ܐܢܐܦܘܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ 1

ܬܘܒ

ܐܢܐܦܘܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ

 1

ܩܕܡܝܬ

̃ ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܫܠܡܐ

ܐܠܗܐ ܚܰܝ̈ܐ ܕܟܠ ܘܢܘܗܪܐ. ܗܰܘ ܕܠܥܶܠ ܡܢ ܒܪܝܫܝܬ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܟܠ ܗܰܘܢܝ̈ܢ܆ ܐܫܘܐ ܠܢ ܕܒܕܚܠܬܐ ܢܩܘܡ ܩܕܡܝܟ܆ ܟܕ ܝܳܗܒܝܢܢ ܫܠܡܐ ܠܚ̈ܕܕܐ ܒܚܘܒܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܆ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܀

 

ܥܡܐ: ܐܡܝܢ      ܟܗܢܐ: ܫܠܡܐ            ܥܡܐ: ܘܠܪܘܚܐ

ܡܫ̄ܡ: ܢܬܠ                            ܥܡܐ: ܐܫܘܐ ܠܢ

ܡܫ̄ܡ: ܡܢܒܬܪ                   ܥܡܐ: ܩܕܡܝܟ

 

– ܟܗܢܐ –

ܝܰܡܝܢܐ ܕܝܠܟ ܗܳܝ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܝܬܐ ܡܳܪܝܐ ܐܰܓܶܢ ܘܒܰܪܶܟ ܠܣܓܘ̈ܕܐ ܕܝܠܟ ܕܪܟܝܢܝܢ ܗܫܐ ܩܕܡܝܟ܆ ܒܣܰܓܝܐܘܬ ܖ̈ܚܡܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܆ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ܀

 

ܥܡܐ: ܐܡܝܢ

 

– ܟܗܢܐ –

ܠܟ ܡܬܟܫܦܝܢܢ ܒܫܳܥܬܐ ܗܕܐ ܡܪܝܐ܆ ܕܬܶܬܠ ܠܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܰܬܚܰܝܶܠ ܠܢ ܠܘܬ ܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܆ ܘܬܶܪܕܘܦ ܘܰܬܛܰܠܶܩ ܡܢܢ ܠܟܠܗܘܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܫܟܝܖ̈ܐ ܘܠܟܠܗ̇ ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܐ܆ ܒܚܰܝܘܣܬܳܢܘܬܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܆ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ. ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܗܫܐ܀

 

ܥܡܐ: ܐܡܝܢ              ܡܫܡ: ܢܩܘܡ ܫܦܝܪ      

ܥܡܐ: ܖ̈ܚܡܐ              ܟܗܢܐ: ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ      

ܥܡܐ: ܘܥܡ ܪܘܚܐ  ܟܗܢܐ: ܠܥܠ ܐܝܟܐ

ܥܡܐ: ܐܝܬܝܗܘܢ   ܟܗܢܐ: ܢܘܕܐ       ܥܡܐ: ܫܳܘܐ ܘܙܳܕܩ

 

ܟܗܢܐ ܓܗܢܬܐ: ܫܳܘܐ ܘܙܳܕܩ ܕܒܟܠ ܫܳܥ ܠܳܟ ܢܶܣܓܘܕ ܠܳܟ ܢܰܘܕܶܐ ܘܠܳܟ ܢܫܰܒܰܚ. ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ܀

ܘܬܳܠܐ ܩܳܠܗ

ܠܳܟ ܗܘ ܡܫܰܒܚܝܢ ܫܡܰܝ̈ܢܐ ܡܪܝܐ܆ ܘܠܟ ܗܘ ܡܗܰܕܪܝܢ ܐܖ̈ܥܢܝܐ. ܟܢ̈ܫܐ ܕܶܝܢ ܖ̈ܘܚܢܝܐ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܠܰܝܬ ܣܳܟܐ ܠܚܘܫܒܳܢܗܘܢ ܘܠܐ ܡܶܢܝܢܐ ܠܓܘ̈ܕܝܗܘܢ܆ ܡܢ ܚܰܕ ܠܚܕ ܡܫܰܘܫܛܝܢ ܩ̈ܠܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܐ ܒܪܘܡܖ̈ܡܐ ܙܗ̈ܝܐ܆ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܬܠܝܬܐܝܬ ܘܡܰܙܥܩܝܢ ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܝܢ

ܥܡܐ: ܩܕܝܫ

 

̃ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ

ܩܕܝܫܐ ܘܡܫܒܚܐ ܐܝܬܝܟ ܡܪܝܐ. ܕܫܰܕܪܬ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܠܥܠܡܐ ܘܐܬܓܫܡ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ. ܘܫܰܡܠܝ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܘܦܪܩܗ̇ ܠܓܒܝܠܬܗ ܟܕ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܐ ܐܪܚܩ.

 

̃ ܘܬܳܠܐ ܩܠܗ

ܘܟܰܕ ܨܒܐ ܕܗܽܘ ܒܨܒܝܢܗ ܢܶܛܥܡ ܠܡܘܬܐ ܕܚܠܦܝܢ ܚܰܛܝ̈ܐ ܘܢܫܰܡܠܐ ܠܦܨܚܐ ܡܘܫܳܝܐ. ܒܠܠܝܐ ܗܰܘ ܕܚܰܫ̈ܐ ܢܣܰܒ ܠܚܡܐ ܥܠ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܘܰܕܠܐ ܡܘܡ ܘܠܐ ܡܛܰܘ̈ܫܬܐ܆ ܘܚܳܪ ܒܫܡܝܐ ܘܚܰܘܝ ܠܟ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܘܐܘܕܝ ܒܰـ݊ـ݊ܪܟ ܘܩܕ݊ܫ ܩܨ݉ܐ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܣܕܪܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܣܒܘ ܐܟܘܠܘ ܡܢܗ܆ ܗܢܘ ܦܓܪܝ ܕܡܛܠܬܟܘܢ ܘܡܶܛܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܶܬܩܨ݉ܐ܆ ܘܡܶܬܝܗܒ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܰܠܫܘܒܩܢܐ ܕܰܚܛܗ̈ܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ.

 

– ܟܗܢܐ –

ܗܳܟܢܐ ܘܟܳܣܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܚܰܡܪܐ ܘܡܶܢ ܡܝ̈ܐ ܡܰܙܶܓ ܐܘܕܝ. ܒܰـ݊ـ݊ܪܟ ܩܕ݊ܫ ܘܝܰܗܒ ܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܠܰܦܠܰܓܐ ܕܰܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪ: ܣܒܘ ܐܫܬܘ ܡܢܗ ܟܠܟܘܢ ܗܳܢܘ ܕܡܐ ܕܝܠܝ ܕܰܚܠܦܝܟܘܢ ܘܡܛܠ ܣܓܝ̈ܐܐ: ܡܬܐܫ݉ܕ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.

ܥܰܡܐ: ܐܡܝܢ܀

 

– ܟܗܢܐ –

ܘܗܳܕܐ ܦܰܩܶܕ ܘܙܰܗܰܪ ܐܢܘܢ܆ ܕܟܽܠ ܐܶܡܬܝ ܐܖ̈ܙܐ ܗܳܠܝܢ ܡܫܰܡܠܶܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܠܡܰܘܬܐ ܘܠܩܝܡܬܐ ܕܝܠܝ ܗܘܰܝܬܘܢ ܡܰܥܗܕܝܢ ܥܕܡܐ ܕܳܐܬܐ ܐܢܐ. ܥܡܐ: ܠܡܘܬܟ

 

– ܟܗܢܐ –

ܘܟܰܕ ܚܢܢ ܚܰܛܳܝ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܚܝܕܝܢܢ ܠܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܡܰܥܒܕ̈ܝ ܚܝ̈ܐ܆ ܘܡܰܥܗܕܝܢܢ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܟ ܦܪܘܩܝܬܐ܆ ܠܡܘܠܕܟ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܘܠܰܥܡܳܕܟ ܕܒܝܘܪܕܢܢ܆ ܘܰܠܚܰܫܰܝ̈ܟ ܨܶܒ̈ܝܢܝܐ܆ ܘܠܰܩܒܘܪܬܟ ܦܳܪܘܩܝܬܐ܆ ܘܠܰܩܝܡܬܟ ܡܫܰܒܰܚܬܐ܆ ܘܰܠܡܰܣܰܩܬܟ ܕܠܰܫܡܝܐ܆ ܘܰܠܡܰܘܬܒܐ ܕܝܠܟ ܕܡܢ ܝܡܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ܆ ܩܘ̈ܠܣܐ ܘܪܘܡܖ̈ܡܐ ܠܰܫܡܟ ܣܓܝܕܐ ܡܩܰܪܒܝܢܢ܆ ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܘܠܡܶܬܝܬܐ ܕܝܠܟ ܕܬܰܪܬܝܢ ܗܳܝ ܕܒܗ̇ ܟܠܗܝܢ ܟܣ̈ܝܬܐ ܠܓܠܝܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐܢܬ܆ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܗ̇ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܟ ܡܰܥܒܕܰܬ ܚܝ̈ܐ ܘܠܕܒܚܬܐ ܗܕܐ ܡܩܰܪܒܝܢܢ ܠܟ܆ ܟܕ ܒܩ̈ܠܐ ܖ̈ܥܘܡܐ ܘܬܢ̈ܚܬܐ ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܟ ܕܠܐ ܬܶܥܒܶܕ ܠܢ ܡܢܬܐ ܠܢܘܪܐ ܗܳܝ ܡܰܘܩܕܳܢܺܝܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܘܪܘܢ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܪܫܝܡ ܒܰܢ܆ ܠܐ ܬܶܫܬܰܠܰܛ ܬܳܘܠܥܐ ܗܳܝ ܚܳܪܩܰܬ ܢܺܝܒܐ ܥܠ ܗܰܕܡܝ̈ܢ܆ ܡܛܠ ܕܦܰܓܪܟ ܘܰܕܡܟ ܩܰܕܝܫܐ ܛܡܝܪ ܒܰܢ܆ ܠܐ ܬܫܰܢܶܩ ܠܢ ܒܫܰܠܗܒܝܬܐ ܗܳܝ ܚܰܪܝܦܰܬ ܕܶܠܩܐ܆ ܡܛܠ ܕܒܪܘܫܡܗ ܕܰܨܠܝܒܐ ܕܝܠܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܐ ܚܬܝܡܝܢܢ܆ ܠܐ ܬܰܫܡܰܥ ܠܢ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܚܺܝܠܬܐ ܕܳܐܡܪܐ ܕܙܶܠܘ ܠܟܘܢ ܡܶܢܝ ܠܝ̈ܛܐ ܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܐܚ̈ܐ ܕܝܠܟ ܩܪܰܝܬܳܢ ܘܫܰܡܗܬܳܢ ܡܶܢ ܡܝ̈ܐ ܕܡܰܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܪܰܚܡܳܢܘܬܟ ܡܪܝܐ܆ ܐܰܥܡܰܪ ܠܢ ܒܥܕܬܐ ܗܳܝ ܫܡܰܝܳܢܝܬܐ܆ ܘܒܰܣܡ ܠܢ ܥܰܡ ܩܰܕܝ̈ܫܝܟ ܒܚܰܕܘܬܐ ܗܳܝ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܝܬܐ܆ ܘܥܰܠ ܐܦ̈ܝ ܗܠܝܢ ܬܳܘܝܐ ܥܕܬܟ ܘܡܰܪܥܝܬܟ ܘܡܶܬܟܫܦܐ ܠܟ ܘܒܐܝ̈ܕܝܟ ܘܥܰܡܟ ܠܐܒܘܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܐ

ܥܡܐ: ܪܚܡ.                      ܟܗܢܐ: ܘܳܐܦܚܢܢ   

ܥܡܐ:   ܠܟ ܡܫܒܚܝܢܢ    ܡܫ̄ܡ: ܡܐ ܕܚܝܠܐ

 

ܟܗܢܐ ܓܗܝܢ ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ:

ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܦܰܖ̈ܰܩܠܝܛܝܐ ܕܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܘܡܰܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܆ ܫܰܕܰܪ ܠܺܝ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܢܐ ܡܳܪܝܐ܆ ܪܘܚܐ ܠܐ ܐܰܝܢܳܝܐ܆ ܪܘܚܐ ܠܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ܆ ܪܘܚܐ ܠܐ ܟܡܳܢܳܝܐ܆ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܝܘܪܕܢܢ ܐܶܬܚܰܘܝ ܒܕܡܘܬܐ ܕܝܰܘܢܐ܆ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܰܓܢ܆ ܒܰܕܡܘܬܐ ܕܠܫ̈ܢܐ ܕܢܘܪܐ܆ ܘܰܢܩܰܕܫ ܐܢܘܢ ܠܐܖ̈ܙܐ ܗܳܠܝܢ܆ ܘܠܺܝ ܚܰܛܳܝܐ ܢܚܰܝܶܠ ܘܢܶܡܪܘܩ ܡܶܢ ܟܠ ܚܫ̈ܐ ܕܚܛܝܬܐ܀

ܬܳܠܐ ܩܠܗ: ܥܢܝܢܝ ܡܪܝܐ             ܥܡܐ: ܩܘ̄ܪ 3.

 

– ܟܳܗܢܐ ܡܰܩܶܦ –

ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܒܝܰܕ ܪܘܚܳܦܐ ܕܝܠܗ ܢܶܓܡܘܪ ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ ܦـ݊ـ݊ـ݊ܓܪܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܀ ܥܡܐ: ܐܡܝܢ.

– ܟܗܢܐ –

ܘܠܰܡܙܳܓܐ ܕܰܒܟܳܣܐ ܗܳܢܐ ܢܶܥܒܶܕ ܕܡܳـ݊ـ݊ـ݊ܐ ܕܺܝܠܗ ܕܰܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ   ܥܡܐ: ܐܡܝܢ܀

 

̃ ܘܬܳܠܐ ܩܠܗ

ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܠܢ ܐܖ̈ܙܐ ܡܰܐܚ̈ܝܢܐ ܡܢܰܛܖ̈ܢܐ ܕܡܢ ܒܝ̈ܫܬܐ܆ ܣܳܚܘ̈ܦܐ ܕܫ̈ܐܕܐ܆ ܘܰܡܛܰܠܩܢ̈ܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܨ̈ܐܐ܆ ܡܙܰܡ̈ܢܢܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ ܡܬܘܡܝܬܐ܆ ܒܛܰܝܒܘܬܐ ܘܰܒܖ̈ܚܡܐ ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܆ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܥܡܗ ܠܟ ܦܐܶܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܰܕܝܫ ܒܟܠ܆ ܗܫܐ.                    ܥܡܐ: ܐܡܝܢ.

 

ܓܗܢܬܐ

ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܥܕܬܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܠܖ̈ܥܘܬܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܢܐ ܕܒܳܗ̇ ܨܰܒܶܬ ܒܕܶܚܠܬܐ ܕܝܠܟ܀

 

ܘܬܳܠܐ ܩܠܗ

ܘܫܰܟܶܢ ܡܪܝܐ ܠܥܺܕܬܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܙܰܒ̈ܢܐ ܡܫܰܝ̈ܢܐ ܘܒܰܣܝ̈ܡܐ܆ ܘܠܐܰܝܠܝܢ ܕܰܒܪܝܫܗ̇ ܩܳܝܡܝܢ ܗܰܒ ܡܠܬܐ ܕܰܣܒܰܪܬܐ ܒܚܰܝܠܐ ܪܰܒܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܰܒܘܥܐ ܕܫܘ̈ܟܳܢܶܐ ܥܰܡܟ ܗܽܘ܆ ܘܠܳܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܝܬܐ ܡܰܣܩܝܢܢ܆ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܆ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܆ ܗܫܐ.       ܥܡܐ: ܐܡܝܢ.

 

– ܓܗܢܬܐ –

ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܠܦ ܥܕܬܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܬܐ ܡܬܚܰܦܛܝܢ ܘܝܳܨܦܝܢ ܠܩܽܘܝܳܡܐ ܕܰܣܢܺܝ̈ܩܐ܀

 

ܘܬܳܠܐ ܩܠܗ

ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܐ ܐܶܕܢܳܟ ܘܰܫܡܰܥ ܠܩ̈ܠܐ ܘܒܳܥܘ̈ܬܐ ܕܣܳܓܘ̈ܕܝܟ ܘܩܰܒܶܠ ܠܩܘܖ̈ܒܢܐ ܘܖ̈ܝܫܝܳܬܐ ܕܡܶܢ ܥܕܬܳܟ ܠܳܟ ܡܶܬܩܰܪܒܝܢ܆ ܡܶܛܠ ܕܰܐܢܬ ܗܘ ܡܩܰܒܠܳܢܐ ܕܕܶܒ̈ܚܐ. ܘܠܳܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܡܰܣܩܺܝܢܢ܆ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܆ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܆ ܗܫܐ܀

ܥܡܐ: ܐܡܝܢ܀

 

– ܓܗܢܬܐ –

ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܡܠܟ̈ܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ܆ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡܰܘܕܝܢ ܒܳܟ܆ ܘܫܰܟܢ ܠܗܘܢ ܙܳܟܘܬܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܗܘܢ܀

 

ܘܬܳܠܐ ܩܠܗ

ܘܒܰܛܠ ܐܠܗܐ ܡܢ ܥܰܡܐ ܕܝܠܟ ܡܗܰܝܡܢܐ. ܟܠܗܘܢ ܩܖ̈ܳܒܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܒܐ. ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ ܟܺܝܬ ܘܠܐ ܡܬܚܙ̈ܝܳܢܐ ܘܚܰܙܶܩ ܠܰܢ ܒܫܰܝܢܐ ܘܒܰܫܠܡܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܡܶܛܠ ܕܕܺܝܠܟ ܗܺܝ ܙܟܘܬܐ܆ ܘܠܳܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܡܰܣܩܺܝܢܢ܆ ܘܠܺܝܚܝܕܝܐ ܒܪܳܟ ܘܰܠܪܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܗܳܫܐ ܘܰܒܟܠܙܒܢ.

 

ܥܡܐ: ܐܡܝܢ܀

 

– ܓܗܢܬܐ –

ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܰܡܢܺܝ̈ܚܢܐ ܕܝܠܟ܆ ܝܕܝܥܐܝܬ ܕܝܢ ܠܡܪܝܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܰܠܝܘܚܢܢ ܪܰܗܳܛܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܘܠܐܶܣܛܦܢܘܣ ܣܳܗܕܐ ܘܰܠܟܠܗܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ܀

 

ܘܬܳܠܐ ܩܳܠܗ

ܘܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝܐ ܠܰܨ̈ܠܘܬܗܘܢ ܩܰܕܝ̈ܫܬܐ ܘܰܐܫܘܐ ܠܰܢ ܕܰܢܡܰܪܶܐ ܒܕܘܒܳܖ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܡܶܢܟ ܗܺܝ ܟܽܠ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ܆ ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܡܰܣܩܺܝܢܢ ܘܠܺܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ܀ ܥܡܐ: ܐܡܝܢ܀

 

ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ

ܐܬܕܟܰܪ ܡܪܝܐ ܠܡܠܦܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܣܪܚܘ ܡܠܬܐ ܚܠܝܡܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܠܥܕܬܐ ܡܗܰܝܡܢܬܐ܆ ܘܒܰܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܠܢ ܘܠܝ̈ܠܕܝܗ̇ ܚܰܠܶܛ ܒܣܶܕܖ̈ܝܗܘܢ܀

 

ܘܬܳܠܐ ܩܠܗ

ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܟ ܡܠܟܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܘܡܳܪܐ ܕܡܳܖ̈ܘܬܐ ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܰܡܢܳܬܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܰܐܟܪܙܘ ܠܡܠܬܐ ܕܝܠܟ ܒܫܰܦܝܪܘܬ ܕܽܘ̈ܓܡܰܛܰܐ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܰܠܦܢ̈ܐ ܫܰܪܝܖ̈ܐ ܠܥܕܬܐ ܕܝܠܟ ܩܰܕܝܫܬܐ ܘܰܬܪܝܨܰܬ ܫܘܒܚܐ ܕܥܰܡܗܘܢ ܘܒܰܝܢܬܗܘܢ܆ ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܝܬܐ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ.       

ܥܡܐ: ܐܡܝܢ.

 

ܓܗܢܬܐ

ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܥܢܝ̈ܕܐ ܕܠܰܒܫܘܟ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܀

 

ܘܬܳܠܐ ܩܳܠܗ

ܡܦܺܝܣܺܝܢܢ ܠܟ ܐܠܗܐ ܣܰܓܝ ܖ̈ܚܡܐ. ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܢܰܦ̈ܫܬܗܘܢ ܒܰܐܘ̈ܘܢܐ ܐܘܖ̈ܫܠܡܝܐ܆ ܘܰܒܥܽܘ̈ܒܐ ܐܒܖ̈ܗܡܝܐ܆ ܘܠܐܳ ܬܶܬܥܗܕ ܚܛܗ̈ܐ ܕܰܣܥܰܪܘ ܒܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܡܠܐܶ ܫܘܖ̈ܥܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܰܝܬ ܐܢܳܫ ܕܺܝܠܝܕ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܕܰܕܟܶܐ ܡܢ ܚܛܗ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܦܳܪܘܩܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܐܦܚܢܢ ܡܣܰܒܪܝܢܢ ܖ̈ܚܡܐ ܠܡܶܫܟܳܚܘ ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ܆ ܘܡܛܠܬܗ ܐܦ ܠܢ ܘܠܗܘܢ.

ܥܡܐ: ܐܢܝܚ.

ܟܗܢܐ

ܫܰܗܳܐ ܘܕܰܥܶܟ ܡܢܢ ܡܪܝܐ܆ ܠܚܫ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܕܰܚܛܗ̈ܐ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܰܒܨܶܒܝܢܐ ܘܰܕܠܐ ܒܨܶܒܝܢܐ܆ ܕܒܺܝܕܥܬܐ ܘܰܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܘܡܰܢܰܥ ܠܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܝܢ ܠܚܰܕܘܬܐ ܗܳܝ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܝܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܐܟܡܐ ܕܒܟܠܗܝܢ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܘܢܶܬܩܰܠܰܣ ܫܡܐ ܕܝܠܟ ܡܝܰܩܰܪ ܒܟܠ ܘܰܡܒܰܪܟܐ ܥܰܡ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܀

 

ܥܡܐ: ܐܡܝܢ                      ܟܗܢܐ: ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ.  

ܥܡܐ: ܘܥܡ ܪܘܚܐ          ܟܗܢܐ: ܢܗܘܘܢ ܖ̈ܚܡܘܗܝ   

ܡܫ̄ܡ: ܩܬܘܠܝܩܝ

 

ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ

ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ ܩܕܝܫܐ ܗܰܘ ܕܥܳܡܪ ܒܢܘܗܪܐ ܠܐ ܡܬܩܪܒܢܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ ܘܖ̈ܝܫܰܝ ܡܰܠܐܰܟ̈ܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܗ܆ ܙܰܗܳܐ ܘܩܰܕܶܫ ܠܠܒܘ̈ܬܐ ܕܝܠܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܨܰܠܐ ܠܨܠܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܦ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܒܕܰܟܝܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܒܩܰܕܝܫܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܢܰܙܥܶܩ ܠܘܳܬܳܟ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ ܕܖ̈ܰܚܡܐ ܘܰܢܨܰܠܐ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ.    ܥܡܐ: ܢܬܩܕܫ܀

 

ܟܗܢܐ

ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܣܺܝܡܐ ܘܚܰܝܘܣܬܢܐ ܠܐ ܬܰܥܶܠ ܠܢܶܣ̈ܝܘܢܐ ܥܰܣ̈ܩܐ܆ ܐܠܐ ܒܬܰܩܺܝܦܘܬ ܝܰܡܺܝܢܟ ܦܰܨܐ ܠܢ ܡܢ ܢܣ̈ܝܘܢܐ ܡܫܺܝ̈ܡܳܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܕܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ. ܗܳܫܐ܀

 

ܥܡܐ: ܐܡܝܢ              ܟܗܢܐ: ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ.

ܥܡܐ: ܘܠܪܘܚܐ   ܡܫ̄ܡ: ܡܢ ܩܕܡ ܢܣܝܒܘܬܐ.

 

ܟܗܢܐ

ܡܛܠ ܕܡܢܟ ܗܺܝ ܟܠ ܡܘܗܒܬܐ ܛܳܒܬܐ ܘܡܫܰܡܠܝܬܐ܆ ܘܟܠ ܫܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܬܐ܆ ܡܦܺܝܣܝܢܢ ܠܳܟ ܐܘ ܐܒܐ ܕܢܘܗܖ̈ܐ ܕܬܰܢܗܰܪ ܠܗܰܘ̈ܢܐ ܕܝܠܢ܆ ܘܰܬܒܰܪܶܟ ܠܥܰܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܪܟܶܢܘ ܠܨܘܖ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ ܩܕܳܡܝܟ܆ ܘܬܰܫܘܶܐ ܠܢ ܘܠܗܘܢ ܕܰܒܕܶܚܠܬܐ ܘܰܒܙܰܗܝܘܬܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܦܰܓܪܐ ܘܰܕܡܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܆ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܥܰܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ. ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ܀

 

ܥܡܐ: ܐܡܝܢ              ܟܗܢܐ: ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ

ܥܡܐ: ܘܥܡ ܪܘܚܐ  ܟܗܢܐ: ܬܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ.

ܡܫ̄ܡ: ܒܕܚܠܬܐ  ܟܗܢܐ: ܩܘ̈ܕܫܐ ܠܩܕܝ̈ܫܐ.

ܥܡܐ: ܚܕ ܐܒܐ    ܟܗܢܐ: ܚܕ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ

ܡܫ̄ܡ: ܢܩܘܡ             ܥܡܐ: ܡܘܕܝܢܢ

 

ܨܠܘܬܐ ܕܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ

ܡܘܕܶܝܢܢ ܠܟ ܐܠܗܐ ܣܰܓܝ ܖ̈ܚܡܐ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢܢ ܛܝܒܘܬܟ܆ ܘܡܫܒܚܝܢܢ ܠܡܳܪܘܬܟ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܐܫܘܺܝܬ ܠܰܢ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܘ ܠܦܬܘܪܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܘܰܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܐܖ̈ܳܙܰܝܟ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܘܒܰܕܓܘܢ ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܐ܆ ܕܠܐܳ ܬܚܰܝܶܒ ܠܢ ܒܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܕܚܺܝܠܐ܆ ܐܠܐ ܦܰܨܐ ܠܰܢ ܡܢ ܚܽܘܝܳܒܳܐ ܘܒܶܗܬܬܐ܆ ܘܚܰܠܶܛ ܠܢ ܒܦܶܣܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܝܟ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܥܰܡܗܘܢ ܘܒܰܝܢܬܗܘܢ ܢܰܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܆ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ܀

 

ܥܡܐ: ܐܡܝܢ                      ܟܗܢܐ: ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ.

ܥܡܐ: ܘܥܡ ܪܘܚܐ          ܡܫ̄ܡ: ܡܢ ܒܬܪ.

ܥܡܐ: ܩܕܡܝܟ

 

– ܟܗܢܐ –

ܣܶܓܕܬܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܢ ܠܟ ܡܰܠܟܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܕܰܢܚܶܬܬ ܘܦܰܨܺܝܬܳܢ ܡܶܢ ܐܝ̈ܕܝ ܡܰܘܬܐ܆ ܘܰܐܫܘܺܝܬ ܠܢ ܕܢܶܬܚܰܠܰܛ ܦܰܓܪܰܢ ܒܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܰܕܡܰܢ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܘܡܛܠܗܳܕܐ ܣܳܓܕܺܝܢܢ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ܆ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝܢܢ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܡܰܟܪܙܺܝܢܢ ܠܖ̈ܚܡܝܟ܆ ܘܠܐ ܛܳܥܶܝܢܢ ܠܰܫܪܳܪܟ܆ ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢܢ ܘܰܡܦܝܣܝܢܢ ܠܟ ܕܰܬܒܰܪܟ ܠܟܠܢ ܒܒܘܖ̈ܟܬܐ ܕܝܠܟ ܫܡܰܝ̈ܳܢܝܳܬܐ܆ ܘܰܬܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܘܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܡܠܶܐ ܓܶܐܘ̈ܳܬܐ܆ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܝܬܐ܆ ܘܠܐܰܒܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܗܳܫܐ ܘܰܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡܥܠܡܝܢ܀

ܥܡܐ: ܐܡܝܢ.

 

ܟܗܢܐ ܚܘܬܡܐ.