ܐܶܓܪܬܐ ܠܐܢܳܫ ܛܽܘܒܳܢܐ ܕܡܶܢ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܣܟܽܘܠܣܛܺܝܩܽܘܬܐ

(f. 278ra)

ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܦܺܠܳܟܣܺܝܢܳܘܣ ܐܶܓܪܬܐ ܕܰܟܬܰܒ

ܠܐܢܳܫ ܛܽܘܒܳܢܐ ܕܡܶܢ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܣܟܽܘܠܣܛܺܝܩܽܘܬܐ

ܫܰܢܺܝ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܘܒܰܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܓܡܺܝܪܬܐ.

ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܐܙܺܝܥ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܘܰܐܠܶܨ ܒܟܽܠ ܐܶܣܟܺܝܡ. ܟܬܰܒ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܠܽܘܒܳܒܶܗ.

 

1 ܐܰܘܚܰܪܢܰܢ ܫܡܰܥܢ ܚܢܰܢ ܥܰܠ ܢܶܣܝܽܘܢܐ ܕܩܳܡܬ ܒܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ܆ ܘܶܐܬܬܥܺܝܩܢܰܢ ܕܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܐܶܬܓܠܶܙܢܰܢ ܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܢܶܨܚܳܢܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܣܝܽܘܢܐ ܗܳܢܐ ܕܩܳܡܬ ܒܶܗ ܡܚܰܘܝܳܢܐ ܗܘ ܕܢܶܨܚܳܢܳܟ ܡܝܰܬܪܐ. ܘܟܳܪܽܘܙܐ ܗܘ ܕܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܠܽܘܠܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܳܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ܇ ܕܰܩܪܰܒܬܳܢܐ ܐܰܢܬ ܚܠܺܝܨܐ: ܠܰܘ ܠܰܐܓܽܘܢܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܐ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܡܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܠܗܳܕܐ܇ ܕܢܶܣܝܳܢܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ. ܡܶܛܠ ܕܥܰܡ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ ܡܥܳܕ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܘܠܰܘ ܥܰܡ ܖ̈ܦܰܝܳܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܥܰܬܰܕ ܕܢܶܣܚܽܘܦ ܠܗܰܘ ܕܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܢܳܦܶܠ. ܘܠܐ ܡܢܰܣܶܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܕܚܳܙܶܐ (f. 278rb) ܠܶܗ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܰܘܗܝ ܡܶܬܢܰܣܶܐ. ܘܠܐ ܡܩܰܪܶܒ ܚܽܘܬܚܳܬܐ ܕܪܶܓܬܐ܇ ܠܰܐܝܢܐ ܕܡܶܢ ܫܶܕܠܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܶܙܕܟܶܐ. ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܚܳܙܶܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܡܶܬܟ̈ܰܬܫܳܢ܆ ܫܳܠܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܬܰܟܬܽܘܫܐ. ܘܡܶܬܦܢܶܐ ܠܶܗ ܕܢܰܩܪܶܒ܆ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܙܟܰܘ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܒܳܕܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܝܳܕܐ ܕܢܶܠܐܶܐ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ.

 

2 ܚܳܪ ܒܳܟ ܡܳܕܶܝܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܕܰܫܘܶܝܬ ܠܰܩܪܳܒܐ܆ ܘܟܶܢ ܐܶܬܥܰܬܰܕ ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܟ. ܘܗܕܐ ܕܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܫܳܡܰܥ ܐܢܐ ܡܥܺܝܩܐ܆ ܠܺܝ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܡܚܰܕܝܐ. ܕܒܳܗ̇ ܝܶܠܦܶܬ ܕܕܰܚܺܝܠ ܡܶܢܳܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ܇ ܘܰܬܟܺܝܠ ܥܠܰܝܟ ܐܰܠܳܗܐ ܡܕܰܒܪܳܢܐ܇ ܕܐܠܘܠܐ ܓܶܝܪ ܕܕܳܚܶܠ ܗܘܐ. ܠܐ ܩܳܪܶܒ ܗܘܐ ܕܰܢܢܰܣܶܝܟ. ܘܐܠܘܠܐ ܕܰܬܟܺܝܠ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܡܕܰܒܰܪ ܠܐ ܡܰܪܦܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܶܥܽܘܠ ܠܰܐܓܽܘܢܐ.

 

3 ܗܳܕܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܳܟ. ܕܰܬܥܺܝܪ ܢܰܦܫܳܟ ܘܬܶܬܚܰܦܰܛ. ܘܠܐ ܢܶܒܗܰܬ ܒܳܟ ܗܰܘ ܕܰܬܟܺܝܠ ܥܠܰܝܟ. ܘܠܐ ܢܶܬܠܰܒܰܒ ܥܠܰܝܟ ܗܰܘ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢܳܟ (f. 278va). ܕܶܚܠܬܳܟ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢܶܗ ܠܶܗ ܠܒܺܝܒܽܘܬܐ ܡܰܩܢܝܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܠܐ ܬܟܺܝܠ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܡܚܰܘܝܐ. ܢܰܦܫܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܰܪܪܐ ܒܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܠܐ ܕܳܚܠܐ ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘܢܐ. ܡܥܳܩܐ ܕܶܝܢ ܐܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܘܝܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܬܶܬܢܰܣܶܐ. ܡܶܛܠ ܕܗܳܝ ܕܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܐ܆ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܗܺܝ ܘܠܰܘ ܕܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ. ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܫܰܒܪܺܝܢ ܘܰܛܠܶܝܢ܇ ܘܠܐ ܡܛܰܘ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܫܰܠ̈ܡܳܢܶܐ. ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܰܩܖ̈ܳܒܶܐ.

 

4 ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܗܳܕܐ ܕܗܳܟܰܢ ܗܝ܆ ܫܡܰܥ ܠܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘܢܐ ܥܳܪܶܩ ܗܘܳܐ: ܘܰܕܢܰܓܗܶܐ ܡܶܢ ܫܦ̈ܳܝܰܘܗܝ ܕܒܺܝܫܐ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܠܗܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܫܳܒܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܢܶܣ̈ܝܽܘܢܶܐ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܬܓܠܶܐ ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܨܰܠܺܝܬ ܠܰܡ ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܕܢܰܦܪܶܩ ܡܶܢܝ ܫܦܳܝܶܗ ܕܣܳܛܢܐ ܕܡܰܫܠܰܡ ܠܺܝ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܕܣܳܦܩܐ ܠܳܟ ܛܰܝܒܽܘܬܝ. (f. 278vb) ܚܰܝܠܝ ܓܶܝܪ ܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܐ ܗܘ ܡܶܬܓܡܰܪ. ܟܡܐ ܠܰܡ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܟ ܡܶܬܟܰܣܣܐ. ܚܰܝܠܝ ܕܺܝܠܝ ܡܶܬܟܪܶܙ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܠܗܐ: ܕܰܒܕܽܘܟ ܡܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܕܠܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܢܶܣܝܽܘܢܐ܆ ܠܦܰܘܠܘܣ ܕܨܰܠܺܝ ܥܰܠ ܗܳܕܐ ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܕܶܗ܆ ܠܐ ܫܰܡܥܶܗ. ܡܶܛܠ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗܘܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܗܳܢܐ. ܐܠܐ ܕܰܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܚܺܝܠܺܝܢ ܘܫܰܦܠܺܝܢ܇ ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ ܝܰܠܽܘ̈ܕܺܝܢ ܘܰܟܪܺܝܗ ܚܰܝܠܐ ܕܪܽܘܚܗܽܘܢ. ܘܰܡܫܰܦܰܠ ܥܽܘܫܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܗܽܘܢ ܟܰܣܝܐ. ܠܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܝܢ ܓܡܺܝܪܐ ܒܪܽܘܚ: ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܠܐ ܠܳܚܶܡ ܠܶܗ܆ ܟܐܳܐ ܒܶܗ ܘܰܟܠܳܝܗܝ ܡܶܢ ܒܥܳܬܶܗ. ܫܠܺܝ ܠܳܟ ܠܰܡ ܡܳܢܐ ܫܳܐܶܠ ܐܰܢܬ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܫܽܘܒܚܝ܇ ܘܩܳܐܶܡ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܚܰܝܠܝ ܘܛܰܝܒܽܘܬܝ ܕܠܐ ܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ.

 

5 ܠܐ ܬܶܬܥܺܝܩ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܘ ܢܰܨܺܝܚܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܐܶܫܬܘܺܝܬ ܕܰܬܩܽܘܡ ܒܰܐܓܽܘܢܐ. ܕܰܠܡܐ ܬܥܺܝܩܺܝܘܗܝ ܠܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܚܳܐܰܪ ܒܳܟ. (f. 279ra) ܘܶܐܢ ܫܰܘܝܳܟ ܠܰܡܢܳܬܐ ܗܳܕܐ܆ ܣܰܒ ܡܶܢܳܟ ܕܶܚܠܬܐ ܘܰܫܕܺܝܗ̇ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ. ܐܰܪܺܝܡ ܩܶܢܛܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ ܘܰܫܕܺܝܘܗܝ ܠܘܳܬ ܣܳܢ̈ܰܐܝܟ. ܥܳܩܬܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ ܠܳܟ ܠܐ ܦܰܐܝܐ. ܠܳܚܡܳܢ ܕܶܝܢ ܠܗܰܘ ܕܰܫܩܺܝܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܘܰܥܒܺܝܕ ܕܝܳܫܬܐ ܠܖ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܠܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܪܺܝܫܶܗ ܒܰܫܡܰܝܐ ܗܘ܆ ܕܢܶܬܛܡܰܪ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܠܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ܆ ܥܳܩܬܐ ܕܟܰܪܝܽܘܬܐ ܗܝ ܘܰܕܚܶܣܕܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܕܳܚܶܠ ܠܰܩܪܳܒܐ ܠܐ ܢܳܦܶܩ܆ ܘܶܐܢ ܓܕܰܫ ܘܡܶܬܕܒܰܪ ܟܰܕ ܠܒܺܝܫ ܚܰܫܐ ܕܥܳܩܬܐ܆ ܓܳܡܰܪ ܚܰܝܠܶܗ ܘܡܰܘܦܶܐ ܥܽܘܫܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܒܰܩܪܳܒܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܒܶܠܛܺܝܬܐ ܠܩܰܝܣܐ: ܘܪܶܡܬܐ ܠܦܰܓܪܐ: ܘܣܳܣܐ ܠܡܳܐܢܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܳܩܬܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܗܺܝ ܗܳܕܐ ܥܳܩܬܐ ܡܰܘܬܐ ܗܘ ܓܳܒܠܐ.

 

6 ܐܶܬܬܥܺܝܩ ܡܳܕܶܝܢ ܥܳܩܬܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܠܗܐ. ܘܰܐܝܕܐ ܗܝ ܗܕܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܬܬܥܺܝܩ ܥܰܠ ܕܰܡܥܳܩܰܬ. ܘܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܟܰܪܝܐ ܠܳܟ. ܘܚܰܫ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܥܰܠ ܚܰܫܳܟ ܕܠܐ (f. 279rb) ܒܘܳܠܺܝܬܐ. ܘܰܒܟܺܝ ܥܰܠ ܕܰܒܟܰܝܬ. ܘܰܕܡܰܥ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܰܕܡܰܥܬ ܕܠܐ ܒܙܶܕܩܐ. ܘܰܠܒܰܫ ܟܡܺܝܪܽܘܬܐ ܥܰܠ ܕܠܐ ܠܒܶܫܬ ܚܰܕܽܘܬܶܗ ܓܡܺܝܪܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܐܝܠܶܠ ܘܰܩܥܺܝ ܒܚܰܫܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܥܰܠ ܕܠܐ ܚܕܺܝܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܦܩܺܝܕ ܐܰܢܬ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘ. ܕܥܽܘܕܪܳܢܐ ܠܐ ܬܺܐܨܰܦ. ܐܶܠܐ ܐܰܬܩܶܢ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܕܬܶܫܬܘܶܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܐ. ܘܗܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܟ ܥܰܠ ܓܰܒܳܟ.

 

7 ܐܢܐ ܓܶܝܪ ܐܳܘ ܐܳܚܝ܆ ܟܰܕ ܫܶܡܥܶܬ ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܰܐܝܟܐ ܡܛܰܝܬ. ܣܰܓܺܝ ܚܕܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܚܕܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܟ. ܘܶܐܢܐ ܒܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܒܰܣܡܶܬ. ܘܶܐܢܐ ܓܠܺܝܙ ܐܢܐ ܡܶܢ ܒܽܘܣܳܡܐ ܕܥܽܘܬܪܳܟ. ܒܰܐܬܪܐ ܕܝܽܘܬܖ̈ܳܢܶܐ ܐܰܩܺܝܡܬܳܟ ܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܫܕܺܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܠܝܰܡܺܝܢܐ ܘܰܠܣܶܡܳܠܐ܆ ܘܟܰܢܶܫ ܐܶܢܘܢ. ܘܶܐܬܕܰܟܪ ܠܦܰܘܠܳܘܣ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܒܙܰܝܢܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܰܒܝܰܡܺܝܢܐ ܘܰܒܣܶܡܳܠܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܐܰܠܦܰܢ܆ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܬܩܢܶܝܢ ܝܽܘܬܖ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܕܥܳܬܰܪ ܡܶܢ ܩܪܳܒܐ܇ ܘܡܶܫܟܰܚ ܣܺܝܡܬܐ ܒܰܡܥܰܪܬܐ (f. 279va) ܕܠܶܣ̈ܛܳܝܶܐ. ܐܰܘ ܕܩܳܢܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ܇ ܘܦܳܓܰܥ ܒܶܗ ܡܰܒܽܘܥܐ ܒܡܰܕܒܪܐ ܕܒܶܝܬ ܨܰܗ̈ܘܳܢܶܐ. ܕܰܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܐ ܓܶܝܪ ܢܶܫܟܰܚ ܝܽܘܬܖ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܗܝ. ܕܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܕܶܝܢ ܢܺܐܬܰܪ܇ ܗܳܕܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܗܝ. ܗܳܘܝܐ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܗܳܝ ܕܰܦܫܺܝܩ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܗܦܽܘܟ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ.

 

8 ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܡܺܝܢ ܠܶܗ ܫܦܳܝܐ. ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܕܣܰܓܺܝ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ. ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܕܡܰܟ ܐܰܝܟ ܙܶܩܬܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܪܳܒܶܨ ܠܶܗ. ܘܰܠܥܺܝܪܽܘܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪܰܢ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܡܰܝܬܶܐ ܠܶܗ. ܢܰܣܺܝܢ ܓܶܝܪ ܒܢܰܦܫܰܢ ܐܶܢ ܥܺܝܪܺܝܢܰܢ܇ ܕܰܟܡܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܡܚܰܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܡܶܬܚܠܶܡ ܦܰܓܪܐ ܒܢܽܘܦܳܩܐ ܘܕܽܘܪܳܫܐ܆ ܡܶܬܚܰܝܠܐ ܘܡܶܬܚܰܠܡܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܦܳܓܥܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܡܶܬܪܰܦܶܐ ܦܰܓܪܐ ܒܒܶܛܠܳܢܐ: ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܡܪܰܦܝܽܘܬܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܢܰܣܺܝܣܽܘܬܐ: ܘܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܢܳܒܥܺܝܢ ܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܡܶܬܪܰܦܝܐ (f. 279vb) ܒܰܓܠܺܝܙܽܘܬܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܕܳܡܟܐ ܡܶܢ ܥܺܝܪܽܘܬܳܗ̇. ܘܦܳܝܫܐ ܡܶܢ ܪܶܗܛܳܗ̇. ܘܕܳܥܟܐ ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇. ܘܡܶܬܬܰܡܗܺܝܢ ܘܡܶܬܪܰܫܥܺܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܥܳܐܠܐ ܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܘܪܗܳܢܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܇ ܘܫܽܘܪܳܝ ܐܽܘܪܚܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܦܗܰܝ̈ܳܐ ܘܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ܇ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܫܳܘ̈ܚܳܢ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ.

 

9 ܡܳܕܶܝܢ ܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܕܬܶܚܕܶܐ ܒܢܶܣܝܽܘܢܳܟ ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ. ܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܓܶܫܬ ܕܩܰܢܺܝܛ ܡܶܢܳܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥܬ ܕܰܬܟܺܝܠ ܥܠܰܝܟ ܐܠܗܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܶܐܬܡܰܛܺܝܬ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܗܳܕܐ܇ ܕܢܶܣܝܳܢܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܪܰܒܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܠܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝܬ ܠܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܒܨܺܝܪܐ ܘܚܰܛܳܝܐ ܡܶܬܢܰܣܶܐ ܐܢܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܕܐ ܬܽܘܒ ܕܥܽܘܕܪܳܢܐ ܗܝ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܐ: ܕܒܳܗ̇ ܡܶܫܬܘܶܝܬ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܰܝܬ ܠܳܟ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܚܰܫܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܳܟ. ܕܶܚܠܬܐ ܘܰܙܗܺܝܪܽܘܬܐ. ܡܰܥܒܶܕ ܒܳܟ܇ ܘܰܐܝܢܐ ܕܕܳܚܶܠ ܘܰܙܗܺܝܪ ܠܐ (f. 280ra) ܡܶܬܚܰܠܰܨ. ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܓܰܢܳܒܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܫܰܗܪܐ ܠܡܳܪܶܐ ܒܰܝܬܐ. ܘܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܐ. ܒܢܶܣܝܳܢܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܝܺܠܶܦܬܳܗ̇ ܕܝܰܬܺܝܪܐܺܝܬ ܐܰܥܺܝܪܬ ܢܰܦܫܳܟ܇ ܡܶܢ ܕܰܡܛܳܟ ܢܶܣܝܽܘܢܐ ܗܳܢܐ. ܘܰܟܢܰܫܬ ܢܰܦܫܳܟ ܘܕܰܟܺܝܬ ܨܠܽܘܬܳܟ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܬ ܕܳܐܣܝܽܘܬܶܗ ܕܢܶܣܝܽܘܢܐ ܗܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܐ ܗܝ: ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܕܰܟܶܐ ܐܰܢܬ ܗܰܘܢܳܟ ܘܰܡܫܰܦܶܐ ܐܰܢܬ ܪܶܥܝܳܢܳܟ܇ ܘܰܒܥܶܢܝܳܢܐ ܟܰܣܝܐ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢܬ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ.

 

10 ܐܠܐ ܛܳܟ ܬܺܐܡܰܪ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܰܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܐܶܬܢܰܣܶܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܕܺܝܠܳܟ ܗܝ. ܐܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ. ܕܗܰܘ ܕܛܳܒ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ ܡܰܚܶܒ ܠܳܟ. ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܰܘܬܪܳܟ܆ ܒܶܗ ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܕܬܶܬܪܰܥܶܐ ܘܬܺܐܬܰܪ. ܘܶܐܢ ܣܒܺܝܪܐ ܠܳܟ ܕܰܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܡܰܟܫܠܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܕܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܕܰܡܚܝܺܠܘܬܐ ܗܝ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܗܳܕܐ ܦܩܺܝܕܺܝܢ ܚܢܢ ܕܠܐ ܢܰܟܫܠ ܠܰܐܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܐܠܐ ܒܰܥܒܳܕ̈ܰܝܢ ܢܶܙܕܗܰܪ ܕܠܐ ܢܰܟܫܶܠ ܐܶܢܘܢ. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܡܰܪܕܽܘܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܐ (f. 280rb) ܡܶܬܬܩܶܠ ܒܳܟ܆ ܒܢܰܦܫܶܗ ܐܶܬܬܩܶܠ ܘܠܰܘ ܒܳܟ.

 

11 ܐܶܬܥܰܗܕ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܡܫܽܘܚܬܐ ܥܶܠܳܝܬܐ܇ ܕܳܐܦ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܢܰܣܺܝܘ ܡܶܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܐ. ܡܳܢܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܺܝܠܳܟ ܒܦܶܚܡܐ ܕܢܶܣܝܽܘ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܓܶܝܪ. ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܐܺܝܬ ܟܡܐ ܙܰܒܢܺܝܢ ܘܡܶܢ ܣܰܝܒܽܘܬܐ ܓܳܕܶܫ. ܘܡܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܓܽܘܫܡܐ. ܘܡܶܢ ܒܨܺܝܪܽܘܬܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܗܽܘܢ ܪܳܥܶܠ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܣܰܝܒܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܶܠܬܐ ܐܚܪܺܬܐ. ܘܰܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܩܰܪܺܝܪܽܘܬܐ ܘܡܰܠܝܽܘܬ ܫܶܖ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܦܶܠܓܽܘܬ ܦܰܓܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܝܺܒܶܫܘ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܘܥܰܛ̈ܠܶܐ: ܕܗܽܘ ܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܠܬܗܽܘܢ. ܚܫܽܘܒ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܓܰܕܫܳܟ ܟܺܐܒܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܡܥܳܕ ܓܳܕܶܫ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܕܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܗܐ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܚܳܕܶܝܢ܇ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܒܡܰܪܕܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܢܳܚܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܚܳܕܶܐ (f. 280va) ܐܢܐ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܺܝܢ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܰܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܠܬܐ ܕܚܰܕܽܘܬܐ: ܠܳܟ ܕܰܢܥܺܝܩ ܙܳܕܶܩ ܗܘܐ.

 

12 ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ ܥܰܠ ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܣܳܛܳܢܐ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܥܰܡ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܟܽܠܟܽܠܶܗ ܩܛܰܠ ܐܶܢܘܢ. ܘܠܰܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܒܰܚܒܳܖ̈ܳܬܐ ܡܰܚܺܝ. ܘܒܰܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܫܽܘ̈ܡܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ ܥܒܰܕ. ܘܥܰܠ ܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܐ ܕܠܐ ܣܳܟܐ ܐܰܡܛܰܪ. ܘܰܒܛܶܟܣܐ ܕܕܺܝܢܐ ܐܰܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܽܘܐܳܠܐ ܘܰܠܢܶܓ̈ܕܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܦܐ ܠܳܟ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܐܳܦ ܬܰܫܥܺܝܬܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܐ ܐܰܢܛܽܘܢܝܳܣ. ܠܗܰܘ ܕܶܝܢ ܟܺܐܢܐ ܐܰܝܟ ܕܰܩܪܶܐ ܠܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܐ ܫܰܬܶܩܘ ܘܰܫܕܰܐܘܽܗܝ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܒܡܰܚ̈ܘܳܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܡܶܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܰܘܗܝ. ܘܳܐܦ ܗܰܘܢܶܗ ܢܺܐܒܰܕ. ܘܶܐܫܬܩܶܠ ܡܶܢ ܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐܢܐ ܕܠܐ ܪܓܶܫܬܐ. ܘܟܰܕ ܦܢܳܐ ܠܘܳܬ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܩܰܠܺܝܠ ܘܰܐܪܓܶܫ ܕܰܐܝܟܰܘ: ܟܰܕ ܠܒܺܝܫ ܙܰܝܢܐ ܕܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ܆ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܥܳܛܶܦ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܪܡܶܐ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܐ ܡܰܩܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܘܬܽܘܒ (f. 280vb) ܒܠܰܥ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܶܬܡܰܚܺܝ. ܘܶܐܠܘ ܠܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܟܳܠܝܐ ܗܘܳܬ ܚܺܐܦܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܗܘܢ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܓܰܠܝܐ ܗܝ ܕܳܐܦ ܩܳܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܚܠܬܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܠܐ ܫܶܠܛܰܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܡܰܐܺܝܬ ܠܐ ܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ.

 

13 ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܥܰܗܶܕܬ: ܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܡܟܰܬܰܡ ܗܘܳܐ. ܐܳܦܠܐ ܫܰܒܰܬ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܐܰܓܰܪܘ ܠܶܗ ܕܢܶܫܬܰܪܰܪ ܒܬܽܘܠܡܳܕܶܗ܇ ܘܟܶܢ ܢܰܥܠܽܘܢܳܝܗܝ ܠܢܶܣܝܽܘܢܐ. ܐܠܐ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܪܺܝܚ ܙܰܦܪܽܘܬܗܶܝܢ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܡܶܢܶܗ ܦܳܐܰܚ ܗܘܐ. ܡܰܚ̈ܘܳܬܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܕܠܐ ܣܳܟܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܶܗ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܐܳܫܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܛܳܟ ܒܰܕܡܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܬܚܰܠܰܠ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܶܗ. ܘܰܒܥܶܛܪܐ ܒܰܣܺܝܡܐ ܕܡܶܢ ܓܽܘܫܡܶܗ. ܦܳܚ ܪܺܝܚܐ ܕܙܰܦܪܽܘܬܶܗ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܙܟܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܩܰܠܣܽܘܗܝ.

 

14 ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܬܥܗܰܕ. ܐܳܦ ܠܗܰܘ ܐܰܬܠܺܝܛܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܐ. ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܰܕܳܡܶܗ ܐܰܪܥܶܠ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܦܰܣܬܐ ܕܪܶܓܠܶܗ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܡܽܘܚܶܗ ܡܰܚܺܝ (f. 281ra) ܒܫܽܘܚܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ܆ ܠܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܚܰܝܠܬܳܢܐ. ܘܠܐ ܐܰܙܺܝܥ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܦܠܺܝܓܽܘܬܐ܇ ܐܰܘ ܪܢܰܘ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ܇ ܕܰܐܪܰܐ ܟܰܝ ܕܰܠܡܐ ܡܶܬܥܰܠܰܠ ܒܰܢ܇ ܐܰܘ ܢܳܣܶܒ ܗܰܘܢܰܢ܇ ܐܰܘ ܡܫܰܬܶܩ ܡܶܠܬܰܢ܇ ܐܰܘ ܫܳܕܶܐ ܘܥܳܒܶܕ ܠܰܢ ܓܽܘܚܟܐ ܩܕܳܡ ܚܰܙ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܖ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܚܛܺܝܬܐ ܐܶܢܘܢ. ܕܡܶܬܝܰܠܕܐ ܡܶܢ ܟܪܺܝܗܽܘܬܐ. ܘܠܳܟ ܘܰܠܕܰܐܟܘܳܬܳܟ ܠܐ ܦܰܐܝ̈ܳܢ.

 

15 ܐܰܘܠܶܕ ܡܳܕܶܝܢ ܐܘ ܚܠܺܝܨܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܡܫܰܠ̈ܡܳܢܶܐ܇ ܣܰܒܪܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܚܰܝܠܐ ܘܢܰܓܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܚܐ. ܥܽܘܫܢܐ ܘܪܰܒܽܘܬ ܠܶܒܐ. ܬܽܘܟܠܳܢܐ ܘܰܠܒܺܝܒܽܘܬܐ. ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܦܐܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܚܫܰܒܬܳܟ ܛܳܒܬܐ ܕܬܰܘܠܶܕ. ܕܠܳܟ ܢܶܣܡܟܽܘܢ ܘܠܰܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܢܚܰܕܽܘܢ. ܘܰܠܡܰܚ̈ܒܳܢܰܝܟ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܽܘܒܗܳܪܐ. ܘܳܠܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܒܚܰܝܳܒܽܘܬܳܟ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ. ܫܽܘܒܗܳܪܰܢ ܓܶܝܪ ܕܒܳܟ܆ ܚܰܝܳܒܽܘܬܐ (f. 281rb) ܗܝ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܙܳܟܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ ܕܺܝܠܳܟ.

 

16 ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܡܫܳܟܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܪܰܬܚܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܕܽܘܒܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ: ܠܗܳܕܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐ ܡܶܫܬܘܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܪ ܘܢܰܫܺܝܫ ܕܽܘܒܳܪܗܽܘܢ ܟܽܠܶܗ. ܐܰܘ ܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ. ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ܆ ܕܰܫܠܺܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܘܰܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܡܢܰܣܝܳܢܐ ܠܐ ܩܳܪܶܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܒܳܥܶܐ ܡܢܰܣܝܳܢܐ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܗܘܶܐ ܟܪܺܝܗ܆ ܟܪܺܝܗ ܗܘ ܒܗܽܘܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܟܽܘܪܗܳܢܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܪܳܚܶܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ. ܐܠܐ ܚܳܕܶܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܚܳܙܶܐ ܠܢܰܦܫܐ ܕܰܡܩܰܒܠܐ ܫܽܘ̈ܡܳܬܐ.

 

17 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܕܶܒ̈ܳܒܶܐ ܥܰܠ ܫܽܘܚܢܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ: ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܥܰܠ ܚܒܳܖ̈ܳܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܡܶܨܛܰܝܒܺܝܢ܇ ܘܥܰܠ ܫܽܘ̈ܚܢܶܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܰܡܚܰܝܰܢ ܠܗܽܘܢ ܡܥܳܕܺܝܢ ܫܳܟܢܺܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܪܣܳܝܗܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܚܶܡ ܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܓܕܰܫ (f. 281va) ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܐܰܘ ܟܽܘܖ̈ܗܳܢܶܐ ܥܠ ܦܓܪܐ ܢܰܝܬܽܘܢ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܕܠܗ ܢܰܟܪܗܽܘܢ܆ ܐܠܐ ܕ[ܒܐܝܕܗ؟] ܥܠ ܢܦܫܐ ܢܰܝܬܘܢ ܟܽܘܪܗܳܢܐ܆ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܰܪܥܶܠ ܡܢܰܣܝܳܢܐ ܪܶܥܝܳܢܳܟ ܕܢܰܪܡܶܐ ܪܶܥܠܐ ܘܕܶܚܠܬܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܫܰܡܳܫܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒ ܗܽܘ ܨܳܒܶܝܬ ܐܰܢܬ ܕܬܓܡܘܪ ܒܰܥܒܳܕܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܙܕܰܗܪ ܘܰܗܘܺܝ ܚܰܙܳܝܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܘܬܰܪܶܨ ܚܰܫܐ ܕܕܚܠܬܐ ܕܶܐܬܝܰܠܕܰܬ ܒܳܟ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܬܶܗܘܶܐ [ܡܳܪܳܗ̇؟] ܕܢܰܦܫܳܟ. ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕ[ܬܫܰܥܒܶܕ؟] ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ܆ ܐܰܝܟ ܥܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܡܐ ܕܦܳܓܥܐ ܒܢܽܘܗܪܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܆ ܦܫܺܝܩ [؟] ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܒܪ ܡܶܢܳܗ ܚܳܙܝܐ.

 

18 ܐܰܟܪܰܗ ܓܶܝܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܗܰܕܳܡܳܟ ܡܛܠ ܕܢܶܐܫܽܘܕ ܟܽܘܪܗܳܢܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܟ ܟܰܣܝܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܥܒܶܕ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܚܽܘܫܳܒܶܗ܆ ܐܰܝܟܐ ܕܰܒܥܳܐ ܗܽܘ ܕ[ܢܶܙܟܶܐ؟] ܠܳܟ ܟܽܘܪܗܳܢܐ܆ ܩܢܺܝ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܚܽܘ̈ܠܡܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܖ̈ܶܐ. ܕܢܶܣܝܽܘܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ [ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ؟] ܡܶܕܶܡ ܕܓܰܕܫܳܟ ܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܠܐ ܦܠܺܝܓ ܐܰܢܬ. ܥܰܠ ܗܳܕܐ (f. 281vb) ܡܳܕܶܝܢ ܚܰܡܣܶܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܬܪܕܶܐ ܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ܇ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܠܐ ܡܦܳܣ ܒܥܶܠܬܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܗ̇. ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܓܰܠܝܐ ܡܰܪܕܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܗܝ܆ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܢܳܫ ܕܢܶܬܕܰܡܰܪ: ܡܶܛܠ ܕܒܺܝܫܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܣܳܥܰܪ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܐܳܦ ܒܚܽܘܡܣܳܢܶܗ ܕܟܺܐܢܐ ܠܐ ܣܳܟ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܟܰܕ ܐܬܪܓܫ ܕܡܶܢ ܣܳܛܢܐ ܡܶܬܪܕܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܡܚܰܡܣܶܢ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܗ. ܘܡܶܢ ܕܰܡܛܐ ܚܰܫܐ ܘܟܺܐܒܐ ܥܕܰܡܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܶܐܢ ܢܶܩܛܠܰܢܝ ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܣܰܟܶܐ ܐܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܡܶܠܬܐ ܗܕܐ ܓܰܠܝܐ ܗܝ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܡܶܬܐܡܪܐ ܘܠܐ ܠܘܳܬ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ.

 

19 ܫܳܡܰܥ ܐܢܐ ܓܶܝܪ ܕܝܰܬܺܝܪܐ ܡܥܰܫܶܢ [ܗܰܘ؟] ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܟ. [ܡܥܳܕ ܗܽܘ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܒܰܨܠܘ̈ܬܐ؟]. ܘܶܐܠܽܘ ܠܐ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܪܰܦܝܽܘܬܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ. ܠܰܘ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܚܽܘܫܳܒܟ ܒܗܰܘ ܐܽܘܠܨܳܢܐ ܫܳܓܶܫ ܗܘܳܐ. (f. 282ra) ܗܐ ܓܶܝܪ ܠܰܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܡܕܰܠܰܚ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܙܺܝܥ ܓܽܘܕܳܦܐ ܒܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܦܰܗܶܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܗܽܘܢ ܒܪܶܢܝܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܰܦܢܶܐ ܠܶܗ ܠܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܠܘܳܬ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܢܬܬܐ ܘܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܨܳܐܰܪ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܦܰܢ̈ܛܰܣܺܝܰܣ ܕܦܰܖ̈ܨܽܘܦܶܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܐ ܡܥܰܘܶܟ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܨܠܽܘܬܐ ܕܟܺܝܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܟܒܰܪ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܓܽܘܫ ܚܽܘܫܳܒܳܟ܆ ܐܰܠܨܳܟ ܒܟܺܐܒܐ ܦܰܓܪܳܢܐ܆ ܕܢܶܫܓܽܘܫ ܚܽܘܫܳܒܳܟ ܒܕܶܚܠܬܐ. ܐܠܐ ܦܐܶܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܚܠܺܝܨܐ. ܕܳܐܦܠܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܬܶܫܬܓܶܫ. ܘܶܐܢ ܓܕܰܫ ܘܡܶܬܡܚܶܠ ܐܢܬ. ܩܪܺܝ ܠܘܳܬܳܟ ܠܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܣܺܝܥܬܐ. ܘܢܶܣܡܟܽܘܢܳܝܗܝ ܠܪܶܥܝܳܢܳܟ ܐܳܦ ܥܽܘܗ̈ܕܳܢܶܐ ܕܐܢܳܫܐ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ.

 

20 ܫܡܺܝܥ ܗܘ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܥܰܠ ܛܽܘܒܳܢܐ ܡܰܩܰܪܝܳܣ. ܕܟܰܕ (f. 282rb) ܒܥܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܩܝܳܡܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ. ܠܶܗ܇ ܘܢܳܡܽܘܣܐ ܕܣܳܡ ܠܪܶܥܝܳܢܶܗ܇ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܚܰܡܫܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܠܐ ܢܶܚܽܘܬ܇ ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܠܐ ܢܰܪܓܶܫ܇ ܐܶܬܦܰܪܰܣ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܘܢܰܣܝܶܗ ܒܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ. ܡܶܢ ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܒܚܰܝܠܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܐܰܣܺܝܪ ܡܰܕܥܶܗ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܐ: ܘܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܐܳܦܠܐ ܒܗܽܘܢ ܒܚܶܙ̈ܘܳܢܶܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܗܘܐ ܡܰܪܓܶܫ ܗܘܳܐ܆ ܢܽܘܪܐ ܐܰܘܚܶܕ ܗܘܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܒܩܶܠܳܝܬܶܗ܇ ܘܒܰܣܪܺܝܓܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܰܡܨܰܠܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܘ ܥܝܳܕܶܗ. ܕܶܐܢ ܢܶܫܟܰܚ ܢܶܐܣܪܺܝܘܗܝ ܠܚܽܘܫܳܒܐ ܒܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܠܐ܆ ܘܳܐܦܶܢ ܡܶܢ ܪܶܢܝܐ ܕܰܐܠܗܐ ܢܒܰܛܠܺܝܘܗܝ. ܘܡܶܢ ܬܶܗܪܐ ܕܰܒܖ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܢܶܓܠܙܺܝܘܗܝ. ܝܳܕܰܥ ܓܶܝܪ ܕܡܐ ܕܢܳܚܶܬ ܠܶܗ ܚܽܘܫܳܒܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܐ܆ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܡܶܬܥܰܪܓܰܠ ܒܪܶܢܝܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܦܰܓܖ̈ܳܢܝܳܬܐ.

 

21 ܚܰܡܣܶܢ ܡܳܕܶܝܢ ܒܢܶܣܝܽܘܢܳܟ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܥܶܠܬܐ ܠܪܶܗܛܐ ܝܰܬܺܝܪܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܘܰܫܕܺܝ ܡܶܢܳܟ ܕܶܚܠܬܐ ܘܥܳܩܬܐ. ܥܰܡ ܚܰܫܐ ܗܰܘ ܕܕܳܚܶܠ ܘܳܐܦ (f. 282va) ܡܶܢ ܚܶܣܕܐ ܕܐܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܐ ܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ ܫܽܘܒܚܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܕܰܟܡܐ ܒܛܺܝܠ ܠܐܢܳܫܐ ܖ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܗܳܢܐ ܚܰܫܐ ܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܠܐ ܟܰܣܝܐ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܟ. ܘܐܠܘ ܕܠܐ ܐܶܦܽܘܩ ܠܺܝ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܶܐܓܪܬܐ. ܐܳܦ ܬܰܫܥ̈ܝܳܬܐ ܕܰܫܡܺܝ̈ܥܳܢ ܠܺܝ ܥܰܠ ܐܢܳܫܐ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܕܥܳܪܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܗ ܕܗܳܢܐ ܚܰܫܐ ܪܳܫܶܡ ܗܘܺܝܬ ܘܰܡܫܰܕܰܪ ܗܘܺܝܬ ܠܳܟ. ܐܠܐ ܢܶܣܦܰܩ ܠܳܟ ܥܽܘܗܕܳܢܳܟ ܥܺܝܪܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܫܥ̈ܝܳܬܐ. ܟܰܕ ܗܳܘܝܐ ܠܳܟ ܬܰܫܥܺܝܬܐ ܡܰܘܬܪܳܢܺܝܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܗܶܢܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܶܗ ܗܪܰܓܘ ܘܡܶܢܶܗ ܐܶܬܚܰܝܰܠܘ. ܠܝܬ ܓܶܝܪ ܚܰܝܠܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܕܰܚܕܐ ܡܶܢ ܬܰܫܥ̈ܝܳܬܐ܇ ܕܰܬܠܰܒܶܒ ܠܢܰܦܫܐ ܐܰܝܟ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܢܽܘܗܪܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܡܰܢܗܪܳܢܐ ܗܘ܆ ܗܳܟܢܐ ܐܳܦ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܚܰܝܠܳܢܐ ܗܘ.

 

22 ܐܶܢ ܬܶܗܦܽܘܟ ܗܳܟܺܝܠ ܠܒܶܣܬܪܳܟ ܫܳܠܶܐ ܩܪܳܒܐ. ܘܶܐܢ ܬܶܪܗܰܛ ܠܰܩܕܳܡܰܝܟ܆ (f. 282vb) ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܫܳܠܶܐ. ܐܶܬܦܰܪܣ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܒܛܶܟܣܐ ܕܰܬܖ̈ܶܝܢ ܬܶܫܠܚܺܝܘܗܝ ܠܰܩܪܳܒܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܟ. ܕܗܳܟܰܢܐ ܬܩܽܘܡ ܒܙܳܟܽܘܬܐ ܓܡܺܝܪܬܐ ܘܰܒܚܽܘܠܡܳܢܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ.

 

23 ܡܫܺܝܚܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܥܽܘܕܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܝܰܬܪܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܰܐܓܽܘܢܳܟ܇ ܫܶܠܡܰܬ܀