ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܨܝܕ ܐܢܫ ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܬܬܠܡܕ ܡܢ ܥܠܡܐ.

ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ

ܨܝܕ ܐܢܫ ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܬܬܠܡܕ ܡܢ ܥܠܡܐ.

 

ܬܘܒ ܐܓܪܬܐ ܕܶܐܫܬܰܕܪܰܬ ܠܕܝܪܐ. ܨܝܕ ܐܢܫ ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܬܬܠܡܕ ܡܢ ܥܠܡܐ.

 

1 ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܬܳܢܐ ܐܢܐ ܒܥܕܢܗ̇. ܥܡ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܚܳܕܐ ܐܢܐ ܕܫܳܡܥ ܐܢܐ ܡܛܟܣܘܬܐ ܕܕܽܘܒܖ̈ܝܟ܇ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܚܡܝܡܬܐ ܕܢܦܫܟ ܕܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܟܕ ܪܳܘܙ ܐܢܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܚܘܒܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܩܰܒܶܠܬ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܗ ܗܠܟ. ܟܕ ܡܫܬܪܪ ܥܩܪܟ ܒܐܪܥܐ ܕܝܘܠܦܢܗ. ܘܡܶܬܒܰܝܢܰܬ ܒܣܒܪܗ ܡܰܚܝܳܢܐ.

 

2 ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܙܒ̈ܢܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢܢ ܒܩܘܪܒܐ ܫܡܰܥܬ. ܠܗܝܢ ܥܡ ܥܘܗܕܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܦ ܗܫܐ ܒܪܘܚܐ ܐܬܥܗܕ. ܘܐܬܕܟܪ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܘܡܢ ܐܝܢܐ ܕܘܒܪܐ ܐܥܕܝܟ ܚܢܢܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܥܘܗܕܢܐ ܓܝܪ ܕܩܕܡܝ̈ܬܐ ܕܗܳܘܐ ܒܦܘܪܫܢܐ. ܚܦܝܛܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܡܘܣܦ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܕܬܬܟܫܪ ܒܥܡܠܗ̇.

 

3 ܘܐܝܢܐ ܕܐܡܝܢ ܡܬܥܗܕ ܚܘܒܬܗ. ܥܠ ܦܘܪܥܢܗ̇ ܡܬܚܦܛ. ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܚܳܒܬ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܟܠ ܐܢܫ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܚܘܒܬܟ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܫܬܘܕܥ. ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܬܬܚܝܒ. ܝܕܥܬܐ ܠܝܕܥܬܐ ܡܚܰܘܝܐ. ܘܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܩܕܡܝ̈ܬܐ. ܐܘܪܚܐ ܗܳܘܝܐ ܠܚܘܒܐ ܨܝܕ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܡܝܬܖ̈ܢ ܡܢܗܝܢ.

 

4 ܫܰܪܺܝܬ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ. ܠܐ ܬܬܡܬܢ ܠܡܪܕܐ ܒܗ̇. ܡܰܬܺܝܢܘܬܐ ܒܐܘܪܚܗ ܕܥܠܡܐ. ܘܚܦܝܛܘܬܐ ܘܩܠܝܠܘܬܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܡܝܐ. ܒܛܝܠܘܬܟ ܕܥܠ ܩܕ̈ܡܝܬܐ. ܟܕ ܒܐܘܪܚܐ ܕܬܘ̈ܩܠܬܐ ܪܳܕܶܐ ܗܘܰܝܬ: ܘܝܘܬܖ̈ܢܐ ܐܢ̈ܳܫܳܝܶܐ ܡܟܰܢܶܫ ܗܘܰܝܬ. ܬܚܘܝܬܐ ܬܗܘܐ ܠܟ ܠܡܪܕܐ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܕܡܡܰܢܥܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ.

 

5 ܐܗܦܟ ܟܘܠܗܘܢ ܚܫܝ̈ܟ ܘܖ̈ܓܫܝܟ ܦܓܖ̈ܢܐ ܘܖ̈ܘܚܢܐ. ܕܬܚܙܐ ܘܬܫܡܥ ܘܬܪܝܚ. ܘܬܛܥܡ. ܘܬܓܘܫ ܚܝ̈ܐ ܖ̈ܘܚܢܐ ܕܠܗܘܢ ܐܶܫܬܘܺܝܬ.

 

6 ܩܰܒܠ ܛܥܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܩܪܟ ܒܪܓܫܗ ܕܡܕܥܟ. ܘܰܛܥܰܡܳܝܗܝ ܠܟܣܝܐ ܟܣܝܐܝܬ. ܟܘܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܡܬܛܥܡ ܒܐܬܪܗ ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܠܗ ܡܚܰܝ̈ܢܳܢ. ܖ̈ܓܫܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܛܥܡܝܢ ܖ̈ܓܝܓܬܗ ܕܥܠܡܐ. ܡܕܥܗ̇ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܛܳܥܡ ܚܠܝܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ.

 

7 ܠܐ ܬܚܘܪ ܠܒܣܬܪܟ. ܕܠܐ ܬܬܩܠ ܒܡܪܕܝܬܟ. ܐܬܕܟܪ ܠܐܢܬܬܗ ܕܠܘܛ. ܘܦܣܘܩ ܡܢܟ ܚܽܘܒܐ ܕܐܢ̈ܫܝܬܐ.

 

8 ܢܗܘܐ ܚܘܪܐ ܫܪܝܪܐ ܠܰܥܒܳܕ̈ܰܝܟ ܢܝܫܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܠܐ ܬܚܘܪ ܒܐܢܫܐ. ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܕܘܒܖ̈ܝܟ ܐܢ̈ܫܝܐ. ܚܙܝ ܕܡܫܝܚܐ ܒܟܠ ܥܕܢ ܚܳܙܐ ܠܟ. ܘܠܗ ܢܬܒܛܠ ܠܟ ܕܬܚܰܘܐ ܛܒ̈ܬܟ. ܗܰܘ ܕܡܰܦܢܐ ܐܓܪܐ ܠܛܒ̈ܬܟ. ܗܽܘ ܢܗܘܐ ܚܰܙܝܐ ܕܕܘܒܖ̈ܝܟ.

 

9 ܠܐ ܬܦܠܘܚ ܒܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܥܰܒܕܐ. ܕܗܕܐ ܗܘܝܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܓܗܢܐ. ܐܦܠܐ ܐܝܟ ܐܓܝܪܐ. ܕܚܐܪ ܠܫܘܠܡ ܝܘܡܐ ܕܢܩܒܠ ܐܓܪܗ. ܕܗܕܐ ܬܘܒ ܡܣܬܥܪܐ ܡܛܠ ܣܘܟܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܒܪܐ ܐܬܩܪܺܝܬ ܘܐܝܬܝܟ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܒܘܟ. ܒܚܘܒܐ ܕܒܢܝ̈ܐ ܦܠܘܚ ܥܡ ܐܒܘܟ. ܕܠܐ ܐܓܪܐ ܘܕܚܠܬܐ. ܗܕܡܐ ܪܘܚܢܐ ܣܺܝܡܰܬ ܒܓܘܫܡܗ ܚܝܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܣܺܝܡܰܬ. ܡܢ ܬܡܢ ܩܰܒܠ ܬܘܪܣܝܐ ܘܫܩܝܐ.

 

10 ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܒܝܬܐ ܕܰܡܠܶܐ ܬܢܢܐ. ܕܠܐ ܢܬܕܘܕ ܘܢܬܕܠܚ ܘܢܥܡܛ ܚܙܝܐ ܕܒܒ̈ܬܟ. ܠܐ ܬܓܪ ܨܝܕ ܚܘ̈ܫܒܐ ܢܦܫܢ̈ܝܐ. ܕܠܐ ܬܨܛܒܥ ܠܟ ܒܗܘܢ ܒܓܘ̈ܢܐ ܐܢܫܝܐ. ܠܐ ܢܗܘܐ ܥܢܝܢܟ ܥܡ ܐܚ̈ܐ ܖ̈ܦܝܐ. ܕܠܐ ܢܝܒܠܘܢ ܠܘܬܟ ܡܠܟ̈ܘܗܝ ܕܣܛܢܐ. ܐܝܟ ܕܣܺܝܡܐ ܠܟ ܕܬܗܘܐ. ܗܟܢܐ ܒܥܝ ܠܟ ܒܢ̈ܝ ܢܩܦܐ. ܠܐ ܬܓܪ ܒܥܢܝܢܐ ܕܥܡ ܒܝ̈ܫܐ. ܕܠܐ ܢܙܕܪܥ ܒܓܘܟ ܚܘܒܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ.

 

11 ܠܐ ܬܒܥܐ ܠܢܦܫܟ ܥܝ̈ܕܐ ܕܰܢܝܳܚܐ. ܠܐ ܢܕܒܪܘܢܟ ܠܥܒ̈ܕܐ ܕܪܦܝܘܬܐ. ܠܐ ܬܫܬܐܠ ܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܨܥܝܖ̈ܬܐ. ܕܬܗܘܐ ܡܐܢܐ ܓܡܝܪܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ.

 

12 ܠܐ ܢܦܗܐ ܡܕܥܟ ܒܥܕܢܐ ܕܨܠܘܬܐ. ܕܠܐ ܬܬܣܝܡ ܡܢܬܟ ܥܡ ܢܣ̈ܒܝ ܒܐܦ̈ܐ.

 

13 ܠܐ ܬܦܠܘܚ ܒܓܠܝ̈ܬܟ ܥܡ ܝܫܘܥ ܘܒܟܣ̈ܝܬܟ ܥܡ ܥܠܡܐ. ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܡܘܬܟ ܡܥܠܬܐ ܕܠܥܠܡܐ. ܠܐ ܬܥܰܦܶܩ ܒܕܖ̈ܥܐ ܕܬܖ̈ܥܝܬܟ ܖ̈ܚܡܬܐ ܕܦܖ̈ܝܫܢ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܕܠܐ ܬܘܒܕ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܘܬܬܚܫܒ ܡܨܛܕܐ ܒܐܠܗܐ. ܠܐ ܬܦܠܘܚ ܠܬܖ̈ܝܢ ܡܖ̈ܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܕܠܐ ܡܢ ܨܝܕ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܬܣܬܪܩ ܡܢ ܐܓܪܐ.

 

14 ܗܘܘ ܪܕܝܢ ܚܘܫܒܝ̈ܟ ܥܡ ܦܬܓ̈ܡܐ ܕܙܘܡܪܟ. ܕܬܒܣܡ ܠܟ ܬܫܡܫܬܐ ܕܠܐܠܗܐ ܡܩܪܒ ܐܢܬ. ܘܬܬܚܟܡ ܡܢܗܘܢ. ܐܢ ܢܦܗܐ ܡܕܥܟ ܒܥܕܢܐ ܕܙܘܡܪܟ. ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܒܝ̈ܫܐ ܡܫܬܟܚܐ ܢܦܫܟ. ܐܢ ܬܣܝܡ ܠܒܠܟ ܒܙܘܡܪܟ ܬܬܚܟܡ. ܘܐܢ ܬܐܣܘܪ ܚܘ̈ܫܒܝܟ ܒܦܬܓܡ̈ܝ ܬܫܡܫܬܟ ܬܬܡܠܐ ܚܫܐ. ܐܢ ܬܗܘܐ ܚܫܝܫܐ ܬܗܘܐ ܚܦܝܛܐ. ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܚܦܝܛܐ ܬܚܕܐ ܒܥܡ̈ܠܝܟ. ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܒܟ ܚܕܘܬܐ ܕܥܡ̈ܠܝܟ ܬܬܡܠܐ ܚܘܒܐ. ܘܐܢ ܬܫܟܚ ܚܘܒܐ ܬܡܛܐ ܠܓܡܝܪܘܬܐ.

 

15 ܠܐ ܬܚܘܪ ܠܒܣܬܪܟ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܡܢܟ. ܕܠܐ ܬܘܒܕ ܝܕܥܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܰܝܳܒ ܐܢܬ. ܗܘܰܝܬ ܚܐܪ ܐܢܬ ܘܪܳܕܶܝܬ ܠܩܕܡܝܟ. ܕܐܘܪܚܟ ܬܫܬܘܐ. ܘܡܫܘܚܬܐ ܕܚܘܒܬܐ ܕܠܘܬܟ ܬܕܪܟ. ܥܡ̈ܠܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܕܩܐܠ ܠܗ ܥܠܝܟ ܝܘܩܪܗܘܢ ܒܥܝܕܐ. ܥܒܪ ܠܟ ܡܢܗܘܢ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ. ܠܐ [ܬܰܚܶܒ] ܥܡ̈ܠܐ ܕܢܥܛܝ̈ܢ ܡܢ ܚܒܖ̈ܝܗܘܢ. ܡܛܘܠ ܕܒܐܘܠܨܢܐ ܡܫܬܟܚܐ ܐܘܪܚܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ.

 

ܠܐ ܬܚܘܪ ܒܐܝܠܝܢ ܕܪܗܛܘ ܘܐܦܝܫܘ. ܐܘ [ܒܐܚ̈ܐ] ܖ̈ܦܝܐ ܕܪܕܝܢ ܥܡܟ. ܕܠܐ ܬܦܠ ܠܟ ܒܚܫ̈ܐ ܕܪܡܘܬܐ ܘܪܦܝܘܬܐ. ܠܐ ܬܚܘܪ ܠܬܚܬ. ܕܠܐ ܢܨܘܪܢ ܐܦܝ̈ܟ ܘܬܣܬܚܦ ܠܥܘܡܩܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ. ܗܘܰܝܬ ܥܳܗܶܕ ܒܝ̈ܫܬܟ. ܕܢܬܥܛܝ̈ܢ ܒܥܕܢܐ ܕܨܠܘܬܟ. ܒܬܖ̈ܝܢ ܚܘ̈ܫܒܝܢ ܗܘܰܝܬ ܗܳܪܶܓ ܒܥܘܗܕܢܐ. ܕܣܟ̈ܠܘܬܟ ܘܒܚܘܒܬܐ ܕܛܒ̈ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܢ.

 

ܐܢ ܠܝܬ ܠܟ ܚܘܖ̈ܐ ܩܖ̈ܝܒܐ ܠܛܒ̈ܬܐ. ܩܒܘܥ ܠܟ ܢܝܫܐ ܠܕܘܒܖ̈ܝܟ ܟ̈ܐܢܐ ܩܕ̈ܡܝܐ. ܠܐ ܬܫܬܘܚܪ ܒܪܗܛܟ ܨܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܝܡܝܢ ܠܟ ܒܬܘܠܡܕܐ. ܐܠܐ ܗܘܰܝܬ ܥܳܗܕ ܪܡܘܬܗ ܕܝܘܠܦܢܟ. ܘܕܩܕܡ ܩܠܝܠ ܐܶܬܰܝܬ ܠܡܦܠܚ ܒܓܘ ܟܪܡܐ. ܠܐ ܬܣܝܡ ܠܟ ܚܘܪܐ ܕܦܘܪܥܢܐ ܩܪܝܒܐ ܠܕܘܒܖ̈ܝܟ. ܕܠܐ ܡܐ ܕܐܫܟܚܬܝܗܝ ܬܦܘܫ ܠܟ ܡܢ ܥܡ̈ܠܝܟ.

 

16 ܠܐ ܬܶܪܚܰܡ ܢܝ̈ܚܐ ܕܦܓܪܐ. ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟ ܥܘܡܪܐ ܠܖ̈ܓܝܓܬܐ.

 

17 ܠܐ ܢܬܚܫܒ ܠܟ ܨܥܪܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܢ ܐܚ̈ܐ ܒܨܝܖ̈ܐ. ܕܠܐ ܬܬܚܙܐ ܕܠܫܘܠܛܢܐ ܘܠܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܫܬܡܥܬ. ܦܪܘܥ ܠܫܘܠܛܢܐ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ. ܘܐܫܬܥܒܕ ܠܐܚܘܟ ܕܒܨܝܪ ܡܢܟ. ܡܛܘܠ ܕܡܫܝܚܐ ܡܬܚܙܐ ܒܗ.

 

18 ܥܝ̈ܢܝܟ ܒܐܪܥܐ ܗܘ̈ܝ ܚܝܪܢ ܘܚܘ̈ܫܒܝܟ ܒܫܡܝܐ. ܠܐ ܬܚܘܪ ܡܪܚܐܝܬ ܒܦܪܨܘܦܐ. ܕܠܐ ܢܬܝܠܦ ܪܥܝܢܟ ܡܫܰܩܠܘܬܐ ܘܓܘܡܕܐ.

 

19 ܡܛܠ ܬܖ̈ܬܝܢ ܡܠܠ ܥܡ ܐܚܘܟ. ܐܘ ܕܬܩܰܒܠ ܡܢܗ ܝܘܠܦܢܐ ܕܕܘܒܖ̈ܐ ܖ̈ܘܚܢܐ. ܘܕܬܕܥ ܗܘ̈ܦܟܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܠܐܚܘܬܐ ܡܬܩܪܒܐ. ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܘܠ ܡܡܠܠܐ ܝܬܝܪܐ ܢܬܚܫܒ ܠܟ.

 

20 ܡܢ ܓܘܚܟܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܐܫܬܐܠ. ܘܐܢ ܡܶܬܰܐܫܕܰܬ ܠܚܫܐ ܕܚܕܘܬܐ. ܬܚܘܡܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܦܨܝܚܘܬܗ ܕܦܪܨܘܦܐ. ܠܐ ܬܬܚܙܐ ܡܡܬܘܡ ܒܦܓܥܐ ܟܡܝܪܐ. ܕܠܐ ܬܬܚܫܒ ܪܡܐ ܘܗܕܝܘܛܐ. ܗܘܳܬ ܫܘܝܐ ܚܙܬܟ ܥܡ ܦܓܥܟ ܒܟܠܙܒܢ. ܕܐܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܗ ܕܡܕܥܐ.

 

21 ܠܐ ܬܬܩܰܪܒ ܠܚܕ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܕܠܐ ܚܫܐ. ܕܠܐ ܬܬܕܘܕ ܠܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܕܡܪܕܝܬܟ. ܛܥܡܬܐ ܪܝܫܳܝܬܐ ܬܗܘܐ ܠܟ ܚܙܬܐ ܕܛܒ̈ܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܡܐ ܕܶܐܣܬܰܝܒܰܪܬ ܡܢ ܦܬܘܪܐ ܕܛܒ̈ܬܗܘܢ ܕܟ̈ܐܢܐ. ܒܳܣܡ ܒܗ ܐܚܪܝܬ [ܚܟܗ] ܪܘܚܢܐ ܕܡܕܥܟ.

 

22 ܠܐ ܬܬܩܪܒ ܨܝܕ ܦܘܠܚܢܐ ܕܪܘܖ̈ܒܬܐ. ܐܠܐ ܠܘܩܕܡ ܐܶܬܕܰܪܫܰܬ ܒܰܥܝܳܕܐ ܕܕܩܕ̈ܩܬܐ. ܒܟܠܙܒܢ ܡܢ ܠܬܚܬ ܠܥܠ ܗܘܝܬ ܣܳܠܩ. ܕܬܬܕܪܫ ܒܡܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ [ܕܡܣܩܐ] ܠܫܡܝܐ.

 

23 [ܡܢ] ܥܘܗܕܢܐ ܕܖ̈ܚܡܐ ܩܕ̈ܡܝܐ: ܘܓܢܣܐ ܘܥܝ̈ܕܐ ܕܒܣܪܐ ܡܠܝܐܝܬ ܐܬܪܚܩ. ܕܠܐ ܒܥܘܗܕܢܗܘܢ ܨܝܕ ܥܠܡܐ ܬܬܚܬܐ.

 

24 ܨܠܘܬܟ ܒܫܠܝܐ ܐܘ ܕܕܘܟܬܐ ܐܘ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܬܩܰܪܒ ܠܐܠܗܐ. ܕܗܟܢܐ ܒܫܒܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ ܕܡܪܟ ܬܪܕܐ ܒܥܘܬܟ.

 

25 ܠܐ ܬܫܡܥ ܠܐܚܐ [ܕܡܡܠܠ] ܠܟܢܬܗ ܒܝܫܐܝܬ. ܕܠܐ ܡܢ [ܫܡܥܐ] ܬܬܝܒܠ ܠܟ [ܨܝܕ] ܡܡܠܠܐ. ܒܦܬܓܡܐ ܙܥܝܦܐ ܕܡܢ [ܐܚܐ] ܠܓܡܪ ܠܐ ܬܚܫܟ. ܠܐ ܒܠܚܘܕ [ܒܚܙܬܐ] ܕܐܣܟܝ̈ܡܝܟ. ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܒܚܘ̈ܫܒܝܟ.

 

ܗܘܘ [ܩܳܕܡܝܢ ܚܘ̈ܫܒܝܟ] ܠܰܥܒ̈ܳܕܰܝܟ ܒܟܠ [ܣܘܥܪܢ.ܕܠܐ ܬܬܚܙܐ ܕܕܠܐ ܐܘܪܚܐ] ܒܬܘܫܐ ܪܳܕܐ [ܐܢܬ.ܥܡ̈ܠܐ] ܕܒܦܓܪܐ ܗܳܘܶܝܢ [ܕܠܐ] ܦܘܠܚܢܗ [ܕܡܕܥܐ. ܠܚܙܬܐ ܕܐܢܫܐ ܡܣܬܥܪܝܢ.

 

26 ܒܥܕܢܐ] ܕܨܠܘܬܐ ܢܐܡ ܐܢܬ: ܐܘ ܒܚܘ̈ܫܒܐ ܒܝ̈ܫܐ ܗܳܪܓ ܐܢܬ. ܚܫܘܒ ܠܟ ܕܠܐܠܗܐ ܒܗܰܘ ܥܕܢ ܡܪܓܙ [ܐܢܬ.]

 

27 ܐܡܬܝ ܕܬܫܡܫܬܐ ܨܥܝܪܬܐ ܠܐܚܘܟ ܡܩܪܒ ܐܢܬ. ܡܘܟܟܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܐܬܥܗܕ. ܐܡܬܝ ܕܨܠܘܬܐ [ܕܨܒܝܢܐ] ܕܠܒܪ ܡܢ ܥܝ̈ܕܐ ܡܬܚܡ̈ܐ ܡܫܡܠܐ ܐܢܬ. ܐܬܕܟܪ ܠܗܳܝ ܨܠܘܬܐ ܕܚܫܐ. ܕܡܫܝܚܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܠܐܒܘܗܝ ܡܩܪܒ ܗܘܐ.

 

28 ܠܐ ܬܡܐܢ [ܠܟ] ܒܨܘܡܐ ܢܓܝܪܐ. [ܐܬܥܗܕ ܠܨ]ܘ̈ܡܐ [ܢܓܝܖ̈ܐ ܕܟ̈ܐܢܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܘܕܡܪܟ.]

 

29 ܠܐ ܬܣܓܐ [ܥܡܠܟ] ܡܢ ܡܫܘܚܬܗ [ܕܚܝܠܟ. ܕܠܐ] ܬܠܐܐ [ܘܬܦܘܫ ܠܟ ܩܕܡ ܫܘܠܡܗ̇] ܕܐܘܪܚܟ.

 

30 ܐܡܝܬ ܚܫ̈ܐ [ܕܒܢܦܫܐ. ܘܥܡܗܘܢ ܡܳܝ̈ܬܳܢ. ܐܦ ܖ̈ܓܝܓܬܗ] ܕܦܓܪܐ.

 

31 ܠܐ ܬܠܒܫ [ܦܬܟܐ] ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ. ܘܠܐ ܬܙܪܘܥ ܟܪܒܟ ܚܠܛܐ. ܪܘܚܢܐܝܬ ܫܡܰܥܶܝܗ̇ ܠܡܠܬܐ. ܠܐ ܬܕܒܪ ܦܕܢܐ ܒܬܘܪܐ ܘܒܚܡܪܐ ܐܟܚܕܐ. ܒܚܘ̈ܫܒܐ ܡܚܝ̈ܠܐ ܘܚܝ̈ܠܬܢܐ. ܠܐ ܬܙܪܘܥ ܐܪܥܐ ܢܘܟܪܝܬܐ. ܕܠܐ ܒܙܒܢܐ ܕܚܨܕܐ ܢܣܒܝܗ̇ ܐܚܪܢܐ ܠܥܠܠܬܟ.

 

32 ܐܚܒ ܫܗܪܐ ܢܓܝܪܐ ܒܥܝܪܘܬܐ ܕܨܠܘܬܟ. ܕܗܟܢܐ ܬܫܬܘܐ ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܗ ܕܡܕܥܐ. ܐܡܬܝ ܕܚܠܡ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܒܦܗܝܐ ܕܖ̈ܓܝܓܬܐ ܢܬܚܙܘܢ ܠܟ ܒܓܘ ܫܢܬܟ. ܒܚܘ̈ܫܒܐ ܨ̈ܐܐ ܐܶܬܟܰܬܡܰܬ ܢܦܫܟ ܒܥܝܪܘܬܟ. ܡܪܽܘܩܶܝܗ̇ ܒܬܘܬܐ ܕܕܡ̈ܥܐ ܕܒܒ̈ܬܟ. ܘܚܣܘܠ ܣܝܒܖ̈ܬܐ ܡܢ ܦܓܪܟ ܕܢܬܩܦܚ. ܠܐ ܬܬܢܝܚ [ܥܠ] ܦܢܛܣܝܐ ܕܚ̈ܠܡܐ. [ܕ]ܠܐ ܬܒܥܐ ܢܝ̈ܚܐ [ܕܥܠܘܐ]

 

33 ܠܐ ܬܪܓ ܝܘܬܖ̈ܢܐ ܙܥܘܖ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܢܝܢ ܒܓܘ ܥܘܡܖ̈ܐ: ܐܘ [ܬܣܒ] ܠܒܘ̈ܫܐ ܒܓܘܒܝܐ. ܘܐܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܠܐ ܢܦܰܩܬ. ܠܐ ܬܫܰܢܐ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܐܦܠܐ ܐܢ ܬܣܒܪ ܕܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܥܡ̈ܠܐ ܡܥܘܟ ܠܟ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܐܬܪܐ ܕܡܥܘܟ ܠܛܒ̈ܬܐ. ܐܢ ܚܘܫܒܐ ܠܐ ܢܡܐܢ. ܠܐ ܡܬܘܡ ܬܬܚܕ ܒܫܢܬܐ ܕܥܝܕܐ ܐܦ ܠܐ ܒܛܒ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܓܕܫ ܘܬܛܒܥ ܒܥܝܕܐ. ܐܥܒܪܝܗ̇ ܡܢܟ ܒܥܝܪܘܬܐ ܕܦܘܪܫܢܐ. ܥܝܕܐ ܓܝܪ ܥܡܛܢܐ ܗܘ ܕܡܚܦܐ ܥܝܢܗ ܕܡܕܥܐ. ܡܬܪܕܦ ܕܝܢ ܡܢ ܢܦܫܐ ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܝܕܥܬܐ.

 

34 ܗܘ̈ܝ ܒܛܝ̈ܠܢ ܒܟ ܖ̈ܓܝܓܬܐ. ܐܦ ܟܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܐܬܪܗܝܢ. ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗ̇ ܙܟܘܬܟ ܕܠܐ ܥܡܠܗ ܕܦܓܪܐ. ܥܰܝܕܝܗܝ ܠܦܓܪܟ. ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܡܰܩܪܒ ܥܡ ܢܦܫܟ. ܕܐܝܟ ܫܘܬܦܐ ܢܦܠܘܚ ܥܡܗ̇ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܡܪܝܕܐ ܒܩܛܝܪܐ ܢܬܕܒܪ ܠܥܰܡ̈ܠܐ.

 

35 ܗܘܰܝܬ ܐܡܝܢ ܒܩܪܝܢܐ ܘܫܡܥܐ ܕܟܬܒ̈ܐ. ܕܬܶܬܚܰܟܰܡ ܘܬܩܢܐ ܟܢܝܫܘܬܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ. ܠܐ ܬܠܦ ܠܐܚܖ̈ܢܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܥܒܕ ܐܢܬ. ܕܠܡܐ ܬܟܫܠܝܘܗܝ ܠܗܰܘ ܕܫܳܡܥ ܠܟ ܘܬܬܒܣܪ ܡܢ ܢܦܫܟ. ܐܙܕܗܪ ܡܢ ܡܰܥܠܢܘܬܐ ܕܚܫܝ̈ܗ̇ ܕܢܦܫܐ. ܕܗܳܘܝܐ ܡܢ ܙܟܘܬܐ ܕܖ̈ܓܝܓܬܗ ܕܦܓܪܐ. ܐܡܬܝ ܕܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܫܳܡܥ ܐܢܬ. ܗܘܰܘ ܡܕܰܟܶܝܢ ܚܘ̈ܫܒܝܟ ܡܢ ܚܫ̈ܐ. ܕܠܐ ܢܨܛܒܥܘܢ ܦܬܓܡ̈ܝ ܪܘܚܐ ܒܟܘܖ̈ܗܢܝܟ܇ ܘܢܬܗܦܟܘܢ ܒܓܘܟ ܠܢܟ̈ܝܢܐ ܘܟ̈ܐܒܐ. ܠܐ ܬܫܡܥܝܘܗܝ ܠܫܪܒܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܐܝܟ ܕܰܬܬܰܢܶܐ ܘܬܬܚܙܐ [ܠܐܚܖ̈ܢܐ.] ܐܠܐ [ܕܬܥܒܕ] ܘܬܬܩܠܣ ܡܢ ܡܪܟ.

 

36 ܫܕܝ ܡܢܟ ܡܐܝܢܘܬܐ ܘܩܘܛܥ ܪܥܝܢܐ. ܟܕ ܡܶܬܕܰܟܪܰܬ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܒܐܝܕܐ ܕܢܒܝܐ. ܕܐܢ ܡܬܩܛܥܐ ܠܗ ܠܐ ܨܳܒܝܐ ܒܗ ܢܦܫܝ. ܐܙܕܗܪ ܡܶܢ ܡܐܝܢܘܬܐ. ܣܝܳܓܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܟܳܠܐ ܡܢ ܡܥܠܬܐ ܕܠܘܬ ܛܒ̈ܬܐ ܕܥܬܝ̈ܕܢ ܘܚܫܘܟܐ ܕܰܡܟܰܣܐ ܕܘܒܖ̈ܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܣܬܥܪܘ. ܡܪܘܩ ܥܝܢܐ ܕܢܦܫܟ ܕܬܶܬܒܰܩܶܐ ܒܥܘܬܪܟ. ܘܡܢ ܚܙܬܗ ܡܩܰܒܠܰܬ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ.

 

37 ܠܐ ܬܣܬܡܟ ܥܠ ܒܘܝܐܐ ܕܡܢ ܐܚܖ̈ܢܐ. ܕܠܐ ܬܬܥܰܝܰܕ ܠܟ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܬܩܰܒܠ ܒܘܝܐܐ. ܘܒܙܒܢܐ ܕܥܩܬܟ ܬܬܦܢܐ ܠܟ ܨܝܕ ܥܠܡܐ. ܗܘܳܐ ܣܺܝܡ ܚܘܪܟ ܒܫܡܝܐ. ܘܰܡܒܰܝܐܢܳܟ ܢܗܘܐ ܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܚܙܝ ܠܡܰܢ ܡܰܚܒܰܬ ܘܒܬܪ ܡܰܢܽܘ ܢܦܰܩܬ. ܘܗܕܐ ܣܦܩܐ ܠܒܘܝܐܟ.

 

38 ܠܐ ܬܬܪܦܐ ܐܠܐ ܚܙܐ ܐܢܬ ܠܐܚܖ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܐܟܘܬܟ. ܕܗܕܐ ܐܦ ܚܠܝܨܘܬܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܩܢܝܟ܇ ܕܡܕܡ ܕܐܚܖ̈ܢܐ ܠܐ ܩܢܘ ܐܢܬ ܐܫܟܚܬܝܗܝ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܟ.

 

39 ܫܠܘܚ ܡܢܟ ܡܠܝܐܝܬ ܒܪ ܐܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܗܘ̈ܦܟܘܗܝ ܘܰܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ. ܘܠܒܰܫ ܚܕܬܐ ܕܡܶܬܚܰܕܰܬ ܒܝܕܥܬܐ ܕܩܘܫܬܐ. ܘܥܡ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܐܝܟ ܕܠܥܘܗܕܢܐ ܐܬܥܗܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܡܰܠܠܶܬ ܠܘܬܟ܇ ܟܕ ܠܘܬܝ ܐܝܬܝܟ ܗܘܰܝܬ. ܗܘܰܝܬ ܥܳܗܶܕ ܡܠܝ̈. ܟܕ ܠܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܬ ܒܟܘ̈ܬܡܬܝ. ܡܠܝ̈ ܘܝܘܠܦܢܝ ܕܡܪܟ ܗܘ. ܣܒ ܕܡܪܟ ܒܐܝ̈ܕܝ. ܘܫܒܘܩ ܕܝܠܝ ܒܕܘܟܬܗܝܢ ܠܚܘܝܒܝ. ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܒܨܠܘܬܐ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܟܘܬܟ. ܕܐܫܬܘܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܘ̈ܒܝ ܒܝܘܡܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ.

 

40 ܗܠܝܢ ܒܕܡ̈ܥܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܘܬܟ. ܕܐܦ ܐܢܬ ܒܗܝܢ ܒܕܡ̈ܥܐ ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܒܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܬܐ܀

 

ܫܶܠܡܰܬ ܐܓܪܬܐ ܕܶܐܬܟܰܬܒܰܬ ܠܕܝܪܐ. ܨܝܕ ܐܢܫ ܕܐܬܬܠܡܕ ܚܕܬܐܝܬ܀

 

 36Bܫܪܝܪܐܝܬ ܕܠܝܬ ܠܢ ܥܒܳܕܐ ܐܚܪܢܐ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܢ ܗܢܐ. ܕܒܥܕܢ ܚܛܗܐ ܪܒܐ ܘܙܥܘܪܐ܇ ܢܚܘܐ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܥܘܫܢܐ ܕܢܦܫܢ ܘܠܐ ܢܙܕܟܐ. ܘܐܢ ܕܚܟܝܡ ܒܗܢܐ ܡܬܝܕܥ. ܘܐܢ ܬܡܝܗ ܒܕܘܒܖ̈ܐ. ܘܗܢܘ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܘܕܟܝ̈ܢܐ ܘܕܰܟܬܳܒ̈ܰܝ ܩܘܕܫܐ ܘܕܚܟܝ̈ܡܐ. ܘܡܕܡ ܕܡܶܬܦܰܚܰܡ ܥܡ ܗܕܐ ܠܝܬ. ܠܐ ܬܫܡܫܬܐ ܘܠܐ ܕܘܒܖ̈ܐ ܘܠܐ ܝܕܥܬܐ.

 

 37Bܒܥܕܢ ܚܡܝܡܘܬܗ̇ ܕܪܓܬܐ. ܗܟܢ ܡܪܢܐ ܠܟ ܚܫܗ̇. ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܩܐܪ܇ ܘܕܫܥܬܐ ܗܘ. ܒܕܡܘܬܐ ܕܡܐ ܕܰܟܦܶܢܬ ܣܰܓܝ ܣܒܰܪܬ ܕܠܐ ܣܳܒܥܰܬ. ܘܐܝܟ ܕܡܐ ܕܰܠܥܶܣܬ ܡܫܬܪܝܢ ܚܘܫܒ̈ܘܗܝ ܕܟܦܢܐ. ܗܟܢ ܘܕܪܓܬܐ ܡܐ ܕܶܐܫܰܕܬ. ܒܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܢܳܝܚܝܢ ܚܘ̈ܫܒܝܗ̇ ܘܐܝܟ ܠܝܬ ܐܢܘܢ.

 

ܕܰܥ ܕܝܢ ܕܕܫܥܬܐ ܗܘ ܕܰܪܳܟ. ܕܥ ܬܘܒ ܕܒܟܠ ܚܫܝ̈ܢ ܘܦܘܖ̈ܫܢܝܢ: ܕܥܣܩ ܠܟ ܥܝܕܗܘܢ. ܒܥܣܪܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܡܬܦܫܩܝܢ ܠܟ.

 

 38Bܠܐ ܬܒܰܛܠ ܥܒܳܕܳܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܦܓܪܐ. ܘܠܐ ܠܚܘ̈ܫܒܝܗ̇ ܒܚܘ̈ܫܒܘܗܝ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܘܪܐ ܐܥܕܐ ܡܢ ܦܓܪܟ ܚܝ̈ܐ ܠܢܦܫܟ. ܘܠܐ ܬܒܰܛܠ ܚܘ̈ܫܒܝܟ ܒܣܖ̈ܝܩܬܐ. ܐܠܐ ܪܢܝ ܒܙܰܕܝܩܘܬܐ.

 

ܩܰܒܠ ܥܠܝܟ ܕܬܗܘܐ ܒܣܝܪܐ ܡܢ ܟܠܢܫ ܘܠܐ ܡܢ ܬܐܪܬܟ. ܠܐ ܬܬܠ ܠܗ̇ ܫܘܠܛܢܐ ܠܡܐܝܢܘܬܐ ܕܬܡܠܟ ܥܠܝܟ܇ ܘܬܶܒܛܰܠ ܡܢ ܦܘܖ̈ܫܢܝܟ.

 

 39Bܩܘܡ ܠܨܠܘܬܐ ܕܬܶܬܛܰܝܰܒ ܠܫܦܝܖ̈ܬܐ. ܪܚܰܡ ܥܢ̈ܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܕܗܠܝܢ ܕܡܝܬܖ̈ܢ.

 

 40Bܐܙܕܗܪ ܕܠܐ ܬܙܕܟܐ ܡܢ ܢܝ̈ܚܘܗܝ ܕܨܒܝܢܟ. ܚܣܘܢ ܥܝ̈ܕܐ ܥܬܝ̈ܩܐ. ܬܟܪܐ ܠܟ ܥܠ ܝܘܡܐ ܐܢ ܢܳܦܩ ܣܦܝܩܐܝܬ ܡܢ ܨܐܕܝܟ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ. ܠܐ ܬܬܢܝܚ ܢܦܫܟ ܥܠ ܡܕܡ: ܐܠܐ ܥܠ ܣܒܪܟ ܣܡܘܟ ܪܝܫܟ. ܚܫܘܒ ܚܛܗܝ̈ܟ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܝܟ ܟܡܐ ܕܣܳܦܩܰܬ ܡܢ ܪܝܫܝܬܐ ܠܚܪܬܐ. ܕܥ ܕܟܠ ܚܫܐ ܕܐܝܬ ܕܫܥܬܐ ܗܘ ܕܰܪܗ. ܟܠ ܫܥܝ̈ܢ ܕܫܳܐܕ ܕܢܥܝܪܟ.

 

 41Bܒܘܝܐܐ ܪܒܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܡܢ ܗܕܐ. ܕܝܘܡ ܒܝܘܡ ܟܠܗܘܢ ܕܽܘ̈ܘܳܢܰܝܟ ܘܥܩ̈ܬܟ ܡܬܒܠܥܝܢ ܘܡܬܛܥܝܢ. ܘܢܝ̈ܚܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܐܝܟ ܠܐ ܗܘܰܘ.