ܐܓــܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܐܶܬܟܰܬܒܰܬ ܡܢܗ ܠܘܬ ܕܝܖ̈ܝܐ

ܐܓــܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܐܶܬܟܰܬܒܰܬ ܡܢܗ ܠܘܬ ܕܝܖ̈ܝܐ

 

1 ܠܥܽܘܡܖ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܒܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܫܪܳܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܗܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܛܰܢܳܢ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ. ܣܳܝ̈ܓܰܝ ܬܽܘܖ̈ܥܳܬܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܕܰܥܒܰܕܘ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܙܺܐܦ̈ܳܢܶܐ ܒܓܽܘܫܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܙܺܝܬ ܒܰܦܓܰܪ ܘܰܒܪܽܘܚ. ܕܰܝܖ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ܀

 

2 ܫܰܦܝܪ ܘܰܦܐܶܐ ܠܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܒܓܶܠܝܳܐ ܢܶܬܡܰܠܰܠ. ܡܛܠ ܕܰܕܡܽܘܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܫܩܝܠ ܫܪܪܐ ܒܬܚܘܝܬܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܢܘܗܪܐ ܠܗܕܐ ܥܒܺܝܕ ܕܥܠ ܟܽܠ ܢܶܕܢܰܚ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܫܪܪܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܢܰܢܗܰܪ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܫܪܳܪܐ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܶܗ ܠܰܫܪܪܐ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܒܚܶܫܽܘܟܐ ܐܽܘܡܪܽܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܒܢܰܗܺܝܪܐ. ܘܡܕܡ ܕܒܐܕܢܝ̈ܟܘܢ ܫܳܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܟܪܙܘ ܥܠ ܐܶܓܳܖ̈ܐ.

 

3 ܘܟܕ ܡܰܠܶܦ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܡ̈ܠܐ ܫܚܝ̈ܡܬܐ ܠܖ̈ܳܚܡܐ ܢܰܟܖ̈ܙܺܝܘܗܝ ܠܰܫܪܳܪܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܩܕܳܡ ܒܥܠܕ̈ܒܒܐ ܢܡܰܠܠܺܝܘܗܝ. ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܡܬܟܬܫ ܥܡ ܡܘܬܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܢ ܕܠܐ ܬܶܕܚܠܘܢ ܡܶܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܳܛܠܺܝܢ ܦܰܓܪܐ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܡܶܩܛܰܠ. ܘܬܘܒ ܒܬܘܕܝܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܩܕܡ ܖ̈ܕܘܦܐ ܡܠܰܟ ܘܰܡܓܰܪܶܓ ܒܫܽܘ̈ܘܕܳܝܰܘܗ̱ܝ. ܕܢܡܠܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܫܠܡ ܠܢ ܟܕ ܐܳܡܪ. ܕܡܰܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܒܝ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܐܦ ܐܢܐ ܐܰܘܕܶܐ ܒܗ ܩܕܡ ܐܒܝ ܕܒܫܡܝܐ ܘܩܕܡ ܡܠܐܟ̈ܘܗܝ. ܘܡܰܢ ܕܢܟܦܘܪ ܒܝ. ܐܦ ܐܢܐ ܐܶܟܦܘܪ ܒܗ ܩܕܡ ܐܒܐ ܘܩܕܡ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܒܗܕܐ ܗܟܝܠ ܟܠܗ̇ ܓܠܝܘܬܐ ܦܰܩܕܰܢ ܝܫܘܥ ܐܠܗܢ ܕܢܰܟܪܙܺܝܘܗܝ ܠܫܪܪܢ ܘܠܐ ܢܶܒܗܰܬ ܘܢܶܬܟܰܚܰܕ ܘܢܶܣܰܒ ܒܐܦ̈ܝ ܫܘܠܛܢܐ. ܘܢܶܫܬܦܰܪ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܣܩܘܒܠܗ ܕܫܪܪܐ. ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܫܬܦܪ ܥܰܒܕܐ ܠܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ.

 

4 ܘܐܝܢܐ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܚܘܒܗ ܕܰܡܫܝܚܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܛܥܡܬܐ ܚܠܺܝܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܠܐ ܡܬܘܡ ܡܶܫܟܰܚ ܡܕܡ ܦܳܣܶܩ ܠܚܺܐܦܐ ܕܪܗܛܗ. ܕܒܬܪ ܒܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܗܰܘ ܕܪܳܚܶܡ. ܡܛܘܠ ܕܒܰܣܺܝܡ ܗܘ ܘܰܚܠܐܶ ܫܪܳܪܳܐ ܡܢ ܟܠ. ܘܟܠ ܢܦܫܐ ܐܝܕܐ ܕܛܳܥܡܐ ܠܗ ܟܝܳܢܐܝܬ ܡܰܠܗܶܩ ܠܗ̇ ܕܬܶܒܥܶܝܘܗܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܫܠܝ̈ܚܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܟܠ ܐܝܢܐ ܕܐܪܓܫ ܒܗܕܐ ܗܰܢܺܝܝܽܘܬܐ. ܒܪܚܡܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐ ܢܦܰܩ ܒܳܬܪܳܗ̇. ܘܠܐܳ ܐܶܫܟܰܚ ܡܶܕܶܡ ܕܢܶܦܣܽܘܩ ܚܺܐܦܐ ܕܚܘܒܗܘܢ ܡܢ ܒܥܬܗ̇. ܠܐ ܢܘܪܐ ܘܠܐ ܚܝ̈ܘܬܐ. ܠܐ ܣܝ̈ܦܐ ܘܠܐ ܣܖ̈ܳܩܶܐ. ܠܐ ܡܦܩܬܐ ܕܡܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ. ܠܐ ܚܒܘܫܝܐ ܐܠܝܨܐ ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܖ̈ܐ. ܠܐ ܨܘ̈ܚܝܬܐ ܕܡܢ ܒܥܠܕ̈ܒܒܐ. ܠܐ ܥܫܘ̈ܩܝܐ ܘܛܠܘ̈ܡܝܐ. ܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܖ̈ܳܚܡܐ. ܠܐ ܗܦܳܟ ܐܰܦ̈ܐ ܕܝܳܕܘ̈ܥܐ. ܠܐ ܢܘܟܪܳܝܘܬܐ ܕܡܢ ܓܢܣܐ. ܠܐ ܙܩܝܦܘܬܐ ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܠܐ ܩܪܒܐ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܠܥܠ ܐܘ ܕܠܬܚܬ. ܐܫܟܚ ܕܢܙܝܥ ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܡܢ ܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܕܗܳܢܘܢ ܕܛܥܡܘܗܝ ܠܫܪܪܐ ܘܐܪܓܫܘ ܒܗ ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܩܕܝܫܐ ܒܪܶܬܚܳܐ ܕܗܕܐ ܪܶܚܡܬܐ ܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܕܐܟܘܬܗ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܡܦܣ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܘܬܐ ܘܠܐ ܚܝ̈ܐ. ܘܠܐ ܫܘ̈ܠܛܢܐ. ܘܠܐ ܚܝ̈ܠܐ. ܘܠܐ ܪܘܡܐ ܘܠܐ ܥܘܡܩܐ. ܘܠܐ ܕܩܳܝܡܳܢ ܘܠܐ ܕܥܬܝܕܳܢ. ܡܶܫܟܚܳܢ ܦܳܪܫܳܢ ܠܝ ܡܢ ܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ.

 

5 ܗܕܐ ܡܚܙܝܬܐ ܘܳܠܐ ܕܢܩܒܘܥ ܩܕܡ ܐܦܘ̈ܗܝ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܢܚܘܪ ܒܗ̇ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܠܡܝܕܗ ܕܫܪܪܐ. ܘܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܡܕܡ ܠܐ ܢܶܬܪܰܦܐ. ܒܫܪܪܐ ܓܝܪ ܘܒܚܘܒܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܚܠܬܐ ܠܝܬ. ܘܐܝܢܐ ܕܕܳܚܠ ܠܐ ܡܫܰܡܠܰܝ ܒܚܘܒܐ. ܠܒܪ ܡܢ ܫܪܪܐ ܓܝܪ ܫܕܶܐ ܟܠܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܫܪܪܐ. ܐܢ ܕܚܠܬܐ ܘܐܢ ܕܓܠܘܬܐ. ܐܢ ܫܘܦܪܢܘܬܐ ܘܐܢ ܡܣܒ ܒܐܦ̈ܐ. ܐܢ ܪܚܡܬܐ ܕܰܢܝ̈ܳܚܐ. ܘܐܢ ܒܥܬܐ ܕܫܘ̈ܠܛܢܐ. ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܠܒܪ ܡܢܗ ܕܫܪܪܐ ܫܰܕܝܳܢ. ܘܐܝܟ ܕܗܢܝܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܶܗܘܝܳܢ ܒܫܪܪܐ. ܘܐܦ ܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܗܝܢ ܡܫܟܚܐ ܕܢܩܘܘܢ ܒܫܪܪܐ ܘܢܶܐܚܕܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ.

 

6 ܗܳܢܘܢ ܓܝܪ ܕܐܠܗܗܘܢ ܟܪܣܗܘܢ ܗܺܝ. ܘܗܺܝ ܥܒܝܕܐ ܠܗܘܢ ܡܳܪܬܐ ܕܥܠ ܚܰܝ̈ܰܝܗܘܢ. ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܫܟܚܝܢ ܢܝܚܗ̇ ܘܒܥܬܗ̇. ܠܬܡܢ ܡܬܦܢܝܢ ܘܗܳܘܝܢ ܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܟܘܬܗ̇. ܕܒܫܘܥܒܕܐ ܕܒܗܬܬܗܘܢ ܢܩܘܘܢ. ܘܡܶܢ ܢܝܳܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܓܖ̈ܢܐ ܠܐ ܢܬܓܠܙܘܢ.

 

7 ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܢ܆ ܐܰܬܠܝ̈ܛܰܘܗܝ ܕܰܐܓܽܘܢܐ ܪܘܚܳܢܐ. ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܡ ܫܪܳܪܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝ̈ܰܝܢ. ܐܶܠܐ ܕܢܶܟܦܽܘܪ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܒܶܗ ܒܰܠܚܘܕ ܢܰܘܕܶܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܘܗܪܰܢ ܘܒܘܣܳܡܰܢ ܘܥܽܘܬܪܰܢ ܘܣܺܝܡܬܰܢ ܕܠܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܣܰܘܩܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ ܖ̈ܘܚܳܢܐ.

 

8 ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܘܳܠܐܶ ܕܰܐܘܕܰܥ ܥܠܬܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܕܥܠ ܐܰܝܕܐ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܡܬܟܬܒܐ. ܢܗܝܪܐܝܬ ܢܝܫܗ̇ ܕܡܠܬܝ ܓܠܐ ܐܢܐ. ܘܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܶܠܦܶܬ ܡܢ ܟܬܳܒ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܖ̈ܰܒܳܢܰܝ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܬܝ ܡܚܘܐ ܐܢܐ. ܠܚܕܘܬܐ ܘܒܘܣܡܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܡܰܚܒܝܢ ܠܝ. ܥܡ ܫܪܪܐ ܘܡܛܠ ܫܪܪܐ. ܘܠܒܗܬܬܐ ܘܟܘܐܪܐ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܫ̈ܐܕܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܰܡܨܰܚܶܝܢ ܘܡܰܛܥܝܳܢܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܝ. ܘܒܝ ܐܦ ܠܫܪܪܐ ܗܰܘ ܕܝܶܠܦܶܬ ܘܡܰܟܪܶܙ ܐܢܐ ܡܨܰܚܶܝܢ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܫܪܪܐ ܛܥܝܘܬܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܗ ܗܳܢܽܘܢ ܙܺܐܦ̈ܳܢܶܐ. ܘܐܦ ܠܟܳܖ̈ܽܘܙܰܘܗ̱ܝ ܕܝܠܗ ܕܫܪܪܐ ܡܰܛܥ̈ܝܳܢܶܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢ.

 

9 ܡܰܢܘ ܕܝܢ ܐܘ ܡܳܢܐ ܗܽܘ ܫܪܪܐ. ܐܠܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ. ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܫܪܪܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܚܝ̈ܐ. ܗܢܐ ܝܫܘܥ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܪܪܢ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܘܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ.

 

10 ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܚܕܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܚܕܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܚܕܐ. ܘܟܝܢܐ ܚܕ ܕܡܡܬܘܡ ܘܡܢ ܥܠܡ. ܕܠܝܬ ܒܗ ܟܝܢܐ ܘܟܝܢܐ. ܘܐܦܠܐ ܐܝܬܘܬܐ ܘܐܝܬܘܬܐ. ܘܠܐ ܕܰܛܠܐܶ ܘܰܕܩܰܫܺܝܫ. ܐܠܐ ܚܰܕ ܒܬܠܬܐ ܘܬܠܬܐ ܒܚܕ܆ ܟܝܢܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܡܢ ܡܬܘܡ. ܚܕܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܣܓܺܝܕܬܳܐ ܥܰܡ ܩܢܽܘ̈ܡܶܝܗ̇. ܡܶܢ ܡܬܘܡ ܘܡܶܢ ܥܳܠܰܡ.

 

11 ܚܕ ܕܝܢ ܡܶܢ ܩܢܘ̈ܡܝܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܝܬܘܬܐ ܡܨܥܝܗ̇ ܕܬܘܕܝܬܢ. ܫܪܪܐ ܡܶܢ ܫܪܪܐ. ܘܢܘܗܪܐ ܡܶܢ ܢܘܗܪܐ. ܘܚܰܝܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝܳܐ. ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܳܐܶܬ. ܒܨܒܝܢܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ ܗܽܘ ܩܢܘܡܐ ܡܶܢ ܫܡܝܐ ܢܚܶܬ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܡܶܢ ܐܒܐ ܕܟܝܢܐ. ܨܶܡܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܨܰܠܡܶܗ ܕܺܐܝܬܝܐ. ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ.

 

12 ܢܚܶܬ ܘܒܰܒܬܘܠܬܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܶܐܬܩܰܕܫܰܬ ܡܶܢ ܪܘܚܐ ܐܠܗܐ ܐܰܓܶܢ. ܘܒܪܢܫܐ ܡܢܗ̇ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘܳܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܐܟܘܬܢ ܣܛܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܟܕ ܫܘܚܠܳܦܳܐ ܐܰܘ ܚܘܠܳܦܳܐ ܐܰܘ ܫܘܓܢܳܝܳܐ ܒܟܝܢܗ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܗܽܘ ܐܠܗܐ ܐܶܡܰܪ ܒܐܝܕܐ ܕܢܒܝܐ. ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦܶܬ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗܰܘ ܕܠܐ ܥܒܺܝܕ. ܐܦܠܐ ܡܬܚܠܦ ܗܰܘ ܕܠܐ ܒܪܶܐ. ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܒܰܪ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܚܘܠܦܐ. ܘܐܬܓܫܡ ܘܟܬܪ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܢܐ.

 

13 ܠܘ ܓܝܪ ܩܢܘܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܐܰܩܶܦ ܠܗ ܕܢܬܡܢܐ ܬܖ̈ܝܢ ܗܽܘ ܘܗܰܘ ܒܪܢܫܐ ܕܰܢܩܶܦ ܠܶܗ. ܐܦܠܐ ܒܚܪܢܐ ܥܰܠ ܥܡܰܪ ܗܰܘ ܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܐܠܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܘܠܐ ܐܶܬܡܢܺܝ ܠܰܬܖ̈ܶܝܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܠܐ ܐܬܥܦܦ ܩܢܘܡܗ. ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܡܛܠ ܕܳܐܦ ܒܰܗܘܳܝܶܗ ܐܝܬܘܬܗ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܟܰܬܪܰܬ. ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܒܐܝܬܘܬܗ. ܗܟܢܐ ܟܰܬܰܪ ܐܦ ܒܰܗܘܳܝܶܗ ܗܳܢܰܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܛܰܠܝܐ. ܘܥܶܠܳܝܐ ܥܽܘܠܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ. ܘܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܳܐ. ܘܪܘܚܳܢܐ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܘܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ ܐܶܬܓܫܶܫ. ܘܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܟܝܢܗ ܕܐܒܐ. ܗܘܐ ܡܶܢܰܢ ܒܰܗܘܳܝܶܗ. ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܓܶܝܪ ܒܰܒܬܘܠܬܐ ܘܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ ܗܽܘ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ.

 

14 ܠܐܳ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܗ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܘܠܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܓܳܠܬܐ ܐܘ ܒܦܰܢܛܰܣܺܝܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܝܟ ܓܘܕܳܦܶܗ ܕܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܺܝܳܘܢ. ܘܠܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܳܘܛܽܘܟܶܐ ܣܰܟܠܐ. ܘܠܐ ܟܝܢܗ ܐܫܬܚܠܦ ܐܝܟ ܕܡܰܣܒܪܺܝܢ ܖ̈ܫܝܥܐ ܐܪܝܘܣ ܘܐܘܢܘܡܝܣ. ܘܠܐ ܒܨܝܪ ܡܰܕܥܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܐܝܟ ܕܰܡܓܰܕܶܦ ܒܝܘܠܦܳܢܶܗ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ.

 

15 ܐܶܠܐ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܫܠܡܢܐ. ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܫܠܡܢܐ. ܠܘ ܒܰܒܬܘܠܬܐ ܟܕ ܠܘ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܗܽܘ ܡܠܬܐ. ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܒܗ̇ ܘܡܢܗ̇ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܣܺܝܠܘܢܳܐ ܗܘܳܬ ܠܗ ܒܬܘܠܬܐ ܠܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܐܶܡܳܐ ܒܫܪܪܐ. ܡܛܠ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢܗ̇ ܒܪܢܫܐ.

 

16 ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܐܚܪܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܬܝܠܕ ܐܠܗܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܬܝܠܕ ܕܥܳܡܪ ܒܗ ܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܕܡܰܠܦ ܢܣܛܘܪܝܣ ܪܫܝܥܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܦܰܩܖ̈ܶܐ. ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܕܠܐ ܫܘܚܠܳܦܐ. ܗܽܘ ܐܶܬܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܥܰܠ ܠܗ̇ ܐܠܗܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܠܗܰܘ ܕܩܰܒܠܰܬ ܪܘܚܢܐܝܬ. ܠܶܗ ܟܕ ܠܶܗ ܝܶܠܕܰܬ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܬ. ܘܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܘܪܳܝܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܗܽܘ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܫܘܪܝܐ ܒܡܘܠܕܗ ܕܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܐܺܝܢܶܩ. ܘܐܝܟ ܟܝܢܐ ܠܥܶܠ ܡܢ ܟܝܳܢܐ ܒܩܰܘܡܬܶܗ ܐܶܬܪܰܒܺܝ.

 

17 ܢܶܙܕܗܰܪ ܡܶܢ ܪܘܫܥܐ ܕܗܠܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܝܶܠܕܰܬ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܰܡܦܰܠܓܺܝܢ ܘܡܳܢܶܝܢ ܠܗ ܠܬܖ̈ܝܢ ܠܗܰܘ ܚܕ ܝܚܺܝܕܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܶܢ ܬܖ̈ܬܝܢ. ܡܶܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܡܶܢ ܐܢܫܘܬܐ. ܘܦܳܪܫܺܝܢ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܚܰܕ ܐܠܗܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܳܟ̈ܳܬܳܐ ܠܚܰܕ ܘܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܠܰܚܪܺܢܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܠܚܕ ܘܡܚܝܠܘܬܐ ܠܐܚܪܢܐ. ܗܟܰܢܳܐ ܓܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܙܺܐܦ̈ܳܢܶܐ. ܕܚܰܕ ܐܶܬܝܠܶܕ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܠܐ ܐܶܬܝܠܶܕ. ܘܚܕ ܝܳܢܶܩ ܗܘܐ ܘܐܚܪܝܢ ܠܐ ܝܳܢܶܩ ܗܘܳܐ. ܘܚܕ ܐܶܬܓܙܰܪ ܘܐܚܪܝܢ ܠܐ. ܘܚܰܕ ܪܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܠܐ. ܘܚܰܕ ܐܳܟܶܠ ܗܘܳܐ ܘܚܕ ܠܐ. ܘܚܰܕ ܫܳܬܶܐ ܗܘܳܐ ܘܚܕ ܠܐ. ܘܚܕ ܨܳܐܶܡ ܗܘܐ ܘܚܰܕ ܠܐ. ܘܚܰܕ ܟܳܦܶܢ ܗܘܐ ܘܚܕ ܠܐ. ܘܚܰܕ ܕܳܡܶܟ ܗܘܳܐ ܘܚܰܕ ܠܐ. ܘܚܰܕ ܚܳܐܶܫ ܗܘܳܐ ܘܚܕ ܠܐ. ܘܚܰܕ ܕܡܳܐܶܬ ܗܘܐ ܘܚܰܕ ܠܐ. ܘܠܐܰܚܪܢܐ ܘܠܐܰܚܪܢܐ ܡܦܰܠܓܺܝܢ ܙܺܐܦ̈ܳܢܶܐ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܰܐܡܺܝܖ̈ܳܢ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܢܬܝܠܕ ܒܫܪܪܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܐ. ܘܚܰܕ ܢܶܚܰܫ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܘܚܰܕ ܒܰܫܡܐ. ܘܚܕ ܢܡܽܘܬ ܒܩܘܫܬܐ ܘܐܚܪܢܐ ܒܟܰܕܳܒܘܬܐ. ܠܰܘ ܓܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܘ ܦܓܪܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܘ ܡܛܠ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܘ ܦܰܓܪܐ ܩܢܘܡܐ ܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܬܐܡܪ ܡܘܠܕܐ ܕܐܠܗܐ.

 

18 ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܐܶܠܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ. ܘܟܰܬܰܪ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܶܨܛܠܒ ܐܠܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܠܐ ܐܰܘܒܶܕ. ܘܠܘ ܐܚܪܢܐ ܥܡ ܚܪܢܐ ܐܶܬܝܠܶܕ ܐܠܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܖ̈ܝܢ ܘܠܐ ܒܨܠܝܒܐ ܬܖ̈ܝܢ. ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܚܰܕ ܗܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ ܠܰܘ ܐܚܪܺܢܳܐ ܒܰܐܚܪܺܢܳܐ ܐܰܘ ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܡ ܚܪܺܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܐܠܐ ܚܰܕ ܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢܗ̇ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ. ܘܗܘܝܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܰܐܠܳܗܘܬܶܗ ܘܐܢܳܫܘܬܶܗ ܚܰܕ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܰܨܠܺܝܒܐ ܚܰܕ ܬܠܶܐ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܬܖ̈ܶܝܢ. ܕܐܠܗܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܐܠܗܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܡܰܟܪܶܙ ܫܪܳܪܗܽܘܢ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܐ ܗܘ̣. ܘܰܒܪܳܐ ܐܠܗܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܰܐܠܗܳܐ ܡܶܠܬܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܒܰܪ ܟܝܢܰܐ ܗ̣ܘ.

 

19 ܐܢ ܡܫܝܚܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܨܛܠܶܒ. ܐܰܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ. ܡܫܝܚܐ ܡܺܝܬ. ܗܳܢܰܘ ܕܝܢ ܐܳܦ ܩܳܡ. ܠܰܘ ܚܪܢܐ ܗܘ ܡܫܺܝܚܐ ܕܡܺܝܬ ܘܰܚܪܺܢܐ ܐܰܠܗܐ ܕܠܐ ܡܺܝܬ. ܘܠܘ ܚܪܢܐ ܗܘ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܬܝܗܒ ܚܠܳܦ ܦܘܪܩܢܗ ܕܥܠܡܐ. ܘܚܪܢܐ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ. ܘܠܘ ܚܪܢܐ ܗܘ ܒܪܐ ܕܚܫ ܘܡܝܬ ܘܚܪܢܐ ܕܩܰܘܺܝ ܕܠܐ ܚܰܫܐ.

 

20 ܟܬܺܝܒ ܕܗܟܢܐ ܐܰܚܶܒ ܐܰܠܳܗܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܕܠܰܒܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܝܰܗܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܗܢܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܡܰܘܬܐ ܚܠܳܦ ܦܘܪܩܢܗ ܕܥܠܡܐ. ܗܰܘ ܗܽܘ ܕܐܡܝܪ ܥܠܘܗܝ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܐܶܡܪ ܬܘܒ ܦܘܠܘܣ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܰܒܪܶܗ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܶܐܢ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܠܐܳ ܚܳܣ. ܐܶܠܐ ܚܠܳܦ ܟܽܘܠܢ ܐܰܫܠܡܶܗ. ܘܗܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܥܰܡܰܢ ܒܡܰܘܬܶܗ ܘܰܐܫܠܡܶܗ ܠܚܰܫܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܠܰܘ ܚܪܺܢܐ ܗܘ. ܐܶܠܐ ܐܠܗܐ ܒܪܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܒܐ.

21 ܐܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܶܐܢ ܒܪܳܐ ܘܶܐܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܝܶܫܘܥ ܐܶܡܰܪܘ ܟܬܳܒ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ܆ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ. ܘܠܰܘ ܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܒܪܳܐ ܕܠܰܘ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܘܠܐ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܫܝܚܐ ܗ̣ܘ. ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܬܶܕܚܰܠ ܐܳܘ ܫܳܡܘܥܳܐ ܡܢ ܗܳܕܶܐ ܕܐܠܗܐ ܐܨܛܠܒ ܚܠܦܝܢ. ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܬܝܠܕ ܐܠܗܐ. ܐܦ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝ ܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܐܳܡܰܪ ܙܺܐܦܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܐܝܟܢܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܐܰܠܗܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܳܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܛܥܶܡ ܡܳܕܶܝܢ ܐܦ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܬܰܪ ܐܰܠܗܐ ܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܠܐ ܐܰܘܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܚܰܝܳܐ ܗ̣ܘ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܦܝ̈ܢ.

 

22 ܠܐ ܢܰܛܥܽܘܢܳܟ ܐܳܘ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒܩ̈ܠܐ ܕܡܠܝܢ ܫܓܫܐ ܡܰܘܒܕܳܢܳܐ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܳܟ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܰܨܝܐ ܕܰܢܡܽܘܬ ܐܰܠܗܐ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܫܡܰܥܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܕܶܐ. ܦܰܢܳܐ ܠܗܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܐܰܠܗܐ. ܘܶܐܢ ܟܰܕ ܝܺܠܺܝܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܳܐ ܡܺܝܬ ܒܨܶܒܝܳܢܗ. ܠܘ ܓܝܪ ܡܝܘܬܐ ܡܝܬ ܚܠܦܝܢ ܐܰܘ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܕܟܠ ܡܳܝܽܘܬܐ ܕܡܳܐܶܬ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܡܳܐܶܬ. ܘܟܽܠ ܚܳܫܽܘܫܐ ܕܚܳܐܶܫ ܚܠܦ ܢܦܫܗ ܚܳܐܶܫ. ܘܟܽܠ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܗܳܘܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܗܳܘܶܐ.

 

23 ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܪܒ ܪܙܐ ܘܥܡܝܩ ܚܘܒܐ. ܘܠܐ ܡܬܡܠܠ ܦܘܪܩܢܐ. ܕܰܗܘܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܠܘ ܡܛܠ ܕܗܽܘ ܢܗܘܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܐܠܐ ܕܚܢܢ ܢܗܘܐ ܒܗܘܝܗ ܒܢܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘ ܡܛܠܬܗ ܗܘܳܐ. ܐܠܐ ܡܛܠܬܢ. ܠܘ ܓܝܪ ܚܫܘܫܐ ܗܘܳܐ ܒܟܝܢܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܟܕ ܚܳܫܘܫܐ ܗ̣ܘ ܚܰܫ܆ ܡܛܠܬܗ ܚܫ.

 

24 ܐܦܠܐ ܡܝܘܬܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܗܘ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܶܐܙܕܰܕܰܩ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܠܐ ܡܳܝܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܕܒܶܝܬ ܢܶܣܛܘܪ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܳܝܘܬܐ ܡܶܛܠ ܕܰܐܠܳܗܐ ܗܘ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܩܳܥܝܳܐ. ܕܩܰܕܺܝܫ ܐܢܬ ܐܠܗܐ. ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܚܝܠܬܢܐ. ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܠܐ ܡܝܘܬܐ. ܕܐܨܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ.

 

25 ܗܳܢܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܐ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܗܟܢܐ ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ. ܕܗܽܘ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܨܛܠܶܒ ܒܰܦܓܰܪ ܚܠܳܦ ܟܽܠ. ܘܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܰܘ ܒܰܪ ܐܢܫܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܐܶܬܬܠܺܝ ܒܨܠܝܒܐ.

 

26 ܠܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢܚܢܰܢ. ܠܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܳܐ ܓܳܫܺܝܢ ܚܢܢ ܠܠܐ ܡܶܬܰܐܟܠܳܢܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܠܠܐܳ ܡܶܬܛܰܥܡܳܢܳܐ ܫܳܬܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܠܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܦܝܩܝܢ ܐܢܚܢܢ. ܠܠܐ ܡܣܰܝܟܳܐ ܡܢܰܫܩܺܝܢ ܚܢܢ. ܒܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܕܡܺܝܬ ܚܠܦܝܢ. ܒܠܐܳ ܚܫܘܫܐ ܡܰܘܕܶܝܢܢ ܕܚܰܫ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܡܟܖ̈ܙܝܢܢ ܠܟܘܢ ܠܡ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܶܢ ܒܪܺܫܺܝܬ. ܐܶܡܪ ܝܘܚܢܢ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ: ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܥܢ ܘܰܚܙܰܝܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ. ܚܙܰܝܢ ܘܓܰܫܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ. ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܚܝ̈ܐ ܐܬܓܠܝܘ. ܘܰܚܙܰܝܢ ܘܡܰܣܗܕܺܝܢܢ. ܘܡܰܟܪܙܺܝܢܢ ܠܟܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܥܠܡ. ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ ܘܐܬܓܠܝܘ ¦ܠܢ. ܫܡܰܥܬܳܝܗܝ ܠܗܳܢܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܖ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܰܟܪܶܙ ܠܳܟ ܥܰܠ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܩܳܥܐ ܠܘܬܟ ܕܚܝ̈ܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܠܘܬ ܐܒܐ ܐܬܓܠܝܘ. ܘܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܘܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܗܘܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥ. ܘܰܕܠܐܳ ܡܶܬܓܫܫ ܗܘܐ ܐܬܓܫܫ. ܘܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܶܬܩܐ ܐܬܡܠܠ. ܠܡܰܢܽܘ ܒܳܥܐ ܐܢܬ ܕܬܶܫܡܥ ܐܳܘ ܡܗܝܡܢܐ. ܠܗܢܐ ܫܠܝܚܐ ܒܪ ܐܪܙܗ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܐܰܘ ܠܢܶܣܛܘܪ ܦܰܩܪܳܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܖ̈ܰܫܝܥܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܚܪܢܐ ܒܪܢܫܐ ܠܒܰܪ ܡܢ ܡܶܠܬܐ ܟܽܠ ܣܒܰܠ ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܠܳܦܰܝܢ.

 

27 ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܒܚܰܕ ܝܚܝܕܝܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ. ܕܰܢܚܶܬ ܘܡܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ. ܘܟܰܬܰܪ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܠܐ ܐܡܪܝܢܢ ܐܰܝܟ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܳܐܘܛܽܘܟܶܐ ܕܒܰܒܬܘܠܬܳܐ ܐܶܬܓܰܫܡ. ܐܠܐ ܠܘ ܡܢܗ̇. ܐܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܒܗ̇ ܘܡܢܗ̇ ܘܠܘ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܰܨܒܳܐ ܐܝܟ ܕܰܡܕܰܓܠܺܝܢ ܗܶܢܘܢ. ܐܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ. ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܕܒܶܝܬ ܕܘܝܕ. ܐܝܟ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܠܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܦ̈ܢܝܗ̇ ܕܫܪܝܪܬܐ. ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܬܘܠܬܐ ܘܰܢܩܶܦ ܠܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܣܛܘܪ ܪܫܝܥܐ. ܘܗܽܘ ܗܢܐ ܟܠܗܝܢ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܡܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܘܚܳܐܶܫ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܕܬܳܒܰܥ ܟܝܳܢܗ. ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ ܡܰܫܰܪ ܫܪܳܪܐ ܘܡܰܟܪܙܐ ܗܝܡܢܘܬܐ.

 

28 ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܡܳܢܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܪܢܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܪܒܝܥܝܘܬܐ ܡܰܥܶܠ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܘܰܡܒܰܛܶܠ ܠܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܘܬܐ ܩܰܕܝܫܬܐ. ܘܥܰܡ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܝܘܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܐ. ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܒܰܕܡܘܬܗܘܢ ܒܕܳܐ ܘܶܐܫܟܰܚ ܐܰܠܳܗܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܐ ܚܰܕܬܐ ܗܽܘ ܣܳܓܕ ܠܐܠܗܐ ܚܰܕܬܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܢܬܬܐ. ܠܘ ܗܟܝܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܘܶܐܬܝܰܩܰܪ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܠܗܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܐܣܬܪܩ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܒܟܝܢܗ܇ ܘܠܘ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ. ܐܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ. ܐܠܐ ܟܰܬܰܪ ܚܰܕ ܐܰܠܗܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܡܶܬܚܫܶܒ ܥܰܡ ܐܰܒܐ ܘܪܘܚܐ.

 

29 ܚܕܐ ܗܝ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܦܘܩܘ ܠܡ ܬܰܠܡܶܕܘ ܠܟܽܠܗܘܢ ܥܰܡ̈ܡܐ. ܘܐܥܡܕܘ ܐܢܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܚܕ ܐܒܐ ܕܠܝܬ ܥܡܗ ܐܒܐ ܚܪܢܐ. ܘܚܕ ܒܪܐ ܕܠܝܬ ܥܡܗ ܒܪܐ ܚܪܢܐ. ܘܚܕ ܪܘܚܐ ܕܠܝܬ ܥܡܗ ܪܘܚܐ ܚܪܢܐ. ܠܝܬ ܚܕ ܥܡ ܚܕ. ܘܚܪܢܐ ܥܡ ܚܪܢܐ. ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܕ ܗܘ. ܐܒܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ. ܒܪܐ ܕܐܬܓܫܡ ܒܫܪܪܐ. ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܡܶܣܬܓܶܕ ܥܰܡ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ. ܗܳܕܶܐ ܗ̣ܝ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܣܓܝܕܬܐ. ܕܒܗ̇ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ. ܘܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܠܐܚܪܝܢ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܢܶܬܟܰܢܶܐ ܐܰܘ ܢܶܬܩܪܶܐ ܐܰܠܗܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܚܪܰܡ ܗ̣ܘ.

 

30 ܗܠܝܢ ܡܰܪܗܛܳܐܺܝܬ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟܘܢ ܐܘ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܢ̈ܝ ܦܠܚܘܬܗ ܕܫܪܪܐ. ܠܘ ܟܕ ܡܠܦ ܐܢܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܚܰܘܶܐ ܐܢܐ ܫܰܠܡܽܘܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܕܰܠܘܳܬܟܽܘܢ. ܗܳܝ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܐܢܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܚܠܦ ܚܝ̈ܝܗ̇ ܐܶܫܰܢܶܐ. ܘܕܶܒܚܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܐ ܚܠܳܦ ܗܳܢܳܐ ܫܪܳܪܐ ܕܡܰܘܕܶܢܐ ܒܗ ܐܶܬܩܰܪܰܒ. ܘܐܦ ܠܟܽܘܢ ܬܘܒ ܡܦܺܝܣ ܐܢܐ ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܣܢܺܓܖ̈ܶܐ ܘܟܳܖ̈ܽܘܙܶܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ ܠܰܫܪܳܪܐ. ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܳܐ ܠܐ ܬܶܒܗܬܽܘܢ. ܘܠܐ ܬܶܫܬܩܽܘܢ ܡܶܢ ܛܢܳܢܳܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܬܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܒܫܶܠܝܳܐ ܕܕܽܘܒܳܖ̈ܰܝܢ ܝܳܨܦܝܢ ܚܢܢ. ܫܰܦܺܝܖ̈ܺܝܢ ܕܽܘܒܳܖ̈ܐ. ܫܒܺܝ̈ܚܺܝܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܐܶܢܘܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܺܫܗܘܢ ܫܪܪܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܦܣܶܩ ܪܺܫܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ.

 

31 ܘܠܐܳ ܬܽܘܒ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܠܘܳܬܝ ܢܳܛܰܪ ܐܢܐ. ܠܐܳ ܓܶܝܪ ܡܶܬܢܰܛܪܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܢܬ ܕܳܐܒܕܐ ܒܰܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܘܡܰܗܡܶܐ ܐܢܬ. ܐܰܝܕܳܐ ܗܝ ܓܝܪ ܒܬܘܠܬܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܐ ܕܰܬܩܰܘܶܐ ܒܩܰܝܛܽܘܢܳܗ̇ ܡܳܐ ܕܫܳܡܥܳܐ ܕܝܳܩܶܕ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̇. ܘܶܐܢ ܡܰܗܡܝܳܐ ܓܳܕܶܫ ܕܳܐܦ ܒܒܰܝܬܐ ܕܥܳܡܪܳܐ ܒܶܗ ܫܳܠܛܳܐ ܢܘܪܐ.

 

32 ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܰܢܬܘܢ. ܟܰܕ ܢܰܟܦܽܘܬܐ ܕܰܚܒܺܝܫܽܘܬܟܽܘܢ ܠܐ ܡܰܘܒܕܺܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܗܘܰܘ ܣܢܝܓܖ̈ܐ ܘܟܳܖ̈ܽܘܙܶܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܠܰܫܪܳܪܐ. ܘܨܰܠܰܘ ܐܳܦ ܥܠܰܝ ܒܳܥܶܢܐ ܡܶܢ ܖ̈ܶܓܠܶܐ ܕܟܽܠܟܽܘܢ. ܕܶܐܫܬܘܶܐ ܕܶܐܚܰܫ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܝ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܚܰܫ ܚܠܳܦܰܝ. ܫܶܡܥܶܬ ܓܶܝܪ ܕܒܳܬܰܪ ܕܢܶܦܩܶܬ ܡܶܢ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܪܰܟܶܒܘ ܥܠܰܝ ܨܽܘ̈ܚܝܳܬܐ ܘܰܩܪܰܐܘܢܝ ܡܰܛܥܝܳܢܐ ܘܰܡܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܐܶܢܐ ܕܶܝܢ ܡܨܰܠܶܐ ܐܢܐ ܕܗܳܕܶܐ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܬܟܰܬܰܪ ܠܘܳܬܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܘܰܢܚܰܣܶܐ. ܘܢܶܦܬܰܚ ܠܗܽܘܢ ܬܰܪܥܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܕܢܶܫܬܰܘܕܥܽܘܢ ܠܰܫܪܳܪܶܗ܀

 

33 ܡܰܚܪܰܡ ܢܶܣܛܘܪܝܣ ܘܳܐܘܛܘܟܶܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܗܘܢ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܘܟܽܠ ܕܫܳܠܶܡ ܠܗܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܕܠܐܳ ܡܰܚܪܶܡ ܒܦܽܘܡܗ ܘܰܒܠܶܒܶܗ. ܘܡܰܢ ܕܠܐܳ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܘܬܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܡܰܢ ܕܠܐ ܪܳܚܶܡ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

 

ܫܶܠܡܰܬ

 

34 [ܠܫܪܪܗ] ܗܳܠܶܝܢ ܓܝܪ ܕܰܫܡܰܥܬܽܘܢ ܒܡܶܠܬܐ. ܠܗܝܢ ܐܦ ܒܟܬܝ̈ܒܬܐ ¦ܫܰܕܪܶܬ ܠܟܘܢ ܐܦ ܠܖ̈ܳܚܡܶܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܠܐ ܚܙܶܝܢ ܠܝ ܒܦܓܪ. ܒܝܕ ܗܢܐ ܡܝܰܒܠܳܢܗܝܢ ܕܟܬܝ̈ܒܬܐ ܐܦܪܝܡ. ܡܪܝ ܐܩܩ ܩܫܝܫܐ. ܗܢܐ ܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܗܳܢܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܐܰܝܟ ܪܰܒܶܗ. ܐܶܬܚܰܝܰܠܘ ܗܳܟܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܗ̣ܘ ܕܰܚܨܳܕܳܐ ܢܟܰܢܶܫ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܡܢ ܚܰܩܠܐ ܕܰܛܢܳܢܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܰܝܡܢܽܘܬܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܗܐ ܕܥܰܠ ܟܠ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܡܝܢ ܐܰܡܝܢ.