ܐܢܢܦܘܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܠܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ 3

ܐܢܢܦܘܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܠܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ

 3

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܫܠܡܐ: ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ ܘܰܐܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܰܫܠܳܡܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪܳܡ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܰܕܰܥ. ܡܠܺܝ ܘܰܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܫܰܝܢܐ ܘܰܫܠܳܡܐ ܘܚܽܘܒܐ ܕܡܶܢܳܟ܆ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܰܢܥܰܦܶܩ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܢܽܘܫܰܩܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܰܕ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܚܰܕ ܓܽܘܫܡܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܕܩܳܢܐ܆ ܒܝܰܕ ܡܠܰܚܡܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܰܕܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܪܺܝܫܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܗܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܐ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܠ. ܘܛܳܒܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ.

ܟܳܗܢܐ: ܫܠܳܡܐ

ܥܰܡܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܐ

ܡܫ̄ܡ: ܢܶܬܶܠ ܫܠܳܡܐ

ܥܰܡܐ: ܐܰܫܘܐ ܠܰܢ

ܡܫ̄ܡ: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܠܳܡܐ

ܥܰܡܐ: ܩܕܳܡܰܝܟ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܩܕܳܡ ܒܶܣܪܐ ܘܰܕܡܐ ܐܰܪܟܶܢܢܰܢ ܠܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܳܘ ܡܳܪܝܐ. ܐܶܠܐ ܩܕܳܡ ܫܽܘܒܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐ ܡܛܰܘܫܐ. ܒܰܪܶܟ ܗܳܫܐ ܠܟܽܠܰܢ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܐ ܐܳܚܽܘܕܬܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܗܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ¦ܫܽܘܒܚܐ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܐܶܨܛܒܰܝ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܡܳܪܝܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܕܺܝܰܬܺܐܝܩܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܘܰܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܰܕ ܕܠܐ ܚܽܘܝܳܒܐ ܠܡܶܠܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܡܟܰܗܢܺܝܢܰܢ. ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܕܦܽܘܪܥܳܢܐ ܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܳܟ ܐܰܓܪܐ ܛܳܒܐ ܥܰܡ ܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܕܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܐ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ.

 

ܡܫ̄ܡ: ܢܩܘܡ ܫܦܝܪ.

ܥܰܡܐ: ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܠܳܡܐ.

ܟܗܢܐ: ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ.

ܥܡܐ: ܘܥܡ ܪܘܚܐ.

ܟܗܢܐ: ܠܥܶܠ ܢܶܗܘܽܘܢ.

ܥܰܡܐ: ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ.

ܟܳܗܢܐ: ܢܰܘܕܐ ܠܡܳܪܝܐ.

ܥܰܡܐ: ܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕܶܩ.

 

ܟܳܗܢܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ: ܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܒܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܠܐ ܓܳܝܙܺܝܢ. ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܠܐ ܫܳܠ̈ܝܳܢ܆ ܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܒܰܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܕܶܚܠܬܐ. ܠܳܟ ܡܰܟܪ̈ܙܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܠܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܟ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ. ܡܰܘ̈ܬܒܶܐ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܠܳܟ ܡܫܰܕܪܺܝܢ. ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܐ ܠܳܟ ܡܝܰܒ̈ܒܳܢ. ܪ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬܐ ܠܳܟ ܡܗܰܠ̈ܠܳܢ. ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܝܳܬܐ ܠܳܟ ܡܗܰܕܪ̈ܳܢ. ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܰܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܠܳܟ ܡܒܰܪܟܺܝܢ. ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܫܬܺܝ̈ܬܳܝܰܝ ܓܶܦ̈ܶܐ ܠܳܟ ܡܩܰܕܫܺܝܢ. ܘܟܰܕ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܠܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܘܢܰܨܺܝܚܳܐܺܝܬ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ.

 

ܥܰܡܐ: ܩܰܕܺܝܫ.

 

ܟܳܗܢܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ: ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܐܰܢܬ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ. ܥܰܡ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܫܡܰܝܐ ܘܰܐܪܥܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ ܘܠܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܠܳܟ ܡܪܰܝܡܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ ܓܒܰܠܬ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܒܨܰܠܡܳܟ. ܘܣܳܡܬܳܝܗܝ ܒܦܰܪܕܰܝܣܐ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܫܰܡܥܳܟ. ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܬܚܶܝܬ ܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬܐ ܕܚܶܘܝܐ܆ ܘܰܗܘܐ ܪܶܥܝܐ ܠܡܰܘܬܐ ܡܰܪܺܝܪܐ. ܒܝܰܕ ܫܦܺܝܥܽܘܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܶܬܪܰܥܺܝܬ ܒܝܰܕ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܕܰܠܘܳܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܘܒܶܕ ܗܘܳܐ ܢܰܗܦܟܺܝܘܗ̱ܝ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܒܬܰܚ̈ܬܳܝܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ܆ ܘܡܰܘܬܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܕܳܘ̈ܰܝܳܐ ܢܩܰܒܶܠ. ܩܕܳܡ ܚܰܫܶܗ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܢܣܰܒ ܠܰܚܡܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܟ̈ܝܳܬܐ܆ ܘܚܳܪ ܠܘܳܬܳܟ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ܆ ܟܰܕ ܐܰܘܕܺܝ܀ ܒܰܪܶܟ܀ ܩܰܕܶܫ܀ ܩܨܳܐ. ܘܶܐܟܰܠ ܘܦܰܠܶܓ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܢܰܘ ܦܰܓܪܝ ܕܰܠܟܽܘܢ ܘܰܠܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܆ ܡܫܰܟܶܢ ܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܐܰܡܺܝܢ

 

ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܟܳܣܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܚܰܡܪܐ ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܙܶܓ. ܘܛܽܘܦܣܐ ܕܰܕܡܐ ܕܺܝܠܶܗ ܪܫܰܡ ܟܰܕ ܐܰܘܕܺܝ܀ ܒܰܪܶܟ܀ ܩܰܕܶܫ܀ ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܠܗܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܡܝ ܕܰܠܟܽܘܢ ܘܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܶܐܫܶܕ ܡܫܰܟܶܢ ܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܰܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܗܳܕܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܡܰܘܬܐ ܕܺܝܠܝ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܫܰܡܠܶܝܢ ܥܕܰܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܡܰܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ.

 

 ܟܳܗܢܐ: ܟܰܕ ܥܳܗܕܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܣܒܰܠܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܳܘ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܐ. ܘܫܽܘܒܚܐ ܠܡܽܘܟܳܟܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ. ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܢܬ ܠܳܟ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܡܰܘܬܐ ܐܰܫܠܶܡܬ. ܕܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢܬ ܬܪܰܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܕܰܬܕܽܘܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܐ. ܠܐ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܝܢܰܢ ܬܶܦܪܽܘܥ ܠܰܢ ܡܳܪܝܐ. ܐܶܠܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܦܰܨܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܥܺܝ̈ܩܳܢܝܳܬܐ܆ ܡܶܢ ܐܶܒܠܐ ܡܰܪܺܝܪܐ ܘܠܐ ܡܶܬܒܰܝܳܐܢܐ܆ ܡܶܢ ܒܶܟܝܐ ܚܢܺܝܓܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܬܩܳܢܐ. ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܐ ܕܰܢܛܺܝܪܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܕܽܘ̈ܘܳܢܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܬܶܐܢ̈ܚܳܬܐ. ܡܶܢ ܗܰܘܬܐ ܕܚܺܝܠܬܐ ܕܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܡܶܢ ܘܳܝ̈ܶܐ ܕܰܡܛܰܫܶܝܢ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܡܶܢ ܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܐ ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܙܰܗܪܐ܆ ܡܶܢ ܢܽܘܪܐ ܠܐ ܕܳܥܽܘܟܬܐ܆ ܘܡܶܢ ܬܰܘܠܥܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܬܐ. ܐܶܠܐ ܘܟܰܕ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܰܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܘܙܶܒ ܐܰܢܬ܆ ܠܩܰܘܡܐ ܕܡܶܢ ܓܰܒܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ. ܘܰܠܥܺܕܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܘܰܐܪܥܳܢܳܝܬܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܒܩܳܠܐ ܪܳܡܐ ܡܰܙܥܩܐ ܠܘܳܬܳܟ ܘܰܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܐ:

 

ܥܰܡܐ: ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ.

ܟܳܗܢܐ: ܐܦܚܢܢ.

ܥܰܡܐ: ܠܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ.

ܡܫ̄ܡ: ܡܐ ܕܚܺܝܠܐ.

 

ܟܳܗܢܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ ¦ܩܪܳܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ: ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝܐ ܐܶܬܦܰܢ ܥܠܰܝ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ. ܘܫܰܕܰܪ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܥܰܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܺܝܡܺܝܢ܆ ܘܰܢܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܺܝ ܢܚܰܘܰܪ ܘܰܢܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝܐ.

ܥܰܡܐ: ܩܘܪܝܠܝܣܘܢ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܰܕ ܡܒܰܪܶܟ ܠܠܰܚܡܐ ܗܳܢܐ ܢܫܰܚܠܦܺܝܘܗܝ܀ ܠܦܰܓܪܐ܀܀ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܺܝܠܰܢ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܘܰܠܟܳܣܐ ܗܳܢܐ ܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ܀ ܕܡܐ܀܀ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܺܝܠܰܢ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܫܪܪܐ ܢܳܣܶܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܡܶܫܬܰܘܬܰܦ܆ ܠܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܕܦܰܓܪܐ. ܠܥܺܝܪܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܕܰܡܟܽܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܠܕܽܘܟܳܝܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܐ܆ ܠܩܰܘܡܐ ܠܐ ܥܕܺܝܠܐ ܕܰܩܕܳܡ ܟܽܘܪܣܝܐ ܕܚܺܝܠܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܗܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܐ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܐ ܥܰܡ ¦ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܝܢ.

 

ܟܳܗܢܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܘܩܰܝܶܡܶܝܗ̇. ܘܰܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܗ̇ ܒܫܰܝܢܐ ܕܡܶܢܳܟ ܗܰܕܰܪ. ܘܠܰܓܙܳܪ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܪܥܶܝܢ܆ ܢܰܛܰܪ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܷܺܝܠܳܟ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܘܟܰܢܶܫ ܡܳܪܝܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܠܺܝܠܬܐ ܠܰܚܕܳܝܘܬܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ. ܠܚܰܕ ܐܶܣܳܪܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܐ ܕܚܽܘܒܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܐ. ܠܰܚܕܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܘܰܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܗܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܐ ¦ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܐ [ܥܰܡ ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ

 

ܓܗܳܢܬܐ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܐ ܠܥܰܡܳܟ ܡܗܰܝܡܢܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܕܪܺܝܢ ܠܒܳܝ̈ܫܰܘܗܝ ܕܥܰܡܳܟ. ܘܢܰܛܰܪ ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܘܩܰܒܶܠ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ ܐܳܘ ܡܳܪܝܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܠܳܫ̈ܳܬܐ܆ ܠܕܶܒܚܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܚܺܝܠܬܐ ܘܰܕܠܐ ܕܡܐ. ܘܰܦܪܽܘܥ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܥܰܬܺܝܪܽܘܬ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐ ܡܶܬܬܪ̈ܺܝܡܳܢܝܳܬܐ. ܘܕܰܒܰܪ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܫܳܦܪܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܛܳܒܐ. ܘܰܐܟܪܶܟ ܠܰܢ ܫܽܘܪܐ ܡܚܰܣܢܳܢܐ ܘܰܡܢܰܛܪܳܢܐ܆ ܨܠܺܝܒܶܗ ܚܰܝܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܗܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܐ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ¦ܘܽܐܘܚܕܳܢܐ ܥܰܡ [ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ.

 

ܓܗܳܢܬܐ: ܡܰܠܟܐ ܕܰܫܠܳܡܐ ܡܳܪܝܐ. ܫܰܟܶܢ ܫܰܝܢܐ ܕܡܶܢܳܟ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܢܶܬܶܒ ܒܰܐܬܪܶܗ ܒܫܶܠܝܐ܆ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܰܒܗܺܝܠܽܘܬܐ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܐ ܚܰܝܠܬܳܢܐ. ܒܰܛܶܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܰܕܥܰܟ ܠܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܐ܆ ܟܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬܐ ܘܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܣܳܛܢܐ ܛܰܠܶܩ ܡܶܢܰܢ. ܟܰܕ ܡܦܰܨܶܐ ܐܰܢܬ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܰܦܢܐ ܘܰܚܒܳܠܐ. ܡܶܢ ܙܰܘܥܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢܐ. ܡܶܢ ܝܰܩܕܳܢܐ ܘܛܽܘܒܳܥܐ. ܡܶܢ ܡܚܽܘܬܐ ܘܚܰܪܒܐ ܒܺܝܫܬܐ. ܘܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܕܠܐ ܢܳܡܽܘܣ. ܘܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܩ ܕܢܶܬܥܰܫܰܢ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ ܡܰܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܝܬ ܓܰܘܣܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ¦ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܐ [ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ.

 

ܓܗܳܢܬܐ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ. ܘܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܡܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܒܶܕ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܟܽܠܰܢ ܡܳܪܝܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ܆ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܘܓܰܢܒܳܪܽܘܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܚܰܣܶܢ ܠܟܽܠܰܢ ܒܚܰܝܠܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܰܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܫܰܠܗܶܒ ܒܰܛܢܳܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܢܶܨܛܰܒܰܬ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܐ܆ ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܒܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܰܫܪܳܪܐ܆ ܒܬܰܪܥܺܝܬܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܐ܆ ܒܰܢܛܽܘܪܽܘܬܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܗܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ [ܫܽܘܒܚܐ ˥ܘܺܐܝܩܳܪܐ ºܘܽܐܘܚܕܳܢܐ ¦ܥܰܡ `ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܝܢ.

 

ܓܗܳܢܬܐ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܐ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܩܳܡܘ ܒܪܺܝܫ ܡܰܪ̈ܥܝܳܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܟܳܗ̈ܢܳܝܬܐ. ܘܩܺܝܢ̈ܕܽܘܢܺܝܣܶܐ ܣܰܝܒܰܪܘ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܫܪܳܪܐ ܕܺܝܠܳܟ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܘܦܰܪܣܳܐ ܡܳܪܝܐ ܠܛܳܥܝܽܘܬܐ ܚܰܢܦܳܝܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܥܺܕܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܢܟܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܨܛܰܢܥܐ. ܘܟܽܠ ܐܰܡ̈ܢܶܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܫܺܐܕ̈ܳܢܳܝܶܐ ܥܩܽܘܪ ܘܒܰܛܶܠ. ܘܟܽܠ ܡܰܠܦܳܢ̈ܘܳܬܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܬܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܰܓܳܠܴ̈ܬܐ ܣܬܽܘܪ ܘܛܰܠܶܩ. ܘܰܛܪܽܘܕ ܘܰܐܦܶܩ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܥܺܕܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܘܠܐ ܡܳܪܝ ܬܰܪܦܶܐ ܠܦܰܓܪܐ ܟܳܗܢܳܝܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ ܢܶܬܦܰܣܰܩ܆ ܘܠܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ ܢܶܬܓܰܕܰܦ ܫܡܐ ܡܒܰܪܟܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܗܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܥܰܡܶܗ ºܠܳܟ [ܦܐܶܐ ˥ܫܽܘܒܚܐ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ¦ܘܽܐܘܚܕܳܢܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ. ܘܛܳܒܐ.

 

ܓܗܳܢܬܐ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܩܽܘܪܒܳܢܐ ܗܳܢܐ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܰܥܗܕܳܢܐ. ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܫܘܐ ܡܳܪܝܐ ܠܣܰܒܪܐ ܛܽܘܒܬܳܢܐ ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܣܰܟܺܝܘ. ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܢܶܬܡܢܽܘܢ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܡܺܝܢܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܢܶܕܢܰܚ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܢܶܥܡܪܽܘܢ ܒܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ܕܰܐܬܩܶܢܬ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܢܶܬܥܰܠܽܘܢ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܡܪ̈ܰܡܪܡܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܘܢܶܫܬܘܽܘܢ ܠܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܗܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ¦ܘܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܳܦ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܢܺܝܚ ܘܚܰܣܐ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܡܨܶܐ ܐܰܢܬ ܠܡܶܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝܐ. ܡܚܰܣܝܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܐܶܬܥܰܗܕ ܠܕܳܘܝܽܘܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܆ ܘܰܣܥܽܘܪ ܠܰܢ ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܰܣܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܦܽܘܡ ܢܩܰܠܶܣ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܠܰܫܡܳܟ ܡܒܰܪܟܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܕܪܽܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܰܕܺܝܫܐ.

 

ܥܡܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ.

ܟܳܗܢܐ: ܫܠܳܡܐ.

ܥܰܡܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܐ.

ܟܳܗܢܐ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ.

ܥܰܡܐ: ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܐ.

ܟܳܗܢܐ ܩܳܨܶܐ ܘܪܳܫܶܡ.

ܡܫ̄ܡ: ܬܽܘܒ ܘܬܽܘܒ.

 

ܟܳܗܢܐ ܨܠܽܘܬܐ ܕܰܐܒܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܐ: ܐܰܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܐܟܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘܠܫܐ ܕܒܶܣܪܐ ܘܰܕܪܽܘܚܐ. ܘܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܒܕܶܚܠܬܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܡܩܰܕܫܳܢܺܝܬܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܢܫܰܡܬܰܢ ܐ̱ܚܪܳܝܬܐ. ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܢܰܢ ܬܶܫܒܽܘܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܚܰܝܒܐ ܠܦܰܓܪܐ ܘܰܕܡܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܰܕ ܒܪ̈ܳܐܙܰܘܗܝ ܡܰܐܚ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܬܕܰܟܶܝܢܰܢ܆ ܠܰܨܠܽܘܬܐ ܕܟܺܝܬܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܢܰܙܥܶܩ ܠܘܳܬܳܟ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܢܶܬܩܰܕܰܫ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܐܺܝܢ܆ ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܺܝܠܰܢ ܦܰܨܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܣܳܛܳܢܳܝܬܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܢܳܟܽܘܠܰܢ ܫܒܽܘܩ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܰܕܠܐ ܢܶܟܝܳܢܐ ܘܰܕܠܐ ܣܽܘܓܦܳܢܐ ܢܺܐܚܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܰܠܟܐ ܥܰܫܺܝܢܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܩܰܝܳܡ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ¦ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ.

ܟܳܗܢܐ: ܫܠܳܡܐ.

ܥܰܡܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܐ.

ܡܫ̄ܡ: ܠܡܳܪܝܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ.

ܥܰܡܐ: ܩܕܳܡܰܝܟ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܦܫܽܘܛ ܡܳܪܝܐ ܐܺܝܕܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܳܝ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܐ ܘܒܰܪܶܟ ܠܟܽܠܰܢ. ܘܕܰܐܟܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܳܕܫܐ ܣܳܛܳܢܳܝܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܗܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܥܰܡܶܗ. ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܐ [ܘܺܐܝܩܳܪܐ ¦ܘܽܐܘܚܕܳܢܐ `ܥܰܡ ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ.

 

 ܥܰܡܐ: ܐܰܡܝܢ.

ܟܳܗܢܐ: ܫܠܳܡܐ.

ܥܰܡܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܐ.

ܟܳܗܢܐ: ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ.

ܥܰܡܐ: ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܐ.

ܡܫ̄ܡ: ܒܕܶܚܠܬܐ.

ܟܳܗܢܐ: ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.

ܥܰܡܐ: ܚܰܕ ܐܰܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ.

ܟܳܗܢܐ: ܚܰܕ ܐܰܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܥܰܡܰܢ.

ܡܫ̄ܡ: ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ ܟܽܠܰܢ.

ܥܰܡܐ: ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܐ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܡܩܰܕܫܳܢܺܝܬܐ. ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܠܗܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܠܐ ܠܚܽܘܝܳܒܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܐܚ̈ܝܳܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܢܶܬܬܰܨܡܰܚ ܒܗܽܘܢ ܒܰܪܢܳܫܰܢ ܓܰܘܳܝܐ ܒܟܽܠ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܛܳܒܬܐ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ. ¦ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܥܰܡܶܗ ºܠܳܟ ܦܐܶܐ ˥ܫܽܘܒܚܐ [ܘܺܐܝܩܳܪܐ `ܘܽܐܘܚܕܳܢܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ.

 

ܥܰܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ.

ܟܳܗܢܐ: ܫܠܳܡܐ.

ܥܰܡܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܐ.

ܡܫ̄ܡ: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ.

ܥܰܡܐ: ܩܕܳܡܰܝܟ.

 

ܟܳܗܢܐ: ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝܐ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܪܟܺܝܢܺܝܢ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܗܰܝܡܢܐ ܐܰܘܝܽܘܬܐ ܘܚܽܘܒܐ܆ ܘܰܠܥܺܕܬܳܟ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܩܽܘܝܳܡܐ. ܘܠܰܐܐܶܪ̈ܰܐܣ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܡܡܰܙܓܽܘܬܐ. ܘܰܠܥܳܢ̈ܳܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܦܪܺܝܩܬܐ ܙܒܺܝܢܰܬ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܐ. ܐܰܢܬ ܪܥܺܝܗ̇ ܘܕܰܒܰܪܶܝܗ̇ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܐ ܕܺܝܠܳܟ ܙܰܟܳܝܐ. ܘܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܺܐܝ̈ܒܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܪܳܥܝܐ ܛܳܒܐ ܕܰܐܫܠܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܫܐ.

 

ܫܶܠܡܰܬ ܐܰܢܢܰܐܦܽܘܪܐ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܦܝܠܠܝܟܣܝܢܘܣ ܨܠܽܘܬܗ ܥܰܡܰܢ