ܐܓܪܬܐ ܕܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܐ ܕܶܐܫܬܰܕܪܰܬ ܠܘܬ ܐܢܳܫ ܕܶܐܬܬܰܠܡܰܕ ܡܢ ܝܺܗܽܘܕܳܝܽܘܬܐ ܘܶܐܬܐ ܠܥܽܘܡܪܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ.

ܬܘܒ ܕܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ܆

ܐܓܪܬܐ ܕܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܐ ܕܶܐܫܬܰܕܪܰܬ ܠܘܬ ܐܢܳܫ ܕܶܐܬܬܰܠܡܰܕ ܡܢ ܝܺܗܽܘܕܳܝܽܘܬܐ ܘܶܐܬܐ ܠܥܽܘܡܪܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ.

 

1 ܡܣܰܟܶܐ ܗܘܺܝܬ ܥܕܰܡܐ ܠܗܳܫܐ܆ ܕܡܶܢ ܚܽܘܒܳܟ ܒܩܰܕܡܐ ܢܶܬܟ̈ܰܬܒܳܢ ܠܺܝ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܪܰܘܡܐ܇ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܚ̈ܬܳܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܽܘܡܩܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܰܡܥܰܠܝܽܘܬܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܳܡܶܝܢ܆ ܡܶܬܢܰܚܬܺܝܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ.

 

2 ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܒܰܫܠܳܡܰܢ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܢܶܬܥܰܕܰܪ: ܘܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܳܕܐ ܕܳܐܦ ܚܰܘܒܬܰܢ ܢܶܦܪܽܘܥ: ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܰܦܶܛܬܰܢܝ ܕܶܐܟܬܽܘܒ܆ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܺܝ ܒܫܶܡܥܐ ܕܢܶܨ̈ܚܳܢܰܝܟ. ܫܰܦܺܝܪ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܬ ܘܰܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ ܕܰܐܝܟ ܫܽܘܪܳܝܳܟ܆ ܗܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܫܽܘܠܳܡܟ. ܢܶܨܒܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܛܥܺܝܢܐ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܘܝܳܐܝܽܘܬܐ ܒܫܽܘܪܳܝܐ܆ ܠܘܰܥܕܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܝܳܗܒܐ ܣܰܒܪܐ ܠܚܰܙܳܝ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܶܬܡܰܛܶܐ ܫܽܘܠܳܡܳܗ̇. ܘܗܰܘ ܕܚܳܐܰܪ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܗܽܘ ܡܰܕܪܶܟ ܐܳܦ ܫܽܘܠܳܡܐ ܒܚܶܟܡܬܐ.

 

3 ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܽܘܪ̈ܚܳܢ ܐܺܝܬܰܝ̈ܗܶܝܢ܇ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܢܳܫ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܪܳܕܶܐ. ܐܽܘܪܚܐ ܐܰܠܺܝܨܬܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܰܫܒܺܝܠܐ ܩܰܛܺܝܢܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܗܰܘ ܕܪܳܕܶܐ ܚܰܕ ܗܽܘ܆ ܗܺܝ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܐܶܣ̈ܟܺܝܡܺܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܚܰܘܝܰܬ ܠܰܢ. ܩܰܛܺܝܢ ܬܰܪܥܐ ܘܰܐܠܺܝܨܐ ܐܽܘܪܚܐ܇ ܘܣܳܡ ܐܰܠܺܝܨܽܘܬܐ ܥܰܠ ܐܽܘܪܚܐ܆ ܘܩܰܛܺܝܢܽܘܬܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܐ.

 

4 ܡܶܛܽܠ ܕܡܐ ܕܪܳܕܶܐ ܐܢܳܫ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܐܰܠܺܝ̈ܨܶܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܡܕܺܝܩ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܩܰܛܺܝܢܬܐ ܕܪ̈ܳܐܙܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܬܶܬܺܝܕܰܥ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܡܷ̈ܠܶܐ. ܡ̈ܶܠܶܐ ܓܶܝܪ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܡܷ̈ܠܶܐ ܡܝܰܠܕ̈ܳܢ. ܘܰܐܝܟ ܡܐ ܕܐܢܳܫ ܒܡܷ̈ܠܶܐ ܢܶܪܕܶܐ ܒܳܬܰܪ ܒܥܳܬܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܡܷ̈ܠܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܶܫܬܰܟ̈ܚܳܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ܇ ܢܳܦܶܩ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܗܺܝ ܝܺܕܰܥܬܐ ܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܘܡܶܬܓܰܫܫܐ ܠܶܗ. ܘܗܺܝ ܡܝܰܒܠܐ ܠܶܗ ܕܢܶܣܰܩ ܘܢܶܬܥܰܠܶܐ ܒܕܰܪ̈ܓܶܝܗ̇ ܪ̈ܳܡܶܐ܇ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܰܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܓܰܒ̈ܝܳܬܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܩܰܪ̈ܒܽܘܗܝ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܘܢܰܓܕܽܘܗܝ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܗ̇ ܕܚܶܟܡܬܐ܆ ܡܩܰܒܠܐ ܠܶܗ ܗܺܝ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܐ ܛܳܒܬܐ. ܟܰܕ ܬܳܒܥܐ ܠܶܗ ܩܰܛܺܝܢܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܥܰܡ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܩܰ݊̈ܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ.

 

5 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܝܽܘܩܪܐ ܗܘ ܠܗܰܕ̈ܡܶܐ ܕܢܰܪܦܽܘܢ ܠܰܢܝ̈ܳܚܰܝܗܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܥܰܡܠܰܐ ܗ̱ܘ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܇ ܕܢܶܫܠܚܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܥܒܰܝ̈ܳܐ ܘܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܠܳܒܶܫ ܐܢܳܫ ܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܩܰܕܡܐ ܫܠܰܚ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܶܗ ܕܒܶܣܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܒܶܫ ܬܶܗܪܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܩܦܰܠ ܫܕܳܐ ܡܶܢܶܗ܇ ܛܶܠܳܠܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܶܬܛܰܥܝܰܬ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܡܰܕܥܶܗ ܨܽܘܪܬܐ ܕܰܦܓܰܪ܆ ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܛܰܒܥܐ ܕܨܽܘܪܬܐ ܕܪܽܘܚ.

 

6 ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܟܚܐ܆ ܒܫܶܠܝܐ ܗܰܘ ܕܫܶܡܥܶܬ ܕܪܳܚܡܰܬ. ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܚܰܒܺܝܒ ܠܳܟ ܫܶܠܝܐ܇ ܐܰܠܶܦܬܰܢܝ܇ ܕܶܐܕܰܥ ܕܰܐܪܓܶܫܬ ܒܶܗ ܒܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܠܐ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܚܰܟܺܝܡܐ܆ ܠܐ ܪܳܚܶܡ ܥܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܠܐ ܘܐܢܳܫ ܡܩܰܕܶܡ ܡܰܪܓܶܫ ܒܚܰܝܠܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܠܐ ܪܳܚܶܡ ܫܶܠܝܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܠܘܳܬܶܗ.

 

7 ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܝܰܠܕ̈ܳܢ ܒܐܢܳܫ܇ ܪܶܚܡܰܬ ܥܶܢܝܳܢܶܗ ܕܚܰܟܺܝܡܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܰܪܓܶܫ ܒܚܰܝܠܐ ܕܡܷ̈ܠܰܘܗܝ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܰܚܶܒ ܕܢܺܐܠܰܦ. ܘܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ (f. 10v) ܬܽܘܒ ܓܳܒܶܐ ܠܶܗ ܐܢܳܫ ܫܶܠܝܐ ܗܳܢܐ ܕܰܚܠܳܦ ܐܠܗܐ ܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܛܶܐ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܡܰܪܓܶܫ ܒܰܐܠܳܗܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥ ܡܶܢ ܐܚܪܺܢܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܛܳܒܬܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܪܗܶܛ ܕܢܶܩܢܶܝܗ̇. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܰܪܓܶܫ ܕܰܛܥܶܡ ܗܳܝ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܰܛܥܳܡܬܐ܆ ܗܺܝ ܢܳܓܕܐ ܠܶܗ ܕܡܶܢ ܩܰܠܺܝܠ ܕܰܛܥܶܡ܇ ܒܪܺܝܫ ܚܶܨܪܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ܇ ܕܢܶܬܥܰܠܶܐ ܕܢܶܣܬܡܶܟ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܐ ܕܥܽܘܬܪܗܽܘܢ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ.

 

8 ܫܶܠܝܐ ܓܶܝܪ ܕܕܽܘܟܬܐ ܡܰܥܶܠ ܠܘܳܬ ܫܶܠܝܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ. ܘܫܶܠܝܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ܆ ܡܰܣܶܩ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܠܡܰܡܠܠܐ ܕܥܰܡ ܐܠܗܐ. ܐܶܢܓܶܝܪ ܫܳܬܶܩ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܥܰܡ ܚܰܕ܆ ܠܐ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܚܪܺܢܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܥܕܰܡܐ ܕܫܳܬܶܩ ܪܶܥܝܳܢܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܦܬܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܠܐ ܡܫܰܪܶܐ ܕܰܢܠܰܓܠܶܓ ܒܡܰܡܠܠܐ ܕܥܰܡ ܐܠܗܐ.

 

9 ܒܰܪܢܳܫܐ ܓܶܝܪ ܫܰܬܺܝܩܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܠܒܶܫܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܘܺܝܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ܆ ܒܰܥܡܳܕܐ ܕܪܽܘܚ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܐܺܝܬ ܕܡܰܪܓܶܫ ܘܺܐܝܬ ܕܠܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢܰܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܗ̇ܝ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܢܰܪܓܶܫ ܒܳܗ̇ ܕܥܰܡܠܐ ܗܝ ܕܚܰܕܽܘܬܐ.

 

10 ܘܰܐܝܢܐ ܕܡܶܬܚܰܦܰܛ ܕܢܶܫܠܰܚ ܠܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ: ܒܝܰܕ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܰܘܗܝ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܡܶܬܓܠܶܐ ܒܶܗ. ܐܰܝܢܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܳܣܶܩ ܘܫܳܕܶܐ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܩܐ ܕܡܶܬܦܣܶܩ܆ ܡܰܪܓܶܫ ܒܰܐܚܪܺܢܐ ܚܰܕܬܐ ܕܝܳܥܶܐ ܠܶܗ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܘܺܐܝܬ ܕܚܰܡܫܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܥܶܣܪܐ. ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܚܦܺܝܛܽܘܬܗ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ܆ ܝܳܥܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܗܽܘܢ܇ ܒܡܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܶܬܚܰܕܬܺܝܢ. ܫܠܺܝܚܐ ܓܶܝܪ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ܆ ܕܢܶܫܠܚܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܽܘ̈ܦܳܟܰܘܗܝ. ܘܢܶܠܒܰܫ ܚܰܕܬܐ ܕܡܶܬܚܰܕܰܬ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܒܳܪܝܶܗ.

 

11 ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܪܳܗܛܰܬ ܕܬܰܪܓܶܫ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܕܰܠܒܶܫܬ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܗܽܘܢ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܗܽܘܢ ܥܰܬܺܝܩܐ ܩܰܒܪܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܕܰܠܒܶܫܘ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܘܠܐ ܚܰܝ ܒܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܡܰܪܓܶܫ ܘܠܐ ܡܶܬܗܰܦܰܟ܇ ܘܠܐ ܣܳܥܰܪ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ܇ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܐ ܡܺܝܬܐ ܒܩܰܒܪܐ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܶܕ܆

 

12 ܫܰܦܺܝܪ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܫܡܐ܇ ܗܘܰܝܬ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܛܽܘܗܡܐ ܕܚܳܙ̈ܝܰܝ ܠܰܐܠܳܗܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܳܦ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܘܣܶܦܬ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܪܽܘܚ ܥܰܠ ܕܰܦܓܰܪ܇ ܕܰܥܦܺܝܦܳܐܺܝܬ ܬܶܬܚܰܝܰܢ ܠܶܗ ܠܛܽܘܗܡܐ. ܕܦܰܓܪܐ ܓܶܝܪ ܒܶܠܥܳܕ ܗܳܕܶܐ ܕܪܽܘܚܐ ܣܪܺܝܩܬܐ ܗܝ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܬܶܥܽܘܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܡܶܬܝܰܩܰܪ ܠܶܗ ܒܳܗ̇ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ܇ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ܇ ܫܺܝܛ ܗܽܘ ܘܰܨܥܺܝܪ. ܥܳܒܕܐ ܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܪܽܘܚܐ ܠܗܳܝ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܕܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܣܪܺܝܩܬܐ ܗܝ܆ ܕܬܶܬܝܰܩܰܪ ܥܰܡܳܗ̇ ܥܦܺܝܦܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܕܥܰܠ ܓܶܢܣܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ. ܒܰܟܡܐ ܠܰܡ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܢ ܢܶܬܛܰܥܡܽܘܢ ܒܙܰܝܬܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ.

 

13 ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܡܗܰܝܡܢܐ ܠܺܝ܆ ܕܶܐܢ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܦܢܺܝܬ ܡܶܢ ܛܽܘܗܡܐ ܗܳܢܐ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠܳܝܐ ܢܺܐܬܐ: ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܚܰܒܺܝܒ ܥܰܠ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܰܓܒܺܝܬܐ܆ ܐܳܦ ܡܶܕܶܡ ܚܰܝܠܐ ܝܰܬܺܝܪܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪ ܒܶܗ܇ ܠܡܰܪܓܳܫܽܘ ܒܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܡܺܝ̈ܬܶܐ ܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܠܐ ܡܚܰܘܶܝܢ܆ ܒܶܗ ܒܗܳܢܐ ܡܶܬܚܰܘܶܝܢ܆ (f. 11r) ܐܶܢ ܒܚܽܘܒܐ ܝܰܬܺܝܪܐ ܘܶܐܢ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ.

 

14 ܘܶܐܢ ܕܶܐܦܰܫܩܶܗ ܠܪܳܐܙܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܗܽܘ ܗܳܟܰܢܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܢܐ. ܐܶܢ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܫܰܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܕܡܶܢܶܗ ܕܗܳܢܐ ܛܽܘܗܡܐ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕܘ ܠܰܡܫܺܝܚܐ.

 

15 ܩܰܒܶܠ ܡܳܕܶܝܢ ܘܗܰܝܡܶܢ܆ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܛܳܒܬܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝܬ ܕܰܐܚܶܒܬ ܫܶܠܝܐ ܘܰܐܪܓܶܫܬ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܪܽܘܚ: ܗܳܝ ܕܶܐܠܐ ܐܢ ܠܘܳܬ ܕܠܺܝ̈ܠܶܐ ܝܰܘܡܳܢ ܠܐ ܫܟܺܝܚܐ܆ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܘܳܬܳܟ܆ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ ܝܰܬܺܝܪܐ.

 

16 ܘܬܽܘܒ ܐܶܢ ܡܰܓܪܰܬ ܒܶܗ ܒܫܶܠܝܐ ܕܕܽܘܟܬܐ ܥܰܡ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ: ܥܰܡ ܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܽܘܫܳܒܐ: ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܥܰܝܢܐ: ܘܡܶܬܬܚܶܕ ܒܪܶܥܝܳܢܐ: ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܰܝܠܶܗ ܕܓܽܘܫܡܳܟ ܡܚܺܝܠܐ. ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܘܶܝܬ ܕܰܬܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܳܪܝܐ. ܕܡܶܢ ܠܽܘܓܠܳܓܐ ܕܗܳܫܐ ܕܒܶܗ ܩܳܐܶܡ ܒܰܪܢܳܫܳܟ ܕܪܽܘܚ ܠܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܡܰܡܠܠܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܡܶܬܥܰܠܶܝܬ܆ ܘܠܰܚܙܳܬܐ ܗܳܝ ܕܰܐܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܡܚܰܒܒܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܐܘܠܳܘܣ܇ ܕܗܳܫܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܚܙܺܝܬܐ ܚܳܙܶܝܢ ܚܢܰܢ܇ ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܦ̈ܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ܇ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܶܐܡܰܪ܇ ܕܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܐܠܳܗܐ.

 

17 ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܐ: ܕܡܶܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܐ ܚܳܙܝܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܕܰܟܝܽܘܬ ܠܶܒܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ ܥܰܡ ܗܕܐ ܗܺܝ ܡܶܫܟܚܐ ܚܳܙܝܐ ܠܐܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܣܳܗܕܘܬܐ ܕܺܝܠܗ ܕܐܠܗܐ.

 

18 ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܐ ܡܩܰܪܒܐ ܨܶܐܝܕ ܕܰܟܝܽܘܬ ܠܶܒܐ. ܘܕܰܟܝܽܘܬ ܢܰܦܫܐ ܡܶܬܒܰܩܝܐ ܒܰܐܠܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܣܺܝܠܽܘ̈ܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܰܥܠܺܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܥܳܡܶܠ ܘܙܳܟܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܓܽܘܫܡܐ܆ ܣܳܟܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܣܺܝ̈ܠܽܘܢܶܐ܆ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܶܫܬܰܝܢܐ ܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܫܳܓܽܘ̈ܫܶܝܗ̇܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܟܰܠ̈ܝܳܢ ܥܶܠܠ̈ܳܬܐ ܕܕܳܠܚ̈ܳܢ ܠܳܗ̇. ܘܰܡܫܰܪܝܐ ܕܬܶܬܩܰܪܰܒ܆ ܠܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܕܶܐܬܡܪܶܩ. ܘܰܚܙܳܬܐ ܕܡܰܕܥܐ܆ ܕܬܶܬܒܰܩܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܣܺܝ̈ܡܳܢ.

 

19 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܬܰܠ̈ܝܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܦܰܓܪܐ ܨܶܐܝܕ ܢܰܦܫܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܬܰܠ̈ܝܳܢ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܇ ܨܶܐܝܕ ܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܡܐ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ: ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܡܶܬܥܢܶܐ ܠܢܰܦܫܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܐ ܕܶܐܫܬܰܪܝܰܬ ܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܥܰܢܝܐ ܠܪ̈ܳܐܙܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܬܠܶܝܢ.

 

20 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܩܰܪܺܝܒܐ ܢܰܦܫܐ ܠܦܰܓܪܐ ܘܰܚܠܺܝܛܐ ܒܶܗ: ܐܳܦܶܢ ܐܺܝܬ ܦܰܓܪܐ ܕܠܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܚܰܝ̈ܢܳܢ ܘܰܚܠܺܝ̈ܛܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪܽܘܚ ܒܢܰܦܫܐ܇ ܐܳܦܶܢ ܐܺܝܬ ܢܰܦܫܐ ܕܠܐ ܡܰܪܓܫܐ ܒܗܶܝܢ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܐ܆ ܕܰܠܩܽܘܝܳܡܐ ܕܣܽܘ̈ܢܩܳܢܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܪܓܶܫ ܒܳܗ̇ ܒܢܰܦܫܐ. ܘܺܐܝܬ ܢܰܦܫܐ ܕܰܒܚܽܘ̈ܬܚܳܬܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܡܰܪܓܫܐ ܒܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܠܓܽܘܫܡܗܽܘܢ ܪܳܚܡܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܛܶܠܳܠܐ ܕܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܫ̈ܬܰܩܠܳܢ܇ ܘܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܢܶܐ ܡܶܬܡܰܠ̈ܠܳܢ.

 

21 ܐܶܬܦܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܠܓܰܒܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ܆ ܘܗܐ ܡܫܺܝܚܐ ܥܰܠ ܓܰܒܳܟ ܩܳܐܶܡ. ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܩܰܪܺܝܒܬܐ ܗܳܟܰܢܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܨܽܘܪ ܩܕܳܡ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܓܰܒܪܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܕܣܳܛܳܢܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܐ ܐܰܡܺܝܢ ܩܳܐܶܡ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܒܓܰܒܐ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܩܳܐܶܡ ܡܫܺܝܚܐ. (f. 11v) ܕܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ [ܐܳܦ ܠـ؟] ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ܆ ܠܘܳܬ ܓܰܒܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ ܢܶܬܡܰܝܰܛ ܩܢܽܘܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܩܳܐܶܡ ܡܥܰܕܪܳܢܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܓܠܳܐ ܠܰܢ ܕܰܐܘܺܝܕ ܒܡܶܠܰܬ ܪܽܘܚܐ ܕܒܶܗ܇ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܝܢܝ ܕܠܐ ܐܶܙܽܘܥ.

 

22 ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܚܽܘܒܳܟ ܠܰܘ ܕܰܐܠܦܳܟ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܪܳܚܽܘܬܐ ܗܝ܆ ܐܳܦܶܢ ܥܰܠ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܬܶܣܰܩ. ܐܶܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܐ܆ ܕܪܳܚܶܡ ܐܰܢܬ ܕܬܶܫܡܰܥ ܡܰܡܠܠܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܟ ܒܰܥܒܳܕܐ ܫܟܺܝܚܺܝܢ. ܐܢܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܒܡܶܠܬܐ ܟܶܬܒܶܬ ܫܰܕܪܶܬ ܠܳܟ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܕܰܡܩܰܠܶܣ ܠܡܰܠܟܐ ܒܡܶܠܬܗ܇ ܘܠܰܘ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܐܰܘ ܬܳܓܐ ܐܚܪܺܢܐ ܡܰܘܣܶܦ ܠܶܗ ܒܩܽܘܠܳܣܶܗ܇ ܐܶܠܐ ܠܪܰܒܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬ ܠܘܳܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚ܇

 

23 ܘܬܽܘܒ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܶܓܪܬܝ ܠܘܳܬܳܟ܆ ܡܠܽܘܐܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܐ ܐܰܡܺܝܢܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܕܐ ܐܳܦ ܠܳܟ ܗܳܟܰܢܐ ܦܰܐܝܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܪܽܘܚܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܆ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܢܶܫܡܥܽܘܢ܆ ܘܢܺܐܠܦܽܘܢ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܠܐ ܝܳܠܦܺܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܕܢܰܣܒܪܽܘܢ ܕܝܳܠܦܺܝܢ. ܕܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܐ ܬܰܪܥܺܝܬܐ܆ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܐ ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܝܳܬܐ ܡܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ. ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܢܰܦܫܐ ܡܶܬܩܰܕܫܐ. ܘܬܽܘܒ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܬܶܫܬܘܶܐ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܗܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܳܟ ܕܬܶܟܬܽܘܒ ܠܺܝ. ܘܠܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܥܶܠܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܗܳܫܐ.

 

24 ܘܡܰܘܡܶܐ ܐܢܐ ܠܳܟ. ܒܝܶܫܽܘܥ ܐܠܗܐ ܕܪܳܚܶܡ ܐܰܢܬ ܠܶܗ܆ ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܐܰܢܬ܆ ܗܘܰܝܬ ܥܗܺܝܕ ܠܰܒܨܺܝܪܽܘܬܝ. ܘܫܰܐܠ ܫܠܳܡܐ ܕܟܽܠܡܰܢ ܗܰܘ ܕܡܰܘܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ܇ ܘܗܽܘ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܕܠܶܗ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܆ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ܀