جرجس اسقف العرب

Works of

George bishop of the Arabs (†724)

 

Syriac texts transcribed by three brothers: Malphono Elio Aydin, Deacon Aydin Aydin, Qashisho Sabri Aydin – May God bless them!

 

References:

McVey, Kathleen Elizabeth. George, Bishop of the Arabs. A Homily on Blessed Mar Severus, Patriarch of Antioch. CSCO 530, Syr. 216. Louvain: Peeters, 1993.

ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ ܐܶܦܶܣܩܽܘܦܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ.

 

Varghese, Baby. George, Bishop of the Arabs. Homily on the Consecration of Myron. Texts from Christian Late Antiquity 60. Piscataway, New Jersey: Gorgias Press, 2020.

ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܓܶܘܰܪܓܺܝ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܥܰܠ ܩܽܘܕܳܫ ܡܽܘܪܽܘܢ. ܒܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

 

Brock, Sebastian P. “George, Bishop of the Arab Tribes, Mimro on the Myron (British Library, Add. 12,165).” Syriac Orthodox Patriarchal Journal 56 (2018): 1–28.

ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܓܘܪܓܝ ܕܥܡܡ̈ܐ. ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܩܘܕܫ ܡܘܪܘܢ. ܕܕܐܡܝܪ ܐܝܟ ܕܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܡܛܠ ܙܥܘܪܘܬ ܥܕܢܐ.

 

Garitte, Gérard. “La Notice de Georges, Évêque Des Arabes, Sur S. Grégoire l’Illuminateur.” In Documents Pour l’étude Du Livre d’Agathange, edited by Idem, 407–26. Studi e Testi 127. Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1946.

ܡܶܛܽܠ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܗܰܘ ܕܬܰܠܡܶܕ ܠܰܐܪ̈ܡܢܳܝܳܐ.

 

Letter [4] of Georges of the Arabs edited by: Lagarde, Paul A. de. Analecta Syriaca. Leipzig: B.G. Teubner, 1858: 108-134.

ܕܚܰܣܝܳܐ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܬܢܘܟܝ̈ܐ ܘܕܛܘܥܝ̈ܐ ܘܕܥܩܘܠܝ̈ܐ. ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܕܫܰܐܠܶܗ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܚܒܺܝܫܳܝܳܐ܀

 

BL Add. 12154, f. 184r-191r: A short Commentary on the Sacraments of the Church, by a bishop named George (probably George, bishop of the Arabs)

(184r) ܬܘܒ ܦܘܫܩܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܕܥܕܬܐ ܕܥܒܝܕ ܠܐܢܫ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܫܡܗ ܓܐܘܪܓܝ.

ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ

ܥܠ ܩܽܘܕܳܫ ܡܽܘܪܽܘܢ

 

BL Add. 12154, f. 222r-233v: Letter [1] of George, bishop of the Arabs, to Mari abbot of the monastery of Tell-‘Adā, and directed chiefly against the Nestorians. It is dated A.G. 1028, A.D. 717

(222r) ܕܚܰܣܝܳܐ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܬܢܘܟܝ̈ܐ ܘܕܛܘܥܝ̈ܐ ܘܕܥܩ̈ܘܠܝܐ. ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܟܒ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܟܬܺܝܒܺܝܢ܀

BL Add. 12154, f. 233v-236r: Letter [1a] of George, bishop of the Arabs. Replies to questions of the Nestorians

(233v) ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ. ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ ܘܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܗܽܘܢ.

BL Add. 12154, f. 236r-237r: Letter [1b] of George, bishop of the Arabs. Replies to the questions raised in the second letter of Succensus to Cyril of Alexandria

(236r) ܬܽܘܒ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܣܳܝܡܺܝܢ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܣܘܢܘܕܽܘܣ ܕܰܠܘܳܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ ܘܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ..ܒܠܗܽܘܢ܀

BL Add. 12154, f. 237r-v: Letter [1c] of George, bishop of the Arabs. Reply to a question addressed by the heretic Probus to the monks of Antioch

(237r) ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܦܪܘܒܐ ܗܰܘ ܕܫܰܐܶܠ ܠܢܰܟ̈ܦܶܐ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ܀

 

BL Add. 12154, f. 237v-241v: Letter [2] of George, bishop of the Arabs. Reply to a question laid before George by the deacon Bar-had-be-shabba of the convent of Beth-Meluta or Telitha. It is dated A.Gr. 1026, A.D. 715.

(237v) ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ. ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܽܘܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܶܪܶܛܺܝܩܳܝܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܢܰܟܦܳܐ ܫܰܡܳܫܳܐ ܒܰܪ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܡܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܠܘܛܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܛܠܝܬܐ܀

 

BL Add. 12154, f. 241v-245r: Letter [3] of George, bishop of the Arabs. Reply to a heretical question, extracted from a letter to the priest and recluse Yeshua’, of the village of Anab.

(241v) ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܟܰܪܛܰܝܣܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܀ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܺܪܢܳܐ ܗܶܪܶܛܺܝܩܳܝܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝܝܶܫܽܘܥ ܚܒܺܝܫܳܝܳܐ ܕܒܐܢܒ ܩܪܺܝܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܀ (242r) ܠܘܳܬ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܠܰܢ: ܕܶܐܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܒܶܣܪܳܗ̇ ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܐܰܘ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܢܫܰܐܶܠ ܘܰܢܦܰܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܚܢܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܀

 

BL Add. 12154, f. 245r-261r: Letter [4] of George, bishop of the Arabs, to the same Yeshua‘, dated dated A. Gr. 1025, A.D. 714. It is divided into 9 sections, of which the first three treat of the writer called “the Persian Sage,” (ܦܪܣܝܐ ܚܟܝܡܐ) and of passages in his works; the fourth, of the case of an orthodox priest giving absolution to a heretical deacon; the fifth, of Gregory the Illuminator, who converted the Armenians; the sixth, of S. Simeon the Aged, who received our Lord in the Temple; the seventh, of persons who offer up prayers or incense, or celebrate the holy Eucharist, with their heads covered; the eighth, of newly baptized children, who are possessed of a devil (ܕܡܬܬܥܒܕܝܢ ܡܢ ܣܛܢܐ); and the ninth, of nocturnal temptation.

(245r) ܕܚܰܣܝܳܐ ܓܶܘܰܪܓܺܝ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܬܢܘܟܝ̈ܐ ܘܕܛܘܥܝ̈ܐ ܘܕܥܩܘ̈ܠܝܐ:  ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܕܫܰܐܠܶܗ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܚܒܺܝܫܳܝܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ  ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܟܬܳܒܳܐ ܕܶܐܓܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܥܒܺܝܕ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܒ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܦܳܳܪܣܳܝܳܐ ܕܰܠܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܠܶܡ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܳܝܬܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܳܐ ܪܶܓܫܬܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܳܘܪܬܳܘܕܽܘܟܣܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܘܺܝ ܫܰܡܳܫܳܐ ܗܶܪܶܛܺܝܩܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܰܡܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܗܰܘ ܕܬܰܠܡܶܕ ܠܰܐܪ̈ܡܢܳܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܶܫܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܤܳܒܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܒܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܒܗܰܝܟܠܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܡܟܰܣܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܘܤܳܝܡܺܝܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܥܡܺܝܕܰܝ̈ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܛ ܡܶܛܽܠ ܢܶܤܝܽܘܢܳܐ ܗܰܘ ܠܺܠܝܼܳܝܼܳܐ.

Partial English Translation of Letter 4

BL Add. 12154, f. 261r-263r: Letter [5] of George, bishop of the Arabs, to the same Yeshua’, containing replies to 3 questions, dated A. Gr. 1029, A.D. 718.

(261r) ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܓ̄ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ ܡܶܢܶܗ.

(261v) ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܒ̄.

ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܓ̄.

 

BL Add. 12154, f. 263r-264v: Letter [6] of George, bishop of the Arabs, to the priest Jacob, his syncellus, explaining a passage in one of the sermons of Gregory Nazianzen (Opera, t. i., p. 18). At the end there is a brief explanation of a passage in the funeral sermon on Gorgonia.

(263r) ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܠܘܬ ܩܫܝܫܐ ܝܥܩܘܒ ܣܘܢܩܠܗ. ܢܽܘܗܳܪܳܐ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ܀

 

BL Add. 12154, f. 264v-272v: Letter [7] of George, bishop of the Arabs. Reply to 8 questions sent to him by John the Stylite, of the convent of Litharb The questions relate to matters of chronology and astronomy. This letter is dated A. Gr. 1025, A.D. 714.

(264v) ܕܚܰܣܝܳܐ ܓܶܘܰܪܓܺܝ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܰܝܼ̈ܳܝܼܶܐ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܚ̄. ܕܶܐܫܬܰܕܰܪܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܣܛܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܒܕܰܝܪܳܐ ܕܠܝܬܐܪܒ܀

 

BL Add. 12154, f. 272v-278r: Letter [8] of George, bishop of the Arabs, to the same, containing answers to 7 questions, principally regarding difficult passages in the letters of Jacob of Edessa. It is dated A. Gr. 1026, A.D. 715.

(272v) ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܠܘܳܬܶܗ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܥ̈ܣܶܩܝܢ ܠܳܗ̇ ܒܶܐܓܪ̈ܳܬܶܗ ܕܚܣܝܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܽܐܘܪܗܳܝ ܡܕܺܝܢܬܳܐ.

 

BL Add. 12154, f. 278r-284r: Letter [9] of George, bishop of the Arabs, to the same, replying to 3 questions on matters of chronology and astronomy, dated A. Gr. 1027, A.D. 716.

(278r) ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܠܘܳܬܶܗ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܬܰܚܬ܀

 

BL Add. 12154, f. 284r-289v: Letter [10] of George, bishop of the Arabs, to the same, on a dispute that had arisen at an assembly of monks and clergy, some maintaining that sins are forgiven through the prayers of the priests; others, that sins are not forgiven, except through works of repentance. The works of Dionysius the Areopagite are cited several times. It is dated A.Gr. 1029, A.D. 718.

(284r) ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܡܰܥܗܕܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܫܳܟܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܟܬܺܝܒ.

 

BL Add. 12154, f. 290r-291r: Letter [11] of George, bishop of the Arabs, to one Abraham, on a passage from one of the madrashe of Ephraim on Faith (ܐܶܬܬܟܶܣܘ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܘܶܐܙܕܰܓܰܪܘ ܒܳܨܽܘܝ̈ܶܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܠܰܟܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܨܶܐ ܣܳܦܶܩ)

(290r) ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܚܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܀ ܡܶܛܽܠ ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܠܬܰܚܬ܀

 

 

 

 

McVey, Kathleen Elizabeth. George, Bishop of the Arabs. A Homily on Blessed Mar Severus, Patriarch of Antioch. CSCO 530, Syr. 216. Louvain: Peeters, 1993

ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ ܐܶܦܶܣܩܽܘܦܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ. 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܠܳܟ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. 
ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܝܶܠܰܝܢܝ ܐܶܬܠܶܐ ܪܝܰܡܬܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܩܕܳܡܰܝ. 
ܩܫܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܰܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܓܰܠܝܽܘܬܳܐ. 
ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܗܰܒ ܠܺܝ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܕܥܳܦܩܺܝܢ ܘܰܕܬܳܠܶܝܢ ܠܳܗ̇. 
ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܐܶܣܰܩ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. 
ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܕܝܳܐ ܗܰܒ ܠܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܠܡܰܣܳܩܽܘܬܳܗ̇. 
ܕܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܗܘܶܐ ܓܽܘܚܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܕܳܡ ܚܰܙܳܝܼܰܝܼ̈. 
ܕܩܪܒܐ ܐܰܣܩܶܝܗ̇ ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܺܐܬܠܺܝܗ̇ ܐܺܝܬ ܒܺܝ ܚܰܝܠܳܐ. 
ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܬܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. 
ܐܶܠܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܠܩܽܘܠܳܣܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܪܰܒܳܐ. 
ܪܝܡܬܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܰܪܒܳܐ ܕܫܰܪܺܝܬ̥ ܐܺ݀ܡܰܪ. 
ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܚܰܣܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܠܝ ܣܢܺܝܩܳܐ ܕܢܶܬܠܺܝܗ̇. 
ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܰܐܟܺܝܠ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܗܳܐ ܣܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. 
ܟܰܕ ܫܽܘܥܠܳܐ ܕܺܐܝܕܝ ܐܳܦܠܳܐ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܥܳܪܶܐ. 
ܚܳܠܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܶܐ݀ܚܫܽܘܒ ܗܳܫܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܐ̱ܢܳܐ. 
ܟܰܕ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܚܳܟܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. 
ܥܰܦܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܟܺܝܠ ܒܙܘܳܪ̈ܰܝ ܗܳܐ ܗܳܡܶܣ ܐ̱ܢܳܐ. 
ܟܰܕ ܙܘܳܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܳܦܠܳܐ ܠܺܝܛܪܳܐ ܕܡܶܕܪܳܐ ܐܳܚܶܕ. 
ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܕܪܰܡܳܐ ܐܶܡܢܶܐ ܒܨܶܒ̈ܥܳܬܝ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܐ̱ܢܳܐ. 
ܟܰܕ ܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܥܣܰܪ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܒܺܐܝܕܰܝ̈. 

ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ ܘܳܐܦ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ 
ܥܠܰܝܟ ܗܽܘ ܬܽܘܟܠܳܢܝ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢ̱ܬ. 
ܐܳܘ ܕܒܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܓܳܡܰܪ ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ܆ 
ܓܡܽܘܪ ܒܺܝ ܚܰܝܠܳܟ ܘܒܳܟ ܐܶܬܚܰܝܰܠ ܥܰܠ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ. 
ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܥܰܕܰܪܽܘܢܳܢܝ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ 
ܕܛܳܒ ܟܳܘܶܙ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܡܰܩܶܦ ܠܺܝ ܒܳܗ̇. 
ܩܶܢܛܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܠܳܐ ܓܽܘܢܳܝܳܐ ܚܠܳܦ ܩܽܘܠܳܣܳܐ 
ܐܶܬܬܰܓܰܪ ܠܺܝ ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܶܠܬܳܐ ܣܺܝܡܳܐ. 
ܐܳܘ ܐܳܡܽܘ̇ܪܳܐ ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܳܐܠܶܨ ܠܳܟ 
ܕܬܶܣܥܶܐ ܠܡܶܣܥܰܪ ܗܰܘ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. 
ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܶܕܰܥ ܢܳܦܫܳܟ ܐܳܘ ܚܰܠܳܫܳܐ 
ܘܰܠܦܽܘܬ ܚܰܝܠܳܟ ܬܰܪܡܶܐ ܢܰܦܫܳܟ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܐ. 
ܚܽܘܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܳܐܠܶܨ ܠܺܝ ܐܳܘ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ 
ܘܗܽܘܝܽܘ ܢܳܓܶܕ ܘܰܡܓܰܪܶܓ ܠܺܝ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. 
ܚܽܘܒܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ 
ܙܰܩܬܰܢܝ ܐܰܡܪܰܚ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܠ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ. 
ܢܰܬܦܰܢܝ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܟܰܕ ܥܳܨܶܐ ܠܺܝ ܘܰܡܚܰܣܶܕ ܠܺܝ 
ܘܰܡܩܰܦܰܚ ܠܺܝ ܘܡܪܫܶܐ ܒܺܐܪܝ ܡܰܐܺܝܢܽܘܬܳܐ. 
ܘܰܟܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܚܽܘܒܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܠܺܝ 
ܟܰܕ ܒܰܩܥܳܬܳܐ ܘܒܰܙܥܺܝܦܽܘܬܳܐ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ ܡܰܙܥܶܩ. 
ܐܰܝܟܰܘ ܚܽܘܒܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܓܰܒܪܳܐ ܨܶܝܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐ 
ܐܰܟܡܳܐ ܕܟܽܠ ܫܳܥ ܩܕܳܡ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. 
ܒܟܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܐܰܢ̱ܬ 
ܘܨܶܝܕ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܶܗܛܳܟ. 
ܡܶܠܬܳܐ ܪܳܡܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܡܰܠܠܽܘܬ ܐܰ‎ܠܳܗܽܘܬܳܐ 
ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܡܶܣܬܰܟܽܠ ܐܰܢ̱ܬ. 
ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ 
ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܡܶܬܚܰܟܰܡ ܐܰܢ̱ܬ. 
ܟܽܠ ܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܕܡܰܠܰܝ̈ ܢܦܺܝ̈ܚܳܬ̥ ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ 
ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܡܶܬܝܰܠܰܦ ܐܰܢ̱ܬ. 
ܟܽܠ ܦܽܘ̈ܫܩܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ 
ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܡܶܬܢܰܗܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. 
ܙܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܶܗ ܕܡܶܙܕܰܟ̈ܝܳܢ ܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ 
ܡܶܢ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܟܰܕ ܡܰܩܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ. 
ܒܗܶܕܪܳܐ ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܕܟܽܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ 
ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. 
ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܘܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ 
ܡܰܢܽܘ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܝܟ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. 
ܘܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܳܐܦ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 
ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܗܳܐ ܫܰܬܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ. 
ܐܳܦܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ 
ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܥܰܕܠܳܐ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. 
ܡܶܬܓܰܢܝܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܡܒܰܨܪܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܰܓܡܳܪ 
ܘܳܐܦܠܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܠܦܽܘܬ ܚܰܝܠܳܗ̇. 
ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܕܣܰܓܺܝ̈ܺܐܝܢ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ 
ܙܰܩܬܰܢܝ ܚܽܘܒܳܐ ܕܥܰܠ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܐܰܩܺܝܡ. 
ܡܶܬܓܰܘܰܣ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܰܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ 
ܕܰܢܦܺܝܣ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܠܚܰܠܳܫܽܘܬܝ ܚܰܝܠܳܐ ܢܶܬܶܠ. 
ܙܳܕܶܩ ܡܳܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܐܶܠܒܽܘܟ 
ܘܶܐܬܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܩܕܳܡ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. 
ܗܰܒܘ ܠܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܫܶܠܝܳܐ ܘܨܰܘܬܳܐ ܐܳܘ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ 
ܘܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ ܨܠܰܘ ܐܶܕܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܰܕܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ. 

ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܗܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ 
ܣܦܰܘ ܘܣܰܒܘ ܡܶܢܶܗ ܡܰܓܳܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܣܟܰܢ. 
ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ 
ܗܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܢܶܚܛܽܘܦ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ. 
ܗܳܐ ܚܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܘܟܺܐܦܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ 
ܒܽܘܙܘ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܚܶܩ ܐܰܘ ܟܳܠܶܐ ܠܟܽܘܢ. 
ܒܣܽܘܙܽܘܦܳܘܠܺܝܣ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܪܽܘܡܰܢܺܝܰܐ 
ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܛܳܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 
ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ 
ܕܡܶܬܝܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܪܳܕܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. 
ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܘܰܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܢܨܝܚܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ 
ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ. 
ܐܰܒܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܓܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ 
ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܳܝ. 
ܘܳܐܦ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ 
ܘܥܰܡ ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܪ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܗܘܳܐ. 
ܘܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܫܶܩܠܰܬܝ ܡܶܠܬܳܐ ܚܺܐܦܳܐ 
ܒܫܶܡ ܩܰܫܺܝܫܶܗ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܟܰܢܺܝ ܗܘܳܐ. 
ܟܰܕ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܰܫܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܳܦ ܕܰܡܕܺܝܢܬܶܗ 
ܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܛܥܺܝܢ ܗܽܘ ܟܽܠܫܳܥ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܶܗ. 
ܪܳܚܶܡ ܫܪܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܬܰܪܓܰܡ ܗܽܘ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ 
ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܪܽܘܡܳܝܳܐ ܠܰܕܣܽܘܪܝܼܳܝܼܳܐ. 
ܘܣܽܘܙܳܘܦܳܘܠܺܝܣ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܫܽܘܘܙܳܒܳܐ 
ܟܰܕ ܡܶܬܦܰܫܩܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܠܰܕܣܽܘܪܝܼܳܝܼܳܐ. 
ܪܳܚܶܡ ܫܪܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ 
ܘܒܶܝܬ ܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. 

ܒܗܳܕܶܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ 
ܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. 
ܒܗܳܕܶܐ ܓܰܢܬܳܐ ܣܠܶܩ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ 
ܕܰܛܥܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܝܳܗܒܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܠܳܐܟܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. 
ܒܗܳܕܶܐ ܚܰܩܠܳܐ ܫܶܘܚܰܬ̥ ܫܶܒܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܦܺܐܝܬܳܐ 
ܘܥܶܒܕܰܬ̥ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܳܡܶܟ ܠܶܒܳܐ ܕܟܽܠ ܐܳܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ. 
ܒܗܳܢܳܐ ܟܰܪܡܳܐ ܐܰܦܩܰܬ̥ ܣܰܬܳܐ ܣܓܽܘܠܳܐ ܗܳܢܳܐ 
ܘܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܡܚܰܕܶܐ ܠܶܒܳܐ ܕܟܽܠ ܫܳܬܽܘܝܰܘ̈ܗܝ. 
ܒܗܳܢܳܐ ܡܰܪܓܳܐ ܐܰܨܡܰܚ ܗܘܳܐ ܘܰܪܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ 
ܘܰܒܣܶܡ ܣܰܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܢܶܫ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܡܪ̈ܺܝܚܳܢ ܒܶܗ. 
ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܒܳܐ ܣܒܺܝܣ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܐܰܦܪܰܓ ܗܳܢܳܐ 
ܐܰܝܟ ܫܽܘܫܰܢܬܳܐ ܗܕܺܝܪܰܬ̥ ܓܰܘܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܟܽܘ̈ܒܶܐ. 
ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘܥܺܝ ܙܰܝܬܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ 
ܕܡܰܦܨܰܚ ܡܶܫܚܶܗ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܚܰܫܰܚ. 
ܘܟܰܕ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ 
ܘܶܐܬܕܰܪܰܫ ܛܳܒ ܒܟܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܡܕܺܝܢܬܶܗ. 
ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܒܰܣܦܳܪ ܝܰܡܳܐ ܫܡܳܗ̇ ܒܺܝܪܘܛܘܣ 
ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܕܢܰܘܣܶܦ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. 
ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܬܰܡܳܢ ܐܳܦ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ 
ܕܒܶܝܬ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 
ܘܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܩܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ 
ܘܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܚܰܪܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘܢܶܗ ܫܰܦܝܳܐ. 
ܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܬܰܡܳܢ ܙܟܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ 
ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܘܳܐܦ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ. 
ܘܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܝܰܬܰܪ ܗܘܳܐ ܒܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ 
ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܪܺܝܫ ܐܶܣܟܽܘܠܰܐ ܓܒܰܐܽܘܗܝ ܢܶܗܘܶܐ. 

ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܛܰܠܝܳܐ 
ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܪܚܺܝܡ ܗܘܳܐ ܘܰܟܚܺܝܕ ܥܰܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. 
ܠܳܐ ܙܰܠܺܝܠ ܗܘܳܐ ܠܳܐ ܬܰܙܺܝܙ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܨܶܦ ܗܘܳܐ 
ܘܠܳܐ ܢܰܨܳܝ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܚܶܪܝܼܳܝܼ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܪܳܚ ܗܘܳܐ. 
ܘܠܳܐ ܚܰܨܺܝܦ ܗܘܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܬܺܝܪ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܠܶܗ 
ܠܳܐ ܦܰܪܺܝܪ ܗܘܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܫܓܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܶܗ. 
ܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܓܽܘܚܟܳܐ ܘܫܶܥܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ 
ܘܳܐܦܠܳܐ ܚܙܳܬܳܐ ܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܬܶܐܘܰܛܪܽܘܢ. 
ܠܳܐ ܐܝܺܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐܺܝܬ 
ܘܳܐܦܠܳܐ ܨܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܫܶܩܝܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܺܝܬ. 
ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܚܰܕ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ 
ܘܠܳܐ ܗܽܘܦܳܟܳܐ ܐܰܘ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܕܠܳܐ ܚܐܪܝ ܗܘܳܐ. 
ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܫܟܰܚ ܕܰܢܛܽܘܫ ܡܽܘܡܳܐ ܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬܶܗ 
ܘܠܳܐ ܓܽܘܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܶܗ. 
ܠܳܐ ܐܶܨܛܰܝܼܺܝܼ ܒܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ 
ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܰܡ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܫܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. 
ܪܡܺܝܣ ܗܘܳܐ ܕܰܫܠܶܐ ܢܟܶܦ ܘܰܡܛܰܟܰܣ ܡܫܰܝܰܢ ܘܰܫܦܶܐ 
ܢܺܝܚ ܘܰܡܝܰܬܰܒ ܘܡܰܟܺܝܟ ܘܰܒܗܶܠ [ܚ]ܐܪܝ ܘܰܢܩܶܕ. 
ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܝܰܩܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ 
ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܢܶܬܢܰܒܽܘܢ. 
ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܒܚܶܠܡܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ 
ܥܰܫܦܳܐ ܘܥܳܐܶܕ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪܕܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ. 
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܓܳܪܽܘܦܬܳܐ ܠܒܺܝܟ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ 
ܘܓܳܪܶܦ ܫܥܺܝܢܳܐ ܘܛܺܝܢܳܐ ܘܫܳܕܶܐ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ. 
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܗܳܢܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܗܳܘܶܐ 

ܘܒܶܐܦܺܝܣ̈ܩܽܘܦܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܰܨܠܰܚ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ. 
ܘܰܒܝܰܕ ܪܶܕܝܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܘܳܬܶܗ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ 
ܐܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܢܳܫܩܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ. 
ܘܰܒܝܰܕ ܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗܝ ܐܳܦ ܒܶܐܓܪ̈ܳܬܶܗ ܐܰܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ 
ܠܥܺܕܬܳܐ ܢܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ. 
ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܢܦܰܩ̈ܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ 
ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܠܰܬܝ ܥܬܺܝܕܳܐ ܕܬܰܘܕܰܥ ܒܰܕܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ. 
ܢܺܐܡܰܪ ܗܳܫܳܐ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܳܘ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ 
ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡ. 
ܘܒܰܐܝܕܐ ܥܶܠܬܳܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܠܰܥܠܰܝܡܽܘܬܶܗ 
ܘܰܠܘܳܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܒܚܺܐܦܳܐ ܐܶܬܳܐ. 
ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܒܝܽܘܠܦܢ̈ܶܐ ܕܕܒܝܪܘܛܘܣ 
ܐܰܡܺܝܢܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܡܕܰܝܰܪ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. 
ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܣܳܗܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܶܐܘܰܢܛܺܝܽܘܣ 
ܒܰܛܪܝܦܘܠܝܣ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܒܰܣܦܳܪ ܝܰܡܳܐ. 
ܘܶܐܬܟܰܢܰܫ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ 
ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢ ܫܢܳܐ ܠܰܫܢܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ. 
ܘܗܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܛܺܝܠ ܠܳܗ̇ 
ܥܰܠ ܥܺܕ̈ܳܬܳܗ̇ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܗܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. 
ܘܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ 
ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܩܳܕܡܳܐ ܕܳܝܩܳܐ ܠܝܽܘܬܪ̈ܳܢܰܝܗܶܝܢ. 
ܘܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܡܡܰܠܝܳܐ ܒܩܝܘܡܝ̈ܗܶܝܢ 
ܘܰܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܡܳܐܣܝܳܐ ܒܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. 
ܢܓܰܕܬܶܗ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܣܳܗܕܳܐ ܢܶܣܰܩ 
ܥܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܠܬܰܡܳܢ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ. 

ܫܡܺܝܥ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܠܶܐ 
ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܣܳܗܕܳܐ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈. 
ܘܟܰܕ ܬܰܡܳܢ ܗܘܳܐ ܒܗܰܘ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܣܳܗܕܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ 
ܚܙܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܗܘܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܡܰܥ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. 
ܘܰܕܠܳܐ ܐܺܡܰܪ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ 
ܘܶܐܥܒܶܕ ܐܽܘܪܟܳܐ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܙܶܕܩܳܐ. 
ܚܕܳܐ ܐܰܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܬܢܶܐ ܗܳܫܳܐ ܥܰܠ ܐܶܕܢܰܝ̈ܟܽܘܢ 
ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܡܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. 
ܚܰܕ ܩܽܘܪܝܼܳܝܼܳܐ ܚܰܕ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ ܠܣܳܗܕܳܐ ܢܕܰܪ ܗܘܳܐ 
ܘܛܰܥܢܶܗ ܘܶܐܬܳܐ ܢܫܰܡܠܶܐ ܢܶܕܪܶܗ ܒܗܰܘ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. 
ܘܰܦܓܰܥ ܗܘܐ ܒܶܗ ܦܳܠܚܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܘܚܰܛܦܶܗ ܡܶܢܶܗ 
ܘܢܰܟܣܶܗ ܘܣܳܡܶܗ ܒܩܶܕܪܳܐ ܕܰܢܒܰܫܶܠ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܶܗ. 
ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܫܓܰܪ ܗܘܳܐ ܬܚܽܘܬܰܘܗܝ 
ܘܗܰܘ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ ܡܶܢ ܩܰܫܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܪܰܟ. 
ܐܶܠܳܐ ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܓܰܘܙܶܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ 
ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܗܰܘ ܒܶܣܪܳܐ ܡܶܬܩܰܫܶܐ ܗܘܳܐ. 
ܘܟܰܕ ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܗܰܘ ܪܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܐܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ 
ܛܰܥܢܶܗ ܘܶܐܬܳܐ ܠܗܰܝܟܽܠ ܣܳܗܕܳܐ ܟܰܕ ܪܳܥܶܠ ܗܘܳܐ. 
ܘܫܰܪܺܝ ܩܳܥܶܐ ܘܰܡܦܰܪܣܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܓܰܢܳܒܽܘܬܶܗ 
ܘܰܡܬܰܢܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ. 
ܬܽܘܒ ܩܽܘܪܝܼܳܝܼܳܐ ܚܰܕ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ 
ܕܚܰܐܳܒ ܗܘܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܪ̈ܺܝܟܽܘܢܶܐ ܫܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. 
ܘܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ ܐܳܠܶܨ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ 
ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܚܰܝܳܒܽܘܬܶܗ. 
ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܣܰܒܪܳܐ ܦܣܰܩ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܒܽܘܝܳܐܶܗ 

ܩܕܳܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܕܳܐ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ. 
ܘܰܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܶܗ 
ܘܢܰܓܗܶܐ ܡܥܳܩܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܶܗ. 
ܘܟܰܕ ܢܳܡ ܘܰܕܡܶܟ ܩܽܘܕܡܰܬ ܓܽܘܪܢܶܗ ܕܣܳܗܕܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ 
ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. 
ܣܰܒ ܠܳܟ ܟܺܐܦܳܐ ܘܩܽܘܡ ܨܶܝܕ ܬܰܪܥܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ 
ܘܩܽܘܠܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܡܚܺܝܗ̇ ܘܰܬܒܽܘܪܶܝܗ̇. 
ܘܰܫܩܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܘܟܰܕ ܕܰܚܺܝܠ ܗܘܳܐ ܡܚܳܗ̇ ܘܶܐܬܬܰܒܪܰܬ 
ܘܶܐܬܕܪܺܝ ܚܰܡܪܳܐ ܘܰܢܦܰܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܶܘܝܳܐ ܡܺܝܬܳܐ. 
ܘܟܰܕ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܶܬܬܒܰܥ 
ܬܰܢܺܝ ܡܶܚܕܳܐ ܟܽܠܶܗ ܫܰܪܒܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܓܕܰܫ. 
ܘܡܳܪܶܗ ܕܚܰܡܪܳܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܫܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܒܺܐܝܕܶܗ. 
ܘܰܦܪܰܥ ܚܰܘܒܬܳܐ ܘܰܐܓܗܺܝ ܕܳܘܝܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܶܗ 
ܘܬܽܘܒ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. 
ܐܳܦ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ 
ܠܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܰܕ ܩܽܘܪܝܼܳܝܼܳܐ ܬܽܘܪܬܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ. 
ܘܰܢܕܰܪ ܢܶܕܪܳܐ ܕܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܝܳܠܕܳܐ ܬܽܘܪܬܶܗ 
ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܕܣܳܗܕܳܐ ܠܐܘܢܛܺܝܽܘܣ ܢܶܗܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. 
ܘܝܶܠܕܰܬ ܬܽܘܪܬܳܐ ܕܶܟܪܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܥܶܓܠܳܐ 
ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܡܳܪܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪ ܘܰܪܓܺܝܓ ܘܰܚܝܳܬ ܢܰܦܫܶܗ. 
ܥܰܠ ܥܳܓܽܘܫܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܪܳܢܶܐ ܕܢܶܕܪܶܗ ܢܰܗܦܶܟ 
ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܢܳܚ̈ܓܳܢ ܣܰܓܺܝ ܫܰܦܺܝܪܳܐܺܝܬ. 
ܘܰܠܚܳܛܰܪܬܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܗ 
ܚܙܳܐ ܠܩܰܪ̈ܢܳܬܶܗ ܕܰܡܢܰܒ̈ܥܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܫܰܦܺܝܪܳܐܺܝܬ. 
ܘܳܐܦ ܠܰܩܕܳܠܶܗ ܟܰܕ ܙܳܠܶܡ ܠܶܗ ܡܳܐ ܕܕܳܐܶܨ ܗܘܳܐ 
10 

ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܗܘܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܢܶܠܒܽܘܟ. 
ܘܰܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܐܟܳܪܽܘܬܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܶܗ 
ܐܰܓܶܣ ܘܳܕܡܶܟ ܒܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ ܟܰܕ ܣܺܝܡܳܐ ܠܶܗ. 
ܕܡܶܢܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܠܥܶܓܠܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܒܢܺܝܪܳܐ ܢܶܟܕܽܘܢ 
ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܘܗܳܐ ܡܫܰܝܶܦ ܠܶܗ ܘܰܡܫܰܓܶܫ ܠܶܗ. 
ܘܚܳܪ ܗܘܳܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܚܶܘܳܪܽܘܪܳܐ ܩܪܺܝܡܳܐ ܥܰܝܢܶܗ 
ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܶܒܶܗ ܘܺܝܕܰܥ ܕܰܐܣܟܽܠ ܘܶܐܬܬܘܺܝ ܗܳܝܕܶܝܢ. 
ܘܰܢܓܰܕ ܘܶܐܙܰܠ ܠܗܰܝܟܽܠ ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ 
ܩܰܪܶܒ ܢܶܕܪܶܗ ܘܰܐܣܪܶܗ ܬܰܡܳܢ ܟܰܕ ܕܳܚܶܠ ܗܘܳܐ. 
ܘܰܡܬܰܢܶܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܫܰܪܒܶܗ ܩܕܳܡ ܕܰܟܢܺܝܫܺܝܢ 
ܘܫܰܪܝܰܬ̥ ܥܰܝܢܶܗ ܕܥܶܓܠܳܐ ܫܳܚܠܳܐ ܘܡܰܚܬܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ. 
ܘܰܒܫܳܥܬܳܐ ܚܕܳܐ ܐܶܬܕܰܟܝܰܬ̥ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢܳܐ 
ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܐ̱ܚܪ̈ܳܢܳܝܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. 
ܚܙܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ 
ܘܶܐܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. 
ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܶܐ 
ܫܠܰܚ ܗܘܳܐ ܘܰܫܕܳܐ ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ. 
ܘܰܠܒܶܫ ܡܶܚܕܳܐ ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ 
ܐܶܪܰܓܪܰܓ ܗܘܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܬܰܡܳܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. 
ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܪܫܺܝܡܳܐ ܒܶܐܡܪ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ 
ܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܓܶܝܪ ܩܰܢܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܳܐ. 
ܕܒܰܐܬܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܥܳܡܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܶܠܳܐ ܓܰܒܪ̈ܶܐ 
ܘܟܰܕ ܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܗܳܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. 
ܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܐܰܬܢܰܗܰܪ ܗܘܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘܢܶܗ 
ܫܳܛ ܗܘܳܐ ܘܰܫܒܰܩ ܠܗܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. 
ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝ ܗܳܪܶܓ 
11 

ܢܣܰܒ ܗܘܳܐ ܘܰܩܪܳܐ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܙܰܘܓܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ. 
ܒܰܐܣܶܝܠܠܺܝܽܘܣ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܶܦܺܝܣ̈ܩܽܘܦܶܐ 
ܘܺܝܕܰܥ ܡܶܚܕܳܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. 
ܘܰܐܝܢܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܳܦ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ 
ܥܶܠܰܬ̥ ܘܰܡܠܳܬ̥ ܢܰܦܫܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܶܗ. 
ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܢܶܣܢܶܐ ܥܰܠܡܳܐ ܘܰܠܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ 
ܐܶܬܚܰܒܰܫ ܗܘܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܥܳܠܡܳܐ ܢܶܟܦܽܘܪ. 
ܘܢܶܛܥܰܢ ܒܰܥܓܰܠ ܨܠܺܝܒܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܳܬܪܶܗ ܢܺܐܙܰܠ 
ܘܶܐܬܝܰܐܰܝܒ ܗܘܳܐ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܶܗ. 
ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܽܘܬܳܐ ܨܠܺܝܒܶܗ ܢܳܣܶܒ 
ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܦܺܐܦܳܐ ܚܺܝܨܳܐ ܕܠܳܐ ܬܽܘܗܳܝܳܐ. 
ܡܛܳܐ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܘܰܠܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ 
ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܐܶܬܒܰܪܰܟ ܗܘܳܐ. 
ܡܶܢ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܨܠܺܝܒܶܗ ܩܰܒܶܠ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܪܰܓܪܰܓ 
ܫܰܠܚܶܗ ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܠܗܰܘ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܥܳܠܡܳܝܽܘܬܳܐ. 
ܘܰܠܒܶܫ ܬܰܡܳܢ ܠܗܰܘ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ 
ܘܶܐܬܚܰܠܰܦ ܗܘܳܐ ܘܰܒܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ ܘܰܒܓܰܠ̈ܝܳܬܶܗ. 
ܘܰܗܘܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܒܟܶܣܝܳܐ ܘܓܶܠܝܳܐ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ 
ܙܰܩܦܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܠܥܳܠܡܐ ܘܳܐܦ ܗܽܘ. 
ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ 
ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ ܘܶܐܬܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܰܣܛܺܝܢܺܐ. 
ܘܒܰܐܬܪܳܐ ܕܓܰܐܙܳܐ ܘܕܣܩܘܠܝܢܐ ܥܒܰܕ ܕܽܘܝܳܪܶܗ 
ܥ̣ܰܠ ܗܘܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܕܰܝܪܳܐ ܛܒܺܝܒܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܪܽܘܡܰܢܽܘܣ. 
ܕܰܫܡܰܥ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ 
ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܗܰܟܰܢܳܐ ܚܙܳܐ. 
12 

ܘܗܶܢܽܘܢ ܚܰܘܝܽܘܗܝ ܛܳܒ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܓܒܳܐ 
ܘܫܰܪܺܝ ܓܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ. 
ܟܰܕ ܡܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܝܗ̇ ܟܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬ 
ܒܨܰܘ̈ܡܶܐ ܡܬܺܝ̈ܚܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. 
ܒܫܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܩܰܘܡܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ 
ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܰܒܩܶܪܝܳܢܳܐ. 
ܕܰܒܟܽܠ ܣܶܦܪܳܐ ܢܦܺܝܚ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ 
ܘܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܐ ܠܡܰܐܝܺܢܽܘܬܳܐ. 
ܘܰܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ 
ܒܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܰܣ̈. 
ܬܢܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܘܫܰܪ̈ܒܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ 
ܘܒܳܬܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܝܪܳܐ ܒܢܐ ܠܶܗ ܡܰܢ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. 
ܘܥ̣ܰܠ ܘܰܥܡܰܪ ܒܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܶܒ ܫܶܠܝܳܐ ܪܰܒܳܐ 
ܘܬܰܡܳܢ ܡܶܟܺܝܠ ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܒܩܶܪܝܳܢܳܐ. 
ܐܡܺܝܢ ܗܘܳܐ ܣܰܓܺܝ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܐܳܦ ܒܐܝܡܳܡ̈ܶܐ 
ܥܡܰܠ ܗܘܳܐ ܘܩܳܪܶܐ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. 
ܘܰܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܳܐܦ ܕܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܘܳܐܦ ܕܰܒܙܰܒܢܶܗ 
ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܟܬܶܒܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ. 
ܥܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܥܺܕ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܘܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܶܐ 
ܘܡܶܬܬܰܪܣܶܐ ܘܳܐܦ ܚܳܝܶܐ ܗܘܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ. 
ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ 
ܥܬܰܪ ܗܘܳܐ ܗܰܘܢܶܗ ܒܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܐ. 
ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܕܽܘܓܡܰܐ ܘܰܒܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܟܽܠ ܦܽܘܫܳܩ̈ܶܐ 
ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܛܶܒܶܗ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. 
ܘܰܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܦܳܚ ܐܰܝܟ ܪܺܝܚܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ 
13 

ܫܰܪܺܝܘ ܟܳܬܒܺܝܢ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܳܝܶܐ. 
ܐܳܦ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܠܶܗ ܟܽܠ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ 
ܘܗܽܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܦܰܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. 
ܟܰܕ ܫܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܫܽܘ̈ܐܳܠܰܝܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪܳܐܺܝܬ 
ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܚܰܕ ܢܳܨܽܘܝܳܐ ܢܨܰܪ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. 
ܘܰܬܠܳܐ ܓܶܦܳܐ ܕܰܠܬܰܡܺܝܡܬܳܐ ܝܰܘܢܳܐ ܢܶܚܛܽܘܦ 
ܘܰܫܡܰܥ ܢܶܫܪܳܐ ܘܰܒܡܳܩܽܘܙܳܐ ܙܰܘ̈ܓܶܐ ܕܰܡܚܳܝܗܝ. 
ܐܰܡܨܺܝ ܩܳܠܶܗ ܘܬܰܒܰܪ ܓܶܦܶܗ ܘܣܰܚܦܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ 
ܢܦܐܠܝܘܣ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܝܘܰܢ. 
ܩܪܳܒܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ 
ܫܡܰܥ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܐܰܟܬܶܒ. 
ܘܰܫܬܶܩ ܕܳܘܝܳܐ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܡܪܰܚ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ 
ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܚܰܕ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ. 
ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܽܘܠܝܰܕ ܥܰܬܶܕ ܙܰܝܢܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܟ 
ܒܥܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܢܰܝܙܟܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܘܪܽܘܡܚܳܐ ܘܓܶܐܪ̈ܶܐ. 
ܘܰܕܢܶܚܫܽܘܠ ܠܶܗ ܙܰܪܕܳܐ ܘܙܳܓܳܐ ܐܳܦ ܫܶܪܝܳܢܳܐ 
ܦܪܰܙܠܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܫܦܳܝܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ ܐܳܦ ܪܺܝܫܳܝܳܐ. 
ܘܰܫܩܰܠ ܝܰܗܒܶܗ ܠܚܰܕ ܩܰܝܢܳܝܳܐ ܣܟܽܠ ܒܽܐܘܡܳܢ̈ܶܐ. 
ܣܳܡܶܗ ܒܟܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ 
ܘܰܬܚܶܒ ܚܰܝܠܶܗ ܘܰܐܘܦܺܝ ܣܽܘܓܶܐܗ ܡܶܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ. 
ܫܰܩܠܶܗ ܣܰܟܠܳܐ ܘܰܒܫܽܘܦܢܺܝܢܳܐ ܘܰܒܨܽܘܝܳܪ̈ܶܐ 
ܣܰܩܠܶܗ ܘܨܰܒܬܶܗ ܘܰܬܠܳܝܗܝ ܘܰܢܦܰܩ ܥܰܠ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ. 
ܚܰܘܝܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܘܰܬܡܰܗ ܒܰܣܩܺܝܠܽܘܬܶܗ 
ܘܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܐܰܣܬܰܟܽܠ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ. 
ܢܰܣܒܶܗ ܥܽܘܪܠܳܐ ܠܙܰܝܢܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܥܰܠ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ 
14 

ܘܫܰܪܺܝ ܡܚܰܣܶܕ ܘܰܡܨܰܚܶܐ ܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܽܘܬ. 
ܘܰܫܡܰܥ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ ܩܪܶܒ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ 
ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܢܰܦܶܠ ܠܶܒܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܓܽܘܕܳܦܰܘ̈ܗܝ. 
ܥܰܒܕܳܟ ܢܳܦܶܩ ܘܡܳܚܶܐ ܩܪܳܒܐ ܥܰܡ ܥܰܘܳܠܳܐ 
ܘܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܽܘܬ ܝܳܗܶܒ ܚܰܝܠܳܐ ܐܳܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. 
ܫܩܰܠ ܡܶܢ ܚܶܠܳܐ ܫܥܳܥ̈ܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܘܣܳܡ ܗܘܳܐ ܒܡܳܐܢܶܗ 
ܘܩܶܠܥܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܡܰܪܳܚܳܐ. 
ܩܪܳܝܗܝ ܠܰܐܕܽܘܢܰܝ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܽܘܠܝܰܕ 
ܕܗܽܘ ܠܰܕܪܳܥܶܗ ܢܶܬܶܠ ܚܰܝܠܳܐ ܐܳܦ ܢܶܨܚܳܢܳܐ. 
ܘܰܟܪܶܟ ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ 
ܘܰܒܨܰܘܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܒܨܽܘܕܳܪܳܐ ܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. 
ܘܰܪܗܶܛ ܡܶܚܕܳܐ ܘܰܫܡܰܛ ܣܰܝܦܶܗ ܘܰܦܣܰܩ ܪܺܝܫܶܗ 
ܘܡܰܠܟܳܐ ܥܰܡܶܗ ܦܠܰܛܘ ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ ܘܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. 
ܛܰܥܢܶܗ ܠܪܺܝܫܶܗ ܘܰܗܦܰܟ ܢܺܐܬܶܐ ܥܰܡ ܙܳܟܽܘܬܳܐ 
ܘܗܳܐ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܒܰܦܠܰܓܰܝ̈ܗܶܝܢ ܢܦܰܩ̈ܝ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. 
ܢܩܰܫ̈ܝ ܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ ܘܰܒܥܽܘܢܝ̈ܳܬܳܐ ܡܥܰܢ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ 
ܕܰܩܛܠ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܙܟܳܐ ܒܰܐܠܦ̈ܶܐ ܘܰܒܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ. 
ܬܳܐ ܠܟܳܐ ܗܳܫܳܐ ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܫܡܰܥ ܦܽܘܫܳܩܳܐ 
ܐܰܝܢܰܘ ܕܰܟܣܶܐ ܒܓܰܘ ܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܘܶܐܬܪ̈ܰܟܰܒܝ ܠܰܢ. 
ܚܰܕ ܛܰܪܟܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ 
ܒܳܗ̇ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܳܝ ܡܰܠܟܳܝܬܳܐ ܩܽܘܢܣܛܰܢܛܺܝܢܺܝܰܐ. 
ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܥܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܢܶܣܛܽܘܪܺܝܽܘܣ 
ܘܰܕܣܽܘܢܶܕܽܘܣ ܗܳܝ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܕܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܶܐ. 
ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܳܕܶܐ ܩܪܳܒܳܐ ܢܶܥܒܶܕ 
15 

ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. 
ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܟܰܢܶܫ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ 
ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ ܫܒܺܝ̣ܚ ܒܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ. 
ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ 
ܘܰܐܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܛܰܟܶܣ ܘܰܣܕܰܪ ܐܳܦ ܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ. 
ܘܰܒܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܘܰܒܒܽܘܨܳܪܳܐ ܘܰܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ 
ܦܰܣܶܩ ܙܰܝܰܦ ܣܪܰܚ ܐܳܦ ܚܰܒܶܠ ܘܰܟܬܰܒ ܐܶܢܽܘܢ. 
ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ 
ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܓܰܕܦܳܢܳܐܺܝܬ. 
ܘܰܟܬܳܒܳܐ ܚܰܕ ܕܰܒܶܩ ܨܰܒܶܝܬ ܘܰܥܒܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ 
ܘܰܐܝܟ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܡܶܕܶܡ ܪܰܒܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܩܰܪܒܶܗ. 
ܐܰܢܣܛܐ ܣܝܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ 
ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܰܠ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܪܽܘܡܰܢܺܝܰܐ. 
ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܚܕܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܗܰܘ 
ܬܶܗܪܳܐ ܘܬܶܡܗܳܐ ܐܳܦ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܚܕܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܶܗ. 
ܘܟܰܕ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ 
ܐܰܟܠܶܗ ܛܢܳܢܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܕܰܘܺܝܕ. 
ܦܩܰܕ ܒܰܟܬܺܝܒܬܳܐ ܠܡܶܬܘܰܥܳܕܽܘ ܠܳܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ 
ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܘܰܕܣܽܘܟܳܠܳܐ ܘܰܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. 
ܐܶܦܺܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܩܺܝܠܪ̈ܺܝܩܳܝܶܐ ܐܳܦ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ 
ܘܕܳܐܦ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܬܽܘܒ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܢܺܐܬܶܐ. 
ܡܰܩܕܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܕܕܺܐܒܳܐ ܗܰܘ ܪܰܡܫܳܝܳܐ 
ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܗܘܳܐ ܠܡܶܪܥܳܐ ܠܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘ. 
ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܕܳܐܦ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܥ̣ܰܠ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ 
ܙܳܥ ܘܶܐܬܒܰܠܗܺܝ ܪܥܶܠ ܘܶܐܬܕܰܘܰܕ ܒܰܕܡܽܘܬ ܪܰܘܝܳܐ. 
ܘܰܦܩܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܶܬܘܰܥܳܕܽܘ ܠܘܳܬ ܡܰܩܕܽܘܢ 
16 

ܘܠܰܡܒܰܚܳܢܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. 
ܘܫܰܕܰܪ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܳܦ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܶܗ 
ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܓܽܘܫܝܳܐ ܘܛܳܠܽܘܡܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܡܶܣܬܰܥܪܳܐ. 
ܘܫܰܪܺܝ ܡܶܚܕܳܐ ܗܰܘ ܡܰܩܕܽܘܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ 
ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܽܘܠܝܰܕ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܟܽܠ ܓܽܘ̈ܕܳܦܺܝܢ. 
ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ 
ܫܰܪܺܝܘ ܙܳܡܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܒܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. 
ܘܟܰܕ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܬܰܚ ܗܘܳܐ ܦܽܘܡܶܗ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ 
ܚܪܰܫܘ ܘܶܐܫܬܰܬܰܩܘ ܘܰܐܘܦܺܝܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 
ܚܳܒܘ ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܘܰܐܚܦܰܪ ܓܰܒܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܕܽܘܢ 
ܘܰܢܨܰܚ ܓܰܒܳܐ ܕܒܶܝܬ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܒܙܰܟܳܝܽܘܬܳܐ. 
ܒܶܗܬܰܬ ܛܽܘܥܝܼܰܝܼ ܒܺܝܫܰܬ ܪܽܘܫܥܳܐ ܘܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܶܐ 
ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. 
ܝܰܗܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܟܽܠ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܰܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ 
ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܬܰܡܳܢ. 
ܐܶܬܢܰܗܰܪܘ ܓܶܝܪ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܚܙܰܘ ܫܰܦܺܝܪ 
ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܒܡܰܩܕܽܘܢ ܟܰܡܺܝܢܳܐ ܗܘܳܬ. 
ܦܢܰܘ ܨܶܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ 
ܕܰܙܟܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܘܰܐܚܦܰܪ ܓܰܒܳܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. 
ܐܶܬܓܠܺܝ ܪܽܘܫܥܳܐ ܕܰܒܡܰܩܕܽܘܢ ܕܺܐܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ 
ܒܝܰܕ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܗܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܠ. 
ܘܰܦܩܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܗܽܘ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ 
ܘܚܰܘܝܶܗ ܡܶܚܕܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܰܩܕܽܘܢ. 
ܚܙܳܝܗܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ ܛܳܒ 
ܒܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܨܰܚܢܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘ ܛܰܪܟܳܢܳܐ. 
17 

ܘܰܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬܳܐ ܡܰܠܶܠ ܘܶܐܡܰܪ 
ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܢܶܬܬܙܺܝܥ ܠܶܒܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. 
ܟܰܕ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܡܚܰܝܶܠ ܠܺܝ ܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ 
ܠܡܰܠܟܳܐ ܒܗܺܝܠܳܐ ܢܶܟܠܳܐ ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܶܗ ܒܰܟܬܳܒܳܐ. 
ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܶܦܩܽܘܕ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܘܢܺܐܬܶܐ ܒܰܥܓܰܠ 
ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ ܪܰܒܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ. 
ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܪܟܳܐ ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܣܪܺܝܚܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ 
ܠܗܳܢܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕ ܪܺܝܫܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. 
ܡܶܢ ܗܰܘ ܓܰܙܳܐ ܕܣܺܝܡ ܒܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܶܐܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ 
ܢܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܘܢܰܝܬܶܐ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܛܳܒ ܚܰܬܺܝܬܺܝܢ. 
ܘܰܟܬܰܒ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܳܝ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ 
ܟܰܕ ܫܶܐܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܽܘܒܳܢܳܐܺܝܬ ܠܰܡܫܰܕܳܪܽܘ. 
ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܪܰܒܳܐ ܐܰܬܢܣܰܝܽܘܣ ܘܰܕܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ 
ܒܰܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܬܚܶܝܬ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. 
ܘܰܚܠܳܦ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܡܚܰܘܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܡ ܠܺܐܝܩܳܪܰܢ 
ܘܡܶܛܽܠ ܛܳܒܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. 
ܕܺܝܡܽܘܣܺܝܽܘܢ ܕܝܳܗܒܳܐ ܡܕܺܝܢܬܟܽܘܢ ܕܰܚܕܳܐ ܫܰܢܬܳܐ 
ܗܳܐ ܫܒܺܝܩܳܐ ܠܳܗ̇ ܟܽܠܳܢܳܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܒܽܘܨܳܪܳܐ. 
ܘܩܰܢܛܺܝܢܳܪܳܐ ܕܰܕܪ̈ܺܝܟܽܘܢܶܐ ܠܰܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܶܐ 
ܗܳܐ ܫܰܕܰܪܢܰܢ ܢܰܚܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܠܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. 
ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ 
ܕܰܟܬܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܡܶܬܦܢܶܝܢ ܕܠܳܐ ܒܽܘܨܳܪܳܐ. 
ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܪܰܒܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܘܺܝ ܡܰܠܟܳܐ 
ܫܳܘܶܐ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. 
18 

ܐܶܬܰܐ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܩܪܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܠܟܳܐ 
ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܝܬ̊ ܗܳܐ ܐܰܬܺܝܼܝܼܺܢ. 
ܘܰܢܣܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ 
ܘܺܝܬܶܒ ܒܫܶܠܝܳܐ ܠܰܡܒܰܚܳܢܽܘ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. 
ܣܳܡ ܗܘܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܒܰܫܪܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ 
ܘܣܳܡ ܐܶܢܶܝܢ ܬܽܘܒ ܥܰܡ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܐ ܕܗܰܘ ܥܰܢܳܬܳܐ. 
ܘܟܰܕ ܐܶܬܦܰܚܰܡ̈ܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ 
ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܣܽܘܢܗܶܕܺܝܰܐ. 
ܐܶܬܩܪ̈ܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܡ ܒܽܘܚܳܢܳܐ ܕܣܳܡ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ 
ܢܨܰܚ ܗܘܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܘܰܒܗܶܬ ܓܰܒܳܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. 
ܘܶܐܬܚܰܘܺܝ ܗܘܳܐ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ 
ܘܰܕܠܳܐ ܡܦܰܠܰܓ ܠܳܐ ܠܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. 
ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܗܘܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܗܽܘ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ 
ܦܝܠܘܠܘܬܝܣ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܰܦܐܶܐ. 
ܪܳܚܶܡ ܫܪܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܦܝܠܘܠܘܬܝܣ 
ܟܰܕ ܡܶܬܬܰܪܓܰܡ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܨܶܝܕ ܣܽܘܪܝܼܳܝܼܳܐ. 
ܘܳܐܦ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܪܳܚܶܡ ܫܪܳܪܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܦܰܫܰܩ 
ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܨܶܝܕ ܣܽܘܪܝܼܳܝܼܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. 
ܒܰܫܡܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܩܪܳܝܗܝ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ 
ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܫܪܳܪܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ. 
ܢܩܰܫܘ ܗܘܰܘ ܟܰܦܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ 
ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܙܶܡܪܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. 
ܟܠܺܝܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܓܕܰܠܘ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ 
ܘܰܠܡܰܩܕܽܘܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܡܰܠܟܳܐ ܛܪܰܕܘ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. 
ܦܣܰܩ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܕܚܰܒܪܶܗ ܕܓܽܘܠܝܰܕ ܚܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ 
ܘܰܗܦܰܟ ܢܺܐܬܶܐ ܥܰܡ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܕܰܝܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. 
19 

ܘܗܳܐ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܬܺܝ̈ܠܳܬ ܫܰܦܺܝܪ 
ܢܦܰܩ̈ܝ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܒܰܦܠܰܓܰܝ̈ܗܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. 
ܢܩܰܫ̈ܝ ܘܰܐܥܢܰܝ̈ܶܢ ܒܰܙܡܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ 
ܕܰܙܟܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܒܝܰܕ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܠܒܺܝܫ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. 
ܒܪܺܝܟ ܐܰ‎ܠܳܗܐ ܗܰܘ ܕܶܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ 
ܕܚܰܟܶܡ ܠܠܶܒܳܟ ܘܰܠܠܶܫܳܢܳܟ ܝܰܗܒ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. 
ܒܳܟ ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ ܩܳܪܢܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܰܡܡܰܟܟܳܐ ܗܘܳܬ 
ܢܰܘܣܶܦ ܡܳܪܝܳܐ ܬܶܢܝܳܐ ܕܺܐܝܕܶܗ ܘܬܽܘܒ ܬܶܬܪܺܝܡ ܒܳܟ. 
ܗܳܐ ܒܰܪ ܓܶܢܣܶܗ ܕܓܽܘܠܝܰܕ ܛܰܡܳܐܐ ܟܡܺܝܢ ܒܰܐܢܛܺܝܽܘܟ 
ܘܺܐܝܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܢܳܦܶܠ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ. 
ܗܳܐ ܦܠܘܝܢܐ ܢܕܺܝܕܐ ܣܰܪܝܳܐ ܪܰܒܺܝܥ ܬܰܡܳܢ 
ܘܒܰܢܟܺܝܠܽܘܬܶܗ ܠܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܡܚܰܪܟܶܫ ܡܰܛܥܶܐ. 
ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܟܰܢ ܐܳܡܰܪ 
ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܟܬܺܝܒ. 
ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܳܦܽܘܪܽܘܬܶܗ ܡܰܠܶܦ ܟܽܠܫܳܥ 
ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܬܪܶܝܢ ܗܽܘ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܪܶܝܢ. 
ܢܶܣܚܽܘܦ ܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܫܕܶܝܘܗܝ ܒܰܥܓܰܠ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ 
ܘܒܳܟ ܢܶܨܛܰܒܰܬ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ. 
ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܣܝܳܐ ܠܕܰܝܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܢܰܥ ܘܰܡܛܳܐ 
ܘܰܒܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܪ ܗܘܳܐ. 
ܒܫܰܗܪ̈ܶܐ ܘܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܳܬܳܐ 
ܘܰܒܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܗܘ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. 
ܐܶܦܶܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟ ܠܨܝܕܽܘܢ ܐܶܬܰܘ 
ܘܡܶܛܽܠ ܪܽܘܫܥܶܗ ܕܦܠܘܝܢܐ ܥܒܰܕܘ ܣܽܘܢܶܣܽܘܣ. 
20 

ܟܬܰܒܘ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܦܠܘܝܢܐ ܢܶܣܛܽܘܪܝܰܢܰܐ ܗ̱ܘ 
ܐܰܝܟ ܡܰܩܕܽܘܢ ܗܰܘ ܕܽܐܘܚܕܳܢܳܟ ܫܕܶܐ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. 
ܘܟܰܕ ܗܳܕܶܐ ܫܡܰܥ ܘܺܝܠܶܦ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ 
ܛܢܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. 
ܘܰܦܩܰܕ ܡܶܚܕܳܐ ܘܶܐܬܛܪܶܕ ܠܺܝܛܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ 
ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܗܘܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܚܰܦܶܛ ܐܶܢܽܘܢ. 
ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܟܺܝܠ ܟܽܠ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ 
ܘܟܽܠ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܦܘܠܺܝܛܺܝܰܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ. 
ܩܥܰܘ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܕܰܠܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܓܒܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 
ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܓܰܒܝܳܐ ܠܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ. 
ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܥܝܳܐ ܠܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ 
ܘܒܶܗ ܢܶܬܚܰܠܡܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ. 
ܠܗܳܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܝܳܐ 
ܕܦܶܛܪܽܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ. 
ܘܰܟܬܰܒ ܡܶܚܕܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܦ ܣܽܘܢܶܕܽܘܣ 
ܘܫܰܕܰܪܘ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܒܳܬܰܪ ܓܰܒܝܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܰܥܓܰܠ. 
ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܕܶܝܢ ܒܥܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ 
ܐܶܢܗܽܘ ܕܒܳܥܶܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܢ̈ܶܗ ܢܰܪܥܶܐ. 
ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܥܰܒܕܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܨܰܠܺܝܘ 
ܘܰܒܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܐܳܬܳܐ ܕܓܰܠܝܳܐ ܥܰܠ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. 
ܐܶܢ ܠܰܡ ܢܶܩܪܽܘܒ ܘܒܰܬܪܰܥ ܕܰܝܪܳܐ ܟܰܕ ܩܳܪܶܝܢܰܢ 
ܗܽܘ ܢܶܥܥܶܐ ܠܰܢ ܢܶܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܥܰܠܬܰܢ. 
ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܡܳܪܝܳܐ ܓܒܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ 
ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. 
21 

ܘܰܩܪܶܒܘ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܒܰܬܪܰܥ ܕܰܝܪܳܐ ܢܩܰܫܘ ܗܘܰܘ ܘܰܩܪܰܘ 
ܘܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܢܳܐ ܗܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܦܬܰܚ ܠܗܽܘܢ. 
ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܕܓܰܒܝܽܘܬܶܗ ܗܽܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܓܰܒܪܳܐ 
ܘܰܒܠܶܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘܕܺܝܘ. 
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܬܩܶܢ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܰܢ ܝܰܘܡܳܢ 
ܘܒܶܗ ܒܰܥܒܳܕܶܐ ܓܠܳܐ ܘܰܐܘܕܰܥ ܠܰܢ ܥܰܠ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. 
ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܓܰܒܝܳܐ ܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ 
ܫܰܪܺܝܘ ܗܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܠܡܶܬܢܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. 
ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܒܰܠܗܺܝ ܛܳܒ 
ܘܓܰܘܢܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܰܥܝܳܕܳܐ. 
ܘܫܰܪܺܝ ܡܪܰܟܶܒ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܢܶܦܽܘܫ ܡܶܢܗܽܘܢ 
ܐܰܝܟ ܕܠܰܡ ܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ. 
ܗܳܝܕܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܟܬܺܝܒܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܕܣܽܘܢܶܕܽܘܣ 
ܐܰܘܫܶܛܘ ܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܕܦܳܩܕܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܰܥܓܰܠ. 
ܩܪܳܗ̇ ܠܰܟܬܺܝܒܬܳܐ ܘܡܰܢܽܘ ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ 
ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܫܟܰܚ ܕܰܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܢܫܽܘܛ. 
ܘܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܘܰܐܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ 
ܘܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܚܙܰܩ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܨܶܝܕ ܣܽܘܢܶܕܽܘܣ. 
ܘܟܰܕ ܡܰܢܰܥ ܗܘܳܐ ܘܳܐܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܥܶܠܬܳܐ ܝܺܠܶܦ 
ܙܳܥ ܘܶܐܣܬܰܪܰܕ ܘܰܐܝܠܶܠ ܪܰܒܰܬ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. 
ܘܶܐܬܬܥܺܝܩ ܘܰܒܟܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܩܳܥܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ 
ܘܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܕܰܪܓܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܽܘܣܘ ܥܰܠ ܚܰܝܼܰܝܼ̈. 
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܢܳܐ ܕܳܘܝܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܡܽܘ̈ܡܶܐ 
ܠܟܽܘܪܣܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܦܶܛܪܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܶܣܥܶܐ ܐܶܣܰܩ. 
22 

ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܡܟܰܬܰܡ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ 
ܒܡܰܘܬܒܶܗ ܕܢܰܟܦܳܐ ܕܺܐܝܓܢܰܛܺܝܽܘܣ ܐܰܡܪܰܚ ܐܶܬܰܒ. 
ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܠܳܚܡܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܕܥܰܡܳܗ̇ ܢܶܗܘܽܘܢ 
ܘܠܳܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ ܠܕܺܐܝܓܢܰܛܺܝܽܘܣ ܢܽܘܪܳܢܳܝܳܐ. 
ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܐܰܝܬܰܘ ܚܠܳܦܰܝ 
ܘܚܽܘܣܘ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܕܠܐ ܬܶܫܬܰܚܰܡ ܒܺܝ ܘܰܒܣܰܢ̈ܝܳܬܝ. 
ܘܟܰܕ ܣܽܘܢܶܕܽܘܣ ܠܰܦ̈ܝܳܣܳܬܶܗ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ̥ ܗܘܳܬ 
ܘܠܳܐ ܠܰܓܥܳܬܶܗ ܐܶܬܛܦܺܝܣܰܬ̥ ܗܘܳܬ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ. 
ܢܰܓܕܽܘܗܝ ܐܰܣܩܽܘܗܝ ܘܰܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܠܰܘ ܐܰܩܺܝܡܽܘܗܝ 
ܘܰܩܕܳܡ ܒܺܝܡܰܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܒܽܘܪܟܳܐ ܣܳܡ ܗܘܳܐ. 
ܬܠܰܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܳܦ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ 
ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܪܰܘ ܢܺܐܬܶܐ ܢܫܰܡܠܶܐ ܠܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ. 
ܒܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ ܘܰܒܫܽܘܘܟܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ 
ܐܶܬܬܰܣܪܰܚ ܗܘܳܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟ. 
ܫܰܩܠܽܘܗܝ ܡܶܚܕܳܐ ܘܠܳܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ 
ܐܽܘܪܚܳܐ ܬܪܰܨܘ ܗܘܰܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. 
ܐܳܘ̃ ܠܶܟܝ ܐܰܢܛܝܽܘܟ ܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܪܳܥܝܶܟܝ ܢܶܥܽܘܠ 
ܟܰܢܶܫܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܐܳܦ ܠܰܒܢܳܬܶܟ̈ܝ ܘܩܽܘܡܝ ܦܽܘܩܝ ܠܽܐܘܪܥܶܗ. 
ܠܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܪܥܶܝܟܝ ܐܶܬܳܐ 
ܒܗܶܕܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܳܐܦ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܓܰܘܶܟܝ ܢܶܥܽܘܠ. 
ܫܶܡܥܰܬ̥ ܥܳܢ̈ܶܗ ܕܳܐܬܶܐ ܪܳܥܝܳܗ̇ ܘܕܳܨܰܬ̥ ܣܰܓܺܝ 
ܘܟܰܢܫܰܬ̥ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐܺܝܬ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܢܶܦܩܰܬ̥. 
ܫܶܠܚܰܬ̥ ܘܰܫܕܳܬ̥ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ 
ܘܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܫܶܩܠܰܬ̥ ܠܶܒܫܰܬ̥. 
23 

ܠܘܳܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܛܳܒ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܗܳܐ ܪܳܗܛܐ ܗܘܳܬ 
ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ ܠܳܐ ܚܳܫܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. 
ܠܚܰܬܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܬܶܡܟܰܪ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܢܰܩܺܝܦܳܐ ܗܘܳܬ 
ܘܰܒܟܽܠ ܨܶܒ̈ܬܺܝܢ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܬܚܰܘܶܐ ܠܶܗ. 
ܢܦܰܩ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܓܽܘ̈ܕܺܝܢ ܓܽܘ̈ܕܺܝܢ ܬܶܓ̈ܡܺܝܢ ܬܶܓܡܺܝܢ 
ܣܶܕܪ̈ܺܝܢ ܣܶܕܪ̈ܺܝܢ ܛܶܟ̈ܣܺܝܢ ܛܶܟ̈ܣܺܝܢ ܒܶܐܣܟܺܝ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. 
ܢܦܰܩܘ ܗܘܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܒܶܣܡܰܝ̈ܗܽܘܢ 
ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܒܽܐܘܪܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. 
ܘܰܐܦܽܘܕܝܰܩܢ̈ܶܐ ܘܳܐܦ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܒܰܨܠܺܝܒܰܝ̈ܗܽܘܢ 
ܘܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܒܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 
ܐܰܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ 
ܘܠܰܡܒܰܪܳܟܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܫܰܚܠܶܦ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. 
ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܫܩܰܠ ܩܺܝܬܳܪܶܗ ܘܩܳܡ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ 
ܢܩܰܫ ܒܶܗ ܫܰܦܺܝܪ ܘܫܰܪܺܝ ܙܳܡܰܪ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. 
ܗܰܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ 
ܬܽܘ ܢܕܽܘܨ ܒܶܗ ܐܳܦ ܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ ܥܰܫܺܝܢܳܐܺܝܬ. 
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ 
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܶܐܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܰܪܥܶܐ ܠܥܳܢ̈ܶܗ. 
ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܥܒܰܪ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܳܐ 
ܘܠܳܐ ܒܓܰܒܝܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ. 
ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܢܰܩ̈ܕܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ 
ܡܰܫܩܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܐܶܠܳܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܣܝܳܢܳܐ ܣܰܪܝܳܐ. 
ܘܬܶܛܪܳܐ ܕܠܺܝܚܳܐ ܕܗܳܝ ܣܽܘܢܶܕܽܘܣ ܕܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܶܐ 
ܡܳܙܰܓ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܗܘܳܬ ܢܰܦܫܰܢ ܢܶܫܬܶܐ. 
ܒܢܰܝ̈ܢ ܘܰܒܢ̈ܳܬܰܢ ܗܳܐ ܦܰܝܼܺܝܼ̈ܫܺܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܡܺܝܕܺܝ̈ܢ 
ܘܠܰܢ ܗܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 
24 

ܚܶܪܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܢܶܕܽܘܣ ܕܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܰܐ 
ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܥܠܰܝܢ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝ̈. 
ܒܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܰܕܣܰܓܺܝܺܐܝܢ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ 
ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟ. 
ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܒܺܝܡ ܪܳܡܬܳܐ ܕܦܶܛܪܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ 
ܘܰܩܥܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܗܳܝ ܕܰܐܟܣܺܝܽܘܣ ܘܕܝܩܐܘܣ. 
ܐܶܨܛܰܒܰܬ ܗܘܳܐ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ 
ܘܰܪܘܰܙ ܠܶܒܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܒܚܶܙܘܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. 
ܫܒܺܝܚ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܐܳܦ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ 
ܘܰܐܝܟ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܚܬܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬܶܗ. 
ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܣܝܳܐ ܐܶܬܥܰܫܰܢ ܗܘܳܐ ܒܪܺܝܫܳܢܽܘܬܶܗ 
ܫܰܪܺܝ ܡܰܬܩܶܢ ܟܽܠ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 
ܠܗܳܝ ܒܰܠܰܢܳܐ ܕܶܐܦܺܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܥܩܰܪ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ 
ܘܰܠܡܰܓܺܪ̈ܣܶܐ ܕܟܽܠ ܦܰܛܒܳܓ̈ܶܐ ܛܪܰܕ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. 
ܠܒܰܟ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܪܰܒܺܝ 
ܒܽܐܘܟܠܳܐ ܘܫܶܩܝܳܐ ܘܰܒܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܣܚܳܬܳܐ. 
ܒܨܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ 
ܒܫܰܗܪ̈ܶܐ ܡܬܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܒܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. 
ܘܳܐܦ ܒܶܗ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬܶܗ ܡܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪ ܗܘܳܐ 
ܘܠܳܐ ܐܶܬܪܰܦܺܝ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܶܗ. 
ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܠܶܗ ܕܰܟܦܶܢ ܘܰܨܗܳܐ 
ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܽܐܘܟܠܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܫܶܩܝܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ. 
ܡܶܢ ܬܽܘܪ̈ܣܳܝܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܒܚܪܝܢ ܗܘܰܘ 
ܘܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܚܰܣܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. 
25 

ܝܰܐܝܺܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ 
ܐܳܦ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܚܳܐܶܝܢ ܫܳܡܽܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ. 
ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܟܺܝܠ ܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܢܬܰܪܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ 
ܒܽܐܘܟܠܳܐ ܘܫܶܩܝܳܐ ܕܟܬܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. 
ܘܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܡܰܫܩܶܐ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ 
ܠܟܰܪܡܳܐ ܠܡܺܝܠܳܐ ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܽܘܬ. 
ܘܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܘܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ 
ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܳܐܦ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ. 
ܣܳܡ ܗܘܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ 
ܘܰܟܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܕܰܠܬܶܐܘܰܛܪܽܘܢ. 
ܥܒܰܕ ܥܽܘܢ̈ܝܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ 
ܘܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. 
ܘܰܐܟܬܶܒ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ ܕܛܳܒ ܣܰܓܺܝ̈ܺܐܝܢ 
ܡܶܛܽܠ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܥܰܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. 
ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܡܳܐܐ ܐܰܟܬܶܒ ܥܰܠ ܒܺܝܡ 
ܘܳܐܦ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. 
ܣܳܡ ܗܘܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ 
ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܪ̈ܰܫܺܝܥܳܬܳܐ. 
ܗܘܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܰܘ̈ܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ 
ܠܟܽܠ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܘܟܽܠ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ. 
ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܛܶܒܶܗ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ 
ܘܰܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܫܽܘܒܚܶܗ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܗܘܳܐ. 
ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܗܘܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܒܪܺܝܫܳܢܽܘܬܶܗ 
ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. 
ܣܠܶܩ ܘܶܐܬܪܰܥܺܝ ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܚܰܒܪܳܐ 
ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. 
26 

ܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܠܰܓܡܺܝܪܬܶܗ 
ܕܢܶܣܒܽܘܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܪܕܺܝܦܽܘܬܳܐ ܘܗܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ. 
ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܕܰܗܒܳܐ ܫܰܒܩܶܗ ܡܳܪܶܗ 
ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܟܽܘܪܳܐ ܕܰܪܕܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܢܶܨܡܰܚ. 
ܡܺܝܬ ܐܢܣܛܐܣܝܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܪܺܝܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ 
ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܳܬܪܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. 
ܘܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܥܰܠ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ 
ܘܳܐܦ ܒܰܪ ܝܰܘܡܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܣܰܟܠܳܐ ܪܽܘܓܙܶܗ ܐܰܘܕܰܥ. 
ܫܪܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܫܰܝܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ 
ܘܶܐܬܥܰܪ̈ܩܰܠܝ ܗܘܰܝ̈ ܘܶܐܬܕܰܘܰܕ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܘܶܐܬܚܰܒܰܠܝ̈ ܗܘܰܝ̈. 
ܘܶܐܬܛܪܶܕܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ 
ܘܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܥܠܰܘ ܠܗܶܝܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ. 
ܩܛܰܪ̈ܝ ܟܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܳܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ 
ܘܰܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܟܽܠ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܣܚܰܦܝ̈ ܗܘܰܝ̈ ܘܰܫܕܰܝ̈. 
ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܨܰܥܪ̈ܶܐ ܘܰܟܡܳܐ ܡܶܙ̈ܚܶܐ ܘܰܟܡܳܐ ܒܙܽܘ̈ܙܝܶܐ 
ܟܡܳܐ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܟܡܳܐ ܢܶܓܕ̈ܶܐ ܘܰܟܡܳܐ ܩܶܛ̈ܠܶܐ. 
ܣܒܰܠܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܚܰܪ̈ܡܳܢܶܐ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ 
ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܳܐܦ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ. 
ܨܪ̈ܰܝ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ 
ܘܳܐܦ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܡܶܢ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ. 
ܢܚܶܬܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܡܶܢ ܐܶܣܛܽܘ̈ܢܶܐ 
ܘܕܰܚܒܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܢܦܰܩܘ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪ̈ܚܰܝܗܽܘܢ. 
ܕܺܝܠܳܟ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܘ̃ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܫܒܺܝܚ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ 
ܠܰܡܪܰܟܳܒܽܘ ܟܽܠ ܐܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ ܚܰܫܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. 
ܠܰܘ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܳܐ ܠܟܽܠ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ 
27 

ܕܰܐܝܢܳܐ ܚܰܪܒܳܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܫܶܒܝܳܐ ܒܗܶܝܢ ܐܶܫܬܰܡܰܫܘ. 
ܐܶܬܛܪܶܕܘ ܗܳܟܺܝܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ 
ܘܩܰܕܡܳܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܣܺܝܡ ܗܘܳܐ. 
ܩܳܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ ܘܥ̣ܰܠ ܠܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ 
ܘܰܩܥܰܕ ܒܽܘܪܟܳܐ ܘܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. 
ܘܨܰܠܺܝ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܚܰܫܳܐ ܘܳܐܦ ܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ 
ܡܶܛܽܠ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܛܽܠ ܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. 
ܡܳܛܽܠܳܬܳܟ ܗܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܪܕܺܝܦܽܘܬܳܐ 
ܐܶܬܠܰܘܳܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝ. 
ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܗܰܕܳܢܝ ܘܚܰܘܳܢܝ ܐܽܘܪܚܳܟ ܕܶܐܗܰܠܶܟ ܒܳܗ̇ 
ܘܰܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܦܰܨܳܐ ܘܫܰܘܙܶܒ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ. 
ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܽܘܪܟܳܐ ܘܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ 
ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦܽܘܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. 
ܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܠܝ ܗܳܐ ܫܰܡܶܫܬܳܟ 
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܳܕܰܥ ܐܶܢ ܦܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. 
ܝܰܗܒ ܬܽܘܒ ܫܠܳܡܳܐ ܐܳܦ ܠܰܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ 
ܟܰܕ ܒܳܟܶܐ ܗܘܳܐ ܘܫܳܦ̈ܥܳܢ ܕܶܡܥܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. 
ܦܽܘܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܘܬܒܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܘܰܕܩܺܝܢܕܽܘܢܽܘܣ 
ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܫܰܒܩܰܢܝ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܶܒ. 
ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ 
ܘܺܝܬܶܒ ܒܶܐܠܦܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ. 
ܢܰܛܪܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܓܰܘ ܝܰܒܫܳܐ ܘܰܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ 
ܘܰܟܡܳܐ ܕܨܰܠܺܝ ܐܶܬܦܰܨܺܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܘܗܝ. 
ܐܶܬܓܰܙܝܰܬ̥ ܗܘܳܬ ܥܳܢ̈ܶܗ ܕܪܳܥܝܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܩܳܠܶܗ 
ܘܫܰܪܝܰܬ̥ ܦܳܥܝܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܪܰܥܽܘܡܳܐܺܝܬ. 
28 

ܕܠܳܐ ܒܣܶܡ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܩܳܠ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܢܰܪܥܶܝܗ̇ 
ܕܰܠܒܰܪܬ ܩܳܠܶܗ ܕܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܟܰܒܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ. 
ܘܡܶܬܕܰܟܪܳܐ ܗܘܳܬ ܠܩ̈ܳܠܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܠܳܗ̇ ܡܰܫܡܰܥ ܗܘܳܐ 
ܘܰܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܕܚܰܫܳܐ ܠܶܗ ܩܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ. 
ܟܰܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܰܦܪܰܫ ܡܶܢܳܗ̇ 
ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܚܰܫܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܠܶܗ ܐܳܠܝܳܐ ܗܘܳܬ. 
ܡܟܺܝܪ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܡܰܢܽܘ ܦܰܪܫܰܢܝ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܟ 
ܘܰܐܝܟ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܗܳܐ ܝܳܬܒܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܨܶܕܝܳܐ ܡܶܢܳܟ. 
ܡܰܢܽܘ ܠܥܰܝܢܰܝ̈ ܓܠܰܙ ܡܶܢ ܚܶܙܘܳܟ ܕܰܦܐܶܐ ܘܰܪܓܺܝܓ. 
ܘܗܳܐ ܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܚܳܝܪ̈ܳܢ ܗܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܙ̈ܝܳܢ ܠܳܟ 
ܡܰܢ ܡܶܢ ܐܶܕܢܰܝ̈ ܫܰܬܶܩ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ. 
ܘܗܳܐ ܨܳܝܬܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܫܡܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܘܠܰܝܬ ܐܶܢܶܝܢ ܒܺܝ 
ܡܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܩܰܝ ܟܠܳܐ ܕܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. 
ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܨܕܰܝ̈ܳܐ ܣܦܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܢ ܗܰܠܟ̈ܳܬܳܟ 
ܡܰܢ ܡܶܢ ܟܶܢ̈ܫܰܝ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܕܦܽܘܡܳܟ ܘܳܐܦ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ. 
ܫܰܠܺܝ ܘܰܒܛܶܠ ܘܰܒܗܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ 
ܡܰܢܽܘ ܓܰܠܙܰܢܝ ܡܶܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ. 
ܕܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܒܟܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܰܝ̈ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܺܝ 
ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܗܳܫܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܐ ܚܰܣܺܝ̈ܟܳܢ ܡܶܢܝ. 
ܢܕܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܝ ܘܢܶܥܒܶܕ ܬܒܰܥܬܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܟ 
ܐܶܙܰܠ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 
ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܥܒܰܕ ܕܽܘܝܳܪܶܗ 
ܒܗܰܘ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܐܰܬܰܢܰܣܺܝܽܘܣ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܗܘܳܐ. 
ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܒܰܙܒܰܢ ܠܘܳܬ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܥܪܽܘܩܝܶܗ ܦܰܪܢܶܣ 
29 

ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܫܟܰܚ ܗܳܢܳܐ ܢܟܰܬܰܪ ܒܰܚܕܳܐ ܕܽܘܟܳܐ. 
ܒܰܕܕܰܚܠ ܗܘܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܬܨܺܝܕ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ 
ܡܶܟܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܡܶܬܓܰܠܘܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. 
ܘܥܰܡܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܙܥܽܘܪ ܣܰܝܒܰܪ ܚܰܣܝܳܐ 
ܡܳܐ ܕܥ̣ܰܠ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܦܶܗ. 
ܡܰܛܺܝ ܛܶܒܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܚܰܠܶܦ ܐܰܬܪܳܐ 
ܟܽܠ ܕܽܘܟܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܣܬܰܬܳܪܽܘ. 
ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ 
ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܘܰܡܢܺܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܐܰܒܳܐ. 
ܘܳܐܚܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܪܺܝܫܳܐ ܘܪܳܥܝܳܐ ܐܳܦ ܡܰܠܦܳܢܳܐ 
ܘܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܡܰܚܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ. 
ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܬܶܥܪܰܨ ܡܰܘܬܳܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ 
ܘܥܰܡ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪ ܚܰܣܝܳܐ ܒܰܪܕܺܝܦܽܘܬܶܗ. 
ܚܰܕ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܳܕܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ 
ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܚܕܳܐ ܡܳܪܕܽܘܬܳܐ ܚܰܘܝܰܬ̥ ܢܰܦܫܳܗ̇. 
ܘܰܬܠܳܬ ܙܰܝܢܳܐ ܕܥܰܡ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܬܶܥܒܶܕ 
ܚܰܕ ܓܝܘܠܐ ܓܠܦܢܐ ܓܢܰܒ ܡܶܢ ܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ. 
ܘܨܰܒܶܬ ܢܰܦܫܶܗ ܘܩܳܡ ܐܶܙܕܰܪܟܽܠ ܒܰܝܢܳܬ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ 
ܚܘܚܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܠܐܪܙܠ ܕܠܶܒܢܳܢ ܟܬܰܒ ܟܰܕ ܗܳܕܶܣ. 
ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܬܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ 
ܚܰܕ ܒܽܘܚܫܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܢܰܫܦܶܗ ܚܰܘܺܝ. 
ܟܰܕ ܪܳܢܶܐ ܠܶܗ ܕܰܐܪܺܝܟ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܠܶܦ ܐܰܡܺܝ̈ܢ 
ܬܰܥܠܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܦܰܪܦܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܬܠܳܐ ܕܽܘܢܒܶܗ. 
ܘܰܐܪܡܺܝ ܚܺܐܦܳܐ ܕܰܠܥܽܘܙܰܝܠܳܐ ܒܪܶܗܛܳܐ ܢܰܕܪܶܟ 
30 

ܓܚܺܝܟܳܐ ܓܠܝܘܣ ܐܰܛܥܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܟܰܕ ܣܳܒܰܪ ܠܶܗ. 
ܕܣ̈ܩܥܬܗ ܠܨܦ̈ܦܬܗ ܕܰܐܪܝܳܐ ܫܳܘ̈ܝܳܢ 
ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܕܳܘܝܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܶܫܬܺܝ ܘܰܪܘܺܝ. 
ܘܫܰܪܺܝ ܓܳܙܶܡ ܕܰܠܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܢܫܰܦܶܠ 
ܚܰܕ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ ܡܰܠܶܦ ܣܶܦܪܳܐ ܠܠܳܐ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ. 
ܐܰܘܪܶܒ ܠܶܒܶܗ ܕܥܰܡ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܪܳܫܳܐ ܢܶܥܒܶܕ 
ܥܳܒܶܕ ܐܶܣܟܺܝܡܳܐ ܕܡܰܟܬܶܒ ܡܶܛܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. 
ܟܰܕ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܣܝܳܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܗܘܳܐ 
ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܪܽܘܫܥܳܐ ܕܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܰܐ. 
ܘܰܕܩܽܘܛܪ̈ܳܓܶܐ ܕܥܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ 
ܓܪܰܐܡܰܛܺܝܩܽܘܣ ܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܠܕܳܘܝܳܐ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. 
ܟܬܳܒܽܘܢܳܐ ܚܰܕ ܐܰܡܪܰܚ ܘܰܥܒܰܕ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ 
ܘܐ̱ܢܳܫ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܚܰܣܝܳܐ ܐܰܝܬܺܝ. 
ܘܶܐܬܢܰܚܰܬ ܠܶܗ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܠܶܗ ܢܰܣܪܰܚ 
ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܬܡܺܝܗ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ. 
ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܳܪܥܳܐ ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܪܽܘܫܥܳܐ ܕܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܶܐ 
ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܬܠܳܬ ܦܰܠܓܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܥܒܰܕ. 
ܕܬܶܬܝܰܩܰܪ ܒܳܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ 
ܐܰܟܣܶܗ ܠܣܰܟܠܳܐ ܕܰܣܥܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܟܰܕ ܟܳܬܶܒ ܗܘܳܐ. 
ܕܶܐܬܒܰܣܪܰܬ̥ ܗܘܳܬ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ 
ܬܪܶܝܢ ܠܰܡ ܟܝܰܢ̈ܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܶܐ ܣܳܒܰܪ ܦܰܛܥܳܐ. 
ܕܶܐܬܚܰܝܰܕܽܘܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ 
ܚܙܰܐܽܘܗܝ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܐܟܬܶܒ. 
31 

ܘܳܐܦ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܰܐܟܬܶܒ ܚܰܣܝܳܐ 
ܘܰܚܙܰܘ ܕܰܚܦܰܪ ܘܚܳܒ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ. 
ܘܰܢܨܰܘ ܥܰܡܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕܒܺܝܫ ܡܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕܬ̊ 
ܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܐܶܠܽܘ ܒܠܳܡܳܐ ܒܦܽܘܡܳܟ ܐܰܪܡܺܝܬ̊. 
ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܩܽܘܒܠܰܢ ܬܶܦܬܰܚ 
ܠܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܓܶܝܪ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܩܠܳܠܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܩܰܘܡܳܐ. 
ܘܰܕܓܽܘܕܳܦܳܐ ܚܰܘܺܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ 
ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܚܰܕ ܣܳܒܳܐ ܬܽܘܒ ܚܰܣܺܝܪ ܡܰܕܥܳܐ. 
ܡܙܰܠܗܶܙ ܗܰܘܢܳܐ ܡܪܰܥܪܰܥ ܦܰܓܪܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܢܰܦܫܶܗ 
ܐܰܡܪܰܚ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܢܣܺܝܡ ܒܰܟܬܳܒܳܐ 
ܕܡܰܠܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܗܰܓܳܓܽܘܬܳܐ ܘܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ. 
ܟܬܰܒ ܟܰܕ ܫܳܛܰܪ ܕܠܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ 
ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. 
ܘܰܕܠܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܕܺܝܠܰܢ ܢܣܰܒ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ 
ܘܰܕܠܰܘ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. 
ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܺܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ 
ܘܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܐܳܦ ܒܰܒܣܰܪ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. 
ܠܳܐ ܠܰܡ ܡܰܥܒܶܕ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܳܡܰܪ ܣܰܟܠܳܐ 
ܐܶܢ ܠܳܐ ܩܳܕܡܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܥܪܳܐ. 
ܘܚܰܘܺܝ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܰܣܒܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܡܳܪܰܢ 
ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܒܰܨܬܶܗ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܣܥܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܰܘܬܳܐ. 
ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܣܳܟ ܠܳܐ ܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ 
ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܡܡܳܬ ܡܺܝܬ ܗܘܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. 
ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܕܰܫܛܰܪ ܗܳܠܶܝܢ 
ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܬܽܘܒ ܕܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. 
32 

ܫܰܕܪܶܗ ܕܳܘܝܳܐ ܠܰܟܬܳܒܽܘܢܳܐ ܠܰܐܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ 
ܟܰܕ ܣܳܒܰܪ ܠܶܗ ܕܰܡܩܰܠܶܣ ܠܶܗ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܠܶܗ. 
ܚܙܳܝܗܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܠܰܟܬܳܒܽܘܢܳܐ ܡ̇ܠܶܐ̣ ܓܽܘܕܳܦ̈ܶܐ 
ܘܰܠܟܳܬܽܘܒܶܗ ܡܰܥܗܕܳܢܽܘܬܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܫܰܕܰܪ. 
ܠܳܐ ܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܦܝܳܣܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ 
ܐܶܠܳܐ ܒܚܶܡܬܳܐ ܘܰܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܗܦܰܟ ܥܰܠ ܚܰܣܝܳܐ. 
ܘܠܳܐ ܣܦܰܩ̈ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܫܛܰܪ ܕܳܘܝܳܐ 
ܐܶܠܳܐ ܕܰܗܦܰܟ ܘܰܟܬܰܒ ܪ̈ܽܘܫܥܶܐ ܕܣܰܓܺܝ ܒܺܝ̈ܫܺܝܢ. 
ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܓܰܒܝܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܡܣܶܢ ܗܘܳܐ 
ܕܢܶܫܬܽܘܩ ܢܶܫܠܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܛܰܠܡܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. 
ܪܬܰܚ ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ 
ܘܰܫܩܰܠ ܢܶܟܬܽܘܒ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܫܥܳܐ. 
ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܕܛܳܒ ܣܰܓܺܝ̈ܺܐܝܢ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ 
ܐܰܟܬܶܒ ܚܰܣܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܠܽܘܩܒܰܠ ܛܽܘܥܝܼܰܝܼ. 
ܦܰܪܣܺܝ ܘܣܰܚܦܳܗ̇ ܠܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܒܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ 
ܘܰܨܡܰܚ ܫܽܘܦܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ. 
ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܰܕܣܰܓܺܝ̈ܳܐܝܢ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ 
ܣܒܰܠ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܒܰܐܟܣܽܘܪܺܝܰܐ ܟܰܕ ܟܳܬܶܒ ܗܘܳܐ. 
ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܰܡܳܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܛܽܘܥܝܼܰܝܼ 
ܘܳܐܦ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. 
ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܬܽܘܒ ܕܶܐܓܪ̈ܳܬܳܐ ܥܒܰܕ 
ܕܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܬܠܳܬ ܡܳܐܐ ܚܰܣܺܝܪ. 
33 

ܘܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܐܰܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ 
ܘܕܰܡܫܰܪܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܟܬܳܒܳܝ̈ܳܬܳܐ. 
ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܢܟܺܝܠܳܐ ܝܽܘܣܛܺܝܢܺܝܢܽܘܣ 
ܟܬܰܒ ܘܰܫܠܰܚ ܠܶܗ ܕܢܺܐܙܰܠ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܫܰܝܢܳܐ. 
ܬܰܘ ܠܰܡ ܢܶܬܶܒ ܚܢܰܢ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܟܢܺܝܫܽܘܬܳܐ 
ܢܡܰܠܶܠ ܢܶܚܙܶܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܫܰܝܢܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ. 
ܘܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ 
ܐܶܬܶܐܠܶܨ ܗܘܳܐ ܕܒܰܙܒܰܢ ܣܰܬܘܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܨܶܝܕܰܘܗܝ. 
ܘܥ̣ܰܠ ܨܶܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ 
ܘܰܗܘܳܐ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܘܡܶܕܶܡ ܠܰܓܡܳܪ ܠܳܐ ܐܰܘܬܰܪ ܗܘܳܐ. 
ܘܠܰܘ ܚܰܕ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܛܽܠ ܫܰܝܢܳܐ 
ܐܶܠܳܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ. 
ܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܒܰܩ ܕܰܫܪܳܪܳܐ 
ܘܠܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܫܒܰܩܘ ܠܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. 
ܟܰܬܰܪ ܬܰܡܳܢ ܙܰܒܢܳܐ ܡܬܺܝܚܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬ 
ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ̥. 
ܘܶܐܬܬܥܺܝܩ ܣܰܓܺܝ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܦܶܗ 
ܘܥܰܠ ܒܰܛܢܳܢܶܗ ܕܡܶܢ ܕܽܘܝܳܪܶܗ ܕܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. 
ܘܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܛܳܠܶܡ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ 
ܥܒܰܕ ܒܽܘܝܳܐܐ ܠܥܳܩܬܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ. 
ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ 
ܟܰܕ ܡܶܬܝܰܐܰܒ ܛܳܒ ܠܳܚܙܳܬܶܗ ܘܰܠܥܶܢܝܳܢܶܗ. 
ܘܺܝܕܰܥ ܚܰܣܝܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܶܗ 
ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܩܰܒܠܶܗ ܡܶܚܕܳܐ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. 
34 

ܘܰܒܝܰܕ ܦܶܓܥܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܘܳܬܶܗ ܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ 
ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗܘܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܥܓܰܠ ܐܳܪܬܳܘܕܳܟܣܳܐ. 
ܐܰܢܬܺܝܡܽܘܣ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܢܙܺܝܪܳܐ ܐܳܦ ܥܳܢܘܳܝܳܐ 
ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܗܘܳܐ ܨܶܝܕ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. 
ܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܟܽܘܪܣܝܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܳܐܦ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ 
ܐܳܦ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܘܰܠܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ. 
ܟܦܰܪ ܒܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܗܳܝ ܡܣܰܠܰܝܬܳܐ ܕܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܶܐ 
ܘܰܗܘܳܐ ܪܕܺܝܦܳܐ ܘܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܪܕܺܝܦܺܝܢ. 
ܗܳܢܳܐ ܐܰܓܪܳܐ ܢܣܰܒ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ 
ܚܠܳܦ ܛܽܘܪܳܦܶܗ ܘܰܥܛܰܦ ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 
ܘܟܰܕ ܡܰܢܰܥ ܗܘܳܐ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܕܰܥܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܶܗ 
ܘܰܒܕܽܘܒܳܪܶܗ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܬܗܰܦܰܟ ܗܘܳܐ. 
ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܣܶܐܒ ܗܘܳܐ ܚܣܝܳܐ ܘܰܬܚܶܒ ܦܰܓܪܶܗ 
ܚܳܣ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܠܳܐ ܬܶܬܛܰܪܰܦ. 
ܥܪܰܨ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ 
ܘܰܦܫܰܛ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܶܬܬܢܺܝܚ. 
ܩܪܶܒܘ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢ ܠܶܗ ܪܰܥܽܘܡܳܐܺܝܬ 
ܕܠܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܐܰܒܽܘܢ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܳܠܳܟ. 
ܫܰܡܠܳܐ ܪܶܓܬܰܢ ܘܰܠܒܰܠܳܢܳܐ ܦܣܽܘܩ ܠܰܢ ܢܰܥܠܳܟ 
ܕܰܡ ܬܶܬܥܰܕܰܪ ܐܳܦ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܬܶܩܢܶܐ. 
ܫܡܰܥ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܒܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ 
ܕܠܳܐ ܬܶܐܠܨܽܘܢܳܢܝ ܕܰܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܕܒܶܗ ܚܳܙܶܩ ܐ̱ܢܳܐ. 
ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܕܣܳܡܶܬ̥ ܩܝܳܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܪܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܶܗ 
ܠܳܐ ܚܙܺܝܬܶܗ ܠܦܰܓܪܝ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܣܟܺܝܡ. 
ܘܰܐܝܟܰܢ ܗܳܫܳܐ ܐܫܪܝ (ܐܶܫܪܶܐ) ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܶܢܘܳܝܽܘܬܳܐ 
35 

ܘܢܺܝܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܥܠܰܝ ܣܳܡܶܬ̥ ܐܰܪܫܶܠ ܐܶܫܒܽܘܩ. 
ܦܢܺܝܘ ܗܶܢܽܘܢ ܪܰܥܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢ ܠܶܗ 
ܕܡܶܛܽܠ ܥܺܕܬܳܐ ܗܰܒ ܠܰܢ ܢܰܦܫܳܟ ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܰܢ. 
ܒܢܰܚ̈ܬܰܝܟ ܟܢܺܝ̈ܟܶܐ ܘܰܒܟܽܘܬܺܝܢܳܟ ܡܰܥܠܶܝܢܰܢ ܠܳܟ 
ܘܠܳܐ ܫܳܪܶܝܢܰܢ ܩܝܳܡܳܟ ܢܰܟܦܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. 
ܗܳܝܕܶܝܢ ܙܰܗܝܳܐ ܐܰܫܶܦ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ 
ܢܶܗܘܽܘܢ ܣܳܥܪܺܝܢ ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܕܰܪ. 
ܛܰܥܢܽܘܗܝ ܠܦܰܓܪܶܗ ܗܰܘ ܕܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܪܶܓܰܬܗܽܘܢ 
ܘܰܐܥܶܠܘ ܣܳܡܽܘܗܝ ܒܓܰܘ ܒܰܠܰܢܺܐ ܕܢܶܫܬܰܚܰܢ ܗܘܳܐ. 
ܦܰܫܛܽܘܗܝ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܠܗܰܘ ܕܰܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܐܶܬܝܰܒܰܫ ܗܘܳܐ 
ܘܰܡܬܰܚܘ ܣܳܡܽܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܦܠܰܐܩܺܝܢ1 ܕܰܒܒܰܠܰܢܺܐ. 
ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܣܝܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܐܶܬܥܕܰܪ 
ܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܫܒܰܩ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ. 
ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܪܳܕܬ̥ ܥܰܠ ܫܺܝܫܳܐ 
ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܳܐܬܶܐ ܢܳܣܶܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ. 
ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܪܰܒܳܐ ܢܒܰܥܘ ܚܽܘܠܡܳܢ̈ܶܐ 
ܗܳܟܰܢ ܦܠܰܐܩܺܝܢ ܕܗܳܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܩܢܳܬ̥ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ. 
ܘܰܐܝܟ ܕܳܐܦ ܦܶܛܪܽܘܣ ܒܛܶܠܳܢܺܝܬܶܗ ܛܪܰܕ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ 
ܗܳܟܰܢ ܗܳܢܳܐ ܒܕܽܘܟܰܬ ܦܰܓܪܶܗ ܫܒܰܩ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. 
ܚܰܕ ܗܽܘ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܣܥܰܪ ܗܳܕܶܐ 
ܘܚܰܕ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܢܰܨܚܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. 
ܢܦܰܩ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܬܽܘܒ ܐܶܬܩܰܫܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ 
ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܶܫܬܶܐ ܟܳܣܳܐ ܕܰܡܙܰܓ ܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ. 
ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܬܳܐ ܠܳܟ ܐܶܬܬܢܺܝܚ 
ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܦܳܟ ܕܰܒܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܘܰܒܣܰܝܒܽܘܬܳܟ. 
ܬܳܐ ܣܰܒ ܐܰܓܪܳܐ ܕܦܳܥܠܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܥ̣ܰܠ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ 
ܠܟܰܪܡܳܐ ܘܰܦܠܰܚ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬ. 
36 

ܗܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܠܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܳܦ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ 
ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. 
ܗܳܐ ܡܣܰܟܶܢ ܠܳܟ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܐܣܓܺܝܬ̊ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܗܽܘܢ 
ܕܠܶܐܡܰܬܝ ܬܶܐܬܶܐ ܬܶܚܕܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. 
ܗܳܐ ܡܣܰܘܚܺܝܢ ܠܳܟ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ 
ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܗܘܰܝܬ̊. 
ܗܳܐ ܡܣܰܟܶܢ ܠܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ 
ܕܰܗܘܰܝܬ̊ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܩܳܝܽܘܡܳܐ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܳܐ. 
ܗܳܐ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܳܟ 
ܕܰܒܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܣܰܡܶܟܬ̊ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 
ܗܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܬܽܘܒ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܕܳܝܨܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܳܟ 
ܕܰܒܝܽܘܠܳܦܢܳܟ ܟܽܠ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܐܰܩܢܺܝܬ̊ ܐܶܢܽܘܢ. 
ܗܳܐ ܐܰܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܢܳܦ̈ܩܳܢ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܟܰܕ ܣܳܓ̈ܕܳܢ ܠܳܟ 
ܕܰܡܠܰܝܬ̊ ܠܗܶܝܢ ܕܽܘܟܰܬ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܒܣܽܘܢܩܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ. 
ܗܳܐ ܬܽܘܒ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܘܰܡܥܰܦܩܺܝܢ ܠܳܟ 
ܕܰܗܘܰܝܬ̊ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܪܰܒܝܳܢܳܐ. 
ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܣܰܒܰܥܬ̊ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܰܣܥܰܪܬ̊ ܐ̱ܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܪܰܝܬ̊ 
ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܐܠܒܶܫܬ̊ ܐܳܦ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܕܟܰܢܶܫܬ̊ ܐܶܢܽܘܢ. 
ܩܰܛܪܺܝܢ ܪܦܳܣܳܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ 
ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܳܟ ܒܰܡܛܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. 
ܬܰܘ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܡܰܐܠܰܘ ܠܺܝ ܒܠܶܒܝ ܘܒܰܝܰܐܽܘܢܳܢܝ 
ܕܗܳܐ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܥܳܩܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܶܚܰܕܬܰܢܝ ܗܳܫܳܐ. 
ܕܡܺܝܬ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܥܬܺܝܕ ܗܽܘ ܕܺܐܡܰܪ ܩܽܘܕܡܰܬ̥ ܟܽܠܟܽܘܢ 
ܘܰܐܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܕܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܚܫܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. 
37 

ܐܰܛܺܝܪ ܗܰܘܢܳܟ ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܥܰܠ ܬܰܫܥܺܝܬܶܗ 
ܕܰܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܘܕܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ. 
ܘܚܽܘܪ ܘܶܐܬܒܰܩܳܐ ܘܰܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܘܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬܶܗ 
ܘܰܒܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܒܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܫܰܡܶܫ. 
ܚܙܺܝ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ 
ܘܬܳܐ ܚܙܺܝ ܗܳܫܳܐ ܕܡܳܐܶܬ ܗܳܢܳܐ ܘܗܰܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. 
ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܚܰܣܝܳܐ ܙܳܕܶܩ ܢܶܒܟܶܐ ܐܳܘ̃ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ 
ܕܰܐܓܗܺܝ ܡܶܢܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬܶܗ. 
ܐܶܠܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ ܩܳܝܽܘܡܽܘܬܶܗ 
ܘܦܳܫܰܬ̥ ܘܨܳܕܰܬ̥ ܡܶܢ ܦܽܘܪ̈ܢܳܣܰܘܗܝ ܣܰܟܽܘܠ̈ܬܳܢܶܐ. 
ܗܘܳܐ (ܗܘܳܬ) ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܘܰܡܫܰܘܚܰܕܬܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܥܰܣܩܳܐ 
ܘܗܳܐ ܡܶܬܩܰܦܚܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ. 
ܟܪܺܝܗ ܗܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܘ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ 
ܘܰܪܡܶܐ ܒܥܰܪܣܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. 
ܐܽܘܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ ܕܒܳܟ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ̥ 
ܘܛܰܪ ܠܳܗ̇ ܩܝ̈ܳܡܶܐ ܐܳܦ ܫܽܘܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܗ̇ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ̊. 
ܐܶܬܕܟܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܰܣܒܰܠܬ̊ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ 
ܘܠܳܐ ܬܰܪܦܶܐ ܒܳܗ̇ ܐܺܝܕܳܐ ܕܬܺܐܒܰܕܝ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ. 
ܗܳܐ ܡܳܪܝ ܥܶܪ̈ܒܶܝܗ̇ ܘܶܐܡܪ̈ܶܝܗ̇ ܒܪܺܝܪ̈ܺܝܶܐ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ 
ܡܒܰܕܪܺܝܢ ܘܰܕܪܶܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ. 
ܗܳܐ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܨܰܕ̈ܝܳܢ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܟܳܗܢܰܝ̈ܗܶܝܢ 
ܘܳܐܦ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. 
ܗܳܐ ܥܰܠ̈ܠܳܢܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܛܪܺܝܕܺܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ 
ܘܕܺܐܒ̈ܶܐ ܘܢܶܡܪ̈ܶܐ ܡܢܰܬܫܺܝܢ ܥܳܢ̈ܳܟ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ. 
ܐܶܬܦܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ 
ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܒܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܡܶܢ ܟܶܢܫܰܝ̈ܗܶܝܢ. 
38 

ܙܓܽܘܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܟܽܠ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ 
ܘܫܰܝܢܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܘܰܒܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. 
ܩܪܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܒܰܝܬܳܝܰܘܗܝ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܰܘܗܝ 
ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܙܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. 
ܣܳܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ 
ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܣܰܡܶܟ ܐܶܢܽܘܢ. 
ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܩܰܦܬܽܘܢܳܢܝ ܒܟܽܠ ܢܳܣܝܽܘܢܰܝ̈ 
ܘܟܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܺܝ̈ܢ ܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ ܥܰܡܝ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. 
ܗܰܘ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܚܰܡܣܶܢܬܽܘܢ ܥܰܡܝ 
ܗܽܘ ܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. 
ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܢܶܗ 
ܠܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܕܩܳܪܝܳܐ ܠܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. 
ܦܽܘܫܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܶܐܬܕܰܟܪܽܘܢܳܢܝ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ 
ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܘܢܳܢܝ ܘܰܠܙܽܘܗܳܪ̈ܰܝ ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܢܕܳܢܝ. 
ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܘܳܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܰܫܦܰܥ̈ܝ ܕܶܡܥܰܘ̈ܗܝ 
ܘܰܬܠܳܐ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܚܬܰܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. 
ܦܶܪܚܰܬ̥ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܗܰܢܺܝܳܐܺܝܬ 
ܘܩܰܒܠܽܘܗ̇ ܡܶܚܕܳܐ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ. 
ܢܦܰܩ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܟܽܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ 
ܘܕܰܒܪܽܘܗ̇ ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܰܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܥܶܠܰܬ̥ ܣܶܓܕܰܬ̥. 
ܘܗܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܳܝܨܳܐ ܥܰܡܗܶܝܢ 
ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܢܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܠܳܒܫܳܐ ܦܰܓܪܳܐ. 
ܚܙܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܥܢܰܕ ܪܰܒܗܽܘܢ ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܪܰܒܰܬ̥ 
ܘܶܐܬܶܐܒܶܠܘ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܕܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ. 
ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܢܺܐܙܰܠ ܗܳܫܳܐ ܢܶܣܡܽܘܟ ܪܺܝܫܰܢ 
39 

ܕܗܳܐ ܒܰܐܟܣܶܢܝܳܐ ܫܒܰܩܬܳܢ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܠܡܶܬܢܰܘܳܠܽܘ. 
ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܗܘܰܝܢ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ 
ܐܰܪܥܰܢ ܘܰܐܬܪܰܢ ܘܒܶܝܬ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܠܺܝܬ̊ ܠܰܢ. 
ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܗܘܰܝܬ̊ ܠܰܢ ܕܽܘܟܰܬ̥ ܐܰܒܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ 
ܘܓܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ ܘܰܒܥܶܠ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܘܳܐܦ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. 
ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܘܰܝܢܰܢ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ 
ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܐܶܬܓܰܙܙܺܝܢܰܢ. 
ܘܟܽܠܰܢ ܐܰܒܽܘܢ ܕܶܐܬܢܰܟܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܘܰܥܕܳܟ 
ܘܶܐܫܬܰܘܚܰܕܢܰܢ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܟ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. 
ܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܒܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܰܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ 
ܒܟܽܠܥܳܕܳܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. 
ܣܺܝܡ ܗܽܘ ܦܰܓܪܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܥܺܕܬܳܐ 
ܘܦܳܐܰܚ ܡܶܢܶܗ ܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. 
ܠܳܐ ܐܰܪܚܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܪܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ 
ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܠܳܐ ܐܶܬܦܰܟܰܗ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. 
ܢܰܛܪܳܗ̇ ܒܦܰܓܪܶܗ ܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ 
ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܡܟܰܬܡܳܐ ܩܰܪܒܳܗ̇ ܠܡܳܪܶܗ ܒܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ. 
ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܛܶܒܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ 
ܘܶܐܬܘܰܥܰܕ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܥܰܠ ܥܽܘܦܳܝܶܗ. 
ܐܶܬܰܘ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܰܐܦܽܘܕܝܰܩܢܶܐ 
ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̄ܢܶܐ ܕܰܫܟܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܦܢܺܝܬܳܐ ܗܳܝ. 
ܐܶܬܳܐ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܬܶܓ̈ܡܺܝܢ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ 
ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܽܘ̈ܫܚܳܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܶܟܣܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܶܣܟܺܝܡ. 
ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܣܳܒ̈ܶܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ 
40 

ܐܳܦ ܓܰܕܽܘܕ̈ܶܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܘܕܰܒܙܽܘܘܳܓܳܐ. 
ܐܶܬܰܘ ܣܰܓܺܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝ̈ܶܐ ܠܰܡܥܰܦܳܝܽܘ 
ܠܗܰܘ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܘܳܐܦ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝܛܽܘܬܳܐ. 
ܩܳܡ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܠܰܡܙܰܡܳܪܽܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܰܫܠܰܕܳܐ 
ܒܟܽܠ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܘܰܕܩܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܰܕܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. 
ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܚܛܰܦ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ 
ܐܰܘ ܡܶܢ ܣܰܥܪܶܗ ܐܰܘ ܡܶܢ ܢܰܚ̈ܝܶܐ ܕܰܡܟܰܣܰܝ ܗܘܳܐ. 
ܐܶܬܠܰܘܺܝ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܥܰܦܺܝ ܗܘܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐܺܝܬ 
ܘܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ ܝܰܗܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܒܳܝܗܝ. 
ܣܥܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܨܶܝܕ ܢܰܨܺܝܚܳܐ 
ܕܢܶܕܰܥ ܟܽܠܢܳܫ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܝܰܩܰܪ ܠܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܘܗܝ. 
ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܠܺܝܫܳܥ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܥܒܰܕ ܢܶܨܚܳܢܳܐ 
ܗܳܟܰܢ ܐܰܒܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܫܟܺܝܒ ܣܥܰܪ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. 
ܓܽܘܪܢܳܐ ܥܒܰܕܘ ܠܶܗ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܚܰܦܶܐ ܦܰܓܪܶܗ ܚܰܣܝܳܐ 
ܘܰܫܪܰܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܗܰܘ ܐܽܘܡܳܢܳܐ ܕܰܐܬܩܶܢ ܓܽܘܪܢܳܐ. 
ܘܟܰܕ ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ ܢܰܚܬܽܘܢ ܦܰܓܪܶܗ ܕܒܶܗ̇ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܗܘܳܐ 
ܐܶܫܬܟܰܚ ܓܽܘܪܢܳܐ ܕܰܩܦܺܝܣ ܘܰܙܥܽܘܪ ܢܶܐܚܽܘܕ ܫܠܰܕܳܐ. 
ܦܳܫܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܰܕ ܐܰܒܺܝܠܺܝܢ ܡܶܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ 
ܘܰܐܝܕܳܐ ܢܶܓܒܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ. 
ܕܢܶܦܣܩܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ 
ܘܕܰܢܥܰܦܽܘܢܳܝܗܝ ܒܶܠܥܳܕ ܓܽܘܪܢܳܐ ܠܳܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. 
ܘܟܰܕ ܡܶܬܒܰܠܗܶܝܢ ܘܰܟܪܺܝܟܳܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ 
ܕܳܠ ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܢܶܣܥܽܘܪ ܕܺܝܠܶܗ. 
ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܦܰܓܪܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܓܽܘܪܢܳܐ ܦܫܺܝܛ ܗܘܳܐ ܘܰܡܬܺܝܚ 
ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܡܶܢܫܶܠܝ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܣܳܐ ܒܪܶܡܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. 
41 

ܘܕܶܐܢ ܗܽܘ ܓܽܘܪܢܐ ܐܶܬܡܰܬܰܚ ܠܶܗ ܘܶܐܚܰܕ ܦܰܓܪܳܐ 
ܐܰܘ ܗܽܘ ܦܰܓܪܳܐ ܩܦܰܣ ܗܘܳܐ ܘܰܙܥܰܪ ܘܰܢܚܶܬ ܠܓܽܘܪܢܳܐ. 
ܗܳܕܶܐ ܝܳܕܰܥ ܗܰܘ ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܣܳܥܪܳܗ̇ ܠܳܐܬܳܐ 
ܘܗܽܘ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܡܚܰܘܶܐ ܬܽܘܩܦܶܗ. 
ܥܰܦܝܽܘܗܝ ܙܰܝܚܽܘܗܝ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ 
ܒܗܰܝܟܽܠ ܩܽܘܕܫܳܐ ܣܳܡܽܘܗܝ ܠܦܰܓܪܶܗ ܐܰܝܟ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ. 
ܘܗܳܐ ܣܺܝܡ ܗܳܫܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܟܝܳܐ ܦܰܐܪܰܐܬܺܝܩܳܐ2 
ܘܣܳܥܰܪ ܟܽܠܫܳܥ ܟܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ. 
ܟܪܺܝܗܳܐ ܐܶܢ ܢܶܬܓܰܘܰܣ ܒܶܗ ܩܳܢܶܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ 
ܘܰܕܡܶܬܢܰܣܶܐ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܢܳܣܶܒ ܚܪܽܘܪܳܐ. 
ܘܶܐܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ 
ܬܟܺܝܠܺܝܢ ܕܫܳܩܠܺܝܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. 
ܩܽܘܡ̈ܝ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ 
ܥܒܶܕܝ̈ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܟܶܝܢ. 
ܥܒܶܕܝ̈ ܥܽܘܗܕܳܢ̈ܶܐ ܐܳܦ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ 
ܠܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܟܽܠܳܢܳܝܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ. 
ܘܟܰܕ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܶܢܟܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ 
ܘܳܐܦ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܥܰܡܶܗ ܗܳܘܶܐ. 
ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܐܰܟܚܕܳܐ ܟܽܠ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ 
ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܶܗ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒܶܗ ܥܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ. 
ܒܶܗ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܟܽܠ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܓܢܰܛܺܝܽܘܣ 
ܝܰܗܒܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܒܠܳܢ̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. 
ܘܕܰܐܓܽܘܢܰܣܛܳܐ ܫܒܺܝܚ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܐܰܬܰܢܰܣܝܽܘܣ 
42 

ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܐ ܡܥܰܩܰܡܬܳܐ. 
ܕܒܰܐܣܶܝܠܺܠܝܽܘܣ ܘܰܓܪܺܝܓܳܘܪܝܽܘܣ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ 
ܕܣܰܓܺܝ ܡܥܰܠܝܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܡܰܠܠܽܘܬ ܐܰ‎ܠܳܗܽܘܬܳܐ. 
ܘܕܺܐܝܘܐܢܢܺܝܘܣ ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܦܬܺܝܟܰܬ ܐܳܕ̈ܫܶܐ 
ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܡܳܐ ܦܪܺܝܣܳܐ ܘܫܳܦܥܳܐ ܥܰܠ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. 
ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ 
ܐܰܦܪܶܓ ܘܰܢܨܰܚ ܓܰܿܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ. 
ܠܳܐ ܦܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܒܰܪܕܽܘܦܝܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ 
ܕܣܰܝܒܰܪ ܘܰܣܒܰܠ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. 
ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܶܬ ܝܺܬܶܒ ܓܘܳܐ ܥܰܠ ܒܺܝܡ ܕܺܝܠܶܗ 
ܘܰܗܘܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ ܒܰܐܟܣܽܘܪܺܝܰܐ. 
ܒܰܫܢܰܬ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܰܥ ܝܺܬܶܒ 824  
ܘܒܰܫܢܰܬ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܪܰܕܦܽܘܗܝ ܛܰܡ̈ܶܐܐ. 830  
ܘܒܰܫܢܰܬ ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬ ܐܶܬܬܢܺܝܚ 853 
ܒܰܫܒܰܛ ܝܰܪܚܳܐ ܒܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ. 
ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܚܝܳܐ ܒܥܳܠܡܐ ܗܳܢܳܐ 
ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܫܰܥ 79 ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܦܢܰܢ. 
ܗܳܐ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܕܰܟܪ̈ܳܢ ܠܳܟ 
ܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ. 
ܒܩܰܘ̈ܡܶܐ ܘܫܰܗܪ̈ܶܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ 
ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܥܳܒܕ̈ܳܢ ܥܺܐܕܳܟ. 
ܘܰܡܦܺܝ̈ܣܳܢ ܠܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܠܡܳܪܳܟ ܬܪܰܥܶܐ 
ܕܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢܗܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܟܽܠ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ. 
ܘܕܰܢܟܰܬܪ̈ܳܢ ܒܳܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܓܰܥܠܰܬ̥ ܠܗܶܝܢ 
ܘܰܒܕܽܘܒܳܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 
43 

ܡܦܺܝܣܳܐ ܐ̱ܢܳܬ ܠܳܟ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܕܰܝܪܳܝܳܐ 
ܕܛܳܒ ܡܶܢ ܐܰܚ̈ܘܳܬܝ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗܘܺܝܬ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ. 
ܒܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܟ ܒܰܫܒܳܒܽܘܬܳܟ ܝܰܬܺܝܒܳܐ ܗܘܺܝܬ 
ܘܒܰܪܕܺܝܕܽܘܦܽܘܟ ܥܰܡܳܟ ܩܰܒܠܶܬ ܠܰܪܕܺܝܦܽܘܬܳܐ. 
ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܚܽܘܪܒܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܪܶܚܡܶܬ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ 
ܘܳܐܦ ܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܰܬܪܳܟ ܢܶܦܩܰܬ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. 
ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܐܳܒܝ ܘܰܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ 
ܕܶܐܚܕܶܐ ܥܰܡܳܟ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. 
ܘܥܰܠ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܰܥܡܰܠ ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ 
ܨܰܠܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. 
ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܐ 
ܠܦܳܥ̈ܠܶܐ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܒܟܰܪܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. 
 

ܫܠܶܡ ܕܥܰܠ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܕܣܺܝܡ ܠܚܰܣܝܐ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ. 

 

 

  

 

Varghese, Baby. George, Bishop of the Arabs. Homily on the Consecration of Myron. Texts from Christian Late Antiquity 60. Piscataway, New Jersey: Gorgias Press, 2020.

 

ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܓܶܘܰܪܓܺܝ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܥܰܠ ܩܽܘܕܳܫ ܡܽܘܪܽܘܢ. ܒܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ 

ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐ ܐܳܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܶܫܽܘܥ܆ 
ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܕܰܟܳܐ ܘܩܰܕܶܫ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܐܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. 
ܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ܆ 
ܫܰܘܬܶܦ ܐܳܦ ܠܰܢ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܘܰܒܚܰܠܝܽܘܬܳܟ. 
 

ܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܦܰܥ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܆ 
ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡܶܢܳܟ ܘܡܶܢܰܢ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܬܶܣܬܰܦܰܩ. 
ܚܰܬܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܪ̈ܳܚܡܳܬܶܗ܆ 
ܣܰܬܶܬ ܚܽܘܒܳܟ ܒܓܰܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܪ̈ܚܶܡܳܢܳܟ. 
 

ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܓܶܕ ܠܰܢ ܒܳܬܪܳܟ ܠܓܰܘ ܩܰܝܛܽܘܢܳܟ܆ 
ܘܢܶܚܕܶܐ ܘܰܢܕܽܘܨ ܬܰܡܳܢ ܥܰܡܳܟ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. 
ܢܰܫܶܩ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܢܽܘܫ̈ܩܳܬܳܐ ܕܦܽܘܡܳܟ ܚܰܣܝܳܐ܆ 
ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܛܳܒ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. 
 

ܠܪܺܝܚ ܒܶܣܡܳܢܰܝ̈ܟ ܛܳܒ̈ܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܐܳܦ ܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ܆ 
ܗܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢܰܢ ܠܳܐ ܬܶܓܠܽܘܙ ܠܰܢ ܡܶܢ ܣܽܘܟܳܝܰܢ. 
ܗܰܒ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ 
ܘܥܰܡܳܟ ܢܶܚܕܶܐ ܒܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ. 
 

ܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ 
ܕܢܰܦܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. 
ܗܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ 
ܘܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. 
 

ܘܰܗܘܳܐ ܟܽܠ ܠܟܽܠ ܕܰܠܟܽܠ ܢܰܐܚܶܐ ܘܰܠܟܽܠ ܢܺܐܬܰܪ܆ 
ܕܰܠܟܽܠ ܒܳܥܶܐ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ ܘܢܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. 
ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܐܳܣܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܬܰܪܥܳܐ܆ 
ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܐܰܚܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܚܰܒܪܳܐ ܐܳܦ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܐ. 
 

ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܛܪܰܕ ܟܰܦܢܳܐ ܕܰܡܡܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܰܢ܆ 
ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܦܰܝܶܓ ܨܶܗܝܳܐ ܕܰܡܣܺܝܦ ܗܘܳܐ ܠܰܢ. 
ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܟܳܗܢܳܐ ܐܳܦ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܚܰܣܝܳܐ ܘܪܰܒܳܐ܆ 
ܘܚܰܣܺܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܚܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܰܢ. 
 

ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܡܽܘܪܽܘܢ ܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܚܳܐ ܐܳܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ 
ܘܗܽܘ ܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܐܳܦ ܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܰܢ܆ 
ܡܟܰܪ ܠܶܗ ܟܰܠܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ 
ܘܰܡܪܰܩ ܕܰܟܝܳܗ̇ ܘܰܒܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܨܰܒܶܬ ܗܰܕܪܳܗ̇. 
 

ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܐܳܦ ܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܛܳܒ ܢܰܨܺܝܚܺܝܢ܆ 
ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܳܗܕܳܐ ܠܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܨܶܝܕܶܝܗ̇. 
ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܕܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ܆ 
ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܟܰܢܰܫܢܰܢ. 
 

ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܫܶܩܠܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. 
ܫܡܰܥܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܫܰܪܒܶܗ ܕܥܺܐܕܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ. 
ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ܆ 
ܐܳܦ ܒܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ ܗܘܳܐ ܛܽܘܦܣܳܢܳܐܺܝܬ. 
 

ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܡ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ܆ 
ܕܰܐܢ̱ܬ ܠܰܡ ܣܰܒ ܠܳܟ ܒܶܣܡܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܐܳܦ ܪܺܝܫܳܝܳܐ. 
ܐܳܦ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܛܳܒ ܒܰܣܺܝܡܺܝܢ ܪ̈ܺܝܚܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ 
ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܬܩܳܠܶܗ. 
 

ܘܒܰܫܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܣܳܡܽܘܬܳܐ܆ 
ܘܰܥܒܶܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܫܚܳܐ ܡܒܰܣܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. 
ܘܰܡܫܽܘܚ ܡܶܢܶܗ ܠܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܘܰܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ܆ 
ܘܰܠܦܳܬܽܘܪܳܐ ܐܳܦ ܠܰܡܢܳܪܬܳܐ ܘܰܠܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 
  

ܘܡܰܕܒܚܳܐ ܕܥܶܛܪܳܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ ܕܒܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ܆ 
ܘܳܐܦ ܡܰܕܒܚܳܐ ܬܽܘܒ ܗܰܘ ܕܰܥܠܳܬܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܰܩܢܳܐ ܘܟܰܢܳܗ̇ ܡܫܽܘܚ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ܆ 
ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܐܳܦ ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ ܕܰܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܐ̱ܢܽܘܢ. 
 

ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܫܽܘܚ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ܆ 
ܘܦܪܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܟܰܗܢܽܘܢ ܠܺܝ. 
ܒܗܳܢܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ 
ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܒܥܰܡܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ. 
  

ܘܗܳܢܶܝܢ ܗܳܢܶܝܢ ܒܛܽܘܦܣܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈܆ 
ܘܠܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܳܫܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ. 
ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܬܒܰܫܰܠ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܡܶܫܚܳܐ܆ 
ܘܒܶܗ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܘܰܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. 
 

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܙܳܥ̈ܩܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ܆  
ܘܠܳܐ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. 
ܘܠܳܐ ܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܘܠܳܐ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ 
ܘܠܳܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. 
 

ܘܠܳܐ ܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗ̈ܰܝܳܐ ܘܕܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ܆ 
ܘܠܳܐ ܦܝܳܣ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܟܢܺܝܫ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ. 
ܘܠܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗ̈ܳܝܶܐ܆ 
ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܰܫܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. 
 

ܐܶܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܘ̈ܕܳܥܶܐ ܗܘܰܝ̈ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ 
ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܡܶܢܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܗܳܐ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ܆ 
ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܕܬܰܡܳܢ܆ 
ܠܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܺܝܢܰܢ. 
 

ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ܆ 
ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܐܺܝܬ ܒܰܢ ܗܳܫܳܐ܀ 
ܘܳܐܦ ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܕܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ܆ 
ܣܰܓܺܝ ܡܥܰܠܰܝ ܘܰܕܠܳܐ ܦܶܚܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܡܶܢ ܗܰܘ. 
 

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܒܚܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܒܚܰܬ ܬܰܡܳܢ ܗܳܝܕܶܝܟ܆ 
ܟܰܕ ܡܶܬܦܰܚܰܡ ܫܽܘܒܚܳܟ ܒܫܽܘܒܚܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܕܝܰܘܡܳܢ. 
ܘܣܳܗ̈ܕܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܗܳܐ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ܆ 
ܟܡܳܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܳܢ ܘܰܟܡܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܢ ܘܰܟܡܳܐ ܗܕܺܝܪ̈ܳܢ. 
 
ܗܳܐ ܟܢܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܳܪܟܳܐ܆ 
ܘܗܳܐ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܬܽܘܒ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܕܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ. 
ܗܳܐ ܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܗܳܐ ܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܗܳܐ ܫܽܘ̈ܒܳܚܶܐ܆ 
ܘܗܳܐ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. 
 

ܗܳܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ 
ܘܗܳܐ ܒܳܥܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܦܝܳܣ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. 
ܗܳܐ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܐܝܟ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܩܳܐܶܡ܆ 
ܘܬܰܠܝ̈ܳܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܘܳܬ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. 
 

ܩܳܥܶܕ ܒܽܘܪܟܳܐ ܘܡܰܫܦܰܥ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܡܶܢ ܒܳܒ̈ܳܬܶܗ܆ 
ܘܩܳܪܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܩܰܕܶܫ ܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ. 
ܘܳܐܬܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܐܳܦ ܫܳܪܶܐ ܒܶܗ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܶܗ܆ 
ܐܳܦ ܓܳܡܰܪ ܠܶܗ ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ ܠܶܗ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. 
 

ܘܳܗܘܶܐ ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܡܠܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ 
ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܬܳܐ. 
ܘܰܕܡܳܠܶܐ ܗܽܘ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܆ 
ܠܟܽܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܥܕܺܬܳܢܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ. 
 

ܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܥܺܕܬܳܐ܆ 
ܕܗܽܘܝܽܘ ܓܳܡܰܪ ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. 
ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ ܘܗܳܘܝܳܐ ܐܶܡܳܐ܆ 
ܕܝܳܠܕܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. 
 

ܘܰܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܬܽܘܒ ܒܶܗ ܡܶܬܪܰܫܡܺܝܢ ܐܳܦ ܡܶܬܛܰܒܥܺܝܢ܆ 
ܘܗܳܘܶܝܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܒܥܳܢ̈ܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. 
ܘܳܐܦ ܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ܆ 
ܘܗܳܘܶܝܢ ܡܶܚܕܳܐ ܡܰܕܒܚ̈ܶܐ ܪ̈ܺܚܝܡܶܐ ܐܳܦ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ. 
 

ܘܟܰܕ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ 
ܗܳܦܟܺܝܢ ܗܳܘܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. 
ܒ̈ܳܬܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܠܺܐܝܩܳܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܳܢܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ܆ 
ܒܶܗ ܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܗܰܝ̈ܟܠܶܐ ܕܛܳܒ ܩܰܕܺܝ̈ܫܺܝܢ. 
 

ܘܟܰܕ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܥܰܡܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܒܗܽܘܢ܆ 
ܫܳܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܦܰܢܶܐ ܠܶܗ ܟܽܠ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ. 
ܗܳܢܰܘ ܥܺܐܕܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ܆ 
ܘܗܳܢܰܘ ܛܶܟܣܶܗ ܐܳܦ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܐܳܦ ܫܽܘܡܠܳܝܶܗ. 
 

ܗܳܢܰܘ ܚܰܝܠܶܗ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܘܣܳܥܽܘܪܽܘܬܶܗ܆ 
ܘܳܐܦ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܢܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 
ܬܰܘ ܠܰܡ ܡܶܟܺܝܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܺܚܝܡܶܐ ܐܳܦ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ܆ 
ܘܕܰܛܒܺܝܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܡܽܘܪܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. 
 

ܘܰܫܡܰܥܘ ܘܺܝܠܰܦܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܡܽܘܪܽܘܢ ܗܳܢܳܐ܆ 
ܐܰܝܟ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܡܰܠܦܰܝ̈ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. 
ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܪܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ܆ 
ܡܛܰܦܶܣ ܨܳܐܰܪ ܡܫܰܘܕܰܥ ܪܳܫܶܡ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ. 
  

ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐ ܐܳܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ 
ܕܒܶܗ ܐܶܬܩܰܕܰܫ ܓܶܢܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܡܣܰܝܰܒ ܗܘܳܐ. 
ܒܶܗ ܐܶܬܕܰܟܝܰܬ̥ ܗܺܝ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ܆ 
ܘܒܶܗ ܐܶܬܒܰܣܡܰܬ̥ ܗܳܝ ܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܶܗ. 
 

ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܺܕܰܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܝ ܕܰܡܟܰܪ ܠܶܗ܆ 
ܡܶܫܚܳܐ ܡܒܰܣܡܳܐ ܡܫܰܡܗܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܗ̇. 
ܘܩܳܥܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܕܪܺܝܚ ܒܶܣܡܳܢܰܝ̈ܟ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܛܳܒ̈ܶܐ܆ 
ܣܰܓܺܝ ܒܰܣܺܝܡ ܡܶܢ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. 
 

ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܚܶܒ̈ܳܢܳܟ܆ 
ܘܰܪ̈ܚܶܡܳܢܳܟ ܘܰܪ̈ܗܶܛܝ ܒܳܬܪܳܟ ܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ. 
ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܠܳܟ ܓܶܕ ܠܰܢ ܒܳܬܪܳܟ ܚܰܬܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ܆ 
ܘܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܳܟ ܠܓܰܘ ܩܰܝܛܽܘܢܳܟ ܕܰܡܠܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. 
 

ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܰܝܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ 
ܟܰܕ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. 
ܘܩܰܪܒܶܬ̊ ܢܰܦܫܳܟ ܕܶܒܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ܆ 
ܠܰܐܒܳܐ ܕܝܰܠܕܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܕܬܶܒܰܣܶܡ ܠܰܢ܀ 
 
ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܪܳܫܶܡ ܡܽܘܪܽܘܢ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ܆ 
ܨܽܘܬܘ ܬܽܘܒ ܘܰܫܡܰܥܘ ܐܳܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ. 
ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܪܽܘܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܦܫܺܝܛܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܠܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ܆ 
ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕ ܠܚܽܘܕ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܡܟܳܢ ܘܰܡܩܰܝܰܡ. 
 

ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܬܪܶܝܢ ܐܶܬܪܰܟܰܒ ܐܳܦ ܐܶܬܩܰܝܰܡ܆ 
ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܕܳܡܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܒܰܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.  
ܡܶܢ ܒܰܠܣܡܽܘܢ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܐܳܬܶܐ܆ 
ܘܡܶܢ ܒܰܪ ܐܰܬܪܰܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܒܰܐܪܥܰܢ. 
 

ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܠܰܛܘ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܒܪܶܗ܆ 
ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܚܰܕ ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐ ܐܳܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. 
ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܦܺܫܝܛܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܠܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ܆ 
ܕܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܬܪܶܝܢ ܐܶܬܪܰܟܰܒ ܐܳܦ ܐܶܬܩܰܝܰܡ. 
 

ܡܶܢܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ܆ 
ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܕܶܐܬܚܰܝ̈ܰܕܶܝܢ. 
ܗܰܘ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ 
ܘܰܢܣܰܒ ܒܶܣܪܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܶܗ. 
 

ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܚܰܕ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ 
ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ. 
ܘܠܳܐ ܠܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܠܳܐ ܠܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܐܰܬܪܳܐ܆ 
ܐܳܦܠܳܐ ܦܣܳܩܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ. 
 

ܚܰܕ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ܆ 
ܚܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܚܰܕ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܚܰܕ. 
ܠܗܳܢܳܐ ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ܆ 
ܙܰܝܰܚܘ ܛܰܥܢܽܘܗܝ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܡܛܳܝܗܝ. 
 

ܐܳܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܝܰܒܰܠ ܗܘܳܐ ܘܪܳܕܶܐ ܘܳܐܬܶܐ܆ 
ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܽܘܩܳܐ ܘܡܰܬܰܝ ܣܳܗܕܺܝܢ ܒܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. 
ܡܶܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܐܰܒܽܘܢ ܩܰܕܡܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܆ 
ܘܫܺܝܬ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܗܘܳܐ ܘܕܳܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. 
 

ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܰܢܽܘܫ ܕܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܪܺܝ ܕܢܶܩܪܶܐ܆ 
ܘܡܰܗܠܳܠܳܐܶܝܠ ܕܰܡܗܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܫܳܥ. 
ܡܶܢ ܡܰܬܽܘܫܠܰܚ ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܚܝܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܆ 
ܘܰܚܢܽܘܟ ܟܺܐܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܢܺܝ ܘܠܳܐ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ. 
 

ܠܗܳܢܳܐ ܡܽܘܪܽܘܢ ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ 
ܙܰܝܰܚ ܘܰܛܥܶܢ ܘܟܶܢ ܐܶܙܕܰܘܰܓ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܣܳܐ. 
ܐܳܦ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܰܪܰܟܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܙܰܪܥܶܗ܆ 
ܐܺܝܣܚܳܩ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܳܦ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ܆  
 

ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܶܗ ܗܽܘ ܛܳܥܶܝܢ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܶܗ܆ 
ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܺܐܝܫܰܝ. 
ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ܆ 
ܠܗܳܢܳܐ ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ. 
 

ܙܰܝܰܚ ܘܰܛܥܶܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܰܬܰܝ ܐܰܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܆ 
ܗܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܠܰܡ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ. 
ܗܰܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ 
ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܳܬܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. 
 

ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕܰܠܡܽܘܪܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܝܶܠܕܰܬ܆ 
ܘܒܶܗ ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܐܳܦ ܐܶܬܩܰܕܰܫ ܓܶܢܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܆ 
ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܰܣܺܝ ܐܳܦ ܐܶܬܒܰܣܰܡ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ܆ 
ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܐܰܚܒܰܢ ܡܳܪܰܢ. 
 

ܘܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܥܬܰܪܢܰܢ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܬܝܰܩܰܪܢܰܢ܆ 
ܢܰܘܕܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܚܠܳܦ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܥܰܡܰܢ. 
ܘܢܰܚܒܺܝܘܗܝ ܟܽܠܰܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܚܶܒ ܠܰܢ܆ 
ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܟܰܕ ܐܰ‎ܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. 
 

ܗܘܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܟܰܕ ܥܰܬܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ 
ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. 
ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܳܦ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ܆ 
ܫܰܘܙܶܒ ܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܝܢ. 
 

ܢܓܶܕ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ 
ܚܰܠܶܠ ܡܰܪܩܰܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. 
ܥܡܰܕܢܰܢ ܒܰܫܡܶܗ ܠܒܶܫܢܳܝܗܝ ܟܽܠܰܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ 
ܡܰܫܚܰܢ ܚܰܬܡܰܢ ܒܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܚܳܐ. 
 

ܘܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܝܰܗܒ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ܆ 
ܥܒܰܕ ܠܰܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܘܥܶܪ̈ܒܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܒܥܳܢ̈ܶܗ ܪܰܒܬܳܐ. 
ܘܥܰܒܕܰܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܪܳܡܳܐ܆ 
ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܰܢ ܢܦܰܠ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܢ. 
 

ܠܳܐ ܢܟܰܬܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܝ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܢܦܰܠ܆ 
ܠܳܐ ܬܶܒܣܰܡ ܠܶܗ ܫܶܢܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܗܰܘ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. 
ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܢܩܽܘܡ ܘܗܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܆  
ܢܰܘܕܶܐ ܒܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܘܢܶܬܬܘܶܐ ܘܰܢܬܽܘܒ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ. 
 

ܘܢܰܫܦܰܥ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܗܳܐ ܐܶܬܚܰܣܺܝ ܡܶܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܶܗ܆ 
ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܗܽܘ ܒܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܣܪܺܝܚܬܳܐ ܐܳܦ ܙܳܢܺܝܬܳܐ. 
ܗܳܝ ܕܰܒܡܶܫܚܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܨܰܒܥܰܬ̥ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ܆ 
ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܛܰܡܰܐܬܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܒܺܝܕܬܳܐ ܗܘܳܬ. 
 

ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ 
ܒܕܶܚܠܰܬ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܢܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܗ̇. 
ܘܳܐܦ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܛܝܳܐ ܗܘܳܬ܆ 
ܥܶܗܕܰܬ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܘܰܡܚܳܗ̇ ܠܶܒܳܗ̇ ܠܛܰܥܡܳܢܺܝܬܳܐ. 
 

ܘܫܶܒܩܰܬ̥ ܡܶܚܕܳܐ ܠܗܳܝ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ܆ 
ܡܶܫܚܳܐ ܕܒܶܣܡܳܐ ܒܰܙܓܽܘܓܺܝܬܳܐ ܕܛܳܒ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. 
ܫܶܩܠܰܬ ܘܶܐܬܳܬ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܨܶܝܕ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ 
ܘܣܰܦܩܰܬ̥ ܡܶܫܚܳܐ ܗܰܘ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ. 
 

ܘܩܰܪܒܰܬ̥ ܡܶܚܕܳܐ ܢܶܫܩܰܬ̥ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ 
ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇ ܨܰܒܥܰܬ̥ ܐܶܢܶܝܢ ܚܰܫܺܝܫܳܐܺܝܬ. 
ܘܟܰܦܪܰܬ̥ ܐܶܢܶܝܢ ܒܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܳܗ̇ ܪܰܥܽܘܡܳܐܺܝܬ܆ 
ܘܣܳܓܕܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡ ܠܪ̈ܶܓܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. 
 

ܕܶܐܬܰܝ̈ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܰܡܙܰܕܳܩܽܘ ܠܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ 
ܚܙܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܚܽܘܒܳܗ̇ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܳܗ̇. 
ܘܰܫܒܰܩ ܡܶܚܕܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܕܣܰܓܺܝ̈ܺܐܝܢ ܗܘܰܘ܆ 
ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܛܳܥܺܝܬܳܐ ܗܘܳܬ ܘܰܡܣܰܝܰܒܬܳܐ. 
 

ܒܕܶܚܠܰܬ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ 
ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܩܶܪܒܰܬ ܨܶܝܕ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܶܐܫܬܰܘܕܰܥܬܶܗ. 
ܗܰܝܡܢܰܬ̥ ܘܥܶܡܕܰܬ̥ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ܆ 
ܫܒܰܩ ܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܳܗ̇ ܘܶܐܬܰܕܟܝܰܬ̥ ܡܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܳܗ̇. 
 

ܘܰܗܘܳܬ ܥܰܡܶܗ ܟܰܠܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ܆ 
ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. 
ܘܗܽܘ ܫܳܒܶܩ ܠܰܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܗܳܝ ܙܳܢܺܝܬܳܐ܆ 
ܢܩܰܪܶܒ ܘܰܚܢܰܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܽܘܪܽܘܢ. 
 

ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܳܐܢܳܐ ܕܰܙܓܽܘܓܺܝܬܳܐ܆ 
ܪܺܝܚܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡ ܕܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܰܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. 
ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܛܳܒ ܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ 
ܘܟܰܕ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ. 
 

ܒܡܽܘܪܽܘܢ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕ̈ܳܬܰܢ܆ 
ܟܽܠܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܗܘܶܐ ܡܽܘܪܽܘܢ ܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܚܳܐ.  
ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ 
ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܥܺܐܕܺܝ̈ܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ܀ 
 

ܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ܆ 
ܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܦܨܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. 
ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܟܶܢ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܆ 
ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܠ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܟܽܠ ܣܽܘܓܦܳܢ̈ܶܐ. 
 

ܥܠܰܝܟ ܗܽܘ ܬܟܺܝܠܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ̊܆ 
ܘܡܽܘ̈ܟܠܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܚܳܣܢܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܟܰܠܬܳܗ̇. 
ܐܰܫܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܝ ܩܝܳܡܳܐ ܕܦܽܘܡܳܟ ܗܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ 
ܘܰܟܠܺܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܺܐܦ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܺܝܢ. 
 

ܫܶܒܩܰܬ ܥܰܡܳܗ̇ ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̇ ܘܒܳܬܪܳܟ ܪܶܗܛܰܬ̥܆ 
ܨܠܺܝܒܳܟ ܫܶܩܠܰܬ̥ ܢܺܝܪܳܟ ܛܶܥܢܰܬ̥ ܘܠܳܟ ܢܰܩܺܝܦܳܐ. 
ܘܒܳܟ ܡܳܪܝ ܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܦܓܰܥܘ ܒܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇܆ 
ܘܒܰܕܡܳܟ ܚܰܣܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܦܪܰܩܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܫܰܒܳܝ̈ܶܐ. 
 

ܥܳܢ̈ܳܟ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܺܕܬܳܟ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܟܺܝܪܬܳܟ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ 
ܛܰܪ ܠܳܗ̇ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܡܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. 
ܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܘܰܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܆ 
ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܳܒܕܳܐ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܒܰܦܨܺܝܚ̈ܘܳܬܳܐ. 
 

ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܽܘܪ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܒܚܰܘܣܳܢܳܐ܆ 
ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ. 
ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܘܛ̈ܰܐܠܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܟܶܢ ܠܳܗ̇܆ 
ܐܳܦ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܗܰܒ ܠܳܗ̇. 
 

ܠܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ ܙܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܕܰܡܠܶܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ܆ 
ܘܳܐܦ ܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܐܰܪܘܰܚ ܠܗܽܘܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 
ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܥܢܰܕ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ 
ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܘܰܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܝܳܪܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. 
 

ܠܟܶܢܫܰܢ ܟܽܠܶܗ ܐܰܟܪܶܟ ܫܽܘܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ 
ܘܰܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܙܰܗܳܐ ܘܩܰܕܶܫ. 
ܘܠܰܐܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܚܰܝܶܠ܆ 
ܘܫܰܡܠܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. 
 

ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ܆ 
ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀ 
 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܢܺܝܫܳܐ 

ܙܥܽܘܪܽܘܬ ܙܰܒܢܳܐ ܐܳܘ ܚܰܛܳܝܳܐ ܣܳܟ ܠܳܐ ܐܳܠܨܳܐ܆ 
ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܳܪܳܟ ܘܶܐܠܽܘ ܬܶܡܛܶܝܟ ܫܳܥܰܬ ܩܶܨܳܐ. 
ܓܥܺܝ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܨܰܠܡܳܟ ܚܰܢܩܶܗ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ 
ܬܒܽܘܪ ܐܰܢ̱ܬ ܦܰܚܶܗ ܘܰܠܨܽܘ̈ܠܦܳܬܶܗ ܐܰܣܳܐ ܘܦܰܨܳܐ. 
 

ܨܰܠܡܳܟ ܢܺܐܒܰܕ ܥܰܡ ܢܳܟܽܘܠܳܐ ܡܽܘܢ ܗܶܢܝܳܢܳܐ܆ 
ܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܪܪܰܢ ܒܰܕܡܶܗ ܚܰܝܐ ܡܶܢ ܛܰܬܟܳܢܳܐ. 
ܕܺܝܠܳܟ ܐܺܝܬܰܝܢ ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܰܩܶܢܬܳܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ 
ܐܳܦܶܢ ܚܛܰܝܢܰܢ ܠܳܐ ܬܫܰܢܶܩ ܠܰܢ ܒܓܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ. 
 

ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܕܳܘܝܽܘܬܝ ܘܒܽܘܪܽܘܬܝ ܘܚܰܣܺܝܪܽܘܬܝ ܘܚܰܛܳܝܽܘܬܝ 

ܫܢܰܬ ܐܦܚ ܕܝܰܘܢ 

ܫܠܶܡ ܚܰܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܕܩܽܘܕܳܫ ܡܽܘܪܽܘܢ 

 

Brock, Sebastian P. “George, Bishop of the Arab Tribes, Mimro on the Myron (British Library, Add. 12,165).” Syriac Orthodox Patriarchal Journal 56 (2018): 1–28

ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܓܘܪܓܝ ܕܥܡܡ̈ܐ. ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܩܘܕܫ ܡܘܪܘܢ. ܕܕܐܡܝܪ ܐܝܟ ܕܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܡܛܠ ܙܥܘܪܘܬ ܥܕܢܐ.

 

ܡܘܪܘܢ ܕܟܝܐ  ܐܦ ܩܕܝܫܐ  ܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ܆

ܐܢܬ ܡܪܝ ܕܟܐ  ܘܩܕܫ ܦܓܪ̈ܝܢ  ܐܦ ܢܦܫ̈ܬܢ.

ܪܝܚܐ ܚܠܝܐ  ܐܦ ܒܣܝܡܐ  ܕܐܒܐ ܓܢܝܙܐ܆

ܫܘܬܦ ܐܦ ܠܢ  ܒܒܣܝܡܘܬܟ  ܘܒܚܠܝܘܬܟ.

ܡܫܚܐ ܛܒܐ  ܗܘ ܕܐܣܬܦܩ  (263r) ܥܠ ܐܢܫܘܬܢ܆          5

ܡܠܝ ܠܢ ܡܢܟ  ܘܡܢܢ ܡܡܬܘܡ  ܠܐ ܬܣܬܦܩ.

ܚܬܢܐ ܦܐܝܐ  ܕܥܠܝ̈ܡܬܐ  ܗܘ̈ܝ ܪ̈ܚܡܬܗ܆

ܣܬܬ ܚܘܒܟ  ܒܓܘ ܢܦܫ̈ܬܐ  ܕܪ̈ܚܡܢܟ.

ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ  ܓܕ ܠܢ ܥܡܟ  ܠܓܘ ܩܝܛܘܢܟ܆

ܘܢܚܕܐ ܘܢܕܘܨ  ܬܡܢ ܥܡܟ  ܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ.              10

ܢܫܩ ܠܢ ܡܪܝ  ܡܢ ܢܘܫ̈ܩܬܐ  ܕܦܘܡܟ ܚܣܝܐ܆

ܡܛܠ ܕܛܒܝܢ  ܪ̈ܚܡܐ ܕܝܠܟ  ܛܒ ܡܢ ܚܡܪܐ.

ܠܪܝܚ ܒܣܡ̈ܢܝܟ  ܛܒ̈ܐ ܪ̈ܓܝܓܐ  ܐܦ ܗܢܝ̈ܐܐ܆

ܗܐ ܪܗܛܝܢܢ  ܠܐ ܬܓܠܘܙ ܠܢ  ܡܢ ܣܘܟܝܢ.

ܗܒ ܠܢ ܡܪܢ  ܕܢܥܘܠ ܥܡܟ  ܠܓܢܘܢ ܢܘܗܪܐ܆          15

ܘܥܡܟ ܢܚܕܐ ܒܗܝ̇ ܡܫܬܘܬܐ ܕܠܐ ܡܫܬܪܝܐ.

ܒܪ ܐܠܗܐ  ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ  ܡܛܠ ܐܢܫܐ܆

ܕܢܦܢܐ ܐܢܘܢ  ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ  ܗܝ̇ ܕܫܪܪܐ.

ܗܘܐ ܐܟܘܬܢ  ܡܛܠܬܢ  ܦܓܪܢܐܝܬ܆

ܘܒܟܠ ܡܕܡ  ܐܬܕܡܝ ܠܢ  ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ.               20

ܘܗܘܐ ܟܠ ܠܟܠ  ܕܠܟܠ ܢܰܚܐ  ܘܠܟܠ ܢܐܬܪ܆

ܕܠܟܠ ܒܥ̇ܐ  ܕܢܗܝܡܢ ܒܗ  ܘܢܗܘܐ ܕܝܠܗ.

ܗܘܐ ܠܢ ܐܣܝܐ  ܗܘܐ ܠܢ ܐܘܪܚܐ  ܗܘܐ ܠܢ ܬܪܥܐ܆

ܗܘܐ ܠܢ ܐܚܐ  ܗܘܐ ܠܢ ܚܒܪܐ  ܐܦ ܒܪ ܛܘܗܡܐ.

ܗܘܐ ܠܢ ܠܚܡܐ  ܘܛܪܕ ܟܦܢܐ  ܕܡܡܝܬ ܗܘܐ ܠܢ܆        25

ܗܘܐ ܠܢ ܡܝ̈ܐ  ܘܦܝܓ ܨܗܝܐ  ܕܡܘܩܕ ܗܘܐ ܠܢ.

ܗܘܐ ܠܢ ܟܗܢܐ  ܐܦ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ  ܚܣܝܐ ܘܪܒܐ܆

ܘܚܣܝ ܚܘ̈ܒܐ  (col. 2) ܘܠܚܐ ܚܛܗ̈ܐ  ܕܣܥܝܪ ܗܘܐ ܠܢ.

ܗܘܐ ܠܢ ܡܘܪܘܢ  ܒܣܝܡ ܪܝܚܐ  ܐܦ ܩܕܝܫܐ܆

ܘܗܘ ܒܣܡ ܠܢ  ܐܦ ܩܕܫ ܠܢ  ܡܢ ܛܡܐܘܬܢ܆                 30

ܡܟܪ ܠܗ ܟܠܬܐ  ܡܢ ܓܘ ܡܝ̈ܐ  ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܆

ܘܡܪܩ ܕܟܝܗ̇  ܘܒܟܠ ܫܘܦܪ̈ܝܢ  ܨܒܬ ܗܕܪܗ̇.

ܝܗܒ ܠܗ̇ ܥܐܕ̈ܐ  ܐܦ ܥܕܥܐ̈ܕܐ  ܕܛܒ ܢܨܝܚܝܢ܇

ܕܬܗܘܐ ܥܗ̇ܕܐ  ܠܫܦܝܪ̈ܬܐ  ܕܣܥܪ ܨܝܕܝܗ̇.

ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ  ܕܥܐ̈ܕܐ ܗܕܝܪ̈ܐ  ܕܝܗܒ ܠܗ̇ ܠܥܕܬܗ܆       35

ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ  ܕܡܛܠܬܗ  ܐܬܟܢܫܢܢ.

ܘܥܠܘܗܝ ܫܩܠܬ  ܐܢܐ ܗܫܐ  ܠܡܡܠܠܘ.

ܫܡܥܘ ܦܪ̈ܘܫܐ  ܫܪܒܗ ܕܥܐܕܐ  ܦܪܘܫܐܝܬ.

ܗܢܐ ܪܐܙܐ  ܕܡܢܢ ܗܫܐ  ܗܐ ܡܙܕܝܚ܆

ܐܦ ܒܥܬܝܩܬܐ  ܡܫܬܡܫ ܗܘܐ  ܛܘܦܣܢܐܝܬ.           40

ܘܡܠܠ ܡܪܝܐ  ܥܡ ܡܘܫܐ ܠܡ  ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗ܆

ܕܐܢܬ ܠܡ ܣܒ ܠܟ  ܡܫܚܐ ܡܥܠܝܐ  ܐܦ ܪܝܫܝܐ.

ܐܦ ܥܩܪ̈ܐ  ܕܛܒ ܒܣܝܡܝܢ  ܪ̈ܝܚܢܝܗܘܢ܆

ܘܡܫܚܐ ܕܙܝܬܐ  ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ  ܐܝܟ ܡܬܩܠܗ.

ܘܒܫܠ ܐܢܘܢ  ܒܐܘܡܢܘܬܐ  ܕܒܣܡܘܬܐ܆                  45

ܘܥܒܕ ܡܢܗܘܢ  ܡܫܚܐ ܡܒܣܡܐ  ܕܡܫܝܚܘܬܐ.

ܘܡܫܘܚ ܡܢܗ  ܠܡܫܟܢܙܒܢܐ  ܘܠܩܐܒܘܬܐ܆

ܘܠܦܬܘܪܐ ܐܦ ܠܡܢܪܬܐ  ܘܠܡܐܢ̈ܝܗܘܢ. (263v)

ܘܡܕܒܚܐ ܕܥܛܪ̈ܐ  ܕܒܣܡ̈ܐ ܛܒ̈ܐ  ܕܒܩܕܘܫ ܩܘܕ̈ܫܐ܆

ܘܐܦ ܡܕܒܚܐ ܬܘܒ ܗܘ̇ ܕܥܠܬܐ  ܘܟܠܗܘܢ ܡܐ̈ܢܘܗܝ. 50 

ܘܠܩܢܐ ܘܟܢܗ̇  ܡܫܘܚ ܡܢ ܡܫܚܐ  ܕܡܫܝܚܘܬܐ܆

ܘܢܗܘܘܢ ܦܪܝܫܝܢ  ܐܦ ܝܕܝܥܝܢ  ܕܡܝܩܪ̈ܐ ܐܢܘܢ.

ܗܟܢܐ ܬܘܒ  ܘܠܐܗܪܘܢ  ܘܠܒܢ̈ܘܗܝ  ܡܫܘܚ ܡܢ ܡܫܚܐ܆

ܘܦܪܘܫ ܐܢܘܢ  ܘܩܕܫ ܐܢܘܢ  ܕܢܟܗܢܘܢ ܠܝ.

ܒܗܢܐ ܡܫܚܐ  ܡܢ ܒܬܪܟܢ  ܡܬܡܫܚܝܢ ܗܘܘ܇                 55

ܢܒܝ̈ܐ ܘܡ̈ܠܟܐ  ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܗ  ܒܥܡܐ ܗܝܕܝܢ.    

ܘܗܢ̈ܝܢ ܗܠܝܢ  ܛܘܦܣܢܐܝܬ  ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ܆

ܘܠܘ ܒܫܪܪܐ  ܐܟܡܐ ܕܗܫܐ  ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ.

ܫܚܝܡܐܝܬ ܓܝܪ  ܡܬܒܫܠ ܗܘܐ  ܗܘܼ ܗܘ̇ ܡܫܚܐ܆

ܘܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ  ܘܫܚܝܡܐܝܬ  ܡܬܡܫܚܝܢ ܗܘܘ.         60

ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ  ܬܡܢ ܩ̈ܠܐ ܆ܙ̇ܥ̈ܩܝ ܫܘܒܚܐ܇

ܘܠܐ ܗܘ̈ܠܠܐ  ܘܠܐ ܙܡܝܪ̈ܬܐ  ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ.

ܘܠܐ ܩܪ̈ܝܢܐ  ܬܘܒ ܕܟܬ̈ܒܐ  ܐܠܗ̈ܝܐ܆

ܘܠܐ ܢܗܝܪ̈ܐ  ܐܦܠܐ ܪܝܚܐ ܕܒܣܡ̈ܐ ܛܒ̈ܐ.

ܘܠܐ ܒܥ̈ܘܬܐ  ܕܟܗ̈ܢܐ ܙܗ̈ܝܐ  ܘܕܡܫܡܫ̈ܢܐ܆            65

ܘܠܐ ܦܝܣ̈ܬܐ   ܕܥܡܐ ܕܟܢܝܫ  ܡܛܠ ܗܕܐ.

ܘܠܐ ܨܠܘ̈ܬܐ  ܕܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ  ܐܠܗ̈ܝܐ܆

ܘܐܦܠܐ ܒܘܪ̈ܟܐ  ܘܐܦܠܐ ܕܡ̈ܥܐ  ܚܫܝܫ̈ܬܐ.

ܐܠܐ ܗ̇ܢ̈ܝܢ  ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܗܘ̈ܝ  ܐܟܡܐ (col. 2) ܕܐܡܪܬ܆

ܕܗܠܝܢ ܕܗܫܐ  ܡܢܢ ܕܝܠܢ  ܗܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ܆              70

ܡܫܘܕܥܐ ܗܘܬ ܓܝܪ  ܗܝ ܡܫܝܚܘܬܐ  ܕܡܫܚܐ ܕܬܡܢ܆

ܠܡܫܝܚܘܬܐ  ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ  ܕܡܫܝܚܝܢܢ.

ܘܒܣܝܡܘܬܐ  ܓܠܝܬܐ  ܕܐܝܬ ܗܘܐ  ܒܡܫܚܐ ܗܝܕܝܢ܆

ܠܒܣܝܡܘܬܐ  ܟܣܝܬܐ ܕܐܝܬ ܒܢ ܗܫܐ ܝܘܡܢ܀

    ܘܐܦ ܡܘܪܘܢ ܕܝܢ  ܗܢܐ ܕܗܫܐ  ܗܐ ܡܬܩܕܫ܆         75

ܣܓܝ ܡܥܠܝ  ܘܕܠܐ ܦܚܡܐ  ܩܕܝܫ ܡܢ ܗܘ̇.

ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܒܚܐ  ܗܝ̇ ܕܐܫܬܒܚܬ  ܬܡܢ ܗܝܕܝܢ܆

ܟܕ ܡܬܦܚܡ  ܫܘܒܚܗ ܒܫܘܒܚܗ̇  ܕܗܕܐ ܕܝܘܡܢ.

ܘܣܗ̈ܕܢ ܗܠܝܢ  ܕܗܫܐ ܗܪܟܐ  ܗܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ܆

ܟܡܐ ܢܨܝ̈ܚܢ  ܟܡܐ ܫܒܝ̈ܚܢ  ܘܟܡܐ ܗܕܝܪ̈ܢ.               80

ܗܐ ܟܢܝܫܘܬܐ  ܕܥܡܐ ܪܒܐ  ܕܩ̇ܐܡ ܗܪܟܐ܆

ܘܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܬܘܒ  ܕܟܗ̈ܢܐ ܕܟ̈ܝܐ  ܘܕܡܫܡ̈ܫܢܐ.

ܗܐ ܙܘܡܪ̈ܐ  ܗܐ ܗ̈ܘܠܠܐ  ܗܐ ܫܘ̈ܒܚܐ܇

ܘܗܐ ܩܪ̈ܝܢܐ ܬܘܒ ܕܟܬ̈ܒܐ  ܐܠܗ̈ܝܐ.

ܗܐ ܢܗܝܪ̈ܐ  ܘܥܛܪܐ ܕܒܣܡ̈ܐ  ܘܨ̈ܠܘܬܐ܆            85

ܘܗܐ ܒܥܘ̈ܬܐ  ܘܦܝܣ̈ܬܐ  ܕܥܡܐ ܟܠܗ.

ܗܐ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ  ܕܐܝܟ ܡܠܐܟܐ  ܕܢܘܗܪܐ ܩܐܡ܇

ܘܬܠܝ̈ܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ   ܠܘܬ ܥܡܘܪܐ  ܗܘ ܕܫܡܝܐ.

ܩܥ̇ܕ ܒܘܪܟܐ  ܘܡܫܦܥ ܕܡ̈ܥܐ  ܡܢ ܒ̈ܒܬܗ܆

ܘܩ̇ܪܐ ܠܪܘܚܐ  ܕܢܐܬܐ ܢܩܕܫ  ܡܫܚܐ ܗܢܐ.                90

ܘܐܬ̇ܐ ܪܘܚܐ (264r) ܐܦ ܫ̇ܪܐ ܒܗ  ܘܡܩܕܫ ܠܗ܆

ܐܦ ܓܡ̇ܪ ܠܗ  ܘܡܫܡܠܐ ܠܗ  ܒܩܕܝܫܘܬܐ.

ܘܗܘ̇ܐ ܡܘܪܘܢ  ܕܡܠܐ ܪܘܚܐ  ܗܘ̇ ܩܕܝܫܐ܆

ܘܒܣܝܡܘܬܐ  ܐܦ ܛܝܒܘܬܐ  ܐܠܗܝܬܐ.

ܘܕܡܠܐ ܗܘ   ܩܕܝܫܘܬܐ  ܘܒܣܝܡܘܬܐ܆             95

ܠܟܠ ܣܘܥܪܢܐ  ܥܕܬܢܝܐ  ܕܒܗ ܡܫܬܘܬܦ.

ܒܠܥܕܘܗܝ ܓܝܪ  ܠܐ ܡܫܬܡܠܝܢ  ܪܐ̈ܙܝ ܥܕܬܐ܆

ܕܗܘܝܘ ܓܡ̇ܪ  ܘܡܫܡܠܐ ܠܗܘܢ  ܪܘܚܢܐܝܬ.

ܡܥܡܘܕܝܬܐ  ܒܗ ܡܬܓܡܪܐ  ܘܗܘܝܐ ܐܡܐ܇

ܕܝܠ̇ܕܐ ܒܢ̈ܝܐ  ܕܢܘܗܪܐ ܠܐܒܐ  ܕܐܝܬ ܒܫܡܝܐ.          100

ܘܥܡܝ̈ܕܐ ܬܘܒ  ܒܗ ܡܬܪܫܡܝܢ  ܐܦ ܡܬܛܒܥܝܢ܆

ܘܗܘܝܢ ܐܡܪ̈ܐ  ܪ̈ܘܚܢܝܐ  ܒܥܢܗ ܕܒܪܐ.

ܘܐܦ ܦܬܘܪ̈ܐ  ܕܒܥ̈ܕܬܐ  ܒܗ ܡܬܩܕܫܝܢ܆

ܘܗ̇ܘܝܢ ܡܚܕܐ  ܡܕܒ̈ܚܐ ܪ̈ܚܝܡܐ  ܐܦ ܚܒܝ̈ܒܐ.

ܘܟܕ ܡܬܬܣܝܡܝܢ  ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ  ܥܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܆          105

ܗ̇ܦܟܝܢ ܗܘ̇ܝܢ   ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ  ܕܒܪ ܐܠܗܐ.

ܒ̈ܬܐ ܚܕ̈ܬܐ  ܕܒܢ̇ܝܢ ܐܢܫܐ  ܠܐܝܩܪ ܡܪܝܐ܆

ܡܬܡܫܚܝܢ ܒܗ  ܘܗ̇ܘܝܢ ܗܝ̈ܟܠܐ  ܕܛܒ ܩܕܝܫܝܢ.

ܘܟܕ ܡܬܟܢܫ  ܥܡܐ ܡܗܝܡܢܐ  ܘܡܨܠܐ ܒܗܘܢ܆

ܫܡ̇ܥ ܡܪܝܐ  ܘܡܦܢܐ ܠܗ  ܟܠ ܫܐ̈ܠܬܗ.             110

ܗܢܘ ܥܐܕܐ  ܗܕܝܪܐ ܕܡܘܪܘܢ  ܕܡܫܡܠܝܢܢ܆

ܘܗܢܘ ܛܟܣܗ  ܐܦ ܫܘܡܠܝܗ  ܐܦ ܬܫܡܫܬܗ.܆

ܗܢܘ ܚܝܠܗ  ܘܩܕܝܫܘܬܗ  ܘܣܥܘܪܘܬܗ܆

ܘܐܦ ܝܘܬܪܢܐ  ܕܗܘ̇ܐ ܡܢܗ  ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ.

    ܬܘ ܠܟܘܢ ܡܟܝܠ  ܒܢ̈ܝܐ (col. 2) ܪ̈ܚܝܡܐ ܐܦ ܚܒܝ̈ܒܐ܆   115

ܘܕܛܒܝܥܝܢ ܐܢܬܘܢ  ܒܡܘܪܘܢ ܗܢܐ  ܕܩܕܝܫܘܬܐ.

ܘܫܡܥܘ ܘܝܠܦܘ  ܪܐܙܐ ܕܟܣܐ  ܒܡܘܪܘܢ ܗܢܐ܆

ܐܝܟ ܦܘܫܩܐ  ܕܡ̈ܠܦܝ ܪܐܙܐ  ܕܥܕܬ ܩܘܕܫܐ.

 ܗܢܐ ܡܘܪܘܢ  ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ  ܦܪܘܩܐ ܕܟܠ܇

ܡܛܦܣ ܨܐ̇ܪ  ܡܫܘܕܥ ܪܫ̇ܡ  ܪܐܙܢܐܝܬ.                 120

ܗܘ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ  ܡܘܪܘܢ ܕܟܝܐ  ܐܦ ܩܕܝܫܐ܆

ܕܒܗ ܐܬܩܕܫ  ܓܢܣܐ ܕܐܢܫܐ  ܕܡܣܝܒ ܗܘܐ.

ܒܗ ܐܬܕܟܝܬ  ܗܝܼ ܐܢܫܘܬܐ  ܡܢ ܛܡܐܘܬܐ܆

ܘܒܗ ܐܬܒܣܡܬ  ܗܝ̇ ܣܪܝܘܬܐ  ܕܥܒ̈ܝܕܬܗ.

ܘܡܛܠ ܗܕܐ  ܥܕܬ ܥܡ̈ܡܐ  ܗܝ̇ ܕܡܟܪ ܠܗ܆                  125

ܡܫܚܐ ܡܒܣܡܐ  ܡܫܡܗܐ ܗܘܬ ܠܗ  ܒܙܡܝܪ̈ܬܗ̇.

ܘܩܥܝܐ ܗܘܬ ܠܗ  ܕܪܝܚ ܒܣܡ̈ܢܝܟ  ܪ̈ܓܝܓܐ ܘܛ̈ܒܐ܇

ܣܓܝ ܒܣܝܡ  ܡܢ ܗܪ̈ܘܡܐ  ܕܐܪܥܐ ܟܠܗ̇.

ܡܛܠ ܗܕܐ  ܘܥܠܝ̈ܡܬܐ  ܗܐ ܐܚܒ̈ܢܟ܆

ܘܪ̈ܚܡܢܟ  ܘܪ̈ܗܛܝ ܒܬܪܟ  ܚܒܝܒܐܝܬ.                  130

ܟܕ ܐܡܪ̈ܢ ܠܟ  ܓܕ ܠܢ ܒܬܪܟ  ܚܬܢܐ ܪܚܝܡܐ܆

ܘܢܥܘܠ ܥܡܟ  ܠܓܘ ܩܝܛܘܢܟ  ܕܡܠܐ ܢܘܗܪܐ.

ܐܝܟܐ ܕܥܝܪ̈ܐ  ܙܡܪܝܢ ܫܘܒܚܐ  ܟܕ ܠܐ ܫ̇ܠܝܢ܆

ܒܥܕܬܐ ܕܒܘܟܪ̈ܐ  ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܒ̇ܛܠܝܢ  ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ.

ܘܡܛܠ ܗܕܐ  ܒܪܢܫܐ ܗܘܝܬ  ܫܪܝܪܐܝܬ܆               135

ܟܕ ܐܠܗܐ ܐܢܬ  ܘܒܪܢܫܐ ܐܢܬ  ܫܪܝܪܐܝܬ.

ܘܩܪܒܬ ܢܦܫܟ  ܕܒܚܐ ܚܝܐ  ܘܪܝܚܐ ܚܠܝܐ܆

ܠܐܒܐ ܕܝܠܕܟ  ܡܛܠܬܢ  ܕܬܒܣܡ ܠܢ܀

ܘܐܝܟܢܐ ܬܘܒ (264v)  ܪܫ̇ܡ ܡܘܪܘܢ  ܠܥܡܢܘܐܝܠ܇

ܨܘܬܘ ܬܘܒ ܘܫܡܥܘ  ܐܘ ܦܪ̈ܘܫܐ  ܚܒܝܒܐܝܬ.            140

ܗܢܐ ܡܘܪܘܢ   ܠܐ ܗܘܐ ܦܫܝܛܐ ܗܘ  ܐܠܐ ܡܪܟܒܐ܆

ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܚܕ  ܠܚܘܕ ܣܘܥܪܢܐ  ܡܟܢ ܡܬܩܝܡ.

ܡܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ  ܬܪ̈ܝܢ ܐܬܪܟܒ  ܐܦ ܐܬܩܝܡ܆

ܕܠܐ ܣܟ ܕܡ̇ܝܢ  ܗܢܐ ܠܗܢܐ  ܒܟܝܢ̈ܝܗܘܢ. 

ܡܢ ܒܠܣܡܘܢ  ܗܘ ܕܡܢ ܐܬܪܐ  ܕܡܨܪܝܢ ܐܬ̇ܐ܆        145

ܘܡܢ ܒܪ ܐܬܪܢ  ܡܫܚܐ ܕܙܝܬܐ  ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܒܐܪܥܢ.

ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ  ܟܕ ܐܬܚܠܛ  ܚܕ ܥܡ ܚܒܪܗ܆

ܐܫܬܡܠܝ ܚܕ  ܡܘܪܘܢ ܕܟܝܐ  ܐܦ ܩܕܝܫܐ.

ܘܐܦܠܐ ܡܫܝܚܐ  ܠܐ ܗܘܐ ܦܫܝܛܐ ܗܘ  ܐܠܐ ܡܪܟܒܐ܆

ܕܡܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ  ܬܪ̈ܝܢ ܐܬܪܟܒ  ܐܦ ܐܬܩܝܡ.               150

ܡܢܗ̇ ܕܝܠܗ̇  ܕܐܠܗܘܬܐ  ܫܡܝܢܝܬܐ܆

ܘܡܢ ܐܢܫܘܬܐ  ܐܪܥܢܝܬܐ  ܕܐܬܚܝ̈ܕܝܢ.

ܗܘ ܐܠܗܐ  ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ  ܢܚܬ ܡܢ ܪܘܡܐ܆

ܘܢܣܒ ܒܣܪܐ  ܡܢ ܒܪܬ ܐܢܫܐ  ܕܐܬܚܝܕ ܠܗ.

ܘܗܘܐ ܥܡܗ   ܚܕ ܣܘܥܪܢܐ  ܫܪܝܪܐܝܬ܆                 155

ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ  ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ  ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ.

ܘܠܐ ܠܡܘܙܓܐ  ܘܠܐ ܠܒܘܠܒܠܐ  ܐܝܬ ܒܗ ܐܬܪܐ܆

ܐܦܠܐ ܦܣܩܐ  ܐܘ ܡܢܝܢܐ  ܡܨܐ ܕܢܩܒܠ.

ܚܕ ܗܘ ܡܪܝܐ  ܚܕ ܗܘ ܡܫܝܚܐ  ܘܒܪܐ ܚܕ ܗܘ܆

ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܘܟܝܢܐ ܚܕ  ܘܩܢܘܡܐ ܚܕ.            160

ܠܗܢܐ ܡܘܪܘܢ  ܕܟܠܗܘܢ ܟܐ̈ܢܐ (col. 2) ܕܗܐ ܡܢ ܥܠܡ܇

ܙܝܚܘ ܛܥܢܘܗܝ  ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ  ܙܒܢܐ ܕܡܛܝܗܝ.

ܐܦ ܡܢܗܘܢ ܓܝܪ  ܡܬܝܒܠ ܗܘܐ  ܘܪܕܐ ܘܐܬܐ܆

ܐܟܡܐ ܕܠܘܩܐ  ܘܡܬܝ ܣܗܕܝܢ  ܒܟܬܒ̈ܝܗܘܢ.

ܡܢܗ ܕܐܕܡ   ܐܒܘܢ ܩܕܡܐ  ܕܡܢ ܐܠܗܐ܆                165             

ܘܫܝܬ ܫܦܝܪܐ  ܕܐܟܘܬܗ ܗܘܐ  ܘܕܡ̇ܐ ܗܘܐ ܠܗ.

ܐܦ ܡܢ ܐܢܘܫ  ܕܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ  ܫܪܝ ܕܢܩܪܐ܆

ܘܡܗܠܠܐܝܠ  ܕܡܗܠܠ ܗܘܐ  ܠܡܪܝܐ ܟܠܫܥ.

ܡܢ ܡܬܘܫܠܚ  ܕܢܘܓܪܐ ܪܒܐ  ܚܝܐ ܕܫܢܝ̈ܐ܆

ܘܚܢܘܟ ܟܐܢܐ  ܗܘ ܕܐܫܬܢܝ  ܘܠܐ ܛܥܡ ܡܘܬܐ .            170

ܠܗܢܐ ܡܘܪܘܢ   ܢܘܚ ܙܕܝܩܐ  ܚܡܫܡܐܐ ܫܢ̈ܝܢ܇

ܙܝܚ ܘܛܥܢ  ܘܟܢ ܐܙܕܘܓ  ܡܛܠ ܦܘܪܣܐ.

ܐܦ ܐܒܪܗܡ  ܗܘ̇ ܕܐܬܒܪܟܘ  ܥܡ̈ܡܐ ܒܙܪܥܗ܆

ܐܝܣܚܩ ܝܥܩܘܒ  ܐܦ ܝܗܘܕܐ  ܓܘܪܝܐ ܕܐܪܝܐ܆

ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ  ܠܗ ܗܘ ܛܥܝܢ ܗܘܐ  ܘܡܙܝܚ ܗܘܐ܆        175

ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܝܗܘܕܐ  ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ  ܥܕܡܐ ܠܐܝܫܝ.

ܐܦ ܗܢܘܢ ܬܘܒ  ܛܥܝܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ  ܘܡܙܝܚܝܢ ܠܗ܆

ܠܗܢܐ ܡܘܪܘܢ   ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܝܬܝܪܐܝܬ.

ܙܝܚ ܘܛܥܢ  ܐܟܡܐ ܕܡܬܝ ܐܣܗܕ ܥܠܘܗܝ܆

ܗܐ ܟܬܒܐ ܠܡ  ܕܝܠܝܕܘܬܗ  ܕܡܪܝܐ ܝܫܘܥ.܆                   180

ܗܘ̇ ܒܪ ܕܘܝܕ  ܒܪ ܐܒܪܗܡ  ܦܓܪܢܐܝܬ܆

ܗܟܢܐ ܬܘܒ (265r) ܘܟܠܗܘܢ ܟܐ̈ܢܐ ܒܬܪ ܕܘܝܕ.

ܥܕܡܐ ܠܡܪܝܡ  ܗܝ̇ ܕܠܡܘܪܘܢ  ܗܢܐ ܝܠܕܬ܆

ܘܒܗ ܐܬܕܟܝ  ܐܦ ܐܬܩܕܫ  ܓܢܣܐ ܕܐܢܫܐ܆

ܘܒܗ ܐܬܚܣܝ  ܐܦ ܐܬܒܣܡ  ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ܆         185

ܘܚܢܢ ܐܚ̈ܝ  ܕܟܠܗ ܗܢܐ  ܐܚܒܢ ܡܪܢ.

ܘܟܠܗ ܗܢܐ  ܥܬܪܢܢ ܡܢܗ  ܘܐܬܝܩܪܢܢ܆

ܢܘܕܐ ܠܪ̈ܚܡܘܗܝ  ܚܠܦ ܛܒ̈ܬܐ  ܕܣܥܪ ܨܝܕܝܢ.

ܘܢܚܒܝܘܗܝ ܟܠܢ  ܒܟܠܗ̇ ܢܦܫܢ  ܐܝܟ ܕܐܚܒ ܠܢ܆

ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ  ܡܛܠܬܢ  ܟܕ ܐܠܗܐ ܗܘ.                 190

ܘܡܣܟܢ ܢܦܫܗ ܡܛܠܬܢ  ܟܕ ܥܬܝܪܐ ܗܘ܆

ܚܫ̈ܐ ܘܡܘܬܐ  ܩܒܠ ܒܒܣܪ  ܡܛܠܬܢ.

ܘܩܡ ܡܢ ܩܒܪܐ  ܘܐܩܝܡ ܐܦ ܠܢ  ܡܢ ܡܝܬܘܬܢ܆

ܫܘܙܒ ܦܪܩܢ  ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ  ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܝܢ.

ܢܓܕ ܘܐܝܬܝ ܠܢ  ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ  ܗܝ̇ ܕܫܪܪܐ܆            195

ܚܠܠ ܡܪܩܢ  ܒܡܝ̈ܐ ܕܟܝ̈ܐ  ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ.

ܥܡܕܢܢ ܒܫܡܗ  ܠܒܫܢܝܗܝ ܟܠܢ  ܐܟܡܐ ܕܟܬܝܒ܆

ܡܫܚܢ ܚܬܡܢ  ܒܡܘܪܘܢ ܕܟܝܐ  ܘܒܣܝܡ ܪܝܚܐ.

ܘܪܗܒܘܢܐ ܝܗܒ  ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ  ܒܠܒ̈ܘܬܢ܆

ܥܒܕ ܠܢ ܐܡܪ̈ܐ   ܘܥܪ̈ܒܐ ܡܠܝ̈ܠܐ  ܒܥܢܗ ܪܒܬܐ.          200 

ܘܥܒܕܢ ܐܚ̈ܐ   ܘܒܢ̈ܝܐ ܬܘܒ  ܕܐܒܘܗܝ ܪܡܐ܆

ܘܐܢ ܐܢܫ ܡܢܢ  ܢܦܠ ܒܚܛܝܬܐ  ܐܘ ܚܒܝ̈ܒܝ.

ܠܐ ܢܟܬܪ ܒܗ̇  ܒܗܝ̇ ܡܦܘܠܬܐ  ܒܝܫܬܐ ܕܢܦܠܐ

ܠܐ ܬܒܣܡ ܠܗ  ܫܢܬܐ ܕܡܘܬܐ  ܗܘ̇ ܡܪܝܪܐ.

ܢܬܬܥܝܪ ܘܢܩܘܡ  ܘܗܐ ܡܢܗܪ ܠܗ  ܡܫܝܚܐ ܢܘܗܪܐ܆ (col. 2)          205

ܢܘܕܐ ܒܚܘܒ̈ܘܗܝ  ܘܢܬܬܘܐ  ܘܢܬܘܒ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܗ.

ܘܢܫܦܥ ܕܡ̈ܥܐ  ܘܗܐ ܐܬܚܣܝ  ܡܢ ܚܘܒ̈ܬܗ܆

ܢܬܕܡܐ ܬܘܒ  ܒܐܢܬܬܐ ܣܪܝܚܬܐ  ܐܦ ܙܢܝܬܐ.

ܗܝ̇ ܕܒܡܫܚܐ  ܘܕܡ̈ܥܐ  ܨܒܥܬ  ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܒܪܐ܆

ܙܢܝܬܐ ܗܘܬ  ܛܡܐܬܐ ܗܘܬ  ܐܒܝܕܬܐ ܗܘܬ.          210

ܡܢ ܐܠܗܐ   ܘܡܢ ܕܘܒܪ̈ܐ  ܕܙܕܝܩܘܬܐ܆

ܒܕܚܠܬ ܫܐ̈ܕܐ  ܡܫܬܢܝܐ ܗܘܬ  ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ̇.

ܘܐܦ ܒܥܒ̈ܕܐ  ܕܫܟܝܪ̈ܬܐ ܡܫܬܛܝܐ ܗܘܬ܆

ܥܗܕܬ ܢܦܫܗ̇  ܘܡܚܗ̇  ܠܒܗ̇  ܠܛܥܡܢܝܬܐ.

ܘܫܒܩܬ ܡܚܕܐ  ܠܗܝ̇ ܛܥܝܘܬܐ  ܕܐܚܝܕܐ ܗܘܬ܆            215

ܡܫܚܐ ܕܒܣܡܐ  ܒܙܓܘܓܝܬܐ   ܕܛܒ ܢܗܝܪܐ.

ܫܩܠܬ ܘܐܬܬ  ܠܒܝܬܗ ܕ ܫܡܥܘܢ  ܨܝܕ ܦܪܘܩܢ܆

ܘܣܦܩܬ ܡܫܚܐ  ܗܘ ܪܝܫܝܐ  ܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫܗ.

ܘܩܪܒܬ ܡܚܕܐ  ܢܫܩܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ  ܩܕܝ̈ܫܬܐ܆

ܒܕܡ̈ܥܐ ܕܥܝܢ̈ܝܗ̇  ܨܒܥܬ ܐܢܝܢ  ܚܫܝܫܐܝܬ.               220

ܘܟܦܪܬ ܐܢ̈ܝܢ ܒܣܥܪܐ ܕܪܝܫܗ̇  ܪܥܘܡܐܝܬ܆

ܘܣܓܕܐ ܐܢܐ   ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ  ܪ̈ܓܠܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ.

ܕܐ̈ܬܝ ܠܐܪܥܐ  ܠܡܙܕܩܘ  ܠܟܠ ܚܛܝ̈ܐ܆

ܚܙܐ ܦܪܘܩܢ  ܚܘܒܗ̇  ܪܒܐ  ܘܬܝܒܘܬܗ̇.

ܘܫܒܩ ܡܚܕܐ   ܚܛܗ̈ܝܗ̇ ܟܠܗܘܢ  ܕܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ܆       225

ܐܦ ܗܕܐ ܓܝܪ  ܛܥܝܬܐ ܗܘܬ  ܘܡܣܝܒܬܐ.

ܒܕܚܠܬ ܫܐ̈ܕܐ   ܘܒܕܘܒܪ̈ܐ  ܕܫܟܝܪ̈ܬܐ܆

ܘܡܚܕܐ ܕܩܪܒܬ  ܨܝܕ ܦܪܘܩܢ (265v)  ܘܐܫܬܘܕܥܬܗ.

 ܗܝܡܢܬ ܘܥܡܕܬ  ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܪܘܚܐ܆

ܫܒܩ ܠܗ̇ ܚܛܝܬܗ̇  ܘܐܬܕܟܝܬ  ܡܢ ܛܡܐܘܬܗ̇.         230

ܘܗܘܬ ܥܡܗ  ܟܠܬܐ ܫܦܝܬܐ  ܘܕܠܐ ܛܘܠܫܐ܆

ܡܕܝܢ ܘܚܢܢ  ܢܒܥܐ ܪ:̈ܚܡܐ  ܡܢ ܦܪܘܩܢ.

ܘܗܘ ܫܒ̇ܩ ܠܢ  ܐܟܡܐ ܕܠܐܢܬܬܐ  ܗܝ̇ ܙܢܝܬܐ܆

ܢܩܪܒ ܘܚܢܢ  ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ   ܒܕܡܘܬ ܡܘܪܘܢ.

ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܒܕܡܘܬ ܡܐܢܐ  ܕܙܓܘܓܝܬܐ܆           235

ܪܝܚܐ ܕܒܣܝܡ  ܕܣܥܘܪ̈ܘܬܢ  ܫܦܝܪ̈ܬܐ.

ܘܗܝܡܢܘܬܐ  ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ  ܕܛܒ ܢܗܝܪܐ܆

ܘܟܕ ܡܬܚܠܛ  ܡܘܪܘܢ ܕܟܝܐ  ܕܗܝܡܢܘܬܢ.

ܒܡܘܪܘܢ ܛܒܐ  ܘܒܣܝܡ ܪܝܚܐ  ܕܥܒܝܕ̈ܬܢ܆

ܟܘܠܢܐܝܬ ܢܗܘܐ ܡܘܪܘܢ  ܒܣܝܡ ܪܝܚܐ.                             240

ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܘܠܐܒܐ ܕܫܠܚܗ  ܘܠܪܘܚ ܩܘܕܫܐ܆

ܒܗܢܐ ܥܐܕܐ  ܘܒܟܠ ܥܐ̈ܕܝܢ  ܐܡܝܢ ܘܐܡܝܢ܀

ܒܪ ܐܠܗܐ  ܡܪܐ ܕܥܐ̈ܕܐ  ܘܕܚܕ̈ܘܬܐ܆

ܗܒ ܠܗ̇ ܠܥܕܬܟ  ܥܐ̈ܕܐ ܦܨܝ̈ܚܐ  ܕܡܠܝܢ ܫܝܢܐ.

ܐܢܬ ܫܟܢ ܠܗ̇ ܫܠܡܐ ܫܦܝܥܐ  ܒܟܠ ܥܕܢ̈ܝܢ܆               245

ܘܒܛܠ ܡܢܗ̇ ܟܠ ܢܟܝ̈ܢܐ  ܘܟܠ ܣܘܓ̇ܦܢܐ.

ܥܠܝܟ ܗܘ ܬܟܝܠܐ  ܕܩܐܡ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝܬ܆

ܘܡܘ̈ܟܠܐ ܕܫܝܘܠ  ܠܐ ܚܣܢܝܢ ܠܗ̇  ܐܝܟ ܕܐܬܟܠܬܗ̇.

ܐܫܪ ܠܗ̇ ܡܪܝ ܩܝܡܐ ܕܦܘܡܟ ܗܘ ܫܪܝܪܐ܆

ܘܟܠܝ ܡܢܗ̇ ܚܐܦܐ ܩܫܝܐ  ܕܟܠ (col. 2) ܢܣܝܘ̈ܢܐ.           250

ܫܒܩܬ ܥܡܗ̇  ܘܒܝܬܐ ܕܐܒܘܗ̇  ܘܒܬܪܟ ܪܗܛܬ܆

ܨܠܝܒܟ ܫܩܠܬ  ܢܝܪܟ ܛܥܢܬ  ܘܠܟ ܢܩܝܦܐ.

ܘܒܟ ܡܪܝ ܚܫܐ  ܘܡܘܬܐ ܦܓܥܘ ܒܟ  ܡܛܠܬܗ̇܆

ܘܒܕܡܟ ܚܣܝܐ  ܐܢܬ ܗܘ ܦܪܩܬܗ̇  ܡܢ ܫܒ̈ܝܐ.

ܥܢܟ ܐܝܬܝܗ̇  ܥܕܬܟ ܐܝܬܝܗ̇  ܡܟܝܪܬܟ ܐܝܬܝܗ̇܆          255       

ܛܪ ܠܗ̇ ܚܘܒܐ  ܕܡܟܝܪ̈ܬܐ  ܚܒܝܒ̈ܬܐ.

ܗܒ ܠܗ̇ ܙܒ̈ܢܐ ܡܫܝ̈ܢܐ  ܛܒ̈ܐ ܕܟܠ ܚܕܘ̈ܬܐ܆

ܕܬܗܘܐ ܥܒ̇ܕܐ ܥܐ̈ܕܐ ܕܝܠܗ̇  ܒܦܨܝܚܘܬܐ.

ܒܐܪܥܐ ܟܠܗ̇  ܚܘܪ ܡܪܝ ܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܚܘܣܢܐ܆

ܘܐܥܒܪ ܡܢܗ̇  ܙܒ̈ܢܐ ܒܝ̈ܫܐ  ܕܟܠ ܥܩ̈ܬܐ.               260

ܡܛܪ̈ܐ ܘܛܐ̈ܠܐ  ܫܦܝ̈ܥܐ ܒܪ̈ܝܟܐ  ܐܢܬ ܫܟܢ ܠܗ̇܆

ܐܦ ܥ̈ܠܠܬܐ  ܟܗܝ̈ܢܬܐ  ܐܢܬ ܡܪ ܝ ܗܒ ܠܗ̇.

ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܙܘܢ ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܟ ܕܡܠܐ ܛܘ̈ܒܐ܆

ܘܐܦ ܠܐܠܝ̈ܨܐ  ܐܪܘܚ ܡܪܝܐ  ܒܐܘܠܨܢ̈ܝܗܘܢ.

ܘܠܟܠ ܕܥܢܕ  ܒܗܝܡܢܘܬܐ  ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ܆             265

ܚܣܐ ܚܘ̈ܒܘܗܝ  ܘܒܡܠܟܘܬܟ  ܝܪܬܐ ܢܗܘܐ.

ܠܟܢܫܢ ܟܠܗ  ܐܟܪܟ ܫܘܪܐ ܕܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ܆

ܘܠܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܙܗܐ ܘܩܕܫ.

ܘܠܐܒܘܢ ܚܣܝܐ  ܪܥܝܐ ܕܥܢܟ  ܐܢܬ ܡܪܝ ܚܝܠ܆

ܘܫܡܠܐ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ   ܟܠܗܘܢ ܛܟ̈ܣܐ  ܕܥܕܬ ܩܘܕܫܐ.        270

ܡܢ ܦܘܡ ܟܠܢ ܘܡܢ ܟܠ ܦܘ̈ܡܝܢ  ܕܒܟܠ ܐܬܪ܆

ܠܟ ܬܫܒܘ(ܚܬܐ)  ܘܥܠܝܢ ܪ̈ܚܡܝܟ  ܒܟܠܥܕ̈ܢܝܢ܀    

ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܕ ܚܡܫܐ ܕܪ̈ܐܙܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ

 

 

Garitte, Gérard. “La Notice de Georges, Évêque Des Arabes, Sur S. Grégoire l’Illuminateur.” In Documents Pour l’étude Du Livre d’Agathange, edited by Idem, 407–26. Studi e Testi 127. Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1946.

 

408 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܰܡܫܳܐ  

ܡܶܛܽܠ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܗܰܘ ܕܬܰܠܡܶܕ ܠܰܐܪ̈ܡܢܳܝܳܐ. 

ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܗܰܘ ܕܬܰܠܡܶܕ ܠܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܠܡܶܕܰܥ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܒܓܶܢܣܶܗ ܡܰܢ ܪܽܘܡܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܛܰܠܝܽܘܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܪܕܽܘܦܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܕܝܘܩܠܝܛܝܢܽܘܣ ܥܰܠ ܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܰܢ ܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. 

409 

ܘܟܰܕ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ ܘܺܝܠܶܦ ܣܶܦܪܶܗ ܘܠܶܫܳܢܶܗ. ܘܶܐܫܬܰܘܫܰܛ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܫܡܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܛܐܪܕܐܛܝܣ. ܗܰܘ ܕܗܳܝܕܶܝܟ ܡܰܡܠܶܟ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ. 

ܘܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥ ܗܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܕܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ̥ ܗܳܕܶܐ ܠܛܐܪܕܛܝܣ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܠܘܳܬܶܗ ܠܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ: ܘܫܰܐܠܶܗ ܘܺܝܠܶܦ ܡܶܢܶܗ ܕܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܘܰܒܫܽܘܓܳܫ̈ܶܐ ܘܒܰܓܙܙܳܡ̈ܶܐ ܘܰܒܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܠܘܳܬܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ. ܠܚܰܪܬܳܐ ܫܩܰܠ ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܒܓܽܘܒܳܐ ܚܰܕ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܘܫܚ 

ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܝܓ ܕܰܗܘܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪܳܐ ܬܰܫܥܺܝܬܶܗ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܫܳܦܰܪ ܠܳܟ ܢܣܺܝܡ ܓ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܢܦܰܩ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܠܦܽܘܪܓܳܝܳܐ ܘܰܠܨܰܝܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܫܰܕܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܘܰܫܢܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܗܰܘܢܶܗ ܘܰܡܢܰܟܶܬ̊ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܶܗ. 

410 

ܐܶܬܕܰܟܪܶܗ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ: ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܣܩܶܗ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܘܨܰܠܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܘܶܐܬܚܠܶܡ. 

ܗܳܝ. ܕܟܰܕ ܗܘܳܬ. ܡܶܟܺܝܠ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ ܠܰܟܪܺܝܣܛܝܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܰܘ. 

ܐܺܝܛܰܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܰܕ ܩܪܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܠܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܗܰܘ. ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܠܐܘܢܛܝܘܣ ܐܶܦܶܣܩܽܘܦܳܐ ܘܡܺܝܛܪܽܘܦܳܘܠܺܝܛܺܝܣ܇ ܕܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܰܒܩܰܦܰܕܽܘܩܺܝܰܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܢܶܣܪܚܺܝܘܗܝ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܠܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܰܒܥܰܘ. ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ. 

ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ. ܒܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܥܰܡ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܗܶܝܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܶܗ. 

411 

ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܟܰܕ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ̥ ܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܢܺܩܺܝܰܐ . ܣܠܶܩ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܳܗ̇ ܠܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ. ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܶܐܘܰܢܛܺܝܽܘܣ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܶܗ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ. 

11 

ܘܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܡܰܢ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܩܦܺܝܣܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܗܘ ܡܬܰܠܡܕܳܢܳܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ. 

ܙܳܕܶܩ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܣܳܒܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܢܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܬܳܐ ܕܡܶܠܬܰܢ. ܕܰܢܣܺܝܡ ܐܳܦ ܡ̈ܶܠܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. 

ܒܙܰܒܢܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܕܝܘܩܠܝܛܝܢܘܣ: ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܦܰܪ̈ܬܘܳܝܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܛܐܪܕܛܝܣ. ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ̥ ܠܛܐܪܕܛܝܣ. ܕܰܒܦܳܠܺܛܺܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܕܰܫܡܶܗ ܓܪܺܝܓܽܘܪ. ܕܠܰܐܠܳܗܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܐܺܝܬܘܗܝ. ܠܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܩܪܳܝܗܝ ܒܰܓܙܳܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܢܙܺܝܥܺܝܘܗܝ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܗܘܳܐ. 

412 

ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܐܶܬܰܝܬ̊. ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܡܶܢܰܢ ܐܶܫܬܘܺܝܬ̊. ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܫܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܕܚܰܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. 

ܘܒܳܬܰܪ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܦܳܫ ܗܘܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܕܪ̈ܰܚܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܒܶܗ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܓ. ܡܶܬܢܛܰܪ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܗܰܘ ܒܺܝܫܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. 

ܘܒܳܬܰܪ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܬܟܰܢܰܫ ܚܰܝܠܳܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܠܨܰܝܕܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ: ܘܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܶܬܟܕܶܢ̈ܝ ܗܘܰܝ̈: ܘܗܽܘ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܠܡܶܬܰܒ. ܪܽܘܓܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܚܳܬ̥ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ ܒܐܪܥܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܣܚܰܦܬܶܗ. ܘܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܶܣܪܶܗ ܒܫܶܢܰܘ̈ܗܝ ܢܬܽܘܫ ܘܢܶܐܟܽܘܠ. 

413 

ܘܒܳܬܰܪ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܩܥܶܕ. ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܟܽܠ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܢܶܬܶܠ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܗܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܓܪܺܝܓܽܘܪܳܝܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܠ ܘܶܐܬܓܰܢܒܰܪ. ܕܥܰܡܳܟ ܐܺܝܬܰܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܬܶܒܢܶܐ ܠܺܝ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܬܪܶܡܪܶܡ ܠܺܝ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝ ܘܰܬܪܺܝܡ ܩܰܪܢܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܨܰܠܺܝܬ̊ ܩܕܳܡܰܝ ܗܳܐ ܫܡܰܥܬܳܟ ܘܫܶܠܶܐܬܳܐ ܕܫܶܐܠܬ̊ ܡܶܢܝ ܗܳܐ ܝܶܗܒܶܬ̥ ܠܳܟ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܠܘܳܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܶܡܰܪܘ. ܐܶܬܦܢܺܝ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܩܪܶܒ. ܘܠܰܟܝܳܢܳܐ ܬܰܩܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܬܝܶܗ. 

ܒܳܬܰܪ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܘܫܰܒܰܚ ܠܳܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܕܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܝܕܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܩܰܫܺܝܫܺܝܢ ܒܣܛܪ̈ܦܶܐ ܘܰܒܪܘܪ̈ܒܢܶܐ. ܘܢܶܐܙܽܠܘܢ ܥܰܡ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܩܰܦܰܕܽܘܩܺܝܰܐ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܒܰܥܓܰܠ ܕܰܪܓܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܢܶܣܰܒ. ܘܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ ܢܶܗܦܽܘܟ. ܘܡܶܢ ܕܶܐܙܰܠܘ ܘܥܰܠܘ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ. ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܠܐܘܢܛܺܝܽܘܣ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܬܰܡܳܢ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܫܬܰܥܺܝܘ ܠܶܗ. ܥܰܒܕܶܗ ܠܰܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ. ܟܰܕ ܟܰܢܶܫ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܘܳܬܶܗ ܠܶܐܦܶܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. 

 

414 

111 

ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܐܰܪܺܝܟܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܰܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܗܳܪܟܳܐ ܣܳܡܢܰܢ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܫܝܚ 318 ܕܰܒܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܕܢܺܩܺܝܰܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܦܦܪ̈ܓܡܢܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܠܐܘܢܛܝܘܣ ܗܰܘ ܕܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܕܩܰܦܰܕܽܘܩܝܰܐ. 

ܕܠܳܗ̇ ܠܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܐܶܬܘܰܥܰܕ ܣܳܗܶܕ ܕܶܝܢ ܠܗܳܕܶܐ ܕܠܐܘܢܛܝܘܣ. ܐܳܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܬܳܐܘܠܘܓܘܣ. ܗܰܘ ܕܰܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܥܽܘܦܳܝܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܳܡܰܪ. ܕܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܠܐܘܢܛܝܘܣ ܗܰܘ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܥܰܠ ܐܪܝܢܙܘ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܢܺܩܺܝܰܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܳܢܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܪܺܝܽܘܣ. ܬܰܠܡܕܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܐܥܡܕܶܗ ܘܥܰܒܕܶܗ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐ. 

ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܰܪܡܢܳܝܳܐ: ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܐܳܦ ܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܠܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܪܺܝܢܰܢ. ܘܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓ ܓܪ̈ܝܓܘܝܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܘ ܗܰܘ ܕܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܰܘ ܗܰܘ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ 

415 

 ܕܢܰܘܣܳܐ ܐܰܘ ܗܰܘ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܡܰܢ ܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܛܠܶܐ ܙܰܒܢܶܗ. ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܩܰܫܺܝܫ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. 

ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܶܦܝܣܩܽܘܦܳܐ ܘܢܐܘܩܣܪܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܦܽܘܢܛܽܘܣ ܐܰܬܪܳܐ. ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܘܪܝܠܝܢܘܣ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܘܳܐ. ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܰܘܠܶܐ ܫܡܺܝܫܛܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܐܘܣܒܺܝܽܘܣ. ܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܟܙ ܕܣܶܦܪܳܐ ܕܙ ܕܐܩܠܝܣܛܝܩܝܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܝܬ ܗܘܰܘ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܡܶܢ ܟܽܠܕܽܘܟ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܕܺܐܒܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܒܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܦܝܪܡܠܝܐܢܘܣ ܕܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܕܩܰܦܰܕܽܘܩܝܰܐ. ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܕܬܶܐܘܕܘܪܘܣ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܦܽܘܢܛܽܘܣ. ܘܗܶܠܢܘܣ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܛܰܪܣܽܘܣ. ܘܢܺܝܩܘܡܐ ܕܐܝܩܢܘܢ ܘܰܕܥܺܕܬܳܐ ܕܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܗܘܡܢܐܘܣ. ܘܬܶܐܘܛܩܢܘܣ ܕܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܕܦܠܝܣܛܝܢܐ. ܘܡܰܟܣܝܡܘܣ ܕܰܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܒܘܨܪܐ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܦܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܡܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 

ܡܶܢ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܟܚ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܓܠܝܢܘܣ ܝܗ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܩܠܘܕܝܘܣ ܩܳܡ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܘܪܝܠܝܢܘܣ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܗܘܰܘ  

416 

ܐܶܦܶܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܘܶܐܬܒܣܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܝܽܘܠܳܦܶܢܗ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܦܰܘܠܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܗܶܪܶܣܺܝܣ ܗܳܝ ܒܺܝܫܬܳܐ. 

ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܘܪܝܠܝܢܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܘܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܗܳܝ ܕܰܫܕܰܬ ܠܦܰܘܠܶܐ ܫܡܺܫܝܛܝܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܘܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܗܳܝ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܗ 55. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. ܐܘܪܝܠܝܢܘܣ ܡܰܢ ܐܰܡܠܶܟ ܆ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܘ. ܦܪܘܒܘܣ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘ. ܩܽܘܪܽܘܣ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒ. ܕܝܘܩܠܝܛܝܢܽܘܣ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟ. ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܕܰܒܢܺܩܺܝܰܐ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܟ. ܕܰܟ̈ܢܫܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܗ 55 ܠܩܽܘܪܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. 

ܗܳܟܘܳܬ ܕܶܝܢ ܘܡܶܢ ܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܗܳܝ ܕܰܒܢܺܩܺܝܰܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܩܢ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ̥ ܒܩܽܘܣܛܰܝܛܺܝܢܽܘܦܳܘܠܺܝܣ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܬܶܐܘܕܳܣܺܝܽܘܣ: ܐܰܝܕܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܙܰܘܓܳܐ ܗܰܘ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ: ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܗܰܘ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܢܰܘܣܳܐ: ܘܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܗܰܘ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܣܐܣܝܡܘܢ ܘܕܢܐܙܝܢܙܘ. ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܬܽܘܒ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܗ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ.  

ܠܳܒܟܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܝܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܕܢܺܝܩܺܝܰܐ. ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܘܰܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܘܕܩܘܣܛܽܘܣ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܗ. ܕܝܘܠܺܝܢܽܘܣ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒ. ܕܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܳܐ. ܘܕܐܘܠܢܛܝܢܝܢܽܘܣ ܘܕܐܠܘܝܣ ܥܰܡ ܓܪܐܛܝܢܘܣ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܝܕ. ܕܓܪܐܛܝܢܘܣ ܘܕܐܘܠܢܛܝܢܝܘܣ ܙܥܽܘܪܳܐ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܳܐ. ܡܶܢ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܳܐ. ܕܟܳܢ̈ܫܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. 

417 

ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܬܺܝܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܰܪܡܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܶܥܠ. 

 

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ: ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܰܡܗܝܰܡܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ: ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ. ܕܠܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡ ܚܰܡܪܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܕܰܥ ܕܗܳܝ ܕܠܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ. ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܗܰܘ ܠܡܶܦܩܰܕ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܐܶܢ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܠܘ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܢܶܦܩܽܘܕ ܕܢܰܪܡܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ. ܡܚܰܘܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܣܰܓܺܝ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬ. ܕܪܳܡܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܕܟܳܣܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ. 

ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ. ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܗܽܘ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܗܰܘ: ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܢܣܰܒ ܐ̱ܢܳܫ ܩܽܘܒܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܒܳܒܽܘ̈ܣܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܒܺܥܕ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܳܦܶܢ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܡܰܐܛܒܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ. 

418 

3  

ܐܶܢܕܶܝܢ ܘܗܽܘ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܬܚܰܫܳܒܽܘ. ܕܠܳܐ ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡܘ ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ. ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡ ܚܰܡܪܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܡܰܢ ܦܰܘܠܽܘܣ ܒܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܘܰܒܪܽܘܡܺܐ ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܗܶܝܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܝܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܶܐܦܶܣܽܘܣ ܘܰܒܒܽܘܙܰܢܛܺܝܰܐ ܘܰܒܫܽܘܠܛܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܠܽܘܩܳܐ ܕܶܝܢ ܘܡܰܪܩܽܘܣ ܒܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܘܰܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܝܰܒܠܰܬ ܘܰܪܕܳܬ̥ ܘܶܐܬܳܬ̥ ܗܺܝ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܕܫܰܪܟܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 

ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ. ܐܰܪܒܥܳܐ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܕܦܰܛܪܺܝܰܪ̈ܟܶܐ ܐܺܝܬ܆ ܕܣܳܗܕܺܝܢ ܕܙܳܕܶܩ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܣܳܗܕܳܐ ܐܺܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܥܝܳܕܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. 

ܘܡܶܛܽܠ ܕܬܳܒܰܥ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܐܰܪܡܢܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܶܬܒܶܬ̥: ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܘܰܒܓܶܠܺܝܽܘܢ: ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ: ܐܰܘ ܕܙܳܕܶܩ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܚܢܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܗܰܘ. ܢܶܬܬܒܰܥ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ. ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܗܰܘ. ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. 

219 

ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܐܳܡܰܪ: ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܰܐܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܫܬܶܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕܐ ܕܰܓܦܳܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܶܝܘܗܝ ܚܰܕܳܐܺܝܬ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܕܶܐܡܰܪ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܕܚܰܡܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܗܰܘ ܟܳܣܳܐ. ܘܠܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܡܙܺܝܓ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܢܶܫܡܰܥ. ܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ. ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܟܶܠ ܗܘܳܐ ܘܫܳܬܶܐ ܗܽܘ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ: ܟܰܕ ܟܰܬܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܚܰܡܪܳܐ ܐܩܪܛܘܢ ܫܳܬܶܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܘܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܫܳܬܶܝܢ. ܘܡܳܢܰܘ ܕܗܳܟܺܝܠ ܫܛܽܘܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܐܡܰܪ ܕܟܳܣܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܘܕܺܝ ܘܒܰܪܶܟ ܥܠܰܘܗܝ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܡܶܢܶܗ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. 

ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܨܒܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܐܝܟ ܡܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܢܶܫܪܶܝܗ̇ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܕܺܝܠܬܳܐ܆ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܣܳܡܶܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܣܢܺܝܩ ܘܥܰܠ ܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܗܳܕܶܐ ܕܫܳܥܬܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܠܘܳܬ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܢܺܐܬܶܐ. 

 

 

 

Letter [4] of Georges of the Arabs edited by: Lagarde, Paul A. de. Analecta Syriaca. Leipzig: B.G. Teubner, 1858: 108-134.

 

ܕܚܰܣܝܳܐ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܬܢܘܟܝ̈ܐ ܘܕܛܘܥܝ̈ܐ ܘܕܥܩܘܠܝ̈ܐ. ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܕܫܰܐܠܶܗ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܚܒܺܝܫܳܝܳܐ܀ 

ܠܪܳܚܡܳܐ ܘܕܳܚܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܰܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܡܳܪܝ ܝܶܫܽܘܥ  

109 

ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܰܚܒܺܝܫܳܝܳܐ ܕܒܐܢܒ ܩܪܺܝܬܳܐ. ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ ܒܨܺܝܪܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܚܕܳܐ ܀ 

ܠܳܐ ܬܶܤܒܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܡܝܰܩܰܪܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܫܛܳܬܳܗ̇ ܐܰܘ ܟܰܕ ܛܳܥܶܝܬ̊ ܐܰܘ ܟܰܕ ܐܰܒܤܺܝܬ̊ ܐܶܫܬܰܘܚܰܪܬ ܥܰܕܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܥܒܰܕ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܝ ܡܚܺܝܠܳܐ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܠܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܶܬܰܒܬ̊ ܘܫܰܕܰܪܬ̊ ܠܺܝ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܢܰܟܦܳܐ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝܣ ܒܰܪ ܕܳܕܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܘܰܐܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܬܶܕܰܥ ܕܥܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ. ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܠܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܝܪܺܝܢ ܠܘܳܬܝ ܒܕܰܝܪܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܕܰܝܪܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܠܘܶܝܢ ܘܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܳܘܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܕܰܗܘܳܐ ܠܺܝ ܕܫܳܥܬܳܐ ܢܦܺܐܫܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܟܰܕ ܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܠܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ: ܡܚܰܝܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ܆ ܡܢܰܣܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܠܘܳܬܝ. ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܫܒܬܶ ܕܰܐܝܟ ܩܶܦ̈ܶܠܐܶܐ ܡܶܕܶܡ ܠܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܐܶܣܺܝܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܟܰܕ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܐܳܠܰܝܟ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܰܐܪܺܝܟܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ ܗܰܢܺܝܐܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܒܥܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܒܰܟܝܳܢܳܐ: 

ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡ ܒܰܐܠܳܗ̈ܳܝܳܬܳܐ ܒܰܤܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܬܫܰܘܕܰܥ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܘܰܕܚܶܟܡܬܶܗ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܡ̈ܶܠܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܡܰܠܶܠ܇ ܢܶܬܡܨܶܐ ܠܡܶܚܒܰܫ ܘܠܰܡܫܰܘܕܳܥܽܘ ܒܗܶܝܢ. ܗܰܘܢ̈ܶܐ ܘܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ. 

ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܨܺܝܪܬܳܐ ܣܳܥܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܐ ܡܶܟܳܐ ܐܶܫܰܪܶܐ ܒܡܶܠܬܳܐ 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. 

ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܟܬܳܒܳܐ ܕܶܐܓܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܥܒܺܝܕ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܶܐ. ܕܡܰܢܽܘ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܟܣܝܘܡܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܪܓܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܬܶܓܡ̈ܶܐ ܥܕܺܬܳܢܳܝ̈ܶܐ: ܐܰܘ ܕܰܐܝܢܰܘ ܫܡܶܗ ܐܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܡܰܥܡܪܶܗ܆ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܬܟܺܝܠܳܐܺܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܫܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܘ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ: ܒܕܽܘܟ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ܂ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܥܰܕ ܫܳܥܬܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܝܳܕܰܥ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܝܺܠܶܦܢܰܢ. ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܘܠܰܡܒܰܕܳܝܽܘ ܐܰܝܟ ܕܳܐܬܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܦܳܣܺܝܢܰܢ ܒܶܗ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ: ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢܰܢ 

110 

ܠܡܶܬܰܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ ܡܶܬܚܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܺܝ ܡܶܤܬܰܒܪܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܕܪܳܚܶܡ ܫܪܳܪܳܐ. ܕܐ̱ܢܳܫ ܕܶܝܢ ܚܰܪܺܝܦ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ: ܘܕܰܩܪܶܝܢ ܘܰܦܠܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܳܗܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܰܨܝܳܐ. ܗܽܘ ܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܶܗ ܡܚܰܘܝܳܐ. ܐܳܦ ܕܕܰܝܪܳܝܳܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܘܕܰܚܫܺܝܒ ܒܰܩܠܺܝܪܽܘܣ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ. ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬ ܠܡܶܕܰܥ܆ ܘܰܕܕܰܝܪܳܝܳܐ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܪܫܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܩܝܳܡܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝ̈ܶܐ. ܟܳܬܶܒ ܒܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ ܡܶܟܺܝܠ ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܘܫܰܦܺܝܪ܆ ܕܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܠܢܰܦܫܝ ܐܳܦ ܠܟܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܝܺܚܺܝܕܳܝ̈ܶܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ܆ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܪܚܶܡܘ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܟܐܺܝܢ ܘܙܳܕܶܩ ܘܝܳܐܶܐ. ܕܳܐܦܶܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܝܳܐܶܐ ܠܶܗ ܠܡܶܥܡܰܪ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܛܽܘܒ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܫܩܽܘܠ ܢܺܝܪܳܟ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܬܶܒ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܘܢܶܫܬܽܘܩ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܢܺܝܪܳܟ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܐܶܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܠܡܰܢ ܕܫܳܩܶܠ ܢܺܝܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܶܛܰܪ ܢܺܝܪܶܗ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܀ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܐܰܘܕܰܥܢ. ܕܕܰܝܪܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܕܒܰܩܠܺܝܪܽܘܣ ܕܶܝܢ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܡܛܰܟܰܣ ܗܘܳܐ. ܡܫܰܘ̈ܕܥܳܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܤܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܒܫܽܘܪܳܝ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܪܫܺܝܡܳܐ ܠܶܗ ܕܥܰܠ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬܳܐ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܒܰܐܬܰܪ ܐܰܬܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܘܪܳܡܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܬܰܟܬܽܘܫ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܺܐܝܬ ܠܗܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ ܢܣܰܒܢܰܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܟܽܠܰܢ ܟܰܕ ܟܢܺܝܫܺܝܢܰܢ. ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܕܬܳܐ ܕܒܰܐܬܰܪ ܐܰܬܰܪ. ܚܢܰܢ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܒܰܐܬܳܪ ܐܰܬܰܪ ܕܺܐܝܬ ܠܘܳܬܰܢ܀ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܡܫܳܢ̈ܶܐ܆ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܝܰܠܕܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܘܳܬܟܽܘܢ: ܘܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܤܠܩ ܘܒܩܛܝܤܦܘܢ ܘܰܕܒܰܐܬܰܪ ܐܰܬܰܪ. ܒܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܡܰܚܝܳܢܰܢ: ܕܰܒܝܰܕ ܡܫܺܝܚܶܗ ܐܰܚܰܝܢ ܘܩܰܪܶܒܢ ܠܘܳܬܶܗ ܣܰܓܺܝ ܫܠܳܡ܀ 

ܗܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܕܰܥ. ܕܒܰܩܠܺܝܪܽܘܣ ܡܰܢ ܚܫܺܝܒ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ: ܒܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ: ܐܰܘ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܠܳܐ ܣܳܟ ܫܰܘܕܰܥ ܠܰܢ܀ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܟܶܬܒܰܬ̥ ܐܰܚܽܘܬܳܟ. ܕܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ: ܕܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ 

111 

ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܽܘܩܢܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܳܡܶܐ ܠܰܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܫܳܒܶܩ ܠܰܢ ܕܗܳܕܶܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܗܳܢܳܐ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܦܳܪܤܳܝܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܘܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܒܰܫܢܰܬ ܣܡܚ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܽܘ ܕܰܐܠܶܟܤܰܢܕܪܽܘܣ ܡܫܰܡܰܗ ܠܗܶܝܢ. ܘܰܒܫܰܢܬܳܐ ܬܽܘܒ ܕܤܢܗ ܘܕܣܢܘ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܟܳܬܶܒ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܪܫܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇܆ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܰܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ 

ܗܳܠܶܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܟܒ ܟܶܬܒܶܬ ܥܰܠ ܟܒ ܐܳܬܘ̈ܳܢ. ܟܶܬܒܶܬ ܥܶܣܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. 

ܒܫܢܰܬ ܤܡܝܝ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܶܟܤܰܢܕܪܽܘܣ ܒܰܪ ܦܺܝܠܺܝܦܽܘܣ ܡܰܩܶܝܕܽܘܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܫܽܘܠܳܡܗܽܘܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܝܒ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܟܶܬܒܶܬ. ܒܰܫܢܰܬ ܣܢܗ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ: ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܶܟܤܰܢܕܪܽܘܣ. ܘܒܰܫܢܰܬ ܠܗ ܕܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܦܳܪܤܳܝܳܐ܀ ܐܳܦ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܰܪܫܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܛܽܘܛܺܝܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ. ܟܶܬܒܶܬ ܠܳܟ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܒܺܝܪܰܚ ܐܳܒ ܕܰܫܢܰܬ ܤܢܘ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܶܟܤܰܢܕܪܽܘܣ ܒܰܪ ܦܺܝܠܺܝܦܽܘܣ ܡܰܩܶܝܕܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܒܰܫܢܰܬ ܠܰܘ ܕܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܕܗܽܘ ܥܒܰܕ ܪܕܽܘܦܝܳܐ 

ܒܰܫܢܰܬ ܗ ܕܶܐܬܥܩܰܪ̈ܝ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ. ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܚܰܪܒܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܳܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܒ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܕ܀ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܕܶܝܢ ܫܢܰܬ ܣܡܚ: ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܳܡܰܪ ܕܰܟܬܰܒ ܘܫܰܡܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܝ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܫܰܢܬܳܐ ܕܝܒ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܚܰܤܝܳܐ ܕܩܽܘܤܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܬܰܫܥ̈ܝܳܬܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܫܢܰܬ ܣܠܘ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܒܰܫܢܰܬ ܟ ܒܕܽܘܟ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ. ܐܰܡܠܶܟ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܩܽܘܤܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܣܡܚ ܣܠܘ. ܫܳܪ̈ܟܳܢ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܝܒ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܡܒܰܨܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܟ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ ܤܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ. ܦܳܝ̈ܫܳܢ ܠܰܢ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܝܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܩܕܳܡ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܒܳܬܰܪ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܝܒ ܕܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ: ܘܒܳܬܰܪ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ: ܟܬܰܒ ܘܫܰܡܠܺܝ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܳܡܝܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܳܐܦ ܒܰܫܰܢܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡ ܫܢܰܬ ܣܡܚ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܫܢܰܝ̈ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ 

112 

ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ. ܒܗܽܘܢ ܒܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܡܰܟܬܶܒ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܝܒ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܰܟܬܶܒ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܫܒܰܥ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܬܰܒ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܤܳܡܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ ܗܳܠܶܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܟܒ ܟܶܬܒܶܬ. ܥܰܠ ܟܒ ܐܶܬܰܘ ܟܶܬܒܶܬ: ܝ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܒܰܫܢܰܬ ܣܡܚ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܒܰܪ ܦܺܝܠܺܝܦܽܘܣ ܡܰܩܶܝܕܽܘܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܫܽܘܠܳܡܗܽܘܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܝܒ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܟܶܬܒܶܬ. ܒܰܫܢܰܬ ܤܢܗ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܶܟܤܰܢܕܪܽܘܣ܀ ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܣܡܝܝ: ܡܶܢ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܣܢܗ. ܝܳܬܪ̈ܳܢ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܫܒܰܥ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܘܟܰܕ ܡܰܘܣܦܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܙ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܳܐ: ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܥܒܰܕ ܡܺܐܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܛܽܘܛܺܝܬܳܐ܆ ܒܰܫܢܰܬ ܣܢܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܚ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܥܒܰܕ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܟܰܢܶܫܢ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܡܶܢ ܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܕܢܺܝܩܺܝܰܐ ܥܰܕܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬ ܣܢܘ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟ. ܘܙܰܒܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܰܟܬܶܒ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܡܰܨܝܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܗ̇. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܕܳܡ ܫܢܰܬ ܣܡܚ. ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܕܰܐܠܶܦ ܐܰܘ ܕܰܐܟܬܶܒ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܩܰܕܺܝܡ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܘܰܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܡܰܠܦܳܢܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܪܰܒܶܗ܀ ܙܰܒܢܳܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܘܳܐ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܺܝܬ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܟܬܰܒ ܓܶܝܪ ܬܶܐܘܕܪܝܛܘܣ ܕܩܽܘܪܘܣ: ܒܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܠܳܐ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܕܒ ܕܰܐܩܠܣܝܣܛܝܩܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ܆ ܕܶܐܬܰܘ ܘܰܐܩܪܶܒܘ ܥܰܠ ܢܨܺܝܒܺܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܦܪܶܝܡ ܬܡܺܝܗܳܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܘܒܶܝܬ ܣܽܘܪ̈ܝܼܳܝܼܶܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܗܘܳܐ. ܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܕܢܶܣܰܩ ܠܫܽܘܪܳܐ ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܢܶܫܕܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܘܠܽܘܛܬܳܐ. ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܒܳܐ. ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܣ ܒܪܶܗ ܕܩܽܘܤܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ: ܩܕܳܡ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܩܽܘܤܛܰܢܛܺܝܣ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܬܰܫܥ̈ܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܡܕܰܡܳܝܽܘ܀ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܟܛ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܕܕ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܙܰܒܢܶܗ ܕܰܘܐܠܺܝܣ ܡܰܠܟܳܐ܀ ܒܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܡܶܬܢܰܨܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܦܪܶܝܡ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܒܽܐܘܪܳܗܝ: ܘܕܺܝܕܘܡܘܣ ܒܰܐܠܶܟܤܰܢܕܪܺܝܰܐ. ܟܰܕ ܡܰܟܬܒܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܀ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܶܝܢ 

113 

ܐܳܦ ܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܰܐܦܰܝ̈ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܒܕܽܘܟ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܘܐܠܺܝܣ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢܗܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܬܰܫܥ̈ܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܡܶܚܙܳܐ܀ ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܪܺܝܟܽܘܬ ܡܶܠܬܳܐ. ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܡܕܰܡܶܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܡܰܨܝܳܐ. ܕܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܰܟܬܶܒ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܥܰܕܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡܰܟܬܶܒ ܗܘܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܫܰܩܠܽܘܗ̇ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܠܰܢܨܺܝܒܺܝܢ: ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܶܐܬܳܐ ܠܽܐܘܪܗܳܝ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܕܺܐܟܬܶܒ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܩܽܘܤܰܛܢܺܛܝܢܽܘܣ. ܘܟܰܕ ܠܳܒܟܺܝܢܰܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܚ ܫܰܢܝ̈ܳܐ܆ ܘܪܳܡܶܝܢܰܢ ܟܗ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܕܰܐܡܠܶܟ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܣ: ܘܰܬܠܳܬ ܕܝܽܘܠܺܝܢܽܘܣ ܘܕܝܘܒܝܢܘܣ ܒܝܰܕ ܡܶܢ ܕܰܘܐܠܺܝܣ ܡܰܠܟܳܐ. ܟܰܢ̈ܫܳܢ ܠܰܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ܀ ܕܰܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܡܠܶܟ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪܘ. ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ܀ ܟܬܰܒ ܤܽܘܩܰܪܛܺܝܣ ܒܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܐܩܠܺܝܣܺܝܣܛܺܝܩܺܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ܀ ܚܝܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܗ. ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܡܠܶܟ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐ܀ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܡܗ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܕܒ܀ ܚܝܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܩܽܘܤܛܰܢܛܺܝܣ܆ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܗ. ܐܰܡܠܶܟ ܕܶܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܥܚ 

ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܢ ܓ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܗ܀ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܘ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ܀ ܝܽܘܠܺܝܢܽܘܣ ܗܳܟܺܝܠ ܒܗܘܦܛܝܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܕ: ܗܳܝ ܕܝܰܗܒ ܥܰܡ ܤܠܘܤܛܝܣ. ܒܟܘ ܒܬܰܡܽܘܙ ܝܰܪܚܳܐ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܺܝܬ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܫܰܢܬܳܐ. ܕܰܬܠܳܬ ܒܕܽܘܟ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܀ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܟ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܕܓ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܡܰܠܟܳܐ܀ ܒܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܣܰܬܘܳܐ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܟܽܘ̈ܠܝܳܬܶܗ ܐܶܬܟܪܰܗ ܘܡܺܝܬ. ܒܗܽܘܦܰܛܺܝܰܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܕܒܪܘܢܝܢܘܣ ܒܪܶܗ. ܒܺܝܪܰܚ ܫܒܳܛ ܒܝܙ ܒܶܗ. ܟܰܕ ܐܰܡܠܶܟ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܙ. ܘܰܚܝܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܠܓ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܓ. ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܒ܀ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܠܗ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܕ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܘܰܐܠܺܝܣ ܡܰܠܟܳܐ܀ ܚܝܳܐ ܕܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܢ. ܟܰܕ ܐܰܡܠܶܟ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗܝ ܘܐܠܢܛܝܢܝܢܘܣ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܝܓ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܓ܀ ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܢ ܒܕܽܘܟ ܐܺܝܬ ܡܶܢ ܝܺܕܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܰܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ  

114 

ܕܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܦܳܪܣܳܝܳܐ܆ ܥܰܕܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܺܝܕܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܰܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ. ܕܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܒܽܘܚܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܚܰܘܺܝ. ܐܳܦܶܢ ܘܒܰܡܢܳܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܙܰܒܢܳܐ ܐܰܕܪܶܟ ܟܒܰܪ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܟܒܕ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܰܢ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ. ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܣܳܒܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ܀ ܘܡܶܛܽܠ ܡܰܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥ ܠܰܢ ܫܡܶܗ ܘܠܳܐ ܕܰܪܓܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܰܥܡܪܶܗ. ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܒܪܰܡ ܕܰܡܛܰܟܰܣ ܒܰܩܠܺܝܪܽܘܣ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ. 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܒ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܕܰܠܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܠܶܡ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܟܶܬܒܰܬ̥ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܦܳܪܣܳܝܳܐ܆ ܕܡܳܐ ܕܡܰܠܺܝ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܬܶܕܰܥ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܳܬܰܪ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܺܝܬ ܗܘܳܬ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܟܰܕ ܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܫܳܒܩܺܝܢܰܢ. ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܰܝܬܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡܶܠܬܰܢ܀ ܟܳܬܶܒ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܪ ܕܰܝܨܳܢ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܘܰܛܒܺܝܒܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ: ܒܫܰܪܒܳܐ ܚܰܕ ܕܺܥܒܺܝܕ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܢܶܘ̈ܕܽܘ ܕܰܠܘܳܬ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ܀ ܬܪܶܝܢ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܰܩܪܽܘܢܽܘܣ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣ܀ ܗ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܙܝܘܣ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣ܀ ܡ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܐܪܝܣ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣ܀ ܥܒ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܐܦܪܘܕܝܛܐ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣ܀ ܩܢ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܗܪܡܝܣ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣ܀ ܥܒ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܣܰܗܪܳܐ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣ܀ ܘܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܕܳܐ ܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܣܘܢܘ̈ܕܘ ܩ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܫܬܳܐ. ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ܀ ܪ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܩܪܘܢܘܣ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀ ܢܢ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܙܝܘܣ ܘܰܐܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܕ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܐܪܝܣ. ܘܰܐܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܘ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀ ܙ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܪ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܐܦܪܘܕܝܛܐ. ܘ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀ ܝܒ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܗܪܡܝܣ. ܘ  

115 

 ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀ ܥܒ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܣܰܗܪܳܐ. ܘ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀ ܡܶܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܫܰܒ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܕܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܀ ܐܳܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܐܝܦܘܠܘܛܘܣ ܗܰܘ ܐܶܦܝܣܩܽܘܦܳܐ ܣܳܗܕܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܕ ܕܥܰܠ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ܀ 

ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܰܐܓܽܘܣܛܽܘܣ ܗܘܳܬ. ܒܰܫܢܬܳܐ ܕܗܳܢ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܚܰܫ ܕܶܝܢ ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܠܓ ܕܒܳܬܰܪ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܶܗ. ܙܳܕܶܩ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܳܠܨ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܶܬܡܰܠ̈ܝܳܢ. ܕܬܺܐܬܶܐ ܫܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܝܳܚܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܐܰ‎ܠܳܗܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܺܝ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ܀ ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ܀ ܡܶܢ ܗܘܳܝܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܚܫܽܘܒ ܘܢܶܚܽܘܬ ܢܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܳܐ܆ ܠܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܘ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܀ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܬܽܘܒ ܕܝܰܬܺܝܪ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܝܦܘܠܝܛܘܣ: ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܰܡܫܰܘܕܳܥܽܘ܆ ܕܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܀ ܒܪܰܡ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܕܰܥ ܕܰܐܝܟ ܡܶܠܬܶܗ܆ ܪܝܗ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕ ܒܫܰܢܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܐܟܗ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܳܬܰܪ ܢܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܳܠܶܡ ܐܰܠܦܳܐ ܘ ܘܥܰܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ܆ ܡܶܢ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܰܢܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܩܳܝܡܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܝܗ܇ ܒܫܰܢܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܫܝ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܒܰܚܢܳܢܳܐܺܝܬ ܚܰܘܺܝܢܰܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܫܢܝ̈ܳܐ ܥܝܗ܆ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܳܪ ܐܝܦܘܠܝܛܘܣ. ܝܳܬܪ̈ܳܢ ܠܰܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܪܝܗ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܡܰܪܢܰܢ܀ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܢܰܝܬܶܐ. ܐܳܦ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܕܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܳܝܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܶܫܬܳܬ ܝܰܘ̈ܡܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܬܰܒ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܠܶܦ ܚܰܕ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܚܫܺܝܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܐܠܶܦ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܫܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܩܳܡܘ ܬܽܘܩܳܢ̈ܶܐ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܟܒܰܪ ܩܳܐܶܡ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܫܬܳܐ. ܘܒܰܐܠܦܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܒܳܛܶܠ ܥܳܠܡܳܐ ܘܫܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܗܛܶܐ. ܘܗܳܘܝܳܐ ܢܝܳܚܬܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܫܬܠܶܡ ܪܶܗܛܳܐ ܕܶܫܬܳܐ܀ ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ܀ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܟܰܕ ܪܳܡܶܙ ܗܘܳܐ. ܕܶܐܠܳܐ ܫܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܪܦܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܢܶܪܗܰܛ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܫܬܳܐ ܫܠܶܡܘ ܬܽܘܩܳܢ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܢܺܐܠܰܦ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܫܬܳܐ ܘܒܶܫܬܳܐ ܫܳܠܶܡ. ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܬܽܘܒ܀ ܠܰܘ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܣܢܺܝܩ 

116 

ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚ ܟܰܕ ܠܳܐ ܠܐܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܬܠܳܐ ܥܒܰܕ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡܐ. ܕܡܶܚܕܳܐ ܕܪܳܗܛܳܐ ܓܺܝܓܠܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܫܬܳܐ. ܒܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܡܶܬܟܰܪܟܳܐ. 

ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܘܰܦܣܰܩܘ. ܟܰܕ ܢܣܰܒ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܓܕܰܫܘ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܟܺܝܬ ܐܰܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܘ ܐܳܦ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܰܡܺܝ ܘܳܐܦ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܒܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܚܽܘܒܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܟܶܬܒܰܬ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܬܶܬܩܰܛܰܥ ܠܳܟ ܚܰܒܺܝܒ܇ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܳܟ. ܕܰܒܦܶܠܓܽܘܬ ܝܰܘܡܶܗ ܫܒܰܩ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ ܒܕܰܘܺܝܕ ܒܰܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܨ. ܕܳܐܠܶܦ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܕܰܥܒܰܪ. ܘܳܐܦ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܣܺܝܡ ܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܡܽܘܠܳܝ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܗܳܘܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܫܰܒܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܰܒܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܀  

ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܨܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ ܫܰܐܠܽܘܗܝ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܕܶܐܢ ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܡܰܦܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܗܳܕܶܐ ܠܡܶܕܰܥ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܘ ܙܰܒ̈ܢܶܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܳܐ ܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܽܘܠܛܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ. ܕܠܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܗ̇. ܐܺܝܬ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܺܝܕܰܥܘ ܐܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܕܰܥ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܪܰܒܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܠܺܝ: ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܰܠܫܳܥܬܳܐ ܗܳܝ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܘܠܳܐ ܒܪܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܢܰܦܫܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܘܫܺܐܝܠܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ. ܒܪܰܡ ܡܶܛܽܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܠܰܘ ܫܺܐܝܠܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܺܝ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ܀ ܘܡܶܟܺܝܠ ܗܳܝ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܒܳܬܰܪ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܘ ܒܳܬܰܪ ܙ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܐܰܘ ܒܳܬܰܪ ܟܡܳܐ ܕܗܽܘ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܕܰܐܒܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܐܦ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܘܕܰܒܪܶܗ ܗܰܘ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܒܳܨܶܐ ܘܳܐܦ ܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐܺܝܬ 

117  

ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܬܽܘܒ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܕܒܳܬܰܪ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܘܒܳܛܶܠ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܫܳܟܳܐ ܠܰܐܚܽܘܬܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇. 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܕܟܰܕ ܡܳܝܬܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܳܐ ܪܶܓܫܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܟܶܬܒܰܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܒܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܩܝܳܡܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܓܶܝܪ  

ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܳܝܽܘܬܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܠܰܢܦܶܫ ܚܰܝܳܐ: ܘܰܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܳܝܽܘܬܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܟܰܕ ܡܳܝܬܺܝܢ ܓܶܝܪ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܠܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܘܪܶܓܫܬܳܐ ܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܡܩܺܒܠܰܝܢ: ܐܳܙܳܠܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܠܰܢ: ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܡܶܬܛܡܰܪ ܦܰܓܪܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ ܘܩܳܐܶܡ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܬܽܘܒ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܙܳܠܐ ܠܰܟܝܳܢܳܗ̇: ܘܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܢܶܥܢܰܕ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ ܢܶܗܘܶܐ: ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ ܓܶܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܙܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܪܶܓܫܬܳܐ ܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܙܳܕܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܟܬܒܳܢ̈ܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܡܰܟܬܒܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܒܚܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܠܡܶܠܒܰܟ ܐܰܘ ܠܡܶܚܫܰܒ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܡܰܟܬܳܒܳܢܳܐ ܦܳܪܝܳܣܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܬܶܫܬܚܶܩ ܒܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܟ ܘܬܶܥܡܰܠ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܟܶܐܡܰܬ ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܚܰܝܠܳܐ. ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܗܰܘ ܕܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܪܺܝܦ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܰܕܦܺܠܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܟܬܳܒܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܪܰܡ ܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܳܝܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܰܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܠܒܳܠܶܗ ܘܰܢܠܰܚܶܡ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܰܕܗܳܢܽܘܢ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܦ ܦܰܘ̈ܕܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܣܰܓܺܝ ܥܰܒ̈ܝܳܢ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܗܰܘ. ܕܝܳܕܰܥ ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ ܡܳܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ. ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܐܶܬܦܰܫܟܰܬ̥ ܒܗܽܘܢ ܐܰܚܽܘܬܳܟ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܫܡܰܥ ܠܰܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ 

118 

ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܡܶܙܕܪܰܥ ܦܰܓܪܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ ܘܩܳܐܶܡ ܦܰܓܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟ ܠܚܰܝܠܳܗ̇ ܘܰܠܣܽܘܟܳܠܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐܼ. ܐܶܬܳܐ ܠܡܶܟܬܰܒ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܟܰܕ ܡܳܝܬܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܠܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܪܶܓܫܬܳܐ ܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܪܽܘܚܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ. ܐܳܙܳܠܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܠܰܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܛܡܰܪ ܦܰܓܪܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܐܺܝܬ ܘܩܳܐܶܡ ܦܰܓܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. ܟܰܕ ܗܳܝ ܕܡܶܬܛܡܰܪ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܡܶܙܕܪܰܥ ܐܶܡܰܪ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܨܚܳܚܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܐܰܘ ܕܗܽܘ ܒܥܳܐ ܟܒܰܪ ܕܰܢܫܰܚܠܦܺܝܗ̇ ܠܶܠܟܤܺܝܣ ܠܦܽܘܬ ܢܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܠܳܚܡܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܠܡܺܐܡܰܪ܇ ܕܡܶܙܕܰܪܥܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܪܶܓܫܬܳܐ ܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܗܺܝ ܕܰܐܝܢܳܐ ܛܳܥܡܳܐ ܐܰܘ ܗܰܘܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܪܽܘܚܳܐ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܪܶܓܫܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܥܶܣܒܳܐ ܘܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ ܘܰܒܥܽܘ̈ܠܶܐ ܟܒܰܪ ܕܰܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ. ܗܳܝ ܟܺܝܬ ܕܰܡܪܰܒܝܳܐ ܘܰܡܫܰܡܢܳܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܐ ܠܓܽܘܫܡܳܐ ܘܰܠܠܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ܆ ܘܗܽܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܠܰܡܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܠܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ. ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܡܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ܆ ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܰܠܚܰܝܘܰܬ ܢܶܨܒܬܳܐ ܘܰܠܢܶܨܒܬܳܐ. ܘܚܰܝܽܘܬܳܐ ܡܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܕܚܰܝܳܐ ܟܺܝܬ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ. ܐܰܘ ܒܳܐܐܰܪ ܐܰܘ ܒܝܰܒܫܳܐ ܐܰܘ ܒܡܰܝ̈ܳܐ.. ܚܰܝܘܰܬ ܢܶܨܒܬܳܐ ܕܶܝܢ. ܐܶܣܦܽܘ̈ܓܶܐ ܘܚܰܠܺܙܽܘܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܩܒܺܝܥܺܝܢ ܒܰܚܕܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܫܰܢܶܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ. ܚܳܝܼܶܝܼܢ ܟܺܝܬ ܘܡܰܪܓܫܺܝܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܶܕܶܡ ܩܳܪܶܒ ܘܓܳܫܶܦ ܒܗܽܘܢ. ܘܐܳܬܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܚܰܝܼܺܝܼܢ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܡܰܪܓܫܺܝܢ. ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܬܦܰܣܩܽܘܢ. ܢܶܨܒܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܩܒܺܝܥܳܐ ܘܰܢܨܺܝܒܳܐ ܘܩܳܝܡܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ. ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܪܶܓܫܬܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܡܪܰܒܝܳܐ ܘܰܡܫܰܡܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܺܝܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܐܳܕܫܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܢܶܨܒܬܳܐ. ܕܰܡܝܳܗ̇ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܪܶܓܫܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܡܳܐܶܬ. ܐܶܠܳܐ ܘܕܰܒܨܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܒܢܶܨܒܬܳܐ. ܡܚܰܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܢܰܦܫܳܐ 

119 

ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܰܒܢܶܨܒܬܳܐ. ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇. ܪܳܓܳܐ ܘܰܢܛܺܝܪܳܐ ܘܪܳܘܙܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܚܰܝܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܥܰܝܢܳܐ. ܡܶܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܫܰܢܝܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܡܶܫܟܳܐ ܘܝܳܒܫܳܐ ܘܡܶܬܚܰܒܠܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬܰܬ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ܆ ܕܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܡܳܝܬܺܝܢ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܢܳܛܪܳܐ ܠܶܗ܇ ܕܠܳܐ ܫܪܳܝܳܐ ܘܦܽܘܠܗܳܕܳܐ ܘܰܚܒܳܠܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ܀ ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܥܳܡܕܺܝܢ: ܡܶܚܕܳܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܐܳܙܳܠܐ ܠܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܙܳܠܐ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܣܛܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܥܰܒܝܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܝܰܠܺܝܦܽܘܬܳܐ ܩܽܘܪܝܼܳܝܼܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܟܬܰܒ ܓܶܝܪ ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ. ܡܰܢ ܕܢܳܛܰܪ ܓܶܝܪ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܳܐܙܳܠܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܶܐܙܶܠܬ̥ ܠܘܳܬܶܗ ܘܠܰܒܫܰܢܝ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܢܛܪܝܝ. ܘܰܡܚܰܦܛܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܕܢܰܛܪܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ. ܘܒܳܥܝܳܐ ܗܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܬܽܘܒ ܢܶܬܬܰܘܤܰܦ ܥܠܶܝܗ̇. ܕܰܢܩܽܘܡ ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܥܺܝܩ ܠܳܗ̇. ܢܳܦܩܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܶܗ ܥܰܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬ܂ ܘܳܐܙܳܠܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܩܳܒܠܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܐܥܺܝܩ ܠܳܗ̇. ܘܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡ ܩܶܨܳܐ: ܘܰܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܶܐܬܢܰܛܪܰܬ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܗ̇. ܘܳܐܬܝܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܩܳܝܡܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܳܐ܆ ܐܰܬܰܪ ܕܰܩܒܺܝܪܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܰܛܪܽܘܗ̇ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܣܰܟܝܳܐ ܠܰܩܥܳܬܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܦܬܰܚܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܰܪܢܳܐ ܩܳܪܝܳܐ ܘܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ ܡܝܰܒܒܺܝܢ. ܘܫܳܡܥܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܤܰܟܝܳܐ ܠܰܩܥܳܬܳܐ. ܘܰܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ ܦܳܬܚܳܐ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܰܡܩܺܝܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܰܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܛܡܰܪ ܒܗܽܘܢ܀ ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ܀ ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܒܺܝܒܝ ܕܩܰܒܶܠܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܫܟܺܝܚܳܐ ܠܘܳܬ ܡܩܰܒܠܳܢܶܝ̈ܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܐܳܙܳܠܐ ܠܘܳܬ ܡܫܰܕܪܳܢܳܗ̇. ܘܒܰܙܒܰܢ ܐܳܬܝܳܐ ܠܘܳܬ ܡܩܰܒܠܳܢܶܝ̈ܗ̇. ܫܡܰܥ ܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܬܰܒܤܽܘܢ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܺܝ. ܕܡܰܠܰܐܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܚܳܙܶܝܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܳܐܒܝ. ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܐܳܙܳܠܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܩܳܝܡܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ: 

120  

ܘܚܳܙܝܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܘܡܰܢ ܕܡܰܗܰܪ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܒܶܗ. ܩܳܒܠܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܩܕܳܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܀ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܥܳܓܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܘܕܰܐܝܢܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܦܳܠ̈ܓܳܢ ܠܶܗ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܠܡܰܠܰܐܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܚܳܙܶܝܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ 

ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕ. ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܪܺܝܟܽܘܳܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܩܶܢܛܶܬ ܠܰܡܣܳܡ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ܀ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܢܳܣ̈ܒܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܡܬܰܐܡܪܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܶܐܥܗܕܰܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܢܺܐܬܶܐ܀ ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܒܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܛܽܘܛܺܝܬܳܐ. ܕܰܚܝܳܐ ܢܽܘܚ ܥܰܕܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬ ܢܚ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܕܰܒܐܽܘܪ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܰܕܬܰܡܳܢ ܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ܀ ܘܳܐܦ ܫܺܝܡ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܰܚܝܳܐ. ܥܰܕܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬ ܢܒ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ܀ ܕܰܥ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܝܽܗ̈ܘܕܳܝܶܐ ܥܒܰܕ ܗܳܢܳܐ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫܒܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܥ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܩܰܕܶܡܬ̊ ܟܬܰܒܬ̊. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܠܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܥ ܩܰܦ ܘܠܳܗ̇ ܫܠܶܡ: ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܪܺܝܫ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܣܳܗܕܺܝܢ ܡܰܟ̈ܬܒܳܢܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܚܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܛܰܘܦܳܢܳܐ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒ ܪܡܒ. ܘܡܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܨܡܓ܀ ܘܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܥܰܕܡܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܓ܀ ܘܡܶܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܦܰܩܬܳܐ ܕܺܐܝܤܪܳܐܶܝܠ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܝܗ܀ ܘܡܶܢ ܡܰܦܰܩܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܪܳܝ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ. ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܬܦ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܰܣܦܰܪ ܡܰܠܟܶܐ܀ ܘܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܩܕܳܢܶܗ ܕܡܶܢ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ܆ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܬܡܐ܀ ܘܡܶܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܪܳܝ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܪܦ܀ ܣܳܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܥܰܕܡܳܐ ܠܫܽܘܪܳܝ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܕܨܐ܀ ܘܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܫܰܢܬܳܐ ܐܟܗ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܗܨܟܘ. ܟܰܕ ܚܰܣܺܝܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܘ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܥܕ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܫܶܐܠܰܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܬܶܫܬܒܶܩ ܕܠܳܐ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܪܬܺܝ ܢܽܘܚ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܙܰܒܢܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܩܳܐܝܢܢ ܗܰܘ ܒܰܪ ܐܰܪܦܰܟܫܰܕ: ܘܫܺܝܡ ܬܽܘܒ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܕܳܪܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܦܠܚܽܘܢ 

121 

ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܡܦܰܢܶܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܕܡܶܛܽܠ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܽܘܬ ܒܝܳܬܳܐ ܗܳܝ ܕܫܰܟܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܶܐܢ ܢܶܨܒܶܐ ܚܳܛܶܐ ܘܶܐܢ ܢܶܨܒܶܐ ܡܶܙܕܰܕܰܩ ܒܳܗ̇. ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܛܰܘܦܳܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܢܽܘܚ ܕܢܳܨܶܒ ܘܢܳܣܰܪ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܘܥܳܒܶܕ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܽܘܘܙܳܒܳܐ: ܐܶܬܬܘܺܝܘ ܘܬܳܒܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܫܳܬܶܝܢ ܘܢܳܤܒܺܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܥܰܕܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܘܰܐܘܒܶܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܂ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܛܰܘܦܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܗܽܘ ܩܳܐܝܢܝܢ ܗܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܗܘܳܐ ܚܰܪܳܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܰܐܠܰܗ. ܐܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܚ ܘܰܕܫܺܝܡ. ܐܶܬܬܦܺܝܣܘ ܠܡܶܬܟܠܳܝܽܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܗܽܘܢ [.] ܐܶܢ ܐܰܪܰܐ ܘܶܐܬܬܪܬܝܘ ܡܶܢܗܽܘܢ܀ ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܺܝܬ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܰܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܣܳܪܽܘܓ ܫܰܪܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܘܰܠܡܶܣܓܰܕ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܕܪܶܟܘ ܠܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܢܽܘܚ ܘܳܐܦܠܳܐ ܫܶܡ ܒܪܶܗ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܰܢ ܡܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܳܪܽܘܓ: ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܗܰܘ ܕܥ: ܟܰܕ ܡܶܬܠܰܒ̈ܟܳܢ ܐܳܦ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܠ ܕܩܳܐܝܢܢ. ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܥܨܕ. ܚܝܳܐ ܕܶܝܢ ܢܽܘܚ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܛܰܘܦܳܢܳܐ. ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܫܠ. ܟܰܕ ܚܰܣܺܝܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܥܨܕ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܡܕ܀ ܫܶܡ ܕܶܝܢ ܚܝܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܛܰܘܦܳܢܳܐ. ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܒܨܺܝܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܥܨܕ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܳܪܽܘܓ. ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܬܨܕ܀ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܓ ܩܶܦ̈ܰܠܐܶܐ. ܠܘܳܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܶܐܠܰܬ̥ ܠܰܢ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܦܳܪܤܳܝܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܒܰܟܬܳܒܶܗ܀  

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܐܪܒܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܳܘܪܬܳܘܕܳܘܟܤܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܤܺܝ ܠܫܰܡܳܫܳܐ ܗܶܪܶܛܺܝܩܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܘܦܘܬܤܝܣ ܕܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܳܘܪܬܳܕܳܘܟܣܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܟܶܬܒܰܬ̥ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܕܚܰܣܺܝ ܠܫܰܡܳܫܳܐ […] ܐܰܘܟܺܝܬ ܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ. ܫܡܰܥ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ܀ ܐܶܢܗܽܘ ܡܰܢ ܕܟܰܕ ܟܪܺܝܗ ܘܰܪܡܶܐ ܒܥܰܪܣܳܐ ܫܰܡܳܫܳܐ ܗܰܘ: ܘܩܶܢܛܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܡܙܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܫܶܐܠ ܘܰܐܦܺܝܣ ܕܢܶܬܚܰܤܶܐ ܡܶܢ ܗܶܪܶܤܺܝܣ ܕܺܝܠܶܗ ܩܕܳܡ ܕܰܢܡܽܘܬ: ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܐܰܘ ܤܳܥܽܘܪܳܐ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܐܳܘܪܬܳܘܕܳܘܟܤܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ. ܦܳܩܚܳܐ ܗܘܳܬ ܕܰܢܚܰܤܶܐ ܠܶܗ ܗܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܠܗܰܘ ܫܰܡܳܫܳܐ: ܐܳܦܶܢ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܦܤܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܠܗܰܘ ܩܰܫܺܝܫܳܐ 

 122 

ܕܰܢܚܰܤܶܐ ܡܶܢ ܗܶܪܶܣܺܝܣ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܰܢܩܺܐ ܐܰܦܣܰܬ ܠܶܗ ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܩܰܫܺܝܫܳܐ ܕܰܠܥܺܝܣ ܠܶܗ ܠܡܰܥܡܳܕܽܘ. ܘܡܳܐ ܕܚܰܤܺܝ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܣܳܥܽܘܪܳܐ ܕܰܐܬܪܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܕܰܒܰܪ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܟܰܕ ܚܠܺܝܡ ܫܰܡܳܫܳܐ ܗܰܘ ܘܰܡܨܶܐ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ: ܫܶܐܠ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܠܡܶܬܚܰܣܳܝܽܘ ܡܶܢ ܗܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܰܘ ܠܰܚܒܺܝܫܳܝܳܐ ܐܰܘ ܠܶܐܤܛܽܘܢܳܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܰܦܤܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܡܚܰܤܳܝܽܘ ܠܶܗ. ܐܳܦܶܢ ܘܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܫܰܡܳܫܳܐ ܗܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܫܰܪܥܽܘܛܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܶܢܗܽܘ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ: ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ. ܘܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܢܶܣܰܒ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܰܡܪܰܚ ܠܶܗ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܘܚܰܤܺܝ ܟܶܐܡܰܬ ܠܫܰܡܳܫܳܐ ܗܰܘ. ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܢܫܰܡܶܫ ܬܽܘܒ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܥܰܕܡܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܐܰܘ ܣܳܥܽܘܪܳܐ ܕܗܳܦܰܪܟܺܝܰܐ ܗܳܝ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ ܡܕܰܒܰܪ ܤܽܘܥܪܳܢܶܗ܀ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܢܰܦܶܣ ܗܰܘ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܕܚܰܤܺܝ ܠܗܰܘ ܫܰܡܳܫܳܐ ܕܶܐܬܚܰܣܺܝ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܒܶܝܬ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܕܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܤܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܥܕܺܝܠܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܦܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܐܳܦܶܢ ܘܣܳܥܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܚܰܤܺܝ ܠܶܗ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܳܘܪܬܳܘܕܳܘܟܣܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܗܶܪܶܛܺܝܩܳܐ ܗܘܳܐ ܫܰܡܳܫܳܐ. ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܨܶܐ ܠܡܶܕܪܰܟ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܠܡܶܬܚܰܫܳܚܽܘ ܒܰܡܫܰܡܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܕܡܶܬܡܰܠܶܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܗ̇. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܡܶܬܦܣܶܩ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܘܣܰܓܺܝ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ.  

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܰܡܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܗܰܘ ܕܬܰܠܡܶܕ ܠܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ.  

ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܗܰܘ ܕܬܰܠܡܶܕ ܠܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܡܶܕܰܥ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܒܓܶܢܣܶܗ ܡܰܢ ܪܽܘܡܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܛܰܠܝܽܘܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܝܰܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܪܕܽܘܦܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܕܝܘܩܠܝܛܝܢܘܣ ܥܰܠ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ܇ ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܰܢ ܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܒܰܐܬܪܳܐ: ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ ܘܺܝܠܶܦ ܤܶܦܪܶܗ ܘܠܶܫܳܢܶܗ. ܐܶܫܬܰܘܫܰܛ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܫܡܶܗ. ܥܰܕܡܳܐ 

123  

ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܘܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܛܐܪܕܐܛܝܣ. ܗܰܘ ܕܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܡܠܶܟ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥ ܗܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܗܳܕܶܐ ܠܛܐܪܕܛܝܣ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܠܘܳܬܶܗ ܠܰܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ: ܘܫܰܐܠܶܗ ܘܺܝܠܶܦ ܡܶܢܶܗ ܕܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܘܰܒܫܽܘ̈ܓܳܫܶܐ ܘܒܰܓܙܳܡ̈ܶܐ ܘܰܒܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܠܘܳܬܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܟܪܺܝܤܛܝܳܢܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ. ܠܚܰܪܬܳܐ ܫܩܰܠ ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܒܓܽܘܒܳܐ ܚܰܕ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܘܫܝܝ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪܳܐ ܬܰܫܥܺܝܬܶܗ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܫܳܦܰܪ ܠܳܟ ܢܤܺܝܡ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܓ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܢܦܰܩ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܠܦܽܘܪܓܳܝܳܐ ܘܰܠܨܰܝܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܫܰܕܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܰܫܢܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܗܰܘܢܶܗ ܘܰܡܢܰܟܶܬ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܶܗ. ܐܶܬܕܰܟܪܶܗ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ: ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܣܩܶܗ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܘܨܰܠܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܶܐܬܚܠܶܡ. ܗܳܝ. ܕܟܰܕ ܗܘܳܬ. ܡܶܟܺܝܠ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܒܝܰܨܝܺܦܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ ܠܰܟܪܺܝܣܛܳܝܽܢܘܬܳܐ ܐܶܬܰܘ. ܐܺܝܛܰܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܐܶܦܶܝܤܩܽܘܦܳܐ ܤܢܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܰܕ ܩܪܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܠܰܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܗܰܘ. ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܠܐܘܢܛܝܘܣ ܐܶܦܶܝܤܩܽܘܦܳܐ ܘܡܺܝܛܪܽܘܦܳܘܠܺܝܛܺܝܣ܇ ܕܩܶܤܰܪܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܰܒܩܰܦܰܕܽܘܩܺܝܰܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܢܰܤܪܚܺܝܘܗܝ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܠܰܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܣܥܰܪ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܰܒܥܰܘ. ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ. ܒܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܥܰܡ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܗܶܝܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܶܗ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܟܰܕ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ ܤܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ. ܣܠܶܩ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ. ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܶܐܘܰܢܛܺܝܽܘܣ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܶܗ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ܀ ܘܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܢ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܘܤܰܓܺܝ ܩܦܺܝܣܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܗܰܘ ܡܬܰܠܡܕܳܢܳܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ܀ ܙܳܕܶܩ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܤܳܒܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܢܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܕܡܶܠܬܰܢ. ܕܰܢܣܺܝܡ ܐܳܦ ܡ̈ܶܠܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܕܰܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ ܒܙܰܒܢܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ 

124 

ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܕܝܽܘܩܠܺܝܛܺܝܢܽܘܣ: ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܦܰܪ̈ܬܘܳܝܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܡܳܢܝܶܐ ܛܐܪܕܛܝܤ. ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ̥ ܠܛܐܪܕܛܝܤ. ܕܰܒܦܳܠܳܛܺܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܕܰܫܡܶܗ ܓܪܺܝܓܽܘܪ. ܕܠܰܐܠܳܗܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܝܛܳܝܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܠܗܳܢܰܐ ܕܟܰܕ ܩܪܳܝܗܝ ܒܰܓ̈ܙܳܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܢܙܺܝܥܺܝܘܗܝ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܗܘܳܐ܀ ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ܀ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܐܶܬܰܝܬ. ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܤܰܓܺܝܳܐܐ ܡܶܢܰܢ ܐܶܫܬܘܺܝܬ̊. ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܫܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܬܕܚܰܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ܀ ܘܒܳܬܰܪ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܀ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܦܳܫ ܗܘܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܕܪ̈ܰܚܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܢܦܶܠ ܒܶܗ ܫܢܺܝܢ ܝܓ. ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܛܰܪ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܗܰܘ ܒܺܝܫܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀ ܘܒܳܬܰܪ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܀ ܘܰܦܩܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܬܟܰܢܰܫ ܚܰܝܠܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܠܨܰܝܕܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ: ܘܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܐܶܬܟ̈ܕܶܢ ܗܘܰܝ̈: ܘܗܽܘ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܠܡܶܬܰܒ. ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܚܳܬܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܣܰܚܦܬܶܗ. ܘܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܶܣܪܶܗ ܒܰܫܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬܽܘܫ ܘܢܶܐܟܽܘܠ܀ ܘܒܳܬܰܪ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܀ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܩܥܶܕ. ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܨܶܐ ܟܽܠ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܐܳܤܝܽܘܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܗܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܓܪܺܝܓܽܘܪܳܝܳܐ ܐܶܬܚܰܝܠ ܘܶܐܬܓܰܢ̱ܒܰܪ. ܕܥܰܡܳܟ ܐܺܝܬܰܝ ܥܰܕܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܬܶܒܢܶܐ ܠܺܝ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܬܪܰܡܪܶܡ ܠܺܝ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ ܘܰܬܪܺܝܡ ܩܰܪܢܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܨܰܠܺܝܬ̊ ܩܕܳܡܰܝ ܗܳܐ ܫܡܰܥܬܳܟ ܘܫܶܠܶܐܬܳܐ ܕܫܶܐܠܬ̊ ܡܶܢܝ ܗܳܐ ܝܶܗܒܶܬ̥ ܠܳܟ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܠܘܳܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܶܐܡܰܪܘ. ܐܶܬܦܢܺܝ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܩܪܶܒ. ܘܠܰܟܝܳܢܳܐ ܬܰܩܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܬܝܶܗ܀ ܘܒܳܬܰܪ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܬܽܘܒ܀ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ. ܚ̣ܕܳܐ ܘܫܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܦܰܩܶܕ ܕܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܝܕܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܩܰܫܺܝܫܺܝܢ ܒܣܰܛܪ̈ܳܦܶܐ3 ܘܰܒܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܢܺܐܙܽܠܘܢ ܥܰܡ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܩܰܦܰܕܽܘܩܝܰܐ ܠܩܶܤܰܪܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܒܰܥܓܰܠ ܕܰܪܓܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܢܶܣܰܒ܇ ܘܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ ܢܶܗܦܽܘܟ. ܘܡܶܢ ܕܶܐܙܰܠܘ ܘܥܰܠ̣ܘ ܠܩܶܤܰܪܺܝܰܐ. ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܠܶܐܘܰܢܛܺܝܽܘܣ ܐܶܦܶܝܤܩܽܘܦܳܐ ܕܬܰܡܳܢ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܫܬܰܥܺܝܘ ܠܶܗ. ܥܰܒܕܶܗ ܠܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ. ܟܰܕ 

125 

ܟܰܢܶܫ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܘܳܬܶܗ ܠܶܐܦܶܝܤܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܀ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܐܰܪܺܝܟܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܰܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܗܳܪܟܳܐ ܣܳܡܢܰܢ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘ̈ܦܳܐ ܫܚ ܕܰܒܤܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܕܢܺܝܩܺܝܰܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܦܦܪ̈ܓܡܢܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܠܶܐܘܰܢܛܺܝܽܘܣ ܗܰܘ ܕܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܕܩܰܦܰܕܽܘܩܝܰܐ. ܕܠܳܗ̇ ܠܤܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܐܶܬܘܰܥܰܕ ܣܳܗܶܕ ܕܶܝܢ ܠܗܳܕܶܐ ܕܠܶܐܘܰܢܛܺܝܽܘܣ. ܐܳܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ. ܗܰܘ ܕܰܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܥܽܘܦܳܝܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܳܡܰܪ. ܕܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܠܶܐܘܰܢܛܺܝܽܘܣ ܗܰܘ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܥܰܠ ܐܰܪܺܝܢܙܽܘ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܢܺܝܩܺܝܰܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܳܢܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܪܺܝܽܘܣ. ܬܰܠܡܕܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܐܥܡܕܶܗ ܘܥܰܒܕܶܗ ܟܪܺܝܤܛܝܳܢܳܐ܀ ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܬܶܐܡܰܪܘ ܡܶܛܽܠ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܰܪܡܢܳܝܳܐ: ܘܶܐܬܝܕܰܥ ܐܳܦ ܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ. ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܠܶܗ ܬܽܘܦ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܪܺܝܢܰܢ. ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓ ܓܪ̈ܺܝܓܳܘܪܝܽܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܘ ܗܰܘ ܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܰܘ ܗܰܘ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܢܰܘܣܳܐ ܐܰܘ ܗܰܘ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ. ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܡܰܢ ܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܛܠܶܐ ܙܰܒܢܶܗ. ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܩܰܫܺܝܫ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܢܶܐܘܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܦܽܘܢܛܽܘܣ ܐܰܬܪܳܐ. ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܘܪܝܠܝܢܘܣ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܘܳܐ. ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܰܘܠܶܐ ܫܡܺܝܫܛܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܐܽܘܤܶܒܺܝܽܘܣ. ܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܟܙ ܕܣܶܦܪܳܐ ܕܙ [ܕ] ܐܩܠܝܣܝܣܛܝܩܐ ܕܺܝܠܶܗ܀ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܡܶܢ ܟܽܠܕܽܘܟ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܕܺܐܒܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܒܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܦܝܪܡܠܝܐܢܘܣ ܕܩܶܤܰܪܺܝܰܐ ܕܩܰܦܰܕܽܘܩܝܰܐ. ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܘܬܶܐܘܕܘܪܘܣ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܦܽܘܢܛܽܘܣ. ܘܗܠܢܘܣ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܛܰܪܤܽܘܣ. ܘܢܺܝܩܽܘܡܳܐ ܕܺܐܝܩܳܢܽܘܢ ܘܰܕܥܺܕܬܳܐ ܕܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܗܽܘܡܰܢܐܽܘܣ. ܘܬܐܘܛܩܢܘܣ ܕܩܶܤܰܪܺܝܰܐ ܕܦܶܠܝܣܛܺܝܢܺܐ. ܘܡܰܟܤܺܝܡܽܘܣ ܕܰܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܒܽܘܨܪܐ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܦܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܡܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܀ ܡܶܢ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܟܚ܀ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ  

126 

ܓܰܠܺܝ[ܹـ]ـܘܣ ܝܗ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܩܠܽܘܕܝܽܘܣ ܩܳܡ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܘܪܝܠܝܢܘܣ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܗܘܰܘ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܤܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܒܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܘܶܐܬܒܣܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܦܰܘܠܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܗܶܪܶܤܺܝܣ ܗܳܝ ܒܺܝܫܬܳܐ܀ ܗܳܘܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܘܪܝܠܝܢܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܘܤܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܗܳܝ ܕܰܫܕܳܬ ܠܦܰܘܠܶܐ ܫܡܺܝܫܛܳܝܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܩܽܘܤܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܘܤܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܗܳܝ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܗ܀ ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. ܐܘܪܝܠܝܢܘܣ ܡܰܢ ܐܰܡܠܶܟ܂ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܘ. ܛܰܐܛܺܝܩܽܘܣ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܘ. ܦܪܘܒܘܣ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘ. ܩܽܘܪܽܘܣ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒ. ܕܝܽܘܩܠܺܝܛܝܢܘܣ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟ. ܩܽܘܤܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܥܰܕܡܳܐ ܠܤܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟ. ܕܟܳܢ̈ܫܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܗ ܠܩܽܘܪܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ: ܗܳܟܘܳܬ ܕܶܝܢ ܘܡܶܢ ܤܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܗܳܝ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܩܢ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ̥ ܒܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܦܳܘܠܺܝܣ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܶܐܘܳܕܳܘܣܺܝܽܘܣ: ܐܰܝܕܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܙܰܘܓܳܐ ܗܰܘ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ: ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܗܰܘ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܢܰܘܣܳܐ: ܘܰܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ ܗܰܘ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܣܰܐܣܺܝܡܽܘܢ ܘܰܕܢܰܐܙܝܰܢܰܙܽܘ. ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܬܽܘܒ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܢܗ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ܀ ܠܳܒܟܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܝܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܕܢܺܝܩܺܝܰܐ. ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܘܰܕܩܽܘܤܛܰܢܛܺܝܘܣ ܘܰܕܩܽܘܤܛܽܘܣ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܗ. ܕܝܽܘܠܺܝܢܽܘܣ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܒ. ܕܝܽܘܒܺܝܢܺܝܢܽܘܣ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܳܐ. ܕܘܐܠܢܛܝܢܝܢܘܣ ܘܕܘܐܠܝܣ ܥܰܡ ܓܪܐܛܝܢܘܣ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܝܕ. ܕܓܪܐܛܝܢܘܣ ܘܕܘܐܠܢܛܝܢܝܢܘܣ ܙܥܽܘܪܳܐ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܳܐ. ܡܶܢ ܬܐܘܕܘܤܝܘܣ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܳܐ. ܕܟܳܢ̈ܫܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܢܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ܀ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ̥ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܬܺܝܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܳܢܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܰܪܡܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ: ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ: ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ. ܕܠܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡ ܚܰܡܪܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܕܰܥ ܕܗܳܝ ܕܠܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ. ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܗܽܘ ܠܡܶܦܩܰܕ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܐܶܢ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܢܶܦܩܽܘܕ ܕܢܰܪܡܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܐܰܘ ܕܠܳܐ 

129 

ܢܰܪܡܽܘܢ. ܡܚܰܘܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܣܰܓܺܝ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬ. ܕܪܳܡܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܕܟܳܤܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ. ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܗܽܘ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܗܰܘ: ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܢܶܣܰܒ ܐ̱ܢܳܫ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܒܳܒܽܘ̈ܣܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܒܥܺܕ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܐܳܦܶܢ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܡܰܐܛܒܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܘܗܽܘ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܤܳܡ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܤܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܬܚܰܫܳܒܽܘ. ܕܠܳܐ ܪܰܒ ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡܘ ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ. ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡ ܚܰܡܪܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܡܰܢ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܒܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܘܰܒܪܽܘܡܺܐ ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܗܶܝܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܝܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܶܐܦܶܤܽܘܣ ܘܰܒܒܽܘܙܰܢܛܺܝܰܐ ܘܰܒܫܽܘܠܛܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܠܽܘܩܳܐ ܕܶܝܢ ܘܡܰܪܩܽܘܣ ܒܰܐܠܶܟܤܰܢܕܪܺܝܰܐ ܘܰܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܝܰܒܠܰܬ̥ ܘܰܪܕܳܬ̥ ܘܶܐܬܳܬ̥ ܗܺܝ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܕܫܰܪܟܳܐ ܥܰܕܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ܀ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܪܒܥܳܐ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܕܦܰܛܪܺܝܰܪ̈ܟܶܐ ܐܺܝܬ܇ ܕܣܳܗܕܺܝܢ܂ ܕܙܳܕܶܩ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܒܟܳܤܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܣܳܗܕܳܐ ܐܺܝܬ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܥܝܳܕܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܬܳܒܰܥ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܐܰܪܡܢܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܶܬܒܶܬ̥: ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ: ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ: ܐܰܘ ܕܙܳܕܶܩ ܘܠܳܐ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܚܢܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܗܰܘ. ܢܶܬܬܒܰܥ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ. ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܗܰܘ. ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܐܳܡܰܪ. ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܰܐܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܫܬܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ. ܥܰܕܡܳܐ ܕܶܐܫܬܶܝܘܗܝ ܚܰܕܳܬܐܺܝܬ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܕܶܐܡܰܪ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܕܚܰܡܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܕܗܰܘ ܟܳܣܳܐ. ܘܠܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܡܙܺܝܓ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܢܶܫܡܰܥ. ܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ. ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ: ܟܰܕ ܐܶܟܰܠ ܗܘܳܐ ܘܫܳܬܶܐ ܗܽܘ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ: ܟܰܕ ܟܰܬܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡ ܐܰܝܟ  

128 

ܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܚܰܡܪܳܐ ܐܰܩܪܰܛܽܘܢ4 ܫܳܬܶܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܘܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܫܳܬܶܝܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܫܳܛܽܘܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܢܺܐܡܰܪ: ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܕܟܳܤܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܤܰܒ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܘܕܺܝ ܘܒܰܪܶܟ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܡܶܢܶܗ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܨܒܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܐܝܟ ܡܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܢܶܫܪܶܝܗ̇ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܕܺܝܠܬܳܐ܆ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܣܳܡܶܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܣܢܺܝܩ ܘܥܰܠ ܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܗܳܕܶܐ ܕܫܳܥܬܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܠܘܳܬ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܢܺܐܬܶܐ.  

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܶܫܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܤܳܒܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܒܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܤܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܶܐܠܰܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ: ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܝܪܟ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܕܰܥ ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܫܪܳܪܳܐ. ܕܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܝܪܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܫܶܡܥܰܬ̥. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܳܢ܆ ܫܢܺܝ̈ܢ ܚܝܳܐ. ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ  

89 

ܠܰܡ ܕܓܳܠܽܘܬܳܐ ܕܰܠܒܳܒܶܠ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܩܰܒܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܰܐܙܥܶܩ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܡܶܟܺܝܠ ܡܳܪܝ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܟܳܗܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܒܰܪ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܥܰܡ ܝܰܘܤܶܦ ܕܒܰܛܢܶܗ ܘܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܡܰܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܤܳܒܳܐ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܤܝܪܟ ܐܰܛܥܝܰܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܰܘܝܽܘܬ ܫܡܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܣܝܪܟ. ܐܰܣܒܰܪܘ ܓܶܝܪ ܕܤܝܪܟ ܫܡܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܣܺܝܪ ܡܶܬܬܺܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܤܬܰܟܠܺܝܢ ܕܰܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܤܝܪܟ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܬܩܪܺܝܘ ܘܡܶܬܩܪܶܝܢ ܒܶܗ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܝܬܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܘܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܘܳܐܦܠܳܐ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܪܡܕ 244 ܫܢܺܝ̈ܢ ܩܰܕܺܝܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܤܝܪܟ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܒܰܒܤܰܪ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܫܰܢܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܣܗ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ. ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܐܘܪܓܛܝܣ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܗܰܘ ܕܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܡ. ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܰܘ ܕܩܰܒܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܳܗ̈ܢܳܝܶܐ. ܕܒܳܬܰܪ ܬܳܪܳܚ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܚܝܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܪ 200 ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܶܢܕܽܘ. ܐܳܦܶܢ ܒܳܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܤܳܒܳܐ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܚܺܝܪܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܪ. ܕܰܚܝܳܐ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܢ. ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܶܛܽܠ ܚܺܝܪܰܡ ܗܰܘ 

ܕܰܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܫܶܠܘܡܽܘܢ ܟܬܺܝܒ ܕܰܚܝܳܐ ܢܕ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ ܐܰܡܠܶܟ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܕ܀ ܐܶܠܳܐ ܠܰܡ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܠܽܘܩܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܳܐ܆ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܕܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܡܶܟܺܝܠ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܚܝܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܟܰܕ ܥܳܒܪܺܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܳܐܬܶܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ܀ ܘܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ. ܘܶܐܠܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܦ ܐܰܘ ܒܰܪ ܐܰܘ ܒܰܪ ܩ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܬܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܕܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ  

90 

ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܘ ܕܢܰܙܥܶܩ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܡܶܟܺܝܠ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܦ ܐܰܘ ܒܰܪ ܩ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܣܳܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܩܰܫܺܝܫ ܐܰܘ ܒܰܪ ܨ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܰܠܗܰܠ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܘܺܝܕܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܚܰܢܰܐ ܢܒܺܝܬܳܐ ܒܰܪܬܳܐ ܕܰܦܢܽܘܐܶܝܠ. ܐܳܦ ܗܺܝ ܩܰܫܺܝܫܰܬ̥ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܗ̇ ܗܘܳܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܳܐ. ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܰܡ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܚܝܳܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇. ܟܰܕ ܗܘܳܬ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܢܺܝ̈ܢ ܦܕ 84. ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܠܰܡ ܗܳܕܶܐ ܩܳܡܰܬ ܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܘܰܐܘܕܝܰܬ̥ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܡܰܠܠܳܐ ܗܘܳܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܥܰܡ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܡܤܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܽܐܘܪܶܫܠܶܡ܀ ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܙ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܝܳܬ ܗܺܝ ܚܰܢܰܐ ܥܰܡ ܒܰܥܠܳܗ̇܆ ܘܰܗܘܳܬ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܦܕ: ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܩܕܳܡ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܒܰܪܬ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܝܕ ܒܕܽܘܟ. ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܰܘܕܝܰܬ̥ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒܰܪܬ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܩܗ ܒܕܽܘܟ. ܘܰܟܒܰܪ ܐܳܦ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܳܐܦܶܢ ܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܕܡܳܐ ܕܬܶܚܙܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀ ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܗܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ. ܠܳܐ ܛܰܥܝܳܐ ܠܺܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܣܺܝܡ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܣܳܒܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܟܰܕ ܡܰܚܓܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܶܗ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܗ̇. ܠܘܳܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܣܳܒܪܺܝܢܰܢ ܕܰܡܛܰܫܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܠܽܘܩܳܐ. ܗܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܟܬܰܒ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܺܐܝܢ ܗܘܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩ. ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܠܒܽܘܝܳܐܶܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܡܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܕܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ  

91 

ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀ ܗܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܣܳܟ ܟܳܗܢܳܐ ܠܳܐ ܫܰܡܗܶܗ܀ ܐܶܠܳܐ ܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ ܟܰܕ ܡܦܰܫܶܩ ܠܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܩܪܳܝܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ. ܒܰܡܥܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܳܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܀ ܘܰܠܘܳܬ ܡܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܶܐܠܰܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܡܟܰܣܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܘܤܳܝܡܺܝܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ.[܀] ܠܘܳܬ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܐܳܠܳܐ. ܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܡܦܰܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܫܳܥܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ. ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܐܶܫܬܰܐܠ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܕܰܝܪܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܒܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܒܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ. ܟܬܰܒ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܓܶܝܪ. ܕܶܐܢ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܚܰܤܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܟܰܕ ܡܚܰܦܰܝ ܪܺܝܫܶܗ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܗܳܕܶܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܰܬܫܰܐܠܽܘܢܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܪܰܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܗܰܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܘܳܠܶܐ ܕܢܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ. ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܰܦܢܰܘ ܡܶܢ ܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܚܰܢܦܳܝܬܳܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܡܰܢ ܕܰܡܪܰܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܤܰܥܪܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܡܣܰܦܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܚܰܝܼܰܝܼ̈ܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܐܶܤܟܺܡܳܐ ܥܒܰܕܘ ܘܶܐܘܰܢܓܶܠܳܐܺܝܬ ܚܳܐܶܝܢ: ܘܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܬܰܟܤܺܝܬܳܐ ܐܳܠܨܳܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܦܐܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܰܘ ܫܠܺܝܚܳܝܳܐ ܢܣܽܘܓ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܰܦܶܣ ܒܟܽܠ ܙܢܺܝ̈ܢ ܕܰܢܒܰܝܽܐܘܢ ܡܰܢ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܠܦܽܘܬ ܤܽܘܢܩܳܢܳܐ ܘܢܶܥܛܦܽܘܢܳܗ̇. ܡܶܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܟܳܗܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܟܠܽܘܢ܀ ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܰܢܺܝ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܳܟ. ܐܰܝܬܳܐ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܢܦܰܢܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ  

92 

ܠܰܢ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܰܠܦܽܘܬ ܢܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܐܶܣܛܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܡܰܢ ܘܰܚܒܺܝܫܳܝ̈ܶܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܨܒܽܘܢ ܠܰܡܚܰܦܳܝܽܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܰܘ ܣܳܝܡܺܝܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܣܰܓܦܳܐ ܨܒܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܓܠܺܝܙܳܐ ܡܶܢ ܟܶܫܠܳܐ ܕܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܣܳܥܽܘܪ̈ܶܐ ܘܶܐܦܶܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܦܰܛܪܺܝܰܪ̈ܟܶܐ: ܐܶܢܗܽܘ ܡܰܢ ܕܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܬܰܘܕܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ: ܐܰܘ ܒܩܰܫܝܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܪܳܐ ܥܰܓܽܘܕܺܝܢ: ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܓܠܺܝܕܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܬܰܟܒܺܝܢ. ܠܰܘ ܬܚܶܝܬ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܢܗܽܘ 

ܕܢܶܬܦܰܪܤܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܰܘ ܣܳܝܡܺܝܢ ܒܶܤ̈ܡܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܐܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܢ ܒܡܰܩܛܦܳܐ5 ܐܰܘ ܒܓܽܘܠܬܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܢ ܒܟܽܘܣܺܝܬܳܐ ܡܟܰܣܰܝ ܪܺܝܫܗܽܘܢ. ܒܒܶܝܬ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܒܥܺܕܬܳܐ ܠܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܐܰܘ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ܀ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܐܰܘ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܡܽܘܢ ܕܗܽܘ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܤܛܰܪ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ̈ܶܝܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܣܳܥܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܒܰܡܥܰܫܩܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܫܩܠܽܘܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ. ܘܰܬܚܶܝܬ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܘܚܽܘܝܳܒܳܐ ܕܗܽܘ ܢܰܦܺܝܠܺܝܢ܀ ܐܰܦܨܚܰܬ̥ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܩܰܠܺܝܠ. ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܕܟܶܬܒܰܬ̥ ܗܺܝ ܐܰܚܽܘܬܳܟ. ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܣܳܥܽܘܪ̈ܶܐ ܚܙܶܐ ܠܳܗ̇ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܒܶܤ̈ܡܶܐ ܟܰܕ ܡܚܰܦܰܝ ܪܺܝܫܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ. ܪܶܡܙܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܳܟ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܣܳܥܽܘܪܳܐ. ܥܕܺܝܠ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܗܰܘ ܕܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܠܺܝ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܳܐܦܶܢ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܥܳܒܶܕ ܗܳܕܶܐ: ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܫܰܠܺܝܛ ܠܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܰܘ ܠܣܳܥܽܘܪܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܗܳܕܶܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܡܶܢ ܠܥܶܠ 

93 

 ܐܶܡܪܶܬ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܰܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܳܟ ܬܽܘܒ ܕܡܶܛܽܠ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ.  

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܥܡܺܝܕܰܝ̈ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܳܐܠܳܐ ܡܦܰܢܶܐ ܠܳܟ ܚܠܳܦܰܝ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ. ܐܰܬܰܢܰܤܺܝܽܘܣ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܥܰܠ ܐܰܢܛܽܘܢܺܝܽܘܣ ܗܰܘ ܥܳܢܘܳܝܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܡܬܰܢܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܒܰܙܒܰܢ ܪܶܢܝܳܐ ܘܚܽܘܫܳܒܳܐ ܢܦܰܠ ܠܶܗ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܰܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܛܦܺܝܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܳܝܬܺܝܢ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ. ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܩܰܫܺܝܫܰܝ̈ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܥܰܕܡܳܐ ܕܡܶܣܬܰܒܥܺܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܐܺܝܛܰܐ ܟܰܕ ܪܶܢܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܦܰܠ ܠܶܗ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ. ܫܕܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܩܕܳܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܕܢܶܓܠܶܐ ܠܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܥܶܕܳܢܳܐ ܤܰܓܺܝܳܐܐ ܐܰܓܰܪ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܳܐܡܰܪ. ܐܳܘ ܐܰܢܛܽܘܢܺܝܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܝܺܨܰܦ. ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܝ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ܀ ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܫܡܰܥܬ̊. ܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܣܥܶܐ ܠܰܡܥܰܩܳܒܽܘ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܗܽܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܬܬܡܺܝܫܺܝܢ܆ ܐܰܘ ܠܡܶܒܨܳܐ  

ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܒܰܪ ܓܶܢܣܳܟ ܘܫܳܘܶܐ ܒܛܽܘܗܡܳܟ ܬܶܥܨܶܐ. ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܳܟ ܪܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܶܝܢ ܘܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇. ܐܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܳܨܶܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܝܳܨܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܕܢܰܦܫܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܬܦܰܩܰܕܬ̊. ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܐܶܬܚܰܫܒ ܘܕܰܥ. ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܤܳܥܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܘܣܰܩܽܘܒܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܢܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܠܠܳܐ ܡܢܰܦ̈ܩܶܐ. ܠܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܘܰܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܘܰܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܰܘ ܫܳܡܥܺܝܢ ܣܳܥܰܪ ܠܗܶܝܢ. ܐܶܢ ܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ 

94 

ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܫܬܰܒܩܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܣܳܢܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܥܳܐܶܠ ܒܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܚܛܰܘ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܡܬܰܪܓܡܳܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ̊: ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܫܺܐܕܳܐ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܡܶܚܛܳܐ ܠܳܐ ܚܛܳܐ: ܐܰܘ ܐܶܢ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܐܰܘ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܚܛܰܘ. ܫܰܕܰܪ ܘܰܐܝܬܳܐ ܠܳܟ ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܐܰܦܺܝܬܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ. ܘܰܩܪܺܝ ܒܶܗ ܡܺܐܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܣܺܝܡ ܠܶܗ ܠܡܰܠܦܳܢܳܐ ܥܰܠ ܤܰܡܝܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܶܗ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܐܦ ܫܰܐܠܽܘܗܝ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܗܳܢܳܐ ܚܛܳܐ ܐܰܘ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܟܰܕ ܣܡܶܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܡܶܢܶܗ ܝܺܠܰܦ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܚ̈ܡܳܢ ܡܶܛܽܠ ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܗܰܘ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܟܠܺܝܬ̥ ܠܰܡܣܳܡ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܐܰܪܺܝܟܽܘܬܗܶܝܢ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܦܤܰܩ ܗܽܘ ܗܰܘ ܡܬܰܪܓܡܳܢܳܐ: ܕܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܫܺܐܕܳܐ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܫܬܠܰܚ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܰܕܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܗܰܘܢܳܐ. ܠܰܡܒܰܚܳܢܽܘ ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܐܰܘ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ. ܟܰܕ ܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬ ܡܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܡܰܪܬ̊ ܝܰܠܽܘܕܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܕܒܳܬܰܪ ܕܩܰܒܶܠܘ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܤܰܩܽܘܒܠܳܝܳܐ ܘܡܰܠܶܙ ܘܫܳܚܶܩ ܠܗܽܘܢ. ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܫܳܐ ܤܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܣܢܺܝ̈ܩܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܣܦܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܦܰܢܺܝܢܰܢ: ܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ. ܕܟܰܕ ܥܳܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܰܦܫܝ ܘܒܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܟܶܬܒܶܬ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡ ܒܽܘܚܳܢܳܐ ܚܽܘܒܳܢܳܝܳܐ:  

95 

ܘܗܰܘ ܡܳܐ ܡܶܢ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܟ ܕܢܳܩܶܦ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܐܳܚܶܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܗܰܘ ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܢ ܬܶܓܕܰܫ ܕܰܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ. ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܰܟܶܢ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܥܦܺܝܦܬܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܢ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܨܺܝܪܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܰܨܪܶܬ̥. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܝ ܠܘܳܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܐܶܬܟܬܶܒ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܦ ܡܚܰܪܪܳܐ ܠܺܝ ܡܶܢ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܳܕܶܐ ܥܰܠ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܰܘ ܒܟܽܠ ܡܰܨܠܰܚ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ. 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܛ ܡܶܛܽܠ ܢܶܤܝܽܘܢܳܐ ܗܰܘ ܠܺܠܝܼܳܝܼܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܢܶܤܝܽܘܢܳܐ ܗܰܘ ܕܟܶܬܒܰܬ̥ ܠܺܝ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܕܓܳܕܶܫ ܠܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ܆ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܳܦ ܚܰܦܶܛܬܳ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܨܠܽܘܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܕܗܽܘ ܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܫܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܫܰܪܟܳܐ. ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܨܰܠܳܐ ܥܰܡ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܤܰܓܺܝܐܬܳܐ ܕܓܽܘܪܓܳܚܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܟܰܕ ܡܥܰܬܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܪ̈ܝܳܢ ܠܥܽܘܙܶܗ ܘܰܡܫܰܗ̈ܝܳܢ ܠܬܽܘܩܦܶܗ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܠܳܐ ܛܰܥ̈ܝܳܢ ܠܳܟ. ܒܗܳܝ ܕܰܩܪܶܝܢ ܠܳܟ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܩܪܳܒܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ. ܒܪܰܡ ܐܳܦ ܡܶܢܝ ܕܺܝܠܝ ܫܡܰܥ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܕܰܒܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܝܶܕܥܶܬ̥ ܐܶܢܶܝܢ܀ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܰܢ ܐܶܙܕܰܗܪ ܒܟܽܠܶܗ ܫܩܳܠܛܰܥܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܡܳܐ ܢܶܫܘܰܪ ܥܠܰܝܟ ܗܰܘ ܚܰܫܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܒܝܰܕ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܙܕܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܡܰܘܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܟܠܺܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܛܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܙܳܟܽܘܬܳܐ܀ ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܥܰܒ̈ܝܳܬܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܥܰܣܩܳܐܺܝܬ ܦܳܫܰܪ ܠܗܶܝܢ ܐܶܣܛܽܘܡܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܡܥܰܒܝܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܶܐܣܛܽܘܡܟܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܥܰܒܝܳܐ ܘܐܳܠܨܳܐ ܐܳܦ ܠܘܰܪ̈ܺܝܕܶܐ ܕܗܰܕܳܡܳܐ ܗܰܘ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ܀ ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܠܳܐ  

96 

ܬܩܽܘܡ ܤܰܓܺܝ ܘܰܬܩܽܘܡ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܬܶܬܶܐܠܶܨ ܘܬܶܕܡܰܟ ܒܳܬܰܪ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܒܡܰܕܡܟܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܳܬܰܪ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܣܰܓܺܝ ܡܰܠܶܙ ܚܰܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܠܕܰܝܪܳܝܳܐ܀ ܐܶܙܕܰܗܪ ܘܡܶܢ ܩܰܘܡܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܕܒܰܚܕܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܡܙܰܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ: ܐܶܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܶܐܢ ܠܺܠܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܒܶܝܬ ܒܽܘܪܟܳܐ ܠܒܽܘܪܟܳܐ ܗܰܠܶܟ ܘܙܶܠ ܘܬܳܐ ܒܰܚܒܽܘܫܬܳܟ. ܐܳܦܶܢ ܘܰܙܥܽܘܪܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܀ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܟܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܗ. ܠܰܐܦܰܝ̈ ܬܫܰܥ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܐܰܟܽܘܠ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܥܶܕܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܪܰܡܫܳܐ. ܕܦܳܫܰܪ ܒܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܤܛܽܘܡܟܳܟ ܩܕܳܡ ܕܬܶܕܡܰܟ܀ ܕܬܶܙܕܰܗܪ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܕܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܘ ܕܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܠܳܐ ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܤܢܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܥܗܰܕܶܟ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܚܳܫܟܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ.  

ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܠܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀ ܐܶܬܗܰܓܳܐ ܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܶܪܝܳܢܗܽܘܢ ܡܟܰܢܶܫ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܠܗܰܘܢܶܗ ܕܕܰܝܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܦܶܗ̈ܝܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ܀ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܳܐ ܡܰܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝ ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܤܶܕܪܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ. ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܘܳܬܳܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܘܰܐܓܽܘܢܺܣܛܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ. ܣܥܽܘܪ ܘܢܰܣܳܐ ܘܰܚܙܺܝ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܕܰܡܥܰܕܪܳܐ ܗܺܝ ܐܰܚܽܘܕ܀ ܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ܂ ܢܶܗܘܶܐ ܚܽܘܬܳܡܳܐ ܠܡܶܠܬܰܢ ܕܰܠܘܳܬܳܟ܀  

ܐܶܬܬܰܨܰܚܘ ܘܶܐܬܟܶܬܒܘ ܗܳܠܶܝܢ. ܒܺܝܪܰܚ ܬܰܡܽܘܙ ܕܰܫܢܰܬ ܐܟܗ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ܀  

 

 

 

BL Add. 12154, f. 184r-191r: A short Commentary on the Sacraments of the Church, by a bishop named George (probably George, bishop of the Arabs)

To be compared with:

Connolly, Richard Hugh, and Humphrey William Codrington. Two Commentaries on the Jacobite Liturgy by George Bishop of the Arab Tribes and Moses Bar Kepha, Together with the Syriac Anaphora of St. James and a Document Entitled The Book of Life. London: Williams and Norgate, 1913.

 

(184r) ܬܘܒ ܦܘܫܩܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܕܥܕܬܐ ܕܥܒܝܕ ܠܐܢܫ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܫܡܗ ܓܐܘܪܓܝ. 

 ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܥܒܰܕܘ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ:  (184v) ܦܰܬܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܽܘܢܳܢܣܺܝܳܘܣ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܚܰܕ ܡܶܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܪܺܝܽܘܣ ܦܳܓܽܘܣ: ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܦܶܣܩܽܘܦܳܐ ܕܰܐܬܺܐܢܰܣ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܥܶܒܕܶܬ̥ ܐܶܢܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ܆ ܠܕܽܘܪܳܫܳܐ ܕܪ̈ܳܚܡܰܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܰܢ. ܘܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܦܰܢ̈ܩܝܳܬܳܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܶܩܪܽܘܢ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܶܟܝܚܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܰܕܪܶܟ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܶܒܕܶܬ̥ ܐܶܢܶܐ ܒܟܰܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܗܽܘܢ ܠܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܒܺܝܕ: ܘܠܶܗ ܠܕܺܝܘܢܳܢܣܺܝܳܘܣ ܘܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܡܺܝܪ ܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ܆ ܒܡܰܡܠܠܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐ ܘܰܦܫܺܝܛܳܐ܆ ܠܦܽܘܬ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܕܰܣܢܺܝܩ ܠܡܶܕܰܥ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀ 

 ܫܘܪܝܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܟܪ̈ܤܛܝܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܟܪܶܤܛܝܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܳܗ̇ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܦܳܩܶܕ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܕܢܺܐܠܰܦ܇ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܗܳܘܶܐ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܙܰܒܢܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܒܝܰܕ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ܀ 

 ܫܶܡܥܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܗܳܘܶܐ܆ ܡܕܰܟܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥ̈ܝܳܕܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܨܳܐܰܪ ܠܗܽܘܢ ܨܽܘܪܬܳܐ ܘܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܚ̇ܕܰܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܰܪܣܳܐ܀ 

 ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܫܰܒܠܳܐ ܠܘܳܬ ܫܪܳܪܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܘܕܽܘܒܳܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܕܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇ ܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܰܕܪܶܟ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܽܘܠܳܐ ܡܶܬܬܨܺܝܪ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܶܐܡܶܗ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܐܳܬ̥ܶܐ ܠܗܳܝ ܕܢܶܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܬܬܨܺܝܪ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܗ̇ ܠܰܟܪܶܤܛܝܳܢܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ܇  (185r) ܘܡܶܬܕܰܟܶܐ ܒܝܰܕ ܫܶܡܥܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܠܒ̣ܰܟ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܡܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܗܳܘܶܐ ܒܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܡܶܫܬܘܶܐ ܠܰܚܙܳܬܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܀ 

 ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܝܳܠܦܺܝܢ ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܬܳܢܶܝܢ ܡܰܘܕܰܥ. ܕܰܗܘ̣ܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܟܺܝܠ ܒ̈ܢܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡ̣ܶܢ ܬܚܶܝܬ ܡܳܪܽܘܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܘܶܐܶܬܚܰܪܰܪܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒ̈ܢܰܝܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܡܶܫܬܰܠܰܚ ܡ̣ܶܢ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܘܫܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܣܳܐܘܢܶܗ. ܘܡܶܬܦܢܶܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܘܟܳܦܰܪ ܒܣܳܛܳܢܳܐ܀ 

 ܫܠ̣ܚ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܕܫܰܠ̣ܚܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܘܡܰܣܠܝܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܀ 

 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܦܢܶܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܘܟܳܦܰܪ ܒܣܳܛܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ܆ ܕܰܟܦܰܪ ܠܶܗ ܘܰܐܣܠܝܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ܇ ܘܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܡܰܘܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܟܳܗܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܩܪܳܒܳܐ ܕܥܰܡ ܤܳܛܳܢܳܐ ܘܰܦܝܳܣܳܐ ܠܕܰܝܳܢܳܐ܇ ܕܢܶܬܚܰܪܰܪ ܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ܀ 

 ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܶܬܦܢܶܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ܆ ܠܰܦܢܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܡܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܘܕܰܥ܆ ܕܶܐܬܦܢܺܝ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܘܕܶܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܀ 

 ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܕܥܳܐ܆ ܕܰܟܦܰܪ ܠܶܗ ܘܶܐܬܪܚܶܩ ܡܶܢ ܤܳܛܳܢܳܐ܆ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܘܰܠܘܳܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ܀ 

 ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܪܫܶܡ ܒܡܶܫܚܳܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ (185v) ܒܛܽܘܦܣܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܗܘܳܬ̥ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܡܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܠܟܽܘܠܢܳܫ܆ ܕܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܳܐ ܕܰܟܪ̈ܶܤܛܝܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܠܚ̈ܰܫܶܐ ܐܰܘ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢܰܢ ܒܝܰܕ ܚܬܳܡܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܩܢ̣ܰܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܝܺܕܥܬܳܐ ܕܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܇ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܺܝܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ 

 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܥܰܠ ܦܳܬ̥ܶܗ ܡܶܬܪܫܶܡ܆ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܕܳܡܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܚܺܝܠ ܒܝܰܕ ܚܙܳܬܶܗ ܥܰܠ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܗܘܳܬ̥ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܇ ܕܕܳܚܶܠ ܗܘܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܬܰܪ̈ܥܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܛܽܘܦܣܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀ 

 ܥܳܪܳܒܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܽܘܝܽܘ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܘܕܰܥ ܬܽܘܒ܆ ܐܳܦ ܢܰܟܦܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ܇ ܕܠܰܘ ܗܽܘ ܡ̣ܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܕܠܳܐ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܡܪܰܚ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢܶܗ܀ 

 ܟܬܳܒ ܫܡܶܗ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܡܫܰܘܕܰܥ܆ ܕܶܐܬܟܬܶܒ ܠܶܗ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܥܳܪܒܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܟܬܶܒ ܫܡܶܗ܆ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܝܰܨܺܝܦܽܘܬ̥ܶܗ ܕܰܠܘܳܬ̥ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܡܚܰܘܝܳܐ. 

 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܡܫܰܚ ܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܶܗ ܡܰܘܕܥܳܐ܆ ܕܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܤܳܛܳܢܳܐ ܥܳܐܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܐܳܦ ܗܰܘ ܕܥܳܐܶܠ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ (186r) ܕܕܰܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ܆ ܒܡܶܫܚܳܐ ܡܶܬܡܫܰܚ܇ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܫܳܪ̈ܥܳܢ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ܆ ܡܶܫܚܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܫܻ̈ܐܕܶܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗܝ. 

 ܐܽܘܙܢܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܕܽܘܟܰܬ̥ ܩܰܒܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܡܰܠܶܐ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܶܗ ܕܥܽܘܒܳܐ ܕܡܰܘܠܶܕ ܒ̈ܢܰܝܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܠܐ ܡܳܝ̈ܽܘܬ̥ܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. 

 ܥܡܳܕܶܗ ܕܶܝܢ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ܆ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܕܪܺܝܫ. 

 ܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬ̥ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܥܳܡܶܕ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗ̄ܝ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܰܗܘ̣ܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܩܰܒܪܳܐ. 

 ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܶܝܢ ܕܟܳܗܢܳܐ܆ ܐܳܬ̥ܳܐ ܕܡܶܬܬܨܺܝܪܳܢܽܘܬܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ. 

 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܦܠܳܢ܆ ܘܠܐ ܐܳܡܰܪ ܕܡܰܥܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܡܰܘܕܰܥ ܒܝܰܕ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ̥ܶܗ܆ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܨܒܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܐܶܫܬܰܟܢܰܬ̥ ܠܶܗ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 

 ܡܰܣܰܩܬܐ ܕܡܶܢ ܐܽܘܙܢܳܐ܆ ܐܳܬ̥ܳܐ ܗ̄ܝ ܕܡܰܣܰܩܬܶܗ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܣܰܩܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. 

 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܛܒܰܥ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܥܳܡܶܕ ܡܰܘܕܥܳܐ܆ ܕܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܒܝܰܕ ܛܰܒܥܳܐ. ܘܐܺܝܬ̥ܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܛܰܒܥܳܐ܆ ܐܳܦ ܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ. 

 ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܶܝܢ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܕܠܳܒܫܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘ̣ܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒ̈ܢܰܝܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ. 

 ܪܰܟܺܝܟܽܘܬ̥ܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܡܳܐܢ̈ܶܐ܆ ܐܳܬ̥ܳܐ ܗ̄ܝ ܕܪܰܥܕܽܘܬ̥ܶܗ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. 

 ܐܽܘܪܳܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘܟܺܝܬ̥ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ  (186v) ܕܥܰܠ ܪܺܝܫ ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܥܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܒܝܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܩܕܳܡ ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܐܳܬ̥ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܰܢܺܝܐܘܬܐ ܠܐ ܡܰܥܒܕܰܬ̥ ܚ̈ܰܫܶܐ. 

 ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܡܒܰܕܩܺܝܢ܆ ܥܠ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܒܝܰܕ ܥܡܳܕܳܐ܇ ܕܰܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. 

 ܡܰܥܰܠܬܗܽܘܢ ܕܰܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܡܰܘܕܥܳܐ܆ ܥܰܠ ܡܰܥܰܠܬܗܽܘܢ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ ܕܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܘܥܰܠ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܡܶܛܽܠܬܗܽܘܢ. 

 ܡܰܥܰܠܬܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܕܶܟܪ̈ܶܐ ܕܰܠܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ܆ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ̥ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܐܶܙܕܓܰܪ ܡܶܢܶܗ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. 

 ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܥܡ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܠܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܒܡܶܕܶܡ. 

 ܫܝܳܓܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܟܳܗܢܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܠܦܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ܆ ܕܰܢܫܺܝܓ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܰܪ̈ܢܝܳܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܚܰܪ ܠܶܒܳܐ ܘܟܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. 

 ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܡܫܺܝܓܺܝܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܡܒܰܕܩܺܝܢ ܥܰܠ ܠܐ ܡܶܬܬܫܺܝܓܳܢܽܘܬܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܩܰܒܶܠܘ. 

 

ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ 

 ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܒܰܚܕܳܐ ܩܺܝܢܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ܆ ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܥܺܕܬܐ ܡܚܰܘܝܳܐ܆ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. 

 ܩܰܕܺܝܫ ܐܰܢܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܕܩܳܥܶܝܢܰܢ܆ ܒܽܘܕܳܩܰܐ ܗ̄ܘ ܕܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܘܫܽܘܡܠܝܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܗܳܫܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ܇ ܗܰܘ ܕܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ (187r) ܐܶܫܰܥܝܳܐ. 

 ܫܶܡܥܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܣܽܘܟܳܠܗܽܘܢ܆ ܬܽܘܪܣܳܝܰܐ ܗ̄ܘ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܚܠܳܦ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ ܦܰܓܪܳܐ. 

 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܕܺܝܬܺܝܩܝ ܥܰܬܝܩܬܐ ܩܕܳܡ ܚܕܰܬܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ܆ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܐܶܡܪܰܬ̥ ܥܰܬܺܝܩܬܐ܆ ܚܰܘܝܰܬ̥ ܚܕܰܬܐ ܕܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܠܶܗ. 

 ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܡܰܚܕܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܗܰܝܟܠܳܐ܆ ܒܛܺܝܠܽܘܬ̥ܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܘܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬ̥ܶܗ ܘܪܺܝܚܬܳܢܽܘܬ̥ܶܗ ܒܰܣܺܝܡܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. 

 ܦܽܘܢܳܝܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܕܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܠܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ܆ ܥܰܠ ܡܣܰܬܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܘܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܫܰܘܕܰܥ܇ ܗܰܝ ܕܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܡܩܰܘܝܳܐ ܒܠܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܐ܇ ܐܰܝܟ ܫܪܳܓܳܐ ܕܠܐ ܚܳܣܰܪ ܒܰܢ̈ܣܺܝܒܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܐ ܕܡܶܢܶܗ. 

 ܫܠܳܡܳܐ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ܆ ܡܰܥܒܰܪ ܘܡܰܕܥܶܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܘܡܰܥܒܶܕ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܥܰܡ ܚ̈ܕܳܕܶܐ܇ ܘܬܰܪܥܽܘܬܐ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܥܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. 

 ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ܆ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܡܡܰܠܶܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܥܺܕܬܐ ܗܶܢܽܘܢ ܡܡܰܠܶܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ: ܟܳܪ̈ܽܘܙܘܳܬ̥ܳܐ ܘܩܰܘܡܳܐ ܕܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܡܰܙܥܩܺܝܢ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܫܶܠܝܳܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܘܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܘܰܒܛܶܟܣܶܗ ܠܦܽܘܬ̥ ܡܫܽܘܚܬܶܗ. 

 ܟܳܗܢܳܐ ܕܶܝܢ ܬܠܳܬ̥ ܡܡܰܠܶܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܡܰܚܝܳܢܰܢ܇ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܩܰܪܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܐܶܬܪܰܥܺܝ ܠܰܢ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗܝ (187v) ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫ ܓܽܘܫܡܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ. ܘܕܰܬܠܳܬ̥ ܕܶܝܢ܆ ܕܨܳܐܰܪ ܨܝܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܢܝܬܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ. 

 ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܶܝܢ ܠܶܗ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܡܫܰܘܕܰܥ ܠܰܢ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗܝ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܰܚܡܳܐ ܕܶܝܢ ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ܆ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܐܳܦ ܕܡܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܇ ܕܺܐܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.  

 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܡܡܰܙܓܺܝܢܰܢ ܟܳܣܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܛܽܘܦܣܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܕܰܕܡܳܐ ܘܰܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܪܕܰܘ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. 

 ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܓܢܺܝܙܽܘܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܽܘܬܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܗܽܘܢ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. 

 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܒܝܰܕ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬ̥ܶܗ ܘܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬ̥ܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܠܘܳܬ̥ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. 

 ܘܺܐܠܰܐ̈ܣ ܕܶܝܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ܆ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܶܝܢ ܕܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܶܝܬ ܠܰܢ ܠܰܓܢܺܝܙܽܘܬ̥ܶܗ ܕܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. 

 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܠܒܰܪ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܫܽܘܡܠܝܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܠܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܡܶܢ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܢܰܢ ܠܐ ܡܦܳܣܺܝܢܰܢ ܒܗܶܝܢ: ܝܳܕܰܥ ܠܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܢܶܬܒܰܙܚܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ. ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܶܬ̥ܺܝܗܶܒ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܠܐܢܳܫ: ܟܡܳܐ ܕܚܶܡܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܗܰܘ (188r) ܚܛܺܝܬܖܗ ܡܶܬܢܰܣܶܐ܆ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܚܛܳܐ ܘܐܶܫܬܠܶܡ ܠܫܻ̈ܐܕܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܫܠܡܶܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܠܤܳܛܳܢܳܐ ܕܢܶܬܪܕܽܘܢ. ܘܠܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܓܰܕܦܺܝܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܫܰܒܪܰܐ ܗ̄ܘ܆ ܟܡܳܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܡܶܬܢܰܣܶܐ܆ ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܩܰܕܶܡ ܚܳܐܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܶܢܶܗ܇ ܡܩܰܕܶܡ ܡܰܝܬܶܐ ܡܰܪܕܽܘܬ̥ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܙܽܘܗܳܪܳܐ܇ ܘܡܶܬܦܪܶܣ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܗܘ̣ܳܬ̥ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܬ ܨܶܝܕ ܢܰܒܽܘܟܕܢܨܪ ܗܰܘ ܒܰܪܒܪܳܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܇ ܕܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܚܶܠܡܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ܇ ܘܰܓܠܳܐ ܠܶܗ ܦܽܘܫܳܩܶܗ ܒܝܰܕ ܕܳܢܺܝܐܝܠ܇ ܘܡܰܠ̣ܟܶܗ ܕܰܒܝܰܕ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܢܰܐܣܶܐ ܠܰܡܚܽܘܬ̥ܶܗ ܩܕܳܡ ܕܬܶܗܘܶܐ. ܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܳܦ ܒܝܰܕ ܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܳܪ̈ܫܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̄ܝ ܕܶܝܢ܆ ܕܣܰܓܺܝܐܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܡܶܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܥܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ ܡܶܢ ܤܳܛܳܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗܝ. ܘܟܽܘܠܰܢ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܬܐ ܚܳܛܶܝܢܰܢ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܚ̈ܛܳܗܰܝܢ. ܥܺܕܬܐ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܓܰܠ̈ܝܳܢ ܘܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܕܳܝܢܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܟܰܣ̈ܝܳܢ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗܝ ܚܰܙܳܝܗܶܝܢ ܫܳܒܩܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ. 

 ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܺܐܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܰܘ ܒܳܬܰܪ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܚܳܛܶܐ ܒܳܬܰܪ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܣܟܶܠ ܒܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܰܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܐܶܙܰܠ ܝܰܗܒܳܗ̇ (188v) ܠܰܒ̈ܥܶܠܕܒܳܒܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܐܶܬܺܝܕܰܥ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܒܰܝܬܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܘܐܶܡܰܪܘ ܥܠܰܘܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܐܶܬܟܠܺܝ ܡܶܢ ܚܙܳܬ̥ܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. 

 ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܡܽܘܬ̥ܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܐܶܣܳܕܰܘ̈ܗܝ ܘܡܶܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܶܬܚܙܺܝܘ. 

 ܐܽܘܪܳܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܥܰܠ ܟܰܬܦܴ̈ܬܗܽܘܢ ܕܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܥܰܠ ܫܽܘܥܒܳܕܗܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬ̥ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ. ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܛܶܟ̈ܣܺܝܘܛܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ܆ ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܟܰܬܦܴ̈ܬ̥ܶܗ܆ ܐܰܘ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܪܳܡܶܐ ܐܽܘܪܳܪܳܐ. 

 ܡܰܪ̈ܘܚܳܬܐ ܕܶܝܢ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ܆ ܥܰܠ ܓܶܦ̈ܶܐ ܦܳܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܠܐ ܡܶܨܛܰܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܕܗܰܘܢܗܽܘܢ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢ. 

 ܪܟܺܝܢܽܘܬܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܕܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܕܽܘܡܝܳܐ ܗ̄ܝ ܕܗܳܢܽܘܢ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ܇ ܕܡܶܢ ܕܚܠܬܗܽܘܢ ܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܒܥܶܕܳܢ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. 

 ܣܝܳܡ ܒܽܘܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܬ̥ܰܐ ܗ̄ܘ ܕܡܰܦܽܘܠܬܰܢ ܕܰܒܝܰܕ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܩܝܳܡܬܰܢ ܕܡܶܢ ܒܽܘܪܟܳܐ܆ ܐܳܬ̥ܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܰܢ ܕܰܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. 

 ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܶܝܢ ܘܒܫܰܒܥ ܫܰܒ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܕܦܰܢܛܝܩܘܤܛܝ܆ ܠܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܽܘܪܟܳܐ܆ ܥܰܠ ܕܺܐܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܰܫܝܚܳܐ: ܗܳܝ ܕܰܗܘ̣ܳܬ̥ ܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܩܝܳܡܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ. 

 ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܨܠܽܘܬܐ ܗ̄ܝ ܕܦܪܗܣܝܐ ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܒ̈ܢܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܒܥܳܒܽܘܕܳܐ: ܘܪܶܚܡܬܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܐܳܦ ܡܶܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܇ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܇ ܘܫܶܐܠܬܐ ܕܰܚܫܚܬܐ. 

 ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ܆ ܕܰܠܐܢܳܫܳܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ܆ ܘܠܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܡܣܰܝ̈ܒܶܐ ܘܛܰܡ̈ܶܐܐ. 

 ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܚܰܕ (189r) ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܫܰܘܝܽܘܬ̥ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܰܬܠܺܝܬ̥ܳܝܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ܆ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܒܰܟ̥ܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ܇ ܕܰܐܫܘܺܝ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܕܰܫܡܶܗ. 

 ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܠܡܰܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܆ ܟܢܺܝܫܽܘܬܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܘܰܚܕܳܝܽܘܬ̥ܗܽܘܢ ܕܥܰܡ ܚ̈ܕܳܕܶܐ ܘܥܡ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܛܽܠܬ̥ܶܗ܇ ܕܐܶ݀ܦܠܓܺܝܘܗܝ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܐ܇ ܘܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܢܦܰܠܶܓ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ܇ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗܝ ܫܽܘܟܳܢܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. 

 ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܥܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܠܰܢ. 

 ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܦܰܫܛܳܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܣܶܡܳܠܳܐ ܠܘܳܬ̥ ܡܰܣܒܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܐܳܬ̥ܳܐ ܗ̄ܝ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬ̥ܶܐ. 

 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܗܽܘ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܢܳܣܶܒ ܠܽܘܩܕܰܡ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܝܳܗܶܒ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܣܳܗܕܽܘܬ̥ܶܗ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܰܘܕܥܳܐ. 

 ܘܰܨܠܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܦܳܪܰܥ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܳܬܰܪ ܡܰܣܒܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇. 

 ܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܥܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܕܳܡ ܩܽܘܕܳܫܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܫܰܘܬܳܦܽܘܬܗܽܘܢ ܕܥܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܒܰܕܶܩ. ܘܕܶܐܬܟܬܶܒܘ ܠܗܽܘܢ ܫ̈ܡܳܗܰܝܗܽܘܢ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. 

 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܡܫܺܝܓܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ܆ ܕܰܩܕܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܳܚܰܪ (189v) ܠܶܒܳܐ ܘܟܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܘܠܶܗ ܡܰܓܥܠܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܰܝܗܽܘܢ. ܡܰܠܦܳܐ ܕܶܝܢ ܘܐܳܦ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ܆ ܕܰܢܫܺܝܓܽܘܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܰܪ̈ܢܝܳܢ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. 

 ܥܠ ܩܽܘܕܳܫ ܡܽܘܪܽܘܢ 

 ܡܽܘܪܽܘܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ. ܒܟܽܠ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܒܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܚܕܳܐ ܕܫܳܠܡܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܰܬܠܳܬ̥ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕܺܝܠܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ. ܡܩܰܕܶܫ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܓܶܝܪ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ ܕܰܢܩܰܕܫܺܝܘܗܝ. ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܟܰܢܶܫ ܗܽܘ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܠܟܽܘܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܐ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܦܪܺܝܫ ܡܶܛܽܠܬ̥ܶܗ ܕܫܰܪܒܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܗܳܘܝܳܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܆ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܒܰܪ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܠܐ ܥܰܡܺܝܕܺܝܢ܆ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܡܶܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ܆ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܡܶܬܬܰܚܕܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ܆ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܽܘ̈ܦܕܝܰܩܢܶܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܢܳܦܶܠ ܒܗܰܘ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܩܳܕܶܡ ܡܶܬܡܰܕܰܟ ܘܡܶܬܒܰܣܰܡ܆ ܒܝܰܕ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܒܳܣ̈ܡܶܐ܆ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܐܦܘ ܒܠܣܡܘܢ ܗܰܘ ܐܺܝܓܽܘܦܛܳܝܳܐ. ܡܶܫܚܳܐ ܕܶܝܢ ܥܨܺܝܪܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܩܰܕܰܫ: ܐܰܝܟ ܕܦܳܩܶܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܩܳܢܽܘܢܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܐ ܡܰܦܶܣ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܢܶܬܩܰܕܰܫ܇ ܐܰܘ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܠܐ ܒܰܩܨܳܬܳܐ ܘܠܐ ܒܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܇ ܤܛܰܪ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܫ̈ܚܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܫܽܘ̈ܫܡܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܰܗܘ̣ܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘ̈ܓܠܶܐ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ: ܘܗܰܘ ܕܥܳܒܕܺܝܢ (190r) ܐܳܣܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܒܺܥ̈ܐ ܠܰܚܫܳܚܬܳܐ ܕܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ܆ ܘܐܶܢ ܐܺܝܬ ܡܶܫ̈ܚܳܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܝܟ ܙܢܳܐ ܕܗܰܘ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܘܗܰܘ ܕܬܰܘܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܓܰܘ̈ܙܶܐ ܘܗܰܘ ܕܠܽܘ̈ܙܶܐ ܥܡ ܫܰܪܟܳܐ܆ ܛܽܘܦܣܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܘܰܕܗܶܪ̈ܣܝܣ ܡܚܰܒ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܡܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬ ܥܠܰܝܗܶܝܢ܇ ܡܶܢ ܫܪܳܪܶܗ ܕܶܝܢ ܪ̈ܰܚܺܝܩܳܢ. ܡܶܫܚܳܐ ܕܶܝܢ ܕܙܰܝܬܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗܝ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܥܺܕܬܐ܆ ܘܗܽܘ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܫܚܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܘܰܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ ܕܢܶܚܠܽܘܛ ܡܶܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ ܕܢܶܚܠܽܘܛ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܫ̈ܚܳܢܶܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܥܺܕܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܗܳܕܶܐ ܣܳܥܰܪ܆ ܡܰܣܠܝܰܐ ܗ̄ܘ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. 

 ܫܳܩܶܠ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܡܶܫܚܳܐ ܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܩܰܕܶܫ܆ ܟܰܕ ܪܡܶܐ ܒܡܳܐܢܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܐܰܘ ܕܣܺܐܡܳܐ ܐܰܘ ܕܰܙܓܽܘܓܺܝܬܳܐ: ܘܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܩܽܘܢܺܝܩܽܘܢ ܒܙܰܘܚܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܡܰܪ̈ܘܚܳܬܐ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪܶܐ܇ ܘܰܡܟܰܣܶܝܢ ܠܶܗ ܠܡܶܫܚܳܐ ܘܠܐܦܣܩܽܘܦܐ ܐܟܚܕܳܐ܇ ܘܐܳܙܠܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܐܰܚܽܘܬܐ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܘܥܰܡܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܰܥܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܥܶܠ ܘܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܥܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܶܗ ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܟܰܣܶܐ ܒܰܦܪܺܝܣܳܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܡܰܪ̈ܘܚܳܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܶܗ܆ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܐ. ܒܩܽܘܕܳܫܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ܆ ܘܰܒܩܽܘܕܳܫܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܬܽܘܒ ܒܶܗ ܡܶܬܪܰܫܡܺܝܢ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܐܳܫܶܕ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܠܳܗ̇: ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܟܰܕ ܡܗܰܠܶܠ. ܘܒܶܗ (190v) ܬܽܘܒ ܡܶܬܛܰܒܥܺܝܢ܆ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܥܳܡܕܺܝܢ. ܘܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܝܳܐ. 

 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ ܥܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ ܡܟܰܣܰܝ ܡܶܢ ܓܶܦܰܝ̈ ܡܰܪ̈ܘܚܳܬܳܐ܆ ܡܚܰܘܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܝܗ̇܆ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܘܰܒܢܰܟܦܽܘܬܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐܝܬ̥ ܣܳܥܪܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܘܰܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ. 

 ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܠܶܗ ܠܥܰܡܢܘܐܝܠ ܨܳܐܰܪ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܒܐܳܕܫܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܶܗ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܥܰܡܢܘܐܝܠ܆ ܡܶܢ ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܟܳܒܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܡܶܬܪܰܟܰܒ ܘܡܶܬܒܰܣܰܡ ܡܶܢ ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ. ܘܐܺܝܬ̥ܰܘܗܝ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܐܳܦ ܦܰܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܡܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܇ ܪܺܝܚܳܐ ܚܢܰܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. 

 ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܽܘܪܽܘܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܡܛܰܟܣܳܐܝܬ ܢܶܗܘܶܐ ܘܢܶܬܡܰܕܰܟ ܒܗܳܠܶܝܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܢܳܦܠܺܝܢ ܒܶܗ܆ ܪܺܝܚܶܗ ܠܐ ܦܳܪܶܓ܆ ܘܠܐ ܡܰܘܦܶܐ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܢܳܦܶܠ ܒܶܗ. ܘܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܡܰܢ ܕܐܳܟܶܠ ܦܰܓܪܝ ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ܆ ܗܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܗ܆ ܘܐܶܢܳܐ ܐܰܩܝܡܝܘܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. 

 ܬܪܶܥܣܰܪ ܕܶܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ ܡܰܪ̈ܘܚܳܬܳܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ܆ ܠܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܘܰܥܕܶܗ ܕܝܫܘܥ. 

 ܐܦ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܶܗ ܠܝܫܘܥ ܨܳܐܰܪ ܠܰܢ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܒܶܗ ܒܡܽܘܪܽܘܢ ܡܶܬܩܰܕܰܫ܆ ܘܬܽܘܒ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܐܶܬܩܰܕܰܫ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝܬ̥: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܶܡܰܪ܇ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ (191r) ܡܩܰܕܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܢܰܦܫܝ. 

 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܳܐܫܶܕ ܡܶܢܶܗ ܟܳܗܢܳܐ ܥܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܥܳܒܶܕ ܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܠܰܩܒܽܘܪܬܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܇ ܐܶܬܢܰܚܰܬ̥ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܠ ܟܽܠ. 

 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܳܐ ܕܡܶܬܩܰܕܰܫ ܡܽܘܪܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢ. ܡܰܘܕܥܳܐ܆ ܕܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܡܫܰܡܠܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܘܓܳܡܽܘܪܬܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܆ ܘܰܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܚܙܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܢܝܬܐ ܕܟܰܪ̈ܤܛܝܳܢܶܐ܇ ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ. 

 ܗܳܠܶܝܢ ܥܒ̣ܰܕܢܰܢ ܒܟܰܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܠܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܦܳܓܥܺܝܢ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܕܠܐ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܡ̈ܠܝܢ ܦܳܓܥܺܝܢ. 

 

ܫܠܡ ܦܽܘܫܳܩܐ ܗܳܢܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܥܺܕܬܐ. 

 

 

 

BL Add. 12154, f. 222r-233v: Letter [1] of George, bishop of the Arabs, to Mari abbot of the monastery of Tell-‘Adā, and directed chiefly against the Nestorians. It is dated A.G. 1028, A.D. 717

(222r) ܕܚܰܣܝܳܐ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܬܢܘܟܝ̈ܐ ܘܕܛܘܥܝ̈ܐ ܘܕܥܩ̈ܘܠܝܐ. ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܟܒ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܟܬܺܝܒܺܝܢ܀ 

(222v) ܠܪܳܚܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܕܳܚܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܰܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܡܳܪܝ ܡܰܐܪܺܝ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܕܰܝܪܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܬܶܠܥܰܕܶܐ ܩܪܺܝܬܳܐ. ܓܶܘܰܪܓܺܝ ܒܨܺܝܪܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܚܕܳܐ܀ 

ܡܶܛܽܠ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܣܳܝܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܘܫܛܰܬ̥ ܠܺܝ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܡܝܰܩܰܪܬܳܐ: ܘܚܰܦܶܛܬܰܢܝ ܕܶܐܥܒܶܕ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܕܰܥ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܢܶܨܒܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܕܰܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܠܗܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ. ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܘܰܐܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ ܣܢܺܝܩ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܥܳܒ̈ܕܳܢ ܡܰܐܝܺܢܽܘܬܳܐ ܒܩܶܪܝܳܢܗܶܝܢ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ ܟܰܕ ܛܰܘܦܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬ ܡܶܠܬܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܥܳܩܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܟܰܕ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܡܶܕܶܡ ܫܩܺܝܦܳܝ̈ܶܐ ܠܰܫܟܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܦܳܫܰܬ ܕܡܳܪܽܘܩܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܟܳܬܶܒ ܓܶܝܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܽܘܣ: ܡܺܐܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܡܢܳܬܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ܀ 

ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ. ܡܨܶܝܢܰܢ ܗܽܘ ܕܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢܰܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܥܰܩܡܳܢܳܐܺܝܬ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܠܰܢ. ܘܰܒܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܫܟܺܝܪܺܝܢ ܠܰܫܟܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܰܝܗܽܘܢ ܢܶܫܪܶܐ܀ 

ܐܶܠܳܐ ܠܦܰܘ̈ܕܶܐ ܡܰܢ ܘܰܠܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܐ ܘܰܠܥܽܘܪ̈ܩܳܠܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܫܽܘ̈ܐܳܠܰܘܗܝ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ: ܘܠܰܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܰܠܠܳܐ ܢܳܩܦܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬ ܚܕܳܕ̈ܶܐ: ܘܰܠܠܳܐ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܠܩܳܪܽܘܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܰܠܫܳܡܽܘܥܳܐ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܫܳܒܩܪܝܢܰܢ ܠܡܶܕܰܥ. ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܗܰܘ ܕܣܳܐܶܡ ܒܳܠܶܗ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܢܰܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܽܘ̈ܐܳܠܰܘܗܝ ܕܗܰܘ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ܀ 

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܗܰܘ ܕܩܰܛܠܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܥܰܠ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܒܶܝܬ ܥܒܳܕܶܗ ܠܫܽܘܪܳܝܗܽܘܢ܆ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ (223r) ܒܶܗ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ. ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܶܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܕܺܝܠܝ܀ 

ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܟܺܝܠ ܫܽܘܐܳܠܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ: ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܶܐ ܩܳܪܶܐ ܠܰܢ ܗܳܢܳܐ. ܗܶܪܶܛܺܝܩܳܐ܀ 

ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ ܕܰܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ. ܒܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܶܗ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ: ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܡܶܠܬܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ. ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ. ܐܰܝܟܰܢ ܠܰܘ ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ܀ 

ܘܗܳܢܳܐ ܡܰܢ ܕܪܽܘܫܥܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ: ܗܳܪܟܳܐ ܦܰܣܩܶܗ ܠܫܽܘܐܳܠܶܗ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܶܪܥܶܬ ܡܶܠܬܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܳܩܦܳܐ ܗܘܳܬ. ܢܳܩܦܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܡܰܘܣܳܦܽܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ܀ 

ܐܶܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ….. ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܠܳܐ ܐܰܡܪܶܗ ܠܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܙܰܡܶܢ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܶܗܬܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܡܫܰܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܘܪܬܳܘܕܳܘܟܣܳܐ܀ ܐܰܪܰܐ ܚܰܒܪܰܢ ܡܳܢܳܐ ܒܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܠܰܒܪܶܗ: ܒܶܗ ܝܶܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܒܪܳܗ̇܆ ܐܰܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܢ ܡܰܢ ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܝܺܠܶܕ ܐܰܒܳܐ ܠܰܒܪܶܗ: ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܒܪܳܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ.  

ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ܀ 

ܒܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ: ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܒܰܒܣܰܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ: ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ (223v) ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܘܓܽܘܕܳܦܳܐ ܥܦܺܝܦܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ܆ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ. ܗܳܪ. ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܦܰܫܶܩܘ ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ. ܕܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܒܰܪܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܘ ܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܰܪܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܰܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ. ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ܀ 

ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܦܶܪܥܰܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܡܫܰܐܠܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܨܢܺܝܥܳܐ ܕܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܬܽܘܒ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܕܺܝܠܰܢ܀ 

ܐܳܘܬܳܘܕܳܘܟܣܳܐ 

ܒܗܝܡܢ ܝܳܕܰܥ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ. ܦܰܢܳܐ ܠܰܢ ܕܰܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܰܪܝܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܪܝܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܡܶܫܬܰܟܚ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܢܶܣܛܽܘܪܺܝܽܘܣ ܕܰܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀ 

ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܝܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ 

ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܒܰܪܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܰܪܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܰܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܬܺܐܡܰܪ. ܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܢܶܣܛܽܘܪܺܝܽܘܣ. ܕܰܬܪܶܝܢ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܦܽܘܬ ܟܽܘܢܳܫ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܗܳܪ ܓܠܰܘ ܦܰܫܶܩܘ ܠܰܢ. ܕܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܟܽܘܢ ܚܰܕ ܐܰܘ ܒܫܰܘܝܽܘܬ ܐܽܘܣܺܝܰܐ. ܘܶܐܢ (224r) ܡܰܢ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ. ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܬܪܶܝܢ ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܘܚܰܕ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ܀ 

ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܫܽܘܐܳܠܳܐ. ܦܳܪܥܺܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܗܳܢܳܐ ܕܳܪܽܘܫܳܐ. ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܬܽܘܒ ܗܳܕܶܐ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ܀  

ܐܘܪ. ܓܰܢܒܳܪܳܐܺܝܬ ܦܰܢܳܐ ܠܰܢ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܳܟ ܚܰܕ. ܐܰܘ ܒܫܰܘܝܽܘܬ ܐܽܘܣܺܝܰܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܰܕ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܐܽܘܣܺܝܰܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܫܰܘܝܽܘܬ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܰܒܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ.  

ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܝܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ܀ 

ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܳܟ ܚܰܕ ܒܪܳܐ. ܐܰܘ ܒܫܰܘܝܽܘܬ ܐܽܘܣܺܝܰܐ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܒܪܳܐ. ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܡܳܕܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܚܰܕ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܐܽܘܣܺܝܰܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܫܰܘܝܽܘܬ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܚܰܕ ܒܪܳܐ. ܒܡܽܘܙܳܓܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܒܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܕ ܒܪܳܐ܀ 

ܗܳܪ. ܕܠܳܐ ܟܽܘܚܳܕܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ. ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܦܫܺܝܛܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܡܪܰܟܒܳܐ: ܡܪܰܟܒܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܰܡܪܰܟܒܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ܀ 

ܘܐܳܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܗܳܪܟܳܐ ܫܰܡܠܝܶܗ ܠܫܽܘܐܳܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܬܗܺܝܪܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܕܺܝܠܰܢ܀ 

ܐܘܪ. ܕܠܳܐ ܥܽܘܡܩܳܐ ܦܰܢܳܐ ܠܰܢ (224v) ܐܳܘ ܚܰܒܪܰܢ. ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܦܫܺܝܛܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܡܪܰܟܒܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܟܒܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܰܘ̈ܝܼܰܝܼ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܦܫܺܝܛܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ܀ 

ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܶܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܡܳܕܶܝܢ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܚܰܘܺܝܬ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܪܰܟܒܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܰܐܒܳܐ. ܗܳܝ ܕܛܳܒ ܫܟܺܝܪܳܐ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ. 

ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܝܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ 

ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܦܫܺܝܛܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܡܪܰܟܒܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܟܒܰܪ ܐܳܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܒܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܰܘ̈ܝܼܰܝܼ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܗܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܽܘܟܳܡܳܟ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܦܫܺܝܛܰܐ ܗ̱ܘ ܒܪܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܢܣܰܒ ܡܶܢ ܙܳܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܐܰܝܟ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ.  

ܗܳܪ. ܗܰܒܘ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܐܶܢ ܡܨܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܰܢ. ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܰܟܡܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܚܳܒܶܫ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܠܚܰܕ܆ ܠܚܰܕ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܗܰܘ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. (225r) ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܚܳܒܶܫ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܀ 

ܘܳܐܦ ܗܳܪܟܳܐ. ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܣܳܡܶܗ ܠܫܽܘܐܳܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ. 

ܐܘܪ. ܗܳܕܶܐ ܘܶܐܡܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܚܰܒܪܝ. ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܰܟܡܳܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܚܳܒܶܫ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܠܚܰܕ. ܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܟܽܘܢܳܫܳܟ܆ ܐܰܪܒܥܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܚܳܒܶܫ ܗܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܐܶܢ ܢܳܩܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܰܠܦܳܢܰܝ̈ܟ. ܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܪܒܥܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܽܘܢܳܫܰܝ̈ܟ ܙܪ̈ܺܝܙܶܐ.  

ܗܳܪ. ܘܳܠܶܐ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ. ܕܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܫܰܡܗܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܓܶܠܬܽܘܢ ܗܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢܕܶܝܢ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܦܰܪܬܽܘܢ ܒܗܰܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢܳܝܗܝ. ܫܰܪܟܳܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܡܶܟܺܝܠ. ܕܦܶܠܓܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ.  

ܐܘܪ. ܘܠܳܟ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ. ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܡܫܰܡܰܗ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܐܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܒܳܪܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܓܶܠܬ̊ ܗܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܟܦܰܪܬ̊ ܒܗܰܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܺܐܡܪܺܝܘܗܝ. ܫܰܪܟܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܶܟܺܝܠ. ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ.  

ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܝܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ  

ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܰܡܫܰܡܰܗ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ (225v) ܡܳܕܶܝܢ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܦܶܠܓܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܦܶܠܓܶܗ ܒܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܶܟܺܝܠ. ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܦܶܠܓܳܐ ܕܚܰܕ ܒܪܳܐ ܠܦܽܘܬ ܟܽܘܢܳܫܳܟ. ܗܳܕ ܙܳܕܶܩ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ. ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܫ̇ܘܶܐ̣ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܰܐܒܐ ܕܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܫ̇ܘܶܐ̣ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܢ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇܆ ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ܆ ܫܰܘ̈ܝܼܰܝܼ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ. 

ܐܳܘܬܳܘܕܳܘܟܣܳܐ: ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܢܫܰܐܶܠ ܠܚܶܟܡܬܳܟ. ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܫ̇ܘܶܐ̣ ܒܽܐܣܺܝܰܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܢ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܫ̇ܘܶܐ̣ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܢ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܫܰܘ̈ܝܼܰܝܼ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܰܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ܆  

 

ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܝܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ܀ 

ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܪܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܦܽܘܬ ܡܶܠܬܳܟ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܰܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܗܳܪ ܚܰܘܰܘ ܠܰܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܫܪܳܪܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ (226r) ܡܪܰܟܒܳܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܟܽܘܢ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܰܘܒ ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ. ܚܰܕ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܘܚܰܕ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܘܪ. ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܦܰܢܳܐ ܠܰܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܠܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܚܰܕ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܠܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܣܳܓܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܚܰܕ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ.  

 

ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ. 

ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܚܰܕ ܗܰܘ ܕܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܪ ܛܰܪܘ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܰܢ. ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܬܰܚܘܺܝܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ (226v) ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ. ܗܳܝ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ. ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܨܥܳܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܰܡ ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܗܰܒܘ ܠܰܢ ܫܡܳܐ ܘܰܬܚܽܘܡܶܗ ܘܕܺܝܠܳܝܬܶܗ܀ ܐܰܘ ܛܪܽܘܕ ܡܶܢܳܟ ܡܥܰܩܡܽܘܬܳܐ ܘܦܰܢܳܐ ܠܰܢ. ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܝܟ ܬܰܚܘܺܝܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܐܶܢ ܫܳܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܰܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝ̤ ܒܗܳܕܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܬܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܳܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܨܥܳܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܢ ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܫܡܶܗ. ܘܰܬܚܽܘܡܶܗ ܘܕܺܝܠܳܝܬܶܗ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܗܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܢ ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܫܡܶܗ ܘܰܬܚܽܘܡܶܗ ܘܕܺܝܠܳܝܬܶܗ.  

 

ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ. 

ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ: ܘܕܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ. (227r) ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܡܥܳܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܘܠܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܢ ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܫܡܶܗ ܘܰܬܚܽܘܡܶܗ ܘܕܺܝܠܳܝܬܶܗ ܐܰܝܟ ܬܒܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. 

ܗܳܪ܀ ܝܳܐܶܐ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܒܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܰܐܡܪ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܒܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ܀ 

ܐܘܪ ܕܪܽܘܫܡܳܐ ܨܢܺܝܥܳܐ܆ ܦܰܢܳܐ ܠܰܢ ܕܰܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܀ 

ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܰܐܡܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܰܕ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܒܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܡܶܬܰܐܡܰܪ ܡܶܢܳܟ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܰܐܡܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܰܐܡܰܪ ܡܶܢܳܟ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܰܐܡܰܪ ܒܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܡܒܰܣܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܡܶܬܰܐܡܰܪ ܡܶܢܳܟ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܰܐܡܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܳܢܳܟ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܟܽܘܢܳܫܳܟ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. 

ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ. 

ܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܢ ܟܪܺܣܛܝܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܒܰܣܰܪ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܢ (227v) ܡܰܢ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܒܰܣܰܪ. ܠܦܽܘܬ ܟܽܘܢܳܫܰܝ̈ܟ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܀ 

ܗܪ. ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ܆ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܟܽܘܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܬܺܐܡܪܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܼܰܝܼ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ. 

ܐܘܪ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܠܳܟ ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܠܰܡܦܰܢܳܝܽܘ ܠܰܢ. ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܕܰܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܢ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܼܰܝܼ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܟܽܘܢܳܫܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܥܠܰܝܢ. 

ܗܪ. ܠܳܐ ܬܶܡܰܐܢ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ. ܕܰܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ. ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܚܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ. ܦܶܢܛܽܘܣ ܘܗܳܪܟܳܐ ܚܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܚܰܕ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܬܪܶܝܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. (228r) ܐܰܘ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. 

ܐܘܪ. ܠܰܢ ܠܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܠܰܢ ܫܠܺܝܚܳܐܺܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܠܳܟ ܬܶܐܡܰܢ ܠܳܟ ܕܰܬܦܰܢܶܐ ܠܰܢ. ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܬܪܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢ ܢܳܩܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܰܠܦܳܢܰܝ̈ܟ. ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ.  

ܦܶܢܛܽܘܣ ܗܳܪܟܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܚܰܕ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܡܫܺܝܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܀ 

ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܕܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܒܰܣܪܰܬ̥. ܘܠܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܀ 

ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ. 

ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ. 

ܦܶܢܛܽܘܣ. ܗܳܪܟܳܐ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܪܰܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ: ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܚܰܕ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܬܪܶܝܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܽܘܐܳܠܳܟ ܬܡܺܝܗܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ.  

ܗܪ. ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ ܐܳܦܶܢ ܗܳܫܳܐ. ܕܶܐܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܝܢܰܘ. ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܐܰܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܢܣܶܒ. ܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܰܕ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ (228v) ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ. ܒܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ. 

ܐܘܪ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܦܰܢܳܐ ܠܰܢ ܐܶܢ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ .ܦܰܢܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܝܢܰܘ ܡܢܳܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ. ܐܰܘ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܐܶܬܢܣܶܒ. ܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ …. ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ …. ܐܺܝܬܰܘܗܝ …. ܠܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ. 

ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ. 

ܐܶܢ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܡܰܪ ܐܰܝܢܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ. ܐܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܰܕ ܒܪܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ………………. ܠܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ. ܠܰܐܒܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ܀ 

ܢܶܕܰܥ ܡܶܢܟܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܝܟ ܗܰܘ. ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܰܢܘ ܬܶܟܠܶܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܕܗܰܘ ܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ….. ܘܗܰܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܗܰܘ ܕ……ܬ ܙܰܒܢܳܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ܆ ܡܰܢܽܘ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܕܚܰܕ ܘܚܰܕ ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܢܺܐܡܰܪ.  

ܐܘܪ. ܢܰܘܕܥܳܟ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܦܰܢܳܐ ܠܰܢ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܳܐ (229r) ܡܶܠܬܳܐ ܘܦܰܓܪܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܗܰܘ ܠܳܐ ܒܰܪܪܝܳܐ ܘܒܰܪܝܳܐ. ܘܗܰܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܗܰܘ ܕܰܬܚܶܝܬ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܘ ܡܶܬܬܚܶܕ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܠܳܐ ܠܳܚܡܳܐܺܝܬ ܐܶܫܬܰܐܰܠ. ܡܰܢܽܘ ܡܶܬܪܡܶܐ …ܚܰܕ ܘܚܰܕ ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܢܺܐܡܰܪ. 

ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ. 

ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܕܗܰܘ ܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܘܒܰܪܝܳܐ. ܘܗܰܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܗܰܘ ܕܰܬܚܶܝܬ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܰܐܚܪܺܢܳܐ ܐܰܘ ܡܶܬܬܚܶܕ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܡܶܬܪܡܶܐ. ܕܚܰܕ ܘܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܢܺܐܡܰܪ.

ܗܪܛ܀ 

ܣܺܝܡܘ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܰܢ. ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܐܶܢ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܘ ܓܶܕܫܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܓܶܕܫܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܽܘܣܺܝܰܐ. ܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ. ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܕܡܶܠܬܳܐ: ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ܀ 

ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܥܒܰܕܬܟܽܘܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܟ. ܒܪܰܡ ܫܡܰܥ.  

ܐܘܪ. ܣܰܒ ܛܽܘܥܝܼܰܝܼ ܕܰܦܪܺܝܣܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܳܟ܆ ܘܦܰܢܳܐ ܠܰܢ ܕܰܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ. ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ. ܐܺܝܢ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܠܳܐ. ܗܳܐ ܟܦܰܪܬ̊ ܠܳܟ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܬܽܘܒ. ܒܶܣܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ (229v) ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܘ ܓܶܕܫܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܓܶܕܫܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܽܘܣܺܝܰܐ. ܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܬܽܘܒ. ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ. ܒܶܣܪܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܕܡܶܠܬܳܐ: ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܚܰܕ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܒܳܐ ܡܒܣܰܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܳܝ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ ܗ̱ܝ ܠܡܺܐܡܪܳܗ̇. ܐܶܢܕܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܪܶܝܢ ܐܰܒܳܐ ܘܒܶܣܪܳܐ: ܗܰܘ ܕܡܶܬܓܰܫܡܳܢܬܘܬܳܐ ܩܪܳܬܶܗ ܚܶܟܡܬܳܟ܆ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ.  

ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ. 

ܒܶܣܪܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܡܶܠܬܳܐ: ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܒܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܗܳܝ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ ܗ̱ܝ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܒܶܣܪܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܒܶܣܪܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܚܬܘܫܳܒܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ܆ ܕܒܶܣܪܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ: ܒܶܣܪܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܟܝܳܢܶܗ ܠܰܘ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܟܝܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܩܢܽܘܡܶܗ ܠܰܘ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܓܽܘܕܳܦܳܐ ܥܦܺܝܦܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܟ ܢܶܗܦܽܘܟ.  

ܗܪ. ܥܳܒܕܳܐ ܠܰܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܰܩܢܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܕܬܽܘܒ ܕܢܶܬܟܫܶܠ ܒܟܽܘܢ. ܒܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܟܽܘܢ: ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܳܪܟܳܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ. (230r) ܐܰܝܟ ܬܚܽܘܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܳܡܬܽܘܢ. ܕܰܐܘ ܬܠܳܬܳܐ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܐܰܝܟ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ. ܐܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ.  

ܐܘܪ. ܥܘܺܝܪܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܩܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܚܰܒܰܪܢ ܗܺܝ ܥܳܒܕܳܐ ܠܳܟ܆ ܬܶܬܟܫܶܠ ܒܰܢ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܚܠܳܦ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ … ܒܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ. ܠܳܐ ܫܽܘܓܢܳܝܳܐ. ܒܪܰܡ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܠܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܟ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢܳܟ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢܳܟ ܣܳܟ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܠܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ…. ܠܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܠܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܟܦܰܪܬ ܠܳܟ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢܳܟ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܳܕܫܳܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܐܰܝܟ ܟܽܘܢܳܫܳܟ ……. ܥܠܰܝܢ. ܐܠܘ… ܐܰܠܳܗ̈ܳܐ … ܐܰܝܟ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ……. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ… ܀ 

ܦܰܫܶܩܘ ܘܐܡܰܪܘ ܠܰܢ ܬܽܘܒ. ܐܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܘܶܐ ܠܰܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܒܶܣܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܕܬܳܒܰܥ ܛܶܟܣܳܐ ܘܰܫܘܶܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܟܽܘܢ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢܰܢ ܗܳܘܶܝܢ ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ ܚܢܰܢ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. 

ܐܘܪ. ܦܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܘܦܰܫܶܩ ܠܰܢ܀ 

ܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܒܶܣܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܟܳܝ̈ܢܶܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܕܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢܰܢ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܘ (230v) ܠܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܠܳܐ ܦܪܺܝܫ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܶܣܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܦܪܺܝܫ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܳܐܦ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܳܟ ܟܝܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. 

ܘܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ. 

ܐܶܢ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܳܟ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ. ܠܰܘ ܠܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ: ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܽܘܗ ܡܶܢ ܓܽܘܕܳܦܳܐ. ܗܪܛ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ. ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܟܽܘܢ: ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܢܶܐܬܶܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܬܳܒܰܥ ܛܶܟܣܳܐ ܕܐܩܘܠܘܬܝܐ܆ ܘܒܰܪ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܒܰܪ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܘܪ. ܨܠܺܝ ܐܶܕܢܳܟ ܘܰܫܡܰܥ. ܫܪܳܪܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܦܽܘܬ ܡܶܠܬܳܟ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܐܰܪܰܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܘܶܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܰܫܘܶܐ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܠܰܢ. ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܘܐܝܟ ܕܬܳܒܰܥ ܛܶܟܣܳܐ ܕܐܩܘܠܘܬܝܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܠܰܐܒܳܐ܆ ܘܰܫܘܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܠܳܐ ܫܘܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܗܪ. ܩܰܦܘ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܰܢ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܒܰܪܝܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܗܘܳܬ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܡܰܪܘ (231r) ܠܰܢ ܐܶܢ ܘܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܘܒܰܪܝܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܬܺܐܡܪܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܓܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܒܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. 

ܐܘܪ. ܩܰܒܶܠ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܘܦܰܢܳܐ ܠܰܢ. ܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܒܰܪܝܳܐ ܩܢܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܶܗ: ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܩܕܳܡ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܩܕܳܡ ܐܶܬܬܟܰܝܰܢ. ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢ ܘܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܘܒܰܪܝܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܬܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܺܝܬܳܐ ܘܳܠܶܐ ܡܶܫܬܰܓܡܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܬܺܐܡܰܪ ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܒܰܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ.  

ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ. 

ܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܘܒܰܪܝܳܐ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܒܰܪܝܳܐ ܘܒܰܪܝܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܚܡܳܪܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ. ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܚܰܝܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܚܰܝܳܐ ܠܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ.  

ܗܪ. ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܬܰܩܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ ܩܢܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܰܢ. ܐܶܢܗܽܘܢ ܕܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܒܣܰܪ: ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܠܳܐ ܚܒܽܘܟܝܳܐ ܬܩܰܘܶܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܬܺܐܡܪܽܘܢ. ܘܰܕܒܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: (231v) ܐܶܢܗܽܘ ܐܰܪܰܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܕܰܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܗܘܳܬ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ.  

ܐܘܪ. ܪܘܳܐܙܳܐ ܡܠܶܐ ܪܶܥܝܳܢܰܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܒܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ ܕܬܰܩܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܳܦ ܚܢܰܢ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܒܣܰܪ: ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܚܒܽܘܟܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܡܰܪ: ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܐܰܪܰܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܗܘܳܬ ܗܺܝ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ.  

ܗܪ. ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܚܰܘܰܘ ܘܐܡܰܪ ܠܰܢ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܩܕܳܡ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܗܰܘܢܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܰܡܢܰܦܰܫ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܐܶܢ ܬܶܛܠܡܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܒܽܘܟܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܠܳܗ̇ ܠܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܚܙܶܐ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܚܳܙܶܐ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܀ 

ܐܘܪ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܝܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܐܳܠܰܝܟ܆ ܚܶܟܡܬܳܟ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܫܡܰܥ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܩܕܳܡ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܘܢܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܗܘܳܬ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ (232v) ܡܶܠܬܳܐ: ܘܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܘܰܡܠܺܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܝܶܕ ܠܶܗ: ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܬܠܰܡܛܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܒܽܘܟܝܳܐ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܡܽܘܙܳܓܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܠܗܽܘ̇ܢ ܟܰܕ ܠܗܽܘ̇ܢ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܚܳܙܝܳܐ ܬܶܐܽܘܪܺܝܰܐ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܚܳܙܶܐ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ: ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܟܽܘܢܳܫܳܟ ܬܡܺܝܗܳܐ. ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ.  

ܗܳܪ. ܬܰܘ ܐܶܬܢܰܩܰܦܘ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܐܳܘ ܡܟܰܢܫܰܝ̈ ܠܽܘܩܳܛ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܰܡܕܰܒܶܩܝ̈ ܬܰܫܥܝ̈ܳܬ̥ܳܐ ܦܰܟܺܝ̣̈ܗܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܣܳܒ̥̈ܳܬ̥ܳܐ. ܕܡܶܢ ܬܰܪܥܝ̈ܳܬܗܽܘ̇ܢ ܓܳܣ̈ܳܝܢ ܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܠܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܕܰܦܫܺܝ̣̈ܛܶܐ. ܕܰܡܫܰܐܠܺܝ̣ܢܰܢ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ. ܐܶܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢܰܢ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ: ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ: ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܕܰܢܫܰܡܗܶܝܘܗ̱ܝ. ܒܰܪܳܝܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܡܳܝܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̇ܬ̥ܳܐ. ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܙܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܒܰܪܳܝܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܡܳܝܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܘܡܶܬ̥ܚܰܙܝܳܢܳܐ ܬ̊ܺܐܡܪܽܘ̣ܢ܆ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܬ̥ܺܐܡܪܽܘ̣ܢ ܘܠܳܐ ܚܳܫܽܘ̇ܫܳܐ ܥܰܡ ܕܫܰܪܟܳܐ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ ܕܠܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܚܰܘܺܝ̣ܬܽܘ̇ܢܳܝܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܘܒܰܪܳܝܳܐ ܬ̥ܺܐܡܪܽܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܚܳܫܽܘ̇ܫܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܫܽܘ̇ܫܳܐ ܥܰܡ ܕܫܰܪܟܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܰܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܕܬܺܐܡܪܽܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܪܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝ̣ܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܺܝܠܗܽܘ̇ܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܕܺܝ̣ܠܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ܀ 

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܬܪܶܝܢ܂ (232v) ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬܟܽܘ̇ܢ܆ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܘܗܳܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ. ܕܰܚܒܽܘܟܝܳܐ ܬܰܥܶܠ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝ̣ܢ ܠܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܦܽܘܠܳܓܳܐ ܡܒܰܛܠܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܒܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝ̣̈ܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܡܰܣܠܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ. ܐܶܡܰܪܘ ܘܒܰܬܪܶܝܢ܆ ܕܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܬܶܥܪܩܽܘ̣ܢ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܡܦܰܠܓܳܐ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܚܒܽܘܟܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܕܳܐ ܦܽܘܠܚܳܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܥܠܶܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܳܠܦܳܐ. 

ܐܘܪ. ܬܰܘܬܳܪ̈ܶܐ ܒܺܝ̣ܫ̈ܶܐ ܕܰܐܣܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܠܶܒܳܟ ܥܳܠܺܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܫܽܘܳܐܠܳܟ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܡܰܠܠܝ̈ܳܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬ̥ܳܟ̥ ܐܳܘ ܚܰܒܪܰܢ. ܟܰܕ ܡܟܰܢ̈ܫܰܝ ܠܽܘܩܳܛ ܡ̈ܶܠܶܐ ܘܰܡܒܰܕܩܰܝ̈ ܬܰܫܥ̈ܝܳܬܳܐ ܦܰܟܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܣܳܒ̈ܳܬܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ. ܘܰܕܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܓܳܣܶܝܢܰܢ ܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܠܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܪܰܡ ܚܢܰܢ ܟܰܕ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܦܪܥܳܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܳܡ̈ܝܳܢ ܦܳܝܫܺܝܢܰܢ: ܠܟܽܠܢܳܫ ܓܶܝܪ ܕܦܳܠܰܓ ܒܗܳܢܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ: ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܟܰܢܶܫ ܠܽܘܩܳܛ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܘܰܡܒܰܕܶܩ ܬܰܫܥ̈ܝܳܬܳܐ ܦܰܟܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܛܰܥܡܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܐܰܝܟ ܣܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܰܐܢܫܰܐܠܳܟ ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܐܳܬܶܝܢܰܢ܀ 

ܐܶܢܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ: ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܡܰܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܒܰܪܝܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ. ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܒܰܪܝܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܬܺܐܡܰܪ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܫܺܝܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܘܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܥܰܡ ܕܫܰܪܟܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܠܳܐ ܡܒܰܣܰܪ (233r) ܚܰܘܺܝܬܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܒܰܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܬܶܐܡܪܺܝܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܰܐܰܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܬܺܐܡܪܺܝܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܘܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܢܕܰܝܢ ܗܳܝ ܕܬܺܐܡܰܪ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܥܳܒܕܳܐ. ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܘܗܳܝ ܕܬܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܚܒܽܘܟܝܳܐ ܘܡܽܘܙܳܓܳܐ ܬܰܥܶܠ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܺܝ ܕܬܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܚܰܣ̈ܝܳܐ ܠܦܶܬܓܳܡܳܐ ܡܒܰܛܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܗܳܝ ܕܬܺܐܡܰܪ ܒܰܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܡܰܣܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܗܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܬܶܥܪܽܘܩ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܟܺܝܬ ܕܰܡܦܰܠܓܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܡܚܰܒܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܕܳܐ ܡܰܢ ܠܦܽܘܠܚܳܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܥܰܠܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܰܠܦܳܐ܀ 

ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܢ ܐܳܘ ܚܰܒܪܰܢ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ ܗܺܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܢܰܦܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܗܳܝ ܟܺܝܬ ܕܰܡܚܰܒܟܳܐ ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܡܦܰܠܓܳܐ. ܟܰܕ ܒܗܳܝ ܡܰܢ ܕܡܶܢ ܬܪܶܝܢ. ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܣܽܘܟܽܘܠܬܳܢܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܒܰܬܪܶܝܢ. ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓܳܐ ܡܰܥܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܗܰܘܢܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ. ܦܽܘܠܚܳܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܫܽܘܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܡܰܥܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀ 

ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܢ (233v) ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘ ܟܺܝܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ: ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܚܣܰܝ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ: ܘܰܠܗܳܝ ܕܒܰܬܪܶܝܢ ܡܰܣܠܶܝܢܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܫܰܘܙܒܺܝܢܰܢ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܟܺܝܬ ܕܰܡܚܰܒܟܳܐ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܡܦܰܠܓܳܐ. ܟܰܕ ܘܠܳܐ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܒܽܘܒܒܳܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܳܐܦܠܳܐ ܦܣܳܩܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓܳܐ ܡܰܥܠܺܝܢܰܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܘܠܳܐ ܦܬܘܠܚܳܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܘܳܐܦܠܳܐ ܫܽܘܓܢܳܝ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܰܠܓܺܝܢܰܢ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܕܗܰܘ ܕܚܰܕ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܓܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ܀ 

ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ܆ ܦܰܢܺܝܬ ܐܰܝܟ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܨܺܝܪܬܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܳܝܶܐ ܟܒ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܘܫܛܶܬ ܠܪܶܚܡܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܐܰܘ ܐܰܚܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܪܺܝܫܕܰܝܪܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܐܪܺܝ. ܟܰܕ ܘܳܠܳܟ ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ ܕܦܳܓܰܥ ܒܗܽܘܢ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܥܰܡܽܘܠܬܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܫܰܟܢܽܘܢ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܝ܀ 

ܐܶܬܬܰܨܰܚ ܘܶܐܬܟܬܶܒ ܗܳܠܶܝܢ ܒܺܝܪܰܚ ܐܺܝܰܪ ܕܰܫܢܰܬ ܐܟܚ ܒܕܰܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ܀ 

 

 

BL Add. 12154, f. 233v-236r: Letter [1a] of George, bishop of the Arabs. Replies to questions of the Nestorians

(233v) ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ. ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ ܘܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܗܽܘܢ. 

ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܗܳܪ. 

ܐܶܢ ܟܰܕ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܡܶܢ ܐܳܠܗܽܘܬܶܗ ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܬܪܶܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܪܶܝܢ ܟܳܝ̈ܢܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ (234r) ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܟܳܦܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܬܺܐܡܪܽܘܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܟܳܦܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܀ 

ܐܘܪ. ܐܢ ܟܰܕ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܰܒܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܬܪܶܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܒܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܟܳܦܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܟܳܦܪܬܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܬܽܘܒ. 

ܐܘܪ. ܐܶܢ ܒܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܬܪܶܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܐ ܟܳܦܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܬܺܐܡܪܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܦܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ.  

ܗܪ. ܐܶܢ ܕܠܳܐ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܐܟܚܕܳܐ ܪܗܶܛܘ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܠܒܰܠܘ. ܘܠܰܘ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܬܪܶܝܢ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܬܶܡܢܽܘܢ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܕܺܝܠܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܘܕܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܰܘܕܳܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܠܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܕܰܐܟܚܕܳܐ ܪܗܶܛܘ ܠܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ (234v) ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܠܒܰܠܘ ܠܰܘ ܘܒܳܬܰܪ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܬܪܶܝܢ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܕܺܝܠܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܗ݀ܘܢ ܠܳܐ ܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܠܳܐ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܕܰܐܟܚܕܳܐ ܪܗܶܛܘ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܬܠܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܠܒܰܠܘ ܠܰܘ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܘܕܥܝܺܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܰܢܗܽܘ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܰܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܬܶܡܢܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܕܺܝܠܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܘܕܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܒܠܺܝܠܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. 

ܗܶܪܶܛܺܝܩܳܐ: ܐܶܢ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ܆ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ. ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ܇ ܐܶܢ ܠܰܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܒܗܳܢܽܘܢ ܕܬܶܕܥܽܘܢܳܝܗܝ ܡܰܫܘܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܒܕܽܘܟ ܐܰܘ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܒܡܰܢܽܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ܇ ܘܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܰܦܺܝܣܘ ܠܰܢ.  

ܐܘܪ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܐܰܒܳܐ ܡܰܢ ܘܡܶܢ ܐܶܡܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܒܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ܆ ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ܇ ܐܶܢ ܠܰܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܒܗܳܢܽܘܢ ܕܬܶܕܥܽܘܢܳܝܗܝ ܡܰܫܘܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ (235r) ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܒܕܽܘܟ. ܐܰܘ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܒܡܰܢܽܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܰܦܺܝܣܘ ܠܰܢ. 

ܐܘܪ. ܐܶܢ ܡܶܢ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܡܰܢ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ܆ ܡܶܢ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܡܰܢ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ܇ ܐܶܢ ܠܰܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܡܰܪܘ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ܇ ܐܰܢ ܠܰܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܐܺܝܠܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܗܳܢܽܘܢ ܘܰܕܬܶܕܥܽܘܢܳܝܗܝ ܡܰܫܘܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܒܕܽܘܟ. ܐܰܘ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܒܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܒܡܰܢܽܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܰܦܺܝܣܘ ܠܰܢ܀ 

ܗܪ. ܐܶܢ ܠܰܘ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ: ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ: ܟܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ܆ ܟܝܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܠܰܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܪܰܟܒܰܐ ܘܗܰܘ ܦܫܺܝܛܳܐ: ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܟܽܘܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ. ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. 

ܐܘܪ. ܐܶܢ ܠܰܘ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܳܐ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ: ܠܰܒܪܳܐ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܠܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ: ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܠܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܒܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܠܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܒܪܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܦܰܪܽܘܦܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܠܰܘ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܠܳܐ ܡܒܰܣܪܐ ܘܗܰܘ ܡܒܰܣܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܟܽܘܢ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ. ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܡܒܰܣܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܠܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. (235v) ܗܶܪܶܛܺܝܩܳܐ. ܐܶܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܢܛܺܝܪ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ: ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܐ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܒܠܺܝܠܺܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܐܰܘ ܐܰܘܕܰܘ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘ ܟܺܝܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܬܪܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܢܛܺܝܪ ܫܽܘܚܠܳܦܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠܢܳܫ. ܕܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. 

ܐܘܪ. ܐܶܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܢܛܺܝܪ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ: ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ….ܒܕܢܐ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܒܕܰܬ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܐܰܘ ܐܰܘܕܰܘ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ܇ ܠܳܐ ܬܰܘܕܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܝܰܕܥܽܘܢ (236r) ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠܢܳܫ. ܕܣܳܟ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܕܒܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܘܪ܀ 

ܐܶܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܢܛܺܝܪ̈ܳܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܝܺܠܺܝܕ̈ܘܳܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ: ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܬܪܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܝܺܠܺܝܕ̈ܘܳܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܢܛܺܝܪ̈ܳܢ ܘܠܳܐ ܐܶܒܰܕ̈ܝ ܝܺܠܺܝܕ̈ܘܳܬܶܗ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܐܰܘܕܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܝܺܠܺܝܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܰܘܕܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ …ܘܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܰܬܘܕܥܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܰܐܘ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܚܺܝܫܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܠܶܡܘ ܗܳܠܶܝܢ܀

 

  

BL Add. 12154, f. 236r-237r: Letter [1b] of George, bishop of the Arabs. Replies to the questions raised in the second letter of Succensus to Cyril of Alexandria

(236r) ܬܽܘܒ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܣܳܝܡܺܝܢ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܣܘܢܘܕܽܘܣ ܕܰܠܘܳܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ ܘܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ..ܒܠܗܽܘܢ܀ 

ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܪ܀ ܐܶܢ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܢܳܩܦܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܗܳܝ ܕܙܳܕܶܩ ܕܠܳܐ …… ܕܢܺܝܫ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܘܪ. ܐܶܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܡܶܢ ܐܶܡܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܢܳܩܦܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܗܳܝ ܕܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܡܪܺܝܘܗܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܐܶܡܳܐ.  

ܗܶܪܶܛܺܝܩܳܐ. ܐܶܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܰܚܒܽܘܟܝܐ ܘܡܽܘܙܳܓܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܬܒܰܨܰܪ ܘܡܶܬܓܢܶܒ ܒܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. 

ܐܘܪ. ܐܶܢ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܶܠܬܳܐ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܰܚܒܽܘܟܝܳܐ ܘܡܽܘܙܳܓܳܐ (236v) ܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܬܒܰܨܳܪܽܘ ܘܡܶܬܓܢܶܒ ܒܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ.  

ܐܘܪ. ܐܶܢ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܐܰܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܢܰܩܺܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܰܚܒܽܘܟܝܳܐ ܘܡܽܘܙܳܓܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ̈ܘܳܬܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܰܨܪܰܬ ܘܶܐܬܓܰܢܒܰܬ̥ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ. ܗܪ. ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܰ܀ܠܝܳܐ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܣܬܰܟܰܠ: ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܡܰܢ ܠܰܐܒܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܕܶܝܢ ܠܰܢ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܰܡܫܰܡܠܝܳܐ܇ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܩܰܝܰܡ ܟܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܢ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܩܰܝܡܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ.  

ܐܘܪ. ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܣܬܰܟܰܠ: ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܡܰܢ ܠܰܐܒܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܕܶܝܢ ܠܰܢ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܰܡܫܰܡܠܝܳܐ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܩܰܝܰܡ ܩܢܽܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܩܰܝܡܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ.  

ܐܘܪ. ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܒܰܪܢܳܫܰܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܣܬܰܟܰܠ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܢ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܒܪܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܕܡܰܪܝܰܡ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܰܡܫܰܡܠܝܳܐ܇ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܩܰܝܰܡ ܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܩܰܝܡܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܪܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ.  

ܗܶܪܶܛܺܝܩܳܐ܀ ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܫ ܒܰܒܣܰܪ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܺܠܝܠܳܐ ܘܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܠܚܰܫܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܪܺܝܘܗܝ ܕܚܰܫ ܥܰܡ ܢܰܦܫܳܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܽܘ (237r) ܚܰܫܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܟܠܶܐ. ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܢܺܐܡܪܺܝܘܗܝ ܕܚܰܫ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܬܶܠ ܕܶܐܬܩܰܝܰܡܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ: ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܫ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܐܶܠܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܫ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ.  

ܐܘܪ. ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܫ ܒܒܶܣܪܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܘܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܠܚܰܫܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܪܺܝܘܗܝ ܕܚܰܫ ܥܰܡ ܢܰܦܫܳܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܽܘ ܚܰܫܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܟܳܠܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܢܺܐܡܪܺܝܘܗܝ ܕܚܰܫ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܢܶܬܶܠ ܕܶܐܬܩܰܝܰܡܘ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ: ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܫ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܫ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ.  

 

BL Add. 12154, f. 237r-v: Letter [1c] of George, bishop of the Arabs. Reply to a question addressed by the heretic Probus to the monks of Antioch

(237r) ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܦܪܘܒܐ ܗܰܘ ܕܫܰܐܶܠ ܠܢܰܟ̈ܦܶܐ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ܀

ܗܪ. ܠܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܒܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܘܰܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܗܰܘ ܕܡܶܢܟܽܘܢ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܐ̱ܚܪܳܢܳܝܽܘܬ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܐܰܘ ܟܺܝܬ ܠܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐ̱ܚܪܳܢܳܝܽܘܬ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. 

ܐܘܪ. ܠܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܘܰܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܐ̱ܚܪܳܢܳܝܽܘܬ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ (237v) ܗܳܠܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܘ ܠܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐ̱ܚܪܳܢܳܝܽܘܬ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܀ 

ܫܠܶܡܘ ܗܳܠܶܝܢ܀  

 

BL Add. 12154, f. 237v-241v: Letter [2] of George, bishop of the Arabs. Reply to a question laid before George by the deacon Bar-had-be-shabba of the convent of Beth-Meluta or Telitha. It is dated A.Gr. 1026, A.D. 715.

(237v) ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ. ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܽܘܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܶܪܶܛܺܝܩܳܝܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܢܰܟܦܳܐ ܫܰܡܳܫܳܐ ܒܰܪ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܡܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܠܘܛܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܛܠܝܬܐ܀  

ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܪܰܬ ܠܺܝ ܢܰܟܦܽܘܬܳܟ ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܡܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ: ܕܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ ܢܦܺܝܚܺܝܢ: ܫܳܐܶܠ ܒܕܽܘܟ ܠܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܣܟܺܡܳܐ ܟܚܺܝܕܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܡܥܰܛܦܺܝܢ ܫܽܘܐܳܠܽܘܢܳܐ ܚܰܕ: ܘܰܕܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܬܦܰܢܺܝ ܠܶܗ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܗܳܕܶܐ: ܐܶܙܰܠ ܟܰܕ ܫܽܘܒܗܳܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܳܝܶܐ ܡܒܰܓܒܰܓ: ܘܰܒܥܺܝܬ̥ ܡܶܢܝ ܕܗܰܘ ܡܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܺܝ: ܐܶܥܒܶܕ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܫܽܘܐܳܠܽܘܢܳܐ ܗܰܘ܆ ܗܳܐ ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܡܰܣܒܰܪ ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܝ܇ ܘܳܐܦܠܐ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܫܽܘܐܳܠܽܘܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܫܶܐܠܶܬܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܡܢܰܣܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܘܳܬܶܗ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܦܰܕ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܠܶܗ ܠܫܽܘܐܳܠܽܘܢܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ܀ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ ܒܶܣܪܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ ܘܗܽܘ ܡܰܢ ܫܽܘܐܳܠܽܘܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܺܝ ܕܫܳܐܶܠ ܩܽܘܪܝܳܐܺܝܬ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘ: ܘܳܐܦܶܢ ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܠܳܚܶܡ ܗܳܟܰܢܳܐ܀  

ܒܶܣܪܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ (238r) ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ ܙܳܕܶܩ ܗܳܟܺܝܠ ܠܡܶܬܚܰܫܳܒܽܘ܆ ܕܡܳܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ. ܦܚܘܢܐ ܗܳܢܳܐ ܗܶܪܶܛܺܝܩܳܝܳܐ ܕܰܨܠܶܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܨܰܝܕܳܐ ܨܳܒܶܐ ܠܰܡܨܳܕ ܒܶܗ. ܠܺܝ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܕܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܫܰܐܶܠ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ: ܕܒܶܣܪܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܐܰܝܕܳܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܘܰܠܘܳܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܡܦܰܢܶܐ ܠܶܗ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܐܶܠ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܒܶܣܪܳܐ ܗܰܘ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܢܰܦܢܶܐ ܢܟܰܢܶܫ ܠܶܗ ܗܽܘ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ 

ܐܶܢܗܽܘ ܕܒܶܣܪܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܶܣܪܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܒܶܣܪܳܐ ܬܽܘܒ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܟܝܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܬܪܶܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܘܠܰܘ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܀ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܨܰܝܕܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܦܚܽܘܢܳܐ ܗܰܘ. ܐܶܬܦܰܪܰܣ ܠܰܡܨܳܕ ܗܰܘ ܕܰܨܠܳܝܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܬܰܩܒܰܠ ܨܰܝܕܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܢܟܺܝܠܳܐ. ܟܬܳܒܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܡܰܙܥܶܩ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܳܬܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܒܰܚܢܳܢܺܝܬܳܐ ܘܓܳܫܦܳܐ ܒܶܗ ܒܦܰܚܽܘܢܳܐ ܗܰܘ. ܡܨܦܚܳܐ ܠܶܗ ܡܰܢ ܘܰܣܪܺܝܩ ܡܶܢ ܨܰܝܕܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܶܗ. ܓܰܠܝܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܡܫܰܘܕܥܳܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܣܺܝܡ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܟܰܕ ܒܫܽܘܐܳܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢܰܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ. ܠܘܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ 

ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܟܝܳܢܳܐ ܕܐܒܳܐ ܘܰܕܡܶܠܬܳܐ (238v) ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܘ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ.ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܚܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܒܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܡܶܠܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܘܰܝ̈. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܰܒܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܟܝܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܓܽܘܕܳܦܳܐ ܥܦܺܝܦܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܝܰܕ ܒܽܘܚܳܢܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫ. ܢܶܗܦܽܘܟ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ܀ 

ܐܶܢܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܬܽܘܒ. ܗܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܥܰܡܶܗ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܐܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ܀ 

ܐܶܢ ܡܰܢ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܥܰܡܶܗ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܘܕܺܝܬ̊ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܒܩܰܫܝܽܘܬܳܐ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܰܒܳܐ ܓܶܝܪ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕܘ ܠܒܶܣܪܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝܘ ܥܰܡܶܗ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܘܶܐܬܒܛܶܢܘ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܡܶܢ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܢܦܰܠܬ̊ ܠܳܟ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܫܟܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܕܣܒܠܝܘܣ: ܗܰܘ ܕܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ (239r) ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܝܽܗܘܕܳܐܺܝܬ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܗܘܰܝܬ ܐܳܦ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܳܗܢܳܝ̈ܶܐ ܘܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܠܰܢ. ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܠܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ 

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܥܰܡܶܗ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܬܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܚܶܟܡܬܳܟ ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ: ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܕܶܐܢܗܽܘ ܕܣܳܓܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܘܦܳܠܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ̇. ܥܰܡ ܟܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܣܬܰܟܰܠ ܬܽܘܒ ܕܦܚܘܢܐ ܗܰܘ ܕܰܨܠܰܝܬ̊ ܠܰܢ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܨܦܰܚ ܨܦܰܚ ܟܰܕ ܦܰܕ ܡܶܢ ܨܰܝܕܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܬܬܒܳܪܽܘ ܐܶܬܬܒܰܪ ܘܰܚܢܰܢ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܕܰܘܺܝܕ ܗܰܘ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝܳܐ ܡܙܰܡܰܪ܀ 

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܒܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܰܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܒܶܣܪܳܐ ܬܽܘܒ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘܕܺܝܬ̊ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ: ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ̥ ܝܰܬܺܝܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܰܐܘܕܺܝܬ̊܆ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܳܐ ܘܒܶܣܪܳܐ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܳܟ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬܟܪܶܙ (239v) ܠܰܓܙܳܪ̈ܶܐ ܕܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܦܽܘܪܣܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܨܒܺܝܬ̥ ܠܰܡܥܰܬܳܕܽܘ܆ ܕܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܚܰܘܶܐ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܶܬܚܰܝܳܕܽܘ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܠܬܳܟ܀ 

ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܗܽܘ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܽܘܚܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬܰܟ܆ ܘܗܶܢܶܝܢ ܟܰܕ ܗܶܢܶܝܢ ܫܟܺܝܪ̈ܘܳܬܳܐ ܢܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ ܠܳܟ܆ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܥܰܡܶܗ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܘܳܬ ܫܘܐܠܘܢܟ ܡܰܢ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܦܰܢܺܝܢܰܢ. ܟܰܕ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܫܩܺܝܦܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܫܘܐܠܘܢܟ ܗܰܘ ܫܟܺܝܪܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚܢܰܢ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܝܺܠܶܦܢܰܢ܀ 

ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܫܘܐܠܘܢ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝܬܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܟܺܝܬ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܗܘܰܘ ܠܳܟ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܆ ܫܡܰܥ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ܀ 

ܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܐܡܰܪ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܒܪܰܒܽܘܬ ܩܳܠܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܡܶܠܬܳܐ ܠܘܳܬ ܒܶܣܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܢܰܦܫܳܐ ܘܰܡܗܰܘܢܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܐܰܟܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܘܠܶܗ ܠܒܶܣܪܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܘܫܽܘܓܢܳܝܳܐ ܘܰܐܫܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܩܰܒܶܠ ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܐܰܘ ܐܶܬܬܟܰܝܰܢ (240r) ܒܶܣܪܳܐ ܩܕܳܡ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ: ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܽܘܝܳܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܚܰܟܺܝܡܬܳܐ ܕܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܟܰܕ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐܺܝܬ ܐܳܬܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ: ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܠܰܟܝܳܢܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܟܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܘܠܰܥܝܳܕܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܠܶܡ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܡܶܬܚܰܫܳܚܽܘ ܒܶܗ܆ ܡܬܰܚܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܬܪܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝ̣ܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܓܳܠܰܬ ܫܡܳܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܬܪܶܝܢ ܡܰܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܚܰܕ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ܆ ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܚܽܘܕܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܗܳܝ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܡܶܬܝܰܕܥ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܶܝܢ ܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ. ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܬܰܚܘܺܝܬ̥ܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܘ ܕܽܘܡܝܳܐ܀ 

ܐܺܝܛܰܐ ܟܰܕ ܡܰܗܦܟܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܽܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܟ̥ܽܘܢ: ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܕܰܬܪܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ: ܟܰܕ ܥܳܪܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܟܶܐܡܰܬ ܡܶܢ ܪܽܘܫܥܳܐ ܢܶܣܛܽܘܪܝܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܫܳܠܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܘ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܕܰܕܚܶܠܘ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܢܰܦܫܗܽܘ̇ܢ ܚܢܰܩܘ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܕܳܚܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܗܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘ̇ܢ: ܡܶܛܽܠ ܥܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܐܶܫܬܟܰܚܬܽܘ̇ܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܩܢܽܘ݁̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܳܚܽܘ̇ܕܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ: ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬܰܘܗܝ ܗܽܘ̇ ܟܝܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘ̇ܒ ܘܳܐܦ ܟܝܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܳܚܽܘ̇ܕܳܐ ܐܺܝ̣ܬܰܘܗܝ ܕܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܩܢܽܘ̇ܡ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: (240v) ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܐܳܦܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬܰܘܗ̱ܝ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܓܰܘ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܐܶܬܬܨܺܝܕܬܽܘ̇ܢ ܕܰܠܗܰܘ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܠܺܝ̣ܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝ̣ܬ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܕܶܐܬ̥ܚܰܝܰܕܘ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܚܕܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܫܰܡܠܺܝܘ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ. ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܶܬܚܰܝܳܕܽܘ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܨܶܒܝܳܢܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܢܳܝܬܳܐ܀ 

ܐܶܠܳܐ ܠܘܳܬ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝܬܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܠܳܐ ܝܰܠܺܝܦܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܒܰܪܬܶܗ ܕܗܳܕܶܐ. ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܓܶܝܪ ܣܳܪܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ܆ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܠܳܐ ܝܰܠܺܝܦܳܐܺܝܬ. ܕܰܫܡܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܗܰܘ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܬܪܳܝܳܢܽܘܬ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܰܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܦ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܰܫܡܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܬܽܘܒ ܐܳܕܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܬܽܘܒ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ܀ 

ܚܢܰܢ ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܰܕ ܠܡܰܠܦܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܳܩܦܺܝܢܰܢ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܕ. ܠܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܳܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܫܳܛܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ (241r) ܘܕܺܝܠܟܽܘܢ ܘܰܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܗܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܺܝܠܟܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ. ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ. ܚܰܝܶܕ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܒܶܣܪܳܐ ܚܰܕ ܕܰܡܢܰܦܰܫ ܒܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܺܝܬܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܽܘܓܢܳܝܳܐ ܘܒܽܘܠܒܽܘܠܳܐ ܘܡܽܘܙܓܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܝ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܝܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܘܶܐܬܚܰܘܺܝ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ. ܚܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܕܰܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ܀ 

ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܐܰܘ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܰܢ ܡܓܰܡܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܕܶܝܢ ܒܨܶܒܝܳܢܟܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܰܘ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕܘ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܟܰܬܰܪܘ ܗܳܝ ܕܛܳܒ ܓܚܺܝܟܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ. ܕܰܬܪܶܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܬܰܐܡܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܗܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܫܡܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܡܶܬܩܰܛܪܰܓ ܥܰܠ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܝܳܗܶܒ ܠܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܶܗ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܡܶܢ ܬܚܽܘܡܶܗ. ܐܳܦܶܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܓܰܡܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ. ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܶܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܥܰܪܙܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܩܽܘܒܠܰܢ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܫܘܐܠܘܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܦܰܚܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܩܰܘܡܳܐ. ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܟܺܝܬ ܕܗܰܘܢܳܐ ܕܣܳܦܶܩ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܕܫܽܘܐܳܠܽܘܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܗܰܘ ܕܗܳܫܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ ܠܟܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ (241v) ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘ. ܕܰܐܪܰܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ. ܦܫܺܝܛܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܡܪܰܟܒܳܐ. ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܕܰܟܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܒܒܺܝܫܽܘܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܚܳܠܛܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܘܚܳܒܟܺܝܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܽܘܘܕܳܥܰܘ̈ܗܝ: ܠܗܰܘ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܰܢܰܢ ܘܰܠܗܰܘ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ܆ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܰܡܩܰܝܳܡܽܘ. ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ܀ 

ܐܶܠܳܐ ܫܘܐܠܘܢ̈ܐ ܕܺܐܝܠܟܽܘܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ: ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܗܰܘܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܙܩܽܘܪܳܐ ܕܰܓܘܳܓܰܝ. ܗܰܘ ܕܰܠܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܕܶܒܳܒ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܨܳܐܰܪ. ܠܘܳܬܰܢ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܡܚܺܝܠܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܨܶܒܥ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܓܶܫܦ̈ܳܢ ܒܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܓܫܳܦܳܐ ܕܕܶܒܽܘܪ̈ܶܐ ܕܩܳܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܡܨܶܐ ܠܰܡܣܰܝܳܒܽܘ܀ 

ܗܳܠܶܝܢ ܠܘܳܬ ܫܘܐܠܘܢܐ ܗܶܪܶܛܺܝܩܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܪܒܰܬ̥ ܠܺܝ ܢܰܟܦܽܘܬܳܟ: ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܣܰܓܺܝ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܡܰܥܕܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܦܰܢܺܝܬ̥ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܐܰܝܟ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܨܺܝܪܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܣܺܝܡ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܳܐ ܡܰܟ̈ܣܳܢ ܡܰܢ ܠܫܽܘܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ: ܡܩܰܝ̈ܡܳܢ ܕܶܝܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܶܬܟܠܺܝܬ̥ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܒܗܳܝ ܕܳܐܦܠܳܐ ܗܽܘ ܫܘܐܠܘܢܐ ܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܐܰܡܪܳܗ̇. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ. ܒܕܰܪܢܺܝܬ̥ ܕܣܳܦܩܳܐ ܗ̱ܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ. ܕܗܺܝ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܬܶܣܥܽܘܪ ܗܳܕܶܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܳܐܠܨܳܐ ܨܒܽܘܬܳܐ. ܥܶܠܬܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܶܗܒܰܬ ܐܶܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܬܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܡܳܠܶܟ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܗܰܒ ܐܳܦܬܳܐ ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܬܽܘܢ ܢܶܬܚܰܟܰܡ. ܘܰܐܘܕܰܥ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܢܰܘܣܶܦ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ. ܐܶܬܬܰܨܰܚ ܘܶܐܬܟܬܶܒ ܒܺܐܝܪܰܚ ܟܳܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝ. ܕܰܫܢܰܬ ܏ܐܟܘ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ܀ 

 

BL Add. 12154, f. 241v-245r: Letter [3] of George, bishop of the Arabs. Reply to a heretical question, extracted from a letter to the priest and recluse Yeshua’, of the village of Anab.

(241v) ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܟܰܪܛܰܝܣܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܀ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܺܪܢܳܐ ܗܶܪܶܛܺܝܩܳܝܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝܝܶܫܽܘܥ ܚܒܺܝܫܳܝܳܐ ܕܒܐܢܒ ܩܪܺܝܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܀ (242r) ܠܘܳܬ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܠܰܢ: ܕܶܐܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܒܶܣܪܳܗ̇ ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܐܰܘ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܢܫܰܐܶܠ ܘܰܢܦܰܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܚܢܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ 

ܕܰܐܪܰܐ ܡܳܢܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܽܘ̈ܣܺܝܰܣ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܒܶܣܪܳܗ̇܆ ܐܰܘ ܚܕܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܡܦܰܢܶܝܢ. ܘܕܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܽܐܘܣܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ܆ ܘܽܐܘܣܺܝܰܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ܀ ܡܳܕܶܝܢ ܢܶܫܬܰܐܠܽܘܢ ܬܽܘܒ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܗܳܝ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇. ܐܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ.ܐܰܘ ܫܡܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܗܳܝ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܰܘ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܐܰܘ ܫܡܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܀ ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܠܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܣܺܝܰܣ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܶܣܛܽܘܪܺܝܽܘܣ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ.ܕܰܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܗܳܝ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܽܘܒ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܽܘܣܺܝܳܐ ܗܳܝ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܟܽܘܢ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܰܝܕܰܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܫܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܐܰܘ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܳܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܫܺܝ̈ܚܶܐ܀ 

ܐܶܢܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܫܡܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇: ܟܽܠܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܣܺܝܰܣ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܦܺܝ̈ܩܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕܘ ܘܫܰܡܠܺܝܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܚܰܕ ܒܪܳܐ ܘܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܘܡܶܬܟܪܶܙ܆ ܫܡܳܐ (242v) ܣܦܺܝܩܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܠܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ܀ 

ܐܶܢܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܢ ܫܟܺܝܪ̈ܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܪܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ: ܠܘܳܬ ܛܽܘܟܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܕܰܠܬܰܪܬܶܝܢ ܐܽܘ̈ܣܺܝܰܣ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܠܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܦܺܝ̈ܩܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܽܘ̈ܣܺܝܰܣ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܐܽܘ̈ܣܺܝܰܣ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ: ܠܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܳܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܗܳܦܟܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܡܶܢܰܢ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܠܽܐܘ̈ܣܰܝܰܣ ܬܰܪܬܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܽܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܗܶܝܢ: ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܐܽܘܣܺܝܼܳܝܼ̈ܶܐ ܘܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕܘ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ: ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܒܶܣܪܶܗ. ܡܶܬܬܨܺܝܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ܆ ܕܗܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܚܰܕ ܒܪܳܐ ܘܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ. ܒܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܘܫܽܘܓܢܳܝܳܐ ܘܰܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܳܗ̇ ܒܗܳܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕܘ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܐܽܘܣܺܝܼܳܝܼ̈ܶܐ ܘܰܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܀ 

ܬܽܘܒ ܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܐܰܪܰܐ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܒܶܣܪܳܗ̇: ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ. ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ. ܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ. ܐܰܘ ܚܰܕ ܐܰܚܳܗܳܐ ܘܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀ 

ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܡܰܢ ܕܰܠܡܠܬܳܐ ܘܰܠܒܶܣܪܶܗ: ܬܪܶܝܢ ܐܳܠܳܗ̈ܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܐܰܘ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܝܺܕܺܝܥ ܗܽܘ ܓܽܘܕܳܦܳܐ. ܘܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܀ 

ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܒܶܣܪܳܗ̇ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܥܘ. ܕܰܢܦܰܠܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܒܗܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܒܐܠ̈ܝ ܐܽܘ̈ܣܺܝܰܣ ܗܳܝ ܕܰܨܒܰܝܬܽܘܢ ܠܰܡܩܰܪܳܓܽܘ ܥܠܰܝܢ. ܘܰܒܦܶܚܬܳܐ (243r) ܕܗܰܓܳܓܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܕܐܠܝܩܪܢܣܘܣ. ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܰܘ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܡܶܠܬܳܐ ܩܢܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܶܠܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ. ܠܫܰܘܝܽܘܬ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܕܰܚܕܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܡܳܐ ܗܰܘ ܕܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ܀ 

ܐܶܢܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܒܶܣܪܳܗ̇ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ܆ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܒܶܣܪܳܗ̇܆ ܘܳܐܦ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ܀ 

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܠܡܶܬܳܐ ܘܰܠܒܶܣܪܶܗ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ: ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܣܳܒܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܕܡܶܫܬܰܘܙܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܫܟܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܡܳܕܶܝܢ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܒܶܣܪܳܗ̇ ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܰܡܒܰܣܪܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ. ܟܰܕ ܠܰܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ. ܫܟܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܗܺܝ ܣܳܒܠܺܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܡܶܬܳܐ ܘܰܠܒܶܣܪܳܗ̇. ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܰܘܶܝܢ. ܟܰܕ ܠܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ܀ 

ܘܗܳܠܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܒܫܰܘܝܽܘܬ ܪܶܗܛܳܐ ܘܰܒܡܰܫܦܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܳܬܶܝܢܰܢ ܕܫܳܥܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܡܰܚ̈ܫܒܘܬܟܽܘܢ. ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܣܳܦܣܺܝܢܰܢ ܕܙܳܕܶܩ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܒܶܣܪܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܚܠܰܦܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ܀ 

ܚܢܰܢ ܓܶܝܪ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܒܶܣܪܳܗ̇: ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܘܥܰܠ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ. ܓܣܺܝܬܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܚܳܫܒܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇: ܟܰܕ ܢܳܩܦܺܝܢܰܢ ܠܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ (243v) ܟܢܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܒܶܣܪܳܗ̇. ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܝܰܕ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ܀ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܢܶܬܚܰܫܰܚ: ܗܳܢܶܝܢ ܕܠܰܘ ܒܟܽܠܳܝܽܘܬܗܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܒܰܡܢܳܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܚ̈ܡܳܢ: ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܳܝܬܳܐ ܕܬܰܚ̈ܘܝܳܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܳܐܐܰܪ ܘܰܠܢܽܘܗܪܳܐ: ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܝܰܕܽܘܥ̈ܬܳܢܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܟܢܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܬܪܰ̈ܝܗܽܘܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܳܐܐܰܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܦܰܪܙܠܳܐ ܘܰܠܢܽܘܪܳܐ: ܚܕܳܐ ܐܽܘܕܺܝܰܐ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܣܰܟܽܘܠ̈ܬܳܢܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܚܠܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܘܳܐ ܚܰܕ ܦܰܪܙܠܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܝܳܐ. ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܕܳܥܶܟ ܡܶܢܶܗ ܗܰܘ ܫܽܘܠܗܳܒܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܝܳܐ܀ 

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܒܰܝܬܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܰܘܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܣܠܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܘܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܰܠܦܶܛܪܽܘܣ ܐܰܘ ܦܰܘܠܽܘܣ ܐܳܬܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܳܡܰܪ܀ 

ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܒܶܣܪܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܦܪܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܰܝܰܐ ܐܰܘ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܶܢ ܗܰܘܢܶܗ ܠܳܐ ܢܰܦܺܝܩ ܘܳܐܦܠܳܐ ܚܢܰܢ ܡܰܡܪܚܺܝܢܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܽܘ̈ܣܺܝܰܣ ܕܺܝܠܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܗܰܘ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܚܰܕ ܒܪܳܐ. ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܚܰܕ ܡܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܡܡܰܕܥܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ܇ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܽܘ̈ܣܺܝܰܣ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ (244r) ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܓܰܕܦܳܢܳܐܺܝܬ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܘܫܽܘܓܢܳܝܳܐ ܘܰܐܫܺܝܕܽܘܬܳܐ܀ 

ܘܳܐܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܰܝܬܺܝܢܰܢ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܚܽܘܝܳܕܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܒܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܰܒܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܘܰܒܫܽܘܓܢܳܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܕܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܕܰܡܟܰܬܪܺܝܢ. ܐܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ܀ 

ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܽܘ̈ܣܺܝܰܣ ܘܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐܡܫܰܡܗܺܝܢܰܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܒܶܣܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܘܰܡܗܰܘܢܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܝܶܕ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܬܶܐܘܳܪ̈ܺܝܰܣ ܩܰܛܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ. ܒܙܰܒܢܽܘܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܙܥܽܘܪܳܐ ܦܳܣܩܺܝܢ ܚܢܰܢ ܘܰܡܦܰܠܓܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܘܰܒܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܽܘܣܺܝܼܳܝܼ̈ܶܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܕܢܳܦܩܳܐ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܰܦܣܳܩܳܐ ܘܰܕܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܘܥܳܐܠܳܐ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܰܒܡܰܪܒܥܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܩܰܕܡܰܬ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ܆ ܡܶܟܺܝܠ ܠܗܰܘ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܕ. ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ: ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ: ܚܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ: ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ: ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܘܫܽܘܓܢܳܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܳܟ ܫܳܒܩܺܝܢ ܚܢܰܢ ܥܠܰܘܗܝ ܦܣܳܩܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܡܢܶܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܽܘ̈ܣܺܝܰܣ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ. ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ (244v) ܨܶܒܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܢܳܩܦܳܐܺܝܬ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ. ܐܰܝܟ ܣܪܺܝܩܽܘܬ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܢܶܣܛܽܘܪܺܝܽܘܣ ܘܰܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܰܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܶܗ܀ 

ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܓܰܠܝܳܐ ܪܽܘܫܥܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܡܓܰܡܕܺܝܢ ܠܡܰܐܡܰܪ ܕܠܰܘ ܒܰܦܣܳܩܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܰܡ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܣܣܺܝܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܰܫܡܳܐ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܘ ܕܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܡܚܰܘܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܶܡܰܪ: ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢܶܗ ܕܰܫܡܳܐ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܰܐܡܰܪ ܦܣܳܩܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓܳܐ ܡܥܰܠܰܝ ܥܰܡܶܗ. ܒܳܗ̇ ܒܗܳܝ ܕܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ܀ 

ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܟܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܠܳܐܕ̈ܫܶܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܗܰܘ ܣܒܺܝܣܳܐ ܘܰܠܗܰܘ ܡܦܰܠܓܳܐ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܗܰܘ ܡܰܢ ܣܒܺܝܣܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܠܳܐܕ̈ܫܶܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܣܽܘܪܛܳܐ. ܫܚܺܝܛܽܘܬܳܐ. ܓܽܘܫܡܳܐ. ܐܰܬܪܳܐ ܙܰܒܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܡܦܰܠܓܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܬܽܘܒ. ܠܳܐܕ̈ܫܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܰܠܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܟܰܬܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܡܪܰܟܒܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܒܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܣܽܘܪܛܳܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܒܫܽܘܩ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܠܨܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܳܫܳܐ. ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܠܰܬܪܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܘܠܰܐܪܒܥܳܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܬܪܶܝܢ ܬܚܶܝܬ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ: ܘܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܬܪܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܥܳܐܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܣܺܝܡ ܬܚܶܝܬ ܦܽܘܠܳܓܳܐ: ܘܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܐܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܥܳܐܶܠ ܥܰܡܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܘ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܕܽܐܘ̈ܣܺܝܰܣ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܰܘ ܐܳܦ ܦܣܳܩܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܓܶܢܣܶܗ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡܶܗ ܥܳܐܶܠ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ܀ 

ܐܶܢܕܶܝܢ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܠܰܝܬ (245r) ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܗܽܘܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܠܰܝܬ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܣܺܝܡܳܐ ܬܚܶܝܬ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܚܢܰܢ ܟܰܕ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܳܪܩܺܝܢܰܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܙܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܽܐܘ̈ܣܺܝܰܣ ܐܰܘ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܢܳܩ̈ܦܳܢ. ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܗܰܘ ܚܰܕ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܩܢܽܘܡܳܝܬܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܥܰܡ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܀ 

ܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܡܒܰܣܰܪܬܳܐ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܩܢܽܘܡܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܟܝܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ ܘܚܰܕ ܐܰܠܑܳܗܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܕܪܺܝܫܳܐ ܘܰܦܠܺܝܚܳܐ ܗܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܥܶܠܬܳܐ ܠܗܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܗܳܝ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܐܝܠܶܝܢ ܐܽܘ̈ܣܺܝܰܣ ܘܠܶܐܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܘܳܬ ܪܽܘܫܥܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܠܰܝܬ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܠܡܺܐܡܪܳܗ̇. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗܳܝ ܗܺܝ ܡܥܰܝܕܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ܀ 

 

BL Add. 12154, f. 245r-261r: Letter [4] of George, bishop of the Arabs, to the same Yeshua‘, dated dated A. Gr. 1025, A.D. 714. It is divided into 9 sections, of which the first three treat of the writer called “the Persian Sage,” (ܦܪܣܝܐ ܚܟܝܡܐ) and of passages in his works; the fourth, of the case of an orthodox priest giving absolution to a heretical deacon; the fifth, of Gregory the Illuminator, who converted the Armenians; the sixth, of S. Simeon the Aged, who received our Lord in the Temple; the seventh, of persons who offer up prayers or incense, or celebrate the holy Eucharist, with their heads covered; the eighth, of newly baptized children, who are possessed of a devil (ܕܡܬܬܥܒܕܝܢ ܡܢ ܣܛܢܐ); and the ninth, of nocturnal temptation.

(245r) ܕܚܰܣܝܳܐ ܓܶܘܰܪܓܺܝ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܬܢܘܟܝ̈ܐ ܘܕܛܘܥܝ̈ܐ ܘܕܥܩܘ̈ܠܝܐ:  ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܕܫܰܐܠܶܗ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܚܒܺܝܫܳܝܳܐ܀ 

ܠܪܳܚܡܳܐ ܘܕܳܚܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܰܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܡܳܪܝ ܝܶܫܽܘܥ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܰܚܒܺܝܫܳܝܳܐ ܕܒܐܢܒ ܩܪܺܝܬܳܐ܆ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ ܒܨܺܝܪܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܚܕܳܐ܀ 

ܠܳܐ ܬܶܣܒܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܡܝܰܩܰܪܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܫܳܛܬܳܗ̇ ܐܰܘ ܟܰܕ ܛܥܰܝܬ ܐܰܘ ܟܰܕ ܐܰܒܣܺܝܬ̊ ܐܶܫܬܰܘܚܰܪܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܥܒܰܕ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܝ ܡܚܺܝܠܳܐ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ܆ ܠܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܬܰܒܬ ܘܫܰܕܰܪܬ ܠܺܝ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܢܰܟܦܳܐ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝܣ ܒܰܪ ܕܳܕܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܘܰܐܚܳܐ (245v) ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܬܶܕܰܥ ܕܥܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ. ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܠܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܝܪܺܝܢ ܠܘܳܬܝ ܒܕܰܝܪܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܕܰܝܪܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܠܘܶܝܢ ܘܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܳܘܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܕܰܗܘܳܐ ܠܺܝ ܕܫܳܥܬܳܐ ܒܦܺܐܫܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܟܰܕ ܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ: ܡܚܰܝܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܝ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ. ܡܢܰܣܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܠܘܳܬܝ. ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܫܒܶܬ ܕܰܐܝܟ ܩܶܦ̈ܰܠܶܐܐ ܡܶܕܶܡ ܠܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܐܶܣܺܝܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܟܰܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܐܳܠܰܝܟ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܰܐܪܺܝܟܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ ܗܰܢܺܝܽܐܘܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܒܥܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܒܰܟܝܳܢܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡ ܒܰܐܠܳܗ̈ܳܝܳܬܳܐ ܒܰܣܶܠܺܝܽܘܣ܆ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܬܫܰܘܕܰܥ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܘܰܕܚܶܟܡܬܶܗ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܡ̈ܶܠܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܢܶܬܡܨܶܐ ܠܡܶܚܒܰܫ ܘܠܰܡܫܰܘܕܳܥܽܘ ܒܗܶܝܢ. ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܘܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܨܺܝܪܬܳܐ ܣܳܥܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܐ ܡܶܟܳܐ ܐܶܫܰܪܶܐ ܒܡܶܠܬܳܐ܀ 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ  ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܟܬܳܒܳܐ ܕܶܐܓܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܥܒܺܝܕ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܶܐ.

ܕܡܰܢܽܘ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܰܟܣܳܝܽܘܡܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܪܓܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܬܶܓ̈ܡܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ: ܐܰܘ ܕܰܝܢܰܘ ܫܡܶܗ ܐܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܡܰܥܡܪܶܗ܆ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܬܟܺܝܠܳܐܺܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܫܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ: ܒܕܽܘܟ ܟܬܳܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܺܺܬܳܐ ܥܰܕ ܫܳܥܬܳܐ (246r) ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܝܳܕܰܥ ܡܳܪܳܐܢܳܐܺܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܝܺܠܶܦܢܰܢ. ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܘܠܰܡܒܰܕܳܝܽܘ ܐܰܝܟ ܕܳܐܬ̥ܝܳܐ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܦܣܺܝܢܰܢ ܒܶܗ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ: ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܠܡܶܬܰܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ ܡܶܬܚܰܘܝܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܺܝ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܕܪܳܚܶܡ ܫܪܳܪܳܐ. ܕܐ̱ܢܳܫ ܕܶܝܢ ܚܰܪܺܝܦ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܘܕܰܩܪܶܝܢ ܘܰܦܠܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܳܗܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܰܨܝܳܐ. ܗܺܝ ܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܶܗ ܡܚܰܘܝܳܐ. ܐܳܦ ܕܕܰܝܪܳܝܳܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܕܰܚܫܺܝܒ ܒܰܩܠܺܝܪܽܘܣ ܥܺܕܬܳܢܳܝܬܳܐ. ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬ ܠܡܶܕܰܥ. ܘܰܕܕܰܝܪܳܝܳܐ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܒܶܐܓܪ̈ܳܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܪܫܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܩܝܳܡܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܺܝ̣ܚܺܝ̣ܕ̈ܳܝܶܐ. ܟܳܬ̥ܶܒ̥ ܒܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ 

ܡܶܟܺܝܠ ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܘܫܰܦܺܝܪ ܕܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܠܢܰܦܫܝ ܐܳܦ ܠܟܽܘ̇ܢ ܚܰܒܺܝ̣ܒܰܝ̈. ܝܺܚܺܝܕ̈ܳܝܶܐ܂ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ. ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܕܰܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܗܳܘܝ̈ܳܢ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܪܚܶܡܘ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܟܺܐܝܢ ܘܙܳܕܶܩ ܘܝܳܐܶܐ. ܕܳܐܦܶܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܝܳܐܶܐ ܠܶܗ ܠܡܶܥܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܛܽܘܒ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܫܩܽܘܠ ܢܺܝܪܳܟ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܬܶܒ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܘܢܶܫܬܽܘܩ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܢܺܝܪܳܟ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܐܶܐ ܚܰܒܺܝ̣ܒܰܝ̈ ܠܡܰܢ ܕܫܳܩܶܠ ܢܺܝܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܳܛܰܪ ܢܺܝܪܶܗ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܀ 

ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܐܰܘܕܰܥܰܝܢ ܕܕܰܝܪܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܕܒܰܩܠܺܝܪܽܘܣ ܕܶܝܢ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܡܛܰܟܶܣ ܗܘܳܐ. ܡܫܰܘܥܕ̈ܳܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̣ܒ̈ܳܢ ܠܶܗ ܒܫܽܘܪܳܝ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܪܫܺܝܡܳܐ ܠܶܗ ܕܥܰܠ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܦܳܠܰܓ̥ܘ̈ܳܬ̥ܶܗ ܕܗܳܘܶܝܢ ܒܰܐܬܰܪ ܐܰܬܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܘܪܳܡܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܬܰܟܬܽܘܫ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ̥ܳܐ. ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ 

ܢܣܰܒܢܰܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܟܺܠܰܢ ܟܰܕ ܟܢܺܝܫܺܝܢܰܢ. (246v) ܕܢܶܟ̥ܬ̊ܽܘ̇ܒ̥ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܕܬܳܐ ܕܒܰܐܬܰܪ ܐܰܬܰܪ. ܚܢܰܢ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܒܰܐܬܰܪ ܐܰܬܰܪ ܕܺܐܝܬ ܠܘܳܬܰܢ܀ 

ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܪܚܺܝ̈ܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ: ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܝܰܕܠܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܘܳܬܟܽܘ̇ܢ: ܘܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܣܠܩ ܘܒܩܛܝܣܦܘܢ ܘܰܕܒܰܐܬܰܪ ܐܰܬܰܪ. ܒܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܡܰܚܝܳܢܰܢ: ܕܰܒܝܰܕ ܡܫܺܝܚܶܗ ܐܰܚܰܝܢ ܘܩܰܪܶܒܢ ܠܘܳܬܶܗ ܣܰܓܺܝ ܫܠܳܡ܀ 

ܗܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܕܰܥ. ܕܒܰܩܠܺܝܪܽܘܣ ܡܰܢ ܚܫܺܝܒ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ: ܒܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ: ܐܰܘ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܠܳܐ ܣܳܟ ܫܰܘܕܰܥ ܠܺܝ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܟܶܬܒܰܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܕܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ: ܕܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܛܽܘ̇ܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܽܘܩܢܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܳܡܶܐ ܠܰܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܗܽܘ̇ܢ ܫܳܒܶܩ ܠܰܢ ܕܗܳܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܗܳܢܳܐ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܘܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܒܰܫܢܰܬ ܣܡܚ ܕܝܰܘܢ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܽܘ̇ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܡܫܰܡܰܗ ܠܶܗ. ܘܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܣܢܗ ܘܕܣܢܘ ܕܺܝܠܗܽܘ̇ܢ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܟܬܰܒ̥ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܪܫܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܰܕܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ܀  

ܗܳܠܶܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܟܒ ܟܶܬܒܶܬ ܥܰܠ ܟܒ ܐܳܬܘ̈ܳܢ. ܟܶܬܒܶܬ ܥܶܣܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܒܰܫܢܰܬ ܣܡܚ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܒܰܪ ܦܺܝܠܺܝܦܽܘ̇ܣ ܡܰܩܶܕܽܘܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܫܽܘܠܳܡܗܽܘ̇ܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܝܒ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܟܶܬܒܶܬ ܒܰܫܢܰܬ ܣܢܗ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܗ̇ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ: ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܽܘܣ. ܘܒܰܫܢܰܬ ܠܗ ܕܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ܀ 

ܐܳܦ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܰܪܫܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܛܽܘܛܺܝܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ. ܟܶܬܒܶܬ ܠܳܟ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܚܰܒܺܝܒ. ܒܺܝܪܰܚ ܐܳܒ ܒܰܫܢܰܬ ܣܢܘ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ (247r) ܒܰܪ ܦܺܝܠܺܝܦܽܘܣ ܡܰܩܶܝܕܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܒܰܫܢܰܬ ܠܰܘ ܕܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܕܗܽܘ ܥܒܰܕ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܒܰܫܢܰܬ ܗ ܕܶܐܬܥܩܰܪ̈ܝ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ. ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܚܰܪܒܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܕܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. ܒܶܬܰܪ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܳܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܒ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܕ܀ 

ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܕܶܝܢ ܫܢܰܬ ܣܡܚ: ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܳܡܰܪ ܕܰܟܬܰܒ ܘܫܰܡܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܝ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ. ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܝܒ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܣܽܘܗܢܶܢܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܚܰܣܝܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܣܽܘܗܢܶܢܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܡܚܰܘܝ̈ܳܢ ܬܰܫܥܝ̈ܳܬܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܒܰܫܢܰܬ ܣܠܘ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܒܰܫܢܰܬ ܟܟ ܒܕܽܘܟ ܕܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ. ܐܰܡܠܶܟ ܗܽܘ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܐ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܡܚ ܣܠܘ. ܫܳܪ̈ܟܳܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܝܒ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܡܒܰܨܪܺܝܢܰܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܟ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ ܣܽܘܗܢܶܢܕܽܘܣ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܦܳܝܫ̈ܳܢ ܠܰܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܝܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܩܕܳܡ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܢܗܽܘ̇ ܗܳܟܺܝܠ ܕܒܳܬܰܪ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܝܒ ܕܣܽܘܗܢܶܢܕܽܘܣ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ: ܟܬܰܒ ܘܫܰܡܠܺܝ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܳܐܦ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡ ܫܢܰܬ ܣܡܚ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܫܢܰܝ̈ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ: ܒܗܽܘ̇ܢ ܒܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܡܰܟܬܶܒ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܝܒ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܰܟܬܶܒ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܫܒܰܥ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬ̥ܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܟܬܰܒ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܣܳܡܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ 

ܗܳܠܶܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܟܒ ܟܶܬܒܶܬ ܥܰܠ ܟܒ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܟܶܬܒܶܬ ܝ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܒܰܫܢܰܬ ܣܡܚ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܒܰܪ ܦܺܝܠܺܝܦܽܘܣ ܡܰܩܶܝܕܽܘܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܫܽܘܠܳܡܗܽܘ̇ܢ (247v) ܘܗܳܠܶܝܢ ܝܒ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܟܶܬܒܶܬ. ܒܰܫܢܰܬ ܣܢܗ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ܀ 

ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܡܚ: ܡܶܢ ܫܢܰܝܳܐ ܣܢܗ: ܝܳܬܪ̈ܳܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܫܒܰܥ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܘܟܰܕ ܡܰܘܣܦܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܙ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܳܐ: ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܥܒܰܕ ܡܺܐܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܛܽܘܛܺܝܬܳܐ: ܒܰܫܢܰܬ ܣܢܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ̇ ܐܶܡܰܪ ܗܳܘܝ̈ܳܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܚ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܥܒܰܕ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܝܓ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܟܳܢܫ̈ܳܢ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܡܶܢ ܣܽܘܗܢܶܢܕܽܘܣ ܕܢܺܝܩܺܝܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬ ܣܢܘ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܟ. ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ ܡܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘ̇ܢ ܐܰܟܬܶܒ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܡܰܨܝܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘ̇ܢ ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܕܳܡ ܫܢܰܬ ܣܡܚ. ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܕܰܐܠܶܦ ܐܰܘ ܕܰܐܟܬܶܒ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܩܰܕܺܝܡ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܘܰܕܗܽܘ̇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܡܰܠܦܳܢܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܪܰܒܶܗ܀ 

ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘ̇ܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܘܳܐ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܡ. ܐܺܝܬ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܟܳܬܶܒ ܓܶܝܪ ܬܐܘܕܪܝܛܘܣ ܕܩܘܪܘܣ: ܒܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܠܐ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܕܒ ܕܐܩܠܝܣܝܣܛܝܩܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ: ܕܶܐܬܰܘ ܘܰܐܩܪܶܒܘ ܥܰܠ ܢܨܺܝܒܺܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ 

ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܦܪܶܝܡ ܬܡܺܝܗܳܐ: ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܘܒܶܝܬ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܗܘܳܐ. ܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܛܽܘ̇ܒܳܢܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܕܢܶܣܰܩ ܠܫܽܘܪܳܐ ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܢܶܫܕܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬ̥ܳܐ. ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܒܳܐ. ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܣ ܒܪܶܗ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ: ܩܕܳܡ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܣ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܬܰܫ̈ܥܝ̈ܳܬ̥ܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܡܕܰܡܳܝܽܘ܀ 

ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܩܶܦܰܠܶܐܽܘ̇ܢ ܕܟܛ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܕܕ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܙܰܒܢܶܗ ܕܘܰܠܺܝܣ ܡܰܠܟܳܐ܀ 

ܒܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܡܶܬܢܰܨܚܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܰܦܪܶܝܡ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܒܽܐܘܪܗܳܝ (248r) ܘܰܕܝܕܘܡܘܣ ܒܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ: ܟܰܕ ܡܰܟܬܒܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܀ 

ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܒܕܽܘܟ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܘܰܠܺܝܣ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢܗܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܬܰܫ̈ܥܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܡܶܚܙܶܐ܀ 

ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܪܺܝܟܽܘܬ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܡܶܟܫܟܚܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܡܕܰܡܶܝܢܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܡܰܨܝܳܐ ܕܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܰܟܬܶܒ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܝ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡܰܟܬܶܒ ܗܘܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܫܰܩܠܽܘܗ̇ ܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܠܰܢܨܺܝܒܺܝܢ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܶܐܬܳܐ ܠܽܐܘܪܗܳܝ܆ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܝ ܠܩܽܘܪܒܳܐ ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܕܰܐܟܬܶܒ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܝ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܚ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ. ܘܟܰܕ ܠܳܒܟܺܝܢܰܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܚ ܫܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܪܳܡܶܝܢܰܢ ܟܗ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܡܠܶܟ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܣ܆ ܘܰܬܠܳܬ ܕܘܰܠܺܝܣ ܘܰܕܝܽܘܒܺܝܢܽܘܣ ܒܝܕ ܡܶܢ ܕܘܰܠܺܝܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܟܳܢ̈ܫܳܢ ܠܰܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܕ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܡܰܪܰܢܰܢ܀ 

ܕܰܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܡܠܶܟ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪܘ: ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ܀ 

ܟܳܬܶܒ ܓܶܝܪ ܣܽܘܩܪܰܛܺܝܣ ܒܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܐܩܠܝܣܝܣܛܝܩܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ 

ܢܺܚܶܐ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܩܽܘܣܟܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܗ. ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܡܠܶܟ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐ܀ 

ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܡܗ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܕܒ܀  

ܢܺܚܶܐ ܕܶܝܢ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܣ܆ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܗ. ܐܰܡܠܶܟ ܕܶܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܠܚ. ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܰܢ ܓ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܗ܀ 

ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܘ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ܀ 

ܝܽܘܠܝܰܢܽܘܣ ܗܳܟܺܝܠ ܒܗܽܘܦܰܛܺܝܰܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܕ: ܗܳܝ ܕܝܰܗܒ ܥܰܡ ܣܠܘܣܛܝܢܘ: ܒܟܗ ܒܬܳܡܽܘܙ ܝܰܪܚܳܐ܆ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܺܝܬ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܫܢܰܬ ܕܰܬܠܳܬ ܒܕܽܘܟ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܀ 

ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ: ܡܶܢ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܟ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܕܓ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܡܰܠܟܳܐ܀ 

ܒܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܙܰܒܢܳܐ ܕܣܰܬܘܳܐ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܟܽܘ̈ܠܝܳܬܶܗ ܐܶܬܟܪܰܗ ܘܡܺܝܬ. ܒܗܽܘܦܰܛܺܝܰܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܕܒܪܘܢܝܢܘܣ ܒܪܶܗ. (248v) ܒܺܝܪܰܚ ܫܒܰܛ ܒܝܙ ܒܶܗ. ܐܰܡܠܶܟ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܙ ܘܰܚܝܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܠܓ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܓ. ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܓ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܒ܀  

ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܠܗ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܕܕ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܳܛܽܠ ܘܰܐܠܺܝܣ ܡܰܠܟܳܐ܀ ܚܝܳܐ ܕܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܢ. ܟܰܕ ܐܰܡܠܶܟ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗܝ ܘܐܠܢܛܝܢܝܢܘܣ܆ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܝܓ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܡܰܘܬܶܗ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܓ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܢ ܒܕܽܘܟ ܐܺܝܬ ܡܶܢ ܝܺܕܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܦܳܪܣܳܝܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܺܝܕܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܒܽܘܚܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܚܰܘܺܝ. ܐܳܦܶܢ ܘܰܡܢܳܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܙܰܒܢܳܐ ܐܰܕܪܶܟ ܟܒܰܪ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܡ ܠܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܟܒܰܪ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ. ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܣܳܒܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ܀ 

ܘܡܶܛܽܠ ܡܰܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥ ܠܰܢ ܫܡܶܗ ܘܠܳܐ ܕܰܪܓܶܗ ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܰܥܡܪܶܗ: ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܒܪܰܡ ܘܕܰܡܛܰܟܰܣ ܒܰܩܠܺܝܪܽܘܣ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ: ܘܰܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ܀ 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܒ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܦܳܳܪܣܳܝܳܐ ܕܰܠܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܠܶܡ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܀ 

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܟܶܬܒܰܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܦܳܪܣܳܝܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܡܰܠܺܝ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܬܶܕܰܥ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܕܳܐܦ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܳܬܰܪ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܺܝܬ ܗܘܳܬ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܡܶܠܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܫܳܒܩܺܝܢܰܢ. ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܰܝܬܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡܶܠܬܰܢ܀ ܟܳܬܶܒ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ: ܒܫܰܪܒܳܐ ܚܰܕ ܕܰܥܒܺܝܕ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܢܶܘܕܽܘ̈ ܕܰܠܘܳܬ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ܀ 

ܬܪܶܝܢ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܩܪܘܢܘܣ܆ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣ. ܗ (249r) ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܙܝܘܣ܆ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣ܀ ܡ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܐܪܝܣ܆ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣ܀ ܣ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣ܀ 

ܥܒ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܰܐܦܪܽܘܕܺܝܛܳܐ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣ܀ 

ܩܢ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܗܶܪܡܺܝܣ܆ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣ܀  

ܥܟ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܣܰܗܪܳܐ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣ܀  

ܘܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܕܳܐ ܣܽܘܗܢܶܢܕܽܘܣ ܕܟܽܠܗܽܘ̇ܢ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܣܽܘܗܢܶܢܕܽܘܣ ܕܺܝܠܗܽܘ̇ܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܣܽܘܗܢܶܢܕܽܘ ܩ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ܀ 

ܪ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܩܽܘܪܢܽܘܣ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀ 

ܢ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܙܝܘܣ ܘ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀ 

ܕ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܰܐܪܺܝܽܘܣ. ܘ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀ 

ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܘ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܕ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܪ ܚܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܰܐܦܪܽܘܕܺܝܛܳܐ. ܘ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀ 

ܝܒ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܗܶܪܡܺܝܣ. ܘ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀ 

ܥܒ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܚܽܘܕܪ̈ܺܝܢ ܕܣܰܗܪܳܐ. ܘ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀ 

ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܚܫܰܒ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܕܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܀ 

ܐܳܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܦܳܠܽܘܛܽܘܣ ܗܰܘ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܕ ܕܥܰܠ ܕܳܢܺܝܶܐܝܠ ܢܒܺܝܳܐ܀ 

ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬܳ̊ܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܰܐܓܽܘܣܛܽܘܣ ܗܘܳܬ̥܆ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܗܳܝ ܥܳܠܡܳܐ ܚܰܫ ܕܶܝܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܠܓ ܕܒܳܬܰܪ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܶܗ. ܙܳܕܶܩ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܳܠܨܳܝܽܘܬ̥ܳܐ ܕܶܤܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܶܬܡܰܢܝ̈ܳܢ. ܕܬܺܐܬܶܐ ܫܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܝܳܚܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ̥܀ 

ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ. ܡܶܢ ܗܘܳܝܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܚܫܽܘܒ ܘܢܶܚܽܘܬ ܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܳܐ: ܠܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܘ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܀ 

ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܬܽܘܒ ܕܝܰܬܺܝܪ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܦܽܘܠܺܝܛܽܘܣ: ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܐܳܦ ܗܽܘ̇ ܠܰܡܫܰܘܕܳܥܽܘ: ܕܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ̥ ܠܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܀ 

ܒܪܰܡ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܕܰܥ ܕܰܐܝܟ ܡܶܠܬܶܗ܆ ܪܝܗ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕ. ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ  (249v) ܕܐܟܗ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܳܬܰܪ ܢܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܳܠܶܡ ܐܰܠܦܳܐ ܘ ܘܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ̇ ܐܶܡܰܪ܆ ܡܶܢ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܩܳܝܡܳܐ ܗܳܘܝ̈ܳܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܝܗ܆ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܫܝ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܒܰܚܢܳܢܳܐܺܝܬ ܚܰܘܺܝܢܰܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܝܗ: ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܺܝܦܽܘܠܺܝܛܽܘܣ: ܝܳܬܪ̈ܳܢ ܠܰܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܪܝܗ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܡܰܪܢܰܢ܀ 

ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܢܰܝܬܶܐ܆ ܐܳܦ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܕܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܰܝܬܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܶܫܬܳܬ ܝܰܘ̈ܡܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܳܬ̥ܶܒ̥܀ 

ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܳܠܶܦ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܳܐ ܚܫܺܝܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܳܐܠܶܦ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܫܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘ̇ܢ ܩܳܡܘ ܬܽܘ̈ܩܳܢܶܐ: ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܟܒܰܪ ܩܳܐܶܡ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܫܬܳܐ. ܘܒܰܠܐܦܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܒܳܛܶܠ ܥܳܠܡܳܐ ܘܫܳܠܶܝܢ ܪܶܗܛܶܐ. ܘܗܳܘܝܳܐ ܢܝܳܚܬܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܫܬܠܶܡ ܪܶܗܛܳܐ ܕܶܫܬܳܐ܀ 

ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ܀ 

ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܟܰܕ ܪܳܡܶܙ ܗܘܳܐ ܕܶܐܠܳܐ ܫܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܪܦܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܢܶܪܗܰܛ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܫܠܶܡܘ ܬܽܘ̈ܩܳܢܶܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܢܺܐܠܰܦ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܫܬܳܐ. ܘܒܶܫܬܳܐ ܫܳܠܶܡ܀ 

ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܬܽܘܒ܀ 

ܠܰܘ ܗܽܘ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚ ܟܰܕ ܠܳܐ ܠܳܐܶܐ ܐܶܠܳܐ ܡܰܬܠܳܐ ܥܒܰܕ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܕܡܶܚܕܳܐ ܕܪܶܗܛܳܐ ܓܺܝܓܠܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܫܬܳܐ. ܒܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܡܶܬܟܰܪܟܳܐ܀ 

ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܘܰܦܣܰܩܘ. ܟܰܕ ܢܣܰܒ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܓܕܰܫܘ ܒܫܶܡܫܳܐ ܟܺܝܬ ܐܰܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܘ ܐܳܦ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܰܡܺܝ ܘܳܐܦ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܒܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܚܽܘܒܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܟܶܬܒܶܬ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ 

ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܬܶܬܩܰܛܰܥ ܠܳܟ ܚܰܒܺܝܒ. ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܳܟ ܕܰܒܦܶܠܓܽܘܬ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܫܒܰܩ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ ܒܕܰܘܺܝܕ ܒܰܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܨ. ܕܳܐܠܶܦ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ܆  (250r) ܐܰܝܟ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܕܰܥܒܰܪ. ܘܳܐܦ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܣܺܝܡ ܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܡܽܘܠܳܝ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܫܪܶܐ ܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܗܳܘܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܫܰܒܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܰܒܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܀ 

ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܨܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ ܫܰܐܠܽܘܗܝ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܕܶܐܢ ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܡܰܢܦܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܗܳܕܶܐ ܠܡܶܕܰܥ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܘ ܙܰܒ̈ܢܶܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܳܐ ܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ܆ ܕܢܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܶܝܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ: ܘܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܗܳܫܳܐ܆ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ. ܐܺܝܬ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܺܝܕܰܥ ܐܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܕܰܥ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܠܺܝ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܠܫܳܥܬܳܐ ܗܳܝ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܘܠܳܐ ܒܪܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܓܶܝܪ ܕܡܶܛܽܠ ܢܰܦܫܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܘܫܺܐܝܠܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ. ܒܪܰܡ ܡܶܛܽܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܠܰܘ ܫܺܐܝܠܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܐܶܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ܀  

ܘܡܶܟܺܝܠ ܗܳܝ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܒܳܬܰܪ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܘ ܒܳܬܰܪ ܙ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܐܰܘ ܒܳܬܰܪ ܟܡܳܐ ܕܗܽܘ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܰܐܒܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܟܡܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܒܪܶܗ ܗܰܘ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܶܝܠܶܗ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܒܳܨܶܐ ܐܳܦ ܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐܺܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܕܬܰܐܘܒܰܕ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܕܒܳܬܰܪ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܘܒܳܛܶܠ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. (250v) ܘܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܫܳܟܳܐ ܠܰܐܚܽܘܬܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇.  

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܳܝܬܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܳܐ ܪܶܓܫܬܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܟܶܬܒܰܬ̥ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܒܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܩܝܳܡܳܐ: ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܳܝܽܘܬܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܠܰܢܦܶܫ ܚܰܝܳܐ: ܘܰܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܟܰܕ ܡܳܝܬܺܝܢ ܓܶܝܪ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܘܪܶܓܫܬܳܐ ܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܪܽܘܚܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ: ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܠܰܢ: ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܛܡܰܪ ܦܰܓܪܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܐܺܝܬ ܘܩܳܐܶܡ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܘܪܽܘܚܳܐ ܬܽܘܒ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܠܰܟܝܳܢܳܗ̇: ܘܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܢܶܥܢܰܕ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ ܢܶܗܘܶܐ: ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ ܓܶܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܗܳܝ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ: ܘܪܶܓܫܬܳܐ ܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܙܳܕܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܟܬܒܳܢ̈ܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܡܰܟܬܒܳܢܘ̈ܳܬܳܐ ܚܺܐܪ̈ܳܽܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܒܠܰܟ ܐܰܘ ܠܡܶܚܫܰܒ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܬܶܫܬܚܶܩ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܟ ܘܬܶܥܡܰܠ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܠܡܶܕܪܳܟܽܘ ܟܶܐܡܰܬ ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܚܰܝܠܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܗܰܘ ܕܬܰܚܘܝ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܪܺܝܦ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܘܕܰܦܠܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܟܬܳܒܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܒܪܰܡ ܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܗܽܘ̇ܢ ܡܰܠܦܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܚܰܬܺܝ̈ܬ̥ܳܬ̥ܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܰܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܣܺܝܡ (251r) ܠܒܳܠܶܗ ܘܢܶܠܚܰܡ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܰܕܗܳܢܽܘ̇ܢ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܦ ܦܰܘ̈ܕܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܰܘ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܣܰܓܺܝ ܥܰܒܝ̈ܳܢ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܗܰܘ. ܠܗܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ ܡܳܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ. ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܐܶܬܦܰܫܟܰܬ̥ ܒܗܶܝܢ ܐܰܚܽܘܬܳܟ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܫܡܰܥ ܠܰܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܡܶܙܕܪܰܥ ܦܰܓܪܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ ܘܩܳܐܶܡ ܦܰܓܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟ ܠܚܰܝܠܳܗ̇ ܘܰܠܣܽܘܟܳܠܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܠܡܶܟܬܰܒ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܕܟܰܕ ܡܳܝܬܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܠܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܪܶܓܫܬܳܐ ܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܪܽܘܚܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܠܰܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܛܡܰܪ ܦܰܓܖܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܐܺܝܬ ܘܩܳܐܶܡ ܦܰܓܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. ܟܰܕ ܗܳܝ ܕܡܶܬܛܡܰܪ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܡܶܙܕܪܰܥ ܐܶܡܰܪ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܨܚܳܚܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܐܰܘ ܕܗܽܘ ܒܥܳܐ ܟܒܰܪ ܕܰܢܫܰܚܠܦܺܝܗ̇ ܠܠܶܟܣܺܝܣ ܠܦܽܘܬ ܢܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܠܳܚܡܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܡܶܙܕܰܪܥܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܘܪܶܓܫܬܳܐ ܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܗܳܝ ܕܰܐܝܢܳܐ ܛܰܥܡܳܐ ܐܰܘ ܗܰܘܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܡܺܐܡܪܳܗ̇. ܪܽܘܚܳܐ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܪܶܓܫܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܥܶܣܒ̈ܶܐ ܘܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ ܘܰܒܥܽܘ̈ܠܶܐ ܟܒܰܪ ܕܰܒܟܰܪ̈ܣܳܬ̥ܳܐ. ܗܳܝ ܟܺܝܬ ܕܰܡܪܰܒܝܳܐ ܘܰܡܫܰܡܢܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܐ ܠܓܽܘܫܡܳܐ ܘܰܠܠܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ: ܘܗܽܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܠܰܡܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܠܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ܆ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܡܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ܆ ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܰܠܚܰܝܽܘܬ ܢܶܨܒܬܳܐ ܘܰܠܢܶܨܒܬܳܐ. ܘܚܰܝܽܘܬܳܐ ܡܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܕܚܰܝܳܐ ܟܺܝܬ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ. ܐܰܘ ܒܳܐܰܐܪ ܐܰܘ ܒܝܰܒܫܳܐ ܐܰܘ ܒܡܰܝ̈ܶܐ. ܚܰܝܽܘܬ ܢܶܨܒܬܳܐ ܕܶܝܢ. ܐܶܣܦܽܘ̈ܓܶܐ ܘܰܚܠܺܙܽܘ̈ܢܶܐ (251v) ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܩܒܺܝܥܺܝܢ ܒܰܚܕܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܫܰܢܶܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܚܰܝܼܺܝܼܢ ܟܺܝܬ ܘܡܰܪܓܫܺܝܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܶܕܶܡ ܩܳܪܶܒ ܘܓܳܫܶܦ ܒܗܽܘܢ. ܘܳܐܬܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܚܰܝܼܺܝܼܢ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܡܰܪܓܫܺܝܢ. ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܬܦܰܩܣܽܘܢ. ܢܶܨܒܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܩܒܺܥܝܳܐ ܘܰܢܨܺܝܒܳܐ ܘܩܳܝܡܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ. ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܪܶܓܫܬܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܡܪܰܒܝܳܐ ܘܰܡܫܰܡܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܐܳܕܫܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܢܶܨܒܬܳܐ܇ ܕܰܡܝܳܗ̇ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܒܗܰܘ ܦܰܓܪܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܪܶܓܫܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܡܳܐܶܬ. ܐܶܠܳܐ ܘܕܰܒܨܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܒܨܶܒܬܳܐ܇ ܡܚܰܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܰܒܢܶܨܒܬܳܐ. ܟܽܠܟܡܳܐ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܳܗ̇܆ ܪܰܓܝܳܐ ܘܰܢܛܺܝܪܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܘ ܕܚܰܝܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܡܶܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܫܰܢ݀ܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܡܫܳܟܳܐ ܘܝܳܒܫܳܐ ܘܡܶܬܚܰܒܠܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬܰܬ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ: ܕܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܡܳܝܬܺܝܢ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܫܰܡܠܝ….. ܡܶܫܟܚܳܐ ܢܳܛܪܳܐ ܠܳܗ̇. ܕܠܳܐ ܫܪܳܝܳܐ ܕܦܽܘܠܗܳܕܳܐ ܘܰܚܒܳܠܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ܀ 

ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܬܽܘܒ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܥܳܡܕܺܝܢ: ܡܶܚܕܳܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܠܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܗܳܝ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܣܛܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܥܰܒܝܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܝܰܠܺܝܦܽܘܬܳܐ ܩܽܘܪܝܼܳܝܼܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܟܬܰܒ ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ. ܡܰܢ ܕܢܳܛܰܪ ܓܶܝܪ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܳܐܙܳܠ̱ܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܶܐܙܰܠܬ ܠܘܳܬܶܗ ܘܠܰܒܫܰܢܝ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ (252r) ܢܳܛܪܰܝܼܝܼ. ܘܰܡܚܰܦܛܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܕܢܰܛܪܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ. ܘܒܳܥܝܳܐ ܗܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܬܽܘܒ ܢܶܬܬܰܘܣܰܦ ܥܠܶܝܗ̇. ܕܰܢܩܽܘܡ ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܥܺܝܩ ܠܳܗ̇܆ ܢܳܦܩܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܶܗ ܥܰܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬ܆ ܘܳܐܙܳܠ̱ܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܩܳܒܠܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܐܥܺܝܩ ܠܳܗ̇. ܘܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡ ܩܶܨܳܐ: ܘܰܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܶܐܬܢܰܛܪܰܬ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܗ̇܆ ܘܳܐܬܝܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܩܳܝܡܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܕܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܳܐ: ܐܰܬܰܪ ܕܰܩܒܺܝܪܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܰܛܪܽܘܗ̇ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܡܣܰܟܝܳܐ ܠܰܩܥܳܬܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܦܬܰܚܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܰܪܢܳܐ ܩܳܪܝܳܐ ܘܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ ܡܝܰܒܒܺܝܢ. ܘܫܳܡܥܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܣܰܟܝܳܐ ܠܰܩܥܳܬܳܐ܆ ܘܰܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ ܦܳܬܚܳܐ ܩܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܡܩܺܝ݂ܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܰܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܛܡܰܪ ܒܗܽܘܢ܀ 

ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ܀ ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܒܺܝܒܝ ܕܩܰܒܶܠܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܫܟܺܝܚܳܐ ܠܘܳܬ ܡܩܰܒܠܳܢܶܝ̈ܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܠܘܳܬ ܡܫܰܕܪܳܢܳܗ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܐܳܬܝܳܐ ܠܘܳܬ ܡܩܰܒܠܳܢܶܝ̈ܗ̇. ܫܡܰܥ ܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܬܰܒܣܽܘܢ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܺܝ. ܕܡܰܠܰܐܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܫܡܳܝܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܚܳܙܶܝܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܳܐܒܝ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܩܳܝܡܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܚܳܙܝܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܗ̇. ܘܡܰܢ ܕܡܰܗܰܪ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܒܳܗ̇. ܩܳܒܠܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܀ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܥܳܓܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ: ܘܕܰܐܝܢܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܦܳܠܓ̈ܳܢ ܠܶܗ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܠܡܰܠܰܐܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܚܳܙܶܝܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܳܐܒܽܘܗܝ. ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ (252v) ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕ. ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܪܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܩܶܢܛܶܬ ܠܰܡܣܰܡ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ܀ 

ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܢܳܣ̈ܒܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܶܐܥܗܕܰܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܢܺܐܬܶܐ܀ 

ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܒܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܛܽܘܛܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܚܝܳܐ ܢܽܘܚ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬ ܢܚ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܰܕܒܽܐܘܪ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ܀ ܘܳܐܦ ܫܺܝܡ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܰܚܝܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬ ܢܒ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ܀ ܕܰܥ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ ܥܒܰܕ ܗܳܢܳܐ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫܒܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܥ̄ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܩܰܕܶܡܬ ܟܬܰܒܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܠܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܥ̄ ܩܰܦ ܘܠܳܗ̇ ܫܠܶܡ: ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܪܺܝܫ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܣܳܗܕܺܝܢ ܡܰܟܬܒܳܢ̈ܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܚܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܛܰܘܦܳܢܳܐ܆ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒ̄ܢ ܪܡܒ̄. ܘܡܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܘܰܠܥܰܕܡܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܨ….܀ ܘܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܓ̄ ܩܦܗ܀ ܘܡܶܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܦܰܩܬܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܝܗ̄܀ ܘܡܶܢ ܡܰܦܰܩܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܪܳܝ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ܆ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܦ̄܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܰܣܦܰܪ ܡܰܠܟ̈ܶܐ܀ ܘܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܩܕܳܢܶܗ ܕܡܶܢ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܡ̄ܐ܀ ܘܡܶܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܪܳܝ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܪܦ̄܀ ܣܳܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܳܕܶܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܪܳܝ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܝܨܐ܀ ܘܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܫܰܢܬܳܐ ܟܰܗ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܨܟܘ. ܟܰܕ ܚܰܣܺܝܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܘ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ܆ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܕ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܫܰܐܠܰܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܕܠܳܐ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܪܬܺܝ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܙܰܒܢܶܗ ܕܠܳܐ (253r) ܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܩܳܐܝܶܢܢ ܗܰܘ ܒܰܪ ܐܰܪܦܰܟܫܰܪ: ܘܫܺܝܡ ܬܽܘܒ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܕܳܪܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܦܠܚܽܘܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܡܦܰܢܶܢܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܕܡܶܛܽܠ ܚܰܐܪܽܘܬܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܽܘܬ ܒܝܳܬܳܐ ܗܳܝ ܕܫܰܟܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܶܝܢ ܕܢܶܨܒܶܐ ܚܳܛܶܐ ܘܶܐܢ ܢܶܨܒܶܐ ܡܶܙܕܰܕܰܩ ܒܳܗ̇. ܗܳܝ ܕܡܶܛܠܳܬܳܗ̇܆ ܘܠܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩ̄ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܛܰܘܦܳܢܳܐ: ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܢܽܘܚ ܕܢܳܨܶܒ ܘܢܳܣܰܪ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܘܥܳܒܶܕ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܽܘܘܙܳܒܳܐ: ܐܶܬܬܘܺܝܘ ܘܬܳܒܘ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܫܳܬܶܝܢ ܘܢܳܣܒܺܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܘܰܐܘܒܶܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܛܰܘܦܳܢܳܐ܇ ܐܰܘ ܗܽܘ ܩܐܝܢܢ ܗܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܗܘܳܐ ܚܰܪܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܪܰܫܝܥܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܳܐ ܠܶܗ܇ ܐܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܢܽܘܚ ܘܰܕܫܺܝܡ. ܐܶܬܬܦܺܝܣܘ ܠܡܶܬܟܠܳܝܽܘ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܐܶܢ ܐܰܪܰܐ ܘܶܐܬܬܰܪܬܺܝܘ ܡܶܢܗܽܘܢ܀ ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܺܝܬ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܣܰܪܽܘܓ ܫܰܪܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܘܰܠܡܶܣܓܰܕ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܕܪܶܟܘ ܠܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܢܽܘܚ ܘܳܐܦܠܳܐ ܫܶܡ ܒܪܶܗ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܪܽܘܓ: ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܗܰܘ ܕܥ̄: ܟܰܕ ܡܶܬܠܰܒ̈ܟܳܢ ܐܳܦ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܠ̄ ܕܩܐܝܢܢ. ܫܢܰܝ̈ܳܳܐ ܥܨܕ̄܀ ܚܝܳܐ ܕܶܝܢ ܢܽܘܚ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܛܰܘܦܳܢܳܐ܆ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܫܠ̄. ܟܰܕ ܚܰܣܺܝܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܥܨܕ̄ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܡܕ܀ ܫܶܡ ܕܶܝܢ ܚܝܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܛܰܘܦܳܢܳܐ܆ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܢ̄. ܟܰܕ ܒܨܺܝܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܥܨܕ̄ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܪܽܘܓ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܨܕ̄܀ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܓ̄ ܩܶܦ̈ܰܠܶܐܐ܆ ܠܘܳܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܶܐܠܰܬ̥ ܠܰܢ ܪܶܚܡܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܒܰܟܬܳܒܶܗ܀ 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܳܘܪܬܳܘܕܽܘܟܣܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܘܺܝ ܫܰܡܳܫܳܐ ܗܶܪܶܛܺܝܩܳܐ. 

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܘܦܘܬܣܝܣ ܕܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܳܘܪܘܬܳܕܳܘܟܣܳܐ: ܗܰܘ ܕܟܶܬܒܰܬ̥ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܕܚܰܘܺܝ ܠܫܰܡܳܫܳܐ (253v)  ܐܰܘܟܺܝܬ ܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ܆ ܫܡܰܥ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ܀ 

ܐܶܢܗܽܘ ܡܰܢ ܕܟܰܕ ܟܪܺܝܗ ܘܰܪܡܶܐ ܒܥܰܪܣܳܐ ܫܰܡܳܫܳܐ ܗܰܘ: ܘܩܶܢܛܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܡܙܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܫܶܐܠ ܘܰܐܦܺܝܣ ܣܢܶܬܚܰܣܶܐ ܡܶܢ ܗܶܪܶܣܺܝܣ ܕܺܝܠܶܗ ܩܕܳܡ ܕܰܢܡܽܘܬ: ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܣܳܥܽܘܪܳܐ ܕܚܰܣܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܐܳܪܬܳܘܕܳܘܟܣܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ. ܦܳܩܚܳܐ ܗܘܳܬ ܕܚܰܣܝܳܐ ܠܶܗ ܗܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܠܗܰܘ ܫܰܡܳܫܳܐ: ܘܳܦܶܢ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܦܣܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܳܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܠܗܰܘ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܡܶܢ ܗܶܪܶܣܺܝܣ. ܡܶܛܽܠ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܐܰܦܣܰܬ ܠܶܗ ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܩܰܫܺܝܫܳܐ ܕܰܠܥܺܝܣ ܠܶܗ ܠܡܰܥܡܳܕܽܘ. ܘܡܳܐ ܕܚܰܣܺܝ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܣܳܥܽܘܪܳܐ ܕܰܐܬܪܳܐ ܗܰܘ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܕܰܒܰܪ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܚܠܺܝܡ ܫܰܡܳܫܳܐ ܗܰܘ ܘܰܡܨܶܐ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ܇ ܫܶܐܠ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܡܶܢ ܗܶܪܺܣܺܝܣ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܰܘ ܠܰܚܒܺܝܫܳܝܳܐ ܐܰܘ ܠܶܐܣܛܽܘܢܳܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܫܰܡܳܫܳܐ ܗܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܫܰܪܥܽܘܛܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܶܢܗܽܘ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ܆ ܘܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܢܶܣܰܒ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܰܡܪܰܚ ܠܶܗ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܣܺܝ ܟܶܐܡܰܬ ܠܫܰܡܳܫܳܐ ܗܰܘ. ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܢܫܰܡܶܫ ܬܽܘܒ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܨܶܝܕ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܐܰܘ ܣܳܥܽܘܪ̈ܳܐ ܕܗܽܘܦܰܪܟܺܝܰܐ ܗܳܝ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܶܗ ܡܕܰܒܰܪ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ܀ 

ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܢܰܦܶܣ ܗܰܘ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܕܚܰܣܺܝ ܠܗܰܘ ܫܰܡܳܫܳܐ ܕܶܐܬܚܰܣܺܝ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܒܶܝܬ ܡܰܕܒܚܳܐ܆ ܕܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐܺܝܬ ܗܺܝ ܕܰܥܕܺܝܠܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܦܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܣܳܥܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܚܰܣܺܝ ܠܶܗ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ (254r) ܐܳܘܪܬܳܘܕܳܘܟܣܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܗܶܪܺܛܺܝܩܳܐ ܗܘܳܐ. ܫܰܡܳܫܳܐ. ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ܇ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܨܶܐ ܠܡܶܕܪܰܟ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܠܡܶܬܚܰܫܳܚܽܘ ܒܰܡܫܰܡܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܕܡܶܬܡܰܠܶܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܗ̇. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܡܶܬܦܣܶܩ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܘܣܰܓܺܝ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ.  

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܰܡܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܗܰܘ ܕܬܰܠܡܶܕ ܠܰܐܪ̈ܡܢܳܝܳܐ. 

ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܗܰܘ ܕܬܰܠܡܶܕ ܠܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܠܡܶܕܰܥ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܒܓܶܢܣܶܗ ܡܰܢ ܪܽܘܡܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܛܰܠܝܽܘܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܪܕܽܘܦܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܕܝܘܩܠܝܛܝܢܽܘܣ ܥܰܠ ܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܰܢ ܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ ܘܺܝܠܶܦ ܣܶܦܪܶܗ ܘܠܶܫܳܢܶܗ. ܘܶܐܫܬܰܘܫܰܛ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܫܡܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܛܐܪܕܐܛܝܣ. ܗܰܘ ܕܗܳܝܕܶܝܟ ܡܰܡܠܶܟ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ. 

ܘܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥ ܗܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܕܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ̥ ܗܳܕܶܐ ܠܛܐܪܕܛܝܣ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܠܘܳܬܶܗ ܠܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ: ܘܫܰܐܠܶܗ ܘܺܝܠܶܦ ܡܶܢܶܗ ܕܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܘܰܒܫܽܘܓܳܫ̈ܶܐ ܘܒܰܓܙܙܳܡ̈ܶܐ ܘܰܒܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܠܘܳܬܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ. ܠܚܰܪܬܳܐ ܫܩܰܠ ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܒܓܽܘܒܳܐ ܚܰܕ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܘܫܚ 

ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܝܓ ܕܰܗܘܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪܳܐ ܬܰܫܥܺܝܬܶܗ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܫܳܦܰܪ ܠܳܟ ܢܣܺܝܡ ܓ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܢܦܰܩ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܠܦܽܘܪܓܳܝܳܐ ܘܰܠܨܰܝܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܫܰܕܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܘܰܫܢܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܗܰܘܢܶܗ ܘܰܡܢܰܟܶܬ̊ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܶܗ. 

ܐܶܬܕܰܟܪܶܗ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ: ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܣܩܶܗ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܘܨܰܠܺܝ (254v) ܥܠܰܘܗܝ ܘܶܐܬܚܠܶܡ. ܗܳܝ. ܕܟܰܕ ܗܘܳܬ. ܡܶܟܺܝܠ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ ܠܰܟܪܺܝܣܛܝܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܰܘ. 

ܐܺܝܛܰܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܰܕ ܩܪܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܠܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܗܰܘ. ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܠܐܘܢܛܝܘܣ ܐܶܦܶܣܩܽܘܦܳܐ ܘܡܺܝܛܪܽܘܦܳܘܠܺܝܛܺܝܣ܇ ܕܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܰܒܩܰܦܰܕܽܘܩܺܝܰܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܢܶܣܪܚܺܝܘܗܝ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܠܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܰܒܥܰܘ. ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ. 

ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ. ܒܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܥܰܡ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܗܶܝܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܶܗ. 

ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܟܰܕ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ̥ ܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܢܺܩܺܝܰܐ . ܣܠܶܩ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܳܗ̇ ܠܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ. ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܶܐܘܰܢܛܺܝܽܘܣ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܶܗ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ. 

ܘܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܡܰܢ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܩܦܺܝܣܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܗܘ ܡܬܰܠܡܕܳܢܳܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ. 

ܙܳܕܶܩ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܣܳܒܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܢܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܬܳܐ ܕܡܶܠܬܰܢ. ܕܰܢܣܺܝܡ ܐܳܦ ܡ̈ܶܠܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. 

ܒܙܰܒܢܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܕܝܘܩܠܝܛܝܢܘܣ: ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܦܰܪ̈ܬܘܳܝܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܛܐܪܕܛܝܣ. ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ̥ ܠܛܐܪܕܛܝܣ. ܕܰܒܦܳܠܺܛܺܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܕܰܫܡܶܗ ܓܪܺܝܓܽܘܪ. ܕܠܰܐܠܳܗܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܐܺܝܬܘܗܝ. ܠܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܩܪܳܝܗܝ ܒܰܓܙܳܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܢܙܺܝܥܺܝܘܗܝ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܗܘܳܐ. 

ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ (255r) ܐܰܬܪܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܐܶܬܰܝܬ̊. ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܡܶܢܰܢ ܐܶܫܬܘܺܝܬ̊. ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܫܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܕܚܰܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. 

ܘܒܳܬܰܪ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܦܳܫ ܗܘܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܕܪ̈ܰܚܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܒܶܗ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܓ. ܡܶܬܢܛܰܪ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܗܰܘ ܒܺܝܫܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. 

ܘܒܳܬܰܪ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܬܟܰܢܰܫ ܚܰܝܠܳܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܠܨܰܝܕܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ: ܘܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܶܬܟܕܶܢ̈ܝ ܗܘܰܝ̈: ܘܗܽܘ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܠܡܶܬܰܒ. ܪܽܘܓܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܚܳܬ̥ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ ܒܐܪܥܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܣܚܰܦܬܶܗ. ܘܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܶܣܪܶܗ ܒܫܶܢܰܘ̈ܗܝ ܢܬܽܘܫ ܘܢܶܐܟܽܘܠ. 

ܘܒܳܬܰܪ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܩܥܶܕ. ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܟܽܠ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܢܶܬܶܠ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܗܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܓܪܺܝܓܽܘܪܳܝܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܠ ܘܶܐܬܓܰܢܒܰܪ. ܕܥܰܡܳܟ ܐܺܝܬܰܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܬܶܒܢܶܐ ܠܺܝ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܬܪܶܡܪܶܡ ܠܺܝ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝ ܘܰܬܪܺܝܡ ܩܰܪܢܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܨܰܠܺܝܬ̊ ܩܕܳܡܰܝ ܗܳܐ ܫܡܰܥܬܳܟ ܘܫܶܠܶܐܬܳܐ ܕܫܶܐܠܬ̊ ܡܶܢܝ ܗܳܐ ܝܶܗܒܶܬ̥ ܠܳܟ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܠܘܳܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܶܡܰܪܘ. ܐܶܬܦܢܺܝ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܩܪܶܒ. ܘܠܰܟܝܳܢܳܐ ܬܰܩܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܬܝܶܗ. 

ܒܳܬܰܪ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܘܫܰܒܰܚ ܠܳܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܕܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܝܕܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܩܰܫܺܝܫܺܝܢ ܒܣܛܪ̈ܦܶܐ ܘܰܒܪܘܪ̈ܒܢܶܐ. ܘܢܶܐܙܽܠܘܢ ܥܰܡ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܩܰܦܰܕܽܘܩܺܝܰܐ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܒܰܥܓܰܠ ܕܰܪܓܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܢܶܣܰܒ. ܘܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ ܢܶܗܦܽܘܟ. ܘܡܶܢ ܕܶܐܙܰܠܘ ܘܥܰܠܘ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ. ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܠܐܘܢܛܺܝܽܘܣ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܬܰܡܳܢ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܫܬܰܥܺܝܘ ܠܶܗ. (255v) ܥܰܒܕܶܗ ܠܰܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ. ܟܰܕ ܟܰܢܶܫ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܘܳܬܶܗ ܠܶܐܦܶܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. 

ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܐܰܪܺܝܟܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܰܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܗܳܪܟܳܐ ܣܳܡܢܰܢ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܫܝܚ 318 ܕܰܒܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܕܢܺܩܺܝܰܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܦܦܪ̈ܓܡܢܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܠܐܘܢܛܝܘܣ ܗܰܘ ܕܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܕܩܰܦܰܕܽܘܩܝܰܐ. 

ܕܠܳܗ̇ ܠܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܐܶܬܘܰܥܰܕ ܣܳܗܶܕ ܕܶܝܢ ܠܗܳܕܶܐ ܕܠܐܘܢܛܝܘܣ. ܐܳܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܬܳܐܘܠܘܓܘܣ. ܗܰܘ ܕܰܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܥܽܘܦܳܝܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܳܡܰܪ. ܕܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܠܐܘܢܛܝܘܣ ܗܰܘ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܥܰܠ ܐܪܝܢܙܘ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܢܺܩܺܝܰܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܳܢܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܪܺܝܽܘܣ. ܬܰܠܡܕܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܐܥܡܕܶܗ ܘܥܰܒܕܶܗ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐ. 

ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܰܪܡܢܳܝܳܐ: ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܐܳܦ ܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܠܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܪܺܝܢܰܢ. ܘܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓ ܓܪ̈ܝܓܘܝܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܘ ܗܰܘ ܕܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܰܘ ܗܰܘ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ 

ܕܢܰܘܣܳܐ ܐܰܘ ܗܰܘ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܡܰܢ ܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܛܠܶܐ ܙܰܒܢܶܗ. ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܩܰܫܺܝܫ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. 

ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܶܦܝܣܩܽܘܦܳܐ ܘܢܐܘܩܣܪܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܦܽܘܢܛܽܘܣ ܐܰܬܪܳܐ. ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܘܪܝܠܝܢܘܣ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܘܳܐ. ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܰܘܠܶܐ ܫܡܺܝܫܛܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܐܘܣܒܺܝܽܘܣ. ܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܟܙ ܕܣܶܦܪܳܐ ܕܙ ܕܐܩܠܝܣܛܝܩܝܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܝܬ ܗܘܰܘ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܡܶܢ ܟܽܠܕܽܘܟ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܕܺܐܒܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܒܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܦܝܪܡܠܝܐܢܘܣ ܕܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܕܩܰܦܰܕܽܘܩܝܰܐ.  (256r) ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܕܬܶܐܘܕܘܪܘܣ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܦܽܘܢܛܽܘܣ. ܘܗܶܠܢܘܣ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܛܰܪܣܽܘܣ. ܘܢܺܝܩܘܡܐ ܕܐܝܩܢܘܢ ܘܰܕܥܺܕܬܳܐ ܕܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܗܘܡܢܐܘܣ. ܘܬܶܐܘܛܩܢܘܣ ܕܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܕܦܠܝܣܛܝܢܐ. ܘܡܰܟܣܝܡܘܣ ܕܰܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܒܘܨܪܐ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܦܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܡܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 

ܡܶܢ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܟܚ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܓܠܝܢܘܣ ܝܗ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܩܠܘܕܝܘܣ ܩܳܡ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܘܪܝܠܝܢܘܣ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܗܘܰܘ 416 ܐܶܦܶܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܘܶܐܬܒܣܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܝܽܘܠܳܦܶܢܗ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܦܰܘܠܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܗܶܪܶܣܺܝܣ ܗܳܝ ܒܺܝܫܬܳܐ. 

ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܘܪܝܠܝܢܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܘܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܗܳܝ ܕܰܫܕܰܬ ܠܦܰܘܠܶܐ ܫܡܺܫܝܛܝܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܘܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܗܳܝ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܗ 55. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. ܐܘܪܝܠܝܢܘܣ ܡܰܢ ܐܰܡܠܶܟ ܆ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܘ. ܦܪܘܒܘܣ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘ. ܩܽܘܪܽܘܣ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒ. ܕܝܘܩܠܝܛܝܢܽܘܣ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟ. ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܕܰܒܢܺܩܺܝܰܐ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܟ. ܕܰܟ̈ܢܫܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܗ 55 ܠܩܽܘܪܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. 

ܗܳܟܘܳܬ ܕܶܝܢ ܘܡܶܢ ܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܗܳܝ ܕܰܒܢܺܩܺܝܰܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܩܢ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ̥ ܒܩܽܘܣܛܰܝܛܺܝܢܽܘܦܳܘܠܺܝܣ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܬܶܐܘܕܳܣܺܝܽܘܣ: ܐܰܝܕܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܙܰܘܓܳܐ ܗܰܘ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ: ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܗܰܘ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܢܰܘܣܳܐ: ܘܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܗܰܘ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܣܐܣܝܡܘܢ ܘܕܢܐܙܝܢܙܘ. ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܬܽܘܒ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܗ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ.  

ܠܳܒܟܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܝܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܣܽܘܢܶܘܕܽܘܣ ܕܢܺܝܩܺܝܰܐ. ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܘܰܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܘܕܩܘܣܛܽܘܣ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܗ. ܕܝܘܠܺܝܢܽܘܣ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒ. ܕܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܳܐ. ܘܕܐܘܠܢܛܝܢܝܢܽܘܣ ܘܕܐܠܘܝܣ ܥܰܡ ܓܪܐܛܝܢܘܣ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܝܕ. ܕܓܪܐܛܝܢܘܣ ܘܕܐܘܠܢܛܝܢܝܘܣ ܙܥܽܘܪܳܐ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܳܐ. ܡܶܢ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܳܐ. ܕܟܳܢ̈ܫܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ (256v) ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. 

ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܬܺܝܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܰܪܡܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܶܥܠ. 

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ: ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܰܡܗܝܰܡܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ: ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ. ܕܠܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡ ܚܰܡܪܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܕܰܥ ܕܗܳܝ ܕܠܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ. ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܗܰܘ ܠܡܶܦܩܰܕ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܐܶܢ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܠܘ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܢܶܦܩܽܘܕ ܕܢܰܪܡܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ. ܡܚܰܘܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܣܰܓܺܝ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬ. ܕܪܳܡܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܕܟܳܣܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ. 

ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ. ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܗܽܘ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܗܰܘ: ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܢܣܰܒ ܐ̱ܢܳܫ ܩܽܘܒܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܒܳܒܽܘ̈ܣܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܒܺܥܕ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܳܦܶܢ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܡܰܐܛܒܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ.  

ܐܶܢܕܶܝܢ ܘܗܽܘ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܬܚܰܫܳܒܽܘ. ܕܠܳܐ ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡܘ ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ. ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡ ܚܰܡܪܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܡܰܢ ܦܰܘܠܽܘܣ ܒܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܘܰܒܪܽܘܡܺܐ ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܗܶܝܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܝܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܶܐܦܶܣܽܘܣ ܘܰܒܒܽܘܙܰܢܛܺܝܰܐ ܘܰܒܫܽܘܠܛܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܠܽܘܩܳܐ ܕܶܝܢ ܘܡܰܪܩܽܘܣ ܒܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܘܰܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܝܰܒܠܰܬ ܘܰܪܕܳܬ̥ ܘܶܐܬܳܬ̥ ܗܺܝ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܕܫܰܪܟܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 

ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ. ܐܰܪܒܥܳܐ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܕܦܰܛܪܺܝܰܪ̈ܟܶܐ ܐܺܝܬ܆ ܕܣܳܗܕܺܝܢ ܕܙܳܕܶܩ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ  (257r) ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܣܳܗܕܳܐ ܐܺܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܥܝܳܕܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. 

ܘܡܶܛܽܠ ܕܬܳܒܰܥ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܐܰܪܡܢܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܶܬܒܶܬ̥: ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܘܰܒܓܶܠܺܝܽܘܢ: ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ: ܐܰܘ ܕܙܳܕܶܩ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܚܢܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܗܰܘ. ܢܶܬܬܒܰܥ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ. ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܗܰܘ. ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. 

ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܐܳܡܰܪ: ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܰܐܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܫܬܶܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕܐ ܕܰܓܦܳܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܶܝܘܗܝ ܚܰܕܳܐܺܝܬ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܕܶܐܡܰܪ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܕܚܰܡܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܗܰܘ ܟܳܣܳܐ. ܘܠܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܡܙܺܝܓ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܢܶܫܡܰܥ. ܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ. ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܟܶܠ ܗܘܳܐ ܘܫܳܬܶܐ ܗܽܘ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ: ܟܰܕ ܟܰܬܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܚܰܡܪܳܐ ܐܩܪܛܘܢ ܫܳܬܶܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܘܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܫܳܬܶܝܢ. ܘܡܳܢܰܘ ܕܗܳܟܺܝܠ ܫܛܽܘܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܐܡܰܪ ܕܟܳܣܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܘܕܺܝ ܘܒܰܪܶܟ ܥܠܰܘܗܝ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܡܶܢܶܗ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. 

ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܨܒܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܐܝܟ ܡܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܢܶܫܪܶܝܗ̇ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܕܺܝܠܬܳܐ܆ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܣܳܡܶܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܣܢܺܝܩ ܘܥܰܠ ܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܗܳܕܶܐ ܕܫܳܥܬܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܠܘܳܬ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܢܺܐܬܶܐ. 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܶܫܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܤܳܒܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܒܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܒܗܰܝܟܠܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܤܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܶܐܠܰܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ: ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܝܪܟ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܕܰܥ ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܫܪܳܪܳܐ. ܕܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܝܪܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܫܶܡܥܰܬ̥. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܳܢ܆ ܫܢܺܝ̈ܢ ܚܝܳܐ. ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ (257v) ܠܰܡ ܕܓܳܠܽܘܬܳܐ ܕܰܠܒܳܒܶܠ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܩܰܒܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܰܐܙܥܶܩ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܡܶܟܺܝܠ ܡܳܪܝ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܟܳܗܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܒܰܪ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܥܰܡ ܝܰܘܤܶܦ ܕܒܰܛܢܶܗ ܘܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܡܰܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܤܳܒܳܐ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܤܝܪܟ ܐܰܛܥܝܰܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܰܘܝܽܘܬ ܫܡܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܣܝܪܟ. ܐܰܣܒܰܪܘ ܓܶܝܪ ܕܤܝܪܟ ܫܡܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܣܺܝܪ ܡܶܬܬܺܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܤܬܰܟܠܺܝܢ ܕܰܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܤܝܪܟ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܬܩܪܺܝܘ ܘܡܶܬܩܪܶܝܢ ܒܶܗ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܝܬܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܘܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܘܳܐܦܠܳܐ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܪܡܕ 244 ܫܢܺܝ̈ܢ ܩܰܕܺܝܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܤܝܪܟ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܒܰܒܤܰܪ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܫܰܢܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܣܗ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ. ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܐܘܪܓܛܝܣ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܗܰܘ ܕܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܡ. ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܰܘ ܕܩܰܒܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܳܗ̈ܢܳܝܶܐ. ܕܒܳܬܰܪ ܬܳܪܳܚ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܚܝܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܪ 200 ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܶܢܕܽܘ. ܐܳܦܶܢ ܒܳܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܤܳܒܳܐ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܚܺܝܪܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܪ. ܕܰܚܝܳܐ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܢ. ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܶܛܽܠ ܚܺܝܪܰܡ ܗܰܘ 

ܕܰܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܫܶܠܘܡܽܘܢ ܟܬܺܝܒ ܕܰܚܝܳܐ ܢܕ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ ܐܰܡܠܶܟ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܕ܀ ܐܶܠܳܐ ܠܰܡ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܠܽܘܩܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܳܐ܆ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܕܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܡܶܟܺܝܠ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܚܝܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܟܰܕ ܥܳܒܪܺܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܳܐܬܶܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ܀ ܘܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ. ܘܶܐܠܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܦ ܐܰܘ ܒܰܪ ܐܰܘ ܒܰܪ ܩ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܬܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܕܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ  (258r) ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܘ ܕܢܰܙܥܶܩ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܡܶܟܺܝܠ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܦ ܐܰܘ ܒܰܪ ܩ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܣܳܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܩܰܫܺܝܫ ܐܰܘ ܒܰܪ ܨ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܰܠܗܰܠ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܘܺܝܕܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܚܰܢܰܐ ܢܒܺܝܬܳܐ ܒܰܪܬܳܐ ܕܰܦܢܽܘܐܶܝܠ. ܐܳܦ ܗܺܝ ܩܰܫܺܝܫܰܬ̥ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܗ̇ ܗܘܳܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܳܐ. ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܰܡ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܚܝܳܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇. ܟܰܕ ܗܘܳܬ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܢܺܝ̈ܢ ܦܕ 84. ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܠܰܡ ܗܳܕܶܐ ܩܳܡܰܬ ܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܘܰܐܘܕܝܰܬ̥ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܡܰܠܠܳܐ ܗܘܳܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܥܰܡ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܡܤܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܽܐܘܪܶܫܠܶܡ܀ ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܙ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܝܳܬ ܗܺܝ ܚܰܢܰܐ ܥܰܡ ܒܰܥܠܳܗ̇܆ ܘܰܗܘܳܬ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܦܕ: ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܩܕܳܡ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܒܰܪܬ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܝܕ ܒܕܽܘܟ. ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܰܘܕܝܰܬ̥ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒܰܪܬ ܫܰܢܝ̈ܳܐ ܩܗ ܒܕܽܘܟ. ܘܰܟܒܰܪ ܐܳܦ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܳܐܦܶܢ ܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܕܡܳܐ ܕܬܶܚܙܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀ ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܗܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ. ܠܳܐ ܛܰܥܝܳܐ ܠܺܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܣܺܝܡ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܣܳܒܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܟܰܕ ܡܰܚܓܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܶܗ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܗ̇. ܠܘܳܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܣܳܒܪܺܝܢܰܢ ܕܰܡܛܰܫܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܠܽܘܩܳܐ. ܗܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܟܬܰܒ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܺܐܝܢ ܗܘܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩ. ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܠܒܽܘܝܳܐܶܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܡܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܕܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ  (258v) ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀ ܗܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܣܳܟ ܟܳܗܢܳܐ ܠܳܐ ܫܰܡܗܶܗ܀ ܐܶܠܳܐ ܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ ܟܰܕ ܡܦܰܫܶܩ ܠܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܩܪܳܝܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ. ܒܰܡܥܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܳܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܀ ܘܰܠܘܳܬ ܡܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܶܐܠܰܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܡܟܰܣܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܘܤܳܝܡܺܝܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ.

ܠܘܳܬ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܐܳܠܳܐ. ܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܡܦܰܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܫܳܥܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ. ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܐܶܫܬܰܐܠ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܕܰܝܪܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܒܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܒܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ. ܟܬܰܒ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܓܶܝܪ. ܕܶܐܢ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܚܰܤܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܟܰܕ ܡܚܰܦܰܝ ܪܺܝܫܶܗ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܗܳܕܶܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܰܬܫܰܐܠܽܘܢܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܪܰܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܗܰܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܘܳܠܶܐ ܕܢܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ. ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܰܦܢܰܘ ܡܶܢ ܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܚܰܢܦܳܝܬܳܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܡܰܢ ܕܰܡܪܰܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܤܰܥܪܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܡܣܰܦܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܚܰܝܼܰܝܼ̈ܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܐܶܤܟܺܡܳܐ ܥܒܰܕܘ ܘܶܐܘܰܢܓܶܠܳܐܺܝܬ ܚܳܐܶܝܢ: ܘܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܬܰܟܤܺܝܬܳܐ ܐܳܠܨܳܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܦܐܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܰܘ ܫܠܺܝܚܳܝܳܐ ܢܣܽܘܓ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܰܦܶܣ ܒܟܽܠ ܙܢܺܝ̈ܢ ܕܰܢܒܰܝܽܐܘܢ ܡܰܢ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܠܦܽܘܬ ܤܽܘܢܩܳܢܳܐ ܘܢܶܥܛܦܽܘܢܳܗ̇. ܡܶܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܟܳܗܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܟܠܽܘܢ܀ ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܰܢܺܝ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܳܟ. ܐܰܝܬܳܐ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܢܦܰܢܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ  (259r) ܠܰܢ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܰܠܦܽܘܬ ܢܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܐܶܣܛܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܡܰܢ ܘܰܚܒܺܝܫܳܝ̈ܶܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܨܒܽܘܢ ܠܰܡܚܰܦܳܝܽܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܰܘ ܣܳܝܡܺܝܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܣܰܓܦܳܐ ܨܒܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܓܠܺܝܙܳܐ ܡܶܢ ܟܶܫܠܳܐ ܕܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܣܳܥܽܘܪ̈ܶܐ ܘܶܐܦܶܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܦܰܛܪܺܝܰܪ̈ܟܶܐ: ܐܶܢܗܽܘ ܡܰܢ ܕܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܬܰܘܕܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ: ܐܰܘ ܒܩܰܫܝܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܪܳܐ ܥܰܓܽܘܕܺܝܢ: ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܓܠܺܝܕܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܬܰܟܒܺܝܢ. ܠܰܘ ܬܚܶܝܬ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܬܦܰܪܤܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܰܘ ܣܳܝܡܺܝܢ ܒܶܤ̈ܡܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܐܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܢ ܒܡܰܩܛܦܳܐ6 ܐܰܘ ܒܓܽܘܠܬܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܢ ܒܟܽܘܣܺܝܬܳܐ ܡܟܰܣܰܝ ܪܺܝܫܗܽܘܢ. ܒܒܶܝܬ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܒܥܺܕܬܳܐ ܠܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܐܰܘ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ܀ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܐܰܘ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܡܽܘܢ ܕܗܽܘ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܤܛܰܪ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ̈ܶܝܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܣܳܥܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܒܰܡܥܰܫܩܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܫܩܠܽܘܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ. ܘܰܬܚܶܝܬ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܘܚܽܘܝܳܒܳܐ ܕܗܽܘ ܢܰܦܺܝܠܺܝܢ܀ ܐܰܦܨܚܰܬ̥ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܩܰܠܺܝܠ. ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܕܟܶܬܒܰܬ̥ ܗܺܝ ܐܰܚܽܘܬܳܟ. ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܣܳܥܽܘܪ̈ܶܐ ܚܙܶܐ ܠܳܗ̇ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܒܶܤ̈ܡܶܐ ܟܰܕ ܡܚܰܦܰܝ ܪܺܝܫܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ. ܪܶܡܙܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܳܟ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܣܳܥܽܘܪܳܐ. ܥܕܺܝܠ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܗܰܘ ܕܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܠܺܝ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܳܐܦܶܢ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܥܳܒܶܕ ܗܳܕܶܐ: ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܫܰܠܺܝܛ ܠܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܰܘ ܠܣܳܥܽܘܪܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܗܳܕܶܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܡܶܢ ܠܥܶܠ (259v) ܐܶܡܪܶܬ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܰܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܳܟ ܬܽܘܒ ܕܡܶܛܽܠ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ.  

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܥܡܺܝܕܰܝ̈ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ.

ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܳܐܠܳܐ ܡܦܰܢܶܐ ܠܳܟ ܚܠܳܦܰܝ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ. ܐܰܬܰܢܰܤܺܝܽܘܣ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܥܰܠ ܐܰܢܛܽܘܢܺܝܽܘܣ ܗܰܘ ܥܳܢܘܳܝܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܡܬܰܢܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܒܰܙܒܰܢ ܪܶܢܝܳܐ ܘܚܽܘܫܳܒܳܐ ܢܦܰܠ ܠܶܗ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܰܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܛܦܺܝܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܳܝܬܺܝܢ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ. ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܩܰܫܺܝܫܰܝ̈ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܥܰܕܡܳܐ ܕܡܶܣܬܰܒܥܺܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܐܺܝܛܰܐ ܟܰܕ ܪܶܢܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܦܰܠ ܠܶܗ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ. ܫܕܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܩܕܳܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܕܢܶܓܠܶܐ ܠܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܥܶܕܳܢܳܐ ܤܰܓܺܝܳܐܐ ܐܰܓܰܪ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܳܐܡܰܪ. ܐܳܘ ܐܰܢܛܽܘܢܺܝܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܝܺܨܰܦ. ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܝ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ܀ ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܫܡܰܥܬ̊. ܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܣܥܶܐ ܠܰܡܥܰܩܳܒܽܘ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܗܽܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܬܬܡܺܝܫܺܝܢ܆ ܐܰܘ ܠܡܶܒܨܳܐ  ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܒܰܪ ܓܶܢܣܳܟ ܘܫܳܘܶܐ ܒܛܽܘܗܡܳܟ ܬܶܥܨܶܐ. ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܳܟ ܪܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܶܝܢ ܘܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇. ܐܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܳܨܶܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܝܳܨܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܕܢܰܦܫܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܬܦܰܩܰܕܬ̊. ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܐܶܬܚܰܫܒ ܘܕܰܥ. ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܤܳܥܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܘܣܰܩܽܘܒܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܢܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܠܠܳܐ ܡܢܰܦ̈ܩܶܐ. ܠܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܘܰܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܘܰܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܰܘ ܫܳܡܥܺܝܢ ܣܳܥܰܪ ܠܗܶܝܢ. ܐܶܢ ܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ (260r) ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܫܬܰܒܩܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܣܳܢܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܥܳܐܶܠ ܒܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܚܛܰܘ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܡܬܰܪܓܡܳܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ̊: ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܫܺܐܕܳܐ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܡܶܚܛܳܐ ܠܳܐ ܚܛܳܐ: ܐܰܘ ܐܶܢ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܐܰܘ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܚܛܰܘ. ܫܰܕܰܪ ܘܰܐܝܬܳܐ ܠܳܟ ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܐܰܦܺܝܬܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ. ܘܰܩܪܺܝ ܒܶܗ ܡܺܐܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܣܺܝܡ ܠܶܗ ܠܡܰܠܦܳܢܳܐ ܥܰܠ ܤܰܡܝܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܶܗ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܐܦ ܫܰܐܠܽܘܗܝ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܗܳܢܳܐ ܚܛܳܐ ܐܰܘ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܟܰܕ ܣܡܶܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܡܶܢܶܗ ܝܺܠܰܦ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܚ̈ܡܳܢ ܡܶܛܽܠ ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܗܰܘ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܟܠܺܝܬ̥ ܠܰܡܣܳܡ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܐܰܪܺܝܟܽܘܬܗܶܝܢ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܦܤܰܩ ܗܽܘ ܗܰܘ ܡܬܰܪܓܡܳܢܳܐ: ܕܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܫܺܐܕܳܐ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܫܬܠܰܚ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܰܕܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܗܰܘܢܳܐ. ܠܰܡܒܰܚܳܢܽܘ ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܐܰܘ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ. ܟܰܕ ܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬ ܡܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܡܰܪܬ̊ ܝܰܠܽܘܕܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܕܒܳܬܰܪ ܕܩܰܒܶܠܘ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܤܰܩܽܘܒܠܳܝܳܐ ܘܡܰܠܶܙ ܘܫܳܚܶܩ ܠܗܽܘܢ. ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܫܳܐ ܤܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܣܢܺܝ̈ܩܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܣܦܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܦܰܢܺܝܢܰܢ: ܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ. ܕܟܰܕ ܥܳܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܰܦܫܝ ܘܒܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܟܶܬܒܶܬ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡ ܒܽܘܚܳܢܳܐ ܚܽܘܒܳܢܳܝܳܐ:  (260v) ܘܗܰܘ ܡܳܐ ܡܶܢ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܟ ܕܢܳܩܶܦ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܐܳܚܶܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܗܰܘ ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܢ ܬܶܓܕܰܫ ܕܰܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ. ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܰܟܶܢ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܥܦܺܝܦܬܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܢ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܨܺܝܪܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܰܨܪܶܬ̥. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܝ ܠܘܳܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܐܶܬܟܬܶܒ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܦ ܡܚܰܪܪܳܐ ܠܺܝ ܡܶܢ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܳܕܶܐ ܥܰܠ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܰܘ ܒܟܽܠ ܡܰܨܠܰܚ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ. 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܛ ܡܶܛܽܠ ܢܶܤܝܽܘܢܳܐ ܗܰܘ ܠܺܠܝܼܳܝܼܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܢܶܤܝܽܘܢܳܐ ܗܰܘ ܕܟܶܬܒܰܬ̥ ܠܺܝ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܕܓܳܕܶܫ ܠܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ܆ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܳܦ ܚܰܦܶܛܬܳ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܨܠܽܘܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܕܗܽܘ ܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܫܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܫܰܪܟܳܐ. ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܨܰܠܳܐ ܥܰܡ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܤܰܓܺܝܐܬܳܐ ܕܓܽܘܪܓܳܚܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܟܰܕ ܡܥܰܬܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܪ̈ܝܳܢ ܠܥܽܘܙܶܗ ܘܰܡܫܰܗ̈ܝܳܢ ܠܬܽܘܩܦܶܗ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܠܳܐ ܛܰܥ̈ܝܳܢ ܠܳܟ. ܒܗܳܝ ܕܰܩܪܶܝܢ ܠܳܟ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܩܪܳܒܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ. ܒܪܰܡ ܐܳܦ ܡܶܢܝ ܕܺܝܠܝ ܫܡܰܥ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܕܰܒܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܝܶܕܥܶܬ̥ ܐܶܢܶܝܢ܀ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܰܢ ܐܶܙܕܰܗܪ ܒܟܽܠܶܗ ܫܩܳܠܛܰܥܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܡܳܐ ܢܶܫܘܰܪ ܥܠܰܝܟ ܗܰܘ ܚܰܫܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܒܝܰܕ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܙܕܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܡܰܘܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܟܠܺܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܛܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܙܳܟܽܘܬܳܐ܀ ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܥܰܒ̈ܝܳܬܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܥܰܣܩܳܐܺܝܬ ܦܳܫܰܪ ܠܗܶܝܢ ܐܶܣܛܽܘܡܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܡܥܰܒܝܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܶܐܣܛܽܘܡܟܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܥܰܒܝܳܐ ܘܐܳܠܨܳܐ ܐܳܦ ܠܘܰܪ̈ܺܝܕܶܐ ܕܗܰܕܳܡܳܐ ܗܰܘ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ܀ ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܠܳܐ  (261r) ܬܩܽܘܡ ܤܰܓܺܝ ܘܰܬܩܽܘܡ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܬܶܬܶܐܠܶܨ ܘܬܶܕܡܰܟ ܒܳܬܰܪ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܒܡܰܕܡܟܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܳܬܰܪ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܣܰܓܺܝ ܡܰܠܶܙ ܚܰܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܠܕܰܝܪܳܝܳܐ܀ ܐܶܙܕܰܗܪ ܘܡܶܢ ܩܰܘܡܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܕܒܰܚܕܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܡܙܰܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ: ܐܶܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܶܐܢ ܠܺܠܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܒܶܝܬ ܒܽܘܪܟܳܐ ܠܒܽܘܪܟܳܐ ܗܰܠܶܟ ܘܙܶܠ ܘܬܳܐ ܒܰܚܒܽܘܫܬܳܟ. ܐܳܦܶܢ ܘܰܙܥܽܘܪܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܀ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܟܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܗ. ܠܰܐܦܰܝ̈ ܬܫܰܥ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܐܰܟܽܘܠ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܥܶܕܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܪܰܡܫܳܐ. ܕܦܳܫܰܪ ܒܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܤܛܽܘܡܟܳܟ ܩܕܳܡ ܕܬܶܕܡܰܟ܀ ܕܬܶܙܕܰܗܪ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܕܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܘ ܕܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܠܳܐ ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܤܢܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܥܗܰܕܶܟ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܚܳܫܟܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ.  

ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܠܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀ ܐܶܬܗܰܓܳܐ ܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܶܪܝܳܢܗܽܘܢ ܡܟܰܢܶܫ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܠܗܰܘܢܶܗ ܕܕܰܝܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܦܶܗ̈ܝܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ܀ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܳܐ ܡܰܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝ ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܤܶܕܪܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ. ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܘܳܬܳܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܘܰܐܓܽܘܢܺܣܛܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ. ܣܥܽܘܪ ܘܢܰܣܳܐ ܘܰܚܙܺܝ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܕܰܡܥܰܕܪܳܐ ܗܺܝ ܐܰܚܽܘܕ܀ ܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ܂ ܢܶܗܘܶܐ ܚܽܘܬܳܡܳܐ ܠܡܶܠܬܰܢ ܕܰܠܘܳܬܳܟ܀  

 

ܐܶܬܬܰܨܰܚܘ ܘܶܐܬܟܶܬܒܘ ܗܳܠܶܝܢ. ܒܺܝܪܰܚ ܬܰܡܽܘܙ ܕܰܫܢܰܬ ܐܟܗ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ܀  

 

 

Partial English Translation of Letter 4

Cowper, Benjamin Harris. Syriac Miscellanies; or Extracts Relating to the First and Second General Councils, and Various Other Quotations, Theological, Historical, and Classical. London / Edinburgh: Williams and Norgate, 1861: 61-75.

GEORGE, AN ARABIAN BISHOP.

From the Reply to the nine questions of Jesus Habishi (the recluse), a Presbyter of the town of Banab.

Chap. 1. Of a man who was called the wise Persian (or |62 Persian philosopher), who also wrote a book of epistles upon various matters. Who this wise Persian was; that is, what his honour or degree in ecclesiastical order was, or what his name or place of abode, we cannot confidently say, for he does not show us these things, or one of them in any place of his book which he wrote, nor elsewhere have we yet found it written, nor do we learn these things from any one who knows them particularly. However, as it seems to me and every lover of truth, we ought not to say and utter, as it happens, what we are not certainly persuaded of, and can give scarcely any proofs of. Now that he was a man of penetrating genius, and that the sacerdotal writings (Scriptures) were read and honoured by him as much as possible, his work shows. Moreover, that he was a coenobite and reckoned with the church clergy, may be known from his expressions. That he was a coenobite he shows in the epistle entitled a “Demonstration of the Sons of the Covenant,” for thus were coenobites called then, as well as monks. Herein he writes thus: “Therefore this counsel is fair, and just, and good, which I give myself and you my beloved, that we monks receive not women, and virgins who have no husbands, for those who love holiness, it is right and just and comely, that even if it be by constraint, a man should be alone, and so it becometh him to abide; as it is written by Jeremiah, the prophet, that it is well for a man to bear thy yoke in his youth, and sit alone and be silent, because he taketh thy yoke upon him. For so my beloved, it becomes him that bears the yoke of Christ, to keep his yoke in purity.” This shows that the man was a coenobite, who was called the wise Persian. That he was ranked with the clergy of the church, as I imagine those things show which are written in the beginning of the Epistle or Demonstration which is inscribed, “Concerning the strife and divisions which occur in divers places, because of glorying and haughtiness, and concerning |63 struggles about the headship,” where we have it thus: “Let us all receive reason when we meet, that we may write this epistle to all our brethren the sons of the church in divers places: we the Bishops, and presbyters and deacons, and all the church of God, with all its offspring in divers places with us: to our dear and beloved brethren the Bishops, presbyters, and deacons, with all the offspring of the church that is with you, and all the people of God in Salec (Seleucia) and Ctesiphon, and in divers places, in our Lord, our God, and our Life Giver, who by his Christ hath quickened us and brought us to himself, great peace!” Behold he hereby shows that he was reckoned with the clergy, as we said.

But where was he? In the city of Nisibis, as is said by some, or in another part of those provinces, he has not at all shown us. But what thy brotherhood has written, that some say he was a disciple of the blessed Mar Ephraim, is false, for the form of his teaching is not like holy Mar Ephraim: nor does the difference of the times of their teaching permit us to say this, for he that is called the wise Persian was famous as a teacher in the year 648 of the Greeks, of Alexander, as he calls them. Moreover, in the year 655 and 656 of the Greeks; for he wrote in the epistle entitled “Demonstration of Death and the Last Times,” thus: “These twenty-two discourses I wrote upon the twenty-two letters. I wrote the ten former in the year 648 of the kingdom of Alexander, son of Philip, the Macedonian, as is written at their close; and the twelve latter I wrote in the year 655, of the kingdom of the Greeks and Romans, which is the kingdom of Alexander, and in the year 35 of Shabor, king of Persia.” Again, in the epistle entitled “Demonstration upon the Cluster,” he says thus: “I wrote thee this epistle, my beloved, in the month Ab, of the year 656 of the kingdom of Alexander, son of Philip, the Macedonian, and in the year 36 of Shabor, the Persian king, who made the persecution in the year 5, when the churches |64 were overthrown; in the year there was a great destruction of martyrs in the east country, after I wrote thee these twenty-two heads (chapters), which I composed upon the letters one after another.”

The year 648, in which he says he wrote and finished the ten former discourses, was the twelfth year after the Holy Synod at the city of Nicea, that is the first year after the pious decease of the faithful King Constantine. For the holy Synod at Nicea, met, as church histories show, in the year 636 of the Greeks, and in the twentieth year in part of Constantine’s own reign. Constantine reigned in all thirty-one years: when, therefore, we deduct 636 years from 648, there remain twelve years as we said. When again we subtract the twenty years when the Synod met at Nicea, we have eleven remaining: which is one year before the writer finished the ten former discourses. If, therefore, it was the twelfth year after the Synod at Nicea, and one year after the decease of Constantine the King, when this Persian writer wrote and finished these first discourses, it is clear that it was before the year 648: that is, in the years of the life of King Constantine he wrote these discourses. This is also to be known from hence: the twelve latter discourses, which he wrote afterwards, he made after seven other years, for he wrote as we above set down, thus: I wrote these twenty-two discourses upon the twenty-two letters. I wrote the ten first in the year 648 of the Kingdom of Alexander, son of Philip of Macedon, as is written at their conclusion; and the twelve last I wrote in the year 655 of the kingdom of the Greeks and Romans, which is the kingdom of Alexander. When, therefore, we deduct 648 years from 655 years, seven years remain as we said; and when we add to these seven, one year in which he made the discourse upon the Cluster, the year 656 as he says, there become eight years, in which he made the thirteen last discourses. Altogether, from |65 the Synod of Nicea to the year 656, are 20 years. So that the times in which this Persian author wrote we find as far as possible by his book, before which, and especially before the year 648, we never find that Mar Ephraim taught or wrote, so that we should say he was before this Persian writer, and that he was his teacher or instructor.

Moreover, the times in which the blessed Mar Ephraim was famous as a writer, may be found from hence: for Theodorit, of Cyrus, wrote in chapter 31, of Book 2, of his Church history, when he speaks of Shabor the king, and the host of the Persians, that they came and made war against Nisibis, thus, “Then the admirable Ephraim was a wise writer, and was illustrious among the Syrians. The blessed Jacob, Bishop of the city, sought from him, that he would go up to the wall and see the barbarians, and cast upon them arrows and curses.” Now this war happened in the time of Constantius the son of Constantine, a little before the end of the life of Constantius, as also is to be proved by the histories of the same from Chapter 29 of Book IV., when he speaks of the time of Valens the King. At that time were famous, Ephraim, the illustrious, in Urhi, and Didymus, in Alexandria, who wrote against the doctrines contrary to the truth. Now this period was near the end, in part of the life of Valens, as is to be seen by the histories. Therefore passing over what intervenes because of the length of the account, we find by comparison as far as possible, that it was nearly 50 years from the former period in which this Persian author wrote the 12 first discourses, to the time when the blessed Mar Ephraim wrote against the doctrines, that is after the Persians took Nisibis, and he left it and came to Urhi. In this way we assume that the Persian author wrote the ten first discourses in the eight years before the decease of the faithful King Constantine, When we take these eight years, and add twenty-five years which Constantius reigned, and three of |66 Julian and Jovinian, with fourteen from King Valens, they amount to fifty years as we said.

How long each of the Kings named reigned, is known thus: Socrates wrote in Chapter 40, Book I., of his Ecclesiastical History, thus: “Constantine the King lived sixty-five years, of which he reigned thirty-one years.” The same, from Chapter 45, Book II.: “Constantius lived forty-five years, of which he reigned twenty-eight; three along with his father, and after his father’s death twenty-five years.” The same, from Chapter 16, Book III.: “Julian, therefore, in his fourth consulship, which he shared with Sallust, in the 20th of the month Thamuz, died in the land of the Persians, as I said above.” Now this year was the third in a part of his reign. The same from Chapter 20, Book III., speaking of Jovinian the King: “In the place, therefore, above named, in the season of winter, he fell ill of a disease of his loins and died, in his own consulship and that of Varonianus his son, in the 17th of the month Shabet, when he had reigned seven months, and lived thirty-three years. Now there is in this third book, a period of three years and two months. The same from Chapter 35, Book IV., speaking of Valens the King, “He lived fifty years, having reigned with his brother Valeutinian thirteen years, and three years after his death.” Since, then, there is a space of fifty years from the instruction of doctrine by the Persian author, to the time of the teaching of doctrine by the blessed Mar Ephraim, how can one say that the Persian author was the disciple of Mar Ephraim? It does not appear that this is true, as the examination which we have made above shows. And even if, at some part of the time, holy Mar Ephraim was contemporary with the Persian writer, probably Mar Ephraim was a youth in life and doctrine, and the Persian writer sufficiently advanced in years. Therefore, of him that is called the wise Persian we know not either his name or rank or place of abode; but yet |67 he was a coenobite, who was ranked with the Clergy of the Church, and he was not the disciple of the blessed Mar Ephraim. Thus in brief.

Chap. 2. On this that the Persian writer saith, that on the accomplishment of 6000 years this world will come to an end. As to what thy fraternity wrote, that the Persian writer says, that when 6000 years are fulfilled the end of the world will take place, I wish thee to know that many other Christians since the coming of Christ have held this opinion, as their language shows. Omitting these, on account of their number, let us come to a few of them for the confirmation of our saying. Bardesan, therefore, an ancient man, and famous in the knowledge of things, in a certain dissertation made by him on the conjunctions of the luminaries of heaven one with another, says thus: “two circuits of Cronos are 60 years,” etc.

Holy Hippolytus also, bishop and martyr, wrote thus in the discourse upon the prophet Daniel: “For the first coming of our Lord in the flesh at Bethlehem was in the days of Augustus, in the year of the world 5500, and he suffered in the year 33 after his nativity,” etc.

To this we shall add holy Mar Jacob, the teacher, who expresses the same opinion, in the sixth of the discourses made by him upon “the six days, writing thus,” etc.

Similarly, also, the Persian writer, for he says in the Essay upon Love, as thy fraternity also wrote, thus: “Be not grieved, my beloved, at the word which I write unto thee,” etc.

Chap. 3. On what the Persian writer saith, that when men die, the spiritual soul [literally: natural or psychical soul] is hidden within the body, etc.

In the Essay upon the Cluster, he says: “Noah lived till the 58th year of the life of Abraham, and that he was in Ur of the Chaldees, and there died and was buried.” He says also that Shem lived till the 52nd year of the life of Jacob. |68 Know, therefore, oh lover of instruction, that according to the tradition of the Scriptures of the Jews, this writer makes all his calculations, and not according to the exposition of the LXX., nor according to the tradition of the Samaritans, aa also thou didst write before; but thou after the tradition to which the version of the LXX. adheres and consents, and especially in the account of the years of the Patriarchs, because wise authors testify that it is rather true than the others. From Adam to the Deluge thou holdest 2242 years, and from the Deluge to Abraham 943 years, and from Adam to Abraham 3185. From Abraham to the Exodus of Israel from Egypt 515 years, and from the Exodus to the commencement of building the Temple 480 years, as is written in the book of Kings [1 Kings, vi. 1]. From the commencement of building the Temple to its burning by Nebuchadnezzar 441 years, and from the burning of the Temple to the commencement of the years of the Greeks 280 years. The total from Adam to the commencement of the years of the Greeks were 4901 years; and from Adam to this year 1025 of the Greeks [A.D. 714] there are 5926 years, being 74 years short of 6000.

Now, not to leave unanswered the question, Why Noah did not admonish those of his time not to worship the image of Cainan, the son of Arphaxad? nor Shem those of his generation not to serve idols? We answer it briefly. Because of the liberty and domestic authority which God conceded to the race of men,—-which, if it would, sinned; and, if it would, was righteous. It was on this account also, in the 100 years before the Flood, when they saw Noah planting and cutting down cedars, and making an ark as for deliverance, that they repented not and returned from their evil at that time, but were eating and drinking, taking wives and giving to husbands, till the Flood came and destroyed them all, according to the word of the Lord. Again, after the Flood, neither that Cainan. who, as has been said, was a great and wicked sorcerer, and |69 was therefore deified; nor all those in the times of Noah and of Shem were persuaded to refrain from their evil, if, indeed, they were warned by them. For they say well, that in the days of Serug men began to make images and to worship idols. If this is true, neither Noah nor his son Shem attained to that period which reaches from the Deluge to the time of Serug. It is known that, according to the version of the LXX., if the 130 years of Cainan are taken, there are 794. Now Noah lived after the Flood 330 years, 444 (464?) years less than 794. Shem lived after the Deluge 50 (300?) years, being 494 years less than the 794 years to Serug.

Chap. 4. On the reception of heretics.

Chap. 5. On Gregory, the bishop, who taught the Armenians.

O lover of learning, Gregory, who taught the Armenians, as may be known from the words of the history about him, was by race a Roman, who came while he was a youth to the country of Armenia, either because of the persecution which Diocletian raised against the Christians, or for some other reason which we know not. And when he was educated in Armenia, and learned its letters and its tongue, his name spread and was famous, until he was of the attendants and domestics of King Tiridates, who then reigned over the provinces of Armenia, and this while he held his Christianity, and was not known except by a few, through whom it was made known to the King Tiridates. And he called Gregory to him, and asked him, and learned of him that it was so. And he used towards him blandishments and threatenings and various tortures, that he might be turned from his Christianity, and he would not. At last he took and cast him into a certain pit which was full of deadly reptiles and corruption (?) After he had been thirteen years in the pit, as his history says, but we, if yon please, will put three years only, the King went out for pleasure and the hunting of wild beasts, when God suddenly sent an evil spirit upon him, and |70 he was mad and went out of his mind and gnawed his own flesh. And he remembered the holy man, through the solicitude of his wife, and sent and brought him up out of the pit, and he prayed over him and he was healed. When this took place, by command of the King and the solicitude of the holy man, the provinces of Armenia came to Christianity. Then, because on all accounts bishops were needed, the King called some of his honourable men and committed to them Gregory, and sent them to Leontius, bishop and metropolitan of Caesarea, a city in Cappadocia, that he might appoint Gregory bishop. He having received the men, and done what they desired, dismissed them in peace and joy. Therefore, when the holy man had authority in the provinces of Armenia, he built churches and convents with the order of the King and the zeal of his nobles. And he appointed and set in them presbyters and deacons, giving them also laws and rules as seemed good to him. Afterwards, when the holy Synod met at Nicea, he also went up to the Synod, with holy Leontius, who made him Bishop. This is the simple and summary history of Gregory, the instructor of the Armenians.

Now we think it needful for the further confirmation of our account, to set down a few words from the history of this man, to this effect. When Diocletian held the government of the Romans, Tiridates was holding the government of the Parthians and Armenians. Tiridates was informed that in his palace there was a certain man whose name was Gregory, who feared not his gods, but was of the religion of the Christians. Having summoned him, he thought by many blandishments to move him.

And a little after, then the king began to say to him, “Thou earnest unto us a stranger and without a country, and thou hast been thought worthy by us of honour and great glory. How now darest thou reverence a God whom I do not venerate?” |71 

And much further on: “Now the blessed one remained in the pit of noisome reptiles wherein he fell, thirteen years, being preserved from the noxious reptiles by the grace of God.”

And further on: “And the king commanded his host to be assembled, that he might go out hunting. When this was done, and the chariots were yoked, and he went up to sit upon the chariot of his kingdom, the wrath of God was sent upon him, and an evil spirit smote him, and he was thrown from his chariot upon his face to the ground, and began to be mad, and to bite and devour his flesh with his teeth.”

And further on: “Now the holy Gregory bent his knees upon the ground, and prayed to Almighty God to give health to the king. And behold, a voice from heaven was heard by him, saying, ‘Gregory, be strong and manly, for I am with thee to the end. Thou shalt build to me churches, and shalt erect to me a house for the dwelling of my saints, and lift up their horn. And for this that thou hast prayed before me, lo, I have heard thee, and lo, I grant thee the request thou hast asked of me.’ And when this was said to the saint, he turned to the king and touched his hands and his feet, and restored him to the stable nature of men by the power of our Lord Jesus Christ.”

And again after other things: “Now when the king heard he rejoiced and glorified God; and commanded that those who were famous, and the elders, among the satraps and nobles, should assemble, and go with blessed Gregory to the country of Cappadocia, to the city of Caesarea, that the blessed one might forthwith receive the sacerdotal degree, and return to the land of Armenia. And after they went and entered Caesarea, they appeared before the blessed Leontius, the bishop there, and when these things were told him, he made Gregory a bishop, having assembled and brought to him the bishops who were under his hands.” |72 

So much, in brief, from the long history of Gregory, we have here set down.

Now that he was one of the 318 bishops at the Synod of Nicea, is known by the Acts of the Synod, wherein it is written also of Leontius, of Caesarea, of Cappadocia, that he was convened at the Synod. Holy Gregory Theologus also attests this of Leontius, for in the discourse upon the funeral of his father, he says, “That when the great Leontius passed through Arianzi to go to Nicea against the madness of Arius, he taught his father, and baptized him and made him a Christian.”

Since these things are said of Gregory the Armenian, the time is also known wherein he was. Moreover, this also is known as we think, that he was not one of the three holy Gregories, we mean Gregory the miracle-worker (Thaumaturgus), the bishop of Nysa and the Divine (Theologus). His time was more recent than the Thaumaturgus, but older than of the other two. Thus, Gregory Thaumaturgus, who was bishop of Neocaesarea, a city in the country of Pontus, was famous in the time of King Aurelian, and was one of the bishops that met in the city of Antioch against Paul of Samosata; and Eusebius shows this, saying in Chapter 27 of Book VII., of his Church History; “The pastors who were in other churches, assembled from every place, because of this wolf, the destroyer of the flock of Christ. And all of them were assembled and met in the city of Antioch. Among these were especially celebrated, Firmilian of Caesarea, of Cappadocia, Gregory and Theodorus (Athenodorus?) who were brothers and pastors of the Churches of Pontus: and Helenus of the Church of Tarsus; and Nicomas of Iconium; and Hymenaeus of the Church of Jerusalem; Theotecnus of Caesarea of Palestine; Maximus, who gloriously conducted the brethren at Bostra; and many others whom no man could number.” |73 

From chapter 28: “When Gallienus had stood in the government fifteen years, Claudius arose one year. After him Aurelian received the kingdom, in whose days met many bishops at a Synod at Antioch, and the strange doctrine of Paul, who was chief of that evil heresy, was made known and contemned by every man expressly.”

Now from Aurelian the king, and the Synod which expelled Paul the Samosatene, to the faithful King Constantine and the Synod at Nicea, were fifty-five years. Thus, Aurelian reigned six years; Taticus (Tacitus), six months; Probus, six years; Corus (Carus) and his sons, two years; Dioclesian, twenty years; Constantine to the Synod at Nicea, twenty years; all which years collected are nearly fifty-five as we said. So also from the Synod at Nicea to the holy Synod of 150, which met at Constantinople in the days of the great king Theodosius (at which was that godly pair, we mean Gregory, bishop of Nysa, and Gregory Theologus, the bishop of Sasima and of Nazianzum) there are again fifty-five years. Thus: We take eleven years of Constantine the Conqueror, after the Synod of Nicea; twenty-five years of Constantine and Constantius, and Constans his sons; two years of Julian; one year of Jovinian; fourteen years of Valentinian and Valens with Gratian; one year of Gratian and Valentinian the Little; all which collected are 55 years, as we said.

It is known therefore most clearly that this Gregory, the Armenian, was different from the other three named, as also we said above.

As to the last thing thou saidst, that if Gregory was faithful, what is this opinion which he taught the Armenians, not to put water with the wine in the cup of the Eucharist. Know that it was in his power to order them who were under his hands not to put water in the wine: whether he was faithful or not faithful, for ordering them to put water in the wine or not to put it, does not prove him faithful or unfaithful; for |74 even now there are many unfaithful who put water in the wine of the Eucharistic cup. But further, Gregory did not command them by no means not to put water in the wine; or that no one should receive the Eucharist but at the holy festival of the resurrection except elders and deacons and the bishop (babus); or that they should not make pictures in the churches, even if they report these things of him. But even if Gregory gave them this law as they say, they ought to consider that their Gregory is not greater and better than the holy Apostles, who delivered in almost all the churches under heaven to put water with the wine in the cup of the mysteries: Peter and Paul at Antioch and Rome and their provinces; Paul and John at Ephesus and Byzantia and their jurisdictions; Luke and Mark at Alexandria and Egypt and the places round about them; and of these the tradition was borne, and flowed and came to all other churches of Christians to this day.

There are therefore four seats of Patriarchs which attest the putting of water in the wine in the cup at the Eucharist; but for them there is not even one witness, except a custom which obtains among them. And since an Armenian asked thee where it is written that thou mayest prove to him from the Gospel that there was water in the cup which our Lord gave to his disciples, or that we ought to put water in the cup, let him be also asked to show from the Gospel that there was no water in the cup, or that we ought not to put water in the cup of the mysteries. But perhaps he says, it is written in the Gospel that our Lord said to his disciples, “Verily, verily, I say unto you, I will not drink again of this product of the vine until I drink it anew with you in the kingdom of God.” And by this, that he says “product of the vine,” it is known that the cup was living wine, and not wine mingled with water. But let him return and hear. What then, in the kingdom of God. that is the period after his resurrection, when our |75 Redeemer ate and drank of his own free will with his disciples to verify his resurrection, when he tarried with them forty days, where is it written he and his disciples drank unmingled wine whenever they ate and drank? And who is so foolish as to say this, but he that says that the cup which our Lord took, and gave thanks and blessed upon it, and his disciples drank of it, had no water in it but only wine? But if a man would refute this perverse opinion as he ought, and those other matters of theirs which I put down above, there would be need of many words and a special treatise. But we, leaving this for the present, will come to another chapter of thy inquiries.

Chap. 6. On Simeon, who took the Lord in his arms.

Chap. 7. On covering the head in prayer.

Chap. 8. On newly baptised children.

Chap. 9. On nocturnal temptations.

BL Add. 12154, f. 261r-263r: Letter [5] of George, bishop of the Arabs, to the same Yeshua’, containing replies to 3 questions, dated A. Gr. 1029, A.D. 718.

(261r) ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܓ̄ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ ܡܶܢܶܗ. 

ܠܰܐܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܶܫܽܘܥ ܚܒܺܝܫܳܝܳܐ܆ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ ܒܨܺܝܪܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܚܕܳܐ܀ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܦܽܘܫܳܟ̈ܶܐ ܓ̄: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܠܘܳܬܝ ܘܫܰܐܶܠܬܰܢܝ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܪܶܚܡܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܦܰܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܨܺܝܪܬܳܐ. 

(261v) ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܰܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܗܰܘ. ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ ܕܰܡܩܰܕܫܳܐ: ܒܝܰܕ ܡܗܰܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܡܒܰܣܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܡܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܢܶܬܪܕܽܘܢ ܒܝܰܕ ܟܳܐܬܳܐ ܩܳܢܽܘܢܳܝܬܳܐ: ܡܶܢ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܐܰܘ ܣܳܥܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܒܪܺܝܫܗܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܡܶܬܥܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܕܚܠܽܘܢ ܘܢܶܙܕܰܗܪܽܘܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ܆ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ. ܘܰܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܓܳܠܶܙ ܐܰܠܳܗܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܗܰܘ: ܘܗܳܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܐܳܦܶܢ ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ ܕܰܡܩܰܕܫܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܰܒܝܰܕ ܛܽܘܥܝܼܰܝܼ ܓܶܕܫܰܬ̥ ܗܳܕܶܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ ܟܶܬܒܰܬ̥. ܫܟܳܚܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܶܐܫܟܰܚ ܘܰܡܠܰܟ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ܆ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܰܢ ܗܰܘ܆ ܠܳܐ ܣܳܟ ܐܰܘܣܦܰܬ̥ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܡܶܬܰܐܣܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܬܺܐܪ̈ܳܬܳܐ ܡܡܰܚ̈ܝܳܬ ܒܟܶܫܠܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܣܰܓܦܰܬ̥܀ 

ܕܬܶܕܰܥ ܕܶܝܢ ܐܰܚܽܘܬܳܟ܆ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܓܕܰܫ ܒܰܙܒܰܢ. ܐܳܦ ܒܢܺܝܪܳܐ ܩܪܺܝܬܳܐ ܕܰܒܓܽܘܡܬܳܐ ܕܓܢܕܪܝܣ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܬܰܝܡܢܳܐ ܡܶܢ ܢܰܗܪ ܥܰܦܪܺܝܢ. ܕܰܩܕܳܡ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢ̄ܢ ܒܕܽܘܟ: ܟܰܕ ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܠܟܽܘܪܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܗܰܘ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܙܟܘܚܐ: ܕܢܰܩܺܝܦ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܳܗ̇ ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ: ܐܳܦ ܪܳܚܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܺܝܠܝ ܣܳܥܽܘܪܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ܇ ܘܶܐܢܳܐ ܢܰܩܺܝܦ ܗܘܺܝܬ ܠܪܰܒܳܐ ܕܺܝܠܝ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܗܘܺܝܬ: ܘܥ̣ܰܠ ܗܽܘ ܚܰܣܝܳܐ ܠܡܶܣܥܰܪ ܠܰܩܪܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܡܗܰܬ: ܘܶܐܨܛܰܒܰܬ ܡܶܕܒܚܳܐ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ ܕܰܡܩܰܕܫܳܐ܆ ܥ̣ܰܠ ܗܽܘ ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܪܶܒ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܗܽܘ (262r) ܘܳܐܦܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܣܽܘܪܚܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܺܝܛܰܐ ܒܳܬܰܪ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ: ܟܰܕ ܥ̣ܰܠܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܡܛܰܟܳܣܽܘ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ: ܘܠܰܡܚܰܡܳܠܽܘ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܥܺܐܕܳܢܳܝ̈ܶܐ ܟܶܐܡܰܬ ܕܡܰܕܒܚܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܳܦ ܪܰܒܳܐ ܕܺܝܠܝ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܠܡܶܠܒܰܟ ܘܠܰܡܛܰܟܳܣܽܘ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܒܰܩܺܝ ܒܳܗ̇ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܕܒܚܳܐ: ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܨܽܘܦܬܳܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܐܶܫܟܰܚ ܕܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܣܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ ܬܰܡܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܩܰܪܡܺܝܕܳܐ ܚܰܕ ܪܰܒܳܐ. ܕܰܡܚܰܦܰܝ ܒܫܽܘ̈ܫܶܦܶܐ ܡܶܕܶܡ ܚܶܘܳܪ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܠܚܰܣܝܳܐ ܗܰܘ܆ ܠܰܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܡܰܢ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܒܝܰܕ ܟܳܐܬܳܐ ܩܳܢܽܘܢܳܝܬܳܐ ܪܕܳܐ܇ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܕܙܳܕܶܩ܀ 

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܦܽܘܫܳܟܳܐ ܘܥܽܘܪܦܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ: ܒܶܝܬ ܚܰܣܝܳܐ ܗܰܘ ܘܰܠܣܳܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܗܘܳܐ ܫܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܩܳܡܰܬ ܡܶܠܬܳܐ ܒܝܰܕ ܒܽܘܚܳܢܳܐ ܗܰܘ܆ ܕܰܡܫܰܡܠܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪ̈ܰܝ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܗܘܰܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܢܽܘܢ: ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܣܰܒ ܟܽܠ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܒܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܥܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܩܰܕܡܶܬ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܐܳܦܶܢ ܕܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܘܳܬ܇ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܰܘ ܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ ܗܳܝ܀ 

ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܒ̄. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܢܰܢܩܺܐ: ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ ܕܰܡܩܰܕܫܳܐ: ܬܶܕܰܥ ܕܶܝܢ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܕܟܰܕ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܪܕܽܘܦܝܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܦܩܰܕܘ ܡܶܛܽܠ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܰܝܬ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ ܕܰܡܩܰܕܫܳܐ܆ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܟܰܕ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ ܦܺܝܢܟܳܐ ܘܟܳܣܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܫܬܰܡܠܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܶܝܢ ܕܠܰܝܬ: ܠܳܐ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ ܕܰܡܩܰܕܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܠܳܐ (262v) ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ܆ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܐܺܝܬ ܦܺܝܢܟܳܐ ܘܟܳܣܳܐ ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܩܰܕܺܝܡܺܝܢ ܡܩܰܕܫܺܝܢ. ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܟܳܗܢܳܐ: ܐܶܢܗܽܘ ܕܣܳܟ ܣܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܥܰܡܶܗ ܦܺܝܢܟܳܐ ܘܟܳܣܳܐ ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ. ܢܳܣܶܒ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ ܕܰܡܩܰܕܫܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܘܠܰܝܬ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܗܳܐ ܫܰܪܳܐ ܫܽܘܐܳܠܳܟ܀ 

ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܓ̄. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܙܳܕܶܩ ܡܶܛܽܠ ܐܰܢܰܢܩܺܐ: ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ܆ ܗܦܽܘܟܝܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܘܫܐܶܠ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܙܳܕܩܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܢܰܢܩܺܐ. ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܳܟ ܕܙܳܕܩܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܐܳܦܶܢ ܘܬܶܓܕܰܫ ܕܠܰܝܬ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܦܶܢܛܽܘܣ ܘܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܙܳܕܩܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܙܳܕܩܳܐ܆ ܘܳܐܦܠܳܐ ܗܳܝ܀  

ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܡܰܗܦܟܳܐ ܥܠܰܝܢ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܘܳܐܡܪܳܐ. ܕܗܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ. ܫܳܩܠܺܝܢܰܢ ܘܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܦܰܓܪܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܟܺܝܚ ܕܡܳܐ. ܘܰܡܦܰܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܐܶܢܳܐ. ܕܳܐܦ ܕܡܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܘܫܳܩܠܺܝܢܰܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܥܡܺܝܕܰܝ̈ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܠܡܶܐܟܰܠ ܦܰܓܪܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܰܡܕܰܪܫܺܝܢ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܫܠܺܝܚܳܐܺܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܬܽܘܒ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܣܰܘ̈ܩܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܳܠܨܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ: ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܐܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܝܰܩܰܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܢܶܬܶܐܫܶܕ ܕܡܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܢܳܣܒܺܝܢ. ܗܳܝ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܝܰܕ ܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܐܰܡܺܝܢ܀ ܀ ܗܳܠܶܝܢ (263r) ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܡܢ ܠܥܠ. ܦܢ̇ܝܬ ܐܝܟ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܝܠܝ ܡܚܝܠܬܐ. ܠܘܬ ܫܘ̈ܐܠܘܢܐ ܬܠܬܐ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܫܬܕܪܘ ܠܝ ܡܢ ܐܚܘܬܟ ܡܝܩܪܬܐ. ܕܗܳܝ ܕܫܳܐܠ ܐܢܐ ܫܠܡܗ̇ ܒܡܪܝܐ ܘܨ̈ܠܘܬܗ̇܆ ܐܢܐ ܒܨܝܪܐ ܘܡܣ̈ܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܥܡܝ܆ ܘܡܫܡܗܐܝܬ ܩܫܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܪܳܐ ܕܝܠܝ ܪܘܚܳܢܐ܆ ܟܕ ܡ̇ܨܠܝܢܢ ܐܦ ܚܢܢ ܚܛ̈ܝܐ܇ ܕܢܬܠ ܡܪܢ ܫܘܡܠܝܐ ܫܦܝܪܐ ܠܐܓܘܢܟ܆ ܒܚܘܫ̈ܒܐ ܐܟܚܕܐ ܘܒܡ̈ܠܐ ܘܒܥܒܕ̈ܐ܆ ܒܨ̈ܠܘܬܐ ܕܩܕܝܫܬܐ ܒܬܘܠܬܐ ܘܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܘܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܡܝܢ܀܀

ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ  ܒ̄ܝ ܒܟܳܢܘܢ ܩܕܝܡ ܕܫܢܬ ܐ̱ ܟܛ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ.

 

 

BL Add. 12154, f. 263r-264v: Letter [6] of George, bishop of the Arabs, to the priest Jacob, his syncellus, explaining a passage in one of the sermons of Gregory Nazianzen (Opera, t. i., p. 18). At the end there is a brief explanation of a passage in the funeral sermon on Gorgonia.

(263r) ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܠܘܬ ܩܫܝܫܐ ܝܥܩܘܒ ܣܘܢܩܠܗ. ܢܽܘܗܳܪܳܐ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ܀

ܡܛܠ ܕܫܰܐܠܬܢܝ ܐܳܘ ܒܪܐ ܕܝܠܝ ܪܘܚܢܐ ܩܫܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ܆ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܚܕܐ ܕܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ܆ ܐܝܕܐ ܕܣܝܡܐ ܒܡܐܡܪܐ ܗܰܘ ܕܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ ܘܡܛܠ ܟܗܢܘܬܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܢ ܦܘܢܛܘܣ ܦܢܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܟܢܐ܆ ܠܘܩܕܡ ܡܰܢ ܓܝܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܢܢ ܗܕܐ ܫ̇ܘܝܐ ܕܢܟܘܙ܆ ܕܠܐ ܢܬܚܙܐ ܨܰܝܪ̈ܐ ܒܝܫ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܬܡܝܗܬܐ܆ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܕܨܰܝܳܪ̈ܶܐ ܡܰܢ ܟܒܰܪ ܠܰܘ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܕܣܰܓ̈ܺܝܶܐܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܪܝܫ ܬܰܦܢܟܐ ܒܝܫܐ܆ ܐܘ ܡܶܢ ܡܬܠܐ ܠܘ ܠܪܘܚܩܐ ܢܪܗܛ܆ ܕܠܐܚܪ̈ܢܐ ܣܳܥܶܝܢܢ ܕܢܐܣܐ܆ ܟܕ ܚܢܢ ܢܒܥܝܢܢ ܫܽܘ̈ܚܢܶܐ܆ ܠܘܩܕܰܡ ܡܰܢ ܡܥܗܕ ܐܢܐ ܠܚܒܝܒܘܬܟ ܕܒܡܪܢ. ܕܗܽܘ ܦܘܫܳܩܳܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܡܢ ܠܫܢܐ ܝܰܘܢܳܝܐ ܠܕܣܘܪܝܝܐ ܠܘ ܚܬܬܝܬܐܝܬ ܥܒܝܪ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܠܳܚܶܡ ܠܗܘܢܐ ܘܠܣܘܟܠܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܦܢܐ ܡܛܟܣ ܣܝܡܗ̇. ܘܡܛܠܗܳܕܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܥܰܣܩܐ ܘܡܶܬܦܰܫܟܳܐ ܠܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܘܠܰܡܦܰܫ̈ܩܳܢܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܡܰܟ̈ܬܒܳܢܶܐ (263v) ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܟܰܕ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܕܥܶܠܬܳܐ ܡܶܬܥܰܣ̈ܩܳܢ ܘܡܶܬܦܰܫ̈ܟܳܢ ܠܗܽܘܢ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܘ ܣܝܳܡܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܠܳܚܡܳܐܺܝܬ ܘܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܰܘ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܐܰܬܰܢܰܣܺܝܽܘܣ ܦܰܫܶܩ ܠܺܝ ܗܳܟܰܢܳܐ.  

ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܫܳܘܝܳܐ ܕܢܶܟܽܘܙ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܨܰܝܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܬܡܺܝܗܬܳܐ. ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܪܺܝܫ ܬܰܦܢܟܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܠܨܰܝܳܪ̈ܶܐ ܡܰܢ ܟܒܰܪ ܠܰܘ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܶܝܢ ܒܪܰܡ ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܰܬܠܳܐ ܠܳܐ ܢܶܪܗܰܛ ܠܪܽܘܚܩܳܐ. ܕܰܠܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܳܥܶܝܢܰܢ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ. ܟܰܕ ܚܢܰܢ ܫܽܘܚܢ̈ܶܐ ܡܰܒܥܺܝܢܰܢ. ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܝܳܡܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ܀ 

 ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܚܰܒܺܝܒܽܘܬܳܟ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܨܺܝܪܬܳܐ܀  

ܐܳܡܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܽܘܣ܆ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܢܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܡܶܛܽܠ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܘܩܳܝܽܘܡܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 

ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܰܢ ܗܳܕܶܐ ܕܶܚܠܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܛܶܟܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢܰܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܕܨܳܝܪܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܒܰܢ ܠܗܳܕܶܐ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢܰܢ ܒܳܗ̇ ܫܟܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܙܳܕܶܩ ܠܰܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܝܳܪ̈ܶܐ ܐܶܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܢ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ܆ ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܕܦܰܓܪܳܐ ܐܰܘ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܗܰܘܢܳܐ܆ ܒܪܺܝܫ ܬܰܦܢܟܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܘ ܛܳܒܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܐܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝܡ ܨܺܝܪ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܡܥܳܕܺܝܢ ܨܳܝܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܳܡܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܢܟܽܘܙ ܘܰܢܙܽܘܥ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܕܨܳܝܪܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܒܰܢ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܐܰܘܟܺܝܬ ܣܰܢܝܳܐܺܝܬ: ܠܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܬܡܺܝܗܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ܆ ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢܰܢ ܒܬܰܦܢܟܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ  (264r)  ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܣܰܢܝܳܐ ܘܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܟܽܘܙ ܘܢܶܕܚܰܠ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܚܢܰܢ ܪܺܝܫ ܬܰܦܢܟܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܛܽܘܦܣܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܣܰܢܝܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܚܳܝܪܺܝܢ ܒܰܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܟܒܰܪ ܡܶܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܨܰܝܳܪ̈ܶܐ ܐܰܘ ܡܕܰܡܝ̈ܳܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܗܳܝ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܐܡ̣ܰܪ ܗܽܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ: ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܰܬܠܳܐ ܠܳܐ ܢܶܪܗܰܛ ܠܪܽܘܚܩܳܐ: ܕܰܠܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܳܥܶܝܢܰܢ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ: ܟܰܕ ܚܢܰܢ ܫܽܘܚܢ̈ܶܐ ܡܰܒܥܺܝܢܰܢ. ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܢܟܽܘܙ ܘܰܢܙܽܘܥ. ܕܰܠܡܳܐ ܠܰܘ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܥܶܕܠܳܝܶܗ ܘܚܶܣܕܶܗ ܘܓܽܘܢܳܝܶܗ ܕܡܰܬܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܚܶܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬܬܣܺܝܡ܀  

ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܰܬܠܳܐ ܩܪܳܐ ܗܽܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܥܗܰܕ ܒܰܙܒܰܢ ܡܳܪܰܢ ܠܝܽܗܘܕܳܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܟܦܰܪܢܰܚܽܘܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܰܟܒܰܪ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܡܰܬܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܳܐܣܝܳܐ ܐܰܣܳܐ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܡܰܬܠܳܐ ܐܶܡ̣ܰܪ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܆ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܽܘܪܕܥܳܐ ܠܰܡ ܚܳܩܪܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܕܣܰܥܪܳܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܘܡܰܐܣܝܳܐ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܘܰܥܢ̈ܰܝ ܗܳܢܶܝܢ ܘܳܐܡܪ̈ܳܢ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܓܰܘܢܶܟܝ ܕܺܝܠܶܟܝ ܡܰܫܥܰܝ ܘܰܣܢܶܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܰܢ ܡܶܫܬܰܘܕܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ܀ 

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܳܐܦ ܒܶܗ ܒܛܰܒܥܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܶܬܺܬܝܬܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܬܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܠܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܣܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܣܺܝܡ ܬܚܶܝܬ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܫܳܡܰܥ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܬܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܶܣܕܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܰܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܫܽܘܚܢ̈ܶܐ ܡܰܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܗܳܡܶܣ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘܬ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܣܳܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܡܰܪܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ (264v) ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܡܰܦܰܩ ܒܗܰܘܢܳܐ ܗ̣ܽܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ: ܠܗܳܝ ܕܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ: ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܠܳܚܡܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܐܳܡܰܪ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ. ܐܳܦܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܟܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܳܐ ܢܳܛܰܪ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ܀ 

ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܰܝܟ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܨܺܝܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܒܶܪܝ ܩܪܺܝ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠ ܘܨܰܠܳܐ ܥܠܰܝ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܓܽܘܪܓܽܘܢܳܝܳܐ ܚܳܬܶܗ. ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܘܰܕܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܕܗܳܢܽܘܢ ܕܩܽܘܪܒܳܢܗܽܘܢ ܗܽܘ ܕܶܒܚܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ. ܘܳܐܡܪܳܐ ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܥܰܠ ܝܰܬܺܝܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ܀ 

ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܘܰܕܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܰܕܗܳܢܽܘܢ ܕܩܽܘܪܒܳܢܗܽܘܢ: ܗܽܘ ܕܶܒܚܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܳܦ ܐܶܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܥܰܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܦܽܘܫܳܩܳܐ. ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܛܰܠܝܳܐ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܣܚܳܩ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܕܶܒܚܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܐܶܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦ ܐܺܝܣܚܳܩ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ ܥܰܠ ܘܶܐܬܕܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܕܶܒܚܳܐ ܡܝܰܬܪܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܢ܀ 

 

 

BL Add. 12154, f. 264v-272v: Letter [7] of George, bishop of the Arabs. Reply to 8 questions sent to him by John the Stylite, of the convent of Litharb The questions relate to matters of chronology and astronomy. This letter is dated A. Gr. 1025, A.D. 714.

German Translation here

(264v) ܕܚܰܣܝܳܐ ܓܶܘܰܪܓܺܝ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܰܝܼ̈ܳܝܼܶܐ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܚ̄. ܕܶܐܫܬܰܕܰܪܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܣܛܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܒܕܰܝܪܳܐ ܕܠܝܬܐܪܒ܀ 

 

ܠܰܡܝܰܬܪܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܶܣܛܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܒܕܰܝܪܳܐ ܕܠܝܬܐܪܒ ܩܪܺܝܬܳܐ. ܓܶܘܰܪܓܺܝ ܒܨܺܝܪܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܟ ܠܡܶܚܕܳܐ܀  

ܟܰܕ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܝ ܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܡܥܰܕܰܪ ܘܰܡܚܰܝܶܠ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܡܢܰܣܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܬܰܠ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܫܰܪ̈ܘܳܝܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܪܳܚܡܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܠܺܝ (265r) ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܐܚܺܝܕ ܐ̱ܢܳܐ ܒܠܶܒܝ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܥܰܠ ܢܦܰܫܝ܆ ܕܡܶܕܶܡ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܳܟܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܫܳܝܽܘܛܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ ܘܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܶܣܬܒܰܪ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܟܶܐܡܰܬ ܕܟܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܘܣܶܦ ܘܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܗܰܘ ܕܦܳܩܶܕ ܡܰܙܥܩܳܢܳܐܺܝܬ ܘܳܐܡܰܪ: ܠܰܕܫܳܐܶܠ ܠܳܟ ܗܰܒ ܠܶܗ ܘܠܰܕܒܳܥܶܐ ܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܬܶܟܠܺܝܘܗܝ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܠܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܠܡܶܣܥܰܪ ܨܶܐܕܶܝܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܕܐ̱ܢܳܫ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܦܳܩܶܕ ܘܳܐܡܰܪ ܕܗܰܒ ܐܰܦܬܳܐ ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܬܽܘܒ ܢܶܬܚܰܟܰܡ. ܘܰܐܘܕܰܥ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܢܰܘܣܶܦ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܐܳܠܳܟ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. 

 

ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ:  

ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܶܠܬܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܠ̄ ܠ̄ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܶܬܛܰܟܰܣܘ ܒܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟܚ̄. ܠܳܐ ܠܳܚܡܳܐܺܝܬ ܟܺܝܬ ܘܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܐܺܝܓܽܘܦܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܘܳܐܦ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. 

ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ:

ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܒܥܰܡܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܕܫܣܗ ܘܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܕ̄ ܕܝܰܘܡܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܢܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܫܣܗ̄ ܘܚܕܐ ܡܢ ܕ̄ ܕܝܰܘܡܳܐ ܠܩܘܪܒܐ ܗܳܘܝܢ ܝܘ̈ܡܳܬܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܢܬܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܫܣ̄ܗ ܘܕ̄ ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ: ܗܳܘܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܟܪܶܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܣܺܝܡܝܽܘܢ7 ܠܣܺܝܡܝܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܐܰܝܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ (265v) ܪܺܝܫܶܗ ܕܶܐܡܪܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܪܳܕܶܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܥܳܐܶܠ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܶܐܡܪܳܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ. ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܕܰܠܗܽܘܢ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܫܣ̄ܗ ܢܦܰܠܓܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠ̄ ܠ̄܆ ܠܦܽܘܬ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܟܶܐܡܰܬ ܕܪܶܗܛܳܗ̇ ܕܣܰܗܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܠ̄ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܛܰܟܶܣܘ ܘܣܳܡܘ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܝܒ̄܆ ܡܶܢ ܠ̄ ܠ̄ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܟܽܠ ܝܰܪܚܳܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗ̄ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܺܝܬܰܪܘ܆ ܐܺܝܓܽܘܦܛܳܝ̈ܶܐ ܡܰܢ ܣܳܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ. ܒܳܬܰܪ ܝܰܪܚܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܝܒ̄ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܡܝܣܘܪ̈ܝ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܫܬܰܠܰܡ ܒܟܓ̄ ܒܳܐܒ ܝܰܪܚܳܐ ܕܰܐܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܼܳܝܼܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܠܰܡ ܝܰܪܚܽܘܢܳܐ ܗܰܘ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܗ̄ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܒܟ̄ܚ ܒܳܐܒ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܥܳܐܶܠ ܡܶܟܺܝܠ ܪܺܝܫ ܫܰܢܬܳܐ ܕܺܐܝܓܽܘܦܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܬܽܘܬ ܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܟ̄ܛ ܒܳܐܒ ܕܺܝܠܰܢ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܫܰܘܝ̈ܳܬܳܐ ܘܠܰܘ ܒܫܰܢܬܳܐ ܟܒܺܝܫܬܳܐ. ܒܫܰܢܬܳܐ ܓܶܝܪ ܟܒܺܝܫܬܳܐ ܒܠ̄ ܒܳܐܒ ܕܺܝܠܰܢ ܥܳܐܶܠ ܪܺܝܫ ܫܰܢܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܺܐܝܓܽܘܦܛܳܝ̈ܶܐ܀  

ܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܛܰܟܶܣܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܗ̄ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܝܰܪܚܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܚ̄ ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܐܰܒܢ ܡܗ̇. ܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܢܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܡܶܬܟܪܶܟ ܪܺܝܫ ܫܰܢܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܚܕܺܝܢ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܟܒܺܝܫܳܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܺܝܓܽܘܦܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܀ 

ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܘܣܽܘܪ̈ܝܼܳܝܼܶܐ ܦܰܠܶܓܘ ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗ̄ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ. ܚܰܕ ܡܰܢ ܥܰܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܠ̄ ܕܬܶܫܪܺܝ ܩܕܺܝܡ. ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ. ܥܰܠ ܠ̄ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܟܳܢܽܘܢ ܩܕܺܝܡ. ܕܓ̄ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܠ̄ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܺܐܝܳܪ. ܕܕ̄ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܠ̄ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܬܳܡܽܘܙ. ܕܗ̄ ܕܶܝܢ: ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠ̄ ܕܳܐܒ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܢ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܟܺܝܬ ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܗܳܠܶܝܢ ܗ̄ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܠܝܰܪ̈ܚܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܗ̄ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪܘ܀  

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܟܚ̄ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܘܶܐ ܗܳܫܳܐ ܫܒܳܛ. ܫܡܰܥ ܐܰܝܟ ܕܡܰܨܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܥܝܳܕܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܟܰܕ ܟܺܐܢܳܐ ܗܘܳܬ ܠܡܰܠܟܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܕܰܩܕܳܡ  (266r) ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܕܪܺܝܫܶܗ ܕܳܐܕܳܪ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܐܪܛܝܘܣ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܦ ܡܫܰܪܝܳܐ ܫܰܢܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܠܡܶܦܫܰܪ ܡܶܢ ܥܽܘܙܳܐ ܕܣܰܬܘܳܐ܆ ܠܡܶܦܰܩ ܘܶܠܡܶܩܰܫ ܚܰܝܠܳܐ ܕܦܰܠܳܚ̈ܶܐ. ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܐܺܝܛܰܐ ܕܟܰܕ ܡܳܛܶܐ ܪܺܝܫܶܗ ܕܳܐܕܳܪ ܠܡܰܪܗܳܛܽܘ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܰܠܡܶܫܬܰܥܳܝܽܘ ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ ܥܺܐܕܳܐ ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܰܐܪܛܝܘܣ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܗܳܪܟܳܐ ܒܣܽܘܪܺܝܰܐ ܐܺܝܬ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܕܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܠܗ܇ ܟܰܕ ܠܳܒܫܺܝܢ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܘܬܳܠܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܙܰܓ̈ܶܐ. ܘܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܒܒ̈ܳܬܶܐ ܘܚܳܕܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܟܠܳܐ ܘܫܶܩܝܳܐ܀ ܓܶܕܫܰܬ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܢܩܺܝܫ ܡܰܠܟܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܓܶܐ. ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܟܛ̄ ܒܰܫܒܳܛ: ܠ̄ ܓܶܝܪ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܫܰܚܺܝܢܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܳܦ ܐܰܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܪܚܺܝܡܳܐ ܠܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܠܰܡܫܰܪܳܝܽܘ ܒܶܗ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܦܰܩܶܕ ܡܰܠܟܳܐ ܠܚܰܝܠܶܗ܆ ܠܡܶܦܰܩ ܘܰܠܡܰܪܗܳܛܽܘ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܐܪܛܝܘܣ܆ ܘܰܕܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܟܛ̄ ܒܰܫܒܳܛ ܢܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܰܐܪܛܝܘܣ ܝܰܪܚܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܳܐܕܳܪ. ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܚ̄ ܒܰܫܒܳܛ ܦܩܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܰܘܪ̈ܳܒܰܢܘܗܝ ܕܢܶܬܬܣܺܝܡܽܘܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܰܠ ܠ̄ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܳܐܕܳܪ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܳܬܰܪ ܫܒܳܛ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܠ̄ ܕܟܳܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫ ܫܰܢܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ܇ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܫܒܳܛ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܗܳܝ ܟܽܠܳܗ̇܇ ܐܶܬܠܒܶܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡܰܢ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ܀ ܘܠܳܐ ܬܶܬܕܰܡܰܪ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܶܝܢ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܦܰܡܦܺܝܠܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܡܠܶܟ ܒܳܬܰܪ ܪܳܘܡܶܠܽܘܣ ܗܰܘ ܕܰܒܢܳܗ̇ ܠܪܽܘܡܺܝ܆ ܦܩܰܕ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܪܶܝܢ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦܘ ܥܰܠ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ. ܟܳܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝ ܘܰܫܒܳܛ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܥܶܣܪܳܐ. (266v) ܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܠܳܐ ܡܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܠܫܰܢܬܳܐ܀ ܘܳܐܦ ܬܰܡܽܘܙ ܝܰܪܚܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܩܘܢܛܠܝܘܣ ܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܝܽܘܠܺܝܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܝܰܪܚܳܐ ܝܽܘܠܺܝܽܘܣ ܗܳܫܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܶܝܬ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ܀ ܘܳܐܦ ܐܳܒ ܝܰܪܚܳܐ ܗܰܘ ܕܗܳܫܳܐ ܐܰܘܓܽܘܣܛܽܘܣ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ. ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܡܰܢ ܣܟܣܛܝܠܝܘܣ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܳܘܓܽܘܣܛܽܘܣ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܰܡܠܶܟ܆ ܗܳܫܳܐ ܐܳܘܓܽܘܣܛܽܘܣ ܡܶܬܩܪܶܐ܀ ܐܳܦ ܛܺܝܒܶܝܪܺܝܽܘܣ ܢܰܗܪܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܒܰܢܝܳܐ ܪܽܘܡܺܝ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܡܰܢ ܬܘܒܪܝܣ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܒܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܫܡܶܗ ܛܺܝܒܶܝܪܺܝܽܘܣ ܓܶܕܫܰܬ ܥܶܠܬܳܐ ܘܰܢܦܰܠ ܘܶܐܬܚܢܶܩ ܒܶܗ. ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܫܡܶܗ ܕܢܰܗܪܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܛܺܝܒܶܝܪܺܝܽܘܣ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ܀ 

ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܥܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܥܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܒܳܛ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܟܚ̄ ܘܠܰܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܠ̄ ܐܰܘ ܠܐ̄ ܐܰܝܟ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܟܽܠܢܳܫ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ ܢܺܐܡܰܪ܀ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ. ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܰܟ. ܠܰܘ ܠܦܽܘܬ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܐܶܢܶܝܢ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܝܰܘܡܳܐ ܫܰܢܬܳܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܠܟܽܠ ܣܰܗܪܳܐ ܫܰܢܬܳܐ: ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܬܽܘܒ ܠܟܽܠ ܫ̈ܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܕܣܰܬܘܳܐ ܐܰܘ ܕܩܰܝܛܳܐ ܫܰܢܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܦܽܘܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̄ܨ̇ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒܕܽܘܟ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܽܘܫ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܀ 

ܘܰܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܳܟ ܡܰܢ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܢܣܺܝܡ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܳܟܰܢܳܐ.

 

ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ: ܐܶܢ ܒܶܫ̈ܬܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܟܳܝܢܳܐ ܐܰܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܕܣܰܗܪܳܐ ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܝܛ̄ ܕܓܺܝܓܠܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܫܰܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܒܟܗ̄ ܒܳܐܕܳܪ ܟܳܝܢܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܟܘ̄ ܐܰܝܟ ܕܬܳܒܰܥ ܩܳܢܽܘܢܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܒܟܗ̄ ܒܳܐܕܳܪ ܟܳܝܢܳܐ ܐܰܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܒܫܰܢܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒܗ̄ ܒܢܺܝܣܳܢ ܙܳܕܶܩ (267r) ܕܰܬܟܽܘܢ ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܝܛ̄. ܐܰܝܟ ܕܬܳܒܰܥ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܩܳܢܽܘܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܒܗ̄ ܒܢܺܝܣܳܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܒܝܘ̄ ܒܢܺܝܣܳܢ ܒܫܰܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܝܚ̄ ܐܰܝܟ ܠܳܚܡܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܩܳܢܽܘܢܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܬܶܗܘܶܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܫܰܪܟܳܐ.

ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ.

ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܕܣܰܗܪܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܕܠܶܘܺܝ ܘܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܗܘܳܐ ܒܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܗܳܝ ܕܰܒܥܶܠܬܶܗ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܘܕܽܘܘ̈ܳܕܶܐ ܘܥܽܘܪ̈ܩܳܠܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܗܘܰܘ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ: ܘܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܳܐܦ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ: ܠܡܶܥܒܰܕ ܚܽܘܫ̈ܒܳܢܶܐ ܠܥܺܐܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܳܐܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܒܪܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܒܕܽܘܗ̱ܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܥܰܒܕܽܘܗ̱ܝ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܚܽܘܫ̈ܒܳܢܶܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܬܺܝܚܺܝܢ. ܟܰܕ ܬܪܶܝܢ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܣܥܰܪܘ ܒܶܗ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ. ܚܰܕ ܡܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܛܰܟܶܣܘ ܘܬܰܚܶܡܘ ܕܒܰܟܡܳܐ ܒܳܐܕܳܪ ܐܰܘ ܒܢܺܝܣܳܢ ܬܶܗܘܶܐ ܟܳܝܢܳܐ ܐܰܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܟܽܠ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ܆ ܒܟܽܠܶܗ ܚܽܘܕܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܝܛ̄. ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܛܰܟܶܣܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܶܬܝ̈ܰܠܕܳܢ ܗܶܢܶܝܢ ܐܰܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܚܽܘܕܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܬܫܰܥܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܛܽܠ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ: ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܳܩܶܦ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܐܰܘ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܩ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܠܡܶܬܚܰܫܳܚܽܘ ܒܶܗ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܨܳܒܶܝܢ܀

ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܟܡ̈ܰܝ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢ ܠܡܶܬܚܙܰܘܙܳܝܽܘ: ܘܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܕܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܰܠܺܝ̈ܨܳܢ܆ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܟܰܝܢܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܕܣܰܗܪܳܐ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܓܶܕܫܰܬ̥ ܘܓܳܕܫܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ܆ ܫܳܒܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܬܚܰܫܳܚܽܘ ܒܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܛܰܟܣܰܬ̥ ܘܶܐܬܬܰܚܡܰܬ̥ ܗܺܝ ܐܰܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܶܐܡܰܬ̥ ܠܡܶܕܰܥ ܟܡܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܒܣܰܗܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܘܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܚܰܘܶܐ (267v) ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܒܣܰܗܪܳܐ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܐܦ ܝܰܠܦܽܘܗܝ ܟܒܰܪ ܒܒܽܘܣܽܘܬܗܽܘܢ ܒܶܐܣܟܽܘܠܺܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܘ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܝ̄ܕ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܣܰܗܪܳܐ܆ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܚܫܒܳܗ̇ ܠܝ̄ܕ ܕܣܰܗܪܳܐ ܩܕܳܡ ܚܰܕܒܫܰܒܳܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ. ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܗܰܘ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܒܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܰܐܒܳܗܳܝܬܳܐ ܟܶܐܡܰܬ ܠܳܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܠܘܳܬ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܦܠܰܓܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܰܝ̈ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܩܰܕܶܡܢܰܢ ܐܶܡܰܪܢܰܢ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܓܶܕܫܰܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܒܰܫܢܬܳܐ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܝܛ̄ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܽܘܕܪܳܐ ܕܰܬܫܰܥܣܰܪܝܘܬܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܟܺܝܬ ܕܗܳܕܶܐ ܨܒܰܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܰܝ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܕܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܡܬܰܚܡܳܐ ܕܰܒܫܰܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܝܛ̄܆ ܒܶܫܬܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܬܶܗܘܶܐ ܟܳܝܢܳܐ ܐܰܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܰܠܡܶܟܬܰܒ܆ ܕܰܒܗ̄ ܒܢܺܝܣܳܢ ܬܶܗܘܶܐ ܟܳܝܢܳܐ ܐܰܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܒܫܰܢܬܳܐ ܗܳܝ. ܟܰܕ ܢܣܰܒܘ ܟܶܐܡܰܬ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܡܰܚܫܰܒܬܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܳܫܒܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ܇ ܗܳܘܶܐ ܢܳܩܶܦ ܫܽܘܠܳܡܳܗ̇ ܕܰܬܫܰܥܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܠܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܘܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܠܫܽܘܠܳܡܳܗ̇. ܟܰܕ ܒܰܗܦܽܘܟܝܳܐ ܘܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܆ ܗܳܢܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܩܕܳܡ ܫܰܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܝܛ̄ ܕܚܽܘܕܪܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܳܐܦ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܐܰܥܗܕܰܬ ܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ܆ ܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܐܰܨܶܕܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܣܳܡܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܣܳܒܪܺܝܢܰܢ ܠܡܶܫܪܳܐ ܠܳܟ ܦܽܘܫܳܟ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܠܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܬܢܳܢ ܥܰܠ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܒܰܐܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ ܒܰܚܶܢܰܢ ܘܰܟܬܰܒܢܰܢ. ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܕܗܽܘܦܳܘܬܰܣܺܝܣ ܗܳܕܶܐ܀ 

ܘܳܐܦ ܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܳܟ ܡܰܢ ܗܰܘ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܢܣܝܡ ܕܶܝܢ ܡܶܟܺܝܠ ܐܳܦ ܠܫܽܘܐܳܠܳܟ ܗܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ.

ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ: 

 ܐܶܢܗܽܘ ܕܟ̄ܕ ܫܳܥ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܟܽܠ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ܆ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܪܰܡܫܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܟܽܠ ܣ̄ ܩܶܢܛܺܝ̈ܡܶܐ (268r) ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܡܳܐ ܕܰܡܚܰܫܒܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܣܰܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ܇ ܣ̄ ܕܶܝܢ ܩܶܢܛܺܝ̈ܡܶܐ8 ܝܒ̄ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܢܶܬܟܰܢܰܫ܇ ܕܰܐܘ ܐܺܝ̈ܡܳܡܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܒܟܺܝܢܰܢ ܠܣܰܗܪܳܐ܇ ܐܰܘ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܡܳܡܶܐ.  

ܦܽܘܢܳܝ ܡܶܬܓܳܡܳܐ:

ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܳܟ ܗܳܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܒܰܕܣܳܦ̈ܩܳܢ ܠܶܗ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. ܕܫܳܥ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܕ̄ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܚܰܕ ܠܰܝܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ: ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕܳܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܘܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܘܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܘܣܽܘܪ̈ܝܼܳܝܼܶܐ ܘܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ. ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܕܶܫܬܺܝܢ ܩܶܢܛܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܰܟܣܝ̈ܩܘܣܛܐ ܚܰܕ ܠܰܝܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܕܫܳܥ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܝܒ̄ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܣ̄ ܩܶܢܛܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܕܠܳܐ ܡܦܳܣܺܝܢ ܠܡܰܚܫܳܒܽܘ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܙܳܕܶܩ. ܘܰܠܡܶܠܒܰܟ ܠܟܽܠ ܫܳܥܬܳܐ ܩܶܢܛܺܝ̈ܡܶܐ ܒ̄. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܣ̄ ܩܶܢܛܺܝ̈ܡܶܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܟܕ̄ ܘܠܰܘ ܝܰܒ̄ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܥܒ̣ܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܠܟܽܠ ܗ̄ ܩܶܢܛܺܝ̈ܡܶܐ ܫܳܥܬܳܐ ܚܕܳܐ ܢܶܠܒܟܽܘܢ܆ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡܰܢ. ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܒܳܒܽܘܣܽܘܬܗܽܘܢ ܠܒܰܟܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ. ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܥܘ ܕܟܽܠ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܳܥ̈ܶܐ ܟܕ̄ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܝܒ̄ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܪܳܕܶܐ ܣܰܗܪܳܐ ܒܶܐܣܦܺܝܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܟܰܕ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܟܽܠ ܒ̄ ܫܳܥ̈ܶܐ ܡܢܳܬܳܐ ܚܕܳܐ ܪܳܕܶܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝܘ ܕܰܠܟܽܠ ܣ̄ ܩܶܢܛܺܝ̈ܡܶܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܒ̄ ܢܶܐܚܕܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪܳܕܶܐ ܒܗܳܢܽܘܢ ܫܬܺܝܢ ܩܶܢܛܺܝ̈ܡܶܐ ܕܚܰܕ ܠܰܝܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ. ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܥܒܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܥܒܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ ܕܡܶܚܕܳܐ ܕܰܡܚܰܫܶܒ ܐ̱ܢܳܫ ܘܚܳܙܶܐ ܟܡܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝ̈ܳܐ ܐܺܝܬ ܒܣܰܗܪܳܐ܆ ܐܶܢܗܽܘ (268v) ܕܝܳܬܪܺܝܢ ܠܶܗ ܩܶܢܛܺܝ̈ܡܶܐ. ܐܰܘ ܢܶܦܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܩܶܢܛܺܝ̈ܡܶܐ ܕܺܝܬܰܪܘ ܠܶܗ ܗ̄ ܗ̄ ܠܟܽܠ ܫܳܥܬܳܐ: ܘܢܶܥܽܘܦ ܐܶܢܶܝܢ ܠܫܳܥ̈ܶܐ ܕܢܶܗ̈ܘܝܳܢ ܠܶܗ ܫܳܥ̈ܶܐ ܙܳܦܠܳܢ. ܐܰܘ ܢܥܽܘܦ ܐܶܢܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܠܗܽܘܢ ܠܩܶܢܛܺܝ̈ܡܶܐ ܕܺܝܬܰܪܘ ܠܶܗ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܠܟܽܠ ܫܳܥܬܳܐ ܗ̄ ܗ̄ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ܇ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܟܰܕ ܗܶܢܶܝܢ ܫܳܥ̈ܶܐ ܙܳܦܠܳܢ܀ 

ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܳܟ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܢܣܺܝܡ ܕܶܝܢ ܠܗܰܘ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ.  

ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ.

ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܰܠܘܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܠܶܐܡܪܳܐ ܕܶܝܢ ܒܟ̄ܐ ܒܳܐܕܳܪ ܥܳܐܶܠ ܫܶܡܫܳܐ܇ ܒܙܰܒܢܳܐ ܠܰܡ ܗܰܘ ܕܫܰܘܝܽܘܬ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܕܰܢܚܰܫܶܒ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܫܳܐ܇ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܐܳܕܳܪ ܐܰܘ ܡܶܢ ܢܺܝܣܳܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܶܐܡܪܳܐ ܠܳܒܟܺܝܢܰܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܺܐܝܠܽܘܠ ܦܳܩܶܕ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܠܡܶܠܒܰܟ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܶܡܫܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܡܽܘܪܳܐ ܕܚ̄ ܐܰܘ ܕܛ̄ ܠܩܽܘܪܒܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܩܳܢܽܘܢܳܐ܇ ܘܰܕܢܰܘܣܶܦ ܠܰܡ ܥܰܠ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܩܢܚ̄. ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܦ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܦܰܫܟܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. 

ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ:

ܣܟܽܘܠܺܝܽܘܢ9 ܗܳܢܳܐ ܕܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܩܳܪܝܳܐ ܠܶܗ܆ ܠܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܺܝܓܽܘܦܛܳܝ̈ܶܐ ܥܒܺܝܕ ܠܦܽܘܬ ܪܺܝܫ ܫܰܢܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕܟܛ̄ ܒܳܐܒ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܨܳܒܶܝܢ ܗܰܘܘ ܠܡܶܚܫܰܒ ܘܰܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܕܰܐܝܟܳܐ ܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ 

ܐܳܚܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܬܽܘܬ ܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܝܰܪܚܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܽܘ܆ ܘܡܰܘܣܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܢ̄ܗ. ܘܟܰܕ ܠܟܽܠܶܗ ܟܽܘܢܳܫܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܠ̄ܠ: ܘܰܡܫܰܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܡܢܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡܪܳܐ ܠܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܶܐܡܰܬ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܐܝܢܳܐ ܡܰܠܘܳܫܳܐ ܘܒܰܟܡܳܐ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܒܳܗ̇. ܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ܇ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܰܒܝܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ܀ 

ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܣܽܘܪ̈ܝܼܳܝܼܶܐ ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܠܡܶܬܚܰܫܳܚܽܘ ܒܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡܰܢ (269r) ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܓ̄: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܘܚܰܪ ܪܺܝܫ ܐܺܝܠܽܘܠ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܫܰܢܬܳܐ ܕܺܐܝܓܽܘܦܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܪܳܡܶܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܩܢ̄ܗ ܕܰܩܕܳܡ ܪܺܝܫ ܫܰܢܬܳܐ ܕܺܐܝܓܽܘܦܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܠܰܢ ܩܕܳܡ ܪܺܝܫܶܗ ܕܺܐܝܠܽܘܠ ܕܺܝܠܰܢ. ܩܢ̄ܚ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܳܒܟܺܝܢܰܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܺܐܝܠܽܘܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܕܒܳܥܶܝܢܰܢ: ܘܡܰܘܣܦܺܝܢܰܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܢ̄ܚ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܡܰܢ ܕܰܒܨܺܝܪ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܣ̄: ܐܰܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܣ̄ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠ̄ܠ ܠܟܽܠ ܡܰܠܘܳܫܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܳܢܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܐܶܡܪܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܫܳܠܶܡ ܡܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ ܒܡܰܠܘܳܫܳܐ ܘܒܰܡܢܳܬܳܐ܀ 

ܐܶܢܕܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܗܽܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܣ̄܆ ܒܳܨܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢܶܗ ܫܣ̄. ܘܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܫܳܪܟܺܝܢ ܢܳܦܩܺܝܢ ܠ̄ܐ ܠ̄ܐ ܠܟܽܠ ܡܰܠܘܳܫܳܐ: ܘܡܳܢܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܐܶܡܪܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܫܳܠܶܡ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ ܒܡܰܠܘܳܫܳܐ ܘܒܰܡܢܳܬܳܐ܀ 

ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܶܬܦܰܫܟܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܢ̄ܚ ܕܬܰܘܣܶܦܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܫܡܰܥ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܘܰܥܒܶܕ ܐܰܝܟ ܕܒܰܐܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ. ܠܒܽܘܟ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܢܺܝܣܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܺܐܝܠܽܘܠ. ܘܰܐܘܣܶܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝ̄ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܳܐܕܳܪ. ܘܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܠܳܟ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܩܣ̄ܓ. ܘܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܠ̄ܐ ܠ̄ܐ ܠܟܽܠ ܡܰܠܘܳܫܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܡܶܬܰܠ ܠܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠܘܳܫ̈ܶܐ ܗ̄ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܝ̈ܛܳܝܶܐ: ܒܗܳܝ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܝ̈ܛܳܝܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܪܘܺܝܚ ܐܰܬܪܳܐ ܒܶܐܣܦܺܝܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܕ̈ܢܳܚܰܘܗ̱ܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܕܢܳܚܰܘ̈ܗܝ. ܦܳܝܫܺܝܢ ܠܳܟ ܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܚ̄. ܘܡܶܟܺܝܠ ܟܰܕ ܠܳܒܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܫܳܐ ܡܰܠܘܳܫ̈ܶܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܡܪܳܐ ܬܰܘܪܳܐ ܬܳܐܡ̈ܶܐ ܣܰܪܛܳܢܳܐ ܐܰܪܝܳܐ܆ ܠܟܽܠ ܡܰܠܘܳܫܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠ̄܆ ܡܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ ܠܳܟ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܩܢ̄ـ܆ ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܪܳܡܶܐ ܐܰܢܬ ܡ̈ܢܰܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܚ̄܆ ܟܳܢ̈ܫܳܢ ܠܳܟ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܩܢ̄ܚ: ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܶܐܡܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܡܢܳܬܳܐ ܕܚ̄ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܩܢ̄ܚ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܦܰܫܟܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܠܬܳܐ ܠܐܚܽܘܬܳܟ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܡܰܘܣܦܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ (269v) ܕܺܐܝܠܽܘܠ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܒܳܥܶܝܢܰܢ: ܘܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܐܳܦܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܳܐܕܳܪ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܢܺܝܣܳܢ ܠܳܒܟܺܝܢܰܢ܆ ܒܪܰܡ ܡܰܠܘܳܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܶܐܡܪܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܘܡܳܢܶܝܢܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܥܒܰܕܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܀ 

ܐܶܢܕܶܝܢ ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܕܰܥ ܐܰܝܟܳܐ ܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܥܒܶܕ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ 

ܚܙܺܝ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܡܰܢ ܕܰܒܝܰܪ̈ܚܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܢܺܝܣܳܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܺܐܝܠܽܘܠ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܰܚܽܘܕ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܢܺܝܣܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܰܐܪܡܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝ̄ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܳܐܕܳܪ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܦܽܘܩ ܒܠ̄ܐ ܠ̄ܐ܆ ܘܫܰܪܳܐ ܘܰܡܢܺܝ ܡܶܢ ܐܶܡܪܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܢܶܫܠܰܡ ܡܶܢܝܳܢܳܟ܆ ܬܰܡܳܢ ܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ܀ 

ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܝܰܪ̈ܚܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܺܐܝܠܽܘܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܢܺܝܣܳܢ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܠܒܽܘܟ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܺܐܝܠܽܘܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܕܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܐܘܣܶܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚ̄. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܟܽܘܢܳܫܳܐ ܦܽܘܩ ܒܠ̄ ܠ̄. ܘܰܡܢܺܝ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܡܶܫܬܰܠܰܡ ܡܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ܀ 

ܘܰܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܳܟ ܡܰܢ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ܆ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܣܳܒܪܺܝܢܰܢ. ܢܰܠܘܶܬ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܗܰܘ ܚܡܺܝܫܳܝܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܳܟܰܢܳܐ:

 

ܫܘܐܠܐ ܕܚܡܫܐ.

ܐܶܢܗܽܘܢ ܕܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܘܳܫܶܐ܆ ܠ̄ ܡܽܘܪ̈ܰܣ10 ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܣ̄ ܕܟܽܠܶܗ ܚܽܘܕܪܐ: ܕܠܳܐ ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܽܘܨܳܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܰܘ ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܗܳܘܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܒܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܒܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ ܗܳܘܶܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ܇ ܒܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܨܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܳܢܽܘܢܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. 

ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܕܡܽܘܪ̈ܰܣ ܡܰܢ ܠ̄ ܗܳܘܶܐ ܟܽܠ ܡܰܠܘܳܫܳܐ: ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܣ̄ ܕܟܽܠܶܗ ܚܽܘܕܪܳܐ ܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܠܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܗܳܘܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܒܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܰܠܘܳܫ̈ܶܐ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܡܰܢ ܕܠܰܘ ܒܰܚܕܳܐ (270r) ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܡܽܘܪ̈ܰܣ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܺܝ ܡܶܠܬܳܐ. ܒܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ܆ ܠ̄ ܡܽܘܪ̈ܰܣ ܕܟܽܠܶܗ ܡܰܠܘܳܫܳܐ ܗܳܘܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܗܳܘܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܒܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠܘܳܫ̈ܶܐ: ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܣܳܡܬܝܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܫܪܳܝܳܐ ܕܦܽܘܫܳܟܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܡܰܪܢܰܢ܀ 

ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܝܛܳܝ̈ܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܠܘܰܥܕܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܢܺܝܣܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܺܐܝܠܽܘܠ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܬܺܝܚ ܐܰܬܪܳܐ ܕܡܶܬܟܰܪܟܳܢܽܘܬܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܒܶܐܣܦܺܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܒܗܳܝ ܕܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܐܰܦܘܓܝܘܣ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܶܢܛܪܽܘܢ ܕܰܐܪܥܳܐ ܥܳܒܶܕ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܥܰܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܠܐ̄ ܣܢܺܝܩ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܪܳܕܶܐ ܘܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗ̄ ܡܰܠܘܳܫ̈ܶܐ ܩܰܝܛܳܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪܘ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܀ 

ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܬܘܳܝ̈ܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܠܘܰܥܕܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܬܶܫܪܺܝ ܩܕܺܝܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܳܐܕܳܪ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܬܺܝܪ ܙܥܽܘܪ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܟܪܽܘܟܝܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܒܶܐܣܦܺܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܒܗܳܝ ܕܚܽܘܕܪܳܐ ܦܝܪܝܓܝܘܣ ܗܰܘ ܕܝܰܬܺܝܪ ܩܰܪܺܝܒ ܠܩܶܢܛܪܽܘܢ ܕܰܐܪܥܳܐ ܥܳܒܶܕ ܒܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܒܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܰܠܘܳܫ̈ܶܐ ܣܰܬܘܳܝ̈ܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܣܰܐܬܳܐ ܥܶܩܰܪܒܳܐ ܟܰܫܳܛܳܐ ܓܰܕܝܳܐ ܕܰܘܠܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܥܰܠ ܠ̄ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ܇ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܪܳܕܶܐ ܘܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܒܗܰܘ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ܇ ܕܠܰܘ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܗܳܘܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܒܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܝܒ̄ ܡܰܠܘܳܫ̈ܶܐ ܕܶܐܣܦܺܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܀ 

ܘܰܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܳܟ ܡܰܢ ܗܰܘ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ: ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܟܺܝܬ ܘܠܰܘ ܥܰܡ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܫܽܘܐܳܠܳܟ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ.

  

ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܶܫܬܳܐ:

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܶܬܦܰܫܟܳܐ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܘܰܡܫܰܐܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܶܢܶܝܢ ܫܣ̄ ܡܽܘܪ̈ܰܣ ܕܚܽܘܕܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܡܰܠܘܳܫ̈ܶܐ. ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܟܰܝ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܘ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܫܣ̄ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܫܣ̄ܗ ܐܶܬܬܰܚܰܡ܇ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܫܣܗ̄ (270v) ܕܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܢܬܳܐ܆ ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܫܪܶܟܘ ܗܳܠܶܝܢ ܗ̄ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܝ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܕ̄ ܕܝܰܘܡܳܐ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܕܰܥ ܦܽܘܫܳܩܳܐ. 

ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ:

ܕܠܰܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ: ܡܽܘܪ̈ܰܣ ܫܣ̄ ܕܟܽܠܶܗ ܚܽܘܕܪܳܐ ܕܶܐܣܦܺܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܕܠܰܐܝܟܳܐ ܫܪܶܟܘ ܗܳܠܶܝܢ ܗ̄ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܫܰܢܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܣ̄܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܣܳܒܪܺܝܢܰܢ. ܣܳܦܩܳܐܺܝܬ ܐܰܘܕܰܥܢܰܢ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ. ܗܰܘ ܕܥܶܠܬܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܣܢܺܝܩ ܠܘܳܬ ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܐܶܡܰܪܢܰܢ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܘܗܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܢܰܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܟܳܠܶܐ ܠܡܰܘܣܳܦܽܘ ܩܰܠܺܝܠ. ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܶܐܡܰܪ܀ 

ܫܦܰܪ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܶܣܦܺܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡܰܢ ܢܶܦܣܩܽܘܢܳܗ̇ ܒܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܠܝܒ̄ ܦܣܳܩ̈ܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒ̈ܳܬܶܐ ܐܰܘ ܡܰܠܘ̈ܳܫܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܟܰܕ ܒܰܕܡܽܘܬ ܪ̈ܽܘܫܡܶܐ ܡܶܕܶܡ ܣܳܡܘ ܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܚܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܀ 

ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܝܒ̄ ܦܣܳܩ̈ܶܐ܆ ܫܦܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܦܣܰܩ ܒܳܗ̇ ܒܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܠܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܠܰܦܣܳܩ̈ܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܠ̄܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܰܡܰܗܘ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܝܒ̄܆ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܣ̄. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܘܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܠ̄: ܟܰܕ ܡܶܬܥܰܦܦܺܝܢ ܥܰܠ ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܝܒ̄. ܘܬܽܘܒ ܫܦܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܰܠܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠ̄. ܠܡܶܦܣܰܩ ܬܽܘܒ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܒܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܠܰܦܣܳܩ̈ܶܐ ܣ̄܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܟܣܗ̈ܩܘܣܛܐ ܩܪܰܘ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܰܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܣ̄܆ ܗܟܣܗ̈ܩܘܣܛܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܽܘܪ̈ܝܼܳܝܼܶܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܩܰܛܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܐܰܠܦܰܝ̈ܳܐ ܟܐ̣ ܘܣ̄. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܚܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܒܡܶܬܒܰܩܝܳܢܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܕܒܰܐܘܪ̈ܓܰܢܶܐ ܢܚܳܫܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܘ ܒܫܽܘܘܕܳܥ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܐܰܕܪܶܟܘ ܘܺܝܕܰܥܘ ܗܶܢܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܕܝܰܘ̈ܡܬܳܐ ܫܣܗ̄ ܘܩܰܠܺܝܠ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܫܶܡܫܳܐ܇ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܡܠܶܐ ܚܽܘܕܪܶܗ ܒܰܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܣ̄ ܕܶܐܣܦܺܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܬܝܰܕܥܰܬ ܡܶܟܺܝܠ ܝܰܬܺܝܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ (271r) ܕܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܣ̄ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܥܶܒܕܰܬ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܫܣ̄ܗ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܡܶܢ ܐܽܘܪܺܝܙܽܘܢ ܡܰܕܢܚܳܝܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܶܗ ܠܽܐܘܪܺܝܙܽܘܢ ܥܶܒܕܰܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟܺܝܬ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܣܳܡ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܶܗ܀ 

ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܠܘܳܬ ܫܽܘܐܳܠܳܟ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ. ܫܽܘܐܳܠܳܟ ܕܶܝܢ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ܀ 

 

ܫܽܘܐܳܠܐ ܕܫܰܒܥܳܐ:

ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܕܰܥ ܬܽܘܒ ܘܰܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܢܰܦܽܘܪ̈ܰܣ ܕܡܰܠܘܳܫ̈ܶܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܟܬܺܝܒ ܕܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܡܳܡܶܐ ܘܰܕܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܘܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܠܓܰܪܒܝܳܐ ܐܰܘ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. 

 

ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ:

ܐܰܢܰܦܽܘܪ̈ܰܣ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܚܶܕ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠܘܳܫ̈ܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܐܶܣܦܺܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܕܣܳܠܶܩ ܟܽܠܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܝܙܽܘܢ ܡܰܕܢܚܳܝܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܢ ܡܽܘܪ̈ܰܣ ܠ̄ ܕܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠܘ̈ܳܫܶܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܓܶܝܪ. ܫܘܶܐ ܡܶܢܝܳܢܗܶܝܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܕܰܐܢܰܦܽܘܪ̈ܰܣ ܕܶܝܢ ܡܫܰܚܠܰܦ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܠܘܳܫ̈ܶܐ ܐܶܠܐ ܙܠܺܝܡܳܐܺܝܬ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܳܐܐܰܪ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܝܙܽܘܢ ܡܰܕܢܚܳܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܰܘ ܡܰܥܪܒܳܝܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ܀ 

ܕܶܐܡܪܳܐ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܦܬܳܝܶܗ ܣܳܠܶܩ܆ ܐܰܢܰܦܽܘܪ̈ܰܣ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܶܝܬ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܟܟ̄܀ 

ܕܬܰܘܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܬܺܝܪ ܙܠܺܝܡܳܐܺܝܬ ܣܳܠܶܩ܆ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܟܕ̄܀ 

ܕܬܳܐܡ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪ ܙܠܺܝܡܳܐܺܝܬ ܣܳܠܶܩ܆ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܟܚ̄܀ 

ܕܣܰܪܛܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܬܽܘܒ ܙܠܺܝܡ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ܆ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܒ̄܀

ܕܰܐܪܝܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܬܺܝܪ ܙܠܺܝܡ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ܆ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܘ̄܀ 

ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܩܰܪܢܳܐ ܠܩܰܪܢܳܐ ܙܠܺܝܡ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡ̄܀ 

ܕܡܰܐܣܰܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܟܰܕ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܕܥܶܠܬܳܐ. ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܐܰܢܰܦܽܘܪ̈ܰܣ ܡ̄܀ 

ܕܥܶܩܰܪܒܳܐ ܕܶܝܢ ܠܘ̄܀ 

ܕܟܰܫܳܛܳܐ ܕܶܝܢ ܠܒ̄܀ 

ܕܓܰܕܝܳܐ ܕܶܝܢ ܟܚ̄܀ 

ܕܕܰܘܠܳܐ ܕܶܝܢ ܟܕ̄܀ 

ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܟܟ̄܀ 

ܕܰܐܝܟܢܳܐ ܕܝܶܢ ܬܚܰܫܶܒ ܘܬܶܕܰܥ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܰܐܢܰܦܽܘܪ̈ܰܣ܇ ܕܰܟܡܐ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܐܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܗܳܐ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܠܳܟ ܣܟܽܘܠܺܝܽܘܢ11 ܕܡܰܠܶܦ ܠܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܣܢܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܚܢܰܢ (271v) ܢܶܥܒܶܕ ܠܳܟ ܣܟܽܘܠܺܝܽܘܢ܀ ܘܳܐܦ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܐܳܠܳܟ ܡܰܢ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ܀ 

ܢܣܺܝܡ ܕܶܝܢ ܡܶܟܺܝܠ܆ ܐܳܦ ܠܫܽܘܐܳܠܳܟ ܗܰܘ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܕܰܪܬ ܠܺܝ. ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܒܗܶܝܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ.  

 

ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ:

ܐܶܢܗܽܘ ܬܽܘܒ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܘܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܰܠܬܰܝܡܢܳܐ ܘܰܠܓܰܪܒܝܳܐ: ܗܳܘܝܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܡܳܡ̈ܶܐ ܘܰܕܠܰܝ̈ܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܕܶܝܢ ܕܶܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܫܶܡܫܳܐ: ܒܩܰܝܛܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܒܣܰܬܘܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܐܰܘ ܕܽܘܟܬܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܕܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܡܳܡܶܐ ܘܰܕܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܠܰܡ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܚܕܳܐ ܗܝ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܬܰܡܳܢ ܘܗܺܝ ܟܰܕ ܗ̱ܺܝ ܕܺܐܝܡܳܡ̈ܶܐ ܘܰܕܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܇ ܗܳܝ ܠܰܡ ܕܫܰܘܝܽܘܬ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܝܒ̄ ܫܳܥ̈ܶܐ.  

 

ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ:

ܕܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܡܰܢ ܕܫܳܥ̈ܶܐ ܕܰܒܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ ܘܒܰܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܡܳܡ̈ܶܐ ܘܰܕܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܒܝܰܕ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܘܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܰܠܓܰܪܒܝܳܐ ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ: ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܡܶܬܬܰܘܕܝܳܢܝܬܳܐ܆ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܣܺܝܡܶܝܪܺܝܰܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܰܘܝܽܘܬ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܒ̄ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܝܒ̄ ܠܺܠܝܳܐ܆ ܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܡܡܰܫܚܳܐܺܝܬ ܐܳܡܰܪ. ܐܳܦܶܢ ܘܰܐܡܺܝܪܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܫܘܶܐ ܒܫܳܥ̈ܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܠܠܺܠܝܳܐ܆ ܘܠܺܠܝܳܐ ܠܺܐܝܡܳܡܳܐ܆ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܶܦ ܐܺܝܣܺܝܡܶܝܪܺܝܰܐ12 ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܝܒ̄ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܗܳܘܶܐ ܬܰܡܳܢ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܘܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܡܰܥ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ. ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܡܰܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܣܺܝܡܶܝܪܺܝܰܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܡܰܢ ܕܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܶܐܡܪܳܐ ܐܰܘ ܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܡܰܐܣܰܐܬܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܒ̄ ܘܠܺܠܝܳܐ ܝܒ̄܀ 

ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܣܰܪܛܳܢܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ (272r) ܚ̄ ܗ̄ ܝ̄ ܘܠܺܠܝܳܐ ܗܽܘ ܗܳܟܘܳܬ ܫܳܥ̈ܶܐ ܚ ܗ̄ ܝ̄ ܟܽܠܶܗ ܕܶܝܢ ܠܰܝܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܗܳܘܶܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܙ̄ ܠ̄ ܝ̄܀

ܒܰܩܠܺܝܡܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܠܓܰܪܒܝܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܣܺܝܡܶܝܪܺܝܰܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܣܳܡܘ ܘܛܰܟܶܣܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܡܰܢ ܕܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܶܐܡܪܳܐ ܐܰܘ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܡܰܐܣܰܐܬܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫ̈ܳܥܶܐ ܝܒ̄ ܘܠܺܠܝܳܐ ܝܒ̄܀ 

ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܣܰܪܛܳܢܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܓ̄܆ ܘܠܺܠܝܳܐ ܝܐ̄܀ 

ܒܰܩܠܺܝܡܳܐ ܕܶܝܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܡܰܢ ܕܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܶܐܡܪܳܐ ܐܰܘ ܕܡܰܣܰܐܬܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܒ̄ ܘܠܺܠܝܳܐ ܝܒ̄܀ 

ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܰܒܪܺܝܫܶܗ ܕܣܰܪܛܳܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܓ̄. ܘܠܺܠܝܳܐ ܝ̄܀ 

ܒܰܩܠܺܝܡܳܐ ܕܶܝܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܡܰܢ ܕܰܒܪܺܝܫܳܐ ܕܶܐܡܪܳܐ ܐܰܘ ܕܡܰܣܰܐܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܒ̄ ܘܠܺܠܝܳܐ ܝܒ̄܀ 

ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܰܒܪܺܝܫܶܗ ܕܣܰܪܛܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܕ̄. ܘܠܺܠܝܳܐ ܥܣܰܪ܀ 

ܒܰܩܠܺܝܡܳܐ ܕܶܝܢ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܡܰܢ ܕܰܒܪܺܝܫܳܐ ܕܶܐܡܪܳܐ ܐܰܘ ܕܡܰܣܰܐܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܒ̄ ܘܠܺܠܝܳܐ ܝܒ̄܀ 

ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܰܒܪܺܝܫܶܗ ܕܣܰܪܛܳܢܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܕ̄. ܘܠܺܠܝܳܐ ܛ܀ 

ܒܰܩܠܺܝܡܳܐ ܕܶܝܢ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܡܰܢ ܕܰܒܪܺܝܫܳܐ ܕܶܐܡܪܳܐ ܐܰܘ ܕܡܰܣܰܐܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܒ̄ ܘܠܺܠܝܳܐ ܝܒ̄܀ 

ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܰܒܪܺܝܫܶܗ ܕܣܰܪܛܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܗ̄ ܘܠܺܠܝܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܛ̄܀ 

ܒܰܩܠܺܝܡܳܐ ܕܶܝܢ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܡܰܢ ܕܰܒܪܺܝܫܳܐ ܕܶܐܡܪܳܐ ܐܰܘ ܕܡܰܣܰܐܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܒ̄ ܘܠܺܠܝܳܐ ܝܒ̄܀ 

ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܰܒܪܺܝܫܶܗ ܕܣܰܪܛܳܢܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܗ̄܆ ܕܠܺܠܝܳܐ ܚ̄. 

ܒܰܩܠܺܝܡܳܐ ܕܶܝܢ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܡܰܢ ܕܰܒܪܺܝܫܳܐ ܕܶܐܡܪܳܐ ܐܰܘ ܕܡܰܐܣܰܐܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܒ ܘܠܺܠܝܳܐ ܝܒ܀ 

ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܰܒܪܺܝܫܶܗ ܕܣܰܪܛܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܘ̄ ܘܠܺܠܝܳܐ ܚ̄܀ 

ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܓܰܕܝܳܐ܆ (272v) ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܫܳܥ̈ܶܐ ܒܺܐܝܣܺܝܡܶܝܪܺܝܰܐ ܒܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙ̄ ܩܠܺܝ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪܘ. ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܺܠܝܳܐ: ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܣܰܪܛܳܢܳܐ܆ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܶܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܣܰܪܛܳܢܳܐ܀ 

ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܙ̄ ܩܠܺܝ̈ܡܰܛܰܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. 

ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܕܝܐܡܗܪܘܝܣ 

ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܕܝܐܣܘܗܢܝܣ 

ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ: ܕܝܐܣܛܝܣܩܛܐܟܘܪܣ 

ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ: ܕܝܐܪܘܕܘ 

ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ: ܕܝܐܗܠܝܣܦܘܢܛܘ 

ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ: ܕܝܐܡܗܣܘܦܘܢܛܘ 

ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ: ܕܝܐܒܘܪܘܣܬܗܢܝܣ 

ܗܳܠܶܝܢ ܙ̄ ܩܠܺܝ̈ܡܰܛܰܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܳܡܘ ܘܫܰܡܰܗܘ̱ ܦܺܝܠܳܣܽܘܦܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܳܡܢܰܢ ܗܳܪܟܳܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܰܢܣܺܝܡ ܐܳܦ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܇ ܟܰܕ ܡܰܨܝܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܐ̱ܢܳܫ܀ 

ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܦܳܣ ܗ̱ܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ ܬܳܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܡܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܠܝ ܡܚܺܝܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܶܬܒܶܬ ܘܦܰܢܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܚ̄ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܠܺܝ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡ ܒܽܘܚܳܢܳܐ ܕܚܺܘܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܣܪ̈ܺܝܚܳܢ ܐܶܢ ܬܶܓܕܰܫ ܬܰܩܶܢ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܦܰܘܕܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܐܶܢ ܬܶܓܕܰܫ ܬܰܪܶܨ. ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܫܰܟܶܢ ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬܝ. ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܬܶܣܥܽܘܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܰܘ ܫܠܺܝܚܳܝܳܐ ܕܳܐܡܰܪ. ܨܰܠܰܘ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ ܕܬܶܬܰܐܣܽܘܢ.  

ܫܶܠܡܰܬ. ܐܶܬܬܰܨܰܚ ܘܶܐܬܟܬܶܒ ܗܳܠܶܝܢ ܒܺܝܪܰܚ ܬܰܡܽܘܙ ܕܰܫܢܰܬ ܐܟܗ̄܀ 

 

 

 

BL Add. 12154, f. 272v-278r: Letter [8] of George, bishop of the Arabs, to the same, containing answers to 7 questions, principally regarding difficult passages in the letters of Jacob of Edessa. It is dated A. Gr. 1026, A.D. 715.

(272v) ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܠܘܳܬܶܗ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܥ̈ܣܶܩܝܢ ܠܳܗ̇ ܒܶܐܓܪ̈ܳܬܶܗ ܕܚܣܝܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܽܐܘܪܗܳܝ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. 

ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܣܰܟܽܘܠܬܳܢ̈ܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܣܰܟܽܘܠܬܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܕܰܒܚܰܪܺܝܦܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܛܳܒ ܡܗܺܝܪܺܝܢ: ܘܕܰܒܪܶܚܡܰܬ ܥܰܡܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ  (273r) ܒܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܗܰܓܺܝܘ: ܘܰܕܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܟܺܝܬ ܘܣܽܘܪܝܼܳܝܼܳܐ ܣܳܦܩܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܰܒܕܽܘܪܳܫܳܐ ܕܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܳܐ ܕܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܘܰܕܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܪܰܒܰܬ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ: ܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ: ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܚܰܣܝܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܥܡܺܝ̈ܠܳܢ ܘܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܡܛܰܦ̈ܣܳܢ: ܗܳܢܶܝܢ ܟܺܝܬ ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܺܝ ܠܗܶܕܝܽܘܛܳܐ ܘܠܳܐ ܝܰܠܺܝܦܳܐ ܘܠܳܐ ܡܕܰܪܫܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܽܘ ܕܬܳܒܥܳܐ ܘܕܳܐܦܠܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܺܝܠܝ ܣܽܘܪܝܼܳܝܼܳܐ ܥܰܒܝܳܐ ܣܳܦܩܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܠܺܝ. ܬܳܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܫܪܳܝܳܐ ܘܦܽܘܫܳܩܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܠܳܟ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ܇ ܕܐܽܘܚ̈ܕܳܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܕܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܗܽܘ ܚܰܣܝܳܐ ܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܪܰܟܶܒ ܘܰܟܬܰܒ ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܘܪ̈ܳܡܰܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܰܪܘܺܝܚ ܠܶܒܳܐ܇ ܘܰܕܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܘܣܰܟܽܘܠܬܳܢ̈ܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ. ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܰܘ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܒܢܰܝ̈ ܥܳܠܡܳܐ ܟܺܝܬ ܐܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܡܶܕܶܡ ܕܕܳܡܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܛܰܠܝܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܐܳܦܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܣܽܘܪ̈ܛܶܐ ܐܠܦܐ ܒܝ̈ܛܩܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܝܺܠܶܦ. ܢܶܐܠܽܘܨ ܠܡܶܦܪܰܫ ܐܽܘܚ̈ܕܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܦܶܬܐܓܘܪܐܣ. ܐܰܘ ܠܡܰܦܳܩܽܘ ܦܪ̈ܘܒܠܝܡܛܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܚܺܝܪܰܡ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܠܘܳܬ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܟܬܰܒܘ܇ ܐܰܘ ܠܡܶܫܪܳܐ ܐܢܐܠܘܛܝ̈ܩܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܪܝܝܣܛܘܛܠܝܣ ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐ܇ ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܒܰܝܬܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ. ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܠܳܟ ܟܬܳܒܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܳܐ ܕܫܶܐܪܰܬ ܫܺܐܪ̈ܺܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܒܰܕ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܠܺܝ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܝܺܠܝ ܚܳܫܶܒ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܰܘ. ܐܶܢܳܐ ܠܺܝ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܝ ܡܦܰܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܒܪܰܡ ܡܶܛܽܠ ܢܝܳܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ: ܘܰܕܠܳܐ ܬܶܣܒܰܪ ܥܠܰܝ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ: ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܳܐ ܕܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܣܬܰܟܰܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܫܰܪܰܪ ܠܳܟ ܡܶܠܰܝ̈. ܟܰܕ ܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܣܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܩܨܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ (273v) ܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܶܓܪ̈ܳܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܚܰܣܝܳܐ. ܓܒܰܝܬ̊ ܘܫܰܕܰܪܬ̊ ܠܺܝ. ܟܰܕ ܒܳܐܕܫܳܐ ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܛܶܟܣܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ ܒܪܚܐܪܐ ܩܘܪܝܣܘܢܐ ܕܕܰܪܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܦܺܝܠܳܘܣܳܘܦܳܐ ܐܘܪܘܣ ܪܰܒܳܐ ܘܐܘܪܘܣ ܙܥܽܘܪܳܐ. 

ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܗܰܘ ܦܺܝܠܳܣܳܘܦܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܟܬܒܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܘܰܡܫܰܚܠ̈ܦܳܬܳܐ ܥܒܰܕ ܐܳܦ ܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܳܐ ܚܕܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܒܝܰܕ ܣܘܢܠܘܓܝܣܡܘ ܡܶܬܦܪܶܫ ܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܠܗܳܝ ܕܳܐܦ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܫܰܡܗܳܗ̇. ܘܩܰܕܡܳܝܰܬ ܥܒܰܕ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܣܳܡ ܐܳܦ ܗܽܘ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܙܶܕ̈ܩܶܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܕܺܝܟܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܡܫܰܘܕ̈ܥܳܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܣܺܝܡܶܝܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ܆ ܥܒܰܕ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܠܚܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ܇ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܒܝܰܕ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܠܚܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܡܫܰܘ̈ܕܥܳܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܠܚܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܺܝܬ ܕܰܥܣܰܪ ܩܰܐܛܺܓܳܘܪ̈ܺܝܰܐܣ ܫܰܡܰܗ ܐܶܢܝܢ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܟܽܠܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܓܢܶܣ ܓܶܢ̈ܣܺܝܢ. ܟܰܕ ܐܳܚܕܳܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܳܐܕ̈ܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܰܐܛܽܘ̈ܡܽܘ13 ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ܀ 

ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܰܟܬܳܒܶܗ ܗܰܘ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܣܳܦܩܳܐܺܝܬ ܐܰܠܶܦ. ܥܒܰܕ ܬܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ: ܐܰܝܕܳܐ ܕܦܝܪܝܐܪܡܝܢܝܐܣܐ ܩܪܳܗ̇. ܐܰܠܶܦ ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܘܥܽܘܪܙܳܠܳܐ ܕܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬܝܗܝܢ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܥܒܰܕ. ܡܶܢ ܥܽܘܪܙܳܠܳܐ ܕܚܰܕ ܫܡܳܐ ܘܕܰܚܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܥܽܘܪܙܳܠܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܰܕܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܟܳܒܳܐ ܘܥܽܘܪܙܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܚܢܰܢ ܡܰܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ. 

(274r) ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ ܡܺܐܡܪܳܐ. ܘܠܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܶܗ ܒܡܺܐܡܪܳܐ. ܚܕܰ ܡܰܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢܰܢ ܠܗܶܝܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ ܐܽܘܪ̈ܽܘ. ܘܽܐܘܪܽܘ ܡܰܢ ܡܶܬܦܰܫܩܺܝܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܽܘܪܽܘܣ ܕܶܝܢ ܬܚܽܘܡܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܶܝܢ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܡܺܐܡܪܳܐ܆ ܡܫܰܡܰܗ ܠܶܗ ܗܽܘ ܐܪܝܣܛܘܛܝܠܝܣ ܩܐܛܝܓܘܪܝܩܘܣ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܡܽܘܪܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܛܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܐܛܝܓܘܪܝܩܘܣ܆ ܡܦܰܠܶܓ ܠܶܗ ܠܰܬܪܶܝܢ. ܘܰܠܚܰܕ ܡܰܢ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܩܐܛܦܐܣܝܣ. ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܦܘܦܐܣܝܣ. ܘܩܐܛܦܐܝܣ ܡܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܺܐܡܪܳܐ ܦܳܣܽܘܩܳܐ܇ ܕܰܡܩܰܛܪܶܓ ܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ. ܐܦܘܦܐܣܝܣ ܕܶܝܢ ܡܺܐܡܪܳܐ ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܕܰܡܪܺܝܡ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ. ܘܟܽܠܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܐܛܦ̈ܐܣܝܣ ܘܐܦܘ̈ܦܐܣܝܣ. ܐܳܦ ܦܪܘܛܣܝܣ ܡܫܰܡܰܗ ܠܗܶܝܢ. ܘܟܽܠܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܕܩܳܪܶܐ ܠܗܶܝܢ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܘ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܚܽܘܡ̈ܶܐ ܡܪܰܟܒܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܣܺܝܡ܆ ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܰܛܪܰܓ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܡܗܰܠܶܟ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܡܗܰܠܶܟ. ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܪ̈ܘܛܝܣܝܣ܆ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܺܝܬ ܘܗܳܝ ܕܰܡܙܰܡܰܪ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܩܐܛܦܐܣܝܣ ܘܐܦܘܦܐܣ̈ܝܣ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܆ ܕܰܡܪ̈ܰܟܒܳܢ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܟܚܕܳܐ ܡܶܬܩܰܛܪܰܓ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܣܺܝܡܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܝܬܶܐ ܠܳܟ ܗܳܫܳܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܗܳܕܶܐ ܩܐܛܦܐܣܝܣ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇. ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܗܳܝ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܟܚܕܳܐ ܡܶܬܩܰܛܪܰܓ܆ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܟܽܠܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܐܛܦܣܝ̈ܣ ܘܐܦܘ̈ܦܣܺܝܣ܆ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܣܺܝܡ. ܐܘܪܘܣ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܚܽܘܡܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܘܰܬܚܽܘܡܳܐ ܡܰܢ ܗܰܘ ܕܣܺܝܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܩܰܛܪܰܓ ܡܙܰܡܰܪ ܚܰܟܺܝܡܳܐ.܀ 

ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ (274v) ܩܐܛܦ̈ܣܝܣ ܘܐܦܘ̈ܦܣܺܝܣ ܕܫܳܘܶܝܢ ܬܚܽܘ̈ܡܰܝܗܶܝܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܆ ܘܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܕܰܙܥܽܘܪ ܐܰܘ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ. ܠܳܐ ܗܰܘ ܕܣܺܝܡ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܰܛܪܰܓ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܓܳܚܽܘܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܓܳܚܽܘܟܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀ ܓܳܚܽܘܟܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܓܳܚܽܘܟܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܚܰܝܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܚܰܝܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀ 

ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܫܘܶܝܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܓܳܚܽܘܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܗܳܝ ܕܰܒܗܶܦܟܳܐ. ܟܽܠ ܓܳܚܽܘܟܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܗܳܝ ܕܰܒܗܶܦܟܳܐ. ܟܽܠ ܚܰܝܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀ 

ܒܦܪܘܛܣܝܣ ܕܶܝܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܐܛܦܐܣܝܣ ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܳܐ: ܝܰܥܩܽܘܒ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܝܰܥܩܽܘܒ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܢ ܐܘܪܘܣ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܶܝܢ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܽܘܪܘܣ ܪܰܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܗܽܘ ܚܰܣܝܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܬܰܒ ܠܘܳܬ ܩܘܪܝܣܘܢܐ ܟܰܕ ܡܰܡܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܕܶܐܢܳܐ ܡܰܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܘܪܘܣ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܥܠܰܝ ܡܶܬܩܰܛܪ̈ܳܓܳܢ ܐܽܘܪܽܘܣ ܪܰܒܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܠܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ܇ ܘܠܳܐ ܣܳܟ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܶܝܢ ܘܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܥܠܰܝ܆ ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܕܰܓܳܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܩܰܛܪ̈ܓܳܢ ܥܠܰܝ ܘܶܐܗܘܶܐ ܒܶܙܚܳܐ܀ 

ܘܡܶܛܽܠ ܫܽܘ̈ܐܳܠܰܝܟ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ.܀ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܡܶܫܬܰܥܶܐ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܪܕܢܘܬܗ ܓܠܝܣ ܕܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܥܰܛܰܦ܇ ܘܡܶܣܬܰܟܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ.  

ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ܀ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܢܰܘܣܳܐ܆ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܫܡܶܗ ܐܪܡܘܢܝܘܣ: ܕܒܳܗ̇ ܟܳܬܶܒ ܠܶܗ ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܡܳܐ ܘܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܰܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܰܡܬܰܢܝܳܐ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ (275r) ܕܒܰܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܕܒܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܟܰܕ ܒܰܙܒܰܢ ܬܶܐܘܰܛܪܽܘܢ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ: ܘܟܽܠܢܳܫ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ ܟܡܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܬܡ̈ܗܳܢ ܘܡܰܦܪ̈ܓܳܢ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܐܰܘ ܕܩܳܝܡܺܝܢ. ܕܐ̱ܢܳܫ ܐܰܥܶܠ ܠܬܶܐܘܰܛܪܽܘܢ ܓܝܠܣ14 ܚܰܕ: ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܩܕܳܡ ܝܰܘܡܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܕܰܐܠܦܶܗ ܘܰܕܪܰܫܡܶܗ ܒܪܶܩܕܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܒܺܝܫ ܠܒܽܘܫܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ܇ ܘܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܥ̣ܰܠ ܠܬܶܐܘܰܛܪܽܘܢ ܘܙܰܡܳܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܩܳܕ̈ܶܐ ܩܳܡܘ ܚܕܳܪܰܘܗܝ ܕܙܳܡܪܺܝܢ: ܘܗܽܘ ܠܦܽܘܬ ܙܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܥܰܝܰܦ ܗܘܳܐ ܘܡܰܪܩܶܕ. ܠܘܳܬ ܬܶܡܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܚܰܙܳܝܰܘ̈ܗܝ. ܐܺܝܛܰܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܡܨܰܢ̈ܥܶܐ: ܟܰܕ ܛܥܶܢ ܒܦܶܝܕܺܝܬܶܗ ܐܰܘ ܒܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ: ܓܰܘ̈ܙܶܐ ܘܠܽܘ̈ܙܶܐ ܘܳܐܕ̈ܫܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܰܫܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܓܝܠܣ܆ ܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܘ: ܟܰܕ ܫܒܰܩ ܠܪܰܩܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܰܘ ܡܶܬܩܰܠܣܳܢܳܐ: ܘܠܰܠܒܽܘܫܶܗ ܒܛܶܦܪ̈ܰܘܗܝ ܘܫܶܢܰܘ̈ܗܝ ܬܰܠܰܚ ܘܰܣܕܰܩ ܘܰܫܕܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܪܗܶܛ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܓܝܠܣ ܗܰܘ ܕܓܝܠܣ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܬܶܐܘܰܛܪܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇: ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܒܰܦܥܺܝܪܽܘܬ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܡܶܬܕܰܡܪܳܢܳܐܺܝܬ ܒܶܗ ܚܳܝܪܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܓܽܘܚܟܳܐ ܦܰܬܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܳܫܕܳܐ ܗܘܳܬ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܩܕܳܡ ܬܶܐܘܰܛܪܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܘܶܐ ܓܽܘܚܟܳܐ ܘܒܶܗܬܬܳܐ. ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܫܡܳܐ ܘܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܰܟܪܺܝܣܛܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܘܰܠܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܚܳܝܶܐ ܘܡܶܬܕܰܒܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܢܰܬܰܦ ܠܘܳܬ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܶܐܒܒܳܢ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ܀ 

ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܰܣܝܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܳܚܡܳܗ̇ ܠܶܗ ܠܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܟܬܰܒ ܠܘܳܬ ܩܘܪܝܣܘܢܐ܆ ܕܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܕܰܠܡܳܐ ܟܰܕ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܫܬܠܰܚ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕܗܳܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܒܽܘܫܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ (275v) ܡܥܰܛܰܦ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܬܚܙܶܐ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܝܬܺܝ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܓܽܘܚܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ܀ 

ܘܳܐܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܰܝܟ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ. ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܬܽܘܒ ܗܳܕܶܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܳܐܡܰܪ. ܕܡܶܬܬܰܢܝܳܐ ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܦܨܚܳܢ̈ܶܐ܇ ܕܟܰܕ ܩܳܠܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ. ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܟܰܠܒܽܘܢܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܕܰܚܒܺܝܫ ܒܩܐܒܘܬܐ. 

ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܢ. ܡܰܬܠܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܒܶܝܬ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܡܠܰܚܡܺܝܢ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܦܨ̈ܚܳܢܶܐ܆ ܠܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܛܶܒ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܛܶܒ̈ܶܐ ܘܫܶܡ̈ܥܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܚܶܟܡܬܳܐ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܩܳܪܒܺܝܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܘܰܡܢܰܣܶܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܝܰܘ. ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܘ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܕܰܓܕܰܫ ܠܰܢ ܐܰܘ ܓܕܰܫ ܠܺܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܗܰܘ ܕܣܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܰܢܰܥ ܠܘܳܬܶܗ ܐܶܫܟܰܚ ܟܰܠܒܽܘܢܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܕܰܚܒܺܝܫ ܒܩܐܒܘܬܐ ܘܡܥܘܥܐ܀ 

ܕܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܕܶܝܢ ܐܶܬܥܒܶܕ ܡܰܬܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܘܶܐܡܰܬܝ. ܠܺܝ ܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡ̈ܰܬܠܶܐ ܕܡܶܬܬܰܢܶܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܘܰܐܝܟܳܐ ܘܶܐܡܰܬܝ ܐܶܬܪܰܟܰܒܘ ܘܶܐܬܥܒܶܕܘ ܐܰܝܬܝܳܗ̇ ܠܰܢ ܝܺܕܺܝܥܽܘܬܳܐ܀ 

ܚܰܣܝܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܬܰܒ ܠܘܳܬ ܩܘܪܝܣܘܢܐ ܕܕܳܚܶܠ ܗܘܳܐ܆ ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܟܰܠܒܽܘܢܳܐ ܣܰܡܝܳܐ܇ ܩܕܳܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܡܶܗ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܇ ܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܝܰܬܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀ 

ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ܀ ܫܽܘܐܳܠܳܟ ܕܶܝܢ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܗܳܢܰܘ. ܫܽܘܐܳܠܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܳܐܡܰܪ. ܠܡܳܢܳܐ ܠܰܐܬܐܢܐܣ ܡܰܝܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܟܰܘܟܰܒܝ. ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܰܘܟܰܒܝ: ܕܗܽܘ ܚܰܣܝܳܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ ܘܠܠܚܬܳܐ ܩܪܳܗ̇. ܛܳܒ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܘܰܡܫܰܪܬܚܳܐ ܒܐܬܐܢ̈ܐܣ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܕܦܺܝܠܳܘܣܳܘ̈ܦܶܐ ܗܳܢܽܘܢ (276r) ܕܬܰܡܳܢ ܘܬܰܠܡܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܒܛܺܝܠ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܰܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܕܶܡ ܚܕܰܬܳܐ: … ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܽܘܩܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܒܰܦܪܰܟܣܺܝܣ ܣܳܗܶܕ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܬܶܐ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܠܬܰܡܳܐ: ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܐܰܠ ܐܰܘ ܟܰܕ ܠܳܐ: ܐܰܘ ܐܶܡܰܬܝ ܕܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܕ ܕܳܪܶܫ ܥܰܡ ܚܰܒܪܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܟܰܕ ܨܳܒܶܝܢ ܟܶܐܡܰܬ ܕܰܢܡܰܟܟܽܘܢܳܝܗܝ ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܚܰܒܪܶܗ܆ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܐܳܘ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܕܟܰܘܟܰܒܝ ܡܰܝܬܶܐ ܐܢܬܠܐܬܐܢܐܣ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ. ܕܠܰܝܬ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪܬ̊: ܒܗܳܝ ܕܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܢ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܠܐܬܐܢܐܣ. ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܰܛܥܰܢ ܘܢܰܝܬܶܐ ܠܳܗ̇ ܟܰܘܟܰܒܝ ܦܳܪܰܚܬܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܫܟܺܝܚܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܐ ܒܳܗ̇ ܛܳܒ܀ 

ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܢ ܣܶܐܘܺܪܶܐ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܰܝܣ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܐܰܝܬܝܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܰܒ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܳܢܝܳܐ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܩܶܐܣܰܪܳܝܳܐ. ܚܰܣܝܳܐ ܕܶܝܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܝܬܝܳܗ̇ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܰܒ ܠܘܳܬ ܩܘܪܝܣܘܢܐ ܒܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܠܰܝ ܘܥܰܠ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܒܡܳܪܝܳܐ: ܘܺܐܝܬܰܝܟܽܘܢ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܪܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܣܳܒܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܐܬܐܢܐܣ ܥܰܠ ܟܰܘܟܰܒܝ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܀ 

ܘܳܐܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܗܳܟܰܢܳܐ.  

ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܳܐܡܰܪ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܟܣܢܬܘܣ ܗܣܘܦܘܣ ܣܢܶܐ ܒܰܚܙܳܬܳܐ܇ ܦܺܝܩܳܐ ܡܰܕܚܶܠ ܒܳܒܽܘ̈ܣܶܐ. 

ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܟܣܐܢܬܘܣ ܡܳܪܶܗ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܗܣܘܦܘܣ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܡܳܬܚܳܐ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܠܡܳܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܝܰܠܺܝܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܡܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܣܕܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܫܽܘܩܳܐ ܠܡܶܙܕܰܒܳܢܽܘ܆ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܠܐܣܘܦܘܣ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ (276v) ܟܣܐܢܬܘܣ ܘܰܒܥܳܐ ܕܢܶܙܒܶܢ ܠܶܗ ܥܰܒܕܳܐ܆ ܡܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ. ܕܰܐܝܕܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܡܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܝܳܕܰܥ. ܘܟܰܕ ܗܰܘ ܡܰܢ ܐܳܡܰܪ ܕܢܰܓܳܪܽܘܬܳܐ: ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܩܰܝܢܳܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܳܐܫܟܳܦܽܘܬܳܐ: ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܡܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܆ ܠܚܰܪܬܳܐ ܟܰܕ ܡܛܳܐ ܨܶܝܕ ܗܣܘܦܘܣ: ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܓܰܒܪܽܘܢܳܐ ܚܕܣܢܳܐ ܒܰܚܙܳܬܳܐ: ܡܦܰܫܟܰܠ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܘܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܦܬܰܠ ܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ: ܟܽܘܣܬܳܢ ܩܳܘܡܬܳܐ ܦܰܛܽܘܫ ܚܝܳܪܳܐ: ܩܠܺܝܩ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܩܽܘܪܕܚܳܢ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ: ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܘܰܠܥܶܓ ܠܶܫܳܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܗܠܳܢܳܐܺܝܬ ܩܪܶܒ ܠܘܳܬܶܗ ܫܰܐܠܶܗ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰܝܕܳܐ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܗܽܘ ܗܣܘܦܘܣ ܦܰܢܺܝ ܠܶܗ ܕܳܐܦܠܳܐ ܚܕܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܟܣܐܢܬܘܣ ܫܰܐܠܶܗ: ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܕܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ܆ ܦܰܢܺܝ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܗܣܦܘܦܘܣ ܡܰܦܨܚܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܡܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܢܣܰܒܘ ܐܶܢܶܝܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫܡܰܥܬ̊. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩܘ ܠܺܝ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܟܰܕ ܐܶܬܕܰܡܰܪ ܟܣܐܢܬܘܣ ܒܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܡܰܦܨܚܳܢ̈ܶܐ ܕܗܣܘܦܘܣ. ܫܒܰܩ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܙܰܒܢܶܗ ܘܰܐܘܒܠܶܗ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܰܐܽܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܟܺܝܬ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ: ܘܰܫܡܰܥܘ ܐܳܦ ܡܶܠܬܶܗ ܠܰܥܓܬܳܐ: ܘܰܚܙܰܘ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܒܳܒܽܘ̈ܣܶܐ ܕܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܚܙܳܬܶܗ ܣܢܺܝܬܳܐ܆ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܕܡܳܢܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܛܣܐܢܬܘܣ ܓܰܒܪܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ܇ ܗܣܘܦܘܣ ܣܢܶܐ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܘܦܺܝܩܳܐ܇ ܘܰܕܡܶܕܚܶܠ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܠܒܳܒܽܘ̈ܣܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܀ 

ܟܰܕ ܡܦܰܚܶܡ ܗܳܟܺܝܠ ܢܰܦܫܶܗ ܗܽܘ ܚܰܣܝܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܗܳܢܳܐ ܗܣܘܦܘܣ܆ ܟܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܩܘܪܝܣܘܢܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܡܳܢܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܳܟ ܝܰܥܩܽܘܒ܇ ܗܰܘ ܕܙܳܦܠܳܢ ܘܙܳܦܠܳܢ ܘܙܳܦܠܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܚܫܰܒ܀ 

ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܕܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬ ܩܘܪܝܣܘܢܐ ܐܶܬܦܰܫܰܟܶܝܢ ܠܳܟ܆ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܗܘܦܘܡܢܝܣܛܝܩܘܢ ܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬ ܬܽܐܘܡܰܐ ܦܳܣܽܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫ̈ܟܳܢ ܠܳܟ܆ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܫܽܘܐܳܠܳܟ (277r) ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܶܫܬܳܐ.  

ܟܡܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܳܐܚܽܘ̈ܕܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܓܶܢܣܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܳܐܚܽܘ̈ܕܶܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܒܰܪܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܡܰܢ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܐܳܚܶܕ. ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܫܰܘܝܰܬ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ܇ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܳܗ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܰܪܝܳܐ ܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ܆ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܀ 

ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܐܺܝܬ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ. ܘܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܡܰܢ ܚܳܒܶܫ܆ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܓܽܘܫܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܚܳܒܶܫ܆ ܠܰܡܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܠܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܡܢܰܦܫܳܐ ܡܰܢ ܐܳܚܶܕ. ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܰܠܚܰܝܽܘܬ ܢܶܨܒܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܣܦܽܘ̈ܓܶܐ܆ ܘܰܠܢܶܨ̈ܒܳܬܳܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܥܶܣ̈ܒܶܐ ܠܳܐ ܡܢܰܦܥܫܶܐ ܕܶܝܢ ܠܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܰܠܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܠܰܢܚܳܫܳܐ ܘܰܠܦܰܪܙܠܳܐ ܘܕܰܠܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܬܽܘܒ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܡܰܢ ܐܳܚܕܳܐ܆ ܠܰܡܠܺܝܠܳܐ ܘܰܠܠܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ. ܘܰܡܠܺܝܠܳܐ ܡܰܢ ܐܳܚܶܕ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܠܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܶܝܢ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܳܐ܇ ܗܰܠܳܟ̈ܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܘܣܰܚܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܪ̈ܰܚܫܳܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܳܐܚܽܘ̈ܕܶܐ ܐܺܝܬ܇ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܥܶܣܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܩܐܛܝܓܘܪ̈ܝܐܣ܀ ܘܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܡܰܢ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܰܝܟ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܗܳܢܳܐ. ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܟܡܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ. 

ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܦܽܘܫܳܩ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܦܰܪ ܠܳܟ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܚܽܘܕ. ܘܚܰܕ ܡܰܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ܀ 

ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܠܶܝܢ܀ 

ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܢܽܘܚ. ܘܰܐܡܺܝܬ ܘܰܥܛܳܐ ܠܟܽܠ ܕܚܰܝ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ܀ 

(277v) ܕܰܬܪܶܝܢ. ܗܰܘ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܰܕܣܰܗܪܳܐ ܕܩܳܡܘ ܒܡܶܕܝܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܰܪ ܐܰܣܺܝܪܳܐ܀ 

ܕܰܬܠܳܬܳܐ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܡܳܡܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܠܒ̄. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝ̄ ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܢܰܚܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܳܐܚܳܙ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܗܰܠܶܟ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝ̄ ܒܗܽܘܢ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ܆ ܠܦܽܘܬ ܙܳܘܥܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܗܰܘ ܚܡܺܝܫܳܝ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܦܢܳܐ ܣܠܶܩ ܫܳܥ̈ܶܐ ܝܒ̄ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ. ܕܫܳܥ̈ܶܐ ܠܒ̄ ܥܰܒܕܶܗ ܠܺܐܝܡܳܡܳܐ ܗܰܘ܀ 

ܕܰܐܪܒܥܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܕܣܰܗܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ܀ 

ܘܰܐܝܟ ܚܰܕ ܡܰܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܠܢܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ܀ 

ܐܰܝܟ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܡܶܢ ܠܳܐ ܗܘܳܝܳܐ ܗܘܳܝܳܐ. ܘܡܢ ܗܘܳܝܳܐ ܚܒܳܠܳܐ܀ ܐܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ. ܡܶܢ ܠܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܝܰܠܕܳܐ. ܘܡܶܢ ܝܰܠܕܳܐ ܡܘܬܳܐ܀ ܘܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܰܗܘܰܝ̈ ܟܺܝܬ ܘܗܳܘ̈ܝܳܢ ܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܟܺܝܬ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ܀ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܣܰܚܝܳܐ ܒܶܗ ܒܗܘܦܡܢܝܣܛܝܩܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܥܗܕܰܬ ܐܰܚܬܘܬܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܒܗܳܝ ܕܡܰܦܣܳܐ ܗܺܝ ܟܒܰܪ ܒܦܽܘܫܳܩܶܗ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܡܰܪ ܕܰܡܫܰܚܠܶܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ: ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܐܳܦ ܗܽܘ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܡܩܰܘܶܐ: ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܐܳܚܶܕ ܘܢܳܛܰܪ ܠܳܐ ܡܫܰܚܠܦܳܢ̈ܶܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܓܰܘܳܢܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡ ܫܺܝܦܽܘܪܐ ܪܰܒܳܐ. ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܠܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܪܺܝܫܗܽܘܢ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܺܝܫܗܽܘܢ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܀ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܺܝ (278r) ܠܡܶܩܨܰܡ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܓܶܒܝܰܬ̥ ܐܰܚܬܘܬܳܟ ܡܶܢ ܐܳܓܪ̈ܳܬܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܫܰܕܰܪܬ̊ ܠܺܝ ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܘܠܰܡܦܰܫܳܩܽܘ ܐܶܢܶܝܢ ܠܳܗ̇. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܩܳܪܝܳܐ ܘܰܡܒܰܚܢܳܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܫܳܦܰܪ ܠܳܗ̇ ܬܶܐܚܽܘܕ ܐܶܢܶܝܢ. ܒܟܽܠܦܪܽܘܣ ܕܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܬܫܰܟܶܢ ܠܺܝ. ܐܶܢܳܐ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܠܳܐ ܒܶܨܪܶܬ̥. ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܣܒܪܶܬ ܕܰܣܢܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ܇ ܟܽܠܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ̈ܶܝܢ ܠܺܝ. ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܢܶܬܶܠ ܡܳܪܰܢ ܚܰܟܡܬܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܐܰܝܟ ܨܠܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ. 

ܫܶܠܡܰܬ܀ 

ܐܶܬܬܰܨܰܚ ܘܶܐܬܟܬܶܒ ܗܳܠܶܝܢ ܒܫܽܘܪܶܝܶܗ ܕܳܐܕܳܪ ܕܰܫܢܰܬ ܘܟ̄ܘ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ܀ 

 

 

BL Add. 12154, f. 278r-284r: Letter [9] of George, bishop of the Arabs, to the same, replying to 3 questions on matters of chronology and astronomy, dated A. Gr. 1027, A.D. 716.

German Translation here.

(278r) ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܠܘܳܬܶܗ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܬܰܚܬ܀ 

ܡܶܛܽܠ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܫܰܐܶܠܬܰܢܝ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܡܝܰܩܰܪܬܳܐ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܗܳܢܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܰܟܪܽܘܢܺܝܩܽܘܢ: ܕܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܶܢܚܳܐ ܕܟܰܠܒܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪܳܐ: ܘܡܶܢ ܡܰܠܘܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܶܗ ܣܰܗܪܳܐ ܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܗܽܘ ܟܰܠܒܳܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ: ܘܡܳܢܳܐ ܚܫܰܚܬܳܐ ܐܰܘ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܡܶܢܶܗ: ܐܰܘ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܰܘ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܐܰܘ ܐܰܠܺܝܨܽܘܬܳܐ ܣܳܟ܆ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܰܢ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܠܘܳܬܳܗ̇܆ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܐܰܘ ܟܺܝܬ ܚܽܘܫܒܳܢܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܡܰܗܬܳܘܕܽܘ ܕܰܟܪܽܘܢܺܝܩܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ: ܐܳܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐ̱ܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܟܪܺܝܢܺܝܩܽܘܢ: ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܒܫܰܢܬܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܓܕܰܫܘ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܬܰܢܶܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܬܚܽܘܡܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܺܝܠܳܝܬܶܗ ܕܰܟܪܽܘܢܺܝܩܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܗܦܘܕܘ̈ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܶܐܣܛܪ̈ܳܘܢܳܘܡܺܝܰܐ. ܘܰܐ̱ܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܣܛܪ̈ܽܘܢܳܘܡܽܘ. ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܚܰܬܬܺܝܬܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܠܰܘ ܠܘܳܬ (278v) ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܣܛܪ̈ܳܘܢܳܘܡܽܘ ܚܰܢ̈ܦܶܐ܆ ܗܳܢܽܘ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡܠܳܐ ܘܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܠܡܶܕܰܥ ܐܰܘ ܠܡܰܘܕܳܥܽܘ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܝ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܒܽܐܘܪܟܳܐ ܘܒܰܦܬܳܝܳܐ: ܒܡܰܣܰܩܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܒܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܒܶܐܣܦܺܝܪܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܘܳܬ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܣܛܪ̈ܽܘܠܳܘܓܽܘ ܫܺܐܕ̈ܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܦܽܘܬ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܥܰܪܙܠܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܦܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܘܩܽܘܝܳܡܗܽܘܢ ܕܰܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܳܬܳܐ ܕܰܒܓܽܘܫܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܶܬܥܰܪ̈ܙܠܳܢ ܘܡܶܬܕܰܒܪ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܓܳܠܙܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܦܰܪܣܳܢܽܘܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܘܰܕܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܦ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܟܶܬܒܰܬ܆ ܕܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܠܰܡ ܗܳܝ ܕܩܳܐܶܡ ܒܳܗ̇ ܣܰܗܪܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܕܳܢܰܚ ܟܰܠܒܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܗܳܘܶܐ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܗܳܝ. ܡܰܚܫܒܺܝܢ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܠܕܶܢܚܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܟܰܠܒܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪܳܐ܆ ܥܰܠ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܰܥ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ ܝܰܬܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܀ 

ܕܰܒܫܰܢܬܳܐ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܒܺܝܥܳܝܳܬܳܐ܆ ܕܳܢܰܚ ܟܰܠܒܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܝ̄ܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܝ̄ܛ ܒܬܰܡܽܘܙ ܕܢܳܓܰܗ ܟ̄ܟ ܒܶܗ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܘܪܳܘܣܩܳܘܦܳܘܣ ܐܰܘܟܺܝܬ ܗܰܘ ܕܕܳܢܰܚ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܝ. ܣܰܪܛܳܢܳܐ܀ ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܳܢܰܚ ܟܰܠܒܳܐ܆ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܗ̄ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܟ̄ܟ ܒܬܰܡܽܘܙ. ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܳܘܪܳܘܣܩܳܘܦܳܘܣ ܡܰܣܰܐܬܳܐ܀ 

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܬܠܳܬ ܕܳܢܰܚ ܟܰܠܒܳܐ܆ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܝ̄ܐ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܟ̄ܟ ܒܬܰܡܽܘܙ. ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܳܘܪܳܘܣܩܳܘܦܳܘܣ ܓܰܕܝܳܐ܀ 

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܕ̄ ܕܳܢܰܚ ܟܰܠܒܳܐ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܗ̄ ܕܠܺܠܝܳܐ܇ ܕܢܳܓܰܗ ܟ̄ܟ ܒܶܗ ܒܬܰܡܽܘܙ. ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܳܘܪܳܘܣܩܳܘܦܳܘܣ ܐܶܡܪܳܐ܀ 

ܥܰܠ ܟܽܠ ܫܰܢܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̄܆ ܫܳܥ̈ܶܐ ܘ̄ ܗܳܠܶܝܢ ܕܓܳܐܪ̈ܳܢ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܫܰܢܬܳܐ܇ ܡܰܘܣܦܺܝܢ ܥܰܠ ܗܳܢܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ (279r) ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܕܳܢܰܚ ܒܶܗ ܟܰܠܒܳܐ܆ ܠܳܒܟܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܚ̄. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܝܰܘܡܳܐ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܡܶܛܽܠ ܬܶܫܪܺܝ ܩܕܺܝܡ. ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܬܶܫܪܺܝ ܐ̱ܚܪܳܝ. ܕܓ̄ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܟܳܢܽܘܢ ܩܕܺܝܡ. ܕܕ̄ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܟܳܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝ. ܕܗ̄ ܕܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܫܒܳܛ. ܕܘ̄ ܕܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܪ. ܕܙ̄ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܢܺܝܣܳܢ. ܕܚ̄ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܐܺܝܳܪ܀ 

ܘܗܳܠܶܝܢ ܚ̄ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܩܳܪܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܳܚܽܘܪ̈ܶܐ ܐܰܘ ܣܽܘܪ̈ܳܕܶܐ ܐܰܘ ܢܰܐܣܽܘܪ̈ܳܕܶܐ. ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ܀ 

ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܫܽܘܘ̈ܕܳܥܶܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܶܐܣܛܪ̈ܳܘܠܳܘܓܽܘ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ. ܕܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܡܫܰܘܕܰܥ ܟܽܠ ܝܰܘܡܳܐ. ܢܳܣܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܫܽܘܘܕܳܥ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܟܽܠ ܦܢܺܝܬܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܛܶܠ̈ܳܠܶܐ ܘܡܶܢ ܥܢܳܢ̈ܶܐ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ: ܘܟܰܕ ܡܦܰܚܡܺܝܢ ܬܽܘܒ ܠܡܰܠܘ̈ܳܫܶܐ ܚܰܕ ܠܘܳܬ ܚܰܕ: ܠܗܰܘ ܟܺܝܬ ܕܕܳܢܰܚ ܒܶܗ ܟܰܠܒܳܐ: ܘܰܠܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܒܶܗ ܣܰܗܪܳܐ ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܝ ܕܕܳܢܰܚ ܒܳܗ̇ ܟܰܠܒܳܐ܆ ܘܰܠܗܰܘ ܬܽܘܒ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܐܳܘܪܳܘܣܩܳܘܦܳܘܣ: ܘܚܳܙܶܝܢ ܐܶܢ ܡܚܰܝܢܺܝܢ ܠܰܡ ܠܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܫܰܢܬܳܐ: ܐܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ: ܐܰܘ ܐܳܦ ܣܰܩܽܘܒܠܺܝܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܐܰܘ ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ: ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܰܠܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܝ ܕܩܳܐܶܡ ܒܳܗ̇ ܣܰܗܪܳܐ: ܘܶܐܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܝ ܠܰܡ ܗܳܕܶܐ ܘܶܐܢ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܐܶܢ ܛܪ̈ܺܝܓܘܢܶܐ15 ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܠܘܳܫ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܘ ܛܰܗܛܪ̈ܰܓܘܢܶܐ ܐܰܘ ܗܶܟܣܰܐܓܘ̈ܢܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܝܐܡܛܪ̈ܐ ܐܰܘ ܣܘܢ̈ܘܕܝܩܐ: ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܕܶܐܢ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܫܳܐ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܕܶܐܢ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ: ܘܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܐܰܘ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ: ܥܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܶܐܡܰܬ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܰܘ ܐܳܦ ܫܰܢܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܕܡܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܐܰܘ ܒܳܗ̇܀ 

ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܺܝ ܟܪܺܣܛܝܳܢܳܐ܆ ܪܰܘܥܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ ܘܫܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܦܬܺܝܬܳܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ. ܝܶܠܦܶܬ̥ ܓܶܝܪ ܡܶܢ (279v) ܐܶܣܛܪܳܘܠܳܘܓܳܘܣ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܕܳܐܡܰܪ. ܕܟܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܶܕ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܒܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܰܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܡܠܳܐܳܗ̇܆ ܬܺܒܶܝܠ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇܀ 

ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܒܕܶܢܚܳܐ ܕܟܰܠܒܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ: ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܫܰܐܠܰܬ̥ ܗܺܝ ܐܰܚܽܘܬܳܟ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܕܰܥ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢ. ܠܪܺܝܫܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܕܟܽܠܚܰܕ. ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܟܽܠܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܠܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܟܽܠ ܣܰܗܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ. ܟܰܕ ܕܺܝܠܺܝܕ ܣܰܗܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ. ܠܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ ܕܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ. ܐܰܘ ܐܳܦ ܠܗܳܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܡܶܢ ܣܰܗܪܳܐ. ܒܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܙܢܳܐ ܐܳܦ ܕܶܢܚܳܐ ܕܟܰܠܒܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪܳܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ܆ ܠܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܟܰܘܟܒܳܐ ܗܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܰܒܩܰܪܩܰܦܬܶܗ ܕܟܰܠܒܳܐ܆ ܐܰܘ ܐܳܦ ܠܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܟܰܘܟܒܳܐ ܕܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܗܳܘܝܳܐ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܕܰܐܪܝܳܐ ܒܡܰܠܘܳܫܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ܀

 

ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܡܶܬܦܰܫܟܳܐ ܐܰܚܽܘܬܳܟ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܢ ܒܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܢ ܟܰܠܒܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܠܰܘ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܰܐܪܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܡܫܰܪܝܳܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܡܰܠܘܳܫܳܐ ܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܒܶܗ ܣܰܗܪܳܐ܇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܝ ܕܕܳܢܰܚ ܒܳܗ̇ ܟܰܠܒܳܐ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܰܡ ܕܶܢܚܶܗ ܕܟܰܠܒܳܐ ܡܰܥܒܰܪܬܶܗ ܕܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ: ܡܰܥܒܰܪܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܟܽܠܚܰܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܟܰܠܒܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܶܗ ܕܰܐܪܝܳܐ܆ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. (280r) ܘܶܐܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܰܐܪܝܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܒܡܰܠܘܳܫܳܐ ܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܒܶܗ ܣܰܗܪܳܐ ܟܰܕ ܕܳܢܰܚ ܟܰܠܒܳܐ ܒܰܐܪܝܳܐ. ܒܶܗ ܗܽܘ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܫܰܪܝܳܐ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܀ 

ܫܡܰܥ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܣܘܢܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܫܟܳܢܳܐ܆ ܘܣܺܝܡ ܒܳܠܳܟ ܒܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ܆ ܐܶܢ ܟܺܝܬ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܘ ܗܳܘܶܐ ܠܳܟ ܒܰܙܒܰܢ ܦܽܘܫܳܟܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܰܗܪܳܐ ܒܡܰܠܘܳܫܳܐ ܦܠܳܢ: ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܒܬܰܡܽܘܙ. ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܝ ܕܕܳܢܰܚ ܒܳܗ̇ ܟܰܠܒܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܠܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܘܩܰܘܡܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ ܕܰܒܡܰܠܘܳܫܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܶܗ: ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܫܰܪܝܳܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪܬܶܗ ܕܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܢ ܟܰܠܒܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܘܰܡܫܰܪܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܰܗܪܳܐ ܘܩܳܐܶܡ ܒܡܰܠܘܳܫܳܐ ܦܠܳܢ. ܗܰܘ ܕܰܐܘ ܡܚܰܝܰܢ ܠܰܡ ܠܰܐܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܩܳܐܶܡ ܫܶܡܫܳܐ܇ ܐܰܘ ܠܗܰܘ ܕܣܳܠܶܩ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܚܰܝܰܢ. ܥܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ܀ 

 

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܡܳܢܳܐ ܚܫܰܚܬܳܐ ܐܰܘ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܐܰܘ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܰܘ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܐܰܘ ܐܳܠܨܳܝܽܘܬܳܐ ܣܳܟ: ܐܺܝܬ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ: ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܗܳܕܶܐ ܫܰܐܠܰܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ܆ ܠܦܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܰܢ ܘܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܛܳܥܺܝܬܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܒܰܪ. ܗܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܡܶܠܬܗܽܘܢ ܩܰܕܶܡܢܰܢ ܣܳܡܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܠܘܳܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪܽܘܬܝ: ܗܳܝ ܕܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܳܦ ܡܰܘܕܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܇ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܳܦ ܡܰܠܳܚܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܘܰܡܦܰܪܢܣܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܟܰܕ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܰܒܳܐ ܐܰܘ ܙܥܽܘܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܡܙܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܚܫܰܚܬܳܐ ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ (280v) ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܐܳܠܨܳܝܽܘܬܳܐ ܣܳܟ. ܐܺܝܬ ܡܶܢܶܗ ܐܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܣܰܓܺܝ ܓܶܝܪ ܫܟܺܝܪܳܐ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܪܰܫܺܝܥܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܓܳܠܙܺܝܢܰܢ ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܡܨܶܐ ܡܶܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܢܣܺܝܡܺܝܘܗܝ ܠܗܳܢܳܐ ܘܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ܇ ܥܰܠ ܙܰܒܢܳܐ ܘܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܰܥܒܰܪܬܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܢ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܟܰܠܒܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪܳܐ܇ ܐܰܘ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܘ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܛܰܦ̈ܣܳܢ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܀ 

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ܆ ܨܳܒܶܝܢ ܘܣܳܥܶܝܢ ܠܡܶܬܚܙܰܘܙܳܝܽܘ ܘܠܰܡܩܰܨܳܡܽܘ ܫܳܛܽܘܪܳܐܺܝܬ ܘܕܰܓܳܠܳܐܺܝܬ: ܕܡܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܘܡܶܣܬܥܰܪ ܒܫܰܢܬܳܐ ܗܳܝ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܕܰܥ܆ ܕܰܐܝܕܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܶܠܬܳܐ ܕܗܘܦܳܘܬܰܣܺܝܣ ܗܳܕܶܐ܇ ܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܐܰܪܰܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ܀ 

ܝܳܕܥܳܐ ܗܺܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ܆ ܕܰܠܘܰܥܕܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܕܳܐܒ ܝܰܪܚܳܐ: ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܬܩܰܫܝܳܐ ܘܡܶܬܥܰܙܙܳܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܶܬܛܰܠܩܰܬ ܠܳܗ̇ ܘܰܐܘܦܝܰܬ̥ ܡܶܢ ܐܳܐܰܪ. ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܣܰܬܘܳܝܬܳܐ ܘܗܳܝ ܬܰܕܐܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܶܐܬܝܰܒܰܫ ܠܶܗ ܗܽܘ ܐܳܐܰܪ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܒܝܰܕ ܫܽܘܠܗܳܒܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܒܡܰܣܰܩܬܶܗ ܕܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܠܓܰܪܒܝܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܗܦܽܘܟܝܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܙܰܒܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܗܰܠܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܒܰܪ ܫܰܡܗܽܘܗ̇ ܐܰܪܝܳܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܠܘܳܫܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܡܫܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܟܺܝܬ ܕܗܳܕܶܐ܆ ܕܟܰܕ (281r) ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܳܗ̇ ܫܶܡܫܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܪܝܳܐ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܠܰܡ ܟܝܳܢܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܘܳܫ̈ܶܐ ܪܳܕܶܐ ܘܥܳܒܰܪ ܗܽܘ ܫܶܡܫܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܢܬܳܐ܀ 

ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܐܰܝܟ ܕܕܳܡܝܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ: ܟܰܕ ܣܳܡܘ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܒܳܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕ̈ܥܰܝ ܣܳܦܪܽܘܬܳܐ: ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܐܰܝܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܘܰܕܥܶܙ̈ܶܐ ܘܰܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܰܕܓܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܐܳܦ ܕܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܶܢ ܬܶܓܕܰܫ. ܐܶܢܗܽܘ ܡܰܢ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܫܝܼܰܝܼ̈ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ: ܚܳܙܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܥܢܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܛܥܺܝ̈ܢܳܬ̥ ܛܰܠܳܐ܆ ܐܰܘ ܐܳܦ ܢܳܫ̈ܒܳܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡܶܕܶܡ ܩܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܡܕܰܡܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܣܰܬܘܳܐ ܡܛܺܝܪܳܐ ܘܪܰܛܺܝܒܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܰܡ ܗܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܙܰܒܢܳܐ ܕܫܰܚܺܝܢܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܩܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܒܳܐܐܰܪ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܒܣܰܬܘܳܐ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܣܳܓܝܳܐ܆ ܘܫܳܬܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܛܪܳܐ܆ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܘܢܶܨ̈ܒܳܬܳܐ ܘܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ܆ ܘܝܳܥܶܐ ܥܡܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܒܡܰܕܒܪ̈ܶܐ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܗܳܘܶܝܢ ܠܰܡ ܐܳܦ ܥܐܪ̈ܕܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ܀ 

ܐܶܢܕܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܚܰܡܺܝ̈ܡܶܐ: ܠܳܐ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܛܰܠܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܩܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ ܘܳܝ ܘܐܳܚ ܘܥܳܩܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܥܰܠ ܡܽܘܢ ܕܰܓܕܰܫ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܬܪܰ̈ܝܗܽܘܢ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ܆ ܐܳܦ ܒܢܶܣܝܳܢܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܟܒܰܪ܀ 

ܢܶܬܒܰܠܡܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܫܳܛܽܘܪܽܘܬܗܽܘܢ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܰܘ ܕܒܳܕܶܝܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܟܰܕ ܝܳܠܦܺܝܢ ܕܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܪ̈ܳܥܝܼܰܝܼ ܒܥܺܝܪܳܐ ܘܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܚܳܟܡܺܝܢ܀ 

ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ܆ (281v) ܡܛܽܠ ܫܽܘܐܳܠܳܟ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.

 

ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܡܶܛܽܠ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܚܰܡܫܳܐ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܒܶܐܣܦܺܝܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܰܝܕܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܦܣܽܘܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܕܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܪ̈ܳܕܝܳܢ ܐܰܘ ܠܡܰܥܪܒܳܐ܆ ܫܡܰܥ ܐܺܡܰܪ ܠܳܟ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ܇ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܫܶܡܥܶܬ. ܐܶܡܰܪܘ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܗܡܰܣܘ܆ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܗܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܶܣܦܺܝܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܕܒܳܗ̇: ܐܰܝܟ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܟܺܝܬ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܙܰܘܥܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ ܩܢܶܝܢ ܘܶܐܢ ܠܳܐ܆ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܒܚܺܐܦܳܐ ܚܰܪܺܝܦܳܐ ܘܚܺܝܨܳܐ ܘܩܰܠܺܝܠܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ. ܡܶܬܢܰܬܦܺܝܢ ܘܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܥܰܡܳܗ̇ ܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܐܰܪ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ܇ ܟܽܠ ܟܡܐ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܠܥܶܠ ܘܩܰܪܺܝܒ ܠܳܗ̇ ܠܶܐܣܦܺܝܪܳܐ: ܝܰܬܺܝܪ ܚܺܝܨܳܐ ܘܩܰܠܺܝܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܠܬܰܚܬ̊ ܘܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܰܬܺܝܢܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ: ܒܗܳܝ ܕܡܶܫܬܰܗܶܐ ܚܺܐܦܶܗ ܡܶܛܽܠ ܪܰܚܺܝܩܽܘܬܶܗ ܟܡܳܐ ܕܗܽܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ܆ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܳܐܦ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܟܺܝܬ ܕܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܘ̈ܳܫܶܐ ܛܳܥܶܝܢ ܘܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܒܙܰܘܥܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܕܢܦܰܫܗܽܘܢ܆ ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܡܰܢ ܕܝܰܬܺܝܪ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܳܐܐܰܪ ܗܰܘ ܚܝܺܨܳܐ ܘܩܰܠܺܝܠܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬܟܰܪܟܽܘܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܚܺܝܨܳܐܺܝܬ ܘܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܒܥܕܺܝܢ ܡܶܢ ܐܳܐܰܪ ܗܰܘ ܚܺܝܨܳܐ ܘܩܰܠܺܝܠܳܐ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܠܬܰܚܬ̊܆ ܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬܟܰܪܟܽܘܢ ܡܰܬܺܝܢܳܐܺܝܬ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܝܫܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ܆ ܟܽܠ ܟܡܳܐ (282r) ܕܰܡܥܰܠܶܝܢ ܣܺܝܡܺܝܢ ܐܰܘ ܡܬܰܚܬܺܝܢ ܣܺܝܡܺܝܢ ܒܳܐܐܰܪ ܗܳܢܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܟܠܗ ܗܢܐ ܙܥܘܪ ܘܒܨܝܪ ܐܰܘ ܪܰܒ ܘܣܰܓܺܝ܇ ܦܰܘܫܗܽܘܢ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ܇ ܗܳܝ ܟܺܝܬ ܕܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܠܐ ܛܳܥܺܝܬܐ܇ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܕܰܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܘ ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܠܰܡ ܦܳܝܫܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܙܰܘܥܳܐ ܗܰܘ ܕܺܝܠܳܢܳܝܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ܇ ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܇ ܕܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܰܪܟܐ ܦܳܝܫܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ. ܟܽܠ ܡܳܐܐ ܫ̈ܢܰܝܳܐ ܚܕܳܐ ܡܽܘܪܳܐ܀

ܒܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܒܗܳܢܳܐ ܦܰܘܫܳܐ ܕܡܶܢ ܐܶܣܦܺܝܪܳܐ ܗܳܝ ܛܳܥܺܝܬܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܫܰܒܥܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܫܶܡܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܐ ܘܰܕܣܰܗܪܳܐ ܘܰܕܗܳܢܽܘܢ ܗ̄ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܒܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܣܳܡܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܡܰܨܝܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܢܳܫܳܐ ܐܰܕܪܶܟܘ ܕܰܟܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܰܘܫܳܐ ܕܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܒܥܰܘ ܕܳܐܦ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܢܣܺܝܡܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܗܳܢܐ ܘܰܠܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܆ ܗܰܘ ܟܺܝܬ ܕܰܐܝܟ ܕܒܽܐܘܪܟܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܰܕܢܰܚ ܡܰܥܪܰܒ܆ ܠܶܗ ܠܗܳܢܐ ܦܰܘܫܳܐ܆ ܙܰܘܥܳܐ ܕܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܫܰܡܗܽܘܗ̱ܝ܇ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܟܶܐܡܰܬ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܪܺܝܫ ܒܰܫܡܳܐ ܡܶܢ ܙܰܘܥܳܐ ܕܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܬܰܒܘ ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܚܽܘܫܒܳܢܐ ܕܙܰܘܥܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܟܰܘ̈ܟܒܶܐ܇ ܕܒܽܐܘܪܟܳܐ ܐܳܰܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܗܰܘ ܕܒܰܦܬܳܝܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܐܽܘܪܟܳܐ ܡܰܢ ܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ ܩܪܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ. ܠܡܶܬܚܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܚܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܦܬܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܠܡܶܬܚܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܠܓܰܪܒܝܳܐ. ܐܶܠܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܡܰܢ ܬܪܶܝܢ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܐܰܘ ܟܺܝܬ ܬܪܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ܆ ܦܰܘܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܫܳܥ. ܗܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܙܰܘܥܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ. (282v) ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗ̄ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܦܰܘܫܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ. ܐܳܦ ܙܰܘܥܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ܇ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܗܦܽܘܟܝܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܠܶܗ ܐܶܣܛܪ̈ܳܘܢܳܘܡܽܘ. ܗܰܘ ܕܰܐܝܕܳܐ ܡܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܶܠܬܶܗ ܚܰܬܬܺܝܬܬܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܰܡܛܰܟܣܳܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܝܳܕܰܥ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܕܰܡܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܒܝܰܕ ܚܺܐܦ̈ܶܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܗܳܕܶܐ ܓܳܕܫܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܒܝܰܕ ܠܰܗܓ̈ܶܐ ܕܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܢܳܬܶܦ ܘܡܰܗܦܶܟ ܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ܇ ܡܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܛܰܘܪܳܐ ܗܰܘ ܡܬܰܚܡܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܳܪܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܟܶܐܡܰܬ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܘܪܳܕܶܝܢ܀ 

ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܬܽܘܒ ܗܰܘ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. 

 

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܬܳܒܰܥ: ܕܶܐܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܠܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪܘ ܐܳܦ ܟܬܰܒܘ: ܕܥܰܡ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܘܰܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ: ܪܳܒܶܝܢ ܘܒܳܨܪܺܝܢ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܛܺܝܒܶܐ ܘܦܰܓܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܢܰܦ̈ܫܶܐ܆ ܬܶܕܰܥ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܬܟܺܝܠܳܐܺܝܬ܆ ܕܗܳܕܶܐ ܡܶܬܬܰܘܕܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܡܶܬܟܰܬܒܳܢܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܕܳܪܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܠܗܳܢܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܰܝ ܒܰܐܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܠܶܗ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܣܳܗܶܕ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܚܳܟܡܳܐ ܐܰܚܽܘܬܳܟ܇ ܕܡܰܘܥܝܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܒܝܳܢܳܐ ܕܶܐܒܒܳܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܽܘ ܣܰܗܪܳܐ܀ 

ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܘܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܪܳܒܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܪܳܡܶܐ ܒܗܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܣܰܗܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܳܝ ܕܰܡܡܰܙܓܳܐ  (283r) ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܘܳܬ ܐܶܒܒܳܢ̈ܶܐ ܗܳܕܶܐ ܣܳܥܰܪ: ܒܚܰܝܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕܶܗ ܐܰܟܺܝܢ ܘܣܳܡ ܒܶܗ: ܘܡܶܬܚܰܘܶܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܒܶܗ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܪܳܒܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܡܶܬܬܰܘܣܰܦ ܒܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܫܶܡܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܢܳܣܶܒ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܥܶܣ̈ܒܶܐ ܘܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ ܘܢܶܨ̈ܒܳܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܇ ܘܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܡܢܰܦ̈ܫܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܩܰܠܺܝܠ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܢܰܥܗܶܕ ܠܰܐܚܽܘܬܳܟ܆ ܣܳܗܕܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܳܡܟܺܝܢ ܬܚܶܝܬ ܣܰܗܪܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܡܰܠܝܽܘܬܶܗ: ܕܡܶܬܡܰܠ̈ܝܳܢ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܠܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܘܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ. ܘܳܐܦ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܬܽܘܒ ܘܥܶܣܒ̈ܶܐ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܗܰܘ ܕܣܳܐܶܡ ܒܗܽܘܢ ܒܳܠܶܗ܇ ܕܕܰܗܺܝܢܺܝܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܘܰܪܓܶܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܕܚܳܐܫܺܝܢ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܢܶܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܗܽܘܠܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܦܠܺܝܚܺܝܢ: ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܠ̈ܓܐ ܘܐܣ̈ܦܕܐ ܘܣܝ̈ܛܠܐ ܘܩܪ̈ܥܐ܆ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܫܳܡܥܰܬ ܕܰܡܦܰܩܕܺܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܣܺܝܡܽܘܢ ܬܚܶܝܬ ܣܰܗܪܳܐ܇ ܕܰܠܡܳܐ ܠܰܡ ܢܶܬܦܰܩܥܽܘܢ ܡܶܢ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܶܗ܇ ܒܗܳܝ ܕܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܢܰܣܝܽܘܗ̇ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܗܳܕܶܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܒܶܣܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܢܟܺܝ̈ܣܰܝ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܝܰܩܺܝܪ̈ܰܝ ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ ܬܚܶܝܬ ܣܰܗܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡܦܳܣܺܝܢ܀ 

ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܢܶܐ܇ ܗܳܝ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܡܶܬܒܰܨܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܓܳܕܫܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܡܶܬܒܰܨܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ܆ ܣܳܗܕܺܝܢ ܡܽܘ̈ܚܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ: (283v) ܘܺܝܕܺܝܥܳܐܺܝܬ ܕܣܰܪ̈ܛܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܐܶܫܟܰܚܘ ܐܶܢܽܘܢ ܨܰܝܳܕ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܡܠܶܝܢ ܡܽܘܚܳܐ ܘܫܽܘܡܢܳܐ ܒܡܰܠܝܽܘܬܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ: ܘܰܕܚܰܣܺܝܪܺܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ. ܘܳܐܦ ܢܰܓܳܪ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܦܣܰܩ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ܇ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܦܳܣܩܺܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܟܰܕ ܡܠܶܐ ܣܰܗܪܳܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܗܳܝܕܶܝܢ ܠܰܡ ܝܰܬܺܝܪ ܡܠܶܝܢ ܘܫܰܡܺܝܢܺܝܢ ܘܰܚܠܺܝܡܺܝܢ ܘܫܰܦܺܝܪܺܝܢ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ܇ ܝܰܬܺܝܪ ܫܰܝܽܘܒܺܝܢ ܘܰܡܚܺܝܠܺܝܢ ܘܢܰܚܽܘܒܺܝܢ ܘܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ܀ 

ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܰܟܡܳܐ ܪܳܒܶܝܢ ܐܰܘ ܒܳܨܪܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܢܰܦܫܳܢ̈ܶܐ܆ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܪܳܒܶܐ ܐܰܘ ܒܳܨܰܪ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܳܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܘܶܐܫܟܰܚ ܠܡܶܡܫܰܚ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܐܰܘ ܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܟܡܳܝܽܘܬܳܐ ܢܣܺܝܡ ܐܶܢܶܝܢ܀ 

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܡܰܢ ܕܰܒܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ܆ ܢܶܗܘܽܘܢ ܓܠܺܝܙܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܢܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܟܠܳܐ ܘܫܶܩܝܳܐ ܣܳܦܩܳܝܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܩܽܘܝܳܡܶܗ ܡܡܰܫܚܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܠܳܐ ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܠܘܳܬܰܢ܇ ܬܰܪܒܺܝܬܗܽܘܢ ܕܰܒܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ܀  

ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܰܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܐܽܘܟܠܳܐ ܘܫܶܩܝܳܐ ܢܶܣܒܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܢܶܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܡܡܰܫܚܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܠܳܐ ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܠܘܳܬܰܢ܇ ܒܨܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܒܝܰܕ ܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ. ܘܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܓܳܕ̈ܫܳܢ ܠܘܳܬ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܢܶܐ. ܣܚܳܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ ܘܫܶܢܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܓܰܪ̈ܡܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ܀ 

ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܕܶܝܢ ܛܰܥܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܥܰܒܝܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘܢܝ. ܥܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. (284r) ܘܰܐܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܪܳܓܶܙ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܟܳܠܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܚܬܽܘܢ ܡܶܛܪܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܝܰܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܕܳܐܐܰܪ: ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܰܒܗܶܦܟܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܪܰܛܺܝܒܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܳܐ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ. ܡܰܥ̈ܒܕܳܢ ܡܶܕܶܡ ܠܘܳܬ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܐܰܘ ܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܢܶܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܣܛܽܘܟܣܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܳܩܶܦ ܘܫܳܠܶܡ܀ 

ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܒܳܐܕܫܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܥܗܕܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܦܰܢܺܝܬ̥ ܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܪܳܚܡܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪܘ ܠܺܝ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܦܳܓܥܳܐ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܡܰܢ ܕܰܐܝܟ ܪܶܓܬܳܗ̇ ܘܣܽܘܟܳܝܳܗ̇ ܬܶܫܟܰܚ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܛܰܝܒܽܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܝܶܠ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܡܶܛܽܠ ܢܝܳܚܳܗ̇. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ܆ ܬܫܰܡܠܶܐ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܠܳܚܡܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܚܰܬܺܝܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܚܰܪܪܳܐ ܠܺܝ ܡܶܢ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܚܺܝܠܳܐ ܘܗܶܕܝܽܘܛܳܐ܇ ܘܰܡܫܰܟܢܳܐ ܠܺܝ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܇ ܐܳܦ ܚܠܳܦ ܥܰܡܠܽܘܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܳܐ. ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܳܐ ܐܺܦ ܗܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ܆ ܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܶܗ ܐܰܡܺܝܢ܀ 

ܐܶܬܬܰܨܚܰܬ ܘܶܐܬܟܰܬܒܰܬ ܒܺܐܝܪܰܚ ܐܳܕܳܪ ܕܫܰܢܬܳܐ ܐ̱ ܟܙ̄܀ 

 

 

BL Add. 12154, f. 284r-289v: Letter [10] of George, bishop of the Arabs, to the same, on a dispute that had arisen at an assembly of monks and clergy, some maintaining that sins are forgiven through the prayers of the priests; others, that sins are not forgiven, except through works of repentance. The works of Dionysius the Areopagite are cited several times. It is dated A.Gr. 1029, A.D. 718.

(284r) ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܡܰܥܗܕܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܫܳܟܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܟܬܺܝܒ. 

ܪܶܚܡܰܬ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܥܰܡܠܽܘ̈ܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܥܺܝܪܳܐ ܠܕܰܡܟܽܘܬܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܡܚܺܝܠܬܳܐ. ܬܳܒܥܳܐ ܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܠܡܶܫܪܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܦܽܘܫܳܟ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܘܟܽܘܠܳܢܳܐܺܝܬ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܟܝܰܢܳܐ ܕܟܶܬܒܰܬ̥ ܗܺܝ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܐܶܬܬܙܺܝܥܘ܆ ܒܰܟܢܽܘܫܳܐ ܡܶܕܶܡ (284v) ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܦܳܠܰܓ̈ܘܳܢ. ܟܽܠܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܦܪܘܛܣܝܣ ܡܪܰܟܒܳܐ ܗܘܳܬ ܘܰܡܫܰܪܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܒܰܪܬܳܗ̇. ܦܳܣܽܘܩܳܐܺܝܬ ܟܺܝܬ ܘܠܰܘ ܡܬܰܚܡܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܘܳܬ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܒܓܠܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝܘ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܡܶܓܕܰܫ. ܕܰܦܪܽܘܛܣܺܝܣ ܐܰܝܕܳܐ ܕܦܳܣܽܘܩܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܡܬܰܚܡܳܐܺܝܬ ܒܗܽܘܠܶܐ ܗܳܝ ܡܶܬܡܶܨܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ܆ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬ ܡܶܠܬܳܐ ܡܥܰܬܕܳܐ ܠܘܳܬ ܐܳܡܽܘܪܳܗ̇ ܡܶܢ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܪܽܘܛܣܺܝܣ ܕܳܐܦ ܗܳܝ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܕܰܡܬܰܚܡܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ. ܒܗܽܘܠܶܐ ܗܳܝ ܐܳܠܨܳܝܬܳܐ ܐܰܘ ܒܗܳܝ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܐ ܡܬܰܚܡܳܐܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬ ܡܶܠܬܳܐ ܡܥܰܬܶܕ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܡܶܢ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܘܰܡܬܰܚܡܳܐܺܝܬ܇ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܺܐܦܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܪܽܘܛܣܺܝܣ ܗܳܝ ܠܳܐ ܡܬܰܚܰܡܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܟܺܝܬ ܕܰܠܒܰܪ ܘܰܐܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܓܰܘ܆ ܠܘܳܬ ܦܪܽܘܛܣܺܝܣ ܗܳܝ ܟܽܠܳܢܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܐܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܠܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܡܢܳܬܳܝܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܰܗܦܶܟ ܗܰܘ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܳܐ ܐܶܢ ܢܶܨܒܶܐ: ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܐ ܡܬܰܚܡܳܐܺܝܬ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܡܳܕܶܝܢ ܐܰܪܰܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܩܳܐܝܶܢ ܘܩܰܝܳܦܳܐ ܘܦܶܪܥܽܘܢ ܘܣܰܢܚܰܪܺܝܒ܆ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܒܗܽܘܠܶܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܠܡܶܬܚܰܫܳܚܽܘ ܡܬܰܚܡܳܐܺܝܬ ܒܰܦܪܽܘܛܣܺܝܣ ܗܳܝ ܡܢܳܬܳܝܬܳܐ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܠܳܐ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ ܐܰܘ ܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܓܗܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܠܬܶܗ ܡܶܢ ܠܒܽܘܟܝܳܐ ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܝܳܗ̇܇ ܘܡܶܢ ܡܰܘܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܫܰܪܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ܀ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܳܐܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܶܬܒܰܬ̥ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܕܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܗܘܰܘ: (285r) ܡܶܛܽܠ ܒܥܳܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܢܦܠܬ̊܆ ܐܶܠܽܘ ܨܒܰܘ ܐܰܘ ܝܺܕܰܥܘ ܠܰܡܬܰܚܳܡܽܘ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܦܪܽܘܛܣܺܝܣ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ܆ ܠܳܐ ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܶܬܬܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܣܰܓܺܝ ܠܘܳܬ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܒܓܠܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܦܣܺܝܩܳܐܺܝܬ ܕܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܘܰܐܝܬܺܝ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܩܽܘܝܳܡܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܢܶܝܢ ܕܣܳܡܰܬ̥ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܒܰܟܬܺܝܒܬܳܗ̇ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܟܒܰܪ. ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܰܡܬܰܚܳܡܽܘ ܡܶܠܬܶܗ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܡܰܢ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܦ ܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܳܣܽܘܩܳܐܺܝܬ: ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܫܰܒ: ܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝ ܐܳܦ ܗܽܘ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ: ܗܳܠܶܝܢ ܟܺܝܬ ܕܶܐܥܗܕܰܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܶܢ ܬܶܓܕܰܫ. ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܠܶܗ܆ ܕܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܡܬܰܚܡܳܐܺܝܬ ܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ܀ 

ܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܢܰܢ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܩܰܕܺܝܡܳܐ ܣܺܝܡܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡܰܢ. ܕܙܳܕܶܩ ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ܆ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܥܒܕܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܽܘܘܕܳܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܗܳܢܰܘ ܟܺܝܬ ܕܰܠܘܳܬ ܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܘܰܘ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܘܳܐܦ ܠܘܳܬ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ: ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܶܕܠܳܝ ܡܰܦܪܓܺܝܢ. ܘܠܰܘ ܕܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܘܠܳܐ ܡܰܥܒܕܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܽܘܬܳܟ ܩܰܕܡܰܬ̥ ܣܳܡܰܬ ܒܰܟܬܺܝܒܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܒܰܡܢܳܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܣܰܒܘ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܶܢ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܬܶܐܚܕܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܬܶܐܣܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܬܶܫܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܩܰܕܺܝܫܐ ܝܰܥܩܽܘܒ (285v) ܫܠܺܝܚܶܗ. ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܟܪܺܝܗ ܢܶܩܪܶܐ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܢܶܡܫܚܽܘܢܳܝܗܝ ܡܶܫܚܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܚܠܡܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܟܪܺܝܗ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ. ܘܶܐܢ ܚܳܛܗ̈ܶܐ ܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܠܶܗ. ܥܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܬܽܘܒ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡ̈ܝܳܢ܀ 

ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܡܬܰܚܳܡܽܘ܆ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܝ̈ܳܢ ܟܰܕ ܙܳܕܩܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ܀ 

ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܡܰܢ ܕܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܚܳܐܶܝܢ: ܟܰܕ ܩܳܪܶܒ ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܟܳܗܢܳܐ: ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܦܪܶܓ: ܢܶܬܪܟܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܥܰܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܫܪܰܪܬܳܐ: ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܰܠܡܶܐܫܰܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܒܺܝܫ ܒܶܣܪܳܐ ܣܥܰܪ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܕܠܳܐ ܚܳܛܶܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ: ܘܢܶܒܥܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܫܪܳܝܳܐ ܕܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܬܟܺܝܠܳܐܺܝܬ ܕܢܳܣܶܒ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܦܳܐܶܓ ܠܰܓܡܳܪ ܡܶܢ ܣܰܒܪܶܗ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܟܳܗܢܰܐ ܗ̱ܘ: ܟܰܕ ܩܰܕܶܡ ܝܺܠܶܦ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܗܰܘ ܕܪܳܚܶܡ ܘܚܳܕܶܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܡܶܢ ܚܳܛܗ̈ܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܚܳܕܝܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܪܟܶܢ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܘܫܳܐܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܠܶܗ ܫܳܐܠ̈ܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܶܐܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܚܳܟܶܡ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܚܳܟܶܡ܀ 

ܐܶܢܗܽܘ ܕܶܝܢ ܕܐ̱ܢܳܫ ܗܰܘ ܕܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܶܐܡܰܬ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܚܺܝܕ: ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܘܰܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܢܫܽܘܛܺܝܘܗܝ ܠܛܶܟܣܳܐ ܗܳܢܳܐ (286r) ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܰܘ ܢܫܰܐܶܠ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܗܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܠܢܳܐ ܕܦܳܐܶܕ ܡܶܢ ܣܰܒܪܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܫܶܐܠ܀ 

ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܣܳܗܕܳܐ܆ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܘܢܘܣܺܝܽܘܣ. ܗܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܶܐܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܰܐܬܰܐܢܰܣܐܣ. ܗܰܘ ܕܰܒܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܫܒܰܬܰܥܣܰܪ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܰܟܬܳܒܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܳܬܶܒ܀ 

ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܟܰܕ ܢܳܩܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܡܗܰܢܶܝ̈ܢ ܛܳܒ ܣܰܓܺܝ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ: ܕܨܰܠܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܒܰܙܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܓܶܝܪ ܡܶܬܝܰܐܰܒ ܠܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܩܳܢܶܐ ܡܫܰܪܪܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܚܳܫܚܳܐ ܠܰܢܣܺܝܒܽܘܬܗܶܝܢ. ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܶܐܫܬܰܘܕܰܥ ܒܨܺܝܪܽܘܬܶܗ: ܟܰܕ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܢܶܫܰܐܠ ܡܶܢܶܗ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ܆ ܡܶܬܗܰܢܶܐ ܡܶܢܟܽܠܦܪܽܘܣ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܡܶܫܟܰܚ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܡܶܫܟܰܚ ܓܶܝܪ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܫܶܐܠ. ܡܩܰܒܠܶܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܛܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ: ܘܰܠܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪܽܘܬܶܗ܇ ܘܳܐܦ ܠܬܰܚܡܰܨܬܶܗ ܬܽܘܒ ܪܟܺܝܢܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܚܳܕܝܳܐ ܒܡܶܬܝܰܐܒܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܡܫܰܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܫܶܐܠ܆ ܘܒܰܡܫܰܪܪܽܘܬܶܗ ܬܽܘܒ ܡܕܰܡܝܰܬ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܫܳܘܝܳܐ ܠܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ. ܘܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܬܰܚܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐܺܝܬ ܠܕܺܝ̈ܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ܇ ܒܝܰܕ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܝܳܗܽܘܒܰܝ̈ܗܶܝܢ܀ 

ܐܶܢܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܛܶܟܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܢܨܰܥܰܪ ܘܰܢܫܽܘܛܺܝܘܗܝ: ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ ܫܰܒܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܚܰܠܳܫܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܣܒܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܕܣܳܦܶܩ ܗܽܘ ܠܡܰܡܠܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ: ܘܢܶܬܚܬܰܪ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܰܘ ܐܶܢ ܢܶܫܰܐܠ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܺܝܢ ܘܠܳܐ ܫܳܘ̈ܝܳܢ (286v) ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܠܡܶܬܝܰܐܒܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܬܽܘܒ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܩܳܢܶܐ ܬܟܺܝܒܳܐܺܝܬ ܘܰܐܝܟ ܡܳܐ ܕܬܳܒܰܥ ܕܰܪܓܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܶܗ܆ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܓܡܳܪ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ܀ 

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܟܶܐܡܰܬ: ܟܰܕ ܡܦܰܠܦܰܠ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܒܪ̈ܽܘܫܥܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܘܰܩܢܶܐ ܠܶܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܟܰܠܝܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܟܰܕ ܫܳܐܶܟ ܟܶܐܡܰܬ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܳܐܬܝܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܶܬܥܰܕܰܪ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܡܫܳܟܳܐ ܫܰܐܠ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܬܫܰܪܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܽܘܢܳܘܣܺܝܽܘܣ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ܀ 

ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܬܽܘܒ: ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢ. ܗܺܝ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܗܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܰܠܦܳܐ ܠܰܢ. ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܗܰܢܺܝ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܢ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܥܰܕܪܰܬ ܠܥܡܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܨܰܠܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܟܰܕ ܫܶܡܫܳܐ ܠܟܳܢ ܠܡܶܬܰܠ ܕܠܳܐ ܢܶܟܝܳܢܳܐ ܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܳܬܳܐ: ܢܶܫܰܐܠ ܗܽܘ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒܰܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܒܶܠ ܚܙܳܬܶܗ ܚܠܺܝܡܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܬܠܶܐ ܗܰܘ ܕܫܳܐܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܟܰܕ ܪܳܕܶܦ ܡܶܢܶܗ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܟܢܺܝ̈ܟܳܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܒܪܰܚܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܡܶܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܒܰܗܦܽܘܟܝܶܗ ܕܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܝܳܗ̈ܒܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀ 

ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܚܰܝܼܺܝܼܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܩܰܕܶܡܘ ܥܢܰܕܘ ܡܶܢܶܗ: ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܥܗܕܰܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܗ̇. ܐܳܡܰܪ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܳܘܢܳܘܣܺܝܽܘܣ: ܒܶܗ ܟܰܕ (287r) ܒܶܗ ܒܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ 

ܥܰܠ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ: ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܥܢܰܕ. ܐܳܠܨܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܡܰܛܝܰܬ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܢ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ: ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܡܫܰܘܕܥܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪ̈ܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܕܕܺܝ̈ܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܝܳܠܶܦ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܝܺܗܺܝܒܰܝ̈ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܚܳܟܶܡ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܝܰܘ ܚܰܣܝܳܐܺܝܬ: ܘܡܰܢܰܥܘ ܠܘܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܢܳܢ. ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܶܐ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܢܶܙܠܰܘ̈ܗܝ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܦܽܘܬ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܛܶܟܣܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܒܩܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܒܛܳܒܽܘܬܳܗ̇. ܟܽܠܗܽܘܢ ܨܽܘܥܨܳܥ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪܳܐ ܒܪܰܬ ܩܳܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ܇ ܕܰܕܟܶܐ ܡܶܢ ܨܳܐܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܚܳܟܶܡ ܠܗܶܝܢ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܟܳܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܫܳܐܶܠ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ. ܘܰܕܢܶܬܝܰܗܒܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܰܣܝܳܐܺܝܬ ܐܶܬܕܰܒܰܪܘ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܬܰܓܰܪ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܗܳܝ ܕܢܶܬܛܒܰܥ ܒܝܰܕ ܛܳܒܽܘܬܳܐ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܕܫܳܐܶܠ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܝܟ ܛܰܝ̈ܒܘܳܬܳܐ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܒܶܗ܆ ܘܗܳܝ ܕܚܳܟܶܡ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܇ ܕܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ ܡܽܘܠܟܳܢ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܳܐܦ ܡܫܰܘܕܰܥ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܐܶܠ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠܦܪܽܘܣ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܀ 

ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܚܰܣܝܳܐܺܝܬ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝܘ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܩܳܪܶܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ. ܘܡܶܛܽܠ (287v) ܡܚܺܝܠܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܣܒܰܠܘ ܨܽܘܥ̈ܨܳܥܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܦ ܐܶܡܰܪ ܕܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܛܳܒܬܘܬܶܗ ܘܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܒܝܰܕ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܰܒܠܳܐ ܒܗܶܝܢ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܫܠܺܝܚܳܝܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ܀ 

ܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܢܰܕܘ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܘܰܠܡܶܫܰܐܠ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܘ ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܣܳܗܶܕ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܒܶܗ ܒܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ. ܟܳܬܶܒ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ 

ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܬܽܘܡ ܫܳܐܶܠ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܠܺܝ̈ܟܳܢ ܠܡܶܬܺܝܗܳܒܽܘ ܡܶܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܥܢܰܕܘ܆ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܝ ܕܢܳܦܶܠ ܗܘܳܐ ܠܗ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܡܒܰܕܩܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܣܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܶܣܥܰܪ ܡܶܕܶܡ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܫܽܘܘܟܳܢ̈ܶܐ ܕܪܺܝܫܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܢܶܗ ܡܶܬܬܙܺܝܥ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܡܰܨܠܚܳܐ ܗܘܳܬ ܨܠܽܘܬܶܗ. ܫܳܡܰܥ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܗܽܘ ܙܳܕܩܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܳܐܡܪܳܐ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܫܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܀ 

ܐܶܥܗܰܕ ܕܶܝܢ ܠܰܐܚܽܘܬܳܟ. ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ. ܕܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܳܡܰܪ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܬܽܘܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ (288r) ܕܥܺܕܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ. ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܒܶܠܥܳܕ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܘܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܘܡܰܦܣܳܢܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܣܬܥܰܪ ܗܘܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܥܽܘ̈ܦܳܝܶܐ ܘܰܢܝ̈ܳܚܳܬܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܛܰܟܣܺܝܢ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܶܐܦܶܝܣܩܽܘܦܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܡܬܰܚܡܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܗܰܘ ܕܟܶܬܒܰܬ̥ ܐܰܚܽܘܬܳܟ. ܕܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܚܰܘܝܰܬ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܰܚܡܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܡܢܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܽܘܢܳܘܣܺܝܽܘܣ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܡܰܢ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܡܰܢ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܕܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܚܳ…. ܡܶܛܽܠ ܪܰܦܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܘܰܩܪܳܒܳܐ ܗܰܘ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܳܐ ܕܶܐܬܬܚܰܕܘ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܚܳܝܼܺܝܼܢ ܐܰܘ ܥܢܰܕܘ܆ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܶܐܡܰܬ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܒܪܰܡ ܒܥܰܘ̈ܠܶܐ ܘܰܒܪ̈ܽܘܫܥܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܛܰܢܦܺܝܢ. ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܘܰܒܫܰܒܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ܀ 

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܗܰܘ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܡܬܰܚܡܳܐܺܝܬ: ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܝܰܕ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܰܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܠܗܽܘܢ. ܕܥܰܡ ܨܰܘܡܳܐ ܢܰܓܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ: ܘܬܶܐܢ̈ܚܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܶܒܳܐ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܦܣܰܩܘ ܕܒܶܠܥܳܕܰܝܗܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ (288v) ܠܐ̱ܢܳܫ. ܘܳܐܦܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܶܗ. ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܚܽܘ̈ܣܳܝܶܐ. ܕܳܐܦ ܗܳܢܽܘܢ ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܡܶܚܰܫ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܰܘ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܪܽܘܓܙܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܒܽܘܪܝܳܐ ܘܡܶܬܟܰܠܝܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܥܳܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܕܰܘܺܝܕ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܺܝܘ ܗܳܠܶܝܢ ܠܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܚܛܳܐ ܒܰܨܒܽܘܬܶܗ ܕܽܐܘܪܺܝܳܐ ܚܺܝܬܳܝܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܐܟܣܶܗ: ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܳܐܦ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ ܠܳܐ ܬܡܽܘܬ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܐܳܕܫܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܩܰܕܶܡ ܚܰܘܺܝ ܩܕܳܡ ܕܢܶܫܡܰܥ ܗܳܕܶܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܕ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܢܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܣܰܟܠܽܘܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܢܰܫܶܐ ܗܰܘ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܰܪܫܰܥ ܐܰܝܠܶܝܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܣܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܪܽܘܫܥܶܗ ܚܰܘܺܝ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܫܥܶܗ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܨܰܠܺܝ܀ 

ܐܳܦ ܒܪܳܐ ܬܽܘܒ ܗܰܘ ܐܳܣܽܘܛܳܐ: ܗܰܘ ܕܒܳܬܰܪ ܕܒܰܕܰܪ ܟܽܠܳܗ̇ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܪܶܬ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܟܰܕ ܚܝܳܐ ܦܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܙܳܢ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܗܦܰܟ ܠܡܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܙܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܚܰܘܺܝ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܘܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܚܛܺܝܬܶܗ. ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܟܺܝܬ ܕܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܡܰܢܰܥ ܠܘܳܬ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܗܰܘ ܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܒܰܥܓܰܠ ܪܗܶܛ ܗܽܘ ܐܰܒܽܘܗܝ ܢܦܰܠ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ ܘܢܰܫܩܶܗ܆ ܟܰܕ ܡܰܙܥܶܩ ܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܶܗ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܡܶܚܕܳܐ ܘܰܠܡܶܒܣܰܡ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ܇ ܕܗܳܢܳܐ ܒܶܪܝ ܡܺܝܬܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܚܝܳܐ܇ ܘܰܐܒܺܝܕܳܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܫܬܟܰܚ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ (289r) ܢܶܫܠܡܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ: ܕܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܳܐܦ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܫܳܒܶܩ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܘܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ. ܕܟܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܩܪܰܒ ܠܘܳܬ ܟܳܗܢܳܐ ܘܰܠܡܶܫܰܐܠ ܡܶܢܶܗ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ܆ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪ ܥܳܒܶܕ ܒܠܶܒܶܗ܆ ܘܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܰܗܦܽܘܟܝܳܐ ܘܰܥܒܽܘܪܝܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܕܰܥܒܰܕ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ. ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܥܒܰܪܘ. ܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܟܳܗܢܳܐ ܗܰܘ ܕܒܳܥܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܕܶܐ܀ 

ܒܪܰܡ ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܫܦܺܝܥ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܕܳܐܦ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܫܳܒܶܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܘܡܰܚܠܶܡ ̤ܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܙܢܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܗܰܘܺܝ ܗܰܘ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܩܕܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܟܰܕ ܚܙܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܰܘ ܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܒܶܪܝ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ. ܘܰܕܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ ܘܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ. ܐܰܘ ܥܰܒܕܶܗ ܕܗܰܘ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܙܢܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܚܰܘܺܝ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܶܗ ܒܰܦܓܰܪ ܗܽܘ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܡܳܪܶܗ ܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܀ 

ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܬܗܽܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩ̈ܒܳܢ. ܒܕܽܘܟ ܡܶܢ. ܕܳܐܦ ܣܛܰܪ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܕܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ16. ܟܽܠ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܕܫܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܚܰܘܺܝ ܥܰܡܢܳܐ ܗܰܘ ܩܫܶܐ ܩܕܳܠܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܟܰܕ ܢܣܰܒ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܘܚܰܣܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܟܠܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢܫܶܠܝ ܡܰܘܬܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܚܳܪܶܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܙܢܳܐ܀ 

ܒܕܽܘܟ ܕܶܝܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ (289v) ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܶܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܠܡܶܟܠܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܕܶܐ ܐܶܠܳܐ ܣܳܥܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܡܰܙܥܶܩ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܬܨܰܠܽܘܢ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܺܝܘ ܠܬܰܚܘܺܝܬܳܐ܆ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܶܢ ܢܩܽܘܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܘܢܽܘܚ ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܺܐܝܽܘܒ܇ ܢܦܰܨܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܘ ܠܰܒܢ̈ܳܬܳܐ܀ 

ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܡܰܥܗܕܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܨܚܶܬ̥ ܠܘܳܬ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܦܪ̈ܽܘܛܣܺܝܣ ܕܡܶܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝ̈ܶܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܒܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܗܰܘ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ. ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܕܶܝܢ ܪܳܚܡܰܬ ܥܰܡܠܳܐ ܘܪܳܚܡܰܬ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ. ܬܰܘܣܶܦ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܘܬܰܐܠܶܦ܇ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܕܰܦܪ̈ܘܛܣܺܝܣ ܐܳܬܝܳܢ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘ ܘܰܠܡܺܐܠܰܦ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܡܶܫܬܰܟ̈ܚܳܢ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ. ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܟܳܗܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܒܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܡܶܬܟܰܠܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܩܳܕܳܐ ܘܚܽܘܦܳܛܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܘܰܬܟܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܰܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ: ܘܳܐܦ ܠܰܐܚܽܘܬܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܰܬܨܰܠܶܐ܆ ܕܬܶܙܟܶܐ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ. ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܐܶܢܶܝܢ ܒܛܳܒܽܘܬܶܗ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ܆ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܳܛܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܠܳܐ ܡܣܰܩܡܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ ܬܽܘܪ̈ܳܨܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܒܕܽܘܟ ܦܽܘܡܳܐ ܗܰܘ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܳܬܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ܀ 

ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܬܶܓܕܰܫ ܠܰܢ. ܒܝܰܕ ܒܰܥ̈ܘܳܬܳܐ ܘܬܶܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܐܰܡܺܝܢ.  

ܫܶܠܡܰܬ܀ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ ܘܶܐܫܬܰܡܠܝܰܬ ܒܶܫܬܳܐ ܒܳܐܕܳܪ ܕܰܫܢܰܬ ܐ ܟܛ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ܀ 

 

 

BL Add. 12154, f. 290r-291r: Letter [11] of George, bishop of the Arabs, to one Abraham, on a passage from one of the madrashe of Ephraim on Faith (ܐܶܬܬܟܶܣܘ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܘܶܐܙܕܰܓܰܪܘ ܒܳܨܽܘܝ̈ܶܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܠܰܟܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܨܶܐ ܣܳܦܶܩ)

(290r) ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܚܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܀ ܡܶܛܽܠ ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܠܬܰܚܬ܀ 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ܆ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀ 

ܐܶܬܬܟܶܣܘ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܘܶܐܙܕܰܓܰܪܘ ܒܳܨܽܘܝ̈ܶܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܠܰܟܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܨܶܐ ܣܳܦܶܩ. ܚܙܰܘ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܫܰܪ̈ܒܺܝܢ ܛܡܺܝܪܺܝܢ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܫܰܘܚܕܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܳܐܦ ܬܪܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܺܐܝܬ ܕܳܐܦ ܬܠܳܬܳܐ ܬܽܘܒ. ܟܝܳܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܢܳܨܰܚ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܦܽܘܫܳܩܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܳܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܠܺܝ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܢ ܩܳܪܶܐ. ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܓܰܘܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܟܺܝܬ ܓܶܢܣܳܝܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܦܰܠܓܶܗ ܠܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܳܐܕ̈ܫܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܐܳܡܰܪ. ܘܺܐܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܝܳܢܳܐ ܡܫܰܘܚܕܳܐ. ܟܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܫܰܘܚܕܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܳܐܕܫܳܐ ܚܰܕ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܓܠܺܝܙ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܫܰܘܚܰܕ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܒܰܦܪܶܐ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܢܰܘܥܶܐ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܚܳܫܰܚ ܠܫܶܩܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܝܰܡܬܳܐ ܟܽܘܦܳܪܢܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܺܝܗܽܘܕ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܣܕܽܘܡ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܳܐܦ ܡܶܬܶܥܗܰܕ ܠܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܶܠܺܝܽܘܣ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܶܫܬܳܬ ܝܰܘ̈ܡܶܐ܇ ܘܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܬܽܘܒ ܕܩܺܝܪܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܦ ܠܺܝ ܚܰܙ̈ܝܳܢ܀ 

ܘܺܐܝܬ ܐܳܦ ܬܪܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܐܳܕܫܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܰܝܢ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܩܢܶܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܰܡܳܐ ܘܰܕܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܰܢ ܡܰܦܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܡܰܘܥܝܳܢ̈ܶܐ ܕܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܬܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܳܐܦ ܬܠܳܬܳܐ ܬܽܘܒ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܐܳܕܫܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܰܝܢ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ܆ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܡܥܺܝ̈ܢܶܐ ܟܺܝܬ ܘܰܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܰܦܪ̈ܝܳܢܶܐ (290v) ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܡܰܘܥܝܳܢ̈ܶܐ ܕܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܕܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ܇ ܐ… ܡܶܫܬܰܬܝܳܢ̈ܶܐ܀ 

ܡܳܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܡܰܢ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܕܶܝܢ ܡܫܰܚܠ̈ܦܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ܆ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܟܣܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. ܠܳܐܕܫܳܐ ܡܰܢ ܚܰܕ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܟܝܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܣܳܡܶܗ ܗܽܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܟܶܐܡܰܬ ܚܰܝܠܳܐ ܚܰܕ. ܗܰܘ ܕܰܓܠܺܝܙܽܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܫܰܘܚܕܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܦܪܝܳܢܬܘܬܳܐ ܘܡܰܘܥܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܫܬܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐܕܫܳܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܟܝܳܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܫܰܡܗܶܗ܆ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܡܰܦܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܡܰܘܥܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܫܬܰܬܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܕܢܳܨܰܚ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܐܰܡܪܶܗ ܡܰܠܦܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܟܶܐܡܰܬ ܕܰܫܘܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܗܝ. ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܚܕܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܠܳܐܕܫܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܩܪܳܝܗܝ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܐܰܘ ܟܺܝܬ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪܘ. ܐܶܠܳܐ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܫܘܶܐ. ܒܰܓܠܺܝܙܽܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܫܰܘܚܰܕܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܫܘܶܐ. ܒܩܰܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܰܦܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܕܡܰܘܥܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗܽܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܛܡܺܝܪܺܝܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܦܰܠܓܶܗ ܠܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܳܐܕ̈ܫܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܰܪܢܰܢ܀ 

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܰܒܨܺܝܪܽܘܬܝ: ܡܶܛܽܠ ܒܰܝܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܢ̱ܬ ܩܕܳܡܰܝ ܚܰܒܺܝܒܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܬܒܰܥܬܰܢܝ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܢܰܟܦܽܘܬܳܟ ܐܰܘ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ: ܡܶܕܶܡ ܕܝܰܬܺܝܪ ܚܰܬܺܝܬ ܢܶܬܚܙܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܆ ܫܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܛܳܒ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܀  

 

ܫܠ̣ܶܡ