ܐܓܪܬܐ ܕܟܬܰܒ ܠܘܬ ܕܰܝܖ̈ܝܐ ܦܠܣ̈ܛܢܝܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ

ܫܘܠܡ ܐܓܪܬܐ ܕܟܬܰܒ ܠܘܬ ܕܰܝܖ̈ܝܐ ܦܠܣ̈ܛܢܝܐ܇

ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܗ̇܆ ܛܒܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܡܣܬܟܝܐ܀

 

1 ܒܪܰܡ ܕܝܢ ܒܙܢܐ ܗܢܐ ܐܢܫܝ̈ܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܖ̈ܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܐ ܥܰܠ ܐܝܢܐ ܚܰܝܠܐ ܣܡܺܝܟܝܢ: ܘܒܡܰܢܘ ܨܳܒܶܝܢ ܠܰܡܡܰܪܳܝܘ܆ ܒܝܕ ܚܘ̈ܕܬܐ ܢܘܟܖ̈ܝܐ ܕܡܰܥܠܝܢ܆ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܝܰܨܺܝܦܺܝܢ ܕܰܢܙܰܥܙܥܘܢ܆ ܘܰܕܢܶܫܠܡܘܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܡܶܬܦܰܪܣܺܝܢ. ܘܟܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܒܪܶܥܝܳܢܐ ܕܗܖ̈ܛܝܩܐ܆ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܡܣܒ ܒܐܦ̈ܐ ܒܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ. ܡܚܘܝܢ ܓܝܪ ܕܡܘܕܝܢ ܠܒܬܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܰܕܚܳܫܒܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܗܰܘ ܕܐܨܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܘܕܐܡܪܝܢ ܬܘܒ ܐܦ ܕܐܬܓܫܡ ܘܐܬܒܪܢܫ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܘܕܠܐ ܡܦܠܓܝܢ ܠܗܰܘ ܚܕ ܒܪܐ ܠܐܚܪܢܐ ܘܠܐܚܪܢܐ. ܟܕ ܡܩܰܒܠܝܢ ܠܰܣܝܳܡܐ ܣܓܝܕܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܐܝܢܐ ܕܡܶܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܢܩܝܐ ܐܬܬܚܡ. ܠܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܖ̈ܶܥܝܳܢܐ ܟܕ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܒܐܣܟܡܐ ܡܫܬܘܕܝܢ. ܕܡܶܬܕܢܶܝܢ܆ ܒܝܕ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܡܚܘܝܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܘܡܘܕܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܡܫܝܚܐ ܗܰܘ ܕܗܰܝܡܢܘܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ܆ ܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢܐ ܠܡܳܢܐ ܟܕ ܡܒܰܙܚܝܢ ܒܐܪܙܐ ܕܣܓܕܬܢ܇ ܬܘܒ ܠܟܝ̈ܢܐ ܘܠܣܘܥܖ̈ܢܝܗܘܢ ܦܪܫܘܗܝ܇ ܘܕܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܢܶܣܬܒܪ ܐܺܝܨܶܦܘ ܕܢܶܫܠܡܘܢ. ܐܶܫܬܰܐܰܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܖ̈ܳܚܡܰܝ ܐܠܗܐ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ: ܘܬܘܒ ܐܦ ܡܢ ܢܟ̈ܦܐ ܩܠܝܖ̈ܝܩܘ ܘܕܝܖ̈ܝܐ܆ ܕܐܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܚܪܶܡ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܡܦܰܠܶܓ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܠܰܟܝ̈ܳܢܐ ܬܖ̈ܶܝܢ ܘܰܠܕܝ̈ܠܝܬܗܘܢ. ܘܦܰܢܝܘ ܗܶܢܘܢ ܠܘܬ ܗܳܕܐ܆ ܕܗܰܘ ܕܡܰܚܪܶܡ ܠܬܘܕܝܬܐ ܕܒܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܠܐܒ̈ܗܬܐ ܡܚܝܒ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܗܰܝܡܶܢ ܒܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܕܡܪܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ܆ ܒܐܠܗܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܘܒܒܪ ܐܢܫܐ: ܘܒܡܪܐ ܘܰܒܥܰܒܕܐ܆ ܒܗܶܪܶܣܺܝܣ ܕܐܘܛܘܟܐ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܢܳܦܶܠ. ܘܟܰܕ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܕܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܡܦܰܠܓܺܝܢ ܡܶܢܰܢ ܒܣܘܟܠܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܕܡܶܬܖ̈ܰܥܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ.

 

2 ܡܰܚܪܡܺܝܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܗܪܛܝܩܐ ܘܠܝܘܠܦܢܗ. ܘܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܡܢ ܟܘܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܠܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗ܇ ܗܳܝ ܕܝܨܝܦܝܢ ܕܬܘܒ ܡܢ ܕܪܝܫ ܐܦ ܬܶܬܚܰܕܰܬ ܘܬܶܫܬܰܠܰܡ ܠܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ܇ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܡܚܪܡܘ ܠܟ̈ܬܒܐ ܕܖ̈ܰܒܳܢܰܘܗܝ ܘܕܒܢ̈ܝ ܬܪܥܝܬܗ. ܘܟܕ ܠܰܚܕܐ ܣܰܘܟܬܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܕܩܳܛܥܝܢ܆ ܠܥܶܩܳܪܐ ܕܡܶܢܶܗ ܫܶܘܚܰܬ܆ ܦܳܠܚܺܝܢ ܘܰܡܙܰܒܠܺܝܢ ܘܡܰܫܩܶܝܢ. ܘܟܕ ܠܡܳܐܢܐ ܙܥܽܘܪܐ ܕܰܡܠܶܐ ܫܶܩܝܐ ܡܰܪܝܪܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܕܟܳܦܺܝܢ܇ ܠܡܰܒܘܥܐ ܗܰܘ ܕܡܢܗ ܐܶܬܡܠܺܝ ܡܳܐܢܐ܆ ܚܳܦܪܺܝܢ ܘܚܳܛܺܝܢ ܘܡܰܓܠܶܝܢ. ܘܟܕ ܠܚܰܕ ܕܪܳܥܐ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܕ ܣܰܝܦܐ ܕܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܚܪܰܒ ܢܦ̈ܫܬܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܦܳܣܩܝܢ܆ ܠܗ ܠܣܝܦܐ܆ ܠܐܝ̈ܕܝܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܡܘܫܛܝܢ܇ ܕܢܪܡܘܢ ܒܐܝܕܗ ܚܖ̈ܝܒܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ. ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܬܦܪܣܝܢ ܠܡܥܒܕ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܠܝܘܠܦܢܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܒܫܖ̈ܒܐ ܘܒܬܘܖ̈ܓܡܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܚܪܡܝܢ܇ ܘܚܠܦ ܟܬܒ̈ܐ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܗܰܘ ܛܥܳܐ ܘܐܛܥܝ ܠܐܚܖ̈ܢܐ܇ ܥܳܒܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܐ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܓܝܪ ܡܢ ܖ̈ܚܡܝ ܐܠܗܐ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܘܢܟ̈ܦܐ ܩܠܖ̈ܝܩܐ ܘܕܝܖ̈ܝܐ: ܒܥܘ ܡܢ ܚܣܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܢ܆ ܕܥܡ ܢܣܛܘܪܝܣ ܘܝܘܠܦܢܗ ܢܬܚܪܡܘܢ܆ ܐܦ ܟܬܒ̈ܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܰܗܘܘ ܠܗ ܡܠܦܢ̈ܐ. ܘܕܬܐܕܘܪܝܛܐ ܒܪ ܙܘܓܗ܆ ܘܠܐ ܐܫܬܡܥ. ܐܠܐ ܐܦ ܥܕܰܠ ܐܢܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܕܐ ܫܐܠܘ. ܘܐܬܚܫܒܘ ܠܗ ܒܥܠܕ̈ܒܒܐ ܘܕܠܩܘܒܠܐ. ܘܒܙܒܢܐ ܕܫܝܢܐ ܐܩܝܡ ܥܠܝܗܘܢ ܪܕܘܦܝܐ. ܟܕ ܠܗܳܢܘܢ ܚܳܫܶܒ ܡܠܦܢ̈ܐ ܪܘܖ̈ܒܐ ܘܡܫܡ̈ܗܐ܆ ܕܐܝܟ ܕܳܐܡܪ ܐܬܟܰܬܰܫܘ ܒܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ܇ ܘܗܫܐ ܒܝܕ ܟܬܒܝ̈ܗܘܢ ܚܠܦ ܝܘܠܦܢܐ ܥܕܬܢܝܐ. ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܘܢ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ.

 

3 ܐܘܣܦ ܕܝܢ ܬܘܒ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܪܝܫܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܗܰܘ ܕܐܦ ܒܐܝܕܗ ܝܨܝܦ ܕܢܰܠܦ ܚܘܕܬܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܠܥܝܕܐ ܥܕܬܢܝܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܗܢܐ. ܖ̈ܝܫܐ ܓܝܪ ܬܪܥܣܖ̈ ܐܬܟܬܒܘ ܡܶܢ ܫܳܘܶܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܚܣܝܐ ܩܘܪܝܠܘܣ: ܠܘܩܒܠ ܖ̈ܥܝܢܐ ܛܢ̈ܦܐ ܘܣܘ̈ܟܠܐ ܡܥܩ̈ܡܢܐ ܕܕܝܕܘܪܘܣ ܘܕܬܐܕܘܪܘܣ ܘܕܢܣܛܪܝܘܣ܆ ܘܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܥܒܰܕܘ ܣܝ̈ܡܐ ܗܳܢܘܢ ܕܩܪܘ ܐܢܘܢ ܫܖ̈ܝܐ܆ ܐܢܫܐ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܡܗܝܢ ܒܗ̇ ܒܗܳܝ ܗܪܣܝܣ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܬܐܕܘܪܝܛܐ ܕܩܘܪܘܣ. ܘܐܢܕܪܐܘܣ ܕܫܡܝܫܛ. ܘܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܡܒܘܓ. ܘܐܘܬܪܝܘܗ ܕܛܘܐܢܐ. ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܕܐܬܪܥܝܘ ܐܟܘܬܗܘܢ. ܠܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܣܝ̈ܡܐ ܒܺܝ̈ܫܐ: ܕܚܠܦ ܗܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܠܘܩܒܠ ܖ̈ܫܐ ܕܐܬܟܬܒܘ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܗܘܰܘ܆ ܐܦܝܣܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܓܒܪܐ ܗܢܐ ܚܣܝܐ ܕܐܬܐܡܪ ܕܢܚܪܡ ܘܰܢܚܰܝܶܒ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܐܫܬܡܥܘ. ܟܕ ܠܗܘܢ ܠܖ̈ܝܫܐ ܡܫܬܘܕܐ ܕܡܩܒܠ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܛܦܝܣ ܕܢܚܪܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܟܬܒܘ ܠܘܩܒܠܗܘܢ܆ ܐܝܟ ܕܢܶܪܢܐ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ܆ ܕܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܬܪܥܝܬܐ ܩܢܶܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܘܩܘܪܝܠܘܣ. ܐܘ ܕܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ ܝܰܨܺܝܦ ܠܡܫܠܡܘ܆ ܕܠܫܪܪܐ ܘܠܕܓܠܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܢܩܰܒܠܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗ܆ ܘܢܦܠܚܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܠܡܫܝܚܐ ܘܠܣܛܢܐ. ܘܢܬܕܢܘܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ܆ ܘܠܛܥܝܘܬܐ ܕܖ̈ܝܫܝ ܝܘ̈ܠܦܢܐ. ܟܕ ܠܐ ܐܬܕܟܪ ܐܦ ܠܐ ܠܗܳܝ ܕܡܢ ܦܪܘܩܢ ܐܶܬܐܡܪܰܬ܇ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܥܰܒܕܳܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܬܖ̈ܝܢ ܡܖ̈ܘܢ ܐܟܚܕܐ.

 

4 ܡܫܬܘܕܐ ܬܘܒ ܕܡܩܒܠ ܥܡܢ܆ ܐܦ ܠܟܬܒܐ ܗܰܘ ܕܡܬܐܡܪ ܗܢܛܝܩܘܢ. ܗܰܘ ܕܰܚܢܢ ܐܚܝܕܝܢ ܚܢܢ ܠܗ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܕܐܚܪܡ ܘܐܦܩ ܠܬܘܣܦܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܥܶܠܰܬ ܒܟܠܩܕܘܢܐ܇ ܠܘܩܒܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ. ܗܽܘ ܕܝܢ ܟܕ ܠܟܬܒܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܕܫܳܠܡ܆ ܠܚܘܕܬܐ ܐܝܢܐ ܕܡܛܠܬܗ ܗܘܳܐ܆ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܰܦܶܩ. ܐܠܐ ܟܬܰܒ ܓܠܝܐܝܬ ܒܐܓܖ̈ܬܗ܆ ܕܐܝܟ ܕܠܫܘܪܪܐ ܕܖ̈ܺܫܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܬܬܣܝܡ. ܘܐܝܟܐ ܕܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܐܚܝܕ ܠܗܘܢ ܫܖ̈ܝܪܶܐ: ܒܗܳܝ ܕܡܰܚܪܶܡ ܗܘܐ ܘܡܰܦܶܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܠܘܩܒܠܗܘܢ܆ ܠܐ ܐܫܬܡܥ ܠܡܥܒܕ ܗܳܕܐ. ܘܡܛܠ ܟܬܒܐ ܕܰܗܘܐ ܐܝܟ ܕܠܒܘܛܠܐ ܕܚܽܘܕܳܬܐ ܕܥܰܠ ܒܫܝܐܝܬ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܐܶܨܛܰܢܰܥ ܠܡܐܡܪ܆ ܕܥܠ ܕܢܫܪܪ ܠܖ̈ܝܫܐ ܐܬܬܣܝܡ.

 

5 ܡܣܬܒܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܡܘܕܐ ܠܡܪܢ ܡܫܝܚܐ܆ ܥܡ ܗܳܝ ܕܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܘܚܕ ܩܢܘܡܐ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܓܫܡ. ܘܣܺܝܡܐ ܠܗ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗܳܕܐ ܓܠܝܐܝܬ܆ ܒܐܓܪܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܩܰܒܠܰܬ ܐܪܡܳܝ ܐܝܕܐ ܕܖ̈ܚܡܝ ܐܠܗܐ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ. ܕܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ܆ ܠܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܡܬܗܝܡܢ ܚܕ ܝܚܝܕܝܐ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܘܡܢ ܐܒ̈ܗܬܐ܆ ܠܟܝ̈ܢܐ ܬܖ̈ܝܢ ܘܠܝܚܺܝ̈ܕܝܬܗܘܢ ܒܝܕ ܫܬܩܗ ܦܠܓܗ. ܒܗܳܝ ܕܟܕ ܐܣܠܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܦܪܫܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܠܦܖ̈ܨܘܦܐ ܘܠܩܢܘ̈ܡܐ ܘܠܒܢ̈ܝܐ ܘܠܡܖ̈ܝܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܬܥܗܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܦܰܠܓܝܢ ܠܗ ܠܟܝ̈ܢܐ ܘܠܕܝ̈ܠܝܬܗܘܢ ܫܬܶܩ. ܐܝܟ ܕܒܝܕ ܟܠܗܘܢ ܢܬܚܙܐ܆ ܕܗܳܝ ܕܐܬܚܰܫܰܚ ܒܡ̈ܠܐ ܬܖ̈ܝܨܬܐ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܐܒ̈ܗܬܐ܆ ܠܘ ܟܕ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܨܳܒܶܐ ܕܰܢܩܰܝܶܡ ܐܬܥܗܕ ܐܢܝܢ܆ ܐܠܐ ܠܬܪܥܝܬܐ ܗܳܝ ܕܥܳܡܶܠ ܕܬܐܚܘܕ ܠܘܬ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ.

 

6 ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܠܗܠܝܢ܆ ܚܢܢ ܘܢ̈ܐܫܝܢ ܡܶܢ ܖ̈ܳܚܡܰܝ ܐܠܗܐ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܘܕܝܖ̈ܝܐ ܐܫܬܘܕܥܢܢ: ܐܚܢܢ ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܢܟ̈ܦܐ ܩܠܝܖ̈ܝܩܘ܆ ܠܐ ܐܬܪܡܝܢܢ ܕܢܫܠܡ ܐܘ ܢܩܰܒܶܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܥ̈ܬܕܢ ܡܢܗ ܨܢܝܥܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܥܡ ܢܣܛܘܪܝܣ ܘܝܘܠܦܢܗ ܐܡܪܢܢ ܕܘܳܠܐ ܕܢܬܚܪܡܘܢ܆ ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܫܠܶܡܘ ܐܘ ܫܳܠܡܝܢ ܠܬܪܥܝܬܗ. ܐܢ ܩܕܡܘܗܝ ܢܬܝܕܥܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܘܐܢ ܒܙܒܢܗ܆ ܘܐܢ ܡܢ ܒܬܪܗ. ܘܥܡ ܗܳܝ ܬܘܒ ܕܡܬܩܒܠܝܢ ܖ̈ܝܫܐ ܕܐܬܟܬܒܘ ܡܢ ܫܳܘܶܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܚܣܝܐ ܩܘܪܝܠܘܣ܇ ܠܘܩܒܠ ܓܘܕܦܝ̈ܗܘܢ ܕܗܠܝܢ. ܘܓܙܪܢܢ ܕܟܐܢܐ ܕܢܬܚܪܡ܆ ܐܦ ܟܠ ܫܪܳܝܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ. ܟܕ ܩܰܒܠܢܢ ܐܦ ܠܟܬܒܐ ܗܰܘ ܕܡܬܐܡܪ ܗܢܛܝܩܘܢ܆ ܠܘ ܚܠܦ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܕܐܬܕܢܺܝ ܠܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ܇ ܘܐܦܩ ܠܬܘܣܦܬܐ ܕܐܬܚܰܕܬܰܬ ܒܟܠܩܕܘܢܐ: ܘܥܰܡ ܗܳܝ ܬܘܒ ܕܰܐܘܕܺܝܢܢ ܠܡܫܝܚܐ ܝܚܝܕܝܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܬܓܰܫܰܡ ܘܐܬܒܪܢܫ܆ ܐܚܪܡܢܢ ܬܘܒ ܐܦ ܠܟܠ ܡܰܢ ܕܒܐܝܢܐ ܕܗܽܘ ܙܢܐ ܠܩܢܘ̈ܡܐ ܐܘ ܠܟܝ̈ܢܐ ܡܦܪܫ ܠܗ܇ ܐܘ ܠܕܝ̈ܠܝܬܐ ܐܘ ܠܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܐ ܕܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ. ܚܰܝܶܒܢܢ ܬܘܒ ܘܐܚܪܡܢܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܐܦ ܠܐܘܛܘܟܐ ܦܢܛܣܝܣܛܐ܆ ܘܠܟܠ ܡܰܢ ܕܐܬܪܰܥܺܝ ܐܘ ܡܬܪܰܥܶܐ ܐܟܘܬܗ܇ ܘܡܣܒܪ ܕܡܢ ܫܡܰܝܐ ܐܘ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ܇ ܐܘ ܡܶܢ ܠܐܳ ܡܶܕܶܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܦܓܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܇ ܘܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܡܢܗ̇ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܠܗ ܐܡܐ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܐܬܓܫܡ ܘܐܬܒܪܢܫ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܦܓܰܪ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ.

 

7 ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ ܐܦ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܥܠ ܕܶܐܬܚܰܝܰܢ ܠܳܗ̇ ܒܟܝܢܐ ܡܠܬܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܢܗ̇. ܘܐܢ ܐܢܳܫ ܩܰܛܝܢܐܝܬ ܒܪܥܝܢܐ ܗܢܐ ܢܬܒܰܩܶܐ܆ ܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܐܝܟ ܢܶܣܛܘܪܝܣ ܡܶܫܟܰܚ ܕܚܳܫܒܺܝܢ ܠܗ̇ ܠܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܫܳܠܡܺܝܢ ܠܦܢܛܣܝܣܛܐ ܐܘܛܘܟܐ. ܩܕ̈ܡܝܐ܆ ܥܠ ܕܰܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܪܳܢܶܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܕܥܳܡܰܪ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܳܡܪܝܢ܆ ܘܠܘ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܰܠܦܽܘܬ ܣܘܟܠܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܐ ܡܬܝܰܕܥܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܐܝܟ ܐܘܛܘܟܐ ܡܬܪܰܥܶܝܢ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܝܢ ܕܡܢܗ̇ ܢܣܰܒ ܐܠܗܐ ܦܰܓܪܐ ܒܝܕ ܕܐܬܓܰܫܰܡ ܘܶܐܬܚܰܝܰܢ ܠܗ̇ ܒܟܝܢܐ. ܘܒܝܕ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢ ܡܬܛܠܡܐ܆ ܡܬܕܓܠ ܠܗ ܪܐܙܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܕܕܳܡܶܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܠܗܳܝ ܕܐܝܠܕܬܗ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ܆ ܠܐ ܗܽܘ ܚܰܬܝܬܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܗ̇܆ ܘܠܐ ܗܺܝ ܟܐܢܐܝܬ ܡܬܐܡܪܐ ܐܶܡܶܗ܆ ܥܡܰܪ ܓܝܪ ܐܳܡܰܪ ܟܬܒܐ ܐܠܗܐ ܒܐܪܡܝܐ ܩܕܳܡ ܕܢܬܝܠܕ. ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܝܘܚܢܢ܆ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܗ. ܘܠܐ ܐܡܗ ܕܐܪܡܝܐ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܐܠܝܫܒܰܥ ܐܡܗ ܕܝܘܚܢܢ ܝܳܠܕܰܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܒܬܘܠܬܐ ܠܳܚܡܳܐܺܝܬ ܡܶܬܬܰܘܕܝܳܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܇ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܒܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܢܗ̇ ܐܠܗܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܐ܇ ܘܠܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܐܬܒܰܪܢܰܫ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ܇ ܘܐܬܕܡܝ ܠܢ ܒܟܠܡܕܡ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܐܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܦܘܠܘܣ.

 

8 ܠܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܖ̈ܥܝܢܐ ܬܖ̈ܝܨܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܚܺܝܕܺܝܢ ܚܢܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܢܳܛܪܝܢܢ܆ ܐܝܟ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܘܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܩܰܒܠܢܢ ܡܢ ܐܒ̈ܗܬܐ ܫܖ̈ܝܪܐ ܘܥܕ̈ܬܢܝܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܢܰܗܝܖ̈ܐ ܪܘܖ̈ܒܐ ܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ. ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ܆ ܐܬܢܣܝܣ ܘܬܐܘܦܝܠܣ. ܘܒܣܝܠܝܘܣ ܘܕܒܝܬ ܓܪܝܓܪܝܘܣ. ܘܝܘܐܢܝܣ ܘܩܘܪܝܠܘܣ ܘܛܘܒܢܐ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ܕܝܠܢ ܕܣܘܖ̈ܝܝܐ. ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܕܐܬܪܥܝܘ ܘܐܫܠܡܘ ܐܟܘܬܗܘܢ. ܘܡܰܚܪܡܝܢܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܰܕܽܘ ܐܶܡܰܪܢܢ ܥܡ ܢܣܛܘܪܝܣ ܘܐܘܛܘܟܐ ܘܝܘܠܦܢܝ̈ܗܘܢ ܛܢ̈ܦܐ ܘܡܣܝ̈ܒܐ܆ ܐܦ ܠܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ ܘܣܒܠܝܘܣ. ܘܠܦܘܛܝܢܘܣ ܘܠܡܪܩܠܘܣ܆ ܘܠܐܪܝܘܣ ܘܠܐܘܢܡܝܘܣ ܘܠܡܩܕܘܢܝܣ. ܘܠܡܰܐܢܺܝ ܘܠܡܪܩܝܘܢ. ܘܠܕܝܕܘܪܐ ܘܠܬܐܕܘܪܐ ܘܠܬܐܕܘܪܝܛܐ ܘܠܐܘܬܪܝܣ. ܘܠܟܠ ܐܝܢܐ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܕܒܰܐܝܢܐ ܕܗܽܘ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܘܰܐܠܶܦ ܐܟܘܬܗܘܢ ܟܰܕ ܡܰܣܠܶܝܢ ܚܢܢ ܘܰܡܚܰܝܒܺܝܢܰܢ܆ ܐܦ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܘܡܳܢܳܐܺܝܬ ܡܬܚܰܕ̈ܬܳܢ܇ ܐܝܟ ܕܠܰܡܙܰܥܙܳܥܽܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܘܠܡܶܕܠܰܚ ܫܰܝܢܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܐ..

 

9 ܛܘܪܘ ܠܢ ܡܳܕܶܝܢ ܐܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܖ̈ܘܚܢܐ ܒܕܡܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܰܫܒܰܩ ܕܰܘܺܝܕ ܒܡܫܪܝܬܐ ܚܠܦ ܡ̈ܐܢܐ ܣܝܡܬܐ ܛܒܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܐܦܝܣܘ ܠܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܐ܆ ܕܐܝܟ ܕܠܕܘܝܕ ܢܥܰܕܰܪ ܐܦ ܠܢ ܕܩܳܝܡܝܢܢ ܒܩܪܒܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ. ܕܚܢܢ ܘܐܢܬܘܢ ܐܟܚܕܐ܆ ܢܦܰܠܶܓ ܐܓܪܐ ܗܰܘ ܕܚܠܦ ܗܠܝܢ ܥܬܺܝܕ ܕܢܬܝܗܶܒ ܠܟܠܗܘܢ ܕܥܳܡܠܺܝܢ ܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܇ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܢ ܕܘܝܕ ܐܪܙܢܐܝܬ ܐܬܬܣܝܡ܇ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܕܢܰܚ ܒܰܒܣܰܪ ܡܢ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܐܠܗܐ ܪܰܒܳܐ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܝܘܡܐ ܕܓܠܝܢܗ..

 

10 ܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܬܡܢ܆ ܐܢܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܥܡܝ܆ ܒܐܝ̈ܕܝܟܘܢ ܫܳܐܠܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܫܠܡܗܘܢ ܒܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ܀

 

11 ܗܠܝܢ ܡܣܬܒܪܐ܆ ܕܠܘܩܒܠ ܨܢ̈ܥܬܗ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܦܠܘܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܩܕܡ ܣܐܘܪܐ ܐܳܡܰܪ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܢܣܛܪܝܢܐ ܘܡܚܦܐ ܗܘܐ ܬܪܥܝܬܗ.