ܐܓܪܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܡܒܘܓ

ܐܓܪܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܡܒܘܓ

ܕܠܘܩܒܠ ܚܫ̈ܐ ܕܢܦܫܐ ܘܥܠ ܕܟܝܘܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܢܦܫܐ

ܕܐܝܟܢ ܘܒܡܘܢ ܡܬܩܢܝܐ

ܘܕܐܢ ܘܳܠܐ ܕܢܓܒܐ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܠܩܪܒܐ ܕܠܘܩܒܠ ܚܫ̈ܐ

ܘܕܐܢ ܙܳܕܩ ܕܒܥܒܳܕܐ ܢܓܡܘܪ ܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ

ܕܐܫܬܐܠ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܝܩ ܝܚܝܕܝܐ ܐܘܪܗܝܐ

ܟܕ ܥܳܕܠ ܠܗ ܒܗ ܒܫܪܒܐ

ܘܡܚܘܐ ܠܗ ܕܠܰܘ ܒܛܟܣܐ ܫܐܠ܀

 

1 ܚܰܘܺܝܬ ܒܥܒ̈ܕܐ ܐܘ ܩܕܝܫܐ ܕܣܰܓܝ ܡܰܚܒ ܐܢܬ ܠܰܢ ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܣܓܝܘܬܐ ܕܚܘܒܟ ܛܥܰܝܬܗ̇ ܠܡܫܘܚܬܢ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܰܢ ܘܳܠܐ ܗܘܐ ܕܢܟܬܘܒ ܘܢܫܰܐܠ ܘܢܐܠܦ ܡܢܟ ܐܠܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܥܠ ܒܥܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܢܦܫܢ ܗܐ ܡܢܟ ܡܛܠ ܪܒܘܬ ܚܘܒܟ ܡܬܟܬܒ ܠܢ. ܘܛܟ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܚܟܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܒܕܬܗ̇ ܕܨܒܰܝܬ ܕܬܰܠܦ ܠܢ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܡܫܰܐܠܬ ܘܝܳܠܦܬ ܡܢܢ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܒܕܘܒܪܐ ܕܒܗ ܝܘܡܢܐ ܐܝܬܝܢ ܕܠܓܡܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܕܟܝܘܬܐ ܘܫܝܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܓܠܝܙܝܢܢ ܘܐܝܬܝܢ ܒܪܘܒܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܕܣܘܥܖ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܠܝܬ ܠܢ ܣܘܦܩܢܐ ܐܦܠܐ ܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܒܗ ܢܬܦܢܐ ܘܢܗܘܐ ܚܙ̈ܝܐ ܕܢܦܫܢ܀

 

2 ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܓܒܪܐ ܕܒܗܠܝܢ ܐܝܬܝ ܫܘ̈ܐܠܐ ܩܛܝ̈ܢܐ ܘܖ̈ܘܚܢܐ ܡܢܟ ܡܫܬܐܠ ܐܢܐ ܘܕܐܝܠܝܢ ܘܳܠܐ ܠܗ ܠܝܚܝܕܝܐ ܠܡܥܒܰܕ ܬܳܒܥܰܬ ܠܝ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܢܬ ܛܥܰܝܬܗ̇ ܠܡܫܘܚܬܝ ܒܗ ܐܦ ܐܢܐ ܛܳܥܐ ܐܢܐ ܠܗ̇. ܘܠܐ ܚܳܐܪ ܐܢܐ ܕܡܘܢ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܶܐܥܒܶܕ ܐܠܐ ܕܡܢܐ ܡܫܟܚܐ ܨܠܘܬܟ ܠܡܶܣܥܰܪ. ܟܰܕ ܓܝܪ ܐܢܐ ܒܚܘܒܟ ܕܐܝܟܢܐ ܐܺܝܬܝ ܛܳܥܐ ܐܢܐ ܘܐܢܬ ܒܨܠܘܬܟ ܕܐܦܢܐ ܠܟ ܫܐܠܬܟ ܡܦܺܝܣܰܬ܇ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܒܳܥܝܬ ܫܳܩܠܰܬ ܡܢ ܨܠܘܬܟ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ܀

 

3 ܫܘܐܠܟ ܩܕܡܝܐ ܕܒܐܓܪܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܕܐܢ ܠܡ ܙܳܕܶܩ ܕܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܡܪܢ ܒܥܒܕܐ ܢܬܢܛܪܘܢ ܘܕܐܢ ܠܰܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܫܬܘܙܒ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܢܳܛܪ ܠܗܘܢ܀

ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܐܦܠܐ ܫܘܐܠܐ ܡܬܒܥܐ. ܐܢܓܝܪ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܢܘܢ ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܙܳܕܩ ܘܐܦܠܐ ܡܬܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܦܪܘܩܢ. ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܬܝܪܐ ܘܕܠܝܬ ܠܗ ܥܠܬܐ ܘܚܫܚܬܐ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܠܐ ܐܬܡܠܠ ܘܠܐ ܐܣܬܥܪ ܡܢ ܝܫܘܥ. ܒܗܳܝ ܓܝܪ ܕܢܝܫܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ܆ ܕܢܕܰܟܐ ܒܝܫܘܬܐ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܢܰܦܢܝܗ̇ ܠܬܩܢܘܬܗ̇ ܩܕܡܝܬܐ. ܒܕܡܘܬܐ ܓܝܪ ܕܥܩܖ̈ܐ ܘܣܡܡ̈ܢܐ ܡܕܟܝ̈ܢܐ ܕܟܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܝܗܒ ܐܢܘܢ ܠܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܗܰܘ ܛܟܣܐ ܡܡܰܠܶܝܢ ܥܩܖ̈ܐ ܦܓܖ̈ܢܐ ܠܘܬ ܦܓܪܐ ܢܡܰܠܘܢ ܘܐܦ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܖ̈ܘܚܢܐ ܠܘܬ ܢܦܫܐ܀

 

4 ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܡܬܦܠܚܢ̈ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܥܰܠܘ ܘܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܢ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܥܠ ܦܘܠܚܢܐ ܕܗܠܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܠܐ ܣܢܝܩ܇ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܡܕܟܝ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܘܗܰܘ ܕܩܳܐܡ ܒܕܟܝܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܐܝܟܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܠܐܶ ܕܝܬܝܪܘܬܐ ܐܬܪܐ ܠܦܘ̈ܩܕܢܐ ܡܕܟܝ̈ܢܐ ܠܝܬ ܠܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܠܐ̈ܟܐ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܢܦܰܠܘ ܡܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܦܠܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܣܢܝܩܝܢ ܕܢܬܕܟܘܢ ܒܗܘܢ. ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܦܘܠܚܢܗܘܢ ܪܘܚܢܐ ܘܠܥܠ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܡܳܕܝܢ ܠܗܘܢ ܠܐ ܠܚܡܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܢ ܐܬܬܣܝܡܘ ܗܳܝ ܕܢܫܝܓܘܢ ܖ̈ܓܠܐ ܕܐܟܣܢ̈ܝܐ ܘܕܢܣܥܪܘܢ ܟܖ̈ܝܗܐ ܘܕܠܐ ܢܐܨܦܘܢ ܕܡܚܪ ܘܕܟܕ ܡܫܬܚܪܝܢ ܚܕ ܡܝܠܐ ܬܖ̈ܝܢ ܢܐܙܠܘܢ܀

 

5 ܘܫܠܝ̈ܚܐ ܬܘܒ ܠܐ ܢܛܪܘ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܘ ܠܕܟܝܘܬܐ ܡܛܠ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܬܓܡܪܘ ܘܠܘ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ. ܫܳܪܟܐ ܠܢ ܡܳܕܝܢ ܕܢܣܬܟܠ ܕܡܢܢ ܘܳܠܐ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܗܠܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܐܝܢܐ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܕܢܬܕܟܐ ܘܢܬܓܡܪ ܘܗܳܢܘ ܢܝܫܗ ܒܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܩܳܐܡ ܒܗܘܢ. ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܘܳܠܐ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܣܳܗܕܐ ܐܝܟ ܕܐܶܡܪܶܬ ܗܺܝ ܝܗܝܒܘܬܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܡܪܢ ܓܠܝܐܝܬ ܐܶܡܰܪ ܕܐܠܐ ܐܢܫ ܢܳܛܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܡܬܡܰܛܐ ܠܚܘܒܐ. ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܠܘܬ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܡܰܢ ܕܐܝܬ ܠܘܬܗ ܦܘ̈ܩܕܢܝ ܘܢܳܛܪ ܠܗܘܢ ܗܰܘ ܗܽܘ ܡܰܚܒ ܠܝ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܪܳܚܡ ܠܺܝ ܢܬܪܚܡ ܡܢ ܐܒܝ ܘܐܢܐ ܐܪܚܡܝܘܗܝ ܘܐܚܰܘܝܘܗܝ ܢܦܫܝ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܪ ܕܗܰܘ ܕܪܳܚܡ ܠܝ ܘܢܳܛܪ ܡܠܬܝ ܘܐܒܝ ܢܪܚܡܝܘܗܝ ܘܠܘܬܗ ܐܳܬܝܢ ܚܢܢ ܘܐܘܘܢܐ ܠܘܬܗ ܢܥܒܕ. ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܒܗܕܐ ܢܕܥ ܥܠܡܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܝ ܐܢܬܘܢ ܕܚܘܒܐ ܢܗܘܐ ܒܟܘܢ ܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܕܚܘܒܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܠܡܢ ܢܦܫܐ ܗܳܘܐ ܘܢܦܫܐ ܠܐ ܡܬܚܠܡܐ ܐܠܐ ܐܶܢ ܢܶܛܪܰܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܢܛܘܪܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܗܟܝܠ ܥܕܟܝܠ ܠܬܚܬ ܡܢ ܚܘܒܐ ܪܘܚܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܗܳܘܝܐ ܘܠܘ ܡܢ ܚܘܒܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܪ ܡܪܢ ܕܢܚܙܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܒܳܕܝ̈ܟܘܢ ܛܒ̈ܐ ܘܢܫܰܒܚܘܢ ܠܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ. ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܚܙܘܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܐܰܠܦ ܠܢ ܐܠܐ ܐܬܢܛܪܘ ܦܘ̈ܩܕܢܐ܀

 

6 ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܢܶܣܒܰܪ ܕܥܰܣܩܝܢ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܢܛܪܝܢ ܫܪܳܗ̇ ܐܦ ܠܗܕܐ ܗܽܘ ܡܪܢ ܒܡܠܬܗ ܟܕ ܐܳܡܪ ܕܢܝܪܝ ܒܣܝܡ ܗܘ ܘܡܘܒܠܝ ܩܠܝܠܐ ܗܝ. ܘܕܬܰܘ ܠܘܬܝ ܟܠܟܘܢ ܠܐܝ̈ܐ ܘܫܩܝ̈ܠܝ ܡܘ̈ܒܠܐ ܝܩܝܖ̈ܬܐ ܘܐܢܐ ܐܢܝܚܟܘܢ. ܘܚܰܕ ܡܢ ܫܠܝ̈ܚܘܗܝ ܒܕܘܟ ܐܶܡܪ ܕܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܠܐ ܝܩܝܖ̈ܝܢ. ܘܕܠܐ ܢܶܣܒܰܪ ܕܫܚܝܡܬܐ ܗܝ ܗܳܕܐ ܕܠܐ ܢܬܢܛܪܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܘ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܢܬܢܛܪܘܢ܆ ܗܽܘ ܡܪܢ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܗܠܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܣܡ ܥܠ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܚܠܬܐ. ܕܡܰܢ ܠܡ ܢܶܫܪܐ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܙܥܘܖ̈ܐ ܘܢܰܠܦ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܨܝܪܐ ܢܬܩܪܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܗܰܘ ܕܝܢ ܕܢܥܒܕ ܘܢܰܠܦ ܪܒܐ ܢܬܩܪܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܫܠܝܚܐ ܕܝܢ ܦܘܠܘܣ ܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܐܓܖ̈ܬܗ ܡܫܪܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܟܕ ܐܦ ܬܘܒ ܣܳܐܡ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢ ܕܝܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܠܚ̈ܡܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܢܝܫܐ܀

 

7 ܠܐ ܡܕܝܢ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܺܡܪ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܱܰܫܡܰܥܬ ܕܠܐ ܘܳܠܐ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܦܘܪܣܐ ܕܬܶܬܕܰܟܶܐ ܢܦܫܐ ܐܠܐ ܢܶܛܪܰܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܗܳܢܘܢ ܕܝܗܝܒܝܢ ܡܛܠ ܕܟܝܘܬܗ̇. ܝܳܕܥ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܒܝܫܘܬܐ ܡܢ ܥܒܳܪ ܦܘܩܕܢܐ ܥܶܠܰܬ. ܡܕܝܢ ܒܢܛܘܪܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܘܐ ܢܳܦܩܐ. ܡܢ ܡܥܠܬܗ̇ ܐܣܬܰܟܰܠ ܩܪܝܒܐܝܬ ܐܦ ܡܰܦܰܩܬܗ̇. ܘܠܐ ܢܬܪܓܪܓ ܠܕܟܝܘܬ ܢܦܫܐ ܒܠܚܘܕ ܟܕ ܠܐ ܡܗܠܟܝܢܢ ܒܩܕܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܠܘܬܗ̇ ܡܰܝܬܝܐ ܠܰܢ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܢ ܒܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܒܐܘܪܚܐ ܕܪܝܫܬܐ ܕܟܝܢܐ ܗܰܠܟܘ ܘܟܶܢ ܥܰܠܘ ܠܡܕܝܢܬܗܘܢ. ܚܙܩܝܐܝܠ ܕܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܗܕܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܓܠܝܢܐ ܐܬܚܛܦ ܘܐܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܰܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܓܠܝ̈ܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܕܒܗ̇ ܡܣܬܥܖ̈ܢ ܗܘ̈ܝ܀

 

8 ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܠܘܬ ܕܟܝܘܬ ܢܦܫܐ ܡܥܕܐ ܗܳܘܝܐ. ܕܐܝܬ ܐܢܫܐ ܕܒܐܘܪܚܐ ܢܳܡܘܣܝܬܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܥܳܐܠܝܢ ܠܗ̇ ܘܐܝܬ ܙܥܘܖ̈ܐ ܕܡܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡܫܬܘܝܢ ܠܗ̇ ܐܠܐ ܠܗܳܝ ܕܛܝܒܘܬܐ ܠܐ ܦܩܝܕܝܢܢ ܕܢܒܥܝܗ̇ ܟܕ ܡܫܬܐܠܝܢܢ ܡܢ ܕܘܒܖ̈ܐ. ܗܳܝ ܓܝܪ ܕܢܛܪ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܒܢܡܘܣܐ ܣܝܡܐ ܠܢ. ܠܗܰܘ ܓܝܪ ܥܬܝܪܐ ܕܫܐܠ ܗܘܐ ܕܢܐܪܬ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܓܠܝܐܝܬ ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܡܪܢ ܕܛܰܪ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܘܗܟܢܐ ܝܳܪܬܬ ܚܝ̈ܐ ܘܟܰܕ ܫܰܐܠ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܬܢܐ ܠܗ ܒܩܕܡܐ ܡܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܗܝܕܝܢ ܐܥܗܕܗ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܟܝ̈ܢܝܐ. ܘܟܰܕ ܬܘܒ ܡܬܚܪܐ ܗܘܐ ܕܡܕܡ ܝܬܝܪ ܢܐܠܦ܇ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܐܢ ܓܡܝܪܐ ܨܳܒܶܝܬ ܠܡܗܘܐ ܙܠ ܙܰܒܶܢ ܩܢܝܢܟ ܘܗܰܒ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܣܒ ܨܠܝܒܟ ܘܬܐ ܒܬܪܝ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܘܬ ܘܟܢ ܚܳܝܬ ܠܝ ܦܘܩ ܘܟܢ ܥܳܠܰܬ. ܒܗܳܝ ܓܝܪ ܕܣܰܒ ܨܠܝܒܟ ܡܝܬܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܥܠܡܐ ܗܽܘ ܐܠܦܗ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡܝܬ ܒܗ ܠܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܟܢ ܐܡܪ ܠܗ ܕܬܐ ܒܳܬܪܝ܀

 

9 ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܥܬܝܩܐ ܕܢܪܕܐ ܒܐܘܪܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܝܬ ܦܪܘܣ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܘ ܦܘܠܘܣ ܕܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܐܪܬ. ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܫܘܠܚܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܗܘܦܟܘܗܝ ܘܠܒܫܘ ܚܕܬܐ ܕܡܬܚܕܬ ܒܝܕܥܬܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܪܘܝܗ. ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܗܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܠܢܡܘܣܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܫܬܥܒܕܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܒܣܪ ܐܢܘܢ ܠܡܫܦܪ ܠܐܠܗܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ. ܟܕ ܗܘ ܢܝܫܐ ܕܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܚܘܝ ܐܘ ܦܘܠܘܣ ܕܐܠܐ ܡܫܬܠܚ ܥܬܝܩܐ ܠܐ ܡܬܠܒܫ ܚܕܬܐ. ܡܛܠ ܡܢܐ ܓܝܪ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܥܠ ܓܒ ܐܝܪܝܚܘ ܩܰܒܠܘ ܓܙܘܪܬܐ ܘܟܢ ܥܠܘ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ. ܐܝܟ ܕܒܛܘܦܣܐ ܓܝܪ ܦܣܰܩܘ ܡܢܗܘܢ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܘܟܢ ܥܠܘ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܫܟܚܘ ܕܢܡܚܘܢ ܩܪܒܐ ܥܡ ܥܡ̈ܡܐ ܗܳܢܘܢ ܕܢܝܫܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܫܩܠܝܢ܇ ܥܕܡܐ ܕܦܣܩܘܗܝ ܡܢܗܘܢ ܠܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ܀

 

10 ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܡܚܘܐ ܕܡܢܘ ܘܳܠܐ ܕܢܩܪܒ ܥܡ ܫ̈ܐܕܐ ܘܐܝܟܐ ܟܕ ܐܳܡܪ ܕܬܟܬܘܫܟܘܢ ܠܐ ܗܘܐ ܥܡ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐܠܐ ܥܡ ܐܖ̈ܟܘܣ ܘܥܡ ܫܠܝ̈ܛܢܐ ܘܥܡ ܐܚܝ̈ܕܝ ܥܠܡܐ ܕܗܢܐ ܚܫܘܟܐ ܘܥܡ ܖ̈ܘܚܐ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܓܙܘܪܬܗܘܢ ܥܡ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐܩܪܒܘ ܐܦܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܗ ܕܩܪܒܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡܚܘܝܐ ܗܘܬ. ܘܠܢ ܐܶܡܪ ܦܘܠܘܣ ܕܠܘ ܥܡ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܡܬܟܬܫܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܕܡܫܟܚ ܡܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܕܢܬܟܬܫ ܥܡ ܖ̈ܘܚܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܣܳܒܪ ܐܢܐ ܕܠܝܬ ܦܘܪܣܐ. ܘܒܥܺܝ ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܓܠܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܟ̈ܐܢܐ ܘܚܙܝ ܕܐܦܠܐ ܒܕܘܟ ܡܫܟܚܰܬ ܠܗ̇. ܘܐܢ ܐܫܬܡܫܬ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܝܟ ܕܒܛܘܦܣܐ ܟܕ ܐܘ ܗܶܢܘܢ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܓܙܰܪܘ ܘܟܢ ܐܩܪܒܘ ܕܗܺܝ ܓܙܘܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܬܐ ܕܦܣܳܩܐ ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܘܩܪܒܐ ܕܥܡ ܥܡܡ̈ܐ ܢܝܫܐ ܕܬܟܬܘܫܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܥܡ ܚܝ̈ܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܥܬܝܩܐ ܡܫܥܒܕܐ ܗܘ ܕܫ̈ܐܕܐ ܘܠܘ ܡܬܟܬܫܢܐ ܕܥܡܗܘܢ. ܕܗܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܬܥܰܬܕ ܠܩܪܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܪܢ ܛܘܦܣܗ̇ ܕܗܕܐ ܚܘܝܗ ܠܢ ܒܩܪܒܗ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܐܦ ܗܘ ܐܬܐ ܠܝܘܪܕܢܢ ܘܥܡܕ ܘܣܠܩ ܘܒܗ̇ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܡܝܬܗ ܠܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܘܗܟܢܐ ܒܕܘܒܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܢܦܩ ܠܡܕܒܪܐ ܠܩܪܒܐ ܕܠܘܩܒܠ ܣܛܢܐ܀

 

11 ܕܟܝܘܬܐ ܓܝܪ ܕܢܦܫܐ ܕܒܳܥܝܐ ܕܬܐܠܦ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟ ܝܕܝܥܐ ܕܩܘܡܐ ܗܘ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܡܰܨܝܐ ܕܠܐ ܢܬܢܛܪܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܘ ܡܫܟܚܐ ܕܢܐܚܐ ܐܢܫ ܐܠܐ ܢܳܛܪ ܠܗܘܢ ܟܕ ܡܪܢ ܓܠܝܐܝܬ ܐܶܡܪ ܕܐܢ ܨܳܒܶܝܬ ܕܬܥܘܠ ܠܚܝ̈ܐ ܛܰܪ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܗܳܝ ܓܝܪ ܕܢܫܝܓ ܐܢܫ ܖ̈ܓܠܐ ܕܐܟܣܢܝ̈ܐ ܘܕܢܰܠܒܫ ܥܖ̈ܛܠܝܐ ܘܕܢܶܣܥܘܪ ܟܖ̈ܝܗܐ ܠܬܚܬ ܡܢ ܓܡܝܪܘܬܐ ܗܝ ܘܠܬܚܬ ܡܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪ ܕܣܰܒ ܨܠܝܒܟ ܘܬܳܐ ܒܳܬܪܝ. ܚܒܝ̈ܫܢ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܒܗܳܝ ܕܬܰܚܶܒ ܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ ܡܛܠ ܕܗܰܘ ܕܠܳܐܶܐ ܒܳܥܐ ܕܢܫܝܓ ܖ̈ܓܠܘܗܝ ܘܐܢ ܥܪܛܠܝ ܒܳܥܐ ܕܢܠܒܫ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܬ ܐܣܝܖ̈ܐ ܒܳܥܐ ܐܘ ܕܢܦܘܩ ܐܘ ܕܢܣܬܥܪ. ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܡܬܢܬܪܝܢ܆ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܡܬܝܗܒܝܢ ܒܗܘܢ ܐܝܟ ܕܗܽܘ ܡܪܢ ܐܡܪ ܕܐܢ ܨܳܒܶܝܬ ܕܬܥܘܠ ܠܚܝ̈ܐ ܛܪ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܘܬܘܒ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܶܡܪ ܕܬܰܘ ܒܖ̈ܝܟܘܗܝ ܕܐܒܝ ܝܺܪܰܬܘ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܛܝܒܐ ܗܘܳܬ ܠܟܘܢ ܟܕ ܡܘܕܥ ܠܗܘܢ ܕܡܢ ܐܝܠܝܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܐܬܘ ܠܡܐܪܬ ܡܠܟܘܬܐ ܚܫܒ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܰܢܛܰܪܘ. ܟܶܦܢܶܬ ܠܡ ܘܝܗܒܬܘܢ ܠܝ ܠܡܐܟܰܠ. ܘܰܨܗܺܝܬ ܘܐܫܩܝܬܘܢܢܝ ܘܫܪܟܐ܀

 

12 ܘܠܘܬ ܙܟܝ ܕܝܢ ܐܡܰܪ ܦܪܘܩܢ ܕܝܘܡܢܐ ܗܘܰܘ ܚܝ̈ܐ ܒܒܝܬܐ ܗܢܐ. ܘܟܰܕ ܡܰܘܕܥ ܗܽܘ ܙܟܝ ܒܦܘܢܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܢ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܝܺܪܶܬ ܚܝ̈ܐ ܐܶܡܪ ܕܗܐ ܡܪܝ ܦܠܓܘܬ ܢܟ̈ܣܝ ܝܳܗܒ ܐܢܐ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܡܕܡ ܕܓܰܠܙܶܬ ܚܰܕ ܒܐܖ̈ܒܥܐ ܦܳܪܰܥ ܐܢܐ. ܕܚܰܕ ܐܝܬܰܘܗܝ ܦܘܩܕܢܐ ܟܝܢܝܐ ܘܐܚܪܢܐ ܢܡܘܣܝܐ. ܗܳܝ ܓܝܪ ܕܦܠܓܘܬ ܢܟ̈ܣܝ ܝܳܗܒ ܐܢܐ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܕܟܝܢܐ ܗܝ. ܐܝܬܝܗ̇ ܓܝܪ ܗܳܝ ܕܐܚܶܒ ܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܢܛܰܪ ܠܘܬܗ ܦܠܓܐ ܘܝܰܗܒ ܦܠܓܐ ܠܩܪܝܒܗ. ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܚܰܕ ܒܐܖ̈ܒܥܐ ܦܢܝ ܡܕܡ ܕܚܛܦ ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܟܬܝܒܐ ܒܢܡܘܣܐ: ܕܐܖ̈ܒܥܐ ܬܘܖ̈ܝܢ ܢܬܠ ܚܠܦ ܬܘܪܐ ܘܐܖ̈ܒܥ ܢܩܰܘ̈ܢ ܚܠܦ ܢܩܝܐ ܢܬܠ ܗܰܘ ܕܰܓܢܰܒ ܐܝܟ ܕܦܣܩ ܒܕܝܢܐ ܐܦ ܕܘܝܕ ܟܕ ܡܬܢܰܣܐ ܗܘܐ ܡܢ ܢܬܢ ܢܒܝܐ. ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܫܡܠܝ ܙܟܝ ܩܠܝܠܐܝܬ ܗܘܰܘ ܚܝ̈ܐ ܒܒܝܬܗ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ. ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܳܝ ܕܡܝܬܪܐ ܡܢܗ̇ ܐܶܬܐ ܕܐܦ ܠܗܰܘ ܦܠܓܐ ܕܦܳܫ ܠܘܳܬܗ ܝܗܒܗ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܠܰܘ ܒܠܚܘܕ ܚܝ̈ܐ ܝܪܬ ܐܠܐ ܘܐܦ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܐܡܠܟ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܽܘ ܡܫܝܚܐ ܪܐܙܗ̇ ܕܗܕܐ ܚܰܘܝ ܠܢ ܟܕ ܒܩܰܕܡܐ ܩܡ ܡܢ ܩܒܪܐ ܘܝܪܬ ܚܝ̈ܐ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܘܟܢ ܡܢ ܒܬܪ ܐܖ̈ܒܥܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܣܠܩ ܘܐܡܠܟ ܥܡ ܐܒܘܗܝ܀

 

13 ܬܠܬ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܥܖ̈ܢ ܘܟܢ ܡܫܰܪܐ ܐܢܫ ܒܐܘܪܚܐ ܕܕܟܝܘܬ ܢܦܫܐ ܘܠܬܠܬܝܗܝܢ ܒܡܡܠܠܐ ܕܠܘܬ ܗܰܘ ܣܳܦܪܐ ܐܠܦ ܠܢ ܡܪܢ. ܒܩܕܡܝܬܐ ܡܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܥܒܕ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܪ ܕܠܐ ܬܩܛܘܠ ܘܠܐ ܬܓܘܪ ܘܠܐ ܬܓܢܘܒ. ܘܕܬܖ̈ܬܝܢ ܢܛܘܪܬܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܟܝ̈ܢܝܐ ܒܗ̇ܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܝܰܩܰܪ ܠܐܒܘܟ ܘܠܐܡܟ ܘܐܚܒ ܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ. ܘܕܬܠܬ ܕܡܢ ܒܬܪܗ̇ ܡܫܰܪܐ ܐܢܫ ܒܓܡܝܪܘܬܐ ܗܳܝ ܕܙܒܢ ܩܢܝܢܟ ܘܗܒ ܠܡܣ̈ܟܢܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܐܶܡܪ ܠܗ ܘܬܗܘܐ ܠܟ ܣܝܡܬܐ ܒܫܡܝܐ. ܠܐ ܡܕܝܢ ܡܰܨܝܐ ܕܢܐܚܐ ܐܢܫ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܐܠܐ ܢܳܛܪ ܗܠܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܗܳܝ ܓܝܪ ܕܣܰܒ ܨܠܝܒܟ ܘܬܳܐ ܒܬܪܝ ܕܣܝܡܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܳܝ ܕܬܶܗܘܐ ܠܟ ܣܝܡܬܐ ܒܫܡܝܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡܚܰܘܝܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܥܡ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܽܘ ܡܫܝܚܐ ܒܝܰܕ ܨܠܝܒܐ ܐܡܠܟ ܘܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܡܪ ܕܳܐܙܠ ܐܢܐ ܕܐܛܝܒ ܠܟܘܢ ܐܬܪܐ ܘܐܫܰܕܰܪ ܘܐܕܒܪܟܘܢ ܠܘܬܝ ܕܐܝܟܐ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ. ܚܙܝ ܐܘ ܡܪܝ ܩܕܝܫܐ ܐܝܟܐ ܐܬܡܠܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܘܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܘܠܘܬ ܡܢܘ ܒܠܚܘܕ ܘܕܰܥ ܕܗܠܝܢ ܕܚܝ̈ܐ ܡܘܬܖ̈ܢ ܩܕܡ ܟܠܢܫ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܡܫܝܚܐ ܩܕܡ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܘܩܕܡ ܢܘܟܖ̈ܝܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܡܗ ܝܗܒ̈ܢ܇ ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܡܠܠ ܐܢܝܢ܀

 

14 ܐܢܕܝܢ ܣܒܝܪܐ ܠܟ ܕܗܳܝ ܕܢܫܝܓ ܐܢܫ ܖ̈ܓܠܐ ܕܐܟܣ̈ܢܝܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܡܝ̈ܢ ܠܗ̇ ܡܒܰܛܠܢܝ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܫܦܝܪ ܡܬܪܥܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܒܰܛܠܢܝܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܘܪܚܐ ܗܳܝ ܕܡܘܒܠܐ ܠܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܐܢܕܝܢ ܐܣܬܒܪ ܠܟ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܟ ܐܣܬܒܪ ܘܠܘ ܗܺܝ ܐܘܪܚܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܗܟܢ ܐܝܬܝܗ̇. ܐܢܕܝܢ ܐܝܬ ܐܢܫܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܒܝܪܝܢ ܠܟ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܢ ܡܢ ܩܕ̈ܡܝܐ ܘܐܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ܇ ܕܟܕ ܠܐ ܢܛܪܘ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܬܘ ܠܕܟܝܘܬܐ ܐܢܐ ܠܐ ܣܳܒܪ ܐܢܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܕܐܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܠܐ ܢܛܪܘ ܐܦܠܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܀

 

15 ܛܘܒܢܐ ܓܝܪ ܒܣܝܠܝܘܣ ܘܛܘܒܢܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܖ̈ܚܡܝ ܚܘܪܒܐ ܐܘ ܕܡܫܒܚܝܢ ܠܫܠܝܐ ܕܒܚܘܪܒܐ: ܠܘ ܟܕ ܒܰܛܝܠܝܢ ܡܢ ܢܛܘܪܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܬܘ ܠܫܠܝܐ܆ ܐܠܐ ܒܩܕܡܝܬܐ ܥܡܪܘ ܒܫܝܢܐ ܘܢܛܪܘ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܗܠܝܢ ܕܠܳܚܡܝܢ ܗܘܰܘ ܠܥܘܡܪܗܘܢ ܕܥܰܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܟܢ ܐܬܘ ܠܕܟܝܘܬ ܢܦܫܐ. ܡܗܝܡܢܐ ܠܝ ܓܝܪ ܕܟܕ ܥܳܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܬܗܦܟܝܢ ܗܘܘ ܘܐܦ ܠܐܟܣܢܝ̈ܐ ܡܩܰܒܠܝܢ ܗܘܰܘ ܘܠܟܖ̈ܝܗܐ ܣܳܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܠܥܖ̈ܛܠܝܐ ܡܰܠܒܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܖ̈ܓܠܐ ܕܐܟܣ̈ܢܝܐ ܡܫܝܓܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܡܫܰܚܰܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܐܙܠܘܢ ܡܝܠܐ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܕܳܐܠܨܐ ܐܦ ܬܖ̈ܝܢ ܐܙܠܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܢܛܰܪܘ ܗܠܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܠܳܚܡܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܘܦܟܐ ܕܥܰܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܫܰܪܺܝ ܗܘܢܐ ܕܢܪܓܫ ܒܠܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܐܣܬܪܗܒܘ ܢܦܩܘ ܠܚܘܪܒܐ ܕܬܰܡܢ ܢܗܘܘܢ ܚܙ̈ܝܐ ܐܡܝ̈ܢܐ ܕܬܐܘܪܝܐ܆ ܟܕ ܐܦܠܐ ܬܡܢ ܡܗܡܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܡܠܘܢ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܡܬܝ ܕܡܫܬܟܚܐ ܗܘܳܬ ܥܠܬܐ܆ ܘܐܠܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܦܘܪܣܐ ܕܒܠܥܕ ܗܠܝܢ ܢܬܡܰܛܘܢ ܠܝܕܥܬܐ ܕܪܘܚ. ܘܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܣܳܗܕܐ ܡܠܦܢܘܬܗܘܢ܀

 

16 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܬ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܪܒܐ ܕܒܙܒܢ ܠܥܘܡܪܐ ܕܥܰܡ ܐܚ̈ܐ ܡܫܒܚ܆ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܠܝܚܝܕܝܘܬܐ ܕܒܚܘܪܒܐ܆ ܫܖ̈ܝܪܢ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܡܛܠ ܕܒܫܪܪܐ ܒܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܡܫܬܟܚܝܢ ܝܘܬܖ̈ܢܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܠܢܫ ܠܦܘܬ ܚܝܠܗ ܘܠܘܩܒܠ ܦܘܪܫܢܗ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܐܡܬܝ ܕܠܚܝ̈ܠܬܢܐ ܚܳܫܚ ܥܘܡܪܐ ܕܥܡ ܐܚ̈ܐ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܡܚܝ̈ܠܐ ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܗܰܘ ܕܒܚܘܪܒܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܛܟܣܐ. ܐܢܓܝܪ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܩܳܐܡ ܒܚܘܠܡܢ ܢܦܫܐ ܘܟܠܗ ܗܘܢܗ ܐܬܡܰܙܓ ܒܪܘܚ ܘܗܘܐ ܡܝܬܐ ܠܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܐܢܫܝܐ܆ ܠܗܢܐ ܠܐ ܡܰܚܣܰܪ ܠܗ ܥܘܡܪܐ ܕܥܡ ܐܚ̈ܐ ܐܘ ܗܘܦܟܐ ܕܥܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܠܘ ܕܢܐܬܪ ܐܠܐ ܕܢܰܘܬܰܪ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܐܦ ܫܠܝ̈ܚܐ. ܘܬܘܒ ܟܕ ܠܘ ܗܽܘ ܒܨܒܝܢܗ ܚܳܛܦ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܠܐ ܐܢ ܡܬܩܪܐ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܕܐܢܫ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܬܩܪܐ ܐܘ ܡܬܓܒܐ ܕܢܦܣܥ ܥܠ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܝܫܐ ܕܪܡܘܬܐ ܐܘ ܕܣܒܝܪܘܬܐ ܕܥܠ ܢܦܫܗ ܡܚܰܘܐ ܒܗܕܐ. ܐܢܕܝܢ ܒܪܚܡܬ ܝܘܬܪܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܳܡܪ ܕܥܳܒܕ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ܆ ܢܦܝܣ ܠܐܠܗܐ ܘܡܢܗ ܢܳܣܒ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܘܬ ܐܢܫܝ̈ܢ ܡܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗܘܳܬ ܗܕܐ܀

 

17 ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܚܝܠܐ ܘܒܝܠܘܕܘܬܐ ܥܕܟܝܠ ܩܳܐܡ ܘܣܢܝܩ ܕܢܬܪܰܒܶܐ ܒܚܠܒܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ܆ ܐܦ ܠܗܢܐ ܬܘܒ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܥܘܡܪܐ ܕܥܡ ܐܚ̈ܐ܆ ܚܕܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗ ܡܥܗ̈ܕܢܐ ܘܡܬܖ̈ܨܢܐ ܒܢܛܘܪܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ܆ ܘܐܚܪܬܐ ܬܘܒ ܕܢܗܘܐ ܫܟܝܚ ܠܗ ܡܠܘܐܐ ܕܢܫܡܠܐ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܚܘܪܒܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܥܖ̈ܘܩܐ ܚܳܫܚ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܚܝ̈ܠܬܢܐ. ܠܥܖ̈ܘܩܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܫܟܝܚ ܠܗܘܢ ܡܠܘܐܐ ܕܰܡܪܰܒܶܐ ܚܫܝ̈ܗܘܢ. ܠܚܝ̈ܠܬܢܐ ܕܝܢ ܕܕܠܐ ܡܨܥܝܘܬܐ ܕܚܫ̈ܐ ܓܠܝܐܝܬ ܢܐܪܥܘܢ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ ܗܰܘ ܕܡܬܟܰܬܰܫ. ܘܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܡܫܬܟ̈ܚܢ ܒܬܖ̈ܝܗܘܢ ܕܘܒܖ̈ܐ܆ ܠܐ ܡܨܝܢܢ ܕܢܐܚܘܕ ܒܠܚܘܕ ܚܕܐ ܡܢ ܡܠܘ̈ܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܘܢܫܒܘܩ ܚܕܐ܀

 

18 ܒܫܪܪܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܕܒܪܐ ܡܰܕܡܶܟ ܚܫ̈ܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܠܐ ܠܘ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܒܥܝܐ ܕܢܰܕܡܟ ܐܢܫ ܚܫ̈ܘܗܝ ܐܠܐ ܘܐܦ ܕܢܥܩܘܪ. ܐܪܝܐ ܓܝܪ ܕܕܡܝܟ ܐܡܬܝ ܕܗܽܘ ܢܬܬܥܝܪ ܐܝܬ ܠܗ. ܘܟܐܒܐ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܫܟܚ ܙܒܢܐ ܐܘ ܥܠܬܐ ܘܡܬܚܘܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܚܫ̈ܐ ܕܡܝ̈ܟܐ ܐܢ ܦܳܓܥܐ ܒܗܘܢ ܥܠܬܐ ܡܥܝܪܐ ܠܗܘܢ. ܠܘ ܓܝܪ ܡܕܒܪܐ ܡܰܕܡܶܟ ܚܫ̈ܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܠܐ ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܚܫ̈ܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝ̈ܢ ܡܰܕܡܟܝܢ ܠܚ̈ܕܕܐ. ܚܫܐ ܓܝܪ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܡܰܕܡܟ ܟܡܐ ܙܒܢܝ̈ܢ ܠܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗܰܘ ܠܗܢܐ. ܘܬܘܒ ܕܪܚܡܬ ܕܗܒܐ ܠܪܚܡܬ ܟܪܣܐ. ܘܬܘܒ ܗܰܘ ܠܗܢܐ ܘܚܫܐ ܕܥܩܬܐ ܠܗܰܘ ܕܪܘܓܙܐ ܘܕܡܐܝܢܘܬܐ ܠܗܰܘ ܕܪܳܡܘܬܐ. ܘܪܚܡܬ ܥܠܡܐ ܘܣܓܝܐܘܬ ܨܦܬܗ ܘܡܖ̈ܢܝܬܗ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܟܡܐ ܙܒܢ̈ܝܢ ܡܰܕܡܟܐ ܐܟܚܕܐ܀

 

19 ܠܐ ܡܕܝܢ ܢܒܥܝܘܗܝ ܠܚܘܪܒܐ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܡܰܕܡܟ ܚܫ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܦܘܠܚܢܐ ܕܒܪܐܢܫܐ ܚܕܬܐ ܘܕܢܗܘܐ ܐܢܫ ܒܟܠܥܕܢ ܚܙܝܐ ܕܢܦܫܗ ܟܕ ܢܳܛܪ ܚܘܠܡܢܗ̇ ܕܠܐ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܗܰܘ ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܚܘܠܡܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܕܢܐܬܐ ܒܢܛܘܪܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܫܡܝܥܐ ܠܝ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܳܐܡܪ ܗܘܐ ܕܐܢܐ ܠܡ ܨܳܒܐ ܐܢܐ ܕܩܠܝܠ ܡܕܡ ܢܶܣܒ ܠܗ ܐܢܫ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܝܬܖ̈ܬܐ. ܘܐܒ̈ܗܬܐ ܬܘܒ ܡܨܖ̈ܝܐ ܗܳܢܘܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܢܫ ܝܕܥܘ ܐܘܡܢܘܬܗ ܕܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܗܶܢܘܢ ܡܠܦܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܢܬܥܢܐ ܐܢܫ ܒܪܚܡܬ ܐܟܣܢܝ̈ܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܒܳܥܐ ܕܢܐܣܐ ܚܫ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܕܢܦܫܗ. ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܓܝܪ ܟܕ ܡܫܬܐܠ ܗܘܐ ܡܢ ܐܢܫ ܡܠܬܐ ܐܶܡܰܪ ܕܬܠܬ ܐܢܝ̈ܢ ܕܒܗܝܢ ܡܬܝܬܪܐ ܢܦܫܐ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܕܢܬܒ ܐܢܫ ܒܫܠܝܐ ܒܩܠܝܬܗ ܘܢܬܥܗܕ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܘܢܒܟܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܕܬܖ̈ܬܝܢ ܕܢܦܠܘܚ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܢܬܠ ܠܡܰܢ ܕܣܢܝܩ ܘܢܩܰܒܠ ܐܦ ܠܐܟܣ̈ܢܝܐ ܕܳܐܬܝܢ ܠܘܬܗ ܘܠܐ ܢܶܣܰܒ ܛܝܒܘܬܐ ܡܢ ܐܢܫ܆ ܘܕܬܠܬ ܕܠܐ ܢܕܘܢ ܠܐܢܫ ܘܠܐ ܢܚܰܝܒ ܠܐܢܫ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܢܒܟܐ ܡܝܬܐ ܢܘܟܪܝܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ ܐܝܬ ܗܘ ܡܝܬܐ ܒܓܘ ܒܝܬܗ. ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܫܬܐܠ ܡܠܬܐ ܗܟܢܐ ܦܰܢܝ ܦܬܓܡܐ ܠܗܰܘ ܕܫܰܐܠܗ ܕܙܶܠ ܬܶܒ ܒܩܠܝܬܟ ܒܫܠܝܐ ܘܗܺܝ ܩܠܝܬܟ ܟܠ ܡܕܡ ܡܠܦܐ ܠܟ܀

 

20 ܘܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܦ ܒܗ ܒܚܘܪܒܐ ܕܒܗ ܥܳܡܪܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܐܝܬ ܕܒܫܠܝܐ ܝܬܝܪ ܫܦܪܘ ܘܐܬܕܰܟܝܘ ܘܐܝܬ ܕܒܩܘܒܠܐ ܘܒܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܐܟܣܢ̈ܝܐ ܕܰܥܟܘ ܚܫܝ̈ܗܘܢ. ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܠܨܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܢ ܒܚܘܪܒܐ ܐܢܫ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܢ ܒܫܰܝܢܐ ܟܕ ܢܩܝܦ ܐܦ ܦܘܪܫܢܐ ܠܰܥܒܳܕܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܐܢ ܐܢܫ ܓܝܪ ܡܩܰܒܠ ܐܟܣܢܝܐ ܘܡܫܝܓ ܖ̈ܓܠܘܗܝ ܘܡܰܬܩܢ ܠܗ ܦܬܘܪܐ ܘܡܫܝܓ ܠܗ ܡܐܢܘ̈ܗܝ ܐܢ ܣܢܝܩ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܡܐ ܕܬܳܒܥ ܛܟܣܐ ܕܚܘܒܐ ܥܳܒܕ ܠܘܬܗ. ܢܩܝܦ ܕܝܢ ܦܘܪܫܢܐ ܠܥܒܳܕܐ ܘܠܐ ܡܬܕܰܠܰܚ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܫܠܝܐ ܕܢܦܫܗ. ܗܘ ܓܝܪ ܦܘܪܫܢܐ ܗܰܘ ܕܢܣܝܒ ܡܢܗܘܢ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܗܽܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܳܘܐ ܡܕܰܟܝܢܐ ܕܢܰܦܫܐ܀

 

21 ܐܢ ܓܝܪ ܛܥܝܢܐ ܢܦܫܐ ܡܐ ܕܣܳܥܪܐ ܗܠܝܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܬܕܟܪܐ ܗܳܝ ܕܟܡܐ ܕܰܥܒܰܕܬܘܢ ܠܚܰܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܖ̈ܐ ܠܝ ܗܽܘ ܥܒܰܕܬܘܢ. ܘܗܳܝ ܕܡܰܢ ܕܠܟܘܢ ܡܩܰܒܠ ܠܺܝ ܗܽܘ ܡܩܰܒܠ. ܘܚܳܐܰܪ ܗܰܘܢܗ ܒܐܟܣܢܝܐ ܐܝܟ ܕܒܡܫܝܚܐ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܗ܆ ܐܪܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܫܠܝܗ ܡܫܬܓܫ ܐܘ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܗ ܒܳܛܠܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܢܶܣܒܪ ܒܢܦܫܗ ܕܟܕ ܥܳܒܕ ܗܠܝܢ ܡܫܬܓܫ ܠܐ ܝܳܕܥ ܡܘܢ ܥܳܒܕ ܘܠܐ ܠܡܰܢ ܘܠܐ ܡܛܠ ܡܘܢ ܐܠܐ ܚܳܐܰܪ ܒܗ ܒܰܥܒܳܕܐ ܒܠܚܘܕ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ ܒܚܰܘܪܶܗ ܦܘܪܫܢܐ. ܘܕܺܐܡܰܪ ܫܪܪܐ ܠܘ ܗܽܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܰܠܚܶܗ ܐܠܐ ܚܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܐܝܬ ܠܓܘ ܡܢܗ ܢܦܩ ܘܫܓܫܗ. ܘܕܳܡܐ ܠܝ ܠܐܢܫ ܕܥܳܪܩ ܡܢ ܚܡܝܡܘܬܗ̇ ܕܢܘܪܐ ܘܒܥܶܠܰܬ ܗܕܐ ܐܦ ܡܢ ܚܫܚܬܗ̇܀

 

22 ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܓܝܪ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܗܽܘ ܡܪܢ ܠܘ ܒܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܦ ܠܢ ܐܠܐ ܐܦ ܒܥܒܳܕܐ ܚܰܘܝ ܠܰܢ. ܩܕܡܐܝܬ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܕܫܰܪܝ ܠܡܶܥܒܰܕ ܘܠܡܰܠܦܘ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܟܬܝܒ ܕܓܳܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܥܒܳܕܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܕܠܐ ܬܣܝܡܘܢ ܠܟܘܢ ܣܝ̈ܡܬܐ ܒܐܪܥܐ ܘܝܕܝܥܐ ܕܠܐ ܩܳܢܶܐ ܗܘܐ ܡܶܕܡ. ܐܶܡܰܪ ܕܠܐ ܬܶܩܢܘܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܟܘ̈ܬܝܢܝܳܢ ܘܝܕܝܥܐ ܕܚܕܐ ܗܘܳܬ ܟܘܬܝܢܗ. ܐܡܪ ܕܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܕܡܚܪ ܘܡܘܕܝܢܢ ܟܠܢ ܕܐܦܠܐ ܗܽܘ ܝܺܨܶܦ. ܘܠܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܗܘܘ ܣܝܒܪܬܐ ܟܕ ܐܙܠܝܢ ܗܘܰܘ ܡܢ ܕܘܟܐ ܠܕܘܟܐ ܐܝܟ ܕܡܰܠܦܐ ܗܳܝ ܕܥܠܘ ܠܩܪܝܬܐ ܕܢܶܙܒܢܘܢ ܠܗܘܢ ܣܝܒܪܬܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ ܕܶܐܙܕܰܗܰܪܘ ܡܢ ܚܡܺܝܪܐ ܕܦܖ̈ܝܫܐ ܘܰܕܙܰܕܽܘ̈ܩܳܝܐ ܐܬܬܥܝܩܘ ܒܢܦܫܗܘܢ ܕܠܚܡܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܣܛܪ ܡܢ ܗܳܪ ܕܟܰܢܫܘ ܩܨܝ̈ܐ ܡܠܐܶ ܬܪܥܣܖ̈ ܩܘܦܝ̈ܢܝܢ ܘܡܠܐܶ ܫܒܥܐ ܐܣܦܖ̈ܝܕܝܢ܀

 

23 ܡܛܠ ܣܘܟܠܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܐܶܡܪ ܕܠܐ ܬܶܩܢܘܢ ܠܐ ܕܗܒܐ ܘܠܐ ܣܐܡܐ ܘܠܐ ܢܚܳܫܐ ܒܟܝ̈ܣܝܟܘܢ ܘܓܠܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܐܦܠܐ ܗܽܘ ܩܳܢܐ ܗܘܐ. ܓܠܘܣܩܳܡܐ ܓܝܪ ܕܡܣ̈ܟܢܐ ܝܗܘܕܐ ܛܥܺܝܢ ܗܘܐ ܘܗܰܘ ܡܕܡ ܕܢܳܦܠ ܗܘܐ ܒܗ ܡܢܗ ܡܬܦܪܢܣ ܗܘܐ. ܐܶܡܪ ܕܐܚܒܘ ܠܒܥܠܕܒ̈ܒܝܟܘܢ ܘܒܰܪܟܘ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐܶܛ ܠܟܘܢ. ܘܰܥܒܶܕܘ ܕܫܦܝܪ ܠܡܰܢ ܕܣܳܢܐ ܠܟܘܢ. ܘܠܟܠܗܝܢ ܒܥܒܳܕܐ ܓܡܰܪ ܐܢܝ̈ܢ. ܕܡܰܚܒ ܗܘܐ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܥܠܕܒ̈ܒܘܗܝ ܘܡܒܰܪܶܟ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܗܳܝ ܕܰܡܨܰܠܐܶ ܗܘܐ ܠܐܒܘܗܝ ܕܫܒܘܩ ܠܗܘܢ. ܘܥܳܒܕ ܗܘܐ ܕܫܰܦܝܪ ܠܗܠܝܢ ܕܣܳܢܝܢ ܠܗ ܕܟܕ ܣܳܢܝܢ ܠܗ ܡܰܚܠܡ ܗܘܐ ܟܐܒܝ̈ܗܘܢ. ܘܠܗܰܘ ܕܐܬܐ ܕܢܐܚܕܗ ܒܪ ܫܥܬܗ ܐܶܕܢܗ ܐܰܣܝ ܠܗ. ܐܶܡܰܪ ܕܡܰܢ ܕܡܫܰܚܰܪ ܠܟ ܡܺܝܠܐ ܙܶܠ ܥܡܗ ܬܖ̈ܝܢ. ܘܠܗܕܐ ܬܘܒ ܗܽܘ ܓܡܪܗ̇ ܒܥܒܳܕܐ. ܕܡܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܟܠܕܘܟ ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܖ̈ܝܗܐ ܘܪܳܗܛ ܗܘܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܗ ܘܟܰܕ ܩܪܝܗܝ ܪܒ ܟܢܘܫܬܐ ܕܢܐܙܠ ܢܐܣܐ ܠܒܪܬܗ ܐܶܙܰܠ ܥܡܗ ܠܒܝܬܗ ܘܚܠܦ ܟܪܝܗܐ ܡܝܬܐ ܐܚܝ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܳܝ ܕܢܫܝܓ ܖ̈ܓܠܐ ܕܐܚܝ̈ܢ ܦܘܩܕܢܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܗܽܘ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܐܚܘ̈ܗܝ ܐܫܝܓ ܖ̈ܓܠܐ ܐܠܐ ܐܦ ܕܒܥܠܕܒܒܗ܀

 

24 ܗܐ ܡܕܝܢ ܐܬܚܙܝܬ ܕܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܐܫܠܡ ܐܝܟ ܕܢܳܛܰܪ ܗܽܘ ܒܩܰܕܡܐ ܢܛܰܪ ܐܶܢܘܢ ܘܗܟܢܐ ܗܘܐ ܠܢ ܚܰܘܪܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܥܩ̈ܒܬܗ. ܕܰܢܛܰܪ ܓܝܪ ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܥܬܝܩܐ ܕܡܘܫܐ ܐܦܠܐ ܥܠ ܗܕܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܬܦܠܓ ܐܝܟ ܕܡܰܠܦ ܥܠܘܗܝ ܦܘܠܘܣ. ܕܗܘܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܘܗܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܐܢܘܢ ܢܶܙܒܶܢ. ܘܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܶܡܪ ܕܐܢ ܡܰܚܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܦܘ̈ܩܕܢܝ ܛܰܪܘ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܐ ܢܶܛܪܶܬ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܐܒܝ ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܐܢܐ ܒܚܘܒܗ. ܠܝܬ ܠܗ̇ ܡܕܝܢ ܦܘܪܣܐ ܕܐܢܫ ܢܗܘܐ ܡܰܚܒܢܐ ܐܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܠܐ ܢܳܛܰܪ. ܘܐܢܗܘ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܟܠܗܘܢ ܠܐ ܢܳܛܰܪ܆ ܠܰܘ ܒܠܚܘܕ ܠܬܐܘܪܺܝܰܐ ܠܐ ܡܬܡܰܛܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܰܡ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܠܐ ܘܐܦܠܐ ܚܝ̈ܐ ܝܳܪܬ. ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܕܘܝܕ ܓܠܝܐܝܬ ܡܰܠܦ ܠܢ ܕܐܝܢܐ ܕܨܳܒܐ ܕܢܐܪܬ ܚܝ̈ܐ ܘܢܚܙܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܛܒ̈ܐ ܕܬܐܘܪܝܐ܆ ܢܥܒܪ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܛܒܬܐ ܘܢܒܥܶܐ ܫܠܡܐ ܘܢܶܪܗܰܛ ܒܬܪܗ܆ ܟܕ ܒܗܳܝ ܕܢܶܥܒܶܕ ܛܒܬܐ ܘܢܶܒܥܶܐ ܫܠܡܐ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܢܛܘܪܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܚܒܝܫܐ܀

 

25 ܡܫܟܚܝܢܢ ܓܝܪ ܕܢܺܐܠܦ ܕܫܰܦܝܪܐ ܡܪܰܚܡܢܘܬܐ ܘܩܘܒܠܐ ܕܐܟܣܢܝ̈ܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܡܠܘ̈ܗܝ ܕܡܪܢ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܕܘܒܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܥܠ ܐܒܪܗܡ ܕܒܗ ܒܗܢܐ ܦܘܠܚܢܐ ܕܪܚܡܬ ܐܟܣܢܝ̈ܐ ܥܳܢܐ ܗܘܐ. ܘܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܐܦ ܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܝܪܬܘܬܐ ܕܩܰܒܠܘ ܡܢ ܐܒܘܗܘܢ ܢܳܛܪܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܝܘܣܦ ܬܘܒ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܢܛܪ ܘܗܟܢܐ ܝܺܪܒ. ܘܡܘܫܐ ܬܘܒ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܢܛܪ ܘܗܟܢܐ ܐܫܬܰܒܰܚ. ܘܩܳܠܘ̈ܗܝ ܬܘܒ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܡܘܫܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܥܠ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ ܡܠܦܝܢ ܗܘܘ. ܠܐ ܠܡ ܬܒܰܥܰܪ ܙܝ̈ܬܝܟ ܘܠܐ ܬܠܩܘܛ ܠܩܛܐ ܕܚܩܠܟ ܐܠܐ ܫܒܘܩ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܠܒܳܝ̈ܫܐ ܕܥܰܡܳܟ. ܫ̈ܬ ܫܢܝ̈ܢ ܙܪܘܥ ܘܚܨܘܕ ܚܩܠܟ ܘܒܫܢܬܐ ܕܫܒܥ ܙܪܘܥܝܗ̇ ܘܫܒܘܩܝܗ̇ ܠܡܣ̈ܟܢܐ. ܠܐ ܬܒܠܘܡ ܬܘܪܐ ܕܡܰܕܪܟ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܡܠܦ. ܠܐ ܬܒܰܫܠ ܓܰܕܝܐ ܒܚܠܒܐ ܕܐܡܗ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܡܠܦ ܒܗ̇. ܠܐ ܬܶܣܒ ܦܖ̈ܘܓܐ ܥܡ ܐܡܐ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܡܘܕܥ ܒܝܕ ܗܕܐ. ܕܚܰܠ ܡܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܘܛܰܪ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ. ܒܟܠ ܕܘܟ ܐܳܡܪ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܢܒܝܐ ܬܘܒ ܕܘܝܕ ܓܠܝܐܝܬ ܝܳܗܒ ܛܘܒܐ ܠܗܰܘ ܕܕܳܚܠ ܡܢ ܡܪܝܐ ܘܙܗܝܪ ܒܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ܀

 

26 ܝܕܝܥܐ ܡܕܝܢ ܐܘ ܪܳܚܡ ܐܠܗܐ ܕܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܣܝܡܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܢ ܒܥܬܝܩܬܐ ܘܐܢ ܒܚܕܬܐ ܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܠܐ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܕܢܰܠܦܰܢ ܐܠܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܰܚܡܢܐ ܘܙܕܝܩܐ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܒܳܥܐ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܕܠܰܢ ܢܶܥܒܶܕ ܡܖ̈ܚܡܢܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ. ܘܐܝܟ ܕܗܽܘ ܒܥܒܳܕܐ ܐܬܚܙܺܝ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܐܦ ܚܢܰܢ ܒܥܒ̈ܕܐ ܢܬܚܙܐ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܣܳܦ̈ܩܢ ܠܫܘܐܠܟ ܩܕܡܝܐ ܘܐܦܢ ܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܐܦܠܐ ܥܠ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ܀

 

27 ܫܘܐܠܟ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܕܐܢ ܫܦܝܪܐ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚ̈ܬܚܢ ܒܰܢ ܚܫ̈ܐ ܢܪܚܩ ܘܕܐܢܗܘ ܡܣܬܒܪ ܙܟܘܬܐ ܫܘܢܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܘ ܡܙܕܟܝܢܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܟܕ ܥܳܪܩܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܘܓܳܒܝܐ ܢܝܳܚܐ܀

ܢܐܡܪ ܕܝܢ ܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܕܫܦܝܪ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܥܪܘܩ ܡܠܝܐܝܬ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܚܬܚ̈ܬܢ ܒܗ ܚܫ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܟܕ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܥܳܪܩ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢܗܝܢ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܚܬܚ̈ܬܢ ܠܗܘܢ ܠܚܫ̈ܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܚܙܐ ܨܒܘ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܘܐܐ ܐܘ ܕܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܐܘ ܕܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܐܘ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܘܢܥܪܘܩ ܡܢܗܝܢ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܖ̈ܒܝܢ ܚܫܐ ܕܩܪܝܒ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܚܕ ܗܘ ܡܠܘܐܐ ܕܬܪܒܝܬܐ ܒܟܠܗܘܢ ܚܫ̈ܐ ܘܢܫܒܘܩ ܐܢܫ ܚܫܐ ܩܪܝܒܐ ܘܢܬܟܬܫ ܥܡ ܪܚܝܩܐ ܗܕܐ ܐܬܐ ܗܝ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܘܕܠܐ ܝܕܥܬܐ. ܘܬܘܒ ܕܢܦܫܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܪܐܙܐ ܥܡܗ ܕܚܫܐ ܕܡܛܠ ܕܒܳܗܬܐ ܡܢ ܩܪܝܒܘܬܗ ܡܣܬܒܪܐ ܕܡܳܚܝܐ ܩܪܒܐ ܥܡ ܗܰܘ ܕܪܚܝܩ ܟܕ ܐܢ ܢܓܕܫ ܕܐܦ ܗܰܘ ܐܚܪܢܐ ܢܬܩܪܒ ܠܗ̇ ܘܐܦ ܡܢܗ ܒܳܗܬܐ ܘܠܘܬ ܐܚܪܢܐ ܡܫܰܢܝܐ ܘܗܟܢܐ ܗܳܘܝܐ ܥܪܘܩܝܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܫ̈ܐ ܟܕ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܙܕܟܝܐ ܟܕ ܐܦܠܐ ܡܣܒܪܐ ܕܶܐܙܕܰܟܝܰܬ ܠܘ ܡܛܠ ܕܙܟܳܬ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܰܩܪܒܰܬ܀

 

28 ܡܬܒܥܐ ܡܕܝܢ ܠܐܢܫ ܕܢܥܪܘܩ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܢ ܡܠܘܐܗܘܢ ܕܚܫ̈ܐ ܐܢ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܕܢܬܟܬܫ ܥܡܗܘܢ ܐܘܡܢܐܝܬ ܟܕ ܡܓܫܓܫ ܠܗܝܢ ܠܨܒܘ̈ܬܐ ܕܢܣܒ ܡܢܗܝܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܗܝܢ ܘܢܪܦܐ ܦܓܪܢܘܬܗܝܢ. ܗܳܝ ܕܐܦ ܫܠܝ̈ܚܐ ܥܳܒܕܝܢ ܗܘܘ ܕܟܕ ܢܘܟܖ̈ܝܝܢ ܗܘܘ ܠܗܢܝܐܘܬܐ ܕܦܓܪܢܘܬܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܗܢܝܐܘܬܐ ܕܬܐܘܪܝܐ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܫܳܩܠܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܶܢܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܘܐܐ ܠܚܫ̈ܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܕܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܕܢܙܝ̈ܥܢ ܚܫ̈ܐ ܐܠܐ ܘܐܦ ܕܢ̈ܬܠܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܐܝܬ ܒܗܝܢ ܠܗܘܢܐ܆ ܐܢܗܘ ܕܝܳܕܥ ܗܘ ܗܰܘܢܐ ܕܢܶܥܦܶܐ ܘܢܶܣܒ ܡܢܗܝܢ ܗܒ̈ܒܐ ܕܒܗܝܢ. ܡܘܕܥ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܠܡܠܬܝ ܓܠܝܐܝܬ. ܗܐ ܓܝܪ ܚܙܬܐ ܘܪܝܚܐ ܕܡܐܟ̈ܠܬܐ ܠܚܫܐ ܕܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܡܙܝܥ. ܘܬܘܒ ܚܙܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܘܥܢܝܢܐ ܕܥܡ ܢ̈ܫܐ ܠܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܫܳܓܪܝܢ. ܘܚܙܬܐ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܗܘܠܐܶ ܕܠܗܠܝܢ ܕܒܝܩܐ ܚܫܐ ܬܘܒ ܕܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܡܪܰܒܶܐ. ܘܗܠܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܠܚܫ̈ܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܙܝ̈ܥܢܝܬܐ ܘܡܖ̈ܒܝܢܝܬܐ ܠܘܬ ܗܘܢܐ ܛܟܣܐ ܐܚܪܢܐ ܡܡ̈ܰܠܝܢ܆ ܐܢܗܘ ܕܫܳܩܠ ܗܰܘܢܐ ܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ܚܫ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܶܣܒ ܬܐܘܪܝܐ ܡܢܗܝܢ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܐܠܐ ܙܟܐ ܠܚܫ̈ܐ ܡܨܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܗܘܢܐ ܘܠܗܝܢ ܠܨܒܘ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܡܐ ܕܩܳܪܒ ܠܘܬ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܘ ܒܝܕ ܚܫܐ ܩܳܪܒ ܐܠܐ ܒܚܰܘܪܐ ܪܘܚܢܝܐ܀

 

29 ܐܝܬ ܓܝܪ ܬܐܘܪܝܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܐܢ ܒܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܘܐܢ ܒܪܘܖ̈ܒܬܐ ܘܣܳܒܪ ܐܢܐ ܕܐܦܠܐ ܛܘܒܬܢܘܬܟ ܡܬܚܪܝܐ ܥܠ ܗܕܐ. ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܰܒܪܶܐ ܠܐܠܗܐ ܒܚܟܡܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܒܪܶܐ. ܘܗܺܝ ܚܟܡܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܬܬܩܢܘ ܥܒ̈ܳܕܐ ܐܶܬܡܰܙܓܰܬ ܒܗܘܢ ܒܥܒ̈ܕܐ ܘܗܕܐ ܗܘܳܬ ܡܛܠ ܕܘܪܫܗ ܕܗܰܘܢܐ ܕܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܥܪܛܠܐܝܬ ܢܦܓܥ ܒܗ̇ ܒܚܟܡܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܡܠܘܐܐ ܡܬܪܓܫܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܗܳܘܝܐ ܐܦ ܠܘܬ ܫܒܖ̈ܐ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܕܠܐ ܡܨܥܝܘܬܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܢܦܓܥܘܢ ܥܪܛܠܐܝܬ ܒܚܟܡܬܗ ܕܣܳܦܪܐ ܒܐܬܘ̈ܬܐ ܡܳܙܓ ܠܗ̇ ܠܚܟܡܬܗ ܘܗܟܢܐ ܡܰܝܬܐ ܠܗ̇ ܠܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܖ̈ܓܫܐ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܚܙܬܐ ܘܕܩܠܐ ܘܕܫܡܥܐ. ܘܡܐ ܕܺܝܠܦ ܛܠܝܐ ܘܐܬܪܰܒܝ ܒܗ ܒܩܪܝܢܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܣܟܝܡܗܝܢ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܚܳܙܐ ܘܪܘܟܒܗܝܢ ܐܠܐ ܘܐܦ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܒܗܝܢ ܫܳܩܠ܀

 

30 ܗܳܝ ܕܐܦ ܟܡܐ ܙܒܢܝ̈ܢ ܠܘܬܟ ܓܳܕܫܐ. ܕܟܕ ܠܒܝܟܰܬ ܟܬܒܐ ܘܡܬܒܰܩܶܝܬ ܒܐܬܘ̈ܬܗ ܚܙܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܡ̈ܠܐ ܒܝܕ ܚܘܪܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܫܳܩܠܰܬ. ܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܢܢ ܠܘܬ ܚܙܬܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܘܕܩܪܝܢܐ ܕܚܳܐܰܪ ܒܓܘܫܡܗܝܢ ܘܥܳܦܐ ܝܕܥܬܗܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܘܳܠܐ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܠܘܬ ܚܙܳܬܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܘܠܘܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܣܬܒܖ̈ܢ ܕܡܙܝ̈ܥܢ ܚܫ̈ܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܚܳܐܰܪ ܒܐܢܬܬܐ ܢܶܕܰܥ ܡܳܢܰܘ ܛܟܣܗ̇ ܘܡܢܐ ܡܚܘܝܐ ܦܐܝܘܬܐ ܕܫܘܦܪܗ̇ ܘܡܢܐ ܐܣܟܝܡܐ ܘܪܘܟܒܐ ܕܗܕ̈ܡܝܗ̇ ܘܡܢܐ ܡܚܘܝܐ ܫܘܬܦܘܬܗ̇ ܕܠܘܬ ܓܒܪܐ ܘܕܐܝܠܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܖ̈ܝܢ ܛܟܣܝ̈ܢ ܕܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܡܡܰܠܝܐ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܒܪܝܬܐ ܡܠܠܬܐ ܘܕܠܐ ܦܓܰܪ ܘܕܗܕܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܒܦܓܪܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܥܠ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܕܡܐܟ̈ܠܬܐ ܘܥܠ ܕܗܒܐ ܘܨܒ̈ܬܘܗܝ ܢܬܪܰܥܶܐ ܘܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܢܶܣܰܒ ܬܐܘܪܝܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܒܗ. ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܦܓܪܐ ܚܳܙܐ ܘܓܳܐܫ ܘܛܳܥܡ ܠܦܓܖ̈ܢܝܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗܘܢܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܒܗܝܢ ܚܳܙܐ ܘܓܳܐܫ ܘܳܐܦ ܛܳܥܡ. ܐܢܗܘ ܕܡܛܐ ܒܬܪܒܝܬܗ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܡܩܰܒܠܐ ܣܝܒܪܬܐ ܐܢܗܘ ܕܪܘܚܢܐܝܬ ܚܰܝ ܘܪܘܚܢܐܝܬ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܡܬܬܙܝܥ ܒܗܳܝ ܕܡܘܬܐ ܕܠܐ ܡܰܪܓܫ ܦܓܪܐ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܒܨܒܘ̈ܬܐ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܛܥܡ̈ܬܗܝܢ ܦܓܖ̈ܢܝܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܗܰܘܢܐ ܪܘܚܢܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܦܓܪܢܘܬܗܝܢ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܬܐܘܝܐ ܕܒܗܝܢ܀

 

31 ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܳܡܪ ܐܢܬ ܠܝ ܕܗܺܝ ܗܕܐ ܕܐܝܟܢܐ ܡܳܛܐ ܗܘܢܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܗܕܐ ܒܳܥܐ ܐܢܐ ܕܺܐܠܰܦ. ܡܳܛܶܐ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܒܢܛܘܪܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܛܟ̈ܣܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܕܘ̈ܟܝܬܐ ܡܦܖ̈ܫܢ ܠܗܘܢ ܠܦܘܠܚܢܗܘܢ. ܐܢ ܩܪܝܒ ܓܝܪ ܐܢܫ ܠܥܘܡܪܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܨܳܝܒܝܢ ܠܘܬܗ ܐܟܣܢ̈ܝܐ ܐܘ ܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝܩܝܢ܆ ܠܐ ܢܥܪܘܩ ܡܢ ܥܢܝܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܘܢܶܣܒܰܪ ܠܗ ܕܗܢܐ ܥܪܘܩܝܐ ܛܒܬܐ ܗܘ ܐܘ ܫܶܠܝܐ ܝܳܗܒ ܠܗ ܐܠܐ ܒܚܙܬܗܘܢ ܢܙܝܥ ܒܗ ܚܘܒܐ ܕܪܚܡܰܬ ܐܟܣܢ̈ܝܐ܆ ܟܕ ܒܩܰܕܡܐ ܡܩܰܪܒ ܣܓܕܬܐ ܗܳܝ ܕܦܐܝܐ ܠܡܫܝܚܐ ܕܡܬܚܙܐ ܒܒܪܢܫܐ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܶܥܒܶܕ ܒܪܬܚܗ ܕܚܘܒܐ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܬܳܒܰܥ ܛܟܣܐ ܕܩܘܒܠܗ ܕܗܰܘ ܕܳܐܬܐ. ܘܒܟܠܗܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܪܚܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܢܙܝܥ ܒܗ. ܘܐܢ ܓܕܰܫ ܘܐܝܬ ܗܘ ܠܗ ܠܘܬܗ ܡܘܕܥܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܢܰܕܡܟܝܗ̇ ܘܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܢܩܰܒܠܗ ܐܠܐ ܒܙܘܥܐ ܕܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܟܕ ܟܠܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܢܦܫܗ ܡܠܝ̈ܢ ܪܚܡܬܗ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܐ ܘܚܳܐܰܪ ܒܗ ܚܒܝܒܐܝܬ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܨܛܝܐ. ܘܠܐ ܢܶܣܒܰܪ ܕܡܡܠܠܗ ܘܥܢܝܢܐ ܕܥܡܗ ܡܚܣܪܢܐ ܠܫܠܝܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܗܳܘܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܩܰܕܡܰܬ ܚܳܝܪܰܬ ܒܗ ܐܝܟ ܨܠܡܐ ܕܰܟܝܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟܢܐ ܠܥܢܝܢܗ ܚܘܣܪܢܐ ܚܳܫܒܰܬ ܠܗ܀

 

32 ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܟܠ ܟܠܗ ܢܥܪܘܩ ܐܢܫ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܒܥܶܠܰܬ ܗܕܐ ܘܐܦ ܡܢ ܩܘܒܠܐ ܘܢܝܳܚܐ ܕܐܟܣܢܝ̈ܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܝ ܗܪܟܐ ܕܠܘ ܫܠܝܐ ܘܢܝܚܐ ܕܢܦܫܐ ܒܳܥܐ܆ ܐܠܐ ܕܦܓܪܐ ܘܡܕܡ ܚܠܦ ܡܕܡ ܐܬܚܙܝ ܠܗ. ܗܕܐ ܕܐܦ ܗܺܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܨܢܥܬܐ ܩܛܝܢܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܕܒܦܪܨܘܦܐ ܕܫܠܝܐ ܓܳܠܙ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܐܟܣܢܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܡܢ ܠܒܪ ܥܳܒܕ ܥܠܘܗܝ ܫܠܝܐ ܡܢ ܠܓܘ ܡܳܠܐ ܠܗ ܟܠܗ̇ ܫܓܝܫܘܬܐ. ܘܓܳܕܫܐ ܕܡܢܗ ܕܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܐܦ ܣܢܐܬܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܪܰܒܶܐ ܒܗ ܕܡܢܗ̇ ܘܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܬܰܪܥܐ ܡܰܥܠ ܥܠܘܗܝ ܫܓܝܫܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܫ̈ܐ ܟܕ ܥܳܒܕ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܕܢܶܗܘܐ ܚܙܝܐ ܘܕܰܝܢܐ ܕܣܘܥܖ̈ܢܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܣܳܢܐ ܘܕܰܢܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܕܰܢܚܘܪ ܒܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܣܟ̈ܠܐ ܕܠܐ ܡܰܘܬܪ ܥܢܝܢܗܘܢ ܟܕ ܡܣܒܪ ܗܽܘ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܪܡ ܒܝܕܥܬܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܳܪܩ ܡܢܗܘܢ ܘܐܝܟ ܡܰܢ ܕܩܳܐܡ ܒܪܰܘܡܐ ܕܡܝܬܖ̈ܬܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܥܢܝܢܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܠܗܠܝܢ ܕܥܳܪܩ ܡܢ ܥܢܝܢܗܘܢ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܠܘ ܡܟܝܠ ܒܫܠܝܐ ܗܳܘܐ ܐܠܐ ܫܓܝܫܘܬܐ ܡܬܡܠܐ ܘܗܰܘ ܕܠܐ ܡܩܰܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܢܶܚܙܶܐ ܦܖ̈ܨܘܦܐ ܡܫܬܟܰܚ ܥܒܺܝܕ ܚܙܝܐ ܕܚܰܫ̈ܐ ܕܒܝܢ̈ܢܫܐ ܟܰܕ ܠܗܰܘ ܕܳܐܢ ܘܠܗܰܘ ܪܳܫܐ ܘܠܗܰܘ ܡܩܰܛܪܶܓ ܘܒܐܚܪܢܐ ܐܢ ܣܒܝܪ ܡܕܡ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܳܣܶܡ. ܘܟܰܕ ܥܳܪܶܩ ܡܢ ܚܙܳܬܐ ܕܨܰܠܡܰܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܗܳܘܐ ܠܗ ܚܙܝܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܘܐܝܟܐ ܗܘ ܫܠܝܗ ܕܗܢܐ ܕܥܒܝܕ ܗܘܢܗ ܛܝܳܪܐ ܠܟܠܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܘܚܡܝ̈ܠܢ ܒܗ ܘܖ̈ܳܦܬܢ ܐܝܟ ܬܘ̈ܠܥܐ ܒܣܝܢܐ܀

 

33 ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܝܢ ܕܠܫܠܝܐ ܕܕܘܟܬܐ ܘܐܦ ܦܝܠܣܘ̈ܦܐ ܒܰܖ̈ܳܝܶܐ ܐܰܚܶܒܘ ܘܟܬܝ̈ܒܢ ܗܠܝܢ ܥܠ ܐܢܫܝ̈ܢ ܡܢܗܘܢ. ܥܠ ܦܠܛܘܢ ܕܝܢ ܗܰܘ ܡܫܰܡܗܐ ܕܒܗܘܢ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܦ ܒܕܘܟܬܐ ܕܒܝܫ ܐܐܪ ܕܝܠܗ̇ ܒܛܘܪܐ ܚܪܒܐ ܐܙܰܠ ܥܡܰܪ ܕܡܢ ܡܘܙܓܐ ܒܝܫܐ ܢܰܡܚܠܗ ܠܓܘܫܡܗ. ܘܠܐ ܝܺܕܥ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ܕܐܢ ܒܝܫܘܬ ܡܘܙܓܗ ܕܐܐܪ ܐܰܡܚܠܰܬ ܓܘܫܡܐ ܘܡܚܝܠܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܐܰܟܪܗܰܬ ܖ̈ܓܝܓܬܗ ܗܰܘܢܐ ܒܗܠܝܢ ܕܠܐ ܛܝܒܘ ܡܟܬܪ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܐܪܓܫ ܒܝܘܬܪܢܐ ܕܡܢ ܟܪܝܗܘܬܐ ܕܚܫܘ̈ܗܝ ܡܛܠ ܕܠܘ ܗܽܘ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܘܬܗ ܐܰܟܪܰܗ ܐܢܘܢ ܐܠܐ ܒܝܫܘܬ ܡܘܙܓܗ ܕܐܐܪ ܘܡܚܝܠܘܬ ܦܓܪܐ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܰܪܡܺܝܢ ܒܥܰܖ̈ܣܬܐ ܘܰܡܫܰܢܩܺܝܢ ܒܟܘܖ̈ܗܢܐ ܠܐ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܕܥܝܟܝܢ ܒܗܘܢ ܚܫ̈ܝܗܘܢ. ܡܢܐ ܡܘܬܪܐ ܠܗ ܗܕܐ ܠܗܘܢܐ ܕܗܐ ܐܦ ܗܘ ܥܡܗ ܕܦܓܪܐ ܬܰܚܘܒ ܘܰܕܘܶܐ ܘܒܛܝܠ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܟܝܢܗ܀

 

34 ܠܐ ܡܕܝܢ ܢܰܚܒ ܫܠܝܐ ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܠܐ ܢܒܥܐ ܒܩܕܡܐ ܥܠܬܗ. ܘܠܐ ܢܒܥܐ ܫܠܝܐ ܕܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܠܐ ܫܠܝܐ ܕܡܢ ܚܫ̈ܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܢܰܣܝܢܢ ܕܡܘܬܪܐ ܠܢ ܗܕܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܐܦ ܫܠܝܐ ܕܕܘܟܬܐ ܢܒܥܐ. ܘܐܢ ܐܬܝܢ ܠܘܬܢ ܐܟܣܢܝ̈ܐ ܢܩܰܒܠ ܐܢܘܢ ܒܟܠܗ ܙܘܥܐ ܕܚܘܒܐ ܘܒܪܬܚܐ ܕܪܘܚܐ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܘܬ ܥܢܝܢܐ ܠܐ ܢܪܗܛ ܠܐ ܒܥܒܳܕܐ ܘܠܐ ܒܪܓܬܐ. ܘܐܢ ܐܳܬܝܢ ܠܐ ܢܕܚܘܩ ܐܢܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܐܪܓܫܢܢ ܕܗܳܘܝܢ ܠܢ ܡܠܘܐܐ ܠܚܰܕ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܐܘ ܠܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܐܘ ܠܦܶܗܝܐ ܕܗܰܘܢܐ. ܘܗܕܐ ܬܘܒ ܠܰܘ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܢܶܥܒܶܕ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܥܢܝܢܗܘܢ ܡܠܘܐܐ ܠܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܗܳܘܐ ܠܰܢ. ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܓܝܪ ܠܗܘܢܐ ܕܢܚܘܪ ܩܛܝܢܐܝܬ ܘܐܢ ܡܬܬܙܝܥ ܒܗ ܚܫܐ ܕܒܳܥܐ ܥܢܝܢܐ ܕܖ̈ܘܪܒܐ ܘܕܥܬܝܖ̈ܐ ܘܕܝܳܕܘ̈ܥܐ ܢܥܪܘܩ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܗܽܘ ܪܓܗ. ܢܶܒܥܐ ܕܝܢ ܕܡܣ̈ܟܢܐ ܘܕܐܟܣܢ̈ܝܐ ܠܘ ܕܢܰܘܪܟ ܥܡܗܘܢ ܡܡܠܠܐ ܐܠܐ ܕܢܫܡܠܐ ܒܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܚܘܒܐ. ܠܐ ܡܕܝܢ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܬܥܪܘܩ ܘܠܐ ܥܢܝܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܬܪܓ ܐܠܐ ܟܰܕ ܡܒܰܚܢܰܬ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܗܳܝ ܕܝܳܬܪ ܒܗ̇ ܗܘܢܐ ܗܺܝ ܫܡܠܐ܀

 

35 ܘܠܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܺܝ ܕܦܠܢ ܚܟܝܡܐܝܬ ܡܡܠܠ ܐܘ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܡܦܰܫܩ ܘܪܘܚܢܐܝܬ ܒܳܨܐ ܨܒܘ̈ܬܐ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܡܬܒܥܐ ܡܡܠܠܐ ܚܟܝܡܐ ܐܘ ܦܘܫܩܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܐܘ ܩܖ̈ܝܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܫܚ̈ܠܦܐ ܠܝܚܝܕܝܘܬܐ. ܙܳܕܩ ܓܝܪ ܠܝܚܝܕܝܐ ܕܢܗܘܐ ܫܳܠܡ ܠܫܡܗ ܒܥܒܳܕܐ ܘܢܗܘܐ ܝܚܝܕܝܐ ܒܓܠܝܘܬܗ ܘܒܟܣܝܘܬܗ. ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܒܗ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܠܐ ܗܽܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܗ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܗܰܘ ܕܐܦܠܐ ܡܬܬܦܝܣ ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܗ ܐܠܐ ܗܽܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܕܡܰܘܬܶܒ ܠܝܚܝܕܝܐ ܒܒܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܕܐܝܟܐ ܕܬܖ̈ܝܢ ܐܘ ܬܠ̈ܬܐ ܟܢܝܫܝܢ ܒܫܡܝ ܬܡܢ ܐܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܠܝܠܘܬܗ ܘܪܓܬܗ ܘܚܡܬܗ ܕܗܘܢܐ ܒܳܨܝܐ ܝܕܥܬܐ ܕܒܟܝ̈ܢܐ ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ. ܘܪܓܬܗ ܡܬܝܐܒܐ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܡ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܚܡܬܗ ܡܬܟܬܫܐ ܠܘܩܒܠ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܬܠܬܝܗܝܢ ܡܐ ܕܫܦܝܪ ܟܢܝ̈ܫܢ ܘܒܫܡ ܡܫܝܚܐ ܟܢܝ̈ܫܢ ܘܐܦ ܡܫܝܚܐ ܒܗܝܢ ܘܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܡܪܰܒܶܐ ܒܚܝܠܐ ܕܟܝܢܗ̇܀

 

36 ܥܪܘܩ ܡܕܝܢ ܡܢ ܟܠ ܨܒܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܪܒܝܢܝܬܐ ܕܚܫ̈ܐ ܐܢ ܡܰܪܓܫܰܬ ܒܗ ܒܗܘܢܟ ܕܥܕܟܝܠ ܝܠܘܕ ܘܡܢ ܕܘܟܬܐ ܘܡܢ ܥܢܝ̈ܢܐ ܘܡܢ ܣܝܒܖ̈ܬܐ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܢ ܙܘܥܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܚܘ̈ܫܒܐ. ܘܠܐ ܬܐܡܪ ܕܐܢ ܥܳܪܩ ܐܢܐ܆ ܡܢ ܩܪܒܐ ܥܳܪܩ ܐܢܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܶܡܪܶܬ ܠܟ ܕܥܪܘܩ ܡܢ ܩܪܒܐ ܐܠܐ ܥܪܘܩ ܡܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܝܳܗ̈ܒܢ ܚܝܠܐ ܒܒܥܠܕܒ̈ܒܝܟ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܪܝܐ ܡܬܡܚܠ ܡܢ ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡܐܟ̈ܠܬܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܫ̈ܐ ܡܬܡܚܠܝܢ ܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܣܝܒܖ̈ܬܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܬܐܠܦ ܗܳܝ ܕܒܳܥܶܝܬ ܣܳܐܡ ܐܢܐ ܘܐܦ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܫܡܝ̈ܥܢ ܠܝ ܥܠ ܐܢܫܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܢ ܐܝܠܝܢ ܥܢܝ̈ܢܐ ܥܪܩܝܢ ܗܘܘ ܘܐܝܠܝܢ ܡܚܒܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܐܟܣ̈ܢܝܐ ܓܝܪ ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܚܘܒܐ ܡܩܰܒܠܝܢ ܗܘܰܘ ܟܕ ܠܗ ܠܩܘܒܠܗܘܢ ܡܫܰܡܫ ܗܘܐ ܦܘܪܫܢܐ. ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܝܢ ܕܖ̈ܘܪܒܐ ܥܳܪܩܝܢ ܗܘܰܘ܀

 

37 ܡܬܐܡܪܐ ܓܝܪ ܥܠ ܐܒܐ ܦܘܡܢ ܕܰܒܥܐ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܕܰܝܳܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘܠܐ ܡܬܬܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗܕܐ ܗܽܘ ܛܘܒܢܐ. ܐܶܚܕ ܕܝܢ ܕܰܝܳܢܐ ܠܒܰܪ ܚܳܬܶܗ ܘܚܒܫܗ ܒܝܬ ܐܣܝܖ̈ܐ ܐܝܟ ܚܝܒ ܡܘܬܐ ܘܨܳܒܐ ܗܘܐ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ. ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܐ ܕܐܠܐ ܐܬܐ ܚܙܢܝ ܘܐܦܝܣܢܝ ܐܒܐ ܦܘܡܢ ܘܠܐ ܫܳܪܐ ܐܢܐ ܠܗ. ܘܡܢ ܕܠܐ ܐܬܬܦܝܣ ܛܘܒܢܐ ܠܗܕܐ ܐܶܡܰܪ ܕܐܦܢ ܒܡܠܬܐ ܢܫܠܘܚ ܠܝ ܘܫܳܪܐ ܐܢܐ ܠܗ. ܘܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܐܬܬܦܝܣ ܘܫܠܚ ܠܗ܀

 

38 ܠܐܒܐ ܕܝܢ ܒܢܝܡܝܢ ܒܥܳܐ ܬܘܒ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܕܰܝܳܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܦ ܠܗ. ܘܫܰܕܰܪ ܩܕܡܘܗܝ ܕܰܝܳܢܐ ܐܢܫ ܕܡܣܒܪ ܠܗ ܡܐܬܝܬܗ. ܘܟܕ ܝܺܠܦ ܛܘܒܢܐ ܡܐܬܝܬܗ ܣܠܩ ܩܡ ܠܗ ܒܕܩܠܐ ܐܝܟ ܡܕܰܟܶܐ ܠܗ. ܘܟܕ ܐܶܬܳܐ ܘܫܐܠܗ ܗܰܘ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܕܰܝܳܢܐ ܐܶܡܪ ܠܗ ܕܠܘ ܗܪܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܝܐ ܕܒܳܥܶܝܬ܀

 

39 ܠܗ ܬܘܒ ܟܕ ܠܗ ܐܶܬܐ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܕܰܝܳܢܐ ܐܚܪܢܐ ܘܡܛܠ ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܕܐܢ ܡܩܰܕܡ ܝܳܠܦ ܡܰܪܚܶܩ ܠܗ܆ ܐܶܬܐ ܫܠܝܐܝܬ ܟܕ ܠܐ ܩܰܕܡ ܐܘܕܰܥ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ. ܗܰܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܟܰܕ ܚܙܐ ܕܡܰܢܰܥ ܠܗ ܘܠܐ ܐܫܟܰܚ ܕܢܪܚܩ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܣܬܪܗܒ ܫܩܰܠ ܠܗ ܠܚܡܐ ܘܓܒܬܐ ܘܡܚܰܠܦ ܗܘܐ ܘܳܐܟܠ ܥܠ ܬܪܥܐ ܘܟܰܕ ܐܶܬܐ ܕܰܝܳܢܐ ܥܡ ܟܠܗ̇. ܛܟܣܗ ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܕܡܘܢ ܥܳܒܶܕ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܢܝܫܐ ܕܰܥܒܳܕܗ ܫܳܛܶܗ ܘܫܰܒܩܗ ܘܶܐܙܰܠ. ܟܬܝ̈ܒܢ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܐܚܖ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܘܡܛܠ ܕܣܳܦ̈ܩܢ ܠܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܠܬܚܘܝܬܐ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܢ ܕܠܟܠܗܝܢ ܢܶܬܢܐ܀

 

40 ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܠܐ ܬܶܣܬܒܰܪ ܢܦܫܐ ܕܢܝܳܚܳܗ̇ ܡܰܚܒܐ ܒܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܣܗܕܘܬܐ ܕܗܕܐ ܠܘܬ ܬܐܪܬܐ ܗܝ ܕܢܦܫܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܒܡܠܬܐ ܐܦܰܫܩܝܗ̇ ܠܟ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܘܕܥܳܟ ܕܐܝܬ ܥܪܘܩܝܐ ܕܗܳܘܐ ܡܛܠ ܫܠܝܐ ܘܰܢܝܳܚܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܐܝܬ ܕܗܳܘܐ ܡܛܠ ܢܝܳܚܳܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܥܪܘܩܝܐ ܡܬܝܗܒܐ ܠܕܝܢܐ ܕܬܐܪܬܐ܀

 

41 ܘܬܘܒ ܫܰܐܠܬ ܫܘܐܠܐ ܕܬܠܬܐ ܕܐܢ ܥܳܒܕ ܐܢܫ ܡܕܡ ܡܛܠ ܕܟܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܠܐ ܡܬܒܢܝܢ ܒܗ ܐܠܐ ܡܬܟܫܠܝܢ ܐܢ ܘܳܠܐ ܠܗ ܕܢܶܫܠܐ ܡܢ ܥܒܳܕܗ ܡܛܠ ܟܫܠܐ ܕܗܳܢܘܢ ܐܘ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܶܕܡ ܕܠܗ ܡܰܘܬܪ ܐܦܢ ܠܚܙܝ̈ܐ ܡܰܚܣܰܪ܀

ܐܡܪܝܢܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܐܢܗܘ ܣܳܥܰܪ ܢܡܘܣܐܝܬ ܘܥܳܒܶܕ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܕܰܟܐ ܗܘܢܗ ܡܛܠ ܕܗܢܘ ܢܝܫܐ ܕܥܒܳܕܗ ܕܢܬܡܰܛܐ ܠܕܟܝܘܬ ܗܘܢܐ. ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܬܡܰܛܶܝܢ ܠܢܝܫܗ ܡܬܟܰܫܠܝܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܗ ܚܘܝܳܒܐ ܐܠܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܗܽܘ ܓܝܪ ܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܳܒܶܕ ܕܢܟܫܠ ܐܢܘܢ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܕܟܐ ܗܘܢܗ. ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܡܶܬܥܰܕܠܝܢ ܘܡܬܚܝܒܝܢ ܕܠܐ ܣܦܩܘ ܒܝܕ ܡܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܠܡܰܪܓܳܫܘ ܒܢܝܫ ܪܘܚܢܐ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܪܘܚܢܐܝܬ ܣܳܥܰܪ ܗܘܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܶܡܰܪ ܦܘܠܘܣ ܕܡܠܬܐ ܕܙܩܝܦܐ ܠܐܒܝ̈ܕܐ ܫܝܛܘܬܐ ܗܝ. ܡܢܐ. ܡܛܠ ܕܚܫܝܒܐ ܗܘܳܬ ܠܗܘܢ ܡܠܬܐ ܫܝܛܘܬܐ ܘܠܐ ܡܪܓܫܝܢ ܗܘܰܘ ܒܚܝܠܗ̇ ܢܫܬܘܩ ܗܘܐ ܠܗ ܦܘܠܘܣ ܡܢ ܟܪܘܙܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܫܪܒܗ ܕܙܩܝܦܐ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܬܘܩܠܬܐ ܘܟܫܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܠܚܢ̈ܦܐ. ܠܐ ܡܕܝܢ ܢܐܡܰܪ ܫܪܒܗ ܕܙܩܝܦܐ ܕܠܐ ܢܬܟܫܠܘܢ ܗܠܝܢ܀

 

42 ܦܘܠܘܣ ܓܝܪ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܫܳܬܩ ܗܘܐ ܐܠܐ ܐܦ ܩܳܥܐ ܗܘܐ ܘܳܐܡܰܪ ܕܠܝ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܝ ܕܐܫܬܒܗܪ ܐܠܐ ܐܢ ܒܙܩܝܦܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܗܽܘ ܓܝܪ ܫܘܒܗܪܗ ܕܒܙܩܝܦܐ ܬܳܢܐ ܗܘܐ ܠܘ ܕܢܰܟܫܠ ܐܠܐ ܕܢܰܟܪܙ ܪܒܘܬ ܚܝܠܗ ܕܙܩܝܦܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܝܢ ܕܡܬܟܫܠܝܢ ܗܘܰܘ ܒܝܫܐܝܬ ܟܰܕ ܟܫܠܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܦܳܢܶܐ ܗܘܐ. ܠܐ ܗܐ ܡܬܟܫܠܝܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܡܐ ܕܫܳܡܥܝܢ ܠܢ ܕܡܰܟܪܙܝܢܢ ܫܪܪܢ ܓܠܝܐܝܬ. ܕܠܡܐ ܫܳܬܩܝܢܢ ܡܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܫܪܪܢ ܡܛܠ ܟܫܠܐ ܕܗܳܢܘܢ܀

 

43 ܠܝܬ ܬܘܒ ܣܓܝ̈ܐܐ ܖ̈ܚܡܝ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܥܳܕܠܝܢ ܘܪܳܫܝܢ ܘܡܙܛܡܝܢ ܠܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܟܕ ܟܫܝܠܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܙܦܠܢ ܠܘ ܛܒܐܝܬ ܗܳܘܐ ܘܙܦܠܢ ܠܘ ܟܐܢܐܝܬ ܡܣܬܥܪ. ܢܶܫܠܐ ܠܗ ܗܟܝܠ ܐܠܗܐ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܡܛܠ ܗܳܢܘܢ ܕܥܳܕܠܝܢ ܘܟܫܝܠܝܢ ܐܘ ܡܛܠ ܕܒܥܠܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܬܟܫܠܘ ܗܽܘ ܡܕܒܪܢܐ ܬܚܝܬ ܥܕܠܝܐ ܡܬܚܒܫ ܘܟܫܠܗܘܢ ܕܗܳܢܘܢ ܥܠܘܗܝ ܡܬܡܢܐ. ܣܳܒܪ ܐܢܐ ܕܪܘܫܥܐ ܗܝ ܕܐܢܫ ܗܟܢܐ ܢܬܪܰܥܶܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܫܡܥܘܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܩܰܒܶܠ ܗܘܐ ܠܝܫܘܥ ܥܠ ܕܖ̈ܥܘܗܝ ܐܶܡܪ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܕܗܢܐ ܣܝܡ ܠܡܦܘܠܬܐ ܘܠܰܩܝܳܡܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܒܐܣܪܐܝܠ ܘܠܐܬܐ ܕܚܪܝܢܐ. ܘܠܘ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܡܢ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܦܘܠܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܐܠܐ ܚܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܨܒܝܢܐ ܕܝܠܗ ܘܐܚܪܢܐ ܕܨܒܝܢܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܢܦܠܘ. ܗܽܘ ܕܝܢ ܩܝܡܬܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܒܳܥܐ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܶܬܐ ܕܠܟܠ ܢܰܚܶܐ. ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܥܠܬܐ ܕܝܳܗܒܐ ܚܝ̈ܐ ܡܘܬܐ ܐܫܟܚܘ ܠܘ ܟܕ ܗܶܢܘܢ ܚܝ̈ܐ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܥܶܠܬܐ ܠܡܘܬܐ ܐܠܐ ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ ܕܨܒܝܢܗܘܢ ܐܫܟܚܘ ܡܘܬܗܘܢ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܚܫܘܟܐ ܕܡܠܝ̈ܢ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܕܣܡܝܐ ܠܘ ܡܢ ܠܘܬ ܢܘܗܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܡܢ ܠܘܬܗܝܢ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܫܠܗܘܢ ܕܣܟ̈ܠܐ ܡܢܗܘܢ ܗܘ ܘܠܘ ܡܢ ܕܘܒܪܐ ܫܦܝܪܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ܀

 

44 ܡ̈ܐܟܠܬܐ ܓܝܪ ܚܠܝ̈ܡܬܐ ܠܐܣܛܘܡܟܐ ܟܪܝܗܐ ܡܰܟܖ̈ܗܢ ܠܗ ܘܠܓܘܫܡܐ ܡܚܝܠܐ ܡܬܰܚ̈ܒܳܢ ܘܰܡܫܰܖ̈ܝܳܢ ܠܗ ܟܕ ܠܘ ܗܶܢܝܢ ܐܬܚܒܢܝܗܝ ܐܠܐ ܐܬܟܣܣ ܒܗܝܢ ܟܘܪܗܢܗ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܛܥܢ ܚܝܠܗܝܢ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐܝܢܐ ܕܡܚܒܠ ܡܘܙܓܐ ܕܦܓܪܗ ܕܒܫܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܒܣܝܡ ܒܛܥܡܬܗ ܠܗ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܡܬܛܥܡ. ܐܪܐ ܕܠܡܐ ܟܝܢܗܝܢ ܕܡ̈ܐܟܠܬܐ ܐܫܬܚܠܦ ܠܡܪܝܪܘܬܐ ܘܠܠܐ ܗܢܝܐܘܬܐ. ܝܕܝܥܐ ܕܠܐ. ܐܠܐ ܡܚܝܠܘܬ ܖ̈ܓܫܘܗܝ ܕܗܰܘ ܕܰܛܥܶܡ ܐܚܪܢܝܐܝܬ. ܒܗܠܝܢ ܡܕܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܕ ܚܳܝܪܰܬ ܐܦ ܐܢܬ ܐܘ ܩܕܝܫܐ ܥܒܶܕ ܥܒܳܕܳܟ ܒܢܝܫܐ ܬܪܝܨܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܟܕ ܐܝܬ ܠܟ ܣܗܕܘܬܐ ܡܢ ܬܐܪܬܟ ܕܠܘ ܡܛܠ ܟܫܠܐ ܘܚܘܣܪܢܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ ܥܳܒܕܰܬ. ܘܥܠ ܗܳܢܘܢ ܕܡܶܬܟܰܫܠܺܝܢ ܠܐ ܬܰܩܺܝܦ. ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠ ܟܫܠܐ ܕܗܳܘܐ ܘܳܠܐ ܠܢ ܕܢܶܥܪܘܩ ܐܠܐ ܡܢ ܟܫܠܐ ܕܗܳܘܐ ܟܐܢܐܝܬ. ܟܫܝܠܐ ܗܝ ܓܝܪ ܒܝܫܬܐ ܒܛܒܬܐ ܘܐܦ ܛܒܬܐ ܒܒܝܫܬܐ. ܘܟܕ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܟܫܝ̈ܠܢ ܒܚ̈ܕܕܐ ܠܐ ܫܘܶܐ ܟܫܠܐ ܕܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܛܒܬܐ ܓܝܪ ܚܳܙܝܐ ܠܗ̇ ܠܒܝܫܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܗܝ ܘܟܐܢܐܝܬ ܟܫܝܠܐ ܒܗ̇ ܐܢ ܘܳܠܐ ܕܢܐܡܪ ܕܡܬܟܫܠܐ ܛܒܬܐ ܐܦ ܒܒܝܫܬܐ. ܒܝܫܬܐ ܕܝܢ ܕܡܬܟܫܠܐ ܒܛܒܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܳܙܝܐ ܠܗ̇. ܛܳܥܝܐ ܓܝܪ ܒܡܣܒܪܢܘܬܐ ܘܠܐ ܝܳܕܥܐ ܫܪܪܐ ܡܛܠ ܕܛܥܝܘܬܐ ܠܒܝܫܬܐ ܢܩܝܦܐ܀

 

45 ܐܬܒܰܩܳܐ ܡܕܝܢ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܟܝܡܐ ܒܗܝܢ ܒܨܒܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܒܖ̈ܢ ܕܡܟܫ̈ܠܢ ܘܠܘ ܒܦܖ̈ܨܘܦܐ ܕܡܬܟܫܠܝܢ ܘܕܘܢܝܗܝ ܐܢܬ ܠܥܒܳܕܳܟ ܠܘܬ ܢܦܫܟ ܟܕ ܫܳܩܠܰܬ ܠܗ̇ ܣܗܕܘܬܐ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܡܢ ܒܘܚܪܢܐ ܕܬܐܪܬܐ. ܘܡܐ ܕܚܘܝܬܝܗܝ ܠܬܖ̈ܝܗܘܢ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܘܠܕܝܢܐ ܕܦܪܘܫܘܬܟ ܘܚܙܝܬܝܗܝ ܠܥܒܳܕܳܟ ܕܡܢ ܚܰܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܡܬܪܫܶܐ ܘܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܟܫܝܠ ܒܗ ܥܒܶܕܳܝܗܝ ܡܫܠܛܐܝܬ ܕܠܐܳ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܘܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܘܨܠܐ ܐܦ ܥܠ ܗܢܘܢ ܕܡܬܟܫܠܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܚܙ̈ܝܘܗܝ ܕܥܒܳܕܟ ܐܟܘܬܟ܀

 

46 ܛܘܒܘܗܝ ܕܝܢ ܠܒܪܢܫܐ ܐܘ ܛܘܒܢܐ ܕܒܫܪܪܐ ܒܳܥܐ ܠܗ̇ ܠܕܟܝܘܬ ܢܦܫܐ ܘܒܐܘܪܚܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܪܳܕܶܐ ܠܘܬܗ̇ ܘܒܕܖ̈ܓܐ ܕܝܠܗ̇ ܡܬܥܰܠܐܶ ܠܘܥܕܗ̇ ܘܠܘ ܒܕܖ̈ܓܐ ܢܘܟܖ̈ܝܐ ܗܳܝ ܕܐܦ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܦܘܪܣܐ. ܕܟܝܘܬܐ ܓܝܪ ܕܢܦܫܐ ܡܘܗܒܬܐ ܗܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܝܢܢ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܘܠܡܢ ܢܦܫܐ ܗܰܘ ܕܩܳܢܝܐ ܗܘܳܬ ܢܦܫܐ ܩܕܡ ܕܬܥܘܠ ܚܛܝܬܐ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܐܫܬܘܝ ܕܠܗܕܐ ܢܡܛܐ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܩܰܒܠ ܠܗ̇ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܚܘܕܬܗ ܕܠܘ ܒܩܠܐ ܢܫܡܥ ܗܳܝ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܐ ܒܗ ܒܥܒܳܕܐ ܢܪܓܫ ܒܗ̇ ܒܡܘܗܒܬܐ. ܐܳܡܪ ܕܝܢ ܐܦ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܕܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܢܳܛܪ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܘܒܚܝܠܐ ܢܦܝܩ ܒܬܪ ܕܟܝܘܬܐ ܘܠܘ ܒܫܓܡܐ ܟܕ ܠܐ ܚܳܐܰܪ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܘܠܐ ܠܒܣܬܪܗ ܐܠܐ ܒܬܪܗ̇ ܕܛܒܬܐ ܪܳܗܛ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܡܠܦܢܘܬܗ ܕܦܘܠܘܣ ܘܐܦܠܐ ܕܢܗܘܐ ܚܙܝܐ ܠܟܫܠܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ ܣܦܝܩ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܪܦܐ ܠܗ ܚܐܦܐ ܕܪܗܛܗ ܕܢܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܡܕܡ ܕܦܳܓܥ ܒܗ. ܗܕܐ ܕܗܳܘܝܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝ̈ܢ ܐܦ ܠܗܰܘ ܕܒܚܺܐܦܐ ܕܪܗܛܐ ܦܓܪܢܝܐ ܚܛܝܦ. ܠܐ ܡܕܝܢ ܢܣܬܦܩ ܗܘܢܟ ܕܝܠܟ ܠܐ ܠܚܙܬܐ ܕܗܠܝܢ ܐܦܠܐ ܠܫܘܐܠܐ ܕܥܠܝܗܝܢ܀

 

47 ܐܶܡܰܪܬ ܒܗ̇ ܒܐܓܪܬܟ ܕܗܰܘ ܕܒܳܥܐ ܕܢܰܚܶܒ ܠܐܠܗܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܕܟܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܢܐܨܦ. ܘܫܦܝܪ ܐܶܡܰܪܬ ܐܢ ܣܳܦܩܰܬ ܠܗܕܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪܬ ܕܠܰܝܬ ܠܗ̇ ܦܪܗܣܝܰܐ ܠܢܦܫܝ ܕܠܐ ܥܕܰܟܝܠ ܙܟܳܬ ܠܚܫ̈ܐ ܐܝܟ ܕܙܳܕܶܩ. ܘܠܝ ܗܠܝܢ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܣܬܒܖ̈ܝ ܘܣܳܒܪ ܐܢܐ ܕܐܝܟ ܕܠܗܕܝܘܛܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܠܚܫ̈ܐ ܠܐ ܙܟܳܬ ܕܕܟܝܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܝܳܨܦܐ. ܘܐܦ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܓܝܪ ܡܦܣܢܘܬܐ ܡܢ ܩܢܘܢܐ ܟܐܢܐ ܕܪܘܚܢܘܬܐ ܕܟܕ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܙܟܳܬ ܠܚܫ̈ܝܗ̇ ܬܶܒܥܶܐ ܗܳܝ ܕܪܳܡܐ ܡܢܗ̇. ܓܝܪ ܡܢ ܗܳܝ ܕܡܣܒܪ ܐܢܫ ܕܪܳܐܓ ܘܐܦ ܡܰܚܒ ܐܠܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܡܚܶܒ ܡܬܝܕܥܐ ܕܐܦ ܪܳܐܓ. ܚܫ̈ܐ ܓܝܪ ܬܪܥܐ ܐܢܘܢ ܕܐܚܝܕ ܒܐܦܝ̈ ܕܟܝܘܬܐ ܘܐܠܐ ܐܢܫ ܦܳܬܰܚ ܗܢܐ ܬܪܥܐ ܣܟܝܪܐ ܠܐܬܪܐ ܫܠܝܐ ܕܕܟܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܥܳܐܠ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܕܠܐ ܦܪܗܣܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܙܟܳܬ ܠܚܫ̈ܐ ܫܪܪܐ ܐܡܰܪܬ. ܦܪܗܣܝܐ ܓܝܪ ܠܰܘ ܠܥܠ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܕܟܝܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܛܟܣܗ ܕܝܘܒܠܐ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪ ܐܢܐ. ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܡܬܟܬܫܐ ܥܡ ܚܫ̈ܐ ܘܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ܚܫ̈ܐ ܝܳܗܒܐ ܕܟܝܘܬܐ. ܕܟܝܘܬܐ ܕܝܢ ܡܩܢܝܐ ܦܪܗܣܝܐ ܠܢܦܫܐ܀

 

48 ܐܪܐ ܟܝ ܕܰܠܡܐ ܘܐܦ ܗܝ ܗܕܐ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܕܟܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܒܳܥܶܝܢ ܚܢܢ ܬܚܝܬ ܥܕܠܝܐ ܐܘ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܚܳܒܫܐ ܠܢ. ܕܠܡܐ ܟܰܝ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܢ ܕܢܒܥܝܗ̇ ܠܗܕܐ. ܕܠܡܐ ܟܰܝ ܫܐܠܬܐ ܗܝ ܕܪܡܘܬܐ. ܘܕܐܢܫ ܕܡܣܒܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܡܕܡ ܗܘ. ܣܳܒܪ ܐܢܐ ܕܦܰܩܚ ܠܢ ܕܐܦܠܐ ܗܺܝ ܗܕܐ ܕܕܟܝܘܬܐ ܕܬܐܪܬܐ ܢܐܡܪ ܕܒܳܥܝܢ ܚܢܢ ܘܠܐ ܢܐܡܪ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܕܡܢܐ ܒܳܥܝܢܢ ܕܢܶܣܰܒ ܡܢܟ ܐܠܐ ܕܚܢܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܬܐܒܠ ܘܢܒܟܐ ܥܠ ܚܛܗ̈ܝܢ ܒܠܒܐ ܫܚܝܩܐ ܘܒܬܐܪܬܐ ܡܡܰܟܰܟܬܐ ܘܒܟܠ ܥܕܢ ܒܟܐܒܐ ܕܢܦܫܐ ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܗܘܢܐ ܟܕ ܛܳܪܦܝܢܢ ܥܠ ܚܕܝܢ ܢܐܡܪ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܗܳܝ ܕܡܟܰܣܐ ܕܐܠܗܐ ܚܘܢܝܢܝ ܠܚܛܝܐ. ܘܠܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܢܣܬܦܩ ܐܠܐ ܠܒܥܬܐ ܕܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܝܢ. ܡܛܠ ܕܗܰܘ ܕܟܪܝܗ ܒܩܕܡܝܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܟ̈ܐܒܘܗܝ ܝܳܨܦ ܘܗܝܕܝܢ ܐܳܬܐ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܒܳܥܐ ܕܢܗܘܐ ܥܬܝܪܐ܀

 

ܕܟܝܘܬܐ ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܐܝܟܢܐ ܗܰܘ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܰܣܝ ܟ̈ܐܒܘܗܝ ܘܠܐ ܩܡ ܡܢ ܥܪܣܐ ܕܰܪܡܶܐ ܒܗ̇ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܒܳܥܐ. ܐܰܪܰܐ ܟܝ ܫܦܝܪ ܥܳܒܕܝܢܢ ܐܢ ܐܡܪܝܢܢ ܠܐܠܗܐ ܕܰܐܡܠܶܟܰܝܢ ܘܰܥܒܶܕܰܝܢ ܐܰܚܝ̈ܟ ܐܘ ܐܰܫܘܳܢ ܠܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܟ ܒܗܠܝܢ ܚܝ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܠܝ ܡܣܬܒܪܐ ܠܐ. ܐܠܐ ܕܚܢܢ ܢܓܒܐ ܠܢ ܡܟܝ̈ܟܬܐ ܘܢܪܗܛ ܢܠܒܘܟ ܠܢ ܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܝܟ ܕܐܠܦܢ. ܗܘ ܕܶܝܢ ܡܛܠ ܕܚܕܐ ܙܒܰܢ ܙܡܰܢܢ ܩܳܪܐ ܘܡܣܡܟ ܠܢ ܒܕܘܟܬܢ. ܣܓܝ ܓܝܪ ܡܝܩܪܐ ܠܗܰܘ ܕܐܬܩܪܝ ܕܠܘ ܗܽܘ ܢܓܒܐ ܠܗ ܕܘܟܬܐ ܐܠܐ ܡܪܗ ܕܣܡܟܐ ܢܘܕܥܝܘܗܝ ܐܝܕܐ ܗܝ ܕܘܟܬܗ. ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܡܪܢ ܒܨܠܘܬܐ ܗܳܝ ܕܐܠܦܢ ܦܰܩܕܰܢ ܕܢܫܐܠ ܡܢܗ ܗܳܝ ܕܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ ܠܘ ܕܢܶܛܥܐ ܡܫܘܚܬܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܢ ܒܗ̇ ܒܝܕ ܗܕܐ ܦܰܩܕ ܠܢ ܐܠܐ ܕܢܰܘܕܥ ܠܢ ܪܒܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܗ. ܗܐ ܓܝܪ ܦܰܩܕܰܢ ܕܐܦ ܠܐܠܗܐ ܐܒܘܢ ܢܩܪܐ. ܐܒܘܢ ܠܡ ܕܒܫܡܝܐ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ. ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܠܢ ܠܚ̈ܡܢ ܐܠܐ ܠܗ ܫܳܘ̈ܝܳܢ. ܐܦܢ ܕܝܢ ܠܟܠܢ ܝܗܝ̈ܒܳܢ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܢ ܛܟܣܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܫܰܠܚܘܗܝ ܡܠܝܐܝܬ ܠܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܘܒܝܕ ܥܡ̈ܠܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܙܟܘܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܚܫ̈ܐ ܠܳܚܡܐ ܕܬܬܐܡܪ ܗܕܐ܀

 

50 ܡܕܝܢ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܕܕܟܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܒܥܝܢ ܚܢܢ ܟܕ ܡܬܕܟܪܝܢܢ ܗܳܝ ܕܟܬܝܒܐ ܕܡܐ ܕܥܒܕܬܘܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܕܥܰܒ̈ܕܐ ܚܢܢ ܒܰܛܝ̈ܠܐ ܕܡܕܡ ܕܚܰܝܳܒܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܥܒܰܕܢܢ. ܐܪܐ ܚܟܝܡܐ ܗܰܘ ܕܦܳܪܰܥ ܚܘܒܬܗ. ܐܢ ܐܝܢ ܦܳܪܥ ܡܰܠܟܐ ܘܳܠܐ ܠܗ ܕܢܶܪܰܓ ܕܢܗܘܐ. ܐܡܝܪܐ ܠܝ ܓܝܪ ܕܕܟܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܟܘܬܗ̇ ܗܝ ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܫܘܫܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܗܺܝ ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ̇܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܟܕ ܥܳܗܕܝܢܢ ܠܦܘܠܘܣ ܩܕܝܫܐ ܕܒܟܠ ܕܘܟ ܣܟ̈ܠܘܬܗ ܩܕ̈ܡܝܬܐ ܬܳܢܐ ܗܘܐ ܘܒܡܢܬܐ ܬܚܬܝܬܐ ܣܳܐܡ ܢܦܫܗ. ܝܶܫܘܥ ܠܡ ܡܫܝܚܐ ܐܶܬܐ ܠܥܠܡܐ ܕܢܰܚܶܐ ܠܚܛܝ̈ܐ ܕܩܰܕܡܝܗܘܢ ܐܢܐ ܐܢܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܪܰܚܡ ܥܠܝ ܕܒܝ ܩܕܡܐ ܢܚܰܘܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܠܗ̇ ܡܓܪܬ ܪܘܚܗ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܠܝ ܕܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܪܫܝܥ ܐܢܐ ܘܚܛܝܬܐ ܕܝܠܝ ܗܳܝ ܕܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܪܒܐ ܫܒܰܩ ܕܒܪܒܘܬܐ ܕܣܟܠܘ̈ܬܝ ܢܚܘܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܣܝܳܢܐ ܕܫܘܒܩܢܗ. ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܺܝ ܕܡܢ ܩܕܺܝܡ ܪܕܘܦ ܗܘܺܝܬ ܘܡܓܕܦܢ ܘܡܨܥܪܳܢ ܐܠܐ ܐܬܚܢܢܶܬ ܕܟܕ ܠܐ ܝܳܕܥ ܗܘܺܝܬ ܥܶܒܕܶܬ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܀

 

51 ܗܠܝܢ ܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܘܐܡܬܝ ܬܳܢܐ ܗܘܐ ܫܠܝܚܐ. ܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܝܳܕܥ ܐܢܬ ܕܒܳܬܪ ܐܓܘ̈ܢܘܗܝ ܖ̈ܘܪܒܐ ܘܒܬܪ ܥܡ̈ܠܘܗܝ ܘܬܟܬܘ̈ܫܘܗܝ ܘܩܖ̈ܒܘܗܝ ܕܚܠܦ ܟܪܘܙܘܬܗ ܒܬܪ ܕܰܦܪܰܣ ܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܒܬܪ ܡܘ̈ܬܐ ܐܡܝ̈ܢܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܥܕܟܝܠ ܗܽܘ ܒܩܕ̈ܡܝܬܗ ܚܐܪ ܗܘܐ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܰܡܛܐ ܠܕܟܝܘܬ ܢܦܫܐ ܠܐ ܣܳܒܪ ܗܘܐ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܕܢܶܬܚܫܶܒ ܬܠܡܝܕܐ ܡܬܪܰܥܐ ܗܘܐ ܕܘܳܠܐ. ܐܳܡܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܳܘܐ ܐܢܐ ܕܐܬܩܪܐ ܫܠܝܚܐ ܡܛܠ ܕܪܶܕܦܶܬ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܫܚܠܗܘܢ ܕܫܠܝ̈ܚܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܩܳܢܐ ܗܘܐ ܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ܚܫ̈ܐ ܘܐܦܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܗܕܐ ܨܳܒܐ ܗܘܐ ܕܢܰܘܕܥ ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܦܓܪܝ ܠܡ ܟܳܒܫ ܐܢܐ ܘܡܫܰܥܒܕ ܐܢܐ ܕܕܠܡܐ ܐܢܐ ܕܠܐܚܖ̈ܢܐ ܐܰܟܪܙܶܬ ܐܢܐ ܩܢܘܡܝ ܐܣܬܠܐܶ ܠܝ. ܐܢ ܕܝܢ ܬܐܡܰܪ ܠܺܝ ܕܗܐ ܐܦ ܖ̈ܘܪܒܳܬܐ ܒܕܘܟ ܕܘܟ ܬܢܳܐ ܥܠ ܢܦܫܶܗ܆ ܗܽܘ ܡܦܝܣ ܠܳܟ ܕܠܘ ܒܨܒܝܢܗ ܥܒܕ ܗܕܐ ܘܠܘ ܡܛܠ ܢܦܫܗ ܐܶܡܪ ܐܢܝ̈ܢ ܐܠܐ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܟܪܘܙܘܬܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܚܠܦ ܝܘܠܦܢܐ ܬܢܳܐ ܐܢܝ̈ܢ ܣܳܐܡ ܢܦܫܗ ܚܰܣܝܪ ܪܥܝܢܐ ܐܦ ܒܳܗ̇ ܒܗܕܐ. ܗܐ ܠܡ ܗܘܺܝܬ ܚܰܣܺܝܪ ܪܥܝܢܐ ܒܫܘܒܗܪܝ ܕܐܢܬܘܢ ܐܠܨܬܘܢܢܝ. ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܠܘ ܒܡܪܢ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܗܪܟܐ ܐܠܐ ܒܦܟܝܗܘܬܐ ܒܗܕܐ ܕܘܟܬܐ ܕܫܘܒܗܪܐ܀

 

52 ܗܐ ܩܢܘܢܐ ܕܣܡ ܠܢ ܦܘܠܘܣ ܟܐܢ ܘܬܪܝܨ ܠܗ ܢܶܛܰܪ ܘܡܢ ܗܳܝ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܒܥܶܐ ܕܰܟܝܘܬ ܢܦܫܐ ܢܫܬܐܠ. ܗܽܘ ܓܝܪ ܐܦ ܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܥܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܐ ܐܠܐ ܐܶܡܪ ܕܡܨܠܐ ܐܢܐ ܕܐܢܐ ܩܢܘܡܝ ܚܰܪܡܐ ܐܗܘܐ ܡܢ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܚܢܢ ܢܰܡܪܚ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܢܒܥܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܟܕ ܠܚܫ̈ܐ ܠܐ ܙܟܝܢܢ ܘܚܘܒܬܢ ܠܐ ܦܪܰܥܢܢ. ܕܐܝܟܢ ܢܗܘܐ ܡܖ̈ܝܐ ܘܫܠܝ̈ܛܐ ܢܥܰܩܶܒ. ܠܐ ܐܘ ܡܪܝ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟ ܐܦܠܐ ܥܠ ܚܘܫܒܟ ܬܶܣܩ ܗܕܐ ܐܠܐ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܒܚܘ̈ܫܒܐ ܘܒܣܘܥܖ̈ܢܐ ܢܒܥܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܝ̈ܢ. ܫܡܝܥܐ ܠܝ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܕܐܢܫ ܡܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܬܳܢܐ ܐܢܐ ܠܗ̇. ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܚܳܫܶܒ ܢܦܫܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܰܛܝܐ ܠܐ ܡܶܫܬܡܥܐ ܨܠܘܬܗ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܗܐ ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܚܛܝ̈ܐ ܙܳܕܩ ܠܢ ܕܢܨܠܐ ܠܐܠܗܐ ܘܠܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܙܟܝܢܢ ܠܚܫ̈ܐ ܘܒܳܥܝܢܢ ܕܟܝܘܬ ܢܦܫܐ܀

 

53 ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܐܢܫܝ̈ܢ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܟܬܒܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܟܝܘܬ ܢܦܫܐ ܘܚܘܠܡܢ ܢܦܫܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܬܐܘܪܝܐ ܕܗܘܢܐ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܘܒܡܢܐ ܡܬܩܢܝ̈ܢ ܟܬܒܘ ܘܠܘ ܕܚܢܢ ܢܶܒܥܐ ܐܢܝ̈ܢ ܐܘ ܢܶܪܓ ܐܢܝ̈ܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܟܬܝܒ ܕܶܐܬܐ ܣܛܢܐ ܘܩܡ ܩܕܡܘܗܝ ܒܕܡܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ ܟܕ ܡܰܙܠܓ ܡܢܗ ܢܘܗܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܗܽܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܫܥܬܗ ܕܚܙܝܗܝ ܥܰܡܨ ܐܢܝ̈ܢ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗ ܣܛܢܐ ܦܬܰܚ ܥܝ̈ܢܝܟ ܘܚܙܺܝ ܢܘܗܪܐ܆ ܥܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܐܶܬܺܝܬ ܕܢܘܗܪܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ. ܗܽܘ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܡܚܰܡܣܢ ܗܘܐ ܘܠܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܐ ܕܢܶܦܬܰܚ ܥܝ̈ܢܘܗܝ. ܘܐܶܡܪ ܠܗ ܣܛܢܐ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ ܘܶܐܬܺܝܬ ܕܐܬܚܙܶܐ ܠܟ. ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܗܽܘ ܐܢܐ ܗܪܟܐ ܠܡܫܝܚܐ ܠܐ ܒܳܥܐ ܐܢܐ ܕܶܐܚܙܶܐ ܐܶܠܐ ܒܐܬܪܗ܀

 

54 ܗܐ ܗܟܝܠ ܐܳܦ ܬܚܘܝܬܗ ܕܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܠܦܬܢ ܕܠܐ ܒܳܥܝܢ ܗܘܘ ܚܙܬܐ ܕܖ̈ܘܪܒܬܐ ܐܠܐ ܥܳܢܝܢ ܗܘܘ ܗܶܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܕܢܶܛܪܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܠܐܠܗܐ ܝܳܗܒܝܢ ܗܘܰܘ ܕܡܕܡ ܕܨܳܒܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܘܬܗܘܢ. ܗܳܝ ܓܝܪ ܕܢܶܒܥܶܐ ܐܢܫ ܘܢܶܪܰܓ ܖ̈ܘܪܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܘ ܬܚܘܝܬܐ ܗܝ ܕܡܰܚܶܒ ܠܐܠܗܐ ܐܠܐ ܕܒܳܥܐ ܐܝܩܪܐ ܘܫܘܒܚܐ ܠܩܢܘܡܗ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܒܟܠ ܕܘܟ ܐܶܡܰܪ ܕܒܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܡܣܟܢܘܬܗ ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܕܚܫܘ̈ܗܝ ܢܶܪܰܓ ܘܠܘ ܖ̈ܘܪܒܬܐ ܘܡܥܠܝ̈ܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ. ܘܠܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܰܘܕܥ ܟܕ ܬܳܢܐ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܚܣܕܐ ܠܘܬ ܩܘܖ̈ܢܬܝܐ. ܚܢܢ ܠܡ ܣܟ̈ܠܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܘܐܢܬܘܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܒܡܫܝܚܐ܆ ܚܢܢ ܟܖ̈ܝܗܐ ܘܐܢܬܘܢ ܚܝ̈ܠܬܢܐ܇ ܚܢܢ ܡܨܥܖ̈ܐ ܘܐܢܬܘܢ ܡܫܒ̈ܚܐ. ܥܕܡܐ ܠܗܕܐ ܫܥܬܐ ܟܦܢܝܢܢ ܘܨܗܝܢܢ ܘܥܪܛܠܝܝܢܢ ܘܡܬܩܦܚܝܢܢ ܘܒܝܬ ܩܝܡܐ ܠܝܬ ܠܢ ܘܠܐܝܢܢ ܟܕ ܦܠܚܝܢܢ ܒܐܝ̈ܕܝܢ ܘܕܫܪܟܐ. ܡܕܝܢ ܖ̈ܘܪܒܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܡܠܦܢܘܬܗ ܕܦܘܠܘܣ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܚܫܘ̈ܗܝ ܘܠܬܠܡܝܕܐ ܠܗܠܝܢ ܙܳܕܩ ܕܢܶܪܓ ܘܒܗܝܢ ܢܫܬܒܗܪ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܘ ܪܳܚܡ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܗܕܐ ܫܥܬܐ ܠܐ ܒܥܺܝܬ ܕܪܳܚܡܐ ܐܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܟܬܰܒܬ ܕܗܰܘ ܕܰܪܓܝܓ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܡܐ ܠܐܠܗܐ ܡܫܬܘܬܦ ܒܚܫ̈ܘܗܝ ܐܠܐ ܡܨܠܐ ܐܢܐ ܕܐܫܬܘܐ ܕܐܗܘܐ ܠܗ ܥܒܕܐ܀

 

55 ܘܬܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܬܰܚܶܒ ܠܐܠܗܐ ܐܰܚܒܰܬ ܢܦܫܟ ܠܐ ܕܝܢ ܡܰܢܥܰܬ ܕܬܰܚܶܒ ܘܪܓܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܬܰܚܶܒ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܝܚܝܕܝܘܬܐ ܚܒܝܒܐ ܥܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܐܝܕܐ ܕܕܟܝܘܬ ܠܒܐ ܡܫܪܝܐ ܒܟ ܘܠܥܘܗܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܥܬܝܕܐܝܬ ܥܳܒܕܐ ܒܟ. ܘܗܠܝܢ ܐܢ ܫܖ̈ܝܪܢ ܖ̈ܘܪܒܢ. ܕܡܢܟ ܕܝܢ ܗܟܢ ܢܬܟܬܒ̈ܢ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ. ܘܠܐ ܓܝܪ ܠܚܰܕ ܡܢܗܝܢ ܐܝܬ ܛܟܣܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܰܬܫܰܐܠ ܬܢܰܝܬ ܐܢܝ̈ܢ ܐܝܬ ܗܽܘ ܛܟܣܐ ܐܚܪܢܐ ܠܫܘܐܠܐ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܳܐܡܰܪ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܦܪܗܣܝܐ ܠܢܦܫܗ ܥܕܟܝܠ ܕܠܐ ܙܟܳܬ ܠܚܫ̈ܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܕܢܐܡܪ ܕܬܰܚܶܒ ܠܐܠܗܐ ܐܰܒܰܬ ܢܦܫܗ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܦܘܪܣܐ ܕܢܬܬܙܝܥ ܒܢܦܫܐ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܢ ܙܟܳܬ ܠܚܫ̈ܐ. ܘܐܢܬ ܐܶܡܰܪܬ ܕܠܚܫ̈ܐ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܙܟܳܬ ܢܦܫܟ ܘܠܐܠܗܐ ܐܰܚܒܰܬ ܕܬܰܚܶܒ ܡܕܡ ܕܠܝܬ ܠܗ ܛܟܣܐ. ܘܠܘܬ ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܕܠܐ ܙܟܐ ܠܚܫ̈ܐ ܘܡܰܚܶܒ ܕܢܰܚܶܒ ܠܐܠܗܐ ܐܢܐ ܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢܐ ܡܳܢܐ ܐܳܡܪ܀

 

56 ܐܶܠܐ ܐܳܡܪܰܬ ܕܠܘ ܠܗ ܐܶܡܪܶܬ ܕܡܰܚܶܒ ܐܢܐ ܐܠܐ ܕܰܐܚܒܶܗ ܡܰܚܶܒ ܐܢܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ ܠܗܕܐ ܐܝܬ ܦܘܪܣܐ ܐܠܐ ܩܳܡܰܬ ܢܦܫܐ ܒܕܰܟܝܘܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܫܚܝܡܬܐ ܒܥܰܝܬ ܕܬܺܐܡܰܪ ܗܕܐ ܠܘ ܕܝܠܟ ܗܺܝ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܟܠ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܐܳܡܰܪ ܒܡܠܬܐ ܕܒܳܥܐ ܕܢܰܚܶܒ ܠܐܠܗܐ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܐܠܐ ܘܐܦ ܗܳܢܘܢ ܕܠܘ ܬܪܝܨܐܝܬ ܣܳܓܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܐܳܡܪܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܕܢܰܚܒܘܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܡܠܬܐ ܗܕܐ ܒܝܬܐܝܬ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܡܬܐܡܪܐ. ܐܝܢܘ ܓܝܪ ܚܛܝܐ ܕܠܐ ܐܳܡܰܪ ܕܒܳܥܐ ܗܘܺܝܬ ܕܢܫܬܒܩܘܢ ܠܝ ܚܛܗ̈ܝ ܘܕܰܗܘܺܝܬ ܡܰܚܒ ܐܢܐ ܠܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܒܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܠܫܢܐ ܗܽܘ ܒܠܚܘܕ ܡܬܬܙܝܥ ܘܕܠܐ ܚܫܐ ܡܬܐܡܖ̈ܢ ܟܕ ܠܐ ܡܪܓܫܐ ܢܦܫܐ ܡܢܐ ܐܳܡܪܐ. ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܠܘܬ ܢܦܫܐ ܡܬܐܡܪܐ ܡܠܬܐ ܘܒܡܪܓܫܢܘܬܐ ܡܬܐܡܪܐ ܡܠܬܗ̇ ܙܘܥܗ̇ ܗܘ ܘܙܘܥܗ̇ ܥܒܳܕܗ̇ ܗܘ ܫܪܝܪܐ. ܡܛܠ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܘܪܘܚܢܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܕܒܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܡܬܝ ܕܟܝܢܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥ ܘܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܗ̇܀

 

57 ܬܶܡܗܶܬ ܕܝܢ ܐܦ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܪܓܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܟ. ܘܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ܟܘܪܗܢܐ ܠܝܬ ܪܓܬܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܠܐ ܙܟܳܬ ܐܢܘܢ ܠܚܫ̈ܐ ܐܦܠܐ ܪܓܬܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܒܗ̇. ܪܓܬܗ̇ ܓܝܪ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܚܘܠܡܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܡܬܝܠܕܐ. ܘܐܡܬܝ ܕܗܟܢܐ ܪܓܐ ܢܦܫܐ ܟܝܢܐܝܬ ܪܓܐ. ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܗ̇ ܪܳܓܐ܆ ܡܕܡ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܕܒܗ̇ ܪܓܐ. ܪܓܬܐ ܡܕܝܢ ܟܝܢܝܬܐ ܕܢܦܫܐ ܗܳܘܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܚܠܡܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܫ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܥܳܩܪܐ ܡܢܗ̇ ܒܝܫܘܬܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܘܪܗܢܐ. ܒܝܫܘܬܐ ܓܝܪ ܘܛܥܝܘܬܐ ܠܘܬ ܢܦܫܐ ܟܘܪܗܢܐ ܘܡܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܟܕ ܡܬܟܪܗܐ ܒܒܝܫܘܬܐ܆ ܡܳܝܬܐ ܕܝܢ ܒܛܥܝܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܬ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܦܠܐ ܕܟܖ̈ܝܗܝܢ ܡܪܓܫܝܢ ܡܛܠ ܕܡܰܐܝ̈ܺܝܬܳܢ ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܒܛܥܝܘܬܐ ܕܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܠܗܰܘ ܓܝܪ ܕܐܚܝܕ ܠܗ ܡܘܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܗܢܐ ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܒܩܕܡܐ ܕܢܐܚܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܰܚܝܐ ܕܢܐܨܦ ܐܦ ܕܚܘܠܡܢܗ ܟܕ ܗܘ ܚܘܠܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܘܛܠܐ ܕܒܝܫܘܬܐ ܡܢ ܢܦܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܛܟܣܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܠܘܬ ܢܦܫܐ ܗܟܢܐ ܬܳܒܰܥ ܕܡܐ ܕܰܙܟܳܬ ܠܚܫ̈ܐ ܘܐܬܚܪܪܰܬ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܘܬܐ ܘܩܳܡܰܬ ܒܚܘܠܡܢܐ ܕܟܝܢܗ̇. ܕܡܢܗ ܕܚܘܠܡܢܐ ܡܬܝܠܕܐ ܠܗ̇ ܐܦ ܪܓܬܐ ܕܬܶܪܰܓ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܗ̇. ܗܠܝܢ ܕܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܟܘܪܗܢܐ ܠܐ ܡܪܓܫܘ ܡܪܓܫܐ ܒܗܝܢ ܘܠܐ ܡܶܪܰܓ ܪܓܐ ܠܗܝܢ܀

 

58 ܟܐܢܐܝܬ ܐܡܝܪ ܠܝ ܡܢ ܠܥܠ ܕܡܬܒܥܝܐ ܢܛܘܪܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܡܛܠ ܕܗܺܝ ܡܥܒܕܢܘܬܗܘܢ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܚܝ̈ܠܝܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܡܐܣܝܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܠܐ ܩܰܒܠܰܬ ܢܦܫܐ ܒܝܫܘܬܐ ܐܦܠܐ ܡܬܒܥܝܢ ܗܘܘ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܡܐܣܝܢ ܠܗ̇. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܥܶܠܰܬ ܒܝܫܘܬܐ ܥܠ ܢܦܫܐ ܥܠܘ ܘܐܦ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܡܢܗܘܢ ܢܟܠܘܢܗ̇ ܠܒܝܫܘܬܐ ܕܠܐ ܬܬܚܙܐ ܒܥܒܳܕܐ ܘܡܢܗܘܢ ܢܥܩܪܘܢܗ̇ ܡܠܝܐܝܬ ܡܢ ܢܦܫܐ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܒܥܬܝܩܬܐ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܒܝܫܘܬܐ ܦܳܣܩܝܢ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܘܐܦ ܐܡܝܪ ܕܠܐ ܬܩܛܘܠ ܘܠܐ ܬܓܘܪ ܘܠܐ ܬܓܢܘܒ܀

 

59 ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܠܗ̇ ܠܒܝܫܘܬܐ ܥܳܩܪܝܢ ܡܢ ܢܦܫܐ ܟܕ ܐܦ ܗܕܐ ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܗܘܳܬ ܐܠܐ ܒܩܕܡܝܬܐ ܩܰܒܠ ܟܝܢܢ ܟܠܗ ܚܘܕܬܐ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܒܚܫܗ ܘܒܡܘܬܗ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܕܬܐ ܥܠܘ ܐܦ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܚܕ̈ܬܐ ܗܳܢܘܢ ܕܐܠܘ ܐܬܝܗܒܘ ܟܕ ܠܐ ܠܘܩܕܡ ܐܬܚܰܕܰܬ ܟܝܢܢ ܐܝܟ ܗܳܢܘܢ ܕܥܬܝܩܬܐ ܐܝܟ ܗܳܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܣܳܥܪܝܢ ܗܘܘ ܕܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܒܝܫܘܬܐ ܡܦܰܣܩܝܢ ܗܘܘ ܘܠܗ̇ ܠܒܝܫܘܬܐ ܠܐ ܥܳܩܪܝܢ ܗܘܰܘ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܠܐ ܡܥܒܕܢܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܚܝ̈ܐ ܐܡܬܝ ܕܢܳܛܪܐ ܠܗܘܢ ܢܦܫܐ ܒܚܰܘܪܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܫܠܝܐܝܬ ܡܐܣܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬܗ̇. ܘܟܠ ܚܕ ܡܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܝܕܝܥ ܡܘܢ ܡܰܚܠܡ ܒܗ̇ ܒܢܦܫܐ ܘܐܝܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐܝܢܐ ܚܝܠܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܡܐܣܐ ܘܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܡܰܪܓܫ ܒܠܚܘܕ ܗܰܘ ܕܡܐܣܐ ܘܗܰܘ ܕܡܬܐܣܐ. ܝܳܕܥ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܐܠܐ ܐܬܐܣܝܰܬ ܡܢܳܬܐ ܕܚܫܘܫܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܩܳܢܝܐ ܚܘܠܡܢܐ ܘܡܬܚܪܪܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܬܶܚܰܫ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܦܳܓܰܥ ܒܗ̇܀

 

60 ܘܗܕܐ ܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܗܳܘܝܐ ܘܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܡܬܝܗܒܐ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܒܙܟܘܬܐ ܕܚܫ̈ܐ ܘܒܢܛܘܪܬܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܩܢܐ ܚܘܠܡܢ ܢܦܫܐ ܝܕܝܥܐ ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܩܢܐ ܠܗ. ܘܡܬܝܠܕ ܡܢ ܕܪܝܫ ܘܡܬܚܙܐ ܒܐܬܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܪܘܚ ܘܫܳܠܚ ܠܥܠܡܐ ܘܠܥܬܝܩܘܬܗ ܘܡܩܰܒܠ ܠܗ ܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܠܓܘ ܡܢ ܪܘܟܒܐ. ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܟܠܗܝܢ ܖ̈ܓܝܓܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢ ܒܗ ܐܝܟ ܟܝܢܗ ܕܥܠܡܐ ܕܥܳܐܠ ܠܗ. ܩܕܡܐܝܬ ܪܓܬܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܠܘܬ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܬܐܘܪܝܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗܘ̈ܝܐ ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܕܠܘܬܗ̇ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܥܡ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܒܪܓܬܗܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܪܓܫܐ ܒܗܝܢ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܗܕܐ ܕܬܪܓ ܐܢܝ̈ܢ ܘܝܕܝܥܐ ܕܗܰܘ ܡܕܡ ܕܪܓܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ܀

 

61 ܗܟܢܐ ܡܕܝܢ ܘܐܦ ܢܦܫܟ ܕܝܠܟ ܐܢ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܪܓܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܬܰܚܶܒ ܠܐܠܗܐ ܘܟܝܢܐܝܬ ܪܓܐ܆ ܒܗ ܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܩܳܝܡܐ ܘܠܓܘ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܫ̈ܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܠܐ ܣܢܝܩܐ ܕܰܬܫܰܐܶܠ ܘܬܐܠܦ. ܠܘ ܓܝܪ ܡܫܰܐܠܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܐ ܚܙܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܢܣܝܢܐ ܟܬܰܒܬ ܠܝ ܗܳܝ ܕܐܢ ܘܳܠܐ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܗܕܐ ܕܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܕܬܫܬܐܠ ܝܬܝܪܬܐ ܗܝ. ܝܕܥܬܗ ܓܝܪ ܕܡܫܝܚܐ ܠܘ ܒܫܘܐܠܐ ܕܡ̈ܠܐ ܡܬܝܠܦܐ ܘܠܘ ܡܢ ܩܖ̈ܝܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܬܨܝܕܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܒܥܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܡܫܬܟܚܐ ܐܠܐ ܡܢ ܕܟܝܘܬܗ̇. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܖ̈ܓܫܝܢ ܦܓܖ̈ܢܐ ܠܘ ܡܢ ܫܘܐܠܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܡܪܓܫܝܢ ܒܟܝ̈ܢܐ ܕܰܡܚܰܝܢܺܝܢ ܠܗܘܢ ܐܠܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܝܢܐܝܬ ܡܪܓܫ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܩܳܪܒ ܠܗ ܟܕ ܠܐ ܗܳܘܐ ܝܘܠܦܢܐ ܡܨܥܝܐ ܒܝܬ ܡܪܓܫܢܐ ܠܡܬܪܓܫܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܖ̈ܓܫܐ ܖ̈ܘܚܢܐ ܕܗܘܢܐ ܒܝܕܥܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܟܝܢܐܝܬ ܡܪܓܫܝܢ ܐܢܗܘ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܩܡ ܗܘܢܐ ܒܚܘܠܡܢܐ ܕܟܝܢܗ ܘܚܙܝܐ ܡܟܝܠ ܕܝܕܥܬܐ ܗܳܘܐ ܘܠܘ ܡܫܰܐܠܢܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܶܡܪ ܕܗܪܟܐ ܒܡܰܚܙܝܬܐ ܚܳܙܐ ܗܘܢܢ ܘܬܡܢ ܐܦܝ̈ܢ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝ̈ܢ܀

 

62 ܠܒܪ ܡܢ ܛܟܣܐ ܡܕܝܢ ܥܳܒܕܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܨܳܒܝܢ ܕܒܡܠܬܐ ܢܐܠܦܘܢ ܝܕܥܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܫܘ̈ܐܠܐ ܡܙܝܥܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܘܒܩܖ̈ܝܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܨܳܒܝܢ ܕܢܫܟܚܘܢܗ̇ ܘܒܗܕܐ ܠܘ ܠܩܕܡܝܗܘܢ ܐܳܬܝܢ ܐܠܐ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܥܳܛܦܝܢ. ܩܖ̈ܝܢܐ ܓܝܪ ܣܓܝ̈ܐܐ ܝܕܝܥܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܳܒܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܢܦܫܐ ܡܛܠ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܕܡܫܬܟܚܝܢ ܒܩܖ̈ܝܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܐܢܘܢ ܘܐܢܢܩܐ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܕܠܦܘܬ ܦܘܖ̈ܫܢܝܗܘܢ ܕܩܖ̈ܝܢܐ ܢܬܬܙܝܥ ܐܦ ܗܽܘ ܒܫܘ̈ܚܠܦܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ. ܘܟܡܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܚܘ̈ܫܒܐ ܪܳܦܬܐ ܒܗ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫܠܝܐ ܡܛܠ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܥܳܡܪܝܢ ܒܗ ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܝܐ ܘܒܝܚܝܕܝܘܬܐ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܨܳܒܐ ܕܢܗܘܐ ܒܝܚܝܕܝܘܬܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܠܓܘ ܡܢ ܪܘܟܒܐ ܗܳܘܐ ܘܠܓܘ ܡܢ ܪܘܟܒܐ ܠܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܘܣܓܝܐܘܬܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܐܠܐ ܬܐܘܪܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܝܚܝܕܝܘܬܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܣܓܝܐܘܬ ܚܘ̈ܫܒܐ ܠܘܬ ܪܘܟܒܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܝܚܝܕܝܘܬܐ ܠܘܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܠܓܘ ܡܢ ܪܘܟܒܐ ܬܗܘܐ ܦܫܝܛܘܬܐ ܘܠܓܘ ܡܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ܀

 

63 ܐܝܟ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܚܳܙܐ ܗܘܢܐ ܗܟܢܐ ܡܩܰܒܠ ܐܦ ܕܡܘ̈ܬܐ. ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܠܒܪ ܠܘܬ ܥܠܡܐ ܚܳܐܪ ܠܦܘܬ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܘܓܘ̈ܢܐ ܘܐܣܟܝ̈ܡܐ ܕܖ̈ܘܟܒܘܗܝ ܗܟܢܐ ܡܩܒܠ ܡܢܗ ܐܦ ܕܡܘ̈ܬܐ. ܘܗܶܢܝܢ ܕܡܘ̈ܬܐ ܐܝܟ ܣܓܝܐܘܬܗܝܢ ܘܫܘ̈ܚܠܦܝ̈ܗܝܢ ܡܙܝ̈ܥܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܘܚܘ̈ܫܒܐ ܡܐ ܕܐܬܬܙܝܥܘ ܫܳܓܫܝܢ ܠܗ ܠܗܘܢܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܓܘ ܚܳܐܪ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܘܡܕܡ ܕܡܬܡܢܐ ܘܠܐ ܪܘܟܒܐ ܘܪܘܟܒܐ ܡܬܦܪܫ ܡܢ ܚܒܪܗ ܒܫܘܚܠܦܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܬܐܘܪܝܐ ܦܫܝܛܬܐ ܡܩܰܒܠ ܗܳܝ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܒܰܣܡ ܠܗ ܘܡܰܩܢܐ ܠܗ ܗܢܝܐܘܬܐ ܐܟܘܬܗ̇ ܡܛܠ ܕܗܺܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܣܝܒܪܬܐ ܕܟܝܢܗ܀

 

64 ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܒܣܝܒܖ̈ܬܐ ܕܒܫܐ ܚܠܐܶ. ܘܕܘܝܕ ܟܕ ܐܝܟ ܡܢ ܠܘܬ ܗܘܢܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܐܶܡܪ ܕܚܰܠܝܐ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܕܒܫܐ ܘܡܢ ܟܟܪܝܬܐ. ܟܕ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܠܘ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܰܪܓܫ ܒܚܰܠܝܘܬܐ ܕܕܒܫܐ ܗܽܘ ܡܰܪܓܫ ܒܚܠܝܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܠܐ ܛܥܡܬܐ ܠܘܬ ܗܘܢܐ ܗܝ. ܡܢܗ̇ ܓܝܪ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܣܬܝܒܪ ܐܠܐ ܐܦ ܡܬܚܝܠ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܙܟܝܐ ܗܳܘܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫ̈ܐ ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ ܡܪܓܫܢܐ ܒܚܫ̈ܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܰܪܦܐ ܠܗ ܚܝܠܐ ܕܡܪܓܫܢܘܬܗ ܕܒܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܕܢܬܦܢܐ ܠܪܓܫܬܐ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ. ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܡܰܪܓܫܢܐ ܘܡܬܪܓܫܢܐ ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ ܠܐ ܐܳܠܨܐ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܢܬܒܥܐ ܠܗܰܘ ܕܨܳܒܐ ܕܢܪܓܫ܀

 

65 ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܘܐܦܠܐ ܕܢܬܐܡܢ ܒܩܖ̈ܝܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܠܝܚܝܕܝܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܫܠܝܐ ܥܳܒܕܝܢ ܒܗ ܐܠܐ ܫܓܘܫܝܐ ܘܠܘ ܡܟܰܢܫܘ ܡܟܢܫܝܢ ܠܗ ܐܠܐ ܡܦܗܝܘ ܡܦܗܝܢ ܠܗ. ܘܐܢ ܐܳܡܪܰܬ ܠܝ ܗܳܝ ܕܟܬܝܒܐ ܠܚܕ ܡܢ ܛܘ̈ܒܢܐ ܕܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܡܟܰܢܫ ܪܥܝܢܐ܆ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܐܦ ܗܕܐ ܫܪܝܪܐ ܗܝ. ܡܟܢܫ ܕܝܢ ܪܥܝܢܐ ܕܗܰܘ ܕܰܦܢܶܐ ܠܥܠܡܐ ܘܕܗܰܘ ܕܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܟܬܒܥܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܢܩܪܐ ܐܢܫ ܒܟܬܒܐ ܩܠܝܠ ܥܕܢܐ ܥܕܡܐ ܕܡܰܪܓܫ ܕܐܬܟܰܢܰܫ ܪܥܝܢܗ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢܗ ܕܩܪܝܢܐ ܢܰܦܢܝܘܗܝ ܠܘܬ ܕܟܝܘܬܐ ܕܨܠܘܬܐ ܟܕ ܒܗ ܒܩܪܝܢܐ ܠܐ ܢܒܥܐ ܝܕܥܬܗܝܢ ܘܦܘܫܩܗܝܢ ܕܡ̈ܠܐ ܘܐܠܐ ܢܳܦܠ ܠܗ ܬܘܒ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܦܗܝܐ. ܐܠܐ ܢܶܒܥܐ ܬܐܘܪܝܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܡ̈ܠܐ. ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܡܬܒܣܡ ܗܘܢܐ܀

 

66 ܠܘ ܓܝܪ ܟܠ ܕܩܳܪܐ ܟܬܒ̈ܐ ܫܦܝܪ ܐܘ ܒܝܕܥܬܐ ܩܳܪܐ ܐܠܐ ܐܝܬ ܕܩܳܪܐ ܟܬܒ̈ܐ ܐܝܟ ܕܠܬܢܝܢܐ ܘܐܝܬ ܐܝܟ ܕܠܥܘܗܕܢܐ ܘܐܝܬ ܕܨܳܒܐ ܕܢܐܠܦ ܦܘܫܩܐ ܘܐܝܬ ܕܠܕܘܪܫܐ ܕܝܕܥܬܐ ܢܦܫܢܝܬܐ ܘܐܝܬ ܕܠܰܕܪܳܫܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܖ̈ܛܝܩܐ ܘܐܝܬ ܕܟܕ ܡܬܬܙܝܥ ܒܗ ܚܫܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܳܡܪ ܗܳܝ ܕܫܪܝܪܐ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ. ܘܒܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܝ̈ܫܐ ܐܘ ܒܟܠܗܘܢ ܐܢ ܢܩܪܐ ܗܘܢܐ ܥܕܟܝܠ ܠܒܪ ܚܳܐܪ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܡܬܒܥܝܐ ܠܝܚܝܕܝܐ ܗܳܝ ܕܡܢܐ ܗܘ ܦܘܫܩܐ ܕܦܠܢܝܬܐ ܡܠܬܐܠܘ ܡܢܐ ܗܘ ܣܘܟܠܐ ܕܗܢܐ ܦܬܓܡܐ. ܗܠܟ ܠܩܕܡܝܟ ܘܩܘܡ ܒܐܬܪܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܟ ܫܘܐܠܐ ܕܥܠܝܗ̇. ܐܢ ܕܝܢ ܡܫܰܐܠܰܬ ܥܠܝܗ̇ ܝܕܝܥܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܐܬܪܗ̇ ܩܳܝܡܰܬ. ܠܐ ܓܝܪ ܥܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܡܫܰܐܠܐ ܘܚܳܙܝܐ ܫܡܫܐ ܘܠܐ ܥܝܢܗ ܕܗܘܢܐ ܡܥܰܩܒܐ ܘܟܢ ܚܳܙܝܐ ܝܕܥܬܐ ܕܪܘܚ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܝܢܐ ܒܫܡܫܐ ܦܳܓܥܐ ܒܚܙܬܗ̇ ܘܢܳܗܪܐ ܒܗ̇. ܡܛܠ ܗܕܐ ܘܐܦ ܐܡܝܪ ܠܚܕ ܡܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܠܐ ܘܳܠܐ ܠܝܚܝܕܝܐ ܕܢܒܥܐ ܝܕܥܬܐ ܕܦܬܓܡܐ ܕܟܬܒܐ ܐܠܐ ܡܛܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܝܠܗ ܕܦܬܓܡܐ ܕܠܐ ܡܐ ܕܚܙܰܐܘܗܝ ܫ̈ܐܕܐ ܠܗܘܢܐ ܕܪܳܐܓ ܝܕܥܬܐ ܢܣܡܘܢܝܗܝ ܘܡܕܡ ܚܠܦ ܡܕܡ ܢܚܰܘܘܢܝܗܝ܀

 

67 ܠܝܚܝܕܝܐ ܓܝܪ ܣܳܦܩ ܠܗ ܦܬܓܡܗ ܕܟܬܒܐ ܕܢܶܬܗܰܪ ܒܗ ܒܠܚܘܕ. ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܦܘܩܕܢܐ ܢܶܛܪܝܘܗܝ ܘܐܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ ܢܶܕܥ ܕܡܢ ܡܢܘ ܡܬܬܢܝܐ ܘܥܠ ܡܰܪ ܘܣܳܦܩܐ ܠܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܦܠܐܬܐ ܗܝ ܠܐ ܢܬܠ ܡܦܣܢܘܬܐ ܠܢܦܫܗ ܕܰܢܦܰܫܩܝܗ̇ ܘܐܢ ܪܐܙܐ ܗܘ ܣܳܦܩܐ ܠܗ ܗܕܐ ܕܢܕܥ ܘܠܐ ܢܓܠܝܘܗܝ. ܡ̈ܠܐ ܓܝܪ ܕܟ̈ܬܒܐ ܗܠܝܢ ܢܝ̈ܫܐ ܛܥܝ̈ܢܢ: ܐܘ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܡܡ̈ܠܠܢ ܐܘ ܥܠ ܥܒܘܕܘܬܐ ܡܰܟܖ̈ܙܢ ܐܘ ܒܛܝܠܘܬܐ ܡܚܘ̈ܝܢ ܐܘ ܕܝܢܐ ܓܠܝ̈ܢ ܐܘ ܡܐܬܝܬܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܒܕ̈ܩܢ ܐܘ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܢܫܐ ܟ̈ܐܢܐ ܡܬܢܝ̈ܢ ܐܘ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܠܘܩܒܠ ܒܝ̈ܫܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܙܳܕܩ ܠܗ ܕܢܐܚܘܕ ܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܘܢܳܝܬܐ ܐܢܘܢ ܠܥܒܳܕܐ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܥܳܒܘܕܘܬܐ ܘܕܒܛܝܠܘܬܐ ܘܕܝܢܐ ܢܶܬܠ ܐܢܝ̈ܢ ܠܫܬܩܐ ܟܕ ܝܳܨܦ ܗܽܘ ܕܚܘܠܡܢ ܢܦܫܐ܀

 

68 ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܣܒ ܘܠܘ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܠܫܡܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܝܗܝ̈ܒܢ. ܝܕܥܬܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܠܡܢ ܢܦܫܐ ܡܬܓܠܝܐ ܠܗ ܠܗܘܢܐ. ܗܳܝ ܕܡܐ ܕܚܙܗ̇ ܬܳܗܪ ܒܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܘܡܬܒܣܡ ܒܗ̇. ܕܢܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܠܡܠܬܐ ܐܦܠܐ ܐܢ ܢܨܒܐ ܡܫܟܚ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܪܟܒܐܝܬ ܐܬܚܰܙܝܰܬ ܠܗ ܕܢܝܬܝܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܐܝܟܢ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܩܕܝܫܐ ܡܘܕܥ ܕܐܬܚܛܦ ܗܘܢܗ ܘܚܙܐ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܕܢܡܠܠ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܚܙܐ ܘܰܫܡܥ ܠܐ ܐܫܟܚ. ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܕܫܡܥ ܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢ. ܫܒܘܩ ܡܕܝܢ ܒܥܬܗ̇ ܕܝܕܥܬܐ ܠܐܬܪܗ̇ ܘܒܥܝ ܐܢܬ ܕܐܝܟܢܐ ܠܐܬܪܗ̇ ܕܝܕܥܬܐ ܬܥܘܠ܀

 

69 ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܕܘܝܕ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܟܢܐ ܣܳܠܩܝܢܢ ܠܛܘܪܗ̇ ܕܬܐܘܪܝܐ ܐܠܦܢ ܘܠܘ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܺܝ ܬܐܘܪܝܐ. ܡܢܘ ܠܡ ܢܶܣܩ ܠܛܘܪܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܡܢܘ ܢܩܘܡ ܒܛܘܪܗ ܩܕܝܫܐ. ܐܝܢܐ ܕܕܟܝ̈ܢ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܰܓܒܶܐ ܒܠܒܗ ܘܠܐ ܝܳܡܐ ܒܢܦܫܗ ܒܕܓܠܘܬܐ ܘܠܐ ܝܳܡܐ ܒܢܟܠܐ ܘܕܫܪܟܐ. ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܥܠ ܢܦܫܢ ܘܢܩܢܐ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܚܫܝܫܘܬܐ ܘܢܣܒ ܥܠܝܢ ܒܟܠ ܥܕܢ ܡܪܢܝܬܐ ܕܚܛܗܝ̈ܢ ܘܕܗܳܢܘܢ ܕܥܒܪܘ ܘܕܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܘܢܚܙܐ ܩܛܝܢܐܝܬ ܐܢ ܐܪܓܫܰܬ ܢܦܫܢ ܒܟ̈ܐܒܝܗ̇. ܚܫܗ̇ ܓܝܪ ܘܕܡ̈ܥܝܗ̇ ܘܬܐܢ̈ܚܬܗ̇ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܪܓܫܢܘܬܗ̇܀

 

70 ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܰܟܬܰܒܬ ܕܡܦܝܣܝܢ ܠܟ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܕܬܟܬܘܒ ܘܬܦܝܣ ܡܛܠܬܗܘܢ ܠܝ ܡܣܬܒܪܐ ܕܠܘ ܣܓܝ ܠܳܚܡܐ ܠܟ. ܘܐܦܢ ܫܦܝܪܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܢܟܬܘܒ ܐܢܫ ܘܢܦܝܣ ܚܠܦ ܗܰܘ ܕܣܢܝܩ ܐܠܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܡܬܚܬܝܐ ܡܢ ܕܝܠܟ ܠܳܚܡܐ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܕܡܢܗ ܕܛܟܣܐ ܗܕܐ ܠܳܚܡܐ ܠܗ ܘܐܝܬ ܕܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܕܩܳܐܡ ܒܗ̇. ܗܐ ܘܐܦ ܗܳܝ ܕܡܢ ܕܗܒܗ ܢܦܰܠܓ ܐܢܫ ܘܢܬܠ ܠܣܢܝ̈ܩܐ ܛܒܬܐ ܗܝ ܘܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܗܒܐ ܘܳܠܐ ܠܢ ܕܢܩܢܐ ܕܢܗܘܐ ܝܳܗ̈ܒܝ ܙܕ̈ܩܬܐ. ܘܗܳܝ ܕܢܐܙܠ ܐܢܫ ܠܒܝܬ ܐܣܝܖ̈ܐ ܘܢܣܥܘܪ ܠܗܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ ܘܢܚܙܐ ܬܘܒ ܐܦ ܠܟܖ̈ܝܗܐ ܘܢܥܒܕ ܫܝܢܐ ܒܝܢܬ ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܗ ܐܢ ܪܓܝܙܝܢ ܘܢܫܡܥ ܕܺܝܢܐ ܒܟܐܢܘܬܐ ܒܝܬ ܛܠܘܡܐ ܠܡܬܛܠܡܢܐ ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܦܝܖ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܠܐ ܠܛܟܣܐ ܕܝܠܟ ܘܕܐܟܘܬܟ ܠܐ ܠܚ̈ܡܢ܀

 

71 ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܕܝܢ ܠܐܟܣ̈ܢܝܐ ܘܬܫܝܓ ܖ̈ܓܠܝܗܘܢ ܘܒܟܠܗ ܚܘܒܐ ܘܦܘܪܫܢܐ ܬܥܒܶܕ ܩܘܒܠܗܘܢ ܗܕܐ ܠܳܚܡܐ ܠܟ ܘܐܢ ܠܐ ܥܳܒܕܰܬ ܠܗ̇ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܦܘܪܣܐ ܕܬܫܟܚ ܕܟܝܘܬܐ ܗܳܝ ܕܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܒܥܰܝܬ. ܠܐܟܣ̈ܢܝܐ ܕܳܐܬܝܢ ܠܘܬܟ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܰܬܩܰܒܠ ܠܘ ܬܫܰܕܰܪ ܬܰܝܬܶܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘ ܕܐܢܬ ܬܫܒܘܩ ܥܘܡܪܟ ܘܬܐܙܠ ܠܘܬܗܘܢ. ܗܳܢܘܢ ܕܝܢ ܕܡܫܬܕܪܝܢ ܠܳܟ ܩܰܒܶܠ ܒܟܠܗ ܚܘܒܐ ܟܕ ܡܗܰܝܡܢܰܬ ܕܡܫܝܚܐ ܫܰܕܰܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬܟ. ܘܠܐ ܬܕܘܢ ܕܡܰܢ ܐܢܘܢ ܘܐܢ ܫܳܘܝܢ ܐܘ ܠܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܕܰܝܳܢܐ ܦܩܝܕܰܬ ܕܬܗܘܶܐ ܐܠܐ ܡܩܰܒܠܢܐ. ܐܠܐ ܐܶܡܰܪܬ ܕܟܳܠܝ̈ܢ ܠܟ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܬܐܘܪܝܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܐܠܐ ܣܳܥܪܰܬ ܠܗܝܢ ܡܶܬܟܠܶܝܬ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܬܐܘܪܝܐ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܗܳܝ ܕܢܩܘܡ ܐܢܫ ܬܡܝܗܐܝܬ ܒܫܠܝܐ ܘܢܗܘܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܓܘ ܩܠܝܬܗ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܰܝܬܝܐ ܠܗ ܠܚܙܬܐ ܕܬܐܘܪܝܐ. ܐܝܟ ܕܐܢܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܠܐ ܐܠܐ ܗܳܝ ܕܢܛܪ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܶܡܪܶܬ. ܕܡܢ ܗܕܐ ܓܝܪ ܩܳܢܐ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܕܡܢܗ̇ ܡܬܝܠܕ ܚܘܒܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܙܝܐ ܕܬܐܘܪܝܐ܀

 

72 ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܫܰܐܠܬ ܕܐܝܕܐ ܡܝܬܪܐ ܕܢܶܛܪ ܐܢܫ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܘ ܕܢܒܰܣܪ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢ ܠܝ ܐܝܟ ܕܡܣܬܒܪ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܐܠܐ ܐܢܫ ܢܳܛܪ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܠܐ ܡܬܝܕܥ ܕܡܒܰܣܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢ. ܘܐܠܐ ܐܢܫ ܒܳܣܰܪ ܘܫܳܕܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܶܐ ܠܐ ܡܫܰܪܐ ܕܢܛܪ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܰܬ ܐܦ ܠܗܰܘ ܥܬܝܪܐ ܕܙܰܒܶܢ ܟܠܗ ܩܢܝܢܟ ܘܗܰܒ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܟܢ ܐܳܬܝܰܬ ܒܳܬܪܝ. ܘܐܠܦܗ ܒܩܕܡܐ ܕܢܫܘܛ ܘܢܫܕܐ ܡܢܗ ܠܥܠܡܐ ܟܠܗ ܘܟܢ ܢܐܙܠ ܒܬܪܗ ܘܢܫܰܪܶܐ ܕܢܶܛܪ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ. ܐܦ ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܳܠܐ ܠܟ ܕܬܶܕܰܥ ܕܡܢܗܘܢ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܒܓܘ ܕܘܒܪܐ ܕܥܠܡܐ ܡܬܢܛܪܝܢ ܘܡܢܗܘܢ ܠܒܪ ܡܢܗ ܡܬܢܛܪܝܢ ܘܡܢܗܘܢ ܒܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܡܬܦܠܚܝܢ܀

 

73 ܗܳܝ ܓܝܪ ܕܰܢܫܝܓ ܖ̈ܓܠܐ ܕܐܟܣ̈ܢܝܐ ܘܡܰܢ ܕܡܫܰܚܰܪ ܠܟ ܡܝܠܐ ܙܶܠ ܥܡܗ ܬܖ̈ܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܐܦ ܟܬܰܒܬ ܒܐܓܪܬܟ ܡܰܘܣܦ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܡܰܢ ܕܡܳܚܐ ܠܟ ܥܠ ܦܰܟܟ ܩܰܪܒ ܠܗ ܐܚܪܢܐ ܘܡܰܢ ܕܨܳܒܐ ܕܢܶܣܒ ܟܘܬܝܢܟ ܗܒ ܠܗ ܐܦ ܡܪܛܘܛܟ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܖ̈ܕܘܦܝܟܘܢ ܘܥܒܶܕܘ ܕܫܦܝܪ ܠܡܰܢ ܕܣܳܢܐ ܠܟܘܢ ܘܨܰܠܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܕܳܒܪܝܢ ܠܟܘܢ ܒܩܛܝܪܐ ܘܪܳܕܦܝܢ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܓܡܝܖ̈ܐ ܐܢܘܢ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܐܬܘ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܪܢ ܠܫܠܝ̈ܚܐ ܝܗܒ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܘܟܠ ܐܝܢܐ ܕܨܳܒܐ ܕܢܪܕܐ ܒܗܳܝ ܐܘܪܚܐ ܥܶܠܳܝܬܐ ܠܗ ܠܳܚܡܐ ܕܢܛܪ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܨܝܐ ܕܢܶܪܕܐ ܒܗܳܝ ܐܘܪܚܐ ܐܠܐ ܢܶܛܪ ܐܢܘܢ ܠܦܘܩ̈ܕܢܐ ܘܠܐ ܠܕܟܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܫܬܘܐ ܘܠܐ ܠܬܐܘܪܝܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܟܝܘܬܐ ܐܢܗܘ ܕܒܢܛܘܪܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܢܗܡܐ܀

 

74 ܙܳܕܩ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܕܐ ܐܰܘܕܥܟ ܕܬܶܕܰܥ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܐܘܪܝܐ ܘܗܟܢܐ ܬܶܒܥܐ ܕܬܫܬܘܫܛ ܠܗ̇ ܐܢܗܘ ܕܠܬܐܘܪܝܐ ܪܳܐܓ ܐܢܬ. ܬܐܘܖ̈ܝܣ ܓܝܪ ܕܟܝ̈ܢܐ ܬܠܬ ܐܝܬܝܗܝܢ܇ ܬܖ̈ܬܝܢ ܕܟܝ̈ܢܐ ܥܒܝ̈ܕܐ ܡܠܝ̈ܠܐ ܘܠܐ ܡܠܝ̈ܠܐ ܘܖ̈ܘܚܢܐ ܘܦܓܖ̈ܢܐ ܘܚܕܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܗܽܘ ܛܟܣܐ ܐܚܪܢܐ ܕܬܐܘܪܝܐ. ܠܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܬܐܘܪܝܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ܇ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܥܒܘܕܘܬܐ ܘܠܒܛܝܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܕܝܢܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܘܠܗܘܢ ܠܦܘ̈ܩܕܢܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܦܩܝܕܝܢܢ ܕܢܶܛܪ. ܘܠܗ ܬܘܒ ܠܗܘܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܐܘܪܝܐ ܕܢܦܫܗ ܘܠܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܣܝ̈ܡܢ ܒܟܬܒܐ ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܠܐ ܖ̈ܐܙܐ ܘܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܖ̈ܐܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܐܠܗ̈ܝܐ ܕܡܢܢ ܡܫܬܡܫܝܢ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܬ ܬܐܘܪܝܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܡܣܬܟܠܢܝܬܐ܀

 

75 ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܕܖ̈ܟܢ ܠܝܕܥܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܡܬܩܒ̈ܠܢ ܕܝܢ ܡܢܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒܬܐܘܪܝܐ ܡܩܰܒܠܝܢܢ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܗܳܝ ܕܗܳܘܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܟܝܘܬܗ ܕܗܘܢܐ ܟܕ ܡܫܰܪܐ ܒܪܢܫܐ ܗܟܢܐ ܠܘܩܕܡ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܳܝ ܕܣܝܡܐ ܒܢ ܟܝܢܐܝܬ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܡܘܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܟܝܢܐܝܬ ܣܝܡܐ ܒܢ ܗܟܢܐ ܐܦ ܙܘܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܟܝܢܐܝܬ ܣܝܡ ܒܢ ܕܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܕܪܟܝܢܢ ܠܗܝܢ ܒܝܕܥܬܐ ܢܩܰܒܠ ܐܢܝ̈ܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܖ̈ܘܪܒܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܖ̈ܓܫܐ ܦܓܖ̈ܢܐ ܡܪܓܫܝܢ ܒܗܝܢ ܘܠܐ ܡܠܝܠܘܬܗ ܕܗܰܘܢܐ ܡܰܕܪܟܐ ܠܗܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܝܰܗܒ ܠܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ̇ ܢܕܥ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܡܢܗ̇ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܝܠܕ ܒܢ ܣܒܪܐ ܕܥܠܝܗܝܢ. ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܡܘܕܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܳܪܐ ܘܥܳܒܘܕܐ ܘܝܳܠܦܝܢܢ ܕܙܳܕܩ ܠܢ ܕܢܶܕܚܰܠ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܪܐ ܘܢܶܛܪ ܐܦ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܡܕ ܡܫܰܐܠܝܢ ܚܢܢ ܕܐܝܠܝܢ ܣܳܢܐ ܘܐܝܠܝܢ ܪܳܚܶܡ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܣܳܢܐ ܢܶܪܚܩ܀

 

76 ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܟܢܝܫܐܝܬ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܥܠܝܟ ܣܢܶܐ ܠܚܒܪܟ ܠܐ ܬܶܥܒܶܕ ܕܒܗ ܡܣܝܟܐ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܘܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܐܝܟܢܐ ܕܨܳܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܟܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܥܒܶܕܘ ܠܗܘܢ ܕܒܗ ܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܢܡܘܣܝܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܬܖ̈ܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܚܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܚܦܛܐ ܠܢ ܕܢܶܛܪ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܒܛܟܣܐ ܕܥܰܒ̈ܕܐ ܩܳܐܡ ܗܰܘ ܕܡܢ ܕܚܠܬܐ ܢܳܛܪ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܘܡܢ ܢܛܘܪܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܩܳܢܝܐ ܢܦܫܐ ܚܘܠܡܢܐ ܘܩܳܝܡܐ ܒܕܟܝܘܬܗ̇ ܩܕܡܝܬܐ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܡܬܥܠܝܐ ܠܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܡܢܗ̇ ܕܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܡܬܬܙܝܥ ܒܗ̇ ܚܘܒܐ ܪܘܚܢܐ ܘܡܢ ܚܘܒܐ ܡܬܥܠܝܐ ܠܬܐܘܪܝܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܰܗܘܐ ܐܢ ܕܡܬܚܙܐ ܘܐܢ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܐ܀

 

77 ܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܒܳܥܶܝܬ ܬܐܘܪܝܐ ܟܕ ܗܳܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗ̇ ܕܠܘܬܗ̇ ܡܝ̈ܬܝܢ ܠܐ ܫܰܡܠܺܝܬ ܐܠܐ ܐܦ ܣܒܝܪ ܠܟ ܥܒܳܕܗܝܢ ܒܛܠܢܐ ܕܡܢ ܬܐܘܪܝܐ. ܐܶܡܰܪܬ ܓܝܪ ܕܗܳܝ ܕܡܰܢ ܕܡܫܰܚܰܪ ܠܟ ܡܝܠܐ ܙܠ ܥܡܗ ܬܖ̈ܝܢ ܫܦܝܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܐ ܠܗܘܢܐ ܠܬܪܒܝܬܐ ܕܬܐܘܪܝܐ ܠܐ ܡܰܡܛܝܐ. ܐܪܐ ܟܝ ܐܘ ܪܚܡܝ ܝܺܕܰܥܬ ܡܘܢ ܐܶܡܰܪܬ ܐܘ ܩܠ ܬܢܰܝܬ ܕܰܩܪܶܐ ܠܟ ܐܘ ܫܡܝܥ ܠܟ. ܚܙܰܝܬ ܕܣܓܝ ܡܬܒܥܝܐ ܕܢܶܛܪ ܐܢܫ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܗܺܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܕܣܡܬܝܗܝ ܠܦܘܩܕܢܐ ܓܡܝܪܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܥܰܘܟܢܐ ܕܡܢ ܬܐܘܪܝܐ ܗܺܝ ܡܦܝܣܐ ܠܝ ܕܠܐ ܝܳܕܥܰܬ ܡܢܐ ܗܝ ܬܐܘܪܝܐ ܪܘܚܢܝܬܐ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܰܢ ܕܡܫܰܚܰܪ ܠܟ ܡܝܠܐ ܘܗܳܢܘܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܢ ܠܥܠ ܕܡܰܢ ܕܡܳܚܐ ܠܟ ܥܠ ܦܟܟ ܩܰܪܒ ܠܗ ܐܚܪܢܐ ܘܕܫܪܟܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪܗ ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܕܡܚܪ ܘܠܐ ܬܩܢܘܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܟܘ̈ܬܝܢܝܢ ܘܗܳܝ ܕܟܦܘܪ ܒܥܠܡܐ ܟܠܗ ܘܒܢܦܫܟ ܘܣܒ ܨܠܝܒܟ ܘܬܐ ܒܬܪܝ܆ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܠܘ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܡܬܢܛܪܝܢ ܐܠܐ ܡܢ ܚܘܒܐ܀

 

78 ܐܶܡܪܶܬ ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܕܐܝܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܡܢ ܕܚܠܬܐ ܡܬܢܛܪܝܢ ܘܐܝܬ ܕܡܢ ܚܘܒܐ ܘܐܝܟ ܕܒܣܟܐ ܠܡܐܡܪ ܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܥܬܝܩܬܐ ܕܚܠܬܐ ܢܳܛܪܐ ܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܝܢ ܚܕ̈ܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܚܘܒܐ ܢܳܛܪ ܠܗܘܢ. ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܡܪܢ ܕܢܶܛܪܶܬ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܐܒܝ ܘܡܩܘܐ ܐܢܐ ܒܚܘܒܗ. ܘܝܕܝܥܐ ܕܠܘ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܢܛܰܪ ܒܪܐ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܐܒܘܗܝ ܐܠܐ ܡܢ ܚܘܒܐ. ܘܡܦܰܩܕ ܠܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܡܢ ܚܘܒܐ ܢܶܛܰܪ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܐܢ ܡܰܚܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܦܘ̈ܩܕܢܝ ܛܪܘ ܘܐܢܐ ܐܶܒܥܶܐ ܡܢ ܐܒܝ ܘܐܚܪܢܐ ܦܐܪܐܩܠܝܛܐ ܢܫܰܕܰܪ ܠܟܘܢ܇ ܟܕ ܐܳܡܪ ܡܐܬܝܬܐ ܕܦܐܪܐܩܠܝܛܐ ܠܬܐܘܪܝܐ ܕܟܠܗܝܢ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ. ܒܡܩܒܠܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܩܰܒܠܝܢ ܗܘܰܘ ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ. ܘܦܐܪܐܩܠܝܛܐ ܐܫܬܘܕܝ ܕܡܫܰܕܰܪ ܠܗܘܢ ܐܒܐ ܡܐ ܕܢܛܪܘ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܝܠܗ. ܚܙܝܬ ܕܡܢ ܢܛܘܪܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܳܬܐ ܗܘܢܐ ܠܬܐܘܪܝܐ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܚܟܡܬܟ ܐܰܣܒܪܰܬ ܕܥܒܳܕܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܡܥܰܘܟܢܐ ܗܘ ܕܬܐܘܪܝܐ. ܘܛܰܪ ܡܳܕܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܰܚܕܰܬܐ ܡܛܠ ܕܡܰܚܒܰܬ ܐܢ ܐܪܓܶܫܬ ܒܢܦܫܟ ܕܰܡܛܰܝܬ ܠܪܒܘܬ ܚܘܒܐ ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܕܳܚܠܰܬ܀

 

79 ܘܐܬܕܟܪ ܠܦܘܠܘܣ ܕܡܢ ܬܘܟܠܢܗ ܕܚܘܒܐ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܡܒܰܣܪ ܘܠܘܩܒܠ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢ ܘܠܘܩܒܠ ܕܠܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ ܒܚܝܠܗ ܕܚܘܒܐ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ ܘܣܳܐܡ ܫܬܐܣܬܐ ܠܓܙܡܗ ܕܠܘܩܒܠ ܟܠ ܡܕܡ ܬܘܟܠܢܐ ܕܪܒܘܬ ܡܘܗܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܚܠܦܝܢ. ܐܢ ܐܠܗܐ ܠܡ ܚܠܦܝܢ ܡܢܘ ܕܠܩܘܒܠܢ ܘܐܢ ܥܠ ܒܪܗ ܠܐ ܚܣ ܐܠܐ ܚܠܦ ܟܠܢ ܐܫܠܡܗ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܥܡܗ ܢܬܠ ܠܢ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܚܰܘܝ ܚܘܒܗ ܕܐܒܐ ܒܡܘܗܒܬܐ ܕܒܪܗ ܡܚܰܘܐ ܬܘܒ ܚܘܒܐ ܕܝܠܗ ܕܰܦܪܰܥ ܚܠܦܝܗ̇ ܕܗܕܐ ܡܘܗܒܬܐ. ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܫܬܠܡ ܠܡܘܬܐ ܚܠܦ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܘܳܐܡܰܪ ܕܡܢܘ ܢܦܰܪܫܰܢܝ ܡܢ ܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܘܠܨܢܐ ܐܘ ܚܒܘܫܝܐ ܐܘ ܪܕܘܦܝܐ ܐܘ ܟܦܢܐ ܘܕܫܪܟܐ ܕܣܝ̈ܡܢ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܶܡܪ ܕܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܙܟܝ̈ܐ ܒܝܕ ܡܰܢ ܕܰܐܚܒܰܢ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܚܘܒܢ ܗܰܘܦܐ ܫܳܩܠ ܡܢ ܚܘܒܗ܀

 

80 ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘܳܐ ܚܝܠܬܢܐ ܥܠ ܚܫ̈ܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܗ ܕܠܘܩܒܠ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܢ ܐܢܫܐ ܘܡܢ ܫ̈ܐܕܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܗܘܰܘ ܢܶܡܚܐ ܩܪܒܐ ܐܠܐ ܡܰܘܣܦ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܡܢܗܝܢ ܚܝ̈ܠܬܢܝܢ ܘܳܐܡܪ ܕܡܦܳܣ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܘܬܐ ܘܠܐ ܚܝ̈ܐ ܘܠܐ ܪܰܘܡܐ ܘܠܐ ܥܘܡܩܐ ܘܕܫܪܟܐ ܕܗܠܝܢ ܕܰܬܢܐ ܠܐ ܠܡ ܡܫܟ̈ܚܢ ܦܳܖ̈ܫܢ ܠܝ ܡܢ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܕܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܬܘܒ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܠܕܪܓܐ ܕܝܩܪܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܛܟ̈ܣܐ ܖ̈ܘܚܢܐ ܚܳܐܪ ܘܡܛܠ ܗܳܕܐ ܘܐܦ ܥܡܗܘܢ ܡܬܟܰܬܫ ܐܶܡܰܪ ܕܡܨܠܐ ܗܘܺܝܬ ܕܐܢܐ ܩܢܘܡܝ ܚܰܪܡܐ ܐܗܘܐ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܐܚܖ̈ܢܐ ܢܰܚܒܘܢܝܗܝ ܠܡܫܝܚܐ܀

 

81 ܗܕܐ ܗܳܟܝܠ ܟܠܗ̇ ܕܚܝܠܘܬܐ ܕܡܡܠܠܐ ܘܓܙܡܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܠܘ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܬܬܙܝܥ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܦܘܠܘܣ ܐܠܐ ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܠܘܬܗ. ܘܕܬܶܕܰܥ ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܐܦܠܐ ܬܐܘܪܝܐ ܒܳܥܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܒܗܘܬܟ ܪܳܓܐ ܘܠܐ ܚܫܝܒܐ ܗܘܳܬ ܠܗ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܡ ܡܛܠ ܕܟܡܐ ܙܒܢܝ̈ܢ ܐܦ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܫܳܘܝܢ ܐܫܬܘܝܘ ܠܗ̇ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ܆ ܫܡܰܥ ܡܘܢ ܐܳܡܪ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ. ܐܢ ܒܟܠ ܠܫܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܡܠܠ ܘܒܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ ܗܘܺܝܬ ܠܝ ܢܚܫܐ ܕܙܳܐܡ ܘܨܨܠܐ ܕܝܳܗܒ ܩܠܐ: ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܒܝ ܢܒܝܘܬܐ ܘܶܐܕܰܥ ܖ̈ܐܙܐ ܟܠܗܘܢ ܘܟܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܗܳܢܘ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܖ̈ܐܙܐ ܕܬܐܘܖ̈ܝܐܣ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܟܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܕܪܘܚ ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܒܝ ܟܠܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܛܘܪܐ ܐܫܰܢܐ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ ܠܐ ܗܘܺܝܬ ܡܕܡ܀

 

82 ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܐܡܬܝ ܕܒܛܟܣܐ ܘܒܝܘܒܠܐ ܢܡܘܣܝܐ ܡܫܬܘܐ ܠܗܝܢ ܗܘܢܐ ܠܚܘܒܐ ܡܳܛܐ ܘܟܢ ܡܩܰܒܠ ܠܗܝܢ. ܬܪܥܐ ܓܝܪ ܢܡܘܣܝܐ ܕܠܘܬܗܝܢ ܚܘܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܪܢ ܐܡܪ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܬܪܥܐ ܘܒܝ ܐܢ ܐܢܫ ܢܶܥܘܠ ܢܐܚܐ ܘܢܥܘܠ ܘܢܶܦܘܩ ܘܪܥܝܐ ܢܶܫܟܚ. ܗܳܢܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܚܐܖ̈ܐ ܢܶܪܕܶܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܣ̈ܩܬܐ ܘܡܚ̈ܬܬܐ ܕܬܐܘܪܝܐ ܘܢܥܘܠ ܘܢܦܘܩ ܡܫܠܛܐܝܬ ܟܕ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܥܰܘܟ ܠܗ ܠܐ ܒܝܫܘܬܐ ܘܠܐ ܛܥܝܘܬܐ. ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪ ܡܪܢ ܕܢܐܚܐ ܡܛܠ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܕܗܘܢܐ ܬܐܘܪܝܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܝܗ̇. ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܠܐ ܒܳܥܐ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܚܘܒܐ ܘܠܐ ܪܐܓ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܐܠܐ ܥܶܠܶܬ ܒܬܪܥܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܠܘܬܗ̇. ܘܐܢ ܡܬܝܗܒܐ ܠܝ ܡܘܗܒܬ ܬܐܘܪܝܐ ܕܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܠܐ ܒܳܥܐ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܶܠܶܬ ܠܘܬܗ̇ ܒܬܪܥܐ ܗܰܘ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܐܘܪܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܘܗܝܕܝܢ ܐܦ ܕܠܐ ܡܘܗܒܬܐ ܟܝܢܐܝܬ ܗܳܘܐ ܐܢܐ ܚܙܝܐ ܕܟܠܗܝܢ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ܀

 

83 ܐܣܬܰܟܰܠ ܗܪܟܐ ܒܚܟܡܬܗ ܐܠܗܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܰܫܒܰܩ ܠܟܠܗܝܢ ܡܘ̈ܗܒܬܐ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܫܳܐܠ ܗܘܐ ܗܽܘ ܟܝܢܗܝܢ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܡܘܗܒܬܐ ܕܬܐܘܪܝܐ ܐܦ ܠܡܘܫܐ ܐܬܝܰܗܒܰܬ ܘܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܐܫܬܘܝܘ ܠܗܕܐ ܘܐܠܝܐ ܘܚܢܘܟ ܩܰܒܠܘܗ̇ ܐܠܐ ܠܘ ܩܒܝܥܐܝܬ ܐܠܐ ܡܪܗܛܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܓܠܝܢܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܕܒܡܘܗܒܬܐ ܐܩܰܒܠ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܬܘܒ ܡܫܬܩܶܠ ܡܢܝ ܐܠܐ ܟܝܢܐܝܬ ܐܗܘܐ ܒܗܝܢ ܒܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܶܐܕܰܥ ܐܟܡܐ ܕܶܐܬܝܰܕܥܶܬ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܬܗܘܐ ܠܗܝܢ ܐܚܝܢܘܬܐ ܠܘܬܝ ܘܐܢܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܡܢ ܛܘܗܡܢܘܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܪܘܚܢܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܘܬܐ ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܠܘ ܒܡܘܗܒܬܐ ܚܕܰܬܐ ܡܩܰܒܠܝܢ ܖ̈ܓܫܝܢ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܒܟܝ̈ܢܐ ܡܓܫ̈ܡܐ ܐܠܐ ܒܗ ܒܟܝܢܗܝܢ ܩܒܝܥܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܒܗܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܬܡܢ ܨܳܒܐ ܐܢܐ ܕܟܝܢܐܝܬ ܢܪܓܫܘܢ ܖ̈ܓܫܐ ܕܗܘܢܝ ܒܟܠܗܝܢ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ܀

 

84 ܗܢܘ ܓܝܪ ܐܦ ܢܝܫܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ ܠܘ ܕܒܡܢܘ̈ܬܐ ܢܬܠ ܠܢ ܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܢܘܬܐ ܟܕ ܒܙܒܢ ܝܳܗܶܒ ܘܒܙܒܢ ܫܳܩܠ ܘܣܝܡܐ ܗܝ ܡܘܗܒܬܐ ܬܚܝܬ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܩܰܒ̈ܠܢܝܗ̇ ܐܠܐ ܕܐܦܝ̈ܢ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝ̈ܢ ܐܬܒܰܩܶܐ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܫܘܒܚܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܪܘܚܐ. ܩܒܝܥܐܝܬ ܓܝܪ ܒܳܥܐ ܗܘܐ ܦܘܠܘܣ ܕܬܗܘܐ ܒܗܘܢܗ ܬܐܘܪܝܐ ܕܪܘܚ ܘܠܘ ܡܬܢܣܒܢܐܝܬ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܶܡܪ ܕܐܢ ܐܝܬ ܠܝ ܗܠܝܢ ܘܚܘܒܐ ܠܝܬ ܒܝ ܠܐ ܝܶܬܪܶܬ ܡܕܡ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܡܕܡ ܕܒܡܘܗܒܬܐ ܡܬܝܗܒ ܐܡܬܝ ܕܗܽܘ ܡܫܬܩܠ ܠܗ. ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܚܘܕܬܗ ܕܟܝܢܢ ܒܩܢܘܡܗ ܘܒܪܐܙܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܪܰܟܒܰܢ ܗܕ̈ܡܐ ܒܓܘܫܡܗ ܠܘ ܒܡܘܗܒܬܐ ܒܠܚܘܕ ܨܳܒܐ ܕܢܬܠ ܚܝ̈ܐ ܠܗܕܡ̈ܘܗܝ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܟܝܢܐ ܡܝܰܒܠ ܠܘܬܗܘܢ ܚܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪܝܫܐ ܦܓܪܢܐ ܠܫܪܟܐ ܕܗܕ̈ܡܐ܀

 

85 ܬܡܝܗܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܐܢ ܐܰܘܟܶܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܰܐܫܠܶܡ ܦܓܪܝ ܕܢܐܩܰܕ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ ܠܐ ܗܘܺܝܬ ܡܕܡ. ܘܐܦܢ ܠܡ ܐܶܥܒܶܕ ܐܢܝ̈ܢ ܠܗܠܝܢ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܬܶܥܫܰܢ ܒܺܝ ܕܚܠܬܗ ܕܡܪܝ ܐܝܟܢܐ ܕܦܓܪܝ ܐܰܫܠܶܡ ܚܠܦܘܗܝ ܠܝܩܕܢܐ ܘܠܘ ܒܚܘܒܐ ܐܥܒܕܗ̇ ܠܗܕܐ ܠܐ ܚܫܝܒܐ ܠܝ ܡܕܡ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܗܳܘܝܐ ܘܐܦ ܡܛܠ ܐܓܪܐ ܡܣܬܥܪܐ. ܡܒܰܣܪ ܓܝܪ ܐܢܫ ܥܠ ܝܩܕܢܐ ܩܪܝܒܐ ܕܦܓܪܗ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܙܰܒܢܐ ܟܰܕ ܚܳܐܪ ܒܫܘܢܩܐ ܕܓܗܢܐ ܕܥܬܝܕܐ ܘܟܕ ܡܦܚܡ ܡܘܬܐ ܥܡ ܡܘܬܐ ܓܳܒܐ ܠܗ ܗܰܘ ܕܙܥܘܪ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܗܰܘ ܕܪܰܒ. ܘܡܒܰܕܰܪ ܐܦ ܢܟ̈ܣܘܗܝ ܙܥܘܖ̈ܐ ܕܙܒܢܐ ܠܣܢܝ̈ܩܐ ܡܛܠ ܕܰܢܣܰܒ ܚܠܦܝ̈ܗܘܢ ܖ̈ܘܪܒܬܐ ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܐܢܐ ܠܡ ܐܳܡܪ ܦܘܠܘܣ ܐܢ ܐܶܥܒܶܕ ܐܢܝ̈ܢ ܠܗܠܝܢ ܒܕܚܠܬܐ ܕܥܒܕܘܬܐ ܐܘ ܒܐܓܝܪܘܬܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܘܠܘ ܡܢ ܚܘܒܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܽܘ ܐܰܚܒܰܢ ܠܐ ܚܫܝܒܐ ܠܝ ܡܕܡ܀

 

86 ܒܗ ܓܝܪ ܒܡܫܝܚܐ ܒܟܠܗܝܢ ܨܳܒܐ ܗܘܐ ܕܢܡܰܪܶܐ ܩܕܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܕܐܝܟܢܐ ܕܗܽܘ ܠܘ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢ ܐܒܘܗܝ ܣܡ ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ ܚܠܦ ܥܢܗ ܘܣܝܒܪ ܨܥܪܗ ܘܚܣܕܗ ܕܙܩܝܦܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܐܒܘܗܝ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܕܡܘܬܗ ܟܠܗܝܢ ܒܚܘܒܐ ܨܳܒܐ ܐܢܐ ܕܶܐܥܒܶܕ ܘܠܘ ܒܕܚܠܬܐ. ܚܘܒܐ ܓܝܪ ܬܚܘܝܬܐ ܗܘ ܕܒܗ ܣܥܪܗ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ. ܕܚܠܬܐ ܕܝܢ ܬܚܘܝܬܐ ܗܝ ܕܬܫܡܫܬܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܡܕܝܢ ܟܕ ܢܚܘܪ ܒܛܟܣܐ ܒܥܩܖ̈ܝܗܝܢ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܚܠܬܐ ܡܫܬܟܚܐ ܕܕܝܠܢ ܗܝ ܘܠܢ ܠܳܚܡܐ܆ ܚܘܒܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܘܒܗ ܡܬܬܙܝܥ. ܘܐܢ ܡܦܳܣ ܠܐܢܫ ܕܢܐܡܪ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܩܪܝܒܐ ܕܢܐܡܪ ܕܚܘܒܐ ܗܘ. ܟܕ ܐܦ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܫܠܝܚܗ ܐܡܪܗ̇ ܕܚܘܒܐ ܗܘ ܠܡ ܐܠܗܐ ܘܐܝܢܐ ܕܡܰܚܶܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܝܺܠܝܕ. ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ ܕܐܠܐ ܩܳܡ ܐܢܫ ܒܡܫܘܚܬܗ ܕܚܘܒܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ ܝܘܚܢܢ ܠܐ ܡܰܪܓܫ ܒܝܠܝܕܘܬܗ ܕܡܢ ܐܠܗܐ܀

 

87 ܡܢܐ ܡܕܝܢ ܒܳܥܶܝܬ ܐܢܬ ܬܐܘܪܝܐ ܠܬܚܬ ܡܢ ܚܘܒܐ ܘܪܳܓܰܬ ܠܒܪ ܡܢ ܚܘܒܐ. ܗܳܝ ܕܦܘܠܘܣ ܐܣܠܝܗ̇ ܠܒܪ ܡܢ ܚܘܒܐ. ܒܗܳܝ ܓܝܪ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܰܡܥܰܘܶܟ ܠܝ ܥܒܳܕܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܡܰܝܬܶܐ ܨܝܕ ܚܘܒܐ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܬܐܘܪܝܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܠܚܘܒܐ ܡܰܣܠܶܝܬ ܘܠܬܐܘܪܝܐ ܓܳܒܶܝܬ ܘܡܶܬܪܰܓܪܓܰܬ ܕܬܚܙܝܗ̇ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ. ܠܘ ܚܢܢ ܡܨܝܢܢ ܕܢܚܙܐ ܬܐܘܪܝܐ ܐܘ ܚܟܝܡܐ ܐܠܐ ܗܺܝ ܬܐܘܪܝܐ ܡܚܰܘܝܐ ܠܢ ܢܦܫܗ̇. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܒܬܪܒܝܬܐ ܩܘܡܬܐ ܗܕܐ ܕܟܝܢܐ ܡܩܰܒܠܐ ܢܦܫܐ ܚܙܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܒܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܠܘܩܒܠ ܕܖ̈ܓܐ ܘܡܣ̈ܩܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܫܘܚܬܐ ܕܩܘܡܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܘܬ ܚܙܬܐ ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܒܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܠܦܘܬ ܬܪܒܝܬܗ ܕܗܘܢܐ ܕܒܚܘܒܐ ܪܘܚܢܐ ܘܪܗܛܐ ܕܩܘܡܬܗ ܡܩܰܒܠ ܐܦ ܫܘܚܠܦܐ ܕܝܕܥܬܐ ܒܡܣ̈ܩܬܐ ܕܬܐܘܖ̈ܝܐܣ܀

 

88 ܘܐܟܙܢܐ ܕܗܪܟܐ ܠܘܬ ܩܘܡܬܐ ܕܦܓܪܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܛܠܝܐ ܒܪ ܫܒܥ ܫܢܝ̈ܢ ܕܢܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܐܘ ܒܪ ܚܡܫܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܐܠܐ ܗܳܝ ܬܪܒܝܬܐ ܕܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܘܐܦ ܠܘܬܗܝܢ ܕܝܕ̈ܥܬܐ ܡܩܰܪܒܐ ܠܗ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܠܘܬ ܗܘܢܐ ܓܳܕܫܐ ܕܟܡܐ ܕܪܳܒܐ ܒܚܘܒܐ ܘܡܳܛܐ ܠܐܬܪܗܝܢ ܕܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܚܳܙܐ ܠܗܝܢ ܒܐܬܪܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܐܢ ܢܥܨܐ ܐܢܝ̈ܢ ܕܢܶܚ̈ܬܢ ܠܘܬܗ ܠܐ ܡܬܬܦܝ̈ܣܢ ܠܗ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܢܶܒܥܶܐ ܕܢܰܨܶܕ ܒܗܝܢ ܒܠܐ ܙܒܢܗ ܓܳܗܪܐ ܠܗ̇ ܚܙܬܗ ܘܗܓ̈ܓܐ ܚܠܦ ܫܪܪܗܝܢ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܡܬܚܙܝܢ ܠܗ܀

 

89 ܠܐ ܝܳܕܥܰܬ ܕܥܰܝܢܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܠܝܐ ܬܡܣܘܬܐ ܘܒܝܬܝܪܘܬܐ ܕܪܛܝܒܘܬܐ ܚܙܝܗ̇ ܡܕܘܕ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܒܩܐ ܒܢܩܕܘܬܗ ܕܢܘܗܪܐ. ܐܠܐ ܠܘܩܒܠ ܚܝܠܐ ܕܚܙܝܗ̇ ܡܡܰܫܚܝܢܢ ܘܡܚܘܝܢܢ ܠܗ̇ ܢܘܗܪܐ. ܘܐܢ ܢܥܨܝܗ̇ ܝܬܝܪܐ ܕܬܚܘܪ ܟܕ ܠܐ ܡܛܳܬ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܡܬܢܟܝܐ ܠܗ̇ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܡܬܕܘܕ ܚܙܝܗ̇. ܘܗܓ̈ܓܐ ܡܟܝܠ ܡܬܚܙܝܢ ܠܗ̇ ܘܠܘ ܟܝܢܗܝܢ ܫܪܝܪܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ. ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܫܳܩܠܰܬ ܒܗܰܘܢܟ ܐܝܟ ܚܟܝܡܐ ܠܐ ܬܶܒܥܶܐ ܬܐܘܪܝܐ ܕܠܐ ܒܙܒܢܗ̇. ܐܢ ܕܝܢ ܡܣܒܪܰܬ ܕܐܦ ܗܫܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܟ ܦܐܢܛܐܣܝܐ ܗܝ ܕܰܚܙܰܝܬ ܘܠܘ ܬܐܘܪܝܐ܀

 

90 ܡܛܠ ܕܠܟܠ ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܗ ܦܐܢܛܐܣܝܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܚܙܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܠܗܘܢ ܠܟܝ̈ܢܐ ܡܖ̈ܟܒܐ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܚܙܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܦܐܢܛܐܣܝܐ. ܘܚܙܬܗܘܢ ܫܪܝܪܬܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܥܝܢܐ ܡܐ ܕܚܠܝܡ ܚܙܝܗ̇ ܘܫܟܝܚ ܩܕܡܝܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܘܒܡܫܘܚܬܐ ܩܪܝܒܐ ܠܗܘܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܶܓܕܰܫ ܠܗ̇ ܐܘ ܪܚܝܩܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܐܘ ܙܥܘܪܘܬ ܢܘܗܪܐ ܡܚܘܝܢܐ ܐܘ ܡܚܝܠܘܬ ܚܙܝܐ ܕܝܠܗ̇܆ ܠܐ ܡܟܝܠ ܫܪܝܪܐܝܬ ܚܳܙܝܐ ܠܗܘܢ ܠܟܝ̈ܢܐ ܐܠܐ ܒܰܫܖ̈ܰܓܪܳܓܝܳܬܐ ܟܕ ܚܳܙܝܐ ܡܝ̈ܐ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܡܝ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܢܐ ܕܰܬܠܶܝܢ ܒܐܐܪ ܟܕ ܥܠ ܐܪܥܐ ܣܝܡܝܢ ܘܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܘܟܒܗ ܒܐܣܟܺܝܡܐ ܐܚܪܢܐ ܗܳܝ ܒܛܟܣܐ ܐܚܪܢܐ ܚܳܙܝܐ ܠܗ. ܕܠܐ ܡܨܝܢܢ ܕܢܐܡܪ ܕܗܕܐ ܬܐܘܪܝܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܖ̈ܟܒܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܘ ܫܖ̈ܓܪܓܝܬܐ ܩܳܪܝܢ ܚܢܢ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ܀

 

91 ܒܗܢܐ ܛܟܣܐ ܟܕ ܫܳܩܠܰܬ ܬܚܘܝܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܓܖ̈ܢܝܬܐ ܪܢܺܝ ܐܦ ܥܠ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ. ܕܐܠܐ ܐܫܬܰܦܝܰܬ ܚܙܬܗ ܕܗܰܘܢܐ ܡܶܫܬܰܦܝܐ ܕܝܢ ܒܫܝ̈ܦܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܩܢܐ ܢܘܗܪܐ ܕܚܘܒܐ ܡܫܡܠܐܝܬ ܘܐܬܪܒܝ ܒܩܘܡܬܐ ܕܚܘܕܬܗ ܘܐܬܩܰܪܒ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܬܳܒܰܥ ܛܟܣܐ ܠܘܬ ܟܝ̈ܢܐ ܖ̈ܘܚܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܚܙܝܗܘܢ ܫܪܝܪܐ. ܬܐܘܪܝܐ ܓܝܪ ܕܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܚܙܬܗܝܢ ܫܪܝܪܬܐ ܡܬܐܡܪܐ. ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܡܕܡ ܚܠܦ ܡܕܡ ܡܰܣܒܰܪ ܥܠܝܗܝܢ ܗܘܢܐ ܦܐܢܛܐܣܝܐ ܡܬܐܡܪܐ ܗܕܐ ܘܠܘ ܚܙܬܐ ܕܫܪܪܐ ܟܕ ܗܕܐ ܡܢܗ ܓܳܕܫܐ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܘܠܘ ܡܢܗܝܢ. ܠܟܝܢܗܝܢ ܓܝܪ ܠܝܬ ܠܗ ܕܢܚܘܐ ܦܐܢܛܐܣܝܐ ܐܠܐ ܚܙܬܗܝܢ ܫܪܝܪܬܐ ܡܚܘ̈ܝܢ ܠܟܠ ܡܰܢ ܕܰܡܛܐ ܕܢܶܚܙܐ ܐܢܝ̈ܢ܀

 

92 ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܫܖ̈ܓܪܓܝܬܐ ܕܠܘܬܗܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܗ ܕܗܘܢܐ. ܗܕܐ ܕܓܶܕܫܰܬ ܐܦ ܠܚܟܝ̈ܡܐ ܒܖ̈ܝܐ ܕܪܢܘ ܒܢܦܫܗܘܢ ܕܐܝܬ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܩܰܒܠܘ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܩܰܒܠܝܢ ܗܘܰܘ ܝܘܠܦܢܐ ܡܢ ܗܰܘ ܕܠܐ ܝܰܕܥܘܗܝ ܘܠܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗ. ܐܠܐ ܐܣܒܪܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܪܦܘܬܘܬܐ ܕܡܠܝܠܘܬܗܘܢ ܘܡܢ ܙܘ̈ܥܐ ܕܚܘ̈ܫܒܝܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܗܳܡܣܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܐܘܗܝ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܡܐܠܦ ܝܠܦܘ ܥܠܝܗܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܠܐ ܒܕܟܝܘܬ ܗܘܢܐ ܩܡܘ ܕܢܗܘܘܢ ܚܙܝ̈ܝܗܝܢ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܢܦܫܗܘܢ ܪܢܘ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܘܥܡܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܦ ܕܐܝܟܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܬܚܰܫܒܘ ܐܝܟܢܐ ܕܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܢܗܘܝ̈ܢ ܕܝܠܗܘܢ ܫܟܚܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗܝܢ ܘܫܘܚܠܦܐ ܕܕܡܘ̈ܬܗܝܢ܀

 

93 ܘܰܒܕܰܘ ܥܠܝܗܝܢ ܡܣܒܖ̈ܢܘܬܐ ܕܠܐ ܠܚ̈ܡܢ ܘܠܚܕ ܐܠܗܐ ܦܠܓܘܗܝ ܒܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗ̈ܐ ܘܥܠ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܬܘܒ ܕܗܠܝܢ ܪܢܘ ܕܡ̈ܘܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܘܐܝܟܢܐ ܕܥܠ ܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܙܝܥܘ ܒܗܘܢ ܡܣܒܖ̈ܢܘܬܐ ܘܦܐܢܛܐܣܝ̈ܣ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܪܢܘ ܐܝܟ ܕܒܥܘ ܗܶܢܘܢ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܥܠ ܥܒܘܕܘܬܗ ܘܥܠ ܒܛܝܠܘܬܗ ܘܥܠ ܕܝܢܗ ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܡܦܪܢܣܢܘܬܗ ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܘܠܐ ܡܠܝܠܐ ܕܰܡܝܘ ܘܡܠܠܘ ܒܫܓܝܐ ܕܚܘ̈ܫܒܝܗܘܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܀

 

94 ܘܥܠ ܟܝ̈ܢܐ ܬܘܒ ܖ̈ܘܚܢܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܪܢܘ ܘܐܬܚܰܫܒܘ ܘܥܠ ܡܥܒ̈ܕܢܘܬܐ ܬܘܒ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܓܫ̈ܡܐ ܪܢܘ ܘܟܬܒܘ ܘܨܪܘ ܡܕܡ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܒܟܝ̈ܢܐ ܘܣܡܘ ܥܠܝܗܝܢ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܦܐܢܛܐܣܝܐ ܕܚܘ̈ܫܒܝܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܡܐܢܘܢ ܡܢ ܕܒܨܘܖ̈ܬܐ ܘܒܝܘܩ̈ܢܐ ܘܒܐܢܕܖ̈ܝܢܛܐ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܦܐܢܛܐܣܝܐ ܢܨܘܪܘܢ ܘܢܪܟܒܘܢ. ܘܠܗܠܝܢ ܡܣܒܖ̈ܢܘܬܐ ܕܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢ ܒܦܗܝܘܬܗܘܢ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܬܐܘܪܝܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܩܳܪܝܢ ܠܗܝܢ ܘܐܦ ܗܶܢܘܢ ܘܠܐ ܝܳܕܥܝܢ ܕܦܐܢܛܐܣܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܣܒܪܢܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܓܠܝܐ ܒܗܘܢ ܫܪܝܪܬܐ ܕܡܟܣܐ ܠܗ̇. ܡܛܠ ܕܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܒܓܠܝܢܗ̇ ܕܫܪܝܪܬܐ ܡܬܟܣܣܐ ܕܓܠܬܐ. ܘܟܡܐ ܕܡܰܒܥܰܕ ܘܰܟܣܶܐ ܫܪܪܐ ܕܓܠܘܬܐ ܫܪܪܐ ܡܣܬܒܪܐ܀

 

95 ܬܐܘܪܝܐ ܗܟܝܠ ܫܪܝܪܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܖ̈ܟܒܐ ܘܠܐ ܡܖ̈ܟܒܐ ܐܘ ܕܝܠܗ̇ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܘ ܕܡܦܖ̈ܢܣܢܘܬܗ̇ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܓܠܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܠܚܘܕ ܒܰܕܩ ܘܚܰܘܝ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܟܕ ܒܩܕܡܝܬܐ ܥܒܕ ܚܘܕܬܐ ܒܩܢܘܡܗ ܠܟܠܗ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܘܦܰܢܝ ܘܝܗܒ ܠܗ ܚܐܪܘܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܝܘܬܐ ܘܚܠܝܡܘܬ ܗܘܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ. ܘܣܡܗ ܠܗܘܢܢ ܒܝܕ ܚܘܕܬܗ ܒܠܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܘܠܘ ܒܦܐܢܛܐܣܝܐ ܢܩܰܒܠ ܬܐܘܪܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗܘ̈ܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܫܡܠܝ ܒܩܢܘܡܗ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܕܪܳܒܐ ܗܘܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܒܚܟܡܬܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܟܕ ܒܗܳܝ ܕܩܘܡܬܐ ܐܠܦܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܖ̈ܟܒܐ. ܒܗܳܝ ܕܝܢ ܕܚܟܡܬܐ ܬܐܘܪܝܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܠܐ ܡܖ̈ܟܒܐ. ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܬܐܘܪܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܬܐܘܪܝܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܘܕܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܘܕܕܝܢܐ ܕܠܘܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܳܘܝܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܽܘ ܡܫܝܚܐ ܒܩܢܘܡܗ ܟܰܢܫ ܘܗܘܐ ܐܝܟ ܕܠܰܢ ܚܙܝܗܝܢ ܘܝܕܘܥܗܝܢ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܟܠܗܝܢ ܬܐܘܖ̈ܝܐܣ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܝܗܒ ܐܦ ܠܢ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܐܘܪܚܐ ܕܢܶܪܕܐ ܒܗ̇ ܠܘܬܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܚܙܳܬܐ܀

 

96 ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܗܕܐ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗܳܢܘܢ ܕܝܗܒ ܠܢ ܕܢܫܡܠܐ ܐܢܘܢ ܟܕ ܢܛܪܝܢܢ ܠܗܘܢ ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܘܒܬܐܪܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܕܠܘܬܗ ܟܕ ܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܕܣܘܥܖ̈ܢܐ ܒܠܚܘܕ ܫܚܝܡܐܝܬ ܡܣܬܡܟܝܢܢ ܐܠܐ ܕܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܡܰܩܦܝܢܢ ܠܗ ܐܦ ܦܘܪܫܢܐ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܗܶܢܘܢ ܥܡ̈ܠܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܒܠܚܘܕ ܘܦܘܠܚܢܐ ܕܫܦܝܖ̈ܬܐ ܡܕܰܟܶܝܢ ܠܗܘܢܐ ܐܠܐ ܦܘܪܫܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܥܡ̈ܠܐ ܘܠܝܬ ܥܡܗܘܢ ܦܘܪܫܢܐ ܗܘܢܐ ܡܢܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܠܐ ܫܳܩܠ ܐܠܐ ܡܬܐܠܨ ܦܓܪܐ ܒܥܡ̈ܠܐ ܘܦܳܐܫ ܗܘܢܐ ܟܕ ܫܓܝܫ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܚܝܠܗܝܢ ܕܣܝܒܖ̈ܬܐ ܡܬܰܪܣܐ ܠܗܘܢ ܠܗܕ̈ܡܐ ܘܠܘ ܓܘܫܡܗܝܢ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܦܘܪܫܢܗܘܢ ܕܥܡ̈ܠܐ ܡܕܰܟܐ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܘܠܘ ܐܘܠܨܢܗܘܢ ܒܠܚܘܕ܀

 

97 ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܐܘܪܚܐ ܐܬܚܰܘܝܰܬ ܠܢ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܕܒܗ̇ ܢܬܡܰܛܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܩܘܡܬܗ ܘܢܬܝܠܕ ܡܢ ܕܪܝܫ ܘܢܗܘܐ ܚܙ̈ܝܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܒܡܠܬܗ ܕܠܘܬ ܢܝܩܘܕܝܡܘܣ ܕܐܠܐ ܐܢܫ ܡܬܝܠܕ ܡܢ ܕܪܝܫ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܚܙܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܚܕܐ ܙܒܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܬܝܠܕܢܢ ܡܢ ܪܘܚܐ ܘܡܢ ܡܝ̈ܐ܆ ܬܘܒ ܬܳܒܰܥ ܠܢ ܡܘܠܕܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܒܡܘܠܕܢ ܩܕܡܝܐ. ܗܳܘܝܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܡܐ ܕܫܳܠܚܝܢܢ ܡܢܢ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܗܘ̈ܦܟܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܫܳܠܚ ܝܠܘܕܐ ܟܪܣܐ ܕܠܒܝܫ ܗܘܐ ܘܢܳܦܩ ܠܒܪܝܬܐ ܗܕܐ ܟܕ ܟܪܝܟܐ ܥܠܘܗܝ ܫܠܝܬܗ ܘܬܘܒ ܡܫܬܩܠܐ ܡܢܗ ܐܦ ܫܠܝܬܐ ܗܳܝ ܕܟܪܝܟܐ ܠܗ ܒܬܪ ܕܡܬܝܠܕ ܘܗܟܢܐ ܡܬܚܙܐ ܓܘܫܡܗ ܠܚܙ̈ܝܘܗܝ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܒܩܕܡܝܬܐ ܢܳܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܪܣܐ ܘܡܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܰܗܘܐ ܒܕܘܒܪܗ ܠܒܪ ܡܢܗ ܬܘܒ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܒܥܡ̈ܠܐ ܘܒܢܛܘܪܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܣܝܡܝܢ ܠܗ܆ ܫܳܠܚ ܘܫܳܩܠ ܡܢܗ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܐܝܟ ܫܠܺܝܬܐ ܡܢ ܥܘܠܐ ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܚܙܐ ܒܥܠܡܗ ܘܡܩܰܒܠ ܬܐܘܪܝܐ ܕܐܬܪܗ ܘܣܳܐܩ ܐܐܪ ܕܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܓܳܐܫ ܫܪܪܐ ܕܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܓܫܫ ܠܦܓܪܐ܀

 

98 ܟܕ ܗܺܝ ܬܐܘܪܝܐ ܕܗܠܝܢ ܗܘܝܐ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܒܕܘܟܬ ܣܝܒܪܬܐ ܘܡܒܰܣܡ ܒܗ̇ ܚܟܐ ܕܦܘܡܗ ܘܡܬܪܣܝܐ ܘܡܚܰܝܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܖ̈ܓܫܘܗܝ ܖ̈ܘܚܢܐ ܕܢܫܟܚ ܬܘܒ ܢܗܘܐ ܚܙܝܐ ܐܦ ܕܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܖ̈ܘܪܒܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܙܐ. ܡܛܠ ܕܬܐܘܪܝܐ ܠܬܐܘܪܝܐ ܡܝܰܒܠܐ ܘܡܰܣܩܐ ܘܗܳܝ ܩܕܡܝܬܐ ܡܣܩܢ ܗܳܘܝܐ ܠܗܳܝ ܕܬܖ̈ܬܝܢ ܘܗܳܝ ܕܬܖ̈ܬܝܢ ܠܗܳܝ ܕܬܠܬ. ܟܠܚܕܐ ܓܝܪ ܡܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܐܡܬܝ ܕܕܳܢܚܐ ܒܗܘܢܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܢܦܫܗ̇ ܡܚܘܝܐ ܠܗ ܐܠܐ ܘܐܦ ܚܝܠܐ ܝܳܗܒܐ ܠܗ ܕܢܫܟܚ ܢܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܐܚܪܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢܗ̇. ܘܠܗܠܝܢ ܐܢ ܢܫܬܘܐ ܗܘܢܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܥܘܕܪܢܐ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ܀

 

99 ܐܡܝܪ ܠܝ ܓܝܪ ܕܡܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܡܬܝܗܒܐ ܚܙܬܐ ܕܬܐܘܪܝܐ ܠܗܘܢܐ. ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܕܟܝܘܬܐ. ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܠܘܬ ܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܕܠܘ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܟܝܘܗܝ ܠܗܘܢܐ ܘܐܫܬܘܝܘ ܠܬܐܘܪܝܐ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ ܘܢܩܦܘܗܝ ܒܠܒܐ ܬܪܝܨܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܘܕܠܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܘܐܝܟ ܫܒܖ̈ܐ ܠܐܒܘܗܘܢ ܐܬܠܘܝܘ ܠܗ ܘܐܝܟ ܫܒܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܗܝܡܢܘܗܝ ܕܟܠ ܡܕܡ ܡܫܟܚ ܘܟܠ ܡܐ ܕܫܳܐܠܝܢ ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܐܠܐ ܡܢ ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܫܰܠܡ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܫܕܪ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ ܦܐܪܐܩܠܝܛܐ ܘܕܟܝܗ ܘܓܡܪܗ ܠܗܘܢܐ ܘܐܡܝܬܗ ܒܗܘܢ ܠܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܘܐܚܝܗ ܒܗܘܢ ܠܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܚܕܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܕܡܘܬܗ ܕܩܕܡܝܐ ܘܕܚܘܕܬܗ ܕܐܚܪܢܐ܀

 

100 ܗܟܢܐ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܩܕܝܫܐ ܐܬܚܕܬ ܘܩܒܠܗ̇ ܠܬܐܘܪܝܐ. ܘܐܦܢ ܗܽܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܪܓܫ ܒܚܝܠܗܘܢ ܕܖ̈ܐܙܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܪܳܗܛ ܗܘܐ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܕܐܦ ܗܽܘ ܢܰܥܠ ܕܝܠܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܰܨܝܐ ܕܟܐܢܐܝܬ ܢܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܣܰܒܪ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܶܡܰܪ ܕܪܳܗܛ ܐܢܐ ܕܰܐܕܪܶܟ ܠܡܕܡ ܕܡܛܠܬܗ ܐܕܪܟܢܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܝ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܪ ܕܕܒܣܬܪܝ ܛܳܥܐ ܐܢܐ ܘܠܩܕܡܝ ܡܫܬܘܫܛ ܐܢܐ ܕܐܣܰܒ ܢܝܫܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܩܪܝܢܐ ܕܠܥܠ ܕܐܠܗܐ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܬܘܒ ܒܫܘܠܡܐ ܕܪܗܛܗ ܩܳܥܐ ܗܘܐ ܕܐܓܘܢܐ ܫܦܝܪܐ ܐܬܟܰܬܫܶܬ ܘܪܗܛܝ ܫܰܠܡܶܬ ܘܗܝܡܢܘܬܝ ܢܶܛܪܶܬ ܘܡܢ ܗܫܐ ܢܛܝܪ ܠܝ ܟܠܝܠܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܢܦܪܥܝܘܗܝ ܠܝ ܡܪܝ ܒܝܘܡܐ ܗܰܘ ܕܗܘܝܘ ܕܝܳܢܐ ܟܐܢܐ܀

 

101 ܗܠܝܢ ܦܘܠܘܣ ܡܢ ܒܬܪ ܓܒܝܬܗ ܪܳܗܛ ܗܘܐ ܕܢܰܕܪܟ ܘܠܐ ܐܬܬܟܠ ܥܠ ܗܳܝ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܕܓܠܝܢܐ ܩܰܒܠܗ̇ ܠܬܐܘܪܝܐ ܘܣܶܦܩܰܬ ܠܗ ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܢܩܰܘܶܐ܆ ܐܠܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܓܒܝܬܗ ܪܳܗܛ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܦܪܘܥܐ ܐܝܟ ܕܡܰܨܝܐ ܠܗܰܘ ܡܕܡ ܕܐܫܬܘܝ ܠܗ ܘܐܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܢ ܠܥܠ ܕܒܐܘܪܚܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܢܶܡܛܐ ܠܘܬܗ̇ ܕܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܡܢܗ̇ ܠܚܘܒܐ ܗܰܘ ܕܒܬܪܥܗ ܐܢܫ ܥܳܐܠ ܗܳܘܐ ܚܙܝܐ ܕܬܐܘܖ̈ܝܐܣ ܕܟܝ̈ܢܐ ܕܡܬܚܙܝܢ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ. ܟܕ ܓܝܪ ܠܕܪܡܣܘܩ ܒܚܐܦܐ ܕܛܢܢܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܪܳܗܛ ܗܘܐ ܘܐܓܖ̈ܬܐ ܕܓܙܡܐ ܥܠ ܝܫܘܥ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܛܥܝܢ ܗܘܐ܆ ܦܓܥ ܒܗ ܝܫܘܥ ܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܒܥܕܢܐ ܕܛܗܪܐ ܟܕ ܐܦ ܩܫܝܘܬܗ ܕܥܕܢܐ ܗܺܝ ܝܬܝܪ ܡܒܰܕܩܐ ܥܠ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܚܡܬܗ ܘܩܪܝܗܝ ܝܫܘܥ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܫܰܐܠܗ ܕܥܠ ܡܢܐ ܪܳܕܦ ܐܢܬ ܠܝ܀

 

102 ܐܫܘܝܗ ܓܝܪ ܠܩܠܗ ܒܛܝܒܘ ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܐܝܟ ܕܥܡ ܒܪ ܒܝܬܗ. ܚܪ ܓܝܪ ܠܘ ܒܥܒܳܕܗ ܐܠܐ ܒܦܘܪܫܢܗ ܘܠܘ ܒܛܢܢܗ ܐܠܐ ܕܡܛܠ ܡܘܢ ܛܳܐܢ ܟܕ ܫܩܰܠ ܦܘܪܫܢܐ ܓܒܝܐ ܘܣܡ ܥܠ ܥܒܳܕܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܘܥܒܕܗ ܠܥܒܳܕܐ ܡܝܬܐ ܕܢܐܚܐ ܒܦܘܪܫܢܗ ܕܛܢܢܐ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܒܡܨܥܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܟܠܗܝܢ ܢܗܘܝ̈ܢ܆ ܐܶܡܪ ܠܗ ܕܩܘܡ ܥܘܠ ܠܕܪܡܣܘܩ ܘܬܡܢ ܢܬܡܠܠ ܥܡܟ ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܘܳܠܐ ܠܟ ܠܡܶܥܒܰܕ. ܘܡܢ ܕܥܠ ܠܕܪܡܣܘܩ ܠܐ ܟܬܝܒ ܕܡܠܠ ܥܡܗ ܝܫܘܥ ܬܘܒ ܓܠܝܐܝܬ ܘܠܐ ܚܢܢܝܐ ܕܐܙܠ ܠܘܬܗ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܶܡܪ ܠܗ ܠܒܪ ܡܢ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܕܫܐܘܠ ܐܚܝ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܫܕܪܢܝ ܠܘܬܟ ܗܰܘ ܕܐܬܚܙܝ ܠܟ ܒܐܘܪܚܐ ܟܕ ܐܳܬܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܢܬܦܬܚ̈ܢ ܥܝ̈ܢܝܟ ܘܬܬܡܠܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܀

 

103 ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܩܡ ܐܥܡܕܗ ܐܝܟܢܐ ܕܬܬܝܕܥ ܡܢ ܗܪܟܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪ ܠܗ ܒܐܘܪܚܐ ܕܬܡܢ ܢܬܡܠܠ ܥܡܟ. ܠܐ ܒܝܕ ܚܢܢܝܐ ܡܠܠ ܥܡܗ ܘܠܐ ܒܝܕ ܬܠܡܝܕܐ ܐܚܪܢܐ ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܽܘ ܦܓܪܢܐܝܬ ܩܥܐ ܠܗ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܠܐ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܡܠܠ ܥܡܗ ܖ̈ܐܙܐ ܟܠܗܘܢ ܘܓܠܝ̈ܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܟܣܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܫܠܝ̈ܚܐ ܥܒܰܕ ܟܕ ܐܶܡܰܪ ܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܺܐܡܰܪ ܠܟܘܢ ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܶܛܥܰܢ ܗܫܐ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܶܬܐ ܪܘܚܐ ܕܫܪܪܐ ܗܽܘ ܢܶܕܒܰܪܟܘܢ ܠܘܬ ܟܠܗ ܫܪܪܐ. ܗܳܢܘܢ ܓܝܪ ܕܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܕܫܳܕܐ ܗܘܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܐܬܖ̈ܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܗܘܢܗ ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܥܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܠܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ ܬܡܢ ܡܬܚܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܘܬܡܢ ܡܬܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܗ ܥܠ ܡܕܡ ܕܘܳܠܐ ܠܗ ܠܡܶܥܒܰܕ ܘܰܫܡܰܥ ܗܘܐ ܕܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢ ܘܰܚܙܐ ܗܘܐ ܚܙܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܘܚܳܐܪ ܗܘܐ ܒܬܐܘܖ̈ܝܐܣ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܬܓ̈ܡܐ ܖ̈ܘܚܢܐ܀

 

104 ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܨܐ ܗܘܢܐ ܕܠܐ ܕܟܶܐ ܕܢܬܪܓܪܓ ܐܢܝ̈ܢ ܗܽܘ ܐܦܝ̈ܢ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝ̈ܢ ܒܗܝܢ ܚܳܐܪ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܟܠܗܝܢ ܡܬܚܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܒܛܝܒܘܬܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܒܡܣܩܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܣܠܩ ܗܘܢܗ ܠܬܡܢ ܐܠܐ ܡܬܚܦܛܘ ܐܬܚܦܛ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܓܠܝܢܐ ܬܳܢܐ ܠܗ ܦܘܠܘܣ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܣܖ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢ ܒܐܓܪܬܐ ܕܟܬܒ ܠܩܘܖ̈ܢܬܝܐ ܠܘܩܒܠ ܐܢܫܐ ܣܖ̈ܝܩܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܕܰܡܝܢ ܗܘܰܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܫܠܝ̈ܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܗܠܝܢ ܡܫܬܘܕܝܢ ܗܘܘ ܦܐܢܛܐܣ̈ܝܐܣ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܘܩܳܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܬܐܘܖ̈ܝܐܣ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ܀

 

105 ܗܕܐ ܕܠܘܬ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܒܪܕܝܨܢ ܘܡܐܪܩܝܘܢ ܘܡܐܢܝ ܘܝܘܚܢܢ ܐܝܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܡܨܪܝܐ ܗܰܘ ܕܩܕܡ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܐܬܚܙܝ ܘܬܘܒ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ ܥܬܝ̈ܩܐ ܘܖ̈ܝܫܝ ܗܖ̈ܣܝܣ ܡܫܡ̈ܗܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܢ ܙܒܢܗܘܢ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܫܰܪܝܘ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܒܕܘ̈ܟܝܢ ܕܘ̈ܟܝܢ ܡܫܬܟܚܝܢ. ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܗܶܢܝܢ ܗܠܝܢ ܫܖ̈ܓܪܓܝܬܐ ܕܡܢ ܫ̈ܐܕܐ ܗܳܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܡܫܬܘܕܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܐܢܫܝ̈ܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܡܚܰܒ̈ܠܢܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܐܬܥܨܝ ܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܢܫܪܐ ܫܘܒܗܪܐ ܕܗܳܢܘܢ ܣܖ̈ܝܩܐ ܕܡܫܬܒܗܝܢ ܗܘܰܘ ܒܦܐܢܛܐܣ̈ܝܐܣ ܕܢܶܬܢܐ ܬܐܘܖ̈ܝܐܣ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܕܝܠܗ܀

 

106 ܘܟܕ ܬܳܢܐ ܠܗܝܢ ܒܟܠܗ̇ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܕܚܠܬܐ ܘܣܳܐܡ ܠܗܝܢ ܥܠ ܦܪܨܘܦܐ ܢܘܟܪܝܐ ܐܳܡܪ ܝܳܕܥ ܐܢܐ ܠܡ ܓܒܪܐ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܪܒܥܣܖ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢ ܐܢ ܒܦܓܪ ܘܐܢ ܕܠܐ ܦܓܪ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܝܳܕܥ ܘܕܫܪܟܐ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ. ܘܕܚܙܐ ܬܐܘܖ̈ܝܐܣ ܐܟܬܒ ܘܕܫܡܥ ܡ̈ܠܐ ܐܶܡܪ. ܕܡܘܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܘܐܝܟܢ ܕܡܘ̈ܬܐ ܕܬܐܘܖ̈ܝܐܣ ܠܐ ܐܬܡܨܝ ܕܢܟܬܘܒ. ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢ ܡܠܐ ܫܠܝܛ ܕܢܬܡ̈ܠܠܢ. ܗܘ ܓܝܪ ܗܘܢܐ ܟܕ ܚܙܐ ܐܢܝ̈ܢ ܒܐܬܪܗܝܢ ܠܐ ܩܰܒܠ ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܢܡܠܠ ܐܢܝ̈ܢ ܒܬܐܪܬܐ ܕܠܐ ܕܝܠܗܝܢ ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܠܘ ܨܒܐ ܕܢܡܠܠ ܐܢܝ̈ܢ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܦܓܖ̈ܢܐ ܚܙܐ ܐܢܝ̈ܢ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܡܩܰܒܠ ܗܘܢܐ ܒܝܕ ܖ̈ܓܫܐ ܦܓܖ̈ܢܐ ܠܗ ܡܨܐ ܕܢܦܢܐ ܒܗܘܢ ܟܕ ܒܗܘܢ ܒܖ̈ܓܫܐ. ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܠܓܘ ܡܢܗ ܚܳܙܐ ܐܘ ܫܳܡܥ ܘܒܐܬܪܐ ܕܪܘܚ ܪܘܚܢܐܝܬ ܡܰܪܓܫ ܒܗ. ܡܐ ܕܡܬܦܢܐ ܠܘܬ ܦܓܪܐ ܛܳܥܐ ܠܗ ܘܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܙܐ ܐܘ ܫܡܰܥ ܠܐ ܝܳܕܥ܀

 

107 ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܟܣܣܝܢ ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܓ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܓܠܝܘ̈ܢܐ ܕܐܬܬܣܝܡܘ ܡܢ ܖ̈ܝܫܝ ܗܖ̈ܣܝܣ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܦܐܢܛܐܣ̈ܝܐܣ ܕܥܠܡܐ ܘܕܐܘ̈ܢܐ ܕܪܩܝܥܐ ܘܕܡܥܘ̈ܢܐ ܘܕܫܡ̈ܝܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܕܘ̈ܟܝܬܐ ܡܦܖ̈ܫܬܐ ܕܕܺܝܢܐ ܘܕܡܘ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܠܥܠ. ܗܠܝܢ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܖ̈ܓܪܓܢܝܬܐ ܕܗܰܘܢܐ ܕܫܓܝܫ ܗܘܐ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܫ̈ܐܕܐ. ܦܘܠܘܣ ܓܝܪ ܒܚܕܐ ܡܠܬܐ ܐܚܕ ܬܪܥܐ ܒܐܦ̈ܝ ܟܠܗܝܢ ܬܐܘܖ̈ܝܐܣ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܶܐܡܪ ܕܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܶܦ̈ܩܢ ܘܢܬܡ̈ܠܠܢ ܒܐܬܪܐ ܕܦܓܖ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܢܐ ܘܠܐ ܐܠܘ ܐܫܟܚ ܐܝܬ ܠܗ ܡܦܣܢܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܐܦ ܚܣܝܘܬܟ ܟܕ ܗܠܝܢ ܥܶܗܕܰܬ ܐܙܕܗܪ ܠܝ ܡܢ ܦܐܢ̈ܛܐܣܝܐܣ. ܠܘܬ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܩܪܒܐ܀

 

108 ܐܕܠܦ ܓܝܪ ܐܢܫ ܗܰܘ ܕܒܙܒܢ ܬܡܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܐܘܪܗܝ ܗܘܐ ܡܫܟܚܢܐ ܕܗܪܣܝܣ ܗܳܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܡܨܠܝ̈ܢܐ ܒܕܘܒܖ̈ܐ ܖ̈ܘܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܽܘ ܗܢܐ ܘܒܥܡ̈ܠܐ ܥܓܖ̈ܐ ܕܢܙܝܪܘܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܐܦ ܬܠܡܝܕܐ ܠܛܘܒܢܐ ܝܘܠܝܢܐ ܗܰܘ ܕܡܬܩܪܐ ܣܒܐ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܗܘܳܐ. ܘܐܙܠ ܥܡܗ ܠܛܘܪ ܣܝܢܝ ܘܐܦ ܠܡܨܪܝܢ ܘܰܚܙܐ ܐܒܗ̈ܬܐ ܖ̈ܘܪܒܐ ܕܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܡܨܪܝܢ ܘܠܛܘܒܢܐ ܐܢܛܘܢܝܣ ܘܫܡܰܥ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܡܡܠܠܐ ܗܰܘ ܕܡܬܡܠܠ ܗܘܐ ܥܠ ܕܟܝܘܬܐ ܕܗܰܘܢܐ ܘܥܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܘܫܘ̈ܐܠܐ ܩܰܛܝ̈ܢܐ ܕܠܘܩܒܠ ܚܫ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܡܬܡܠܠܝܢ ܘܡܬܦܫܩܝܢ. ܘܰܫܡܰܥ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܗܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܐܘܖ̈ܝܐܣ ܠܗܘܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܘܟܝܗ ܘܕܡܨܝܐ ܢܦܫܐ ܕܬܫܬܘܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܡܐ ܕܫܳܠܚܐ ܠܟܠܗܘܢ ܚܫܝ̈ܗ̇ ܥܬܝ̈ܩܐ ܘܩܳܝܡܐ ܒܚܘܠܡܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܟܝܢܗ̇ ܘܐܝܟ ܕܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܗܠܝܢ ܚܝ̈ܐ ܗܳܘܐ ܕܘܝܪܗ̇܀

 

109 ܘܠܗܢܐ ܡܡܠܠܐ ܪܘܚܢܐ ܟܕ ܫܡܥ ܐܕܠܦ ܘܕܡܨܝܐ ܢܦܫܐ ܕܬܩܰܒܠ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܟܝܢܗ̇ ܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܦܓܪܐ܆ ܒܙܒܢܐ ܗܰܘ ܕܥܕܟܝܠ ܛܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܪܓܗ̇ ܐܝܟ ܕܡܥܕ ܒܪܢܫܐ ܠܡܪܓ ܐܝܠܝܢ ܕܖ̈ܘܪܒܢ ܡܢܗ. ܘܟܕ ܐܶܬܐ ܠܬܡܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘܪܗܝ ܓܒܐ ܠܗ ܥܘܡܪܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܘܦܪܫ ܢܦܫܗ ܠܥܡ̈ܠܐ ܘܠܐܘ̈ܠܨܢܐ ܩܫܝ̈ܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܒܨܠܘ̈ܬܐ ܐܡܝ̈ܢܬܐ ܟܕ ܝܳܩܕ ܗܘܐ ܒܗ ܐܦ ܚܫܐ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܘܟܝܗ. ܥܠ ܗܳܝ ܕܩܰܕܡ ܫܡܥ ܕܡܐ ܕܡܶܬܕܰܟܐ ܗܘܢܐ ܡܩܰܒܠ ܬܐܘܪܝܐ ܘܟܠܗ ܪܗܛܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܗܕܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܩܢܐ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕ̈ܒܒܘܗܝ ܘܠܐ ܝܺܕܰܥ ܨܢܥܬܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܡܬܟܬܫܝܢ܆ ܐܠܐ ܟܰܕ ܒܠܚܘܕ ܐܣܬܡܟ ܥܠ ܗܳܝ ܕܕܘܒܖ̈ܐ ܘܕܥܡ̈ܠܐ ܘܡܣܪܩܘܬܐ ܘܝܚܝܕܝܘܬܐ ܘܠܐ ܩܢܐ ܡܟܝܟܘܬܐ ܥܡ ܗܳܠܝܢ ܘܠܐ ܐܬܕܟܪ ܗܳܝ ܕܟܬܝܒܐ ܕܡܳܐ ܕܢܛܪܬܘܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܚܫܘܒܘ ܢܦܫܟܘܢ ܥܒ̈ܕܐ ܒܛܝ̈ܠܐ܆ ܐܠܐ ܒܡܣܒܪܢܘܬܐ ܪܡܬܐ ܕܥܠ ܢܦܫܗ ܝܳܩܕܐ ܗܘܬ ܒܗ ܪܓܬܐ ܕܖ̈ܘܪܒܬܐ܀

 

110 ܘܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܥܡ̈ܠܘܗܝ ܟܕ ܐܫܟܚܗ ܣܛܢܐ ܕܣܦܝܩ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܦܘܠܚܢܗ ܐܶܬܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܘܚܘܝ ܠܗ ܢܦܫܗ ܒܛܘܦܣܐ ܕܢܘܗܪܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܪܘܚܐ ܦܐܪܐܩܠܝܛܐ ܘܶܐܫܬܰܕܪܶܬ ܠܳܟ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܚܠܦ ܐܓܪܐ ܕܥܡ̈ܠܝܟ ܕܐܫܘܝܟ ܠܚܙܬܐ ܕܬܐܘܖ̈ܝܐܣ ܗܠܝܢ ܕܪܓܬ ܘܐܬܠ ܠܟ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܢܝܳܚܐ ܕܡܢ ܥܡ̈ܠܝܟ. ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ ܬܳܒܥ ܗܘܐ ܠܗ ܣܓܕܬܐ. ܗܰܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܣܟܠܐ ܕܠܐ ܡܕܰܪܰܫ ܗܘܐ ܒܐܘܡܢܘܬܗ ܕܩܪܒܐ ܘܕܠܐ ܝܺܕܥ ܕܢܐܡܰܪ ܗܳܝ ܕܶܐܬܐܡܪܰܬ ܡܢ ܝܚܝܕܝܐ ܗܰܘ ܕܐܡܺܝܪ ܠܝ ܡܢ ܠܥܠ ܕܠܐ ܨܳܒܐ ܐܢܐ ܕܗܪܟܐ ܐܚܙܝܘܗܝ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܐ ܒܥܠܡܗ ܡܨܰܠܐ ܐܢܐ ܕܐܚܙܶܝܘܗܝ܆ ܘܢܬܛܠܩ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܫܐܕܐ ܡܛܥܝܢܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܡ ܗܰܘ ܩܕܝܫܐ ܡܚܕܐ ܒܪܓܬ ܫܘܒܚܐ ܕܖ̈ܘܪܒܬܐ ܢܦܰܠ ܘܰܣܓܶܕ ܠܗ ܘܩܰܒܠܗ̇ ܥܠܘܗܝ ܠܡܐܬܝܬܗ. ܗܽܘ ܕܝܢ ܐܫܬܰܠܰܛ ܒܗ ܒܪ ܫܥܬܗ ܘܚܠܦ ܬܐܘܖ̈ܝܐܣ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܡܠܳܝܗܝ ܫܖ̈ܓܪܓܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܫ̈ܐܕܐ ܘܥܒܕܗ ܒܛܝܠܐ ܡܢ ܥܡ̈ܠܘܗܝ ܩܕ̈ܡܝܐ ܘܬܠܝܗܝ ܒܣܒܪܐ ܕܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܟܝܠ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܥܡ̈ܠܐ ܘܩܘ̈ܦܚܐ ܕܦܓܪܐ ܘܩܪܒܐ ܕܠܘܩܒܠ ܖ̈ܓܝܓܬܐ ܘܥܒܕܗ ܡܢ ܗܪܟܐ ܕܢܗܘܐ ܪܝܫܐ ܠܗܪܣܝܣ ܗܳܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܣܓܝܘ ܬܡܢ ܘܰܗܘܰܘ ܟܢ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܕܝܖ̈ܝܐ ܡܢ ܕܐܬܓܠܝ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܐܬܛܪܕܘ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܝܘܡܢܐ ܒܕܝܖ̈ܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܝܩܘܢܝܘܢ܀

 

111 ܥܠ ܐܣܘܢܐ ܕܝܢ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܒܐܘܪܗܝ ܗܰܘ ܕܐܦ ܡܕܖ̈ܫܐ ܣܝܡܝܢ ܠܗ ܘܡܙܕܡܪܝܢ ܬܡܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܣܳܒܪ ܐܢܐ ܕܫܡܝܥ ܗܘ ܠܚܣܝܘܬܟ ܕܡܛܠ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܐܦ ܗܘ ܪܳܐܓ ܗܘܐ ܐܛܥܝ ܒܗ ܣܛܢܐ ܘܐܦܩܗ ܡܢ ܩܠܝܬܗ ܘܐܩܝܡܗ ܥܠ ܛܘܪܐ ܗܰܘ ܕܡܬܩܪܐ ܕܐܣܛܕܝܢ ܘܚܰܘܝ ܠܗ ܐܣܟܝܐ ܕܡܪܟܒܬܐ ܘܕܖ̈ܟܫܐ ܘܶܐܡܪ ܠܗ ܕܐܠܗܐ ܫܕܪ ܒܬܪܟ ܕܐܝܟ ܠܐܠܝܐ ܢܫܰܢܝܟ ܒܡܪܟܒܬܐ. ܘܟܕ ܛܥܐ ܒܫܒܪܘܬܗ ܘܣܠܩ ܕܢܩܘܡ ܠܥܠ ܡܢܗ̇ ܕܡܪܟܒܬܐ ܐܫܬܰܪܝܰܬ ܦܐܢܛܐܣܝܐ ܟܠܗ̇ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗ ܗܳܝ ܕܚܙܐ ܗܘܐ ܘܢܚܬ ܛܪܦ ܡܢ ܪܘܡܐ ܣܓܝܐܐ ܘܡܝܬ ܡܘܬܐ ܕܓܘܚܟܐ܀

 

112 ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܦ ܐܚܖ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܘ ܡܨܛܕܝܢܘܬܗܘܢ ܕܫ̈ܐܕܐ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܕܰܫ ܐܢܘܢ. ܘܗܠܝܢ ܐܶܡܪܶܬ ܗܪܟܐ ܕܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܢ ܕܚܢܢ ܢܶܪܰܓ ܬܐܘܪܝܐ ܘܚܙܬܐ ܕܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܐܘ ܕܘܟܝܐ ܕܗܘܢܐ. ܗܠܝܢ ܕܫܳܡܥ ܐܢܐ ܕܐܦ ܡܢ ܛܠܝܘ̈ܣܐ ܝܘܡܢ ܦܩܩܐܝܬ ܡܬܡ̈ܠܠܢ ܘܟܕ ܝܳܩܕܝܢ ܒܟܠ ܚܫܝ̈ܢ ܡܡܠܠܝܢ ܠܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܠܓܘ ܡܢ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܟܠ ܫܖ̈ܒܝܢ ܚܫܝܒ ܠܗܘܢ ܘܡܡܠܠܝܢ ܠܗ. ܘܣܳܒܪ ܐܢܐ ܕܠܘ ܙܥܘܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܝܒܐ ܕܚܠܦ ܗܠܝܢ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܡܝܪܐ ܠܚܕ ܡܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܩܕܡ ܥܠܝ̈ܡܐ ܘܛܠܝ̈ܐ ܠܐ ܢܬܡ̈ܠܠܢ ܡ̈ܠܐ ܕܥܠ ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܥܠ ܕܺܝܢܐ ܡܛܠ ܕܕܠܝܠܐܝܬ ܥܳܒ̈ܕܢ ܪܦܝܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܝܪܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܚܫ̈ܐ ܘܡܥܰܩܒܺܝܢ ܥܠ ܡ̈ܠܐ ܕܡܓܰܫ̈ܡܐ ܘܠܐ ܡܓܫ̈ܡܐ ܕܳܡ̈ܝܳܢ ܠܟܖ̈ܝܗܐ ܕܕܳܪܫܝܢ ܥܠ ܚܘܠܡܢܐ܀

 

 113 ܦܘܠܘܣ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܪܓܫ ܒܐܢܫܝ̈ܢ ܡܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܕܐܗܡܝܘ ܡܢ ܢܛܘܪܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܘܛܘܒܐ ܕܬܐܘܪܝܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܢܛܘܪܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܪܳܓܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܶܡܪ ܠܘܬܗܘܢ ܕܫܠܘܚܘܗܝ ܒܩܕܡܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܗܘ̈ܦܟܘܗܝ ܘܟܢ ܠܳܒܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܕܬܐ ܗܰܘ ܕܡܬܚܕܬ ܒܬܘ̈ܣܦܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܪܝܗ ܘܠܐ ܬܪܓܘܢ ܗܳܝ ܕܗܘܳܬ ܠܝ ܘܠܫܠܝ̈ܚܐ ܒܛܝܒܘܬܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܘ ܠܟܠ ܐܢܫ ܗܳܘܝܐ. ܥܠ ܡܰܢ ܓܝܪ ܕܨܳܒܐ ܡܪܰܚܡ ܘܥܠ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܡܩܫܐ. ܡܰܢܘ ܓܝܪ ܕܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܨܒܝܢܗ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܐܝܟܐ ܕܡܓܢ ܝܳܗܒ ܘܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܥܡ̈ܠܐ ܬܳܒܥ ܘܟܢ ܝܳܗܒ ܘܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܐܦܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܥܡ̈ܠܐ ܝܳܗܒ ܬܢܢ ܐܠܐ ܢܳܛܪ ܠܗ̇ ܕܢܬܠܝܗ̇ ܒܙܒܢܗ̇ ܘܒܐܬܪܗ̇܀

 

114 ܡܫܟܚܝܢܢ ܗܟܝܠ ܐܘ ܩܕܝܫܐ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܗܕܐ ܕܬܐܘܪܝܐ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܣܳܥܪ ܡܫܝܚܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܒܗܳܝ ܕܠܟܐ ܡܢܗ̇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܓܢ ܫܳܒܩ ܚܛܗ̈ܐ ܘܠܐ ܒܳܥܐ ܡܕܡ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܒܬܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܕܚܛܝܬܐ ܕܗܳܘܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܫܳܒܩ܆ ܐܠܐ ܒܳܥܐ ܥܡ̈ܠܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܚܫ̈ܐ ܘܬܐܢ̈ܚܬܐ ܘܕܡ̈ܥܐ ܘܟܢ ܫܳܒܩ. ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܒܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܐܠܐ ܒܬܪ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܕܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ. ܠܓܝܣܐ ܓܝܪ ܒܙܩܝܦܐ ܡܓܢ ܫܳܒܩ ܠܗ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܘܣܶܦܩܰܬ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܬܘܕܝܬܐ ܕܡܠܬܐ ܗܳܝ ܕܰܐܘܕܺܝ ܒܗ̇. ܡܢ ܚܰܛܝܬܐ ܕܝܢ ܫܩܰܠ ܒܠܚܘܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܡ̈ܥܐ ܘܠܗ̇ ܬܘܒ ܕܡܓܢ ܫܒܰܩ ܠܗ̇ ܚܛܗ̈ܝܗ̇܀

 

115 ܠܡܫܰܪܝܐ ܗܰܘ ܕܐܬܩܰܪܒ ܠܗ ܒܥܪܣܐ ܠܘ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܝܠܗ ܫܒܰܩ ܠܗ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܚܘܠܡܢܐ܆ ܐܠܐ ܕܰܚܙܳܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܡܩܰܪܒܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܘܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ ܠܗܰܘ ܕܟܪܝܗ ܗܘܐ ܝܰܗܒ ܫܘܪܪܐ ܕܦܓܪܐ ܘܚܘܠܡܢܐ ܕܢܦܫܐ. ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢ ܪܳܡܐ ܗܘܐ ܒܥܪܣܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܨܒܳܐ ܕܢܫܡܥ ܡܢܗ ܕܐܢ ܒܳܥܐ ܕܢܬܚܠܡ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܝܗܒ ܠܗ ܚܘܠܡܢܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܕܥܡܗ ܕܚܘܠܡܢܐ ܐܦ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܘܗܝ. ܒܗܳܝ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܠܗ ܠܐܚܪܝܬܐ ܕܗܐ ܚܠܝܡ ܐܢܬ ܬܘܒ ܠܐ ܬܚܛܐ ܪܡܰܙ ܠܢ ܕܐܝܟ ܗܰܘ ܕܚܛܗܘ̈ܗܝ ܩܕܡ̈ܝܐ ܫܒܩ ܐܢܘܢ ܠܗ. ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܬܘܒ ܬܥܛܘܦ ܬܗܘܐ ܚܰܛܝܐ ܡܚܘܝܐ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܚܰܛܝܐ ܗܘܰܝܬ ܘܐܬܚܰܪܰܪܬ ܠܟ ܡܢ ܚܛܗ̈ܝܟ ܠܐ ܬܚܛܐ ܕܠܡܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܡܢ ܩܕܡܝܐ. ܟܘܪܗܢܟ ܢܓܝܪܐ ܐܦܝܣ ܚܠܦ ܚܛܗܝ̈ܟ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܐܫܬܒܩܘ ܠܟ. ܠܐ ܬܰܘܣܶܦ ܬܚܛܐ ܕܠܐ ܬܘܣܦ ܬܬܟܪܗ܀

 

116 ܠܩܢܛܪܘܢܐ ܥܠ ܕܶܐܡܪ ܕܠܐ ܫܳܘܐ ܐܢܐ ܕܬܥܘܠ ܬܚܝܬ ܡܛܠܠܝ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܠܝܐ ܗܘܳܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܝܕܥܬܐ ܫܒܚܗ ܘܝܗܒ ܚܘܠܡܢܐ ܠܛܠܝܗ. ܘܠܟܢܥܢܝܬܐ ܒܚܕܐ ܡܠܬܐ ܕܰܐܝܬܝܰܬ ܠܗ ܬܚܘܝܬܐ ܘܫܰܘܕܥܰܬ ܒܗ̇ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܬܚܘܒܘܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܘܪܒܘܬܗ ܕܗܰܘ ܕܡܦܝܣܐ ܠܗ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܦܩܰܕ ܠܫܐܕܐ ܘܰܢܦܰܩ ܡܢ ܒܪܬܗ̇ ܘܫܒܚ ܐܦ ܠܪܒܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗ̇ ܕܝܠܗ̇. ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܘܐ ܠܒܪܗ ܟܕ ܛܒ ܗܘ ܥܨܳܝܗܝ ܗܘܐ ܕܢܗܰܝܡܶܢ ܒܗܳܝ ܕܟܐܪܗ ܘܚܣܕܗ ܘܐܟܣ ܠܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗ ܘܡܢ ܒܘܚܪܢܐ ܕܡܠܬܗ ܘܙܪܘܒܝܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܕܒܪܗ܆ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܢܒܥܰܬ ܒܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܐܦܠܐ ܠܗܢܐ ܫܪܳܐ ܣܦܝܩܐܝܬ ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܝܰܗܒ ܠܗ ܚܘܠܡܢܐ ܕܒܪܗ܀

 

117 ܝܘܐܪܫ ܕܝܢ ܪܒ ܟܢܘܫܬܐ ܐܦܠܐ ܡܗܰܝܡܢܘ ܗܝܡܢ ܕܡܫܟܚ ܡܰܚܐ ܠܗ̇ ܠܒܪܬܗ ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܕܰܫܡܰܥ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗ ܕܬܐ ܠܟ ܡܝܬܰܬ ܒܪܬܟ ܡܢܐ ܡܰܥܡܠ ܐܢܬ ܠܡܠܦܢܐ ܒܥܐ ܡܚܕܐ ܕܢܪܦܝܘܗܝ ܘܢܐܙܠ ܠܗ. ܘܗܽܘ ܝܫܘܥ ܟܠܝܗܝ ܟܕ ܐܳܡܪ ܠܗ ܩܰܘܐ ܠܟ ܗܰܝܡܢ ܒܠܚܘܕ ܘܚܳܝܐ. ܠܗܳܝ ܕܝܢ ܕܬܪܝܥ ܗܘܐ ܕܡܗ̇ ܥܠ ܕܩܶܪܒܰܬ ܠܩܪܢܐ ܕܠܒܘܫܗ ܒܠܚܘܕ ܝܗܒ ܠܗ̇ ܚܘܠܡܢܐ܀

 

118 ܘܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚܝܢܢ ܒܟܬܒܐ ܕܣܒܪܬܗ ܕܐܣܬܥܪ ܡܢܗ ܘܡܛܠ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܘܡܛܠ ܚܘܠܡܢܐ ܕܦܓܪܐ. ܘܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܗܟܢܐ܆ ܝܘܡܢ ܕܝܢ ܠܘ ܒܗܢܐ ܛܘܦܣܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܚ̈ܛܗܐ ܐܝܟܢ ܕܗܽܘ ܫܳܒܩ ܘܠܐ ܚܘܠܡܢܐ ܐܝܟ ܕܳܐܬܝܳܐ ܝܳܗܒ܆ ܐܠܐ ܠܘܬ ܚ̈ܛܗܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܒܬܝܒܘܬܐ ܢܓܝܪܬܐ ܘܐܪܝܟܬܐ ܘܠܘܬ ܚܘܠܡܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܘܒܖ̈ܐ ܘܥܡ̈ܠܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܡܝܬܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܘܗܝܕܝܢ ܠܡܣܚܢ ܐܘ ܝܳܗܒ ܐܘ ܠܐ ܝܳܗܒ ܫܘܠܛܢܐ ܠܐܢܫܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܐܣܘ̈ܬܐ܀

 

119 ܘܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܪܳܫܝܢܢ ܨܒܝܢܗ ܐܘ ܕܳܝܢܝܢܢ ܥܡܗ ܕܠܡܐ ܠܗܠ ܗܟܢ ܘܗܪܟܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ. ܘܡܗܝ̈ܡܢܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܡܚܕܐ ܕܥܳܡܕܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܩܰܒܠܝܢ ܗܘܘ ܪܘܚܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܕܪܘܚܐ ܒܫܘ̈ܚܠܦܐ ܕܟܠ ܬܕܡܖ̈ܢ ܒܗܘܢ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܳܬ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܒܐܚܖ̈ܢܐ ܣܳܥܪܝܢ ܗܘܰܘ ܐܠܐ ܐܦ ܒܩܢܘܡܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܡܬܚܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܡܚܕܐ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܰܘ ܒܠܫܢ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܚܘ̈ܫܒܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܓܳܠܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܩܕܝܫܐ ܕܦܘ̈ܠܓܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܘܕܡܘܗ̈ܒܬܐ ܘܕܡܥܒ̈ܕܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܚܕ ܗܘ ܕܡܰܥܒܕ ܟܠ ܒܟܠ ܐܢܫ. ܘܬܘܒ ܐܝܬ ܕܝܗܝܒܐ ܠܗ ܒܪܘܚܐ ܡܠܬܐ ܕܚܟܡܬܐ ܘܠܐܚܪܢܐ ܡܠܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܒܗ̇ ܒܪܘܚܐ܆ ܘܠܐܚܪܢܐ ܦܪܘܫܘܬܐ ܕܖ̈ܘܚܐ ܘܠܐܚܪܢܐ ܙܢܝ̈ܐ ܕܠܫ̈ܢܐ ܥܡ ܕܫܪܟܐ. ܘܗܠܝܢ ܠܘܬ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܡܐ ܕܥܳܡܕܝܢ ܗܘܰܘ܀

 

120 ܝܘܡܢ ܕܝܢ ܡܬܝܗܒܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܥܳܡܕܝܢ ܘܢܳܣܒܝܢ ܠܗ̇ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܟܢܐ ܕܳܐܦ ܗܳܢܘܢ ܩܕ̈ܡܝܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܗ̇ ܓܠܝܐܝܬ ܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܡܚܘܝܐ ܘܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܗܘܢ ܟܣܝܐ ܒܗܘܢ. ܘܐܠܐ ܐܢ ܢܦܰܩ ܐܢܫ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܫܰܪܝ ܒܐܘܪܚܐ ܕܕܘܒܖ̈ܐ ܖ̈ܘܚܢܐ ܘܰܢܛܰܪ ܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܝܗܝܒܝܢ ܡܢ ܝܫܘܥ ܘܗܰܠܟ ܒܗ̇ ܩܛܝܢܐܝܬ ܘܡܚܡܣܢܢܐܝܬ ܒܐܘܪܚܐ ܐܠܝܨܬܐ ܕܣܒܪܬܐ ܠܐ ܡܬܓܠܝܐ ܥܠܘܗܝ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܕܪܘܚܐ ܗܰܘ ܕܰܫܩܰܠ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܒܟܠܗܝܢ ܐܟܚܕܐ ܚܳܙܝܢ ܚܢܢ ܕܰܡܫܚ̈ܠܦܢ ܒܟܠ ܡܕܡ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܩܕ̈ܡܝܐ ܗܳܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܢ ܝܘܡܢܐ ܡܣܬܥܖ̈ܢ܆ ܐܢ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܐܢ ܐܣܝܘܬܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܗܘܳܬ ܠܦܓܪܐ ܐܢ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܕܡܘ̈ܗܒܬܐ ܕܡܬܚܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܒܗܳܢܘܢ ܕܥܳܡܕܝܢ ܗܘܰܘ ܐܢ ܬܐܘܖ̈ܝܐܣ ܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܕܡܩܰܒܠ ܗܘܐ ܗܘܢܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܢܳܣܒܝܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܘܫܘܚܠܦܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܓܠܐܶ ܘܝܕܝܥ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܟܠܝܢ ܘܐܦܢ ܠܝܬ ܐܬܪܐ ܒܡܫܘܚܬܗ ܕܡܐܡܪܐ ܕܗܪܟܐ ܢܰܘܕܥ ܐܢܝ̈ܢ ܠܥ̈ܠܠܬܐ܀

 

121 ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܰܚܕܰܬܐ ܗܕܐ ܐܶܣܬܥܪܰܬ ܐܠܐ ܐܦ ܒܥܬܝܩܬܐ ܕܠܘ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܕܥܒܰܕ ܡܘܫܐ ܒܡܨܪܝܢ ܐܘ ܒܡܕܒܪܐ ܐܘ ܝܫܘܥ ܡܢ ܒܬܪܗ ܗܢܝܢ ܐܣܬܥܖ̈ܝ ܒܟܠ ܕܖ̈ܝܢ ܒܝܕ ܢܒܝ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܕܡܢ ܒܬܪܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܓܠܝܢ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܡܡܠܠܗ ܕܥܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܗܫܐ ܠܘܬܢ. ܒܗܰܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܙܕܝ̈ܩܐ ܘܥܡ ܐܢܫܐ ܟ̈ܐܢܐ ܐܠܐ ܐܦ ܠܚܛܝ̈ܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝ̈ܢ ܡܬܓܠܐ ܗܘܐ ܘܡܡܠܠ ܥܡܗܘܢ. ܡܠܠ ܥܡ ܐܕܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܥܒܰܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ܆ ܡܠܠ ܥܡ ܩܐܝܢ ܩܳܛܘܠܐ ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܢܩܛܘܠ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܩܛܠ. ܐܬܓܠܝ ܬܘܒ ܘܡܠܠ ܐܦ ܥܡ ܟܠܗ ܕܪܐ ܙܰܢܝܐ ܕܒܝܬ ܢܘܚ. ܡܠܠ ܬܘܒ ܐܦ ܥܡ ܐܒܝܡܠܟ ܒܚܠܡܐ ܘܶܐܡܪ ܠܗ ܕܰܐܗܦܶܟ ܐܢܬܬ ܓܒܪܐ ܠܒܥܠܗ̇ ܡܛܠ ܕܢܒܝܐ ܗܘ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܬܓܠܐ ܘܡܡܠܠ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܙܕܝ̈ܩܐ ܘܥܡ ܢܒܝ̈ܐ ܘܥܡ ܐܢܫܐ ܟ̈ܐܢܐ. ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܓܕܫ ܘܐܢܫ ܡܢ ܖ̈ܘܚܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܟܝܘܬ ܗܘܢܐ ܡܫܬܘܐ ܕܢܩܰܒܠ ܚܙܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܬܐܘܪܝܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܀

 

122 ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܝܢ ܝܘܡܢ ܘܠܐ ܥܡ ܐܢܫ ܗܰܘ ܒܗܳܝ ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܙܒܰܢ ܚܰܘܝ ܠܢ ܛܝܒܘܬܗ ܘܣܡ ܒܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܗ ܟܣܝܐܝܬ. ܦܩܰܕ ܠܢ ܕܢܶܒܥܶܝܘܗܝ ܠܓܠܝܢܗ ܠܓܘ ܡܢܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܘ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܗܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܓܘ ܡܢܟܘܢ ܗܝ. ܬܐܘܪܝܐ ܓܝܪ ܕܖ̈ܘܚܢܝܬܐ ܠܘ ܒܨܒܝܢܢ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܫܬܘܐ ܠܗ̇ ܐܘ ܠܐ ܐܠܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܕܝܠܗ. ܕܢܛܪ ܕܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܐܘ ܠܐ ܢܛܪ ܗܕܐ ܕܨܒܝܢܢ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܕܢܛܪ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܐܬܬܣܝܡܘ ܠܢ ܡܢܗ ܒܟܠܗܘܢ ܟܬܒ̈ܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܠܦ ܠܢ. ܕܢܶܒܥܶܐ ܕܝܢ ܡܢܗ ܬܐܘܪܝܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܠܐ ܒܕܘܟ. ܒܚܕ ܡܢ ܛܘ̈ܒܐ ܓܝܪ ܕܝܰܗܒ ܗܳܢܘܢ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܰܘܕܥܢ ܗܕܐ ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܠܝܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܕܗܶܢܘܢ ܢܶܚܙܘܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܠܦܢ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ ܕܡܢܐ ܝܳܗܒܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܡܐ ܕܐܬܢܛܪܘ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܟܝܘܬ ܠܒܐ ܘܕܟܝܘܬ ܠܒܐ ܡܡܛܝܐ ܠܗ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܠܚܙܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܡܘܢ ܓܝܪ ܗܳܘܐ ܡܢܗ̇ ܕܨܒܘܬܐ ܫܰܘܕܥܢ. ܕܢܒܥܝܗ̇ ܕܝܢ ܐܦܣ ܠܢ܀

 

123 ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܦܘܠܘܣ ܒܥܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܘ ܐܫܬܒܗܪ ܒܗ̇ ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܬܢܝܗܝ ܠܓܠܝܢܐ ܟܠܗ ܗܰܘ ܕܐܬܚܛܦ ܒܗ ܠܦܪܕܝܣܐ ܘܠܬܠܬܐ ܫܡܝܐ ܘܣܡܗ ܥܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܚܪܢܐ ܐܶܡܪ ܕܥܠ ܗܢܐ ܐܶܫܬܒܗܰܪ܆ ܥܠ ܢܦܫܝ ܕܝܢ ܠܐ ܐܶܫܬܒܗܪ. ܐܠܐ ܐܢ ܒܟܘܖ̈ܗܢܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܗܳܢܘܢ ܕܚܠܦ ܡܫܝܚܐ ܡܣܝܒܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܶܡܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܠܗ ܡܛܠ ܕܡܢ ܨܒܝܢܗ ܘܚܘܒܗ ܡܬܓܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܓܠܝܢܐ ܕܝܢ ܕܗܘܐ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܡܢ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܗܒܗ ܠܛܝܒܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܕܝܠܗ ܗܘ ܓܠܝܢܐ. ܬܐܪܒ ܡܕܝܢ ܒܥܝ̈ܢܝܢ ܛܒ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܗܳܝ ܕܢܛܪ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܘܚܠܦ ܗܕܐ ܢܶܫܐܠ ܥܘܕܪܢܐ ܒܟܠ ܥܕܢ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܥܣܩܝܢ ܘܩܛܝܢܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܐܦ ܠܗܕܐ ܩܰܕܡ ܓܠܗ̇ ܠܢ ܕܠܐ ܢܶܣܒܪ ܕܚܕܬܐ ܕܠܐ ܐܡܝܪܐ ܦܳܓܥܐ ܒܰܢ. ܥܘܠܘ ܠܡ ܒܬܪܥܐ ܐܠܝܨܐ ܩܳܥܐ ܠܢ ܒܣܒܪܬܗ ܕܩܰܛܝܢ ܬܪܥܐ ܘܐܠܝܨܐ ܐܘܪܚܐ ܕܡܘܒܠܐ ܠܚܝ̈ܐ܀

 

124 ܘܠܐ ܢܦܫܩ ܐܢܘܢ ܠܦܘ̈ܩܕܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܡ ܕܣܝܡܝܢ ܐܝܟ ܕܦܰܫܩ ܐܢܘܢ ܣܟܠܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܗܠܝܢ ܕܐܟܘܬܗ. ܐܠܐ ܐܢ ܫܡܥܝܢ ܚܢܢ ܕܠܐ ܬܩܢܘܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܟܘ̈ܬܝܢܝܢ ܘܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܕܡܚܪ ܘܡܰܢ ܕܡܳܚܐ ܠܟ ܥܠ ܦܟܟ ܩܰܪܒ ܠܗ ܐܚܪܢܐ ܘܡܰܢ ܕܡܫܰܚܰܪ ܠܟ ܡܝܠܐ ܙܠ ܥܡܗ ܬܖ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܫܳܡܥܝܢܢ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܝܗܒܝܢܢ ܦܘ̈ܫܩܐ ܣܟ̈ܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢܢ ܕܦܘܫܩܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܥܒܳܕܗܘܢ. ܒܡܠܬܐ ܓܝܪ ܠܦܘܩܕܢܐ ܠܐ ܘܳܠܐ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܐܠܐ ܕܰܢܦܰܫܩܶܗ ܒܢܛܘܪܬܗ܀

 

125 ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܖ̈ܐܙܐ ܕܒܟܝ̈ܢܐ ܘܒܟܬܒ̈ܐ ܠܘ ܒܡ̈ܠܐ ܘܬܘܖ̈ܓܡܐ ܡܬܦܫܩܝܢ ܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܘܫܩܗܘܢ ܬܐܘܪܝܐ ܢܗܝܪܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܝܢ ܒܡ̈ܠܐ ܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܘܫܩܗܘܢ ܥܒܳܕܗܘܢ. ܫܘܠܡܐ ܓܝܪ ܕܟܠܗܘܢ ܚܫ̈ܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܗܘ ܗܢܐ ܒܦܘܩܕܢܐ ܐܬܬܣܝܡ ܠܢ. ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܕܐܠܐ ܐܢܫ ܫܳܩܠ ܙܩܝܦܗ ܘܳܐܬܐ ܒܬܪܝ ܠܐ ܫܳܘܐ ܠܝ ܘܡܰܢ ܕܨܳܒܐ ܕܢܰܚܶܐ ܢܰܦܫܗ ܢܰܘܒܕܝܗ̇ ܘܐܠܐ ܐܢܫ ܟܳܦܪ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܘܒܢܦܫܗ ܠܐ ܫܳܘܐ ܠܝ. ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܬܢܐ ܟܠܗܘܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܗܳܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܐܬܘܢ ܥܠ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܒܟܠ ܙܒܢܝ̈ܢ ܐܶܡܪ ܕܡܰܢ ܕܰܡܣܰܝܒܪ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܗܽܘ ܢܐܚܐ܀

 

126 ܒܟܠ ܕܘ̈ܟܝܢ ܓܝܪ ܒܟܬܒܘ̈ܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ ܩܳܥܐ ܠܢ ܕܢܡܘܬ ܚܠܦܘܗܝ ܘܕܢܣܝܒܪ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܫܢ̈ܕܐ ܡܛܠ ܫܡܗ. ܘܦܘܠܘܣ ܓܒܝܐ ܕܝܠܗ ܩܳܥܐ ܕܟܠ ܝܘܡ ܡܐܬ ܐܢܐ. ܘܦܛܪܘܣ ܩܕܡܝܐ ܕܫܠܝ̈ܚܘܗܝ ܙܩܝܦ ܒܬܪ ܪܝܫܗ. ܘܪܚܡܗ ܝܘܚܢܢ ܩܛܝܥ ܠܫܢܗ ܘܕܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ ܦܣܝܩ ܪܝܫܗ ܘܐܚܪܢܐ ܝܥܩܘܒ ܙܕܝܩܐ ܗܰܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ ܪܓܝܡ ܒܟ̈ܐܦܐ. ܘܝܘܚܢܢ ܬܘܒ ܡܥܡܕܢܐ ܡܛܠ ܡܟܣܢܘܬܗ ܒܝܬ ܐܣܝܖ̈ܐ ܫܩܝܠ ܪܝܫܗ. ܘܫܪܟܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܟܠܗܘܢ ܬܪܥܣܖ̈ ܘܫܒܥܝܢ ܒܐܬܖ̈ܘܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܡܝܬܘ ܒܡܘ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܦܝܠܝܩܪܦܘܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܝܘܚܢܢ ܝܺܩܕ ܒܢܘܪܐ. ܘܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܬܐܟܠ ܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܕܐܦ ܗܶܢܘܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܐܣܟܝܡܐ ܢܦܰܩ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܖ̈ܕܘܦܝܐ ܕܐܬܬܥܝܪܘ ܒܟܠ ܙܒܢܝ̈ܢ ܒܐܣܟܝ̈ܡܐ ܡܦܖ̈ܫܐ ܕܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܕܫܢ̈ܕܐ ܘܕܡܘ̈ܬܐ ܫܰܢܝܘ ܡܢ ܚܝ̈ܐ܀

 

127 ܘܡܢ ܕܰܫܠܐ ܪܕܘܦܝܐ ܕܡܢ ܚܢ̈ܦܐ ܐܒ̈ܗܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܠܦܢ̈ܐ ܕܐܪܬܘܕܘܟܣܝܐ ܡܢ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ ܐܦ ܗܢܘܢ ܐܟܣܘܖ̈ܝܐܣ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܩܘܡܐ ܕܒܝܬ ܕܺܝ̈ܢܐ ܘܒܝܬ ܐܣܝܖ̈ܐ ܘܫܘ̈ܢܩܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܒܟܠ ܐܬܖ̈ܘܢ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܬܘܒ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܠܚܘܪܒܐ ܘܠܛܘܖ̈ܐ ܘܗܘܘ ܒܡܕܒܪܐ ܒܟܦܢܐ ܘܒܨܗܝܐ ܘܒܥܪܛܠܝܘܬܐ ܘܒܡܣܪܩܘܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܣܟܐ ܟܕ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܠܡܚܣܢ ܡܟܰܢܫܝܢ ܗܘܘ ܣܝܒܪܬܗܘܢ. ܘܡܬܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܥܕܡܐ ܠܕܡܐ ܒܐܓܘܢܐ ܕܠܘܩܒܠ ܚܛܝܬܐ ܘܡܰܩܪܒܝܢ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܝܢ ܖ̈ܓܝܓܬܗ ܕܦܓܪܐ ܘܡܬܟܬܫܝܢܥܡ ܚܫ̈ܐ ܕܢܦܫܐ܀

 

128 ܘܒܟܠ ܡܕܡ ܩܳܛܠܝܢ ܠܗ ܒܗܘܢ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܥܬܝܩܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܥܠܝܗܘܢ ܘܕܐܟܘܬܗܘܢ ܐܶܡܪ ܦܘܠܘܣ ܕܐܬܟܪܟܘ ܟܕ ܠܒܝܫܝܢ ܡܫ̈ܟܐ ܕܐܡܖ̈ܐ ܘܕܥܙ̈ܐ ܘܣܢܝܩܝܢ ܘܐܠܝܨܝܢ ܘܡܛܪܦܝܢ ܐܢܫܐ ܕܥܠܡܐ ܠܐ ܫܳܘܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܆ ܟܕ ܐܦ ܠܘܬܢ ܩܳܥܐ ܕܐܡܝܬܘ ܗܕܡܝ̈ܟܘܢ ܕܒܐܪܥܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܒܐܘܠܨܢܐ ܘܳܠܐ ܠܢ ܕܢܥܘܠ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܕܒܐܘ̈ܠܨܢܝܢ ܡܫܬܒܗܪܝܢܢ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܢܒܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܘܐܢܫܐ ܟ̈ܐܢܐ ܕܒܢܡܘܣܐ ܗܶܢܘܢ ܟܕ ܗܶܢܘܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܣܝܒܪܘ ܘܒܐܣܘܖ̈ܐ ܘܒܡܘ̈ܬܐ ܘܒܖ̈ܓܘܡܝܐ. ܘܐܦ ܗܶܢܘܢ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܦܛܪܘ ܡܢ ܥܠܡܐ܀

 

129 ܘܡܚܘܝܢܗ̇ ܬܘܒ ܕܐܘܪܚܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܠܟܘܬܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܡܣܟܢܘܬܐ ܘܒܚܣܝܪܘܬܐ ܘܒܨܘܡܐ ܩܫܝܐ ܕܐܖ̈ܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܘܒܟܦܢܐ ܘܒܨܗܝܐ ܘܒܥܡܠܐ ܘܒܠܐܘܬܐ ܘܒܨܥܖ̈ܐ ܘܢܓ̈ܕܐ ܘܩܘ̈ܦܚܐ ܘܒܨܘ̈ܚܝܬܐ ܘܒܚܣ̈ܕܐ ܕܚܠܦ ܝܘܠܦܢܗ ܩܕܝܫܐ ܘܠܚܪܬܐ ܒܡܘܬܐ ܚܣܝܕܐ ܕܙܩܝܦܐ ܗܰܘ ܕܝܰܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܡܨܥܪ ܥܪܛܠܐܝܬ ܟܕ ܬܠܐܶ ܒܗ ܒܡܘܬܐ ܛܘܒܬܢܐ ܫܠܡܗ̇ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ܀

 

130 ܘܚܘܒܟ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܫܰܐܠ ܕܐܢ ܘܳܠܐ ܠܐܢܫ ܕܢܶܛܪ ܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܘܟܕ ܫܬܝܩ ܐܢܬ ܡܚܰܘܶܝܬ ܕܐܠܐ ܡܬܢܛܪܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦ ܡܢ ܝܬܝܪܘ ܐܬܬܣܝܡܘ ܘܰܐܣܒܰܪܬ ܥܠ ܐܒ̈ܗܬܐ ܖ̈ܘܪܒܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ ܗܳܢܘܢ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܚܢ̈ܦܐ ܘܡܢܗܘܢ ܡܢ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ ܟܠ ܝܘܡ ܡܳܝܬܝܢ ܘܒܐܘ̈ܠܨܢܐ ܬܘܒ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܨܒܝܢܗܘܢ ܒܟܠ ܝܘܡ ܚܳܐܫܝܢ ܗܘܘ ܕܠܐ ܠܡ ܢܛܪܘ ܐܢܘܢ ܠܦܘ̈ܩܕܢܐ܀

 

131 ܠܐ ܝܺܠܶܦܬ ܡܢ ܝܫܘܥ ܠܡܢܐ ܕܰܡܝܗ ܠܗܰܘ ܕܫܳܡܥ ܡܠܘ̈ܗܝ ܘܥܳܒܕ ܠܗܝܢ ܘܐܝܕܐ ܕܡܘܬܐ ܐܰܝܬܝ ܠܗ ܠܗܰܘ ܕܫܳܡܥ ܘܠܐ ܢܳܛܪ ܠܗܝܢ. ܗܽܘ ܩܪܝܢܗ̇ ܕܕܘܟܬܐ ܡܰܠܦ ܠܢ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܡܘܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܦܫܝܩ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܦܝܣܗ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܐܦܣ ܠܝ ܐܺܙܠ ܐܩܒܘܪ ܐܒܝ ܘܐܡܝ ܘܐܺܬܶܐ ܒܬܪܟ. ܟܕ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܒܳܥܐ ܗܘܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘܳܬ ܘܟܠܝܗܝ ܕܠܐ ܢܐܙܠ ܟܕ ܐܳܡܪ ܕܫܒܘܩ ܡܝ̈ܬܐ ܩܳܒܪܝܢ ܡܝ̈ܬܝܗܘܢ. ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܡܢܐ ܐܶܡܪ ܠܗ ܠܐ ܐܢܫ ܠܡ ܒܳܢܐ ܡܓܕܠܐ ܐܠܐ ܐܢ ܝܺܬܒ ܠܘܩܕܡ ܘܰܚܫܰܒ ܢܦ̈ܩܬܗ ܕܐܢ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܫܰܠܡܢܘܬܗ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܠܐ ܢܫܰܪܶܐ ܒܗ. ܠܐ ܝܳܕܥܬ ܕܗܢܐ ܡܓܕܠܐ ܕܰܐܝܬܝ ܡܪܢ ܠܬܚܘܝܬܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܕܘܒܖ̈ܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܡܶܬܒܢܶܐ ܘܗܶܢܘܢ ܕܘܒܖ̈ܐ ܡܬܟܢܫܝܢ ܡܢ ܢܛܘܪܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܢܢ ܡܕܝܢ ܕܠܐ ܢܛܪ ܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܝܗܝܒܝܢ ܠܢ܀

 

132 ܐܬܕܟܪ ܠܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ ܐܘ ܛܘܒܢܐ ܕܠܘ ܡܕܡ ܕܠܟ ܦܩܚ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܠܣܓܝ̈ܐܐ ܦܰܩܳܚ ܕܢܐܚܘܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܘ ܐܰܝܕܐ ܕܠܟ ܡܢܝܚܐ ܬܶܥܒܶܕ ܐܠܐ ܗܳܝ ܕܫܳܠܡܐ ܠܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܡܢܝܚܐ ܠܐܚܖ̈ܢܐ. ܟܠ ܐܢܫ ܠܡ ܡܢܢ ܠܩܪܝܒܗ ܢܫܦܪ ܒܛܒ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܠܒܢܝܢܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܕܢܦܫܗ ܢܐܨܦ ܐܠܐ ܟܠܢܫ ܐܦ ܕܚܒܪܗ. ܘܐܢ ܡܢܝܚܐ ܠܟ ܗܳܝ ܕܬܗܘܐ ܒܫܠܝܐ ܛܒ ܡܢ ܗܳܝ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܐܟܣ̈ܢܝܐ ܘܬܫܝܓ ܖ̈ܓܠܝܗܘܢ ܠܐ ܬܶܥܒܶܕ ܗܳܝ ܕܡܢܝܚܐ ܠܟ ܐܠܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܢܺܝܚܰܬ ܒܗ̇ ܗܺܝ ܥܨܺܝ ܢܦܫܟ ܘܰܥܒܶܕ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܕ ܡܢ ܐܒ̈ܗܬܐ ܟܕ ܡܫܬܰܐܠ ܗܘܐ ܡܢ ܐܒܐ ܡܩܪܝܣ ܕܡܳܢܰܘ ܥܒܳܕܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܐܳܡܪ ܗܘܐ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܕܢܶܥܨܐ ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܗܢܘ ܥܒܳܕܗ ܕܝܚܝܕܝܐ. ܒܬܖ̈ܬܝܢ ܕܝܢ ܐܫܠܡܘ ܠܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܕܟܐ ܗܘܢܐ ܒܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܣܢܝ̈ܩܐ ܘܒܚܫܐ ܘܕܡ̈ܥܐ ܟܕ ܐܦ ܗܺܝ ܨܠܘܬܐ ܡܢܗ̇ ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ ܫܳܩܠܐ ܚܝܠܐ܀

 

133 ܗܠܝܢ ܒܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܐܝܟ ܕܠܝ ܡܣܬܒܪܐ ܪܶܫܡܶܬ ܠܟ ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܗܘܐ ܠܟ ܡܠܦܢܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܚܘܒܗ ܕܡܪܢ ܩܪܰܝܬ ܠܝ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܬܐܣܬܐ ܕܕܘܒܖ̈ܐ ܡܦܣܝܢܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܬܪܝܨܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܢ ܒܠܥܕܝܗ̇ ܘܐܦܠܐ ܠܘܬ ܢܛܘܪܬ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܕܢܬܩܪܒ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܝܪܐ ܘܐܦ ܠܚܕ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ. ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܠܚܘܕܝܗܘܢ ܕܰܢܕܰܟܘܢ ܚܝ̈ܠܝܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܐܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܠܳܚܡܐ ܠܗܘܢ ܠܦܘ̈ܩܕܢܐ ܠܐ ܬܫܬܟܚ ܒܗ̇. ܐܬܚܰܙܝܰܬ ܕܒܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܘܐܦ ܢܝܫܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܪܫܘܡ ܘܐܫܰܕܰܪ ܠܟ ܕܟܕ ܗܕܐ ܐܶܥܒܶܕ ܛܝܒܘܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܐܰܦܢܶܐ ܠܢܦܫܝ ܕܥܘܗܕܢܐ ܕܒܨܝܪܘܬܝ ܢܗܘܐ ܫܟܝܚ ܠܘܬܟ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܝܕ ܟܬܝ̈ܒܬܝ܀