ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܦܺܝܠܳܘܟܣܺܝܢܳܘܣ ܕܰܟܬܰܒ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ

ܬܽܘܒ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܦܺܝܠܳܘܟܣܺܝܢܳܘܣ ܕܰܟܬܰܒ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܥܰܠ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ. ܘܥܰܠ ܫܶܠܝܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܒܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ܀

 

1 ܥܝܳܕܐ ܐܺܝܬ ܠܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܛܽܘܠܺܝܩܺܝܢ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܬܶܐܓܽܘܪܬܐ܇ ܕܡܐ ܕܳܐܬܝܐ ܬܶܐܓܽܘܪܬܗܽܘܢ ܒܰܐܥ̈ܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܠܐ ܢܶܦܶܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝܽܘܩܪܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܕܦܽܘܪ̈ܬܳܟܶܝܗ̇ ܕܬܶܐܓܽܘܪܬܐ܇ ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܢܶܬܦܰܠܗܰܕ ܠܶܗ ܗܰܘܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܽܘܫܒܳܢܐ ܕܡܶܢܝܳܢܐ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܽܘܣܪܳܢܐ ܒܰܨܪ̈ܳܪܶܐ ܕܟܺܝܣܗܽܘܢ. ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܝܽܘܩܪܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܡܶܨ̈ܥܳܝܳܬܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܬܶܐܓܽܘܪܬܐ. ܘܓܳܒܶܝܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܪܺܝܫܳܝܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇܇ ܕܰܙܥܽܘܪ ܒܰܟܡܳܝܽܘܬܶܗ ܘܣܰܓܺܝ ܒܝܽܘܬܪ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܫܰܗܡܰܪܘܪܺܝܪ܆ ܕܰܙܥܽܘܪܝܐ ܒܰܟܡܳܝܽܘܬܳܗ̇ ܒܥܽܘܬܪܐ ܕܬܶܐܓܽܘܪܬܐ ܘܣܰܓܺܝ ܝܽܘܬܪܳܢܳܗ̇ ܒܰܐܥ̈ܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܕܳܡܝܐ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ܆ ܠܓܰܒܪܐ ܬܰܓܳܪܐ ܕܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܐ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܫܟܰܚ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܐ ܚܕܐ ܣܰܓܺܝܐܰܬ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܙܰܠ ܙܰܒܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܶܗ ܘܙܰܒܢܳܗ̇.

2 2ܐܳܦ ܐܶܢܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܳܗ̇ ܪܚܺܝܡܐ ܕܢܰܦܫܝ܆ ܟܰܕ ܚܳܪܶܬ ܒܟܽܠܕܽܘܟ. ܠܗܳܕܶܐ ܚܙܺܝܬ ܕܚܳܢܶܐ ܗ̱ܘܐ ܢܺܝܫܶܗ ܕܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܘܟܰܕ ܥܽܘܬܪܐ ܕܬܶܐܓܽܘܪܬܳܟ ܐܳܬܶܐ ܒܰܐܥ̈ܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܰܢܬ ܐܰܝܟ ܬܰܐܓܳܪܐ ܚܰܟܺܝܡܐ. ܒܥܰܝܬ ܡܶܢܝ ܨܒܽܘܬܐ ܕܰܙܥܽܘܪܝܐ ܒܰܟܡܳܝܽܘܬܳܗ̇܆ ܘܣܰܓܺܝ ܝܽܘܬܪܳܢܳܗ̇. ܐܶܡܰܪܬ ܓܶܝܪ ܕܰܪܫܽܘܡ ܠܺܝ ܒܝܰܕ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܐ ܥܰܠ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܫܶܠܝܐ ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܒܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ ܘܥܰܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܥܰܡ ܦܳܠܽܘ̈ܚܶܐ ܒܶܗ ܒܫܶܠܝܐ. ܘܥܰܠ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ. ܥܰܡ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܢܳܟ ܚܰܒܺܝܒ ܢܰܦܫܝ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܠܺܝ܆ ܕܰܪܫܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܐ.

3 ܐܶܠܐ ܗܘܰܝܬ ܝܳܕܰܥ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ܆ ܕܳܐܦܶܢ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܠܐ ܡܰܠܶܠܢܰܢ ܥܰܠ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܘܡܶܨܥܰܬ ܫܰܪ̈ܒܶܐ܆ ܒܪ̈ܺܝܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܠ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܟܬܳܒܐ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܦܰܠܚܰܬ ܡܶܢܰܢ ܡܶܠܬܐ ܕܥܰܠ ܫܶܠܝܐ܇ ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܒܐ ܥܡܺܝܠܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ. ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܥܰܡ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܦܳܠܽܘ̈ܚܶܐ ܒܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ. ܘܥܰܠ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܐ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ܇ ܒܰܢܛܽܘܪ̈ܳܬܶܗ ܕܫܶܠܝܐ ܐܰܡܺܝܢܐ. ܥܰܠ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܐ ܕܶܝܢ ܘܥܰܠ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܛܳܒ ܣܳܦܩܳܐܺܝܬ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢܰܢ܇ ܒܶܗ ܒܰܟܬܳܒܐ ܗܰܘ ܕܪ̈ܺܝܫܶܐ. ܥܰܠ ܫܽܘܚܠܳܦ ܙܰܘ̈ܥܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܕܗܰܘܢܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܠܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ ܘܡܶܢ ܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ ܠܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ. ܡܰܠܶܠܢܰܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܒܦܳܠܓܽܘܬܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܰܟܬܳܒܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܐ ܣܳܦܩܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܨܰܚ ܠܰܢ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ.

 

4 ܘܰܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܐ ܐܳܘ ܐܳܚܝ ܪܚܺܝܡܐ܆ ܠܐ ܫܒܰܩܢܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܗܶܢ ܠܬܶܐܓܽܘܪܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܇ ܘܰܠܡܶܡܠܐ ܒܶܗ ܐܶܠܦܷ̈ܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܕܰܟ̈ܝܳܬܐ܆ ܕܠܐ ܣܳܡܢܰܢ ܒܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܐ܆ ܘܰܒܦܽܘܫܳܩܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܘܗ̱ܝ ܕܛܽܘܒܳܢܐ ܡܳܪܝ ܐܶܘܰܓܪܝܳܣ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܪܽܘܚܐ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܰܢ ܐܶܬܢܰܗܰܪ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܕܒܳܟ ܡܦܳܣܐ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܰܝܬ ܡܶܢܰܢ ܨܒܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ 23܆ ܕܰܙܥܽܘܪܝܐ ܒܰܟܡܳܝܽܘܬܳܗ̇ ܘܣܰܓܺܝܐܐ ܒܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܝܗ̇܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܺܝ܆ ܕܰܒܚܰܦ̈ܝܳܬܐ ܐܶܬܡܰܠܰܠ ܥܰܠ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܣܝܳܡܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܐ 25܆ ܘܠܰܘ ܕܟܽܠܢܳܫ ܗܳܝ ܕܢܺܐܬܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܕܝܰܕܽܘ̈ܥܬܳܢܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܶܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܐ ܕܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܐܰܦܺܝܣܬܳܢܝ ܐܳܘ ܪܳܚܡܳܗ̇ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܕܣܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܢܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܶܐܓܰܪܬܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܡܽܘܫ̈ܚܳܢ. ܐܳܦ ܐܶܢܐ ܟܰܕ ܚܳܪܶܬ ܒܪܰܬܚܶܗ ܕܚܽܘܒܳܟ ܕܰܟܡܐ ܪܓܺܝܓ ܠܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ. ܐܶܬܛܦܺܝܣܶܬ ܠܚܽܘܒܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܀

 

5 ܟܰܕ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܩܕܳܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܠܰܡܣܳܡ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܠܡܶܠܬܰܢ܆ ܐܳܦܶܢ ܠܐ ܫܰܐܶܠܬ ܐܰܢܬ ܗܳܕܶܐ܆ ܥܰܠ ܢܺܝܫܐ ܕܡܰܦܰܩܬܰܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܘܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܟܰܕ ܣܳܕܪܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܕ ܒܝܰܕ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢܰܢ ܠܝܰܡܐ ܗܰܘ ܪܰܒܐ ܕܠܰܝܬ ܠܡܶܥܒܰܪ ܠܗܰܠ ܡܶܢܶܗ38. ܘܡܰܩܦܺܝܢܰܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܠܡܰܦܰܩܬܐ. ܘܰܠܡܰܦܰܩܬܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܡܫܽܘܚܬܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܝܗ̇ ܘܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܐ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܢܰܩܺܝ̈ܦܳܢ ܠܳܗ̇. ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܬܶܐܘܳܪ̈ܺܝܰܣ ܢܰܩܺܝ̈ܦܳܢ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܐ. ܒܟܽܠ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܳܗ̇܀

 

6 ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܡܰܦܰܩܬܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܝ܆ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܛܳܒܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܐܶܙܕܪܰܥܘ ܒܰܢ ܒܰܟܝܳܢ ܒܪܺܝܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܢܳܒܗܺܝܢ ܒܰܢ܆ ܡܐ ܕܡܶܫܟܚܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܡܶܨܛܠܶܐ ܠܘܳܬ ܛܳܒܬܐ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܝܳܗܒܺܝܢ ܐܰܬܪܐ ܠܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܨܶܝܕ ܢܰܦܫܐ. ܘܡܐ ܕܰܩܪܶܒ ܨܶܐܝܕܶܝܗ̇܆ ܙܰܘܥܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܡܰܪܡܶܐ ܒܳܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܚܠܬܐ ܘܣܽܘܪܳܕܐ ܕܗܰܘ ܕܺܝܢܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܟܰܕ ܨܳܐܰܪ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ. ܒܽܘܣܳܡܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܫܽܘܢܳܩܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

 

7 ܘܡܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܩܳܝܡܐ ܢܰܦܫܐ܆ ܟܰܕ ܒܰܙܒܰܢ ܡܫܰܢܩܐ ܠܳܗ̇ ܕܶܚܠܬܐ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܥܺܝܪܐ ܠܳܗ̇ ܚܰܕܽܘܬܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܙܺܝܥ ܒܳܗ̇ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܙܰܘܥܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܛܰܒܰܥ ܠܳܗ̇ ܒܚܰܫܐ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܠܳܗ̇ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܨܳܐܰܪ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܳܬܐ ܕܰܣܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܳܗ̇. ܘܰܟܡܐ ܕܚܳܙܝܐ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܗ̇܆ ܡܶܣܬܢܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܳܠܡܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܘܰܟܡܐ ܕܡܶܣܬܢܶܐ ܥܳܠܡܐ ܡܶܬܚܰܝܠܺܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܡܰܚܡܐ ܢܽܘܪܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝ̈ܳܢܳܝܶܐ ܠܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܡܶܬܚܰܝܰܠ ܗܰܘ ܙܰܘܥܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝܐ ܘܰܡܠܰܒܶܒ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܐ ܕܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܗܳܢܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ. ܚܰܕ ܕܫܽܘܢܳܩܐ ܘܚܰܕ ܕܒܽܘܣܳܡܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܢܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪ ܒܳܗ̇ ܒܢܰܦܫܐ܆ ܙܰܘܥܐ ܕܡܰܦܰܩܬܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܀

 

8 ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܛܰܠܰܩ ܚܶܫܽܘܟܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܢܽܘܗܪܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܛܰܠܩܐ ܪܶܚܡܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܙܰܘܥܐ ܗܳܢܐ ܕܶܐܡܪܶܬ. ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܘܡܰܪܡܶܐ ܒܶܗ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܙܰܘܥܐ܆ ܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܘܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܘܝܳܗܶܒ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܡܶܣ̈ܟܺܝܢܶܐ ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܐ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܒܶܗ ܗܳܢܐ ܙܰܘܥܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܳܐܦܠܐ ܥܰܠ ܣܽܘܢܩܳܢ ܝܰܘܡܐ ܡܰܣܢܶܩ ܠܶܗ. ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܠܘܳܬ ܗܰܘ ܥܠܰܝܡܐ ܡܙܺܝܥ ܒܶܗ. ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܓܡܺܝܪܐ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܙܶܠ ܙܰܒܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܘܗܰܒ ܠܡܶܣܟܺܝ̈ܢܶܐ܇ ܘܣܰܒ ܨܠܺܝܒܳܟ ܘܬܐ ܒܳܬܰܪܝ. ܘܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܠܐ ܬܺܐܨܦܽܘܢ ܕܰܡܚܳܪ܆ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܚܳܪ ܝܳܨܶܦ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܥܰܒܕܐ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ ܠܡܶܦܠܰܚ. ܘܰܕܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܘܰܠܡܳܡܽܘܢܐ܀

 

9 ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܽܘܪܐ. ܗܳܟܰܢ ܫܳܓܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܒܪܶܚܡܰܬ ܚܽܘܒܐ ܕܥܳܒܽܘܕܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܣܰܪܩܺܝܘܗܝ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܡܰܪܡܶܐ ܒܶܗ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܡܰܦܰܩܬܐ ܕܰܠܚܽܘܪܒܐ ܘܰܗܘܳܝܐ ܕܥܰܡ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܟܰܕ ܡܰܝܬܶܐ ܠܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܐܢ̈ܳܫܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܪܶܚܡܰܬ ܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܦܰܪܢܶܣܘ ܩܶܢ̈ܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܚܽܘܪܒܐ܆ ܘܰܗܘܐ ܬܽܘܪܣܳܝܗܽܘܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܥܶܣܒܐ ܕܚܰܩܠܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܒܚܽܘܫܳܒܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܕܠܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܠܽܘ ܠܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܒܚܽܘܫܳܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܫܺܝܫܰܠܬܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܗܽܘܢ܀

 

10 ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܐ ܘܰܡܦܰܟܪܺܝܢ ܒܩܶܢ̈ܝܳܢܰܘܗܝ ܐܶܡܰܪ. ܟܡܐ ܥܰܛܠܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܢܶܟ̈ܣܶܐ܇ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܕܠܺܝܠܐ ܗܝ ܠܰܡ ܠܓܰܡܠܐ ܠܡܶܥܰܠ ܒܰܚܪܽܘܪܐ ܕܰܡܚܰܛܐ܆ ܐܰܘ ܥܰܬܺܝܪܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܐܘܕܰܥ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ ܕܢܳܦܠܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܢܰܦܫܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܢܽܘܪܐ ܕܳܐܟܠܐ ܘܰܡܛܰܠܩܐ ܠܚܰܒܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ. ܘܰܐܝܟ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܚܶܫܽܘܟܐ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܥܳܠܡܐ ܘܟܽܠܗܶܝ̈ܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܒܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܀

 

11 ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܫܺܐܕܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܢܰܦܫܐ ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܕܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܬܘܳܬܐ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܐܰܩܰܪܘ ܠܪܶܚܡܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܢܰܦܫܐ܇ ܡܰܪܬܰܚ ܠܳܗ̇ ܒܪܶܚܡܰܬ ܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܟܰܕ ܨܳܐܰܪ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܝ̈ܳܚܰܘܗܝ ܘܛܽܘ̈ܒܰܘܗܝ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ ܥܒܰܕ. ܕܰܒܥܶܕܳܢܐ ܙܥܽܘܪܐ ܚܰܘܝܶܗ ܟܽܠܗܶܝ̈ܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܘܫܽܘܒܚܗܶܝܢ. ܘܣܳܐܶܡ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܐܳܦ ܚܶܣܕܳܗ̇ ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܐܟܣܢܳܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܚܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ. ܟܰܕ ܙܳܪܰܥ ܒܶܗ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܰܚܙܺܝ ܕܝܰܘܡܳܢܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܪܰܒܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܐ ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܠܡܶܦܠܰܚ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܆ ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ. ܐܳܦ ܒܥܳܠܡܐ. ܟܰܕ ܡܰܥܗܶܕ ܠܶܗ ܐܳܦ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܥܳܠܡܐ ܘܰܦܠܰܚܘ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܰܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܟܽܘܡܪܐ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ. ܘܺܐܝܽܘܒ ܓܰܢܒܳܪܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܐ ܘܰܢܒܺܝܐ. ܘܠܳܚܶܫ ܘܳܐܡܰܪ܀

 

12 ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܠܰܘ ܒܥܳܠܡܐ ܦܠܰܚܘ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܐ ܫܽܘܒܚܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܐܢܬ ܝܰܘܡܳܢܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܕܰܒܟܽܠ ܛܽܘ̈ܒܺܝܢ ܡܒܰܣܶܡ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܢܶܝܢ ܠܶܗ. ܩܰܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܐ. ܘܶܐܬܕܰܒܰܪ ܒܶܗ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ. ܕܺܝܪܶܬܘ ܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ܇ ܘܰܗܘܰܘ ܒܝܰܕ ܙܶܕ̈ܩܳܬܗܽܘܢ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܕܥܳܠܡܐ ܚܰܕܬܐ 122. ܒܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܬܕܰܡܳܐ. ܘܰܦܠܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܒܥܳܠܡܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܬܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܘܬܺܐܙܰܠ ܘܬܶܗܘܶܐ ܚܶܣܕܐ ܘܡܽܘܝܳܩܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܦܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܬܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܗܳܫܐ ܐܰܢܬ ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܬܳܒܰܥ ܠܳܟ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ܀

 

13 ܘܡܰܪܡܶܐ ܒܶܗ ܕܶܚܠܬܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܕܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܡܫܰܡܠܶܐ ܠܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܐ ܗܳܕܶܐ ܥܣܩܬܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܝܐ ܐܶܢ ܒܡܰܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܳܪܰܢ ܡܰܘܬܐ ܕܰܙܩܺܝܦܐ ܦܣܰܩ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܪܳܕܶܐ ܒܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܛܺܝܢܐ ܘܰܐܠܺܝܨܐ. ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܀

ܘܰܐܝܕܐ ܦܫܺܝܩܐ ܠܳܟ܆ ܕܩܳܐܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܥܳܠܡܐ ܘܦܳܠܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܦܠܰܚܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ. ܐܰܘ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܽܐܘܪܚܐ ܗܳܕܶܐ ܥܡܺܝܠܳܝܬܐ܆ ܘܰܡܫܰܠܳܡܽܘ ܠܐ ܡܫܰܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗ̇. ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܓܽܘܚܟܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܙܳܝܰܝ̈ܟ. ܐܶܠܐ ܬܶܒ ܠܳܟ ܒܶܝܬ ܠܳܟ ܘܰܠܢܰܦܫܳܟ܆ ܘܰܚܫܽܘܒ ܐܘܢܝ̈ܗ̇ ܘܢܰܦ̈ܩܳܬܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܪܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܗ̇. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܡܳܪܳܟ ܦܰܩܕܳܟ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܡܰܢܘ ܕܒܳܢܶܐ ܡܰܓܕܠܐ ܘܠܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܝܳܬܶܒ ܚܳܫܶܒ ܢܰܦ̈ܩܳܬܶܗ. ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܰܡܫܰܠܳܡܽܘ܇ ܕܠܐ ܡܐ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܫܰܠܳܡܽܘ܇ ܗܳܘܶܐ ܓܽܘܚܟܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒܪ̈ܰܝ ܐܽܘܪܚܐ ܕܰܡܡܰܝܩܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܕܗܳܢܐ ܓܰܒܪܐ ܫܰܪܺܝ ܘܠܐ ܫܰܠܶܡ܀

14 ܘܶܐܢ ܢܳܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܰܥܒ̈ܳܕܶܝܗ̇ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܒܰܥܒܳܕܐ ܠܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܠܰܘܛܬܐ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܐ. ܕܠܺܝܛ ܗ̱ܘ ܡܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܒܳܕܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܒܢܶܟܠܐ. ܗܐ ܚܙܺܝ ܕܠܰܘܛܬܐ ܣܺܝܡܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܒܗ̇ ܒܽܐܘܪܚܐ ܗܳܕܶܐ ܘܠܐ ܡܫܰܠܶܡ ܠܗ̇. ܘܙܳܪܥܺܝܢ ܒܶܗ ܬܽܘܒ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܚܙܺܝ ܟܡܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܒܢܰܝ̈ ܓܶܢܣܳܟ ܘܛܽܘܗܡܳܟ. ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܗܳܕܶܐ ܕܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܰܝܟ ܕܢܺܐܪܬܽܘܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬܳܟ ܘܢܶܟ̈ܣܰܝܟ. ܘܡܐ ܕܶܐܬܡܠܺܝ ܠܶܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗܳܠܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܳܦܶܠ ܠܶܗ ܒܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ ܘܒܰܦܠܺܝܓܽܘܬ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܢܳܦܠܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܶܚܠܬܐ ܣܰܓܺܝܐܬܐ. ܘܩܳܐܶܡ ܒܰܝܢܳܬ ܦܽܘ̈ܫܳܟܶܐ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܝܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܣܳܥܰܪ. ܠܐ ܐܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܡܫܰܡܠܶܐ. ܘܠܐ ܐܶܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܳܢܶܐ܀

15 ܕܳܡܝܐ ܕܶܝܢ ܡܰܦܰܩܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܠܡܰܦܰܩܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܢܺܝܫܐ ܫܩܺܝܠܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܟܰܕ ܣܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܠ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܩܰܕܡܳܐܝܰܬ ܚܰܕܽܘܬܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܛܽܘܦܣܐ ܕܰܐܣܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ܆ ܘܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܐ ܕܰܐܪܟܽܘܢܳܗ̇ ܕܒܺܝܫܬܐ܆ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܘܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܘܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܐ ܗܰܘ ܬܥܺܝܫܐ ܕܛܺܝܢܐ ܘܰܕܠܶܒ̈ܢܶܐ ܕܰܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥܘ ܕܰܡܚܰܪܳܪܽܘ ܡܚܰܪܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܐ ܠܥܰܡܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܺܝܫܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ.

16 ܕܡܐ ܕܡܶܣܬܰܒܰܪ ܗܰܘܢܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ܆ ܘܰܡܥܺܝܪ ܒܶܗ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܰܕܽܘܬܐ ܡܰܡܠܟܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܡܐ ܕܡܰܪܓܫܺܝܢ ܒܶܗ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܢܐ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܣܥܰܪ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܝܽܘܩܪܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܕܡܐ ܕܰܐܪܓܶܫܘ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܳܨܒܶܝܢ ܠܡܶܦܰܩ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܣܳܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝܽܘܩܪܐ ܕܠܒ̈ܢܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܬܶܒܢܐ ܠܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܬܶܥܫܰܢ ܥܒܺܝܕܬܐ ܥܰܠ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܪܢܽܘܢ ܒܗ̇ ܘܠܐ ܢܶܪܢܽܘܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ܀

17 ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܗܳܢܐ ܥܽܘܡܩܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܕܶܚܠܬܐ ܘܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ ܢܦܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܢܫܶܝܠ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܒܶܗ ܗܰܘ ܙܰܘܥܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܶܐܡܪܶܬ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܕܺܝܢܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܡܰܠܰܐܟܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܪ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܩܰܛܶܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܢܐ ܙܰܘܥܐ ܕܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܡܶܙܕܪܰܥ ܒܶܗ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܰܘ܆ ܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܡܩܰܛܶܠ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܚܽܘܫܳܒܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܢܰܦܫܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܶܬܚܰܝܰܠ ܗܽܘ ܗܰܘܢܐ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ. ܥܕܰܡܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܀

18 ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܰܦܩܰܕ ܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܕܠܐ ܢܶܫܩܠܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܡܺܝܪܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܕܠܐ ܢܶܣܒܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܩܶܢ̈ܝܳܢܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܘܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܡܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܢܶܪܕܦܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܚܽܘܫܳܒܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܢܰܦܫܐ ܥܰܡ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܰܡܒܰܕܰܪ ܩܶܢ̈ܝܳܢܰܘܗܝ ܘܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܣܟܺܝ̈ܢܶܐ܆ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܫܽܘܠܛܳܢܐ܀

ܘܰܐܝܟ ܙܢܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܕܰܡܐ ܕܰܐܪܺܝܡ ܡܽܘܫܶܐ ܚܽܘܛܪܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܘܰܐܪܟܢܶܗ ܥܰܠ ܝܰܡܐ܆ ܘܐܬܦܠܓ ܝܰܡܐ ܘܰܥܒܰܪ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܶܐܬܛܰܒܰܥܘ ܒܶܗ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܠܐ ܥܶܒܪܰܬ ܕܶܚܠܬܐ ܡܶܢ ܥܰܡܶܗ ܕܡܳܪܝܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܡܛܰܝܶܒ ܚܽܘܫܳܒܶܗ ܠܡܰܦܰܩܬܐ ܕܡܶܢ ܥܠܡܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܘܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܦܠܺܝܓܽܘܬܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܡܣܬܪܩ ܡܶܢ ܩܶܢ̈ܝܳܢܰܘܗܝ ܘܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ܆ ܐܶܢ ܒܡܰܦܰܩܬܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܐ ܘܶܐܢ ܒܗܳܝ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܰܦ̈ܩܳܬܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܒܽܐܘܪܚܐ ܗܳܕܶܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ.

19 ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܟܽܠ ܕܢܰܦܺܝܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܡܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܓܶܝܪ ܢܰܦܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܒܶܐܣܟܺܝܡܐ ܒܰܪܳܝܐ ܘܰܒܗܽܘ̈ܦܳܟܰܘܗܝ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܪܶܬ܇ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܡܰܦ̈ܩܳܬܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܢܰܦܺܝ̈ܩܰܝ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܚܰܪ̈ܰܪܝ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܳܠܶܦ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܇ ܛܽܘܦܣܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܰܦ̈ܩܳܬܐ ܨܳܝܪܐ ܗ̱ܘܬ܀

ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܥܰܡܽܘܕܐ ܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܐ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܠܺܐܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ܆ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܛܶܠ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܐ܆ ܘܥܰܠ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܐܳܫܶܕ ܗ̱ܘܐ ܚܶܫܽܘܟܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܡܰܐܛܶܠ ܢܽܘܗܪܐ ܥܰܠ ܗܰܘܢܐ. ܘܳܐܫܶܕ ܚܶܫܽܘܟܐ ܥܰܠ ܐܰܪܟܽܘܢܳܗ̇ ܕܒܺܝܫܬܐ܆ ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܡܐ ܕܡܶܬܢܰܗܪ̈ܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܢܰܦܫܐ ܒܝܰܕ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܗܳܟܘܳܬ ܡܶܬܛܰܠܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܢܰܦܫܐ܀

20 ܥܕܰܡܐ ܠܗܳܪܟܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܚܽܘܡܳܗ̇ ܕܡܰܦܰܩܬܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܺܝܬܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܰܢܦܰܩ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܒܺܝܫܽܘܬܐ܇ ܘܥܰܠ ܠܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܐ܆ ܘܩܰܒܶܠ ܐܶܣܟܺܝܡܐ ܟܢܺܝܟܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܒܰܣܝܳܡܐ ܕܡܽܘܫ̈ܚܳܬܐ ܛܽܘܦܣܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܐ܆ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܒܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܛܽܘܦܣܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ ܬܥܺܝܫܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ܆ ܘܠܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܚܪܶܝܢ. ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܶܝܢ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܕܰܟܝܽܘܬܐ. ܕܒܗ̇ ܡܶܫܬܰܡܠܝܐ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ܆ ܕܰܫܩܺܝܠ ܛܽܘܦܣܳܗ̇ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܒܡܰܕܒܪܐ܆ ܘܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܗܳܕܐ ܕܡܶܢܰܢ ܡܶܬܦܰܠܚܐ ܒܫܽܘܪܳܝ ܡܰܥܰܠܬܰܢ ܕܰܠܕܽܘܒܳܪܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ܀

21 ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܗܰܘ ܕܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܫܩܰܠ ܐܶܣܟܺܝܡܐ ܗܳܢܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܠܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܐܶܠܐ ܥܳܠܡܳܝܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܫܰܪܺܝ ܒܕܽܘ̈ܒܳܪܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܫܰܪܺܝ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܟܡܐ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܘ܆ ܠܐ ܫܳܒܶܩ ܗ̱ܘܐ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܬܥܺܝܫܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܬܥܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ. ܠܐ ܫܳܒܶܩ܆ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܘܰܢܫܰܪܽܘܢ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܐܰܠܳܗܐ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬ ܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܕܙܶܠ ܐܶܡܰܪ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܢܫܰܕܰܪ ܠܺܝ ܠܥܰܡܝ ܘܢܶܦܠܚܰܢܝ܀

22 ܐܶܠܽܘ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܡܨܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܠܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܐ ܠܶܗ ܠܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܕܙܶܠ ܐܰܦܶܩ ܠܺܝ ܠܥܰܡܐ ܗܳܢܐ ܠܡܰܕܒܪܐ ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܦܠܚܰܢܝ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦܠܐ ܠܰܢ ܫܳܒܶܩ ܥܳܠܡܐ ܒܰܬܥܳܫܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܚܽܘܪ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܘܰܢܫܰܪܶܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܕܠܗ̇ ܢܰܩܺܝܦܐ ܕܰܟܝܽܘܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܬܪܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܝܕܥܐ ܗܝ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ܆ ܕܰܡܦܰܪܰܫ ܠܰܢ ܒܶܝܬ ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܠܫܰܦܝܽܘܬܐ ܒܫܰܪ̈ܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܡܳܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܫܬܶܩܢܰܢ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܕܒܗ̇ ܡܶܬܩܰܢܝܐ ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܬܥܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܣܳܦ̈ܩܳܢ܀

23 ܢܶܥܛܽܘܦ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܫܰܪܒܰܢ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܘܰܢܫܰܪܶܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ. ܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܩܢܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܐܶܣܟܺܝܡܐ ܗܳܢܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܫܠܺܝܚܐ܆ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܝܰܠܕ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܘ ܛܽܘܒܳܢܐ ܫܠܺܝܚܐ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ. ܕܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܘܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܆ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܠ ܡܰܘܬܐ ܘܰܚܛܺܝܬܐ ܥܰܠ ܓܶܢܣܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܩܢܐ ܠܗ̇܆ ܗܺܝ ܡܛܰܝܒܐ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚ̈ܶܐ ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ܀

24 ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܝܰܠܕܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ܆ ܠܰܘ ܗܳܕܐ ܗܝ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐ̱ܢܳܫ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܒܶܗ. ܐܶܠܐ ܗܳܕܐ ܗܝ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܕܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܦܳܠܚܺܝܢ. ܕܢܶܦܣܽܘܩ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܨܶܒ̈ܝܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܢܶܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܗܰܘ ܡܰܢ ܕܠܶܗ ܗܰܝܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܚܕܐ ܙܒܰܢ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܠܶܒܐ ܡܶܛܽܠ ܨܶܒܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܶܣܪܐ ܕܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܣܳܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܩܫܐ ܥܠܰܝܟ ܠܐ ܣܳܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܠܰܘ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܠܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܦܳܠܰܚ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܘܬܰܚܘܺܝܬܐ ܣܰܒ ܠܳܟ ܕܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ܆ ܐܳܘ ܐܰܚܐ ܕܦܳܠܰܚ ܒܡܰܕܒܪܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ܆ ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܆ ܗܳܝ ܕܡܰܪܕܝܐ ܚܰܠܒܐ ܘܕܶܒܫܐ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇܆ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܥܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܘܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ ܕܶܐܫܬܡܰܥܘ ܠܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܘܶܐܙܰܠܘ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܘܓܰܫܘ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܝܺܪܶܬܘ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܇ ܡܶܢ ܫܶܬܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܪ̈ܶܓܠܳܝܺܝܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܇ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢܶܐ ܬܰܡܳܢ ܣܳܦܘ ܒܡܰܕܒܪܐ ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

25 ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܐܰܚܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܐ ܕܦܳܠܰܚ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ܆ ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܶܙܕܰܘܰܕ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܘܢܶܦܽܘܩ ܢܶܬܶܒ ܒܩܶܠܳܝܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܛܽܘܦܣܐ ܕܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܆ ܐܶܬܕܰܡܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܠܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܘܰܐܛܶܢ ܠܫܰܒܛܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ ܘܩܰܕܶܫܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܠܡܳܪܝܐ܇ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܐܚܘܗܝ ܘܰܒܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܗ܇ ܟܰܕ ܚܛܳܐ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܫܒܰܩ ܣܶܓܕܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܥܶܓܠܐ. ܚܙܺܝ ܐܳܘ ܐܰܚܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܐ ܠܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܐ. ܕܠܐ ܐܶܙܕܰܟܝܰܬ ܐܳܦܠܐ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܠܢܳܫ ܠܰܒܪܶܗ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܰܐܚܽܘܗܝ܆ ܩܳܛܶܠ ܗ̱ܘܐ ܒܪܽܘܡܚܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ܀

26 ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܫܡܰܥܘ ܠܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ܇ ܕܝܰܘܡܳܢܐ ܩܰܕܶܝܫܬܽܘܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܠܡܳܪܝܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܟܠܺܝ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܡܶܢ ܥܰܡܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܐܰܚܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܐ܆ ܐܶܢ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܦܫܺܝܛܬܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ ܘܠܰܐܚܰܝ̈ܰܟ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܺܝܬܐ ܕܝܰܘܡܳܢܐ ܩܰܕܶܫܬܽܘܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܠܡܳܪܝܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܺܝܬ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܳܕܶܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ܆ ܟܰܕ ܡܩܰܕܫܐ ܠܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܟ. ܒܪܽܘܚܳܦܐ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ܀

27 ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܒܶܝܬ ܩܽܘܪܳܚ ܘܕܳܬܳܢ ܘܰܐܒܺܝܪܳܡ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܠܡܽܘܫܶܐ܇ ܘܰܐܛܶܢܘ ܠܰܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ܆ ܦܶܬܚܰܬ ܐܰܪܥܐ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܘܒܶܠܥܰܬ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܰܗܘܰܘ ܕܶܚܠܬܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ. ܘܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܝܰܠܕܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ܆ ܦܳܬܚܐ ܐܰܪܥܐ ܕܝܰܥܢܽܘܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܐ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܘܒܳܠܥܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܕܶܚܠܬܐ ܘܣܽܘܪܳܕܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢܶܐ. ܗܳܢܐ ܚܰܫܐ ܕܝܰܥܢܽܘܬܐ ܘܰܕܪܶܚܡܰܬ ܢܰܦܫܐ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܒܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܰܘܠܕܳܢܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܒܝܰܬܺܝܪ ܚܒܰܢܳܢܽܘܬܐ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܒܗܽܘܢ. ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܐ. ܡܩܺܝܡܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܐ ܥܶܠܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܐ ܥܳܡܪ̈ܳܢ ܒܢܰܦܫܶܗ ܕܚܶܪܝܳܝܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܐ܀

28 ܟܠܺܝܠܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܥܦܺܝܦܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܚܙܺܝ ܐܳܘ ܐܰܚܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܐ 137܆ ܕܣܰܓܺܝ ܚܳܣܡܺܝܢ ܒܳܟ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܢܰܗܦܟܽܘܢܳܟ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܕܒܺܝܫܽܘܬܐ. ܟܰܕ ܙܳܪܥܺܝܢ ܒܳܟ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܶܕ̈ܠܳܝܶܐ ܕܰܡܫܰܡܪܺܝܢ ܒܠܶܒܳܟ܇ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ܇ ܐܰܝܟ ܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܡܫܰܡܪܐ ܗ̱ܘܬ ܥܕ̈ܝܠܝܐ. ܘܪܳܛܢܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܰܠ ܗܰܘ ܪܰܒܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܟܰܕ ܡܰܣܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܡܰܢܢܐ܇ ܘܪܳܓܺܝܢ ܗ̱ܘܘ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܢܕܺܝܕܬܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܬܽܘܡܐ ܘܒܰܨ̈ܠܶܐ ܘܩܰܕ̈ܣܶܐ ܕܒܶܣܪܐ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ܀

ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܥܰܡܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܰܢ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ. ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡܳܟ܇ ܘܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܓܠܙܽܘܢܳܟ ܡܶܢ ܗܳܝ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܡܶܬܝܰܠܕܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܛܽܘܦܣܐ ܕܡܰܢܢܐ ܕܶܐܟܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܰܕܒܪܐ܆ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܣܬܰܝܒܪ̈ܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢܶܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ܀

29 ܕܰܥ ܘܰܚܙܺܝ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܕܦܳܠܰܚ ܒܡܰܕܒܪܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ܆ ܕܰܚܘ̈ܰܘܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܺܝܬ ܒܡܰܕܒܪܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܢܰܟܬܺܝܢ ܠܥܰܡܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܨܰܥܪ̈ܶܐ. ܚܶܣ̈ܕܶܐ. ܘܡܽܘ̈ܝܳܩܶܐ. ܘܪ̈ܶܛܢܶܐ. ܘܡܨܘ̈ܬܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪ̈ܨܶܐ ܕܡܶܫܬܰܡܪܺܝܢ ܥܠܰܝܟ. ܥܶܕ̈ܠܳܝܶܐ ܛܠܽܘ̈ܡܝܶܐ ܕܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܐܚ̈ܝܳܢܰܝܟ. ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܳܟ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܝܽܘܩܪܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܘܰܘ̈ܳܬܐ ܘܰܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܡܢܰܟܬܺܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܡܰܕܒܪܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܦܳܠܚܺܝܢ܀

ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܬܦܰܨܳܝܽܘ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܥܒܶܕ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܫܬܡܰܥܘ ܠܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕܟܽܠ ܕܢܳܟܶܬ ܗ̱ܘܐ ܠܶܗ ܚܶܘܝܐ܆ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܐ ܒܬܰܪܥܐ ܕܡܰܫܟܢܶܗ܆ ܘܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܐ ܒܚܶܘܝܐ ܕܰܢܚܳܫܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܙܩܰܦ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܛܽܘܪܐ. ܘܟܽܠ ܕܰܡܫܰܡܠܶܐ ܗ̱ܘܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ܆ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܐ ܒܶܗ. ܘܡܶܬܰܐܣܶܐ ܗ̱ܘܐ ܡܶܢ ܡܶܪܬܐ ܕܰܚܘܰܘ̈ܳܬܐ܀

30 ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܳܟܶܬ ܠܳܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܘܰܘ̈ܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܐܰܨܶܕ ܚܝܳܪܶܗ ܕܡܰܕܥܳܟ ܘܚܽܘܪ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܟܰܕ ܬܠܶܐ ܒܰܙܩܺܝܦܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܘܡܶܬܰܐܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܡܶܪܬܐ ܕܰܚܘܰܘ̈ܳܬܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܕܪܰܡܝܐ ܒܠܶܒܳܟ܀

ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܐ ܫܠܺܝܚܐ. ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܐ ܘܓܳܡܽܘܪܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ. ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܶܗ ܣܰܝܒܰܪ ܨܠܺܝܒܐ. ܘܥܰܠ ܒܶܗܬܬܐ ܐܰܡܣܰܪ. ܘܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܐ ܕܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܝܺܬܶܒ. ܚܙܰܝܬ ܕܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܕܣܰܝܒܰܪ ܨܠܺܝܒܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܠܫܽܘܒܚܐ ܕܪܰܒܽܘܬܐ ܟܰܕ ܛܽܘܦܣܐ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܒܗܳܕܶܐ ܕܶܐܢ ܠܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܢܽܘ̈ܟܬܳܬܳܐ ܕܰܚܘܰܘ̈ܳܬܐ ܚܰܪ̈ܡܳܢܶܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܬܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܥܰܠ ܠܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܀

31 ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܕܰܬܚܽܘܪ ܒܶܗ ܡܐ ܕܒܳܠܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܫܡܰܥ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܡܐ ܕܡܶܨܛܰܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܐܶܨܛܰܥܰܪ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ. ܘܕܰܝܘܳܢܐ ܘܫܳܡܪܳܝܐ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܚܰܣܕܺܝܢ ܠܳܟ ܘܰܡܡܰܝܩܺܝܢ ܒܳܟ܆ ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܒܦܳܪܽܘܩܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܒܰܙܚܺܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܶܗ ܘܰܡܩܰܦܚܺܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܶܗ. ܘܪܽܘܩܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܙܳܠܚܺܝܢ ܗ̱ܘܘ. ܘܚܰܠܐ ܘܰܡܪܳܪܐ ܡܰܫܩܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܶܗ. ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܒܩܰܢܝܐ ܡܳܚܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ ܕܳܒܶܨ ܠܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܟ܇ ܥܗܰܕ ܠܡܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܡܐ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܦܩܺܝ̈ܕܳܢ ܠܟܽܘܢ. ܐܶܡܰܪܘ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ܇ ܕܡܶܕܶܡ ܕܚܰܝܳܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܥܒܰܕܢ܀

32 ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܰܚܽܘܟ ܢܶܬܬܫܺܝܛ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ܆ ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܟܰܕ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܙܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܐ ܒܛܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܕܢܰܦܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܥܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܕܠܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܘ ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܬܽܘܒ ܕܳܐܠܨܺܝܢ ܠܳܟ ܚܰܫ̈ܶܐ ܟܝ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܟܰܕ ܡܬܺܝܚ ܒܰܙܩܺܝܦܐ. ܘܰܩܒܺܝ̈ܥܳܢ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܒܨܶܨ̈ܶܐ. ܘܡܰܪܟܰܢ ܪܺܝܫܶܗ ܒܰܙܩܺܝܦܐ. ܘܰܡܫܰܢܰܝ ܙܺܝܘܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܠܝܽܘܪܳܩܽܘܬܐ ܕܡܳܝܽܘܬܽܘܬܐ܀

ܒܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܗܪܽܘܓ ܒܠܶܒܳܟ܆ ܘܦܳܟܗܐ ܡܶܪܬܐ ܕܰܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܳܟ. ܩܰܪܺܝܒ ܗ̱ܘ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܶܘܝܐ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܒܠܶܒܳܟ ܓܶܝܪ ܥܳܡܰܪ ܘܰܒܬܰܘ̈ܘܢܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ܆ ܡܰܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܫܒܺܝܚܐ܀

33 ܘܰܟܡܐ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ܆ ܡܚܰܘܶܐ ܗܽܘ ܫܽܘܦܪܶܗ ܠܢܰܦܫܳܟ. ܘܡܰܡܠܟܳܐ ܥܠܰܝܟ ܚܰܕܽܘܬܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܡܰܗܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܓܠܶܐ ܢܽܘܗܪܐ ܕܫܽܘܦܪܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܫܒܺܝܚܐ ܒܬܰܘܘ̈ܢܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܠܶܒܳܟ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܒܰܣܡܐ ܢܰܦܫܳܟ ܒܪ̈ܳܐܙܰܘܗܝ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ. ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܰܠܡܐ ܬܩܽܘܡ ܒܓܽܘܡܕܳܢܽܘܬܐ ܕܰܡܩܺܝܡܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܐ܇ ܘܬܶܦܪܰܚ ܡܶܪܬܐ ܕܢܽܘ̈ܟܬܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܟ܇ ܘܰܬܡܽܘܬ ܡܰܘܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܺܝܬܘ ܒܡܰܕܒܪܐ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܣܰܪܘ ܥܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܠܶܗ ܘܚܳܪܘ ܒܚܶܘܝܐ ܕܰܢܚܳܫܐ܀

34 ܘܥܰܡ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܘܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܘܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܦܳܠܚܺܝܢ܆ ܕܢܶܩܢܽܘܢ ܐܳܦ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܫܶܬܩܐ ܘܢܳܛܽܘܪܬܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܡܶܢ ܡܰܡܠܐ ܣܰܢܝܐ ܘܰܚܝܳܪܐ ܡܰܪܟܢܐ ܘܗܶܠܰܟܬܐ ܡܛܰܟܰܣܬܐ ܘܫܺܝܛܽܘܬ ܝܳܬܐ ܘܒܰܣܝܽܘܬܐ ܕܢܰܚ̈ܬܶܐ ܘܕܰܣܐܽܘܢܐ ܘܰܡܣܰܪܩܽܘܬܐ܆ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܟܰܣܶܐ ܨܰܥܪܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܐ ܬܶܩܢܽܘܢ ܠܐ ܕܰܗܒܐ ܘܠܐ ܣܺܐܡܐ܆ ܘܠܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܢ܆ ܐܶܠܐ ܬܶܣܦܰܩ ܠܟܽܘܢ ܚܕܐ ܠܰܚܫܰܚܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܚܽܘܒܐ ܚܰܪܺܝܦܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕܒܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܩܳܢܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܡܶܬܦܰܨܶܝܢ ܡܶܢ ܣܶܢܶܐܬܐ ܘܰܚܣܳܡܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܢܳܛܪ̈ܳܢ ܠܰܥܠܰܝܡܽܘܬܐ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܡܶܢ ܩܪܳܒܶܗ ܕܰܥܡܳܠܺܝܩ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܩܪܳܒܐ ܥܰܡ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܘܢܰܗܦܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ܀

35 ܐܶܠܐ ܙܰܝܶܢܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ ܐܳܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ܆ ܒܨܰܘܡܐ ܘܥܰܡܠܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܕܫܰܗܪ̈ܶܐ. ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ܆ ܘܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܐܶܡܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܠܐ ܢܶܥܢܰܕ ܗܰܘܢܟܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܰܝܟ ܗܘܫܥ ܡܫܰܡܫܳܢܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ܇ ܕܠܐ ܥܳܢܶܕ ܗ̱ܘܐ ܡܶܢ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܐ. ܘܡܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܟܽܘܢ ܥܡܳܠܺܝܩ܆ ܘܠܐ ܫܳܒܶܩ ܠܟܽܘܢ ܠܡܶܥܰܠ ܠܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܆ ܡܙܰܝܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܡܫܺܝܚܐ ܠܗܰܘܢܟܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ ܒܙܰܝܢܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܐ܆ ܘܙܳܟܶܝܬܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܥܡܳܠܺܝܩ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܟܽܘܢ܆ ܒܚܺܝܠ ܥܽܘܕܪܳܢܐ ܕܰܦܫܳܛ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܡܰܗܦܟܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܐܬܪܶܗ ܚܶܫܽܘܟܐ܆ ܘܥܳܒܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܘܝܳܪܬܺܝܬܽܘܢ ܡܕܺܝܢܰܬ ܕܶܩ̈ܠܶܐ܀

36 ܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܽܘܙܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܐ ܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܘܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܘܪܐ ܕܒܽܘܚܪܳܢܐ ܦܳܠܚܺܝܢ. ܗܳܝ ܕܒܗ̇ ܡܳܬܦܰܠܚ̈ܳܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܕܰܟܡܐ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܕܡܟܽܘܢ܆ ܠܐ ܢܰܓܣܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ. ܐܶܠܐ ܡܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܚܛܰܦ ܡܶܢ ܫܶܢܬܐ܆ ܐܰܘ ܟܰܕ ܝܳܬܒܺܝܢ ܐܰܘ ܟܰܕ ܩܝ̈ܡܝܢ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ܇ ܢܶܬܠܽܘܢ ܐܰܬܪܐ ܠܫܶܢܬܐ ܕܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܶܥܗܕܽܘܢ ܠܥܳܢܘܳܝܽܘܬܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܐ ܡܳܪܝ ܡܩܪܝܣ܇ ܕܡܶܬܚܐ ܕܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܐ ܠܰܚܡܐ ܘܠܐ ܡܰܝ̈ܐ ܘܠܐ ܫܶܢܬܐ ܣܒܰܥ. ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܠܰܚܡܝ ܐܳܟܶܠ ܗ̱ܘܺܝܬ [ܒܡܰ]ܬ[ܩܠܐ] ܘܡܝ̈[ܐ] ܫܳܬܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܒܟܰܝܠܐ. ܘܟܰܕ ܠܶܐܣܬܐ ܣܳܡܶܟ ܗ̱ܘܺܝܬ ܚܰܨ[ܝ ܩܠܝܠ] ܡܶܢ ܫܶܢܬܐ ܚܳܛܶܦ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܗܳܟܰܢܐ ܠܥܺܝܪܽܘܬܐ ܐܶܬܐ ܗ̱ܘܳ[ܐ]. ܘܡܳܢܐ ܦܽܘܪܥܳܢܐ ܗܘܳܐ ܠܛܽܘܒܳܢܐ ܡܰܩܰܪܝܳܣ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܥܡܺܝܠܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܐ ܐܰܠܳܗܐ ܬܪܰܝܳܢܐ ܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܰܐܛܶܠ ܗ̱ܘܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

37 ܐܳܦ ܐܶܢܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܐ ܐܰܚܐ ܚܰܕ ܕܰܒܙܰܒܢܐ ܕܬܰܪܬܰܥܣܪ̈ܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܢܛܽܘܪܬܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܦܳܠܰܚ ܗ̱ܘܐ܆ ܠܐ ܐܰܓܶܣ ܗ̱ܘܐ ܥܰܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܥܶܠܬܐ ܕܟܽܘܪܗܳܢܐ܆ ܕܠܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇ ܬܚܽܘܡܐ ܕܰܐܢܰܢܩܺܐ. ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܩܢܽܘܢ ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܗܺܝ ܗ̱ܝ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ܆ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܛܰܪܘ ܘܰܥܒܶܕܘ ܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܬܶܫܰܪ ܠܟܽܘܢ ܗܳܕܶܐ ܘܠܐ ܬܶܬܦܰܠܓܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇. ܕܶܐܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܛܽܘܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܰܕܢܰܚ ܡܳܪܰܢ ܢܽܘܗܪܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ܆ ܘܓܳܠܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܺܝܬܝܟܽܘܢ܆ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܐܳܦܶܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܀

38 ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܪ̈ܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܶܐܬܗܰܦܰܟܘ ܒܡܰܕܒܪܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܚܳܛܶܝܢ ܗ̱ܘܘ܆ ܐܶܠܐ ܠܐ ܓܠܰܙ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܢ ܒܛܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܰܡܠܶܠ ܗ̱ܘܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܰܝ̈ܐ ܡܶܢ ܟܺܐܦܐ ܡܰܦܶܩ ܗ̱ܘܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢܢܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܐ ܡܰܚܶܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܦܳܪܰܚܬܐ ܡܶܢ ܝܰܡܐ ܡܰܣܶܩ ܗ̱ܘܐ ܠܗܽܘܢ ܘܡܐ ܕܚܳܛܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܬܽܘܒ܆ ܪܳܕܶܐ ܗ̱ܘܐ ܠܗܽܘܢ. ܒܡܰܚ̈ܘܳܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܡܰܩܪܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܚܘܰܘ̈ܳܬܐ ܕܡܶܫܬܰܠܛܺܝܢ [ܥܠܝـ]ܗܘܢ. ܘܢܽܘܪܐ ܕܢܳܦܩܐ ܗ̱ܘܬ ܘܡܰܘܩܕܐ ܗ̱ܘܬ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܪܶܒܘ ܢܽܘܪܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܐ܇ ܘܢܶܦܩܰܬ ܢܽܘܪܐ ܡܶܢ ܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܘܩܕܰܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬ ܩܽܘܪܳܚ ܘܕܳܬܳܢ ܘܰܐܒܺܝܪܳܡ܇ ܕܦܶܬܚܰܬ ܐܰܪܥܐ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܘܒܶܠܥܰܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܡܰܘܬܳܢܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܠܰܛ ܒܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܙܡܪܝ ܒܰܪ ܣܠܘ܇ ܗܰܘ ܕܩܰܛܠܶܗ ܦܺܝܢܚܶܣ ܒܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܡܰܚ̈ܘܳܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܇ ܕܪܳܕܶܐ ܗ̱ܘܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܐ ܒܡܰܕܒܪܐ ܟܰܕ ܚܳܛܶܝܢ ܗ̱ܘܘ܀

39 ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ܆ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܢܳܛܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܣܳܥܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܡܚܰܕܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܒܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܣܺܝܡܐ ܡܒܰܣܶܡ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܒܰܦܝܳܣܐ ܕܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܚܰܕܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܒܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܠܐ ܟܰܝܠܐ ܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ. ܠܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܡܗܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ. ܥܬܺܝܕܺܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܳܦ ܥܠܰܝܗܶܝܢ܆ ܡܐ ܕܡܳܛܶܝܢܰܢ ܠܕܽܘܟܰܬܗܶܝܢ܀

40 ܐܶܠܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܰܡܘܢܝܳܣ܆ ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܠܗܶܝܢ ܪܰܬܚܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܇ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܓܺܝܫܐ ܘܰܡܕܰܘܕܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ ܢܰܦܫܝ܆ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܥܰܡ ܫܰܪ̈ܘܳܝܶܐ ܘܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܡܰܓܪ̈ܳܢ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܐܚܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܚܰܕܽܘܬܐ ܐܺܝܬ ܒܗܶܝܢ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܠܟܰܪܝܽܘܬܐ ܡܶܬܗܰܦ̈ܟܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܐ ܡܶܬܬܺܙܝ̈ܥܳܢ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܡܶܬܝܰܠܕ̈ܳܢ܆ ܘܡܰܘܠܕ̈ܳܢ ܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܡܶܬܩܰܕ̈ܡܳܢܘܳܬܳܐ ܘܡܰܘ̈ܠܕܳܢ ܟܰܪܝܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܩܪܳܝܗܝ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܰܡܘܢܝܳܣ ܠܪܰܬܚܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܫܓܺܝܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܽܘܬܶܗ ܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ ܡܰܘܠܕܐ. ܘܟܰܪܝܽܘܬܶܗ ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ܀

41 ܗܳܪܟܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܽܘܟܬܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ܆ ܡܫܰܒܠܳܢܐ ܚܰܟܺܝܡܐ ܡܶܬܒܥܶܐ. ܕܰܠܚܰܕܽܘܬܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܒܡܽܘܟܳܟܐ ܢܛܰܟܶܣ. ܘܰܠܟܰܪܝܽܘܬܳܗ̇ ܒܣܰܒܪܐ ܕܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܕܥܰܠ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܡܰܓܙܪܐ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܠܐ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܠܰܐܚܐ ܡܫܰܒܠܳܢܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܽܘܟܬܐ܇ ܐܰܘ ܡܪܺܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ ܗܰܘܢܶܗ܆ ܒܝܰܕ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܨܳܝܪܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܇ ܐܰܘ ܡܰܪܡܶܝܢ ܠܶܗ ܒܟܰܪܝܽܘܬܐ ܘܥܳܩܬܐ ܘܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ܇ ܘܡܰܗܦܟܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܕܒܺܝܫܽܘܬܐ܀

42 ܐܶܠܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܫܰܪ̈ܘܳܝܶܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܦܳܠܚܺܝܢ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܐ ܕܗܳܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ܆ ܢܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ ܡܫܰܒܠܳܢܶܗ ܐܶܢ ܝܳܕܰܥ ܕܚܰܟܺܝܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܢܺܐܡܪܺܝܘܗܝ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܡܶܠܟܐ ܫܰܦܺܝܪܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܛܰܟܣܳܐܺܝܬ ܢܶܪܕܶܐ ܒܶܗ ܒܫܰܒܺܝܠܐ ܗܰܘ. ܢܶܙܕܗܰܪ ܕܶܝܢ ܕܰܠܡܐ ܢܶܣܛܶܐ ܡܶܢ ܡܶܠܟܶܗ ܠܝܰܡܺܝܢܐ ܐܰܘ ܠܣܶܡܳܠܐ܆ ܘܬܶܦܬܰܚ ܐܰܪܥܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܘܬܶܒܠܥܺܝܘܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܠܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܘܦܶܬܚܰܬ ܐܰܪܥܐ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܘܒܶܠܥܰܬ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢܘ ܡܫܰܒܠܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܚܙܰܘ ܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܕܶܐܫܬܘܺܝܘ ܠܗܳܢܐ ܪܰܬܚܐ ܫܓܺܝܫܐ܆ ܚܙܰܘ ܐܰܝܢܐ ܡܶܠܟܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ. ܕܰܠܡܐ ܒܠܐ ܝܺܕܰܥܬܟܽܘܢ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܠܟܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܗܳܦܶܟ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܕܒܺܝܫܽܘܬܐ܇ ܐܰܘ ܡܶܬܒܠܰܥ ܒܰܐܪܥܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ܇ ܘܬܳܒܰܥ ܐܰܠܳܗܐ ܕܡܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܬܒܰܥ ܕܡܶܗ ܕܢܳܒܽܘܬ ܐܺܝܙܪܰܥܶܠܳܝܐ ܡܶܢ ܐܳܚܳܒ܆ ܘܰܐܫܦܰܥ ܕܡܐ ܕܺܐܝܙܒܶܠ ܚܠܳܦܰܘܗܝ܀

43 ܐܶܠܐ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܐܳܘ ܡܫܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢܘ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܦܳܠܚܽܘܬܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܇ ܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܦܳܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܳܐܡܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܕܰܥܘ ܐܰܝܢܐ ܡܶܠܟܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܪܰܬܚܐ ܕܚܰܕܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܩܰܦܰܚܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܽܘܟܳܟܐ ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡܠܐ ܕܨܰܘܡܐ ܘܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܘܰܕܫܰܗܪܐ ܕܠܺܠܝܐ ܘܕܺܐܝܡܳܡܐ܆ ܥܰܡ ܣܶܓܕܬܐ ܪܟܺܝܢܬܐ ܕܰܩܕܳܡ ܟܽܠܢܳܫ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬܩܰܕܡܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

44 ܘܡܐ ܕܶܝܢ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܟ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܠܶܦܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܢܛܰܫܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܣܬܥܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܘܰܕܠܐ ܗܘܘ ܓܳܠܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܚܰܕܽܘܬܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܢܳܫ܇ ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܬܽܘ̈ܩܠܳܬܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒܩܳܢܽܘܬܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܢܰܣܝܳܢܐ ܘܰܢܢܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܩܕܳܡ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܚܰܝܠܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܚܠܳܦ ܦܳܠܽܘ̈ܚܶܐ܇ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܠܩܽܘ̈ܒܠܳܝܶܐ܇ ܐܶܠܐ ܟܡܐ ܕܰܒܗܳܢܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܘܰܕܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܘܰܕܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܐ ܥܰܡ ܕܚܽܘܒܐ ܘܰܕܛܳܒܽܘܬܐ ܙܪܽܘܥܘ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܗܳܟܰܢܐ ܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܠܗܶܝܢ. ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܣܶܝܢ ܒܗܶܝܢ܆ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܕܠܳܝܐ܀

ܚܙܰܘ ܕܰܠܡܐ ܡܶܛܽܠ ܥ̈ܶܠܠܳܬܐ ܕܠܐ ܘܳܠܝ̈ܳܢ ܠܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܫܪܳܪܐ܇ ܘܡܶܬܬܰܒܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܕܶܐܡܰܪ܇ ܕܠܳܟ ܘܳܠܶܐ ܗ̱ܘܐ ܠܳܟ ܕܬܰܪܡܶܐ ܟܶܣܦܝ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܐ܇ ܘܶܐܢܐ ܐܳܬܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܬܳܒܰܥ ܠܕܺܝܠܝ ܥܰܡ ܪ̈ܶܒܝܳܬܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܪܰܬܚܐ ܕܚܰܕܽܘܬܐ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܣܳܦ̈ܩܳܢ܀

45 ܢܺܐܡܰܪ ܕܶܝܢ ܗܳܫܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܟܰܪܝܽܘܬܐ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܗܳܘܶܐ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܚܰܕܽܘܬܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܟܡܐ ܕܗܽܘ ܙܰܒܢܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܳܬܪܶܗ ܐܳܬܶܐ ܗܳܢܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܚܰܫܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܟܰܪܝܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܝܰܒܶܫ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܘܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܐ ܘܶܐܠܽܘ ܠܐ ܡܶܬܟܪܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܗܳܢܐ܆ ܠܐ ܚܳܝܶܐ ܗ̱ܘܐ ܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܚܰܟܺܝܡܐ ܕܓܰܒܪܐ ܕܥܳܩܬܐ ܡܶܬܝܰܒܫܺܝܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ܀

46 ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܡܫܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܳܐܬܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܐܰܚܐ ܦܳܠܽܘܚܐ܆ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܗܳܢܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܟܰܪܝܽܘܬܐ܆ ܚܙܰܘ ܐܰܝܢܐ ܡܶܠܟܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܥܰܠܗܳܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܰܓܰܪ ܣܰܓܺܝ ܠܘܳܬ ܦܳܠܽܘܚܐ ܠܘܳܬ ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ ܡܡܰܛܶܐ ܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܘܺܝܢ ܠܫܽܘܒܳܠܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ. ܕܡܶܠܟܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܢܶܬܶܠ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܡܫܰܐܶܝܠ ܠܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܙܪܽܘܥ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܩܳܪܒܺܝܢ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ܆ ܣܰܒܪܐ ܕܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܐ܇ ܘܥܰܠ ܫܽܘܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܕܶܐܢ ܢܶܚܛܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܫܰܒܥܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܫ̈ܒܰܥ ܒܝܰܘܡܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܒܚܰܕ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܐ ܫܳܒܶܩ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܡܠܰܘ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܰܕܽܘܬܐ܆ ܒܫܽܘ̈ܕܳܝܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܥܰܠ ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܘܡܬܐ ܕܺܝܡܐ ܐܰܠܳܗܐ ܒܝܰܕ ܛܽܘܒܳܢܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ܆ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܡܺܝܬܐ ܘܚܰܛܳܝܐ܇ ܐܶܠܐ ܕܰܢܬܽܘܒ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ ܘܢܺܐܚܶܐ܀

47 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܟܰܪܝܽܘܬܐ܆ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܢܽܘܪܐ ܕܪܶܚܡܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܚܳܒܶܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܺܝܠܝܐ ܥܰܡ ܐܺܝܡܳܡܐ ܙܳܩܶܦ ܢܰܦܫܶܗ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ. ܨܰܘܡܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܐ. ܘܡܰܦܽܘܠܬܐ ܐܰܡܺܝܢܬܐ ܕܰܩܕܳܡ ܨܠܺܝܒܐ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܬܡܰܛܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܢܽܘܪܐ ܕܪܶܚܡܬܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ܀

ܐܶܠܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܫܰܒ̈ܠܳܢܶܐ܆ ܒܛܶܟܣܐ ܘܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܣܺܝܡܘ ܠܗܽܘܢ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܕܕܰܠܡܐ ܢܰܣܓܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪܐ. ܘܢܶܦܟܰܗ ܠܶܗ ܪܰܬܚܐ ܕܚܽܘܒܗܽܘܢ. ܘܰܐܥܗܶܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܗܰܘ ܕܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܗ̱ܘܐ ܠܶܗ ܝܰܬܺܝܪܐ ܡܶܢ ܡܰܢܢܐ ܒܡܰܕܒܪܐ܆ ܣܳܪܶܐ ܗ̱ܘܐ ܘܡܰܪܚܶܫ ܬܰܘ̈ܠܥܶܐ. ܘܗܰܘ ܕܢܳܛܰܪ ܗ̱ܘܐ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܐ ܗ̱ܘܬ ܥܰܡܶܗ܆ ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܗ̱ܘܐ ܠܶܗ ܣܽܘܢܩܳܢ ܝܰܘܡܐ ܘܡܶܬܬܰܪܣܶܐ ܗ̱ܘܐ ܡܶܢܶܗ܀

48 ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢܶܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܝܰܕ ܐܣܛܪܛܝܐ ܗܳܕܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܥܳܡܠܺܝܢ܆ ܛܰܪܘ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܘܠܐ ܬܶܥܒܪܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܗܽܘܢ܆ ܘܰܬܟܰܢܫܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܇ ܘܬܶܣܪܶܐ ܠܗ̇ ܢܰܦܫܟܽܘܢ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܒܠܳܢܐ ܕܠܶܗ ܗܰܝܡܶܢܬܽܘܢ ܢܰܦܫܟܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ܇ ܘܡܶܬܥܰܕܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܀

49 ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܪܰܬܚܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܓܺܝܫܐ ܘܰܡܕܰܘܕܳܐ ܡܫܰܘܬܰܦ ܗ̱ܘ ܥܰܡ ܚܰܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܐܳܠܨܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܪܰܬܚܐ ܥܰܡ ܦܳܠܽܘܚܐ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܐ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܡܫܰܒܠܳܢܐ ܚܰܟܺܝܡܐ܆ ܘܡܰܓܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܙܰܒܢܐ ܣܰܓܺܝܐܐ܆ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ܆ ܘܶܐܣܬܰܡܝܰܬ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘܢܐ܆ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗܰܘ ܪܰܬܚܐ ܕܚܽܘܒܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܠܪܰܬܚܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܝܳܩܶܕ ܠܶܒܶܗ ܕܦܳܠܽܘܚܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܽܘܪܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܒܶܐܣܟܺܝܡܐ ܡܛܰܫܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܚܰܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܠܐ ܡܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܠܺܝܛܐ ܪܶܓܬܐ ܒܪܶܓܬܐ ܘܪܰܬܚܐ ܒܪܰܬܚܐ. ܘܪܶܚܡܬܐ ܒܪܶܚܡܬܐ ܘܠܐ ܝܳܕܰܥ ܦܳܠܽܘܚܐ ܠܡܶܦܪܰܫ ܒܶܝܬ ܪܶܚܡܬܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ܇ ܠܪܶܚܡܬܐ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܕܰܡܟܰܣܝܐ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܒܶܐܣܟܺܝܡܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ. ܘܪܰܡܝܐ ܢܰܦܫܐ ܒܡܰܚܫܽܘܠܐ ܕܕܽܘܘܳܕܐ. ܘܠܐ ܝܳܕܥܐ ܕܬܶܦܪܽܘܫ ܗܺܝ ܠܗ̇. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܪܰܬܚܐ ܗܳܢܐ ܫܓܺܝܫܐ ܘܰܡܕܰܘܕܐ܀

50 ܐܳܘ ܟܡܐ ܥܰܣܩܐ ܕܽܘܟܬܐ ܗܳܕܶܐ ܠܡܶܦܪܰܫ. ܗܳܪܟܐ ܡܶܬܒܰܚܪܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܝܰܕܽܘܥܬܳܢܐ ܚܰܟܺܝܡܐ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܚܙܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܐܣܒܰܪܘ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܝܰܕܽܘ̈ܥܬܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܘܶܐܬܬܩܶܠܘ ܒܗܳܕܶܐ ܕܽܘܟܬܐ ܬܽܘܩܰܠܬܐ ܒܺܝܫܬܐ ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܰܦܽܘܠܬܐ ܕܠܐ ܩܰܘܡܐ. ܘܰܒܠܐ ܝܺܕܰܥܬܗܽܘܢ܆ ܐܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܘܒܶܕܘ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܘ ܠܡܶܦܪܰܫ ܒܶܝܬ ܫܪܳܪܐ ܠܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܬܶܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܦܳܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܺܐܝܬ ܥܰܡܶܗ ܗܳܢܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܪܰܬܚܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܘ ܠܡܶܦܪܰܫ ܐܽܘܪܚܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܐܰܘ ܐܰܪܺܝܡܽܘܗܝ ܠܥܶܠ ܘܢܰܦܚܽܘܗܝ ܒܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܶܬܡܰܛܺܝܬ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܰܘ ܛܰܒܥܽܘܗܝ ܒܥܽܘܡܩܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ܇ ܕܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܛܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܗܳܢܐ ܪܰܬܚܐ ܘܗܳܕܶܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܀

51 ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܡܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܥܽܘܙܐ ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܕܪܰܬܚܐ ܩܰܪܝܐ܆ ܐܳܦ ܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܙܰܪܥܐ ܗܳܘܝܐ ܥܰܡܶܗ ܕܰܐܚܐ ܒܫܶܢܬܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ܆ ܕܠܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܚܰܫܶܗ ܕܰܩܪܳܒܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܣܳܗܶܕ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܬܰܪܥܐ ܕܒܶܗ ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܝܰܐܝܒܺܝܢ ܠܕܰܟܝܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘ[ܗܝ] ܫܽܘܠܗܳܒܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܕܠܐ ܚܰܫܶܗ ܕܰܩܪܳܒܐ. ܡܰܢ ܕܢܶܣܦܰܩ ܢܶܣܦܰܩ. ܐܰܘܕܰܥ ܕܶܝܢ ܗܳܢܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܕܶܐܢ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ ܗܳܘܝܐ ܠܰܡܫܰܒܠܳܢܐ ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܒܶܝܬ ܪܶܓܬܐ ܠܪܶܓܬܐ܆ ܒܗܳܢܐ ܪܰܬܚܐ ܡܶܬܡܰܛܶܝܢ ܦܳܠܽܘ̈ܚܶܐ ܠܕܰܟܝܽܘܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ܀

52 ܘܒܶܗ ܒܗܳܢܐ ܪܰܬܚܐ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܐ ܚܙܳܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܗܳܢܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܐ ܕܰܫܪܳܪܐ܇ ܕܗܳܢܐ ܪܰܬܚܐ ܗܽܘܝܽܘ ܬܰܪܥܐ ܕܒܶܗ ܥܳܐܠܺܝܢ ܦܳܠܽܘ̈ܚܶܐ ܠܘܳܬ ܕܰܟܝܽܘܬܐ. ܟܰܕ ܐܰܘܕܰܥ ܕܠܰܘ ܕܟܽܠܢܳܫ ܗܝ ܕܰܡܨܶܐ ܕܰܢܦܰܪܶܫ ܕܽܘܟܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܣܦܰܩ ܢܶܣܦܰܩ. ܚܠܳܦ ܕܢܺܐܡܰܪ܆ ܕܡܰܢ ܕܡܶܣܬܰܟܰܠ ܢܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܕܰܢܦܰܪܶܫ ܒܶܝܬ ܪܶܓܬܐ ܕܪܰܬܚܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܐ܆ ܠܪܶܓܬܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܕܠܐ ܚܰܫܶܗ ܕܰܩܪܳܒܐ ܡܶܛܽܠ ܕܚܺܐܦܰܘ̈ܗܝ ܕܗܳܢܐ ܪܰܬܚܐ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܬܕܒܳܪܽܘ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ܀

53 ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܥܰܠ ܐܰܒܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܙܥܽܘܪܐ܇ ܕܟܰܕ ܐܶܬܡܰܛܺܝ ܠܗܳܢܐ ܪܰܬܚܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ܇ ܕܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܕܰܕܠܐ ܨܶܦܬܐ ܐܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܨܶܦܬܐ ܕܰܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܐܪܥܐ. ܘܰܒܪܰܬܚܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܰܡܫܰܒܠܳܢܶܗ܆ ܫܕܳܐ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܠܡܰܕܒܪܐ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܠܡܶܣܥܰܪ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܗ̱ܘܬ܆ ܗܦܰܟ ܬܽܘܒ ܠܘܳܬ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ܀

ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܓܶܝܪ ܡܰܛܥܶܐ ܣܳܛܳܢܐ ܒܗܳܢܐ ܪܰܬܚܐ܇ ܕܢܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܰܘܬܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܽܘܕܝܳܐܺܝܬ. ܕܡܐ ܕܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܳܥܶܟ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܰܘ ܪܰܬܚܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܫܬܰܠܰܛ ܒܗܽܘܢ ܗܰܘ ܪܰܬܚܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܙܰܪܥܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܪܶܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܕܘܳܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܶܫܬܰܡܥܽܘܢ ܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܪܽܘܚ܆ ܐܶܢ ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܘܛܽܘܠܺܝܩܺܝܢ ܠܡܶܦܪܰܫ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܀

54 ܘܳܝ ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܕܠܐ ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܠܡܶܦܪܰܫ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܇ ܘܡܰܦܩܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܡܐ ܕܪܰܒܳܢܽܘܬܐ܇ ܘܗܳܘܶܝܢ ܡܫܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܬܰܪܶܨܘ ܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܢܝܳܚܐ ܙܥܽܘܪܐ ܕܰܐܪܓܶܫܘ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܳܗܽܘܢ܇ ܐܰܘ ܚܙܰܘ ܩܰܠܺܝܠ ܨܶܡܚܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ ܇ ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܢܦܰܚܘ ܒܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ ܘܡܣܒܪܢܘܬܐ܇ ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܗܘܳܐ ܡܫܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܳܝ ܠܗܽܘܢ ܕܡܶܬܬܰܒܥܺܝܢ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܕܺܝܢܐ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܘܰܬܒܰܥܬܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢܶܐ܆ ܡܶܬܬܰܒܥܺܝܢ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܒܶܛܠܳܢܐ ܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܗܽܘܢ܀

55 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܠܰܡܫܰܒܠܳܢܐ ܚܰܟܺܝܡܐ܇ ܗܰܘ ܕܢܳܛܰܪ ܛܶܟܣܐ ܥܕܰܡܐ ܕܡܶܬܦܣܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܠܫܽܘܒܳܠܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܓܪܐ ܕܥܰܡܠܶܗ܆ ܛܽܘܒܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܡܰܚܝܳܢܰܢ܇ ܕܺܐܝܽܘ ܥܰܒܕܐ ܛܳܒܐ ܥܰܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܘܰܝܬ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ ܐܰܩܺܝܡܳܟ. ܥܽܘܠ ܠܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ. ܘܗܰܘ ܛܽܘܒܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܕܶܐܡܰܪ܇ ܕܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܥܰܒܕܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܳܪܶܗ ܢܶܫܟܺܚܝܘܗܝ ܕܥܳܒܶܕ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܕܰܢܩܺܝܡܽܘܗܝ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ܀

56 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܬܰܠܡܺܝܕܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܐ܆ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܐܰܓܪܐ ܕܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܶܐܫܬܡܰܥ ܠܶܐܡܶܗ܆ ܘܩܰܒܶܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܘܰܐܠܒܫܶܗ ܙܰܝܢܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܇ ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܚܳܪܳܢ ܒܚܽܘܛܪܶܗ ܘܓܰܠܶܗ܇ ܘܩܽܘܩܬܐ ܕܡܶܫܚܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܶܗ ܐܶܬܬܢܺܝܚܰܬ ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܘܰܗܦܰܟ ܠܘܳܬܶܗ ܒܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܰܫܪ̈ܝܳܢ܆ ܘܺܝܩܰܪܬܐ ܣܰܓܺܝܐܬܐ܀

ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܗܘܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܩܰܒܶܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܰܗܘܐ ܡܰܠܟܐ ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܚܕܐ ܡܢܳܬܐ ܝܰܬܺܝܪܬܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܚܰܘܰܘ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܙܰܝܢܐ ܕܰܨܠܽܘܬܐ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܕܶܐܫܬܡܰܥ ܠܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܘܺܝܪܶܬܘ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ ܗܳܝ ܕܡܰܪܕܝܐ ܚܰܠܒܐ ܘܕܶܒܫܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܪܬܺܝܢ ܠܗ̇܀

ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ ܘܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܠܘ ܠܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ ܡܶܢ ܫܶܬܡܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܢܛܰܪܘ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܫܰܡܠܺܝܘ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܝܐ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܐ ܗܰܘ ܣܳܦܘ ܒܡܰܕܒܪܐ ܡܶܛܽܠ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܠܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢܶܐ܇ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܠܡܰܘܬܒܐ ܫܰܠܝܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ ܘܰܢܝܳܚܐ ܕܒܗ̇. ܗܰܘ ܕܨܳܐܰܪ ܛܽܘܦܣܐ ܕܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ ܘܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܒܗ̇ ܩܳܛܶܠ ܗܰܘܢܐ ܫܰܒ̈ܥܐ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܒܺܝܟܺܝܢ ܗ̱ܘܘ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܇ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܰܥܒܰܪ ܗ̱ܘܐ ܐܺܝܣܪܳܐܝܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܀

57 ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܚܰܘܰܘ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܘܝܰܨܺܝܦܽܘܬܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܥܡܺܝܠܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ. ܕܡܐ ܕܡܶܬܛܰܦܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܡܰܕܒܪܐ ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܘܦܳܣܩܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܽܠ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܡܳܝܬܺܝܢ ܡܶܢ ܠܶܒܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܰܢܗܰܦܟܽܘܢܟܽܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܕܒܺܝܫܽܘܬܐ܀

58 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ܆ ܥܳܒܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܘܝܳܪܬܺܝܬܽܘܢ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܟܝܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܦܫܺܝܛܬܐ ܕܠܐ ܥܽܘܩܳܒ܆ ܡܳܝܬܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܡܐ ܗܰܘ ܡܡܰܪܡܪܳܢܐ. ܕܰܪܓܺܝܓ ܗ̱ܘܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ܇ ܘܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܘܡܺܝܬ ܟܽܠܶܗ ܒܡܰܕܒܪܐ܆ ܘܠܐ ܥܰܠܘ ܠܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ ܘܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܰܘܪܬܽܘܗܝ ܠܥܰܡܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܀

59 ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܦܳܠܚܺܝܢ܆ ܐܰܡܺܝܬܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܥܰܠܘ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܡܰܕܒܪܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ. ܕܡܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܐܶܬܰܘ ܥܰܡܟܽܘܢ܆ ܘܣܳܝܦܺܝܢ ܘܡܶܬܛܰܠܩܺܝܢ ܡܶܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ܆ ܘܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܬܰܩ̈ܢܶܐ ܕܡܶܢ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܢܶܐ ܡܽܘܫܶܐ ܗܰܘܢܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܺܝܬܐ܇ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܒܢܐ ܗ̱ܘ ܡܶܟܺܝܠ ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܰܡܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܘܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܕܒܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ ܥܳܡܪܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܫܠܶܡ ܙܰܒܢܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ܇ ܕܢܶܦܽܘܩ ܘܢܶܬܶܒ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐܝܬ ܒܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܨܳܝܪܐ ܛܽܘܦܣܐ ܕܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܆ ܘܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܫܰܒܥܐ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܡܰܛܶܐ ܠܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ܀

60 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܡܰܩܪܒܺܝܢ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܚܶܪܝܳܝܽܘܬܐ. ܡܩܳܡܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܐ. ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ. ܚܒܰܢܳܢܽܘܬܐ. ܣܪܺܝܩܽܘܬ ܡܰܡܠܠܐ. ܠܐ ܟܽܘܚܳܕܐ. ܕܰܓܳܠܽܘܬܐ. ܬܪܰܝܳܢܽܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܠܐ ܡܛܰܟܣܽܘܬܐ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܝܰܨܺܝܦܽܘܬܐ ܝܰܬܺܝܪܬܐ ܕܥܰܠ ܚܫܰܚܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܡܒܰܣܪܳܢܽܘܬܐ. ܥܰܝܢܐ ܚܰܣܽܘܡܬܳܢܺܝܬܐ. ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܫܶܢܬܐ ܕܠܐ ܒܛܶܟܣܐ. ܘܰܕܒܺܝܫ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܬܰܢܺܝܬ܆ ܦܽܘܪܓܳܝܐ ܘܓܽܘܚܟܐ ܠܐ ܒܛܶܟܣܐ. ܘܪܰܒܽܘܬ ܟܰܪܣܐ ܘܚܰܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܇ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܠܙܰܗܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܚܰܒܺܝܒܐ܇ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܛܰܪܦܺܝܢ ܒܡܰܕܒܪܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ܇ ܘܡܶܬܝܰܐܝܒܺܝܢ ܠܡܶܩܛܰܦ ܦܺܐܪܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܐ܇ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܡܰܩܪܒܺܝܢ. ܕܡܐ ܕܙܳܟܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܚܺܝܠ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

61 ܐܰܝܟ ܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ ܕܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܐ ܒܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܘܰܥܒܰܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܥܰܠ ܘܺܝܪܶܬܘ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ܆ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܳܒܪܺܝܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܬܚܽܘܡܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ. ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ ܘܡܶܣܬܰܝܒܪܺܝܢ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܗ̇܆ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ. ܘܡܶܫܬܘܶܝܢ ܠܡܰܘܬܒܐ ܥܡܺܝܠܐ ܘܫܰܠܝܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ܇ ܕܨܳܐܰܪ ܛܽܘܦܣܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܇ ܕܒܗ̇ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܠܗܰܘܢܐ ܦܳܠܽܘܚܐ܇ ܣܽܘܟܳܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܘܰܕܗܳܘܶܝܢ. ܘܒܗ̇ ܡܩܰܒܶܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܗܳܢܐ ܟܽܠ܀

62 ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܡܰܛܺܝܢܢ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ ܢܰܦܫܝ ܠܡܰܥܒܰܪܬܐ ܕܰܒܝܽܘܪܕܢܳܢ܇ ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܡܶܢ ܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܘܡܰܘܬܒܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܒܛܶܟܣܐ ܕܶܝܢ ܕܡܽܘ̈ܫܚܳܬܳܐ. ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܕܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܠܰܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ ܐܳܦܶܢ ܚܢܰܢ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܡܬܰܚܢܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܰܢ܆ ܥܰܠ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܘܦܽܘܠܚܳܢܐ ܡܝܰܬܪܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ܆ ܘܰܦܪܰܫܢܰܢ ܒܶܝܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܫܰܪܺܝܘ ܒܗ̇܆ ܡܶܛܽܠ ܥܶܠܬܐ ܕܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܒܠܐ ܝܺܕܰܥܬܗܽܘܢ܆ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܳܠܡܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܩܳܝܡܺܝܢ܀

ܐܶܠܐ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܳܬܳܟ ܕܡܶܢܰܢ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ܇ ܥܰܠ ܡܰܘܬܒܐ ܫܰܠܝܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܘܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܥܡܺܝ̈ܠܶܐ ܕܒܗ̇ ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܫܶܠܝܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܘܠܐ ܡܰܗܡܝܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܓܡܪܽܘܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܡܶܬܓܠܶܝܢ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܡܰܩܪܒܺܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܚܽܘܡܣܳܢܐ ܕܰܒܫܶܠܝܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܕܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܘܰܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܠܰܐܝܕܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܡܶܬܡܰܛܶܝܢ܀

63 ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܺܝ ܕܦܰܪܶܫ ܠܺܝ ܒܶܝܬ ܡܫܽܘܚܬܐ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ. ܘܣܺܝܡ ܒܗ ܝܺܕܺܝ̈ܥܶܐ܇ ܘܰܐܝܬܳܐ ܠܗ̇ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܒܥܰܝܬ ܡܶܢܝ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ ܪܚܺܝܡܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܺܝܬܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܟ ܕܒܳܬܰܪ ܫܟܳܚ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܢܰܦܺܝܩܐ܆ ܗܐ ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ ܒܥܳܬܶܗ ܕܚܽܘܒܳܟ. ܒܝܰܕ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܙܰܒܢܐ ܗܘ ܡܶܟܺܝܠ ܕܢܶܥܒܰܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܢܶܥܽܘܠ ܠܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܆ ܘܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܫܰܒܥܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܗ̇. ܘܢܶܐܣܽܘܪ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܦܰܪܙܠܐ܆ ܘܢܺܐܪܰܬ ܟܰܪ̈ܟܰܝܗܽܘܢ ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܘܢܶܣܬܰܝܒܰܪ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܗܳܕܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܰܠܒܐ ܘܕܶܒܫܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܙܳܬܐ ܕܬܶܐܘܳܪ̈ܺܝܰܣ ܘܺܝܕܰܥܬܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ܀

64 ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܥܒܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܇ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܥܰܠܘ ܠܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ. ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܐܰܝܟ ܟܽܠܢܳܫ ܥܒܰܪܘ ܒܶܗ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܐܳܬܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ ܡܕܰܒܰܪ ܗ̱ܘܐ ܠܶܗ ܠܥܰܡܐ ܗܳܝܕܶܝܟ. ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܗ̱ܘܐ ܥܡܳܠܺܝܩ ܥܰܡ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܘܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܐ ܠܡܰܗܦܳܟܽܘܬܶܗ ܠܡܰܕܒܪܐ܇ ܕܠܐ ܢܶܥܽܘܠ ܘܢܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܐ ܕܰܥܡܳܠܩ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܇ ܛܽܘܦܣܐ ܨܳܝܪܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ. ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܒܗ̇ ܐܳܬܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ܇ ܘܠܐ ܦܪܺܝܫܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܦܳܠܽܘܚܐ ܡܶܢ ܕܟܽܠܢܳܫ܆ ܐܳܦܶܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܦܪܺܝܫܺܝܢ܇ ܐܰܝܟ ܥܰܡܐ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܐ ܕܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘ̈ܣܰܘܗܝ ܡܶܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܫܰܘܝܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܰܡ ܕܟܽܠܢܳܫ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ܇ ܐܳܦܶܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܕܟܽܠܢܳܫ܆ ܐܶܠܐ ܝܺܕܰܥܬܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܟܽܠܢܳܫ܀

ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܒܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܕܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܒܗ̇ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܬܡܺܝܗܬܐ܇ ܕܒܗ̇ ܥܰܠܘ ܠܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܆ ܛܽܘܦܣܐ ܨܳܝܪܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܒܗ̇ ܡܬܦܰܪܫܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܗܰܘܢܐ ܡܶܢ ܕܟܽܠܢܫ. ܢܶܫܒܽܘܩ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ ܢܰܦܫܝ܆ ܡܶܠܬܐ ܕܥܰܠ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܗܳܫܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܒܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܰܢ ܕܰܠܘܳܬ ܚܽܘܒܳܟ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܠܒܽܘܟ ܣܶܕܪܐ ܕܡܽܘ̈ܫܚܳܬܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܥܠܰܝܗܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܬܳܒܥܐ ܘܳܠܺܝܬܐ܀

65 ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܫܰܡܠܺܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܦܳܠܽܘܚܐ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܥܡܺܝܠܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ܆ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܘܰܒܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܥܶܕܠܳܝܺܝ̈ܢ ܕܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܡܪܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܘܫܰܡܠܺܝ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܓܰܘܐ ܐܰܝܟ ܙܶܕܩܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܦܣܶܣ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܪܽܘܚ ܐܰܝܟ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܩܶܠܳܝܬܐ܇ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܘܬܒܐ ܥܡܺܝܠܐ ܕܰܒܫܶܠܝܐ. ܘܦܳܪܶܫ ܝܰܘܡܐ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܓܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܢܰܠܒܫܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܙܰܝܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܀

ܐܰܟܙܢܐ ܕܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܡܰܥ ܠܶܗ ܠܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܣܳܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܘܒܰܪܟܶܗ ܐܰܝܟ ܕܢܶܥܽܘܠ ܢܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܘܰܕܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ܇ ܡܰܓܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܰܝܠܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܒܝܰܕ ܒܳܥܽܘܬܐ ܘܰܨܠܽܘܬܐ ܕܗܳܘܝܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܟܢܽܘܫܝܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܕܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܚܰܓܐ ܕܥܺܐܕܐ ܕܩܽܘܕܳܫܐ ܕܩܶܠܳܝܬܐ܀

66 ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ ܟܰܕ ܐܰܥܒܪܶܗ ܠܥܰܡܐ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܚܰܓܐ ܕܝܰܘܡܐ ܕܰܓܙܽܘܪܬܐ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܓܙܽܘܪܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܢܶܓܙܽܘܪ ܡܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ ܬܥܺܝܫܐ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܢܰܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝܠܐ ܐܰܠܳܗܝܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܠܡܶܬܰܒ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܒܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ܆ ܒܝܰܕ ܗܰܘ ܕܶܒܚܐ ܚܰܝܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܠܳܒܫܺܝܢ ܚܰܝܠܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܆ ܘܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܀

ܠܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܣܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܒܰܢܳܢ̈ܶܐ ܘܰܡܩ̈ܰܛܥܶܐ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܫܰܗܪܐ ܕܩܽܘܕܳܫܐ ܕܥܳܒܶܕ ܐܰܚܐ ܒܩܶܠܳܝܬܐ܇ ܡܶܫܟܰܚ ܢܝܳܚܐ ܘܝܳܬܶܒ ܒܗ̇ ܟܰܕ ܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܒܫܽܘܡܠܳܝܐ ܠܐ ܦܠܰܚ܇ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܘܰܒܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܕܠܰܐܒܳܗܰܘ̈ܝ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܚܳܣ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܗܰܘ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܠܐ ܦܠܰܚ܇ ܕܰܢܝܳܚܐ ܒܩܶܠܳܝܬܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ. ܘܢܶܥܗܽܘܕ ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܐ܆ ܠܥܳܟܳܪ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܓܙܰܪ ܐܰܝܟ ܟܽܠܶܗ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܐܰܘܬܰܪܬܶܗ ܓܙܽܘܪܬܶܗ ܡܶܕܶܡ܆ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܢܛܰܪ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܐ. ܐܶܠܐ ܗܘܳܐ ܐܳܬܐ ܕܣܽܘܪܳܕܐ ܠܟܽܠܶܗ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܀

ܐܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ܆ ܘܰܐܝܟ ܙܶܕܩܐ ܠܐ ܦܳܠܚܺܝܢ܆ ܡܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܠܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܘܣܳܡܶܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܝܰܓܪܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܫܳܕܝܐ ܠܗܽܘܢ ܩܶܠܳܝܬܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܒܰܪ. ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܐ ܕܡܶܫܬܰܕܝܐ ܒܩܶܠܥܐ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܘܰܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܒܗ̇. ܐܰܝܟ ܥܳܟܳܪ ܕܶܐܬܦܪܶܫ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܐ܇ ܘܰܗܘܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܠܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ ܘܰܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܒܗ̇܀

67 ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܢܳܦܶܩ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܠܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܡܶܛܰܪ. ܫܶܬܩܐ ܐܰܡܺܝܢܐ. ܗܳܝ ܕܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܦܰܪܗܝܣܺܝܰܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ. ܪܰܚܺܝܩܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܓܶܢܣܐ ܘܛܽܘܗܡܐ. ܘܒܺܐܝܡܳܡܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܐ ܕܩܶܠܳܝܬܶܗ ܠܐ ܢܶܬܚܙܶܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܓܰܘܳܐ ܐܰܘ ܟܽܘܪܗܳܢܐ܆ ܕܠܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܛܥܰܡ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܫܶܠܝܐ܇ ܒܫܰܢܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܠܐ ܢܶܥܒܶܕ ܒܰܘܬܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ. ܨܰܘܡܶܗ ܕܶܝܢ ܘܫܰܗܪܶܗ܇ ܒܛܶܟܣܐ ܘܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܨܰܘܡܐ ܪܰܡܫܳܝܐ. ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܝܠܝܐ ܠܫܰܗܪܐ ܘܦܶܠܓܶܗ ܠܰܢܝܳܚܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܐ ܐܰܒܐ ܐܶܫܰܥܝܐ܀

ܠܐ ܬܶܬܝܰܥܰܢ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܘ ܐܰܚܐ ܕܢܳܦܶܩ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܠܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܕܠܐ ܬܶܬܓܚܶܟ ܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܝ ܡܰܪܬܚܺܝܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܠܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܫܰܢܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܢܳܦܶܩ ܠܩܶܠܳܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܠܺܝ̈ܛܶܐ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܡܶܫܬܡܰܥ ܠܗܽܘܢ ܐܰܚܐ ܒܫܰܢܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܇ ܘܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܡܚܰܒܠܺܝܢ ܠܦܰܓܪܶܗ ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ. ܠܦܰܓܪܶܗ ܡܚܰܒܠܺܝܢ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܰܒܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ ܡܪܺܝܡܺܝܢ ܠܗ̇. ܒܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ. ܘܰܡܛܰܒܥܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܒܰܗܘܬܐ ܕܚܰܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܀

68 ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܓܪܐ ܐܶܢ ܠܐ ܩܳܢܶܐ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ܆ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܘܫܳܪܶܟ ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܰܠܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܥܕܰܡܐ ܕܢܳܦܶܠ ܒܺܐܝܕܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܠܝܢܘܣ܇ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܒܶܗ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܒܺܝܫܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܪܶܬ. ܕܰܒܫܰܢܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܒܛܶܟܣܐ ܘܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܨܰܘܡܐ ܘܰܕܫܰܗܪܐ ܘܰܕܩܶܪܝܳܢܐ. ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܬܠܳܬܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ܇ ܬܳܚܶܒ ܦܰܓܪܐ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ܆ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܡܶܬܥܰܝܰܕ ܒܗܽܘܢ. ܨܰܘܡܐ ܓܶܝܪ ܥܳܒܶܕ ܢܶܟܝܳܢܐ ܒܶܐܣܛܽܘܡܟܐ. ܘܰܒܟܰܒܕܐ ܘܒܰܛܚܳܠܐ. ܘܫܰܗܪܐ ܥܳܒܶܕ ܢܶܟܝܳܢܐ ܒܫܳܩ̈ܶܐ ܘܰܒܟܽܘ̈ܠܝܳܬܐ. ܘܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܠܐ ܡܫܽܘܚܬܐ. ܡܶܬܚܰܒܠܐ ܡܢܳܬܐ ܕܡܽܘܚܐ ܘܗܳܘܶܐ ܢܶܟܝܳܢܐ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ܀

ܡܳܐܢܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܚܳܪܐ ܡܐ ܕܡܶܬܥܒܶܕ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܐ ܡܶܫܬܓܰܪ ܒܢܽܘܪܐ܆ ܘܪܳܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܣܳܒܰܥ ܪܰܬܚܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܐ. ܟܽܠ ܨܒܽܘ ܕܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܪܳܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܗ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܐܶܢ ܡܰܝ̈ܐ ܘܶܐܢ ܚܰܡܪܐ ܘܶܐܢ ܡܶܫܚܐ܀

69 ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܦܰܓܪܐ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܡܰܘܣܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܒܫܰܢܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܆ ܩܕܳܡ ܕܡܶܬܥܰܝܰܕ ܒܰܐܬܽܘܢܐ ܕܩܶܠܳܝܬܐ ܫܰܢܬܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܘܠܐ ܚܳܫܰܚ ܠܥܰܡ̈ܠܶܐ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܥܰܝܰܕ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܐܰܘܣܶܦ ܠܶܗ ܟܡܐ ܕܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢ ܨܰܘܡܐ ܕܫܰܒ̈ܶܐ ܘܶܐܢ ܫܰܗܪܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܠܐ ܦܣܳܩ. ܘܠܐ ܡܬܟܪܗ ܦܰܓܪܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܥܰܝܰܕ ܒܗܽܘܢ܀

ܙܥܰܪ ܐܶܣܛܽܘܡܟܐ. ܐܶܬܩܰܛܰܢ ܡܽܘܚܐ ܡܶܢ ܟܳܐܡܽܘ ܝܰܬܺܝܪܐ. ܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܟܰܒܕܐ ܘܰܛܚܳܠܐ ܩܢܰܘ ܥܝܳܕܐ ܒܫܳܩܽܘܬܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܘܠܐ ܡܫܰܦܠܺܝܢ ܡܶܢ ܓܠܺܝܙܽܘܬܐ ܕܰܕܡܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܩܰܛܰܢܘ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܕܡܐ. ܘܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܳܒܥܺܝܢ. ܟܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ ܩܢܰܝ̈ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ. ܘܠܐ ܬܒܰܥܶܝ̈ܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܝܰܬܺܝܪܬܐ. ܐܶܬܢܦܶܨ ܦܠܶܓܡܐ ܕܡܰܠܝܽܘܬܐ ܕܫܳܩ̈ܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܠܐ ܡܫܰܦܠܺܝܢ ܐܰܘ ܡܶܬܢܟܶܝܢ. ܡܶܢ ܫܰܗܪܐ ܝܰܬܺܝܪܐ܀

70 ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܒܫܰܢܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܘܡܶܨܥܳܝܬܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܬܐ. ܕܰܟܡܐ ܕܡܰܘܣܦܺܝܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ. ܬܽܘܒ ܬܳܒܰܥ ܦܰܓܪܗܽܘܢ ܘܰܟܡܐ ܕܥܳܡܠܺܝܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܡܶܬܢܰܗܰܪ ܘܡܶܬܩܰܛܰܢ ܗܰܘܢܗܽܘܢ. ܘܡܶܬܪܰܘܚܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܘܳܝ ܠܗ̇ ܠܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܥܰܕ ܡܗܰܒܒܐ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܚܡܳܬ ܠܗ̇. ܘܥܰܕ ܒܳܥܝܐ ܕܬܶܚܕܶܐ܆ ܢܶܩܦܰܬ ܥܳܩܬܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ ܘܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ ܠܚܰܕܽܘܬܳܗ̇. ܘܟܰܕ ܣܳܒܰܪ ܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܒܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܕܗܰܘܢܶܗ ܡܶܬܢܰܗܳܪܽܘ ܡܶܬܢܰܗܰܪ܆ ܘܢܰܦܫܶܗ ܡܶܬܪܰܘܚܐ ܒܥܰܡ̈ܠܰܘܗܝ܆ ܡܶܬܥܰܒܳܝܽܘ ܡܶܬܥܰܒܶܐ ܗܰܘܢܶܗ ܘܡܶܬܡܠܶܐ ܠܶܒܶܗ ܚܶܫܟܐ. ܘܙܳܥܪܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܡܶܣܬܰܡܝܐ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ ܕܡܳܠܶܐ ܠܗ̇ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܽܘܗܪܐ ܗ̱ܝ. ܘܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܫܟܐ ܗ̱ܝ܀

71 ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܟܳܠܺܝܬܐ ܡܐ ܕܩܳܢܶܐ ܦܰܓܪܐ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܕܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܩܳܐܶܡ ܡܶܬܚܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܠܐ ܣܰܝܒܳܪܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܓܪܐ ܡܐ ܕܶܐܬܥܰܨܰܪ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܙܰܒܢܐ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܠܐ ܡܶܫܬܰܠܛܺܝܢ ܒܶܗ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܡܶܫܬܰܒܩܳܢܽܘܬܐ ܗܳܘܝܐ ܒܶܗ܇ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܒܺܐܝܕܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܣܳܛܳܢܐ ܠܘܳܬ ܛܽܘܒܳܢܐ ܐܺܝܽܘܒ܇ ܕܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܒܶܗ ܐܰܬܪܐ ܕܒܺܝܫܬܐ ܇ ܡܚܳܝܗܝ ܠܦܰܓܪܶܗ ܡܶܢ ܦܰܣܰܬ ܪܶܓܠܶܗ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܡܽܘܚܶܗ܇ ܘܠܐ ܫܒܰܩ ܒܦܰܓܪܶܗ ܕܽܘܟܬܐ ܕܫܰܪܺܝܪܐ܇ ܘܗܽܘ ܛܽܘܒܳܢܐ ܩܰܘܺܝ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܘܠܐ ܐܶܬܪܰܦܺܝ ܡܶܢ ܚܽܘܡܣܳܢܶܗ ܘܚܽܘܒܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ܀

ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܳܗ̇ ܪܚܺܝܡܐ ܕܢܰܦܫܝ܆ ܐܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܽܐܘܪܚܐ ܬܪܺܝܨܬܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ ܕܡܰܚܝܳܢܰܢ ܪܳܕܶܝܢ܇ ܘܶܐܬܢܰܦܰܩܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܟܡܐ ܙܰܒܢܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܗܽܘܢ ܥܰܡ ܚܰܫ̈ܶܐ ܗܘ܆ ܠܐ ܡܶܬܟܰܪܗܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܡܳܛܶܐ ܙܰܒܢܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܐ܇ ܕܠܰܝܬ ܦܪܽܘܣ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ܀

72 ܐܽܘܪܚܐ ܓܶܝܪ ܩܰܠܺܝܠܬܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܐܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ. ܨܰܘܡܐ ܕܡܶܢ ܪܰܡܫܐ ܠܪܰܡܫܐ ܟܰܕ ܠܐ ܡܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܟܰܪܣܶܗ. ܠܟܰܪܣܐ ܕܶܝܢ ܥܒܺܝܬܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܠܗ̇ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܘܝܽܘܩܪܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܕܫܶܢܬܐ. ܘܰܠܣܰܓܺܝܐܽܘܬܐ ܕܫܶܢܬܐ ܢܳܩܦܺܝܢ ܠܗ̇ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܘܚܶܙ̈ܘܳܢܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܦܰܢ̈ܛܰܣܺܝܰܐ ܢܕܺܝ̈ܕܳܬܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܢܰܩܺܝܦ ܫܺܐܕܐ ܕܩܽܘܛܳܥܐ ܘܗܰܘ ܕܦܶܗܝܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܰܕܒܺܝܫܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ ܘܥܳܩܬܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܚܰܒܠܺܝܢ ܠܬܰܩܢܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘܢܐ܆ ܘܰܡܣܰܡܶܝܢ ܠܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܀

ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܢܨܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܶܬܥܰܝܰܕ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܰܘ ܬܠܳܬܐ܆ ܐܰܘ ܫܰܒܬܐ ܟܽܠܳܗ̇܆ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܣܺܝܡ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܢܕܰܒܰܪ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܒܪܰܡ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܘܰܒܡܶܠܟܐ ܕܝܰܕܽܘ̈ܥܬܳܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦܳܠܰܚ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܕܠܐ ܡܶܠܟܐ ܥܳܡܶܠ. ܠܳܐܐܰܪ ܟܳܬܶܫ. ܘܰܕܠܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܐ. ܕܚܰܟܺܝܡܐ ܡܶܬܡܰܠܰܟ ܘܥܳܒܶܕ. ܘܣܰܟܠܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܐܳܙܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܒܡܶܠܟܐ ܕܝܰܕܽܘ̈ܥܬܳܢܶܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܚܐ ܠܚܶܨܒܐ ܢܩܺܝܒܐ ܕܳܡܝܐ. ܕܟܽܠ ܡܰܝ̈ܐ ܕܪܳܡܶܝܢ ܒܶܗ ܠܰܐܒܕܳܢܐ ܫܳܪܟܺܝܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܡܰܠܰܟ ܘܥܳܒܶܕ. ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܦܳܠܰܚ ܠܗ̇ ܠܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܗܰܘܢܶܗ ܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܗ̇܀

73 ܒܫܰܢܬܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܩܶܠܳܝܬܐ ܐܰܚܐ ܦܳܠܽܘܚܐ ܒܶܝܬ ܠܺܠܝܐ ܠܺܐܝܡܳܡܐ ܕܰܘܺܝܕ ܢܫܰܡܠܶܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܡܰܘܣܶܦ ܘܠܐ ܡܒܰܨܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ ܟܡܐ ܕܨܳܒܶܐ ܢܰܘܣܶܦ. ܘܰܟܡܐ ܕܨܳܒܶܐ ܢܒܰܨܰܪ. ܠܦܽܘܬ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܡܶܣܬܰܩܒ̈ܠܳܢ ܠܶܗ ܠܰܐܚܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܢܫܰܡܶܫ ܐܳܠܨܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܐܳܦܶܢ ܐܰܡܺܝܪܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܡܐ ܕܢܳܗܰܪ ܨܰܦܪܐ ܢܫܺܝܓ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܢܶܥܒܶܕ ܡܶܛܽܘܢܺܝܰܐ ܩܕܳܡ ܨܠܺܝܒܐ ܥܕܰܡܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ ܡܶܢ ܦܶܗܝܐ܇ ܘܪܳܬܰܚ ܠܶܗ ܒܢܽܘܪܐ ܕܪܶܚܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܫܘܳܢܝ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܡܰܕܰܥܝ ܒܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܟ ܚܰܒܺܝܒܐ. ܡܳܪܰܢ ܓܠܺܝ ܬܰܚܦܺܝܬܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܩܪܺܝܡܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܕܰܥܝ. ܘܰܐܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܒܠܶܒܝ܆ ܕܢܶܥܽܘܠ ܡܰܕܰܥܝ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܐ ܒܰܪܳܝܐ ܕܰܕܝܽܘܬܐ܆ ܘܶܐܚܙܶܐ ܒܥܰܝܢܐ ܢܰܗܺܝܪܬܐ ܕܢܰܦܫܝ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܟܣܶܝܢ ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ. ܗܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܐܫܘܳܢܝ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܆ ܕܠܐ ܢܶܥܢܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܟ ܡܶܢ ܠܶܒܝ ܠܐ ܒܠܺܠܝܐ ܘܠܐ ܒܺܐܝܡܳܡܐ܀

74 ܘܡܐ ܕܟܰܢܶܫܬ ܚܽܘ̈ܫܳ[ܒܰܝܟ] ܐܰܚܐ ܦܳܠܽܘܚܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܦܝܳܣܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܫܰܠܶ[ܡ] ܨܠܺܝܒܐ ܘܣܰܒ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܘܣܺܝܡܳܝܗܝ ܥܰܠ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܟ. ܘܩܽܘܡ ܩܕܳܡ ܨܠܺܝܒܐ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܟܰܕ ܠܐ ܝܳܬܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ. ܘܟܽܠ ܨܚܳܚܐ ܕܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܗ ܣܺܝܡܺܝܗܝ ܥܰܠ ܒܶܣܳܕܝܐ. ܘܶܐܬܓܰܪܓܰܚ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܥܕܰܡܐ ܠܰܥܣܰܪ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ ܡܰܣܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܐܫܘܝܳܟ ܠܡܶܗܪܰܓ ܘܰܠܡܶܩܪܐ܇ ܒܪܳܐܙܐ ܕܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܐ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܣܶܓܕܬܐ ܓܠܺܝܬܐ ܕܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܒܠܶܒܳܟ ܗܳܝ ܣܶܓܕܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܐ ܘܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܐ܇ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܠܶܫܳܢܐ ܕܒܶܣܪܐ ܕܢܺܐܡܪܺܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܗܰܘ ܕܶܐܫܬܘܺܝ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܐ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ. ܕܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܥܰܡ ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܡܺܝܟܳܝܶܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ. ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܚ̈ܶܐ܆ ܕܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܟܰܕ ܡܶܬܓܰܪܓܰܚ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܣܓܺܝܕܐ܆ ܟܰܕ ܡܬܺܝ̈ܚܳܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܠܰܫܡܰܝܐ܆ ܡܶܢܫܶܝܠ ܐܶܬܦܬܰܚ ܠܶܒܶܗ ܘܶܐܬܡܠܺܝ ܢܽܘܗܪܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܘܶܐܫܬܘܺܝ ܠܗܳܝ ܣܶܓܕܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܐ ܘܰܠܗܰܘ ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܐ ܩܕܳܡܰܝ ܗܰܘ ܐܰܚܐ. ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܗܘܺܝܬ ܕܠܐ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܢܶܣܒܶܬ ܘܠܐ ܫܶܢܬܐ ܕܶܡܟܶܬ ܘܶܐܫܬܒܺܝ ܚܽܘܫܳܒܝ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ. ܘܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܐ. ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܕܶܐܬܥܰܠܺܝ ܡܰܕܰܥܝ ܝܶܕܥܶܬ. ܕܰܚܙܺܝܬ ܕܶܝܢ ܘܫܶܡܥܶܬ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܐ. ܕܡܳܢܐ ܕܶܝܢ ܚܙܺܝܬ ܐܰܘ ܡܳܢܐ ܫܶܡܥܶܬ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܐ ܕܐܡܪ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܒܠܶܫܳܢܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܐܰܘ ܡܶܬܟܰܬܒܺܝܢ ܒܩܰܢܝܐ ܘܰܕܝܽܘܬܐ. ܡܶ[ܛܽ]ܠ ܕܪܰܗܒܽܘܢܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܠܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢܶܐ. ܕܝܳܗܶܒ ܐܰܠܳܗܐ ܡܳ[ܪܶܐ] ܟܽܠ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܛܽܘܒܳܢܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܝܟ ܕܰܒܬܶܗܪܐ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܐ ܒܗܽܘܢ. ܘܳܐܡܰܪ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܥܰܝܢܐ ܠܐ ܚܙܳܬ ܘܶܐܕܢܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ. ܘܥܰܠ ܠܶܒܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܣܠܶܩ ܡܶܕܶܡ ܕܛܰܝܶܒ ܐܰܠܳܗܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ܀

75 ܘܡܐ ܕܶܝܢ ܕܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܐܳܘ ܐܰܚܐ ܦܳܠܽܘܚܐ ܇ ܘܢܳܣܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܶܗ ܒܽܘܪܟܬܐ ܗܳܝ ܕܰܡܩܰܕܫܐ ܠܢܰܦܫܳܟ ܒܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܪܺܝ ܒܰܫܠܺܝܚܐ ܘܒܰܦܪܰܟܣܺܝܣ. ܥܕܰܡܐ ܕܡܳܛܶܐ ܥܶܕܳܢܐ ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܡܶܛܽܘܢܺܝܰܐ ܗܰܘ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܡܫܰܡܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܡܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܠܳܟ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܐ ܗܳܝ ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ.

ܘܡܐ ܕܰܡܛܐ ܥܶܕܳܢܐ ܕܰܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܩܽܘܡ ܩܕܳܡ ܨܠܺܝܒܐ ܘܟܰܢܶܫ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ ܡܶܢ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܩܶܪܝܳܢܐ ܕܰܩܪܰܝܬ. ܘܣܺܝܡ ܒܽܘܪܟܐ ܘܶܐܬܟܰܫܦ ܠܡܳܪܰܢ ܒܚܰܫܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ܆ ܕܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܩܠܺܝܕܐ ܕܣܽܘܟܳܠܐ ܕܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܡܐ ܕܫܰܪܺܝܬ ܒܡܰܙܡܽܘܪܐ. ܠܐ ܬܶܣܬܰܪܗܒ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܒܨܳܬܐ ܕܣܽܘܟܳܠܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܗܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܚܽܘܣܪܳܢܐ܇ ܐܶܢ ܒܚܰܕ ܦܶܬܓܳܡܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪܐ ܢܶܬܥܢܶܐ ܗܰܘܢܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ ܫܰܒܥܐ ܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܛܳܒ ܗ̱ܘ ܚܰܕ ܦܶܬܓܳܡ ܒܩܽܘܪܒܐ ܡܶܢ ܐܳܠܶܦ̈ ܒܪܽܘܚܩܐ.

ܚܙܺܝ ܐܳܘ ܐܳܚܝ܆ ܕܗܰܘܢܳܟ ܡܐ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܺܝܬ ܢܗܰܠܶܠ ܒܣܽܘܟܳܠܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܦܽܘܡܳܟ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐܺܝܬ. ܣܪܺܝܩ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܗܽܘܠܳܠܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܐ ܒܶܠܥܳܕ ܗܰܘ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ. ܒܪܰܡ ܗܰܘ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܐ ܗܽܘܝܽܘ ܥܶܠܬܐ ܕܗܰܘ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܠܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܗܽܘ ܩܕܝܡ ܠܗ̇ ܒܗܰܘܢܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܙܽܘܡܳܪܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܐ܆ ܥܶܠܬܐ ܕܗܰܘ ܗܽܘܠܳܠܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ. ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܒܠܐ ܝܺܕܰܥܬܗܽܘܢ܆ ܕܠܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܗܰܘ ܙܽܘܡܳܪܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܗܽܘܠܳܠܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ. ܘܰܒܠܶܒܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܠܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܙܽܘܡܳܪܐ ܕܦܽܘܡܐ܀

ܘܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܡܰܪܘ ܗܳܝ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡܰܚܺܝܘ ܡܶܢ ܫܰܘܒܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܐ ܠܗܽܘܢ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠ̈ܠܐ܆ ܕܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܰܦܫܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ܇ ܐܰܘ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܩܰܝܰܡ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܡܶܢ ܚܕܐ ܡܢܳܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ܇ ܐܳܦܠܐ ܗܢܘܢ ܕܘܝ̈ܐ ܡܗܰܠܠܺܝܢ ܒܗܰܘ ܩܘܕܫܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܙܽܘܡܳܪܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܐ܀

ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܒܗܳܢܐ ܥܰܡܠܐ ܐܳܦܠܐ ܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦܠܐ ܗܢܘܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܨܒܝܪܘܬܗܘܢ܆ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܗܽܘܠܳܠܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܙܽܘܡܳܪܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܩܩܘܬܗܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܣܺܝܡܐ ܠܰܢ ܗܳܫܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܫܳܬܩܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ܀

76 ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܫܰܡܠܺܝܬ ܐܳܘ ܐܰܚܐ ܥܶܕܳܢܐ ܕܰܬܠܳܬ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܐ ܘܩܳܢܽܘܢܐ ܕܣܺܝܡ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ܆ ܣܰܒ ܠܳܟ ܟܬܳܒܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܰܩܪܺܝ ܥܕܰܡܐ ܠܥܶܕܳܢܐ ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܫܳܠܐ. ܡܰܕܥܳܟ ܡܶܢ ܗܶܪܓܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܬܶܬܶܠ ܐܰܬܪܐ ܠܠܶܫܳܢܳܟ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܐ܇ ܕܢܶܩܕܽܘܡ ܒܩܶܪܝܳܢܶܗ ܠܩܶܪܝܳܢܐ ܕܠܶܫܳܢܶܗ ܕܡܰܕܥܳܟ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܛܰܟܶܣ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܒܰܚܕܐ ܫܰܘܝܽܘ ܢܶܪܕܽܘܢ. ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܒܶܝܬ ܥܶܕܳܢܐ ܠܥܶܕܳܢܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ. ܟܰܕ ܣܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܰܟܬܳܒܐ ܘܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܘܢܳܦܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܩܕܳܡ ܨܠܺܝܒܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܗ ܒܡܳܪܰܢ܆ ܘܰܡܢܰܫܶܩ. ܐܰܢ̱ܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܝܰܕ ܐܳܬܐ ܕܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܐܶܣܬܰܟܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܐ. ܕܠܰܘ ܥܰܠ ܗܳܝ ܚܙܳܬܐ ܫܒܺܝܚܬܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܣܢܺ[ܝܩܐ] ܥܰܠ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܘܥܰܠ ܝܰܕ̈ܥܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܚܝܕܝܐܝܬ ܕܠܐ ܡܶܨܥܳܝܐ ܕܳܢܚܐ ܒܠܶܒܐ ܕܰܡܩܰܒܠܳܢܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܐܶܢܐ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܡܓܰܪܶܓ ܐ̱ܢܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܚܝܳܪܐ ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܢܶܫܬܘܽܘܢ ܠܗܳܝ ܚܙܳܬܐ ܫܒܺܝܚܬܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗ̇ ܕܡܽܘ܀

77 ܡܶܢ ܥܶܕܳܢܐ ܕܶܝܢ ܕܦܶܠܓܶܗ ܠܰܬܫܰܥ܆ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܥܒܕܘ. ܟܰܕ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܡܶܛܽܘܢܺܝܰܐ ܠܐ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܡܶܬܝܰܥܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܠܐ ܥܰܡܶܗ ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ ܫܰܡܠܳܐ ܐܳܦ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܡܶܛܽܘܢܺܝܰܐ. ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܓܶܝܪ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܠܰܥܒܳܕܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܡܶܬܦܠܰܚ ܒܩܶܠܳܝܬܐ ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܝܰܥܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܡܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܚܕܐ ܡܶܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܚܳܫܒܺܝܢ ܠܗ. ܐܳܦܶܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܕܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ܆ ܠܰܘ ܟܰܕ ܫܳܪܶܝܢ ܠܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܚܳܣ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܦܽܘܠܬܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܡܡܰܠܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܚܰܫܐ ܕܝܰܥܢܽܘܬܗܽܘܢ܀

ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܓܶܝܪ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܥ̈ܶܠܳܢ ܣܳܡܽܘܗܝ ܠܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܩܳܢܽܘܢܐ ܚܪܝܩܐ܆ ܘܚܰܫܒܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܚܕܐ ܡܶܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܚܕܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܩܶܠ ܝܽܘܩܪܐ ܕܩܽܘܛܳܥܐ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܚܐ ܒܩܶܠܳܝܬܐ ܡܐ ܕܣܳܡܶܟ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܡܰܠܰܐܟܐ ܠܛܽܘܒܳܢܐ ܡܳܪܝ ܐܢܛܘܢܝܘܣ ܒܡܰܕܒܪܐ܆ ܟܰܕ ܐܶܬܩܰܛܥܰܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܩܽܘܛܳܥܐ ܘܶܐܬܐ ܠܶܗ ܩܳܠܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܕܳܐܡܰܪ 668܆ ܕܐܢܛܘܢܝܣ ܦܽܘܩ ܠܒܰܪ. ܘܰܢܦܰܩ ܘܰܚܙܐ ܓܰܒܪܐ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ܆ ܟܰܕ ܓܳܕܶܠ ܣܝܪܐ ܘܣܳܐܶܡ ܗ̱ܘܐ ܠܶܗ ܘܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܐ ܘܰܡܨܰܠܶܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܐ ܘܦܳ[ܠܰܚ] ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܩܪܳܝܗܝ. ܕܗܳܟܰܢܐ ܥܒܶܕ ܘܚܳܝܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

78 ܥܶܠܬܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܥܒܳܕܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܠܰܐܚܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܢܡܰܠܶܐ ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ ܐܳܦ ܢܶܬܶܠ ܡܶܢܶܗ ܙܕܩܬ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܠܐ ܒܥܶܠܰܬ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܦܩܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܕܡܶܢ ܩܶܠܳܝܬܶܗ܇ ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܢܶܩܢܶܐ ܦܪܗܝܣܝܐ ܥܰܡ ܩܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆ ܘܢܶܬܓܠܶܙ ܡܶܢ ܡܰܘܬܒܐ ܫܰܠܝܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܶܗ܆ ܘܬܗܘ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܰܦܽܘܠܬܐ ܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܠܗ̇ ܩܝܳܡܐ܀

ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܓܶܝܪ ܐܰܛܥܺܝ ܣܳܛܳܢܐ ܒܝܰܕ ܦܰܚܐ ܗܳܢܐ ܕܡܰܘܬܐ ܘܡܰܘܒܕܳܢܐ. ܕܡܶܛܽܠܗܳܝ ܕܠܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܝܰܗܒܘ ܐܰܬܪܐ ܠܡܰܥܠܐ ܘܡܰܦܩܐ ܕܩܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܘܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܓܠܶܙܘ ܡܶܢ ܒܽܘܣܳܡܐ ܕܡܰܘܬܒܐ ܫܰܠܝܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ. ܗܰܘ ܕܨܳܐܰܪ ܛܽܘܦܣܐ ܕܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܘܶܐܬܓܚܶܟܘ ܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ܇ ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܚܰܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܘܰܠܚܰܫܐ ܕܝܰܥܢܽܘܬܐ ܘܰܕܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ ܘܕܰܚܣܳܡܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܒܫܽܘܡܠܳܝܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܫܒܰܩܘ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܣܳܡܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܰܪ ܨܶܒ̈ܝܳܢܰܝ ܠܶܒܗܽܘܢ ܒܺܝܫܐ܀

79 ܐܶܢܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܳܢܝ ܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܐ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܡܶܫܬܡܰܥ ܠܺܝ ܒܚܽܘܒܐ. ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܡܶܢ ܥܶܕܳܢܐ ܕܦܶܠܓܶܗ ܠܰܬܫܰܥ܆ ܐܰܝܟ ܩܳܢܽܘܢܐ ܚܪܝܩܐ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܠܳܟ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܝܰܥܢܽܘܬܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܐ ܕܬܶܥܒܶܕ ܗܳܟܰܢܐ ܚܳܣ. ܐܶܠܐ ܕܬܶܬܚܣܶܟ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ ܕܡܰܘܠܶܕ ܒܛܠܢܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܐ [ܢܳܡܽ]ܘ̈ܣܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܛܘܪܬܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܐ ܕܢܺܐܨܦܽܘܢ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܗܳܢܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܡ[ܫܽܘ]ܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܘܰܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܪܢܐܝܬ ܢܺܐܨܦܽܘܢ 702 ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܡܰܛܺܝܘ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ ܠܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܶܢ ܡܶܬܩܰܝܡܐ ܚܫܰܚܬܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐ ܡܬܢܟܝܢ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ܀

80 ܡܶܢ ܥܶܕܳܢܐ ܕܶܝܢ ܕܰܬܫܰܥ ܠܪܰܡܫܐ ܢܺܐܨܰܦ ܕܣܰܝܒܳܪܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܘ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܠܶܒܶܗ ܘܩܳܢܽܘܢܐ ܕܡܶܛܽܘܢܺܝܰܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܰܪܢܰܢ. ܘܡܳܐ ܕܡܰܛܺܝ ܥܶܕܳܢܐ ܕܪܰܡܫܐ. ܩܽܘܡ ܒܚܺܝܨܽܘܬܐ ܕܠܶܒܐ ܘܰܒܥܺܝܪܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܐ. ܘܰܐܣܩ ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܇ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܣܥܰܪ ܠܘܳܬܳܟ. ܡܶܬܚܐ ܕܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܐ܀

ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܳܢܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܙܗܺܝܪܽܘܬܐ ܥܰܠ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܐ ܝܰܩܕܐ ܫܰܠܡܐ ܕܪܰܡܫܐ ܡܩܰܒܰܠ ܗ̱ܘܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܛܽܘܒܳܢܐ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ. ܕܩܽܘܪܒܳܢܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܪܰܡܫܐ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܠܺܠܝܐ܇ ܦܪܺܝܫ ܗ̱ܘܐ ܗܳܢܐ ܩܽܘܪܒܳܢܐ ܒܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܗ̱ܘܘ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܐ. ܒܗܳܝ ܕܗܽܘ ܢܳܛܰܪ ܗ̱ܘܐ ܠܶܗ ܠܥܰܡܐ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܐ. ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܦܳܠܽܘܚܐ܆ ܐܶܬܟܰܬܫ ܥܰܡ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ. ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܐ ܬܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܐ ܗܳܢܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܠܳܒܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܙܰܝܢܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܣܢܳܢܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܐ܀

81 ܘܡܳܐ ܕܫܰܡܶܫܬ ܪܰܡܫܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܐ܇ ܣܺܝܡ ܦܳܬܽܘܪܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܨܠܺܝܒܐ. ܘܰܐܣܶܩ ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܟܰܕ ܦܰܓܪܳܟ ܢܳܣܶܒ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܺܝܬܐ܆ ܘܢܰܦܫܳܟ ܡܶܣܬܰܝܒܪܐ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ. ܚܙܺܝ ܕܰܠܡܐ ܒܥܶܠܰܬ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܺܝܬܐ ܬܶܬܓܠܶܙ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܦܳܬܽܘܪܳܟ ܐܰܝܟ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ܇ ܕܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܡܶܢܶܗ ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܣܬܰܝܒܰܪ܆ ܟܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܓܠܺܝܙܐ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ܆ ܠܳܐ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢ ܒܥܺܝܪܐ. ܣܰܝܒܳܪܬܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܒܡܙܠܗܙܘܬܐ ܬܶܗܘܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܕܡܰܬܩܢܐ ܒܛܥܘ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܝܳܬܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܐ܆ ܥܗܰܕ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܘܡܶܬܟܠܶܐ ܚܽܘܫܳܒܳܟ ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܐ. ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܬܶܠ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܳܟ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܝܰܬܺܝܪܬܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ܀

82 ܡܶܛܽ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܐܰܬܽܘܢܐ ܒܳܒܠܳܝܬܐ ܕܒܺܝܫܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ܆ ܡܳܐ ܕܫܳܩܶܠ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܝܰܬܺܝܪܬܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܒܫܳܝܗ̱ܝ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܫܚܺܝܡܬܐ ܘܰܒܫܘܩܬܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝ ܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܫܓܰܪ ܢܽܘܪܐ ܕܰܐܬܽܘܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܒܢܽܘܪܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܢܩܽܘܡ ܡܶܛܽܠ ܥܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܨܰܘܡܐ܆ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ ܘܡܺܝܟܳܐܶܝܠ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܰܘܢܐ ܘܡܰܕܥܐ ܘܪܶܥܝܳܢܐ ܕܰܪܡܶܝܢ ܒܰܐܬܽܘܢܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܡܶܫܬܰܓܪܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܰܢܪܽܘܣ ܛܰܐܠܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܰܝܠܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܢܰܓܶܢ ܥܰܠ ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ ܘܬܶܕܥܰܟ ܢܽܘܪܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܒܳܒ̈ܠܳܝܶܐ ܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ. ܘܫܶܕܪܳܟ ܘܡܺܝܫܳܟ ܘܰܥܒܶܕܢܳܓܽܘ ܢܰܙܠܶܓ ܒܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܐ ܩܰܕܺ[ܝܫܐ] ܕܪܶܚܡܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܢܶܬܡܠܽܘܢ ܚܰܕܽܘܬܐ ܘܰܪܘܳܙܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܒܰܩܘ ܣܶܓܕܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܨܰܠܡܐ ܕܰܥܒܰܕ ܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘ[ܗ̱ܝ] ܐܰܪܟܽܘܢܳܗ̇ ܕܒܺܝܫܬܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܫܩܰܠܬ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܐ ܫܰܡܠܳܐ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܒܳܬܰܪ ܦܳܬܽܘܪܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܣܺܝܡ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܶܝܢ ܕܩܶܪܝܳܢܐ ܕܡܶܛܽܘܢܺܝܰܐ ܡܶܢ ܨܰܦܪܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܣܽܘܒܳܥܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܐܶܡܰܪܢ ܢܶܗܘܶܐ܀

83 ܠܺܠܝܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠܶܗ ܠܫܰܗܪܐ ܥܺܝܪܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܰܕܢܰܦܫܐ ܐܰܦܶܩܳܝܗ̱ܝ ܟܰܕ ܡܦܰܠܶܓ ܐܢ̱ܬܠܶܗ ܠܰܬܠ̈ܳܬ ܡܢܰܘ̈ܶܢ. ܚܕܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܕܰܣܝܳܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܩܶܪܝܳܢܐ. ܘܕܰܬܠܳܬ ܠܗܶܪܓܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ. ܘܰܠܩ̈ܳܠܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܥܽܘ̈ܢܝܳܬܳܐ ܘܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܠܦܽܘܪܓܳܝܐ ܕܟܽܠܶܗ ܡܶܬܚܐ ܐܰܪܺܝܟܐ ܕܠܺܠܝܐ. ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܫܳܗܰܪ ܡܶܢ ܪܰܡܫܐ ܠܨܰܦܪܐ ܒܥܺܝܪܽܘܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ܆ ܕܽܘܡܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܠܰܐܟܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܪܳܐܙ ܩܽܘܕܫܐ ܬܠܺܝܬܳܝܐ ܕܥܳܠܡܐ ܚܰܕܬܳܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ܀

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܶܐܫܬܘܺܝ ܠܗܳܢܽܘܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܶܐ܇ ܕܰܒܫܰܗܪܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܘܬܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܬܶܐܓܽܘܪܬܐ ܙܰܡܶܢܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܥܳܡܶܠ ܠܺܠܝܐ ܟܽܠܶܗ ܒܫܰܗܪܐ܇ ܕܠܰܘ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗ̱ܝ ܒܺܐܝܡܳܡܐ ܒܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܚܰܕܬܐ ܗܳܪܓܺܝܢ. ܫܰܗܪܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝ̈ܠܰܘܬܳܐ. ܠܚܰܫܰܝ̈ ܦܰܓܪܐ ܡܫܰܦܶܠ. ܘܰܠܙܰܘ̈ܥܰܝ ܢܰܦܫܐ ܡܩܰܛܶܢ. ܘܰܠܬܰܘ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܕܗܰܘܢܐ ܢܽܘܗܪܐ ܡܳܠܶܐ. ܘܫܺܐܕܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܘܰܕܪܽܘܓܙܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܕܗܰܘܢܐ ܣܳܐܶܡ. ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܒܠܺܠܝܐ ܫܰܗܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ܆ ܒܺܐܝܡܳܡܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܥܰܡ ܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܙܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܫܰܗܪܶܗ ܥܺܝܪܐ ܕܰܒܠܺܠܝܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܒܠܺܠܝܐ ܠܳܐ ܫܳܗܰܪ܆ ܒܺܐܝܡܳܡܐ ܩܪܳܒܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫܐ ܠܫܺܐܕܐ ܕܦܶܗܝܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܥܰܡܶܗ.

84 ܡܳܪܢ ܓܶܝܪ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܗܦܘ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܕܽܘܡܝܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܫܠܺܝܚܐ܆ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܰܓܰܗ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ. ܘܥܰܠ ܛܽܘܒܳܢܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܟܬܺܝܒ. ܕܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܪܰܡܫܐ ܠܨܰܦܪܐ܆ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܥܰܡ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܥܰܠ ܗܰܘ ܐܰܬܠܺܝܛܐ ܙܪܺܝܙܐ ܛܽܘܒܳܢܐ ܐܰܢܛܢܝܘܣ ܐܰܡܺܝܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܠܳܐ ܫܶܢܬܳܐ ܡܓܗ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܒܐ ܐܪܣܢܝܣ ܐܶܡܰܪ ܦܠܕܝܣ. ܕܫܳܒܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܫܶܡܫܐ ܡܶܢ ܒܶܣܬܪܶܗ܆ ܘܡܳܬܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܰܫܡܰܝܐ ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܕܳܢܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܒܥܰܡܠܳܐ ܕܫܰܗܪܐ ܫܰܠܚܽܘܗ̱ܝ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܆ ܘܰܠܒܶܫܘ ܠܗܰܘ ܚܰܕܬܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܶܗ ܢܽܘܗܪܐ ܫܒܺܝܚܐ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܛܽܘܒܳܢܐ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܡܨܰܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܬܫܘܺܝܬܶܗ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ. ܕܨܰܒܥܶܬ ܒܟܽܠ ܠܺܠܝܐ ܥܰܪܣܝ ܘܰܒܕ̈ܶܡܥܳܬܝ ܬܫܘܺܝܬܝ ܐܰܡܣܺܝܬ܀

85 ܚܙܺܝ ܐܳܘ ܐܰܚܐ ܦܳܠܽܘܚܐ܇ ܠܳܐ ܬܒܰܛܶܠ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܒܰܥ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܛܽܠ ܢܽܘܛܳܪܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ܇ ܘܬܶܫܬܠܶܡ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܥܶܠܬܐ ܕܟܽܘܪܗܳܢܐ. ܕܠܳܐ ܣܺܝܡܐ ܬܚܶܝܬ ܩܳܢܽܘܢܐ. ܐܰܡܺܝܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܘܬܒܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܬܳܒܥܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܰܗܡܶܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܥܶܕ̈ܳܢܶܐ܆ ܣܪܺܝܩ ܗ̱ܘ ܡܰܘܬܒܶܗ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ. ܘܰܠܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܦܳܠܰܚ ܒܺܐܡܳܡܐ ܘܰܒܠܺܠܝܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܝܳܨܰܦ ܕܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܶܗ܆ ܝܳܨܶܦ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܡܢܰܛܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܒܽܘܣܳܡ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܝܳܚܐ ܕܩܶܠܳܝܬܐ܀

ܚܙܺܝ ܐܳܚܝ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܬܶܬܩܰܛܰܥ ܠܳܟ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܬܒܰܛܶܠ ܥܶܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܶܟܡܬܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܠܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܥܰܒܕ̈ܳܢܳܝܶܐ ܬܶܫܬܰܥܒܰܕ ܘܰܚܪܺܝܩܽܘܬܐ ܕܣܰܓܺܝܐܽܘܬܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܬܣܺܝܡ ܥܠܰܝܟ܇ ܘܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܝܽܘܩܪܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܬܶܬܩܰܛܰܥ ܘܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܝܺܗܺܝܒܐ ܠܳܟ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܡܶܢ ܡܰܦܣܳܢܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܠܚܰܕ ܗܽܘܠܳܠܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܰܚܕܳܐ ܡܰܪܡܺܝܬܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܫܒܰܩ ܠܑܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܥܶܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܥܰܪܶܨ ܥܠܰܝܟ ܫܺܐܕܐ ܕܩܽܘܛܳܥܐ ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܳܟ ܠܰܡܩܳܡ. ܥܨܺܝ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܩܽܘܡ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܘܶܐܡܰܪ. ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܫܰܒܰܚܘ ܥܰܠܶܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܰܥܒܰܕ ܡܶܛܽܘܢܺܝܰܐ ܩܕܳܡ ܨܠܺܝܒܐ. ܘܗܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܕܶܒܚܬܳܟ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܐ܀

86 ܚܰܘܒܬܐ ܓܶܝܪ ܣܺܝܡܳܐ ܥܠܰܝܟ. ܘܶܐܢ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܝܢܳܪܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܡܶܢܳܟ. ܘܶܐܢ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܐܣܬܺܝܪܐ ܠܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܐ. ܢܳܣܶܒ ܠܳܗ ܡܶܢܳܟ ܒܚܰܕܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܫܳܡܽܘܢܐ ܒܥܶܕܳܢܶܗ܆ ܚܳܕܶܐ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܺܝܢܳܪܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܦܪܰܥ ܦܪܽܘܥ. ܠܶܗ ܡܶܢ ܚܰܘܒܬܶܗ܆ ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܕܳܐܶܢ ܥܰܡܳܟ ܒܣܰܓܺܝܐܐ ܘܒܒܰܨܺܝܪܐ. ܒܪܰܡ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܳܟ܆ ܐܰܓܪܐ ܚܰ݊ ܐܺܝܬܰܘ[ܗ̱ܝ] ܠܘܳܬܶܗ܀

ܘܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܗܳܕܶܐ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܕܽܘܡܝܐ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܕܒܰܚܕܐ ܫܦܺܝܥܽܘܬܐ ܕܚܽܘܒܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܳܗ̇ ܡܰܐܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܆ ܝܰܗܒ ܐܰܓܪܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢ ܟܰܪܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܒܰܚܕܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܠܟܰܪܡܶܗ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܨܰܦܪܐ ܠܪܰܡܫܐ ܦܠܰܚ ܒܶܗ ܘܰܫܩܰܠ ܝܽܘܩܪܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܘܚܽܘܡܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܶܢ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܒܨܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܗܽܘ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܕܺܝܢܶܗ ܟܺܐܢܐ ܝܰܗܒ ܟܶܣܦܶܗ܆ ܠܦܽܘܬ ܡܛܰܝܒܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܐ. ܠܰܘ ܠܦܽܘܬ ܦܽܘܠܚܳܢܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܕܦܳܠܰܚ ܡܶܢ ܨܰܦܪܐ ܠܪܰܡܫܐ܆ ܘܢܺܝܫܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܠܰܘ ܠܰܢܝܳܚ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܐ ܚܢܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܗܽܘ ܛܪܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܡܳܢܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܡܳܪܝ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܕܰܡܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܓܰܒܪܐ ܣܰܟܠܐ. ܕܰܒܢܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܥܰܠ ܚܳܠܳܐ܀

87 ܘܺܝܨܰܦ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܐܰܚܐ ܕܰܐܡܺܝܢܽܘܬܐ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘ܆ ܘܠܳܐ ܒܣܰܓܺܝܽܘܬܐ ܕܠܰܘ ܒܢܺܝܫܐ ܬܪܺܝܨܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܗܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܢܳܐ ܬܰܫܥܺܝܬܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܬܰܢܺܝ ܠܺܝ ܐ̱ܢܳܫ. ܡܶܢ ܝܰܕ̈ܽܘܥܬܳܢܶܐ. ܗܳܝ ܕܰܒܢܶܣܝܳܢܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܫܰܩܠܳܗ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܩܰܒܠܳܗ. ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ ܝܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܒܩܶܠܳܝܬܐ ܩܳܡ ܥܠܰܝ ܫܺܐܕܐ ܗܳܢܳܐ ܠܺܝܛܐ ܕܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ. ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܗ̱ܘܺܝܬ ܠܳܐ ܒܠܺܠܝܐ ܘܠܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܐ. ܘܟܰܕ ܫܳܒܽܘܥܐ ܚܰܕ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܪܡܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܥܰ ܐܰܪܥܐ ܡܶܢ ܝܽܘܩܪܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܕܰܣܡܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦܠܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܫܳܒܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܣܰܩ ܥܰܠ ܠܶܒܝ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܦܳܠܰܚ ܗ̱ܘܺܝܬ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܘܰܢܕ̈ܺܝܕܶܐ. ܘܟܰܕ ܙܰܒܢܐ ܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܩܳܡܶܬ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܗܰܘ ܬܥܺܝܫܐ ܦܶܣܩܶܬ ܣܰܒܪܐ ܥܰܠ ܚܰܝܰܝ̈. ܘܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ ܠܶܗ ܠܚܽܘܫܳܒܝ܆ ܕܟܰܕ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܥܳܠܡܐ ܡܥܰܕܪܳܐ ܠܺܝ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܫܩܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܣܟܺܝܡܐ ܕܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܣܳܥܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܢ ܚܒܰܢܳܢܽܘܬܐ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ܆ ܦܶܣܩܶܬ ܒܚܽܘܫܳܒܝ܆ ܕܗܳܝ ܕܺܐܙܰܠ ܠܥܳܠܡܐ ܡܥܰܕܪܳܐ ܠܺܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܗܘܶܐ ܒܥܽܘܡܪܐ܀

ܘܟܰܕ ܩܳܡܶܬ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܟܪ̈ܦܬܳܐ ܕܩܶܠܳܝܬܝ. ܫܶܡܥܶܬ ܡܶܢܫܶܠܝ ܩܳܠܐ ܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܢܺܝܚܳܐܺܝܬ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܠܥܳܠܡܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܬܰܪ ܒܩܶܠܳܝܬܳܟ. ܘܫܰܡܶܫ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢܐ ܡܰܙܡܽܘܪܐ ܗܳܢܐ ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܕܶܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܐ ܢܶܦܠܰܬ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ܆ ܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܐ ܩܳܡܶܬ ܘܨܰܠܺܝܬ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܐ ܕܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܫܰܪܺܝܬ ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܗܳܢܐ ܡܰܙܡܽܘܪܐ ܬܠܳܬܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܳܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܬܢܳܝܶܗ ܠܳܐ ܠܺܠܝܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܡܳܡܐ.

ܗܳܠܶܝܢ ܫܶܡܥܶܬ ܡܶܢܶܗ ܕܗܰܘ ܛܽܘܒܳܢܐ ܕܶܐܡܰܪ ܩܕܳܡܰܝ. ܘܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ. ܕܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܶܫܬܰܒܩܳܢܽܘܬܐ ܐܳܬܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܒܰܩܶܐ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ. ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܢܶܬܶܠ܀

 ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܘܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ܆ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܩܶܠܳܝܬܶܗ ܘܰܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܒܰܥ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܠܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܆ ܒܝܰܕ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܩܰܠܺܝܠ ܕܥܳܨܶܐ ܐܰܚܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܡܫܰܡܶܫ܆ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܶܗ ܦܳܬܰܚ ܡܳܪܰܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ܆ ܗܰܘ ܒܶܝܬ ܓܰܙܐ ܕܠܳܐ ܡܬܟܝܠܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܀

88 ܩܪܳܒܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܗܳܘܶܐ ܥܰܡ ܐܰܚܐ ܒܩܶܠܳܝܬܶܗ܆ ܫܺܐܕܐ ܕܩܽܘܛܳܥܐ ܘܗܰܘ ܕܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘ[ܗ̱ܝ]. ܘܡܳܐ ܕܶܐܙܕܟܺܝ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܠܶܗ ܠܺܐܝܕ̈ܰܝ ܬܠܳܬܐ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܳܚܬܺܝܢ ܠܶܗ ܠܬܰܚ̈ܬܳܝܳܬܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܩܰܕܡܳܐܝܰܬ. ܠܫܺܐܕܐ ܕܫܽܘܢܳܝܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܰܦܗܶܐ ܠܶܗ ܠܚܽܘܫܳܒܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܡܶܢ ܥܽܘܡܪܐ ܠܥܽܘܡܪܐ܆ ܘܡܶܢ ܕܰܝܪܐ ܠܕܰܝܪܐ. ܘܡܶܢ ܛܽܘܪܐ ܠܛܽܘܪܐ. ܗܳܢܰܘ ܫܺܐܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܛܽܘܒܳܢܐ ܡܳܪܝ ܐܘܓܪܺܝܣ܆ ܕܚܳܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܰܥܣܰܪ ܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܡܶܬܟܪܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܚܳܝܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠ ܒܣܰܪ܀

ܘܡܳܐ ܕܡܰܟܪܶܟ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ ܕܐܡܪܬ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܫܠܶܡ ܠܶܗ ܠܫܺܐܕܐ ܕܪܰܒܽܘܬ ܟܰܪܣܐ. ܘܡܳܠܶܟ ܠܶܗ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡܶܚܙܰܩ ܒܽܐܘܪܚܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܝܽܘܩܪܐ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܘܰܡܛܰܒܰܥ ܠܶܗ ܒܫܶܢܬܐ ܝܰܩܺܝܪܬܐ. ܘܡܳܐ ܕܥܶܠܰܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܠܶܐܣܛܽܘܡܟܐ ܘܰܣܪܳܬ܆ ܝܳܗܒܳܐ ܪܺܝܚܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܒܪܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܫܺܐܕܐ ܕܪܰܒܽܘܬ ܟܰܪܣܐ ܘܗܰܘ ܕܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ܆ ܠܫܺܐܕܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܀

89 ܘܩܳܪܶܒ ܩܰܕܡܳܐܝܰܬ ܠܘܳܬܶܗ ܒܝܰܕ ܫܶܢܬܐ. ܘܰܡܪܰܟܶܒ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܦܢܛܣܝ̈ܣ ܢܕܺܝܕ̈ܶܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܰܡܛܰܢܶܦ ܠܦܰܓܪܶܗ ܒܫܚ̈ܠܐ ܕܪܕܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܟܐܡܘ ܣܰܓܝܐܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܒܦܰܓܪܐ܇ ܡܶܢ ܝܽܘܩܪܐ ܕܣܰܝܒܪ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ. ܘܰܡܚܰܒܶܠ ܠܬܰܩܢܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘܢܐ܆ ܒܝܰܕ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܚܶܙ̈ܘܳܢܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܳܐ ܠܥܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܶܙ̈ܘܳܢܶܐ ܘܦܢܛܣܝ̈ܣ ܢܕܺܝܕ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܒܚܶܠܡܐ ܨܳܐܰܪ ܠܗܶܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ. ܘܠܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܙܡܽܘܪܐ ܘܠܳܐ ܠܘܳܬ ܩܶܪܝܳܢܐ ܘܠܳܐ ܠܘܳܬ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܫܳܒܶܩ ܠܶܗ ܠܰܐܚܐ ܠܡܶܩܪܰܒ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܕܡܶܬܥܢܶܐ ܝܰܘܡܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܦܬܰܟܪ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܕܨܳܐܰܪ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ.

ܘܡܳܐ ܕܫܰܡܠܺܝ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܳܪܶܒ ܘܰܡܢܰܣܶܐ ܠܶܗ ܫܺܐܕܐ ܠܺܝܛܐ ܕܪܽܘܓܙܐ. ܘܡܳܠܶܐ ܠܶܗ ܒܪܽܘܓܙܐ ܘܫܳܓܰܪ ܠܶܗ ܒܚܶܡܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܽܘܪܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܰܒܥܽܘܡܪܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܰܘ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܦܰܪܢܣܺܝܢ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܒܡܰܐܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܚܽܘܣܪܳܢܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܐ. ܐܶܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗܳܪܟܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܫܰܪܺܝܪ ܚܽܘܒܶܗ ܠܘܳܬ ܚܰܒܪܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܶܟܠܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܫܺܐܕܐ. ܠܺܝܛܐ ܕܪܽܘܓܙܐ܆ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܪܚܶܩ ܡܶܢܶܗ܀

90 ܘܩܳܪܶܒ ܡܶܟܺܝܠ ܫܺܐܕܐ ܕܫܽܘܢܳܝܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ ܒܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܪܶܓܬܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܺܝܫܐ ܟܰܕ ܡܰܟܪܶܟ ܠܶܗ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗ̱ܝ. ܟܰܕ ܣܳܐܶܡ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܬܽܘ̈ܩܠܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ ܒܝܰܕ ܟܪܽܘܟܝܐ ܗܳܢܳܐ ܫܺܐܕܐ ܗܘ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܰܚܐ ܐܺܝܬܰܘ[ܗ̱ܝ] ܕܠܶܫܳܢܰܢ ܒܡܶܠܬܐ ܕܰܐܬܺܢܳܝ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܐܳܦ ܫܺܐܕܐ ܕܫܽܘ[ܒܚܐ] ܣܪܺܝܩܐ ܣܦܩܐܺܝܬ ܡܫܰܡܠܶܐ ܒܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܪܶܓܬܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘ[ܗ̱ܝ] ܕܒܘܪܝܢ ܒܡܶܠܬܐ܆ ܡܰܐܛܶܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܫܡܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܒܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܪܶܓܬܶܗ ܒܺܝܫܬܐ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܫܺܐܕܐ ܕܫܽܘ[ܒܚܐ] ܣܪܺܝܩܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܟܪܽܘܟܝܐ ܕܽܐܘܪܚܐ܆ ܬܪ̈ܶܝܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܫܰܢܩܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܐܚܐ. ܫܺܐܕܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܘܰܕܫܽܘ[ܒܚܐ] ܣܪܺܝܩܐ܀

91 ܘܡܳܐ ܕܡܰܛܥܶܐ ܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܫܺܐܕܐ ܕܫܽܘܢܳܝܐ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܢܝܚܐ ܐܰܝܟ ܣܽܘܟܳܝܶܗ܇ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܪܚܶܩ ܡܶܢܶܗ ܫܺܐܕܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܩܳܪܶܒ ܠܘܳܬܶܗ ܫܺܐܕܐ ܕܥܳܩܬܐ ܘܰܕܟܰܪܝܽܘܬܐ ܘܰܡܫܰܢܩܺܝܢ ܠܶܗ ܒܥܳܩܬܐ ܥܕܰܡܐ ܕܡܳܛܐ ܠܰܚܢܳܩ ܢܰܦܫܐ. ܟܰܕ ܡܥܗܕܝܢ ܠܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܽܘ̈ܩܠܳܬܳܐ ܘܰܡܦ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ. ܘܡܰܫܠܡܺܝܢ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܠܺܐܝܕ̈ܰܝ ܫܺܐܕܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܡܫܰܢܶܩ ܠܶܗ ܟܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܠܶܟ ܠܶܗ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܡܶܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܳܛܶܐ ܠܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܫܡܐ ܣܒܺܝܪܐ. ܕܡܰܘܒܶܠ ܠܰܐܒܕܳܢܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܢܶܝܢ ܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܗܦܽܘܟ ܠܳܟ ܠܥܳܠܡܐ. ܘܶܐܢ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܶܗ ܐܰܚܐ ܘܰܗܦܰܟ ܠܥܳܠܡܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܣܢܶܐ ܠܶܗ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܟܡܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܡܰܗܦܶܟ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܐ.

92 ܚܙܺܝ ܐܳܘ ܐܳܚܝ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܫܰܪܝܬ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ ܩܰܠܺܝܠ ܕܫܺܐܕܐ ܕܩܽܘܛܳܥܐ܇ ܘܰܐܝܟܳܐ ܫܩܠܬ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܪܰܦܝܽܘܬ ܕܨܶܒܝܳܢܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܡܪܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܕܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܳܘܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܩܪܳܒܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܽܘܛܳܥܐ܆ ܕܢܶܥܨܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܐ ܥܕܰܡܐ ܠܚܰܕ ܡܰܙܡܽܘܪܐ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܗܰܘ ܫܡܐ ܪܚܺܝܡܐ ܕܰܐܒܐ ܘܕܰܒܪܐ ܘܰܕܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܒܽܘܪܟܐ. ܘܡܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܥܳܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܪܳܒܐ ܗܳܢܳܐ ܒܚܺܝܠ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܥܳܐܶܙ ܥܠܰܝܟ ܐܳܘ ܐܰܚܐ ܩܪܳܒܐ ܗܳܢܐ܆ ܘܣܰܟܰܪ ܠܶܗ ܠܦܽܘܡܳܟ ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܳܟ ܠܡܫܡܫܐ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܥܨܺܝ ܢܰܦܫܳܟ ܘܩܽܘܡ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ܇ ܘܙܶܠ ܘܬܳܐ ܒܩܶܠܳܝܬܐ܇ ܟܰܕ ܡܫܰܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܨܠܺܝܒܐ ܘܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܡܛܘܢܝܐ ܘܡܳܪܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܰܥܒܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢܳܟ܀

93 ܫܶܡܥܶܬ ܓܶܝܪ ܐܳܘ ܐܳܚܝ܆ ܡܶܢ ܦܽܘܡܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܠܳܐ ܡܕܰܓܶܠ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܟܰܕ ܡܒܰܓܶܢ ܗ̱ܘܺܝܬ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܡܶܛܽܠ ܫܺܐܕܐ ܗܳܢܳܐ ܠܺܝܛܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܩܳܡ ܥܠܰܝ ܫܺܐܕܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܽܘܛܳܥܐ܆ ܘܠܰܒܟܶܗ ܠܠܶܫܳܢܝ ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܠܫܡܫܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܒܠܐ ܝܰܩܺܝܪܬܐ ܣܳܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫܝ. ܘܟܽܘܪܗܳܢܐ ܕܝܽܘܩܪܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ ܘܟܰܕ ܒܗܳܢܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܐ ܩܰܫܝܐ ܐܺܝܬܰܝ ܗ̱ܘܺܝܬ܆ ܥܨܺܝܬ ܢܰܦܫܝ ܘܩܳܡܶܬ. ܟܰܕ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܪܦܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܶܝܢ ܡܫܰܠܶܡ ܗ̱ܘܺܝܬ ܨܠܺܝܒܐ ܘܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܺܝܬ ܡܶܛܽܘܢܺܝܰܐ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕܰܨܠܺܝܒܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܓܪܶܬ ܥܶܕܳܢܐ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܐܶܙܕܪܶܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܐ ܘܫܰܒܩܶܗ ܠܠܶܫܳܢܝ. ܘܫܰܪܺܝܬ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܬܳܢܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܚܰܕ ܚܰܕ ܦܶܬܓܳܡܐ ܡܶܢ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܰܟܡܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܡܚܰܡܣܶܢ ܗ̱ܘܺܝܬ ܒܽܐܘܠܨܳܢܐ ܗܰܘ ܩܰܫܝܐ ܕܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܝ܆ ܗܽܘ ܡܶܬܛܰܠܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܰܘܦܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝ܀

94 ܘܡܶܢܫܶܠܝ ܚܙܺܝܬ ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕܐ܆ ܕܫܶܩܠܰܬ ܡܶܢ ܪܺܝܫܝ ܗܘ ܒܰܕܡܽܘܬ ܟܺܐܦܐ ܝܰܩܺܝܪܬܐ. ܘܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܐ ܩܰܠ ܡܶܢܝ ܗܰܘ ܝܽܘܩܪܐ. ܘܶܐܬܡܠܺܝܬ ܚܰܕܽܘܬܐ ܘܰܪܘܳܙܐ. ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܝ ܥܰܡ ܢܰܦܫܝ. ܚܰܕ ܢܽܘܗܪܐ ܥܰܙܺܝܙܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܶܐܡܰܠܠܺܝܗ ܒܠܶܫܳܢܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܘܰܗܘܺܝܬ ܬܠܳܬܺܝ̈ܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܗܳܝ ܚܰܕܽܘܬܐ ܘܰܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܢܽ݀ܘܗܪܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܕܠܳܐ ܒܠܺܠܝܐ ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܺܝܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܘܠܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ ܐܶܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܐ ܐܺܝܬܰܝ ܗ̱ܘܺܝܬ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܪܘܝܐ ܗܳܟܰܢ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܺܝܬ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܫܶܡܥܶܬ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܽܘܡܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܶܐܡܰܪ ܩܕܳܡܰܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܗܳܘܶܐ ܥܰܡܳܟ ܗܳܢܳܐ ܫܺܐܕܐ ܕܩܽܘܛܳܥܐ܆ ܡܶܢ ܩܶܠܳܝܬܟ ܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ. ܘܥܶܕܳܢܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ. ܐܳܦܶܢ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܠܶܒܳܟ. ܘܰܐܠܳܗܐ ܕܚܳܙܶܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܟ܆ ܗܽܘ ܡܫܰܕܰܪ ܠܳܟ ܚܰܝܠܐ ܘܡܳܠܶܐ ܠܠܶܒܳܟ ܚܰܕܽܘܬܐ܀

95 ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ ܢܰܦܫܝ܆ ܗܳܐ ܣܳܡܶܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܶܐܓܰܪܬܐ ܐܰܝܟ ܒܥܳܬܳܟ ܕܡܶܢܝ. ܕܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܥܰܡܳܟ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܒܐ܆ ܡܚܰܡܣܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܒܓܰܘ ܩܶܠܳܝܬܳܟ܆ ܟܰ݊ ܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܳܓܥܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܶܐܓܰܪܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܢܶܙܕܰܗܪܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܫܺܐܕܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ. ܘܗܽܘ ܦܳܬܰܚ ܬܰܪܥܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܚܰܡܣܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܐܳܚܝ ܒܓܰܘ ܩܶܠܳܝܬܳܟ ܒܙܰܒܢܐ ܕܟܳܬܶܫ ܥܰܡܳܟ ܫܺܐܕܐ ܗܳܢܳܐ܇ ܙܳܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܒܚܺܝܠ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ.

ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܓܶܝܪ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܟܰܕ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܗܳܕܶܐ ܫܠܶܡܘ܆ ܕܠܰܝܬ ܩܪܳܒܐ ܕܚܰܣܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܐ̱ܢܳܫ ܩܶܠܳܝܬܶܗ ܘܰܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܰܝܘܐ ܕܩܽܘܛܳܥܐ. ܟܰܕ ܗܳܢܳܐ ܡܶܙܕܟܶܐ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܫܰܪܟܐ ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܚܳܝܒܺܝܢ. ܐܰܚܐ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܩܢܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܐܕܡܘܣ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕܫܺܐܕܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܫܳܒܶܩ ܘܰܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܩܶܠܳܝܬܶܗ. ܘܟܽܠ ܚܰܫܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܗܘ ܚܰܝܳܒܐ ܗܘܐ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ܀

96 ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܫܺܐܕܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܐܰܚܐ ܒܡܰܘܬܒܐ ܫܰܠܝܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܟܰܢܶܝܢܠܶܗ ܝܰܕܽܘ̈ܥܬܳܢܶܐ ܡܪܰܟܶܒ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܐ. ܗܳܢܐ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܐܰܚܐ ܦܳܠܽܘܚܐ. ܩܪܳܒܶܗ ܩܰܕܡܳܝܐ ܗܳܢܰܘ܆ ܕܰܡܪܰܟܶܒ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܓܰܪ̈ܓܳܢ ܠܚܰܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܢܳܬܶܦ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܰܐܚܐ ܒܗܰܢܺܝܽܘܬܐ ܕܢܶܥ̈ܡܳܬܶܗ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܇ ܫܳܒܩܳܐ ܘܰܡܫܰܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܢܶܗ܇ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܣܳܡܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܰܡܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܢܽܘܪܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܇ ܕܠܰܘ ܗܳܢܳܐ ܫܺܐܕܐ ܠܺܝܛܐ ܡܪܰܟܶܒ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܢܳܦ̈ܠܳܢ ܒܶܐܕ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܚܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܽܘܪܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܓܰܪ ܠܶܒܶܗ ܒܚܰܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܡܳܪܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܆ ܒܰܛܶܠܺܝܗ ܠܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ ܕܫܺܐܕܐ ܗܳܢܳܐ ܠܺܝܛܐ ܡܶܢ ܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ܀

97 ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܠܺܝܛܐ ܟܡܳܐ ܕܗܢܝ̈ܢ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܪܟܒ܆ ܩܳܪܶܒ ܠܘܳܬ ܓܶܫܬܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܘܰܡܚܰܬܚܶܬ. ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܥܰܣܩܐ ܫܳܥܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܰܟܡܳܐ ܬܰܩܺܝܦ ܘܰܩܫܶܐ ܩܪܳܒܐ ܕܰܣܕܺܝܪ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܰܐܚܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܳܢܳܐ. ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܟܰܠܠܺܝܢ ܦܳܠܽܘ̈ܚܶܐ ܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܐ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ܆ ܕܗܰܝܡܶܢܰܝܢܝ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܢܽܘܪܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܡܶܬܒܰܣܒܰܣ ܒܗܽܘܢ ܦܰܓܪܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܩܰܫܝܐ ܫܳܥܬܐ ܗܳܕܶܐ ܘܡܰܪܺܝܪ ܚܰܫܳܗ܀

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܕܰܐܫܠܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܰܘܬܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܐ ܘܣܰܝܒܪܳܗ̇ ܠܫܳܥܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܝܰܗܒ ܐܰܬܪܐ ܠܪܰܦܝܽܘܬܐ ܘܰܫܒܰܩ ܘܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܓܽܘܢܐ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܰܫܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܫܝܐ܆ ܡܶܬܬܣܺܝܡ ܒܪܺܝܫܶܗ ܟܠܺܝܠܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܰܨܡܰܚ ܟܽܠܶܗ ܒܢܽܘܗܪܐ ܕܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܗܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܚܙܳܬܐ ܕܫܽܘܦܪܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܗܰܘܢܐ܆ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܳܢܰܚ ܫܶܡܫܐ ܪܰܒܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܢܽܘܗܪܐ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܀

98 ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܡܳܓܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܒܩܳܐ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܛܰܠܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܰܐܚܐ. ܐܳܦ ܒܟܽܘ̈ܠܝܳܬܐ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܢܶܟܝܳܢܐ܇ ܡܶܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܥܽܘܙܐ ܕܚܰܫܶܗ. ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܳܦ ܡܰܣ̈ܩܳܢܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܰܩܪܳܒܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܢܶܟܝܳܢܐ ܒܡܽܘܚܐ. ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܶܬܰܐܣܶܐ ܒܗܽܘܢ ܩܪܳܒܐ ܗܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܨܰܘܡܐ ܕܫܰܒ̈ܥܐ. ܘܫܰܗܪܐ ܕܠܳܐ ܦܣܩ ܕܠܺܠܝܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܐܟܠܐ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܠܰܚܡܐ ܫܚܺܝܡܐ. ܘܰܓܠܺܝܙܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܘܡܰܡܠܠܐ ܕܥܰܡܗܶܝܢ. ܘܩܶܪܝܳܢܐ ܐܰܡܺܝܢܐ. ܘܡܶܛܽܘܢܺܝܰܐ ܕܠܳܐ ܦܣܩ ܒܠܺܠܝܐ ܘܒܺܐܡܳܡܐ܀

ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܳܢܝ ܕܺܝܠܝ. ܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܩܪܳܒܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܰܟܡܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܫܺܐܕܐ ܟܳܬܶܫ ܥܰܡܳܟ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܐ ܕܩܶܠܳܝܬܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ. ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܘܳܬܳܟ. ܒܙܰܒܢܐ ܕܗܳܢܳܐ ܩܪܳܒܐ܆ ܐܰܣܓܳܐ ܬܢܳܝܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܩܶܪܝܳܢܐ ܕܚܰܫܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܡܶܛܽܘܢܺܝܰܐ ܕܰܩܕܳܡ ܨܠܺܝܒܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܙܳܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܒܚܺܝܠ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܢܳܣܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܶܗ ܝܳܪܬܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܡܠܺܝܟܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܳܟ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܢܰܟܦܽܘܬܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܛܰܒܥܺܝ̈ܢ ܕܡܰܙܠܓܺܝܢ ܒܢܽܘܗܪܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ܆ ܘܡܶܬܚܙܶܝܢ ܒܥܶܕܳܢ ܨܠܽܘܬܐ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܟܰܘܟܒܐ ܣܰܓܺܝ ܢܺܘܗܪܐ܀

99 ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܥܰܡ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܒܐ܆ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܐ ܚܙܳܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܣܽܘܟܳܠܐ ܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܰܚܠܺܝܛ ܒܳܗ̇ ܚܰܫܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ ܢܰܦܫܐ܀

ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܠܺܝܛܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܩܳܦܶܣ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܩܪܳܒܶܗ ܕܥܰܡ ܦܳܠܽܘܚܐ ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܦܽܘܬ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܦܳܠܚܳܐ ܒܶܗ ܢܰܦܫܐ ܗܳܟܘܳܬ ܡܫܰܚܠܶܦ ܢܶܣ̈ܝܽܘܢܰܘܗ̱ܝ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܳܙܶܐ ܕܰܠܪܶܓܬܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܕܐ ܢܰܦܫܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܳܒܶܕ ܦܽܘܪܣܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ܆ ܕܒܺܝܫ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܘܨܶܢ̈ܥܳܬܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥ܀

ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܙܕܟܺܝ ܗܽܘ ܠܺܝܛܐ ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܩܰܪܶܒ ܠܢܰܦܫܐ܆ ܘܶܐܫܬܘܺܝ ܗܰܘܢܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܠܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܰܙܢܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܶܗ ܕܥܰܡ ܦܳܠܽܘܚܐ ܘܡܰܪܡܶܐ ܒܶܗ ܒܐܚܐ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܬܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܡܶܙܕܰܪܥܺܝܢ ܒܠܶܒܐ܆ ܢܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܐ ܘܡܰܦܩܺܝܢ ܠܶܗ ܡܳܢ ܐܰܬܪܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘ[ܗ̱ܝ] ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ. ܘܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܐ ܐܬܝܢ ܠܶܗ ܠܰܐܚܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܰܘ. ܢܰܦܫܐ ܕܶܝܢ ܕܳܘܺܝܬܐ ܟܡܳܐ ܕܗܽܘ ܡܰܪܡܶܐ ܙܰܪܥܶܗ ܒܺܝܫܐ܆ ܥܳܪܩܐ ܘܰܡܛܰܫܝܐ ܒܬܘ̈ܘܢܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܠܶܒܐ. ܘܠܶܒܐ ܡܶܬܡܠܶܐ ܕܶܚܠܬܐ ܘܰܡܥܺܝܣܽܘܬܐ܀

100 ܗܳܪܟܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܡܫܰܒܠܳܢܐ ܚܰܟܺܝܡܐ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܙܺܐܦܐ ܡܶܢ ܫܪܳܪܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܫܰܒܠܳܢܐ ܠܰܝܬ܆ ܘܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܐ܆ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܕܒܺܝܫܽܘܬܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܡܶܥܛܰܦ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܘܶܐܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ܆ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܡܪܰܟܶܒ ܐܳܦ ܗܽܘ ܘܥܳܒܶܕ. ܕܡܳܐ ܕܰܡܓܰܪܶܓ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܘܡܰܦܶܩ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܰܬܪܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܶܗ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܚܰܬܚܶܬ ܘܡܰܘܫܶܛ ܠܳܗ̇ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܕܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܠܰܡ ܕܬܰܘܬܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܺܝܕܰܥܬܳܟ. ܐܳܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܶܗ ܐܰܚܐ ܒܗܳܕܶܐ ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܡܶܟܺܝܠ ܓܢܺܝ̈ܚܳܬܐ ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܩܰܘܡܐ܆ ܟܰܕ ܥܰܡ ܫܪܳܪܐ ܢܶܬܦܰܚܡܽܘܢ.

ܗܳܪܟܐ ܡܶܬܰܐܘܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܫܺܐܕܐ ܘܗܰܘ ܕܫܽܘ[ܒܚܐ] ܣܪܺܝܩܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܕܰܟܡܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܡܰܪܡܶܐ ܙܰܪܥܶܗ ܒܺܝܫܐ ܒܝܰܕ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܫܽܘ[ܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ ܡܓܰܪܶܓ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܢܩܰܠܣܽܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܘܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܐ ܡܳܪܝ ܐܘܓܪܝܣ܆ ܕܳܐܦ ܟܳܗܢܽܘܬܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܫܽܘ[ܒܚܐ] ܣܪܺܝܩܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܡܩܺܝܡ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܰܦܟܳܪ̈ܶܐ ܡܰܘܒܠܺܝܢ ܠܶܗ. ܒܚܶܠܡ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܡܰܛܥܶܐ ܫܺܐܕܐ ܗܳܢܐ ܡܪܟܒ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܐ ܒܰܐܚܐ ܐܰܝܢܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܪܚܶܩ ܡܶܢܶܗ ܚܰܝܠܐ ܗܘ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܕܠܘܐ ܗܘܐ ܠܗܳܝ ܒܰܩܪܳܒܶܗ ܕܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܡܰܪܚܶܩ ܡܶܢܶܗ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܡܰܠܝܐ ܢܰܦܫܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ܀

101 ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܰܚܣܳܡܐ ܡܫܰܢܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܐ ܫܡܥܐ ܩܽܘܠܳܣܐ ܐܰܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܨܝܐ ܐܳܦܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܳܪܐ ܕܟܽܠ ܘܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܠܝ̈ܛܶܐ܆ ܕܰܠܗܳܢܳܐ ܫܶܦܠܐ ܡܛܳܬ ܢܰܦܫܐ ܕܳܘܺܝܬܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܪܚܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܫܺܐܕܐ ܕܫܽܘ[ܒܚܐ] ܣܪܺܝܩܐ ܘܗܰܘ ܕܰܚܣܳܡܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܡܪܰܟܶܒ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܪܟܒ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܗ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܗܢܝܢ ܕܰܡܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܚܰܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܘܫܳܓܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ܆ ܒܢܽܘܪܐ ܕܚܰܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܫܳܒܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ ܒܳܗ̇ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܺܝܫܐ.

ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܦܳܠܽܘܚܐ܆ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܡܫܰܒܠܳܢܐ ܚܰܟܺܝܡܐ܆ ܗܰܪܛ ܐܶܬܓܰܪܓܚ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܢܰܠܦܳܟ ܐܽܘܪܚܐ ܬܪܺܝܨܬܐ ܕܪܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܗ̇. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܫܰܒܠܳܢܐ ܠܰܝܬ ܠܳܟ܆ ܘܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܠܳܐ ܩܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܣܺܝܡ ܠܳܟ ܝܰܕܥܐ ܗܳܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܒܠܶܒܳܟ܆ ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬܳܟ ܗܳܢܳܐ ܡܢܰܣܝܳܢܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܣܰܓܺܝ ܥܰܣܩܐ ܕܽܘܟܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܫܳܩܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܠܡܰܚܣܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܦܳܪܶܫ ܠܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܩܺܝܠܐ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܶܐܡܪ̈ܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ܆ ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ ܡܰܠܝܐ ܡܶܪܬܐ ܕܕܺܐܒ̈ܶܐ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܕܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܬܶܕܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ܀

102 ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܡܰܥ. ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܠܶܒܳܟ܆ ܗܳܕܶܐ ܐܳܬܐ ܣܺܝܡ ܒܶܝܬ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܠܑܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ܇ ܐܰܘ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܐܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܡܺܝܢܽܘܬܐ ܕܩܶܪܝܳܢܐ܇ ܐܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܢܺܝܚܳܢ ܒܠܶܒܳܟ܆ ܠܗܳܢܽܘܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܫܺܐܕܐ ܗܘ ܠܺܝܛܐ ܡܶܙܕܰܪܥܺܝܢ ܒܳܟ܀

ܟܽܠ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܡܳܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܠܶܒܳܟ܆ ܠܘܳܬ ܟܢܺܝܫܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܢܳܬܦܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܰܕܥܳܟ܆ ܘܚܰܕܽܘܬܐ ܘܚܰܫܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܡܳܠܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܟ܇ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܘܰܒܢܺܝܚܽܘܬܐ ܘܰܒܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܐ ܡܛܰܒܥܺܝܢ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܳܟ܆ ܕܰܥ ܕܡܶܢ ܓܰܒܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܓܳܣܶܐ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܠܶܒܳܟ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܬܪܐ ܠܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܐܣܽܘܪ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܩܶܠܳܝܬܳܟ. ܘܥܽܘܠ ܠܓܰܘܳܝܬܐ. ܘܬܶܒ ܒܚܶܫܟܐ ܒܫܶܠܝܐ ܐܰܝܟܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܩܳܠܐ ܕܨܶܦܪܐ ܐܫܡܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܶܐܢ ܡܛܳܐ ܥܶܕܳܢܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ܆ ܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬܩܽܘܡ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܐ ܕܰܡܚܰܠܶܦ ܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ܇ ܟܰܟܪܐ ܕܕܰܗܒܐ ܒܬܬܐ ܕܒܰܡܠܶܐ ܥܶܕܳܢܐ ܡܚܰܠܝܐ ܠܚܶܟܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܬܰܐܓܳܪܐ ܚܰܟܺܝܡܐ܆ ܒܙܰܒܢܐ ܕܶܐܣܬܩܒܠܬ ܠܳܟ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܐ ܣܰܓܺܐܝܰܬ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܚܠܦܝܗ ܒܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܩܕܳܡܰܝܟ܆ ܘܬܶܗܘܶܐ ܚܰܪܬܳܟ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܥܰܡܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܕܰܫܒܰܩ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܡܰܢܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܘܪܳܐܶܓ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܢܕܺܝܕܬܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܀

103 ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܐܰܚܐ ܦܳܠܽܘܚܐ ܥܽܘܠ ܠܰܐܬܪܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢܳܟ܆ ܘܰܐܨܶܕ ܚܝܳܪܐ ܕܡܰܕܥܳܟ. ܒܗܰܘ ܢܽܘܗܪܐ ܫܒܺܝܚܐ܆ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܳܢܚܐ ܒܳܟ܆ ܘܶܐܣܬܰܝܒܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܡܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܰܬܪܐ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܳܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ܆ ܝܺܨܰܦ ܕܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܩܶܠܳܝܬܐ ܛܳܒܳܐܺܝܬ. ܘܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܒܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܡܰܗܡܶܐ ܒܗܶܝܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܗܰܘ܆ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܶܫܬܠܶܡ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ܀

ܗܳܢܰܘ ܐܰܬܪܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܟܬܺܝ̈ܒܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܛܽܘܪ̈ܳܬܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܐܰܝܬܰܘ[ܗ̱ܝ] ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܩܳܐܶܡ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܠܡܶܫܬܰܥܒܳܕܽܘ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܐܰܬܪܐ ܗܘ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܒܕܐ ܘܠܳܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܓܙܽܘܪܬܐ ܘܠܳܐ ܥܽܘܪܠܽܘܬܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܽܠ ܘܰܒܟܽܠܢܳܫ ܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ. ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܰܕܥܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܠܳܗ܀

104 ܢܺܐܡܰܪ ܕܶܝܢ ܗܳܫܐ܆ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܝܬ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܝܰܡܺܝܢܐ. ܘܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܢܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܗܢܘܢ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܙܰܪܥܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܡܶܙܕܪܰܥ ܒܢܰܦܫܐ.

ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ܆ ܚܰܫܐ ܘܰܬܘܳܬܐ ܢܳܦܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܡܶܬܥܗܰܕ ܛܰܝ̈ܒܘܳܬܶܗ ܘܦܽܘܪ̈ܢܳܣܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܕܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ. ܘܕܰܟܡܳܐ ܝܰܩܪܳܗ̇ ܐܰܠܳܗܐ ܠܓܶܢܣܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ܇ ܘܝܳܨܶܦ ܕܺܝܠܰܢ ܟܽܠ ܙܰܒܢܐ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܘܕܰܟܡܳܐ ܗܝ ܛܠܽܘܡܽܘܬܰܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܐܨܰܦ ܠܳܐ ܝܳܨܦܺܝܢܰܢ ܕܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܡܰܪܓܳܙܽܘ ܡܰܪܓܙܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܥܒܳܕܰܝ̈ܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܟܘܳܬ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܣܳܥܰܪ ܗܽܘ ܠܘܳـܰܢ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ܆ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܐܳܬܝ̈ܳܢ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܠܳܐ ܟܰܝܠܐ܀

ܡܠܽܘܐܐ ܕܶܝܢ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ܆ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܰܟܬܳܒܰܝ̈ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܐܺܝܬܰܘ[ܗ̱ܝ]. ܒܙܰܒܢܐ ܕܶܝܢ ܕܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܡܳܐ ܕܕܳܡܶܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܫܶܢܬܐ ܕܠܺܠܝܐ ܘܕܺܐܝܡܳܡܐ ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܡܰܕܥܶܗ ܡܶܢ ܬܢܳܝܐ ܕܡܰܙܡܺܘܪ̈ܶܐ ܘܗܶܪܓܐ ܕܰܟܬܳܒܰܝ̈ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܐ ܡܳܐ ܕܡܰܥܒܕܺܝܢ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܒܢܰܦܫܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ܆ ܡܳܐ ܕܫܰܪܝܰܬ ܢܰܦܫܐ ܡܶܬܡܰܛܝܳܐ ܠܰܐܬܪܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܫܽܘܪܳܝ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ. ܪܶܚܡܬܐ ܓܶܝܪ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܐ ܗܳܘܝܐ ܒܗܳܕܶܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܕܶܐܢ ܡܰܨܝܳܐ. ܠܳܐ ܫܒܩ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܠܰܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܓܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܝܕܥܐ ܕܡܶܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܢܰܦܫܐ܀

105 ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܢܰܦܫܐ܆ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܬܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܢܽܘܪܐ ܓܶܝܪ ܢܳܦܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܝܳܩܶܕ ܘܡܶܫܬܰܠܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܒܠܺܠܝܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܐ. ܡܛܽܠ ܕܡܶܢ ܬܶܐܘܪܝܐ ܕܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܠܽܘܐܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܢܰܦܫܐ. ܟܰܕ ܢܳܓܶܕ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܠܗܰܘܢܐ. ܠܬܶܗܪܐ ܕܥܰܠ ܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܒܪܺܝܬܐ ܡܨܰܒܬܰܬ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܒܰܪܝܰܬ ܗܳܕܶܐ ܒܪܺܝܬܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܣܦܩ ܚܰܝܠܐ ܗܰܘ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ܆ ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܠܗܳܕܶܐ ܒܪܺܝܬܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܰܗܘܳܝܐ. ܘܰܚܕܐ ܚܕܐ ܡܶܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܳܗ܆ ܪܡܐ ܣܽܘܟܳܠܳܗ̇ ܒܡܰܕܥܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ. ܢܓܕ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܐ ܒܬܶܗܪܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ܀

ܘܕܰܟܡܳܐ ܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܐ ܛܳܒܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܐ܆ ܥܰܠ ܡܦܰܪܢܣܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܐ. ܕܳܐܦ ܥܕܰܡܐ ܠܪܰܚܫܐ ܫܺܝܛܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܦܪܺܝܣܐ ܒܛܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܝܳܨܶܦ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܡܰܪܡܶܐ ܢܽܘܪܐ ܒܠܶܒܐ ܡܶܢ ܪܰܬܚܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܰܒܗܳܢܐ ܟܽܠ܆ ܪܳܘܶܐ ܠܶܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܒܚܰܕܽܘܬܐ. ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܐܳܬܝ̈ܳܢ ܕܠܳܐ ܟܰܝܠܐ. ܒܪܰܡ ܠܰܘ ܡܶܢ ܚܰܫܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܬܶܗܪܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ܀

106 ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܗܳܘܝܐ ܐܳܦ ܬܰܪܥܽܘܬ ܡܰܡܠܠܐ ܩܰܠܺܝܠ ܪܳܐܙܳܢܳܝܐ. ܒܪܰܡ ܠܰܘ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܓܶܠܝܐ ܐܳܬܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܒܪܰܡ ܗܳܕܶܐ ܬܰܪܥܽܘܬ ܡܰܡܠܠܐ ܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܡܰܓܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܳܣܩܳܐ ܠܳܗ̇ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܓܶܫܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ܆ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܠܒܺܝܫ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܒܗܳܕܶܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ܀

ܐܳܬܐ ܕܶܝܢ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ. ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܚܰܕܽܘܬܐ܆ ܘܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܠܳܐ ܦܳܣܩܳܐ ܠܳܐ ܒܠܺܠܝܐ ܠܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܐ. ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܫܶܠܝܐ ܠܘܳܬ ܐܰܚܐ ܦܳܠܽܘܚܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܡܫܰܪܶܝܢ ܘܡܰܥܒܕܺܝܢ ܒܠܶܒܐ ܟܰܕ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܐܝܢ. ܘܬܶܗܪܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܕܗܰܘ ܚܶܙܘܳܐ ܫܒܺܝܚܐ ܕܡܶܢܶܗ ܕܳܢܚܺܝܢ. ܘܬܰܪܥܽܘܬ ܡܰܡܠܠܐ ܕܠܳܐ ܦܳܣܩܐ ܠܳܐ ܒܠܺܠܝܐ ܘܠܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܐ. ܘܪ̈ܳܐܙܶܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܬܰܪܥܽܘܬ ܡܰܡܠܠܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ.

107 ܒܪܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܗܳܘܶܝܢ܆ ܒܰܕܡܽܘܬ ܟܰܘܟܒܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܒܗܰܘܢܐ. ܘܡܰܕܥܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܒܗܽܘܢ ܟܰܕ ܠܪܽܘܟܳܒܐ ܕܡܶܠܬܐ ܠܳܐ ܐܳܬܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܒܪܰܡ ܢܰܦܫܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܳܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܠܣܦܝܠܐ ܕܳܡܝܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܢܽܘܪܳܢܳܝܬܐ ܗܳܘܝܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܬܠܳܬ ܢܽܘܗܪܐ ܕܠܳܐ ܕܡܘ ܥܛܺܝܦܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܶܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܓܰܒܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ ܗܳܘܶܝܢ.

108 ܢܶܐܡܰܪ ܗܳܫܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘ[ܗ̱ܝ] ܙܰܘܥܐ ܕܢܩܝܺܦ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܓܰܒܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܬܳܗ̇. ܠܗܳܕܶܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܠܶܐ ܕܡܶܢ ܓܰܒܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܙܰܘܥܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܢܩܝܦ ܠܳܗ܇ ܗܰܘ ܕܡܳܐ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܕܡܰܥܒܶܕ ܒܳܗ̇ ܒܢܰܦܫܐ. ܥܳܛܰܪ ܡܶܢܶܗ ܘܢܳܩܶܦ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܪܺܝܚܐ ܗܰܢܺܝܐܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܦܰܓܪܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘܬܶܗ. ܥܕܰܡܐ ܕܡܳܐܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢܶܗ ܕܗܰܘ ܪܺܝܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܳܘܶܐ܇ ܘܠܰܕܡܽܘܬܶܗ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܙܰܘܥܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܢܛܺܝܪ ܒܳܗ̇ ܒܢܰܦܫܐ܆ ܐܰܝܟ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܕܢܽܘܪܐ ܝܳܩܕܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܗܳܕܶܐ ܢܽܘܪܐ ܡܰܥܒܕܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ܆ ܪܶܕܝܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܡܰܝ̈ܶܐ. ܓܳܝܚܺܝܢ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܡܰܙܠܶܓ ܒܠܶܒܐ܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܚܰܕܽܘܬܐ ܐܳܬܝ̈ܳܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܪ̈ܳܕܝܳܢ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ܆ ܠܶܒܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܡܶܬܡܠܶܐ ܚܰܕܽܘܬܐ ܘܰܪܘܳܙܐ. ܘܣܰܒܪܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܬܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܶܫܳܢܐ ܠܰܡܬܰܪܓܳܡܽܘ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ. ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܡܫܰܡܗܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ. ܕܡܳܐ ܕܡܶܬܡܰܛܶܐ ܠܗܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܩܪܳܒܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ.

109 ܟܡܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܙܰܘܥܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ܆ ܠܰܝܬ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܳܘܗ̱ܝ ܚܰܛܳܝܐ ܒܰܒܪܺܝܬܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܕܶܐܫܬܘܺܝ ܠܗܳܕܶܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܘܰܛܥܶܡ ܚܶܟܐ ܕܡܰܕܥܶܗ ܡܶܢ ܒܽܘܣܳܡܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܡܶܢ ܚܺܐܦܐ ܕܥܽܘܫܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܢܳܦܶܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܘܗܳܘܶܐ ܝܰܘܡܐ ܚܰܕ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܦܰܓܪܐ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܩܕܳܡ ܗܳܕܶܐ ܚܰܕܽܘܬܐ. ܘܠܳܐ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܢܳܣܶܒ ܘܠܳܐ ܫܶܢܬܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܽܘܪܣܳܝܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ ܦܰܓܪܐ ܥܰܡ ܢܰܦܫܐ܆ ܡܶܢ ܚܰܠܝܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ܀

110 ܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܐܰܬܪܐ ܩܳܐܶܡ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܢܽܘܗܪܐ ܕܳܢܰܚ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܠܺܠܝܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܐ. ܘܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܫܶܡܫܐ ܒܺܐܝܡܳܡܐ. ܘܳܐܦܠܐ ܥܰܠ ܣܰܗܪܐ ܒܠܺܠܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܺܠܝܐ ܘܺܐܝܡܳܡܐ ܫܘܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܗܰܘ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܡܶܫܬܘܶܐ܀

ܟܡܳܐ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܩܳܐܶܡ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ. ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܥܶܕ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܠܐ ܕܩܶܪܝܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܠܶܗ ܕܬܰܓܳܪܐ ܗܳܢܰܘ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܢܳܦܠܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܐ ܣܰܓܺܝܐܰܬ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܚܙܺܝ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ܆ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܬܳܒܰܥ ܡܶܢܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬܶܗ ܕܫܶܠܝܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܰܥܠܐ ܘܡܰܦܩܐ ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܽܘܠ ܠܘܳܬܳܟ܀

111 ܥܗܰܕ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ܆ ܠܗܰܘ ܛܽܘܒܳܢܐ ܘܪܰܒܐ ܐܟܝܠܐ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܐ ܒܰܪܳܝܐ ܢܣܰܒ ܫܠܳܡܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܬܶܓܡܶܗ܇ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܒܳܗ̇ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܠܗܰܘ ܕܰܢܩܰܫ ܒܬܰܪܥܶܗ. ܕܶܐܠܽܘ ܗܘܘ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܙܽܘܪ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܐ܆ ܐܰܝܟ ܙܶܒܠܐ ܚܫܒܝܢ ܠܺܝ܆ ܠܦܽܘܬ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܝܰܗܒ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܳܢܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܛܽܘܒܳܢܐ ܐܰܒܳܐ ܐܪܣܢܝܣ܇ ܥܒܰܕ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܫܠܳܡܶܗ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܦ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܕܥܶܗ ܒܬܶܗܪܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ܆ ܘܰܕܗܰܘ ܢܽܘܗܪܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܕܰܢܺܝܚ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܠܳܐ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܗܰܘ ܛܽܘܒܳܢܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܚܙܳܬܶܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܬܶܗܪܐ ܗܰܘ ܕܰܠܓܰܘ ܠܶܒܳܟ ܗܘܳܐ ܠܠܶܫܳܢܶܗ ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܡܰܠܶܠ܀

112 ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܟ܇ ܕܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܶܗ ܡܨܶܐ ܠܡܶܬܰܒ ܒܫܶܠܝܐ ܕܩܶܠܳܝܬܐ ܐܰܝܟ ܕܙܳܕܶܩ. ܕܓܠܐ ܗܘ ܠܳܐ ܬܗܰܝܡܢܺܝܘܗ̱ܝ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܥ̈ܶܠܠܳܢ ܡܚܰܡܣܶܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܫܶܠܝܐ ܕܩܶܠܳܝܬܐ. ܚܕܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒܚܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܕܡܳܐ ܕܡܶܬܩܰܠܰܣ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ܇ ܡܚܰܡܣܶܢ ܘܝܳܬܶܒ. ܒܪܰܡ ܚܰܪܬܶܗ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܗܰܘܢܶܗ ܒܝܰܕ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܫܽܘ[ܒܚܐ] ܣܪܺܝܩܐ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܘܡܶܬܪܡܶܝܢ ܒܶܗ ܦܪ̈ܙܠܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܓܕܰܫ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܫܶܠܝܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܩܽܘܠܳܣܐ ܕܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܫܬܒܰܩܘ ܡܶܢ ܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܘܰܢܦܰܠܘ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܫܺܐܕܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܛܽܘܒܳܢܐ ܦܠܕܝܣ ܒܰܟܬܳܒܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܛܽܘܒܳܢܐ ܐܣܬܦܢܘܣ ܕܰܫܒܰܩ ܡܰܘܬܒܐ ܫܰܠܝܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܶܝܬ ܙܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܪܶܓܬܶܗ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܢܰܫܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܘܓܪܝܣ ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܰܦܢܶܝܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܠܘܳܬ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܀

113 ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܓܶܕܫܰܬ ܠܛܽܘܒܳܢܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܫܰܢܝܳܢܐ܆ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܒܐ ܗܰܘ ܥܡܺܝܠܐ ܕܫܶܠܝܐ ܘܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܠܰܐܝܢܐ ܥܽܘܡܩܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܬ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܩܝܳܡܶܗ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܩܶܛܠܐ ܩܛܰܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܓܶܕܫܰܬ ܠܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܗ̱ܒ ܐܰܬܪܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܫܽܘ[ܒܚܐ] ܣܪܺܝܩܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܳܦ ܡܰܟܬܒܳܢܐ ܒܬܰܫܥܺܝܬܶܗ. ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܪܳܡܽܘܬܐ ܓܶܕܫܰܬ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ ܡܰܦܽܘܠܬܐ. ܒܪܰܡ ܡܶܢ ܫܽܘ[ܒܚܐ] ܣܪܺܝܩܐ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܪܳܡܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡ̈ܦܘܠܬܗ ܥܗܰܕ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܘܛܰܝܒ̈ܘܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܫܕܳܐ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܫܽܘ[ܒܚܐ] ܣܪܺܝܩܐ. ܘܶܐܫܬܘܺܝ ܠܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܰܡܥܰܠܝܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܚܦܺܝܛܽܘܬܶܗ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܙܺܐܦܐ ܡܶܕܶܡ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒܚܐ ܘܩܽܘܠܳܣܐ ܕܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܝܳܬܶܒ ܒܩܶܠܳܝܬܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܚܰܪܬܶܗ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܐ ܡܚܰܡܣܶܢ ܒܫܶܠܝܐ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ ܡܶܫܬܘܶܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܪܰܘܪܒܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܀

114 ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܓܶܝܪ ܥܶܒܕܶܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܒܶܝܬ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܡܰܕܥܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܢܶܦܩܰܬ ܡܶܠܬܰܢ ܒܳܬܰܪ ܢܺܝܫܐ ܕܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ܆ ܟܰܕ ܗܽܘ ܫܰܪܒܐ ܬܳܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܢܶܥܛܽܘܦ ܠܰܢ ܠܫܰܪܒܰܢ. ܥܰܠ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܠܘܳܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܩܶܠܳܝ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܫܶܠܝܐ ܡܶܢ ܓܰܒܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ. ܥܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܓܠܶܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܐܶܬܶܠ ܐܺܝܕܐ ܒܗܳܕܶܐ ܠܡܶܬܥܰܕ̈ܠܳܢܶܐ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܠܘܳܬ ܦܳܠܽܘ̈ܚܶܐ ܒܫܶܠܝܐ܆ ܘܰܐܡܺܝܪ ܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܠܰܐܒ̈ܳܗܳܬܳܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ ܢܰܦܫܝ܇ ܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܬܳܒܥܳܐ ܘܳܠܺܝܬܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܘܰܦܝܳܣܳܗ̇ ܕܚܽܘܒܳܟ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܀

115 ܫܡܰܥ ܕܶܝܢ ܗܳܫܐ ܐܳܘ ܐܳܚܝ܆ ܐܳܦ ܥܰܠ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܫܺܐܕܐ ܗܘ ܠܺܝܛܐ ܡܶܙܕܰܪܥܺܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܳܙܶܐ ܗܳܢܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܐ ܒܺܝܫܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܕܐ ܢܰܦܫܐ ܠܚܰܫܐ ܢܕܺܝܕܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ܇ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܘܩܳܪܶܒ ܨܶܝܕ ܢܰܦܫܐ ܘܡܰܪܡܶܐ ܒܳܗ̇ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܰܙܢܺܝ̈ܢ ܙܢܺܝ̈ܢ. ܘܡܰܒܰܥ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܬܰܡ̈ܗܳܢ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܰܘܗ̱ܝ. ܫܪܪ̈ܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܬܶܠ ܣܰܐܡܐ ܕܡܰܘܬܐ܇ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܒܟܪܝܬܐ ܕܕܶܒܫܐ܀

ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܳܬܐ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܫܺܐܕܐ ܗܳܢܐ ܡܶܙܕܰܪܥܺܝܢ. ܡܳܐ ܕܢܳܦܠܺܝܢ ܒܠܶܒܐ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܗܽܘܢ ܡܰܕܥܐ܆ ܡܶܬܡܠܶܐ ܠܶܒܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܶܗܝܐ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܒܶܗ. ܘܰܟܡܐ ܕܬܳܟܒܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ܆ ܡܶܬܕܰܘܰܕ ܘܡܶܫܬܰܓܫܳܐ ܢܰܦܫܐ. ܘܰܒܠܺܝܠܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ. 1374ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܒܰܠܒܰܠܘ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܐܶܬܦܰܠܗܰܕ ܫܶܠܝܐ ܘܢܳܛܽܘܪ̈ܳܬܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܫܬܪܺܝ ܠܗܶܝܢ. ܐܶܬܡܠܺܝ ܠܶܒܐ ܕܠܽܘܚܝܐ ܘܫܚܩܐ. ܐܶܫܬܪܺܝ ܠܶܗ ܐܶܣܳܪܐ܆ ܕܒܶܝܬ ܦܰܓܪܐ ܠܢܰܦܫܐ ܠܗܰܘܢܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܬܪ̈ܶܝܢ ܨܶܒ̈ܝܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܓܪܐ ܪܳܐܶܓ ܡܶܕܶܡ ܕܢܳܟܶܐ ܠܢܰܦܫܐ. ܘܢܰܦܫܐ ܪܳܓܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܢܳܟܶܐ ܠܦܰܓܪܐ. ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚ̈ܕܳܕܶܐ܀

ܘܡܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ܆ ܥܶܒܪܰܬ ܚܰܕܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܐܰܡܺܝܢܽܘܬܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܦܰܓܪܐ ܘܰܒܢܰܦܫܐ ܒܛܠ ܫܠܳܡܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܠܶܒܐ. ܘܡܶܢ ܚܕܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܘܰܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܘܳܐ ܠܶܒܐ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܚܶܫܽܘܟܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܘܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܚܽܘܫܳܒܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ. ܩܢܐ ܨܢܺܝܥܽܘܬ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܥܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܥܠܰܝܗܶܝܢ܀

116 ܗܳܢܐ ܝܰܕܥܐ ܥܕܰܡܐ ܠܗܳܫܐ ܣܳܡܢܰܢ܆ ܠܰܐܝܢܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܙܳܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܒܥܶܕܳܢ ܨܠܽܘܬܐ ܣܳܡܢܳܝܗ̱ܝ. ܢܶܬܶܠ ܕܶܝܢ ܝܰܕܥܐ ܐܳܦ ܠܰܐܝܢܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܚܙܳܬܐ ܕܫܽܘܦܪܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܒܥܶܕܳܢ ܨܠܽܘܬܐ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܥܶܕܳܢ ܨܠܽܘܬܐ. ܗܳܕܶܐ ܐܳܬܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܬܰܪܡܺܝܬܐ ܕܙܰܪܥܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܰܘܗ̱ܝ ܕܗܳܢܐ ܡܢܣܝܢܐ. ܐܳܘ ܚܰܙܳܝܐ ܕܩܽܘܫܬܐ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܪܡܶܐ ܣܽܘ̈ܟܳܠܰܘܗ̱ܝ ܒܠܶܒܐ. ܢܰܦܫܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܐ ܡܶܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܩܳܝܡܳܐ ܒܳܗ܆ ܘܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܩܰܢܝܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܠܽܘܬܐ܆ ܥܰܡ ܚܙܳܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܒܳܗ܆ ܘܩܳܦܣܳܐ ܝܳܬܳܗ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܰܘ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܕܠܶܒܐ. ܥܕܰܡܐ ܕܰܡܛܰܫܶܐ ܡܰܕܥܐ ܫܽܘܦܪܶܗ ܒܥܶܕܳܢ ܨܠܽܘܬܐ. ܘܠܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܳܟ ܝܳܬܶܗ܀

117 ܡܶܛܽܠ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܠܶܒܐ܆ ܦܫܺܝܛܐ ܘܪܽܘܚܳܢܐ ܘܠܳܐ ܡܣܰܝܟܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܠܺܝܛܐ ܗܳܘܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܠܰܡܪܰܟܒܽܘܬܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܢܽܘܗܪܐ ܕܡܶܬܡܠܶܐ ܠܶܒܐ ܡܶܢ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܆ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܡܠܶܐ ܠܶܒܐ ܚܶܫܟܐ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܒܪܰܡ ܝܰܕܥܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܗܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܚܰܙܳܝܐ ܒܶܝܬ ܫܪܳܪܐ ܠܛܽܘܥܝܰܝ܆ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܶܗ ܕܪܶܓܫܐ ܬܠܺܝܬܳܝܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܢܐ ܩܪܳܒܐ܆ ܗܳܢܐ ܪܶܓܫܐ ܝܰܬܺܝܪ ܩܢܶܐ ܚܰܝܠܐ ܠܡܶܦܪܰܫ ܒܶܝܬ ܫܪܳܪܐ ܠܛܽܘܥܝܰܝ. ܕܥܰܡ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܡܰܥܒܕܺܝܢ ܒܠܶܒܐ܆ ܪܺܝܚ ܗܘ ܗܰܢܺܝܐܐ ܥܳܛܰܪ ܘܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ ܕܠܶܒܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܠܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܰܕܢܰܦܫܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܶܢܬܐ ܗܳܟܰܢܐ ܡܰܛܒܰܥ ܠܗܽܘܢ ܒܗܰܢܺܝܐܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܛܶܥܡܬܐ ܕܗܳܢܐ ܒܽܘܣܳܡܐ܆ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܫܰܘܬܦܺܝܢ ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ. ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܠܺܝܛܐ ܡܶܙܕܰܪܥܺܝܢ܆ ܥܰܡ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܡܰܥܒܕܺܝܢ܆ ܪܺܝܚܐ ܣܰܪܝܐ ܘܰܢܕܺܝܕܐ ܓܳܣܶܐ ܘܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܠܶܒܐ. ܕܡܶܢ ܣܰܪܝܽܘܬܶܗ ܡܶܫܬܰܓܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܰܕܢܰܦܫܐ܀

118 ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܦܳܠܽܘܚܐ܆ ܟܡܳܐ ܕܗܳܢܐ ܩܪܳܒܐ ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܳܟ܆ ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܚܽܘܫܳܒܳܟ ܕܢܶܗܪܽܘܓ ܒܣܽܘܟܳܠܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܩܺܝܡܺܝܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘܢܳܟ. ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܐ ܕܠܳܐ ܪܶܓܫܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܚܰܪܫܐ ܕܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܐܰܡܺܝܢܽܘܬܐ ܕܩܶܪܝܳܢܐ ܘܕܰܣܝܳܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ܆ ܘܰܕܓܽܘܪ̈ܓܳܚܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܨܠܺܝܒܐ. ܘܚܰܫܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܐ. ܘܥܳܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܒܚܺܝܠ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܀

ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܬܰܟܬܽܘܫܶܗ ܕܗܳܢܐ ܩܪܳܒܐ ܕܥܰܡ ܗܰܘܢܐ܆ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܠܶܗ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ. ܥܰܡ ܝܰܕܽܘ̈ܥܬܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܒܗܳܢܐ ܙܢܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܗܽܘܢ ܫܺܐܕܐ ܗܳܢܐ. ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܩܢܶܝܢ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܒܛܶܟܣܐ ܗܰܘ ܕܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܡܪܝܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܗܽܘܢ܀

ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܕܡܰܩܪܒܺܝܢ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܫܠܝܬܐ܆ ܢܛܪ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗ̱ܝ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘ. ܘܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܠܟܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܫܶܠܝܐ ܘܢܳܛܰܪ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗ̱ܝ ܣܳܗܕܰܐ ܗ̱ܘ ܒܚܺܝܪܐ. ܘܰܟܠܺܝܠܐ ܕܫܽܘ[ܒܚܐ] ܥܰܡ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡ ܠܶܗ܆ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܐ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡ ܚܰܝܠܐ ܘܫܽܘ[ܒܚܐ] ܕܡܠܐ ܕܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.

119 ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܶܝܢ ܕܝܳܬܶܒ ܒܫܶܠܝܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܣܢܺܝܩ. ܥܰܠ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬܐ ܕܫܶܬܩܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܥܰܠ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܥܰܠ ܨܰܘܡܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܘܥܰܠ ܚܽܘܒܐ ܕܠܳܐ ܡܰܐܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܦܩܐ ܘܡܰܥܠܐ ܘܥܶܢܝܳܢܐ ܥܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐ̱̤ܳܫ ܕܢܶܓܠܶܐ ܠܶܗ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܢܳܣܶܒ ܡܶܢܶܗ ܡܶܠܟܐ ܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ܀

ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܫܶܠܝܐ ܒܩܶܠܳܝܬܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܢܟܣܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܗܰܝܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܶܥܒܕ ܨܒܽܘ ܕܠܳܐ ܡܶܠܟܐ. ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܫܶܠܝܐ܆ ܘܠܳܐ ܓܳܠܶܐ ܚܽܘܫܳܒܶܗ ܩܕܳܡ ܐܰܒܘܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܕܗܳܢܐ ܣܪܺܝܩ ܗ̱ܘ ܥܰܡܠܶܗ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܐܓܽܘܪܬܶܗ ܒܺܐܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗ̱ܝ ܣܺܝܡܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܳܡܶܐ ܠܗܰܘ ܕܒܰܚܕܐ ܐܺܝܕܶܗ ܒܳܢܶܐ ܘܒܰܐܚܪܺܬܐ ܣܳܬܰܪ. ܘܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܡܰܓܰܪ ܒܶܗ ܒܫܶܠܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܠܘܐܐ ܠܶܗ ܚܰܝܠܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ܇ ܘܙܰܝܢܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܐܒܘ̈ܗ̱ܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܓܳܠܶܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗ̱ܝ ܒܫܶܠܝܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ ܕܳܡܶܐ ܠܰܩܪܰܒܬܳܢܐ ܕܰܡܚܰܙܰܩ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܪܳܒܐ܆ ܘܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܣܶܕܪܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ܆ ܘܢܳܣܶܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܙܳܟܽܘܬܐ ܘܰܡܚܰܕܶܐ ܠܗܰܘ ܕܙܰܝܢܶܗ ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܰܩܪܳܒܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܝܳܬܶܒ ܒܩܶܠܳܝܬܐ ܘܰܡܛܰܫܶܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܡܶܠܟܐ ܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ. ܕܳܡܶܐ ܠܗܰܘ ܕܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܒܣܶܕܪܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܙܰܝܢܐ ܘܰܕܠܐ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܪܳܒܐ. ܕܥܰܕ ܨܳܒܶܐ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܒܳܠܰܥ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܓܽܘܚܟܐ ܘܣܽܘܪܳܕܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܙܳܝܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

120 ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ܆ ܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܒܫܶܠܝܐ ܒܩܶܠܳܝܬܐ. ܟܽܠ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܳܟ܆ ܐܶܢ ܕܝܰܡܺܝܢܐ ܘܶܐܢ ܕܣܶܡܳܠܐ܆ ܩܰܪܶܒܳܝܗ̱ܝ ܠܰܩܕܳܡ ܡܫܰܒܠܳܢܳܟ. ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܟ ܥܒܶܕ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܳܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܐ ܘܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܕܰܠܡܐ ܡܳܐ ܕܢܳܣܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܠܟܐ ܡܶܢ ܡܫܰܒܠܳܢܳܟ܆ ܠܳܐ ܬܰܫܠܶܡ ܠܡܶܠܟܐ ܕܢܳܣܶܒ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܗܳܘܝܳܐ ܚܰܪܬܳܟ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܥܳܟܳܪ ܘܰܕܓܰܚܙܺܝ ܘܕܰܣܟܰܪܝܽܘܛܐ܇ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܠܡܶܠܟܐ ܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܛܰܫܺܝܘ ܠܙܰܪܥܐ ܒܺܝܫܐ ܕܰܙܪܰܥ ܒܗܽܘܢ ܣܳܛܳܢܐ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܦܽܘܪܥܳܢܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܕܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܒܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ܀

121 ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܐܰܚܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܫܶܠܝܐ ܒܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܟ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܡܰܥܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܪܰܒܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܐ܆ ܘܩܰܘܺܝܘ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܩܰܘܰܘ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܫܠܶܡ܇ ܥܕܰܡܐ ܕܬܶܠܒܫܽܘܢ ܚܰܝܠܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܐ. ܘܩܰܘܺܝܘ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܥܕܰܡܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܚܰܝܠܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܐ܆ ܘܰܗܘܰܘ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܫܡܰܝܐ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܪܰܒܗܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܕܙܶܠܘ ܬܰܠܡܶܕܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܐܥܡܶܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܶܡ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܗܳܐ ܐܶܢܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܢܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܗܳܢܐ ܫܽܘܕܳܝܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܠܰܘ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܒܕܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪ̈ܳܕܶܝܢ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܗܽܘܢ܇ ܘܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܡܶܠܟܐ ܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܕܗܳܘܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܝܳܗܶܒ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܡܰܠܦܐ ܠܗܽܘܢ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ܆ ܘܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܡܶܬܓܠܶܝܢ ܒܗܰܘ ܠܶܫܳܢܐ ܕܢܽܘܪܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܡܺܢ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܫܶܠܝܐ ܒܩܶܠܳܝ̈ܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܝܳܨܦܺܝܢ ܕܦܽܘܠܚܳܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ܀

122 ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܗܳܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܩܪܳܒܐ܆ ܘܡܶܫܬܡܰܥ ܠܣܽܘ̈ܟܳܠܰܘܗ̱ܝ ܕܒܺܝܫܐ܇ ܘܠܳܐ ܓܳܠܶܐ ܘܰܡܦܰܪܣܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗ̱ܝ ܩܕܳܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܦܳܣܺܝܢ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ܆ ܒܫܽܘܠܳܡܐ ܕܰܐܓܽܘܢܶܗ ܠܫܺܐܕܐ ܕܪܳܡܽܘܬܐ ܡܶܫܬܠܶܡ. ܘܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܫܳܕܶܐ ܠܶܗ ܘܪܺܝܫܐ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܠܗܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܠܗܶܝܢ ܪܺܝܫܐ ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܕܙܺܐܦܐ܀

ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܶܝܢ ܚܰܟܺܝܡܐ܆ ܐܰܝܢܐ ܕܗܳܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܩܪܳܒܐ ܘܓܳܠܶܐ ܠܶܗ ܩܕܳܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܰܟܬܽܘܫܶܗ ܕܥܰܡ ܗܳܢܐ ܩܪܳܒܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܥܰܠ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܰܡܣܰܬܪܺܝܢ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܐܝܟ ܫܶܡܫܐ ܗܳܟܰܢܐ ܕܢܺܝܚܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܣܽܘ̈ܟܳܠܰܝܗܽܘܢ. ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܣܳܟܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܰܕܥܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܠܳܗ. ܟܢܺܝܫܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܚܽܘܒܐ ܕܪܶܚܡܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܦܳܪܫܐ ܒܶܝܬ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ܆ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܫܳܘܚܺܝܢ܆ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܥܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܀

123 ܗܳܘܶܐ ܕܶܝܢ ܩܪܳܒܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܫܶܠܝܐ ܒܩܶܠܳܝܬܐ ܗܳܟܰܢܐ. ܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܫܺܐܕܐ ܡܶܨܛܰܕܝܳܢܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܪܽܘܚ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܠܡܶܬܥܰܬܳܕܽܘ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܕܶܒܚܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܐܰܘ ܕܢܳܣܶܒ ܚܰܠܝܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܩܶܪܝܳܢܐ܆ ܐܳܬܶܐ ܗܳܢܐ ܡܢܰܣܝܳܢܐ ܘܩܳܐܶܡ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܶܠܳܝܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܪܰܟܫܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܡܒܰܥܶܛ ܘܡܰܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܩܶܠܳܝܬܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ. ܐܳܦ ܥܰܠ ܬܰܪܥܐ ܢܳܩܶܫ. ܐܰܝܟ ܕܢܰܣܒܰܪ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܶܐܬܰܘ ܠܰܚܙܳܬܶܗ. ܕܡܳܐ ܕܡܶܫܬܡܰܥ ܠܶܗ ܘܢܳܦܶܩ ܠܡܶܚܙܐ܆ ܡܒܰܛܶܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܀

124 ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܚܰܡܣܶܢ ܐܰܚܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܘܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܠܒܰܪ܆ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܳܗ̇ ܠܽܐܘܡܳܢܽܘܬܶܗ ܠܘܳܬ ܐ̱ܚܪܺܢܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܪܥܶܠ ܠܗܶܝܢ ܠܶܐܣ̈ܶܐ ܕܩܶܠܳܝܬܐ܇ ܐܳܦ ܠܰܐܪܥܐ ܕܩܳܐܶܡ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܰܚܐ. ܘܨܳܪܶܐ ܘܰܡܙܺܝܥ ܠܶܗ ܠܬܰܛܠܺܝܠܶܗ ܕܒܰܝܬܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܙܰܘܥܐ ܪܰܒܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܳܠܶܟ ܠܶܗ ܠܰܐܚܐ. ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܥܳܪܶܩ ܘܢܳܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܒܰܪ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܩܶܠܳܝܬܳܟ ܩܰܒܪܳܟ ܗܳܘܝܳܐ.

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܚܰܡܣܶܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܘܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܓܽܘܢܶܗ܆ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܐ ܩܪܳܒܐ ܗܳܘܝܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܐܚܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܶܗ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܝܳܩܶܕ ܠܶܒܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܽܘܪܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܫܶܠܝܐ ܕܩܶܠܳܝܬܐ. ܘܰܐܡܺܝܢܽܘܬܐ ܕܰܣܝܳܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܘܪܶܚܡܬܐ ܕܰܬܢܳܝܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܕܠܳܐ ܦܣܳܩܐ. ܘܩܶܪܝܳܢܐ ܐܰܡܺܝܢܐ. ܗܰܘ ܕܦܳܪܚܳܐ ܚܰܠܝܽܘܬܐ. ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܰܘܗ̱ܝ ܒܚܶܟܶܗ ܕܡܰܕܥܐ܆ ܐܰܝܟ ܟܰܟܳܪܺܝܬܐ ܕܕܶܒܫܐ ܕܡܚܠܝܐ ܠܚܶܟܶܗ ܕܦܰܓܪܐ.

125 ܗܳܢܐ ܩܪܳܒܐ ܚܰܒܪܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܫܺܐܕܐ ܕܩܽܘܛܳܥܐ ܐܺܝܬܶܝܗ܇ ܐܳܦ ܦܶܗܝܐ ܓܶܝܪ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܦܚܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܒܳܐܐܰܪ܆ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܗܽܘ ܡܰܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܩܳܪܶܐ ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡܙܰܡܳܪܽܘ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ܀

ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܐ ܩܪܳܒܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܕܰܐܚܐ ܒܡܰܘܬܒܐ ܕܫܶܠܝܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ܇ ܫܺܐܕܐ ܕܕܶܚܠܬܐ. ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܪܰܚܫܐ ܫܺܝܛܐ ܐܶܢ ܪܳܚܶܫ ܒܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܐܰܘ ܐܶܢ ܕܶܒܳܒܐ ܙܳܐܶܡ܆ ܪܳܥܶܠ ܠܶܒܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ. ܕܰܦܠܰܛ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܠܶܣ̈ܛܳܝܶܐ. ܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܫܺܐܕܐ ܠܺܝܛܐ܆ ܡܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܒܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܕܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܗܶܝܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ܇ ܡܶܢ ܕܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܰܚܙܳܬܗܶܝܢ܇ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܡܠܟܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ܇ ܥܕܰܡܐ ܕܡܶܬܬܒܰܪ ܠܶܫܳܢܶܗ ܒܦܽܘܡܶܗ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ. ܘܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܣܳܡܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܗܳܢܐ ܩܪܳܒܐ܆ ܟܒܰܪ ܐܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܡܫܰܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ.

126 ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܐܰܚܐ ܕܺܐܝܬ ܥܰܡܶܗ ܗܳܢܐ ܩܪܳܒܐ܆ ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܶܝܢ ܠܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܩܽܘܫ ܒܩܺܝܬܳܪܶܗ ܕܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܰܢܐ. ܢܩܽܘܡ ܠܰܡ ܐܰܠܳܗܐ ܘܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗ̱ܝ. ܘܢܶܥܪܩܽܘܢ ܣܳܢܰܐܝ̈ܟ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܰܐܝܟ ܫܥܽܘܬܐ ܕܡܶܬܦܰܫܪܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܐ܇ ܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܡܳܪܝܐ ܪܶܓܬܶܗ ܠܥܘܠܐ. ܘܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܒܺܝܫܬܐ ܬܶܣܰܩ ܠܪܺܝܫ. ܘܰܐܠܳܗܐ ܦܰܨܳܢܝ ܡܳܪܝܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܝ ܟܰܬܰܪ. ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܚܦܪܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘܬܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ. ܘܦܰܨܳܢܝ ܡܳܪܝܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܐ. ܘܰܐܠܶܦ ܡܳܪܝܐ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܠܰܩܪܳܒܐ. ܘܚܰܕܳܢܝ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܣܳܢܰܐܝ̈ ܒܥܽܘܕܪܳܢܳܟ. ܘܰܨܠܺܝ ܡܳܪܝܐ ܐܶܕܢܳܟ ܘܰܥܢܺܝܢܝ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܥܰܘܠܶܗ ܕܣܳܢܐܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܕܶܚܠܬܐ ܘܙܰܘܥܬܐ ܬܶܦܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܝ܀

ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܡܰܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܘܠܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܚܬܽܘܡ ܠܪ̈ܶܓܫܰܝܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܳܐܬܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ܆ ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܶܬܛܰܠܰܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ.

127 ܗܳܢܰܘ ܕܰܝܘܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܘܓܪܝܣ܆ ܕܡܰܒܪ̈ܩܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܐ܇ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚ̈ܘܬܐ ܕܦܳܪܚܺܝܢ ܒܳܐܐܰܪ. ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܚ̈ܶܐ. ܕܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܟܰܕ ܪܡܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܒܰܩܪܳܒܐ ܥܰܡܶܗ ܕܕܰܝܘܐ ܗܳܢܐ ܠܺܝܛܐ܆ ܢܶܦܩܶܬ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܶܠܳܝܬܝ ܒܠܺܠܝܐ ܕܡܛܝܠ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܘܟܰܕ ܥܶܛܦܶܬ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܳܗܰܪ ܨܰܦܪܐ ܦܶܬܚܶܬ ܬܰܪܥܐ ܒܰܪܝܐ ܕܩܶܠܳܝܬܝ ܘܟܰܕ ܥܶܠܶܬ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܬܰܢܺܝܢܐ ܟܰܕ ܡܬܺܝܚ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܩܶܠܳܝܬܐ. ܘܢܳܦ̈ܩܳܢ ܗ̱ܘܱ̈ܝ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܘ̈ܙܠܳܬܐ ܕܢܽܘܪܐ. ܘܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܡܰܒܪ̈ܩܳܢ ܗ̱ܘܱ̈ܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܽܘܪܐ. ܐܶܢܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܚܙܺܝܬܶܗ܆ ܐܶܬܡܣܺܝ ܠܺܒܝ ܒܓܰܘܝ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܠܡܶܥܰܠ ܠܓܰܘܳܗ̇ ܕܩܶܠܳܝܬܐ ܘܠܳܐ ܠܡܶܦܰܩ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܗܳܝ ܚܙܳܬܐ ܡܫܰܟܰܪܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܐ ܥܶܫܢܰܬ ܕܶܚܠܬܐ ܥܠܰܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܺܝܕܝ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܠܡܰܪܚܳܫܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܥܒܶܕ ܐܳܬܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܶܬܗܰܦܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܘܳܐܬܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܐܰܝܟ ܕܢܶܒܠܥܰܢܝ. ܐܶܢܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܪܰܡܝܐ ܗ̱ܘܳܬ ܗܳܝ ܕܶܚܠܬܐ ܥܠܰܝ ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ ܡܳܢܐ ܐܶܥܒܶܕ܆ ܐܶܬܦܣܶܩ ܠܶܗ ܣܰܒܪܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ܀

ܐܰܠܳܗܐ ܕܶܝܢ ܛܳܒܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܐ܆ ܟܰܕ ܚܙܳܢܝ ܕܒܰܐܝܢܐ ܐܰܓܽܘܢܐ ܕܕܶܚܠܬܐ ܪܡܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ܆ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܐܰܪܡܺܝ ܒܬܰܪܥܺܝܬܝ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܕܛܽܘܒܢܐ ܕܰܘܺܝܕ ܘܥܰܡܶܗ ܕܫܰܪܺܝܬ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܐܳܦ ܝܰܡܺܝܢܝ ܐܶܬܚܰܝܠܰܬ. ܘܥܶܒܕܶܬ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܐܳܬܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ ܘܟܰܕ ܚܙܐ ܡܳܪܽܘܕܐ ܐܳܬܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ܆ ܐܶܬܛܰܠܰܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܙܺܝܬ ܐܶܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܢܶܦܠܶܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܝܰܘܡܐ ܟܽܠܶܗ ܡܰܣܶܩ ܐ̱ܢܐ ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܽܘܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܥܰܪ ܠܘܳܬܝ܆ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܪܺܝܚܐ ܕܣܰܪܝܽܘܬܶܗ ܐܰܓܰܪ ܒܩܶܠܳܝܬܝ ܬܠܳܬ̈ܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܗܰܘ ܝܰܘܡܐ ܠܳܐ ܥܶܠܰܬ ܕܶܚܠܬܐ ܠܠܶܒܝ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܐܶܬܓܰܢܒܰܪ ܪܶܥܝܳܢܝ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܘܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬܐ܆ ܕܶܐܢ ܗܘܳܬ ܐܰܪܥܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܚ̈ܘܬܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ ܘܪ̈ܰܚܫܳܐ ܫܳܕ̈ܝܰܝ ܡܪܬܐ܆ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܗ̱ܘܺܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܩܕܳܡܰܝ ܐܰܚܐ ܗܰܘ ܐܰܟܣܢܳܝܐ.

128 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܡܰܩܪܒܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܕܫܺܐܕܐ ܗܳܢܐ ܠܺܝܛܐ܆ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܣܰܓܺܝܐܬܐ ܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܩܢܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܬܐ ܢܶܫܒܩܽܘܢ ܩܶܠܳܝ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܢܶܦܩܽܘܢ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܚܡܣܢܘܢ ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪܥܐ܆ ܟܰܕ ܫܳܗܪܺܝܢ ܘܢܳܩܫܺܝܢ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܒܠܺܠܝܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܐ܆ ܘܡܳܪܰܢ ܡܰܥܒܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܡܓܪ ܩܪܳܒܐ ܗܳܢܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܐ ܩܪܳܒܐ܆ ܡܶܬܚܰܝܠܳܐ ܡܢܳܬܐ ܕܚܶܡܬܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܰܐܝܟ ܢܽܘܪܐ ܕܰܡܛܰܠܩܳܐ ܠܚܰܒܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܛܰܠܩܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܐ ܟܽܠ ܕܶܚܠܬܐ ܕܗܳܘܝܐ܆ ܐܶܢ ܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܪܳܘܶܐ ܠܶܒܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܡܶܬܡܠܶܐ ܚܰܕܽܘܬܐ܆ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܘܳܣ ܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܢܽܘܪܐ. ܘܠܳܐ ܣܰܝܦܐ. ܘܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܘܠܳܐ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢܘ ܘܠܳܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܪܺܝܬܐ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܗܘܬ. ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܬܶܦܪܫܰܢܝ ܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܀

129 ܐܶܬܟܰܬܫܘ ܩܰܠܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈. ܘܩܽܘܡܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܥܳܪܨܺܝܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܡܰܘܬܒܐ ܫܰܠܝܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܕܬܶܣܬܘܽܘܢ ܠܗܳܕܶܐ ܦܪܗܝܣܝܐ܇ ܕܬܩܥܽܘܢ ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܕܠܶܒܟܽܘܢ ܕܰܚܢܰܢ ܙܩܺܝܦܺܝܢܰܢ ܠܥܳܠܡܐ ܕܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ܇ ܘܢܶܣܝܽܘ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܕܥܳܠܡܐ ܙܩܺܝܦܺܝܢ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܬܘܶܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܠܡܰܡܠܠܐ ܪܳܐܙܳܢܳܝܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܰܨܠܽܘܬܐ܇ ܗܰܘ ܕܥܳܒܶܕ ܥܶܢܝܳܢܐ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܒܦܪܗܝܣܝܐ ܕܚܽܘܒܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ. ܥܗܰܕܘ ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܚܝܳܢܰܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܰܐܢ̱ܬܬܐ ܡܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ܇ ܟܳܪܝܐ ܠܳܗ̇ ܕܰܡܛܳܐ ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܗ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܶܠܕܰܬ ܒܪܐ܆ ܠܳܐ ܥܳܗܕܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܗ. ܡܶܛܽܠ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܥܳܠܡܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ܇ ܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܦܺܐܪܐ ܗܰܘ ܕܺܝܕܰܥܬܐ܇ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܠܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ܆ ܛܳܥܶܝܢ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܙܰܒܢܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܕܩܶܠܳܝܬܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܐܰܝܟܐ ܕܰܬܠܳܬ̈ܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܀

130 ܚܙܰܘ ܐܰܚܰܝ̈. ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܣܰܝܒܰܪܘ ܥܽܘܙܳܗ̇ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ܇ ܘܰܦܣܰܩܘ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܰܘܬܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܳܝ ܚܙܳܬܐ ܫܒܺܝܚܬܐ܇ ܘܰܠܗܳܝ ܥܢܳܢܐ ܕܛܰܐܠܐ ܕܕܰܥܟܰܬ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܕܢܽܘܪܐ. ܦܣܰܩܘ ܕܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܕܛܳܒ ܗ̱ܘ ܠܰܢ ܡܰܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܐ ܙܥܽܘܪܐ܇ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܟܳܦܪܺܝܢܰܢ ܒܰܐܠܳܗܐ. ܐܺܝܽܘ ܠܚܽܘܒܐ ܚܰܡܺܝܡܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܥܟܳܗ̇ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܕܢܽܘܪܐ. ܗܳܢܰܘ ܬܶܗܪܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܕܢܽܘܪܐ ܠܢܽܘܪܐ ܕܰܥܟܰܬ. ܢܽܘܪܐ ܕܚܽܘܒܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܐ܆ ܠܢܽܘܪܐ ܒܳܒܠܳܝܬܐ ܕܰܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܕܰܥܟܰܬ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܗܳܝ ܢܽܘܪܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܕܡܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܠܰܐܬܽܘܢܐ ܕܩܶܠܳܝܬܐ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ܆ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܢܽܘܪܐ ܕܚܽܘܒܗܽܘܢ܆ ܡܕܥܟܐ ܠܳܗ̇ ܠܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ܀

131 ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܝܳܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܦܠܚ̈ܐ ܙܪ̈ܺܝܙܶܐ ܫܕܪܟ ܡܫܟ ܘܥܒܕܢܓܘ܆ ܟܰܕ ܥܛܺܝܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܝ ܢܽܘܪܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܇ ܕܡܰܓܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܳܝ ܥܢܳܢܐ܆ ܘܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܐ ܐܰܝܟ ܕܒܳܐܦܰܕ̈ܢܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܗܽܘ ܪܰܣ ܛܰܐܠܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܫܰܘܙܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܢܽܘܪܐ ܥܰܙܺܝܙܬܐ ܕܰܚܣܳܡܐ ܕܒܳܒ̈ܠܳܝܶܐ. ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܆ ܫܰܚܠܦܰܬ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܡܰܠܱܐܟܱ̈ܝ ܢܽܘܗܪܐ܀

ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܒܰܐܬܽܘܢܐ ܕܩܶܠܳܝܬܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܩܰܛܥܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܣܳܡܟܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܠܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ ܘܢܳܗܪܺܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܒܢܽܘܗܪܐ ܩܰܕܺ[ܝܫܐ] ܕܰܕܢܰܚ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܕܢܰܚ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܕܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܫܒܺܝܚܐ ܕܰܐܙܠܶܓ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܶܬܚܰܦܺܝ ܢܽܘܗܪܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܐ ܒܳܒܠܳܝܬܐ܇ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ܀

132 ܫܽܘܪܳܝܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܡܰܘܬܒܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܨܰܘܡܐ. ܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܐܟ̈ܠܳܢ. ܡܰܣܪܩܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܘܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܫܰܗܪܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܨܶܗܝܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܪܰܬܚܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܫܶܠܝܐ. ܒܗܳܢܐ ܪܰܬܚܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ. ܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ. ܠܳܐ ܟܰܝܠܐ ܘܠܳܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܘܠܳܐ ܡܰܬܩܳܠܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܬܚܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܐܺܝܬܰܘ[ܗ̱ܝ]܆ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܨܳܒܐ ܕܢܶܬܕܰܒܰܪ ܒܚܺܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܢܽܘܪܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܗܳܘܶܐ ܗܳܢܐ ܪܰܬܚܐ. ܘܢܶܟܝܳܢܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܥܳܒܶܕ ܒܦܰܓܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܢܰܚܽܘܒܽܘܬܐ ܣܰܓܺܝܬܐ ܡܶܬܝܰܒܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܶܪ̈ܝܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܦܰܓܪܐ ܘܩܳܢܶܝܢ ܢܶܟܝܳܢܐ܀

133 ܐܳܦܠܐ ܓܶܝܪ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܰܩܪܒܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܕܗܳܢܐ ܪܰܬܚܐ ܒܫܽܘܪܳܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܬܪܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܐܚܐ܇ ܟܡܳܐ ܕܗܳܢܐ ܪܰܬܚܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܫܳܓܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܝܘܐ ܕܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ ܗܳܡܶܣ ܒܶܗ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܠܫܽܘ̈ܕܳܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܝܘܐ ܗܳܢܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܗܶܐ ܠܶܗ ܗܳܢܐ ܪܰܬܚܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܘܒܡܠܟܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ ܘܒܽܘܠܒܳܠܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܒܶܗ ܒܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܰܝܘܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܡܰܟܶܟ ܠܶܗ ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬܰܚܬܳܝܬܐ܀

ܐܶܢܕܶܝܢ ܩܳܝܡܐ ܢܰܦܫܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ ܒܟܶܢܦܐ ܕܰܩܪܳܒܐ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܘܫܽܘ̈ܕܳܠܶܐ ܕܕܰܝܘܐ ܕܫܽܘ[ܒܚܐ] ܣܪܺܝܩܐ ܠܳܐ ܕܳܥܶܟ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܰܘ ܪܰܬܚܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܢܽܘܪܐ ܕܗܰܘ ܪܰܬܚܐ ܢܛܺܝܪܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܒܗܳܢܐ ܪܰܬܚܐ ܡܶܬܡܰܛܝܳܐ ܠܕܰܟܝܽܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܠܥܶܠ ܐܰܬܪܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬܐ܀

134 ܟܽܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܓܰܫܰܡܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܽܘܟܳܒܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ. ܘܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܳܥܝܳܐ ܕܰܬܚܽܘܪ ܒܰܐܠܳܗܐ. ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܕܪܽܘܟܳܒܐ ܨܳܝܪܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܚܳܝܪܳܐ ܒܶܗ. ܘܶܐܢ ܓܶܠܝܳܢܐ ܐܰܘ ܚܶܙܘܐ ܡܶܕܶܡ ܗܳܘܶܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܡܰܢܽܘ ܕܺܐܝܬܰܘ[ܗ̱ܝ] ܒܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ܆ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐܺܝܬ ܗܳܘܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܘܠܳܐ ܗܘܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܘܳܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܆ ܢܽܘܚ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܐ ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ܇ ܘܫܰܪܟܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܥܕܰܡܐ ܠܢܳܡܽܘܣܐ. ܝܺܕܰܥܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܝܺܕܰܥܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܰܫܰܒ ܦܰܓܪܳܢܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܪܳܢܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܶܝܢ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܥܒܰܪܬܐ ܬܢܝܢܝܬܐ ܕܰܒܝܽܘܪܕܢܳܢܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܟܰܕܘ܀

135 ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܓܙܽܘܪܬܐ ܬܢܝܢܝܬܐ ܓܙܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܐ ܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܥܰܠܘ ܠܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܆ ܘܶܐܬܟܰܬܰܫܘ ܥܰܡ ܫܰܒ̈ܥܐ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܳܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܐܶܢ ܠܳܐ ܓܳܙܪܺܝܢܰܢ ܠܶܒܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܓܙܽܘܪܬܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢܰܢ ܥܰܡ ܫܰܒܥܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܡܰܩܪܒܺܝܢ ܥܰܡܰܢ ܒܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܦܶܗܝܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܚܣܳܡܐ. ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܥܳܩܬܐ. ܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ ܥܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܡܰܩܪ̈ܒܺܝܢ ܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܳܗ̇ ܦܰܓܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܇ ܘܺܝܕܰܥܬܐ ܕܡܩܒܠ ܒܳܗ̇ ܗܰܘܢܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܐ ܗ̱ܝ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܦܽܘܠܚܳܢܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܺܝܕܰܥܬܳܗ̇ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܦܰܓܪܐ ܡܶܬܩܰܒܠܳܐ. ܐܳܦ ܩܪ̈ܳܒܶܝܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܦ̈ܫܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.

136 ܢܺܐܡܰܪ ܕܶܝܢ ܗܳܫܐ ܐܳܘ ܚܒܺܝܒ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝ ܕܰܠܘܳܬܳܟ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܫܰܪܝܳܐ ܢܰܦܫܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܠܡ ܐܰܩܡܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܡܳܪܰܢ ܦܳܬܰܚ ܩܕܳܡ ܢܰܦܫܐ ܐܰܩܡܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ܀

ܩܰܕܡܳܐܝܰܬ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܣܶܦܪ̈ܰܝ ܪܽܘܚܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܐ. ܘܰܐܝܟ ܫܶܡܫܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܩܕܳܡ ܦܰܓܪܐ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢ ܩܕܳܡ ܗܰܘܢܐ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚܐ ܐܶܬܟܬܶܒܘ. ܘܡܳܐ ܕܰܐܕܪܶܟ ܣܽܘܟܳܠܶܗ ܕܦܶܬܓܳܡܐ܆ ܢܳܓܶܕ ܠܶܗ ܒܬܶܗܪܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܶܕܳܢܐ ܘܰܬܪܶܝܢ. ܐܰܘ ܝܰܘܡܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܫܳܒܶܩ ܠܶܗ ܠܡܶܥܒܰܪ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܐ. ܘܡܶܬܰܝܗܒܳܐ ܠܶܗ ܟܢܺܝܫܽܘܬ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܰܕ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܚܳܐܰܪ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܐ܀

ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܟܢܺܝܫܽܘܬ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܡܶܢ ܬܶܗܪܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܬܰܪܥܽܘܬܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܒܠܺܠܝܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܶܨܝܳܢܐ ܐܰܘ ܫܓܺܝܫܬܐ ܐܺܝܬܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܢܶܝ̈ܢ ܕܗܰܘ ܪܰܬܚܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܐܶܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝ̈ܗܶܝܢ܆ ܘܠܰܘ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܬܶܗܪܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܐܳܬܝ̈ܳܢ܆ ܘܰܡܚܰܠܝ̈ܳܢ ܠܚܶܟܶܗ ܕܡܰܕܥܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܇ ܕܡܳܐ ܕܥܰܠܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܬܰܡܳܢ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܕܡܰܩܪܒܺܝܢ ܥܰܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܪܰܬܚܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺ[ܝܫܐ] ܐܡܘܢܝܣ܆ ܗܰܘ ܕܠܰܘ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܕܰܟܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܰܕܢܰܦܫܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܪܰܬܚܐ ܕܰܣܝܳܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ. ܕܠܺܠܝܐ ܘܕܺܝܡܳܡܐ ܩܕܳܡ ܨܠܺܝܒܐ ܒܪܺܝܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ܆ ܒܬܰܟܫܶܦܬܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܐ܀

137 ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠ̈ܳܬ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܶܬܡܰܪܩܳܐ ܥܰܝܢܐ ܢܰܗܺܝܪܬܐ ܕܗܰܘܢܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܰܛܠܽܘܫܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܘܰܕܪܽܘܚܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܚܳܙܶܐ ܗܽܘ ܠܝܳܬܶܗ. ܒܢܽܘܗܪܐ ܫܒܺܝܚܐ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܙܳܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܕܳܢܚܳܐ ܒܶܗ ܒܗܰܘܢܐ ܬܐܘܪܝܐ ܕܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܘܰܕܠܐ ܓܫܽܘܡ. ܘܰܒܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܥܰܠ ܬܐܘܪܝܐ ܕܕܺܝܢܐ ܘܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܬܘܺܝ ܗܰܘܢܐ ܠܣܽܘܟܳܠܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܬܐܘܪ̈ܝܣ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܪܳܘܶܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܡܪܐ ܒܪܶܚܡܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܚܙܳܬܐ ܕܬܐܘܪܝܐ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܐܶܢ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܣܳܥܪܺܝܢ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ܀

ܘܶܐܠܽܘ ܬܐܘܪܝܐ ܗܳܕܶܐ ܕܕܺܝܢܐ ܘܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܠܳܐ ܕܳܢܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܡܰܕܥܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܡܶܬܢܬܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܪܶܚܡܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܡܶܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܒܗܳܕܶܐ ܒܪܺܝܬܐ܆ ܒܚܰܕ ܥܶܕܳܢܐ ܡܰܘܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܬܩܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܶܬܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܛܢܳܢܐ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܘܚܶܡܬܐ ܘܪܽܘܓܙܐ ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܕܶܐܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܗܳܟܰܢܐ ܦܰܪܢܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܠܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܥܰܡ ܚܙܳܬܐ ܒܗܳܕܶܐ ܬܐܘܪܝܐ܆ ܝܳܗܶܒ ܐܳܦ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܗܰܘܢܐ ܘܚܳܐܰܪ ܒܰܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܬܙܺܝܥ ܒܰܛܢܳܢܐ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ. ܢܳܦܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܗܳܝ ܢܽܘܪܐ ܕܪܶܚܡܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܥܽܘܡܩܐ ܡܛܰܒܥܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܐ ܚܙܳܬܐ ܘܣܽܘܟܳܠܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܶܐܘܳܪ̈ܺܝܰܣ ܕܕܺܝܢܐ ܘܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ܀

ܘܕܺܐܡܰܪ ܫܪܳܪܐ܆ ܥܰܡܶܗ ܕܚܳܙܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܗܽܘܢ ܘܫܺܝܛܽܘܬ ܡܕܪܗܘܢ܆ ܕܰܟܡܐ ܡܫܥܒܕ ܠܰܚܒܳܠܐ ܕܡܳܝܽܘܬܽܘܬܐ. ܛܳܥܶܡ ܐܰܝܟ ܕܰܒܪܺܝܫ ܚܶܨܪܐ ܒܚܶܟܐ ܕܡܰܕܥܶܗ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܬܗܺܝܪܽܘܬ ܫܽܘܒܚܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܳܗ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܰܘ ܒܰܚܙܳܬܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܐ ܐܶܠܐ ܒܣܽܘܟܳܠܐ܀

138 ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝܐ܆ ܡܶܫܬܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܗܰܘ ܫܽܘ[ܒܚܐ] ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܐ ܘܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܐܘܪ̈ܝܣ܆ ܡܶܬܢܰܗܰܪ ܗܰܘܢܐ ܘܡܶܬܪܘܰܚ ܠܶܒܐ. ܘܡܶܬܩܰܛܢܺܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܘܢܳܨܦܳܐ ܚܰܕܽܘܬܐ ܒܓܰܘ ܠܶܒܐ܆ ܡܶܢ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܠܶܫܳܢܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܟܡܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܡܰܡܠܟܺܝܢ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ܆ ܐܳܬܝ̈ܳܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܠܳܐ ܟܰܝܠܐ ܒܙܰܒܢܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܙܰܒܢܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܐܳܬܝ̈ܳܢ܆ ܡܫܬܦܐ ܗܰܘܢܐ ܘܡܰܕܥܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܛܶܠܳܠܐ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܩܕܳܡ ܗܰܘܢܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܰܨܠܽܘܬܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܡܶܫܬܰܦܝܳܐ ܢܰܦܫܐ ܘܗܰܘܢܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܨܳܡܰܚ ܫܶܡܫܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܒܰܪܩܺܝܥܶܗ ܕܠܶܒܐ܆ ܘܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܘܘ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܕܠܶܒܐ. ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐܶܫܬܘܺܝ܆ ܕܚܰܕܘܽܬܐ ܕܣܰܒܪܶܗ܆ ܠܥܳܠܰܡ ܡܩܰܘܝܳܐ܀

139 ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܝܰܕ̈ܥܶܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܢܰܦܫܳܟ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ܆ ܕܰܥ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܗܳܘܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܬܐ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܘ[ܗ̱ܝ] ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ܆ ܟܽܠ ܬܐܘܪܝܐ ܕܢܳܦܠܳܐ ܒܡܰܕܥܶܗ܆ ܒܰܕܡܽܘܬܳܗ̇ ܨܳܝܪܺܝܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܕܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ. ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܀

ܒܰܬ̈ܠܳܬܐ ܕܶܝܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܡܰܩܪܒܺܝܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ. ܚܰܕ ܙܢܐ ܕܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܦܬܰܟܪ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܕܰܝܘܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܰܙܢܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܕܕܰܝܘܐ ܕܫܽܘ[ܒܚܐ] ܣܪܺܝܩܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܬܠܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܕܰܝܘܐ ܕܪܳܡܽܘܬܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܨܰܡܽܘܚ̈ܬܳܢܝܳܬܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܣܢܺܝܩ ܗܰܘܢܐ ܥܰܠ ܡܽܘܟܳܟܐ ܘܰܨܠܽܘܬܐ ܐܰܡܺܝܢܬܐ ܘܢܛܘܪܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܙܢܐ ܕܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܫܰܗܪܐ ܘܨܰܘܡܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܣܢܺܝܩ. ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܰܦ̈ܠܳܢ ܘܡܶܬܛܰܠܩ̈ܳܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܳܗ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܕܰܝܘܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܀

ܣܰܓܺܝ ܓܶܝܪ ܩܫܶܝܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܕܡܰܩܪܒܺܝܢ ܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܡܰܘܬܐ ܡܶܬܡܰܛܶܐ ܒܗܽܘܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܚܒܰܢܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܒܳܗ̇ ܡܶܬܢܰܨܚܺܝܢ ܩܪ̈ܳܒܬܳܢܶܐ܇ ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܙܳܟܽܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܳܗ܆ ܕܰܕܠܺܝ̈ܠܶܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܙܳܟܽܘܬܐ ܘܡܶܬܡܰܢܥܺܝܢ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܥܶܠܳܝܬܐ܀

140 ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܡܰܛܺܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܠܕܰܪܓܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬܐ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܣܳܥܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܗܳܕܶܐ ܒܪܺܝܬܐ܆ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܒܳܗ̇ ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܡܰܕܢܰܚ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܐ ܕܶܐܬܡܰܛܺܝ ܠܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܣܳܗܕܺܝܢ ܥܰܠܗܳܕܶܐ. ܕܡܳܐ ܠܰܡ ܕܡܶܬܡܰܛܶܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܠܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܗܰܘܢܐ܆ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܠܶܗ ܚܙܳܬܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܘܰܕܗܳܘܶܝܢ܀

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܫܰܪܺܝܘ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ܇ ܘܶܐܫܬܘܺܝܘ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܒܥܶܕܳܢ ܨܠܽܘܬܐ܆ ܢܶܙܕܰܗܪܽܘܢ ܡܶܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܡܰܩܪ̈ܒܳܢ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܢܶܪܗܛܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ. ܘܢܶܓܠܽܘܢ ܘܢܦܪܣܘܢ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܶܫܬܰܘܙܒܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܒܚܺܝܠ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܫܳܠܡܺܝܢ ܠܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܠܗܽܘܢ܆ ܡܶܬܚܰܒܠܺܝܢ ܡܰܕ̈ܥܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܬܽܘܒ ܠܛܶܟܣܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ܀

ܒܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ܇ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܒܛܶܟܣܐ ܘܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܗܽܘܢ. ܕܕܰܠܡܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܰܝܠܐ ܘܰܡܫܽܘܚܬܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܗܽܘܢ܇ ܘܢܶܬܓܠܶܙ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܡܐ ܕܡܬܥܠ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ ܇ ܡܶܬܓܠܶܝܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܒܢܰܦܫܐ܆ ܘܰܟܡܐ ܕܡܶܬܓܠܶܝܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܒܢܰܦܫܐ܆ ܡܰܡܠܟܐ ܡܺܝܬܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܓܠܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܘܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܠܒܽܘܕܳܩܐ ܐܳܬܶܝܢ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܘܰܬܚܶܝܬ ܠܶܫܳܢܐ ܕܒܶܣܪܐ ܣܳܝܡܺܝܢ. ܘܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ ܐܳܦ ܡܰܕܥܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܢ ܒܦܽܘܡܐ ܘܶܐܢ ܒܪ̈ܽܘܫܡܶܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܐ܀

141 ܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܝܰܕ̈ܥܶܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ ܢܰܦܫܝ܇ ܕܰܐܪܓܶܫܬ ܒܢܰܦܫܳܟ ܕܶܐܬܡܰܛܺܝܬ ܠܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ. ܚܰܕ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐܠ. ܕܰܟܡܐ ܕܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܗܽܘܢ ܡܶܬܡܠܶܐ ܠܶܒܳܟ ܬܶܗܪܐ ܘܡܶܬܦܣܶܩ ܦܶܬܓܳܡܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܟ. ܘܡܶܢ ܡܶܢ ܬܶܗܪܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܢܳܦܠܳܐ ܒܠܶܒܳܟ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܕܢܽܘܪܐ. ܕܰܟܡܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܳܦ ܠܰܐܪܥܐ ܠܳܒܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܒܫܶܢܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܢܳܨܦܳܐ ܒܠܶܒܳܟ܀

ܘܝܰܕܥܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܚܰܕ ܥܶܕܳܢܐ ܡܰܕܥܳܟ ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ. ܘܰܡܠܰܓܠܶܓ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܡܰܕܥܳܟ ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܟ ܒܰܨܠܽܘܬܐ ܟܣܺܝܬܐ ܕܠܳܐ ܫܠܝܐ܀

ܘܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܳܟ ܐܳܘ ܐܳܚܝ܆ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܗܳܠܶܝܢ ܝܰܕ̈ܥܶܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ ܡܰܥܒܕܺܝܢ ܒܶܗ ܒܠܶܒܳܟ܆ ܕܠܳܐ ܥܶܨܝܳܢܐ ܘܰܕܠܐ ܒܛܺܝܠܽܘܬܐ܆ ܕܰܥ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܕܒܰܐܩܡܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܥܬܕ ܡܶܟܺܝܠ ܠܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܰܫܰܝ ܕܢܶܣܰܩ ܘܢܰܡܠܶܟ ܒܨܶܗܝܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܘܠܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ܇ ܝܰܕ̈ܥܶܐ ܕܡܰܥܰܠܬܶܗ ܕܗܰܘܢܐ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܠܥܶܠ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܬܪܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ ܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܥܶܢܝܳܢܶܗ ܕܗܰܘܢܐ ܒܫܽܘܒܚܐ ܘܪܰܘܡܐ ܠܳܐ ܫܠܘܝܐ܇ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ.

142 ܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܫܰܪܺܝ ܡܳܪܰܢ ܡܥܗܕܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܳܟ ܐܳܘ ܐܳܚܝ܆ ܠܡܶܥܰܠ ܠܰܐܬܪܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ. ܗܳܢܐ ܝܰܕܥܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ. ܕܡܶܬܥܰܠܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܚܙܳܬܶܗ ܕܡܰܕܥܳܟ ܡܶܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܘܡܶܢ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܕܺܝܢܐ ܘܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ. ܘܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܚܰܠܛܳܐ ܚܙܳܬܶܗ ܕܡܰܕܥܳܟ. ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ. ܒܗܰܘ ܢܽܘܗܪܐ ܫܒܺܝܚܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܘܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܟ ܝܺܕܰܥܬܐ ܗܝ ܕܳܐܬܝܳܐ ܠܪܽܘܟܳܒܐ ܕܒܶܣܪܐ܆ ܘܡܶܬܝܰܗܒܐ ܠܶܗ ܝܺܕܰܥܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܰܕܥܐ ܨܳܐܰܪ ܠܳܗ܆ ܘܠܳܐ ܠܶܫܳܢܐ ܕܢܪܟܒ ܘܢܺܐܡܰܪ ܥܠܶܝܗ܆ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܥܙ ܡܰܕܥܳܟ ܠܶܥܙܐ ܩܰܛܺܝܢܐ܆ ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܚܰܝܠܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܡܶܬܓܠܶܝܢ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ܀

143 ܘܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܢܳܬܶܦ ܠܶܗ ܠܡܰܕܥܳܟ. ܘܡܰܥܶܠ ܠܶܗ ܠܰܐܬܪܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܡܶܬܟܰܣܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܟܽܠܳܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܒܪܺܝܬܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢ ܒܰܦܓܰܪ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܘܶܐܢ ܕܠܐ ܦܓܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܪܓܫܬܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܐ. ܘܒܰܠܚܽܘܕ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܐ ܩܳܠ ܠܶܥܙܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܕܡܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܦܽܘܫܳܩܐ ܕܠܶܥܙܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܕܰܥ. ܗܳܢܰܘ ܐܰܬܪܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ܀

ܟܽܠ ܚܙܳܬܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܐܰܬܪܐ܇ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬܶܝܗ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܬܚܪܶܐ ܥܰܡܳܟ ܥܰܠܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܥ ܕܪܰܚܺܝܩ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܫܪܳܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܰܟܝܳܢܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܐܬܪܐ ܕܡܶܢ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܘܰܠܥܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܐ ܕܡܶܫܬܰܦܶܐ ܗܰܘܢܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܳܙܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܟܝܳܢܗܽܘܢ.

144 ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܺܐܫܬܘܺܝ ܠܗܳܝ ܚܙܳܬܐ ܫܒܺܝܚܬܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܥܰܠ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܐ ܩܰܕܺ[ܝܫܐ]. ܘܶܐܬܒܰܣܰܡ ܒܗܳܢܽܘܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܫܡܰܥ ܠܗܳܢܽܘܢ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܩܰܛܺܝ̈ܢܶܐ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ܇ ܕܡܳܐ ܕܢܳܦܶܠ ܗܳܢܐ ܗܽܘܠܳܠܐ ܕܠܶܥ̈ܙܶܐ ܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܡܰܕܥܐ܆ ܫܳܒܶܐ ܠܶܗ ܠܡܰܕܥܐ ܒܬܶܡܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܫܶܢܬܐ ܡܶܫܬܰܬܩܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܰܕܢܰܦܫܐ. ܘܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܐ. ܬܐܘܪܝܐ ܕܕܺܝܢܐ ܘܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܒܰܚܙܳܬܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܐ ܘܠܰܘ ܒܣܽܘܟܳܠܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܠܰܝܟ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܕܰܡܥܰܠܝܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܓܰܒܪܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܡܶܢ ܕܛܰܠܝܐ ܙܥܽܘܪܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܡܝܰܬܪܐ ܚܙܳܬܐ ܕܗܢܝ̈ܢ ܬܐܘܪ̈ܝܣ ܒܰܐܬܪܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ܀

ܒܗܳܢܐ ܐܰܬܪܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ܆ ܠܳܐ ܕܶܪܟܰܬ ܒܶܗ ܪܶܓܠܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܐ. ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܝܳܠܽܘܦܐ ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܘܠܐ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܠܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܠ ܘܰܒܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܫܺܝܚܐ ܗܘܐ܀

ܐܰܝܟ ܢܺܝܫܐ ܗܳܟܺܝܠ ܠܓܶܐܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘ[ܗ̱ܝ] ܗܰܘܢܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ܇ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܚܙܳܬܐ ܕܬܐܘܪ̈ܝܣ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܢܺܝܫܐ ܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܐܝܢܐ ܓܶܐܪܐ ܢܩܰܒܶܠ܆ ܐܶܠܐ ܕܩܶܫܬܐ ܕܫܳܕܶܐ ܒܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܰܘܢܐ ܡܳܐ ܕܥܰܠ ܠܰܐܬܪܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ܇ ܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܒܰܐܝܕܐ ܬܐܘܪܝܐ ܢܚܽܘܪ܆ ܐܶܠܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܰܡܕܰܒܰܪ ܠܶܗ. ܠܗܰܘܢܐ ܓܶܝܪ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܥܰܠ ܝܳܬܶܗ܆ ܡܳܐ ܕܥܰܠ ܠܰܐܬܪܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܠ ܬܐܘܪܝܐ ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܠܶܗ ܢܰܦܫܳܗ܆ ܒܳܗ̇ ܚܳܐܰܪ ܥܕܰܡܐ ܕܰܡܩܰܒܠܳܐ ܠܶܗ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܫܳܒܶܩ ܘܰܡܫܰܢܶܐ ܚܝܳܪܶܗ ܡܶܢ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܀

145 ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܥ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܐܳܘ ܐܳܚܝ. ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܗܽܘ ܗܰܘܢܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܒܳܬܰܪ ܚܙܳܬܐ ܕܬܐܘܪ̈ܝܣ܆ ܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܡܰܛܺܝ ܠܰܐܬܪܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܛܺܝ ܗܰܘܢܐ ܠܬܰܡܳܢ܆ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܥܰܠ ܡܶܬܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܶܠܐ ܫܪܐ ܒܬܶܡܗܐ. ܘܰܠܟܰܪ ܕܰܡܕܰܒܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܬܰܡܳܢ ܐܳܙܶܠ܀

ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܨܰܠܶܐ ܐܶܕܢܳܟ ܠܡܰܡܠܠܐ ܕܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܒܳܕܶܝܢ ܐܳܘ ܐܳܚܝ܆ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗܰܘܢܐ ܕܢܕܒܪ ܠܝܳܬܶܗ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܦܳܣܺܝܢ ܒܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܛܥܶܡ ܚܶܟܐ ܕܡܰܕܥܗܽܘܢ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܐܰܬܪܐ܆ ܘܰܚܙܳܬ ܥܰܝܢܐ ܕܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ. ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܟܰܢܐ܀

146 ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܐܳܚܝ܇ ܒܗܳܝ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܳܠܶܢ ܕܰܫܪܳܪܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܠܗܰܘܢܐ ܥܰܠ ܝܳܬܶܗ܆ ܥܪܽܘܩ ܘܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܚܳܠܡܺܝܢ ܒܠܐ ܝܺܕܰܥܬܗܽܘܢ. ܘܪܗܛ ܒܳܬܰܪ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܟܰܣܝܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܟ܆ ܕܬܶܫܟܰܚ ܟܽܠܡܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܒܰܥܒܳܕܐ܀

ܫܡܰܥ ܗܳܟܺܝܠ ܠܛܽܘܒܳܢܐ ܦܳܘܠܳܘܣ ܕܶܐܬܡܰܛܺܝ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܘܰܚܙܐ ܠܗܰܘ ܢܽܘܗܪܐ ܫܒܺܝܚܐ܆ ܘܰܫܡܰܥ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ ܡܰܕܥܶܗ ܠܗܳܢܽܘܢ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܩܰܛܺܝ̈ܢܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܢ ܒܰܦܓܰܪ ܕܶܐܢ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܦܓܰܪ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܐ. ܕܰܫܡܰܥ ܘܰܚܙܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܳܢܐ ܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܠܰܘ ܕܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ ܕܰܢܦܰܫܶܩ. ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܐ ܓܶܝܪ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܫܡܰܥ ܩܰܠ ܩܽܘܕܳܫܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܘܐ ܫܠܺܝܚܐ ܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܝܳܬܶܗ܆ ܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܡܰܕܥܶܗ ܕܰܢܨܽܘܪ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܐ܆ ܘܠܐ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܰܢܬܰܪܓ̈ܶܡ ܘܢܺܐܡܰܪ ܩܳܠܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥ܀

ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ܆ ܕܗܰܘܢܐ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܐ ܐܳܦܠܐ ܗܽܘ ܠܝܳܬܶܗ ܚܳܙܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܦܰܫܛܳܐ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܗܰܘ ܢܽܘܗܪܐ ܩܰܕܺ[ܝܫܐ] ܕܰܥܛܺܝܦ܆ ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܦܳܪܶܫ ܗܽܘ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ܀

147 ܛܽܘܒܰܘ[ܗ̱ܝ] ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܶܐܫܬܘܺܝ 1875ܠܗܳܝ ܚܙܳܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܐܶܢܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܳܗ̇ ܪܚܺܝܡܐ ܕܢܰܦܫܝ܆ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܳܗܶܕ ܐ̱ܢܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܐ܆ ܘܳܝܐ ܠܰܩܢܽܘܡܝ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܬܓܰܠܙܶܬ ܡܶܢ ܚܙܳܬܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܕܪ̈ܳܐܙܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܘܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܗܳܢܐ ܡܶܬܓܠܶܝܢ ܠܗܰܘܢܐ. ܠܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܠܪܽܘܟܳܒܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܝܰܕܥܐ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܥܰܠ ܡܰܕܥܳܟ ܠܰܐܬܪܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ ܗܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܕܗܳܘܶܐ ܗܰܘܢܳܟ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܠܰܚܙܳܬܐ ܘܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܬܐܘܪܝܐ ܕܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܘܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܦܫܺܝܛܬܐ܇ ܗܺܝ ܕܒܳܗ̇ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ܀

ܐܳܦ ܒܥܳܠܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܕܒܳܗ̇ ܫܳܩܶܠ ܟܝܳܢܰܢ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܘܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܬܓܠܶܝܢ ܠܗܰܘܢܐ ܒܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܚܕܬܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܪܰܗܒܽܘܢܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܰܘ ܡܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܐ܀

ܒܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ ܢܰܦܫܝ܆ ܠܰܝܬ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܠܥܠ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܦܰܓܪܐ ܘܙܰܘ̈ܥܰܝ ܢܰܦܫܐ ܡܶܬܦܰܠܰܚ. ܘܗܕܐ ܗܝ ܨܶܗܝܦܘܢ ܡܫܰܒܰܚܬܐ܆ ܕܒܳܗ̇ ܩܛܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܬܰܐܓܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܰܐܡܠܶܟ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗ̱ܝ. ܘܺܝܡܰܘ ܠܶܗ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܒܡܰܘܡܬܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ܆ ܕܠܐ ܬܦܽܘܩ ܥܰܡܰܢ ܠܰܩܪܳܒܐ܆ ܘܠܐ ܬܕܥܟ ܫܪܳܓܶܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ܀

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܫܰܡܥܳܗ ܠܗܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܐ܇ ܘܠܐ ܕܶܥܟܰܬ ܗܳܝ ܢܽܘܪܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܗܘ ܕܰܚܙܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܚܙܳܬܐ ܫܒܺܝܚܬܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܳܪܰܢ ܡܫܺܝܚܐ܇ 1901ܡܳܐ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܠܽܘܬܐ܆ ܥܰܠ ܡܰܕܥܐ ܕܶܐܬܡܰܛܺܝ ܠܰܐܬܪܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬܐ܀

ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܢܽܘܗܪܐ ܫܒܺܝܚܐ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܰܐܓܶܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܗܰܘܢܐ܆ ܠܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܙܡܽܘܪܐ ܡܫܬܒܩ. ܘܠܐ ܠܘܳܬ ܩܶܪܝܳܢܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܠܰܝ ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ ܒܛܺܝܠܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܶܗ.

148 ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ ܪܫܰܡܢܰܢ ܠܚܽܘܒܳܟ ܐܰܝܟ ܒܥܳܬܳܟ ܕܡܶܢܰܢ. ܐܳܘ ܐܳܚܝ. ܟܰܕ ܩܰܕܡܳܐܝܰܬ ܣܳܡܢܰܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܡܶܠܬܰܢ܆ ܡܶܨܪܶܝܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇. ܛܽܘܦܣܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܘܰܥܒܰܕܢܰܢ ܡܰܦܰܩܬܰܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ܆ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܡܰܥܰܠܬܰܢ ܕܰܠܩܺܢܽܘܒܺܝܢ ܘܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܒܡܰܕܒܪܐ. ܘܡܰܘܬܒܰܢ ܕܩܶܠܳܝܬܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫܰܢ ܕܥܰܡ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܣܽܘܥܳܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܣܳܡܢܰܢ܆ ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܡܥܠܬܗܘܢ ܕܠܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ. ܘܦܪܫܢܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܢܰܦܫܳܢܽܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܦܳܠܰܚ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ܇ ܘܗܳܘܶܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬܐ. ܘܰܐܬܪܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܣܳܡܢܳܝܗ̱ܝ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܕܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ܀

149 ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ܆ ܩܪܺܝ ܒܗܳܠܶܝܢ ܛܳܒܳܐܺܝܬ ܘܰܚܙܺܝ ܘܥܰܩܶܒ ܫܰܦܺܝܪ ܥܰܠ ܣܽܘ̈ܟܳܠܗܶܝܢ. ܘܶܐܬܒܰܝܢ ܐܶܡܰܬܝ ܫܳܠܶܡ ܐܰܩܡܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܇ ܘܗܳܘܶܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܠܗܳܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܥܰܡ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܰܐܩܡܐ ܥܒܶܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܟ܇ ܕܬܶܫܟܰܚ ܠܡܶܩܛܰܦ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܟ. ܘܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ܇ ܕܡܳܐ ܕܣܳܝܡܺܝܢ ܩܳܢܽܘܢܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܽܘܢ܇ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܟܡܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܢܳܦܠܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܬܶܐܓܽܘܪܬܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܳܙܺܠܝܢ ܒܳܬܰܪ ܩܳܢܽܘ̈ܢܰܝܗܽܘܢ܀

150 ܐܶܠܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܐܳܚܝ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܐ ܚܙܺܝ܆ ܡܶܢ ܝܰܕ̈ܥܶܐ ܕܣܳܡܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܟܽܠ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܡܶܬܡܰܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ܆ ܫܰܪܳܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܗ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܡܳܪܰܢ ܗܳܘܶܐ ܠܳܟ ܗܕܝܝܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܡܠܟ ܐܰܢ̱ܬ ܒܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ ܒܳܗ̇ ܫܪܳܓܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܪܘܢܗ ܕܡܳܪܝܐ. ܕܠܰܚܢܳܢܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܟ ܘܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܦܓܰܥܽܘܢ ܒܣܽܘܪ̈ܛܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܰܠܳܫܽܘܬܰܢ܆ ܒܝܰܘܡܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܫܒܺܝܚܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܇ ܒܓܶܦ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܢܶܬܥܰܠܶܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒܰܥܢܳܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܐ܆ ܘܢܶܬܚܰܠܰܛ ܒܣܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܢܽܘܗܪܐ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܐܰܡܺܝܢ..

ܕܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ܆ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܡܶܢ ܦܽܘܡܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

܀ܫܠܶܡ ܒܥܽܘܕܪܳܢ ܡܳܪܰܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ܀

܀ܕܗܽܘ ܦܺܝܠܠܟܣܢܘܣ ܕܰܬܠܴ̈ܬ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܐ܀

܀ܨܠܽܘܬܶܗ ܥܰܡܰܢ܀

܀ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܡܳܪܰܢ܇ ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܕܳܘܝܐ ܕܰܣܪܰܛ܀