ܇ ܘܡܚܘܝܢ ܠܘܬ ܟܠܢ ܣܥܘܪܘܬܗܝܢ܇ ܐܢ ܢܟܝܢܐ ܡܕܡ ܐܘ ܟܐܒܐ ܟܝܢܝܐ ܠܐ ܢܶܓܕܰܫ ܘܰܢܥܰܘܶܟ ܐܢܘܢ. ܘܟܠ ܕܝܳܕܰܥ ܠܡܶܬܒܰܩܳܝܘ ܒܗܘܢ ܡܶܬܕܰܡܰܪ. ܘܡܢ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܠܰܡܚܳܪ ܒܗܘܢ ܐܘ ܠܡܶܫܬܰܘܕܥܘ ܐܢܘܢ܆ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܠܕܐܝܟ ܗܢܐ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܫܚܺܝ̈ܡܐ.

ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܦܘܡܐ ܕܦܓܪܐ ܡܺܝܬܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܛܥܰܡ ܡ̈ܐܟܠܬܐ: ܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܖ̈ܓܫܘܗܝ ܠܡܰܪܓܳܫܘ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܰܘܢܐ ܕܡܰܐܺܝܬ ܡܢ ܦܘܪܫܳܢܐ܇ ܘܰܓܠܺܝܙ ܡܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܕܒܐܠܗܐ܇ ܡܶܫܟܰܚ ܐܘ ܒܥܰܝܢܐ ܕܟܝܢܗ ܠܡܶܚܙܐ܇ ܐܘ ܒܐܕܢܐ ܠܡܶܫܡܰܥ܇ ܐܘ ܒܦܘܡܐ ܠܡܶܛܥܰܡ܇ ܐܘ ܒܰܢܚܺܝܪܳܐ ܠܰܡܣܳܩ܇ ܐܘ ܒܐܝܕܐ ܠܡܶܓܰܫ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܐܘ ܒܝܕ ܐܺܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܳܝܬܐ܇ ܐܘ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܰܡܺܝܡܬܐ ܡܶܬܩܰܕܡܝܢ ܚܰܝ̈ܠܰܝܗܶܝܢ.

ܘܥܠ ܕܰܓܠܺܝܙ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ ܡܢ ܖ̈ܓܫܐ ܕܗܰܘܢܐ ܘܡܢ ܡܰܥܒܕܳܢܘܬܗܘܢ܆ ܠܐ ܕܟܝܢܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܠܡܶܚܙܳܐ܆ ܘܠܐ ܗܳܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܳܢܐ ܠܡܶܕܰܥ܇ ܗܠܝܢ ܕܖ̈ܳܙܰܝܗܝܢ ܣܺܝܡܺܝܢ ܒܟܝ̈ܢܐ ܘܒܟܬܒ̈ܐ܇ ܘܣܘܥܖ̈ܢܝܗܝܢ ܐܶܬܦܰܫܰܩܘ ܒܡܠܬܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܥܠ ܕܣܰܓܺܝ ܩܛܝܢܢ ܘܩܠܝܠܢ: ܘܥܒܖ̈ܢ ܒܩܠܝܠܘܬܐ ܕܪܗܛܗܝܢ ܐܦ ܠܟܠ ܙܘܥܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܠܗܘܢ ܐܣܬܒܪ ܠܝܟ ܗܰܘ ܕܠܝܬ ܐܢܝ̈ܢ. ܘܠܐ ܐܺܝܕܰܥܘ ܠܡܶܬܗܰܓܳܝܘ ܒܗܝܢ܇ ܕܡܢܗܝܢ ܢܬܡܨܘܢ ܠܡܐܬܐ ܐܦ ܠܘܬ ܩܪܝܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܐܖ̈ܙܐ ܡܖ̈ܡܪܡܐ.

ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܘܪܝܫܐ ܘܥܠܬܐ܆ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܣܬܰܟܰܠ ܘܰܟܬܰܒ܇ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܪܒ ܗܘ ܐܪܙܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ܇ ܗܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܒܣܪܐ. ܗܢܐ ܕܒܐܒܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܫܝܛܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܒܓܘ ܢܦܫܐ. ܒܓܘ ܕܝܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܶܬܪܰܟܰܒ܆ ܐܝܟ ܕܳܐܦ ܡܶܠܬܐ ܒܓܘ ܦܘܡܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܠܗ ܡܢܗ̇ ܗܕ̈ܡܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܡܠܬܐ ܕܰܟܝܢܐ ܒܓܘ ܦܘܡܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܫܡ̈ܗܐ.

ܗܕܐ ܕܡܐ ܕܶܐܫܬܰܘܬܦܰܬ ܠܩܠܐ: ܘܩܠܐ ܠܡܠܬܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܚܕ܆ ܠܐ ܬܘܒ ܡܠܬܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܫܬܡܰܥ ܒܠܥܕ ܡܢ ܩܠܐ܆ ܘܠܐ ܩܠܐ ܕܢܰܫܡܰܥ ܣܛܪ ܡܢ ܡܠܬܐ. ܘܠܐ ܗܺܝ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܒܠܥܕ ܗܰܘ܆ ܘܠܐ ܗܽܘ ܡܬܨܝܬ ܝܺܚܺܝܕܳܐܝܬ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܘ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܟܕ ܛܒ ܗܟܢܐ ܐܺܝܬܝܗܘܢ ܥܩܖ̈ܝܗܘܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ. ܘܠܐ ܕܐܝܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܡܠܬܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܩܠܐ ܐܝܬ ܐܬܪܐ ܠܡܶܬܪܰܥܳܝܘ܇ ܐܘ ܠܰܡܨܳܕ ܠܩܠܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܡܠܬܐ܇ ܐܘ ܠܡܶܐܚܰܕ ܠܡܠܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܩܠܐ܀

ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܐܬܐܡܪ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܟܝ̈ܢܝܬܐ ܒܠܚܘܕ ܘܫܚܝ̈ܡܬܐ: ܘܰܩܢܶܐ ܠܗܝܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ: ܘܒܗܝܢ ܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܡܬܝܕܥ ܐܦ ܟܠܗ ܗܘܦܟܢ܆ ܐܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡܶܬܒܰܝܳܢܘ: ܘܰܕܡܶܫܟܰܚ ܠܡܺܐܠܰܦ܆ ܣܳܦܩܐܝܬ ܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪܢܐ ܡܶܬܚܰܟܰܡ ܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܗܕܐ ܕܶܐܬܓܰܠܝܰܬ ܒܒܣܪ܇ ܟܕ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܡܠܬܐ ܠܒܣܪܐ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܝܟ ܕܰܠܡܶܕܰܥ ܕܠܐ ܡܶܬܡܠܠܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܬܐ:

ܒܗܳܝ ܕܕܘܪܳܫܐ ܕܒܟܝ̈ܢܝܬܐ ܐܢܗܘ ܕܬܪܝܨ ܘܫܰܦܝܪ ܢܝܫܗ܆ ܠܘܬ ܗܕܐ ܡܰܝܬܐ ܠܟܠ ܡܰܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܫܐ ܕܢܶܕܰܥ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܘ܆ ܕܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܠܐ ܡܬܬܚܕܢ܆ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܬܚܶܝܬ ܒܥܳܬܐ ܢܳܦ̈ܠܢ. ܘܠܐ ܕܢܶܫܰܐܠ ܥܠܝܗܝܢ ܫܰܠܝܛ܇ ܐܘ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܰܐܝܟܢܐ ܡܠܬܐ ܠܒܣܪܐ ܐܶܬܚܰܝܰܕ܇ ܐܘ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܟܠܕܘܟ ܒܟܰܪܣܐ ܥܡܰܪ܇ ܐܘ ܕܰܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܒܰܛܢܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܫܬܡܫ ܙܘܘܳܓܐ܇ ܐܘ ܕܰܐܝܟܢܐ ܝܶܠܕܰܬ ܒܬܘܠܬܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܬܚܰܒܠܰܬ܇ ܐܘ ܕܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܡܰܝܢܩܐ ܗܘܳܬ ܝܰܠܘܕܐ ܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܘܠܬܐ.

ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܢܶܫܬܰܟܚܘܢ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܒܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܥܠ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܥܰܩܒܺܝܢ: ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܠܡܺܐܠܰܦ: ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܰܝܬܳܝܘ ܐܦܠܐ ܠܫܘܐܳܠܐ܆ ܕܒܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܠܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܡܶܣܬܒܪܐ ܠܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܕܥܬܐ܆ ܘܡܢ ܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܪܳܢܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܝܕܘ̈ܥܐ. ܡܛܠ ܕܚܘܣܪܢܐ ܩܰܕܡܝܐ ܠܘܬ ܟܠ ܣܟܠܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܣܟܠܐ ܠܐ ܚܳܙܐ ܣܟܠܘܬܗ܇ ܐܠܐ ܣܳܒܰܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܚܰܟܝܡܐ ܗܘ. ܘܥܠ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܚܙܐ ܠܠܐ ܐܝܕܰܥܬܗ ܒܐܝܕܥܬܐ܆ ܠܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܕܰܥ ܠܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܕܝܥܢ ܠܗ.

ܚܢܢ ܕܝܢ ܕܠܘ ܡܢ ܕܘܪܳܫܐ ܐܬܚܟܡܢܢ: ܐܠܐ ܡܢ ܐܝܕܥܬܐ ܗܳܝ ܕܣܳܡܰܬ ܒܢ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܠܠܐ ܡܶܬܕܪܟܢܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܶܐܫܟܰܚܢܢ ܠܘܬ ܟܝ̈ܢܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܰܕܘ ܐܬܥܗܕܢܢ: ܘܐܢ ܬܘܒ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܢܣܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܠܬܚܘܝܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܓܠܝܙܐ ܘܟܣܝܐ܇ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܘܗܘ̈ܝ ܘܐܣܬܥܪ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ. ܐܢ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܢܬܝܕܥܢ܆ ܘܐܢ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܢܬܚܙܝܢ ܕܐܬܦܪܢܣ. ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܓܝܪ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܢܝ̈ܢ. ܘܠܐ ܫܰܠܝܛ ܕܥܡ [ܟܝ̈]ܢܐ ܥܒܝ̈ܕܐ ܐܘ ܥܡ ܟܝ̈ܢܝܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܢܬܦܚ̈ܡܢ܀

 

29 ܢܰܘܣܦ ܕܝܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܐܡܪ܆ ܐܦ ܬܚܘܝܬܐ ܐܚܪܬܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܡܬܝܠܕܐ ܡܢ ܢܦܫܐ܇ ܘܡܬܪܟܒܐ ܒܓܘ ܦܘܡܐ܇ ܘܢܳܣܒܐ ܡܢ ܬܡܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܩܖ̈ܝܢܐ ܘܫܡ̈ܗܐ܇ ܢܦܩܐ ܡܢܗ ܟܕ ܡܙܺܝܓܐ ܒܩܠܐ܇ ܘܡܬܐܫܕܐ ܒܓܘ ܐܐܪ܇ ܘܡܫܬܕܪܐ ܒܝܕ ܩܥܬܐ ܐܦ ܠܪܘܚܩܐ܇ ܘܪܗܛܐ ܠܘܬ ܡܫܡܥܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܰܪܝܒܝܢ. ܘܕܗܳܢܘܢ ܕܪܰܚܺܝܩܝܢ. ܕܒܐܝܢܐ ܟܝ ܦܘܪܣܐ ܠܐ ܡܬܒܕܪܐ ܘܡܬܦܠܗܕܐ ܒܓܘ ܐܐܪ܇ ܘܦܗܝܐ ܒܗ ܘܡܬܐܫܕܐ ܒܟܠܗ.

ܐܠܐ ܡܐ ܕܐܬܡܠܝ ܡܢܗ̇ ܘܶܐܬܡܰܙܓܰܬ ܒܗ: ܐܢ ܐܝܢ ܡܩܒܠ ܟܝܢܗ̇ ܐܦܢ ܕܬܬܚܠܛ ܒܗ܆ ܬܘܒ ܡܬܟܢܫܐ ܠܘܬ ܡܫܡܥܬܐ܆ ܘܡܩܒܠܐ ܠܗ̇ ܐܕܢܐ܆ ܒܗ̇ܘ ܛܘܦܣܐ ܕܢܶܦܩܰܬ ܡܢ ܦܘܡܐ܇ ܥܡ ܩܠܐ ܗܰܘ ܕܠܗ ܐܶܬܚܰܝܕܰܬ.

ܘܟܕ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܐ ܘܩܳܠܐ ܬܖ̈ܝܢ ܠܘܬ ܥܩܖ̈ܝܗܘܢ܆ ܨܝܕ ܐܕܢܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܚܰܕ. ܘܡܩܒܠܐ ܩܳܠܐ ܚܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܬܖ̈ܝܢ. ܘܡܠܬܐ ܚܕܐ ܕܰܟܢܺܝܫܐ ܡܢ ܬܖ̈ܬܝܢ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܚܒܠܝܢ ܘܠܐ ܡܦܰܪܫܺܝܢ. ܐܪܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܩܠܐ ܢܳܛܰܪ ܠܡܠܬܐ ܕܠܐ ܬܫܬܚܠܦ܆ ܐܘ ܡܠܬܐ ܠܩܠܐ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܒܰܠ. ܐܘ ܐܐܪ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܐܘܪܚܐ ܠܘܬ ܡܰܫܡܰܥܬܐ܇ ܙܗܺܝܪ ܗܘܐ ܒܬܖ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܐܢ ܐܦܠܐ ܗܕܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ܆ ܬܫܬܬܩ ܠܗ̇ ܥܡ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ.

ܘܐܢ ܐܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܐܪ ܕܢܶܬܡܠܶܐ ܡܢ ܪܺܝܚܐ: ܗܟܢܐ ܡܬܡܠܶܐ ܐܦ ܡܢ ܡܠܬܐ ܘܩܠܐ܆ ܗܐ ܠܘ ܒܕܡܘܬ ܢܚܺܝܪܐ ܣܳܝܩܐ ܠܗ ܐܕܢܐ ܠܩܠܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܪܓܫܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܗܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ܇ ܕܢܳܬܦܐ ܘܡܟܢܫܐ ܠܗ ܠܘܬܗ̇. ܒܕܡܘܬ ܣܰܘܩܐ ܠܐܐܪ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܕܡܐ ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܒܠ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܒܝܕ ܡܰܫܡܰܥܬܐ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܐܣܟܡܐ ܕܬܘܩܢܗ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܬܢܝܚ ܒܗ ܣܰܘܩܐ..

ܬܫܬܐܠ ܕܝܢ ܐܦ ܗܳܝ. ܕܐܢ ܡܛܠ ܕܰܥܒܶܐ ܐܐܪ ܡܢ ܡܠܬܐ ܘܩܠܐ: ܘܗܶܢܘܢ ܩܰܛܝܢܝܢ ܡܢܗ: ܡܶܫܟܚܝܢ ܥܳܒܪܝܢ ܒܗ܆ ܠܡܢܐ ܒܡܝ̈ܐ ܠܐ ܡܨܶܝܢ ܠܡܶܥܒܰܪ܇ ܘܠܡܫܡܥܘ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܠܬܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܥܘܡܩܐ. ܘܐܢ ܠܡܝ̈ܐ ܘܠܢܘܗܪܐ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ: ܠܝܬ ܚܰܝܠܐ ܠܡܥܒܪܘ ܩܠܐ ܐܘ ܡܠܬܐ: ܘܠܐ ܠܗܳܢܘܢ ܐܘܪܚܐ ܠܡܪܗܛ ܒܗܘܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܐ ܕܚܠܝܛܝܢ ܒܐܐܪ ܠܐ ܟܠܝܢ ܠܗܘܢ.

ܘܐܢ ܝܺܚܺܝܕܬܐ ܗܝ ܠܘܬ ܐܐܪ: ܗܕܐ ܕܢܫܬܡܥ ܒܗ̇ ܩܠܐ܆ ܠܡܢܐ ܠܐ ܡܶܫܬܡܥܝܢ ܒܗ̇ ܐܦ ܩ̈ܠܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܘܕܫ̈ܐܕܐ. ܘܐܢ ܡܛܠ ܕܩܰܛܝܢܝܢ ܩܠܝ̈ܗܘܢ: ܘܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܦܓܖ̈ܢܐ: ܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܫܬܡܥܝܢ ܒܝܕ ܐܐܪ: ܥܠ ܕܡܫܬܟܚܺܝܢ ܠܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܓܘ ܡܢܗ܆ ܗܐ ܐܦ ܢܦܫܐ ܐܝܕܐ ܕܕܝܠܗ̇ ܗܝ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܰܡܙܝܓܐ ܒܩܠܐ܆ ܒܪܬ ܟܝܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇. ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܗܺܝ ܘܕܠܐ ܪܘܟܒܐ. ܘܐܦܢ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܒܝܕ ܬܘܚܡܐ ܕܣܡ ܥܳܒܘܕܐ ܐܰܣܺܝܪܐ ܒܦܰܓܪܐ.

ܐܢ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܐܢܫ: ܕܡܛܠ ܕܶܐܬܡܰܙܓܰܬ ܒܩܠܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܢ ܦܓܪܐ: ܥܠ ܗܳܝ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܒܝܕ ܐܐܪ: ܥܠ ܕܩܰܛܝܢ ܗܢܐ ܡܢ ܦܓܪܐ܆ ܘܗܕܐ ܒܥܬܐ ܗܝ ܐܚܪܬܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܕܬܬܚܠܛ ܡܠܬܐ ܒܩܳܠܐ܇ ܩܛܝܢܬܐ ܒܡܕܡ ܕܰܥܒܶܐ܇ ܪܘܚܢܝܬܐ ܒܐܝܢܐ ܕܢܳܦܠ ܬܚܶܝܬ ܖ̈ܓܫܐ. ܘܐܢ ܢܦܢܐ ܗܢܐ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܕܐܝܟ ܕܶܐܬܡܰܙܓܰܬ ܢܦܫܐ ܒܦܓܪܐ ܟܕ ܗܺܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܘܚܐ ܘܗܰܘ ܓܘܫܡܐ: ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐܦ ܡܠܬܐ ܒܩܠܐ܆ ܫܘܐܠܐ ܗܘ ܚܪܢܐ ܐܦ ܗܢܐ. ܘܒܥܬܐ ܕܥܦܝܦܐ܆ ܘܠܘ ܬܚܘܝܬܐ ܕܣܦܩܐ ܕܬܦܝܣ ܥܠ ܗܰܘ ܩܕܡܝܐ.

ܥܡ ܗܳܝ ܬܘܒ ܐܚܪܬܐ ܕܐܦ ܗܺܝ ܣܢܝܩܐ ܕܬܫܬܐܠ. ܕܚܘܫܒܐ ܟܝ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܗܳܝ ܕܒܝܕ ܩܠܐ ܡܬܡܙܓܐ܆ ܐܘ ܗܺܝ ܡܠܬܐ ܡܢ ܚܘܫܒܐ ܡܬܝܠܕܐ. ܘܐܢ ܬܖ̈ܝܢ ܐܢܘܢ܆ ܢܦܫܐ ܐܪܐ ܠܚܘ̈ܫܒܐ ܡܰܘܠܕܐ ܐܘ ܠܡ̈ܠܐ. ܐܘ ܠܬܖ̈ܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ. ܘܐܢ ܡܢ ܢܦܫܐ ܢܳܦܩܝܢ ܚܘ̈ܫܒܐ: ܡ̈ܠܐ ܕܝܢ ܡܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܕܘܡܪܐ ܕܐܝܟܢܐ ܠܐ ܦܗܝܢ ܘܡܬܒܠܒܠܝܢ ܒܚ̈ܕܕܐ.

ܘܕܠܐ ܒܠܝܠܝܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܒܓܘ ܢܦܫܐ܆ ܣܳܗܕܐ ܐܝܕܝܥܘܬܗܘܢ ܕܒܓܘܗ̇. ܕܦܪܝܫܝܢ ܒܗ̇ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܩܳܢܝܐ ܝܚܺܝܕܐܝܬ ܫܘܘܕܥܗ. ܘܡܣܬܟܠܐ ܕܐܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܫܳܒܐ ܕܥܠ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ܆ ܘܐܝܢܐ ܕܡܛܠ ܐܚܪܢܐ܆ ܘܟܕ ܐܰܚܝܕܐ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܝܺܚܺܝܕܐܝܬ܆ ܒܳܥܝܐ ܒܐܝܕܗ ܘܡܥܩܒܐ܆ ܡܛܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ. ܘܡܫܐܠܐ ܗܝ ܠܗ̇ ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ܆ ܘܡܩܒܠܐ ܬܘܒ ܡܢܗ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ. ܘܡܐ ܕܡܰܠܝܰܬ ܒܥܳܬܐ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ: ܘܰܐܩܺܝܡܰܬ ܥܡ ܚܘܫܒܐ ܕܰܥܠܘܗܝ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܫܳܦܰܪ ܠܗ̇܆ ܗܝܕܝܢ ܡܫܰܢܝܐ ܐܦ ܠܘܬ ܐܚܪܢܐ. ܘܡܐ ܕܚܰܘܝܰܬ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܢܐ ܠܳܚܡܳܢ܆ ܥܳܒܪܐ ܒܛܟܣܐ ܕܬܒܥܐ ܐܦ ܡܛܠ ܐܚܪܢܐ.

ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܫܟܺܝܚܳܢ ܠܟܠ ܚܽܘܫܳܒܐ ܒܓܘ ܢܦܫܐ: ܘܠܗ̇ ܬܘܒ ܠܢܦܫܐ ܒܡܶܠܟܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܚܘܫ̈ܒܐ܆ ܠܐ ܡܕܝܢ ܒܠܝܠܝܢ܆ ܘܠܐ ܦܗܝܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܒܓܘ ܢܦܫܐ. ܐܠܐ ܐܺܝܕܺܝܥܺܝܢ ܠܗ̇ ܟܠܗܘܢ. ܘܐܦܢ ܗܶܢܘܢ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܗ̇. ܗܕܐ ܕܐܦ ܗܺܝ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܕܡܪ ܒܗ̇܀

ܢܐܡܪ ܕܝܢ ܘܗܳܕܐ. ܡܛܠ ܕܫܳܘܝܐ ܐܦ ܗܺܝ ܠܡܠܬܐ. ܕܐܪܐ ܟܝ ܢܦܫܐ ܡܙܺܝܥܐ ܠܚܘ̈ܫܒܐ܆ ܐܘ ܗܶܢܘܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ̇ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܒܗ̇. ܘܐܢ ܗܺܝ ܡܙܺܝܥܐ ܠܗܘܢ܆ ܩܰܕܺܝܡ ܒܗ̇ ܡܕܝܢ ܨܒܝܢܐ ܗܰܘ ܕܡܙܝܥ ܠܗܘܢ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܗܶܢܘܢ ܡܬܙܝܥܝܢ܆ ܟܝܢܐ ܡܕܝܢ ܡܙܺܝܥ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܨܒܝܢܐ. ܘܥܠ ܡܢܐ ܡܫܬܒܚܐ ܚܠܦ ܛܒ̈ܐ ܘܡܬܟܐܪܐ ܡܛܠ ܒܝ̈ܫܐ܇ ܐܢ ܕܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝܰܠܕ̈ܐ܇ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܳܝ ܬܬܐܡܪ: ܕܡܐ ܕܐܘܠܕ ܐܶܢܘܢ ܟܝܳܢܐ: ܟܢ ܡܦܪܫ ܠܗܘܢ ܨܒܝܢܐ: ܘܡܒܚܢ ܘܕܳܐܶܢ: ܘܡܚܘܐ ܕܒܐܝܢܐ ܡܨܛܒܐ ܘܒܐܝܢܐ ܠܐ܆ ܐܝܟܐ ܗܘܐ ܐܪܐ ܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܟܕ ܐܘܠܕ ܐܢܘܢ ܟܝܢܐ.

ܘܡܢܐ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܒܢ ܗܢܐ ܕܡܬܐܡܪ ܦܘܪܫܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܐ. ܘܐܝܢܐ ܩܰܕܺܝܡ ܠܚܒܪܗ ܒܓܘ ܢܦܫܐ. ܘܐܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܡܬܦܪܢܣܺܝܢ: ܐܘ ܚܕ ܡܦܰܪܢܶܣ ܠܗܰܘ ܐܚܪܢܐ܆ ܒܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܝܕܥܐ ܚܐܪܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ. ܐܠܐ ܛܟ ܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝܢ܆ ܡܫܬܟܚܺܝܢܢ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܕܠܐ ܡܠܬܐ܆ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܡܟܰܣ̈ܝܢ ܡܢܢ ܘܰܓܢܝ̈ܙܳܢ.

ܘܐܢ ܠܘܬܗ̇ ܗܟܢܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܐ ܡܚܺܝܠܬܐ: ܘܬܘܒ ܘܨܝܕ ܢܰܦܫܐ ܗܳܝ ܕܡܰܘܠܕܐ ܠܗ̇: ܕܠܐ ܢܰܦܫܐ ܣܶܦܩܰܬ ܕܠܡܠܬܐ ܬܶܫܬܰܘܕܰܥ: ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܺܝ ܠܢܦܫܐ ܐܰܝܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܠܬܗ̇܆ ܡܢܐ ܐܪܐ ܥܠ ܗܳܝ ܕܺܐܝܠܺܝܕ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܐܒܐ܇ ܐܘ ܥܠ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܒܣܪ ܡܢ ܐܡܐ܇ ܬܶܫܟܰܚ ܠܡܬܪܥܝܘ ܐܘ ܠܡܺܐܡܪ.

ܒܗܳܝ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ܆ ܟܝܢܝ̈ܬܐ ܡܬܝܕܥܢ ܠܘܬ ܢܦܫܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܰܥܡܰܪ ܡܠܬܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܣܘܝܳܟܐ ܒܟܠܕܘܟ: ܡܣܰܝܟܐܝܬ ܒܓܘ ܟܰܪܣܐ: ܥܠ ܕܟܠܗ ܥܡܰܪ ܘܠܘ ܒܰܡܢܳܬܐ: ܘܡܢܗ̇ ܥܠ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܠܚܡ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ. ܒܶܣܪܐ ܕܝܢ ܐܳܡܰܪܢܐ: ܘܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܰܚܕܰܬܐ ܘܕܠܐ ܒܥܝܕܐ.

ܕܠܐ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܐܺܝܕܝܥܐ ܠܛܟܣܐ ܕܰܟܝܢܐ܆ ܘܠܐ ܕܰܗܘܝܐ ܕܒܣܪܐ ܢܗܘܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܢܫ̈ܐ: ܡܐ ܕܐܬܓܒܠ ܟܠ ܒܣܪܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܳܘܐ܆ ܗܪܟܐ ܒܠܚܘܕ ܒܒܬܘܠܬܐ܆ ܐܶܫܬܟܰܚ ܗܘܳܐ ܚܰܕܬܐܝܬ ܟܕ ܐܶܬܓܒܠ܆ ܦܓܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܩܢܐ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܘܚܰܝܠܗ. ܘܡܫܟܚ ܕܢܶܣܥܘܪ ܟܠܡܕܡ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܐܠܗܐ܀

 

30 ܢܚܘܪ ܕܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܥܠ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܢܦܫܐ܆ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܕܫܘ̈ܝܢ ܐܦ ܗܢܝܢ ܕܢܬܒܥܝܢ ܨܝܕ ܩܠܐ ܕܡܢ ܦܓܪܐ. ܘܬܫܬܐܠ ܕܐܝܟܢܐ ܐܪܐ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܠܐ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܕܚܕ ܟܝ ܗܕܡܐ ܒܠܚܘܕ ܗܢܐ ܕܡܬܐܡܪ ܓܓܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ܆ ܐܘ ܡܢ ܚܰܝܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗܕ̈ܡܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܘܐܢ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܥܠ ܡܢܐ ܠܘ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܫܬܡܥ ܩܠܐ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܚܕ. ܘܐܢ ܕܦܘܡܐ ܘܕܓܓܪܬܐ ܢܣܬܒܪ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܩܠܐ܆ ܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܫܡܥܝܢ ܠܗ ܒܠܥܕ ܙܘܥܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗܕ̈ܡܐ.

ܕܐܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܘܐܢ ܡܢ ܒܥܝܪܐ ܘܚܝܘܬܐ: ܘܐܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܓܢ̈ܣܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܡܬܙܝܥܢܘܬܐ: ܢܫܬܡܥ ܗܢܐ ܩܠܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܚܕ ܗܕܡܐ ܡܥܕ ܡܰܫܡܰܥ ܠܗ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ: ܐܠܐ ܡܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܟܠܗܘܢ. ܘܐܢ ܩܠܝܠ ܬܗܘܐ ܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ܆ ܒܨܝܪܐܝܬ ܡܫܡܥܝܢ ܠܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܣܰܓܝ ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܠܦܘܬ ܗܳܝ ܕܗܳܘܝܐ ܡܢܗܘܢ: ܗܟܢܐ ܡܫܬܡܥ ܐܦ ܩܠܐ.

ܥܡ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ܆ ܕܗܽܘ ܩܳܠܐ ܘܰܙܡܳܡܐ: ܕܟܝܢܗ ܗܘ ܕܦܓܪܐ܆ ܐܘ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܣܝܡܐ ܒܗ. ܘܐܢ ܕܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܥܰܝܢܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܚܳܙܝܐ: ܘܠܐܕܢܐ ܕܫܶܡܥܐ: ܘܠܰܢܚܺܝܪܐ ܕܪܺܝܚܐ: ܘܰܠܚܶܟܐ ܕܛܥܡܬܐ: ܘܠܐܝܕܐ ܕܓܫܬܐ܆ ܘܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܖ̈ܢܐ ܗܕ̈ܡܐ ܚܰܝܠܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ܆ ܠܕܘܡܪܐ ܫܘܝܐ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܚܕ ܗܘ ܟܝܳܢܐ ܕܒܣܪܐ ܕܡܬܝܕܥ ܒܟܠܗܘܢ܇ ܘܚܕ ܗܘ ܐܦ ܐܕܫܐ ܕܕܳܡܐ ܕܰܡܬܰܪܣܐ ܠܗܘܢ܇ ܘܬܘܒ ܘܣܝܒܪܬܐ ܕܙܳܝܢܐ ܠܗܘܢ܇ ܘܫܶܩܝܐ ܕܡܰܪܓܶܐ ܘܡܪܒܐ ܠܗܘܢ܇ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܕܢܬܝܕܥܘܢ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ.

ܗܰܘ ܟܝ ܗܕܡܐ ܐܪܐ ܩܢܶܐ ܠܗ ܠܚܰܝܠܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܠܗ܆ ܐܘ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܩܝܡ ܢܳܣܶܒ ܠܗ. ܐܘ ܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܗ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܝܢܐܝܬ܇ ܡܬܪܒܝܐ ܘܡܬܩܝܡܐ ܒܝܕ ܬܘܪܣܝܐ ܕܡܩܒܠ. ܘܐܢ ܗܳܝ ܢܐܡܪ: ܘܐܢ ܥܠ ܗܕܐ ܢܩܝܡ: ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܘܡܪܐ ܡܰܠܝܐ. ܕܠܐ ܚܰܝ̈ܠܐ ܕܟܠ ܚܕ ܗܕ̈ܡܐ ܡܬܚܠܛܝܢ ܒܚ̈ܕܕܐ܆ ܘܠܐ ܟܝܢܐ ܕܣܰܝܒܖ̈ܬܐ ܕܢܳܣܒܺܝܢ ܡܫܰܚܠܶܦ ܡܘܙܓܗܘܢ.

ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܰܟܝܳܢܐܝܬ ܩܢܶܐ ܦܰܓܪܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܕ̈ܡܐ: ܚܰܝ̈ܠܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ܆ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐܰܘܕܥ܆ ܠܘ ܕܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܐܘ ܦܘܪܣܐ ܩܢܝܢ ܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܕܢܬܝܕܥܢ ܕܐܝܬ ܠܟܠ ܡܕܡ ܟܝ̈ܢܝܬܐ ܕܝܠܗ܆ ܫܘܘܕܥܐ ܗܘ ܕܐܝܕܥܬܐ ܕܓܰܘܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ܆ ܥܪܩܐ ܡܢ ܝܕܥܬܢ.

ܕܡܐ ܕܶܐܬܚܰܘܝܰܬ ܕܠܐ ܡܬܕܖ̈ܟܢ ܟܝ̈ܢܝܬܗ ܕܦܓܪܐ܆ ܬܬܚܙܐ ܕܒܘܠܝܬܐ ܡܬܢܛܖ̈ܢ ܠܓܘ ܡܢ ܫܬܩܐ܇ ܝܚܝ̈ܕܝܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ. ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܣܘܪܳܩܗ ܘܰܗܘܳܝܗ. ܘܒܰܛܢܗ ܘܡܰܘܠܳܕܗ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܕܪܒܝܗ ܚܠܒܐ ܐܢܫܝܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܘܕܣܝܒܪ ܐܦ ܦܣܩܐ ܕܓܙܘܪܬܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܬܕܪܟܐ܇ ܕܠܐܝܟܐ ܡܢܳܬܐ ܗܕܐ ܫܶܪܟܰܬ. ܘܬܘܒ ܕܪܗܛܬ ܬܪܒܝܬܗ ܒܟܠ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܕܩܰܘܡܬܐ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܽܘ ܡܫܰܡܠܝܐ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ. ܪܒܐ ܗܘܐ ܠܡ ܐܰܡܝܪ ܒܩܰܘܡܬܐ ܘܒܚܟܡܬܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ. ܘܕܡܡܠܐ ܗܘܐ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܕܒܒܣܪ ܫܘܥܒܕܐ ܕܥܒ̈ܕܐ܆ ܟܕ ܒܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܐ ܘܡܪܝܐ܆ ܡܫܬܡܫ ܗܘܐ ܡܢ ܚܰܝ̈ܠܘܬܐ ܕܠܥܠ.

ܘܕܢܐܡܪ ܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ܆ ܠܐ ܣܘ̈ܢܩܢܘܗܝ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ ܡܨܶܐ ܐܢܫ ܠܡܩܰܕܳܡܘ: ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܗܳܝ ܕܰܟܦܶܢ ܘܶܐܟܰܠ: ܘܰܨܗܺܝ ܘܶܐܫܬܺܝ܆ ܘܰܥܡܰܠ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ: ܘܢܳܡ ܘܰܕܡܶܟ܆ ܘܠܐ ܚܫ̈ܐ ܗܳܠܝܢ ܕܒܥܕܢܐ ܕܐܨܛܠܒ ܣܰܝܒܪ ܚܠܦܝܢ܇ ܕܰܕܚܶܠ ܟܕ ܡܨܠܐ܇ ܘܐܫܬܓܫ ܟܕ ܐܶܬܰܘ ܠܡܐܚܕܗ܇ ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܰܝܒܰܪ ܟܕ ܡܬܕܝܢ܇ ܐܢ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܐܢ ܡܢ ܦܝܠܛܘܣ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܽܘ ܙܢܐ ܕܡܰܘܬܗ܇ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܙܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ܇ ܘܳܐܬܐ ܕܡܚܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܒܝܕ ܚܰܝܠܗ̇ ܟܠܡܕܡ ܐܶܬܚܰܕܰܬ܇ ܘܶܐܬܗܦܶܟ ܡܢ ܡܚܺܝܠܘܬܐ ܠܚܰܝܠܐ܇ ܘܡܢ ܟܪܝܗܘܬܐ ܠܚܘܠܡܢܐ܇ ܘܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܕܠܘܬ ܒܨܝܖ̈ܬܐ܇ ܠܬܪܒܝܬܐ ܕܨܝܕ ܡܥܰܠܝ̈ܳܬܐ ܘܐܠܗܝ̈ܬܐ. ܘܡܬܒܥܐ ܡܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܕܰܢܣܺܝܡ ܢܦܫܗ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܣܘܥܖ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ܆ ܘܢܚܫܘܒ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܛܝܢܐ ܠܘܬ ܦܰܚܳܪܐ܀

 

31 ܐܝܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܚܖ̈ܢܐ ܓܢ̈ܣܐ ܕܐܝܬ ܐܦ ܠܗܘܢ ܩܠܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܣܪܐ. ܕܐܢ ܬܬܥܩܒ ܡܠܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ܆ ܡܫܬܟܚܐ ܐܦ ܗܺܝ ܕܠܘ ܣܓܝ ܦܫܝܩܐ. ܐܒܘܒܐ ܐܡܪܢܐ. ܘܩܪܢܐ ܘܫܝܦܘܪܐ. ܘܩܝܬܪܐ ܟܢܪܐ. ܘܗܠܝܢ ܚܖ̈ܢܐ ܡ̈ܐܢܐ ܕܡܬܩܢܝܢ ܡܢ ܢܚܫܐ ܠܚܫܚܬܐ ܕܙܡܪܐ. ܕܡܢܗܘܢ ܒܝܕ ܕܢܳܦܚ ܒܗܘܢ ܦܘܡܐ ܝܗܒܝܢ ܩܠܐ. ܘܚܖ̈ܢܐ ܒܝܕ ܨܒܥܐ. ܚܖ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܡ̈ܐܢܐ ܕܡܬܩܢܝܢ ܒܐܘܡܢܘܬܐ܆ ܡܟܢܫܝܢ ܪܘܚܐ ܘܡܫܡܪܝܢ ܒܐܒܘ̈ܒܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܡܥܕܝܢ ܡܫܡܥܝܢ ܩܳܠܐ ܕܣܰܓܝ ܗܰܢܺܝ ܘܒܰܣܝܡ܇ ܐܦ ܛܳܒ ܡܢ ܗܰܘ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܦܘܡܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܳܝ ܬܣܬܒܪ: ܕܢܚܫܐ ܥܠ ܕܙܐܡ ܟܝܢܐܝܬ: ܡܥܳܕ ܐܦ ܗܪܟܐ ܕܢܬܠ ܩܠܐ܆ ܗܐ ܠܩܢܝܐ ܘܠܐܒܘܒܐ܆ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܒܟܝܢܐ. ܘܡܫܡܫ ܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܩܠܐ܆ ܟܘܠ ܐܡܬܝ ܕܐܢܫ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܢܦܘܚ ܒܗܘܢ.

ܥܡ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ܇ ܕܡܢܗܝܢ ܟܝ̈ܢܝܬܐ ܐܢܝ̈ܢ. ܘܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܒܝܕ ܐܝܕܥܬܐ ܐܬܩܝܡ܆ ܕܥܒܪܐ ܡܠܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ܆ ܐܦ ܠܟܠ ܝܕܥܬܐ ܕܚܟܝ̈ܡܐ..

 

32 ܢܚܘܪ ܕܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ܆ ܐܦ ܒܟܝ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܐܖ̈ܒܥܐ܇ ܕܡܢ ܝܘ̈ܢܝܐ ܣܛܘ̈ܟܝܐ ܡܬܐܡܪܝܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ ܕܰܚܕ̈ܕܐ܇ ܡܬܩܝܡ ܡܢܗܘܢ ܘܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܟܠܡܕܡ܇ ܐܦ ܗܽܘ ܦܓܪܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܗܢܐ ܕܠܐ ܣܦܩܬ ܝܕܥܬܐ ܕܟܠ ܚܟܝ̈ܡܐ܇ ܟܕ ܛܒ ܣܰܓܝ ܥܡܠܘ ܘܒܥܘ ܘܟܬܒܘ ܥܠܘܗܝ܇ ܕܟܡܐ ܕܘܳܠܶܐ ܬܠܦ ܡܛܠܬܗ. ܘܣܳܗܕܐ ܕܠܐ ܐܕܪܟܘ܆ ܗܳܝ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܟܬܒܘ ܠܘܩܒܠ ܚܕ̈ܕܐ܇ ܘܫܪܘ ܖ̈ܥܝܢܐ ܚܕ ܕܚܕ. ܐܬܘ ܓܝܪ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ ܠܫܝܢܐ ܘܠܐܘܝܘܬܐ: ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܓܢ̈ܣܐ܆ ܟܝ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢܗܘܢ ܐܢ ܢܦܓܥܘܢ ܚܕ ܒܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ ܕܚ̈ܕܕܐ.

ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܕܡܢ ܚܰܝܠܗܘܢ ܡܬܩܝܡ ܟܠܡܕܡ܆ ܡܢܐ ܗܘ ܟܝ ܚܰܝܠܗܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܗܘܢ. ܘܐܢ ܟܝ̈ܢܝܗܘܢ ܐܬܚܰܠܰܛܘ ܘܐܩܝܡܘ ܟܠܡܕܡ܆ ܠܡܢܐ ܡܐ ܕܦܳܓܥܝܢ ܥܪܛܠܐܝܬ ܒܚ̈ܕܕܐ ܡܚܒܠܝܢ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܠܡܢܐ ܬܘܒ ܟܕ ܟܠܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܐܬܬܩܢ܇ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܒܥܒ̈ܳܕܐ ܕܗܘܰܘ܇ ܐܘ ܓܘܢܐ ܕܢܘܪܐ܇ ܐܘ ܐܬܐ ܕܥܦܪܐ܇ ܐܘ ܟܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܓܢ̈ܣܐ. ܘܡܢܐ ܢܣܬܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܚܬܝܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܗܢܐ ܐܪܐ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ܆ ܕܐܪܥܐ ܝܒܝܫܘܬܐ ܗܝ. ܘܢܘܪܐ ܚܡܝܡܘܬܐ܆ ܘܡܝ̈ܐ ܪܛܝܒܘܬܐ. ܘܐܐܪ ܩܪܝܪܘܬܐ܆ ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܠܓܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܝܕܥ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪܘ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܠܒܪ.

ܐܢ ܕܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܗܘܢ ܬܗܘܐ ܗܳܝ ܕܠܟܠܡܕܡ ܡܩܝܡܐ: ܘܠܦܓܖ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܠܟܠ ܒܣܪܐ܆ ܐܠܨܐ ܬܘܒ ܠܡܫܐܠܘ܆ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܗܘܢ. ܘܐܢ ܐܝܟ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܘܦܓܖ̈ܐ: ܕܐܝ̈ܠܢܐ ܘܕܥܩܖ̈ܐ ܘܕܙܖ̈ܥܐ: ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ: ܕܚܪܢܐ ܗܘ ܓܘܫܡܗܘܢ ܘܚܪܢܐ ܚܰܝܠܗܘܢ܆ ܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܓܘܫܡܗܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܚܰܝܠܗܘܢ. ܚܡܝܡܘܬܐ ܟܝ ܕܢܘܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܓܘܫܡܐ: ܘܪܛܝܒܘܬܐ ܕܡܝ̈ܐ: ܘܝܒܝܫܘܬܐ ܕܥܦܪܐ܆ ܐܘ ܕܚܝܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܟܝܢܐ. ܘܫܡܗ̈ܐ ܬܘܒ ܕܐܬܣܝܡܘ ܡܢ ܥܒܘܕܐ܆ ܥܠ ܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܢܳܦܠܝܢ. ܥܠ ܟܝܢܐ ܐܘ ܥܠ ܡܥܒܕܢܘܬܗ܀

 

33 ܬܫܬܐܠ ܕܝܢ ܥܡ ܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܚܠܛܘ ܣܛܘ̈ܟܝܐ ܒܚ̈ܕܕܐ ܐܦ ܗܕܐ. ܕܒܐܝܢܐ ܦܘܪܣܐ ܡܙܝܓܐ ܢܦܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ܆ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܟܝܢܐ ܦܓܪܢܐ ܘܪܘܚܢܐ ܐܫܬܘܬܦܘ ܚܕ ܠܚܕ. ܐܢ ܐܝܟ ܢܘܗܪܐ ܒܐܐܪ ܗܠܝܢ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܢ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܒܥܦܪܐ܆ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܦܓܖ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܢ ܐܝܟ ܚܡܝܡܘܬܗ̇ ܕܢܘܪܐ ܥܡ ܢܗܝܪܘܬܗ̇܆ ܗܠܝܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܐܢܘܢ. ܘܠܘ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܐܢ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܒܩܠܐ: ܗܕܐ ܕܐܡܪܢܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ܆ ܐܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܬܬܝܥܬ ܒܥܳܬܐ ܘܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܐܝܕܥܬܐ ܕܬܰܕܪܶܟ ܐܢܝ̈ܢ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܰܚܘܝܬܐ ܢܗܘܝܢ܇ ܟܕ ܐܦ ܗܳܢܝܢ ܥܕܟܝܠ ܡܟܣܝ̈ܢ.

ܘܐܢ ܡܢ ܐܚܝܳܢܘܬܐ ܕܒܡܕܡ ܐܘ ܕܒܟܠܡܕܡ ܢܣܬܒܪ ܕܰܗܘܳܐ ܚܘܠܛܢܐ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܡܚܰܝܢܺܝܢ ܚܡܪܐ ܘܡ̈ܝܐ ܒܪܛܝܒܘܬܐ ܠܚ̈ܕܕܐ: ܘܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܐܦ ܡܬܡܙܓܝܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܗܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܚܙܐ ܕܣܩܘܒܠܐ ܗܘ ܕܚܒܪܗ. ܢܘܪܐ ܕܡ̈ܝܐ. ܘܡ̈ܝܐ ܕܥܦܪܐ. ܘܥܦܪܐ ܕܐܐܪ. ܘܢܘܪܐ ܡܛܠܩܐ ܠܡ̈ܝܐ܆ ܘܗܶܢܘܢ ܡܕܥܟܝܢ ܠܗ̇. ܘܡܝ̈ܐ ܫܪܝܢ ܠܥܦܪܐ܆ ܘܗܽܘ ܬܘܒ ܡܰܘܒܫ ܠܗܘܢ. ܘܐܐܪ ܕܳܪܐ ܠܥܦܪܐ܆ ܘܗܢܐ ܬܘܒ ܡܚܰܒܶܠ ܠܗ.

ܘܟܕ ܢܘܪܐ ܘܡ̈ܝܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܚܠܛܘܢ ܥܪܛܠܐܝܬ ܒܚ̈ܕܕܐ: ܟܕ ܛܒ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܐܢܘܢ܆ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ: ܟܝ̈ܢܐ ܕܐܦܠܐ ܒܡܕܡ ܕܳܡܶܝܢ ܠܚ̈ܕܕܐ܆ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܡܠ ܕܰܨܒܐ ܥܳܒܘܕܐ܆ ܘܐܬܡܰܙܰܓܘ ܬܡܝܗܐܝܬ ܚܕ ܒܚܕ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ܆ ܕܠܐ ܠܢܦܫܐ ܡܫ̈ܬܟܚܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܬܐ ܕܠܐ ܡܫܘܬܦ ܠܗܝܢ ܦܓܪܐ܆ ܘܠܐ ܠܦܓܪܐ ܕܠܐ ܡܙܝܓܐ ܒܗܝܢ ܐܦ ܢܦܫܐ. ܘܐܢ ܟܝܢܝܬܐ ܬܣܬܒܪ ܗܕܐ ܚܕܳܝܘܬܐ܆ ܕܘܡܪܐ ܗܝ. ܘܐܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܬܬܪܢܐ܆ ܬܗܪܐ ܗܝ. ܘܐܢ ܗܕܐ ܘܐܢ ܗܳܝ ܬܬܝܕܥ܆ ܗܐ ܡܬܩܝܡ ܒܐܝܕܗ̇ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ܆ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ܇ ܕܐܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ ܣܩܘܒܠܐ ܕܢܦܫܐ܇ ܘܬܘܒ ܢܦܫܐ ܕܠܐ ܕܳܡܝܐ ܠܗܢܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܫܠܺܝܚܐ ܐܝܕܥ ܘܰܟܬܰܒ ܡܛܠܬܗܘܢ.

ܘܐܢ ܦܓܪܐ ܐܪܐ ܘܢܦܫܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ ܚܕ ܕܚܕ: ܩܰܝܶܡܘ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ: ܘܠܐ ܡܬܕܪܟ ܙܢܗ ܕܣܘܥܪܢܐ: ܘܠܐ ܡܬܕܓܠ ܡܢܢ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܬܩܕܡ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘܬ ܗܳܝ ܢܫܬܠܛ ܐܢܫ ܠܡܬܚܪܳܝܘ܇ ܐܘ ܠܡܶܒܥܐ ܐܘ ܠܰܡܥܰܩܳܒܘ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܥܡ ܒܣܪܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܇ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܘܟܝܢܐ ܐܬܡܨܺܝܘ ܠܰܡܩܰܝܳܡܘ.

ܡܛܠ ܕܒܪܘܝܐ ܘܒܪܝܬܗ܆ ܠܘ ܣܩܘܒܠܐ ܐܢܘܢ ܕܰܚ̈ܕܕܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܐ ܡܡܰܬܠܝܢ ܘܳܐܡܪܝܢ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܘܗܽܘܠܶܐ. ܥܠ ܕܠܐ ܗܽܘ ܥܳܒܶܕ ܗܘܐ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗ ܣܩܘܒܠܐ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܚܕ ܡܢ ܥܒ̈ܳܕܐ ܡܫܟܚ܆ ܕܠܐܠܗܐ ܩܛܝܪܐܝܬ ܢܶܗܘܶܐ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܘ ܡܢ ܦܚܡܐ ܕܒܡܕܡ ܓܕܫܐ܆ ܐܘ ܡܢ ܗܳܝ ܕܒܟܠܡܕܡ ܢܗܘܐ ܦܚܡ ܡܕܡ ܠܐܚܪܢܐ. ܘܕܡܕܡ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܦܚܡܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܢܬܡܨܐ ܠܡܶܚܛܰܦ: ܐܘ ܒܩܠܝܠ ܐܘ ܒܣܰܓܝ܆ ܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܘܠܐ ܡܨܝܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܟܚܕܘܢ ܪܘܪܒܐܝܬ ܗܖ̈ܛܝܩܐ ܦܳܠܚ̈ܰܝ ܠܒܪܢܫܐ܇ ܡܛܘܠ ܣܘܟܠܗܘܢ ܒܺܝܫܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܒܛܘܥܝܝ ܡܫܘܝܢ ܠܰܥܒܺܝܕܐ ܥܡ ܥܳܒܘܕܐ܇ ܘܠܬܖ̈ܰܝܗܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܚܕ ܦܘܠܚܢܐ ܘܰܚܕܐ ܣܶܓܕܬܐ܀

 

34 ܬܬܒܥܐ ܕܝܢ ܘܗܳܕܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܟܝܳܢܐ ܪܘܚܳܢܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܦܫܐ܇ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܕܬܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܦܓܖ̈ܢܐ. ܖ̈ܓܫܐ ܟܝ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܓܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ: ܘܣܺܝܡܝܢ ܡܠܚܡܐܝܬ ܚܕ ܠܘܩܒܠ ܚܕ: ܕܡܐ ܕܐܥܠ ܦܓܪܐ ܒܝܕ ܚܕ ܡܢ ܖ̈ܓܫܘܗܝ. ܩܠܐ ܐܘ ܡܠܬܐ: ܐܘ ܝܘܠܦܢܐ ܐܚܪܢܐ: ܕܒܝܕ ܢܣܝܢܐ ܕܰܚܙܳܝܐ ܐܘ ܕܫܶܡܥܐ ܐܘ ܕܪܺܝܚܐ ܡܶܬܩܰܝܡ. ܢܗܘܐ ܦܬܺܝܚ ܡܢ ܠܓܘ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܖ̈ܓܫܐ ܕܢܦܫܐ: ܘܠܗܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܡܝܢ ܡܩܒܠ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܖ̈ܓܫܐ ܠܟܝܢܐ ܪܘܚܢܐ܇ ܕܗܠܝܢ ܡܖ̈ܟܒܐ ܐܢܘܢ܇ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܪܘܟܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܢ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ ܡܪܟܒܬܐ: ܘܠܐ ܩܢܝܐ ܖ̈ܓܫܐ ܕܡܪܟܒܝܢ: ܡܩܒܠܐ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܡܖ̈ܟܒܐ ܕܦܓܪܐ ܝܘܠܦܢܐ ܘܡܬܚܟܡܐ܆ ܐܦ ܗܳܕܐ ܕܕܘܡܪܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܐܢ ܬܘܒ ܣܥܘܪܘܬܗܘܢ ܕܖ̈ܓܫܐ ܢܣܒܪ ܐܢܫ ܕܩܢܝܐ ܘܠܘ ܟܝܢܗܘܢ܆ ܐܦ ܗܺܝ ܬܗܪܐ ܗܝ܇ ܕܰܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܕܬܩܢܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܖ̈ܓܫܐ ܗܳܢܘܢ ܕܕܝܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇.

ܘܐܢ ܟܕ ܦܫܝܛܬܐ ܗܝ ܒܟܝܢܗ̇: ܡܦܖ̈ܫܢ ܒܗ̇ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ܆ ܕܒܨܬܐ ܗܝ. ܘܐܢ ܟܕ ܠܐ ܡܪܟܒܐ: ܘܠܐ ܐܝܕܝܥܝܢ ܒܗ̇ ܦܘ̈ܠܓܐ ܕܗܕ̈ܡܐ: ܢܣܒܐ ܠܟܠܗܝܢ ܒܟܠܗ̇: ܘܰܚܙܳܝܐ ܒܠܥܕ ܡܶܢ ܥܰܝܢܐ: ܘܫܶܡܥܐ ܣܛܪ ܡܢ ܐܶܕܢܐ: ܘܡܪܝܚܐ ܕܠܐ ܣܰܘܩܐ: ܘܛܰܥܡܐ ܠܒܪ ܡܢ ܚܟܐ: ܘܓܫܐ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܝܕܐ: ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܗܕ̈ܡܐ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܡܬܪܓܫܐ ܓܫܬܐ܆ ܐܦ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܓܘ ܡܢ ܡܠܬܐ ܐܢܝ̈ܢ. ܘܕܢܬܩܕ̈ܡܢ ܡܢ ܐܝܕܥܬܐ ܕܝܠܢ ܠܝܬ ܦܘܪܣܐ܀

ܡܬܒܥܝܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܬܫܬܐܠ܆ ܕܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܠܡܪܓܫܘ ܒܗܠܝܢ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܝܢܐ܆ ܐܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܒܝܢܐ. ܐܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܰܝܠܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܰܟܝܢܐ ܐܘ ܠܨܒܝܢܐ. ܘܐܢ ܒܟܝܢܐ ܬܣܬܒܪ܆ ܗܐ ܠܝܬ ܠܟܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܠܡܛܥܡ ܐܕ̈ܫܐ ܦܓܖ̈ܢܐ܇ ܘܠܰܡܦܰܪܳܫܘ ܒܝܕ ܢܣܝܢܐ ܕܖ̈ܓܫܐ܇ ܚܰܠܝܘܬܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܪܘܬܐ ܐܘ ܒܰܣܺܝܡܘܬܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܨܒܝܢܐܝܬ ܬܬܐܡܪ܆ ܐܝܟܢܐ ܨܒܝܢܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܬܝܕܥ ܒܟܝܢܐ ܐܘ ܒܩܢܘܡܐ܇ ܙܘܥܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܕܢܦܫܐ܇ ܡܨܶܐ ܠܰܡܦܰܪܳܫܘ ܛܥܡ̈ܬܐ ܕܐܕ̈ܫܐ ܘܕܣܝܒܖ̈ܬܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܦܓܖ̈ܢܐ ܘܕܦܓܪܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܣܥܘܪܐܝܬ ܬܬܪܢܐ܆ ܗܺܝ ܒܗ̇ ܐܪܐ ܡܥܒܕܐ ܗܕܐ ܣܥܘܪܘܬܐ܆ ܐܘ ܒܝܕ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ. ܘܡܢܘ ܗܢܐ. ܢܦܫܐ܆ ܦܓܪܐ܆ ܟܝܢܐ ܚܪܢܐ ܕܐܝܬ ܒܒܪܢܫܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ܆ ܘܗܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܘܝܳܡܗ. ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ..

 

35 ܘܬܘܒ ܥܡ ܗܠܝܢ ܡܫܬܐܠܐ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܐܘ ܐܝܟܐ ܥܳܡܪܐ ܢܦܫܐ. ܒܐܝ̈ܕܝܥܐ ܟܝ ܡܢ ܗܕ̈ܡܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܐܘ ܒܟܠܗ. ܒܡܽܘܚܐ ܘܰܒܠܶܒܐ: ܥܠ ܕܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܐܢܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ: ܗܳܘ ܕܝܢ ܕܗܰܘܢܐ܆ ܐܘ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ. ܘܐܢ ܒܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܳܡܪܐ ܐܘ ܒܬܖ̈ܝܗܘܢ܆ ܒܐܝܢܐ ܦܘܪܣܐ ܡܰܐܚܝܐ ܘܡܙܝܥܐ ܠܟܠܗ ܦܓܪܐ. ܟܝܢܗ̇ ܐܪܐ ܐܰܫܺܝܕ ܒܟܠܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬܗ: ܥܕܡܐ ܠܘܬ ܛܦܖ̈ܐ ܘܡ̈ܶܢܶܐ ܕܣܰܥܪܐ܆ ܐܘ ܒܝܕ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܟܝܢܗ̇ ܐܰܚܺܝܕܐ ܘܡܩܝܡܐ ܠܗ. ܘܡܢܘ ܟܝܢܗ̇. ܘܡܢܐ ܗܝ ܣܥܘܪܘܬܗ̇. ܘܐܝܟܢ ܡܫܰܓܢܶܝܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܟܕ ܚܕ ܪܘܚܐ ܗܘ܇ ܘܗܰܘ ܐܚܪܢܐ ܙܘܥܐ.

ܘܐܢ ܡܪܰܟܰܒܬܐ ܗܝ ܢܦܫܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܩܰܒܠܰܬ ܪܘܟܒܐ ܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܘܚܐ. ܘܐܢ ܠܥܠ ܡܢ ܪܘܟܒܐ ܬܬܐܡܪ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܐܝܟܢܐ ܡܦܠܓܐ ܘܡܦܪܫܐ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܕ̈ܡܐ ܕܦܓܪܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܡܪܟܒܐ܇ ܘܡܥܒܕܐ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܝܺܚܺܝܕܳܐܝܬ܇ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ ܡܘܙܓܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܣܰܝܒܪܬܐ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܒܚܰܫܐ ܘܒܣܘܥܪܢܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܕܡܐ ܕܚܶܡܬܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܒܗ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܪܓܬܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܕܶܚܠܬܐ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܚܘܫܳܒܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܒܘܝܳܢܐ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܥܘܗܕܢܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܛܘܥܝܝ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܡܠܬܐ. ܘܐܢ ܕܗܕ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܚܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܘܣܘܥܖ̈ܢܐ܆ ܕܢܦܫܐ ܐܺܝܚܺܝܕܐܝܬ ܐܝܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܥܒܕܢܘܬܗ̇ ܨܝܕ ܦܓܪܐ܇ ܐܢ ܗܕܐ ܕܚܝ ܘܡܬܬܙܝܥ܇ ܕܪܘܚܐ ܘܕܕܡܐ ܐܝܬܝܗܝܢ.

ܐܢ ܕܝܢ ܚܘܫܒܐ ܘܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܡܙܝܥܐ ܢܦܫܐ ܒܓܘ ܦܓܪܐ܆ ܥܠ ܡܢܐ ܠܘ ܒܟܠܗ܇ ܐܠܐ ܒܐܝ̈ܕܝܥܐ ܠܚܘܕ ܡܢ ܗܕ̈ܡܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܗܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܕܠܘ ܒܟܠܗܘܢ ܗܕ̈ܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܢܗ̇: ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܒܡܘܚܐ܆ ܡܚܰܘܝܐ ܗܕܐ. ܕܡܐ ܕܶܐܬܢܟܺܝ ܗܢܐ܆ ܡܥܕܐ ܡܘܒܕܐ ܒܘܝܢܗ̇. ܘܡܢ ܥܠܬ ܟܐܒܐ ܐܝܢܐ ܕܓܕܫ ܠܐܚܖ̈ܢܐ܆ ܚܫܐ ܒܠܚܘܕ ܘܡܬܐܠܨܐ.

ܘܥܠ ܡܢܐ ܐܶܡܰܪ ܠܝ܇ ܒܡܽܘܚܐ ܒܠܚܘܕ ܫܪܶܐ ܗܰܘܢܐ܇ ܘܚܘ̈ܫܒܐ ܒܠܶܒܐ܇ ܘܠܘ ܐܦ ܒܗܳܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܗܕ̈ܡܐ. ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܗܠܝܢ ܬܖ̈ܝܢ ܗܕ̈ܡܐ ܠܚܘܕ ܡܚܰܝܢܺܝܢ ܠܗܠܝܢ ܚܰܝ̈ܠܐ: ܘܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܠܐ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܕܗܐ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܢܘܢ܇ ܘܡܢ ܚܕ ܡܘܙܓܐ ܡܬܩܝܡܝܢ܇ ܘܒܚ̈ܕܕܐ ܡܩܛܪܝܢ܇ ܘܠܓܘ ܡܢ ܚܕ ܡܶܫܟܐ ܚܒܺܝܫܝܢ܇ ܘܒܣܪܐ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ܇ ܘܐܦܢ ܐܝܬ ܡܢܗ ܕܰܥܒܶܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܪܩܝܒ܇ ܘܡܫܚܠܦ ܐܦ ܒܓܰܘܢܐ ܘܒܰܚܙܳܬܐ.

ܒܗܕ̈ܡܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܚܫ̈ܐ: ܘܟܝܢܐܝܬ ܩܢܶܐ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܟܘܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܆ ܐܘ ܚܰܝܠܐ ܕܣܰܝܒܪܬܐ ܡܙܝܥ ܠܗܘܢ ܠܓܘ ܗܕ̈ܡܐ. ܘܐܢ ܗܢܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܗܐ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ܇ ܘܫܘ̈ܚܠܦܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܕ̈ܡܐ ܡܬܝܕܥܝܢ܇ ܘܠܘ ܒܗ ܝܺܚܺܝܕܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܟܕ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܗܕ̈ܡܐ ܥܳܒܰܪ ܚܰܝܠܐ ܕܣܰܝܒܳܪܬܐ ܘܒܟܠܗܘܢ ܪܳܗܶܛ܇ ܠܐ ܕܒܪ ܥܡܗ ܠܚܫܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܝܺܚܺܝܕܐܝܬ ܠܗܕܡܐ ܘܡܘܒܠ ܠܗ ܠܐܚܪܢܐ.

ܘܐܝܟܢܐ ܐܢ ܒܟܠܗܘܢ ܢܦܫܐ ܡܥܒܕܐ܇ ܘܗܺܝ ܡܦܠܓܐ ܘܡܛܟܣܐ ܐܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܗܘܢ܇ ܡܬܚܘܐ ܒܗܘܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܘܪܫܢܐ. ܕܝܠܗ̇ ܗܘ ܟܝ ܗܢܐ܆ ܐܘ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܕ̈ܡܐ. ܘܐܢ ܕܝܠܗ̇܆ ܕܘܡܪܐ ܗܘ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܪܘܚܐ ܗܝ ܘܚܕ ܟܝܢܐ܇ ܐܬܚܙܝ ܒܗ̇ ܫܘܚܠܦܐ ܕܚܫ̈ܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܕܦܓܪܐ ܢܬܐܡܪ܆ ܫܳܘܝܐ ܐܦ ܗܺܝ ܠܒܥܬܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܐܦ ܗܽܘ ܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ܇ ܡܦܪܫܝܢ ܒܗ ܗܕ̈ܡܐ ܘܚܫܝ̈ܗܘܢ܇ ܘܚܰܝ̈ܠܰܝܗܘܢ ܘܣܘܥܖ̈ܳܢܰܝܗܘܢ܀

 

36 ܬܫܬܐܠ ܕܝܢ ܗܳܝ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܚܕܐ ܗܝ ܣܰܝܒܪܬܐ܇ ܘܚܕ ܗܽܘ ܚܰܝܠܗ̇ ܘܚܕ ܐܦ ܡܘܙܓܗ̇܇ ܡܫܬܚܠܦܐ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܕ̈ܡܐ ܐܺܝܚܺܝܕܐܝܬ ܐܟܘܬܗ. ܗܕܡܐ ܟܝ ܡܫܰܚܠܦ ܠܗ̇܆ ܐܘ ܐܦ ܩܕܡ ܕܬܡܛܝܘܗܝ. ܐܘ ܒܗ ܡܬܚܠܦܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܽܘ ܐܠܨ ܠܗ̇ ܕܬܫܬܚܠܦ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܗܺܝ ܡܬܪܣܝܐ ܘܡܩܝܡܐ ܠܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܕܣܰܝܒܪܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܰܝܠܐ: ܗܰܘ ܕܰܫܟܺܝܚ ܒܗ ܒܗܕܡܐ܆ ܕܘܡܪܐ ܗܘ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܕܐ ܒܟܝܢܐ܇ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܕ̈ܡܐ ܡܫܬܟܚܐ ܐܟܘܬܗ. ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܟܐ ܠܐ ܡܫܚܠܦ ܡ̈ܐܟܠܬܐ܇ ܐܠܐ ܛܳܥܡ ܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗ̇. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܕ̈ܡܐ ܚܖ̈ܢܐ܇ ܡܗܦܟܝܢ ܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܘܡܫܚܠܦܝܢ.

ܘܐܢ ܟܝܢܐ ܢܣܒܪ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܬܐܡܪܐ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܠܒܪ܆ ܡܢ ܐܝܟܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܕܬܗܘܐ ܠܟܝܢܐ ܕܒܣܪܐ܇ ܐܘ ܠܟܠ ܟܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܝܕܥܢ ܕܐܝܬ ܠܗ. ܘܐܢ ܥܒܘܕܐ ܢܘܕܐ ܕܣܡ ܒܗ: ܗܕܐ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܪܪܐ: ܘܬܘܒ ܐܦ ܡܢܢ ܗܟܢܐ ܡܬܗܝܡܢܐ܆ ܢܬܦܖ̈ܫܢ ܡܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܨܒܝܢܗ ܘܠܚܰܝܠܗ. ܐܢ ܕܰܥܒ̈ܳܕܐ ܐܢ̈ܝܢ܆ ܘܐܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܗܕܐ ܕܠܚܪܬܐ ܗܘܳܬ ܠܗ. ܘܠܐ ܢܠܐܐ ܚܢܢ ܣܪܝܩܐܝܬ ܠܡܶܫܟܳܚܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܫܬܟ̈ܚܢ܇ ܗܳܢܝܢ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܗܟܢܐ ܐܬܥܒܕ. ܕܒܝܕ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܕܝܠܗܝܢ܆ ܢܬܕܪܫ ܐܝܟ ܕܠܡܶܫܟܳܚܘ ܠܠܐ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܟܠܡܕܡ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܥܒܰܕ ܐܠܗܐ܆ ܘܢܙܕܓܪܘܢ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܗܖ̈ܛܝܩܐ܇ ܡܢ ܗܳܝ ܕܪܡܝܐ ܠܗܘܢ ܒܥܬܐ ܣܪܝܩܬܐ܇

ܗܳܢܘܢ ܕܣܟܠܐܝܬ ܡܥܳܕܝܢ ܡܫܐܠܝܢ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ܇ ܘܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܇ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܐܳܡܪܝܢ܇ ܕܐܢ ܗܘܳܐ ܠܐ ܢܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܬܩܽܘܡ܆ ܠܐ ܡܕܝܢ ܗܘܳܐ ܨܳܒܪܝܢ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܝܰܠܕܢ ܚܕܐ ܡܢ ܚܕܐ܆ ܘܢܳܣ̈ܒܳܢ ܚܰܝܠܐ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܘܠܘ ܡܶܢ ܫܪܪܐ: ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܐܘ ܙܰܘܥܐ ܣܪܝܩܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܡܕܘ̈ܕܐ܆ ܗܡܣܝܢ ܠܰܡܒܰܛܳܠܘ ܐܪܙܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܰܕܬܐ ܘܰܬܡܺܝܗܐ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ܇ ܕܒܠܚܘܕ ܠܝܘܚܢܢ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܕܢܟܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐ ܘܢܓܠܐ ܥܠܰܘܗܝ܇ ܘܢܘܕܥ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ܇ ܐܠܐ ܕܐܦ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܠܚܰܪܬܐ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ܀

 

37 ܗܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܕܐܬܝ̈ ܠܥܘܗܕܢܐ: ܕܐܬܬܕܝܢ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ: ܘܐܬܒܨܝ ܘܠܐ ܐܬܬܚܕ: ܘܐܬܥܩܒ ܘܠܐ ܐܬܩܕܡ܆ ܐܬܓܠܝܬ ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܐܢܫܝܬܐ܆ ܕܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܗܝܒܢ ܐܝܟ ܕܠܕܘܪܫܗ̇ ܐܬܡܨܝܬ ܠܡܶܫܟܳܚܘ. ܘܗܕܐ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܝ̈ܠܦܢ ܠܐ ܝܠܦܬ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܢܦܠܢ ܬܚܶܝܬ ܝܘܠܦܢܐ ܬܬܡܨܐ ܠܡܐܠܦ. ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐܝܬ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܝܕ܆ ܐܶܬܐ ܘܬܚܘܝܬܐ܇ ܕܣܝܡ ܠܡܰܠܳܦܘ ܥܠ ܠܐ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܙܢܐ ܕܥܒ̈ܳܕܘܗܝ ܠܐ ܐܬܕܪܟ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܠܗܐ ܢܬܩܰܕܡ܇ ܘܠܖ̈ܙܐ ܕܝܠܗ ܕܰܟܣܶܝܢ ܘܰܓܢܺܝܙܝܢ. ܐܦ ܡܢ ܐܝܕܥܬܐ ܕܟܠ ܖ̈ܘܚܢܐ܇ ܐܝܟ ܕܠܣܘܥܖ̈ܢܐ ܫܚܺܝ̈ܡܐ ܢܡܪܚ ܐܢܫ ܐܢܳܫ ܠܡܰܝܬܳܝܘ ܠܒܥܬܐ ܘܠܡܠܬܐ.

ܡܬܚܙܝܐ ܡܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܚܟܝܡܐ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܝܕܥܬܐ. ܕܗܳܝ ܟܕ ܐܰܚܺܝܕܐ ܒܚܰܫܐ ܕܪܚܡܬ ܝܘܠܦܢܐ܆ ܡܥܩܒܐ ܥܠ ܟܠ ܨܒܽܘ܆ ܘܒܨܝܐ ܠܟܠ ܟܝܢܐ. ܘܣܒܟܐ ܠܡܐܚܕ܆ ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܪܡܢ ܡܢ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܕܐ ܕܐܡܪܢܢ܇ ܐܝܕܐ ܕܡܬܦܪܢܣܐ ܡܢ ܚܟܡܬܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܐܠܐ ܡܥܕܐ ܠܡܩܕܡ ܘܠܡܚܙܐ ܠܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܢ. ܘܡܐ ܕܐܫܬܘܕܥܬ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢ̈ܝܢ ܕܫ̈ܘܝܢ ܠܐܠܗܐ: ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܝܺܚܺܝܕܐܝܬ ܕܝܠܗ܆ ܒܗܠܝܢ ܚܟܝܡܐܝܬ ܡܗܝܡܢܐ. ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܝܗܒܢ ܐܝܕܥܬܐ ܕܡܛܠ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܥܠܡܐ: ܘܡܕܪܫܢ ܠܡܠܝܠܘܬܐ: ܐܝܟ ܕܰܠܡܶܫܟܳܚܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܩܘܝܡܐ ܕܕܘܒܪܐ ܐܢܫܝܐ ܚܫ̈ܚܢ܆ ܫܒܩܐ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܢܬܒܥܝܢ܇ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܡܰܚܒܺܝܢ ܠܡܶܩܢܐ ܐܝܕܥܬܐ ܐܢܫܝܬܐ. ܗܺܝ ܕܝܢ ܥܠ ܕܣܰܓܝ ܚܟܝܡܐ܆ ܐܦ ܡܢ ܒܨܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܰܥܒ̈ܳܕܐ ܢܣܒܐ ܡܠܘܐܐ܇ ܐܝܟ ܕܠܡܪܒܝܘ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇܇ ܘܠܡܗܝܡܢܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܐܠܗܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܒܪܗܡ ܐܝܕܥ ܠܰܡܚܳܪ ܫܦܝܪ ܒܰܥܒ̈ܳܕܐ܇ ܘܡܢܗܘܢ ܘܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܠܡܶܬܚܟܡܘ܇ ܘܠܡܗܝܡܢܘ ܬܪܝܨܐܝܬ ܒܐܠܗܐ ܘܠܡܙܕܕܩܘ.

ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܬܩܢ ܐܢܘܢ ܒܪܘܝܐ ܠܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ: ܘܰܡܠܳܐ ܐܢܘܢ ܚܟܡܬܐ ܕܰܥܠܘܗܝ ܘܣܘܟܠܐ: ܘܒܘܝܢܐ ܘܐܝܕܥܬܐ܆ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܕܪܫܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܝܠܘ̈ܦܐ܆ ܢܟܬܪܘܢ ܗܶܢܘܢ ܟܕ ܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ ܘܢܶܣܦܩܘܢ ܠܡܰܠܳܦܘ ܐܦ ܠܐܚܖ̈ܢܐ܆ ܘܢܚܰܟܡܘܢ ܠܖ̈ܘܚܢܳܝܶܐ ܒܖ̈ܽܘܚܳܢܝܬܐ܆ ܘܠܦܓܖ̈ܢܝܐ ܒܢܦ̈ܫܢܝܬܐ܆ ܘܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܦܫܝ̈ܛܐ܇ ܕܢܗܘܘܢ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܒܬܡܝܡܘܬܐ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠܘ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܚܰܕ ܐܳܕܫܐ ܕܟܬܝ̈ܒܬܐ: ܝܳܠܶܦ ܝܠܘܕܐ ܣܦܪܐ: ܘܛܠܝܐ ܩܪܝܢܐ: ܘܓܒܪܐ ܐܝܕܥܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܒܚܙܬܐ ܕܟܝܢܐ ܗܢܐ ܕܓܘܐ܇ ܡܨܶܝܢ ܠܡܬܕܪܫܘ ܘܠܡܐܠܦ ܘܰܠܡܶܬܝܰܬܳܪܘ ܟܠ ܡܽܘ̈ܫܚܳܢ܇ ܕܖ̈ܘܚܢܐ ܕܢܦ̈ܫܢܐ ܘܕܦܫܝ̈ܛܐ.

ܘܐܢ ܢܨܒܐ ܐܢܳܫ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܝܘܠܦܢܐ: ܕܠܚܕܐ ܡܢ ܨܒܘ̈ܬ ܢܐܚܘܕ ܒܐܝܕܗ: ܐܘ ܢܣܝܡ ܩܕܡ ܚܙܬܗ܆ ܐܘ ܢܣܒ ܒܥܘܗܕܢܗ: ܘܥܠ ܗܕܐ ܙܒܢܐ ܟܠܗ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܢܥܩܒ: ܐܝܟ ܕܠܡܫܟܚܘ ܠܣܟܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܝܕܥܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇܆ ܒܝܕ ܢܣܝܢܐ ܝܳܠܦ܇ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܣܰܓܝ ܡܢ ܚܰܝܠܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܕܒܗ܇ ܗܰܘ ܐܝܢܐ ܕܣܡ ܥܒܘܕܐ ܒܟܠ ܟܝܢܐ. ܘܐܦ ܒܗܘܢ ܒܐܕ̈ܫܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܫܝ̈ܛܐ ܘܒܨܝܖ̈ܐ: ܟܕ ܒܝܕ ܡܢܬܐ ܐܝܕܐ ܕܡܬܝܠܦܐ܆ ܡܬܝܬܪ ܐܢܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܫܐ ܒܝܘܠܦܢܐ. ܘܒܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ܆ ܡܬܚܟܡ ܐܝܟ ܕܰܠܡܶܫܟܳܚܘ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܟܠ ܨܒܽܘ܆ ܕܣܦܩܐ ܠܡܰܘܕܳܥܘ ܠܟܠ ܡܢ ܕܨܳܒܐ܇ ܥܠ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܩܰܕܡܢܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܕܰܫܟܺܝܚܐ ܒܐܠܗܐ܇ ܘܠܘܬ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܬܐ ܕܝܠܗ܀

ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܝܢ ܚܟܡܬܐ ܗܳܝ ܐܝܕܐ ܕܣܳܡ ܥܒܘܕܐ ܒܟܠ ܟܝܢܐ܆ ܡܰܠܦܳܢܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܫܘܪܝܗ ܕܥܠܡܐ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܥܠܘ ܐܘ ܥܐܠܝܢ ܠܗ ܒܝܕ ܡܘܠܳܕܐ: ܘܡܟܬܪܝܢ ܒܗ ܙܒܢܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܗܰܘ ܕܡܬܚܡ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܐܠܘ ܓܕܰܫ ܘܰܨܒܳܐ ܥܳܒܘܕܐ: ܕܒܪܢܫܐ ܚܕ ܢܩܰܘܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: ܡܢ ܫܘܪܝܗ ܕܥܠܡܐ ܘܥܕܡܐ ܫܘܠܡܗ: ܘܢܒܥܐ ܗܢܐ ܠܡܶܫܟܚܘ ܠܚܟܡܬܐ ܗܳܝ ܐܰܝܕܐ ܕܐܬܣܝܡܬ ܒܟܠ ܨܒܽܘ܆ ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܣܦܩ ܠܡܰܕܪܟܘ ܠܗܳܝ ܕܪܐܓ ܗܘܐ ܕܢܫܟܚ.

ܡܛܠ ܕܒܪܘܝܐ ܐܠܗܐ܆ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܚܟܡܬܐ ܡܠܳܐ ܐܢܘܢ ܠܥܒ̈ܳܕܐ: ܠܖ̈ܘܪܒܐ ܐܟܚܕܐ ܘܠܙܥܘܖ̈ܐ܆ ܕܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܗܘܐ ܦܘܪܣܐ ܕܬܬܡܫܚ ܐܘ ܬܬܕܪܟ. ܘܠܐ ܡܢܗܘܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܖ̈ܘܚܢܐ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܐܝܕܥܬܐ ܕܝܠܗ܇ ܗܳܝ ܕܣܡܬܗ̇ ܠܐܝܕܥܬܐ ܗܕܐ ܒܓܘ̈ܫܡܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܪܘܚܐ ܒܝܕ ܕܘܝܕ ܡܛܠܬܗ̇ ܐܰܘܕܰܥ܇ ܘܰܕܪܰܘܪܒܺܝܢ ܥܒ̈ܳܕܐ ܘܚܟܡܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܐܠܦ. ܕܟܡܐ ܗܝ ܕܝܢ ܡܫܘܚܬܐ ܕܪܒܘܬܗܘܢ: ܐܘ ܕܝܠܗ̇ ܕܚܟܡܬܐ܆ ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܓܠܐ. ܠܘ ܥܠ ܕܠܐ ܣܳܦܶܩ ܗܘܐ. ܪܘܚܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܗܕܐ ܐܶܡܰܪ܇ ܗܰܘ ܕܝܳܕܥ ܠܡܶܒܨܐ ܐܦ ܥܡܝ̈ܩܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܥܠ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܘܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܠܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܬܐܡܪ:

ܡܐ ܠܡ ܐܳܡܰܪ ܖ̈ܘܪܒܝܢ ܥܒ̈ܳܕܰܝܟ ܡܳܪܝܐ: ܘܟܠܗܘܢ ܒܚܟܡܬܐ ܒܪܝܬ ܐܢܘܢ: ܘܡܠܬܐ ܗܕܐ ܡܢ ܕܘܡܪܐ ܣܓܝܐܐ ܡܥܕܐ ܠܡܬܐܡܪܘ: ܕܡܐ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܒܪܢܫܐ ܠܡܶܚܒܰܫ ܒܐܝܕܥܬܗ ܐܘ ܠܰܡܣܰܝܳܟܘ ܒܚܙܬܗ ܠܗܰܘ ܡܕܡ ܕܒܳܥܶܐ ܠܡܶܕܰܥ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܥܝܳܕܐ ܠܡܐܡܪ܆ ܕܐܘ ܟܡܐ ܪܒ. ܘܥܰܫܺܝܢ ܘܣܰܓܝ܇ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܡܬܚܘܐ. ܘܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ܆ ܝܠܕܐ ܕܢܳܦܩ ܡܢ ܬܗܪܐ.

ܕܠܘܬ ܕܘܡܪܐ ܗܢܐ ܟܕ ܨܒܳܐ ܪܘܚܐ ܠܡܰܝܬܳܝܘ ܠܟܠ ܐܢܫ܆ ܐܰܠܦ ܐܢܘܢ ܒܝܕ ܕܘܝܕ ܠܡܐܡܪ܇ ܡܛܠ ܚܟܡܬܐ ܕܣܝܡܐ ܒܥܒ̈ܕܐ܇ ܕܡܐ ܖ̈ܘܪܒܝܢ ܥܒ̈ܳܕܰܝܟ ܡܪܝܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܒܚܟܡܬܐ ܒܪܰܝܬ ܐܢܘܢ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܢܫ ܕܐܘ ܟܡܐ ܦܬܐ ܘܥܡܝܩ ܝܡܐ܇ ܘܪܒܐ ܘܡܬܝܚܐ ܐܪܥܐ܇ ܘܦܪܝܣ ܘܰܫܛܺܝܚ ܐܪܩܝܥܐ. ܘܠܘ ܕܟܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܫܘܚܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܘܕܥ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܩ̈ܠܐ܆ ܐܠܐ ܕܖ̈ܘܪܒܝܢ ܒܠܚܘܕ ܘܠܐ ܡܬܡܰܫܚܺܝܢ.

ܗܟܢܐ ܘܥܒ̈ܳܕܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘܰܘ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܪܘܚܐ܆ ܐܝܬܝܗܘܢ ܖ̈ܘܪܒܐ ܘܕܰܡܠܶܝܢ ܚܟܡܬܐ. ܕܟܡܐ ܗܝ ܕܝܢ ܪܒܘܬܗܘܢ: ܐܘ ܕܝܠܗ̇ ܕܚܟܡܬܐ ܗܳܝ ܐܝܕܐ ܕܰܡܟܰܣܝܐ ܒܗܘܢ܆ ܫܒܰܩ ܕܢܗܘܝܢ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܠܓܘ ܡܢ ܫܬܩܐ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܢܬܚܢܩܘܢ ܒܗܝܢ ܡܐ ܕܢܦܠܘ ܒܥܘܡܩܐ ܚܘ̈ܫܒܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ.

ܘܐܟܙܢܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܐܘ̈ܡܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ: ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܘܡܢܘܬܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܰܘܕܥ ܒܝܕ ܡ̈ܐܢܐ ܕܡܬܩܢ: ܗܕܐ ܕܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܘܗܕ̈ܡܐ ܕܦܓܪܐ ܡܥܕܐ ܡܬܓܡܪܐ: ܐܠܐ ܐܦ ܠܚܟܡܬܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܒܢܦܫܗ ܓܳܠܐ: ܕܠܙܘ̈ܥܐ ܘܠܚܘ̈ܫܒܐ ܕܒܗ: ܐܫܟܰܚ ܕܢܶܐܫܘܕ ܐܢܘܢ ܐܦ ܥܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܓܫܝ̈ܡܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܐܠܗܐ܇ ܥܡ ܐܘܡܢܘܬܐ ܗܳܝ ܕܢܠܦܬ ܚܙܬܗ̇ ܘܝܕܥܬܗ̇ ܬܚܶܝܬ ܖ̈ܓܫܐ܇ ܐܦ ܚܟܡܬܐ ܡܠܳܐ ܐܢܘܢ ܠܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ. ܟܕ ܠܐ ܐܘܡܢܘܬܗ ܝܰܗܒ ܕܬܬܩܰܕܡ ܡܢ ܖ̈ܓܫܐ܆ ܘܠܐ ܚܟܡܬܗ ܡܢ ܚܘ̈ܫܳܒܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܦܘܬ ܪܒܘܬܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܦ ܗܶܢܝܢ܇ ܠܐ ܡܬܡܫ̈ܚܳܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܕܖ̈ܟܢܝܬܐ.

ܘܕܬܬܝܕܥ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ ܓܘܫ̈ܡܐ ܖ̈ܘܪܒܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܘܕܝܰܡܐ: ܘܬܘܒ ܘܕܫܡܫܐ ܘܕܣܗܪܐ: ܘܕܚܖ̈ܢܐ ܢܗܝܖ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܨܡܚܺܝܢ: ܘܒܟܝ̈ܢܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܖ̈ܘܪܒܝܢ: ܡܬܝܕܥܐ ܗܕܐ ܚܟܡܬܐ: ܐܠܐ ܐܦ ܒܝܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܘ̈ܟܒܐ ܕܩܠܝܠ ܡܣܬܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܘܗܪܗܘܢ: ܘܒܟܠ ܥܩܖ̈ܐ ܘܦܐܖ̈ܐ ܘܥܶܣܒܐ ܘܛܰܖ̈ܦܐ ܘܥܘܦܐ ܫܝܛܐ܆ ܐܳܡܪ ܪܘܚܐ ܒܝܕ ܕܘܝܕ. ܕܰܡܢܳܐ ܠܡ ܡܢܝܢܐ ܠܟܘ̈ܟܒܐ܆ ܘܠܟܠܗܘܢ ܩܪܳܐ ܫܡ̈ܳܗܐ.

ܘܒܝܕ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܡܢܳܐ ܐܶܢܘܢ܆ ܓܠܳܐ ܥܠ ܚܟܡܬܐ ܕܝܠܗ. ܒܝܕ ܕܝܢ ܗܳܝ ܕܰܐܘܣܶܦ ܕܐܦ ܒܰܫܡ̈ܳܗܐ ܩܪܳܐ ܐܢܘܢ܆ ܐܠܦ ܕܠܘ ܩܰܠܝܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܶܟܡܬܐ ܕܡܶܬܝܰܕܥܐ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܕܪܰܒܐ ܘܣܰܓܝܐܐ. ܘܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܠܘܬܗ ܕܰܥܒܳܕܐ. ܡܫܡܗܬܐ ܘܥܫܝܢܬܐ. ܕܡܛܠ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܬܘܩܦܗ̇ ܐܦ ܒܫܡ̈ܗܐ ܐܺܝܕܺܝܥܝܢ ܠܗ̇ ܢܗܝܖ̈ܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܡܢܗ̇.

ܘܕܠܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܫܰܪܪ ܢܒܝܐ܆ ܐܘܣܦ ܪܘܚܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܪܰܒ ܗܘ ܡܳܪܝܐ ܘܥܰܫܝܢ ܚܰܝܠܗ܆ ܘܠܰܝܬ ܣܳܟܐ ܠܣܘܟܠܗ. ܥܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܦܘܪܣܐ: ܕܐܘ ܡܪܝܐ ܐܘ ܚܰܝܠܗ: ܬܚܶܝܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܐܘ ܕܡܠܬܐ ܢܗܘܘܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܒܠܚܘܕ ܗܳܝ ܕܪܰܒ ܗܘ ܡܪܝܐ܆ ܘܗܕܐ ܕܥܰܫܺܝܢ ܚܰܝܠܗ. ܟܕ ܐܘܣܦ ܐܦ ܗܳܝ ܕܠܝܬ ܣܳܟܐ ܠܣܘܟܠܗ. ܕܢܰܘܕܥ ܡܛܠ ܚܟܡܬܐ ܕܡܢܗ̇ ܡܠܳܐ ܟܠ ܡܕܡ܆ ܕܕܠܐ ܣܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܕܠܐ ܬܚܽܘܡܐ. ܘܡܬܡܫܚܐ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܣܘܟܠܐ܇ ܕܗܰܘ ܕܣܡܗ̇ ܒܥܒ̈ܳܕܐ.

ܘܡܛܠ ܕܝܕܥܬܐ ܗܳܝ. ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܡܢ ܕܘܪܫܐ ܘܒܨܬܐ ܕܒܟܠ ܟܝܢܐ ܘܰܥܒܳܕܐ: ܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܡܰܘܒܳܠܘ ܠܗܳܢܘܢ ܕܝܰܠܦܘܗ̇ ܠܘܬ ܐܠܗܐ: ܐܠܐ ܛܥܰܘ ܒܐܝܕܗ̇: ܘܦܫܘ ܠܘܬ ܥܒ̈ܳܕܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܡܢܗ̇: ܘܠܗܘܢ ܣܓܶܕܘ ܘܝܰܩܰܪܘ: ܥܠ ܕܣܰܓܝܐܐ ܗܘܳܬ ܡܢ ܚܰܝܠܐ ܕܰܡܠܝܠܘܬܗܘܢ܆ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܦܘܠܘܣ ܠܡܺܐܡܰܪ܇ ܘܠܡܶܓܠܐ ܥܶܠܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܕܬܖ̈ܬܝܢ܇ ܕܒܗ̇ ܗܫܐ ܨܒܳܐ ܥܳܒܘܕܐ ܕܢܐܙܠܘܢ ܠܘܬܗ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܐܫܛܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܚܟܡܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܰܘܝܗ̇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܛܝܘܬܐ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܰܡܥܰܕܳܪܘ܆

ܘܕܢܰܘܕܰܥ ܕܡܶܛܠ ܡܢܐ ܐܰܣܠܝܗ̇ ܐܠܗܐ: ܘܚܠܦܝܗ̇ ܓܒܳܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܛܠ ܠܡ ܕܒܚܶܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܠܐ ܝܺܕܰܥ ܥܠܡܐ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܨܒܳܐ ܐܠܗܐ ܕܒܝܕ ܫܳܛܝܘܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܢܶܦܪܘܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܰܡܗܝܡܢܝܢ. ܣܡ ܠܡ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܨܒܘܬܐ ܕܡܣܬܒܪܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܛܝܘܬܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܥܠ ܨܠܝܒܐ ܘܚܰܫܐ܆

ܘܰܦܩܰܕ ܠܗܘܢ ܒܗܕܐ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ܆ ܕܢܒܚܘܪ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ ܚܰܝܠܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܗܘܢ. ܕܡܐ ܕܗܳܝ ܕܡܬܗܝܡܢܐ: ܡܣܬܒܪܐ ܕܠܐ ܫܳܘܝܐ ܠܡܶܠܬܐ: ܐܠܨܝܢ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܟܝܢܗܘܢ: ܘܥܳܨܶܝܢ ܚܘ̈ܫܳܒܝܗܘܢ: ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܒܡܕܡ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܕܢܬܩܒܠ: ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ ܕܝܢ: ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܬܰܚܶܡ ܘܶܐܡܰܪ ܕܢܬܗܝܡܢ܆ ܢܬܚܙܘܢ ܒܝܕ ܗܕܐ܆ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܫܳܘܶܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܢܬܓܠܶܐ ܦܘܪܫܢܐ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܘܚܰܝܠܐ ܕܗܳܝ ܕܶܐܣܬܰܒܪܰܬ ܫܳܛܝܘܬܐ܇ ܕܶܐܫܟܚܰܬ ܠܡܰܥܒܳܕܘ ܒܪܥܝܢܐ ܕܟܠܢܫ܇ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܒܐܝܕܐ ܕܡܶܣܬܒܪܐ ܕܠܐ ܫܳܘܝܐ ܕܬܬܗܝܡܢ܀

 

38 ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ ܐܠܗܐ܆ ܕܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܨܶܝܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܠܡܬܩܰܪܳܒܘ ܠܘܬܗ܆ ܣܳܡ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܚܟܡܬܐ ܕܣܓܝܐܐ ܡܢ ܚܰܝܠܗܘܢ. ܕܡܐ ܕܪܗܛܘ ܠܘܬ ܗܕܐ ܘܠܐ ܐܕܪܟܘ܆ ܢܬܐܠܨܘܢ ܠܡܶܒܥܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܦܫܝܩܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܢܚܘܢ ܕܠܐ ܥܡܠܐ. ܘܬܘܒ ܒܝܕ ܢܣܝܢܐ ܢܐܠܦܘܢ: ܕܐܢ ܥܒ̈ܳܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܕܪܟܘܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܒܪܘܝܐ ܢܗܘܐ ܦܘܪܣܐ ܕܢܬܩܰܕܡ܆ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܢܬܐܠܨܘܢ ܒܠܚܘܕ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ.

ܐܠܐ ܠܘܬ ܥܒ̈ܳܕܐ܆ ܒܝܕ ܢܣܝܢܐ ܕܰܒܥܳܬܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܗ̇ ܠܠܐ ܡܰܕܪܟܢܘܬܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܦ ܨܝܕ ܥܳܒܘܕܐ. ܒܗܳܝ ܕܐܦܠܐ ܠܰܡܫܰܪܳܝܘ ܒܰܒܨܳܬܐ ܘܒܥܘܩܒܐ ܕܥܠܘܗܝ ܫܰܠܝܛ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܒܗ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܘܕܠܐ ܢܳܦܠ ܠܓܡܪ ܬܚܶܝܬ ܒܥܬܐ܇ ܐܘ ܕܐܝܕܥܬܐ܇ ܐܘ ܕܡܠܬܐ܇ ܐܘ ܗܽܘ ܐܘ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܺܝܚܺܝܕܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗ.

ܡܕܝܢ ܐܦܠܐ ܗܕܐ ܥܕܟܝܠ ܫܘܝܐ ܠܐܠܗܐ܇ ܕܡܢ ܠܐ ܡܬܩܕܡܢܘܬܐ ܕܥܒ̈ܳܕܐ܇ ܢܣܬܒܪ ܐܦ ܗܘ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ܆ ܘܐܢ ܢܬܦܚܡ ܘܐܠܐ ܥܡ ܥܒ̈ܕܐ܆ ܐܦ ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܐܠܨܐ ܕܢܬܝܕܥ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܰܝ̈ܠܘܬܐ ܟܠܗܘܢ ܕܐܝܬ ܒܫܡܝܐ: ܘܟܠ ܛܟܣܐ ܪܘܚܢܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ܆ ܘܠܘ ܡܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܕܰܫܟܺܝܚܐ ܒܥܒ̈ܳܕܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܶܬܪܡܶܝܢ ܠܓܡܪ ܕܥܡ ܥܒ̈ܳܕܐ ܢܦܚܡܘܢܝܗܝ܇ ܕܡܢ ܦܚܡܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ܇ ܢܪܢܘܢ ܐܦ ܥܠܘܗܝ ܕܠܐ ܡܬܩܰܕܡ܀

ܠܝܬ ܡܕܝܢ ܦܘܪܣܐ ܕܒܝܕ ܥܘܩܒܐ ܐܠܗܐ ܢܫܬܟܚ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܢܦܠܐ ܣܟ ܒܥܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܬܚܶܝܬ ܚܘ̈ܫܒܐ܆ ܘܠܐ ܐܺܝܕܺܝܥܘܬܗ ܬܚܶܝܬ ܖ̈ܓܫܐ. ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܐ ܬܘܒ ܐܝܕܥܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܣܺܝܡܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܘܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܢܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܟܠ ܐܘܡܢܐ ܐܝܬ ܗܕܐ ܕܢܬܝܕܥ ܡܢ ܥܒܳܕܐ ܕܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܐܝܟ ܕܟܠ ܡܐܢܐ ܕܡܬܬܩܢ ܡܢ ܐܝܢܐ ܕܗܽܘ ܐܘܡܢܐ: ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܢܦܫܗ ܡܠܦ: ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܗܰܘ ܕܐܬܩܢܗ: ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܝܢ ܒܝܕ ܚܙܳܬܗ: ܘܥܠ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܗ ܒܝܕ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܡܬܚܰܘܝܐ ܒܗ ܘܐܣܟܡܐ ܕܬܘܩܢܗ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܠ ܒܪܝܬܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܠܗܐ܇ ܡܠܦܐ ܗܺܝ ܥܠܝܗ̇ ܒܝܕ ܚܙܬܐ. ܡܠܦܐ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܥܳܒܘܕܐ ܘܐܘܡܢܘܬܗ܆ ܒܝܕ ܐܝܕܥܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܗ̇.

ܘܡܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܝܕܥ܆ ܘܠܐ ܕܢܬܗܝܡܢ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܢܬܚܪܐ ܐܢܫ ܠܡܶܒܥܐ ܥܠܘܗܝ ܡܕܡ ܝܬܝܪܐ. ܐܠܐ ܠܰܡܩܰܪܳܒܘ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܦܘܠܚܢܐ ܘܣܓܕܬܐ܆ ܘܠܡܶܓܡܰܪ ܟܠܗ ܨܒܝܢܗ܇ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܢܶܛܰܪ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ܀

ܠܐ ܗܟܝܠ ܒܟܝ̈ܢܐ ܚܒܺܝܫ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ: ܕܒܗܘܢ ܐܢܫ ܢܶܒܥܶܐ ܘܢܶܫܟܚܺܝܘܗܝ܆ ܘܠܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܕܒܟܝ̈ܳܢܐ ܐܝܕܥܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܣܺܝܡܐ. ܒܟܬܒ̈ܐ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ. ܕܡܐ ܕܐܬܝܕܥ ܒܝܕ ܟܝ̈ܢܐ: ܘܐܬܗܝܡܢ ܒܝܕ ܟܬܒ̈ܐ܆ ܢܐܚܘܕ ܒܠܚܘܕ ܚܢܢ ܐܝܕܥܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܘܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܠܗ ܢܫܒܘܩ ܕܰܢܟܰܬܰܪ ܠܘܬ ܝܬܗ ܠܓܘ ܡܢ ܫܶܬܩܐ.

ܡܛܠ ܕܗܳܝ ܕܢܶܕܰܥ ܐܢܳܫ ܠܡܕܡ ܕܡܶܬܝܕܥ܆ ܠܘ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܗܝ ܕܐܦ ܕܟܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܳܕܥ ܠܗ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐܝܕܥܬܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܟܝ̈ܢܐ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܐܠܗܐ ܡܠܦܐ ܥܠܘܗܝ. ܠܘ ܕܝܢ ܐܦ ܕܐܝܟܢܐ ܘܰܟܡܐ܇ ܘܶܐܡܰܬܝ ܘܡܢ ܐܶܡܰܬܝ܇ ܘܐܝܟܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܐܝܟܐ܇ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ܇ ܘܕܰܠܡܰܢ ܕܳܡܐ.

ܕܐܠܘ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܬܡܠܠ ܐܘ ܢܶܬܥܰܩܰܒ܆ ܠܘ ܕܠܐ ܬܚܘܡܐ ܘܣܟܐ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ ܕܬܗܘܐ ܝܺܕܥܬܐ ܗܕܐ ܕܣܳܡ ܒܟܝ̈ܳܢܐ. ܐܠܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܕܬܬܕܪܶܟ ܡܶܢ ܟܠ ܡܰܢ ܕܒܳܥܶܐ ܠܗ̇. ܕܡܐ ܕܫܰܠܶܡ ܟܠ ܪܳܚܶܡ ܝܘܠܦܢܐ ܒܥܳܬܐ ܕܥܠܝܗ̇܆ ܢܫܰܪܶܐ ܡܢ ܒܬܪܗ̇ ܠܡܶܒܨܐ ܠܐܠܗܐ ܘܠܕܝܠܗ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܝܢܗ ܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ ܟܝܳܢܐ ܘܟܬܳܒܐ܆ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܫܡܳܐ ܕܚܰܬܝܬܐܝܬ ܡܰܘܕܥ ܥܠ ܟܝܢܗ. ܕܟܠ ܫܡܐ ܐܰܝܢܐ ܕܢܶܬܩܪܐ ܒܗ: ܕܐܘ ܒܟܬܒ̈ܐ ܣܺܝܡ: ܐܘ ܐܦ ܡܢܢ ܐܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܐ ܡܬܐܡܪ܆ ܡܢ ܚܕ ܡܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܝܠܗ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܰܢܣܺܝܒ ܘܠܘ ܡܢ ܟܝܢܗ..

ܡܬܐܡܪ ܓܝܪ ܚܰܟܝܡܐ. ܡܢ ܚܟܡܬܗ ܢܣܺܝܒ ܫܡܳܐ ܘܠܘ ܡܢ ܐܝܬܘܬܗ.. ܘܬܘܒ ܐܦ ܥܒܘܕܐ. ܡܢ ܥܒܘܕܘܬܗ ܫܩܺܝܠ ܐܦ ܗܢܐ ܟܘܢܳܝܐ ܘܠܘ ܡܢ ܟܝܢܗ.. ܡܬܩܪܐ ܬܘܒ ܘܒܪܘܝܐ. ܥܠ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܡܕܡ ܒܪܳܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ܆ ܡܶܬܟܰܢܶܐ ܬܘܒ ܘܐܠܗܐ. ܫܡܐ ܗܘ ܐܦ ܗܢܐ ܕܰܢܣܺܝܒ ܡܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ܆ ܕܦܳܪܶܫ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ. ܘܡܰܘܕܰܥ ܕܒܠܚܘܕ ܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ.. ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܬܘܒ ܘܡܪܝܐ. ܕܡܪܘܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܩܪܝܢܐ ܘܠܘ ܕܐܝܬܘܬܗ. ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܡܳܪܶܐ ܡܖ̈ܘܬܐ. ܥܠ ܕܐܦܢ ܐܝܬ ܡܳܖ̈ܰܝܐ ܐܚܖ̈ܳܢܐ܆ ܡܳܪܳܐ ܫܪܝܪܐ ܗܽܘܝܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ..

ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܰܟܬܒ̈ܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܫܢܐ ܥܶܒܪܳܝܐ ܘܨܒܐܘܬ. ܡܢ ܗܳܝ ܕܗܽܘܝܘ ܚܝܠܬܢܐ ܒܫܪܪܐ ܢܣܺܝܒ ܐܦ ܫܡܐ ܗܢܐ. ܡܛܠ ܕܨܒܐܘܬ ܚܰܝܠܬܢܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܠܘܬ ܗܢܐ ܠܫܢܐ. ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܐܠܫܕܝ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܠܫܢܐ܆ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܡܬܬܪܓܡ. ܘܬܘܒ ܘܐܕܘܢܝ ܕܡܬܝܕܥ ܠܘܬܗܘܢ ܡܪܝܐ..

ܘܬܘܒ ܡܪܝܐ ܕܚܰܝ̈ܠܘܬܐ ܘܚܰܝܠܬܢܐ. ܕܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܚܰܝ̈ܠܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܬܩܪܝ ܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܬܐ܆ ܘܡܢ ܗܳܕܐ ܕܰܩܢܶܐ ܟܝܢܐܝܬ ܚܰܝܠܐ ܐܶܬܐܡܪ ܚܰܝܠܬܢܐ.. ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܬܘܒ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܢܣܺܝܒ ܐܦ ܗܢܐ ܟܘܢܝܐ ܘܠܘ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܕܰܝܳܢܐ. ܡܢ ܗܳܝ ܕܕܳܐܶܢ ܒܟܠ ܙܒܰܢ܇ ܘܬܘܒ ܐܦ ܥܬܺܝܕ ܕܰܢܕܽܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܡܗܐ.. ܡܬܐܡܪ ܐܦ ܟܐܢܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܫܡܐ ܗܢܐ܆ ܟܘܢܳܝܐ ܕܰܢܣܺܝܒ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ.. ܘܬܘܒ ܐܦ ܛܳܒܐ. ܡܢ ܛܳܒܘܬܗ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܐ ܣܳܟܐ ܐܶܬܣܝܡ ܐܦ ܩܪܝܢܐ ܗܢܐ..

ܗܟܢܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܡܬܐܡܪ ܡܢ ܡܪܚܡܢܘܬܐ.. ܘܚܰܝܘܣܬܢܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܚܳܐܶܣ. ܘܙܳܝܘܢܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܙܳܐܶܢ. ܘܰܡܦܰܪܢܣܳܢܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܰܡܦܰܪܢܶܣ. ܘܡܕܒܪܢܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܠܟܠ ܡܕܰܒܰܪ. ܘܰܐܚܺܝܕ ܟܠ ܡܢ ܗܳܝ ܕܟܠ ܡܕܡ ܐܰܚܺܝܕ ܘܢܳܛܪ ܠܓܘ ܡܢ ܒܛܺܝܠܘܬܗ. ܘܐܢ ܐܝܬ ܫܡܳܐ ܐܚܪܢܐ: ܕܐܘ ܟܬܒܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗ: ܐܘ ܚܢܢ ܡܢ ܝܘܒܠܐ ܕܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܺܝܠܶܦܢܢ ܕܰܢܫܰܡܗܺܝܘܗܝ܆ ܐܦ ܗܢܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܰܢܣܺܝܒ܆ ܘܠܘ ܡܢ ܟܝܳܢܐ ܕܝܠܗ.

ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܫܡܐ ܕܐܝܬܝܐ ܗܰܘ ܕܡܣܬܒܪ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܟܘ̈ܢܳܝܐ܇ ܕܒܗ ܟܕ ܐܶܫܬܰܐܠ ܡܢ ܡܘܫܐ ܕܡܳܢ ܫܡܗ܇ ܓܠܳܐ ܒܐܝܕܗ ܥܠ ܢܦܫܗ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܥܕܟܝܠ ܫܡܳܐ ܕܰܢܣܺܝܒ ܡܢ ܟܝܢܐ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܢ ܠܡ ܐܳܡܪܝܢ ܠܝ ܕܡܳܢ ܫܡܗ ܠܗܰܘ ܕܫܰܕܪܳܟ܆ ܡܢܐ ܐܺܡܰܪ ܠܗܘܢ. ܘܦܰܢܺܝ ܠܘܬܗ܆ ܕܗܰܘ ܠܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܐ ܐܦ ܗܢܐ ܫܡܐ܆ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܐܰܘܕܰܥ܆ ܘܠܘ ܕܡܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܇ ܐܘ ܐܰܝܟܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܇ ܐܘ ܐܰܝܟܢܐ. ܘܐܬܐܡܪ ܗܟܢܐ܆ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܒܰܠܚܘܕܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܡܝܢܐܝܬ ܟܕ ܠܐ ܥܒܺܝܕ. ܘܰܕܫܰܪܟܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܥܒ̈ܳܕܐ܆ ܐܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܘܐܢ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܝܢ܆ ܡܢ ܥܶܠܰܬ ܕܰܗܘܰܘ ܐܺܝܬܝܗܘܢ.

 

39 ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܘܬܗ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܕܣܺܝܡܐ܆ ܘܠܘ ܐܺܝܕܥܬܐ ܚܰܬܝܬܐ ܕܡܛܠ ܟܝܢܗ. ܕܗܕܐ ܕܝܠܗ ܗܝ ܒܠܚܘܕ ܘܠܘܬܗ. ܘܗܽܘ ܠܚܽܘܕ ܝܳܕܰܥ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܐܘ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܡܛܠ ܠܡ ܕܺܐܝܕܺܝܥܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܓܰܠܝܐ ܗܝ ܒܗܘܢ. ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܡܛܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܓܠܳܐ ܠܗܘܢ. ܒܐܝܢܐ ܙܢܐ. ܘܐܝܟܢܐ܆ ܘܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܐܳܡܰܪ. ܠܐ ܡܬܚܰܙ̈ܝܳܢܝܳܬܗ ܠܡ ܡܢ ܒܪܺܝܬܗ ܕܥܠܡܐ܆ ܒܰܥܒ̈ܳܕܐ ܟܕ ܡܶܣܬܟ̈ܠܢ ܡܶܬܚܙܶܝܢ. ܘܗܽܘ ܡܬܘܡܝܐ ܚܰܝܠܗ ܘܐܠܗܘܬܗ. ܚܙܰܝܬ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܶܡܰܪ: ܕܚܰܘܝܰܬ ܒܪܝܬܗ ܕܥܰܠܡܐ: ܘܥܒ̈ܳܕܐ ܕܐܬܩܢ: ܘܥܠ ܚܰܝܠܗ ܘܡܛܠ ܐܠܗܘܬܗ: ܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܕܰܫܟܺܝܚ ܠܰܟܝܳܢܐ: ܘܠܘ ܗܽܘ ܟܝܢܗ ܣܦܩܘ ܥܒ̈ܳܕܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ ܕܡܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆

ܡܛܠ ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܺܐܝܕܺܝܥܘܬܐ ܗܢܘ܆ ܡܐ ܕܗܽܘ ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܘܕܰܥ ܢܰܦܫܗ ܒܗܰܘ ܡܶܕܡ ܕܨܳܒܐ. ܐܺܝܕܺܝܥܘܬܗ ܠܡ ܕܐܠܗܐ ܓܰܠܝܐ ܗܝ ܒܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܓܠܳܐ ܠܗܘܢ: ܘܠܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܣܦܰܩܘ ܠܡܶܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܡܰܘܕܰܥܬܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܝ܆ ܡܐ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܫܟܚܘܢ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܘ ܠܟܠ ܨܒܽܘ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܢ. ܗܕܐ ܕܢܶܕܰܥ ܠܟܠ ܓܢܣܐ ܘܰܟܝܳܢܐ܇ ܐܦ ܕܐܝܬܘܗܝ܇ ܐܦ ܕܡܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܰܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܶܫܬܰܟܚܐ܆ ܐܦ ܨܝܕ ܗܳܢܘܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܠܬܐ. ܐܺܝܕܰܥ ܠܡ ܬܰܘܪܐ ܩܰܢܳܝܗ܆ ܘܰܚܡܳܪܐ ܐܘܪܝܐ ܕܡܳܪܗ. ܕܡܪܗܘܢ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܶܫܟܰܚ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܶܕܰܥ܆ ܘܠܘ ܐܦ ܕܡܰܢܘ܇ ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܘܒܰܪ ܡܰܢ܀

ܐܺܝܕܺܝܥܘܬܐ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ: ܗܕܐ ܕܒܰܢ ܒܠܚܘܕ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܕܐܝܬܝܗ̇܆ ܕܚܰܝܠܐ ܗܝ ܕܥܳܒܘܕܘܬܐ ܕܝܠܗ܆ ܘܠܘ ܕܨܒܝܢܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܢ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܠܢܫ ܝܳܕܥ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܕܶܚܠܬܐ ܕܒܐܠܗܐ: ܘܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܺܐܝܠܦܘ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܥܡ̈ܡܐ ܗܳܢܘܢ ܕܣܰܓܝ ܒܰܪܒܖ̈ܝܢ܆ ܘܚܰܢ̈ܦܐ ܟܠܗܘܢ ܕܫܰܪܟܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܡܶܛܠܬܗܘܢ ܐܶܡܪ ܐܦ ܦܘܠܘܣ. ܕܟܕ ܐܺܝܕܰܥܘ ܠܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ ܫܰܒܰܚܘ ܐܘ ܐܰܘܕܝܘ. ܘܬܘܒ ܐܝܠܝܢ ܕܚܰܠܶܦܘ ܠܰܫܪܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܕܰܓܠܘܬܐ. ܘܰܣܓܶܕܘ ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܰܒܪܺܝܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܒܳܪܘܝܐ.

ܘܫܪܪܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ. ܕܺܐܝܕܰܥܘ ܕܺܐܝܬ ܐܠܗܐ. ܕܰܓܠܘܬܐ ܕܝܢ܆ ܗܳܝ ܕܠܰܒܪܺܝܬܐ ܦܠܰܚܘ ܘܠܘ ܠܗ. ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܘܠܘ ܕܺܐܝܕܺܝܥܘܬܐ ܗܳܝ ܕܣܳܡ ܥܳܒܘܕܐ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ܆ ܥܠ ܕܟܕ ܐܝܬ ܒܗܘܢ ܐܺܝܕܺܝܥܘܬܐ ܗܳܝ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ܇ ܛܠܰܡܘ ܠܗܳܝ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܶܐܬܚܰܫܰܚܘ ܒܐܝܕܐ ܕܠܐ ܣܡ ܒܗܘܢ ܒܳܪܘܝܐ. ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܦܐܪܐ ܡܪܝܪܐ ܕܨܶܒܝܢܗܘܢ ܒܺܝܫܐ܆ ܘܠܘ ܡܢܗ ܕܰܟܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܚܰܝܠܐ.

ܡܬܓܠܶܐ ܗܘ ܠܡ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܫܡܝܐ܇ ܥܠ ܟܠܗ ܪܘܫܥܐ ܘܥܰܘܠܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܫܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܰܫܪܳܪܐ ܒܥܰܘܠܐ ܐܰܚܺܝܕܝܢ. ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܬܩܽܘܡ ܠܘܳܬܗܘܢ ܗܕܐ ܕܟܝܢܐܝܬ ܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢ ܘܢܳܦܠܝܢ ܬܚܶܝܬ ܪܘܓܙܐ܆ ܐܳܡܰܪ. ܡܛܠ ܕܺܐܝܕܺܝܥܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܓܰܠܝܐ ܗܝ ܒܗܘܢ. ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܓܠܗ̇ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܒܝܕ ܪܘܫܥܐ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܐܰܘܕܰܥ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܕܕܚܠܬܐ ܘܰܕܣܶܓܕܬܐ. ܒܝܕ ܕܝܢ ܥܰܘܠܐ܆ ܥܠ ܗܳܝ ܕܚܰܠܶܦܘ ܕܘܒܖ̈ܐ ܛܒ̈ܐ܇ ܒܐܚܖ̈ܢܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܺܝ̈ܫܐ.

ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܺܝܕܺܝܥܘܬܐ ܕܛܳܒܬܐ܆ ܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܕܗܳܝ ܕܝܳܕܥܝܢ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ. ܕܗܳܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܣܘܥܖ̈ܢܐ: ܕܐܘ ܠܰܒܪܝܬܐ ܚܠܦ ܒܪܘܝܐ ܢܶܦܠܚܘܢ: ܐܘ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܒܒܝܫܘܬܐ ܢܚܰܠܦܘܢ: ܐܘ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܢܗܡܣܘܢ ܠܡܶܒܥܐ ܘܠܡܐܡܪ܆ ܗܶܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܶܠܬܐ. ܘܕܨܒܝܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ܆ ܘܠܘ ܕܝܕܝܥܘܬܐ. ܕܛܒܬܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ.

 

ܘܒܕܓܘܢ ܥܠ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܐܶܡܰܪ ܦܘܠܘܣ: ܘܰܟܬܰܒ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܘܰܟܐܐ ܒܗܘܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܕܐܢܬ ܡܰܢ ܐܰܢܬ ܕܰܡܦܰܢܐ ܐܢܐ ܦܬܓܡܐ ܠܐܠܗܐ: ܕܠܡܐ ܐܳܡܪܐ ܓܒܺܝܠܬܐ ܠܓܳܒܘܠܗ̇ ܕܠܡܢܐ ܥܒܰܕܬܳܢܝ ܗܟܢܐ: ܘܢܒܝܐ ܬܘܒ ܐܶܡܰܪ ܠܘܬܗܘܢ: ܕܘܳܝ ܠܕܕܳܐܢ ܥܡ ܓܒܘܠܗ: ܕܠܡܐ ܐܳܡܪ ܛܺܝܢܐ ܠܦܰܚܳܪܗ ܕܡܢܐ ܥܳܒܕ ܐܢܐ: ܐܘ ܠܡܢܐ ܠܐ ܦܳܠܰܚ ܐܢܬ: ܘܠܐ ܐܝܬ ܥܒܳܕܐ ܒܐܝ̈ܕܰܝܟ܆ ܕܠܡܐ ܡܦܰܢܝܐ ܓܒܝܠܬܐ ܠܘܬ ܓܒܘܠܗ̇܆ ܐܠܦ ܗܟܝܠ ܐܦ ܢܒܝܐ ܘܫܠܝܚܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܪܘܚܐ ܒܝܕ ܬܖ̈ܝܗܘܢ: ܘܬܰܚܶܡ ܢܡܘܣܐ ܥܠ ܡܠܝܠܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܕܗܟܢܐ ܡܶܬܒܥܐ ܠܗ ܠܡܶܗܘܐ܇ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܣܡ ܒܗ ܥܒܘܕܐ ܐܺܝܕܝܥܘܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ. ܐܝܟ ܛܝܢܐ ܠܘܬ ܦܰܚܳܪܐ܆ ܘܐܝܟ ܓܒܝܠܬܐ ܨܝܕ ܓܒܘܠܐ.

ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܡܫܰܐܠܝܢ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ: ܐܘ ܚܰܢ̈ܦܐ ܒܥܘ ܘܥܩܒܘ ܒܙܒܢ: ܕܐܝܟܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ: ܐܘ ܕܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ ܒܪܐ ܐܘܠܕ: ܐܘ ܕܐܝܟܢܐ ܡܶܠܬܐ ܒܪܗ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ: ܐܘ ܕܐܝܟܢܐ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܥܒܰܕ ܒܫܘܪܝܐ ܥܒ̈ܳܕܐ: ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܡܕܰܒܰܪ ܘܰܡܦܰܪܢܶܣ: ܘܡܰܘܪܟ ܚܰܝ̈ܐ ܘܡܰܟܪܐ: ܘܥܳܒܶܕ ܠܚܕ ܥܬܝܪܐ ܘܚܰܝܠܬܢܐ ܘܰܚܠܝܡܐ: ܘܠܐܚܪܢܐ ܡܶܣܟܢܐ ܘܰܡܚܺܝܠܐ ܘܰܟܪܝܗܐ܆ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ܆ ܗܐ ܓܠܝܐܝܬ ܬܰܚܡܰܬ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܦܰܘܠܘܣ. ܘܐܫܥܝܐ܆ ܕܐܝܟ ܛܺܝܢܐ ܠܘܬ ܦܰܚܳܪܐ ܡܬܒܥܐ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܠܡܶܗܘܐ.

ܠܐ ܡܠܝܠܐ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܫܳܬܩ. ܘܦܳܪܘܫܐ ܘܰܡܠܝܠܐ܆ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܢܶܕܥ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܫܳܬܩ. ܕܐܠܐ ܠܘܩܕܡ ܢܶܕܥ ܠܥܠܬܐ ܕܫܶܬܩܗ܆ ܐܦܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܫܘܒܚܐ ܠܗܳܝ ܕܫܳܬܶܩ. ܠܘܬ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ: ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܐܢܫ ܢܶܒܥܐ: ܐܘ ܥܠ ܦܘܖ̈ܢܣܘܗܝ ܘܕܺܝ̈ܢܰܘܗܝ: ܐܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܰܗܘ̈ܝ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ: ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܖ̈ܙܐ: ܕܣܰܓܝ ܩܰܛܝܢܝܢ ܘܡܚܦܝܢ: ܘܠܐ ܣܝܡܐ ܒܢ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܐܺܝܕܺܝܥܘܬܐ ܡܛܠܬܗܝܢ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܢ ܠܡܶܗܘܐ ܫܬܝ̈ܩܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܛܺܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܨܝܕ ܦܰܚܳܪܐ.

ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܒܥܝܪܐ ܝܳܕܥܐ ܠܡܪܗ̇܆ ܘܠܐ ܝܕܥܐ ܕܐܝܟܢܐ ܝܳܕܥܐ ܠܗ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܝܠܘܕܐ ܡܶܫܬܘܕܰܥ ܠܐܡܗ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܝܳܕܰܥ ܠܗ̇ ܠܐ ܚܳܟܡ. ܗܟܢܐ ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܰܓܠܳܐ ܒܗܘܢ ܥܳܒܘܕܐ ܐܺܝܕܺܝܥܘܬܗ܆ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܓܠܳܐ ܠܗܘܢ. ܘܠܘ ܐܦ ܕܐܝܟܢܐ ܘܟܡܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܐܘ ܗܽܘ ܐܘ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ܇ ܐܘ ܗܳܢܝܢ ܕܗ̈ܘܝ ܘܡܬܦܖ̈ܢܣܢ ܡܢܗ.

ܡܛܠ ܕܐܝܕܝܥܘܬܐ ܕܒܢ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܶܬܐܡܪܰܬ܆ ܟܝܳܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ܆ ܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܡܫܬܟܚ. ܘܟܠ ܙܘܥܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ: ܐܘ ܥܠ ܐܠܗܐ: ܐܘ ܥܠ ܥܒ̈ܕܘܗܝ: ܐܘ ܥܠ ܦܘܖ̈ܢܣܢܘܗܝ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ܆ ܘܝܬܝܪܐ ܘܢܘܟܪܝܐ ܠܐܝܕܝܥܘܬܐ ܗܕܐ ܕܣܝܡܐ ܒܢ ܡܫܬܟܚ.

ܘܟܺܢܐܝܬ ܐܬܡܬܠ ܡܢ ܫܠܝܚܐ ܒܛܝܢܐ ܘܒܥܦܪܐ܇ ܗܰܘ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܗܳܡܣ ܕܰܢܥܰܩܶܒ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܩܕܡ ܕܢܬܓܒܠ. ܥܦܪܐ ܘܐܕܡܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܓܒܠ ܗܘܳܐ ܛܝܢܐ. ܘܒܗ ܒܙܢܐ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܗܘܐ ܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܕܡܢܗ܆ ܠܘܬ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܥܠ ܕܰܢܥܰܩܒܘܢ ܥܠܝܗܝܢ ܐܬܒܪܝܘ܇ ܘܠܐ ܣܳܡ ܒܗܘܢ ܥܳܒܘܕܐ ܐܺܝܕܺܝܥܘܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ܇ ܐܘ ܐܫܠܛ ܐܢܘܢ܇ ܐܘ ܐܰܦܶܣ ܠܗܘܢ ܕܢܒܥܘܢ ܐܢܝ̈ܢ.

ܡܛܠ ܕܐܢ ܢܶܓܕܫ ܘܬܐܒܕ ܐܺܝܕܺܝܥܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܡܢ ܢܦܫܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܬܶܬܚܰܒܰܠ܆ ܗܳܘܝܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܰܒܣܘܓܐܐ: ܡܢ ܝܬܝܪܘܬ ܒܝܫܘܬܐ ܘܛܥܝܘܬܐ: ܐܝܕܐ ܕܓܕܫܬ ܐܦ ܠܫ̈ܐܕܐ܆ ܡܬܬܪܝܡܐ ܠܗ̇ ܡܚܕܐ ܥܡܗ̇ ܡܢ ܪܥܝܢܐ ܐܦ ܡܘܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܕܝܥܐ܆ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܒܪܢܫܐ ܠܡܕܥ܇ ܠܗܰܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܣܝܡܐ ܒܗ ܝܺܕܝܥܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦܠܐ ܚܝܘܬܐ ܘܒܥܝܪܐ܇ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܓܢ̈ܣܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܠܐ ܡܠܬܐ܇ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܶܕܥ܇ ܐܘ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ܇ ܐܘ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܐܘ ܕܒܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܬܝܕܥ܇ ܐܘ ܕܐܝܬ ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ ܚܰܝ̈ܠܐ ܖ̈ܘܚܢܐ܇ ܐܘ ܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ܇ ܐܘ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܇ ܐܘ ܩܝܡܬܐ ܕܡܝ̈ܬܐ܇ ܐܘ ܕܗܳܘܐ ܟܐܢܐܝܬ ܦܘܪܥܢܐ ܠܛܒ̈ܬܐ ܘܠܒܝ̈ܫܬܐ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܝܡܝܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ.

ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܫܠܝܚܐ܆ ܟܕ ܚܪ ܒܗ ܒܓܒܝܠܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ: ܕܐܝܠܝܢ ܣܡ ܒܗ̇ ܥܒܘܕܐ ܠܡܕܥ ܘܐܝܠܝܢ ܠܐ܆ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܣܺܝܡܐ ܒܗ̇ ܐܘ ܐܝܕܝܥܘܬܗܝܢ ܐܘ ܡܘܕܥܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ܆ ܦܚܡܗ̇ ܠܚܡܐܝܬ ܠܓܒܝܠܬܐ ܕܛܝܢܐ ܗܳܝ ܕܣܺܝܡܐ ܩܕܡ ܦܚܪܐ܇ ܕܢܬܩܢ ܡܢܗ̇ ܡ̈ܐܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܨܳܒܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܕܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܝܢܐ ܨܝܕ ܐܘܡܢܐ: ܗܰܘ ܕܥܬܝܕ ܕܢܬܩܢ ܡܢܗ ܡ̈ܐܢܐ: ܠܐ ܡܪܓܫܢܐ ܘܠܐ ܝܕܘܥܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܳܠܶܐ ܐܦ ܠܟܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܡܗܘܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܣܡ ܒܗ ܥܒܘܕܐ܇ ܐܘ ܐܝܕܝܥܘܬܗܝܢ ܐܘ ܡܘܕܥܬܐ ܕܠܘܬܗܝܢ܀

ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܳܡܪܝܢ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ܇ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܘܠܐ ܐܫܬܚܠܦ. ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܣܬܪܩ ܡܰܠܝܐ ܘܠܐ ܐܶܣܬܰܦܰܩ. ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܥܡܰܪ ܒܟܪܣܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠܕܘܟ܇ ܘܠܐ ܐܬܟܰܢܰܫ ܘܐܬܩܦܣ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܢܦܰܩ ܒܣܪܐ ܘܓܖ̈ܡܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܝܠܘܕܐ܇ ܘܠܐ ܐܬܚܰܒܰܠ ܒܬܘ̈ܠܐ. ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܩܒܠ ܓܙܘܪܬܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܦܫܝܛܐ. ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܬܟܰܪܰܟ ܒܥܙܖ̈ܘܪܐ܇ ܟܕ ܠܝܬ ܠܟܝܢܗ ܕܒܡܕܡ ܢܬܚܒܫ. ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܢܶܣܬܒܪ ܕܪܳܒܐ ܗܘܳܐ ܒܩܘܡܬܐ܇ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܟܝܢܐ ܕܰܓܡܝܪ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ. ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠܡܕܡ ܠܐ ܣܢܝܩܐ܇ ܐܬܚܰܫܚ ܒܣܘ̈ܢܩܢܐ ܐܝܟ ܟܠܢܫ. ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܟܕ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܗܘ ܗܘܳܐ ܒܚܫ̈ܐ܇ ܘܟܕ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܗܘ ܐܬܢܰܣܝ ܒܡܘܬܐ܇ ܘܬܘܒ ܟܬܪ ܠܘܬ ܟܘܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ.

ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܘ̈ܐܠܝܗܘܢ ܩܛܝ̈ܢܐ ܘܥܡܝ̈ܩܐ ܕܗܖ̈ܛܝܩܐ ܡܖ̈ܚܐ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܝܰܨܝܦܝܢ ܠܡܕܠܚ ܫܦܝܘܬܐ ܘܦܫܝܛܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܰܢܦܰܩܘ ܐܖ̈ܝܢܐ ܘܐܘܢܘ̈ܡܝܢܐ: ܘܐܝܟ ܕܣܒܪܝܢ ܐܦ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܠܦ̈ܢܐ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܗܐ ܡܬܚܪܝܢ ܠܰܡܩܡ ܒܕܘܟܬܗܘܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܩܒܘ ܗܳܢܘܢ ܡܛܠ ܐܒܐ ܘܝܠܕܗ܆ ܡܫܐܠܝܢ ܗܶܢܘܢ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܘܒܣܪܗ. ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܘܦܳܫ ܡܠܬܐ. ܥܡ ܗܳܢܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܫܪܟܐ ܕܐܬܥܗܕܢܢ ܕܡܥܕܝܢ ܐܡܪܝܢ.

ܕܠܘܬܗܘܢ ܘܨܝܕ ܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܘܳܠܶܐ ܐܦ ܠܢ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܐܢ ܠܗܳܢܘܢ ܕܗܡܣܘ ܠܰܡܫܰܐܳܠܘ: ܘܪܢܘ ܠܰܡܥܰܩܳܒܘ: ܐܘ ܥܠ ܡ̈ܠܐ: ܐܘ ܥܠ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܪܫܝܡܝܢ ܒܟ̈ܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܘܒܥܘ ܠܡܐܠܦܘ: ܕܥܠ ܡܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܝܕܥܘܢ ܕܘܒܖ̈ܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܆ ܐܬܓܒܝ ܝܥܩܘܒ ܘܐܣܬܠܝ ܥܣܘ: ܘܐܬܛܪܕ ܐܫܡܥܐܝܠ ܘܰܗܘܳܐ ܝܪܘܬܐ ܕܡܘ̈ܠܟܢܐ ܐܝܣܚܩ: ܘܬܘܒ ܐܦ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܐܡܪܚܘ ܘܒܥܘ: ܕܠܡܘܫܐ ܠܡ ܐܶܡܰܪ ܐܠܗܐ: ܕܐܪܚܡ ܥܠ ܐܝܢܐ ܕܡܰܪܚܰܡ ܐܢܐ: ܘܶܐܚܘܢ ܠܐܝܢܐ ܕܚܳܐܶܢ ܐܢܐ: ܘܨܝܕ ܦܪܥܘܢ ܕܠܗ̇ ܠܡ ܠܗܕܐ ܐܩܝܡܬܟ: ܐܝܟܢܐ ܕܶܐܚܰܘܶܐ ܒܟ ܚܰܝܠܝ: ܘܐܝܟܢܐ ܕܢܬܟܪܙ ܫܡܝ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ: ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܳܝ ܕܘܟܬܐ ܣܝܡܢ: ܘܦܢܝܘ ܠܘܬ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ: ܕܐܢ ܡܕܝܢ ܥܠ ܡܢ ܕܨܳܒܐ ܡܪܰܚܶܡ. ܘܥܠ ܡܰܢ ܕܨܳܒܐ ܡܩܰܫܶܐ: ܥܠ ܡܢܐ ܥܳܕܶܠ ܠܒܺܝ̈ܫܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܠܛܒ̈ܐ: ܕܗܐ ܨܒܝܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܘܬ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ܆

ܠܗܳܢܘܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܰܐܶܠܘ: ܘܠܒܥܬܐ ܐܡܪܚܘ ܠܡܰܝܬܳܝܘ܆ ܠܛܝܢܐ ܗܰܘ ܕܣܝܡ ܩܕܡ ܦܰܚܳܪܐ ܦܚܡ: ܘܶܐܡܪ ܕܐܝܟ ܕܠܝܬ ܠܗܰܘ ܠܰܡܥܰܩܳܒܘ ܐܘ ܠܡܕܢ ܥܡ ܗܰܘ ܕܓܳܒܶܠ ܠܗ: ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܗܢܐ ܡܐܢܐ ܐܘ ܗܰܘ ܐܬܩܢܗ܆

ܡܢܐ ܐܪܐ ܠܘܬ ܗܖ̈ܛܝܩܐ ܢܐܡܪ ܗܘܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܥܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܗܫܐ ܣܥܝܢ܇ ܘܥܠ ܗܘܝܗ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ܇ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܟܠܗ̇ ܕܒܒܣܪ ܡ̈ܬܠܐ ܣܖ̈ܝܩܐ ܓܒܠܝܢ܇ ܘܖ̈ܥܝܢܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܪܘܫܥܐ ܘܓܘܕܦܐ ܡܦܩܝܢ܇ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܛܝܢܐ ܘܓܒܝܠܬܐ܇ ܘܡܐܢܐ ܕܡܬܬܩܢ ܡܢ ܥܦܪܐ܇ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪܢܐ ܠܛܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܩܳܪܐ ܗܘܐ܇ ܐܠܐ ܘܙܒܠܐ ܘܣܝܢܐ܇ ܘܣܪܝܘܬܐ ܘܬܝܘܒܐ܇ ܘܫܠܕ̈ܐ ܡܣܝ̈ܬܐ܇ ܘܐܢ ܐܝܬ ܫܡ̈ܗܐ ܘܣܘܥܖ̈ܢܐ܇ ܕܫܟܝܪܝܢ ܘܢܕܝܕܝܢ ܘܛܢܦܝܢ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ. ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ: ܘܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܢܕܝܕܢ ܡܢܗܝܢ܆ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܦܚܡ ܐܦ ܝܘܠܦܢܐ ܛܢܦܐ ܘܛܡܐܐ܇ ܗܢܐ ܕܡܢ ܗܳܢܘܢ ܐܬܪܟܒ܀

 

41 ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܟܠ ܒܪܢܫܐ: ܐܝܢܐ ܕܪܓܝܓ ܠܡܶܗܘܳܐ ܟܪܣܛܝܢܐ: ܘܝܰܨܝܦ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܰܫܒܝܠܐ ܕܬܪܝܨ܆ ܠܐ ܬܬܦܰܠܰܓ ܣܟ ܥܠ ܗܳܢܝܢ ܕܡܢܗ ܡܬܐܡܖ̈ܢ. ܐܦܠܐ ܐܢ ܢܣܬܒܖ̈ܢ ܠܟ ܕܥܣܩܢ. ܐܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܠܗܝܢ܆ ܘܐܦܢ ܠܝܬ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܫܪܪܐ ܥܠܝܗܝܢ܆ ܡܢ ܗܳܝ ܒܠܚܘܕ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܐܡܪ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܣܗܕܘܬܐ ܕܣܦܩܐ ܕܬܫܪܪ ܥܠ ܟܠ ܡܠܬܐ ܘܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܗܘܝܢ܇ ܐܝܟ ܗܕܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܢܬܡܠܠܘܢ ܐܘ ܢܣܬܥܪܘܢ. ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܒܥܐ ܡܛܠܬܗ ܬܚܘܝܬܐ: ܐܝܟ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܢܰܫܰܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ: ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܗܝܡܢܢ ܒܗ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܳܐܡܰܪ ܐܘ ܣܳܥܰܪ܇ ܕܐܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܩܒܠܢ ܐܘ ܠܐ.

ܕܰܠܚܰܢܦܐ ܗܰܘ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܺܝܕܰܥ ܠܐܠܗܐ܆ ܠܘܬ ܟܝܢܐ ܡܥܕ ܡܫܰܕܰܪ ܠܗ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ܇ ܐܢܗܘ ܕܡܢܗ ܠܐ ܢܨܬܒܐ ܠܡܐܠܦ܇ ܕܚܠܦ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܢܩܪܐ ܒܗ܇ ܘܡܢܗ ܢܐܠܦ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܒܘܕܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܐܘܡܢܐ ܐܝܬ ܠܢ ܥܝܳܕܐ ܠܡܫܬܘܕܳܥܘ܇ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܡܐܢܐ ܗܰܘ ܕܒܐܝܕܗ ܡܬܬܩܢ.

ܠܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܗܝܡܢܢ: ܘܡܢ ܟܝܢܐ ܘܡܢ ܟܬܒܐ ܐܫܬܪܪܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܕܬܘܒ ܠܘܬ ܟܝܢܐ ܢܥܛܘܦ܇ ܕܡܢܗ ܐܘ ܥܠܘܗܝ ܢܐܠܦ܇ ܐܘ ܒܗܠܝܢ ܕܳܐܡܰܪ ܢܫܬܪܪ. ܐܠܐ ܠܡܚܪ ܒܟܬܒܐ ܘܳܠܶܐ ܠܢ܆ ܘܠܡܶܕܰܥ ܒܐܝܕܗ: ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܝ̈ܢ ܗܠܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܘܰܣܥܰܪ ܐܠܗܐ܆ ܘܢܬܛܦܝܣ ܠܗܝܢ ܘܐܦܢ ܢܣܬܒܖ̈ܢ ܕܣܰܓܝ ܥܛܠܢ܆ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܐܡܝܖ̈ܢ ܒܟܬܒܐ. ܘܐܝܬ ܠܗܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܫܳܘܝܢ ܠܡܬܗܝܡܢܘ܆ ܢܒܝ̈ܐ ܘܫܠܝ̈ܚܐ ܗܳܢܘܢ ܕܟܬܒܘ ܐܢܝ̈ܢ܆ ܘܗܽܘ ܡܪܝܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܠ ܗܰܘ ܕܫܰܕܰܪ ܐܢܘܢ.

ܘܐܝܟ ܕܠܢܘܗܪܐ ܒܝܕ ܥܝܢܐ ܐܝܬ ܠܢ ܥܝܳܕܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ: ܘܠܡܠܬܐ ܒܝܕ ܐܕܢܐ: ܘܠܛܥܡܐ ܒܝܕ ܚܟܐ܆ ܘܠܪܝܚܐ ܒܝܕ ܣܰܘܩܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܐܘ ܣܥܰܪ ܐܠܗܐ܇ ܘܳܠܶܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܐܦܢ ܢܣܬܒܖ̈ܢ ܕܡܢ ܝܬܗܝܢ ܠܝܬ ܠܗܝܢ ܦܝܳܣܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܘ ܡܢ ܟܬܒܐ܇ ܒܝܕ ܕܠܐ ܐܺܝܠܶܦܘ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܕܐܟܘܬܗܝܢ܇ ܐܘ ܡܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܚܖ̈ܢܐ ܥܠܡ̈ܢܝܐ.

ܡܛܠ ܕܬܖ̈ܝܢ ܢܡܘ̈ܣܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܡܠܦܝܢ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܠܡܗܝܡܢܘ ܒܐܠܗܐ܇ ܘܠܡܣܛܝܘ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܘܠܡܥܒܕ ܛܒܬܐ. ܚܕ܆ ܗܰܘ ܟܝܢܝܐ ܕܪܫܝܡ ܥܠ ܠܒܐ. ܘܚܪܢܐ ܗܢܐ ܕܣܝܡ ܒܟܬܒܐ. ܘܥܠ ܗܰܘ ܕܒܟܝܢܐ ܐܶܡܰܪ ܫܠܝܚܐ܆ ܕܐܡܬܝ ܠܡ ܕܥܡ̈ܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ: ܒܟܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܢܥܒܕܘܢ܆ ܗܠܝܢ ܟܕ ܢܡܘܣܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ܆ ܗܶܢܘܢ ܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܢܡܘܣܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܰܡܚܰܘܶܝܢ ܥܒܕܐ ܕܢܡܘܣܐ ܟܬܝܒܐ ܒܠܒܘ̈ܬܗܘܢ܇ ܟܕ ܣܗܕܐ ܥܡܗܘܢ ܬܐܪܬܗܘܢ܀

ܢܡܘܣܐ ܡܕܝܢ ܟܬܝܒܐ: ܗܢܐ ܕܰܪܫܺܝܡ ܒܟܠ ܟܬܒ̈ܐ܆ ܥܡ ܗܳܝ ܕܡܫܬܪܪ ܐܦ ܡܢ ܗܰܘ ܟܝܢܝܐ܆ ܡܚܬܡܝܢ ܥܠܘܗܝ ܐܦ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܠܗܝ̈ܐ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܫܳܠܡܝܢ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܒܟܠܡܕܡ ܠܢܡܘܣܐ ܟܝܢܝܐ. ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܕ̈ܬܐ ܘܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ: ܕܩܰܕܶܡܘ ܐܬܪܫܡܘ ܒܟ̈ܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܖ̈ܙܐ ܘܛܘ̈ܦܣܐ ܕܥܠܝܗܘܢ܆ ܠܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܗܕܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܬܐܪܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܡܬܐܡܪܝܢ.

ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܘܩܕܡܝܐ ܕܟܠܗܘܢ: ܘܥܠܬܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ ܚܖ̈ܢܐ ܖ̈ܙܐ ܕܐܚܺܝܕܺܝܢ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ܆ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܢ. ܘܥܠ ܕܠܐ ܡܣܗܕ ܥܠܝܗ̇ ܟܝܢܐ: ܥܠ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܘܕܥܗ̇ ܒܓܘ ܬܐܪܬܐ: ܘܠܐ ܬܘܒ ܟܬܒ̈ܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܓܠܝܐܝܬ ܐܠܦܘ ܥܠܝܗ̇܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܡܰܝܩܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܚܰܢ̈ܦܶܐ܆ ܘܰܟܫܺܝܠܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܪܡܶܝܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܦܫܝܩܐܝܬ ܠܗܕܐ ܕܡܶܬܗܰܝܡܢܐ ܡܶܢܰܢ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܖ̈ܛܝܩܐ ܕܗܫܐ܆ ܥܠ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܚܡܝܪܐ ܥܬܝܩܐ ܕܗܳܢܘܢ ܛܡܪܘ ܒܓܒܝܠܬܐ ܕܚܘ̈ܫܒܝܗܘܢ.

ܘܐܝܟ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܶܪܫܶܐ ܠܗܰܘ ܕܣܳܥܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܠܶܦ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܐ ܟܝܳܢܳܝܐ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܗ: ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܙܦܠܢ ܥܒܰܕܬ: ܡܢ ܬܐܪܬܗ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܝܳܗܶܒ ܣܗܕܘܬܐ ܥܠ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ: ܐܘ ܢܦܩ ܪܘܚܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܣܥܰܪ ܕܠܩܘܒܠܐ: ܟܕ ܣܗܕܐ ܠܡ ܐܳܡܰܪ ܥܡܗܘܢ ܬܐܪܬܗܘܢ܆ ܘܒܝܢܬ ܚܕ̈ܕܐ ܚܘ̈ܫܒܐ ܡܩܛܪܓܝܢ: ܐܘ ܐܦ ܢܦܩܝܢ ܪܘܚܐ܆

ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܢ ܢܬܥܕܠ܇ ܐܘ ܡܢ ܚܢܦܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܗܪܛܝܩܐ܇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܡܘܕܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ܇ ܡܢ ܟܬܒܐ ܚܰܕܬܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܕܝܬܩܐ ܚܕܰܬܐ܇ ܐܠܨܐ ܠܗ ܠܡܬܠ ܬܚܘܝܬܐ܇ ܘܠܰܡܫܰܪܳܪܘ ܥܠ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܰܘܕܐ ܒܗ. ܘܠܡܐܡܪ܆ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝܘܚܢܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܟܬܰܒ ܕܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܐܢܐ ܟܕ ܐܶܬܕܢܺܝܬ ܠܡܠܬܗ܆ ܗܰܝܡܢܶܬ ܠܗܰܘ ܡܕܡ ܕܶܐܡܰܪ. ܘܩܰܒܠܶܬ ܡܢܗ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ܆ ܘܗܕܐ ܕܰܗܘܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܐܶܬܦܰܠܓܶܬ ܥܠ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܥܠ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܬܚܪܶܐ ܐܢܐ܀

ܐܢ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܗܪܛܝܩܐ ܗܰܘ ܕܗܫܐ ܟܰܬܶܫ ܥܡܢ: ܕܠܐ ܫܳܠܶܡ ܟܬܒܐ ܟܝܢܝܐ ܕܪܫܝܡ ܥܠ ܠܒܐ: ܠܗܕܐ ܕܢܬܬܘܕܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ܆ ܫܡܰܥ ܡܢܢ܆ ܕܐܦ ܚܢ̈ܦܐ ܘܝܗܘ̈ܕܝܐ ܗܺܝ ܟܕ ܗܺܝ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܘܡܘܣܦܝܢ ܘܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ. ܕܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܕܚܢܢ ܡܘܕܝܢܢ ܕܡܬܝܕܥܝܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ܇ ܐܝܬ ܫܘܘܕܥܐ ܒܓܘ ܬܐܪܬܐ. ܠܐ ܡܕܝܢ ܐܪܐ ܢܗܝܡܢ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ܇ ܥܠ ܕܠܝܬ ܥܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܣܗܕܘܬܐ ܡܢ ܬܐܪܬܐ ܕܟܝܢܐ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܪܘܫܥܐ ܗܝ ܠܡܰܣܒܳܪܘ܆ ܐܦ ܗܳܝ ܕܠܐ ܢܰܘܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ܇ ܘܐܦܢ ܢܶܗܘܐ ܕܠܐ ܢܰܣܗܶܕ ܥܠܝܗ̇ ܟܝܢܐ.

ܡܛܠ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܫܘܪܝܐ ܘܫܘܠܡܐ ܘܡܨܥܬܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܡ ܗܘܳܝܐ ܘܡܘܬܐ: ܐܦ ܚܫ̈ܐ ܘܣܘ̈ܢܩܢܐ. ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܐܠܨܐ ܕܬܬܗܝܡܢ ܕܐܝܬܝܗ̇: ܡܢ ܟܠ ܡܰܢ ܕܐܫܬܘܝ ܕܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ܆ ܠܡܢܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܓܳܒܐ ܗܪܛܝܩܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܥܠ ܨܒܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܶܐܬܝܰܕܥܰܬ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ.

ܐܢ ܕܝܢ ܗܳܝ ܢܺܐܡܰܪ: ܕܥܠ ܕܠܐ ܡܰܣܗܶܕ ܥܠܝܗ̇ ܢܡܘܣܐ ܟܝܢܝܐ: ܗܢܐ ܕܟܬܝܒ ܥܠ ܠܒܐ: ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܰܘܕܰܥ ܥܠܝܗ̇ ܟܝܢܐ ܒܝܕ ܚܙܬܗ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܳܒܘܕܐ: ܡܛܠ ܗܳܝ ܠܐ ܡܨܛܒܐ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܢܗܝܡܢ܆ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܚܰܝܰܒ ܟܐܢܐܝܬ܆ ܘܬܬܣܝܡ ܡܢܬܗ ܥܡ ܚܢ̈ܦܐ܇ ܕܠܟܝܢܐ ܐܫܪ܆ ܘܠܟܬܒܐ ܠܐ ܗܰܝܡܢ܇ ܘܠܗܰܘ ܐܬܛܦܝܣ܆ ܘܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥ܀

 

42 ܡܢ ܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܟܬܺܝܒ ܕܐܙܕܕܩ ܐܒܪܗܡ. ܠܘ ܐܪܐ ܡܢ ܗܳܝ ܒܠܚܘܕ ܕܗܝܡܢ ܠܐܠܗܐ: ܟܕ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܡܕܡ ܕܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܕܥܣܝܩ܆ ܕܡܢ ܣܪܐ ܥܩܰܪܬܐ ܘܣܒܬܐ ܝܳܗܶܒ ܠܗ ܒܪܐ: ܘܡܢ ܡܪܒܥܐ ܡܺܝܬܐ ܡܘܥܐ ܠܗ ܦܐܪܐ܆ ܘܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܕܐܫܪܬ ܠܐܠܗܐ܇ ܕܡܨܶܐ ܕܢܬܠ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܟܝܢܐ܇ ܐܰܡܺܝܪ ܒܟܬܒܐ ܕܐܙܕܕܩ ܐܒܪܗܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܛܠܬܗ ܓܠܝܐܝܬ ܐܦ ܦܘܠܘܣ܆ ܡܢܐ ܠܡ ܗܟܝܠ ܐܡܪܝܢܢ܇ ܕܐܒܪܗܡ ܐܒܘܢ ܐܶܫܟܰܚ ܐܝܟ ܕܒܒܣܪܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܒܪܗܡ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܐܙܕܕܩ܆ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܫܘܒܗܪܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܟܬܒܐ ܐܳܡܰܪ. ܗܝܡܢ ܓܝܪ ܐܒܪܗܡ ܠܐܠܗܐ ܘܶܐܬܚܰܫܒܰܬ ܠܗ ܠܙܕܝܩܘܬܐ.

ܘܡܘܣܦ ܬܘܒ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ܆ ܐܦ ܡ̈ܠܐ ܕܝܠܗ. ܘܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܡܘܕܥ ܕܰܪܚܺܝܡܐ ܠܐܠܗܐ ܙܕܝܩܘܬܐ. ܕܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܐܦ ܛܒ ܡܢ ܗܳܝ ܕܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܐ܆ ܥܠ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܰܨܝܐ ܕܬܬܓܠܐ ܛܒܘܬܐ ܕܝܠܗ. ܠܐܝܢܐ ܠܡ ܕܦܠܚ܆ ܐܓܪܐ ܠܐ ܡܶܬܚܫܒ ܐܝܟ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܚܘܒܬܐ. ܠܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܦܠܰܚ: ܡܗܝܡܢ ܕܝܢ ܒܗܰܘ ܕܡܙܕܩ ܠܪܫܝܥܐ܆ ܡܬܚܫܒܐ ܗܝܡܢܘܬܗ ܠܙܕܝܩܘܬܐ.

ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܘܣܦ: ܕܒܐܝܠܝܢ ܐܦ ܚܢܢ ܐܢ ܢܗܝܡܢ ܡܬܦܚܡܐ ܗܝܡܢܘܬܢ ܥܡ ܗܳܝ ܕܐܒܪܗܡ܆ ܐܬܚܰܝܰܠ ܠܡ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܟܕ ܝܳܗܶܒ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܫܬܰܪܰܪ ܕܡܕܡ ܕܰܡܠܰܟ ܡܶܫܟܰܚ ܗܽܘ ܐܦ ܠܡܥܒܕ. ܥܠ ܗܳܝ ܐܦ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܠܗ ܠܙܕܝܩܘܬܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܬܟܬܒ ܡܛܠܬܗ ܒܠܚܘܕ ܕܶܐܬܚܰܫܒܰܬ ܠܗ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܛܠܬܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܬܚܫܒ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܡܰܢ ܕܐܩܝܡ ܠܝܫܘܥ ܡܪܢ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܗܰܘ ܕܐܫܬܠܡ ܡܛܠ ܫܘܖ̈ܥܬܢ: ܘܩܡ ܡܛܠ ܡܙܕܕܩܢܘܬܢ.

ܐܝܟ ܠܡ ܕܶܐܙܕܕܩ ܐܒܪܗܡ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ: ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܬܒܰܩܝ ܒܦܓܪܗ ܕܡܐܝܬ: ܗܰܘ ܕܐܝܟ ܒܪ ܡܐܐ ܫܢܝ̈ܢ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܡܝܬܘܬܐ ܥܦܝܦܬܐ ܕܡܢ ܥܩܪܘܬܐ ܘܣܝܒܘܬܐ ܕܡܪܒܥܐ ܕܣܪܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܢ ܐܝܬ ܠܡܶܙܕܰܕܳܩܘ܇ ܐܠܐ ܢܚܘܪ ܒܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܬ ܠܗܝܢ ܚܰܝܠܐ ܡܢ ܟܝܢܐ܇ ܘܣܗܕܘܬܐ ܡܢ ܬܐܪܬܐ܇ ܐܠܐ ܢܨܛܒܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢܗܝܢ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܒܩ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܘܡܠܦܝܢ ܥܠ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ܇ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ܇ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܐܠܗܐ܇ ܘܕܐܩܝܡ ܐܒܐ ܠܒܪܗ ܡܢ ܡܰܘܬܐ܇ ܟܕ ܛܒ ܐܝܬܘܗܝ ܐܟܘܬܗ ܘܦܚܡܗ ܘܒܪ ܐܝܬܘܬܗ.

ܒܕܐܝܟ ܗܳܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܝܕܝܥܐܝܬ ܟܬܝܒܳܢ: ܐܢ ܐܦ ܚܢܢ ܠܐ ܢܬܦܫܟ: ܘܢܒܥܐ ܣܟܠܐܝܬ: ܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ: ܐܘ ܕܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܐܶܬܢܰܣܝ ܒܡܘܬܐ: ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܗܘ ܚܰܝܐ ܒܟܝܢܐ: ܘܢܛܠܘܡ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ: ܡܢ ܥܠܬ ܫܘܝܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ: ܐܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܢܗܝܡܢ: ܕܐܫܬܠܡ ܠܡܰܘܬܐ ܒܒܣܪ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܢ: ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܕܰܥ ܚܛܝܬܐ: ܟܕ ܛܳܒ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ: ܘܩܡ ܡܛܠ ܡܙܕܕܩܢܘܬܢ܆ ܡܬܚܫܒܐ ܠܢ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ܇ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܙܕܝܩܘܬܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܪܺܝܫ ܐܒܗ̈ܬܐ ܐܒܪܗܡ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ.

ܡܛܠ ܕܐܠܐ ܢܣܬܒܖ̈ܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܥܣ̈ܩܬܐ: ܘܠܝܬ ܠܗܝܢ ܣܟ ܥܘܕܪܢܐ ܡܢ ܟܝܢܐ: ܗܠܝܢ ܕܐܬܓܥܠ ܠܢ ܐܝܟ ܕܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܒܗܝܢ܆ ܘܠܐ ܫܘܒܚܐ ܗܳܘܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗܝܢ܆ ܘܠܐ ܐܓܪܐ. ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܐܢ ܢܫܡܠܐ ܐܢܫ ܚܕܐ ܡܢ ܐܖ̈ܓܝܓܬܐ܇ ܐܘ ܗܠܝܢ ܚܖ̈ܢܐ ܣܘ̈ܢܩܢܐ ܕܒܟܝܢܐ ܣܺܝܡܺܝܢ܀

 

43 ܣܦܩܐ ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܕܠܫܘܪܪܐ ܕܗܕܐ ܕܐܬܒܪܢܫ ܐܠܗܐ܆ ܡܠܦܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܕܝܬܩܐ ܚܕܰܬܐ. ܘܗܳܝ ܬܘܒ ܕܒܥܬܝܩܬܐ܇ ܘܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܥܡܘܛܐܝܬ ܣܝܡܐ. ܘܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ܇ ܕܐܘ ܡܢ ܟܝܢܐ ܡܬܩܪܒ܇ ܐܘ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܐܪܬܐ.

ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܫܪܪܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܐܬܒܪܢܫ: ܗܰܘ ܕܡܬܚܘܐ ܗܘܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܐܦ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܰܣܥܰܪ. ܘܚܰܝܠܐ ܗܰܘ ܕܒܗ ܥܒܰܕ ܐܢܝ̈ܢ܆ ܘܫܘܠܛܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܗ ܟܕ ܡܬܚܫܚ܇ ܡܠܦ ܗܘܐ ܘܣܐܡ ܢܡܘ̈ܣܐ. ܘܗܳܝ ܬܘܒ ܕܫܳܒܶܩ ܗܘܐ ܚܛܗ̈ܐ ܘܝܳܕܰܥ ܚܘ̈ܫܒܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܇ ܘܚܝܳܒ ܓܠܝܐܝܬ ܠܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܥܠܘܗܝ. ܐܠܘ ܠܡ ܠܐ ܐܶܬܺܝܬ ܘܡܰܠܠܶܬ ܥܰܡܗܘܢ܆ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ܆ ܘܠܐ ܚܕ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܚܛܝܬܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܪܥܝܢܐ ܐܘܕܥ ܐܚܪܢܝܐܝܬ. ܕܐܠܘ ܥܒ̈ܳܕܐ ܠܐ ܥܶܒܕܶܬ ܠܥܝ̈ܢܰܝܗܘܢ: ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܥܒܰܕ܆ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܟܒܪ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܚܛܝܬܗܘܢ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܘܰܚܙܰܘ ܘܰܣܢܰܘ. ܐܦ ܠܝ ܐܦ ܠܐܒܝ. ܕܬܬܡܰܠܶܐ ܡܠܬܐ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܒܢܡܘܣܗܘܢ ܕܣܢܐܘܢܝ ܡܓܢ.

ܘܰܕܫܳܘܝܐ ܠܛܘܒܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܠܘ ܒܝܕ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܡܬܩܢܝܐ: ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܰܫܪܐ: ܘܕܘܳܠܶܐ ܕܬܬܩܒܠ ܕܳܝܢܐ ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܗܘܝ̈ܢ ܥܡܗ̇ ܬܕܡܖ̈ܬܐ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܺܝ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܣܳܦܩܐ ܕܬܦܝܣ܆ ܡܠܬܐ ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܕܠܘܬ ܬܐܘܡܐ ܡܫܪܪܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܬܐܡܪ ܠܗܰܘ ܡܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܚܒܖ̈ܘܗܝ ܕܩܳܡ ܡܪܝܐ ܘܚܙܐܘܗܝ: ܘܠܐ ܨܒܳܐ ܗܽܘ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ: ܘܶܐܡܰܪ ܕܐܠܐ ܠܘܩܕܡ ܚܙܳܐ ܫܘ̈ܡܬܗ: ܘܓܫ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܠܘܟܝܬܐ ܘܕܨ̈ܨܐ: ܠܐ ܡܰܫܰܪ ܕܩܳܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܬܘܒ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܚܪܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘ̈ܡܝܢ܆ ܐܶܬܐ ܡܛܠܬܗ ܒܠܚܘܕ. ܘܡܢ ܕܝܰܗܒ ܫܠܡܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܡܚܕܐ ܠܘܬ ܬܐܘܡܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܢܚܘܪ ܕܡܛܠ ܕܠܗ ܢܦܺܝܣ ܒܠܚܘܕ ܐܶܬܐ. ܕܰܐܝܬܐ ܠܡ ܨܶܒܥܳܟ ܠܗܳܪܟܐ ܘܰܚܙܺܝ ܐܝ̈ܕܝ. ܘܰܐܝܬܳܐ ܐܝܕܟ ܘܰܐܘܫܛ ܒܓܒܝ. ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܠܐ ܡܗܝܡܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܳܐ ܗܰܘ ܕܓܫ: ܘܡܢ ܚܙܳܬܐ ܘܓܫܬܐ ܐܶܫܬܰܪܰܪ ܕܩܳܡ ܠܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ: ܘܰܩܥܳܐ ܠܘܬܗ ܡܪܝ ܘܐܠܗܝ܆ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗ ܡܫܺܝܚܐ. ܕܗܫܐ ܕܰܚܙܰܝܬܳܢܝ ܗܰܝܡܶܢܬ܆ ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܙܰܐܘܢܝ ܘܗܰܝܡܶܢܘ. ܘܝܰܗܒ ܛܽܘܒܐ ܕܪܰܒ ܝܰܬܝܪܐܝܬ ܠܗܳܢܘܢ ܕܡܢ ܫܡܥܐ ܒܠܚܘܕ ܡܗܝܡܢܝܢ܇ ܘܠܘ ܒܝܕ ܚܙܳܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܣܘܥܖ̈ܢܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܕܗܘܝܢ ܡܛܠܬܗܘܢ܇ ܡܢ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܕܡܣܬܥܪܢ܀

ܚܰܝܳܒ ܗܟܝܠ ܟܠܢܫ ܕܢܬܛܦܝܣ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܗܘܝ̈ܢ ܫܟܺܝܚܳܢ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܕܡܦܝܣܢ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܘܠܐ ܚܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܣܦܩܐ ܕܬܫܪܪ ܥܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܐܝܟ ܗܕܐ ܕܡܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܬܐܡܪܐ. ܘܠܢ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܦܺܝܣ ܗܫܐ: ܐܦܢ ܠܐ ܢܣܬܥܪܢ ܬܕܡܖ̈ܬܐ܆ ܗܘ ܡܦܩܢܐ ܕܒܝܕ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܗܘܳܐ ܠܡ̈ܠܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܐܢܫܐ ܗܳܢܘܢ ܕܗܝܡܢܘ ܡܢ ܩܕ̈ܡܝܐ ܐܦܝܣܬ ܚܙܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܬܕܡܖ̈ܬܐ.

ܘܐܢ ܚܢܦܐ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܢܗܘܐ: ܗܰܘ ܕܳܐܡܪ ܗܳܫܐ ܕܠܐ ܐܣܬܥܪ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܬܕܡܖ̈ܬܐ: ܐܘ ܡܢ ܡܫܺܝܚܐ ܡܪܝܐ: ܐܘ ܡܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ܆ ܐܠܨܐ ܠܗ ܐܢܗܘ ܕܰܩܢܶܐ ܐܦܢ ܚܘܫܒܐ: ܗܰܘ ܕܘܳܠܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܫܟܺܝܚ ܠܒܪܢܫܐ ܡܠܝܠܐ܆ ܕܢܬܛܦܝܣ ܡܢ ܡܦܩܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗܫܐ ܠܣܘܥܖ̈ܢܐ. ܕܐܬܥܒܕ ܐܦ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܬܕܡܖ̈ܬܐ. ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܝܢ ܐܦ ܗܫܐ ܐܝܟ ܕܰܒܗܰܘ ܙܒܢܐ܇ ܢܕܓܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗ̈ܘܝ܇ ܡܢ ܥܠܬ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܢܗܘܝܢ.

ܕܠܗܳܢܘܢ ܕܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܩܪܝܒܝܢ ܗܘܰܘ ܘܫܳܡܥܝܢ ܡܠܦܢܘܬܐ: ܐܘ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܘ ܕܫܠܝ̈ܚܘܗܝ܆ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܕܢܬܚܘܝܢ ܬܕܡܖ̈ܬܐ܆ ܥܠ ܕܠܘ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܚܙܝܢ ܗܘܰܘ ܡܦܩܢܐ ܕܣܘܥܖ̈ܢܐ. ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܫܐ: ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܘܳܐܬܐ ܘܚܰܝܠܐ: ܣܦܰܩ ܠܰܡܫܰܪܳܪܘ ܗܽܘ ܡܦܩܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܝܢ ܠܡ̈ܠܐ: ܗܠܝܢ ܕܩܰܕܡ ܐܶܡܪ ܦܪܘܩܢ: ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܬܟܪܙ ܣܒܪܬܗ ܒܟܠܗ ܬܐܒܝܠ: ܘܕܡܣܬܠܝܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ: ܘܕܡܬܓܒܝܢ ܥܡ̈ܡܐ: ܘܕܫܪܟܐ ܟܠܗܝܢ ܕܪܫܝܡܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܕܣܒܪܬܐ: ܕܟܘܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܶܬܓܰܡܪܰܬ ܘܡܶܬܓܰܡܪܐ ܒܰܥܒܳܕܐ܆ ܠܡܢܐ ܢܬܒܥܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܬܕܡܖ̈ܬܐ܇ ܐܢ ܠܘ ܕܰܢܫܘܛܘܢ ܠܩܕ̈ܡܝܬܐ ܒܥܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܐܠܝܢ ܠܗܝܢ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ܇ ܒܥܠܬ ܬܟܺܝܒܘܬܐ ܕܗܳܢܝܢ ܕܗܘܝܢ ܡܢ ܒܬܪܗܝܢ܀

ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܟܝܠ ܪܒܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܠܝܬ ܘܠܐ ܚܕܐ ܕܕܳܡܝܐ ܠܗ̇܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ܇ ܘܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܒܪܐ ܐܬܒܪܢܫ. ܡܛܠ ܕܟܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡܬܚܙܝܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܚܒܪܬܐ. ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܠܐ ܕܘܡܝܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܘܠܐ ܦܶܚܡܐ. ܘܠܐ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ ܕܐܟܘܬܗ̇ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܶܣܬܥܪܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܕܬܬܗܝܡܢ ܘܐܦܢ ܠܐ ܬܗܘܐ ܩܪܝܒܐ ܐܳܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܫܪܪܐ ܥܠܝܗ̇܇ ܐܘ ܕܡܫܘܕܥܐ ܕܐܦ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܳܬ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܙܒܢ܆ ܐܶܬܩܰܒܠܰܬ ܠܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܘܚܠܦܝܗܘܢ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ܆ ܘܐܦܢ ܠܐ ܐܝܕܰܥܘ ܕܐܝܟܢܐ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܗܘܳܬ.

 

44 ܘܡܛܠ ܕܟܒܪ ܡܬܒܥܝ̈ܢ ܐܦ ܬܚܘ̈ܝܬܐ܆ ܐܝܬܐ ܢܚܘܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ.

ܟܬܺܝܒ ܓܝܪ ܕܰܗܘܰܘ ܡܝ̈ܐ ܕܡܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܒܢܗܖ̈ܘܬܐ ܘܒܩܒ̈ܝܬܐ. ܘܕܒܫܪܪܐ ܗܘܰܘ ܕܡܐ܆ ܡܘ̈ܕܥܢ ܗܳܢܝܢ ܕܟܬܝ̈ܒܢ. ܡܺܝܬܘ ܠܡ ܟܠܗܘܢ ܢܘ̈ܢܐ ܕܒܢܗܪܐ. ܘܣܪܝ ܢܗܪܐ. ܘܚܦܪܘ ܟܠܗܘܢ ܡܨܖ̈ܝܐ ܚܕܖ̈ܘܗܝ ܕܢܗܪܐ ܠܡܫܬܐ ܡܝ̈ܐ. ܘܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦܘ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܰܝ̈ܐ ܟܕ ܗܘܘ ܕܡܐ܆ ܚܰܘܝܰܬ ܗܳܝ ܕܥܒܖ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܫܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܢܗܪܐ ܗܰܘ ܕܠܡܨܖ̈ܝܐ ܗܘܳܐ ܕܡܐ܆ ܠܥܒܖ̈ܝܐ ܦܫ ܐܝܟ ܛܟܣܗ ܩܕܡܝܐ܆ ܘܡܳܠܝܢ ܗܘܰܘ ܐܝܟ ܕܒܥܝܳܕܐ ܘܫܳܬܶܝܢ ܡܢܗ. ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܠܗܠܝܢ. ܠܐ ܠܘܬ ܚܙܳܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܝܕ ܛܥܡܬܐ.

ܘܕܠܐ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܟܒܪ ܐܝܟܐ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܰܝ̈ܐ ܠܕܡܐ܆ ܡܰܠܦ ܓܠܝܐܝܬ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܕܒܝܢܬ ܡܨܖ̈ܝܐ ܝܰܬܺܝܒܝܢ ܗܘܰܘ ܥܒܖ̈ܝܐ. ܬܫܰܐܠ ܠܡ ܐܢܬܬܐ ܡܢ ܫܒܒܬܗ̇ ܘܡܢ ܬܰܘܬܒܰܬ ܒܝܬܗ̇܆ ܡ̈ܐܢܐ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ ܘܠܒܘ̈ܫܐ. ܘܢܰܦܨܘ ܠܡܨܖ̈ܝܐ. ܘܡܚܘܝܐ ܬܘܒ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܥܳܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܘܗܳܝ ܐܚܪܬܐ. ܕܟܕ ܢܦܰܩܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܆ ܚܠܘܛܐ ܣܓܝܐܐ ܟܬܝܒ ܕܰܣܠܶܩ ܥܡܗܘܢ܇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܫܒ̈ܳܒܐ ܘܒܢ̈ܝ ܥܢܝܢܐ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܥܝܳܕܐ ܝܳܗܒܝܢ ܗܘܰܘ ܘܢܳܣܒܝܢ ܥܡܗܘܢ.

ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܒܫܘܪܝܐ ܒܝܕ ܕܙܥܘܪܝܢ ܗܘܰܘ ܒܐܪܥܐ ܕܓܫܢ ܥܡܰܪܘ: ܕܗܕܐ ܐܠܦ ܐܢܘܢ ܝܘܣܦ ܕܢܒܥܘܢ ܡܢ ܦܪܥܘܢ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܣܓܺܝܘ܆ ܕܳܡܝܐ ܕܐܬܒܕܪܘ ܘܐܬܝܰܬܰܒܘ ܐܦ ܒܰܝܢܳܬ ܡܨܖ̈ܝܐ. ܡܛܠ ܕܐܟܒܪ ܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܗܘܢ ܐܪܥܐ ܕܓܫܢ. ܣܓܺܝܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡܐ ܕܪܳܡܶܙ ܟܬܒܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ܆ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ ܕܡܨܖ̈ܝܐ.

ܗܘܳܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪܢܐ ܗܕܐ܆ ܐܦ ܒܝܕ ܫܩܠܛܥܢܐ ܕܡܠܟܝ̈ܗܘܢ ܕܡܨܖ̈ܝܐ. ܕܠܐ ܟܕ ܥܳܡܪܝܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ܇ ܢܬܦܫܩ ܠܗܘܢ ܠܡܡܪܕ ܥܠܝܗܘܢ ܘܠܡܶܬܟܰܬܳܫܘ ܥܡܗܘܢ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܡܠܟܐ܇ ܗܰܘ ܕܩܕܡܝܐ ܫܰܪܺܝ ܠܡܒܐܫܘ ܠܗܘܢ. ܗܐ ܠܡ ܥܡܐ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ܆ ܣܓܝܐܝܢ ܘܬܰܩܺܝܦܝܢ ܡܢܢ. ܗܒܘ ܢܬܚܟܡ ܠܗܘܢ ܥܰܕܠܐ ܣܳܓܶܝܢ. ܕܠܡܐ ܢܡܛܝܢܩܪܒܐ܇ ܘܢܬܬܘܣܦܘܢ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܥܠ ܒܥܠܕ̈ܒܒܝܢ܇ ܘܢܘܒܕܘܢ ܠܢ ܡܢ ܐܪܥܐ܀

ܗܐ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ܆ ܕܒܰܝܢܬ ܡܨܖ̈ܝܐ ܥܳܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܚܠܝܛܝܢ ܒܥܡܘܪܝܐ܆ ܦܪܝܫܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܘܦܟܐ ܘܒܚܫܚܬܐ ܕܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ. ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܕܢܳܣܶܒ ܗܘܐ ܡܨܪܝܐ ܕܡܐ ܡܐ ܕܶܐܬܐ ܠܡܶܡܠܐ ܡܰܝ̈ܐ܆ ܥܒܪܝܐ ܡܝ̈ܐ ܫܳܩܶܠ ܗܘܐ. ܐܢ ܡܢ ܢܗܪܐ ܢܶܒܥܶܐ ܗܘܐ ܕܢܶܡܠܶܐ܆ ܘܐܢ ܡܢ ܩܒ̈ܝܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗ.

ܒܗܳܝ ܕܐܝܕܝܥܐ܆ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܡܢܬܐ ܕܢܗܪܐ ܗܳܝ ܕܩܪܝܒܐ ܗܘܳܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܥܳܡܪ ܗܘܳܐ ܒܗ̇ ܦܪܥܘܢ ܐܶܫܬܰܚܠܦ ܡܝ̈ܐ ܠܕܡܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܒܟܠܗ ܢܗܪܐ ܗܰܘ ܕܥܳܒܪ ܗܘܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܖ̈ܝܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܡܚܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܝ̈܆ ܠܟܠܗ̇ ܡܨܪܝܢ ܢܳܓܕ܆ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܡܕܝܢܬܗ ܕܡܠܟܐ. ܘܢܗܪܐ ܬܘܒ ܒܐܪܥܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܐܫܬܚܠܦ ܠܕܡܐ܆ ܘܠܘ ܐܦ ܒܗܳܝ ܕܟܘܫ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܡܢܗ̇ ܡܥܕ ܢܳܦܶܩ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܡ̈ܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܡܨܖ̈ܝܐ ܕܠܘܬ ܦܪܥܘܢ ܓܠܝܐܝܬ ܐܰܘܕܰܥ. ܠܐ ܠܡ ܝܳܕܰܥ ܐܢܬ ܕܐܒܕܬ ܠܗ̇ ܟܠܗ̇ ܡܨܪܝܢ܆ ܫܰܕܰܪ ܠܓܒܖ̈ܐ ܕܢܐܙܠܘܢ ܢܕܰܒܚܘܢ ܠܐܠܗܗܘܢ.

ܘܕܝܬܝܪܐ ܢܬܢܗܪ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܡܬܐܡܪ: ܕܰܗܘܰܘ ܡܝ̈ܐ ܕܡܐ: ܘܟܬܪܘ ܬܘܒ ܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܟܝܢܗܘܢ ܩܕܡܝܐ: ܘܕܠܡܨܖ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢ ܗܘܰܘ ܕܡܐ: ܘܠܥܒܖ̈ܝܐ ܕܝܢ ܡܝ̈ܐ܆ ܐܰܝܬܐ ܢܣܺܝܡ ܒܣܕܪܐ܆ ܡ̈ܠܐ ܕܝܠܗ ܕܟܬܒܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܡ ܡܪܝܐ ܠܘܬ ܡܘܫܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܐܗܪܘܢ ܐܰܚܘܟ ܣܰܒ ܚܘܛܪܐ܆ ܘܦܫܘܛ ܐܺܝܕܳܟ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܕܡܨܖ̈ܝܐ. ܥܠ ܢܗܖ̈ܘܬܗܘܢ ܘܥܠ ܬܘܖ̈ܥܬܗܘܢ. ܘܥܠ ܐܓ̈ܡܝܗܘܢ ܘܥܠ ܟܠ ܡܝ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܩܒܝܢ ܘܢܗܘܢ ܕܡܐ. ܘܢܗܘܐ ܕܡܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܒܩܝ̈ܣܐ ܘܒܟ̈ܐܦܐ..

ܗܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ܆ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܝ̈ܐ ܕܒܓܘ ܢܗܪܐ ܐܫܬܚܠܦܘ ܠܕܡܐ܆ ܐܠܐ ܘܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢܗ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܢ ܒܖ̈ܡܐ ܩܒܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܐܢ ܒܐܓ̈ܡܐ ܘܐܢ ܒܦܨܝ̈ܕܐ. ܘܐܢ ܒܡ̈ܐܢܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܟܐܦܐ ܐܘ ܕܩܝܣܐ ܐܘ ܕܦܚܪܐ܇ ܓܕܰܫ ܕܰܡܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܣܺܝܡܺܝܢ. ܡܚܘܬܐ ܓܝܪ ܕܚܘܛܪܐ ܗܳܝ ܕܒܝܕ ܐܗܪܘܢ ܥܠ ܢܗܪܐ ܒܠܚܘܕ ܢܶܦܠܰܬ܆ ܠܟܠܗ ܟܝܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܫܰܚܠܦܰܬ. ܘܡܢ ܫܠܝ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܚܰܘܝܰܬ ܐܢܘܢ ܕܡܐ.

ܘܬܘܒ ܐܟܚܕܐ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܕܡܐ ܘܡܝ̈ܐ܆ ܠܐ ܒܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ܆ ܘܠܐ ܒܬܖ̈ܬܝܢ ܡܢ̈ܘܢ. ܐܠܐ ܗܘܰܘ ܡܰܝ̈ܐ ܕܡܐ܆ ܐܰܝܕܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܦܫܘ ܡܝ̈ܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܝܳܢܗܘܢ. ܗܕܐ ܠܘ ܠܟܠܢܫ. ܐܠܐ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܗܘܰܘ ܕܡܐ܆ ܘܡܬܚܙܝܢ ܗܘܰܘ ܗܟܢܐ ܘܡܬܛܥܡܝܢ. ܠܥܒܖ̈ܝܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܰܝ̈ܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܡܠܬܐ. ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܘܗܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ܇ ܠܠܐ ܡܗܝܡܢܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܗܪܛܝܩܐ ܡܣܬܒܪ ܒܠܚܘܕ ܒܣܪܐ܇ ܠܡܗܝܡܢܐ ܕܝܢ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐܘܪܬܘܕܘܟܣܐ ܡܠܬܐ ܐܦ ܐܝܟܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܦ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ.

ܢܗܘܐ ܠܡ ܕܡܐ ܐܳܡܪ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܬܘܒ ܟܠܗܘܢ ܡܝ̈ܐ ܕܡܨܖ̈ܝܐ ܗܘܰܘ ܕܡܐ. ܗܠܝܢ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܐܰܘܕܥ܆ ܕܡܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܕܒܢܗܪܐ ܘܕܒܟܠܕܘܟ ܐܫܬܚܠܦܘ ܠܕܡܐ܆ ܘܠܘ ܡܢܬܐ ܚܕܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦܰܬ ܘܐܚܪܬܐ ܠܐ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܩܰܖ̈ܝܒܢ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܒܠܚܘܕ ܗܘ̈ܰܝ ܕܡܐ܇ ܘܗܳܢܝܢ ܕܥܠ ܓܢܒ ܥܒܖ̈ܝܐ ܦܫ ܡܰܝ̈ܐ. ܕܐܠܘ ܗܕܐ ܓܕܰܫ ܘܰܗܘܳܬ܆ ܠܝܬ ܗܘܐ ܡܕܡ ܕܟܳܠܶܐ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܡܨܖ̈ܝܐ܇ ܕܢܪܗܛܘܢ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܠܕܘ̈ܟܝܬܐ ܘܠܡܢܘ̈ܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܩܖ̈ܝܒܢ ܠܥܒܖ̈ܝܐ܇ ܘܢܡܠܘܢ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܬܡܢ.

ܐܬܛܪܦܘ ܠܡ ܡܨܖ̈ܝܐ ܠܨܗܝܐ. ܘܚܦܪܘ ܚܕܳܖ̈ܘܗܝ ܕܢܗܪܐ ܠܡܫܬܐ ܡܝ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܫܬܐ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܢܗܪܐ. ܗܕܐ ܕܪܳܡܙܐ܆ ܕܡܝ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܬܚܶܝܬ ܐܐܪ ܗܘܰܘ ܕܡܐ܆ ܘܠܘ ܐܦ ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܬܚܬ ܡܢ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ ܘܒܓܘܗ̇ ܪܳܕܝܢ. ܕܐܠܘ ܗܢܐ ܦܘܪܣܐ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܡܨܖ̈ܝܐ܇ ܘܰܚܦܰܪܘ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܚܕܖ̈ܘܗܝ ܕܢܗܪܐ ܠܡܫܟܳܚܽܘ ܡܰܝ̈ܐ܆ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܣܝܦܝܢ ܗܘܘ. ܡܛܠ ܕܫܒܥܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܟܬܝܒ ܕܰܡܚܳܐ ܡܳܪܝܐ ܠܢܗܪܐ܇ ܘܦܫ ܟܠܗ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܐ.

ܘܐܝܟ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܡܚ̈ܘܬܐ ܕܐܬܝ̈: ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܗܘ̈ܝ: ܘܬܘܒ ܐܦ ܚܶܫܘܟܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܫܝܕ ܗܘܳܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܰܝ̈ܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܗܘܰܘ ܕܡܐ܇ ܘܠܘ ܒܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܘܒܐܚܪܬܐ ܠܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܠܘ ܠܚܙܬܐ ܕܥܰܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܚܰܖ̈ܳܫܐ܆ ܐܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܘܰܗܘܰܘ ܕܡܐ.

ܘܐܝܟ ܕܒܰܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܡܰܝ̈ܐ ܡܢ ܩܕܝܡ: ܒܢ̈ܝ ܟܝܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܟܠܕܘܟ܆ ܗܟܢܐ ܘܟܕ ܗܘܰܘ ܕܡܐ܇ ܒܫܪܪܐ ܗܘܰܘ ܗܟܢܐ܇ ܘܡܶܬܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܡܐ܇ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܕܡܐ ܕܐܝܬ ܒܟܠ ܒܣܪܐ܇ ܘܒܚܙܬܐ ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܘܒܛܥܡܬܐ. ܡܛܠ ܕܬܕܡܖ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܚܰܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܡܥܕܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܠܐ ܕܘܡܝܐ ܐܢܝ̈ܢ ܘܠܐ ܫܖ̈ܓܪܓܝܬܐ. ܘܠܐ ܡܰܣܒܪܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܗܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝܢ ܡܢ ܚܰܖ̈ܳܫܐ܇

ܕܥܕܡܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܡܚܘܬܐ ܒܦܓܖ̈ܝܗܘܢ܇ ܘܩܥܘ ܠܘܬ ܦܪܥܘܢ ܕܗܕܐ ܨܒܥܐ ܗܝ ܕܐܠܗܐ܇ ܠܐ ܫܠܰܘ ܡܢ ܕܡܚܰܘܶܝܢ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܫܖ̈ܓܪܓܝܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܒܪ ܡܰܝ̈ܐ ܕܢܚܘܘܢ ܐܢܘܢ ܒܛܘܥܝܝ ܕܰܗܘܰܘ ܕܡܐ܆ ܐܬܚܫܚܘ ܒܐܣܟܡܐ ܠܘܬ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܘܠܘܩܕܡ ܚܰܘܺܝܘ ܕܘܡܝܐ ܕܡܰܝ̈ܐ܆ ܘܒܬܪܟܢ ܐܰܣܒܰܪܘ ܠܚܙ̈ܝܐ ܕܰܗܘܰܘ ܕܡܐ. ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܐܦ ܐܘܖ̈ܕܥܐ ܚܰܘܺܝܘ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܕܡܰܣܩܺܝܢ ܡܢ ܢܗܪܐ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܫܪܪܐ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ܀

ܠܐ ܡܕܝܢ ܕܡܘܬܐ ܕܕܡܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܝ̈ܐ: ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܚܘܛܪܐ ܕܡܘܫܐ ܗܘܰܘ ܕܡܐ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܗܳܢܘܢ ܕܚܖ̈ܫܐ܆ ܘܠܐ ܒܬܖ̈ܬܝܢ ܡܢܘ̈ܢ ܡܬܪܢܝܢ܆ ܘܠܐ ܕܒܟܝܢܐ ܐܫܬܚܠܦܘ ܐܝܬ ܠܡܣܒܪܘ. ܐܠܐ ܦܐܐ ܠܡܐܡܪ܆ ܕܰܗܘܰܘ ܕܡܐ ܒܫܪܪܐ ܘܦܫܘ ܡܝ̈ܐ ܒܟܝܢܐ. ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܫܪܪܐ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ܆ ܥܡ ܗܳܝ ܕܐܦ ܬܕܡܖ̈ܬܐ. ܘܥܠ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܗܘܰܘ ܕܡܐ܆ ܡܝܬ ܟܠܗ ܪܚܫܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ. ܘܥܠ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܟܝܢܗܘܢ ܠܕܡܐ܆ ܫܳܬܝܢ ܗܘܰܘ ܡܢܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܖ̈ܝܐ.

ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܐܬܚܙܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܰܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ: ܕܰܗܘܰܘ ܡܝ̈ܐ ܕܡܐ ܘܦܫܘ ܡܝ̈ܐ: ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܐܟܚܕܐ ܡܝ̈ܐ ܘܕܡܐ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܕܡܐ: ܠܥܒܖ̈ܝܐ ܕܝܢ ܡܝ̈ܐ: ܘܠܐ ܒܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ: ܘܠܐ ܒܬܖ̈ܬܝܢ ܡܢܘ̈ܢ: ܘܠܐ ܒܝܕ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ: ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܦܐܐ ܘܠܳܚܶܡ ܠܐܠܗܐ: ܗܰܘ ܕܒܝܕ ܚܰܝܠܗ ܓܰܡܪܗ̇ ܠܬܕܡܘܪܬܐ܆ ܒܘܠܝܬܐ ܐܣܒܪܢܢ ܕܡܰܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܐܦ ܬܚܘܝܬܐ܇ ܠܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܳܢܝܬܐ܇ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܣܪܐ ܘܦܫ ܡܠܬܐ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܟܠܗ ܡܠܬܐ ܘܟܠܗ ܒܣܪܐ܇ ܘܟܠܗ ܐܠܗܐ ܘܟܠܗ ܒܪܢܫܐ܇ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܫܘܚܠܦܐ ܘܡܢܝܢܐ.

ܘܐܟܙܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܗܘܰܘ ܕܡܐ ܠܡܨܖ̈ܝܐ: ܠܘ ܒܝܕ ܕܐܫܬܚܠܦ ܟܝܢܗܘܢ ܗܕܐ ܗܘܰܘ: ܐܠܐ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܒܠܚܘܕ: ܘܬܘܒ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܡܰܝ̈ܐ ܠܥܒܖ̈ܝܐ: ܠܘ ܒܝܕ ܚܪܢܐ ܫܘܚܠܦܐ: ܐܠܐ ܒܗ̇ ܒܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܕܡܐ ܠܡܨܖ̈ܝܐ: ܒܗ̇ ܡܬܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܦ ܡܰܝ̈ܐ ܠܥܒܖ̈ܝܐ: ܘܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܐ ܡܬܬܚܕܢܝܬܐ ܡܢ ܗܘܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܠܬܐ ܕܐܬܒܪܢܫ܇ ܠܘ ܒܝܕ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܢ ܗܳܝ ܠܗܕܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܗܕܐ ܠܗܳܝ܇ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܕܣܳܥܰܪ ܘܡܡܠܠ ܒܟܠܙܒܢ ܗܢ̈ܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܒܐܚܪܢܐ ܙܒܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܚܡܢ ܠܒܪ ܐܢܫܐ. ܐܠܐ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܗܳܝ ܐܚܪܬܐ.

 

45 ܘܐܝܟ ܕܚܘܛܖ̈ܐ ܕܚܰܖ̈ܫܐ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܚܘܘ̈ܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܡܘܫܐ ܕܝܢ ܘܠܐܗܪܘܢ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ: ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܘܗܳܝ ܕܰܗܘܰܘ ܒܐܣܟܡܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܡܠܬܐ ܐܠܗܐ܇ ܕܠܗܖ̈ܛܝܩܐ ܡܣܬܒܪ ܕܒܣܪܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܘܥܠ ܗܕܐ ܓܰܠܝܐܝܬ ܩܳܥܶܐ܆ ܕܐܢ ܗܘܳܐ ܠܡ ܒܣܪܐ ܗܘ ܡܟܝܠ ܘܠܘ ܡܠܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡܘܕܐ ܒܗ܆ ܐܺܝܕܺܝܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܪܪܐ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ. ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܘܐܠܗܐ ܡܢ ܥܠܬ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܚܳܙܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܝܕ ܗܘܢܐ ܕܰܟܝܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ. ܠܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܠܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܚܳܙܝܢ ܗܘܰܘ ܠܚܘܛܖ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܢ ܚܖ̈ܫܐ ܘܚܘ̈ܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܒܟܝܢܐ܇ ܘܗܳܝ ܕܐܣܬܒܪܘ ܕܰܗܘܰܘ ܒܐܣܟܡܐ܀

ܢܬܒܩܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܡܝ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܒܝܕ ܚܘܛܪܐ ܗܘܰܘ ܕܡܐ ܘܦܫܘ ܡܝ̈ܐ܆ ܐܦ ܒܗ ܒܚܘܛܪܐ ܗܰܘ ܕܒܬܕܡܘܪܬܐ ܗܘܳܐ ܚܶܘܝܐ ܘܟܰܬܰܪ ܚܘܛܪܐ. ܘܕܒܫܪܪܐ ܗܘܳܐ ܬܰܢܝܢܐ܆ ܣܗܕܐ ܠܢ ܗܳܝ ܕܰܒܠܰܥ ܗܘܐ ܠܚܘܛܖ̈ܝܗܘܢ ܕܚܰܖ̈ܫܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܐܬܚܙܺܝܘ ܚܘ̈ܘܬܐ ܒܐܣܟܡܐ܇ ܘܕܦܫ ܚܘܛܪܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܢ ܩܕܝܡ܇ ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܘܗܳܝ ܐܚܪܬܐ܆ ܡܘܕܥܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܥܪܰܩ ܐܗܪܘܢ ܡܢ ܩܕܳܡܘܗܝ܇ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܡܘܫܐ ܡܢ ܩܕܺܝܡ.

ܒܝܕ ܕܕܳܡܝܐ ܕܚܳܙܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܒܗܰܘܢܐ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܡ ܚܶܘܝܐ ܐܦ ܚܘܛܪܐ. ܥܡ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܗ܆ ܐܦ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ. ܘܗܪܟܐ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܐܳܬܐ ܥܦܝܦܬܐ ܥܠ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܓܳܒܶܐ ܗܘܐ ܣܘܥܪܢܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܫܪܳܪܐ ܚܘܛܪܐ ܚܘܝܐ܆ ܘܦܫ ܚܘܛܪܐ. ܘܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܦܪܥܘܢ ܘܠܡܨܖ̈ܝܐ ܬܰܢܺܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܗܳܝ ܕܐܦ ܗܘܳܐ ܒܫܪܪܐ. ܠܡܘܫܐ ܕܝܢ ܘܠܐܗܪܘܢ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ.

ܡܛܠ ܕܗܪܟܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܰܒܗܳܝ ܕܘܟܬܐ ܕܰܥܪܰܩ ܡܘܫܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ܇ ܘܟܕ ܡܠܒܒ ܠܗ ܡܪܝܐ܇ ܐܶܡܰܪ ܕܐܘܫܛ ܐܺܝܕܳܟ ܘܰܐܚܽܘܕ ܒܕܘܢܒܗ܇ ܘܡܚܕܐ ܕܐܚܕܗ ܗܘܳܐ ܚܘܛܪܐ ܒܐܝܕܗ. ܐܠܐ ܥܠ ܕܢܣܦܩ ܕܢܗܘܐ ܬܚܘܝܬܐ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܒܣܪ ܘܢܟܬܪ ܡܠܬܐ: ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܢܣܰܒ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܚܰܝܠܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܢܺܝܢܐ ܘܦܳܫ ܚܘܛܪܐ.

ܘܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܡܘܫܐ ܘܠܐܗܪܘܢ ܗܕܐ ܕܰܗܘܐ ܘܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܥܡ ܟܝܢܐ ܐܦ ܬܕܡܘܪܬܐ. ܟܝܢܐ ܥܠ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܚܘܛܪܐ. ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܥܠ ܕܒܫܪܪܐ ܐܦ ܕܰܗܘܳܐ ܚܶܘܝܐ ܐܺܝܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ. ܘܰܢܣܰܒ ܗܰܘܢܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܚܰܝܠܐ. ܕܢܶܫܟܰܚ ܢܶܚܙܐ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܚܘܛܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܶܘܝܐ: ܬܕܡܘܪܬܐ ܘܟܝܢܐ. ܟܕ ܠܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܫܰܚܠܦܰܬ ܠܟܝܢܐ܆ ܘܠܐ ܟܝܢܐ ܡܢ ܥܶܠܰܬ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܥܰܘܶܟ ܠܬܶܕܡܘܪܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܠܐ ܬܣܬܒܪ ܒܫܪܪܐ ܬܶܕܡܘܪܬܐ.

ܘܐܝܬ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ ܐܢ ܐܢܫ ܝܳܕܰܥ ܕܢܬܒܝܢ܆ ܐܦ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܫܪܪܐ ܥܠܘܗܝ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܕܪܟ ܗܳܝ ܕܰܒܠܰܥ ܚܘܛܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܰܢܺܝܢܐ ܠܚܘܛܖ̈ܐ ܕܚܰܖ̈ܫܐ: ܘܠܐ ܐܺܝܪܶܟ ܘܠܐ ܥܒܳܐ܆ ܐܘ ܒܐܝܢܐ ܕܗܽܘ ܙܢܐ ܐܶܬܚܙܝ: ܒܐܣܟܡܐ ܚܪܢܐ ܟܕ ܦܢܳܐ ܠܟܝܢܗ ܩܕܡܝܐ: ܘܠܐ ܕܡܢܐ ܗܘܳܐ ܡܢ ܚܘܛܖ̈ܐ ܕܚܖ̈ܫܐ ܕܐܬܒܠܥܘ: ܐܘ ܕܠܐܝܟܐ ܫܪܶܟ ܡܢܝܢܗܘܢ: ܘܗܳܝ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܝܕܥ ܗܘܳܐ ܝܺܚܺܝܕܐܝܬ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܕܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܬܩܰܕܰܡ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘ ܚܘܛܪܐ ܗܘܳܐ ܚܶܘܝܐ ܘܦܫ ܚܘܛܪܐ܇ ܘܺܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܘܗܳܝ ܐܚܪܬܐ܇ ܘܡܬܚܙܐ ܗܘܳܐ ܠܟܠܢܫ ܗܳܝ ܒܠܚܘܕ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܬܰܢܝܢܐ܇ ܠܡܘܫܐ ܕܝܢ ܘܠܐܗܪܘܢ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ.

ܡܛܠ ܕܟܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܗܳܘܝܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܘܬ ܝܬܗ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܕܡܘܪܬܐ܆ ܐܠܐ ܘܨܝܕ ܗܳܢܘܢ ܕܚܳܙܝܢ ܠܗ̇. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܳܬܐ ܕܠܐ ܐܶܬܬܰܚܕܰܬ ܡܢ ܗܘܢܐ܇ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܘܛܪܐ ܚܶܘܝܐ܇ ܘܦܫ ܚܘܛܪܐ܇ ܘܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܡܘܫܐ ܘܠܐܗܪܘܢ܇ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ..

 

46 ܬܬܣܝܡ ܕܝܢ ܥܡ ܡܝ̈ܐ ܕܰܗܘܰܘ ܕܡܐ ܘܦܳܫܘ ܡܰܝ̈ܐ: ܘܥܡ ܚܘܛܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܶܘܝܐ ܘܟܬܪ ܚܘܛܪܐ܆ ܐܦ ܗܳܝ ܐܳܬܐ ܐܚܪܬܐ܇ ܕܢܘܗܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܶܫܘܟܐ܇ ܘܟܰܣܺܝ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܦܫܰܛ ܠܡ ܡܘܫܐ ܐܝܕܗ ܠܰܫܡܰܝܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܚܶܫܘܟܐ ܘܥܰܪܦܶܠܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܝܢ. ܘܐܢܫ ܠܐ ܚܙܳܐ ܠܐܚܘܗܝ. ܘܠܐ ܩܳܡ ܐܢܳܫ ܡܢ ܡܫܟܒܗ ܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܝܢ. ܠܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܒܢ̈ܝ ܐܺܝܣܪܝܠ܆ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܢܘܗܪܐ ܒܟܠܡܕܡ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ.

ܐܺܝܬܝܗ̇ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܦ ܗܳܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܠܐ ܡܬܦܫܩܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܗܳܝ ܕܚܘܛܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܰܢܺܝܢܐ ܘܦܳܫ ܚܘܛܪܐ܇ ܘܰܕܡܰܝ̈ܐ ܕܰܗܘܰܘ ܕܡܐ ܘܟܰܬܰܪ ܡܰܝ̈ܐ. ܘܥܳܪܩܐ ܐܦ ܗܕܐ ܐܟܘܬܗܝܢ ܡܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ܇ ܚܶܫܘܟܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܥܒܖ̈ܝܐ ܢܘܗܪܐ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܚܫܘܟܐ܇ ܘܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܠܘܬ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܡܢܗܪ ܗܘܳܐ ܘܡܚܫܟ. ܘܟܒܪ ܗܕܐ ܗܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ܇ ܕܚܫܘܟܐ ܠܐ ܢܚܫܟ ܡܢܟ܇ ܘܠܠܝܐ ܐܝܟ ܐܝܡܡܐ ܢܢܗܪ܇ ܘܚܫܘܟܐ ܐܝܟ ܢܗܝܪܐ.

ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܒܢܘܗܪܐ܇ ܗܰܘ ܕܥܝܳܕܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܒܖ̈ܝܐ܆ ܕܘܡܪܐ ܗܘ ܕܐܝܟܢܐ ܠܐ ܟܣܝܗ ܚܫܘܟܐ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܗܽܘ ܢܘܗܪܐ ܗܘܳܐ ܚܫܘܟܐ܆ ܬܗܪܐ ܐܝܬܝܗ̇܇ ܕܰܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܕܢܘܗܪܐ ܚܶܫܘܟܐ ܢܶܗܘܐ܇ ܘܚܠܦ ܗܳܝ ܕܡܢܗܪ ܗܘܳܐ ܢܚܫܟ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܗܽܘ ܚܫܘܟܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܥܒܖ̈ܝܐ ܐܝܟ ܢܘܗܪܐ܆ ܐܦ ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܇ ܕܚܫܘܟܐ ܐܰܝܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܕܢܘܗܪܐ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܕܢܶܥܒܶܕ.

ܚܕܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܳܢܝܢ ܬܠܬ ܐܳܠܨܐ ܠܡܶܪܢܐ ܡܛܠ ܚܫܘܟܐ ܗܰܘ ܕܡܰܢܗܰܪ ܗܘܳܐ ܠܥܒܖ̈ܝܐ ܘܡܰܚܫܶܟ ܠܡܨܖ̈ܝܐ. ܕܗܕܐ ܕܬܣܬܒܪ ܕܐܟܒܪ ܒܐܪܥܐ ܕܓܫܢ ܐܝܟܐ ܕܝܰܬܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܒܖ̈ܝܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܚܶܫܘܟܐ܆ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܫܘܪܪܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܒܗܳܝ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܶܡܰܪ܇ ܕܰܗܘܳܐ ܚܶܫܘܟܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܬܠܬ ܝܘ̈ܡܝܢ܇ ܘܠܐ ܚܙܳܐ ܐܢܳܫ ܠܐܚܘܗܝ ܘܠܐ ܩܡ ܡܢ ܡܫܟܒܗ. ܘܐܪܥܐ ܕܓܫܢ ܗܳܝ ܕܒܗ̇ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܥܡܪܘ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ܆ ܡܢܬܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ ܕܡܨܪܝܢ ܡܬܚܫܒܐ܇ ܗܳܝ ܕܐܡܝܪ ܕܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܬܐܫܕ ܚܫܘܟܐ܇

ܥܡ ܗܳܝ ܕܐܦ ܡܢ ܠܥܠ ܐܶܬܒܰܚܢܰܬ ܘܶܐܬܚܰܘܝܰܬ܇ ܕܐܦ ܒܰܝܢܳܬ ܡܨܖ̈ܝܐ ܥܡܰܪܘ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܥܒܖ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܕܳܡܝܐ ܕܥܳܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܝܢܬܗܘܢ܆ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܗܳܢܘܢ ܒܢܘܗܪܐ܆ ܘܡܨܖ̈ܝܐ ܒܚܶܫܘܟܐ. ܠܟܠܗܘܢ ܠܡ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܒܟܠܡܕܡ ܕܥܳܒܕܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܐܝܟ ܕܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܚܶܫܘܟܐ ܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܐܝܟ ܕܒܢܘܗܪܐ ܒܗܢܐ ܡܬܗܦܟܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܘܳܐܙܠܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܬܶܝܢ܇ ܘܥܳܐܠܝܢ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܐܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܐ. ܘܢܳܣܒܺܝܢ ܘܝܳܗܒܝܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ. ܘܩܳܪܶܝܢ ܘܟܳܬܒܺܝܢ. ܘܗܠܝܢ ܕܫܰܪܟܐ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܒܢܘܗܪܐ ܡܥܳܕܝܢ ܡܶܫܬܡܠܝܢ.

ܘܐܢ ܟܕ ܬܖ̈ܝܢ ܐܢܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܣܩܘܒ̈ܠܐ ܕܚܕ̈ܕܐ: ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܢܘܗܪܐ ܘܚܫܘܟܐ: ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܘܐܬܚܠܛܘ ܚܕ ܥܡ ܚܕ: ܘܚܕ ܡܰܢܗܰܪ ܗܘܐ ܠܗܳܢܘܢ: ܘܗܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܚܫܟ ܠܡܨܖ̈ܝܐ܆ ܫܳܪܥܐ ܐܦ ܗܕܐ ܡܢ ܐܝܕܥܬܐ ܕܟܠ ܗܰܘܢܐ܇ ܕܢܬܡܨܐ ܠܡܶܕܥ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܗܽܘ ܚܘܠܛܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܳܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܐܶܬܒܰܠܒܠܰܬ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܕܐ ܕܰܢܫܢܐ ܢܘܗܪܐ ܡܢ ܩܕܡ ܚܶܫܘܟܐ܆ ܬܚܘܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܬܣܝܡ ܚܕܐ ܙܒܰܢ ܡܢ ܥܳܒܘܕܐ܀

ܢܶܣܒܰܪ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܛܠ ܚܘܛܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܰܢܝܢܐ: ܘܡܰܝ̈ܐ ܕܰܗܘܰܘ ܕܡܐ܆ ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܗܽܘ ܢܘܗܪܐ ܗܘܳܐ ܚܫܘܟܐ܆ ܘܦܳܫ ܢܘܗܪܐ ܗܰܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܝܳܗܶܒ ܗܘܐ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܗ܆ ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܗܳܝ ܕܢܘܗܪܐ ܢܚܫܟ ܒܥܡܛܢܗܘܢ. ܠܥܒܖ̈ܝܐ ܕܝܢ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ܆ ܘܡܰܢܗܰܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܐ ܩܕܡܝܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܕܡܐ܇ ܡܬܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܬܛܥܡܝܢ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܕܡܐ܇ ܠܥܒܖ̈ܝܐ ܕܝܢ ܡܰܝ̈ܐ.

ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܡܝܐ܆ ܐܦ ܚܫܘܟܐ ܕܡܨܖ̈ܝܐ ܠܥܒܖ̈ܝܐ ܢܘܗܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܢܘܗܪܐ ܕܥܒܖ̈ܝܐ ܠܗܳܢܘܢ ܚܫܘܟܐ. ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܬܖ̈ܬܝܢ ܕܡܘ̈ܢ. ܐܦ ܒܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܘܗܳܝ ܐܚܪܬܐ. ܡܛܠ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܡܢ ܪܥܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܘܥܪܢܐ.

ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܬܚܙܝ ܚܘܛܪܗ ܕܡܘܫܐ ܬܰܢܺܝܢܐ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܐܦ ܠܗܘܢ ܠܥܒܖ̈ܝܐ: ܠܗ ܕܝܢ ܘܠܐܗܪܘܢ ܗܳܕܐ ܘܗܳܝ܆ ܗܟܢܐ ܘܢܘܗܪܐ ܠܘܬ ܡܨܖ̈ܝܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܚܶܫܘܟܐ܇ ܨܶܝܕ ܕܝܢ ܥܒܖ̈ܝܐ ܢܘܗܪܐ ܘܚܶܫܘܟܐ. ܘܥܰܠ ܗܕܐ ܐܦ ܠܺܠܝܐ ܘܐܝܡܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܕܡܶܢܗܘܢ ܐܦ ܗܳܝ ܕܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܐܶܬܩܺܝܡܰܬ.

ܠܘ ܡܕܝܢ ܢܘܗܪܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܡܫܐ ܥܪܰܒ܇ ܘܟܢ ܗܘܳܐ ܚܫܘܟܐ ܥܠ ܡܨܖ̈ܝܐ. ܕܐܠܘ ܗܕܐ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ܆ ܗܳܝ ܕܰܥܝܳܕܐ ܒܠܚܘܕ ܗܳܘܝܐ ܗܘܳܬ܇ ܕܡܐ ܕܰܥܪܰܒ ܫܡܫܐ ܐܳܬܶܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܦ ܠܠܝܐ ܘܚܫܘܟܐ. ܥܡ ܗܳܝ ܕܺܐܝܕܺܝܥܐ܆ ܕܒܐܝܡܡܐ ܕܳܡܝܐ ܕܶܐܬܚܰܘܝܰܬ ܐܦ ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ. ܒܬܖ̈ܬܝܢ ܐܘ ܒܬܠܬ ܫܥܝ̈ܢ܇ ܦܫܰܛ ܠܡ ܡܘܫܐ ܐܝܕܗ ܠܫܡܝܐ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܚܫܘܟܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܝܢ. ܟܕ ܠܰܒܪܺܝܬܐ ܟܘܠܗ̇ ܐܝܕܝܥܐ ܕܪܳܕܐ ܗܘܳܐ ܫܶܡܫܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܐܝܟ ܥܝܕܗ܆ ܘܥܳܐܶܠ ܗܘܐ ܬܘܒ ܒܛܟܣܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܦ ܚܶܫܘܟܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܠܝܐ.

ܟܕ ܗܺܝ ܡܶܣܬܥܪܐ ܗܘܳܬ ܐܦ ܨܝܕ ܥܒܖ̈ܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܗܳܝ ܕܥܝܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܦ ܠܗܘܢ ܠܠܝܐ ܘܐܝܡܳܡܐ. ܡܛܠ ܕܗܳܢܘܢ ܒܡܨܥܬ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܝܰܬܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܗܳܝ ܕܥܠܝܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܚܫܘܟܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܰܝܢܬ ܗܳܠܝܢ ܕܒܚܫܘܟܐ ܕܠܐ ܡܬܡܝܫ: ܥܓܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝܘ̈ܡܬܐ ܬܠܬܐ܆ ܗܶܢܘܢ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܟܠ ܥܒܳܕܐ ܕܐܝ̈ܕܝܗܘܢ܆ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ.

ܐܘ ܐܢ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܢܶܒܥܶܐ ܐܢܳܫ ܠܡܐܡܪ. ܕܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܡܨܖ̈ܝܐ ܒܠܚܘܕ ܒܚܫܘܟܐ: ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܠܝܐ ܘܐܝܡܡܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܥܒܖ̈ܝܐ ܒܢܘܗܪܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗܘܰܘ܇ ܘܠܐ ܦܪܝܫ ܗܘܳܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܡܡܐ ܡܢ ܠܠܝܐ. ܡܛܠ ܕܗܰܘ ܢܘܗܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܚܫܘܟܐ: ܒܝܕ ܦܫܳܛ ܐܝܕܗ ܕܡܘܫܐ܆ ܦܫ ܠܘܬܗܘܢ ܟܕ ܡܢܗܪ܇ ܐܝܟ ܕܒܥܝܳܕܐ ܩܕܡܝܐ܀

 

47 ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ. ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܘܗܪܐ ܗܘܳܐ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܚܶܫܘܟܐ܆ ܘܦܳܫ ܟܕ ܡܰܢܗܰܪ ܨܝܕ ܥܒܖ̈ܝܐ܆ ܒܕܡܘܬ ܗܳܝ ܕܶܐܬܚܰܘܝܰܬ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܝܕ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܗܪܐ. ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܕܰܫܩܰܠ ܥܡܐ ܡܢ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܫܰܪܺܝܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܕܒܪܐ܆ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܗܪܐ ܟܬܺܝܒ ܕܪܳܕܐ ܗܘܳܐ ܩܕܡܝܗܘܢ܇ ܗܰܘ ܕܚܠܦ ܠܡܦܝ̈ܕܐ ܖ̈ܘܪܒܐ ܘܣܓܝ̈ܐܐ܇ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܐܙܠܝܢ ܒܪܡܫܐ ܐܘ ܒܠܠܝܐ ܩܕܡ ܡܠܟ̈ܐ ܘܖ̈ܝܫܢܐ܇ ܐܬܣܝܡ ܡܢ ܡܪܝܐ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܢܚܘܐ ܢܘܗܪܐ. ܗܢܐ ܕܓܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܬܖ̈ܝܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ. ܕܥܡ ܗܰܝ ܕܡܢܗܪ ܗܘܳܐ܆ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܐܦ ܐܘܪܚܐ.

ܐܠܐ ܡܶܢ ܕܰܡܛܰܘ ܠܐܦ̈ܝ ܝܡܐ: ܠܕܘܟܬܐ ܗܳܝ ܕܐܬܐܡܪܰܬ ܡܢ ܟܬܒܐ ܚܐܪܝܬܐ: ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠܨܦܘܢ܆ ܐܬܪܝܡ ܥܡܘܕܐ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܠܗ ܡܢ ܒܣܬܪܗܘܢ. ܥܕܢܐ ܓܝܪ ܕܠܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܕ ܐܶܬܰܘ ܘܐܕܪܟܘ ܐܢܘܢ ܡܨܖ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܪܳܕܦܝܢ ܗܘܰܘ ܘܪܳܗܛܝܢ ܒܬܪܗܘܢ܆ ܪܳܕܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܩܒܠ ܙܗܪܐ ܕܡܢ ܥܡܘܕܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܡܛܝܘ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܘܐܬܦܢܝܘ ܥܒܖ̈ܝܐ ܘܚܙܘ ܐܢܘܢ܆ ܘܐܣܒܪܘ ܕܒܝܕ ܢܘܗܪܐ ܗܰܘ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܥܡܘܕܐ: ܦܫܝܩܐܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܚܪܒܝܢ: ܘܡܢ ܗܕܐ ܗܘܰܘ ܒܕܚܠܬܐ: ܘܐܝܟ ܕܒܥܝܕܗܘܢ ܘܐܦ ܒܙܥܘܪܘܬ ܪܥܝܢܐ ܘܦܘܠܓܐ܆ ܐܫܬܟܚ ܡܢ ܫܠܝ ܥܡܘܕܐ ܩܡ ܒܡܨܥܬܐ ܒܝܢܬ ܥܡܐ ܠܡܨܖ̈ܝܐ.

ܘܗܰܘ ܕܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܠܥܒܖ̈ܝܐ܆ ܗܘܳܐ ܬܘܒ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܟܠܗ ܚܫܘܟܐ ܘܐܚܫܟ ܠܡܨܖ̈ܝܐ. ܗܰܘ ܕܐܟܒܪ ܕܳܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܥܠܝܗܘܢ ܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܝܢ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܙܗܪܝܪܐ ܙܥܘܪܐ ܕܡܢ ܟܘ̈ܟܒܐ܇ ܐܘ ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܣܗܪܐ ܢܫܬܚܪ ܠܗܘܢ.

ܕܫܒܥܣܪܐ ܓܝܪ ܕܣܗܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܠܝܐ ܗܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܰܡܠܶܐ ܗܘܐ ܣܗܪܐ ܐܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܐ ܟܠܗ ܢܘܗܪܗ: ܘܣܳܦܩ ܗܘܐ ܘܡܫܟܚ ܠܡܰܢܗܳܪܘ܆ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܗܪܐ ܗܰܘ ܕܩܡ ܒܡܨܥܬܐ: ܘܐܬܚܘܝ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܫܘܟܐ܆ ܐܘ ܢܘܗܪܐ ܗܰܘ ܕܥܝܕܐ܇ ܕܣܗܪܐ ܘܕܟܘ̈ܟܒܐ܇ ܕܡܝܐ ܕܐܪܝܡ ܡܢ ܩܕܡ ܚܙܬܗܘܢ. ܘܚܠܦ ܕܠܥܒܖ̈ܝܐ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ: ܗܰܘ ܕܡܡܪܐ ܗܘܐ ܐܟܒܪ ܒܢܘܗܪܐ ܕܐܝܡܡܐ܆ ܠܗܠܝܢ ܡܫܪܪ ܗܘܐ ܚܫܘܟܐ ܥܒܝܐ ܘܠܒܝܕܐ܆ ܕܦܳܚܶܡ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܗܰܘ ܩܕܡܝܐ܇

ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܐܢ ܐܢܫ ܢܬܡܨܐ ܠܡܶܬܒܰܝܳܢܘ: ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܚܘܛܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܶܘܝܐ ܘܦܫ ܚܘܛܪܐ: ܘܒܡܝ̈ܐ ܕܰܗܘܰܘ ܕܡܳܐ ܘܟܬܪܘ ܡܰܝ̈ܐ: ܘܒܢܘܗܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܶܫܘܟܐ ܘܩܰܘܺܝ ܢܘܗܪܐ: ܘܒܥܡܘܕܐ ܕܢܘܗܪܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܚܶܫܘܟܐ ܠܡܶܨܖ̈ܝܐ ܘܢܘܗܪܐ ܠܥܶܒܖ̈ܝܐ: ܐܘ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܕܚܕ ܓܒܗ ܡܰܢܗܰܪ ܗܘܳܐ ܘܗܰܘ ܐܚܪܢܐ ܗܘܳܐ ܚܶܫܘܟܐ܆ ܡܶܫܟܚ ܠܡܶܐܚܰܕ ܒܗ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܩܰܘܺܝ ܡܠܬܐ܇ ܘܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܟܰܬܰܪ ܒܐܠܗܘܬܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ.

ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܚܫܘܟܐ ܒܠܚܘܕ܇ ܘܰܕܡܐ ܘܬܰܢܺܝܢܐ܇ ܘܥܡܛܢܐ ܕܡܢ ܥܡܘܕܐ܇ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܝܢ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܬܚܰܘܶܐ܇ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܘܗܕܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܗ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܡܘܫܐ ܘܠܐܗܪܘܢ܇ ܡܬܚܙܐ ܗܘܳܐ ܚܘܛܪܐ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ܇ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ܀

 

48 ܢܐܡܰܪ ܕܝܢ ܗܫܐ ܐܦ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܡܘܙܳܓܐ ܘܕܚܘܠܛܢܐ܇ ܗܕܐ ܕܡܫܬܟܚܐ ܕܐܬܚܰܫܰܚܘ ܒܗ̇ ܐܦ ܐܢܫܐ ܡܢ ܐܒ̈ܗܬܐ܆ ܘܢܩܝܡ ܐܦ ܠܗ̇ ܒܝܕ ܬܚܘܝܬܐ. ܐܰܝܕܐ ܕܐܝܟ ܕܣܳܒܪܢܐ ܐܦ ܠܚܡܐ ܠܗ̇܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܡܠܬܐ ܗܳܝ ܕܡܛܠ ܗܘܳܝܐ ܫܰܪܰܪܢܰܢ܇ ܒܝܕ ܣܗܕ̈ܘܳܬܐ ܗܳܢܝܢ ܕܡܢ ܟܰܕܘ ܐܬܥܗܕܢܢ.

ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܡܠܬܐ ܕܡܘܙܳܓܐ܆ ܕܠܐ ܒܙܥܘܪ ܦܠܝܓܝܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ. ܘܡܬܚܪܝܢ ܘܳܐܡܪܝܢ. ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܘܠܐ ܗܽܘ ܣܘܥܪܢܐ ܡܩܰܒܠ܇ ܕܡܘܙܓܐ ܘܚܘܠܛܢܐ ܢܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܥܡ ܒܣܪܐ܇ ܘܡܠܬܐ ܒܐܢܫܘܬܐ ܢܬܡܙܓ. ܘܐܝܟ ܕܪܫܝܢ ܠܟܬܒ̈ܐ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܝܐ܆ ܟܳܐܶܝܢ ܐܦ ܒܐܒܗ̈ܬܐ. ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܕܐ ܕܡܘܙܳܓܐ ܘܕܚܘܠܛܢܐ܇ ܕܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܠܳܚܶܡ ܠܐܠܗܐ܇ ܐܰܡܪܰܚܘ ܘܶܐܬܪܰܥܺܝܘ ܥܠܘܗܝ܀

ܢܐܡܪ ܡܕܝܢ ܗܰܘ ܕܟܕ ܚܳܐܪ ܒܠܚܘܕ ܒܟܝܢܐ: ܝܰܨܺܝܦ ܕܰܢܕܰܓܶܠ ܠܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܘܐܝܟ ܕܒܬܕܡܘܪܬܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܐܬܡܰܙܰܓ ܐܠܗܐ ܥܡ ܒܣܪܐ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܢܘܪܐ ܘܡܝ̈ܐ ܒܓܘ ܡܨܪܝܢ܇ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܐܶܬܚܰܠܰܛܘ ܘܠܐ ܛܰܠܶܩܘ ܘܰܐܘܒܶܕܘ ܠܰܚ̈ܕܕܐ܇ ܘܗܕܐ ܠܘ ܚܰܝ̈ܠܰܝܗܘܢ ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܣܛܘ̈ܟܝܐ܇ ܐܠܐ ܗܶܢܘܢ ܟܝ̈ܳܢܰܝܗܘܢ. ܘܡܙܝܓܐ ܗܘܳܬ ܢܘܪܐ ܠܘ ܒܡܝ̈ܐ ܫܚܺܝ̈ܡܐ ܘܫܖ̈ܝܐ܆ ܐܠܐ ܒܗܳܢܘܢ ܕܐܬܩܰܫܝܘ ܘܰܗܘܰܘ ܐܝܟ ܟ̈ܐܦܐ.

ܘܠܘ ܢܘܪܐ ܠܟ̈ܐܦܝ ܒܰܪܕܐ ܫܳܪܝܐ ܗܘܳܬ: ܘܠܐ ܗܶܢܝܢ ܦܫܖ̈ܢ ܗܘ̈ܰܝ ܘܡܕܥܟܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܗ. ܐܠܐ ܐܦ ܝܰܬܝܪ ܡܢ ܡܶܫܚܐ ܘܢܦܛܐ܆ ܘܛܒ ܡܢ ܟܠ ܬܘܚܕܐ܇ ܕܳܠܩܐ ܗܘܳܬ ܘܡܬܓܘܙܠܐ ܢܘܪܐ ܒܓܘ ܡܰܝ̈ܐ܇ ܘܡܬܚܰܙܝܳܢ ܗ̈ܘܰܝ ܒܓܘ ܢܘܪܐ ܟܐܦ̈ܰܝ ܒܪܕܐ. ܐܝܟ ܓܘܡܖ̈ܐ ܕܢܘܪܐ. ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܟ̈ܐܦܐ ܘܒܕܪܐ ܘܓܡܘܪܬܐ܆ ܡܝ̈ܐ ܕܰܥܒܶܝܢ ܘܢܘܪܐ ܕܩܰܛܝܢܐ. ܝܩܝܖ̈ܐ ܘܩܠܝܠܬܐ. ܖ̈ܕܝܐ ܘܦܪܘܚܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܪܳܗܛܝܢ܆ ܥܡ ܗܳܝ ܕܠܪܘܡܐ ܡܥܕܐ ܠܡܣܩ. ܖ̈ܓܝܐ ܘܝܒܝܫܬܐ. ܖ̈ܛܝܒܐ ܘܡܘܩܕܢܝܬܐ. ܓܘ̈ܢܐ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܒܚܕܐ ܚܙܬܐ. ܐܰܝܕܐ ܕܡܰܢܗܪܐ ܥܡ ܗܳܢܘܢ ܕܡܕܥܟܝܢ.

ܘܐܕ̈ܫܐ ܕܡܢ ܥܒܘܕܐ ܐܬܩܝܡܘ ܐܝܟ ܕܠܡܗܘܐ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ: ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ ܗܕܐ: ܐܠܐ ܘܒܚܰܝܠܐ ܘܒܣܘܥܖ̈ܢܐ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܬܕܡܘܪܬܐ ܒܟܝܢܐ ܚܕ ܐܬܚܰܘܺܝܘ: ܢܘܪܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܓܘܫܡܐ ܕܡܰܝ̈ܐ. ܘܬܘܒ ܡܰܝ̈ܐ ܕܰܩܢܶܝܢ ܟܝܢܐ ܕܢܘܪܐ. ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܢܘܪܐ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ. ܘܬܘܒ ܡܝ̈ܐ ܡܬܚܘܝܢ ܗܘܰܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܕܡܘܬ ܢܘܪܐ.

ܘܡܢܐ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܇ ܐܘ ܚܢܢ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܡܠܝ̈ܠܐ ܢܬܡܨܐ ܠܡܬܚܰܫܳܒܘ ܐܘ ܠܡܐܡܪ܆ ܠܝܬ ܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܘܠܐ ܚܕ ܕܣܳܦܶܩ. ܡܬܚܰܙ̈ܝܢ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܠܗܰܘܢܐ ܗܰܘ ܕܐܬܕܰܟܝ ܡܢ ܚܫ̈ܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܠܗܢܐ ܫܚܺܝܡܐܝܬ܆ ܐܠܐ ܐܢܗܘ ܕܢܫܬܘܐ ܕܢܕܒܪܗ ܠܘܬ ܚܙܬܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܡܛܠ ܕܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܕܥܠ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܠܘ ܐܝܟ ܕܠܡܬܕܪܫܘ ܒܐܝܕܗ ܒܐܝܕܥܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܐܬܣܝܡ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܒܥܠܡܐ܇ ܘܟܬܝ̈ܒܬܐ ܘܣܶܦܪܐ ܐܢܫܝܐ܇ ܘܗܳܝ ܕܢܐܠܦ ܐܢܫ ܠܡܶܩܪܐ ܘܠܰܡܡܰܠܳܠܘ ܒܐܚܖ̈ܢܐ ܠܫ̈ܢܐ.

ܘܐܢ ܠܘ ܕܗܠܝܢ ܢܰܠܦܘܢ ܐܬܝܗܒܘ ܟܬܒ̈ܐ: ܐܠܐ ܠܡܶܣܰܒ ܒܠܚܘܕ ܡܢܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܖ̈ܙܐ: ܗܳܢܘܢ ܕܠܐ ܐܫܬܠܡܘ ܕܢܬܕܝܢܘܢ ܡܢ ܐܝܕܥܬܐ܆ ܠܐ ܡܕܝܢ ܐܢܳܫ ܢܗܡܘܣ ܠܡܒܨܐ ܐܘ ܠܰܡܥܰܩܳܒܘ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܪܘܚܐ ܐܶܬܒܣܪ܇ ܘܐܠܗܐ ܐܬܒܰܪܢܰܫ܇ ܘܓܢܝܙܐ ܐܶܬܚܰܘܝ܇ ܘܟܣܝܐ ܓܰܠܝܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܡܰܠܝܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩ܇ ܗܰܘ ܕܚܳܒܶܫ ܠܟܠ ܒܟܪܣܐ ܐܶܬܚܒܶܫ܇ ܘܒܚ̈ܫܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ܇ ܘܡܰܘܬܐ ܣܰܝܒܰܪ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܟܝܢܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܚܰܫ̈ܐ.

ܘܠܐ ܬܘܒ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܡܰܙܰܓ܇ ܐܘ ܐܶܬܚܰܠܰܛ ܥܡ ܦܓܪܐ ܢܨܒܶܐ ܠܡܶܒܨܐ. ܡܛܠ ܕܺܐܝܕܺܝܥܐ܆ ܕܐܦܠܐ ܒܡܕܡ ܐܝܬ ܠܗ ܠܘܬܗ̇ ܐܚܝܳܢܘܬܐ. ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܡܘܙܳܓܐ ܟܠ ܐܶܡܬܝ ܕܢܶܗܘܐ܆ ܠܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܒܡܕܡ ܐܘ ܕܒܟܠܡܕܡ ܡܚܰܝܢܺܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܡܥܕ ܠܡܶܬܩܰܝܳܡܘ. ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܺܐܝܕܺܝܥܐ܆ ܕܰܢܣܰܒ ܥܘܕܪܢܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܳܐܕ̈ܫܶܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܶܬܡܰܙܓܝܢ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܐܬܚܰܠܰܛ ܥܡ ܐܢܳܫܘܬܐ܆ ܠܘ ܒܗܢܐ ܙܢܐ܇ ܥܠ ܕܰܡܚܰܝܰܢ ܠܗ̇ ܐܘ ܡܢ ܥܶܠܰܬ ܕܡܫܘܬܦܐ ܠܗ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܬܕܡܘܪܬܐ ܒܠܚܘܕ ܘܒܬܗܪܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܝܳܢܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܰܘܺܝܢܢ ܕܰܚܠܺܝܛܐ ܗܘܳܬ ܐܦ ܢܘܪܐ ܥܡ ܒܰܪܕܐ܇ ܟܕ ܠܐ ܗܺܝ ܕܳܥܟܳܐ ܗܘܳܬ܇ ܘܠܐ ܠܗ ܡܦܰܫܪܐ ܗܘܳܬ܇ ܗܢܐ ܕܐܦ ܒܝܕ ܫܰܚܺܝܢܘܬܐ ܕܒܠܚܘܕ ܗܘܐ ܡܢ ܐܐܪ ܡܥܳܕ ܡܶܫܬܪܐ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܕ̈ܫܐ ܕܒܝܕ ܚܰܝܠܐ ܕܩܪܝܪܘܬܐ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܫܖ̈ܝܐ ܡܥܳܕܝܢ ܡܬܩܰܫܶܝܢ.

ܘܐܢ ܬܘܒ ܐܳܡܰܪ ܗܪܛܝܩܐ: ܕܥܣܝܩ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܠܡܶܬܗܰܝܡܳܢܘ: ܕܐܠܗܐ ܐܬܡܙܓ ܥܡ ܒܣܪܐ܆ ܢܕܥ ܕܐܦ ܗܽܘ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܕܡܥܠܝܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܬܕܡܖ̈ܬܐ܇ ܗܢܐ ܕܚܠܦܘܗܝ ܘܡܛܠܬܗ ܐܦ ܟܠ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܘܙܓܐ܇ ܐܬܣܝܡ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܒܟܝܢܐ ܘܒܟܬܒܐ܇

ܘܐܢ ܬܘܒ ܡܬܒܥܝܢ ܚܖ̈ܢܝܬܐ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܗܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܢ ܩܘܪܒܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܥܕ ܡܬܡܙܓ ܢܘܗܪܐ ܒܥܰܝܢܐ ܘܡܠܬܐ ܒܩܠܐ܇ ܘܬܖ̈ܝܗܘܢ ܒܐܐܪ ܘܬܘܒ ܐܦ ܒܕܝܘܬܐ ܘܒܟܬܝܒܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܰܡܙܺܝܓܺܝܢ ܬܘܒ ܐܦ ܚܘ̈ܫܒܐ ܕܢܦܫܐ ܒܰܚܕ̈ܕܐ܇ ܘܠܐ ܡܬܚܰܒܠܺܝܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ. ܘܬܘܒ ܡܙܺܝܓܐ ܥܡ ܪܓܬܐ ܐܦ ܚܶܡܬܐ. ܘܡܠܝܠܘܬܐ ܥܡ ܬܖ̈ܝܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܡܙܺܝܓܐ ܐܦ ܢܦܫܐ ܒܟܠܗܘܢ ܗܕ̈ܡܐ ܕܦܓܪܐ܆ ܒܡܢܘ̈ܬܐ ܘܒܖ̈ܓܫܐ. ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܖ̈ܒܥܐ: ܕܗܶܢܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܝ̈ܳܢܰܝܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܝܗܘܢ ܘܣܥܘܪܘܬܗܘܢ܆ ܘܟܠ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ܆ ܡܬܡܙܓܝܢ ܒܟܠ ܝܰܘܡܐ ܐܦ ܙܰܠܝ̈ܩܐ ܕܫܡܫܐ ܥܡ ܐܐܪ. ܘܡܐ ܕܐܬܦܪܫܘ ܬܘܒ ܦܢܝܢ ܘܡܶܬܡܰܙܓܝܢ.

ܐܰܚܺܝܕܐ ܗܘܳܬ ܬܘܒ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܡܙܺܝܓܐ ܗܘܳܬ܆ ܐܦ ܢܘܪܐ ܥܡ ܣܢܝܐ. ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܟܠܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܘܪܐ. ܣܘ̈ܟܐ ܘܛܖ̈ܦܐ. ܘܦܐܖ̈ܐ ܬܘܒ ܗܳܢܘܢ ܕܡܢ ܥܝܳܕܐ ܝܳܗܶܒ. ܘܡܶܬܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܘܫܐ ܐܰܟܚܕܐ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܣܢܝܐ ܘܢܘܪܐ. ܕܰܐܚܺܝܕܐ ܗܘܳܬ ܒܗ ܘܠܐ ܡܰܘܩܕܐ ܠܗ. ܘܡܶܬܢܰܒܪܫܐ ܒܗ ܘܠܐ ܡܛܠܩܐ ܠܗ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܟܬܺܝܒ. ܕܶܐܡܰܪ ܡܘܫܐ܇ ܐܶܣܛܶܐ ܐܶܚܙܶܐ ܚܶܙܘܐ ܗܢܐ ܪܰܒܐ܇ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܝܳܩܶܕ ܣܰܢܝܐ. ܡܶܬܚܰܘ̈ܝܰܢ ܗܘ̈ܰܝ ܓܝܪ ܒܗ ܬܖ̈ܬܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܢ. ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܒܡܕܡ ܕܳܡܶܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܡܫܬܠܗܒ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܢܘܪܐ܆ ܘܪܳܓܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܕܡܘܬ ܣܰܢܝܐ. ܘܠܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕܐ ܕܡܽܘܬܐ. ܗܕܐ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܬܚܕ ܒܪܥܝܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܒܗܰܘܢܗ ܕܡܘܫܐ. ܘܐܢ ܡܘܙܓܐ ܘܚܘܠܛܢܐ: ܘܐܢ ܫܰܘܬܳܦܘܬܐ ܘܢܘܩܦܐ: ܢܪܢܐ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܣܘܥܪܢܐ܆ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܢܶܣܬܰܒܪ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܘܗܠܝܢ ܕܶܐܬܚܰܘܝ ܒܟܝ̈ܢܐ ܥܒܝ̈ܕܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܡܛܠ ܕܢܗܘܝܳܢ ܛܘ̈ܦܣܐ ܠܗܠܝܢ ܕܖ̈ܰܘܪܒܢ ܡܢܗܝܢ. ܘܟܕ ܛܳܒ ܗܟܢܐ ܐܢܝ̈ܢ܆ ܠܐ ܡܰܡܪܰܚ ܗܰܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܠܰܡܕܰܓܳܠܽܘ ܠܰܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܇ ܐܘ ܠܡܶܬܚܪܳܝܘ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܟܝܢܐ ܘܒܰܟܬܒܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܡܬܪܓܡ ܠܗܝܢ ܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܝܢ ܠܐܚܖ̈ܢܐ. ܘܡܰܠܦ ܘܰܡܦܰܫܶܩ ܡܛܠܬܗܝܢ. ܘܟܕ ܠܛܘ̈ܦܣܐ ܡܩܒܠ܆ ܡܢܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܫܪܪܐ ܡܗܦܟ ܪܶܥܝܢܗ. ܘܡܶܬܚܪܶܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܠܐ ܠܡ ܡܰܨܝܐ ܕܐܠܗܐ ܒܒܣܪܐ ܢܶܬܚܰܠܰܛ܇ ܘܥܡ ܡܕܡ ܕܠܐ ܕܳܡܶܐ ܠܗ ܢܬܡܰܙܰܓ܇ ܒܳܪܽܘܝܐ ܠܡ ܥܡ ܒܪܺܝܬܐ܇ ܓܳܒܽܘܠܐ ܥܡ ܓܒܺܝܠܬܐ܇ ܪܘܚܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܐ.

ܐܰܪܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܘܢܘܪܐ ܘܡܝ̈ܐ ܒܰܐܝܕܐ ܕܳܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܚܕ̈ܕܐ܇ ܕܗܐ ܡܙܺܝܓܝܢ ܗܘܰܘ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܘܠܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܘܶܐܬܛܰܠܰܩܘ. ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܳܕ̈ܫܐ. ܕܚܰܘܺܝܢܰܢ ܕܶܐܬܡܰܙܰܓܘ ܘܡܶܬܡܰܙܓܺܝܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ.. ܠܐ ܟܰܝ ܘܳܠܶܐ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܕܐܫܟܚ ܕܰܢܩܺܝܡ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܣܘܥܪܢܐ ܐܦ ܥܡ ܒܣܪܐ: ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܶܫܟܰܚ ܟܠ ܐܠܗܐ܆

ܐܢ ܕܝܢ ܘܥܣܝܩ ܣܘܥܪܢܐ܆ ܙܶܠ ܒܳܬܰܪ ܟܬܒܐ ܘܗܰܝܡܶܢܳܝܗܝ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܽܘ ܟܬܒܐ ܐܳܙܶܠ ܒܳܬܰܪ ܣܘܥܪܢܐ܇ ܗܽܘ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܐܬܩܝܡ ܒܝܕ ܚܰܝܠܐ ܕܐܠܗܐ: ܘܰܟܬܳܒܐ ܩܰܒܶܠ ܘܰܪܫܰܡ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܰܣܥܰܪ ܐܠܗܐ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܐܠܘ ܠܐ ܗܘܐ ܣܘܥܪܢܐ ܠܐ ܡܶܬܟܬܶܒ ܗܘܳܐ: ܘܐܠܘ ܠܐ ܐܶܬܟܬܶܒ ܠܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܗܘܐ: ܘܐܠܘ ܠܐ ܐܶܫܬܡܥ ܐܦܠܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢ ܗܘܐ܆ ܗܟܢܐ ܗܫܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܶܐܬܟܬܶܒ܇ ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܘܶܐܬܗܰܝܡܢ܇ ܣܛܪ ܡܢܟܘܢ ܐܘ ܗܖ̈ܛܝܩܐ܇ ܡܢ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܟܠܗܘܢ ܕܰܙܪܺܝܥܺܝܢ ܒܟܠܕܘܟ܇ ܘܳܠܶܐ ܐܦ ܠܟ ܕܬܰܫܠܶܡ ܘܰܬܗܰܝܡܶܢ܇ ܘܰܬܩܰܒܶܠ ܠܰܐܝܕܐ ܕܰܗܘܳܬ ܘܐܦܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܕܡܘܪܬܐ܇ ܒܝܕ ܕܡܫܪܪܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܣܗ̈ܕܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܇ ܘܟܝܢܐ ܘܟܬܒܐ܇ ܥܡ ܚܝܠܗ ܕܗܽܘ ܐܫܟܚ ܘܓܡܪܗ̇ ܒܰܥܒܳܕܐ܀

ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܗܟܝܠ ܗܳܝ ܕܠܗܠܝܢ ܡܰܫܪܐ: ܐܺܝܕܝܥܐ ܕܠܘܶܝܢ ܚܰܝ̈ܐ. ܐܢܗܘ ܕܰܬܪܝܨܐܝܬ ܬܐܙܰܠ ܐܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܬܪ ܟܬܒܐ. ܘܠܐ ܬܫܚܠܦ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܖ̈ܣܐ܇ ܐܘ ܩܪܝܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ܇ ܐܘ ܚܰܝܠܗ̇ ܐܘ ܦܘܫܩܗ̇. ܘܐܝܟ ܡܐ ܡܥܳܕܝܢ ܖ̈ܓܫܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܬܪ ܡܬܖ̈ܓܫܢܝܬܐ: ܘܚܘ̈ܫܒܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܡܬܝܕ̈ܥܢܝܬܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܐܦ ܠܗܰܝܡܢܘܬܐ ܠܡܶܬܕܢܳܝܘ ܒܟܠܡܕܡ ܠܰܟܬܒܐ. ܘܠܐ ܬܶܣܛܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܬܐܡܪ ܠܗ̇. ܠܐ ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܐ ܠܣܡܠܐ. ܕܗܟܢܐ ܬܫܟܚ ܬܥܒܪ ܪܓܠܗ̇. ܡܢ ܟܠ ܫܒܝܠܐ ܒܺܝܫܐ. ܗܰܘ ܕܡܰܘܒܶܠ ܨܝܕ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܛܥܝ̈ܐ. ܘܬܪܕܐ ܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܡܠܟܐ. ܗܳܝ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܡܢ ܝܰܡܝܢܐ ܘܡܢ ܣܶܡܠܐ܆ ܒܕܡܘܬ ܡܝ̈ܠܐ ܘܝܕ̈ܥܐ. ܦܬܓ̈ܡܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܘܕܫܠܝ̈ܚܐ ܘܕܐܘ̈ܢܓܠܣܛܐ.

ܘܐܢ ܬܫܡܥ ܠܟܬܒܐ ܕܳܐܡܰܪ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܪܢܐ ܕܥܣܩ: ܘܠܐ ܡܣܬܒܪ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܡܢ ܟܝܢܐ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܗܢܐ ܕܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܡܬܒܥܐ ܠܗ̇ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܬܩܒܠ. ܟܕ ܠܐ ܕܳܝܢܐ ܐܘ ܡܬܦܠܓܐ. ܥܠ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܒܐ. ܘܥܠ ܕܰܐܣܗܶܕ ܐܠܗܐ܆ ܘܥܠ ܕܟܠܡܕܡ ܦܫܝܩ ܠܚܰܝܠܗ. ܕܗܰܘ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܕܰܗܘܳܐ܀

 

49 ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܗܖ̈ܛܝܩܐ ܠܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ: ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܒܣܪܐ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܠܗ̇܆ ܢܶܫܡܥܘܢ ܐܦ ܡܢܢ. ܡܠܬܐ ܕܰܢܣܺܝܒܐ ܡܢ ܫܪܪܐ ܕܐܠܘ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܨܳܒܶܐ ܗܘܐ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܠܡܰܫܠܳܡܘ܆ ܦܫܺܝܩ ܗܘܳܐ ܠܗ ܕܠܗ̇ ܢܟܬܘܒ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢܝܢܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܒܬܖ̈ܝܗܘܢ ܫܡ̈ܗܐ܇ ܒܗܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܒܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ. ܘܗܕܐ ܕܰܢܣܰܒ ܐܠܗܐ܆ ܡܫܬܰܟܚܐ ܕܣܺܝܡܐ ܐܦ ܒܟܬܒ̈ܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐ܇ ܕܡܢܗܘܢ ܐܦ ܥܬܝܕܐ ܗܘܳܬ ܠܡܶܣܰܒ ܡܠܬܗ ܥܘܕܪܢܐ܇ ܐܠܘ ܨܒܳܐ ܕܗܕܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܘܠܐ ܠܐܢܫ ܓܰܠܝܐܝܬ ܐܰܡܺܝܪܐ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܠܰܫܠܺܝܚܐ ܘܠܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐ. ܕܓܠܝܗ̇ ܐܦ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ.

ܐܰܝܕܐ ܕܳܐܦ ܐܶܬܢܰܣܒܰܬ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ: ܕܡܛܠ ܕܶܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ ܐܠܗܐ: ܐܰܝܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܘܪܝܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܟܠܗ̇܆ ܐܶܬܕܢܺܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܰܟܬܰܒ ܠܣܘܥܪܢܐ܆ ܘܐܟܪܙ ܒܟܬܒܗ̇ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ. ܘܝܘܚܢܢ ܐܶܡܰܪ ܕܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܰܬܰܝ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܝܢ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ. ܘܬܘܒ. ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܕܰܚܛܝܬܐ. ܘܕܥܠ ܒܪܗ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܕܘܝܕ ܒܒܣܪ܀

ܢܐܡܪ ܕܝܢ ܘܗܳܝ ܐܚܪܬܐ. ܕܠܗܕܐ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܙܒܰܢ ܐܠܗܐ ܐܘ ܐܡܬܝ ܕܗܽܘ: ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܺܝܢ܆ ܠܘ ܣܰܓܝ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܕܠܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܣܬܒܪܐ ܕܥܣܩ܇ ܕܬܚܫܚ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠܝܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ. ܕܟܬܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܠܳܚܡܐ ܣܟ ܠܐܠܗܐ܇ ܕܢܗܘܐ ܐܘ ܒܣܪܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܺܝܢ. ܘܥܠ ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ܆ ܡܬܒܥܝܐ ܠܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܗܝܡܳܢܘܬܐ܆ ܥܠ ܕܚܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܪܙܐ ܘܬܶܕܡܘܪܬܐ ܘܕܘܡܪܐ܇ ܘܢܒܝܐ ܐܡܪܗ ܕܘܡܪܐ܇ ܫܠܺܝܚܐ ܕܝܢ ܩܪܳܝܗܝ ܪܙܐ.

ܟܬܺܝܒ ܕܝܢ ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ ܕܰܢܣܺܝܒܘܬܐ܆ ܕܰܢܣܰܒ ܐܠܗܐ ܕܰܚܝܚܐ ܡܢ ܐܪܥܐ܆ ܘܰܓܒܠ ܠܐܕܡ܆ ܘܰܢܦܰܚ ܒܐܦ̈ܰܘܗܝ ܢܫܡܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܘܬܘܒ. ܕܐܪܡܝ ܡܪܝܐ ܬܡܗܐ ܥܠ ܐܕܡ ܘܰܕܡܶܟ. ܘܰܢܣܰܒ ܚܕܐ ܡܢ ܐܠܥܘ̈ܗܝ ܘܡܰܠܺܝ ܒܣܪܐ ܚܠܦܝܗ̇. ܘܬܰܩܶܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܠܥܐ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܡܢ ܐܕܡ ܠܐܢܬܬܐ. ܘܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܇ ܕܰܢܣܰܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ܆ ܘܠܘ ܕܰܗܘܳܐ.

ܘܟܕ ܛܠ ܐܦ ܗܠܝܢ ܖ̈ܘܪܒܬܐ ܐܢܝ̈ܢ ܘܚܕ̈ܬܬܐ: ܘܠܐ ܟܬܺܝܒ ܬܘܒ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܥܒܰܕ ܐܠܗܐ: ܕܐܘ ܡܢ ܥܦܪܐ ܓܒܰܠ ܓܒܪܐ: ܐܘܡܢ ܐܠܥܐ ܐܰܬܩܶܢ ܐܢܬܬܐ: ܠܗܕܐ ܕܗܽܘ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ܆ ܘܠܐ ܩܠܝܠ ܦܚ̈ܡܢ. ܕܗܠܝܢ ܠܒܪ ܡܢܗ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܘܒܩܢܘ̈ܡܐ ܐܚܖ̈ܢܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܝܳܬܐ ܕܝܠܗ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ. ܕܗܽܘ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܣܬܰܪܰܩ ܘܐܬܒܣܪ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܢܬܬܐ.

ܐܰܡܺܝܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܰܓܒܳܐ ܠܕܘܝܕ ܥܰܒܕܗ܆ ܘܢܰܣܒܗ ܡܢ ܓܙܳܪܐ ܕܥܢܐ. ܘܠܘܬ ܥܡܐ ܐܶܡܪ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ܆ ܕܰܢܣܰܒܬܳܟ ܠܺܝ ܥܡܐ. ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܬܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܢܣܰܒ ܐܦ ܠܗ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܫܩܰܠܬܰܢܝ ܠܡ ܪܘܚܐ ܘܐܘܒܠܬܢܝ. ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ ܒܚܐܦܐ ܕܪܘܚܝ. ܘܠܘܬ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܠܐ ܐܶܬܐܡܪܰܬ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܰܟܬܝ̈ܒܢ܇ ܕܰܢܣܰܒ ܠܐܚܖ̈ܢܐ܇ ܘܰܥܒܰܕ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܕܰܫܦܰܪ ܠܗ܆ ܘܠܘ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܬܢܳܢ ܐܰܡܺܝܪܐ.

ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܫܰܠܝܛ ܠܰܡܦܰܫܳܩܘ ܠܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ ܥܠ ܗܳܢܘܢ: ܒܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ: ܐܘ ܠܗܳܝ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܥܦܪܐ ܘܶܐܫܬܰܩܠܰܬ ܐܶܠܥܐ: ܐܘ ܠܗܳܝ ܕܐܬܕܒܪ ܕܰܘܺܝܕ ܘܶܐܬܢܣܶܒ ܥܡܐ: ܐܘ ܠܗܳܝ ܕܶܐܫܬܩܶܠ ܚܙܩܝܐܝܠ ܡܢ ܪܘܚܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܐܝܟܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ܇ ܡܰܦܰܣ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܘ ܐܘ ܠܰܡܦܰܫܳܩܘ܇ ܐܘ ܠܡܶܩܪܳܐ ܚܠܦ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ. ܟܕ ܛܒ ܐܦ ܒܗ ܒܰܗܘܳܝܐ܆ ܢܣܺܝܒܘܬܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ.

ܒܝܕ ܓܝܪ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܐܝܬ ܠܡܶܪܢܐ ܐܦ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ܆ ܘܠܘ ܒܝܕ ܕܰܓܒܳܐ ܐܘ ܕܰܓܒܰܠ܇ ܐܰܘ ܕܰܦܪܰܫ ܠܗ ܩܢܘܡܐ ܚܪܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܗܢܐ ܢܣܰܒ. ܒܗܳܝ ܕܐܦ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܰܪܢܰܫ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܘܠܘ ܕܠܒܪܢܫܐ ܢܣܰܒ ܘܠܗܢܐ ܐܫܬܘܬܦ.

ܐܠܐ ܘܐܦܢ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܘܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܡܬܝܕܥܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܗܘܝܐ ܢܣܺܝܒܘܬܐ: ܘܬܘܒ ܒܰܢܣܺܝܒܘܬܐ ܗܘܳܝܐ܆ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗܘܳܝܐ ܘܐܚܪܬܐ ܢܣܺܝܒܘܬܐ. ܕܰܗܘܳܝܐ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܕܗܽܘ ܡܠܬܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܬܒܣܪ܆ ܘܠܘ ܠܒܣܪܐ ܕܶܐܬܓܒܶܠ ܕܢܗܘܐ ܠܚܪܢܐ ܥܒܰܕ ܕܝܠܗ. ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܕܝܢ ܡܚܰܘܝܐ܆ ܐܦ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܐܦ ܡܢܗ̇ ܐܶܬܝܠܕ. ܘܡܛܠ ܕܗܽܘ ܡܬܗܰܝܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܝܕܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܬܰܪ ܐܦ ܟܕ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܡ ܕܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܠܡܰܘܕܳܥܘ ܠܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܳܝܐ܆ ܘܠܰܡܚܰܘܳܝܘ ܠܗܕܐ ܕܬܖ̈ܬܝܢ ܢܣܺܝܒܘܬܐ.

 

50 ܘܥܠ ܕܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܗܘ ܣܘܥܪܢܐ: ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܐܡܪ: ܘܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܪܙܐ: ܕܐܦܢ ܐܬܓܠܝ ܐܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܟܣܝ܆ ܚܫܚܐ ܠܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܗܕܐ ܕܐܦ ܒܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܬܬܣܝܡܬ. ܘܫܠܝ̈ܚܐ ܬܘܒ ܒܟܠܕܘܟ ܫܶܐܠܘ ܡܢ ܡܪܝܐ ܕܗܺܝ ܬܬܘܣܦ ܠܗܘܢ: ܥܠ ܕܐܪܓܫܘ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܡܨܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܡܶܐܚܰܕ ܘܠܰܡܚܰܡܣܳܢܘ܇ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܕܖ̈ܟܢ ܡܢ ܐܺܝܕܥܬܐ.

ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܕܥܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܚܙܳܬ ܠܘܩܕܡ ܘܓܫܬ: ܘܠܒܟܬ ܘܝܕܥܬ܆ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܐ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ. ܐܝܕܐ ܕܐܢ ܬܬܒܚܢ܆ ܠܘ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܇ ܗܳܝ ܕܢܕܪܟ ܐܢܫ ܘܟܢ ܢܗܰܝܡܢ܇ ܘܢܚܙܐ ܘܢܓܘܫ ܘܗܝܕܝܢ ܢܰܫܰܪ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܠܐܝܕܥܬܐ ܗܳܝ ܕܡܥܕܐ ܠܡܶܒܨܐ ܡܠܝܟ ܐܓܪܐ܆ ܐܠܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ. ܗܕܐ ܕܰܡܫܰܪܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܡܛܠ ܟܠܡܕܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐܘ ܣܳܥܰܪ. ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܫܡܥܐ. ܫܡܥܐ ܕܝܢ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܀

ܐܡܪܝܢܢ ܓܝܪ ܕܰܗܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ܆ ܘܡܩܦܝܢܢ ܠܗܕܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ. ܘܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܪܫܝܢܢ ܠܨܒܝܢܗ. ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܝܳܗܒܝܢܢ ܠܟܝܢܗ. ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܕܺܝܥܐ܆ ܕܒܟܝܢܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ ܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܦ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܟܕ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܘ ܒܝܕ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܢܶܗܘܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܟܕ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ܇ ܡܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܇ ܒܝܕ ܫܘܚܠܦܐ ܗܕܐ ܓܕܫܬ ܠܗ.

ܡܨܶܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܡܥܒܕ ܠܢ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܒܐ ܘܐܚ̈ܐ ܠܺܝܚܺܝܕܝܘܬܗ܆ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܢܶܬܒܰܣܰܪ ܘܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܚܘܒܗ ܒܠܚܘܕ ܡܬܓܠܐ ܗܘܐ܆ ܠܘ ܕܝܢ ܐܦ ܚܰܝܠܗ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܛܒܘܬܗ ܒܝܕ ܒܪܝܬܢ ܩܕܡܝܬܐ.

ܡܛܠ ܕܗܳܝ ܕܒܝܕ ܖ̈ܘܪܒܬܐ ܢܬܝܕܥ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܠܗܐ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܚܢ̈ܦܐ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܗܕܐ ܕܣܳܡ ܒܟܝܢܐ ܘܒܟܠ ܥܒ̈ܕܐ: ܘܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܝܕ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܗܳܢܘܢ ܕܒܟܠܙܒ̈ܢܝܢ ܣܥܰܪ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܡܣܬܒܪܐ ܕܕܥܝܕܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܕܒܝܕ ܕܝܢ ܡܚܺܝܠܘܬܐ ܘܫܝܛܘܬܐ܇ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܣܒܝܪܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܳܢܝܢ ܩܕ̈ܡܝܬܐ܇ ܢܓܠܐ ܗܫܐ ܚܟܡܬܗ ܘܚܰܝܠܗ܆ ܚܕܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ ܒܰܠܚܘܕ ܚܕܐ ܙܒܰܢ܆ ܘܣܶܦܩܰܬ ܠܡܰܦܢܳܝܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܰܛܥܘ.

ܘܒܝܕ ܗܳܠܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܚܰܝܠܐ ܘܒܚܟܡܬܐ: ܘܐܬܟܣܣܘ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܆ ܕܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܘ ܠܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܠܡ ܕܒܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܠܐ ܝܕܥ ܥܠܡܐ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܠܐܠܗܐ܇ ܨܒܳܐ ܐܠܗܐ ܕܒܝܕ ܫܛܝܘܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܢܶܦܪܘܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ. ܘܡܛܠ ܦܪܥܘܢ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܡܘܫܐ܆ ܕܥܠ ܗܕܐ ܐܩܝܡܬܗ ܒܚܪܝܢܐ܆ ܕܐܚܘܐ ܒܗ ܚܰܝܠܝ. ܘܕܢܬܟܪܙ ܫܡܝ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ.

ܐܠܐ ܟܕ ܛܒ ܖ̈ܘܪܒܐ ܗܘܰܘ ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܐ ܥܒ̈ܕܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܒܝܕ ܚܰܝܠܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܡܨܖ̈ܝܐ ܗܰܝܡܢܘ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ܆ ܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܥܡܡ̈ܐ ܕܫܪܟܐ. ܐܠܐ ܦܫܘ ܟܠܗܘܢ ܟܕ ܦܳܠܚܝܢ ܠܟܠ ܒܪܝܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܒܪܘܝܐ. ܘܣܳܓܕܝܢ ܠܦܬܟܖ̈ܐ ܘܡܕܒܚܝܢ ܠܫ̈ܐܕܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܶܢܘܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܗܘ̈ܰܝ ܐܦ ܬܕܡܖ̈ܬܐ܇ ܨܒܰܘ ܠܡܶܕܰܥ ܒܐܝ̈ܕܰܝܗܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܚܠܦܘܗܝ ܥܓܠܐ ܚܫܰܠܘ ܠܗܘܢ ܒܡܕܒܪܐ܇ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢ. ܘܠܗܢܐ ܣܓܕܘ ܘܕܰܒܰܚܘ܆ ܥܡ ܗܳܝ ܕܰܣܛܪ ܡܢ ܗܕܐ ܡܛܫܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܠܒܘ̈ܬܗܘܢ܇ ܐܦ ܟܠܗܝܢ ܕܚ̈ܠܬܐ ܕܡܨܖ̈ܝܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܽܘ ܡܪܝܐ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܐܰܟܶܣ ܐܢܘܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܠܡܐ ܐܖ̈ܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܒܡܕܒܪܐ: ܕܒ̈ܚܐ ܐܦ ܩܘܖ̈ܒܢܐ ܩܪܒܬܘܢ ܠܝ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ܆ ܐܠܐ ܫܩܰܠܬܘܢ ܡܫܟܢܗ ܕܡܠܟܘܡ܆ ܘܟܘܟܒܗ ܕܐܠܗܐ ܕܪܦܢ.

ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܰܚܠܦ ܚܰܝܠܐ ܒܝܕ ܡܚܺܝܠܘܬܐ ܐܬܚܰܫܰܚ: ܘܛܒ ܡܢ ܗܳܝ ܕܚܝ̈ܠܐ ܢܣܥܘܪ: ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܨܥܖ̈ܐ ܢܣܒܘܠ: ܘܒܚ̈ܫܐ ܢܗܘܐ: ܘܬܘܒ ܐܦ ܡܰܘܬܐ ܒܝܕ ܨܠܝܒܐ ܢܣܰܝܒܰܪ܆ ܢܓܰܕ ܒܚܰܝܠܗ. ܘܟܰܣܝܳܐܝܬ ܐܰܦܢܺܝ ܠܘܬܗ ܠܟܠܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܛܥܝܢ ܗܘܘ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܓܠܳܝܗܝ ܐܦ ܗܽܘ ܠܐܪܙܐ ܟܕ ܡܡܠܠ ܗܘܳܐ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܇ ܘܐܦܢ ܗܶܢܘܢ ܠܐ ܣܦܰܩܘ ܠܡܶܫܡܰܥ ܠܗܳܝ ܕܰܠܗܘܢ ܐܬܐܡܪܬ. ܡܐ ܠܡ ܕܶܐܬܪܺܝܡܶܬ ܡܢ ܐܪܥܐ܆ ܐܶܓܶܕ ܠܟܠܢܫ ܠܘܳܬܝ.

ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܕܐܬܪܝܡ ܡܢ ܐܪܥܐ܆ ܗܳܝ ܕܐܬܬܠܝ ܥܠ ܩܰܝܣܐ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܡܦܢܐ ܠܘܬܗ. ܘܨܝܕ ܐܒܘܗܝ܇ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܘܐܦܢ ܕܐܬܬܠܝ ܒܩܰܝܣܐ ܢܫܡܥܘܢ ܥܠܘܗܝ܇ ܘܕܐܬܡܢܺܝ ܥܡ ܓܰܝ̈ܳܣܐ ܢܐܠܦܘܢ ܡܛܠܬܗ. ܘܗܳܢܘܢ ܕܠܐ ܐܬܠܡܕܘ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܘܚܰܝܠܐ܆ ܒܝܕ ܐܰܝܕܐ ܕܰܣܒܺܝܪܐ ܫܛܝܘܬܐ ܘܰܚܫܺܝܒܐ ܡܚܺܝܠܘܬܐ: ܗܝܡܢܘ ܗܫܐ ܒܗܰܘ ܕܒܗܠܝܢ ܐܬܢܰܣܺܝ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܪܝܐ. ܘܥܒܘܕܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ ܩܕ̈ܡܝܬܐ ܬܕܡܖ̈ܬܐ.

ܗܰܘ ܕܟܕ ܒܗܠܝܢ ܐܬܚܫܚ܆ ܠܐ ܐܘܬܪ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܠܘ ܥܠ ܕܗܶܢܝܢ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܠܐ ܣܦܰܩ ܠܰܡܥܰܕܳܪܘ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܕܗܶܢܘܢ ܠܐ ܐܺܝܕܰܥܘ ܠܡܶܬܥܰܕܳܪܘ ܒܐܝ̈ܕܰܝܗܝܢ. ܡܛܠ ܕܪܡܐ ܗܘܬ ܡܢ ܚܰܝܠܐ ܕܺܐܝܕܥܬܗܘܢ܇ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܳܝ ܕܒܝܕ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ. ܟܕ ܕܝܢ ܨܒܳܐ ܘܶܐܣܬܰܪܰܩ ܘܐܬܒܰܣܰܪ ܡܪܝܐ: ܘܶܐܬܚܰܘܺܝ ܒܟܠܗ̇ ܡܚܺܝܠܘܬܐ: ܗܕܐ ܕܐܦ ܡܰܚܝܳܢܐ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܐܢܳܫܘܬܐ܆ ܐܬܡܨܺܝ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܰܣܒܝܖ̈ܢ ܕܠܩܘܒܠܐ܇ ܠܡܰܠܳܦܘ ܠܟܠܢܫ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܕܫܰܪܝܪܐܝܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܕܒܟܠ ܦܘܪܣܐ ܕܒܳܥܶܐ ܡܫܟܰܚ ܠܰܡܥܰܕܳܪܘ.

ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܦܝܣܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܨܶܒܝܢܐ ܘܕܦܘܪܫܢܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܺܐܝܠܶܦܘ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܚܰܝܠܐ ܕܗܰܘ ܕܐܠܦ. ܐܬܡܚܶܠ ܗܘܳܐ ܠܗ ܓܝܪ ܘܰܥܬܶܩ ܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܰܕܡܘܬ ܙܩ̈ܐ ܒܠܝ̈ܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܠܚܰܡܪܐ ܚܰܕܬܐ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܝܠܗ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܫܰܘܕܰܥ. ܘܦܘܠܘܣ ܬܘܒ ܗܰܘ ܕܺܐܝܠܦ ܡܢܗ ܓܠܝܐܝܬ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܡܕܡ ܕܰܥܬܶܩ ܘܣܶܐܒ܆ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘ ܠܰܚܒܳܠܐ.

ܕܢܬܚܒܠ ܗܟܝܠ ܒܝܕ ܥܬܝܩܘܬܐ ܕܓܕܫܬ ܠܗ ܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝܬܐ܆ ܐܬܡܛܝ ܗܘܐ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܠܨܐ ܗܘܳܬ ܕܠܘܩܕܡ ܢܬܚܰܕܰܬ ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܢ ܕܪܝܫ ܒܪܢܫܐ ܚܰܕܬܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܢܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܝܘܠܦܢܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܢܗ ܐܬܡܬܠ ܒܚܡܪܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܥܒܰܕ ܠܢ ܒܝܕ ܡܝ̈ܐ ܘܪܘܚܐ: ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܕ̈ܬܐ: ܘܦܓܪܐ ܕܝܠܗ: ܘܗܕ̈ܡܐ ܒܓܘܫܡܐ ܕܥܕܬܗ: ܘܰܗܘܳܐ ܠܢ ܗܽܘ ܒܕܘܟܬ ܪܝܫܐ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܕܗܕ̈ܡܐ ܕܟܝܢܐ ܡܥܳܕܺܝܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܡܢ ܪܝܫܐ ܬܘܪܣܝܐ ܘܚܰܝ̈ܐ܆ ܢܶܫܟܰܚ ܐܦ ܚܢܢ ܠܡܶܣܰܒ ܡܢܗ ܚܰܝܠܐ ܕܡܥܒܕ̈ܢܘܬܗ ܐܠܗܝ̈ܬܐ.

ܘܐܢ ܢܫܰܐܶܠ ܠܢ ܝܗܘܕܝܐ ܐܘ ܚܰܢܦܐ: ܕܡܢܐ ܐܢܝ̈ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܐ ܡܬܐܡܪܢ ܡܢܟܘܢ: ܡܘܠܕܐ ܕܰܬܖ̈ܝܢ ܘܒܪܝܬܐ ܚܕܰܬܐ: ܘܕܰܗܘܰܝܬܘܢ ܗܕ̈ܡܐ ܒܓܘܫܡܐ ܕܥܕܬܐ ܘܡܫܺܝܚܐ ܠܟܘܢ ܪܝܫܐ: ܠܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܫܬܡ̈ܥܢ: ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܒܣܘܥܪܢܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܛܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܬܘܖ̈ܨܐ: ܡܦܢܝܢܢ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܕܐܝܠܝܢ ܕܖ̈ܙܐ ܐܢܝ̈ܢ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܰܠܚܘܕ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܪܳܙܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܰܠܝ̈ܳܢ. ܡܶܢ ܗܳܢܘܢ ܕܶܝܢ ܕܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܡܟܰܣ̈ܝܳܢ.

ܘܰܕܡܶܬܓܰܡܖ̈ܳܢ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ ܚܳܙܶܝܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ܆ ܐܦܠܐ ܗܶܢܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܪܙܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܡܰܕܪܳܟܘ. ܡܛܠ ܕܟܽܠܗܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܣܬܥܪܢ܆ ܕܗܘ̈ܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܝܕܝܥܢ ܠܢ. ܘܗܕܐ ܒܝܕ ܡܦܩܢܐ ܕܣܘܥܖ̈ܢܐ ܘܕܡ̈ܠܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܐܘ ܦܘܪܣܐ܆ ܗܕܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܗܝ ܕܓܠܝܐ ܒܠܚܘܕ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܝܠܗ.

 

51 ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܐܰܦܢܺܝܘ ܚܰܝ̈ܠܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܝܕ ܢܒ̈ܝܐ ܠܰܒܢ̈ܝܢܫܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ: ܘܠܐ ܚܟܡܬܐ ܗܕܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܟܠ ܥܒ̈ܕܐ܆ ܚܰܘܺܝܘ ܓܠܝܐܝܬ ܗܶܢܘܢ ܣܘܥܖ̈ܳܢܐ. ܕܥܕܡܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܫܺܝܚܐ: ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܒܥܠܡܐ ܢܘܗܪܐ ܕܐܝܕܥܬܗ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ: ܕܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܐܶܬܺܝܬ ܠܥܳܠܡܐ: ܘܟܠ ܕܒܬܪ ܐܳܬܶܐ ܠܐ ܢܗܰܠܶܟ ܒܚܶܫܘܟܐ܆ ܟܠܗ̇ ܬܐܒܝܠ ܒܚܫܘܟܐ ܥܓܺܝܢܐ ܗܘܳܬ. ܡܢ ܕܰܕܢܰܚ ܕܝܢ ܗܘ ܒܕܡܘܬ ܢܘܗܪܐ܆ ܥܪܰܩ ܥܰܡܛܢܐ. ܘܐܬܬܪܺܝܡܘ ܛ̈ܠܠܐ. ܘܐܬܛܰܠܰܩ ܚܶܫܘܟܐ. ܘܗܐ ܟܠܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܕܰܟܝܐ܆ ܘܒܗܢܐ ܚܳܙܶܝܢܢ ܘܰܡܗܰܠܟܺܝܢܢ. ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܢܘܗܪܐ ܣܳܥܪܺܝܢܢ܇ ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܝܠܗ܇ ܕܟܠ ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܫܪܪܐ ܐܳܬܶܐ ܠܘܬ ܢܘܗܪܐ..

ܐܝܟ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܗܟܝܠ ܚܘܕܳܬܰܢ ܐܚܪܳܝܐ ܛܒ ܡܶܢ ܒܪܝܬܢ ܩܕܡܝܬܐ: ܘܚܰܝ̈ܰܝܢ ܕܗܫܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܩܕ̈ܡܝܐ: ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܚܘܕܳܬܢ ܡܶܟܝܠ ܥܳܬܶܩ: ܘܠܐ ܚܰܝ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܕܐܬܝܗܒܘ ܠܢ: ܬܘܒ ܒܝܕ ܡܘܬܐ ܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܬܡܝܗܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐ ܐܦ ܥܠܬܐ ܕܠܗܠܝܢ ܛܰܝܒܰܬ܇ ܛܒ ܡܢ ܗܳܝ ܕܰܠܩܰܕ̈ܡܳܝܬܐ ܫܰܟܢܰܬ܇ ܘܩܰܕ̈ܡܳܝܬܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܐܬܝܗܒ ܒܝܕ ܚܰܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܒܝܕ ܡܚܺܝܠܘܬܐ ܘܫܛܝܘܬܐ. ܘܡܢܘ ܕܒܗܠܝܢ ܬܘܖ̈ܨܐ ܢܡܪܚ ܠܡܶܬܟܫܠܘ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܗܰܘ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܠܐܠܗܐ܀

ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ܆ ܘܠܢ ܥܒܰܕ ܖ̈ܘܚܢܐ. ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܠܢ ܚܰܘܺܝ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܽܘ ܐܣܬܰܪܰܩ ܘܠܢ ܡܠܳܐ ܟܠ ܛܒ̈ܬܐ. ܟܕ ܡܰܫܠܡܳܢܐ ܗܘ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܒܕܝܠܢ. ܘܠܢ ܕܺܐܝܬܝܢ ܚܰܣܝܖ̈ܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܩܰܘܡܬܐ ܕܫܘܡܠܝܐ.

ܐܬܚܰܫܰܚ ܟܕ ܠܐ ܣܢܺܝܩ ܒܣܘ̈ܢܩܳܢܐ ܕܝܠܢ܆ ܕܠܢ ܕܒܟܠܙܒܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܣܢܺܝ̈ܖܐ܆ ܢܪܝܡ ܡܢ ܣܘ̈ܢܩܢܐ. ܠܐܺܝ ܥܠ ܕܚܢܢ ܬܘܒ ܠܐ ܢܠܐܶܐ. ܥܡܰܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܶܥܡܰܠ. ܕܡܶܟ ܥܰܠ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܬܥܺܝܪ ܘܰܢܨܰܠܶܐ܆ ܘܢܗܘܐ ܡܛܰܝ̈ܒܐ ܒܕܡܘܬ ܡ̈ܠܐܟܐ. ܕܚܶܠ ܡܢ ܡܘܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܗ. ܕܚܢܢ ܠܒܺܝܒܐܝܬ ܢܶܦܣܰܥ ܥܠ ܡܘܬܐ. ܐܰܣܓܺܝ ܕܥܶܬ ܒܝܕ ܙܘܥܬܐ ܕܡܢ ܚܫ̈ܐ܆ ܕܡܢܢ ܢܟܰܦܰܪ ܕܘܥܬܐ ܕܡܢ ܠܐܘܬܐ܇ ܗܕܐ ܕܒܝܕ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܡܥܳܕܐ ܡܚܰܣܝܐ ܠܦܓܪܢ.

ܐܬܩܰܦܰܚ ܪܝܫܗ ܪܳܡܐ܆ ܕܠܗܢܐ ܕܝܠܢ ܡܡܰܟܟܳܐ ܢܪܰܡܪܶܡ. ܩܰܒܶܠ ܥܠ ܐܦ̈ܘܗܝ ܪܽܘܩܐ܆ ܕܰܚܢܢ ܒܗܝ̈ܬܐ ܢܩܢܐ ܬܘܟܠܢܐ. ܐܬܢܓܕ ܟܕ ܠܐ ܐܬܚܰܝܰܒ܆ ܕܰܚܢܢ ܡܚܰܝ̈ܒܐ ܢܶܫܬܪܐ ܡܢ ܢܓ̈ܕܐ. ܐܬܕܺܝܢ ܟܕ ܕܰܝܳܢܐ ܗܘ܆ ܕܐܝܠܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܬܚܶܝܬ ܕܺܝܢܐ ܢܦܩܘܢ ܙܟܝ̈ܐ. ܛܥܢ ܗܘ ܨܠܝܒܐ ܕܰܠܘܶܐ ܠܗ ܟܘܐܪܐ܆ ܕܢܶܣܰܒ ܚܢܢ ܙܟܘܬܐ ܕܡܰܠܝܐ ܢܶܨܚܳܢܐ. ܐܶܬܚܙܺܝ ܗܽܘ ܥܪܛܠܝܐ܆ ܥܠ ܕܠܢ ܬܶܬܰܦܢܐ ܐܨܛܠܐ ܕܫܘܒܚܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܢ ܕܪܝܫ ܓܢܣܢ ܐܬܪܝܡܬ. ܢܣܰܒ ܗܽܘ ܚܰܠܐ ܚܠܦ ܚܰܡܪܐ ܡܢ ܦܠܚ̈ܘܗܝ ܕܟܪܡܐ܆ ܘܠܢ ܚܠܦ ܗܢܐ ܦܰܢܺܝ ܚܰܠܝܘܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܠܥܠܡ.

 

ܒܝܕ ܡܘܬܐ ܕܝܠܢ ܗܰܘ ܕܰܛܥܶܡ ܒܨܠܝܒܐ: ܘܒܚܫ̈ܐ ܕܣܝܒܪ: ܗܳܢܘܢ ܕܥܠܝܢ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܐ ܐܬܓܙܪܘ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܘܚܒܳܠܐ ܘܡܘܬܐ ܚܰܘܝ ܠܟܠܗܘܢ ܡܝܘ̈ܬܐ. ܥܠ ܠܩܪܳܒܐ ܘܦܰܢܝܰܢ ܠܦܪܕܝܣܐ. ܢܚܶܬ ܠܫܝܘܠ ܘܰܐܣܩܰܢ ܠܫܡܝܐ. ܐܬܚܫܶܒ ܥܡ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܘܰܡܢܳܢܝ ܥܡ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܫܡܰܝܐ.

ܘܝܕܝܥܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܦܪܢܣ܆ ܠܘ ܒܗܳܢܝܢ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܥܝܳܕܐ ܐܣܬܥܪ܇ ܒܚܟܡܬܐ ܐܡܪܢܐ ܕܥܒܘܕܘܬܐ܇ ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܕܬܕܡܖ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܒܗܠܝܢ ܕܐܣܬܒܪ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܠܚܢ̈ܦܐ ܫܛܝܘܬܐ ܘܰܡܚܺܝܠܘܬܐ. ܒܝܕ ܚܰܝܠܳܐ ܓܝܪ ܕܰܡܚܝܠܘܬܐ: ܘܒܝܕ ܝܕܥܬܐ ܗܳܝ ܕܶܐܣܬܰܒܪܰܬ ܫܳܛܝܘܬܐ܆ ܗܝܡܢܘ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܒܐܠܗܐ.

 

52 ܘܡܬܢܛܪܐ ܗܫܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ ܚܘܡܣܢܐ ܕܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܢ܆ ܐܠܐ ܘܡܢ ܥܠܬ ܕܗܘܝܢܢ ܒܪܝܬܐ ܚܕܰܬܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܒܐܘ̈ܠܨܢܐ ܦܠܚܺܝܢܢ ܗܫܐ ܥܡ ܡܪܝܐ. ܘܠܘ ܒܐܓܪܐ ܕܡܘ̈ܠܟܢܐ ܦܓܖ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܙܒܢ. ܢܫܠܡܘܢܟܘܢ ܠܡ ܠܒܝܬ ܕܝ̈ܢܐ. ܘܒܟܢܘ̈ܫܬܗܘܢ ܢܢܓܕܘܢܟܘܢ. ܘܢܫܠܡ ܐܚܐ ܠܐܚܘܗܝ ܠܡܘܬܐ. ܘܐܒܐ ܠܒܪܗ. ܘܢܩܘܡܘܢ ܒܢ̈ܝܐ ܥܠ ܐܒܗ̈ܐ ܘܢܡܝܬܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܬܗܘܘܢ ܣܢܺܝܐܺܝܢ ܡܢ ܟܠܢܫ ܡܛܠ ܫܡܝ. ܘܬܐܬܐ ܫܥܬܐ ܕܟܠ ܡܰܢ ܕܢܩܛܘܠܟܘܢ܆ ܢܣܒܪ ܕܩܘܪܒܢܐ ܡܩܰܪܶܒ ܠܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܛܳܒ ܗܳܠܝܢ ܫܡܰܥܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܐܬܒܪܢܫ ܐܠܗܐ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܣܒܪܬܐ܆ ܐܬܢܓܕܘ ܐܦ ܗܟܢܐ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ. ܘܺܐܝܕܺܝܥܐ ܕܒܝܕ ܚܰܝܠܐ ܕܗܳܝ ܕܡܐ ܕܐܬܬܪܝܡܶܬ ܡܢ ܐܪܥܐ܇ ܐܶܓܶܕ ܠܟܠܢܫ ܠܘܬܝ. ܘܕܗܳܝ ܬܘܒ ܐܚܪܬܐ܇ ܕܚܶܛܬܐ ܐܠܐ ܢܳܦܠܐ ܘܡܳܝܬܐ ܒܐܪܥܐ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܦܳܝܫܐ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܡܳܝܬܐ܇ ܦܐܖ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܰܝܬܝܐ. ܐܶܡܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܡܢ ܝܰܘ̈ܡܝ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ܆ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܒܰܩܛܝܪܐ ܡܬܕܒܪܐ. ܘܩܛܝܖ̈ܢܐ ܡܚܛܦܝܢ ܠܗ̇.

ܘܐܣܗܕܘ ܥܠ ܡ̈ܠܐ ܗܶܢܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ. ܕܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܐܦ ܡܢ ܗܳܝ ܕܢܬܡܢܘܢ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܒܟܠ ܡܠܟܘܬܐ ܘܥܡܐ܇ ܘܫܘܠܛܢܐ ܘܐܘܚܕܢܐ܇ ܘܐܝܟ ܕܠܡܐܡܰܪ ܐܦ ܒܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܓܘܪܣܐ ܘܩܪܝܬܐ܇ ܐܣܗܕܘ ܚܠܦ ܐܠܗܐ. ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܒܝܕ ܡܘܬܐ ܫܚܺܝܡܐ ܕܒܠܚܘܕ ܒܝܕ ܣܝܦܐ ܐܫܬܩܠܘ ܒܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ. ܐܠܐ ܘܒܐܚܖ̈ܢܐ ܢܓ̈ܕܐ ܘܒܫܘ̈ܢܩܐ ܡܖ̈ܝܪܐ ܘܒܚܫ̈ܐ ܥܙܝ̈ܙܐ. ܘܒܟܠ ܫܢ̈ܕܐ ܚܕ̈ܬܐ. ܕܒܟܠܝܘܡ ܐܝܟ ܕܠܡܐܠܨ ܠܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܡܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܖ̈ܕܘܦܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܥܡ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܰܢܣܰܒܘ ܢܨܚܢܐ܆ ܐܦ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܥܠ ܗܢܐ ܫܘܥܐ ܐܒܢܝܗ̇ ܠܥܕܬܝ܇ ܘܡܘ̈ܟܠܐ ܕܫܝܘܠ ܠܐ ܢܚܣܢܘܢܗ̇܀

ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܗܳܢܘܢ ܕܒܝܕ ܡܘܫܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܢܦܩܘ. ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܰܘ ܟܠܗ ܦܘܪܩܢܐ ܪܒܐ ܘܬܡܝܗܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܕ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ: ܗܰܘ ܕܐܫܬܡܥ ܛܶܒܗ ܐܦ ܒܟܠܗ̇ ܬܐܒܝܠ: ܘܰܚܙܰܘ ܒܥܰܝ̈ܢܝܗܘܢ ܚܰܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܶܐܬܓܠܝ ܒܝܕ ܟܠ ܐܬܘ̈ܬܐ܆ ܚܰܠܦܘܗܝ ܠܦܪܘܩܗܘܢ ܒܥܓܠܐ ܢܣܺܝܟܐ܆ ܘܨܰܥܰܪܘ ܠܗܰܘ ܕܝܰܩܰܪ ܐܢܘܢ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܗܘ ܕܟܬܒܗ ܠܣܘܥܪܢܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܡܛܠܬܗܘܢ ܐܦ ܕܘܝܕ܆ ܕܚܰܠܶܦܘ ܐܝܩܪܗܘܢ ܒܰܕܡܘܬܐ ܕܬܰܘܪܐ ܕܳܐܟܶܠ ܥܶܣܒܐ. ܘܰܛܥܰܘ ܠܐܠܗܐ ܕܰܦܪܰܩ ܐܢܘܢ܇ ܕܰܥܒܰܕ ܖ̈ܘܪܒܐ ܒܡܨܪܝܢ܇ ܘܬܕܡܖ̈ܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܚܡ܇ ܘܕܚܝ̈ܠܬܐ ܒܝܰܡܐ ܕܣܘܦ..

ܟܕ ܡܕܝܢ ܐܬܢܰܓܰܕܘ ܡܨܖ̈ܝܐ ܡܛܠ ܥܒܖ̈ܝܐ ܒܡܰܚ̈ܘܬܐ ܥܣܪ ܕܶܐܬܝ̈ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܥܒܖ̈ܝܐ ܒܡܕܒܪܐ ܡܢ ܥܠܬ ܪܛܢܐ ܘܦܘܠܓܐ: ܘܚܛܗ̈ܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܐܣܬܥܪ ܡܢܗܘܢ܆ ܠܐ ܡܨܖ̈ܝܐ ܐܬܬܘܝܘ: ܘܠܐ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܬܟܰܘܰܢܘ܆ ܘܠܐ ܥܡ̈ܡܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܒܝܕ ܫܡܥܐ ܢܣܰܒܘ ܢܣܝܢܐ ܕܚܰܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܦܢܝܘ ܠܘܬܗ. ܐܠܐ ܦܫܘ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܠܐ ܡܬܛܦܝ̈ܣܢܐ܆ ܖ̈ܚܝܩܐ ܘܩܖ̈ܝܒܐ.

ܟܕ ܕܝܢ ܗܽܘ ܦܪܘܩܐ ܕܓܘܐ: ܠܘ ܠܐܚܖ̈ܢܐ ܢܳܓܕ ܐܝܟ ܡܘܫܐ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܐܠܐ ܗܽܘ ܥܠ ܚܨܗ ܡܛܠܬܢ ܢܓ̈ܕܐ ܩܰܒܶܠ: ܘܟ̈ܐܒܐ ܘܡܰܚܘ̈ܬܐ: ܘܗܠܝܢ ܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܐܰܦܢܺܝ܇ ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܢܓܰܕ ܠܘܬܗ܇ ܒܝܕ ܚܰܝܠܐ ܕܡܚܺܝܠܘܬܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܗ܇ ܘܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܘܟܖ̈ܘܙܐ ܕܗܠܝܢ܆ ܠܘ ܦܬܓ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܘܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܓܠܝܢ.

ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܥܒܰܕ ܚܰܝ̈ܠܐ ܗܳܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ: ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܡܢܗ ܗܘܰܘ܆ ܐܦܠܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܐܠܗ̈ܐ ܕܥܰܡ̈ܡܐ ܐܶܬܚܫܶܒ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚܫ̈ܐ ܣܰܝܒܪ: ܘܗܠܝܢ ܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܡܚܺܝܠܐ ܐܣܬܒܪ: ܘܫܺܝܛܐ ܘܡܟܝܟܐ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܘܗܝ ܢܒܝܐ: ܘܰܛܥܶܡ ܐܦ ܡܰܘܬܐ: ܘܗܢܐ ܒܨܠܝܒܐ܆ ܐܬܗܝܡܢ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܡܪܝܐ܆ ܘܥܳܒܘܕܐ ܐܦ ܕܗܳܠܝܢ ܩܕ̈ܡܝܬܐ ܬܕܡܖ̈ܬܐ܇ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܟܕ ܢܳܓܶܕ ܠܡܨܖ̈ܝܐ ܦܪܰܩ ܠܥܒܖ̈ܝܐ.

ܐܬܗܝܡܢܘ ܕܝܢ ܐܦ ܡܘ̈ܠܟܢܘܗܝ. ܟܕ ܛܒ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܚܺܝܠܐ ܝܰܗܒ ܐܢܘܢ܆ ܘܠܘ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ. ܐܫܬܘܕܝ ܓܝܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ ܘܢܳܛܪܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ܆ ܕܝܳܗܶܒ ܐܓܪܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܝܐ ܘܛܘ̈ܒܐ ܕܥܬܝܕܝܢ. ܘܗܠܝܢ ܟܕ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܨܪܺܝܟ ܘܡܶܣܟܺܝܢ ܝܰܬܝܪ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܐܠܐ ܐܫܬܪܪܘ ܠܘܬ ܫܡܘ̈ܥܐ ܡܘ̈ܠܟܢܐ܆ ܟܕ ܛܒ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ܇ ܫܝܛܘܬܐ ܘܡܚܝܠܘܬܐ܇ ܘܗܳܝ ܕܡܬܚܙܳܐ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ..

ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܠܚܖ̈ܢܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܝܳܗܶܒ܆ ܠܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܣܗܶܕ܆ ܠܰܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܰܝܟܐ ܕܢܶܣܡܘܟ ܪܝܫܗ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܥܳܒܶܕ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܠܗܐ: ܐܣܬܒܪ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܠܟܠܢܫ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܢܓܪܐ܆ ܘܕܺܝܠܺܝܕ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܡܣܟܢܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܡܠܰܟ ܕܢܒܣܡ ܠܖ̈ܚܡܘܗܝ: ܥܡ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܆ ܠܗ ܐܦܠܐ ܠܚܡܐ ܕܝܘܡܐ ܫܟܺܝܚ ܗܘܐ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܦܣ ܕܢܗܘܐ.

ܘܗܰܘ ܕܐܫܬܘܕܝ ܕܦܳܪܶܩ ܠܰܫ̈ܒܝܐ: ܘܡܰܦܶܩ ܠܐܣܝܖ̈ܐ: ܘܡܚܪܪ ܠܥܒ̈ܕܐ܆ ܐܝܟ ܕܠܟܘܐܪܐ ܝܬܝܪܐ܆ ܡܢ ܥܰܒܕܐ ܕܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܦܰܟܐ ܒܠܰܥ܇ ܘܗܰܘ ܕܰܓܙܰܡ ܕܳܐܣܰܪ ܠܚܰܣܺܝܢܐ: ܘܦܳܟܪ ܠܗ ܘܒܳܐܶܙ ܡܳـ̈ܐܢܘܗܝ܆ ܗܽܘ ܟܕ ܐܰܣܺܝܪ ܘܰܦܟܺܝܪ ܘܡܬܢܬܦ܆ ܠܒܝܬ ܕܝܢܐ ܐܬܕܒܪ ܥܡ ܨܥܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܝ ܕܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܰܫܡܰܝܐ ܡܰܣܶܩ܆ ܘܚܒܖ̈ܐ ܠܡ̈ܠܐܟܐ ܠܗܘܢ ܥܳܒܶܕ܆ ܗܽܘ ܥܠ ܩܰܝܣܐ ܥܪܛܠܐܝܬ ܐܬܬܪܝܡ܆ ܘܥܡ ܓܝ̈ܣܐ ܐܶܬܡܢܺܝ܆ ܘܒܟ̈ܐܒܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ. ܘܗܰܘ ܕܐܬܠܚܡ ܕܢܫܪܐ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܘܬܐ: ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܢܣܒܘ ܡܢܗ: ܢܬܠ ܚܝ̈ܐ ܘܩܝܡܬܐ܆ ܗܽܘ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܕܡܰܘܬܐ ܩܰܒܶܠ܆ ܘܒܝܢܬ ܥܓܝ̈ܢܐ ܐܬܬܣܝܡ.

ܘܟܕ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܣܺܝܡܐ ܒܝܢܬ ܡ̈ܠܐ ܠܨܒܘ̈ܬܐ: ܘܒܝܢܬ ܡܘ̈ܠܟܢܐ ܠܣܘܥܖ̈ܢܐ܆ ܥܡ̈ܡܐ ܟܠܗܘܢ ܕܗܝܡܢܘ܆ ܫܡܰܥܘ ܘܩܰܒܶܠܘ. ܥܠ ܕܐܫܬܘܕܥܘ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܐܬܡܠܠ ܘܐܬܡܠܟ܆ ܘܠܐ ܐܬܦܠܓܘ ܥܠ ܡܠܬܗ. ܘܣܥܪܬ ܡܚܺܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ: ܗܕܐ ܕܒܙܒ̈ܢܐ ܐܚܖ̈ܝܐ ܐܬܚܰܘܝܰܬ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܥܒܕܬ ܚܝܠܬܢܘܬܗ܇ ܗܳܝ ܕܐܬܚܙܝܬ ܒܝܕ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܒܟܠ ܙܒ̈ܢܝܢ.

ܘܐܢ ܡܢ ܥܠܬ ܕܶܐܬܝܠܕܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܢ ܕܪܝܫ ܘܰܗܘܰܘ ܒܪܺܝܬܐ ܚܕܰܬܐ: ܗܘܳܬ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ: ܘܐܢ ܡܢ ܗܕܐ ܕܐܬܚܠܡ ܨܒܝܢܐ ܕܟܪܝܗ ܗܘܐ ܒܝܕ ܣܰܡ̈ܡܳܢܐ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ: ܘܐܢ ܒܝܕ ܕܗܽܘ ܒܥܳܐ ܕܢܦܪܢܣ ܒܝܕ ܡܚܺܝܠܘܬܐ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܖ̈ܘܪܒܝܢ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܒܝܕ ܚܰܝܠܬܢܘܬܐ܆ ܬܫܬܒܩ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܬܬܩܕܡ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܗ.

 

53 ܘܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܡܢ ܥܠܬ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܐܬܗܝܡܢ܆ ܗܐ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܰܚܙܰܘ ܗܠܝܢ ܠܐ ܗܝܡܢܘ܆ ܘܥܡ̈ܡܐ ܕܠܐ ܚܙܘ: ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܫܡܰܥܘ܆ ܗܶܢܘܢ ܝܰܬܝܪܐܝܬ ܩܰܒܶܠܘ. ܘܠܐ ܐܬܒܥܝܬ ܠܗܘܢ ܕܢܶܚܙܘܢ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܘܟܢ ܢܗܝܡܢܘܢ܆ ܥܠ ܕܐܣܬܟܠܘ ܘܺܐܝܕܰܥܘ܆ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܬܗܝܡܢ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܢܗܘܝܢ ܥܡܗ̇ ܬܕܡܖ̈ܬܐ܇ ܕܣܦܩܐ ܠܡܰܝܬܳܝܘ ܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܟܠ ܡܰܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܝܠܐ܆ ܗܳܝ ܕܒܠܚܘܕ ܢܕܥ܆ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܡܕܡ ܐܘ ܣܳܥܪ.

ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ܆ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܡܰܪ ܠܝ ܝܘܡܢܐ ܠܐ ܡܣܬܥܪܢ ܐܬܘ̈ܬܐ. ܚܰܝܠܐ ܟܰܝ ܕܐܠܗܐ ܐܶܬܡܚܶܠ܆ ܐܘ ܨܒܝܢܗ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܘ ܗܳܝ ܕܠܐ ܢܬܦܢܘܢ ܗܫܐ ܠܘܬܗ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܰܣܒܰܪ ܕܦܩܚܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܳܠܝܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܢܳܐ܆ ܡܛܠ ܗܳܝ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܡܣܬܥܪܢ ܝܘܡܢܐ ܐܬܘ̈ܬܐ܆ ܥܠ ܕܠܰܝܬ ܘܠܐ ܐܢܫ ܕܰܣܢܺܝܩ܇ ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܕܗܘܐ ܬܕܡܘܪܬܐ. ܢܗܝܡܢ ܒܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܐܠܨܐ ܕܬܘܒ ܢܣܬܥܖ̈ܢ ܬܕܡܖ̈ܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܠܫܘܪܪܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܚܕܐ ܙܒܰܢ ܩܰܕܶܡܘ ܗܰܝܡܢܘ.

ܐܠܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܡܢ ܚܙܳܬܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܐ: ܡܨܶܐ ܠܡܕܥ ܟܠ ܡܰܢ ܕܒܳܥܶܐ ܕܥܳܒܘܕܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܕܰܥ ܐܦ ܐܒܪܗܡ܆ ܗܟܢܐ ܘܡܢ ܡܦܩܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܡ̈ܠܐ ܕܩܰܕܶܡ. ܐܶܡܰܪ܇ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܗܝܡܢ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܕܫܰܠܝܛ ܥܠ ܙܒ̈ܢܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܘܐܚܖ̈ܝܐ܇ ܕܦܪܢܣ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܰܫܦܰܪ ܠܗ.

ܘܐܝܟ ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܐܠܗܐ ܢܘܟܪܝܐ ܟܕ ܒܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܥܒ̈ܳܕܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܟܕ ܚܰܕܶܬ ܐܢܘܢ܇ ܐܣܬܢܩ ܕܢܗܘܐ ܥܡܗ ܡܥܕܪܢܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܪܢܫܐ. ܗܢܐ ܕܠܘ ܕܢܥܕܪ ܡܨܶܐ܆ ܐܠܐ ܘܕܢܬܥܕܪ ܣܢܺܝܩ.

ܘܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܠܘ ܡܢ ܗܕܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܟܝܢܗ ܡܥܕ ܡܬܝܕܥ: ܐܠܐ ܡܢ ܥܒ̈ܳܕܐ ܕܥܳܒܶܕ: ܗܢܘܢ ܕܒܠܚܘܕ ܠܗ ܫܳܘܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܕ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܠܘ ܚܙܳܬܐ ܕܒܣܪܐ ܣܦܩܬ ܕܬܚܘܐ ܠܐܠܗܐ܇ ܐܠܐ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ ܥܒ̈ܳܕܐ ܕܦܳܚܡܺܝܢ ܠܐܠܗܐ܇ ܟܕ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ.

ܘܝܰܗܒ ܒܝܕ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܬܬܢܨܚ. ܕܚܙܝܐ ܗܘܳܬ ܒܪܢܫܐ܆ ܘܡܗܝܡܢܐ ܒܗ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܐܬܬܩܠܬ ܟܕ ܛܒ ܣܝܡܐ ܗܘܳܬ ܬܘܩܠܬܐ ܒܡܨܥܬܐ. ܕܟܒܪ ܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܘ ܐܟܒܪ: ܐܠܐ ܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗ̇: ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܒܐܢܫ̈ܝܬܐ: ܘܶܐܬܚܰܘܺܝ ܒܗܳܝ ܟܠܗ̇ ܡܚܺܝܠܘܬܐ܆ ܥܠ ܕܢܒܚܘܪ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ ܟܠܗܘܢ ܖ̈ܘܚܢܐ ܘܦܓܖ̈ܢܐ. ܡܛܠ ܕܺܝܕܺܝܥܐ܆ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܦܓܖ̈ܢܐ ܐܶܣܬܒܪ ܕܰܬܡܺܝܗ ܐܪܙܐ ܗܢܐ܆ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܛܟ̈ܣܐ ܖ̈ܘܚܢܐ܇ ܠܦܘܬ ܗܳܝ ܕܐܦ ܛܒ ܡܢܗܘܢ ܐܣܬܟܠܘ.

ܘܡܛܠ ܕܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ: ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܦ ܒܪܘܝܐ: ܡܢ ܟܬܒܐ ܐܫܬܘܕܥܢܢ: ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܕܒܪܫܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ: ܘܗܽܘ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ: ܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܽܘ ܡܠܬܐ: ܘܟܠܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܗܘܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܗܘܐ ܕܐܦ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ܆ ܡܢܗ ܕܟܬܒܐ ܢܐܠܦ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܣܡ ܐܢܝ̈ܢ ܗܰܘ ܕܰܟܬܰܒ ܠܬܖ̈ܬܝܗܝܢ܆ ܥܠ ܓܢܒ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܥܠ ܕܩܕܝܡܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܠܗܳܝ ܪܫܰܡ ܒܪܝܫܗ ܕܟܬܒܐ. ܘܡܢ ܕܰܐܥܶܠ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܒܡܨܥܬܐ܆ ܐܰܝܬܺܝ ܡܚܕܐ ܡܢ ܒܬܪܗܝܢ܆ ܗܕܐ ܕܗܽܘ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܢ. ܕܡܢܗ ܕܟܬܒܐ ܟܠܢܫ ܢܐܠܦ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܘܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ.

ܘܗܰܘ ܕܡܰܣܒܪ ܕܒܶܣܪܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܥܶܠܰܬ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܢܐܠܦ ܐܦ ܕܐܠܗܐ ܗܘ. ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܟܕ ܠܐ ܡܒܣܪ܆ ܢܫܬܘܕܥ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ.

ܗܰܘ ܕܟܕ ܛܳܒ ܠܐ ܐܺܝܕܺܝܥ ܗܘܐ ܠܢ ܐܦ ܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܶܐܬܟܬܒ ܥܠܰܘܗܝ ܕܒܪܫܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ: ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܡܠܬܐ ܘܐܠܗܐ܆ ܐܫܬܘܕܥܢܢ ܕܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܟܘܬܗ ܐܝܬܘܗܝ.

ܡܛܠ ܕܥܒ̈ܕܐ ܠܐ ܐܬܡܨܝܘ ܒܝܕ ܚܙܬܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ ܕܡܢ ܒܪܐ ܐܬܥܒܕܘ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܐܒܐ ܒܝܕ ܒܪܐ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܥܠ ܕܗܺܝ ܐܦ ܐܬܬܣܝܡܬ ܒܗܘܢ ܕܰܢܚܰܘܘܢ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܦ ܦܘܠܘܣ. ܥܠ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܗܶܢܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܐܶܡܪܘ܆ ܘܠܘ ܟܬܒܐ ܣܦܰܩ ܕܢܶܓܠܶܐ ܥܠܝܗ̇.

ܘܡܛܠ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܐܬܚܕܬܘ ܟܠ ܥܒ̈ܳܕܐ܆ ܣܳܡ ܠܘܩܕܡ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܕܒܐܝܕܗ ܗܘܰܘ. ܕܢܐܠܦ ܟܠܢܫ܆ ܕܗܰܘ ܕܥܒܰܕ ܗܽܘ ܐܬܡܨܝ ܐܦ ܕܰܢܚܰܕܶܬ.

ܘܟܕ ܛܳܒ ܠܐ ܐܺܝܠܶܦܢܢ ܓܠܝܐܝܬ ܡܢ ܐܢܫ ܐܚܪܺܝܢ: ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܥܒ̈ܳܕܐ܆ ܥܠ ܕܗܽܘ ܒܠܚܘܕܰܘܗܝ ܣܡܗ ܠܰܫܡܐ ܗܢܐ ܕܡܶܠܬܐ܆ ܣܶܦܩܰܬ ܠܰܢ ܡܶܠܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܘܳܬ ܟܽܠܶܗ ܝܘܠܦܳܢܐ. ܬܣܦܩ ܠܢ ܡܕܝܢ ܐܦ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܒܪܐ ܐܬܒܪܢܫ: ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ ܚܪܢܐ ܢܣܰܒ ܐܝܟ ܕܠܡܬܡܢܝܘ ܥܡܗ ܐܘ ܠܡܥܡܪ ܒܗ܆ ܗܕܐ ܕܰܟܬܰܒ ܕܗܽܘ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ܀

 

54 ܐܠܐ ܗܪܛܝܩܐ ܗܢܐ: ܕܗܫܐ ܐܰܚܺܝܕ ܕܘܟܬܐ ܕܗܳܢܘܢ ܩܕ̈ܡܝܐ܆ ܠܗܳܝ ܕܒܪܫܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܡܩܒܠ ܕܠܐ ܕܺܝܢܐ܆ ܘܠܐ ܡܥܩܒ ܠܗ̇ ܘܠܐ ܒܳܨܶܐ. ܐܠܐ ܘܕܪܫ ܚܠܦܝܗ̇ ܠܘܬ ܐܪܝܘܣ ܘܐܘܢܘܡܝܣ ܘܚܖ̈ܢܐ ܗܖ̈ܛܝܩܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܐܣܬܟܠܘܗ̇ ܐܚܪܢܝܐܝܬ܇ ܟܕ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܡܬܚܪܐ ܩܫܝܐܝܬ܇ ܘܡܡܪܚ ܘܳܐܡܰܪ ܕܠܐ ܟܘܚܳܕܐ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܡܨܝܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܘܰܢܟܰܬܰܪ ܡܠܬܐ܇ ܘܢܬܒܪܢܫ܇ ܘܰܢܩܰܘܶܐ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ.

ܚܕ ܗܘ ܗܟܝܠ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܗܰܘ ܕܰܟܬܰܒ ܡܛܠ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܠܡܢܐ ܒܚܕܐ ܗܝܡܢܬܝܗܝ܇ ܘܰܒܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܐܬܦܠܓܬ ܥܠܘܗܝ. ܐܘ ܐܰܫܰܪ ܠܬܖ̈ܬܝܗܝܢ܆ ܐܘ ܕܓܠ ܠܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܩܕܡܝܬܐ ܗܝܡܢܬ: ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܚܪܬܐ ܐܬܦܠܓܬ: ܘܚܠܦ ܗܳܝ ܐܝܬܝܟ ܐܓܘܢܣܛܐ: ܠܘܩܒܠ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܪܘܫܐ܆ ܥܝܕܐ ܗܘ ܡܕܝܢ ܕܐܚܝܕ ܠܟ ܨܝܕ ܝܘܠܦܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܠܘ ܦܘܪܫܢܐ ܘܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܕܶܐܚܕ ܗܐ ܡܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܢܡܘܣܐ ܬܪܝܨܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ: ܘܒܟܠ ܥܕܬܐ ܕܐܖ̈ܬܕܘܟܣܐ ܡܬܬܘܕܐ: ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܒܐ ܘܐܝܠܝܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ: ܘܠܘ ܒܪܝܐ ܘܥܒܝܕܐ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܐܣܒܰܪ ܐܪܝܘܣ. ܐܬܟܚܕܬ ܡܢ ܥܝܕܐ ܐܝܢܐ ܕܰܠܒܰܟ܆ ܘܐܬܕܢܝܬ ܠܐܝܕܐ ܕܬܪܝܨܐ.

ܘܥܠ ܕܪܢܝܬ ܕܥܕܟܝܠ ܡܬܕܝܢܐ ܡܢ ܐܢܫܝ̈ܢ: ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ: ܘܡܬܦܠܓܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܐܘ ܕܠܝ̈ܠܐ ܐܘ ܣܓܝ̈ܐܐ: ܘܡܢܗܘܢ ܐܡܪܝܢ ܕܰܢܣܰܒ ܘܠܐ ܗܘܳܐ: ܘܚܖ̈ܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܠܐ ܢܣܰܒ: ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܘܰܢܣܰܒ܆ ܥܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܥܠܬܐ ܡܣܒܖ̈ܢܘܬܐ ܕܐܬܐܡܪ܆ ܚܠܦ ܕܬܗܝܡܢ ܗܐ ܕܝܢܬ. ܘܚܠܦ ܕܬܰܫܰܪ ܗܐ ܕܪܰܫܬ.

ܠܐ ܓܝܪ ܠܳܚܡܐ ܠܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܠܡܝܕܐ ܕܟܬܒ̈ܐ܇ ܕܠܡܢܗܝܢ ܕܡ̈ܠܐ ܕܣܝ̈ܡܢ ܒܗܘܢ ܢܩܒܠ܇ ܘܠܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܢܣܠܐ܇ ܘܠܡܢܗܝܢ ܢܗܝܡܢ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܢܬܦܠܓ. ܠܐ ܡܕܝܢ ܬܬܟܫܠ ܒܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܡܢ ܗܳܝ ܕܰܐܣܒܰܪܬ ܕܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܘ ܐܝܠܝܢ ܕܠܒܘܚܪܢܐ ܕܝܠܟ ܒܠܚܘܕ ܫܦܪܢ: ܡܠܦܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܡܨܐ ܠܡܥܒܕ ܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܓܠܶܐ ܚܝܠܗ ܘܚܘܒܗ. ܘܠܗ ܦܐܝܢ܇ ܘܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܡܘܬܖ̈ܢ. ܘܐܢ ܣܒܝܪܐ ܠܟ ܕܗܳܠܝܢ ܕܝܠܟ ܫܘ̈ܝܢ ܠܐܠܗܐ: ܛܒ ܡܢ ܗܳܢܝܢ ܕܣܺܝܡܢ ܒܟܬܒ̈ܐ܆ ܐܝܟ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܠܐܠܗܐ ܗܕܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܬ.

ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܛܘܠ ܗܳܝ ܕܫܒܝܚܢ: ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܗܝܡܢܢ ܖ̈ܘܪܒܬܐ܇ ܕܡܬܐܡܪܢ ܥܠ ܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ ܘܡܛܠ ܕܣܳܗܶܕ ܥܠܝܗܝܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܐܢ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܟܬܒܐ: ܙܳܕܶܩ ܕܢܬܗܝܡܢܢ ܖ̈ܘܪܒܬܐ ܕܥܠܘܗܝ܆ ܐܠܨܐ ܕܡܢ ܡܠܬܐ ܕܝܠܗ ܕܟܬܒܐ ܢܫܬܪܪܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܣܒܝܪܢ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ.

ܕܐܝܬܝܗ̇ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ: ܘܕܟܠܗܝܢ ܕܡܚܺܝܠܘܬܐ ܘܡܬܝܕ̈ܥܢ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ܆ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܐܝܟ ܕܐܠܘ ܠܐ ܐܘܕܥܢ. ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ: ܘܐܦܠܐ ܗܳܝ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܠܡܶܕܥ܆ ܗܟܢܐ ܐܠܘ ܠܐ ܐܠܦܢ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܫܟܚܺܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܬܪܢܝܘ.

ܡܛܠ ܕܬܖ̈ܝܢ ܡܘ̈ܠܕܐ ܝܠܦܢܢ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܕܐܝܬ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܚܕ ܗܰܘ ܕܡܢ ܐܒܐ܆ ܘܚܪܢܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܐܡܐ. ܚܕ ܗܰܘ ܕܕܠܐ ܪܫܝܬܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܙܒ̈ܢܐ ܥܠܡ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ܆ ܘܚܪܢܐ ܗܢܐ ܕܒܓܘ ܙܒ̈ܢܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܖ̈ܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܡܢ ܐܢܳܫܘܬܐ. ܘܠܘܬ ܗܰܘ ܐܶܫܬܰܠܡܰܬ ܠܢ ܕܢܕܥܝܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ܆ ܕܰܫܘܶܐ ܥܡܗ ܘܦܳܚܶܡ ܠܗ܇ ܒܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܟܝܢܗ܇ ܣܛܪ ܡܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܘܠܕ ܐܟܘܬܗ. ܨܝܕ ܕܝܢ ܗܢܐ܆ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܒܪܬ ܐܢܫܐ. ܕܕܳܡܐ ܠܢ ܒܟܠܡܕܡ܆ ܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܠܐ ܚܛܳܐ ܒܕܡܘܬܢ. ܘܠܡܘܠܕܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܐܒܐ܆ ܠܚܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܠܗܝ̈ܬܐ. ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗ ܡܢ ܐܡܐ ܟܠܗܝܢ ܐܢܫܝ̈ܬܐ. ܘܒܗܰܘ ܐܬܗܝܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܒܶܣܪܐ ܘܒܪܢܫܐ.

ܘܬܖ̈ܝܗܘܢ ܡܘ̈ܠܕܐ ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܘܢ ܢܩܝܦܢ: ܐܬܝܕܥ ܠܢ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܕܝܠܗ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝܘܚܢܢ܆ ܘܕܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܫܠܝ̈ܚܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܗ ܟܖ̈ܘܙܐ ܠܡܠܬܐ. ܘܠܐ ܦܐܝܐ ܕܠܡܢܗܝܢ ܕܡ̈ܠܐ ܕܟܬܒܘ ܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐ ܢܩܰܒܶܠ܇ ܘܠܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܢܣܠܐ. ܕܠܘ ܒܐܝܠܝܢ ܕܠܢ ܡܣܬܒܖ̈ܢ ܕܬܖ̈ܝܨܢ ܘܳܠܶܐ ܕܬܗܘܐ ܗܝܡܢܘܬܢ܆ ܐܠܐ ܒܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐܠܗܐ ܫܦܖ̈ܢ.

ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܫܰܠܝܛ ܠܰܡܫܰܥܒ̈ܕܐ ܠܡܗܘܐ ܕܝܳܢ̈ܐ ܠܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܡܠܟ̈ܐ: ܘܠܡܰܣܠܳܝܘ ܡܢܗܘܢ ܘܠܡܶܓܒܐ ܠܐܚܖ̈ܢܐ: ܐܠܐ ܫܠܡܝܢ ܘܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܢ ܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܳܢܘܢ ܫܦܖ̈ܢ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܰܦܣ ܠܰܡܥܰܩܳܒܘ ܐܘ ܠܡܒܨܐ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܢܒܝ̈ܐ ܘܫܠܝ̈ܚܐ ܐܬܐܡܪ. ܘܰܠܡܰܣܒܳܪܘ ܕܗܕܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܬܩܒܠ ܥܠ ܕܦܐܝܐ ܠܗ܇ ܗܳܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܠܐ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܗ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܘ ܠܡܠܬܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܡܫ̈ܬܠܡܢ ܡ̈ܠܐ܆ ܐܠܐ ܠܗܳܝ ܕܗܝܡܢܘܬܐ.

ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܡܢܗܝܢ ܕܡ̈ܠܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܢ̈ܝܢ. ܘܐܝܬ ܕܖ̈ܙܐ ܘܛܘ̈ܦܣܐ. ܘܐܝܬ ܕܬܫܥܝ̈ܬܐ ܕܡܛܠ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ. ܘܕܐܒܗ̈ܬܐ. ܘܕܬܕܡܖ̈ܬܐ܆ ܕܐܘ ܡܛܠܬܗܘܢ ܐܘ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܣܥܰܪ ܐܠܗܐ. ܘܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܐܬܓܥܠ ܠܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܡܢܗܝܢ ܠܐܝܕܥܬܐ܆ ܘܡܢܗܝܢ ܠܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܐܟܚܕܐ. ܠܐܝܕܥܬܐ ܘܠܗܝܡܢܘܬܐ. ܕܡܐ ܕܰܒܨܳܬ ܐܝܕܥܬܐ ܬܩܰܒܶܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܪܝܐ܇ ܕܰܒܨܰܘ ܟܬܒ̈ܐ܇ ܘܗܶܢܘܢ ܡܣܗܕܝܢ ܥܠܝ. ܕܟܠ ܒܨܳܬܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܒܝܕ ܝܕܥܬܐ ܗܳܘܝܐ ܘܠܘ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܕܡܐ ܕܰܒܨܳܬ ܗܕܐ ܠܗܠܝܢ ܕܫܰܠܝܛ ܕܢܬܒܰܨ̈ܝܢ܆ ܢܬܝܗܒܢ ܐܝܟ ܕܠܡܬܢܛܪܘ ܠܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܒܠܚܘܕ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܝܳܕܥܐ܆ ܘܠܘ ܠܡܕܢ ܐܘ ܠܰܡܥܰܩܳܒܘ. ܘܗܕܐ ܠܳܚܡܐ ܠܦܫܝܛܘܬܗ ܕܰܟܝܢܐ܆ ܗܳܝ ܕܝܢ ܠܦܪܘܫܘܬܗ܀

ܢܕܥ ܕܝܢ ܘܗܳܝ. ܕܦܘܩܕ̈ܢܐ ܕܡܛܘܠ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܛܒ̈ܐ܆ ܠܐ ܐܬܚܰܦܺܝܘ. ܐܠܐ ܓܠܝܐܝܬ ܐܬܬܣܝܡܘ ܒܟܬܒ̈ܐ. ܕܠܐ ܟܕ ܩܳܢܛܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܢ ܥܡܠܐ ܗܰܘ ܕܰܠܘܶܐ ܠܢܛܘܪܬܐ ܕܦܘܩܕ̈ܢܐ܇ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܢܦܰܫܩܘܢ ܐܢܘܢ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܥܒܰܕ ܬܐܕܘܪܘܣ܇ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܐܒܐ ܘܥܠܬܐ ܠܛܘܥܝܝ ܘܠܪܦܝܘܬܐ܇ ܘܥܡ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܫܚܠܦ ܘܚܒܠ ܐܦ ܠܚܝܠܐ ܕܐܝܬ ܠܟܠ ܦܘ̈ܩܕܢܐ.

ܡܠܬܐ ܡܕܝܢ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ. ܘܡܙܕܩܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܡܬܗܝܡܢܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܕܪܟܐ܆ ܠܟܠ ܡܢ ܕܒܚܘܫܒܐ ܚܟܝܡܐ ܡܫܬܡܥ ܠܗ̇ ܘܡܗܝܡܢ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܝܪ ܕܙܰܕܩܰܬ ܐܦ ܠܐܒܪܗܡ܇ ܗܰܘ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܕܗܰܝܡܢ ܐܒܪܗܡ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܶܐܬܚܰܫܒܰܬ ܠܗ ܠܙܕܝܩܘܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܘܬ ܦܘܩ̈ܕܢܐ: ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܕܡܬܢܛܪܝܢ ܡܢܢ ܢܣܒܝܢܢ ܚܝ̈ܐ܆ ܗܟܢܐ ܨܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܡܢ ܗܳܝ ܒܠܚܘܕ ܕܫܳܡܥܝܢܢ ܘܡܗܝܡܢܝܢܢ. ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܫܡܥܐ܆ ܫܶܡܥܐ ܕܝܢ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܀

ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܐܬܐܡܪ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܠܡܢܐ ܡܬܕܪܫܐ ܒܝܕ ܒܨܳܬܐ܇ ܗܕܐ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܕܗܐ ܠܘ ܠܡܠܬܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܝܺܗܺܝܒܐ ܕܬܣܦܩ ܠܰܡܥܰܩܳܒܘ ܥܠܝܗ̇܇ ܐܠܐ ܠܗܳܝ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܕܟܕ ܡܗܝܡܢ ܒܪܢܫܐ ܢܫܟܚ ܢܫܬܘܙܒ ܒܐܝܕܗ̇.

 

55 ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܒܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕܢܬܦܚܡ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܥܠܬ ܕܰܗܘܰܘ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܡܰܦܣ ܕܢܫܬܘܐ ܐܘ ܢܬܚܫܶܒ ܥܡ ܙܢܐ ܕܰܗܘܳܝܗܘܢ. ܥܠ ܕܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܕܺܐܝܠܺܝܕ. ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܡܢ ܥܶܠܰܬ ܕܶܐܬܥܒܶܕܘ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ.

ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܗܽܘ ܗܘܳܐ ܟܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ܆ ܡܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܗܳܘܶܝܢ܆ ܐܘ ܡܢ ܠܐ ܡܶܕܡ܆ ܐܘ ܒܝܕ ܫܘܚܠܳܦܐ ܘܗܦܘܟܝܐ ܕܡܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ܇ ܠܘܬ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܰܥܬܺܝܕܝܢ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܗ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܓܶܕܫܰܬ܇ ܐܘ ܫܘܚܠܦܐ ܘܫܘܓܢܝܐ܇ ܐܘ ܗܦܘܟܝܐ ܘܒܘܠܒܠܐ. ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܠܗܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ܇ ܡܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܢܣܰܒ ܕܢܺܐܬܐ.

ܘܬܘܒ܆ ܕܠܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܩܰܕܰܡ ܗܘܐ ܘܺܐܝܕܺܝܥ ܠܗ ܐܶܣܬܥܪ ܠܘܬܗ. ܕܡܢ ܐܡܬܝ ܕܐܝܬܘܗܝ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܪܫܝܬܐ: ܡܬܚܡܐ ܗܘܳܬ ܠܘܬܗ ܐܦ ܗܕܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܘܡܢ ܗܰܘ ܡܘܠܕܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥ ܗܘܳܐ ܠܗ ܗܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܚܪܬܐ. ܘܐܢ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ ܐܡܬܝ ܕܰܫܦܰܪ ܠܗ ܥܒ̈ܕܐ: ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܒܬܪܥܝܬܗ܆ ܐܰܝܟܢܐ ܗܕܐ ܕܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܣܪܐ܇ ܚܕܬܐܝܬ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܶܐܬܪܢܝ܇ ܐܘ ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܡܢ ܡܕܡ ܠܡܕܡ ܥܒܕܬ ܒܗ. ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܐ܆ ܕܰܓܒܶܝܢ ܗܘܰܝܬܘܢ ܠܝ ܡܢ ܩܕܡ ܬܖ̈ܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ. ܘܐܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܐܬܓܒܝܘ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܩܢܘܡܗ ܚܕܬܐܝܬ ܢܶܣܬܒܪ ܕܶܐܫܟܰܚ.

ܕܐܢ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܪܢܐ ܕܐܝܬ ܒܐܠܗܐ ܚܘܫܒܐ ܕܩܰܕܝܡ ܠܚܒܪܗ: ܐܘ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܰܐܚܺܝܕܐ ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ: ܠܐܚܪܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܐܬܝܐ ܡܢ ܒܬܪܗ̇܆ ܠܟܠܗܝܢ ܬܖ̈ܥܝܬܐ ܘܚܘ̈ܫܒܐ ܕܡܛܠ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܐܘ ܥܒ̈ܳܕܐ ܐܘ ܒܖ̈ܝܬܐ܇ ܐܘ ܟܝ̈ܳܢܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܗ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ܇ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܢܐ ܕܡܩܕܡܐ ܗܘܳܬ ܘܺܐܝܕܺܝܥܐ ܠܗ ܗܕܐ܇ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܘܐ ܚܠܦܝܢ ܘܡܛܠܬܢ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ܇ ܒܣܪܐ ܘܒܪܢܫܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܥܡܗ ܕܡܘܠܕܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗ ܡܢ ܐܒܐ: ܐܠܨܐ ܕܢܬܗܝܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܩܢܘܡܗ܆ ܗܟܢܐ ܘܥܡܗ ܕܩܢܘܡܐ ܦܐܶܐ ܠܡܶܪܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܦ ܨܒܝܢܐ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܡܘܠܳܕܐ ܕܬܖ̈ܝܢ. ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܡܶܚܙܳܐ ܠܟܠ ܡܰܢ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡܶܬܒܰܝܳܢܘ܆ ܕܠܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܨܝܕ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܠܘܩܒܠ ܟܝܢܗ܆ ܘܠܐ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܣܩܘܒܠܐ ܠܗܳܝ ܕܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܠܐ ܡܰܘܠܕܐ ܕܡܢ ܐܢܬܬܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܡܢ ܐܝܬܘܬܐ܀

ܡܕܝܢ ܠܝܬ ܘܠܐ ܚܰܕ ܐܬܪܐ ܠܡܶܪܢܐ܇ ܕܠܐ ܠܳܚܶܡ ܠܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܥܠ ܕܥܡ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܬܐܡܪܬ܆ ܡܩܰܕܡ ܗܘܳܐ ܘܡܬܚܡ ܐܦ ܨܒܝܢܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܓܕܰܫ ܠܗ ܡܕܡ ܚܰܕܬܐ ܕܠܐ ܐܺܝܕܺܝܥ ܗܘܳܐ ܠܗ܇ ܐܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܩܘܒܠܐ ܕܟܝܢܗ. ܕܐܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܕܰܟܝܢܗ: ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܕܨܒܝܢܗ: ܘܨܒܝܢܗ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܥܡ ܟܝܢܗ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܟܝܢܗ܆ ܕܠܐ ܫܘܪܳܝܐ ܦܐܐ ܠܡܶܪܢܐ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܥܡ ܡܘܠܕܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܦ ܗܘܳܝܐ ܗܢܐ ܕܰܢܩܶܦ ܠܨܒܝܢܐ܇ ܘܐܦܢ ܠܘ ܒܣܘܥܪܢܐ܇ ܐܠܐ ܒܝܕ ܥܘܬܳܕܐ.

ܐܝܟ ܕܩܰܕܺܝܡ ܡܕܝܢ ܨܒܝܢܐ ܕܥܠ ܗܘܝܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܐ܆ ܠܰܒܪܝܬܗܘܢ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܰܥܒܳܕܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܢܳܐ܇ ܕܩܰܕܝܡ ܐܦ ܨܒܝܢܐ ܕܥܠ ܐܪܳܙܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܠܡܘܠܕܐ ܕܒܰܒܣܪ܇ ܗܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܚܰܕܬܢܗܘܢ ܕܰܥܒ̈ܳܕܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܘ ܥܡ ܗܳܝ ܕܐܬܒܪܺܝ ܥܠܡܐ: ܗܘܳܐ ܒܐܒܐ ܫܘܪܳܝܐ ܠܨܒܝܢܐ ܕܘܳܠܶܐ ܕܢܬܒܪܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܥܡ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܗ ܒܣܪܐ܇ ܚܕܬܐܝܬ ܕܳܠܰܬ ܒܗ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܠܨܐ ܕܢܬܓܫܡ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܶܬܓܠܺܝ ܒܝܕ ܝܘܚܢܢ ܡܘܠܕܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܐܒܐ: ܟܕ ܛܒ ܐܺܝܠܺܝܕ ܗܘܳܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܖ̈ܝܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܥܪܢܐ܇ ܟܕ ܛܳܒ ܨܒܝܢܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܗ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ܀

ܠܐ ܗܟܝܠ ܠܡܘܠܕܗ ܩܕܡܝܐ ܕܰܒܪܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܪܢܐ: ܕܩܰܕܺܝܡ ܗܘܳܐ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܣܬܒܪ ܕܨܒܝܢܐ ܗܘ ܕܐܘܠܕ ܘܠܘ ܟܝܢܐ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܡܰܦܣ ܠܡܺܐܡܪ ܕܐܬܙܝܥ ܒܗ ܚܘܫܳܒܐ ܘܐܬܪܥܝ ܕܫܦܝܪ ܐܘܠܕ. ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܓܝܪ ܝܬܝܪܬܐ ܗܝ܆ ܘܠܐ ܠܳܚܡܐ ܕܐܘ ܥܠ ܐܒܐ ܬܬܪܢܐ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܗܰܘ ܡܘܠܕܐ ܡܬܘܡܝܐ.

ܟܕ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܘܠܕܐ ܕܬܖ̈ܝܢ܆ ܡܰܦܰܣ ܠܡܐܡܪ ܕܡܩܰܕܡ ܘܡܬܰܚܰܡ ܨܒܝܢܐ ܗܰܘ ܕܠܚܪܬܐ ܥܬܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܓܠܶܝܘܗܝ ܒܥܒܳܕܐ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܡܬܝܠܕ ܗܘܳܐ ܒܪܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܡܢ ܐܒܐ܆ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܥܠ ܗܢܐ ܡܰܘܠܕܐ ܡܩܰܕܰܡ ܗܘܳܐ ܘܪܳܡܶܙ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܓܠܝܐܝܬ ܐܶܡܰܪ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܇ ܕܩܰܕܶܡ ܡܠܰܟ ܒܝܕ ܢܒܝ̈ܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܥܠ ܒܪܗ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܕܘܝܕ ܒܒܣܪ.

ܘܐܢ ܠܘ ܥܡ ܓܠܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܒܪܐ: ܐܬܚܙܝܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝܐ ܕܡܘܠܕܗ ܕܡܢ ܐܒܐ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܕܺܝܥܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ܆ ܐܦܠܐ ܥܡ ܗܘܳܝܗ ܗܢܐ ܕܶܐܣܬܥܪ ܒܐܚܪܝܬܐ܇ ܫܠܝܛ ܠܡܪܢܐ ܕܫܰܪܺܝ ܨܒܝܢܐ ܗܰܘ ܕܥܰܬܕܶܗ ܠܗܘܳܝܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܶܬܗܝܡܢ ܕܺܐܝܠܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܪܫܝܬܐ: ܟܕ ܛܒ ܒܫܘܪܝܐ ܐܬܓܠܝ ܠܝܘܚܢܢ ܡܛܠ ܗܰܘ ܡܰܘܠܳܕܐ܆ ܗܟܢܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܒܫܘܠܳܡܐ ܕܙܒ̈ܢܐ܇ ܟܕ ܛܒ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܥܠ ܡܢ ܙܒ̈ܢܐ܇ ܨܒܝܢܐ ܗܰܘ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܐ܀

ܠܝܬ ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܥܠܬܐ ܕܐܠܨܐ ܠܗܪܛܝܩܐ ܠܡܬܬܩܠܘ ܒܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ. ܠܘܩܕܡ܆ ܡܛܠ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܘܪܳܝܐ ܐܶܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܒܝܢܐ ܗܰܘ ܕܥܰܬܕܗ ܠܰܗܘܳܝܐ܆ ܠܘ ܚܕܬܐܝܬ ܓܕܰܫ ܠܗ ܡܕܡ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܒܗ. ܘܬܘܒ܆ ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܩܪܶܒ ܠܘܬܗ ܘܐܦܢ ܗܰܘܦܐ ܕܫܘܚܠܦܐ: ܟܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܕܠܐ ܫܘܪܳܝܐ ܡܢ ܐܒܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܟܕ ܐܬܒܣܪ ܘܶܐܬܺܝܠܕ ܒܝܕ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܐܡܐ.

ܘܬܘܒ ܕܐܦܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܗܘ ܙܢܐ ܕܰܗܘܳܝܐ܇ ܥܠ ܕܠܘ ܕܰܥܝܕܐ ܗܘ܇ ܐܠܐ ܠܥܠ ܡܢ ܛܟܣܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܒܗܳܝ ܕܒܠܥܕ ܡܢ ܙܘܘܓܐ ܗܢܐ ܕܒܐܝܕܗ ܡܥܕ ܟܠ ܒܛܢܐ ܠܡܶܗܘܳܐ܆ ܐܬܒܛܢ ܗܽܘ ܘܶܐܬܺܝܠܕ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܬܘܒ ܕܒܬܘܠܬܐ ܟܰܬܪܰܬ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܐܡܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܶܠܕܰܬ.

ܘܬܘܒ ܕܐܬܚܰܘܝܰܬ ܘܗܕܐ ܠܘ ܫܚܺܝܡܐܝܬ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ܇ ܕܠܐ ܒܨܝܪ ܒܚܰܝܠܐ ܡܘܠܕܗ ܐܚܪܝܐ ܕܰܒܪܐ ܡܢ ܗܰܘ ܩܕܡܝܐ܇ ܕܒܝܕ ܗܰܘ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܥܒ̈ܳܕܐ܇ ܟܠܡܕܡ ܠܡ ܒܐܝܕܗ ܗܘܳܐ܇ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܐܶܬܚܰܕܰܬܘ. ܟܠ ܡܰܢ ܠܡ ܕܒܰܡܫܺܝܚܐ ܒܪܺܝܬܐ ܗܘ ܚܰܕܬܐ. ܘܡܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܰܘ ܥܒ̈ܳܕܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦܘ. ܡܢ ܕܝܢ ܗܳܕܐ ܕܐܬܚܰܕܰܬܘ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܘܒ ܢܶܫܬܰܚܠܦܘܢ ܐܘ ܢܥܬܩܘܢ ܐܘ ܢܬܚܒܠܘܢ.

ܥܡ ܗܳܝ ܕܗܫܐ ܒܝܕ ܡܚܺܝܠܘܬܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܓܠܐ ܚܰܝܠܬܢܘܬܗ܇ ܘܒܝܕ ܗܘܝܐ ܕܡܢ ܥܝܳܕܐ ܠܘܶܐ ܠܗ ܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܗ܇ ܘܒܝܕ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܘܬܗ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܬܡܺܝܗ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠ܆ ܘܥܡܝܩ ܘܠܐ ܡܬܡܝܫ ܐܪܙܐ ܗܢܐ܆ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܝ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ ܐܬܓܠܝ ܒܐܝܕܗ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܘܠܕܐ ܐܝܬܝܝܐ ܒܗܢܐ ܕܙܒܢܐ: ܘܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܒܗܢܐ ܕܫܰܪܺܝ: ܘܡܬܘܡܝܐ ܒܐܢܫܝܐ: ܘܡܠܬܐ ܒܒܣܪܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܒܨܝܖ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܐܢܫܘܬܐ܆ ܐܬܚܕܬ ܘܐܬܬܪܨ ܒܐܝܕܗ܀

 

56 ܐܠܐ ܡܢܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܗܰܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܳܡܰܪ. ܦܫܝܩܐ ܠܡ ܕܬܬܗܝܡܢ ܗܕܐ ܕܰܢܣܰܒ ܛܳܒ ܡܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܕܠܘܬܗ ܐܦ ܠܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܕܠܘ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܦܫܝܩܢ ܡܬܒܥܝܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܒܐܝܕܗ̇ ܘܠܡܶܐܚܰܕ ܠܗܠܝܢ ܕܥܣܩܢ ܘܠܐ ܡܬܕܖ̈ܟܢ. ܘܐܢ ܕܦܫܝܩܢ ܡܣܬܒܪܐ ܠܟ ܕܘܳܠܶܐ ܕܬܓܒܐ: ܘܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܬܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ܆ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܦܫܝܩܢ܆ ܘܰܠܘܶܐ ܐܦ ܬܘܟܠܢܐ ܣܓܝܐܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗܝܢ. ܘܡܨܐ ܡܚܕܐ ܠܡܐܡܪ ܗܰܘ ܕܡܬܪܫܐ: ܐܘ ܡܢܟ: ܐܘ ܡܢ ܐܰܝܢܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܟ: ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܗܰܝܡܢ ܠܡܦܢܝܘ ܘܠܡܐܡܪ܆ ܕܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܰܫܰܪ܆ ܘܠܘ ܠܡܰܣܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܗ.

ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܝܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܠܳܚܡܐ ܠܐܠܗܐ ܨܒܝܬ ܕܬܶܒܨܶܐ: ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܐܘ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ: ܘܒܗ̇ ܬܒܥܐ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ܆ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬ ܛܟܣܐ ܕܰܟܝܢܐ ܕܰܥ܆ ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܳܚܡܐ ܠܐܠܗܐ. ܕܗܘܝܐ ܢܳܩܶܦ ܠܗܰܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܝܢ܆ ܠܐܝܢܐ ܡܚܝܢ ܠܡܕܡ ܕܡܬܢܣܒ.

ܘܐܢ ܟܕ ܚܳܝܪܝܢܢ ܕܐܝܟܢܐ ܡܶܬܢܣܶܒ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫܐ: ܢܬܪܥܐ ܘܢܐܡܪ: ܕܗܟܢܐ ܐܦ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܢܣܒ ܦܓܪܐ܆ ܗܕܐ ܕܰܢܣܰܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܗ. ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐܝܬ ܢܣܰܒ: ܒܙܢܐ ܗܰܘ ܐܝܢܐ ܕܠܗ ܠܚܡ܆ ܡܬܐܡܪܐ ܠܘܬܟ܆ ܕܡܕܝܢ ܘܐܦ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ ܗܘܳܐ܇ ܒܛܘܦܣܐ ܗܰܘ ܕܠܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܦܐܐ. ܘܐܢ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܦܰܩܳܚ ܠܡܰܘܕܳܝܘ ܒܐܝܕܐ ܕܰܟܬܰܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ܇ ܛܒ ܡܢ ܕܒܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܠܕܐ ܕܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ.

ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܰܣܒܰܪܬ: ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܕܰܢܣܰܒ: ܠܐ ܐܬܕܰܡܝ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܨܝܕ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܬܪܥܐ܇ ܕܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܬܥܒܕ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܟܰܬܰܪ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܘ ܗܳܝ ܕܒܪܢܫܐ ܓܕܫܬ ܠܗ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗܳܘܐ܇ ܫܳܒܶܩ ܠܗ̇ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܗܳܘܐ܇ ܠܗܳܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ.

ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܒܨܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܢܣܰܒ ܘܒܣܥܘܪܘܬܐ: ܐܝܟ ܕܠܰܡܦܰܪܢܳܣܘ ܙܢܐ ܡܕܡ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ: ܗܕܐ ܒܝܕ ܢܣܺܝܒܘܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܘܕܟܗ̈ܢܐ ܘܕܢܒ̈ܝܐ: ܡܬܚܰܘܶܐ ܕܣܳܥܪ ܐܠܗܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܠܡܘܫܐ ܢܣܰܒ ܠܰܢܒܺܝܘܬܐ ܘܠܐܗܪܘܢ ܠܟܗܢܘܬܐ܇ ܘܠܕܘܝܕ ܠܡܠܟܘܬܐ܆ ܘܐܢ ܬܬܪܢܐ ܕܗܟܢܐ ܗܘܳܬ ܐܦ ܗܳܕܐ ܢܣܝܒܘܬܐ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܡܬܬܚܕܬ܆ ܕܐܦ ܗܢܐ ܕܐܬܢܣܒ܆ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܚܫܺܝܒ ܠܟ܆ ܘܠܘ ܡܪܝܐ ܘܒܪܐ ܕܐܠܗܐ.

ܚܕܐ ܓܝܪ ܡܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܐܠܨ ܠܟ ܫܪܪܐ ܠܡܶܐܚܰܕ. ܐܘ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܠܟ ܘܕܗܖ̈ܛܝܩܘ ܡܠܦܢܝ̈ܟ: ܕܒܪܢܫܐ ܢܣܰܒ ܐܠܗܐ: ܘܠܘ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܐܘ ܗܕܐ ܕܶܐܫܬܰܠܡܰܬ ܒܝܕ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ܇ ܘܟܬܪ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܺܐܝܬܘܗܝ.

ܕܐܢ ܠܘ ܗܽܘ ܩܢܘܡܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܢܬܗܝܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ: ܗܰܘ ܕܰܫܪܳܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ: ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܪܢܫܐ ܐܬܓܒܠ ܡܢ ܪܘܚܐ: ܗܰܘ ܕܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܗܘܳܐ ܠܠܡܬܐ ܐܠܗܐ ܗܰܝܟܠܐ܆ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܡܕܝܢ ܡܶܣܬܒܰܪ ܠܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܫܠܶܡܬ ܠܗܕܐ: ܕܰܩܢܘܡܐ ܕܡܠܬܐ ܥܡܰܪ ܒܓܘ ܟܪܣܐ܆ ܘܐܦ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܘܳܠܶܐ ܠܟ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܕܰܟܬܺܝܒܐ܆ ܐܠܐ ܘܥܠ ܕܠܳܚܡܐ ܠܗܰܘ ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܟܪܣܐ܇ ܕܡܢ ܬܡܢ ܢܶܗܘܶܐ ܘܐܦ ܒܣܪܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܘܶܐܬܒܛܶܢ.

ܘܐܢ ܗܕܐ ܬܪܢܐ: ܕܐܦܠܐ ܒܕܘܟܬܐ ܕܟܪܣܐ ܫܪܐ ܥܠ ܕܠܐ ܡܣܝܟܐ ܗܘ܆ ܫܠܝܚܐ ܡܰܦܩ ܠܗ̇ ܓܠܝܐܝܬ ܠܡܰܣܒܪܢܘܬܟ܆ ܘܳܐܡܰܪ ܕܣܰܪܶܩ ܗܽܘ ܠܗ܆ ܘܗܟܢܐ ܐܶܬܳܐ ܠܰܐܝܟܐ ܕܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܘܐܝܟ ܕܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܒܝܕ ܕܺܐܝܠܺܝܕ ܡܢ ܐܒܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܬܗܝܡܢ܆ ܗܟܢܐ ܘܗܕܐ ܕܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ܇ ܒܝܕ ܕܰܗܘܳܐ ܘܶܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܶܡܐ ܐܠܨܐ ܕܬܶܫܬܰܪܰܪ.

ܘܐܢ ܗܳܝ ܬܐܡܪ: ܕܗܐ ܫܠܝܚܐ ܕܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܐܶܡܰܪ: ܘܠܘ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܰܕܡܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ܆ ܗܕܐ ܕܰܢܣܰܒ ܠܳܚܡܳܐ ܗܘܳܬ܇ ܕܢܐܡܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢ ܟܝܢܗ ܢܣܒܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܡܽܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܗܢܐ ܕܝܠܢ.

ܘܠܘ ܠܩܢܘܡܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܕܐܝܟ ܟܠܢܫ ܐܺܝܚܺܝܕܐܝܬ ܐܶܬܓܒܶܠ ܢܣܰܒ ܡܠܬܐ܇ ܕܢܶܠܚܰܡ ܠܗ ܫܡܐ ܗܢܐ. ܕܕܡܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܗܪܟܐ܆ ܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܫܰܡܰܗ ܦܘܠܘܣ܆ ܐܠܐ ܠܗ ܠܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ܇ ܗܢܐ ܕܡܢܗ ܒܝܕ ܒܬܘܠܬܐ ܡܠܬܐ ܐܬܒܪܢܫ.

ܐܢ ܕܝܢ ܒܝܕ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܢ: ܘܗܕܐ ܒܗ ܒܩܢܘܡܐ ܕܝܠܗ܆ ܠܘ ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܠܘܬ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܢܣܺܝܒܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܕܦܐܝܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐܠܗܐ. ܗܰܘ ܕܠܨܘܪܬܐ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܒܝܕ ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܢܣܰܒ ܗܽܘ ܒܗ܇ ܘܶܐܬܚܰܘܝ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ܀

 

57 ܬܠܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܛܟ̈ܣܐ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܡܬܝܕܥܐ ܟܠ ܢܣܝܒܘܬܐ. ܚܕ ܕܟܝܳܢܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܫܚܺܝܡܐ܆ ܘܕܬܠܬܐ ܗܰܘ ܕܡܬܩܝܡ ܒܝܕ ܓܒܝܬܐ. ܘܟܝܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗܢܐ ܕܐܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܐ ܢܣܒܐ ܟܠ ܒܪܝܬܐ ܡܢ ܚܒܪܬܗ̇. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܝ̈ܢܐ ܙܥܘܖ̈ܐ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܖ̈ܘܪܒܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ. ܐܢ ܙܥܘܖ̈ܐ ܢܗܘܘܢ ܘܐܢ ܖ̈ܘܪܒܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܕ̈ܡܐ ܕܦܓܪܐ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܫܚܝܡܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗܢܐ ܕܡܥܕ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܠܡܶܣܰܒ ܡܕܡ ܕܫܳܦܰܪ ܠܗ. ܐܢ ܡܐܢܐ ܘܐܢ ܠܒܘܫܐ. ܘܐܢ ܡܕܡ ܕܠܗܠܝܢ ܕܳܡܶܐ. ܛܟܣܐ ܕܝܢ ܕܓܒܝܬܐ ܡܬܝܕܥ܆ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ܇ ܢܣܰܒ ܐܠܗܐ ܒܙܒܢ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܗܺܝ܇ ܐܝܟ ܕܠܦܘܪܢܣܐ ܕܚܕ ܡܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ.

ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܛܟܣܐ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܺܚܺܝܕܝܐ ܘܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ: ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܐܬܡܢܝ ܡܢܢ ܥܡ ܗܳܢܘܢ ܩܕ̈ܡܝܐ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܘܣ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܣܰܪܶܩ ܗܽܘ ܠܗ܇ ܘܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܒܕܐ. ܗܕܐ ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܠܐ ܒܝܕ ܡܢܳܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܢܣܒܗ̇܆ ܘܠܐ ܒܝܕ ܩܢܘܡܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܒܝܕ ܓܒܝܬܐ ܕܠܘܬ ܚܕ ܡܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܥܠܬ ܐܚܝܳܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ. ܘܠܐ ܫܚܺܝܡܐܝܬ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܡܥܕ ܠܡܶܣܰܒ ܡܕܡ ܕܒܳܥܶܐ. ܐܠܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܒܝܕ ܕܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܗܽܘ ܒܗ ܢܣܒܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܡܽܘܬܐ.

ܥܠ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܐܝܟ ܕܒܬܕܡܘܪܬܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܡܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܠܘ ܒܬܖ̈ܬܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܐܘ ܒܬܖ̈ܬܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܐܘ ܒܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܘܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ. ܒܰܕܡܘܬܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܐܦ ܗܕܐ ܕܥܒܕܐ܆ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܫܘܚܠܦܐ ܘܒܘܠܒܠܐ.

ܘܐܢ ܠܐ ܡܬܬܚܕ ܣܘܥܪܢܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܢ ܗܰܘܢܐ܆ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܬܕܡܪܘ. ܚܰܕܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ܆ ܘܕܒܠܚܘܕ ܫܳܘܶܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܗܢܘ ܛܟܣܗ܆ ܫܦܝܪ ܡܬܐܡܪܐ܇ ܕܒܝܕ ܗܘܢܐ ܐܬܩܝܡܰܬ ܗܕܐ ܢܣܝܒܘܬܐ܇ ܘܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܐܘ ܫܚܺܝܡܐܝܬ܇ ܐܘ ܒܝܕ ܓܒܝܬܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܪܛܝܩܐ ܡܬܚܙܐ ܕܳܐܡܰܪ.

ܕܐܢ ܗܟܢܐ ܠܐ ܬܬܘܕܐ ܗܕܐ ܢܣܝܒܘܬܐ: ܕܠܘܩܕܡ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ: ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܢܣܰܒ ܒܗ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܒܕܐ܆ ܒܕܡܘܬ ܗܠܝܢ ܐܣܟ̈ܡܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܐܬܐܡܪ ܡܬܝܕܥܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܗܕܐ ܢܣܝܒܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܬܚܰܙܝܐ ܣܟ ܕܫܳܘܝܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܝܬܝܗ̇ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. ܘܣܢܝܩܐ ܐܦܢ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܬܚܫܚ ܒܡܠܬܐ ܗܕܐ: ܕܰܢܣܰܒ ܐܠܗܐ ܒܣܪܐ ܐܝܟ ܕܠܒܘܛܠܐ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ: ܒܕܡܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܛܟ̈ܣܐ ܕܐܬܐܡܪܘ܆ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܢܶܨܒܶܐ ܡܬܬܚܕ ܕܡܰܣܒܰܪ ܥܠܝܗ̇܇ ܘܠܘ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܕܒܠܚܘܕ ܫܳܘܝܐ ܠܐܠܗܐ ܡܬܪܥܐ.

ܐܢ ܓܝܪ ܪܙܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܬܕܡܘܪܬܐ: ܘܪܙܐ ܝܕܝܥܐ ܠܟܠܢܫ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟ: ܘܠܐ ܬܘܒ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡܬܦܫܩܐ܆ ܢܦܪܘܫ ܠܐܠܗܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ܆ ܘܢܐܚܘܕ ܚܢܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܘܢܬܪܥܐ ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܕܐ ܕܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܢܣܰܒ ܡܬܩܕܡܐ.

ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡܪܢܢ܆ ܢܣܝܒܘܬܐ ܫܚܺܝܡܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܇ ܗܳܝ ܕܡܥܕܝܢ ܠܡܶܣܰܒ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܕܡ ܚܕ ܡܢ ܚܕ܇ ܐܘ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ܇ ܨܒܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܫܳܦܪܐ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܇ ܐܘ ܐܝܢܐ ܕܗܽܘ ܡܐܢܐ ܐܘ ܐܕܫܐ. ܟܝܢܝܬܐ ܕܝܢ܆ ܗܕܐ ܕܢܣܒܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܓܢ̈ܣܐ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ܇ ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܕ̈ܡܐ ܕܦܓܪܐ ܚܕ ܡܢ ܚܕ. ܘܕܓܒܝܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨܳܒܐ ܢܳܣܶܒ ܐܠܗܐ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܐܨܛܒܝ ܒܗ܇ ܐܝܟ ܕܠܦܘܪܢܣܐ ܕܚܕ ܡܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ.

ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܕܝܢ ܘܠܚܘܕܝܬܐ ܢܣܝܒܘܬܐ: ܗܕܐ ܕܠܐ ܗܘܳܬ: ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܳܘܝܐ ܕܐܟܘܬܗ̇: ܘܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ: ܘܐܦܢ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܗܘܳܬ ܗܕܐ ܗܝ. ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܢܣܰܒ ܒܗ ܕܡܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܕܡܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܘܒܐܣܟܡܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܐܝܟ ܒܰܪܢܫܐ܇ ܘܡܰܟܶܟ ܗܽܘ ܠܗ ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܘܬܐ.

ܘܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܩܕܺܝܡ ܥܰܦܪܐ ܗܰܘ ܕܰܫܩܰܠ ܡܢ ܐܪܥܐ܇ ܘܰܓܒܰܠ ܡܢܗ ܒܪܢܫܐ܇ ܢܣܰܒ ܗܫܐ ܒܶܣܪܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܰܫܩܰܠ ܪܘܚܐ ܠܚܰܙܩܝܐܝܠ܆ ܘܠܐ ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܢܣܒܬܟ ܠܝ ܥܡܐ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܠܕܰܘܝܕ ܡܢ ܒܣܬܪ ܥܢܐ. ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ: ܐܦܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܘ ܡܢ ܪܘܚܗ ܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘ̈ܰܝ܆ ܐܠܐ ܠܒܪ ܡܢ ܩܢܘܡܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬܝܕܥ. ܐܕܡ ܓܝܪ ܕܐܬܓܒܠ ܡܢ ܥܦܪܐ܆ ܠܒܪ ܡܢ ܩܢܘܡܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܣܝܡ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܚܘܐ ܗܳܝ ܕܐܬܢܣܒܬ ܡܢ ܓܒܗ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܕܘܝܕ ܐܬܢܣܒ ܠܡܠܟܘܬܐ܇ ܘܥܡܐ ܠܓܒܝܬܐ܇ ܘܠܘ ܠܡܗܘܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܩܢܘܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܚܙܩܝܐܝܠ ܕܶܐܫܬܩܠ ܡܢ ܪܘܚܐ܆ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܐܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ.

ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܒܐܠܗܐ܇ ܕܡܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܕܐܣܬܰܪܰܩ ܐܰܡܝܪ ܘܟܢ ܕܢܣܒܗ̇܆ ܐܰܝܕܐ ܕܠܐ ܣܺܝܡܐ ܒܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܘ̈ܟܝܬܐ܆ ܥܠ ܕܠܘ ܕܢܗܘܐ ܕܩܢܘܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܒܩܢܘܡܗ ܐܬܢܣܒܘ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܐܬܐܡܪܘ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܗܘܳܬ ܕܡܽܘܬܐ ܗܕܐ ܕܥܰܒܕܐ.

ܥܠ ܕܗܰܘ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ. ܕܩܐܡ ܒܝܢܬ ܟܢ̈ܫܐ: ܘܡܣܬܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܗܘܢ: ܘܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ܆ ܥܠܘܗܝ ܐܶܡܰܪ ܡܥܡܕܢܐ ܕܩܳܐܡ ܒܝܢܬܟܘܢ ܓܒܪܐ ܘܠܐ ܐܺܝܕܺܝܥ ܠܟܘܢ. ܕܐܠܘ ܕܡܽܘܬܐ ܗܘܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܐ ܒܠܚܘܕ ܗܰܘ ܕܐܣܬܗܕ: ܘܠܘ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܐܦ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܕܥܒܕܐ܆ ܘܠܐ ܩܠܝܠ ܠܳܚܡܐ ܗܘܳܬ ܡܠܬܗ ܕܝܘܚܢܢ܇ ܗܳܝ ܕܩܳܐܡ ܒܝܢܬܟܘܢ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܕܺܝܥ ܠܟܘܢ.

ܥܡ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ܆ ܕܐܢ ܢܣܬܒܪ ܣܘܥܪܢܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܪܛܝܩܐ ܐܳܡܪ: ܕܰܗܘܳܐ ܠܘܩܕܡ ܒܣܪܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ: ܘܟܢ ܐܬܢܣܒ ܗܢܐ ܡܢ ܡܠܬܐ ܘܥܡܪ ܒܗ܆ ܠܘ ܡܕܝܢ ܗܽܘ ܡܠܬܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܝܘܚܢܢ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ ܟܰܬܪܰܬ ܒܬܘܠܬܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܣܬܰܒܪܰܬ.

 

58 ܐܢ ܕܝܢ ܢܐܡܪ: ܕܠܗܘܳܝܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܢܰܩܺܝܦ: ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܥܕ ܨܳܒܰܪ܆ ܢܶܕܥ܆ ܕܐܦ ܠܢܣܝܒܘܬܐ ܡܣܰܝܟܘܬܐ ܠܰܘܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܣܬܒܪ ܕܡܶܫܬܚܠܦ ܗܰܘ ܕܗܳܘܐ܆ ܡܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܣܰܝܟܐ ܐܦ ܗܳܘ ܕܢܳܣܶܒ܆ ܘܕܐܝܬ ܠܗ ܬܘܒ ܐܚܝܳܢܘܬܐ ܒܡܕܡ ܐܘ ܒܟܠܡܕܡ ܠܘܬ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܬܢܣܒ ܡܢܗ܇ ܐܘ ܒܐܕܫܐ ܐܘ ܒܟܝܢܐ ܐܘ ܒܗ̇ ܒܒܪܘܝܘܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܰܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܠܟܠܢ ܕܠܐܠܗܐ ܠܐ ܐܺܝܬ. ܠܐ ܨܝܕ ܒܶܣܪܐ܆ ܘܠܐ ܠܘܬ ܚܕ ܡܢ ܟܝ̈ܢܐ ܥܒܺܝ̈ܕܐ.

ܘܐܢ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܪܛܝܩܐ: ܕܘܳܠܶܐ ܕܬܦܘܩ ܥܠ ܕܰܠܘܶܐ ܠܗ̇ ܫܘܚܠܳܦܐ: ܘܠܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܗܽܘ ܣܘܥܪܢܐ ܡܦܩ ܠܗ̇: ܥܠ ܕܐܢ ܟܝܢܐܝܬ ܬܬܪܢܐ: ܐܦܠܐ ܗܳܝ ܠܚܡܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܫܡ̈ܗܐ ܐܘ ܟܘ̈ܢܝܐ ܢܗܘܘܢ܇ ܕܒܗܘܢ ܢܫܟܚ ܢܬܚܫܚ܇ ܐܝܟ ܕܠܰܡܚܰܘܳܝܘ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ.

ܚܕܐ ܓܝܪ ܡܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܫܳܪܟܐ ܠܢ ܠܡܰܣܒܳܪܘ. ܕܐܘ ܠܐ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ ܡܕܰܒܪܢܘܬܐ: ܐܢ ܗܠܝܢ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܢܦ̈ܩܢ܆ ܐܘ ܕܐܢ ܗܘܳܬ ܒܫܪܪܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡܶܬܝܰܕܥܐ܇ ܘܐܦܢ ܒܰܙܢܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ܇ ܘܩ̈ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܟܐ. ܟܠ ܓܝܪ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ: ܐܢ ܗܳܘܝܐ ܢܬܐܡܪ ܘܐܢ ܢܣܝܒܘܬܐ܆ ܒܡܡܠܠܐ ܕܝܠܢ ܡܫܬܟܚ. ܙܢܐ ܕܝܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܣܘܥܖ̈ܢܐ: ܕܗܕܐ ܕܰܢܣܰܒ ܐܘ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ: ܐܘ ܕܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܡܬܐܡܖ̈ܢ ܥܠܘܗܝ ܕܪܙܐ: ܐܘ ܕܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ ܘܐܬܒܪܢܫ: ܐܦ ܕܐܬܓܫܡ ܘܐܬܦܓܪܢ: ܐܘ ܕܐܬܚܰܝܰܕ ܠܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܗܽܘ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ܀

59 ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܟܝܠ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܒܟܠܕܘܟ ܠܦܫܝܛܘܬܐ ܢܳܩܦܐ. ܘܐܡܬܝ ܕܒܐܠܗܐ ܬܗܘܐ܆ ܡܬܐܡܪܐ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܒܰܓܠܝ̈ܦܐ ܐܘ ܒܝܘ̈ܩܢܐ: ܐܘ ܒܦܬܟܖ̈ܐ ܐܘ ܒܫ̈ܐܕܐ: ܐܘ ܒܣܛܘ̈ܟܝܐ ܐܘ ܒܚܕ ܡܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܚܖ̈ܢܐ܆ ܗܕܐ ܡܬܚܫܒܐ ܛܥܝܘܬܐ. ܘܐܦܢ ܡܢ ܥܠܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܐܦ ܗܕܐ ܬܓܕܫ.

ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܐܒܪܗܡ ܦܫܝܛܘܬܐ ܢܣܰܒ ܥܠܰܘܗܝ ܟܕ ܗܝܡܢ ܒܐܠܗܐ܆ ܘܠܘ ܒܝܕ ܚܘ̈ܫܒܐ ܨܢܝ̈ܥܐ ܐܫܬܡܥ ܠܗ. ܘܶܐܬܚܰܫܒܰܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܕܐ ܕܶܐܬܝܰܠܕܰܬ ܡܢ ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܰܟܝܢܐ ܠܙܰܕܝܩܘܬܐ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ ܗܳܢܘܢ ܚܖ̈ܢܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܕܰܛܥܰܘ: ܐܘ ܒܬܪ ܫ̈ܐܕܐ: ܐܘ ܒܬܪ ܦܬܰܟܖ̈ܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܡܢ ܥܠܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܢܦܰܠܘ ܒܛܳܥܝܘܬܐ.

ܐܠܐ ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܐܒܪܗܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܟܝܳܢܳܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܠܝܰܠܘܕܐ ܠܘܬ ܐܡܐ ܐܘ ܨܝܕ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܶܐܫܬܰܟܚܰܬ ܒܟܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ: ܕܒܐܝܕܗ̇ ܚܠܦ ܥܒܘܕܐ ܣܓܕܘ ܠܥܒ̈ܕܐ: ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܣܟܠܘܬܐ܆ ܘܚܘܒܠܐ ܕܦܘܪܫܢܐ ܟܝܢܝܐ܆ ܘܕܺܐܝܕܺܝܥܘܬܐ ܗܳܝ ܕܣܡ ܒܢ ܐܠܗܐ ܒܪܘܝܐ܀

ܐܢ ܡܕܝܢ ܐܦ ܚܢܢ ܦܫܝܛܐܝܬ ܢܫܡܥ ܠܗܠܝܢ ܕܡܠܠ ܐܠܗܐ ܠܘܬܢ ܒܝܕ ܟܬܒ̈ܐ: ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܥܠ ܐܖ̈ܙܐ܆ ܡܬܕܡܝܐ ܗܝܡܢܘܬܢ ܠܗܳܝ ܕܐܒܪܗܡ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܕܺܝܢܐ ܢܰܥܠ ܘܠܥܘܩܒܐ ܘܠܰܒܨܳܬܐ: ܘܡܐ ܕܠܐ ܐܬܕܪܟ ܢܣܠܐ ܐܢܝ̈ܢ܆ ܛܥܝܢܢ ܐܦ ܚܢܢ ܒܕܡܘܬ ܥܡ̈ܡܐ ܗܳܢܘܢ ܕܠܐ ܐܺܝܕܰܥܘ ܠܐܠܗܐ.

ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܬܟܚܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܕܘܟ ܕܐܡܪܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ܇ ܕܐܘ ܒܛܘܥܝܝ ܐܘ ܡܢ ܥܠܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܢܫܬܕܠ ܘܢܗܝܡܢ ܗܟܢܐ. ܐܠܐ ܒܟܠܕܘܟ ܡܥܕ ܟܬܳܒܐ ܡܰܠܶܦ܆ ܕܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܠܬܐ ܠܡ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ. ܘܬܘܒ ܕܫܕܪ ܠܒܪܗ ܒܰܕܡܘܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܕܰܚܛܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܕܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܢ ܒܟܠ ܡܕܡ ܣܛܰܪ ܡܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܒܟܠܡܕܡ ܠܰܐܚ̈ܰܘܗܝ ܢܬܕܡܐ. ܘܬܘܒ ܕܥܠ ܒܪܗ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܕܘܝܕ ܒܒܣܪ. ܘܬܘܒ. ܕܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܫܺܝܚܐ ܒܒܣܪ. ܘܬܘܒ. ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܕܢܰܚ ܡܪܝܐ. ܘܬܘܒ. ܕܐܫܬܘܬܦ ܠܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ܀

ܠܗܳܝ ܡܕܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܐܠܗܐ: ܘܒܪܝܐ ܢܶܣܬܒܪ ܒܪܘܝܐ: ܘܰܥܒܺܝܕܐ ܥܳܒܘܕܐ܆ ܡܰܣܠܶܝܢ ܠܗ̇ ܐܟܚܕܐ ܟܝܢܐ ܘܟܬܒܐ. ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܘܐܦܢ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܠܗ̇ ܟܝܢܐ܆ ܗܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܣܗܕܘܬܐ ܡܢ ܟܬܒܐ. ܘܙܕܩ ܕܬܬܩܒܠ ܡܢ ܟܠ ܡܰܢ ܕܝܳܕܰܥ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܐܦܢ ܬܣܬܒܪ ܕܥܣܩܐ܇ ܘܠܐ ܡܣܬܗܕܐ ܡܢ ܬܐܪܬܐ ܕܟܝܢܐ.

ܡܛܠ ܕܗܰܘ ܕܣܳܡ ܒܗ ܒܟܝܢܐ ܐܺܝܕܺܝܥܘܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ܆ ܗܽܘ ܩܒܰܥ ܒܗ ܐܦ ܦܪܘܫܘܬܐ ܕܡܠܦܐ܇ ܕܙܳܕܶܩ ܠܗ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܢܫܬܡܥ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܝܟ ܕܐܬܩܠܣ ܡܢ ܟܬܒܐ: ܗܰܘ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܣܥܰܪ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܢܡܘܣܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܫܬܒܚ ܐܦ ܡܢ ܟܝܢܐ܇ ܟܠ ܡܰܢ ܕܡܫܬܡܥ ܠܟܬܒܐ܇ ܘܡܩܒܠ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܖ̈ܢ ܡܢ ܐܠܗܐ܇ ܐܢ ܦܫܝ̈ܩܬܐ ܢܗܘܝܢ ܘܠܢ ܥܣܝ̈ܩܬܐ.

ܘܐܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܫܝ̈ܩܢ ܢܣܬܒܪ ܒܕܘܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܠܗܐ܆ ܠܘܬ ܫܒܪܘܬܐ ܕܝܠܘ̈ܦܐ ܐܶܬܢܰܚܰܬ ܘܡܠܠ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܰܣ̈ܩܢ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܕܪܫܘ ܘܠܡܒܚܪ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܐܶܫܬܠܶܡ ܡܢܗ. ܡܛܠ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘ ܒܝܕ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܘܟܝ̈ܢܝܬܐ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܦܫܝ̈ܩܬܐ ܡܥܕܐ ܡܬܒܚܪܐ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܗܳܢܝܢ ܕܡ̈ܟܣܝܢ ܘܥܣ̈ܩܢ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ܇ ܗܳܢܝܢ ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܐܦ ܗܺܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܬܣܝܡܬ ܒܢ.

ܘܫܠܝ̈ܚܐ ܬܘܒ ܫܐܠܘ ܡܢ ܡܪܝܐ ܕܬܬܘܣܦ ܠܗܘܢ܆ ܗܕܐ ܕܝܰܬܝܪ ܡܢ ܕܚܳܙܝܐ ܥܰܝܢܐ ܒܝܕ ܢܘܪܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܓܰܠܝ̈ܢ܇ ܡܫܟܚܐ ܐܦ ܗܺܝ ܕܬܬܒܰܩܶܐ ܒܗܠܝܢ ܕܰܡܟܰܣ̈ܝܢ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܶܡܪ ܥܠܝܗ̇ ܐܦ ܦܘܠܘܣ܇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܩܢܘܡܐ ܕܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܣܒܪܐ܇ ܘܓܠܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܰܙ̈ܝܢ܇ ܘܒܗܕܐ ܐܣܬܗܕܘ ܟܠܗܘܢ ܩܫܝ̈ܫܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܚܢܢ ܕܶܐܬܰܩܰܢܘ ܥܠܡ̈ܐ ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܰܘ̈ܝܳܢ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܢ ܢܗܘܝܢ܀

 

60 ܗܘܳܝܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܘܚܰܕܬܐ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܝܘܚܢܢ܆ ܐܢ ܕܐܠܗܐ ܢܬܗܝܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܠܟܠܡܕܡ ܐܝܬܝ ܡܢ ܕܪܝܫ ܠܰܗܘܳܝܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܢܣܬܒܪ܆ ܠܐ ܠܗ ܐܰܘܬܪ ܘܠܐ ܠܐܚܖ̈ܢܐ. ܘܐܝܕܐ ܕܠܗ ܠܐܠܗܐ ܠܐ ܓܶܕܫܰܬ ܕܢܫܬܰܚܠܰܦ ܡܢ ܐܝܬܘܬܗ ܟܕ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ ܗܕܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܳܕܐ: ܕܒܝܕ ܗܘܳܝܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܫܬܚܠܦܘ ܗܶܢܘܢ ܘܰܗܘܰܘ܆ ܡܢ ܡܫܬܖ̈ܝܢܐ ܡܟܬܖ̈ܢܐ. ܡܢ ܖ̈ܗܘܛܐ ܩܒܝ̈ܥܐ. ܡܢ ܡܬܚܒ̈ܠܢܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܚܒܳܠܐ. ܡܢ ܥܬܝ̈ܩܐ ܚܰܕ̈ܬܐ. ܡܢ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢܐ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܬܙܝܥܘܢ ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܗܳܝ ܕܟܠܡܕܡ ܡܢ ܕܪܝܫ ܐܶܬܚܰܕܰܬ ܒܡܫܝܚܐ܇ ܐܢ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܘܐܢ ܕܒܐܪܥܐ. ܘܕܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܕܶܐܡܰܪ܇ ܕܗܳܝ ܕܝܢ ܕܬܘܒ ܚܕܐ ܙܒܰܢ܇ ܡܰܘܕܥܐ ܫܘܢܝܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܬܙܝܥܝܢ ܐܝܟ ܥܒܝ̈ܕܐ܇ ܥܠ ܕܢܩܘܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܠܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢ܀

ܘܐܢ ܐܶܡܰܪ ܗܪܛܝܩܐ: ܕܠܟܠ ܗܘܳܝܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܢܰܩܺܝܦ܆ ܗܐ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ܆ ܕܠܐܠܗܐ ܠܐ ܓܕܰܫ ܫܘܚܠܳܦܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ. ܘܐܢ ܢܶܣܒܰܪ ܕܠܐ ܐܰܘܬܰܪ ܡܕܡ ܗܘܳܝܐ: ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܗܘܳܐ܆ ܡܰܟܶܣ ܠܗ ܫܘܚܠܦܐ ܡܝܰܬܪܐ܇ ܘܬܘܪܨܐ ܘܚܘܕܬܐ܇ ܗܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܟܠܗܝܢ ܗܳܢܝܢ ܕܡܢ ܩܕܺܝܡ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܶܐܬܚܰܒܰܠ܇

 

61 ܘܐܢ ܗܳܝ ܢܐܡܪ: ܕܗܐ ܠܐ ܫܳܠܡܐ ܐܝܕܥܬܐ ܕܟܝܢܐ ܠܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܒܣܪܐ ܢܗܘܐ܆ ܢܕܥ ܕܗܕܐ ܝܕܥܬܐ܆ ܘܠܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܬܘܬܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܩܒܠܐ܆ ܘܠܐ ܕܰܥܡܰܪ ܒܪܐ ܒܟܪܣܐ ܡܰܫܪܐ܆ ܘܠܐ ܕܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ ܫܳܠܡܐ܆ ܘܠܐ ܕܰܣܒܰܠ ܚܫ̈ܐ ܘܰܛܥܶܡ ܡܘܬܐ ܡܗܝܡܢܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ܆ ܟܦܪܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܒܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ. ܗܠܝܢ ܕܐܦܢ ܟܝܢܐ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܠܗܝܢ܆ ܐܠܐ ܡܣ̈ܬܗܕܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܟܬܒܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܬܗܝܡ̈ܢܢ ܡܢ ܟܠ ܡܰܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ܆ ܐܦܢ ܠܐ ܢܣܬܗ̈ܕܢ ܡܢ ܬܐܪܬܐ ܕܟܝܢܐ܀

ܗܐ ܓܝܪ ܚܟܝܡܐ ܦܘܠܘܣ܆ ܠܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܚܟ̈ܡܬܐ ܐܦܩ܇ ܒܝܕ ܕܐܝܕܥ ܕܠܐ ܣܦܰܩ ܕܢܥܕܪܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܠܗܳܝ ܕܟܬܝܒܐ ܥܠ ܠܒܐ܆ ܘܠܗܕܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܟܝܢܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܒܕܘܟ ܗܟܢܐ܆ ܕܐܝܟܘ ܚܰܟܝܡܐ. ܐܝܟܘ ܣܳܦܪܐ. ܐܰܝܟܘ ܒܳܨܘܝܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܐܫܛܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܚܟܡܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܠܐ ܐܺܝܕܰܥ ܥܠܡܐ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܨܒܳܐ ܐܠܗܐ܆ ܕܒܝܕ ܫܳܛܝܘܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ܇ ܢܦܪܘܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ.

ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܚܟ̈ܡܬܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܗܳܝ ܕܰܟܬܝܒܐ ܥܠ ܠܒܐ: ܘܗܕܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܟܝܢܐ܆ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܣܦܰܩ ܐܘ ܠܡܕܪܟܘ܇ ܐܘ ܠܡܐܚܕ ܐܘ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ܇ ܒܗܘܝܐ ܘܚܫܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܳܡܪ܇ ܕܒܝܕ ܫܳܛܝܘܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ܇ ܨܒܳܐ ܗܰܘ ܕܡܦܪܢܣ ܕܢܦܪܘܩ ܗܫܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ.

ܘܐܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ: ܫܛܝܘܬܐ ܐܶܬܚܫܶܒ ܣܘܥܪܢܐ ܕܗܘܝܐ ܘܕܡܘܬܐ: ܠܟܠ ܡܰܢ ܕܡܫܬܒܗܪ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܟ̈ܡܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܗܪܛܝܩܐ ܐܳܡܪ܇ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܡܣܬܗܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ܇ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܬܩܒܠ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܚܰܝܠܗ̇ ܕܡܠܬܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܡܣܬܗܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܚܟ̈ܡܬܐ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܫܛܝܘܬܐ ܚܫܒܝܢ܇ ܠܟܠ ܡܰܢ ܕܐܘ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܒܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܐܰܚܺܝܕ.

ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܡܒܙܚ ܒܗܘܢ ܦܘܠܘܣ: ܘܒܳܥܶܐ ܠܗܘܢ ܘܡܫܐܠ ܥܠܝܗܘܢ: ܘܪܡܙ ܕܐܝܟ ܗܰܘ ܕܐܦܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܶܡܪ. ܕܰܐܝܟܘ ܚܟܝܡܐ. ܐܰܝܟܘ ܣܳܦܪܐ. ܐܰܝܟܘ ܒܳܨܘܝܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܰܕܢܰܠܶܦ ܕܠܐ ܗܶܢܘܢ ܘܠܐ ܚܟܡܬܗܘܢ ܐܰܘܬܪܘ ܡܡܬܘܡ ܡܕܡ ܠܐܢܫܘܬܐ܆ ܡܘܣܦ ܘܳܐܡܪ. ܕܟܬܝܒ ܕܰܐܘܒܶܕ ܚܟܡܬܐ ܕܚܰܟܝ̈ܡܐ. ܘܶܐܕܰܓܶܠ ܐܝܕܥܬܐ ܕܝܕܘܥ̈ܬܢܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܚܟܡܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܥܠ ܕܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܡܰܘܬܳܪܘ܇ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܕܰܓܠܰܬ ܘܶܐܒܕܰܬ ܡܢ ܐܠܗܐ܇ ܠܡܣܗܕܘ ܡܫܟܚܐ܇ ܥܠ ܚܟܡܬܐ ܗܕܐ ܕܒܠܚܘܕ ܒܓܡܝܖ̈ܐ ܡܬܡܠܠܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܪܙܐ.

ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܣܦܰܩ ܠܡܥܒܕ ܗܠܝܢ ܕܐܣܬܒܪ ܒܥܠܡܐ ܖ̈ܘܪܒܬܐ ܘܫܒܝ̈ܚܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܰܨܒܳܐ ܐܠܗܐ ܐܫܬܡܠܝ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܰܚܫܺܝ̈ܒܢ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܘܫܝ̈ܛܬܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܝܘ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܢܕܥܘܢܳܝܗܝ ܠܐܠܗܐ ܐܘ ܢܗܰܝܡܢܘܢ ܒܗ. ܐܠܐ ܛܥܰܘ ܡܫܰܚܠܦܐܝܬ. ܟܕ ܛܒ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܩܰܪܝܒܝܢ ܗܠܝܢ ܡܠܦ̈ܢܐ܆ ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܚܟܡܬܐ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܘܕܥܒܘܕܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܠܐ ܣܦܰܩܘ ܕܢܕܥܘܢܝܗܝ܆ ܒܝܕ ܦܘܪܣܐ ܐܚܪܢܐ ܓܠܳܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܢܦܫܗ܆ ܗܢܐ ܕܒܐܝܕܗ ܥܬܕ ܠܗܘܢ ܐܦ ܦܘܪܩܢܐ܀

ܐܢ ܡܕܝܢ ܫܘܪܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ: ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܐ ܗܕܐ: ܕܗܽܘ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܢ: ܛܳܥܰܝ̈ܐ ܕܝܢ ܠܗܕܐ ܠܐ ܡܩܰܒܠܝܢ: ܐܠܐ ܐܦ ܫܛܝܘܬܐ ܘܣܟܠܘܬܐ ܚܳܫܒܝܢ ܠܗ̇܆ ܐܝܟܢܐ ܒܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܠܗܕܐ ܢܰܩܝ̈ܦܢ ܢܣܬܒܪܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ܇ ܐܳܡܪ ܕܝܢ ܒܚܫܐ ܘܒܨܠܝܒܐ ܘܒܡܘܬܐ. ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܦܘܠܘܣ܆ ܕܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܠܺܝܒ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܟܫܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܠܥܡ̈ܡܐ ܕܝܢ ܫܛܝܘܬܐ. ܠܰܩܖ̈ܰܝܐ ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܡܢ ܚܢ̈ܦܐ܆ ܚܰܝܠܐ ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐ. ܥܠ ܕܗܠܝܢ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܬܡܨܝܘ ܠܡܰܪܓܳܫܘ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܰܩܢܰܘ ܐܢܘܢ ܟܕ ܐܬܝܠܕܘ ܡܢ ܕܪܝܫ ܘܰܗܘܰܘ ܒܪܺܝܬܐ ܚܕܰܬܐ.

ܘܚܟܡܬܐ ܕܒܟܝ̈ܢܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܕܬܬܩܰܕܡ ܡܢ ܡܠܝܠܘܬܐ ܕܢܦܫܐ. ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܐܬܝܠܕܘ ܡܢ ܕܪܝܫ. ܘܒܕܓܘܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡܬܕܡܪܝܢ: ܘܚܳܫܒܺܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܚܰܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܩܰܒ̈ܠܢܐ ܕܚܟܡܬܐ ܕܠܒܪ܆ ܡܣܒܪܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܫܳܛܝܘܬܐ ܘܡܚܺܝܠܘܬܐ. ܕܒܗܘܢ ܟܕ ܚܳܐܰܪ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܫܛܝܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܚܟܝܡܐ ܗܝ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܡܚܺܝܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝܠܬܢܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ.

ܘܣܗܕܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܐܦ ܣܘܥܖ̈ܢܐ. ܕܟܕ ܚܢܢ ܬܗܪܝܢܢ ܒܗܕܐ: ܕܡܠܬܐ ܗܘܐ ܒܣܪܐ: ܘܒܣܪܢܐܝܬ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܢܬܬܐ: ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܠܚ̈ܡܢ ܠܐܠܗܐ ܟܝܢܐܝܬ܆ ܗܶܢܘܢ ܒܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܡܒܙܚܝܢ.

ܘܟܕ ܚܢܢ ܡܬܕܡܪܝܢܢ ܕܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܐ ܗܰܘ ܕܠܟܠ ܙܳܐܶܢ܆ ܘܩܰܒܶܠ ܓܙܘܪܬܐ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܗ̇ ܠܐܒܪܗܡ: ܘܐܬܪܰܒܺܝ ܒܩܘܡܬܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܡܠܝܐ: ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܐܒܗ̈ܐ ܕܒܣܪܐ ܗܰܘ ܕܰܫܘܶܐ ܥܡ ܐܒܐ: ܘܰܢܣܰܒ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܣܢܝܩܐ: ܘܰܠܐܝ ܡܢ ܡܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ: ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘܪܚܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܘܬ ܐܒܐ: ܘܒܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܫܪܟܐ ܟܠܗܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܗ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܒܥܕܢܐ ܕܚܰܫܐ: ܘܬܘܒ ܐܦ ܒܗ ܒܨܠܝܒܐ: ܘܒܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܬܡܢ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܒܚܟܡܬܐ ܕܥܠܡܐ ܡܥܳܕܺܝܢ ܠܡܶܫܬܰܒܗܳܪܘ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܬܗܪܝܢ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܰܗܠܺܝܢ ܘܰܡܒܰܙܚܺܝܢ ܒܗܝܢ. ܘܰܚܫܺܝ̈ܒܳܢ ܠܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܫܛܝܘܬܐ ܘܣܟܘܠܬܐ. ܐܝܟ ܕܬܬܚܘܐ ܐܦ ܒܝܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܘܣ܇ ܕܫܛܝܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܚܟܝܡܐ ܗܝ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܀

 

62 ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܳܐ ܡܪܝܐ ܕܗܫܐ ܒܝܕ ܖ̈ܘܪܒܬܐ ܢܬܝܕܥ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܣܦܰܩܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܢܕܥܘܢܝܗܝ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܬܥܨܝ ܡܢ ܚܘܒܗ܆ ܕܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܢܓܠܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܢܦܫܗ. ܠܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܽܘ܆ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܶܢܘܢ ܐܫܟܚܘ ܕܢܚܙܘܢܳܝܗܝ. ܘܐܬܚܰܘܝ ܠܗܘܢ ܚܠܦ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ. ܚܠܦ ܚܰܝܠܬܢܐ ܡܚܺܝܠܐ. ܚܠܦ ܚܟܝܡܐ ܫܛܝܐ. ܚܠܦ ܝܕܘܥܐ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ.

ܘܰܒܪܳܐ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܚܖ̈ܢܐ ܖ̈ܓܫܐ ܚܕ̈ܬܐ܇ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܢܫܟܚܘܢ ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ ܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܐܢܫܘܬܐ ܐܠܗܐ. ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܚܰܝܠܐ. ܒܫܛܝܘܬܐ ܚܟܝܡܐ. ܒܣܘ̈ܢܩܢܐ ܠܐ ܣܢܝܩܐ. ܒܚܫ̈ܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ. ܒܨܠܝܒܐ ܘܒܡܘܬܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ.

ܐܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܐܣܬܒܪ ܐܠܗܐ ܡܚܺܝܠܐ܆ ܬܡܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܬܓܠܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܰܝܠܬܢܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܶܐܬܚܰܘܝ ܒܪܢܫܐ܆ ܠܘܬ ܗܕܐ ܐܬܗܝܡܢ ܪܘܪܒܐܝܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܕܥܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܫܟܚ ܕܠܐܠܗܐ ܢܚܘܐ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܘܕܥ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܢܗ: ܘܠܐ ܣܦܰܩܘ ܕܢܰܠܦܘܢ ܥܠܘܗܝ܆ ܐܬܢܚܬ ܘܚܰܘܺܝ ܢܦܫܗ ܒܝܕ ܗܳܠܝܢ ܕܠܐ ܫܘ̈ܝܢ ܠܗ܇ ܘܠܐ ܠܟܝܢܗ ܠܚ̈ܡܢ ܘܠܐ ܠܚܰܝܠܗ܇ ܘܠܐ ܠܚܟܡܬܗ.

ܘܗܰܘ ܕܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܗܘܳܝܐ ܕܟܠ ܕܰܗܘܰܘ: ܕܢܰܠܶܦ ܥܠܘܗܝ ܕܒܪ ܐܝܬܝܐ ܗܘ܆ ܒܝܕ ܗܘܝܐ ܕܝܠܗ ܐܶܬܓܠܺܝ ܕܐܠܗܐ ܗܽܘ ܘܡܢ ܐܝܬܘܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܕܒܝܕ ܗܳܝ ܕܒܪܐ ܚܰܝ̈ܠܐ ܚܰܝ̈ܐ ܘܖ̈ܘܚܢܐ: ܢܬܗܝܡܢ ܕܚܰܝܰܐ ܗܘ ܘܒܪ ܚܰܝܐ܆ ܒܝܕ ܡܘܬܐ ܗܢܐ ܕܣܰܝܒܰܪ ܒܨܠܝܒܐ܇ ܐܬܗܝܡܢ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ.

ܘܥܠ ܕܕܘܡܪܐ ܗܘ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ: ܕܗܟܢܐ ܐܦ ܪܘܚܐ ܫܰܡܗܗ܆ ܐܦ ܗܕܐ ܕܐܝܟܢܐ ܘܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܐܬܗܝܡܢ ܕܘܡܪܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܕܠܘ ܒܐܝܠܝܢ ܕܫܘ̈ܝܢ ܠܗ ܐܶܬܩܰܒܠܰܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܥܠܘܗܝ܆ ܐܠܐ ܒܗܳܠܝܢ ܕܣܟ ܠܐ ܠܚ̈ܡܢ ܠܟܝܢܗ.

ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܚܢܢ. ܠܘ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܠܒܪܢܫܐ ܐܬܡܨܝ ܘܰܥܒܰܕ ܐܠܗܐ: ܗܝܡܢܝܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܐܫܟܚ ܗܽܘ܇ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ܇ ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܗܳܝ ܕܡܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܬܐܡܪܬ܇ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܠܘ ܕܒܣܪܐ ܡܠܬܐ ܗܘܳܐ.

ܕܐܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܨܒܳܐ ܕܢܥܒܕ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܪܛܝܩܐ ܐܳܡܪ܆ ܗܕܐ ܚܠܦ ܗܳܝ ܟܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܝܘܚܢܢ܇ ܕܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ܇ ܘܠܘ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܟܬܰܒ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܡܣܒܪܢܘܬܗ ܕܗܰܘ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܗܽܘ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܢ.

ܘܣܡ ܟܕ ܡܬܕܡܪ ܥܠ ܓܢܒ ܚܕ̈ܕܐ܆ ܣܘܥܪܢܐ ܘܥܠܬܗ. ܣܘܥܪܢܐ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܕܰܗܘܳܐ. ܥܠܬܗ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܐܓܢ ܒܢ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ܆ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܒܣܪܐ܆ ܥܠ ܕܚܢܢ ܢܶܗܘܐ ܠܗ ܗܝ̈ܟܠܐ ܘܢܥܡܪ ܒܢ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܛܟܣܐ ܕܐܚܝܳܢܘܬܐ܆ ܘܠܘ ܒܙܢܐ ܗܰܘ ܕܰܥܡܰܪ ܒܝܗܘ̈ܕܝܐ.

ܘܐܢ ܬܬܕܝܢ ܡܰܣܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܢ ܘܕܗܰܘ ܕܠܩܘܒܠܐ܆ ܕܝܠܗ ܡܫܬܟܚܐ ܕܫܠܡܐ ܠܚܰܢ̈ܦܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܥܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܳܡܪܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܐܠܗ̈ܐ. ܬܘܕܝܬܐ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܫܳܘܝܐ ܠܐܠܗܐ܇ ܘܠܳܚܡܐ ܠܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܐܝܟ ܗܳܝ ܕܫܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ. ܒܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ. ܘܒܝܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܦ ܡܢܢ ܐܝ̈ܬܝ ܠܥܘܗܕܢܐ܆ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܢ ܐܫܬܪܪܬ.

ܗܕܐ ܕܡܘܕܝܐ܆ ܕܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ ܐܬܥܒܕ ܐܠܗܐ. ܕܗܰܘ ܕܗܕܐ ܡܰܣܒܰܪ܆ ܐܠܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܫܬܪܓܪܓ ܕܢܰܥܶܠ. ܕܐܢ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܐܠܗܐ܆ ܡܨܝܐ ܕܐܦ ܣܓܝ̈ܐܐ ܚܖ̈ܢܐ ܢܗܘܘܢ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܥܳܨܶܐ ܣܘܥܪܢܐ ܐܢ ܗܽܘ ܕܗܟܢܐ ܢܬܗܝܡܢ܆ ܕܟܒܪ ܐܦ ܗܰܘ ܕܗܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ܆ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ܆ ܘܠܘ ܡܢ ܗܳܝ ܕܒܐܝܬܘܬܐ ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܘܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܢܐ.

ܐܢ ܕܝܢ ܪܘܫܥܐ ܗܘ ܕܗܠܝܢ ܗܟܘܬ ܢܣܬܒܖ̈ܢ܆ ܦܫܝܩ ܡܕܝܢ ܕܢܗܘܐ ܘܢܬܥܒܕ ܟܠܡܕܡ: ܗܕܐ ܕܐܦ ܗܘܳܬ: ܘܐܬܒܪܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ܆ ܣܛܪ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܚܕܬܐܝܬ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܗܘܐ ܐܠܗܐ. ܗܘܰܘ ܓܝܪ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܢ ܐܠܗܐ܆ ܫܡܰܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܝܰܡ̈ܡܐ. ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ. ܘܪܩܝܥܐ ܘܟܠܗܘܢ ܢܗܝܖ̈ܐ. ܘܚܰܝ̈ܠܘܬܐ ܘܡ̈ܠܐܟܐ. ܘܟܠ ܛܟ̈ܣܐ ܕܐܝܬ ܒܰܫܡܝܐ. ܘܥܠ ܕܠܐ ܦܫܝܩܐ ܗܘܳܬ ܘܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ܆ ܗܘܬ ܗܳܝ ܕܐܦ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ܆ ܡܢ ܗܰܘ ܕܟܠܡܕܡ ܦܫܝܩ ܠܗ ܠܡܶܥܒܰܕ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܥܠ ܕܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܚܰܕܬܐ ܢܶܥܒܶܕ: ܘܰܢܚܰܘܶܝܘܗܝ ܫܘܬܦܐ ܘܚܒܪܐ ܕܝܠܗ܆ ܠܐ ܦܐܝܐ ܗܘܳܬ ܠܗ ܘܠܐ ܠܳܚܡܐ.

 

63 ܘܡܛܠ ܕܟܬܒ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܗܕܐ ܕܡܢܢ ܡܬܬܘܕܝܐ: ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ: ܘܟܝܢܐ ܬܘܒ ܐܢ ܚܠܝܡ ܦܘܪܫܢܗ: ܠܐ ܡܶܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܩܘܒܠܗ̇܆ ܒܘܠܝܬܐ ܐܦ ܚܢܢ ܠܬܖ̈ܝܗܘܢ ܐܬܕܢܝܢܢ. ܠܟܬܒܐ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܳܡܰܪ ܕܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܟܝܢܐ ܕܠܐ ܥܳܨܶܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܬܬܩܒܠ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܝܢܐ ܡܰܠܶܦ ܠܢ܆ ܕܒܟܠܡܕܡ ܘܳܠܶܐ ܕܢܫܬܡܥ ܐܢܫ ܠܐܠܗܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܫܰܒܪܐ ܠܐܒܐ ܐܘ ܠܡܠܦܢܐ.

ܐܠܐ ܠܡ ܬܬܗܰܦܟܘܢ ܘܬܗܘܘܢ ܐܝܟ ܛܠܝ̈ܐ ܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܘܬܘܒ. ܕܐܠܐ ܬܬܝܠܕ ܡܢ ܕܪܝܫ ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܗܰܘ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢ ܕܪܝܫ: ܘܗܳܘܐ ܫܒܪܐ ܒܡܫܝܚܐ: ܗܽܘ ܒܠܚܘܕ ܡܨܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܡܥܠ ܠܡܠܟܘܬܗ܆ ܟܠ ܡܢ ܕܕܐܢ ܡܕܝܢ ܐܘ ܒܳܨܶܐ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ: ܠܐܠܗܝ̈ܬܐ ܘܠܖ̈ܘܚܢܝܬܐ: ܟܕ ܠܐ ܠܘܩܕܡ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܕܪܝܫ: ܘܰܗܘܳܐ ܫܒܪܐ ܒܡܫܝܚܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܥܠ ܠܗ̇.

ܘܐܢ ܠܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܕܥܠܡܐ ܫܒܖ̈ܐ ܡܥܕܝܢ ܕܢܩܒܠܘܢ: ܘܐܢ ܐܝܬ ܚܪܢܐ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܪܐ: ܪܐܓ ܕܢܐܠܦ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ: ܐܦ ܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܕܫܒܪܐ ܢܳܣܶܒ ܥܠܘܗܝ: ܘܗܳܘܐ ܬܠܡܝܕܐ: ܘܟܶܢ ܡܨܐ ܕܢܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܚܕܬܐܝܬ ܨܳܒܶܐ ܠܡܐܠܦ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠ ܐܖ̈ܙܐ ܐܠܗܝ̈ܐ܇ ܗܢܐ ܕܰܡܟܰܣܝܐ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܐܦ ܡܢ ܟܠ ܚܰܝ̈ܠܐ ܫܡܰܝ̈ܢܐ܇ ܠܐ ܢܶܒܥܐ ܐܢܫ ܕܐܝܟ ܫܒܪܐ ܢܩܰܒܶܠ܇ ܐܠܐ ܢܶܬܚܙܰܘܙܶܐ ܣܟܠܐܝܬ܇ ܘܢܶܬܚܪܶܐ ܠܰܡܕܳܢ ܘܠܡܶܒܨܐ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܒܠܚܘܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܦܫܝܛܘܬܐ ܕܠܳܘܝܐ ܠܫܒܪܘܬܐ ܘܳܠܐ ܕܢܬܢܣ̈ܒܢ.

ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܫܠܝܚܐ ܒܕܘܟ ܥܠ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ: ܘܠܘܩܒܠ ܗܳܢܘܢ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܢܦܫ̈ܢܝܐ ܡܬܚܪܶܝܢ ܕܐܝܟ ܖ̈ܘܚܢܐ ܢܕܘܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܫ̈ܬܠܡܢ ܡܢ ܪܘܚܐ܆ ܕܒܪܢܫܐ ܢܦܫܢܝܐ܆ ܠܐ ܡܩܒܠ ܗܠܝܢ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܫܛܝܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܗ. ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܕܥ ܕܪܘܚܢܐܝܬ ܡܬܕܝܢܢ. ܪܘܚܢܝܐ ܕܝܢ ܕܳܐܢ ܡܰܢ ܟܠܡܕܡ. ܗܽܘ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܢ ܐܢܳܫ ܡܬܕܝܢ. ܡܢܘ ܓܝܪ ܐܺܝܕܰܥ ܡܕܥܗ ܕܡܪܝܐ ܕܢܰܠܦܺܝܘܗܝ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܕܥܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬ ܠܢ. ܘܬܘܒ. ܡܰܘܣܶܦ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܰܚ̈ܰܝ܆ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܐܡܠܠ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܕܠܖ̈ܘܚܢܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܒܣܖ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܕܠܫܒܖ̈ܐ ܒܡܫܝܚܐ ܚܰܠܒܐ ܐܫܩܝܬܟܘܢ ܠܐ ܗܘܐ ܡܟܘܠܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܡܫܟܚܺܝܢ ܗܘܝܬܘܢ. ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܫܐ ܡܫܟܚܺܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܥܕܟܝܠ ܓܝܪ ܒܣܖ̈ܢܐ ܐܝܬܝܟܘܢ܀

ܚܠܒܐ ܗܟܝܠ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܘܣ ܕܐܫܩܝ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܟܘܠܬܐ܆ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܢܐ ܡܣܒܪ ܐܢܐ܆ ܫܡ̈ܗܐ ܘܩ̈ܠܐ ܕܐܡܝܪܝܢ ܡܛܠ ܪܙܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ. ܗܠܝܢ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܩܒܠ ܡܢ ܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܬܬܠܡܕ ܘܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ܆ ܒܚܘܫܒܐ ܕܠܳܚܶܡ ܠܫܒܖ̈ܐ. ܟܕ ܠܐ ܕܳܐܶܢ ܐܘ ܒܳܨܶܐ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ܇ ܩܕܡ ܕܪܘܚܐ ܢܶܓܠܶܐ ܠܗ܇ ܘܢܗܘܐ ܠܘܬܗ ܫܡܥܐ ܕܡܠܬܐ ܚܠܦ ܚܰܠܒܐ܇ ܪܥܝܢܗ̇ ܕܝܢ ܫܪܝܪܐ ܒܕܘܟܬ ܡܟܘܠܬܐ.

ܘܠܐ ܢܗܡܘܣ ܠܡܰܕܪܳܟܘ ܠܪܥܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܠܐ ܠܚ̈ܡܢ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܩܘܡܬܗ. ܒܗܳܝ ܕܐܦ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ܇ ܐܢ ܗܽܘ ܕܟܝܢܐ ܕܚܘܕܬܗ ܠܐ ܢܬܪܒܐ ܠܘܩܕܡ ܒܡܝܬܖ̈ܬܐ܇ ܘܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ܇ ܘܗܽܘ ܛܟܣܐ ܕܩܘܡܬܐ. ܢܙܺܝܥ ܒܗ ܚܘ̈ܫܒܐ ܖ̈ܘܚܢܝܐ܆ ܐܘ ܪܘܚܐ ܢܬܠ ܠܗ ܠܡܕܥ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܫܠܝ̈ܚܐ܆

ܕܐܦ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܚܳܪ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܛܘܠ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܩܘܖ̈ܢܬܝܐ܆ ܕܥܠ ܕܠܐ ܐܫܟܰܚܘ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܡܟܘܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ܇ ܐܫܩܝ ܐܢܘܢ ܚܰܠܒܐ. ܘܣܳܐܡ ܥܠܬܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܥܠ ܕܥܕܟܝܠ ܒܣܖ̈ܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܘܚܫ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܕܳܝܠܝܢ ܒܗܘܢ: ܗܳܢܘܢ ܕܟܠܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܫܬܟܚܘܢ ܒܟܠܢ܇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܛܝ̈ܠܐ ܘܡܝ̈ܬܐ: ܐܝܟܐ ܠܡ ܕܐܝܬ ܒܟܘܢ ܛܢܢܐ ܘܚܪܝܢܐ ܘܦܠܓ̈ܘܬܐ: ܠܐ ܗܘܐ ܒܣܖ̈ܢܐ ܐܝܬܝܟܘܢ: ܘܐܢܫܐܝܬ ܡܗܰܠܟܝܢ ܐܢܬܘܢ܆

ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܫܟܝ̈ܚܳܢ ܠܘܬ ܟܘܠ ܗܪܛܝܩܐ ܘܚܪܝܳܝܳܐ. ܗܢܘܢ ܕܐܦܢ ܡܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܛܢܢܐ ܕܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܘܪܓܬܐ ܕܪܚܡܬ ܝܘܠܦܢܐ܆ ܚܫܐ ܣܟܠܐ ܡܘܠܕ ܠܗܝܢ ܘܠܘ ܦܘܪܫܢܐ ܚܟܝܡܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܡܶܬܝܰܩܳܪܘ ܡܢ ܐܢܫܐ ܒܥܝܢ܆ ܘܠܘ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܢܣܒܘܢ ܫܘܒܚܐ܇ ܐܘ ܕܒܝܕܥܬܐ ܕܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܢܬܪܒܘܢ܀

ܚܠܦ ܐܬܘ̈ܬܐ ܗܟܝܠ ܠܫܒܪܐ ܡܐ ܕܡܫܰܪܐ ܠܡܐܠܦ܆ ܘܚܠܒܐ ܠܝܠܘܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܝܠܕ܇ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܐܦ ܩ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܰܗܘܳܝܐ ܘܕܡܘܠܳܕܐ܇ ܘܕܚܫܐ ܘܕܡܘܬܐ܆ ܠܘܬ ܟܠ ܡܢ ܕܚܕܬܐܝܬ ܡܬܬܠܡܕ ܠܣܒܪܬܐ. ܕܢܬܗܓܐ ܒܗܘܢ ܠܘܩܕܡ ܐܝܟ ܕܒܟܬܝ̈ܒܬܐ܆ ܘܢܬܬܪܣܐ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܚܠܒܐ܆ ܘܠܐ ܢܒܥܐ ܠܰܡܥܰܩܳܒܘ ܘܠܡܶܕܰܥ ܡܕܡ ܝܬܝܪܐ܇ ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܩܡ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܩܘܡܬܐ ܗܳܝ ܕܠܳܚܶܡ ܠܗ̇ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܠܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܒܩ̈ܠܐ.

ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܝܰܠܘܕܐ ܒܙܒܢܐ ܕܝܳܢܶܩ ܚܠܒܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܘ ܚܰܝܠܶܗ܇ ܐܘ ܕܡܢ ܐܝܠܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܡܬܟܰܢܰܫ܇ ܐܘ ܕܒܐܝܠܝܢ ܗܕ̈ܡܐ ܡܬܝܠܕ܇ ܐܘ ܐܦܢ ܕܡܢ ܗܝ ܐܡܗ܇ ܘܒܪܬ ܡܰܢ ܘܡܢ ܐܝܟܐ. ܘܫܒܪܐ ܬܘܒ ܗܰܘ ܕܝܳܠܶܦ ܠܘܩܕܡ ܟܬܝ̈ܒܬܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܟܕ ܡܬܗܓܐ ܒܗܝܢ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܚܰܝܠܗܝܢ܇ ܐܘ ܐܝܕܥܬܐ ܕܰܡܟܰܣܝܐ ܒܗܝܢ.

ܐܠܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ: ܡܐ ܕܰܪܒܰܘ ܘܰܡܛܰܘ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܩܘܡܬܐ: ܗܳܝ ܕܣܦܩܐ ܕܬܕܝܩ ܒܐܝܕܥܬܐ ܗܳܘܝܢ ܚܙ̈ܝܐ ܕܗܳܢܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܐܺܝܕܺܝܥܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢ. ܘܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܦ ܡܡܠܠܝܢ ܥܠܝܗܝܢ܆ ܘܟܬܒܝܢ ܡܛܠܬܗܝܢ܇ ܘܓܳܠܶܝܢ ܐܦ ܠܐܚܖ̈ܢܐ ܒܡܠܬܗܘܢ܇ ܖ̈ܥܝܢܐ ܘܣܘ̈ܟܠܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܒܖ̈ܐ܇ ܐܦܠܐ ܠܗܘܢ ܐܺܝܕܺܝܥܝܢ ܗܘܘ.

ܘܥܠ ܕܐܦ ܫܠܝ̈ܚܐ ܒܟܠܕܘܟ: ܟܕ ܢܦܰܩܘ ܠܡܰܟܪܳܙܘ ܣܒܰܪܬܐ ܒܝܬ ܥܰܡ̈ܡܐ: ܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܐܣܬܰܪܰܩ ܘܐܬܒܰܪܢܰܫ: ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܠܳܚ̈ܡܢ ܠܗ̇ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ: ܕܳܡܝܐ ܕܡܫܠܡܝܢ ܗܘܘ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܥܠܝܗ̇ ܪܳܡܶܙ. ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܚܰܠܒܐ ܐܰܫܩܺܝܬܟܘܢ ܠܘܩܕܡ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܡܟܘܠܬܐ.

ܬܘܕܝܬܐ ܠܡ ܕܒܩ̈ܠܐ ܡܚܝ̈ܢܐ ܝܶܗܒܶܬ ܠܟܘܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܒܕܡܘܬ ܚܰܠܒܐ܆ ܘܠܘ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܒܩ̈ܠܐ ܓܠܺܝܬ ܠܟܘܢ. ܕܗܕܐ ܠܘ ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܡܨܝܐ ܕܬܫܬܠܡ܆ ܐܠܐ ܒܡܪܓܫܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܪܥܝܢܐ ܡܬܢܣܒܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ ܕܢܣܒܘܗ̇ ܐܦ ܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܡ ܐܝܬ ܠܝ ܕܺܐܡܰܪ ܠܟܘܢ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܫܐ ܠܡܶܛܥܰܢ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܶܐܬܳܐ ܪܘܚܐ ܕܰܫܪܳܪܐ܆ ܗܽܘ ܢܶܕܒܰܪܟܘܢ ܠܘܬ ܟܠܗ ܫܪܪܐ܀

ܠܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܽܘ ܫܠܺܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܐ ܠܗܝܢ: ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܰܟܪܳܙܘ܆ ܠܘܩܕܡ ܚܰܠܒܐ ܐܝܟ ܕܠܝܰܠܘ̈ܕܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܐ ܠܰܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܐܝܟ ܕܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܠܟܠܡܕܡ ܥܒܰܕ: ܘܰܒܪܳܐ ܐܦ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ: ܟܕ ܚܳܐܶܣ ܥܠܝܗܘܢ ܥܠ ܕܐܪܚܩܘ ܡܢܗ: ܘܐܫܬܥܒܕܘ ܠܡܪܘܬܐ ܕܐܚܪܢܐ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܒܥܠܕܒܒܐ ܘܗܘܰܘ ܒܝܕ ܚܛܝܬܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܘܡܬܚܒ̈ܠܢܐ܆ ܫܕܪ ܠܒܪܐ ܕܝܠܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܛܠܬܗܘܢ ܒܪܢܫܐ. ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ. ܘܒܝܕ ܩܝܡܬܗ ܫܪܳܐ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܰܘܬܐ܆ ܘܒܰܛܶܠ ܐܘܚܕܢܗ ܕܰܚܒܳܠܐ. ܘܒܝܕ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ.

ܘܡܪܬܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܬܩܒ̈ܠܢ ܗܠܝܢ ܡܢܗܘܢ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܘܢܛܪܘܢ ܐܦ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܡܰܫܠܶܡ ܠܗܘܢ܇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܒܙܒ̈ܢܐ ܕܡܬܢܛܪܝܢ ܒܕܡܘܬ ܚܰܠܒܐ. ܕܡܐ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝܘ ܒܝܕ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܒܐܖ̈ܙܐ: ܘܡܝܬܪܘܬܐ ܕܡܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܝܟ ܕܒܚܠܒܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܓܒܖ̈ܐ ܡܫ̈ܠܡܢܐ: ܢܣܒܘܢ ܐܦ ܡܟܘܠܬܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܺܝܕܥܬܐ ܫܪܝܪܬܐ܇ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܒܖ̈ܙܐ܀

 

64 ܢܳܦܠܝܢ ܡܕܝܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܕܒܝܬ ܢܣܛܘܪܝܣ ܡܢ ܐܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܘܚܫܐ ܘܡܘܬܐ: ܘܕܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܠܚ̈ܡܢ ܠܣܘܪܩܐ܆ ܥܠ ܕܟܕ ܥܕܟܝܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܒܖ̈ܐ ܘܠܐ ܐܫܬܡܠܝܘ ܒܩܘܡܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܪܢܫܐ ܚܰܕܬܐ܇ ܘܠܐ ܐܰܚܺܝܕܝܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܦܠܐ ܬܰܘܕܝܬܐ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܘܗܳܡܣܝܢ ܠܡܕܥ ܗܠܝܢ ܕܒܠܚܘܕ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܓܒܖ̈ܐ ܡܫ̈ܠܡܢܐ܇ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܡܶܕܥ ܚܟܡܬܐ ܕܒܗܝܢ. ܗܳܢܘܢ ܕܟܕ ܠܐܝܕܥܬܐ ܕܒܡ̈ܠܐ ܕܢܕܪܟܘܢ ܠܐ ܣܦܰܩܘ܆ ܐܘܒܕܘ ܐܦ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗܝܢ܇ ܗܳܝ ܕܒܕܡܘܬ ܚܠܒܐ ܠܝܠܘ̈ܕܐ ܡܬܪܣܝܐ ܘܡܪܒܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ.

ܚܠܒܐ ܡܕܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܘܣ ܕܰܐܫܩܺܝ ܩܕܡܐܝܬ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ: ܗܐ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ. ܕܐܝܬܝܗ̇܆ ܡܰܫܠܡܢܘܬܐ ܕܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܐܡܪ܇ ܘܬܘܒ ܥܬܝܕܢ ܕܥܡ ܬܘܣܦܬܐ ܢܬܬܣܝ̈ܡܢ.

ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܝܢ܆ ܗܕܐ ܕܐܣܬܰܪܰܩ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܰܠܝܐ ܐܝܟ ܐܒܐ܇ ܘܦܚܡܗ ܘܒܪ ܐܝܬܘܬܗ. ܘܶܐܬܐ ܠܟܰܪܣܐ ܕܒܪܬ ܐܢܫܐ܆ ܘܡܢܗ̇ ܐܬܒܰܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ. ܘܶܐܬܝܠܕ ܥܽܘܠܐ ܡܚܺܝܠܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܫܒܰܩ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܚܰܝܠܬܢܐ.

ܘܺܐܝܢܶܩ ܚܰܠܒܐ. ܘܐܬܛܥܢ ܥܠ ܒܘܖ̈ܟܐ. ܘܥܠ ܕܖ̈ܥܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܓܙܘܪܬܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܘܣܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܗܳܝܟܠܐ. ܘܐܝܟ ܥܝܳܕܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܝܠܕܝܢ. ܩܰܪܶܒ ܩܘܪܒܢܐ. ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ ܐܦ ܒܩܘܡܬܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܒܚܟܡܬܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܐܦ ܠܐܒ̈ܗܐ ܕܒܒܣܪ.

ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܠܝܘܚܢܢ ܐܝܟ ܕܠܢܒܝܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܣܢܺܝܩ ܐܦ ܐܬܥܡܕ ܡܢܗ܆ ܐܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܐܬܕܒܰܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܠܚܘܪܒܐ. ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܡܢ ܐܳܟܶܠ ܩܪܨܐ. ܘܰܙܟܳܐ ܒܝܕ ܐܓܘ̈ܢܐ ܬܠܬܐ ܠܚܫ̈ܐ ܐܟܚܕܐ ܘܠܫ̈ܐܕܐ.

ܘܟܕ ܦܢܳܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܚܰܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܠܓܠܝܠܐ܆ ܦܳܪܶܩ ܗܘܳܐ ܘܡܰܦܢܐ ܫܒܝܬܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܕܰܒܪܰܬ ܡܢ ܐܳܟܶܠ ܩܪܨܐ. ܘܟܕ ܡܢ ܟܠܕܘܟ ܠܗܳܕܐ ܡܟܰܢܶܫ ܗܘܳܐ܆ ܠܘ ܒܫܘܠܛܢܐ ܘܒܚܰܝܠܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܐܬܚܫܚ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܥܳܡܶܠ ܘܡܰܠܦ ܘܠܳܐܶܐ ܘܡܰܟܪܙ. ܘܫܳܗܰܪ ܘܰܡܨܰܠܶܐ܇ ܘܡܦܪܢܣ ܟܘܠܗܝܢ ܕܠܳܚ̈ܡܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܛܟܣܐ ܗܰܘ ܕܒܗ ܐܶܬܚܰܘܝ.

ܘܠܚܪܬܐ ܐܦ ܚܰܫ ܘܡܝܬ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܩܒܠܗ ܠܡܘܬܐ ܒܝܕ ܨܠܝܒܐ: ܘܒܐܝܕܗ ܡܢ ܥܠܬ ܕܰܗܘܳܐ ܕܝܠܗ ܫܪܳܐ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܘܬܐ: ܘܒܰܛܶܠ ܐܘܚܕܢܗ ܕܰܚܒܳܠܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܫܘܠܛܢܐ ܕܫ̈ܐܕܐ܆ ܩܳܡ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝܒ ܠܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܝܢ.

ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܗܰܦܰܟ ܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܖ̈ܒܥܝܢ: ܘܫܪܪ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܩܝܡܬܗ܆ ܣܠܶܩ ܠܫܡܝܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ܆ ܘܫܰܕܰܪ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܇ ܗܰܘ ܕܐܦ ܐܬܐܡܪ ܡܢܗ ܡܘܠܟܢܐ ܕܐܒܐ. ܥܬܝܕ ܕܝܢ ܕܢܐܬܐ ܐܦ ܒܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ. ܠܡܶܗܘܳܐ ܥܡ ܡܢܚܡܢܐ ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܐ܆ ܐܦ ܒܳܚܘܪܐ ܘܕܰܝܳܢܐ ܕܣܘܥܖ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܘܠܡܦܪܥ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ܀

ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܩܕ̈ܡܝܐ܇ ܕܐܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܐ ܡܫܬܠܡܝܢ ܠܗܳܢܘܢ ܕܰܥܬܺܝܕܝܢ ܠܡܐܬܐ ܠܬܘܠܡܕܐ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܚܰܠܒܐ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܕܒܕܘܟܬ ܗܢܐ ܝܰܗܒ ܐܢܘܢ ܠܝܠܘ̈ܦܐ܇ ܘܗܶܢܘܢ ܬܘܒ ܐܦ ܒܥܕܬܐ܇ ܝܘܡܢܐ ܘܒܟܠ ܙܒ̈ܢܝܢ܆ ܡܢ ܟܗ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܡܫܬܠܡܝܢ܇ ܠܟܠ ܡܰܢ ܕܡܢ ܚܰܢܦܘܬܐ ܐܘ ܡܢ ܝܗܘܕܝܘܬܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܐܰܝܕܐ ܕܗܺܝ ܛܳܥܝܘܬܐ܇ ܡܬܦܢܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܡܬܓܒܶܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܕܡܗܝܡܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܠ܆ ܘܒܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܪܫܝܡܢ ܒܗ ܒܗܰܘ ܣܝܳܡܐ.

ܕܒܗܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܦ ܗܠܝܢ܆ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܒܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܦܝܢ. ܘܐܬܩܒܰܪ ܘܩܕ ܠܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܫܡܝܐ. ܘܥܬܝܕ ܠܡܐܬܐ ܒܫܘܒܚܐ ܕܐܒܘܗܝ܇ ܠܰܡܕܳܢ ܚܝ̈ܐ ܘܡܝ̈ܬܐ.

ܘܥܠ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܙܐ ܐܝܬܝܗ̇: ܘܣܘܥܪܢܐ ܕܡܟܣܝܐ ܚܟܡܬܐ ܕܒܗ: ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ܆ ܡܬܬܒܥ ܠܘܩܕܡ ܠܡܐܡܪ ܗܰܘ ܕܡܩܒܠ ܠܗܝܢ܆ ܕܡܗܝܡܢ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ. ܕܐܠܘ ܡܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܥܡ ܫܡܥܗܝܢ ܐܦ ܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܢܬܩܕܡ ܚܰܝܠܗܝܢ܆ ܠܐ ܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܰܘ ܕܡܬܬܠܡܕ ܠܗܝܢ: ܕܢܰܘܕܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܗܝܡܢ.

ܘܠܝܬ ܠܡܬܕܡܪܘ ܒܗܕܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܠܟܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠܡܐ: ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܩܒܠܝܢ ܠܗ ܗܳܢܘܢ ܕܝܳܠܦܝܢ: ܐܢ ܕܡܠܬܐ ܢܗܘܐ ܘܐܢ ܕܚܙܬܐ ܕܖ̈ܥܝܢܐ: ܘܐܢ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܐܝ̈ܕܝܐ: ܘܐܢ ܕܥܝ̈ܢܐ: ܘܐܢ ܕܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܖ̈ܓܫܐ ܐܚܖ̈ܢܐ܆ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܢܐ ܕܥܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܘܚܰܫܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܰܣܝܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ܇ ܢܣܬܢܩܘܢ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܳܢܘܢ ܕܢܳܣܒܝܢ ܠܗ.

ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܡܪܝܐ ܠܘܬ ܢܝܩܘܕܝܡܘܣ: ܟܕ ܨܒܳܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܢܐܡܪ ܠܗ: ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܗܰܘ ܠܡܫܡܥ܆ ܟܬܝܒ ܕܦܢܝ ܠܗ܆ ܕܐܠܐ ܬܬܝܠܕ ܡܢ ܕܪܝܫ܆ ܠܐ ܬܫܟܚ ܠܡܥܠ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܘܬ ܚܖ̈ܢܐ ܕܡܬܚܪܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܣܬܟܠܘܢ ܚܰܝܠܐ ܘܪܥܝܢܐ ܕܡ̈ܠܘܗܝ: ܘܟܢ ܢܩܰܒܠܘܢ ܐܢܝ̈ܢ܆ ܐܦ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܐܠܐ ܬܬܗܦܟܘܢ ܘܬܗܘܘܢ ܡܢ ܕܪܝܫ ܛܠܝ̈ܐ܆ ܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ.

ܗܕܐ ܕܐܝܕܝܥܐ܆ ܕܠܘ ܟܕ ܚܐܪ ܠܘܬ ܩܘܡܬܐ ܕܦܓܪܐ ܐܬܐܡܪܬ ܡܢܗ܇ ܕܘܳܠܶܐ ܠܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܚܰܡܫܝܢ ܫܢܝ̈ܢ܇ ܕܢܬܗܦܟ ܘܢܗܘܐ ܒܪ ܚܡܫ ܐܰܝܕܐ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ܆ ܐܠܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܗܘܐ ܕܳܐܶܢ ܘܰܡܥܰܩܶܒ ܒܝܕ ܚܘ̈ܫܒܐ ܕܣܒܝܪܝܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܒܥܠܡܐ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܗ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬ ܥܝܳܕܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܓܒܖ̈ܐ ܡܫ̈ܠܡܢܐ܇ ܕܒܝܕ ܡܠܬܐ ܘܬܪܥܝܬܐ܇ ܢܒܨܘܢ ܠܟܠ ܝܘܠܦܢܐ ܐܢܫܝܐ. ܗܢܐ ܠܡ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܝ܆ ܠܘ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܥܩܒ. ܐܠܐ ܙܳܕܶܩ ܠܟܠܢܫ ܕܢܩܒܠܗ ܐܝܟ ܫܰܒܪܐ ܒܝܕ ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܟܝܢܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ ܡܥܕ ܠܡܣܒ ܠܣܦܪܐ ܥܠܡܢܝܐ܇ ܘܟܠ ܝܠܘܦܐ ܠܐܘܡܢܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܗܺܝ.

ܘܥܠ ܗܕܐ ܠܝܬ ܘܠܐ ܐܢܫ ܕܡܐ ܕܡܰܫܠܶܡ ܝܘܠܦܢܐ ܠܛܠܝܐ܇ ܐܘ ܕܟܬܝ̈ܒܬܐ ܐܘ ܕܠܫܢܐ܇ ܐܘ ܕܚܕܐ ܡܢ ܝܕ̈ܥܬܐ܇ ܐܳܡܰܪ ܠܘܬܗ ܕܢܗܝܡܢ܇ ܥܠ ܕܝܳܕܰܥ ܕܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬ ܒܗ ܙܘܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܥܠܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܰܟܝܢܐ. ܠܟܠ ܡܰܢ ܕܝܢ ܕܳܐܬܶܐ ܠܬܘܠܡܕܐ: ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܒܚܘ̈ܫܒܐ: ܗܠܝܢ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܗ̇ ܠܩܘܡܬܐ: ܘܫܟܝܚܐ ܠܗ ܐܦ ܗܳܝ ܕܢܬܡܨܐ ܠܡܕܢ ܠܟܠ ܩ̈ܠܐ ܘܡ̈ܠܐ ܕܫܳܡܥ܆ ܠܳܚܡܐ ܗܕܐ ܠܡܬܐܡܪܘ.

ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܒܗ ܚܰܝܠܐ ܒܚܘܫܒܐ: ܘܡܶܫܟܰܚ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ: ܐܘ ܕܢܗܝܡܢ ܐܘ ܠܐ: ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܖ̈ܢ ܠܗ ܟܕ ܡܬܬܠܡܕ܆ ܥܠ ܗܕܐ ܗܘ ܡܫܬܘܕܐ ܠܘܩܕܡ ܕܰܡܗܰܝܡܢ܇ ܘܟܢ ܡܫܰܪܐ ܗܰܘ ܕܡܰܠܦ ܠܗ ܕܢܰܫܠܶܡ ܠܗ ܡ̈ܠܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܠܗܝܢ ܠܳܚܡܐ ܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܐܝܟ ܕܬܫܬܡܠܶܐ ܐܦ ܠܘܬܗ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ܆ ܗܳܝ ܕܐܠܐ ܐܢܫ ܢܬܝܠܕ ܡܢ ܕܪܝܫ܇ ܘܐܠܐ ܐܢܫ ܢܩܰܒܶܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܛܠܝܐ ܠܐ ܢܥܘܠ ܠܗ̇܀

 

65 ܐܝܟܐ ܗܘ ܡܕܝܢ ܫܘܒܗܪܗ ܕܚܬܝܪܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܫܬܥܠܐ ܘܳܐܡܰܪ܇ ܕܐܠܐ ܠܘܩܕܡ ܐܝܕܥ ܠܐ ܡܗܰܝܡܢ܇ ܘܐܠܐ ܓܫ ܠܐ ܡܘܕܐ܇ ܘܐܠܐ ܚܙܳܐ ܠܐ ܡܰܫܪ. ܕܗܐ ܥܝܳܕܐ ܕܐܚܺܝܕ ܠܘܬ ܬܘܠܡܕܐ ܥܕܬܢܝܐ܇ ܕܢܗܝܡܢ ܠܘܩܕܡ ܓܳܒܐ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ܇ ܘܢܥܡܰܕ ܘܢܶܛܘܪ ܦܘ̈ܩܕܢܐ܇ ܘܢܕܟܐ ܗܘܢܗ܇ ܘܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܡܫܝܚܐ܆ ܘܟܢ ܢܫܟܚ ܕܢܬܡܰܛܐ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܢܕܥ ܚܰܝܠܐ ܕܡ̈ܠܐ. ܕܐܫܬܠܡ ܠܗ̇ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܠܡܛܪ. ܘܢܩܒܠ ܚܙܬܗܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ܇ ܘܢܪܓܫ ܐܦ ܒܪܙܐ ܕܰܡܟܰܣܰܝ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ.

ܡܛܠ ܕܐܟܙܢܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܛܠܝ̈ܐ: ܫܳܡܰܥ ܒܠܚܘܕ ܡ̈ܠܐ ܘܩ̈ܠܐ ܕܥܠ ܟܠ ܝܘ̈ܠܦܢܐ: ܐܢ ܕܝܢ ܢܪܒܐ ܘܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ: ܘܢܬܓܡܪ ܐܟܚܕܐ ܒܖ̈ܓܫܐ ܘܒܗܕ̈ܡܐ: ܡܨܐ ܕܥܡ ܫܡܥܐ ܢܩܢܐ ܐܦ ܫܘܘܕܥܐ ܕܥܠ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ. ܗܟܢܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܚܕܬܐ ܕܐܝܠܝܕ ܡܢ ܕܪܝܫ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܇ ܒܫܘܪܝܐ ܕܩܘܡܬܐ: ܘܟܕ ܗܘ ܥܕܰܟܝܠ ܛܠܐ܆ ܡ̈ܠܐ ܕܥܠ ܐܪܙܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܨܐ ܠܡܶܫܡܰܥ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܬܓܡܪ ܘܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ: ܘܢܐܬܐ ܠܩܘܡܬܐ ܗܳܝ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܫܘܡܠܝܐ ܕܒܡܫܝܚܐ܆ ܡܶܫܟܰܚ ܗܢܐ ܐܦ ܕܢܕܝܩ ܒܚܰܝܠܐ ܘܒܚܟܡܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗܳܢܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̈ܠܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܒܠܚܘܕ ܫܡܰܥ܀

ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܰܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܟܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܓܒܶܠ ܚܰܕܬܐ ܗܘܳܐ: ܘܚܙܬܐ ܒܠܚܘܕ ܪܘܚܢܝܬܐ ܩܢܶܐ ܗܘܐ: ܟܕ ܕܝܢ ܥܒܰܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܘܰܚܛܐ: ܘܩܳܡ ܒܫܘܚܠܦܐ ܚܪܢܐ: ܘܡܢ ܚܰܕܬܐ ܥܰܬܝܩܐ ܗܘܳܐ: ܘܚܠܦ ܚܘ̈ܫܒܐ ܖ̈ܘܚܢܝܐ ܢܦ̈ܫܢܝܐ ܗܘܰܘ ܠܗ܆ ܗܫܐ ܕܶܐܬܩܪܝ ܕܢܶܦܢܶܐ ܠܛܟܣܗ ܩܕܡܝܐ܆ ܐܝܟ ܕܠܫܒܪܐ ܐܠܨܐ ܕܢܫܬܠܡ ܠܗ ܝܘܠܦܢܐ܇ ܕܢܩܒܠܗ ܠܗܢܐ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ.. ܘܐܢ ܢܬܚܦܛ ܘܒܝܕ ܡܝܬܖ̈ܬܐ ܕܡܬܦܠܚ̈ܢ ܡܢܗ ܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ܆ ܢܬܡܨܐ ܠܡܰܪܓܳܫܘ ܐܦ ܒܚܰܝܠܐ ܘܒܚܟܡܬܐ ܕܡܟܣܝܢ ܒܗ.

ܘܐܝܬܘܗܝ ܩܠܐ ܩܕܡܝܐ ܗܰܘ ܕܠܳܚܶܡ ܠܗ ܠܡܫܡܥ ܘܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܒܗ. ܗܰܘ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܢ. ܗܢܐ ܕܠܘܬ ܐܝܕܥܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܚܺܝܠܐ܆ ܥܠ ܕܡܬܪܢܝܐ ܕܗܰܘ ܕܡܛܠ ܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ: ܘܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܥܒܺܝܕ: ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܝܺܠܺܝܕ: ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܘܪܝܐ܆ ܡܛܠ ܐܚܪܢܐ ܩܰܒܶܠ ܥܠܘܗܝ ܐܦ ܕܢܗܘܐ ܒܶܣܪܐ ܘܢܬܒܪܢܫ. ܠܘܬ ܕܝܢ ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܪܚܺܝܡ ܩܳܠܐ ܗܳܢܐ ܘܚܰܒܺܝܒ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܚܰܠܒܐ ܠܝܰܠܘܕܐ܇ ܛܒ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܕܫܟܝ̈ܚܢ ܥܠ ܦܬܘܖ̈ܐ ܕܡܠܟ̈ܐ. ܒܙܢܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ܆ ܘܫܟ̈ܚܬܐ ܕܰܡܨܶܐ ܐܢܫ ܕܰܢܩܺܝܡ ܠܘܩܒܠ ܗܖ̈ܛܝܩܐ܆ ܚܒܝܒܐ ܦܫܝܛܘܬܗ̇ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܠܟܠ ܡܰܢ ܕܡܬܬܠܡܕ ܒܦܘܪܫܢܐ.

ܡܛܠ ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܟܢܐ ܦܪܢܣ ܥܒܘܕܐ ܚܟܝܡܐ܆ ܕܥܠ ܕܝܳܕܥ ܕܠܐ ܣܳܦܶܩ ܚܟܗ ܕܝܠܘܕܐ܇ ܠܡܦܰܪܳܫܘ ܛܥ̈ܡܬܐ ܕܡ̈ܐܟܠܬܐ܇ ܘܠܐ ܡܐܢܐ ܕܐܣܛܘܡܟܗ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܓܘܫܡܗܝܢ܆ ܘܠܐ ܫܪܟܐ ܕܗܕ̈ܡܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܒܦܓܪܐ ܕܢܬܡܨܘܢ ܠܡܶܣܰܒ ܚܰܝܠܗܝܢ܆ ܝܰܗܒ ܕܬܶܗܘܐ ܠܗ ܣܝܒܪܬܐ ܕܚܰܠܒܐ ܗܳܝ ܕܩܢܝܐ ܚܕܐ ܛܥܡܬܐ. ܕܡܐ ܕܐܬܪܒܝ ܘܐܬܚܰܝܰܠ ܦܓܪܗ ܒܝܕ ܗܕܐ܆ ܢܐܬܐ ܐܦ ܠܘܬ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܩܘܡܬܐ ܕܡܰܨܝܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܘܠܡܦܰܪܳܫܘ ܛܥ̈ܡܬܐ.

ܗܟܢܐ ܘܠܗܢܐ ܐܚܪܢܐ ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܥܬܝܩܘܬܐ ܠܚܕܬܘܬܐ ܐܶܬܝܠܕ: ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܫܒܪܐ ܗܘ܆ ܝܰܗܒ ܡܪܝܐ ܗܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܫܦܝܪ ܠܰܡܦܰܪܢܳܣܘ܆ ܕܢܗܘܐ ܡܩܰܒܶܠ ܩܠܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܚܠܦ ܚܰܠܒܐ. ܕܡܐ ܕܰܪܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ: ܘܶܐܬܐ ܠܩܰܘܡܬܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܗܳܝ ܕܠܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܪܳܗܛܐ܆ ܢܫܟܚ ܐܦ ܗܽܘ ܠܰܡܦܰܪܳܫܘ ܠܘ ܛܥܡ̈ܬܐ ܕܡ̈ܐܟܠܬܐ ܦܓܖ̈ܢܝܬܐ܆ ܐܠܐ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܕܐܝ̈ܕܥܬܐ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ܇ ܘܕܚܟܡܬܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܝܗ̇ ܦܘܠܘܣ܇ ܕܡܬܡܠܠܐ ܡܢܗ ܒܠܚܘܕ ܒܰܓܡܝܖ̈ܐ܀

ܟܬܺܝܒ ܓܝܪ ܡܛܠ ܡܢܢܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܝܗܒ ܗܘܐ ܒܙܒܢ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ܆ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܕ ܒܐܕܫܗ܆ ܩܢܶܐ ܗܘܐ ܛܥ̈ܡܬܐ ܕܡܫܚ̈ܠܦܢ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܗܝܢܐ ܘܚܰܠܝܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܡ ܛܥܡܗ ܐܝܟ ܟܟܪܝܬܐ ܕܕܒܫܐ. ܘܐܝܟ ܗܰܘ ܕܠܝܫ ܒܡܫܝܚܐ. ܘܕܡܝܐ ܕܐܦ ܛܥ̈ܡܬܐ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܩܢܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܐܝܟ ܕܢܫܟܚ ܛܟ ܠܡܰܕܥܳܟܘ ܠܪܓܬܐ ܕܪܚܡܬ ܟܪܣܐ܇ ܗܳܝ ܕܫܟܝܚܐ ܗܘܬ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܝܰܠܘ̈ܕܐ ܘܫܒܖ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܰܘ ܒܗ ܒܥܡܐ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܰܘ ܡܢ ܗܢܐ ܢܣܬܝܒܪܘܢ: ܐܠܐ ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܓܒܖ̈ܐ ܘܢ̈ܫܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠ ܩܘ̈ܡܬܐ܆ ܠܐ ܬܚܡܗ ܗܰܘ ܕܝܗܒܗ ܒܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܛܥܡܬܐ ܒܰܕܡܘܬ ܚܰܠܒܐ. ܐܠܐ ܣܡ ܒܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܢܶܐ ܛܥ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܡܛܠ ܕܟܠܡܕܡ ܦܫܝܩ ܠܐܠܗܐ ܠܡܶܥܒܰܕ.

 

66 ܘܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪܢܐ ܠܟܠ ܡܢ ܕܡܨܐ ܕܢܣܬܟܠ܆ ܠܣܝܒܪܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܬܝܗܒܢ ܬܚܘܝܬܐ. ܕܟܕ ܘܳܠܶܐ ܕܬܬܩܒܠ ܩܕܡܐܝܬ ܒܕܡܘܬ ܚܰܠܒܐ܆ ܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܬܕܝܢ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܒܫܘܪܝܐ ܡܩܰܒܠܝܢ ܠܗ̇. ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܚܰܠܒܐ ܡܢ ܝܰܠܘܕܐ ܗܰܘ ܕܢܳܣܶܒ ܠܗ.

ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܥܠ ܕܐܬܕܝܢ ܠܗ ܚܕܐ ܙܒܢ ܡܫܝܚܐ ܘܝܘ̈ܠܦܢܘܗܝ܇ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܡܢ ܚܢ̈ܦܐ ܘܡܢ ܗܖ̈ܛܝܩܐ. ܘܠܐ ܦܐܝܐ ܕܬܘܒ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܝܠܗ ܢܡܪܚܘܢ ܠܡܶܗܘܐ ܕܝ̈ܢܐ܇ ܐܘ ܠܗ ܐܘ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠ ܘܐܣܬܥܪ ܡܢܗ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܐܦ ܗܫܐ ܢܨܒܐ ܕܢܐܚܕܝܘܗܝ: ܠܘ ܕܢܗܝܡܢ ܒܗ: ܐܠܐ ܕܰܢܫܰܐܶܠ ܘܢܕܘܢܝܘܗܝ: ܡܢ ܒܬܪ ܗܳܝ ܕܐܬܕܝܢ ܠܗ ܚܕܐ ܙܒܢ܆ ܥܳܪܩ ܐܦ ܡܢ ܗܢܐ ܘܡܬܛܫܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܙܒܢ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܝܳܗܶܒ ܢܦܫܗ ܕܢܬܠܒܟ.

ܒܥܰܘ ܠܡ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܢܐܚܕܘܢܝܗܝ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܢܳܫ ܐܰܪܡܝ ܥܠܘܗܝ ܐܝ̈ܕܝܐ. ܘܬܘܒ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܟܕ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܐܶܙܰܠ ܘܶܐܬܛܰܫܺܝ ܠܗ ܡܢܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܟܕ ܨܒܰܘ ܕܢܐܚܕܘܢܝܗܝ܆ ܐܫܬܟܚ ܥܒܰܪ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܶܐܙܰܠ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܬ ܫܥܬܗ: ܘܺܐܝܕܥ ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܡܟܝܠ ܕܢܬܕܝܢ܆ ܢܦܰܩ ܠܘܬܗܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ. ܘܐܢ ܠܝ ܒܳܥܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܒܘܩܘ ܠܗܠܝܢ ܐܳܙܠܝܢ.

ܘܗܠܝܢ ܐܣܬܥܪ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܆ ܟܕ ܝܳܩܕܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܚܣܳܡܐ ܘܰܒܚܶܡܬܐ܇ ܘܨܳܒܶܝܢ ܗܘܘ ܠܡܐܚܕܗ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܗ. ܗܳܢܝܢ ܕܐܦ ܡܢܢ ܫܦܝܪ ܐܬܬܣܝܡ ܗܳܪܟܐ ܚܠܦ ܬܚܘܝܬܐ܇ ܠܘܩܒܠ ܗܖ̈ܛܝܩܐ ܣܟ̈ܠܐ ܗܳܢܘܢ ܕܗܡܣܝܢ ܠܡܰܥܳܠܘ ܐܦ ܗܫܐ ܠܫܘܐܳܠܐ ܘܠܕܝܢܐ܇ ܠܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܘܠܡܘܠܕܐ ܦܓܪܢܝܐ ܕܡܠܬܐ܇ ܘܠܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܘܣܘ̈ܢܩܢܐ ܘܚܫ̈ܐ. ܘܡܬܚܪܝܢ ܠܡܰܦܳܩܘ ܥܠܘܗܝ ܦܣܩܐ ܘܠܡܐܡܪ܆ ܕܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢܗ ܘܠܘܬܗ܆ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܚܫܒ ܐܠܗܐ. ܥܠ ܕܠܐ ܗܘܳܝܐ ܘܡܘܠܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܠܳܚܡܝܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܚܫܐ ܘܡܘܬܐ.

ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ܆ ܕܡܝܐ ܕܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܛܫܐ ܝܘܡܢܐ: ܘܠܐ ܓܳܠܶܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܢܦܫܗ ܘܪܙܐ ܕܝܘܠܦܢܗ܆ ܘܠܐ ܡܬܬܚܕ ܡܢ ܚܘܫ̈ܒܝܗܘܢ ܥܠ ܕܢܕܘܢܘܢܝܗܝ ܨܳܒܝܢ܆ ܘܠܘ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܒܗ. ܘܐܢ ܣܳܒܪܝܢ ܕܡܫܟܚܝܢ ܐܦ ܗܫܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗ ܕܰܝ̈ܳܢܐ܆ ܡܢ ܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܗܕܐ ܡܬܪܥܝܢ.

ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܬܡܨܺܝܘ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܡܫܝܚܐ܇ ܟܡܐ ܕܠܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܐܢ ܗܳܢܘܢ ܠܐ ܕܢܘܗܝ ܙܒܢܐ ܗܰܘ ܟܠܗ ܕܠܐ ܐܰܚܕܘܗܝ܆ ܐܦܠܐ ܗܖ̈ܛܝܩܐ ܗܫܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܳܝܢܺܝܢ ܠܡܕܡ ܕܠܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܠܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܢܣܬܒܪܘܢ ܕܕܳܝܢܺܝܢ܆ ܠܡܶܣܬܰܒܪܳܢܘܬܗܘܢ ܕܳܝܢܺܝܢ ܘܠܘ ܠܰܫܪܪܐ. ܕܠܗܰܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܰܚܺܝܕܝܢ܆ ܐܦܠܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗ ܕܰܝ̈ܳܢܐ ܡܫܟܚܺܝܢ.

ܘܬܡܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܶܐܬܚܰܝܰܒ ܠܡܘܬܐ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܡܢ ܥܡ̈ܡܐ: ܘܐܫܬܠܡ ܐܦ ܕܢܨܛܠܒ: ܘܐܪܝܡܘ ܩܒܥܘܗܝ ܥܠ ܩܝܣܐ ܒܝܢܬ ܓܝ̈ܣܐ܆ ܟܬܝܒ ܕܩܳܝܡܝܢ ܗܘܰܘ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܟܠܗܘܢ ܝܳܕܘ̈ܥܘܗܝ܆ ܐܰܝܕܐ ܕܓܰܠܝܐܝܬ ܡܚܰܘܝܐ܆ ܕܟܠ ܡܰܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܝܳܕܥ ܠܗ܆ ܥܠ ܪܘܚܩܐ ܡܥܕ ܩܳܐܡ ܡܢ ܠܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܒܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܡܡܪܚܝܢ ܠܰܡܫܰܐܳܠܘ ܘܠܡܶܒܨܐ. ܘܐܝܟ ܕܬܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܐܬܐܡܪܘ ܕܩܳܝܡܝܢ ܗܘܰܘ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܟܕ ܡܫܬܐܠ ܗܘܐ ܘܡܬܕܝܢ: ܗܶܢܘܢ ܐܬܚܫܒܘ ܝܕܘ̈ܥܘܗܝ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܐܡܪܘܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܠܗ܆ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܐܠܝܢ ܡܢ ܗܕܐ. ܕܢܒܨܘܢ ܘܢܥܩܒܘܢ.

ܘܐܝܟܢܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܪܚܝܩܝܢ ܗܘܰܘ ܬܡܢ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܕܢܘ ܘܚܰܝܶܒܘ: ܘܠܐ ܒܨܒܝܢܐ ܘܠܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܫܘ̈ܬܦܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܢܘ ܘܨܠܒܘ܆ ܠܥܪܛܠܝܘܬܗ ܕܗܰܘ ܕܨܠܝܒ ܫܘܒܚܐ ܚܙܰܘ: ܘܠܨܥܪܗ ܐܝܩܪܐ: ܘܠܗ ܐܠܗܐ ܘܡܪܝܐ ܘܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ: ܟܕ ܛܒ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܨܠܝܒ ܒܝܢܬ ܬܖ̈ܝܢ ܓܝ̈ܣܐ: ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܟܠ ܡܰܢ ܕܢܬܕܡܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܕܗܳܢܘܢ: ܘܚܠܦ ܕܰܢܫܰܐܶܠ ܢܫܒܚ: ܘܚܠܦ ܕܰܢܕܽܘܢ ܘܰܢܥܰܩܶܒ: ܢܣܓܘܕ ܘܢܗܝܡܢ܆ ܡܬܝܗܒ ܠܗ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܣܘܪܩܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܠܝܘܬܐ. ܘܠܙܥܘܪܘܬܗ ܪܒܘܬܐ. ܘܠܗܘܝܗ ܫܘܒܚܐ ܕܐܝܬܘܬܐ. ܘܠܡܘܠܕܗ ܕܡܢ ܐܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܦܶܚܡܐ ܕܗܰܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܐܒܐ.

ܕܐܢܫܝ̈ܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܒܚܰܝܠܐ. ܚܢܢ ܠܡ ܡܟܪܙܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܠܝܒ܆ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܰܢ ܟܶܫܠܐ܆ ܠܥܰܡ̈ܡܐ ܕܝܢ ܫܛܝܘܬܐ. ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܩܖ̈ܝܐ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܚܢ̈ܦܐ܆ ܡܫܝܚܐ ܚܰܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܺܐܝܕܺܝܥܐ ܕܟܕ ܫܡܰܥܘ ܥܠܘܗܝ ܕܰܨܠܝܒ ܗܝܡܢܘܗܝ ܗܟܢܐ. ܡܛܠ ܕܫܛܝܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܶܡܪ܆ ܚܟܝܡܐ ܗܝ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܡܚܝܠܘܬܗ ܚܝܠܬܢܝܐ ܗܝ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ.

ܘܐܢ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܗ ܕܗܢܐ: ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܢܫ ܗܘܳܐ ܚܳܙܝܐ ܕܝܕܥܬܗ ܕܪܙܐ: ܐܦ ܟܕ ܨܠܝܒ ܡܫܝܚܐ ܚܰܝܠܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܟܪܙ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܐܢܳܫ ܢܓܙܘܪ. ܕܟܐܢܐܝܬ ܐܬܐܡܪܬ ܐܦ ܗܕܐ܇ ܕܐܢܫܝ̈ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܕܡܘܬ ܐܠܗܝ̈ܬܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܚܰܝܠܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܒܚܰܝܠܗܘܢ ܕܣܘܥܖ̈ܢܐ ܗܰܘ ܕܰܡܟܰܣܰܝ ܗܘܐ ܡܢ ܚܙܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܘܰܓܠܶܐ ܒܠܚܘܕ ܠܗܳܝ ܕܪܶܥܝܳܢܐ܇ ܚܪ ܘܶܐܡܪ ܗܠܝܢ. ܕܠܩܖ̈ܝܐ ܕܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܚܰܢ̈ܦܐ܆ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܠܺܝܒ ܚܰܝܠܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܘܚܶܟܡܬܐ.

 

67 ܘܡܛܠ ܢܦܫܗ ܐܶܡܪ܆ ܕܚܰܝ ܐܢܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܐܢܐ. ܐܠܐ ܚܰܝ ܒܝ ܡܫܝܚܐ. ܘܗܢܐ ܕܗܫܐ ܚܰܝ ܐܢܐ ܒܒܣܪܐ܆ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝ ܐܢܐ. ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܰܠܶܦ܆ ܕܟܠ ܡܰܢ ܕܒܒܣܪܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܚܰܝ: ܘܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܓܘ ܡܢ ܡܪܓܫܢܘܬܗ ܕܗܢܐ܆ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܕܢܶܗܘܐ ܐܰܚܺܝܕ܇ ܠܟܠܗܝܢ ܐܰܝܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ ܥܠ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܩܰܘܡܬܐ: ܗܳܝ ܕܪܗܛܐ ܬܪܒܝܬܗ̇ ܠܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܢܬܬܟܠ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܩܰܒܶܠ܆ ܐܦ ܝܕܥܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܒܖ̈ܙܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܫܘܪܝܐ ܒܠܚܘܕ ܠܫܡܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܫܬܠܡܘ܀

ܣܝܒܪܬܐ ܡܕܝܢ ܕܚܰܠܒܐ܆ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܐܶܫܬܰܠܡܰܬ܇ ܘܙܳܕܶܩ ܕܡܢ ܗܕܐ ܢܐܢܩ ܟܠ ܡܢ ܕܥܳܡܶܕ܆ ܥܕܡܐ ܕܒܝܕ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܢܬܓܠܶܐ ܒܗ ܡܫܝܚܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܐܩ ܒܰܫܠܺܝܚܐ. ܚܰܝ ܐܢܐ ܠܡ ܠܘ ܐܢܐ. ܐܠܐ ܚܰܝ ܒܺܝ ܡܫܝܚܐ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܘ ܗܽܘ ܚܰܝ܆ ܐܝܟ ܕܰܠܡܰܘܕܳܥܘ ܕܠܘ ܒܚܰܝ̈ܐ ܕܒܣܪܐ ܡܬܗܦܟ ܘܐܦܢ ܡܣܬܒܪ ܕܒܒܣܪܐ ܚܰܝ ܘܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܐܠܐ ܒܗܳܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܚܰܫܐ ܘܐܠܗܝ̈ܐ܇ ܕܚܰܘܺܝ ܡܫܺܝܚܐ ܟܕ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܐܦ ܗܽܘ ܙܒܢܐ ܗܰܘ ܟܠܗ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ.

ܐܶܡܪ ܕܝܢ ܫܠܝܚܐ ܐܦ ܗܕܐ ܕܰܨܠܺܝܒ ܗܘܳܐ ܠܥܠܡܐ܇ ܘܥܠܡܐ ܬܘܒ ܨܠܝܒ ܗܘܐ ܠܗ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ܆ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܺܝܬܐ ܠܥܳܠܡܐ: ܗܕܐ ܕܓܳܕܫܐ ܐܦ ܠܟܠ ܡܺܝܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܥܳܠܡܐ ܟܠܗ ܠܘܬܗ ܡܺܝܬܐ ܗܘܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܰܢܙܺܝܥ ܒܗ ܚܕ ܡܢ ܚܰܫ̈ܰܘܗܝ. ܐܰܝܕܐ ܕܡܰܘܕܥܐ܆ ܕܟܕ ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܕܚܰܝ ܗܘܳܐ ܒܒܣܪܐ܆ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܡܐ ܣܝܡ ܗܘܐ ܩܕܡܘܗܝ.

ܒܗܳܝ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܥܕܡܐ ܕܫܰܠܶܡ ܚܰܝ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܒܝܕ ܨܠܝܒܐ܆ ܠܐ ܓܠܳܐ ܒܗ ܗܳܢܘܢ ܖ̈ܘܚܢܝܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܳܡܬܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܦܘܠܘܣ. ܕܐܦܢ ܐܝܕܥܢ ܒܒܣܪ ܠܰܡܫܝܚܐ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܗܫܐ ܠܐ ܝܳܕܥܝܢܢ. ܚܠܦ ܗܳܝ ܕܢܐܡܪ܆ ܕܠܐ ܒܣܘ̈ܢܩܢܐ ܕܝܠܢ ܡܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܒܚܫ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܗ̇ ܒܥܰܒܝܘܬܐ ܕܒܣܪܐ. ܒܣܪܐ ܠܡ ܘܕܡܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܠܡܐܪܬ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ܀

ܒܛܘܦܣܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ: ܘܳܠܶܐ ܐܦ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܰܝܢܐ ܕܥܬܝܕ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܝܕ ܬܘܠܡܕܐ: ܘܰܢܣܰܒ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܒܝܕ ܥܡܳܕܐ܆ ܕܥܕܡܐ ܕܡܳܐܶܬ ܗܽܘ ܠܗ ܠܟܠ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܚܳܝܪܐ ܠܘܬ ܒܶܣܪܐ܆ ܠܐ ܢܰܣܒܰܪ ܕܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܚܰܝ ܒܗ ܡܫܝܚܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܰܝ ܗܘܐ ܒܫܠܝܚܐ. ܚܰܝ ܐܢܐ ܠܡ ܠܘ ܐܢܐ܆ ܐܠܐ ܚܰܝ ܒܺܝ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܐܢ ܢܗܘܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ܆ ܡܨܶܐ ܐܦ ܠܡܶܚܙܳܐ ܘܰܠܡܶܫܡܰܥ ܘܠܡܶܛܥܰܡ ܘܰܠܡܶܓܰܫ܇ ܒܖ̈ܓܫܐ ܕܠܓܘ ܡܢ ܦܓܪܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܒܗܘܢ ܐܬܚܙܝ܇ ܐܶܡܰܪ ܕܰܫܡܰܥ ܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ. ܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܰܕܬܐ ܡܬܢܣܒ ܫܘܘܕܥܐ ܕܥܠܝܗܝܢ܆ ܡܒܥܕܐ ܣܰܓܝ ܡܪܓܫܢܬܗܝܢ ܡܢ ܖ̈ܓܫܐ ܕܗܰܘ ܥܬܝܩܐ܇ ܗܢܐ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܦܠܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ܀

 

68 ܫܕܝ ܡܕܝܢ ܡܢܟ ܐܘ ܗܪܛܝܩܐ ܫܘܒܗܪܐ ܣܪܝܩܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܐܢܫܝܬܐ܆ ܘܠܐ ܬܬܚܪܐ ܠܡܕܢ ܠܐܖ̈ܙܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܒܚܘ̈ܫܒܐ ܢܦ̈ܫܢܝܐ. ܐܶܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܚܕܐ ܙܒܢ ܫܠܝܚܐ܆ ܕܠܐ ܡܬܝܕ̈ܥܢ ܗܠܝܢ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܓܒܪܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܦܫܢܝܐ. ܥܠ ܕܫܛܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܗ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܕܥ ܕܪܘܚܢܐܝܬ ܡܬܕܝ̈ܢܢ. ܪܘܚܢܝܐ ܕܝܢ ܐܳܡܰܪ܆ ܠܟܠ ܡܕܡ ܕܳܐܶܢ ܗܽܘ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܢ ܐܢܫ ܡܬܕܝܢ.

ܐܢ ܪܓܬܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܕܘܢ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ܆ ܗܘܺܝ ܠܘܩܕܡ ܪܘܚܢܝܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܳܐܶܢ ܐܢܬ. ܥܡ ܗܳܝ ܕܐܢ ܬܗܘܐ ܗܟܢܐ܆ ܐܦ ܠܐ ܕܬܕܘܢ ܐܢܝ̈ܢ ܡܣܬܢܩܬ. ܐܢ ܕܝܢ ܘܡܬܕܝܢܢ ܡܢܟ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܠܦܘ ܒܥܺܝ ܒܝܕ ܗܕܐ ܐܦ ܠܐܚܖ̈ܢܐ ܕܠܐ ܡܬܕܖ̈ܟܢ܆ ܘܠܘ ܕܐܢܬ ܥܠ ܒܨܬܐ ܬܚܘܐ ܕܣܢܝܩ ܐܢܐ܇ ܐܢܗܘ ܐܪܐ ܕܐܝܬܝܟ ܪܘܚܢܝܐ܇ ܐܝܟ ܕܬܫܟܚ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܘ ܐܢܝ̈ܢ.

ܐܢ ܕܝܢ ܘܗܳܝ ܬܰܣܒܰܪ ܕܡܨܝܐ ܕܢܬܕܝ̈ܢܢ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ: ܘܗܕܐ ܡܢ ܓܒܪܐ ܢܦܫܢܝܐ: ܡܬܚܘܝܬ ܡܢ ܗܕܐ܆ ܕܠܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܪܘܚܢܝܐ܆ ܘܠܐ ܕܐܝܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ܇ ܣܦܩܬ ܥܕܟܝܠ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܘ. ܘܐܝܟܢܐ ܢܬܕܝܢ ܡܢܟ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܠܓܡܪ ܐܦ ܠܐ ܐܺܝܕܺܝܥ ܠܟ.

ܫܘܪܝܐ ܓܝܪ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܘܐ ܕܗܫܐ ܡܬܕܝܢܐ ܡܢ ܗܪܛܝܩܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥ ܠܟܠܢ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܗܘܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܳܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܫܘܠܡܗ̇ ܡܬܝܕܥ ܚܫܐ ܘܡܰܘܬܐ. ܘܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܡܬܝܕܥܢ ܒܡܨܥܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܫܛܝܘܬܐ ܚܫܝ̈ܒܢ܇ ܒܝܕ ܕܡܰܣܒܰܪ ܕܠܐ ܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܐܠܗܐ. ܟܕ ܚܳܪ ܒܗܝܢ ܡܢ ܚܰܕ ܓܒܐ܆ ܘܠܘ ܐܦ ܡܢ ܗܰܘ ܐܚܪܢܐ. ܠܐ ܠܡ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܕܢܡܘܬ. ܡܛܠ ܕܚܰܝܐ ܗܘ ܒܟܝܢܗ.

ܘܠܘܬ ܗܳܝ ܕܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܬܪܰܥܺܝܬ. ܘܥܠ ܕܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܡܘܬ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܟܝܢܗ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܚܰܝܳܐ ܒܘܠܝܬܐ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܠܘܬ ܪܙܐ ܗܢܐ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܡܰܠܶܦ: ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܠܘ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ: ܐܝܕܐ ܕܒܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ: ܐܠܐ ܒܣܪܐ ܘܒܪܢܫܐ: ܘܗܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ: ܘܐܬܢܣܝ ܬܘܒ ܐܦ ܒܡܘܬܐ: ܠܘ ܒܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܟܝܢܐܝܬ: ܐܠܐ ܒܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܢ ܡܢ ܥܠܬ ܕܐܬܒܪܢܫ܆ ܚܘܪ ܒܣܘܥܪܢܐ ܐܢܗܘ ܕܐܝܬܝܟ ܘܐܦܢ ܡܠܝܠܐ܆ ܘܩܰܒܶܠ ܠܰܐܝܕܐ ܕܡܣܬܒܪܐ ܠܟ ܕܥܣܩܐ.

ܗܐ ܓܝܪ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܝܕ ܐܠܗܘܬܗ ܕܡܠܬܐ܆ ܗܽܘ ܐܬܡܰܠܺܝ ܒܝܕ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܬܰܩܰܢ ܒܝܕ ܐܠܗܘܬܗ ܘܐܬܚܰܒܰܠ܆ ܗܶܢܝܢ ܐܬܬܪܨ ܒܝܕ ܦܓܪܢܘܬܗ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܬܚܰܒ̈ܠܢ.

ܘܡܝܬܪ ܥܒܳܕܐ ܐܚܪܝܐ ܡܢ ܗܰܘ ܩܕܡܝܐ܆ ܠܝܬ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܠܐ ܡܫܬܘܕܥ. ܘܐܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܐܘ ܕܡܝܬܖ̈ܢ ܐܢܫܝ̈ܬܗ ܕܡܠܬܐ ܛܒ ܡܢ ܕܐܠܗܘܬܗ: ܘܗܺܝ ܬܘܒ ܐܢܫܘܬܗ ܡܢ ܐܠܗܘܬܗ ܐܰܝܕܐ ܕܠܐ ܦܐܝܐ ܐܠܨܐ ܠܡܪܢܐ܆ ܐܘ ܕܠܐ ܒܨܝܪܐ ܒܗ ܗܕܐ ܡܢ ܗܳܝ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܣܪܢܘܬܗ ܡܢ ܪܘܚܢܘܬܗ܇ ܘܓܠܝܘܬܗ ܡܢ ܟܣܝܘܬܗ܇ ܘܗܘܝܗ ܡܢ ܐܝܬܘܬܗ܇ ܘܣܘܪܩܗ ܡܢ ܡܠܝܘܬܗ܇ ܘܚܫܗ ܘܡܘܬܗ ܡܢ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܐܝܬܝܝܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܘܬܗ܆ ܘܠܝܬ ܡܟܝܠ ܐܬܪܐ ܠܐܝܕܐ ܕܡܢܟ ܡܬܐܡܪܐ܇ ܕܗܕܐ ܠܳܚܡܐ ܠܗ̇ ܘܗܳܝ ܠܐ.

ܡܛܠ ܕܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܟܠܗ ܡܫܝܚܐ ܡܬܝܕܥ. ܘܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܒܐ ܗܘ. ܘܟܠܗ ܒܪܢܫܐ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܦ ܡܢ ܐܡܐ. ܠܘ ܒܰܡܢ̈ܰܘܬܐ ܐܘ ܒܟܝ̈ܢܐ܆ ܐܠܐ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܟܠܗ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܝܳܕܥܝܢ ܠܗ ܐܦ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܀

 

69 ܐܢ ܕܝܢ ܬܐܡܪ: ܗܳܝ ܕܐܦ ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܬܐܡܪܬ ܡܢܟ: ܕܠܐ ܠܚ̈ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܢܬܩܒܠܢ ܡܢ ܫܘܘܕܥܐ ܟܝܢܝܐ ܗܢܐ ܕܣܡ ܒܢ ܒܪܘܝܐ: ܕܒܐܝܕܗ ܐܦ ܟܠ ܝܘܠܦܢܐ ܡܥܕܝܢܢ ܕܢܶܣܰܒ܆ ܡܬܐܡܪܐ ܠܘܬܟ. ܕܐܠܘ ܠܳܚܡܐ ܗܘܳܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܕܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܟܝܢܐ: ܕܡܢ ܫܘܘܕܥܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܠܘܬܗ ܕܟܝܢܐ ܬܬܩܒܠ܆ ܐܦܠܐ ܡܬܚܫܒܐ ܗܘܳܬ ܡܢܗ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܘܣ ܫܛܝܘܬܐ. ܫܛܝܘܬܐ ܠܡ ܐܶܡܰܪ ܚܫܺܝ̈ܒܢ ܗܠܝܢ ܠܓܒܪܐ ܢܦܫܢܝܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܕܥ ܕܪܘܚܢܐܝܬ ܡܬܕܝ̈ܢܢ.

ܘܥܠ ܕܠܝܬ ܝܕܝܥܘܬܗ̇ ܕܨܒܘܬܐ ܗܕܐ: ܐܰܝܕܐ ܕܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܕܡܘܪܬܐ: ܠܐ ܒܠܒܐ ܘܠܐ ܒܬܐܪܬܐ܆ ܗܐ ܪܫܝܡܐ ܘܡܬܟܪܙܐ ܒܟ̈ܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܕܢܒܝ̈ܐ ܘܕܫܠܝ̈ܚܐ ܘܕܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܠܗܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܫܬܡܳܥܘ ܐܦ ܛܒ ܡܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܰܩܒܺܝ̈ܥܢ ܒܰܟܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܗܰܘ ܕܣܡ ܒܗ ܗܠܝܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܟܝܢܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܪܘܝܐ܆ ܗܽܘ ܪܫܰܡ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܟܬܒ̈ܐ܇ ܚܕ̈ܬܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܡܬܟܖ̈ܙܢ.

ܘܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܕܟܝܢܝܬܐ ܗܝ ܠܘܬܗ܆ ܐܬܣܝܡܬ ܐܝܕܝܥܘܬܗ̇ ܒܟܠܗ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ܇ ܕܒܣܖ̈ܢܐ ܘܕܠܐ ܒܣܪ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܘܕܚܰܫ ܘܕܡܺܝܬ: ܥܠ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ: ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ܆ ܚܕܬܐܝܬ ܐܦ ܡܫܬܠܡܐ ܠܟܘܠ ܡܘܫ̈ܚܢ. ܘܡܰܣܗܶܕ ܥܠܝܗ̇ ܚܠܦ ܟܝܢܐ ܟܬܒܐ. ܘܡܫܬܘܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܗܳܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܩܒܠܘܢܗ̇ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ̇܆ ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܝܗܒܐ ܠܗܘܢ.

ܗܳܢܘܢ ܕܐܦ ܡܰܣܒܪܝܢ. ܕܒܐܝܕܗ̇ ܡܬܝܠܕܝܢ ܡܢ ܕܪܝܫ܇ ܘܗܳܘܝܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܕ̈ܬܐ ܡܢ ܥܬܝ̈ܩܐ. ܕܐܠܘ ܟܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܟܝܢܐ ܣܺܝܡ ܗܘܐ ܫܘܘܕܥܗ̇܆ ܕܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܠܐ ܡܬܒܥܐ ܗܘܳܐ ܕܠܘܩܕܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܕ̈ܬܐ ܢܗܘܘܢ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܠܗܕܐ ܢܩܰܒܠܘܢ. ܐܠܐ ܡܬܝܗܒܐ ܗܘܳܬ ܐܦ ܗܺܝ ܒܕܡܘܬ ܗܳܝ ܕܩܕܡܝܗ̇: ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܟܝܢܐ ܥܬܝܩܐ.

 

70 ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܗܕܐ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܐܠܦ܆ ܓܒܖ̈ܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܡܫ̈ܠܡܢܐ܆ ܐܠܨܬ ܕܡܢ ܕܪܝܫ ܢܬܝܠܕܘܢ ܘܢܗܘܘܢ ܫܒܖ̈ܐ܆ ܘܒܗܢܐ ܛܟܣܐ ܢܐܬܘܢ ܠܡܩܒܠܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠܝܗ̇܇ ܘܢܬܪܒܘܢ ܒܗ̇ ܚܠܦ ܚܠܒܐ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܥܕܡܐ ܕܗܳܘܝܢ ܓܒܖ̈ܐ ܡܫܠܡ̈ܢܐ܇ ܐܦ ܒܗܕܐ ܩܘܡܬܐ ܕܬܖ̈ܬܝܢ.

ܘܚܠܦ ܕܠܝܘܠܦܢܐ ܐܢܫܝܐ ܡܩܒܠܐ ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܟܝܢܐ܆ ܠܗܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ܆ ܡܨܝܐ ܕܬܣܒ ܘܬܛܘܪ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܪܝܪܘܬܐ ܕܠܒܐ. ܒܒܪܝܪܘܬܐ ܠܡ ܕܠܒܗܘܢ ܐܡܝܪ ܡܛܠ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܩܕ̈ܡܝܐ܆ ܕܟܠܗܘܢ ܡܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܐܠܗܐ.

ܟܕ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܬܘܣܦܘܢ ܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܕܘܒܖ̈ܐ ܛܒ̈ܐ܆ ܘܢܛܘܪܬܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܡܐܚ̈ܝܢܐ܆ ܘܡܝܬܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܚܫ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ. ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܢܬܡܨܐ ܟܠ ܡܰܢ ܕܪܳܐܶܓ ܕܢܗܘܐ ܒܫܪܪܐ ܬܠܡܝܕܐ܇ ܐܦ ܠܡܫܬܘܬܦܘ ܠܫܘܒܚܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܢ ܠܡ ܢܚܫ ܥܡܗ ܐܦ ܥܡܗ ܢܫܬܒܚ. ܘܐܢ ܢܣܝܒܪ ܐܦ ܢܡܠܟ ܥܡܗ. ܘܕܘܳܠܶܐ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܥܬܝ̈ܩܐ: ܘܢܪܕܘܦ ܒܬܪ ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ܆ ܐܢ ܓܒܖ̈ܐ ܡܫ̈ܠܡܢܐ ܪܓܝܢܢ ܠܡܗܘܐ܆ ܗܽܘ ܬܘܒ ܦܘܠܘܣ ܙܰܗܰܪ ܘܐܡܰܪ. ܕܕܒܣܬܪ. ܛܳܥܐ ܐܢܐ܆ ܘܠܰܩܕܳܡܰܝ ܡܫܬܘܫܛ ܐܢܐ.

ܘܐܢ ܒܝܕ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܖ̈ܓܐ ܡܨܐ ܒܠܚܘܕ ܒܪܢܫܐ ܠܡܶܬܥܰܠܳܝܘ ܠܘܬ ܗܕܐ ܩܘܡܬܐ: ܘܒܝܕ ܡܣ̈ܩܬܐ ܕܡܬܩ̈ܢܢ ܒܓܘ ܠܒܐ ܠܡܬܡܛܝܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ: ܘܠܡܗܘܐ ܓܒܖ̈ܐ ܡܫܠܡ̈ܢܐ܆ ܠܒܪ ܡܢ ܫܒܝܠܐ ܗܢܐ ܕܝܫܝܢ ܟܠܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܒܝܕ ܦܘܖ̈ܣܐ ܐܚܖ̈ܢܐ܇ ܐܘ ܕܡܠܬܐ ܐܘ ܕܐܝܕܥܬܐ܇ ܐܘ ܕܕܘܖ̈ܫܐ ܕܡܬܢܣܒܝܢ ܡܢ ܩܖ̈ܝܢܐ ܘܝܘ̈ܠܦܢܐ܇ ܣܒܪܝܢ ܕܡܨܝܢ ܠܡܗܘܐ ܚ̇ܙ̈ܝܐ ܕܝܕܥܬܐ ܗܕܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܐܠܐ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ ܢܗܘܘܢ ܘܐܢ ܚܖ̈ܝܝܐ܆ ܘܐܢ ܖ̈ܚܡܝ ܫܘܒܚܐ.

ܐܡܝܪ ܓܝܪ ܠܐܢܫܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܥܬܝ̈ܩܐ: ܗܠܝܢ ܕܫܦܝܪ ܐܝܕܥܘ ܠܡܣܬܟܠܘ ܪܥܝܢܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗܟܢܐ. ܕܟܠ ܡܰܢ ܕܪܳܐܶܓ ܠܡܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܡܫܝܚܐ: ܘܚ̇ܙܝܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܕܖ̈ܙܘܗܝ܆ ܕܢܬܝܠܕ ܡܢ ܕܪܝܫ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܘܪܘܚܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܪܢ. ܘܚܠܦ ܚܰܠܒܐ ܗܰܘ ܕܡܬܪܣܐ ܠܝܠܘܕܐ ܕܟܝܢܐ܆ ܢܐܢܩ ܐܦ ܗܽܘ ܘܢܬܪܒܐ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܠܡܺܐܠܰܦ ܒܐܝܕܗ̇ ܐܦ ܠܡܶܕܚܰܠ ܡܢ ܐܠܗܐ܇ ܘܰܠܡܶܛܰܪ ܦܘ̈ܩܕܢܐ.

ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܗܠܝܢ. ܕܒܢ̈ܝ܆ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܡܫܪܪܐ ܠܗ̇ ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܢܛܪܐ܆ ܢܙܝܪܘܬܐ ܕܡܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ. ܘܠܗܕܐ ܬܘܒ ܐܰܚܺܝܕܝܢ ܒܗ̇ ܕܠܐ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܣܒܪܐ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܡܬܩܢܝܐ ܐܦܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܘܠܕܐ ܠܚܘܒܐ ܪܘܚܢܐ. ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܪܥܐ ܕܡܰܥܶܠ ܠܘܬ ܚܙܳܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ܇ ܕܡܢܗ̇ ܡܬܝܒܠ ܐܢܫ ܠܘܬ ܡ̈ܠܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ. ܘܛܘܒܬܢܘܬܐ ܐܚܪܬܐ.

ܡܐ ܗܟܝܠ ܕܐܬܪܒܝ ܒܪܢܫܐ ܒܗܢܐ ܛܘܦܣܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܓܒܪܐ ܓܡܝܪܐ ܒܡܫܝܚܐ: ܘܐܬܩܰܪܰܒ ܠܘܬ ܩܘܡܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܰܡܫܰܡܠܝܐ܆ ܡܨܶܐ ܐܦ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܡܐܟܘܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܚܟܡܬܐ ܕܡܬܡܠܠܐ ܒܓܡܝܖ̈ܐ..

 

71 ܕܗܖ̈ܛܝܩܐ ܣܟ̈ܠܐ ܟܕ ܒܗܠܝܢ ܠܡܬܒܰܝܳܢܘ ܠܐ ܣܦܰܩܘ: ܘܠܐ ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܫ ܢܫܰܪܐ ܒܬܘܠܡܕܐ ܐܬܡܨܝܘ ܠܡܶܕܰܥ܇ ܐܘ ܕܡܢ ܐܝܠܝܢ ܣܝܒܖ̈ܬܐ ܢܬܪܒܐ ܘܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ܆ ܣܒܰܪܘ ܕܡܢ ܒܥܳܬܐ ܒܠܚܘܕ ܘܕܪܫܐ: ܘܚܪܝܢܐ ܣܪܝܩܐ ܕܥܠ ܡ̈ܠܐ ܘܫܡ̈ܗܐ܇ ܣܳܦܩܝܢ ܠܡܬܡܛܝܘ ܠܘܬ ܐܝܕܥܬܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܘܠܐ ܐܝܕܥܘ ܕܡ̈ܠܐ ܠܡ̈ܠܐ ܡܥܕ̈ܢ ܠܡܰܘܠܳܕܘ܇ ܘܫܡ̈ܗܐ ܠܕܐܟܘܬܗܘܢ܇ ܘܟܘܠ ܐܝܕܥܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ ܠܰܐܝܕܐ ܕܕܡܝܐ ܠܗ̇.

ܘܐܠܘ ܗܕܐ ܕܥܠܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܚܟܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܐܝܬ ܗܘܐ ܟܒܪ ܠܡܰܣܒܳܪܘ ܕܒܝܕ ܕܘܪܫܐ ܥܠܡܢܝܐ ܕܩܖ̈ܝܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܕܝܘ̈ܠܦܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܩܢܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܦܘܠܘܣ ܓܠܝܐܝܬ ܐܶܡܰܪ: ܕܚܟܡܬܐ ܗܳܝ ܕܡܢܗ ܡܬܡܠܠܐ: ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ: ܐܦܠܐ ܕܖ̈ܝܫܢܐ ܕܥܠܡܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܬܒܛܠܝܢ: ܐܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܟܡܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ: ܗܳܝ ܕܡܛܫܝܐ ܘܒܪܙܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܡܠܠܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܒܝܕ ܕܘܪܫܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܗܕܐ ܕܒܝܢܬ ܫܘ̈ܩܐ ܡܥܕܐ ܕܬܶܬܩܥܐ܇ ܢܶܣܒܰܪ ܒܪܢܫܐ ܕܰܡܨܶܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܗ̇.

ܚܟܡܬܐ ܠܡ ܐܶܡܪ ܡܡܠܠܝܢܢ ܒܰܓܡܝܖ̈ܐ. ܚܟܡܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܐܦܠܐ ܕܖ̈ܝܫܢܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܬܒܰܛܠܝܢ. ܐܠܐ ܡܡܠܠܝܢܢ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܙܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܡܛܫܝܐ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܩܰܕܶܡ ܬܰܚܶܡ ܐܠܗܐ. ܩܕܡ ܥܠܡ̈ܐ ܠܬܫܒܘܚܬܢ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܡܢ ܖ̈ܝܫܢܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܝܕܥܗ̇. ܐܠܘ ܓܝܪ ܝܺܕܰܥܘ܆ ܠܘ ܠܡܪܗ̇ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܨܳܠܒܝܢ ܗܘܰܘ.

ܒܝܕ ܓܝܪ ܨܠܝܒܐ ܗܰܘ ܕܡܰܟܪܶܙ ܗܘܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܶܐܬܓܰܠܝܰܬ ܗܕܐ ܚܟܡܬܐ. ܗܳܝ ܕܟܕ ܛܒ ܩܕܡ ܥܠܡ̈ܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܩܰܕܡܰܬ ܐܶܬܬܰܚܡܰܬ܆ ܐܠܐ ܡܛܰܫܝܐ ܗܘܳܬ ܘܠܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ. ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܕܝܢ ܒܝܕ ܕܐܨܛܠܒ ܡܫܺܝܚܐ. ܕܐܠܘ ܐܺܝܕܰܥܘ ܐܒܗ̈ܐ ܕܒܝܫܘܬܐ: ܕܠܫܘܒܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܓܠܝܢ ܗܘܰܘ ܒܝܕ ܨܠܝܒܐ: ܘܠܐ ܐܰܣܒܰܪܘ ܕܒܗܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܟܰܣܶܝܢ ܠܗ܆ ܐܦܠܐ ܕܢܨܛܠܒ ܡܚܰܦܛܝܢ ܗܘܰܘ.

ܘܐܢ ܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܫ̈ܐܕܐ ܗܳܢܘܢ ܕܐܣܬܒܪܘ ܒܛܘܥܝܝ ܖ̈ܫܢܐ ܕܥܠܡܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܠܗ̈ܐ: ܐܬܚܰܘܝܰܬ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܰܡܟܰܣܝܐ ܗܘܳܬ ܗܕܐ ܚܟܡܬܐ܆ ܐܰܝܟܢܐ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܬܟܢܫ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܓܘܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܟܠ ܨܒܘ܇ ܐܘ ܝܕܥܬܐ ܕܒܓܘ̈ܫܡܐ܇ ܫܰܠܺܝܛ ܐܦܢ ܠܡܪܢܐ ܕܰܡܨܶܐ ܒܪܢܫܐ ܠܗܕܐ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ. ܚܟܡܬܐ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܕܒܨܝܪܐ: ܕܐܦܠܐ ܗܺܝ ܠܗ̇ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܣܶܦܩܰܬ ܠܡܶܕܰܥ܆ ܘܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܟܚܘܗ̇ ܫܠܡܘ ܠܚܕ̈ܕܐ.

ܣܓܝ̈ܐܐ ܓܝܪ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܗܳܢܘܢ ܕܠܒܪ. ܟܕ ܠܗܕܐ ܣܒܰܪܘ ܕܰܩܢܰܘ܆ ܛܥܰܘ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܡܫܰܚܠܦܐܝܬ. ܘܟܕ ܨܒܰܘ ܠܡܶܟܬܰܒ ܥܠ ܚܰܝ̈ܠܐ ܕܐܝܬ ܒܥܩܖ̈ܐ: ܘܥܠ ܡܪܕܝܬܐ ܕܢܗܝܖ̈ܐ: ܘܥܠ ܫܘܓܢܝܐ ܕܙܒ̈ܢܐ: ܘܬܘܒ ܐܦ ܥܠ ܐܘܡ̈ܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܟܚ ܡܛܠ ܣܘܢ̈ܩܢܐ ܕܓܘܐ: ܘܥܠ ܗܘܝܐ ܘܬܪܒܝܬܐ ܕܟܠ ܓܘ̈ܫܡܐ ܘܦܓܖ̈ܐ: ܘܥܠ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܪܒܥܐ: ܕܡܢܗܘܢ ܘܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܐܦ ܟܠܡܕܡ ܡܥܳܕ ܠܡܬܩܝܡܘ: ܕܡܢ ܣܦܝܖ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܠܘܬ ܝܰܘ̈ܢܝܐ ܣܛܘ̈ܟܝܐ ܐܬܩܪܝܘ܆ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܛܥܰܘ ܘܟܬܰܒܘ ܠܘܩܒܠ ܚܕ̈ܕܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܢ ܡܰܣܒܪܢܘܬܐ ܘܛܥܝܘܬܐ: ܘܕܘܪܫܐ ܕܒܝܕ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܘܠܦܢܗܘܢ܆ ܘܠܘ ܡܢ ܓܠܝܢܐ ܕܐܠܗܐ.

ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܕܥܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܗܳܝ ܕܠܟܠܡܕܡ ܚܰܘܝܰܬ ܐܟܬܒܘ: ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܪܝܐ ܕܟܠ ܘܒܪܘܝܐ܆ ܘܥܐ ܕܺܝ̈ܢܐ ܘܦܘܖ̈ܢܣܐ ܕܝܠܗ: ܘܥܠ ܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ ܘܡܢ ܡܢܐ ܐܰܩܺܝܡ ܥܒ̈ܳܕܐ: ܘܕܥܡܗ ܕܐܠܗܐ ܘܰܐܟܘܳܬܗ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܪܝܬܐ܆ ܕܓܘܚܟܐ ܗܝ ܘܐܦ ܐܢ ܕܠܥܘܗܕܢܐ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܰܝܬܐ.

ܘܗܕܐ ܓܶܕܫܰܬ ܠܗܘܢ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܟܰܕܘ ܐܶܡܪܶܬ ܨܒܘ ܠܡܐܠܦ: ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܝܰܕܥܘܗܝ܆ ܘܥܠ ܕܣܓܝܐܐ ܗܘܳܬ ܐܦ ܡܢ ܚܰܝܠܐ ܕܡܠܬܐ ܕܝܠܗܘܢ܇ ܚܟܡܬܐ ܕܐܬܣܺܝܡܰܬ ܒܥܒ̈ܕܐ. ܘܡܢܬܐ ܬܘܒ ܡܢܗ̇ ܗܳܝܕܐܣܬܒܪܘ ܕܐܕܪܟܘ܆ ܐܦ ܠܗܕܐ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܒܝܕ ܝܘ̈ܠܦܢܝܗܘܢ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܐܫܠܡܘ.

ܟܕ ܠܚܟܡܬܐ ܗܳܝ ܕܐܬܩܰܪܝܰܬ ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܪܙܐ ܕܰܡܟܰܣܰܝ܆ ܐܦܠܐ ܐܝܡ ܕܰܒܡܰܪܢܺܝܬܐ ܐܬܡܨܺܝܘ ܠܡܶܣܰܒ ܒܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܡܶܫܟܚܐ ܗܘܳܬ. ܕܗܳܢܘܢ ܕܠܰܐܝܕܐ ܕܣܝܡܐ ܒܓܘ̈ܫܡܐ ܠܐ ܣܦܰܩܘ ܠܡܰܕܪܳܟܘ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܗܳܝ ܕܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇܇ ܘܒܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܡܟܰܣܝܐ ܗܘܳܬ܇ ܢܫܟܚܘܢ ܠܡܫܬܘܕܥܘ. ܗܕܐ ܕܐܘ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܥܝܕܐ ܕܬܬܓܠܐ܆ ܐܘ ܗܘܢܐ ܕܡܬܕܟܐ ܡܢ ܟܠ ܚܛܝܬܐ ܘܛܳܥܝܘܬܐ܇ ܘܰܐܚܺܝܕ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ܇ ܡܫܟܚ ܠܚܘܕ ܚܳܙܶܐ ܠܗ̇.

 

72 ܘܝܳܠܶܦ ܕܗܳܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܒܥܠܡܐ܇ ܚܟܡܬܐ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܟܠ ܓܘ̈ܫܡܐ ܘܟܝ̈ܢܐ܇ ܘܒܚܫܚܬܐ ܕܟܠ ܣܘܥܖ̈ܢܐ܇ ܡܢ ܠܒܪ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܥܐܠܐ ܠܘܬ ܚܘ̈ܫܒܐ. ܗܕܐ ܕܒܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܟܡܬܐ: ܕܒܗ ܒܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܝܕܥܐ܆ ܡܢ ܠܓܘ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܢܳܦܩܐ ܠܘܬ ܗܰܘܢܐ.

ܕܐܠܘ ܣܦܰܩܘ ܖ̈ܓܫܐ ܕܦܓܪܐ: ܕܒܝܕ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܡܶܬܪܰܟܒܐ ܒܠܫܢܐ: ܢܬܠܘܢ ܠܗܰܘܢܐ ܚܟܡܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܆ ܒܐܝܕܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܐܦ ܗܽܘ ܡܪܝܐ ܕܟܠ ܟܕ ܐܬܚܰܫܰܚ ܒܩܠܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܇ ܠܗܕܐ ܡܫܠܡ ܗܘܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ. ܕܠܐ ܕܝܢ ܣܦܰܩܘ ܠܡܶܣܰܒ ܒܗܘܢ ܪܥܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܡܠܬܐ ܐܫܬܠܡ܆ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܬ ܕܡܚܘܝܢ. ܟܕ ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܐܬܡܨܝܘ ܠܡܶܫܡܰܥ܇ ܗܳܝ ܕܐܬܐܡܪܰܬ ܡܢܗ܇ ܡܛܠ ܐܖ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ.

ܗܐ ܓܝܪ ܟܕ ܐܶܫܬܰܘܕܝ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܦܓܪܗ ܝܳܗܶܒ ܕܢܬܐܟܠ: ܘܕܒܝܕ ܡܐܟܘܠܬܗ ܒܠܚܘܕ ܡܬܩܢܝܢ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ܆ ܐܢܫܐ ܡܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܦ ܠܐ ܕܢܫܡܥܘܢܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܐܫܟܚܘ. ܐܠܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܙܠܘ ܠܒܣܬܪܗܘܢ. ܘܠܐ ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܰܘ ܥܡܗ. ܘܗܳܢܘܢ ܕܰܐܡܺܝܪ ܕܦܳܫܘ ܘܠܐ ܐܬܟܫܠܘ: ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܥܣܪ܆ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܗ ܐܬܢܛܪܘ܇ ܐܝܟ ܕܚܰܘܝܰܬ ܡܠܬܐ ܕܫܶܡܥܘܢ܇ ܗܳܝ ܕܶܐܬܐܡܪܰܬ ܚܠܦ ܟܠܗܘܢ.

ܘܕܠܐ ܡܬܝܠܦܐ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܕܦܓܪܐ ܚܟܡܬܐ ܕܪܘܚܐ: ܕܡܟܣܝܐ ܒܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ܆ ܣܳܗܕܐ ܐܦ ܗܕܐ. ܕܟܕ ܟܢ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܕܐܢܫܐ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ: ܩܳܝܡܝܢ ܗܘܰܘ ܘܚܳܙܶܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܡܫܝܚܐ: ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܣܳܥܪܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܝܢ: ܫܠܘܡܝܗ ܐܡܪܢܐ ܘܕܝܢܗ: ܘܦܟܐ ܕܰܒܠܰܥ ܘܪܘܩܐ ܕܩܰܒܶܠ: ܘܚܶܣ̈ܕܐ ܘܨܘ̈ܚܝܐ ܕܰܫܡܰܥ: ܘܗܳܝ ܕܐܬܩܰܦܰܚ ܪܝܫܗ ܒܩܰܢܝܐ: ܘܐܬܒܰܙܰܚ ܬܘܒ ܐܦ ܡܢ ܣܛܖ̈ܛܝܘܬܐ: ܘܠܚܪܬܐ ܐܦ ܥܪܛܠܐܝܬ ܐܨܛܠܒ: ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ܆ ܕܖ̈ܘܪܒܢ ܐܦ ܛܒ ܡܢ ܗܳܢܝܢ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܐܚܖ̈ܢܐ܆ ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܪܰܒ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܗܰܘ ܕܰܣܥܰܪ ܐܢܝ̈ܢ. ܕܡܟܣܝܐ ܗܘܳܬ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܚܟܡܬܐ ܕܒܗܝܢ܇ ܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܠܗܳܢܘܢ ܕܒܖ̈ܓܫܐ ܦܓܖ̈ܢܝܐ ܒܠܚܘܕ ܚܙܰܘ ܐܢܝ̈ܢ ܘܫܡܥܘ ܡ̈ܠܐ ܕܥܠܝܗܝܢ܆ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܫܚܺܝ̈ܡܬܐ ܘܫܝ̈ܛܬܐ ܐܣܬܒܪ: ܘܕܣܰܓܺܝ ܬܘܒ ܐܦ ܥܕܝܠܢ ܘܡܟܐܖ̈ܢ܆

ܥܠ ܕܠܐ ܣܦܰܩܘ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܖ̈ܶܓܫܐ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܠܡܗܘܐ ܚ̇ܙܝ̈ܐ ܘܡܩܒ̈ܠܢܐ ܕܚܟܡܬܐ ܗܳܝ ܕܡܟܣܝܐ ܗܘܳܬ ܠܗܘܢ ܒܣܘܥܖ̈ܢܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܪܢ: ܟܕ ܒܡܠܬܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ ܫܪܒܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܨܒܳܐ ܕܢܓܠܐ܆ ܟܬܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ܆ ܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܡ ܐܝܬ ܠܝ ܕܺܐܡܰܪ ܠܟܘܢ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܚܕ ܗܫܐ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܶܐܬܐ ܪܘܚܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܗܽܘ ܢܶܕܒܰܪܟܘܢ ܠܘܬ ܟܠܗ ܫܪܪܐ.

ܘܦܘܠܘܣ ܬܘܒ ܟܬܰܒ ܥܠܝܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܚܢܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܪܘܚܐ ܕܥܳܠܡܐ ܢܣܰܒܢܢ ܐܠܐ ܪܘܚܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܕܢܶܕܰܥ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܗܒ ܠܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܡܠܠܝܢܢ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܡ̈ܠܐ ܡܬܝ̈ܠܦܢܝܬܐ ܕܚܟܡܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ܆ ܐܠܐ ܒܡܬܝ̈ܠܦܢܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܟܕ ܠܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܡܦܰܚܡܺܝܢܢ. ܗܐ ܐܦ ܗܢܐ ܕܡܢ ܓܠܝܢܐ ܩܒܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܚܟܡܬܐ: ܘܠܘ ܒܝܕ ܩܠܐ ܘܡܠܬܐ܆ ܗܺܝ ܟܕ ܗܺܝ ܐܶܡܰܪ. ܕܗܳܢܘܢ ܕܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ: ܕܒܝܕ ܚܘ̈ܫܒܐ ܢܦ̈ܫܢܝܐ: ܐܘ ܖ̈ܓܫܐ ܦܓܖ̈ܢܝܐ: ܬܬܚܙܐ ܐܘ ܬܬܩܒܠ ܠܒܪ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ: ܚܟܡܬܐ ܕܒܗܝܢ ܠܐ ܡܰܨܝܐ.

ܘܕܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܬܬܐܡܪ܆ ܚܟܡܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ: ܗܕܐ ܕܡܬܢܣܒܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ܆ ܟܠܗ̇ ܠܓܘ ܡܢ ܖ̈ܓܫܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܘܒܝܕ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܘܚܙܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܡܠܬܐ ܡܪܟܒܬܐ܇ ܡܫܟܚ ܗܰܘܬܐ ܓܳܫܶܦ ܒܗ̇. ܘܗܕܐ ܐܢܗܘ ܕܰܕܟܶܐ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ܇ ܘܰܐܚܺܝܕ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ܇ ܘܐܝܬ ܠܗ ܐܦ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܪܘܚܐ.

ܕܐܦ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܙܒܢܐ ܗܰܘ ܟܠܗ ܕܢܩܦܘ ܠܡܫܝܚܐ: ܟܕ ܐܬܗܰܦܰܟ ܥܡܗܘܢ ܦܓܪܢܐܝܬ ܒܥܠܡܐ܆ ܐܝܟ ܝܠܘ̈ܕܐ ܠܚܠܒܐ ܢܣܰܒܘ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܡܢܗ ܡܠܬܐ ܕܚܠܦ ܝܘܠܦܢܗ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܓܒܖ̈ܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܫܠܡ̈ܢܐ ܒܪܘܚܐ.

ܗܕܐ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܫܩܝ. ܠܐ ܠܡ ܐܶܫܟܚܶܬ ܕܶܐܡܠܠ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܕܠܖ̈ܘܚܢܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܒܣܖ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܕܠܫܒܖ̈ܐ ܒܡܫܝܚܐ ܚܠܒܐ ܐܫܩܝܬܟܘܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܟܘܠܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܪ. ܕܚܟܡܬܐ ܕܗܢܐ ܪܙܐ ܕܒܒܣܪ܆ ܓܡܝܖ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܡܩܒܠܝܢ ܠܗ̇. ܘܠܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܒܥܠܡܐ ܣܳܦܩܝܢ ܠܗ̇܆ ܘܠܐ ܫ̈ܐܕܐ ܡܖ̈ܘܕܐ. ܐܦܠܐ ܠܡ ܚܕ ܡܢ ܖ̈ܝܫܢܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܝܕܥܗ̇. ܕܐܠܘ ܝܕܥܘ܆ ܠܘ ܠܡܪܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܨܠܒܝܢ ܗܘܰܘ.

ܒܝܕ ܓܝܪ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܐܦ ܗܕܐ ܚܟܡܬܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܡܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܡܬܝܕܥ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܘܠܘ ܒܝܕ ܚܙܬܐ ܕܟܝܢܗ. ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܐܦ ܗܺܝ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܛܟ̈ܣܐ ܡܠܝ̈ܠܐ܇ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܐܡܪܢܐ ܘܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܠܫ̈ܐܕܐ. ܘܡܠܐܟ̈ܐ ܗܘܰܘ ܥܡ ܚ̇ܙ̈ܝܐ ܐܦ ܝܕܘ̈ܥܐ. ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܐܦ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܠܕܘ ܡܢ ܕܪܝܫ: ܘܐܬܪܰܒܺܝܘ ܒܕܘܒܪܐ ܡܠܐܟܝܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܪܟܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܗܘܰܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܠܒܪ ܚ̇ܙ̈ܝܐ ܕܚܰܝܠܗ. ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܕܦܓܪܐ ܘܠܘ ܐܦ ܝܕܘ̈ܥܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܚܰܢ̈ܦܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܕܫܪܟܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܐܠܗܐ܇ ܚܙܝܢ ܒܪܘܝܘܬܗ ܒܝܕ ܥܒ̈ܕܐ܇ ܟܕ ܠܗ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ܆ ܐܦܠܐ ܣܦܩܝܢ ܥܒܝ̈ܕܐ ܟܠܗܘܢ ܕܥܪܛܐܝܬ ܢܚܙܘܢܝܗܝ܆ ܥܠ ܕܐܦܠܐ ܢܳܦܠ ܟܝܢܐܝܬ ܬܚܶܝܬ ܚܙܬܗܘܢ܀

 

73 ܒܙܢܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ܆ ܐܦ ܚܰܝܠܗ ܕܨܠܝܒܐ ܐܬܓܠܺܝ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܒܝܕ ܬܕܡܖ̈ܬܐ܇ ܘܰܢܓܰܕ ܐܢܘܢ ܘܗܝܡܢܘ ܒܗ. ܘܟܠ ܡܰܢ ܕܗܰܝܡܢ ܘܰܥܡܰܕ ܘܰܢܛܰܪ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܘܐܫܬܡܠܝ܆ ܢܣܰܒ ܒܗ ܐܦ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܐܦ ܗܺܝ ܚܟܡܬܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܠܗ.

ܗܳܝ ܕܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܘܣ ܐܦ ܡܛܰܫܝܐ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܪܓܫ ܡܢ ܗܘܢܐ܇ ܐܳܬܐ ܕܢܬܡܠܠ ܐܦ ܡܢ ܡܠܬܐ. ܫܡܰܥ ܠܡ ܐܳܡܪ ܡ̈ܠܐ ܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢܝܬܐ. ܐܰܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܒܪܢܫܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܘ.

ܘܥܠܘܗܝ ܕܚܝܠܐ ܕܐܝܬ ܒܣܒܪܬܐ ܡܐܪܢܝܬܐ: ܕܡܬܪܓܫ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ ܗܰܘܢܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܚܰܕܬܐ ܐܶܡܪ܇ ܕܠܐ ܠܡ ܒܳܗܶܬ ܐܢܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ܇ ܚܰܝܠܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܦܘܪܩܢܐ ܠܟܠ ܡܢ ܕܡܗܰܝܡܢ. ܠܝܗܘܕܝܐ ܠܘܩܕܡ ܘܰܠܚܰܢܦܐ. ܙܕܝܩܘܬܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܒܗ ܡܬܓܠܝܐ. ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܡܐ ܕܐܬܗܝܡܢ ܗܽܘ ܨܠܝܒܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܒܪܢܫ. ܘܠܘ ܕܒܪܢܫܐ ܕܐܬܐܠܗ܆ ܣܐܡ ܒܢ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܢܗܝܡܢ܆ ܕܒܗ ܒܠܚܘܕ ܘܠܘ ܒܡܕܡ ܐܚܪܝܢ܇ ܐܬܓܠܝ ܐܝܟ ܕܫܳܘܐ ܚܰܝܠܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܶܐܬܚܰܘܝܰܬ ܙܕܝܩܘܬܗ.

ܨܠܝܒܐ ܓܝܪ ܐܳܬܐ ܗܘ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܒܪܘܝܘܬܐ ܕܟܠܡܕܡ܇ ܘܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܝܠܬܢܘܬܗ. ܘܕܖ̈ܘܪܒܢ ܗܠܝܢ ܕܣܥܪܬ ܡܚܝܠܘܬܐ: ܛܒ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܶܒܕܰܬ ܚܝܠܬܢܘܬܐ܆ ܗܐ ܗܶܢܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܰܗܘܰܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܓܳܥܶܝܢ܀

ܐܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܪܥܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܗܕܐ: ܚܰܝܠܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܣܘܒܪܐ ܕܨܠܝܒܐ: ܘܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܝܚܝܕܐܝܬ ܠܗ ܐܝܕܥ܆ ܗܽܘ ܡܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܦ ܡܨܶܐ ܠܡܶܕܥ܇ ܕܟܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܟܡܬܐ ܕܰܡܟܰܣܝܐ ܒܗܘܝܗ ܘܒܪܙܐ ܕܨܠܝܒܗ܆ ܘܗܰܘ ܐܝܢܐ ܕܗܽܘ ܨܳܒܶܐ ܘܓܳܠܶܐ ܠܗ. ܘܠܡܰܢ ܠܡ ܕܢܶܨܒܶܐ ܒܪܐ ܕܢܶܓܠܶܐ.

ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܐܫܬܠܚ ܕܢܣܒܪܗ ܠܨܠܝܒܐ܆ ܘܢܓܠܐ ܥܠ ܚܟܡܬܐ ܕܰܡܟܰܣܝܐ ܒܗ. ܠܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܒܝܕ ܒܪܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܇ ܘܐܠܗܐ ܐܒܐ ܗܰܘ ܕܐܩܝܡܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܐܢ ܠܘ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܘܠܐ ܒܝܕ ܗܢܐ ܐܳܡܪ ܕܐܫܬܕܪ: ܐܠܐ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ: ܘܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܗܰܘ ܕܐܩܝܡܗ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܓܠܝܐܝܬ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܠܗܐ ܚܰܘܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܦ ܐܒܐ ܗܰܘ ܕܐܩܝܡܗ. ܒܗܳܝ ܕܐܒܐ ܐܶܡܪ ܕܐܩܝܡ ܠܒܪܐ܆ ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܠܒܪܢܫܐ.

ܘܐܢ ܕܐܠܗܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܠܝܒܐ܆ ܠܳܚܡܐܝܬ ܐܦ ܐܶܬܐܡܪܰܬ: ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܡܢ ܟܠ ܥܒܝ̈ܕܐ܇ ܚܟܡܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܰܡܟܰܣܝܐ ܒܗ܇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܫ̈ܐܕܐ ܘܡܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܥܕܟܝܠ ܒܚܫ̈ܐ ܕܒܣܪܐ ܐܰܚܺܝܕܝܢ. ܠܐ ܠܡ ܐܳܡܪ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܝܬܘܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܡܐܟܘܠܬܐ ܚܠܝܡܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܟܡܬܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܐܠܨܰܬ ܠܡܬܠ ܠܟܘܢ ܚܠܒܐ ܐܝܟ ܕܠܫܒܖ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܗܫܐ ܡܫܟܚܺܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܥܕܟܝܠ ܓܝܪ ܒܣܖ̈ܢܐ ܐܝܬܝܟܘܢ. ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܒܟܘܢ ܛܢܢܐ ܘܚܪܝܢܐ ܘܦܠܓܘ̈ܬܐ: ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܣܖ̈ܢܐ ܐܝܬܝܟܘܢ ܘܐܢܫܐܝܬ ܡܗܠܟܝܢ ܐܢܬܘܢ܆

ܘܐܢ ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܗܢܐ ܕܬܰܚܶܡ ܫܠܺܝܚܐ: ܟܠ ܡܰܢ ܕܚܰܝ ܥܕܟܝܠ ܒܚܫ̈ܐ ܕܒܣܪܐ: ܠܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܣܰܒ ܒܗ ܚܟܡܬܐ ܕܪܙܗ ܕܡܫܝܚܐ: ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܟܘܠܬܐ ܕܓܡܝܖ̈ܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܗܖ̈ܛܝܩܐ ܗܳܢܘܢ ܕܛܒ ܡܢ ܟܠܢܫ ܒܗܠܝܢ ܡܬܝܕܥܝܢ ܕܐܚܝܕܝܢ܇ ܒܛܢܢܐ ܐܳܡܪܢܐ ܘܒܚܖ̈ܝܢܐ ܘܒܦܠܓܘ̈ܬܐ܇ ܠܚܟܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܠܓܘ ܡܢ ܖ̈ܓܫܐ ܢܬܡܨܘܢ ܠܡܩܒܠܘ܀

 

74 ܕܠܐ ܕܝܢ ܡܫܬܡܥܐ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܚܟܡܬܐ ܠܐܕܢܐ ܕܒܣܪܐ܆ ܗܽܘ ܦܘܠܘܣ ܓܠܳܐ ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܰܟܬܰܒ. ܫܡܰܥ ܠܡ ܡ̈ܠܐ ܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢܝܬܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܰܠܝܛ ܠܒܪܢܫܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܘ. ܘܒܝܕ ܕܰܩܪܳܐ ܐܢܝ̈ܢ ܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢܝܬܐ܆ ܚܰܘܝ ܕܠܐ ܡܫ̈ܬܡܥܢ ܠܐܕܢܐ ܕܒܣܪܐ. ܒܝܕ ܕܝܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܒܪܢܫܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܘ܆ ܕܐܦܠܐ ܠܫܢܐ ܕܒܣܪܐ ܣܳܦܶܩ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠܝܗܝܢ.

ܝܳܕܥ ܐܢܐ ܠܡ ܐܳܡܪ ܒܪܢܫܐ ܒܡܫܝܚܐ ܩܕܡ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܣܪܐ. ܐܢ ܒܦܓܪܐ ܠܐ ܝܳܕܰܥܢܐ. ܘܐܢ ܠܒܪ ܡܢ ܦܓܪܐ ܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢܐ. ܐܠܗܐ ܝܳܕܥ. ܕܐܬܚܛܶܦ ܗܰܘ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܐ ܫܡܰܝܐ܆ ܘܝܳܕܥ ܐܢܐ ܠܗ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܒܪܢܫܐ. ܐܢ ܒܦܓܪܐ ܘܐܢ ܠܒܪ ܡܢ ܦܓܪܐ ܠܐ ܝܳܕܰܥܢܐ. ܐܠܗܐ ܝܳܕܰܥ. ܕܐܬܚܛܦ ܠܦܪܕܝܣܐ܆ ܘܰܫܡܰܥ ܡ̈ܠܐ ܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢܝܬܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܰܩܪܐ ܐܢ̈ܝܢ ܡ̈ܠܐ܆ ܥܠ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܐܺܝܠܶܦ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܬܓܠܝ ܠܗ. ܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢܝܬܐ ܕܝܢ܆ ܥܠ ܕܠܘ ܒܝܕ ܪܘܟܒܐ ܕܩ̈ܠܐ ܘܕܫܡ̈ܗܐ ܣܝ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ. ܐܠܐ ܒܚܰܝܠܐ ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܥܠ ܕܐܦ ܗܺܝ ܚܟܡܬܐ ܕܐܬܓܰܠܝܰܬ ܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ܆ ܠܘ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܕܐܬܒܪܝܘ ܢܣܝܒܐ ܗܘܳܬ܆ ܐܠܐ ܡܢܗ ܕܡܪܝܐ ܘܒܪܘܝܐ.

ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܒܓܡܝܖ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܡܶܬܡܠܠܐ܇ ܘܠܘ ܒܗܳܢܘܢ ܕܥܕܟܝܠ ܫܒܪܝܢ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܗܺܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܦ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܟܡܬܐ ܕܪܙܗ ܕܨܠܝܒܐ܇ ܗܕܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܬܠܬܐ ܫܡܰܝܐ ܘܒܦܪܕܝܣܐ ܐܫܬܡܥ ܠܗ ܠܦܘܠܘܣ ܡ̈ܠܐ ܕܥܠܝܗ̇. ܠܬܚܬ ܕܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܠܘܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܆ ܐܫܬܰܠܡܰܬ ܡܢܗ ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ̇܀

ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܰܟܬܰܒ ܕܠܘ ܠܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܐܶܬܚܛܶܦ܆ ܐܠܐ ܠܬܖ̈ܬܝܢ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܬܠܬܐ ܫܡܰܝܐ ܘܠܦܪܕܝܣܐ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܠܦܘ ܨܒܳܐ܆ ܐܦ ܒܗ̇ ܒܚܟܡܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܦܘܪܫܢܐ ܐܝܬ. ܕܡܢܗܘܢ ܫܡܰܥ ܒܦܪܕܝܣܐ ܡ̈ܠܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܘܡܢܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܬܠܬܐ ܫܡܰܝܐ.

ܕܐܠܘ ܠܗܘܢ ܟܕ ܠܗܘܢ ܠܐܖ̈ܙܐ ܕܚܟܡܬܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܐܠܦ܆ ܠܐ ܡܬܕܒܪ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܣܒܪܢܐ ܠܬܖ̈ܬܝܢ ܕܘ̈ܟܝܬܐ. ܐܠܐ ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܡܝܐ ܕܰܫܡܰܥ ܘܺܐܝܠܶܦ܆ ܗܳܢܝܢ ܕܦܰܪܢܣܰܬ ܬܡܢ ܢܦܫܗ ܕܡܪܢ܇ ܟܕ ܕܒܰܪ ܘܰܐܘܒܶܠ ܥܡܗ ܠܢܦܫܗ ܕܓܝܣܐ ܗܰܘ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ. ܗܰܘ ܕܐܦ ܟܬܝܒ ܕܶܐܫܬܰܘܕܝ ܠܗ܆ ܕܐܡܝܢ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܠܟ܆ ܕܝܘܡܢܐ ܥܡܝ ܬܗܘܐ ܒܦܪܕܝܣܐ. ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܐܬܚܙܝ ܒܝܕ ܢܦܫܗ ܐܠܗܐ ܠܢܦ̈ܫܬܐ ܕܬܡܢ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܦܓܖ̈ܐ ܕܒܩܒܖ̈ܐ܇ ܒܝܕ ܦܓܪܐ ܕܝܠܗ.

ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܗܠܝܢ: ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܠܐ ܡܬܕܖ̈ܟܢܐ ܐܢܘܢ܆ ܫܦܝܪ ܩܪܳܐ ܦܘܠܘܣ ܐܦ ܠܡ̈ܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܐܺܝܠܦ ܐܶܢܘܢ ܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܶܐܡܪ ܕܠܥܠ ܡܢ ܬܠܬܐ ܫܡܰܝܐ ܡܕܡ ܕܐܬܓܠܝ ܠܗ܆ ܒܗܝܢ ܟܕ ܒܗܝܢ ܒܡ̈ܠܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܐܦ ܗܶܢܝܢ ܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢܝܬܐ܇ ܐܘܕܥ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪܢܐ܇ ܥܠ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܛܘ̈ܒܐ ܗܳܢܘܢ ܕܶܐܡܰܪ ܡܛܠܬܗܘܢ܆ ܕܥܰܝܢܐ ܠܐ ܚܙܳܬ. ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ. ܘܥܠ ܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܣܠܶܩ.

ܘܟܕ ܡܠܬܐ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ: ܕܠܐ ܡܬܝܠܦܐ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܕܦܓܪܐ ܚܟܡܬܐ ܕܒܪܘܚܐ: ܗܡܣܐ ܗܘܳܬ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ܆ ܦܘܠܘܣ ܐܦ ܕܝܰܬܝܪܐ ܡܢ ܗܕܐ ܓܠܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܐܦܠܐ ܗܽܘ ܠܒܐ ܣܳܦܶܩ ܕܢܩܒܠ ܙܘܥܐ ܕܥܠܝܗ̇. ܘܣܡ ܗܪܟܐ ܫܡܐ ܕܠܒܐ܆ ܐܝܟ ܕܰܠܡܰܘܕܳܥܘ ܒܝܕ ܗܢܐ܇ ܥܠ ܚܟܡܬܐ ܢܦܫܢܝܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܒܗ ܐܦ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܥܝܳܕܐ ܕܬܬܩܒܠ.

ܡܛܠ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܕܡܢ ܠܒܐ ܘܒܓܘܗ ܡܬܙܝܥܝܢ܆ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܡܬܝ̈ܠܦܢܝܬܐ ܡܬܟܢܫܝܢ܆ ܗܳܢܝܢ ܕܓܰܠܝܐܝܬ ܐܶܡܰܪ ܡܛܠܬܗܝܢ ܦܘܠܘܣ܇ ܕܠܘ ܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܐܰܫܠܶܡ ܗܽܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܗ. ܐܝܠܝܢ ܠܡ ܕܐܦ ܡܡܠܠܝܢܢ. ܠܐ ܗܘܐ ܒܡ̈ܠܐ ܡܬܝ̈ܠܦܢܝܬܐ ܕܚܟܡܬܐ ܐܢܫܝܬܐ܆ ܐܠܐ ܒܡܬܝ̈ܠܦܢܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ.

ܘܡܛܠ ܓܠܝܢܐ ܗܰܘ ܕܩܒܠ ܦܛܪܘܣ: ܕܒܐܝܕܗ ܐܦ ܐܫܬܘܕܥܗ ܠܰܡܫܝܚܐ܆ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܡܫܝܚܐ ܠܘܬܗ. ܕܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܠܐ ܓܠܳܐ ܠܟ. ܐܠܐ ܐܒܝ ܕܒܫܡܝܐ. ܥܠ ܕܠܓܘ ܡܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܕܡܬܙܝܥܝܢ ܒܓܘ ܠܒܐ ܘܡܢܗ܆ ܢܦܰܩ ܓܠܝܢܐ ܗܰܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܠܘܬܗ܆ ܟܕ ܠܐ ܚܠܝܛ ܒܗ ܙܘܥܐ ܡܕܡ ܡܢ ܚܘܫ̈ܒܐ ܢܦܫ̈ܢܝܐ ܘܐܢ̈ܫܝܐ.

ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܝܘܚܢܢ ܐܶܡܰܪ ܡܛܠ ܡܘܠܕܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܬܖ̈ܝܢ: ܗܰܘ ܕܒܐܝܕܗ ܐܦ ܗܳܘܝܢܢ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܕܠܐ ܡܢ ܕܡܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܘܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܒܣܪܐ܇ ܘܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܓܒܪܐ܇ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܬܕܪܟ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܐܢ̈ܫܝܐ. ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܡܬܬܙܝܥܝܢ܀

ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܕܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܥܠ ܚܟܡܬܐ ܗܕܐ ܕܡܬܡܠܠܐ ܒܓܡܝܖ̈ܐ: ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܓܘ ܡܢ ܖ̈ܓܫܐ ܕܦܓܪܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܓܘ ܡܢܗ ܕܠܒܐ܇ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܐܢܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܢܦ̈ܫܢܝܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܥܰܝܢܐ ܗܕܐ ܕܦܓܪܐ: ܕܠܐ ܝܘܠܦܢܐ ܡܥܕܐ ܠܡܚܙܐ ܢܘܗܪܐ: ܐܢ ܗܽܘ ܕܒܝܕ ܢܟܝܢܐ ܡܕܡ ܠܐ ܓܕܰܫ ܘܐܬܚܒܠ ܚܙܝܗ̇܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܗܘܢܐ ܕܟܝܐ܆ ܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬ ܗܳܝ ܕܢܫܟܚ ܠܡܚܙܐ ܠܢܘܗܪܐ ܪܘܚܢܝܐ܇ ܐܢ ܗܽܘ ܕܒܛܥܝܘܬܐ ܡܕܡ ܐܘ ܒܝܕ ܚܛܝܬܐ܇ ܡܢܬܐ ܗܳܝ ܕܒܗ̇ ܡܥܕ ܠܡܶܚܙܐ ܠܐ ܥܶܡܛܰܬ. ܗܕܐ ܕܐܢ ܗܺܝ ܬܐܒܕ܆ ܒܡܕܡ ܐܚܪܺܝܢ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܠܡܚܙܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܥܰܝܢܐ ܠܢܘܗܪܐ܇ ܐܢ ܒܒܬܐ ܗܳܝ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܡܥܕܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܗ ܠܐ ܬܗܘܐ ܢܛܝܪܐ.

ܘܕܒܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܕܢܗܘܐ ܕܟܶܐ ܗܰܘܢܐ: ܡܨܶܐ ܠܡܶܚܙܐ ܐܦ ܠܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܠܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܕܝܠܗ ܐܢ̈ܝܢ܆ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܐܘܕܥܬ. ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܕܗܶܢܘܢ ܢܚܙܘܢ ܠܐܠܗܐ܀

 

75 ܕܟܝܘܬܐ ܡܕܝܢ ܟܝܢܝܬܐ ܕܗܰܘܢܐ܆ ܗܺܝ ܒܠܚܘܕ ܡܫܟܚܐ ܠܡܶܚܙܐ ܠܗܳܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܠܓܘ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܐܰܝܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇܆ ܗܳܝ ܕܰܩܢܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܚܛܐ܇ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܐܦ ܨܠܡܐ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܫܬܡܗ. ܐܰܝܕܐ ܕܦܰܢܝ ܘܝܰܗܒ ܠܢ ܡܪܝܐ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܟܬܝܒܐ ܥܠܘܗܝ܇ ܕܝܫܘܥ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܒܚܟܡܬܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ.

ܘܐܝܟ ܕܒܗܕܐ ܕܐܬܪܰܒܝ ܒܩܘܡܬܐ ܕܦܓܪܐ: ܘܶܐܬܐ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܐ: ܠܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܩܘܡܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܬܪܒܝ ܐܕܡ ܐܬܡܛܝ܆ ܗܟܢܐ ܘܒܗܳܝ ܕܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܚܟܡܬܐ܇ ܠܘܬ ܕܟܝܘܬܐ ܕܗܘܢܐ ܕܗܰܘ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܳܐ ܡܚܕܐ ܕܐܬܓܒܠ ܐܰܝܬܝ ܠܢ܇ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܕܡ ܚ̇ܙܝܐ ܕܚܟܡܬܐ ܟܠܗ̇ ܕܐܠܗܐ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܐܝܬ ܒܟܠ ܥܒ̈ܳܕܐ.

ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܶܐܬܬܘܣܦܰܬ ܕܐܦ ܒܛܝܒܘܬܐ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ܆ ܠܡܰܠܳܦܘ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܟܝܘܬܐ ܗܳܝ ܕܢܣܒ ܗܰܘܢܐ ܒܒܪܝܬܗ ܦܰܢܝ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܠܳܝܗܝ. ܐܝܟ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܚ̇ܙܝܐ ܕܚܟܡܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܓܘ̈ܫܡܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢܐ ܢܗܘܐ܆ ܐܠܐ ܘܕܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܕܡܬܝܕܥܐ ܕܐܝܬ ܒܚܝ̈ܠܘܬܐ ܠܐ ܦܓܖ̈ܢܐ܇

ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐܬܒܪܢܫ ܡܪܝܐ. ܕܟܕ ܦܳܢܶܐ ܘܢܳܣܶܒ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܝܢܐܝܬ: ܒܗܳܝ ܕܡܬܝܕܥ ܐܠܗܐ܆ ܢܥܒܕ ܐܢܝ̈ܢ ܐܦ ܕܟܝܢܐ ܟܠܗ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܘܢܫܟܚ ܚܢܢ ܢܩܢܐ ܒܗ ܒܡܫܝܚܐ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܘܒܕܢܢ ܒܝܕ ܐܕܡ܀

ܠܘ ܡܕܝܢ ܕܠܐ ܥܠܬܐ ܦܠܓ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܠܬܪܒܝܬܗ ܕܡܪܢ ܠܬܠܬ ܡܢܘ̈ܢ܇ ܘܶܐܡܪ ܕܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܒܚܟܡܬܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܐܡܪܬ܆ ܕܒܝܕ ܩܕܡܝܬܐ ܢܰܠܶܦ܆ ܕܶܐܬܦܰܢܝܰܬ ܠܢ ܒܪܝܬܗ ܕܪܝܫ ܓܢܣܢ. ܕܢܗܘܐ ܒܦܓܪܐ ܘܒܢܦܫܐ܇ ܒܛܘܦܣܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܡ ܕܢܚܛܐ. ܘܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܐܦ ܒܛܝܒܘܬܐ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ܆ ܐܝܟ ܕܰܠܡܰܠܳܦܘ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܰܘ ܐܬܝܗܒ ܠܢ. ܕܒܪܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܨܠܡܐ ܒܠܚܘܕ ܘܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܚܘܝܬܗ ܠܒܪܢܫܐ ܗܰܘ ܕܐܬܓܒܠ. ܒܪܝܬܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܬܖ̈ܬܝܢ܆ ܒܪܳܐ ܘܝܪܬܐ. ܘܐܚܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܗܕܡܐ ܒܓܘܫܡܗ.

ܘܠܘܬ ܚܫܚܬܐ ܕܡܠܬܐ܆ ܡܬܐܡܖ̈ܢ ܗܠܝܢ ܒܗܢܐ ܛܘܦܣܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܥܡܗܘܢ ܕܩ̈ܠܐ܇ ܡܚܕܐ ܐܦ ܚ̇ܙ̈ܝܐ ܕܚܝܠܗܘܢ ܢܗܘܐ. ܡܘܕܐ ܓܝܪ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܒܡܠܬܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܝܬܝܢ ܗܫܐ ܚ̇ܙ̈ܝܐ ܕܗܢܐ ܡܕܡ ܕܗܳܘܶܝܢܢ܆

ܕܒܗܳܝ ܕܡܘܬܐ ܕܰܩܢܶܐ ܒܚܰܝܠܐ ܟܠ ܘܒܪܢܫܐ ܕܡܬܝܠܕ: ܗܳܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ: ܘܠܐ ܡܬܚܰܘܝܐ ܒܗ ܡܥܒܕܢܘܬܗܝܢ: ܐܠܐ ܐܢ ܠܘܩܕܡ ܐܶܬܐ ܠܩܘܡܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܡܫܡܠܝܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܡܢ ܕܪܝܫ ܡܬܝܠܕܝܢ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܘܪܘܚܐ܆ ܐܝܬ ܒܚܰܝܠܐ ܘܒܗ ܒܟܝܢܐ ܕܚܘܕܬܐ܇ ܐܦ ܟܠܗܝܢ ܐܰܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܩܘܡܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܰܕܬܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܒܗܘܢ ܣܥܘܪܘܬܗܝܢ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܠܘܩܕܡ ܢܛܪܘ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܘܐܫܬܡܠܝܘ܇ ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܒܙܒܢܐ ܕܥܡܕܗ܀

 

76 ܡܛܠ ܡܕܝܢ ܕܚܟܡܬܐ ܗܕܐ ܕܡܬܡܠܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܓܡܝܖ̈ܐ: ܡܢ ܟܠܕܘܟ ܐܬܝܕܥܬ ܕܠܓܘ ܡܢ ܡܠܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܢܣ̈ܦܩܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܥܠܝܗ̇. ܘܢܚܘܪ ܬܘܒ ܠܘܬ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ܇ ܗܳܢܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܐܦ ܗܢܝܢ ܡܢܗܖ̈ܢ ܠܗ ܠܫܪܒܐ. ܘܢܣܬܟܠ ܕܡ̈ܠܐ ܕܟܬܝܒܢ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ܆ ܐܪܙܐ ܐܢ̈ܝܢ ܘܬܚܘܝܬܐ ܕܡܕܡ ܕܰܡܟܰܣܰܝ. ܘܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܐܘ ܖ̈ܙܐ ܐܘ ܛܘ̈ܦܣܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܚܦܝܢ܇ ܠܚܟܡܬܐ ܕܰܡܟܰܣܝܐ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܢܓܠܘܢ: ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܠܣܘܪܩܐ ܘܠܗܘܝܐ܇ ܘܠܒܛܢܐ ܘܠܡܘܠܕܐ܇ ܘܠܣܘ̈ܢܩܢܐ ܘܠܚܫ̈ܐ܇ ܘܠܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܡܘܬܐ܇ ܣܶܦܩܰܬ ܡܠܬܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ܇

ܘܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܥܕܟܝܠ ܐܦܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܩܢܰܘ ܠܚܟܡܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܒܖ̈ܙܐ܇ ܢܬܡܨܘܢ ܠܡܶܗܘܐ ܚܙ̈ܝܐ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܗܘܝܐ ܘܒܛܢܐ ܘܡܘܠܕܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܬܕܡܘܪܬܐ: ܠܘ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ ܚܳܫܶܒ ܠܗܘܢ: ܐܠܐ ܕܒܪܢܫܐ ܫܚܺܝܡܐ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ: ܘܠܗ ܬܘܒ ܠܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ ܘܠܡܘܬܐ ܡܐܚܝܢܐ: ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܓܒܪܐ ܡܝܘܬܐ ܡܣܒܪ: ܐܰܝܕܐ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܬܪܢܝܐ ܗܟܢܐ: ܐܦ ܡܢ ܟܠ ܝܗܘܕܝܐ ܘܚܢܦܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܚܟܡܬܐ ܗܳܝ ܕܐܦܠܐ ܠܗܘܢ ܠܥܡܝ̈ܕܐ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡܘܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐ܇ ܩܕܡ ܕܢܫܬܡܠܘܢ ܡܬܓܠܝܐ܇ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܠܗܢܐ ܟܕ ܠܐ ܩܢܶܐ ܐܦܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܘܐܬܝܕܥܬ. ܠܗܰܘ ܓܝܪ ܕܗܘܢܐ ܠܓܡܪ ܠܐ ܩܢܶܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܒܠܚܘܕ ܡܢ ܗܘܢܐ ܕܰܟܝܐ ܡܬܚܙܝܢ ܢܬܚܘ̈ܝܢ ܠܗ.

ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܗܕܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܬܚܙܝܐ ܕܩܕܝܡܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܟܠ ܝܘܠܦܢܐ ܐܢܫܝܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦܝܢ܆ ܫܒܪܐ ܥܕܟܝܠ ܘܦܫܝܛܐ܇ ܠܘܬ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܫܬܠܡ ܠܗ. ܘܡܐ ܕܐܬܪܒܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܠܘ̈ܦܐ ܒܗܠܝܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܩܘ̈ܡܬܐ ܕܐܬܐܡܪ: ܘܡܛܘ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܡܬܚܡܐ܆ ܗܳܘܝܢ ܐܦ ܚ̇ܙ̈ܝܐ ܕܚܟܡܬܐ ܕܰܡܟܰܣܝܐ ܒܬܖ̈ܝܗܘܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐ܇ ܒܐܠܗܝܐ ܘܒܐܢܫܝܐ.

ܐܠܐ ܝܕܥܬܐ ܗܕܐ ܕܥܠܡܐ܆ ܒܝܕ ܩܖ̈ܝܢܐ ܘܡ̈ܠܐ ܘܫܡ̈ܗܐ ܕܚܕܬܐܝܬ ܡܬܝܠܦܝܢ܇ ܘܕܘܪܫܐ ܘܢܣܝܢܐ ܕܡܬܟܰܢܰܫ ܡܢ ܟܠ ܨܒܽܘ܆ ܐܝܬ ܥܝܕܐ ܕܬܫܬܟܚ. ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܗܝܬܐ ܘܕܪܘܚܐ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܩܢܐ ܒܝܕ ܒܥܳܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܝܕ ܕܪܫܐ ܘܒܨܬܐ ܘܚܪܝܢܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܥܝܳܕܐ ܡܬܙܝܥܝܢ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܡܥܩܒܝܢ ܥܠ ܡ̈ܠܐ ܘܥܠ ܫܡ̈ܗܐ.

ܐܠܐ ܐܢܗܘ ܕܢܬܪܒܐ ܒܪܢܫܐ ܒܡܝܬܪܘܬܐ: ܘܰܢܩܶܦ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܐܦ ܙܕܝܩܘܬܐ: ܘܠܬܘܕܝܬܐ ܕܒܫܡ̈ܗܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܐܦ ܢܛܘܪܬܐ ܕܟܠ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܘܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܩܘܡܬܐ: ܗܳܝ ܕܚܳܐܪ ܪܗܛܗ̇ ܠܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܡܬܓܠܝܐ ܒܕܐܝܟ ܗܢܐ ܚܟܡܬܐ ܕܪܘܚܐ. ܠܘ ܕܢܝܬܝܗ̇ ܠܡܠܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܰܨܝܐ. ܐܠܐ ܕܒܠܚܘܕ ܢܚܙܝܗ̇ ܘܢܪܓܫ ܒܗ̇. ܘܢܫܬܡܠܐ ܒܐܝܕܗ̇܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܠܝܢ ܚܟܡܬܐ ܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܚܝ̈ܠܐ ܖ̈ܘܚܢܐ. ܘܕܐܝܕܐ ܗܝ ܚܟܡܬܗܘܢ ܘܟܡܐ܆ ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܠܐ ܐܬܝܕܥܬ ܠܢ.

 

77 ܡܕܝܢ ܫܦܝܪ ܐܬܐܡܪܬ ܡܢܢ܇ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܒܝܕ ܩܖ̈ܝܢܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܘܝܘ̈ܠܦܢܐ ܥܠܡ̈ܢܝܐ܇ ܘܕܘܪܫܐ ܕܡܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܓܘܐ܇ ܬܬܩܢܐ ܡܢ ܠܒܪ ܚܟܡܬܗ ܕܨܠܝܒܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܟܝ̈ܢܐ ܘܒܓܘ̈ܫܡܐ ܣܡܗ̇ ܥܒܘܕܐ ܠܗܕܐ ܚܟܡܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܐܦܣ ܕܬܥܘܠ ܠܘܬ ܗܘܢܐ.

ܐܶܬܺܝܬ ܠܡ ܐܳܡܪ ܠܘܬܟܘܢ܆ ܠܘ ܟܕ ܒܡܥܠܝܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܘܕܚܟܡܬܐ ܡܣܰܒܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܣܗܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܕܳܢܶܬ ܕܶܐܕܰܥ ܡܕܡ ܒܟܘܢ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܠܗܢܐ ܟܕ ܨܠܝܒ. ܗܠܝܢ ܕܬܘܒ ܐܘܣܦ ܥܠܝܗܝܢ. ܘܡܠܬܐ ܕܝܠܝ ܘܟܪܘܙܘܬܐ ܕܝܠܝ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܒܦܝܣܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܚܟܡܬܐ. ܐܠܐ ܒܬܚܘܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܘܕܚܰܝܠܐ. ܠܐ ܬܗܘܘܢ ܒܚܟܡܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܕܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܘ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܐܶܬܩܺܝܡܰܬ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܐܠܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܥܠ ܕܡܰܥܒܕܳܢܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܢܶܓܕܰܬ ܐܢܘܢ ܨܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܠܘ ܦܝܳܣܐ ܕܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܕܡܢ ܚܟܡܬܐ ܐܢܫܝܬܐ.

ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܽܘ ܡܛܠ ܢܦܫܗ ܐܶܡܰܪ܇ ܕܰܫܡܰܥ ܘܐܝܠܦ ܗܠܝܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܬܠܬܐ ܫܡܝܐ܇ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܕܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢ. ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܐܢܐ ܡܰܣܒܰܪ ܐܢܐ ܩܪܳܐ ܐܢ̈ܝܢ ܡ̈ܠܐ܆ ܥܠ ܕܺܐܝܠܶܦ ܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܗܘܐ. ܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢܝܬܐ ܕܝܢ܆ ܥܠ ܕܠܘ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܡܢ ܠܒܪ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܡܢ ܠܓܘ ܢܣܒܗ̇ ܠܗܕܐ ܚܟܡܬܐ. ܕܐܠܘ ܒܝܕ ܠܫܢܐ ܕܦܓܪܐ ܐܬܡܠܠ ܗܠܝܢ ܠܘܬܗ: ܐܘ ܕܗܽܘ ܬܘܒ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܕܦܓܪܐ ܩܰܒܶܠ ܐܢܝ̈ܢ܆ ܠܝܬ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܠܗܳܝ ܕܢܐܡܪ ܐܢ̈ܝܢ ܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢܝܬܐ.

ܕܡܠܬܐ ܡܪܟܒܬܐ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܡܥܕܐ ܡܬܩܝܡܐ܆ ܐܘ ܡܐ ܕܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܡܢ ܠܒܪ ܡܥܠܐ ܝܘܠܦܢܐ ܨܝܕ ܢܦܫܐ܆ ܐܘ ܡܐ ܕܠܚܘ̈ܫܒܐ ܕܐܬܩܢܝܘ ܒܝܕ ܕܘܪܫܐ ܐܢܫܝܐ ܡܦܩܐ ܠܒܪ ܘܓܠܝܐ ܠܫܳܡܘ̈ܥܐ.

ܫܡܰܥ ܠܡ ܡ̈ܠܐ ܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢܝܬܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܰܠܝܛ ܠܒܪܢܫܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܘ. ܒܗܳܝ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܥܠ ܕܟܠܡܕܡ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ ܦܫܝܩ܆ ܐܰܦܢܺܝ ܐܢܘܢ ܠܖ̈ܓܫܘܗܝ ܕܗܘܢܐ ܡܢ ܨܝܕ ܦܓܪܐ܆ ܘܐܫܡܥܗ ܡܢ ܠܓܘ ܩ̈ܠܐ ܕܫܶܬܩܐ ܕܠܐ ܡܪܟܒܝܢ ܒܡܠܬܐ. ܘܐܠܦܗ ܝܺܚܺܝܕܐܝܬ ܒܠܥܕ ܡܢ ܖ̈ܓܫܐ ܦܓܖ̈ܢܐ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܰܫܦܰܪ ܠܗ܆

ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܡܥܳܕ ܠܡܰܠܳܦܘ ܐܦ ܠܡ̈ܠܐܟܐ ܘܠܫܪܟܐ ܕܚܰܝ̈ܠܐ ܖ̈ܘܚܢܐ. ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܬܓ̈ܡܐ܆ ܠܐ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܕܡܖ̈ܟܒܢ ܒܩܠܐ ܡܥܕܝܢ ܠܡܫܡܥ܆ ܘܠܐ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܡܓܫ̈ܡܐ ܡܥܠܝܢ ܝܘܠܦܢܐ ܨܝܕ ܗܘܢܐ. ܐܠܐ ܝܠܦܝܢ ܠܗܰܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܢ܆ ܒܰܙܢܐ ܚܰܕܬܐ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܢܢ ܠܐ ܡܶܬܩܰܕܰܡ܇

ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܰܘܢܐ ܕܰܟܝܐ ܕܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ ܩܰܒܶܠ ܘܺܐܝܠܶܦ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܓܠܝܐܝܬ ܡܠܬܗ ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܣܳܡ ܬܢܢ ܚܘܝܬ. ܕܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܐܢ ܒܦܓܪܐ ܘܐܢ ܠܒܪ ܡܢ ܦܓܪܐ ܠܐ ܝܳܕܥܢܐ ܐܠܗܐ ܝܳܕܥ: ܘܰܬܢܳܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܬܖ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪܢܐ ܗܕܐ ܨܒܳܐ. ܠܡܰܠܳܦܘ ܒܐܝܕܗ̇. ܕܠܐ ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ ܪܘܚܢܐ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ ܐܺܝܠܶܦ: ܡܛܠ ܕܗܽܘ ܦܓܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܘܠܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܩܒܠܗ ܠܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ܆

ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ ܢܦܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܒܕܡܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܡܳܝܬܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܶܬܕܰܒܪܰܬ ܠܥܠ ܡܢ ܬܠܬܐ ܫܡܰܝܐ ܘܠܦܪܕܝܣܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܗ ܢܦܫܗ ܐܬܚܛܦ ܗܘܢܗ ܠܐܬܖ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ. ܐܢ ܫܠܝܛ ܐܦܢ ܗܕܐ ܠܡܐܡܪ. ܡܢ ܒܬܪ ܗܳܝ ܕܰܟܬܒ ܗܽܘ. ܕܐܢ ܒܦܓܪܐ ܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢܐ܇ ܘܐܢ ܠܒܪ ܡܢ ܦܓܪܐ ܠܐ ܝܳܕܰܥܢܐ.

ܐܢ ܕܝܢ ܘܗܳܝ ܢܣܒܪ: ܕܥܡ ܦܓܪܐ ܐܬܚܛܦ܆ ܐܠܐ ܠܘ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܘܗܝ ܕܗܢܐ܇ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܐܝܬ ܠܡܪܢܐ ܕܫܳܡܰܥ ܗܘܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܘܗܕܐ ܬܬܐܡܪ܆ ܫܳܠܡܝܢܢ ܠܗܳܝ ܕܠܐܠܗܐ ܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝܩ ܠܡܥܒܕ܀

 

78 ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܗܳܢܝܢ ܕܟܕ ܠܐ ܝܕܝܥܢ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܡܩܒܠܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠܝܗܝܢ܆ ܐܘ ܠܥܠ ܡܢܗ̇ ܐܢ̈ܝܢ ܐܘ ܠܬܚܬ ܡܢܗ̇ ܡܬܝܕܥܢ. ܘܕܠܬܚܬ ܡܢܗ̇ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܝ̈ܢܝܬܐ ܘܓܫܝ̈ܡܬܐ. ܗܳܢܝܢ ܕܡܐ ܕܢܶܦܩܰܬ ܠܘܬܗܝܢ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܕܦܓܪܐ܆ ܡܩܰܒܠܐ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܐܦ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠܝܗܝܢ܇ ܟܕ ܡܪܟܒ ܒܩܠܐ ܘܒܐܬܘ̈ܬܐ ܘܒܫܡ̈ܗܐ.

ܕܠܥܠ ܡܢܗ̇ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܡܬܐܡܖ̈ܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܐܠܗܝ̈ܬܐ. ܘܟܠ ܟܝܢܐ ܘܛܟܣܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܦܓܪܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܚܰܝ̈ܠܘܬܐ ܟܠܗܘܢ ܕܐܝܬ ܒܫܡܝܐ܇ ܘܟܠܡܕܡ ܕܬܡܢ ܡܬܝܕܥ܇ ܘܗܽܘ ܬܘܒ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ܇ ܗܰܘ ܕܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐܝܬ.

ܘܕܗܠܝܢ ܐܢܗܘ ܕܬܫܬܘܐ ܢܦܫܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ: ܐܘ ܐܝܕܥܬܐ ܐܘ ܡܪܓܫܢܘܬܐ܆ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܳܣܒܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܓܠܝܢܐ ܡܬܦܪܢܣ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܡܬܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܙܢܐ ܕܓܠܝܢܐ ܪܘܚܢܝܐ. ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܒܐ ܗܳܝ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܐ ܟܠܡܕܡ: ܘܕܒܪܐ ܗܕܐ ܕܰܥܒܰܕ ܟܠ ܡܕܡ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܕܪܘܚܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܢܩܕܫ ܠܟܠܡܕܡ ܕܫܚܺܝܡ܇ ܘܕܢܝܬܐ ܠܓܠܝܢܐ ܠܟܠ ܐܰܝܕܐ ܕܡܟܣܝܐ.

ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ: ܘܠܐ ܒܙܢܐ ܚܪܢܐ: ܡܨܐ ܗܘܢܐ ܠܡܰܕܪܳܟܘ ܐܢ̈ܝܢ: ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܕܝܥܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܳܢܝܢ. ܠܘܩܕܡ ܗܺܝ ܥܠܬܐ ܗܳܝ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܘܡܛܠܬܗ̇ ܟܠܡܕܡ ܗܘܳܐ. ܘܟܝܢܐ ܬܘܒ ܕܝܠܗܘܢ ܕܖ̈ܙܐ ܗܳܢܘܢ ܕܐܬܓܠܝܘ. ܘܗܽܘ ܬܘܒ ܙܢܐ ܕܒܪܘܝܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܣܘܟܠܐ ܕܟܠ ܦܘܖ̈ܢܣܐ ܘܕܺܝ̈ܢܐ. ܘܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܟܠܗ̇ ܕܠܥܠ ܕܠܬܚܬ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܫܠܺܝܚܐ ܐܶܡܪ܇ ܕܕܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܠܐ ܡܬܒܨܝܢ܇ ܘܐܘܖ̈ܚܬܗ ܠܐ ܡܬܥܩ̈ܒܢ.

ܘܬܘܒ ܥܡ ܗܠܝܢ ܘܒܪܝܬܐ ܕܟܠ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܬܓ̈ܡܐ ܖ̈ܘܚܢܐ. ܘܗܳܝ ܕܡܦܪܫܝܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܩܢܘ̈ܡܐ ܚܕ ܡܢ ܚܕ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܛܟ̈ܣܐ. ܘܕܟܕ ܟܠܗܘܢ ܖ̈ܘܚܐ ܐܢܘܢ܆ ܡܫܚܠܦܝܢ ܥܡ ܕܡܘ̈ܬܗܘܢ ܐܝܟ ܒܙ̈ܢܝܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ܇ ܘܒܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܐܝܚܺܝܕܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗܘܢ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܗܳܝ ܡܬܕܪܟܐ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܇ ܘܐܘ̈ܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇܇ ܘܛܽܘ̈ܒܐ ܘܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܕܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܬܡܢ.

ܘܠܐ ܬܘܒ ܕܡܢܐ ܗܘ ܚܰܝܠܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܥܕܬܐ ܥܡ ܡܫܝܚܐ܇ ܘܕܗܳܝ ܕܗܽܘ ܐܬܐܡܪ ܚܬܢܐ ܘܗܺܝ ܟܠܬܐ܇ ܘܗܽܘ ܪܝܫܐ ܘܚܢܢ ܗܕ̈ܡܐ܇ ܘܕܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܐܬܚܰܝܕܬ ܠܗ܇ ܘܕܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܬܘܒ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܐܬܩܝܡ ܘܡܬܩܝ̈ܡܢ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܕܐ ܡܬܩܰܕܡܐ ܡܢܢ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܠܰܚܡܐ ܘܚܰܡܪܐ ܒܝܕ ܪܘܚܐ܇ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܐܠܗܐ ܗܳܘܶܝܢ܇ ܘܡܰܝ̈ܐ ܬܘܒ ܘܪܘܚܐ ܚܕܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܪܘܚܐ ܘܡܶܫܚܐ ܚܕ ܚܰܝܠܐ ܡܩܰܕܫܢܐ ܕܡܫܝܚܐ.

ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܳܝ ܕܡܢܐ ܗܝ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܇ ܠܘܬ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܘܨܝܕ ܗܰܘܢܐ܇ ܡܨܝܐ ܕܒܐܝܕܥܬܐ ܬܬܠܒܟ ܡܢܢ܆ ܐܘ ܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܚܕ ܗܘ ܪܘܚܐ܇ ܘܚܕ ܚܰܝܠܗ܇ ܡܫܚܠܦܢ ܚܕܐ ܡܢ ܚܕܐ ܡܥܒ̈ܕܢܘܬܐ ܕܡܚܘܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܕܐ ܡܬܡܠܠܐ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܓܘ ܥܕܬܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܇ ܘܡܟܢܫ ܠܗܕܡ̈ܐ ܕܒܗ̇. ܠܘܬ ܚܕ ܓܘܫܡܐ܇ ܘܡܰܥܒܕ ܒܟܠܗܘܢ ܟܣܝܐܝܬ ܘܠܥܠ ܡܢ ܡܠܬܐ܇ ܒܕܡܘܬ ܢܦܫܐ ܒܦܓܪܐ.

ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ ܘܒܐܝܠܝܢ ܛܘ̈ܦܣܐ ܡܫܚܠܦܐ ܥܕܬܐ ܗܕܐ ܕܒܐܪܥܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܒܫܡܝܐ ܣܦܩܝܢܢ ܠܡܶܕܰܥ܇ ܐܘ ܐܘܪܫܠܡ ܗܳܝ ܕܠܥܠ ܡܢ ܗܕܐ ܕܐܝܬ ܥܠ ܐܪܥܐ܇ ܐܘ ܕܒܐܝܢܐ ܡܫܰܓܢܰܝ ܬܡܢ ܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ܇ ܟܕ ܗܽܘ ܐܬܪܐ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܗ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܪܘܚܢܐ ܗܘ. ܘܠܐ ܕܟܡܐ ܗܘ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܝܢܬ ܐܖ̈ܙܐ ܘܛܘܦ̈ܣܐ ܕܒܥܬܝܩܬܐ܇ ܘܠܗܠܝܢ ܕܡܫܬܡܠܝܢ ܒܓܘ ܥܕܬܐ܇ ܐܘ ܕܒܝܢܬ ܗܠܝܢ܇ ܠܗܳܢܘܢ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܕܠܥܠ ܡܬܓܡܪܝܢ.

ܘܠܐ ܬܘܒ ܣܘܥܪܢܐ ܕܓܒܝܠܬܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܓܠܶܐ ܠܰܢ܇ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܕܡ ܡܢ ܐܰܪܥܐ ܐܬܓܒܠ܇ ܚܰܘܐ ܕܝܢ ܡܢ ܓܒܗ ܐܶܬܢܰܣܒܰܬ܇ ܘܕܗܰܘ ܡܢ ܐܕܡܬܐ܇ ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܢ ܐܠܥܐ܆ ܘܠܐ ܕܡܳܢܰܘ ܐܪܙܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝܺܕܝܥܐ ܠܢ܇ ܘܕܟܠܗܘܢ ܐܺܝ̈ܠܢܐ ܕܒܗ܇ ܘܕܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܬܖ̈ܝܢ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܒܡܨܥܬܗ܇ ܘܕܢܗܪܐ ܗܰܘ ܕܟܕ ܠܓܘ ܡܢܗ ܢܳܦܶܩ ܘܡܰܫܩܶܐ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܠܐܪܒܥܐ ܖ̈ܝܫܐ ܡܬܦܠܓ.

ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܳܝ ܡܕܪܟܝܢܢ܇ ܕܐܝܕܐ ܚܙܬܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܐܝܬ ܠܟܠ ܟܝܢܐ ܘܓܢܣܐ ܘܓܘܫܡܐ ܘܐܕܫܐ. ܡܛܠ ܕܐܟܙܢܐ ܕܐܝܬ ܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܦܓܖ̈ܢܝܬܐ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ: ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܢܳܦܠܐ ܬܚܶܝܬ ܖ̈ܓܫܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܘܰܚܙܳܬܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܬܪܓܫܐ ܡܢ ܗܰܘܢܐ ܒܠܚܘܕ ܕܕܟܐ ܡܢ ܚܫ̈ܐ܇ ܘܡܬܓܠܐ ܠܗ ܡܢ ܪܘܚܐ.

ܘܕܐܟܚܕܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܨܝܢܢ ܠܡܶܬܰܠ ܡܠܬܐ ܕܫܳܘܝܐ ܠܗ܆ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܡܶܣܬܒܖ̈ܝܢ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܘܰܫܚܺܝ̈ܡܬܐ ܕܡܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܒܥܠܡܐ. ܒܗܳܝ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܐܢ ܐܝܬ ܒܗܝܢ ܡܕܡ ܕܡܬܪܢܐ ܕܡܬܕܪܟ܆ ܥܕܡܐ ܠܡܰܣܒܪܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܕܥܬܐ ܕܰܥܠܘܗܝ.

ܘܕܗܟܢܐ ܡܬܝܕܥܐ ܗܕܐ ܠܘܬ ܟܠ ܡܕܡ܆ ܣܳܗ̈ܕܳܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܟܘܠܗܝܢ ܕܶܐܫܬܟܚ ܘܐܬܡܠܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܖ̈ܳܚܡܰܝ ܝܘܠܦܢܐ܇ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܰܦܶܩ ܒܡܠܬܗ ܠܝܕܥܬܐ ܕܗܰܘ ܐܚܪܢܐ. ܘܕܳܡܝܐ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܐܕܪܟܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܠܝܕܥܬܐ ܕܒܗܝܢ܇ ܟܬܰܒܘ ܡܫܰܚܠܦܐܝܬ ܡܛܠܬܗܝܢ܇ ܘܶܐܙܕܰܟܝܰܬ ܡܠܬܐ ܕܟܠ ܡܡܰܠܠܳܢܐ܇ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܶܐܣܬܒܰܪ ܕܡܬܡ̈ܠܠܢ܇ ܘܐܝܕܥܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܝܕܘ̈ܥܐ܆ ܡܢ ܗܳܢܝܢ ܕܡܬܖ̈ܢܝܢ ܕܺܝܕܝܥܢ.

ܘܐܢ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܕܐܝܬ ܒܦܓܖ̈ܐ܆ ܘܫܘ̈ܓܢܝܐ ܕܐܣ̈ܟܡܐ: ܘܠܐ ܕܡܝܘܬܐ ܕܕܡ̈ܘܬܐ ܕܪܫܝܡܢ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪܐ ܘܓܘܫܡܐ ܘܟܝܢܐ: ܘܚܶܙ̈ܘܐ ܡܦܖ̈ܫܐ ܕܦܖ̈ܨܘܦܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ: ܗܳܢܘܢ ܕܟܕ ܛܒ ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܚܕ ܐܢܘܢ ܟܝܳܢܐ: ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܡܢܘܢ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܕܕܡ̈ܘܬܐ ܘܕܓܘ̈ܢܐ ܕܐܫܝܕܝܢ ܥܠ ܓܘܫ̈ܡܝܗܘܢ ܘܐܦܝ̈ܗܘܢ: ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܠܐ ܐܬܩܰܕܡ ܡܢ ܐܝܕܥܬܐ ܘܡܠܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܖ̈ܙܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܢ ܡܠܬܐ ܐܢܘܢ܇ ܘܣܘܥܖ̈ܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܕܡܟܣܝܢ ܐܦ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܐ ܘܚܘܫܒܐ ܐܢܫ̈ܝܐ܇ ܢܐܡܪ ܕܒܝܕܥܬܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܕܪܟܘܢ܇ ܘܒܝܕ ܡܠܬܐ ܢܬܡܠܠܘܢ.

ܕܐܢ ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܡܠܠ ܠܘܩܕܡ ܢܦܫܐ ܡܥܕܐ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܡܠܬܐ ܕܰܥܠܘܗܝ: ܘܡܐ ܕܣܡܬܗ̇ ܠܗܕܐ ܒܓܘ ܬܪܥܝܬܐ: ܗܝܕܝܢ ܡܘܫܛܐ ܠܗ̇ ܐܦ ܠܠܫܢܐ: ܕܗܽܘ ܒܝܕ ܪܘܟܒܐ ܕܩ̈ܠܐ ܘܕܐܬܘ̈ܬܐ ܘܕܫܡ̈ܗܐ ܢܬܠܝܗ̇ ܠܡܰܫܡܰܥܬܐ: ܐܝܕܥܬܐ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ: ܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܡܠܬܐ ܘܗܰܘܢܐ ܡܫܬܟܚܐ ܕܐܝܬܝܗ̇܆ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܟܺܐܢܐ ܠܡܰܣܒܳܪܘ܇ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܟܢܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢܝܬܐ܇ ܕܠܓܘ ܡܢ ܫܬܩܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܢܛܖ̈ܢ܇ ܘܢܶܣܒܰܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܐܝܕܥܬܗܝܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗܝܢ܇ ܘܢܚܫܘܒ ܐܦ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܺܝܠܐ ܟܠ ܡܰܢ ܕܗܟܢܐ ܐܰܚܺܝܕ ܘܡܬܪܥܐ ܥܠܝܗܝܢ܇ ܕܐܫܟܰܚ ܠܡܕܢ ܘܠܰܡܦܰܪܳܫܘ. ܠܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܬܡܠܠܢ܇ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܢܳܦ̈ܠܢ ܬܚܶܝܬ ܐܝܕܥܬܐ ܘܡܠܬܐ.

ܘܫܰܦܝܪ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܗܳܘ̈ܝܢ ܬܚܘܝܬܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܬܡܠ̈ܠܢܝܬܐ ܐܬܚܙܝܬ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ܇ ܠܐܠܗ̈ܝܬܐ ܘܠܖ̈ܘܚܢܝܬܐ܇ ܗܳܢܝܢ ܕܡܬܝܕܥܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܡܠܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܡܢ ܦܶܚܡܐ ܕܗܳܢܝܢ ܕܒܨܝܖ̈ܢ ܡܢܗܝܢ ܙܳܕܶܩ ܕܬܬܓܠܐ ܪܒܘܬܗܝܢ܆ ܐܠܐ ܡܢܗ ܕܛܟܣܐ ܘܰܟܝܳܢܐ ܕܝܠܗܝܢ. ܘܡܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗܝܢ.

ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܩܕܝܡܐ ܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ: ܘܪܫܝܐ ܘܡܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ: ܘܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܥܠܬܐ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܘܳܠܶܐ ܕܢܬܗܝܡܢܢ ܘܠܐ ܢܬܒܨܝܢ܆ ܗܕܐ ܕܗܽܘ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܢ. ܐܰܝܕܐ ܕܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܝܢ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ܆ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܕܘܡܝܐ ܠܘܬ ܚܕܐ ܡܢ ܨܒܘ̈ܬܐ܇ ܕܐܘ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܘ ܡܢ ܥܝܳܕܐ ܐܘ ܡܢ ܓܒܝܠܬܐ ܕܓܰܘܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܗܳܝ ܕܰܡܚܰܝܢܳܐ ܠܐܠܗܐ܇ ܬܬܢܣܒ ܥܠܝܗ̇ ܬܚܘܝܬܐ.

ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܘܣܘܥܪܢܐ ܚܰܕܬܐ܆ ܕܥܳܒܰܪ ܒܦܚ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܇ ܐܦ ܠܟܠܡܕܡ ܕܡܣܬܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܙܐ ܥܡܝܩܐ: ܕܐܦܠܐ ܡܢ ܗܰܘܢܐ ܕܖ̈ܘܚܢܐ ܡܬܡܝܫ܆ ܠܐ ܐܨܛܒܝ ܪܘܚܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܥܠ ܓܢܒ ܡܠܬܐ ܦܘܫܩܗ̇. ܘܕܳܡܝܐ ܕܐܦܠܐ ܗܰܘ ܕܒܐܝܕܗ ܐܶܬܡܰܠܠܰܬ ܐܕܪܟ ܡܕܡ ܝܬܝܪܐ. ܕܐܠܘ ܐܺܝܕܰܥ܆ ܐܟܒܪ ܐܦ ܟܳܬܶܒ ܗܘܐ.

ܘܕܠܘ ܐܝܟ ܕܒܕܘܡܝܐ ܗܕܐ ܡܢܢ ܡܬܐܡܪܐ: ܐܠܐ ܗܽܘ ܫܪܪܐ ܚܬܝܬܐ ܡܰܫܠܡܝܢܢ܆ ܣܗ̈ܕܢ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܗ̇ ܐܬܐܡܪ ܡܢܗ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ܇ ܥܠ ܡܘܠܕܗ ܐܠܗܝܐ ܕܡܠܬܐ. ܕܐܦܠܐ ܬܡܢ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܝܠܕ ܐܘܕܥ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܶܐܬܝܠܕ. ܟܕ ܠܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ܆ ܫܒܩܗ̇ ܕܬܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܕܝܕܥܬܐ ܕܐܒܐ ܕܰܐܘܠܶܕ ܘܕܒܪܐ ܕܶܐܬܝܠܕ. ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܠܘܬ ܡܘܠܕܐ ܕܒܒܣܪ. ܣܡ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܐ ܟܬܰܒ ܥܠ ܓܒܗ̇ ܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ. ܐܠܐ ܫܒܩܗ̇ ܕܬܬܩܰܕܡ ܐܦ ܗܺܝ܆ ܡܢ ܪܗܛܐ ܒܠܚܘܕ ܕܝܕܥܬܗ ܕܗܰܘ ܕܐܬܒܣܪ܀

 

79 ܐܬܚܙܝܬ ܡܕܝܢ ܡܢ ܟܠܕܘܟ܆ ܕܗܳܝ ܕܣܳܒܪܝܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ: ܕܗܘܝܐ ܕܡܠܬܐ ܢܣܝܒܘܬܐ ܘܳܠܐ ܕܢܬܦܫܩ܆ ܕܡܰܣܒܪܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܟܠܐ܆ ܘܠܘ ܪܥܝܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܠܬܐ.

ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܳܝ ܕܫܠܝܛ ܠܡܪܢܐ ܕܡܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܬܦܫܩܐ ܡܠܬܐ ܚܰܝܠܗ̇ ܡܬܒܰܨܪ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܓܠܝܐ ܪܒܘܬܗ̇܇ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܡܠܬܐ ܕܬܓܠܐ ܦܘܫܩܗ̇. ܕܡܛܠ ܡ̈ܠܐ ܘܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܠܟܠ ܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ܆ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܣܺܝܡܰܬ ܒܢ ܡܢ ܡܪܝܐ܇ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܐܚܘܕ ܘܢܛܘܪ. ܗܕܐ ܕܐܦ ܫܠܝ̈ܚܐ ܟܕ ܐܕܪܟܘ: ܕܟܠ ܡܠܬܐ ܘܣܘܥܪܢܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ: ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܫܐܠܘ ܡܢܗ ܟܕ ܡܬܟܫܦܝܢ܆ ܕܢܰܘܣܶܦ ܠܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ.

ܕܐܢ ܐܝܕܥܬܐ ܕܐܝܬ ܒܟܠ ܨܒܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ: ܣܓܝܐܐ ܡܢ ܚܰܝܠܐ ܕܟܠ ܝܠܘ̈ܦܐ܆ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܗܘܐ ܣܓܝܐܐ ܘܪܰܒܐ܇ ܗܳܝ ܕܣܝܡܐ ܒܟܠ ܡ̈ܠܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ. ܘܐܢ ܐܦ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ: ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܬܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܕܬܬܣܝܡ ܐܦ ܗܺܝ܆ ܥܡ ܗܳܢܝܢ ܕܣܢܝܩܢ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܕܠܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ܇ ܚܠܦ ܫܪܪܐ ܕܓܠܘܬܐ ܬܣܬܒܪ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܬܪܰܢܝܰܬ ܡܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ܀

ܗܐ ܓܝܪ ܐܦܠܐ ܠܰܚܡܐ ܘܚܰܡܪܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܕ̈ܫܐ ܫܚܺܝ̈ܡܐ܇ ܣܳܦܶܩ ܐܢܳܫ ܡܡܬܘܡ ܕܢܰܕܪܶܟ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܗܳܘܶܝܢ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܪܝܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܕܐܝܟܢܐ ܡܰܝ̈ܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܇ ܘܡܶܫܚܐ ܩܕܝܫܘܬܐ܇ ܘܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܚܰܕܬܐ܇ ܘܗܕܡܐ ܕܐܕܡ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܘܡܳܝܘܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ ܒܟܝܢܐ܆ ܠܐ ܡܳܝܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܒܚܰܝܠܐ. ܐܠܐ ܡܬܩܒ̈ܠܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ.

ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܨܒܳܐ ܕܢܬܠ ܬܚܘܝܬܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܠܗܝܢ ܡܬܚܙܐ ܕܣܳܡ ܥܠ ܓܒܗ̇ ܘܶܐܡܪ. ܕܠܗܳܢܘܢ ܠܰܡ ܕܩܰܒܠܘܗܝ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ܆ ܕܒܢ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܡܢ ܕܡܐ. ܘܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܒܣܪܐ. ܘܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܓܒܪܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕܘ.

ܘܟܕ ܛܳܒ ܝܕܝܥܐ ܕܥܰܣܩܐ ܐܦ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ܆ ܗܐ ܡܬܩܰܒܠܐ ܡܢ ܟܠܢ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ: ܕܡܘܠܕܐ ܐܦ ܗܺܝ ܦܘܠܓܐ ܒܟܠ ܗܪܛܝܩܐ ܡܢ ܥܠܬ ܥܣܩܘܬܗ̇܆ ܘܳܠܶܐ ܕܬܬܩܒܠ ܐܦ ܗܺܝ ܡܛܠ ܕܰܟܬܺܝܒܐ.

ܘܐܝܟ ܕܠܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܬ ܠܡܶܪܢܐ ܕܰܣܦܰܩܘ ܠܡܶܗܘܐ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ: ܐܠܐ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܚܰܝܠܗ ܐܬܡܨܝ ܘܰܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܒܢ̈ܝܐ ܕܝܠܗ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܦܓܪܐ ܗܢܐ ܕܓܘܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬ ܟܝܢܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܐ ܠܡܶܗܘܐ ܦܓܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܗ ܠܝܫܘܥ ܡܪܝܐ ܟܠܡܕܡ ܦܫܺܝܩ: ܟܕ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܘܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܚܰܘܺܝ ܠܗܢܐ ܦܓܪܐ ܕܝܠܗ. ܘܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܚܝܐ ܗܘ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܰܚܝܳܢܐ܇ ܕܰܩܢܶܐ ܒܟܠܡܕܡ ܚܰܝܠܐ ܘܫܘܠܛܢܐ܇ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗܰܘ ܕܐܦ ܗܘܳܐ ܕܝܠܗ.

ܗܘ ܕܐܦ ܐܢ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܒܣܪܐ ܘܒܪܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܗܝܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܡܪܝܐ. ܘܐܢ ܢܣܬܒܪ ܕܐܣܬܝܟ ܒܕܘܟܬܐ: ܐܘ ܕܫܰܢܺܝ ܡܢ ܗܕܐ ܠܐܚܪܬܐ܆ ܐܠܨܐ ܕܢܬܬܘܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܒܟܠ ܕܘܟ ܘܠܐ ܡܣܰܝܟܐܝܬ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܦܐܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܰܡܠܶܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܥܡ ܖ̈ܘܡܐ ܥܠܝ̈ܐ ܐܦ ܥܘ̈ܡܩܐ ܬܚܬܝ̈ܐ. ܘܐܢ ܫܰܪܺܝ ܘܰܗܘܳܐ ܒܒܣܪ ܒܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܐܝܬܝܐ ܡܬܝܕܥ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܖ̈ܝܐ. ܘܐܢ ܐܬܬܣܝܡ ܠܗ ܝܘܡܐ ܕܡܰܘܠܕܐ: ܗܢܐ ܕܐܦ ܒܟܠ ܫܢܐ ܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܡܫܬܡܠܐ ܡܢܢ܆ ܐܠܐ ܡܦܩܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܪܺܫܺܝܬܐ. ܡܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܥܠܡܐ.

ܘܥܠܬܐ ܕܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܳܠܝܢ ܢܗܘܐ܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܘܩܕܡ ܗܳܝ ܕܐܣܬܪܩ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܫܠܺܝܚܐ ܠܗ̇ ܚܰܘܺܝ ܫܘܪܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ. ܣܰܪܶܩ ܠܡ ܗܽܘ ܠܗ. ܘܕܡܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ. ܘܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܶܡܪ. ܕܠܕܝܠܗ ܐܶܬܐ.

ܘܐܠܘ ܗܠܝܢ ܠܘܩܕܡ ܠܐ ܐܬܟܬܒ ܥܠܘܗܝ: ܣܘܪܳܩܐ ܐܡܪܢܐ ܘܫܘܕܪܐ ܘܡܐܬܝܬܐ܆ ܐܦܠܐ ܠܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܰܬܪܐ ܕܒܛܟܣܐ ܬܥܘܠ܇ ܐܘ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܰܪܟܐ ܐܢܫ̈ܝܬܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܳܝ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܐܶܡܪ ܕܐܣܬܰܪܰܩ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܰܠܝܐ܇ ܘܐܘܢܓܠܣܛܐ ܠܕܝܠܗ ܐܶܬܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܥܠܡܐ: ܘܡܠܐܟܐ ܠܒܬܘܠܬܐ: ܕܚܰܝܠܗ ܕܥܶܠܝܐ ܢܰܓܢ ܥܠܰܝܟܝ܆ ܒܛܟܣܐ ܡܬܣܝܡܐ ܐܦ ܗܕܐ ܕܡܣܬܒܪܐ ܕܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܗ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܢܬܬܘܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܘܒܪܢܫܐ. ܕܗܰܘ ܕܣܘܪܳܩܐ ܣܰܝܒܪ܆ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܡܩܒܠ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܐܦ ܕܢܗܘܐ.

ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܡܬܪܢܶܐ ܕܐܣܬܰܦܰܩ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܰܠܝܐ ܟܕ ܐܣܬܰܪܰܩ܆ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܫܬܰܚܠܰܦ ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܗܰܘ ܕܡܬܦܰܠܰܓ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ: ܐܘ ܕܐܢ ܗܘܳܐ: ܐܶܡܪ ܕܫܘܚܠܦܐ ܩܰܒܶܠ܆ ܢܬܛܦܝܣ ܕܰܗܘܳܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܇ ܡܢ ܗܕܐ ܕܐܣܬܰܪܰܩ ܘܠܐ ܐܬܒܨܪ܇ ܘܶܐܬܐ ܠܥܳܠܡܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܝܬܘܬܐ܇ ܘܥܰܠ ܠܬܺܒܶܝܠ ܒܘܟܪܐ܇ ܟܕ ܡܰܠܝܐ ܡܢܗ ܐܝܟ ܝܺܚܺܝܕܝܐ܇ ܘܐܓܢ ܒܒܬܘܠܬܐ ܘܐܬܚܰܘܝ ܒܗ̇ ܥܽܘܠܐ ܡܚܺܝܠܐ܇ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܚܰܝܠܗ ܕܥܶܠܝܐ܀

 

80 ܡܬܚܪܐ ܓܝܪ ܗܪܛܝܩܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܢܘܗܪܐ ܕܚܟܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ܆ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܥܰܝ̈ܢܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܠܢܘܗܪܐ ܗܢܐ ܡܥܕܐ ܡܩܰܒܠܐ. ܕܐܝܟ ܕܟܠ ܢܘܗܪܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܒܝܕ ܥܰܝ̈ܢܐ ܕܦܓܪܐ ܡܬܚܙܐ: ܘܗܰܘ ܕܗܠܝܢ ܠܐ ܩܢܶܐ: ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܰܓܠܺܝܙ ܡܢ ܗܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܢܘܗܪܐ ܝܕܘܥܬܢܐ ܕܚܟܡܬܐ ܕܖ̈ܙܝ ܐܠܗܐ܆ ܐܘ ܕܟܝܘܬܐ ܕܗܰܘܢܐ ܡܨܝܐ ܕܬܚܙܐ: ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܙܳܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ܆ ܐܘ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܡܢ ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ.

ܐܰܝܕܐ ܕܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܬܬܚܰܒܰܠ܆ ܠܐ ܡܟܝܠ ܠܫܪܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܒܝܕ ܦܫܝܛܘܬܐ. ܐܠܐ ܠܕܓܠܘܬܐ ܡܢ ܥܠܬ ܛܳܥܝܘܬܐ. ܘܐܢ ܠܗܕܐ ܛܥܳܬ ܘܩܰܒܠܰܬ܆ ܠܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܝܰܠܕܰܬ ܡܢ ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܶܬܚܰܫܚܰܬ܆ ܐܠܐ ܒܗܳܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܛܥܝܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܓܶܕܫܰܬ ܠܗ̇ ܡܢ ܫ̈ܐܕܐ ܘܡܢ ܚܫ̈ܐ. ܡܛܘܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܟܘܪܗܢܗ ܕܦܓܪܐ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘ ܕܚܘܠܡܢܗ܆ ܗܟܢܐ ܘܕܛܥܝܘܬܐ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܡܬܟܪܗܐ ܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܕܡܶܬܗܦܟܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܕܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܡܐ ܕܶܐܬܟܰܪܗܰܬ܆ ܡܣܬܒܪ ܠܗ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܣܝܡܐ. ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܚܣܪ ܠܗ̇܆ ܘܕܡܫܟܪ ܒܛܥܡܗ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܡܘܬܪ ܠܗ̇.

ܗܰܘ ܕܟܕ ܚܳܪ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܒܚܘܒܠܐ ܗܢܐ ܐܝܢܐ ܕܡܥܕ ܓܳܕܶܫ ܡܢ ܝܬܝܪܘܬ ܒܝܫܘܬܐ܆ ܠܚܘܠܡܢܐ ܕܪܥܝܢܐ ܐܶܡܪ ܠܘܬ ܐܢܫܝ̈ܢ ܡ̈ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܕܘܳܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܠܒܺܝܫܐ ܛܒܐ ܘܠܛܒܐ ܒܺܝܫܐ܇ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܠܢܘܗܪܐ ܚܫܘܟܐ ܘܠܚܶܫܘܟܐ ܢܘܗܪܐ܇ ܘܥܳܒܕܝܢ ܠܡܪܝܪܐ ܚܰܝܠܐ ܘܠܚܰܝܠܐ ܡܪܝܪܐ. ܟܕ ܐܘܣܦ ܡܶܚܕܐ ܐܰܝܕܐ ܕܐܦ ܗܺܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܗܖ̈ܛܝܩܐ ܗܠܝܢ ܠܳܚܡܐ܆ ܕܘܳܝ ܠܕܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܢܦܫܗܘܢ܇ ܘܩܕܡ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܝܕܘܥ̈ܬܳܢܝܢ.

ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܒܗ̇ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܪܫܥܝܢ: ܘܠܬܩܢܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܕܢܦܫܗܘܢ ܒܝܕ ܚܘܒܠܐ ܕܪܥܝܢܐ ܠܟܘܪܗܢܐ ܡܗܦܟܝܢ: ܐܢ ܚܢ̈ܦܐ ܢܗܘܘܢ ܘܐܢ ܗܖ̈ܛܝܩܐ܆ ܗܕܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܢܩܦܐ ܠܗܘܢ ܕܰܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܛܳܒ̈ܐ ܢܩܪܘܢ܆ ܘܰܠܛܳܒ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܐ. ܘܢܘܗܪܐ ܚܶܫܘܟܐ ܢܶܣܬܒܪ ܠܗܘܢ ܘܚܶܫܘܟܐ ܢܘܗܪܐ. ܘܰܠܡܰܪܺܝܪܐ ܚܰܠܝܐ ܢܛܥܡܘܢ܆ ܘܰܠܚܰܝܠܐ ܡܪܝܪܐ.

ܐܰܝܕܐ ܕܡܶܛܠ ܕܓܶܕܫܰܬ ܐܳܦ ܠܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܢܣܛܘܪܝܣ܆ ܐܶܬܚܫܶܒ ܠܗܘܢ ܚܰܝܠܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܘܰܐܣܒܰܪܘ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܰܪܝܪܐ܆ ܥܠ ܛܥܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܚܰܝܠܐ. ܘܰܪܢܰܘ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܰܡܚܺܝܠ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܳܡܪܝܢ ܠܐ ܚܰܫ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܶܚܣܰܪ ܡܢ ܚܰܫ̈ܐ. ܘܥܠ ܒܪܢܫܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܘ ܕܚܰܝܠܬܳܢ܇ ܘܣܳܦܩܝܢ ܚܰܫ̈ܰܘܗܝ ܕܗܢܐ܇ ܠܡܫܪܐ ܟܠ ܫܘܠܛܢܐ ܕܚܰܫ̈ܐ.

ܘܰܚܠܦ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܠܰܐܝܕܐ ܕܰܟܬܺܝܒܐ: ܕܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ: ܐܘܕܝܘ ܣܟܠܐܝܬ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܕܒܪܢܫܐ ܠܡ ܡܛܠ ܕܐܙܕܕܩ ܘܶܐܬܓܡܰܪ܆ ܐܶܫܟܰܚ ܠܡܶܗܘܐ ܐܦ ܐܠܗܐ. ܐܰܝܕܐ ܕܓܰܠܝܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܘܪܝܐ ܬܘܒ ܕܚܰܢܦܘܬܐ܇ ܘܬܪܥܐ ܦܬܺܝܚܐ ܕܡܰܥܶܠ ܛܥܝܘܬܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗ̈ܐ. ܕܐܢ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ܆ ܡܶܫܟܚܐ ܕܐܦ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܗܘܘܢ ܗܟܢܐ.

 

81 ܐܢ ܕܝܢ ܗܳܝ ܢܐܡܪܘܢ: ܕܗܐ ܐܦ ܡܛܠ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܰܘ ܐܠܗ̈ܐ ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ: ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܐܢܐ ܐܶܡܪܶܬ ܕܐܠܗ̈ܐ ܐܢܬܘܢ: ܘܒܢ̈ܘܗܝ ܕܰܡܪܰܝܡܐ ܟܠܟܘܢ܆ ܢܶܕܥܘܢ ܕܐܢ ܡܛܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܡܝܪܐ ܕܰܗܘܰܘ ܐܠܗ̈ܐ ܘܰܒܢ̈ܝܐ܆ ܒܝܕ ܓܒܺܝܬܐ ܒܠܚܘܕ ܘܐܝܩܪܐ܇ ܗܕܐ ܡܛܳܬ ܐܢܘܢ ܘܡܢ ܕܐܘܒܕܘܗ̇ ܠܥܠܬܐ ܗܳܝ ܕܝܰܩܪܰܬ ܐܢܘܢ܆ ܐܬܢܣܒ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܐܝܩܪܐ. ܘܰܫܡܰܥܘ ܡܢܗ ܕܐܠܗܐ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܶܡܪ ܠܘܬܗܘܢ: ܕܡܶܟܺܝܠ ܐܝܟ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܬܡܽܘܬܽܘܢ ܘܐܟܚܕ ܡܢ ܖ̈ܘܪܒܢܐ ܬܦܠܘܢ.

ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܢܐܡܪܘܢ: ܕܰܥܠܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܫܳܠܡܐ܆ ܥܠ ܕܒܝܕ ܡܘܠܕܐ ܕܬܖ̈ܝܢ܆ ܒܢ̈ܝܐ ܘܐܠܗ̈ܐ ܗܘܰܝܢܢ܆ ܢܣܬܟܠܘܢ ܕܥܠ ܕܰܗܘܰܝܢܢ ܗܕ̈ܡܐ ܒܓܘܫܡܐ܇ ܕܗܰܘ ܕܒܟܝܢܐ ܘܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܇ ܐܬܬܣܝܡ ܥܠܰܝܢ ܗܢܐ ܫܘܡܗܐ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܪܝܫܗ ܕܗܰܘ ܕܡܰܡܠܶܟ ܡܬܐܡܪ ܡܰܠܟܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠܗ ܓܘܫܡܐ.

ܘܚܢܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܓܘܫܡܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܦܓܪܗ ܠܡ ܐܢܬܘܢ ܕܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܗܕ̈ܡܐ ܡܢ ܡܢܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܪ. ܕܠܒܢܝܢܐ ܕܦܓܪܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܬܘܒ ܕܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܡܫܺܝܚܐ: ܕܡܢܗ ܟܠܗ ܦܓܪܐ ܡܶܬܚܠܶܡ ܘܡܶܬܟܰܢܰܫ܆ ܒܝܕ ܟܠ ܓܫܬܐ ܕܡܘܗܒܬܐ. ܘܬܘܒ ܕܪܺܫܝܬܐ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܢ ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ: ܥܕܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܦܓܪܐ ܕܰܡܫܝܚܐ܆ ܟܠܗܘܢ ܡܕܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܒܗ ܡܬܝܕܥܝܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܥܡܝ̈ܕܐ܆ ܗܕ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܒܓܘܫܡܗ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܰܘ ܕܡܰܡܠܶܟ ܥܡ ܪܝܫܗ ܐܦ ܟܠܗ ܦܓܪܗ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܡܠܟܐ.

ܕܐܢ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪܘ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܘܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܠܐ ܡܕܝܢ ܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܰܟܝܢܐ܆ ܘܠܐ ܚܢܢ ܠܗ ܒܫܪܪܐ ܗܕܡ̈ܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܢܶܣܬܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܒܰܓܒܺܝܬܐ ܒܠܚܘܕ ܘܒܐܝܩܪܐ ܒܕܡܘܬ ܗܳܢܘܢ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܘܕܚܠܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܐܦ ܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܗܕܡ̈ܘܗܝ ܬܶܫܠܰܡ ܡܠܬܐ ܗܳܝ ܕܬܖ̈ܬܝܢ܇ ܕܡܟܝܠ ܐܝܟ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܬܡܽܘܬܘܢ܀

 

82 ܡܰܢܽܘ ܕܝܢ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܢ ܪܺܝܫܐ ܕܬܖ̈ܝܢ. ܢܶܥܘܠ ܫܠܺܝܚܐ ܘܢܺܐܡܪ. ܒܪ ܐܢܫܐ ܩܰܕܡܝܐ ܥܰܦܪܢܐ ܡܢ ܐܪܥܐ. ܒܪܢܫܐ ܕܰܬܖ̈ܝܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܰܝܐ. ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܥܦܪܢܐ܆ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܦ ܥܦܖ̈ܢܐ. ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢܐ܆ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܦ ܫܡܰܝ̈ܳܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܰܠܒܶܫܢ ܨܠܡܐ ܕܥܰܦܪܢܐ܆ ܢܶܠܒܰܫ ܐܦ ܨܰܠܡܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢܐ. ܒܗܢܐ ܗܟܝܠ ܦܘܪܣܐ ܗܘܰܝܢܢ ܗܫܐ ܒܢ̈ܰܝܐ ܠܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܇ ܘܠܘ ܒܕܡܘܬ ܗܳܢܘܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܐ܇ ܒܝܕ ܓܒܺܝܬܐ ܒܠܚܘܕ ܫܚܺܝܡܬܐ܇ ܕܡܢ ܪܣܣܐ ܕܰܕܡܐ ܕܬܝ̈ܫܐ ܘܰܕܥܶܓ̈ܠܐ. ܡܛܠ ܕܗܫܐ ܗܰܘ ܕܡܢܢ ܘܰܚܠܦܝܢ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܒܝܕ ܕܰܗܘܳܐ ܠܢ ܪܺܝܫܐ܆ ܥܒܰܕ ܠܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ.

ܕܐܝܟ ܕܡܶܢ ܐܕܡ ܗܰܘ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܘܰܝܢܰܢ: ܘܡܬܚܰܒ̈ܠܳܢܐ ܘܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܆ ܡܢ ܗܢܐ ܐܕܡ ܕܰܬܖ̈ܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܰܝܐ܆ ܗܳܘܶܝܢܢ ܒܢ̈ܰܝܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܠܗ̈ܐ. ܘܠܥܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܘܰܚܒܳܠܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܥܰܦܪܢܐ܆ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܦ ܥܦܖ̈ܢܐ. ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢܐ܆ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܦ ܫܡܰܝ̈ܳܢܐ.

ܘܥܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܐܝܬܘܬܐ ܢܗܘܘܢ ܐܠܗ̈ܐ: ܐܘ ܒܢ̈ܝ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܗܰܘ ܕܟܠܡܕܡ ܦܫܝܩ ܠܗ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܘܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܥܠ ܕܦܳܫ ܐܠܗܐ ܐܦ ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܝܕ ܚܰܝܠܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܒܢ̈ܝܐ ܘܐܠܗ̈ܐ܆ ܘܠܗܳܢܘܢ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܐܬܒܪܢܫ.

ܘܐܝܟܢܐ ܕܗܽܘ ܒܝܕ ܛܝܒܘܬܗ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܥܒܰܕ ܐܦ ܠܢ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܛܝܒܘܬܐ܇ ܕܢܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܒܐ ܘܐܚ̈ܐ ܕܝܠܗ܇ ܘܢܠܒܫ ܨܠܡܗ ܫܡܰܝܢܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܰܠܒܫܢܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܐܕܡ ܥܦܪܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܟܠ ܡܰܢ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܦ ܗܽܘ ܡܠܟܐ ܗܘ: ܐܢ ܬܖ̈ܝܢ ܢܗܘܘܢ ܘܐܢ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܐܡܠܟܢܢ ܐܦ ܚܢܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܡܫܝܚܐ ܘܥܡܗ܆ ܥܠ ܕܰܗܘܰܝܢܢ ܒܐܝܕܗ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܒܐ. ܘܥܡܗ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܐܟܘܬܗ ܒܢ̈ܝܐ. ܘܒܕܡܘܬܗ ܐܦ ܡܠܟ̈ܐ.

ܣܛܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܗܽܘ ܡܢ ܥܠܬ ܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܥܠ ܕܐܝܠܝܕ܇ ܘܚܢܢ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܝܠܗ ܒܢ̈ܝܐ܇ ܥܠ ܕܰܗܘܰܝܢ ܗܕ̈ܡܘܗܝ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܪ ܥܠܝܗܝܢ ܕܥܠ̈ܠܬܐ ܗܠܝܢ ܗܽܘ ܫܠܺܝܚܐ. ܕܕܟܠ ܠܡ ܓܒܪܐ ܪܝܫܐ ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܰܘܗܝ. ܪܝܫܐ ܕܝܢ ܕܐܢܬܬܐ ܓܒܪܐ. ܪܝܫܐ ܕܝܢ ܕܰܡܫܝܺܚܐ ܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ. ܟܠܡܕܡ ܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܕܰܡܫܝܚܐ. ܡܫܺܝܚܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ. ܗܘ ܡܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܡܛܠ ܐܒܐ܆ ܥܠ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܢܗ ܟܝܳܢܐܝܬ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܢ ܥܶܠܬܐ ܕܝܠܗ ܒܢ̈ܝܐ܆ ܥܠ ܕܰܗܘܰܝܢܢ ܠܗ ܗܕ̈ܡܐ܇ ܘܗܽܘ ܠܢ ܪܺܝܫܐ ܘܥܶܠܬܐ.

ܟܠܡܕܡ ܠܡ ܐܳܡܰܪ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ ܐܶܬܒܪܝ. ܘܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܟܠ. ܘܟܠܡܕܡ ܒܗ ܩܳܐܶܡ. ܘܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܕܢܗܘܐ ܗܽܘ ܩܕܡܝܐ ܒܟܠ. ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܨܛܒܝ ܟܠܗ ܡܘܠܳܝܐ ܠܡܶܥܡܰܪ ܘܒܐܝܕܗ ܠܰܡܪܰܥܳܝܘ ܟܠܡܕܡ ܠܗ. ܟܕ ܫܰܝܶܢ ܒܝܕ ܕܡܐ ܕܨܠܝܒܗ ܒܐܝܕܗ܆ ܐܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܐܪܥܐ. ܘܐܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܰܫܡܰܝܐ܀

ܗܰܘ ܗܟܝܠ ܕܐܝܟ ܕܒܡܠܬܐ ܘܒܪܐ ܐܬܒܪܝ ܒܐܝܕܗ ܟܠܡܕܡ܆ ܐܝܟ ܕܒܡܫܝܚܐ ܘܒܘܟܪܐ ܐܬܚܕܬ ܒܗ ܟܠܡܕܡ. ܡܛܠ ܕܗܪܟܐ ܪܺܝܫܐ ܗܘܳܐ ܠܗܠܝܢ ܕܒܗ ܐܬܚܰܕܰܬܘ܆ ܘܗܶܢܘܢ ܠܗ ܒܛܘܦܣܐ ܕܗܕ̈ܡܐ. ܠܗܠ ܕܝܢ ܠܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܰܘ܆ ܐܬܝܕܥ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܐ ܘܐܠܗܐ.

ܘܥܠ ܗܕܐ ܬܢܢ ܕܒܗ ܐܬܒܪܝ ܐܰܡܝܪܐ܆ ܘܬܡܢ ܒܐܝܕܗ. ܘܗܪܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܦܓܪܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܪܝܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ. ܬܡܢ ܕܝܢ ܨܡܚܐ ܕܫܘܒܚܗ ܕܐܒܐ܆ ܘܨܠܡܐ ܕܩܢܘܡܗ܇ ܕܒܐܝܕܗ ܐܦ ܠܥܠܡ̈ܐ ܥܒܰܕ.

ܕܐܢ ܒܪܢܫܐ ܐܦ ܗܫܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܠܝܢ ܐܶܬܪܰܥܺܝܘ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܢܣܬܒܪ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܐܢܳܫܘܬܐ܆ ܐܝܟ ܒܪܝܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܐܠܨܐ ܕܢܶܬܪܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܚܽܘܕܬܐ ܕܗܫܐ. ܘܠܐ ܗܢܐ ܕܐܫܬܡܗ ܪܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܕܟܝܠ ܒܪܐ܆ ܘܠܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܠܗ ܗܕ̈ܡܐ.

ܡܛܠ ܕܥܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܥܶܒܕܰܬ ܠܢ ܒܢ̈ܝܐ. ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܕܐܢ ܗܕܐ ܠܘܩܕܡ ܠܐ ܬܩܘܡ: ܐܠܐ ܐܚܪܢܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܐܶܣܬܒܰܪ ܕܰܢܣܰܒ܆ ܘܠܐ ܚܢܢ ܡܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܗܘܰܝܢܢ ܒܢ̈ܝܐ܆ ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܛܠܬܢ ܐܶܬܢܣܒ.

ܡܛܠ ܕܐܢ ܬܖ̈ܝܢ ܢܬܗܝܡܢ ܡܫܺܝܚܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ܆ ܐܘ ܬܖ̈ܝܢ ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ ܕܢܶܣܬܰܒܪܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܖ̈ܝܫܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܐܘ ܐܢ ܗܕܐ ܠܐ ܦܐܝܐ܇ ܥܠ ܕܠܝܬ ܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܖ̈ܝܢ ܖ̈ܝܫܐ܇ ܗܰܘ ܡܕܝܢ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܘܡܠܬܐ܇ ܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܪܺܝܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ ܘܩܰܕܡܳܝܐ ܒܟܽܠ܇ ܕܒܗ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܫܠܺܝܚܐ܇ ܐܨܛܒܺܝ ܕܢܶܥܡܰܪ ܟܠܗ ܡܘܠܳܝܐ.

 

83 ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܫܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܬܖ̈ܝܢ: ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܨܠܡܐ ܕܥܰܦܪܢܐ: ܘܰܠܒܶܫܢ ܗܫܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܨܰܠܡܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܡܢ ܩܕܺܝܡ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܰܢܣܰܒ ܒܝܕ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ܇ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܫܐ ܒܬܖ̈ܬܝܢ ܕܡ̈ܘܢ ܐܠܐ ܕܐܬܪܰܟܰܒ ܠܰܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܽܘܬܐ ܡܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ܇ ܕܠܐ ܫܘܓܢܝܐ܇ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ܇ ܕܠܐ ܚܒܺܝܟܘܬܐ܇ ܕܠܐ ܗܦܘܟܝܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܝ̈ܳܢܐ܇ ܘܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܚܰܫܐ ܘܛܘܥܝܰܝ ܘܡܰܣܒܪܢܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܕܬܶܕܡܘܪܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܠܒܶܟ ܒܗܰܘܢܐ ܕܟܠ ܚܰܕ ܡܢ ܡܠܝ̈ܠܐ. ܠܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܫܐ.

ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܕܰܠܒܶܫܢ ܨܠܡܐ ܕܥܰܦܪܢܐ܆ ܢܶܠܒܰܫ ܐܦ ܨܰܠܡܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢܐ. ܘܗܐ ܠܐ ܡܬܡܢܶܐ ܐܢܳܫ ܡܢܢ ܒܬܖ̈ܝܢ ܨܠܡ̈ܐ܆ ܟܕ ܛܳܒ ܡܢ ܬܖ̈ܝܢ ܨܠܡ̈ܐ ܐܣܗܕ ܫܠܺܝܚܐ ܕܐܬܨܝܪܢܢ ܗܫܐ܇ ܘܠܬܖ̈ܝܢ ܐܟܚܕܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢܢ܇ ܠܗܢܐ ܕܥܰܦܪܳܢܐ ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܢܐ.

ܐܘ ܗܳܟܺܝܠ ܠܗܢܐ ܡܕܡ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܥܠܬܐ: ܐܠܨܐ ܕܰܢܩܺܝܡ ܕܢܶܗܘܐ ܠܗ̇ ܬܚܘܝܬܐ ܠܥܶܠܬܐ܆ ܐܘ ܠܗ̇ ܠܥܠܬܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܠ ܣܗܕܘܬܐ܇ ܠܡܕܡ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܘܡܢܗ̇ ܐܬܩܝܡ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܢ ܕܰܠܒܶܫܢܰܢ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢܐ܇ ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܠܘܩܕܡ ܗܰܘ ܕܥܰܦܪܢܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܢ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܐܰܣܒܰܪ ܡܡܬܘܡ ܥܠ ܐܢܳܫ ܡܢ ܥܡܺܝ̈ܕܐ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܬܖ̈ܝܢ ܨܠܡ̈ܐ܇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܟܕ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܨܠܡܐ ܕܥܰܦܪܳܢܐ܇ ܠܒܶܫ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܘܣ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢܐ. ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܥܠ ܕܡܽܘܬܐ ܘܦܶܚܡܳܐ ܕܐܠܗܐ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܪܢܳܐ܇ ܡܛܠ ܕܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܠܘܩܕܡ ܗܳܝ ܕܡܳܪܐ܇ ܗܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܒܬܖ̈ܬܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܡܢܐ ܐܘ ܒܰܬܖ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܐ.

ܚܕ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܗܢܐ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܒܟܣܝܘܬܗ ܘܒܓܠܝܘܬܗ. ܒܪܘܚܢܘܬܗ ܘܒܦܓܪܢܘܬܗ. ܒܗܕܐ ܕܰܠܒܶܫ ܨܠܡܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢܐ܆ ܘܒܗܳܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܨܠܡܐ ܕܥܰܦܪܢܐ. ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܚܕ ܗܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ܇ ܗܰܘ ܕܟܕ ܐܬܒܣܪ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܢ ܡܪܝܡ. ܒܗܳܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܐܒܐ܆ ܘܠܘܬ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܗ ܡܢ ܐܡܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܐܝܬܘܬܐ܆ ܘܒܗܕܐ ܕܡܢ ܐܢܳܫܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܟܠܗ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܒܐ: ܥܠ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܺܝܠܺܝܕ܆ ܘܒܗܕܐ ܕܟܠܗ ܕܡܽܘܬܐ ܕܺܝܠܢ܇ ܥܠ ܕܒܪܢܫܐ ܡܢ ܒܪܬ ܐܢܳܫܐ ܢܦܰܩ.

ܘܐܢ ܩܛܝܢܐ ܘܡܓܘܝܐ ܡܢ ܚܙܳܬܐ ܕܗܰܘܢܐ: ܚܕܳܝܘܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܕܶܐܬܩܰܝܡ ܡܢ ܥܠܬܐ: ܘܠܥܠܬܐ ܗܳܝ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܘܡܢܗ̇ ܐܬܩܝܡ܆ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܠܡܶܬܦܰܠܳܓܘ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܗܳܠܝܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܳܠܶܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܕܘܡܪܐ ܠܗܘܢܗ܆ ܚܠܦ ܒܨܳܬܐ ܢܪܰܒܶܐ ܒܗ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܚܠܦ ܦܘܠܓܐ ܡܫܪܪܘܬܐ ܕܒܬܘܕܝܬܐ ܕܠܳܚܡܐ ܠܗ ܠܐܪܙܐ.

ܘܢܗܘܐ ܡܢ ܕܪܝܫ ܛܠܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܢܢ. ܘܢܗܝܡܢ ܐܝܟ ܟܬܒ̈ܐ ܘܥܡܗܘܢ܆ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܝܺܚܺܝܕܝܐ ܘܡܠܬܐ: ܣܛܪ ܡܢ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ܆ ܗܽܘ ܐܺܝܚܺܝܕܐܝܬ ܘܠܚܘܕܐܝܬ ܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ. ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܕܘܝܕ܇ ܗܳܝ ܕܠܗ ܗܘܳܬ ܐܡܐ. ܠܘܬ ܟܝܳܢܐ ܕܝܢ ܟܰܬܪܰܬ ܒܬܘܠܬܐ.

 

84 ܘܡܬܝܕܥܐ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܬܗܪܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܽܘ ܒܝܕ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ. ܗܰܘ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܟܰܬܰܪ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܒܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܡܬܝܕܥ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܘܒܗܕܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܗ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܠܦ ܥܠܘܗܝ ܐܦ ܝܘܚܢܢ܇ ܕܒܪܺܫܺܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ. ܘܗܽܘ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܇ ܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܽܘ ܡܠܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܘܳܝܗ ܐܶܡܪ. ܕܗܽܘ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܢ ܒܢ.

ܘܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܪܢܳܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܰܠܘܬ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ: ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܡܬܝܕܥ ܡܠܬܐ ܘܐܠܗܐ: ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܘܡܪܝܐ ܘܒܪܐ: ܘܒܝܕ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܠܚܘܕ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܗܟܢܐ ܘܨܝܕ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܐܠܨ ܫܪܪܐ ܠܡܶܬܪܰܥܳܝܘ܆ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܚܪܢܐ ܗܢܐ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥ ܠܢ ܒܝܕ ܗܘܝܐ܇ ܠܒܪ ܡܢ ܗܰܘ ܕܐܬܓܠܺܝ ܠܢ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܐܠܐ ܡܬܗܝܡܢ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܫܡ̈ܗܐ ܕܐܡܝܪܝܢ܆ ܐܦ ܠܘܳܬ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ.

ܘܡܬܝܕܥ ܐܦ ܗܪܟܐ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܒܶܣܪܐ ܘܒܪܢܫܐ. ܘܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܘܩܕܡܝܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܪܺܫܺܝܬܐ ܕܕܡ̈ܟܐ. ܘܝܫܘܥ ܘܡܫܝܚܐ ܘܶܐܡܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܓܒܪܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܐ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܐ. ܘܚܘܛܪܐ ܘܚܘܣܢܐ. ܘܢܘܪܒܐ ܕܡܢ ܥܩܪܗ ܕܐܝܫܝ. ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܫܡ̈ܗܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܇ ܕܡܢܗܘܢ ܠܳܚܡܝܢ ܠܰܟܝܢܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ܆ ܘܚܖ̈ܢܐ ܢܣܺܝܒܺܝܢ ܡܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ.

ܘܟܳܢܫܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܩܕ̈ܡܝܐ ܘܐܚܖ̈ܝܐ: ܕܩܕܡ ܗܘܝܐ ܘܕܡܢ ܒܬܪܗ: ܘܕܐܝܟܐ ܕܺܐܝܠܺܝܕ ܕܠܐ ܪܺܫܝܬܐ: ܘܗܪܟܐ ܕܡܛܘܠ ܕܐܬܒܣܪ ܐܬܝܠܕ ܒܫܘܪܝܐ܆ ܠܘܬ ܚܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ܇ ܗܢܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗ ܐܦ ܒܘܟܪܐ.

ܘܠܘܳܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܐܝܬ ܠܡܬܐܡܪܘ ܥܠܘܗܝ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ. ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܕܶܐܬܦܰܓܪܰܢ. ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܙܰܪܥܐ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܕܶܐܬܟܪܶܟ ܒܥܰܙܖ̈ܘܪܐ. ܕܩܰܒܶܠ ܓܙܘܪܬܐ. ܕܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܝܕ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܕܟܘܠ ܩܘܡܬܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܕܩܰܒܶܠ ܣܘܢ̈ܩܢܐ. ܕܣܰܝܒܪ ܚܰܫ̈ܐ. ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ܆ ܘܗܢܐ ܒܨܠܝܒܐ. ܘܒܟܠܡܕܡ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܢ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܺܝܬܐ.

ܘܠܘܳܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܶܐܬܺܝܕܥ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܠܢ: ܕܡܢܢ ܐܦ ܗܘ̈ܰܝ ܠܗ܆ ܟܰܬܰܪ ܐܦ ܗܟܢܐ ܒܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ ܗܳܢܝܢ ܕܰܢܣܰܒ ܡܢ ܐܒܐ ܒܝܕ ܡܰܘܠܳܕܐ ܡܬܘܡܳܝܐ. ܘܠܐ ܒܰܪܝܬܗ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ܇ ܘܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܟܘܬܢ܇ ܡܢ ܗܳܝ ܕܢܬܗܝܡܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܕܡܘܬ ܐܒܐ.

ܘܐܟܙܢܐ ܕܗܽܘ ܠܐ ܐܶܬܥܨܺܝ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܡܬܰܚܰܡ ܥܠ ܐܢܫܘܬܐ: ܠܡܗܘܐ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܝܘܬܐ ܕܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܠܘܬ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܪܘܚܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܪܢܐ܇ ܕܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܫܰܘܝܘܬܐ ܕܰܟܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܘܬ ܒܪܐ܇ ܒܰܗܘܳܝܐ ܕܝܠܗ܇ ܐܘ ܒܚܕ ܡܢ ܚܰܫ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܐܶܬܥܰܪܙܰܠܘ. ܕܡܕܡ ܕܰܟܬܳܒܐ ܠܐ ܡܰܠܶܦ܆ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܠܐܢܳܫ ܡܢ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ. ܐܦܠܐ ܐܢ ܢܓܕܫ ܕܡܢ ܕܘܡܝܐ ܕܣܘܥܖ̈ܢܐ ܘܡܢ ܐܚܝܳܢܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܇ ܢܗܘܐ ܩܢܶܐ ܚܰܝܠܐ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܶܬܡܰܠܠ.

 

85 ܠܐ ܓܶܝܪ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܬܚܪܳܝܘ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ܆ ܐܦܠܐ ܐܢ ܗܽܘ ܕܬܣܬܒܪ ܕܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܐܠܗܐ. ܥܠ ܕܒܟܬܒܐ ܣܝܡܐ܆ ܘܡܛܠ ܗܰܘ ܕܟܠܡܕܡ ܦܫܝܩ ܠܗ ܐܰܡܺܝܪܐ. ܘܠܐ ܠܡܶܩܪܳܐ ܚܠܦܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܡܦܳܣ܇ ܥܠ ܕܡܶܣܬܒܪܐ ܕܰܦܫܝܩܐ ܠܡܶܬܗܰܝܡܳܢܘ ܛܳܒ ܡܢܗ̇. ܕܠܰܝܬ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܦܫܝܩ ܠܡܶܬܩܰܒܳܠܘ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܘܣܘܥܪܢܐ ܕܐܘ ܒܟܬܒܐ ܣܝܡܝܢ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ. ܕܗܢܐ ܟܠܡܕܡ ܡܶܫܟܰܚ. ܘܟܬܒܐ ܒܟܠ ܨܒܘ܆ ܫܪܪܐ ܡܥܳܕ ܠܡܺܐܡܰܪ.

ܐܳܡܪܝܢܢ ܡܕܝܢ ܐܦ ܕܰܢܣܰܒ ܒܶܣܪܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܟܕ ܠܐ ܠܰܗܘܳܝܐ ܢܣܺܝܒܘܬܐ ܡܦܰܫܩܝܢܢ܆ ܘܠܐ ܠܰܢܣܺܝܒܘܬܐ ܗܘܝܐ. ܕܠܐ ܒܚܕܐ ܢܰܥܶܠ ܫܘܚܠܦܐ܇ ܘܒܐܚܪܬܐ ܢܚܘܐ ܡܢܝܢܐ. ܟܕ ܛܳܒ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܚܖ̈ܢܐ ܣܘܥܖ̈ܢܐ: ܘܗܳܢܘܢ ܕܰܠܘܳܬܗܘܢ ܗܘܰܘ܆ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܢ. ܢܗܘܐ ܠܡ ܢܘܗܪܐ. ܢܗܘܐ ܪܩܝܥܐ. ܘܰܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܗܟܢܐ. ܘܠܝܬ ܥܡ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܕܐ ܕܰܢܣܰܒ.

ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܟܬܺܝܒ: ܐܦ ܕܰܢܣܰܒ ܐܠܗܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܘܠܟܗܢܘܬܐ ܘܠܢܒܝܘܬܐ. ܘܠܦܘܪܢܣܐ ܕܚܕ ܡܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ܆ ܠܐܢܫܐ ܡܢ ܙܕܝ̈ܩܐ. ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܐܬܪܢܝ ܐܦ ܠܘܳܬ ܢܣܺܝܒܘܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘܝܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܟܰܬܰܪ ܒܕܝܠܗ܆ ܗܰܘ ܐܝܢܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ܆ ܐܶܬܝܰܬܰܪ ܘܐܝܪܶܒ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܰܚܠܳܦܝܗܝܢ ܐܶܬܢܣܒ܆ ܟܡܐ ܕܫܦܪ ܠܗܰܘ ܕܢܣܒܗ. ܘܠܐ ܐܶܬܐܡܪܰܬ ܬܡܢ ܕܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܶܐܬܢܣܶܒ܇ ܐܘ ܗܢܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ܇ ܕܰܗܘܳܐ ܒܚܰܝܠܐ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܢܣܒܗ.

ܢܣܰܒ ܠܡ ܐܠܗܐ ܥܦܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܰܓܒܰܠ ܠܐܕܡ. ܘܠܐ ܟܬܺܝܒܐ ܬܡܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܘ ܥܦܪܐ ܐܘ ܐܕܡ ܗܰܘ ܕܰܓܒܰܠ. ܢܣܰܒ ܠܡ ܬܘܒ ܐܶܠܥܐ ܘܰܐܬܩܶܢ ܐܢܬܬܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܠܘܬ ܗܕܐ ܢܣܝܒܘܬܐ ܐܬܐܡܪ ܗܘܝܐ. ܢܣܰܒ ܐܦ ܠܰܚܢܽܘܟ ܘܠܐܠܝܐ. ܘܟܰܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܚܰܘܺܝ ܐܢܘܢ ܠܥܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܘܰܚܒܳܠܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ ܬܡܢ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ.

ܢܣܰܒ ܬܘܒ ܠܐܒܪܗܡ ܘܐܝܬܝ ܡܢ ܐܘܪ ܕܟܰܠܕ̈ܳܝܐ ܠܚܪܢ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܠܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ. ܘܠܐ ܣܝܡ ܥܠ ܓܢܒ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܗܘܝܐ. ܢܣܰܒ ܬܘܒ ܐܦ ܠܙܰܪܥܗ ܕܗܢܐ ܡܢ ܟܢܥ̈ܢܝܐ܆ ܘܣܡܗ ܒܰܝܢܳܬ ܡܨܖ̈ܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܡܢ ܠܘܳܬ ܗܳܠܝܢ܆ ܢܣܰܒ ܘܢܰܨܒܶܗ ܒܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ. ܘܠܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܐܠܗܐ ܐܬܐܡܪܬ ܠܘܳܬ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ܆ ܘܠܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܖ̈ܘܪܒܐ ܗܘܘ ܐܦ ܗܳܢܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ: ܐܠܐ ܠܘܳܬ ܗܢܐ ܕܶܐܬܓܠܝ ܒܗ ܪܙܐ ܗܰܘ ܕܰܡܚܰܦܰܝ ܗܘܐ܆ ܣܰܓܺܝ ܒܨܺܝܪܺܝܢ.

ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܢܣܰܒ ܐܦ ܠܝܰܘܣܦ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ܆ ܘܐܩܝܡܗ ܡܕܒܪܢܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܡܨܪܝܢ. ܢܣܰܒ ܕܝܢ ܐܦ ܠܡܘܫܐ ܡܢ ܡܶܕܝܰܢ ܘܚܰܘܝܗ ܦܪܘܩܐ ܠܥܰܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܠܐܗܪܘܢ ܘܠܙܪܥܗ ܢܣܰܒ ܡܢ ܓܘ ܥܰܡܐ܆ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܟܘܡܖ̈ܐ ܘܖ̈ܝܫܝ ܟܘܡܖ̈ܐ. ܢܣܰܒ ܕܝܢ ܐܦ ܠܝܫܘܥ ܡܢ ܫܰܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ. ܘܥܡ ܦܪܘܩܐ ܥܒܕܗ ܐܦ ܡܘܪܬܢܐ ܘܡܦܠܓܢܐ. ܢܣܰܒ ܐܦ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܒܝܢܬ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܐܝܫܝ܆ ܘܐܩܝܡܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ. ܕܟܕ ܡܬܢܛܪܐ ܒܐܝܕܗ ܡܠܟܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܢܗ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ܆ ܢܝܒܠ ܐܦ ܠܓܢܣܐ ܗܰܘ ܕܡܢܗ ܥܬܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܒܰܣܰܪ.

ܘܠܐ ܐܬܬܣܝܡ ܠܘܬ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܘܗܕܢܐ܇ ܐܘ ܕܗܘܝܐ܇ ܐܘ ܕܡܬܓܫܡܢܘܬܐ܇ ܐܘ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ܇ ܐܘ ܕܚܕܝܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܘ ܕܰܦܪܰܫ. ܐܘ ܕܐܪܝܡ. ܐܘ ܕܰܓܒܳܐ. ܐܘ ܕܰܢܣܰܒ. ܐܘ ܕܰܫܩܰܠ܆ ܐܘ ܕܰܕܒܰܪ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܚܠܦ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܪܫܝܡܐ ܒܟ̈ܬܒܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܘܕܐܬܕܰܡܝ. ܘܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ. ܘܕܶܐܬܚܰܝܰܕ. ܘܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܺܐܝܕܰܥܘ ܠܡܰܠܳܦܘ ܬܪܝܨܐܝܬ: ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܒܢܝܩܝܐ: ܘܡܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܡܠܦ̈ܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܐܶܬܕܢܺܝܘ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܠܰܟܬܒ̈ܐ܆ ܐܶܫܬܠܡ ܗܠܝܢ. ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܕܶܐܬܦܰܓܪܰܢ. ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ܆ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ.

ܘܠܐ ܩܳܪܶܝܢܢ ܗܳܢܝܢ ܕܐܡܝܖ̈ܢ ܠܘܬ ܚܖ̈ܢܐ ܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܰܟܬܝ̈ܒܢ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ܇ ܐܘ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܥܠ ܐܚܖ̈ܢܐ ܢܳܣܒܺܝܢܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܫܰܠܺܝܛ. ܠܐ ܠܡܰܘܣܳܦܘ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܛܘܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܠܐ ܠܡܒܨܪ ܡܢܗ. ܘܠܐ ܠܰܡܬܰܚܳܡܘ ܡܛܠܬܗ܇ ܐܘ ܢܡܘܣܐ ܐܚܪܢܐ ܐܘ ܩܢܘܢܐ܇ ܕܠܐ ܠܘܩܕܡ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ.

 

86 ܘܗܽܘ ܠܡ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܢ. ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܒܠܚܘܕ ܒܗܕܐ ܐܶܬܦܩܕܢܢ܆ ܘܠܘ ܠܡܶܕܪܰܫ ܥܠܝܗ̇ ܐܘ ܠܰܡܥܰܩܳܒܘ. ܗܕܐ ܕܐܠܘ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܐ ܡܪܝܐ ܕܡܰܨܝܐ ܕܬܶܠܚܰܡ ܠܗ: ܘܐܦܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܕܝܠܗ܆ ܐܦܠܐ ܠܐܘܢܓܠܣܛܐ ܡܰܦܰܣ ܗܘܐ ܕܰܢܣܺܝܡܺܝܗ̇ ܒܟܬܒܐ܇ ܘܫܬܐܣܬܐ ܕܒܢܝܢܐ [ܟـ]ܠܗ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܠܗܕܐ ܢܶܩܒܘܥ.

ܗܕܐ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܗ̇ ܪܘܪܒܐܝܬ: ܘܡܰܠܶܦ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܘܠܬܗ̇ ܐܦ ܦܳܠܰܚ ܥܡ ܐܠܗܐ܆ ܟܬܰܒ ܘܶܐܡܪ ܗܟܢܐ. ܕܐܝܟ ܠܡ ܛܰܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܠܝ܆ ܐܝܟ ܐܪܕܟܠܐ ܚܰܟܺܝܡܐ ܫܬܐܣܬܐ ܣܳܡܶܬ. ܚܪܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܒܳܢܶܐ. ܟܠܢܫ ܢܶܚܙܶܐ ܐܝܟܢܐ ܒܳܢܐ ܥܠܝܗ̇. ܫܬܐܣܬܐ ܓܝܪ ܐܚܪܬܐ܆ ܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܣܺܝܡ ܣܛܪ ܡܢ ܐܰܝܕܐ ܕܣܝܡܐ. ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܫܺܝܚܐ ܝܫܘܥ.

ܘܕܫܬܐܣܬܐ ܗܳܝ ܕܣܳܡ ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܟܠܢܫ ܕܰܗܘܳܝܐ ܘܡܘܠܕܐ ܕܰܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ: ܘܚܫܐ ܘܡܰܘܬܐ ܘܰܩܝܳܡܬܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܠܟܠ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ. ܟܕ ܩܪܳܐ ܐܢܘܢ ܠܐܕ̈ܫܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܕܳܡܝܐ ܠܗܳܝ ܕܝܠܗ܆ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܟ̈ܐܦܐ ܝܩܝܖ̈ܬܐ. ܠܖ̈ܥܝܢܐ ܕܝܢ ܕܗܳܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܗܖ̈ܛܝܩܐ: ܕܚܠܦ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ: ܐܳܡܪܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܢܣܰܒ: ܘܕܝܠܗ ܗܘ ܡܘܠܕܐ ܕܡܢ ܐܢܬܬܐ: ܘܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ ܕܒܨܠܝܒܐ܆ ܡܬܰܠ ܐܢܘܢ ܒܩܰܝ̈ܣܐ ܘܒܰܥܡܝܪܐ ܘܒܰܩ̈ܢܰܝܐ.

ܘܣܡ ܒܗܳܝ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ. ܕܐܢ ܐܢܳܫ ܠܡ ܒܳܢܶܐ ܥܠ ܫܬܐܣܬܐ ܗܕܐ: ܕܰܗܒܐ ܣܺܐܡܐ ܟ̈ܐܦܐ ܝܩܝܖ̈ܬܐ: ܩܝ̈ܣܐ ܥܡܝܪܐ ܩܢ̈ܝܐ܆ ܥܒܳܕܐ ܕܟܠܢܫ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܢܗܘܐ. ܝܰܘܡܐ ܓܝܪ ܗܰܘ ܡܰܘܕܰܥ ܡܛܠ ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܓܠܐ. ܘܥܒܳܕܐ ܕܟܠܢܫ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܢܘܪܐ ܬܶܒܩܶܝܘܗܝ.

ܩܰܝ̈ܣܐ ܡܕܝܢ ܘܰܥܡܝܪܐ ܘܰܩܢ̈ܰܝܐ ܩܪܳܐ܆ ܠܝܘ̈ܠܦܳܢܐ ܕܗܠܝܢ ܗܖ̈ܛܝܩܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܰܚܠܦ ܐܠܗܐ ܕܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܒܪܢܫܐ ܕܶܐܬܝܰܩܰܪ ܘܰܗܘܳܐ ܚܕܬܐܝܬ ܐܠܗܐ. ܕܗܒܐ ܕܝܢ ܘܣܐܡܐ ܘܟ̈ܐܦܐ ܝܩܖ̈ܬܐ: ܕܶܐܡܪ ܕܡܶܬܒܢܶܝܢ ܥܠ ܫܬܐܣܬܐ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܣܳܡ܆ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܫ̈ܠܡܢܘܬܐ ܬܖ̈ܝܨܬܐ ܗܳܢܝܢ ܕܠܘܬܢ ܐܚܝ̈ܕܢ.

 

87 ܕܡܰܘܕܶܝܢܢ ܕܠܐ ܟܕ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܐܫܬܚܠܦ ܡܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܒܐ܆ ܘܠܐ ܟܕ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ ܒܨܠܝܒܐ܇ ܫܒܰܩ ܚܰܝ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܒܺܐܝܠܺܝܕܘܬܐ ܡܬܘܡܳܝܬܐ. ܐܠܐ ܟܰܬܰܪ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܐܝܬ ܠܗ܆ ܐܦ ܠܘܳܬ ܗܠܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܘܡܛܠܬܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܗ.

ܘܡܛܠ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ: ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܦ ܡܬܐܡܪܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܗ ܐܡܐ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐܝܬ ܐܦ ܒܪܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܘܝܠܕܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܠ ܥܽܘܠܐ ܕܶܐܡܐ ܗܳܝ ܕܝܳܠܕܐ ܠܗ܇ ܘܐܦܢ ܗܳܕܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܒܳܛܢܐ ܘܝܳܠܕܐ܇ ܒܬܘܠܬܐ ܕܝܢ ܐܶܡܐ ܕܡܠܬܐ܇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܫܰܡܫܰܬ ܬܰܖ̈ܬܝܗܝܢ܇ ܕܒܶܛܢܰܬ ܟܕ ܠܐ ܐܶܙܕܰܘܓܰܬ. ܘܝܶܠܕܰܬ ܟܕ ܠܐ ܐܶܬܚܰܒܠܰܬ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܠܗ̇ ܒܪܐ ܒܬܕܡܘܪܬܐ܇ ܠܗܳܝ ܕܟܰܬܪܰܬ ܒܬܘܠܬܐ ܒܕܘܡܪܐ.

ܗܘܳܐ ܠܡ ܕܟܰܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܡܢ܆ ܐܬܡܰܠܺܝܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܬܐܠܕ. ܘܝܠܕܬܗ ܠܒܪܗ̇ ܒܘܟܪܐ ܘܰܟܪܰܟܬܶܗ ܒܥܙܖ̈ܘܪܐ܆ ܘܐܓܣܬܗ ܒܐܘܪܝܐ. ܘܐܠܝܫܒܰܥ ܠܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܟܕ ܩܰܒܠܰܬ ܫܐܠܬ ܫܠܳܡܐ ܕܡܢܗ̇܆ ܟܬܺܝܒ ܕܐܡܪܬ. ܡܒܪܟܬܐ ܐܢܬܝ ܒܢܫ̈ܐ܆ ܘܡܒܪܟ ܗܘ ܦܐܪܐ ܕܟܪܣܟܝ. ܘܡܢ ܐܰܝܟܐ ܠܺܝ ܗܕܐ ܕܐܡܗ ܕܡܪܝ ܬܺܐܬܶܐ ܠܘܬܝ.

ܘܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܥܠܰܘܗܝ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܡܢ ܐܢܳܫܐ ܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܐܶܡܪ ܠܘܩܐ. ܕܝܘܣܦ ܘܶܐܡܗ܆ ܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ ܗܘ̈ܝ ܥܠܘܗܝ. ܘܬܘܒ. ܕܒܰܪܶܟ ܐܢܘܢ ܫܡܥܘܢ ܘܶܐܡܪ ܠܘܬ ܡܪܝܡ ܐܶܡܗ. ܘܬܘܒ. ܕܝܶܫܘܥ ܛܠܝܐ ܦܫ ܠܗ ܒܐܘܪܫܠܡ܆ ܘܠܐ ܐܺܝܕܥ ܝܘܣܦ ܘܐܡܗ. ܘܬܘܒ. ܐܶܡܪܰܬ ܠܘܬܗ ܐܡܗ. ܕܒܪܝ ܠܡܳܢܐ ܥܒܰܕܬ ܗܟܢܐ. ܘܬܘܒ. ܕܐܡܗ ܢܛܪܐ ܗܘܳܬ ܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܒܠܒܗ̇܀

ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ ܡܕܝܢ ܕܒܫܪܪܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܠܶܕܬܗ ܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܠܬܐ܆ ܘܠܘ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܥܠܬ ܕܐܫܬܚܠܦ܇ ܩܳܪܶܐ ܟܬܒܐ ܒܟܠܕܘܟ ܠܡܪܝܡ ܐܡܗ̇. ܘܠܗ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܝܠܕܐ ܘܒܪܐ܀

 

88 ܐܢ ܕܝܢ ܢܺܐܡܪ: ܗܰܘ ܕܠܘ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܡܬܪܥܐ: ܕܠܘ ܢܣܝܒܘܬܐ ܫܚܺܝܡܬܐ ܡܘܕܐ: ܐܠܐ ܕܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܘܗܢܐ ܕܶܐܬܢܣܒ: ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܡܣܬܟܰܠ: ܘܕܫܘܬܦܐ ܗܘ ܐܦ ܒܡܠܟܘܬܐ ܘܒܟܘܪܣܝܐ: ܒܪܢܫܐ ܗܰܘ ܕܐܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܬܢܣܒ܆ ܢܬܥܗܕ ܐܢ ܢܛܺܝܪ ܠܘܬܗ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܰܟܬܒ̈ܐ܆ ܕܐܦ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܡܝܪ ܕܰܓܒܳܐ ܡܪܝܐ܆ ܫܘ̈ܬܦܐ ܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܗ. ܘܟܘܖ̈ܣܘܬܐ ܝܰܗܒ ܐܦ ܠܗܘܢ.

ܐܢܬܘܢ ܠܡ ܕܟܬܪܬܘܢ ܠܘܬܝ ܒܢܣܝܘ̈ܢܐ܆ ܡܫܬܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܫܬܘܕܝ ܠܝ ܐܒܝ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܬܘܒ. ܟܕ ܐܶܡܰܪ ܠܘܬܗ ܦܛܪܘܣ: ܕܗܐ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܟܠܡܕܡ ܘܶܐܬܰܝܢ ܒܬܪܟ: ܡܢܐ ܟܝ ܢܗܘܐ ܠܢ܆ ܟܬܝܒ ܕܶܐܡܪ ܠܗܘܢ܇ ܕܐܢܬܘܢ ܕܶܐܬܰܝܬܘܢ ܒܬܪܝ܆ ܒܝܠܕܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ: ܡܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܫܘܒܚܗ: ܬܬܒܘܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܥܠ ܬܖ̈ܥܣܪ ܟܘܖ̈ܣܘܬܐ. ܘܬܕܘܢܘܢ ܠܬܪܥܣܖ̈ ܫܒ̈ܛܐ ܕܐܝܣܪܝܠ.

ܘܬܘܒ. ܒܐܚܪܬܐ ܕܘܟܬܐ ܐܶܡܪ ܠܗܘܢ. ܕܐܢ ܠܝ ܐܢܫ ܡܫܡܫ ܒܬܪܝ ܢܐܬܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܝ ܐܢܐ܆ ܬܡܢ ܢܗܘܐ ܐܦ ܡܫܡܫܢܐ ܕܝܠܝ. ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܢܳܫ ܠܝ ܡܫܰܡܫ܆ ܢܝܰܩܪܝܘܗܝ ܐܒܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܪ. ܕܳܐܙܠ ܐܢܐ ܕܶܐܛܰܝܶܒ ܠܟܘܢ ܕܘܟܬܐ܆ ܕܬܘܒ ܐܺܬܶܐ ܘܶܐܕܒܰܪܟܘܢ ܠܘܬܝ. ܕܐܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܝ ܐܢܐ܆ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ. ܘܬܘܒ. ܕܐܒܝ ܩܕܝܫܐ ܛܽܘܪ ܐܢܘܢ ܒܫܡܟ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܬ ܠܺܝ. ܕܢܗܘܘܢ ܚܰܕ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ. ܘܬܘܒ. ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܠܝܢ ܒܳܥܶܢܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ ܒܝܕ ܡܠܬܗܘܢ܇ ܕܟܠܗܘܢ ܚܕ ܢܗܘܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܢܬ ܐܒܝ ܒܝ ܘܐܢܐ ܒܟ܆ ܘܐܦ ܗܶܢܘܢ ܒܢ ܚܕ ܢܗܘܘܢ ܘܐܢܐ ܫܘܒܚܐ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܬ ܠܝ ܝܶܗܒܶܬ ܠܗܘܢ. ܕܢܗܘܘܢ ܚܕ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ. ܐܢܐ ܒܗܘܢ ܘܐܢܬ ܒܺܝ ܕܢܗܘܘܢ ܓܡܺܝܪܝܺܝܢ ܠܚܕ. ܘܬܘܒ. ܕܰܐܚܒܶܬ ܐܢܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܰܐܚܶܒܬܳܢܝ. ܐܒܝ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܝܰܗܒܬ ܠܝ. ܨܳܒܶܐ ܐܢܐ ܕܐܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܝ ܐܢܐ܆ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܥܡܝ. ܕܢܗܘܘܢ ܚܳܙܶܝܢ ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܝ ܐܝܢܐ ܕܝܗܒܬ ܠܝ܇ ܕܰܐܚܶܒܬܳܢܝ ܡܢ ܩܕܡ ܬܖ̈ܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ܀

ܗܐ ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ܆ ܐܦ ܫܠܝ̈ܚܐ ܬܪܥܣܪ: ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܗܰܝܡܢܘ ܒܝܕ ܡܠܬܗܘܢ: ܠܘܬ ܚܕ ܡܕܡ ܐܬܟܰܢܰܫܘ܇ ܘܐܫܬܡܠܝܘ ܘܐܬܓܡܪܘ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܗ ܝܫܘܥ܆ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܐܢܐ ܠܡ ܒܗܘܢ ܘܐܢܬ ܒܝ. ܕܢܗܘܘܢ ܓܡܝܪܝܢ ܠܚܕ. ܡܢܐ ܝܬܝܪܐ ܡܨܐ ܗܪܛܝܩܐ ܠܡܐܡܪ܇ ܕܐܝܬ ܠܒܪܢܫܐ ܗܰܘ ܕܝܠܗ ܠܘܬ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ.

ܘܐܢ ܕܶܐܫܬܒܚ ܐܟܘܬܗ ܐܳܡܪ܆ ܗܐ ܐܦ ܡܛܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܟܬܰܒ ܦܘܠܘܣ. ܕܐܢ ܢܚܫܘܢ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܐܦ ܥܡܗ ܢܫܬܒܚܘܢ. ܐܢ ܠܡ ܢܚܫ ܥܡܗ܆ ܐܦ ܥܡܗ ܢܶܫܬܒܚ. ܘܐܢ ܢܣܝܒܪ ܐܦ ܢܡܠܟ ܥܡܗ.

ܘܬܘܒ ܐܶܡܪ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܩܰܕܶܡ ܐܝܕܥ܆ ܐܦ ܩܰܕܶܡ ܬܚܡ ܒܢ̈ܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܨܠܡܐ ܕܒܪܗ. ܕܢܗܘܐ ܒܘܟܪܐ ܒܐܚ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܩܰܕܡ ܬܚܡ܆ ܠܗܠܝܢ ܐܦ ܩܪܳܐ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܰܩܪܳܐ܆ ܠܗܠܝܢ ܐܦ ܙܰܕܶܩ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܙܰܕܶܩ܆ ܠܗܠܝܢ ܐܦ ܫܰܒܰܚ.. ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡܪܝܢܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ. ܐܢ ܐܠܗܐ ܚܠܦܝܢ ܡܰܢܽܘ ܠܩܘܒܠܢ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܥܠ ܒܪܐ ܕܝܠܗ ܠܐ ܚܳܣ. ܐܠܐ ܚܠܦ ܟܠܢ ܐܰܫܠܡܗ܆ ܐܰܝܟܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܦ ܥܡܗ ܟܠ ܡܕܡ ܢܬܠ ܠܢ܀

ܗܐ ܗܟܝܠ܆ ܠܘ ܒܪܢܫܐ ܥܡ ܒܪܐ ܕܰܟܝܢܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܗܰܘ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܡܰܘܕܶܐ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܒܗ ܗܕ̈ܡܐ ܒܓܘܫܡܐ. ܦܓܪܗ ܠܡ ܐܝܬܝܟܘܢ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܘܗܕ̈ܡܐ ܡܢ ܡܢܳܬܐ. ܘܬܘܒ ܕܗܕ̈ܡܐ ܚܢܢ ܕܦܰܓܪܗ. ܘܡܢ ܒܣܪܗ ܘܡܢ ܓܖ̈ܡܘܗܝ. ܘܬܘܒ ܕܩܰܕܶܡ ܬܰܚܶܡ ܥܠܝܢ܆ ܕܢܗܘܐ ܒܢ̈ܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܨܠܡܐ ܕܒܪܗ. ܕܥܡܗ ܐܦ ܟܠܡܕܡ ܢܬܠ ܠܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܢܫܬܒܚ ܒܗ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܢܡܠܟ ܥܡܗ. ܘܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܦܪܰܫ ܠܗ ܕܪܒܐ ܡܢ ܕܝܠܢ ܕܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܩܕܡܝܐ ܘܒܘܟܪܐ. ܘܠܢ ܥܒܰܕ ܐܰܚ̈ܐ ܘܗܕ̈ܡܐ.

 

89 ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܒܪܢܫܐ ܡܨܝܐ ܠܡܰܣܒܳܪܘ. ܕܗܐ ܠܐ ܓܒܝܠ ܗܘܐ ܗܢܐ ܒܒܬܘܠܬܐ ܩܕܡ ܕܢܓܢ ܒܗ̇ ܡܠܬܐ. ܪܘܚܐ ܠܡ ܩܕܝܫܐ ܢܐܬܐ ܥܠܰܝܟܝ. ܘܚܰܝܠܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ ܢܓܢ ܥܠܝܟܝ. ܡܛܠܗܢܐ ܐܦ ܗܰܘ ܕܡܶܬܝܠܕ ܩܕܝܫܐ܆ ܢܬܩܪܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ.

ܠܘ ܕܝܢ ܚܕܬܐܝܬ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܐ܇ ܐܶܡܪ ܕܡܬܩܪܐ ܗܫܐ. ܐܠܐ ܕܩܪܝܢ ܠܗ ܒܪܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܦܳܣܺܝܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܕܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܒܪܐ ܒܟܝܢܐ܆ ܘܠܐ ܠܐܢܫ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܗܘܳܬ. ܕܰܗܘܰܘ ܠܗ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܒܢ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܢ̈ܝܐ ܒܝܕ ܓܒܝܬܐ ܟܠܗܘܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܆ ܟܬܒ̈ܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܠܦܝܢ.

ܚܰܝܠܗ ܗܟܝܠ ܕܡܪܝܡܐ ܐܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܡܪ ܡܠܐܟܐ ܐܓܢ ܒܒܬܘܠܬܐ܆ ܘܒܝܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܒܪܢܫ ܡܢܗ̇ ܘܐܬܒܛܢ ܒܗ̇܇ ܘܐܬܝܕܥ ܘܐܬܩܪܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ܇ ܩܕܝܫܐ ܘܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܟܕ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܩܕܝܫܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܗ. ܒܝܕ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܝܠܝܕܘܬܗ ܡܬܘܡܝܬܐ.

ܘܠܐ ܕܐܠܗܐ ܢܣܰܒ ܐܡܝܪ ܒܟܬܒܐ܆ ܘܠܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܶܬܢܣܶܒ܆ ܘܠܐ ܕܰܗܘܰܘ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ܇ ܐܢܫ ܡܡܬܘܡ ܐܶܡܪ܇ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܕܥܘ ܠܡܰܠܳܦܘ ܬܪܝܨܐܝܬ. ܡܛܠ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܕܥܘ ܕܬܖ̈ܝܢ ܐܢܘܢ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܟܝ̈ܢܐ ܐܠܐ ܐܦ ܒܩܢܘ̈ܡܐ܆ ܕܢܗܘܘܢ ܚܕ ܠܒܪ ܡܢ ܚܒܘܟܝܐ ܘܒܘܠܒܠܐ ܠܐ ܡܨܝܐ܀

 

90 ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܢܐܡܪܘܢ: ܕܐܝܟ ܓܒܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ: ܟܳܢܶܫ ܟܬܒܐ ܠܬܖ̈ܝܗܘܢ ܠܘܬ ܚܕ ܒܣܪܐ: ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܬܘܥܕܘ ܘܗܘܘ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ܆ ܢܕܥܘܢ ܕܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ܆ ܠܗܕܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܘܥܠ ܡܫܝܚܐ ܦܫܩܗ̇܆ ܘܠܘ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܰܢܣܰܒ ܘܥܠ ܒܪܢܫܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ. ܠܐ ܠܡ ܐܢܳܫ ܡܡܬܘܡ ܣܳܢܶܐ ܒܣܪܗ. ܐܠܐ ܡܬܪܣܐ ܠܗ ܘܝܳܨܶܦ ܕܝܠܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܺܝܚܐ ܕܥܕܬܐ. ܡܛܠ ܕܗܕ̈ܡܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܕܦܓܪܗ. ܡܢ ܒܣܪܗ ܘܡܢ ܓܖ̈ܡܘܗܝ. ܚܠܦ ܗܕܐ ܢܫܒܘܩ ܒܪܢܫܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܘܢܩܦ ܠܐܢܬܬܗ: ܘܢܗܘܘܢ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܠܒܣܪܐ ܚܕ܆ ܐܪܙܐ ܗܢܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܢܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ ܥܕܬܐ.

ܘܕܡܫܝܚܐ ܗܘܝܘ ܡܠܬܐ ܘܒܪܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܗܕܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ. ܚܕ ܠܡ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܟܠ ܒܐܝܕܗ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܠܠ ܠܢ ܐܒܐ ܒܒܪܐ. ܕܒܐܝܕܗ ܐܦ ܠܥܠܡ̈ܐ ܥܒܰܕ. ܘܥܠ ܡܠܬܐ ܐܰܡܝܪ܆ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܳܐ. ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܡܕܡ ܠܐ ܗܘܳܐ.

ܘܐܢ ܪܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܡܫܝܚܐ ܗܘ: ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܟܠܕܘܟ ܦܘܠܘܣ ܡܰܣܗܕ: ܘܥܠ ܡܫܺܝܚܐ ܝܘܚܢܢ: ܕܗܘܝܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܠܬܐ: ܘܓܘܫܡܐ ܘܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܥܕܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܗܰܘ ܒܪܢܫܐ ܕܡܥܠ ܗܪܛܝܩܐ ܐܰܝܟܐ ܢܬܣܝܡ. ܘܡܢܐ ܢܬܚܫܒ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܦܓܪܗ ܐܪܐ܆ ܒܣܪܗ܆ ܓܘܫܡܗ܆ ܘܗܐ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܕܝܠܗ ܡܬܐܡܪܝܢ܆ ܘܠܘ ܕܚܪܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܝܕ ܚܘܒܐ ܐܘ ܨܒܝܢܐ ܐܘ ܫܘܬܦܘܬܐ܇ ܗܘܳܐ ܥܡܗ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ. ܗܒ ܠܗܘܢ ܐܳܡܪ ܕܢܗܘܘܢ ܒܢ ܚܕ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܐ ܘܐܢܬ ܚܕ ܚܢܢ. ܘܠܐ ܐܶܣܬܒܰܪ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܦܓܪܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܕܐܒܐ ܐܘ ܕܒܪܐ. ܐܠܐ ܝܺܕܺܝܥܐܝܬ ܡܬܐܡܪ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܦܓܪܐ ܕܝܠܗ.

ܐܘ ܗܟܝܠ ܢܰܘܕܶܐ ܥܰܡܰܢ ܗܶܪܶܛܝܩܐ ܕܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܢܣܰܒ ܐܠܗܐ: ܐܠܐ ܗܽܘ ܐܬܒܪܢܫ ܒܰܫܪܳܪܐ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ: ܘܢܗܝܡܢ ܐܟܘܬܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ ܕܩܢܘܡܗ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬ ܐܦ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܦܓܪܐ ܕܝܠܗ܆ ܐܘ ܢܐܡܪ ܗܳܝ ܕܡܬܪܥܝܢ ܐܘܛܘܟܝ̈ܢܣܛܐ܇ ܕܥܕܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܦܓܪܗ܇ ܘܠܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ ܕܩܢܘܡܗ܇ ܘܢܟܦܘܪ ܐܦ ܗܽܘ ܓܠܝܐܝܬ ܒܰܕܡܘܬ ܗܳܢܘܢ܇ ܒܦܓܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܳܝ ܕܗܘܳܬ ܠܗ ܡܢ ܡܪܝܡ܀

 

91 ܐܢ ܡܕܝܢ ܒܪ ܟܝܢܗ ܕܡܠܬܐ: ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܗܰܘ ܕܳܐܡܪܝܢ ܕܶܐܬܢܣܶܒ: ܡܛܘܠ ܕܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܬܘܕܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܟܝܢܗ: ܘܠܐ ܬܘܒ ܕܦܓܪܗ ܗܘ ܐܝܬ ܐܬܪܐ ܕܢܣܬܒܪ: ܕܐܢ ܒܪܢܫܐ ܗܘ: ܕܝܠܗ ܗܘ ܐܦ ܦܓܪܐ ܘܠܘ ܕܐܠܗܐ: ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܢ ܥܠܬ ܗܝ ܕܚܰܫ ܒܨܠܝܒܐ ܐܫܬܒܚ ܥܡܗ: ܕܗܕܐ ܥܠ ܟܠ ܡܢ ܕܚܐܫ ܚܠܦܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܐܡܝܪܐ: ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܘܟܘܪܣܝܐ ܐܬܕܡܝ ܠܗ: ܕܐܦ ܗܕܐ ܥܠ ܫܠܝ̈ܚܐ ܒܠܚܘܕ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܕܐܡܝܪܐ܆ ܠܝܬ ܠܗ ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܡܢ ܕܘܟ ܫܘܬܦܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܒܕܘ ܗܳܢܘܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ.

ܘܟܕ ܠܟܠܡܕܡ ܕܶܐܬܒܪܺܝ ܐܘ ܐܬܥܒܕ ܐܝܬ ܥܠܬܐ ܘܡܠܬܐ: ܗܳܢܘܢ ܕܡܘ̈ܕܥܢ ܕܚܠܦܝܗܝܢ ܐܘ ܡܛܠܬܗܝܢ ܗܘܳܐ܆ ܠܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ ܐܬܬܘܕܝ܆ ܠܐ ܥܠܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܘܠܐ ܕܘܟܬܐ. ܘܠܐ ܒܐܝܬܘܬܐ ܡܶܬܚܫܶܒ܆ ܘܠܐ ܥܡ ܒܪܝܬܐ ܡܬܡܢܐ. ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܢܣܬܒܪ ܕܐܦܠܐ ܐܝܬܘܗܝ.

 

92 ܐܢ ܕܝܢ ܗܳܝ ܢܐܡܪܘܢ: ܕܠܐܝܢܐ ܕܐܬܡܫܰܚ ܠܗ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ: ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܡܫܰܚ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܒܪܐ ܕܐܬܒܪܢܫ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܕܐܬܡܫܰܚ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܕܝܠܗ܆ ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ. ܘܠܗ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܒܟܠܕܘܟ ܡܫܰܡܰܗ ܐܠܗܐ ܘܡܪܝܐ܇ ܕܐܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ ܥܕܬܐ܇ ܗܕܐ ܕܶܐܬܚܰܝܕܰܬ ܠܗ ܡܢ ܥܠܬ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ.

ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܕܦܓܪܐ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ: ܘܗܕ̈ܡܐ ܐܝܬ ܠܗ ܣܓܝ̈ܐܐ: ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܗܕ̈ܡܐ ܕܦܓܪܐ ܟܕ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܕ ܐܢܘܢ ܦܓܪܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܫܝܚܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܒܚܕ ܪܘܚܐ ܚܢܢ ܟܠܢ ܠܚܕ ܦܓܪܐ ܥܡܕܢܢ. ܐܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܢ ܚܢ̈ܦܐ. ܐܢ ܥܰܒ̈ܕܐ ܐܢ ܒܢ̈ܝ ܚܐܪܐ. ܘܟܠܢ ܠܚܕ ܪܘܚܐ ܐܶܫܬܺܝܢ. ܐܦ ܓܝܪ ܦܓܪܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܗܕܡܐ ܐܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ..

ܚܕ ܗܽܘ ܗܟܝܠ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܡܪ ܦܘܠܘܣ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܡܒܪܢܫ. ܕܐܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ ܥܡ ܗܰܘ ܕܩܢܘܡܗ܆ ܐܦ ܥܕܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܡܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܟܠܗܘܢ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܐܶܬܚܰܝܕܰܬ ܠܗ. ܘܦܓܪܐ ܕܩܢܘܡܗ ܗܘܳܐ ܠܗ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܥܕܬܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܗܰܘ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܐܡܝܪ ܕܗܘ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܢ. ܘܗܢܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܶܐܡܪ ܗܽܘ ܠܡܥܡܕܢܐ ܕܫܒܘܩ ܗܫܐ܇ ܕܗܟܢܐ ܝܐܐ ܠܢ ܕܰܢܡܰܠܶܐ ܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܐ.

ܘܕܒܪܐ ܗܘ ܕܶܐܬܡܫܰܚ ܘܐܠܗܐ: ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ ܕܡܬܝܕܥ ܠܒܪ ܡܢܗ܆ ܗܽܘ ܦܘܠܘܣ ܐܰܣܗܕ ܓܠܝܐܝܬ ܘܰܟܬܰܒ. ܕܠܘܬ ܡܰܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܐܶܡܪ܆ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܠܡܠܐܟ̈ܘܗܝ ܖ̈ܘܚܐ܇ ܘܠܡܫܡ̈ܫܳܢܘܗܝ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ. ܠܘܬ ܕܝܢ ܒܪܐ܆ ܟܘܪܣܝܟ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ. ܫܒܛܐ ܕܬܪܝܨܘܬܐ ܫܒܛܐ ܕܡܰܠܟܘܬܟ. ܪܚܶܡܬ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܰܣܢܰܝܬ ܥܰܘܠܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܰܫܚܟ ܐܠܗܐ ܐܠܗܟ܇ ܡܫܚܐ ܕܚܰܕܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܰܒܖ̈ܝܟ. ܘܶܐܡܪ ܚܕ ܐܠܗܐ ܠܰܬܖ̈ܝܗܘܢ ܠܗܰܘ ܕܰܡܫܰܚ ܘܠܗܢܐ ܕܶܐܬܡܫܰܚ. ܠܟ ܠܡ ܐܠܗܐ ܒܪܐ܆ ܡܰܫܚܳܟ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܡܶܫܚܐ ܕܚܰܕܘܬܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܰܒܖ̈ܝܟ ܡܫܝ̈ܚܐ܀

 

93 ܐܢ ܕܝܢ ܗܳܝ ܢܒܥܘܢ ܠܡܐܡܪ: ܕܐܦ ܟܕ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܒܪܐ: ܡܨܐ ܗܘܐ ܠܰܡܚܰܝܳܕܘ ܠܗ ܥܕܬܐ ܪܘܚܢܐܝܬ܆ ܥܡ ܗܳܝ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܦܠܐ ܕܡܢܐ ܐܳܡܪܝܢ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܳܚܩܺܝܢ ܠܗ̇ ܠܒܪ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܣܓܝܕܬܐ ܕܥܡ ܒܣܪܐ. ܕܐܠܘ ܡܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܒܝܕ ܡܘܠܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܗܳܘܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ: ܬܬܚܝܕ ܥܕܬܐ ܠܐܠܗܐ ܒܪܘܚܐ܆ ܠܐ ܕܢܬܒܪܢܫ ܡܠܬܐ ܡܣܬܢܩ ܗܘܐ܆ ܘܠܐ ܕܢܬܛܝܒ ܐܚܪܢܐ ܡܰܘܠܕܐ ܕܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ.

ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܠܨܬ ܕܢܗܘܐ ܠܘܩܕܡ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝܒ. ܘܢܬܝܠܕ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܐܦ ܒܣܪܢܐܝܬ. ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܘܠܕܐ܆ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܪܘܚܢܐܝܬ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܟܪܣܐ ܚܰܝܶܕ ܠܗ ܥܕܬܐ܇ ܚܠܦ ܕܡܢ ܗܳܝ ܩܕܡܝܬܐ ܦܰܓܪܐ ܕܩܢܘܡܗ. ܕܐܠܘ ܠܐ ܠܘܩܕܡ ܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܐܦܠܐ ܕܢܬܝܠܕ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܳܚܡܐ ܗܘܳܬ ܠܗ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦܠܐ ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܒܶܣܪܐ.

ܘܕܒܪܢܫܐ ܢܰܡܪܰܚ ܠܡܰܣܒܳܪܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܰܘ ܕܰܥܡܰܕ܆ ܠܗܢܐ ܠܐ ܡܫܬܘܬܦܐ ܗܘܳܬ ܥܕܬܐ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܪܘܚܐ܇ ܥܠ ܕܒܟܝܢܐ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܠܗ܇ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܟܝܢܗ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܶܐܫܬܰܘܬܦܰܬ ܥܕܬܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ: ܘܒܝܕ ܪܘܚܐ ܐܶܫܬܰܘܬܦܰܬ ܠܗ: ܘܠܘ ܡܢ ܥܠܬ ܦܓܪܐ܆ ܠܐܠܗܐ ܡܕܝܢ ܐܶܫܬܰܘܬܦܰܬ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ.

ܡܛܠ ܕܰܠܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܟܠ܇ ܘܒܐܝܕܗ ܐܶܬܒܪܺܝ ܟܠ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ܇ ܐܟܪܙ ܝܘܚܢܢ ܕܶܐܫܬܰܘܬܦܰܬ ܥܕܬܐ܆ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܕܶܐܬܥܒܕ ܐܬܡܠܝ. ܐܢܐ ܠܡ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝܬ ܠܗ. ܐܠܐ ܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܕܰܐܥܡܶܕ ܒܡܰܝ̈ܐ܆ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܝ. ܕܠܗܰܘ ܕܚܳܙܶܐ ܐܢܬ ܠܪܘܚܐ ܕܢܳܚܶܬ ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܥܠܘܗܝ܆ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܡܰܥܡܶܕ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܐܢܐ ܚܙܺܝܬ. ܘܰܐܣܗܕܶܬ܆ ܕܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ.

ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝ ܐܢܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܠܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐܢܐ ܩܕܡ ܗܰܘ. ܡܰܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ ܚܰܬܢܐ ܗܘ. ܪܳܚܡܶܗ ܕܝܢ ܕܚܰܬܢܐ ܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܘܨܳܐܶܬ ܠܗ܆ ܚܕܘܬܐ ܚܳܕܶܐ ܡܛܠ ܩܠܗ ܕܚܬܢܐ. ܘܰܕܢܰܘܕܰܥ ܕܡܰܢܽܘ ܚܰܬܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ: ܘܡܰܢܽܘ ܪܳܚܡܐ ܕܚܳܕܐ ܒܗܕܐ ܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ ܥܕܬܐ ܠܩܠܗ. ܘܬܘܒ ܐܰܘܣܦ. ܕܚܕܘܬܐ ܕܝܠܝ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ. ܠܗܰܘ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܒܳܐ܆ ܠܝ ܕܝܢ ܠܡܶܒܨܰܪ. ܗܰܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܳܬܶܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܗܘ. ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܗܰܘ ܕܡܢ ܫܡܰܝܐ ܐܳܬܶܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܡܕܡ ܕܰܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܗܢܐ ܡܰܣܗܶܕ. ܘܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܣܗܕܘܬܗ܆ ܚܬܰܡ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܘܦܘܠܘܣ ܐܶܡܪ. ܕܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ: ܘܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܟܠ: ܘܟܠܡܕܡ ܒܗ ܩܳܐܶܡ܆ ܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܦܓܪܐ ܕܥܕܬܐ܇ ܘܪܝܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܐܬܟܬܒ܆ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܘܬܦܰܬ ܠܗ ܥܕܬܐ.

ܐܝܟܐ ܕܝܢ ܕܗܽܘ ܡܠܬܐ ܒܝܕ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܢ܆ ܚܖ̈ܢܝܬܐ ܐܬܐܡܪ ܡܢܗ ܕܦܘܠܘܣ. ܡܛܠ ܠܡ ܗܟܝܠ ܕܰܒܢ̈ܝܐ ܐܫܬܘܬܦܘ ܠܒܣܪܐ ܘܠܕܡܐ܆ ܐܦ ܗܽܘ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܫܬܰܘܬܰܦ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ. ܕܒܝܕ ܡܰܘܬܐ ܢܒܰܛܶܠ ܠܗܰܘ ܕܐܘܚܕܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܡܘܬܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܳܐܟܶܠ ܩܪܨܐ.

ܘܒܢ̈ܝܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܳܐܡܰܪ ܠܗܳܢܘܢ ܕܩܰܕܶܡ ܬܰܚܶܡ ܐܠܗܐ܇ ܕܢܗܘܘܢ ܒܢ̈ܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܨܠܡܐ ܕܒܪܗ. ܘܰܟܬܰܒ ܥܠܝܗܘܢ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܚܠܦ ܗܳܝ ܕܰܗܘܰܘ. ܕܢܣܬܰܟܰܠ ܒܐܝܕܗ̇܆ ܕܐܦ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܥܠ ܡܠܬܐ ܕܐܫܬܰܘܬܰܦ ܠܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ܆ ܚܠܦ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܣܡܗ̇. ܘܥܠ ܕܠܘ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ: ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܗ܆ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܢܘܕܥ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ.

ܕܐܢ ܗܘܝܐ ܕܡܢ ܐܢܬܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܢܣܬܒܪ: ܘܠܘ ܕܐܠܗܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ: ܘܥܠ ܗܢܐ ܐܳܡܪܝܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ: ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܗܘܳܐ ܒܪܐ ܘܐܠܗܐ܆ ܐܘ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܣܬܓܕ ܥܡ ܬܠܝܬܝܘܬܐ: ܥܠ ܕܗܺܝ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܒܰܟܝܳܢܐ܆ ܐܘ ܕܐܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܣܓܘܕ ܠܗ܇ ܥܠ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܛܠܘ̈ܡܐ ܠܗܰܘ ܕܒܝܕ ܡܘܬܗ ܦܪܰܩ ܠܢ܇ ܠܐܠܗܐ ܚܰܕܬܐ ܒܰܕܡܘܬ ܚܰܢ̈ܦܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ.

ܕܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܘܠܐ ܚܕ ܬܘܟܠܢܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܐܠܳܗܐ ܚܰܕܬܐ: ܐܘ ܠܡܶܣܓܰܕ ܐܘ ܠܰܡܝܰܩܳܪܘ ܠܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܝܟ ܗܢܐ܆ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܓܠܝܐܝܬ ܐܰܘܕܰܥ. ܐܠܗ̈ܐ ܠܡ ܐܝܠܝܢ ܕܰܫܡܰܝܐ ܘܐܪܥܐ ܠܐ ܥܒܰܕܘ܆ ܢܐܒܕܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ ܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܐ ܗܳܠܝܢ. ܘܐܢ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܝܫܘܥ ܐܝܟ ܡܐ ܕܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ ܡܛܒܝܢ: ܘܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܫܘܪܝܗ: ܘܠܘ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܦ ܩܕܡ ܟܠ ܘܡܢ ܐܝܬܘܬܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܠܐ ܥܒܰܕ ܠܫܡܰܝܐ ܘܠܐܪܥܐ. ܘܐܢ ܢܣܬܓܕ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܳܒܘܕܐ܆ ܗܐ ܐܶܬܣܺܝܡ ܠܗ ܐܦ ܗܽܘ܇ ܬܚܶܝܬ ܓܙܳܪ ܕܝܢܐ ܕܰܢܦܰܩ ܥܠ ܗܳܢܘܢ ܕܶܐܣܬܓܶܕܘ ܡܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܒܛܘܥܝܝ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܰܟܝܢܐ ܐܠܗ̈ܐ.

ܘܥܡܗ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܺܐܒܕ ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܝܰܩܪܘܗܝ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ܇ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܗܠܝܢ ܕܰܒܫܳܢܝܘܬܗܘܢ ܘܟܕ ܠܐ ܝܳܕܥܝܢ ܐܦܠܐ ܕܡܳܢܐ ܣܳܥܪܝܢ܆ ܡܦܰܚܡܺܝܢ ܠܗ ܥܡ ܐܠܗܐ ܒܣܓܕܬܐ܆ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܠܗ ܐܝܟ ܕܰܠܡܺܐܒܰܕ ܥܡ ܦܬܟܖ̈ܐ. ܥܠ ܦܬܟܖ̈ܐ ܓܝܪ ܘܥܠ ܫ̈ܐܕܐ ܗܳܢܘܢ ܕܠܐ ܥܒܰܕܘ ܠܰܫܡܰܝܐ ܘܠܐܪܥܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦܠܐ ܗܢܐ ܐܠܗܐ ܕܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ܇ ܐܶܡܪ ܢܒܝܐ܇ ܕܰܥܬܺܝܕܝܢ ܠܡܺܐܒܰܕ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܰܫܪܪܐ.

ܗܕܐ ܕܳܐܦ ܗܘܳܬ. ܘܠܐ ܦܬܰܟܖ̈ܐ ܡܶܣܬܰܓܕܺܝܢ ܡܟܺܝܠ ܘܠܐ ܫ̈ܐܕܐ. ܘܺܐܝܕܺܝܥܐ ܕܥܠ ܕܗܰܘ ܕܐܬܓܠܺܝ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ܇ ܗܰܘ ܕܶܐܬܐ ܕܢܰܘܒܶܕ ܒܓܠܝܢܗ ܠܐܠܗ̈ܐ ܕܓ̈ܠܐ܇ ܥܡܗܘܢ ܢܶܬܚܫܶܒ ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܢܶܣܬܒܪ܇ ܐܝܟ ܦܣܳܩܐ ܣܰܟܠܐ ܕܐܦܩܘ ܖ̈ܰܫܺܝܥܐ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ.

ܐܘ ܗܟܝܠ ܢܘܕܘܢ ܥܡܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܢܣܛܘܪܝܣ: ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܘܩܕܡ ܟܠ ܝܫܘܥ: ܘܡܢ ܗܕܐ ܐܦ ܥܒܘܕܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܘܕܐܪܥܐ: ܘܢܣܓܕܘܢ ܠܗ ܐܟܘܬܢ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ܆ ܐܘ ܐܢ ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܗܰܝܡܢܝܢ܇ ܡܨܠܝܢ ܠܗ ܕܝܢ ܘܡܫܒܚܺܝܢ܇ ܘܣܳܓܕܝܢ ܠܗ ܘܡܝܩܪܝܢ܇ ܠܐܠܗܐ ܚܰܕܬܐ ܒܰܕܡܘܬ ܚܰܢ̈ܦܐ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܡܬܬܚܕܝܢ ܕܦܳܠܚܺܝܢ. ܘܠܐ ܡܟܺܝܠ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܚܰܫܒܘܢ܆ ܐܠܐ ܕܺܐܝܬܝܗܘܢ ܚܢ̈ܦܐ ܚܬܝ̈ܬܐ. ܘܫܳܠܡܐ ܐܦ ܥܠܰܝܗܘܢ܆ ܗܳܝ ܕܚܰܠܶܦܘ ܠܰܫܪܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܕܓܠܘܬܐ܇ ܘܣܓܕܘ ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܒܪܝܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܒܪܘܝܐ܀

 

94 ܗܰܘ ܗܟܝܠ ܕܰܢܨܰܒ ܒܒܪܝܬܢ ܩܕܡܝܬܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܐ ܕܟܘܠ: ܐܺܝܕܺܝܥܘܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܘܬܗ܆ ܗܽܘ ܣܳܡ ܐܦ ܒܚܘܕܬܢ ܗܢܐ ܐܚܪܢܐ܇ ܫܘܘܕܥܐ ܕܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܗ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܩܒܠ ܦܓܪܐ ܓܠܝܐܝܬ ܚܳܬܡܐ ܕܰܨܠܝܒܐ ܒܝܕ ܫܡ̈ܗܐ ܬܠܬܐ: ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܚܕܐ ܐܝܬܘܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܡܬܛܒܥ ܐܦ ܗܰܘܢܐ ܟܣܝܐܝܬ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܨܠܝܒܐ܇ ܘܒܩܪܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܫܡ̈ܗܐ ܬܠܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܢܶܬܚܰܕܰܬ ܘܢܬܢܰܗܰܪ ܘܢܶܬܚܰܟܰܡ܇ ܕܠܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܢܕܥ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐ܇ ܘܠܐ ܒܓܘ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ ܥܒܝܕܐ.

ܘܠܬܘܕܝܬܐ ܗܕܐ ܘܠܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܟܕ ܡܫܰܪܪ ܠܗ̇ ܒܢ ܐܦ ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ: ܘܡܘܕܥ ܕܐܦ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬ ܠܢ ܗܕܐ ܕܗܟܢܐ ܢܘܕܐ܆ ܐܶܡܪ. ܕܝܳܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܐ ܗܘܝܬܘܢ. ܕܠܘܬ ܦܬܟܖ̈ܐ ܕܠܐ ܩܠܐ܆ ܐܝܟ ܕܡܰܘܒܠܝܢ ܗܘܰܘ ܠܟܘܢ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܰܝܬܘܢ. ܡܛܠܗܢܐ ܡܰܘܕܰܥܢܐ ܠܟܘܢ܇ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܟܕ ܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܡܰܠܶܠ܇ ܐܡܪ ܕܚܪܡ ܗܘ ܝܫܘܥ. ܐܦܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܐܡܪ ܡܪܝܐ ܝܶܫܘܥ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ.

ܡܰܢܽܘ ܐܶܡܪ ܠܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܡܚܪܡ ܠܗ ܠܝܫܘܥ. ܠܘ ܟܝ ܗܰܘ ܕܰܡܢܰܟܪܐ ܠܗ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ: ܘܳܐܡܪ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ܆ ܘܢܳܦܠܺܝܢ ܠܘܩܕܡ ܒܪܘܫܥܐ ܕܗܢܐ ܚܪܡܐ܆ ܦܘܠܝܢܝ̈ܣܛܐ. ܘܐܖ̈ܝܢܘ ܘܐܘ̈ܢܘܡܝܢܘ. ܘܡܖ̈ܩܠܝܢܐ ܘܦܘܛܝܢܝܢܘ. ܘܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ. ܕܐܦܠܐ ܡܢ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܚܪܡܐ ܕܰܢܦܰܩ ܥܠ ܗܳܢܘܢ܇ ܐܬܟܚܕܘ ܠܡܰܡܪܳܚܘ ܘܠܡܐܡܪ܇ ܕܐܦܢ ܐܝܬܘܗܝ ܝܫܘܥ ܐܠܗܐ܇ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܗܢܐ ܐܝܩܪܐ ܘܠܘ ܡܢ ܟܝܢܐ܀

ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܝܳܕܥ ܗܘܳܐ ܦܘܠܘܣ ܚܰܟܺܝܡܐ: ܕܩܢܘܡܐ ܕܝܶܫܘܥ ܣܝܡ ܬܚܶܝܬ ܦܘܠܓܐ ܡܢ ܥܠܬ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ܆ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܟܠܕܘܟ ܡܫܰܪܰܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܇ ܘܳܐܡܰܪ ܕܠܝܬ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܒܟܠ ܡܢ ܕܗܟܢܐ ܠܐ ܢܬܪܥܐ ܥܠܘܗܝ.

ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ܆ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܡܛܘܠ ܡܫܺܝܚܐ ܡܚܓܪܝܢ. ܘܚܠܦ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܙܒܢ: ܘܚܰܢ̈ܦܐ ܒܟܠ ܙܰܒ̈ܢܝܢ: ܠܐܝܩܪܐ ܕܰܠܘܶܐ ܠܰܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܐܰܙܥܰܪܘ܆ ܗܖ̈ܛܝܩܐ ܕܗܫܐ ܡܒܰܨܪܝܢ ܠܫܘܒܚܐ ܕܢܰܩܺܝܦ ܠܟܘܢܝܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܐܳܡܪܝܢ ܕܠܰܝܬ ܠܰܓܡܳܪ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܕܐܦܢ ܐܺܝܬܘܗܝ܆ ܒܪܝܬܐ ܗܘ܆ ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܕܩܠܐ ܗܘ ܕܠܐ ܡܠܬܐ. ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܡܶܠܬܐ ܕܠܐ ܩܢܘܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܡܪܘ܆ ܕܠܘ ܝܶܫܘܥ ܗܘ ܒܪܐ. ܐܠܐ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ.. ܘܕܗܰܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܶܬܚܫܶܒ ܗܟܢܐ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܛܰܝܒܘܬܐ.

ܘܟܕ ܚܳܪ ܫܡܥܘܢ ܗܰܘ ܕܒܓܘ ܗܝܟܠܐ ܩܒܳܠܗ ܕܝܶܫܘܥ: ܒܡܦܖ̈ܢܣܢܘܬܐ ܗܳܢܝܢ ܕܰܒܣܓܝ̈ܐܐ ܥܬܝܕܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܡܗܘܐ ܡܛܠܬܗ܆ ܐܶܡܪ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܰܛܥܝܢܐ ܗܘܳܬ ܠܗ ܡܪܝܡ ܐܡܗ܆ ܕܗܐ ܗܢܐ ܣܝܡ ܠܡܦܘܠܬܐ ܘܠܰܩܝܳܡܬܐ ܕܣܰܓܝ̈ܐܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܠܐܬܐ ܕܚܶܪܝܳܢܐ. ܒܢܦܫܟܝ ܕܝܢ ܕܝܠܟܝ ܬܶܥܒܰܪ ܪܘܡܚܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܓܠܝ̈ܢ ܡܚ̈ܫܒܬܐ ܡܢ ܠܒܘ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ܀

ܐܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̈ܠܐ ܕܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ: ܗܳܢܘܢ ܕܡܰܘܕܝܢ ܠܗ ܠܝܫܘܥ ܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ: ܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ܆ ܗܳܢܘܢ ܡܕܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܩܳܪܝܢ ܠܗ ܒܪܢܫܐ: ܘܐܡܪܝܢ ܕܡܢ ܥܠܬ ܓܒܺܝܬܐ ܒܠܚܘܕ ܘܛܝܒܘܬܐ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܐܝܩܪܗ܆ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܗܰܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܬܙܝܥܝܢ. ܘܙܳܕܶܩ ܡܢ ܗܪܟܐ ܠܡܐܡܪ܆ ܕܡܢ ܣܛܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܘܕܝܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܢܣܛܘܖ̈ܝܢܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܳܐܡܪܝܢ ܠܝܫܘܥ ܒܪܝܐ ܘܰܥܒܺܝܕܐ܇ ܘܚܕ ܡܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܐܝܟ ܕܒܟܝܢܐ.

 

95 ܘܡܛܠ ܕܐܝܕܝܥܘܬܐ ܕܗܕܐ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ: ܘܒܓܒܝܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܐܶܬܪܰܫܡܰܬ: ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܘܕܝܢ ܒܫܡܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܗܕܐ ܕܒܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܢܬܗܝܡܢ ܚܕ ܐܠܗܐ܆ ܐܶܬܣܺܝܡܰܬ ܒܒܪܝܬܐ ܕܬܖ̈ܬܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܺܐܝܕܥܬܐ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܠܰܡܠܝܠܘܬܐ܆ ܣܶܦܩܰܬ ܒܠܚܘܕ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ܆ ܠܗܳܝ ܕܐܝܬ ܚܰܕ ܐܠܗܐ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܢ܆ ܐܦ ܠܗܕܐ ܕܒܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܢܬܬܘܕܐ.

ܘܟܕ ܛܒ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܚܝܪܢ: ܗܳܝ ܕܒܝܕ ܐܝܕܥܬܐ ܚܕ ܢܬܗܝܡܢ: ܒܝܕ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܠܬܐ܆ ܡܫܬܟܚܐ ܕܪܒܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܐܝܕܥܬܐ܆ ܟܡܐ ܕܰܡܥܰܠܝܐ ܐܦ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܘܬܐ܇ ܘܚܟܡܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܡܬܢܣܒܐ ܡܢ ܟܠ ܥܒ̈ܳܕܐ.

ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܠܡ ܐܳܡܪ ܦܘܠܘܣ ܐܬܘ̈ܬܐ ܫܐܠܝܢ. ܥܠ ܕܗܟܢܐ ܐܬܥܰܝܰܕܘ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܒܐܠܗܐ. ܗܕܐ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬ ܒܘܚܪܢܐ ܚܬܝܬܐ܆ ܐܦܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܬܚܫܒ܆ ܥܠ ܕܡܢ ܥܠܬ ܩܛܝܪܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܐܶܬܩܰܢܝܰܬ.

ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܕܝܢ ܠܘ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܠܘܬܢ ܐܶܬܩܰܝܡܰܬ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܕܚܠܦ ܕܚܰܢ̈ܦܐ ܒܝܕ ܐܝܕܥܬܐ ܣܒܰܪܘ ܕܰܡܨܶܝܢ ܠܡܶܫܟܳܚܘ ܠܐܠܗܐ: ܘܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܗܳܘ̈ܝܢ ܡܢܗ ܬܕܡܖ̈ܬܐ܆ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܐܝܟܐ ܕܚܙܐܘܗܝ ܕܰܨܠܝܒ ܥܠ ܩܰܝܣܐ܇ ܗܝܡܢܘ ܒܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܟܰܚܕܰܬ ܐܢܘܢ ܡܚܝܠܘܬܗ ܕܨܠܝܒܐ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܒܗ܆ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܰܝܠܬܢܘܬܐ ܕܟܝܢܗ.

ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܠܡ ܐܬܘ̈ܬܐ ܫܳܐܠܝܢ ܘܚܰܢ̈ܦܐ ܚܶܟܡܬܐ ܒܳܥܶܝܢ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܟܪܙܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܠܝܒ. ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܰܢ ܟܶܫܠܐ܆ ܠܥܰܡ̈ܡܐ ܕܝܢ ܫܛܝܘܬܐ. ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܰܩܖ̈ܰܝܐ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܚܰܢ̈ܦܐ܆ ܡܫܝܚܐ ܚܰܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ.

ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܡܥܠܝܐ ܡܢ ܒܨܬܐ ܕܟܠ ܚܘ̈ܫܒܐ: ܘܡܢ ܐܝܕܥܬܐ ܗܳܝ ܕܥܠ ܟܠܡܕܡ ܡܥܕܐ ܕܪܫܐ܆ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܐܚܺܝܕܝܢ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ. ܕܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܟܫܠܐ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ܆ ܠܚܰܢ̈ܦܐ ܕܝܢ ܫܛܝܘܬܐ. ܘܐܝܕܝܥܐ ܕܥܠ ܠܐ ܣܦܰܩܘ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܘ ܠܐܪܙܐ ܪܒܐ ܕܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܗܢܐ ܕܐܬܓܠܺܝ ܒܝܕ ܨܒܘ̈ܬܐ ܫܚܺܝ̈ܡܬܐ.

ܗܕܐ ܕܟܕ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܳܛܝܘܬܐ: ܘܚܝܠܬܢܘܬܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ܆ ܐܫܬܟܚ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܚܺܝܠܘܬܗ̇ ܕܚܰܝܠܬܢܝܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܘܫܛܝܘܬܗ̇ ܕܚܰܟܝܡܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܕܚܰܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܚܰܝܠܬܢ ܡܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ: ܘܚܟܡܬܗ ܬܗܘܐ ܪܰܒܐ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܣܰܓܝ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܢ ܕܒܨܝܖ̈ܢ ܟܕ ܢܬܣܝܡܘܢ ܒܦܚܡܐ ܚܕ ܠܘܩܒܠ ܚܕ܇ ܐܠܗܐ ܘܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܘܡܢܐ ܐܶܡܪ ܠܝ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܚܰܫ̈ܒܢ ܫܛܝܘܬܐ ܘܰܡܚܺܝܠܘܬܐ܇ ܗܳܢܝܢ ܕܠܐ ܐܶܬܩܰܕܡ ܚܰܝ̈ܠܰܝܗܝܢ ܡܢ ܚܰܝܠܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܙܘܥܬܐ܇ ܘܐܖ̈ܙܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܕܚܠܬܐ܇ ܘܣܘܥܖ̈ܢܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܒܠܚܘܕ ܠܡܶܬܗܰܪ ܒܗܘܢ.

ܘܥܠ ܕܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܒܐܠܗܝ̈ܬܐ ܐܢ ܗܽܘ ܕܬܬܝܗܒ ܠܗܰܘܢܐ: ܘܢܫܬܘܐ ܗܢܐ ܠܰܡܩܒܠܘܬܗ̇: ܠܓܘ ܡܢ ܡܠܬܐ ܡܫܬܟܚܐ ܕܐܝܬܝܗ̇܆ ܠܗܕܐ ܟܕ ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܐ ܫܠܺܝܚܐ ܐܶܡܪ. ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡܫܟܚ ܠܡܐܡܪ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܗܐ ܗܺܝ ܡܠܬܐ ܫܚܺܝܡܐܝܬ ܡܢ ܟܠܢܫ ܡܫܟܚܐ ܠܡܬܐܡܪܘ. ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܕܠܘ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܗܳܝ ܕܒܝܕ ܩܳܠܐ ܡܥܕܐ ܠܡܬܐܡܪܘ ܐܘܕܥ ܦܘܠܘܣ܆ ܐܠܐ ܘܥܠ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܪܥܝܢܐ. ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܐܢ ܬܰܘܕܶܐ ܒܦܘܡܟ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ܇ ܘܬܗܝܡܢ ܒܠܒܟ ܕܐܠܗܐ ܐܩܝܡܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܬܚܐ܇ ܘܕܒܠܒܐ ܡܬܗܝܡܢ ܠܙܕܝܩܘܬܐ܇ ܒܦܘܡܐ ܕܝܢ ܡܬܬܘܕܐ ܠܦܘܪܩܢܐ.

ܡܛܠ ܕܰܡܚܺܝܠܘܬܐ ܘܫܛܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬ ܒܘܚܪܢܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܠܐ ܡܫܟܚܢ ܕܡܕܡ ܪܒܐ ܢܚܘܝܢ ܥܠ ܐܠܗܐ. ܘܥܠ ܕܗܟܢܐ ܨܒܳܐ ܗܫܐ ܒܝܕ ܗܢܐ ܓܠܝܢܐ ܕܢܬܗܝܡܢ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ: ܒܨܒܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܠܚ̈ܡܢ ܠܗ܆ ܫܦܝܪ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܦܘܠܘܣ ܘܶܐܡܪ܇ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡܫܟܚ ܠܡܐܡܪ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ.

ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܠܘܬ ܗܘܢܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܗܝ܆ ܘܙܘܥܐ ܚܰܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܕܰܡܪܰܟܰܒ. ܘܥܠ ܕܗܕܐ ܕܒܝܕ ܡܚܺܝܠܘܬܐ ܢܬܓܠܐ ܚܰܝܠܐ ܕܐܠܗܐ: ܘܒܝܕ ܫܛܝܘܬܐ ܚܟܡܬܐ: ܘܒܝܕ ܡܘܬܐ ܚܰܝ̈ܐ ܢܬܚܘܘܢ: ܘܒܝܕ ܚܰܫ̈ܐ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ܆ ܨܒܘ̈ܬܐ ܐܢ̈ܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܳܢܐ܆ ܐܶܡܪ ܦܘܠܘܣ܇ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܒܗܠܝܢ ܢܪܓܫ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ.

ܘܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ: ܠܓܘ ܡܢ ܟܠ ܚܘ̈ܫܒܐ ܕܓܰܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ: ܘܠܥܠ ܡܢ ܡܫ̈ܠܡܢܘܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܐܚܝ̈ܕܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܚܰܢ̈ܦܐ܆ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܒܝܕ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܐܫܬܘܕܥܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܶܐܡܪ: ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܟܕ ܨܠܝܒ ܚܰܝܠܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐ.

ܘܟܠ ܡܰܢ ܕܠܘܬ ܨܠܝܒܐ ܘܚܫ̈ܐ ܢܗܝܡܢ ܒܗ ܗܟܢܐ: ܘܠܐ ܢܬܟܠܐ ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܡܰܘܬܗ ܕܢܗܘܐ ܚܰܙܳܝܐ ܕܚܰܝܠܗ: ܘܡܢ ܫܛܝܘܬܐ ܕܫܬܩܗ: ܕܰܢܣܰܒ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܚܟܡܬܗ܆ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܘܫ̈ܒܘܗܝ ܕܗܢܐ ܡܬܦܪܢܣܝܢ܇ ܕܰܣܦܰܩ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܘܠܒܪ ܡܢ ܥܝܕܐ܆ ܐܶܫܟܰܚ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܒܐܠܗܐ ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܣܒܝܖ̈ܢ ܕܰܡܥܰܘ̈ܟܢ ܠܗ̇ ܠܗܝܡܢܘܬܐ.

ܡܛܠ ܕܠܒܪ ܡܢ ܨܠܝܒܐ܆ ܟܠܢܫ ܐܢ ܢܒܥܐ ܝܳܕܥ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܒܐܠܗܐ܆ ܒܝܕ ܕܡܬܥܕܪ ܡܢܗ ܕܰܟܝܢܐ܇ ܘܡܢ ܐܝܕܝܥܘܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܗ. ܟܕ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܫܪܪܝܢ ܕܦܐܐ ܠܗ ܚܰܝܠܐ. ܘܰܡܚܺܝܠܘܬܐ ܣܳܟ ܠܐ ܢܳܩܦܐ ܠܗ. ܚܰܢ̈ܦܐ ܕܝܢ ܕܙܕܩܐ ܠܗ ܚܟܡܬܐ. ܘܫܛܝܘܬܐ ܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܗ. ܕܒܨܠܝܒܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܐܬܚܘܝ ܒܗ ܡܚܺܝܠܘܬܐ ܘܫܳܛܝܘܬܐ: ܕܥܒܪܐ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܰܡܫܘܚܬܐ ܕܡܠܬܐ: ܢܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ܆ ܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܝ ܚܕܰܬܐ ܕܦܐܝܐ ܒܠܚܘܕ ܠܟܖ̈ܣܛܝܢܐ. ܕܡܙܝܥ ܠܗ̇ ܒܢ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܫܠܝܚܐ: ܠܘ ܦܘܪܫܢܐ ܟܝܢܝܐ܆ ܘܠܘ ܒܘܚܪܢܐ ܕܬܐܪܬܐ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܚܰܟܝܡ ܒܟܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܀

 

96 ܩܕܡܝܬܐ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܡܚܺܝܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܶܐܬܓܰܠܝܰܬ܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܝܬܝܪ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪ ܫܠܺܝܚܐ: ܕܚܢܢ ܡܟܪܙܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܠܝܒ܆ ܪܒܐ ܣܰܓܝ ܘܥܰܡܝܩܐ ܗܕܐ ܡܚܺܝܠܘܬܐ.

ܘܐܝܟ ܟܡܐ ܕܡܶܬܝܰܕܥܐ ܕܒܨܝܪܐ ܡܢܬܐ ܕܰܡܚܺܝܠܘܬܐ ܡܢ ܚܒܪܬܗ̇܆ ܗܟܢܐ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܕܪܰܒܐ ܐܦ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܗܰܘ ܕܡܘܕܐ ܒܗ̇. ܘܐܢ ܠܘܬ ܨܠܝܒܐ܆ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܪܘܚܐ ܐܣܬܢܩ: ܗܰܘ ܕܐܘܕܝ ܒܗ ܒܝܫܘܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ܆ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܬܒܥܐ ܠܗ ܗܢܐ ܥܘܕܪܢܐ܇ ܠܘܬ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ܇ ܘܐܬܚܒܫ ܒܟܪܣܐ܇ ܘܐܬܒܛܢ ܒܡܪܒܥܐ܇ ܘܐܬܝܠܕ ܥܽܘܠܳܐ ܡܚܺܝܠܐ܇ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܚܰܝܠܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ.

ܡܛܠ ܕܩܕܡ ܗܳܝ ܕܢܬܗܝܡܢ ܚܰܝܐ ܐܦ ܒܗ ܒܡܘܬܐ܆ ܗܕܐ ܕܢܬܬܘܕܐ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܥܳܐܠܐ ܒܛܟܣܐ. ܘܒܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܠܥܠ ܡܢ ܪܺܫܝܬܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܥܒ̈ܳܕܐ. ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܐܶܬܚܰܕܰܬ ܟܠܡܕܡ.

ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܐܢ ܢܬܦܚܡܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ: ܗܳܝ ܕܐܬܥܒܕ ܒܐܝܕܗ ܕܡܠܬܐ ܟܠ ܡܕܡ: ܥܡ ܗܕܐ ܕܶܐܬܚܰܕܰܬ ܒܗ ܟܠܡܕܡ܆ ܡܫܬܟܚ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܕܠܐ ܣܟܐ ܚܘܕܬܐ ܐܚܪܝܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܥܒ̈ܳܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܳܝ ܒܪܝܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܝܕ ܛܰܝܒܘܬܐ: ܘܐܬܚܰܒܰܠܘ ܡܢ ܥܠܬ ܚܛܺܝܬܐ܆ ܬܘܒ ܐܶܬܚܰܕܰܬܘ ܗܫܐ܇ ܒܝܕ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܇ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܠܒܪܐ ܕܝܠܗ ܠܡܰܘܬܐ܇ ܥܠ ܕܢܬܚܰܕܬܘܢ ܒܐܝܕܗ. ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܦܢܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܚܘܕܬܐ܇ ܠܗܳܝ ܥܬܝܩܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܀

ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܒܥܬܐ ܕܥܠ ܥܒ̈ܳܕܐ: ܘܬܚܘܝܬܐ ܕܗܳܢܝܢ ܕܰܡܫܰܚܠܦܐܝܬ ܗܳܘܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ: ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܢܐ ܕܡܬܓܠܝܐ ܪܒܘܬܐ ܕܚܰܝܠܗ܆ ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܣܥܰܪ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ ܕܒܰܒܣܪ܆ ܐܬܚܘܝܬ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ܆ ܥܠ ܕܣܰܓܝ ܫܒܺܝ̈ܚܢ ܘܰܡܥܰܠ̈ܝܢ܇ ܗܠܝܢ ܕܰܥܒܰܕ ܒܝܕ ܡܚܺܝܠܘܬܗ܇ ܛܒ ܡܢ ܗܳܢܝܢ ܕܰܣܥܰܪ ܒܝܕ ܚܰܝܠܬܢܘܬܗ.

ܕܗܫܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܥܒܰܕ ܠܢ ܒܝܕ ܚܘܕܳܬܐ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܒܐ. ܘܕܐܬܝܠܕ ܒܣܪܢܐܝܬ܆ ܐܘܠܕ ܠܢ ܪܘܚܢܐܝܬ. ܘܕܫܦܦ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܝܰܗܒ ܠܢ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܠܥܠ ܡܢ ܫܡܰܝܐ. ܘܕܐܬܡܢܝ ܥܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܚܰܠܶܛ ܠܢ ܥܡ ܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܘܕܐܬܢܰܣܺܝ ܒܚܰܫ̈ܰܝܢ ܘܣܰܝܒܰܪ ܡܰܘܬܰܢ܆ ܣܡܢ ܠܥܠ ܡܢ ܚܰܫ̈ܐ ܘܰܚܒܳܠܐ ܘܡܰܘܬܐ.

ܥܡ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ. ܕܰܥܕܰܡܐ ܕܰܙܥܰܪ ܠܐ ܓܠܳܐ ܪܒܘܬܗ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܠܐ ܚܰܘܺܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܒܣܘܥܪܢܐ ܘܒܡܠܬܐ: ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܐܝܬܘܬܐ ܩܕܝܡܐ: ܒܣܘܥܪܢܐ ܥܠ ܕܠܘܩܕܡ ܡܢ ܐܒܐ ܐܺܝܠܺܝܕ ܕܠܐ ܪܺܫܝܬܐ: ܘܒܡܠܬܐ ܥܠ ܕܗܳܝ ܕܺܐܝܠܺܝܕ ܗܘܐ ܠܘܩܕܡ ܟܬܰܒ ܝܘܚܢܢ: ܘܟܢ ܗܕܐ ܕܶܐܬܝܠܕ܆ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܆ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ. ܥܠ ܕܐܦ ܗܽܘ ܙܢܐ ܕܓܶܠܝܢܗ܆ ܕܘܡܪܐ ܢܗܘܐ.

ܕܥܕܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܐ ܐܶܬܓܠܝ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܥܕܡܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܠܐ ܐܶܬܟܬܶܒ ܒܕܖ̈ܐ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܥܕܡܐ ܕܐܬܓܫܡ ܒܣܪܐ: ܠܐ ܐܬܓܠܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܥܕܰܡܐ ܕܐܬܚܙܺܝ ܒܗܕ̈ܡܐ܇ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܢܬܪܟܒ ܒܐܬܘ̈ܬܐ.

ܡܕܝܢ ܗܘܳܐ ܠܘܩܕܡ ܒܣܪܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܘܟܢ ܗܘܳܐ ܐܬܪܐ ܕܬܬܟܬܒ ܗܳܝ ܕܒܪܺܫܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܘܟܠܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܗܘܳܐ܇ ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܡܕܡ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܝ ܬܘܒ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܒܚܶܫܘܟܐ܇ ܕܒܙܗܖ̈ܝܪܐ ܕܡܢܗ ܗܠܟܘ ܟܠܗܘܢ ܙܕܝ̈ܩܐ. ܘܗܳܝ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܥܠܡܐ ܐܶܬܐ ܠܥܠܡܐ܇ ܘܕܟܕ ܒܐܝܕܗ ܗܘܳܐ܇ ܐܶܣܬܒܪ ܕܥܰܠ ܠܗ ܚܕܬܐܝܬ܆

ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܩܰܕܝܡܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܘܒܡܠܬܐ܆ ܠܗܕܐ ܕܠܚܪܬܐ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ ܥܠܘܗܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܘܰܐܓܢ ܒܢ. ܐܠܐ ܠܐ ܟܰܣܝܰܬ ܗܕܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܡܚܺܝܠܐ܇ ܠܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܰܝܠܬܢܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܐܦ ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܚܰܙܝܳܢܐ܇ ܘܐܝܟܐ ܕܶܐܬܓܠܝ ܕܡܟܣܝܐ ܗܘ ܘܓܢܝܙܐ܇ ܘܐܝܟܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܘܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ.

ܘܗܰܘ ܕܗܳܡܶܣ ܕܢܰܦܶܩ ܐܢܫ̈ܝܬܐ ܗܳܢܝܢ ܕܶܐܬܟܬܒ ܥܠ ܐܠܗܐ: ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܘ̈ܝܢ ܠܗ܆ ܡܬܐܠܨ ܠܡܰܦܳܩܘ ܐܦ ܠܐܠܗܝ̈ܬܐ ܗܳܢܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܟܝܢܐ. ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܫܐ܆ ܐܬܓܠܝܬ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܘܡܐܝܬ ܐܠܗܐ. ܘܒܝܕ ܡܰܘܠܕܗ ܗܢܐ ܕܡܢ ܡܪܝܡ܆ ܐܬܒܰܕܩ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ. ܘܒܨܠܝܒܐ ܘܒܚܫ̈ܐ܆ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܡܐ ܘܠܐ ܡܳܝܘܬܐ܇ ܘܕܠܥܠ ܡܢ ܚܫ̈ܐ.

ܘܕܠܘ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܖ̈ܥܝܢܐ: ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܓܠܝ ܘܐܠܦ ܫܪܪܐ܆ ܣܗܕܐ ܡܠܬܗ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܇ ܕܐܡܬܝ ܠܡ ܕܬܪܝܡܘܢܗ ܠܒܪܗ ܕܐܢܫܐ܇ ܗܝܕܝܢ ܬܶܕܥܘܢ ܕܐܢܐ ܐܺܝܬܰܝ܇ ܘܡܕܡ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܰܦܫܝ ܠܐ ܥܳܒܕ ܐܢܐ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ܆ ܕܡܐ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡܶܬ ܒܐܝ̈ܕܝܟܘܢ ܥܠ ܩܰܝܣܐ܆ ܡܢܗ ܠܟܠܢܫ ܡܶܬܚܙܢܐ ܕܺܐܝܬܰܝ ܐܠܗܐ܇ ܘܒܫܘܠܛܢܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܠܐܒܐ܆ ܐܦ ܐܢܐ ܟܠܡܕܡ ܡܫܡܠܐ ܐܢܐ. ܟܕ ܒܝܕ ܚܰܝܠܐ ܕܰܡܚܺܝܠܘܬܗ ܕܰܨܠܝܒܐ܆ ܒܙܢܐ ܐܰܝܢܐ ܕܡܢܟܘܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟ܆ ܠܟܠܢܫ ܠܘܬܝ ܢܳܓܶܕ ܐܢܐ܀

 

97 ܬܖ̈ܬܝܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܘܳܠܐ ܕܢܬܒܥ̈ܝܢ. ܚܕܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ܆ ܘܐܚܪܬܐ ܗܕܐ ܕܗܳܘܝܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܠܚܕܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܖ̈ܛܝܩܐ. ܡܢ ܕܝܢ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܡܫܬܐܠܝܢ܆ ܘܕܗܳܘܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܐܠܗܐ ܒܢ̈ܝܐ ܐܡܪܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ. ܘܡܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܢܫܐ ܟܳܘܙܝܢ. ܟܕ ܐܳܡܪܝܢ ܕܠܐ ܦܐܝܐ ܘܠܐ ܠܳܚܡܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ܇ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܬܬܣܝܡ.

ܘܡܛܠ ܕܒܗܳܝ ܚܕܐ: ܐܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܝܳܕܐ: ܘܐܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܛܝܪܐ: ܘܐܢ ܟܕ ܠܐ ܝܳܕܥܝܢ ܐܦܠܐ ܕܡܢܐ ܐܡܪܝܢ: ܡܣܬܒܪܝܢ ܕܡܰܘܕܝܢ܆ ܐܠܨܐ ܕܡܢ ܗܕܐ ܕܰܡܩܰܒܠܝܢ܇ ܢܬܥܨܘܢ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܐܦ ܒܗܳܝ ܕܟܳܦܪܝܢ ܒܗ̇.

ܕܐܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܳܡܶܕ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ: ܠܘ ܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܢܳܣܶܒ ܡܢ ܡܰܝ̈ܐ: ܐܠܐ ܗܽܘ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܪܘܚܐ ܗܳܘܶܐ ܠܐܠܗܐ ܒܪܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܠܬܐ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܘܶܐܬܐ ܠܰܒܬܘܠܬܐ܆ ܠܘ ܒܪܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܐܰܝܢܐ ܕܶܐܬܓܒܶܠ ܐܘ ܡܢܗ ܐܘ ܒܝܕ ܪܘܚܐ܇ ܢܶܣܬܒܪ ܕܰܢܣܰܒ ܡܢ ܬܡܢ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ. ܒܝܕ ܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ:

ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܰܒܘ ܘܰܐܫܠܡܘ ܐܦ ܐܒܗ̈ܬܐ: ܕܐܠܗܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ: ܢܚܶܬ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܘܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܶܡܪ: ܕܥܕܠܐ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܒܰܛܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ: ܘܡܠܐܟܐ ܠܘܬ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܕܠܐ ܬܕܚܰܠ ܠܡܶܕܒܰܪ ܠܡܪܝܡ ܐܢܬܬܟ: ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܒܗ̇ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܪܘܚܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ:

ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܦܝܦܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ: ܘܟܰܬܰܪ ܒܰܚܙܳܬܗ ܒܪܢܫܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܥܦܦ ܟܕ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ܇ ܐܘ ܐܬܡܢܝ܇ ܐܘ ܒܰܩܢܘ̈ܡܐ ܐܘ ܒܟܝ̈ܢܐ܇ ܐܘ ܐܶܣܬܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܪܢܐ ܘܚܪܢܐ. ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܕܗܽܘ ܐܬܒܪܢܫ ܐܡܪܘ ܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܘܠܘ ܕܠܒܪܢܫܐ ܢܣܰܒ.

ܘܬܘܒ ܐܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܟܬܰܒ ܘܠܘ ܕܰܢܣܰܒ. ܟܕ ܛܳܒ ܦ ܒܗ ܒܰܗܘܳܝܐ ܢܣܺܝܒܘܬܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܡܢ ܥܠܬ ܗܳܝ ܕܡܬܐܡܪ ܕܰܢܣܰܒ ܡܢܝܢܐ ܢܥܘܠ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܶܡܪ ܥܠܘܗܝ ܕܺܝܚܺܝܕܝܐ ܫܠܺܝܚܐ܆ ܕܐܡܬܝ ܕܢܥܘܠ ܒܘܟܪܐ ܠܬܒܝܠ܆ ܢܣܓܕܘܢ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܡܠܐܟ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܕܐܝܟ ܕܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܣܓܶܕܘ ܠܗ܆ ܟܕ ܛܳܒ ܚܙܐܘܗܝ ܕܐܝܟ ܒܘܟܪܐ ܥܠ ܠܬܒܝܠ܇ ܒܝܕ ܕܰܗܘܳܐ ܠܐܡܗ ܦܳܬܰܚ ܡܪܒܥܐ܀

ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܕܝܢ ܡܬܡܢܝܐ ܪܘܚܢܘܬܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܥܡ ܦܓܪܢܘܬܗ: ܥܠ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܢܐ ܗܘܳܐ ܪܘܚܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܒܶܣܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܬܡܢܝܐ ܥܡ ܪܘܚܢܘܬܗ܇ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܢܐ ܗܘܳܐ ܦܓܪܢܐ. ܐܠܐ ܐܟܙܢܐ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܗܳܘܶܐ ܪܘܚܢܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܘܡܟܬܪ ܦܰܓܪܢܐ ܠܰܚܙܳܬܐ ܗܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܰܟܝܳܢܐ: ܘܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܓܕܰܫ ܠܗ: ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܠܬ ܗܠܝܢ ܡܩܰܒܶܠ: ܐܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܕ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܨܝܕ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ: ܟܕ ܠܐ ܐܬܥܦܦ ܘܠܐ ܐܬܡܢܝ: ܗܟܢܐ ܘܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܡܢ ܡܪܝܡ܆ ܗܘܳܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܘܟܰܬܰܪ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܶܬܝܕܥ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܒܰܚܙܳܬܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܒܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܳܢܐ ܘܠܐ ܒܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܘܠܐ ܒܬܖ̈ܬܝܢ ܡܢܘ̈ܢ ܐܘ ܒܬܖ̈ܬܝܢ ܕܶܡܘ̈ܳܢ ܘܠܐ ܕܡܶܬܪܢܐ ܒܗ ܚܪܢܐ ܘܚܪܢܐ.

 

98 ܡܛܠ ܕܒܝܕ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܶܬܩܰܝܡܰܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ܆ ܘܠܘ ܡܢ ܥܠܬ ܥܦܝܦܘܬܐ. ܕܐܢ ܥܦܝܦܘܬܐ ܬܶܣܬܒܰܪ ܒܡܫܺܝܚܐ: ܘܡܢܝܢܐ ܢܬܬܚܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ܆ ܡܬܒܰܛܠܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡܕܒܪܢܘܬܐ. ܕܟܠ ܕܰܥܦܺܝܦ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܡܬܡܢܝܢܐ ܗܘ. ܘܗܰܘ ܕܡܬܡܢܐ܆ ܐܦ ܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܐܠܨܐ ܕܢܶܣܬܒܪ. ܘܐܢ ܚܪܢܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܐܝܟܐ ܬܫܬܟܚ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ܇ ܕܗܐ ܠܐ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ܇ ܘܠܐ ܒܪ ܐܢܳܫܐ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ ܐܠܗܐ.

ܡܢ ܕܐܬܒܪܝ ܓܝܪ ܐܕܡ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܘܥܕܡܐ ܕܐܬܓܫܡ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܡܪܝܡ܆ ܐܠܗܐ ܒܕܝܠܗ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܆ ܒܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܠܐ ܐܬܐܡܪܬ ܬܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. ܘܐܢ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ: ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ: ܗܺܝ ܟܕ ܗܺܝ ܬܗܘܐ: ܕܐܠܗܐ ܒܕܝܠܗ ܢܣܬܒܪ: ܘܬܘܒ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܒܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܠܐ ܡܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܐܬܩܺܝܡܰܬ ܚܕܳܝܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܐܦ ܡܢ ܗܖ̈ܛܝܩܐ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪܝܢ ܡܬܗܰܝܡܢܐ. ܐܠܐ ܐܠܨܐ ܕܬܬܐܡܪ ܒܠܚܘܕ ܢܣܺܝܒܘܬܐ ܫܚܺܝܡܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܰܙܒܰܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܦ ܠܘܬ ܐܢܫܐ ܡܢ ܙܕܝ̈ܩܐ.

ܟܕ ܠܐ ܕܶܐܬܐ ܐܠܗܐ ܠܥܳܠܡܐ ܐܶܬܐܡܪܰܬ ܠܘܬ ܚܕ ܡܢܗܘܢ: ܘܠܐ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܘܐܬܒܰܣܰܪ܆ ܘܠܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܶܐܬܺܝܠܕ܆ ܘܠܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܥܡܢܘܐܝܠ. ܘܠܐ ܕܥܠ ܒܘܟܪܐ ܠܬܒܝܠ. ܘܠܐ ܕܶܐܬܡܢܺܝ ܒܐܚ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܠܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ ܚܕܐ ܡܢ ܢܫ̈ܐ ܕܠܗܳܢܘܢ ܐܰܘܠܶܕ. ܘܠܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܘܶܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ. ܘܠܐ ܡܪܝܐ ܘܒܪܐ. ܘܠܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܘܡܠܬܐ. ܘܠܐ ܚܰܝܠܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܶܬܟܰܢܺܝ܆ ܘܠܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܢܦܪܘܩ ܠܥܡܗ ܡܢ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ܇ ܐܘ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܇ ܕܒܠܚܘܕ ܥܠ ܗܢܐ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܡܪܝܡ ܐܬܐܡܪ ܒܟܬܒ̈ܐ.

 

99 ܗܢܐ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܒܪܟܐ ܘܛܘܒܢܐ: ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܢ ܟܠ ܚܰܫ̈ܐ: ܘܰܡܒܰܪܰܝ ܡܢ ܟܠ ܚܛܗ̈ܐ: ܥܠ ܕܢܗܘܐ ܦܘܪܣܐ ܕܚܠܦ ܚܛܝ̈ܐ ܢܚܫ: ܘܠܗܠܝܢ ܢܥܒܕ ܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܐܬܒܣܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܘܰܬܚܶܝܬ ܢܡܘܣܐ. ܘܒܝܕ ܕܰܙܟܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܚܰܪܰܪ ܠܢ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗ ܕܢܡܘܣܐ. ܒܝܕ ܕܝܢ ܕܐܬܬܠܝ ܒܩܰܝܣܐ܆ ܙܰܒܢܰܢ ܡܢ ܠܘܛܬܐ ܕܒܝܕ ܓܙܪ ܕܝܢܐ. ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܠܣܛܢܐ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܐܦܠܐ ܡܢ ܡܰܘܬܐ ܢܬܚܛܦ.

ܘܥܠ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܦܘܠܘܣ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ: ܕܡܰܢܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܕܚܰܫ ܘܚܠܦ ܡܰܢ܆ ܟܬܰܒ ܘܶܐܡܪ ܗܟܢܐ. ܕܠܗܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܕܥ ܚܛܺܝܬܐ܆ ܡܛܘܠܬܢ ܚܛܝܬܐ ܥܒܕܗ. ܕܚܢܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܒܗ. ܘܬܘܒ. ܕܗܳܝ ܓܝܪ ܕܡܺܝܬ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܡܺܝܬ ܚܕܐ ܙܒܰܢ. ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܚܰܝ ܠܐܠܗܐ ܚܰܝ. ܘܬܘܒ. ܕܒܪܢܫܢ ܥܬܝܩܐ ܐܶܨܛܠܒ ܥܡܗ܆ ܕܢܬܒܰܛܰܠ ܦܓܪܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܚܢܢ ܠܰܚܛܝܬܐ. ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܡܺܝܬ܆ ܡܙܕܩ ܗܘ ܡܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܟܬܰܒ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܶܐܬܚܰܪܰܪܢܢ ܒܐܝܕܗ ܡܢ ܚܛܝܬܐ.

ܥܠ ܕܝܢ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܠܰܘܛܬܐ. ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܐܶܡܪ. ܡܫܺܝܚܐ ܠܡ ܙܰܒܢܰܢ ܡܢ ܠܘܛܬܗ ܕܢܡܘܣܐ܆ ܒܕܰܗܘܳܐ ܚܠܦܝܢ ܠܘܛܬܐ. ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܠܺܝܛ ܗܘ ܟܠ ܕܬܠܐ ܥܠ ܩܰܝܣܐ. ܥܠ ܕܰܒܥܰܡ̈ܡܐ ܬܗܘܐ ܒܘܪܟܬܗ ܕܐܒܪܗܡ ܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ.

ܘܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܕ ܕܰܗܘܳܐ ܠܘܛܬܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܚܰܫ̈ܐ ܘܰܒܡܰܘܬܐ: ܚܰܪܰܪ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܕܠܰܘܛܬܐ: ܗܰܘ ܕܰܦܣܝܩ ܗܘܐ ܒܢܡܘܣܐ ܥܠ ܗܳܢܘܢ ܕܚܛܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܰܟܬܰܒ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ܇ ܘܥܒܕܗ ܕܝܠܗ ܠܒܣܪܐ ܗܢܐ ܕܒܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܩܒܠܢܐ ܕܚܛܝܬܐ܇ ܐܠܦ ܕܣܡ ܒܢ ܚܰܝܠܐ ܕܢܙܟܐ ܐܢ ܢܒܥܐ ܠܟܠ ܙܘܥܐ ܕܪܓܬܐ܇ ܗܰܘ ܕܒܝܕ ܚܘܬܚܬܗ ܡܰܝܬܶܐ ܠܘܬ ܚܛܺܝܬܐ.

ܘܥܠ ܕܗܖ̈ܛܝܩܘ ܠܘܬ ܗܕܐ ܗܦܟܬܐ ܪܰܟܶܒܘ: ܘܐܡܪܘ ܕܐܢ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ: ܒܣܪܐ ܗܘ ܡܟܝܠ ܘܠܘ ܡܠܬܐ܆ ܚܠܦܝܢ ܢܐܡܪ ܠܘܬܗܘܢ ܫܠܺܝܚܐ܇ ܗܰܘ ܕܐܝܕܥ ܚܰܝܠܐ ܕܰܬܖ̈ܝܗܘܢ ܗܘ̈ܝܐ܇ ܕܗܰܘ ܕܚܰܪܰܪ ܠܢ ܡܢ ܚܛܝܬܐ܆ ܘܕܗܢܐ ܕܙܰܒܢܰܢ ܡܢ ܠܘܛܬܐ. ܡܫܝܚܐ ܠܡ ܐܳܡܪ ܙܰܒܢܰܢ ܡܢ ܠܘܛܬܗ ܕܢܡܘܣܐ܆ ܒܕܰܗܘܳܐ ܚܠܦܝܢ ܠܘܛܬܐ.

ܘܢܐܡܪ ܐܦ ܚܢܢ ܥܡܗ ܠܘܬܗܘܢ: ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܡܕܝܢ ܐܫܬܚܠܦ ܟܕ ܗܘܳܐ ܠܘܛܬܐ: ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܝܐ ܘܰܡܠܶܐ ܛܘ̈ܒܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ܇ ܐܶܫܬܰܓܢܝ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܒܣܪܐ ܡܟܝܠ ܢܶܣܬܒܪ ܘܠܘ ܐܦ ܡܠܬܐ.

ܥܠ ܕܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܺܝܕܺܝܥܐ܆ ܕܡܛܠܬܢ ܗܘܳܐ ܘܠܘ ܚܠܦ ܢܦܫܗ. ܘܠܘ ܥܠ ܕܚܰܝܳܒ ܗܘܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܡܘܬܐ ܢܗܘܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܡܛܘܠܬܢ: ܥܠ ܕܢܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܦ ܬܚܶܝܬ ܠܘܛܬܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܢܬܢܰܣܶܐ ܒܚܰܫ̈ܐ ܘܒܡܘܬܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܠܘܛܬܐ ܗܳܝ ܕܚܠܦܝܢ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܐ.

ܘܐܝܟ ܕܠܗܠܝܢ ܠܘ ܫܐܝܠܐܝܬ ܢܣܰܒ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܕܝܠܗ: ܒܝܕ ܕܰܗܘܳܐ ܒܗܝܢ ܚܠܦܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܘܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ܆ ܠܘ ܕܰܢܣܰܒ ܒܣܪܐ ܕܰܓܒܝܠ ܗܘܐ ܕܠܐܚܪܢܐ ܢܗܘܐ ܡܘܕܥܐ܆ ܐܠܐ ܕܰܢܣܰܒ ܒܝܕ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܗܰܘ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܗ.

ܘܶܐܣܬܰܥܪܰܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܘ ܐܝܟ ܕܬܚܘܝܬܐ ܬܗܘܐ ܠܗܳܝ ܐܚܪܬܐ܆ ܐܠܐ ܕܢܬܝܗܒ ܥܘܕܪܢܐ ܠܟܠܢܫ ܒܝܕ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܘܒܝܕ ܕܗܳܘܐ ܒܶܣܪܐ ܢܫܚܠܦ ܠܢ ܠܪܘܚܢܘܬܐ. ܒܝܕ ܕܝܢ ܕܡܬܢܣܐ ܒܚܰܫ̈ܐ ܘܰܒܡܰܘܬܐ܆ ܢܪܝܡ ܡܢܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܕܠܘܛܬܐ܇ ܗܢܐ ܕܐܬܦܣܩ ܥܠܝܢ ܡܢ ܥܠܬ ܚܛܺܝܬܐ.

ܘܥܠ ܕܒܝܕ ܓܒܝܠܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܐܶܬܚܰܝܕܰܬ ܢܦܫܐ ܠܦܓܪܐ: ܘܡܢ ܥܠܬ ܚܛܺܝܬܐ ܒܝܕ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܐܬܦܪܫܘ ܚܕ ܡܢ ܚܕ܆ ܐܕܡ ܕܰܬܖ̈ܝܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚܕܬܐ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܰܝܐ܆ ܠܘܩܕܡ ܐܶܬܒܰܣܰܪ܆ ܘܒܗܢܐ ܦܘܪܣܐ ܚܰܝܶܕ ܠܗ ܦܓܪܐ. ܘܬܘܒ ܐܬܢܰܦܰܫ ܘܶܐܬܡܰܕܰܥ. ܘܒܙܢܐ ܗܢܐ ܥܒܰܕ ܕܬܗܘܐ ܕܝܠܗ ܐܦ ܢܦܫܐ ܐܢܳܫܝܬܐ.

ܘܡܢ ܕܰܐܣܺܝ ܠܬܖ̈ܝܗܘܢ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܐܬܒܪܢܫ: ܘܣܳܡ ܐܦ ܚܰܝܠܐ ܒܟܠ ܒܪ ܐܢܳܫܐ: ܕܢܙܟܐ ܐܟܚܕܐ ܐܢ ܢܒܥܐ ܘܠܟܠ ܚܰܫ̈ܐ ܢܦܫ̈ܢܐ ܘܦܓܖ̈ܢܐ܆ ܟܬܺܝܒ ܕܒܨܠܝܒܐ ܐܪܟܢ ܪܝܫܗ ܘܰܐܫܠܶܡ ܪܘܚܗ. ܘܩܕܡ ܗܕܐ ܐܡܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܛܥܶܡ ܚܰܠܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܗ܆ ܕܗܐ ܐܶܫܬܰܡܠܝ. ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܕܶܐܬܡܰܠܝܰܬ ܟܘܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܐܦ ܡܛܘܠܬܗ̇ ܐܣܬܰܪܰܩ܇ ܥܠ ܕܒܐܢܫ̈ܝܬܐ ܢܗܘܐ.

ܐܠܐ ܠܡܢܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܗܢܝܢ ܐܶܬܦܪܫ ܚܕܐ ܡܢ ܚܕܐ ܒܝܕ ܨܠܝܒܐ ܘܠܘ ܡܢܗ܆ ܒܩܝܡܬܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܠܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܝܢ܆ ܬܘܒ ܐܝܬܝ ܐܢ̈ܝܢ ܚܕܐ ܠܘܬ ܚܕܐ܆ ܘܰܩܛܰܪ ܐܢ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܫܬܖ̈ܝܢ܇ ܠܐ ܡܢܗ ܘܠܐ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ.

ܘܒܝܕ ܢܦܫܗ ܗܳܝ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܣܥܰܪ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܒܓܘ ܫܝܘܠ ܚܒܝܫܢ ܗܘ̈ܝ܆ ܫܪܳܐ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܰܘܬܐ. ܒܝܕ ܕܝܢ ܦܓܪܗ ܟܕ ܐܶܬܣܝܡ ܒܩܰܒܪܐ܆ ܒܰܛܶܠ ܐܘܚܕܢܗ ܕܰܚܒܳܠܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܦܛܪܘܣ ܟܕ ܡܦܰܫܶܩ ܡܠܬܗ ܕܕܘܝܕ ܐܶܡܪ. ܕܢܒܝܐ ܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܝܳܕܰܥ ܗܘܐ ܕܡܰܘ̈ܡܳܬܐ ܐܝܡܐ ܠܗ ܐܠܗܐ܆ ܕܡܢ ܦܐܖ̈ܐ ܕܚܰܨܶܗ ܒܒܣܪ ܢܩܺܝܡ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܘܢܘܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ. ܘܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ ܘܡܠܠ ܥܠ ܩܝܡܬܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ ܢܦܫܗ ܒܰܫܝܘܠ܆ ܐܦܠܐ ܒܣܪܗ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐ܀

 

100 ܗܳܝ ܗܟܝܠ ܕܶܐܬܐܡܪܰܬ ܡܢ ܢܣܛܘܪܝܣ: ܕܠܘ ܡܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ: ܐܠܐ ܒܣܪܐ ܐܬܥܒܕ: ܘܒܗܢܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܓܢ܆ ܘܠܐ ܠܰܚܕܐ ܡܠܬܐ ܫܳܘܝܐ.

ܒܗܳܝ ܕܐܡܝܪ ܕܰܓܒܰܠ ܡܪܝܐ ܐܦ ܠܙܰܕܝ̈ܩܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܗܘܢ. ܘܐܢ ܐܦ ܗܫܐ ܒܒܪܢܫܐ ܐܰܝܢܐ ܕܐܬܥܒܶܕ ܚܕܬܐܝܬ ܫܪܳܐ: ܘܗ̇ܘܝܐ ܐܘ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܗܘܝܐ ܐܺܝܚܺܝܕܐܝܬ ܕܗܢܐ ܐܝܬܝܗ̇: ܘܠܘ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܕܐܬܒܣܪ܆ ܠܝܬ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܕܐ ܡܕܡ ܕܫܳܘܶܐ ܠܕܘܡܪܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܟܬܺܝܒ ܒܕܘܟ ܠܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܗܪܟܐ܆ ܘܠܐ ܡܛܠ ܒܶܣܪܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܰܡܺܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܗܢܐ ܕܡܢ ܡܪܝܡ.

ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡܛܠ ܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܳܕܐ܆ ܕܰܗܘܰܘ ܐܰܡܺܝܪ ܒܟܬܒܐ. ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ܆ ܐܝܟ ܫܡܰܝܐ ܘܐܪܥܐ܇ ܘܡܰܝ̈ܐ ܘܐܐܪ܇ ܘܢܘܗܪܐ ܘܢܘܪܐ ܘܡ̈ܠܐܟܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܖ̈ܒܥܐ ܕܰܗܘܰܘ ܩܕܡܐܝܬ ܘܐܬܩܰܝܰܡܘ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܗܘܰܘ ܙܰܖ̈ܥܐ ܘܢܶܨ̈ܒܳܬܐ܇ ܘܒܥܝܪܐ ܘܚܰܝܘܬܐ܇ ܘܪܚܫܐ ܕܰܒܡܰܝ̈ܐ܇ ܘܦܓܖ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ.

ܘܐܢ ܐܦ ܒܣܪܗ ܕܡܠܬܐ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐܬܬܩܰܢ܆ ܠܐ ܡܫܚܠܦ ܒܡܕܡ ܗܘܝܗ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܥܒ̈ܳܕܐ ܕܐܬܐܡܪܘ. ܘܥܠ ܡܢܐ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܚܠܦ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܘܐܬܢܣܒ ܡܢ ܡܠܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܐܶܡܪ.

ܕܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܚܺܝܡܐ ܦܬܓܡܐ: ܐܠܐ ܬܡܺܝܗ ܣܰܓܝ ܘܰܡܠܶܐ ܕܘܡܪܐ: ܒܗܳܝ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܡܪܗ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܗܰܘ ܕܡܫܝܚܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܒܗ: ܗܰܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܪܚܺܝܡ ܗܘܐ ܡܢܗ܆ ܟܠ ܡܰܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܫܬܘܕܥ.

ܘܐܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܠܝܬ ܠܡܶܬܚܪܳܝܘ: ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܕܗܽܘ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ: ܗܕܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܰܥܝܳܕܐ: ܘܠܘ ܕܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬ ܟܝܳܢܐ ܘܛܟܣܐ ܒܟܠ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܗܘܝܐ܆ ܙܢܐ ܚܰܕܬܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܡܬܒܥܐ ܬܢܢ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܘ. ܘܐܢ ܣܦܰܩܢܢ ܕܢܰܕܪܶܟ܆ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܢܩܰܒܶܠ ܠܰܐܝܕܐ ܕܶܐܬܐܡܪܰܬ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܥܳܕܐ ܠܡܶܐܚܰܕ ܘܠܡܶܛܰܪ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠ ܐܖ̈ܙܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ.

ܘܢܐܡܪ ܐܦ ܚܢܢ ܥܡ ܝܘܚܢܢ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܥܡ ܦܘܠܘܣ ܕܡܢ ܐܢܬܬܐ ܗܘܳܐ. ܘܬܘܒ ܥܡܗ ܕܙܪܥܐ ܕܐܒܪܗܡ ܢܣܰܒ. ܠܘ ܫܚܺܝܡܐܝܬ ܒܝܕ ܓܒܝܬܐ ܐܘ ܓܒܝܠܬܐ ܕܰܥܝܳܕܐ. ܐܠܐ ܢܣܒܗ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܘܳܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܰܗܘܳܝܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܥܝܳܕܐ ܕܒܶܣܪܐ ܐܝܬܘܗܝ: ܘܕܟܠ ܟܝܳܢܐ ܐܰܝܢܐ ܕܚܰܕܬܐܝܬ ܡܬܥܒܕ܆ ܬܢܢ ܣܡܗ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܘܶܐܡܪ ܕܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܘ ܕܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܗ ܡܠܬܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܐܶܡܪ.

ܘܐܠܐ ܡܬܕܪܟ ܚܰܝܠܗ ܕܐܪܙܐ܆ ܠܘ ܠܡܬܦܰܠܳܓܘ ܥܠܘܗܝ ܘܳܠܶܐ. ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܒܗ. ܘܠܡܶܬܪܰܥܳܝܘ ܕܐܝܟ ܕܟܘܠ ܒܪܢܫܐ ܒܝܕ ܗܘܳܝܐ ܐܳܬܶܐ ܠܥܳܠܡܐ: ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܡܢ ܥܒܘܕܐ ܐܬܬܚܡ: ܕܒܝܕ ܙܘܘܓܐ ܟܠ ܝܠܕܐ ܢܬܩܰܝܡ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܰܘ ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܆ ܣܛܪ ܡܢ ܙܘܘܓܐ ܐܦ ܗܽܘ ܒܰܕܡܘܬܢ ܐܬܒܣܪ. ܘܶܐܬܓܒܶܠ ܘܶܐܬܒܛܢ. ܘܐܬܢܰܦܰܫ ܐܦ ܒܶܣܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܕܝܠܗ ܒܢܦܫܐ ܐܢܳܫܝܬܐ. ܘܥܠ ܕܗܽܘ ܐܬܒܣܪ܆ ܕܝܠܗ ܗܘ ܒܶܣܪܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܐܬܢܰܦܰܫ܆ ܕܝܠܗ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܢܦܫܐ.

ܘܚܠܦ ܕܦܓܪܗ ܕܐܕܡ ܩܕܡ ܕܢܬܓܒܠ ܥܦܪܐ ܗܘܐ܆ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܶܣܪܐ ܡܠܬܐ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܠܐ ܠܗܰܠ ܒܝܕ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘܳܬ ܓܒܝܠܬܐ. ܕܰܢܣܰܒ ܥܒܘܕܐ ܥܦܪܐ ܘܠܗܢܐ ܓܒܰܠ ܘܚܘܝܗ ܦܓܪܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܠܘܬ ܗܢܐ ܗܘܳܝܐ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ܇ ܕܒܣܪܐ ܐܬܢܣܶܒ ܘܶܐܬܚܰܘܝ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܕܡܠܬܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܒܶܣܪܐ.

ܘܗܢܐ ܐܬܝܕܥ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܗ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ܇ ܦܓܪܐ ܗܰܘ ܕܚܕܐ ܙܒܰܢ ܡܬܓܒܠ ܡܬܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܗ. ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܰܓܪܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܐܚܪܢܐ: ܐܦ ܠܐ ܐܢ ܬܐܡ̈ܐ ܢܗܘܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܡܬܒܛܢܝܢ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܝܥܩܘܒ ܘܥܣܘ܆ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܦܓܪܐ ܗܰܘ ܕܐܣܬܒܪ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܰܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ܇ ܐܢ ܠܐܚܪܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܢܬܐܡܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܒܣܪܗ ܕܝܥܩܘܒ ܕܥܣܘ܇ ܐܘ ܕܥܣܘ ܕܐܚܘܗܝ ܝܥܩܘܒ܇ ܟܕ ܛܒ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܒܚܕܐ ܟܪܣܐ ܐܬܒܛܢܘ.

ܘܐܢ ܬܖ̈ܝܢ ܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܳܢܘܢ ܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܓܘ ܒܬܘܠܬܐ ܐܬܝܕܥܘ: ܗܢܐ ܗܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ܆ ܠܐ ܡܟܝܠ ܡܶܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܠܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܕܠܐܠܗܐ ܠܝܬ ܦܓܪܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ. ܘܗܢܐ ܕܡܶܣܬܒܪ ܕܐܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ܆ ܠܒܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܶܬܪܢܐ.

ܐܢ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܐܬܒܰܣܰܪ ܠܘܬ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܠܗܐ ܡܶܬܚܫܒ: ܥܡ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܪܢܫܐ: ܘܚܕ ܡܬܗܝܡܢ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ: ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܨܥܝܐ ܡܢ ܫܠܝܚܐ ܐܬܩܪܝ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܬܡܢܐ܇ ܘܡܠܬܐ ܐܺܝܚܺܝܕܐܝܬ. ܘܐܝܟܢܐ ܠܘ ܕܰܩܢܘ̈ܡܐ ܬܣܬܒܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܗܺܝ ܚܕܝܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܐܢܫܐ ܡܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܐܘܕܥܘ ܕܐܝܬܝܗ̇.

ܐܢ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡܫܠܡܢܐ: ܠܐܚܪܢܐ ܒܪܢܫܐ ܡܫܠܡܢܐ ܢܣܰܒ: ܘܐܬܡܨܝ ܗܰܘܢܐ ܕܢܚܙܐ ܬܖ̈ܝܢ ܡܫ̈ܠܡܢܐ ܒܟܝ̈ܢܐ ܘܒܩܢܘ̈ܡܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܬܗܘܐ ܚܕܳܝܘܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܕܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܚܕ ܡܫܠܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܒܘܠܒܠܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܗܳܝ ܬܬܪܢܐ܇ ܕܕܦܪܨܘܦܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܕܳܝܘܬܐ܇ ܗܢܐ ܕܐܦ ܡܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܟܰܢܰܫ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܐܰܣܒܰܪ.

ܘܡܰܢܽܘ ܐܪܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܖ̈ܝܢ ܡܫ̈ܠܡܢܐ ܢܶܣܬܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܕܶܐܬܝܠܕ. ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ܆ ܘܗܐ ܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ܇ ܟܕ ܠܐ ܡܓܫܡ ܢܬܝܠܕ. ܘܐܠܐ ܒܪܢܫܐ ܢܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܡܢܗ̇܆ ܘܐܝܟܢܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܙܘܘܓܐ ܗܢܐ ܡܬܒܛܢ ܗܘܐ܇ ܘܠܗܳܝ ܕܐܝܠܕܬܗ ܬܘܒ ܒܬܘܠܬܐ ܫܳܒܶܩ ܗܘܐ܇ ܐܢ ܒܟܝܢܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܇ ܘܠܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܳܢܐ܇ ܐܠܗܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܐܝܟ ܕܒܬܕܡܘܪܬܐ܀

ܐܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܗܘܳܬ ܚܕܳܝܘܬܐ ܐܠܨܐ ܠܗ ܠܡܐܡܪ ܠܗܪܛܝܩܐ: ܐܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܫ̈ܠܡܢܐ ܢܣܒܰܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕܘ܆ ܐܘ ܕܐܢ ܗܘܳܬ ܕܦܪܨܘܦܐ ܗܝ ܒܠܚܘܕ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܥܕܬܐ ܟܠܗ̇ ܥܡ ܡܫܝܚܐ.

ܘܕܐܝܟܐ ܬܘܒ ܬܶܣܬܒܪ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܗܺܝ ܚܕܳܝܘܬܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܕܰܢܚܰܘܐ. ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܐܪܐ܆ ܘܗܐ ܬܖ̈ܝܢ ܐܳܡܪ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܒܬܘܠܬܐ ܘܠܘ ܚܕ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܰܣܒܰܪ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ. ܘܐܠܐ ܟܝ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܪܢܐ ܕܶܐܬܩܰܝܡܰܬ ܚܕܳܝܘܬܐ܆ ܗܐ ܬܡܢ ܥܕܬܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܚܰܝܕܰܬ ܠܰܡܫܝܚܐ܆ ܘܠܘ ܒܶܣܪܐ ܕܩܢܘܡܗ. ܘܐܠܐ ܒܨܠܝܒܐ ܢܰܣܒܰܪ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕܘ ܗܠܝܢ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ܆ ܠܘܬ ܗܢܐ ܢܦܫܐ ܐܰܡܝܪ ܕܶܐܬܦܰܪܫܰܬ܆ ܠܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܒܣܪܐ ܗܰܘ ܕܠܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܝܳܕܐ ܐܶܬܚܰܝܕܰܬ܆ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܕܢܰܣܒܰܪ ܐܢܫ ܕܡܠܬܐ ܐܶܬܦܪܶܫ ܡܢ ܦܓܪܐ܆ ܘܠܐ ܩܠܝܠ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܐܬܪܐ. ܕܐܢ ܡܠܬܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܰܨܝܐ ܕܗܽܘ ܡܢܗ ܢܬܦܪܶܫ ܗܘܐ.

 

101 ܐܒܗ̈ܬܐ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܐܰܫܠܶܡܘ ܒܣܝܡܐ ܗܰܘ ܕܝܗܒܘ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܕܠܘܩܕܡ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ: ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܒܶܣܪܐ: ܗܰܘ ܕܠܗ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܳܬ ܐܦ ܢܦܫܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܐܠܦܘ ܕܐܬܒܪܢܫ. ܟܕ ܗܕܐ ܕܐܬܒܰܣܰܪ܆ ܢܣܒܘܗ̇ ܡܢ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܝܘܚܢܢ܇ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܒܣܪ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܕܰܘܝܕ܇ ܘܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ܇ ܘܐܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܕܡܐ ܘܰܠܒܶܣܪܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܗܘܢ ܠܡܶܟܬܰܒ܆ ܡܢ ܗܳܝ ܕܶܡܰܪ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܫܠܝܚܐ܇ ܕܫܰܕܰܪ ܠܡ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܡܘܣܐ. ܡܛܘܠ ܕܐܝܕܝܥܐ ܕܠܘ ܒܶܣܪܐ ܕܠܐ ܡܢܰܦܰܫ ܗܳܘܶܐ ܬܚܶܝܬ ܢܡܘܣܐ܆ ܐܘ ܕܗܢܐ܇ ܢܡܘܣܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܐ ܠܡܶܛܪ܀

ܐܘ ܗܟܝܠ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܗܘܳܬ ܚܕܝܘܬܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܠܡܐܡܪ ܠܗܰܘ ܕܠܩܘܒܠܐ܆ ܠܐ ܕܩܢܘܡܐ ܘܠܐ ܕܦܪܨܘܦܐ܆ ܐܘ ܕܐܢ ܡܘܕܐ ܕܰܗܘܳܬ܇ ܢܣܬܰܟܰܠ ܐܦ ܗܽܘ ܥܡܢ܇ ܕܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܰܝܕܐ ܕܡܢܢ ܡܬܗܝܡܢܐ܇ ܕܚܰܝܠܗ ܕܡܪܝܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܓܢ ܒܒܬܘܠܬܐ܇ ܗܕܐ ܕܡܢܗ̇ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܠܦ ܐܦ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ܇ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܬܘܒ ܛܘ̈ܒܢܐ ܠܗ̇ ܚܰܘܺܝܘ܇ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܐܡܪܘ ܕܐܬܒܣܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܡܬܝ ܠܗ̇ ܐܰܘܕܰܥ܇ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܕܶܐܫܬܰܟܚܰܬ ܒܰܛܢܐ ܒܬܘܠܬܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܡܠܐܟܐ ܠܘܬ ܝܰܘܣܦ ܥܠܝܗ̇ ܫܰܘܕܰܥ܇ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܗܰܘ ܠܡ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܡܢ ܪܘܚܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ..

ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܩ̈ܠܐ: ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܗܘܢ ܕܐܝܬ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܠܢ ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܶܐܬܩܰܝܡܰܬ ܚܕܳܝܘܬܐ܆ ܒܝܕ ܗܘܳܝܐ ܐܟܚܕܐ ܘܢܣܝܒܘܬܐ. ܠܘ ܠܘܬ ܩܢܘܡܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ: ܐܘ ܨܝܕ ܦܓܪܐ ܕܶܐܬܓܒܶܠ ܕܠܐܚܪܢܐ ܢܶܗܘܐ܆ ܐܠܐ ܠܘܳܬ ܒܶܣܪܐ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܪ ܗܽܘ ܒܪܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ܇ ܕܦܓܪܐ ܕܝܢ ܬܰܩܶܢܬ ܠܺܝ܇ ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܕܰܓܒܰܠܬ ܠܝ܇ ܗܢܐ ܕܐܝܕܝܥܐ ܕܓܰܒܠܗ ܐܒܐ ܒܝܕ ܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ܇ ܠܘ ܕܢܗܘܐ ܦܓܪܐ ܕܐܚܪܢܐ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܒܪܢܫܐ܇ ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܕܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܐ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ.

ܘܠܝܬ ܠܡܶܪܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܘ ܥܕܢܐ܇ ܐܘ ܐܦܢ ܛܰܘܪܐ ܙܥܘܪܐ܇ ܘܐܬܝܕܥ ܒܰܝܢܳܬ ܗܕܐ ܕܐܬܓܒܠ ܦܓܪܐ܇ ܘܠܗܳܝ ܕܐܬܢܣܒ ܡܢ ܡܠܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܝ ܕܐܘܠܕ ܐܒܐ ܘܐܬܝܠܕ ܒܪܐ.

ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܚܰܟܺܝܡ ܒܟܠ ܝܘܚܢܢ: ܥܠ ܡܠܬܐ ܣܡܗ ܠܗܘܝܐ: ܘܠܘ ܥܠ ܒܣܪܐ܆ ܥܠ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܢܚܨܗ̇ ܠܰܚܕܳܝܘܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܡܠܬܐ ܠܘܬ ܒܶܣܪܐ ܕܝܠܗ. ܘܢܘܕܥ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܘܠܝܬ ܐܬܪܐ ܠܗܰܘܢܐ ܠܡܶܚܙܳܐ܇ ܐܘ ܠܡܠܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܒܶܣܪܐ܇ ܐܘ ܠܒܶܣܪܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܠܬܐ܇ ܐܘ ܒܓܘ ܒܬܘܠܬܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ܀

 

102 ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܠܡܐܡܪ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ܇ ܐܘ ܠܗ̇ ܠܰܚܕܳܝܘܬܐ ܐܘ ܡܢ ܒܬܪܗ̇ ܫܠܝܛ. ܐܠܐ ܠܡܰܘܕܳܝܘ ܒܠܚܘܕ ܦܐܐ܆ ܕܰܗܘܳܬ ܗܺܝ ܚܕܳܝܘܬܐ ܡܢ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܡܢ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܘܠܰܟܝܳܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܢܢ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܒܪܫܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ. ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܕܐܢܳܫܘܬܐ܆ ܒܝܕ ܒܶܣܪܐ ܕܒܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܐܬܢܣܒ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܡܨܐ ܗܰܘܢܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܗܘܳܝܐ ܠܰܢܣܺܝܒܘܬܐ ܢܚܙܐ ܦܘܪܫܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܒܰܝܢܳܬ ܡܶܠܬܐ ܠܒܣܪܗ.

ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܐܢ ܢܐܡܪ ܒܕܘܟ ܠܰܡܫܝܚܐ: ܐܘ ܐܠܗܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ: ܐܘ ܡܠܬܐ ܐܘ ܒܣܪܐ: ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܫܡ̈ܗܐ܆ ܥܠ ܟܠܗ ܐܟܚܕܐ ܐܳܡܪ. ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܘ ܗܳܝ ܕܒܪܗ ܕܐܢܳܫܐ ܢܚܶܬ ܡܢ ܫܡܰܝܐ܇ ܕܗܐ ܒܪܢܫܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܒܣܪ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܡܶܪܢܐ܇ ܕܗܐ ܟܝܳܢܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܕܒܪܐ ܡܢ ܐܒܐ ܗܘ܇ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ.

ܕܗܰܘ ܕܳܐܡܪ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܳܢܐ܆ ܐܘ ܕܠܐ ܫܳܠܶܡ ܠܗܠܝܢ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܐܘ ܕܠܐ ܡܣܬܟܰܠ ܣܟ ܚܰܝܠܗܝܢ. ܕܐܢ ܬܖ̈ܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܐܣܒܰܪ ܗܖ̈ܛܝܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܳܝܘܬܐ: ܘܗܺܝ ܬܘܒ ܚܕܳܝܘܬܐ ܥܕܟܝܠ ܒܬܖ̈ܝܢ ܡܬܡܢܝܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܬܩܘܡ ܗܳܝ ܕܒܪܢܫܐ ܡܢ ܫܡܰܝܐ ܢܚܶܬ܇ ܘܗܢܐ ܡܢ ܩܕܺܝܡ ܒܰܫܡܰܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܘܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܐܬܝܠܕ܇ ܕܗܐ ܟܝܢܗ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܗܘ܀

ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܠܘ ܬܖ̈ܝܢ. ܐܠܐ ܚܕ ܘܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ. ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܘܡܢ ܐܢܬܬܐ. ܡܢ ܗܳܝ ܐܝܟ ܒܪܐ܆ ܡܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܐܝܟ ܕܗܳܝ ܕܒܪܐ ܗܘ: ܡܢ ܐܒܐ ܐܝܬ ܠܗ܆ ܗܟܢܐ ܘܗܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ܇ ܡܢ ܐܡܐ ܗܘܳܬ ܠܗ. ܘܡܛܠ ܕܚܕ ܗܘ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ܆ ܐܬܐܡܪ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܒܪܐ ܡܢ ܐܡܐ܆ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܐܒܐ. ܢܶܦܩܶܬ ܠܡ ܐܳܡܪ ܡܢ ܐܒܐ ܘܶܐܬܺܝܬ ܠܥܳܠܡܐ. ܘܐܬܐܡܪܬ ܗܕܐ ܡܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܬܘܒ ܫܳܒܶܩ ܐܢܐ ܠܥܳܠܡܐ ܘܳܐܙܶܠ ܐܢܐ ܠܘܬ ܐܒܐ. ܘܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܗܕܐ ܕܝܠܗ ܕܗܰܘ ܕܶܐܡܪ܇ ܕܐܢ ܬܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܠܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܣܳܠܶܩ ܠܐܬܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ܀

 

103 ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܝܢ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܥܩܒܢ܆ ܘܠܐ ܙܕܩ ܕܡܛܠ ܕܡܶܣܬܒܪܐ ܕܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܐܠܗܐ܇ ܥܠ ܕܠܐ ܢܩܦܐ ܠܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܕܐ ܕܢܗܘܐ܇ ܗܐ ܡܢ ܗܕܐ ܦܘܫܩܐ ܐܚܪܢܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܠܗ̇܇ ܘܡܢ ܥܠܬ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܟܐ܇ ܢܰܥܶܠ ܥܠܝܗ̇ ܖ̈ܥܝܢܐ ܢܘܟܖ̈ܝܐ.

ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܓܝܪ ܕܠܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܐ ܠܳܚܡܐ ܟܝܢܐܝܬ. ܐܢ ܕܝܢ ܘܳܠܐ ܠܡܰܘܕܳܝܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܛܠ ܕܰܟܬܺܝܒܐ܆ ܠܘ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܣܢܺܝܩ ܗܘܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܘܡܠܬܐ ܟܕ ܗܘܳܐ܆ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ.

ܘܰܗܘܳܐ ܠܘ ܡܛܠܬܗ. ܐܠܐ ܚܠܦ ܗܳܢܘܢ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠ ܗܘܳܝܗ. ܒܗܳܝ ܕܝܕܝܥܐ܆ ܕܐܠܘ ܗܽܘ ܠܘܩܕܡ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܐܦܠܐ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܨܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܗܘܐ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܠܗܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܗܽܘ: ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܐܦ ܠܢ ܕܢܗܘܐ ܐܰܝܕܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܒܐ ܘܐܚ̈ܐ ܠܒܘܟܪܘܬܗ.

ܘܰܢܣܰܒܢܢ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܠܘ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ. ܒܗܳܝ ܕܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܗܘܳܐ ܠܢ ܒܘܟܪܐ. ܕܟܕ ܛܒ ܒܟܠܙܒܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ: ܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ: ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܠܢ ܕܢܗܘܐ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܠܗܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܠܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ܀

 

104 ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܝܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ: ܕܐܦܠܐ ܐܰܝܟܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܬܚܰܦܝܰܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܐܠܐ ܘܠܘܬ ܗܘܳܝܗ ܒܐܝܠܝܢ ܕܠܳܚ̈ܡܢ ܠܐܝܬܘܬܗ ܐܬܝܕܥ܆ ܐܰܘܣܶܦ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܰܚܙܰܝܢ ܠܡ ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܗ܆ ܫܘܒܚܐ ܐܝܟ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ܇ ܕܰܡܠܶܐ ܛܰܝܒܘܬܐ ܘܫܪܪܐ. ܐܦ ܐܝܟܐ ܠܡ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ: ܘܶܐܣܬܒܰܪ ܕܒܠܚܘܕ ܒܪܢܫܐ ܗܘ܆ ܚܢܢ ܕܺܐܝܕܥܢܢ ܕܢܚܙܝܘܗܝ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܩܖ̈ܝܐ܆ ܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܠܫܘܒܚܗ ܠܘܳܬ ܗܘܝܗ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܨܝܕ ܐܝܬܘܬܐ.

ܘܠܐ ܐܶܬܚܰܦܝܰܬ ܡܢܢ ܪܒܘܬܗ ܠܘܬ ܙܥܘܪܘܬܗ܇ ܘܚܰܝܠܬܢܘܬܗ ܨܝܕ ܡܚܺܝܠܘܬܗ܇ ܘܟܣܝܘܬܗ ܠܘܬ ܓܠܝܘܬܗ܇ ܘܪܘܚܢܘܬܗ ܨܝܕ ܦܓܪܢܘܬܗ܇ ܐܘ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܇ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܰܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܐܠܐ ܐܬܚܘܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ܆ ܚܝܠܬܢܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܚܠܦܢܐ. ܘܕܣܟ ܡܢ ܡܕܡ ܠܐ ܡܬܢܟܐ.

ܘܥܠ ܕܠܐܠܗܐ ܗܰܘܢܐ ܒܠܚܘܕ ܕܰܟܝܐ ܡܫܟܚ ܠܡܚܙܐ: ܘܠܐ ܗܘܐ ܥܰܝܢܐ ܗܕܐ ܕܦܰܓܪܐ: ܐܰܝܕܐ ܕܒܰܠܚܘܕ ܠܓܘ̈ܫܡܐ ܡܨܝܐ ܕܬܚܙܐ܆ ܡܚܰܦܶܛ ܠܢ ܡܪܝܐ ܕܐܬܒܪܢܫ: ܕܠܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܩܢܐ: ܥܠ ܕܒܗ̇ ܐܦ ܢܫܟܚ ܕܢܚܙܝܘܗܝ܆ ܐܶܡܪ ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܒܗܘܢ܆ ܕܗܶܢܘܢ ܢܶܚܙܘܢ ܠܐܠܗܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ: ܗܠܝܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܒܗܘܢ: ܘܶܐܡܪ ܕܣܳܦܩܝܢ ܕܢܶܚܙܘܢ ܠܐܠܗܐ: ܘܠܗܘܢ ܐܦ ܛܘܒܐ ܐܬܝܗܒ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܚܳܙܝܢ ܠܗ ܒܰܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܡܰܠܝܐ܇ ܘܰܒܡܶܣܟܺܢܘܬܐ ܥܬܝܪܐ܇ ܘܒܒܣܪܐ ܡܠܬܐ܇ ܘܒܗܘܳܝܐ ܒܪ ܐܝܬܝܐ܇ ܘܒܐܢܫܘܬܐ ܐܠܗܐ܇ ܘܒܚܫ̈ܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ܇ ܘܒܨܠܝܒܐ ܚܰܝܠܬܢܐ ܘܠܐ ܡܬܢܟܝܢܐ.

ܡܛܘܠ ܕܗܕܐ ܕܚܝܠܬܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ: ܘܕܠܟܠܡܕܡ ܒܝܕ ܚܰܝܠܗ ܥܒܰܕ ܐܦ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܝܳܕܥܝܢ. ܘܕܚܰܟܝܡܐ ܗܘ ܬܘܒ: ܘܕܠܟܠܗܝܢ ܕܰܗܘ̈ܝ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܡܦܪܢܣ܆ ܐܦ ܚܰܢ̈ܦܐ ܡܫܬܘܕܥܝܢ. ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ: ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܦ ܒܚܖ̈ܢܝܬܐ ܗܳܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܰܡܚܺܝܠܘܬܐ ܘܒܫܛܝܘܬܐ܆ ܗܕܐ ܒܰܠܚܘܕ ܠܘܬ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܐܶܬܩܰܒܠܰܬ ܘܶܐܬܗܰܝܡܢܰܬ.

ܕܝܠܦܘܗ̇ ܡܢ ܗܰܘ ܕܝܕܥܗ ܠܗܢܐ ܪܙܐ ܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܡܛܠ ܠܡ ܕܒܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܠܐ ܐܺܝܕܰܥ ܥܠܡܐ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܨܒܳܐ ܐܠܗܐ܆ ܕܒܝܕ ܫܳܛܝܘܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܢܦܪܘܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܬܘ̈ܬܐ ܫܳܐܠܝܢ܆ ܘܚܰܢ̈ܦܐ ܚܟܡܬܐ ܒܥܝܢ. ܐܢܚܢܢ ܕܝܢ ܡܟܪܙܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܠܺܝܒ. ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܰܢ ܟܶܫܠܐ܆ ܠܥܰܡ̈ܡܐ ܕܝܢ ܫܳܛܝܘܬܐ. ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܰܩܖ̈ܰܝܐ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܚܰܢ̈ܦܐ܆ ܡܫܺܝܚܐ ܚܰܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܫܳܛܝܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܚܟܝܡܐ ܗܝ ܡܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܘܰܡܚܺܝܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝܠܬܢܝܐ ܗܝ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ..

ܐܬܚܙܝ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬ ܪܥܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܫܘܒܚܗ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ܆ ܫܘܒܚܐ ܐܝܟ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܡܶܢ ܐܒܐ. ܠܒ̇ܖ̈ܝܐ ܒܝܕ ܬܕܡܖ̈ܬܐ. ܠܰܩܖ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܗܰܝܡܢܘ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܡܢ ܚܰܢ̈ܦܐ܆ ܒܝܕ ܕܐܝܕܥܘ ܠܡܶܚܙܐ ܒܗܰܘܢܐ ܕܟܝܐ ܠܣܘܟܠܗ̇ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ.

ܘܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܫܘܒܚܐ ܠܘ ܕܐܚܪܢܐ܆ ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܕܗܢܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܕܶܐܡܪ ܕܚܙܝܢ ܫܘܒܚܗ ܫܘܒܚܐ ܐܝܟ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ܆ ܠܘ ܬܖ̈ܝܢ ܦܖ̈ܨܘܦܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܬܖ̈ܝܢ ܫܘ̈ܒܚܐ ܡܚܘܝܐ ܠܢ܆ ܐܠܐ ܠܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܘܕܥܐ܇ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ܇ ܕܐܬܚܙܝ ܫܘܒܚܗ ܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܰܗܘܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܨܝܕ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ.

ܘܕܢܰܠܶܦ ܕܚܠܦ ܗܳܝ ܕܢܬܠ ܛܒ̈ܬܐ ܠܐܚܖ̈ܢܐ ܗܘܳܐ: ܘܥܠ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܫܪܪܐ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܗ܆ ܐܶܡܪ ܕܰܡܠܶܐ ܛܰܝܒܘܬܐ ܘܫܪܪܐ. ܗܕܐ ܠܡ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܕܛܝܒܘܬܐ. ܐܰܝܕܐ ܕܰܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܠܗ. ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܚܠܦ܆ ܥܠ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܬܘܬܗ. ܘܐܝܟ ܕܠܰܘܝܐ ܠܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܒܐ: ܗܕܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܢܰܛܐܒ܆ ܗܟܢܐ ܘܢܰܩܝܦܐ ܠܫܪܝܪܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ܇ ܐܦ ܗܕܐ ܕܐܢ ܢܗܘܐ ܡܛܘܠ ܕܢܛܐܒ܇ ܠܐ ܢܫܬܚܠܦ ܡܢ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܐܝܬ ܠܗ.

 

105 ܕܰܢܦܺܝܣ ܕܝܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܦ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ: ܕܗܶܢܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚܪܝܢ ܗܘܘ: ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܕܡܬܟܖ̈ܙܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢ ܫܠܝ̈ܚܐ܆ ܩܪܳܐ ܡܶܚܕܐ ܣܗܕܐ ܠܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܚܫܺܝܒ ܗܘܳܐ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܟܠܗܘܢ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܡܫܝܚܐ. ܝܘܚܢܢ ܠܡ ܣܳܗܶܕ ܥܠܘܗܝ܆ ܕܩܳܥܐ ܟܕ ܐܳܡܪ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܶܐܡܪܶܬ܇ ܗܰܘ ܕܒܬܪܝ ܐܳܬܶܐ ܡܢ ܩܕܳܡܰܝ ܗܘܳܐ܇ ܡܛܠ ܕܩܕܡܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ.

ܘܠܥܠ ܐܝܟܐ ܕܐܠܦ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܫܝܬܐ ܡܠܬܐ: ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ: ܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ: ܘܒܐܝܕܗ ܟܠܡܕܡ ܗܘܳܐ܆ ܐܦ ܬܡܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ܆ ܫܪܒܐ ܕܡܥܡܕܢܐ ܐܰܥܶܠ ܘܶܐܡܪ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܳܫܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܫܡܗ ܝܘܚܢܢ. ܗܢܐ ܐܶܬܐ ܠܣܳܗܕܘܬܐ ܕܢܰܣܗܶܕ ܥܠ ܢܘܗܪܐ. ܕܟܠ ܐܢܳܫ ܢܗܝܡܢ ܒܐܝܕܗ. ܠܘ ܗܰܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ. ܐܠܐ ܕܢܰܣܗܶܕ ܥܠ ܢܘܗܪܐ.

ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܰܙܢܐ ܐܦ ܬܢܢ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܟܬܰܒ ܕܡܠܬܐ ܗܰܘ ܕܐܬܥܗܕ ܡܢ ܠܥܠ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ: ܘܠܐ ܐܬܟܰܣܝ ܫܘܒܚܗ ܐܦܠܐ ܠܘܬ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ: ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܛܝܒܘܬܗ ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܗ܆ ܐܰܝܬܺܝ ܬܘܒ ܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܣܳܗܕܘܬܐ ܡܢ ܝܘܚܢܢ܇ ܗܰܘ ܕܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܫܡܗ ܗܘܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܠܘܬ ܟܘܠܗܘܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܇ ܘܕܳܡܝܐ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܐܦ ܨܝܕ ܐܢܳܫܐ ܡܢ ܥܰܡ̈ܡܐ.

ܘܫܪܪ ܬܘܒ ܠܗܰܘ ܡܕܡ ܕܶܐܡܪ܆ ܒܝܕ ܕܰܬܢܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܬܠܬ ܙܰܒ̈ܢܝܢ. ܣܳܗܕ ܠܡ ܘܰܩܥܳܐ ܘܶܐܡܪ. ܘܗܐ ܗܰܘ ܕܣܳܗܶܕ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܐܦ ܐܳܡܪ. ܘܗܰܘ ܕܳܐܡܪ܆ ܐܦ ܡܰܣܗܶܕ. ܠܡܢܐ ܬܖ̈ܬܝܢ ܘܬܠܬ ܙܰܒ̈ܢܝܢ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܬܢܳܐ. ܘܗܕܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܪܳܚܶܡ ܡ̈ܠܐ. ܘܣܳܡ ܬܘܒ ܥܡܗܝܢ ܐܦ ܗܳܝ ܕܩܳܥܶܐ. ܐܠܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪܶܬ ܨܒܳܐ ܕܢܩܰܝܶܡ. ܕܒܝܕ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫܡܗܐ ܒܰܝܢܬ ܟܘܠܗܘܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܆ ܢܫܰܪܰܪ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܗ ܡܬܟܖ̈ܙܢ ܗܘ̈ܝ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܦ ܗܰܘ ܕܡܢܗ ܝܳܠܶܦ ܗܘܐ.

ܕܟܕ ܡܰܪܬܶܐ ܗܘܐ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܕܡܢ ܠܘܬ ܐܒܐ ܐܶܬܐ: ܘܗܶܢܘܢ ܡܬܚܪܝܢ ܗܘܰܘ ܠܩܘܒܠܗ܆ ܐܬܥܗܕ ܐܦ ܗܽܘ ܠܡܥܡܕܢܐ܆ ܘܶܐܡܪ ܠܘܬܗܘܢ. ܕܐܢܬܘܢ ܠܡ ܫܰܕܰܪܬܘܢ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܘܐܣܗܕ ܥܠ ܫܪܪܐ. ܟܕ ܐܰܘܣܶܦ ܘܗܕܐ. ܕܐܢܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܢܳܣܶܒ ܐܢܐ ܣܗܕܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ܆ ܕܐܢܬܘܢ ܬܫܬܘܙܒܘܢ.

ܠܗܠܝܢ ܟܕ ܢܩܶܦ ܘܐܘܢܓܠܣܛܐ܆ ܐܰܥܶܠ ܐܦ ܗܽܘ ܗܪܟܐ ܫܪܒܗ ܕܝܘܚܢܢ ܘܶܐܡܪ. ܕܣܳܗܕ ܘܩܳܥܶܐ ܟܕ ܐܳܡܪ. ܕܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܶܐܡܪܶܬ܇ ܕܗܰܘ ܕܒܬܪܝ ܐܳܬܶܐ ܡܢ ܩܕܳܡܰܝ ܗܘܳܐ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ ܠܟܠ ܐܢܳܫ ܘܠܟܠܗܘܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܆ ܕܝܘܚܢܢ ܪܒ ܡܢ ܡܫܝܚܐ. ܡܰܢ ܕܝܢ ܕܶܐܬܓܠܝ ܡܫܝܚܐ: ܒܝܕ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܬܕܡܖ̈ܬܐ ܕܰܥܒܰܕ: ܘܕܚܝ̈ܠܐ ܘܕܡܫܠܛܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐ܆ ܐܬܝܕܥ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܩܕܡ ܝܘܚܢܢ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܠܐ ܘܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܳܕܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܳܦ ܐܰܘܣܦ ܕܡܢ ܩܕܳܡܰܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܰܝܕܐ ܕܩܰܕܝܡܘܬ ܟܝܳܢܐ ܐܦ ܗܺܝ ܐܰܘܕܥܰܬ܆ ܘܠܘ ܡܝܰܬܪܘܬ ܕܘܒܖ̈ܐ܇ ܐܘ ܝܬܝܪܘܬ ܛܝܒܘܬܐ.

 

106 ܗܢܐ ܕܥܠ ܕܠܐ ܣܦܰܩܘ ܥܰܒ̈ܕܐ: ܕܗܶܢܘܢ ܢܬܡܬܚܘܢ ܠܘܬܗ: ܘܒܗ ܢܚܙܘܢܝܗܝ ܠܚܰܝܠܗ܆ ܐܣܬܪܩ ܗܽܘ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝܩ ܠܗ܆ ܘܶܐܬܢܰܚܰܬ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܰܓܠܳܐ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܥܰܒ̈ܕܐ. ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܥܠ ܚܰܝܠܗ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܽܘ ܥܰܒܕܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ. ܘܥܠ ܕܛܳܒ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܟܝ̈ܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ: ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܙܥܘܪ܆ ܠܘܬ ܗܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܶܬܢܰܚܰܬ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܶܬܕܰܡܝ ܠܗ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܫܢ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟ ܥܡ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܆

ܘܡܫܚܠܦܐܝܬ ܓܳܠܶܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ܇ ܟܕ ܠܡܢܗܘܢ ܚܰܘܺܝ ܚܰܝܠܗ܇ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܗܳܢܘܢ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܥܝܳܕܐ ܠܒܪ ܦܢܝܢ܇ ܒܝܕ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܒܟܖ̈ܝܗܐ܇ ܘܒܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܟܝ̈ܢܐ ܘܥܒ̈ܳܕܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܰܬܝܪܐܝܬ ܗܽܘ ܣܓܝܕܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܠܦ ܡܛܠܬܗܝܢ. ܠܐܚܖ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܐܬܡܨܝܘ ܠܡܶܩܢܐ ܕܰܟܝܘܬܐ ܕܗܰܘܢܐ܆ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܚܰܘܺܝ ܠܗܘܢ ܚܰܝܠܗ.

ܠܛܟ̈ܣܐ ܕܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܬ ܒܰܫܡܰܝܐ: ܕܠܡܢܗܘܢ ܫܰܡܰܗ ܫܠܝܚܐ ܖ̈ܝܫܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ: ܘܐܖ̈ܟܰܣ ܘܫܘ̈ܠܛܢܐ: ܘܡܘ̈ܬܒܐ ܘܡܳܖ̈ܰܘܳܬܐ: ܘܠܡܢܗܘܢ ܢܒܝ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܟܖ̈ܘܒܐ ܘܣܖ̈ܦܐ ܘܡܠܐܟ̈ܐ܆ ܠܗܠܝܢ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܳܡܝܐ ܕܝܰܗܒ ܗܕܐ܆ ܕܢܶܫܟܚܘܢ ܠܡܶܦܓܰܥ ܒܫܘ̈ܚܠܦܐ ܕܚܟܡܬܗ. ܠܐ ܒܝܕ ܖ̈ܶܓܫܐ. ܐܦ ܠܐ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܓܘ̈ܫܡܐ. ܐܠܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܠܗ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܬܰܠ܇ ܘܠܗܘܢ ܬܘܒ ܠܳܚܶܡ ܗܘܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ.

ܘܥܠ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܪܟܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܐܶܬܓܠܝ: ܘܬܘܒ ܒܐܝܕܗ̇ ܘܡܢ ܒܬܪܗ̇܆ ܫܰܦܝܪ ܘܠܘܬܗ̇ ܡܶܚܕܐ ܐܶܡܪ ܕܰܚܙܰܝܢ ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܗ: ܫܘܒܚܐ ܐܝܟ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ܇ ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܕܠܘ ܒܪ ܦܚܡܐ ܗܘ ܕܢܒܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܗ܇ ܐܠܐ ܗܽܘ ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܇ ܥܒܰܕ ܗܘܐ ܥܒ̈ܳܕܐ ܘܝܰܗܒ ܦܘ̈ܩܕܢܐ܇ ܟܕ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܫܘܠܛܢܐ ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܕܰܠܗܰܘ ܒܠܚܘܕ ܦܐܶܝܢ܀

ܐܶܡܪ ܕܝܢ܆ ܕܰܥܒܰܕܘ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܐܦ ܢܒ̈ܝܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ܇ ܐܠܝܐ ܘܐܠܝܫܥ ܘܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ. ܘܝܰܬܝܪܐܝܬ ܗܰܘ ܕܠܟܠܗܘܢ ܩܕܝܡ ܛܘܒܢܐ ܡܘܫܐ܇ ܗܢܐ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܠܗ ܐܦ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܠܦܪܥܘܢ ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܨܖ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܘܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܳܢܘܢ܆ ܐܝܟ ܢܒܝ̈ܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܗܰܝܡܰܢܘ ܦܘܖ̈ܢܳܣ ܥܠ ܥܡܐ܇ ܗܟܢܐ ܣܳܥܪܝܢ ܗܘܘ ܬܶܕܡܖ̈ܬܐ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܪ ܦܚܡܐ ܕܚܒܪܗ܇ ܘܐܦܢ ܒܫܘ̈ܚܠܦܐ ܕܰܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܡܝܰܬܪܝܢ ܗܘܰܘ ܚܕ ܡܢ ܚܕ.

ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܐܬܒܰܣܰܪ. ܐܠܐ ܐܶܡܪ ܥܠܘܗܝ ܐܘܢܓܠܣܛܐ܆ ܕܚܰܘܝܗ ܗܽܘ ܠܫܘܒܚܗ. ܐܦ ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܪܢܫܐ܆ ܐܝܟ ܫܘܒܚܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ܇ ܕܰܡܠܶܐ ܛܰܝܒܘܬܐ ܘܫܪܪܐ. ܘܡܶܬܦܰܚܰܡ ܒܠܚܘܕ ܐܘ ܗܽܘ ܥܡܗ܆ ܐܘ ܥܡ ܗܰܘ ܕܡܢܗ ܐܺܝܠܺܝܕ.

ܐܶܬܚܙܺܝ ܓܝܪ ܫܘܒܚܗ܆ ܐܦ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ ܥܰܝ̈ܢܐ ܚܕܬܐܝܬ ܡܢ ܛܝܢܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܝܠܕ ܣܰܡܝܐ ܡܢ ܟܪܣܐ܇ ܘܰܓܠܳܐ ܒܐܝܕܗ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܳܒܘܕܐ ܐܦ ܕܟܠܗ ܦܓܪܐ. ܐܠܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܒܗܕܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܫܘܒܚܗ: ܠܗܳܢܘܢ ܕܰܒܥܰܝ̈ܢܐ ܕܗܰܘܢܐ ܡܫܟܚܺܝܢ ܠܡܶܚܙܳܐ܆ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ.

ܘܬܘܒ ܐܶܬܚܙܺܝ ܫܘܒܚܗ ܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܣܘܥܖ̈ܢܐ܇ ܕܐܬܚܠܡܘ ܟܖ̈ܝܗܐ܇ ܘܐܬܐܣܝܘ ܡܰܖ̈ܥܐ܇ ܘܶܐܬܦܰܬܰܚܘ ܣܡܰܝ̈ܐ܇ ܘܐܬܦܫܛܘ ܟܦܝ̈ܦܐ܇ ܘܡܠܠܘ ܦ̈ܐܩܐ܇ ܘܰܫܡܰܥܘ ܕܽܘ̈ܓܐ܇ ܘܗܰܠܶܟܘ ܚܓܺܝܖ̈ܐ. ܐܠܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܒܗܠܝܢ ܠܘܬ ܗܳܝ ܐܶܬܚܰܘܝ ܫܘܒܚܗ܆ ܕܗܽܘ ܒܝܕ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܩܢܳܐ ܗܕ̈ܡܐ ܘܖ̈ܓܫܐ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܡܪܰܟܒܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܢܐ ܘܡܬܓܫܫܢܐ. ܚܰܘܝܰܬ ܕܝܢ ܫܘܒܚܗ܆ ܘܗܕܐ ܕܰܐܚܠܶܡ ܟܖ̈ܝܗܐ ܘܐܩܝܡ ܡܺܝ̈ܬܐ. ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡܢܗܝܢ܆ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܒܚܫ̈ܐ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ.

ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܰܕ̈ܡܝܬܐ ܬܕܡܖ̈ܬܐ: ܘܐܦܢ ܖ̈ܘܪܒܢ ܗܘ̈ܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܦ ܗܶܢܝܢ܆ ܐܠܐ ܒܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܐܶܣܬܥܪ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܶܐܬܒܪܢܫ: ܘܰܗܘܳܐ ܒܐܢܳܫ̈ܝܬܐ ܟܠܗܝܢ: ܘܰܣܒܰܠ ܚܰܫ̈ܐ: ܘܰܛܥܶܡ ܐܦ ܡܰܘܬܐ܆ ܒܗ ܒܩܢܘܡܐ ܕܝܠܗ ܐܣܬܥܪ. ܟܕ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܆ ܐܶܬܚܰܘܝ ܫܘܒܚܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܝܠܗ܆ ܗܰܘ ܕܥܳܒܰܪ ܠܟܠ ܬܪܥܝܬܐ ܘܡܠܬܐ܇ ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܒܚܫ̈ܐ ܟܰܬܰܪ ܠܐ ܚܫܘܫܐ܇ ܘܨܝܕ ܡܰܘܬܐ ܠܐ ܡܬܚܰܒܠܳܢܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ܀

 

107 ܣܳܡ ܕܝܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܘܡ̈ܠܐ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܐܢܐ ܣܳܒܪ ܐܢܐ܆ ܐܦ ܗܶܢܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܠܗ ܕܡܥܡܕܢܐ. ܡܢ ܡܘܠܝܗ ܠܡ ܐܢܚܢܢ ܟܠܢ ܢܣܰܒܢ. ܘܛܝܒܘܬܐ ܚܠܦ ܛܰܝܒܘܬܐ. ܡܛܘܠ ܕܢܡܘܣܐ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܐܬܝܗܒ. ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܘܰܫܪܪܐ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘܳܐ.

ܢܩܦܐ ܕܝܢ ܒܣܘܟܠܐ ܗܕܐ ܕܡܢ ܡܘܠܝܗ ܐܢܚܢܢ ܟܠܢ ܢܣܰܒܢ܆ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܪ ܡܢ ܠܥܠ ܕܰܡܠܶܐ ܛܝܒܘܬܐ ܘܰܫܪܳܪܐ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܚܰܘܝܰܬ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܰܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܘܠܘ ܒܝܕ ܬܪܒܝܬܐ ܥܬܰܪ ܒܛܒ̈ܬܐ ܗܳܢܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ܇ ܐܘ ܒܝܕ ܡܰܣ̈ܩܬܐ ܕܠܘܬ ܡܝܰܬܖ̈ܬܐ܇ ܐܶܬܐ ܡܢ ܙܥܽܘܪܽܘܬܐ ܠܪܰܒܘܬܐ. ܡܠܶܐ ܓܝܪ ܗܐ ܡܢ ܐܡܬܝ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܥܘܬܖ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܘܛܘ̈ܒܐ. ܘܪܗܛܐ ܛܒܘܬܗ ܥܡ ܐܠܗܘܬܗ. ܘܡܠܝܘܬܗ ܥܡ ܐܝܬܘܬܗ. ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܗ ܥܡ ܗܳܝ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ.

ܘܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܘܝܘ ܠܡܶܣܰܒ ܡܘ̈ܗܒܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ: ܐܢ ܩܕ̈ܡܝܐ ܐܢܘܢ: ܘܐܢ ܡܨ̈ܥܝܐ ܘܐܢ ܐܚܖ̈ܝܐ܆ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܢܒܝ̈ܐ ܘܚܖ̈ܢܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܡܢ ܡܠܝܘܬܐ ܕܝܠܗ ܢܣܰܒ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܳܬܐ ܕܡܘܗܒܬܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܰܘܕܥܰܬ ܗܳܝ ܕܡܢ ܡܘܠܝܗ ܐܢܚܢܢ ܟܠܢ ܢܣܒܢ. ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ܆ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܢ ܡܠܝܘܬܐ ܕܝܠܗ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܟܠܗܘܢ ܢܒ̈ܝܐ ܕܡܢ ܩܕܳܡܝ.

ܘܐܝܟ ܕܟܠ ܥܰܝ̈ܢܐ ܡܐ ܕܢܣ̈ܒܢ ܢܘܗܪܐ ܡܢ ܫܡܫܐ܆ ܠܗ ܒܡܠܝܘܬܗ ܫܳܒ̈ܩܢ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܰܒܶܠ ܢܘܗܪ ܝܕܘܥܬܢܐ ܕܡܘܗ̈ܒܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ܇ ܠܗ ܐܪܦܝ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܰܠܝܐ.

ܛܰܝܒܘܬܐ ܐܳܡܪ ܚܠܦ ܛܰܝܒܘܬܐ. ܚܠܦ ܠܡ ܛܝܒܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܗܳܝ ܕܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܆ ܐܚܪܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܦܚܡܐ ܐܬܝܗܒܬ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܩܪܝܘ ܡܢ ܥܰܡ̈ܡܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܺܝܰܬܩܐ ܚܕܰܬܐ ܚܠܦ ܗܳܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܘܚܠܦ ܐܘܪܝܬܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܚܠܦ ܢܡܘ̈ܣܐ ܕܩܳܛܠܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܡܰܚܶܝܢ. ܘܚܠܦ ܢܒ̈ܝܐ ܫܠܝ̈ܚܐ܆ ܘܚܠܦ ܐܘܪܫܠܡ ܕܶܐܬܒܰܢܝܰܬ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܩܒܺܝܥܐ ܒܫܡܝܐ. ܘܚܠܦ ܐܬܪܐ ܕܡܘ̈ܠܟܢܐ ܥܦܖ̈ܢܐ܆ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܰܠܝܐ ܫܘ̈ܘܕܝܐ ܖ̈ܘܚܢܐ. ܘܩܕ̈ܡܝܬܐ ܐܬܝܗܒ ܒܝܕ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܡܘܫܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܒܝܕ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܝܫܘܥ.

 

108 ܘܫܦܝܪ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܡܫܝܚܐ܇ ܠܐ ܐܶܡܪ ܕܐܬܝܗܒ ܐܠܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܛܠ ܕܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܬܝܗܒ܆ ܡܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܠܘܬ ܐܚܖ̈ܢܐ ܡܥܳܕ ܠܰܡܫܰܢܳܝܘ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܢܡܘܣܐ ܐܶܬܝܗܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܠܥܰܡܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܝܕ ܡܫܝܚܐ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܝܘܒܠܐ ܒܠܚܘܕ ܪܗܛ ܠܘܬܢ܆ ܐܠܐ ܗܽܘ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܝܟ ܪܺܫܺܝܬܐ ܕܟܠܢ ܗܘܳܐ ܒܗܝܢ. ܘܐܢܚܢܢ ܬܘܒ: ܒܗ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܐܝܕܗ ܢܣܒܢ ܐܢ̈ܝܢ܆ ܥܠ ܕܟܕ ܐܶܙܕܪܰܥ ܗܽܘ ܒܕܡܘܬ ܚܶܛܬܐ ܒܚܛܘܬܐ ܕܩܒܪܐ: ܘܐܝܥܐ ܡܢ ܬܡܢ ܒܝܕ ܩܝܳܡܬܐ܆ ܒܚܰܝܠܐ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܒܗ ܩܡܢܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܥܡܗ ܒܰܡܚܺܝܠܘܬܐ ܐܶܙܕܪܰܥܢܰܢ.

ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܫܠܺܝܚܐ ܐܶܡܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ܇ ܕܒܐܝܕܗ ܐܶܬܝܗܒ ܠܢ. ܐܠܐ ܕܒܗ. ܟܠܡܕܡ ܠܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܟܕ ܒܗܳܝ ܕܒܐܝܕܗ܆ ܪܡܰܙ ܥܠ ܩܕܡ̈ܝܬܐ. ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܕܒܗ܆ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ. ܘܬܘܒ ܒܐܚܪܬܐ ܕܘܟܬܐ ܐܶܡܪ܆ ܕܰܓܒܳܐ ܠܢ ܒܗ ܩܕܡ ܬܖ̈ܡܝܬܗ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܕܢܗܘܐ ܩܰܕܝ̈ܫܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡܐ ܩܕܡܘܗܝ ܒܚܘܒܐ܇ ܟܕ ܩܰܕܡܢ ܬܰܚܡܢ ܠܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܝܐ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܗ. ܘܬܘܒ. ܕܒܗ ܐܝܬ ܠܢ ܦܘܪܩܢܐ. ܒܝܕ ܕܡܗ ܫܘܒܩܢܐ ܕܣܟ̈ܠܘܬܐ. ܘܬܘܒ. ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܟܘܠ ܡܕܡ ܡܢ ܕܪܝܫ ܒܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܒܗ. ܕܒܗ ܐܦ ܐܶܬܓܒܺܝܢ..

ܠܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܡܝܐ ܐܦ ܗܕܐ ܕܢܡܘܣܐ ܐܬܝܗܒ ܒܝܕ ܡܘܫܐ܇ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܘܫܪܪܐ ܗܘܳܐ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܒܗܳܝ ܕܗܽܘ ܠܘܩܕܡ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܛܝܒ ܒܝܕ ܡܐܬܝܬܗ. ܥܠ ܕܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܒܪܢܫ: ܕܟܕ ܦܳܢܶܐ ܘܢܳܣܶܒ ܠܗܝܢ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܐܝܕܗ ܐܝܟ ܕܒܝܕ ܐܠܗܐ ܘܒܪܐ܆ ܐܦ ܚܢܢ ܒܚܰܝܠܐ ܕܩܝܡܬܐ܆ ܒܗ ܘܥܡܗ ܢܶܫܟܰܚ ܢܶܣܰܒ ܐܢ̈ܝܢ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܢܣܒܢܢ ܚܫ̈ܐ ܘܡܘܬܐ܇ ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܡܥܝܩܢ.

 

109 ܘܟܕ ܛܒ ܠܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܕܝܬܩ̈ܣ ܗܽܘ ܝܫܘܥ ܝܰܗܒ܆ ܐܠܐ ܠܗܳܝ ܒܝܕ ܐܚܪܢܐ ܝܗܒܗ̇. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܡܘܫܐ. ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܗܽܘ ܒܗ ܝܗܒܗ̇ ܠܢ܆ ܟܕ ܗܘܳܐ ܡܨܥܝܐ ܒܝܢܬ ܠܢ ܘܠܐܒܐ.

ܘܚܰܘܝܗ̇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܦܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܫܬܪܝܢܝܬܐ܆ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܫܪܪܗ̇ ܒܝܕ ܡܘܬܗ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܦܘܠܘܣ ܗܰܘ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܝܕܥܗ ܠܪܙܐ ܐܶܡܪ. ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܠܡ܆ ܕܕܝܬܩܐ ܚܕܰܬܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܡܨܥܝܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܘܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܗܠܝܢ ܡܥܒܖ̈ܢܘܬܐ ܕܒܕܝܬܩܐ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܡܘܠܟܢܐ ܢܣܒܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܬܩܪܝܘ ܠܝܪܬܘܬܐ ܕܠܥܠܡ. ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܕܝܬܩܐ܆ ܐܢܢܩܐ ܕܢܫܬܟܚ ܡܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܥܒܕܗ̇. ܕܝܬܩܐ ܓܝܪ ܥܠ ܡܝ̈ܬܐ ܡܫܬܪܪܐ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܐܝܬ ܒܗ̇ ܚܰܝܠܐ ܟܡܐ ܕܚܰܝ ܗܰܘ ܕܥܒܕܗ̇. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦܠܐ ܩܕܡܝܬܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܕܡܐ ܐܶܬܚܰܕܬܰܬ.

ܘܕܡܫܝܚܐ ܝܗܒܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܝܬܩܐ܆ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܐܦܠܐ ܗܶܢܘܢ ܗܖ̈ܛܝܩܐ ܟܦܪܝܢ. ܘܐܦܢ ܡܛܠ ܗܳܝ ܩܕܡܝܬܐ ܐܡܪܝܢ ܕܠܘ ܡܢܗ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ: ܐܠܐ ܐܘ ܡܢ ܡܠܬܐ ܒܪܐ. ܐܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ܇ ܐܘ ܡܢܗ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܕܰܡܝܰܬܪܐ ܗܕܐ ܡܢ ܗܳܝ. ܘܟܠܗܝܢ ܕܰܡܠܺܝܟܢ ܒܗ̇ ܛܒ ܡܢ ܩܕ̈ܡܳܝܬܐ܆ ܘܪܳܢܶܐ ܐܢܐ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܡܰܘܕܝܢ.

ܘܕܐܦ ܠܗܳܝ ܩܕܡܝܬܐ ܝܫܘܥ ܝܰܗܒ܆ ܦܘܠܘܣ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܪܪ. ܐܠܘ ܠܡ ܗܳܝ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܕܠܐ ܥܕܠܝܐ܆ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܳܬ ܕܘܟܬܐ ܕܗܕܐ ܕܬܖ̈ܬܝܢ. ܟܕ ܥܳܕܶܠ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐܳܡܪ. ܗܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܪ ܡܪܝܐ܆ ܘܐܓܡܘܪ ܥܠ ܒܰܝܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܠ ܒܰܝܬܐ ܕܝܗܘܕܐ ܕܺܝܰܬܩܐ ܚܕܰܬܐ. ܠܐ ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܝܬܩܐ ܗܳܝ ܕܥܒܕܬ ܠܐܒ̈ܗܝܗܘܢ܆ ܒܝܘܡܐ ܕܶܐܚܕܶܬ ܒܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܠܡܰܦܳܩܘ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܡܛܠ ܕܗܶܢܘܢ ܠܐ ܐܩܝܡܘ ܒܕܝܬܩܐ ܕܝܠܝ܆ ܐܦ ܐܢܐ ܐܰܒܣܺܝܬ ܒܗܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܀

ܗܽܘ ܗܟܝܠ ܝܫܘܥ ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܩܪܝ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܝܳܗܘܒܐ ܕܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܕܝ̈ܬܩܣ. ܐܓܡܘܪ ܐܳܡܪ ܥܠ ܒܝܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܠ ܒܰܝܬܐ ܕܝܗܘܕܐ ܕܝܬܩܐ ܚܕܰܬܐ. ܠܐ ܐܝܟ ܕܝܬܩܐ ܗܳܝ ܕܥܶܒܕܶܬ ܠܐܒܗܝ̈ܗܘܢ܇ ܒܝܘܡܐ ܕܶܐܚܕܶܬ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܠܡܰܦܳܩܘ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܘܣ ܗܽܘ ܝܫܘܥ ܦܪܢܣ. ܕܐܦܩ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܘܝܰܗܒ ܕܝܬܩܐ. ܐܠܐ ܠܗܳܝ ܝܗܒܗ̇ ܐܝܟ ܐܠܗܐ܆ ܒܝܕ ܚܪܢܐ ܒܪܢܫܐ ܡܘܫܐ. ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܒܩܢܘܡܗ ܝܗܒܗ̇܇ ܟܕ ܐܣܬܪܩ ܘܐܬܒܪܢܫ.

ܘܬܡܢ ܚܬܰܡ ܠܗܳܝ ܕܝܬܩܐ ܒܝܕ ܕܡܐ ܕܥܶܓ̈ܠܐ ܘܕܬܝ̈ܫܐ܇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܛܘ̈ܦܣܐ ܕܕܒܚܐ ܪܒܐ ܕܝܠܗ: ܗܰܘ ܕܠܚܪܬܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܩܪܒ ܚܕܐ ܙܒܢ. ܐܦܠܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܳܡܪ ܒܠܥܕ ܡܢ ܕܡܐ ܐܶܬܚܰܕܬܰܬ. ܐܠܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܒܕܡܐ ܕܛܘ̈ܦܣܐ. ܥܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܪܘܫܡܐ ܕܗܕܐ ܚܕܰܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܓܠܺܝ ܫܪܪܐ ܐܬܚܰܦܺܝܘ ܛܘ̈ܦܣܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪܘܫܡܐ ܕܝܘ̈ܩܢܐ ܡܥܕ ܡܬܟܰܣܶܐ ܒܝܕ ܨܘܖ̈ܬܐ ܕܡܫ̈ܡܠܝܢ.

ܕܝܬܩܐ ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܝܗܒܬ܇ ܒܝܕ ܡܘܬܐ ܕܝܳܗܘܒܗ̇ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ. ܕܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܒܪܢܫ: ܐܝܟܐ ܕܰܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܠܝܗ̇܆ ܐܝܟ ܕܢܶܫܟܰܚ ܢܡܘܬ ܘܢܫܪܪܗ̇ ܒܝܕ ܡܘܬܗ. ܐܝܟܐ ܠܡ ܕܐܝܬ ܕܝܬܩܐ܆ ܐܢܢܩܐ ܕܢܫܬܟܚ ܡܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܥܒܕܗ̇. ܕܝܬܩܐ ܓܝܪ ܥܠ ܡܝ̈ܬܐ ܡܫܬܪܪܐ.

ܗܰܘ ܗܟܝܠ ܕܝܰܗܒܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܝܬܩܐ܆ ܗܐ ܐܣܗܕ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܕ ܡܰܘܬܐ ܕܝܠܗ ܫܪܪܗ̇. ܘܐܢ ܗܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܝܫܘܥ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܪܛܝܩܐ ܡܣܒܪ. ܘܠܘ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܒܪܢܫ ܡܫܬܟܚܐ ܕܡܝܬܪܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܥܒܪܐ ܒܦܚ̈ܡܐ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܕܝܬܩܐ ܕܰܗܘܳܬ ܡܢ ܒܪܢܫܐ. ܛܒ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܟ ܕܳܐܡܪ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܐܒܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ. ܐܘ ܕܐܢ ܩܳܢܶܛ ܕܢܐܡܪ ܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ܇ ܘܳܠܶܐ ܠܗ ܥܡܢ ܠܡܰܘܕܳܝܘ܇ ܕܐܦ ܡܘܬܐ ܗܰܘ ܕܒܐܝܕܗ ܗܕܐ ܕܝܬܩܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ: ܕܐܠܗܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܐܠܨܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡܢ܇ ܘܠܘ ܕܒܪܢܫܐ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܝܘܬܐ..

 

110 ܕܠܗ ܠܚܕ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ: [ܗܰ]ܘ ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܦܪܢܣܘ ܛܘ̈ܦܣܐ: [ܘܒ]ܗ ܗܘܳܐ ܘܐܬܓܠܝ ܫܪܪܐ [ܕ]ܐܝܬܘܗܝ ܝܠܕܐ ܕܡܢ ܐܝܬܝܐ: ܥܡ ܐܒܐ ܐܝܬܝܐ: ܘܪܘܚܐ ܕܡܢ ܐܝܬܝܐ܆ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠ ܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀

 

ܫܠܶܡ ܠܡܶܟܬܰܒ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ

܀ ܕܥܠ ܖ̈ܝܫܐ ܕܢܣܝܒܝܢ ܡܢ܀

܀ܐܘ̈ܢܓܠܣܛܐ ܕܥܒܝܕ܀

܀ ܠܩܕܝܫܐ ܦܝܠܟܣܢܘܣ܀

܀ܐܦܣܩܦܐ܀

ܕܡܒܘܓ܀

܀

 

 ܐܝܬܘܗܝ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ [… ؟ ܕܝ]ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܕܣ̈ܩܛܐ ܘܠܐ ܫܠܝܛ ܠܐܢܫ [ܠܡܦܩ]ܘ ܡܢܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܡܛܠ ܕܒܚܪܡܐ ܐܝܬܘܗܝ [ܟܠ] ܡܰܢ ܕܡܦܩ ܡܢܗ ܟܬܒܐ ܙܘܥ ܒܪܢܫܐ ܘܠܐ ܬܡܪܚ ܕܠܐ ܬܣܘܦ.