ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܟܬܒ ܠܕܝܪܐ ܕܬܠܥܕܐ

ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܟܬܒ ܠܕܝܪܐ ܕܬܠܥܕܐ

 

1… ܘܢܨܠܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܦ ܦܪܘܩܢ ܨܰܠܝ܇ ܕܐܒܐ ܫܒܘܩ ܠܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܩܕܝܫܐ ܐܣܛܦܢܘܣ ܐܝܟ ܕܺܝܠܶܦ ܡܢ ܐܠܗܗ܆ ܨܰܠܝ ܥܠ ܗܳܠܝܢ ܕܪܳܓܡܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ܆ ܡܪܢ ܠܐ ܬܩܺܝܡ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܚܛܺܝܬܐ ܘܡܘܫܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܙܢܐ. ܢܝܫܐ ܕܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ. ܕܐܢ ܫܳܒܶܩ ܐܢܬ ܠܗܘܢ. ܘܐܢ ܠܐ ܥܛܺܝܢܝ ܡܢ ܣܶܦܪܟ ܕܰܟܬܰܒܬ. ܘܦܘܠܘܣ ܬܘܒ ܗܘ ܕܒܟܠܗ ܚܘܒܐ ܡܙܺܝܓ ܗܘܳܐ: ܘܗܽܘ ܩܢܘܡܗ ܚܽܘܒܐ ܗܘܳܐ ܡܓܫܡܐ. ܗܟܢܐ ܐܶܡܪ. ܕܰܡܨܰܠܐܶ ܗܘܺܝܬ ܓܝܪ ܕܶܐܢܐ ܩܢܘܡܝ. ܚܰܪܡܐ ܐܶܗܘܶܐ ܡܢ ܡܫܝܚܐ. ܚܠܦ ܐܚ̈ܝ ܘܰܐܚ̈ܝܳܢܰܝ ܕܒܰܒܣܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܝܣܪܝܠ.

 

2 ܗܕܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܡܫܘܚܬܐ ܕܚܽܘܒܐ ܕܟ̈ܐܢܐ ܕܐܬܕܰܡܝܘ ܒܐܠܗܐ. ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܝܠܗܘܢ ܪܳܕܶܝܢ ܒܥܶܩ̈ܒܬܐ ܕܚܘܒܗܘܢ܇ ܘܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܐ ܕܓܘܐ. ܘܡܶܟܝܠ ܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܝ ܦܝܳܣܐ ܠܫܘܒܩܢܐ. ܡܛܠ ܕܪܳܡ ܗܘ ܚܘܒܐ ܐܦ ܡܢܗ ܕܫܘܒܩܢܐ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܪܳܓܶܙ ܐܝܟܢܐ ܢܶܫܒܘܩ. ܠܐ ܓܝܪ ܦܣܺܝܩ ܚܽܘܒܐ ܡܶܢ ܫܰܝܢܐ ܕܢܶܪܓܰܙ. ܘܠܐ ܐܳܚܕ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܢܦܠ ܒܗ. ܚܘܒܐ ܡܐܢܐ ܗܘ ܕܰܡܠܶܐ ܫܰܝܢܐ ܘܫܰܦܝܘܬܐ. ܘܡܕܡ ܕܡܶܢܗ ܗܘ ܐܳܚܶܕ ܐܢ ܐܢܫ ܢܪܡܐ ܒܗ. ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܐܘ ܡܢܗ. ܠܐ ܬܘܒ ܥܳܪܶܐ ܐܢ ܐܢܫ ܢܪܡܐ ܒܗ.

 

3 ܒܗܢܐ ܗܟܝܠ ܚܘܒܐ܆ ܨܠܘ ܥܠܝ ܥܠ ܪܕܝܦܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܥܠ ܒܥܠܕ̈ܒܒܐ ܦܩܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܰܬܨܰܠܘܢ. ܟܡܐ ܗܟܝܠ ܥܠ ܗܰܕܳܡܐ ܕܫܪܪܟܘܢ. ܨܠܘ ܥܠܝ ܠܘ ܕܶܐܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܪܕܘܦܝܐ. ܐܠܐ ܕܺܐܬܰܪ ܡܢܗ ܕܪܕܘܦܝܐ. ܘܢܗܘܐ ܠܝ ܥܶܠܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܕܥܬܝܕܝܢ. ܐܘܪܒܢܝ ܓܝܪ ܘܰܐܪܺܝܡܰܢܝ ܡܰܚܫܽܘܠܐ ܕܩܳܡ ܥܠܰܝ. ܘܗܰܘ ܕܠܐ ܐܰܣܠܝ ܠܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܰܠܙܳܢ̈ܝܳܬܐ. ܐܰܫܘܺܝ ܐܦ ܠܝ ܠܫܺܝܛܐ ܠܰܡܢܳܬܐ ܕܰܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܥܶܠܬܐ ܓܝܪ ܪܳܡܶܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܕܢܺܐܬܰܪ ܒܳܗ̇܆ ܕܠܐ ܢܶܗܘܘܢ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܒܛܝ̈ܠܐ ܒܚܝ̈ܐ. ܚܰܣܝܰܢ ܓܝܪ ܩܪܳܒܐ ܡܛܠ ܕܒܰܝܬܝܐ ܗܘ.

 

4 ܘܗܶܢܘܢ ܗܕ̈ܡܐ ܐܬܦܠܓܘ ܘܥܡ ܢܦܫܗܘܢ ܢܳܨܶܝܢ. ܘܐܬܪܐ ܡܒܘܥܗ ܕܫܰܝܢܐ܆ ܗܐ ܡܰܪܕܶܐ ܘܰܡܦܰܠܶܓ ܠܟܠ ܐܢܫ ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܚܶܖ̈ܝܢܐ. ܐܣܛܖ̈ܛܝܘܛܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܦܰܠܶܓܘ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܐܪܡܝܘ ܦܶܣ̈ܶܐ ܥܠ ܢܚܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܚܕܐ ܟܘܬܝܢܐ ܫܠܡܬܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܙܩܝܪܐ ܡܢ ܠܥܶܠ. ܐܰܠܒܫܰܢ ܗܰܘ ܐܝܚܝܕܝܐ ܐܠܗܐ. ܘܗܐ ܟܠܢܫ ܦܶܣ̈ܐ ܪܳܡܶܐ ܥܠܝܗ̇ ܕܰܕܡܰܢܽܘ ܬܶܗܘܶܐ. ܕܠܐ ܚܪܺܝܢ ܕܝܠܢ ܗܝ. ܘܐܢܫ ܢܶܣܒܝܗ̇ ܡܢܢ ܠܐ ܡܨܶܐ. ܚܝܠܬܢܝܐ ܗܝ ܐܺܝܕܐ ܕܙܶܩܪܰܬ ܐܰܠܒܶܫܬܰܢ ܢܰܚܬܐ ܗܢܐ. ܡܢ ܐܺܝܕܐ ܕܒܳܥܝܐ ܕܰܬܫܰܠܚܰܢ ܘܰܬܦܰܪ× × × ܕܐܠܗܐ × × ܢܰܚܬܳܐ × × ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܗܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܡܬܦܪܣܝܢ ܕܢܫܠܚܘܢܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܫܳܠܚܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܡܛܠ ܕܰܡܙܺܝܓ ܒܢ ܠܒܘܫܢ. ܫܪܪܢ ܓܝܪ ܚܠܝܛ ܥܡ ܚܰܝ̈ܰܝܢ. ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܫܠܰܚ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܠܰܫܪܳܪܐ ܠܐ ܫܳܠܚܺܝܢ ܐܢܚܢܢ.

 

5 ܢܰܦܫܐ ܒܓܘ ܢܰܦܫܐ ܥܳܡܪܐ ܒܰܢ: ܘܰܩܕܳܡ ܕܬܶܦܘܩ ܕܰܟܝܢܐ. ܗܳܝ ܕܛܰܝܒܘܬܐ ܠܐ ܡܫܰܢܝܐ. ܠܐ ܐܝܬ ܠܢ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܕܝܠܢ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܢ܆ ܡܝܬܘ ܠܗܘܢ ܥܡ ܡܫܝܚܐ. ܘܕܰܩܕܳܡ ܡܫܝܚܐ ܚܝܰܘ ܥܰܡܗ ܒܚܰܝ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܟܠܗܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܘܣ. ܕܚܽܘܒܗ ܕܰܡܫܝܚܐ ܐܳܠܨ ܠܢ ܕܪܳܢܝܢ ܚܢܢ ܗܕܐ. ܕܚܰܕ ܚܠܦ ܟܠܢܫ ܡܺܝܬ. ܡܕܝܢ ܟܠܢܫ ܡܝܬ ܠܗ. ܘܚܠܦ ܟܠ ܐܢܫ ܗܽܘ ܡܝܬ. ܕܐܝܠܝܢ ܕ[ܚܐܝ]ܢ ܠܐ ܠܢܦܫܗܘܢ ܢܺܚܽܘܢ. ܐܠܐ [ܠܐܝܢܐ] ܕܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܡܝܬ ܘܩܡ. ܠܗ[ܢܘܢ] ܗܟܝܠ ܚܝ̈ܐ ܕܡـ[ܫܝܚܐ] ܚܐܝܢ ܚܢܢ ܘ[ܚܝ̈ـ]ܐ ܕܢܦܫܢ ܠܝܬ ܠܢ. ܘܐܢ ܚܰܝ̈ܐ ܕܰܡܫܝܚܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܰܝ̈ܰܝܢ. ܢܬܠ ܠܗ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܒܡܘܬܐ ܕܰܚܠܦܘܗܝ.

 

6 ܘܰܚܠܦ ܫܪܪܗ ܟܠ ܡܕܡ ܢܣܒܘܠ ܘܰܢܣܰܝܒܪ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܚܠܝ̈ܨܐ ܟܬܰܒܬܽܘܢ. ܕܒܗܕܐ ܢܶܫܬܘܐ ܕܢܶܗܘܐ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܒܗܝ̈ܢ. ܝܪܬܘܬܐ ܓܝܪ ܕܐܫܠܡܘ ܠܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܖ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܡܘܬܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܚܠܦ ܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܕܥܘܬܪܐ ܟܢܫܘ ܒܓܘ ܥܠܡܐ ܘܗܕܐ × [ܐ]ܫ[ܠܡـ]ܘ ܠܢ × ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ × [ܐܘ̈]ܠܨܢܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܟܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܰܘܣܦ ×ܗܐ ܟܘܠ × × ܠܡܘܣܦ ܘܠܡܒܨܪ ܐܠܐ ܐܝܕܐ ܕܚܠܦܝܗ̇ × ܐܘܠܨܢܐ × ×ܐ × ܐܢ [ܡـ]ܢ ܦـ× ×ܐ ܕܨܒܝܢܢ. ܘܐ[ܢ] ܡܢ ܐ[ܝܕ]ܐ ܕܪܕܘܦܐ.

 

7 ܐܝܕܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܗܳܝ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܙܳܕܩ ܠܢ ܕܰܢܡܘܬ. ܒܡ̈ܶܠܐ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܠܘ ܟܕ ܡܰܠܦܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܠܐ ܟܕ ܫܳܠܡܝܢ ܚܢܢ ܠܫܪܪܟܘܢ ܘܗܝܡܢܘܬܟܘܢ. ܘܡܘܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܚܕ ܐܝܬܝܢ ܥܡܟܘܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܡܰܛܥ̈ܝܳܢܐ ܘܰܡܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܐܝܬܝܢ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪܝܢ ܕܕܰܠܩܘܒܠܐ. ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܥܡܢ ܐܝܬܝܟܘܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܫܖ̈ܝܪܐ ܘܬܖ̈ܝܨܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܫܪܪܐ. ܙܟܘܬܐ ܗܝ ܕܓܘܐ. ܘܚܕܘܬܐ ܕܟܘܠܗ ܓܘܫܡܐ ܩ× ܐ×

 

8 ܗܟܢܐ ܡܗܰܝܡܢ ܐܢܐ ܘܡܘܕܐ ܐܢܐ. ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܐܝܬܝܝܐ ܘܡܬܘܡܝܐ. ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܒܐܒܐ ܕܒܫܪܪܐ ܐܒܐ ܗ̣ܘ. ܡܛܠ ܒܪܗ ܕܡܢܗ. ܘܒܒܪܐ ܕܒܩܘܫܬܐ ܒܪܐ ܗ̣ܘ. ܡܛܠ ܕܒܪ ܟܝܢܐ ܗܘ ܕܐܒܐ. ܘܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܢܳܦܩ ܡܢ ܐܒܐ ܘܡܫܬܒܰܚ ܥܡ ܒܪܐ. ܚܰܕ ܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ܆ ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܝܢ. ܡܛܠ ܕܗܳܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܒܐ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܘܡܢ ܥܠܡ ܐܒܐ ܗܘ. ܕܠܘ ܒܨܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܒܐ ܐܠܐ ܒܟܝܢܐ. ܒܪܐ ܕܐܝܬܝܐܝܬ ܒܪܐ ܗܘ ܥܡ ܐܒܐ. ܘܠܘ ܒܛܝܒܘܬܐ ܒܪܐ. ܐܠܐ ܒܝܠܝܕܘܬܐ ܕܡܢ ܟܝܢܐ. ܘܪܘܚܐ ܠܘ ܒܰܫܐܝܠܘ. ܐܘ ܒܙܒܢܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܖ̈ܘܚܐ ܡܫܬܕܖ̈ܢܐ ܕܰܗܘܰܘ. ܐܠܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܡܢ ܟܝܢܐ ܘܒܪ ܟܝܢܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ. ܩܢܘ̈ܡܐ ܬܠܬܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܚܕ. ܦܖ̈ܨܘܦܐ ܬܠܬܐ ܟܝܢܐ ܕܝܢ ܚܕ. ܫܡ̈ܗܐ ܬܠܬܐ ܐܝܬܘܬܐ ܕܝܢ ܚܕܐ. ܒܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܥܡ ܩܢܘ̈ܡܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ ܝܶܠܦܶܬ ܕܶܐܗܰܝܡܰܢ.

 

9 ܘܬܘܒ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܩܰܒܠܶܬ ܡܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ. ܕܚܕ ܡܢ ܩܢܘ̈ܡܝܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܶܚܡܐ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܐܒܐ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܣܰܪܶܩ ܢܰܦܫܗ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܫܪܪܐ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܰܫܪܪܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܗܟܢܐ ܒܩܘܫܬܐ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܒܗܰܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܐ ܕܕܰܓܠܘܬܐ ܘܕܛܘܥܝܰܝ. ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܘܛܘܟܐ ܛܳܥܝܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܟܝܢܐ ܘܐܠܗܐ ܒܫܡܐ. ܐܝܟ ܕܡܰܠܶܦ ܢܶܣܛܘܪܝܣ ܪܰܫܝܥܐ. ܫܪܝܪ ܗܘ ܓܝܪ ܒܐܠܗܘܬܗ. ܘܫܪܝܪ ܗܘ ܐܦ ܒܐܢܫܘܬܗ. ܠܐ ܒܐܠܗܘܬܗ ܕܘܡܝܐ ܘܠܐ ܒܐܢܫܘܬܗ ܦܢܛܣܝܐ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܒܟܝܢܗ ܦܓܪܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܦܰܓܪܐ ܢܣܰܒ. ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܟܝܢܗ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ. ܘܦܓܪܢܘܬܗ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܚܕ ܒܪܐ ܒܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܠܘ ܓܝܪ ܩܢܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܘܣܦ ܠܗ ܦܓܪܐ. ܐܦܠܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܐܰܩܶܦ ܠܗ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܫܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܦܠܓܗ ܗܘܐ ܒܪܐ ܕܰܟܝܢܐ܇ ܘܦܠܓܗ ܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܰܪ ܝܘܠܦܢܐ ܡܣܰܝܒܐ.

 

10 ܗܽܘ ܓܝܪ ܒܢܦܫܗ ܛܝܒܘܬܐ ܠܐ ܥܒܰܕ. ܐܠܐ ܠܘܬܢ ܐܶܫܬܰܦܥܰܬ ܛܰܝܒܘܬܗ܆ ܕܰܗܘܰܝܢ ܚܢܢ ܒܰܗܘܳܝܗ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܒܪܐ ܗܘܳܐ ܕܛܰܝܒܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܰܟܝܢܐ. ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܗܘܳܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܡܛܘܠ ܕܰܨܒܳܐ ܠܗ ܓܝܪ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܥܒܰܕܬܗ ܛܝܒܘܬܗ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܠܢ ܕܐܝܬܝܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܥܰܒܕܰܢ ܒܢ̈ܰܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܽܘ ܒܛܝܒܘܬܗ ܡܢ ܠܥܠ ܠܬܰܚܬ ܢܚܶܬ܆ ܚܢܰܢ ܕܝܢ ܡܢ ܠܬܚܬ ܠܥܠ ܣܠܩܢܢ. ܒܛܝܒܘܬܗ ܐܰܚܳܐ ܗܘܳܐ ܠܢ. ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܐܚ̈ܐ ܗܘܰܝܢ ܠܗ. ܒܗ̇ ܓܝܪ ܟܰܕ ܒܗ̇ ܒܛܝܒܘܬܐ ܬܖ̈ܝܢ ܦܘܖ̈ܫܳܢܝܢ. ܕܪܳܡܐ ܐܶܬܡܰܟܟ ܘܡܰܟܝ̈ܟܐ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡܘ ܘܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܘܳܬ ܒܩܰܕܡܐ ܡܰܚܰܬܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܟܢ ܒܳܬܪܗ̇ ܡܰܣܰܩܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܶܫܟܰܚ ܡܰܟܺܝܟܐ ܕܢܶܬܥܰܠܶܐ ܨܝܕ ܪܳܡܐ. ܥܕܡܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܪܳܡܐ ܠܘܬ ܡܰܟܺܝܟܐ. ܗܢܘ ܫܘܪܝ ܐܘܪܚܐ ܚܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘܳܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܐܦ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ. ܠܦܓܪܢ ܥܒܕܗ ܕܩܢܘܡܗ܇ ܒܗܳܝ ܓܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܢ ܕܝܠܗ܆ ܗܘܰܝܢܰܢ ܟܠܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܒܛܝܒܘܬܗ.

 

11 ܕܰܗܘܳܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܫܪܪܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܐܦܢ ܠܐ ܡܰܕܪܟܝܢ ܚܢܢ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܝܟܢܐ. ܗܳܝ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܢܰܕܪܶܟ. ܠܘ ܠܪܙܐ ܡܕܓܠܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܪܪܐ ܠܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܬܦܫܩ. ܗܕܐ ܡܠܦܐ ܗܘܳܬ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ. ܕܠܐ ܕܝܢ ܡܬܕܪܟ ܘܠܐ ܡܬܒܨܐ: ܘܠܐ ܡܬܐܡܪ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ. ܘܠܐ ܡܬܦܫܩ. ܒܗܠܝܢ ܡܬܝܕܥ ܕܐܠܗܐ ܗܘ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܦܐܝܐ ܘܠܳܚܡܐ ܠܐܠܗܐ. ܕܠܐ ܢܬܕܪܟܢ ܥܒܝ̈ܕܬܗ. ܘܠܐ ܢܬܬܡܝܫܘܢ ܐܖ̈ܙܘܗܝ. ܝܘܠܦܢܐ ܓܝܪ ܕܐܖ̈ܙܘܗܝ ܝܰܗܒ ܠܢ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܦܘܫܩܝ̈ܗܘܢ ܘܕܰܗܘܳܐ ܐܢܫܐ ܓܠܳܐ ܠܢ. ܘܠܘ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ. ܕܐܬܓܰܫܰܡ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܠܘ ܕܐܝܟܢܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܡܕܡ ܕܰܐܠܶܦ ܠܢ ܡܩܰܒܠܝܢ ܚܢܢ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܘܡܢ ܕܝܠܢ ܡܕܡ ܠܐ ܡܰܘܣܦܝܢ ܚܢܢ.

 

12 ܐܰܠܦܰܢ ܓܝܪ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ. ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܢ. ܚܰܘܝܰܢ ܬܘܒ ܐܦ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܗܘܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ. ܓܠܳܐ ܠܢ ܬܘܒ ܕܡܢ ܐܰܝܢܐ ܓܶܢܣܐ ܗܘܳܐ. ܥܠ ܒܪܶܗ ܗܰܘ ܕܶܐܬܝܠܕ ܒܰܒܣܪ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ. ܣܰܟܠܰܢ ܕܐܦ ܚܰܕ ܗܘ ܘܠܘ ܬܖ̈ܝܢ ܒܬܪ ܕܐܬܓܫܡ. ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܬܡܠ ܘܝܘܡܢܐ ܗܘܝܘ ܘܠܥܠܡ. ܘܬܘܒ ܚܕ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܟܠ ܒܐܝܕܗ. ܫܘܕܥܢ ܕܐܦ ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ. ܐܡܪ ܓܝܪ ܒܢܒܝܐ. ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦܶܬ.

 

13 ܗܠܝܢ ܐܬܓܠܝ ܠܢ ܒܚܘܒܗ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܥܠܡܐ. ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܰܐܦܶܣ ܠܢ. ܙܳܕܶܩ [ܠܗ̇] ܠܒܥܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܰܬܗܰܠܶܟ܇ ܘܡܕܡ…

… ܕܐܫܘܝܢ ܠܡܢܬܐ ܕܰܡܛܳܬ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܒܢܘܗܪܐ. ܘܦܰܪܩܰܢ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܚܶܫܘܟܐ. ܘܐܰܝܬܝܰܢ ܠܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܒܪܗ ܚܰܒܺܝܒܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܝܬ ܠܢ ܦܘܪܩܢܐ ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ. ܗܰܘ ܕܗܘܝܘ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܒܘܟܪܐ ܕܟܘܠܗܝܢ ܒܖ̈ܝܬܐ ܕܒܗ ܐܬܒܪܝ ܟܠ ܕܡܬܚܙܶܐ ܘܕܠܐ ܡܶܬܚܙܐ: ܐܢ ܡܘ̈ܬܒܐ. ܘܐܢ ܡܖ̈ܘܬܐ. ܐܢ ܐܖ̈ܟܘܣ. ܘܐܢ ܫܘ̈ܠܛܢܐ. ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ ܘܗܘܝܘ ܕܡܢ ܩܕܡ [ܟܠ ܘ]ܟܠܡܕܡ ܒܗ ܩܳܐܡ ܘܗܘܝܘ ܪܫܐ ܕܦܓܪܐ [ܕܥـ]ܕܬܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܕܢܗܘܐ ܩܕܡـ[ܝ] ܒܟܠ

 

14 [ܫܡܥـ]ܬܝܗܝ ܠܗܢܐ ܐܪܕܟܠܐ ܚܟܝܡܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܡـ× ܥܠ ܪܘܟܒܗ ܕܒܢܝܢܐ ܘܐܡܪ ܥܠ ܛ×ܐ ܕܣܝ̈ܳܡܰܘܗܝ ܕܗܢܐ ܓܘܫܡܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܗܘܝܘ ܠܡ ܩܕܡ ܟܠ. ܘܗܘܝܘ ܪܝܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܡܰܢܽܘ ܓܝܪ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܡ ܟܘܠ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܶܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܕܰܐܝܬܝܰܢ ܐܒܐ ܠܡܠܟܘܬܗ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܶܐܬܒܪܝ ܒܗ ܟܘܠ ܡܕܡ ܡܘ̈ܬܒܐ ܘܡܖ̈ܘܬܐ. ܘܐܖ̈ܟܘܣ ܘܫܘ̈ܠܛܢܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܩܳܐܶܡ ܒܗ ܟܠܡܕܡ. ܠܘ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܠܘ ܒܪܐ ܕܰܟܝܢܐ: ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܙܰܒ̈ܢܐ ܘܥܠܡ̈ܐ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܟܠ ܘܒܪܘܝܐ ܕܟܠ. ܠܗ ܐܶܡܰܪ ܦܘܠܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܫܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܪܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܐܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܩܕܡ ܟܠ ܘܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܗܘܝܘ ܪܫܐ ܕܥܕܬܐ ܘܗܘܝܘ ܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܐܢ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܘܪܝܫܐ [ܕܥܕ]ܬܐ × ܗܘ ܕܩܕܡ ܟܠ ܘܒܪܘܝܐ ܕܟܠ. ܠܗܰܘ ܗܟܝܠ ܕܶܐܡܰܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܟܠ. ܠܗ ܩܪܳܐ ܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܗܘܝܘ ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܟܠ. ܘܗܘܝܘ ܪܫܐ ܕܓܘܫܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܥܕܬܐ.

 

15 ܐܝܕܐ ܕܨܳܒܶܝܬ ܗܟܝܠ ܓܒܺܝ ܠܳܟ ܡܢ ܡܠܬܗ ܕܦܘܠܘܣ ܕܐܘ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܥܕܬܐ: ܘܐܝܬܘܗܝ ܕܡܢ ܩܕܡ ܟܠ. ܐܘ ܕܐܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܟܠ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܘܣ. ܘܚܢܢ ܡܘܕܝܢܢ. ܗܽܘ ܗܢܐ ܐܠܗܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܪܫܐ ܕܥܕܬܐ. ܗܘܝܘ ܐܦ ܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܝܘܚܢܢ ܕܰܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ. ܘܗܽܘ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܠܬܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܠܬܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܰܢ. ܒܗܳܝ ܓܝܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܒܘܟܪܐ ܗܘ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܟܠ ܗܘ. ܘܥܳܒܘܕܐ ܗܘ ܕܥܠܡ̈ܐ.

 

16 ܐܢ ܓܝܪ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ ܪܝܫܢ ܐܦ ܒܗܢܐ ܚܘܕܳܬܐ ܐܚܪܝܐ ܐܝܟ ܕܰܒܗܳܝ ܒܪܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܡܢܐ ܥܰܕܰܪܬܰܢ ܡܐܬܝܬܗ ܕܰܡܫܝܚܐ. ܘܐܢ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܖ̈ܝܫܝ ܛܘܗ̈ܡܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܢ ܒܒܪܝܬܐ ܘܒܚܘܕܬܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܢܘܢ. ܥܕܟܝܠ ܟܠܗ ܓܢܣܐ ܐܢܫܝܐ. ܒܡܘܬܐ ܘܒܚܒܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܡܦܣ ܒܗ ܒܗܢܐ ܐܪܙܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܟܕ ܥܳܒܶܕ ܦܘܪܫܢܐ ܕܖ̈ܝܫܝ ܓܢܣܢ ܕܦܓܪܢܐ ܘܪܘܚܢܐ ܗܟܢܐ. ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܥܦܪܢܐ ܕܡܢ ܐܪܥܐ. ܗܰܘ ܕܝܢ ܕܬܖ̈ܝܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܰܠܒܶܫܢ ܕܡܽܘܬܗ ܕܗܰܘ ܕܡܢ ܥܦܪܐ. ܗܟܢܐ ܢܶܠܒܰܫ ܕܡܽܘܬܗ ܕܗܰܘ ܕܡܢ ܫܡܰܝܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܥܦܖ̈ܢܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܡܢ ܫܡܝܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܕܡ ܒܪܢܫܐ ܩܰܕܡܝܐ ܠܰܢܦܶܫ ܚܰܝܐ. ܘܐܕܡ ܐܚܪܝܐ ܠܪܘܚܐ ܡܰܚܝܳܢܝܬܐ.

 

17 ܘܟܕ ܛܒ ܦܓܪܗ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܗܘ. ܐܠܐ ܡܠܬܐ ܕܰܗܘܐ ܐܢܫܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܢ ܫܡܰܝܐ ܢܚܶܬ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܦܘܠܘܣ. ܠܐ ܓܝܪ ܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܠܐ ܡܠܬܐ ܡܢ ܐܪܥܐ. ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܕܡܓܫܡ. ܥܠ ܓܢܣܐ ܓܝܪ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ ܐܬܛܗܡ ܐܠܗܐ. ܘܰܦܢܳܐ ܥܒܰܕ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܫܘܪܝܐ ܚܰܕܬܐ ܠܟܝܢܢ ܥܬܝܩܐ. ܐܝܟ ܕܡܰܠܦ ܝܳܕܥ ܐܖ̈[ܙܶܐ] ܚܟܝܡܐ ܦܘܠܘܣ. ܡܛܠ ܕܒܢ̈ܝܐ ܠܡ ܐܫܬܘܬܦܘ ܠܒܣܪܐ ܘܕܡܐ. ܐܦ ܗܽܘ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܫܬܘܬܦ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ. ܕܰܒܡܰܘܬܗ ܢܒܰܛܠ ܠܡܰܢ ܕܰܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܰܘܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܛܢܐ. ܡܰܢܘ ܓܝܪ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܘܬܦ ܒܒܣܪܐ ܘܕܡܐ. ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܗܰܘ ܕܠܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܘܡܰܢܘ ܗܰܘ ܕܒܡܘܬܗ ܒܰܛܠ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܰܘܬܐ. ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܗܽܘ ܗܢܐ ܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܕܐܫܬܘܬܦ ܥܡܢ܇ ܘܐܚܪܢܐ ܗܘ ܕܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܠܓܢܣܢ ܘܐܬܛܗܡ ܒܟܝܢܢ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܗܘܝܘ ܕܒܨܒܝܢܗ ܛܥܶܡ ܡܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ.

 

18 ܠܘ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܩܰܒܶܠ ܚܰܫܐ. ܘܐܠܗܐ ܒܰܫܐܺܝܠܘ ܢܣܒܗ ܥܠܘܗܝ ܠܚܫܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܓܘܚܟܐ ܗܝ ܕܗܟܢܐ ܬܬܗܝܡܢ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܒܥܝܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܠܗܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܝܬ ܚܠܦܝܢ. ܕܝܕܝܥܐ ܗܝ ܐܦ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܕܟܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܝܬ ܡܝܘܬܐ ܗܘ. ܐܝܟܢܐ ܕܓܰܠܝܐ ܗܝ ܐܦ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܟܘܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ. ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܗܘ. ܘܐܢ ܡܫܬܐܠܝܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܘ ܚܰܢ̈ܦܐ ܥܠ ܗܕܐ܆ ܡܘܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܐ ܡܕܝܢ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܗܕܐ ܕܠܐ ܡܳܐܶܬ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܠܗܳܝ ܕܡܺܝܬ ܒܪܢܫܐ. ܐܘ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܝܘܬܐ ܗܘ. ܘܡܟܝܠ ܒܡܠܬܐ ܕܥܠ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܚܫܚܐ. ܕܐܝܟ ܕܚܰܘܝܰܬ ܡܠܬܢ܆ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܫܪܪܐ ܐܢܘܢ܆ ܒܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ.

 

19 ܚܳܙܶܐ ܐܢܬ ܥܡ ܡܰܢܘ ܡܫܘܬܦܐ ܠܗܘܢ ܬܘܕܝܬܐ ܗܕܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܘܠܦܢܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ: ܘܚܰܒܖ̈ܐ ܕܡܰܢܘ ܥܳܒܕܳܐ ܠܗܘܢ. ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܕܚܢ̈ܦܐ. ܡܐ ܓܝܪ ܕܫܳܡܥܝܢ ܡܢܢ ܕܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܒܨܠܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܓܘܚܟܐ ܘܡܘܝܩܐ ܐܳܫܕܝܢ ܥܠ ܡܠܬܢ ܐܠܗܐ ܠܡ ܚܫ. ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܒܓܘ ܩܒܪܐ. ܘܡܰܢܘ ܠܡ ܡܕܒܪ ܗܘܐ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܰܚܒܝܫ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܓܘ ܫܝܘܠ. ܘܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܗܘ ܡܝܬ. ܘܐܢ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܗܘ ܚܫ. ܡ̈ܠܐ ܠܡ ܕܫܳܖ̈ܝܢ ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܬܳܢܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܐܳܡܪܝܢ ܠܩܘܒܠܢ ܒܒܶܙܚܐ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܫ̈ܐܕܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ. ܟܕ ܡܘܣܦܝܢ ܐܦ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ. ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ ܠܡ ܘܢܦ̈ܫܬܐ ܠܐ ܡܳܝܬܝܢ ܘܐܠܗܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܡܺܝܬ.

 

20 ܬܳܢܶܝܢܢ ܩܕܡ ܫܪܪܟܘܢ ܐܚ̈ܰܝ ܓܘ̈ܕܦܝܗܘܢ. ܟܕ ܥܨܶܝܢܢ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܥܡܢ ܬܰܗܠܘܢ ܘܰܬܒܰܙܚܘܢ ܒܗ ܒܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܫܛܘܪܐ. ܘܒܫܪܪܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܫܠܡܐ ܗܳܝ ܕܟܬܝܒܐ. ܕܟܕ ܣܳܒܪܝܢ ܒܢܦܫܗܘܢ ܕܚܰܟܝ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܫܛܘ ܠܗܘܢ. ܘܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܐܦ ܗܳܝ ܕܒܬܪܗ̇. ܕܚܠܦܘ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠ. ܒܕܡܘܬܐ ܕܨܠܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܡܬܚܒܠ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܪܢܰܘ ܘܡܠܠܘ ܥܠ ܡܘܬܐ ܚܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܥܠ ܚܫܗ ܕܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܐܝܟ ܕܥܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܬܚܒܠܢܐ ܘܐܝܟ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܦܪܚܬܐ ܘܕܰܐܖ̈ܒܥܰܬ ܖ̈ܓܠܝܗ̇ ܘܕܖ̈ܚܫܐ ܕܐܪܥܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܣܳܝܡܝܢ ܡܠܬܗܘܢ [ܕܠܩ]ܘܒܠܐ ܒܐܓܪܬܐ ܙܳܕܩ ܠܢ ܕ[ܩ]ܠـ[ܝ]ܠ ܢܐܡܪ ܠܩܘܒܠܗ̇. ܐܝܟܢܐ ܕܬܳܒܥ ܛ[ܟـ]ܣܐ ܕ[ܝܠܗ̇] ܕܐܓܪܬܐ. ܕܠܡܐ ܟܕ ܣܝܡܐ ܡܠܬܗܘܢ ܕܠܐ ×ܐ. ܬܗܘܐ ܠܗ̇ [ܬܘܩ]ܠܬܐ ܠܩܪܘܝܐ ܦܫܝ[ܛܐ]

 

21 ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܳܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܝܬ. ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܚܰܫ. ܘܡܢܐ ܨܳܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܐܡܪ [ܐܘ] ܛܥܝ̈ܐ. ܕܡܝܘܬܐ ܡܝܬ ܘܚܫܘܫܐ ܚܫ. × × ܡ×ܐ [ܠـ]ܟـ×ܢ ܕܢܘܕܐ. ܐ×ܢ ܠܡ. ܘܐܢ ܡܝܘܬܐ ܡܝܬ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܐܢܐ ܡܢܐ ܝܶܬܪܶܬ. ܘܐܢ ܗܰܘ ܕܟܝܢܐܝܬ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܚܫ̈ܐ ܚܰܫ. ܐܢܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܶܬܥܰܕܪܶܬ. ܕܓܠܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܝܕܘ̈ܥܬܢܐ ܕܐܝܢܐ ܕܡܝܘܬܐ ܗܘ ܒܟܝܢܗ. ܩܛܝܪܗ ܕܡܰܘܬܐ ܡܡܠܟ ܥܠ ܚܝ̈ܘܗܝ. ܘܟܕ ܠܐ ܢܶܨܒܶܐ ܕܢܡܘܬ ܚܠܦ ܐܚܖ̈ܢܐ. ܚܠܦ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡܝܘܬܐ ܗܘ. ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܰܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܣܗ̈ܕܐ ܛܘ̈ܒܢܐ. ܕܟܕ ܡܝܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܒܟܝܢܐ. ܡܝܬܘ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܚܠܦ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢ. ܘܐܠܘ ܓܕܰܫ ܘܥܪܩܘ ܡܢ ܡܘܬܐ: ܘܠܐ ܨܒܰܘ ܕܢܡܘܬܘܢ ܚܠܦ ܐܠܗܐ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܚܠܦ ܢܦܫܗܘܢ ܡܝܘ̈ܬܐ ܗܘܘ܆ ܡܛܠ ܕܟܝܢܗܘܢ ܬܚܝܬ ܡܰܘܬܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܢܰܡܕܽܘܢ ܡܶܢ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܰܘܬܐ ܗܰܘ ܕܡܢ ܓܙܳܪ ܕܝܢܐ ܕܡܠܬ ܐܠܗܐ. ܐܡܠܟ ܥܠ ܓܶܢܣܐ ܐܢܫܝܐ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܡܘܬܐ ܕܟܝܢܐ܆ ܗܶܢܘܢ ܒܚܟܡܬܗܘܢ ܥܰܒܕܘܗܝ ܕܨܒܝܢܐ. ܕܩܕܡ ܕܢܐܬܐ ܫܪܝܐ ܕܐܢܢܩܐ ܕܡܢ ܚܝ̈ܐ. ܩܕܡ ܗܢܘܢ ܒܚܐܪܘܬܗܘܢ ܫܰܢܝܘ ܡܢ ܚܝ̈ܐ. ܘܠܐ ܣܰܟܝܘ ܕܬܗܘܐ ܒܗܘܢ ܗܳܝ ܕܟܝܢܐ ܐܠܐ ܗܘܰܘ ܠܥܠ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܰܩܛܝܪܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܨܒܝܢܗܘܢ. ܘܡܝܬܘ ܐܡܬܝ ܕܗܢܘܢ ܨܒܰܘ. ܘܠܐ ܐܡܬܝ ܕܰܨܒܳܐ ܡܰܘܬܐ. ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܢܬܕܰܡܶܐ ܡܘܬܗܘܢ ܠܡܘܬܐ ܕܐܠܗܗܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܕܗܽܘ ܒܨܒܝܢܗ ܡܝܬ: ܘܠܘ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܕܡܘܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܩܕܝ[ܫܐ] ܓܒܘ ܠܗܘܢ ܡܰܘܬܐ ܕܚܠܦܘܗܝ ܩܕܡ ܡܐܬܝܬܗ ܟܝܢܝܬܐ ܕܡܰܘܬܐ.

 

22 ܘܡܟܝܠ ܬܐ ܓܚܰܟ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܛܥܝܐ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܕܟܕ ܗܢܘܢ ܕܒܟܝܢܗܘܢ ܡܝܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ. ܡܘܬܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ ܕܨܒܝܢܗܘܢ ܡܛܠ ܐܠܗܐ. ܘܗܢܘܢ ܠܗܰܘ ܕܒܟܝܢܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܗܘ. ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܬܚܝܬ ܡܘܬܐ ܕܟܝܢܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܨܳܒܐ ܟܳܒܫܝܢ ܠܗ̇.

 

23 ܠܗܰܘ ܕܒܨܒܝܢܗ ܛܥܶܡ ܡܘܬܐ ܚܠܦܝܢ. ܟܕ ܟܝܢܗ ܠܥܠ ܡܢ ܡܘܬܐ ܗܘ. ܗܶܢܘܢ ܐܳܡܪܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܡܝܘܬܐ ܟܝܢܐܝܬ. ܐܢ ܗܟܢܐ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܐ ܡܠܬܟ܆ ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܠܐ ܡܝܬ: ܗܰܘ ܕܝܢ ܕܡܝܬ ܡܝܘܬܐ ܗܘ ܒܰܟܝܢܐ. ܐܦ ܐܠܘ ܠܐ ܡܝܬ ܚܠܦܝܢ. ܚܠܦܘܗܝ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܡܳܐܬ ܗܘܐ ܘܡܟܝܠ ܠܘ ܚܠܦܝܢ ܗ[ܘ] ܐܝܬܘܗܝ ܡܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܠܐ ܚܠܦ ܢܦܫܗ ܡܝܬ ܡܢ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܐܟܘܬܝ. ܐܡܬܝ ܓ[ܝܪ] ܕܡܝܘܬܐ ܡܐܬ ܗܟܢܐ ܡܐܬ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐ܆ ܟܠܗ ܓܢܣܢ ܗܘܳܐ ܡܝܘܬܐ ܒܟܝܢܐ. ܡܢ ܗܕܐ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ ܒܟܝܢܐ ܟܝܢܐܝܬ ܡܐܬ. ܘܟܕ ܠܐ ܢܨܒ[ܐ] ܕܢܡܘܬ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܐܘ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ. ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܟܝܢܗ ܡܝܘܬܐ ܗܘ. ܒܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܽܘ. ܐܘ ܒܰܐܝܕܐ ܕܗܺܝ ܥܶܠܬܐ ܛܳܥܶܡ ܠܗ ܠܡܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܐܦ ܗܰܘ ܕܡܝܬ ܚܠܦܝܢ. ܐܢ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܒܟܝܢܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܢ: ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܡܝܘܬܐ ܗܘܳܐ ܐܦ ܐܠܘ ܠܐ ܡܝܬ ܚܠܦܝܢ.

 

24 ܡܐ ܓܝܪ ܕܟܳܦܪ ܠܗ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܐܨܛܠܒ. ܗܕܐ ܫܪܟܐ ܠܗ ܕܢܘܕܐ܆ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ ܐܨܛܠܒ ܡܛܠܬܢ. [ܘ]ܐܝܟܢܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܘܬܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܕܢܰܚܐ ܥܠܡܐ. ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܙܳܟܐ ܗܘܐ ܠܡܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܒܟܝܢܗ ܠܡܘܬܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܗܘܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܡܝܬ ܟܕ ܡܝܘܬܐ ܗܘ. ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܡܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܗܘܳܐ ܙܟܳܐ ܠܡܘܬܐ. ܐܠܐ ܡܘܬܐ ܙܟܳܝܗܝ ܟܝܢܐܝܬ.

 

25 ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܗ ܐܬܚܪܪ ܡܢ ܡܘܬܐ: ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܚܛܳܐ ܠܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܗܘܐ ܠܡܘܬܐ܆ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܠܐ ܫܠܝ̈ܚܐ ܙܳܕܩ ܗܘܐ ܕܢܡܘܬܘܢ ܕܚ̈ܛܗܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܐܬܕܟܝܘ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܡܶܢ ܕܢܣܒܘ ܠܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܡܗܝܡܢܐ ܠܢ ܕܬܘܒ ܠܐ ܚܛܘ. ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ. ܕܢܛܝܪ ܠܝ ܟܠܝܠܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܚܛܳܐ ܠܓܡܪ. ܐܶܡܪ ܕܟܐܢܐܝܬ ܢܳܣܒ ܠܗ ܠܟܠܝܠܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܪ ܕܨܳܒܶܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ ܐܟܘܬܝ ܢܗܘܘܢ ܒܕܟܝܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܚܰܝ ܐܢܐ ܠܘ ܐܢܐ. ܐܠܐ ܚܰܝ ܒܝ ܡܫܝܚܐ. ܘܬܘܒ ܕܚܰܝ̈ܰܝ ܕܝܠܝ ܡܫܝܚܐ ܗܘ. ܘܐܢ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܡܫܝܚܐ ܠܐ ܚܳܛܶܝܢ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܡܺܝܬܢ ܠܚܛܝܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܢܺܚܶܐ ܒܗ̇ [ܬܘܒ. ܘ]ܬܘܒ ܐܶܡܰܪ × × × ×ܬ× × × × × ×. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܚܛܝܬܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܠܛܐ ܥܠܝܟܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܚܫܽܘܒܘ ܢܦܫܟܘܢ ܕܡܝ̈ܬܐ ܐܢܬܘܢ ܠܚܛܝܬܐ܆ ܚܰܝ̈ܐ ܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܐܝܢܐ ܕܡܝܬ ܐܶܬܚܰܪܰܪ ܠܗ ܡܶܢ ܚܛܝܬܐ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܝܬܢ ܥܡ ܡܫܝܚܐ. ܢܗܰܝܡܶܢ ܕܐܦ ܥܡܗ ܢܺܚܶܐ. ܘܬܘܒ ܒܪܢܫܢ ܥܬܝܩܐ ܐܙܕܩܦ ܥܡܗ ܕܢܬܒܛܠ ܦܓܪܐ ܕܚܛܝܬܐ. ܕܬܘܒ ܠܐ ܢܫܡܫ ܠܚܛܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܕܐܝܟܢܐ ܕܩܳܡ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܒܫܘܒܚܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܕ̈ܬܐ ܢܗܰܠܶܟ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܡܝܬܬܘܢ ܠܟܘܢ ܘܚܰܝ̈ܰܝܟܘܢ ܟܣܶܝܢ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܒܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ ܐܢ ܡܝܬܬܘܢ ܠܟܘܢ ܡܢ ܐܣܛܘ̈ܟܣܘܗܝ ܕܥܠܡܐ܆ ܠܡܢܐ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܚܰܝܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܥܠܡܐ ܡܩܰܒܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܝܬܬܘܢ ܠܟܘܢ ܠܢܡܘܣܐ ܒܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܕܬܗܘܘܢ ܠܐܚܪܝܢ ܐܝܢܐ ܕܩܳܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܕܬܬܠܘܢ ܦܐܖ̈ܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܰܝ̈ܺܝܢ ܠܐ ܠܢܦܫܗܘܢ ܢܺܚܽܘܢ ܐܠܐ ܠܗܰܘ ܕܥܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܘܢ ܡܝܬ ܘܩܡ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. [ܘܗܫܐ] ܕܐܬܚܪܪܬܘܢ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܘܰܗܘܰܝܬܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܐܝܬ [ܠܟܘ]ܢ ܦܐܖ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܚܰܪܬܗܽܘܢ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ.

 

26 ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܟܬܰܒ ܫܠܝܚܐ. ܥܠ ܕܘܒܖ̈ܐ ܖ̈ܘܚܢܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܢܣܒܝܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܕܐܢ ܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܝܗܘܢ ܡܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܦܫܝܩ ܠܗܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܚܰܝܠܺܝܢ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܒܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܫܠܝ̈ܚܐ ܫܖ̈ܝܪܐ [ܗ]ܠܝܢ ܕܠܐ ܚܛܰܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܰܢܣܰܒܘ ܪܘܚܐ. ܘܐܢ ܡܛܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܗܘܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ: ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܚܰܝܳܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܡܘܬܘܢ܆ ܐܶܫܬܒܶܩܘ ܘܶܐܬܚܰܣܺܝܘ ܠܗܘܢ ܒܡܰܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܡܶܢ ܕܰܢܣܰܒܘ ܪܘܚܐ ܬܘܒ ܠܐ ܚܛܰܘ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ[ܢ] ܚܢܢ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܘܣ. ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܐ ܗܶܢܘܢ ܡܳܝܬܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܢ ܡܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܚܛܳܐ ܐܢܳܫ ܠܐ ܡܳܐܶܬ. ܘܟܠ ܐܰܝܢܐ ܕܚܳܛܐ. ܗܘܝܘ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܡܘܬܐ. ܘܗܐ ܐܝܬ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܡܶܚܕܳܐ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܘܡܶܬܚܰܣܶܝܢ ܡـ[ܘ̈ܡܝ]ܗܘܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܟ̈ܰܝܳܐ ܘܖ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܗܰܕ̈ܳܡܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܡܶܨܛܰܠܠܝܢ ܘܶܡܬܡܰܪܩܝܢ ܡܢ ܟܠ ܟܘܬܡܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܕܣܳܠܩܝܢ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܐ ܒܰܪܫܥܬܗ ܡܳܝܬܝܢ. ܘܠܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܰܢܡܘܬܘܢ ܡܛܠ ܕܰܕܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܢ ܚܛܗ̈ܶܐ܇ ܐܢ ܐܰܝܟ [ܡـ]ܠܬܟ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܚܛܐ ܠܐ ܡܳܐܬ.

 

27 ܐܠܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܗܘ ܐܝܟ ܕܰܐܢܬ ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ. ܡܢ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ ܐܰܡܠܶܟ ܡܘܬܐ. ܘܗܽܘ ܡܰܘܬܳܐ ܥܡ ܪܓܬܐ ܐܶܬܡܙܓܘ ܒܟܝܢܐ ܘܡܟܝܠ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܡܢ ܙܘܘܓܐ ܠܥܠܡܐ ܥܳܐܶܠ ܗܘ ܡܝܘܬܐ ܟܝܢܐܝܬ ܡܬܝܠܕ ܗܘܐ. ܘܐܢ ܚܳܛܶܐ ܗܘܐ ܘܐܠܐ: ܘܐܢ ܒܨܝܪ ܘܐܢ ܣܓܝ ܚܳܛܶܐ ܗܘܐ. ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܠܡܘܬܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܒܰܟܝܢܐ ܡܙܝܓ ܗܘܐ ܡܘܬܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܟܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܕܒܗܘܝܗ ܚܕܬܐܝܬ ܢܶܒܪܶܐ ܠܢ. ܠܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܢ ܙܘܘܓܐ. ܐܝܟ ܢܳܡܘܣܐ ܥܰܬܝܩܐ܆ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ. ܠܥܠ ܡܢ ܡܘܬܐ ܢܗܘܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܘܠܥܠ ܡܢ ܪܓܬܐ. ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܡܢ ܙܘܘܓܐ ܗܘ ܪܕܝܢ ܒ[ܟܘܠـ]ܐ. ܒܗ ܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܬ[ܐܡܪ]ܬ ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܐܬܒܛܢ ܐܦ ܐܬܝܠܕ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܶܬܳܐ ܥܠ ܒܬܘܠܬܐ. ܕܩܕܝܫܐܝܬ ܬܶܗܘܐ ܡܢܗ̇ ܐܦ ܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ. ܗܐ ܡܕܝܢ ܗ[ܘ] ܗܰܘ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܨܒܳܐ ܕܒܰܪ ܐܢܫܐ ܢܶܗܘܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ. ܐܦ ܒܗ̇ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ. ܠܐ ܡܝܘܬܐܝܬ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘܳܐ. ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܡܓܰܫܰܡ. ܗܘ ܕܡܘܬܐ ܒܗ ܡܓܰܫܰܡ. ܘܐܝܟ ܕܒܟܝܢܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܗܘ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܗܘܝܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܟܰܬܰܪ.

 

28 ܘܫܦܝܪ ܡܟܝܠ ܡܬܐܡܪܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܝܬ ܚܠܦܝܢ. ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܓܝܪ ܠܘ ܡܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪܝܢ ܗܳܢܘܢ. ܐܠܐ ܡܢ ܟܝܳܢܐ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܒܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܝܠܝܕ. ܘܡܢ ܡܓܫܡܢܘܬܐ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܟܬܪ. ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܐܬܓܫܡ. ܘܒܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܫܠܡܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܨܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܥܒ̈ܳܕܐ ܕܰܚܛܝܬܐ ܐܬܚܪܪ ܒܠܚܘܕ ܝܶܫܘܥ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܙܘ̈ܥܝܗ̇ ܕܚܛܝܬܐ ܘܡܟܝܠ ܐܦ ܠܥܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ. ܕܩܕܝܫܐܝܬ ܒܠܥܕ ܙܘܘܓܐ ܘܪܓܬܐ ܕܰܚܛܝܬܐ ܘܡܰܘܬܐ ܗܘܳܬ ܡܬܓܫܡܢܘܬܗ܀

 

29 ܘܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ. ܐܦ ܬܟܬܘܫܗ ܠܘ ܕܝܠܗ ܗܘܐ ܐܰܘ ܡܛܠܬܗ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܘܠܗܝܢ ܡܚܝ̈ܠܬܐ. ܕܫܰܡܶܫ ܒܩܢܘܡܗ ܐܠܐ ܒܨܒܝܢܗ ܓܡܰܪ ܐܢܝܢ ܒܩܢܘܡܗ ܚܠܦܝܢ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܟܝܢܐܝܬ ܠܗܝܢ ܡܫܰܥܒܰܕ ܗܘܐ. ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܒܗ ܡܫܬܡܫܢ ܗܘ̈ܰܝ ܐܝܟ ܕܒܟܠ ܐܢܫ. ܘܡܶܟܝܠ ܐܦ ܙܟܘܬܗ ܕܥܠܝܗܝܢ. ܚܠܦܘܗܝ ܗܳܘܝܐ ܗܘܳܬ ܘܠܘ ܚܠܦܝܢ. ܒܨܒܝܢܗ ܡܕܝܢ ܠܟܠܗܝܢ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܘܠܐ ܐܝܟ ܣـ[ܢܝܩ]ܐ ܘܠܐ ܐܝܟ ܚܣܝܪܐ ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܒܝܪ ܒܩܛܝܪܐ ܘܠܐ ܐܝܟ ܢܳܒܰܗ ܒܙܘܥܐ ܕܪܓܬܐ ܘܠܐ ܐܝܟ ܚܫܘܫܐ ܐܘ ܡܝܘܬܐ ܒܟܝܢܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ [ܪ]ܡ ܡܢ ܟܘܠܗܝܢ ܒܟܝܢܐ ܐܬܬ[ܚ]ܬܝ ܕܝܢ ܘܫܰܡܶܫ ܟܘܠܗܝܢ ܒܨܒܝܢـ[ܗ] ܘܰܫܩܰܠ ܙܳܟܘܬܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܘܰܙܟܳܐ ܠܥܠܡܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܠܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܬܰܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܐܬܠܰܒܰܒܘ ܐܢܐ ܙܟܺܝܬܗ ܠܥܠܡܐ. ܘܗܕܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܐܶܬܠܰܒܰܒܘ ܕܢܰܠܶܦ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܢ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܶܙܟܘܢ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܡܶܟܝܠ ܕܐܢܐ ܙܟܺܝܬܶܗ ܠܥܠܡܐ܀

 

30 ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܠܐ ܙܟܳܝܗܝ ܠܥܠܡܐ. ܘܠܐ ܫܰܥܒܶܕ ܠܡܰܘܬܐ ܡܛܠ ܕܰܚܛܝܬܐ ܚܳܝܐ ܗܘܳܬ ܐܦ ܡܘܬܐ ܫܘܠܛܢܐ ܐܰܚܝܕ ܗܘܐ. ܘܰܟܝܳܢܐ ܐܝܟ ܥܰܬܝܩܽܘܬܗ ܡܶܬܝܰܒܰܠ ܗܘܳܐ ܒܪܶܕܝܐ ܕܙܘܘܓܐ. ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܟܠ ܕܥܳܐܶܠ ܗܘܐ ܠܥܠܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܙܘܘܓܐ. [ܟܝܢܐ]ܝܬ ܡܝܘܬܐ ܗܘܐ ܘܒܰܟܝܢܗ ܪܶܓܬܐ ܡܙܝܓܐ ܗܘܳܬ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܰ[ܠـ]ܚܘܕܝ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܐܶܬܓܰܫܡܶܬ ܘܒܝ ܩܰܕܶܫܬܶܗ ܠܰܟܝܢܐ ܘܰܥܒܰܕܬܶܗ ܠܥܠ ܡܢ ܚܫܐ ܘܙܘ̈ܥܐ ܕܚܛܝܬܐ ܘܡܘܬܐ ܕܰܟܝܢܐ [ܘܢـ]ܗܘܐ [ܡـ]ܟܝܠ ܐܝܟ × [ܠـ]ܥܶܠ ܡܢ ܟܠܗܝܢ × ܘܟܕ ܗ[ܘܬ] ܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠܗܝܢ ܕܟܝܢܐ ܐܬܚܬܝܬ܆ ܘܟܠܗܝܢ ܫܰܡܫܶܬ ܡܛܘܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܐܶܬܓܰܫܡܶܬ. ܘܡܶܟܝܠ ܐܦ ܠܟܘܢ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܕܬܶܙܟܘܢ ܠܥܠܡܐ ܐܰܝܟ ܕܰܙܟܺܝܬܶܗ. ܡܢ ܩܕܳܡܰܝ ܓܝܪ ܐܢܫ ܠܥܠܡܐ ܠܐ ܙܟܳܐ. ܡܢ ܒܳܬܰܪܝ ܕܝܢ. ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܘܚܐ ܙܳܟܶܐ ܠܗ ܠܥܠܡܐ. ܙܳܟܶܐ ܠܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܰܙܟܺܝܬܶܗ ܐܢܐ. ܩܕܳܡܰܝ ܐܢܳܫ ܠܐ ܙܟܳܐ. ܒܳܬܰܪܝ ܕܝܢ ܟܠ ܐܰܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܙܳܟܶܐ.

 

31 ܗܟܢܐ ܫܳܠܡܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܐܢܐ ܙܟܺܝܬܶܗ ܠܥܳܠܡܐ ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܡܫܝܚܐ ܟܠ ܐܢܫ ܒܰܐܝܢܐ ܕܗܽܘ ܚܰܫܳܐ ܦܠܰܚ ܥܰܒܕܘܬܐ ܠܰܚܛܝܬܐ. ܡܢܗ ܕܝܢ ܘܰܠܟܐ. ܟܘܠ ܐܰܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܡܚܰܪܰܪ. ܘܬܘܒ ܗܳܝ ܕܐܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܙܟܺܝܬܶܗ ܠܥܳܠܡܐ. ܡܶܬܦܰܫܩܐ ܒܗܢܐ ܣܘܟܠܐ. ܕܠܐ ܐܶܣܬܢܶܩ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܐܚܪܢܐ ܟܰܕ ܙܟܳܐ. ܐܠܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܘܙܰܟܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܢܰܦܫܗ. ܚܢܰܢ ܕܝܢ ܐܢܗܘ ܕܙܳܟܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܒܚܰܝܠܐ ܕܛܰܝܒܘܬܗ ܫܳܩܠܝܢ ܚܢܰܢ ܙܟܘܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܒܰܬܖ̈ܰܝܗܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܠܘܬܢ ܘܠܘܬܗ. ܙܟܘܬܐ ܕܝܠܗ ܬܗܘܐ. ܘܠܢ ܒܠܚܘܕ ܣܳܡܰܢ ܒܰܡܨܥܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܶܠܬܐ. ܕܟܕ ܗܽܘ ܙܳܟܶܐ. ܢܶܣܬܒܪ ܕܰܚܢܰܢ ܙܳܟܶܝܢܢ. ܘܟܕ ܗܘ ܫܳܩܶܠ ܒܢ ܢܶܨܚܳܢܐ ܥܠ ܥܰܘܠܐ ܘܰܚܛܝܬܐ ܢܶܬܚܫܶܒ ܕܕܝܠܢ ܗܘ ܢܶܨܚܳܢܐ.

 

32 ܡܕܝܢ ܠܘ ܡܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܐܶܙܕܰܕܰܩ ܝܫܘܥ ܘܰܗܘܳܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ. ܙܕܝܩܘܬܐ ܓܝܪ ܕܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܕܝܫܘܥ. ܕܝܠܢ ܗܝ ܘܠܘ ܕܝܠܗ. ܗܽܘ ܓܝܪ ܡܛܠܬܗ ܕܢܶܙܕܰܕܰܩ ܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܳܐ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܠܘ ܡܛܠܬܗ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܘܥܰܠ ܠܥܠܡܐ. ܕܡܛܠܬܗ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܫܰܪܟܐ ܕܕܘܒܖ̈ܘܗܝ ܕܒܥܠܡܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܛܠܬܗ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܳܢܘܢ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܠܒܪܝܬܐ ܒܡܘܠܕܐ ܐܢܫܝܐ ܥܰܠ.

 

33 ܘܡܶܟܝܠ ܗܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܠܐ ܡܳܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܠܘ ܡܳܝܽܘܬܐ ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܬܐܡܪ ܡܫܝܚܐ ܕܠܘ ܫܚܝܡܐ ܗܘ. ܡܛܠ ܕܢܣܒ ܛܝܒܘܬܐ ܐܘ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܘܐܬܝܰܩܰܪ ܐܘ ܕܶܐܬܣܝܡ ܒܡܘܗܒܬܐ. ܡܢ ܐܠܗܐ ܝܪܬܐ ܕܟܘܠ. ܐܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܩܪܐ [ܡـ]ܫܝܚܐ ܫܚܝܡܐ. ܒܗܠܝܢ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ. ܐܦܠܐ [ܚܰܕ] ܡܢ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܚܝܡܐ. ܕܛܝܒܘܬܐ ܟܠܢ ܩܒܠـ[ܢ] ܘܠܐܝܩܪܐ ܕܣܝ[ܡܬ] ܒܢ̈ܝܐ ܐܫܬܘ[ܝܢ] ܘܝܳܖ̈ܬܐ ܥܡܗ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܒܐ ܣܺܝܡܺܝܢܰܢ ܕ[ܢـ]ܗܘܐ ܘܒܗܕܐ ܗܘ ܡܬܚܙܝܐ ܕܡܕܡ ܠܐ ܡܝܬܪ ܡܢܢ܇ ܐܦ ܠܐ ܐܢ ܟܡܐ ܐܢ ܢܰܘܪܒܝܘܗܝ ܒܰܡܢܳܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ.

 

34 ܐܠܐ ܡܐ ܕܡܬܐܡܪ ܡܫܝܚܐ ܕܠܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ ܫܚܝܡܐ܆ ܒܗܕܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܫܪܝܪܐ. ܘܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܒܗ̇ ܒܐܢܫܘܬܗ ܐܠܗܘܬܗ ܡܶܬܗܰܝܡܢܐ. ܘܠܘ ܐܝܟ ܐܚܪܢܐ ܒܐܚܪܢܐ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܒܗ. ܗܢܐ ܗܘ ܕܝܢ ܐܝܬܘܬܗ ܒܰܗܘܳܝܗ. ܘܒܗ ܒܰܗܘܳܝܶܗ ܐܝܬܘܬܗ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦܰܬ.

 

35 ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܠܐ ܡܝܘܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܡܝܘܬܐ ܗܕܐ ܕܐܝܟܢܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܗܘ ܡܝܬ ܐܶܡܪܶܬ ܠܝ ܕܠܐ ܡܦܫܩܐ ܐܢ ܕܝܢ ܦܘܫܩܗ ܒܳܥܶܐ ܐܢܬ. ܦܰܫܶܩ ܠܺܝ ܠܘܩܕܡ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܕܡܰܘܕܶܝܬ [ܗܘ] ܘܟܢ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܠܳܟ ܗܳܝ ܕܡܝܘܬܐ ܕܐܢܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܗܘ ܠܐ ܡܬܦܫܩܐ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܐܡܪܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܳܝ ܕܡܺܝܬ ܠܐ ܡܬܦܫܩܐ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܺܝܬ ܡܛܠ ܕܰܨܒܳܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܶܬܚܒܶܫ ܐܠܗܐ ܒܰܬܚܘܡܐ. ܡܛܠ ܕܠܥܠ ܡܢ ܙܰܒ̈ܢܐ ܗܺܝ [ܘ]ܬܚܘ̈ܡܐ ܐܝܬܘܬܗ. ܬܚܘ̈ܡܐ ܓܝܪ ܣܺܝܡܺܝܢ ܠܰܥܒܝ̈ܕܐ ܡܢ ܥܒܘܕܗܘܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܛܶܟ̈ܣܐ ܘܢܡܘ̈ܣܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ.

 

36 ܘܐܝܟܢܐ ܠܡ ܟܰܕ ܡܠܐܟ̈ܶܐ ܠܐ ܡܳܝܬܝܢ. ܐܠܗܐ ܡܬܗܝܡܢ ܕܡܝܬ. ܩܕܡܝܬ ܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ܆ ܓܘܕܦܐ ܗܝ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܬܬܐܡܪ. ܡܐ ܓܝܪ ܕܰܫܡܰܥܬ ܠܳܟ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܰܥܒܰܕ܆ ܠܐ ܬܘܒ ܬܫܰܐܶܠ ܕܐܝܟܢܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܕܡܰܠܐܟܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܳܐܶܬ ܒܰܟܝܢܗ. ܐܦ ܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢܢ ܕܡܝܬ. ܒܩܰܕܡܐ ܐܳܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܘܟܰܕ ܣܳܝܡܝܢ ܚܢܢ ܡܘܬܐ ܥܠ ܩܢܘܡܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܡܘܬܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܰܗܘܳܝܗ ܘܠܐ ܕܐܝܬܘܬܗ. ܐܝܬܘܬܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܠܥܠ ܡܢ ܡܘܬܐ ܗܺܝ. ܡܶܢ ܕܶܐܬܐ ܕܝܢ ܠܰܗܘܳܝܐ܇ ܘܐܬܡܢܝ ܒܰܥܒܝ̈ܕܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܕܡܘܬܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ. ܡܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܐܦ ܡܘܬܐ. ܠܘ ܥܰܠ ܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܗ. ܐܠܐ ܥܠ ܫܪܳܪܐ ܕܰܗܘܳܝܗ.

 

37 ܡܕܝܢ ܠܐ ܠܳܚܡܐ ܗܳܝ ܕܰܬܦܰܚܡܘܢ ܠܡܰܠܐܟܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܒܗܢܐ ܪܙܐ ܕܡܰܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܡܠܐܟܐ܆ ܒܪܢܫܐ ܒܰܫܪܪܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܐ܆ ܐܦܠܐ ܐܢ ܢܶܨܒܶܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܗܳܝ ܕܶܐܢ ܢܶܒܥܶܐ ܒܳܪܽܘܝܗ ܕܰܢܫܰܚܠܦܺܝܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܢܶܨܒܶܐ ܘܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܗܘܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܪܘܚܢܘܬܗ. ܠܐ ܗܳܘܐ ܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܫܪܪܐ. ܒܕܡܘܬܐ ܓܝܪ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܫܐ܆ ܙܒ̈ܢܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܡܠܐܟ̈ܶܐ. ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢܘܬܗܘܢ ܠܘ ܫܪܪܐ ܗܘܳܬ ܕܰܟܝܢܐ. ܐܠܐ ܕܡܘܬܐ ܫܐܝܠܬܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܡܛܠ ܕܰܕܡܽܘܬܐ ܗܘܳܬ ܚܙܳܬܗ ܟܕ ܠܥܰܝ̈ܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܐ܆ ܒܟܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܫܪܳܪܐ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܕܡܽܘܬܐ. ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܐܠܐ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܒܫܪܪܐ. ܕܗܟܢܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܥܒܶܕ ܘܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܟܝܢܐ ܒܪ ܚܐܖ̈ܐ ܘܡܫܠܛܐ. ܘܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܒܫܪܪܐ ܘܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘܳܐ ܒܩܘܫܬܐ ܘܒܰܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܡܽܘܬܐ ܐܘ ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܠܝܬ.

 

38 ܡܕܝܢ ܗܰܘ ܕܒܫܪܪܐ ܗܘܳܐ ܐܢܫܐ܆ ܐܦ ܒܫܪܪܐ ܛܥܶܡ ܡܘܬܐ. ܘܗܽܘ ܒܩܘܫܬܐ ܟܰܬܰܪ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܒܩܘܫܬܐ ܦܳܫ ܚܰܝܐ ܘܡܰܚܝܳܢܐ ܘܐܦ ܒܗ ܒܡܘܬܐ. ܡܰܠܐܟܐ ܓܝܪ ܠܐ ܐܳܬܶܐ ܠܗܕܐ ܬܰܚܘܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܒܪܢܫܐ ܒܫܘܚܠܦܐ ܗܘܳܐ. ܐܝܟ ܓܝܪ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܒܰܗܘܳܝܗ ܩܕܡܝܐ܆ ܡܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܢ ܗܳܘܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܒܫܘܚܠܦܐ ܗܳܘܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܠܐ ܒܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܶܬܐ ܠܗܳܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܫܘܚܠܦܐ ܐܬܗܦܟ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܳܝ ܕܢܶܗܘܐ܀

 

39 ܬܦܘܫ ܠܗ̇ ܡܕܝܢ ܬܰܚܘܝܬܐ ܕܡܠܐܟܐ܆ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܢܐ ܒܟܝܢܐ. ܕܡܕܡ ܕܪܘܚܢܐ ܗܘ܆ ܒܟܝܢܐ ܕܪܘܚܢܘܬܗ ܠܡܘܬܐ ܠܐ ܡܫܰܥܒܰܕ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܗܐ ܠܘ ܒܟܝܢܐ ܕܪܘܚܢܘܬܗ ܛܥܶܡ ܡܘܬܐ. ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܕܦܰܓܪܢܘܬܗ. ܐܘ ܢܚܰܘܘܢ ܗܟܝܠ ܕܗܳܘܐ ܡܰܠܐܟܐ ܒܪܢܫܐ ܟܕ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܘ ܢܶܟܦܪܽܘܢ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܕܡܰܠܦܝܢ ܟܬܒ̈ܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܟܝܢܐ ܕܪܘܚܢܘܬܗ ܐܡܪܝܢܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܰܛܥܶܡ ܡܘܬܐ܆ ܒܘܠܝܬܐ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܐܘ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܢ ܕܝܢ ܪܐܙܐ ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܗܢܐ܆ ܗܰܘ ܕܠܘܬ ܡܠܐܟܐ ܕܢܗܘܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ܆ ܠܡܢܐ ܠܐ ܝܳܠܦܝܢ ܖ̈ܙܐ܇ ܘܫܳܠܝܢ ܡܢ ܒܥܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܕܪܡܝܐ ܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܒܗܕܐ ܢܬܕܡܪ ܒܗ̇ ܒܡܪܚܘܬܐ ܕܡܠܬܗܘܢ. ܕܠܐ ܡܬܚܡܨܝܢ ܕܟܕ ܥܠ ܪܐܙܐ ܐܠܗܝܐ ܡܡܠܠܝܢ. ܕܫܪܒܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܢܰܝܬܘܢ ܠܡܨܥܬܐ.

 

40 ܫ̈ܐܕܐ ܠܡ ܠܐ ܡܳܝܬܝܢ܆ ܘܥܠ ܐܠܗܐ ܡܘܬܐ ܐܳܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܐܘ ܚܟܝ̈ܡܐ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܣܟ̈ܠܐ܆ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܪܙܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܡܡܠܠܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܠܡܢܐ ܥܡ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܚܢ̈ܦܐ ܒܪܐܙܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܡܡܰܝܩܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܠܡܢܐ ܥܡ ܒܥܠܕ̈ܒܒܐ ܕܙܩܝܦܗ ܕܡܫܝܚܐ ܢܰܦܫܟܘܢ ܡܳܢܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܘܕܐܢܫ ܢܶܩܪܶܝܟ ܒܡܶܠܬܐ ܝܗܘܕܝܐ ܐܰܘ ܚܢܦܐ ܚܳܡܬܐ ܠܟ ܥܠ ܢܦܫܟ ܠܐ ܪܳܓܶܙ ܐܢܬ܆ ܕܒܚܐܪܘܬܟ ܣܳܡܬ ܡܢܬܟ ܥܡ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܘܡܶܬܟܰܬܰܫ ܐܢܬ ܥܡܢ ܒܡܠܝ̈ܗܘܢ܆ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܐܘ ܫܟܝ̈ܚܬܐ ܐܢܝ̈ܢ ܕܝܘܠܦܢܟ. ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܚܰܢ̈ܦܶܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܐܢܝܢ. ܘܗܶܢܘܢ ܐܦ ܥܕܰܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܡܰܝܩܝܢ ܒܰܢ. ܡܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܡܢܢ ܡܘܠܕܐ ܕܐܠܗܐ: ܐܘ ܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܀

 

41 ܐܶܬܦܢܰܝ ܨܶܝܕ ܢܦܫܟ ܘܰܚܙܺܝ ܕܙܰܝܢܗܘܢ ܠܳܒܶܫ ܐܢܬ ܘܡܶܬܟܰܬܰܫ ܐܢܬ ܥܰܡܰܢ܆ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܒܡܶܠܰܝ̈ܗܘܢ ܒܪܳܐܙܰܢ ܡܒܰܙܰܚ ܐܢܬ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܶܩܪܶܝܟ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܗܳܠܝܢ܆ ܕܠܐ ܐܶܨܰܥܰܪ ܐܣܟܝܡܐ ܕܬܘܠܡܕ[ܢ] ܝܩܝܪܐ ܕܣܺܝܡ ܥܠܝܟ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܠܟ ܕܠܐ ܫܳܠܶܝܬ ܡܢ ܓܘܕܳܦܳܟ ܕܰܥܠܝ. ܘܟܕ ܥܠܰܝ ܓܳܚܶܟ ܐܢܬ ܒܐܠܗܐ ܡܒܰܙܚ ܐܢܬ. ܘܥܡܗܘܢ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܰܒܥܶܕܳܢ ܨܠܝܒܐ ܡܒܰܙܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܪܺܫܳܟ ܒܡܘܝܩܐ܆ ܥܠܰܝ ܘܥܠ ܐܠܗܐ ܡܢܺܝܕ ܐܢܬ. ܘܠܘ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠܬܝ ܕܝܠܝ ܡܓܰܕܶܦ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܩܠܝܠ ܦ×ܚ ܗܘܐ ܪܘܫܥܗ̇܆ ܐܠܐ ܥܠܰܝ ܡܛܠܬܗ ܕܡܘܕܐ ܐܢܐ ܒܡܘܬܐ ܚܰܝܐ ܘܝܳܗܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܐܠܗܐ.

 

42 ܕܠܐ ܓܝܪ ܡܳܝܬܺܝܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܐܦ ܐܶܢܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܐ. ܘܠܐ ܫ̈ܐ[ܕ]ܐ ܐܦ ܠܐ ܢܰܦ̈ܫܬܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܢܐ ܒܟܝܢܗ. ܡܛܠ ܕܡܰܘܬܐ ܥܰܠ ܡܖ̈ܟܒܐ ܫܰܠܝܛ. ܐܘ ܡܢ ܗܳܝ ܕܰܟܝܢܐ ܐܝܟ ܕܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܘܰܒܥܝܪܐ܆ ܐܘ ܡܢ ܓܙܳܪ ܕܝܢܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܘܩܕܢܐ܇ ܐܝܟ ܕܰܠܓܶܢܣܐ ܕܝܠܢ ܒܢ̈ܰܝܢܫܐ. ܐܝܬ ܡܕܝܢ ܡܠܐܟܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܟܝ̈ܢܐ ܖ̈ܘܚܢܐ. ܕܐܬܓܫܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܫܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܐܬܝܠܕ ܦܓܪܢܐܝܬ ܟܰܕ ܚܬܺܝܡܳܢ ܒܬܘ̈ܠܝܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ ܘܶܐܬܓܙܰܪ ܘܺܝܢܶܩ ܚܠܒܐ ܘܶܐܬܪܰܒܝ ܒܩܘܡܬܐ ܕܰܟܝܢܢ. ܘܢܳܡ ܘܰܕܡܶܟ܇ ܘܰܟܦܶܢ ܘܶܐܟܰܠ܇ ܘ[ܨ]ܗ[ܝ] ܘܶܐܫܬܺܝ ܘܰܠܐܺܝ ܘܺܝܬܶܒ ܘܰܥܡܰܠ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ. ܥܡ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܘܢ [ܣ]ܘܥܖ̈ܢܐ ܕܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܫܪܪܐ [ܫ]ܡܶـ[ܫ] ܘܠܐ ܒܰܕܡܘܬܐ. [ܐܢ] ܐܝܬ ܗܟܝܠ ܚܰܕ ܡܢ ܖ̈ܘܚܢܐ ܕܗܠܝܢ ܐܣܬܥܪ ܠܘܬܗ ܘܳܠܐܶ ܕܢܐܬܐ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܡܰܘܬܐ ܐܠܗܝܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܢ ܕ[ܝܢ] ܗܠܝܢ ܠܐ ܗܘܰܝ ܒܚܕ ܡܢܗܘܢ܆ ܠܐ ܢܐ[ܬܐ] ܫܪܒܗܘܢ ܐܦ ܠܐ ܒܪܳܙܐ ܕܡܰܘܬܐ. ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܦܓܪܢܘܬܐ ܒܫܪܪܐ܆ ܐܦ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܡܰܘܬܐ ܒܫܪܪܐ. ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܕܝܢ ܒܩܕܡܐ ܨܝܕ ܖ̈ܘܚܢܐ ܦܓܪܢܘܬܐ܆ ܘܟܢ ܐܳܬܶܝܢܰܢ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܡܰܘܬܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܗܳܘܶܐ ܬܚܘܝܬܐ ܪܘܚܢܐ ܠܦܓܪܢܐ. ܘܠܐ ܐܰܣܺܝܪܐ ܠܫܰܪܝܐ ܘܠܐ ܡܫܰܥܒܕܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܢܺܝܪܐ ܠܒܪ ܚܐܖ̈ܐ. ܕܰܡܫܰܠܛܐܝܬ ܒܟܠ ܗܳܘܶܐ ܐܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܨܶܒܝܳܢܗ. ܘܐܝܟ ܕܒܰܦܣܝ̈ܩܬܐ܆ ܠܐ ܐܬܝܐ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܒܪܝܬܐ ܠܐܝܬܘܬܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܨܒܐ ܐܢܫ ܕܢܝܬܝܗ̇. ܠܐ ܕܡܝܐ ܓܡܝܪܐܝܬ. ܐܠܐ ܒܡܕܡ ܕܳܡܝܐ ܘܒܡܕܡ ܠܐ.

 

43 ܦܓܪܢܐܝܬ ܗܟܝܠ ܡܝܬ ܐܠܗܐ ܘܠܘ ܪܘܚܢܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܦܓܪܢܐܝܬ ܐܬܝܠܕ ܘܠܐ ܐܝܬܝܐܝܬ. ܠܐ ܡܳܕܝܢ ܕܳܡܝܐ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܐܢܬ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܶܡܰܪܬ ܕܰܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܢܳܫܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܢ ܬܚܘܝܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܖ̈ܘܚܢܐ [ܡـ]ܠܬܝ ܡܒܰܛܶܠ [ܗܘ]ܝܬ. ܐܢ ܕ[ܝܢ] ܝܚܝܕܝܐ ܗ[ܘ] ܠܘܬ ܦܓܪܢܘܬܐ. ܘܠܘܬ ܚܕ ܡܢ ܖ̈ܘܚܢܐ ܠܐ ܗܘܳܬ. ܠܐ ܒܩܢܘ̈ܡܐ ܐܝ̈ܬܝܝܐ ܕܐܒܐ ܘܕܪܘܚܐ܆ ܐܦ ܠܐ ܒܟܝ̈ܢܐ ܖ̈ܘܚܢܐ ܕܥܝܖ̈ܐ: ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܬ ܠܗ ܒܨܒܝܢܗ ܝܚܝܕܐܝܬ ܦܓܪܢܘܬܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܖ̈ܘܚܢܐ܆ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܠܚܶܡ ܐܦ ܣܘܥܪܢܗ ܕܡܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܓܕܰܫ ܠܫܪܟܐ ܕܖ̈ܘܚܢܐ. ܐܢ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܐܬܓܫܡܘ ܖ̈ܘܚܢܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܡܬܐܡܪ ܡܘܬܐ ܐܦ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܖ̈ܘܚܢܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܦܓܪܢܘܬܐ ܠܐ ܗܘܳܬ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ܆ ܐܦ ܠܐ ܡܘܬܐ ܛܥܶܡ [ܚ]ܕ ܡܢܗܘܢ. ܡܠܬܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܕܰܗܘܐ ܦܓܪܐ ܐ[ܝܟ] ܕܰܟܬ[ܝܒ.] ܘܒܗ ܒܠܚܘܕ ܐܫܬܡܫ ܒܦܓܪ܆ ܐܦ ܪܐܙܗ ܕܡܘܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܗܽܘ ܒܠܚܘܕ ܗܘܳܐ ܦܓܪܐ ܒܩܘܫܬܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ [ܖ̈ܘ]ܚܢܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܛܥܶܡ ܡܘܬܐ ܒܫܪܪ[ܐ ܡܢ] ܟܠܗܘܢ ܖ̈ܘܚܢܐ.

 

44 ܘ[ܟـ]ܕ ܠܐ ܡܝܬ ܠܐ ܐܒܐ ܘܠܐ ܪܘܚܐ: ܐ[ܦ] ܠܐ ܬܘܒ ܚܕ [ܡܢ] ܖ̈ܘܚܢܐ ܥܒܝ̈ܕܐ [ܗܘ] ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܬ[ܬܚܬܝ] ܒ[ܡـ]ܘܬܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܢܫܐ ܡܢ ܟܝܢܢ. ܡܛܠ [ܚ]ܘܒܗ ܓܝܪ ܐܦ ܠܬ[ܚܬ ܡܢ] ܡܠܐܟ̈ܶܐ ܐܬܬ[ܚܬܝ] ܟܕ ܡܶܢ ܫܰܘܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܠܐ ܐܬܒܰܨܪ ܘܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܘܝܘܬܐ ܕܩܢܘ[ܡܐ] ܕܐܝܬܘܬܐ ܒܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܐ܆ ܐܦ ܠܬ[ܚܬ] ܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܐܬ[ܬܚܬܝ] ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ. ܕܡܳܢܰܘ [ܓܒܪܐ] ܕܐܬܕܟܪܬ[ܝܗܝ] [ܘܒܪܗ] ܕܐ[ܢܫܐ] ܕܣܥܪܬ[ܝܗܝ] ܐܡܟܬܝܗܝ [ܩܠܝܠ] [ܡܢ ܡ̈ܠܐ]ܟܐ × ܡܦ× × × ܘܡ× [ܕܠܡـ]ܢܘ [ܐܡـ]ܪ ܘܠܡܢ [ܩ]ܪܐ [ܕܓܒ]ܪܐ ܘܒܪ[ܗ ܕܐܢܫܐ ܕܡܢ] ܡܠܐܟ̈ܐ ܐܬܬܚܬܝ ܐܡܪ ܕܗܰܘ ܕܡܟ [ܩܠܝ]ܠ ܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ. [ܚܙ]ܝܢܢ ܕܗܘܝܘ ܝܫܘܥ ܡܛܠ ܚܫܐ ܕܡܘܬ[ܗ.] ܐܢ ܦܘܠܘܣ ܗܟܝܠ [ܩ]ܥܳܐ ܕܡܟ ܩܠܝܠ ܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܚܫܐ ܕܡܘܬܗ ܡܢܐ ܐܡܪܬ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܠܐ ܡܳܝܬܺܝܢ ܘܐܠܗܐ ܡܺܝܬ. ܘܠܐ ܬܙܺܝܥܳܟ ܐܰܝܕܳܐ ܕܶܐܬܐܰܡܪܰܬ ܠܘ ܓܝܪ ܩܛܝܪܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ ܬܰܚܬܝܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܐܦ ܠܐ ܒܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܐܬܒܨܪ ܡܢܗܘܢ. ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦܠܐ ܡܢ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܐܬܒܰܨܪ ܐܠܐ ܐܢ ܒܫܚܝܡܘܬܐ ܕܰܚܙܳܬܐ ܕܦܓܪܢܘܬܗ. ܗܳܝ ܕܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܫܥܝܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܡܬܰܚܬܰܝ ܗܘܳܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܐ ܗܘܐ܆ ܐܦ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܫܝܛܐ ܠܡ ܘܡܟܝܟܐ ܕܐܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܓܒܪܐ ܕܟ̈ܐܒܐ ܘܝܳܕܥ ܚܫ̈ܐ ܘܬܘܒ ܣܠܩ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܝܟ ܥܩܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܨܗܝܬܐ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐ ܚܙܘܐ ܘܠܐ ܙܝܘܐ ܘܰܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܙܘܐ ܘܕܰܓܶܠܢܳܝܗܝ. ܘܰܐܦܢܺܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܡܢܗ. ܫܳܛܢܳܝܗܝ ܘܠܐ ܚܫܰܒܢܳܝܗܝ.

 

45 ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܰܚܬܶܐ ܐܠܗܐ. ܒܗܕܐ ܕܐܡܝܪܐ ܥܠܘܗܝ ܕܶܐܬܒܰܨܪ ܩܠܝܠ ܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܳܪܶܒ ܒܗ̇. ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܐܪܡܝ ܬܗܪܐ ܕܪܒܘܬ ܚܘܒܗ ܒܟܠܗܘܢ ܥܒܝ̈ܕܐ. ܥܠܝ̈ܐ ܘܬܚܬܝ̈ܐ. ܕܟܕ ܪܡ ܡܢ ܟܠ ܒܟܝܢܐ܆ ܗܘܳܐ ܠܬܚܬ ܡܢ ܟܠ ܒܨܒܝܢܐ ܕܚܘܒܗ܇ ܡܛܠ ܚܝ̈ܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠ. ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܪܓܐ ܠܟ ܕܬܣܬܟܠܝܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ. ܕܗܰܘ ܕܡܟ ܩܠܝܠ ܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܒܗܳܝ ܕܰܛܥܶܡ ܡܘܬܐ: ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܒܟܝܢܐ܆ ܘܡܢܐ ܬܗܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܕܐ ܕܰܟܬܰܒ ܦܘܠܘܣ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܕܐܬܡܰܟܰܟ ܩܠܝܠ [ܡܢ] ܡܠܐܟ̈ܐ. ܗܰܘ ܕܒܟܝܢܗ ܡܰܟܝܟ ܗܘܐ ܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܗܰܘ ܕܐܦ ܟܕ ܠܐ ܢܶܛܥܰܡ ܡܘܬܐ܆ ܠܬܰܚܬ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ. ܘܡܰܟܝܟ ܗܘ ܡܢܗܘܢ ܒܟܠܡܕܡ. ܫܠܝܚܐ ܕܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܚܫܐ ܕܡܰܘܬܗ ܒܠܚܘܕ ܐܶܡܪ ܕܡܳܐܶܟ ܗܘܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܗܰܘ ܠܡ ܕܡܰܟ ܩܠܝܠ ܡܶܢ ܡܠܐܟ̈ܐ܆ ܚܳܙܶܝܢܢ ܕܗܘܝܘ ܝܫܘܥ ܡܛܘܠ ܚܫܐ ܕܡܘܬܗ. ܘܬܘܒ ܣܘܟܠܐ ܐܚܪܢܐ ܡܚܰܘܝܐ ܠܢ ܡܠܬܗ ܕܦܘܠܘܣ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܶܡܪ ܕܡܰܟܝܟ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܕܡܰܟ. ܡܠܬܐ ܕܡܰܠܦܐ ܕܟܕ ܪܡ ܡܢܗܘܢ ܐܬܡܟܟ ܩܠܝܠ ܡܢܗܘܢ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܗܰܘ ܕܡܟܝܟܐ ܗܘ ܒܟܝܢܗ ܠܐ ܠܳܚܡܐ. ܠܐܝܟܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܬܬܚܬܶܐ ܒܡܘܟܟܗ܇ ܠܗܰܘ ܕܡܟܝܟܐ ܗܘ ܒܟܝܢܗ܀

 

46 ܐܬܬܚܬܝ ܗܟܝܠ ܒܨܒܝܢܗ ܐܝܟ ܕܰܐܠܦ ܦܘܠܘܣ. ܗܰܘ ܕܪܳܡ ܗܘܐ ܒܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܗ. ܘܟܕ ܡܠܐܟ̈ܐ ܥܒܳܕ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܥܰܠܝܢ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܡܝܘ̈ܬܐ܆ ܗܽܘ ܠܬܚܬ ܡܢܗܘܢ ܢܚܶܬ. ܘܐܫܬܘܬܦ ܒܚܰܝ̈ܰܝܢ ܘܒܡܘܬܢ. ܘܗܕܐ ܠܐ ܡܒܨܪܐ ܠܗ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ. ܐܦ ܠܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܐܢܐ ܟܕ ܬܳܗܪ ܐܢܐ ܒܪܙܐ ܕܡܘܟܟܗ܆ ܣܳܓܕ ܐܢܐ ܠܚܘܒܗ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ. ܐܦ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܫܕܺܝ ܡܶܢܳܟ ܐܘܡܳܢܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܝܰܠܝ̈ܦܬܐ ܘܡܰܫܠܡܳܢܘܬܐ ܕܗܶܕ̈ܣܶܐ ܣܖ̈ܺܝܩܶܐ ܘܰܛܥܰܡ ܒܢܣܝܢܐ ܕܬܗܪܐ ܕܚܘ̈ܫܒܝܟ ܪܐܙܐ ܕܦܘܪܩܢܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܣܖ̈ܝܩܬܐ ܚܫܝܒܢ ܠܟ ܒܚܘ̈ܫܒܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܕܰܓܳܠܬܐ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܠܘܬܟ܇ ܐܢ ܬܶܣܰܒ ܥܠܰܝܟ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܠܡܢܐ ܒܡܕܡ ܕܐܢܐ ܡܶܬܒܢܶܐ ܐܢܐ: ܐܢܬ ܒܗ ܡܶܬܬܰܩܠܰܬ. ܘܡܕܡ ܕܠܝ ܐܝܬܘܗܝ ܥܶܠܰܬ ܚܝ̈ܐ ܘܰܫܟܳܚܬܐ: ܠܟ ܗܳܘܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܐ ܘܰܕܡܰܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܚܰܕ ܢܺܝܫܐ ܣܝܡ ܩܕܳܡܰܝܢ ܘܒܶܗ ܚܳܝܪܺܝܢܢ. ܕܐܢܬ ܒܳܨܶܝܬ ܠܗ ܠܫܪܪܐ ܒܚܘܫܒܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܐܢܫܝܬܐ܆ ܘܐܢܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܐܢܐ ܒܶܗ ܒܰ[ܚܝܳ]ܪܐ ܢܰܩܕܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܶܠܦܶܬ ܕܶܐܚܽܘܪ ܒܖ̈ܳܙܶܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܒܥܰܝܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ.

 

47 ܐܠܗܐ ܗܘ ܗܟܝܠ ܕܚܰܫ ܚܠܦܝܢ ܒܰܦܓܰܪ ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܡܨܶܐ ܡܰܘܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܰܚܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܗܰܘ [ܓܝܪ] ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܚܘܒܬܐ ܕܩܢܘܡܗ ܦܳܪܰܥ ܗܘܐ܆ ܘܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܥܠ ܢܦܫܗ [ܡܡܰـ]ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟܢܐ ܠܦܘܪܩܢܐ [ܕܝܠܢ] ܗܘܐ [ܚܫ]ܗ ܘܡܘܬܗ܀

 

48 ܡܶܫܟܚܳܐ ܠܡ ܗܳܕܶܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܢܡܽܘܬܽܘܢ ܘܐܢ [ܡܝ]ܬܘ ܚܝ̈ܐ ܡܢܘ [ܢܰܚܶܐ] ܐܢܘܢ. [ܡـ]ܫܟـ[ܚ]ܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܢܡܘܬܘܢ ܚܝ̈ܐ ܡܛܠ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ [ܠܐܰܚܖ̈ܢܐ]. ܗܳ[ܠܝܢ ܓܝܪ] ܐܝܬܝܗ[ܘܢ] ܚܝ̈ܐ ܫܖ̈ܝܪܐ ܠܘ ܗܳܢܘܢ ܒܰܠܚܘܕ ܕܗܶܢܘܢ ܠـ[ܗ]ܘܢ [ܚܰܝܺܝ]ܢ ܐܠܐ ܗܳܢܘܢ ܕܝܳܗܒܝܢ ܚܝ̈ܐ [ܠܐܰܚ]ܖ̈ܢܐ. ܚܰܝ̈ܐ ܓܝܪ ܕܰܠܢܰܦ[ܫ]ܗܘܢ ܚܰܝܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܕܰܚܽ[ܘ̈ܠـ]ܬܳܢܐ ܐ[ܝܬܝ]ܗܘܢ. ܗܳܢܘܢ ܕܝܢ ܕܦܳܣܥܺܝܢ ܥܰܠ ܡܘܬܐ ܟܕ ܡܶܢܶܗ ܠܐ ܡܬ[ܬܙܝܥـ]ܝܢ. ܗܳ[ܠܶܝܢ] ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܝ̈ܐ ܫܖ̈ܝܪܐ ܕܢܶܟܝܳܢܐ ܠܐ ܡܩܰܒܠܝܢ܀

 

49 ܘܡܰܢܘ ܠܡ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܐ ܥܠܡ̈ܐ. ܬܠܳܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܰܗܘܐ ܡܳܪܰܢ ܒܓܘ ܩܒܪܐ. ܚܘܪ ܐܝܟܢܐ ܡܫܐܠܝܢ ܘܠܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܢ ܪܐܙܐ ܕܡܰܘܬܐ ܐܠܗܝܐ. ܐܝܟ ܡܰܘܬܐ ܓܝܪ ܕܒܪܢܫܐ ܚܫܺܝܒ ܠܗܘܢ ܡܰܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܡܳܐܬ ܒܡܘܬܗ ܘܒܳܛܠ ܒܥܽܘܢܕܳܢܗ. ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܝܢ ܕܐܦ ܗܽܘ ܡܰܘܬܶܗ ܚܰܝ̈ܐ ܗܘ. ܘܐܢ ܡܘܬܗ ܠܐܚܖ̈ܢܐ ܚܝ̈ܐ ܗܘ܆ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܘ ܩܢܘܡܗ ܒܡܘܬܗ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܠܐ ܐܰܘܒܶܕ. ܡܳܢܳܐ ܡܕܰܡܶܐ ܐܢܬ ܡܰܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܡܰܘܬܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ. ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܡܐ ܕܡܺܝܬ. ܒܛܶܠ ܠܗ ܒܡܘܬܗ. ܘܡܢ ܟܠ ܣ×ܪ ܡܛܠ ܕܡܘܬܗ ܫܪܳܝܐ ܗܘ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܦ ܒܡܘܬܗ ܚܰܝܐ ܗܘܐ. ܘܟܰܕ ܒܰܦܓܰܪ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܐ ܣܺܝܡ ܗܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܡܰܥܒܕܳܢܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܗ ܠܐ ܫܳܠܶܐ ܗܘܐ.

 

50 ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܰܡܕܰܡܶܝܬ ܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܡܘܬܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܝ ܡܳܢܳܐ ܚܘܫܒܐ ܐܝܬ ܠܟ ܥܠ ܗܘܳܝܗ ܘܥܠ ܡܘܠܕܗ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܢܬ ܐܦ ܪܳܙܐ ܕܡܰܘܬܗ. ܠܘ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܐܬܓܫܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܙܘܘܓܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܗܽܘ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܫܩܰܠ ܦܓܪܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܫܐ. ܘܒܰܗܘܳܝܗ ܐܝܬܘܬܗ ܠܐ ܐܰܘܒܶܕ. ܘܬܘܒ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܶܬܝܰܠܕܝܢ. ܠܘ ܒܬܘܠܐܝܬ ܡܬܝܰܠܕܝܢ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܶܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܒܡܘܠܕܗ. ܒܬܘ̈ܠܝܗ̇ ܠܘܬܗ̇ ܐܬܢܛܪܘ. ܘܬܘܒ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ ܗܳܘܝܢ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܗܘܰܘ܆ ܫܳܒܩܺܝܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܰܘ. ܗܽܘ ܕܝܢ ܗܘܳܐ܆ ܠܘ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐ܆ ܗܘܳܐ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܒܫܪܪܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܒܰܗܘܳܝܗ ܐܝܬܘܬܗ ܠܐ ܫܒܰܩ.

 

51 ܚܘܪ ܗܟܝܠ ܒܗܳܠܝܢ ܒܩܕܡܐ. ܘܟܢ ܬܩܪܘܒ ܠܘܬ ܪܐܙܐ ܕܡܘܬܗ ܘܡܰܠܠ ܥܠܘܗܝ. ܐܢ ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܗܘܝܐ ܘܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܘܡܘܠܕܐ܆ ܡܫܰܚܠܰܦ ܒܗܝܢ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܐܢܫܐ܆ ܐܦ ܒܡܘܬܗ ܡܫܰܚܠܰܦ ܗܘ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܡܝܘ̈ܬܐ. ܐܘ ܐܶܡܰܪ ܐܦ ܡܘܠܕܗ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܗܘ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ܆ ܘܡܢ ܙܘܘܓܐ ܐܝܟ ܟܠܢܫ ܐܬܒܛܢ ܘܐܬܝܠܕ܆ ܐܘ ܗܰܝܡܶܢ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܪܳܐܙܳܐ ܕܡܰܘܬܗ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܫܐ. ܘܐܝܟ ܗܘܳܝܗ ܘܡܘܠܕܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܡܘܬܗ ܝܚܝܕܐܝܬ ܐܟܘܬܗ܇ ܘܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܦܰܐܝܐ ܠܰܟܝܳܢܗ ܡـ[ܬܘܡ] ܠܐ ܫܰܠܝܶܗ. ܐܢ ܡܘܬܗ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܫܐ ܗܘ܆ ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܒܛܶܠ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܟܝܢܗ. ܐܦ ܡܘܠܕܗ ܐܟܘܬܗܘܢ ܗܘ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܘܡܘܠܕܗ ܕܬܗܪܐ ܗܘ܆ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܝܳܢܐ ܗܘ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠ. ܐܦ ܚܫܗ ܐܦ ܡܘܬܗ ܕܪܐܙܐ ܗܘ. ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܗܘ ܘܠܐ ܡܬܦܫܩ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܟܕ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܐܠܗܐ ܦܳܫ ܒܐܝܬܘܬܗ: ܘܟܕ ܐܬܝܠܕ ܦܓܪܢܐ ܩܰܘܺܝ ܒܡܘܠܕܗ ܬܶܗܪܳܐ ܕܪܘܚܢܘܬܗ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܕ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ ܚܝ̈ܐ ܕܟܝܢܗ ܠܐ ܐܰܘܒܶܕ. ܘܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܐܝܐ ܠܩܢܘܡܗ ܠܐ ܫܠܺܝ.

 

52 ܡܘܠܕܐ ܓܝܪ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ܆ ܘܡܰܘܠܕܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ. ܡܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ܆ ܘܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ. ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܪܢܫܐ ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܟܕ ܗܘܳܐ ܐܢܫܐ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܢܫܐ ܗܘܳܐ. ܟܕ ܫܠܶܐ ܗܘܐ ܥܳܒܘܕܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܥܳܒܘܕܐ ܗܘܐ ܫܰܠܝܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܐ ܫܰܬܝܩܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܫܰܬܝܩܐ ܗܘܐ ܡܰܠܳܠܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܓܰܠܝܐ ܗܘܐ ܟܰܣܝܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܟܰܣܝܐ ܗܘܐ܆ ܓܰܠܝܐ ܡܶܬܚܙܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܠܐܝܐ ܗܘܐ ܢܝܳܚܐ ܗܘܐ ܕܟܘܠ. ܘܟܕ ܢܝܳܚܐ ܗܘ ܕܟܘܠ ܠܐܰܝܐ ܗܘܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܪܕܦ ܡܢ ܐܬܪܐ ܠܐܰܬܪܐ ܒܟܘܠ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܒܟܠ ܗܘܐ ܡܢ ܕܘܟܐ ܠܚܒܪܬܗ̇ ܡܫܰܢܶܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܠܝܬ [ܠܗ] ܐܝܟܐ ܕܢܣܡܘܟ ܪܫܗ. ܐܰܘܢܐ ܗܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܠܡܐܢܐ ܗܘܐ ܕܚܰܝ̈ܐ܆ ܠܝܬ ܠܗ ܐܝܟܐ ܕܢܣܡܘܟ ܪܫܗ. ܟܕ ܟܰܦܢܳܐ ܗܘܐ ܣܰܒܥܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܣܰܒܥܳܐ ܗܘܐ ܟܰܦܢܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܥܺܝܪܐ ܗܘܐ ܕܰܡܟܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܕܰܡܟܐ ܗܘܐ ܥܝܪܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܝܳܕܘܥܐ ܗܘܐ ܡܫܬܐܠܢܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܗܘܐ ܝܳܕܘܥܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܒܚܫܐ ܗܘܐ ܒܠܐ ܚܫܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܒܠܐ ܚܫܐ ܗܘܐ ܒܚܫܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܚܰܝܐ ܗܘܐ ܡܝܬܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܡܝܬܐ ܗܘܐ܆ ܒܗ ܒܡܘܬܗ ܚܰܝܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܥܠ ܠܰܫܝܘܠ ܒܰܫܡܰܝܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܒܫܡܝܐ ܗܘܐ ܥܰܠ ܠܓܘ ܫܝܘܠ. ܟܕ ܡܰܓܰܣ ܗܘܐ ܒܓܘ ܩܒܪܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܝܳܬܶܒ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܝܳܬܶܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܒܓܘ ܩܒܪܐ ܡܰܓܰܣ ܗܘܐ. ܟܕ ܢܦܰܩ ܡܢ ܩܒܪܐ ܠܐ ܢܦܰܩ ܡܢ ܫܡܰܝܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܢܦܰܩ ܡܢ ܫܡܰܝܐ ܢܦܰܩ ܡܢ ܩܒܪܐ. ܟܕ ܣܠܶܩ ܗܘܐ ܠܪܰܘܡܐ ܒܪܰܘܡܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܬܰܡܳܢ ܗܘܐ ܠܬܰܡܳܢ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ. ܟܕ ܨܪܳܐ ܠܰܪܩܝܥܐ ܠܰܪܩܺܝܥܐ ܛܥܺܝܢ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܛܥܺܝܢ ܠܗ܇ ܨܪܳܝܗܝ ܘܥܰܠ ܠܓܘ ܡܢܗ. ܟܕ ܒܐܐܪ ܪܳܕܶܐ ܗܘܐ܆ ܟܠ ܒܗ ܪܳܗܶܛ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܐܪ ܒܗ ܡܬܬܙܝܥ ܗܘܳܐ܆ ܒܐܐܪ ܪܳܕܶܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܛܥܝܢܐ ܠܗ ܥܢܳܢܐ ܠܥܢܢܐ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܗܘܐ ܠܰܥܢܢܐ ܥܢܳܢܐ ܛܥܝܢܐ ܗܘܳܬ ܠܗ. ܟܕ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܬ ܐܒܐ ܒܐܒܐ ܗܘܳܐ. ܘܟܕ ܒܗ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܒܰܦܓܰܪ ܐܶܬܩܰܪܰܒ. ܟܕ ܠܐ ܩܳܡ ܡܢ ܟܘܪܣܝܐ ܝܺܬܶܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ. ܘܟܰܕ ܝܺܬܶܒ ܥܠܘܗܝ ܡܬܘܡ. ܠܐ ܩܡ ܗܘܐ ܡܢܗ܀

 

53 ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܫܪܪܐ ܫܰܡܶܫ ܝܫܘܥ ܒܩܢܘܡܗ ܘܒܰܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܰܓܳܠܘܬܐ ܠܐ ܫܟܝܚܐ. ܘܟܕ ܬܶܗܪܳܐ ܡܰܠܝ̈ܳܢ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܢ. ܘܟܕ ܕܘܡܪܐ ܢܰܩܺܝܦ ܠܗܶܝܢ ܡܶܬܬܰܫܪܳܢ. ܖ̈ܶܥܝܳܢܐ ܓܝܪ ܦܠܝ̈ܓܐ ܠܚ̈ܕܕܐ ܫܳܪܶܝܢ. ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܒܬܶܗܪܐ ܠܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܠܰܚܕܐ ܡܩܰܒܠܐ ܘܟܕ ܡܫܰܚܠܦܳܢ ܠܫܶܡܥܐ ܫܘܝܳܢ. ܘܚܰܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܚܕ ܚܘܫܒܐ ܕܬܘܕܝܬܐ.

 

54 ܕܐܝܟܢ ܠܡ ܡܝܬܐ ܗܘܐ ܘܚܰܝܐ ܗܘܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܟܕ ܡܡܰܠܠ ܗܘܐ ܫܬܝܩܐ ܗܘܐ. ܗܕܐ ܗܝ ܕܒܟܠܗܝܢ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܡܣܰܪܩܐ ܠܟ ܐܘ ܦܠܝܓܐ܇ ܕܟܕ ܡܡܰܠܠ ܐܢܬ ܥܠ ܐܠܗܐ܆ ܫܳܩܶ[ܠ] ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܚܘ̈ܫܒܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ. ܕܰܥ ܒܩܰܕܡܐ ܥܠ ܡܰܢܽܘ ܡܡܰܠܠ ܐܢܬ ܘܟܢ ܡܡܰܠܠ ܐܢܬ. ܐܢ ܕܶܝܢ ܠܶܗ ܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢܬ. ܠܡܠܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܬ. ܥܶܩܳܪܐ ܓܝܪ ܕܰܥܒ̈ܳܕܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܬܗܪܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܟ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܩܢܘܡܐ ܕܐܠܗܐ. [ܐܢ ܥܶܩܳܪܐ ܕܰ]ܥܒ̈ܳܕܐ ܠܐ ܡܰܕܪܶܟ ܐܢܬ ܠܘܳܬ ܦܐܖ̈ܘܗܝ ܠܐ ܡܳܛܶܝܬ × ܠܐ ܐ× ×ܐ × × ܐܝܬܘܗܝ ܕ[ܐ]ܠܗ[ܐ] × ܐܝܠܝܢ [ܕ]ܐ[ܝܬܝܗ]ܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗ[ܠܝܢ] ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܒ[ܢܝ̈ܢـ]ܫܐ ܘܠܐ × ܐܠܗܐ × ܐ× ܒܪܢܫܐ ×ܘܬܐ ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟܢܐ ܕܡܫܡܫܢ ܗܠܝܢ ܕܬܢܝܬ ܒܒܪ ܐܢܫܐ. ܗܟܢܐ ܐܫܬܡܫ ܒܐܠܗܐ. ܒܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܒܟܝܢܐ ܗܳܘܝܢ. ܒܐܠܗܐ ܕܝܢ ܒܬܗܪܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ܇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ. ܘܒܗ ܒܬܗܪܐ ܫܪܪܐ܀

 

55 ܠܐ ܬܕܰܘܶܕ ܐܘ ܡܪܘܕܐ ܡܠܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܬܶܥܒܕܺܝܗ̇ ܦܰܢܛܰܣܺܝܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܶܡܪܶܬ ܐܦ ܠܐ ܐܳܡܪ ܐܢܐ. ܘܚܳܣ ܠܝ ܕܺܐܡܰܪ ܕܗܠܝܢ ܒܰܕܡܘܬܐ ܕܰܓܳܠܬܐ ܐܶܫܬܰܡܰܫ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܗܘܳܝܐ ܘܡܰܘܠܕܐ. ܚܰܫܐ ܐܳܦ ܡܰܘܬܐ. ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܐܢ̈ܫܝܐ ܕܰܒܡܶܨܥܰܬ ܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܟܠ ܡܶܕܶܡ ܗܘܳܐ ܒܰܫܪܳܪܐ ܘܒܩܘܫܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܐܠܗܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܶܐܬܚܙܺܝܘ ܡܠܐܟ̈ܐ܇ ܐܶܬܚܙܝ ܐܠܗܐ ܒܥܠܡܐ. ܘܠܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܟܠܘ ܘܐܫܬܝܘ ܡܠܐܟ̈ܐ ܒܝܬ ܐܒܪܗܡ ܘܒܝܬ ܠܘܛ. ܗܟܢܐ ܐܶܟܰܠ ܐܠܗܐ ܘܶܐܫܬܺܝ ܒܓܘ ܥܠܡܐ. ܗܳܝ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܒܰܕܡܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܗܳܕܶܐ ܕܝܢ ܒܫܪܪܐ ܕܦܓܪܢܘܬܐ. ܘܠܐ ܕܳܡܝܳܐ ܗܳܝ ܠܗܕܐ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܛܥܝܐ ܐܘܛܘܟܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܝܘܠܦܢܗ ܫ̈ܐܕܢܐ. ܠܗܳܝ ܓܝܪ ܕܰܣܥܰܪܘ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܰܕܡܽܘܬܐ ܗܘܳܬ. ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܕܰܫܪܳܪܐ ܘܒܰܫܪܳܪܐ ܗܘܳܬ.

 

56 ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܣܢܝܩܐ ܗܕܐ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܒܶܠܥܳܕ ܡܶܠܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܬܩܰܒܰܠ. ܕܟܰܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫܪܪܐ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܫܪܪܐ ܘܟܕ ܒܫܪܪܐ ܝܺܠܝܕ ܡܗܰܝܡܢܝܢܢ ܕܶܐܬܝܠܕ ܒܫܪܪܐ. ܘܟܕ ܓܡܝܪܐ ܗܘ ܒܟܝܢܐ ܘܒܩܢܘܡܐ ܒܫܪܪܐ. ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܩܘܡܬܗ ܒܫܪܪܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܢܳܐܶܡ ܘܠܐ ܕܳܡܶܟ ܒܰܫܪܪܐ܆ ܕܡܶܟ ܒܓܘ ܐܠܦܐ ܒܫܪܪܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܟܳܦܢ ܘܠܐ ܨܳܗܐ ܒܫܪܪܐ܆ ܐܶܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܒܰܫܪܪܐ ܘܟܕ ܠܐ ܚܳܐܶܫ ܘܠܐ ܡܳܐܶܬ ܒܫܪܪܐ܆ ܚܰܫ ܐܦ ܡܺܝܬ ܒܫܪܪܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܡܫܰܥܒܕ ܠܗܠܝܢ. ܟܰܬܰܪ ܘܠܐ ܫܰܡܶܫ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܩܢܽܘܡܗ܆ ܠܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܓܝܪ ܚܳܫܚܳܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܠܟܝܢܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܢ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܣܥܰܪ ܐܢܝܢ܇ ܡܶܬܒܥܝܐ ܠܗܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܫܰܘܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܳܝ ܕܠܐ ܥܒܰܕ ܟܠܟܠܗ܇ ܥܡ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ ܒܰܕܡܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܳܐܡܪ ܕܠܐ ܐܫܬܡܫ ܒܰܦܓܰܪ ܒܩܢܘܡܗ̇ ܕܡܠܬܐ܆ ܐܠܐ ܒܒܰܪ ܐܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘ̈ܰܝ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܫܘܶܐ ܗܘ ܥܡܗ ܒܓܘܕܦܐ. ܗܰܘ ܐܝܢܐ ܕܳܐܡܰܪ ܕܒܩܢܘܡܗ ܕܡܠܬܐ ܗܘ̈ܰܝ܇ ܐܠܐ ܒܕܡܘܬܐ ܘܒܦܢܛܣܝܐ ܐܣܬܥܪ. ܐܢ ܕܡܽܘܬܐ ܗܝ ܠܐ ܗܘܳܬ ܒܩܢܘܡܗ ܕܡܠܬܐ.

 

57 ܢܫܰܐܠܗ ܡܕܝܢ ܚܢܢ ܠܛܥܝܐ ܐܘܛܘܟܐ܆ ܘܥܡܗ ܠܟܠܗܘܢ ܣܟ̈ܠܐ ܒܢ̈ܰܝ ܝܘܠܦܢܗ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܥܠܡܐ ܡܰܢܘ. ܐܳܡܰܪ ܠܢ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܢܫܰܐܠܗ ܬܘܒ ܒܰܫܪܳܪܐ܆ ܕܰܗܘܳܝܐ ܐܘ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܚܙܳܬܐ. ܐܳܡܰܪ ܒܰܕܡܘܬܐ ܐܝܟ ܡܠܐܟ̈ܐ ܒܓܘ ܥܠܡܐ. ܘܐܢ ܒܕܡܘܬܐ ܐܶܬܚܙܝ ܘܒܕܡܘܬܐ ܗܠܝܢ ܫܰܡܶܫ. ܠܘ ܗܘ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܠܐ ܕܡܽܘܬܗ. ܘܠܘ ܗܘ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܫܐ ܣܥܰܪ. ܐܠܐ ܕܡܽܘܬܗ. ܘܐܢ ܕܡܽܘܬܐ ܗܝ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܐܬܚܙܝ. ܘܠܐ ܡܬܓܫܫܢܐ ܐܬܓܫܫ. ܗܰܘ ܕܰܚܙܰܝܢ ܘܓܰܫܢ ܒܐܝ̈ܕܝܢ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܘܚܢܢ. ܐܢ × ܡܕܡ ܕܡܬܓܫܫ ܗܘܐ ܕܡܽܘܬܐ ܗܘ ܘܠܐ ܫܪܳܪܐ܆ ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܐ ܗܘ ܫܰܪܝܪܐ܆ ܗܘ ܕܓܰܫ ܬܐܘܡܐ. ܘܐܢ ܐܶܡܰܪ ܕܐܠܗܐ ܗܰܘ ܒܫܪܪܐ܆ ܒܪܢܫܐ [ܕܝܢ ܒܕ]ܡܘܬܐ ×ܐ ܗܘܐ܆ ܕܰܓܳܠܐ ܗܘ ܘܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܖ̈ܙܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܟܦܽܘܪ ܒܦܰܓܪܢܘܬܐ܆ ܟܦܰܪ ܠܗ ܐܦ ܒܐܠܗܘܬܐ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܫܪܪܐ ܕܦܓܪܢܘܬܗ [ܝܶܠـ]ܦܶܬ ܫܪܳܪܐ ܕܰܐܠܗܘܬܗ܆ ܘܡܢ ܐܢܳܫܘܬܗ ܕܩܘܫܬܐ܆ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܐܝܬܘܬܗ ܒܩܘܫܬܐ. ܐܢ ܫܪܝܪܐ ܚܙܳܬܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܟܰܣܝܘܬܐ. ܐܢ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܓܶܫܬܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܪܽܘܚܳܢܘܬܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܶܬܚܙܺܝ ܝܫܘܥ ܒܓܰܠܝܽܘܬܐ ܒܰܫܪܪܐ܆ ܕ[ܢܰـ]ܠܦܰܢ ܥܠ ܐܰܠܳܗܘܬܗ ܕܟܰܣܝܐ ܕܰܫܪܪܳܐ ܗܝ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܓܳܐܶܫ ܗܘܳܐ ܬܐܘܡܐ ܐܳܘ ܛܥܝܐ. ܐܠܐ ܡܓܰܫܡܳܢܘܬܐ ܫܰܪܝܪܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܟܰܕ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܶܡܪ ܕܺܐܝܬ ܠܝ ܒܣܪܐ ܘܓܖ̈ܡܐ. ܘܠܐ ܐܶܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܝ. ܕܠܐ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܝ ܫܘܚܠܦܐ ܢܣܒܪܟ. ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܕܰܠܪܘܚܐ ܒܣܪܐ ܘܓܖ̈ܡܐ ܠܝܬ܆ ܐܝܟ ܕܚܳܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬ ܠܝ. ܘܠܘ ܕܺܐܝܬܰܝ. ܪܘܚܐ ܠܡ ܐܺܝܬܰܝ ܡܛܘܠ ܕܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܝ. ܐܝܬ ܠܝ ܒܣܪܐ ܘܓܖ̈ܡܐ. ܡܛܘܠ ܕܰܗܘܺܝܬ ܦܰܓܪܳܐ ܘܠܐܳ ܐܶܫܬܰܚܠܦܶܬ. ܓܽܘܫ ܒܶܣܪܐ ܘܓܰܖ̈ܡܐ ܘܰܐܫܰܪ ܕܺܐܝܬܰܝ. ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܳܟ ܒܕܘܟܰܬ ܨ̈ܨܐ ܘܠܘܟܝܬܐ ܘܗܰܝܡܶܢ ܕܶܐܬܓܰܫܡܶܬ. ܫܡܰܥ ܡܶܢ ܡܠܬܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܠܝ܆ ܘܠܘ ܕܺܐܝܬܰܝ ܘܗܰܝܡܶܢ ܕܠܐ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦܶܬ. ܒܓܶܫܬܐ ܐܰܫܰܪ ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ. ܒܡܠܬܐ܆ ܗܰܝܡܶܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܘܬܐ. ܒܨܶܒܥܐ ܓܽܘܫ ܦܰܓܪܳܢܘܬܐ. ܒܩܳܠܐ ܕܝܽܘܠܦܢܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܪܘܚܢܘܬܐ.

 

58 ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܠܬܐܘܡܐ ܡܶܢ ܝܶܫܘܥ ܐܶܬܐܡܪ܆ ܘܰܚܢܰܢ܆ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܠܗܝܢ ܫܳܡܥܺܝܢܢ. ܠܘ ܕܡܽܘܬܐ ܓܰܫܘ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܐܘ ܡܰܢܺܝܢܳܝܐ.. ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ ܫܚܺܝܡܐ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ.. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܳܐܡܰܪ ܕܒܰܪܢܫܐ ܕܰܥܒܝܕ ܗܘܐ ܐܣܬܐ ܒܐܦ̈ܝ ܐܠܗܐ܆ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܗܝܟܠܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܗ ܐܠܗܐ܆ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܗܘܐ ܠܗ ܐܠܗܐ ܐܘ ܕܰܒܺܝܩ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܐܝܟ ܩܢܘܡܐ ܠܩܢܘܡܐ܆ ܠܗܢܐ ܐܶܡܰܪ ܕܓܫܘ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܘܬܐܘܡܐ. ܒܚܘܫܒܐ ܝܗܘܕܝܐ ܡܡܰܠܠ. ܐܳܦܶܢ ܟܡܐ ܢܶܬܦܰܪܰܣ ܒܡܠܬܗ ܘܰܢܚܰܦܶܐ ܪܘܫܥܗ. ܐܰܠܳܗܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܬܓܫܫ ܠܘ ܒܪܢܫܐ. ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܶܐܬܡܺܝܫ ܘܠܰܘ ܕܡܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܕܐܬܓܫܫ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܣܛܘܪ ܪܰܫܝܥܐ. ܒܓܶܫܬܐ ܕܒܰܪ ܐܢܫܐ ܐܰܠܳܗܐ ܠܐ ܡܶܬܓܫܶܫ. ܘܐܝܟܢܐ ܗܝ ܗܳܝ ܕܓܰܫܢ ܘܰܚܙܰܝܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܠܡܠܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܕܡܽܘܬܐ ܗܝ ܘܰܕܠܐ ܫܪܪܐ ܕܶܐܫܬܰܡܫܰܬ ܐܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܡܓܰܕܦܳܢܐ [ܐܘ]ܛܘܟܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܗܳܝ ܗܝ ܕܠܡܠܬܐ ܓܰܫܢ܇ ܕܐܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘ ܕܡܽܘܬܐ ܗܝ ܕܶܐܬܓܰܫܫܰܬ. ܘܗܳܝ ܬܘܒ ܕܓܽܘܫ ܘܰܚܙܺܝ. ܕܒܶܣܪܐ ܘܓܖ̈ܡܐ ܐܝܬ ܠܝ. ܡܳܕܝܢ ܢܐܡܪ ܠܘܩܒܠ ܬܖ̈ܝܗܘܢ܆ ܚܕ ܩܠܐ ܕܰܡܠܶܐ ܫܪܪܐ ܘܚܰܝ̈ܐ ܘܗܰܝܡܢܘܬܐ ܗܰܘ ܕܐܬܓܫܫ. ܐܠܗܐ ܗܘ ܡܓܫܡܐ܆ ܘܡܠܬܐ ܕܗܘܐ ܒܣܪܐ ܒܫܪܪܐ. ܘܠܐ ܒܪܢܫܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܕܡܽܘܬܐ ܕܠܐ ܫܪܪܐ. ܐܢ ܠܰܕܡܽܘܬܐ ܓܫܘ ܠܘ ܠܐܠܗܐ ܓܫܘ. ܘܐܢ ܠܒܪܢܫܐ ܬܘܒ ܓܫܘ. ܠܘ ܠܩܢܘܡܐ ܕܡܠܬܐ ܕܗܘܐ ܦܓܪܐ. ܠܐܠܗܐ ܓܝܪ ܓܫܘ ܫܠܝ̈ܚܐ. ܒܕܦܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܘܫܛ ܐܝܕܗ ܬܐܘܡܐ. ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܨ̈ܨܐ ܕܦܓܪܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ܆ ܬܐܘܡܐ ܒܨܒ̈ܥܬܗ ܡܐܫ ܗܘܐ.

 

59 ܒܫܪܪܐ ܕܓܫܬܐ ܝܰܠܦܘܗܝ ܠܗܰܘ ܕܠܐ ܡܬܓܫܫ. ܐܠܗܐ ܒܓܫܬܐ ܐܬܝܕܥ. ܡܠܬܐ ܟܕ ܡܬܡܝܫ ܐܬܓܠܝ. ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܢܣܛܘܪ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ. ܕܠܘ ܡܢ ܓܫܬܐ ܡܬܝܕܥ ܐܠܗܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܩܘܒܠܗ ܒܩܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܩܳܥܐ ܐܢܐ܆ ܕܰܬܢܳܢ ܐܠܗܐ ܡܢ ܓܫܬܐ ܐܬܝܕܥ. ܘܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܠܐ ܕܳܡܝܐ ܠܗܳܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ. ܒܩܕܡܝܬܐ ܓܝܪ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܕܰܢܒܝ̈ܐ܆ ܘܡܢ ܩ̈ܠܐ ܕܟܖ̈ܘܙܐ ܐܬܝܕܥ ܐܠܗܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢ ܓܫܬܐ ܐܬܝܕܥ. ܡܢ ܓܫܬܐ ܚܕܬܐ ܝܕܥܬܐ ܚܕܬܐ. ܒܕܠܩܘܒܠܐ ܨܒܳܐ ܐܠܗܐ ܕܢܬܗܝܡܢ ܠܓܢܣܐ ܕܡܝܘ̈ܬܐ. ܠܡܢܐ. ܕܢܪܡܐ ܡܠܘܐܐ ܠܗܝܡܢܘܬܗܘܢ. ܘܢܬܠ ܥܠܬܐ ܠܬܘܕܝܬܗܘܢ ܕܒܗ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܠܘ ܒܕܠܩܘܒܠܐ ܡܬܗܝܡܢ. ܕܚܳܙܝܢ ܠܗ ܒܪܢܫܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܝܢܢ ܠܗ ܐܠܗܐ. ܓܳܝܫܝܢ ܠܗ ܦܓܪܢܐ ܘܝܳܕܥܝܢ ܠܗ ܪܘܚܢܐ. ܠܘ ܠܐܚܪܢܐ. ܐܠܐ ܠܗܰܘ ܕܓܳܝܫܝܢ ܠܗ ܦܓܪܢܐ ܚܳܙܶܝܢ ܠܗ ܡܝܘܬܐ. ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܠܗ ܚܰܝܳܐ. ܡܬܒܰܩܶܝܢ ܒܗ ܕܰܐܣܝܪ ܒܩܰܝܣܗ ܕܰܨܠܝܒܐ܆ ܘܡܰܫܪܺܝܢ ܕܰܫܪܶܐ ܟܝܢܗ ܘܰܒܕܘܟ ܠܐ ܡܶܬܬܚܶܕ. ܚܳܝܪܝܢ ܕܡܬܝܚ ܠܐܪܒܥ ܓܒܝ̈ܢ. ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܕܰܡܠܶܝܢ ܡܢܗ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܘܐܘܪܟܐ ܘܦܬܝܐ.

 

60 ܗܟܢܐ ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܨܒܳܐ ܕܢܬܗܝܡܢ ܐܠܗܐ. ܗܰܝܡܢܝܗܝ ܐܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܬܗܝܡܢ. ܘܐܠܐ ܠܘ ܠܗ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢܬ. ܐܠܐ ܠܢܦܫܟ ܡܗܰܝܡܢ ܐܢܬ. ܗܽܘ ܒܫܝ̈ܛܬܐ ܘܒܨܥܝܖ̈ܬܐ ܨܒܳܐ ܕܢܬܗܰܝܡܰܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ. ܐܢܬ ܡܢܐ ܥܳܨܶܐ ܐܢܬ ܡܠܬܗ܇ ܕܬܗܝܡܢܝܘܗܝ ܒܪܘܖ̈ܒܬܐ. ܒܦܓܪܢܘܬܐ ܨܒܳܐ ܕܢܰܘܕܥ ܪܘܚܢܘܬܗ. ܒܰܗܘܳܝܗ ܐܝܬܘܬܗ. ܒܣܘܝܟܐ ܠܐ ܡܣܰܝܟܘܬܗ. ܒܣܢܝܩܘܬܗ ܫܦܝܥܘܬܐ ܕܥܘܬܪܗ. ܒܚܰܣܝܪܘܬܗ ܡܠܝܘܬܗ. ܒܬܪܒܝܬܗ ܓܡܝܪܘܬܗ. ܘܰܒܥܰܒܕܘܬܗ ܚܺܐܪܘܬܗ. ܒܙܥܘܪܘܬܗ ܪܒܘܬܗ. ܒܫܽܘܥܒܳܕܗ ܡܳܪܘܬܗ. ܒܡܘܟܟܗ ܪ[ܘܡـ]ܪ[ܡـ]ܗ ܒܓܠܝܘܬܗ ܟܣܝܘܬܗ. ܒܐܢܫܘܬܗ ܐܠܗܘܬܗ. ܒܚܙܬܗ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܘܬܗ. ܒܓܫܬܗ ܠܐ ܡܬܓܫܫܢܘܬܗ. ܒܚܫܗ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܗ. ܒܡܘܬܗ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܠܐ ܡܳܝܬܝܢ. ܗܟܢܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܝܕܰܥ. ܨܒܺܝ ܐܦ ܐܢܬ ܘܗܳܟܰܢܐ ܕܰܥܳܝܗܝ. ܘܠܐ ܬܗܰܠܶܟ ܬܘܫܐܝܬ ܒܐܘܪܚܐ ܕܢܰܦܫܟ܀

 

61 ܘܚܰܝ̈ܐ ܠܡ ܡܝܬܘ. ܘܗܢܘܢ ܐܬܚܒܫܘ ܒܓܘ ܩܒܪܐ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܐܢ ܡܝܬܘ ܚܝ̈ܐ ܡܰܢܘ ܐܰܚܺܝ ܐܢܘܢ. ܘܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܝܢ ܕܰܚܒܝܫ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܓܘ ܫܝܘܠ. ܡܰܢܘ ܡܰܕܰܒܰܪ ܗܘܐ ܒܖ̈ܝܬܐ. ܥـ×ܐ ܢܬܝܗܒ ܠܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ. ܘܪܕܝܐ ܢܣܒܘܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢ̈ܘܗܝ. ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܚܰܢ̈ܦܶܐ ܢܶܪܩܘܢ ܒܐܦܰܝ̈ܗܘܢ ܕܟܕ ܡܰܠܦܝܢ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܘܬܳܢܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܘܢ. ܠܐ ܟܳܢܫܝܢ ܥܡܗܘܢ ܒܟܢܘ̈ܫܬܗܘܢ. ܢܶܫܬܐܠܘܢ ܬܫܥܐ ܝܰܖ̈ܚܝܢ ܕܰܚܒܝܫ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ܆ ܡܰܢܘ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܐ ܒܖ̈ܝܬܐ.

 

62 ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܳܐܦܠܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܐܶܬܚܒܶܫ܆ ܘܠܐ ܐܰܓܶܢ ܘܰܫܪܳܐ ܩܢܘܡܗ ܒܰܒܬܘܠܬܐ ܕܟܺܝܬܐ܆ ܗܐ ܐܬܚܙܝܘ ܓܠܝܐܝܬ ܘܐܬܝܕܥܘ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܚܕ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܣܢܝܩܝܢܢ ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܡ̈ܠܐ ܢܣܬܘܪ ܝܘܠܦܢܗܘܢ. ܘܗܳܝ ܕܳܐܡܪܝܢ ܠܒܬܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܆ ܒܩܠܐ ܫܐܕܢܐ ܐܳܡܪܝܢ ܠܗ̇ ܘܠܘ ܒܫܪܪ[ܐ.] ܘܡܢ [ܐܢܬ]ܬܐ ܕܡܗܝܡܢـ[ܝܢ] ܒܣܦ̈ܘܬܐ ܒܠܚ[ܘܕ] ܗܟܢܐ ܡܫ[ܡܗܝܢ] ܐܢ ܕܝܢ ܢܐܡܪܘܢ ܓܠܝܐܝܬ ܒܡܪܚܘܬܐ܆ ܕܐܦܠܐ ܒܟܪܣܐ ܡܘܕܝܢ ܕܰܥܡܰܪ ܐܠܗܐ܆ ܢܬܦܰܥܥܘܢ ܐܝܟ ܟܠܒ̈ܐ ܦܰܩܖ̈ܐ. ܕܡܣܰܪܚܝܢ ܠܰܓܙܖ̈ܘܗܝ ܕܰܡܫܝܚܐ. ܘܰܡܢܰܟܬܺܝܢ ܥܶܖ̈ܒܐ ܡܠܝ̈ܠܐ ܕܰܦܪܺܝܩܺܝܢ ܒܕܡܗ܇ ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܦܬܓܡܐ ܠܗܘܢ ܠܐ ܢܬܦܢܐ. ܐܠܐ ܢܶܫܬܩܘܢ ܡܢܢ ܒܝ̈ܫܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܦܘܠܘܣ. ܘܢܶܦܩܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܟܢܘ̈ܫܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ܇ ܗܠܝܢ ܛܡ̈ܐܝ ܒܢܰܦ̈ܫܬܗܘܢ ܘܓܖ̈ܒܝ ܒܡܕܥܐ. ܘܐܝܟ ܗܳܢܘܢ ܛܡ̈ܐܝ ܒܦܓܪܐ܆ ܕܡܢ ܟܢܘܫܬܐ ܗܳܝ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܢܳܦܩܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܢܬܛܪܕܘܢ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܡܢ ܟܢܘ̈ܫܬܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܐ. ܘܚܘܠܛܢܐ ܠܛܡ̈ܐܐ ܥܡ ܩܕܝ̈ܫܐ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ.

 

63 ܐܢ ܕܝܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܒܰܒܬܘܠܬܐ ܡܗܰܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܕܰܫܪܳܐ ܐܠܗܐ܆ ܘܰܒܓܰܘ ܟܪܣܐ ܥܡܰܪ ܬܫܥܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ. ܡܢ ܗܕܐ ܕܡܰܘܕܝܢ ܢܬܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܕܰܢܩܰܒܠܘܢ ܐܦ ܗܳܝ ܕܟܳܦܪܝܢ ܒܗ̇. ܕܐܝܟܢܐ [ܟܕ] ܬܫܥܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܚܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܐ ܥܠܡ̈ܐ: ܘܡܶܢ ܡܦܰܪܢܣܳܢܘܬܗ ܕܠܘܬ ܟܠܢܫ ܠܐ ܫܠܺܝ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܦ ܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܝܢ ܕܰܪܡܶܐ ܗܘܐ ܒܓܘ ܩܒܪܐ ܐܝܟ ܡܝܬܐ. ܐܝܟ ܚܰܝܐ ܟܝܢܗ ܒܪܡܙܗ ܡܪܗܛ ܗܘܐ. ܘܰܥܒ̈ܳܕܐ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܐ. ܒܬܘܠܬܐ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܩܰܒܠܰܬ ܘܦܰܓܪܐ ܝܶܗܒܰܬ. ܐܢܫܐ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܟܝܢܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ܀

 

64 ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܘܗܝܕܝܢ ܚܒܰܫܬܗ ܟܪܣܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܟܰܕ ܚܒܝܫ ܗܘܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܒܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܐܦ ܡܕܰܒܪܳܢܐ ܗܘ ܕܟܘܠ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܰܕ ܪܡܶܐ ܗܘܐ ܡܺܝܬܐ ܒܓܘ ܩܒܪܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܟܝܢܗ ܡܰܚܝܳܢܐ ܗܘ ܕܟܠ. ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢܐ ܗܘܳܬ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܟܠ ܛܥܝܢ ܗܘܐ. ܘܗܰܘ ܕܡܺܝܬܐ ܫܬܝܩܐ ܒܓܘ ܫܝܘܠ ܚܒܝܫ ܗܘܐ܆ ܚܝܐ ܗܘܐ ܕܦܘܩܕܢܗ ܠܟܠ ܡܪܗܛ ܗܘܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܘܳܐ ܐܢܫܐ ܒܐܝܬܘܬܗ ܟܰܬܰܪ܆ ܘܐܝܟ ܐܠܗܐ ܕܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܠܟܠ ܠܰܗܘܳܝܐ ܡܰܝܬܶܐ ܗܘܐ. ܗܳܟܢܐ ܐܦ ܟܕ ܡܺܝܬ ܘܥܰܠ ܐܰܓܶܣ ܒܓܘ ܩܒܪܐ: ܚܰܝܐ ܗܘܐ ܐܦ ܒܗ ܒܡܘܬܗ. ܘܐܝܟ ܚܰܝܐ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܚܰܝܐ ܠܟܘܠ ܡܰܚܶܐ ܗܘܐ. ܠܐ ܬܶܚܫܘܒ ܡܰܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܰܘܬܟ ܐܘ ܒܪܢܫܐ.. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܘܠܕܗ ܕܳܡܶܐ ܠܡܘܠܕܟ܆ ܐܝܟ ܕܰܡܫܰܚܠܰܦ ܓܝܪ ܡܢܟ ܒܗܳܝ ܕܝܠܕܐ. ܗܟܢܐ ܡܫܰܚܠܰܦ ܐܦ ܒܡܘܬܐ. ܡܘܠܕܗ ܕܝܠܗ ܬܗܪܐ ܗܘ. ܘܰܗܘܳܝܶܗ ܪܐܙܐ ܗܘ. ܘܡܘܬܗ ܕܘܡܪܐ ܗܘ. ܘܒܟܘܠܗܝܢ ܕܝܠܗ܆ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܕܡܬܗܝܡܢܢ ܥܒܝ̈ܕܬܗ ܘܠܐ ܡܬܦܫܩܢ.

 

65 ܣܓܝ ܡܕܝܢ ܣܟܶܠ ܫܘܐܠܗܘܢ ܗܢܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܠܗܘܢ. ܣܟܠܐ ܓܝܪ ܫܛܝܘܬܐ ܡܡܰܠܠ. ܘܠܒܗ ܚܳܫܶܠ ܥܰܘܠܐ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܫܘܐܠܐ ܕܪܰܫܝܥ ܘܰܣܟܶܠ ܐܝܟ ܗܢܐ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܝܢ ܕܡܺܝܬ ܐܠܗܐ ܡܰܢ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܐ ܥܠܡ̈ܐ܆ ܫܘܚܠܦܐ ܓܝܪ ܪܢܰܘ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܒܰܕܓܘܢ ܫܰܐܠܘ ܫܘܐܠܐ ܗܢܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܰܘܕܺܝܘ ܒܰܗܘܳܝܗ ܕܠܐ ܚܘܠܦܐ܆ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܦ ܒܡܰܘܬܗ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ. ܘܐܠܘ ܐܣܬܟܠܘ ܕܥܠ ܡܰܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܗܠܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܠܐ ܡܰܠܶܠܘ.

 

66 ܐܘ ܣܰܟ̈ܠܐ ܚܙܰܘ ܬܶܕܡܖ̈ܬܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܡܘܬܗ܆ ܘܠܐ ܬܫܐܠܘܢ ܕܰܕܡܰܢܘ ܡܰܘܬܐ. ܥܒ̈ܳܕܐ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܒܥܶܕܳܢ ܚܫܗ ܥܠܘܗܝ ܐܰܟܪܶܙܘ. ܕܗܰܘ ܕܨܠܝܒ ܗܘܐ ܗܘܝܘ ܥܳܒܘܕܗܘܢ. ܐܙ[ܝܥ ܓـ]ܝ[ܪ] ܒܪܡܙܗ ܠܰܥܒ̈ܳܕܘܗܝ ܟܣܝܐܝܬ. ܗܰܘ ܕܡܰܘܬܐ ܩܰܒܠ ܗܘܐ ܓܠܝܐܝܬ. ܠܘ ܓܝܪ ܨܒܝܢܐ ܕܐ[ܠܗܐ] ܐܝܟ ܕܐܢܬܘܢ ܡܦܫ[ܩ]ܝܢ ܐܙܝܥ ܒܗܰܘ ܥܕܢܐ ܒܖ̈ܝܬܐ ܐܠܐ ܨܶܒܝܳܢܗ ܕܗܰܘ ܕܰܙܩܝܦ ܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܕܰܟܣܶܐ ܗܘܐ ܨܒܝܢܗ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܐ ܠܦܓܖ̈ܢܐ܆ ܕܗܽܘ ܐܰܙܝܥ ܒܖ̈ܝܬܐ܆ ܒܩܠܐ ܓܠܝܐ ܕܝܰܗܒ ܒܨܠܝܒܐ܆ ܒܰܕܶܩ ܨܒܝܢܐ ܟܣܝܐ. ܩܥܐ ܠܡ ܒܩܠܐ ܪܡܐ. ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ ܕܰܩܥܐ ܐܰܙܝܥ ܠܰܟܝ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ. ܘܡܳܢ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܥܠ ܗܢܐ ܩܠܐ ܓܠܝܐ ܒܗܰܘ ܥܕܢ. ܐܠܐ ܕܒܗ ܢܬܒܕܩ ܨܒܝܢܐ ܕܟܣܝܐܝܬ ܐܰܙܝܥ ܠܥܒ̈ܳܕܐ. ܘܰܐܪܥܶܠ ܒܖ̈ܝܬܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܗ ܕܗܰܘ ܕܨܠܝܒ ܗܘܐ. ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܠܘ ܫܚܝܡܐ ܗܘ: ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ ܙܕܝܩܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܥܒܰܕ ܒܥܕܢܐ ܕܨܠܝܒܐ. ܐܠܐ ܗܰܘ ܚܰܝܠܐ ܕܒܩܝܣܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܦܟܝܪ ܗܘܐ܆ ܗܽܘ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܐܰܣܝܪ ܚܝܠܗ ܠـ[ܟـ]ܝ̈[ـܢـ]ܐ ܡܰܪܥܶܠ ܗܘܐ. ܘܨܶܒܝܳܢܗ ܟܣܝܐ [ܒܩ]ܠܗ ܓܠܝܐ ܡܪ[ܥܠ] ܗܘܐ ܥܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܰܪܝܡ ܒܩܠܗ ܘܰܩܥܳܐ ܒܰܙܩܝܦܐ. ܘܥܡܗ ܕܩܳܠܐ ܐܰܙܝܥ ܠܒܖ̈ܝܬܐ. ܕܟܠ ܐܢܫ ܢܪܓܫ ܘܢܣܬܟܠ. ܕܗܰܘ ܒܪܢܫܐ ܕܰܨܠܝܒ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܥܳܒܘܕܐ ܕܟܠ. ܘܗܽܘ ܒܩܠܗ ܐܙܝܥ ܠܥܒ̈ܕܘܗܝ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܩܠܐ ܕܰܒܪܐ ܐܶܢܘܢ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܶܢܘܢ ܠܰܗܘܳܝܐ܆ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ. ܩܥܳܐ ܒܗܘܢ ܕܢܶܗܘܘܢ ܠܐ ܡܕܡ. ܘܟܕ ܩܳܠܗ ܠܗܕܐ ܡܰܪܗܶܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܨܒܝܢܗ܆ ܕܢܣܦܩ ܠܗܘܢ ܙܘܥܐ ܘܰܢܩܰܘܘܢ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܐܝܟ ܕܠܐܬܐ ܓܝܪ ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܰܙܝܥ ܐܢܘܢ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܠܐܒܕܢܐ ܘܠܚܒܠܐ.

 

67 ܘܟܕ ܬܘܒ ܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܒܘܗܝ: ܘܦܫ ܦܓܪܗ ܥܠ ܨܠܝܒܐ܆ ܡܛܠ ܕܢܺܐܠܰܦ ܟܽܠܢܳܫ ܕܦܰܓܪܐ ܗܘ ܚܰܝܳܐ ܘܰܕܚܰܝܳܐ܆ ܚܕ ܡܢ ܐܣܛܖ̈ܛܝܘܛܐ ܩܪܶܒ ܘܰܬܪܰܥ ܕܰܦܢܗ ܒܠܘܟܝܬܐ. ܕܗܘ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ܡܺܝܬܐ. ܘܡܚܕܐ ܢܦܩܘ ܡܢܗ ܕܡܐ ܘܡܝ̈ܐ: ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܬܗܪܐ ܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ. ܡܕܡ ܕܰܗܘܐ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܐܝܟ ܕܰܒܬܶܗܪܐ ܘܕܘܡܪܐ ܥܠܘܗܝ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܘܰܡܥܰܫܶܢ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܕܬܶܬܩܒܠ ܣܗܕܘܬܐ. ܩܪܶܒ ܠܡ ܚܰܕ ܡܢ ܐܣܛܖ̈ܛܝܘܛܐ ܡܶܚܕܐ ܕܡܺܝܬ ܐܝܟ ܕܰܠܫܘܘܕܥܐ ܕܡܰܘܬܗ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܒܕܰܦܢܗ ܘܡܶܚܕܐ ܢܦܰܩܘ ܕܡܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܡܰܢ ܕܰܚܙܳܐ ܐܣܗܕܘ ܘܫܰܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ܇ ܘܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܕܰܫܪܳܪܐ ܐܶܡܰܪ. ܡܛܘܠ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܳܝ ܕܰܗܘܬ. [ܚܘ]ܪ ܟܡܐ ܡܰܘܪܶܒ ܘܰܡܥܰܫܶܢ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ. ܘܬܳܢܐ ܘܰܡܬܰܠܶܬ ܠܗ̇ ܕܬܶܬܗܰܝܡܰܢ ܚܙܳܐ ܠܡ ܘܰܐܣܗܕ ܘܫܰܪܺܝܪܐ ܗܝ ܣܳܗܕܽܘܬܗ ܘܗܘ ܝܳܕܥ ܕܫܪܪܐ ܐܡܰܪ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܠܡ ܬܗܝܡܢܘܢ܀܀

 

68 ܚܰܝ̈ܐ ܓܝܪ ܐܢ̈ܫܳܝܶܐ ܫܰܢܺܝܘ ܡܢ ܡܫܺܝܚܐ ܘܠܰܘ ܚܝ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܢܦܫܗ ܣܳܡ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܒܘܗܝ ܘܠܘ ܐܠܗܘܬܗ. ܒܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܐܠܗܝ̈ܐ ܠܐ ܡܺܝܬ܆ ܡܺܝܬ ܕܝܢ ܒܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܐܢܳܫܳܝ̈ܐ. ܒܗܳܝ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܘܬܗ ܠܐ ܐܰܫܠܶܡ ܡܶܛܠ ܕܒܰܐܒܽܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܐܒܘܗܝ ܒܗ. ܐܫܠܡ ܓܝܪ ܢܦܫܗ ܘܣܳܡ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܒܘܗܝ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܐ ܡܛܠ ܕܒܗܕܐ ܒܰܢ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܒܐܒܘܗܝ. ܠܘ ܓܝܪ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܢܫܐ ܫܳܠܡܐ ܗܳܝ ܕܡܰܢ ܕܠܝ ܚܙܳܐ ܚܙܳܐ ܠܐܒܐ ܐܠܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐ[ܝܬ]ܘܗܝ ܐܠܗ[ܐ]. ܒܗܳܝ ܕܝܢ ܕܰܗܘܐ ܐܢܫܐ ܕܡܢ ܕ× ܒ×ܚܐ ܕܒ[ܟܠـ]ܡܕܡ [ܠܢ] ܐܬ[ܕܡܝ] [ܣ]ܛܪ [ܡܢ ܚ]ܛܝܬܐ × ܕܐܝܬܘ[ܗܝ] ܐܠܗܐ [ܠـ]ܐܒܐ ܕܳܡܐ ܗ[ܘܐ] ܒܟـ[ܠـ]ܡܕ[ܡ] × ܗܳܝ ܕܐܒܐ.

 

69 ܡܕܝܢ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܐܢ̈ܳܫܳܝܶܐ ܣܳܡ ܒܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܒܘܗܝ ܘܩܰܪܶܒ ܐܢܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܳܦ ܟܘܠ. ܕܒܚܐ ܓܝܪ ܗܘܳܐ ܡܫܝܚܐ ܠܝܳܠܘܕܗ. ܘܩܘܪܒܢܐ ܕܒܗ ܗܘܳܬ ܬܰܪܥܘܬܐ ܠܟܠ܇ ܥܡܗ ܘܥܡ ܐܒܘܗܝ. ܒܗܳܝ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܡܗ ܡܩܰܒܠ ܗܘܐ ܩܘܪܒܢܐ. ܘܥܡܗ ܡܬܪܥܐ ܗܘܐ ܠܟܠ. ܒܗܳܝ ܕܝܢ ܕܰܗܘܐ܆ ܡܬܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ ܘܡܬܪܰܥܐ ܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܢܗܘܐ ܥܡ ܐܒܐ ܡܬܪܥܝܢܐ܆ ܘܥܡܢ ܡܪܰܥܝܢܐ. ܥܡܗ ܡܩܰܒܠܢܐ܆ ܘܥܡܢ ܡܩܰܪܒܢܐ. ܥܡܗ ܡܩܰܒܠ ܕܒ̈ܚܐ܆ ܘܥܡܢ ܡܩܰܪܶܒ ܕܶܒ̈ܚܐ. ܥܡܗ ܡܠܬܐ܆ ܘܥܡܢ ܐ[ܢܫ]ܐ. ܥܡܗ ܐܠܗܐ܆ ܘܥܡܢ ܒܪܢܫܐ. ܥܡܗ ܐܝܬܝܐ܆ ܘܥܡܢ ܗܘܝܐ. ܥܡܗ ܥܳܒܘܕܐ܆ ܘܥܡܢ ܥܰܒܕܐ. ܥܡܗ ܒܪܘܝܐ ܘܥܡܢ ܒܪܝܬܐ. ܥܡܗ ܪܘܚܢܐ ܘܥܡܢ ܦܓܪܢܐ. ܥܡܗ ܟܣܝܐ܆ [ܘ]ܥܡܢ ܓܰܠܝܐ. ܥܡܗ [ܒ]ܟܠ ܕܘܟܐ ܘܥܡܢ [ܒܚ]ܕܐ ܕܘܟܐ. ܥܡܗ ܠܥܠ ܡܢ ܙܰܒ̈ܢܐ ܘܥܡܢ ܬܚܝܬ ܙܒ̈ܢܐ. ܥܡܗ ܡܢ ܟܝܢܗ ܘܥܡܢ ܡܢ ܟܝܢܢ. ܥܡܗ ܝܳܗܘܒܐ ܘܥܡܢ ܢܳܣܘܒܐ ܥܡܗ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܥܡܢ ܡܬܪܒܐ ܒܩܘܡܬܗ. ܥܡܗ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ܆ ܘܥܡܢ ܡܩܒܠ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܒܬܪܒܝܬܐ ܕܦܓܪܢܘܬܗ. ܥܡܗ ܝܳܗܶܒ ܢܡܘܣܐ܆ ܘܥܰܡܢ ܢܳܛܰܪ ܢܳܡܘܣܐ. ܥܡܗ ܒܪ ܚܐܖ̈ܐ ܒܰܟܝܢܐ܆ ܘܥܰܡܰܢ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܐܒ̈ܳܗܶܐ. ܥܡܗ ܡܶܣܬܗܶܕ ܡܢܗ ܒܪܐ ܚܰܒܝܒܐ܆ ܘܥܰܡܰܢ ܥܒܝܕ ܐܝܟ ܣܢܺܝܩܐ. ܥܰܡܶܗ ܕܠܐ ܟܳܦܶܢ ܘܠܐ ܨܳܗܶܐ܆ ܘܠܐ ܢܳܐܶܡ ܘܠܐ ܕܳܡܶܟ ܘܠܐ ܠܳܐܶܐ ܘܠܐ ܝܳܬܶܒ. ܘܠܐ ܐܳܙܶܠ ܘܠܐ ܐܳܬܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܘܠܐ ܡܶܬܚܒܶܫ ܘܠܐ ܡܶܬܠܒܶܟ ܘܠܐ ܡܶܬܬܚܶܕ. ܘܠܐ ܛܳܥܶܐ ܘܠܐ ܡܫܰܐܶܠ. ܘܠܐ ܚܳܐܶܫ ܘܠܐ ܡܳܐܶܬ. ܥܡ ܐܰܒܐ ܓܝܪ ܘܡܢ ܐܰܒܐ. ܘܐܝܟ ܐܒܐ ܗܳܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܬ ܠܰܒܪܐ. ܥܰܡܢ ܕܝܢ ܘܰܐܟܘܳܬܰܢ ܘܡܶܢܰܢ. ܟܦܶܢ ܘܰܨܗܺܝ. ܘܢܳܡ ܘܰܕܡܶܟ ܘܰܠܐܺܝ. ܘܺܝܬܶܒ. ܘܰܥܡܰܠ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ. ܘܶܐܙܰܠ ܘܶܐܬܳܐ. ܘܶܐܣܬܰܝܰܟ ܘܶܐܬܚܒܶܫ. ܘܶܐܬܠܒܶܟ ܘܶܐܬܬܚܶܕ. ܘܰܛܥܳܐ ܘܫܰܐܶܠ. ܘܶܐܣܬܢܶܩ ܘܰܒܥܳܐ. ܘܶܐܨܛܰܥܰܪ ܘܶܐܬܓܰܕܰܦ. ܘܰܒܠܰܥ ܘܶܐܬܢܰܓܰܕ. ܘܶܐܬܪܩܶܩ ܠܗ ܒܐܦ̈ܰܘܗܝ ܘܶܐܬܩܰܦܚ ܪܫܗ ܒܩܢܝܐ. ܘܰܒܠܰܥ ܦܰܟܐ ܕܨܥܪܐ ܘܩܰܒܶܠ ܟܠܝܠ ܟܘ̈ܒܐ ܕܚܣܕܐ ܘܚܰܫ. ܘܡܺܝܬ ܡܰܘܬܐ ܡܨܰܥܪܐ. ܗܠܝܢ ܡܢܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢܢ. ܘܟܠܗܝܢ ܕܰܐܟܘܬܗܝܢ ܣܰܝܒܰܪ ܗܰܘ ܒܪܢܫܐ ܐܠܗܐ.

 

70 ܘܗܠܝܢ ܟܘܠـ[ܗ]ܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ. ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܐܒܐ ܘܐܝܟ ܐܰܒܐ. ܗܰܘ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܫܐ. ܡܰܢ ܕܠܗ ܓܝܪ ܚܙܳܐ ܚܙܳܐ ܠܐܰܒܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ. ܘܡܰܢ ܕܠܰܐܒܐ ܚܙܳܐ ܚܙܳܐ ܐܦ ܠܗ ܒܪܢܫܐ ܘܡܰܢ ܕܠܶܗ ܚܙܳܐ. ܚܙܳܐ ܐܦ ×ܚܐ ܕܐܠܗܐ ܠܘ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܐܒܐ ܕܳܡܶܐ ܗܘܐ. ܕܠܘ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ ܐܒܐ. ܕܒܗܳ[ܝ] ܕܰܗܘܐ ܗܽܘ ܒܪܢܫܐ ܐܰܒܐ ܢܶܬܚܙܶܐ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܠܘ ܒܗܳ[ܝ] ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܒܗܳ[ܝ] ܕܐܝܬܘܗܝ ܐ[ܝܬܝܐ]ܝܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܗܘ ܐܠܗܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܠܘ ܟܝܢܝܘܬܗ ܕܥܰܡ ܐܒܐ ܡܚܰܘܐ ܐ[ܠܐ] ܫܘܬܦܘܬܗ [ܕ]ܥܡܢ.

 

71 ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܓܝܪ ܐܢـ[ܫ̈]ܝܐ [ܕܒ]ܗ ܣܳܡ ܐܢܘܢ ܒ̈ܐ[ܝܕܝ] ܐܒܘܗܝ ܕܐܦ ܒܩܢܘܡܗ × ܐ[ܒ]ܐ ܫ[ܩ]ܠ [ܒܐܝ̈ܕܝ] ܨܒܝܢܗ [ܘ]ܢܩܒ[ܠ] ܐܢܘܢ ܡܢ ܒܪܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ ܫܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝ̈ܐ ܐܢ̈ܫܝܐ ܐܝܟ ܡܟܰܬܡ̈ܰܝ ܒܪܘܫܥܐ [ܘܒ]ܚܛܝܬܐ ܐܬܕ[ܟܝ]ܘ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܘ ܘܐ[ܙ]ܕܕ[ܩܘ] ܒܩܢܘܡܗ ܕ[ܒܪܐ] ܐܦ × ×ܐ ܕܪܘܚܐ. ܘܐܬܬܣܝܡܘ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܒܐ ܡܢ ܒܪܐ. ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܡܕܝܢ ܐܢܫܝ̈ܐ ܣܳܡ ܒܪܐ ܒܐܝ̈ܕܰܝ ܐܒܘܗܝ. ܘܠܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܠܗ̈ܳܝܶܐ ܕܐܝܬܘܬܗ܇ ܕܰܒܟܠܙܒܢ ܒܐܒܐ ܐܢܘܢ. ܘܥܡ ܗܳܕܐ ܐܦ ܪܘܚܐ ܘܢܰܦܫܐ ܐܶܡܰܪ ܕܢܰܠܦܟ ܒܩܘܫܬܐ܆ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܢܫܳܝ̈ܶܐ ܣܳܡ ܒܐܝ̈ܕܰܝ ܐܒܘܗܝ.

 

72 ܒܰܫܪܪܐ ܓܝܪ ܡܺܝܬ ܐܠܗܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܫܐ. ܘܒܰܫܪܳܪܐ ܠܐ ܡܺܝܬ. ܒܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܫܰܖ̈ܝܪܳܢ ܬܰܖ̈ܬܰܝܗܝܢ ܒܰܩܢܘܡܗ ܡܫܰܒܚܐ. ܐܰܪܟܶܢ ܓܝܪ ܪܺܫܶܗ ܘܰܐܫܠܶܡ ܪܘܚܗ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܰܠܶܡ ܒܨܠܝܒܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܫܰܪܺܝ ܒܗܘܢ ܡܢ ܟܪܣܐ. ܡܢ ܟܪܣܐ ܓܝܪ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܘܰܚܝܳܐ ܒܥܳܠܡܐ. ܡܛܘܠ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܳܝܘ̈ܬܐ. ܘܡܶܢ ܕܰܡܛܐ ܠܰܨܠܝܒܐ܆ ܫܰܠܶܡ ܐܢܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܣܢܺܝ̈ܩܐ ܕܡܳܝܘ̈ܬܐ܇ ܒܫܘܠܡܐ ܕܟܝܢܗܘܢ. ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܒܟܰܣܝܘܬܗ ܘܒ[ܓܠܝ]ܘܬܗ ܐܝܟܢܐ ܕܡܰܠܶܦ ܚܟܝܡ ܒܖ̈ܐܙܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܦܘܠܘܣ. ܕܡܺܝܬ ܠܡ ܓܝܪ ܠܰܚܛܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܺܝܬ܆ ܚܕܐ ܙܒܰܢ. ܘܰܕܚܰܝ ܚܰܝ ܗܘ ܠܐܠܗܐ. ܡܙܺܝܓܐ ܗܘܳܬ ܓܝܪ ܚܛܺܝܬܐ ܡܢ ܥܒܳܪ ܦܘܩܕܢܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܐ. ܐܶܨܛܰܠܠܰܬ ܕܝܢ ܘܶܐܬܕܰܟܝܰܬ ܘܶܐܬܦܰܪܫܰܬ ܡܢܗܘܢ܆ ܒܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܕܰܡܫܝܚܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܶܬܦܪܫܘ ܬܬܦܪܫ ܘܰܬܟܰܬܰܪ ܡܢ ܪܘܚܩܐ܆ ܘܒܬܪܟܢ ܬܶܩܪܘܒ ܬܟܰܬܶܡ ܐܢܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܓܡܝܪܐܝܬ ܩܰܛܠܗ̇ ܝܫܘܥ ܒܰܨܠܝܒܗ. ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܐܢܫ̈ܳܝܶܐ ܕܕܰܟܺܝ ܒܰܩܢܘܡܗ ܡܢ ܥܰܘܠܐ܆ ܣܳܡ ܒܐܝ̈ܕܰܝ ܐܒܘܗܝ. ܕܡܢ ܬܰܖ̈ܬܝܢ ܬܶܗܘܐ ܙܳܟܘܬܐ ܠܰܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ. ܚܕܳܐ ܡܛܠ ܕܰܩܛܺܝܠܐ ܚܛܝܬܐ ܘܰܨܠܝܒܝܢ ܫ̈ܐܕܐ ܒܥܠܕ̈ܒܒܐ܆ ܘܐܚܪܬܐ ܕܶܐܬܬܣܝܡܘ ܠܗܘܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܒܐ ܒܝܕ ܩܢܘܡܗ ܕܰܒܪܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܢܫܝ̈ܐ.

 

73 ܠܐ ܠܡ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܡܢ ܐܝܕܗ ܕܐܒܝ ܢܶܚܛܘܦ. ܕܐܒܐ ܕܝܰܗܒ ܠܝ ܡܢ ܟܠ ܪܰܒ ܗܘ. ܘܐܢܐ ܘܳܐܒܝ ܚܕ ܚܢܢ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܳܕܝܢ ܛܳܠܡܝܢ ܡܘܬܐ ܐܝܟ ܕܰܐܡܝܪ ܒܕܘܟ ܠܐܢܳܫ ܡܢ ܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܫܰܖ̈ܝܪܐ. ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܗܰܘ ܩܰܕܝܫ ܒܟܠ ܓܪܝܓܪܝܘܣ܆ ܕܠܘ ܡܝܬܐ ܛܠܡܗ ܠܡܘܬܐ.

 

74 ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܘܠܐ ܫܘܠܡ ܒܰܟܝܢܗ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܆ ܒܓܘ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ ܒܰܗܘܳܝܗ܇ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܢ ܡܝܘ̈ܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܗܘܳ[ܝܗ] ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܗܠܝܢ ܒܓܘ ܟܪܣܐ܆ ܗܘܝܘ ܡܺܝܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢܗܘܢ ܕܚܰܝ̈ܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܒܪ[ܢܫ]ܐ ܘܠܘ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܘܗܰܘ ܕܠܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܣܢܝ̈ܩܐ ܕ[ܒܢ̈ܝ] ܐܢܫܐ܆ ܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܚܰܝ̈ܐ ܕܩܢܘܡܗ ܗܟܢܐ ܐ[ܦ] ܐܰܫܠܶܡ ܐܢܘܢ ܒܨܠܝܒܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܒܐ. ܗܘܝܘ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܕܐܫܠܡ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ. ܘܠـ[ܘ] ܒܪܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܐܝܟ ܗܳܠܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܗܠܝܢ ܐܰܫܠܶܡ ܘܠܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܝܬ[ܝ̈ܝܐ] ܗܢܘܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܡܘܠܕܗ ܩܕܡܝܐ [ܡܢ] ܐܒܐ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܘ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܠܗ ܡܢ ܩܢܘܡܗ. ܐܰܫܠܶܡ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ [ܘܢܟـ]ܬܪ ܩܢܘܡܗ. ܐܠܐ ܗ[ܘ] ܩܢܘܡܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܒ[ܡـ]ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܘܰܘ [ܒܗ] ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܡܛܠ ܕܠـ[ܐ] ܡܪܟܒܐ ܗܘ [ܟܝܢـ]ܐ ܕܐܝܬܘܬܗ. ܗܘ[ܐ] ܕ[ܝܢ] ܡܪܟܒܐ ܒܰܗܘܳܝܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܩܢܐ ܗܕ̈ܡܐ ܡܪܟܒܐ܇ ܐܠܗܐ ܠܗܠܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ[ܫܩܰܠ] [ܡܶܢ] ܟܰܪܣܐ܆ ܠܗܘܢ ܐܫܠܶܡ ܒܨܠܝܒܐ. ܐܦ ܗܳܟܰܢܐ ܓܝܪ ܟܬܺܝܒ ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܺܝܫܗ ܘܰܐܫܠܶܡ ܪܘܚܗ ܠܘ ܐܠܗܘܬܗ ܠܘ ܓܝܪ [ܒܫ]ܪܝܪ[ܘܬ]ܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܡܢ × [ܫ]ܠܛ ܡܘܬܐ ܒܦܓܪܗ ܐܠܐ ܒܫ[ܪܪܐ] ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ ܠܘ ܓܝܪ [ܕܘܟـ]ܬ [ܢـ]ܦ[ܫܐ] ܡܰܠܝܰܬ ܐܠܗܘܬܐ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܪܝܘܣ ܪܰܫܝܥܐ. ܕܐܝܟ ܢܰܦܫܐ ܒܥܕܢ ܡܘܬܐ ܬܫܰܢܶܐ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܠܘ ܓܝܪ [ܕܘܟܬ] ܢܦܫܐ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܓܘ ܦܓܪܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܠܢܦܫܐ ܐܫܬܚܠܦ. ܘܠܐ ܕܘܟܬ ܢܦܫܐ ܡܰܠܝ [ܘܥـ]ܡܪ ܒܓܘ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܐܚܪܢܐ [ܒܐ]ܚܪܢܐ ܐܠܐ ×ܡܐܝܬ ܡܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ. ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ [ܘܚܰܝ̈ܶܐ] ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܥܒܰܕ ܐ[ܢܘܢ] ܕܝܠـ[ܗ ܘ]ܟܕ ܡܛܐ ܠܥܕܢܐ ܕܡܰܘܬܐ ܐܰܫܠܶܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ[ܗܘܝܗ] ܘܰܢܛܰܪ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܐܝܬܘܬܗ.

 

75 ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܝܬܝܳܝ̈ܐ [ܢܥـ]ܪܩܘܢ ܡܢ ܡܘܬܐ. ܐܘ ܕܰܒܫܘܢܳܝܗܘܢ [ܢـ]ܫܬܠܛ ܡܘܬܐ ܒܦܓܪܐ [ܚܰܝ]ܐ ܕܠܐ ܓܶܝܪ ܫܰܢܺܝܘ [ܚܰܝ̈ܶܐ] ܐܠـ[ܗ̈]ܝܐ ܘܖ̈ܘܚܢܐ܆ [ܣܳܗ]ܕܝܢ ܕܡܐ ܘܡܰܝ̈ܐ ܕ[ܢـ]ܦ[ܩ]ܘ ܡܢ ܕܦܢܗ × [ܫ]ܪܝܪܐܝܬ ܬܘܒ ܐܦ [ܡـ]ܠـ[ܬܐ] ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܐܡܪܘ ܠܢܫ̈ܐ ܕܡܢܐ ܒܥܝ[ܢ] ܐܢܬܝܢ ܚܰܝܐ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܕܠܐ ܐܢܫ ܢܣܒܪ ܕܠܐ ܚܝܐ ܩܪܰܘ ܚܰܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܰܘ ܕܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܓܘ ܩܒܪܐ܆ ܐܡܪܝܢ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܬܢܳܢ܆ ܩܳܡ ܠܗ ܓܝܪ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ. ܬܳܝܶܝܢ ܚܙܳܝܶܝܢ ܕܘܟܬܐ ܕܣܺܝܡ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܡܪܝܐ. ܗܐ ܡܕܝܢ ܚܰܝܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܠܘ ܡܝܬܐ. ܘܐܢ ܚܰܝܐ ܗܘ ܕܩܳܡ ܐܦ ܚܰܝܐ ܗܘ ܕܡܺܝܬ. ܗܰܘ ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܚܝܐ ܗܘ ܐܦ ܒܗ ܒܡܘܬܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܶܡܰܪܘ ܡܢܐ ܒܳܥܝܳܬܶܝܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܐܶܠܐ ܕܡܳܢܐ ܒܳܥܝܳܬܶܝܢ ܚܰܝܐ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܗܶܢܝܢ ܓܝܪ ܠܡܝܬܐ ܒܳܥܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܘܰܠܗܰܘ ܕܒܳܥ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ܆ ܒܗ ܒܡܘܬܗ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܚܰܝܐ ܩܪܐܘܗܝ. ܘܒܫܪܪܐ܆ ܕܡܝܬܐ ܗܘܳܐ ܘܚܰܝܐ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ܆ ܘܐܢܫܐ ܗܘܐ. ܒܗܳܝ ܓܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܫܐ܆ ܒܳܗ̇ ܐܦ ܡܝܬ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܟܰܬܰܪ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܟܝܢܗ. ܠܘ ܐܚܪܢܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܡܝܬܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ. ܘܰܐܚܪܢܐ ܗܰܘ ܕܦܳܫ ܚܰܝܐ. ܐܠܐ ܗܘܝܘ ܚܰܕ ܩܢܘܡܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܘܦܳܫ ܠܥܶܠ ܡܢ ܡܘܬܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܘܗܝ.

 

76 ܫܰܦܺܝܪ ܡܕܝܢ ܩܳܥܝܳܐ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ: ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܐܦ ܐܰܒܐ ܛܰܝܒܘܬܐ ܡـ×ܐ ܒܢ ܕܠܝܚܝܕܝܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܝܰܗܒ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܡܳܝܘܬܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܝܢ ܕܰܡܫܝܚܐ ܡܰܠܟܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܳܡܪܝܢ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܓܠܝܐܝܬ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܠܒܰܪ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܣܳܝܡܝܢ ܠܗ. ܘܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܩܢܘܡܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܘܰܒܪܳܐ ܐܚܪܢܐ ܕܛܰܝܒܘܬܐ ܥܠ ܗܰܘ ܕܟܝܢܐ ܡܰܥܠܝܢ. ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܗܰܘ ܕܡܢܗ ܐܶܬܩܪܺܝ ܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ܆ ܡܰܘܣܦܺܝܢ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ܆ ܕܠܐ ܡܶܟܝܠ ܢܣܓܘܕ ܠܰܬܠܝܬܝܘܬܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ. ܐܠܐ ܠܰܪܒܝܥܝܘܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܗܶܢܘܢ ܡܰܠܦܺܝܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܐܰܡܪܰܚ ܢܶܣܛܘܪ ܗܰܘ ܪܰܫܺܝܥܐ܇ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܐܡܪ ܓܠܝܐܝܬ. ܗܽܘ ܓܝܪ ܐܳܦܶܢ ܒܨܢ̈ܥܬܗ ܟܕ ܡܛܥܐ ܐܶܡܰܪ ܗܘܐ܆ ܐܠܐ ܩܕܡ ܥܡܐ ܠܡܫܝܚܐ܆ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܬܖ̈ܶܝܢ ܩܢܘ̈ܡܝܢ ܕܢܰܩܺܝܦܝܢ ܠܰܚ̈ܕܕܐ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܕܝܘܡܢ. ܐܦ ܠܐ ܗܳܝ ܢܰܩܺܝܦܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ. ܕܓܠܝܐܝܬ ܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܢܐܘܗܝ ܠܐܚܪܢܐ ܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܒܪܢܫܐ: ܒܬܪ ܓܝܪ ܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܘܚܰܝܠܬܢܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ܆ ܐܘܣܦܘ ܗܢܘܢ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܕܐܨܛܠܒ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܐܪܐ ܘܳ[ܠـ]ܐ ܕܢܫܠـ[ܐ] ܘܠܐ ܢܰܟܶܣ ܠܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ܆ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܥܠܰܝܢ ܘܳܝܐ ܗܰܘ ܕܐܡܝܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ.

 

77 ܙܥܘܪܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܒܫܡܥܗ̇܆ ܐܠܐ ܪܘܫܥܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܛܡܝܪ ܒܗ̇. [ܕ]ܚܕܐ ܗܝ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܥܶܒܕܰܬ ܣܕ̈ܩܐ ܒܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܖ̈ܣܝܣ. ܘܐܣܬܰܟܰܠ ܕܐܦܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܬܘܣܦܬܐ ܕܪܘܫܥܐ ܕܝܘܠܦܢܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܫܬܐܣܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܒܟܠܗܝܢ ܗܖ̈ܣܝܣ ܚܕ ܗܘ ܦܬܓܡܐ. ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܒܪܕܝܨܢ܆ ܕܳܐܡܰܪ ܫܰܒܥܐ ܐܝ̈ܬܝܝܢ ܚܠܦ ܚܕܐ ܐܝܬܘܬܐ. ܡܪܩܝܘܢ܆ ܕܳܐܡܰܪ ܬܠܬܐ ܐܝ̈ܬܝܝܢ ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ ܘܣܒܠܝܘܣ ܘܦܘܛܝܢܘܣ܆ ܕܚܕ ܗܘ ܩܢܘܡܐ [ܒܰܟـ]ܝ[ܢـ]ܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܪܝܘܣ ܘ[ܐܘ]ܢܡܝܘܣ ܕܒܪܐ ܒܪܝܬܐ ܡܩܕܘ[ܢܝܘ]ܣ ܕܪܘܚܐ ܥܒܝܕܐ ܗܘ. [ܐ]ܦܘܠܢܪܝܘܣ ܕܡـ[ܠܬܐ] ܡܕܥܐ ܠܐ ܢܣܰܒ. ܢܶܣܛܪܝܣ܆ ܕܡܫܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܠܒܪ ܡܢ ܡܠܬܐ. ܐܘܛܘܟܐ܆ ܕܐܠܗܐ ܦܰܓܪܐ ܠܐ ܢܣܰܒ. ܘܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܕܝܘܡܢ ܡܬܟܪܙܐ܆ ܕܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܕܐܨܛܠܒ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܡܢܐ ܝܬܝܪ ܐܡܪ ܢܣܛܪܝܣ ܥܠ ܗܕܐ. ܟܕ ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܓܰܕܶܦ ܓܠܝܐܝܬ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ.

 

78 ܡܕܝܢ ܠܐ ܬܚܘܪ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܒܩܠܐ ܕܙܥܘܪ. ܐܠܐ ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܕܟܡܐ ܪܘܫܥܐ ܛܡܝܪ ܒܗ. ܒܚܕܐ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܛܡܝܪܝܢ ܚܰܝ̈ܐ܆ ܘܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܰܚܕܐ ܡܠܬܐ ܐܦ ܡܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܛܡܝܪ ܡܰܘܬܐ܆ ܘܒܗܳܝ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ ܣܺܝܡܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܚܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܒܬܪܬܝܗ[ܝܢ.] ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܬܳܐ ܡܫܝܚܐ ܐܒܕܢܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܬܳܐ ܡܫܝܚܐ ܫܟܚܬܐ ܒܗܳܝ ܕܰܡܗܰܝܡܢ ܐܢܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܒܗܝ ܕܠܐܳ ܡܗܰܝܡܢ ܐܢܐ ܡܰܘܬܐ. ܒܚܰܕ ܩܠܐ ܕܡܰܘܕܶܐ [ܚܕ] ܟܝܢܐ ܕܰܐܒܐ ܘܕܰܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܆ ܚܰܝ̈ܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܡܢ ܡܰܝ̈ܐ ܡܬܢܣܒܝܢ. ܒܗܰܘ ܕܝܢ ܩܠܐ ܕܒܳܕܶܝܢ ܒܗ ܟܦܘܖ̈ܐ܆ ܡܰܘܬܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܒܬܰܘܕܝܬܗܘܢ. ܒܐܝܢ ܘܠܐ. ܒܬܖ̈ܝܢ ܫܡ̈ܗܝܢ ܙܥܘܖ̈ܐ ܕܡܢ ܬܖ̈ܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܐܬܘ̈ܢ. ܡܖ̈ܟܒܝܢ ܚܰܝ̈ܐ ܥܡ ܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܘܡܘܬܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܢܩܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܢܐ ܩܠܐ ܕܡܰܠܟܐ ܡܫܝܚܐ܇ ܕܐܬܬܣܝܡ ܠܒܰܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܡܣܬܒܪ ܕܙܥܘܪ ܒܰܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ܇ ܡܘܬܐ ܘܰܐܒܕܳܢܐ ܡܥܰܬܶܕ ܠܐܝܢܐ ܕܗܳܟܰܢܐ ܡܰܘܕܶܐ ܒܶܗ. ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܘܥܒܝܕܐ ܡܟܪܙ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܬܘܬܐ ܣܳܐܶܡ ܘܡܳܢܶܐ ܠܗ. ܘܡܐ ܕܗܟܢܐ ܐܬܣܝܡ ܐܝܟ ܕܨܳܒܶܝܢ. ܐܘ ܠܐ ܡܣܬܓܕ ܘܡܬܝܩܪ ܡܫܝܚܐ ܟܠ ܟܘܠܗ܆ ܡܛܘܠ ܕܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܗܘ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܢ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܗܝ ܒܠܚܘܕ. ܐܘ ܕܐܢ ܘܳܠܐ ܕܢܣܓܘܕ ܠܗ܆ ܐܠܗܐ܇ ܗܘ ܥܒܝܕܐ ܕܡܣܬܓܕ ܘܡܬܝܩܪ ܡܢܢ. ܘܰܠܡܰܢܘ ܒܕܐܝܟ ܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܫܰܘ̈ܬܦܐ ܗܳܘܶܝܢ ܚܢܢ. ܫܳܬܶܩ ܐܢܐ [ܠܝ] ܕܐܢܬܘܢ ܬܶܣܬܰܟܠܘܢ.

 

79 ܠܐ ܡܕܝܢ ܢܫܠܐ ܡܢ ܡܰܟܣܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܝܰܒ. ܘܠܐ ܢܶܕܚܰܠ ܘܠܐ ܢܶܒܗܰܬ ܘܠܐ ܢܫܬܦܪ ܘܠܐ ܢܫܬܚܕ. ܘܠܐ [ܢـ]ܗܡܐ ܘܢܒܣܪ ܘܢܶܫܠܐ. ܕܠܐ ܢܺܐܒܰܕ ܡܢ ܚܰܝ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܐܝܕܐ ܓܝܪ ܕܚܠܬܐ ܘܳܠܐ ܕܬܺܐܪܰܒ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ܇ ܐܝܟ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܕܺܝܢܐ ܕܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܘ ܐܰܝܕܐ ܡܰܘܗܒܬܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܫܚܕܢ܇ ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܡܰܢ ܕܢܰܘܕܐ ܒܝ ܩܕܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ. ܐܰܘܕܶܐ ܒܗ ܩܕܳܡ ܐܒܐ ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ. ܐܘ ܠܐܝܢܐ ܫܘ[ܠܛܢܐ] ܙܳܕܶܩ ܕܢܫܬܦܪ ܐ[ܝܟ] ܕܠܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܘ ܒܰܐܦ̈ܝ ܡܢܘ ܘܳܠܐ ܕܢܶܣܰܒ ܐܘ ܢܶܬܟܰܚܰܕ ܡܢܗ܇ ܐܝܟ ܕܡܢ ܗܰܘ ܐܝܚܝܕܝܐ ܐܠܗܐ ܕܚܰܫ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܟ ܗܳܠܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܢ ܗܕܐ ܬܰܘܕܝܬܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܢ܇ ܕܢܰܗܡܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܐܚܖ̈ܢܐ [ܢـ]ܒܥـ[ܐ] ܠܢ ܐܘ ܒܐܝܠܝܢ [ܥـ]ܡ̈ܠܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ × [ܚ]ܢܢ. ܐܝܟ ܕܒܗܕܐ ܕܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܫܪܪܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܘ ܐܝܢܐ ܫܡܐ ܘܢܨܚܢܐ ܒܝܬ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܒܥܕܬܐ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܗܳܘܶܐ ܠܢ ܐܝܟ ܗܳܢܐ܇ ܕܢܬܚܙܶܐ ܛܰܢ̈ܢܐ [ܠܘܩ]ܒܠ ܝܘ̈ܠܦܢܐ. ܐܘ ܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܡܠܠ܇ ܐܢ ܒܙܒܢܐ ܕܡܰܟܣܢܘܬܐ ܫܶܬܩܐ ܢܶܓܒܶܐ ܠܢ. ܐܘ ܐܡܬܝ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܬܚܙܐ ×ܐ. ܐܢ ܗܫܐ ܡܒܣܖ̈ܢܐ ܘܡܐܝ̈ܢܐ ܗܳܘܝܢܢ. ܐܘ ܐܝܢܐ ܙܰܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܰܚܨܳܕܐ ܦܳܓܰܥ ܒܢ. ܐܢ ܗܫܐ ܒܛܠܠܐ ܕܡܟܝܢܢ [ܒܛ]ܝ̈ܠܐ. ܦܳܓܥܺܝܢ ܓܝܪ ܙܰܒ̈ܢܐ ܕܚܘܣܪܢܐ ܒܰܚܠܝ̈ܨܐ܆ ܘܩܳܢܶܝܢ ܡܢܗܘܢ ܝܘܬܖ̈ܢܐ. ܙܒܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐܚܖ̈ܢܐ ܡܘܬܐ ܡܦܓܥ܆ ܐܚܪܢܐ ܐܢ ܨܒܐ ܚܰܝ̈ܐ ܡܟܰܢܫ ܒܗ. ܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܡܶܬܚܰܙܝܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܳܒܕܺܝܢ ܒܗ. ܐܠܐ ܠܢ ܕܺܝܠܰܢ ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܦܝܛܘܬܐ ܕܐܒܕܢܗܘܢ ܕܐܚܖ̈ܢܐ܆ ܬܓܰܪܶܓ ܠܫܟܚܬܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ ܫܰܖ̈ܝܪܐ.

 

80 ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܕܰܚܠܦ ܐܠܗܐ ܢܐܡܪ. ܢܣܝܡ ܡܘܬܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܩܕܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ܆ ܘܟܢ ܢܫܰܪܶܐ ܒܰܛܢܢܐ ܗܳܢܐ. ܕܐܝܟ ܗܳܠܝܢ ܓܝܪ ܦܳܥ̈ܠܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܡܰܫܪܝܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܰܡܠܐܶ ܠܒܗ ܕܶܚܠܬܐ܆ ܠܰܩܪܳܒܐ ܠܐ ܥܳܐܶܠ. ܘܐܢ ܥܳܐܠ. ܠܐ ܡܰܟܫܰܪ. ܘܐܦ ܓܒܺܝܬܳܐ ܓܝܪ ܐܠܗܝܬܐ ܒܝܕ ܓܕܥܘܢ܆ ܐܝܟ ܕܰܒܪܳܙܐ ܦܘܪܫܢܐ ܥܳܒܕܐ ܗܘܳܬ. ܘܰܠܕܰܚܽܘ̈ܠܬܳܢܐ ܡܶܢ ܠܒܺܝ̈ܒܶܐ ܦܳܣܩܐ ܘܰܠܒܰܪ ܫܳܕܝܐ ܗܘܳܬ. ܕܡܢ ܚܰܝܠܐ ܕܝܢ ܕܡܰܫܪܝܬܐ ܕܝܠܢ ܡܫܝܚܐ܆ ܠܘ ܦܘܪܫܢܐ ܥܳܒܕ ܒܡܰܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܫܘܚܠܦܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܦܳܪܶܫ ܒܝܕ ܡܰܝ̈ܐ ܐܝܟ ܓܶܕܥܘܢ ܘܫܳܕܶܐ ܠܒܰܪ ܕܰܚܘ̈ܠܬܢܐ܇ ܘܳܐܚܕ ܠܘܬܗ ܠܒܝ̈ܒܐ. ܐܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܬܡܝܗܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܥܒܰܕ ܕܰܫܩܰܠ ܕܚܘ̈ܠܬܢܐ܆ ܘܰܒܪܳܐ ܐܢܘܢ ܠܒܝ̈ܒܐ. ܘܰܡܚܝ̈ܠܐ܆ ܘܫܰܚܠܦ ܐܢܘܢ ܠܚܰܝ̈ܠܬܢܐ. ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܕܚܘܠܬܢܐ ܒܙܒܢܐ ܕܠܒܝܒܘܬܐ ܚܳܫܚܐ ܒܗ܆ ܡܚܰܘܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܠܐ ܐܬܓܒܝ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܘܠܐ ܐܫܬܘܝ ܠܗܰܘ ܫܘܚܠܦܐ ܫܒܝܚܐ. ܘܠܝܬ ܒܗ ܪܘܚܗ ܕܰܡܫܝܚܐ܆ ܘܐܝܢܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗ ܪܘܚܗ ܕܰܡܫܝܚܐ܆ ܐܝܟ ܡܶܠܰܬ ܦܘܠܘܣ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܠܐ ܕܰܡܫܝܚܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܫܠܝܚܐ ܕܐܢ ܠܝܬ ܒܟܘܢ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܰܣ̈ܠܰܝܐ ܐܢܬܘܢ ܘܡܢ ܡܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܦܠܚ̈ܐ ܕܓܒܝܢ ܡܢ ܝܫܘܥ܇ ܘܰܛܒܝܥܝܢ ܒܛܒܥܐ ܪܘܚܢܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܦܐܖ̈ܐ ܕܚܠܝܨܘܬܗܘܢ܆ ܘܡܢ ܗܳܝ ܕܠܒܝܫܝܢ ܒܟܠܥܕܢ ܙܰܝܢܐ ܕܰܛܢܢܐ ܕܰܚܠܳܦ ܡܰܠܟܗܘܢ܇ ܘܰܡܚܰܙܩܝܢ ܓܒܝ̈ܗܘܢ ܒܣܒܪܐ܇ ܘܣܐܝܢܝܢ ܒܖ̈ܓܠܝܗܘܢ ܛܘܝܒܐ܇ ܘܣܝܡܝܢ ܒܪܫܗܘܢ ܦܘܪܩܢܐ܇ ܘܐܚܝܕܝܢ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܣܝܦܐ ܕܪܘܚܐ܇ ܘܰܛܥܝܢ ܠܫܢܗܘܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܒܗܠܝܢ ܗܘ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܡܬܝܕܥܝܢ ܦܠܚ̈ܐ ܡܫ[ܝ̈ܚܝ]ܐ܇ ܘܓܒ[ܖ̈]ܐ ܕܗܕܐ ܡܫܪܝܬܐ ܒܝܬ ܐܠܗܐ. ܘܰܒܡܰܝ̈ܐ ܕܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܒܰܩܶܝܢ ܩܖ̈ܒܬܢܐ ܕܙܕܩܝܢ ܠܫܪܪܐ.

 

81 ܕܐܦ ܚܢܢ ܚܰܒܝ̈ܒܝܢ ܒܗܠܝܢ ܢܶܬܝܕܥ܇ ܕܗܰܘ ܡܠܟܐ ܪܰܒܐ ܝܫܘܥ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܢ. ܗܰܘ ܕܒܚܘܒܗ ܡܢ ܫܡܰܝܐ ܢܚܶܬ. ܘܒܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܰܓܶܢ. ܘܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܐܬܓܫܡ ܡܢܗ̇܆ ܒܢܣܝܒܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܢܦܫܢܝܐ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܡܐ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܘܚܫ ܒܨܒܝܢܗ܆ ܘܡܝܬ ܚܠܦ ܚܰܝ̈ܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܟܘܠ. ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ. ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܠܐܒܘܗܝ ܘܠܪܘܚܗ ܕܩܘܕܫܐ ܠܥܠܡܝ̈ܢ ܐܡܝܢ܀

 

82 ܡܚܪܡ [ܢܣ]ܛܘܪܝܣ ܘܬܐܕܘܪܣ ܘܟܠ ܕܫܳܠܡ ܠܝܘܠܦܢܗܘܢ. ܘܟܠ ܕܠܐ ܡܰܚܪܶܡ ܠܗܘܢ ܒܦܘܡܗ ܘܒܠܒܗ܀

 

83 [ܚܠـ]ܦ ܗܢܐ ܫܪܪܐ܆ ܐܢ ܡܘܬܐ ܢܶܦܓܰܥ [ܒܝ] ܚܰܝ̈ܐ ܡܗܰܝܡܢ ܐܢܐ ܕܢܳܣܒ ܐܢܐ ܡܢܗ. ܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܰܛܥܝܢܐ ܘܰܡܚܰܒܠܢܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠ ܨܥܖ̈ܝܢ ܡܛܝܰܒ ܐܢܐ ܕܐ[ܫ]ܡܥ ܚܠܦ ܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܢܽܘܪܐ ܘܚܰܝ̈ܘܬܐ. ܘܡܰܘ̈ܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢ܇ ܡܥܰܬܰܕ ܐܢܐ ܕܶܐܣܰܝܒܪ܆ ܕܗ[ܠܝ]ܢ ܡܬܬܚܝܒܢ ܠܗ ܠܫܪܪܐ܇ ܡܢ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܐܬܦܪܩ ܒܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܡـ[ܚܣ]ܪܢ ܠܝ ܨܘ̈ܚܝܬܐ ܕܰܥܫܘ̈ܩܝܐ ܘܛܠܘ̈ܡܝܐ ܕܰܓ̈ܠܐ. ܕܠܝ ܚܰܝ̈ܐ ܝܗܒܝܢ. ܘܟܕܒܘܬܗܘܢ ܥܬܝܕܐ ܕܬܬܓܠܐ ܘܬܬܦܪܣܐ܇ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܐ ܕܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܰܟܣܶܐ ܕܠܐ ܢܶܬܓܠܐ܇ ܘܕܰܡܛܰܫܰܝ ܕܠܐ ܢܬܝܕܥ. ܘܬܘܒ ܫܠܝܚܐ ܐܶܡܰܪ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܕܫܛܝܘܬܗܘܢ ܡܬܝܕܥܐ ܗܺܝ ܠܟܠܢܫ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕܗܳܢܘܢ ܚܒܖ̈ܝܗܘܢ ܩܰܕ̈ܡܝܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ.

 

84 ܢܨܰܠܶܐ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܕܢܬܘܒܘܢ ܘܢܫܬ[ܟـ]ܚܘܢ ܠܫܪܪܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܟܰܚ ܐܢܘܢ ܘܢܬܦ̈ܬܚܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܘܢ ܕܢܚܙܘܢ ܡܢܐ ܥܒܕܝܢ܇ ܘܠܡܢܘ ܪܳܕܦܺܝܢ. ܘܠܝ ܢܬܠ ܡܫܝܚܐ ܒܨܠܘ̈ܬܟܘܢ ܕܺܐܬܰܪ ܡܢ ܪܕܘܦܝܐ ܗܢܐ ܟܕ ܓܝܪ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܝ ܘܕܝܠܟܘܢ ܚܕܐ ܗܝ܆ ܘܚܕ ܗܘ ܫܪܪܐ ܕܐܚܝܕܝܢܢ ܥܡ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܡܝܢ܀

 

85 ܠܡܢܐ ܐܢܐ ܒܠܚܘܕܝ ܡܬܪܕܦ ܐܢܐ. ܣܳܒܪ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܓܰܠܝܐ ܗܝ ܠܟܠ ܕܰܩܢܶܐ ܒܘܝܢܐ܆ ܕܒܚܰܕ ܠܣܰܓܝ̈ܐܐ ܪܳܕܦܝܢ. ܘܒܝܕ ܗܕܡܐ ܒܨܝܪܐ܆ ܥܠ ܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܶܬܟܰܬܫܝܢ܀

 

܀ ܫܶܠܡܰܬ܀