ܐܰܢܢܰܦܘܪܐ ܕܩܕ̄ܝ ܡܪܝ ܦܝܠܠܟܣܝܢܘܣ ܐܦܝܣ̄ܩ ܕܡܒܘܓ 2

ܬܽܘܒ

ܐܰܢܢܰܦܘܪܐ ܕܩܕ̄ܝ ܡܪܝ ܦܝܠܠܟܣܝܢܘܣ ܐܦܝܣ̄ܩ ܕܡܒܘܓ

 2

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܫܠܳܡܐ:

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܐ. ܓܢܺܝܙܐ ܘܠܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܐ. ܫܰܝܢܐ ܘܰܪܘܳܙܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܫܠܳܡܐ ܘܚܰܕܽܘܬܐ ܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܚܽܘܒܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܕܩܳܢܐ. ܘܪܶܚܡܬܐ ܠܐ ܙܺܐܦܳܢܳܝܬܐ. ܦܨܺܝܚܽܘܬܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܢܰܨܺܝܚܽܘܬܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܣܰܒܪܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ. ܒܽܘܣܳܡܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܟܠܺܝܠܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܶܐ. ܡܩܰܒܠܳܢܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܓܳܥ̈ܝܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܡܶܬܚܰܢ̈ܳܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܰܢ. ܕܒܰܚܕܐ ܐܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܠܟܽܠܰܢ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܬܶܚܙܽܘܩ. ܘܰܒܢܽܘܫܰܩܬܐ ܠܐ ܛܳܥܽܘܫܬܐ ܘܒܰܫܠܳܡܐ ܕܰܡܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܟܺܝܠܽܘܬܐ ܠܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ ܬܚܰܝܶܕ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܚܰܕ ܓܽܘܫܡܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܐ. ܕܠܳܟ ܡܫܰܒܰܚ. ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ.

ܟܳܗܢܐ: ܫܠܳܡܐ ܠܟܠܟܘܢ.

ܥܰܡܐ: ܥܰܡ ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ.

ܡܫ̄ܡ: ܢܶܬܶܠ ܫܠܳܡܐ.

ܥܰܡܐ: ܐܰܫܘܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܐ.

ܡܫ̄ܡ: ܡܢ ܒܬܪ ܫܠܳܡܐ.

ܥܰܡܐ: ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܐ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܐܰܠܳܗܐ ܗܰܘ ܝܳܗܽܘܒܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܘܰܡܦܰܠܓܳܢܐ ܕܫܽܘ̈ܘܟܳܢܶܐ. ܗܰܘ ܬܰܩܺܝܦܐ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܘܥܰܬܺܝܪ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܰܪܶܟ ܒܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܐ ܘܒܰܕܪܳܥܳܟ ܪܳܡܐ ܠܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܥܳܢܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܠܺܝܠܬܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܕܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܟܽܠ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܘܟܽܠ ܫܽܘ̈ܘܟܳܢܶܐ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ. ܘܰܡܠܺܝ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܪܘܳܙܐ ܘܒܽܘܣܳܡܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܰܕ ܢܶܣܒܥܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ. ܘܡܶܢ ܕܰܗܺܝܢܽܘܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ. ܘܢܶܬܪܰܓܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܩܝܳܟ ܠܐ ܡܶܬܛܰܠܩܳܢܐ ܘܕܰܠܥܳܠܰܡ ܡܩܰܘܶܐ. ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘ̄ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̄. ܗܳܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ.

ܟܳܗܢܐ ܨܠܘܬܐ ܕܰܦܪܳܣܐ:

ܐܰܠܳܗܐ ܗܰܘ ܢܽܘܗܪܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܐ. ܗܰܘ ܕܰܕܠܐ ܪܺܝܫܐ ܘܰܕܠܐ ܥܶܠܬܐ ܘܕܠܐ ܙܰܒܢܳܐ. ܝܳܠܽܘܕܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܘܨܶܡܚܐ ܡܬܽܘܡܳܝܐ. ܡܰܢܗܪܳܢܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܺܝܬܐ. ܫܰܕܰܪܬ ܠܰܒܪܳܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܘܰܦܪܰܩ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐ ܘܡܰܘܬܐ ܘܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܩܝܳܡܬܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܐ. ܐܰܢܬ ܐܳܦ ܗܳܫܐ ܡܳܪܝܐ ܩܰܒܶܠ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ܆ ܠܕܶܒܚܐ ܗܳܢܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܢ ܣܺܝܡ. ܠܚܽܘܣܳܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܰܕ ܒܕܽܘ̈ܟܳܝܶܐ ܘܰܪ̈ܣܳܣܶܐ ܕܙܽܘܦܳܟ ܡܶܬܡܰܪܩܺܝܢܰܢ. ܢܶܗܘܶܐ ܢܰܘ̈ܣܶܐ ܕܟ̈ܰܝܳܐ ܠܰܥܡܽܘܪܝܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ. ܘܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܐ ܕܩܽܘܕ̈ܫܰܝܟ. ܘܰܡܗܰܠ̈ܠܳܢܶܐ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܝܢ

ܡܫ̄ܡ ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ.

ܥܰܡܐ: ܪ̈ܰܚܡܐ ܫܠܳܡܐ.

ܟܗܢܐ: ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ.

ܥܡܐ: ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ.

ܟܗܢܐ: ܠܥܶܠ ܢܶܗܘܽܘܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ.

ܥܰܡܐ: ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܐ.

ܟܳܗܢܐ: ܢܰܘܕܐ ܠܡܳܪܝܐ.

ܥܰܡܐ: ܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕܶܩ.

 

ܟܳܗܢܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ:

ܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܩܰܒܠܳܢܐ ܕܬܶܫܡ̈ܫܳܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܶܓ̈ܡܶܐ ܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ ܗܽܘ ܝܐܝܐ ܫܘ̄ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ:

ܐܰܢܬ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܒܰܬܪܽܘܢܘܣ ܕܺܝܠܳܟ ܡܥܰܠܝܐ ܢܺܝܚܳܐܺܝܬ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܐܰܢܬ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܐ ܘܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܐܶܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܣܺܝܰܣ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܐ ܘܠܐ ܗܽܘ̈ܠܳܢܳܝܳܬܐ. ܒܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܐ ܘܰܕܚܺܝ̈ܠܳܬܐ ܒܝܽܘ̈ܒܳܒܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ. ܒܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬܐ ܕܪ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬܐ. ܒܚܽܘ̈ܓܳܝܶܐ ܘܪ̈ܶܦܣܶܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ. ܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܡܪ̈ܰܟܒܰܝ ܒܪܽܘܚܐ ܕܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ. ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬܐ. ܒܰܙܥܳܩ̈ܳܬܐ ܕܚܺܝ̈ܠܳܬܐ ܕܡܰܘ̈ܬܒܶܐ. ܒܪ̈ܰܥܡܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܦܨܺܝ̈ܚܘܳܬܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܰܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܒܪ̈ܽܘܚܳܦܶܐ ܝܳܩܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܫܬܺܝ̈ܬܳܝܰܝ ܓܶܦ̈ܶܐ. ܕܰܒܦܽܘ̈ܡܶܐ ܙܩܺܝܪ̈ܰܝ ܡܶܢ ܢܽܘܪܐ ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܐ ܥܛܺܝ̈ܦܳܬ ܓܰܘܙܰܠܬܐ. ܒܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܡܰܙܥܩܺܝܢ ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ:

 

ܥܰܡܐ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ.

 

ܟܳܗܢܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ:

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܢܬ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ. ܩܰܕܺܝܫ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ. ܩܰܕܺܝܫ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܰܘ ܕܰܒܪܰܝܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܓܶܢܣܐ ܡܚܺܝܠܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܘܰܥܡܽܘܪܝܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܶܗ. ܘܣܳܡܬ ܠܶܗ ܒܽܘܣܳܡܐ ܕܰܒܗܳܢܐ. ܘܶܐܬܬܰܛܥܺܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫܐ ܢܳܟܽܘܠܶܗ. ܘܡܶܢܳܟ ܠܰܐܟܣܽܘܪܝܐ ܐܶܬܛܪܶܕ. ܘܰܡܛܐ ܠܫܶܦܠܐ ܘܰܠܡܽܘܟܳܟܐ ܕܡܰܘܬܐ. ܘܟܰܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܢܰܘܰܠ ܗܘܳܐ. ܫܰܕܰܪܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܠܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܡܒܰܪܰܟܬܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܗܰܠܶܟ ܒܥܳܠܡܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܰܢ ܠܰܐܬܪܰܢ ܩܰܕܡܳܝܐ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ:

ܘܟܰܕ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܠܺܝ܆ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ ܚܰܘܺܝ. ܘܰܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܳܪܽܘܕܐ ܘܡܰܛܥܝܳܢܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܪܺܝܡ. ܘܰܠܘܳܬ ܚܰܫܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܐܶܬܐ. ܘܠܶܐܡܪܐ ܗܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܝܐ ܥܰܡ ܟܶܢܫܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܟܰܠ. ܟܰܕ ܢܣܰܒ ܡܰܢ ܠܰܚܡܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܟ̈ܝܳܬܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܰܐܘܕܺܝ܀ ܒܰܪܶܟ܀ ܩܰܕܶܫ܀ ܩܨܳܐ. ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܟܶܢܫܐ ܫܰܦܝܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܗܳܢܰܘ ܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܝ ܕܰܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܐ ܡܶܬܩܨܶܐ܆ ܘܡܶܬܦܰܠܰܓ ܠܚܽܘܣܳܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ

 

ܟܳܗܢܐ: ܗܳܟܘܳܬ ܕܶܝܢ ܘܰܠܟܳܣܐ ܕܡܶܢ ܚܰܡܪܐ ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܚܰܝܰܕ܆ ܢܣܰܒ. ܐܰܘܕܺܝ܀ ܒܰܪܶܟ܀ ܩܰܕܶܫ܀ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܡܐ ܕܺܝܠܝ ܕܰܡܫܰܪܰܪ ܘܰܡܚܰܙܶܩ ܠܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܕܺܝܠܝ܆ ܕܰܠܟܽܘܢ ܘܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.

 

ܥܰܡܐ ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܡܰܘܬܐ ܕܺܝܠܝ. ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܬܶܐܟܠܽܘܢ ܠܠܰܚܡܐ ܗܳܢܐ܆ ܘܠܰܡܙܳܓܐ ܕܰܒܟܳܣܐ ܗܳܢܐ ܬܶܫܬܽܘܢ. ܡܰܘܬܝ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܘܒܰܩܝܳܡܬܝ ܡܰܘܕܶܝܬܽܘܢ ܥܕܰܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢܐ.

 

ܥܰܡܐ ܡܰܘܬܳܟ ܡܳܪܝ.

 

ܟܳܗܢܐ:

ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ ܒܕܺܝ̈ܢܶܐ ܠܐ ܡܶܬܡܺܝ̈ܫܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܘܒܰܬܗܽܘܡܐ ܠܐ ܡܶܬܓܺܝܫܳܢܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܐ܆ ܒܒܰܛܢܳܟ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܒܰܪܰܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܛܺܝ̈ܢܶܐ. ܒܝܰܠܕܳܟ ܗܰܘ ܬܡܺܝܗܐ ܘܰܡܠܶܐ ܕܽܘܡܳܪܐ. ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܗܰܘ ܡܥܰܠܝܐ ܘܰܣܬܺܝܪܐ. ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܡܰܬܗܪܳܬ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ. ܒܚܰܫܳܟ ܗܰܘ ܕܢܺܝܚܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܐ. ܒܡܰܘܬܳܟ ܗܰܘ ܚܰܝܐ ܘܡܰܐܚܝܳܢܐ. ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܗܳܝ ܡܰܠܝܰܬ ܣܰܒܪܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܐ. ܒܡܶܬܥܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܠܰܫܡܰܝܐ. ܒܡܰܘܬܒܳܟ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܒܐ. ܒܡܶܬܺܝܬܳܟ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܐ ܘܰܕܚܺܝܠܬܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܡܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܐ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܡܐ ܕܪ̈ܶܒܘܳܬܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܠܳܟ ܡܫܰܡܫܺܝܢ܆ ܡܐ ܕܢܽܘܚܳܡܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ܆ ܡܐ ܕܰܒܟܺܐܢܽܘܬܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܦܳܪܰܥ ܐܰܢܬ. ܡܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܢܽܘܪܐ ܡܶܬܒܰܚܪܺܝܢ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܠܓܶܠܝܐ ܐܳܬܝ̈ܳܢ. ܡܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܶܫܽܘܟܐ ܡܰܪܺܝܪܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ. ܡܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܶܐܫܬܶܗ ܕܓܽܘܒܐ ܬܰܚܬܳܝܐ ܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ. ܘܰܒܦܶܚܬܐ ܘܓܽܘܡܳܨܐ ܘܣܳܣܐ ܘܬܰܘܠܥܐ ܠܥܳܠܰܡ ܗܳܘܶܝܢ. ܡܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܐ ܥܳܡܪܺܝܢ. ܡܐ ܕܣܳܗ̈ܕܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܫܽܘ̈ܫܶܦܶܐ ܕܰܟ̈ܝܳܬܐ ܒܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܡܶܬܓܰܐܶܝܢ܆ ܘܠܰܓܢܽܘܢܐ ܡܠܶܐ ܚܰܕ̈ܘܳܬܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܘܬܐ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ. ܡܳܐ ܕܰܩܪ̈ܰܝܳܐ ܒܰܣܡܳܟܐ ܥܕܶܢܳܝܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ. ܡܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒܕ̈ܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ. ܪܰܚܶܡ ܡܳܪܝܐ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܐ ܥܰܠ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢܳܟ ܪ̈ܫܺܝܡܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܐ. ܘܰܛܪܽܘܕ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܰܕܚܽܘܩ ܠܣܳܣܐ ܘܰܠܪܶܡܬܐ ܡܶܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܐܟܠܽܘܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܣܰܬܰܪ ܠܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܕܰܨܒܺܝܥܺܝܢ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܐ ܘܡܶܢ ܬܰܘܠܥܐ ܕܠܐ ܡܳܝܬܐ. ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܫܒܺܝܬܳܟ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܶܗ ܕܰܐܒܕܳܢܐ. ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܬܰܘܝܐ ܥܺܕܬܳܟ ܘܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܡܶܬܟܰܫܦܐ ܠܳܟ܆ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܥܰܡܳܟ ܠܰܐܒܽܘܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܐ:

 

ܥܰܡܐ: ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ.

ܟܳܗܢܐ: ܐܦܚܢܢ ܡܳܪܝܐ.

ܥܰܡܐ: ܠܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ.

ܡܫ̄ܡ: ܡܐ ܕܚܺܝܠܐ ܫܳܥܬܐ.

 

ܟܳܗܢܐ ܩܪܳܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ:

ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܐ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܆ ܘܰܠܚܺܝ ܠܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܕܰܟܐ ܘܰܡܪܽܘܩ ܠܟܽܘ̈ܬܡܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܚܰܘܰܪ ܟܽܠ. ܘܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܟ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܰܘ ܡܳܪܝܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ ܘܰܒܫܽܘܒܚܐ ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܐ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܗܰܘ ܕܩܰܕܶܫ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܶܠ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܒܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܒܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܰܫܟܶܢ ܥܰܠ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܐ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝ.

ܥܰܡܐ: ܩܘܪܝܠܠܝܣܘܢ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܰܕ ܡܰܓܶܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܠܰܚܡܐ ܡܰܢ ܗܳܢܐ܆܀ ܦܰܓܪܐ ܚܰܝܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܦܰܓܪܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܐ.܀ ܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܘܰܐܠܳܗܐ ܘܦܳܪܽܘܩܐ ܕܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܘܠܰܡܙܳܓܐ ܕܰܒܟܳܣܐ ܗܳܢܐ܀ ܢܶܥܒܶܕ ܕܡܐ ܚܰܝܳܐ ܕܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܐ.܀ ܕܡܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܐ.܀ ܕܡܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܘܰܐܠܗܐ ܘܦܳܪܽܘܩܐ ܕܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܠܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܘܡܰܩܶܦ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܰܕ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ ܢܩܰܕܫܽܘܢ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܢܕܰܟܽܘܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܕܰܡܟܰܬܡ̈ܶܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ. ܠܚܽܘܣܳܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܕܫܽܘܪ̈ܥܳܬܐ. ܘܠܰܥܛܳܝܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܠܰܚܡܺܝܪܐ ܕܒܽܘܪܟܬܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ. ܠܦܽܘܨܳܝܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܟܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܒܺܝܫܐ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܐ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܐ܆ ܥܰܡ ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ. ܛܳܒܐ.

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܝܢ.

 

ܟܳܗܢܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ: ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܐ ܕܟܽܠܰܢ܆ ܘܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܠܕܶܒܚܐ ܗܳܢܐ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܪܶܒܘ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ܀ ܐܶܬܕܰܟܪ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܘܰܦܠܳܢ. ܘܰܠܚܰܣܝܐ ܐܶܦܺܝ̄ܣܩ ܕܺܝܠܰܢ ܦܠܳܢ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܐ ܘܡܶܬܡܰܨܝܳܢܽܘܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܶܪܥܽܘܢܳܗ̇܀ ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܐ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܳܗ̇. ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܠܺܐܝܩܳܪܳܟ ܦܪܺܝܫܺܝܢ܀ ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܐ ܘܠܺܝ ܚܰܛܳܝܐ ܥܰܒܕܳܟ܆ ܘܠܐ ܬܶܐܢܰܕ ܠܳܟ ܡܶܢܝ ܡܶܛܽܠ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܝ. ܘܠܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܺܝ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܟ ܡܰܪܓܙܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܠܚܺܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܘܰܐܥܒܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܝ ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܘܟܰܕ ܠܥܽܘܕܪܳܢܐ ܘܣܽܘܝܳܥܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܐ. ܠܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܒܳܥ̈ܘܳܬܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ. ܫܡܰܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܡܠܺܝܠܬܐ ܪܳܥܝܐ ܛܳܒܐ ܘܫܰܪܺܝܪܐ. ܘܦܰܨܐ ܠܶܐܡܪ̈ܰܝܟ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢܩܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܡܰܪ̈ܺܝܪܶܐ. ܘܥܰܕܰܪ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܠܒܳܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܛܠܺܝ̈ܡܶܐ ܘܠܰܥܠܺܝ̈ܒܶܐ. ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܦܰܪܢܶܣ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܐ. ܘܣܰܒܰܥ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܡܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ. ܣܰܝܰܥ ܠܪ̈ܳܕܝܰܝ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܐ ܘܰܠܛܳܝ̈ܦܰܝ ܒܝܰܡܐ ܡܶܢ ܟܺܝܡܽܘ̈ܢܶܐ ܘܡܰܚ̈ܫܽܘܠܶܐ. ܣܰܬܰܪ ܠܥܺܕܬܳܟ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܠܥܰܠ̈ܠܳܢܶܝܗ̇ ܒܰܐܚܺܝܕܽܘܬ ܫܪܳܪܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܳܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܝܢ.

 

ܟܳܗܢܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܨܦܺܝܢ ܕܥܺܕܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܘܰܡܥܰܕܪܺܝܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܦܪܰܫܘ ܘܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܢܶܕܪ̈ܶܐ ܠܡܰܕܒܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܦܪܽܘܥ ܡܳܪܝܐ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܝܳܬܐ. ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܐ܆ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܘܝܳܨܽܘ̈ܦܶܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܕܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ. ܘܰܗܘܺܝ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܳܥܪܺܝܢ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܨܦܺܝܢ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܟ ܘܰܕܕܰܝܪ̈ܳܬܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܢܰܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܐ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ. ܫܰܘܙܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܐ. ܘܛܰܝܶܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܘ̈ܘܳܢܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܡܰܠ̈ܝܰܝ ܢܽܘܗܪܐ ܘܒܽܘܣܳܡܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܳܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܝܢ.

 

ܟܳܗܢܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ: ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܝܐ ܫܓܺܝܫܽܘܬܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܡܰܩܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܰܡܠܺܝ ܫܰܝܢܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܪܰܒܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܡܰܠܟܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ ܡܳܪܝܐ. ܫܰܝܶܢ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܰܠܦܳܠ̈ܚܶܐ ܕܒܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܪܡܶܝܢ. ܒܰܛܶܠ ܠܬܰܟ̈ܬܽܘܫܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܬܺܐܒܶܝܠ. ܦܰܨܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܠܥܺܕܬܳܟ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܘܰܒܩܺܝ̈ܢܳܬܐ ܕܒܳܥ̈ܘܳܬܐ. ܘܰܛܪܽܘܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܶܫ̈ܠܶܐ ܘܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬܐ. ܘܗܰܕܰܪܶܝܗ̇ ܒܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕܰܐܚܺܝ̈ܕܰܝ ܫܪܳܪܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܡܰܨ̈ܘܳܬܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܚܰܒ̈ܠܳܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝܽܘܣܬܳܢܐ ܘܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܟܳܗܢܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܳܢܐ. ܘܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ ܒܙܽܘܘܳܓܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܐ ܘܠܶܐܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܠܟܠ ܕܰܫܦܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܛܰܟܶܣ ܘܰܡܢܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝܐ ܒܓܽܘ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܶܒܘ ܠܰܫܪܳܪܳܟ. ܒܣܺܝ̈ܥܳܬܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܒܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܩܛܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܐ ܕܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܘܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ ܕܪܰܥܝܽܘܟ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܰܣܡܳܟܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܒܚܽܘܒܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܟܪ̈ܙܳܢܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܟ. ܒܬܶܐܰܛܪܳܘܢ ܕܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܰܙ̈ܳܝܶܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܒܚܰܓ̈ܶܐ ܘܕܰܘ̈ܨܶܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܓܽܘ̈ܢܺܝܣܛܶܐ ܡܫܰܡ̈ܠܝܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܒܰܐܬܪܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܐ ܘܰܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܝܢ.

 

ܟܳܗܢܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܓܽܘܕܐ ܕܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܙܰܒܢܐ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܐ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܳܢܐ ܦܰܬܺܝܘ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ ܒܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܠܰܟܢܽܘ̈ܫܝܶܐ ܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܥܗܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܐ ܘܰܠܗܽܢܘܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܩܳܪܶܝܢܰܢ. ܠܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܕܰܛܪܰܕܘ ܠܚܶܫܽܘܟܽܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܐܒܶܝܠ. ܠܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܐܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܐܫܩܺܝܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܠܬܰܦ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܰܝ ܪ̈ܶܕܝܶܐ ܕܰܐܛܺܝܦܘ ܠܥܳܡܰܪܬܐ ܒܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ. ܘܰܥܩܰܪܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܠܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܗܰܕܺܝܘ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܡܠܺܝܠܬܐ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܡܰܐܚ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܒܗܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ. ܒܰܐܘ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܢܺܐܚܶܐ. ܘܰܒܝܳܪܬܽܘܬܗܽܘܢ ܢܕܰܝܰܪ. ܘܒܰܚܠܽܘ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܢܶܪܘܰܙ ܘܢܶܚܕܶܐ ܘܒܰܣܡܳܟܗܽܘܢ ܢܶܬܦܰܛܰܡ. ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܐ ܘܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܘܠܺܝܚܺܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܝܢ.

 

ܟܳܗܢܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ ܫܡܰܝܳܢܐ ܘܥܰܠ ܗܳܢܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ. ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ. ܘܠܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܘܰܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܟܰܕ ܡܚܰܣܶܐ ܐܰܢܬ ܠܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܡܰܫܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܘܰܕܚܰܝ̈ܶܐ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܡܰܢܰܥ ܡܳܪܝܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܕܠܐ ܡܰܘܦܶܝܢ. ܠܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܦܳܛܪܺܝܢ. ܠܕܰܘ̈ܨܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܫܳܠܡܺܝܢ. ܠܰܪ̈ܘܳܙܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܡܶܫܬܪܶܝܢ. ܠܚܰܕ̈ܘܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܓܳܝ̈ܙܳܢ. ܠܰܠܡܺܐܢܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܠܐܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܠܰܚܠܽܘܠܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ. ܠܫܳܪܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܛܰܝܶܒܬ ܠܽܟܠܗܽܘܢ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܡܚܰܪܰܪ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܐ. ܘܦܳܪܶܩ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܘܠܥܐ ܕܠܐ ܡܳܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܕܰܡܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܚܰܘ̈ܒܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܺܠܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܳܦܚܢܰܢ ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ. ܘܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܳܦܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ.

 

 ܥܰܡܐ: ܐܰܢܺܝܚ ܐܪܦ.

 

ܟܳܗܢܐ ܬܳܠܑܶܐ: ܚܰܣܐ ܠܥܰܡܳܟ ܡܗܰܝܡܢܐ ܡܳܪܝܐ ܘܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܢܶܬܦܰܪܣܽܘܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܒܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܕܳܐܶܢ ܐܰܢܬ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܘܰܡܦܰܪܶܫ ܐܰܢܬ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܠܐ ܦܪܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܢܶܬܦܰܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܓܙ̈ܳܡܶܐ ܘܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܕܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܟܽܠܰܢ ܕܥܰܠ ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܳܬܐ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܢܶܦܽܘܩ. ܘܥܰܡ ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ ܢܶܚܕܶܐ. ܘܒܰܚܙܳܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܶܬܒܰܣܰܡ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܒܗܳܕܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܘܢܶܬܩܰܠܰܣ ܘܢܶܬܗܰܕܰܪ ܫܡܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܝܰܩܰܪ ܒܟܽܠ. ܘܰܡܒܰܪܟܐ ܥܰܡ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܘܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ.

ܟܳܗܢܐ: ܫܠܳܡܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ.

ܥܰܡܐ: ܥܰܡ ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ.

ܟܳܗܢܐ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܗܐ.

ܥܰܡܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ.

ܟܳܗܢܐ ܩܳܨܶܐ ܘܪܳܫܶܡ.

ܡܫ̄ܡ: ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ.

 

 ܟܳܗܢܐ ܨܠܽܘܬܐ ܕܰܐܒܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܐ: ܐܰܠܳܗܐ ܓܢܺܝܙܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܐ. ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܡܰܠܟܐ ܫܡܰܝܳܢܐ. ܕܰܒܫܽܘ̈ܒܚܶܐ ܠܐ ܗܽܘ̈ܠܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܗܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܒܘܳܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܒܳܪܽܘܝܐ ܕܦܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܐ ܕܠܶܫ̈ܳܢܶܐ. ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܡܶܠܬܐ ܡܠܺܝܠܬܐ ܘܓܳܡܽܘܪܐ ܕܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ. ܘܡܩܰܒܠܳܢܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܘܫܳܡܽܘܥܐ ܕܒܳܥ̈ܘܳܬܐ ܘܰܡܦܰܢܝܳܢܐ ܕܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܘܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܬܽܘܡܳܝܬܐ ܫܰܕܰܪܬ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܥܳܠܡܐ. ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ ܘܡܰܘܬܐ ܘܣܳܛܳܢܐ. ܘܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܡܰܠ̈ܝܰܝ ܦܽܘܪܩܳܢܐ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܐ ܐܳܦ ܗܳܫܐ ܕܟܰܕ ܡܚܰܪܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ ܘܰܡܪܺܝܩܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܢܶܟܠܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬܐ. ܘܰܕܟܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܰܡܠܶܝܢܰܢ ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܢܰܡܪܰܚ ܠܡܶܩܪܳܐ ܠܳܟ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܐ.

 

ܥܰܡܐ ܢܶܬܩܰܕܰܫ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܐܺܝܢ ܐܰܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܪܳܕܝܐ ܘܡܶܬܬܰܐܝܬܝܐ. ܘܦܰܨܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܐ. ܘܦܰܣܶܩ ܡܶܢܰܢ ܠܢܶܫ̈ܒܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܠܥܽܘܪ̈ܙܳܠܶܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܘܣܰܬܰܪ ܠܪ̈ܶܓܫܰܝܢ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܛܰܟܶܣ ܗܰܠܟ̈ܳܬܰܢ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܐܚ̈ܝܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܘܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܕܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ.

ܟܳܗܢܐ: ܫܠܳܡܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ.

ܥܰܡܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ.

ܡܫ̄ܡ: ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ.

ܥܰܡܐ: ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܐ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܐ ܐܶܕܢܳܟ ܠܒܳܥ̈ܘܳܬܐ ܘܰܨ̈ܠܰܘܳܬܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܡܰܪܟܢܺܝܢ ܠܨܰܘܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܐ ܕܰܟ̈ܝܳܬܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܐ ܠܘܳܬܳܟ ܓܳܥܶܝܢ. ܘܦܰܢܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܐ ܫܶܐܠܴ̈ܬܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ. ܘܪܰܣܶܣ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܙܽܘܦܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܚܰܘܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܡܛܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܢܳܢܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܰܣܩܽܘܬܐ ܘܡܰܪܕܽܘܬܐ ܫܰܘܙܶܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܫܬܘܽܘܢ ܠܰܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܚܰܪܪܽܘܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܢܰܐܙܠܓܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܥܰܡ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܝܢ.

ܟܳܗܢܐ: ܫܠܳܡܐ.

ܥܰܡܐ: ܥܰܡ ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ.

ܟܳܗܢܐ: ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ.

ܥܰܡܐ: ܥܰܡ ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ.

ܡܫ̄ܡ: ܒܕܶܚܠܬܐ.

ܟܳܗܢܐ: ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.

ܥܰܡܐ: ܚܰܕ ܐܰܒܐ.

ܟܳܗܢܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܐ.

ܘܢܳܣܒܺܝܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ.

ܘܳܐܡܰܪ ܡܫ̄ܡ ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ.

ܥܰܡܐ: ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܐ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܦܪܰܩܬ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ ܘܙܰܡܶܢܬ ܠܰܢ ܠܰܡܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܐ. ܘܰܐܥܕܺܝܬ ܠܰܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܐ ܗܰܘ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ܆ ܘܰܐܥܡܰܪܬ ܠܰܢ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܩܪܰܝܬ ܠܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܰܐܫܠܶܡܬ ܠܰܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܟܰܕ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܘܰܝܢܰܢ. ܒܝܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܟܰܕ ܚܠܰܛ ܦܰܓܪܶܗ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܢ. ܘܰܡܙܰܓ ܠܰܕܡܶܗ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܢ. ܘܰܡܠܰܟ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܠܐ ܦܳܛܪܐ ܘܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪܺܝܢ. ܘܒܽܘܣܳܡܐ ܕܠܐ ܡܰܘܦܶܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܕܰܟ̈ܝܳܬܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ.

ܟܳܗܢܐ: ܫܠܳܡܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ.

ܡܫ̄ܡ: ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ.

ܥܰܡܐ: ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܐ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܢܳܢܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܐ ܘܰܫܦܺܝܥ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܽܘܣܳܝܐ ܘܕܽܘܟܳܝܐ ܕܟܽܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܠܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܰܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܠܟ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܣܰܒܪܳܟ. ܘܟܰܕ ܙܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܠ̈ܨܳܢܶܐ ܒܗܽܘܢ ܢܩܰܘܶܐ ܠܒܽܘܣܳܡܐ ܕܦܳܬܽܘܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܫܬܘܶܐ. ܘܰܠܡܰܓܠܶܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܒܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܕܳܢܰܚ ܐܰܢܬ ܠܚܰܕܽܘܬܐ ܘܠܰܪܘܳܙܐ܆ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬܐ ܗܳܝ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܐ. ܘܰܐܟܚܕܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܝܢ.

ܡܫ̄ܡ: ܒܪܟܡܪܝ.

ܟܗܢܐ: ܒܰܪܶܟ ܠܟܽܠܰܢ. ܢܰܛܰܪ ܠܟܽܠܰܢ. ܘܫܰܪܟܐ܀܀܀

 

ܫܶܠܡܰܬ ܐܰܢܢܰܐܦܽܘܪܐ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܟܣܝܢܘܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ