ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܢܟ̈ܦܐ ܕܝܖ̈ܝܐ ܕܣܢܘܢ

ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܝ ܦܝܠܟܣܢܘܣ ܐܦܣܩܦܐ ܕܡܒܘܓ܆

ܠܘܬ ܢܟ̈ܦܐ ܕܝܖ̈ܝܐ ܕܣܢܘܢ. ܥܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ.

ܘܠܘܩܒܠ ܗܳܢܘܢ ܕܡܦܰܠܓܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܣܘܥܖ̈ܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ܇ ܘܡܦܪܫܝܢ ܒܗ ܡܪܝܐ ܕܐܬܒܪܢܫ܇

ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܠܐܠܗܐ ܘܚܫ̈ܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ. ܟܬܝܒܐ ܕܝܢ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ. ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܬܖ̈ܬܝܢ ܕܒܦܝܠܝܦܠܝܘܣ ܡܕܝܢܬܐ.

 

1 ܕܐܦ ܠܐ ܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܘ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܒܠܥܕ ܡܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܥܡ̈ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܥܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܆ ܥܡ ܡ̈ܠܐ ܫܠܝ̈ܚܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܦܘܠܘܣ܆ ܘܐܦ ܕܘܒܖ̈ܐ ܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܗ̈ܕܐ܇ ܕܗܽܘ ܡܠܦ ܗܘܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܝܬܺܝ ܚܕܬܐܝܬ ܠܣܒܪܬܐ܇ ܠܰܡܚܰܡܣܳܢܘ ܒܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܒܥܡ̈ܠܐ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܣܳܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܡܢ ܚܢ̈ܦܐ. ܟܕ ܡܣܰܗܶܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܒܐܘ̈ܠܨܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܳܠܐ ܠܢ ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܢܬܘܢ ܬܘܒ ܒܝܕ ܕܘܒܖ̈ܐ ܕܝܠܟܘܢ ܐܣܗܕܬܘܢ ܥܠ ܡܠܘ̈ܗܝ ܕܫܠܝܚܐ ܕܫܪܪܐ ܐܢܝ̈ܢ. ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܐܬܬܠܡܕܬܘܢ ܐܝܟ ܕܠܡܛܥܢ ܟܠ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܥܡ̈ܠܐ. ܘܟܐܡܬ ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ ܥܡܗ ܠܘܳܬ ܟܠ ܐܢܫ ܩܳܥܶܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܕܒܐܘ̈ܠܨܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܳܠܐ ܠܢ ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܟܕ ܗܳܘܝܬܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܫܪܝܖ̈ܐ ܠܡ̈ܠܐ ܕܝܠܗ ܘܕܝܠܟܘܢ܇ ܒܝܕ ܕܘܒܖ̈ܝܟܘܢ ܩܫܝ̈ܐ ܘܥܡܠܝ̈ܟܘܢ ܝܩܝܖ̈ܐ. ܠܡܢܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܝ ܚܒܘܫܝܐ ܡܬܰܚܡܐ ܕܒܓܘ ܕܝܪܐ. ܡܟܐ ܓܝܪ ܘܐܦ ܘܳܠܶܐ ܠܰܡܫܰܪܳܝܽܘ. ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܠܒܘܫܐ ܕܣܥܪܐ ܘܨܘܡܐ ܘܢܙܝܪܘܬܐ܇ ܘܬܫܡܫܬܐ ܘܨܘܡܐ ܫܠܝܐ܇ ܘܙܘܡܖ̈ܐ ܕܠܐ ܩܳܛܥܝܢ܇ ܘܒܘܖ̈ܟܐ ܢܓܝܖ̈ܬܐ ܘܨܠܘ̈ܬܐ ܕܟܠܫܥ܇ ܘܢܙܝܪܘܬܐ ܕܡܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ܇ ܘܥܢܘܝܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܢܝ̈ܳܚܐ. ܘܗܳܝ ܕܚܕ ܚܕ ܢܩܰܒܠܘܢ܇ ܙܘܡܖ̈ܐ ܕܗܘ̈ܝܢ ܒܟܠ ܥܕ̈ܢܐ ܘܚܫ̈ܐ ܕܰܬܟܺܝܒܝܢ܇ ܘܕܡ̈ܥܐ ܕܡܬܐܫ̈ܕܢ ܘܬܢ̈ܚܬܐ ܕܣܠܩ̈ܢ܇ ܘܡܟܘܠܬܐ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܘܡܫܬܝܐ ܕܒܟܝܠܐ. ܘܡܢܟܘܢ ܬܘܒ ܕܐܦ ܝܘܩܪܐ ܕܣܥܪܐ ܛܥܝܢܝܢ. ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܰܝ̈ܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܦܓܪܐ܆ ܒܒܝܬ ܩܒܘܖ̈ܐ ܚܳܒܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܢܦܫܟܘܢ܇ ܒܝܕ ܐܡܝܢܘܬܟܘܢ ܕܠܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܥܢܕܘ. ܗܳܢܘܢ ܕܟܕ ܝܳܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܰܝܺܝܬܺܝܢ ܒܦܓܪܐ܆ ܐܝܟ ܕܥܡ ܚܰܝ̈ܐ ܥܡܗܘܢ ܡܠܰܚܫܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܡܫܪܪ ܒܟܘܢ ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ. ܘܬܘܒ ܥܠ ܗܳܝ ܕܥܗܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܳܝ ܕܟܬܝܒܐ. ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܐܠܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܚܰܝ̈ܺܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗ. ܠܐ ܗܐ ܡܕܝܢ ܒܝܕ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܥܡܗ ܕܫܠܝܚܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܣܗܕܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܕܒܐܘ̈ܠܨܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܳܠܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܕܒܠܥܕ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐܢܳܫ ܠܡܬܦܨܝܘ ܡܶܢ ܚܛܝܬܐ܆ ܘܠܡܚܐ ܒܕܘܒܖ̈ܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܒܬܘܠܡܕܐ ܫܪܝܬܘܢ܆ ܘܡܢ ܙܒ̈ܢܐ ܕܛܠܝܘܬܐ ܒܗܝܢ ܐܬܪܒܝܬܘܢ܆ ܠܝ ܗܫܐ ܕܡܰܢܥܶܬ ܠܙܒ̈ܢܐ ܕܣܝܒܘܬܐ܆ ܐܬܝܗܒܘ ܡܢ ܡܪܝܐ ܠܰܡܫܰܪܳܝܘ ܒܗܝܢ. ܘܐܟܒܪ ܟܕ ܚܐܣ ܥܠܝ܇ ܕܠܐ ܐܗܘܐ ܠܒܪ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܕܥܬܝܕܝܢ܇ ܘܐܬܢܟܪܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܗܰܘ ܕܚܰܘܝܰܬ ܡܬܝܬܗ.

2 ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠ ܕܘܒܖ̈ܐ ܕܝܖ̈ܝܐ܆ ܐܘܣܦܬܘܢ ܗܫܐ ܐܝܟ ܕܫܳܡܰܥ ܐܢܐ ܐܦ ܦܘܠܚܢܐ ܫܠܺܝܚܳܝܐ. ܘܥܠ ܙܕܝܩܘܬܐ ܒܚܝܪܬܐ܆ ܐܦ ܛܢܢܐ ܕܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܡܛܘܠ ܕܠܚܡܐ ܠܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܟܝܡܐ ܒܕܘܒܖ̈ܐ܆ ܕܠܘܬ ܗܢܐ ܬܫܬܟܚ ܐܦ ܐܝܕܥܬܐ ܕܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܠܗܰܘ ܕܰܕܟܶܐ ܦܓܪܗ ܡܢ ܪܶܓܬܐ܆ ܕܐܦ ܢܦܫܗ ܗܘܬ ܡܚܪܪܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ. ܘܠܗܰܘ ܕܰܙܟܳܐ ܠܚܛܝܬܐ ܒܝܬ ܬܟ̈ܬܘܫܐ ܘܥܡ̈ܠܐ܆ ܕܐܦ ܠܛܥܝܘܬܐ ܢܚܣܘܢ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܡܰܟܶܟܬܘܢ ܓܝܪ ܠܘܩܕܡ ܬܙܝܙܘܬܐ ܕܦܓܪܐ܆ ܘܗܫܐ ܗܐ ܡܩܦܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܘܥܠܝܐ ܕܗܖ̈ܛܝܩܘ܇ ܒܝܕ ܕܰܗܘܰܝܬܘܢ ܚܰܘܪܐ ܛܳܒܐ ܠܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ܇ ܕܠܡܖ̈ܘܕܐ ܠܐ ܢܫܬܘܬܦܘܢ. ܒܗܳܝ ܓܝܪ ܕܰܫܡܰܥܬܘܢ ܠܫܠܝܚܐ ܕܰܩܥܳܐ܆ ܕܐܝܕܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܐܝܬ ܠܢܘܗܪܐ ܥܡ ܚܫܘܟܐ܆ ܘܠܡܫܺܝܚܐ ܥܡ ܣܛܢܐ܆ ܘܠܡܗܝܡܢܐ ܥܡ ܠܐ ܡܗܰܝܡܢܐ܆ ܘܠܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܥܡ ܕܫ̈ܐܕܐ܆ ܦܪܰܫܬܘܢ ܢܦܫܟܘܢ ܐܝܟ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܫܠܝܚܐ܇ ܡܶܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܠܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܣܛܢܐ܇ ܘܗܝ̈ܟܠܐ ܕܫ̈ܐܕܐ. ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܠܦܘ ܡܢ ܐܳܟܠ ܩܪܨܐ܆ ܒܪ ܐܢܫܐ ܫܚܺܝܡܐ ܚܳܫܒܝܢ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܚܢ̈ܦܐ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܪܨܢܢ ܡܢ ܦܘܠܘܣ܆ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܡܰܚܝܳܢܐ ܘܦܪܘܩܐ. ܡܣܰܟܝܢܢ ܠܡ ܐܳܡܪ ܠܣܒܪܐ ܛܘܒܬܢܐ ܘܠܓܠܝܢܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ.

3 ܘܗܳܢܘܢ ܐܳܡܪܝܢ ܕܐܝܟ ܕܒܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܥܳܒܶܕ ܐܠܗܐ ܒܡܫܝܚܐ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܥܳܡܪ ܒܗ ܐܠܗܐ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ. ܐܠܐ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܐܠܗܐ܇ ܕܰܗܘܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܟܬܪ ܚܕ܆ ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܝܟ ܡܳܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܘܡܢ ܒܪܬ ܐܢܫܐ. ܘܠܐ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܳܢܘܢ܇ ܕܐܚܪܢܐ ܒܐܚܪܢܐ ܥܳܡܰܪ܇ ܐܘ ܐܠܗܐ ܒܒܪ ܐܢܫܐ܇ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܬܖ̈ܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܚܕ ܕܡܒܪܢܰܫ. ܐܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܚܢܢ ܕܒܢ ܥܡܰܪ܇ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܛܝܒܘܬܗ. ܡܢ ܥܠܬ ܗܳܝ ܕܗܳܘܝܢܢ ܚܢܢ ܠܗ ܗܝ̈ܟܠܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܠܘܳܬܢ ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ܆ ܕܗܝܟܠܗ ܐܢܬܘܢ ܕܐܠܗܐ. ܘܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܥܳܡܰܪ ܒܟܘܢ. ܘܡܰܢ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܗܝܟܠܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܗܢܐ ܡܚܰܒܶܠ ܠܗ ܐܠܗܐ. ܗܝܟܠܐ ܡܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܟܠ ܥܡܝܕܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܕܥܳܡܰܪ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܒܐܝܕܗ ܐܳܦ ܡܫܝܚܐ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܗ ܠܪܘܚܐ. ܢܦܰܚ ܠܡ ܝܫܘܥ ܒܐܦ̈ܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗܘܢ. ܩܰܒܠܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܐ ܗܢܐ ܕܝܰܗܒ܆ ܥܳܡܪ ܘܐܦ ܗܽܘ ܒܝܕ ܪܘܚܗ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܫܠܝܚܐ܇ ܕܥܠ ܕܥܳܡܰܪ ܒܢ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܠܗ ܠܗܢܐ ܗܝܟܠܐ܆ ܥܬܝܕ ܐܝܟ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܡܢ ܫܠܝܚܐ܆ ܕܐܦ ܗܽܘ ܢܶܬܚܰܒܰܠ ܡܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܚܒܠܝܢ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܰܗܘܰܘ ܗܝܟ̈ܠܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܖ̈ܫܝܥܐ ܘܦܳܠܚ̈ܝ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ܇ ܕܡܠܦܝܢ ܠܟܠ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܢܚܫܒܘܢ ܠܡܫܝܚܐ܇ ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܡܛܠܬܢ ܐܬܒܪܢܫ. ܘܒܝܕ ܕܡܠܟܝܢ ܠܗ ܠܡܟܦܪ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܝܨܝܦܝܢ ܕܢܫܝܓܘܢ ܡܢܗ ܐܦ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ.

 

4 ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܐܳܡܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ܆ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܢ. ܘܐܝܢܘ ܗܢܐ ܡܠܬܐ. ܝܫܘܥ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܢܶܦܩܶܬ ܡܢ ܐܒܐ ܘܐܶܬܺܝܬ ܠܥܠܡܐ. ܗܰܘ ܕܐܦ ܐܶܡܰܪ ܥܠܘܗܝ ܒܪܫܗ ܕܟܬܒܐ܆ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ. ܘܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܗܘܳܐ ܘܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ ܘܠܐ ܡܕܡ ܗܘܳܐ. ܗܢܘ ܗܟܝܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܰܟܬܰܒ ܬܢܳܢ ܡܛܠܬܗ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ܇ ܕܠܟܠܗ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܗ ܢܚܰܘܶܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܶܫܬܚܠܦ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ܇ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܘܥܠ ܕܢܰܠܶܦ ܕܠܐ ܫܒܰܩ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܐܓܢ ܒܢ ܘܠܘ ܒܗ. ܗܢܐ ܗܘ ܕܝܢ ܥܡܰܪ ܒܢ܆ ܘܠܘ ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܬܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢܗ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܶܢܘܢ ܐܳܡܪܝܢ. ܘܚܢܢ ܗܳܘܶܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܗܝ̈ܟܠܐ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܚܕ ܡܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܒܪܐ ܕܢܒ̈ܝܐ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܥܡܰܪ ܒܰܢ܆ ܥܠ ܕܢܰܠܶܦ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܇ ܟܕ ܒܥܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܥܠ ܕܒܣܪܐ ܒܒܣܪܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܰܓܶܢ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܐܠܘ ܐܫܬܚܠܦ ܠܒܣܪܐ: ܐܘ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܠܝܬ ܗܘܳܐ ܐܬܪܐ ܠܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܐܓܢ ܒܰܢ. ܡܕܝܢ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܬܚܙܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܐܬܗܰܦܰܟ ܥܡ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܒܝܕ ܕܝܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܚܠܦ܇ ܐܓܢ ܒܰܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܒܗܝ̈ܟܠܐ ܒܝܕ ܪܘܚܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܒܪܐ ܘܡܪܝܐ ܠܘܬ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܘܨܝܕ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܟܬܪ ܚܕ ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܪܢܫ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܐܦ ܩܕܡ ܕܢܬܓܫܡ. ܐܠܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܚܕ ܕܠܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܒܣܪܐ. ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܕ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ. ܥܠ ܕܕܝܠܗ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܡܢܢ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܒܰܪ ܐܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܶܬܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢܗ.

 

5 ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܐܦ ܦܓܪܐ ܚܝܐ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܕܢܳܣܒܝܢ ܚܢܢ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ܫܚܝܡܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܝܘܬܐ. ܘܕܡܐ ܚܝܐ ܘܕܚܝ̈ܐ ܒܟܠ ܣܘܖ̈ܦܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܡܩܰܒܠܝܢܢ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܡܐ ܫܚܝܡܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܚܕ ܡܢܢ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܡܣܬܒܪܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܠܰܚܡܐ ܕܐܬܩܕܫ ܩܪܝܗܝ ܠܦܓܪܗ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܚܡܪܐ ܕܐܬܝܬܪ ܒܝܕ ܒܘܪܟܬܐ ܠܕܡܗ ܩܕܝܫܐ. ܐܠܐ ܐܶܡܰܪ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܝܠܗ. ܫܩܰܠ ܠܡ ܝܫܘܥ ܠܰܚܡܐ܆ ܘܒܰܪܶܟ ܘܰܩܨܐ ܘܝܗܒ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܐܶܡܪܘ ܣܒܘ ܐܟܘܠܘ. ܗܢܘ ܦܓܪܐ ܕܝܠܝ ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܡܬܩܨܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ. ܘܬܘܒ ܫܩܰܠ ܟܳܣܐ ܘܐܘܕܝ ܥܠܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܣܒܘ ܐܫܬܘ ܡܢܗ ܟܠܟܘܢ. ܗܢܘ ܕܡܐ ܕܝܠܝ ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܡܬܐܫܕ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܠܚܡܐ ܦܓܪܐ ܘܠܚܡܪܐ ܕܡܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܕܐܢܳܫ ܐܚܪܝܢ ܐܠܐ ܕܝܠܗ. ܘܡܰܢܘ ܗܰܘ ܕܗܠܝܢ ܐܳܡܰܪ. ܗܰܘ ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܥܬܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܨܛܠܒ. ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܡܶܪܬܐ܇ ܘܚܠܦ ܗܕܐ ܝܰܗܒ ܠܢ ܦܓܪܗ. ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܝ ܚܰܠܐ ܒܝܕ ܐܣܦܘܓܐ܇ ܘܚܠܦܘܗܝ ܡܙܰܓ ܠܢ ܕܡܗ ܩܕܝܫܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܬܰܪܥܰܬ ܕܦܢܗ ܒܝܕ ܪܘܡܚܐ ܕܐܣܛܖ̈ܛܝܘܛܐ܇ ܘܡܢ ܗܕܐ ܟܬܝܒ ܕܢܦܩܘ ܕܡܐ ܘܡܝ̈ܐ܇ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܕܡܐ ܡܚܰܣܝܢܐ. ܒܝܕ ܡܝ̈ܐ ܓܝܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ. ܘܒܝܕ ܕܡܐ ܖ̈ܐܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܟܕ ܠܗܘܢ ܢܳܣܒܝܢܰܢ܆ ܡܕܟܝܢ ܠܢ ܡܢ ܟܘܠܗ̇ ܚܛܝܬܐ. ܘܡܒܛܠ ܡܢܢ ܠܫܘܠܛܢܗ ܕܡܰܘܬܐ ܘܠܐܘܚܕܢܗ ܕܰܚܒܳܠܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ. ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܫܡܘ ܘܗܽܘ ܥܡܗܘܢ܆ ܘܝܕܝܥܐ ܗ̣ܝ ܕܶܐܟܰܠܘ ܗܘܰܘ ܦܨܚܐ ܩܕܡܝܐ: ܗܰܘ ܕܶܐܬܢܟܶܣ ܗܘܳܐ ܒܗ ܐܶܡܪܐ ܒܰܪ ܢܩܝܐ܆ ܫܰܪܝ ܡܚܕܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܠܡܶܐܟܰܠ ܦܨܚܐ ܚܰܕܬܐ ܕܝܠܗ܇ ܗܰܘ ܕܐܫܬܰܡܠܝ ܒܝܕ ܕܒܚܐ ܫܪܝܪܐ ܕܩܢܘܡܗ. ܥܠ ܕܶܐܬܢܟܶܣ ܚܠܦܝܢ ܐܝܟ ܐܶܡܪܐ ܒܪ ܒܬܘܠܬܐ܇ ܗܳܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ.

 

6 ܗܐ ܠܡ ܐܶܡܪܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܝܬܗ ܕܥܠܡܐ. ܘܠܗܢܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܝܘܚܢܢ ܐܶܡܪܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܽܘ ܫܳܩܠ ܚܛܝܬܗ ܕܥܠܡܐ܆ ܐܒܐ ܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܕܒܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܛܳܒ ܨܳܒܐ ܗܘܳܐ ܒܗ܆ ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܒܰܪ ܟܝܢܗ ܘܫܪܝܪܐ܆ ܬܘܒ ܐܶܨܛܒܝ ܒܗ ܚܕܬܐܝܬ܆ ܟܕ ܐܬܓܫܡ ܘܰܗܘܳܐ ܕܒܚܐ ܚܠܦ ܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܽܘ ܒܪܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܬ ܐܒܐ܇ ܕܒܕܒ̈ܚܐ ܘܒܩܘܖ̈ܒܢܐ ܠܐ ܨܒܰܝܬ. ܘܝܰܩ̈ܕܐ ܫܠܡ̈ܐ ܕܚܠܦ ܚܛܗ̈ܐ ܠܐ ܫܶܐܠܬ. ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܬܰܩܶܢܬ ܠܝ. ܘܗܐ ܐܢܐ ܐܶܬܺܝܬ ܕܶܐܥܒܶܕ ܨܒܝܢܟ ܐܠܗܐ. ܘܒܐܝܠܝܢ ܐܪܐ ܗܫܐ ܥܒܰܕ ܒܪܐ ܨܒܝܢܐ ܕܐܒܐ. ܠܘܩܕܡ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܦܝܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܡܪܝܡ. ܘܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܐܒܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܨܒܐ ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܘܐܦ ܐܶܡܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܚܶܟܡܰܬ ܙܘܘܓܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܺܝܚܺܝܕܝܐ܆ ܗܘܳܐ ܘܐܦ ܒܘܟܪܐ ܒܐܚ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܟܕ ܝܗܒ ܓܙܘܪܬܐ ܠܐܒܪܗܡ܆ ܘܚܬܡ ܢܡܘܣܐ ܒܝܕ ܡܘܫܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܓܙܘܪܬܐ ܘܰܢܛܰܪ ܢܡܘܣܐ܆ ܘܟܕ ܐܰܦܶܣ ܠܡܘܫܐ ܕܢܬܩܰܪܒܘܢ ܕܶܒ̈ܚܐ܆ ܘܠܗܠܝܢ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܚܝܺܝܕܳܝܐ ܒܟܠ ܙܰܒ̈ܢܐ ܥܡ ܐܒܐ܆ ܩܰܪܶܒ ܐܢܘܢ ܬܘܒ ܚܰܕܬܐܝܬ ܠܐܒܘܗܝ ܒܗܳܝ ܕܚܠܦ ܟܠܐ ܒܝܕ ܟܗܢܐ܇ ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܘܟܪܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܨܝܕ ܡܘܠܕܐ ܐܢܫܝܐ. ܘܬܘܒ ܘܐܦ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܩܢܘܡܗ ܕܒܚܐ ܕܬܰܪܥܘܬܐ ܠܐܒܘܗܝ ܚܠܦ ܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ ܟܕ ܣܝܒܪ ܒܒܣܪܐ ܡܰܘܬܐ ܕܒܨܠܝܒܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܚܰܝܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܒܝܕ ܕܰܗܘܳܐ ܐܟܘܬܢ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܐܬܢܰܣܝ ܒܰܕܡܘܬܐ ܕܝܠܢ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܘܒܕ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܟܕ ܡܺܝܬ. ܐܝܟ ܡܳܐ ܕܐܦ ܠܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܒܰܩ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܫܐ. ܐܡܪܗ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ ܒܪܗ ܗܽܘ ܕܐܠܗܐ. ܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܰܣܗܶܕ ܘܐܦ ܐܒܐ܇ ܕܗܢܐ ܗܘ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ.

 

7 ܘܬܘܒ ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܕܡܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܗ ܡܕܰܟܐ ܠܰܢ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܚܛܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܡܰܢܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܙܳܟܶܐ ܠܗ ܠܥܠܡܐ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܗܰܘ ܕܡܗܝܡܢ ܕܝܫܘܥ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܶܐܬܐ ܒܝܕ ܡܰܝ̈ܐ ܘܕܡܐ ܘܪܘܚܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܒܡܝ̈ܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܒܡܝ̈ܐ ܘܕܡܐ. ܘܪܘܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܡܰܣܗܶܕ. ܡܛܠ ܕܪܘܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܪܪܐ. ܘܬܠܬܝܗܘܢ ܣܳܗܕܝܢ. ܪܘܚܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܕܡܐ. ܘܬܠܬܝܗܘܢ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܦܬܓ̈ܡܐ ܕܝܘܚܢܢ ܐܢܘܢ. ܕܗܰܘ ܓܒܝܐ. ܕܗܰܘ ܕܰܪܚܺܝܡ ܗܘܳܐ ܡܢ ܡܫܝܚܐ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܟܰܢܝ ܒܰܪ ܪܥܡܐ܆ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܒܰܪ ܪܓܶܫ܇ ܥܰܠ ܕܗܽܘ ܐܪܓܫ ܒܗ ܒܩܕܡܐ ܒܡܰܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܒܕܡܘܬ ܪܰܥܡܐ ܡܠܠ ܘܐܟܪܙ ܥܠܘܗܝ ܒܥܠܡܐ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܚܰܕܝܗ܇ ܘܫܐܠܗ ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܡܫܠܡ ܠܗ. ܗܢܐ ܕܗܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܡܰܪ ܕܰܚܙܳܐ ܘܰܐܣܗܶܕ܆ ܕܫܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ. ܘܗܽܘ ܝܺܕܰܥ܇ ܕܰܫܪܪܐ ܐܶܡܰܪ ܕܐܦ ܐܰܢܬܘܢ ܬܗܰܝܡܢܘܢ. ܘܡܢܐ ܐܶܡܰܪ ܗܢܐ ܕܰܐܣܗܶܕ ܥܠ ܡܠܬܗ ܕܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܕܪܘܚܐ ܠܡ ܘܡܝ̈ܐ ܘܕܡܐ܆ ܬܠܬܝܗܘܢ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܟܕ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܒܰܕܶܩ ܥܠ ܡܠܬܐ܆ ܘܒܝܕ ܡܝ̈ܐ ܥܠ ܦܓܪܐ ܘܒܝܕ ܕܡܐ ܥܠ ܢܦܫܐ܆ ܘܶܐܡܪ ܕܬܠܬܝܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܚܕ ܐܠܗܐ ܕܡܒܪܢܫ ܘܡܢܦܫ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ܆ ܐܠܗܘܬܗ ܘܐܢܫܘܬܗ ܚܕ ܐܢ̈ܝܢ. ܘܚܕ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܣܟ̈ܠܐ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ܇ ܒܙܒܢ ܠܬܖ̈ܝܢ ܡܦܠܓܝܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܕܐܬܒܪܢܫ܇ ܘܬܘܒ ܒܚܪܢܐ ܙܒܢܐ ܠܬܠܬܐ܇ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܬܖ̈ܝܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܬܘܒ ܬܠܬܐ܇ ܡܠܬܐ ܘܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ܇ ܟܕ ܗܐ ܝܘܚܢܢ ܐܰܣܗܶܕ ܘܶܐܡܰܪ ܕܬܠܬܝܗܘܢ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܪܘܚܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܕܡܐ. ܘܐܢ ܥܠ ܡܠܬܐ ܘܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܐܢܫ ܢܣܬܟܠܝܗ̇ ܠܬܚܘܝܬܐ܆ ܘܐܢ ܥܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܕܡܐ ܕܚܘܣܝܐ ܘܡܝ̈ܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܇ ܠܘܬ ܟܘܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܖ̈ܥܝܢܐ܆ ܬܠܬܝܗܘܢ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܠܐ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܫܠܝܛ ܠܡܪܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܠܐ ܬܠܬܐ. ܕܠܐ ܪܘܚܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܡܢܐ ܥܠ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܬܚܰܝܕ ܠܗ܆ ܘܠܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܐܬܚܰܝܰܕ ܠܒܣܪܐ ܐܬܡܢܝ ܥܡܗ.

 

8 ܠܡܰܢܽܘ ܗܟܝܠ ܐܡܪܘ ܠܝ܇ ܘܳܠܶܐ ܠܢ ܠܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܠܡܫܬܡܥܘ ܠܗܳܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܘܐܚܪܢܐ ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܐܘ ܠܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܢܐ ܕܰܐܣܗܶܕ ܕܬܠܬܝܗܘܢ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ܇ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ܇ ܥܠ ܕܝܕܝܥܐ ܕܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܢܣܰܒ ܡܢܢ ܐܠܗܐ ܟܕ ܐܬܒܪܢܫ܇ ܒܣܪܐ ܒܝܕ ܕܐܬܒܰܣܰܪ܇ ܘܢܦܫܐ ܡܢ ܥܠܬ ܕܐܬܢܰܦܰܫ܇ ܘܝܰܗܒ ܦܓܪܗ ܚܠܦܝܢ ܠܨܠܝܒܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ܇ ܕܗܢܘ ܦܓܪܝ ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܡܬܩܨܐ. ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ. ܘܗܕܐ ܕܡܬܩܨܐ܆ ܐܘܕܥ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܡܨܛܠܒ ܘܬܘܒ ܣܡ ܢܦܫܗ ܚܠܦܝܢ ܐܝܟ ܩܠܐ ܕܝܠܗ. ܕܪܳܥܝܐ ܛܒܐ ܢܦܫܗ ܣܳܐܶܡ ܥܠܦ ܥܖ̈ܒܘܗܝ. ܘܬܘܒ ܕܫܠܝܛ ܐܢܐ ܕܐܣܝܡܝܗ̇ ܠܢܦܫܝ ܘܫܠܝܛ ܐܢܐ ܕܬܘܒ ܐܣܒܝܗ̇. ܘܐܢ ܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܕܝܠܢ ܗܘܰܘ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ܆ ܘܠܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܚܠܦܝܢ܆ ܟܠܗ ܡܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܡܢܕܪܝܫ ܐܬܦܪܩ ܒܐܠܗܐ. ܘܐܝܟ ܕܟܠܗ ܐܕܡ ܗܘܳܐ ܬܚܝܬ ܠܘܛܬܐ ܘܐܬܚܰܒܰܠ܆ ܗܟܢܐ ܟܘܠܗ ܐܬܢܣܒ ܒܐܠܗܐ ܘܐܬܚܰܕܰܬ܇ ܘܝܰܗܒ ܡܪܝܐ ܗܢܐ ܕܐܬܒܪܢܫ܇ ܦܓܪܗ ܠܡܘܬܐ ܚܠܦ ܟܠ ܦܓܪܐ܇ ܘܢܦܫܗ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܘܠܗܝܢ ܢܦ̈ܫܬܐ܇ ܘܐܬܒܪܝ ܒܗ ܡܢ ܕܪܝܫ ܟܝܢܢ ܟܘܠܗ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚܰܕܬܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܘܣ܇ ܕܐܬܒܪܝܢܢ ܡܢ ܕܪܝܫ ܒܐܠܗܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚܰܕܬܐ ܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܒ̈ܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܩܢܘܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܇ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܶܢܘܢ ܟܕ ܡܪܫܥܝܢ ܐܣܬܰܟܠܘ. ܐܠܐ ܗܘ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܐܠܗܐ܆ ܗܘܝܘ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܗܢܐ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܗܘܝܘ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܒܬܖ̈ܝܢ ܡܢܝ̈ܢܐ ܕܒܠܚܘܕ ܡܬܝܕܥܝܢ ܒܚܕ ܦܪܨܘܦܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܶܢܘܢ ܟܕ ܡܶܨܛܰܢܥܺܝܢ ܐܳܡܪܝܢ. ܐܠܐ ܒܗ ܒܚܕ ܩܢܘܡܐ ܘܟܝܢܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܒܪܢܫ. ܥܠ ܗܰܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܠܗܐ܆ ܗܘܝܘ ܘܐܦ ܡܢ ܐܡܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܐܠܗܐ. ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܚܒܘܟܝܐ ܘܒܘܠܒܠܐ.

 

9 ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܕܪܟ ܪܐܙܐ ܕܚܕܝܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܡܠܠ ܣܘܥܪܢܐ ܕܢܣܝܒܘܬܐ. ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ ܒܩܢܘܡܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܩܰܕܡ ܡܢ ܗܘܢܐ ܕܥܒܝ̈ܕܐ. ܘܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ. ܛܟ ܡܫܰܐܠ ܗܰܘ ܕܡܦܠܓ܆ ܥܠ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ. ܘܥܠ ܕܟܕ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ܆ ܠܐ ܫܒܰܩ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ. ܘܥܠ ܕܟܰܬܰܪ ܚܕ ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ܇ ܚܕ ܘܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ. ܘܥܠ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܓܘ ܟܪܣܐ܇ ܝܰܬܺܝܒ ܗܘܳܐ ܘܐܦ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ. ܘܥܠ ܕܟܕ ܚܒܝܫ ܒܡܪܒܥܐ܇ ܡܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܢܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠ ܥܒ̈ܳܕܐ. ܘܥܠ ܕܟܕ ܒܛܺܝܢ ܥܽܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܐܦ ܚܝܠܗ ܕܥܠܝܐ. ܘܥܠ ܕܟܕ ܣܒܺܝܪ ܕܶܐܣܬܰܝܰܟ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܐܦ ܒܟܠ ܕܘܟ ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܘܥܠ ܕܟܕ ܝܺܠܺܝܕ ܡܢ ܐܒܐ܇ ܨܒܳܐ ܘܐܶܬܝܠܶܕ ܘܐܦ ܡܢ ܐܡܐ. ܘܥܠ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܠܡܢܐ ܒܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܇ ܐܬܚܘܝ ܡܫܰܠܡܢܐ ܘܐܦ ܨܝܕ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܥܠ ܕܡܬܓܫܫ ܗܘܐ ܠܦܓܖ̈ܢܐ܇ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܓܫܫܢܐ ܠܖ̈ܘܚܢܐ܇ ܘܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܇ ܟܕ ܠܬܓ̈ܡܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ܀

 

10 ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܗܳܟܝܠ ܕܒܝܕ ܗܳܠܝܢ ܩ̈ܠܐ ܡܬܬܘܕܝܢ ܠܘ ܬܚܶܝܬ ܝܕܥܬܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܬܚܒܫܘܢ. ܐܠܐ ܡܬܦܪܫܝܢ ܒܠܚܘܕ ܠܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܠܗܕܐ ܠܘ ܬܕܪܟ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܕܬܕܥ ܒܠܚܘܕ ܠܡܗܝܡܢܘ ܒܗܘܢ܇ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܓܝܪ ܕܡܣܬܒܪܐ ܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܗܕܐ ܐܝܕܥܬܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܝܕܥܬܐ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܫ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܨܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ: ܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܘܳܠܐ ܕܬܶܬܚܫܶܒ. ܗܳܢܘܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܣܳܒܪܝܢ ܕܝܳܕܥܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܳܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܐ ܝܕܘ̈ܥܐ܆ ܥܠ ܕܪܳܢܶܝܢ ܕܝܳܕܥܝܢ ܠܗܰܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܝܕܥ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܰܝܡܢܝܢ ܡܬܚܫܒܝܢ ܚܟܝ̈ܡܐ܆ ܥܠ ܕܐܫܬܘܕܥܘ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܗܘ܇ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܢܗܘܢ ܡܬܗܝܡܢ. ܘܥܠ ܕܩܰܕܡܘ ܝܕܥܘ܆ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܠܝܕܥܬܐ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܝܳܕܥܝܢ: ܐܬܚܫܒܘ ܡܢ ܗܕܐ ܚܟܝ̈ܡܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܳܢܘܢ ܕܣܒܪܘ ܕܝܕܥܘ ܠܗܰܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܩܕܡ܆ ܡܢ ܗܕܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܟܐܢܐܝܬ ܠܘܬ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܣܟ̈ܠܐ܀

 

11 ܥܪܘܩܘ ܗܟܝܠ ܐܘ ܒܢܝ̈ܐ ܚܒܝ̈ܒܐ܇ ܡܢ ܟܠ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܡܰܛܥܝ̈ܢܐ. ܥܠ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܐ ܝܕܘ̈ܥܐ ܣܳܒܪܝܢ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܟܝ̈ܡܐ܇ ܘܛܥܘ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ܇ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܐܣܒܪܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝܕܘ̈ܥܐ. ܘܠܘܩܕܡ ܡܬܒܥܐ ܠܟܘܢ ܠܡܥܪܩ܆ ܘܟܠ ܡܰܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡܰܘܕܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܘܕܐܘܢܡܝܘܣ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܘ ܕܒܪܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܚܒܪܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ܇ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܥܒ̈ܕܐ܇ ܘܦܓܪܐ ܬܘܒ ܒܠܚܘܕ ܡܺܝܬܐ ܪܢܰܘ ܕܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ܀ ܘܬܘܒ ܐܣܠܘ ܥܡ ܗܠܝܢ ܘܐܦ ܠܡܩܕܘܢܝܣ. ܥܠ ܕܐܦ ܗܽܘ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܥܡ ܒܖ̈ܝܬܐ ܡܳܢܐ ܠܗ܀ ܚܰܝܶܒܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܥܡ ܗܢܐ܆ ܘܐܦ ܠܐܦܘܠܢܪܝܣ. ܥܠ ܕܐܦ ܗܽܘ ܚܣܝܪܐ ܚܘܝܗ ܠܦܪܘܩܢ܇ ܒܝܕ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܐ ܐܬܢܣܶܒ ܡܕܥܐ ܐܢܫܳܝܳܐ܇ ܡܢ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܠܡܳܢܐܝܬ ܐܬܒܪܢܫ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܀ ܐܚܪܡܘ ܬܘܒ ܡܠܝܐܝܬ܆ ܘܐܦ ܠܛܳܥܝܐ ܐܘܛܘܟܐ ܘܠܡܐܢܝ ܒܪ ܙܘܓܗ. ܗܢܐ ܕܟܰܕ ܢܦܰܠ ܒܗܪܣܝܣ ܡܰܢܺܝܢܳܝܬܐ܆ ܛܠܰܡ ܘܐܦ ܗܽܘ ܠܦܓܪܢܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܀ ܘܬܘܒ ܐܝܨܦܘ ܠܡܫܬܘܙܒܘ ܐܝܟ ܛܰܒܝܐ ܡܢ ܢܫܒܐ܆ ܘܐܝܟ ܨܶܦܪܐ ܡܶܢ ܦܰܚܐ܆ ܘܐܦ ܡܢ ܡܨܝܕܬܐ ܙܩܺܝܪܰܬ ܡܢ ܟܘܠ ܓܘ̈ܕܦܐ ܕܗܖ̈ܣܝܣ ܝܗܘܕܝܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܦܠܚ ܠܒܪ ܐܢܫܐ. ܗܰܘ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܘܳܠܐ ܕܢܬܦܰܚܰܡ܆ ܐܠܐ ܘܐܦ ܥܡ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܚܢ̈ܦܐ܀ ܘܐܣܠܘ ܥܡܗ ܘܐܟܘܬܗ܆ ܐܝܟ ܕܠܐܝܕܐ ܕܰܐܪܫܥܰܬ ܒܕܡܘܬܗ܇ ܘܐܦ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܗܳܝ ܕܶܐܬܐܡܪܰܬ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܒܟܠܩܕܘܢܐ. ܘܠܛܘܡܣܐ ܪܫܝܥܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܠܐܶܘܳܢ܇ ܗܰܘ ܕܠܗܳܕܐ ܫܪܪ ܘܗܽܘ ܬܘܒ ܡܢܗ̇ ܐܬܩܰܝܰܡ.

 

12 ܬܚܘܡܐ ܓܝܪ ܕܡܪܕܘܬܐ ܗܰܘ ܕܡܢ ܗܳܝ ܣܘܢܗܕܣ ܐܬܬܣܝܡ܆ ܚܠܦ ܚܕ ܒܪܐ ܘܟܝܢܗ܆ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܡܪܚܘ ܠܡܬܚܡܘ ܥܠܘܗܝ. ܗܳܢܘܢ ܕܝܕܝܥܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܘܐܦ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܟܝܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܬܝܕܥ ܐܘ ܡܬܡܢܐ܇ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܦ ܩܢܘܡܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܩܢܘܡܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܐܝܬ ܡܶܬܪܢܐ܇ ܕܠܐ ܢܶܬܚܫܶܒ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܐܦ ܦܪܨܘܦܐ. ܥܠ ܕܠܰܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܩܢܘܡܐ ܕܠܐ ܦܪܨܘܦܐ ܢܗܘܐ. ܘܐܢ ܬܖ̈ܝܢ ܐܢܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܥܠ ܕܬܖ̈ܝܢ ܐܢܘܢ ܟܝ̈ܢܐ܆ ܘܬܘܒ ܘܬܖ̈ܝܢ ܦܖ̈ܨܘܦܐ ܥܠ ܕܬܖ̈ܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ܆ ܐܳܠܨܳܐ ܠܡܬܪܰܥܳܝܘ ܕܐܦ ܬܖ̈ܝܢ ܐܢܘܢ ܒܢܝ̈ܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܘܐܦ ܬܖ̈ܝܢ ܐܠܗ̈ܐ. ܚܕ ܗܰܘ ܕܝܕܝܥܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܩܰܝܰܡ ܒܝܕ ܫܘܪܝܐ. ܘܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ܆ ܘܗܢܐ ܐܚܪܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܢ ܐܢܬܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܚܕܬܐܝܬ. ܕܐܠܨܐ ܠܡܶܪܢܳܐ ܐܢ ܚܕܬܐ ܗܘ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܐܦ ܗܽܘ܆ ܒܕܡܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܫܪܟܐ ܐܠܗ̈ܐ ܕܐܬܒܕܝܘ ܚܕܬܐܝܬ ܡܶܢ ܚܰܢ̈ܦܐ. ܕܡܶܢ ܗܪܟܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܘܳܠܐ ܠܡܰܣܒܳܪܘ ܥܠ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܘܐܦ ܚܢ̈ܦܐ ܚܬܝ̈ܬܐ܇ ܕܐܥܠܘ ܘܐܦ ܗܶܢܘܢ ܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܳܢܘܢ ܘܰܚܠܦ ܕܚܢ̈ܦܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܨܳܪܘ ܘܰܚܫܰܠܘ ܘܓܠܦܘ ܘܐܩܝܡܘ ܐܠܗ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܰܒܕܰܘ܆ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ ܐܡܪܚܘ ܕܠܐܠܗܐ ܚܰܕܬܐ ܗܰܘ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܘܐܦ ܒܫܡܝܐ ܢܣܺܝܡܽܘܢܳܝܗܝ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܢܚܰܘܽܘܢ ܕܡܰܪܫܥܝܢ܆ ܟܕ ܣܳܓܕܝܢ ܠܒܪܝܬܐ ܚܠܦ ܒܪܘܝܐ ܐܘ ܥܡܗ܆ ܐܠܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܚܝ̈ܠܐ ܟܘܠܗܘܢ ܘܖ̈ܘܚܐ ܕܐܝܬ ܒܫܡܝܐ܆ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܓܝܪ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܦܝܢ ܠܡܶܣܓܰܕ ܡܳܖ̈ܘܕܶܐ܆ ܘܠܰܥܒܝܕܐ ܥܡ ܥܒܘܕܐ. ܘܠܒܪܝܐ ܥܡ ܒܳܪܘܝܐ܆ ܘܰܠܥܰܒܕܐ ܥܡ ܡܳܪܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܕ ܨܳܒܪܝܢ ܒܫܢܝܘܬܗܘܢ ܡܥܳܕܺܝܢ ܠܡܐܡܰܪ܆ ܕܠܬܖ̈ܝܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܟܚܕܐ ܘܳܠܐ ܠܡܶܣܓܰܕ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܣܛܘܪܝܣ ܗܰܘ ܕܺܝܠܦܘ ܡܢܗ ܡܥܳܕ ܐܳܡܰܪ܇ ܕܣܳܓܶܕ ܐܢܐ ܠܡ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܠܒܶܫ ܥܡ ܗܰܘ ܕܠܰܒܫܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܥܡ ܗܰܘ ܕܢܰܣܒܶܗ܇ ܠܐܪܓܘܢܐ ܥܡ ܡܠܟܐ܇ ܠܗܝܟܠܐ ܥܡ ܗܰܘ ܕܰܥܡܰܪ ܒܗ.

 

13 ܘܒܫܡܐ ܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܐܘ ܕܠܐ ܗܰܘܢܐ ܘܳܠܐ ܠܡܰܣܒܳܪܘ ܕܥܡܕܢܢ. ܘܐܝܢܐ ܗܘ ܡܢܗܘܢ ܗܰܘ ܕܡܬܡܢܐ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ܇ ܕܗܐ ܝܶܫܘܥ ܠܘܬ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܇ ܠܘ ܠܰܡܬܰܠܡܳܕܘ ܘܰܠܡܰܥܡܳܕܘ ܒܫܡܐ ܕܬܖ̈ܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܠܐ ܕܚܰܕ. ܕܙܠܘ ܠܡ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܘܬܰܠܡܕܘ ܘܰܐܥܡܶܕܘ ܐܢܘܢ. ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܐܶܡܰܪܘ ܓܝܪ ܐܰܢܬܘܢ. ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܘܐܦ ܐܠܨܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ܆ ܕܐܝܢܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܬܖ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝܐ ܕܶܐܬܒܕܺܝܘ ܡܢܟܘܢ܇ ܗܢܐ ܕܣܺܝܡ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ܇ ܘܥܡ ܕܝܠܗܘܢ ܘܐܦ ܒܫܡܐ ܕܝܠܗ ܥܳܡܕܝܢ ܚܢܢ. ܡܠܬܐ ܗܰܘ ܐܪܐ ܗܰܘ ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ܆ ܡܕܝܢ ܗܰܘ ܒܪܢܫܐ ܕܝܠܟܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܗܘ. ܘܠܐ ܫܘܒܚܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܘܠܐ ܣܓܕܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܡܶܣܓܰܕ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ܇ ܠܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ.

 

14 ܘܰܕܡܰܢܘ ܨܠܝܒܐ ܗܢܐ ܕܢܝܫܗ ܡܶܣܬܓܕ ܡܢܢ. ܠܐ ܗܘܐ ܕܗܰܘ ܕܡܺܝܬ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܠܐܬܐ ܕܨܠܝܒܗ ܕܗܰܘ ܕܐܨܛܠܒ܇ ܕܳܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܐܢܫܐ ܣܳܓܕܝܢ ܚܢܢ܇ ܘܠܗ ܥܡ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܒܚܝܢ ܚܢܢ. ܒܝܕ ܡܰܢܘ ܐܶܡܰܪ ܠܝ ܦܘܪܩܢܐ ܗܘܳܐ ܠܢ. ܠܘ ܒܡܰܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܡܬܬܘܕܐ ܕܐܨܛܠܒ܆ ܘܐܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܐܝܟ ܕܚܢܢ ܡܗܝܡܢܝܢܢ܆ ܗܐ ܒܐܠܗܐ ܦܪܝܩܝܢ ܚܢܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ܆ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܩܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܢܣܬܓܕ ܡܢܢ ܗܰܘ ܕܰܒܡܰܘܬܗ ܦܪܰܩ ܠܰܢ. ܘܐܢ ܡܶܣܬܓܶܕ܆ ܗܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܐܨܛܠܒ. ܐܢ ܕܝܢ ܟܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ ܡܶܣܬܓܕ܆ ܠܦܬܟܪܐ ܡܕܝܢ ܣܳܓܕܝܢ ܚܢܢ ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ. ܥܡ ܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ ܢܬܬܟܠ ܕܐܬܡܨܝ ܕܢܦܪܘܩ ܠܢ܇ ܗܰܘ ܕܒܟܝܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܕܠܝܛ ܗܘ ܠܡ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܢܬܬܟܠ ܥܠ ܒܪ ܐܢܫܐ܇ ܘܢܣܬܡܟ ܥܠ ܕܪܥܐ ܕܒܣܪܐ܇ ܘܡܢ ܡܪܝܐ ܢܶܣܛܐ ܠܒܗ. ܗܐ ܗܟܝܠ ܬܚܶܝܬ ܠܘܛܬܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܝܠܗ ܕܗܢܐ ܩܠܐ܇ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܟܠܗܘܢ ܕܒܟܠ ܕܘܟ܇ ܐܢ ܗܽܘ ܕܐܝܟ ܕܥܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܢܬܬܟܠܘܢ ܥܠ ܡܫܝܚܐ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܕܒܨܒܝܢܗ ܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܀

 

15 ܣܘܢܗܕܘܣ ܓܝܪ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܐܰܝܕܐ ܕܥܒܝܕܐ ܠܗܘܢ ܣܡܟܐ ܠܗܖ̈ܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܐܰܫܠܡܰܬ ܡܚܕܐ ܒܪܝܫܗ ܕܬܚܘܡܐ ܗܰܘ ܕܥܶܒܕܰܬ. ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܘܡܪܝܐ ܕܐܬܒܪܢܫ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܶܣܒܪ ܕܡܶܬܥܫܩܐ ܡܢܢ܆ ܢܩܪܐ ܒܗܰܘ ܡܕܡ ܕܣܳܡܰܬ܆ ܘܡܶܫܟܰܚ ܡܶܚܕܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪܢܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒܐ ܐܝܟ ܕܫܳܡܰܥ ܐܢܐ ܥܠ ܐܣܬܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܐܝܟܐ ܕܝܘ̈ܩܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܨܝܖ̈ܝܢ܇ ܘܡ̈ܠܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܖ̈ܫܝܡܢ. ܘܣܳܒܪ ܐܢܐ ܕܚܠܦ ܩܳܝܶܡܬܐ ܕܛܢܢܐ ܟܬܒܘܗ̇܇ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܝܗ̇ ܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ܇ ܕܩܳܝܡܐ ܒܬܪܥܐ ܡܕܢܚܳܝܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܬܡܢ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ. ܕܰܐܝܬܝܢܝ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܠܬܪܥܐ ܡܕܢܚܳܝܐ܆ ܘܰܚܙܺܝܬ ܬܡܢ ܩܳܝܶܡܬܐ ܕܛܢܢܐ܇ ܗܳܝ ܕܣܺܝܡܐ ܗܘܬ ܠܘܩܒܠ ܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܬܡܢ܆ ܐܝܟ ܕܰܠܡܰܛܳܢܘ ܠܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܣܡܘܗ̇ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܠܗܳܝ ܩܳܝܶܡܬܐ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܬܗܘܢ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܘܫܐ܇ ܕܰܐܛܢܽܘܢܝ ܒܠܐ ܐܠܗܐ܇ ܘܐܦ ܐܢܐ ܐܰܛܢ ܐܢܘܢ ܒܠܐ ܥܡܝ. ܘܗܪܟܐ ܬܘܒ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܰܛܳܢܘ ܠܡܫܝܚܐ ܘܠܡܐܡܪ ܠܘܬܗ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܇ ܟܰܬܒܽܘܗܝ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܠܐ ܓܙܝܖ̈ܝܢ ܠܬܚܘܡܐ ܗܰܘ ܕܗܘܐ ܒܟܠܩܕܘܢܐ܇ ܗܰܘ ܕܟܬܝܒ ܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ܇ ܐܠܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܡܪܝܐ ܠܒܪ ܡܢܗ̇܇ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܐܦ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܣܡܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ܆ ܩܪܐܘܗܝ ܬܘܒ ܘܐܦ ܡܪܝܐ. ܐܝܟ ܕܰܠܡܰܠܳܦܘ܆ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܚܕܬܐ ܘܡܪܝܐ ܥܒܝܕܐ. ܘܰܠܡܰܢܽܘ ܠܐ ܝܕܝܥܐ ܐܘ ܬܡܝܗܐ܇ ܕܐܢ ܐܝܬ ܐܚܪܢܐ ܡܪܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ܇ ܗܢܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܚܕܬܐ. ܘܐܢ ܚܕܬܐ ܗܘ ܦܬܟܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ. ܘܠܢ ܓܠܝܐܝܬ ܐܬܐܡܖ̈ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܚܕܬܐ. ܘܥܠ ܦܬܟܖ̈ܐ ܬܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܚܕ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܕܗܫܐ ܐܬܥܒܕܘ. ܘܬܘܒ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܡܙܡܪܢܐ ܐܶܡܰܪ ܐܠܗܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܠܐ ܬܣܓܘܕ ܠܕܚܠܐ ܐܚܪܢܐ. ܡܢܐ ܡܕܝܢ ܡܢ ܗܢܐ ܡܪܝܐ ܢܗܘܐ܇ ܕܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܣܘܢܗܕܣ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܣܳܡܰܬ. ܢܶܣܬܓܶܕ ܐܪܐ ܐܝܟ ܐܠܗ̈ܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܗܐ ܕܚܢ̈ܦܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܣܓܕܬܐ. ܠܐ ܢܣܬܓܕ ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ܆ ܗܐ ܟܦܘܖ̈ܐ ܡܢ ܗܕܐ ܡܬܚܙܝܢܢ܇ ܕܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܐܨܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ.

 

16 ܐܠܐ ܡܢܐ ܘܐܦ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܐܶܡܪܰܬ ܥܠ ܐܓܪܬܗ ܕܠܐܘܢ. ܐܝܬܝܗ̇ ܠܡ ܩܳܝܶܡܬܐ ܕܓܘܐ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܕܛܘܥܝܰܝ. ܩܪܘ ܘܐܦ ܠܗܕܐ ܩܳܝܶܡܬܐ. ܘܐܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܕܰܛܢܳܢܐ ܐܝܟ ܕܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܝܐ ܕܩܳܝܡܐ ܗܘܳܬ ܒܬܰܪܥܐ ܕܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ܇ ܟܕ ܘܳܠܐ ܗܘܐ ܕܢܺܐܡܪܘܢ܇ ܗܳܝ ܕܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܘܢ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܐܘܪܟܗ̇ ܠܐܓܪܬܐ܆ ܗܐ ܡܚܕܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܺܝܬ܆ ܕܠܟܘܠܗܘܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܢܘܟܖ̈ܝܐ ܡܩܺܝܡܐ.

 

17 ܘܬܘܒ ܒܫܘܠܡܐ ܕܝܠܗ ܕܬܚܘܡܐ ܟܶܬܒܰܬ ܗܺܝ ܣܘܢܗܕܘܣ܆ ܕܒܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܳܠܐ ܕܢܶܬܬܰܘܕܐ ܡܫܝܚܐ܇ ܕܐܝܬ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܠܳܝܬܐ ܕܝܠܗ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܒܐ܆ ܘܒܪܢܫܐ ܡܢ ܐܡܐ. ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܳܝ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܡܢ ܫܠܝܚܐ܇ ܕܚܕ ܗܘ ܒܪܐ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܒܪܢܫ܇ ܐܳܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܐܒܐ ܘܕܠܐ ܐܡܐ. ܕܡܢ ܐܰܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܐܡܐ. ܘܬܘܒ ܡܢ ܐܡܐ܆ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܕܠܐ ܐܒܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܝܢ ܒܝܕ ܕܬܚܡܘ ܥܠܘܗܝ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ܇ ܕܐܝܬ ܠܟܘܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝ̈ܠܝܬܐ ܕܝܠܗ܇ ܥܠ ܒܪܐ ܐܘܕܝܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܒܐ܇ ܘܥܠ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܐܡܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ ܠܗܳܢܘܢ ܕܟܕ ܡܬܢܛܪܐ ܕܝܠܝܘܬܐ ܕܟܘܠ ܚܕ ܡܢ ܟܝ̈ܢܐ܆ ܠܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܘܠܚܕ ܩܢܘܡܐ ܪܳܗܛܝܢ܆ ܗܳܝ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܡܨܝܐ܆ ܕܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܫ̈ܠܡܢܐ ܕܡܬܡܢܐ܇ ܟܘܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܆ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܢܫܟܚܘܢ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ. ܒܠܥܕ ܗܳܝ ܕܒܘܠܒܠܐ ܢܗܘܐ ܘܚܒܘܟܝܐ.

 

18 ܕܟܡܐ ܕܝܢ ܓܰܕܶܦ ܘܐܦ ܠܐܘܢ ܒܐܓܪܬܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܡܢܗ ܠܘܬ ܦܠܘܝܢܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ܆ ܐܰܝܕܐ ܕܟܐܢܐܝܬ ܐܦ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ ܛܘܡܣܐ܆ ܥܠ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܐܶܣܬܕܩ ܥܕ̈ܬܐ ܘܶܐܬܦܰܠܓܰܬ ܒܟܠ ܕܘܟ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܣܓܝܐܐ ܗܝ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܕܐܓܪܬܐ ܕܗܪܟܐ ܢܰܝܬܶܐ ܘܰܢܚܰܘܶܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܠܝ ܠܘܩܒܠ ܓܘ̈ܕܦܘܗܝ ܘܐܦ ܒܫܖ̈ܒܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܘܒܐܓܖ̈ܬܐ.

 

19 ܒܝܕ ܕܝܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܠܐܘܢ܇ ܘܕܡܪܩܝܢܐ ܐܝܢܐ ܕܰܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܡܰܡܠܶܟ ܗܘܐ. ܘܬܘܒ ܘܒܝܕ ܐܓܪܬܐ ܕܰܟܬܰܒ ܗܽܘ ܗܢܐ ܕܐܬܐܡܪ ܠܐܘܢ܇ ܠܘܬ ܦܖ̈ܨܘܦܐ ܝܕܝ̈ܥܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܘܒܝܕ ܟܬܒ̈ܐ ܘܣܝ̈ܡܐ ܕܥܒܝܕܝܢ ܡܢ ܕܝܕܘܪܘܣ ܘܬܐܕܘܪܣ܇ ܘܬܐܕܘܪܝܛܐ ܘܐܢܕܪܐܘܣ. ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܘܢ܆ ܗܪܣܝܣ ܪܫܝܥܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܝܕܝܥܐܝܬ ܡܬܩܰܝܡܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܕܰܣܝ̈ܳܡܐ ܗܠܝܢ ܥܒܝܕܝܢ ܩܕܡ ܢܣܛܘܪܝܘܣ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܗܽܘ ܐܬܕܢܝ ܠܗܘܢ ܘܶܐܙܰܠ ܒܬܪܗܘܢ܇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܘܦܘ̈ܫܩܐ ܕܐܫܬܠܡܘ ܡܶܢ ܕܝܕܘܪܘܣ ܘܡܢ ܬܐܕܘܪܣ܇ ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܬܘܒ ܐܬܟܬܒܘ ܒܙܒܢܐ ܕܝܠܗ܇ ܡܶܢ ܗܳܢܘܢ ܕܐܬܪܥܝܘ ܗܘܘ ܐܟܘܬܗ܇ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܥܡܗ ܩܰܒܶܠܘ. ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܘܐܒܗ̈ܐ ܕܗܕܐ ܗܖ̈ܣܝܣ܇ ܕܝܕܘܪܘܣ ܘܬܐܕܘܪܣ܇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܬܐܕܘܪܝܛܣ ܘܐܢܕܪܐܣ ܘܐܘܬܪܝܣ܇ ܘܟܠܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܐܬܬܘܣܦܘ ܥܠ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܒܐܦܣܘܣ܇ ܘܰܗܘܰܘ ܠܘܩܒܠ ܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ. ܘܬܘܒ ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܣܝ̈ܳܡܶܐ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܐܢ̈ܫܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪ ܕܐܬܚܝܒ ܘܐܫܬܕܝ ܢܣܛܘܪܝܣ ܥܡ ܗܖ̈ܣܝܣ ܕܝܠܗ܇ ܒܝܕ ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܡܝܬܐ ܗܳܝ ܕܐܬܟܰܢܫܰܬ ܒܐܦܣܘܣ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ. ܠܘܩܕܡ ܗܢܝ̈ܢ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢ ܦܠܘܝܢܐ ܐܦܣܩܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ܇ ܘܡܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܗܢܘܢ ܕܐܫܬܟܚܘ ܥܡܗ ܟܕ ܕܢܘ ܗܘܘ ܠܐܘܛܘܟܐ. ܕܟܕ ܠܗܰܘ ܠܐ ܝܕܥܘ ܕܰܢܚܰܝܒܘܢ ܘܠܐ ܠܗܖ̈ܣܝܣ ܕܝܠܗ ܕܢܰܦܩܘܢ܆ ܐܝܟ ܫܡܘ̈ܥܐ ܣܟ̈ܠܐ ܘܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܒܥܶܠܰܬ ܗܰܘ ܐܥܠܘ ܡܢ ܕܪܝܫ ܠܓܘ ܥܕܬܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܗܢܐ ܕܥܡܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܓܠܝܐܝܬ ܐܬܚܪܡܘ܆ ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܗܘܝܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝܘܠܦܢܗ ܕܗܰܘ܀

 

20 ܠܗܢܐ ܗܟܝܠ ܝܘܠܦܢܐ ܟܕ ܢܳܩܶܦ ܐܦ ܠܐܘܢ܆ ܥܳܒܶܕ ܐܓܪܬܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܩܰܪܝܰܬ ܛܘܡܣܐ ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܦܠܘܝܢܐ܆ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܚܰܝܠܐ ܗܳܝ ܕܦܪܟܣܣ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܡܢܗ܇ ܘܡܢ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܕܥܡܗ ܘܶܐܙܰܠܬ ܠܗ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܶܐܬܳܬ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܠܰܡܕܝܢܰܬ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܺܝܬ ܬܐܕܣܝܘܣ ܡܠܟܐ܆ ܘܶܐܬܳܬ ܡܠܟܘܬܐ ܠܚܳܬܶܗ ܦܘܠܟܪܝܐ܆ ܐܰܪܡܝܘ ܒܗ̇ ܐܝܕܐ ܥܡ ܐܢܛܠ ܐܦܣܩܦܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܠܘܝܢܐ. ܘܐܦ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܬܡܢ ܘܩܠܺܝܖ̈ܺܝܩܘ ܘܕܝܖ̈ܝܐ. ܘܡܶܢ ܕܰܗܘܳܬ ܐܦ ܗܪܟܐ ܦܪܟܣܣ܆ ܘܩܰܒܠܰܬ ܐܪܡܝ ܐܝܕܐ ܕܟܘܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ܆ ܐܶܫܬܰܕܪܰܬ ܬܘܒ ܒܝܕ ܩܠܺܝܖ̈ܺܝܩܽܘ ܘܡܓܣܛܖ̈ܝܢܘ܇ ܠܘܬ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܕܒܟܠܕܘܟ ܕܐܦ ܠܗܳܢܘܢ ܟܕ ܢܩܦܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ ܡܠܟܘܬܐ ܢܪܡܘܢ ܒܗ̇ ܐܝܕܐ. ܗܳܝ ܕܩܰܒܠܘ ܐܪܡܝ ܐܝܕܐ ܕܐܦܣ̈ܩܦܐ܆ ܐܖ̈ܒܥ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ. ܘܡܶܢ ܕܰܢܣܰܒܘ ܡܶܫܟܳܢܳܐ ܐܪܡܝ ܐܝ̈ܕܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܐܬܐܡܪ ܕܫܠܡܝܢ ܠܗܢܘܢ܆ ܘܐܦ ܗܶܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܶܢ ܠܐܘܢ ܘܦܠܘܝܢܐ ܐܬܬܚܡܘ܆ ܐܫܬܕܪܘ ܡܚܕܐ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܒܬܪ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܠܡܬܟܢܫܘ ܘܠܡܐܬܐ ܠܣܘܢܗܕܣ܇ ܘܡܶܢ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܗܕܐ ܠܘܩܕܡ ܒܢܝܩܝܐ܆ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܟܠܩܕܘܢܐ܆ ܣܳܡܰܬ ܗܪܟܐ ܬܚܘܡܐ ܕܡܪܘܕܘܬܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܠܐܘܢ ܘܦܠܘܝܢܐ ܩܕܡ ܐܬܬܚܡܘ ܡܛܘܠ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܗܢܐ ܕܗܫܐ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ܇ ܡܶܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܒܝܕ ܟܬܒܐ ܗܢܘܛܝܩܘܢ܆ ܝܨܝܦܝܢ ܕܬܘܒ ܡܢ ܕܪܝܫ ܢܥܠܘܢܝܗܝ ܠܓܘ ܥܕܬܐ܇ ܥܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܗܳܝ ܕܡܢܗ̇ ܐܬܬܚܡܘ.

 

21 ܘܗܠܝܢ ܐܣܬܥܪ ܠܐܦ̈ܝ ܫܘܠܡܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܗܰܘ ܕܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ܆ ܘܐܦ ܟܠ ܡܕܡ ܐܬܟܬܒ ܘܐܫܬܕܪ ܠܗ܇ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܦܪܟܣܣ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܩܕܡ ܦܠܘܝܢܐ܆ ܘܬܘܒ ܘܐܦ ܐܓܪܬܐ ܕܠܐܘܢ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܣܪܗܒܘ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܕܡܢ ܡܪܝܐ܆ ܘܐܪܝܡܗ ܡܢ ܩܕܡ ܕܬܬܟܢܫ ܣܘܢܗܕܣ܆ ܘܐܦ ܗܽܘ ܐܶܬܩܪܺܝ ܠܡܶܐܬܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܦܣ̈ܩܦܐ. ܘܗܠܝܢ ܐܬܐܡܪ ܡܢܝ܆ ܠܘ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܫܚܺܝܡܐ. ܐܠܐ ܕܝܶܠܦܶܬ ܐܢܝ̈ܢ ܒܫܪܪܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܐܫܬܕܪ ܒܬܪܗ. ܘܬܘܒ ܡܬܝܕܥܢ ܡܢ ܚܰܝܠܐ ܕܐܓܪܬܗ܇ ܗܕܐ ܕܰܟܬܰܒ ܠܘܳܬ ܗܠܝܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܕܝܠܗ܇ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܐܰܝܟܐ ܕܐܦ ܐܬܕܡܪ ܘܫܰܒܰܚ ܒܗ̇܇ ܠܟܠܗܝܢ ܗܢܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢ ܦܠܘܝܢܐ ܘܡܢ ܠܐܘܢ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܥܠܝܗܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܚܰܬܺܝܬܳܐܝܬ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܗ܇ ܘܠܗܝܢ ܘܳܐܦ ܗܢܘܢ ܝܰܨܺܝܦܺܝܢ ܕܰܢܩܺܝܡܘܢ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐܘܢ ܘܦܠܘܝܢܐ܇ ܘܰܩܠܺܝܖ̈ܺܝܩܘ ܕܗܳܝܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܩܽܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܘܣ. ܘܐܝܬ ܡܢܳܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܢܶܣܒܶܬ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܗ܆ ܗܳܝ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܳܐܠܨܐ ܕܳܐܦ ܗܪܟܐ ܬܬܣܝܡ. ܗܳܕܶܐ ܕܰܪܫܺܝܡܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. ܕܡܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܘܢ ܠܗܳܕܶܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܬܘܢ܆ ܬܺܐܨܦܽܘܢ ܕܢܶܬܢܰܗܪܘܢ ܘܐܦ ܐܚܖ̈ܢܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟܘܢ ܐܝܟ ܕܢܕܥ ܟܘܠܢܫ܆ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܡܰܚܖ̈ܡܶܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܐܝܬܝܗܘܢ܇ ܟܠܗܝܢ ܕܡܢ ܣܘܢܗܕܣ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܟܠܩܕܘܢܐ܇ ܘܡܶܢ ܦܠܰܘܝܢܐ ܘܡܶܢ ܠܐܘܢ ܐܬܬܚܡ.

 

22 ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܢܣܺܝ̈ܒܳܢ ܡܢ ܐܓܪܬܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܗܳܠܶܝܢ. ܝܶܕܥܶܬ ܓܝܪ ܐܢܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܗܘܰܝ ܡܶܢ ܦܠܘܝܢܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܠܗܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܠܘܩܒܠ ܐܘܛܘܟܐ܇ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕܝܠܗ ܐܬܪܥܝܘ܇ ܗܳܝ ܕܰܐܡܪܰܚ ܠܡܺܐܡܪ ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܐܫܬܰܚܠܦܰܬ ܐܠܗܘܬܐ܇ ܘܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܐܟܘܬܢ܇ ܘܕܐܬܝܠܕ ܘܕܚܫ ܐܰܟܪܶܙ. ܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܣܬܥܪ܇ ܡܶܢ ܡܗܝܡܢܐ ܠܐܘܢ ܪܝܫܐ ܕܟܗ̈ܢܐ܇ ܗܰܘ ܕܚܠܦ ܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ ܐܬܟܰܬܰܫ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܠܗܳܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܣܘܢܗܕܣ. ܘܫܰܒܚܶܬ ܠܐܠܗܐ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܘܟܘܠܗܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܐܢܐ. ܕܰܥܘ ܕܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܡܰܠܦ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܕܝܰܠܕܐ ܕܝܠܝ ܘܝܘܠܦܢܐ܆ ܗܢܐ ܗܘ ܕܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܚܣ̈ܝܐ ܓܒܖ̈ܐ ܕܐܬܐܡܪܘ ܦܠܘܝܢܐ ܘܠܶܐܘܳܢ ܐܬܬܚܡ. ܘܡܶܛܘܠ ܐܰܝܕܐ ܥܠܬܐ ܟܕ ܟܠܢܫ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܐܚܝܕ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܩܠܝܖ̈ܝܩܘ܇ ܐܢܐ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܚܣܳܡܐ ܐܝܟ ܗܪܛܝܩܐ ܡܬܬܕܝܢ ܐܢܐ ܘܡܶܬܚܪܶܡ ܐܢܐ ܘܰܣܢܶܐ ܐܢܐ.

 

23 ܣܳܦܩܳܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܗܐ ܡܢܗ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܬܝܕܥܬ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܠܡܰܠܳܦܘ ܠܟܘܢ ܘܠܟܠ ܐܢܫ܇ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܠܥܠ ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ ܡܢܝ. ܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܘܐܬܬܚܡ܇ ܐܰܘ ܡܶܢ ܠܐܘܢ ܐܰܘ ܡܶܢ ܦܠܘܝܢܐ܇ ܠܗ ܠܢܣܛܪܝܣ ܒܩܕܡܐ ܡܶܬܝ̈ܕܥܢ ܗܘ̈ܰܝ܇ ܘܒܝܕ ܚܘܫܒܐ ܕܝܠܗ ܡܶܬܦܰܖ̈ܢܣܳܢ ܗܘ̈ܰܝ܀ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܶܡܰܪ. ܕܝܶܕܥܶܬ ܠܰܡ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܶܢ ܩܕܝܡ ܗܘ̈ܰܝ ܡܶܢ ܪܳܚܶܡ ܐܠܗܐ ܐܦܣܩܦܐ ܦܠܘܝܢܐ܇ ܘܡܢ ܠܐܘܢ ܡܗܰܝܡܢܐ ܪܺܝܫܐ ܕܟܳܗ̈ܢܐ. ܘܐܢ ܕܝܠܗ ܐܢ̈ܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܽܘ ܐܰܣܗܶܕ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܡܶܢ ܗܳܢܘܢ ܐܶܬܬܰܚܡ. ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ: ܘܕܣܘܢܗܕܣ ܬܘܒ ܗܳܝ ܕܳܐܬܝܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܟܰܠܩܺܕܘܢܐ܆ ܐܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܠܗܝܢ ܥܬܝܕܐ ܕܰܬܫܰܪܰܪ܆ ܐܰܝܕܐ ܕܗܳܫܐ ܗܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܕܬܶܥܘܠ ܒܝܰܕ ܩܛܺܝܪܐ ܕܫܽܘ̈ܠܛܳܢܐ ܕܰܠܒܪ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܪ ܕܢܶܦܩܰܬ ܒܝܰܕ ܟܬܒܐ ܗܢܘܛܝܩܘܢ܆ ܠܡܰܢܽܘ ܠܐ ܝܺܕܺܝܥܐ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܠܝܢ ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܘܠܝܘܠܦܢܗ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܪܶܡ ܚܦܺܝܛܺܝܢ ܗܫܐ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ ܠܰܡܩܰܝܳܡܘ܇ ܘܕܰܠܗܳܢܐ ܢܫܠܡܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܕܬܐ ܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܫܩܳܠ ܛܰܥܢܐ.

 

24 ܫܰܒܰܚ ܗܟܝܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܠܗܠܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܡܶܢ ܦܠܘܝܢܐ܆ ܟܕ ܕܳܐܢ ܗܘܳܐ ܠܐܘܛܘܟܐ. ܘܐܘܕܥ ܘܐܦ ܕܕܝܠܗ ܐܢܝ̈ܢ܆ ܥܠ ܕܬܰܚܶܡܘ ܒܗܶܝܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܥܠ ܕܰܒܝܰܕ ܐܘܛܘܟܐ ܘܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܣ ܝܺܨܶܦ ܦܠܘܝܢܐ ܕܢܰܦܶܩ. ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܘܛܘܟܐ܆ ܘܩܘܪܝܠܣ ܡܬܥܫܩ ܗܘܳܐ ܘܡܢܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ܆ ܘܡܶܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܠܬܰܪܥܺܝܬܗ ܫܠܶܡܘ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܕܝܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܠܰܡ ܕܡܰܐܢܝ ܘܕܐܦܘܠܘܢܪܝܣ ܘܕܐܘܛܘܟܐ܇ ܐܰܚܺܝܕ ܘܡܬܪܥܐ ܩܘܪܝܠܣ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܐܶܡܪ ܗܪܟܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣ܇ ܕܝܶܕܥܶܬ ܠܗܳܠܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܡܶܢ ܦܠܘܝܢܐ ܠܘܩܒܠ ܐܘܛܘܟܐ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܕܝܠܗ. ܟܕ ܪܳܡܶܙ ܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܣ. ܒܗܝܢ ܓܝܖ̈ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܶܢ ܟܽܠܗܘܢ ܡܶܨܛܰܚܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܥܡܗ ܬܘܒ ܘܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܬܪܰܥܝܘ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ܇ ܗܠܝܢ ܕܗܽܘ ܩܘܪܝܠܘܣ ܒܝܕ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܟܢܫ ܘܐܝܬܝ ܡܢ ܟܬܳܒܰܝ̈ܗܘܢ ܚܰܣܶܢ ܡܠܦܢܘܬܗ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܒܝܰܕ ܡ̈ܶܠܐ ܐܚܖ̈ܳܢܝܳܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܐܰܘܕܰܥ ܗܽܘ ܢܣܛܘܪܝܣ܇ ܕܠܐ ܠܡ ܬܩܒܠܘܢ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܕܐܘ ܡܢ ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܬܬܣܝܡܘ܇ ܐܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܟܰܢܶܫ ܘܐܝܬܝ ܡܢܗܘܢ ܬܚܘ̈ܝܬܐ܇ ܟܕ ܣܡ ܐܝܕܝܥܐܝܬ ܫܡ̈ܗܐ܇ ܕܐܢܫܝ̈ܢ ܡܢܗܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ. ܘܰܐܦܶܩ ܐܢܘܢ ܥܡ ܝܘ̈ܠܦܢܝܗܘܢ܆ ܘܩܰܒܶܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܬܐܕܘܪܘܣ ܘܠܠܐܘܢ ܘܠܦܠܘܝܢܐ܇ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܠܗܘܢ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܫܳܠܡܺܝܢ. ܘܰܐܒܗ̈ܬܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܣܠܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ. ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܥܳܒܶܕ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܐܦܣܩܦܐ ܕܢܐܩܣܪܝܐ. ܝܘܠܝܣ ܕܪܗܘܡܐ. ܒܣܝܠܝܣ ܕܩܣܪܝܐ. ܐܬܢܣܝܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܩܠܣܛܝܢܣ ܕܪܗܘܡܐ. ܦܪܘܩܠܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܥܡܗܘܢ ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܘܢ ܫܳܠܡܺܝܢ. ܕܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܠܝܢ ܕܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܐܦܘܠܢܪܝܣ. ܘܐܪܝܘܣ ܘܡܰܐܢܝ ܐܶܬܪܰܥܝܘ ܟܘܠܗܘܢ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܡܦܺܝ̈ܣܳܢܝܳܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܘܢ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܫܰܪܺܝܖ̈ܳܬܐ.

 

25 ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܬܪ ܕܣܡ ܒܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܟܘܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܆ ܗܠܝܢ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܘܐܦ ܗܽܘ ܐܶܬܚܰܝܰܒ ܡܶܢ ܣܘܢܗܕܣ ܗܳܝ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܒܐܦܣܣ܆ ܟܕ ܠܘܩܕܡ ܐܶܬܝܕܰܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܪܛܝܩܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܰܟܬܰܒ ܠܘܬܗܘܢ ܗܟܢܐ. ܘܣܳܐܶܡ ܐܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܠܥܠ܆ ܠܗܝܢ ܠܡ̈ܠܐ ܥܖ̈ܛܠܝܬܐ ܕܝܠܗ. ܗܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܟܢܐ. ܐܢܬܘܢ ܠܡ ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܬܩܒܠܘܢ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܝܳܬܐ ܠܡ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܝ̈ܗܘܢ ܘܠܐ ܗܘܐ ܫܪܝܖ̈ܬܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܗܖ̈ܣܝܣ ܕܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܕܐܦܘܠܢܪܝܣ܇ ܘܕܐܪܝܘܣ ܘܕܡܐܢܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܗܳܠܶܝܢ ܣܢ̈ܰܝܳܐ ܘܰܡܚܰܒ̈ܠܳܢܐ ܕܢܦ̈ܫܬܐ܇ ܘܕܫܳܘܝܢ ܕܢܬܚܪܡܘܢ. ܐܠܐ ܗܝܡܢܘ ܐܝܟ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܢ̈ܝ ܬܫܡܫܬܢ ܡܠܦܢ̈ܐ ܦܠܘܝܢܐ ܘܠܐܘܢ܆ ܘܨܰܠܰܘ ܕܣܘܢܗܕܣ ܬܶܗܘܐ ܬܺܐܒܶܠܳܝܬܐ. ܥܠ ܕܳܐܦ ܒܳܗ̇ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܕܝܠܝ܇ ܗܢܐ ܗܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܓܰܘܳܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܖ̈ܬܕܟܣܘ ܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ. ܡܣܰܒܰܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܟܕ ܗܳܕܐ ܬܶܗܘܐ܆ ܕܐܦ ܗܳܝ ܗܳܘܝܐ ܒܰܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܀

26 ܗܐ ܫܡܥܬܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܟܬܰܒ ܢܣܛܘܪܝܣ ܚܠܦ ܠܐܘܢ ܘܦܠܘܝܢܐ܇ ܘܣܘܢܗܕܣ ܗܳܝ ܕܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܥܬܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܬܟܰܢܰܫ ܪܳܡܶܙ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܟܠܩܕܘܢܐ ܡܚܕܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܡܰܘܬܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܡܫܰܪܪܐ ܘܐܦ ܗܺܝ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܗ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܩܰܒܶܠ ܒܠܚܘܕ ܠܗ̇ ܘܠܠܐܘܢ ܘܠܦܠܘܝܢܐ܇ ܘܠܗܠܝܢ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ܇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܕܘܪܘܣ ܘܬܐܕܘܪܘܣ ܘܬܐܕܘܪܝܛܐ܆ ܘܠܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܶܢ ܐܒ̈ܗܬܐ܆ ܦܰܚܶܡ ܐܢ̈ܝܢ ܥܡ ܗܶܖ̈ܶܣܝܽܘܛܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܝܬܺܝ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܣܢ̈ܝܐ ܘܰܡܚܰܒ̈ܠܰܝ ܢܰܦ̈ܫܬܐ. ܘܰܕܫܳܘܶܝܢ ܕܢܶܬܚܰܪܡܘܢ.

 

27 ܡܳܢܐ ܐܶܡܰܪ ܠܝ. ܘܳܠܐܶ ܕܢܶܬܚܰܫܒܘܢ ܟܠ ܡܰܢ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܗܳܫܐ ܠܐܢܫܐ ܕܗܠܝܢ ܐܰܚܺܝܕܝܢ܆ ܘܩܰܒܶܠܘ ܥܡܗܘܢ ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܘܐܦ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܟܠܩܕܘܢܐ܆ ܘܠܗܖ̈ܛܝܩܘ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܐܬܩܰܝܰܡܘ܆ ܘܐܣܠܝܘ ܘܐܚܪܡܘ ܘܐܦ ܗܶܢܘܢ܆ ܡܢܗܘܢ ܒܟܬܒܐ܆ ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܠܐܒ̈ܗܬܐ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܫܠܝ̈ܚܐ܆ ܘܠܝܘ̈ܠܦܢܝܗܘܢ ܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܘܫܰܪܺܝܖ̈ܶܐ܆ ܫܳܬܶܩ ܐܢܐ ܕܠܐ ܐܶܣܬܒܰܪ ܕܡܰܘܩܰܪ ܐܢܐ܇ ܥܠ ܕܗܶܢܘܢ ܥܠܰܝܗܘܢ ܢܦܣܩܘܢ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܰܫܦܰܪ ܠܗܘܢ. ܗܰܝܡܶܢܘ ܠܰܡ ܐܢܬܘܢ ܐܳܡܰܪ ܢܣܛܘܪܝܣ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܘܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܠܣܘܢܗܕܣ ܘܠܝܘܠܦܢܗ̇܇ ܐܝܟ ܩܫܝ̈ܫܐ ܒܢ̈ܝ ܬܫܡܫܬܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܦܠܘܝܢܐ ܘܠܐܘܢ. ܘܫܶܐܠ ܬܘܒ ܡܢܗܘܢ܆ ܘܐܦ ܕܰܢܨܰܠܘܢ ܕܬܶܗܘܶܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܐܒܠܝܬܐ. ܐܶܡܰܪ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܟܠܩܕܘܢܐ܆ ܥܠ ܕܳܐܦ ܒܳܗ̇ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܕܝܠܗ ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܘܳܬ ܠܗ ܓܝܪ܆ ܕܐܦ ܣܘܢܗܕܣ ܗܳܝ ܕܡܶܬܟܰܢܫܳܐ܆ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܕܝܠܗ ܘܕܠܐܘܢ ܘܕܦܠܘܝܢܐ ܘܐܦ ܗܺܝ ܡܫܰܪܪܐ.

 

28 ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܗܘܳܬ. ܘܕܝܘ̈ܠܦܢܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܩܰܝܡܰܬ ܗܕܐ ܣܘܢܗܕܣ܆ ܘܟܘܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܠܗ ܫܰܪܪܰܬ܆ ܗ̈ܢܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܣܝ̈ܡܢ ܒܬܚܘܡܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢܗ̇ ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢ. ܐܶܡܪܰܬ ܓܝܪ ܘܗܺܝ ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܣܛܘܪܝܣ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ܆ ܕܐܝܬ ܠܟܘܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝ̈ܠܝܬܐ ܕܝܠܗ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܘܠܒܪܢܫܐ ܚܫ̈ܐ. ܘܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܝܚܝ̈ܕܝܐ. ܕܝܕܝܥܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܘܐܦ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܦܖ̈ܨܘܦܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܚܰܘܺܝܢܰܢ܆ ܐܠܐ ܘܐܦ ܒܢ̈ܝܐ ܬܖ̈ܝܢ ܘܐܠܗ̈ܐ.

 

29 ܐܶܡܪܰܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗܺܝ ܣܘܢܗܕܣ܆ ܕܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܐܘܕܝܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܐܦ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ܇ ܠܒܪ ܡܢ ܒܪܐ ܕܟܝܢܐ ܗܰܘ ܕܣܝܡ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܐܘܢ ܕܪܗܘܡܐ ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ܇ ܠܘܬ ܠܐܘܢ ܡܰܠܟܐ ܗܺܝ ܗܳܕܐ ܐܰܩܺܝܡ. ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܒܗ̇ ܗܟܢܐ܆ ܕܐܝܟ ܕܒܦܣܩܐ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܠܒܪ ܡܢ ܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܆ ܠܐ ܐܰܘܕܺܝ ܡܪܝܐ ܕܠܐ ܕܰܫܘܶܐ ܥܡ ܐܒܐ. ܥܰܓܪܐܝܬ ܘܣܰܟܠܐܝܬ ܓܰܕܶܦ ܘܶܐܡܰܪ ܕܠܐ ܟܘܚܕܐ܇ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܡܪܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܶܐܬܥܰܕܰܪ ܡܢܗ ܕܡܠܬܐ܇ ܘܟܢ ܐܶܫܟܰܚ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܰܫܘܶܐ ܥܡ ܐܒܐ. ܐܝܢܐ ܕܳܐܦܠܐ ܗܽܘ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܰܡܪܰܚ ܕܗܳܢܐ ܟܠܗ ܢܪܫܥ ܘܓܠܝܐܝܬ ܢܓܰܕܶܦ ܕܗܰܘ ܡܐ ܕܳܐܡܰܪ ܡܳܪܝܐ܆ ܠܬܖ̈ܝܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܚܳܒܶܫ ܒܗ ܒܫܡܐ. ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܘܠܰܒܪܐ ܕܟܝܢܐ. ܗܕܐ ܕܠܐܘܢ ܠܐ ܬܰܚܶܡ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܠܐ ܟܬܰܒ܆ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܠܡ ܗܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܐܶܡܰܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܡܪܝܐ܆ ܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܢܣܰܒ ܥܘܕܪܢܐ ܡܢ ܒܪܐ ܕܟܝܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܰܘܕܺܝ ܕܰܫܘܶܐ ܥܰܡ ܐܒܐ܆ ܐܰܝܕܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܢ ܕܘܟ ܡܨܶܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ ܕܐܝܬ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ܇ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗ ܡܪܝܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܫܘܶܐ ܥܰܡ ܐܒܐ. ܠܐ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ܆ ܘܠܐ ܟܕ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܐܶܬܥܰܕܰܪ. ܐܠܐ ܟܬܝܒ ܕܐܡܝܖ̈ܢ ܟܘܠܗܝܢ ܕܐܝܟ ܗܳܠܝܢ܆ ܡܶܢ ܒܪܐ ܕܟܝܢܐ. ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܐܝܬܰܘܗܝ ܘܐܦ ܒܪ ܐܢܫܐ܇ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܐܦ ܡܶܢ ܐܡܐ. ܐܢܐ ܠܡ ܘܐܒܐ ܚܰܕ ܐܝܬܝܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܒܐ ܥܒ̈ܳܕܐ܆ ܘܐܢܐ ܥܳܒܶܕ ܐܢܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܳܙܐ ܒܪܐ ܠܐܒܐ ܕܥܳܒܶܕ܆ ܘܐܦ ܗܽܘ ܐܟܘܬܗ ܥܳܒܶܕ. ܘܒܟܠ ܕܘܟ ܡܢ ܝܫܘܥ ܒܪܐ ܟܬܺܝܒ ܕܐܬܐܡܖ̈ ܕܐܝܟ ܗܳܠܝܢ܆ ܘܠܘ ܡܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܶܐܬܥܰܕܰܪ ܡܢ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܠܐܘܢ ܫܩܰܠ ܥܠܬܐ ܕܪܘܫܥܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܢܣܓܐ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܥܠܬܐ. ܐܢܐ ܕܶܐܕܰܥ ܠܐ ܐܶܫܟܚܶܬ܇ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܘܰܐܘܕܺܝ ܒܪܢܫܐ ܕܫܘܐ ܥܡ ܐܒܐ܇ ܥܠ ܕܰܢܣܰܒ ܥܘܕܪܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܗܕܐ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܦܘܪܣܐ܇ ܕܒܪܝܬܐ ܥܡ ܒܪܘܝܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܒܫܘܝܘܬܐ.

 

30 ܒܪܡ ܕܝܢ ܕܚܠܦ ܠܐܘܢ ܟܬܰܒ܆ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܡܪܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܒܪܐ ܕܟܝܢܐ܆ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܰܚܡܰܬ ܡܚܕܐ ܒܗ ܒܪܝܫܗ ܕܰܬܚܽܘܡܐ܆ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܡܪܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ܇ ܗܕܐ ܕܒܪܐ ܕܟܝܢܐ ܒܗ̇ ܡܬܝܕܥ. ܘܟܶܬܒܰܬ ܗܟܢܐ. ܕܣܳܦܶܩ ܗܘܐ ܡܰܢ ܠܐܝܕܰܥܬܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܐ ܘܫܘܪܳܪܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ܇ ܝܘܠܦܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܚܟܝܡܐ ܘܡܚܝܢܐ܇ ܗܢܐ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܶܬܬܣܝܡ. ܥܠ ܐܒܐ ܓܝܪ ܘܥܠ ܒܪܐ ܘܥܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝܬ ܡܰܠܦ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܡܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܐܝܬ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܡܚܰܘܶܐ. ܗܐ ܥܡ ܠܐܘܢ ܡܫܰܡܗܐ ܘܐܦ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܗܕܐ ܬܡܝܗܐ܆ ܐܚܪܢܐ ܐܘܕܝܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܒܪܐ ܕܟܝܢܐ. ܗܰܘ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܶܡܰܪܘ ܥܠܘܗܝ܆ ܘܐܦ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܘܟܪܝܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ܇ ܘܡܬܝܕܥ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܐܝܟ ܐܚܪܢܐ ܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ ܚܕܬܐ. ܘܗܽܘ ܟܬܰܒ ܥܕܡܐ ܕܰܢܣܰܒ ܥܘܕܪܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܆ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܰܫܘܶܐ ܥܡ ܐܒܐ. ܣܘܢܗܕܣ ܕܝܢ ܣܡܬܗ ܠܗܢܐ ܡܪܝܐ܆ ܡܶܢ ܒܬܪ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ. ܘܟܶܬܒܰܬ ܥܠܘܗܝ ܗܳܝ ܕܐܦܠܐ ܠܡܠܬܐ ܫܳܘܝܐ. ܘܠܓܡܪ ܠܐ ܠܚܡܐ ܠܗ. ܘܶܐܡܪܰܬ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܕܗܰܘ ܕܒܰܪ ܐܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ܆ ܠܐ ܢܩܦܐ ܠܡܬܐܡܪܘ ܥܠܘܗܝ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ܇ ܗܕܐ ܕܒܠܚܘܕ ܡܨܝܐ ܠܡܬܢܨܒܘ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܇ ܥܠ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܘܚܐ ܘܡܶܬܝܕܰܥ ܠܥܠ ܡܢ ܓܘܫܡܐ܇ ܠܶܚܡܰܬ ܠܗ ܘܐܦ ܒܰܪܬ ܩܠܐ ܗܕܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ܇ ܥܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܟܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܡܬܝܕܥ ܒܟܝܢܐ ܐܠܗܐ.

 

31 ܐܶܡܰܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗܽܘ ܠܐܘܢ ܒܐܚܪܢܐ ܪܝܫܐ ܕܣܺܝܡ ܒܐܓܪܬܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܡܢܗ ܨܝܕ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ܆ ܕܐܝܟ ܫܪܪܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܟܝ̈ܢܐ܆ ܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܠܒܬܘܠܬܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܰܡܬܐ ܘܐܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܐܶܡܰܪ ܗܟܝܠ ܘܐܦ ܗܽܘ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܘܣܘܢܗܕܣ. ܘܦܪܫ ܐܢܘܢ ܘܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܳܢܘܢ܇ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܶܐܡܰܪ ܟܘܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܟܝ̈ܢܐ܇ ܘܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐܶܡܰܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܘܠܬܐ ܐܡܬܐ܇ ܘܕܗܰܘ ܐܚܪܢܐ ܐܡܐ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܰܪ܆ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܐܡܐ ܕܝܢ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗܰܘ ܕܐܬܩܪܝ ܡܢܗ ܘܐܦ ܡܪܝܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܺܝ ܣܘܢܗܕܣ ܡܪܝܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܚܶܫܒܰܬ܇ ܗܢܐ ܕܐܦ ܣܳܡܬܶܗ ܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ܇ ܘܶܐܡܪܰܬ ܘܐܦ ܥܡ ܢܣܛܘܪܝܣ ܘܠܐܘܢ܇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܘܠܬܐ ܐܡܐ ܕܗܢܐ܇ ܕܒܪܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܐܡܬܐ. ܠܗ̇ ܠܡ ܠܒܬܘܠܬܐ ܐܶܡܰܪ ܠܐܘܢ܆ ܘܳܠܐ ܠܡܘܕܝܘ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܬܐ ܘܐܡܐ. ܐܰܡܬܐ ܠܡ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܆ ܘܐܡܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܪܝܐ. ܕܠܗ ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܪܥܝܢܐ܆ ܘܐܦ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܟܠ ܕܘܟ ܡܩܰܝܡܐ܆ ܡܬܝܰܕܥܐ ܘܐܦ ܗܕܐ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܝܠܗ̇. ܝܶܠܕܰܬ ܠܡ ܒܬܘܠܬܐ ܐܡܪܐ ܠܐܠܗܐ ܒܐܢܫܘܬܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܒܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܘܐܦ ܢܣܛܘܪܝܣ. ܘܐܢ ܠܐܚܪܢܐ ܒܐܚܪܢܐ ܝܶܠܕܰܬ܆ ܚܕ ܒܫܪܪܐ ܐܠܨܐ ܠܡܶܪܢܳܐ ܕܐܬܝܠܕ܆ ܘܗܰܘ ܐܚܪܢܐ ܒܫܡܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܒܪܢܫܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܢܗ̇ ܗܘܳܐ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܝܶܠܕܰܬ ܟܝܢܐܝܬ. ܘܠܡܠܬܐ ܗܰܘ ܕܒܗܢܐ ܥܡܰܪ ܒܫܡܐ ܒܠܚܘܕ ܘܫܐܝܠܐܝܬ܆ ܡܛܘܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܟܕ ܒܪܢܫܐ ܕܒܠܚܘܕ ܥܳܡܰܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܗܰܘ ܕܡܬܝܠܕ܇ ܗܳܝ ܕܠܗܢܐ ܝܳܠܕܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܬܶܫܬܰܡܰܗ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܠܐ ܐܡܗ ܕܐܪܡܝܐ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܇ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܝ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܢܒܝܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܢܗ̇. ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܠܘܬܗ ܐܠܗܐ܆ ܕܥܕ ܠܐ ܐܨܘܪܟ ܒܟܪܣܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܟ. ܘܟܕ ܠܐ ܬܦܘܩ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܩܰܕܶܫܬܳܟ. ܘܢܒܝܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܝܰܗܒܬܟ. ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܠܐ ܐܠܝܫܒܥ ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ ܝܳܠܕܰܬ ܪܘܚܐ܇ ܥܠ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܝܘܚܢܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇. ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܙܢܐ ܘܠܐ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܗܢܐ ܣܘܟܠܐ܇ ܠܳܚܡܐ ܕܬܣܬܒܪ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܇ ܐܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܕܒܠܚܘܕ ܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܒܗ ܐܠܗܐ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܟܕ ܡܒܪܢܫ܀

 

32 ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܘܗܳܝ ܬܘܒ ܐܚܪܬܐ ܡܠܬܐ܆ ܒܫܘܠܡܗ ܕܬܚܘܡܐ ܣܝܡܐ܇ ܕܠܐ ܡܬܥܠܝܐ ܡܫܚܠܦܘܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܦܘܪܫܢܐ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ܆ ܠܗ ܠܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܡܩܰܝܡܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܗܶܢܘܢ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝ̈ܢܐ܇ ܠܦܘܪܫܢܐ ܐܣܬܟܠܘ ܘܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܡܦܖ̈ܫܝܢ܇ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܟܝ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܡܬܝܕܥܐ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܘܗܶܢܘܢ ܐܶܡܪܘ܆ ܕܠܐ ܡܬܥܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܕܟܝ̈ܢܐ܆ ܘܐܦ ܠܐ ܐܢ ܟܡܐ ܗܘܳܬ ܚܕܝܘܬܐ. ܗܐ ܡܕܝܢ ܗܳܝ ܕܠܘܬ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܪܳܗܛܝܢ܆ ܙܐܦܢܐܝܬ ܣܝܡܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܕܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܡܦܪܫܝܢ܇ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܢܫܟܚܘܢ ܢܩܝܡܘܢ ܘܐܠܐ ܡܶܬܬܪܝܡ ܗܢܐ ܦܘܪܫܢܐ܆ ܐܠܐ ܒܟܘܠ ܙܒܢ ܐܚܪܢܐ ܡܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘܐܦ ܟܬܒܘ. ܚܕ ܡܕܝܢ ܥܳܡܪ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܡܬܥܡܪ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܬܥܡܪ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܥܳܡܪ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܗܕܐ ܗܳܟܢܐ ܗܝ܆ ܡܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܝܳܠܕܰܬ ܒܪܢܫܐ. ܕܒܠܚܘܕ ܕܰܥܡܰܪ ܒܗ ܐܠܗܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܰܘܕܝ. ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܝܫܒܥ ܝܳܠܕܰܬ ܪܘܚܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܐܡܗ ܕܐܪܡܝܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ܆ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܒܝܘܚܢܢ ܪܘܚܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܐ܆ ܘܒܢܒܝܐ ܐܪܡܝܐ ܐܠܗܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܒܬܘܠܬܐ ܫܠܝܛ ܕܢܪܢܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܇ ܥܠ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܕܒܠܚܘܕ ܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܒܗ ܐܠܗܐ.

 

33 ܗܰܘ ܕܐܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܶܢܘܢ ܪܢܘ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܡܒܪܢܫ܆ ܐܠܨܐ ܠܡܰܣܒܳܪܽܘ ܕܐܦ ܡܢ ܙܘܘܓܐ ܗܘܳܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܠܳܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܐܦ ܡܢ ܙܘܘܓܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܐܘ ܕܐܢ ܩܳܢܛܺܝܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ܆ ܐܘ ܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܡܶܬܬܰܚܕܺܝܢ ܕܪܳܢܶܝܢ. ܕܗܳܝ ܕܠܗܢܐ ܝܶܠܕܰܬ ܒܬܘܠܬܐ ܠܐ ܟܰܬܪܰܬ. ܕܠܐ ܡܨܶܝܢ ܕܰܢܟܰܬܪܘܢ ܒܬܘ̈ܠܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܚܰܒܠܝܢ܇ ܐܶܢ ܒܰܪ ܐܢܫܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܢܗܘܐ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܐܝܟ ܕܰܚܢܢ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܐܬܝܠܕ܆ ܐܬܝܠܕ ܡܰܢ ܐܝܟ ܒܰܪ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܢܛܰܪ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܠܗܳܝ ܕܝܠܕܬܗ. ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܫܬܰܚܠܦ. ܘܐܬܝܠܶܕ ܥܽܘܠܐ܆ ܥܰܠ ܕܐܦ ܗܕܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܓܫܶܫ. ܘܰܫܒܰܩ ܒܬܘܠܬܐ ܠܐܡܗ ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܶܠܕܰܬ܇ ܥܰܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܘܰܒܚܰܝܠܐ. ܘܐܦ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܒܰܡܚܺܝܠܘܬܐ.

34 ܘܬܘܒ ܡܬܟܣܣܝܢ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܳܡܪܝܢ ܕܝܶܠܕܰܬ ܒܬܘܠܬܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܣܳܡܽܘܗܝ ܠܗܢܐ ܬܚܘܡܐ. ܘܐܦ ܡܢ ܗܳܝ ܡܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܰܟܬܰܒ܇ ܕܡܶܬܢܰܛܪܐ ܕܺܝܠܳܝܘܬܐ ܕܟܘܠ ܚܕ ܡܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܕܐܢ ܗܕܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܢܛܝܪܐ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܐܦ ܡܶܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ܆ ܥܡ ܗܳܝ ܕܡܬܝܕܥܐ ܕܠܐ ܗܘܳܬ ܚܕܝܘܬܐ܆ ܘܳܐܦ ܕܒܰܪ ܐܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܡܶܬܝܠܕ ܡܬܚܘܝܐ. ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܺܝܠܳܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܕܡܢ ܐܢܬܬܐ ܢܬܝܠܶܕ. ܘܬܘܒ ܘܡܢ ܙܘܘܓܐ. ܕܒܪܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܺܝܠܳܝܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܒܐ ܕܠܐ ܐܡܐ. ܘܠܗܰܘ ܠܳܚܡܐ ܠܡܬܐܡܪܘ ܥܠܘܗܝ܆ ܕܐܬܝܠܕ ܠܥܶܠ ܡܢ ܙܒ̈ܢܐ. ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܙܒ̈ܢܐ. ܘܗܰܘ ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܘܪܝܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܥܡ ܟܠ ܫܘܪܝܐ. ܘܗܰܘ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܗܢܐ ܕܶܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܐܢܫܐ. ܘܗܰܘ ܡܶܢ ܐܒܐ ܕܠܐ ܐܶܡܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܶܢ ܐܒܐ ܘܡܶܢ ܐܡܐ. ܐܢ ܕܺܝܠܳܝܬܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬ ܠܗ ܐܦ ܠܘܳܬ ܚܕܳܝܘܬܐ܆ ܥܡ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܐܡܐ ܘܐܦ ܡܶܢ ܐܒܐ ܐܠܨܐ ܠܡܶܪܢܐ ܕܶܐܬܝܠܕ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ܇ ܕܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܐܒܐ ܘܡܶܢ ܐܡܐ ܡܶܫܟܚܐ ܕܢܬܝܠܕ. ܘܥܠ ܗܢܐ ܐܶܡܰܪ ܫܠܝܚܐ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܐܒܐ ܘܕܠܐ ܐܡܐ. ܘܐܢ ܬܖ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܐܝܬ ܠܟܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܕܺܝܠܳܝܬܐ ܕܝܠܗ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܬܰܚܡܰܬ ܣܘܢܗܕܣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ܆ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܒܪܢܫܐ ܗܰܘ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܐܒܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܐܡܐ. ܐܠܨܐ ܕܐܒܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܢܗܘܐ ܘܐܦ ܠܗܢܐ܇ ܐܢ ܐܠܗܐ ܐܒܘܗܝ ܕܡܠܬܐ ܠܐ ܢܶܬܚܫܶܒ ܘܐܦ ܕܝܠܗ ܒܟܝܢܐ ܐܒܐ܇ ܥܠ ܕܗܢܐ ܕܐܬܝܠܕ ܒܰܒܣܰܪ ܒܪܢܫܐ܇ ܒܟܝܢܐ ܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܐܠܗܐ.

 

35 ܘܐܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܠܗܐ ܚܕ ܕܡܒܪܢܫ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢܢ ܡܬܬܘܕܐ܆ ܕܠܘܬ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܡܘ̈ܠܕܐ ܐܝܬ ܠܗ ܚܕ ܐܒܐ ܟܝܢܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܝܕܝܥܐ܆ ܥܠ ܕܐܦ ܗܽܘ ܚܕ ܒܪܳܐ ܨܝܕ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܡܘ̈ܠܕܐ. ܕܠܘܬ ܗܢܐ ܐܢܫܝܐ ܠܝܬ ܠܗ ܐܒܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܨܝܕ ܗܰܘ ܐܠܗܝܐ ܐܡܐ. ܘܐܝܟ ܕܚܰܕ ܗܘ ܐܒܐ ܘܰܟܝܳܢܗ ܠܘܬ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܡܘ̈ܠܕܐ܆ ܗܟܢܐ ܚܰܕ ܗܘ ܒܪܐ ܘܟܝܢܗ ܟܕ ܡܒܰܪܢܰܫ ܨܝܕ ܗܳܢܐ ܘܠܘܬ ܗܰܘ. ܕܦܳܫܰܬ ܠܗ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܒܟܝܢܐ. ܘܐܦ ܠܘܬ ܗܢܐ ܡܘܠܕܐ ܕܡܢ ܐܡܐ܆ ܐܝܟܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܝܕ ܣܘܪܳܩܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܠܐ ܢܣܬܒܖ̈ܢ܆ ܐܠܐ ܗܰܘ ܚܕ ܒܪܐ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܢܶܬܪܢܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܘܢܗܕܣ ܐܰܫܠܡܰܬ܆ ܘܬܘܒ ܐܦ ܠܐܘܢ ܘܦܠܘܝܢܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ܆ ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܒܬܘܠܬܐ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܆ ܐܝܟ ܕܰܐܚܺܝܕܝܢ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܕܬܐ܆ ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܐܨܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܝܺܚܺܝܕܝܐ ܘܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܕܰܓܶܠ ܠܗ ܐܝܟ ܕܡܶܢ ܠܘܬܗܘܢ ܫܠܝܚܐ ܗܰܘ ܕܰܐܠܶܦ܇ ܕܐܬܪܰܥܝܢܢ ܠܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܰܘܬܐ ܕܒܪܗ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܥܰܠ ܒܪܐ ܕܝܠܗ ܠܐ ܚܳܣ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܚܠܦ ܟܠܢ ܐܫܠܡܗ. ܘܬܘܒ ܕܗܽܘ ܒܪܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܟܕ ܓܠܳܐ ܚܘܒܐ ܕܐܒܐ ܠܘܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܕܗܟܢܐ ܠܡ ܐܰܚܶܒ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܝܠܗ ܝܰܗܒ ܚܠܦܘܗܝ.

 

36 ܥܡ ܗܳܝ ܬܘܒ ܕܠܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ܇ ܗܢܐ ܕܡܛܠܬܢ ܐܨܛܠܒ܇ ܐܢ ܚܠܦ ܐܠܗܐ ܕܡܒܪܢܫ܇ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܒܠܚܘܕ ܥܳܡܰܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܕܢܣܬܒܪ܇ ܐܘ ܒܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܢܶܬܡܢܶܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܗܳܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܒܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܰܥܶܠ܆ ܘܠܘ ܠܡܠܬܐ ܘܟܢ ܠܡܫܝܚܐ܇ ܐܘ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܚܕ ܠܡ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܟܠ ܡܢܗ܇ ܘܚܕ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܟܠ ܒܐܝܕܗ. ܟܕ ܠܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܝܘܬܐ ܝܰܕܥܗ ܒܝܕ ܗܳܠܝܢ ܠܡܫܝܚܐ܇ ܕܒܠܚܘܕ ܣܝܡ ܥܠܘܗܝ ܫܡܐ ܕܒܪܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܝܩܪܐ ܘܡܘܗܒܬܐ. ܕܗܕܐ ܘܐܦ ܕܟܘܠܢ ܕܚܕ ܡܢܢ ܐܝܬܝܗ̇܇ ܕܶܐܫܬܰܟܢܰܬ ܠܢ ܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܠܐ ܠܡ ܡܟܝܠ ܐܝܬܝܟ ܥܰܒܕܐ ܐܠܐ ܒܪܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܰܡܫܝܚܐ ܥܡܰܕܬܽܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܠܒܶܫܬܘܢ. ܐܬܐܡܪܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܐܦ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܛܝܒܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܠܘܬܗܘܢ ܒܝܕ ܓܒܝܬܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܘܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ. ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ. ܘܟܕ ܬܘܒ ܐܬܒܪܢܫ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܡܐ܆ ܠܐ ܫܒܰܩ ܠܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܘܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܐܬܢܣܝܣ ܒܕܘܟ ܐܶܡܰܪ܇ ܕܗܰܘ ܕܐܬܝܠܕ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ܇ ܒܪܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܘܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܒܫܘܬܦܘܬܐ܇ ܒܒܣܪܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܶܢ ܡܪܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܐܢܫܐ܇ ܒܪܘܚܐ ܕܝܢ ܗܘܝܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܠܗܐ. ܕܐܢ ܗܟܢܐ ܠܐ ܢܬܗܝܡܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܘܐܟܘܬܗ ܘܐܦ ܟܘܠܗܘܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܥܕܬܢ̈ܝܐ܆ ܕܒܫܪܪܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܘܒܟܝܢܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܡܰܪܫܥܺܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܣܳܓܕܝܢ ܠܗ܇ ܕܡܩܰܪܒܝܢ ܣܓܕܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܠܗܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܝܕܥܝܢ ܠܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܟܝܢܐ.

37 ܘܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܶܡܪܶܬ ܡܫܬܡܫ ܪܘܫܥܐ. ܕܐܢ ܡܣܬܓܕ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܕܚܰܢ̈ܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܦܘܠܚܢܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܢܶܣܬܓܕ ܡܢܢ ܐܝܟ ܡܰܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗ̣ܘ܆ ܡܬܚܘܝܢ ܚܢܢ ܥܡ ܛܳܠܘ̈ܡܐ ܘܐܦ ܟܦܘܖ̈ܐ. ܐܢ ܠܐ ܢܣܓܘܕ ܠܗܰܘ ܕܡܛܠܬܢ ܐܨܛܠܒ ܗܢܐ ܕܡܛܠ ܕܢܦܪܘܩ ܠܢ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܘܡܰܘܬܐ ܘܚܒ̈ܳܠܶܐ܆ ܐܨܛܒܝ ܟܕ ܡܫܬܡܥ ܠܐܒܐ܆ ܕܐܦ ܡܘܬܐ ܒܝܕ ܨܠܝܒܐ ܚܠܦܝܢ ܢܩܰܒܶܠ ܘܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܆ ܐܢ ܣܘ̈ܟܠܐ ܖ̈ܫܝܥܐ ܕܗܶܢܘܢ ܕܬܰܚܡܘ ܡܫܝܚܐ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܢܐܚܕܘܢ܆ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ. ܠܒܪ ܡܢ ܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ. ܕܐܢ ܠܐ ܢܣܓܕܘܢ ܠܗܰܘ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܐܨܛܠܒ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܛܠܘ̈ܡܐ ܘܟܦܘܖ̈ܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܩܰܪܒܘܢ ܠܗ ܣܓܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܡܫܬܟܚܝܢ ܚܢ̈ܦܐ ܚܬܝ̈ܬܐ. ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ. ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܘܳܠܐܶ ܠܡܰܘܕܳܝܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܕܚܠܦܝܢ ܐܨܛܠܒ. ܟܕ ܣܳܒܪܝܢ ܕܒܝܕ ܗܳܕܐ ܡܝܰܩܪܝܢ ܠܐܠܗܐ܇ ܐܢ ܢܕܚܩܘܢ ܡܢ ܠܘܬܗ ܚܫ̈ܐ ܘܡܰܘܬܐ܇ ܘܠܗܠܝܢ ܥܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܝܘܬܐ ܢܣܺܝܡܘܢ. ܘܠܐ ܡܶܬܒܰܝܢܺܝܢ ܒܢ̈ܝ ܛܘܥܝܰܝ܇ ܕܟܕ ܣܳܒܪܝܢ ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܠܐܠܗܐ܇ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܨܰܥܪܝܢ ܠܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܠܐ ܡܺܝܬ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܗ̣ܘ܆ ܡܕܝܢ ܐܦ ܠܐ ܦܪܘܩܢ ܐܫܬܰܡܰܗܘ ܥܠ ܕܝܕܝܥܐ ܕܗܰܘ ܕܡܺܝܬ ܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܦܪܰܩ. ܬܺܐܠܕܺܝܢ ܠܡ ܒܪܐ܆ ܘܬܶܩܪܶܝܢ ܫܡܗ ܝܫܘܥ. ܗܰܘ ܕܡܶܬܦܰܫܰܩ ܦܪܘܩܐ. ܥܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܒܝܕ ܡܰܘܬܐ ܕܝܠܗ ܢܦܪܘܩ ܠܥܡܗ ܡܢ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܗ ܚܰܕ ܥܡܐ. ܘܐܝܕܝܥܐ ܕܓܢܣܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܟܢܳܬܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܡܐ܆ ܐܠܐ ܕܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗܘܢ ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܕܗܽܘ ܥܰܒܕܰܢ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܚܢܢ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܥܰܡܐ ܕܝܠܗ ܘܥܳܢܳܐ ܕܡܪܥܝܬܗ. ܘܝܘܚܢܢ ܐܶܡܰܪ. ܕܐܒܐ ܫܕܪ ܠܒܪܗ ܦܪܘܩܐ ܠܥܠܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܚܢܢ ܐܰܚܶܒܢܰܢ ܠܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܐܰܚܶܒ ܠܢ܆ ܘܫܰܕܰܪ ܠܒܪܗ ܚܘܣܳܝܐ ܥܰܠ ܐܦ̈ܰܝ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܚܳܙܶܝܢܢ ܘܡܰܣܗܕܺܝܢܢ܆ ܕܐܒܐ ܫܕܪ ܠܒܪܐ ܦܪܘܩܐ ܠܥܠܡܐ. ܟܠ ܕܡܰܘܕܐ ܕܝܫܘܥ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܠܗܐ ܒܗ ܡܩܰܘܐ ܘܗܘ ܒܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪܝܢ ܕܚܶܠ ܐܠܗܐ ܘܰܥܪܰܩ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ܆ ܗܰܘ ܕܒܐܝܕܗ ܐܶܫܬܰܡܠܝ ܦܘܪܩܢܐ܆ ܗܽܘ ܕܚܰܩ ܡܶܢ ܠܘܳܬܗ ܣܶܓܕܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܠܳܚܡܐ ܠܗܰܘ ܕܒܝܰܕ ܡܘܬܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܦܪܘܩܐ.

 

38 ܥܡ ܗܳܝ ܬܘܒ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܖ̈ܐܙܐ ܕܟܠܗܘܢ ܕܒܓܘ ܥܕܬܐ ܡܫܬܡܠܝܢ܇ ܐܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ܇ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܪܢܫܐ ܢܒܝܐ܇ ܐܘ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܫܠܝ̈ܚܐ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܟܪܙܘ܇ ܕܠܐ ܐܬܝܗܒ ܫܡܐ ܐܚܪܢܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܢܫܐ ܕܒܗ ܘܳܠܐ ܠܡܶܚܐ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܇ ܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܕܣܳܦܩ ܠܡܰܚܳܝܘ ܫܡܗ܇ ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܚܰܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ.

 

39 ܘܠܡܢܐ ܬܘܒ ܐܰܠܶܦ ܐܢܘܢ ܕܐܝܟ ܕܒܐܠܗܐ ܢܗܰܝܡܢܘܢ ܒܗ܇ ܐܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܇ ܗܰܘ ܕܠܗ ܦܠܰܚܘ ܘܝܰܩܰܪܘ ܐܒܗܝ̈ܗܘܢ܇ ܗܰܘ ܕܐܦ ܒܟܘܠ ܙܒ̈ܢܐ ܗܘ ܡܶܬܝܕܥ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܦܪܘܩܐ. ܘܶܐܢ ܠܘ ܬܘܒ ܗܘܝܘ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܡܘܫܐ: ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܐܠܗܐ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܐܝܣܚܩ ܘܕܝܥܩܘܒ܆ ܘܕܐܠܗܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܠܐ ܕܚܰܝ̈ܐ܆ ܠܘ ܒܪܐ ܗܘ ܕܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܒܗ ܐܝܟ ܕܒܐܠܗܐ܆ ܟܺܐܢܳܐܝܬ ܩܳܨܦܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܥܕܠܝܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܇ ܕܡܬܐܡܪ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܒܐܠܗܐ ܚܰܕܬܐ.

 

40 ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܝܕܐ ܬܘܒ ܐܶܡܰܪܘ ܠܝ܇ ܒܗ ܐܠܦ ܐܢܘܢ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܬܠܝܬܝܘܬܐ܇ ܐܢ ܠܘ ܒܗ ܡܶܬܝܰܕܥܝܢ ܘܐܦ ܐܒܐ ܘܐܦ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܐܒܐ ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܗܘ. ܘܪܘܚܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܡܫܝܚܐ ܗܘ. ܟܕ ܓܝܪ ܫܡܰܥܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܡܢ ܫܠܝ̈ܚܐ ܗܘܳܬ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܒܡܫܝܚܐ܆ ܟܬܝܒ ܕܶܐܬܓܢܚܘ ܒܠܒܗܘܢ. ܘܐܡܪܘ ܠܘܬ ܦܛܪܘܣ ܘܫܪܟܐ ܕܰܫܠܝ̈ܚܐ܆ ܕܡܳܢܐ ܢܶܥܒܶܕ ܓܒܖ̈ܐ ܐܰܚܰܝ̈ܢ. ܘܗܢܘܢ ܐܶܡܪܘ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܕܬܘܒܘ ܘܢܶܥܡܰܕ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ܆ ܘܬܶܣܒܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܐܪܐ ܡܰܠܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ܆ ܚܠܦ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܪܪܐ ܐܠܗܐ ܘܕܳܚܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܢܗ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܟܐܢܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܚܫܶܒ ܛܢܳܢܗܘܢ܇ ܐܢ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܡܬܬܦܝܪܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܚܠܦ ܐܠܗܐ ܒܒܪ ܐܢܫܐ܇ ܘܚܠܦ ܡܪܐ ܒܟܢܬܐ܇

 

41 ܥܡ ܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ ܫܡܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ܇ ܡܨܐ ܗܘܳܐ ܕܢܬܠ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܗܠܝܢ ܕܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܝܕܝܥܐ ܕܦܐܝ̈ܢ ܠܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܐܝܟ ܡܰܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܝܫܘܥ܆ ܝܗܒܗ ܠܪܘܚܐ ܠܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܝܕ ܡܰܦܘܚܺܝܬܐ. ܘܗܽܘ ܬܘܒ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܫܳܒܩ ܗܘܐ ܚܛܗ̈ܐ܇ ܠܟܘܠ ܡܰܢ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܗ ܐܝܟ ܕܒܐܠܗܐ܇ ܘܫܶܐܠ ܠܡܣܒ ܡܢܗ ܗܕܐ ܡܘܗܒܬܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܇ ܟܕ ܛܒ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܓ̈ܠܐ܇ ܠܘܬ ܗܕܐ ܫܪܪܐ ܐܡܪܘ܇ ܕܠܐ ܠܡ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܠܡܶܫܒܰܩ ܚܛܗ̈ܐ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܐܠܗܐ. ܘܫܪܪܗ̇ ܠܡܠܬܗܘܢ܆ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܗܰܘ ܕܡܶܣܬܒܪ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܐܫܟܚ ܕܢܬܠ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ܆ ܘܐܦܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ. ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܰܦܩܰܕ ܠܗ ܠܡܫܪܝܐ ܕܢܶܣܰܒ ܥܪܣܗ ܘܢܗܠܟ.

 

42 ܐܶܡܰܪ ܕܝܢ ܦܛܪܘܣ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܗ ܒܡܡܠܠܐ ܗܰܘ ܕܬܘܠܡܕܐ܆ ܕܫܶܐܠܬܘܢ ܠܓܰܒܪܐ ܩܳܛܘܠܐ ܕܢܬܝܗܒ ܠܟܘܢ. ܠܗܰܘ ܕܝܢ ܪܝܫܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܨܠܰܒܬܘܢ. ܘܡܰܢܘ ܘܳܠܐ ܕܢܬܗܝܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܘܥܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܐܠܗܐ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܟܝܳܢܐ ܚܰܝ̈ܐ܇ ܗܰܘ ܕܐܦ ܐܶܡܰܪ ܥܠܘܗܝ ܕܰܫܪܐ ܚܒ̈ܠܐ ܕܡܰܘܬܐ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܳܬ ܕܢܶܬܬܚܕ ܡܢܗ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܬܚܕ ܡܢ ܡܘܬܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܐ܇ ܐܢ ܒܪܢܫܐ ܡܝܘܬܐ ܚܕ ܡܢܢ ܝܳܕܰܥ ܗܘܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܕܡܒܪܢܫ.

43 ܘܕܐܠܗܐ ܝܳܕܥܝܢ ܠܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܠܗܢܐ ܕܐܨܛܠܒ ܚܠܦܝܢ܆ ܘܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܛܘ̈ܒܢܐ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܐܬܬܠܡܕܘ܆ ܡܘܕܥܝܢ ܢܗܝܪܐܝܬ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ ܓܪܝܓܪܝܣ ܗܰܘ ܕܡܰܠܠ ܐܠܗܐܝܬ܆ ܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܡ ܐܝܬܝܗܝܢ ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܕܗܰܘ ܙܒܢܐ. ܐܠܗܐ ܕܡܨܛܠܒ. ܫܡܫܐ ܕܰܚܫܶܟ ܘܬܘܒ ܡܶܬܢܰܒܪܰܫ ܙܳܕܶܩ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܥܡ ܒܪܘܝܐ ܢܶܚ̈ܫܳܢ ܒܖ̈ܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܶܐܬܒܥܝ ܠܢ ܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܘܡܳܐܬ ܥܠ ܕܢܚܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܰܢ ܕܠܐ ܣܳܓܶܕ ܠܗܰܘ ܕܐܨܛܠܒ ܚܰܪܡܐ ܢܗܘܐ. ܘܢܶܬܚܫܶܒ ܥܡ ܩܛܠ̈ܝ ܐܠܗܐ. ܘܰܩܪܐ ܩܛܠ̈ܝ ܐܠܗܐ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܨܠܒܘ ܠܝܫܘܥ. ܥܠ ܕܰܡܦܳܣ ܗܘܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܡܒܪܢܫ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܪ܆ ܕܠܡܐ ܒܕܘܟ ܚܘܫܒܟ ܢܶܚܓܰܪ܇ ܟܕ ܫܳܡܰܥ ܐܢܬ ܕܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ܇ ܕܠܐ ܬܬܢܬܦ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܬܗܘܐ ܕܠܐ ܐܠܗܐ܇ ܟܕ ܣܳܒܪ ܐܢܬ ܠܡ ܕܐܝܬܝܟ ܣܢܐܓܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܕܠܐ ܒܗܬܬܐ ܘܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܐܟܘܠ ܠܚܡܐ ܘܶܐܫܬܰܝ ܕܡܐ܇ ܐܢ ܗܽܘ ܕܥܠ ܚܝ̈ܐ ܪܓܬܐ ܐܝܬ ܠܟ. ܗܐ ܕܠܐ ܐܠܗܐ ܚܫܒܗ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܠܐ ܡܰܘܕܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܫܘܥ ܗܢܐ ܕܚܠܦܝܢ ܐܨܛܠܒ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܠܘ ܡܢ ܐܒܐ ܐܶܫܬܒܶܩ ܒܪܐ܇ ܟܕ ܐܶܡܰܪ ܕܐܝܠ ܐܝܠ ܥܠ ܡܢܐ ܫܒܰܩܬܳܢܝ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܐܠܗܘܬܗ. ܐܠܐ ܚܢܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܫܒܝܩܝܢ ܗܘܰܝܢ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܢܣܝ̈ܒܐ ܘܦܖ̈ܝܩܐ ܒܚܫ̈ܐ ܠܐ ܚܫܘ̈ܫܐ. ܘܗܪܟܐ ܬܘܒ܆ ܒܝܕ ܚܫ̈ܐ ܠܐ ܚܫܘ̈ܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܠܦ ܕܶܐܬܦܪܶܩܢܢ. ܗܰܘ ܕܡܛܘܠ ܕܠܢ ܢܰܚܐ܆ ܐܶܨܛܒܝ ܕܒܝܕ ܦܓܪܗ ܢܣܰܝܒܰܪ ܚܫ̈ܐ܆ ܕܠܰܢ ܡܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܚܒܳܠܐ ܢܚܰܪܰܪ.

 

44 ܘܬܘܒ ܐܦ ܒܣܝܠܝܣ ܗܰܘ ܪܒܐ ܘܓܒܪܐ ܫܠܝܚܝܐ܆ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܶܡܰܪ. ܡܛܠܬܟ ܐܠܗܐ ܒܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܡܛܘܠ ܒܣܪܐ ܕܐܬܚܰܒܰܠ܆ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܢ. ܥܡ ܛܠܘ̈ܡܐ ܡܘܬܪܢܐ. ܠܘܬ ܫܒܰܝ̈ܐ ܡܚܪܪܢܐ. ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܝܳܬܒܝܢ ܒܚܫܘܟܐ ܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ. ܒܡܘܬܐ ܚܰܝ̈ܐ. ܒܫܝܘܠ ܢܘܗܪܐ. ܩܝܳܡܬܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܰܢܦܰܠܘ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܡܐܬ ܒܒܣܪܐ ܐܠܗܐ ܕܟܠ ܡܰܘܬܐ ܕܝܠܢ܆ ܘܡܰܒܥ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܚܰܝ̈ܐ. ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܕܚܶܣܕܐ ܣܠܶܩ܆ ܘܡܰܒܘܥܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ ܥܳܒܶܕ ܠܗ. ܐܶܡܰܪ ܠܘܩܕܡ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܡܛܠ ܒܶܣܪܐ ܕܐܬܚܰܒܰܠ܆ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܕܐܟܚܕܐ ܢܘܕܥ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܕܠܐ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܚܫܘܫܐ ܐܘ ܡܝܘܬܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܣܬܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܕܥ ܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܗܢܐ ܕܡܺܝܬ ܚܠܦܝܢ܇ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܠܒܪ ܡܢ ܡܝܘܬܐ ܐܠܗܐ ܫܠܝܛ ܠܡܶܪܢܐ. ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܚܫܘܫܐ܆ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܬܠܶܐ ܒܨܠܝܒܐ܆ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܚܰܫܐ. ܒܗܕܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܳܐ. ܟܬܪ ܕܝܢ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܡܬܝܕܥ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܡܰܘܬܐ ܒܰܒܣܪ. ܥܠ ܕܰܒܥܳܐ ܐܝܟ ܚܰܝܐ ܘܠܘ ܐܝܟ ܡܝܘܬܐ܇ ܕܐܦ ܟܕ ܠܐ ܢܶܨܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܰܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ܆ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܪܥܝܢܐ ܡܩܝܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܟܢܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܟܘܠܗ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܇ ܘܖ̈ܒܘܬܐ ܕܝܡ̈ܡܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܡܝ̈ܐ ܡܕܝܖ̈ܝܢ܇ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܕܒܝܒܫܐ ܘܢܨ̈ܒܬܐ܇ ܘܟܘ̈ܟܒܐ ܘܐܐܪ ܘܥܕ̈ܢܐ ܘܨܒ̈ܬܐ ܡܦܬܟ̈ܐ ܕܟܘܠ܇ ܠܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܕܚܰܝܠܐ [ܡܩ]ܝܡܝܢ. ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܢܶܫܟܰܚ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܶܬܬܚܕܢܐ. ܠܐ ܚܫܘܫܐܝܬ ܒܝܕ ܒܣܪܐ ܢܶܬܥܰܪܙܰܠ ܥܡ ܡܘܬܐ܇ ܕܠܢ ܒܝܕ ܚܫ̈ܐ ܕܝܠܗ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܢܫܰܟܢ܀ ܠܐ ܠܡ ܐܳܡܪ ܐܬܝܕܥ ܐܠܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܰܝܠܬܢܐ ܘܡܬܡܨܝܢܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܒܪܐ ܟܘܠ ܥܒ̈ܳܕܐ܆ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܢ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ܇ ܐܝܟ ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܬܚܕܢܐ܇ ܨܒܳܐ ܘܶܐܬܬܚܶܕ ܒܒܣܪܐ܇ ܘܒܝܕ ܗܢܐ ܐܬܥܰܪܙܰܠ ܥܡ ܡܘܬܐ܇ ܕܠܢ ܒܝܕ ܚܫ̈ܐ ܕܝܠܗ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܢܫܰܟܶܢ܀

45 ܘܬܘܒ ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܦܣܩܦܐ ܕܢܘܣܐ܆ ܐܚܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܪܰܒܐ ܒܣܝܠܝܣ܆ ܟܬܰܒ ܘܐܦ ܗܽܘ ܐܝܠܝܢ ܕܕܳܡ̈ܝܳܢ ܠܗܠܝܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܬܒܰܝܰܢܘ ܠܡ ܟܡܐ ܗܘ ܟܝܢܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ. ܚܝ̈ܐ ܡܰܘܬܐ ܛܳܥܡܝܢ. ܕܰܝܳܢܳܐ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ ܡܶܬܕܒܰܪ. ܡܪܝܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܕܟܠ ܬܚܶܝܬ ܚܽܘܝܳܒܐ ܕܕܰܝܳܢܐ ܗܘܳܐ. ܡܰܠܟܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܘܕܟܘܠܗܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܩܣܛܘܢܖ̈ܐ ܡܢ ܠܘܬܗ ܠܐ ܕܚܩܘ. ܗܐ ܘܐܦ ܗܢܐ ܐܠܗܐ ܚܝܐ ܐܘܕܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܡܳܝܘܬܐ. ܘܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܠ ܝܰܕܥܗ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܕܝܢ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܘ ܐܝܢܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܡܬܕܝܢܢܐ. ܘܠܡܠܟܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܣܗܶܕ ܕܰܩܪܶܒ ܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܩܣܛܘܢܖ̈ܐ܆ ܘܠܘ ܠܡܢ ܕܗܽܘ ܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ.

46 ܘܬܘܒ ܘܛܘܒܢܐ ܐܬܢܣܝܘܣ܆ ܘܐܦ ܗܽܘ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܠܡ ܕܢܶܚܽܘܬ ܡܢ ܨܠܝܒܐ܇ ܗܰܘ ܕܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܐܰܩܺܝܡ. ܐܠܐ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܡܰܘܬܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܩܰܘܺܝ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܰܘܕܥܰܬ܆ ܐܠܐ ܕܗܰܘ ܕܟܰܬܰܪ ܚܰܝܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܰܘܬܐ ܗܰܘ ܕܰܚܦܺܝܛ ܗܘܳܐ ܐܳܟܶܠ ܩܰܪܨܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܺܝܬ ܡܳܪܝܐ܆ ܘܗܽܘ ܡܶܫܬܒܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܟܕ ܐܰܣܒܰܪ ܕܶܐܚܰܕ ܠܡܫܝܚܐ ܒܡܰܘܬܐ܆ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܗܽܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܺܝܬܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܕܠܒܪ ܐܢܫܐ ܟܳܡܶܢ ܗܘܐ܆ ܥܒܰܕ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘ. ܡܶܚܕܐ ܓܝܪ ܕܡܺܝܬ܆ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܠܐ ܫܶܡܫܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܰܐܦ̈ܰܝ ܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ ܐܶܣܬܕܩ. ܘܐܪܥܐ ܐܶܙܕܰܥܙܥܰܬ. ܘܫܘ̈ܥܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝܘ. ܘܣܛܖ̈ܛܝܘܛܐ ܥܡ ܢܛܘܖ̈ܐ ܕܩܒܪܐ ܙܳܥܘ. ܕܡܢܗܝܢ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ܆ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܨܠܺܝܒ ܗܘܳܐ ܒܦܰܓܪܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܕܰܚܙܰܘ ܐܶܡܰܪܘ. ܕܒܫܪܪܐ ܗܢܐ ܒܪܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ܀

 

47 ܘܬܘܒ ܘܛܘܒܢܐ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܐܦ ܗܽܘ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܘܶܐܡܰܪ. ܩܡ ܠܡ ܐܠܗܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ܆ ܘܰܒܠܰܥ ܦܰܟܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܐ. ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܓܒܠܝܗܝ ܠܐܕܡ܆ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܐܕܡ ܐܶܬܒܰܙܰܥ܀ ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܐܠܗܐ ܬܠܶܐ ܥܠ ܩܝܣܐ ܘܩܛܝܪ ܐܶܒܠܐܳ ܠܒܖ̈ܝܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܡܢܢ ܠܟܘܢ ܘܳܠܐ ܕܬܶܗܘܘܢ ܥܳܗܕܺܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܐܡܪ܆ ܫܳܒܩ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܠܫܩܠ ܛܥܢܐ ܕܝܠܟܘܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܐܬܥܗܕܢܢ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܐܓܪܬܐ܇ ܡܶܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ ܚܫܐ ܘܡܰܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܐܡܪ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟܐ ܕܓܠܝܐܝܬ ܟܘܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܐܘܕܝܘ܆ ܕܠܘ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܫ̈ܐ ܘܡܰܘܬܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܐܘܢ ܐܠܦ܇ ܘܣܘܢܗܕܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܥܡ ܢܣܛܘܪܝܣ ܬܰܚܡܰܬ. ܐܠܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗܰܘ ܕܡܛܘܠܬܢ ܐܬܒܪܢܫ܇ ܗܰܘ ܕܐܝܟ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܒܚܰܫ̈ܐ ܕܝܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܘܐܦ ܕܝܠܗ܇ ܫܘܠܛܢܐ ܕܚܫ̈ܐ ܒܝܕ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܐ ܕܝܠܗ ܒܰܛܶܠ. ܘܬܘܒ ܘܒܝܕ ܡܰܘܬܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܗ܆ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܒܒܣܪܐ ܠܐܘܚܕܢܐ ܕܡܰܘܬܐ ܘܕܰܚܒܳܠܐ ܐܰܥܒܰܪ.

48 ܕܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܕܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܰܦܰܣ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܥܠ ܗܰܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܘܚܕܝܘܬܐ. ܐܠܐ ܒܟܠ ܙܒܰܢ ܐܝܟ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪܗܝܢ܆ ܚܕ ܐܠܗܐ ܘܝܚܝܕܝܐ܇ ܘܡܳܪܝܳܐ ܘܳܠܐ ܕܢܬܬܘܕܐ. ܘܐܦ ܗܕܐ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܬ ܠܡܶܚܙܳܐ܀

 

49 ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܗܰܘ ܥܳܒܶܕ ܬܕܡܖ̈ܬܐ܆ ܘܐܦ ܡܛܠ ܫܪܒܐ ܗܢܐ ܗܟܢܐ. ܘܐܦ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ܇ ܗܰܘ ܠܐ ܡܒܰܣܪܐ ܕܒܒܣܪܐ ܐܬܓܠܝ. ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܒܰܡܫܰܠܡܳܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܐܠܗܝܬܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܬܖ̈ܝܢ ܦܖ̈ܨܘܦܐ ܘܠܐ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܠܐܖ̈ܒܥܐ ܠܡܣܓܕ ܐܡܪܝܢܢ܇ ܠܐܠܗܐ ܘܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܰܠܒܰܪ ܐܢܫܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܡܛܠ ܗܳܝ ܘܐܦ ܡܰܚܪܡܝܢ ܚܢܢ܇ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܡܰܪܫܥܺܝܢ܇ ܘܠܒܪܢܫܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܣܳܝܡܺܝܢ. ܐܠܐ ܚܢܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܚܢܢ܆ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ܆ ܥܠ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܠܗ̈ܐ܀

 

50 ܘܬܘܒ ܐܦ ܝܘܠܝܣ ܕܪܗܘܡܐ܆ ܡܛܠ ܫܪܒܐ ܗܢܐ ܐܶܡܰܪ ܒܗܶܝܢ ܒܡܶܠܘ̈ܗܝ ܗܟܢܐ. ܘܒܬܘܠܬܐ ܟܕ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܠܒܣܪܐ ܝܶܠܕܰܬ ܠܡܠܬܐ ܝܶܠܕܰܬ ܗܘܳܬ. ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܘܝܗܘ̈ܕܳܝܐ ܟܕ ܠܦܰܓܪܐ ܨܠܰܒܘ ܠܐܠܗܐ ܨܠܰܒܘ. ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܚܰܕ ܦܘܪܫܢܐ ܕܡܠܬܐ ܘܕܒܣܪܗ ܐܝܬ ܒܟ̈ܬܒܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܟܝܢܐ. ܚܕ ܩܢܘܡܐ. ܚܕܐ ܡܰܥܒܕܳܢܘܬܐ. ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ. ܟܠܗ ܐܠܗܐ ܟܠܗ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ. ܟܝܢܐ ܓܝܪ ܕܝܠܗ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܐܠܗܘܬܐ ܗܝ. ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܒܣܪܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܐܢ ܠܡ ܝܫܘܥ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܶܐܬܝܠܕ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܘܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܳܐ. ܚܕ ܗܽܘ ܟܝܢܐ ܡܛܠ ܕܚܰܕ ܗܘ ܦܪܨܘܦܐ܇ ܕܠܝܬ ܒܗ ܦܘܪܫܐ ܕܠܬܖ̈ܝܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܟܘܠܗ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢܬܩܪܶܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܡܢ ܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܟܠܗ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܢܬܬܐ܇ ܐܠܘ ܦܘܪܫܢܐ ܕܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ. ܐܢܢܩܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܠܚܕ ܡܳܪܝܐ ܐܳܡܪܝܢ܆ ܕܠܚܕ ܢܶܣܓܕܘܢ ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܢܣܓܕܘܢ. ܘܒܗܰܘ ܐܠܗܝܐ ܢܶܥܡܕܘܢ܆ ܒܐܢܫܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܢܶܥܡܕܘܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܒܡܘܬܗ ܕܡܳܪܝܐ ܥܳܡܕܺܝܢ ܚܢܢ܆ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܳܠܐܶ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ. ܕܐܠܗܘܬܐ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܕܒܣܪܐ ܚܫܘܫܐ. ܕܗܟܢܐ ܒܐܠܗܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܰܥܡܘܕܝܬܢ ܗܳܝ ܕܒܡܘܬܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܝܐ܀

51 ܘܬܘܒ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܝܠܗ ܐܶܡܰܪ. ܐܝܠܝܢ ܠܡ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ: ܘܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡ ܒܣܪܗ܆ ܣܪܝܩܐܝܬ ܕܳܠܚܺܝܢ ܟܕ ܢܳܦܠܺܝܢ ܒܡ̈ܠܐ ܕܪܘܫܥܳܐ ܕܗܳܢܘܢ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܝܪ ܘܳܐܦ ܗܳܢܘܢ ܐܰܝܟ ܕܫܳܡܰܥ ܐܢܐ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܟܕ ܛܳܒ ܝܘܚܢܢ ܘܦܘܠܣ ܓܠܝܐܝܬ ܚܰܕ ܚܰܘܝܘܗܝ ܠܡܳܪܝܐ. ܕܝܘܚܰܢܢ ܐܶܡܰܪ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܢ ܒܰܢ. ܘܦܘܠܘܣ ܕܚܰܕ ܡܳܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܒܐܝܕܗ ܟܘܠ. ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܚܕ ܡܬܐܡܪ ܕܐܬܝܠܕ. ܘܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܳܐ܆ ܚܰܕ ܗ̣ܘ ܟܝܳܢܐ ܡܛܠ ܕܚܕ ܗܘ ܦܪܨܘܦܐ. ܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܣܟ ܦܘܪܫܢܐ ܕܠܰܬܖ̈ܝܢ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܟܝܢܐ ܗܘ ܦܓܪܐ܇ ܘܠܚܘܕܐܝܬ ܟܝܢܐ ܐܠܗܘܬܐ ܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܟܙܢܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܚܰܕ ܗܘ ܟܝܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܗܰܘ ܕܒܰܕܡܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܘܳܐ܀ ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܡܕܝܢ ܘܐܦ ܫܪܪܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓ܀ ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܗܘ ܟܠܗ ܡܛܠ ܐܠܗܘܬܐ. ܘܡܢ ܐܢܬܬܐ ܗܘ ܟܘܠܗ ܡܛܠ ܒܣܪܐ. ܒܕܠܐ ܝܳܕܥܝܢ ܚܢܢ ܦܘܪܫܐ ܕܚܕ ܦܪܨܘܦܐ܆ ܘܠܐ ܣܳܕܩܝܢܢ ܡܢ ܫܡܰܝܳܢܐ ܠܐܪܥܢܐ. ܘܠܐ ܡܢ ܐܪܥܢܐ ܠܰܫܡܰܝܳܢܐ. ܪܘܫܥܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܣܕܩܐ. ܠܐ ܗܟܝܠ ܐܝܠܝܢ ܕܣܳܕܩܝܢ ܢܬܠܘܢ ܥܠܬܐ܇ ܟܕ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܳܡܪܝܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܦܓܪܐ ܡܢܗ ܘܠܗ ܟܝܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܚܰܝܽܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢܗ ܘܠܗ. ܘܐܦ ܠܐ ܕܢܣܬܕܩ ܡܶܫܟܚ ܡܢ ܡܰܚܝܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܠܬܐ ܡܢܗ ܘܠܗ ܠܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܡܶܬܦܰܠܰܓ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܓܘܫܡܐ. ܡܛܠ ܕܒܒܣܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ܆ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܠܐ ܒܣܪܢܐܝܬ ܐܶܬܳܐ. ܘܠܐ ܦܓܪܐ ܒܰܪܝܐ ܡܶܬܦܪܫ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܕܠܐ ܐܶܬܒܰܪܝܰܬ܇ ܐܝܟ ܕܰܢܦܰܪܶܫ ܐܢܫ ܠܟܝܢܐ ܒܰܪܝܳܐ. ܐܦܠܐ ܡܠܬܐ ܠܐ ܒܪܝܐ ܐܶܬܳܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܦܰܓܪܐ܇ ܕܰܢܦܰܠܶܓ ܐܢܫ ܠܰܟܝܳܢܐ ܠܐ ܒܰܪܝܳܐ ܘܒܰܪܝܳܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܬܖ̈ܰܝܗܘܢ ܚܰܕ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܒܰܚܕܳܝܘܬܐ ܘܒܟܢܘܫܝܐ ܘܒܪܘܟܒܐ ܕܚܶܙܘܐ ܐܢܫܝܐ܆ ܚܕ ܘܐܦ ܫܡܳܐ ܠܰܡܪܰܟܒܐ ܡܶܬܠܚܡ. ܡܶܢ ܐܠܗܘܬܐ ܡܰܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܒܰܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܗܳܝ ܕܒܰܪܝܐ ܗܘ. ܘܡܶܢ ܐܠܗܘܬܐ ܡܰܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܚܫܘܫܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܗܳܝ ܕܚܳܫܘܫܐ ܗܘ܀

52 ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܐܦ ܪܰܒܐ ܘܰܡܫܰܡܗܐ ܐܬܢܣܝܣ: ܗܰܘ ܕܰܒܙܰܒܢܐ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܖ̈ܝܰܢܽܘ ܥܕ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܐܟܣܘܪܝܐ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܬܠܬܝܢ ܘܐܖ̈ܒܰܥ. ܘܒܓܘ ܥܕܬܗ ܒܰܠܚܘܕ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܬܖ̈ܬܥܣܪܐ. ܘܐܦ ܗܽܘ ܟܬܰܒ ܕܕܡܝܢ. ܠܗܠܝܢ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܐ. ܘܐܦ ܓܝܪ ܡܰܘܕܝܢ ܚܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܐܠܗܐ ܒܪܘܚܐ ܘܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܒܒܣܪܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܠܚܕ ܒܪܐ܇ ܚܕ ܕܡܶܣܬܓܕ ܘܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܡܣܬܓܕ. ܐܠܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܰܣܰܪ܆ ܘܡܣܬܓܕ ܥܡ ܒܣܪܗ ܒܚܕܐ ܣܓܕܬܐ. ܘܐܦ ܠܐ ܬܖ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝܐ܇ ܚܕ ܡܰܢ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܘܣܓܝܕܐ܆ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܡܶܢ ܡܪܝܡ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܐ ܡܣܬܓܕܢܐ܇ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܗܘܳܐ ܒܪܳܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܐܝܟ ܡܳܐ ܕܐܦ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܠܐ ܗܰܘ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܬܐܰܡܪܰܬ. ܚܕ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܗܽܘ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܚܪܢܐ ܐܶܬܝܠܕ. ܘܐܦ ܡܶܢ ܡܪܝܡ ܒܒܣܪ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܐܚܖ̈ܝܐ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܡܠܐܟܐ ܠܡܪܝܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܆ ܟܕ ܡܫܐܠܐ ܗܘܳܬ ܕܐܝܟܢܐ ܬܗܘܐ ܗܕܐ ܕܓܒܪܐ ܠܐ ܚܶܟܡܶܬ: ܐܶܡܰܪ ܗܘܐ܆ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܢܺܐܬܐ ܥܠܰܝܟܝ. ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܢܰܓܶܢ ܥܠܰܝܟܝ. ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܝܠܶܕ ܡܢܟܝ ܩܕܝܫܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܗܰܘ ܗܟܝܠ ܕܐܬܝܠܕ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ܆ ܒܪܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܘܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ܀

 

53 ܘܬܘܒ ܒܐܓܪܬܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܡܢܗ ܠܘܬ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܡܰܠܟܐ: ܗܰܘ ܕܰܐܡܠܟܽܘܗܝ ܚܰܝ̈ܠܰܘܬܐ ܕܖ̈ܗܘܡܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܖ̈ܣܝܐ: ܡܢ ܒܬܪ ܕܶܐܬܩܛܶܠ ܬܰܡܳܢ ܝܘܠܝܢܘܣ ܗܰܘ ܕܰܐܚܢܶܦ. ܟܬܰܒ ܒܳܗ̇ ܒܡ̈ܠܐ ܗܟܢܐ. ܫܘܠܡܐ ܡܕܝܢ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܒܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܟܕ ܗܳܟܝܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܠܐ ܡܩܰܒܠܐ: ܐܝܕܝܥܐ ܕܒܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ: ܐܫܬܘܬܦ ܒܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܐܝܚܺܝܕܳܝܐ ܡܶܠܬܐ ܒܨܒܝܢܗ. ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܘܐܡܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܬܘܒ ܚܕ ܒܪܐ ܥܡ ܢܣܝܒܘܬܐ܆ ܘܐܦ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ. ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܕܒܣܪܐ܆ ܡܚܕܐ ܒܣܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܡܚܕܐ ܕܢܦܫܢܝܐ ܡܠܝܠܐ܆ ܡܚܕܐ ܒܣܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܢܦܫܢܝܐ ܡܠܝܠܐ. ܒܗ ܓܝܪ ܒܡܠܬܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܩܘܝܡܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܐܢܐܝܬ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܘܫܪܝܪܐܝܬ܆ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܡܶܬܬܘܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܢܣܒ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܐܚܪܢܐ. ܩܕܡܝܬ ܓܝܪ ܥܡ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝܐܝܬ. ܘܗܳܝ ܕܝܢ ܡܢܗ̇ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܛܠܝܐ ܡܕܒܪܢܐܝܬ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܘܐܦ ܒܬܘܠܬܐ ܐܡܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܚܕ ܗܟܝܠ ܘܳܠܐ ܠܡܰܘܕܳܝܘ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ܇ ܟܝܢܐ ܕܡܶܠܬܐ ܘܩܢܘܡܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ܇ ܕܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܫܰܠܡܳܢܐܝܬ. ܘܗܰܘ ܕܗܳܕܐ ܠܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܢܨܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܡ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܀

 

54 ܘܬܘܒ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܣ܆ ܡܢ ܫܪܒܐ ܐܚܪܢܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܨܝܕ ܐܦܘܠܢܪܝܘܣ܀ ܥܠ ܒܣܪܐ ܠܡ ܓܝܪ ܘܓܖ̈ܡܐ ܘܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܪܢ ܕܶܐܬܬܥܺܝܩܰܬ ܢܦܫܗ ܘܶܐܫܬܰܓܫܰܬ ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܗ܆ ܗܕܐ ܠܐ ܐܢܫ ܐܶܡܰܪ ܕܕܐܠܗܘܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܕܝܠܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܒܰܟܝܢܐ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܟܕ ܐܶܨܛܒܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܢܶܬܪܡܶܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܇ ܕܠܒܪܝܬܐ ܕܝܠܗ ܐܰܝܕܳܐ ܕܒܰܚܛܺܝܬܐ ܘܰܒܡܰܘܬܐ ܘܒܰܚܒܳܠܐ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ܇ ܒܶܗ ܢܬܰܪܶܨ.

 

55 ܗܠܝܢ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܳܐܦ ܠܐ ܒܩܢܘܡܐ. ܡܛܘܠ ܕܩܢܘܡܐ ܘܟܝܢܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܬܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܟܝܢܐ ܕܓܰܘܐ ܗܘ. ܩܢܘܡܐ ܕܶܝܢ ܥܠ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܘܡܬܐܡܪ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܓܘܢܐܝܬ܆ ܘܐܦ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ. ܘܬܘܒ ܟܝܢܐ ܥܡ ܗܳܝ ܕܩܢܘܡܐ܆ ܘܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ. ܘܐܡܬܝ ܕܟܘܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ ܬܬܐܡܪ ܓܘܢܐܝܬ ܚܕ ܟܝܢܐ܆ ܠܐ ܬܘܒ ܡܬܐܡܪܐ ܘܚܕ ܩܢܘܡܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܘܬ ܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚܳܝܪܳܐ ܡܠܬܐ܆ ܥܡ ܗܳܝ ܕܚܕ ܟܝܳܢܐ܆ ܘܐܦ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܘܳܠܐܶ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ. ܘܟܝܢܐ ܚܕ ܡܥܳܕ ܠܡܬܐܡܪܘ܆ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܚܒܺܝܫܺܝܢ ܒܗ ܒܫܡܐ. ܘܐܦܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܢܗܘܘܢ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܥܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ ܘܐܦ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܐܳܠܦ ܐܠܦܺܝ̈ܢ ܠܡ ܩܳܝܡܝܢ ܩܕܳܡܘܗܝ. ܘܖ̈ܒܘ ܖ̈ܒܘܢ ܡܫܡܫܝܢ ܠܗ. ܘܐܝܕܝܥܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܚܕ ܟܝܢܐ܆ ܘܐܦܢ ܐܝܬ ܠܘܬܗܘܢ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܐܘ ܕܬܫܡܫܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܬܩܪܒܐ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ܇ ܗܕܐ ܕܗܺܝ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܣܓܝܕܬܐ ܘܠܐ ܡܬܩܕܫܢܝܬܐ. ܘܡܛܠ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ ܐܶܡܰܪ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ: ܕܟܠܗ ܟܝܢܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܘܕܦܪܚܬܐ ܘܕܪܚܫܐ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܒܡܝ̈ܐ܆ ܡܬܟܒܫ ܘܡܟܒܫ ܬܚܝܬ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܟܕ ܛܒ ܘܐܦ ܠܗܠܝܢ ܒܕܡܘܬ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܠܥܠ܆ ܠܐ ܢܦܠܐ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܬܚܝܬ ܡܢܝܢܐ. ܗܟܢܐ ܘܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܇ ܥܡ ܗܳܝ ܕܚܕܐ ܐܝܬܘܬܐ ܡܬܐܡܪܐ ܘܚܕ ܟܝܢܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܥܡ ܗܢܐ ܘܐܦ ܚܕ ܩܢܘܡܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܒܠܝܘܣ ܝܗܘܕܐܝܬ ܐܣܬܰܟܰܠܘ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ܆ ܥܡ ܫܡܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ܗܰܘ ܕܒܐܝܕܗ ܟܘܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܝܕܥ. ܐܒܐ ܕܝܢ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ. ܘܐܦ ܗܕܐ ܕܢܬܗܝܡܢ ܥܡ ܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܐܦ ܩܢܘܡܐ. ܘܗܳܝ ܕܟܝܢܐ ܚܒܫܐ ܐܟܚܕܐ ܠܬܠܬܝܗܘܢ. ܫܡܐ ܕܝܢ ܕܩܢܘܡܐ ܡܘܕܥ܆ ܠܚܕܝܘܬܐ ܘܕܝܠܝܘܬܐ ܕܟܘܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ.

 

56 ܒܟܝܢܐ ܡܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܇ ܗܰܘ ܕܒܗ ܡܬܝܕܥ ܕܰܫܘܶܐ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܣ. ܠܐ ܒܣܪܐ ܐܝܬ ܠܗ ܘܠܐ ܓܖ̈ܡܐ. ܘܠܐ ܢܦܫܐ ܘܠܐ ܦܓܪܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܳܝ ܕܢܫܬܓܫ ܘܢܬܬܥܝܩ ܘܬܟܪܐ ܠܗ܇ ܠܳܚܡܐ ܠܡܬܐܡܪܘ ܥܠܘܗܝ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܥܠ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܟܝܢܐܝܬ ܓܝܪ ܡܰܒܥܰܕ ܗܽܘ ܟܝܢܐ ܡܶܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚܫ̈ܐ. ܐܠܐ ܐܶܡܰܪ ܗܢܐ ܡܠܦܢܐ܆ ܕܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܠܗܘܬܐ ܒܟܝܢܐ܆ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܗܘ̈ܝ܇ ܟܕ ܐܨܛܒܝ ܡܠܬܐ ܘܐܬܪܡܝ ܕܢܐܬܐ ܠܝܰܠܕܐ ܐܢܫܝܐ܇ ܕܠܒܪܝܬܐ ܕܝܠܗ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܒܗ ܢܬܰܪܶܨ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܠܗ ܗܠܝܢ ܠܡܠܬܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܩܢܘܡܐ ܐܠܐ ܐܦ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܥܰܠ ܕܶܐܣܬܰܟܰܠ ܕܩܢܘܡܐ ܘܐܦ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܟܝܢܐ ܬܘܒ ܩܢܘܡܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܐܠܐ ܠܘ ܐܝܟ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܗܠܝܢ ܠܒܪܐ܇ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܕܝܠܗ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܝܺܠܺܝܕܘܬܐ ܕܡܶܢ ܐܒܐ. ܘܥܠ ܕܠܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܐܢܘܢ ܥܡ ܒܪܐ: ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܚܕ ܟܝܢܐ: ܘܩܕܡ ܡܰܢ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ܆ ܠܐ ܒܟܝܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܗܕܐ ܡܰܢ ܗܠܝܢ ܠܰܒܪܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܐ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ. ܘܠܐ ܒܩܢܘܡܐ. ܥܠ ܕܐܦ ܠܐ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܒܩܢܘܡܐ ܕܝܢ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܒܪܐ ܠܣܘܪܩܐ ܐܦ ܠܐ ܠܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܕܝܢ ܐܡܪ ܗܢܐ ܡܠܦܢܐ܇ ܕܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܘܬܐ ܒܟܝܢܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ܇ ܗܘ̈ܰܝ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܥܡ ܗܳܝ ܕܒܩܢܘܡܐ ܐܦ ܒܟܝܢܐ. ܥܠ ܕܡܢܗ ܕܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܗܢܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܒܩܢܘܡܐ܆ ܟܕ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܬܒܰܣܰܪ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܇ ܘܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘܳܐ ܡܢܗ̇ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܝܠܢ. ܟܕ ܝܕܝܥܐ܆ ܕܠܐ ܫܒܰܩ ܗܠܝ̈ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܇ ܘܐܦ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ ܘܕܪܘܚܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܡܬܝܕܥ ܐܠܗܐ.

 

57 ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܝܪ ܐܦ ܠܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܒܪܝܫܐ ܕܬܖ̈ܝܢ܇ ܕܒܐܝܕܗ ܘܐܦ ܐܬܚܰܟܰܡ ܠܡܰܦܳܩܘ ܠܪܥܝܢܐ ܡܰܣܠܝܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ܇ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ܇ ܘܐܦ ܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܨܛܢܥ ܠܰܡܬܰܚܳܡܘ ܥܠ ܡܫܝܚܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܒܗ ܗܟܢܐ. ܕܡܰܢ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܒܣܪܐ: ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ: ܘܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܥܡ ܒܣܪܗ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܐܟܚܕܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܚܰܪܡܐ ܢܗܘܐ. ܘܐܢ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܠܒܣܪܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܣܬܟܠ ܘܟܬܰܒ ܘܐܦ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܟܝܢܐܝܬ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܐܘܕܥ ܒܪܝܫܐ ܕܬܠܬܐ. ܘܐܡܪܗ̇ ܠܚܕܝܘܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܟܝܳܢܐܝܬ. ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܟܝܢܐ ܡܢ ܩܢܘܡܐ ܢܣܬܕܩ܇ ܘܗܢܐ ܢܬܝܕܥ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܇ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܘܠܐ ܨܝܕ ܒܪܐ ܘܠܐ ܠܘܬ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ. ܘܚܠܦ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ: ܐܝܨܦ ܠܡܰܥܳܠܽܘ ܘܐܦ ܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ܆ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܒܝܕ ܕܐܘܕܝ ܥܡ ܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܘܐܦ ܟܝܢܐܝܬ܆ ܐܦܩ ܚܟܝܡܐܝܬ ܥܡ ܗܳܝ ܕܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܘܐܦ ܠܗܕܐ ܕܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ.

 

58 ܚܕ ܗܘ ܡܕܝܢ ܟܝܢܗ ܕܒܪܐ. ܘܩܕܡ ܕܢܬܓܫܡ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܩܢܘܡܗ. ܘܒܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܩܕܝܫܐ ܝܘܠܝܘܣ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܐܠܗܘܬܐ. ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܡܬܚܙܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܒܩܢܘܡܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܘܐܦ ܒܟܝܢܐ. ܒܒܣܪܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܝܚܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܡܠܬܐ ܘܒܗܢܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܘܝܕܝܥܐ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܩܢܘܡܐ ܐܠܐ ܘܒܟܝܢܐ. ܘܠܘܬ ܗܢܐ ܓܠܝܢܐ ܐܬܐܡܪ ܟܝܢܗ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܡܬܓܫܫܢܐ. ܚܙܰܝܢ ܠܡ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝܘܚܰܢܢ܆ ܘܓܰܫܢܰܢ ܒܐܝ̈ܕܰܝܢ ܠܡܠܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܨܝܕ ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܟܝܢܐܝܬ ܪܘܚܐ ܗܘ̇ ܘܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܡܬܓܫܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ. ܡܕܝܢ ܫܦܝܪ ܐܶܡܰܪ ܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ܇ ܕܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܘܬܐ ܒܟܝܢܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ܇ ܗܘ̈ܰܝ ܕܩܢܘܡܗ ܕܡܠܬܐ ܒܟܝܢܐ. ܒܗܳܝ ܕܟܝܢܐܝܬ ܚܰܝܶܕ ܠܗ ܒܣܪܐ ܕܡܢ ܐܢܫܘܬܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܢܦܫܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ܇ ܟܝܢܐܝܬ ܡܥܳܕܐ ܡܬܚܝܕܐ ܠܦܓܪܐ ܕܝܠܗ̇܇ ܘܡܢ ܬܖ̈ܰܝܗܘܢ ܡܬܩܰܝܰܡ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܡܬܐܡܪ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܢܐ ܕܡܬܟܰܢܰܫ ܡܢ ܦܓܪܐ ܘܡܢ ܢܦܫܐ ܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ܆ ܘܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܠܐ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ܆ ܥܠ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܐ ܕܒܪܢܫܐ: ܘܐܦܢ ܡܢ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܳܢܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܠܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܗܰܘ ܕܟܝܢܐܝܬ ܐܶܬܚܰܝܰܕ܇ ܘܐܦ ܗܽܘ ܠܦܓܪܐ ܕܡܢ ܐܢܫܘܬܐ܇ ܫܠܝܛ ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܘ ܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܘ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܒܪ ܡܢ ܚܕܝܘܬܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܒܪܐ܆ ܐܠܐ ܘܐܦ ܩܢܘܡܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܐܰܘܣܦܰܬ ܠܗ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܗ̇ ܚܠܦܝܢ ܩܢܽܘܡܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܠܐ ܟܝܢܐ. ܐܠܐ ܡܬܝܕܥ ܐܝܟܐ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܐܢܫܘܬܐ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܚܕ ܩܢܘܡܐ܆ ܐܠܐ ܘܚܕ ܟܝܢܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܡܒܰܪܢܰܫ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ܇ ܐܝܬܰܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܟܕ ܠܐ ܡܒܪܢܫ. ܘܐܢ ܒܟܝ̈ܢܐ ܬܖ̈ܝܢ ܢܶܣܥܶܐ ܐܢܫ ܘܢܶܡܢܶܝܘܗܝ ܠܒܪܐ܆ ܐܠܨܐ ܠܗܢܐ ܕܐܦ ܒܩܢܘ̈ܡܐ ܢܦܪܫܝܘܗܝ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܚܠܦ ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܖ̈ܒܥܐ ܢܬܰܚܶܡ܇ ܠܡܰܣܒܳܪܘ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܬܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܚܠܦ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܟܕ ܡܰܪܫܰܥ ܢܰܟܪܶܙ ܐܪܒܥܝܘܬܐ. ܘܠܐܖ̈ܒܥܐ ܬܘܒ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܠܬܠܬܐ ܢܩܺܝܡ܇ ܕܰܡܩܰܕܫܝܢ ܥܡ ܣܖ̈ܦܐ ܘܐܦ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܟܠܗܘܢ ܕܐܝܬ ܒܫܡܝܐ܇ ܘܟܢ̈ܫܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܒܟܘܠܗܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܐ.

 

59 ܕܫܳܠܶܡ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ: ܕܣܰܓܝ ܬܖ̈ܝܨܬܐ ܐܢܝ̈ܢ: ܘܕܥܡ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܘܒܚܕ ܟܝܢܐ ܘܳܠܐܶ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܐܦ ܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܝܣ ܡ̈ܠܐ ܚܣܝ̈ܬܐ ܕܝܠܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܪܪܢ܇ ܡܪܝܐ ܠܡ ܡܫܝܚܐ ܘܐܠܗܐ܆ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܚܕ ܩܢܘܡܐ. ܘܚܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܚܕ ܦܪܨܘܦܐ܇ ܘܐܢ ܥܡ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܘܦܪܨܘܦܐ ܘܟܝܢܐ: ܚܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܐܦ ܡܥܒܕܢܘܬܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܠܦ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܟܐܢܐ: ܕܗܰܘ ܕܡܛܠܬܢ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܐܝܚܺܝܕܳܝܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܬܘܒ ܘܟܠܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܠܗ ܠܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܐܟܚܕܐ ܫܠܶܡܘ: ܘܠܗ ܘܐܦ ܫܪܪܘ܆ ܒܟܠ ܫܖ̈ܒܐ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܠܡܢܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ܇ ܘܠܐܘܢ ܗܰܘ ܕܒܝܨܝܦܘܬܗ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ܇ ܚܠܦ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܢܬܬܟܠܘܢ܇ ܘܕܝܠܗܘܢ ܘܐܦ ܗܶܢܘܢ ܢܶܐܚܕܘܢ܇ ܐܣܬܡܟܘ ܥܠ ܩܢܝܐ ܐܪܥܝܢܐ ܢܣܛܘܪܝܣ܇ ܘܥܠ ܗܳܢܘܢ ܕܡܢܗܘܢ ܝܺܠܶܦܘ. ܘܬܰܚܶܡܘ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܠ ܡܫܝܚܐ. ܘܗܕܐ ܒܟܬܒܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܬܐ ܬܖ̈ܬܝܢ ܘܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ܇ ܘܦܪܫܘ ܘܝܰܗܒܘ ܚܫ̈ܐ ܘܣܘ̈ܢܩܢܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ܇ ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܘܬܕܡܖ̈ܬܐ ܠܐܠܗܐ.

 

60 ܕܰܫܠܶܡ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܶܢ ܐܒܗ̈ܬܐ: ܘܐܦ ܗܰܘ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܐܬܕܢܝ ܠܗܘܢ܆ ܘܰܪܕܳܐ ܒܥܩ̈ܒܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗܘܢ ܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ: ܥܡ ܗܳܝ ܕܒܟܠ ܣܝ̈ܡܐ ܘܟܬܒ̈ܐ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܠܗ ܡܶܬܚܰܘܝܐ ܗܕܐ܆ ܡܬܝܕܥܐ ܘܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܗܪܟܐ ܡܬܟܬܒ̈ܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܢܣܝ̈ܒܢ ܡܢ ܬܘܪܓܡܐ ܐܝܢܐ ܕܥܒܝܕ ܠܗ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܗܰܘ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܗ ܩܕܡ ܩܕܝܫܬܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܗܳܝ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܒܐܦܣܘܣ. ܒܗܕܐ ܠܡ ܗܟܝܠ ܘܐܦ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܠܗ̇ ܠܒܬܘܠܬܐ܆ ܘܕܰܥܡܰܪ ܒܗ̇ ܟܝܢܐܝܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܡܰܣܒܪܳܢܘܬܐ ܐܠܐ ܒܡܰܥܒܕܳܢܘܬܐ܆ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܒܪ ܬܖ̈ܝܢ ܝܖ̈ܚܐ ܘܒܪ ܬܠܬܐ ܝܖ̈ܚܐ܆ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ. ܐܠܐ ܓܝܪ ܘܐܦ ܩ̈ܠܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܘܕܐܠܗܘܬܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܐܠܗܐ ܐܶܬܐܡܪ ܡܢܗ: ܕܥܠܘܗܝ ܟܬܒ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܡܡܠܠܝܢ ܠܢ܆ ܕܠܚܰܕ ܦܪܨܘܦܐ ܡܶܬܟܰܢܫܝܢ ܐܳܡܪܝܢ ܚܢܢ. ܠܗ ܓܝܪ ܝܳܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܥܠ ܒܶܣܰܕܝܐ ܕܡܶܟ. ܘܠܗ ܕܰܒܝܰܡܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܟܐܳܐ ܗܘܳܐ ܒܖ̈ܘܚܐ. ܘܠܗ ܕܰܒܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܠܐܳܐ܆ ܘܠܗ ܕܥܠ ܝܰܡܐ ܗܰܠܟ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܝܰܒܺܝܫܬܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܝܠܗ. ܗܽܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ܆ ܘܗܽܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܶܬܬܘܕܐ. ܐܰܝܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܬܕܡܘܪܬܐ܇ ܐܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚܕ ܡܢܢ܇ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܥܒܕ ܢܬܐܡܪ. ܐܠܐ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܕܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܡܠܬܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܕܐܣܬܪܩ ܡܚܰܘܶܝܢ ܠܢ ܟܬܒ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܡܰܣܒܪܳܢܘܬܐ ܐܠܐ ܒܡܰܥܒܕܳܢܘܬܐ. ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܡܰܠܦܺܝܢ ܠܢ ܒܟܪܘܙܘܬܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܘܕܰܫܠܝ̈ܚܐ. ܟܕ ܠܗ ܐܳܡܪܝܢ ܐܠܗܐ ܘܠܗ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܗܟܝܠ ܒܛܢܐ ܒܬܘܠܝܐ. ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܝܰܠܕܐ. ܕܐܠܗܐ ܗܝ ܕܳܡܝܘܬܐ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܕܠܘܬܢ ܘܡܛܠܬܢ ܕܒܰܡܕܰܒܪܢܘܬܐ. ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܚܫܐ. ܕܐܠܗܐ ܗܝ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ ܘܰܒܚܶܫܘܟܐ. ܕܐܠܗܐ ܗܝ ܩܝܳܡܬܐ. ܕܐܠܗܐ ܗܝ ܡܰܣܰܩܬܐ. ܠܐ ܡܶܬܥܰܪܝܢܐ ܝܰܗܒ ܢܦܫܗ ܕܢܬܥܪܐ ܡܛܠܬܢ ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܪܒܥܐ ܕܒܬܘܠܬܐ܇ ܒܝܕ ܒܣܪܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܡܢܗ̇. ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ܆ ܟܝܢܐܝܬ ܒܒܣܪܐ ܕܝܠܗ ܐܶܬܥܪܝ. ܗܰܘ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ܆ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܠܢ ܐܶܬܚܰܘܝ. ܗܰܘ ܠܐ ܚܳܫܘܫܐ ܚܫ ܡܛܠܬܢ ܨܒܝܢܐܝܬ ܒܒܣܪܐ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܦܪܶܫ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܆ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܥܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܓܫܶܫ܆ ܒܠܘܟܳܝܬܐ ܡܢ ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܐܶܬܕܩܪ. ܗܰܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ܆ ܨܠܝܒܐ ܨܒܝܢܝܐ ܣܰܝܒܰܪ ܡܛܠܬܢ. ܗܰܘ ܢܘܗܪܐ ܠܐ ܡܳܝܘܬܐ܆ ܠܡܰܘܬܐ ܢܦܫܗ ܝܰܗܒ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡܰܘܬܐ ܕܰܨܠܝܒܐ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܚܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܟܘܬܢ ܢܣܰܒ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ: ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ: ܒܪܐ ܩܢܘܡܝܐ ܘܡܰܥܒܕܢܐ ܘܚܰܝ̈ܐ: ܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܶܐܬܗܰܦܰܟ ܒܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܡܕܰܒܪܢܐܝܬ ܡܛܠܬܢ܆ ܫܕܝܐ ܣܘܢܗܕܣ ܗܕܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܐܦܣܘܣ ܡܛܪܦܘܠܝܣ ܗܘܳܬ܀

 

61 ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ. ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܟܕ ܝܠܕܐ ܣܝܒܪ ܝܠܕܐ ܕܒܒܣܪ܆ ܕܢܰܚ ܠܢ ܐܠܗܐ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܟܬܒ̈ܐ. ܕܝܠܗ ܗܟܝܠ ܕܡܠܬܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܰܗܘܳܐ ܦܓܪܐ܆ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܕܐܢܫ ܒܪܢܫܐ ܕܠܚܘܕܐܝܬ ܡܶܬܦܪܫ܇ ܟܕ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܡܶܬܝܕܰܥ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ. ܐܟܙܢܐ ܗܟܝܠ ܕܕܝܠܗ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܡܬܐܡܪ ܦܓܪܐ: ܗܰܘ ܕܠܚܘܕܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܗ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܚܕ ܡܫܝܚܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܛܘܗܡܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܝܠܢ܆ ܐܘ ܟܝܬ ܒܪ ܟܝܢܐ܆ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܡܶܢ ܐܢܬܬܐ. ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܪܶܬ܇ ܡܣܬܟܠ ܘܡܬܐܡܪ. ܘܡܛܠ ܕܚܰܝ̈ܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ܆ ܡܚܰܝܢܐ ܚܰܘܺܝ ܘܐܦ ܠܒܣܪܐ ܕܝܠܗ܀

 

62 ܗܐ ܐܝܠܝܢ ܐܬܟܬܒ ܘܐܦ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ܇ ܗܰܘ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܪܳܕܐ ܒܰܫܒܺܝܠܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܘܠܐ ܐܣܛܝ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܡ̇ܠܟܐ܇ ܗܳܝ ܕܗܶܢܘܢ ܗܰܠܶܟܘ ܒܗ̇. ܠܐ ܠܝܰܡܺܝܢܐ ܘܠܐ ܠܣܶܡܳܠܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܘܐܦ ܗܽܘ܆ ܕܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܰܛܢܐ ܒܬܘܠܝܐ. ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܝܠܕܐ. ܕܐܠܗܐ ܗܝ ܕܳܡܝܘܬܐ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܕܠܘܬܢ. ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܚܫܐ. ܕܐܠܗܐ ܗܝ ܩܝܳܡܬܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ. ܕܐܠܗܐ ܗܝ ܡܣܩܬܐ ܕܠܫܡܝܐ. ܘܥܠ ܕܡܢ ܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܢܦܰܩ ܢܣܛܘܪܝܣ: ܘܚܰܘܺܝ ܐܚܪܺܬܐ ܐܝܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܕܰܬܐ ܘܢܘܟܪܳܝܬܐ: ܗܳܝ ܕܶܐܬܕܰܪܫܰܬ ܘܐܦ ܡܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܝܕ ܖ̈ܶܓܠܶܐ ܗܖ̈ܛܝܩܘ: ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܕܘܪܣ ܘܬܐܕܘܪܘܣ ܘܐܝܠܝܢ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝܘ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܐܬܚܪܡ ܗܶܢܘܢ ܠܘܩܕܡ ܥܡܗ ܕܝܘܠܦܢܐ܆ ܡܢ ܣܘܢܗܕܣ ܩܕܝܫܬܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܐܦܣܘܣ. ܘܬܘܒ ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܖ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܪܡܺܝܘ ܐܺܝܕܳܐ ܒܰܟܬܳܒܐ ܡܚܰܝܕܳܢܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܚܪܶܡܘ ܬܘܒ ܥܰܡܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܘܳܐܦ ܠܛܳܥܝܳܐ ܐܘܛܘܟܐ. ܘܠܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܡܰܢܺܝܢܳܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܘܚܰܝܶܒܘ ܘܰܠܗܳܢܘܢ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ. ܗܳܢܘܢ ܕܳܐܦ ܒܝܰܕ ܟܬܳܒܐ ܗܰܘ ܗܘܢܝܛܩܘܢ ܢܳܦܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܚܶܝܬ ܚܶܪܡܳܐ܇ ܒܝܕ ܦܣܩܐ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܡܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܐܦܣܘܣ. ܐܝܠܝܢ ܕܓܰܠܝܐܝܬ ܓܙܰܪܘ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܕܟܠ ܡܰܢ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܐܚܪܢܐ ܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ: ܠܒܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܣܓܝܕܐ ܘܩܕܝܫܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܒܢܝܩܝܐ܆ ܬܚܶܝܬ ܚܶܪܡܐ ܢܶܗܘܐ.

 

63 ܘܠܘܩܕܡ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܐܫܬܥܒܕܘ ܠܗ ܠܗܢܐ ܚܪܡܐ܆ ܦܠܘܝܢܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܐܡܪܚ ܩܕܡܝܐ ܘܬܰܚܶܡ ܠܡܐܡܪ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܝܕ ܢܣܛܘܪܝܣ ܘܥܡܗ ܐܶܬܚܰܪܡܰܬ܇ ܗܕܐ ܗܪܣܝܣ ܕܡܳܢܝܐ ܠܡܫܝܚܐ ܒܟܝ̈ܳܢܐ ܘܢܶܦܩܰܬ. ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪܗ̇ ܢܦܰܠ ܬܚܶܝܬ ܗܢܐ ܓܙܳܪ ܕܝܢܐ܆ ܘܠܶܐܘܳܢ ܗܰܘ ܕܪܗܘܡܐ. ܗܢܐ ܕܟܕ ܐܬܕܢܝ ܠܦܪܟܣܣ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܘܫܰܕܰܪ ܠܗ̇ ܦܠܘܝܢܐ܆ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܗܪܣܝܣ ܘܐܦ ܗܽܘ ܒܝܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܰܩܺܝܡ. ܘܛܒ ܡܢܗ ܪܫܝܥܐܝܬ ܣܥܳܐ ܠܰܡܓܰܕܳܦܘ ܥܠ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܘܫܰܕܰܪ ܠܗ ܠܦܠܘܝܢܐ. ܗܳܝ ܕܐܦ ܟܐܢܐܝܬ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ ܛܘܡܣܐ܆ ܡܛܠ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܐܝܠܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܒܐܝܕܗ̇. ܘܥܠ ܕܐܦ ܣܘܢܗܕܣ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܟܰܠܩܕܘܢܐ܆ ܒܝܕ ܬܚܘܡܐ ܓܰܘܢܝܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢܗ̇܆ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܐܘܢ ܘܡܢ ܦܠܘܝܢܐ ܩܰܝܡܰܬ. ܘܚܠܦ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܬܖ̈ܝܨܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܠܗ̈ܠܝܢ ܫܰܪܪܰܬ ܘܠܗܘܢ ܫܶܠܡܰܬ. ܘܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܘܠܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܣ. ܘܐܦ ܗܺܝ ܐܟܘܬܗܘܢ ܐܶܫܬܰܥܒܕܰܬ ܠܗ ܠܗܢܐ ܚܶܪܡܐ܆ ܡܛܠ ܕܗܳܕܐ ܕܰܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܢܬܐܡܪܘܢ ܥܠ ܡܫܝܚܐ܆ ܗܢܐ ܕܚܠܦܝܢ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ܇ ܕܐܝܬ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܰܥܒܕܢܘܬܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܕܝܠܗ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܳܝܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܐܝܬ ܗܘܳܬ. ܕܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܳܐܬܝܳܐ ܒܳܬܪܗ̇܆ ܘܐܦ ܗܳܝ ܕܰܬܖ̈ܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܘܬܖ̈ܝܢ ܐܠܗ̈ܐ. ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܠܬܐ܆ ܘܕܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܬܐܕܘܪܘܣ.

 

64 ܘܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܫܠܶܡܘ ܐܘ ܫܳܠܡܺܝܢ: ܐܢ ܒܖ̈ܘܪܒܐ ܢܗܘܘܢ ܘܐܢ ܒܰܙܥܘܖ̈ܐ܆ ܬܚܶܝܬ ܚܶܪܡܐ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܪ ܓܝܪ ܠܰܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܕܠܰܝܬ ܡܰܣܰܒ ܒܐܦ̈ܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܩܕܡ ܒܐܡܐ ܕܝܠܗ ܡܐ ܕܡܬܓܠܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܟܽܠ܆ ܘܠܐ ܒܓܘ ܥܕܬܐ܇ ܗܕܐ ܕܶܐܬܐܡܪܰܬ ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܒܰܝܬܐ ܕܝܠܗ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܐܦ ܗܺܝ ܡܶܬܦܰܪܢܣܐ ܡܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܝܕ ܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ܆ ܕܐܢ ܗܽܘ ܕܰܚܢܰܢ ܐܘ ܡܠܐܟܐ ܡܢ ܫܡܰܝܐ܆ ܡܣܰܒܰܪ ܠܟܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܐ ܕܣܰܒܰܪܢܢ ܠܟܘܢ ܚܰܪܡܳܐ ܢܗܘܐ. ܐܝܟ ܕܩܰܕܶܡܢ ܚܢܢ ܐܶܡܰܪܢ ܚܢܢ. ܘܐܦ ܗܫܐ ܬܘܒ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ. ܕܐܢ ܐܢܫ ܡܣܰܒܰܪ ܠܟܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܐ ܕܩܰܒܶܠܬܘܢ ܚܰܪܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܠܝܢ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܘܫܪܟܐ ܕܟܠ ܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܐܠܐ ܘܥܠ ܢܦܫܗ ܘܥܠ ܫܠܝ̈ܚܐ ܚܒܖ̈ܘܗܝ܇ ܐܢ ܢܫܬܚܠܦܘܢ ܘܐܚܪܢܝܐܝܬ ܢܰܠܦܽܘܢ. ܘܬܘܒ ܥܠ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܥܠ ܟܠ ܒܪܝܬܐ ܕܺܐܝܬ ܘܐܦܢ ܪܒܐ ܡܢܗܘܢ܇ ܐܢ ܬܰܡܪܰܚ ܘܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܬܶܣܥܶܐ ܠܡܰܫܠܳܡܽܘ.

 

65 ܕܐܦ ܕܝܢ ܘܛܘܒܢܐ ܐܦܪܝܡ܆ ܗܰܘ ܕܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܡܶܢ ܠܥܠ ܐܶܬܥܗܕܶܬ܆ ܗܢܐ ܕܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܐ ܕܝܠܗ ܛܳܒ ܡܢ ܕܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܳܢܐ ܐܒܗ̈ܬܐ ܝܰܬܺܝܪ ܩܢܶܝܢ ܐܢܬܘܢ܇ ܘܒܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܝܳܕܐ ܘܐܦ ܣܰܓܝ ܩܳܪܶܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܫܠܶܡ ܘܐܦ ܗܽܘ ܠܗܠܝܢ ܕܫܰܪܟܐ ܐܒ̈ܗܬܐ܆ ܘܡܰܝܬܶܐ ܗܕܐ ܕܡܛܠ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܡܒܰܪܢܰܫ ܡܬܝܕܥ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܝܠܗ. ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܘܐܦ ܠܗ ܒܕܘܟ ܗܟܢܐ. ܕܚܕ ܡܢ ܪܰܘܡܐ ܘܚܕ ܡܶܢ ܥܘܡܩܐ. ܟܝ̈ܢܐ ܡܰܙܶܓ ܐܝܟ ܣܡ̈ܡܢܐ ܘܰܗܘܳܐ ܨܠܡܐ ܐܠܗ ܒܪܢܫ. ܘܡܶܢ ܪܰܘܡܐ ܐܶܣܬܰܟܠ ܠܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܡܠܬܐ. ܡܶܢ ܥܘܡܩܐ ܕܝܢ ܠܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܕܝܠܢ܇ ܗܕܐ ܕܐܦ ܡܢܗ̇ ܐܬܒܪܢܫ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܐܚܪܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܇ ܐܰܘܕܺܝ ܕܝܳܕܰܥ ܠܒܪ ܡܢܗ ܕܡܠܬܐ܇ ܕܡܬܡܢܐ ܒܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܣܒܰܪܘ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ܇ ܘܠܗܢܐ ܪܢܳܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܘܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܡܶܠܬܐ.

 

66 ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܕܡܢ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܶܬܐܡܪܰܬ: ܘܬܘܒ ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܘܐܦ ܚܢܢ ܗܟܢܐ ܐܚܺܝܕܺܝܢ ܚܢܢ ܘܡܘܕܝܢܢ܆ ܕܠܘ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܒܪ ܕܝܨܢ ܫܢܰܘ ܘܐܡܪܘ. ܕܡܢ ܬܡܢ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܐܺܝܬܘܗܝ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܢܗ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܘܖ̈ܝܐ ܘܙܒ̈ܢܐ ܐܬܝܠܕ܇ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܐܠܗܐ܇ ܢܘܗܪܐ ܡܶܢ ܢܘܗܪܐ܇ ܡܠܬܐ ܡܶܢ ܐܝܬܝܐ܇ ܩܢܘܡܐ ܡܢ ܩܢܘܡܐ܇ ܒܪܐ ܡܢ ܐܒܐ܇ ܓܡܝܪܐ ܡܢ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܠܰܝ. ܡܶܢ ܕܝܢ ܥܘܡܩܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܐܡܐ: ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܶܢ ܓܢܣܐ ܕܓܰܘܐ: ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܗܘܳܬ ܠܗ ܐܢܫܘܬܐ܆ ܟܕ ܠܘ ܠܘܩܕܡ ܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܘ ܩܢܘܡܐ ܐܬܓܒܠ ܒܗ̇ ܒܒܬܘܠܬܐ܇ ܐܘ ܡܢܗ ܕܡܠܬܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܇ ܘܗܳܝ ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܢܣܰܒ ܡܠܬܐ. ܐܡܝܪ ܓܝܪ ܠܛܘܒܢܐ ܓܪܓܪܝܘܣ ܕܐܢܙܝܢܙܘ܆ ܕܟܘܠ ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܐܬܓܒܠ ܒܪ ܐܢܫܐ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܥܡܰܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܡܚܰܝܰܒ ܗܘ. ܠܘ ܓܝܪ ܝܠܕܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ܆ ܐܠܐ ܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܝܠܕܐ. ܠܘ ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܟܝܢܐ ܘܒܩܢܘܡܐ܇ ܒܰܕܡܘܬ ܐܒܐ ܘܐܝܟ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܇ ܩܕܡ ܕܢܐܬܐ ܠܒܬܘܠܬܐ܇ ܐܬܩܝܡ ܘܐܦ ܒܗ ܩܢܘܡܐ ܘܟܝܢܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܚܕ ܡܢܢ܇ ܘܐܬܡܢܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܇ ܘܗܟܢܐ ܫܰܘܝܐ ܥܡ ܫܰܘܝܐ܇ ܐܶܬܚܰܝܕ ܩܢܘܡܐ ܠܩܢܘܡܐ ܒܐܝܩܪܐ ܒܠܚܘܕ܇ ܘܒܚܘܒܐ ܐܦ ܐܝܢܐ ܕܡܢܗ ܘܠܗ ܡܬܝܕܥ܇ ܥܡ ܐܚܪܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܟܘܬܗ܇ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܒܝܕ ܪܘܟܒܐ ܠܐ ܡܨܶܝܢ. ܘܳܠܐ ܡܳܕܝܢ ܘܐܦ ܠܢ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ. ܕܥܡܗ ܕܰܐܓܶܢ ܡܠܬܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܒܩܠܝܠܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ܆ ܢܣܰܒ ܡܢܗ̇ ܒܶܣܪܳܐ ܘܚܰܝܶܕ ܠܗ. ܘܠܐ ܐܬܝܕܥ ܗܢܐ ܘܐܦ ܐܝܟ ܪܦܳܦ ܥܝܢܐ ܘܶܐܬܡܢܺܝ ܒܰܠܚܘܕܰܘܗܝ܇ ܘܟܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܡܠܬܐ.

 

 

67 ܗܳܝ ܡܳܕܶܝܢ ܕܚܰܕ ܘܚܰܕ܆ ܘܰܕܡܶܢ ܪܘܡܐ ܘܡܶܢ ܥܘܡܩܐ܇ ܠܘ ܡܶܢ ܒܬܪ ܚܕܳܝܘܬܐ ܐܣܬܟܠ ܩܕܝܫܐ ܐܦܪܝܡ. ܐܠܐ ܕܡܶܢ ܗܠܝܢ ܗܘܳܬ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܐܰܘܕܺܝ܆ ܘܠܐ ܡܢܳܐ ܠܐܠܗܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܇ ܘܠܒܪܢܫܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܒܓܘ ܟܪܣܐ܇ ܘܟܢ ܪܢܳܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܘܶܐܬܰܘ ܠܘܬ ܚܕܳܝܘܬܐ. ܐܠܐ ܒܗܘܢ ܒܰܟܝ̈ܢܐ ܚܪ ܗܳܢܘܢ ܕܶܐܬܰܘ ܠܰܚܕܳܝܘܬܐ܆ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܕܐ܆ ܡܛܠ ܕܰܡܫܝܚܐ ܡܢ ܐܒܐ ܝܺܕܝܥܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢ ܐܡܐ. ܡܢ ܐܒܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܐܠܗܐ. ܘܡܢ ܐܡܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܡܢ ܒܬܪ ܕܣܳܡ ܚܕ ܘܚܕ: ܘܡܢ ܪܘܡܐ ܘܡܢ ܥܘܡܩܐ: ܗܕܐ ܕܡܰܘܕܥܐ ܥܠ ܟܝ̈ܳܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܕܐܢܫܘܬܐ ܩܕܡ ܕܢܬܚܰܝܕܘܢ܆ ܐܘܣܦ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܟܝ̈ܳܢܐ ܡܰܙܶܓ ܐܝܟ ܣܰܡ̈ܡܳܢܐ. ܡܫܚܠܦܐ ܗܝ ܓܝܪ ܐܠܗܘܬܐ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ. ܘܗܳܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܬܘܬܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܪܝܬܐ. ܘܗܳܝ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܘܠܐ ܡܬܬܚܕܐ܇ ܗܕܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܡܬܚܙܝܐ ܘܡܬܓܫܫܐ.

 

68 ܘܗܕܐ ܬܘܒ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܰܙܶܓ ܠܰܟܝ̈ܳܢܐ ܐܝܟ ܣܰܡ̈ܡܳܢܐ܆ ܚܠܦ ܗܳܝ ܕܚܕ ܐܣܬܟܠ. ܠܘ ܓܝܪ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܚܡܪܐ܇ ܐܘ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܟܝ̈ܢܐ ܖ̈ܛܝܒܐ ܘܡܬܐܫ̈ܕܳܢܐ܇ ܪܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܰܘ ܠܘܬ ܡܘܙܳܓܐ ܟܝ̈ܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܕܐܢܫܘܬܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܒܝܕ ܡܘܙܳܓܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܗܘܢ܇ ܘܐܦ ܡܥܳܕܺܝܢ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܟܝ̈ܢܝܗܘܢ ܘܫܘܚܠܦܐ ܕܛܥ̈ܡܬܗܘܢ. ܚܣ ܓܝܪ ܕܢܶܣܒܰܪ ܗܟܢܐ ܥܠ ܡܠܬܐ ܘܦܓܪܐ ܕܝܠܗ. ܐܘ ܩܕܝܫܐ ܗܰܘ܆ ܐܘ ܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܟܘܬܗ. ܐܘ ܚܢܢ ܕܐܝܬܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܝܠܗܘܢ܇ ܕܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܘܚܡܪܐ܇ ܐܦ ܠܗܘܢ ܗܘܳܐ ܡܘܙܳܓܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܥܝܳܕܐ ܠܠܫܢܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܐ: ܠܡܬܚܰܫܳܚܘ ܒܩ̈ܠܐ ܚܬܝ̈ܬܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܠܘܬ ܝܘ̈ܢܝܐ: ܥܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܬܐ: ܚܠܦ ܗܳܝ ܕܐܬܚܰܝܕ ܟܝ̈ܢܐ ܕܠܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗܘܳܬ ܠܣܘܪܝܝܐ܆ ܣܳܡ ܛܘܒܢܐ ܐܦܪܝܡ ܗܳܕܐ ܕܐܬܡܰܙܰܓܘ. ܘܚܠܦ ܗܳܝ ܕܡܠܬܐ ܐܬܒܰܣܰܪ ܘܐܠܗܐ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ: ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܐܳܦ ܒܰܣܝܳܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ: ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܢܝܩܝܐ ܘܡܬܐܡܪܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܘܐܦ ܡܶܢ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܠܘܬ ܝܘ̈ܢܝܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܕܰܗܘܳܐ ܨܠܡܐ ܐܠܗ ܒܪܢܫ܆ ܚܠܦ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܐܢܫܐ.

 

69 ܗܕܐ ܕܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܡܢ ܟܠܢ ܡܶܬܐܡܪܐ. ܟܕ ܠܘ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘܳܐ ܠܘܩܕܰܡ ܐܠܗܐ ܪܳܢܶܝܢܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܣܒܰܪܘ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ܇ ܘܥܠ ܗܳܝ ܡܬܐܡܪܐ ܒܪܢܫܐ ܘܐܠܗܐ. ܘܠܘ ܬܘܒ ܕܒܝܕ ܫܘܬܦܘܬܐ ܗܘܳܬ ܢܩܝܦܘܬܐ ܣܳܒܪܝܢ ܚܢܢ܇ ܘܥܠ ܗܳܝ ܡܬܝܕܥ ܒܗ̇ ܚܕ ܐܠܗܐ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܢܫܐ. ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܩܕܡܝܬ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܐܬܒܪܢܫ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܡܣܬܟܠܝܢ ܚܢܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ܇ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܫܘܚܠܦܐ ܘܒܘܠܒܠܐ܇ ܕܪܥܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܗܰܘ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ. ܘܕܒܝܕ ܚܽܘܒܐ ܗܘܳܬ ܫܰܘܬܦܘܬܐ ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܐܰܡܝܪ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܐܬܒܪܢܫ: ܘܡܛܠ ܗܳܝ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܬܘܕܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܟܘܠܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ. ܘܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܬܐܰܠܰܗ ܠܘܩܕܡ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܫܚܝܡܐ܆ ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ. ܐܠܗܐ ܠܡ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܒܟܝܢܐ. ܘܬܘܒ ܐܠܗܐ ܒܚܕ ܡܢܝܢܐ ܘܒܪܢܫܐ ܒܐܚܪܢܐ. ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܟܝܢܐ. ܐܠܐ ܡܘܕܝܢ ܕܠܘܩܕܡ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܳܡܪܝܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ. ܠܘ ܒܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܘܗܝ܆ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܠܶܗ ܟܕ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܟܝܳܢܐ ܕܝܠܗ ܠܒܶܣܪܐ ܟܕ ܗܘܳܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܒܶܣܪܐ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܟܕ ܐܬܐܠܗ. ܕܐܠܘ ܐܫܬܚܠܦ ܒܣܪܗ ܠܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ܆ ܠܐ ܡܬܓܫܫ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܐܠܗܘܬܗ ܐܶܬܗܰܦܟܰܬ ܠܟܝܢܐ ܕܒܶܣܪܐ܆ ܠܐ ܡܬܚܰܫܰܚ ܗܘܳܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܇ ܐܘ ܡܡܰܠܠ ܗܘܳܐ ܘܣܳܥܪ ܐܝܠܝܢ ܕܺܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܠܗܐ.

 

70 ܡܢܢ ܡܕܝܢ ܐܢ ܢܬܐܡܪ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ܆ ܠܘ ܠܒܪ ܡܶܢ ܗܕܐ ܕܡܬܝܕܥ ܘܐܦ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܬܘܒ ܘܒܪܢܫܐ ܐܢ ܢܬܩܪܐ܆ ܠܘ ܣܛܪ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ܇ ܗܰܘ ܕܚܢܢ ܠܗ ܫܳܠܡܝܢܢ܇ ܗܟܢܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܝܳܕܰܥ ܠܡܣܬܰܟܳܠܘ. ܕܠܐ ܐܝܟܐ ܕܳܐܡܪ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܓܠܝܢܐ ܕܒܒܣܪ: ܠܒܪ ܡܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܫܬܘܕܥ ܠܗ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܝܟܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܗ ܒܪܢܫܐ܇ ܣܛܪ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܝܳܕܰܥ ܠܗ. ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ ܕܝܢ ܣܟ̈ܠܐ܆ ܟܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܠܡܶܬܒܰܝܳܢܽܘ ܠܐ ܣܦܰܩܘ܆ ܡܢܰܘ ܠܡܫܝܚܐ ܒܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ܆ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܝ ܕܳܐܡܰܪ ܠܗ ܟܬܒܐ ܒܕܘܟ ܐܠܗܐ܇ ܘܒܐܚܪܬܐ ܕܘܟܬܐ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܬܘܒ ܘܐܦ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܐܬܕܢܝܘ ܠܟ̈ܬܒܐ܆ ܐܘܕܝܘ ܘܐܦ ܗܶܢܘܢ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܪܥܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܪܶܬ: ܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܗܶܖ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܗܳܢܽܘܢ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ܆ ܐܰܣܒܰܪܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܰܠܝ̈ܦܐ܆ ܕܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܗܳܝ ܕܚܕ ܦܰܪܨܘܦܐ ܒܠܚܘܕ ܣܒܰܪܘ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܘܬܦܘܬܐ ܘܕܨܒܝܢܐ ܘܰܕܚܽܘܒܐ܆ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܕܰܚܕܳܝܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܐܝܟ ܕܒܬܕܡܘܪܬܐ܇ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ܇ ܘܚܰܘܝܰܬ ܠܰܡܫܝܚܐ ܗܳܝ ܕܚܕ ܩܢܽܘܡܐ܇ ܘܐܦ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܒܪܢܫ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܕܰܚܕܳܝܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܬܝܕܥ ܒܝܕ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܳܢܘܢ ܪܢܰܘ. ܐܠܐ ܠܗܰܘ ܕܰܩܪܰܘ ܟܬܒ̈ܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܐܠܗܐ܆ ܠܗ ܝܕܥܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܩܢܘܡܐ ܘܐܦ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܠܗܢܐ ܕܡܬܝܕܥ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܠܗܢܐ ܕܡܬܐܡܪ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܠܗ ܬܘܒ ܐܫܬܘܕܥܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܘܐܠܗܐ. ܠܘ ܒܬܖ̈ܝܢ ܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܐܠܐ ܒܚܕ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܘܐܦ ܛܘܒܢܐ ܐܦܪܝܡ܇ ܕܰܗܘܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܐܠܗ ܒܪܢܫ܆ ܚܠܦ ܗܳܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܠܗܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܟܰܕ ܝܰܨܺܝܦ ܐܝܟ ܙܗܺܝܪܳܐ ܘܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܕܠܐ ܢܦܠܘܓ ܠܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܒܪ ܐܢܫܐ: ܐܘ ܠܗܕܐ ܡܢ ܗܳܝ܆ ܐܰܪܝܡ ܘܰܘ ܡܢ ܡܨܥܬܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܣܳܡ ܗܽܘ ܐܠܗ ܒܪܢܫ. ܐܟܙܢܐ ܕܚܠܦ ܗܳܝ ܕܐܬܚܰܝܰܕܘ ܟܝ̈ܢܐ܆ ܟܬܰܒ ܗܽܘ ܘܶܐܡܰܪ ܕܶܐܬܡܰܙܰܓܘ. ܟܕ ܚܳܪ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܰܚܕܳܝܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܬܐ. ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܚܰܫܐ ܗܰܘ ܕܰܡܥܳܕ ܗܳܘܐ ܡܢ ܡܘܙܓܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܐ ܖ̈ܰܛܺܝܒܶܐ.

 

71 ܕܡܢܐ ܕܝܢ ܡܰܘܕܥܝܢ ܗܠܝܢ ܩ̈ܠܐ: ܕܠܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܚܫܰܚܬܗܘܢ ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ: ܘܠܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܢܣܺܝܒܝܢ܆ ܐܳܠܨܐ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܐܦ ܡܢ ܗܪܟܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ܆ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܽܘܛ ܩܪܝܢܐ ܕܶܐܓܪܬܐ܇ ܐܘ ܠܟܘܢ ܐܘ ܠܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܐܢ ܗܽܘ ܕܢܶܦܓܰܥ ܒܗ̇. ܗܳܝ ܓܝܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܐܠܗܐ: ܕܰܡܥܳܕ ܐܳܡܰܪ ܝܘܢܝܐ܆ ܢܣܝܒܐ ܡܶܢ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܗ ܐܢܫܘܬܐ. ܘܗܳܝ ܕܐܬܒܰܣܰܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗ ܒܶܣܪܐ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗ ܓܘܫܡܐ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܬܦܰܓܪܰܢ ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗ ܦܓܪܐ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܡܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܰܕ ܥܡ ܒܣܪܗ. ܘܫܡܐ ܬܘܒ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܫܩܺܝܠ܆ ܡܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܐܠܗܘܬܐ ܥܡ ܐܢܫܘܬܐ ܚܕ ܒܰܩܢܘܡܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܬܪܰܝܳܢܘܬܐ ܡܥܳܕܐ ܠܡܬܐܡܪܘ ܡܢ ܬܖ̈ܝܢ܇ ܘܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܢ ܬܠܬܐ܇ ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܡܶܢܝ̈ܳܢܐ. ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܰܚܕܳܝܘܬܐ ܐܣܬܟܠܘ ܝܘ̈ܢܝܐ ܠܡܐܡܪ܆ ܡܢ ܗܕܐ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ. ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܗ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ. ܘܢܰܣܒܘܗ̇ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܕܚܰܕ ܠܰܚܕܳܝܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܡܢ ܬܖ̈ܝܢ ܬܪܝܢܘܬܐ ܡܥܕܐ ܡܫܬܩܠܐ܇ ܘܡܢ ܬܠܬܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܚܰܟܝܡ ܒܐܠܗܝ̈ܬܐ ܦܘܠܘܣ ܓܠܳܝܗܝ ܠܗܢܐ ܪܥܝܢܐ܇ ܕܗܘ̈ܝܢ ܬܖ̈ܝܢ ܘܬܘܒ ܣܓܝ̈ܐܐ ܚܕ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܟܢܐ. ܛܰܪܘ ܠܡ ܚܕܝܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܒܰܚܙܳܩܐ ܕܰܫܠܳܡܐ. ܕܬܶܗܘܘܢ ܚܕ ܦܓܪܐ ܘܚܕ ܪܘܚܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝܬܘܢ ܒܚܕ ܣܰܒܪܐ ܕܩܶܪܝܳܢܟܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܚܰܕ ܗܘ ܡܳܪܝܐ. ܚܕܐ ܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܚܕܐ ܡܰܥܡܘܕܝܬܐ. ܟܕ ܠܟܘܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܆ ܡܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܕܰܟܢܺܝܫܐ.

 

72 ܐܠܐ ܗܳܢܘܢ ܕܒܟܠ ܙܰܒܢܐ ܦܰܫܶܩܘ ܟܬܒ̈ܐ: ܡܢ ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ: ܟܕ ܠܐ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܫܡ̈ܗܐ ܕܐܡܝܖ̈ܝܢ ܠܘܬ ܝܘ̈ܢܝܐ ܝܺܨܶܦܘ ܠܡܛܪ: ܘܠܐ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܪܥܝܢܐ܆ ܒܕܰܘ ܘܣܳܡܘ ܡܕܡ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܗܘܢ ܐܘ ܡܠܬܐ ܗܳܝ ܕܰܪܢܰܘ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܐܝܟ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܠܘܳܬܗ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܘܠܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢܘ ܕܥܡ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܕܢܰܦܝܩܐ ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ܇ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܩ̈ܠܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܠܘ ܐܶܬܦܰܫܰܩܘ܇ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܥܝܳܕܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܡܬܬܩܠ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ܆ ܘܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܐܟܒܪ ܗܳܝ ܪܢܰܘ ܕܠܳܚܡܐ ܠܗ ܠܣܘܪܝܝܐ܆ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܡܣܟܢܐ ܘܠܐ ܢܐܬܐ ܠܰܩܕܳܡܘܗܝ ܒܝܕ ܬܪܒܝܬܐ ܕܝܕܥܬܐ. ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܪܥܝܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܦ ܠܛܘܒܢܐ ܐܦܪܝܡ܇ ܠܘܬ ܫܪܒܐ ܗܢܐ ܕܥܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܡܢ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܚܠܦ ܗܳܝ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕܘ ܟܝ̈ܢܐ ܕܶܐܬܡܰܙܰܓܘ. ܘܚܠܦ ܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܡܠܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܐܠܗ ܒܰܪܢܫ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܠܟܠ ܚܰܕ ܡܢ ܐܒ̈ܗܬܐ ܗܳܢܘܢ ܕܠܘܬ ܝܰܘ̈ܢܳܝܐ܆ ܒܗܠܝܢ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܥܝܳܕܐ ܠܡܶܬܚܰܫܳܚܘ܇ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܥܠ ܡܶܬܒܰܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܺܐܡܰܪ.

 

73 ܕܰܐܚܪܬܐ ܗܳܝ ܕܢܐܡܰܪ ܐܢܫ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܩܕܡ ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܕܝܘܬܐ: ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܝܕܝܥܐ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܘܐܦ ܗܺܝ ܚܕܳܝܘܬܐ܆ ܘܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܗܳܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܳܝܘܬܐ ܬܖ̈ܝܢ ܢܬܐܡܪܘܢ. ܕܗܕܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܶܡܰܪ ܘܦܠܘܝܢܐ ܘܠܐܘܢ. ܘܗܳܢܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܟܠܩܕܘܢܐ. ܘܰܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܐܰܡܝܪܐ ܠܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܬܐܕܘܪܘܣ. ܥܡܗܘܢ ܕܝܢ ܘܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܐܰܚܝܕܐ ܐܟܚܕܐ ܘܡܬܬܘܕܝܐ܆ ܘܐܦ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܰܨܺܝܦܺܝܢ ܗܳܫܐ ܠܰܡܩܰܝܳܡܘ ܠܗܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܣ܇ ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܕܣܘܢܗܕܣ ܗܳܝ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܐܶܬܡܢܺܝܘ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܗ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܒܐܚܖ̈ܢܐ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܘܶܐܬܚܪܶܡܘ܆ ܥܠ ܕܦܰܠܶܓܘ ܚܕܝܘܬܐ܇ ܘܰܡܢܰܘ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܘܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ.

 

74 ܘܗܕܐ ܟܕ ܠܗܘܢ ܠܰܝܬ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ܇ ܕܐܦܢ ܐܝܟ ܪܦܳܦ ܥܰܝܢܐ ܐܬܝܕܥ ܒܓܘ ܟܪܣܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ܇ ܐܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܒܪ ܡܶܢ ܐܠܗܐ܇ ܐܘ ܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܦ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܒܗܳܝ ܕܺܝܕܺܝܥܳܐ܆ ܕܡܶܚܕܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܪܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܠܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ܆ ܕܰܫܠܳܡ ܠܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܘܬܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܡܟܝ܆ ܥܡܗ ܕܩܳܠܐ ܗܰܘ ܕܡܢ ܡܠܐܟܐ܇ ܐܶܬܳܐ ܡܶܠܬܐ ܠܒܬܘܠܬܐ. ܘܥܠ ܘܐܦ ܗܽܘ ܥܡܗ ܕܩܳܠܐ ܐܘ ܒܐܝܕܗ. ܠܘ ܠܓܘ ܬܪܥܝܬܐ ܗܳܝ ܕܰܡܥܳܕܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܩܳܠܐ ܘܰܠܡܶܒܛܰܢ ܡ̈ܶܠܐ. ܐܠܐ ܪܗܶܛ ܠܗ ܡܠܬܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܠܟܰܪܣܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ. ܥܠ ܕܠܘ ܪܘܚܢܐܝܬ ܒܓܘ ܬܰܪܥܺܝܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܟܠܢܫ ܨܒܳܐ ܬܰܡܢ ܕܢܶܬܒܛܶܢ. ܐܠܐ ܒܣܪܢܐܝܬ ܒܓܘ ܟܪܣܐ. ܐܝܟܐ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܡܶܬܓܰܒܠܺܝܢ ܘܐܦ ܟܠ ܥܽܘ̈ܠܶܐ ܕܰܟܝܢܐ. ܗܰܘ ܕܒܝܕ ܪܗܛܐ ܕܠܐ ܡܬܩܰܕܰܡ܆ ܐܬܒܰܣܰܪ ܡܚܕܐ. ܒܗ̇ ܘܡܢܗ̇. ܘܰܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܕܢܶܗܘܘܢ ܘܐܦ ܕܝܠܗ ܒܝܕ ܡܶܬܒܰܣܪܢܘܬܐ ܘܡܶܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܠܰܢ܇ ܘܡܢܗܘܢ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܘܐܦ ܪܘܟܒܐ ܕܟܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܶܬܝܕܰܥ ܬܰܡܳܢ ܠܘܩܕܰܡ ܟܘܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܝܳܬܐ ܕܺܝܠܗ܇ ܐܘ ܒܣܪܐ ܣܛܪ ܡܢ ܢܦܫܐ܇ ܐܘ ܢܦܫܐ ܣܛܪ ܡܢ ܒܣܪܐ܇ ܐܘ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܠܬܐ܇ ܘܟܢ ܐܬܢܣܒ ܘܰܗܘܘ ܕܡܠܬܐ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܠܝܬ ܐܬܪܐ ܣܳܟ ܠܡܶܡܢܐ ܒܡܫܝܚܐ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܠܘܩܕܰܡ ܟܝܳܢܐ ܐܘ ܩܢܘܡܐ܇ ܠܒܣܪܐ ܢܦܫܢܝܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܢܣܒ ܒܡܠܬܐ܇ ܘܶܐܬܡܢܺܝ ܗܢܐ ܒܠܚܘܕܰܘܗܝ ܘܟܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܗ. ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܡܠܬܐ ܐܶܬܝܕܰܥ ܘܶܐܬܡܢܺܝ ܬܘܒ ܒܟܝܢܗ ܕܝܠܗ ܟܕ ܠܐ ܡܒܰܣܰܪ܇ ܘܟܢ ܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܠܗ ܒܣܪܐ ܡܢ ܡܪܝܡ. ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܥܡܗ̇ ܕܡܰܓܢܳܢܘܬܐ ܗܘܳܬ ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ. ܘܥܡܗ̇ ܬܘܒ ܕܰܢܣܺܝܒܘܬܐ ܚܕܳܝܽܘܬܐ.

 

75 ܘܥܠ ܗܳܝ ܘܐܦ ܐܰܡܺܝܪ ܠܛܘܒܢܐ ܐܬܢܣܝܣ: ܒܐܓܪܬܐ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ ܠܘܬ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ܆ ܕܡܚܕܐ ܠܡ ܒܣܪܐ܆ ܡܚܕܐ ܒܣܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܡܚܕܐ ܢܦܫܢܝܐ ܡܠܝܠܐ. ܟܕ ܐܘܣܦ ܘܐܦ ܗܕܐ. ܕܒܗ ܒܡܠܬܐ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܩܢܘܡܐ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܠܦܓܪܐ ܘܠܢܦܫܐ. ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܩܢܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܬܝܕܥ ܠܘܩܕܡ܇ ܐܝܕܐ ܕܗܳܘܝܐ ܠܘܳܬ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ܇ ܘܟܢ ܐܬܢܣܒ ܗܢܐ ܘܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܡܠܬܐ. ܕܐܠܘ ܗܕܐ ܗܘܳܬ܆ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܗܘܳܬ ܒܠܚܘܕ ܕܚܽܘܒܐ ܘܕܨܒܝܢܐ܇ ܚܕܳܝܘܬܐ ܗܕܐ ܕܐܡܝܪܐ ܘܐܦ ܠܢܣܛܘܪܝܣ܆ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ. ܘܐܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܗܢܐ ܡܠܦܢܐ. ܒܗ ܒܩܢܘܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ: ܗܘܳܐ ܩܢܘܡܐ ܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ: ܘܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܟܝܢܐ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܕܘܟ ܐܝܬ ܐܬܪܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ. ܡܛܠ ܕܗܳܝ ܕܩܢܘܡܐ ܘܟܝܢܐ ܠܘܬ ܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܝܕܥܐ ܕܗܰܘ ܡܬܗܰܝܡܰܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܒܪܢܫ. ܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ ܘܩܢܘܡܐ ܕܝܠܗ. ܘܡܶܢ ܕܐܬܒܪܢܫ܆ ܦܫ ܬܘܒ ܚܰܕ ܠܘܬ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܘܡܬܬܘܕܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܟܠܢ܆ ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ. ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܚܕ ܩܢܘܡܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܡܒܰܪܢܰܫ. ܘܐܝܟ ܕܕܝܠܗ ܗܘܳܐ ܥܡ ܩܢܘܡܐ ܘܐܦ ܟܝܢܐ ܩܕܡ ܗܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܕܝܠܗ ܗܘܳܬ ܘܐܦ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ܇ ܘܠܐ ܐܬܡܢܬ ܒܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܘܟܢ ܗܘܳܬ ܕܝܠܗ. ܕܐܢ ܗܘܝܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܒܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܢܬܡܢܐ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘܳܐ ܚܠܦܘܗܝ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܥܠ ܕܡܚܕܐ ܕܝܠܗ ܗܘܳܬ ܐܢܫܘܬܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܢܰܣܒܰܬ܇ ܘܠܘ ܕܐܚܪܢܐ ܠܘܩܕܡ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ܇ ܘܟܢ ܗܘܳܬ ܕܝܠܗ.

 

76 ܗܐ ܓܝܪ ܘܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ܆ ܡܢ ܪܘܟܒܐ ܡܬܐܡܪ ܚܕ ܩܢܘܡܐ܆ ܘܠܘ ܡܢ ܗܳܝ ܕܢܦܫܐ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܡܬܝܕܥܐ ܠܘܩܕܡ ܘܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܠܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪܘ ܐܢܫܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ܇ ܡܬܥܒܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܡܬܡܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܠܥܕ ܗܰܘ ܐܚܪܢܐ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܚܰܝܕܺܝܢ. ܐܠܐ ܥܡܗ̇ ܕܒܪܝܬܗܘܢ ܗܳܘܝܳܐ ܡܚܕܐ ܘܐܦ ܚܕܳܝܘܬܗܘܢ. ܕܒܚܕ ܟܝܢܐ ܘܒܚܕ ܩܢܘܡܐ. ܘܗܕܐ ܡܣܬܒܪܐ ܡܛܠ ܟܠ ܒܪܢܫܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܠܘܬ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ܇ ܕܗܳܢܘܢ ܐܬܚܰܝܰܕܘ ܠܘܩܕܡ ܘܐܬܝܕܥ ܠܘܚܕܐܝܬ ܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ܇ ܘܟܢ ܗܢܐ ܐܬܢܣܒ ܡܢܗ. ܐܠܐ ܒܗ ܒܡܠܬܐ ܗܘܳܐ ܪܘܟܒܐ ܠܬܖ̈ܝܗܘܢ ܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܒܗ ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܫܬܪܝ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܟܕ ܐܫܬܪܝܘ ܒܗ ܗܶܢܘܢ ܒܝܕ ܡܰܘܬܐ: ܘܐܪܚܩܘ ܚܕ ܡܢ ܚܕ: ܠܐ ܗܘܰܘ ܠܒܪ ܡܢܗ: ܘܠܐ ܗܽܘ ܐܬܪܢܝ ܠܒܪ ܡܢܗܘܢ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܢܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܘ ܟܝܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܟܕ ܗܘܰܘ ܒܗ܇ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܐܬܒܰܣܰܪ ܗܽܘ ܘܶܐܬܢܰܦܰܫ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܬܪܟܒ ܒܗ܇ ܐܬܝܕܥܘ ܠܘܩܕܡ ܠܒܪ ܡܢܗ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܕܐܬܢܣܒܘ ܘܰܗܘܰܘ ܕܝܠܗ ܐܘ ܒܗ.

 

77 ܘܥܠ ܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܗܘ ܛܘܒܢܐ ܐܬܢܣܝܣ܇ ܕܩܕܡܝܬ ܥܡ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐܝܬ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܡܢܗ̇ ܛܠܝܐ ܡܕܒܪܢܐܝܬ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܘܐܦ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܝܕ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ. ܛܠܝܐ ܐܬܝܠܕ ܠܢ ܘܒܪܐ ܐܬܝܗܒ ܠܢ. ܘܐܬܩܪܝ ܫܡܗ ܕܘܡܪܐ ܡܠܘܟܐ. ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ. ܪܝܫܐ ܕܫܠܡܐ. ܐܒܐ ܕܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܡܠܐܟܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܐ ܪܰܒܬܐ.

 

78 ܐܠܐ ܠܘܩܕܡ ܒܝܕ ܢܒܝܐ܆ ܛܠܝܐ ܠܘܩܕܡ ܐܰܡܪܗ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ܆ ܐܝܟ ܕܠܰܡܚܰܘܳܝܘ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܝܠܕ ܛܠܝܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܐ ܠܒܬܘܠܬܐ܆ ܐܠܗܐ ܗܘ ܚܝܠܬܢܐ ܒܟܝܢܐ ܘܪܝܫܐ ܕܫܠܡܐ. ܒܝܕ ܕܝܢ ܡܠܐܟܐ܆ ܠܘ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܦܪܢܣܗ ܪܘܚܐ ܠܓܠܝܢܗ ܕܪܐܙܐ. ܐܠܐ ܡܪܝܐ ܐܶܡܰܪ ܠܘܩܕܡ ܕܰܗܘܳܐ ܥܡ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܓܠܳܐ ܕܡܶܬܒܛܶܢ ܒܗ̇ ܘܡܬܝܠܕ ܡܢܗ̇. ܫܠܳܡ ܠܟܝ ܠܡ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܘ̈ܬܐ ܡܪܝܐ ܥܡܟܝ. ܘܟܕ ܗܺܝ ܡܶܬܚܫܒܐ ܗܘܳܬ ܠܘܬ ܢܦܫܗ̇ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܟܬܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܬܗ̇ ܡܠܐܟܐ܆ ܕܗܐ ܐܶܫܟܰܚܬ ܛܝܒܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܬܶܒܛܢܝܢ ܓܝܪ ܒܟܪܣܐ ܘܬܐܠܕܝܢ ܒܪܐ. ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܠܘܩܕܡ ܥܡܗ̇ ܡܠܬܐ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܡܳܪܝܐ ܥܡܟܝ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܒܛܢ ܒܟܪܣܐ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇܇ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܛܠܝܐ ܡܕܰܒܪܢܐܝܬ. ܐܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܛܠܝܐ ܕܶܐܬܝܠܕ ܠܘ ܐܚܪܢܐ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܗܰܘ ܕܠܘܩܕܰܡ ܗܘܳܐ ܥܡܗ̇ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܐܓܢ ܒܗ̇܆ ܘܟܢ ܐܶܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܬܒܛܢܝܢ ܒܟܪܣܐ ܘܬܐܠܕܝܢ ܒܪܐ.

 

79 ܗܢܐ ܕܩܪܝܗܝ ܐܦ ܕܘܝܕ. ܥܠ ܕܠܘܬ ܗܢܐ ܗܘܳܐ ܡܘܠܟܢܐ܇ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܥܬܝܕ ܕܡܶܢ ܙܪܥܗ ܢܬܝܠܕ. ܙܪܥܐ ܓܝܪ ܕܕܰܘܝܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܒܬܘܠܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܢܗ̇ ܐܬܒܪܢܫ ܘܐܬܝܠܕ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܒܟܪܣܐ܆ ܥܠ ܕܢܬܝܠܕ ܡܢ ܐܢܬܬܐ. ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܗܕܐ ܡܛܠ ܕܰܢܡܘܬ. ܘܡܝܬ ܡܶܛܠ ܕܢܶܦܪܽܘܩ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܶܢ ܣܛܢܐ ܘܡܰܘܬܐ ܘܰܚܛܺܝܬܐ. ܬܶܩܪܶܝܢܝ ܠܡ ܫܡܗ ܝܫܘܥ. ܕܡܬܦܫܩ ܦܪܘܩܐ. ܗܢܐ ܢܗܘܐ ܪܰܒܐ. ܘܒܪܗ ܕܡܪܝܡܐ ܢܬܩܪܐ. ܘܢܬܠ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ ܐܒܘܗܝ܆ ܘܢܰܡܠܶܟ ܥܠ ܒܰܝܬܗ ܕܝܥܩܘܒ ܠܥܠܡ ܘܕܡܠܟܘܬܗ ܫܘܠܡܐ ܠܐ ܢܗܘܐ. ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ܆ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܡܛܘܠ ܒܪܐ ܕܝܠܗ ܒܦܘܡܐ ܕܕܘܝܕ܇ ܕܚܕܐ ܐܺܝܡܺܝܬ ܠܕܘܝܕ ܒܩܘܕܫܝ ܘܠܐ ܐܶܟܰܕܶܒ܇ ܕܙܪܥܗ ܠܥܠܡ ܢܗܘܐ܇ ܘܟܘܪܣܝܗ ܐܝܟ ܫܶܡܫܐ ܠܘܩܒܠܝ܇ ܘܐܝܟ ܣܰܗܪܐ ܢܶܬܩܰܢ ܠܥܠܡ. ܘܬܘܒ ܥܕܰܡܐ ܠܥܳܠܡ ܐܰܬܩܶܢ ܙܰܪܥܳܟ܆ ܘܶܐܒܢܶܐ ܠܕܳܪܕܳܪܝܢ ܟܘܪܣܝܟ.

 

80 ܘܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܬܪܥܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܪܳܢܶܐ܇ ܕܢܘܟܪܝܐ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܘܐܦ ܒܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܇ ܗܕܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܘܐܦ ܝܳܪܘܬܐ ܕܟܘܪܣܝܗ. ܕܐܟܙܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗ ܒܪܐ ܒܰܒܣܪ: ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܒܪܐ ܕܐܒܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܺܝܪܶܬ ܟܘܪܣܝܗ ܕܗܢܐ܇ ܟܕ ܛܳܒ ܐܰܚܝܕ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܒܐ܇ ܘܠܘܬܗ ܘܥܡܗ ܡܢ ܥܠܡ ܡܰܬܩܰܢ ܟܘܪܣܝܗ܀ ܟܘܪܣܝܳܟ ܠܰܡ ܕܝܠܳܟ ܐܠܗܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܫܒܛܐ ܕܰܬܪܝܨܘܬܐ ܫܰܒܛܐ ܕܡܰܠܟܘܬܟ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܘܡܠܐܟܐ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܡܦܰܫܶܩ: ܘܡܰܝܬܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܨܝܕ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܘ̈ܠܟܢܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܘܬ ܕܰܘܝܕ. ܬܢܳܐ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܬܰܡܳܢ ܟܬܝ̈ܒܢ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܘܳܐܦ ܝܶܫܘܥ ܗܰܘ ܕܡܶܬܝܠܕ. ܐܝܟ ܕܰܠܡܰܠܳܦܘ܆ ܕܰܒܝܕ ܡܰܘܬܐ ܥܬܝܕ ܕܢܶܦܪܘܩ. ܘܬܘܒ ܘܡܢ ܫ̈ܐܕܐ ܘܡܢ ܚܛܗ̈ܐ ܦܳܪܶܩ ܗܫܐ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܘܠܘ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗܳܝ ܕܢܶܫܒܽܘܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܡܰܢܘ ܗܳܢܐ. ܠܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܺܝܪܶܒ. ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܕܠܘܩܕܡ ܙܥܰܪ ܒܝܕ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ܇ ܘܟܢ ܒܝܕ ܕܶܐܣܬܰܠܰܩ ܦܢܳܐ ܥܡ ܒܣܪܐ ܠܪܒܘܬܗ. ܘܥܠ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܗܽܘ ܡܠܐܟܐ ܐܰܠܶܦ. ܒܗܳܝ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܩܪܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܬܘܒ ܒܳܬܰܪ ܗܕܐ ܚܰܝܠܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ܆ ܘܟܢ ܐܶܡܰܪ ܕܡܶܬܒܛܶܢ ܘܡܶܬܝܠܕ ܘܡܶܫܬܰܡܰܗ ܒܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܒܪܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ. ܘܗܕܐ ܥܠ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܒܠܚܘܕ ܡܶܣܬܒܰܪ ܗܘܳܐ܀

 

81 ܫܠܡ ܠܟܝ ܠܡ ܡܠܝܬ ܛܝܒܘ̈ܬܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܘܟܰܕ ܗܺܝ ܫܶܐܠܰܬ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܬܶܗܘܶܐ ܗܕܐ: ܟܕ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܝܳܕܥܐ ܐܢܐ. ܓܒܪܐ܆ ܡܠܐܟܐ ܠܘܬܗ̇ ܐܶܡܰܪ. ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܝܟܝ܆ ܘܚܰܝܠܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ ܢܰܓܶܢ ܥܠܰܝܟܝ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܐܦ ܗܰܘ ܕܡܶܬܝܠܕ ܩܕܝܫܐ ܢܶܬܩܪܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܀

 

82 ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܪܝܐ ܠܘܩܕܡ ܗܘܳܐ ܥܡ ܡܪܝܡ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܘܬܘܒ ܘܒܪܗ ܕܐܠܗܐ: ܘܚܰܝܠܐ ܕܰܡܪܰܝܡܐ ܘܩܕܝܫܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܚܪܢܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܠܒܪ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܝܫܘܥ܇ ܗܰܘ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ ܐܬܝܠܕ. ܘܐܝܟܢܐ ܠܘ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܟܐܢܐܝܬ ܬܶܬܗܰܝܡܰܢ܇ ܗܳܝ ܕܰܠܡܳܪܝܐ ܝܶܠܕܰܬ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ. ܡܰܢܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܘܳܠܐ ܠܡܶܣܬܒܳܪܽܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ܇ ܐܠܐ ܗܰܘ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܫܘܶܐ ܥܡܗ ܘܦܳܚܶܡ ܠܗ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܠܗܐ܆ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܘܐܦ ܒܰܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܒܰܪܬ ܐܢܫܐ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܘܐܦ ܡܪܝܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܥܠ ܕܠܘ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܕܰܥܡܰܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܝܶܠܕܰܬ܆ ܐܶܠܐ ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܢܗ̇܀

 

83 ܐܠܐ ܡܢܐ ܠܘܬ ܗܳܠܝܢ ܐܶܡܰܪ ܗܰܘ ܕܡܰܚܓܰܪ. ܐܰܝܟܢܐ ܠܡ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܇ ܘܢܶܬܝܠܕ ܐܝܢܐ ܕܺܝܠܺܝܕ. ܕܠܘܬܗ ܘܐܦܢ ܟܡܐ ܣܟܶܠ ܫܘܐܠܗ ܘܳܠܶܐ ܠܰܡܦܰܢܳܝܽܘ. ܕܦܘܪܣܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܠܐ ܬܶܒܥܶܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܠܳܚܡܳܐ ܠܗ ܣܟ ܡܠܬܐ ܗܕܐ. ܥܠ ܕܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܘܐܦ ܪܝܫܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ ܗܰܘ ܕܣܰܒܰܪ ܥܠ ܒܰܛܢܐ܇ ܕܠܐ ܥܰܛܠܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܟܘܠ ܡܠܬܐ. ܗܘܰܝܬ ܕܶܝܢ ܝܳܕܰܥ܆ ܕܛܳܒ ܡܶܢܳܟ ܘܐܦ ܠܰܢ ܓܠܝܐ ܗܳܕܐ܆ ܕܠܐ ܠܳܚܡܳܐ ܠܐܠܗܐ ܕܐܘ ܒܶܣܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ܇ ܐܘ ܒܟܪܣܐ ܢܶܬܒܛܶܢ܇ ܐܘ ܥܽܘܠܐ ܢܶܬܝܠܕ. ܐܢ ܕܝܢ ܒܥܳܐ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܢܺܐܬܶܐ: ܘܨܶܝܕ ܗܳܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ܆ ܥܠ ܕܢܰܚܶܐ ܠܟܘܠܗ ܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܰܢܩܽܘܡ ܠܘܩܒܠ ܨܶܒܝܢܗ܇ ܘܢܰܡܪܰܚ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܗܘܳܬ ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ܇ ܘܰܠܡܰܘܬܳܪܽܘ ܠܗܰܘ ܕܠܐ ܚܳܣܰܪ܇ ܘܰܠܡܰܚܳܝܽܘ ܒܝܕ ܡܰܘܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܕܢܰܘܒܶܕ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ܇ ܘܰܠܡܶܦܪܰܩ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܬܢܟܶܐ. ܗܢܐ ܕܐܦܢ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܘܟܪܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܠܗܳܝ ܕܺܝܠܺܝܕ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܡܢ ܐܒܐ ܠܐ ܫܒܰܩ ܘܐܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܝܕ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܐܶܡܐ܆ ܡܶܢ ܕܺܝܠܺܝܕ ܕܠܐ ܫܘܪܳܝܐ ܡܢ ܐܰܒܐ ܠܐ ܐܰܪܚܶܩ. ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܓܝܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܟܕ ܠܘ ܒܝܕ ܕܶܐܬܥܰܒܺܝ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܠܐ ܓܝܪ ܠܳܚܡܐ ܕܶܐܬܥܰܒܺܝ ܠܡܐܡܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܥܠ ܩܢܘܡܐ ܗܰܘ ܦܫܝܛܐ܇ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܐܺܝܬܘܬܐ ܕܬܶܕܡܘܪܬܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܕܰܒܪܐ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܕܰܥ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܶܚܕܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ܆ ܗܢܐ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗ ܒܣܪܐ: ܕܝܠܗ ܐܶܬܚܫܶܒ ܗܢܐ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܕܰܐܚܪܢܐ܆ ܘܠܘ ܒܝܕ ܕܶܐܬܥܰܒܝ ܡܢ ܩܛܝܢܘܬܗ܇ ܡܶܬܐܡܪܐ ܥܠܰܘܗܝ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܚܪܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܬܝܕܥ ܠܒܪ ܡܢܗ ܫܠܝܛ ܠܡܪܢܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܫܒܰܩ ܡܠܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܕ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܠܘ ܠܐ ܡܣܰܝܟܘܬܗ ܟܢܰܫ܇ ܟܕ ܒܥܳܐ ܘܶܐܬܚܒܶܫ ܒܟܰܪܣܳܐ. ܘܠܘ ܒܗܳܝ ܕܕܳܡܐ ܗܘܳܐ ܠܐܒܐ ܟܦܪ܇ ܟܕ ܫܦܰܪ ܠܗ ܕܐܦ ܠܢ ܢܶܬܕܰܡܶܐ. ܐܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܕܝܠܗ ܕܬܕܡܘܪܬܐ. ܘܠܘ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܟܝ̈ܢܝܐ ܘܰܫܚܝ̈ܡܐ. ܕܐܦ ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪ ܐܠܗܐ ܬܶܕܡܘܪܬܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ.

 

84 ܟܕ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ: ܙܳܕܶܩ ܠܡܰܣܒܳܪܽܘ ܕܺܐܝܬܝܗܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܘܗܝ ܕܬܕܡܘܪܬܐ܆ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܨܝܕ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܫܐ. ܥܠ ܕܗܳܝ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܘܐܝܬ ܠܗ ܟܝܢܝ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܘܕܰܗܘ̈ܰܝ ܠܗ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܢܝ̈ܢ. ܘܠܘܬܗܝܢ ܪܘܪܒܐܝܬ ܚܳܫܚܳܐ ܘܡܶܬܒܰܥܝܐ ܗܰܝܡܢܘܬܐ܆ ܥܠ ܕܗܢܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܬܕܡܘܪܬܐ. ܘܗܳܝ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܢ ܐܒܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܬܝܝܬܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܡܶܢ ܐܡܐ ܐܢܫܝܬܐ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܗܕܐ ܣܰܓܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܕܘܡܪܐ܆ ܥܰܠ ܕܟܰܕ ܐܺܝܠܺܝܕ ܐܝܬܐܝܬ܇ ܐܬܝܠܕ ܘܐܦ ܒܶܣܪܳܢܐܝܬ. ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܝܘܚܢܢ܆ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܐܝܟ ܕܰܠܡܰܠܳܦܽܘ ܕܚܰܕ ܟܰܬܰܪ ܘܐܦ ܡܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܶܬܬܘܕܐ ܬܘܒ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗ ܘܐܦ ܒܣܪܐ. ܘܒܝܕ ܗܳܕܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܬܝܰܕܥܐ. ܘܠܘ ܬܘܒ ܡܢ ܟܝܢܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܣܪܗ ܐܠܐ ܡܢܢ. ܕܐܢ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܢܶܣܬܒܪ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܠܘ ܕܡܠܬܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܶܣܪܐ. ܐܠܐ ܕܗܰܘ ܐܚܪܢܐ ܟܝܢܐ. ܐܶܬܐܡܪܰܬ ܓܝܪ ܡܢܢ܆ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܠܘܩܕܰܡ ܒܶܣܪܐ ܒܓܘ ܟܰܪܣܐ ܘܶܐܬܝܕܥ ܕܐܚܪܢܐ܇ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܡܠܬܐ. ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܐܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܟܕ ܛܳܒ ܠܒܣܪܐ ܠܳܚܡܐ ܗܕܐ ܠܡܶܗܘܳܐ܆ ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܚܰܫܒܶܗ ܠܰܗܘܳܝܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܘܐܓܢ ܒܢ. ܘܚܰܘܺܝ ܒܝܕ ܗܳܕܐ܆ ܕܠܝܬ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܠܒܣܪܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܕܡܠܬܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܠܡܠܬܐ ܕܺܝܠܳܝܬܐ ܕܠܐ ܘܳܠܐ ܕܬܶܬܚܫܶܒ ܘܐܦ ܕܒܶܣܪܗ܇ ܘܐܝܟ ܕܶܐܬܚܫܶܒ ܗܳܪܟܳܐ ܗܘܳܝܐ ܕܒܣܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܐܦ ܕܡܠܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ ܕܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܢܣܶܒ ܡܢ ܡܠܬܐ. ܐܠܐ ܕܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܝܠܗ ܒܣܪܐ. ܗܟܢܐ ܘܗܳܝ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ: ܘܐܠܗܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܐܦ ܕܝܠܗ ܕܒܣܪܐ ܐܠܨܐ ܠܡܰܘܕܳܝܘ ܕܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܥܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܘܠܐ ܠܘܬ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܦܪܺܝܫ ܡܠܬܐ ܡܢ ܒܣܪܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܶܣܪܐ ܡܢ ܡܶܠܬܐ. ܠܘ ܕܥܡ ܐܝܬܘܬܗ ܕܡܶܠܬܐ ܪܳܢܶܝܢ ܚܢܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܐܦ ܒܣܪܗ. ܐܠܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܕܝܠܗ ܘܕܒܣܪܐ܆ ܕܚܕ ܡܰܘܕܶܝܢܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝ̈ܠܝܬܐ. ܥܠ ܕܗܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗܽܘܝܘ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܗܽܘ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܘܐܦ ܗܳܢܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܐܚܪܢܐ.

 

85 ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܕܳܝܘܬܐ ܘܕܬܕܡܘܪܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܟܬܒܐ ܫܦܰܪ ܕܠܟܠܗܝܢ ܥܠ ܚܕ ܢܣܺܝܡ܆ ܐܢ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܐܢܝ̈ܢ ܘܐܢ ܐܢܫܝ̈ܬܐ܆ ܐܳܠܨܐ ܘܐܦ ܠܢ ܠܡܬܕܢܝܘ ܠܟܬܒܐ ܘܠܡܐܡܪ ܥܡܗ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܐܝܬܰܘܗܝ ܗܢܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܒܗܳܝ ܓܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܐ ܢܰܗܝܪܐܝܬ ܚܰܘܺܝ܆ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܕܐܠܘ ܝܺܕܰܥ ܕܥܡ ܐܝܬܘܬܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܘܐܦ ܒܣܪܗ܆ ܠܐ ܡܰܘܣܶܦ ܗܘܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܒܬܪ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܐܝܬܘܗܝ܇ ܬܘܒ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܕܡܠܬܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܢ ܒܰܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܶܬܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܶܟܬܰܒ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗ ܒܶܣܪܳܐ܇ ܐܠܘ ܝܺܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܥܡ ܐܝܬܘܬܗ ܕܡܶܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܐܦ ܒܶܣܪܶܗ. ܐܠܐ ܗܳܕܐ ܐܰܠܶܦ܆ ܕܡܶܢ ܕܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܕܗܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܐܦ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܳܘܝܐ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܘܠܐ ܚܕ ܦܘܪܫܢܐ ܒܰܝܢܳܬ ܡܠܬܐ ܘܠܒܣܪܗ. ܘܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܬܐܡܪ ܗܘܳܝܐ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܠܡܠܬܐ ܨܝܕ ܒܰܛܢܐ.

 

86 ܘܟܕ ܠܘܳܬ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܚܳܝܪܐ ܡܠܬܐ ܕܪܐܙܐ: ܕܠܐ ܝܳܕܥܐ ܠܡܠܬܐ ܒܒܬܘܠܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܒܣܪܗ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܠܒܣܪܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܐܚܪܢܐ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܕܝܠܗ܆ ܥܳܪܩܳܐ ܟܐܢܐܝܬ ܕܬܶܡܢܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܟܝ̈ܳܢܐ. ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܟܝܳܢܐ ܬܕܥ ܕܐܝܬ ܠܗ܇ ܠܡܠܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܰܘ ܕܝܠܗ܇ ܕܠܗܢܐ ܬܣܝܡ ܒܐܚܪܢܐ ܡܢܝܢܐ. ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܪܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ܆ ܗܐ ܠܘ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܳܢܐ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ. ܘܬܘܒ ܕܠܐ ܐܶܬܓܒܶܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܶܐܬܝܕܥ ܠܚܘܕܐܝܬ ܠܒܪ ܡܢ ܡܠܬܐ܇ ܥܠ ܕܢܶܫܟܰܚ ܕܒܚܪܢܐ ܟܝܳܢܐ ܢܶܬܡܢܐ܆ ܘܐܠܐ ܠܒܣܪܐ ܒܠܚܘܕ ܢܶܚܫܘܒ ܟܝܢܐ܆ ܗܐ ܦܓܪܐ ܕܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܗܢܐ ܡܶܚܕܐ ܕܶܐܬܓܒܶܠ܆ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܶܬܝܕܰܥ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܟܬܺܝܒ ܘܐܦ ܕܡܶܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܥܠ ܕܕܝܠܗ ܕܡܶܠܬܐ ܢܶܬܚܫܶܒ ܒܶܣܪܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܕܰܐܚܪܢܐ ܒܰܪ ܐܢܫܐ. ܘܶܐܬܚܫܶܒ ܗܘܳܝܐ ܕܒܶܣܪܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܐܦ ܕܡܶܠܬܐ. ܥܠ ܕܠܰܝܬ ܕܺܝܠܳܝܬܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ܇ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܰܕܥܐ ܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܐܠܗܘܬܐ ܘܠܐܢܫܘܬܐ܇ ܩܕܳܡ ܕܬܶܗܘܐ ܚܕܳܝܽܘܬܐ܇ ܕܡܢܗ̇ ܘܐܦ ܢܶܬܡܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕܘ. ܘܐܝܟ ܕܢܰܦܺܝܩܐ ܗܳܝ ܕܢܶܬܡܢܶܐ ܡܫܝܚܐ ܒܰܩܢܘ̈ܡܐ ܨܝܕ ܚܕܝܘܬܐ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܥܡܗ̇ ܘܐܦ ܗܕܐ ܕܢܶܬܡܢܐ ܒܟܝ̈ܢܐ. ܕܡܢܝܢܐ. ܐܢ ܢܗܘܐ ܠܰܚܕܝܘܬܐ ܫܳܪܐ܆ ܐܝܟ ܡܳܐ ܕܐܦ ܚܕܳܝܘܬܐ ܐܢ ܬܩܘܡ ܠܡܶܢܝܢܐ ܡܰܦܩܐ.

 

87 ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ܇ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܰܕܥܝܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܘܚܕ ܚܰܝܠܐ ܘܚܕ ܨܒܝܢܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܝܐ ܐܒܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܰܐܘܠܕ ܐܫܬܰܡܰܗ ܐܒܐ. ܘܥܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܚܰܝܠܐ ܒܪܘܝܐ: ܗܰܘ ܕܥܡܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ ܩܢܶܐ ܠܗ܆ ܐܬܐܡܪ ܘܐܦ ܒܪܘܝܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܠܘܬ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܩ̈ܠܐ. ܐܒܐ ܨܝܕ ܗܳܝ ܕܐܘܠܕ܆ ܘܐܠܗܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܰܥܒܰܕ. ܘܠܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܬܖ̈ܝܢ ܘܠܐ ܟܝ̈ܢܐ ܡܢ ܥܠܬ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗܠܝܢ ܩ̈ܠܐ܇ ܡܦܳܣ ܠܡܰܣܒܳܪܽܘ ܥܠܘܗܝ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܐܒܗ̈ܬܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܠܡ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܘܠ ܒܪܘܝܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ. ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܚܕ ܩܢܘܡܐ܆ ܐܒܐ ܘܐܠܗܐ ܘܒܪܘܝܐ ܘܐܚܝܕ ܟܠ. ܘܟܕ ܛܒ ܡܫܚܠܦܝܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ܆ ܡܫܚܠܦܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܳܝ ܕܐܘܠܕ ܡܢ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ: ܘܬܘܒ ܘܗܕܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܢ ܗܳܝ ܕܰܐܚܝܕ ܘܡܦܪܢܣ܆ ܠܘܬ ܐܖ̈ܒܥܬܝܗܝܢ ܚܕ ܐܒܐ ܣܡܘ. ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܨܝܕ ܒܪܐ ܟܬܰܒܘ ܗܳܢܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܘܐܡܪܘ. ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܒܚܕ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܠܗܢܐ ܚܫܒܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܐܦ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܘܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܕܺܐܝܠܺܝܕ ܡܢ ܐܝܬܘܬܗ ܡܢ ܩܕܳܡ ܟܠܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ. ܘܐܠܗܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ. ܘܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܘܺܝܠܺܝܕܐ ܘܠܐ ܥܒܝܕܐ. ܘܒܪ ܐܺܝܬܘܬܐ ܕܐܒܐ. ܘܬܘܒ ܘܕܰܢܚܶܬ ܡܛܘܠ ܦܘܪܩܢܢ ܘܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ ܘܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܘܩ̈ܠܐ ܘܫܡ̈ܗܐ܆ ܐܡܪܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܚܕ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܣܬܰܟܰܠܘ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܘܐܦ ܡܛܠ ܩܢܘܡܐ ܕܐܒܐ.

 

88 ܘܠܘ ܡܛܘܠ ܕܡܫܚܠܦܐ ܐܠܗܘܬܐ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ܇ ܐܘ ܗܳܝ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܢ ܐܒܐ܇ ܡܢ ܗܕܐ ܐܶܬܝܠܕ ܡܢ ܐܡܐ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܟܠܗܝܢ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܰܡܫܰܓ̈ܢܝܳܢ ܚܕܐ ܡܢ ܚܕܐ܇ ܠܬܖ̈ܝܢ ܪܢܘ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܕܘܳܠܐ ܕܢܶܬܦܠܓ ܒܪܐ܇ ܐܘ ܒܟܝ̈ܢܐ ܢܬܡܢܐ ܐܘ ܒܩܢܘ̈ܡܐ܇ ܘܠܚܕ ܢܬܦܖ̈ܫܢ ܐܢܫܝ̈ܬܐ܇ ܘܠܗܰܘ ܐܚܪܢܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܠܘܬ ܒܪܐ ܡܫܚܠܦܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܶܢ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܢܶܕܰܥ ܕܐܦ ܨܝܕ ܐܒܐ ܝܺܕܝܥ ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ. ܡܫܚܠܦܐ ܓܝܪ ܠܘܳܬܗ ܗܳܝ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܢ ܗܳܕܐ ܕܰܥܒܰܕ. ܘܗܳܝ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܕܟܝܢܗ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܨܶܒܝܢܗ. ܘܡܬܝܕܥ ܚܕ ܐܒܐ ܠܘܬ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܨܝܕ ܒܪܐ. ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܳܚܡܐ ܠܗܢܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܢ ܐܒܐ܆ ܘܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܡܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܚܰܕ ܡܢܝܢܐ ܠܘܬ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ. ܠܘܬ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܘܨܝܕ ܗܳܢܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܘܳܬ ܐܒܐ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܐܝܬܝܐ܇ ܨܶܝܕ ܗܳܝ ܕܰܐܘܠܶܕ ܘܠܘܬ ܗܳܕܐ ܕܰܥܒܰܕ. ܘܠܘܬ ܗܕܐ ܡܶܬܝܕܰܥ ܐܒܐ. ܨܝܕ ܕܝܢ ܥܒ̈ܳܕܐ ܐܠܗܐ.

 

89 ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܚܕ܆ ܨܝܕ ܗܳܝ ܕܦܫܝܛܐ ܗܘ܆ ܗܟܢܐ ܡܶܬܬܘܕܐ ܘܐܦ ܒܪܐ ܚܕ܇ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܐܬܪܟܒ ܥܡ ܒܣܪܐ. ܠܗ ܓܝܪ ܟܕ ܠܗ ܐܫܬܘܕܥܘ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ. ܐܠܗܐ ܡܰܢ ܨܝܕ ܟܝܳܢܐ ܕܐܝܬܘܬܐ܆ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܠܘܬ ܗܘܳܝܐ ܕܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܠܐ ܡܢܰܐܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܠܐܒܐ. ܠܐ ܒܟܝ̈ܢܐ ܘܠܐ ܒܩܢܘ̈ܡܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܫܚܠܦ ܠܘܬ ܐܒܐ ܚܰܝܠܐ: ܕܗܳܝ ܕܰܐܘܠܶܕ ܡܢ ܗܕܐ ܕܰܥܒܰܕ: ܘܚܕ ܗܘ ܩܢܘܡܐ ܠܘܬ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܘܨܝܕ ܒܪܐ ܡܫܰܓܢܝܐ܇ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܡܶܬܪܢܐ ܕܰܡܒܰܪܢܰܫ ܡܢ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܥܠ ܕܒܓܘ ܟܪܣܐ܆ ܠܐ ܡܫܬܟܚܐ ܕܩܕܝܡܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܥܠ ܕܡܶܚܕܐ ܕܐܓܶܢ ܒܗ̇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܇ ܘܐܦ ܐܶܬܒܛܶܢ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܠܝܠܐܝܬ܇ ܒܚܪܝܦܘܬܐ ܕܪܗܛܐ ܕܠܐ ܡܬܩܕܡ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܰܝܬ ܠܡܐܡܪ ܘܠܐ ܠܡܰܕܪܳܟܘ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܠܐ ܡܨܐ ܗܰܘܢܐ ܠܰܡܦܰܪܳܫܘ ܒܗ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܚܰܕ܇ ܘܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐܚܪܢܐ܇ ܘܰܠܡܶܡܢܐ ܒܚܕ ܟܝܳܢܐ ܠܐܠܗܐ܇ ܘܰܒܗܰܘ ܐܚܪܢܐ ܟܝܢܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ. ܕܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܝܕܥ ܒܟܪܣܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܇ ܘܟܢ ܐܶܬܢܣܶܒ ܡܢ ܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܣܛܪ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܐܠܗܐ. ܘܐܦܢ ܐܝܟ ܛܰܘܪܐ ܕܪܦܦ ܥܰܝܢܐ܇ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܟܕ ܠܐ ܡܓܰܫܰܡ܇ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܟܘܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܰܠܚܘܕܰܘܗܝ܇ ܘܢܶܬܚܰܒܫܘܢ ܬܚܶܝܬ ܡܢܝܢܐ.

 

90 ܘܥܠ ܕܥܳܒܪܐ ܠܟܘܠ ܡܰܕܪܟܢܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܐܢܫܝܬܐ: ܩܛܝܢܘܬܐ ܕܖ̈ܐܙܐ ܕܬܖ̈ܝܗܘܢ ܡܘ̈ܠܕܐ܆ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܝܠܕ ܒܪܐ ܡܢ ܐܒܐ: ܘܕܗܢܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܶܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܡܐ܆ ܥܠ ܗܳܝ ܐܰܖ̈ܝܰܢܽܘ ܘܐܘ̈ܢܡܝܢܘ ܛܥܰܘ ܒܰܙܒܰܢ܆ ܒܝܕ ܕܥܰܩܶܒܘ ܐܝܟ ܕܰܠܡܰܕܪܳܟܘ ܗܳܝ ܐܰܝܕܳܐ ܕܐܦܠܐ ܫܰܠܝܛ ܗܘܳܐ܇ ܥܠ ܗܰܘ ܡܰܘܠܕܐ ܓܢܝܙܐ ܘܐܠܗܝܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܟܕ ܠܐ ܣܦܰܩܘ ܠܡܶܕܰܥ: ܕܐܝܟܢܐ ܡܰܘܠܶܕ ܟܝܳܢܐ ܦܫܝܛܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܠܓܢܐ܆ ܟܦܪܘ ܠܗܘܢ ܘܐܦ ܒܗ ܒܡܘܠܕܐ. ܘܐܡܪܘ ܕܠܐ ܝܺܠܺܝܕ ܒܪܐ ܡܢ ܐܒܐ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܠܰܡ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܟܝܢܐ ܦܫܝܛܐ. ܘܕܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ܆ ܥܠ ܕܠܘ ܟܝܢܐ ܗܘ ܡܘܠܕܢܐ. ܘܬܰܚܶܡܘ ܥܠܘܗܝ ܕܣܳܦܩܐ ܠܗ ܒܰܠܚܘܕ ܗܳܝ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܥܒ̈ܳܕܐ܇ ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܘܐܦ ܒܪܘܝܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܐܦ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ ܘܗܶܢܘܢ ܗܫܐ܆ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܗܢܐ ܓܘܡܨܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܡܨܝܘ ܠܰܡܩܰܕܳܡܘ ܠܰܬܟܺܝܒܽܘܬܐ ܕܪܶܗܛܐ ܚܰܪܝܦܐ: ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܟܝ̈ܳܢܐ ܠܘܬ ܚܕܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܐܘ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ: ܐܘ ܠܡܫܬܘܕܳܥܘ ܠܚܰܝܠܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ: ܘܥܠ ܗܳܝ ܟܕ ܐܬܐܠܨܘ ܡܢ ܠܐ ܐܝܕܥܬܐ܆ ܦܠܓܘܗܝ ܠܗܰܘ ܚܕ ܒܪܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܠܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܰܡܢܰܘ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܰܠܚܘܕܰܘܗܝ. ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܬܚܽܘܡܐ ܕܝܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܢܗܘܽܘܢ܆ ܐܠܐ ܘܐܦ ܩܢܘ̈ܡܐ ܘܦܖ̈ܨܘܦܐ ܘܒܢ̈ܝܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܘܐܦ ܬܖ̈ܝܢ ܐܠܗ̈ܐ. ܗܕܐ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܘܳܠܐ ܠܡܶܪܢܳܐ ܕܺܐܝܬܝܗ̇܆ ܐܠܐ ܐܝܕܝܥܐܝܬ ܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܖ̈ܐ ܘܚܰܢܦܘܬܐ. ܘܛܳܥܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܣܰܓܝܐܘܬ ܐܠܗ̈ܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܢܗ̇ ܓܢܣܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܒܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܐܶܬܚܰܪܪ܇ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ. ܡܛܠ ܕܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܖ̈ܢܘ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܐ ܕܢܗܘܐ܆ ܡܨܝܐ ܕܐܦ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܶܣܬܒܪܘܢ ܕܗܳܘܶܝܢ. ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܒܰܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܶܫܬܟܚܐ ܕܰܡܬܰܚܡܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܐܝܬܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ܆ ܐܠܐ ܘܐܦ ܒܐܚܖ̈ܢܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ.

 

91 ܚܕ ܗܘ ܡܕܝܢ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܡܬܗܝܡܢ ܦܫܝܛܐ ܐܝܟ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ܆ ܘܐܝܟܐ ܕܐܬܓܫܡ ܘܐܬܪܟܒ ܥܡ ܒܣܪܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܡܬܗܝܡܢ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܟܘܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ: ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܦܫܝ̈ܛܐ ܐܢܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܪܐ ܟܰܬܰܪ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܘܟܝܢܐ ܕܰܡܒܰܪܢܰܫ܆ ܘܐܦ ܠܘܬ ܡܰܘܠܕܐ ܗܢܐ ܕܒܒܣܪ. ܘܠܐ ܩܢܘܡܐ ܫܠܝܛ ܠܡܰܘܣܳܦܘ ܥܠܘܗܝ ܘܠܐ ܟܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܒܝܕ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ܆ ܒܪܐ ܟܰܬܰܪ ܒܰܟܝܢܐ ܘܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐ. ܘܗܰܘ ܕܣܳܥܶܐ ܕܒܟܝ̈ܢܐ ܢܶܡܢܶܝܘܗܝ܆ ܐܠܨܐ ܠܗܳܢܐ ܕܐܦ ܒܩܢܘ̈ܡܐ ܢܦܰܠܓܝܘܗܝ. ܐܘ ܢܩܺܝܡ ܒܝܕ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܣܳܦܩܐ ܕܰܬܦܺܝܣ ܐܢ ܗܽܘ ܕܺܐܝܬ ܠܗ܇ ܕܰܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܫܰܠܡ̈ܳܢܐ ܕܡܶܬܝܕܥ ܘܡܶܬܡܢܐ ܟܘܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܇ ܘܐܦ ܠܘܬ ܚܕܝܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܕܒܚܕ ܩܢܘܡܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܟܰܢܫܘܢ. ܚܰܝܠܐ ܗܳܟܝܠ ܕܐܝܬ ܠܗܳܝ ܕܚܰܕ܆ ܠܘܬ ܩܢܘ̈ܡܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܶܬܪܢܶܝܢ ܦܫܝ̈ܛܐ: ܗܢܐ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܕܐܒܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܡܶܬܝܕܥ ܕܰܩܢܶܐ ܘܐܦ ܒܪܐ. ܘܨܝܕ ܗܳܕܐ ܕܶܐܬܪܰܟܰܒ ܥܡ ܒܣܪܐ܆ ܕܟܰܬܪ ܘܐܦ ܗܽܘ ܚܰܕ. ܘܐܝܟܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܐܝܟ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܐܦ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܬܘܒ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܗܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܘܐܦ ܫܘܡܠܝܐ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܶܬܢܛܪ܇ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܘܕܠܐ ܒܘܨܪܐ ܘܕܠܐ ܬܰܘܣܶܦܬܐ܇ ܐܢ ܗܽܘ ܕܰܬܩܽܘܡ ܟܕ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܐ܇ ܬܰܘܕܝܬܐ ܗܳܝ ܐܰܝܕܐ ܕܗܳܘܝܐ ܡܢܢ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܣܓܝܕܬܐ ܘܫܰܘܝܰܬ ܒܐܝܬܘܬܐ܇ ܘܠܐ ܢܥܘܠ ܥܠܝܗ̇ ܡܢܝܢܐ ܢܘܟܪܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܳܝ ܥܡ ܚܕ ܐܒܐ ܘܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܐܦ ܚܕ ܒܪܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܪܢܫ܇ ܡܥܳܕܝܢ ܠܡܰܟܪܙܘ ܟܠ ܩ̈ܠܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ܇ ܘܩܘ̈ܕܫܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܢ ܣܖ̈ܦܐ. ܕܰܒܗܰܘ ܛܘܦܣܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܚܰܕ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܰܦܫܝܛܐ ܗ̣ܘ: ܘܒܗ ܒܙܢܐ ܘܐܦ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܐܠܨܐ ܠܡܰܘܕܝܘ܇ ܕܩܰܘܺܝ ܘܐܦ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ ܥܦܝܦ܆ ܘܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܘܐܬܒܪܢܫ܇ ܗܳܝ ܐܝܕܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܩܕܡ ܕܢܶܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ.

 

92 ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܝܶܨܦܶܬ ܗܫܐ ܘܟܶܬܒܶܬ ܠܟܘܢ ܐܘ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܠܘ ܥܠ ܕܐܘܕܰܥܟܘܢ ܕܝܳܕܰܥ ܐܢܐ ܠܡܶܟܬܰܒ ܥܠ ܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܕܚܰܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܢܫ ܗܕܐ ܢܶܣܒܰܪ. ܐܠܐ ܕܐܥܗܕܟܘܢ܆ ܕܠܘ ܠܘܬ ܐܢܫܐ ܫܚܝ̈ܡܐ܆ ܐܠܐ ܥܡ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܨܢܝ̈ܥܐ ܐܝܬ ܠܢ ܬܟܬܘܫܐ. ܘܕܐܟܙܢܐ ܕܠܘܬ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܦܫܝ̈ܛܐ: ܒܡܠܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܡܶܬܚܰܫܳܚܽܘ܆ ܗܟܢܐ ܘܨܝܕ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܡܦ̈ܬܠܐ܇ ܒܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܒܰܙܚܝܢ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ܇ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܠܝܬ ܥܡܗ̇ ܐܘܡܢܘܬܐ܇ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܦܫܝܛܘܬܐ ܘܚܐܪܘܬܐ܇ ܘܚܠܦ ܝܘܬܪܢܐ ܢܶܗܘܘܢ ܡܥܰܩܒܺܝܢ ܒܐܝܕܗ̇ ܚܘܣܪܢܐ܇ ܘܠܢܦܫܗܘܢ ܘܠܫܡܘ̈ܥܐ ܦܫܝ̈ܛܐ.

 

93 ܡܛܠ ܓܝܪ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܒܝ̈ܫܐ: ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܥܳܡܠܝܢ ܚܢܢ ܕܢܶܦܩܘܢ: ܘܡܛܠܬܗܘܢ ܐܦ ܒܐܟܣܘܪܝܐ ܗܳܕܐ ܐܫܬܘܝܢܢ ܡܶܢ ܡܪܝܐ ܕܢܗܘܐ܆ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܢ̈ܫܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܕܐ ܕܐܟܣܪܝܐ ܣܒܰܠܘ܆ ܐܠܐ ܘܚܛܘܦܝܐ ܕܢܶܟ̈ܣܐ ܘܗܳܝ ܕܢܶܫܬܕܽܘܢ ܡܶܢ ܕܘ̈ܟܝܬܗܘܢ ܘܡܢ ܕܖ̈ܓܝܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܫܢ̈ܕܐ ܩܫ̈ܰܝܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܡܖ̈ܝܪܐ. ܘܢܘܪܐ ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܘܡܰܘ̈ܬܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ. ܠܘܩܕܡ ܢܒܝ̈ܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܬܘܒ܆ ܘܢܨܝ̈ܚܐ ܣܗ̈ܕܐ ܘܫܠܝ̈ܚܐ ܒܟܠ ܙܰܒ̈ܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ. ܘܬܘܒ ܘܥܡ ܗܠܝܢ܇ ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܢ ܘܐܦ ܐܒ̈ܗܐ ܘܡܠܦܢ̈ܐ܇ ܘܐܦܣ̈ܩܘܦܐ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܘܖ̈ܝܫܝ ܐܦܣܩܦ̈ܐ܇ ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܐܢܫܐ ܕܬܰܪܶܨܘ ܘܐܦ ܗܶܢܘܢ ܒܙܰܒܢܝ̈ܗܘܢ ܡܠܬܐ ܚܠܺܝܡܬܐ ܕܡܛܘܠ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܘܐܬܟܰܬܰܫܘ ܚܠܦܝܗ̇ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܗܖ̈ܛܝܩܘ. ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܩܰܒܶܠܘ܆ ܟܕ ܡܰܘܕܶܝܢ ܘܚܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ. ܥܠ ܕܶܐܫܬܺܝܘ ܕܥܡ ܡܫܝܚܐ ܘܰܚܠܦܘܗܝ ܘܡܛܠܬܗ ܢܶܚܫܽܘܢ. ܘܐܢ ܕܗܠܝܢ ܐܶܫܬܘܺܝܢܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒܢ̈ܰܝܐ ܘܬܠܡܝ̈ܕܐ: ܐܝܕܐ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܘܬܢ ܒܨܠܘܬܐ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܒܟܠ ܡܕܡ ܒܬܪܗܘܢ ܢܶܪܕܶܐ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܠܝ̈ܗܘܢ ܢܬܰܢܶܐ: ܐܰܝܕܐ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܥܒܰܕܢܢ܆ ܐܠܐ ܘܐܦ ܒܕܘܒܖ̈ܝܗܘܢ ܢܡܰܪܐ. ܘܢܚܕܐ ܚܠܦ ܗܕܐ. ܕܐܫܬܘܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܒܚܫ̈ܐ ܙܥܘܖ̈ܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܕܡ̈ܝܢܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܰܪܬܺܝ ܠܢ ܘܶܐܡܰܪ܇ ܕܰܗܘܰܝܬܘܢ ܥܗܝܕܝܢ ܠܰܡܕܰܒܖ̈ܳܢܰܝܟܘܢ܇ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܰܠܠܘ ܠܟܘܢ ܡܶܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܰܦܩܳܢܐ ܕܗܽܘܦܳܟܗܘܢ ܐܶܬܕܰܡܰܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܘܢ.

 

94 ܘܐܢ ܡܶܣܬܰܒܖ̈ܢ ܠܟܘܢ ܕܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܶܐܓܪܬܐ܆ ܐܬܪܢܘ ܕܠܘܬܗ ܕܫܰܪܒܐ ܣܰܓܝ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܐܢܝ̈ܢ. ܥܠ ܪܐܙܐ ܓܝܪ ܪܒܐ ܘܬܡܝܗܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܐ. ܗܰܘ ܕܚܝܒܐ ܡܢܗ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܝܕܥܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܒܶܣܪܐ܆ ܐܠܐ ܘܐܦ ܗܰܘ̈ܢܐ ܩܛܝ̈ܢܐ ܕܚܰܝ̈ܠܘܬܐ ܟܠܗܘܢ ܠܐ ܡܓܫ̈ܡܐ ܕܐܝܬ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܠܐ ܠܡ ܐܢܫ ܝܳܕܰܥ ܠܐܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܐ. ܘܠܐ ܠܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܒܐ. ܘܠܡܰܢ ܕܢܶܨܒܐ ܗܽܘ ܒܪܐ ܕܢܶܓܠܐ. ܘܐܢ ܬܶܣܬܒܰܪ ܡܠܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܐܓܪܬܐ܆ ܕܩܰܛܺܝܢܬܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܘܥܰܡܺܝܩܬܐ: ܐܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܫܶܡܥܳܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܣܦܝܖ̈ܝܢ܆ ܐܬܪܢܰܘ ܕܠܘ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܢܣܝܒܐ. ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܫܡ̈ܗܐ ܕܙܥܘܖ̈ܐ ܡܢܗܘܢ ܣܡܬ ܒܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ܆ ܥܡ ܡ̈ܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܢܣܝ̈ܒܢ ܡܢ ܫܖ̈ܒܝܗܘܢ. ܕܐܦܢ ܟܡܐ ܢܶܣܒܰܪ ܐܢܳܫ ܥܠ ܖ̈ܥܝܢܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܩܰܛܝ̈ܢܐ: ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܥܰܡܺܝܩ ܪܐܙܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܠܠ܆ ܥܒ̈ܰܝܳܐ ܘܐܦ ܗܶܢܘܢ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ. ܡܛܠ ܕܠܰܝܬ ܘܠܐ ܚܕܐ ܝܕܥܬܐ ܕܗܳܢܐ ܟܘܠܗ ܬܶܣܬܒܰܪ ܕܩܰܛܺܝܢܐ܇ ܐܝܟ ܕܬܶܣܦܰܩ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܠܥܽܘܡܩܐ ܕܪܐܙܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܒܰܡܫܝܚܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܶܡܰܪ ܘܐܦ ܫܠܝܚܐ ܡܶܛܠ ܚܶܟܡܬܐ ܕܒܪܙܐ ܗܢܐ ܣܺܝܡܐ. ܕܠܘ ܕܟܠ ܐܢܫ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܕܠܗܕܐ ܢܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܡܰܥ܆ ܐܠܐ ܕܗܳܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܕܐܫܬܰܡܠܺܝܘ ܒܰܡܫܺܝܚܐ. ܚܶܟܡܬܐ ܠܰܡ ܡܡܰܠܠܝܢ ܚܢܢ ܒܰܓܡܝܖ̈ܐ. ܚܟܡܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܐܦ ܠܐ ܕܖ̈ܫܢܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܶܬܒܰܛܠܝܢ. ܐܠܐ ܡܡܰܠܠܝܢ ܚܢܢ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܳܙܐ. ܗܳܝ ܕܰܡܛܰܫܝܐ. ܗܳܝ ܕܩܰܕܶܡ ܬܰܚܶܡ ܐܠܗܐ ܩܕܳܡ ܥܠܡ̈ܐ ܠܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܢ. ܐܝܕܐ ܕܐܦ ܠܐ ܚܰܕ ܡܢ ܖ̈ܫܝܢܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܝܕܥܗ̇. ܐܠܘ ܓܝܪ ܝܺܕܥܘ܇ ܠܘ ܠܡܪܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܨܳܠܒܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ܆ ܕܚܢܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܪܘܚܐ ܕܥܠܡܐ ܢܣܰܒܢܢ. ܐܠܐ ܪܘܚܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܕܢܶܕܰܥ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܡܰܠܠܝܢ ܚܢܢ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܡ̈ܠܐ ܡܬܝܰܠܦܢ̈ܝܬܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܐܢܫܝܬܐ. ܐܠܐ ܒܡܬܝܠܦܢ̈ܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܟܕ ܠܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܡܦܰܚܡܺܝܢܢ.

 

95 ܘܐܢ ܐܝܟ ܪܶܥܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ: ܒܓܡܝܖ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܡܠܠܐ ܚܟܡܬܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܬܐ: ܗܳܝ ܕܐܫܬܰܡܫܰܬ ܟܣܝܐܝܬ ܒܪܙܐ ܕܨܠܝܒܐ: ܘܠܐ ܪܘܚܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܢܣܰܒܘ ܫܠܝ̈ܚܶܐ ܗܳܢܘܢ ܕܠܗܕܐ ܐܫܠܶܡܘ: ܐܠܐ ܗܳܝ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܐܣܗܶܕ ܘܐܦ ܦܘܠܘܣ. ܠܟܘܢ ܡܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܳܚܡܳܢ ܗܠܝܢ ܘܐܦ ܠܡܶܫܡܰܥ ܘܐܦ ܠܡܶܕܰܥ. ܥܠ ܕܕܘܒܖ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܥܕܝܢ ܠܡܰܝܬܳܝܘ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܠܘܬ ܓܡܝܪܘܬܐ܇ ܦܳܠܚܝܢ ܐܢܬܘܢ܇ ܒܗܳܝ ܕܥܰܡ̈ܠܐ ܝܩܝܖ̈ܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܬܟܝ̈ܒܐ܇ ܘܨܘ̈ܡܐ ܘܫܗܖ̈ܐ ܘܢܙܝܪܘܬܐ ܘܥܳܢܘܳܝܘܬܐ܇ ܐܢ ܗܽܘ ܕܒܢܺܝܫܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܢܶܣܬܥܪܘܢ܇ ܚܫ̈ܐ ܣܢܝ̈ܐ ܘܖ̈ܓܝܓܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܡܥܳܕܝܢ ܠܡܶܪܕܰܦ ܐܟܚܕܐ. ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ. ܘܰܠܡܰܝܬܳܝܘ ܠܗܰܘܢܐ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܐܰܡܺܝܪ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܠܘܬ ܕܟܝܘܬܐ ܗܳܝ ܕܒܪܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ. ܗܕܐ ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܰܩܢܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܩܕܡ ܕܢܶܬܟܰܬܡ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܚܛܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܐܦ ܗܺܝ ܐܶܬܝܰܠܕܰܬ ܡܢ ܪܓܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܺܐܝܠܳܢܐ܇ ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܗ ܥܒܳܪ ܦܘܩܕܢܐ ܐܶܫܬܰܡܰܫ. ܘܐܢ ܒܕܟܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܢܗܘܐ ܗܘܐ: ܗܰܘ ܕܒܐܝܕܗ ܘܐܦ ܠܟܠ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܡܫܟܚ ܠܡܶܚܙܳܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܢܶܫܡܰܥ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܚܟܡܬܐ ܣܳܦܶܩ܆ ܐܠܐ ܘܐܦ ܕܢܶܗܘܐ ܚܙܝܐ ܚܬܝܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܘܝܕܘܥܐ ܫܪܝܪܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܝܚܐ ܥܠ ܕܐܝܟ ܗܳܢܐ܇ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡܰܕܪܳܟܘ ܐܢܝ̈ܢ ܠܖ̈ܘܚܢܝܬܐ܇ ܒܝܕ ܡܬܝܰܠܦܢܝ̈ܬܐ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܠܐ ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܕܪܳܢܐ ܐܢܐ ܢܶܦܠܶܬ ܡܢ ܣܰܒܪܐ ܕܝܠܝ܇ ܕܠܘܬܟܘܢ ܓܡܝܖ̈ܐ ܒܡܫܝܚܐ܇ ܘܕܡܫܡܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܇ ܕܐܝܟ ܗܳܠܝܢ ܦܶܣܥܶܬ ܠܡܶܟܬܰܒ ܥܠ ܕܶܐܬܬܰܟܠܶܬ܆ ܕܠܘ ܪܘܚܐ ܕܥܠܡܐ ܐܝܬ ܠܘܬܟܘܢ. ܐܠܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܢܣܰܒܬܘܢ. ܗܰܘ ܕܐܦ ܣܳܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܶܕܰܥ ܒܐܝܕܗ܆ ܘܐܦ ܠܟܠ ܡܘܗܒܬܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܡܶܬܝܰܗܒܐ.

 

96 ܦܫܝ̈ܩܬܐ ܡܕܝܢ ܗܢܝܢ ܕܣܝ̈ܡܢ ܒܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ܆ ܢܗܘ̈ܝܢ ܓܠܝ̈ܢ ܠܦܫܝ̈ܛܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܶܣܬܰܒܖ̈ܢ ܕܰܡܟܰܣ̈ܝܳܢ܆ ܢܶܬܠ̈ܢ ܥܠܬܐ ܠܝܕܘ̈ܥܬܢܐ܇ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘ ܘܰܠܡܶܒܥܳܐ ܘܰܠܡܺܐܠܰܦ ܘܐܢ ܐܝܬ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܠܦܢܐ ܕܣܳܦܶܩ ܠܰܡܦܰܫܳܩܘ܆ ܢܶܒܥܶܐ ܥܡܗ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܢܺܐܠܰܦ ܡܢܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܝܬ ܗܰܘ ܕܡܶܫܟܰܚ ܠܡܰܠܳܦܽܘ܆ ܢܬܦܢܐ ܟܘܠ ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܒܝܕ ܨܠܘܬܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ܆ ܕܡܢܗ ܢܫܐܠ ܚܟܡܬܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܗ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܐܡܝܪ ܐܦ ܠܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ܆ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܶܫܰܐܠ ܡܰܢ ܚܟܡܬܐ܆ ܢܶܫܰܐܠ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܠܟܠ ܦܫܝܛܐܝܬ ܘܠܐ ܡܚܣܕ܆ ܘܡܶܬܝܰܗܒܐ ܠܗ. ܢܶܫܰܐܠ ܕܝܢ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܒܡܕܡ. ܗܐ ܓܝܪ ܘܐܦ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ܆ ܟܕ ܛܒ ܘܐܦ ܚܟܡܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܐܰܡܺܝܪ ܥܠܘܗܝ ܕܫܶܐܠ ܡܢ ܡܪܝܐ: ܗܳܝ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܳܬ ܠܡܶܫܡܰܥ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܥܠܡ̈ܢܝܐ: ܘܠܰܡܒܰܚܳܢܘ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܐܢܫ̈ܝܐ: ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܐܦ ܟܬܺܝܒ ܕܰܒܥܳܐ ܡܢܗ: ܟܕ ܗܽܘ ܡܪܝܐ ܐܰܦܶܣ ܠܗ ܒܝܕ ܓܶܠܝܳܢܐ ܕܢܶܫܰܐܠ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܰܒܥܳܐ܆ ܪܘܪܒܐܝܬ ܐܶܬܩܰܒܰܠ. ܗܒ ܠܝ ܠܡ ܚܟܡܬܐ ܐܳܡܰܪ܇ ܕܶܐܣܦܰܩ ܠܰܡܦܰܪܢܳܣܽܘ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܐ ܪܒܐ ܕܰܐܓܥܶܠܬ ܠܝ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܡܳܪܝܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܥܬܝܪܐ ܒܡܘ̈ܗܒܬܗ: ܘܡܥܕ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܰܘ ܕܒܐܝܕܥܬܐ ܘܒܦܘܪܫܢܐ ܫܳܐܶܠ܆ ܝܰܗܒ ܠܗ ܥܡ ܚܟܡܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܗܳܝ ܕܫܶܐܠ܆ ܐܦ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܒܥܳܐ. ܗ̈ܢܝܢ ܕܐܦ ܣܒܝܖ̈ܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܪܘܖ̈ܒܬܐ ܒܥܠܡܐ. ܘܐܢ ܠܗܰܘ ܕܚܶܟܡܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܫܶܐܠ܆ ܗܐ ܟܘܠܗܝܢ ܐܶܬܝܗܒ܆ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܳܟ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܦܳܪܘܫܐ܇ ܢܬܠ ܝܫܘܥ ܡܪܝܐ ܚܟܡܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܇ ܐܢ ܗܽܘ ܕܬܶܒܥܶܐ ܒܐܝܕܗ̇܇ ܐܝܟ ܕܰܠܡܶܫܬܰܪܳܪܽܘ ܒܐܝܕܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܪܐܙܗ ܕܨܠܝܒܐ܇ ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ ܚܠܦܝܗ̇ ܘܐܦ ܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܐ. ܠܟܠ ܡܰܢ ܕܬܳܒܰܥ ܠܳܟ ܡܶܠܬܳܐ ܥܠ ܣܒܪܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܒܳܟ܀

 

97 ܨܳܒܐ ܐܢܐ ܕܝܢ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܗܳܕܐ ܬܰܛܥܶܐ܇ ܠܝܕܥܬܐ ܗܳܝ ܕܫܳܐܠ ܐܢܐ ܡܢ ܡܪܝܐ܇ ܕܰܗܘܳܬ ܫܟܺܝܚܳܐ ܒܟܘܢ ܕܙܐܦ̈ܢܐ ܘܨܢܝ̈ܥܐ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ܆ ܠܬܖ̈ܝܢ ܓܒ̈ܝܢ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܗܫܐ. ܕܗܳܢܘܢ ܕܶܐܬܰܘ ܡܢ ܪܗܘܡܐ܆ ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܗܖ̈ܛܝܩܘ ܚܬܝ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ: ܘܐܚܝܕܝܢ ܡܠܝܐܝܬ ܒܬܪܥܝܬܐ ܗܳܝ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ܆ ܟܕ ܐܶܬܬܟܠܘ ܥܠ ܩܕܝܡܝܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܗܰܘ ܕܡܢ ܥܝܳܕܐ ܐܝܬ ܠܘܳܬܗܘܢ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܐܰܫܠܡܘܗܝ ܠܪܘܫܥܐ. ܘܩܒܠܘܗ̇ ܠܣܘܢܗܕܣ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ܆ ܐܝܟ ܕܠܩܘܝܳܡܐ ܘܫܘܪܪܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܗܳܝ ܕܰܐܥܶܠ ܢܣܛܘܪܝܣ. ܘܐܡܪܚܘ ܘܐܶܡܰܪܘ ܓܠܝܐܝܬ܆ ܕܠܐ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ ܘܳܠܐ ܕܬܬܐܡܪ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܐܨܛܠܒ ܡܫܝܚܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܡܶܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܘܦܰܫܶܩܘ ܘܰܐܩܺܝܡܘ܆ ܕܐܦ ܗܺܝ ܣܘܢܗܕܘܣ ܗܕܐ ܒܳܥܝܳܐ. ܘܥܠ ܕܓܠܐܘܗܝ ܠܓܘܕܳܦܐ܆ ܟܘܙܘ ܡܢܗܘܢ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܗܝܡ̈ܢܐ ܘܐܦ ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܬܝܘ ܐܢܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܓܰܠܝܐܝܬ ܢܬܟܣܣܘܢ܇ ܕܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܐܰܗܡܺܝܘ ܕܢܐܠܨܘܢ ܠܐܦܣ̈ܩܦܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܥܕܰܟܝܠ ܠܐ ܫܠܶܡܘ܇ ܕܰܠܗܳܢܘܢ ܕܐܬܘ ܡܢ ܪܗܘܡܐ ܢܶܫܠܡܘܢ ܘܓܳܒܶܝܢ ܠܗܘܢ ܗܫܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܬܪܥܝܬܐ ܘܒܢ̈ܰܝ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܦܣܩܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ܆ ܡܛܠ ܕܩܰܒܠ ܗܢܐ ܒܝܕ ܐܦܩܪܝܣܪܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ܇ ܕܫܳܠܶܡ ܠܣܘܢܗܕܣ ܘܠܛܘܡܣܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܳܢܘܢ ܕܶܐܬܰܘ ܡܢ ܪܗܘܡܐ. ܟܕ ܐܦ ܐܨܛܰܢܰܥ ܠܡܰܘܕܳܝܘ ܘܠܡܺܐܡܰܪ: ܘܝܕܝܥܐ ܕܐܝܟ ܕܒܐܣܟܝܡܐ܆ ܕܡܪܝܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܚܠܦܝܢ ܐܨܛܠܒ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܗܘ.

 

98 ܠܐ ܕܝܢ ܡܨܝܐ ܕܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܐܟܚܕܐ ܢܬܩܒܠܢ܇ ܕܒܬܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܬܶܣܬܒܪ܇ ܘܣܘܢܗܕܘܣ ܐܰܝܕܐ ܕܒܗ̇ ܟܶܦܪܰܬ܇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܪܝܪܬܐ ܬܶܬܚܫܶܒ. ܗܳܝ ܓܝܪ ܕܰܠܡܳܪܝܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܶܚܩܰܬ܇ ܐܝܟܢܐ ܗܳܝ ܕܠܗܢܐ ܝܶܠܕܰܬ܇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܐܡܪ܇ ܐܘ ܕܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܢܶܗܘܶܐ ܗܰܘ ܕܐܨܛܠܒ܇ ܐܢ ܡܪܝܐ ܐܚܪܢܐ ܐܰܘܕܝܰܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ܇ ܗܰܘ ܕܓܰܠܝܐܝܬ ܘܐܦ ܠܐܘܢ ܒܛܘܡܣܐ ܪܫܝܥܐ ܕܝܠܗ ܐܶܡܰܪ ܥܠܘܗܝ. ܕܐܬܪܢܐ ܠܡ ܕܐܝܢܰܘ ܟܝܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܖ̈ܝܢ ܗܰܘ ܕܰܬܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܨܠܝܒܐ܇ ܘܒܨ̈ܨܐ ܡܩܰܒܰܥ ܗܘܳܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܬܰܪܥܰܬ ܕܰܦܢܐ ܒܝܰܕ ܪܘܡܚܐ ܕܐܣܛܪܛܝܘܬܐ܆ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܢܦܩܘ܆ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܕܟܝܢܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܬܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܨܠܝܒܐ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܕ ܡܒܰܪܢܰܫ. ܘܡܢ ܕܰܦܢܐ ܕܗܳܢܐ ܢܦܰܩܘ ܕܡܐ ܘܡܰܝ̈ܐ܆ ܘܠܘ ܡܢ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܗܰܘ ܕܰܩܥܳܐ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܡܰܢ ܕܰܕܩܰܪܘ. ܘܬܘܒ ܐܰܡܺܝܪ ܒܛܘܡܣܐ܆ ܕܡܠܬܐ ܣܳܥܰܪ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܡܠܬܐ܆ ܘܦܰܓܪܳܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܗܰܘ ܡܰܦܪܶܓ ܗܘܐ ܒܬܕܡܖ̈ܬܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܬܚܶܝܬ ܚܰܫ̈ܶܐ ܢܳܦܶܠ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܐܦܢ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܪ ܐܢܫܐ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܨܘܦܐ܆ ܐܠܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܟܝܢܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܢܗ ܕܓܰܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܨܥܪܐ܇ ܘܐܚܪܢܐ ܗܰܘ ܕܡܢܗ ܕܓܰܘܳܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܶܫܒܘܚܬܐ. ܘܰܐܘܕܺܝ ܠܐܢܫܝ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܒܪ ܐܢܫܐ܇ ܘܒܝܕ ܡܰܣܰܩܬܐ ܗܘ̈ܰܝ ܘܐܦ ܕܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܬܘܒ ܠܐܠܗܝ̈ܬܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܟܝܢܐܝܬ ܕܡܶܠܬܐ܇ ܘܐܝܟ ܕܰܒܝܽܘܒܳܠܐ ܗܘ̈ܰܝ ܕܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܠܬܚܘܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܣܘܢܗܕܣ ܘܠܛܘܡܣܐ ܕܠܐܘܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢ܆ ܢܶܣܬܒܪܘܢ ܕܫܪܪܐ ܐܳܡܪܝܢ: ܐܢ ܕܝܢ ܢܰܘܕܘܢ ܒܒܬܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ: ܘܠܡܫܝܚܐ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ.

 

99 ܝܬܝܪܐ ܡܕܝܢ ܡܬܒܥܐ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܠܘܬ ܗܰܘ ܕܒܐܘܪܫܠܡ܆ ܘܐܦ ܛܒ ܡܢ ܗܳܝ ܕܨܝܕ ܖ̈ܗܘܡܝܐ. ܥܠ ܕܟܕ ܐܰܚܺܝܕ ܒܬܖ̈ܥܝܬܗܘܢ܇ ܨܢܝܥܐܝܬ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܠܐ ܫܳܠܶܡ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܕܐ ܗܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܘܕܝܠܗܘܢ܆ ܟܣܝܗ ܗܽܘ ܠܙܺܐܦܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܦܘܠܘܣ ܓܝܪ ܗܪܛܝܩܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܐܢܛܝܟܝܐ: ܗܰܘ ܕܬܰܡܢ ܡܢ ܐܢܛܝܘ̈ܟܝܐ ܦܘܠܐ ܝܗܘܕܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܪܗܘܡܐ ܫܠܶܡ ܒܟܠ ܡܶܕܡ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܘܠܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܘܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܠܗ ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܫܐ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܠܡܰܚܪܳܡܘ. ܐܢ ܗܫܐ ܥܠ ܕܠܐ ܢܶܦܘܩ ܡܢ ܕܘܟܬܗ܇ ܠܐ ܘܐܦ ܗܽܘ ܐܺܝܠܶܦ ܕܢܬܚܰܫܰܒ ܒܐܘܡܢܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܶܬܓܒܺܝ ܗܘܳܐ ܘܐܫܬܰܕܰܪ ܠܬܰܡܳܢ܆ ܥܠ ܕܓܰܠܝܐܝܬ ܗܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܢܩܺܝܡ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܨܒܝܢܐ ܗܢܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܗܪܣܝܣ܆ ܘܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܦܣܩ̈ܦܐ ܗܠܝܢ ܕܩܰܒܶܠܘ ܡܶܢ ܫܡܐ ܕܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ. ܘܐܢ ܠܗܢܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܦܰܘܠܐ: ܢܶܨܒܽܘܢ ܠܡܶܫܠܰܡ ܐܦܣܩ̈ܦܐ ܗܳܢܘܢ ܕܥܕܟܝܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܥܕ̈ܬܗܘܢ: ܘܐܢ ܠܗܰܘ ܕܐܝܬ ܗܳܫܐ ܒܐܪܫܠܡ܆ ܘܐܢ ܠܗܳܢܘܢ ܕܶܐܬܰܘ ܡܢ ܪܗܘܡܐ܆ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܡ ܢܣܛܘܪܝܣ ܡܶܬܩܰܝܡܐ. ܘܫܠܡܘܬܐ ܕܠܘܬ ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗ܆ ܘܟܦܘܪܝܐ ܓܠܝܐ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܥܠ ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܦܘܪܫܢܐ ܡܚܰܘܶܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܐܝܬ ܒܰܝܢܳܬ ܖ̈ܗܘܡܝܐ ܠܦܠܣ̈ܛܝܢܝܐ܇ ܘܰܠܗܰܘ ܕܗܫܐ ܐܰܚܺܝܕ ܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܕܘܟܬܐ ܡܕܝܢ ܐܶܬܚܰܠܦܰܬ. ܘܚܠܦ ܖ̈ܗܘܡܝܐ ܥܶܠܰܬ ܐܪܫܠܡ. ܘܗܕܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܛܥܳܝܽܘ ܒܦܫܝ̈ܛܐ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܬܽܘܪܳܨܐ ܡܕܡ ܗܳܘܐ ܒܗܠܝܢ ܕܚܳܝܖ̈ܳܢ ܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ.

 

100 ܘܕܰܡܠܶܐ ܢܶܟܠܐ ܦܰܚܳܐ ܗܢܐ ܕܰܬܖ̈ܝܢ ܕܶܐܬܣܝܡ: ܕܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܶܐܬܰܘ ܡܢ ܪܗܘܡܐ: ܢܶܪܗܛܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܠܨܝܢ ܗܫܐ܆ ܠܡܶܫܠܰܡ ܠܘܬ ܗܰܘ ܕܐܘܪܫܠܡ܆ ܘܐܦ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܐ܇ ܓܳܠܶܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ ܗܶܢܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܰܚܙܰܘ ܗܠܝܢ ܕܚܨܝܦܝܢ ܗܫܐ ܠܰܡܩܰܝܳܡܘ ܠܗܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܣ: ܕܥܶܪܩܰܬ ܠܗ̇ ܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ ܡܶܢ ܕܠܡܶܐܬܳܐ ܠܘܬ ܦܰܚܳܐ ܗܰܘ ܕܐܫܬܕܪ ܠܘܬ ܪܗܘܡܐ: ܥܠ ܕܠܐ ܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܐܘܟܠܐ ܥܠ ܦܘܡܗ܆ ܐܶܨܛܰܢܥܘ ܬܘܒ ܘܚܠܦ ܠܩܛܐ ܘܡܐܟܘܠܬܐ ܥܠ ܣܡܘ ܥܠ ܗܢܐ ܐܚܪܢܐ ܦܚܐ ܕܗܫܐ ܐܬܬܩܢܘ ܗܠܝܢ ܬܖ̈ܝܢ ܩ̈ܠܐ܆ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܗܝ ܠܡ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ. ܘܰܕܡܶܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܗܰܘ ܕܐܨܛܠܒ. ܘܗܠܝܢ ܐܘܕܝܘ ܠܘ ܒܫܪܪܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܰܒܝܰܕ ܝܘܒܳܠܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܶܢ ܠܥܠ ܐܶܡܪܶܬ. ܣܡܘ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܒܫܡܐ܆ ܘܕܒܪ ܐܢܫܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܒܫܐܝܠܘ. ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܓܝܪ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܘܡܠܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܪܣܝܣ: ܟܕ ܨܒܳܐ ܕܠܗܠܝܢ ܬܖ̈ܝܢ ܩ̈ܠܐ ܢܰܦܶܩ: ܕܐܠܗܐ ܐܬܒܪܢܫ ܘܐܬܝܠܕ: ܘܗܘܝܘ ܕܐܦ ܕܐܨܛܠܒ܆ ܗܳܝ ܕܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܨܛܢܥ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܠ ܡܫܝܚܐ. ܗܕܐ ܕܐܢ ܬܩܘܡ: ܘܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܬܘܒ ܢܬܬܚܡܘܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܠܘܗܝ: ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܶܦܩܰܬ ܗܕܐ ܥܡ ܢܣܛܘܪܝܣ܆ ܘܠܐ ܒܗܠܝܢ ܬܖ̈ܝܢ ܩ̈ܠܝܢ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܒܐܪܫܠܡ ܐܝܬ ܚܰܝܠܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܰܨܝܐ ܕܐܢ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܢܬܐܡܪܘܢ ܥܠ ܡܫܝܚܐ܇ ܕܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܢܗܘܐ ܗܰܘ ܕܐܨܛܠܒ܇ ܐܘ ܗܳܝ ܕܠܗܳܢܐ ܝܶܠܕܰܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܟܐܢܐܝܬ ܬܬܐܡܪ.

 

101 ܚܢܢ ܗܟܝܠ ܐܘ ܒܢܝ̈ܐ ܫܖ̈ܝܪܐ܆ ܒܳܥܶܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܕܬܶܕܥܘܢ܆ ܕܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܝ̈ ܡܢ ܪܗܘܡܐ ܡܩܒܠܝܢܢ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܠܐܘܢ ܘܠܟܐ: ܟܠܗܘܢ ܕܐܚܕܘ ܠܗܰܘ ܟܘܪܣܝܐ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ ܐܝܬܝܗܘܢ: ܘܗܠܝܢ ܕܗܪܛܝܩܐ ܗܰܘ ܥܳܡܠܝܢ ܠܡܫܠܡܘ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܚܰܕܰܬ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܶܬܕܢܝܢ ܚܢܢ. ܘܐܦ ܠܐ ܐܢ ܟܡܐ ܢܣܬܒܪܘܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܠܒܬܘܠܬܐ. ܕܚܠܦ ܠܩܛܐ ܫܕܐܘܗ̇ ܠܡܠܬܐ܆ ܥܠ ܕܢܨܘܕܘܢ ܒܐܝܕܗ̇ ܠܦܫܝ̈ܛܐ܆ ܘܠܘ ܗܕܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܬܪܰܥܶܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܬܝܢ ܒܟܠ ܡܕܡ܆ ܒܢ̈ܰܝ ܫܠܡܘܬܐ ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܗܳܝ ܕܦܘܪܢܣܐ ܡܨܪܝܐ. ܘܕܗܕܐ ܕܝܠܢ ܕܡܕܢܚܐ܇ ܕܩܕܡ ܩܠܝܠ ܙܰܒܢܐ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܗܢܝܢ ܕܫܠܡܘ ܠܗܝܢ ܘܐܦ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܟܠܗܘܢ ܒܟܠ ܕܘܟ܇ ܗܐ ܡܢ ܫܢ̈ܝܐ ܐܖ̈ܒܥܝܢ܇ ܒܝܕ ܐܪܡܳܝ ܐܝܕܐ ܕܒܟܬܒܐ ܗܢܘܛܝܩܘܢ܇ ܘܕܚܪܡܐ ܕܣܘܢܗܕܣ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܘܕܛܘܡܣܐ ܕܠܐܘܢ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܡܢ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܢܨܒܐ ܗܫܐ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܢܶܬܪܰܥܶܐ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܦܠܘܝܢܐ ܒܙܒܢ ܘܡܩܕܘܢ ܦܫܩܘܗܝ ܠܗܢܛܝܩܘܢ: ܐܘ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܒܐܘܪܫܠܡ: ܐܘ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܐܘ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ܆ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܬܰܪܘ ܒܳܢܶܝ̈ܢ܆ ܘܠܝܘܠܦܢܐ ܛܰܡܐܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ. ܗܰܘ ܕܒܝܕ ܚܖ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܫܬܕܝ ܡܢ ܥܕܬܐ ܝܰܨܝܦܝܢ ܠܡܰܥܳܠܘ: ܘܚܢܢ ܡܢ ܕܠܗܠܝܢ ܢܶܫܬܘܬܦ: ܐܘ ܠܬܪܥܝܬܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܢܫܠܡ܆ ܡܠܝܐܝܬ ܥܳܪܩܝܢ ܚܢܢ܇ ܕܺܐܝܠܶܦܢܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܡ ܫܠܝܚܐ. ܕܠܐܠܗܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܬܛܦܳܣܽܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܘܕܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܫܠܝ̈ܚܐ ܐܶܡܰܪܘ. ܕܡܕܡ ܕܰܫܡܰܥܢ ܘܩܰܒܶܠܢ ܡܶܢ ܟܬܒ̈ܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܕܠܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܘܬܘܒ ܗܽܘ ܡܪܝܐ ܐܶܡܰܪ ܠܘܬܢ܆ ܕܡܢܐ ܢܬܥܕܪ ܒܪܢܫܐ܇ ܐܢ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܢܩܢܐ. ܢܦܫܗ ܕܝܢ ܢܶܚܣܰܪ.

 

102 ܘܐܢ ܥܕܬܐ ܐܶܬܚܰܛܦܰܬ ܡܢܢ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܩܢ̈ܝܢܐ ܘܦܘܖ̈ܢܣܐ ܦܓܖ̈ܢܐ: ܐܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܳܢܘܢ ܕܒܫܡܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܡܢܳܬܐ ܡܢ ܥܕܬܐ܆ ܒܪܡ ܟܗܢܘܬܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܠܡܶܣܰܒ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܠܡܶܣܰܒ܇ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܶܬܰܠ. ܘܠܐ ܡܨܶܝܢ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܐܝܢܐ ܕܡܗܰܝܡܶܢ ܬܪܝܨܐܝܬ܇ ܗܶܢܘܢ ܟܗܢܘܬܐ ܢܶܣܒܘܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܡܳܪܝܐ ܠܘܬ ܫܡܥܘܢ ܕܐܢܬ ܗܽܘ ܫܘܥܐ. ܘܥܠ ܗܢܐ ܫܘܥܐ ܐܶܒܢܶܝܗ̇ ܠܥܕܬܐ ܕܝܠܝ. ܘܡܘ̈ܟܠܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܐ ܢܶܚܣܢܘܢܗ̇. ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܘܠ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܡܢ ܖ̈ܳܕܘܦܐ. ܘܓܰܠܝܐ ܠܟܘܠܢ ܕܶܐܬܩܰܪܝܰܬ ܫܽܘܥܳܐ܆ ܗܳܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܰܐܘܕܺܝ ܫܶܡܥܽܘܢ܇ ܕܐܢܬ ܗܽܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܦ ܗܽܘ ܢܣܰܒ ܡܢܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܫܬܰܡܰܗ ܫܽܘܥܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܦܛܪܘܣ ܡܢ ܡܪܝܐ. ܟܠ ܟܗܢܐ ܡܕܝܢ ܕܟܕ ܐܰܚܺܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܕܐ ܕܐܟܪܙܘ ܦܛܪܘܣ: ܐܘ ܡܢ ܥܕܬܗ ܢܶܫܬܕܶܐ: ܐܘ ܡܶܢ ܕܘܟܬܗ ܢܶܬܕܚܩ: ܐܘ ܫܪܳܝܐ ܡܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗ: ܐܘ ܬܚܶܝܬ ܚܶܪܡܐ ܡܶܢܗܘܢ ܢܶܬܣܝܡ܆ ܣܖ̈ܝܩܬܐ ܘܰܕܠܘ ܚܰܫܚܽܘ ܡܶܫܬܟܚܢ܆ ܟܠܗܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܕܗܳܘܝܳܢ ܕܠܩܘܒܠܗ. ܘܡܬܚܘܝܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܗܶܝܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܘܬܗ. ܐܠܐ ܨܝܕ ܗܳܢܘܢ ܕܫܳܕܶܝܢ ܠܗ. ܒܝܕ ܕܳܐܣܪܝܢ ܡܬܐܣܪܝܢ. ܘܒܝܕ ܕܡܰܚܪܡܝܢ ܡܶܬܚܰܪܡܝܢ. ܘܒܝܕ ܕܐܝܟ ܕܣܳܒܪܝܢ ܡܩܕܝܢ ܡܰܢ ܟܗܢܘܬܐ܆ ܡܫܬܪܶܝܢ ܗܶܢܘܢ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܥܕܬܐ ܗܕܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܐܠܐ ܘܡܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܒܫܡܝܐ܇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܛܘܦܣܐ ܕܝܠܗ̇܇ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܳܫ ܘܐܦ ܕܰܠܗܳܝ ܢܶܥܘܠ. ܘܠܘ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܢܦܰܩ ܡܢ ܥܕܬܐ܆ ܐܠܐ ܗܳܢܘܢ ܕܟܕ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗܖ̈ܛܝܩܐ ܫܳܕܶܝܢ ܠܗܢܐ܆ ܘܠܘ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܒܰܫܪܪܐ ܗܳܘܝܢ ܠܥܕ̈ܬܐ ܢܘܟܖ̈ܝܐ ܘܢܛܝܖ̈ܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܘܐܦ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܬܟܪܙܐ ܒܗ̇.

 

103 ܣܓܝ̈ܐܐ ܓܝܪ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ: ܒܙܒܢܐ ܕܰܐܚܺܝܕܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܖ̈ܝܰܢܘ ܥܕ̈ܬܐ܆ ܐܫܬܕܝܘ ܡܶܢ ܕܘ̈ܟܝܬܗܘܢ܆ ܥܪܝܨܐܝܬ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܢܗܘܢ ܕܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܘܐܦ ܬܚܶܝܬ ܚܶܪܡܐ ܘܰܫܪܳܝܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܐ ܕܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ. ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܛܬܝܣ ܐܦܣܩܦܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܬܘܒ ܘܩܕܝܫܐ ܡܐܠܝܛܘܣ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܪܒܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܬܘܒ ܘܦܛܪܘܣ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܒܬܪܗ. ܘܥܰܡܗܘܢ ܘܦܘܠܶܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܘܣ. ܘܬܘܒ ܘܠܝܒܪܝܘܣ ܕܪܗܘܡܐ. ܘܐܡܒܪܣܝܣ ܕܡܐܕܝܘܠܝܐܢܘܣ. ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܘܐܦ ܐܚܖ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܦܣܩ̈ܦܐ ܐܖ̈ܬܕܟܣܘ. ܗܳܢܘܢ ܕܠܐ ܡܢ ܟܗܢܘܬܐ ܐܶܫܬܕܺܝܘ܆ ܥܠ ܕܗܶܖ̈ܛܝܩܘ ܗܘܰܘ ܗܳܢܘܢ ܕܰܫܪܰܘ ܐܢܘܢ. ܘܠܐ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܕܥܕܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܒܗ̇ ܖ̈ܝܫܐ ܡܫܰܡ̈ܗܐ ܐܬܦܣܩܘ܇ ܒܗܳܝ ܕܟܬܪ ܥܡ̈ܡܐ ܟܠܗܘܢ ܕܒܟܠ ܥܕ̈ܬܐ: ܗܳܢܘܢ ܕܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܒܫܰܘܬܳܦܘܬܐ ܕܠܘܬܗܘܢ܇ ܘܒܫܠܡܘܬܐ ܕܨܝܕ ܗܰܝܡܢܘܬܗܘܢ܇ ܟܕ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܟܪܙܝܢ ܘܐܦ ܫܡ̈ܗܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܟܘܠ ܬܫܡܫܬܐ. ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܶܐܫܬܕܝܘ. ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ ܘܛܟܣܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܢ ܗܫܐ ܐܒ̈ܗܬܐ ܚܫܝܒܝܢ܇ ܘܟܘ̈ܟܒܐ ܢܗܝܖ̈ܐ ܕܥܕ̈ܬܐ܇ ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܘܠܡ̈ܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܐܦ ܡܥܕܝܢ ܚܢܢ ܕܢܶܩܪܶܐ ܣܗ̈ܕܐ܇ ܟܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܐ ܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܢ ܕܒܐܠܗܐ ܢܶܬܓܒܐ ܡܢ ܐܢܫ ܠܡܶܥܒܰܕ. ܘܣܒܝܪܝܢ ܡܢܢ܆ ܗܳܝ ܐܰܝܕܐ ܕܐܦ ܡܢ ܡܪܝܐ ܐܫܬܰܡܰܗܘ. ܢܘܗܪܐ ܕܥܠܡܐ ܘܡܶܠܚܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܡܕܝܢܬܐ ܕܒܰܢܝܐ ܥܠ ܛܘܪܐ. ܘܰܫܪܳܓܐ ܥܰܬܺܝܪ ܕܠܩܐ ܕܣܺܝܡ ܥܠ ܡܢܳܪܬܐ ܕܰܒܓܘ ܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐ.

 

104 ܘܐܢ ܐܦ ܠܢ ܒܨܝܖ̈ܐ ܡܛܳܬ ܗܫܐ: ܘܟܕ ܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܚܢܢ ܥܰܡܗܘܢ ܢܶܬܡܢܶܐ: ܘܒܐܟܣܪܝܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܢܶܗܘܶܐ: ܘܕܐܝܬܝܢ ܘܐܦ ܚܢܢ ܗܫܐ ܠܒܪ ܡܢ ܥܕܬܐ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܗܘܰܘ ܒܰܙܒܰܢ ܢܶܣܬܒܰܪ܆ ܕܢܰܘܕܶܐ ܚܠܦ ܗܳܕܐ ܘܳܠܶܐ ܠܢ. ܘܢܶܩܪܶܐ ܘܐܦ ܠܖ̈ܳܚܡܰܝܢ ܕܢܶܚܕܘܢ ܥܡܢ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܟܘܢ ܕܝܖ̈ܝܐ܇ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܖ̈ܳܚܡܰܝ ܠܐܠܗܐ ܘܡܰܚ̈ܒܳܢܐ ܕܝܠܢ. ܘܢܬܢܐ ܘܐܦ ܚܢܢ ܗܳܝ ܕܪܝܫ ܐܒܗ̈ܬܐ ܐܒܪܗܡ܆ ܕܗܫܐ ܫܰܪܺܝܬ ܠܰܡܡܰܠܳܠܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ܆ ܗܫܐ ܐܢ ܫܳܘܐ ܐܢܐ ܫܰܪܺܝܬ ܠܡܶܗܘܳܐ ܟܪܣܛܝܢܐ. ܒܫܪܪܐ ܐܳܡܪ ܐܢܐ: ܠܟܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܠܡܶܫܡܰܥ ܗܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ ܡܢ ܫܪܪܐ܆ ܕܠܐ ܝܶܕܥܶܬ ܢܦܫܝ ܕܺܐܝܬܰܝ ܟܪܣܛܝܢܐ܇ ܐܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢܝ ܡܕܡ ܕܠܗܢܐ ܫܡܐ ܫܳܘܐ܇ ܥܕܡܐ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܗܳܕܐ ܕܡܶܣܬܒܪܐ ܐܟܣܘܪܝܐ ܫܰܪܺܝܬ ܠܡܶܪܕܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܡܦܺܝܣ ܐܢܐ ܕܰܬܨܰܠܽܘܢ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܐܶܫܬܰܡܠܐ. ܒܐܝܢܐ ܕܗܽܘ ܕܡܪܝܐ ܡܰܫܘܶܐ ܠܺܝ. ܘܐܢ ܢܶܫܦܰܪ ܠܗ ܕܰܒܝܰܕ ܣܰܝܦܐ܆ ܗܐ ܡܘܠܳܝܐ ܕܒܘܪܟܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܒܟ̈ܐܒܐ ܥܣ̈ܩܐ ܗܳܢܘܢ ܕܥܝܳܕܐ: ܕܥܳܒܰܪ ܢܺܝܫܐ ܕܡܢܗܘܢ ܠܟܠ ܡܠܬܐ: ܐܘ ܒܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܡܢܗ̇ ܕܐܟܣܘܪܝܐ: ܬܘܒ ܝܬܝܪܐ ܡܬܦܫܩ ܐܢܐ ܕܐܬܢܣܐ܆ ܘܐܦܝܣܘ ܘܐܦ ܚܠܦ ܗܕܐ ܒܳܥܐ ܐܢܐ܆ ܕܶܐܣܰܒ ܡܶܢ ܡܪܝܐ ܚܰܝܠܐ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܘ. ܥܒܪܐ ܗܝ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܰܠܡܺܐܡܰܪ ܠܟܠ ܬܰܫܥܺܝܬܐ ܘܡܠܬܐ܇ ܩܫܝܘܬܐ ܕܟ̈ܐܒܐ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܬܰܩܝܦܐܝܬ ܡܶܬܢܰܓܰܕ ܐܢܐ. ܘܡܗܝܡܢ ܐܢܐ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܐܦ ܗܢܐ ܠܦܘܪܣܐ ܕܡܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܪܰܚܡܢܐ. ܥܠ ܕܒܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܗ̇ ܠܐܟܣܘܪܝܐ: ܠܐ ܐܫܬܒܩܢ ܚܢܢ ܡܢܗ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܕܢܗܘܐ܆ ܐܰܗܡܺܝ ܕܢܶܬܪܕܶܐ ܘܐܦܢ ܒܝܕ ܢܶܓܕܐ ܕܡܢ ܟ̈ܐܒܐ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܛܰܠܝܘܬܢ ܥܡܢ ܐܶܬܪܰܒܝܘ. ܕܐܢ ܢܰܘܕܶܐ ܢܶܬܒܚܰܪ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܢܪܰܛܶܢ ܐܘ ܢܡܐܢ ܗܳܝ ܕܚܳܣ ܢܶܣܬܠܶܐ. ܟܽܘܠ ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܪܳܚܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܐܠܗܐܝܬ ܝܳܕܰܥ ܠܡܰܚܳܒܽܘ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܗ ܕܢܶܚܕܶܐ ܥܰܡܰܢ܇ ܕܶܐܫܬܘܺܝܢܰܢ ܠܡܶܚܰܫ ܥܡ ܡܫܝܚܐ. ܕܐܟܒܪ ܘܐܦ ܥܡܗ ܢܶܫܬܰܒܰܚ. ܐܘ ܕܐܦܢ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܡܢ ܥܶܠܰܬ ܗܕܐ ܢܶܫܬܘܐ.

 

105 ܝܶܠܦܶܬ ܓܝܪ ܘܐܦ ܗܕܐ܆ ܕܡܶܢ ܕܰܢܦܰܩܢܰܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܰܥܺܝܪ ܡܪܝܐ ܪܘܚܐ ܕܥܰܡ̈ܡܐ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܕܒܟܠܕܘܟ܇ ܘܰܕܖ̈ܳܚܡܰܝ ܐܠܗܐ ܕܝܖ̈ܝܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܐܢܛܝܟܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܦܖ̈ܣܝܐ܇ ܕܝܖ̈ܝܐ ܟܘܠܗܘܢ ܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ ܢܚܪܡܘܢ ܒܟܠܕܘܟ ܠܣܘܢܗܕܣ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ܆ ܘܠܚܪܡܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܥܠܝܗ̇ ܢܟܬܒܘܢ ܘܥܠ ܬܖ̈ܥܐ ܕܕܝܖ̈ܬܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܥܡ̈ܡܐ ܡܗܝܡ̈ܢܐ: ܟܕ ܡܫܬܓܪܝܢ ܟܠ ܝܘܡ ܒܛܢܢܐ܆ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܚܪܡܝܢ ܠܗ̇. ܣܛܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܡܕܝܢܬܐ ܕܝܠܢ. ܘܬܘܒ ܘܪܳܚܶܡ ܐܠܗܐ ܥܡܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܕܐܢܛܘ̈ܟܝܐ܆ ܘܐܦ ܠܐܣܛܕܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܕܢܚܬܘ ܡܛܠ ܗܕܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܥܡ ܩ̈ܠܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܢܗܘܢ: ܐܝܠܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ܆ ܩܥܰܘ ܘܐܦ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܢܫܬܡܖ̈ܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܖ̈ܓܝܢ ܠܡܰܣܗܳܕܘ. ܘܠܒܪ ܬܘܒ ܒܟܘܪܐ ܡܰܢ ܕܝܖ̈ܝܐ ܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ: ܐܝܠܝܢ ܕܝܰܬܝܪܐ ܫܓܺܝܖ̈ܺܝܢ ܒܰܛܢܳܢܐ ܕܠܩܘܒܠܗ̇܆ ܐܬܩܰܛܰܠܘ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܢܣܰܒܘ ܡܰܚ̈ܘܳܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܆ ܘܫܰܢܝܘ ܟܕ ܡܨܠܦܝܢ ܘܡܣܪܚܝܢ ܟܠ ܗܕ̈ܡܝܗܘܢ. ܟܕ ܐܫܬܘܙܒܘ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܡܪܝܐ܇ ܡܢ ܗܳܝ ܕܢܡܘܬܘܢ ܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܘܐܦ ܗܳܢܘܢ ܒܦܓܖ̈ܝܗܘܢ ܫܘ̈ܡܬܐ ܕܚܫ̈ܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܚܘܝܘ ܐܟܚܕܐ ܡܰܘ̈ܕܝܳܢܐ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܘܐܦ ܣܗ̈ܕܐ. ܘܛܘܒܐ ܠܗܠܝܢ ܘܠܟܘܠ ܡܰܢ ܕܡܬܕܡܐ ܠܗܘܢ ܕܠܘ ܒܝܕ ܚܢ̈ܦܐ ܕܰܓܠܶܝܢ ܐܣܗܕܘ ܕܢܶܬܚܰܫܒܘܢ ܐܝܕܝܥܐܝܬ ܣܗ̈ܕܐ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܒܠܚܘܕ ܣܺܝܡ ܥܠܝܗܘܢ ܫܡܐ ܕܟܖ̈ܣܛܝܢܐ: ܠܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܦܫܝܛܐܝܬ ܡܥܳܕܝܢ ܠܡܚܪ ܒܣܘܥܖ̈ܢܐ: ܡܣܬܒܪܐ ܣܗܕܘܬܐ ܗܕܐ܆ ܕܠܘ ܣܰܓܝ ܪܒܐ. ܡܝܩܪܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܓܒܝܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܒܘܚܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܟܘܠܗܘܢ ܦܖ̈ܘܫܐ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ: ܘܐܦ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܒܪܟܬܐ ܘܡܗܝܡܢܬܐ ܐܘܪܗܝ܆ ܣܳܒܪ ܐܢܐ ܕܠܐ ܛܥ̈ܝ ܠܫܡܥܐ ܕܚܘܒܟܘܢ܇ ܒܗܳܝ ܕܫܒ̈ܒܐ ܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܕܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܐܣܗܕܘ ܘܐܦ ܬܡܢ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܝܖ̈ܝܐ܆ ܐܠܐ ܘܐܦ ܡܢ ܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ ܥܠܡ̈ܝܐ.

 

106 ܘܟܕ ܒܟܠܕܘܟ ܐܫܬܟܚܘ ܐܢܫܐ ܕܰܫܘܰܘ ܠܡܰܘܕܝܢܘܬܐ ܗܕܐ ܕܒܡܫܝܚܐ܆ ܒܠܚܘܕ ܡܕܝܢܬܐ ܗܳܝ ܕܠܺܝ ܡܛܳܬ ܠܡܶܪܥܳܐ܇ ܐܶܬܓܰܠܙܰܬ ܡܢ ܛܒܬܐ ܗܕܐ܇ ܕܠܐ ܐܺܡܰܪ ܗܳܝ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܕܐܢܫܐ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܬܡܠܠܐ ܥܡ ܖ̈ܕܘܦܐ ܡܢܰܘ ܢܦܫܗܘܢ ܘܠܘ ܥܡ ܖ̈ܕܝܦܐ. ܘܒܓܒܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܡܬܟܰܬܫܝܢ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܐܫܬܟܰܚܘ܆ ܘܠܘ ܒܡܢܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܳܫܺܝܢ ܥܡܗ ܘܚܠܦܘܗܝ. ܘܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢܫܐ ܡܢ ܩܠܝܖ̈ܝܩܘ. ܗܳܢܘܢ ܕܐܦ ܐܶܬܐܡܪܰܬ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ ܠܺܝ: ܡܢ ܖ̈ܝܫܢܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܗܖ̈ܣܝܣ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܐܢܛܝܟܝܐ: ܘܬܘܒ ܘܕܝܠܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ܆ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܠܡ ܕܝܠܟܘܢ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܒܟܘܠܗ ܥܠܡܐ. ܟܕ ܐܣܗܕܘ ܥܠܝܗܘܢ ܕܗܖ̈ܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܡܶܢ ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܠܘ ܗܳܝ ܐܝܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܬܪܝܨܬܐ ܘܫܪܝܪܬܐ܇ ܕܐܚܖ̈ܢܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܘܐܦ ܐܫܬܘܝܘ ܕܢܶܚܫܽܘܢ ܚܠܦܝܗ̇. ܗܳܢܘܢ ܕܐܦ ܡܠܟܘ ܘܐܪܬܝܘ ܐܢܘܢ ܕܒܗܕܐ ܢܗܘܘܢ ܡܚܰܡܣܢܺܝܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܛܥܝܘܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ. ܒܗܳܝ ܕܐܣܗܕܘ ܥܠܝܗܘܢ ܘܐܡܪܘ. ܕܩܰܒܶܠܘ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܘܡܢ ܩܘܪܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܝܳܕܥܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܗܖ̈ܛܝܩܘ.

 

107 ܘܕܩܘܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܘܠܡܕܗ ܡܢ ܕܰܝܪܐ ܕܟ̈ܠܐ. ܗܳܝ ܕܒܟܘܠ ܕܘܟ ܡܬܡܠܠܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܒܙܒܢ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ. ܗܰܘ ܕܐܦ ܡܢ ܩܪܝܢܐ ܕܬܘܖ̈ܓܡܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ܇ ܡܬܐܡܪܐ ܥܠܘܗܝ ܕܐܚܒ ܕܢܐܬܐ ܠܗܢܐ ܐܣܟܡܐ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܘܐܦ ܒܕܝܪܐ ܕܟ̈ܠܐ ܐܶܙܰܠ ܐܬܬܠܡܕ. ܡܛܘܠ ܕܢܘܛܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܢ ܩܕܺܝܡ܇ ܕܚܕ ܡܢ ܒܘ̈ܠܘܛܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܐܦܣܩܦܐ܇ ܒܙܒܢܐ ܗܰܘ ܕܐܫܬܕܝ ܒܗ ܢܣܛܘܪܝܣ܇ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܐܦ ܒܗ̇ ܒܣܘܢܗܕܣ ܕܐܦܣܘܣ܇ ܗܳܝ ܕܰܐܚܪܡܰܬ ܠܗܰܘ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ. ܘܟܕ ܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܢܝܢܐ ܕܐܦܣ̈ܩܦܐ ܗܖ̈ܛܝܩܘ: ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܒܗ̇ ܒܣܘܢܗܕܘܣ: ܗܳܢܘܢ ܕܝܰܨܝܦܝܢ ܗܘܰܘ ܕܠܐ ܢܬܚܪܶܡ ܢܣܛܘܪܝܣ ܘܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗ܆ ܗܽܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܘܠܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܘܕܳܠܰܚ ܗܘܳܐ ܠܟܠܗ̇ ܣܘܢܗܕܣ. ܘܟܕ ܬܘܒ ܟܠܗܘܢ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܡܕܢ̈ܚܳܝܐ: ܫܠܶܡܘ ܠܚܰܪܬܐ ܠܣܘܢܗܕܣ: ܘܐܚܪܡܘ ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܘܠܝܘܠܦܢܗ: ܘܐܘܕܝܘ ܘܐܦ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܗܽܘ ܦܫ ܒܪܥܝܢܐ ܕܛܢܢܗ̇ ܣܰܟܠܐ܆ ܘܰܓܒܐ ܠܗ ܕܢܶܪܚܰܩ ܡܢ ܐܦܣܩܦܘܬܗ܆ ܐܘ ܕܠܗܪܛܝܩܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܢܚܪܡ܇ ܘܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܢܐܡܪ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܛܳܒ ܗܕܝܘܛܐ ܗܘܳܐ ܒܡܠܬܐ ܘܠܐ ܣܦܝܪܐ ܒܝܘܠܦܢܐ܆ ܒܝܕ ܕܰܫܓܝܪ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܚܶܡܬܳܢܐ ܘܣܰܟܠܐ ܒܛܢܢܐ ܝܗܘܕܝܐ: ܘܐܦ ܫܪܝܐ ܥܒܰܕ ܥܡ ܬܐܕܘܪܝܛܘܣ: ܘܐܢܕܪܐܘܣ ܕܫܡܝܫܛ ܠܖ̈ܝܫܐ ܬܖ̈ܥܣܪ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܠܘܬ ܢܣܛܘܪܝܣ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ: ܗܰܘ ܕܐܦ ܛܒ ܡܢܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܥܓܪܐܝܬ ܘܣܟܠܐܝܬ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܓܰܕܶܦ ܒܗܘܢ܆ ܘܥܠ ܡܫܝܚܐ ܦܪܘܩܢ.

 

108 ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܗܟܝܠ ܕܗܢܐ܇ ܐܬܦܩܕܘ ܩܠܝܖ̈ܝܩܘ ܘܕܝܖ̈ܝܐ ܕܡܕܝܢܬܢ܇ ܡܢ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ ܠܡܬܕܢܝܘ. ܘܠܗܕܐ ܕܝܠܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܘܕܫܠܝ̈ܚܐ: ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܖ̈ܒܥ ܫܢܝ̈ܢ ܟܕ ܩܳܥܐ ܐܢܐ ܒܟܘܠ ܟܢܘ̈ܫܝܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܐܰܟܪܙܶܬ ܠܗܘܢ܆ ܡܬܦܰܩܕܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܚܫܰܒ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܪܣܝܣ ܡܰܢܺܝܢܳܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܒܝܕ ܟܠ ܩ̈ܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܰܣܗܕܘ ܥܠܝܗ̇ ܙܒܢܝ̈ܢ ܣܓ̈ܝܐܢ܆ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܬܪܝܨܬܐ ܘܫܪܝܪܬܐ ܘܫܠܝܚܳܝܬܐ. ܘܕܐܝܬܝܗܘܢ ܩ̈ܠܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܡܢܝ ܡܬܐܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܟܕ ܛܥܰܘ ܘܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܗܘܢ ܘܕܰܓܶܠܘ ܗܶܢܘܢ ܠܗܠܝܢ܆ ܟܬܰܒܘ ܗܫܐ ܐܝܟ ܕܝܳܠܦ ܐܢܐ ܕܠܩܘܒܠܐ܇ ܠܘܬ ܗܰܘ ܕܐܦ ܗܽܘ ܡܕܘܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܩܕܡܝܐ ܒܥܕܬܐ ܕܒܐܢܛܝܟܝܐ. ܕܒܚܶܫܘܟܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܙܰܒܢܐ ܟܘܠܗ. ܗܰܘ ܕܡܢܢ ܐܬܪܥܝܘ܆ ܘܢܦܩܘ ܗܫܐ ܠܘܬ ܢܘܗܪܐ܇ ܒܝܕ ܕܩܒܠܗ̇ ܠܣܘܢܗܕܣ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܰܚܪܰܡܬܐ ܘܠܛܘܡܣܐ ܕܠܐܘܢ ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܝܕܝܥܐ܆ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܠܗܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܐܘܕܝܘ ܕܩܰܒܠܘ܇ ܗܳܝ ܕܐܦ ܥܡ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܰܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܗܘܰܘ ܠܺܝ܇ ܐܝܟ ܕܶܐܫܟܰܚ ܐܪܝܡܗ̇ ܡܢܗܘܢ ܘܐܦܢ ܗܶܢܘܢ ܕܚܶܠܘ ܕܓܰܠܝܐܝܬ ܢܟܬܒܘܢ ܗܳܝ ܕܫܳܠܡܺܝܢ ܠܢܣܛܘܪܝܣ.

 

109 ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡ̈ܥܐ ܐܰܫܦܥܶܬ ܩܕܡ ܡܪܝܐ: ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܫܬܡܥ ܠܝ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܣܳܗܕܐ ܗܰܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܗܢܝܢ ܕܡ̈ܥܐ ܐܬܐܫܕ. ܗܰܘ ܕܐܦ ܩܕܡ ܒܐܡܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܝܠܗ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ܆ ܕܝܠܝ ܘܕܝܠܗܘܢ ܡܢܗ ܥܬܝ̈ܕܢ ܕܢܬܒܨ̈ܝܢ. ܟܕ ܦܳܪܥ ܬܡܢ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܓܒ̈ܐ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܫܳܘܐ. ܕܳܢܶܬ ܕܝܢ ܘܐܦ ܒܢܦܫܝ ܗܕܐ܆ ܕܕܠܡܐ ܐܪܐ ܐܢܐ ܠܐ ܐܶܫܬܘܺܝܬ܆ ܕܢܟܬܪܘܢ ܠܘܬ ܫܪܪܐ ܗܳܢܘܢ ܕܝܠܦܘ ܡܢܝ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܘܐܦ ܠܗܕܐ ܥܬܝܕ ܕܰܢܕܽܘܢ ܡܪܝܐ. ܘܟܕ ܩܠܝܪܣ ܟܠܗ ܣܛܪ ܡܢ ܚܕ ܡܢܝ ܩܰܒܶܠܘ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ܆ ܘܠܐܚ̈ܐ ܘܠܐܚܘ̈ܬܐ ܟܠܗܘܢ ܐܢܐ ܟܬܒܶܬ: ܘܐܝܟ ܕܠܡܺܐܡܰܪ ܘܐܦ ܠܬܖ̈ܬܝܢ ܡܢܘ̈ܬܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܐܢܐ ܐܰܥܡܕܶܬ܆ ܐܰܓܪܐ ܐܬܦܢܝ ܠܝ ܡܢܗܘܢ܆ ܕܐܝܟ ܗܪܛܝܩܐ ܐܬܬܣܝܡ ܬܚܶܝܬ ܚܶܪܡܐ. ܘܐܝܟ ܕܫܳܡܰܥ ܐܢܐ܆ ܘܐܦ ܡܢ ܟܘܠܗܘܢ ܥܠܡ̈ܝܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡܬܐܡܖ̈ܢ ܗܠܝܢ. ܟܕ ܡܥܳܩܺܝܢ ܘܡܬܬܢܚܺܝܢ ܥܠ ܥܰܘܠܐ ܗܰܘ ܟܠܗ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝ܇ ܘܚܰܪܡܽܘܬܐ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ ܠܘܩܒܠܝ܇ ܗܳܝ ܕܡܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܐܦܢ ܢܬܐܠܨܘܢ ܕܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ܇ ܠܡܩܰܒܳܠܘ ܠܐܚܪܢܐ ܐܦܣܩܦܐ܇ ܕܠܝ ܠܐ ܢܚܪܡܘܢ܇ ܘܒܐܝ̈ܕܝ ܘܐܦ ܠܢܦܫܗܘܢ܇ ܒܗܳܝ ܕܡܢܝ ܩܰܒܠܘ ܣܝܳܡ ܐܺܝܕܐ ܡܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܐܢܐ ܟܰܕ ܗܘܺܝܬ ܬܶܒܥܶܬ ܠܐܢܫ ܡܢܗܘܢ܆ ܕܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝ ܢܰܚܪܶܡ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܩܘܪܐ. ܟܕ ܛܒ ܕܝܕܝܥܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܪܛܝܩܐ ܘܰܬܚܶܝܬ ܩܬܪܝܣܝܣ. ܘܕܶܐܬܩܰܛܪܰܓ ܘܐܦ ܒܡܪܘܕܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܥܗܝܕ ܐܢܐ ܡܡܬܘܡ ܕܐܡܪܬܗ ܘܐܦܢ ܒܝܫܐܝܬ܆ ܐܝܟ ܕܝܳܕܥܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܢ ܨܳܒܶܝܢ ܠܡܰܣܗܳܕܘ. ܟܕ ܙܗܺܝܪ ܗܘܺܝܬ ܕܠܐ ܐܶܣܬܒܪ ܕܡܢ ܚܫܐ ܗܕܐ ܥܳܒܶܕ ܐܢܐ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܶܢ ܛܢܢܐ ܕܰܚܠܦ ܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܚܶܪܡܐ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܠܝ ܡܢ ܟܗܢܘܬܐ ܢܒܰܪܶܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܒܗܳܝ ܕܠܘܩܕܡ ܠܗ̇ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܐܚܪܡܘ܆ ܘܗܳܝܕܝܢ ܠܝ ܡܛܠܬܗ̇. ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܚܶܪܡܐ ܕܗܖ̈ܛܝܩܘ ܟܠܗܘܢ: ܗܰܘ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܗܘܳܐ ܡܢܗܘܢ ܠܘܩܒܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܠܝܚܳܝܬܐ: ܡܶܫܟܰܚ ܕܠܗܕܐ ܢܚܣܪ: ܐܘ ܠܗܘܢ ܠܫܠܝ̈ܚܐ ܕܐܫܠܡܘܗ̇܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܝܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܬܚܪܡ܇ ܡܢ ܟܗܢܘܬܐ ܗܳܝ ܕܩܢܐ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܬܒܰܪܶܐ.

 

110 ܐܠܐ ܠܗܘܢ ܢܫܒܘܩ ܘܢܚܣܐ ܐܠܗܐ ܐܢ ܗܽܘ ܕܫܳܘܝܢ. ܘܚܠܦ ܗܳܝ ܕܐܫܬܐܠܘ ܘܚܠܦ ܗܳܝ ܕܐܚܪܡܘ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܫܰܠܝܛ ܣܳܟ ܠܒܢܝ̈ܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܢܫܬܐܠܘܢ ܘܠܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܦܓܪܐ ܘܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܪܘܚܐ܆ ܟܕ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܐܝܬ ܥܝܳܕܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܠܡܰܟܪܙܘ ܠܒܢܝ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ. ܕܒܢܝ̈ܐ ܕܝܢ ܡܢ ܐܒܐ ܢܬܡܨܘܢ ܠܡܫܬܐܠܘ܆ ܘܠܐ ܢܡܘܣܐ ܐܠܗܐ ܫܳܒܶܩ܆ ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠܡܢܝܐ. ܡܕܝܢ ܣܪܝܩܐ ܗܝ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ ܠܝ ܕܳܐܡܪܝܢ܇ ܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܢ ܐܒܐ ܩܫܝܐ ܘܒܝܫܐ ܘܐܫܬܐܠܢܢ ܡܢܗ. ܟܕ ܘܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܐܝܟ ܕܡܣܒܪ ܐܢܐ܆ ܗܶܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܪܪܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܩܫܝܘܬܐ ܚܰܘܺܝܬ ܡܡܬܘܡ ܨܝܕ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܘܐܦ ܠܐ ܒܝܫܘܬܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ: ܠܐ ܝܺܕܰܥܘ ܘܐܦ ܠܐ ܕܡܢܐ ܥܒܰܕܘ: ܘܐܠܐ ܐܟܒܖ̈ ܘܐܦ ܠܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܢܫܒܘܩ ܘܐܦ ܠܗܘܢ܆ ܗܰܘ ܕܫܶܐܠ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܚܛܝܬܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܨܰܠܒܘܗܝ. ܗܳܝ ܕܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܐܶܬܚܰܣܝܰܬ ܘܶܐܫܬܰܒܩܰܬ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܨܠܰܒܘ. ܐܠܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܬܪܟܢ ܐܬܬܠܡܕܘ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܐ܇ ܘܗܰܝܡܢܘ ܒܗ ܒܡܫܝܚܐ ܘܰܥܡܰܕܘ ܒܫܡܗ.

 

111 ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܶܬܒܶܬ܆ ܠܐ ܕܐܪܫܐ ܠܐܢܫ ܘܠܐ ܕܶܐܫܰܓܶܫ ܘܠܐ ܕܶܐܨܰܚܶܐ ܘܠܐ ܕܶܐܚܰܝܶܒ. ܐܠܐ ܕܐܥܝܪ ܘܐܦ ܠܟܘܢ ܕܰܬܨܰܠܘܢ ܥܡܢ. ܘܐܦ ܕܬܫܬܒܩ ܠܩܠܝܖ̈ܝܩܘ ܚܛܝܬܐ ܗܳܝ ܟܠܗ̇ ܕܶܐܬܦܰܠܚܰܬ ܡܢܗܘܢ܇ ܒܝܕ ܚܶܪܡܐ ܕܝܠܝ ܘܕܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܐܢ ܗܽܘ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܢܬܘܒܘܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܨܝܕ ܝܫܘܥ ܒܙܰܒܢܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ܇ ܘܢܚܪܡܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܫܝܥܐܝܬ ܐܘܕܝܘ ܒܗܝܢ܇ ܘܢܘܕܘܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܪܘܕܐܝܬ ܐܰܡܪܰܚܘ ܘܟܦܪܘ ܒܗܝܢ. ܡܛܠ ܕܐܟܙܢܐ ܕܠܡܫܝܚܐ ܗܰܘ ܕܚܠܦܝܢ ܡܰܘܬܐ ܩܰܒܶܠ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܝܫܘܬܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܨܶܠܒܰܬ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ ܕܝܠܗ ܕܐܟܠ ܩܰܪܨܐ ܘܕܟܠܗܘܢ ܚܰܝ̈ܠܘܬܗ: ܗܶܢܘܢ ܓܝܪ ܟܣܝܐܝܬ ܛܢܢܐ ܩܳܛܘܠܐ ܕܚܶܡܬܐ ܒܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܘܚܕܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܥܠ ܗܳܝ ܟܬܝܒ ܕܨܰܠܝ ܘܐܦ ܡܪܝܐ ܕܢܶܫܬܒܶܩ ܠܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܣܳܒܪ ܐܢܐ ܕܐܦ ܗܪܟܐ܇ ܠܘ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ ܗܘܳܬ ܒܠܚܘܕ ܚܛܺܝܬܐ܇ ܗܳܝ ܟܘܠܗ̇ ܕܶܐܬܦܰܠܚܰܬ ܒܺܝ܇ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܟܠܗ ܛܟܣܐ ܥܕܬܢܝܐ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܕܝܠܗܘܢ ܕܫ̈ܐܕܐ ܡܖ̈ܘܕܐ܇ ܕܐܙܝܥܘ ܠܗܘܢ ܕܣܟ ܒܡܕܡ ܡܢܢ ܠܐ ܐܬܛܠܡܘ. ܕܗܰܘ ܟܠܗ ܢܶܣܥܽܘܢ ܠܡܶܛܠܰܡ܇ ܘܒܗ̇ ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ ܢܒܰܙܚܽܘܢ܇ ܘܠܩܢܘ̈ܢܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ ܢܕܘܫܘܢ. ܗܳܢܘܢ ܕܐܦ ܢܬܘܒܘܢ. ܕܺܐܡܰܪ ܘܐܦ ܐܢܐ ܥܡ ܢܒܝܐ܆ ܐܟܒܪ ܡܫܬܒܩ ܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܰܡܚܰܣܳܝܘ ܚܛܗ̈ܐ ܗܳܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܡܝܗ̇ ܡܶܣܬܰܥܪܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܐܺܝܬ ܚܰܝܠܐ ܠܡܶܬܰܠ ܫܘܒܩܢܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܬܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܰܥܡܘܕܝܬܐ ܡܬܦܠܚ.

 

112 ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܕܐ ܝܶܠܦܶܬ: ܕܐܢܫܐ ܘܐܦ ܡܢ ܢܟ̈ܦܐ ܕܝܖ̈ܝܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܦܫܝܛܘܬܐ ܐܘ ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ: ܐܘ ܡܢ ܡܩܕܡܘܬܐ: ܐܘ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܚܣܰܪܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ: ܐܬܬܘܣܦܘ ܥܠ ܓܒܐ ܕܗܖ̈ܛܝܩܘ ܘܶܐܬܡܢܺܝܘ ܥܡܗܘܢ܆ ܐܣܬܰܒܪܰܬ ܠܝ ܕܘܳܠܐ ܕܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܩܠܝܠ ܡ̈ܠܐ ܐܺܡܰܪ. ܕܠܐ ܒܝܕ ܥܳܩܬܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܕܐ ܐܢܬܘܢ ܬܬܡܚܠܘܢ ܘܠܐ ܒܩܘܛܥ ܪܥܝܢܐ ܬܶܦܠܘܢ܇ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܕܝܖ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܛܥܰܘ. ܘܠܐ ܠܡܬܕܡܪܘ ܡܛܘܠܬܗܘܢ ܘܳܠܐ܆ ܘܠܐ ܠܰܡܕܰܡܳܝܽܘ ܒܗܘܢ. ܘܠܡܬܕܡܪܘ ܠܐ ܙܳܕܶܩ. ܥܠ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܠܡܬܕܡܝܘ ܠܗܘܢ ܠܐ ܘܳܠܶܐ. ܥܠ ܕܡܶܢ ܛܒܬܐ ܠܒܝܫܬܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ. ܘܠܘ ܡܢ ܗܕܐ ܨܝܕ ܫܰܦܝܖ̈ܬܐ ܐܬܥܰܠܝܘ. ܐܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܥܠܰܝܗܘܢ܆ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܥܠ ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܬ ܒܦܠܣܛܝܢܐ ܕܢܶܫܬܒܩܘܢ ܡܢ ܗܰܘ ܕܰܡܢܰܣܶܐ ܣܛܢܐ܇ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܘ ܕܟܡܐ ܐܰܪܫܰܥܘ܇ ܘܕܒܐܝܠܝܢ ܡܢܗ ܐܶܬܢܰܣܺܝܘ. ܘܡܛܠ ܗܳܝ ܕܠܘ ܫܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܡܙܰܕܶܩ ܐܠܐ ܫܘܒܩܢܐ܆ ܐܰܡܺܝܪ ܠܫܠܝܚܐ ܒܕܘܟ܆ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܗܠܝܢ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܙܪܥܐ ܕܐܒܪܗܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܒܐܝܣܚܩ ܢܬܩܪܐ ܠܟ ܙܪܥܐ. ܘܥܡ ܫܠܝܚܐ ܘܐܦ ܠܰܢ ܘܳܠܐ ܠܡܐܡܰܪ܆ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܟܠܗܘܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܕܝܖ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܖ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܗܳܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܕܒܰܥܒܳܕܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܠܗ ܠܫܡܐ܇ ܘܠܣܟܡܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܝܰܩܪܝܢ܇ ܘܐܦ ܒܝܕ ܕܘܒܖ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܢ ܠܓܘ. ܒܗܳܝ ܕܐܦ ܟܬܝܒܐ ܕܒܐܝܣܚܩ ܢܶܬܩܪܐ ܠܟ ܙܪܥܐ.

 

113 ܘܕܥܡ ܗܳܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܐܠܗܐ. ܐܶܬܚܰܘܺܝܘ ܒܟܠ ܙܰܒ̈ܢܐ ܘܐܦ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܗܰܘ ܕܠܩܘܒܠܐ܆ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܬ ܕܡܰܘܕ̈ܥܢ. ܗܘܰܘ ܓܝܪ ܒܙܒܢ ܘܐܦ ܒܥܰܡܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ܆ ܥܡ ܢܒܝ̈ܐ ܫܖ̈ܝܪܐ ܘܐܦ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܓ̈ܠܐ. ܘܗܠܝܢ ܫܖ̈ܝܪܐ ܢܰܩܺܝܦܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܪܝܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܐܳܠܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܠܡܶܫܬܰܩ܆ ܗܶܢܘܢ ܦܬܓ̈ܡܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܡܰܥ ܡܢܗ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܒܕܘܟ ܘܐܦ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܪܰܡܝܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܡ ܦܬܓܡܗ ܕܡܳܪܝܐ ܒܠܒܝ܇ ܐܝܟ ܢܽܘܪܐ ܕܝܳܩܕܐ ܘܚܳܒܐ ܒܓܖ̈ܡܝ. ܘܰܒܥܺܝܬ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܘܠܐ ܐܶܫܟܚܶܬ. ܗܳܢܘܢ ܕܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܢܒ̈ܝܐ ܕܰܓ̈ܳܠܐ ܟܕ ܢܩܶܦܘ ܠܡܪܘܕܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܰܠܗܰܘ ܫܳܦܖ̈ܳܢ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܰܘ. ܙܺܐܦܐ ܒܠܚܘܕ ܘܛܥܝܘܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܠܐ ܫܡܰܥܘ. ܘܬܘܒ ܟܰܕ ܫܰܪܝܰܬ ܣܒܰܪܬܐ ܠܡܶܬܓܠܳܝܽܘ: ܘܰܓܒܳܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܫܖ̈ܝܪܐ ܫܠܝ̈ܚܐ ܕܠܗܕܐ ܢܰܟܪܙܘܢ. ܡܶܚܕܐ ܘܐܦ ܗܽܘ ܕܠܩܘܒܠܐ܆ ܓܒܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܕܰܓ̈ܳܠܐ. ܗܠܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܝܗܘܢ ܘܐܦ ܗܽܘ ܦܳܪܘܩܢ܇ ܢܩܘܡܘܢ ܠܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܒܝ̈ܐ ܕܓ̈ܠܐ ܘܫܠܝ̈ܚܐ ܟܕ̈ܒܐ. ܘܕܐܦ ܒܫܡܐ ܣܓܝܕܐ ܕܝܠܗ ܥܬܝܕ ܕܢܺܐܬܐ ܗܰܘ ܕܠܩܘܒܠܐ: ܘܟܘܠܗܘܢ ܕܡܢܗ ܡܫܬܕܪܝܢ܆ ܘܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܕܝܠܗ ܡܚܰܘܝܐ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܡ ܢܺܐܬܘܢ ܒܰܫܡܐ ܕܝܠܝ ܘܢܺܐܡܪܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ. ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܢܰܛܥܽܘܢ. ܘܬܘܒ ܘܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܐܢܐ ܐܶܬܺܝܬ ܒܫܡܗ ܕܐܒܝ ܘܠܐ ܩܰܒܶܠܬܘܢܢܝ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܢܐܬܐ ܒܫܡ ܢܦܫܗ ܠܗܰܘ ܬܩܰܒܠܘܢ܀

 

114 ܗܘܰܘ ܕܝܢ ܘܥܡ ܣܗ̈ܕܐ ܫܪܝܖ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܘܐܦ ܐܚܖ̈ܢܐ ܣܗ̈ܕܐ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܓ̈ܠܐ܆ ܘܗܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܣܰܝܒܪܘ ܫܢ̈ܕܐ ܘܡܺܝܬܘ ܟܕ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܰܫܪܪܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܠܣܛܢܐ ܡܶܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܥܠ ܕܒܕܓܠܘܬܐ ܠܐ ܢܶܟܦܪܘܢ: ܗܳܝ ܕܐܦ ܣܳܒܪ ܐܢܐ ܕܰܫܡܺܝܥܐ ܠܟܘܢ: ܕܰܗܘܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܙܰܒ̈ܢܐ ܕܺܝܠܢ ܘܐܦ ܡܢ ܡܰܢܝ̈ܢܶܐ܆ ܘܣܰܝܒܪܘ ܟܠ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܫܢ̈ܕܐ܆ ܥܠ ܕܒܛܥܝܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܐ ܢܟܦܪܘܢ: ܗܕܐ ܕܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ܆ ܣܳܦܩܐ ܘܐܦ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܠܡܰܟܳܣܽܘ ܠܕܝܖ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ. ܕܟܕ ܡܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܒܝܕ ܫܢ̈ܕܐ ܒܪܘܫܥܗܘܢ ܠܐ ܟܦܰܪܘ܆ ܗܶܢܘܢ ܟܕ ܠܝܬ ܩܛܝܪܐ ܕܳܐܠܶܨ ܠܗܘܢ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܡܢ ܫܪܪܐ. ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܝܘܬܖ̈ܢܐ ܫܟܝܖ̈ܐ ܒܠܚܘܕ܀

 

115 ܒܛܘܦܣܐ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ܇ ܘܐܦ ܥܡܗܘܢ ܕܝܖ̈ܝܐ ܫܪܝܖ̈ܐ ܘܬܖ̈ܝܨܐ܇ ܘܚܬܝ̈ܬܐ ܘܠܐ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢܐ܇ ܘܰܕܡܰܘܕܶܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܽܘ ܥܠܘܗܝ ܐܠܦ܇ ܘܬܘܒ ܘܐܦ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܡܛܠܬܗ ܐܟܪܙܘ܇ ܐܶܬܚܰܘܝܘ ܘܐܦܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܝܖ̈ܝܐ܇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܓ̈ܠܐ܇ ܕܣܺܝܡ ܥܠܝܗܘܢ ܫܡܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܣܟܝܡܐ܇ ܡܫܰܠܡܺܝܢ ܕܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ܇ ܒܝܕ ܕܰܡܥܰܕܪܺܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܗܰܘ ܐܚܝܕܝܢ. ܗܳܢܘܢ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܐܶܡܰܪ ܒܐܓܪܬܗ ܘܐܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝܘܚܢܢ܇ ܕܡܢܢ ܢܦܩܘ ܐܠܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܡܢܢ. ܕܐܠܘ ܡܢܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܡܟܰܬܪܝܢ ܗܘܘ ܥܡܢ. ܐܠܐ ܕܢܬܝܕܥܘܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܘܠܗܘܢ ܡܢܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܢܢ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܡܢܢ܆ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܢܰܦܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܩܕܡ ܕܢܶܦܩܘܢ. ܘܥܠ ܕܠܐ ܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܟܽܘܪܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܐ: ܗܰܘ ܕܰܡܥܳܕ ܠܰܡܦܰܪܳܫܘ ܕܰܗܒܐ ܡܢ ܙܺܐܦܐ܆ ܣܒܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܦ ܗܶܢܘܢ ܡܶܢ ܟܠܢܫ ܕܕܝܖ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܐܟܘܬܗܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܢܐ ܒܝܕ ܫܘܒܩܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗܫܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ: ܗܰܘ ܕܡܶܛܠ ܗܕܐ ܘܐܦ ܫܒܰܩ ܕܢܬܬܣܺܝܡ܆ ܥܠ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܟܘܠܢܫ ܬܶܬܒܚܰܪ ܒܗ܆ ܥܠ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܒܘܚܪܢܐ ܓܒ̈ܐ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܣܒܝܖ̈ܝܢ ܫܪܝܖ̈ܐ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܓ̈ܠܐ܆ ܘܕܗܳܢܘܢ ܕܒܩܘܫܬܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܰܚܝܕܝܢ. ܘܫܪܝܖ̈ܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝܘ ܐܝܟ ܕܰܗܒܐ ܘܐܬܒܚܪܘ. ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝܘ ܘܕܐܝܬܝܗܘܢ ܙܺܐܦܐ ܘܶܐܣܬܠܺܝܘ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ܇ ܕܐܪܚܩ ܡܢܢ ܥܠ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܡܢܢ. ܘܶܐܬܓܰܠܝܰܬ ܗܳܝ ܕܟܰܣܝܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܕܥܠ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܕ ܥܰܡܰܢ ܗܘܰܘ܆ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢܢ܆ ܐܶܬܬܣܝܡ ܟܘܪܐ ܘܐܘܕܥ ܐܶܢܘܢ ܕܶܠܩܰܬ ܢܽܘܪܐ ܘܒܶܚܪܰܬ ܐܢܘܢ. ܘܶܐܬܚܰܘܺܝܘ ܠܟܠ ܐܢܫ ܕܙܺܐܦܐ ܗܘܰܘ ܘܰܚܠܺܝܛ ܥܡ ܕܗܒܐ. ܘܟܕ ܗܢܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܗܶܢܘܢ ܐܶܬܛܰܠܰܩܘ.

 

116 ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ܆ ܕܐܬܢܰܒܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܥܠ ܒܢ̈ܬ ܥܡܟ܇ ܗܢ̈ܝܢ ܕܩܨ̈ܡܢ ܡܢ ܠܒܗܝܢ܇ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܢܝ ܠܐ ܫܡܰܥ܇ ܠܡܶܩܛܰܠ ܢܰܦ̈ܫܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܰܝ̈ܳܒܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܰܡܡܳܬ܇ ܘܰܠܡܰܚܳܝܽܘ ܠܢܦ̈ܫܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܺܚ̈ܝܳܢ. ܗܳܢܶܝ̈ܢ ܕܛܰܘܶܫܢܳܝܗܝ ܠܥܰܡܝ܆ ܒܝܕ ܚܘ̈ܦܢܐ ܕܰܣܥܳܖ̈ܐ ܘܒܩܨ̈ܝܐ ܕܠܚܡܐ. ܐܰܝܕܐ ܕܐܦ ܠܳܚܡܐ ܠܡܬܐܡܪܘ ܗܫܐ: ܘܥܠ ܗܳܢܘܢ ܕܒܫܡܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܖ̈ܝܐ܆ ܕܚܰܝܶܒܘ ܠܫܪܪܐ ܘܙܰܟܺܝܘ ܠܕܓ̈ܠܐ. ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܐܣܗܕܘ ܥܠ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܕܠܘܬܗܘܢ ܐܢܘܢ ܚܰܝ̈ܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܠܗܘܢ ܐܶܫܬܘܬܦܘ. ܘܥܠ ܗܳܢܘܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡܫܰܒܚܺܝܢ܆ ܕܡܰܘܬܐ ܠܘܶܐ ܠܗ̇ ܠܬܰܘܕܝܬܗܘܢ. ܘܒܕܓܘܢ ܥܪܰܩܘ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܥܡ ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܛܰܘܶܫܘ ܘܐܦ ܠܥܘܡܖ̈ܝܗܘܢ܇ ܒܝܕ ܡܘ̈ܗܒܬܐ ܫܝ̈ܛܬܐ ܘܨ̈ܐܬܐ ܕܡܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܥܠ ܩܨܘ̈ܡܝܬܐ ܕܒܙܒܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܝܐ܆ ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܐܨܛܠܝܘ ܠܘܬ ܙܐܦܐ ܡܢ ܡܩܰܕܡܘܬܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܡܢ ܥܶܠܰܬ ܚܘܒܐ ܦܓܪܢܝܐ. ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܥܠ ܕܗܖ̈ܛܝܩܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܥܠ ܕܐܫܬܓܫܘ. ܘܬܘܒ ܐܚܖ̈ܢܐ ܥܠ ܕܫܺܝܛܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܘܢ ܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ. ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܡܶܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܚܖ̈ܢܐ ܡܛܠ ܕܢܶܫܬܰܦܪܘܢ. ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܪܡܶܐ ܠܗܘܢ ܠܐ ܐܢ ܛܥܝܘܬܐ ܬܐܚܘܕ ܒܥܕܬܐ ܘܠܐ ܐܢ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܚܖ̈ܢܐ܆ ܥܠ ܕܓܕܫܘ ܘܗܘܰܘ ܒܥܩܬܐ ܠܘܬ ܫܒ̈ܒܝܗܘܢ܇ ܒܝܕ ܕܐܬܝܩܪܘ ܛܒ ܡܢܗܘܢ܇ ܘܰܬܟܶܒܘ ܠܘܬܗܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܡܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܘܓܒܘ ܠܗܘܢ ܕܘ̈ܝܐ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܠܡܗܘܐ ܥܡ ܓܒܐ ܕܗܖ̈ܛܝܩܘ܇ ܥܠ ܕܚܙܘ ܕܗܳܢܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܬܪܝܨܐܝܬ܇ ܠܐ ܨܒܰܘ ܠܡܶܫܠܰܡ ܠܗܘܢ.

 

117 ܘܟܕ ܡܫܚ̈ܠܦܢ ܥܠ̈ܠܬܐ: ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܕܝܖ̈ܝܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܫ̈ܠܡܢܐ ܥܡ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܐܶܬܡܢܺܝܘ: ܟܠܗܶܝܢ ܟܢ̈ܫܢ ܠܘܬ ܚܕ ܪܝܫܐ. ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܐܶܨܛܒܺܝܘ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܘ ܠܫܪܪܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܝܰܕܥܘܗܝ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܕܥܽܘܢܳܝܗܝ. ܥܠ ܗܳܝ ܚܠܦ ܫܪܪܐ ܐܶܚܰܕܘ ܕܓܠܘܬܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܐܡܝܪ ܥܠ ܕܐܝܟ ܗܳܠܝܢ ܘܐܦ ܠܫܠܝܚܐ ܕܠܫܪܪܐ ܒܥܰܘܠܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ. ܘܬܘܒ ܕܥܠ ܕܠܐ ܒܚܰܪܘ ܕܠܐܠܗܐ ܢܶܩܢܘܢ ܒܫܘܘܕܥܐ܆ ܐܰܫܠܶܡ ܐܢܘܢ ܠܡܰܕܥܐ ܡܰܣܠܝܐ. ܘܕܐܠܐ ܐܢܫ ܫܳܘܶܐ ܠܗ̇ ܠܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܘܐܦ ܠܐ ܡܬܢܓܕ ܠܡܶܬܗܰܝܡܳܢܘ܆ ܣܳܗܕܐ ܘܐܦ ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܡܠܬܐ ܕܰܟܬܳܒܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܪ ܒܗ ܗܟܢܐ. ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܗܳܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܚܰܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ܆ ܕܡܛܠܬܗ ܐܶܫܬܘܺܝܘ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ܆ ܥܠ ܕܣܺܝܡܝܢ ܗܘܰܘ ܒܝܕ ܩܰܕܝܡܘܬ ܐܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܠܡܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܠܘ ܕܒܩܛܝܪܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܐܠܐ ܕܩܰܕܺܝܡܘܬ ܝܺܕܰܥܬܐ ܠܨܶܒܝܳܢܐ ܥܰܕܪܰܬ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܒܐܚܪܬܐ ܕܘܟܬܐ ܠܘܬ ܐܢܫ ܡܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܠܟܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ: ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܒܡܫܝܚܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܚܠܦܘܗܝ ܬܶܚܫܽܘܢ. ܘܐܢ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܡܠܦܢܐ ܪܰܒܐ: ܡܘ̈ܗܒܬܐ ܐܢܝ̈ܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ: ܘܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܐܢܫ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܕܢܶܚܰܫ ܡܛܠܬܗ܆ ܢܶܚܕܽܘܢ ܕܝܖ̈ܝܐ ܫܖ̈ܝܪܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܶܐܫܬܘܺܝܘ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܒܗ ܘܰܠܡܶܚܰܫ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܘܟܠ ܥܠܡܝ̈ܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܶܐܬܕܰܡܺܝܘ ܠܗܘܢ. ܘܢܶܬܐܒܠܽܘܢ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ܆ ܘܢܶܡܚܽܘܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܬܡܢܺܝܘ ܥܡ ܗܖ̈ܛܝܩܘ܇ ܕܶܐܬܕܚܶܩܘ ܡܢ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܡܢ ܗܳܝ ܕܰܢܗܰܝܡܢܘܢ ܒܰܡܫܝܚܐ ܬܪܝܨܐܝܬ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܕܐ ܕܢܺܐܬܪܘܢ ܚܰܝ̈ܐ ܕܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܶܬܝܰܗܒܝܢ.

 

118 ܗܐ ܓܝܪ ܘܐܦ ܡܽܘܫܐ ܟܕ ܒܥܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܬܒܰܥܬܐ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܣܓܶܕܘ ܠܥܶܓܠܐ܆ ܠܘ ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܳܪܝܐ ܗܕܐ ܣܥܰܪ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܗܳܢܘܢ ܕܺܝܕܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܘܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܕܝܠܗ. ܘܥܠ ܗܳܕܐ ܘܐܦ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܕܟܘܠ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܡܳܪܝܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܝ. ܘܰܐܡܺܝܪ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬܶܗ ܟܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܠܶܘܺܝ. ܗܳܢܘܢ ܕܳܐܦ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܠܗܘܢ܆ ܡܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܐ ܐܶܬܝܰܩܰܪܘ܇ ܘܰܢܣܰܒ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܪܺܝܫ ܟܗܢܘܬܐ܇ ܘܗܳܝ ܕܒܝܕ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܐܰܡܺܝܢܐܝܬ ܢܶܗܘܘܢ ܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܒܟܠ ܙܒܢ ܠܐܠܗܐ. ܕܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܶܘܺܝ ܒܝܕ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܒܐ ܕܗܳܢܐ ܓܶܢܣܐ. ܥܠ ܕܗܶܢܘܢ ܛܳܒ ܡܢ ܟܘܠܗ ܥܰܡܳܐ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܬܠܰܘܳܝܘ ܠܡܪܝܐ܀

 

119 ܐܣܒܪܘ ܗܟܝܠ ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܘ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܒܢ̈ܝܐ ܚܒܝ̈ܒܐ ܕܝܠܝ܆ ܕܐܦ ܠܘܳܬܟܘܢ ܐܬܐܡܪ ܗܢܐ ܩܠܐ. ܕܡܰܢܽܘ ܡܶܢ ܡܪܝܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܝ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܶܢ ܡܘܫܐ܆ ܐܠܐ ܘܡܢܗ ܕܡܫܺܝܚܳܐ ܦܪܘܩܢ. ܘܟܰܬܰܪܘ ܘܐܦ ܐܰܢܬܘܢ ܒܝܕ ܨܒܝܢܐ ܛܳܒܳܐ ܠܘܬܗ܆ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܝܖ̈ܝܐ ܕܛܰܢܘ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܇ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܳܡܘܣܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܥܡ ܡܪܝܐ. ܡܢܳܬܐ ܓܝܪ ܛܳܒܬܐ ܓܳܒܶܝܢ ܐܢܬܘܢ܇ ܐܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܚܰܘܽܘܢ ܢܰܦܫܟܘܢ ܛܰܢ̈ܳܢܶܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܚܖ̈ܢܐ ܐܰܚ̈ܰܝܟܘܢ ܘܬܶܬܕܰܡܘܢ ܠܗܠܝܢ. ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܫܠܡ̈ܢܐ. ܗܳܝ ܕܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܝ ܡܪܝܐ ܐܦ ܠܐ ܡܢܟܘܢ ܡܶܬܢܰܣܒܐ.

 

120 ܡܦܳܣ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܥܡܢ ܝܺܕܰܥܬܘܢܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܘ ܒܪܢܫܐ ܩܕܝܫܐ܇ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܘܕܠܘ ܗܽܘ ܚܰܕܬܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܐܠܗܐ ܒܪܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܶܖ̈ܛܝܩܘ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܐܠܐ ܕܠܰܢ ܒܝܕ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܪܢܫܐ܇ ܥܒܰܕ ܠܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܐܒܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܥܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܰܬܪܝܨܐܝܬ ܡܗܰܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܥܠ ܗܳܝ ܘܐܦ ܟܶܬܒܶܬ ܠܘܬܟܘܢ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒܬܽܘܢ ܠܘܬܝ: ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܫܚܺܝܡܳܐܝܬ ܥܳܒܶܕ ܗܘܺܝܬ ܥܶܢܝܳܢܐ: ܘܠܘ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܘܒܥܡ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ: ܟܕ ܐܠܝܨ ܐܢܐ ܘܐܦ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ܆ ܗܕܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܠܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܕܝܠܝ܆ ܐܠܐ ܘܕܐܒܗ̈ܬܐ ܘܕܡܠܦ̈ܢܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܬܰܪܶܨܘ ܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܫܖ̈ܝܪܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ. ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܟܘܢ ܡܕܝܢ ܠܡܰܘܣܳܦܽܘ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܗܕܐ ܫܰܪܝܪܬܐ܆ ܘܐܦ ܛܢܢܐ ܚܰܡܝܡܐ ܕܠܘܬܗ̇. ܡܛܠ ܕܐܦ ܣܗ̈ܕܐ ܒܝܕ ܛܢܢܐ ܐܣܗܕܘ ܚܠܦܝܗ̇. ܘܬܘܒ ܘܐܦ ܫܠܝ̈ܚܐ ܒܗܢܐ ܝܳܩܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܕ ܡܬܟܪܟܝܢ ܒܟܘܠ ܥܰܡ̈ܡܐ ܘܡܫܰܠܡܝܢ ܣܒܪܬܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܘܐܦ ܚܰܕ ܡܢܗܘܢ܇ ܕܛܳܐܢ ܐܢܐ ܒܟܘܢ ܒܛܢܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܠܝܐ ܬܘܒ ܚܠܦ ܢܒܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܕܡܶܛܰܢ ܛܶܢܶܬ ܠܡܪܝܐ ܕܰܫܒܰܩܘ ܩܝܳܡܟ ܒܢ̈ܰܝ ܐܝܣܪܝܠ. ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܩܕ̈ܡܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܕܝܖ̈ܝܐ ܕܐܝܬ ܒܗܳܝ ܟܘܪܐ܆ ܒܫܡܐ ܘܒܣܘܥܪܢܐ ܘܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܐܚ̈ܐ܆ ܘܒܐܝܩܪܐ ܕܡܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ: ܘܒܕܘܒܖ̈ܐ ܘܥܡ̈ܠܐ ܕܚܠܦ ܙܕܝܩܘܬܐ܆ ܘܳܠܐ ܕܬܶܬܚܰܘܘܢ ܩܕ̈ܡܝܐ܆ ܘܐܦ ܒܰܛܢܳܢܐ ܕܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܠܩܘܒܠܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܡܛܠܬܗ̇ ܡܬܟܬܫܝܢ.

 

121 ܡܚܣܕܝܢ ܠܝ ܓܝܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܕܝܖ̈ܝܐ ܥܠܡܝ̈ܐ ܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ: ܘܬܘܒ ܘܐܦ ܡܢ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܕܗܐ ܠܡ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܗܳܝ ܕܡܢܟ ܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܐܶܬܦܰܪܢܣܰܬ܆ ܘܰܒܟܘܪܐ ܕܰܡܕܝܢܬܟ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܕܝܖ̈ܝܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܕܛܳܐܶܢ ܚܠܦ ܗܰܝܡܢܘܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܰܒܫܘܠܛܢܐ ܕܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܟܕ ܐܢܐ ܠܘܬ ܗܳܕܐ ܐܶܡܪܶܬ: ܕܥܘܡܖ̈ܐ ܐܢܘܢ ܙܥܘܖ̈ܐ: ܕܡܢ ܚܡܫܐ ܐܚ̈ܐ ܐܘ ܥܣܪܐ: ܘܡܢܐ ܗܠܝܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܥܒܰܕ: ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܶܛܠ ܛܢܢܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܰܝܡܢܘܬܐ܆ ܫܰܪܒܐ ܕܚܰܣܝܘܬܟܘܢ ܡܶܚܕܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܺܝ. ܘܕܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܥܘܡܖ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܟܘܪܐ ܕܟܖ̈ܘܣܛܝܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܠܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܡܡܬܘܡ܇ ܟܕ ܛܳܒ ܥܘܡܖ̈ܐ ܐܢܘܢ ܪܘܖ̈ܒܐ܇ ܕܰܢܩܶܦܘ ܠܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܝܖ̈ܝܐ ܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ܇ ܕܚܰܘܺܝܘ ܒܟܠܙܒܰܢ ܛܢܳܢܐ ܚܠܦ ܗܰܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܡܛܠ ܚܰܣܝܽܘܬܟܘܢ ܢܶܦܩܶܬ ܪܽܘܚܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܝ. ܟܕ ܫܪܳܪܐ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܕܒܟܠ ܙܒܰܢ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܫܠܡܬܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ. ܘܐܝܬܝܟܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܖ̈ܳܚܡܺܝܢ ܫܪܪܐ.

 

122 ܠܘܬܟܘܢ ܕܝܢ ܗܫܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ܆ ܕܐܢܐ ܒܡܠܬܐ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܐ ܕܒܰܨܪܶܬ ܡܕܡ܇ ܕܠܐ ܐܗܘܶܐ ܘܐܦ ܠܟܘܢ ܒܝܕ ܗܕܐ ܚܰܘܪܐ ܛܒܐ. ܐܠܐ ܐܰܫܠܡܶܬ ܠܒܢ̈ܰܝ ܡܕܝܢܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܠܕܝܖ̈ܝܐ ܘܠܩܘܖ̈ܝܝܐ܆ ܝܘܠܦܢܐ ܫܪܝܪܐ ܘܚܬܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܩܰܒܠܶܬ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ. ܕܢܛܢ ܐܢܫ ܚܠܦ ܗܕܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܢܶܬܟܰܬܰܫ܆ ܢܦܫܝ ܣܳܡܶܬ ܬܚܘܝܬܐ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܡ̈ܠܐ ܢܺܐܠܰܦ ܡܢܝ ܗܰܘ ܐܝܢܐ ܕܒܳܥܶܐ܆ ܐܠܐ ܘܐܦ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܒܝܕ ܣܘܥܖ̈ܢܐ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܘܐܦ ܥܠܰܝ ܝܰܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܣ̈ܩܦܐ܇ ܠܚܺܝܡܺܝܢ ܢܣܛܘܖ̈ܝܰܢܘ ܕܒܟܠ ܕܘܟ. ܘܒܟܠ ܙܰܒ̈ܢܐ ܐܨܛܰܢܰܥܘ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܠܘܩܒܠܝ ܟܠ ܒܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܗܫܐ ܬܘܒ ܒܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܪܝܪܐ ܘܩܰܫܝܐ ܫܕܪܘܢ ܘܣܺܝܡܺܝܢ ܠܝ ܐܦ ܡܢ ܟܠܕܘܟ ܢܛܘܖ̈ܐ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܡܢ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܐܢܫ ܢܶܣܰܩ ܠܘܬܝ ܢܶܫܡܰܥ ܡܠܬܝ. ܟܕ ܚܒܝܫ ܐܢܐ ܒܒܝܬܐ܆ ܕܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܒܗ ܡܫܘܚܬܐ ܕܬܖ̈ܬܥܣܪܐ ܐܡܝ̈ܢ. ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܥܡܝ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܡܓܝܖ̈ܣܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܟܣܢܕܟܝܢ. ܗܰܘ ܕܒܗ ܚܢܝܩܝܢܢ ܟܠܫܥ ܡܢ ܬܶܢܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܕܐܢ ܡܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܒܝܕ ܐܠܗܐ ܠܐ ܢܶܬܥܰܕܪ܆ ܩܪܝܒ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܕܐܦ ܢܘܗܪܗ ܢܰܘܒܶܕ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܕܐܦ ܐܰܦܺܝܣܢ ܚܢܢ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ܆ ܕܠܒܝܬ ܐܣܝܖ̈ܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܓܰܘܳܐ ܐܫܬܕܪ: ܐܝܟܐ ܕܟܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܝ̈ܫܳܬܐ ܘܩܳܛܘ̈ܠܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢ܆ ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܩܰܒܶܠ ܡܢܝ. ܘܥܠ ܕܳܐܦ ܗܳܢܐ ܕܠܗ ܐܶܫܬܰܠܡܶܬ ܕܢܛܪܝܢܝ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ܆ ܩܢܶܐ ܠܘܬ ܨܒܝܢܐ ܡܪܝܪܐ ܘܩܫܝܐ܆ ܘܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܫܠܡܽܘܢܝ ܠܗ. ܒܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܪܛܝܩܐ܇ ܘܡܢ ܗܳܠܝܢ ܕܣܰܓܝ ܛܢܝܢ ܚܠܦ ܣܘܢܗܕܣ ܡܰܚܪܰܡܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܺܝܕܺܝܥܳܢ ܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܘܠܟܠ ܐܢܫ܆ ܕܥܠ ܕܖ̈ܳܢܝܢ ܗܖ̈ܛܝܩܐ ܕܛܳܐܢ ܐܢܐ ܝܰܬܝܪܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܘܥܳܒܶܕ ܐܢܐ ܘܐܦ ܡܠܬܐ ܚܠܦܝܗ̇ ܡܬܥܬܕܝܢ ܥܠܝ ܡܢܗܘܢ.

 

123 ܠܐ ܡܕܝܢ ܒܰܨܪܶܬ܇ ܕܐܦ ܒܝܕ ܟܠ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܘܠܟܘܢ ܘܠܐܚܖ̈ܢܐ ܐܶܗܘܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܰܛܢܢܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܒܩܶܬ ܒܚܕ ܡܢ ܙܒ̈ܢܐ ܡܶܢ ܡܪܝܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܚܕܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܗܘܳܐ ܠܝ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܡܢ ܩܘܪܒܐ܇ ܒܟܠ ܢܣܝܘܢܐ ܐܝܢܐ ܕܦܳܓܰܥ ܗܘܳܐ ܒܺܝ. ܘܕܠܐ ܐܶܥܽܘܠ ܠܢܶܣܝܽܘܢܐ ܠܐ ܟܠܳܢܝ. ܥܠ ܕܒܗܕܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܢܶܨܚܳܢܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܶܠܶܬ܆ ܒܟܠ ܐܘܠܨܢܐ ܕܩܳܡܶܬ ܒܗ܆ ܒܙ̈ܢܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܡܥܰܕܪܢܐ. ܘܒܝܕ ܟܠ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܦܰܢܺܝ ܠܘܬܝ܆ ܕܗܐ ܐܢܐ ܕܰܩܪܰܝܬܳܢܝ. ܒܟܘܪܐ ܓܝܪ ܕܟܖ̈ܘܣܛܝܐ: ܟܕ ܐܶܙܶܠ̱ܬ ܕܰܐܘܒܶܠ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܒܣ: ܗܰܘ ܕܐܣܗܕ ܬܰܡܢ܆ ܐܢܬܘܢ ܝܬܝܪܐ ܝܳܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ܇ ܡܢ ܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܡܘ̈ܬܐ ܐܶܫܬܰܘܙܒܶܬ ܘܕܒܐܝܢܐ ܙܢܐ܆ ܣܓܝܐܐ ܡܠܬܐ ܘܐܦ ܡܢܗ̇ ܕܬܫܥܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܺܝܬ ܒܗ̇ ܪܳܥܝܐ ܕܰܠܘܰܝ ܕܝܢ ܠܐ܆ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܣܰܓ̈ܝܐܢ ܐܶܫܬܰܘܙܒܶܬ ܡܢ ܡܰܘܬܐ. ܟܕ ܥܡ ܟ̈ܐܦܐ ܘܚܘܛܖ̈ܐ ܘܢܘܪܐ܆ ܟܠ ܫܥ ܡܶܬܟܰܢܫܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝ ܗܖ̈ܛܝܩܘ܇ ܥܡ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܢܰܦܫܗܘܢ ܥܡ ܗܖ̈ܛܝܩܘ. ܗܳܢܘܢ ܕܐܦ ܠܟܠ ܕܰܝܳܢܐ ܐܝܢܐ ܕܡܶܫܬܕܪ ܗܘܳܐ ܠܗܘܦܪܟܝܐ܆ ܠܳܛܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܦ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܘܩܒܠܝ. ܘܠܝ ܢܪܡܐ ܒܰܫܚ̈ܳܩܐ ܘܠܥܕܬܐ ܒܚܘܣܖ̈ܢܐ܇ ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܣܶܒܠܶܬ ܡܢ ܦܠܘܝܢܐ ܘܡܩܕܘܢ: ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܖ̈ܝܫܰܝ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܘܒܰܡܕܺܝܢܰܬ ܡܠܟܘܬܐ: ܘܰܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܡܢ ܩܠܝܕܝܘܢ܆ ܒܟܠ ܕܘܟ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܝܕܝ̈ܥܳܢ ܘܡܶܬܡ̈ܰܠܠܢ. ܫܳܬܩ ܐܢܐ ܕܝܢ܆ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܬܥܰܬܰܕ ܠܘܩܒܠܝ ܒܙܒܢܐ ܕܰܩܪܒܐ ܕܦܖ̈ܣܝܐ܇ ܠܘܬ ܖ̈ܝܫܢܐ ܡܢ ܝܰܨܝܦܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܐܬܐܡܰܪ ܦܠܘܝܢܐ ܗܪܛܝܩܐ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܓܕܫ ܠܺܝ ܒܐܘܪܗܝ ܘܒܟܘܪܐ ܕܐܦܘ̈ܡܝܐ. ܘܒܗܳܝ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܟܕ ܐܝܬܝ ܒܕܝܪܐ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܒܣ. ܘܒܗ̇ ܬܘܒ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܬܘܒ ܟܰܕ ܣܶܠܩܶܬ ܠܰܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܬܖ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ܆ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܐܶܣܬܥܰܪ ܠܘܬܝ ܡܢܗܘܢ ܕܗܖ̈ܛܝܩܘ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ.

 

124 ܘܐܢ ܒܛܢܢܐ ܕܝܠܝ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܰܡܡܰܪܳܝܘ܆ ܕܝܠܝ ܘܕܠܘܬܝ ܘܕܠܘܩܒܠܝ ܕܐܝܟ ܗܳܠܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܢܟܘܢ ܡܕܡ ܢܶܬܒܰܨܰܪ: ܐܘ ܒܗ̇ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ: ܐܘ ܒܗܳܝ ܕܰܚܠܦ ܗܳܕܐ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܘܬܐ ܠܐ ܬܶܬܟܰܬܫܽܘܢ: ܠܘܩܒܠ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܐܝܠܝܢ ܕܗܳܫܐ ܐܰܚܺܝܕܝܢ ܥܕ̈ܬܐ܆ ܐܢܐ ܡܚܰܣܰܝ ܐܢܐ. ܡܛܠ ܕܰܡܦܳܣ ܐܢܐ܆ ܕܐܦ ܚܠܳܦ ܗܕܐ ܕܐܢܐ ܐܰܠܦܶܬ: ܘܐܢܬܘܢ ܕܡܢܝ ܝܺܠܶܦܬܘܢ܆ ܥܬܺܝܕܺܝܢܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܡܶܠܬܐ܆ ܩܕܡ ܒܐܡܐ ܕܚܺܝܠܬܐ ܕܕܰܝܳܢܐ ܟܐܢܐ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܐܢ ܡܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡܐ ܥܡܢ ܪܳܓܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܶܐܚܰܕ ܐܰܚܪܶܡܘ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܗܖ̈ܛܝܩܘ: ܘܥܡ ܢܣܛܘܪܝܣ ܘܐܘܛܘܟܐ ܘܝܘ̈ܠܦܢܝܗܘܢ: ܟܕ ܣܟ ܒܡܕܡ ܠܐ ܩܳܢܛܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܘܐܦ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܟܰܠܩܕܘܢܐ܆ ܘܠܛܘܡܣܐ ܪܫܝܥܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܡܶܢ ܠܐܘܢ ܡܕܒܪܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܘܬܘܒ ܘܠܟܠܗܝܢ ܐܓܖ̈ܬܗ ܗܳܢܝ̈ܢ ܕܰܥܒܝ̈ܕܳܢ ܠܗ ܠܘܩܒܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܐܝܕܝܥܐܝܬ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܕܬܐ ܠܐ ܢܬܚܰܖ̈ܡܳܢ܆ ܗܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܕܬܶܦܘܩ ܡܠܝܐܝܬ ܡܢ ܥܕܬܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ. ܚܠܦ ܓܝܪ ܫܡܶܗ ܕܗܢܐ ܘܕܕܝܕܘܪܘܣ ܘܕܬܐܕܘܪܘܣ ܡܠܦܢ̈ܘܗܝ: ܘܕܬܐܕܘܪܝܛܣ ܒܪ ܙܘܓܗ܆ ܥܠ ܠܐܘܢ ܘܣܘܢܗܕܣ ܣܡܝܟܝܢ ܗܫܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܡܢ ܕܪܝܫ ܚܦܺܝܛܝܢ ܠܡܰܥܳܠܘ ܠܗܖ̈ܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܣ܆ ܐܝܟ ܕܢܰܝܬܘܢ ܠܰܥܒܳܕܐ ܗܳܝ ܐܝܕܐ ܕܝܰܨܝܦܐ ܠܗܘܢ. ܘܥܠ ܠܐܘܢ ܬܟܝܠܝܢ܆ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܩܕܡܝܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܐܝܬ ܠܗܰܘ ܟܘܪܣܝܐ. ܥܠ ܕܝܢ ܣܘܢܗܕܣ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܐܦܣ̈ܩܦܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܬܰܚܶܡܘ ܠܡܺܐܡܰܪ ܒܟܬܒܐ ܥܡ ܢܣܛܘܪܝܣ܇ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ܇ ܥܠ ܡܥܒ̈ܕܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܐܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܠܐܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܥܕܬܐ ܒܝܕ ܚܪܡܐ ܠܐ ܢܶܗܘܘܢ: ܗܳܝ ܕܐܦ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ܆ ܘܠܐ ܚܶܪܡܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܡܰܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܐܢܐ ܘܫܪܝܪܐ. ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܥܠ ܗܪܣܝܣ ܪܫܝܥܬܐ܇ ܕܥܠ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܝܕܐ ܕܡܢܗ ܐܬܩܺܝܡܰܬ܀

 

125 ܕܠܗ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ: ܗܰܘ ܕܫܰܪܺܝܪܐ ܠܢ: ܕܠܗܪܣܝܣ ܡܕܰܥܶܟ ܘܰܡܒܰܛܶܠ: ܘܠܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܒܗ ܡܰܕܠܶܩ ܘܡܰܢܗܰܪ܆ ܥܡ ܐܒܐ ܐܝܬܝܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܫܘܒܚܐ ܘܐܘܚܕܢܐ: ܗܫܐ ܘܒܟܘܠ ܙܒܰܢ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀

 

ܫܶܠܡܰܬ

ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܝ ܦܝܠܟܣܢܘܣ ܐܦܣܩܦܐ ܕܡܒܘܓ܀