ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ

 

ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ

ܕܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ

ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ

ܣܳܦܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪ̈ܳܐ̱ܙܶܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܗܰܠܶܠ:
ܘܠܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܝܳܐ ܠܒܽܘܪ̈ܶܐ ܡܓܰܠܶܠ.

ܐܶܬܚܬܶܡ

ܫܢܰܬ ܐܨ̇ܟܛ ܡܫܺܝܚܳܝܬܳܐ

 ♱ ܒܡܰܛܒܰܥܬܳܐ ܕܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܡܰܪܩܽܘܣ ܕܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ ـ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ♱

ܥܽܘܬܳܕܳܐ ܕܰܚܬܳܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ

ܬܰܫܥܺܝܬ݂ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ

ܥܽܘܬܳܕܶܗ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܕܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ

ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܪ̈ܺܝܫܳܝܶܐ

ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܟܬܳܒ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ

ܬܰܪܥܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܬܰܪܥܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܬܰܪܥܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܬܰܪܥܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܬܰܪܥܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ

ܬܰܪܥܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܬܰܪܥܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܬܰܪܥܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܕܰܬܪܶܝܢ

ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܚܶܟܡܬܳܐ

ܕܚܰܡܫܳܐ

ܬܰܪܥܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ

ܬܰܪܥܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ

ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ

ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ

ܢܽܘܗܳܪܳܐ ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܕܒܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ:

 

ܥܽܘܬܳܕܳܐ ܕܰܚܬܳܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ

ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܫܒܳܛ ܕܗܳܕܶܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܰܪܪܰܬ݂ ܣܽܘܢܶܗܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܠܰܡܛܰܟܳܣܽܘ ܚܰܓܳܐ ܝܽܘܒܳܠܳܝܳܐ ܒܰܫܢܰܬ 1986 ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܳܝ݂ܳܝ݂ܶܐ ܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܕܰܫܒܰܥܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܕܶܝܢ ܫܡܶܗ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܰܠܡܶܫܬܰܘܬܳܦܽܘ ܒܓܰܚܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܝܽܘܒܳܠܳܝܳܐ ܕܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܳܬܳܐ ܕܫܰܡܶܫ ܒܗܶܝܢ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܬܩܺܝܡ ܒܝܰܕ ܚܬܳܡܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܣܝܳܡܰܘ̈ܗܝ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪܚܺܝܡܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݂ ܠܰܢ.

ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܚܙܰܝܢܰܢ ܕܰܣܝܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܒܰܫܢܰܬ 1929 ܏ܡ ܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘ ܐܰܒܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ ܡܢܳܚ ܢܰܦܫܳܐ ܪܰܒܰܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܽܘܠܰܒܰܐܢܺܝ ܐܶܬܚܬܶܡ ܡܶܢܟܰܕܽܘ ܐܰܘܦܺܝܘ ܢܽܘܣܟܰܘ̈ܗܝ܆ ܠܡܶܚܬܰܡ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ݂ ܘܠܰܡܣܳܡ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ܆ ܛܢܳܢܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܐܰܙܺܝܥܰܢ. ܕܕܰܡ ܒܗܳܕܶܐ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܚܰܩܠܳܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܛܢܳܢܳܐܺܝܬ ܥܡܰܠܘ ܢܰܚܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܣܝ̈ܳܡܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܠܨܰܗܝܽܘܬܰܢ ܢܦܰܝܶܓ ܘܰܒܕܽܘܪ̈ܟܳܬܗܽܘܢ ܢܗܰܠܶܟ܆ ܘܥܰܠ ܢܰܘܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܶܙܩܽܘܪ. ܘܥܰܠ ܐܰ‎ܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܟܠܳܢܰܢ.

ܟܕ. ܐܳܒ ܐܨܦܓ ܏ܡ

ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܗܽܘܠܰܐܢܕܰܐ.

ܢܣܳܟܳܐ ܚܰܕܬܳܐ:      ܥܺܕܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܪܽܘܟܣܶܠ

                ܐܰ‎ܠܺܝܠܳܐ ܒܰܡܟܰܗܢܳܢ̈ܶܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܺܝ ܐܰܝܕܺܝܢ

                             

                                     ♱ ܝܽܘܠܺܝܽܘܣ ܝܶܫܽܘܥ ܔܺܝܔܰܟ܆    

                                     ܡܺܝܛܪܽܘܦܳܠܺܝܛܳܐ ܕܽܐܘܪܺܝܦܺܝ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ

 

 

ܬܰܫܥܺܝܬ݂ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ

ܕܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܳܪܺܝܽܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ ܡܺܝܠܺܝܛܺܝܢܳܝܳܐ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ «ܐܪܦܣܕ ـ ܐܪܦܘ» ܕܡܶܬܟܰܢܶܐ ܬܽܘܒ ܐܰܒܽܘ ܐܰܠܦܰܪܰܔ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ.

ܗܽܘܝܽܘ ܚܕܳܢܳܝ ܕܳܪܶܗ: ܕܶܐܬܰܐܘܺܝܘ ܥܰܠ ܗܽܘܕܳܪܶܗ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܛܰܘܪ̈ܶܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ. ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܟܬܶܒܘ ܘܡܰܠܶܠܘ: ܒܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܠܶܗ ܟܰܠܶܠܘ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ ܡܠܶܟ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ ܘܨܶܒܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܩܪܰܐܽܘܗܝ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܚܕܳܢܳܝ ܕܳܪܶܗ ܘܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܰܪܗܺܝܛܪ̈ܶܐ. ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܚܽܘܬܪܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܕܣܳܝܽܘ̈ܡܶܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܡܰܦܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܬܳܓܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ. ܛܒܺܝܒܳܐ ܒܦܺܝܠܳܣܽܘ̈ܦܶܐ ܘܰܪܚܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܝܳܠܽܘ̈ܦܶܐ. ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܚܰܘܪܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ. ܣܳܟܳܐ ܕܶܝܢ. ܠܰܝܬ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܓܰܫܳܡܽܘ ܒܦܰܪܫܰܓܢܳܐ (ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܚܽܘܗܝ ܨܦܝ) ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ: ܘܰܙܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܛܳܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܡܫܰܝܢܽܘܬܶܗ. ܘܢܺܝܚܽܘܬܶܗ. ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ. ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܥܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܪܰܒܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܚܰܘ̈ܩܶܐ ܕܰܟܬܳܒܰܘ̈ܗܝ: ܐܰܝܟ ܙܰܠ̈ܓܶܐ ܨܰܡܽܘܚܬܳܢ̈ܶܐ ܕܳܢܚܺܝܢ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܰܘܪܳܐ ܕܒܽܘܝܳܢܗܽܘܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܣܪܚܺܝܢ.

ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܰܡ ܒܡܺܝܠܺܝܛܺܝܢܺܝ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܰܛܒܺܝ̈ܒܶܐ ܫܢܰܬ «ܐܪܟܘ ܏ܡ» ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܡܶܢ ܪܰܟܺܝܟܽܘܬ ܛܶܦܪ̈ܰܘܗܝ: ܐܶܬܢܰܦܰܩ ܒܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܕܣܽܘܪܝ݂ܳܝܳܐ ܘܝܰܘܢܳܝܳܐ ܘܥܰܪܰܒܳܝܳܐ. ܘܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܒܰܐܡܢܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܘܥܰܕܠܳܐ ܢܶܫ̈ܠܡܳܢ ܠܶܗ ܝ̄ܚ̄ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܐܰܫܩܶܠ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܠܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ: ܟܰܕ ܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܬܰܪ̈ܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܪܒܽܘܗ̇ ܠܡܺܝܠܺܝܛܺܝܢܺܝ ܫܢܰܬ «ܐܪܡܓ ܏ܡ  1243» ܘܬܰܡܳܢ ܒܳܗ̇ ܕܒܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝ ܡܶܢ ܗܽܘܓܳܝܳܐ ܕܙܽܘܠܗܳܙܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܕܳܠ ܒܶܗ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܙܰܘܥܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܚܰܕ ܟܰܘܫܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝ ܡܶܬܚܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܠܰܛܪܺܝܦܽܘܠܺܝܣ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ ܥܰܡ ܚܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܨܠܝܒܐ: ܠܰܡܫܰܠܳܡܽܘ ܗܶܪ̈ܓܰܘܗܝ ܕܰܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܡܗܺܝܪ ܒܰܐܡ̈ܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝܶܐ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܡܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܩܪܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܐܺܝܓܢܰܛܝܽܘܣ ܕܰܘܺܝܕ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ «ܐܪܟܒ ـ ܐܪܢܒ 1222-1252» ܘܰܐܣܪܚܶܗ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܠܓܽܘܒܳܘܣ ܕܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܺܝܠܺܝܛܺܝܢܺܝ: ܒܰܐܪܒܰܥܣܰܪ ܒܺܐܝܠܽܘܠ ܕܰܫܢܰܬ «ܐܪܡܘ ܏ܡ » ܘܰܠܡܰܢܚܰܝ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ: ܐܶܫܬܰܢܺܝ ܠܶܐܦܺܝܣܩܽܘܦܽܘܬܳܐ ܕܠܐܩܒܝܢ: ܘܺܝܨܶܦ ܕܦܽܘܪܢܳܣܳܗ̇ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܘܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܦܰܪܫܶܗ ܡܳܪܝ ܕܝܽܘܢܳܘܣܺܝܽܘܣ ܐܰܗܪܽܘܢ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܠܡܶܛܪܽܘܦܽܘܠܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܚܳܠܳܒ ܟܰܪ ܕܶܐܬܝܰܬܰܒ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܚܳܠܳܒ ܐܶܬܩܪܺܝ ܠܡܰܦܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܡܳܪܝ ܐܺܝܓܢܰܛܝܽܘܣ ܝܶܫܽܘܥ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ «ܐܪܣܕ ـ ܐܪܦܓ 1264-1273 » ܘܣܽܘܢܶܗܕܽܘܣ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܒܝܘ ܒܟܳܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܰܫܢܰܬ « ܐܪܣܕ ܏ܡ 1264 ». ܘܶܐܬܛܰܝܰܒܘ ܗܘܰܘ ܒܚܰܓܳܐ ܕܡܶܬܬܰܣܪܚܳܢܽܘܬܶܗ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܒܳܣܺܝܣ ܕܩܺܝܠܺܝܩܝܰܐ ܗܶܝܬܽܘܡ ܡܠܶܟ ܩܺܝܠܺܝܩܝܰܐ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܶܐܦܺܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܐܰܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܰܪܓܶܡ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܫܰܪܘܳܝܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܗܳܝ: ܕܰܓܒܰܠܬܳܢܝ ܘܣܳܡܬ ܥܠܰܝ ܐܺܝܕܳܟ: ܥܒܰܕ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܡܶܠܬܶܗ «ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܩܠܚ܆ ܗ».

ܫܰܡܶܫ ܕܶܝܢ ܡܰܦܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܡܙܰܠܗ̈ܙܶܐ ܡܶܬܚܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܰܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ: ܟܰܕ ܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܳܐ ܠܕܽܘܟܳܐ ܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܪܰܒܬܳܐ: ܠܰܡܡܰܠܳܝܽܘ ܣܢܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܘܣܽܘܥܪܳܢܳܐܺܝܬ ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܩܪܳܝܬܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܘܫܰܢܺܝ ܠܘܳܬܶܗ: ܒܝܽܘܡ ܬܠܳܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܒܬܳܡܽܘܙ ܝܰܪܚܳܐ ܕܰܫܢܰܬ « ܐܪܦܘ ܏ܡ 1286 » ܟܰܕ ܡܠܶܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܶܗ ܗܳܝ ܠܳܐ ܡܰܘܦܝܳܢܺܝܬܳܐ.

ܫܒܰܩ ܕܶܝܢ ܠܳܐܪܳܡܳܝܽܘܬܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܚܰܡ ܕܰܣܝ̈ܳܡܰܘܗܝ ܗܳܢܽܘܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܦܳܐܰܚ ܪܺܝܚܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܐ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܢܰܪܕܝܢ.

ܠܳܐ ܥܳܪܝܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܩܦܺܝܣܬܳܐ ܠܡܶܚܒܰܫ ܬܶܢܝܳܐ ܕܥܰܠ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܶܗ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܒܪܰܡ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ: ܘܰܠܡܶܬܰܠ ܕܽܘܡܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܒܰܥ̈ܠܰܝ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܠܰܡܡܰܪܳܝܽܘ ܒܶܗ: ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ:

ܐ: ܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ.  ܠܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܠܚܽܘܕ ܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܳܪܺܝܽܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܐܰܝܟ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܓܰܒܪܳܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܕܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܰܡܫܰܪܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܡܰܫܩܠܰܘ̈ܗܝ ܘܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܶܗ ܘܒܶܢ̈ܝܳܢܰܘܗܝ ܘܰܣܝܳܡ̈ܶܐ ܕܰܫܒܰܩ ܠܰܢ. ܡܶܬܡܰܬܚܳܐ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܗܳܝܕܶܝܟ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܡܰܦܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܢܨܺܝܒܺܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܳܟ̈ܶܐ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬܢܗܪ̈ܺܝܢ ܘܰܠܦܳܪܶܣ ܘܰܠܩܳܘܩܰܐܣ. ܘܰܡܦܰܠܓܳܐ ܗܘܳܬ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܠܰܥܣܰܪ ܡܰܪ̈ܥܝܳܢ.

 

ܐ:   (ܕܡܳܪܝ ܡܰܬܰܝ ܘܰܕܒܶܝܬ ܨܰܝܕܰܐ)

ܕ:    ܕܒܶܝܬ ܢܽܘܗܰܕܪ̈ܶܐ

ܙܙ:    ܕܫܺܝܓܳܪ

ܝ:    ܕܰܐܪܒܺܝܠ.

ܒ:   ܕܒܰܓܕܰܕ

ܗ:   ܕܐܕܘܪܒܝܔܰܐܢ[1]

ܚ:   (ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܘܰܕܒܶܝܬ ܥܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ)

ܓ: ܕܒܶܝܬ ܪܰܡܰܢ

ܘ:    ܕܬܰܒܪܺܝܙ

ܛ:       ܕܓܳܙܰܪܬܳܐ ܕܩܰܪܕܽܘ

 

ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܦܣܳܩ ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ: ܐܰܘ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐܺܝܬ ܒܓܽܘܫܡܳܐ: ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܝܳܨܶܦ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܡܰܩܳܠܽܘ ܥܳܩ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܠܡܶܫܪܳܐ ܩܶܛܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܠܰܡܡܰܠܳܝܽܘ ܚܰܣܺܝܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܢ: ܐܰܝܟ ܒܶܢܝܳܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܩܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܣܛܰܪ. ܘܡܶܢ ܒܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܝܺܕ̈ܺܝܥܶܐ.

ܐ:       ܦܽܘܬܩܳܐ ܚܰܕ ܪܰܒܳܐ ܒܚܳܠܳܒ ܕܰܒܢܳܝܗܝ ܒܣܶܛܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܒܳܗ̇. ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܥܰܣܩܳܐ: ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܺܝܛܪܽܘܦܳܠܺܝܛܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܘܩܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐܪ̈ܚܶܐ ܘܒܶܝܬ ܨܠܽܘܬܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܒܡܰܪܰܐܓܰܗ.

ܓ:     ܫܽܘܡܠܳܝ ܥܺܕܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܒܬܰܒܪܺܝܙ ܘܩܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐܪ̈ܚܶܐ. ܘܒܶܝܬ ܡܰܘܬܒܳܐ ܠܶܐܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ. ܘܶܐܣܛܘܳܐ ܩܰܝܛܳܝܳܐ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܣܰܬܘܳܝܳܐ.

ܕ:       ܕܰܝܪܳܐ ܕܣܳܗܕܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܢܰܓܳܪܳܐ ܗܳܝ ܕܨܰܒܬܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܗ̇ ܒܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܬܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܫܰܕܰܪ ܐܰܝܬܺܝ ܚܰܕ ܡܶܢ ܨܰܝܳܪ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܝܬܝܰܬ ܗܘܳܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܬܳܐ ܡܗܰܝܡܢܬܳܐ ܗܣܒܝܢܐ ܟ̥ܐܬܘܢ ܡܶܢ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܦܽܘܠܝܣ: ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܥܺܕܬܳܐ ܕܬܰܒܪܺܝܙ.

ܒ:     ܢܰܟܦܽܘܬܶܗ ܘܰܡܣܰܪܩܽܘܬܶܗ ܕܽܘܡܝܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܬܰܦܢܟܳܐ ܕܰܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܠܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܣܡܰܟ ܪܺܝܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐܺܝܬ ܚܳܝܶܐ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܡܰܪ ܐܰܚܽܘܗܝ ܨܦܝ: ܕܠܳܐ ܚܙܺܝܬܶܗ ܕܰܢܣܰܒ ܕܪܺܝܟܽܘܢܳܐ ܐܰܘ ܙܽܘܙܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܨܪܳܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܽܘܪܟܬܳܐ: ܘܚܳܒܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܢܣܺܝܡܽܘܢ: ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܠܳܒܶܟ ܗܘܳܐ: ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܘܬܰܡܳܢ ܦܳܐܶܫ ܗܘܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ. ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܬܳܐ ܣܰܒ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܶܬܥܰܝܰܕܘ ܗܘܰܘ ܕܟܰܕ ܢܳܫܩܺܝܢ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ: ܠܰܨܪܳܪܳܐ ܬܚܶܝܬ ܦܪܳܣܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܟܰܕ ܡܰܫܩܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܳܐ ܠܕܽܘܟܳܐ ܘܬܳܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܦܪܳܣܳܐ: ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܨܪܳܪ̈ܶܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܥܰܡ ܕܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܕܩܰܠܺܝܠ ܙܽܘ̈ܙܶܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܒܩܶܠܳܝܬܳܐ: ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܘܰܐܝܟܳܐ ܢܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܕܶܐ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪܰܡܪ̈ܡܳܝܗܝ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ «ܐܶܢ ܓܡܺܝܪܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܗܘܳܐ: ܙܶܠ ܙܰܒܶܢ ܩܶܢܝܳܢܳܟ ܘܗܰܒ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܣܺܝܡܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܳܐ ܒܳܬܰܪܝ » (ܡܰܬܰܝ. ܝܛ܆ܝܐ).

ܢܶܨܚܳܢܶܗ ܡܝܰܬܪܽܘܬܶܗ ܡܰܢ ܘܰܡܥܰܠܝܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܶܗ: ܘܰܒܚܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܒܰܐܡܢܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ: ܥܰܒܕ̈ܳܝܗܝ ܕܢܶܬܢܰܨܰܚ ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܒܺܝܒ ܠܘܳܬ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܺܝܕ̈ܺܝܥܶܐ ܕܕܳܪܶܗ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܘܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܠܘܳܬ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܬܰܬܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܗܘܠܰܐܟܳܘ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܒܪܶܗ ܐܒܐܩܐ. ܘܰܐܚܡܰܕ ܒܰܪ ܐܒܐܩܐ. ܘܡܶܬܠܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܠܡܰܫܪ̈ܳܝܳܬܗܽܘܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܟܺܝܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈: ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܩܕܳܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܠܰܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܘܶܐܬܛܰܝܰܒ ܒܡܰܘܬܒܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܰܚܡܰܕ ܕܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܬܰܗܢܺܝܬܶܗ ܘܒܰܪܟܶܗ. ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܠܢܶܨܚܳܢܶܗ ܪܰܒܰܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܳܐܣܝܳܐ ܕܡܶܢ ܩܶܠܥܳܐ ܪܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܕܰܫܟܺܝܚ ܗܘܳܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܗܘܠܰܐܟܘ: ܘܰܪܚܺܝܡ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܺܝܪܶܒ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ ܣܰܓܺܝ: ܘܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܐܰܦܣܽܘܢ̈ܝܳܬܳܐ ܡܫܰܪ̈ܬܚܳܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܓܕܰܕ ܘܳܐܬܽܘܪ ܘܩܰܦܰܕܽܘܩܝܰܐ ܘܡܰܪܰܐܓܰܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܪܝܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܥܰܡܰܢ: ܘܢܽܘܛܳܪܳܐ ܠܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܕܰܒܟܽܠܕܽܘܟ. ܘܰܒܝܰܕ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܥܗܺܝܕ̈ܶܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܪ̈ܺܝܫܳܝܳܬܳܐ: ܠܶܗ ܘܰܠܦܰܛܪܺܝܰܪ̈ܟܶܐ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܶܬܶܗ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ: ܡܝܰܩܰܪ ܗܘܳܐ ܘܪܰܒ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܛܰܝܰܒ ܗܘܳܐ: ܠܘܳܬܶܗ ܨܳܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܳܚܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ: ܘܰܠܡܶܠܬܶܗ ܨܳܝܬܺܝܢ.

ܕ:      ܪܶܚܡܰܬ ܫܰܝܢܳܐ. ܘܪܶܚܡܰܬ ܫܪܳܪܳܐ. ܪܶܚܡܬܶܗ ܡܶܢ ܕܠܰܫܪܳܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܒܽܘܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܣܡܰܟ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ: ܘܙܰܝܶܦ ܠܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܠܳܐ ܩܳܦܶܣ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܢܰܘܕܰܥ ܚܰܣܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܓܫܶܦܝ̈ ܒܶܗ ܐܰܘ ܒܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ: ܗܳܟܘܳܬ ܠܳܐ ܩܳܦܶܣ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܙܰܒܢܶܗ: ܕܶܐܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܘ ܠܳܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܣܬܰܡܣܰܡ ܫܽܘܚܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ: ܘܢܶܫܬܰܪܰܪ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܟܰܪ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܬܳܐ ܕܳܐܡܪܳܐ «ܕܚܰܬܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܡܙܰܥܙܥܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܚܰܪܡܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܩܺܝܡܳܐ ܠܳܗ̇ ܘܰܡܫܰܝܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ: ܥܒܳܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܐܰܟܳܪܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܦܠܰܚ ܒܟܰܪܡܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ: ܘܶܐܬܬܰܝܬܝܰܬ ܠܶܗ ܠܡܶܩܛܰܦ ܥܠܰܠܬܳܐ ܒܰܣܺܝܡܬܳܐ ܕܰܐܟܳܪܽܘܬܶܗ: ܚܽܘܒܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܠܘܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܶܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܰܢ ܟܳܪܶܟ ܗܘܳܐ: ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܰܡܺܝܢܽܘܬ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܰܝ ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܒܒܶܝܬ ܡܰܘܬܒܶܗ: ܚܳܒܨܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܽܘܒ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ: ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ: ܘܢܶܬܛܰܝܒܽܘܢ ܒܩܽܘܕܳܫ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܐܶܬܪܚܶܡ ܘܶܐܬܝܰܩܰܪ ܡܶܢ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܰܬܽܘܠܺܝ̈ܩܽܘ ܕܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ. ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܕܶܢܚܳܐ ܘܝܰܗܒ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ: ܟܰܕ ܒܙܰܘܚܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܐܳܪܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܒܰܓܕܰܕ. ܘܰܒܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܦܰܝ̈ܢܶܐ ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܠܶܗ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܘ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܒܰܡܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܺܝܠܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܰܩܪܰܚܘ ܘܒܰܕܶܩܘ: ܕܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܘܟܰܕ ܥܢܰܕ ܒܡܰܪܰܐܓܰܗ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܡܳܪܝ ܝܰܗܒ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܐ ܘܰܚܣܰܘ̈ܗܝ ܘܰܦܩܰܕ ܕܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܐ̱ܢܳܫ ܠܫܽܘܩܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܦܬܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܛܰܝܰܒ ܗܽܘ ܘܟܶܢܫܳܐ ܕܰܚܣܰܘ̈ܗܝ ܘܰܕܩܽܘܛܢܶܗ. ܘܟܶܢܫܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܘܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܕܺܝܠܰܢ: ܘܫܰܡܠܺܝܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܘܰܐܚܳܐ. ܘܠܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܠܚܽܘܕ ܦܳܪܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܽܘܒܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܥܰܡܰܢ ܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܣܗܶܕ ܗܰܘ ܒܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬ ܙܰܒܢܶܗ: ܥܰܠ ܡܳܪܝ ܝܰܗܒ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. «ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܳܒܕܰܝ̈ ܫܠܳܡܳܐ: ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܢܶܬܩܪܽܘܢ» (ܡܰܬܰܝ. ܗ܆ ܛ)

ܗ:      ܪܶܚܡܰܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ: ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܰܡ ܒܪܺܝܫ ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ: (ܡܶܢ ܛܶܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܟܺܝܟܳܬܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܶܠܥܶܬ݂) ܘܠܳܐ ܒܛܶܠ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܟܬܺܝܒܬܳܐ ܘܰܣܝܳܡܳܐ: ܥܰܕܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܘܰܡܒܰܚܶܢ ܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܰܟܬܳܒܰܘ̈ܗܝ: ܝܳܕܰܥ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܫܶܓܡܶܗ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܘܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܘܰܡܠܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܐܳܦ ܟܰܫܺܝܪܽܘܬܶܗ ܘܣܳܦܩܽܘܬܶܗ: ܘܕܰܟܡܳܐ ܐܶܬܚܟܰܡ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ ܒܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܩܢܳܗ̇ ܠܚܶܟܡܬܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܛܰܒܰܒ ܠܘܳܬ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܛܰܝܳܝ̈ܶܐ ܒܡܰܪܰܐܓܰܗ ܩܕܳܡ ܟܶܢܫܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܛܰܝܳܝ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪ «ܕܟܰܕ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܽܘܚܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܠܺܝ: ܕܰܐܝܟ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܐܪܺܝܣܛܽܘܛܐܠܝܣ ܝܳܠܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܚܶܟܡܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܓܠܳܐ ܘܰܢܦܰܫܶܩ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܠܚܽܘܕ ܒܛܺܝܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܒܽܘܚܳܢ̈ܶܐ ܣܽܘܦܺܝܣܛܺܝܩܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܙܰܒܢܰܢ» ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܚܰܕ ܕܡܶܢ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪܽܘܚ ܕܶܝܢ: ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܩܦܺܝܣܬܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ « ܐܰܝܢܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܟܳܬܶܒ: ܟܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܰܟܬܶܒ: ܢܚܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܙܳܐܶܡ ܐܰܘ ܨܺܨܠܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܩܳܠܳܐ. ܟܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܒܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܚܰܠܝܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܚܳܠܶܛ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܰܠܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܝܳܠܶܦ: ܡܶܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠ ܒܽܘܣܳܡ ܩܳܢܶܝܢ ܫܳܡܽܘܥܰܘ̈ܗܝ. ܘܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܶܗ ܡܶܢ ܠܶܒܗܽܘܢ ܟܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ ܥܳܩܪܳܐ» ܗܳܕܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܕܢܺܝܚܳܐ ܒܰܟܬܳܒܰܘ̈ܗܝ ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܪ̈ܕܽܘܬܳܢܳܝܶܐ: ܕܺܐܝܬܺܝܩܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܕܝܰܘܡܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܰܫܠܶܡ ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܦܶܚܡܳܐ.

ܗܳܕܶܐ ܪܶܚܡܰܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܰܝܬܝܰܬܶܗ ܠܰܡܣܳܡ ܣܝܳܡܰܘ̈ܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܡܰܘܬܪ̈ܳܢܶܐ:

ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܝܰܕ̈ܽܘܥܬܳܢܶܐ ܕܙܰܒܢܰܢ: ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܢܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܓܶܢܣܶܗ: ܕܣܺܝܡܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܛܰܠܡܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܐ ܫܒܰܩ ܠܰܢ ܣܝܳܡܰܘ̈ܗܝ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ: ܕܚܳܒܫܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܺܝܰܐ ܘܰܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܠܶܥܙܳܐ ܘܰܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܟܬܒܽܘܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ. ܘܥܺܕ̈ܬܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܐܰܦܬܳܐ ܗܳܫܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܒܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܠܰܬܝ ܠܗܰܘ ܐ̱ܚܪܳܝܗܽܘܢ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܣܺܝܡ ܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܬܽܘܟܠܳܢܝ.

 

ܥܽܘܬܳܕܶܗ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܕܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ

ܘܡܶܠܬܳܐ ܩܦܺܝܣܬܳܐ ܕܥܰܠ ܦܽܘܐܺܝܛܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ

ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܐܦܶܩܘ ܡܒܰܩܪ̈ܳܢܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܬܶܠ̈ܠܶܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܘܰܕܟܰܠܕܳܐ: ܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܫܶܓܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐܬܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܠܳܐܪ̈ܳܡܳܝܶܐ ܒܳܐܡܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܶܐܬܕܟܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܝܺܕܰܥ «ܨܰܘܬܳܐ ܕܽܐܘܪܳܝܬܳܐ» ܕܡܶܬܥܰܠܶܐ ܣܺܝܩܽܘܡܗܽܘܢ ܠܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܳܪܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܳܐ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܩܪܰܚܘ ܠܰܢ ܫܡܳܐ ܕܚܰܕ ܐܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ.

ܘܰܦܽܘܐܺܝܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܕܺܝܕܰܥܢ ܫܡܶܗ: ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܐܦܰܐ ܗܰܘ ܕܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܡܟܰܢܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܐܰܢܛܽܘܢ ܪܺܝܛܽܘܪ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܘܩܰܫܺܝܫܳܐ ܬܰܓܪܺܝܬܳܢܳܝܳܐ ܒܰܟܬܳܒܶܗ ܗܰܘ ܕܡܶܬܝܺܕܰܥ ܕܰܪܗܺܛܪܽܘܬܳܐ ܘܰܕܦܽܘܐܺܝܛܽܘܬܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܬܳܐ. ܠܙܰܒܢܶܗ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܬܰܚܶܡ.

ܘܶܐܬܛܰܒܰܒ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܒܳܗ̇ ܒܳܐܡܽܘܪܽܘܬܳܐ: ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ (ܒ ܒ ܒ) ܘܰܐܣܽܘܢܳܐ ܪܰܒܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ (ܓ ܙ ܓ): ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܐܰܡܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܡܰܛܺܝ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܒܰܓܘ ܒܶܗ ܛܒܺܝ̈ܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܕܳܪܳܐ ܕܒܳܬܪܶܗ. ܡܳܪܝ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܰܡ ܘܡܳܪܝ ܙܺܝܢܽܘܒ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܡܳܪܝ ܩܽܘܪܠܘܢܐ (ܗ ܓ ܕ) ܘܡܳܪܝ ܒܰܠܰܝ ܘܒܰܪܬ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܡܳܪܝ ܡܳܪܽܘܬܳܐ ܕܡܰܝܐ ܦܰܐܪܩܺܝܢ ( ܐܒ ܕ) ܘܡܳܪܝ ܪܰܒܽܘܠܰܐ ܕܽܐܘܪܗܳܝ (ܗ ܓ ܕ) ܘܡܳܪܝ ܒܰܠܰܝ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟ (ܘ ܗ ܘ) ܘܢܰܪܣܰܝ ( ܙ ܗ) ܘܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ ( ܒ ܒ ܗ) ܘܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܽܘܩܳܝܳܐ. ܘܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܐܰܦܬܽܘܢܳܝܳܐ (ܛ ܓ ܗ) ܘܓܶܐܘܰܪܓܺܝ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܳܪܝ ܚܰܒܺܝܒ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܰܣܪܽܘܓܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܒܪܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚܘ ܒܳܗ̇ ܒܩܳܦܺܝܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܚܰܫܰܚܘ ܒܳܗ̇ ܥܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ.

ܘܰܒܕܳܪ̈ܶܐ ܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܘ ܦܽܘܐܺܝ̈ܛܶܐ ܕܢܶܡܫܚܽܘܢ ܒܩܳܦܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܐܰܢܛܽܘܢ ܪܺܝܛܽܘܪ. ܘܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܒܰܪܛܶܠܳܝܳܐ. ܒܪܰܡ ܗܰܘ ܕܩܰܕܡܳܝܽܘܬܳܐ ܚܪܰܙ ܒܰܐܡܢܳܐ ܕܩܳܦܺܝܬܳܐ: ܘܩܰܕܺܝ ܟܰܝܠܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܳܐ: ܗܽܘܝܽܘ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܰܢ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܕܡܶܬܟܰܢܶܐ ܬܽܘܒ ܐܰܒܽܘ ܐܰܠܦܰܪܰܔ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܕܰܣܝܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܕܨܰܒܬܶܗ ܒܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ: ܘܒܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܐܰܝܟ ܝܽܘܒܳܒܳܐ. ܘܡܶܬܚܙܰܘܙܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܘܰܡܫܰܐܠܳܢܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܡܰܦܣܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܩܦܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܗܦܳܟܬܳܐ. ܘܡܰܪܫܽܘܬܳܐ. ܘܣܽܘܪܳܩܳܐ. ܘܰܛܘܳܝܳܐ ܘܰܦܪܳܣܳܐ. ܘܰܡܗܺܝܪܽܘܬ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܥܽܘܠܳܠܳܐ. ܐܰܥܪܝܶܗ ܕܶܝܢ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܡܦܰܬܟ̈ܳܬܳܐ: ܡܶܢ ܚܡܺܝܫܳܝܰܬ ܢܩ̈ܳܫܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܡܫܰܥܣܺܝܪܳܝܬܳܐ.

ܘܡܶܛܽܠ ܪܰܒܽܘܬ ܕܰܪܓܶܗ ܒܰܐܡܢܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܫܬܟܰܚ ܒܶܝܬ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ: ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܟܬܳܒ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܶܗ: ܐܰܘ ܡܢܳܬܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܬܥܰܦܰܦ ܚܬܳܡܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܘܶܐܬܚܬܶܡ ܟܽܠܶܗ ܠܫܒܐܒܝ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܠܶܒܢܳܢܳܝܳܐ ܒܰܫܢܰܬ ܐܦܥܙ ܏ܡ. ܒܪܰܡ ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܒܢܽܘܣܟܳܐ ܗܰܘ ܦܰܘ̈ܕܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܩܪܳܬܰܢܝ ܠܡܺܐܨܰܦ ܕܰܚܬܳܡܶܗ: ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܚܳܡܶܗ ܘܡܰܨܚܳܢܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܢܽܘܣ̈ܟܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ.

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܩܳܪܽܘܝܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܦܰܘ̈ܕܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܡܶܬܕܰܟܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܪܶܝܢ: ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܗܰܘ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܒܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܚܰܠܦܽܘܗܝ܆ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܰܢܠܰܚܡܽܘܢ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܐܰܝܟ ܩܳܢܽܘܢܳܐ: ܟܰܕ ܫܰܚܠܶܦܘ ܫܶܡ ܩܘܪܝܠܶܐ ܒܝܰܥܩܽܘܒܝܠܐ: ܟܰܕ ܛܳܒ ܗܳܝ ܕܚܰܬܺܝܬܳܐ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢ ܗܘܳܬ (ܚܙܺܝ ܦܰܐܬܳܐ ܕܩܙ ܗܳܪܟܳܐ). ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܰܐܕܟܪܶܗ ܪܙܙܝܐ ܒܰܟܬܳܒܶܗ (ܐܠܟܬܐܒ) ܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܦܘܺܐܝܛܽܘܬܳܐ. ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܡܳܟܳܐ ܕܣܽܘܒܳܥܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܚܠܳܦ ܙܰܘܥܳܐ ܕܓܺܝܽܘܪܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܰܥܕܰܠ ܘܰܪܫܳܐ ܠܰܦܘܺܐܝ̈ܛܶܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ: ܥܰܠ ܕܣܰܓܺܝܳܐܺܝܬ ܢܳܦܠܺܝܢ ܒܶܗ: ܚܠܰܛ ܒܗܽܘܢ ܐܳܦ ܣܳܝܽܘܡܶܗ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܕܽܘܡܝܳܐ. ܚܰܕ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܡܚܰܒܰܠ ܙܳܩܽܘܪܶܗ ܡܶܢ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ.

«ܪܺܝܫ ܪܶܚܡܬܳܐ ܒܟܳܐܦ ܪܽܘܚܩܳܐ ܨܠܺܝܦ ܗܽܘ «ܘܦܪܝܥ»

ܘܰܚܠܳܦ ܢܝܳܚܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܕܳܘܝܽܘܬܳܐ «ܦܪܰܥ»

ܟܰܕ ܛܳܒ ܗܰܘ ܕܚܰܬܺܝܬ «ܦܪܺܝܥ ܘܰܦܥܺܝܥ» ܚܙܺܝ ܦܰܐܬܳܐ (ܕܝܐ) ܗܳܪܟܳܐ ܘܦܰܚܶܡ ܕܫܰܪܟܳܐ ܗܳܠܶܝܢ.

ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܩܪ̈ܰܝܢܝ ܠܡܰܨܚܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܦܪܳܣܶܗ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܺܝܬ ܐܳܦ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܡܕܺܝܩܳܢܽܘܬ ܟܳܬܽܘ̈ܒܶܐ ܘܳܐܡܽܘܪ̈ܶܐ ܐܳܪ̈ܳܡܳܝܶܐ ܥܰܠ ܡܽܘܫܳܚܳܐ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܳܐܡܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܪܺܝܫܳܢܗܽܘܢ܆ ܘܩܽܘܪܒܳܐ ܕܓܰܒܝܳܐ ܕܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܘܙܰܗ̈ܝܳܬ ܬܽܘ̈ܩܳܠܶܐ܆ ܕܫܳܘ̈ܝܳܢ ܕܢܶܬܓܒܶܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܒܳܟ̈ܳܬܳܐ ܠܝܳܠܽܘ̈ܦܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ. ܫܒܽܘܩ ܝܽܘܬܪܳܢܶܗ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܠܰܒܢܰܝ̈ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܒܝܰܕ ܚܶܟܡܳܢܳܝ̈ܳܬܶܗ ܬܡܺܝܗܬܳܐ: ܘܡܰܪ̈ܬܝܳܢܘܳܬܶܗ ܡܰܥܒܕ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ.

ܐܰܨܰܚܬܶܗ ܕܶܝܢ ܘܦܰܚܶܡܬܶܗ ܥܰܠ ܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܢܽܘܣ̈ܟܺܝܢ ܕܶܫܬܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܰܡܠܝ̈ܶܐ. ܕܫܰܪܟܳܐ: ܠܳܐ ܡܫܰܡܠܝ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܪ ܡܰܥܕܰܢܺܝ ܘܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܥܰܡ ܕܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢ. ܥܰܕܰܪܽܘܢܝ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܗܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܢܽܘܣ̈ܟܺܝܢ: ܕܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܪ ܡܰܥܕܰܢܺܝ ܠܰܣܛܰܪ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܶܫܬܰܪܰܪ ܠܘܳܬܝ ܦܰܘܕܳܐ ܕܢܽܘܣ̈ܟܶܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܫܽܘܘܕܳܥ̈ܶܐ ܕܢܽܘܣ̈ܟܶܐ.

 

ܐ:    ܕܒܽܘܟܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܗܙܐ ܒܝܬ ܙܰܒܕܳܝܳܐ. ܘܡܶܬܝܺܕܰܥ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ «ܗܙ» ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܕܳܪܳܐ ܕܝܙ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܢܛܺܝܪ ܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ.

ܒ:   ܕܡܳܪܝ ܩܽܘܪܺܝܠܽܠܘܣ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܡܥܰܠܝܳܐ. ܡܺܝܛܪܽܘܦܳܘܠܺܝܛܳܐ ܘܶܐܦܺܝܛܪܽܘܦܳܐ ܕܦܰܛܪܺܝܰܪܟܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܐܶܬܬܰܨܰܚ ܡܶܢ ܚܰܕ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܫܽܘܪܳܝ ܕܳܪܳܐ ܕܝܚ. ܘܡܶܬܝܺܕܰܥ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬ «ܡܝ».

ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܢܽܘܣ̈ܟܺܝܢ ܕܳܡܶܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܛܽܘܟܳܣܳܐ. ܘܰܒܚܰܪܬܗܽܘܢ ܡܛܰܟ̈ܣܳܢ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܡܰܥܕܰܢܺܝ ܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܡܳܛܝ̈ܳܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠـ «ܩܠܒ».

ܓ:  ܕܡܳܪܝ ܐܶܠܺܝܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܡܺܝܛܪܽܘܦܳܘܠܺܝܛܳܐ ܘܬܰܚܠܽܘܦܳܐ ܕܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ ܒܡܺܝܠܺܝܒܰܪ. ܘܡܶܬܝܺܕܰܥ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬ «ܝܘܠ» ܕܰܟܬܺܝܒ ܫܢܰܬ ܐܨܝ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܺܝܠܺܝܒܰܪ.

ܕ:    ܕܰܐܒܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܐܳܣܝܳܐ ܟܰܥܒܳܝܳܐ: ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܡܰܛܒܰܥܬܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܐܶܬܟܬܶܒ ܫܢܰܬ ܐܨܟܒ ܏ܡ ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܡܶܬܝܺܕܰܥ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬ «ܝܘ».

ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܢܽܘܣ̈ܟܺܝܢ: ܕܳܡܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܒܪܰܡ ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܬܡܳܢܶܐ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܕܰܐܗܡܺܝܬ ܫܶܬ ܡܶܢܗܶܝܢ: ܘܛܰܟܣܶܬ ܬܰܪܬܶܝܢ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܡܺܝܟ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܫܰܪܺܝܪܽܘܬ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܗܶܝܢ ܠܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ «ܚܽܘܪ ܒܦܰܐܬܳܐ ܕܡܙ ܗܳܪܟܳܐ».

ܗ:   ܕܕܰܝܪܳܝܳܐ ܥܰܒܕ ܐܰܠܢܽܘܪ ܐܳܡܺܝܕܳܝܳܐ. ܘܡܶܬܪܫܶܡ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬ «ܥܒ» ܕܰܟܬܺܝܒ ܠܶܗ ܠܰܥܗܺܝܕܳܐ ܒܦܰܐܪܶܝܣ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܦܪ̈ܰܢܫܳܝܶܐ ܫܢܰܬ ܐܳܠܶܦ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ ܏ܡ. ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܒܒܶܝܬ ܡܺܝܛܪܽܘܦܳܘܠܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܒܰܚܡܶܨ. ܘܛܰܟܣܶܬ ܡܶܢܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܢܽܘܣܟܳܐ: ܚܕܰܥܣܰܪ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܠܳܐ ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܽܘܣ̈ܟܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ.

ܘ:    ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܡܝܰܬܪܳܐ ܛܰܝܒܽܘ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܕܰܢܘ ܡܰܘܨܠܳܝܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܢܽܘܣܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܚܬܺܝܡ ܠܫܒܐܒܝ ܫܢܰܬ «ܐܦܥܙ ܏ܡ» ܒܪܰܡ ܒܗܳܝ ܕܰܡܬܰܪܰܨ ܠܶܗ ܘܰܐܘܣܶܦ ܥܠܰܘܗܝ: ܥܰܠܗܳܝ ܟܰܢܺܝܬܶܗ ܒܰܫܡܶܗ ܘܡܶܬܝܺܕܰܥ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬ «ܕܢ» ܬܰܪܨܶܗ ܕܶܝܢ ܘܦܰܚܡܶܗ ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܢܽܘܣ̈ܟܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ: ܚܰܕ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝ ܐܰܬܰܢܰܐܣܺܝܽܘܣ ܬܽܐܘܡܰܐ ܡܰܘܨܠܳܝܳܐ ܡܺܝܛܪܽܘܦܳܘܠܺܝܛܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܐܰܝܟ ܕܡܶܣܬܰܒܰܪ ܒܶܝܬ «ܝܰܕ ـ ܝܗ» ܕܳܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܳܪܰܢ: ܢܽܘܣܟܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܬܪܺܝܨܳܐ ܟܬܺܝܒܬܶܗ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܒܶܝܬ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܰܠܝܰܐܣ ܟܽܘܪܺܝ ܣܛܶܦܰܐܢ. ܘܶܐܬܟܬܶܒ ܒܰܫܢܰܬ ܐܦܝܛ ܕܝܘܢ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܢܰܬ (ܐܢܚ ܏ܡ) ܘܰܐܩܶܦ ܠܶܗ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܠܳܐ ܫܟܺܝ̈ܚܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܛܰܟܣܶܬ݂ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ (ܚܙܺܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܗܳܪܟܳܐ) ܘܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܣܽܘܓܐܗܶܝܢ: ܕܰܟܡܺܝܣ ܐܶܢܶܝܢ.

ܕܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܢܽܘܣ̈ܟܶܐ ܠܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܡܳܪܝ ܡܰܪܩܽܘܣ. ܬܚܶܝܬ ܡܶܢܝܳܢܳܐ (ܩܣܕ. ܩܣܗ.ܪܢܕ.ܪܢܗ. ܪܢܙ) ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܒܽܘܟܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܕܰܝ:ܕܟܰܬܒܶܗ ܡܢܳܚܳܐ ܐܰܢܛܽܘܢ ܣܦܰܪ ܫܢܰܬ ܐܨܓ ܏ܡ ܘܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬ «ܐܢ». ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܕܢܽܘܣ̈ܟܶܐ: ܗܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܣܺܝܡܺܝܢ ܠܚܰܪܬܳܐ.

ܚܰܝܳܒ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܛܰܝܒܽܘܬ ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܘܒܽܘܟ̈ܢܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ: ܕܩܰܪܶܒܘ ܢܽܘܣ̈ܟܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܠܡܶܬܥܰܕܳܪܽܘ ܒܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܰܨܚܳܢܽܘܬ ܢܽܘܣܟܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܣܳܡ̈ܟܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܠܪܽܘܡܪܳܡ ܐܳܪܳܡܳܝܽܘܬܳܐ.

ܘܒܰܕ ܛܽܘܟܳܣܶܗ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܠܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܶܕܫܳܐ ܗܘܳܐ: ܕܠܳܐ ܛܽܘܟܳܣ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܘܦܽܘܠܳܓܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܚܰܕ ܢܺܝܫܳܐ ܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܳܐ: ܒܥܺܝܬ ܕܶܐܠܰܚܶܡ ܟܽܠ ܙܢܳܐ ܠܗܰܘ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ: ܘܶܐܩܰܪܶܒ ܟܽܠ ܐܳܕܫܳܐ ܠܘܳܬ ܒܰܝܬܳܝܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܦܫܺܝܩܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܡܶܬܗܰܓܶܐ ܒܶܗ ܢܳܣܽܘܒܽܘܬ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܩܦܺܝܣܳܐ ܟܰܕ ܒܳܥܶܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ: ܦܰܠܶܓܬܶܗ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܬܰܪ̈ܥܺܝܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܬܰܚܡܶܬ ܦܶܪ̈ܕܶܐ ܕܟܽܠ ܬܰܪܥܳܐ ܒܪ̈ܰܩܡܶܐ ܡܫܰܠܫ̈ܠܶܐ. ܘܰܫܦܶܠܬܶܗ ܒܰܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܗܶܓܝܳܢܳܐ: ܘܰܒܢܽܘܗܳܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ.

 

ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܪ̈ܺܝܫܳܝܶܐ

ܕܒܶܝܬ ܢܽܘܣ̈ܟܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܬܰܨܰܚ ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ

ܦܬܳܚܳܐ         ܕܗܳܢܳܐ                 ܝܰܕ̈ܥܶܐ ܕܢܽܘܣ̈ܟܶܐ

ܘ:            ܠܳܐ ܐܬܒܝܐܐ            ܕܢ     ܠܐ ܐܬܒܝܐܬ

ܓ:          ܦܺܐܪܳܐ ܕܡ̈ܥܶܐ            ܕܢ     ܦܐܪܳܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ

ܠܗ:         ܕܡܰܥܠ ܨܰܘܡܳܐ. ܡܝ: ܕܥܠܠ ܨܘܡܐ. ܕܢ ܕܥܘܠܠ ܨܰܘܡܳܐ

ܡܓ:       ܥܠ ܕܝܪܐ ܕܒܕܪܬ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܕܢ: ܥܠ ܕܰܝܪܳܐ

      ܕܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܟܰܕ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܓܰܢܬܳܐܘ. ܕܠܰܘ ܕܣܳܝܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܘܣܶܦ ܐܳܡܰܪ

ܡܕ:   ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܰܟܢܰܘ̈ܳܬܳܐ             ܕܢ    ܗܕܺܝܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ (ܚܰܬܺܝܬ)

ܢܙ:   ܛܽܘܛܺܝܬܳܐ                        ܕܢ    ܫܛܝܬܳܐ

ܣܓ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܶܪ̈ܒܶܐ              ܕܢ    ܛܳܒ ܡܶܢ ܥܶܪ̈ܒܶܐ

ܥ:   ܕܢܶܪܕܶܐ ܡܪܡܐ               ܕܢ    ܕܢܶܪܕܽܘܢ ܡܪܡܐ

ܥܚ: ܐܳܦ ܫܺܝܛܳܐ                 ܕܢ    ܐܰܝܟ ܫܺܝܛܳܐ

ܦܓ: ܐܶܣܛܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܚܡܺܝܠܺܝܢ ܠܶܗ     ܕܢ    ܐܶܣܛܽܘܢ̈ܶܐ ܕܺܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ

ܦܝ:  ܥܶܠܬܳܐ                   ܕܢ    ܥܠܠܬܳܐ

ܩܛ:  ܛܰܪܝܶܗ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘ             ܕܢ    ܛܰܪܝܶܗ ܒܰܙܗܺܝܪ

ܩܝܚ: ܕܰܢܛܽܘܦ ܥܓܰܠ                 ܝܘ    ܕܰܢܛܽܘܦ ܩܰܠܺܝܠ ܥܓܰܠ

ܩܠܗ: ܐܳܦ ܗܘ ܪܽܘܚܳܐ              ܕܢ    ܐܳܦ ܗܝ ܪܽܘܚܳܐ (ܚܰܬܺܝܬ)

ܩܠܙ: ܝܐܝܒ                    ܡܝ   ܝܰܐܒ

ܩܡܐ:  ܘܠܥܽܘܕ̈ܢܐ                 ܝܘܠ     ܘܠܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܢ. ܘܰܠܥܽܘܗܕܢܳܐ:   

ܩܡܓ: ܡܶܬܚܰܛܦܺܝܢ ܡܝ            ܕܢ    ܡܶܬܚܰܦܛܺܝܢ

ܩܢ:   ܛܠܡ ܛܰܝܒܽܘ              ܕܢ    ܛܳܥܶܡ ܛܰܝܒܽܘ

ܩܢܐ:   ܕܠܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ              ܕܢ    ܕܰܠܡܰܚܫܰܒܬܳܐ

 

ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܟܬܳܒ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ

ܬܰܪܥܳܐ ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܦܬܳܚܳܐ
ܐ ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܐ ܘܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܡܘ̄ ܐ
ܒ ܥܰܠ ܐܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ  ܝܗ ܠܐ
ܓ ܥܰܠ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘ  ܟܒ ܡܕ
ܕ ܥܰܠ ܓܘܢܳܝܐ ܟܕ ܢܢ
ܗ ܥܰܠ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ  ܠܓ ܢܛ
ܘ ܥܰܠ ܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܝܒ ܥܓ
ܙ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕ ܦܓ
ܚ ܥܰܠ ܚܟܶܡܬܳܐ  ܛ ܨܕ
ܛ ܥܰܠ ܪܶܚܡܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܝܐ ܩܝܚ
ܝ ܥܰܠ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗ ܩܟܚ
ܝܐ ܥܰܠ ܕܪܳܫܳܐ ܘܳܐܪܽܘܥܽܘܬܳܐ ܓ ܩܢܙ
ܝܒ ܡܦܰܬܟܳܐ ܝܐ ܩܣܒ

 

ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܚܽܘܬܳܡܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܳܓܥܺܝܢ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܢܰܪܫܽܘܢ ܒܺܝ ܛܰܝܒܽܘ: ܘܰܢܚܰܘܽܘܢܳܢܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܦܳܩ̈ܚܳܢ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܢܽܘܣܟܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܢܫܰܕܪܽܘܢ ܠܺܝ: ܕܢܶܬܛܰܝܰܒ ܠܰܚܬܳܡܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܡܥܰܕܰܪ. ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܥܠܰܝ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ.

ܒ: ܒܳܐܒ ܫܢܰܬ ܐܨܟܛ ܏ܡ 1929 ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܽܘܠܰܒܰܐܢܺܝ

ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܡܰܪܩܽܘܣ ܕܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ

 

 

ܬܰܪܥܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܐ ܘܪܳܚܡܽܘܬܳܐ

ܐ: ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܐ

ܚܽܘܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܺܝܢ ܫܰܦܺܝܪ ܫܰܪܒܳܟ݂:
ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܠܽܘܚ ܠܶܒܶܗ ܐܰܥܶܠ ܟܰܬܒܳܟ݂.
ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܒܳܟ݂ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܐܰܚܶܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܚܒܳܟ݂:
ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܝܳܐ ܘܥܳܝܳܐ ܠܦܰܛܥܳܐ ܕܠܶܗ ܠܳܐ ܩܰܪܒܳܟ݂܀
ܚܽܘܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܪܓܺܝܓ ܐܺܝܠܳܢܳܟ:
ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܕܶܒܫܳܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ ܚܶܟܳܐ ܚ̇ܠܶܐ̣ ܥܶܢܝܳܢܳܟ.
ܛܽܘܒܳܐ ܘܛܳܒܬܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܩܢܳܟ:
ܘܟܽܠ ܕܽܘ̈ܘܳܢܶܐ ܐܳܦ ܬܶܢ̈ܚܳܬܳܐ ܠܣܰܟܠܳܐ ܕܰܣܢܳܟ܀
ܚܽܘܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܪܗܺܝܛܪܳܟ:
ܙܥܽܘܪ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܕܳܘܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܐܶܢܰܨܪܳܟ.
ܕܚܰܕ ܠܰܡ ܛܰܠܝܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܢܳܐ ܠܺܝ ܫܽܘܦܪܳܟ:
ܕܡܶܢ ܥܶܩܳܪܳܗ̇ ܕܰܐ‎ܠܳܗܽܘܬܳܐ ܫܘܰܚ ܠܶܗ ܦܺܐܪܳܟ܀

ܒ: ܥܰܠ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ

ܕܥܰܡ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܡܶܢ ܚܰܪ̈ܽܘܒܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܢܶܡܠܶܐ:
ܟܰܪܣܶܗ ܛܳܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܦܰܛܒܳܓ̈ܶܐ ܘܗܰܢܺܝ ܘܰܚܠܶܐ.
ܕܥܰܡ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܒܢܶܩܥܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܡ̈ܛܰܠܠܶܐ:
ܕܰܚܪܽܘܪ ܡܚܰܛܳܐ ܥܰܡ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܪܘܺܝܚ ܡܶܢ ܢܰܚ̈ܠܶܐ܀

ܓ: ܟܰܬܒܶܗ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܡܶܕܶܡ: ܟܰܕ ܨܰܠܺܝ ܥܰܠ ܟܳܬܽܘܒܶܗ.

ܘܥܰܠ ܚܽܘܒܳܐ

ܥܰܠ ܗܳܢ ܨܰܠܺܝܢ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܠܰܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܨܰܠܶܐ:
ܕܗܳܐ ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܒܗܰܘܰܬ݂ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܢܽܘܡܰܢ ܒܳܠܶܐ.
ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܳܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܘܳܢ ܗܶܒ̈ܠܶܐ:
ܠܰܐܘܨܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܡܳܠܶܐ܀
ܣܶܢܰܐܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܗܺܝܺ ܗ̱ܝ ܪܺܝܫܰܬ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܘ̈ܠܶܐ:
ܘܡܰܢ ܕܰܟܪܺܝܗ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܠܶܐ.
ܐܰܚܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܣܳܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ:
ܘܣܳܢܶܐ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܨܺܨܠܰܐ ܗ̱ܘ ܫܳܛܽܘܪ ܩ̈ܳܠܶܐ܀
ܒܡܶܢܝܳܢ ܚܳܠܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܰܣܓܶܐ ܐܰܚܳܐ ܥܰܡ̈ܠܶܐ:
ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܩܽܘܕܡܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܐ.
ܗܳܟܰܢ ܐܰ‎ܠܶܦ ܚܰܕ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܣܳܐܶܢ ܣܶܕ̈ܠܶܐ:
ܫܳܐܘܳܠ ܣܳܦܪܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܟܰܢܺܝ ܐܺܝܛܰܐ ܦܰܘܠܶܐ܀
ܟܒܰܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܘܺܝ̈ܠܶܐ:
ܟܰܕ ܥ̣ܰܠ ܫܰܡܥܶܗ ܠܛܶܒܳܐ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܕܠܰܢ ܟܺܝܬ ܢܶܓܠܶܐ.
ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ̣ ܪܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܝܰܗ̈ܠܶܐ:
ܢܙܺܝܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ܀
ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܳܡܽܘܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܢܰܘ ܫܽܘܪ̈ܓܳܠܶܐ:
ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ ܗܘܰܘ ܢܰܦܺܝ̈ܠܶܐ.
ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܚܽܘܒܳܐ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ̱ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ:
ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܪܺܝܪ ܚܶܢܟܶܗ ܒܚܽܘܒܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܡܶܬܚܰܠܶܐ܀

ܕ: ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܡܳܬܳܐ ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܰܐ̱ܚܝܳܢܳܐ

ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ ܐܰܝܟܰܢ ܢܺܚܶܐ:
ܘܰܠܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܐܰܪܰܐ ܒܡܳܢܳܐ ܢܶܕܚܶܐ.
ܒܝܰܡ ܐܰܟܣܶܢܝܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܶܣܥܶܐ ܘܢܶܚܽܘܬ݂ ܢܶܣܚܶܐ:
ܡܶܢ ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܕܰܠܡܺܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܢܶܠܚܶܐ܀

ܗ: ܠܚܰܕ ܡܰܢ ܫܳܘܝܳܐ ܒܙܶܢ ܩܽܘܠܳܣܳܐ

ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܟ ܐܳܘ ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ:
ܚܠܶܐ ܠܰܢ ܟܽܘܪܚܳܐ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܫܛܺܝ̈ܚܳܬܳܐ.
ܘܗܳܫܳܐ ܕܗܳܐ ܣܳܡܬ݁ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܬܶܚܙܽܘܩ ܐܰܢ̱ܬ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ:
ܕܰܦܪܰܫܘ ܡܶܢܰܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܗܳܐ ܢܩܶܦܝ̈ ܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ܀
ܫܟܺܝܢܬܳܟ ܦܺܐܝܬܳܐ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܠܥܶܕܪܳܐ ܢܳܦܩܳܐ:
ܒܒܶܟܝܳܐ ܘܶܐ‎ܠܝܳܐ ܠܰܦܓܰܪ ܕܳܘܝܽܘܬܝ̱ ܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܫܳܒܩܳܐ.
ܘܦܰܓܪܳܐ ܐܳܦܶܢ ܦܳܫ ܥܰܡܝ̱ ܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡܳܟ ܚܳܙܩܳܐ:
ܐܳܦ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܡܶܢ ܗܽܘܓܳܝܳܟ ܠܳܐ ܣܳܟ ܦܳܪܩܳܐ܀

ܘ: ܠܪܳܚܡܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܩ

ܕܬܶܚܙܽܘܩ ܨܳܒܶܝܬ݁ ܐܶܬܶܐܪܶܙ ܠܺܝ ܦܺܐܪܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ:
ܒܒܳܥܽܘ ܐܰܚܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩܰܝܢܝ ܒܶܐܠܝܳܐ ܘܚܰܫܳܐ.
ܐܶܢ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܗܳܕܶܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܓܢܺܝܚ ܗ̱ܘ ܓܶܕܫܳܐ:
ܘܰܒܡܳܢ ܐܰܪܰܐ ܠܶܒܳܐ ܕܰܩܛܺܝܦ ܩܳܢܶܐ ܢܦܺܐܫܳܐ܀
ܗܳܐ ܒܟܽܠ ܫܳܥܳܐ ܗܽܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ ܢܰܦܫܳܐ ܬܳܒܰܥ:
ܡܶܢܳܗ̇ ܕܡܺܝܬܽܘܬܝ̱ ܘܰܒܝܰܡ ܪܶܢܝܳܐ ܠܺܝ ܗܳܐ ܡܛܰܒܰܥ.
ܙܩܺܝܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܚܽܘܒܳܟ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܨܶܨ̈ܶܐ ܩܢܽܘܡܝ ܗܳܐ ܡܩܰܒܰܥ:
ܘܒܶܣܪܳܐ ܕܕܰܘܝܽܘܬܝ ܡܶܢ ܪܶܚܡܬܳܟ ܩܦܽܘܕ ܘܰܡܒܰܙܰܥ܀
 

ܙܙ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܪܳܚܡܳܐ ܕܚܳܙܶܩ

ܠܰܡܚܳܪ ܩܳܠܰܝ̈ ܚܰܫܳܐ ܒܒܶܟܝܳܐ ܠܶܫܳܢܝ ܙܳܡܰܪ:
ܐܶܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܢܰܫܩܶܠ ܚܰܒܺܝܒܝ̱ ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ.
ܥܰܡܶܗ ܠܶܒܳܐ ܚܳܙܶܩ ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܢܶܥܡܰܪ ܥܳܡܰܪ:
ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܣܒܺܝܘܗܝ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܥܰܦܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܛܳܡܰܪ܀

ܚ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܪܳܚܡܳܐ ܒܙܶܢ ܬܰܫܥܺܝ

ܠܪܳܚܡܝ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܕܰܒܪܽܘܚܳܩܳܟ ܡܶܬܠܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ:
ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܚܢܰܢܝ̱ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܟ ܡܰܪܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ.
ܪܳܚܡܝ̱ ܦܰܢܺܝ ܕܰܡܚܳܪ ܨܶܐܕܰܝܟ ܡܶܬܬܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܳܐܕܫܰܝ̈ ܚܰܕܘܳܐ ܠܳܟ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘ ܥܰܡܝ̱ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܛ: ܠܪܳܚܡܳܐ ܡܰܚܒܳܢܳܐ ܕܚܳܙܶܩ ܟܰܕ ܡܶܬܠܰܘܶܐ ܡܶܢ ܪܳܚܡܶܗ

ܫܰܒܝܳܟ ܗܳܐ ܝܳܡܶܐ            :     ܕܒܳܬܪܳܟ ܗܳܐ ܚܳܡܶܐ.
ܘܰܠܥܰܘܕܳܐ ܕܳܡܶܐ             :     ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܣܳܡܶܐ܀

ܝ: ܥܰܠ ܪܳܚܡܳܐ ܕܚܳܙܶܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ

ܟܰܕ ܡܶܪܕܳܐ ܪܕܳܢܝ̱ ܐܳܚܝ̱ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܪܕܳܐ ܠܰܐܣܺܝܰܐ:
ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܢܰܘܰܓ ܠܶܒܝ̱ ܒܰܐܢܽܘܣܺܝܰܐ.
ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܡܛܶܢܝ̱ ܗܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ:
ܐܶܬܚܰܒܰܠ ܠܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܝ̱ ܓܶܕܫܳܐ ܥܰܡ ܐܽܘܣܺܝܰܐ.
ܗܳܐ ܠܶܒܝ ܥܰܡܳܟ ܐܰܟܡܳܐ ܕܓܶܕܫܳܐ ܥܰܡ ܐܽܘܣܺܝܰܐ:
ܟܰܪ ܕܰܬܫܰܢܶܐ ܒܰܦܪܽܘܓܺܝܰܐ ܘܶܐܢ ܒܰܐܣܺܝܰܐ.
ܙܟܶܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܡܰܘܕܶܐ ܕܰܙܟܶܐ ܒܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ:
ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩܳܝܗܝ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ ܒܰܐܢܽܘܣܺܝܰܐ܀

ܝܐ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܒܪܽܘܚܳܩܳܟ ܐܳܚܝ̱ ܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܡܺܝܬ ܠܶܒܝ ܘܰܣܪܺܝ:
ܩܽܘܡ ܬܳܐ ܒܓܰܘܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܚܰܕܶܬ݂ ܘܰܒܪܺܝ.
ܠܥܶܠܰܬ ܛܰܘܚܳܐ ܒܪܽܘܚ ܩܽܘܪܒܳܢܳܟ ܐܰܝܟ ܥܽܘܪܳܐ ܕܪܺܝ:
ܘܰܠܡܰܪܛܽܘܛܳܐ ܕܥܶܕܝ݂ܳܝ݂ܽܘܬܳܐ ܣܰܕܶܩ ܘܰܨܪܺܝ܀
ܠܦܰܢܩܺܝܬ݂ ܦܶܓܥܳܐ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܦܬܰܚ ܟܺܝܬ ܘܰܩܪܺܝ:
ܘܰܠܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ ܪܰܚܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܚܺܝ ܟܺܝܬ ܘܰܫܪܺܝ.
ܡܶܢ ܟܰܕ ܫܰܢܺܝܬ݁ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܬܰܫܘܺܝܬܝ̱ ܐܰܡܣܺܝ݂̈ܝ̱݂ ܘܰܐܬܪ̈ܺܝ݂ܝ̱:
ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܚܢܺܝܓ̈ܶܐ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܐܰܦܪܺܝ܀
ܡܶܢ ܟܰܕ ܐܰܪܚܶܩܬ݁ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܘܓܶܕܕ̈ܶܐ ܠܶܒܝ̱ ܐܶܫܬܰܪܺܝ:
ܘܪܽܘܕܽܘܕܰܦܢܳܐ ܘܰܐܦܣܰܢܬܺܝܽܘܢ ܐܰܚܫܶܡ ܘܰܐܥܪܺܝ.
ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܘܚܰܕ ܡܶܢ ܒܽܘ̈ܝܳܐܶܐ ܒܥܽܘܕܳܐ ܡܰܪܺܝ:
ܘܕܰܐܓܪܰܬ݂ ܐܽܘܪܚܳܟ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܫܰܪܺܝ܀
ܗܽܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܠܕܳܘܝܽܘܬܝ̱ ܐܰܟܪܺܝ:
ܐܳܦ ܒܽܘܠܗܳܝܳܐ ܒܓܰܘ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ ܐܰܥܶܠ ܐܰܫܪܺܝ.
ܡܰܢ ܕܰܢܣܰܒܪܰܢܝ̱ ܕܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܛܰܘܚܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ:
ܥܰܒܕܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܝ̱ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܘܶܐܡܪܶܬ ܕܰܥܪܺܝ܀

ܝܒ: ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܪܳܚܡܳܐ

ܒܢܽܘܪ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܠܶܐ ܩܢܽܘܡܝ̱ ܗܳܐ ܡܳܗܶܐ:
ܬܳܐ ܟܒܰܪ ܦܶܓܥܳܟ ܝܰܐܝܺܒܽܘܬܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܗܶܐ.
ܗܰܘܢܳܐ ܡܰܠܰܚ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܐܬܝܳܟ ܝܰܬܺܝܒ ܪܳܗܶܐ:
ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܗܽܘ ܒܰܒܥܳܬܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܦܳܗܶܐ܀
ܪܶܥܝܳܢܝ̱ ܕܰܘܝܳܐ ܡܶܢ ܪܶܚܡܬܳܟ ܠܳܐ ܣܳܟ ܡܰܪܰܚ:
ܘܰܕܢܰܦܶܣ ܠܳܗ̇ ܠܥܰܝܢܳܐ ܕܬܰܨܶܕ ܒܳܟ ܠܳܐ ܡܰܡܪܰܚ.
ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܬܶܬܚܰܫܰܚ:
ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܨܶܒܥܳܐ ܬܶܡܫܽܘܚ ܥܰܒܕܳܐ ܕܪܳܥܳܐ ܡܳܫܰܚ܀
ܪܺܝܚ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܒܪܰܚܺܝܩܽܘܬܳܟ ܗܳܐ ܡܶܢܝ̱ ܦܳܐܰܚ:
ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܶܐܒܥܶܐ ܩܽܘܪܒܳܟ ܪܶܥܝܳܢܝ̱ ܠܳܐ ܣܳܟ ܢܳܐܰܚ.
ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܬܫܰܢܩܰܢܝ̱ ܐܳܘ ܐܳܚܝ̱ ܟܰܕ ܡܶܢܝ̱ ܬܰܪܰܚ:
ܫܒܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܡܶܟܺܝܠ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܫܥܽܘܬܳܐ ܩܢܽܘܡܝ̱ ܗܳܐ ܫܳܐܰܚ܀
ܠܶܒܝ̱ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܒܢܽܘܪ ܪܶܚܡܬܳܟ ܟܰܕ ܐܶܣܬܰܝܰܛ:
ܡܶܢ ܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܒܳܒ̈ܳܬܝ ܗܳܐ ܐܶܬܚ̈ܰܝܰܛܝ̱.
ܪܶܢܝܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܺܝ ܫܡܶܢ ܘܰܒܥܰܛ:
ܕܗܳܐ ܒܓܰܘ ܦܶܚ̈ܬܶܐ ܕܓܶܕܕ̈ܶܐ ܣܰܚܦܰܢܝ̱ ܟܰܕ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܡܳܛܝ̱̈܀
ܠܶܒܝ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܡܰܪܡܰܪ ܗܳܕܶܐ ܐܰܣܒܰܪ:
ܕܡܶܚܳܐ ܢܺܚܶܐ ܐܶܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܢܣܰܝܒܰܪ.
ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܚܦܰܪ ܗܳܕܶܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܒܗܰܘ ܡܳܐ ܕܰܣܒܰܪ:
ܘܶܐܠܳܐ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܣܶܒܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܝܒܰܪ܀
ܠܶܒܝ̱ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܗܳܐ ܟܢܺܝܫ ܘܰܚܡܺܝܡ ܘܠܳܟ ܟܺܝܬ ܚܳܐܰܪ:
ܕܬܶܫܪܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܘܩܳܠܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܙܳܡܰܪ.
ܒܚܶܠܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܬܳܐ ܫܪܺܝ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܐܰܢܗܰܪ:
ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܰܚܪܶܒ ܟܺܝܬ ܘܰܡܒܰܕܰܪ.
ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܐ ܐܶܢ ܐܶܬܒܰܝܶܐܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܳܟ:
ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܕܽܘܨ ܐܶܢܗܽܘ ܕܕܳܨܶܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܒܚܽܘܒܳܟ.
ܒܛܶܠܘ ܠܺܝ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܶܕܢܳܐ ܠܰܡܨܳܬ݂ ܛܶܒܳܟ:
ܘܢܰܦܫܳܐ ܨܶܦܪܳܐ ܠܩܶܢܳܗ̇ ܫܳܒܩܳܐ ܘܦܳܪܚܳܐ ܠܨܰܘܒܳܟ܀
ܒܓܰܘ ܡܰܫܟܰܢ ܠܶܒܝ̱ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܰܫܶܦ ܬܶܥܽܘܠ ܬܶܫܪܶܐ:
ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܗܶܕܪܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܡܠܶܟ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ.
ܒܠܽܘܚܰܝ̈ ܠܶܒܳܐ ܛܽܘܡ̈ܣܰܝ ܒܶܣܪܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܬܶܗܪ̈ܶܐ:
ܥܰܠ ܪܶܚܡܬܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܬܶܩܪܶܐ܀

ܝܓ: ܠܰܕܩܰܪܺܝܒ

ܕܒܳܟ ܟܺܝܬ ܐܰܨܶܕ ܥܰܝܢܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܗܳܐ ܡܠܰܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ:
ܕܨܶܐܕܰܝܟ ܐܺܬܶܐ ܪܶܓܠܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܗܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ.
ܥܰܠ ܕܰܬܩܰܒܠܰܢܝ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܗܳܐ ܐܳܫܶܕ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܡܶܢ ܣܦܰܪ ܥܽܘܗܕܳܢܝ̱ ܚܽܘܒ ܟܽܠ ܒܰܪܝܳܐ ܗܳܐ ܓܳܪܶܕ ܐ̱ܢܳܐ܀
ܫܳܥܬܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܕܒܳܟ ܟܺܝܬ ܐܶܚܽܘܪ ܒܠܶܒܝ̱ ܩܳܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܫܳܥܬܳܐ ܪܶܓܠܳܐ ܠܪܺܝܫܝ̱ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܟ ܐܳܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ.
ܗܳܠܶܝܢ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܟ ܦܳܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܰܕܠܳܐ ܬܰܘܓܶܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܗܳܐ ܙܳܐܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܀
ܠܶܪܢܝܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܒܚܰܕܘܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܚܰܠܶܦ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܕܰܒܥܳܠ̈ܡܶܐ ܬܪܶܝܢ ܐܶܒܥܶܝܟ ܢܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܐ̱ܢܳܐ.
ܗܳܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܠܳܟ ܓܳܪܶܦ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܕܰܒܥܶܢܝܳܢܳܟ ܐܶܗܘܶܐ ܒܰܐܡܺܝܢ ܗܳܐ ܝܳܨܶܦ ܐ̱ܢܳܐ܀
ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܗܶܪܓܳܟ ܠܳܐ ܢܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ:
ܕܠܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ ܗܳܐ ܡܢܰܗܶܡ ܐ̱ܢܳܐ.
ܐܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܟ ܡܶܨܥܰܬ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܠܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ:
ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܶܝܬ ܡܳܡܽܘ̈ܠܶܐ ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ܀
ܥܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܒܳܟ ܡܰܨܕܳܐ ܚܶܫܟܳܐ ܠܚܰܘܪܳܗ̇ ܕܳܚܶܐ:
ܕܠܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܠܶܒܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܒܟܺܐܦܳܐ ܡܳܚܶܐ.
ܣܳܢܐܳܐ ܡܓܰܚܶܟ ܘܪܳܚܡܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܡܰܣܚܶܐ:
ܕܗܳܢܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܢܺܚܶܐ܀
ܗܰܘܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܦܳܠ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܶܗ:
ܥܰܠ ܟܺܝܬ ܬܰܪܥܳܐ ܒܥܰܒܕܽܘ ܕܺܝܠܳܟ ܠܰܡܩܳܡ ܐܺܝܬ ܠܶܗ.
ܗܳܐ ܠܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܪܚܺܝܡܽܘܬܳܟ ܣܺܝܡ ܗ̱ܘ ܒܳܠܶܗ:
ܘܰܕܢܶܚܡܽܘܠ ܠܳܟ ܓܙܺܝܬ ܡܰܕܰܐܬܳܐ ܠܦܽܘܬ ܟܺܝܬ ܚܰܝܠܶܗ܀
ܢܰܦܫܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܗܳܐ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܰܬ݂:
ܕܒܳܟ ܡܶܬܥܰܠܡܳܐ ܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܪܶܢܝܳܐ ܗܺܝ ܐܶܬܒܰܪܡܰܬ݂.
ܐܳܣܝܳܗ̇ ܐܰܢ̱ܬܽ ܗ̱ܘ ܘܶܐܠܳܐ ܬܶܚܙܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܠܡܰܬ݂:
ܕܢܶܨܒܰܬ݂ ܚܰܝ݂ܶܝ݂̈ܗ̇ ܥܰܡ ܫܰܒܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܗܳܐ ܐܶܬܓܰܡܡܰܬ݂܀
ܫܚܺܝܩܽ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܒܳܐ ܗܽܘ ܡܶܢ ܚܶܙ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܟ:
ܘܳܐܦܶܢ ܚܰܝ ܗ̱ܘ̣ ܚܫܺܝܒ ܒܰܓܠܺܝ̈ܙܶܐ ܕܠܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܟ.
ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܚܡܺܝܠܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܰܙ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܟ:
ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܚܙܳܝܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܚܳܙܶܐ ܕܠܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܟ܀

ܝܕ: ܠܪܳܚܡܳܐ ܡܰܚܒܳܢܳܐ ܕܶܐܬܶܐܠܶܨ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ

ܒܗܳܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܐܶܢ ܡܰܘܙܰܠܬܳܐ ܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܓܳܪܡܳܐ:
ܡܶܢ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܳܟ ܠܳܐ ܣܳܟ ܢܶܫܬܚܶܩ ܙܥܽܘܪܳܐ ܓܰܪܡܳܐ.
ܗܳܐ ܡܣܰܪܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܟ ܩܳܕܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܒܗܰܘ ܡܰܢ ܩܰܘܡܳܐ:
ܕܶܐܛܰܝܶܒ ܠܳܟ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܬܰܡܳܢ ܬܶܓܡܳܐ܀
ܒܰܡܢܰܘܠܽܘܬܳܟ ܗܳܕܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܬܶܐܪܥܳܟ:
ܘܒܰܡܬܰܚ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܢܣܰܒܥܳܟ.
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܓܶܪܡܰܬ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܬܰܒܥܳܟ:
ܩܳܕܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܕܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܬܺܐܬܶܐ ܐܶܦܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܳܟ܀

ܝܗ: ܝܽܘܐܳܒܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܐ

ܒܝܰܐܺܝܒܽܘܬܳܟ ܠܶܒܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܪܳܥܶܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ:
ܘܰܒܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟ ܣܳܦܪܳܐ ܠܩܳܠܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ.
ܒܰܦܨܺܝܕܳܐ ܕܡܰܝ̈ܟ ܢܰܦܫܳܐ ܐܰܝܠܳܐ ܕܓܳܥܶܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ:
ܘܒܰܙ̈ܢܰܝ ܚܽܘܒܳܐ ܐܳܬܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܶܒܥܶܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:       ܠܠܶܒܳܐ ܕܰܚܛܰܦܬ݁ ܡܶܢ ܟܰܪ ܕܰܢܣܰܒܬ݁ ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܝܬܳܐ:
ܘܶܐܠܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܒܨܺܝܪܬܳܐ ܕܫܶܪܟܰܬ݂ ܨܶܐܕܰܝܟ ܒܰܝܬܳܐ.
ܗܳܐ ܠܳܟ ܝܰܗܒܬܳܗ̇ ܕܰܬܩܺܝܡܶܝܗ̇ ܠܳܟ ܪܰܒܰܬ݂ ܒܰܝܬܳܐ:
ܘܶܐܢܳܐ ܐܺܙܰܠ ܐܶܛܰܝܶܒ ܠܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:       ܚܽܘܒܳܟ ܐܰܚܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܽܘ̈ܒܺܝܢ ܓܒܺܝܢܳܐ ܐܰܪܺܝܡ:
ܘܒܰܬܪܰܥ ܚܰܕ̈ܘܳܬܝ̱ ܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܣܽܘܟܪ̈ܶܐ ܐܰܩܺܝܡ.
ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܐܪܚܶܩܬ݁ ܥܫܺܝܩ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܒܳܐ ܘܰܫܠܶܐ ܘܬܰܡܺܝܡ:
ܘܡܶܢ ܒܽܘܓܳܢܳܐ ܡܺܐܡܰܪ ܦܽܘܡܶܗ ܛܒܺܝܥ ܗ̱ܘ̣ ܘܰܚܬܺܝܡ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:       ܠܳܐܚܝ̱ ܕܰܒܚܶܠܡܳܐ ܣܰܥܪܰܢܝ̱ ܒܺܐܝܕܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܠܶܒܟܶܬ݂:
ܪܶܒܽܘ ܣܶܓܕ̈ܳܢ ܟܰܕ ܩܰܪܒܶܬ݂ ܠܶܗ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܒܶܪܟܶܬ.
ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܰܚܙܺܝܢܝ̱ ܗܳܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܒܪܶܓܬܳܟ ܫܶܪܟܶܬ݂:
ܘܶܐ‎ܠܽܘܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܟܺܝܬ݁ ܕܶܐܚܙܶܝܟ ܠܳܐ ܣܳܟ ܕܶܡܟܶܬ݂܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:       ܢܰܗܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܡܶܬܓܰܠܰܠ ܒܺܝ ܒܶܠܥܳܕ ܓܶܫܳܐ:
ܢܽܘܪܳܟ ܚܰܪܟܰܬ݂ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬܰܪܥܺܝܬܝ̱ ܐܰܝܟ ܕܠܰܓܕܺܝܫܳܐ.
ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܐܳܚܝ̱ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܘܒܳܬܪܳܟ ܓܳܪܫܳܐ:
ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܠܳܟ ܝܶܗܒܰܬ݂ ܘܶܐܚܕܰܬ݂ ܒܰܠܚܽܘܕ ܓܶܕܫܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:       ܒܪܰܚܺܝܩܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܥܰܝܢܝ̱ ܐܰܚܽܘܢ ܫܶܢܬܳܐ ܦܶܪܕܰܬ݂:
ܕܠܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܡܶܢ ܚܶܙܰܝ̈ ܠܶܒܝ̱ ܚܰܕܘܰܬܝ̱ ܐܶܒܕܰܬ݂.
ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܽܘܕܳܐ ܚܰܪܒܰܬ݂ ܦܰܓܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܣܶܪܕܰܬ݂:
ܘܠܰܙܢܰܝ̈ ܕܰܘܨܳܐ ܗܺܝ ܡܶܢ ܝܳܬܳܗ̇ ܐܰܦܩܰܬ݂ ܛܶܪܕܰܬ݂܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:       ܒܟܽܠܺܝ ܕܺܝܠܳܟ ܐܺܝܬܰܝ ܐܰܚܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܐܳܘ ܟܢܳܬܝ:
ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܬܗܶܐ ܠܺܝ ܣܳܟ ܥܳܕܽܘܪܳܐ ܐܳܦܶܢ ܒܰܡ̈ܢܳܬ.
ܢܰܦܫܳܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܘܰܐ̱ܚܝܳܢ̈ܶܐ ܣܢܳܬ:
ܘܠܳܟ ܟܺܝܬ ܠܚܽܘܕ ܩܢܳܬ ܠܳܐ ܬܗܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܥܰܢܳܬ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:       ܐܳܚܝ̱ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܘܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܒܺܝܪܺܝܢ ܥܰܡܳܟ:
ܒܰܕܓܰܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ̣ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܳܟ.
ܩܢܰܛ ܓܶܝܪ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܛܥܶܝܘܗܝ ܥܰܠܗܳܝ ܥܰܡܳܟ:
ܒܚܽܘܒܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܪܰܚܡܳܟ ܫܰܦܳܐ ܥܰܪܡܳܟ܀

ܝܘ: ܬܽܘܒ ܠܪܳܚܡܳܐ

ܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܬܚܶܝܬ ܩܳܢܽܘܢܳܟ ܐܺܝܬܰܝ ܕܺܝܢܳܐ:
ܘܗܳܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܕܺܝܢܳܐ.
ܘܣܰܓܺܝ ܙܗܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܙܕܰܠܰܠ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ:
ܡܶܢ ܥܽܘܕܝ݂ܳܝ݂̈ܶܐ ܥܰܠܗܳܝ ܡܶܢܳܟ ܫܳܐܠܳܐ ܕܺܝܢܳܐ܀
ܒܫܶܡܥܳܐ ܕܛܶܒܰܝ̈ܟ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܬܪܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܐܶܕܢܳܐ:
ܡܫܳܛ ܫܳܝܛܳܐ ܗܘܳܬ ܒܰܚܬܺܝܪܽܘܬܳܗ̇ ܣܽܘܓܳܐܐ ܠܥܰܝܢܳܐ.
ܘܗܳܫܳܐ ܒܰܡܛܳܝ ܣܰܩܪܳܟ ܠܥܰܝܢܳܐ ܗܘܳܐ ܢܶܨܚܳܢܳܐ:
ܘܰܥܠܶܝܗ̇ ܕܶܐܕܢܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܡܪܺܝܡܳܐ ܓܢܺܝܢܳܐ܀
ܐܶܢ ܒܶܐܓܰܪܬܳܟ ܠܥܰܝܢܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܢ ܟܽܠܶܗ ܚܽܘܬܪܳܐ:
ܕܠܶܐܕܢܳܐ ܕܒܰܣܡܳܗ̇ ܫܶܡܥܳܐ ܕܛܶܒܰܝ̈ܟ ܦܶܪܥܰܬ݂ ܨܰܥܪܳܐ.
ܒܦܶܓܥܳܟ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܡܶܫܬܰܘܝܳܐ ܕܬܰܩܶܬ݂ ܚܰܘܪܳܐ:
ܠܳܐ ܣܳܟ ܚܳܝܳܐ ܥܰܡܶܗ ܐܶܕܢܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:       ܒܛܰܘܚܳܟ ܐܰܚܽܘܢ ܣܝܳܓ ܠܶܒܝ̱ ܗܳܐ ܣܚܺܝܦ ܘܰܗܓܺܝܡ ܘܰܬܪܺܝܥ:
ܘܥܰܝܢܰܝ̈ ܓܳܝ̈ܚܳܢ ܕܡܳܐ ܥܰܡ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܘܰܪܺܝܕܗܶܝܢ ܬܪܺܝܥ.
ܪܺܝܫ ܪܶܚܡܬܳܐ ܒܟܺܐܦ ܪܽܘܚܳܩܳܐ ܨܠܺܝܦ ܗ̱ܘ ܘܰܦܥܺܝܥ:
ܘܰܚܠܳܦ ܢܝܳܚܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܕܳܘܝܽܘܬܳܐ ܦܪܺܝܥ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:       ܙܒܰܢ ܪܽܘܚܳܩܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܐܰܪܰܐ ܟܰܝ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ:
ܟܳܣ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܰܪܺܝܪ ܐܶܡܰܬܝ ܟܰܝ ܡܶܬܚܰܠܶܐ.
ܦܶܬܓܳܡ ܩܽܘܪܒܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܐܰܪܰܐ ܟܰܝ ܡܶܬܡܰܠܶܐ:
ܥܰܝܡܳܐ ܡܶܢ ܥܺܝܢ ܢܰܦܫܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܟܰܝ ܡܶܬܥܰܠܶܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:       ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܘܓܶܕܕ̈ܶܐ ܕܰܒܦܽܘܪܫܳܢܳܟ ܕܳܘܝܳܟ ܣܳܒܶܠ:
ܠܘܳܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܚܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܳܒܶܠ.
ܪܺܝܫܳܐ ܒܩܶܛܡܳܐ ܦܺܝܠ ܥܰܠ ܕܰܐܪܰܚܬ݁ ܐܳܦ ܐܶܬܐܶܒܶܠ:
ܘܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܒܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܝܰܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܡܶܢ ܟܰܕ ܐܰܪܰܚܬ݁ ܣܽܘܟܳܝ ܦܶܓܥܳܟ ܕܳܘܝܳܟ ܚܳܒܶܠ:
ܘܰܕܓܳܙ̈ܝ̱ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܟܺܐܒܗܶܝܢ ܣܰܡܳܐ ܒܕܶܡܥܰܘ̈ܗܝ ܓܳܒܶܠ.
ܡܶܢ ܐܰܪܰܥ ܠܶܒܝ ܕܶܡܝ ܗܳܐ ܓܳܥܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܡ ܗܳܒܶܝܠ:
ܝܰܘܣܶܦܳܟ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܛܥܶܢܝ ܐܰܚܽܘܢ ܪܽܘܒܶܝܠ.

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܟܰܕ ܡܶܢ ܨܰܘܒܳܟ ܐܰܪܰܚ ܕܳܘܝܳܟ ܒܺܝܫ ܐܶܬܕܰܘܰܕ:
ܘܥܰܡ ܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܦܶܬܓܳܡ ܕܰܘܨܳܐ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܘܰܕ.
ܛܥܽܘ̈ܡܰܝ ܓܶܕܕ̈ܶܐ ܒܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܟܰܕ ܐܶܙܕܰܘܰܕ:
ܡܶܢ ܕܶܡ ܟܰܒܕܶܗ ܐܶܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܐܳܦ ܐܶܬܬܰܪܘܰܕ.

ܝܙ: ܬܽܘܒ ܠܘܳܬ ܪܳܚܡܳܐ

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܒܪܶܓܰܬ ܦܶܓܥܳܟ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܫܳܗܪܳܐ:
ܒܰܕ ܒܳܗ̇ ܚܳܙܝܳܐ ܠܛܶܠܳܢܺܝܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܰܗܪܳܐ.
ܗܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ ܒܥܳܩܬܶܗ ܥܰܝܢܳܐ ܚܰܘܪܳܗ̇ ܒܣܰܗܪܳܐ:
ܘܰܠܦܰܪܨܽܘܦܳܟ ܒܶܗ ܗܽܘ ܚܳܙܝܳܐ ܡܶܨܥܰܬ ܙܰܗܪܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܥܰܝܢܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܡܰܨܕܳܐ ܒܣܰܗܪܳܐ ܓܳܗܪܳܐ:
ܘܥܺܝܢ ܚܰܠܳܫܳܐ ܒܣܽܘܓܐܳܐ ܕܚܰܘܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܢܳܗܪܳܐ.
ܒܠܶܒܳܐ ܓܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܟܡܳܐ ܕܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܓܗܳܐ ܒܒܰܗܪܳܐ:
ܘܡܶܢܳܟ ܪܳܕܶܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܠܡܶܐܪܺܝܬ݂ ܚܽܘܒܳܟ ܡܰܫܩܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܒܪܰܒܳܐ ܟܳܣܳܐ:
ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܠܪܰܘܳܝܽܘܬܳܟ ܐܰܣܓܳܐ ܟܳܣܳܐ.
ܫܳܢܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ ܘܠܰܘ ܪܰܘܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܫܳܢܝܽܘܬܝ ܐܰܣܳܐ:
ܘܶܐܠܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܡܺܝܬܽܘܬܝ ܛܰܝܶܒ ܡܚܳܪ ܡܰܝ̈ ܐܳܣܳܐ܀

ܝܚ: ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܥܰܡ ܪܳܚܡܳܐ

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܒܣܰܗܪܳܐ ܕܶܐܚܙܶܝܟ ܟܰܕ ܣܳܘܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܐ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܒܶܗ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܠܨܰܠܡܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܗܳܐ ܨܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ.
ܒܪܰܚܺܝܩܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܒܽܘ̈ܝܳܐܶܐ ܟܰܕ ܒܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ:
ܒܥܽܘܗܕܳܢ ܓܐܰܝ̈ܳܐ ܙܰܘ̈ܥܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܐ ܡܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܐܶܢ ܬܽܘܒ ܐܶܚܙܶܝܟ ܠܪܺܝܫܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܬܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܡܳܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘ ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ.
ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܟܳܗܢܳܐ ܠܳܟ ܓܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ:
ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܕܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܗܳܐ ܒܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܒܪܰܚܺܝܩܽܘܬܳܟ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܶܨܦܳܐ ܡܶܬܦܰܚܰܚ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܰܦܪܳܐ ܡܶܬܡܰܚܡܰܚ ܐ̱ܢܳܐ.
ܒܰܡܓܰܙܝܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ ܡܶܬܕܰܚܰܚ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܰܒܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܙܢܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܪܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܒܢܽܘܪ ܪܶܚܡܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܽܘܪܳܐ ܫܓܰܪܬܳܝܗܝ ܠܠܶܒܳܐ:
ܘܰܡܙܰܗܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܗܳܢܳܐ ܛܶܒܳܐ.
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܥܰܙ ܩܰܝܛܳܐ ܘܠܳܐ ܢܗܶܐ ܒܳܫܶܠ ܐܶܒܳܐ:
ܘܟܰܝ ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܥܶܢ̈ܒܶܐ ܒܟܰܪܡܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ ܕܶܒܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܒܳܟ ܡܰܠܟܝ ܗܰܘܢܳܐ ܕܰܫܒܳܝܗܝ ܫܽܘܦܪܳܟ ܪܳܢܶܐ ܡܶܪܢܳܐ:
ܘܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܟܡܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܳܢܶܐ ܡܶܥܢܳܐ.
ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܗܳܐ ܢܩܰܒ ܐܶܕܢܳܐ:
ܩܕܳܫ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܣܺܝܡ ܠܶܗ ܘܶܐܠܳܐ ܫܳܢܶܐ ܡܶܫܢܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܒܰܡܳܐܐ ܐܶܕܢܺܝ̈ܢ ܗܳܐ ܨܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܫܡܰܥ ܩܳܠܳܟ:
ܘܰܒܣܶܦܘ̈ܳܬܳܟ ܡܰܛ̈ܦܳܬ ܕܶܒܫܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܬܳܐ ܠܳܟ.
ܐܳܠܶܦ ܥܰܝ̈ܢܺܝܢ ܗܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܶܬܠܶܐ ܘܺܝܠܳܟ:
ܘܬܶܬܓܰܐܶܐ ܠܺܝ ܘܰܥܠܰܝ ܬܶܗܘܶܐ ܣܳܐܶܡ ܒܳܠܳܟ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܡܶܢ ܟܰܕ ܐܰܒܥܶܕܬ݁ ܥܠܳܡܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܬܽܘܗ:
ܘܗܳܝ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܐܶܫܬܰܚܡܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܘܰܗܘܳܬ ܠܺܝ ܒܽܘܗ.
ܠܢܰܦܫܝ̱ ܕܰܫܒܰܝܬܳܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܕ̈ܥܶܝܗ̇ ܫܒܺܝܬܳܐ ܫܰܡܗܽܘܗ̇:
ܡܳܪܝ ܡܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܕܺܐܡܰܪ ܟܽܠ ܫܳܥܳܐ ܐܽܘܗ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܬܽܘܒ ܒܰܐܬܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܙܰܠ ܐܶܥܡܰܪ:
ܘܰܒܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܙܡܰܪ.
ܥܰܠ ܟܺܝܬ ܥܰܪ̈ܒܶܐ ܕܦܳܪܶܣ ܐܶܬܠܶܐ ܟܶܢܳܪܝ ܘܺܐܡܰܪ:
ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܬܒܰܥ ܕܺܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܚܶܟܰܝ̈ ܐܰܡܰܪ܀

ܝܛ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܘܳܬ ܪܳܚܡܳܐ

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܟܰܕ ܡܶܢ ܪܳܚܡܶܗ ܪܳܚܡܳܐ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦܪܺܝܫܳܐ:
ܡܳܢܳܐ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢ ܪܰܚܺܝܩܽܘܬܳܐ ܩܽܘܪܒܳܐ ܕܟܰܘܫܳܐ.
ܩܽܘܡ ܬܳܐ ܐܰܚܽܘܢ ܫܪܺܝ ܒܠܶܒܝ ܡܨܰܒܬܳܐ ܚܡܺܝܡܳܐ ܟܢܺܝܫܳܐ:
ܒܕܶܐܢ ܠܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܗܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܦܗܳܐ ܒܬܰܘܫܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܩܽܘܡ ܬܳܐ ܐܰܚܽܘܢ ܠܫܳܪܽܘܬܳܐ ܕܠܳܟ ܗܳܐ ܡܛܰܝܶܒ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܝ̱ ܐܰܦܣܽܘ̈ܢܝܳܬܳܐ ܠܳܟ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ.
ܚܰܡܪܳܐ ܡܙܺܝܓܳܐ ܘܢܶܩܣܳܐ ܡܛܰܘܝܳܐ ܠܳܟ ܥܳܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ:
ܗܰܘ ܡܶܢ ܒܳܒ̈ܳܬܝ̱ ܘܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܝ̱ ܗܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܠܡܽܘܢ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܐܳܦ ܕܺܝܠܳܟ:
ܢܶܚܕܶܐ ܘܰܢܕܽܘܨ ܣܳܢܐܳܐ ܢܟܺܝܠܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܐܳܦ ܕܺܝܠܳܟ.
ܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘ̣ ܕܢܺܐܒܰܫ ܗܰܘ ܫܰܪܘܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܐܳܦ ܕܺܝܠܳܟ:
ܘܬܶܦܽܘܩ ܨܶܦܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܶܢܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܐܳܦ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܩܽܘܡ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܬܳܐ ܢܶܬܒܰܝܬܶܐ:
ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܰܩܢܶܐ ܠܓܰܘܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܝܬܶܐ.
ܕܶܐܣܦܺܝܪ ܙܰܒܢܳܐ ܒܚܽܘܕܪ̈ܰܘܗܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܰܢ ܗܳܐ ܡܰܪܬܶܐ:
ܕܡܳܐ ܕܕܳܒܰܪ ܠܰܢ ܠܳܐ ܣܳܟ ܡܰܓܰܪ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܢܶܫܬܶܐ܀

ܟ: ܬܽܘܒ ܠܘܳܬ ܪܳܚܡܳܐ ܒܰܬܡܳܢܶܐ ܛܽܘܢܰܐܣ

ܒܛܺܝܠܽܘܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢ ܡܶܬܪܰܚܡܳܐ:     

                        ܗܺܝ ܡܫܰܦܪܽܘܬܰܢ ܬܽܘܒ ܡܶܬܠܰܚܡܳܐ.

ܒܪܰܚܺܝܩܽܘܬܳܟ ܗܳܐ ܡܶܫܬܰܚܡܳܐ:  

ܪܽܘܚܝ̱ ܘܰܒܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܳܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܐ.

ܘܶܐܠܳܐ ܒܦܶܓܥܳܟ ܐܰܚܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ:

                        ܗܺܝ ܡܺܝܬܽܘܬܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܶܬܢܰܚܡܳܐ܀
 

ܟܐ: ܡܰܦܰܩܒܪܽܘܚܳܐ ܘܝܽܘܐܳܒܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ

ܠܰܘ ܕܰܛܥܺܝܬܳܟ ܐܰܘ ܕܰܐܛܥܺܝܬܳܟ ܐܶܓܪ̈ܳܬܝ ܦܶܣܩܶܬ݂:
ܡܶܢ ܚܳܣܽܘ̈ܡܶܐ ܩܶܢܛܶܬ݂ ܐܰܚܽܘܢ ܥܰܠܗܳܝ ܫܶܬܩܶܬ݂.
ܗܳܢܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܡܶܢܳܟ ܪܽܘܚܝ̱ ܪܽܘܚܝ̱ ܟܰܕ ܐܶܬܪܰܚܩܶܬ݂:
ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܰܟܡܳܐ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܘܓܶܕܕ̈ܶܐ ܡܶܬܩܶܬ݂܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:       ܟܪܺܝܗܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܪܰܚܺܝܩܽܘܬܳܟ ܐܰܚܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ:
            ܩܽܘܡ ܬܳܐ ܐܰܣܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܽ ܗ̱ܘ̣ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܐܳܣܝܳܐ.
            ܕܦܶܓܥܳܟ ܩܳܦܶܠ ܠܶܙܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܟܰܣܝܳܐ:
            ܕܗܶܪܽܘܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܶܣܛܰܩ̈ܛܶܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܩܰܣܝܳܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:       ܕܠܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܠܰܝܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܡܶܪܬܳܐ ܓܳܣܝܳܐ:
            ܘܰܒܥܺܝܢ ܝܳܬܳܗ̇ ܣܰܢܝܳܐ ܨܥܺܝܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܘܒܰܣܝܳܐ.
            ܕܒܳܟܽ ܗ̱ܘ̣ ܚܳܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܡܳܝܬܳܐ ܘܡܳܣܝܳܐ:
            ܐܳܘ ܪܽܘܚ ܪܽܘܚܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܟܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܢܰܣܝܳܐ܀

ܟܒ: ܠܰܐܦܰܝ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܙܢܳܐ ܚܽܘܒܳܢܳܝܳܐ

ܒܬܳܓ ܓܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܟܠܺܝܠ ܥܰܠ̈ܠܳܢܶܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܚܰܣܺܝ݂ܝ݂:
ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܪܺܝܫܝ̱ ܘܰܒܚܰܫ̈ܶܐ ܒܰܙܒܰܢ ܐܰܒܣܺܝ.
ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܐܪܰܚ ܒܰܡܥܺܝ̈ܣܳܬܳܐ ܩܢܽܘܡܝ̱ ܐܶܬܢܰܣܺܝ:
ܘܶܐܣܛܠܶܐ ܟܡܺܝܪܬܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܠܶܒܝ̱ ܐܳܦ ܐܶܬܟܰܣܺܝ܀
ܡܶܢ ܟܰܕ ܐܰܒܥܶܕ ܠܶܒܳܐ ܡܢܰܘܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܘܣܺܝ:
ܘܶܐܠܳܐ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܘܓܶܕܕ̈ܶܐ ܓܥܺܝ̈ܛܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܪܰܣܺܝ.
ܡܶܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝ ܝܰܐܺܝܒܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܰܐܣܺܝ:
ܘܗܳܐ ܒܰܓܠܶܐ ܥܺܝܢ ܩܳܥܶܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܚܰܣܺܝ݂ܝ݂ ܘܳܐܣܺܝ܀
ܙܳܐܰܥ ܕܰܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܪܬܳܐ ܒܕܶܒܫܶܗ ܓܰܣܺܝ:
ܘܗܳܐ ܪܓܺܝܓ ܢܶܫܡܰܥ ܐܶܢ ܫܳܪ̈ܥܳܬܳܗ̇ ܚܰܣܝܶܗ ܚܰܣܺܝ.
ܐܶܢ ܠܳܐ ܠܬܰܫܘܺܝܬܝ̱ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܐܰܡܣܺܝ:
ܟܒܰܪ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܶܒܝ̱ ܕܶܐܫܬܰܢܰܓ ܠܳܐ ܐܶܬܦܰܪܣܺܝ܀

ܟܓ: ܠܰܐܦܰܝ ܪܳܚܡܳܐ ܕܰܚܙܰܩ ܘܰܐܪܰܚ ܡܶܢܶܗ

ܚܰܕܘܰܬ ܪܽܘܚܝ̱ ܗ̱ܘܰܝܬ ܡܳܪܝ ܘܰܕܫܰܢܺܝܬ݁ ܐܰܝܟܰܢ ܚܳܕܝܳܐ:
ܕܰܒܦܽܘܪܫܳܢܳܟ ܢܽܘܪܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܝ̱ ܓܳܕܝܳܐ.
ܒܡܳܪܝ̱ ܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܝ̱ ܡܶܢ ܒܶܣܳܕܝܳܐ:
ܡܶܢ ܟܰܕ ܐܰܪܚܶܩܬ݁ ܐܳܦܠܳܐ ܕܶܡ̈ܥܰܝ ܫܠܺܝ̈ ܡܶܢ ܪܶܕܝܳܐ܀
ܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܡܰܫܟܰܢ ܢܰܦܫܳܐ ܦܰܐܺܝܫ ܨܰܕܝܳܐ:
ܐܳܦ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܗܰܘܢܳܐ ܗܳܐ ܫܛܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܡܢܰܕܝܳܐ.
ܗܺܝ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܠܽܘܓܺܝܩܳܝܬܳܐ ܡܶܒܕܳܐ ܒܳܕܝܳܐ:
ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܡܛܶܐ ܒܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܫܰܕܝܳܐ܀

ܟܕ: ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܝܽܘܐܳܒܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ

ܡܠܶܟ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܠܣܽܘܦܺܝܰܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܢܰܩܺܝ:
ܘܰܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ ܗܳܐ ܐܶܬܗܰܕܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܺܐܝܬܺܝܩܺܝ.
ܡܶܢ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟ ܡܶܙܕܰܟܝܳܐ ܟܺܝܬ ܪܺܝܛܽܘܪܺܝܩܺܝ:
ܘܰܠܗܰܠ ܦܳܝܫܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘ̈ܓܝܳܬܳܟ ܦܽܘܐܺܝܛܺܝܩܺܝ.
ܡܶܢ ܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܕܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܟ ܚܳܝܒܳܐ ܬܰܪܩܺܝ:
ܗܳܝ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܪܳܬ ܡܽܘܣܺܝܩܺܝ.
ܠܰܦܪܽܘܛܰܣܺܝܣ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܛܳܟ ܠܽܘܓܺܝܩܺܝ:
ܒܳܐܠܨܳܝܽܘܬܳܐ ܬܣܰܠܓܶܣ ܒܦܽܘܪܣܳܝ ܣܽܘܦܺܣܛܺܝ̈ܩܺܝ.
ܒܗܳܕ ܫܺܝܽܘܬܳܐ ܕܛܳܒ ܢܰܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܐܺܝܩܺܝ:
ܕܰܒܦܽܘܪܫܳܢܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܣܰܡܥܶܠܬܳܢܝ̱ ܐܰܨܶܕ ܘܰܒܩܺܝ.
ܗܰܘ ܪܽܘܚܳܩܳܟ ܟܳܣ ܣܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܘܰܐܫܩܺܝ:
ܘܶܐܠܳܐ ܚܙܳܬܳܟ ܝܳܗܒܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܝܬ ܬܺܝܪܝܰܩܺܝ܀

ܟܗ: ܝܽܘܐܳܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܪܳܚܡܳܐ

ܣܰܓܺܝ ܪܓܺܝܓ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬܝܰܐܰܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ:
ܥܰܠ ܕܶܐܦܰܝܶܓ ܨܰܗܝܽܘܬܝ̱ ܒܫܶܩܝܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܬܰܦܰܝ̈ܟ.
ܒܒܳܥܽܘ ܐܰܚܽܘܢ ܠܡܶܦܪܰܚ (ܡܶܚܕܳܐ) ܒܪܰܘܡܳܐ ܓܶܦܰܝ̈ܟ:
ܘܬܶܫܟܰܢ ܨܶܐܕܰܝ ܘܢܦܫܝ̱ ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦܰܝܟ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܣܰܓܺܝ ܪܓܺܝܓܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܕܬܰܨܶܕ ܘܬܶܬܒܰܩܶܐ ܒܳܟ:
      ܐܳܦ ܟܺܝܬ ܐܶܕܢܳܐ ܛܳܒ ܝܰܐܺܝܒܳܐ ܠܰܡܨܳܬ ܛܶܒܳܟ.
      ܣܰܘܩܳܐ ܘܛܰܥܡܳܐ ܣܘܶܝܢ ܕܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܪܺܝܚܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ:
      ܐܳܦ ܬܽܘܒ ܪܳܓܳܐ ܪܶܓܫܬܳܐ ܠܡܶܓܰܫ ܚܶܙܰܝ̈ ܠܶܒܳܟ.
      ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܰܠܓܰܘ ܘܕܰܠܒܰܪ ܡܫܰܘܚܺܝܢ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܨܰܘܒܳܟ:
      ܘܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪܓܺܝܓܺܝܢ ܕܢܶܫܪܽܘܢ ܒܩܽܘܪܒܳܟ.

               ܟܗ: ܒ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܘܳܬ ܪܳܚܡܳܐ

ܟܰܕ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܚܽܘܢ ܐܰܓܰܪ:
      ܒܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܺܝܬܝ̱ ܠܰܬܪܰܥ ܚܰܕ̈ܘܳܬܝ ܐܶܚܰܕ ܘܰܙܓܰܪ.
      ܢܽܘܪܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܬܰܘܳܢ ܠܶܒܝ̱ ܐܰܘܚܶܕ ܘܰܫܓܰܪ:
      ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܫܪܶܟܘ ܠܺܝ ܢܦܶܫ ܘܰܦܓܰܪ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܫܩܶܠܬ݁ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܕܛܰܥܢܽܘܟ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܚܓܰܪܘ:
ܘܟܰܕ ܗܳܐ ܠܳܐ ܚܓܰܪܘ ܠܺܝ ܕܰܒܥܺܝܬܳܟ ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܚܓܰܪܘ.
ܐܶ‎ܠܽܘ ܚܪܰܙܬܳܢܝ̱ ܒܰܡܢܺܝܚܳܢ̈ܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܐܰܓܰܪ:
ܥܰܠ ܒܰܪܳܝܳܐ ܬܰܪܥܳܟ ܒܳܬܶܬ݂ ܠܺܠܝܳܐ ܕܰܣܓܰܪ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܰܪܰܐ ܐܶܚܙܶܝܟ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܶܐܡܽܘܬ݂ ܘܶܐܚܽܘܬ݂ ܠܚܶܦܪܳܐ:
ܘܡܶܢ ܚܙܳܬ݂ ܨܰܠܡܳܟ ܒܓܰܘ ܚܶܫܟܳܐ ܕܒܺܝ ܕܳܢܰܚ ܫܰܦܪܳܐ.
ܟܰܝ ܢܗܶܐ ܗܳܢ ܝܽܘܡ ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܳܢܰܚ ܕܺܝܠܶܗ ܨܰܦܪܳܐ:
ܕܶܐܪܗܶܐ ܒܨܰܠܡܳܟ ܘܚܶܫܽܘܟܝ̱ ܢܳܗܰܪ ܒܕܺܝܠܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܟܘ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܡ ܥܶܕܠܳܝܳܐ

      ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܰܚܽܘܢ ܛܥܰܝܬܳܢܝ̱ ܡܶܢܫܶܠܝ̱ ܛܳܒ ܐܶܬܕܰܡܪܶܬ݂:
ܘܡܶܢ ܩܶܨ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܰܬ݂ ܚܶܫܶܬ݂ ܐܳܦ ܐܶܬܟܰܡܪܶܬ݂.
ܘܟܰܕ ܦܳܗܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܩܳܠܰܝ̈ ܒܶܟܝܳܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܫܰܡܪܶܬ݂:
ܘܒܰܡܓܰܙܝܽܘܬܳܐ ܘܨܰܕܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܚܶܢ̈ܟܰܝ ܐܰܡܪܶܬ݂܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܶܢܗܽܘ ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܰܫܶܦ ܦܶܓܥܳܐ ܩܕܳܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ:
ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܠܡܶܪܫܳܐ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ.
ܐܶܢܕܶܝܢ ܩܶܨܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܦܳܟܰܪ ܘܰܠܠܶܫܳܢܳܐ:
ܟܡܳܐ ܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܛܡܺܝܪ̈ܳܢ ܒܥܰܦܪܳܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܚܳܢܳܐ܀

ܟܘ: ܒ. ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܝܽܘܐܳܒܳܐ

      ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܫܩܶܠܬ݁ ܘܰܢܦܰܩܬ݁ ܬܺܐܙܰܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܫܝܳܪܬܳܐ:
ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܩܰܠܬ݁ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܫܶܡܺܝܬܳܐ ܠܢܰܦܫܳܟ ܡܳܪܬܳܐ.
ܠܰܝܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܒܳܟܝܳܐ ܘܳܐܠܝܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܳܪܬܳܐ:
ܬܳܐ ܐܰܦܨܰܚܶܝܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܶܫܽܘܥ ܕܢܰܚܶܡ ܡܺܝܬܳܐ܀
ܡܳܪܝܳܐ ܢܫܰܟܢܳܟ ܠܺܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܪܥܳܐ:
ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܶܐܗܘܶܐ ܥܰܒܕܳܟ ܘܢܳܛܰܪ ܬܰܪܥܳܐ.
ܒܩܽܘܪܒܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܥܰܦܪܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ:
ܕܚܽܘܒܳܟ ܐܰܚܽܘܢ ܒܓܰܘ ܠܶܒܝ ܗܳܐ ܨܪܺܝܪ ܒܰܕܡܽܘܬ ܙܰܪܥܳܐ܀

ܟܙ: ܥܰܠ ܪܳܚܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܬܕܰܪܰܫ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ

      ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܡܰܫܒܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܳܫܶܒ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ:
ܘܡܶܢܶܗ ܣܳܝܩܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܗܶܪܽܘܡܬܳܢܳܐ.
ܕܡܶܢ ܠܶܒܢܳܢ ܗ̱ܘ̣ ܐܰܘ ܡܶܢ ܦܰܩܚܰܘ̈ܗܝ ܡܰܫܒܳܐ ܗܳܢܳܐ:
ܒܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܣܳܒܪܺܝܢ ܒܰܕܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܘ ܫܪܳܪܶܗ ܕܰܙܢܳܐ.

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܠܳܐ ܠܳܐ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܶܢ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢܳܐ:
ܠܡܶܬܦܰܘܫܳܫܽܘ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢ ܪܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܝܢܳܐ.
ܒܕܰܡܰܣܩܽܘܣ ܗ̱ܝ ܡܥܺܝܢܶܗ ܕܪܺܝܚܳܐ ܘܰܐܝܕܳܐ ܡܥܺܝܢܳܐ:
ܪܳܚܶܡܝ̱ ܛܳܒܳܐ ܗܶܕܪܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܒܰܐܡܢܳܐ.

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܡܠܶܟ ܝܳܕ̈ܽܘܥܶܐ ܡܰܠܰܐܟ ܒܶܣܪܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ:
ܪܚܺܝܡ ܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ ܨܶܒܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܢܶܒܥܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ.
ܐܳܘ ܠܳܟ ܡܰܫܒܳܐ ܥܛܽܘܦ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘ ܠܘܳܬܶܗ ܕܣܺܝܢܳܐ:
ܘܡܶܢ ܕܺܝܠܝ ܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܘܚܰܘܳܝܗܝ ܕܕܳܒܶܬ ܡܶܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ.
ܐ̱ܡܰܪ ܠܶܗ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܰܥܛܶܠ ܦܶܓܥܳܐ ܐܳܦ ܥܶܢܝܳܢܳܐ:
ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܟ ܫܰܕܰܪ ܬܕܰܠܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ.
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܙܰܒܢܳܐ ܟܠܳܐ ܡܶܢ ܚܰܘܪܳܐ ܟܺܝܬ ܦܰܓܪܳܢܳܐ:
ܡܶܨܥܰܬ ܐܳܐܰܪ ܬܳܐ ܠܳܟ ܐܰܚܽܘܢ ܐܰܝܟ ܪܽܘܚܳܢܳܐ.
ܒܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܫܶܬ ܠܳܟ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܳܝܩܳܐ ܥܰܝܢܳܐ:
ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܨܺܝܪܳܐ ܒܳܒܬܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ.
ܠܚܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܡܰܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܣܳܘܚܳܐ ܪܶܒܰܬ ܐܶܕܢܳܐ:
ܘܕܰܬܨܽܘܬ݂ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܪܰܟܢܳܐ.
ܡܶܢ ܓܶܝܪ ܗܶܪܓܳܟ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܦܰܩ ܣܳܟ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ:
ܘܰܠܟܽܠ ܟܽܘܢܳܝ ܫܡܳܟ ܗ̱ܘ̣ ܠܳܚܶܐ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ.
ܠܰܝܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܚܰܘܪܳܐ ܒܬܰܝܡܢܳܐ ܗܳܐ ܡܰܩܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ:
ܕܠܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ ܕܳܐܬܝ̈ܳܢ ܐܶܗܘܶܐ ܐܶܫܦܺܝܙܟܳܢܳܐ.
ܕܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܒܡܶܠܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܟܺܐܢܳܐ:
ܕܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܡܥܳܕ ܢܶܨܛܰܝܰܒ ܗܽܘ ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ.
ܠܰܘ ܒܽܘ̈ܝܳܐܶܐ ܡܶܠܬܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܕܰܘܝܳܐ ܡܫܰܟܢܳܐ:
ܐܶܠܳܐ ܠܡܺܝܬܽܘܬ݂ ܫܰܒܝܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܕܰܫܢܳܐ܀

ܟܚ: ܡܰܦܰܩܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܪܳܚܡܳܐ

ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܶܒܝ̱ ܕܰܐܣܟܶܠ ܡܰܘܕܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܟܳܦܰܪ:
ܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܡܶܟܺܝܠ ܕܡܶܟܳܐ ܘܰܠܗܰܠ ܗܳܐ ܠܳܟ ܫܳܦܰܪ.
ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܶܗ ܘܶܐܠܳܐ ܠܝܳܬܶܗ ܩܰܒܪܳܐ ܚܳܦܰܪ:
ܘܡܶܢ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܳܘܰܪ ܢܳܘܰܪ ܢܳܦܰܪ.
ܕܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܺܝ ܬܗܰܪ:
ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܘܰܟܠܺܝܠܝ̱ ܕܰܒܣܽܘܟܳܝܳܟ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܗܳܐ ܫܗܰܪ̈ܝ.
ܙܺܝܘܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܒܳܒ̈ܳܬܝ ܐܰܢܗܰܪܘ:
ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܬܰܘܚܰܪ ܗܳܐ ܐܶܣܬܰܡܺܝ݂̈ܝ݂ ܒܒܶܟܝܳܐ ܘܰܓܗܰܪ̈ܝ܀

ܟܛ: ܬܽܘܒ  ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܘܳܬ ܪܳܚܡܳܐ

ܗܳܐ ܒܡܰܪܢܺܝܬܳܐ ܕܳܐܶܒ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܣܢܶܐ:
ܥܳܠܡܳܐ ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܒܶܗ ܘܰܠܚܽܘܕ ܠܳܟ ܪܳܚܡܳܐ ܢܶܩܢܶܐ.
ܠܶܒܳܐ ܠܗܰܘܢܳܐ ܥܳܫܶܡ ܕܠܳܟ ܗ̱ܘ̣ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܢܶܪܢܶܐ:
ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܒܰܪܝܳܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܢܰܦܢܶܐ ܘܠܳܟ ܟܺܝܬ݂ ܢܶܦܢܶܐ܀
ܒܰܐܢܢܽܘܣܺܝܶܗ ܠܳܟ ܦܳܘܠܳܘܛܺܝܢ ܢܶܩܽܘܡ ܢܶܒܢܶܐ:
ܕܒܶܗ ܠܰܡ ܚܽܘܒܳܟ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܢܶܓܢܶܐ.
ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܢܺܝܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܢܺܝܫܳܟ ܢܶܚܢܶܐ:
ܘܰܠܕܶܐܬܡܰܠܰܠ ܒܰܕܛܳܒ ܘܰܕܒܺܝܫ ܐܰܡܺܝܢ ܢܶܥܢܶܐ܀
ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܰܫܶܦ ܥܰܡ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܢܶܡܢܶܐ:
ܘܰܐܪܰܥ ܠܶܒܶܗ ܠܰܙܪܰܥ ܚܽܘܒܳܟ ܢܶܟܪܽܘܒ ܢܶܬܢܶܐ.
ܠܰܒ̈ܢܳܬ݂ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܳܐܟ̈ܠܰܝܩܰܪܨܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܐܶܕ̈ܢܶܐ:
ܬܶܕܚܽܘܩ ܬܶܙܢܽܘܩ ܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܒܚܽܘܒܳܟ ܢܶܫܢܶܐ܀

ܠ: ܝܽܘܐܳܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܦܶܓܥܳܐ ܕܪ̈ܳܚܡܶܐ

ܗܳܐ ܠܰܡ ܡܶܢ ܟܰܕ ܒܣܽܘܟܳܝ ܦܶܓܥܳܟ ܕܘܺܝܬ݂ ܐܳܦ ܣܶܒܶܬ݂:
ܥܰܕ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܕܡܺܐܡܰܪ ܦܽܘܡܳܟ ܐܶܬܡܳܠܝ̱ ܢܶܣܒܶܬ݂.
ܩܽܘܡ ܬܳܐ ܠܡܰܫܟܰܢܝ̱ ܘܒܰܦܣܳܥ̈ܳܬܳܟ ܡܶܟܺܝܠ ܨܰܒܶܬ݂:
ܕܰܒܗܳܢ ܣܰܒܪܳܐ ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܳܡܶܬ݂ ܘܝܶܬܒܶܬ݂܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܒܠܺܠܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܟܰܕ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܗܘܺܝܬ ܐܳܦ ܫܶܗܪܶܬ݂:
ܠܰܩܢܽܘܡܝ̱ ܕܶܒܚܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܕܪܶܬ݂.
ܩܽܘܡ ܬܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܣܰܟܺܝܬ݂ ܣܰܒܪܶܬ:
ܘܰܒܗܳܢ ܣܰܒܪܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܗܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪܶܬ݂܀

ܠܐ: ܒܙܶܢ ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܘܥܰܠ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܦܶܓܥܳܐ

ܕܰܟܡܳܐ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܘܓܶܕܕ̈ܶܐ ܡܶܬܩܶܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕܰܥ:
ܟܰܕ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܐܚܽܘܢ ܒܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܠܕܳܘܝܽܘܬܝ̱ ܐܰܒܠܰܥ.
ܘܗܳܫ ܕܰܐܪܰܥܬܶܗ ܠܶܒܝ̱ ܡܶܢ ܚܳܙ̈ܝܳܬܝ ܡܰܒܽܘܥܰܘ̈ܗܝ ܬܪܰܥ:
ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܟܺܝܬ ܚܰܘܪܶܗ ܬܶܣܒܰܥ܀

ܠܒ: ܥܰܠ ܪܳܚܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ

ܪܳܚܡܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܝܽܘܩܪܳܐ ܕܪܳܚܡܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܛܳܥܶܢ:
ܘܟܽܠ ܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܛܳܥܶܢ.
ܡܶܢ ܫܰܒܽܘܩܳܐ ܕܩܶܪܕܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܦܐܶܐ ܛܳܥܶܢ:
ܕܡܶܛܽܠ ܘܰܪܕܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܛܳܥܶܢ.

ܠܒ: ܒ. ܥܰܠ ܪܳܚܡܳܐ ܕܶܐܬܟܫܶܠ ܥܠܰܘܗܝ

ܐܶܢ ܪܽܘܥܳܡܳܐ ܐܰܦܣܰܢܬܺܝܽܘܢ ܐܰܪܡܺܝ ܒܕܶܒܫܳܟ:
ܒܕܺܝܠܝ ܠܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܗܳܐ ܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܪܺܝܫ ܘܰܒܪܺܝܫܳܟ.
ܘܳܐܦܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܒܰܡܠܶܐ ܫܳܥܳܐ ܫܰܓܢܺܝ ܢܺܝܫܳܟ:
ܣܳܟ ܠܳܐ ܪܫܺܝܬܳܟ ܐܶܠܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܕܪܳܫܳܟ܀
ܐܳܦܶܢ ܟܶܫܠܳܐ ܥܰܠܘܰܝ ܚܰܠܶܛ ܒܰܐܓܳܢ ܚܽܘܒܳܟ:
ܐܶܢܳܐ ܥܺܝܢ ܠܶܒܝ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܒܰܙܒܰܢ ܗܳܐ ܡܰܨܕܶܐ ܒܳܟ.
ܘܟܰܕ ܐܶܬܪܰܥܰܡܬ݁ ܐܳܦܶܢ ܐܰܣܓܺܝܬ݁ ܣܽܘܓܐܳܐ ܪܰܘܒܳܟ:
ܠܳܐ ܣܳܟ ܐܰܗܡܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܕܶܐܒܰܩܰܪ ܛܳܒܽܘܬ݂ ܛܶܒܳܟ܀
ܨܠܶܐ ܠܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܐܶܢ ܐܶܬܟܰܢܺܝܬ ܠܳܐ ܐܶܬܟܰܢܺܝܬ:
ܒܰܕܡܽܘܬ ܣܰܗܪܳܐ ܐܶܢ ܐܶܬܓܰܢܺܝܬ݁ ܠܳܐ ܐܶܬܓܰܢܺܝܬ݁.
ܕܬܰܘܒܶܕ ܪܶܚܡܰܬܝ ܐܶܢ ܐܶܬܪܰܢܺܝܬ݁ ܠܳܐ ܐܶܬܪܰܢܺܝܬ݁:
ܘܒܰܙܢܰܝ̈ ܚܽܘܒܳܐ ܐܶܢ ܐܶܫܬܰܓܢܺܝܬ݁ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܓܢܺܝܬ݁܀
ܒܫܽܘܓܢܳܝ ܚܽܘܒܳܐ ܘܳܐܦܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܛܒܺܝܒܳܐ ܐܰܚܽܘܢ:
ܒܰܣܦܰܪ ܥܽܘܗܕܳܢܝ ܗܳܝ ܐܰܚܽܘܬܳܟ ܟܬܺܝܒܳܐ ܐܰܚܽܘܢ.
ܕܬܶܛܠܽܘܡ ܚܽܘܒܠܰܝ̈ ܘܳܐܦܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܒܺܝܒܳܐ ܐܰܚܽܘܢ:
ܠܳܐ ܣܳܟ ܐܶܛܥܶܝܟ ܘܳܐܦܶܢ ܬܶܛܥܶܝܢܝ̱ ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܰܚܽܘܢ܀
ܒܰܫܢܺܝܓܽܘܬܳܟ ܠܺܝ ܥܰܡ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܟܰܕ ܟܰܕܰܪܬܳܢܝ̱:
ܕܠܳܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܥܓܰܠ ܡܶܢ ܨܶܐܕܰܝܟ ܐܳܚܝ ܫܰܕܰܪܬܳܢܝ̱.
ܘܟܰܕ ܒܳܟ ܛܶܦܣܶܬ݂ ܕܶܐܩܢܶܐ ܐܳܣܝܽܘ ܠܳܐ ܥܰܕܰܪܬܳܢܝ̱:
ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܰܐܫܕܳܢ̈ܶܐ ܗܳܐ ܒܰܕܰܪܬܳܢܝ܀
ܗܳܐ ܨܳܐܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܘܛܽܘܡܣܳܐ ܕܰܨܒܺܝܬ݂ ܡܶܨܛܰܝܰܒ ܥܰܡܝ̱:
ܗܳܐ ܪܳܥܶܡ ܩܳܠܝ̱ ܫܺܝܦܽܘܪ ܚܽܘܒܳܟ ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܥܰܡ.
ܪܶܥܝܳܢ ܪܶܚܡܰܬܝ̱ ܒܩܶܨ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܠܰܚܰܡ:
ܘܟܰܕ ܟܽܠ ܣܳܒܶܠ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܳܟ ܡܶܬܠܰܚܰܡ܀
ܚܽܘܒܝ̱ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܚܕܶܬ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܚܰܡ:
ܘܰܒܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܘܰܐܩܡܰܝ̈ ܣܳܟ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܚܰܡ.
ܚܽܘܒܳܟ ܕܰܐܘܦܺܝ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܒܳܝܫܳܟ ܟܒܰܪ ܡܶܬܢܰܚܰܡ:
ܘܰܕܩܰܪ ܘܰܦܟܰܗ ܒܚܽܘܒ ܚܰܠܳܫܳܟ ܛܳܟ ܡܶܬܚܰܡܰܡ܀
ܗܳܐ ܠܺܝܓܳܐܺܝܬ ܡܳܛܶܐ ܠܨܰܘܒܳܟ ܡܚܺܝܠܳܐ ܒܳܝܫܳܟ:
ܕܒܰܐܦܽܘܩܪܺܝܣܺܝܣ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܢܶܫܪܶܐ ܕܪܳܫܳܟ.
ܠܰܘ ܗܰܘ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ̣ ܕܰܐܩܺܝܡܬ݁ ܩܝܳܡܳܐ ܠܺܝ ܠܚܰܠܳܫܳܟ:
ܕܰܕܠܳܐ ܢܶܟܝܳܢ ܬܶܛܪܰܢܝ̱ ܚܽܘܒܳܟ ܡܳܢܳܐ ܓܰܕܫܳܟ܀
ܠܚܽܘܒܝ̱ ܕܰܐܝܟ ܢܶܫܪܳܐ ܒܛܽܘܪܳܟ ܐܰܩܶܢ ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܛܳܣ:
ܠܡܽܘܢ ܚܰܠܶܦܬܳܝܗܝ ܐܺܝܩܺܐ ܒܥܽܘܪܒܳܐ ܘܰܒܦܺܝܝܳܪܓܽܘܣ.
ܐܳܦܶܢ ܥܰܠ ܚܽܘܒܝ̱ ܗܰܘ ܠܳܐ ܥܕܺܝܠܳܐ ܚܽܘܒܳܟ ܠܳܐ ܚܳܣ:
ܕܶܐܗܘܶܐ ܣܳܥܰܪ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܣܥܰܪܬ݁ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܝ̱ ܚܳܣ܀

ܠܓ: ܠܘܳܬ ܪܳܚܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܐܗܦܶܟ ܪܶܚܡܬܶܗ ܠܣܶܢܶܐܬܳܐ

ܡܶܢ ܫܽܘܥ ܚܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܳܐ ܫܳܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܳܐܦܶܢ ܕܰܫܪܰܥܬ݁ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܗܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ.
ܠܰܬܪܰܥ ܚܽܘܒܳܐ ܒܛܺܝܢ ܣܶܢܶܐܬܳܐ ܠܳܐ ܫܳܐܰܥ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܳܐܦܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܫܳܥܬ݁ ܐܶܢܳܐ ܠܨܰܘܒܳܟ ܗܳܐ ܫܳܦܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܠܕ: ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܕܺܝܠܶܗ

ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܝ ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܥܰܡ:
ܕܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܪܳܚܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܓܒܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡ.
ܗܳܐ ܟܽܘܕܰܢܝܳܐ ܪܟܽܘܒܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܐܰܬܳܢ ܒܶܠܥܰܡ:
ܫܰܕܪܶܬ ܩܽܘܡ ܬܳܐ ܕܠܳܐ ܬܽܘܗܳܝ ܐܳܚܝ̱ ܐܶܬܰܐܘܳܐ ܥܰܡܝ܀
ܕܛܳܒܽ ܗ̱ܘ ܠܳܟ ܚܽܘܒܝ̱ ܐܰܫܰܪ ܘܶܐܠܳܐ ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܘܰܛܥܰܡ:
ܕܡܳܐ ܕܰܛܥܶܡܬܳܝܗܝ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܩܳܠܳܟ ܢܶܪܥܰܡ.
ܡܶܢ ܣܶܢܶܐܬܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܶܓܥܰܨ ܬܶܓܥܰܛ ܬܶܓܥܰܡ:
ܛܳܒ ܬܶܣܬܰܓܶܐ ܐܳܦ ܬܶܬܢܰܨܰܪ ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠ ܥܰܡ܀

ܠܗ: ܒܰܙܢܳܐ ܕܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܶܐ

ܕܥܰܡ ܥܰܢܺܝܕܳܐ ܣܰܓܺܝ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ:
ܘܠܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܘܒܶܕ ܚܰܒܪܳܐ.
ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܦܣܺܝܩ ܗ̱ܘ̣ ܣܰܒܪܳܐ:
ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܠܶܐ ܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܀

ܠܘ: ܕܡܰܐܪܶܙ ܥܰܠ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ

ܚܕܺܝ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܪ̈ܳܚܡܶܐ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܠܳܐ ܬܶܬܒܰܠܚܰܕ:
ܘܟܰܕ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܡܨܶܝܬ݁ ܗ̱ܘ̣ ܠܡܶܩܢܳܐ ܠܡܽܘܢ ܬܶܫܬܰܘܚܰܕ.
ܩܶܨ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܡܶܫܬܰܘܚܳܪܽܘ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܚܰܕ:
ܘܠܰܡܢܰܟܪܳܝܽܘ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܚܰܕ܀

ܠܙ: ܥܰܠ ܫܰܦܝܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ

ܡܶܢ ܢܽܘܪ ܕܳܪܰܢ ܟܒܰܪ ܬܶܢܳܢܳܐ ܓܳܕܶܐ ܘܣܳܠܶܩ:
ܘܰܠܬܽܘܪܣܳܝܶܗ ܒܩܶܕܪܳܐ ܕܰܐܟܬܳܐ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܠܶܩ.
ܚܣܳܡܳܐ ܠܚܽܘܒܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܫܰܗܺܝ ܛܰܠܶܩ:
ܘܪܶܥܝܳܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܥܠܽܘܒ ܢܶܟܠܽܘܒ ܡܫܰܠܗܶܒ ܕܳܠܶܩ܀

ܠܚ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܽܘܓܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ

ܠܚܰܡܪܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܝ̱ ܕܰܒܗܶܝܢ ܪܘܺܝܬ݂ ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܦܺܝܓ:
ܠܟܽܘܬܺܝܢ ܠܶܒܳܐ ܕܨܰܐܝܳܗ̇ ܪܶܢܝܳܐ ܒܡܳܢܳܐ ܐܰܫܺܝܓ.
ܒܙܰܒܢܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܫܒܺܝܠ ܒܽܘ̈ܝܳܐܶܐ ܒܩܰܬܳܪ̈ܶܐ ܣܺܝܓ:
ܘܠܰܝܬ ܣܳܟ ܪܳܚܡܳܐ ܕܰܒܡܰܝ̈ ܢܶܟܠܳܐ ܚܰܡܪܶܗ ܠܳܐ ܡܙܺܝܓ܀

ܠܛ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܚܽܘܒܳܐ ܕܠܶܒ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܥܒܺܝܕ ܐܺܝܣܽܘܢ:
ܗܳܐ ܡܶܠܶܐܳܐ ܕܙܰܒܢܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܠܚܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ.
ܠܛܰܪܳܢ ܠܶܒܳܐ ܡܶܢ ܕܶܡܰܥܬܳܐ ܢܗܶܐ ܟܒܰܪ ܚܽܘܡܣܳܢ:
ܥܰܠ ܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܢܨܰܚ ܫܽܘܦܪܶܗ ܛܳܒ ܡܶܢ ܢܺܝܣܳܢ܀

ܡ: ܝܽܘܐܳܒܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ

ܡܳܐ ܕܝܳܪܺܥܬܳܐ ܠܘܳܬ ܝܳܪܺܥܬܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ:
ܢܽܘܪ ܝܽܘܐܳܒܳܐ ܒܪܽܘܚ ܝܰܐܺܝܒܳܐ ܗܳܝܕܶܝܟ ܥܳܐܙܳܐ.
ܒܠܺܠܝܳܐ ܐܺܝܢܳܐ ܕܰܒܣܽܘܟܳܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܓܳܝܙܳܐ:
ܪܶܓܰܬ݂ ܦܶܓܥܳܐ ܡܶܢ ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܫܶܢܬܳܐ ܒܳܐܙܳܐ܀

ܡܐ: ܠܪ̈ܳܚܡܶܐ ܒܙܶܢ ܬܽܘܢܳܝܳܐ (ܥܰܠܡܙܒܢ)

ܠܟܽܠ ܕܰܟܢܺܝܫܺܝܢ ܘܰܐܘܶܝܢ ܓܺܝܓܠܳܐ ܡܥܳܕܳܐ ܬܦܰܠܗܶܕ:
ܘܰܠܕܰܡܚܰܝܕܺܝܢ ܒܰܚܕܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܥܰܝܕܳܐ ܬܫܰܘܚܶܕ.
ܒܡܰܫܟܰܢ ܚܽܘܒܳܐ ܢܽܘܪ ܣܶܢܶܐܬܳܐ ܡܟܳܢܳܐ ܕܬܰܘܚܶܕ:
ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܫܰܘ̈ܝܰܝ ܢܰܦܫܳܐ ܣܰܘܝܳܐ ܕܬܰܒܥܶܕ܀

ܡܒ: ܠܪ̈ܳܚܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ

ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܠܺܠܝܳܐ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܟܽܘܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ:
ܐܰܚ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܕܰܒܟܽܘܢ ܢܳܗܪ̈ܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܓܳܗܪ̈ܶܐ.
ܦܶܐܝܢ ܓܶܐܝܢ ܘܰܚܠܶܝܢ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܟܽܘܢ ܘܰܡܠܶܝܢ ܬܶܗܪ̈ܶܐ:
ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܥܰܡܟܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܫܰܗܪ̈ܶܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܶܢ ܐܶܚܙܶܝܟܽܘܢ ܡܶܬܚܰܝܰܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܰܫ̈ܶܐ:
ܘܡܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܳܝܶܐ ܘܥܰܠ ܦܰܪ̈ܳܫܶܐ.
ܘܡܶܬܪܰܚܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܥܳܫ̈ܶܐ:
ܘܡܶܬܢܰܨܰܚ ܗܘܺܝܬ݂ ܒܓܰܕܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܢܶܚ̈ܫܶܐ.
ܘܣܽܘ̈ܘܳܚܶܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܡܰܘܩܕܳܢܳܝ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܦܰܪ̈ܢܽܘܫܶܐ:
ܡܶܬܥܰܠܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܚܽܘܝܳܕ ܘܰܚܢܶܝܢ ܠܢܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܡܓ: ܠܘܳܬ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܣܰܓܺܝܐܰܝ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ

ܐܳܘ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܠܡܽܘܢ ܦܰܪܣܺܝܬܽܘܢ:
ܚܽܘܒܝ̱ ܕܰܠܘܳܬܟܽܘܢ ܘܰܕܟܰܣܺܝܬܶܗ ܠܳܐ ܟܰܣܺܝܬܽܘܢ.
ܒܠܶܒܝ̱ ܕܰܐܚܶܒܟܽܘܢ ܘܰܚܛܰܦܬܽܘܢܳܝܗܝ ܠܡܽܘܢ ܐܰܒܣܺܝܬܽܘܢ:
ܘܡܰܝ̈ ܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܠܶܗ ܐܰܫܩܺܝܬܽܘܢ ܐܳܦ ܢܰܣܺܝܬܽܘܢ܀
ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܫܪܰܥ ܐܰܝܟܰܢ ܫܽܘܪܥܶܗ ܠܳܐ ܚܰܣܺܝܬܽܘܢ:
ܐܰܘ ܠܰܚܒܰܪܬܶܗ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܠܳܐ ܐܰܣܺܝܬܽܘܢ.
ܟܰܕܽܘ ܠܪܽܘܓܙܟܽܘܢ ܕܗܳܐ ܒܕܶܡ ܟܰܒܕܳܐ ܠܺܝ ܬܰܪܣܺܝܬܽܘܢ:
ܘܰܒܛܽܘܓܳܪ̈ܶܐ ܒܕܶܡܥܰܬܝ ܬܰܫܘܺܝܬܝ ܗܳܐ ܐܰܡܣܺܝܬܽܘܢ܀

ܡܕ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܕܰܐܟܫܠܽܘܗܝ (ܘܰܐܣܠܝܽܘܗܝ)

ܡܶܢ ܪܽܘܥܳܡܟܽܘܢ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܐܶܢ ܐܶܬܠܰܙܙܶܬ݂:
ܠܳܐ ܚܳܐܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܒܬܰܪܥܽܘܬܟܽܘܢ ܗܳܐ ܚܕܺܝܬ݂ ܪܶܘܙܶܬ.
ܡܶܢ ܕܽܘܝܳܪܳܐ ܕܰܐܘܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܢ ܐܶܬܓܰܠܙܶܬ:
ܠܳܐ ܟܳܪܝܳܐ ܠܺܝ ܕܰܒܬܰܘܳܢܟܽܘܢ ܗܳܐ ܐܶܬܓܰܢܙܶܬ܀
ܕܒܰܪܺܝܬܽܘܢܳܢܝ̱ ܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܳܦܶܢ ܟܶܘܙܶܬ݂:
ܗܳܐ ܒܚܽܘܠܡܳܢܟܽܘܢ ܥܰܠ ܫܽܘܡܺܝܪܳܐ ܫܶܘܪܶܬ݂ ܩܰܙܶܬ݂.
ܨܰܐܣܛܺܝܬܽܘܢ ܡܶܢܝ ܡܶܢ ܣܳܩܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܢ ܐܶܬܒܰܙܙܶܬ:
ܗܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܐܟܺܝܦܽܘܬܟܽܘܢ ܛܳܒ ܐܶܬܚܰܙܙܶܬ݂܀
ܕܥܽܘܕܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐܳܦܶܢ ܣܳܟ ܐܶܟܰܪܙܶܬ:
ܠܳܐ ܦܠܰܓ ܪܶܥܝܳܢܝ ܕܰܫܪܳܪ ܚܽܘܒܟܽܘܢ ܗܳܐ ܐܶܬܰܐܪܙܶܬ.
ܒܰܚܣܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܟܽܘܢ ܐܳܦܶܢ ܪܶܓܙܶܬ:
ܗܳܐ ܒܰܚܙܳܬܟܽܘܢ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܶܦܣܶܬ ܩܰܝܙܶܬ܀
ܐܶܢ ܒܰܐܒܺܝܠܽܘܬܝ̱ ܟܰܕ ܐܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܣܰܥܪܳܐ ܓܶܙܶܬ:
ܗܳܐ ܣܽܘܓ̈ܝܳܬܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕ ܦܶܓܥܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܠܶܥܙܶܬ.
ܥܰܠ ܕܰܦܣܰܩܬܽܘܢ ܡܶܢܝ ܣܽܘܪ̈ܛܰܝܟܽܘܢ ܐܶܬܬܰܙܶܬ:
ܒܗܳܝ ܬܰܙܺܝܙܽܘܬܝ̱ ܐܰܟܣܺܝܣܳܝܽܘܬ ܚܽܘܒܟܽܘܢ ܪܶܡܙܶܬ܀
ܘܶܐܢ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܕܶܐܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܣܳܟ ܐܶܬܥܰܙܙܶܬ:
ܒܒܳܥܽܘ ܫܒܽܘܩܘ ܠܺܝ ܒܰܚܒܶܠ ܚܽܘܒܟܽܘܢ ܗܳܐ ܐܶܬܚܰܪܙܶܬ.
ܒܡܳܪܝ ܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܶܢ ܩܳܢܽܘܢܟܽܘܢ ܠܳܐ ܣܳܟ ܫܶܢܙܶܬ:
ܘܒܳܬܰܪ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܐܶܙܶܠ̱ܬ܀
ܐܳܘ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܒܢܽܘܪ ܪܶܚܡܰܬܟܽܘܢ ܗܳܐ ܣܳܐܶܛ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܟܽܘܢ ܚܽܘܒ ܟܽܠ ܒܰܪܝܳܐ ܗܳܐ ܫܳܐܶܛ ܐ̱ܢܳܐ.
ܩܽܘܡܘ ܬܰܘ ܠܺܐܝܳܠܝ̱ ܕܰܕܠܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܗܳܐ ܡܳܐܶܛ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܰܕܠܳܐ ܐܶܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܚܳܙ̈ܝܳܬܝ̱ ܗܳܐ ܚܳܐܶܛ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܡܗ: ܠܘܳܬ ܪܳܚܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐ̱ܢܳܫ ܗܘܳܐ ܠܰܡܫܰܕܳܪܽܘ ܠܶܗ ܕܳܫܢܳܐ ܫܽܘܫܶܦܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܪ̈ܳܚܡܶܐ. ܘܰܒܥܶܠܰܬ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕܰܓܕܰܫܘ ܠܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܓܳܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܫܬܓܶܡ ܘܰܐܗܡܺܝ. ܘܒܶܗ ܡܰܐܪܶܙ ܠܫܽܘܥܠܳܝ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠܳܝܳܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ.

ܕܰܠܩܺܝܫܳܐܺܝܬ ܐܶܬܕܰܫܢܰܬ ܠܳܟ ܗܳܝ ܫܽܘܫܶܦܳܐ:
ܕܰܠܡܳܐ ܬܰܣܒܰܪ ܝܰܩܺܝܪܝ ܬܰܪܥܺܝܬܝ ܠܳܟ ܠܳܐ ܐܳܟܦܳܐ.
ܪ̈ܶܢܝ݂ܰܝ݂ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܣܰܝܦܳܐ ܒܗܽܘܢ ܗ̱ܘ̣ ܣܳܝܦܳܐ:
ܡܰܕܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܘܶܐܠܳܐ ܠܚܽܘܒܳܟ ܡܶܣܪܰܦ ܣܳܪܦܳܐ.
ܙܰܒܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܗܳܐ ܡܰܡܨܶܐ ܠܰܢ ܬܶܛܰܪ ܐܶܣܩܦܳܐ:
ܘܒܶܝܬ ܡܳܡܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܗܳܐ ܡܢܰܘܶܠ ܠܳܗ̇ ܠܕܺܝܠܰܢ ܐܶܠܦܳܐ.
ܕܫܰܒܥܳܐ ܢܶܒܠܰܥ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܳܛܶܐ ܠܰܢ ܗܳܐ ܡܰܠܦܳܐ:
ܗܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܚܢܰܢ ܐܶܢ ܐܰܣܟܶܠܢ ܗܐ ܒܠܰܥܢ ܐܰܠܦܳܐ.
ܠܘܳܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܗܳܝ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܣܰܘܦܳܐ:
ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܠܓܶܣܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ̣ ܢܰܘܦܳܐ.
ܡܶܫܬܰܡܳܪܽܘ ܥܠܰܝܢ ܐܶܫܬܰܡܰܪ ܗܰܘ ܪܳܕܽܘܦܳܐ:
ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܐܽܘܡܬܳܐ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܚܰܠܦܳܐ.
ܟܰܝ ܐܶܬܚܰܠܛܰܢ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܗܳܔܳܪ ܥܰܡܳܐ ܚܰܢܦܳܐ:
ܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܟܰܝܠܳܐ ܕܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܣܦܳܐ.
ܗܺܝ ܒܗܺܝܠܽܘܬܰܢ ܐܶܬܓܰܕܡܰܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܶܪܦܳܐ:
ܘܗܳܐ ܙܳܝܥܺܝܢܰܢ ܐܳܦ ܢܳܝܕܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܩܳܠ ܛܰܪܦܳܐ.
ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܕܰܟܺܝ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܙܽܘܦܳܐ:
ܡܶܢ ܡܶܠܶܐܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܐܰܪܥܰܢ ܗܳܐ ܡܶܬܓܰܪܦܳܐ.
ܚܠܳܦ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܠܰܝܢ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܪܰܚܦܳܐ:
ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܕܰܒܨܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܟܽܘܪܦܳܐ.
ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܗܳܐ ܟܫܶܝܢܰܢ ܗ̱ܘ̣ ܡܶܨܥܰܬ ܓܰܘܦܳܐ:
ܘܰܐܝܟ ܒܳܒܽܘ̈ܣܶܐ ܡܶܫܬܰܕܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܚܰܕ ܙܽܘܙܦܳܐ.
ܒܚܽܘܠܳܦ ܩܽܘܒ̈ܥܶܐ ܗܳܐ ܫܓܺܝܡܺܝܢܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܩܽܘܦܳܐ:
ܘܠܰܢܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܝܳܨܦܳܐ.
ܥܕܰܡܳܐ ܠܓܰܪܡܳܐ ܡܛܳܬ ܣܰܟܺܝܢܳܐ ܒܶܐܣܬܩܳܐ ܘܫܽܘܠܦܳܐ:
ܘܰܐܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܠܰܡ ܕܰܩܢܶܝܢ ܙܰܐܛܺܝ ܚܠܶܐ ܠܰܢ ܫܰܘܦܳܐ.
ܐܶ‎ܠܽܘ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܰܡܛܳܣ ܒܳܐܐܰܪ ܒܰܕܡܽܘܬ ܪܰܦܳܐ:
ܠܳܐ ܕܡܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܐܶܢ ܡܰܓܗܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܦܳܐ.
ܡܶܢ ܓܶܝܪ ܐܶܠܦܳܐ ܠܳܐ ܦܳܫ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܐܶܠܳܐ ܕܰܦܳܐ:
ܘܰܕܢܶܐ ܠܡܶܛܒܰܥ ܒܝܰܕ ܩܰܢܛܺܝܡܳܐ ܐܳܦ ܒܰܪܦܳܦܳܐ.
ܚܒܰܢܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܰܢ ܗܳܐ ܓܳܫܦܳܐ:
ܕܛܳܥܶܝܢܰܢ ܗ̱ܘ̣ ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܚܰܩܠܰܢ ܫܳܠܦܳܐ.
ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܣܦܶܣ ܐܰܝܕܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܡܶܪܫܰܦ ܪܳܫܦܳܐ:
ܣܟܺܝܪ̈ܳܢ ܐܶܕܢܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܠܳܚܽܘܫܳܐ ܘܳܐܫܶܦ ܐܶܫܦܳܐ.
ܓܙܺܝܪܰܬ ܪܳܡܳܐ ܗܳܐ ܡܢܰܓܪܳܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܶܫܦܳܐ:
ܘܰܡܢܰܓܕܳܐ ܠܰܢ ܟܰܕ ܗܺܝ ܬܺܐܪܬܰܢ ܠܰܢ ܠܳܐ ܨܳܪܦܳܐ.
ܥܰܠ ܟܺܝܬ ܚܰܕܝܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܐܶܡܰܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܛܳܪܦܳܐ:
ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܡܓܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܬܰܦܳܐ.
ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܡܰܝ̈ ܚܳܙ̈ܝܳܬܳܐ ܕܬܳܪܥܳܐ ܚܺܐܦܳܐ:
ܘܰܕܬܶܐܠܶܐ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܐܳܦ ܠܰܒܢ̈ܳܬܳܗ̇ ܢܳܣܒܳܐ ܚܺܐܦܳܐ.
ܒܰܪܬܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܗܺܝ ܒܳܙܽܘܙܬܳܐ ܕܛܰܡܐܳܗ̇ ܛܰܢܦܳܐ:
ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܚܰܕ ܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ ܘܫܰܩܶܦ ܠܟܺܐܦܳܐ.
ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ ܕܺܝܢܶܩܘ ܚܰܠܒܳܐ ܗܰܘ ܚܰܙܽܘܦܳܐ:
ܟܡܳܐ ܫܽܘܥܠܳܝܟܽܘܢ ܡܳܪܬܳܐ ܒܰܐܡܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܦܳܐ.
ܐܶܢ ܩܰܢܺܝܟܽܘܢ ܚܰܝܳܒ ܝܰܘܳܢ ܗܰܘ ܬܰܩܺܝܦܳܐ:
ܠܰܘ ܠܰܝܬ ܗܰܘܳܢ ܐܰܝܟ ܥܽܘܪܦܳܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܗܳܐ ܡܥܰܪܦܳܐ.
ܡܶܠܬܰܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܝܟ ܝܰܠܽܘܕܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܫܰܦܦܳܐ:
ܠܳܐ ܬܶܙܕܛܰܡ ܐܶܢ ܡܶܢ ܢܺܝܫܳܐ ܠܢܺܝܫܳܐ ܛܳܝܦܳܐ.
ܡܶܢ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܠܽܐܘܠܺܝܬ ܐܽܘܡܬܳܐ ܝܶܙܦܰܬ ܝܰܙܦܳܐ:
ܘܰܒܦܳܣܺܝܩܽܘ ܠܦܰܩܪܽܘܬ ܣܳܢܐܳܐ ܒܰܕܩܰܬ ܐܰܥܦܳܐ܀

ܡܘ: ܓܽܘܪܳܓܳܐ ܕܥܰܠ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ

ܛܰܠܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܠܰܟܪܽܘܡ ܡܰܪܓܳܐ ܕܰܢܫܺܝܓ ܒܳܥܶܐ:
ܘܰܕܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܢܰܩܢܶܐ ܠܙܰܪ̈ܥܶܐ.
ܒܣܰܡ ܥܰܡ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܘܰܩܛܽܘܦ ܦܺܐܪܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ:
ܕܗܳܢ ܡܰܪܓܳܐ ܡܚܳܪ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܟ ܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘ̣ ܕܢܺܐܥܶܐ܀

ܩܽܘܡ ܢܺܐ ܐܰܚܽܘܢ ܕܥܰܠ ܗܳܝ ܫܶܕܬܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܢܶܥܛܽܘܦ:
ܘܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܓܶܐܘܰܬ݂ ܙܰܒܢܳܐ ܣܽܘܒܠܰܢ ܢܶܩܛܽܘܦ.
ܥܰܕܠܳܐ ܩܶܨܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܡܶܢܰܢ ܢܶܚܛܽܘܦ:
ܒܰܕܡܽܘܬ ܕܺܐܒܳܐ ܟܰܕ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܗ ܠܳܐ ܢܶܛܽܘܦ܀

ܒܽܐܘܪܰܚ ܪܶܚܡܬܳܐ ܟܡܳܐ ܕܒܰܬܪܺܝܨܽܘ ܬܶܗܘܶܐ ܪܳܕܶܐ:
ܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܪܚܽܘܡܳܟ ܢܰܦܫܶܗ ܥܠܰܝܟ ܗܽܘ ܫܳܕܶܐ.
ܒܰܫܪܳܪ ܐܳܬܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܐܶܢ ܒܳܟ ܚܳܙܶܐ ܚܳܕܶܐ:
ܕܰܒܣܽܘܪܗܳܒܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܽܘܪܳܐ ܠܪܰܘܡܳܟ ܓܳܕܶܐ܀

ܢܰܦܫܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܣܰܟܠܽܘ ܣܳܝܢܳܐ:
ܘܳܐܦ ܠܰܐܚܪܺܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܣܳܘܝܳܐ ܘܗܺܝ ܠܳܐ ܥܳܢܝܳܐ:
ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܳܦܶܢ ܓܰܢܝܳܐ.
ܕܰܡܚܰܝܢܽܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܰܪܥܺܝܬܝ̱ ܚܳܢܝܳܐ܀

 

 

 

 

 

ܬܰܪܥܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܥܰܠ ܐܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ

ܐ: ܥܰܠ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܨܰܠܺܝܒܰܐ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ

ܕܫܰܢܺܝܬ݁ ܚܰܒܺܝܒܝ̱ ܚܶܫܟܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ:
ܣܰܗܪܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܐ̱ܡܰܪ ܠܺܝ ܕܶܢܚܳܟ ܐܶܡܰܬܝ ܗܳܘܶܐ.
ܕܠܳܟ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܒܚܳܙ̈ܝܳܬܝ ܐܶܥܒܶܕ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܰܘ̈ܶܐ:
ܘܡܳܐܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܽܐܘܪܚܳܟ ܟܺܝܬ ܐܶܫܰܘܶܐ.
ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܓܡܶܕ ܕܰܐܝܟ ܕܰܠܡܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܐܶܠܰܘܶܐ:
ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܺܝ ܠܡܰܟܰܐܒܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܠܰܘܶܐ.
ܡܳܐ ܚܰܒܺܝܒ ܠܺܝ ܕܥܰܡܳܟ ܐܶܪܕܶܐ ܘܠܳܟ ܐܶܬܐܰܘܶܐ:
ܘܰܠܨܰܗܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܝ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܒܗܶܪܓܳܟ ܐܰܪܘܶܐ.
ܕܰܩܦܰܠܬ ܙܺܝܘܳܟ ܗܳܐ ܡܰܫܟܰܢ ܠܶܒܝ ܬܽܘܒ ܡܶܬܓܰܠܘܶܐ:
ܘܰܡܣܳܛ ܣܳܐܶܛ ܒܰܓܠܺܝܙܽܘܬܳܟ ܐܳܦ ܡܶܬܛܰܘܶܐ.
ܢܰܦܫܳܐ ܒܟܶܢܦܳܐ ܘܗܳܐ ܟܳܪܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܐܶܗܘܶܐ:
ܘܗܰܘܢܳܐ ܒܫܽܘܥܠܳܐ ܘܗܳܐ ܒܰܒܥܳܬܳܟ ܦܳܗܶܐ ܘܪܳܘܶܐ.
ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܒܥܶܝܟ ܐܰܘ ܐܰܝܟܳܐ ܟܰܝ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܬܩܰܘܶܐ:
ܘܶܐܡܰܬܝ ܘܰܥܕܳܐ ܕܦܶܓܥܳܟ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܝܰܐܺܝܒ ܘܰܣܘܶܐ.
ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܐܶܒܥܶܝܟ ܐܰܪܰܐ ܟܰܕ ܐܶܬܓܰܘܶܐ:
ܐܰܘ ܒܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܰܐܬܺܝܪ ܒܰܐܬܰܪ (ܗܰܘ̈ܶܐ).
ܒܚܶܠܡܰܝ̈ ܠܺܠܝܳܐ ܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܰܫܘܶܐ:
ܠܫܶܒܝܳܟ ܘܶܐܠܳܐ ܠܰܬܪܰܥ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܒܟܺܐܦܳܐ ܨܳܘܶܐ܀

ܐܽܘܠܺܝܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ

ܥܰܠ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܦܰܐܛܶܪܝܰܪܟܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܡܰܥܕܰܢܺܝ

ܠܡܽܘܢ ܐܰܟܪܺܝܬܳܢܝ̱ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ ܡܰܘܬܳܐ:
ܘܰܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܦܪܰܥܬܰܢܝ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ.
ܠܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܘܰܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܣܳܡܟܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ:
ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ.
ܠܦܺܐܪܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܳܒܬܳܐ:
ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܘܰܙܗܶܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܕܰܬܳܐ.
ܕܒܰܪܬܳܝܗܝ ܡܶܢܰܢ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܩܺܝܢܬܰܢ ܐܶܒܠܳܢܳܝܬܳܐ:
ܐܰܪܺܝܡܬ݁ ܬܳܐܓܰܢ ܒܐܪܥܳܐ ܘܰܣܚܰܦܬ݁ ܩܰܪܢܰܢ ܪܳܡܬܳܐ.
ܒܩܳܝܽܘܡܽܘܬܶܗ ܢܺܝܣܳܢ ܗܘܳܬ ܠܰܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܢ̱ܬܳܐ:
ܘܣܰܬܘܳܐ ܩܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܩܰܝܛܳܝܬܳܐ.
ܒܟܳܢܽܘܢܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ:
ܘܰܪܕܳܐ ܩܢܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܶܠܥܳܕ ܣܰܢܝܳܐ ܘܥܶܢ̈ܒܶܐ ܒܣܰܬܳܐ.
ܠܳܐ ܩܪܶܒ ܡܶܢܰܢ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܬܽܘܡ ܨܶܝܕ ܬܺܐܬܳܐ:
ܐܶܠܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܥܰܬܺܝܪܬܳܐ.
ܠܓܰܢܬܳܐ ܕܰܥܕܶܢ ܡܶܕܡܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܰܢ ܣܺܝܥܬܳܐ:
ܘܗܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܠܰܫܝܽܘܠ ܕܳܡܝܳܐ ܗܳܝ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ.
ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܚܰܝܰܝ̈ܟ ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ:
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܶܐܛܥܶܝܟ ܬܶܛܥܶܢܝ ܝܰܡܺܝܢܝ ܗܳܕܶܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ.
ܒܰܓܠܺܝܙܽܘܬܳܟ ܗܳܐ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܥܶܬܳܐ:
ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܗܺܝ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ ܚܰܣܺܝܪܬܳܐ.
ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܗܘܳܬ ܠܳܟ ܕܡܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܒܳܪܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ:
ܘܕܺܝܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ.
ܐܡܰܪ ܠܺܝ ܐܰܒܽܘܢ ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܕܽܘܟܬܳܟ ܛܽܘܒܬܳܢܳܝܬܳܐ:
ܘܰܐܝܟܰܢ ܬܶܚܙܶܝܟ ܥܰܝܢܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܢܰܣܺܝܣܬܳܐ.
ܐܶܢ ܢܳܦܠܳܐ ܠܺܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܛܳܒ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ:
ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܐܶܪܕܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܘܳܐܦܶܢ ܬܗܶܐ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ.
ܙܗܺܝܬܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܕܰܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܓܡܺܝܪܬܳܐ:
ܥܓܰܠ ܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܗܰܘ̈ܢܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܚܠܺܝܛܬܳܐ.
ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܶܨܥܰܬ݂ ܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܐܰܪܡܶܐ ܦܣܰܥܬܳܐ:
ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܰܦܶܣ ܕܶܐܚܙܶܐ ܫܟܺܝܢܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ.
ܥܰܝܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܐܳܦܶܢ ܗܳܫܳܐ ܗܘܳܬ ܨܰܝܳܪܬܳܐ:
ܐܶܠܳܐ ܒܰܚܙܳܬ݂ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܟ ܗܘܳܬ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ.
ܠܳܐ ܫܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܬܶܚܙܶܝܟ ܒܪܺܝܬܳܐ ܫܺܝܛܬܳܐ:
ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܥܒܰܕ ܠܳܟ ܡܳܪܳܟ ܒܰܝܬܳܐ.
ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܢܰܦܫܝ̱ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܗܘܳܬ ܟܳܦܽܘܪܬܳܐ:
ܘܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܗܘܳܬ ܪܳܚܽܘܡܬܳܐ.
ܠܡܽܘܢ ܐܰܪܦܺܝܬܳܗ̇ ܒܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܘܰܡܫܰܘܚܰܕܬܳܐ:
ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܕܒܰܪܬܳܗ̇ ܥܰܡܳܟ ܐܰܡܬܳܐ ܐܳܦ ܫܰܡܳܫܬܳܐ.
ܒܰܕܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܚܶܣܟܰܬ݂ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ:
ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩܬܳܗ̇ ܐܳܠܝܳܐ ܒܳܬܪܳܟ ܐܰܝܟ ܡܰܣܠܳܝܬܳܐ.
ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܩܳܠ ܒܰܟܳܝܬܳܐ:
ܘܒܰܓܠܺܝܙܽܘܬܳܟ ܒܰܙܢܰܝ̈ ܒܶܟܝܳܐ ܗܘܳܬ ܐܽܘܡܳܢܬܳܐ.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܒܺܝܠ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܐܰܘ ܚܰܒܺܝܒܬܳܐ:
ܠܘܳܬܳܗ̇ ܨܳܐܶܒ ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܠܬܳܐ ܒܽܘܝܳܐܳܝܬܳܐ.
ܟܰܕ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܳܡܣܳܐ ܬܒܰܝܰܐ ܐܰܝܟ ܛܪܺܝܓܽܘܕܬܳܐ:
ܡܶܢ ܒܽܘ̈ܝܳܐܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܝܳܬܳܗ̇ ܛܳܒ ܪܰܚܺܝܩܬܳܐ.
ܒܚܶܠܡܰܝ̈ ܠܺܠܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܦܩܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ:
ܡܶܢ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܗܶܒ̈ܠܶܐ ܒܨܽܘܪܬܳܟ ܗܳܘܝܳܐ ܨܺܝܪܬܳܐ.
ܟܰܝ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܟܡܳܐ ܓܶܕܕ̈ܶܐ ܗܘܳܬ ܡܳܬܽܘܩܬܳܐ:
ܒܺܝܫܰܬ ܓܰܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܐܰܡܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܡܳܪܬܳܐ.
ܡܶܢ ܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܪܰܪ ܠܳܟ ܢܺܝܫ ܡܶܐܙܰܠܬܳܐ:
ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܡܰܕܥܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ ܣܦܺܝܩܬܳܐ.
ܒܰܐܘܨܰܪ ܗܰܘܢܳܐ ܗܳܐ ܐܶܬܰܐܣܢܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܫܓܺܝܪܬܳܐ:
ܕܥܳܠܒܳܐ ܒܥܽܘܙܳܐ ܘܰܒܓܰܘܘܙܳܠܳܐ ܠܗܳܝ ܒܳܒܠܳܝܬܳܐ.
ܒܰܛܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܛܶܠܳܢܺܝܬܳܟ ܡܰܠܰܐܟܳܝܬܳܐ:
ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܪܰܣܣܺܝܗ̇ ܗܳܐ ܡܶܣܬܰܝܛܳܐ ܐܰܝܟ ܟܰܠܕܳܝܬܳܐ.
ܒܺܪܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܟܰܒܕܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܝܺܣܰܪܠܳܝܬܳܐ:
ܘܒܳܗ̇ ܡܶܬܢܰܛܪܳܐ ܢܽܘܪ ܪܶܚܡܬܳܟ ܠܳܐ ܕܳܥܽܘܟܬܳܐ.
ܒܒ̈ܳܬܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܬܪܶܝܢ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܗܘܳܬ ܥܳܡܽܘܪܬܳܐ:
ܘܰܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܠܢܽܘܪܳܐ ܣܳܓܕܳܐ ܐܰܝܟ ܦܳܪܣܳܝܬܳܐ.
ܒܠܶܒܳܐ ܘܟܰܒܕܳܐ ܒܳܬܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܳܓܪܳܐ ܫܒܺܝܫܬܳܐ:
ܘܰܒܗܽܘܢ ܥܳܐܠܳܐ ܠܡܶܬܢܰܒܳܝܽܘ ܢܒܺܝܬܳܐ ܡܓܽܘܫܬܳܐ.
ܕܰܐܘܚܶܠ ܦܰܓܪܳܐ ܐܳܦ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܗܘܳܬ ܛܳܥܽܘܫܬܳܐ:
ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܦܳܕܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܬܗܶܐ ܥܕܺܝܠܬܳܐ.
ܠܳܐ ܠܶܒܝ̱ ܒܳܗܶܠ ܐܳܦܠܳܐ ܪܶܥܝܳܢܝ ܩܳܢܶܐ ܢܝܳܚܬܳܐ:
ܘܶܐܠܳܐ ܒܝܽܘܩܢܳܟ ܠܳܐ ܦܳܫ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܡܽܘܚܳܐ ܪܓܶܫܬܳܐ.
ܫܶܢܬܳܐ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܰܝܠܰܝ̈ ܐܺܝܡܳܡ ܩܳܢܝܳܐ ܫܝܳܓܬܳܐ:
ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܕܳܡܽܘܟܬܳܐ.
ܐܶܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܫܰܗܳܪܬܳܐ:
ܕܬܶܚܙܶܝܟ ܛܰܒܥܳܐ ܘܶܐܠܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫ ܢܳܝܽܘܡܬܳܐ.
ܟܰܕ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܟ ܩܳܝܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܐܰܝܟ ܚܳܕܽܘܪܬܳܐ:
ܒܚܶܠ̈ܡܶܐ ܚܰܘܪܳܐ ܫܳܐܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܚܳܚܽܘܪܬܳܐ.

ܓ: ܥܰܠ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܰܐܚܽܘܗܝ ܕܰܡܢܳܝܳܐ

ܒܥܽܘܢܕܳܢ ܐܰܚܽܘܢ ܡܶܢ ܒܽܘ̈ܝܳܐܶܐ ܐܶܫܬܰܘܚܕܶܬ:
ܬܶܡܗܶܬ݂ ܬܶܗܪܶܬ݂ ܬܶܘܪܶܬ݂ ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܡܶܕܶܡ ܚܕܶܬ.
ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܦܰܠܗܕܶܬ݂:
ܘܰܐܟܘܳܬ ܥܽܘܕܳܐ ܒܗܳܕ ܚܰܪܒܬܳܐ ܐܶܬܒܰܠܚܕܶܬ܀

ܕ: ܥܰܠ ܥܽܘܢܕܳܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܡܽܘܰܦܰܩ: ܒܢܺܝܫܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܫܽܘܢܳܝܳܟ ܐܳܚܝ̱ ܡܽܘܰܦܰܩ       :     ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܳܙ̈ܝܳܬܝ ܐܶܬܬܰܦܰܩ.
ܘܚܰܕ̈ܘܳܬܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܣܬܰܦܰܩ̈ܝ  :     ܘܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܠܺܝ ܐܶܬܥܰܦܰܩ̈ܝ.

ܗ: ܥܰܠ ܥܽܘܢܕܳܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ

ܐܰܡܪܶܗ ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܡܰܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ

ܐܳܚܝ̱ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܗܳܐ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ:
ܕܒܰܫܟܺܝܚܽܘܬܳܟ ܨܶܝܕ ܚܰܕܽܘܬܰܢ ܩܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܩܰܘܡܳܐ.
ܒܳܟ ܩܳܠ ܕܰܘܨܰܢ ܡܶܬܥܰܠܶܐ ܗܘܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ:
ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܗܳܐ ܐܳܠܶܐ ܠܰܢ ܗܽܘ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ܀

ܘ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܺܝܫܳܐ

ܒܡܰܘܬܳܟ ܐܰܚܽܘܢ ܬܶܘܪܶܬ݂ ܘܰܕܘܺܝܬ݂ ܘܰܫܢܺܝܬ݂ ܡܶܫܢܳܐ:
ܘܕܰܐܝܕܳܐ ܐܺܡܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ.
ܒܡܰܘܬܳܟ ܐܰܪܰܐ ܒܶܠܥܶܬ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܗܰܘ ܬܶܢܝܳܢܳܐ:
ܐܰܘ ܗܽܘ ܡܰܘܬܳܐ ܒܡܰܘܬܳܟ ܒܰܠܥܰܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܬܰܢܺܝܢܳܐ.
ܡܶܨܥܰܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܓܐܶܐ ܗܘܰܝܬ ܘܰܦܐܶܐ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢܳܐ:
ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܓܐܶܐ ܘܰܦܐܶܐ ܡܶܨܥܰܬ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܣܺܝܢܳܐ.
ܠܟܽܠ ܥܳܩ̈ܳܬܰܢ ܘܰܡܥܺܝ̈ܣܳܬܰܢ ܗܘܰܝܬ ܡܛܰܠܩܳܢܳܐ:
ܐܰܟܡܳܐ ܕܙܰܠܓܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ ܒܛܰܗܪܳܐ ܠܟܽܠ ܥܰܡܛܳܢܳܐ.
ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܳܟ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܣܰܟܪܳܐ ܙܰܝܢܳܐ:
ܘܰܒܥܶܢܝܳܢܳܟ ܕܚܺܝܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܡܰܠܙܳܢܳܐ.
ܕܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܟܰܝ ܠܰܢ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܢܳܐ:
ܐܰܘ ܣܳܟ ܥܶܠܬܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܬܗܶܐ ܠܰܢ ܡܳܢܳܐ.
ܫܳܒܽܘܥ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܕܳܝܩܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܟ ܥܰܝܢܳܐ:
ܥܰܡ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܳܢܝܳܐ ܗܘܳܬ ܗܺܝ ܝܳܬܳܗ̇ ܡܶܡܢܳܐ.
ܗܳܫܳܐ ܐܰܪܰܐ ܕܰܒܫܳܒܽܘܥܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ:
ܟܒܰܪ ܬܰܨܶܕ ܒܳܟ ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ.
ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܚܫܺܝܒܳܐ ܒܣܰܡܝ݂ܰܝ݂̈ ܗܰܘܢܳܐ:
ܘܶܐܬܒܰܠܗܺܝ ܠܶܗ ܡܰܕܥܳܐ ܘܰܫܛܳܐ ܐܳܘ ܒܽܘܝܳܢܳܐ.
ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܣܠܺܝ ܪܶܥܝܳܢ ܟܽܠ ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ:
ܘܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܳܝܫܳܐ ܒܓܶܠܳܝܽܘܢܳܐ.
ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܬܒܰܕܰܪ ܠܶܗ ܗܽܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ:
ܕܚܳܐܶܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܣܽܘܟܳܠ ܥܰܒܝܳܐ ܐܳܦ ܩܰܛܺܝܢܳܐ.
ܠܰܡܦܰܠܳܝܽܘ ܛܽܘܡ̈ܣܶܐ ܗܰܘܢܳܐ ܣܢܳܐ ܠܶܗ ܡܶܣܢܳܐ:
ܒܕܰܓܠܺܝܙ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܗܽܘܕܳܝܳܐ ܕܡܰܢܗܪܳܢܳܐ.
ܒܥܽܘܢܕܳܢ ܐܰܚܽܘܢ ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܩܢܳܬ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ:
ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܰܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ.
ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܘܟܽܠ ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܩܳܢܽܘܢܳܐ:
ܠܽܘܓܺܝܩܳܝܳܐ ܟܰܕ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܒܰܝܢܳܐ.
ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܡܥܺܝܢܳܐ:
ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܕܳܝܢܳܐ.
ܒܳܟ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ ܒܰܐܚ̈ܶܐ ܡܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܓܒܺܝܢܳܐ:
ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܳܪܓܳܐ ܨܰܠܰܚ ܩܰܪܢܳܐ.
ܐܰܝܟܰܘ ܐܰܬܪܳܟ ܒܰܬܗܽܘܡܳܐ ܟܰܝ ܐܰܘ ܒܰܥܢܳܢܳܐ:
ܕܶܐܒܥܶܐ ܨܰܘܒܳܟ ܐܳܦ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ ܐܶܓܢܶܐ ܡܶܓܢܳܐ.
ܪܰܒ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܡܰܢ ܐܰܪܰܐ ܚܙܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܥܓܺܝܢܳܐ:
ܘܟܰܝ ܢܶܬܰܐܘܶܐ ܥܰܡ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܚܰܬܢܳܐ.
ܒܚܶܙܰܝ̈ ܗܳܡܳܢ ܒܳܠܥܰܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܒܰܕ ܐܰܘܳܢܳܐ:
ܘܰܒܓܰܘ ܗܰܘܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܚܶܒ ܘܰܓܒܳܐ ܓܢܽܘܢܳܐ.
ܠܡܳܢܳܐ ܣܢܰܝܬܳܢܝ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܪܰܒ ܚܰܘܣܳܢܳܐ:
ܫܒܰܩܬܳܢܝ ܒܳܝܫܳܐ ܠܰܐܝܳܐ ܡܛܰܪܦܳܐ ܡܶܬܚܰܢܢܳܢܳܐ.
ܡܰܪܺܝܪ ܚܶܢ̱̈ܟܶܐ ܡܫܰܘܚܰܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܝܽܘܩܬܳܢܳܐ:
ܕܦܳܗܝܳܐ ܐܶܠܦܶܗ ܒܶܝܬ ܡܳܡܽܘ̈ܠܶܐ ܕܠܳܐ ܣܰܘܟܳܢܳܐ.
ܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܣܛܶܐ ܘܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ:
ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܠܡܺܐܢܳܐ.
ܒܳܟ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܡܶܬܕܰܠܶܐ ܗܘܺܝܬ ܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ:
ܘܰܒܥܶܢܝܳܢܳܟ ܡܶܬܚܰܪܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ ܡܶܢ ܪܶܫܝܳܢܳܐ:
ܘܗܳܫܳܐ ܕܠܰܝܬܰܝܟ ܥܠܰܝ ܐܶܫܬܰܡܰܪ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢܳܐ.
ܕܢܳܛܰܪ ܥܶܩܒܳܐ ܐܳܦ ܣܳܩܽܘܪܳܐ ܣܢܺܝܐܳܐ ܘܣܳܢܳܐܐ.
ܒܡܶܨܥܰܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܠܳܟ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ:
ܘܕܶܐܙܰܠܬ݁ ܐܰܚܽܘܢ ܦܳܫܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܐܰܝܟ ܣܽܘܠܳܢܳܐ.
ܒܰܙܒܰܢ ܠܶܙ̈ܬܶܐ ܒܳܟ ܛܳܦܣܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܶܣܢܳܐ:
ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܰܘܓܶܐ ܗܘܰܝܬ݁ ܡܰܢ ܬܺܐܪ̈ܳܬܰܢ ܟܽܠ ܟܰܘܪܳܢܳܐ.
ܠܳܐ ܚܳܐܶܣ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܢܳܟ ܗܳܢ ܕܳܘܝܽܘܢܳܐ:
ܕܗܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܬܰܘܳܢܳܐ.
ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܽܘܠܕܳܐ ܒܥܰܦܪܳܐ ܚܳܦܰܪ ܠܶܗ ܚܽܘܠܳܢܳܐ:
ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܐܳܟܶܕܢܳܐ.
ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܢܶܫܡܰܥ ܩܳܠ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܡܣܰܟܰܪ ܐܶܕܢܳܐ:
ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܣܦܶܣ ܗܳܝ ܚܰܪܳܫܬܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܕܦܰܬܢܳܐ.
ܠܳܐ ܣܳܒܰܪ ܗܘܺܝܬ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܣܳܟ ܡܶܬܚܰܝܢܳܐ:
ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܳܟ ܘܗܳܐ ܡܰܝ݂ܺܝ݂ܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܘܶܐܢܳܐ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ.
ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܒܝ ܘܰܩܫܶܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܛܰܪܳܢܳܐ:
ܘܶܐܠܳܐ ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܨܪܳܬܶܗ ܐܽܘܢܬܳܟ ܐܰܝܟ ܣܰܟܺܝܢܳܐ.

ܙܙ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܐܶܢ ܐܰܝܟ ܙܶܕܩܳܐ ܒܟܺܝܬܳܟ ܬܳܓܳܐ ܕܰܟܢܰܘ̈ܳܬܳܐ:
ܪܶܕܝܳܐ ܕܕܶܡܥܰܝ̈ ܙܟܳܐ ܪ̈ܳܕܰܝܳܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ.
ܐܰܝܟ ܘܳܠܺܝܬܳܐ ܐܶ‎ܠܽܘ ܚܰܫܘ ܥܠܰܝܟ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ:
ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܨܛܪܺܝܘ ܐܳܦ ܐܶܬܬܰܠܰܚܘ̱ ܬܳܠܰܘ̈ܳܬܳܐ.
ܢܰܦܫܳܐ ܒܡܰܘܬܳܟ ܐܶܢ ܒܶܠܥܰܬ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ:
ܠܡܰܘܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܗ̇ ܗܳܐ ܠܺܝܓܳܐܺܝܬ ܩܢܰܝ̈ ܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ.
ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܚܕܪ̈ܳܢܝ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܳܘܺܝ̈ܘܳܬܳܐ:
ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܦܣܰܩܘ ܣܰܒܪܳܐ ܒܟܽܘܪܗܳܢܝ̱ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ.
ܐܶܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܓܳܙܰܬ݂ ܡܶܢ ܠܶܒܝ ܡܥܺܝܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ:
ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܕܡܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܒܡܶܐܟܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܠܰܚ̈ܘܰܘܳܬܳܐ.
ܕܰܐܘܒܶܕܬܳܟ ܐܳܚܝ̱ ܠܡܽܘܢ ܐܳܙ̈ܠܳܢ ܠܺܝ ܦܳܠܰܛܘ̈ܳܬܳܐ:
ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܦܳܗܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ.
ܘܰܒܥܽܘܢܕܳܢܳܟ ܐܶܢ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܠܶܒܳܐ ܬܘܳܬܳܐ:
ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܽܘܟܠܳܐ ܠܕܺܐܒ̈ܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ.
ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܨܰܪܺܝ ܚܶܠܒ̈ܶܐ ܘܬܰܒܰܪ ܩܽܘܠܰܘ̈ܳܬܳܐ:
ܐܶܠܳܐ ܝܰܬܺܝܒ ܪܳܢܶܐ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܘܰܒܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ.
ܠܡܳܢܳܐ ܣܢܺܝܬ݂ ܕܽܘܝܳܪ ܟܰܪ̈ܟܶܐ ܘܰܕܡܳܬܘ̈ܳܬܳܐ:
ܘܶܐܬܪܰܚܩܶܬ ܠܺܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܽܘܡܪܳܐ ܐܶܣܛܕ̈ܰܘܳܬܳܐ.
ܠܡܽܘܢ ܝܰܨܺܝܦ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܩܢܶܐ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܐܳܦ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ:
ܘܰܣܦܳܐ ܒܰܣܦܳܐ ܗܳܐ ܡܟܰܗܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܓܽܘܢܰܘ̈ܳܬܳܐ.
ܠܡܳܢܳܐ ܪ̈ܟܽܘܒܶܐ ܐܳܦ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܘܟܽܘܕܰܢ̈ܘܳܬܳܐ:
ܠܡܳܢܳܐ ܨܶܒܬܳܐ ܕܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܨܶܦܬܳܐ ܕܽܐܘܪ̈ܰܘܳܬܳܐ.
ܠܡܽܘܢ ܡܰܪ̈ܗܳܛܶܐ ܐܳܦ ܥܽܘܪ̈ܦܳܢܶܐ ܕܰܒܡܰܐܘ̈ܳܬܳܐ:
ܠܡܽܘܢ ܣܽܘܟܳܝܳܐ ܕܡܽܘܠܳܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܘܰܕܪ̈ܶܒܘ̈ܳܬܳܐ.
ܠܡܽܘܢ ܩܳܛܪ̈ܶܩܛܶܐ ܩܦܳܣ̈ܶܐ ܘܰܐܘܨܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ:
ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܕܫܶܛܚ̈ܶܐ ܘܒܶܢܝܳܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܚܳܢ̈ܘܳܬܳܐ.
ܘܟܰܕ ܒܽܐܘܠ̈ܝܳܬܳܟ ܢܳܦܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ ܒܰܣܒܺܝܪ̈ܘܳܬܳܐ:
ܗܳܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܩܳܠ ܐܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ.
ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ:
ܐܰܚܺܝ̣ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܝܰܗܒ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܘܳܬܳܐ.
ܗܽܘ ܢܒܰܣܶܡ ܐܳܚܝ̱ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ:
ܢܶܪܽܘܣ ܥܠܰܝܟ ܛܰܠܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܕܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ.
ܪ̈ܽܘܚܳܬ݂ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܳܟ ܪ̈ܳܚܡܳܬܳܐ ܐܳܦ ܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ:
ܘܰܢܚܰܝ̈ܠܳܢܳܟ ܘܢܰܘܓ̈ܝܳܢ ܡܶܢܳܟ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܘܳܬܳܐ.
ܥܠܳܬܳܟ ܐܰܚܽܘܢ ܙܳܟܝܳܐ ܒܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܠܰܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ:
ܕܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܟ ܠܡܳܪܝܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ ܕܰܣܘܳܬܳܐ.
ܢܶܛܪܽܘܕ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܠܙܺܝ̈ܙܘܳܬܳܐ:
ܘܰܢܒܰܝܬܶܐ ܠܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܕܗܰܢܺܝܐܘ̈ܳܬܳܐ.
ܬܶܢܗܰܪ ܪܽܘܚܳܟ ܥܰܡ ܫܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ:
ܒܗܰܘ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܕܰܡܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܚ: ܥܰܠ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܳܐܣܝܳܐ ܩܽܘܦܰܪ. ܝ ܢܩܳܫ̈ܳܢ

ܒܡܰܘܬܳܟ ܐܳܚܝ̱ ܩܽܘܦܰܪ ܥܰܬܺܝܪ ܫܽܘܡܳܗ̈ܶܐ:
ܡܰܚܫܰܒܬܰܢ ܬܶܘܪܰܬ ܘܰܗܘܰܝܢ ܬܰܡܺܝ̈ܗܶܐ.
ܕܣܰܗܪܰܢ ܗܘܰܝܬ݁ ܘܰܚܫܶܟܬ݁ ܗܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ ܟܰܡܗ̈ܶܐ:
ܕܡܶܠܚܰܢ ܗܘܰܝܬ݁ ܘܰܐܘܦܺܝܬ݁ ܘܦܰܫܢܰܢ ܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ܀

ܛ: ܥܰܠ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܬܰܒܪܺܝܙ

ܐܳܚܝ̱ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܠܳܟ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܚܒܰܪ:
ܘܗܳܐ ܒܥܽܘܢܕܳܢܳܟ ܒܽܘܝܳܐܝ ܐܰܘܦܺܝ ܘܰܥܢܰܕ ܘܰܥܒܰܪ.
ܡܰܠܰܐܟ ܡܰܘܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܚܰܠܨܳܟ ܘܰܥܒܰܪ:
ܠܠܶܒܝ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܥܰܡܳܟ ܟܰܕ ܚܰܝ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ ܩܒܰܪ.
ܕܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܠܶܒܝ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ ܐܰܪܡܺܝ ܘܰܬܒܰܪ:
ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܚܽܘܕܪܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܢܰܟܪܺܝ ܠܒܰܪ.
ܒܫܰܪܟܳܐ ܕܛܰܘ̈ܚܰܝܟ ܟܺܝܬ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܗܽܘ ܚܰܫܝ ܗܘܳܐ ܫܒܰܪ:
ܘܰܒܗܳܢ ܛܰܘܚܳܟ ܗܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܓܒܰܪ.
ܕܢܶܗܘܶܐ ܓܠܺܝܙܳܐ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܪܶܥܝܳܢܝ ܠܳܐ ܣܒܰܪ:
ܘܰܒܗܳܢ ܛܰܘܚܳܟ ܗܳܐ ܐܶܬܓܰܙܺܝ ܘܰܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܣܒܰܪ.
ܟܡܳܐ ܕܰܓܢܶܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܕܢܶܚܙܶܝܟ ܒܰܥܓܰܠ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܟܒܰܪ:
ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܫܪܶܟ ܠܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܫܢܳܐ ܠܶܗ ܘܰܨܒܰܪ܀

ܝ: ܥܰܠ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ

ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܛܳܒܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ:
ܕܰܒܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܗܘܰܘ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ.
ܩܢܶܝܢ ܕܽܘܝܳܪܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝܳܐ ܒܥܳܠܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ:
ܕܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܗܽܘ̈ܠܶܐ ܐܰܡܶܕܘ ܘܰܗܘܰܘ ܚܺܐܪ̈ܶܐ.

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܳܘ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܕܰܐܩܶܠܘ ܓܶܦ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܶܫܪ̈ܶܐ:
      ܘܰܒܩܰܠܺܝܠܽܘ ܠܢܺܝܫܳܐ ܡܰܢܰܥܘ̱ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܶܐܪ̈ܶܐ.
      ܕܰܠܟܽܘܢ ܢܶܡܛܶܐ ܕܳܘܝܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ:
      ܗܳܐ ܠܰܩܠܽܘܒܝܳܐ ܒܺܝܫ ܡܶܢ ܫܳܢܝܳܐ ܒܫܶܢ̈ܶܐ ܫܳܪܶܐ܀

ܒܐ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ

ܕܢܰܦܫܳܐ ܦܳܝܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܐ ܒܚܽܘܒܳܠ ܦܰܓܪܳܐ:
ܐܰܦܽܘܕܺܝܟܣܺܝܣ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܠܗܰܘܢܳܐ ܡܫܰܪܪܳܐ.
ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܺܝܬ ܠܰܘ ܡܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܗܽܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ:
ܐܶܢ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܒܳܪܝܳܐ ܘܒܰܪܝܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܢܳܗܪܳܐ܀

ܝܐ: ܟܰܬܒܶܗ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܚܰܣܝܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܪܶܚܡܰܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ

ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ ܕܚܰܣܝܳܐ ܫܠܺܝܡܽܘܢ:
ܘܚܶܐܘܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܛܰܝܶܒ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ.
ܒܙܰܘܥܰܝ̈ ܩܽܘܗܠܰܬ݂ ܙܰܘܥܰܝ̈ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܦܰܚܰܡܽܘܢ:
ܘܗܳܟܰܢ ܝܳܐܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܫܶܡ ܗܰܘ ܢܶܫܬܰܡܽܘܢ.
ܒܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܰܢ ܡܰܕ̈ܥܶܐ ܡܰܪ̈ܥܶܐ ܢܶܣܬܰܡܣܡܽܘܢ:
ܐܳܦ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܶܗ ܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ.
ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܐܶܢ ܢܶܬܚܰܟܡܽܘܢ:
ܒܓܽܘܕܰܝ̈ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܓܰܠ ܢܶܬܬܓܰܡܡܽܘܢ.
ܒܰܨܠܶܡ  ܒܳܪܝܳܐ ܒܳܪ̈ܰܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܢܶܨܛܰܠܡܽܘܢ:
ܐܶ‎ܠܽܘ ܒܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܨܠܺܝܠܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܛܰܗܡܽܘܢ.
ܘܰܒܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܪܰܐ ܬܽܘܒ ܢܶܬܕܰܡܽܘܢ:
ܐܶܢ ܩܺܝܬܳܪܳܐ ܕܰܥܣܰܪ ܡܶܢܺܝ̈ܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ.
ܒܩܽܘܕܰܝ̈ ܗܽܘ̈ܠܶܐ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܰܛܡܽܘܢ:
ܛܳܒ ܡܶܢ ܢܶܫܪ̈ܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܓܺܝܓܠܳܐ ܢܶܬܪܰܡܪܡܽܘܢ.
ܒܪܶܚܡܰܬ ܥܳܠܡܳܐ ܐܺܝܩܺܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܓܡܽܘܢ:
ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܒܢܳܛܚ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܟܺܝܬ ܢܶܬܩܰܪܡܽܘܢ.
ܘܰܒܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ ܦܳܛܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܢ ܢܶܬܟܰܬܡܽܘܢ:
ܒܰܫܒܳܒܽܘܬܳܗ̇ ܕܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܠܰܚܡܽܘܢ.
ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ ܚܶܟܡܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢ ܢܶܬܥܰܠܡܽܘܢ:
ܐܺܝܩܳܪ ܢܶܩܢܽܘܢ ܘܰܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ.
ܢܰܘܣ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܒܚܶܫܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܐܶܢ ܢܶܫܬܰܚܡܽܘܢ:
ܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܽܘܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܢܶܬܛܰܠܡܽܘܢ.
ܒܚܽܘܓܰܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܢܶܬܩܰܝܡܽܘܢ:
ܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܡܬܽܘܡ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܛܥܡܽܘܢ.
ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܚܣܺܝ̈ܡܶܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܡܩܰܠܣܳܐ ܐܶܢ ܢܶܬܬܰܡܗܽܘܢ:
ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܪܶܬܡܳܐ ܛܳܒ ܢܶܪܥܡܽܘܢ.
ܐܶܢ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܥܓܰܠ ܢܶܬܚܰܒܢܢܽܘܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܰܗܡܽܘܢ:
ܛܶܠܳܛ̈ܶܐ ܟܰܝ ܠܡܳܢܳܐ ܫܳܪܟܺܝܢ ܐܶܢ ܢܢܽܘܡܽܘܢ.
ܠܰܘ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܣܰܩܪܳܐ ܡܨܶܝܢ ܢܶܫܬܰܓܡܽܘܢ:
ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܛܰܒܥܳܐ ܗܳܫ ܢܶܬܚܰܬܡܽܘܢ.
ܠܒܶܨܪܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ ܛܳܟ ܫܳܡܽܘ̈ܥܰܝ ܒܳܠܳܐ ܢܣܺܝܡܽܘܢ:
ܘܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܟܒܰܪ ܢܶܬܚܰܠܡܽܘܢ.

ܝܒ: ܟܰܕ ܐܶܙܰܠ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ

ܒܡܳܪܝ ܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܰܘ ܗܰܘ ܥܽܘܡܪܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ:
ܐܳܦܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܟܺܝܬ ܕܰܝܪܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܝܪܳܐ.
ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܡܰܢ ܗܽܘܝܽܘ ܕܡܰܩܢܶܐ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ:
ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܐܰܚܽܘܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ܀

ܝܓ: ܥܰܠ ܕܰܝܪܳܐ ܕܒܰܕܪܰܬ݂ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܘܓܶܠܝܳܐ ܕܕܰܝܪܳܐ ܠܐ….

ܐܳܘ ܠܶܟܝ ܕܰܝܪܳܐ ܠܰܘ ܗܺܝ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܝ ܡܟܰܢܫܳܢܺܝܬܰܢ:
ܕܠܰܘ ܒܶܟܝ ܫܰܪܝܳܐ ܫܟܺܝܢܬܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܡܒܰܝܳܐܢܺܝܬܰܢ.
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܬܰܨܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬܝ̱ ܡܒܰܕܪܳܢܺܝܬܰܢ:
ܠܰܝܬ ܥܰܠ ܒܳܠܰܢ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܘܝܰܬܝ̱ ܡܰܚܫܳܢܺܝܬܰܢ܀

ܝܕ: ܒܰܙܢܳܐ ܕܣܘܳܕܳܐ. ܒܢܺܝܫܳܐ ܕܡܳܪܝ ܒܰܠܰܝ

ܒܰܐܝܢܳܐ ܟܰܝ ܛܰܘܚܳܐ            :     ܗܳܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܙܰܘܚܳܐ.
ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܢܰܘܚܳܐ         :     ܒܳܬܰܪܟܽܘܢ ܒܦܰܘܚܳܐ.

ܝܗ: ܥܰܠ ܬܳܪܐܶܗ

ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܠܳܟ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܘܰܥܠܰܝܟ ܣܶܡܟܶܬ:
ܐܳܒܝ̱ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܰܒܬܳܪܐܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚ ܒܳܟ ܣܶܒܟܶܬ.
ܘܰܕܝܰܬܡܬܳܢܝ̱ ܗܳܐ ܕܠܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܶܪܟܶܬ݂:
ܘܰܠܕܳܘܝܽܘܬܳܐ ܕܳܐܒܝ̱ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܐܳܕܳܡ ܗܶܦܟܶܬ܀

 

 

ܬܰܪܥܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܥܰܠ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘ

ܐ: ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܠܚܰܕ ܡܰܢ ܚܰܣܝܳܐ

ܟܠܺܝܠ ܓܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܬܗܺܝܪ̈ܶܐ:
ܒܫܽܘܦܪܳܟ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝ ܟܽܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܬܰܗܺܝܪ̈ܶܐ.
ܕܙܺܝܘܳܟ ܙܺܝܘܳܐ ܕܫܶܡܫܰܐ ܗ̱ܘ ܙܰܕܶܩܘ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ:
ܘܙܺܝܘ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܽܘܓܐܳܐ ܙܺܝܘ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܘܬܳܓܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܰܟܢܰܘ̈ܳܬܳܐ:
      ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܐܳܦ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܳܬܳܐ.
      ܒܳܟ ܐܳܘ ܬܗܺܝܪܳܐ ܥܫܶܢ ܠܶܒ ܐܶܡܳܟ ܒܶܝܬ ܐܶܡܗ̈ܳܬܳܐ:
      ܘܰܚܫܺܝ̈ܒܳܢ ܠܳܗ̇ ܝܰܠܳܕ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܡܗ̈ܳܬܳܐ܀

ܒ: ܠܪܳܚܡܳܐ ܡܩܰܠܣܳܢܳܐܺܝܬ

ܡܠܶܟ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܘܰܫܒܺܝܚ ܫܰܪܒܳܟ:
ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܢܶܡܢܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܟ.
ܒܕܳܪܰܢ ܗܳܢܳܐ ܬܡܺܝܗܽ ܗ̱ܘ ܘܰܗܕܺܝܪ ܘܰܬܗܺܝܪ ܛܶܒܳܟ:
ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܐ ܕܚܰܠܺܝ̣ ܚܶܟܳܗ̇ ܚܽܘܒܳܟ܀

ܓ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܘܳܬ ܪܳܚܡܳܐ ܩܽܘܠܳܣܳܐ.

ܒܗܳܕ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ:
ܒܗܳܢ ܪܺܝܚܳܐ ܟܰܝ ܡܶܢ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܠܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ.
ܪܘܳܙܳܐ ܘܕܰܘܨܳܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܶܠܥܳܕ ܚܰܫܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ:
ܕܰܠܡܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܡܚܰܕܶܐ ܠܶܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܀
ܠܦܽܘܝܳܓ ܨܰܗܝܽܘܬܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ:
ܠܠܺܠܝܳܐ ܕܟܰܡܗܽܘܬܝ̱ ܐܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ.
ܬܳܓܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܦܰܐܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ:
ܘܰܕܠܳܐ ܦܶܚܡܳܐ ܡܶܨܥܰܬ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܝܳܐܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܀

ܕ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܽܘܠܳܣܳܐ

ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܒܪܶܒܽܘ ܬܶܗܪ̈ܶܐ ܬܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܺܝܬܳܟ:
ܕܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܕܠܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܒܪܺܝܬܳܟ.
ܕܬܶܥܽܘܠ ܬܶܫܪܶܐ ܒܠܶܒܝ̱ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܗܳܫܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ:
ܬܨܰܒܬܺܝܘܗܝ ܡܶܟܺܝܠ ܢܰܨܺܝܚܽܘܬܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ܀

ܗ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܓܺܝ̈ܓܠܰܝ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܢܰܘܠܳܐ ܕܙܰܩܪ̈ܳܟ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܙܳܩܪ̈ܳܢ:
ܘܙܰܪܰܥ ܕܽܘܡܝܳܟ ܡܶܢ ܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܥܳܩܪ̈ܳܢ.
ܝܰܠܳܕ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦܶܢ ܐܰܦܪ̈ܺܝ݂ܝ݂ ܒܦܶܚܡܳܟ ܥܰܩܪ̈ܳܢ:
ܒܗܳܝ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܝܳܠ̈ܕܳܢ ܐܳܦܶܢ ܦܳܩܪ̈ܳܢ܀

ܘ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܠܗܽܘ̈ܠܶܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܠܳܗܽ ܗ̱ܘ ܣܓܺܝܕܳܐ ܒܳܪܝܳܟ ܐܰܬܩܶܢ:
ܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܫܰܦܝܳܗ̇ ܒܟܽܘܪܳܐ ܟܶܢ ܠܳܟ ܬܰܩܶܢ.
ܡܶܢ ܟܽܠ ܣܽܘܠܳܢ ܕܰܟܝܳܗ̇ ܐܺܝܛܰܐ ܠܝܽܘܩܢܳܟ ܝܰܩܶܢ:
ܘܫܽܘܦܢܺܝܢ ܫܽܘܦܪܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܶܢܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܐܰܩܶܢ܀

ܙܙ: ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܠܚܰܕ ܡܰܢ ܫܰܘܝܳܐ: ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ

ܡܶܢ ܓܶܝܪ ܐܰܒܽܘܟ ܝܰܥܩܽܘܒ ܣܳܒܳܐ:

ܘܰܐܒܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ ܐܺܝܚܣܳܩ ܛܳܒܳܐ.
ܐܳܦ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܪܰܒܳܐ ܐܰܒܳܐ:
ܐܺܝܬ ܒܳܟ ܐܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܙܒܳܒܳܐ.
ܦܽܘܪܩܳܢ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܝܰܕ ܕܺܐܒܳܐ:
ܘܦܽܘܨܳܝ ܗܳܢܳܐ ܒܶܐܡܰܪ ܥܳܒܳܐ.
ܪܳܚܡܽܘܬ ܗܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܛܒܺܝܒܳܐ:
ܒܩܽܘܒܳܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܫܒܳܒܳܐ܀

ܚ: ܬܽܘܒ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܥܰܡܳܟܽ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܡܰܒܽܘܥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢܳܝܶܐ:
ܘܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܘܰܥܕܶܢܳܝ̈ܶܐ.
ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܠܥܶܢܝܳܢܰܝ̈ܟ ܥܶܕܳܢܳܝ̈ܶܐ:
ܬܰܫܘܶܝܘܗܝ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܘܰܠܥܶܕܳܢܰܝ̈ܟ ܥܶܢܝܳܢܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܛ: ܟܰܕ ܡܩܰܠܶܣ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܕܰܥܢܰܕ ܘܰܠܟܶܡܬܳܐ

ܡܺܝܬ ܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܝܟ ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܢܗܰܪ:
ܘܰܒܚܶܟܡ̈ܳܬܳܐ ܙܢܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܠܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܫܗܰܪ.
ܦܶܕܶܬ ܠܳܐ ܡܺܝܬ ܐܶܠܳܐ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܝܰܬܺܝܪ ܐܰܙܗܰܪܘ:
ܘܰܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܬܗܰܪ܀

ܝ: ܠܘܳܬ ܪܳܚܡܳܐ ܕܰܐܪܚܶܩ ܒܙܶܢ ܩܽܘܠܳܣܳܐ

ܐܰܢ̱ܬܽ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ ܚܰܙ̈ܳܝܳܬܳܐ:
ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܐܺܝܬܰܝ ܒܚܶܫܟܳܐ ܡܠܶܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ.
ܐܰܢ̱ܬܽ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܫܪܳܓܳܐ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ ܘܰܠܗܰܠ̈ܟܳܬܳܐ:
ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܠܳܒܶܫ ܠܶܒܳܐ ܟܽܠ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ܀

ܝܐ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܰܕܩܰܪܺܝܒ

ܐܰܢ̱ܬܽ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܚܠܶܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ:
ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܳܛܶܐ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܰܣܠܶܩܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ.
ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܗܒ ܠܳܟ ܐܳܦ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܶܗ ܬܪܺܝܨ ܐܰܢ̱ܬ:
ܒܗܶܪܓܳܐ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܢ ܨܦܰܪ ܠܰܪܡܶܫ ܒܶܗ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܝܒ: ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܥܰܡ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܚܰܕ ܩܳܝܽܘܡܳܐ

ܩܳܝܽܘܡ ܓܰܘܳܐ ܩܰܝܶܡ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܕܺܝܠܰܢ ܡܳܪܳܐ:
ܫܡܶܫ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܣܪܳܦܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ.
ܘܰܡܬܽܘܚ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܒܰܐܪܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܛܳܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐ:
ܘܰܐܪܺܝܡ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܒܰܕܝܳܐܶܐ ܠܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܣܰܗܪܳܐ.
ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܕܚܰܣܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܒܪܰܡ ܘܨܶܒܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ:
ܘܰܠܥܰܠ̈ܠܳܢܶܐ ܡܳܪ̈ܰܝ ܚܽܘܛܪܳܐ ܫܽܘܒܗܳܪ ܘܚܽܘܬܪܳܐ.
ܠܥܺܕܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܘܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܩܺܝܠܽܘ ܘܫܽܘܦܪܳܐ:
ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܫܰܒܶܠ ܘܬܳܪܳܐܐ.
ܘܥܶܠܳܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܗܳܢ ܡܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ:
ܕܰܣܪܳܦܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܺܝ ܕܰܠܒܺܝܫ ܒܶܣܪܳܐ.
ܘܟܰܣܺܝ ܠܙܺܝܘܶܗ ܢܽܘܗܪܳܢܳܝܳܐ ܒܶܣܛܰܠ ܦܰܓܪܳܐ:
ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܢܫܰܡܪܽܘܢ ܠܘܰܥܕܶܗ ܚܰܘܪܳܐ܀

ܝܓ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܒܟܽܠ ܡܰܦ̈ܩܳܢܶܐ ܕܡܶܢܬܳܐ ܡܶܢܬܳܐ:
ܕܣܰܥܪܳܐ ܕܦܰܓܪܝ ܚܰܕ ܚܰܕ ܠܶܫܳܢ ܡܠܶܐ ܣܩܺܝܠܽܘܬܳܐ.
ܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܩܽܘܠܳܣ ܠܗܳܝ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ:
ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܟܽܘܢ ܗܳܝ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ.
ܫܒܽܘܩ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܚܕܰܘ ܗܳܢܳܐ ܡܣܰܛܡܰܐ ܗ̱ܘ ܒܝܰܕ ܠܰܥܓܽܘܬܳܐ:
ܘܗܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܫܬܽܘܩ ܠܰܥܓܳܐ ܩܢܺܝ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ.
ܕܗܳܪܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܟܽܠܶܗ ܫܽܘܒܚܶܗ ܥܰܡ ܚܶܟܡܬܳܐ:
ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܢܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܕܗܳܕ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ܀

ܝܗ: ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܠܣܰܓܺܝܐܳܐ

ܥܠܰܒܬܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܰܒܫܺܝܽܘܬܳܐ:
ܠܫܺܝܽܘܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܟܺܝܡܳܐ ܐܳܦ ܥܺܝܽܘܬܳܐ.
ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܳܐ ܛܳܒ ܐܳܦ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܠܗܳܕ ܗܺܝܽܘܬܳܐ:
ܕܰܥܡܽܘܪܝܟܽܘܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܪܰܬ݂ ܗܺܝ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܀

ܝܘ: ܡܚܰܘܝܳܢܽܘ ܕܛܳܒ ܘܰܕܒܺܝܫ

ܡܠܶܟ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ ܡܳܪܶܐ ܕܰܪܓܳܐ ܪܳܡܳܐ:
ܡܰܟܺܝܟ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܰܬܗܽܘܡ ܝܰܡܳܐ.
ܘܗܳܢܳܐ ܕܰܣܟܰܠ ܘܰܣܢܶܐ ܘܒܺܝܫ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ:
ܗܳܐ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ ܕܓܳܕܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ܀

ܝܙܙ: ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܥܰܡܶܗ ܛܳܒܽܘ

ܘܒܰܐܚܪܺܬܳܐ ܟܰܕ ܣܰܥܪܶܗ ܐܺܝܓܢܳܐܛܺܝܽܘܣ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ

ܐܰܒܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܒܰܬܒܺܝܪܽܘܬ ܠܶܒܝ ܐܶܬܡܳܠܝ̱ ܣܰܡܟܰܢܝ̱:
ܘܰܠܘܳܬܝ̱ ܟܰܕ ܥ̣ܰܠ ܢܽܘܗܪܶܗ ܐܰܙܠܶܓ ܒܶܐܣܰܝ̈ ܡܰܫܟܰܢܝ̱.
ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘ ܡܶܢܶܗ ܠܺܝ ܐܶܫܬܰܟܰܢ:
ܕܡܶܢ ܬܰܚܡܶܨܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝ ܥܰܕ ܗܳܫ ܪܺܝܫܝ̱ ܗܳܐ ܡܰܪܟܰܢ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܟܰܕ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܒܳܟ̈ܝܳܢ ܣܳܘ̈ܚܳܢ ܠܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ:
      ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܐܰܢ̱ܬܽ ܗ̱ܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ.
      ܒܳܟ ܡܶܬܡܰܢܝܳܐ ܒܬܶܓܡܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ:
      ܘܰܒܥܶܢܝܳܢܳܟ ܠܳܐ ܓܳܫ̈ܦܳܢ ܒܳܗ̇ ܚܰܣܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܀

ܝܚ:   ܒܰܙܢܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܚܠܳܦ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ

ܟܠܺܝܠ ܓܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܠܳܟ ܪܰܒܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܥܰܕܰܪ:
ܘܚܽܘܛܪܳܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܫܰܕܰܪ.
ܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܗܰܕܰܪ:
ܘܰܠܣܳܩܽܘܪ̈ܰܝܟ ܥܰܡ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܕܰܪ܀

ܝܡ: ܬܽܘܒ ܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ

ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܠܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܝܰܩܰܪ:
ܘܰܠܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ ܒܰܫܡܰܝܳܢܳܐ ܪܶܡܙܳܐ ܢܒܰܩܰܪ.
ܠܕܰܦܢܳܐ ܕܰܒܥܶܠ ܐܰܟܬܳܟ ܓܶܐܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܢܕܰܩܰܪ:
ܘܰܠܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܨ̈ܕܳܢ ܒܳܟ ܒܺܝܫ ܪܽܘܓܙܳܐ ܢܥܰܩܰܪ܀
ܡܰܠܰܐܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܟ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܫܠܳܡܳܐ ܢܣܰܒܰܪ:
ܘܰܒܝܰܡ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܠܦܳܟ ܠܰܠܡܺܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܕܰܒܰܪ.
ܥܰܠ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܕܣܳܢܰܐܝ̈ܟ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܢܩܰܒܰܪ:
ܘܰܠܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܝ̈ܶܐ ܒܦܶܠ̈ܩܶܐ ܢܬܰܒܰܪ܀

ܝܟ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ (ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘ) ܒܰܙܢܳܐ ܬܰܫܥܺܝܬܳܢܳܝܳܐ

ܛܰܝܒܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܒܗܶܬ ܘܰܐܣܠܺܝ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܰܢ:
ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܨܪܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܡܰܪ ܛܳܒ ܝܰܨܺܝܨܰܢ.
ܚܦܰܪ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܘܰܒܢܶܟܠܳܐ ܨܒܳܐ ܢܣܰܪܗܶܒ ܩܶܨܰܢ:
ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܬܶܗ ܕܢܶܓܽܘܫ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܗܰܘ ܓܽܘܡܳܨܰܢ܀
ܒܢܶܩܥܳܐ ܕܰܐܠܺܝܨ ܚܰܒܫܶܗ ܠܛܰܢܦܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܐܰܠܨܰܢ:
ܘܰܒܡܰܣܰܐܬܳܐ ܟܺܐܢܬܳܐ ܚܰܠܨܶܗ ܐܰܟܡܳܐ ܕܚܰܠܨܰܢ.
ܒܓܽܘܡܕܳܢܽܘܬܶܗ ܐܳܦܶܢ ܟܰܦܶܗ ܠܺܝܛܳܐ ܠܚܰܨܰܢ:
ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܬܰܪܨܰܢ܀

ܟܐ: ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘ

ܚܽܘܒܠܰܝ̈ܟ ܕܰܥܠܰܝ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܪܥܺܝܢ ܐܰܒܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐ:
ܘܡܶܢ ܗܳܕ ܢܰܦܫܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܫܽܘܒܚܳܟ ܩܳܥܝܳܐ.
ܠܘܳܬܳܟ ܢܰܩܝܳܐ ܘܠܳܟ ܗ̱ܘ̣ ܒܳܥܝܳܐ ܘܒܳܟ ܡܶܬܪܰܥܝܳܐ:
ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܣܳܟ ܫܳܠܝܳܐ܀

ܟܒ: ܩܽܘܠܳܣܳܐ

ܗܰܘ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܙܢܰܝ̈ܟ ܡܥܰܦܶܦ ܣܰܘܝܽܘܬܝ̱:
ܘܗܽܘ ܡܰܣܓܶܐ ܠܶܗ ܠܚܽܘܒܝ̱ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܡܰܘܣܶܦ ܐܰܘܝܽܘܬܝ̱.
ܕܺܐܡܰܪ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܚܳܝܒܳܐ ܕܳܘܝܽܘܬܝ̱:
ܕܪܳܡܽ ܗ̱ܘ ܫܰܪܒܶܗ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܰܘܝܽܘܬܝ̱܀

ܨܰܠܰܘ ܒܒܳܥܽܘ ܥܰܠ ܐܰܚ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܰܢܣܰܟܘ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܠܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܺܠܺܝܐ܆ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܰܝܕܺܝܢ܆ ܘܰܐܠܺܝܠܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܺܝ ܡܶܢ ܝܺܩܰܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܫܰܗܺܝܢ ܥܺܝܢܘܰܪ̈ܕܢܳܝܶܐ. ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܥܰܠ ܙܰܪ̈ܥܶܐ. 15.01.2020

 

 

 

ܬܰܪܥܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܥܰܠ ܓܽܘܢܳܝܳܐ

ܐ: ܓܽܘܢܳܝܳܐ ܘܩܽܘܦܳܚܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܛܰܟܣܳܐ

ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܕܢܳܟ ܗܳܐ ܛܰܒܺܝܥ ܐܰܢ̱ܬ ܒܓܰܘ ܚܶܐܪܺܝܬܳܐ:
ܘܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܠܡܳܐ ܪܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܡܶܐܪܺܝܬܳܐ.
ܕܰܥ ܢܺܐ ܕܠܰܝܬ ܒܳܟ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܫܳܪܺܝܬܳܐ:
ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܥܰܝܢܳܟ ܣܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܩܳܪܺܝܬܳܐ܀

ܒ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܶܗ ܒܢܺܝܫܳܐ

ܐܶܢܗܽܘ ܕܟܰܠܒܳܐ ܒܢܳܒܽܘܚܽܘܬܶܗ ܠܐܢܳܫ ܠܳܐ ܡܰܗܰܪ:
ܫܒܽܘܩ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ ܢܳܒܰܚ ܕܫܺܝܛ ܘܰܡܡܰܪܡܰܪ.
ܩܳܪܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܽ ܗ̱ܘ ܒܥܰܝܢܶܗ ܣܳܟ ܠܳܐ ܒܳܚܰܪ:
ܐܶܠܳܐ ܠܓܶܠܳܐ ܕܰܒܥܺܝܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܟܽܠܫܳܥ ܡܶܬܕܟܰܪ܀

ܓ: ܓܽܘܢܳܝܳܐ ܠܪܳܥܝܳܐ ܒܽܘܪܳܐ ܘܚܳܛܽܘܦܳܐ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܫܽܘܚܕܳܐ

ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܣܥܳܐ ܗܳܢ ܫܳܛܝܳܐ ܒܝܰܕ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ:
ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܕܽܘܒܳܪ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܠܰܘ ܕܽܘܒܳܪܰܐ ܗ̱ܘ.
ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܫܬܰܥܠܺܝ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܕܽܘܩܳܪ̈ܰܘܗܝ:
ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܪܳܥܝܳܐ ܗܰܘ ܗܽܘ ܕܪܶܬܡܶܗ ܡܠܶܐ ܕܽܘܩܳܪܰܐ ܗ̱ܘ܀
ܠܗܳܕܶܐ ܐܰܕܪܶܟ ܘܺܝܕܰܥ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܟܽܠ ܕܽܘܝܳܪ̈ܰܘܗܝ:
ܕܟܽܠ ܕܽܘܝܳܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܫܽܘܚܕܳܐ ܠܰܘ ܕܽܘܝܳܪܰܐ ܗ̱ܘ.
ܠܕܰܫܪܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܚܫܰܒ ܡܶܢ ܕܽܘܡܳܪ̈ܰܘܗܝ:
ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܥܛܶܠ ܫܰܪܒܳܐ ܘܰܬܗܺܝܪ ܐܳܦ ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܕ: ܐܚܪܺܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܺܝܫܳܐ. ܘܥܰܠ ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܘܡܳܣܽܘܪܳܐ

ܒܰܕܡܽܘܬ ܕܺܐܒܳܐ ܗܳܢ ܥܰܘܳܠܳܐ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܓܳܣܰܪ:
ܘܰܠܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܣܰܟܠܽܘ ܠܡܰܘܬܳܐ ܡܳܣܰܪ.
ܒܫܽܘܚܕ̈ܶܐ ܠܢܶܟ̈ܣܰܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܳܟܣܳܐ ܡܥܰܣܰܪ:
ܘܗܽܘ ܚܽܘܫܳܒܶܗ ܚܰܪܡܳܐ ܠܝܳܬܶܗ ܠܳܐ ܣܳܟ ܒܳܣܰܪ.
ܡܶܐܣܳܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܟܽܠܫܳܥ ܐܳܣܰܪ:
ܘܝܰܨܺܝܦ ܣܰܓܺܝ ܕܢܶܩܢܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܢܰܦܫܶܗ ܢܶܚܣܰܪ.
ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܳܐܶܣ ܐܰܝܟ ܕܰܠܩܰܝܣܳܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܳܣܰܪ:
ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܠܳܛ ܠܳܐܶܛ ܠܶܗ ܦܽܘܡ ܟܽܠ ܒܣܰܪ܀

ܗ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܡܢܶܐ ܒܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܒܰܐܫܺܝܠܽܘܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܥܺܝܪܳܐ:
ܕܡܶܢ ܢܳܒܽܘܚ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܗܳܢܳܐ ܓܥܺܝܪܳܐ.
ܒܦܽܘܩܳܩܳܐ ܠܒܺܝܒ ܐܳܦ ܒܰܥܣܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܨܒܺܝܪܳܐ:
ܘܰܠܘܳܬ ܒܶܕ̈ܝܶܐ ܒܓܺܝ̈ܠܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܶܟܳܐ ܦܥܺܝܪܳܐ.

ܘ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܗܳܐ ܗܳܢ ܦܰܛܥܳܐ ܕܰܐܠܽܘ ܬܳܡܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܓܳܐܰܥ:
ܨܰܥܪ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܟܰܠܒܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐܰܥ.
ܡܶܢ ܟܽܘܘܳܢܳܐ ܐܳܦ ܟܽܘܐܳܪܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܙܳܐܰܥ:
ܕܰܒܛܺܝܢ ܚܶܨܦܳܐ ܕܚܽܘܨܦܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠܫܳܥ ܫܳܐܰܥ܀

ܙܙ: ܒܽܘܙܳܚܳܐ ܠܐܢܳܫ ܣܰܟܠܳܐ ܕܡܶܬܦܰܠܣܰܦ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ

ܒܰܐܝܕܳܐ ܢܶܬܡܰܗ ܒܰܡܗܺܝܪܽܘܬܳܟ ܐܰܘ ܒܥܳܗܪܽܘܬܳܟ:
ܐܰܘ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬ ܓܳܗܪܽܘܬ ܠܶܒܳܟ ܥܰܡ ܥܰܓܪܽܘܬܳܟ.
ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܥܓܰܠ ܡܶܬܰܐܣܝܳܐ ܗܺܝ ܓܳܗܪܽܘܬܳܟ:
ܐܶܢ ܬܛܽܘܫ ܩܰܠܺܝܠ ܛܺܝܢܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܟ ܡܶܢ ܕܰܚܪܽܘܬܳܟ܀

ܚ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܶܗ ܒܢܺܝܫܳܐ

ܠܡܳܢܳܐ ܬܰܓܡܶܕ ܘܰܒܚܰܨܺܝܦܽܘ ܬܶܩܽܘܫ ܟܰܦܰܝ̈ܟ:
ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܘܥܺܝܬ݁ ܚܺܐܪܽܘܬ ܗܰܘܢܳܐ ܬܰܘܪܶܟ ܙܶܦܰܝ̈ܟ.
ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܐܰܢ̱ܬ ܒܕܰܘܝܽܘܬܳܐ ܬܫܰܚܰܪ ܐܰܦܰܝ̈ܟ:
ܠܰܘ ܐܰܡܢܳܟ ܗܺܝ ܢܽܘܡܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܰܪܡܳܐ ܓܶܠܦܰܝ̈ܟ܀

ܛ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܡܪܶܗ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܣܰܬܘܳܐ ܟܰܕ ܩܰܪ

ܗܳܐ ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܣܰܬܘܳܐ ܓܶܠ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܕܰܓܠܺܝܕܳܐ:
ܐܶܬܟܰܣܳܐ ܢܺܐ ܦܪܽܘܬܳܟ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܐܰܚܺܝܕܳܐ.
ܗܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܚܰܪ̈ܛܳܝܗܝ ܛܶܦܪ̈ܰܝ ܩܽܘܪܳܐ ܠܒܺܝܕܳܐ:
ܒܢܽܘܪ ܓܺܗܰܢܳܐ ܪܳܐܶܓ ܢܶܥܽܘܠ ܢܶܗܘܶܐ ܥܡܺܝܕܳܐ.
ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦܶܢ ܡܶܢ ܟܺܝܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ:
ܒܢܽܘܪܳܐ ܪܳܓܳܐ ܕܬܶܫܚܰܢ ܐܳܦܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܫܦܺܝܕܳܐ܀

ܝ: ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܩܰܠܽܘܛ  ܘܠܳܐ ܡܽܘܬܰܪ ܠܰܟܢܽܘܬܶܗ

ܡܥܺܝܢܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܕܳܠܶܐ:
ܘܳܐܦܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܡܥܺܝܢ ܫܺܝܠܽܘܚܳܐ ܣܟܺܝܪܬܳܐ ܘܳܠܶܐ.
ܠܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܐܶܢ ܡܶܬܛܰܡܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܳܠܶܐ:
ܘܟܰܕ ܓܳܝܙܺܝܢ ܡܶܝ̈ܗ̇ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܕܶܐ ܫܳܒܶܩ ܫܳܠܶܐ܀

ܝܐ: ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܠܡܶܩܢܳܐ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ ܘܰܠܝܳܕܽܘܥܳܐ ܒܰܡܡܰܗܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܩܰܪ ܗܘܳܐ.

ܚܰܒܪܰܢ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܐ ܡܰܥܛܰܪ    :     ܕܒܽܘܪܽܘܬܳܐ ܒܓܶܐܪ̈ܶܐ ܡܰܡܛܰܪ:
ܡܢܺܝܕ ܪܺܝܫܳܐ ܘܣܶܦܬܳܐ ܡܰܦܛܰܪ  :     ܘܰܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܒܩܽܘܢܛܳܪ ܚܳܛܰܪ.
ܗܽܘ ܥܰܡܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܩܳܛܰܪ        :     ܕܰܒܚܶܟܡܶܗ ܠܳܐ ܢܶܣܬܰܛܰܪ:
ܐܶܠܳܐ ܩܳܥܶܐ ܟܰܕ ܫܳܛܰܪ         :     ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܣܽܘܓܐܳܐ ܢܳܛܰܪ܀

ܝܒ: ܥܰܠ ܣܰܟܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܐܬܪܰܝܫܰܢ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕ ܙܰܒܢܳܐ

ܟܰܕ ܥܰܕܡܶܫ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܐ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܝܰܒܠܶܗ:
ܗܳܢ ܛܶܠܛܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܠܪܽܘܡܪܳܡ ܨܶܐܕܰܘ̈ܗܝ ܝܰܒܠܶܗ.
ܙܰܒܢܳܐ ܒܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܟܰܕ ܦܰܕ ܢܶܨܚܳܢ ܐܰܘܫܶܛ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ:
ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܒܪܺܝܫܳܢܽܘܬܶܗ ܐܶܬܚܰܝܰܒ ܠܶܗ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܒܪܽܘܡܪܳܡ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܟܺܝܡ:
ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܰܐܨܶܕ ܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܒܳܠܳܐ ܢܣܺܝܡ.
ܕܡܶܢ ܡܰܘܙܰܠܬܳܐ ܝܺܠܶܦ ܥܳܠܡܳܐ ܕܠܰܚܡܳܪܳܐ ܢܪܺܝܡ:
ܕܒܳܗ̇ ܚܳܪ ܘܰܚܙܳܐ ܕܳܐܦ ܒܳܗ̇ ܬܰܘܪܳܐ ܠܰܐܪܝܳܐ ܩܰܕܺܝܡ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܬܕܰܡܰܪ ܐܶܢ ܡܰܘܙܰܠܬܳܐ ܠܣܰܟ̈ܠܶܐ ܪܰܡܪܡܰܬ:
ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܝܶܠܦܰܬ݂ ܐܳܦ ܐܶܬܚܰܟܡܰܬ݂.
ܗܳܐ ܠܡܰܠ̈ܘܳܫܶܐ ܐܶܡܪܳܐ ܒܪܺܝܪܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܣܳܡܰܬ:
ܘܒܰܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܐܰܪܝܳܐ ܠܬܰܘܪܳܐ ܩܰܕܡܰܬ܀

ܝܓ: ܒܙܶܢ ܓܽܘܢܳܝܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܩܺܝܠܝܩܺܐ

ܥܺܝܢܓܳܕܳܝܳܐ ܟܰܪܡܳܐ ܥܩܺܝܪܳܐ ܡܠܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ:
ܥܶܢ̈ܒܰܝܟ ܥܶܢ̈ܒܺܝܢ ܡܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.
ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܪܰܚܡܳܟ ܠܰܝܬ ܫܳܪܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܳܬܳܐ:
ܘܥܰܡ ܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܐܳܠܶܦ ܐܶܢ̈ܩܳܢ ܚܰܫܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܀

ܝܕ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܕܰܝܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܬܺܝܪܳܐ

ܒܕܰܝܘܳܐ ܩܰܕܺܝ ܪܺܝܫܳܐ ܕܕܰܝܪܰܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ:
ܥܰܠ ܗܳܝ ܥܳܓܽܘܫ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܨܰܥܪܳܐ ܪܳܡܶܐ.
ܡܶܢ ܪܳܡܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܕܰܓܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܺܐܡܶܐ:
ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܐܪܥܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܠܳܐ ܡܶܨܥܰܬ ܐܶܡܪܳܐ ܠܬܳܐܡ̈ܶܐ܀

ܝܗ: ܠܰܐܦܰܝ̈ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܕܝܽܘܢܽܘܣܺܝܽܘܣ ܥܰܢܓܽܘ̇ܪ

ܕܶܐܗܘܶܐ ܪܳܚܡܳܟ ܐܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܪܳܙܳܟ ܢܺܝܫܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ:
ܕܓܰܢܬܳܐ ܕܡܰܘܥܝܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܪܺܝܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ.
ܗܳܐ ܚܰܫܳܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܘܶܐܢܳܐ ܚܰܫܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ:
ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܥܝܳܐ ܟܰܘܫܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ̣ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܚܒܳܢ̈ܶܐ ܥܓܰܠ ܣܳܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ:
      ܘܰܠܚܰܫܳܢ̈ܶܐ ܘܳܐܟܠܰܝܩܰܪ̈ܨܶܐ ܥܓܰܠ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ.
      ܠܡܽܘܢ ܠܰܣܝܳܓܳܐ ܕܚܽܘܒܝ̱ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܥܓܰܠ ܬܳܪܰܥ ܐܰܢ̱ܬ:
      ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܗܰܘ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܝܘ: ܥܠܰܘܗܝ ܟܰܕ ܥܠܰܘܗܝ

ܒܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܳܢ ܛܶܠܳܛܳܐ ܐܰܘܒܶܕܢ ܫܢܰܝ̈ܢ:
ܘܰܒܕܽܘܩܳܪ̈ܰܘܗܝ ܬܰܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܟܽܠܰܢ ܫܢܰܝ̈ܢ.
ܕܫܳܛܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܢܨܰܚ ܗܳܐ ܠܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܣܢܰܐܽܘܗ̇ ܒܢܰܝ̈ܢ:
ܘܰܗܓܰܡܘ ܘܰܣܚܰܦܘ ܫܽܘܪ̈ܰܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܠܗܳܢܽܘܢ ܒܢܰܝܢ܀
ܒܢܶܨܚܳܢ ܫܳܛܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܬܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܩܢܰܝܢ:
ܘܰܕܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܩܢܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܪܺܝܡܰܬ݂ ܬܰܒܰܪܢ ܩܢܰܝ̈ܢ.
ܒܪܺܝܫܳܢܽܘܬܶܗ ܐܶܬܦܰܪܰܚܘܢ ܟܰܟܪ̈ܰܝܢ ܘܰܡܢܰܝ̈ܢ:
ܘܰܠܡܰܘܙܰܠܬܳܐ ܦܰܘ̈ܕܶܐ ܣܽܘܓܐܳܐ ܚܫܰܒܢ ܘܰܡܢܰܝ̈ܢ܀

ܝܙ: ܥܰܠ ܩܶܛܠܶܗ ܕܥܰܢܓܽܘ̇ܪ

ܗܳܐ ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܩܛܰܠ ܐܰܠܦܳܐ ܒܥܽܘܡܪܳܐ ܘܦܺܝܠܳܐ:
ܒܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ ܗܺܝ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܒܰܕܡܳܐ ܦܺܝܠܳܐ.
ܕܚܰܠܶܨ ܥܺܕܬܳܐ ܡܶܢ ܩܰܢܕܺܝ̈ܠܶܐ ܘܟܳܣܳܐ ܘܦܝܳܠܳܐ:
ܒܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܗܰܕܰܡ ܓܥܳܐ ܐܰܝܟ ܦܺܝܠܳܐ܀

ܝܚ: ܥܰܠ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܡܳܣܽܘܪܳܐ ܘܡܰܪܳܚܳܐ

ܗܳܐ ܣܚܺܝܦ ܣܳܢܐܳܐ ܕܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ:
ܟܳܗܢܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ ܕܠܰܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܳܩܪܳܐ.
ܗܳܐ ܩܽܘܠܳܪܳܐ ܐܰܝܟ ܩܶܠܽܘܪܳܐ ܒܨܰܘܪܳܐ ܦܰܩܪܳܐ:
ܕܗܰܘ ܕܰܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܣܶܦܪ̈ܰܝ ܥܰܘܠܳܐ ܩܳܪܶܐ ܡܶܩܪܳܐ.
ܠܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܠܶܒܶܗ ܠܺܝܛܳܐ ܥܒܺܝܕܽ ܗ̱ܘ̣ ܡܰܩܪܳܐ:
ܐܳܦ ܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܢܶܫ̈ܒܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܙܳܩܪܳܐ.
ܚܡܺܝܪ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܣܳܩܪܳܐ:
ܘܰܠܥܶܩܳܪܶܗ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܥܳܩܪܳܐ܀
ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܬܠܺܝܛ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܒܺܥܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܽܘܩܪܳܐ:
ܒܕܳܐܦ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܚܰܪܡܳܐ ܣܶܒܠܰܬ݂ ܥܺܕܬܳܐ ܝܽܘܩܪܳܐ.
ܠܰܙܢܰܝ̈ ܗܳܢܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܰܪܥܺܝܬ݂ ܣܳܦܪܳܐ ܒܳܩܪܳܐ:
ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܶܗ ܗܽܘ ܕܳܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܒܰܩܪܳܐ܀
ܡܶܢ ܟܺܝܬ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܩܪܳܐ:
ܘܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܶܗ ܗܽܘ ܣܪ̈ܺܝܛܳܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܰܩܪܳܐ.
ܢܺܐ ܒܰܕܡܶܟܺܝܠ ܛܰܢܦܳܐ ܕܰܒܫܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܩܪܳܐ:
ܘܠܰܝܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܥܰܠ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܠܬܶܗ ܦܳܩܪܳܐ܀

ܝܛ: ܥܰܠ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܠܳܐ ܡܬܰܩܰܢ ܠܶܒܶܗ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ

ܠܝܳܬܶܗ ܠܽܘܩܕܰܡ ܢܶܬܪܽܘܨ ܪܺܝܫܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܡܦܰܬܠܳܐ:
ܐܺܝܛܰܐ ܠܥܰܡܶܗ ܘܶܐܠܳܐ ܥܰܡܠܶܗ ܗܳܘܶܐ ܠܗܶܒܠܳܐ.
ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܰܪܨܳܐ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܩܰܠܩܠܳܐ:
ܐܶܢ ܠܳܐ ܢܶܬܬܪܶܨ ܩܰܝܣܳܐ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܰܘ ܛܶܠܳܠܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܰܘܨܰܪ ܠܶܒܳܟ ܒܰܣܦܳܐ ܡܠܶܐ ܡܶܢ ܐܰܟܬܳܐ ܚܰܣܝܳܐ:
ܘܢܳܣܒܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ܟ ܬܺܐܪܬܳܟ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܠܳܟ ܒܳܣܝܳܐ.
ܠܚܰܫܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܝܗ̇ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܣܝܳܐ:
ܠܳܟ ܡܰܢ ܢܰܐܣܶܝܟ ܕܗܳܐ ܐܶܣܛܽܘܡܟܳܟ ܡܶܪܬܳܐ ܓܳܣܝܳܐ܀

ܟ: ܥܰܠ ܣܰܟܠܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܐ ܕܰܪܓܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܶܗ.

ܚܽܘܕܪܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܠܣܰܟܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܚܶܒ:
ܕܰܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܩܕܳܡ ܗܳܢ ܩܽܘܦܳܐ ܢܦܳܬܳܐ ܝܰܒܶܒ.
ܠܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܚܡܳܪܳܐ ܐܰܪܟܶܒ:
ܘܠܰܚܡܳܪ ܙܰܒܢܰܢ ܗܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܙܰܝܰܚ ܘܰܐܘܬܶܒ܀
ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܟܺܝܬ ܢܳܓܰܪܬܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܘܙܰܠܬܳܐ:
ܘܰܠܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕܣܰܟ̈ܠܶܐ ܡܬܰܩܢܳܐ ܗܺܝ ܣܶܒܠܬܳܐ.
ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܥܰܠܝܰܬ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ:
ܘܰܒܓܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܗܘܳܬ ܪܳܕܽܘܦܬܳܐ܀

ܟܐ: ܥܰܠ ܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܡܶܫܬܐܰܠܳܢܽܘܬ ܐܳܡܽܘܪܳܐ ܡܶܢܶܗ

ܐܳܘ ܐܳܕܰܡܬܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܠܺܝܛܬܳܐ ܐܳܦ ܫܳܛܺܝܬܳܐ:
ܡܶܢ ܕܰܐܦܪܺܝܬܺܝܢܝ ܠܳܐ ܐܰ‎ܠܶܦܬܺܝܢܝ ܐܶܠܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ.
ܠܰܫܓܳܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܛܰܝܒܳܐ ܥܒܰܕܬܺܝܢܝ ܐܰܝܟ ܒܶܠܛܺܝܬܳܐ:
ܐܽܘܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܝ ܐܶܡܳܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ ܐܳܦ ܛܽܘܛܺܝܬܳܐ܀
ܟܡܳܐ ܛܳܠܽܘܡܰܬܝ ܐܰܪܥܳܐ ܠܺܝܛܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܣܪܺܝܬܳܐ:
ܟܡܳܐ ܙܰܠܺܝܠܰܬܝ ܘܰܕܠܳܐ ܦܶܚܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ.
ܐܶ‎ܠܽܘ ܡܟܺܝܪܬܳܐ ܗܘܰܝܬܝ ܚܰܠܶܦܬܶܟܝ ܥܓܰܠ ܒܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ:
ܦܶܨܬܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܟܝ ܐܰܝܟܰܢ ܗܘܰܝܬܝ ܫܳܪܺܝܬܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܐܰܪܥܳܐ ܠܺܝܛܬܳܐ ܠܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܥܒܺܝܕܰܬܝ ܢܰܘܣܳܐ:
ܘܫܰܦܺܝܪ ܚܶܙܘܶܟܝ ܘܰܣܪܶܐ ܪܺܝܚܶܟܝ ܒܰܙܢܳܐ ܕܛܰܘܣܳܐ.
ܡܟܺܝܪܬܳܐ ܐܶܢ ܗܘܰܝܬܝ ܛܳܟ ܚܰܠܶܦܬܶܟܝ̱ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ:
ܐܶܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟܝ ܥܰܠܗܳܝ ܐܶܫܪܶܝܟܝ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܦܽܘܪܣܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܰܪܥܳܐ ܠܺܝܛܬܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܩܪܶܝܟܝ:
ܘܒܰܐܝܕܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܽܘܪܳܐ ܐܰܪܰܐ ܐܶܕܪܶܟܝ.
ܠܰܘ ܟܰܠܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܐܶܡܳܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ ܕܠܺܝܓ ܠܺܝܓ ܐܶܫܪܶܝܟܝ:
ܝܳܠܶܕܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܐܳܘ ܙܰܠܺܝܠܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܗܪܶܟܝ܀

♱ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ♱

ܐܰܪܥܳܐ ܠܺܝܛܬܳܐ ܕܡܽܘܬ ܟܰܠܒܬܳܐ ܓܳܪܣܰܬܝ ܠܰܓܪ̈ܰܝܟܝ:
ܘܰܐܝܟ ܫܳܢܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܟܽܘܚܳܕܳܐ ܒܳܠܥܰܬܝ ܠܰܚܕܰܝ̈ܟܝ.
ܓܰܓܪܳܢܺܝܬܳܐ ܟܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟܝ ܐܳܟܠܰܬܝ ܦܺܐܪ̈ܰܝܟܝ̱:
ܠܺܝܛ ܗ̱ܘ ܕܡܰܫܰܪ ܚܽܘܒܶܟܝ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܪ̈ܰܝܟܝ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܰܪܥܳܐ ܠܺܝܛܬܳܐ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܝܰܠ̈ܕܶܐ ܕܪ̈ܰܒܺܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܝ:
ܘܒܰܐܟܺܝܦܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܢܶܩܘ ܬܕܰܝ̈ܟܝ.
ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܬܶܒܠܥܺܝܢ ܬܶܐܟܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܝܰܠܽܘܕܰܝ̈ܟܝ:
ܘܒܰܪܕܪܺܝܫ ܬܶܥܛܦܺܝܢ ܬܰܦܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܘܰܪ̈ܺܝܕܰܝܟܝ܀

ܟܒ: ܥܰܠ ܣܰܟܠܳܐ

ܦܳܥܠܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ ܣܳܢ̈ܐܶܐ ܣܢܺܝ̈ܐܶܐ ܐܳܦ ܣܳܩܽܘܪ̈ܶܐ:
ܒܦܶܠ̈ܩܶܐ ܘܟܽܘ̈ܠܒܶܐ ܠܡܰܓܕܰܠ ܚܽܘܒܳܐ ܗܘܰܘ ܣܳܬܽܘܪ̈ܶܐ.
ܗܳܐ ܠܰܕܠܽܘܚܝܳܐ ܒܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܗܘܰܘ ܣܳܥܽܘܪ̈ܶܐ:
ܘܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܒܰܐܪܥܰܢ ܩܳܛܶܝܢ ܐܰܝܟ ܣܳܚܽܘܪ̈ܶܐ܀

ܟܓ: ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܡܰܠܟܺܝܠ ܒܰܚܕܰܥܣܰܪ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ

ܬܰܗܺܝܪ ܡܰܠܟܳܐ ܗܰܘ ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܡܰܠܟܺܝܠ:
ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܬܰܡܺܝܡܳܐ ܟܽܠ ܫܳܥ ܡܰܟܶܠ.
ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܨܳܒܶܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܒܶܗ ܐܳܠ ܐܰܣܟܶܠ:
ܐܶܠܳܐ ܒܚܽܘܒ ܒܰܪܬܶܗ ܘܰܒܪܶܗ ܠܶܒܶܗ ܦܰܪܩܶܠ܀

ܒܗ: ܓܽܘܢܳܝܳܐ ܘܥܶܕܠܳܝܳܐ

ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܪܰܒܝܰܬ ܡܺܝܠܺܝܛܺܝܢܺܝ ܐܶ‎ܠܽܘ ܫܰܡܥܽܘܢܝ:
ܠܳܐ ܪܕܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܣܝܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ.
ܗܳܫ ܕܰܐܪܺܝܡܶܬ݂ ܚܶܣܕܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܛܽܘܒܳܥ ܦܶܪܥܽܘܢ:
ܕܡܽܘܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܢܶܕܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܦܰܪܥܽܘܢܝ܀

ܟܕ: ܒܽܘܙܳܚܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ

ܙܰܒܢܳܐ ܣܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܚܽܘܠܕܳܐ:

                        ܘܟܽܘܒܳܐ ܡܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܩܽܘܦܕܳܐ:
ܣܳܦܪܳܟ ܕܳܡܶܐ ܠܰܥܪܳܕܳܐ:       

                        ܘܰܐܪܕܺܟܠܳܟ ܗܽܘܝܽܘ ܥܽܘܕܳܐ܀

 

 

ܬܰܪܥܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ

ܥܰܠ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ

ܘܺܐܝܬ ܒܶܗ ܙܽܘܗܳܪ̈ܶܐ ܘܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ ܘܬܰܪܐܽܘܬܳܐ ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܡܝܰܬܰܪܬܳܐ ܘܣܢܺܝܬܳܐ

ܐ: ܥܰܠ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܳܐ

ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܚܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܳܐ:
ܘܠܰܕ ܒܶܗ ܣܳܒܟܳܐ ܠܺܝܓ ܠܺܝܓ ܪܳܡܝܳܐ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܒܥܰܪܣܳܐ.
ܠܦܰܓܪܳܐ ܢܳܟܝܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܘܒܺܝܫ ܡܶܢ ܓܳܪܣܳܐ:
ܘܥܰܠ ܚܳܙ̈ܝܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܠܒܺܝܕܬܳܐ ܦܳܪܣܳܐ܀

ܒ: ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܟܺܝܠܳܐ

ܓܰܒܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܢܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܘܰܡܡܰܝܩܳܢܳܐ:
ܠܫܽܘܪ̈ܥܳܬ ܚܰܒܪܶܗ ܗܳܘܶܐ ܒܰܐܡܺܝܢ ܡܥܰܩܒܳܢܳܐ.
ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܕܺܝܩ ܒܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܡܥܰܡܶܨ ܥܰܝܢܳܐ:
ܘܰܐܝܟ ܕܶܒܳܒܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܒܳܥܶܐ ܐܶܠܳܐ ܫܽܘܚܢܳܐ܀

ܓ: ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܒܳܟܶܝܢ …

ܥܰܬܺܝܪ ܒܺܐܝܕܳܐ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܢܗܶܐ ܐܳܠܶܡ:
ܐܳܦܶܢ ܢܰܟܫܠܺܝܘܗܝ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܪܡܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘ ܛܳܠܶܡ.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܫܦܺܝܥ ܦܽܘܡ ܥܰܢ̈ܳܬܶܐ ܣܽܘܓܐܳܐ ܒܳܠܶܡ:
ܒܕܳܐܦ ܡܶܢ ܫܶܡܥܳܐ ܟܽܠܶܗ ܓܰܘܳܐ ܠܫܽܘܒܚܶܗ ܫܳܠܶܡ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܓܰܒܪܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܒܶܣܪܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܙܳܐܶܢ:
ܕܰܒܕܺܝܠܳܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܫܰܘܬܶܦ ܠܶܗ ܟܽܠ ܕܳܐܶܢ.
ܫܦܺܝܥܳܐ ܐܳܦܶܢ ܢܶܣܓܶܐ ܥܰܘܠܶܗ ܒܺܝܫ ܡܶܢ ܩܳܐܶܝܢ:
ܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܣܽܘܓܐܳܐ ܚܳܐܶܢ܀

♱ ܕ: ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܠܽܘܛܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ♱

ܡܶܢ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘ ܢܗܶܐ ܡܶܬܡܰܬܰܢ ܐܳܘ ܣܳܟ ܡܳܐܶܢ:
ܠܳܐ ܦܳܐܶܫ ܠܶܗ ܒܳܬܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܶܐܣܬܳܐ ܬܳܐܶܢ.
ܒܟܽܘܢܳܫ ܟܶܣܦܳܐ ܘܳܐܦܶܢ ܛܶܠܳܪ ܦܰܪܙܠܳܐ ܣܳܐܶܢ:
ܗܽܘ ܩܰܠܽܘܛܳܐ ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܟܳܐܶܢ܀

ܗ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܰܥܢܳܐ

ܠܡܳܢܳܐ ܬܥܳܫ̈ܶܐ ܒܟܽܘܢܳܫ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܐܳܦ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ:
ܕܗܳܪܟܳܐ ܦܳܝܫܺܝܢ ܐܳܦ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܐܳܦ ܒܶܢܝܳܢ̈ܶܐ.
ܫܒܶܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܠܗܶܒܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܥܶܢܝܳܢ̈ܶܐ:
ܘܠܳܐ ܡܣܰܪܕܺܝܢ ܠܰܢ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܡܰܘ̈ܬܶܐ ܟܺܝܬ ܬܶܢܝܳܢ̈ܶܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܠܡܳܢܳܐ ܒܛܺܝܠ ܠܰܢ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܟܺܝܬ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ:
      ܘܰܠܡܶܒܢܳܐ ܠܰܢ ܡܰܓ̈ܕܠܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܐܳܦ ܒܶܢܝܳܢ̈ܶܐ.
      ܕܗܳܐ ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܡܳܛܶܐ ܨܶܐܕܰܝܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ:
      ܘܦܳܐܶܫ ܥܽܘܡܪܰܢ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܝܰܬܒܳܐ ܘܡܶܢ ܒܠܰܝ ܨܰܘܬܳܐ܀

ܗ:    ܒܰܙܢܳܐ ܕܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܠܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ

ܗܳܠܶܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐ̱ܚܝܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܡܠܰܘܶܝܢܰܢ:
ܘܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܗܳܐ ܡܫܰܘܶܝܢܰܢ.
ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܰܫܝܽܘܠ ܡܶܬܓܰܘܶܝܢܰܢ:
ܠܳܐ ܢܶܬܬܰܛܥܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܰܚܢܰܢ ܗܳܐ ܡܩܰܘܶܝܢܰܢ܀
ܐܶܢ ܪܳܘܙܺܝܢܰܢ ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܒܥܳܩܬܳܐ ܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢܰܢ:
ܡܶܢ ܗܳܢ ܡܰܫܟܢܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ ܡܶܬܬܰܦܩܺܝܢܰܢ.
ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܪܶܢܝܳܐ ܠܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܢ ܗܳܐ ܡܛܰܠܩܺܝܢܰܢ:
ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܪܶܓܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢܰܢ܀
ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܥܬܺܝܕ ܢܶܫܬܰܚܰܡ:
ܘܰܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓ ܩܢܽܘܡܰܢ ܒܥܰܦܪܳܐ ܥܬܺܝܕ ܢܶܬܚܰܡܚܰܡ.
ܦܰܓܪܳܐ ܕܒܳܠܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܙܰܪܥܳܐ ܥܬܺܝܕ ܢܶܬܢܰܚܰܡ:
ܐܳܦ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܥܬܺܝܕ ܢܶܬܠܰܚܰܡ.
ܥܒܳܕܳܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܥܬܺܝܕ ܢܶܬܦܰܚܰܡ:
ܘܰܠܦܽܘܬ ܥܰܡܠܳܐ ܐܰܓܪܳܐ ܒܙܶܕܩܳܐ ܥܬܺܝܕ ܢܶܬܬܰܚܰܡ.
ܢܬܽܘܒ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܘܰܒܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܬܰܘ ܢܶܬܠܰܚܰܡ:
ܐܳܘ ܟܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܟܒܰܪ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܠܰܝܢ ܢܶܬܪܰܚܰܡ܀

ܙܙ: ܒܰܙܢܳܐ ܕܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܘܟܽܘܘܳܢܳܐ ܘܩܽܘܦܳܚܳܐ ܘܰܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ

ܠܕܰܫܒܶܐ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ

ܐܳܘ ܕܰܒܨܰܠܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܗܰܘ ܐܶܬܛܰܗܰܡ:
ܠܡܳܢܳܐ ܒܪܶܓܰܬ ܚܰܫܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܙܕܰܗܰܡ.
ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܳܪܶܐ ܨܰܠܡܳܐ ܠܰܡܚܳܪ ܢܗܶܐ ܡܶܬܪܰܥܰܡ:
ܡܳܢܳܐ ܬܦܰܢܶܐ ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟ ܢܶܬܢܰܗܰܡ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܒܓܰܘܪܳܐ ܢܳܦܶܠ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܙܰܠܺܝܠ ܚܰܘܪܳܐ:
      ܒܕܳܐܦ ܘܰܠܥܰܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܐܳܐ ܢܳܩܶܦ ܓܰܘܪܳܐ.
      ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܚܺܐܦܳܐ ܕܚܰܘܪܳܐ ܒܰܡܠܶܐ ܛܰܘܪܳܐ:
      ܠܺܝܓ ܠܺܝܓ ܥܰܝܢܳܐ ܕܦܳܗܝܳܐ ܡܙܰܡܢܳܐ ܨܰܥܪܳܐ ܠܨܰܘܪܳܐ܀

ܚ: ܟܽܘܘܳܢܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܳܐ (ܥܰܠ ܪܳܡܽܘܬܳܐ)

ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܕܡܽܘܢ ܝܳܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ:
ܘܡܶܢ ܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܬܚܶܝܬ ܠܶܫܳܢܳܟ ܡܽܘܢ ܓܳܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ.
ܟܽܠ ܕܚܶܣܕܰܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝ ܠܳܐ ܝܺܠܶܦܬܶܗ ܐܶܢ ܝܳܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ:
ܕܫܽܘܒܚܳܟ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܠܳܐ ܡܚܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܳܘ ܠܳܟ ܛܰܠܝܳܐ ܕܩܰܛܠܶܗ ܚܽܘܬܪܳܐ ܐܳܦ ܪܳܡܽܘܬܳܐ:
      ܒܡܳܪܳܟ ܐܰܨܶܕ ܕܰܟܡܳܐ ܐܰܚܒܳܗ̇ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ.
      ܢܚܶܬ ܠܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܪܟܶܒ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ:
      ܘܝܰܗܒ ܠܳܟ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܬܶܪܕܶܐ ܒܳܬܪܶܗ ܕܠܳܐ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܬܽܘܒ ܒܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܰܬ:
      ܗܳܝ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ ܠܕܰܝ̈ܘܶܐ ܐܰܦܠܰܬ.
      ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܒܳܒܶܠ ܡܶܢ ܗܰܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܺܝ ܐܰܫܛܝܰܬ:
      ܘܰܠܦܶܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܥܰܡ ܡܰܪ̈ܟܒܳܬܶܗ ܒܝܰܡܳܐ ܛܰܒܥܰܬ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܠܨܰܦܪܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܗܺܝ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ:
      ܘܒܳܬܪܳܗ̇ ܐܳܬܝܳܐ ܗܳܝ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܰܫܟܺܝܪ.
      ܐܳܘ ܠܳܟ ܛܰܠܝܳܐ ܕܢܰܦܚܶܗ ܚܽܘܬܪܳܐ ܐܳܦ ܣܰܓܺܝ ܚܬܺܝܪ:
      ܒܩܰܒܪܳܐ ܐܰܕܺܝܩ ܕܟܽܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ ܒܥܰܦܪܳܐ ܗܳܐ ܛܡܺܝܪ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܺܝܢܳܐ ܓܒܺܝܠܺܝܢܰܢ ܗܰܘ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ:
      ܘܬܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܐܳܚܕܳܐ ܠܛܺܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܗܶܐ ܥܰܦܪܳܐ.
      ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܣܰܬܳܐ ܐܰܪܣܶܣ ܠܶܒܳܟ ܓܒܺܝܠ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ:
      ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܕܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܽܘܪܳܐ ܠܥܰܦܪܳܐ܀
     

ܛ: ܙܽܘܗܳܪܳܐ ܕܡܶܢ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܡܰܓܢܝܳܢܳܐ

ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܠܡܶܙܕܰܪܟܳܠܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܛܝܳܐ:
ܘܶܐܠܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܨܶܒܥܶܗ ܡܳܛܝܳܐ.
ܕܓܺܝܓܠܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܫܳܛܰܝ̈ܳܐ ܒܰܫܪܳܓ ܩܰܝܛܳܐ:
ܘܕܰܬܙܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܣܳܛܝܳܐ.
ܠܥܽܘܗܕܳܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܣܶܦܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܶܥܛܳܐ ܥܳܛܝܳܐ:
ܘܰܒܪܽܘܡܪ̈ܳܡܰܝ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܣܥܺܝ̈ܛܶܐ ܡܶܚܛܳܐ ܚܳܛܝܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܚܙܺܝܬ ܚܰܫܳܢ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܢܶܝܢ ܒܪܳܡܽܘܬ ܪܽܘܚܳܐ:
      ܟܰܕ ܣܳܒܪܺܝܢ ܬܽܘܒ ܠܡܰܢ ܕܩܳܢܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܶܗ ܗ̱ܘ̣ ܡܙܰܝܚܳܐ.
      ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܕܗܺܝ ܐܰܦܶܠܬܶܗ ܠܗܰܘ ܡܰܪܳܚܳܐ:
      ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܪܓܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܒܗܶܕܪܳܐ ܘܙܰܘܚܳܐ܀

ܝ: ܟܽܘܘܳܢܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܡܰܬܺܝܢܳܐ

ܟܡܳܐ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܒܠܶܒܝ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝܕܝ

ܕܪܰܓ ܦܳܪ̈ܶܐ ܘܰܣܢܳܐ ܠܰܣܡܺܝܕ.

ܒܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܨܒܺܝܬ ܕܢܶܗܘܶܐ ܨܡܺܝܕ

ܘܗܽܘ ܒܫܶܥܝܳܐ ܗܰܘܢܶܗ ܗܳܐ ܠܡܺܝܕ

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܟܡܳܐ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܒܠܶܒܝ ܡܶܢܳܟ ܒܶܪܝ:

ܕܠܳܐ ܦܳܪܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܓܶܝܪ

ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܗܶܐ ܐܰܩܰܪ ܟܽܠ ܟܐܰܪ:

ܕܳܘܝܳܐܺܝܬ ܬܶܒܠܰܥ ܟܽܠ ܓܶܐܪ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ:

ܥܓܰܠ ܬܶܗܘܶܐ ܒܡܰܕܥܳܐ ܡܰܪܥܳܐ.

ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܗܶܐ ܟܳܪܶܒ ܐܰܪܥܳܐ:

ܡܰܘܒܳܕܽܘ ܬܰܘܒܶܕ ܙܰܪܥܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܒܶܪܝ ܐܶܢ ܬܶܨܒܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܨܒܶܐ:

ܠܳܐ ܐܶܬܦܰܪܟܰܠ ܒܶܝܬ ܢܶܫܒ̈ܶܐ:

ܕܒܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܨܒܰܝܬ ܬܶܪܒܶܐ

ܘܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܓܒܶܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܙܶܩ̈ܬܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܛܶܒ̈ܶܐ:

ܘܫܶܥܝܳܐ ܠܗܰܘܢܳܟ ܠܳܐ ܢܶܫܒܶܐ:

ܕܰܒܙܶܩ̈ܬܶܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܕܺܒ̈ܶܐ:

ܡܫܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܶܪ̈ܒܶܐ܀

 

ܝܐ: ܙܽܘܗܳܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ

ܐܰܟܬܳܐ ܠܗܰܠ ܐܶܢ ܣܳܝܡܺܝܬܽܘܢ:

                        ܘܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܨܳܝܡܺܝܬܽܘܢ.
ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܚܠܶܐ ܒܳܣܡܺܝܬܽܘܢ:

                        ܘܛܰܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܪܳܣܡܺܝܬܽܘܢ܀
ܠܡܰܚܒܳܢܟܽܘܢ ܐܶܢ ܫܳܠܡܺܝܬܽܘܢ:

                        ܘܰܠܚܽܘܒܠܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܛܳܠܡܺܝܬܽܘܢ.
ܕܠܳܐ ܡܰܪܢܺܝܬܳܐ ܢܳܝܡܺܝܬܽܘܢ:

                        ܘܚܶܠ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܚܳܠܡܺܝܬܽܘܢ܀
ܥܰܠ ܗܶܪܬܳܐ ܐܶܢ ܢܳܝܡܺܝܬܽܘܢ:

                        ܘܒܰܕܪܰܓ ܪܳܚܡܳܐ ܩܳܝܡܺܝܬܽܘܢ.
ܒܚܰܕܘܳܐ ܠܶܒܟܽܘܢ ܩܳܪܡܺܝܬܽܘܢ:

                        ܘܰܠܣܳܢܰܐܝ̈ܟܽܘܢ ܒܳܪܡܺܝܬܽܘܢ܀

 

ܝܒ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܺܝܗ ܢܳܩ̈ܫܳܢ ܟܰܕ ܡܰܡܬܶܠ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܝܺܣܰܪܐܠܳܝܳܐ

ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܶܢ ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܰܪܚܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܚܙܶܐ ܡܽܘܢ ܗܳܘܶܐ:
ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܶܙܡܰܪ ܘܶܐܚܙܶܐ ܡܽܘܢ ܗܳܘܶܐ.
ܥܰܠ ܥܰܪ̈ܒܶܐ ܕܦܳܪܶܣ ܐܶܬܠܶܐ ܠܰܡ ܟܶܢܳܪܝ ܘܶܐܚܙܶܐ ܡܽܘܢ ܗܳܘܶܐ:
ܛܳܟ ܡܶܢ ܣܳܩܽܘܪ̈ܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܒܰܥ ܕܺܝܢܝ ܘܶܐܚܙܶܐ ܡܽܘܢ ܗܳܘܶܐ܀

ܝܓ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܺܝܗ ܗܶܓܝܳܢܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܝܳܐ

ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܒܓܰܘ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܽܘܪܳܐ:
ܠܕܰܟܝܽܘ ܕܠܳܐ ܡܟܰܬܡܳܐ ܒܙܽܘܠܳܠ ܢܰܟܦܳܐܺܝܬ ܢܰܚܕܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܐ.
ܠܩܺܝܛ ܢܶܦܽܘܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܘܩܰܪܺܝܪܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ:
ܘܰܒܡܰܫܒܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܢܶܕܒܰܩ ܣܳܟ ܥܰܦܪܳܐ ܘܥܽܘܪܳܐ܀

ܝܕ: ܙܽܘܗܳܪܳܐ ܘܢܽܘܗܳܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܪܓܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܡܨܺܝܕܰܬ ܥܳܠܡܳܐ

ܐܳܘ ܥܠܰܝܡܳܐ ܪܳܚܶܡ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܢܫܰܕܠܳܟ ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܢܳܩܳܐ:
ܕܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܢܣܺܝܒ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܕܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܕܽܘܢܳܩܳܐ.
ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܠܳܐ ܢܝܳܚܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܫܽܘܢܳܩܳܐ:
ܠܟܽܠ ܓܶܝܪ ܥܽܘܕܳܢܳܐ ܕܥܰܠܡܳܐ ܒܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܚܽܘܢܳܩܳܐ܀

ܝܗ: ܬܽܘܒ ܬܳܪܐܽܘܬܳܐ

ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܡܶܢ ܕܰܢܫܰܒܠܳܟ ܬܶܒܥܶܐ ܡܶܒܥܳܐ:
ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ ܠܶܒܳܟ ܢܶܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ.
ܠܡܰܚܙܺܝܬ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܟܳܐ ܘܰܡܪܽܘܩ ܡܶܢ ܟܽܠ ܪܽܘܥܳܐ:
ܘܝܽܘܩܢܰܝ̈ ܥܳܠܡܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܬܨܺܝܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܰܒܥܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܟܡܳܐ ܕܒܰܪ̱ܬ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܗܶܐ ܢܰܦܫܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܰܫܰܢ:
ܠܳܐ ܣܳܟ ܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܝܽܘܩܰܢܕܳܐ  ܒܰܠܽܘܪ ܢܰܦܫܰܢ.
ܟܡܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬܺܝܢ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܨܠܶܐ ܪܺܝܫ ܐܳܕܫܰܢ:
ܡܠܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܣܦܺܝܩ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪܺܝܫܰܢ܀

ܝܘ: ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܛܰܝܒܺܝܢ ܒܥܺܕܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܠܶܝܢ ܥܰܘܠܳܐ ܘܥܶܬܳܐ

ܡܳܢܳܐ ܡܰܗܢܶܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܡܰܥܠܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ:
ܘܗܳܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܐܘܳܢܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܥܶܬܳܐ.
ܢܰܦܫܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܐ ܕܰܒܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܒܬܶܬܳܐ:
ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܣܰܩ ܒܰܕܡܽܘܬ ܙܰܟܰܝ ܥܰܠ ܗܳܝ ܬܺܬܳܐ܀
ܦܰܓܪܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܠܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܫܽܘܩܪܳܐ:
ܘܢܰܦܫܳܐ ܒܥܶܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܒܺܝܥܬܳܐ ܡܽܘܩܪܳܐ.
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܦܪܰܚ ܗܰܘܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܽܘܩܪܳܐ:
ܛܥܺܝܢ ܡܰܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܒܶܗ ܡܶܬܒܰܫܰܠ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܽܘܩܪܳܐ܀

ܝܙ: ܡܶܠܟ̊ܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܟܣܶܢܝܳܐ

ܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܕܰܚܙܽܘܩ ܫܰܢܳܐ ܙܶܠ ܠܰܐܟܣܶܢܝܳܐ:
ܘܠܳܐ ܬܶܬܛܰܪܰܦ ܒܶܝܬ ܝܳܕܽܘ̈ܥܰܝܟ ܒܚܰܫܳܐ ܘܪܶܢܝܳܐ.
ܕܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܙܠܳܦܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܢܝܳܐ:
ܠܳܐ ܡܶܬܠܰܡܕܳܐ ܒܥܶܩܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܐܺܝܩܳܪ ܩܳܢܝܳܐ܀

ܝܚ: ܕܙܳܕܶܩ ܠܡܶܫܬܰܥܒܳܕܽܘ ܠܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ ܕܪܰܒܽܘ

ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܰܝܬܶܐ ܙܰܒܢܳܐ ܘܩܽܘܦܳܐ ܢܗܶܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ:
ܠܰܐܪܝܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܶܗ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ.
ܕܟܰܕ ܦܳܐܶܕ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܣܰܟ̈ܠܶܐ ܐܺܝܕܳܐ:
ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܬܬܘܶܐ ܘܩܳܦܶܣ ܐܺܝܕܶܗ ܡܶܚܕܳܐ܀

ܝܛ: ܟܽܘܘܳܢܳܐ ܘܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ

ܟܰܬܒܶܗ ܥܰܠ ܠܰܩܢܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܒܣܺܐܡܳܐ

ܐܳܘ ܕܰܡܫܺܝܓ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܦܰܓܪܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ:
ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܬܚܰܠܶܠ ܩܽܘܡ̈ܠܰܝ ܢܰܦܫܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܟܽܠܡܽܘܡ.
ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܡܪܽܘܩ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܒܰܟܝܳܢ ܪܺܝܚܶܗ ܙܰܗܽܘܡ:
ܘܡܶܣܪܳܐ ܣܳܪܶܐ ܟܰܕ ܠܶܗ ܚܶܫܟܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܢܶܩܪܽܘܡ܀
ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܩܰܪܺܝܒ ܚܰܬܢܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܳܐ ܬܢܽܘܡ:
ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܐܚܽܘܕ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܩܽܘܡ.
ܕܢܰܘܚܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܕܰܬܫܺܝܓ ܨܳܐܬܳܟ ܨܰܠܳܐ ܐܳܦ ܨܽܘܡ:
ܘܬܶܡܠܶܐ ܡܶܫܚܳܐ ܠܰܡܦܺܐܕ ܗܰܘܢܳܐ ܘܠܽܐܘܪܥܶܗ ܬܶܩܕܽܘܡ܀
ܐܳܘ ܕܰܡܫܺܝܓ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܐܦ̈ܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ:
ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܫܺܝܓ ܢܰܦܫܳܟ ܐܰܝܕܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܟܽܠܡܽܘܡ.
ܕܨܳܐܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܡܟܰܬܡܳܐ ܣܳܗܶܕ ܟܽܠ ܦܽܘܡ:
ܘܨܳܐܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܡܫܰܢܩܳܐ ܠܳܐ ܬܢܽܘܡ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܬܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܥܽܘܗܕܳܢܳܟ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ:
ܕܒܰܬܪܰܥ ܚܰܬܢܳܐ ܝܽܘܡ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܥܬܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܩܽܘܡ.
ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܨܰܒܶܬ݂ ܒܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܐܳܘ ܪܚܽܘܡܝ:
ܬܶܗܘܶܐ ܛܪܺܝܕܳܐ ܐܳܦܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܠܦܰܓܪܳܟ ܬܶܩܪܽܘܡ܀
ܦܽܘܡܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܶܒܠܽܘܡ:
ܠܳܐ ܛܳܥܶܡ ܐܢ̱ܬ ܡܶܢ ܦܰܛܒܳܓܰܝ̈ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܙܽܘܡ.
ܗܘܺܝ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܥܰܬܺܝܪ ܒܺܐܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܬܗܶܐ ܛܳܠܽܘܡ:
ܕܠܳܐ ܬܗܶܐ ܡܚܰܪܶܩ ܫܶܢ̈ܶܐ ܘܬܶܒܟܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܪܰܥܽܘܡ܀
ܠܓܰܢܰܬ ܪܶܓܬܳܟ ܐܰܩܺܝܡ ܣܽܘܟܪܳܐ ܘܰܣܝܳܓ݂ ܘܰܬܚܽܘܡ:
ܕܠܳܐ ܬܶܫܬܰܪܓܰܠ ܡܶܢ ܫܰܡܳܫܰܝ̈ ܚܰܬܢܳܐ ܒܰܬܗܽܘܡ.
ܕܠܳܐ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘ ܬܗܶܐ ܡܶܫܬܘܬܳܐ ܨܰܠܳܐ ܐܳܦ ܨܽܘܡ:
ܥܰܕ ܢܶܬܚܰܠܰܠ ܐܳܦ ܢܶܨܛܰܠܰܠ ܡܳܐܢܳܟ ܕܰܐܟܽܘܡ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܳܘ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܠܳܟ ܗ̱ܘ̣ ܡܰܫܡܰܥ ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ:
ܡܶܠܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܳܐ ܬܗܶܐ ܕܽܘܓܳܐ ܘܶܐܕܢܳܐ ܬܣܰܟܰܪ.
ܡܶܫܬܽܘܬ ܚܰܬܢܳܐ ܠܰܡܚܳܪ ܗܳܘܝܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܘܰܐܫܰܪ:
ܕܠܳܐ ܬܗܶܐ ܛܪܺܝܕܳܐ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܢܰܦܫܳܟ ܣܰܪܗܶܒ ܚܰܘܰܪ܀

ܟ: ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܰܪ ܘܠܳܐ ܡܶܬܩܰܕܶܐ ܡܶܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ

ܙܒܰܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܰܦܐܶܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܥܒܰܪ ܐܰܝܟ ܚܶܠܡܳܐ:
ܘܗܳܐ ܟܰܡܗܽܘܬܳܐ ܕܙܰܒܢܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܦܽܘܡܰܢ ܒܳܠܡܳܐ.
ܡܰܢܽܘ ܩܰܕܺܝ ܒܥܳܠܡܰܢ ܗܳܢܳܐ ܕܰܘܨܳܐ ܫܰܠܡܳܐ:
ܐܰܘ ܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܠܚܳܐ ܠܡܰܢܽܘ ܫܳܠܡܳܐ.
ܒܥܳܠܡܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܛܳܒܬܳܐ ܒܐܡܺܝܢ ܛܳܠܡܳܐ:
ܐܳܦ ܠܰܟܢܽܘܢܬܳܗ̇ ܓܢܽܘܡܽܘܢܳܝܬܳܐ ܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܙܳܠܡܳܐ.
ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܟܺܝܬ ܘܰܫܐܺܝܠܬܳܐ ܚܰܕܘܰܬ ܥܳܠܡܳܐ:
ܘܟܰܕ ܡܰܐܨܶܕ ܐ̱ܢܳܫ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܛܳܒ ܩܰܠܡܳܐ.
ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܰܓܳܠ ܒܰܕ ܛܺܝܫ ܐܰܟܡܳܐ ܕܨܽܘܒܥܳܐ ܒܨܰܠܡܳܐ:
ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܰܛܥܶܐ ܒܶܗ ܐܶܠܳܐ ܛܳܟ ܓܳܠܳܐ ܘܓܳܠܡܳܐ.
ܛܰܠܝܳܐ ܕܰܚܬܺܝܪ ܗܺܝ ܬܰܪܥܺܝܬܳܟ ܠܳܐ ܬܗܶܐ ܐܳܠܡܳܐ:
ܕܥܳܒܰܪ ܚܽܘܬܪܳܟ ܘܠܳܐ ܡܰܘܬܰܪ ܠܳܟ ܟܒܰܪ ܐܳܘ ܕܰܠܡܳܐ܀

ܟܐ: ܒܙܶܢ ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܥܰܠ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ

ܙܒܰܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܶܠܡܳܐ ܐܶܙܰܠ ܘܰܥܒܰܪ:
ܘܰܕܬܽܘܒ ܢܶܦܢܶܐ ܦܣܺܝܩ ܗ̱ܘ̣ ܣܰܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܟܒܰܪ.
ܠܩܰܫܺܝܫ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ ܥܰܛܠܳܐ ܕܢܶܬܚܰܘܶܐ ܫܒܰܪ:
ܕܙܰܒܢܳܐ ܒܡܶܬܚܶܗ ܠܚܽܘܛܪܶܗ ܕܺܝܒܶܫ ܟܰܦܶܗ ܘܰܬܒܰܪ܀

ܟܒ: ܥܒܽܘܪܝܶܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܘܥܽܘܗܳܢܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ

ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܶܠܡܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ:
ܘܗܳܐ ܡܰܘܣܦܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘ̈ܒ̱ܠܰܝܢ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ.
ܠܳܐ ܪܳܢܶܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬ ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܳܐܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ:
ܐܶܠܳܐ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܕܶܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܳܘ ܠܳܟ ܛܰܠܝܳܐ ܕܰܪܟܺܝܒ ܚܺܐܦܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ:
      ܗܳܐ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܐܳܬܝܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ.
      ܗܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܓܺܝܓܠܳܟ ܕܬܶܚܣܰܪ ܡܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬܳܐ:
      ܘܬܰܘܦܶܐ ܘܬܶܙܥܰܪ ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܰܝܬ ܒܗܳܕܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܐܳܬܶܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܘܕܳܢܰܚ:
      ܘܥܰܠ ܥܰܪ̈ܦܶܠܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܡܶܙܕܰܝܰܚ.
      ܘܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܓܳܐܰܚ:
      ܘܰܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܡܣܺܝܦ ܘܰܡܛܰܒܰܚ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܥܶܗܰܕ ܐܰܚܽܘܢ ܠܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܫܳܥܬܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ:
      ܕܦܳܪܰܥ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܡܳܪܳܐ ܟܺܐܢܳܐ.
      ܨܰܠܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܡܺܝܢܳܐ:
      ܘܠܳܐ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܶܫܟܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܫܥܺܝܢܳܐ܀

ܟܓ: ܬܽܘܒ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܥܒܽܘܪܝܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ

ܒܫܶܡܫܳܐ ܚܳܪܶܬ ܕܣܳܠܶܩ ܒܨܰܦܪܳܐ ܒܣܽܘܡܳܩܽܘܬܳܐ:
ܘܢܰܗܺܝܪ ܘܰܫܒܺܝܚ ܘܡܶܬܦܰܨܚܳܐ ܒܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ.
ܚܙܺܝܬܶܗ ܒܪܳܡܫܳܐ ܕܰܥܛܺܝܦ ܓܰܘܢܳܐ ܕܝܽܘܪܳܩܽܘܬܳܐ:
ܘܶܐܡܪܶܬ ܕܗܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܨܳܐܰܪ ܒܚܰܬܺܝܬܽܘܬܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܒܣܰܗܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܚܳܪܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܫܽܘܦܪܶܗ ܦܐܝܳܐ:
      ܘܝܽܘܡ ܒܳܬܰܪ ܝܽܘܡ ܗܺܝ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܡܶܪܒܳܐ ܪܳܒܝܳܐ.
      ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܚܙܺܝܬ ܕܰܢܒܰܥ ܠܶܗ ܡܶܢܫܶܠܝ ܫܦܳܝܳܐ:
      ܐܶܡܪܶܬ ܕܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܳܠܡܳܐ ܢܟܺܝܠ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ܀

ܟܕ: ܥܰܠ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܥܳܠܡܳܐ

ܒܫܶܓܡܳܐ ܪܳܕܶܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ:
ܕܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܚܳܐܰܪ ܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ.
ܟܡܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܚܫܺܝܒܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܫܳܛܰܝ̈ܳܐ:
ܘܰܟܡܳܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܪܶܚܡܰܬ ܥܰܠܡܳܐ ܗܳܟܰܢ ܥܶܫܢܰܬ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ:
      ܥܕܰܡܳܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܪܳܕܐ ܒܬܰܘܫܳܐ.
      ܠܳܐ ܦܳܫ ܒܰܢ ܟܺܝܬ ܡܰܢ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܒܳܟܶܐ ܒܚܰܫܳܐ:
      ܐܶܠܳܐ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܩܳܡ ܒܰܕܪܳܫܳܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܐܰܪ̈ܕܺܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܫܽܘܚܠܳܦ ܩܝ̈ܳܡܶܐ:
      ܥܰܕ ܦܳܫ̈ܝ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܠܳܐ ܪܺܝܫ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܣܝ̈ܳܡܶܐ.
      ܕܰܚܙܳܢܝ̱ ܐܶܬܡܳܠܝ̱ ܕܶܐܢ ܚܙܳܢܝ̱ ܝܰܘܡܳܢ ܡܶܫܟܰܚ ܝܳܡܶܐ:
      ܕܠܰܘ ܗܰܘ ܗܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܘܠܳܐ ܠܶܗ ܕܳܡܶܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܶܫܬܓܶܫ ܥܳܠܡܳܐ ܐܳܦ ܐܶܙܕܰܠܗܰܙ ܙܰܒܢܳܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ:
      ܘܒܰܩܛܺܝܪ ܫܰܚܠܶܦ ܠܶܒܳܐ ܘܕܰܓܶܠ ܫܽܘܘܕܳܝ ܩܝ̈ܳܡܶܐ.
      ܘܕܶܐܬܚܰܠܰܦܘ ܠܶܗ ܢܝܳܚ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܳܦ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ:
      ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܠܳܐ ܕܡܺܝܪ ܕܥܰܡ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܡܳܐ ܕܢܰܪܕܽܘܢ ܡܰܪܡܶܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܪ̈ܽܘܚܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܡܰܛܰܪܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ:
      ܘܓܶܐܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢܶܐ ܕܟܽܠ ܨܽܘܚ̈ܝܳܬܳܐ ܒܟܺܐܢ̈ܶܐ ܟܳܫܛܺܝܢ.
      ܒܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܠܟܽܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܫܶܓܡܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ:
      ܘܥܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ ܥܶܩܒܳܐ ܡܪܺܝܡܺܝܢ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܥܳܠܡܳܐ ܩܰܫ ܠܶܗ ܘܒܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܐܶܬܥܰܠܰܡܢܰܢ:
      ܙܰܒܢܳܐ ܥܒܰܪ ܠܶܗ ܘܰܒܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܗܳܐ ܪܳܕܶܝܢܰܢ.
      ܢܬܽܘܒ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܘܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܰܢ:
      ܕܠܳܐ ܢܰܕܪܶܟ ܠܰܢ ܩܶܨܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܒܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܰܢ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܝܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܥܳܠܡܳܐ ܘܒܰܕܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܗܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܡܰܘ̈ܗܝ:
      ܘܒܶܗ ܡܶܬܚܰܢܩܺܝܢ ܟܽܠ ܡܰܠܳܚ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܝܺܠܶܦܘ ܠܰܙܢܰܘ̈ܗܝ.
      ܢܟܺܝܠ ܗ̱ܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܡܰܛܥܶܐ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ:
      ܕܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܠܰܛ ܒܫܳܪܽܘܬܶܗ ܘܝܰܗܒ ܠܰܙܡܺܝܢܰܘ̈ܗܝ܀

ܟܗ: ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܡܶܬܩܰܕܶܐ

ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ         :     ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܚܬܺܝܪ̈ܶܐ.
ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ           :     ܦܺܝܠܳܘܣܽܘ̈ܦܶܐ ܘܰܣܦܺܝܪ̈ܶܐ.
ܐܰܝܟܳܐ ܓܢܶܝܢ ܬܽܘܒ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ    :     ܚܪ̈ܺܝܓܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܗܕܺܝܪ̈ܶܐ.
ܕܰܒܫܺܝܽܘܬܳܐ ܗܘܰܘ ܚܰܒܪ̈ܶܐ        :     ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ.
ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܦܪܳܐ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ :     ܐܳܦ ܪܶܡܬܳܐ ܒܓܰܘ ܚܰܒܳܪ̈ܶܐ.
ܓܪܰܦܘ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ   :     ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܚܳܒܽܘܪ̈ܶܐ܀

ܟܘ: ܥܰܠ ܫܶܬܩܳܐ

ܫܶܬܩܳܐ ܡܩܰܠܣܳܐ ܒܓܰܘܢ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܨܒܺܝܥܺܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ܟ:
ܘܰܒܝܰܩܽܘ̈ܢܕܶܐ ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܩܪܺܝܡܺܝܢ ܢܰܚܬܰܝ̈ܟ.
ܘܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ ܚܡܺܝܠܺܝܢ ܒܓܰܙܰܝ̈ܟ:
ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܥܰܠ ܘܶܐܣܬܰܬܰܪ ܬܚܶܝܬ ܛܶܠܳܠܰܝ̈ܟ܀

ܟܙ: ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܡܰܘܕܰܥ ܕܰܡܝܰܬܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܫܺܝܛ ܡܶܢ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܕܫܺܝܛ

ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܟܰܢܺܝ ܠܰܡ ܫܳܡܪܳܝܳܐ:
ܠܳܐ ܬܶܨܛܰܡܥܰܪ ܐܶܢ ܢܶܩܪܽܘܢܳܟ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ.
ܦܳܪܬܘܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܐܳܦ ܢܰܗܪܳܝܳܐ:
ܠܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܽܘܡܬܳܢܳܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܣܶܦܪܳܝܳܐ܀

ܟܚ: ܬܳܪܐܽܘܬܳܐ

ܐܳܘ ܕܒܰܣܡܳܟܳܐ ܓܢܶܐ ܒܓܰܘ ܒܺܝܪܬܳܐ ܩܽܘܡ ܢܺܐ ܕܢܰܫܩܶܠ:
ܕܡܶܢ ܐܳܠܨ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠ ܕܰܒܦܽܘܬܩܳܐ ܫܳܪܶܐ ܐܳܙܶܠ.
ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܗܳܪܟܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܰܢ ܠܳܟ ܢܶܬܶܠ:
ܩܽܘܡ ܦܽܘܩ ܕܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܩܶܡ̈ܰܠܶܐܰܘܗܝ ܢܰܝܬܶܐ ܢܰܥܶܠ܀

ܟܛ: ܥܰܠ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܰܡܥܳܕ ܠܡܶܬܚܙܳܝܽܘ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ

ܐܳܘ ܟܢܳܬܝ ܐܰܪܰܐ ܠܳܟ ܐܶܬܚܰܘܺܝ:
ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܙܺܝܘܶܗ ܗܳܫ ܠܺܝ ܚܰܘܺܝ.
ܠܚܰܘܪܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ ܠܺܝ ܐܰܫܘܺܝ:
ܠܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܦܰܪܨܽܘܦܝ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܫܰܘܺܝ.
ܒܛܽܘܦܬܳܐ ܕܚܰܡܪܶܗ ܠܺܝ ܡܰܢ ܐܰܪܘܺܝ:
ܘܗܺܝ ܟܰܕ ܣܰܓܺܝ ܐܶܫܬܺܝ ܠܳܐ ܪܘܺܝ.
ܒܰܚܕܳܐ ܓܽܘܢܝܳܐ ܠܗܰܘܢܳܐ ܐܰܙܘܺܝ:
ܘܒܺܝܫ ܡܶܢ ܫܳܢܝܳܐ ܠܺܝ ܟܺܝܬ ܐܰܗܘܺܝ.
ܒܓܰܘ ܡܰܫܟܰܢ ܠܶܒܝ ܟܰܕ ܐܶܬܓܰܠܘܺܝ:
ܘܰܠܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ ܐܰܘܺܝ.
ܟܽܠܡܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܐܶܫܟܰܚ ܓܰܠܘܺܝ:
ܘܰܫܒܳܢܝ ܘܶܐܙܰܠ ܘܠܳܐ ܐܶܬܠܰܘܺܝ.
ܐܶܬܓܰܐܺܝ ܠܺܝ ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܩܰܘܺܝ:
ܐܶܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܘܠܺܝ ܛܳܒ ܐܰܕܘܺܝ܀

ܠ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܺܝܫܳܐ

ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܠܟܰܒܕܳܐ ܛܰܘܺܝ:
ܘܰܒܢܰܒܪܰܫܬܶܗ ܠܠܶܒܳܐ ܛܰܘܺܝ.
ܠܺܝ ܠܚܰܠܳܫܳܐ ܫܽܘܦܪܶܗ ܐܰܣܘܺܝ:
ܘܶܐ‎ܠܽܘ ܩܰܘܺܝ ܠܺܝ ܠܳܐ ܬܰܘܺܝ܀

ܠܐ: ܥܰܠ ܕܽܘܥܳܟ ܢܽܘܪܳܐ ܕܦܶܬܢܳܐ

ܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܬܚܶܝܬ ܬܰܥܪܺܝܬܳܐ ܒܰܠܨܽܘܨܺܝܬܳܐ:
ܘܰܕܠܳܐ ܦܽܘܪܣܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ.
ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܕܰܥܟܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܰܡܗܺܝܪܽܘܬܳܐ:
ܡܠܽܘܐܳܗ̇ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܠܰܕ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܀

ܠܒ: ܥܰܠ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܥܰܬܺܝܪܳܐ

ܝܳܡܶܐ ܘܡܰܚܪܶܡ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܫܒܳܒܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܠܗܰܘ ܡܶܣܟܺܢܳܐ.
ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܰܗܒܳܐ ܘܺܐܝܬ ܠܺܝ ܣܺܐܡܳܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܪܰܒܳܐ:
ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ.
ܐܳܡܪܳܐ ܣܳܣܳܐ ܕܒܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܒܳܪܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ:
ܠܗܰܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܘܰܐܚܪܶܡ ܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܠܓ: ܗܽܘܓܳܝܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ

ܡܨܺܝܕܰܬ݂ ܥܳܠܡܳܐ ܒܰܫܢܰܬ݂ ܐܢܠܙ 1537   ܨܳܕܰܢܝ̱  ܢܶܫܒܶܟܝ̱:
ܘܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ ܕܒܰܫܢܰܬ ܐܢܨܙ 1597 ܠܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܒܶܟܝ̱.

 

 

ܬܰܪܥܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܥܰܠ ܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ

♱ ܐ: ܥܰܠ ܢܺܝܣܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܟܺܝܢܳܢܶܗ ♱

ܗܳܐ ܡܛܳܐ ܢܺܝܣܳܢ ܘܰܠܥܰܝ݂ܺܝ݂̈ܩܶܐ ܒܰܝܰܐ ܢܰܦܶܫ:
ܘܰܒܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܠܒܶܫ.
ܒܰܚܠܽܘܠ ܘܰܪܕܳܐ ܠܦܰܩ̈ܚܶܐ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܩܪܳܐ ܐܳܦ ܟܰܢܶܫ:
ܘܰܕܡܶܢ ܓܢܽܘܢܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܚܰܬܢܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܳܪܶܫ܀
ܕܡܽܘܬ ܟܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܗܳܐ ܐܶܨܛܰܒܰܬܘ ܦܰܩ̈ܚܰܝ ܕܰܒܪܳܐ:
ܘܡܶܢ ܩܽܘܠܳܪ̈ܶܐ ܕܥܽܘܙܳܐ ܕܣܰܬܘܳܐ ܩܢܰܘ ܚܽܘܪܳܪܳܐ.
ܗܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ ܠܶܗ ܠܶܫܳܢ ܛܺܝܛܟܽܘܣ ܘܒܰܐܡܺܝܢ ܙܳܡܪܳܐ:
ܘܥܰܠ ܒܶܡܰܛܰܐ ܕܢܰܪܩܺܝܣ ܘܳܐܣܳܐ ܠܘܰܪܕܳܐ ܡܢܰܨܪܳܐ܀
ܗܳܐ ܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܕܡܽܘܬ ܟܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܡܶܢ ܩܰܝܛܽܘ̈ܢܶܐ:
ܡܨܰܒܬܺܝܢ ܢܳܦܩܺܝܢ ܐܳܦ ܡܶܬܓܰܐܶܝܢ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܓܰܘ̈ܢܶܐ.
ܗܳܐ ܫܳܢܺܝܬܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܛܺܝܛܟܽܘܣ ܒܚܽܘܒ ܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ:
ܘܰܐܝܟ ܦܽܘܐܺܝܛܬܳܐ ܡܢܰܨܪܳܐ ܠܘܰܪܕܳܐ ܡܶܨܥܰܬ ܓܰܢ̈ܶܐ܀
ܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܰܪܕܳܐ ܚܰܕܬܳܐ:
ܨܒܳܐ ܢܶܣܬܰܬܰܪ ܢܶܬܶܒ ܒܶܐܣܟܺܝܡ ܡܶܨܥܰܬ ܓܰܢܬܳܐ.
ܗܳܝܕܶܝܟ ܚܙܺܝܬܶܗ ܟܰܕ ܡܶܬܦܰܪܣܶܐ ܒܶܝܬ ܚܳܢ̈ܘܳܬܳܐ:
ܘܪܳܡܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܠ ܐܳܣܽܘ̈ܛܶܐ ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬܳܐ.
ܠܘܰܪܕܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܠܡܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܘܥܽܘܒܳܐ:
ܕܟܽܠ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܐܳܦ ܪܰܘܳܝܳܐ ܫܪܺܝܚܳܐ ܠܰܥܒܳܐ.
ܘܰܪܕܳܐ ܦܰܢܺܝ ܕܓܽܘܥ ܠܳܟ ܘܰܫܠܺܝ ܬܠܺܝ ܡܶܢܝ ܪܰܘܒܳܐ:
ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ ܠܰܫܝܽܘܠ ܩܪܶܒܘ ܘܶܐܬܡܰܛܺܝܘ ܒܚܰܒܪܽܘܬ ܟܽܘܒܳܐ܀
ܠܘܰܪܕܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܠܡܽܘܢ ܬܶܙܕܰܠܰܠ ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܰܚܙܳܐ:
ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܬܣܰܬܰܪ ܫܽܘܦܪܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܥܽܘܙܳܐ.
ܘܰܪܕܳܐ ܦܰܢܺܝ ܕܰܠܢܰܦܫܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܗܘܺܝ ܟܳܪܽܘܙܳܐ:
ܛܳܒ ܠܺܝ ܦܽܘܚܪܳܐ ܡܶܢ ܕܰܒܟܽܘ̈ܒܶܐ ܐܶܗܘܶܐ ܚܪܺܝܙܳܐ܀
ܠܘܰܪܕܳܐ ܩܰܦܚܶܬ݂ ܕܰܠܡܽܘܢ ܢܰܦܫܳܟ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܬܶܬܶܠ:
ܘܰܐܝܟ ܫܳܢܺܝܬܳܐ ܕܪܰܘܝܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܠܳܟ ܟܽܠ ܡܰܥܶܠ.
ܘܰܪܕܳܐ ܦܰܢܺܝ ܕܰܟܪܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܙܺܝܘܝ̱ ܗܳܐ ܐܳܙܶܠ:
ܠܡܽܘܢ ܐܶܬܦܰܠܰܛ ܕܰܠܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ ܚܳܡܶܠ܀
ܠܘܰܪܕܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܟܰܕ ܓܰܢܳܢܳܐ ܠܳܟ ܗ̱ܘ̣ ܩܳܛܶܦ:
ܕܩܽܘܪܳܝܗܝ ܒܟܽܘܒܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩܳܝܗܝ ܕܠܳܟ ܢܗܶܐ ܚܳܛܶܦ.
ܘܰܪܕܳܐ ܦܰܢܺܝ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܬܰܪܥܺܝܬܝ̱ ܗܳܕܶܐ ܝܺܠܶܦ:
ܕܰܠܫܰܦܺܝܪܽܘܬܝ ܡܶܢ ܚܰܒܪܽܘܬܶܗ ܕܣܰܢܝܳܐ ܢܚܰܠܶܦ܀
ܠܘܰܪܕܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܟܰܕ ܓܰܢܳܢܳܐ ܨܒܳܐ ܕܠܳܟ ܢܶܦܣܽܘܩ:
ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܩܽܘܪܳܝܗܝ ܘܶܕܢܶܚܛܦܳܟ ܣܳܟ ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ.
ܘܰܪܕܳܐ ܦܰܢܺܝ ܕܦܽܘܡܝ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܦܶܬܚܶܬ ܕܶܐܫܽܘܩ:
ܐܺܝܕ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܺܝ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘ ܕܣܰܢܝܳܐ ܢܶܦܪܽܘܩ܀
ܡܶܢ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟ ܘܰܪܕܳܐ ܚܳܐܶܒ ܦܽܘܡ ܟܽܠ ܪܺܝܛܽܘܪ:
ܘܳܐܦܶܢ ܢܶܡܠܶܐ ܡܶܢ ܣܽܘܓ̈ܝܳܬܶܗ ܪܶܒܽܘ ܐܶܫܛܳܪ.
ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܘܗܽܘ ܩܽܘܪܰܛܽܘܪ:
ܐܳܦ ܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܦܳܠ̈ܚܶܐ ܘܗܽܘ ܠܚܽܘܕ ܐܽܘܛܽܘܪܰܐܛܽܘܪ܀
ܡܶܢ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ ܘܰܪܕܳܐ ܚܳܐܶܒ ܟܶܠ ܠܶܫܳܢܳܐ:
ܕܡܶܢ ܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܩܢܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ.
ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܘܗܽܘ ܪܺܝܫܳܢܳܐ:
ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܗܪ̈ܶܐ ܓܶܕܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܗܽܘ ܐܳܕܫܳܢܳܐ܀
ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܠܘܰܪܕܳܐ ܫܰܒܪܳܐ:
ܘܰܠܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܣܳܒ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܩܰܢ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܫܽܘܦܪܳܐ.
ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ  ܟܰܕ ܗܽܘ ܚܺܐܪܳܐ:
ܘܠܶܗ ܗܽܘ ܣܳܓܕܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܽܠܝܽܘܡ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܳܐ܀
ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܠܘܰܪܕܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܽܘܠܳܐ ܒܓܰܘ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ:
ܘܰܠܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܫܰܪܟܳܐ ܣܳܒ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ.
ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܽܘ ܦܳܠܚܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ:
ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܳܪܳܐ ܘܦܰܩ̈ܚܶܐ ܠܶܗ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܀
ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܬܳܐ ܐܶܬܦܰܪܓܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܓܢܽܘܢܳܐ:
ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܦܶܚܡܳܐ ܒܦܰܐܝܽܘܬ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܪܺܝܚܳܐ ܘܓܰܘܢܳܐ.
ܒܘܰܪܕܳܐ ܐܰܨܶܕ ܕܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܥܛܺܝܦ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ:
ܡܶܨܥܰܬ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܘܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܕܗܽܘܝܽܘ ܚܰܬܢܳܐ܀
ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܩܳܦܺܝ̈ܠܶܐ ܘܘܰܪܕܳܐ ܒܽܘܟܢܳܐ:
ܐܳܦ ܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܘܰܪܕܳܐ ܚܰܬܢܳܐ.
ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܗܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܘܰܪܕܳܐ ܥܰܝܢܳܐ:
ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܽܘ ܠܚܽܘܕ ܘܰܪܕܳܐ ܨܰܡܽܘܚܬܳܢܳܐ܀
ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܗܪ̈ܶܐ ܘܰܪܕܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܺܝܫܳܐ:
ܘܳܐܦܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܳܝܶܐ ܒܦܽܘܚܪܳܐ ܕܺܝܫܳܐ.
ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܘܘܰܪܕܳܐ ܪܺܝܫܳܐ:
ܘܕܺܝܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܘܕܺܝܠܗܽܘܢ ܛܺܝܫܳܐ܀
ܪܓܺܝܓܽ ܗ̱ܘ̣ ܘܰܪܕܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܳܟܳܐ:
ܒܰܕ ܥܰܠ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܠ̈ܚܶܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܟܳܐ.
ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܗܪ̈ܶܐ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܣܳܝܡܺܝܢ ܒܽܘܪܟܳܐ:
ܘܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܡܶܠܟ̊ܳܐ܀

ܒ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܘܰܡܠܶܐ ܬܶܗܪܳܐ:
ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܘܰܪܕܳܐ ܘܰܕܬܶܩܪܽܘܒ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܬܳܗܪܳܐ.
ܥܺܝܢ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܟܰܕ ܓܳܫܦܳܐ ܒܶܗ ܬܳܡܗܳܐ ܘܓܳܗܪܳܐ:
ܘܳܐܦܶܢ ܥܰܝܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܒܚܰܘܪܶܗ ܪܶܒܰܬ݂ ܢܳܗܪܳܐ.
ܒܰܕ ܟܽܠ ܦܰܩܚܳܐ ܠܚܰܕ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܳܡܶܐ ܒܙܰܗܪܳܐ:
ܘܘܰܪܕܳܐ ܣܽܘܡܳܩ ܚܶܘܳܪ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ.
ܒܪܰܡܫܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܒܫܰܦܪܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܘܫܰܒܪܳܐ ܒܒܰܗܪܳܐ:
ܝܳܢܶܩ ܛܰܠܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܛܰܗܪܳܐ.
ܡܩܰܝܶܙ ܪܳܦܶܣ ܫܳܘܰܪ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܺܝܠܳܐ ܡܽܘܗܪܳܐ:
ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܟܰܠܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܡܰܗܪܳܐ.
ܗܳܐ ܒܰܫܢܶܓܬܶܗ ܛܺܝܛܟܽܘܣ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܽܘܫܢܳܐ ܥܳܗܪܳܐ:
ܘܡܶܢ ܒܳܒ̈ܳܬܳܗ̇ ܡܰܪܕܝܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܰܗܪܳܐ.
ܒܪܶܓܰܬ ܘܰܪܕܳܐ ܡܓܰܪܝܳܐ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܟܰܕ ܗܺܝ ܫܳܗܪܳܐ:
ܘܡܰܠܦܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܣܢܽܘܢ ܫܶܢܬܳܐ ܘܢܰܚܒܽܘܢ ܫܰܗܪܳܐ.
ܓܠܺܝܙܽܘܬ ܚܰܘܪܳܐ ܕܘܰܪܕܳܐ ܠܚܰܘܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܗܪܳܐ:
ܒܕܰܠܟܰܡܗܽܘܬܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܙܺܝܘܶܗ ܡܰܥܛܶܦ ܢܽܘܗܪܳܐ.
ܟܰܕ ܕܶܟܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܪܕܳܐ ܛܳܫܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܰܪܬܳܐ:
ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܘܺܝ̈ܠܶܐ ܟܰܪ̈ܳܬܳܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܟܰܠܬܳܐ.
ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܩܪܶܝܘܗܝ ܐܰܘ ܡܰܠܟܬܳܐ:
ܗܳܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡ ܐܰܡ̈ܗܳܬܳܐ܀

ܓ: ܡܶܛܽܠ ܟܝܳܢܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ

ܐ: ܩܪܽܘܢܽܘܣ (ܙܘܚܠ)

ܩܪܽܘܢܽܘܣ ܟܰܘܟܰܒ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ    :     ܘܰܐܟܳܪ̈ܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ.
ܐܳܬ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ ܘܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ          :     ܘܥܳܡ̈ܠܶܐ ܬܥܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܳܐ ܟܳܫܪ̈ܶܐ.
ܢܟܺܝ̈ܠܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܟ̈ܬܳܢܶܐ      :     ܘܥܰܝ݂ܺܝ݂̈ܩܶܐ ܐܳܦ ܡܶܪ̈ܬܳܢܶܐ.
ܡܰܓܰܪ ܟܺܝܬ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ     :     ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܡܰܣܒܶܠ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܒ: ܥܰܠ ܙܽܘܣ ܡܗܰܘܢܳܐ (ܡܘܫܬܪܝ)

ܙܽܘܣ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܕܰܝܳܢ̈ܶܐ          :     ܛܳܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܐܳܦ ܟܺܐܢ̈ܶܐ.
ܝܳܗܶܒ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ       :     ܠܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܐܳܦ ܠܰܚܣܰܝ̈ܳܐ.
ܘܰܡܬܰܪܨܳܢܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ        :     ܘܡܰܘܫܶܛ ܘܝܳܗܶܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܓ: ܥܰܠ ܐܰܪܝܣ ܟܬܺܝܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ♱ܡܪܟ♱

ܐܰܪܺܝܣ ܡܰܢ ܐܳܫܶܕ ܕܡܳܐ        :     ܣܰܓܺܝ ܬܽܘ̈ܟܶܐ ܐܳܦ ܚܰܪܡܳܐ.
ܡܰܘܩܶܕ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܘܟܰܦܪ̈ܽܘܢܶܐ      :     ܘܩܳܛܶܠ ܡܶܢܫܶܠܝ ܒܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ.
ܐܳܦ ܐܽܘܡܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ         :     ܗܽܘ ܡܫܰܪܰܪ ܒܰܙܢܳܐ ܬܗܺܝܪܳܐ܀

ܕ: ܥܰܠ ܫܶܡܫܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ♱ܐܠܘܡܣ♱

ܫܶܡܫܳܐ ܟܰܘܟܰܒ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ      :     ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ.
ܡܥܰܠܶܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ     :     ܘܰܡܫܰܥܒܶܕ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ.
ܛܳܒܳܐ ܒܚܰܘܪܳܐ ܕܪܶܚܡܬܳܐ        :     ܒܺܝܫܳܐ ܒܚܰܘܪܳܐ ܕܣܶܢܶܐܬܳܐ܀

ܗ: ܦܪܘܕܝܛܝ ܡܰܠܟܰܬ ܫܶܡܫܳܐ ܦܰܚܙܬܳܐ ♱ܐܠܙܗܪܗ♱

ܒܶܠܰܬܺܝ ܟܰܘܟܰܒ ܢܶܫ̈ܶܐ        :     ܘܐܽܘܢܽܘܟ̈ܣܶܐ ܘܟܽܠ ܢܰܫܺܝ̈ܫܶܐ.
ܪܳܚܡܳܐ ܩܺܝܢܬܳܐ ܘܟܶܢܳܪܳܐ         :     ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܙܡܳܪܳܐ.
ܡܥܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܶܢܰܓܬܳܐ :     ܘܩܽܘ̈ܝܳܙܶܐ ܕܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ܀

ܘ: ܥܰܠ ܐܶܪܡܺܝܣ ܥܪܺܝܡܳܐ ♱ ܥܛܐܪܕ♱

ܐܶܪܡܺܝܣ ܢܽܘܡܺܝܩܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ    :     ܚܰܪܺܝܦ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܬܰܓܳܪܳܐ.
ܝܳܕܰܥ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܽܘܫܒܳܢ̈ܶܐ     :     ܘܰܐܡܢ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܟܺܝܬ ܩܰܛܺܝ̈ܢܶܐ.
ܒܳܬܰܘ̈ܗܝ ܬܳܐܡ̈ܶܐ ܘܫܶܒܠܬܳܐ   :     ܘܪܰܘܡܶܗ ܬܽܘܒ ܗܺܝ ܫܶܒܠܬܳܐ܀

ܙܙ: ܥܰܠ ܣܰܗܪܳܐ. ܠܳܐ ܡܩܰܕܶܐ ܒܢܺܝܫܳܐ ♱ ܩܡܪ ♱

ܣܰܗܪܳܐ ܟܰܘܟܰܒ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ :     ܠܥܰܡ̈ܡܳܝܶܐ ܝܳܗܶܒ ܓܰܕ̈ܶܐ.
ܡܳܠܶܐ ܡܽܘ̈ܚܶܐ ܐܳܦ ܒܺܝ̈ܥܶܐ      :     ܘܡܰܫܦܰܥ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ.
ܒܰܝܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܣܰܪܛܳܢܳܐ     :     ܘܪܰܘܡܳܐ ܬܰܘܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܕ: ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܘܥܰܠ ܕܽܘܢܒܳܐ

ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܥܰܡ ܓܰܒܝܳܐ ܡܶܬܓܒܶܐ ܘܥܰܡ ܥܩܺܝܡܳܐ ܡܶܬܦܬܶܠ

ܪܺܝܫܳܐ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܺܝܫ ܛܳܒ: ܘܥܰܡ ܛܳܒ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܣܰܓܺܝ ܛܳܒ.
ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܪܰܘܡܳܐ ܟܰܫܳܛܳܐ: ܘܬܳܐܡ̈ܶܐ ܫܶܦܠܳܐ ܐܳܦ ܫܺܝܛܳܐ܀

♱ ܒ: ܥܰܠ ܕܽܘܢܒܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ♱

ܘܕܽܘܢܒܳܐ ܟܺܝܬ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ: ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܬܰܚܽܘܒ ܚܰܝܠܶܗ.
ܘܠܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܟܽܠ ܪܰܘܡܳܐ: ܫܰܦܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܀

♱ ܗ: ܥܰܠ ܩܶܪܝܽܘܢܳܐ♱

ܐܳܘ ܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܝܰܪܩܳܢ ܓܰܘܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܓܰܕܫܳܟ:
ܠܡܳܐ ܟܺܝܬ ܚܰܫܳܐ ܗܰܘ ܪܰܡܫܳܝܳܐ ܐܳܦ ܠܳܟ ܐܰܚܫܳܟ.
ܠܰܘ ܐܰܢ̱ܬ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܣܳܐܶܛ ܪܺܝܫܳܟ ܟܽܠܶܗ ܪܰܡܫܳܟ:
ܗܳܐ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܩܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܳܟ܀
ܠܩܶܪܝܽܘܢ ܫܰܐܠܶܬ݂ ܕܰܠܡܽܘܢ ܗܳܟܰܢ ܒܰܙܒܰܢ ܪܰܡܫܳܐ:
ܦܽܘܡܳܟ ܓܳܚܶܟ ܘܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܡܰܪ̈ܕܝܳܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܚܰܫܳܐ.
ܥܢܳܐ ܥܰܠ ܕܦܰܪܫܽܘܢܝ̱ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܽܘܒܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܕܶܒܫܳܐ:
ܒܳܬܰܪ ܕܦܰܪܫܽܘܢܝ ܣܳܡܘ ܠܺܝ ܢܽܘܪܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ:
        

ܘ: ܥܰܠ ܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ

ܕܬܺܐܩܰܕ ܫܳܘܝܳܐ ܣܟܰܠܬܳܐ ܕܬܶܥܡܰܪ ܥܰܡܶܟܝ ܬܶܣܥܶܐ:
ܫܥܽܘܬܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܒܒܶܟܝܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܡܶܠܰܝ̈ ܪ̈ܽܘܥܶܐ.
ܒܰܕܓܽܘܢ ܟܽܠܡܳܐ ܕܬܰܣܓܶܝܢ ܕܰܠܩܳܐ ܐܰܣܓܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ:
ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܽܘܠܒܳܢܝ ܘܰܥܝܳܪܬܝ̱ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܙܙ: ܥܰܠ ܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܕܽܐܘܚܰܕܬܳܐ

ܡܶܢ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܓܰܘܢܳܐ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܚܳܐܶܒ:
ܕܰܠܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܫܽܘܦܪܶܗ ܥܳܠܶܒ.
ܙܺܝܘܳܐ ܡܥܰܛܶܦ ܦܰܪܨܽܘܦ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܩܳܪܶܒ:
ܘܟܰܕ ܗܳܟܰܢ ܓܐܶܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܙܳܪܶܒ.
ܬܪܺܝܨ ܩܰܘܡܬܳܐ ܝܰܪܩܳܢ ܓܰܘܢܳܐ ܒܰܨܺܝܨ ܘܰܢܚܶܒ:
ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܰܡ ܫܶܢܓܬܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܐܰܬܚܶܒ.
ܒܪܺܝܫܶܗ ܡܙܰܝܰܚ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܰܒܠܶܒ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܚܶܒ:
ܘܕܶܡܥܰܘ̈ܗܝ ܫܳܚ̈ܠܳܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܒܰܓܶܢ ܘܦܰܓܪܶܗ ܕܳܐܶܒ.
ܢܺܝܫܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܝܳܗܶܒ:
ܛܳܟ ܚܽܘܫܳܒܳܟ ܗܽܘܕܳܝ ܡܶܢܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܢܳܣܶܒ.
ܘܰܠܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܪܢܳܐ ܠܳܟ ܐܶܝܰܒܶܒ:
ܟܒܰܪ ܠܳܐ ܬܶܫܓܶܐ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܬܽܘܒ ܬܶܗܘܶܐ ܨܳܐܶܒ.
ܥܰܠ ܐܶܣܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܫܬܳܐ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܢ ܓܳܢܶܐ ܝܳܬܶܒ܀

ܙܙ: ܒ. ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܕܽܐܘܚܰܕܬܳܐ

ܐܰܝܢܰܘ ܣܳܦܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ:
ܟܰܕ ܥܰܡ ܠܺܠܝܳܐ ܣܕܺܝܪ ܠܶܗ ܩܪܳܒܶܗ ܐܳܦ ܬܰܟܬܽܘܫܶܗ.
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܓܳܕܫܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܶܫܳܢܶܗ ܦܳܣܶܩ ܡܶܢܶܗ:
ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܳܨܰܚ ܬܳܓܶܗ ܓܰܐܝܳܐ ܐܰܝܟ ܩܳܢܽܘܢܶܗ܀

ܚ: ܥܰܠ ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ ܟܰܕ ܡܛܰܦܶܣ ܠܶܗ ܐܳܦ ܡܰܡܬܶܠ ܒܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ

ܐܳܘ ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ ܬܶܗܪܶܬ݂ ܠܺܝ ܒܶܟܝ ܟܡܳܐ ܫܒܺܝܚ ܚܶܙܘܶܟܝ:
ܘܰܦܐܶܐ ܢܽܘܗܪܶܟܝ ܘܰܦܨܺܝܚ ܩܽܘܒܠܠܶܟܝ ܘܰܗܕܺܝܪ ܙܺܝܘܶܟܝ.
ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܩܒܺܝܥ ܠܶܟܝ ܡܰܫܟܢܶܟܝ ܐܳܦ ܩܰܝܛܽܘܢܶܟܝ:
ܘܰܒܓܰܘ ܐܳܐܰܪ ܡܶܬܓܰܝܳܐܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܰܐܬܪܳܐ ܪܳܡܳܐ.
ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ ܒܰܪܬ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ:
ܘܰܚܠܶܐ ܕܶܢܚܶܟܝ ܥܰܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܒܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ.
ܐܺܝܬ ܒܶܟܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܰܥܪܶܩ ܚܶܫܟܳܐ ܡܶܢ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܝܟܝ:
ܘܺܐܝܬ ܠܶܟܝ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܐܳܦ ܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܰܝ̈ܟܝ.
ܐܺܝܬ ܒܶܟܝ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐܳܦ ܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܕܛܳܒ ܝܰܩܺܝܪܺܝܢ:
ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܘܪܺܝܫܳܢܳܝܳܐ.
ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܟܝ ܕܳܡܶܝܢ ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܰܥܒܶܐ ܘܝܰܩܺܝܪ:
ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܟܝ ܕܳܡܶܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܫܰܦܝܳܐ ܘܛܳܒܳܐ.
ܘܺܐܝܬ ܒܶܟܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܕܰܫܒܺܝܚ ܘܰܓܐܶܐ:
ܘܢܳܗܰܪ ܘܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܥܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ.
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܩܶܨܳܐ ܒܓܶܕܫܳܐ ܨܳܦܰܚ ܥܰܠ ܓܰܐܝܽܘܬܶܟܝ:
ܐܶܒܰܕܘ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ̱ ܐܳܦ ܬܽܘܩܳܢܰܝ̈ܟܝ ܫܪܶܟܘ ܠܠܳܐ ܡܶܕܶܡ܀

ܛ: ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܡܰܪܘܰܚܬܳܐ ܩܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ

ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܫܩܶܐ ܟܳܣ ܩܰܪܺܝܪ̈ܶܐ:
ܠܰܐܓܪܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ.
ܐܶܢܳܐ ܕܪܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܟܳܣ̈ܶܐ ܡܰܠ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܬܶܗܪ̈ܶܐ:
ܗܳܐ ܡܦܰܠܶܓ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܟܰܝ ܠܺܝ ܐܰܓܪ̈ܶܐ܀
ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܶܢܽܘܢ ܩܠܺܝ̈ܕܰܝ ܓܰܙ̈ܶܐ ܢܦܺܐܫܳܢܳܝ̈ܶܐ:
ܘܒܺܝ ܡܶܬܦܰܝܓܺܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܦܫܳܢܳܝ̈ܶܐ.
ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܪ̈ܺܚܝܡܶܐ ܗܳܐ ܡܦܰܠܶܓ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܓܳܢܳܝ̈ܶܐ:
ܘܰܡܫܰܗܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܟܽܠ ܚܽܘܪ̈ܳܟܶܐ ܠܶܒܳܢܳܝ̈ܶܐ܀
ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܡܰܕܳܢ ܫܶܩܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ:
ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܗܽܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ.
ܐܰܪܒܳܢ ܕܶܩܠܳܐ ܒܺܝ ܩܢܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܽܐܘܪܓܰܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ:
ܘܰܡܦܰܝܓܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܕܪܳܐܬܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܝ: ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܡܰܪܘܰܚܬܳܐ

ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܪܰܓ ܢܶܩܢܶܝܢܝ ܕܺܐܝܬܰܝ ܠܳܐܐܰܪ ܐܰܘܨܰܪ:
ܘܰܐܝܟ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܰܫܒ̈ܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܝ ܨܰܪ.
ܕܣܰܝܛܶܗ ܚܽܘܡܳܐ ܠܢܶܫܡܶܗ ܒܰܐܡܺܝܢ ܠܺܝ ܗܳܐ ܡܢܰܨܰܪ:
ܘܕܶܐܬܢܰܦܰܫ ܒܺܝ ܡܶܢ ܙܽܘܝܳܚܰܝ̈ ܣܳܟ ܠܳܐ ܡܒܰܨܰܪ܀
ܩܢܽܘܡܝ ܢܰܚܽܘܒܳܐ ܠܰܡܢܰܦܳܫܽܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܳܠܶܐ:
ܦܽܘܡܝ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܠܰܡܫܰܝܳܫܽܘ ܢܰܦܫܳܐ ܡܳܠܶܐ.
ܬܗܽܘܡܝ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܩܽܘܪܫܳܐ ܡܳܠܶܐ:
ܟܪܽܘܡܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܠܰܡܚܰܠܳܫܽܘ ܚܰܫܳܐ ܡܳܠܶܐ܀
ܚܽܘܠܳܦ ܐܰܦܰܝ̈ ܠܰܡܦܰܠܳܓܽܘ ܢܰܦܫܳܐ ܡܳܠܶܐ:
ܪܽܘܚܳܦ ܪ̈ܰܦܰܝ ܠܰܡܡܰܙܳܓܽܘ ܢܰܦܫܳܐ ܡܳܠܶܐ.
ܛܽܘܪܳܦ ܓܶܦܰܝ̈ ܠܰܡܦܰܝܳܓܽܘ ܫܓܺܝܫܳܐ ܡܳܠܶܐ:
ܪܽܘܦܪܳܦ ܙܶܦܰܝ̈ ܠܰܡܓܰܠܳܓܽܘ ܚܰܫܳܐ ܡܳܠܶܐ܀
ܥܶܢܝܳܢܝ ܚܰܠܝܳܐ ܠܰܡܛܰܠܳܩܽܘ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܳܠܶܐ:
ܙܰܘܥܳܐ ܕܶܐܒܪ̈ܰܝ ܟܽܠ ܟܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܩܶܦܶܠ ܬܳܠܶܐ.
ܒܛܰܗܪ̈ܰܝ ܩܰܝܛܳܐ ܡܰܢ ܕܰܠܡܶܠܰܝ̈ ܐܶܕܢܳܐ ܨܳܠܶܐ:
ܙܒܰܢ ܫܽܘܠܗܳܒܳܐ ܡܶܢ ܕܰܢܙܰܝܚܰܢܝ ܠܳܐ ܣܳܟ ܫܳܠܶܐ܀
ܒܓܰܘ ܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܶܩܳܪܝ ܢܶܨܽܘܒ ܢܶܚܪܽܘܙ:
ܒܰܙܒܰܢ ܥܽܘܙܳܐ ܕܚܽܘܡܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܬܳܡܽܘܙ.
ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܠܶܒܶܗ ܠܳܐ ܬܓܽܘܙ:
ܒܶܙܰܬ݂ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡܦܰܝܓܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܫܡܶܗ ܢܶܒܽܘܙ܀
ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܐܰܪܬܺܝ ܐܰܠܦܰܢܝ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܐܳܒܝ̱:
ܕܡܶܢ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬ ܫܽܘܠܗܳܒ ܚܽܘܒܳܐ ܐܶܢ ܢܶܫܡܳܟ ܚܳܒ.
ܐܶܒܪ̈ܶܐ ܓܕܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܐܪܒܳܢ ܕܶܩܠܳܐ ܡܰܗܢܶܝܢ ܠܳܟ ܛܳܒ:
ܘܰܒܙܰܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܰܠ̈ܙܳܢܳܟ ܛܰܗܪ̈ܳܝܳܬ ܐܳܒ܀
ܡܰܢ ܕܰܒܩܰܝܛܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܠܗܳܒܳܐ ܢܗܶܐ ܡܶܬܥܰܨܰܪ:
ܫܶܩܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܦܽܘܝܳܓ ܨܶܗܝܶܗ ܡܶܢ ܕܺܝܠܝ ܥܳܨܰܪ.
ܠܺܝ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ:
ܐܳܦ ܡܶܢ ܬܶܢܳܢ ܚܽܘܡܳܐ ܠܶܒܶܗ ܒܺܝ ܐܶܬܩܰܨܰܪ܀

ܝܐ: ܐܽܘܚܰܕܬܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܣܝܳܐ

ܛܰܠܝܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܒܰܕܶܩ ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ:
ܕܩܰܠܺܝܠ ܘܰܪܗܺܝܒ ܘܚܰܪܺܝܦ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܘܗܳܪܟܳܐ.
ܩܫܶܐ ܐܳܦ ܬܰܩܺܝܦ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܩܰܘܡܳܐ ܦܬܳܝܳܐ ܘܽܐܘܪܟܳܐ:
ܘܠܳܐ ܡܶܬܪܟܶܢ ܕܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܢܩܰܒܶܠ ܡܶܠܟܳܐ.
ܥܰܠ ܐܶܣܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܝܳܬܶܒ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܠܟܳܐ:
ܘܟܰܕ ܗܳܟܰܢ ܫܒܺܝܚ ܠܘܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܪܗܺܝܒ ܗ̱ܘ̣ ܡܶܟܳܐ.
ܘܳܐܦ ܐܶܣܛܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܚܡܺܝܠܺܝܢ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܡܰܕܡܟܳܐ:
ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܚܕܳܐ ܘܰܐܪܒܰܥ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܘܰܡܳܐܐ ܕܫܰܪܟܳܐ.
ܐܳܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܒܰܣܺܝܡ ܘܰܚܠܶܐ ܠܚܶܟܳܐ:
ܦܰܫܶܩ ܗܳܠܶܝܢ ܘܡܶܢ ܦܽܘܫܳܟܳܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܝ ܕܰܟܳܐ܀

♱ ܝܰܒ: ܐܽܘܚܰܕܬܳܐ ܥܰܠ ܐܶܩܠܳܐ ܘܩܶܛܪܳܐ ܕܟܰܪܒܳܣܳܐ ♱

ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܚܳܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܐܚܽܘܗ̇ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܥܠܳܐ:
ܘܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܗܳܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܥܰܕܠܳܐ.
ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܥܰܡܳܐ ܒܡܶܢܝܳܢ ܚܳܠܳܐ:
ܠܗܳܢ ܚܽܘܝܳܒܳܐ ܒܨܰܘܪܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ ܐܳܦ ܒܰܩܕܳܠܳܐ܀

 

 

ܬܰܪܥܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ

♱ ܐ: ܠܰܐܦܰܝ ܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ♱

ܝܰܘܢܳܐ ܫܒܰܪܬܳܐ ܒܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܐܶܢ ܬܶܬܚܰܬܪܺܝܢ:
ܘܰܒܩܶܢܝܳܢܗܶܝܢ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܬܶܬܟܰܫܪܺܝܢ.
ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܬܺܝܪ ܙܰܠ̈ܓܶܐ ܛܳܒ ܬܶܬܢܰܗܪܺܝܢ:
ܘܰܐܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܢܳܛܚܰܝ̈ ܪܽܘܚܳܐ ܥܓܰܠ ܬܶܬܓܰܡܪܺܝܢ.
ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܘܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܢ ܬܶܬܗܰܕܪܺܝܢ:
ܥܰܠ ܟܺܝܬ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܬܶܫܬܰܪܪܺܝܢ.
ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܗܽܘ̈ܠܶܐ ܥܒܺܝܬܳܐ ܐܶܢ ܬܶܬܚܰܪܪܺܝܢ:
ܠܰܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܥܓܰܠ ܬܶܬܚܰܒܪܺܝܢ.
ܐܶܢ ܐܰܝܟ ܐܰܡܬܳܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܕܰܒܪܺܝܢ:
ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܳܪܬܳܐ ܡܶܢ ܟܺܝܬ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܬܶܬܕܰܒܪܺܝܢ.
ܘܰܒܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܬܶܬܛܰܡܪܺܝܢ:
ܕܠܳܐ ܥܽܘܘܳܟܳܐ ܒܰܫܒܺܝܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܬܶܫܬܰܡܪܺܝܢ.
ܒܩܰܘ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܬܶܬܦܰܟܪܺܝܢ:
ܒܶܐܒܪ̈ܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܠܘܰܥܕܶܟܝ ܬܶܡܛܶܝܢ ܘܠܳܐ ܬܶܬܥܰܟܪܺܝܢ.
ܥܰܡ ܚܽܘܬܚ̈ܳܬܶܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܫܟܺܝܪܬܳܐ ܐܶܢ ܬܶܬܕܰܪܪܺܝܢ:
ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܛܳܒ ܬܶܣܬܰܝܥܺܝܢ ܐܳܦ ܬܶܬܥܰܕܪܺܝܢ.
ܡܶܢ ܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ ܕܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܬܶܬܓܰܙܪܺܝܢ:
ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܚܙܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܠܰܟܝܳܢܶܟܝ ܡܠܶܐ ܟܽܠ ܬܶܗܪܺܝܢ.
ܒܰܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ ܟܺܝܬ ܫܽܘܟܳܢ̈ܶܐ ܛܳܒ ܬܶܥܬܪܺܝܢ:
ܘܬܶܬܪܺܝܡ ܩܰܪܢܶܟܝ ܘܰܐܢ̱ܬܝ̱ ܒܰܩܢܽܘܡܶܟܝ ܛܳܒ ܬܶܬܚܰܬܪܺܝܢ.
ܠܘܳܬ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܟܰܕ ܬܶܬܥܰܠܶܝܢ ܬܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ:
ܘܕܰܦܬܺܝܚܺܝܢ ܠܶܟܝ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܚܰܬܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܬܶܣܬܰܒܪܺܝܢ.
ܡܶܢ ܟܺܝܬ ܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢ ܬܶܙܕܰܗܪܺܝܢ:
ܒܶܝܬ ܟܺܐܡܽܘܢ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܶܬܛܰܡܪܺܝܢ.
ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ ܐܶܢ ܬܶܬܩܰܒܪܺܝܢ:
ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܽܘܪܳܐ ܕܕܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܬܶܬܒܰܕܪܺܝܢ.
ܒܰܬܪܰܥ ܚܶܟܡܳܐ ܐܶܢ ܒܰܚܘܺܝܚܽܘ ܣܳܟ ܬܶܫܗܪܺܝܢ:
ܐܰܝܟ ܕܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܒܶܟܝ ܡܶܬܚܰܘܶܝܢ ܟܽܠ ܙܰܗܪܺܝܪܺܝܢ.
ܒܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܢ ܬܶܫܬܰܓܪܺܝܢ:
ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܶܟܝ ܬܶܚܙܶܝܢ ܟܺܝܬ ܘܰܬܥܰܝܢܺܝܢ ܪܶܒܽܘ ܬܶܗܪ̈ܺܝܢ܀

ܒ: ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܗܳܢܳܐ

ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܪ̈ܳܡܶܐ ܪܰܡܝܳܐ:
ܘܗܳܐ ܒܰܩܠܽܘܒܝܳܐ ܒܟܶܒ̈ܠܶܐ ܘܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܒܶܐ ܫܰܕܝܳܐ.
ܣܢܳܬ݂ ܚܺܐܪܽܘܬܗ̇ ܘܰܛܥܳܬ݂ ܐܰܬܪܳܗ̇ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܝܳܐ:
ܘܰܕܠܳܐ ܬܶܦܠܰܛ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܘܣܳܘܝܳܐ܀
ܠܛܰܝܪܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܚܣܺܝܕܬܳܐ ܘܰܡܨܰܝܰܪܬܳܐ:
ܩܠܽܘܒܝܳܐ ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܗܳܢܳܐ ܫܐܺܝܠܳܐ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܨܺܝܕܬܳܐ.
ܘܰܕܡܶܢ ܠܶܩܛܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܠܳܐ ܬܗܶܐ ܓܠܺܝܙܬܳܐ:
ܣܳܢܝܳܐ ܕܬܶܦܠܰܛ ܬܶܦܣܰܥ ܬܶܓܗܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܚܺܐܪܬܳܐ܀

ܓ: ܥܰܠ ܪܰܒܽܘ ܕܩܰܢܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܝܬܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐ

ܒܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ:
ܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܬܨܺܝܪܳܐ.
ܢܰܦܫܳܐ ܫܪܳܓܳܐ ܗ̱ܝ ܘܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܗܰܘܢܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܗܪܺܝܪܳܐ:
ܘܚܶܟܡܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܕ: ܥܰܠ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܬܽܘܩܳܢܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ

ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܶܛܚܰܬ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ: ܘܒܰܪ ܕܪܺܝܫ ܠܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܗܳܦܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܒܪܽܘܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܨܳܒܶܐ.

ܡܽܘܢ ܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܓܰܐܝܳܐ:
ܘܰܒܝܽܘ̈ܩܰܢܕܶܐ ܟܺܝܬ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܡܨܰܒܬܳܐ ܘܦܰܐܝܳܐ.
ܠܰܡܦܺܝܕ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܐܳܦ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܡܰܠܝܳܐ:
ܘܥܳܠܒܺܝܢ ܨܶܡ̈ܚܶܝܗ̇ ܠܟܽܠ ܙܰܗܪܺܝܪܳܐ ܣܛܽܘܟܣܳܢܳܝܳܐ.
ܓܰܢܬܰܢ ܗܳܕܶܐ ܐܶ‎ܠܽܘ ܢܨܺܝܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ:
ܦܪܽܘܕܺܝܛܺܝ ܗ̱ܘܳܬ ܘܰܪܕܳܗ̇ ܒܪܺܝܚܳܐ ܛܳܒ ܗܰܢܺܝܳܐܐ.
ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶ‎ܠܽܘ ܓܰܢܬܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܫܪܝܳܐ:
ܦܰܩܚ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܥܰܝܢܳܐ ܕܬܰܘܪܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ.
ܡܶܢ ܓܶܝܪ ܘܰܪܕܳܐ ܠܳܐ ܦܳܪܶܫ ܗܘܳܐ ܠܟܺܝܡܳܐ ܚܙܳܝܳܐ:
ܕܗܰܢܺܝ ܪܺܝܚܳܐ ܕܗܰܘ ܘܰܕܗܳܕܶܐ ܙܺܝܘܳܗ̇ ܝܳܐܝܳܐ.
ܚܙܺܝ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܫܰܦܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܠܺܠܝܳܐ:
ܘܥܰܡܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܢܳܦܶܩ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܶܡܫܳܢܳܝܳܐ.
ܠܫܽܘܦܢܺܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܗܽܘܪ ܓܰܘܢܳܐ ܕܳܡܶܐ ܒܡܶܐܬܝܳܐ:
ܕܒܳܬܰܪ ܗܳܢܳܐ ܗܳܝ ܚܶܘܳܪܬܳܐ ܝܰܘܢܳܐ ܐܳܬܝܳܐ.
ܠܘܺܝ̈ܠܶܐ ܒܣܶܬܪܳܐ ܗܳܝ ܡܰܕܢܚܳܐ ܡܰܬܠܳܐ ܬܳܠܝܳܐ:
ܒܨܰܦܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ ܡܚܰܘܝܳܐ.
ܡܫܰܪܬܰܚ ܣܰܓܺܝ ܘܦܳܬܰܚ ܦܰܓܪܳܐ ܓܺܝܓܠܳܢܳܝܳܐ:
ܥܰܡܽܘܛ ܨܰܡܽܘܚ ܘܰܩܢܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܺܝܚܳܐ ܘܫܰܦܝܳܐ.
ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܒܰܢܦܶܫ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܙܰܗܝܳܐ:
ܬܰܪܥܺܝܬ ܒܽܘܪܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܒܪܺܝܪܳܐ ܡܶܫܪܳܐ ܫܳܪܝܳܐ.
ܐܳܘ ܕܰܒܠܶܒܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܢܰܟܦܳܐ ܘܚܰܣܝܳܐ:
ܣܥܳܐ ܥܰܠ ܘܰܟܡܶܢ ܘܰܢܛܰܪ ܥܶܩܒܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܕܥܶܠܝܳܐ.
ܣܰܗܪܳܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܙܽܘܪܩܳܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܣܺܐܡܳܢܳܝܳܐ:
ܐܶܢ ܠܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܩܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܰܘܢܳܐ ܗܰܘ ܝܰܡ̱ܡܳܝܳܐ.
ܠܰܘ ܝܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ:
ܕܰܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܨܳܐܰܪ ܛܽܘܦܣܳܐ ܟܺܝܬ ܐܳܦ ܕܽܘܡܝܳܐ.
ܐܶ‎ܠܽܘܠܳܐ ܓܶܝܪ ܢܰܘܣܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܢ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ:
ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܓܢܳܝܳܐ.
ܥܒܳܕܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܢܶܐ ܗܰܘ ܒܶܗ ܟܽܠ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ:
ܘܰܕܠܳܐ ܓܫܰܦ ܒܶܗ ܙܢܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܓܰܠܝܳܐ.
ܟܰܕ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܗܰܘܢܳܐ ܕܢܰܝܬܶܐ ܠܶܗ ܚܽܘܘܳܝܳܐ:
ܘܰܕܢܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܒܥܳܠܡܰܢ ܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ ܒܰܝܬܳܝܳܐ.
ܡܶܫܟܰܚ ܕܕܳܡܶܐ ܗܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܠܬܽܘܩܳܢ ܪܰܚܝܳܐ:
ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܗܽܘ ܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ.
ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܠܪܰܚܳܝܳܐ:
ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܪܰܚܝܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕ ܢܗܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ.
ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܐ̱ܢܳܫ ܓܰܘܳܝܳܐ:
ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܗܽܘ ܒܰܪܳܝܳܐ.
ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܢܗܶܐ ܚܳܙܽܘܝܳܐ:
ܐܶ‎ܠܽܘ ܒܚܶܠܳܐ ܕܩܰܡܚܳܐ ܥܰܝܢܶܗ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܣܰܡܝܳܐ.
ܚܰܝܠܳܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ ܚܶܠܒܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܒܝܳܐ:
ܘܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܳܐ ܕܢܰܐܨܶܕ ܒܰܐܬܪܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ.
ܡܽܘܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܕܥܳܐ ܕܳܪܽܘܫܳܝܳܐ:
ܠܡܳܪܶܐ ܪܰܚܝܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܪܰܚܝܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܫܳܠܝܳܐ.
ܐܶ‎ܠܽܘ ܥܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܩܰܢܳܝܳܐ:
ܪܰܚܝܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܬܰܩܶܢ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ.
ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠ ܠܰܗܘܳܝܳܐ:
ܟܬܳܒܳܐ ܡܰܠܶܦ ܩܽܘܕܫܳܢܳܝܳܐ ܘܩܳܢܽܘܢܳܝܳܐ.
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܪܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܐ:
ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܰܩܰܢ ܡܰܢ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܛܽܠ ܒܰܣܝܳܐ.
ܙܰܘܥܳܐ ܘܙܰܒܢܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܘܓܰܕܝܳܐ:
ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܰܘ̈ܠܽܘ ܘܰܫܒܺܝܠ ܬܶܒܢܳܐ ܘܒܰܪ ܐܰܬܠܳܝܳܐ.
ܐܶ‎ܠܽܘ ܠܰܡܚܳܪ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܣܽܘܟܳܝܳܐ:
ܒܟܺܐܢܽܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܣܽܘܥܪܳܢ ܫܶܥܝܳܐ.
ܢܰܦܫܰܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܡܠܺܝܠܳܐ ܟܺܝܬ ܚܰܝܠܳܐ ܩܰܢܝܳܐ:
ܡܬܽܘܡ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܪܳܡܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܐܰܘ ܕܰܙܥܽܘܪܝܳܐ.
ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܝܰܬ݂ ܟܰܕ ܗܺܝ ܒܡܶܨܥܰܬ ܬܶܛܪܳܐ ܪܰܡܝܳܐ:
ܐܶܢ ܠܳܐ ܛܽܘܦܬܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܐܽܘܩܺܝܢܳܝܳܐ.
ܒܶܠܨܽܘܨܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܨܪܺܝܪܳܐ ܘܛܰܫܝܳܐ:
ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܥܫܰܢ ܒܰܥܓܰܠ ܕܳܥܟܳܐ ܡܶܨܥܰܬ ܡܰܝ̈ܳܐ.
ܡܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܕܡܺܝܪܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ:
ܘܶܐܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܢܽܘܪܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܟܳܠܝܳܐ.
ܡܶܢ ܓܶܝܪ ܗܰܘܢܳܐ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܟܽܘܠܳܢܳܝܳܐ:
ܐܶܢ ܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܙܢܳܐ ܡܢܳܬܳܝܳܐ.
ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܝܶܕܥܰܬ ܫܪܶܒ ܚܽܘܒܳܠܳܐ ܐܰܘ ܕܰܗܘܳܝܳܐ:
ܐܳܦܠܳܐ ܕܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܦܰܪܫܳܢܳܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܳܐ.
ܒܰܕܡܽܘܬ ܬܰܘܪܳܐ ܬܶܒܢܳܐ ܘܟܶܣܬܳܐ ܒܥܳܬ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ:
ܘܰܐܝܟ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚܰܬ ܐܶܠܳܐ ܒܽܐܘܪܝܳܐ.
ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܓܺܝܓܠܳܐ ܪܶܬܡܳܐ ܩܳܠܳܢܳܝܳܐ:
ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐܰܪܙܰܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟܪܽܘܟܝܳܐ.
ܗܳܐ ܟܳܪܟܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܚܽܘܕܪܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܘܡܶܩܥܳܐ ܩܳܥܝܳܐ:
ܐܳܦ ܡܰܟܪܙܳܐ ܠܟܽܠ ܚܰܙܳܝ݂ܶܝ݂̈ܗ̇ ܟܰܕ ܗܺܝ ܫܰܠܝܳܐ.
ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕ ܩܽܘܒܬܳܐ ܕܬܰܠܝܳܐ:
ܐܺܝܬ ܟܰܝ ܐܰܬܪܳܐ ܘܰܫܟܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܨܝܳܐ.
ܐܶ‎ܠܽܘ ܩܳܡ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܗܳܢ ܪܰܘܡܳܐ ܡܶܬܚܳܢܳܝܳܐ:
ܪܺܝܫܶܗ ܐܰܪܟܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܶܢܛܪܽܘܢ ܗܳܢ ܬܰܚܬܳܝܳܐ.
ܒܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢ ܠܰܝܬ ܣܳܟ ܫܰܦܝܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܫܦܳܝܳܐ:
ܐܳܦܠܳܐ ܡܺܐܥܳܐ ܝܳܥܶܐ ܬܰܡܳܢ ܥܡܺܝܪܳܐ ܘܥܽܘܦܝܳܐ.
ܒܰܕܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܕܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܬܪܳܢܳܝܳܐ:
ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܫܽܘܘܕܳܥܰܐ ܗ̱ܘ ܟܺܝܬ ܙܰܒܢܳܢܳܝܳܐ.
ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܐܬܪܳܐ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܓܽܘܫܡܳܢܳܝܳܐ:
ܘܟܰܪ ܕܠܰܝܬ ܓܽܘܫܡܳܐ ܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܪܶܡܙܳܐ ܬܰܡܳܢܳܝܳܐ.
ܐܶܣܟܺܝܡ ܥܳܠܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܪܰܐ ܩܳܢܶܐ ܥܒܽܘܪܝܳܐ:
ܐܰܘ ܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܒܟܽܘܠܳܝܽܘܬܶܗ ܩܳܢܶܐ ܓܡܽܘܪܝܳܐ.
ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܪܳܐܶܓ ܡܰܣܪܰܚ ܗܰܘ ܬܽܘܢܳܝܳܐ:
ܕܬܺܐܡܰܪ ܗܳܢܰܘ ܐܰܢܛܺܝܣܬܶܢܺܝܣ ܩܽܘܢܺܝܩܳܝܳܐ.
ܚܰܕ ܡܰܢ ܐܳܡܰܪ ܐܶ‎ܠܽܘ ܚܰܕ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ:
ܠܳܐ ܫܳܘܰܚ ܗܘܳܐ ܘܰܪܕܳܐ ܡܶܨܥܰܬ ܟܽܘܒܳܐ ܣܰܢܝܳܐ.
ܘܶܐ‎ܠܽܘ ܟܺܐܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܠܚܽܘܕܳܝܳܐ:
ܫܶܦܥܰܬ ܛܳܒܬܶܗ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܫܰܘܝܳܐ.
ܦܩܰܥܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܓܪܺܝܦܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܢ ܡܶܠܶܐܝܳܐ:
ܘܡܰܠܝܳܐ ܚܳܠܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܶܒܥܳܐ ܡܽܘܪܰܬܳܝܳܐ.
ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܰܬܪܳܐ ܡܨܰܒܬܳܐ ܒܓܰܢ̈ܶܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܙܢܰܝ̈ܳܐ:
ܐܳܦ ܒܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܰܒܪ̈ܳܕܰܝܳܐ.
ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܟܕܺܝܢܳܐ ܒܢܺܝܪܳܐ ܘܕܳܘܝܳܐ:
ܘܰܒܡܰܐܩܶܠܽܘܢ ܗܳܐ ܡܶܙܕܰܒܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܶܩܝܳܐ.
ܘܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܽܘܟܢܳܐ ܚܺܐܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ:
ܐܳܦ ܦܳܩܽܘܕܳܐ ܕܦܳܠܚܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܟܺܝܬ ܒܰܐܠܦܰܝ̈ܳܐ.
ܥܰܬܺܝܪ ܗܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܒܺܝܫ ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܫܺܐܪܳܝܳܐ:
ܘܰܟܒܺܝܢ ܗܳܢܳܐ ܣܰܩܳܐ ܦܪܺܝܛܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܡܢܰܕܝܳܐ.
ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܣܰܗܪܳܢܳܝܳܐ:
ܘܗܳܢܳܐ ܟܪܺܝܡܳܐ ܚܪܺܝܡܳܐ ܫܪܺܝܡܳܐ ܘܟܽܘܣܬܳܢܳܝܳܐ.
ܠܡܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܝܳܐ:
ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܓ̈ܕܰܝ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܥܒܳܕ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ.
ܐܳܘ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܝܟ ܒܳܕܽܘܝܳܐ:
ܟܡܳܐ ܕܬܶܬܓܰܠܰܠ ܡܶܨܥܰܬ ܝܰܡܳܐ ܡܰܚܫܽܘܠܳܝܳܐ.
ܐܶܢܗܽܘ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܒܳܠܳܐ ܥܒܶܕܳܝܗܝ ܠܰܦܢܺܝܬܝ ܨܰܠܝܳܐ:
ܕܰܠܚܶܪ̈ܝܳܢܰܟ ܒܰܥܓܰܠ ܐܶܗܘܶܐ ܟܺܝܬ ܠܳܚܽܘܝܳܐ.
ܬܪܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܙܢܰܝ̈ ܗܽܘܕܳܝܳܐ:
ܡܰܕܥܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܐܳܦ ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ.
ܡܰܕܥܳܐ ܡܰܠܶܦ ܕܗܳܢܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܝܳܐ:
ܕܡܶܚܕܰܪ ܚܳܕܰܪ ܩܳܛܶܐ ܒܰܙܢܳܐ ܩܺܝܩܠܽܘܣܳܝܳܐ.
ܗܽܘ ܛܽܘܝܳܒܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܠܳܐܕܫܳܐ ܟܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ:
ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܳܗܢܳܐ ܘܰܠܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܘܰܠܬܽܘܚܬܳܝܳܐ.
ܒܰܕܝܳܗܽܘܒܳܐ ܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܟܽܠ ܙܢܳܐ ܩܰܠܽܘܛܳܝܳܐ:
ܘܡܶܨܒܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܶܠ ܡܰܓܳܢ ܐܰܝܟ ܚܰܕܳܝܳܐ.
ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܗܽܘ ܥܳܗܢܳܝܳܐ:
ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܦܳܐܶܫ ܨܰܕܝܳܐ.
ܡܽܘܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܠܚܽܘܠܕܳܐ ܒܙܰܠܓܳܐ ܫܶܡܫܳܢܳܝܳܐ:
ܕܰܣܪܺܝܩ ܘܰܣܦܺܝܩ ܡܶܢ ܐܽܘܪܓܰܢܽܘܢ ܗܰܘ ܚܳܙܽܘܝܳܐ.
ܐܰܘ ܠܳܗ̇ ܠܶܐܣܦܶܣ ܡܶܢ ܟܺܝܬ ܩܺܝܢܬܳܐ ܕܛܳܒ ܗܰܢܺܝܐܳܐ:
ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܟܺܝܚ ܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܓܰܢܽܘܢ ܗܰܘ ܫܶܡܥܳܢܳܝܳܐ.
ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܡܶܫܟܰܚ ܗܰܘܢܳܐ ܩܽܘܛܠܳܒܳܝܳܐ:
ܠܰܡܣܰܠܓܳܣܽܘ ܒܝܰܕ ܩܽܘܛܪܳܓܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ.
ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ:
ܕܰܠܝܽܘܠܦܳܢܰܢ ܐܶܬܬܰܫܠܰܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ.
ܡܰܪܬܶܐ ܒܪܶܬܡܳܐ ܢܒܺܝܳܝܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܫܠܺܝܚܳܝܳܐ:
ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܡܰܢ ܡܰܠܳܚ ܓܰܘܰܐ ܗ̱ܘ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ.
ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܡܦܰܪܢܶܣ ܗܽܘ ܠܰܒܪ̈ܰܝܳܐ:
ܘܰܠܟܽܠ ܝܳܗܶܒ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܶܗ ܚܳܫܚܳܝܳܐ.
ܠܗܳܢܳܐ ܡܡܰܣܟܶܢ ܘܰܠܗܰܘ ܡܰܥܬܰܪ ܒܪܶܡܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ:
ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܠܒܶܫ ܘܰܠܗܰܘ ܩܳܛܶܠ ܒܩܽܘܪܳܐ ܘܥܰܪܝܳܐ.
ܠܗܳܢܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܘܰܠܗܰܘ ܕܡܺܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝܳܐ:
ܠܗܳܢ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܥܳܒܶܕ ܘܰܠܗܰܘ ܓܥܺܝܪܳܐ ܣܢܺܝܐܳܐ.
ܠܗܳܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܫܰܟܶܢ ܗܰܘܢܳܐ ܟܺܝܬ ܪܺܝܫܳܝܳܐ:
ܘܰܠܗܳܢ ܣܰܟܠܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܫܺܝܛܳܐ ܒܽܘܪܳܐ ܘܫܳܝܢܳܐ.
ܡܰܢ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܥܺܝܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ:
ܒܰܕܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܠܦܳܐ ܡܬܽܘܡ ܦܽܘܢܳܝܳܐ.
ܡܰܢܽܘ ܒܕܺܝܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐܰܪܰܐ ܥܰܡ ܙܰܟܳܝܳܐ:
ܘܡܰܢ ܡܳܫ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܗܰܘ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ ܬܰܠܝܳܐ.
ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܒ̈ܢܶܝܗ̇ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܥܺܕܬܳܐ ܡܰܪܬܝܳܐ:
ܘܡܶܢ ܟܺܝ̈ܡܽܘܢܶܐ ܚܶܪ̈ܝܳܢܳܝܶܐ ܠܗܽܘܢ ܗ̱ܘ ܡܕܰܠܝܳܐ.
ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܗܰܢܺܝ̈ܐܘܳܬܳܐ ܣܽܘܓܐܳܐ ܡܳܢܝܳܐ:
ܐܳܦ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܦܳܛܰܪ ܘܰܥܕܶܢܳܝܳܐ.
ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܐܺܝܢ ܐܳܦ ܙܰܕܺܝܩ ܢܰܟܦܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ:
ܪܳܚܶܡ ܡܳܪܶܗ ܟܰܕ ܒܳܪܶܐ ܒܶܗ ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ.
ܒܗܳܝ ܕܶܐܠܽܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܗܳܢ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ:
ܘܰܦܥܰܪܘ ܚܶܟܳܐ ܠܶܗ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܛܶܠܳܠܳܝܳܐ.
ܠܳܐ ܣܳܡ ܒܽܘܪܟܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘ ܐܰܝܕܳܐ ܡܚܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕܝܳܐ:
ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܕܰܒܳܚܽܘ ܩܕܳܠܗܽܘܢ ܩܰܫܝܳܐ.
ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ ܐܳܘ ܒܰܥܳܝܳܐ:
ܟܽܠ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܣܳܦܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܠܗܶܝܢ ܡܶܣܬܰܘܝܳܐ.
ܠܒܰܪ ܕܶܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܢ ܢܶܬܗܰܕܶܐ ܣܳܟ ܒܳܨܽܘܝܳܐ:
ܒܬܰܘܫܳܐ ܪܳܕܶܐ ܘܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ ܫܳܓܝܳܐ.
ܛܳܟ ܢܶܬܟܰܝܰܢ ܐ̱ܢܳܫ ܛܰܢܳܢܳܐ ܘܰܥܠܰܝܡܳܝܳܐ:
ܘܰܠܘܳܬ ܡܰܪܫܽܘܬܝ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܗܶܛ ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܰܒܝܳܐ.
ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܳܐܘ ܐܰܢ̱ܬ ܟܺܝܬ ܐܳܡܽܘܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܠܰܐܝܳܐ:
ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܳܟ ܟܰܕ ܡܰܠܦܳܢܝܳܐ.
ܠܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܰܢ ܡܶܢ ܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ ܡܣܰܪܩܳܐ ܡܓܰܙܝܳܐ:
ܘܰܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܰܢ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܕܳܟ ܟܰܪܝܳܐ.
ܡܶܢ ܛܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܕܶܩܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܟܰܪܣܳܟ ܙܰܘܝܳܐ:
ܘܰܒܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܕܥܰܡܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܟ ܡܡܰܚܝܳܐ.
ܒܢܶܩܥܳܐ ܚܒܺܝܫ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܝܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܶܘܝܳܐ:
ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܣܰܬܘܳܐ ܘܦܰܐܝܽܘܬ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢܳܟ ܡܚܰܦܝܳܐ.
ܡܽܘܢ ܗܶܢܝܳܢܳܐ ܟܰܝ ܒܰܒܪܺܝܬܳܟ ܐܳܘ ܙܳܘܝ݂ܳܝ݂ܳܐ:
ܕܠܳܐ ܝܺܬܰܪܬ݁ ܒܳܗ̇ ܐܳܦܠܳܐ ܗܺܝ ܒܳܟ ܣܳܟ ܡܶܬܡܰܠܝܳܐ.
ܫܡܰܥ ܢܺܐ ܛܰܠܝܳܐ ܠܳܐ ܬܗܶܐ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܳܥܝܳܐ:
ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܠܬܳܟ ܙܢܰܝ̈ ܛܽܘܓܳܪ̈ܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܓܳܣܝܳܐ.
ܨܽܘܬ ܐܺܡܰܪ ܠܳܟ ܠܳܐ ܕܠܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܪܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܓܽܘܢܝܳܐ:
ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܗܘܶܐ ܐܶܣܒܰܥ ܒܰܠܚܶܡ ܓܶܒܝܳܐ.
ܐܶܢ ܠܳܐ ܒܪܶܓܬܳܐ ܕܡܰܥܡܰܪ ܒܰܝܬܳܐ ܠܳܐ ܛܺܝܢܳܝܳܐ:
ܠܳܐ ܣܳܐܶܛ ܗ̱ܘܰܝܬ݂ ܕܶܐܗܘܶܐ ܒܰܥܓܰܠ ܟܺܝܬ ܫܰܪܘܳܝܳܐ.
ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܫܦܶܬ ܕܰܒܗܳܢ ܢܶܩܥܳܐ ܢܗܶܐ ܠܺܝ ܥܡܽܘܪܝܳܐ:
ܘܰܠܟܶܬܳܐ ܬܽܘܒ ܟܺܐܦܳܢܳܝܬܳܐ ܠܪܺܝܫܝ ܒܶܣܳܕܝܳܐ.
ܐܶܢ ܠܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܦܰܘܠܽܘܣ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ:
ܣܰܟܺܝܬ݂ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܕܽܘܝܳܪܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܝܳܐ.
ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܶܣܬܳܐ ܕܡܳܛܰܬ݂ ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܨܰܕܝܳܐ:
ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܝܪܶܬ݂ ܝܶܬܒܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ.
ܐܶܢ ܠܳܐ ܣܰܒܪܶܬ ܕܶܐܗܘܶܐ ܒܰܥܓܰܠ ܐܳܐܰܪܳܝܳܐ:
ܘܶܐܛܽܘܣ ܘܶܐܫܟܰܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܬܺܝܪ ܢܽܘܪܳܢܳܝܳܐ.
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܦܠܶܬ ܒܓܰܘ ܚܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܫܰܪܝܳܐ:
ܟܰܕ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܩܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܢܶܫܪܳܢܳܝܳܐ.
ܐܶܢ ܠܳܐ ܠܰܡܚܳܪ ܥܬܺܝܕ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܬܒܽܘܪ ܠܶܗ ܠܰܩܠܽܘܒܝܳܐ:
ܘܰܕܠܳܐ ܥܽܘܘܳܟ ܐܶܡܛܶܐ ܠܰܐܬܰܪܝ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.
ܠܰܐܬܪܳܟ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܓܳܠܽܘܬܳܐ ܐܶܬܺܝܬ݂ ܫܰܒܝܳܐ:
ܐܳܘ ܟܢܳܬܝ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܢܰܝܬ݂ ܗܰܘܢܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ.
ܠܰܘ ܦܶܚܡܳܟ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܟܺܝܬ ܥܽܘܕܝܳܝܳܐ:
ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܟ ܒܺܝ ܠܳܐ ܡܶܨܛܰܒܝܳܐ.
ܟܪܺܝܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܪܝ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܓܥܺܝܨ ܠܳܟ ܚܰܠܝܳܐ:
ܘܡܰܪܺܝܪ ܕܶܒܫܳܟ ܒܰܕܗܳܝ ܛܥܳܡܬܳܟ ܡܶܪܬܳܢܳܝܳܐ.
ܥܰܠ ܕܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܶܓܚܰܟ ܛܰܠܝܳܐ:
ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܢܶܒܟܶܝܟ ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ܀

 

 

ܬܰܪܥܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܥܰܠ ܚܶܟܡܬܳܐ

♱ ܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܣܽܘܩܪܰܐܛܳܣ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܫܰܦܺܝܪ.♱ ܐܶܠܳܐ ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܝܰܬܪܳܐ ܡܶܢܶܗ

ܠܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܕܳܐܡܰܪ:
ܟܰܕ ܒܰܬܡܺܝܗܽܘܬ ܢܺܝܫ ܣܽܘܦܺܝܰܐ ܗܽܘ ܡܶܬܕܰܡܰܪ.
ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܠܳܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚ ܐܰܡܢܶܗ:
ܐܶܠܳܐ ܚܶܟܡܳܐ ܡܝܰܬܪܳܐ ܘܛܳܒܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ.
ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܳܕܶܝܢ ܦܐܶܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܬܚܽܘܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ:
ܟܶܢ ܦܽܘܠܳܓܰܘ̈ܗܝ ܟܶܢ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܶܟܣܳܐ.
ܐܺܝܛܰܐ ܢܦܰܚܶܡ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝ ܗܳܢܳܐ ܡܣܰܝ̈ܟܶܐ ܡܢܰܝ̈ܳܐ:
ܥܰܡ ܣܽܘܦܺܝܰܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܪܳܚܡܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ.
ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܰܡ ܫܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܚܰܣܢܳܢܳܐ:
ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ.
ܡܶܥܩܰܪ ܥܳܩܰܪ ܥܶܩܳܪ ܥܰܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܫܶܪ̈ܫܶܐ:
ܘܰܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܡܫܰܪܫܶܐ.
ܙܪܰܥ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܰܐܪܰܥ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܙܪܰܥ ܙܳܪܰܥ:
ܘܰܒܠܽܘܚܳܡ̈ܶܐ ܡܰܪܗܶܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܫܪܰܥ ܫܳܪܰܥ.
ܘܗܽܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫܳܝܰܐ ܗ̱ܘ:
ܕܒܰܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܕܦܰܐܝܳܐ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܗܽܘ ܪܺܝܫܳܝܰܐ ܗ̱ܘ.
ܒܰܕܣܳܝܽܘܡܳܐ ܢܒܺܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܩܢܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܬܗܺܝܪܳܐ:
ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܦܪܰܩܛܺܝܩܳܝܳܐ ܘܣܳܦܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ.
ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܛܳܒ ܡܶܬܩܰܒܰܠ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܪܰܪ:
ܘܡܶܢ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܕܰܡܙܰܛܡܳܢܳܐ ܛܳܒ ܡܶܬܚܰܪܰܪ.
ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ ܕܫܳܥܬܳܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ:
ܐܳܦ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܣܽܘܬܳܬ ܗܳܢܳܐ ܠܰܡܚܰܓܳܝܽܘ.
ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܩܽܘܛܢܳܐ ܒܝܰܘܢܳܢ ܚܳܣܡܺܝܢ:
ܘܰܠܢܳܡܽܘܣܶܗ ܥܰܠ ܗܳܝ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܳܠܡܺܝܢ.
ܒܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܪܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܚܳܣܶܡ:
ܕܛܰܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܗܽܘܝܽܘ ܪܳܣܶܡ.
ܢܳܡܽܘܣ ܒܰܪܝܳܐ ܡܰܣܠܰܝ ܒܰܕ ܟܽܠ ܒܰܪܝܳܐ ܚܰܣܺܝܪ:
ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܚܰܣܺܝܪ ܘܰܒܣܺܝܪ.
ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗ ܟܽܘܠܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܫܰܠܺܝܛ:
ܘܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܰܝܬ ܡܰܢ ܕܰܡܦܺܝܛ.
ܠܢܳܡܽܘܣ ܣܳܦܪܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܬܪܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܳܚܕܺܝܢ:
ܒܰܕ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘ̈ܥܰܘܗܝ ܡܶܢܶܗ ܡܳܪܕܺܝܢ.
ܘܰܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܓܰܘܳܐ ܫܳܠܶܡ:
ܘܰܠܦܽܘܡ ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܳܢܶܐ ܟܽܠܶܗ ܓܰܘܳܐ ܒܳܠܶܡ.
ܣܳܦܪܳܐ ܥܳܒܰܪ ܐܳܦ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܥܰܡܶܗ ܒܳܛܶܠ:
ܘܟܽܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܣܪܺܝܛ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܫܪܳܝܳܐ ܥܛܶܠ.
ܠܫܶܚܪ̈ܶܐ ܕܥܳܒܪ̈ܰܝ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ:
ܓܙܳܡ̈ܶܐ ܢܳܩܦܺܝܢ ܐܳܦ ܣܽܘܪ̈ܳܕܶܐ ܐܳܦ ܒܽܘܠܗܳܝ̈ܶܐ.
ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܐܳܦ ܫܽܘܢܳܩܳܐ:
ܘܰܠܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܟܽܠ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܐܳܦ ܦܽܘܢܳܩܳܐ.
ܡܶܢ ܒܽܘܛܳܠܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣ ܣܳܦܪܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܙܳܐܰܥ:
ܘܰܒܕܽܘܚܳܠܰܘ̈ܗܝ ܣܽܘܪ̈ܳܕܳܝܶܐ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܓܳܐܰܥ.
ܢܳܡܽܘܣ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܩܳܢܶܐ ܐܶܟܣܺܝܣ:
ܘܰܕܚܰܟܺܝܡܳܐ ܣܢܺܝܩ ܢܶܫܬܰܪܰܪ ܒܰܐܦܽܘܕܺܝܟܣܺܝܣ.
ܘܰܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܦܫܺܝܩ ܩܽܘܒܳܠܳܗ̇ ܒܰܕܪܶܓܫܳܢܝܳܐ ܗ̱ܝ:
ܘܕܰܐܦܽܘܕܺܝܟܣܺܝܣ ܣܰܓܺܝ ܡܙܰܩܦܳܐ ܒܰܕܗܰܘܢܳܢܝܳܐ ܗ̱ܝ.
ܘܡܶܬܦܰܠܰܓ ܬܽܘܒ ܗܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܓܰܘܳܢܳܝܳܐ:
ܘܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܐܳܦ ܠܰܕܝܰܬܺܝܪ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ.
ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܕܰܟܢܳܬܳܐ:
ܐܰܘ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܬܠܰܚܡܳܢܳܐ ܘܝܽܘܬܪܳܢ ܝܳܬܳܐ.
ܘܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܳܪܽܘܝܳܐ:
ܘܰܕܥܳܢܶܐ ܠܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܩܳܪܽܘܝܳܐ.
ܗܽܘܝܽܘ ܥܶܠܬܳܐ ܒܰܕܠܶܗ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܥܶܠܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ:
ܩܕܳܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܩܳܕܡܳܐ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ.
ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܝܳܨܶܦ ܘܰܕܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ:
ܘܰܕܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܘܰܢܪܰܥܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܥܰܝ݂ܺܝ݂̈ܩܶܐ.
ܢܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܶܐܡܳܐ ܘܐܚ̈ܶܐ ܘܚܰܒܪ̈ܶܐ ܒܡܶܠܳܐ:
ܐܳܦ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܺܐܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܠܳܐ.
ܠܐܢܳܫ ܠܳܐ ܢܰܗܰܪ ܐܰܘ ܣܳܟ ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܡܬܽܘܡ ܪܰܩܰܐ:
ܟܰܕ ܒܳܣܶܐ ܒܶܗ ܘܳܐܦܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܣܩܳܐ.
ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܠܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܢܶܗ ܢܰܘܓܶܐ:
ܘܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܡܗܰܕܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܡܢܳܬܶܗ ܢܰܣܓܶܐ.
ܘܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ:
ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡ ܪܽܘܚܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ.
ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܰܠܦܳܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ:
ܡܶܠܬܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܠܡܶܬܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ.
ܘܰܕܪܰܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܕܰܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ:
ܘܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܣܶܢܰܐܬ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ.
ܘܰܒܦܶܚܡܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܟܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ:
ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܫܶܢܳܐ ܘܥܰܝܢܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ.
ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ:
ܘܢܰܦܢܶܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܳܚܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ.
ܘܦܶܚܡܳܐ ܕܝܳܬܳܐ ܕܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܕܰܡܶܐ:
ܒܣܽܘܓܐܰܬ ܢܶܩ̈ܦܶܐ ܘܰܒܚܽܘܬܚ̈ܳܬܶܐ ܘܐܽܘܟ̈ܠܶܐ ܙܰܗ̈ܡܶܐ.
ܘܒܰܙܢܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ:
ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܠܺܝܨ ܘܰܫܚܺܝܩ ܢܰܒܣܶܐ ܡܶܒܣܳܐ.
ܥܒܳܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܛܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܩܛܺܝܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ:
ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܗܡܶܐ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܚܛܺܝܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ.
ܟܰܕ ܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣ ܡܳܪܝܳܐ ܣܥܰܪܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ:
ܐܳܦ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܡܶܟܺܝܠ.
ܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܣܳܡܶܗ ܥܰܒܕܳܐ ܡܰܥܗܶܕ:
ܘܰܕܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܡܣܰܗܶܕ.
ܦܐܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܰܠ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܣܰܓܺܝ ܦܫܺܝܩܳܐ:
ܘܰܒܩܽܘܒܳܠܶܗ ܠܳܐ ܣܳܟ ܗܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܫܺܝܩܳܐ.
ܕܒܽܘܪ ܒܰܦܪܰܟܣܺܝܣ ܘܰܒܬܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܩܳܢܶܐ ܦܺܝܣܳܐ:
ܘܰܕܡܶܨܥܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܒܪܺܝܛܽܘܪܺܝܩܺܝ ܩܳܢܶܐ ܦܪܳܣܳܐ.
ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܰܐܦܽܘܕܺܝܟܣܺܝܣ:
ܢܳܐܰܚ ܡܰܕܥܳܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܠܺܝܛ ܒܰܦܪܽܘܛܰܐܣܺܝܣ.
ܦܐܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܶܓܫܳܢܳܝܬܳܐ:
ܡܶܫܬܰܪܰܪ ܐܳܦ ܒܰܐܦܽܘܕܺܝܟܣܺܝܣ ܗܰܘܢܳܢܳܝܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܪܶܝܢ

♱ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܥܰܠ ܚܶܟܡܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ♱

ܦܓܰܥ ܒܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ[2] ܕܡܰܓܗܰܪ ܠܫܶܡܫܳܐ ܙܺܝܘܳܗ̇:
ܝܳܐܶܐ ܩܽܘܒܠ̱ܠܳܗ̇ ܘܙܳܪ̈ܓܳܢ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܘܰܦܐܶܐ ܚܶܙܘܳܗ̇.
ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܶܐܡܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܘܣܳܒܬܳܐ ܘܰܕܡܺܝܪ ܫܰܪܒܳܗ̇:
ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܩܢܰܐܽܘܗ̇ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܚܰܟܡܳܗ̇܀
ܡܙܺܝܓ ܒܰܟܪܽܘܡܳܗ̇ ܥܰܡ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܚܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ:
ܪܳܚܡܳܐ ܢܶܩܦܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܪܰܟܢܳܐ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ.
ܡܪܰܡܙܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܠܥܳܒܪ̈ܰܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬܳܐ[3]:
ܘܥܰܠ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܓܒܺܝܢܳܐ ܡܪܺܝܡܳܐ ܥܰܡ ܬܰܚܡܶܨܬܳܐ܀
ܡܫܰܓܫܳܐ ܘܓܳܥܨܳܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܘܕܳܚܩܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠ ܨܰܘܒܳܗ̇:
ܪܓܺܝܓ ܥܶܢܝܳܢܳܗ̇ ܘܰܚܠܶܐ ܪܶܬܡܳܗ̇ ܘܡܰܪܺܝܪ ܚܽܘܒܳܗ̇.
ܪܳܚܡܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܘܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܓܺܝܠ ܪܰܘܒܳܗ̇:
ܗܰܢܺܝ ܣܘܳܕܳܗ̇ ܘܰܩܫܶܐ ܪܶܒܰܬ ܥܽܘܩܣܳܐ ܕܟܽܘܒܳܗ̇܀
ܥܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܳܗ̇ ܨܺܝܪ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܢܗܰܪ:
ܘܠܺܠܝܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܬܠܶܐ ܒܰܓܕ̈ܽܘܠܶܝܗ̇ ܘܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ.
ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܶܡܪ̈ܶܝܗ̇ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܳܐܐܰܪ:
ܐܳܦ ܐܶܣܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܩܽܘܒܠܶܠܝܗ̇ ܡܕܰܝܨܺܝܢ ܒܪܶܦܣܶܐ ܕܚܳܕܰܪ.
ܡܶܢ ܢܽܘܫ̈ܩܳܬܳܗ̇ ܗܘܰܘ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܨܠܺܝ̈ܠܶܐ:
ܘܡܶܢ ܢܽܘܟ̈ܬܳܬܳܗ̇ ܐܶܬܬܟܺܝܢܘ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܘܦܰܩ̈ܥܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ.
ܬܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘܡܳܢܶܐ[4] ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܕܝܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܒܶܪ̈ܽܘܠܶܐ:
ܐܳܦ ܚܰܙܽܘܪ̈ܶܐ[5] ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܦܰܟܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܝܟ ܩܰܢܕܺܝ̈ܠܶܐ.
ܫܢܺܝܓܳܐ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܥܰܒܕܰܢܝ̱ ܕܗܳܕܶܐ ܗܳܐ ܟܡܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ:
ܫܒܳܢܝ̱ ܓܶܝܪ ܚܽܘܒܳܗ̇ ܘܦܶܪܕܰܬ݂ ܫܶܢܰܬܝ̱ ܘܰܓܢܺܝܙ ܥܶܕܪܳܐ.
ܒܰܪܡܰܢܝ̱ ܟܰܦܢܳܐ ܫܰܢܩܰܢܝ̱ ܨܰܗܝܳܐ ܕܰܝܒܰܢܝ̱ ܫܰܗܪܳܐ:
ܘܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܗ̇ ܠܛܰܘܚܳܐ ܣܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܦܣܺܝܩ ܣܰܒܪܳܐ܀
ܥܰܡ ܗܰܠܳܟ̈ܶܐ ܐܰܫܦܶܠ̈ܝ̱ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܙܰܒܢܳܐ ܡܬܺܝܚܳܐ:
ܘܒܶܐܣܛܘܳܐ[6] ܬܶܥܫܶܬ ܢܰܓܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܠܶܒܳܐ ܓܢܺܝܚܳܐ.
ܒܨܺܝܬ ܠܰܐܬܺܝܢܶܣ ܘܰܠܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ[7] ܒܪܶܗܛܳܐ ܡܬܺܝܚܳܐ:
ܟܺܐܒܝ̱ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܘܗܳܐ ܡܕܰܢܶܩ ܠܺܝ ܒܶܠܥܳܕ ܢܰܘܚܳܐ܀
ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܪܺܝܗܺܝܢ ܟܰܕ ܘܰܫܢܺܝܓܺܝܢ ܘܠܰܝܬ ܡܰܐܣܝܳܢܳܐ:
ܒܚܶܠ̈ܡܶܐ ܣܳܒܟܺܝܢ ܠܶܐܣ̈ܶܐ ܡܳܝܫܺܝܢ ܘܠܰܝܬ ܡܰܦܩܳܢܳܐ.
ܒܙܰܠ̈ܓܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ[8] ܛܥܰܘ ܪ̈ܳܝܽܘܓܶܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܝܳܢܳܐ:
ܘܥܰܠ ܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܗܓܳܢܳܝ̈ܶܐ[9] ܫܕܰܘ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ܀
ܡܛܺܝܬ ܓܳܙܰܪܬܳܐ[10] ܕܰܣܝܳܡ ܐܰܬܪܳܗ̇ ܚܶܫܽܘܟ ܢܰܗܺܝܪ:
ܘܰܚܒܺܝܫܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܪܰܛܒܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܪܰܬܚܳܐ ܕܰܐܬܺܝܪ.
ܥܰܦܪܳܗ̇ ܘܒܶܙ̈ܩܶܝܗ̇ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܚܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ:
ܒܪܰܡ ܬܰܓܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܳ‎ܠܰܦ ܠܡܰܚܣܶܢ ܥܰܬܺܝܪ܀
ܠܗܳܕܶܐ ܚܕܺܝܪܺܝܢ ܫܬܳܐ ܫܽܘܪ̈ܺܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܰܚܡܺܝܢ:
ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܡܩܰܝܡܺܝܢ.
ܪ̈ܳܡܺܝܢ ܘܰܦܐܶܝܢ ܚܳܕܪܺܝܢ ܒܰܐܡܺܝܢ ܟܰܕ ܘܰܩܒܺܝܥܺܝܢ:
ܘܠܰܡܢܳܬܳܝ̈ܶܐ ܒܟܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܠܰܚܡܺܝܢ ܘܳܐܣܪܺܝܢ.
ܫܢܺܝܓ ܐܽܘܪܺܝܦܳܘܣ[11] ܫܰܟܠܶܠ ܬܰܡܳܢ ܥܣܰܪ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ[12]:
ܘܰܚܒܰܫ ܒܗܽܘܢ ܫܶܛ̈ܚܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ.
ܣܝܳܡ̈ܶܐ ܘܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܘܪ̈ܶܦܬܶܐ ܘܰܐܡܢ̈ܶܐ ܘܰܫܟܳܚ̈ܳܬܳܐ:
ܒܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܦܰܠܶܓ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܒܰܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ܀
ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܰܥ ܚܳܢ̈ܘܳܢ[13] ܒܚܶܟܡܳܐ ܩܒܺܝ̈ܥܳܢ:
ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܗܶܝܢ ܐܰܣܺܝ̈ܢܳܢ.
ܥܒܽܘܪܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ:
ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܶܫܟܳܐ ܐܳܦ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܫܳܒ̈ܝܳܢ܀
ܚܕܳܐ ܠܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ[14] ܒܝܰܕ ܩܰܢܕܺܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܳܪܫܳܐ:
ܚܒܰܪܬܳܗ̇[15] ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܒܰܟܢܽܘܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܟܳܒܫܳܐ.
ܠܦܽܘܢܺܝܩܳܝ̈ܶܐ[16] ܒܬܰܘܣܳܦ ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܕܰܪܫܳܐ:
ܘܰܠܬܰܪ̈ܩܳܝܶܐ ܒܝܰܕ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܗ̇ ܚܳܬܳܗ̇[17] ܡܫܰܓܫܳܐ܀
ܚܙܺܝܬ ܓܶܝܪ ܬܰܡܳܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܚ̈ܘܳܢ[18] ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ.
ܒܢ̈ܳܬ ܚܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܚܕܳܐ ܩܰܫܺܝܫܬܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ:
ܒܟܺܝܪܳܝܬܳܐ ܡܰܢ ܚܳܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܶܐܡܳܐ ܠܰܠܩܺܝܫܳܝܬܳܐ.
ܟܰܕ ܒܰܐܟܣܶܢܝܳܐ ܒܩܶܨ ܓܳܠܽܘܬܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܐܰܡܗ̈ܳܬܳܐ܀
ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܬܺܝܪ ܡܕܰܝܪܳܐ ܪܶܒܰܬ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܝܳܐ:
ܘܡܳܝܫܳܐ ܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܘܡܶܢ ܟܰܪ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܡܫܰܢܝܳܐ.
ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܒܪܶܡܙܳܐ ܕܚܳܬܳܗ̇ ܒܳܐܐܰܪ ܦܳܗܝܳܐ:
ܟܰܕ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܦܬܺܝ̈ܟܶܐ ܚܳܫܠܳܐ ܘܒܳܪܝܳܐ܀
ܡܳܪܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܛܳܒ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ:
ܘܰܒܪܶܚܡܬܗܶܝܢ ܒܠܰܥ ܗܘܳܐ ܠܶܒܶܗ ܐܳܦ ܐܶܫܬܰܢܰܓ.
ܣܕܰܩ ܗܘܳܐ ܝܳܬܶܗ ܠܘܳܬ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܘܠܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ:
ܘܰܐܫܠܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܐܽܘܚܕܳܢܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܬܢܰܘܰܓ܀
ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡ ܩܰܫܺܝܫܬܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ:
ܟܰܕ ܚܰܘܺܝܬܳܗ̇ ܠܥܶܠܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܢܰܦܫܝ̱ ܢܰܦܺܝܩܳܐ.
ܦܰܢܝܰܬ݂ ܡܶܚܕܳܐ ܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܨܰܪܒܽܘܩܳܐ:
ܘܬܶܦܟܽܘܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܒܓܶܪܓܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܕܥܰܡܠܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ܀
ܢܺܐܪ̈ܒܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܪܡܺܝܬ݁ ܗܳܫܳܐ:
ܟܰܕ ܘܰܣܪܺܝܓܳܐ ܒܢܶܫ̈ܒܶܐ ܘܦܰܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܚܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ.
ܠܚܳܬܝ̱ ܕܺܝܠܝ̱ ܣܰܒ ܠܳܟ ܡܗܰܕܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܡܕܰܪܫܳܐ:
ܕܗܺܝ ܡܡܰܢܥܳܐ ܠܳܟ ܨܶܝܕ ܣܽܘܟܳܝܳܟ ܒܶܠܥܳܕ ܬܰܘܫܳܐ܀
ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܦܩܶܬ ܡܶܢ ܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܩܺܐܪ̈ܣܶܐ:
ܘܰܦܗܺܝܬ݂ ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܘܫܰܠ̈ܒܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܽܘܩ̈ܣܶܐ.
ܚܙܺܝܬ݂ ܓܶܝܪ ܬܰܡܳܢ ܓܙܳܪ̈ܶܐ ܕܪܳܥܶܝܢ ܒܡܰܪ̈ܓܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ:
ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ[19] ܕܓܳܕܠܺܝܢ ܕܽܘܡ̈ܣܶܐ ܠܪ̈ܶܡܙܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ܀
ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܐܰܣܶܩ ܩܰܒܥܳܗ̇ ܐܶܕܢܶܗ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ[20]:
ܘܰܐܪܟܶܢ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܣܶܦܬܳܐ ܕܪܳܣܡܳܐ ܓܽܘܡܪ̈ܰܝ ܢܽܘܪܳܐ.
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܛܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܩܠܺܝܕܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܛܫܳܐ ܒܚܽܘܪܳܐ:
ܘܣܶܠܩܰܬ݂ ܚܶܡܬܶܗ ܥܰܠ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܚܒܽܘܪܳܐ[21]܀
ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܐܰܘܥܺܝ ܐܶܒܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪܰܚ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܰܘܡܳܐ[22]:
ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܥܳܡܶܕ ܠܚܶܙ̈ܶܐ ܪ̈ܓܰܝܳܐ ܘܓܳܐܶܫ ܬܗܽܘܡܳܐ[23].
ܚܰܕ ܡܰܢ ܕܳܡܶܟ ܥܰܠ ܚܰܕ ܣܶܛܪܶܗ ܘܳܐܟܶܠ ܩܶܛܡܳܐ[24]:
ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܨܰܠܶܦ ܗܰܘ ܠܶܗ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܨܳܐܰܪ ܪܽܘܫܡܳܐ[25].
ܚܰܕ ܐܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ ܚܰܫܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܒܶܟܝܳܐ ܡܫܰܡܰܪ[26]:
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܪܰܩܶܕ ܘܰܒܩܺܝܬܳܪܶܗ ܢܳܩܶܫ ܙܳܡܰܪ[27].
ܚܰܕ ܒܰܦܓܽܘܕ̈ܶܐ ܠܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܳܐ ܐܳܣܰܪ ܦܳܟܰܪ[28]:
ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܒܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܕܰܝܶܨ ܟܰܕ ܘܰܡܫܰܘܰܪ[29]܀
ܚܰܕ ܡܶܢ ܫܶܩܡܳܐ ܣܓܽܘܠܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܩܳܛܶܦ ܚܳܪܶܫ[30]:
ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܒܰܐܣܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܫܶܪ̈ܫܶܐ ܕܟܰܦܢܳܐ ܥܳܩܰܪ ܬܳܠܶܫ[31].
ܚܰܕ ܠܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܚܳܣܶܢ ܟܳܒܶܫ[32]:
ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܳܐܦܰܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܙܳܓܰܪ ܚܳܒܶܫ[33].
ܚܙܺܝܬ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܛܰܠܝܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܰܩܛܺܝܪ ܬܳܓܳܐ[34]:
ܕܰܒܪܶܓܰܬ ܗܳܝ ܕܫܳܢܝܳܐ ܥܒܰܕܬܰܢܝ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܢܺܝܓܳܐ.
ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܕܶܩܠܳܐ ܡܢܰܨܰܪ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܠܶܒܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ:
ܘܠܳܐ ܥܳܢܝܳܐ ܠܶܗ ܒܗܳܝ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܕܰܫܪܰܥ ܘܰܫܓܳܐ܀
ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܽܘܬܶܗ ܙܰܝܰܚ ܣܐܽܘܢܳܗ̇:
ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܚܰܠܶܦ ܘܰܐܣܠܺܝ ܒܩܶܨ ܥܶܢܝܳܢܳܗ̇.
ܒܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܺܐܪܬܳܐ ܕܡܳܟܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܢܝܳܢܳܗ̇:
ܘܠܳܐ ܐܶܬܪܰܡܝܰܬ ܠܰܡܓܳܒܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܒܰܓܒܺܝܢܳܗ̇܀
ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܢܰܣܺܝܬ݂ ܫܺܝܛܽܘܬ݂ ܓܰܐܝܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܫܶܡܫܳܐ:
ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܟܒܰܫ ܬܰܩܕܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ ܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ.
ܦܶܣܩܶܬ ܣܰܒܪܳܐ ܘܚܶܠܕܶܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܪ̈ܰܚܫܳܐ:
ܘܰܒܟܺܝܬ ܠܰܩܢܽܘܡܝ̱ ܕܠܺܐܝܩܺܝ ܥܶܡܠܶܬ ܘܦܰܕ ܠܶܗ ܢܺܝܫܳܐ܀
ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܫܶܢܓܳܐ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܫܰܒܩܰܢܝ̱ ܐܶܢܽܘܚ ܘܶܐܫܠܶܐ:
ܡܥܳܕܽ ܗ̱ܘ ܚܺܐܦܶܗ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܡܰܘ̈ܬܺܝܢ ܡܰܡܣܰܪ ܡܰܩܠܶܐ.
ܬܽܘܒ ܐܶܬܛܰܝܒܶܬ ܕܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܗ̇ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܕܠܶܐ:
ܕܡܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܟ ܐܶܬܕܰܠܶܐ܀
ܡܶܟܺܝܠ ܒܽܘܟܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܰܠܩܽܘܢܝ̱ ܥܰܠ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܗ̇:
ܕܣܳܥܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܒܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܗ̇.
ܠܳܐ ܚܙܰܘ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܚܶܫܟܳܐ ܩܪܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܳܗ̇:
ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܺܝ ܦܰܐܝܽܘܬܳܗ̇܀
ܐܰܪܶܙܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܪܶܚܡܰܬ ܨܰܝܕܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܛܠܺܝܬܳܐ:
ܘܒܰܣܦܳܪ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܡܕܰܝܪܳܐ ܒܰܐܡܺܝܢ ܕܠܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ.
ܥܰܡ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ[35] ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܬܰܡܳܢ ܩܢܳܬ݂ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ:
ܘܰܒܥܶܢܝܳܢܳܗ̇ ܥܽܘܬܪܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܐܳܦ ܪܰܒܽܘܬܳܐ܀
ܚܰܛܦܰܢܝ ܣܰܒܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܐܶܣܦܺܝܪܳܐ ܫܕܳܢܝ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ:
ܘܟܰܕ ܓܶܝܪ ܚܙܰܐܽܘܢܝ ܡܛܰܪܦܳܐ ܟܬܺܝܫܳܐ ܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܝܗܽܘܢ.
ܠܰܒܒܽܘܢܝ ܒܰܝܐܽܘܢܝ ܥܰܕܪܽܘܢܝ ܥܰܨܒܽܘܢܝ ܒܣܰܡܡܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ:
ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ ܪܽܘܚܝ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܦܶܗ ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܀
ܐܳܡܪܺܝܢ ܛܠܺܝܬܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܟܶܠ̈ܠܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܚܡܺܝܠܳܐ:
ܘܰܒܩܶܨ ܚܽܘܨܦܳܗ̇ ܗܳܪܟܳܐ ܒܘܰܥܕܰܢ ܡܕܰܝܠܳܐ ܡܕܺܝܠܳܐ.
ܗܺܝ ܐܰܠܦܰܬ ܠܰܢ ܨܰܝܕܳܐ ܘܣܰܚܘܳܐ ܘܫܶܕܠܳܐ ܚܽܘܠܳܐ:
ܘܒܰܐܡܺܝܢ ܡܳܙܓܳܐ ܚܰܡܪܳܐ[36] ܠܣܺܝܥܬܰܢ ܒܟܳܣܳܐ ܓܠܺܝܠܳܐ܀
ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܪܚܽܘܡܬܳܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܰܪܬ ܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ:
ܘܥܰܡܳܗ̇ ܬܶܣܰܩ ܠܕܶܩܠܳܐ ܕܩܶܦ̈ܠܶܐܐ ܘܰܕܒܽܘܕܳܩ̈ܶܐ.
ܠܡܶܣܒܰܠ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܕܽܘ̈ܥܬܶܐ ܘܪܶܒܽܘ ܫܚܳܩ̈ܶܐ:
ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܡܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܗ̇ ܐܳܦ ܕܽܘܢܳܩ̈ܶܐ܀
ܐܶܢ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܢܺܝܫܳܐ ܠܓܶܐܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝܢ̈ܶܐ:
ܘܰܚܘܺܝܚܳܐܺܝܬ ܬܶܚܽܘܬ݂ ܠܕܰܪܳܐ ܥܰܡ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ.
ܟܰܕ ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܚܰܨܳܐ ܠܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܬܺܝ̈ܢܶܐ:
ܡܨܶܝܬ݁ ܗ̱ܘ ܬܫܰܘܙܶܒ ܠܗܳܝ ܕܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܥܰܡ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ܀
ܩܕܳܡܰܝܟ ܛܽܘܪܳܐ[37] ܕܪܳܡ ܗ̱ܘ̣ ܪܰܘܡܶܗ ܡܶܢ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ:
ܘܥܰܠ ܩܰܪܩܰܦܬܶܗ ܫܛܺܝܚܺܝܢ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ[38].
ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܪ̈ܳܟܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܬܰܩܺܝ̈ܦܳܬܳܐ:
ܘܥܰܠ ܫܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܕܺܝܪܺܝܢ ܦܽܘܪ̈ܩܣܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܀
ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܛܰܘܚ̈ܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܘ̈ܩܶܐ ܫܩܺܝܠ ܘܰܡܫܰܟܠܰܠ:
ܩܰܝܛܽܘܢ ܦܺܐܝܬܳܐ ܕܫܰܢܓܳܟ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ.
ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܶܓܕܽܘܠ ܠܬܰܡܳܢ ܛܰܘܣܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܪܩܰܠ:
ܡܶܬܪܰܟܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܬܶܥܨܽܘܒ ܠܶܒܳܟ ܗܰܘ ܕܰܡܢܰܘܰܠ܀
ܒܰܕܓܽܘܢ ܣܳܡܶܬ݂ ܐܰܦܰܝ̈ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܬܬܚܺܝܪ ܢܺܝܫܳܐ:
ܟܰܕ ܠܰܫܦܽܘܠܰܝ̈ ܛܽܘܪܳܐ ܣܶܡܟܶܬ݂ ܒܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ.
ܦܓܰܥ ܒܺܝ ܥܠܰܝܡܳܐ[39] ܕܡܰܥܡܶܛ ܙܺܝܘܶܗ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ:
ܦܐܶܐ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܘܰܡܫܰܘܙܶܒ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܀
ܡܶܢ ܕܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܐܶܚܰܕܬܰܢܝ ܓܶܝܪ ܩܰܒܳܒܺܝܬܳܐ:
ܘܗܺܝ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܥܒܰܕܬܰܢܝ ܡܶܢܫܶܠܝ ܦܶܠܓܽܘ ܡܺܝܬܳܐ.
ܫܽܘܦܪܶܗ ܫܰܢܓܰܢܝ̱ ܥܽܘܫܢܶܗ ܣܰܪܕܰܢܝ ܘܰܡܠܳܢܝ ܪܬܺܝܬܳܐ:
ܘܰܗܘܳܬ ܒܶܝ ܓܶܝܪ ܕܶܚܠܬܶܗ ܦܺܐܝܬܳܐ ܚܰܠܳܕܺܝܬܳܐ܀
ܥܰܪ̈ܩܰܝ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܗܶܪ̈ܓܰܝ ܙܺܝܘܶܗ ܐܰܣܪܽܘܢܝ ܫܰܓܫܽܘܢܝ:
ܘܙܰܠܓܰܝ̈ ܒܰܪ̈ܩܰܝ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܶܗ ܢܰܗܙܽܘܢܝ ܕܰܠܚܽܘܢܝ.
ܦܛܰܪ ܠܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܝ ܘܶܐܫܬܰܓܢܺܝ ܗܰܘܢܝ̱ ܘܚܶܒ̈ܠܶܐ ܟܰܪܟܽܘܢܝ:
ܛܥܺܝܬ ܝܳܬܝ ܒܰܥܓܰܠ ܟܰܕ ܨܰܘܪ̈ܳܢܶܐ ܕܬܶܗܪܳܐ ܐܰܚܕܽܘܢܝ܀
ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܢܺܝܦ ܐܺܝܕܶܗ ܘܰܫܠܳܢܝ ܡܶܢ ܟܺܐܡܽܘܢܳܐ:
ܘܰܢܦܰܚ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܟܰܕ ܚܰܕܶܬ ܒܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ[40].
ܕܶܗܢܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܪܽܘܚܝ̱ ܒܚܰܠܝܽܘܬ ܪܶܬܡܶܗ ܡܠܶܐ ܚܰܘܣܳܢܳܐ:
ܘܰܩܢܺܝܬ݂ ܡܶܢܫܶܠܝ ܥܰܡ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܐܳܘ ܒܽܘܝܳܢܳܐ܀
ܫܰܐܠܰܢܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܰܡܪܰܚܬ݁ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ:
ܘܰܐܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܩܪܳܬܳܟ ܬܒܰܩܰܪ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܢܳܐ.
ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ ܟܰܝ ܗܘܳܬ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܐܰܘ ܒܡܽܘܠܟܳܢܳܐ:
ܒܬܰܘܫܳܐ ܗܰܠܶܟܬ݁ ܐܰܘ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܕܝܳܢܳܐ܀
ܚܽܘܛܳܐ ܕܫܳܬܩܳܐ ܡܬܰܚ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ ܒܝܰܕ ܫܽܘܐܳܠܶܗ:
ܕܟܽܠܳܗ̇ ܥܶܠܬܳܐ ܐܶܣܬܰܝܟܰܬ ܠܳܗ̇ ܒܝܳܐܝܽܘܬ ܩܽܘܒܠܶܠܗ.
ܩܰܪܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܝܰܐܝܺܒܽܘܬܶܗ ܪܶܬܚܰܬ ܠܩܽܘܒܠܶܠܶܗ:
ܘܡܳܢܳܐ ܡܓܺܝܒ ܗܘܺܝܬ݂ ܕܚܺܐܦܳܐ ܕܪܶܗܛܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ  ܕܺܝܠܶܗ܀
ܚܙܳܐ ܕܚܰܠܰܫܬܰܢܝ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܦܶܓܥܶܗ ܕܚܺܝܠܳܐ:
ܡܶܚܕܳܐ ܐܰܓܢܶܙ ܠܰܐܟܣܺܝܣܳܝܳܐ[41] ܒܗܰܘ ܐܰܫܺܝܠܳܐ[42].
ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܳܕܶܬ݂ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܘܰܐܪܰܚ ܕܶܚܠܳܐ:
ܒܕܰܚܙܺܝܬ ܕܰܫܘܶܐ ܐܳܦܶܢ ܒܓܶܢܣܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܢܶܙܠܳܐ܀
ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܥܰܡ ܟܢܳܬܳܐ ܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬܳܐ:
ܘܗܽܘ ܨܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܡܦܺܝܛܽܘܬܳܐ.
ܡܶܛܽܠ ܛܽܘܗܡܶܗ ܘܰܫܡܶܗ ܘܰܐܬܪܶܗ ܒܰܐܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ:
ܥܰܩܒܶܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܘܗܳܟܰܢ ܦܰܢܺܝ ܒܰܣܕܺܝܪܽܘܬܳܐ܀
ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܟܒܰܫ ܬܰܩܕܶܗ ܬܪܶܝܢ ܐܽܘܚܕܳܢ̈ܶܐ:
ܡܶܢ ܗܰܘ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܐܫܘܰܚ ܓܶܢܣܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ.
ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܐܬܰܪܝ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܩܠܺܝ̈ܡܶܐ ܕܡܶܬܦܰܪ̈ܫܳܢܶܐ:
ܘܫܶܡܝ ܚܰܝ ܒܰܪ ܥܺܝܪ ܐܰܝܟ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܰܡܥܰܫܢܳܢ̈ܶܐ܀
ܬܠܳܬܳܐ ܚܶܣ̈ܢܶܐ ܡܪ̈ܺܝܕܶܐ[43] ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܐܳܒܝ̱ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ:
ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܬܶܫܥܳܐ ܝܰܡ̈ܡܺܝܢ[44] ܐܰܝܟ ܚܶܐܪܺܝܬܳܐ.
ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܫܳܦܥܺܝܢ ܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܦܳܪܰܚܬܳܐ:
ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܛܽܘ̈ܦܶܐ ܟܰܕ ܘܰܚܠܺܝܛܺܝܢ ܕܠܳܐ ܚܒܺܝܟܽܘܬܳܐ܀
ܒܰܕܓܽܘܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܺܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܬܺܝܬ݂ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ:
ܬܪܶܝܢ ܥܰܒܕܺܝ̈ܢ[45] ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܳܐܒܝ̱ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܒܰܐܓܪܳܐ.
ܗܰܘ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܘܨܰܦܪܳܐ:
ܘܰܙܥܽܘܪܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܣܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܒܥܰܪ̈ܩܰܝ ܡܶܕܪܳܐ܀
ܥܰܒܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܪܰܕ ܥܰܠ ܡܳܪܶܗ ܘܰܐܪܺܝܡ ܥܶܩܒܳܐ:
ܘܶܐܫܬܰܩܰܠ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܰܐܪܡܺܝ ܚܰܪܒܳܐ.
ܘܟܰܕ ܥܳܪܶܩ ܗܘܳܐ ܨܠܳܐ ܠܰܟܢܳܬܶܗ ܙܥܽܘܪܳܐ ܢܶܫܒܳܐ:
ܘܰܒܚܳܪܥܽܘܬܶܗ ܚܰܛܦܶܗ ܘܒܰܙܶܗ ܘܚܰܠܶܦ ܝܰܬܒܳܐ܀
ܪܓܶܙ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܠܰܡܨܳܕܽܘܬܶܗ:
ܘܦܰܪܓܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܰܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ.
ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܪܡܳܐ ܠܳܐ ܟܘܰܙ ܘܰܩܦܰܣ ܓܽܘܡܕܳܢܽܘܬܶܗ:
ܐܶܠܳܐ ܐܰܚܨܶܦ ܘܰܚܣܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܪܳܚܽܘܬܶܗ܀
ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܠܚܰܢܝ ܕܶܐܚܪܽܘܒ ܠܚܳܪܥܳܐ ܕܰܐܪܫܰܥ:
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܓܶܐܪܳܐ ܕܶܐܒܠܰܥ ܢܶܒܠܰܥ.
ܐܶܣܟܺܝܡ ܐܰܬܪܳܐ ܐܶܬܥܰܛܦܶܬ ܠܺܝ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܘܕܰܥ:
ܘܢܶܬܶܠ ܚܰܨܳܐ ܘܢܺܐܒܰܕ ܫܰܒܝܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܨܛܰܢܰܥ܀
ܐܰܝܟ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܰܐܝܟ ܓܳܫܽܘܫܳܐ ܗܘܺܝܬ ܒܰܐܟܣܶܢܝܳܐ:
ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܟܺܝܬ ܕܠܳܐ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܠܳܐ ܒܰܪ ܠܶܘܝܳܐ.
ܦܓܰܥ ܒܺܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܩܺܐܪܣܳܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܥܽܘܕ ܘܰܪܓܽܘܡܝܳܐ:
ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܶܒܠܶܬ݂ ܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܬܽܘܗܳܝܳܐ܀
ܐܰܛܒܽܘܢܝ ܥܠܰܘܗܝ ܕܒܳܐܐܰܪ ܡܕܰܝܰܪ ܗܰܘ ܡܳܪܽܘܕܳܐ:
ܘܶܐܬܚܰܟܡܶܬ݂ ܠܺܝ ܘܣܶܠܩܶܬ݂ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܥܰܠ ܥܰܡܽܘܕܳܐ.
ܚܙܳܢܝ ܓܶܝܪ ܘܰܢܦܰܠ ܘܰܛܫܳܐ ܒܚܰܘܪܳܐ ܐܰܝܟ ܦܪܰܚܕܽܘܕܳܐ:
ܘܢܶܚܬܶܬ ܒܳܬܪܶܗ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܥܰܡܽܘܕܳܐ܀
ܠܒܰܟܬܶܗ ܒܢܶܩܥܶܗ ܘܦܶܥܶܬ ܪܺܝܫܶܗ ܡܶܨܥܰܬ ܚܰܘܪܶܗ:
ܘܰܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܒܩܽܘܠܳܪ̈ܶܐ ܟܶܒܢܶܬ݂ ܨܰܘܪܶܗ.
ܐܰܥܕܺܝܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܠܥܰܒܕܳܐ ܥܠܺܝܒܳܐ ܕܰܣܓܺܝ ܬܒܳܪܶܗ:
ܟܰܕ ܚܰܪܰܪܬܶܗ ܕܰܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܐܰܫܩܶܠ ܠܰܐܬܪܶܗ܀
ܦܳܫܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܕܳܐܦ ܝܺܩܰܪܬܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܡܛܶܐ:
ܕܰܠܡܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܢܺܐܪܥܶܗ ܩܺܐܪܣܳܐ ܐܰܘ ܢܶܬܠܰܣܛܶܐ.
ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܓܰܒܪܳܐ ܓܡܽܘܪ ܡܰܪܕܺܝܬܳܟ ܕܠܳܐ ܬܶܫܬܰܛܶܐ:
ܟܰܕ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܕܪܰܫ ܡܰܠܟܳܐ ܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬܶܣܛܶܐ܀
ܣܰܒ ܠܳܟ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܥܶܙܰܩܬܳܐ[46] ܕܺܝܠܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܐܳܬܳܐ:
ܕܠܳܐ ܢܚܰܪܛܽܘܢܳܟ ܢܳܛܪ̈ܰܝ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܒܰܗܦܳܟ̈ܳܬܳܐ.
ܛܰܪܶܝܗ̇ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘ ܕܠܳܐ ܬܶܬܚܰܠܰܨ ܒܰܫܟܳܚ̈ܳܬܳܐ:
ܘܬܺܐܒܰܕ ܠܰܓܡܳܪ ܘܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܬܶܫܟܰܚ ܬܽܘܒ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ.
ܩܕܳܡܰܝܟ ܦܽܘܬܩܳܐ[47] ܦܬܺܝܟܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܕܠܳܐ ܩܒܺܝܥ ܒܰܐܪܥܳܐ:
ܘܺܐܝܬ ܒܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܡܶܫ ܟܰܘܺܝ̈ܢ[48] ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܬܰܪܥܳܐ.
ܒܗܳܢܳܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܕܢܳܗܡܺܝܢ ܐܰܪܒܥܳܐ[49]:
ܩܢܺܝ ܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܒܰܙܥܽܘܢܳܟ ܒܰܡܠܶܐ ܫܳܥܳܐ܀
ܐܶܨܛܰܢܰܥ ܓܶܝܪ ܘܰܙܓܽܘܪ ܟܰܘ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܠܳܟ ܘܰܠܗܽܘܢ:
ܘܰܐܩܶܠ ܪܶܗܛܳܟ ܕܠܳܐ ܢܚܰܪܛܽܘܢܳܟ ܒܝܰܕ ܛܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.
ܘܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܒܽܐܘܪܚܳܟ ܘܰܬܠܳܬ݂ ܚܰܝ̈ܘܳܢ[50] ܕܒܺܝ̈ܫܳܢ ܡܶܢܗܽܘܢ:
ܥܪܳܕܳܐ ܘܢܶܡܪܳܐ ܐܳܦ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܕܒܺܝܫ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ܀
ܒܰܐܦܰܝ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܣܺܝܡ ܫܽܘܪܳܐ ܕܟܳܠܶܐ ܘܙܳܓܰܪ:
ܥܰܠ ܝܰܕ ܐܽܘܪܚܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܟܳܡܢܺܝܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܥܳܒܰܪ.
ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܫܳܓܶܫ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܫܰܓܶܫ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܬܳܒܰܪ:
ܩܢܺܝ ܡܡܰܫܚܽܘܬܳܐ ܒܰܦܣܳܥ̈ܳܬܳܟ ܕܠܳܐ ܬܶܬܦܰܟܰܪ܀
ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܫܰܒܥܳܐ ܬܰܪ̈ܥܺܝܢ[51]:
ܕܪܳܡܺܝܢ ܘܰܦܬܶܝܢ ܘܰܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܣܰܓܺܝ ܪܓܺܝܓܺܝܢ.
ܐ̱ܢܳܫ ܟܽܘܫܳܝܳܐ[52] ܐܰܝܟ ܬܰܪܳܥܳܐ ܬܰܡܳܢ ܟܰܡܺܝܢ:
ܡܚܰܬܚܶܬ݂ ܡܓܰܪܶܓ ܡܫܰܓܶܫ ܡܰܪܶܓ ܠܳܐܪ̈ܚܶܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ܀
ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܩܒܺܝܥܳܐ:
ܚܕܳܐ ܣܶܒܶܠܬܳܐ[53] ܕܪܺܝܫܳܗ̇ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܶܩܒܳܗ̇ ܒܰܐܪܥܳܐ.
ܡܙܰܩܦܳܐ ܘܥܰܣܩܳܐ ܘܰܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܫܰܒܥܳܐ:
ܟܰܕ ܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܡܥܳܕܺܝܢ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܰܐܘܨܰܪ ܣܰܒܥܳܐ܀
ܠܘܳܬ ܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܥܰܬܶܕ ܢܰܦܫܳܟ:
ܕܰܒܫܽܘܠܳܡܗܽܘܢ ܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܬܶܓܡܽܘܪ ܢܺܝܫܳܟ.
ܣܢܺܝ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܘܰܠܩܽܘܛܳܥܳܐ ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܟܽܘܫܳܟ:
ܟܰܕ ܡܶܢ ܥܽܘܩ̈ܣܶܐ ܠܰܩܶܛ ܘܰܪܕܳܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܠܪܺܝܫܳܟ܀
ܘܺܐܝܬ ܠܳܟ ܕܬܶܚܙܶܐ ܚܕܳܐ ܓܳܙܰܪܬܳܐ[54] ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ:
ܕܰܫܟܺܝܚܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܬܪܶܥܣܰܪ ܡܕܺܝ̈ܢܳܢ[55] ܕܡܰܠ̈ܝܳܢ ܬܶܗܪ̈ܶܐ.
ܦܪ̈ܽܘܣܬܕܶܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܚܽܘܡܪ̈ܶܐ:
ܘܰܠܩܰܝܛܽܘܢܗܶܝܢ ܡܕܰܝܨܺܝܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܛܰܘܪ̈ܶܐ܀
ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܫܒܥܳܐ ܡܰܠܟܺܝ̈ܢ[56] ܕܛܳܒ ܢܰܨܺܝܚܺܝܢ:
ܫܢܺܝܓܺܝܢ ܟܬܺܝܫܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܬܰܘܫܳܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ.
ܠܒܳܬܪܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܦ ܠܰܩܕܳܡ̈ܶܐ ܦܳܣܥܺܝܢ ܟܳܪܟܺܝܢ:
ܘܒܶܠܥܳܕ ܢܰܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܓܺܝܙܰܒܪ̈ܶܐ ܠܓܰܘܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ܀
ܐܶܢܗܽܘ ܕܥܳܪܨܳܐ ܘܡܶܣܬܰܩܒܰܠ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ:
ܛܰܪ ܗܰܠܟ̈ܳܬܳܟ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܢܶܫܒܰܝ̈ܗܽܘܢ.
ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܕܰܠ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܫܐܺܝܠܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ:
ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܡܶܨ ܪ̈ܶܓܫܰܝܟ ܘܰܥܒܰܪ ܥܽܘܪ̈ܙܳܠܰܝܗܽܘܢ܀
ܠܓܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܫܥܳܐ ܚܶܣܢ̈ܶܐ[57] ܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܛܶܟܣܳܐ:
ܡܪ̈ܺܝܕܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܚܽܘܕܪܳܢܳܐܺܝܬ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܛܰܘܣܳܐ.
ܒܰܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܪܳܚܶܫ ܓܶܕܫܳܐ ܘܩܺܐܪܣܳܐ:
ܟܰܕ ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܠܰܛܒܰܠܳܪ̈ܶܐ ܘܰܥܕܳܐ ܘܓܰܘܣܳܐ܀
ܥܰܠ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܟ̈ܶܐ ܣܺܝܡ ܘܰܡܪܰܝܰܡ:
ܚܶܣܢܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܰܚܰܡ[58].
ܢܰܗܺܝܪ ܘܢܰܨܺܝܚ ܘܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܕܰܡ:
ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܰܙܠܶܓ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܚܰܡ܀
ܐܰܪܥܶܗ ܪܨܺܝܦܳܐ ܒܰܥܛܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪ̈ܩܶܐ ܙܠܺܝ̈ܚܶܐ:
ܐܳܦ ܬܰܛܠܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܝܽܘܩܰܢ̈ܬܶܐ ܘܡܶܢ ܒܶܪ̈ܽܘܠܶܐ.
ܟܪܽܘܡ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܣܰܦܺܝܠܳܐ ܘܙܰܠ̈ܓܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ:
ܐ̱ܣܟܳܦ̈ܳܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܩܪܽܘܣܛܶܠܽܘܣ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܣܚܺܝ̣ܚܶܐ܀
ܐܺܝܬ ܒܰܬܚܽܘܡܶܗ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ:
ܘܰܣܒܺܝܣܺܝܢ ܒܶܗ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܦܬܺܝ̈ܟܶܐ ܕܟܽܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ.
ܐܳܟ̈ܠܳܢ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܫܳܬܝ̈ܳܢ ܕܡܳܐ ܕܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ:
ܘܒܰܐܡܺܝܢ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܟܽܠ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܗܰܢܺܝ̈ܐܳܬܳܐ܀
ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܢܩܰܫ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܫܟܢܳܐ ܓܰܐܝܳܐ:
ܘܶܐܣܰܪ ܛܽܘܢ̈ܒܰܘܗܝ ܒܓܶܦ̈ܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܕܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ.
ܩܒܰܥ ܬܽܘܒ ܣܶܟܰܘ̈ܗܝ ܒܚܰܨ̈ܶܐ ܫܓܺܝܪ̈ܶܐ ܕܝܰܗ̈ܠܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ:
ܟܰܕ ܥܰܡܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܣܳܡ ܥܰܠ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܓܰܠ̱̈ܠܶܐ ܪ̈ܓܰܝܳܐ܀
ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܰܐܦܺܝ̈ܢ ܒܰܐܦܺܝ̈ܢ ܬܶܚܙܶܐ ܪܚܽܘܡܬܳܟ:
ܘܗܺܝ ܡܦܰܝܓܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܫܽܘܠܗܳܒܳܐ ܕܰܫܢܺܝܓܽܘܬܳܟ.
ܡܚܰܟܡܳܐ ܡܚܰܒܒܳܐ ܡܥܰܦܩܳܐ ܡܢܰܫܩܳܐ ܘܕܳܡܟܳܐ ܒܥܽܘܒܳܟ:
ܘܡܰܩܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܟܽܠܶܗ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܰܬܥܺܝܫܽܘܬܳܟ܀
ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܶܫܶܬ݂ ܣܽܘܢܢܺܝܦܰܛܪܽܘܢ[59]:
ܘܶܐܙܕܰܪܒܶܬ݂ ܠܺܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܕܰܦ̈ܶܐ ܕܩܽܘܟܰܠܺܝܽܘܢ.
ܠܚܰܠܝܽܘܬ݂ ܕܶܒܫܳܐ ܕܪܶܓܶܬ݂ ܐܰܡܰܪ ܐܶܦܣܰܢܬܺܝܽܘܢ:
ܕܛܶܒܳܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܫܚܳܩ̈ܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܽܘܘܳܢ܀
ܐܰܒܳܗܰܝ̈[60] ܓܶܝܪ ܝܰܗܒܘ ܠܺܝ ܚܰܒܪܳܐ[61] ܡܕܰܪܡܳܐ ܡܛܰܫܝܳܐ:
ܠܛܳܒܬܳܐ ܡܰܬܺܝܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܪܳܗܶܛ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܛܰܒܝܳܐ.
ܢܝܳܚܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܳܐ ܕܦܳܓܰܥ ܒܶܗ ܓܣܰܪ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ:
ܘܶܐܢ ܡܶܬܢܰܨܰܪ[62] ܡܠܶܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܢܳܥ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ܀
ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܚܳܐ ܘܰܥܒܺܝܕ ܦܰܚܳܐ ܘܣܳܢܐܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ:
ܘܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ.
ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘ̣ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܠ ܫܽܘܝܳܦܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܩܰܐܡܳܐ:
ܐܰܝܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܩܽܘܦܳܚܳܐ ܘܥܰܠ ܣܽܘܡܣܳܡܳܐ܀
ܚܰܡܫܳܐ ܥܽܘܩ̈ܣܺܝܢ[63] ܕܛܳܒ ܡܰܪܺܝܪܺܝܢ ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܟܝܳܢܳܐ:
ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܳܐܫܶܕ ܡܶܪܬܶܗ ܣܢܺܝܬܳܐ ܩܶܨ ܐܰܒܕܳܢܳܐ.
ܐܰܝܟ ܕܰܠܩܽܘܦܳܚ ܐܶܬܝܺܗܶܒ ܠܺܝ ܫܦܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ:
ܘܰܒܩܶܨ ܥܰܝܛܰܘ̈ܗܝ ܒܶܝܬ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܡܰܐܺܝܢܳܐ܀
ܟܡܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܳܬܳܐ ܙܟܳܐ ܐܳܦ ܫܰܦܶܠ:
ܘܰܠܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܒܓܶܪ̈ܓܶܐ ܒܩܺܝ̈ܩܶܐ ܐܶܣܰܪ ܥܰܪܩܶܠ.
ܠܰܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ ܒܬܰܙܺܝܙܽܘܬܶܗ ܢܳܟܶܐ ܘܩܳܛܶܠ:
ܘܠܰܕܣܳܢܶܐ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܚܽܘܬܚܳܬܰܘ̈ܗܝ ܡܪܰܦܶܐ ܡܫܰܕܶܠ܀
ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܰܟܟܰܢܝ̱ ܘܣܰܚܦܰܢܝ̱:
ܘܥܰܡ ܪܰܫܳܦܳܐ ܒܰܢܬܺܝܥܽܘܬܶܗ ܚܰܒܪܳܐ ܥܰܒܕܰܢܝ.
ܡܶܢ ܕܽܘܝܳܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܒܝ ܐܰܪܰܚ ܐܰܚܬܰܢܝ:
ܘܠܳܐ ܟܰܕܽܘ ܠܶܗ ܕܳܐܦ ܒܰܐܟܣܶܢܝܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܫܰܚܩܰܢܝ܀
ܒܥܶܠܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ ܐܽܘܪܚܳܐ ܪܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܫܳܐ:
ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܡܶܢ ܗܶܪ̈ܳܬܶܐ ܘܡܶܢ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ.
ܫܶܢܓܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܡܙܺܝܥ ܠܶܗ ܠܪܶܗܛܳܐ ܠܫܽܘܡܠܳܝ ܢܺܝܫܳܐ:
ܘܗܳܢܳܐ ܫܰܦܠܳܐ ܥܰܡ ܒܰܪ ܡܶܠܟܶܗ ܡܢܺܝܦ ܗܘܳܐ ܦܰܘܫܳܐ܀
ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܢܽܘܩܰܙܬܳܐ ܕܩܽܘܒܰܬ݂ ܢܽܘܗܪܶܗ:
ܘܫܰܡܠܺܝ ܚܽܘܕܪܳܐ ܕܚܽܘܪܳܪ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܗܦܰܟ ܠܰܐܬܪܶܗ.
ܚܽܘܢܳܝܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܘܡܶܢ ܢܺܝܪ ܥܰܘܠܳܐ ܐܰܓܗܳܐ ܨܰܘܪܶܗ:
ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܠܳܐ ܢܶܬܢܰܬܰܦ ܡܶܢ ܣܳܩܽܘܪܶܗ܀
ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܚܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܓܳܡܽܘܪܽܘܬܳܐ:
ܕܰܗܘܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܝܳܪܬܳܐ ܕܩܶܦ̈ܰܠܶܐܐ ܘܰܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ.
ܩܰܒܶܠ ܗܳܫܳܐ ܡܺܐܡܰܪ ܪ̈ܶܡܙܶܐ ܕܠܳܐ ܓܥܺܝܨܽܘܬܳܐ:
ܡܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܰܐܪܡܶܠ ܒܝܳܬܶܗ ܡܶܢ ܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ܀
ܬܪܶܝܢ ܫܳܡܽܘ̈ܢܺܝܢ ܐܰܥܶܠ ܠܓܰܙܶܗ ܡܳܪܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ:
ܠܳܐ ܢܶܬܥܰܟܰܪ ܢܺܝܫܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ.
ܕܠܳܐ ܢܶܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܬܰܫܒܳܝܳܐ ܡܠܶܐ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ:
ܡܶܢ ܬܺܘܪܣܳܝܳܐ ܕܥܽܘܪ̈ܒܶܐ ܢܕܺܝ̈ܕܶܐ ܙܒܰܢ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ܀
ܐܳܦܶܢ ܥܰܬܺܝܪ ܓܰܙܳܟ ܘܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܬܳܐܓܪ̈ܳܬܳܐ:
ܘܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܰܥܬܰܪ ܣܰܓܺܝ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ.
ܐܶܠܳܐ ܠܕܳܫܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܰܫܶܦ ܒܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ:
ܘܠܳܐ ܬܶܓܫܽܘܦ ܒܳܗ̇ ܒܟܰܫܺܝܪܽܘܬܳܟ ܡܳܐܝܺܢܽܘܬܳܐ܀
(ܬܰܘܕܺܝ ܠܚܽܘܒܳܟ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ:
ܣܓܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܐܒܽܘܟ ܥܰܡ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܠܳܐ ܦܠܺܝ̈ܓܘܳܬܳܐ܀)

 

 

 

ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܚܶܟܡܬܳܐ

ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡ ܚܶܟܡܬܳܐ: ܟܶܐܡܰܬ ܕܗܺܝ ܐܳܡܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܩܰܢܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܡܪܳܪ̈ܶܐ

ܐܶܢܗܽܘ ܕܪܶܓܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܛܰܠܝܳܐ ܕܬܶܬܚܰܝܰܕ ܒܰܢ:
ܘܰܕܢܶܬܚܰܠܶܐ ܝܰܫܛܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܒܰܛܥܶܡ ܚܽܘܒܰܢ.
ܣܢܺܝ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܒܕܽܘܩ ܫܰܪܒܰܢ:
ܘܠܳܐ ܬܗܶܐ ܡܦܰܝܶܓ ܨܰܗܝܳܟ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ ܓܽܘܒܰܢ.
ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܥܰܦܪܳܐ ܥܒܶܕ ܠܰܕܝܳܫܳܐ ܒܰܬܪܰܥ ܨܰܘܒܰܢ:
ܘܠܳܐ ܣܳܟ ܬܶܠܐܶܐ ܐܰܘ ܬܶܬܥܰܝܰܛ ܡܶܢ ܩܳܠ ܪܰܘܒܰܢ.
ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܶܨܒܶܐ ܕܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܠܳܟ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܠܶܒܰܢ:
ܠܳܐ ܢܶܟܐܰܒ ܠܳܟ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܶܒܠܰܥ ܒܰܫܢܳܢ ܚܰܪܒܰܢ.
ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܠܰܝܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܒܺܐܝܕܳܐ ܟܽܘܠܒܰܢ:
ܘܬܶܦܠܽܘܚ ܟܰܪܡܰܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܬ݁ ܕܬܶܛܥܰܡ ܣܳܟ ܡܶܢ ܐܶܒܰܢ.
ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܰܦܫܳܟ ܠܥܰܒܕܽܘ ܠܘܳܬܰܢ ܠܳܐ ܬܶܙܕܰܒܰܢ:
ܠܳܐ ܡܨܶܝܬ݁ ܬܥܰܪܶܩ ܓܰܪܡܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܫܳܪܽܘܬ ܥܶܪܒܰܢ.
ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܚܰܡܣܶܢ ܥܰܠ ܢܽܘܟ̈ܬܳܬܳܐ ܘܡܰܒ̈ܚܶܐ ܕܟܰܠܒܰܢ:
ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܳܟ ܢܰܘܚܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܒܛܶܠܳܠ ܕܽܘܠܒܰܢ.
ܟܡܳܐ ܪ̈ܳܚܽܘܡܶܐ ܕܛܳܒܺܝܢ ܡܶܢܳܟ ܒܫܶܡܥܳܐ ܕܛܶܒܰܢ:
ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܢܰܓܘ ܐܰܫܠܡܶܘ ܪܽܘܚܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܰܢ.
ܥܳܦܘ ܟܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܪܳܝܳܐܺܝܬ ܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܕܰܪܒܰܢ:
ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܢ ܚܳܪܘ ܒܰܨܪܳܝ ܘܺܐܠܳܐ ܕܚܶܠܒܰܢ.
ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܪܺܝܫ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܒܳܪܝܳܐ ܟܰܬܒܰܢ:
ܘܠܰܙܢܰܢ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܺܠܶܦ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܪܰܒܰܢ܀

ܕ: ܥܰܠ ܐܽܘܪܚܳܐ ܥܰܣܩܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ (ܝܕ ܢܩܫܢ)

ܒܰܬܪܰܥ ܚܶܟܡܳܐ ܟܰܕ ܢܶܩܫܶܬ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܠܺܝ ܕܡܰܢܽܘ ܫܰܒ ܘܨܳܒ:
ܦܰܢܺܝܬ݂ ܕܶܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܡ ܪܳܚܡܶܟܝ ܕܰܒܪܶܓܬܶܟܝ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܪܰܒܘ ܘܕܳܒܘ.
ܐܶܡܪܰܬ ܐܰܝܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܪܶܓܰܬܝ ܚܰܒܘ ܘܕܳܒܘ:
ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܛܠܶܐ ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܰܫܺܝܫ ܘܛܳܒ ܣܳܒ܀

ܕܚܰܡܫܳܐ

ܕܡܶܠܰܝ̈ ܚܶܟܡܬܳܐ ܠܰܘ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܡܰܠ̈ܠܳܢ: ܐܶܠܳܐ ܒܪܰܡ ܩܕܳܡ ܚܰܕ ܚܕܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܚܺܝܪܺܝܢ

ܣܳܦܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܗܳܘܶܐ ܡܡܰܠܶܠ:
ܗܽܘ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܳܝܶܐ ܗܳܘܶܐ ܡܙܰܠܶܠ.
ܡܰܢ ܕܰܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܫܳܛܝܳܐ ܡܕܰܠܶܠ:
ܒܰܟܠܺܝܠ ܨܰܥܪܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܐܪ̈ܳܙܶܐ ܫܳܛܝܳܐ ܡܟܰܠܶܠ.
ܣܳܦܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܗܰܠܶܠ:
ܘܠܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܝܳܐ ܠܒܽܘܪ̈ܶܐ ܡܓܰܠܶܠ.
ܣܳܦܪܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܠܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܣܳܟ ܠܳܐ ܡܩܰܠܶܠ:
ܘܒܶܐܕܢܰܝ̈ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܪܶܐ ܠܗܶܝܢ  ܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܡܥܰܠܶܠ.
ܒܰܡܛܰܘܫܽܘܬܳܐ ܕܗܽܘ̈ܠܶܐ ܠܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡܬܰܠܶܠ:
ܕܠܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠ̈ܠܳܢ ܣܰܟܠܳܐ[64] ܡܰܝܠܶܠ.
ܦܺܝܠܳܣܽܘܦܳܐ ܠܟܽܘܬܺܝܢ ܝܳܬܶܗ ܗܳܘܶܐ ܡܨܰܠܶܠ:
ܕܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ ܕܣܰܟܠܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܚܰܠܶܠ.

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܒܰܬܗܽܘܡ ܠܶܒܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܟ ܢܶܥܡܰܕ:
ܘܠܳܐ ܬܶܓܠܽܘܚܳܝܗܝ ܓܰܒܪܳܐ ܘܶܐܠܳܐ ܒܰܥܓܰܠ ܬܺܐܒܰܕ.
ܟܡܳܐ ܕܚܰܦܺܝܬܳܝܗܝ ܣܳܢܐܳܟ ܡܶܢܳܟ ܛܳܒ ܡܶܣܬܰܪܰܕ:
ܘܡܳܐ ܕܦܰܪܣܺܝܬܳܝܗܝ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܬܥܰܒܕܰܕ܀

♱ܙܙ: ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܟܽܘܘܳܢܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܣܰܟܠܳܐ♱

ܡܳܐ ܠܺܝ ܐܳܦ ܠܳܟ ܩܳܥܝܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܗܺܝ ܚܶܟܡܬܳܐ:
ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪ ܘܰܫܒܶܐ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ.
ܨܠܺܝܠ ܘܰܫܦܶܐ ܟܝܳܢܝ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܗܘܶܐ ܒܳܟ ܨܳܐܺܝܬܳܐ:
ܒܰܪܬ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܥܳܡܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܓܰܘ ܚܶܐܪܺܝܬܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝܟ ܦܰܠܗܶܕܬ݂ ܦܰܪܰܚܬ ܥܰܠ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ:
ܒܡܳܢܳܐ ܬܶܩܢܶܝܢܝ̱ ܠܓܰܒܪܳܐ ܠܰܥܒܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ.
ܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܢܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝ ܕܶܐܥܡܰܪ ܣܳܟ ܥܰܡ ܥܰܪܬܳܐ:
ܩܰܕܳܐ ܐ̱ܚܝܳܢܬܳܟ ܕܠܳܟܺ ܗ̱ܝ ܠܳܚܡܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܟܰܠܬܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܳܘ ܠܳܟ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ:
ܦܪܽܘܩ ܡܶܢܝ ܠܗܰܠ ܠܓܰܒܪܳܐ ܠܰܥܒܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܐܳܡܪܳܐ.
ܐܰܡܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܘܰܫܡܳܗ̇ ܪܶܓܬܳܐ ܘܛܳܒ ܫܰܦܺܝܪܳܐ:
ܩܢܺܝܗ̇ ܟܺܝܬ ܕܰܐܟܘܳܬܝ̱ ܡܳܪܬܳܐ ܥܰܡܳܟ ܠܳܐ ܣܳܟ ܥܰܡܪܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܟܰܕ ܡܶܬܛܰܢܢܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܡܰܟܣܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܒܠܺܝܠܳܐ:
ܕܠܳܐ ܠܳܚܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܟ ܐܳܘ ܙܰܠܺܝܠܳܐ.
ܐܰܡܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܩܢܺܝܗ̇ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ ܗ̱ܝ ܐܰ‎ܠܺܝܠܳܐ:
ܘܰܒܚܽܘܬܚܳܬܳܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ ܛܳܒ ܬܰܠܺܝܠܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܗܺܝ ܣܽܘܦܺܝܰܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܠܰܥܒܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܦܪܽܘܩ ܡܶܢܝ:
ܡܛܰܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ̣ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܩܢܶܝܢܝ̱.
ܗܳܐ ܐܰܡܗ̈ܳܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܰܚܶܒ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܬܰܪܬܶܝܢ:
ܩܢܺܝ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܘܶܐܢ ܝܰܨܺܝܦ ܐܰܢ̱ܬ ܩܢܺܝ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܚܶܣܕܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܶܠܟܳܐ:
ܘܰܐܝܟ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܰܝܢܳܐ ܩܢܶܐ ܗܽܘܦܳܟܳܐ.
ܫܟܺܝܪ ܬܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡܶܚܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟܳܐ:
ܘܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܚܰܫܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܡܠܰܬܟܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܚܶܣܕܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡܶܚܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܢܳܐ:
ܘܡܶܫܬܒܶܐ ܠܪܶܓܬܳܐ ܪܦܺܝܬܳܐ ܘܚܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܳܢܳܐ.
ܫܟܺܝܪ ܬܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡܶܚܳܐ ܐܰܝܟ ܪܽܘܚܳܢܳܐ:
ܘܚܳܝܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ܀

ܚ: ܒܙܶܢ ܬܫ… ♱ ܝܘܐܒܘܗܝ ܕܰܠܘܳܬ ܚܶܟܡܬܳܐ ♱

ܐܳܦܶܢ ܣܶܐܒܶܬ ܩܶܫܶܬ ܩܶܪܒܶܬ ܕܺܐܒܰܫ ܘܶܐܫܠܽܘܦ:
ܠܳܐܕܫܰܝ̈ ܚܶܟܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪܳܐ ܥܬܺܝܕ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܣܪܽܘܦ.
ܡܶܢ ܒܽܘ̈ܚܳܢܶܐ ܚܰܒܠܳܐ ܕܰܐܪܺܝܟ ܘܰܥܒܶܐ ܐܶܥܽܘܦ:
ܘܒܰܩܕܳܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܪܘ ܐܰܪܡܶܐ ܘܰܠܘܳܬܝ ܐܶܬܽܘܦ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܠܟܽܠ ܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܒܠܽܘܚܰܝ̈ ܠܶܒܳܐ ܐܶܨܽܘܪ ܘܶܐܓܠܽܘܦ:
      ܘܰܠܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܒܡܰܝ̈ ܡܶܠܶܐܳܐ ܐܶܠܚܶܐ ܘܶܐܓܪܽܘܦ.
      ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܰܒܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܡܰܪܕܽܘ ܐܶܪܗܰܛ ܘܶܐܪܕܽܘܦ:
      ܘܰܒܓܰܐܝܳܐ ܙܢܶܝ̈ܗ̇ ܠܡܳܐܢܰܝ̈ ܠܶܒܳܐ ܚܦܺܝܛܳܐ ܐܶܙܠܽܘܦ܀

ܛ: ܬܽܘܒ ܒܶܗ ܒܢܺܝܫܳܐ

ܒܰܬܪܰܥ ܚܶܟܡܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܠܺܠܝܳܐ ܩܰܕܡܶܬ݂ ܢܶܩܫܶܬ:
ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܘܦܰܢܺܝܬ݂ ܪܚܽܘܡܶܟܝ ܕܽܐܘܪܚܶܟܝ ܕܶܪܫܶܬ.
ܘܕܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܐܰܢ̱ܬ ܚܶܫܶܬ݂ ܢܶܫܶܬ݂:
ܦܰܢܺܝܬ݂ ܕܰܦܠܳܢ ܗܰܘ ܕܰܒܪܶܓܬܶܟܝ ܣܶܐܒܶܬ݂ ܩܶܫܶܬ܀

 

 

ܬܰܪܥܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ

ܥܰܠ ܪܶܚܡܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ

♱ ܐ: ܥܰܠ ܪܶܚܡܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܰܐܡܬܠܳܗ̇ ܒܚܰܡܪܳܐ

ܩܽܘܡ ܢܺܐ ܐܰܫܩܳܢܝ ܐܳܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܫܰܦܪܳܐ:
ܡܶܢ ܗܳܝ ܩܽܘܠܬܳܐ ܣܳܒܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܚܰܡܪܳܐ.
ܠܥܰܪܦܶܠ ܥܳܩܳܐ ܡܛܰܠܶܩ ܫܶܩܝܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢ ܚܰܡܪܳܐ:
ܘܰܠܟܰܡܗܽܘܬܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܡܰܥܛܶܦ ܢܽܘܗܪܳܐ.
ܩܰܕܺܝܡ ܣܰܓܺܝ ܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܙܰܒܢܳܐ ܘܛܰܘܪܳܐ:
ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܘܨܰܦܪܳܐ.
ܠܳܐ ܡܳܛܶܐ ܠܶܗ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܘܠܶܫܳܢ ܣܳܦܪܳܐ:
ܘܡܰܢ ܕܰܡܣܰܠܓܶܣ ܒܰܫܟܺܝܚܽܘܬܶܗ ܡܶܠܬܶܗ ܨܳܒܪܳܐ.
ܒܩܽܘܠܰܬ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܫܪܳܐ:
ܒܕܰܐܚܪܳܝ ܡܶܢܶܗ ܩܢܽܘܡ ܟܽܠ ܦܰܚܪܳܐ ܐܳܦ ܦܰܚܳܪܳܐ.
ܠܰܘ ܟܰܪܡܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܫܬܶܗ ܐܺܝܕ ܐܰܟܳܪܳܐ:
ܘܰܣܓܽܘܠ ܥܶܢ̈ܒܶܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܠܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܪܳܐ.
ܒܗܰܢܺܝܐܽܘܬܶܗ ܐܶܢ ܟܦܰܪ ܣܰܟܠܳܐ ܣܳܟ ܠܳܐ ܕܡܺܝܪܳܐ:
ܒܰܕ ܠܳܐ ܛܰܥܡܶܗ ܥܰܠ ܗܳܝ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܶܗ ܟܳܦܽܘܪܳܐ.
ܡܶܢܶܗ ܐܶܫܬܺܝ ܘܰܪܘܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܣܺܝܢܰܝ ܛܽܘܪܳܐ:
ܘܰܢܗܰܪ ܨܶܡܚܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܛܳܒ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ.
ܗܽܘ ܥܒܰܕ ܠܦܰܪܙܠܳܐ ܕܰܢܛܽܘܦ ܥܓܰܠ ܒܰܣܦܳܪܳܐ:
ܘܢܶܥܡܰܕ ܩܰܝܣܳܐ ܘܢܶܚܽܘܬ ܢܶܓܽܘܫ ܥܽܘܡܩܰܝ̈ ܢܰܗܪܳܐ.
ܡܶܢܶܗ ܐܰܫܩܺܝ ܠܝܳܪ̈ܬܰܘܗܝ ܒܰܙܒܰܢ ܒܰܪ ܢܰܓܳܪܳܐ:
ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܘܰܪܘܺܝܘ ܘܰܐܩܪܶܒܘ ܥܰܡ ܟܽܠ ܒܰܪ ܐܶܓܳܪܳܐ.
ܡܶܢ ܠܶܒ ܟܺܐܦܳܐ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܢܺܝ ܡܰܛܪܰܦ ܬܶܡܪܳܐ:
ܫܰܪܺܝ ܛܳܒܰܥ ܒܓܰܠ̈ܠܰܝ ܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܩܰܬܳܪܳܐ.
ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܦܰܚܶܡ ܠܶܗ ܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܪܺܝܪܳܐ:
ܒܰܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܒܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ ܟܢܳܬܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ.
ܩܰܛܺܝܢ ܘܰܫܦܶܐ ܨܠܺܝܠ ܡܶܢ ܐܳܐܰܪ ܐܳܦ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ:
ܟܰܕ ܡܶܬܶܐܫܶܕ ܠܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܪܶܓܫܳܐ ܕܚܰܘܪܳܐ.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܐܫܬܺܝ ܡܶܢܶܗ ܘܳܐܦܶܢ ܟܳܣܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ:
ܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܚܙܳܐ ܕܳܩ ܥܰܝܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܬܶܗܪܳܐ.
ܘܡܶܬܥܰܛܰܦ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ:
ܘܰܠܟܽܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܫܶܗ ܗܳܘܶܐ ܚܽܘܬܪܳܐ.
ܡܶܬܚܰܝܰܠ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܡܶܬܥܰܫܰܢ ܒܰܚܒܶܠ ܣܰܒܪܳܐ:
ܘܛܳܪܶܕ ܡܶܢܶܗ ܠܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢ ܣܶܒܪܳܐ.
ܥܺܝܢܒܰܓܠܶܐ ܓܶܝܪ ܚܳܐܰܪ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ:
ܘܰܐܦܺܝ̈ܢ ܒܰܐܦܺܝ̈ܢ ܗܳܘܶܐ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.
ܒܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܗܰܘ ܓܰܘܳܝܳܐ ܐܳܦ ܓܳܡܽܘܪܳܐ:
ܟܰܕ ܡܶܬܓܰܘܶܐ ܥܳܐܶܠ ܘܰܡܕܺܝܩ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܣܶܬܪܳܐ.
ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܗܳܝ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܳܐܡܪܳܐ:
ܐ̱ܪܳܙ ܠܺܝ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܡܶܫܡܰܥ ܫܳܡܰܥ ܡܶܢ ܐܳܡܽܘܪܳܐ.
ܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ ܢܰܦܫܝ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܚܰܝܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܙܰܡܪܳܐ:
ܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝܒ ܠܺܝ ܡܰܫܟܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܐ ܡܶܩܪܳܐ.
ܪܳܘܶܙ ܕܳܐܶܨ ܒܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܰܠ̈ܝܳܬ ܫܽܘܦܪܳܐ:
ܡܥܰܦܶܩ ܢܳܫܶܩ ܠܰܐܝܕܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܠܳܐ ܟܽܘܐܳܪܳܐ.
ܒܰܚܠܽܘܠܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܶܐ ܢܩܶܒ ܐܰܘ ܕܶܟܪܳܐ:
ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܦܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܣܰܟ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ.
ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܡܨܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܩܰܝܙܳܐ ܘܙܳܡܪܳܐ:
ܟܰܕ ܒܰܦܠܰܓܳܐ ܢܳܩܫܳܐ ܘܒܰܥܣܰܪ ܡܶܢ̈ܶܐ ܡܩܰܝܬܪܳܐ.
ܒܟܳܣ̈ܶܐ ܪ̈ܰܒܶܐ ܡܶܫܬܳܐ ܫܳܬܝܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܒܰܨܪܳܐ:
ܒܪܶܓܰܬ ܚܰܬܢܳܐ ܝܳܩܕܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܫܳܗܪܳܐ.
ܒܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܪܳܘܶܐ ܥܠܰܝܡܳܐ ܢܙܺܝܪܳܐ:
ܡܶܫܢܳܐ ܫܳܢܶܐ ܘܒܰܦܓܰܪ ܝܳܬܶܗ ܫܳܕܶܐ ܓܶܐܪܳܐ.
ܗܳܢܰܘ ܕܰܝܘܳܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܪܘܺܝ ܒܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܦܽܘܚܪܳܐ:
ܕܢܶܣܢܶܐ ܠܗܽܘ̈ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܝܰܢ ܬܽܘܒ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ.
ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܗܰܘ ܫܶܩܝܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܥܶܛܪܳܐ:
ܥܰܡ ܚܽܘܬܚ̈ܳܬܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܡܰܩܪܶܒ ܣܳܕܰܪ ܕܰܪܳܐ.
ܡܩܰܦܰܚ ܩܳܦܶܕ ܡܰܣܠܶܐ ܡܣܰܟܶܝܟ ܒܨܶܨ̈ܶܐ ܠܒܶܣܪܳܐ:
ܘܰܕܬܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܨܛܰܡܥܪܳܐ.
ܡܶܢ ܓܶܝܪ ܦܰܚܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܶܦܠܰܛ ܒܰܕܡܽܘܬ ܨܶܦܪܳܐ:
ܡܰܩܶܠ ܓܶܦܳܐ ܘܰܕܢܶܬܕܰܠܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܬܶܛܪܳܐ.
ܠܰܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܡܒܰܛܶܠ ܫܳܪܶܐ ܡܶܫܪܳܐ:
ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܢܳܬܶܦ ܘܳܐܚܶܕ ܘܕܳܚܶܐ ܘܰܠܦܳܫܽܘܪܳܐ.
ܠܚܰܝܽܘ̈ܬܳܢ̈ܶܐ ܡܶܙܟܳܐ ܙܳܟܶܐ ܐܰܝܟ ܓܰܢܒܳܪܳܐ:
ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܚܶܡܬܳܐ ܘܪܶܓܬܳܐ ܐܳܚܶܕ ܙܰܝܢܳܐ ܘܣܰܩܪܳܐ.
ܠܚܰܝܠܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܫܰܠܶܛ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܳܐ:
ܘܰܠܗܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܶܗ ܗܘܰܘ ܡܫܰܟܶܢ ܕܠܳܐ ܚܽܘܪܳܪܳܐ.
ܠܪܶܓܫܳܐ ܡܫܰܘܬܦܳܐ ܘܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܽܘܪܳܐ:
ܕܕܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܒܰܕܪܳܐ.
ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܠܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ:
ܘܰܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܗܺܝ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ  ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܢܰܛܪܳܐ.
ܛܫܶܝܢ ܒܶܗ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܣܽܘܓܐܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܬܗܺܝܪܳܐ:
ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܐܶܬܕܪܶܟ ܠܣܳܦܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ.
ܥܺܝܢ ܐܰܪܥܳܢܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܰܓܡܶܕ ܟܰܕ ܒܶܗ ܚܳܝܪܳܐ:
ܫܪܰܓܪ̈ܳܓܝܳܬܳܐ ܚܳܐܫܳܐ ܘܒܰܥܓܰܠ ܡܶܓܗܰܪ ܓܳܗܪܳܐ.
ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܡܶܫܬܳܐ ܡܶܢܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܒܽܘܪܳܐ:
ܥܰܡ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܥܪ̈ܺܝܡܶܐ ܡܠܺܝ̈ܛܶܐ ܩܳܢܶܐ ܣܶܕܪܳܐ.
ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܓܽܘܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܟܝܳܢܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ:
ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܕܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܽܘ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܢܗܶܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ.
ܡܫܰܡܠܰܝ ܝܳܬܶܗ ܠܳܐ ܓܳܫܶܦ ܒܶܗ ܫܡܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ:
ܕܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܶܠܬܶܗ ܗܽܘܝܽܘ ܓܡܺܝܪܳܐ.
ܡܬܽܘܡܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܩܰܕܺܝܡ ܗ̱ܘ̣ ܡܶܢ ܐܶܣܦܺܝܪܳܐ:
ܘܠܶܗ ܡܳܬܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܽܘ̈ܠܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܚܽܘܕܪܳܐ.
ܫܘܰܚ ܫܰܒܽܘܩܶܗ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܘܥܰܦܪܳܐ:
ܐܰܦܪܰܥ ܢܽܘܪܒܶܗ ܟܰܕ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܟܰܪܡܳܐ ܠܳܐ ܒܪܳܐ.
ܟܰܕ ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ ܗܽܘܝܽܘ ܥܨܺܝܪܳܐ:
ܘܶܐܬܬܰܩܰܢܘ ܩܳܡܘ ܚܶܙܒܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܕܪܳܐ.
ܐܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܣܳܦܶܩ ܢܰܦܨܰܚ ܠܶܒܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ:
ܘܛܳܒ ܗܰܢܺܝܐܳܐ ܡܟܳܢ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܠܟܽܠ ܡܰܪܺܝܪܳܐ.
ܒܫܶܩܝܶܗ ܐܰܪܰܐ ܗܳܢܺܝܐܽܘܬܳܐ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܨܪܺܝܪܳܐ:
ܘܰܐܝܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܕܝܽܘܩܢܰܘ̈ܗܝ ܬܶܗܘܶܐ ܨܳܝܪܳܐ.
ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܪܶܓܬܶܗ ܒܶܗ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ:
ܘܗܺܝ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܠܡܶܬܒܰܣܳܡܽܘ ܒܶܗ ܡܶܬܟܰܫܪܳܐ.
ܕܛܰܝܒܽܘܬ݂ ܒܳܪܝܳܐ ܠܶܗ ܗܰܘ ܚܳܕܪܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܫܽܘܪܳܐ:
ܘܰܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܡܬܽܘܡ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ ܠܳܐ ܣܳܟ ܫܽܘܪܳܐ.
ܒܰܐܪܰܥ ܠܶܒܶܗ ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܶܫܬܽܘܠ ܠܶܗ ܥܶܩܳܪܳܐ:
ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܗܳܘܶܐ ܙܗܺܝܪܳܐ.
ܥܰܡ ܓܶܝܪ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܣܪ̈ܳܦܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܳܘܶܐ ܥܺܝܪܳܐ:
ܘܪܶܓܬܳܐ ܫܟܺܝܪܬܳܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܣܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪܳܐ.
ܟܰܪ ܕܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ ܠܰܥܒ̈ܶܐ ܥܒܰܝ̈ܳܐ ܩܳܢܶܝܢ ܚܶܦܪܳܐ:
ܒܰܓܠܶܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܗܰܘ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܗܳܘܶܐ ܚܬܺܝܪܳܐ.
ܐܶܫܬܺܝܢܳܝܗܝ ܠܰܡ ܒܥܽܘܗܕܳܢ ܪܳܚܡܳܐ ܗܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ:
ܘܰܪܘܺܝܢܰܢ ܒܶܗ ܒܡܰܪܓܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܪܰܓܝܳܐ ܥܡܺܝܪܳܐ.
ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܐܶܣܩܦܳܐ ܣܰܗܪܳܐ ܠܰܘ ܒܶܠܽܘܪܳܐ:
ܘܠܳܐ ܙܓܽܘܓܺܝܬܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܠܳܗ̇ ܗܽܘ ܡܦܰܫܪܳܐ.
ܚܳܢܘܳܝܶܗ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ:
ܘܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ (ܬܽܘܒ) ܡܙܰܒܢܳܢܳܐ ܐܳܦ ܚܰܡܳܪܳܐ.
ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܗܒܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܣܺܐܡܳܐ ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܫܺܐܪܳܐ:
ܫܳܐܶܠ ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܐܶܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܚܺܐܪܳܐ.
ܫܦܶܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ:
ܙܟܳܐ ܒܩܽܘܝܳܡܶܗ ܠܟܽܠ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܐܳܦ ܩܰܪܺܝܪܳܐ.
ܒܩܽܘܠܳܣܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܡܶܬܛܰܒܰܥ ܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐ:
ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܘܰܡܚܳܒ ܚܳܐܶܒ ܡܶܢ ܢܽܘܨܳܪܳܐ.
ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܚܣܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܕܰܝܪܳܐ:
ܕܡܶܛܽܠ ܫܶܩܝܶܗ ܐܰܫܠܶܡܘ ܝܳܬܗܽܘܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܩܰܒܪܳܐ.
ܪܘܺܝܘ ܡܶܢ ܫܶܡܥܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܫܬܺܝܘ ܡܶܢܶܗ ܒܶܨܪܳܐ:
ܥܒܰܪ ܨܰܗܺܝܗܽܘܢ ܕܺܝܬܶܒܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܒܺܐܪܳܐ.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܚܝܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܰܓܶܗ ܚܝܳܐ ܐܰܝܟ ܚܡܳܪܳܐ:
ܘܟܰܕ ܡܳܐܶܬ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܢܰܚܰܡ ܒܰܕܡܽܘܬ ܬܰܘܪܳܐ.
ܠܢܰܦܫܶܗ ܢܶܒܟܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܽܐܘܪܚܶܗ ܡܶܢܶܗ ܣܟܺܝܪܳܐ:
ܘܠܳܐ ܩܢܳܐ ܡܶܢܶܗ ܣܽܘܒܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ.
ܪܰܒ ܗ̱ܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܶܗ ܡܶܙܕܰܓܪܳܐ:
ܘܠܰܘ ܟܽܠ ܗܰܘܢܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܥܳܪܶܐ ܡܶܥܪܳܐ܀

ܒ: ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܥܰܠ ܪܶܚܡܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ

ܒܰܐܓܽܘܢ ܚܽܘܒܳܐ ܡܰܢ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܢܗܶܐ ܩܳܪܶܒ:
ܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܘܰܒܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܡܶܣܪܰܒ ܣܳܪܶܒ.
ܥܠܰܝܡܳܐ ܡܫܰܢܓܳܐ ܡܶܢ ܒܽܘܓܳܢܳܐ ܐܳܦܶܢ ܚܳܐܶܒ:
ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܣܶܝܢ ܒܶܗ ܟܰܕ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܳܦܶܢ ܬܳܚܶܒ.
ܒܠܺܝܥ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܢ ܢܗܶܐ ܡܰܚܶܒ:
ܡܶܫܢܳܐ ܫܳܢܶܐ ܘܐ̱ܪܳܙ ܫܶܢܓܬܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܡܝܰܒܶܒ.
ܫܽܘܠܗܳܒ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܩܽܘܪܳܪ ܢܶܫܡܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܳܚܶܒ:
ܣܽܘܪ̈ܛܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܥܽܘܙ ܫܶܢܓܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗ̱ܘ̣ ܟܳܬܶܒ.
ܡܰܢ ܕܰܒܚܳܢܽܘܬ݂ ܚܰܡܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܕܢܶܪܘܶܐ ܨܳܐܶܒ:
ܠܳܐ ܬܩܰܛܪܶܓܳܝܗܝ ܥܰܡ ܐܳܣܽܘ̈ܛܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܬܚܰܝܶܒ.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܡܶܢ ܫܶܢܓܬܳܐ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܬܳܐܶܒ:
ܘܳܐܦܶܢ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܕܳܐܶܒ.
ܠܥܶܩܳܪ ܚܽܘܒܳܐ ܒܰܐܪܰܥ ܠܶܒܶܗ ܡܰܥܶܠ ܢܳܨܶܒ:
ܘܰܒܚܽܘܫܳܒܰܘ̈ܗܝ ܠܗܳܢ ܕܰܢܪܰܒܶܐ ܬܳܢܶܐ ܘܟܳܪܶܒ.
ܠܺܐܝܠܳܢ ܪܶܚܡܬܳܐ ܕܢܶܪܒܶܐ ܥܰܡܶܗ ܟܰܕ ܗܽܘ ܝܳܪܶܒ:
ܝܰܨܺܝܦ ܘܰܚܦܺܝܛ ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܣܐܰܒ ܟܰܕ ܗܽܘ ܣܳܐܶܒ.
ܥܽܘܒܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܒܰܝܬܳܐ ܡܛܰܝܶܒ:
ܠܠܶܒܳܐ ܡܨܰܒܶܬ݂ ܘܰܠܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܫܰܪܟܳܐ ܡܰܚܪܶܒ.
ܒܰܫܒܺܝܠ ܚܽܘܒܳܐ ܡܰܢ ܕܰܠܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܗܶܐ ܙܳܪܶܒ:
ܫܰܩܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝ ܘܫܶܡ ܫܶܢܓܬܳܐ ܒܶܐܣܟܺܝܡ ܓܳܢܶܒ.
ܠܡܰܪܢܺܝܬ݂ ܪܶܚܡܬܳܐ ܪܶܢܝܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܢ ܢܗܶܐ ܥܳܠܶܒ:
ܠܳܐܐܰܪ ܟܳܬܶܫ ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܘܣܽܘܓܐܳܐ ܡܟܰܕܶܒ.
ܠܰܟܠܺܝܠ ܚܽܘܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܫܟܰܚ ܢܳܣܶܒ:
ܕܪܶܢܝܳܐ ܕܨܰܥܪܳܐ ܘܩܶܢܛܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܰܪܗܶܒ.
ܡܰܢ ܕܰܡܫܰܢܰܓ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܦܰܓܪܶܗ ܨܳܠܶܒ:
ܘܰܬܕܰܝ̈ ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܡܬܰܪܣܳܝܽܘ ܝܳܢܶܩ ܚܳܠܶܒ.
ܡܶܢ ܦܰܛܒܳܓ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܣܢܶܐ ܟܽܠ ܫܪܶܒ:
ܒܰܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܐܽܘܟܠܳܐ ܒܡܳܐܢܳܐ ܕܫܳܐܶܒ.
ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܚܳܡܶܐ ܠܗܰܘܢܶܗ ܡܰܟܐܶܒ:
ܘܪܶܢܝܳܐ ܕܙܰܠ̈ܓܶܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢ̈ܶܐ ܒܡܰܕܥܶܗ ܬܳܟܶܒ.
ܠܡܶܬܟܰܣ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܥܰܡܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܰܩܪܶܒ:
ܘܰܬܕܽܘܨ ܢܰܦܫܳܐ ܒܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܪܳܚܡܳܐ ܥܳܪܶܒ.
ܡܰܢ ܕܰܒܪܶܓܰܬ݂ ܦܰܓܪܳܐ ܡܫܰܢܰܓ ܡܶܟܠܰܒ ܟܳܠܶܒ:
ܘܡܶܢ ܡܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܫܶܡܫܶܗ ܥܳܪܶܒ.
ܡܰܢ ܕܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܪܶܚܡܬܶܗ ܛܡܰܐ ܢܕܺܝܕ ܘܰܓܪܶܒ:
ܘܰܠܡܰܨܳܕܽܘ ܒܙܺܝܘ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܪܶܓܫܶܗ ܬܳܢܶܒ.
ܟܽܠ ܦܽܘܐܺܝܛܳܐ ܕܰܠܫܶܢܓܬܳܐ ܢܣܰܓܶܐ ܝܳܬܶܒ:
ܐܶܢ ܠܳܐ ܢܰܣܝܳܗ̇ ܣܰܢ̈ܝܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܡܪܰܟܶܒ.
ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܶܗ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܓܰܘܳܝܳܐ ܐܶܢ ܠܳܐ ܝܳܗܶܒ:
ܣܳܗܕܽܘ ܠܡܰܡܠ̱ܠܶܗ ܠܶܗ ܒܰܡܫܰܢ̈ܓܶܐ ܣܰܟܠܳܐ ܚܳܫܶܒ܀

♱ ܓ: ܥܰܠ ܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ♱

ܠܨܰܘܒܳܟ ܒܳܪܝܳܐ ܨܳܐܶܒ ܒܰܐܡܺܝܢ ܕܳܘܝܳܐ ܒܰܪܝܳܟ:
ܕܠܰܐܦܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܳܥܶܐ ܢܫܺܝܓܳܐ ܕܒܰܕܡܽܘ ܡܰܪܝܳܟ.
ܒܝܰܡܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܣܳܚܶܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܙܒܺܝܢܳܟ:
ܘܰܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܣܳܥܶܐ ܕܢܶܡܛܶܐ ܢܶܚܙܶܐ ܠܡܺܐܢܳܟ.

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܗܰܘܢܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢ ܡܶܬܡܰܠܰܚ:
      ܠܰܠܡܺܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܝܰܒ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܠܰܚ.
      ܠܰܠܒܽܘܫ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܪܶܓܰܬ݂ ܗܽܘ̈ܠܶܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܫܳܠܰܚ:
      ܫܛܳܪ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܩܳܢܶܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܠܰܚ܀

♱ ܫܶܢܓܬܳܐ ܘܟܽܘܫܳܦܳܐ ܕܠܰܐܦܰܝ̈ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ♱

ـــ ܕ: ܗܳܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܟܬܺܝܒ ܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܡܢܳܚܳܐ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܡܽܘܪܢܺܝܬܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܰܒܽܘܩܬܶܗ ـــ

ܚܽܘܒܳܟ ܢܰܓܕܰܢܝ ܠܰܡܟܰܗܳܢܽܘ ܠܳܟ ܥܰܙܺܝܙܳܐ:
ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܬܰܪܦܶܢܝ̱ ܡܳܪܝ ܐܶܗܘܶܐ ܒܙܺܝܙܳܐ.
ܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܛܰܟܶܣܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ ܐܶܗܘܶܐ ܚܪܺܝܙܳܐ:
ܘܒܳܟ ܐܶܬܦܰܨܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܗܰܘ ܬܰܙܺܝܙܳܐ܀

♱ ܗ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܪܶܚܡܬܳܐ ♱

ܒܦܽܘܚܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܐܶܫܬܺܝܬ݂ ܟܳܣܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ:
ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܘܦܺܝ ܚܰܡܪܳܐ ܘܠܳܐ ܪܘܺܝܬ݂ ܐܰܚܕܰܢܝ̱ ܬܶܗܪܳܐ.
ܒܪܶܓܬܳܟ ܫܶܗܪܶܬ݂ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܰܗܪܳܐ:
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܐܨܶܕ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܳܟ ܐܶܗܘܶܐ ܓܳܗܪܳܐ܀

ܘ: ܥܰܠܗܳܝ ܕܺܝܕܺܝܥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܒܛܰܗܪܳܐ

ܓܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܕܢܺܝܚ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܛܳܒ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܒܛܰܗܪܳܐ:
ܘܠܳܐ ܓܢܶܝܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܡܶܢ ܣܰܡܝܳܐ ܕܠܳܐ ܚܙܳܐ ܣܰܗܪܳܐ.
ܒܕܶܢܚܳܟ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ ܟܽܠ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܬܳܡܗܳܐ ܘܬܳܗܪܳܐ:
ܕܰܐܝܟܰܢ ܥܰܝܢܳܐ ܐܶܢ ܠܳܐ ܓܳܗܪܳܐ ܒܳܟ ܠܳܐ ܢܳܗܪܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܳܠܶܐ:
      ܘܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܺܐܠܳܐ ܕܚܶܫܟܳܐ ܩܪܺܝܡܳܐ ܬܳܠܶܐ.
      ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܚܙܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܚܰܦܶܐ ܘܟܳܠܶܐ:
      ܕܬܶܚܙܶܐ ܥܰܝܢܳܐ ܕܥܰܢܝܳܐ ܒܗܽܘ̈ܠܶܐ ܐܰܝܟܰܢ ܘܳܠܶܐ܀

ܙܙ: ܠܰܐܦܰܝ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܽܘܬܶܗ ܛܳܒܰܬ ܛܳܒܽܘܬܳܐ

ܡܙܺܝܥܳܢ ܟܽܘܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ̣ ܢܺܝܫܳܐ ܐܳܦ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ:
ܘܡܶܢܳܟ ܫܳܦܰܥ ܢܳܒܰܗ ܢܳܒܰܥ ܟܽܠ ܡܽܘܠܳܝܳܐ.
ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܪܰܚܡܳܟ ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܛܺܝܦ ܡܳܐܢܳܐ ܒܠܳܝܳܐ:
ܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܩܢܶܐ ܕܰܪܓܳܐ ܛܳܒ ܥܶܠܳܝܳܐ܀

ܚ: ܠܰܐܦܰܝ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ

ܐܳܘ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܠܳܟ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ:
ܘܰܠܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܶܢ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ.
ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܶܕܶܡ ܣܳܟ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ:
ܒܕܶܢܚܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܟ ܥܰܠ ܠܶܒܝ ܟܰܡܗܳܐ ܛܳܟ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܛ: ܠܰܐܦܰܝ ܡܳܪܝܳܐ     ܣܓܺܝܕ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܘܬܰܘܕܺܝ ܠܛܳܒܽܘܬܶܗ

ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ            :     ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ.
ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ       :     ܘܒܳܪܶܐ ܟܽܠ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܀
ܡܳܪܝ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ     :     ܡܦܰܬܚܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܥܰܝܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ.
ܠܟܽܠ ܩܰܢܺܝܛܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ    :     ܘܰܠܙܰܝܳܥܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܀
ܒܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܳܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ            :     ܘܰܡܕܰܟܶܐ ܟܽܠ ܨܳܐܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ.
ܪܽܘܚ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐܰܢ̱ܬ   :     ܘܰܠܠܳܐ ܝܳܕ̈ܥܰܝܟ ܟܳܐܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܀
ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝ ܛܳܒ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ  :     ܘܰܒܝܰܡ ܡܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬ ܛܳܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ.
ܠܰܬܪܰܥ ܡܳܢܳܐ ܫܳܐܰܥ ܐ̱ܢܳܐ      :     ܘܕܶܐܩܽܘܫ ܒܶܗ ܛܳܒ ܙܳܐܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܀
ܒܫܶܬܩܳܐ ܫܽܘܒܚܳܟ ܡܰܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ  :     ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܐ ܡܢܳܬܝ ܦܳܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ.
ܕܶܐܗܪܽܘܓ ܒܳܟ ܠܳܐ ܣܳܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ :     ܘܰܙܗܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܝ: ܬܽܘܒ ܠܰܐܦܰܝ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܒܢܺܝܫܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܚܰܠܳܫܳܟ ܓܳܥܶܐ ܡܶܓܥܳܐ       :     ܕܰܐܪܰܐ ܟܰܝ ܗܳܘܶܐ ܦܶܓܥܳܐ.
ܐܰܘ ܢܶܗܘܶܐ ܦܬܺܝܚܳܐ ܬܰܪܥܳܐ     :     ܠܡܰܢ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܐܰܪܥܳܐ܀

ܝ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܶܗ ܒܢܺܝܫܳܐ ܕܟܽܘܫܳܦܳܐ ܒܶܫܬܳܐ ܗܶܓܝܳܢܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܓܺܝ ܚܰܘܣܳܢܳܐ        :     ܛܰܝܶܒ ܠܺܝ ܚܰܪܣܳܢܳܐ.
ܘܰܐܘܓܳܐ ܡܶܢܝ̱ ܟܰܪܣܳܢܳܐ        :     ܚܰܘܪܳܐ ܩܰܪܣܳܢܳܐ܀

♱ ܝܐ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܕܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ♱

ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܟ     :     ܕܶܐܚܙܶܝܟ ܟܰܕ ܐܰܪܥܳܟ.
ܥܒܶܕܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ ܐܰܪܥܳܟ        :     ܘܰܐܟܰܪ ܒܺܝ ܙܰܪܥܳܟ܀

 

 

ܬܰܪܥܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ

ܥܰܠ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ

♱ ܐ: ܡܺܐܡܪܳܐ ܙܰܘܓܳܢܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܝܳܐ ♱

ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܐܰܒܳܐ ܦܐܶܐ ܕܰܢܫܰܒܰܚ:
ܘܠܰܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܠܳܐ ܕܠܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܬܰܘܕܺܝ ܢܕܰܒܰܚ.
ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܗܽܘܠܳܠ ܩܽܘܕܫܳܐ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܢܶܦܪܽܘܥ:
ܘܰܒܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܪܓܶܠܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܢܶܬܪܽܘܥ.
ܟܝܳܢܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܚܕܳܢܳܝܳܐ:
ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܦܶܚܡܳܐ ܘܣܶܒܗܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܳܐ.
ܟܝܳܢܳܐ ܕܪܳܡ ܗ̱ܘ̣ ܡܶܢ ܫܽܘܓ̈ܢܳܝܶܐ ܐܳܦ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ:
ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܛܰܘܪ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܘܰܪ̈ܦܳܦܶܐ.
ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܣܽܘܦ ܕܰܠܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܢܳܛܰܪ:
ܡܰܥܒܰܪ ܟܽܘܠܳܐ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܣܳܟ ܥܳܒܰܪ.
ܟܝܳܢܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܠܰܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ:
ܘܒܰܡܒܰܪܝܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܓܽܘܫܡܳܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܙܰܓ.
ܟܝܳܢܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ:
ܕܡܶܢܶܗ ܡܳܬܩܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ.
ܟܝܳܢܳܐ ܕܒܰܟܝܳܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܡܶܫܬܰܒܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ:
ܘܡܶܢ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܡܶܣܬܰܓܕܳܢܰܐ ܗ̱ܘ.
ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܣܘܶܝܢ ܘܰܪܓܺܝܓܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ:
ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܣܳܝܟܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܕ̈ܥܶܐ ܐܳܦ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ.
ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܝܳܙܦܺܝܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܫܽܘܡܠܳܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ:
ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܝܢ ܣܳܢ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܗܽܘ̈ܠܶܐ ܒܽܘܝ̈ܳܐܰܝܗܽܘܢ.
ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܗܳܐ ܡܶܣܬܰܡܰܟ ܗܰܘܢܳܐ ܢܫܺܝܓܳܐ:
ܠܡܶܬܰܠ ܐܳܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܓܠܺܝܠܳܐ.
ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܫܒܺܝܠ ܗܽܘܕ̈ܳܝܶܐ:
ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܠܡܶܬܡܰܢܳܥܽܘ ܠܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ܀
ܩܪܽܘܒ ܢܺܐ ܐܰܚܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܕܰܥ ܢܺܝܫܳܐ:
ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܶܐܫܰܪܶܐ ܠܳܟ ܗܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ.
ܒܰܕ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܦܰܕ ܡܶܢ ܢܺܝܫܳܐ ܫܶܓܝܶܗ ܣܳܓܶܐ:
ܘܰܒܟܽܠ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܦܳܓܥܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܫܳܓܶܐ.
ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܢ ܛܳܒ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܘܰܐܩ̈ܡܶܐ:
ܐܳܦ ܐܰܘܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܡܶܨܥܰܬܗܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܩܰܘ̈ܡܶܐ.
ܕܡܽܘܬ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܥܛܺܝܦܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܛܳܒ ܩܰܛܺܝ̈ܢܶܐ:
ܘܰܐܝܟ ܠܳܐ ܓܫܺܝܡܳܐ ܡܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ.
ܠܟܽܘܬܺܝܢ̈ܝܳܬܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܩܳܪܝܳܐ ܥܶܠܬܳܐ:
ܡܶܫܠܰܚ ܫܳܠܚܺܝܢ ܕܠܳܐ ܥܽܘܘܳܟܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ.
ܥܰܪܛܶܠܳܐܺܝܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܗܰܘ̈ܢܶܐ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ:
ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܝܕܺܝܢ ܫܳܕܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܒܠܳܝ̈ܶܐ.
ܒܗܳܝ ܕܰܙܡܺܝܢ̈ܶܐ ܩܪ̈ܰܝܳܐ ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܕܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ:
ܠܰܘ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܩܳܢܶܝܢ ܣܳܟ ܬܰܨܒܺܝܬܳܐ.
ܐܶܠܳܐ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ:
ܣܳܦܶܩ ܢܰܢܗܰܪ ܟܽܠ ܟܰܡܗܽܘܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ.
ܥܳܐܠܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܬ݂ ܨܳܐܰܪ ܟܽܘܠܳܐ ܒܰܓܠܶܐ ܨܰܘܪܳܐ:
ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܨܰܦܪܳܐ.
ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܦܽܘܚܪܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܩܳܢܶܝܢ ܕܰܫܒܺܝܚ:
ܡܶܥܛܰܦ ܥܳܛܦܺܝܢ ܐܳܦ ܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܐܢܺܝܚܘ.
ܒܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܓܰܐܶܝܢ:
ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܬܶܗܪܳܐ ܥܰܠ ܒܽܘ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܬܢܳܐ ܬܳܢܶܝܢ.
ܒܰܕܡܰܚܙܺܝܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܛܰܠܰܫܬܳܐ ܘܰܡܨܰܠܰܠܬܳܐ:
ܗܺܝܺ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܳܐ ܨܳܐܺܝܬܳܐ ܘܰܡܚܰܠܰܠܬܳܐ.
ܟܰܕ ܐܶܬܥܰܠܺܝܘ̱ ܐܶܬܬܨܺܝܪܘ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ:
ܡܶܢ ܗܰܘ ܛܽܘܡܣܳܐ ܕܩܶܦ̈ܠܶܐܐ ܚܡܺܝܠܺܝܢ ܒܶܗ ܡܶܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ.
ܡܥܰܠܰܝ ܛܶܒܗܽܘܢ ܨܶܝܕ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܣܳܦܩ̈ܶܐ ܣܦܺܝܪ̈ܶܐ:
ܫܺܝܛ ܕܶܝܢ ܘܰܣܢܶܐ ܨܶܝܕ ܠܳܐ ܪ̈ܕܰܝܳܐ ܠ̈ܶܠܶܐ ܨܥܺܝܪ̈ܶܐ.
ܥܰܠ ܟܺܝܬ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝܘ ܩܳܡܘ:
ܒܰܕ ܡܶܢ ܨܰܘܪܳܐ ܠܢܺܝܪܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪܶܓܠܳܐ ܣܳܡܘ.
ܟܰܕ ܐܶܬܶܐܪܶܙܘ ܕܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܛܥܳܡܬܳܐ ܐܰܦܩܰܬ:
ܠܫܽܘܠܛܳܢ ܟܰܪܣܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܩܰܦܚܰܬ݂ ܫܰܢܩܰܬ݂.
ܕܦܰܓܪܳܐ ܪܳܐܶܓ ܡܳܐ ܕܰܠܪܽܘܚܳܐ ܢܳܟܶܐ ܘܡܰܡܰܪ:
ܠܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܟܰܕ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܬܶܐܡܰܪ.
ܘܕܰܠܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ:
ܠܡܶܫܦܰܪ ܐܶܠܳܐ ܕܰܠܚܰܕ ܢܶܩܢܶܐ ܘܥܰܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܢܶܨܶܐ.
ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܰܡ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܩܺܝܡܘ ܕܰܪܳܐ:
ܘܰܠܚܽܘܡܣܳܢܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬ ܓܰܒܗܽܘܢ ܐܰܚܕܰܪܘ ܫܽܘܪܳܐ.
ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܢܺܝܫܳܐ ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗ̱ܘ̣ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ:
ܐܶܠܳܐ ܕܛܽܘܦܣܳܐ ܘܕܽܘܡܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ.
ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܳܐܬܝܳܐ ܠܢܺܝܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܩܺܝ ܡܳܛܶܝܢ:
ܐܶܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܰܒܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ ܬܥܺܝ̈ܫܶܐ ܩܳܛܶܝܢ.
ܡܺܝܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܳܦ ܡܶܣܝܽܘܢܳܐ:
ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܡܥܳܕܺܝܢ ܕܳܪܟܺܝܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ.
ܕܢܰܗܦܟܽܘܢ ܐܰܦ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܪܽܘܚ ܢܳܟܶܐ:
ܘܠܳܐ ܢܶܬܝܰܐܒܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܨܶܡܚܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܙܳܟܶܐ.
ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܢܫܰܪܽܘܢ ܟܺܝܬ ܠܡܶܪܕܳܐ ܠܘܳܬܶܗ:
ܟܰܕ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܝܰܐܺܝܒܽܘܬܶܗ.
ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܟܺܝܬ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ:
ܗܰܘ ܡܽܘܢܳܥܰܐ ܗ̱ܘ ܘܒܶܗ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܪܶܕܝܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ.
ܐܳܦ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܰܡ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ:
ܠܰܘ ܡܶܕܶܡܺ ܗ̱ܝ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܗܳܢ ܟܰܕ ܡܶܙܕܰܡܪܳܐ.
ܒܰܕܡܽܘܢܳܥܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܘܰܥܕܳܐ ܢܺܝܫ ܣܽܘܟܳܝ̈ܶܐ:
ܗܺܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‎ܠܶܦܘ ܠܰܢ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ.
ܘܘܰܥܕܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܪܓܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܙܺܝܪ̈ܶܐ:
ܒܕܰܒܗܳܕ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܡܶܢܶܗ ܡܫܰܪܶܐ.
ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܪܰܓ ܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ:
ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܪ̈ܰܘܳܝܶܐ.
ܓܰܒܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܢܙܺܝܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܳܦ ܡܶܬܥܰܢܘܶܐ:
ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܘܶܐ.
ܐܶܠܳܐ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܪܰܚܺܝܩ ܢܺܝܫܗܽܘܢ:
ܘܠܰܘ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܟܺܝܬ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.
ܢܙܺܝܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗܽܘ ܠܰܐܓܡܺܝܪܳܐ ܒܰܕ ܣܳܒܰܪ ܠܶܗ:
ܕܡܶܙܒܰܢ ܙܳܒܶܢ ܐܽܘܟܠܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܒܗܳܢܳܐ ܐܽܘܟܠܶܗ.
ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ:
ܠܰܡܩܰܕܳܝܽܘ ܠܰܡ̈ܥܰܠܝܳܬܳܐ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܳܬܳܐ.
ܡܥܰܪܦܳܢܳܐ ܠܰܡ ܗܳܘܶܐ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܡܙܰܒܢܳܢܳܐ:
ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܘܰܡܚܰܠܦܳܢܳܐ.
ܠܰܓܡܺܝܪܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܫܳܦܰܪ:
ܘܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܟܦܰܪ ܟܳܦܰܪ.
ܒܰܕ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘ ܕܰܢܝܳܚ ܦܰܓܪܳܐ ܠܗܰܘܢܳܐ ܡܰܚܫܶܟ:
ܘܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܕܢܶܚܙܶܐ ܝܳܬܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܢܰܕܪܶܟ.
ܦܰܓܪܳܐ ܥܢܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܢܰܦܫܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܥܰܝܢܳܗ̇:
ܘܠܳܐ ܣܳܟ ܕܳܝܩܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܠܰܒܕܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܢܳܢܳܗ̇.
ܒܗܳܢܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܩܢܶܝܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ:
ܟܰܕ ܬܶܬܚܰܫܰܒ ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܡܠܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ.
ܕܗܰܘ ܡܰܢ ܙܳܢܶܩ ܠܰܢܝܳܚ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܛܺܝ̈ܡܶܐ:
ܘܗܳܢܳܐ ܕܳܚܶܩ ܠܶܗ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܰܡܶܐ.
ܠܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܡܰܢ ܡܶܬܥܰܢܘܶܐ ܟܺܝܬ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ:
ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܥܰܢܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܳܗ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ.
ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܢܶܣܰܒ ܐܰܓܪܳܐ ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܥܰܡܠܶܗ:
ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܛܳܠܶܡ ܠܶܗ ܐܰܓܰܪ ܫܶܦܠܶܗ.
ܘܗܳܢܳܐ ܕܢܰܩܢܶܐ ܟܺܝܬ ܕܽܘܪܳܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܠܰܝ ܦܰܓܪܳܐ:
ܘܠܰܡܫܰܦܳܝܽܘ ܠܘܳܬ݂ ܥܳܗܢܽܘܬܳܐ ܠܬܶܛܰܪ ܣܰܓܪܳܐ.
ܓܰܒܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ ܨܳܐܶܡ ܨܰܘܡܳܐ:
ܠܰܡܨܰܠܳܠܽܘ ܡܶܢ ܥܰܒܝܽܘܬܳܐ ܠܪ̈ܶܓܫܰܝ ܓܽܘܫܡܳܐ.
ܘܠܰܡܩܰܛܳܢܽܘ ܘܠܰܡܦܰܪܣܳܥܽܘ ܠܰܪܨܺܝܦܽܘܬܳܐ:
ܗܳܝ ܕܰܡܥܰܘܪܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܗܳܢܶܝܢ ܗܰܘܢܳܢ̈ܝܳܬܳܐ.
ܘܟܰܕ ܡܶܬܕܰܟܶܐ ܒܟܽܘܠܳܝܽܘܬܳܐ ܕܪܶܓܫܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ:
ܡܶܚܙܳܐ ܚܳܙܶܐ ܕܠܳܐ ܥܽܘܟܳܪܳܐ ܠܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ.
ܒܰܕܠܳܐ ܡܟܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܝܬܳܝ ܩܽܘܕܫܳܐ:
ܘܰܒܠܳܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܚܶܟܡܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܠܫܳܐ.
ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܗܰܘ ܥܳܢܘܳܝܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ:
ܐܶܫܬܰܡܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܒܫܶܡ ܐܰܓܺܝܪܳܐ.
ܘܡܶܢ ܕܶܐܬܥܰܢܘܺܝ ܒܰܙܢܳܐ ܡܝܰܬܪܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ:
ܐܶܬܝܰܩܰܪ ܠܶܗ ܒܰܫܡܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܪܽܘܬܳܐ.
ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܥܦܺܝ̈ܦܶܐ ܕܰܐܩ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ:
ܕܽܘܩ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܘܰܒܕܽܘܩ ܠܰܙܢܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ.
ܘܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܘܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ:
ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܦܰܐܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ.
ܐܳܠܨܳܝܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ:
ܕܒܳܗ̇ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܬܗܶܐ ܗܰܕܳܝܬܳܐ.
ܘܰܕܠܳܐ ܬܶܓܠܽܘܙ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܓܒܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ:
ܕܰܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܣܰܡ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܗܰܘܢܳܐ ܢܗܶܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ.
ܢܒܺܝܳܐ ܢܗܶܐ ܗܳܢ ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܳܬܳܐ:
ܐܰܘ ܡܶܢ ܬܶܓܡܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܝܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ.
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܬܶܨܒܶܐ ܕܬܶܕܰܥ ܥܶܠܬܳܗ̇ ܕܳܐܠܨܳܝܽܘܬܳܐ:
ܕܶܐܬܪܰܡܙܰܬ ܡܶܢܝ̱ ܫܡܰܥ ܐܺܡܰܪ ܠܳܟ ܒܰܩܦܺܝܣܽܘܬܳܐ.
ܒܰܕ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܳܕܶܫ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ:
ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܐܰܝܟ ܕܶܐܣܬܰܝܰܟ ܐܳܕܶܫ ܫܶܫܡܳܐ.
ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܣܽܘܓܐܳܐ ܡܦܰܬܟܰܝ̈ ܒܰܙܢܳܐ ܘܰܟܢܰܘ̈ܳܬܳܐ:
ܗܘܰܘ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܡܠܰܘ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ.
ܘܟܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ:
ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܢܡܰܠܶܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܶܗ ܗܰܘ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ.
ܥܶܠܬܳܐ ܩܪܳܬܳܗ̇  ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ:
ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܘܗܰܘ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ.
ܒܡܰܬ݁ܠܳܐ ܘܡܰܣܒܳܐ ܘܐܽܘܡܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܒܙܽܘ̈ܘܳܓܶܐ:
ܒܰܙܢܳܐ ܕܰܠܗܰܠ ܡܶܢ ܒܽܘܠ̈ܒܳܠܶܐ ܐܳܦ ܢܽܘ̈ܘܳܓܶܐ.
ܘܰܙܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܰܪ ܐܶܠܳܐ ܒܛܶܟܣܳܐ:
ܘܛܶܟܣܳܐ ܗܳܘܶܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܙܗܺܝܪܳܐ ܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ.
ܘܗܽܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܝܕܶܝܟ ܗܳܘܶܐ ܠܟܽܠ ܐܰܚܺܝܕܳܐ:
ܟܰܕ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܢܗܶܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܐܳܦ ܐܰܚܺܝܕܳܐ.
ܫܟܺܝܚܽܘܬ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܺܝܩܺܝ:
ܒܦܽܘܪܢܳܣ ܥܳܠܡܰܢ ܗܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܝ.
ܠܰܡܗܰܕܳܝܽܘ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܩܳܢܽܘܢܳܝܬܳܐ:
ܘܢܶܬܶܠ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܟܺܐܢܬܳܐ ܘܰܟܢܽܘܢܳܝܬܳܐ.
ܠܡܰܥܳܗܕܽܘܬܗܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܠܳܐ ܠܡܶܫܬܐܳܠܽܘ:
ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܘܰܠܘܳܬ ܥܽܘܬܳܕ ܪܶܕܝܶܗ ܠܰܡܫܰܒܳܠܽܘ.
ܠܡܰܘܕܳܥܽܘܬܗܽܘܢ ܩܰܪܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢܫܶܠܝ ܩܳܪܝܳܐ:
ܘܩܰܘܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ.
ܢܚܰܦܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܨܠܽܘܬܳܢܳܝ̈ܶܐ:
ܕܰܒܗܽܘܢ ܪܳܬܚܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܒܪ̈ܶܬܚܶܐ ܪ̈ܶܓܬܳܢܳܝܶܐ.
ܕܢܰܦܫܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܰܒܪܳܗ̇ ܟܰܕ ܡܶܬܝܰܐܒܳܐ:
ܐܳܦ ܗܽܘ ܪܽܘܚܳܐ ܡܩܰܕܡܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܐܳܦ ܡܶܨܛܰܝܒܳܐ.
ܢܠܰܒܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ ܩܰܘ̈ܡܶܐ ܒܨܰܘ̈ܡܶܐ:
ܘܠܰܡܨܰܠܳܠܽܘ ܗܰܘܢܳܐ ܒܣܶܢܐܰܬ ܐܽܘܟ̈ܠܶܐ ܙܰܗ̈ܡܶܐ.
ܢܓܰܪܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܥܰܡ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ:
ܟܰܕ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܶܐ ܥܦܺܝ̈ܦܶܐ ܡܳܠܶܟ ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ.
ܕܠܰܡ ܬܶܬܡܰܛܶܐ ܟܰܗܺܝܢܽܘܬܳܐ ܘܰܠܚܰܠܳܫ̈ܶܐ:
ܘܠܳܐ ܢܶܬܓܰܠܙܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܙܽܘܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܳܝ̈ܫܶܐ.
ܠܕܰܡܨܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܥܫܽܘܡ ܢܶܛܠܽܘܡ ܢܶܟܠܶܐ ܘܢܶܚܓܽܘܪ:
ܘܰܠܥܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܐܳܦ ܥܳܫܽܘ̈ܩܶܐ ܒܟܳܐܬܳܐ ܢܶܙܓܽܘܪ.
ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܕܺܝ̈ܢܶܐ ܠܡܶܓܰܕ:
ܘܰܠܡܰܪܬܳܝܽܘ ܕܠܰܡ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܣܓܰܕ.
ܘܟܰܕ ܢܶܬܠܰܗܩܽܘܢ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܕܰܝܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ:
ܢܶܨܗܽܘܢ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܢܶܦܩܽܘܢ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܢܶܚܙܽܘܢ.
ܢܰܣܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܠܕܽܘܒܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܝܪܳܝܳܐ:
ܘܢܰܣܘܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܠܕܽܘܝܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܪܳܝܳܐ.
ܕܡܶܢ ܗܳܢ ܫܶܓܡܳܐ ܗܶܒܠܳܢܳܝܳܐ ܟܰܕ ܢܶܬܒܰܠܗܽܘܢ:
ܕܠܳܐ ܟܳܠܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܪܽܘܚ ܢܶܬܩܰܗܠܽܘܢ.
ܘܟܰܕ ܒܰܟܢܽܘܫ̈ܝܶܐ ܚܰܓܳܢܳܝ̈ܶܐ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܡܒܰܝܬܶܐ:
ܠܘܳܬ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܘܫܰܘܝܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗ̱ܘ̣ ܡܰܝܬܶܐ.
ܓܰܒܪܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܒܪܺܝܫ ܩܽܘܛܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܩܳܐܶܡ:
ܘܰܠܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܕܺܝ̈ܢܶܐ ܡܩܰܒ̈ܠܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܳܐܶܡ.
ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܙܳܕܶܩ ܢܶܗܘܶܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܫܰܕܪܳܐ:
ܘܰܒܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܗܰܕܪܳܐ.
ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܥܫܶܢܘ ܥܰܡ ܚܶܙܘܳܢܰܘ̈ܗܝ ܐܳܦ ܓܶܠܝܳܢܰܘ̈ܗܝ:
ܘܰܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܣܪ̈ܺܝܛܳܢ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܓܶܠܳܝܽܘܢܰܘ̈ܗܝ.
ܘܕܰܠܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ:
ܢܶܕܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܒܪܶܡܙܳܐ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܝܳܐ.
ܘܰܕܬܶܫܬܰܥܒܰܕ ܗܽܘ̈ܠܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ:
ܘܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܣܽܘܓܐܳܐ ܢܶܩܦܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ.
ܘܠܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܢܶܩܕܽܘܡ ܢܶܕܰܥ:
ܘܰܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܒܦܰܪܶܗ̱ܣܺܝܰܐ ܢܶܓܠܶܐ ܘܢܰܘܕܰܥ.
ܘܰܕܕܺܝܠܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܪܳܡܳܐ:
ܕܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܕܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ.
ܐܳܦ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܥܺܕ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܠܰܢ ܗ̱ܘ̣ ܡܰܠܦܺܝܢ:
ܟܰܕ ܠܰܚܢܳܝܳܐ ܣܽܘܦܺܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܡܶܩܰܦ ܢܳܩܦܺܝܢ.
ܣܳܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܶܐ:
ܐܺܝܛܰܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ.
ܓܡܺܝܪܳܐ ܐܰܪܰܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܡܰܠܶܐ:
ܘܰܠܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܬܽܘܚܬܳܝܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܡܥܰܠܶܐ.
ܥܰܠ ܗܳܝ ܪܽܘܚܳܐ ܐܳܦ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܟܰܢܶܐ:
ܒܕܰܠܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܨܰܕܝܳܐ ܘܚܰܪܒܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܒܰܢܶܐ.
ܠܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܳܥܶܐ ܠܡܶܡܛܳܐ:
ܘܠܰܣܛܰܪ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢܶܗ ܒܰܐܡܺܝܢ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܥܛܳܐ.
ܕܒܶܗ ܟܺܝܬ ܢܰܨܶܕ ܗܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܡܪܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܦܳܗܶܐ:
ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܝܕܳܐ ܟܰܘܬܳܐ ܢܕܺܝܩ ܒܶܗ ܝܰܬܺܝܒ ܪܳܗܶܐ.
ܠܘܳܬܶܗ ܝܰܐܺܝܒ ܢܶܗܘܶܐ ܡܪܰܡܶܫ ܟܺܝܬ ܘܰܡܩܰܕܶܡ:
ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܢܰܦܺܝܩ ܒܳܥܶܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܕܶܡ.
ܠܡܶܬܒܰܣܳܡܽܘ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܟܺܝܬ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܳܐ:
ܐܰܘ ܣܳܟ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ.
ܠܳܐ ܒܛܺܝܠ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܕܢܰܗܓܶܐ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ:
ܐܶܠܳܐ ܕܰܒܝܰܡ ܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܢܺܝܩܳܐ.
ܐܶ‎ܠܽܘ ܡܶܛܽܠ ܥܶܠܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܐܰܚܶܒ:
ܠܰܘ ܠܶܗ ܐܰܚܶܒ ܐܶܠܳܐ ܠܥܶܠܬܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܢܛܰܝܶܒ.
ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘ̣ ܒܦܶܚܡܶܗ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܐܳܦ ܒܰܫܡܰܝܳܐ:
ܘܠܰܝܬ ܚܽܘܠܳܦܳܐ ܠܝܰܐܺܝܒܽܘܬܶܗ ܣܳܟ ܒܰܕܡܰܝ̈ܳܐ.
ܐܰܝܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܣܥܳܝܳܐ:
ܕܰܠܘܳܬ ܫܺܝܛܳܐ ܠܪܳܡܳܐ ܢܶܣܰܒ ܠܶܗ ܡܶܨܥܳܝܳܐ.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܛܥܶܡ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܛܽܘܒܬܳܢܳܝܳܐ:
ܡܶܬܚܰܢܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܕܟܽܠ ܪܶܓܬܶܗ ܛܳܒ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܳܐ.
ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܕܪܶܟ ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܕܚܰܣܺܝܪܳܐ:
ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܦܢܶܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܡܶܢ ܕܰܓܡܺܝܪܳܐ.
ܡܶܬܝܰܐܰܒ ܗ̱ܘ̣ ܠܰܟܪܳܒܳܝܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܝܳܐ:
ܘܡܶܟܦܰܪ ܟܳܦܰܪ ܒܰܟܪܳܒܳܝܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܝܳܐ.
ܠܛܰܠܝܽܘܣܳܐ ܡܰܢ ܕܳܡܶܐ ܒܰܙܢܶܗ ܘܰܠܒܳܒܽܘܣܳܐ:
ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܐܶܠܳܐ ܒܽܐܘܟܠܳܐ ܘܪܶܦܣܳܐ ܘܩܽܘܦܣܳܐ.
ܠܳܐ ܫܳܦܪܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܣܳܦܪܳܐ ܡܶܠܳܐ:
ܘܰܠܕܰܒܪܰܘܡܳܐ ܡܕܰܝܰܪ ܗܰܘܢܶܗ ܩܳܪܶܐ ܠܶܠܳܐ.
ܠܗܰܢܺܝܐܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܚܳܙܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܶܠܡܳܐ:
ܘܰܠܟܽܠ ܙܰܘܥܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܳܕܶܐ ܚܳܫܶܒ ܐܶܠܡܳܐ.
ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܫܡܳܐ ܩܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ:
ܘܰܡܢܰܟܪܰܝ ܗ̱ܘ̣ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ.
ܢܶܫܠܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܦܠܳܐ ܫܪܶܒ ܛܶܠܳܛ̈ܶܐ:
ܘܰܐܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܢܶܣܥܽܘܪ ܫܰܪܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܦܺܝ̈ܛܶܐ.
ܠܕܰܪܓܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܕܕܰܪ̈ܓܰܝ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܚܰܫܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ:
ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܝܰܕܽܘ̈ܥܬܳܢܶܐ.
ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܝܳܕܰܥ ܒܰܐܦܽܘܕܺܝܟܣܺܝܣ ܥܰܒܕܳܐ ܠܡܳܪܶܗ:
ܐܰܘ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘ ܢܗܰܝܡܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܓܳܡܽܘܪܶܗ.
ܡܶܚܕܳܐ ܨܳܒܶܐ ܡܫܰܪܶܐ ܝܳܨܶܦ ܐܳܦ ܕܰܚܙܽܘܩܝܳܐ:
ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܰܒܺܝܒܶܗ ܩܳܢܶܐ ܥܪܽܘܩܝܳܐ.
ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܐܰܪܰܐ ܕܗܳܢܰܘ ܕܰܪܓܶܗ ܡܶܨܛܰܒܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ:
ܘܠܰܠܡܺܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܡܶܨܛܰܒܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ.
ܫܰܪܘܳܝܳܐ ܒܪܰܡ ܡܶܨܛܰܒܝܳܢܳܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܠܺܝܛ:
ܡܶܢ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܘܦܰܚ̈ܶܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܗܳܘܶܐ ܩܰܢܺܝܛ.
ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܚܺܝܡ ܘܰܦܫܺܝܛ ܒܰܙܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܣܳܒܳܐ:
ܕܰܒܢܶܣܝܳܢܳܐ ܝܺܠܶܦ ܘܺܝܕܰܥ ܣܰܡ ܟܽܠ ܟܺܐܒܳܐ.
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܥܰܠ ܕܽܘܪܳܫܳܐ ܣܢܺܝܩ ܫܰܪܘܳܝܳܐ:
ܘܰܕܒܰܥܝܳܕܳܐ ܠܚܰܝ̈ܠܰܝ ܦܰܓܪܳܐ ܢܗܶܐ ܫܳܪܽܘܝܳܐ.
ܘܰܒܕܽܘܪܳܫܳܐ ܙܳܕܶܩ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܠܡܶܛܰܪ:
ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܒܰܪܝܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܦܛܰܪ.
ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܗܳܛܶܐ ܘܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ:
ܘܡܶܢ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܘܪܳܡܽܘܬ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܫܪܺܝܩܳܐ.
ܡܶܢ ܬܽܘܪܳܨܳܐ ܟܺܝܬ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ:
ܘܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ.
ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܫܽܘܥܒܳܕ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܚܶܡܬܳܐ ܘܪܶܓܬܳܐ:
ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܡܳܪܬܳܐ ܛܒܺܝܒܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܡܗ̈ܳܬܳܐ.
ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܩܰܛܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܢܰܦܫܳܐ:
ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܳܗܢܳܐ ܠܩܽܘܒܳܠ ܙܰܠ̈ܓܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܛܽܘܠܫܳܐ.
ܘܰܠܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܥܰܕܪܳܐ ܪܰܒܰܬ ܗܺܝ ܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ:
ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܦܽܘܠܗܳܕ ܟܽܠ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ.
ܘܫܳܝܽܘܛܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܡܳܐ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ:
ܘܕܰܠܟܽܠ ܚܰܠܝܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܕܽܘܢ ܡܰܪܺܝܪܳܐ.
ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܬܥܰܕܰܪܽ ܗ̱ܘ ܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ:
ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܘܡܳܐ ܡܨܰܠܠܰܝ̈ ܗܰܘܢܳܐ ܘܰܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ.
ܘܰܒܟܽܠ ܥܰܡܠܳܐ ܕܰܠܥܽܘܙ ܦܰܓܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܡܦܰܓܶܕ:
ܘܰܒܡܰܪ̈ܓܳܢܶܐ ܥܶܨܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܢܰܓܶܕ.
ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܪ̈ܶܟܢܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ:
ܐܳܦ ܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܳܝܶܐ.
ܒܕܰܠܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܺܝܬܽ ܗ̱ܘ ܣܽܘܓܐܳܐ ܬܗܺܝܪ̈ܶܐ:
ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ ܡܢܰܦ̈ܩܶܐ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ.
ܟܶܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܡܶܠܟܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܙܰܗܪ̈ܳܢܶܐ:
ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܘܰܡܢܰܗܪ̈ܳܢܶܐ.
ܘܠܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܥܰܕܰܪ ܡܰܕܥܳܐ ܛܳܒ ܩܰܛܺܝܢܳܐ:
ܐܳܦ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܠܚܳܐ ܒܡܶܕܪܳܐ ܘܛܺܝܢܳܐ.
ܝܰܘܢܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܪܳܡܺܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ:
ܘܒܰܐܡܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܒܦܶܓܥܳܐ ܕܡܳܪܳܗ̇ ܠܳܗ̇ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ.
ܝܰܘܢܳܐ ܕܝܳܐܝܳܐ ܘܓܰܐܝܳܐ ܘܳܐܦܶܢ ܣܳܟ ܐܽܘܟܳܡܳܐ:
ܒܰܕ ܡܶܢ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܛܽܘܗܡܳܗ̇ ܘܳܐܦܶܢ ܒܰܚܛܳܐ ܡܟܰܬܡܳܐ.
ܝܰܘܢܳܐ ܕܪܳܗܝܳܐ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܒܶܣܬܰܪ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܶܣܬܳܐ:
ܒܰܕܡܶܢ ܟܰܘܰܝ̈ ܗܰܘܢܳܐ ܡܕܺܝܩܳܐ ܘܡܶܢ ܨܳܝܰܪܬܳܐ.
ܟܳܪܟܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܘܰܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܢ ܣܳܟ ܓܳܢܶܐ:
ܘܰܐܝܟ ܫܳܢܺܝܬܳܐ ܦܳܗܝܳܐ ܒܳܬܪܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܕܦܳܢܶܐ.
ܡܶܢ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܦܰܓܪܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܪܰܕܦܳܐ:
ܠܳܐ ܣܳܟ ܩܳܢܛܳܐ ܘܦܳܠܛܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܢ ܡܶܬܚܰܛܦܳܐ.
ܡܶܬܗܰܕܝܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܠܺܝܠ ܥܳܒܪܳܐ:
ܘܡܳܛܝܳܐ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܘܟܰܕ ܐܳܚܕܳܐ ܠܶܗ ܒܰܩܛܺܝܪ ܕܳܒܪܳܐ.
ܠܳܐ ܫܳܒܩܳܐ ܠܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܰܥܠܺܝܘܗܝ ܠܩܰܝܛܽܘܢ ܐܶܡܳܗ̇:
ܕܗܽܘܝܽܘ ܠܶܒܳܐ ܒܶܝܬ ܣܽܘܦܺܝܰܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܳܠܡܳܗ̇.
ܕܡܽܘܢ ܬܽܘܒ ܐܰܪܰܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫܽ ܗ̱ܘ ܒܗܰܘ ܐܰܘܳܢܳܐ:
ܐܰܘ ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܢܰܘ ܗܰܘ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܒܗܰܘ ܬܰܘܳܢܳܐ.
ܠܰܘ ܕܺܝܠܳܟܽ ܗ̱ܘ ܐܳܘ ܐܳܡܽܘܪܳܐ ܡܦܰܪܣܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ:
ܠܳܐ ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܡܢܶܐ ܝܳܬܳܟ ܡܶܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ.
ܓܽܘܥ ܚܰܠܳܫܳܐ ܘܰܠܒܽܘܪܽܘܬܳܟ ܒܫܶܬܩܳܐ ܟܰܠܶܠ:
ܕܳܐܦܠܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܟܽܠܶܗ ܫܽܘܒܚܶܗ ܗܳܪܟܳܐ ܡܰܠܶܠ.
ܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬܰܓܡܶܕ ܘܰܠܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܠܳܐ ܬܗܶܐ ܡܙܰܠܶܠ:
ܠܳܐ ܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܫܶܡ ܫܶܢܓܬܳܐ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܬܰܥܶܠ.
ܒܗܳܕ ܪܶܚܡܬܳܐ ܠܗܳܝ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܠܰܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ:
ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̱ܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܘܰܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܰܝܬ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ.
ܦܢܺܝ ܥܰܠ ܫܶܕܬܳܟ ܘܰܠܘܳܬ ܩܰܡܛܽܘܣ ܙܩܽܘܬ ܠܶܗ ܥܺܝܠܳܟ:
ܠܳܐ ܬܗܶܐ ܣܳܥܶܐ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܬܶܣܥܶܐ ܒܕܺܝܠܳܟ ܣܥܺܝ ܠܳܟ.
ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܠܢܺܝܫ ܕܽܘܪܳܫܳܐ:
ܘܰܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܡ ܦܽܘܪܳܫܳܐ.
ܘܠܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ̣ ܣܽܘܓܐܳܐ:
ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܰܝܬ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܟܳܠܝܳܐ ܘܣܳܝܓܳܐ.
ܒܩܰܕܡܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܬܰܡܪܰܩ:
ܒܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܙܰܠ̈ܓܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܛܳܒ ܡܶܬܬܰܒܪܰܩ.
ܒܪܰܡ ܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܡܩܰܕܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܠ̈ܓܶܐ ܛܰܪ̈ܩܶܐ:
ܐܶܠܳܐ ܠܺܝܓ ܠܺܝܓ ܥܳܒܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܰܪ̈ܩܶܐ.
ܥܰܠ ܗܳܝ ܩܳܪܶܐ ܠܗܰܢܺܝ̈ܐܘܳܬܳܐ ܘܰܠܥܽܘ̈ܕܳܢܶܐ:
ܕܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܒܫܶܡ ܥܶܕܳܢ̈ܶܐ.
ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܡܶܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ:
ܐܺܝܬ ܢܽܘܘܳܓܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܒܰܐܬܪܶܗ.
ܒܩܰܕܡܳܐ ܚܳܐܶܫ ܥܰܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܡܛܳܐ ܠܘܳܬܶܗ:
ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܰܬ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܕܶܐܫܬܰܢܺܝ ܬܘܳܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ.
ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܡܰܢ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܝܰܕܥܳܐ ܕܢܺܝ̈ܚܶܐ:
ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܢܺܝ̈ܚܶܐ.
ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܢܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ̣ ܬܚܽܘܡܳܐ:
ܚܠܺܝܨܽܘܬ ܣܰܚܘܳܐ ܒܝܰܡ ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ ܐܰܝܟ ܒܰܬܗܽܘܡܳܐ.
ܘܰܟܡܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܰܣܓܶܐ ܣܳܚܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܡܳܐ:
ܡܶܬܓܰܐܶܝܢ ܠܶܗ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ.
ܐܺܝܛܰܐ ܥܳܒܰܪ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܬܰܩܢܳܐ:
ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܬܰܬ ܡܳܐ ܕܕܽܘܪܳܫܳܐ ܐܰܩܢܺܝ ܡܶܩܢܳܐ.
ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܰܠܕܽܘܪܳܫܳܐ ܐܳܦܶܢ ܢܰܪܦܶܐ:
ܡܶܢ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܦܶܐ.
ܐܳܦܠܳܐ ܒܥܰܪܦܶܠ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܥܳܐܶܠ ܚܳܒܶܨ ܚܳܠܶܕ:
ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܒܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܝܳܠܶܕ.
ܠܳܐ ܫܳܓܶܫ ܠܶܗ ܗܳܝܕܶܝܟ ܫܶܓܡܳܐ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ:
ܘܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܒܶܢܝܳܢܳܐ.
ܒܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܫܟܰܚ ܐܳܬܳܐ ܠܶܗ ܠܰܪܚܽܘܡܳܐ:
ܘܦܳܢܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܓܳܫܶܦ ܒܶܗ ܣܳܟ ܡܽܘܡܳܐ.
ܘܒܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܙܰܠ̈ܓܶܐ ܣܳܟܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ:
ܕܡܶܣܓܳܐ ܣܳܓܶܝܢ ܒܰܬܟܺܝܒܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܡܰܫܚܳܐܺܝܬ.
ܘܰܠܡܰܘܒܰܠܗܽܘܢ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܠܡܶܛܥܰܢ ܬܳܚܶܒ:
ܘܰܕܢܶܬܒܰܨܪܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢܶܗ ܒܳܥܶܐ ܡܰܚܶܒ.
ܒܬܰܩܺܝܦܽܘܬܗܽܘܢ ܗܳܝ ܒܗܺܝܠܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܠܨܳܐ:
ܡܶܬܛܰܪܦܳܐ ܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܟܰܕ ܡܶܬܐܰܠܨܳܐ.
ܡܨ̱ܰܠܶܐ ܕܣܳܦܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܶܨܪܳܐ:
ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܢܡܽܘܫ ܘܳܐܦܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܚܶܨܪܳܐ.
ܟܡܳܐ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܚܰܠܳܫ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܠܡܶܚܒܰܫ:
ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܫܰܛ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܫܟܰܚ ܕܶܢ̈ܚܶܐ ܠܡܶܟܒܰܫ.
ܟܡܳܐ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܩܢܶܐ ܒܙܶܕܩܳܐ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ:
ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܐ ܕܢܳܛܚ̈ܶܐ ܗܳܘܶܐ ܒܰܐܢܽܘܣܺܝܰܐ.
ܘܒܰܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܳܐ:
ܐܰܝܟ ܡܶܫܬܰܢܶܐ ܠܘܳܬ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ.
ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܶܗ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܦܳܐ ܠܰܡܫܰܝܢܽܘܬܳܐ:
ܘܡܶܢ ܗܽܘܦܳܟ̈ܶܐ ܕܥܽܘܕܝ݂ܳܝ݂ܽܘܬܳܐ ܠܰܡܚܰܝܢܽܘܬܳܐ.
ܙܰܠ̈ܓܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܙܺܝ̈ܥܶܐ ܐܳܦ ܡܰܠ̈ܙܳܢܶܐ:
ܡܶܗܘܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܐܳܦ ܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ.
ܐܳܦ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܬܚܰܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ:
ܫܳܠܚܺܝܢ ܠܰܟܝܳܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܢܽܘܗܪ̈ܳܢܳܝܶܐ.
ܢܳܛܚ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܚܳܛܦܺܝܢ ܐܳܦ ܡܶܬܚܰܛܦܺܝܢ:
ܐܰܟܣܺܝ̈ܣܳܝܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܡܚܰܦܛܺܝܢ ܐܳܦ ܡܶܬܚܰܛܦܺܝܢ.
ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܗܳܝܕܶܝܟ ܩܳܢܶܐ ܥܡܽܘܪܝܳܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ:
ܘܰܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܡܶܣܬܰܬܰܪ ܗ̱ܘ̣ ܕܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ.
ܒܰܠܚܶܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܝܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܗܽܘ ܡܰܣܬܰܝܒܰܪ:
ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܓܠܺܝܙ ܡܶܢܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܫܳܥܬܳܐ ܡܣܰܝܒܰܪ.
ܬܕܰܝ̈ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܳܐܦܶܢ ܣܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܓܰܒܪܳܐ ܝܳܢܶܩ:
ܘܶܐܢ ܚܳܣܠܳܐ ܠܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܰܒܪܳܐ ܗܽܘ ܡܶܬܐܶܢܶܩ.
ܒܽܐܘܟܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܦܰܛܰܡ:
ܒܳܟܶܐ ܘܳܐܠܶܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܶܢܶܗ ܣܳܟ ܡܶܣܬܰܛܰܡ.
ܘܒܰܥܩܶܒ ܗܳܢܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܢܳܩܶܦ ܗܰܘ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ:
ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܪܶܥܝܳܢ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܘܶܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܝܳܐ.
ܠܽܘܚ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܶܗ ܡܶܬܡܰܪܩܳܐ:
ܕܨܽܘܪܰܬ ܪܳܡܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܶܗ ܡܶܬܚܰܪܩܳܐ.
ܠܗܳܕܶܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܟܰܕ ܗܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܨܳܝܕܳܐ ܘܨܳܝܪܳܐ:
ܒܰܨܪܳܪ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܟܰܕ ܠܶܗ ܨܳܪܝܳܐ ܨܳܐܪܳܐ.
ܡܶܚܕܳܐ ܚܳܙܝܳܐ ܙܰܠܓܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܨܳܡܚܺܝܢ:
ܘܕܰܠܩܰܝ̈ ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܣܺܝܢܳܝܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܨܳܦܚܺܝܢ.
ܩܳܢܶܐ ܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܝܳܬܶܗ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ:
ܘܡܶܚܕܳܐ ܚܳܕܶܐ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ.
ܒܗܳܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ̣ ܩܶܢܛܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ:
ܘܩܺܝܢܕܽܘܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܪܟܳܐ ܫܰܪܒܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܠܰܠ.
ܒܰܕ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܣܽܘܓܐܳܐ ܢܦܰܠܘ ܐܰܝܟ ܒܰܪܩܳܐ:
ܘܡܰܢܽܘ ܡܰܡܶܕ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘ ܦܳܪܩܳܐ.
ܒܗܳܢܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܐܳܦ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ:
ܘܡܰܠܟܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ.
ܡܳܐ ܕܰܡܥܰܝܶܢ ܗܽܘ ܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܫܺܝܛܳܐ:
ܐܶܢ ܡܶܢ ܬܰܘܕܺܝ ܕܥܶܠܬܶܗ ܡܶܠܬܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܫܡܺܝܛܳܐ.
ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܪܓܳܐ ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܚܰܦ ܢܳܦܶܠ ܒܰܥܓܰܠ:
ܘܰܠܒܶܝܬ ܬܰܚܬܺܝܢ ܟܰܕ ܡܶܙܕܰܪܟܰܠ ܗܽܘ ܡܶܫܬܰܪܓܰܠ.
ܕܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܳܐ ܡܢܰܣܰܝ̈ܳܐ ܥܶܠܰܬ ܚܽܘܬܪܳܐ:
ܘܪܳܡܽܘܬ ܪܽܘܚܳܐ ܐܳܦ ܫܽܘܥܠܳܝܳܐ ܥܶܠܰܬ ܥܽܘܬܪܳܐ.
ܗܳܝܕܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܦ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ:
ܠܳܐ ܚܳܣܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܕܰܒܠܳܐ ܪܰܕܝܽܘ ܣܰܓܺܝ ܕܡܺܝܪ̈ܳܢ.
ܕܺܝܠܝ ܠܰܡ ܢܰܗܪܳܐ ܢܺܝܠܽܘܣ ܗܳܢܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܥܒܰܕܬܶܗ:
ܘܕܺܝܠܝ ܐܳܦ ܣܰܗܪܳܐ ܘܢܽܘܗܪܶܗ ܗܳܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܩܦܰܕܬܶܗ.
ܠܥܶܠ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܣܺܝܡ ܟܽܘܪܣܰܝ:
ܕܕܰܐܝܟܰܢ ܐܶܣܰܩ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ ܡܶܢ ܟܽܘܪ̈ܳܣܰܝ.
ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܡܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦܶܢ ܛܳܒ ܥܰܡܺܝܩܺܝܢ:
ܘܰܠܦܽܘܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ ܛܳܒ ܥܰܬܺܝܩܺܝܢ.
ܐܳܦ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܗܳܫܳܐ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘ ܦܛܰܪܘ:
ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܫܪܰܥܘ ܡܰܢ ܘܰܫܢܰܘ ܘܨܰܥܰܪܘ ܘܰܫܛܰܪܘ.
ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܡܰܡܶܕ:
ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܓܡܶܕ.
ܡܶܥܒܰܪ ܥܳܒܰܪ ܠܰܬܚܽܘܡ ܫܰܒܥܳܐ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ:
ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܚܳܝܶܐ.
ܠܘܳܬܶܗ ܣܳܐܶܟ ܗܽܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܩܠܺܝ̈ܡܰܛܰܐ:
ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܦܳܣܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܗܰܠ ܡܶܬܰܐܡ̈ܰܛܰܐ.
ܬܚܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܕܰܪ̈ܓܶܐ ܡܰܣܩܳܢܳܝ̈ܶܐ:
ܐܳܦ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܕܰܪ̈ܓܰܝ ܘܰܥ̈ܕܶܐ ܦܽܘܪ̈ܩܳܢܳܝܶܐ.
ܗܳܪܟܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܗܺܝ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ:
ܘܠܰܝܬ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܒܟܽܘܪܚܳܐ.
ܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܟܽܘܪܚܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ:
ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܗܰܠ ܪܶܓܠܳܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܕܳܪܟܳܐ.
ܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܚܳܙܶܐ ܝܳܬܶܗ:
ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܣܳܟ ܕܳܝ̈ܩܳܢ ܠܶܗ ܚܳܙ̈ܝܳܬܶܗ.
ܒܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܚܰܕ ܠܳܐ ܚܳܐܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܕܳܐܶܩ:
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܢܚܽܘܪ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܶܕܫܳܐ ܡܶܪܰܩ ܪܳܐܶܩ.
ܠܛܽܘ̈ܦܣܰܝ ܡܳܪܶܗ ܕܰܪܫܺܝܡܺܝܢ ܒܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܳܙܶܐ:
ܘܰܒܩܽܘܒܳܠܳܐ ܕܨܶܡ̈ܚܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܡܥܰܙܶܐ.
ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܗܺܝ ܥܰܒܝܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܠܩܳܐ:
ܟܽܠܳܗ̇ ܨܳܐܬܳܗ̇ ܗܶܒܠܳܢܳܝܬܳܐ ܥܓܰܠ ܡܶܬܛܰܠܩܳܐ.
ܒܗܳܢܳܐ ܩܰܘܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܐܶܢ ܡܶܬܓܰܠܙܳܐ:
ܒܕܰܒܬܰܘܳܢ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܐܰܘ̈ܳܢܶܐ ܗܺܝ ܡܶܬܓܰܢܙܳܐ.
ܓܢܳܬ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ ܘܗܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܝܬܶܝܗ̇:
ܕܓܰܘܝܳܗ̇ ܡܳܪܳܗ̇ ܘܰܐܥܠܳܗ̇ ܘܚܰܠܛܳܗ̇ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ.
ܠܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܥܳܕܽ ܗ̱ܘ ܟܬܳܒܳܐ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܢܺܐܡܰܪ:
ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܰܚܢܽܘܟ ܘܰܠܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܓܳܡܰܪ.
ܟܰܕ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܚܳܝܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܗܽܘܝܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ:
ܕܰܫܒܰܩ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܢܶܩܒܽܘܪ ܡܺܝ̈ܬܰܘ݁ܗܝ.
ܢܰܦܫܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܕܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܛܰܦܣܳܐ:
ܒܪ̈ܽܘܫܡܰܝ ܡܳܪܳܗ̇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܰܘܪܳܐ ܗܺܝ ܡܶܬܩܰܦܣܳܐ.
ܝܳܕܥܳܐ ܕܶܐܠܽܘ ܚܳܝܪܳܐ ܠܒܶܣܬܰܪ ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܠܩܳܐ:
ܡܶܢ ܗܳܝ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܳܪܳܗ̇ ܠܽܘܚܳܗ̇ ܛܳܒ ܡܶܣܬܰܪܩܳܐ.
ܕܶܐܬܢܰܣܝܰܬ ܠܳܗ̇ ܕܰܐܝܕܳܐ ܕܦܳܢܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܗ̇ ܫܳܠܚܳܐ:
ܐܳܦ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܠܳܐ ܡܩܰܝܰܡܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ.
ܓܡܺܝܪܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܥܺܝ ܓܶܦ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܪܳܫܶܦ:
ܘܰܠܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܬܺܝܒ ܢܶܐܟܽܘܠ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܰܫܶܦ.
ܐܳܦܠܳܐ ܕܰܙܟܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܬܥܰܫ ܘܰܫܗܰܪ:
ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܢܰܣܝܳܐ ܒܰܐܬܠܺܝܛܽܘܬܶܗ ܣܳܟ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ.
ܕܚܰܠܳܫ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܶܗ ܘܰܢܫܺܝܓ ܐܳܦ ܫܺܝܛ:
ܘܰܒܙܳܟܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܚܬܺܝܪ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܦܫܺܝܛ.
ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܗܽܘ ܥܰܠ ܒܳܠܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܣܳܠܶܩ:
ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܕܰܩܢܳܐ ܒܳܠܶܩ.
ܐܶܠܳܐ ܒܡܳܪܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܳܢܶܐ ܟܽܠܶܗ ܢܺܝܫܶܗ:
ܘܰܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢܶܗ ܡܳܢܶܐ ܚܰܫܶܗ.
ܗܳܕ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܠܗܳܕܳܐ ܘܡܶܢ ܢܽܘܦܳܨܳܐ:
ܘܡܶܢ ܒܶܣܝܳܢܳܐ ܥܛܳܝܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ ܐܳܦ ܡܶܬܒܰܠܨܳܐ.
ܒܰܕ ܫܰܪܘܳܝܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܩܶܢܝܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܦܰܠܗܶܕ:
ܟܰܕ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܗܰܘ ܙܽܘܒܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܡܰܥܗܶܕ.
ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܪܶܓܠܳܐ ܚܶܠܳܐ ܢܶܦܶܨ:
ܘܢܰܒܣܶܐ ܒܟܽܠܡܳܐ ܕܰܐܝܟ ܥܶܩܰܪܒܳܐ ܠܗܰܘܢܶܗ ܕܳܒܶܨ.
ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܠܽܘܚ ܠܶܒܶܗ ܥܳܛܶܐ:
ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢ ܫܶܡܗܶܝܢ ܪܶܬܡܶܗ ܡܶܡܬܽܘܡ ܚܳܛܶܐ.
ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܚܙܳܐ ܕܡܶܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܨܰܥ:
ܡܟܰܢܶܫ ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܡܰܨܰܥ.
ܩܳܢܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܘܰܠܟܽܠ ܚܳܐܶܢ:
ܐܳܦ ܘܰܠܥܰܒܕܳܐ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܠܳܐ ܣܳܟ ܕܳܐܶܢ.
ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܐܣܟܶܠ ܐܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܡܪܰܚܶܡ:
ܘܰܒܒܽܘܝܳܐܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܝܬܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܢܰܚܶܡ.
ܥܰܠ ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܦܰܚܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܨܳܠܶܐ:
ܠܡܶܬܚܰܣܳܝܽܘ ܡܰܢ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܶܗ ܡܦܺܝܣ ܘܰܡܨܰܠܶܐ.
ܘܶܐܢ ܓܽܘܡܕܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܨܰܥܰܪ:
ܣܳܒܶܠ ܨܰܥܪܶܗ ܘܰܐܝܟ ܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܶܗ ܠܳܐ ܓܳܥܰܪ.
ܗܳܢܰܘ ܕܽܘܡܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ:
ܘܒܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܗܳܘܶܐ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܕܡܺܝܪ.
ܟܡܳܐ ܕܡܶܬܡܰܨܝܳܐ ܒܪܰܡ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܘܒܰܪܝܳܐ:
ܠܡܶܬܕܰܠܳܝܽܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܒܳܪܝܳܐ.
ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܩܢܳܐ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ:
ܡܶܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܣܳܟ ܫܳܠܶܝܢ.
ܡܫܰܒܰܚ ܡܰܘܕܶܐ ܡܪܰܡܪܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܪܺܝܡܶܗ:
ܘܶܐܚܰܕ ܒܺܐܝܕܶܗ ܟܰܕ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܰܠܺܝ ܣܳܡܶܗ.
ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܒܡܳܪܳܗ̇ ܦܳܓܥܳܐ:
ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܦܳܪܥܳܐ.
ܒܶܫܬܳܐ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܣܰܝܟܰܬ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܪ̈ܓܰܝ ܙܰܘܥܳܐ:
ܕܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܘܰܥܕܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܕܡܽܘܢܳܥܳܐ.
ܠܰܘ ܚܰܕ ܩܰܘܡܳܐ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܬܰܡܳܢ ܠܰܕܡܶܬܡܰܛܶܝܢ:
ܘܠܳܐ ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܕܽܘ̈ܥܬܳܢܶܐ ܕܬܰܡܳܢ ܩܳܛܶܝܢ.
ܛܳܒ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܠܰܡ ܐܰܘ̈ܳܢܶܐ ܒܒܶܝܬ ܐܳܒܝ ܐܶܡܰܪ:
ܗܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܠܡܰܠܳܦܽܘ ܠܰܢ ܐܶܫܬܰܕܰܪ.
ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܡܶܢ ܚܳܙܽܘ̈ܝܶܐ ܠܘܳܬܰܢ ܐܶܬܳܐ:
ܘܡܰܬܠܳܢܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܐܳܬܳܐ.
ܕܰܓܢܺܝܙ ܫܰܪܒܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ:
ܘܰܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܕܰܩ.
ܟܽܠ ܠܽܘܬܳܡܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܣܳܥܶܐ ܡܣܰܟܶܠ:
ܐܶܢ ܥܺܝܢܒܰܓܠܶܐ ܒܳܥܶܐ ܠܡܶܪܬܰܡ ܣܽܘܓܐܳܐ ܡܰܣܟܶܠ.
ܡܳܪ̈ܰܝ ܠܶܗ̱ܟܣܺܝܣ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܙܰܘ ܘܰܐܕܪܶܟܘ ܘܰܫܡܰܥܘ:
ܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܣܳܡܘ ܠܳܐ ܠܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܝܺܕܰܥܘ.
ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܫܽܘܡܳܗ̈ܶܐ ܙܥܰܪܘ:
ܒܰܐܦܽܘܦܰܣܺܝܣ ܟܽܘܢܳܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ ܠܰܚܶܡܘ ܘܰܣܥܰܪܘ.
ܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܕܢܳܐ ܫܶܡܥܰܬ ܐܶܡܰܪܘ:
ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܐܰܘ ܒܳܠܳܐ ܣܠܶܩ ܡܶܠܬܳܐ ܫܰܡܰܪܘ.
ܒܟܽܠ ܐܰܘܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ̣ ܕܡܳܪܝܳܐ ܛܰܝܶܒ:
ܠܪ̈ܳܚܡܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܒܝܽܘܐܳܒܶܗ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܝܶܒܘ.
ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܕܥܺܝܘܗܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܒܥܶܐ:
ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܗܪܽܘܓ ܐܳܦ ܢܶܬܪܰܥܶܐ.
ܓܡܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܗ̱ܘ̣ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܗܘܳܐ ܡܳܪܳܐ ܦܶܓܥܳܐ:
ܘܚܰܣܺܝܪ ܣܰܓܺܝ ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܶܐ ܫܶܡܥܳܐ.
ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܪܳܡ ܗ̱ܘ ܕܰܪܓܶܗ ܡܶܢ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ:
ܒܕܰܠܘܳܬ ܘܰܥܕܳܐ ܕܟܽܠ ܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܬܪܰܨ ܠܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ.
ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܦܨܺܝܚ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܘܰܙܗܶܐ ܩܽܘܒܠܠܶܗ:
ܡܫܰܝܰܢ ܦܶܓܥܶܗ ܘܰܒܗܺܝܠ ܙܰܘܥܶܗ ܘܰܚܠܶܐ ܪܶܬܡܶܗ.
ܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܫܳܐܶܛ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܘܪܶܒ ܐ̱ܢܳܫ ܝܰܬܺܝܪܳܐ:
ܘܠܳܐ ܦܪܺܝܫ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܨܪܺܝܟܳܐ ܡܢܰܕܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܪܳܐ.
ܚܰܕ ܗ̱ܘ̣ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܳܟܳܐ ܘܥܰܒܕܳܐ ܘܡܳܪܶܗ:
ܘܰܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܳܠ ܙܽܘܡܳܪܶܗ.
ܐܰܩܡܰܝ̈ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܚܳܫܶܒ:
ܐܳܦ ܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܠ̈ܡܶܐ ܚܳܫܶܒ.
ܠܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܥܶܕܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܬܗܺܝܪܳܐ:
ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܙܗܺܝܪܳܐ.
ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܡܶܫܬܓܶܫ ܘܳܐܦܶܢ ܡܶܢ ܩܳܠ ܛܰܪܦܳܐ:
ܘܗܺܝ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܰܘܪܳܐ ܛܳܒ ܡܶܬܛܰܪܦܳܐ.
ܘܗܳܕܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܒܣܳܟܳܐ ܕܽܐܘܪܚܶܗ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ:
ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܠܡܶܡܛܳܐ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܗܰܘ ܨܽܘܠܳܡܳܐ.
ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܛܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܽܘ ܐܶܬܥܰܠܰܡ:
ܘܒܰܕܡܽܘ ܕܒܳܪܝܶܗ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܐܶܨܛܰܠܰܡ.
ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܓܰܦ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ:
ܒܕܶܐܣܬܰܬܰܬ ܒܶܗ ܗܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ.
ܒܪܰܡ ܐܶܢ ܪܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܕܰܪܓܶܗ ܐܳܦ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ:
ܒܰܕܠܳܐ ܥܳܪܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܡܠܺܝܛܳܐ.
ܠܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܠܳܐ ܒܛܺܝܠ ܢܶܕܰܥ ܡܽܘܡܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ:
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܢܶܕܰܥ ܚܰܣܺܝܪ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܶܕܫܳܐ.
ܠܳܐ ܫܳܓܫܳܐ ܠܶܗ ܩܶܨܰܬ ܗܳܟܰܢ ܡܶܡܬܽܘܡ ܚܶܡܬܳܐ:
ܒܰܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘ̣ ܟܝܳܢܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܪܶܡܬܳܐ.
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܡܰܪܬܶܐ ܡܰܪܬܶܐ ܒܢܺܝܚܽܘ ܬܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬ:
ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܘܚܶܡܬܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬ.
ܘܺܐܝܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܢܶܛܰܢ ܛܢܳܢܳܐ ܒܪܰܡ ܫܰܦܺܝܪܳܐ:
ܟܕ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘ ܛܳܠܶܡ ܛܰܝܒܽܘ ܩܳܢܶܐ ܦܺܐܪܳܐ.
ܒܰܕܓܽܘܢ ܒܳܥܶܐ ܠܡܶܚܰܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܰܒܩܳܐ:
ܘܰܠܡܰܘܩܳܕܽܘ ܘܰܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܰܪܩܳܐ.
ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܘܳܠܶܐ ܗܳܘܶܐ ܚܠܺܝܨܳܐ:
ܟܶܐܡܰܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܗܳܘܶܐ ܡܚܰܠܨܳܐ.
ܘܰܐܝܟܰܢ ܠܳܐ ܢܗܶܐ ܙܪܺܝܙܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܰܪܗܶܒ:
ܘܰܠܡܰܓܗܳܝܽܘ ܡܶܢ ܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܣܰܪܗܶܒ.
ܘܰܫܦܺܝܥܰܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܒ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܙܶܒܠܳܐ:
ܚܫܺܝܒ ܗ̱ܘ ܠܘܳܬܶܗ ܐܳܦ ܡܳܡܽܘܢܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܗܶܒܠܳܐ.
ܫܳܒܽܘܩܰܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܒ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܚܛܳܐ:
ܘܠܳܐ ܡܶܬܰܐܠܨܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܣܰܟܠܽܘ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܫܳܛܶܐ.
ܕܠܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܪܘܺܝܚܬܳܐ ܐܺܝܬ ܐܽܘܣܺܝܰܐ:
ܘܒܰܫܛܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܢܽܘܣܺܝܰܐ.
ܐܳܦܠܳܐ ܢܳܛܰܪ ܪܽܘܓܙܳܐ ܐܶܠܳܐ ܛܳܥܶܐ ܐܰܟܬܳܐ:
ܒܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܣܰܟܰܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܶܟܬܳܐ.
ܠܝܰܕܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܛܳܒ ܨܶܒܝܳܢ̈ܶܐ:
ܠܦܽܘܬ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܕܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ.
ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܡܳܐܢ̈ܶܐ ܪܳܚܶܡ ܛܳܒ ܪ̈ܺܝܫܳܝܶܐ:
ܘܺܐܝܬ ܗ̱ܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܳܐ  ܫܳܦܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܫܳܝ̈ܶܐ.
ܪܟܺܝܢ ܗ̱ܘ̣ ܠܨܶܒܬܳܐ ܪܳܚܶܡ ܨܶܒܬܳܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ:
ܒܗܳܝ ܕܰܠܬܰܪܬܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ.
ܚܕܳܐ ܕܥܰܠ ܦܰܐܝܳܐ ܛܳܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܒܛܺܝܠܽܘܬ ܒܳܪܝܳܐ:
ܘܒܶܗ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ ܐܽܘܡܳܢ ܟܽܘܠܳܐ ܣܰܓܺܝ ܡܚܰܘܝܳܐ.
ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܠܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܡܚܰܝܢܳܐ:
ܗܺܝ ܫܒܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܰܒܥܳܠܰܡ ܪܽܘܚ ܢܰܦܫܶܗ ܡܥܰܝܢܳܐ.
ܚܙܺܝ ܠܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܫܡܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܩܶܣܰܪܳܝܳܐ:
ܕܳܐܦ ܘܰܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܐܰܚܶܒ ܢܶܗܘܶܐ ܩܶܣܰܪܳܝܳܐ.
ܥܰܠܗܳܝ ܙܶܥܪܰܬ݂ ܒܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘ ܕܗܰܘ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ:
ܥܕܰܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥ ܪܰܒܽܘܬ ܕܰܪܓܶܗ ܗܰܘ ܥܽܘܕܝ݂ܳܝ݂ܳܐ.
ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܠܪܰܒܳܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ:
ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܒܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܚܽܘܡܪ̈ܶܐ.
ܡܶܢ ܝܽܘܩܰܢܬܳܐ ܘܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ:
ܘܟܺܐܦܳܐ ܙܳܪܓܳܐ ܘܒܳܪܩܳܐ ܘܬܰܪܫܺܝܫ ܐܳܦ ܥܺܝܢܥܶܓܠܳܐ.
ܘܡܶܢ ܣܺܝܥܬܳܐ ܕܝܰܕܽܘܥ̈ܬܳܢܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܫܚܺܝܡ:
ܗܳܕܶܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܕ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܰܪܚܺܝܡ.
ܪܚܽܘܡܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܳܥܶܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ:
ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢܶܗ ܢܕܺܝܕ ܗ̱ܘ̣ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܫܺܝܛ ܐܳܦ ܡܰܣܠܰܝ.
ܒܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܐܰܨܶܕ ܐܰܚܽܘܢ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ:
ܕܗܽܘ ܐܶܬܥܰܢܘܺܝ ܠܰܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ ܛܳܒ ܪܺܝܫܳܐܺܝܬ.
ܚܙܺܝ ܠܰܠܒܽܘܫܶܗ ܕܰܙܩܺܝܪ ܗ̱ܘ̣ ܡܶܢ ܣܰܥܪܳܐ ܕܓܰܡܠܳܐ:
ܘܶܐܣܳܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܙܽܘܢܺܝ ܕܡܶܫܟܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܰܒܠܳܐ.
ܒܗܳܝ ܕܰܒܚܰܝܠܳܐ ܘܪܽܘܚ ܐܶܠܺܝܳܐ ܕܰܓܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܣܥܰܪ:
ܡܗܰܠܶܟ ܨܳܒܶܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܡܰܪܶܐ ܒܗܳܠܶܢ ܕܰܣܥܰܪ.
ܐܳܦܶܢ ܣܰܓܺܝ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ:
ܐܶܠܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܗܰܘ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܪ̈ܰܚܽܘܡܬܳܢܶܐ.
ܐܳܦ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܙܰܒ̈ܢܶܐ:
ܡܙܰܠ̈ܦܶܐ ܠܳܒܶܫ ܟܶܢ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ ܠܦܽܘܬ ܥܶܕܳܢ̈ܶܐ.
ܕܚܺܐܪ̈ܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܺܝܬ ܗܽܘܦܳܟ̈ܶܐ:
ܠܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܰܩܢܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܡܰܟ̈ܟܶܐ.
ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܫܰܪܘܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܫܳܐ ܐܰܚܳܐ:
ܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܐܰܚܳܐ.
ܒܽܐܘܟܠܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܠܒܽܘܫܳܐ ܒܰܣܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܪܡܺܝܣܳܐ:
ܚܰܘܪܳܐ ܢܰܟܦܳܐ ܗܶܠܟܳܐ ܢܺܝܚܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܣܒܺܝܣܳܐ.
ܫܰܗܪܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܩܶܪܝܳܢ ܪܰܬܚܳܐ ܡܽܘܟܳܟ ܠܶܒܳܐ:
ܣܝܳܡܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܩܽܘܒܳܠ ܐܰܚ̈ܶܐ ܡܽܘܠܳܝ ܚܽܘܒܳܐ.
ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܫܘܶܐ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ ܠܗܳܝ ܣܶܒܶܠܬܳܐ:
ܕܰܚܙܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܬܗܶܐ ܫܰܒܳܠܬܳܐ.
ܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܗܳܘܝܳܐ ܗܺܝ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܒܰܡܚܰܝܕܳܢܳܐ:
ܐܳܦ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ ܗܺܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܰܡܚܰܕܝܳܢܳܐ.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܠܗܳܝ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܬܰܗܶܐ:
ܘܰܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܗܽܘ ܡܶܙܕܰܗܶܐ.
ܗܳܪܟܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܒܥܰܘ:
ܐܳܦ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܘܰܫܪܰܘ ܘܰܪܥܰܘ.
ܗܳܪܟܳܐ ܢܳܝܚܺܝܢ ܙܰܘ̈ܥܰܝ ܠܰܐܝܳܐ ܒܬܶܡܗܳܐ ܕܚܶܙ̈ܘܶܐ:
ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܣܳܐܶܦ ܒܰܥܓܰܠ ܪܳܘܶܐ.
ܗܳܪܟܳܐ ܛܳܥܶܐ ܗܰܘܢܳܐ ܝܳܬܶܗ ܐܳܦ ܡܶܬܒܰܠܗܶܐ:
ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܥܛܰܦ ܒܰܕܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܗܽܘ ܡܶܫܬܰܗܶܐ.
ܗܳܪܟܳܐ ܥܳܒܰܪ ܠܺܠܝܳܐ ܘܳܐܬܶܐ ܨܰܦܪܳܐ ܒܫܰܦܪܳܐ:
ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܦܳܢܝܳܐ ܘܩܳܐܶܡ ܥܰܦܪܳܐ ܒܥܰܦܪܳܐ.
ܗܳܪܟܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠ̈ܠܳܢ ܓܰܒܪܳܐ ܫܳܡܰܥ:
ܒܰܦܓܰܪ ܐܰܘܠܳܐ ܠܰܘ ܗܽܘ ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕܰܥ.
ܟܡܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܶܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܐ:
ܘܡܶܣܓܳܐ ܣܳܓܶܝܢ ܨܶܡܚܰܘ̈ܗܝ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ.
ܡܶܨܛܰܒܝܳܢ̈ܶܐ ܕܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܣܰܓܺܝ ܒܨܺܝܪܺܝܢ:
ܘܡܶܨܛܰܝܒܳܢ̈ܶܐ ܒܰܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝ ܢܨܺܝܪܺܝܢ.
ܡܶܬܛܰܝܒܳܢܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܠܦܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ:
ܘܡܶܬܡܰܛܝܳܢܳܐ ܠܰܠܡܺܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܐܺܝܬ.
ܒܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܟܒܰܪ ܘܰܒܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܚܰܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܕ:
ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܡܛܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܩܰܘܡܳܐ ܗܽܘ ܐܶܬܒܰܠܚܰܕ.
ܡܶܢ ܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܦܛܰܪܘ ܗܳܠܶܝܢ ܝܶܠܦܶܬ݂:
ܘܡܶܢ ܩܶܦܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܢܛܰܪܘ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܦܶܬ݂.
ܘܶܐܢܳܐ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܰܝ ܒܰܐܟܣܶܢ ܐܰܦܩܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ:
ܘܒܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܣܰܦܩܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ.
ܘܠܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܚܙܳܐ:
ܐܳܦܠܳܐ ܕܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܗܳܢ ܚܶܙܳܐ ܠܗܳܢ ܡܳܚܽܘܙܳܐ.
ܗܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܐ̱ܢܳܐ ܕܢܶܬܡܰܠ̈ܝܳܢ ܠܺܝ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ:
ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܙܺܝܬ ܡܶܢ ܗܳܢ ܢܺܝܫܳܐ ܚܰܪ̈ܫܺܝܢ.
ܠܳܐ ܦܶܓܥܶܬ݂ ܠܺܝ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܰܦܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܠܰܩܚܳܐ:
ܘܠܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܐܰܝܢܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܺܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܦܰܩܚܳܐ.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܐܰܗܶܠ:
ܘܰܐܝܟ ܩܰܗܠܳܢܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܫܶܥܝܳܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܩܰܗܶܠ.
ܠܶܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟܒܰܪ ܢܶܒܪܶܐ ܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܕܫܳܡܰܥ:
ܟܶܐܡܰܬ݂ ܕܰܟܝܳܐ ܘܶܐܠܳܐ ܐܶܕܢܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܐܰܥ.
ܒܪܳܐ ܐܺܝܬܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܠܡܶܓܠܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ:
ܓܠܺܝ ܠܺܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܕܗܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܰܒܺܝ ܕܶܐܚܙܶܐ.
ܟܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܐܒܽܘܟ ܐܳܦ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܒܪܽܘܫܡܳܟ:
ܣܓܺܝܕ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܐܳܦ ܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܰܫܡܳܟ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܙܰܘܓܳܢܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ

ܕܰܐܡܪܶܗ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܠܒܺܝܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܡܢܳܚܳܐ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܒܒܰܓܕܰܕ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܰܪܫܟܳܝܬܳܐ ܒܰܫܢܰܬ ܐܢܦܚ ܕܝܰܘܢ  ♱ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܢܰܬ ܐܪܥܙ 1277 ܕܡܳܪܰܢ ♱.

 

 

ܒ: ܒܙܶܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܘܢܽܘܗܳܪܳܐ

ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܒܶܗ ܪܳܘܶܙ ܓܰܒܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ:
ܘܳܐܦܶܢ ܗܽܘ ܠܶܗ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܳܝܶܐ ܗܳܘܶܐ ܟܡܺܝܪܳܐ.
ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬ ܓܰܒܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܪܶܒܽܘ ܕܡܺܝܪܳܐ:
ܘܒܰܬܠܳܬ݂ ܣܰܐܬܺܝܢ ܕܩܰܡܚܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܚܡܺܝܪܳܐ ܛܡܺܝܪܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ:  ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܩܶܠ ܓܶܦܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ:
      ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܒܶܣܪܳܐ ܘܠܳܐ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܓܰܪܡܳܐ.
      ܦܫܺܝܛ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܘܰܟܡܳܐ:
      ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܫܘܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܐܰܠܦܳܐ ܠܰܡܳܐܐ܀

ܓ: ܕܒܰܬܪܺܝܨܽܘ ܕܬܰܩܶܢܘ ܡܶܬܬܰܪܨܳܐ ܬܰܩܢܽܘ ܬܪܺܝܨ

ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܝܬ݁ ܕܥܰܡ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܢܰܦܫܳܟ ܐܰܘܝܳܐ:
ܘܰܒܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܠܰܕܠܳܐ ܝܺܕ̈ܝܥܳܢ ܕܬܶܩܢܶܐ ܨܳܒܝܳܐ.
ܠܰܦܪ̈ܽܘܛܰܐܣܺܝܣ ܕܡܰܐܛܰܐܬܶܗܣܺܝܣ ܐܶܢ ܠܳܐ ܓܰܒܝܳܐ:
ܒܰܐܢܛܺܝܦܰܣܺܝܣ ܐܳܦ ܒܰܗܦܽܘܟ̈ܝܶܐ ܢܳܦܠܳܐ ܘܕܳܘܝܳܐ.
ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܠܘܳܬ ܛܽܘܦܺܝ̈ܩܽܘ ܕܬܶܡܛܶܐ ܨܳܒܝܳܐ:
ܐܳܦ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܣܽܘܠܽܘܓܺܝܣܡܽܘ ܡܢܺܝܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ.
ܐܶܢ ܒܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܘܝܳܐ:
ܒܣܽܘܢܦܶܗܪܺܝܣܡܰܐ ܕܡܶܬܚܰܘܝܳܢ̈ܶܐ ܢܳܦܠܳܐ ܘܬܳܘܝܳܐ܀

ܕ: ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܣܩܺܝܪܺܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܝܳܐ ܘܰܕܚܽܘܒܳܠܳܐ.

 ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܚܫܽܘܢ ܩܰܐܬܪܶܗܣܺܝܣ:
ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܣܕܽܘܢ ܐܳܦܶܢ ܢܶܦܠܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܶܟܣܺܝܣ.
ܠܡܰܘܙܰܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܟܣܺܝܣ:
ܕܰܠܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܬܩܰܦܰܚ ܬܰܣܠܶܐ ܒܰܐܦܽܘܣܛܰܣܺܝܣ.
ܟܰܕ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܰܫܒܺܝܚ ܐܺܝܬ ܘܰܕܢܰܣܺܝܣ:
ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܚܰܫ ܐܰܩܠܰܦܣܺܝܣ.
ܐܳܦ ܝܰܡܳܐ ܬܽܘܒ ܝܳܗܶܒ ܗܳܟܘܳܬ ܐܳܦܽܘܕܺܝܟܣܺܝܣ:
ܒܕܳܐܦ ܠܶܗ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ ܒܫܰܪܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ ܕܰܦܪܰܟܣܺܝܣ.
ܠܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܒܰܬܗܽܘܡܳܐ ܝܰܗܒ ܕܺܝܰܐܬܶܗܣܺܝܣ:
ܘܕܰܠܣܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܫܠܰܕ̈ܶܐ ܢܙܰܝܰܚ ܦܩܺܝܕ ܠܶܗ ܘܰܦܣܺܝܣ.
ܘܥܰܡ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܩܰܛܰܣܛܰܐܣܺܝܣ:
ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܛܳܒ ܪܳܡ ܢܳܐܶܕ ܡܶܢܗܶܝܢ ܘܰܥܩܺܝܪ ܘܰܟܣܺܝܣ.
ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܠܶܐܝܟ ܒܣܽܘܓܐܳܐ ܕܠܶܗܟܣܺܝܣ:
ܕܰܒܗܳܢ ܢܺܝܫܳܐ ܦܺܝܣ̈ܶܐ ܥܳܒܕܳܐ ܚܕܳܐ ܦܪܽܘܛܰܐܣܺܝܣ.
ܕܡܶܬܚܰܒܠܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܟܪܺܝܣܺܝܣ:
ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܒܰܐܦܽܘܬܶܗܣܺܝܣ.
ܘܶܐܠܳܐ ܚܽܘܪ ܢܺܐ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܕܰܐܦܺܝܣ ܘܕܳܘܝܽܘܬ ܐܺܝܣܺܝܣ:
ܘܰܒܣܽܘ̈ܦܳܛܶܐ ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܩܶܛ̈ܠܶܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܪܣܺܝܣ.
ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܰܘܫܶܛ ܥܳܠܡܳܐ ܣܽܘ̈ܒܠܰܝ ܩܰܐܛܰܦܰܐܣܺܝܣ:
ܘܡܶܢ ܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܓܠܺܝܙܺܝܢ ܒܰܐܦܽܘܦܰܣܺܝܣ܀

ܕ: ܥܰܠ ܢܺܝܫܳܐ ܕܫܽܘܘܕܳܥܝ ܕܰܓܡܺܝܪ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ

ܟܽܠ ܕܢܳܩܽܘܦܰܐ ܗ̱ܘ ܠܡܶܬܢܰܩܦܳܢܳܐ ܒܰܐܦܽܘܦܰܐܣܺܝܣ:
ܒܶܗ ܗܽܘ ܓܢܺܝܙܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܰܗܘܝܰܬ݂ ܟܽܠ ܦܪܽܘܛܰܐܣܺܝܣ.
ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܳܕܫܳܐ ܩܰܛܰܐܦܰܐܣܺܝܣ:
ܘܶܐܢ ܡܶܬܪܰܚܩܺܝܢ ܒܠܳܐ ܟܳܦܽܘܪܬܳܐ ܐܰܦܽܘܦܰܐܣܺܝܣ.
ܘܟܰܕ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܬܡܳܢܝܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܠܰܐܢܛܺܝܦܰܐܣܺܝܣ:
ܘܶܐܢ ܡܶܬܬܰܗܡܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܥܳܐܶܠ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܣܺܝܣ.
ܐܳܦ ܡܶܣܬܰܪܰܚ ܠܶܗ ܐܰܟܣܺܝܽܘܡܰܐ ܕܰܦܪܽܘܛܰܐܣܺܝܣ:
ܒܰܕܠܳܐ ܘܚܰܕ ܣܺܝܡ ܒܩܰܐܛܰܐܦܰܐܣܺܝܣ ܘܰܐܦܽܘܦܰܐܣܺܝܣ܀

 

 

ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ

ܥܰܠ ܕܪܳܫܳܐ ܘܳܐܪܽܘܥܽܘܬܳܐ

ܐ: ܡܥܺܝܪܳܢܽܘ ܘܢܽܘܗܳܪ ܠܰܫܓܺܝܡܽܘ ܡܶܢ ܬܰܘܕܺܝ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ

ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܪܳܬܰܚ ܬܶܐܘܳܦܺܝܠܽܘܣ:
ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܢܶܣܛܽܘܪܺܝܽܘܣ ܘܰܕܩܽܘܪܺܝܠܠܽܘܣ.
ܐܰܝܟܰܢ ܛܳܥܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܶܐܕܢܰܘ̈ܗܝ ܩܳܥܶܐ ܦܰܘܠܽܘܣ:
ܕܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܢܰܢ ܡܰܢܽܘ ܦܰܘܠܽܘܣ ܘܡܰܢ ܐܳܦܳܠܽܘܣ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܡܶܢ ܚܽܘܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܦܳܪܫܺܝܢ ܠܺܝ ܣܳܟ ܦܽܘܪ̈ܟܳܠܶܐ:
      ܘܠܳܐ ܒܽܘܠܗܳܝܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܶܐ.
      ܘܗܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܰܢ ܚܽܘܒܳܐ ܕܢܶܣܛܽܘܪ ܘܰܕܩܽܘܪܺܝܠܶܐ:
      ܦܪܰܫ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܠܶـ̈ܠܶܐ ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܐܠܶܐ܀

ܒ: ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܰܟܡܺܝܣ ܢܶܣܛܽܘܪܝܰܢܳܐ ܠܪܰܒܰܢ ܕܳܢܺܝܐܶܠ ܒܪܚܛܐܒ

ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܬܚܶܝܬ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܥܶܣܪܳܐ:
ܐܰܝܟܰܢ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܬܚܒܶܫ ܝܳܬܶܗ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ.
ܠܳܐ ܬܦܰܕܟܶܣ ܠܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܒܚܰܕ ܐܶܣܳܪܳܐ:
ܕܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܕܦܰܪܺܝܕܺܝܓܡܰܐ ܘܣܰܓܺܝ ܡܒܰܣܪܳܐ܀

ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܪܰܒܰܢ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܚܛܐܒ ܠܟܡܝܣ

ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠ ܐܶܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ:
ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ.
ܒܰܕܠܳܐ ܡܣܰܝܰܟ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܘܰܐܬܪܳܐ:
ܐܰܝܟ ܕܰܣܒܰܪܬܳܝܗܝ ܐܳܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܡܰܫܓܶܐ ܫܪܳܪܳܐ܀

♱ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ♱

ܡܶܨܛܰܡܥܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܐܳܘ ܝܰܩܺܝܪܳܐ:
ܕܰܠܡܳܐ ܒܒܽܘܩܳܪܝ ܐܰܝܟ ܕܳܩܽܘܪܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܣܩܺܝܪܳܐ.
ܟܰܕ ܡܶܫܬܐܰܠܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܩܘܳܝ̈ܶܐ ܙܩܺܝܪܳܐ:
ܐܳܦ ܗܺܝ ܡܥܰܪܰܬ ܓܰܙܳܟ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܐܰܡ̈ܢܶܐ ܢܩܺܝܪܳܐ܀
ܡܶܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܡܢܰܟܪܺܝܢ ܝܰܗ ܡܶܢ ܐܽܘܣܰܝܰܐ:
ܐܰܘ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܕܝܰܗܒܘ̱ ܠܰܢ ܘܰܗܕܳܐ ܒܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ.
ܐ̱ܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܳܐ ܕܶܐܗܘܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܢܢܽܘܣܺܝܰܐ:
ܘܶܐܦܰܢܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܰܩܠܶܝܣܺܝܰܐ܀
ܐܶܢ ܠܽܘܓܺܝܩܺܝ ܢܺܝܫܰܢ ܗܳܢܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܬܰܠܰܦ:
ܘܗܺܝ ܗ̱ܝ ܕܢܳܛܪܳܐ ܠܪܺܝܫ ܒܽܘܚܳܢܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܨܛܰܠܰܦ.
ܫܡܳܐ ܕܰܡܢܳܬܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܟܽܘܠܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ:
ܒܰܕ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳ‎ܠܰܦ ܐܳܦ ܒܶܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳ‎ܠܰܦ܀
ܛܳܒ ܝܳܕܥܳܐ ܬܽܘܒ ܕܗܳܢܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܒܗܳܝ ܟܺܝܬ ܕܰܡܠܺܝܠ:
ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܰܪܓܶܫ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܢܶܬܬܙܺܝܥ ܐܰ‎ܠܺܝܠ.
ܗܰܘܢܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܓܳܫܽܘܦܽܘܬ ܗܽܘ̈ܠܶܐ ܛܰܡܺܝܠ:
ܘܕܰܠܚܰܝܽܘ ܢܩܶܦ ܡܰܪܓܶܫ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܒܰܥܒܳܪ ܘܰܒܚܺܝܠ܀
ܠܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܡ ܡܶܠܰܬܟܽܘܢ ܦܰܪܺܝܕܺܝܓܡܰܐ:
ܬܶܚܫܽܘܒ ܐܶܢܶܝܢ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܦܶܪܕܝܺܓܡܰܐ.
ܡܰܠܠܽܘܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܶܢ ܣܽܘܦܺܝܰܐ ܩܳܢܝܳܐ ܕܽܘܓܡܰܐ:
ܐܳܠܨܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܕܳܚܩܳܐ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܡܰܐ܀
ܘܶܐܢ ܥܺܕܬܳܢܝܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܥܶܣܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܒܰܪܝܰܬ݂:
ܠܰܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܟܰܕ ܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܓܺܝ̈ܢܶܐ ܡܰܪܝܰܬ݂.
ܗܳܐ ܗܺܝ ܥܣܰܪܬܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܩܰܕܡܰܬ݂ ܫܰܪܝܰܬ݂:
ܘܥܺܕܬܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܽܐܘܣܺܝܰܐ ܚܕܳܐ ܠܳܐ ܫܠܶܡ ܨܰܪܝܰܬ݂܀
ܐܳܦ ܐܰܒܳܗܽܘ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܽܘ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ:
ܡܶܥܰܠ ܥܳܐܠ̈ܳܢ ܒܰܠܘܳܬ ܡܶܕܶܡ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ.
ܒܗܶܝܢ ܡܶܬܢܰܛܪܳܐ ܬܰܘܕܺܝ ܕܥܺܕܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܽܘܪܳܐ:
ܘܰܐܝܟܰܢ ܬܶܣܬܽܘܪ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܳܗ̇ ܗ̱ܘ̣ ܢܳܛܪܳܐ܀
ܕܰܒܪܶܓܰܬ݂ ܡܳܪܝ ܢܰܦܫܝ̱ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܪܰܘܝܳܐ ܘܫܰܒܝܳܐ:
ܥܶܠܳܐ ܒܳܥܝܳܐ ܕܬܶܬܡܢܶܐ ܥܰܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܓܰܒܝܳܐ.
ܩܶܨܰܬ ܗܳܕܶܐ ܠܦܽܘܬ݂ ܦܽܘܢܳܝܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܰܒܝܳܐ:
ܠܡܶܪܗܰܛ ܐܳܦܶܢ ܒܒܺܝܫܽܘܬ ܡܰܪܕܽܘ ܨܒܳܬ݂ ܐܳܦ ܨܳܒܝܳܐ܀

ܫܠܶܡ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܥܰܠܗܳܝ ܕܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܬܚܶܝܬ ܩܛܺܝܓܽܘܪ̈ܺܝܰܐܣ

 

ܓ: ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܓܳܙܰܪܬܳܐ ܕܩܰܪܕܽܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܟܰܐܪܽܘܗܝ ܟܰܕ ܟܰܣܣܽܘܗܝ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܰܟܬܰܒ ܠܗܽܘܢ «ܕܬܺܚܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܣܰܒܥܽܘ». ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܰܕܠܽܘܗܝ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܐܶܡܰܪ ܗܳܟܰܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܣܰܒܰܥܘ܆ ܘܟܰܕ ܬܒܰܥ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܣܢܺܝܓܪܽܘܬܳܐ: ܥܒܰܕܢܰܢ ܘܳܐܦܶܢ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܪܰܥܶܝܢܰܢ.

 

ܒܣܰܩܪܳܟ ܦܶܓܥܶܬ݂ ܐܳܘ ܚܦܺܝܛܳܐ: ܣܦܺܝܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܘܰܡܠܺܝܛܳܐ.
ܘܶܐܫܟܰܚܬܳܗ̇ ܕܛܳܒ ܥܰܒܺܝܛܳܐ: ܘܡܶܢ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܡܳܝܛܳܐ܀
ܥܰܠ ܟܺܝܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܣܰܒܥܽܘ: ܕܶܐܦܰܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܒܳܥܽܘ.
ܡܰܡܠܰܠܝ̈ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܬܪܺܝܥ ܗܽܘ: ܕܒܰܐܟܺܝܦܽܘ ܢܶܥܒܶܕ ܬܰܪܥܽܘ܀
ܡܶܟܺܝܠ ܨܽܘܬ݂ ܠܺܝ ܘܶܐܫܬܰܘܕܰܥ: ܘܰܠܡܶܠܰܝ̈ ܗܰܝܡܶܢ ܘܰܫܡܰܥ.
ܕܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܛܳܟ ܗܰܘ ܣܳܒܰܥ: ܕܰܫܚܺܝܩ ܟܺܐܒܬܳܢ ܐܳܦ ܡܰܪܰܥ܀
ܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܐ ܦܐܶܐ ܕܰܢܨܰܠܶܐ: ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܰܒܗܺܝܠ ܢܺܝܚ ܘܰܫܠܶܐ.
ܕܢܶܣܒܰܥ ܡܶܢ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܚܠܶܐ: ܘܢܶܬܝܰܐܰܒ ܒܰܫܝܽܘܠ ܢܶܒܠܶܐ܀
ܠܣܶܢܶܐܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܣܰܒܥܽܘܬܳܐ: ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܳܪ̈ܰܝ ܣܳܦܪܽܘܬܳܐ.
ܘܡܶܢܳܗ̇ ܩܳܢܝܳܐ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ: ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܝܟ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀
ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܣܒܰܥ ܐܳܦܠܳܐ ܣܢܳܐ: ܣܳܗܶܕ ܟܬܳܒܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ.
ܒܕܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐ̱ܢܳܫ ܟܰܦܢܳܐ: ܪܓܺܝܓ ܢܶܩܢܶܐ ܠܡܶܣܬܰܟܝܳܢܳܐ܀
ܐܰܝܢܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܢܦܰܫܶܩ: ܘܰܠܢܺܝܫܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܙܰܕܶܩ.
ܢܶܩܪܽܘܒ ܢܶܓܠܽܘܚ ܘܰܢܒܰܕܶܩ: ܘܶܐܠܳܐ ܦܐܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܰܫܬܶܩ܀
ܕܢܶܣܒܰܥ ܪܳܚܡܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܡܺܐܡܰܪ ܒܰܨܠܽܘ ܠܳܐ ܝܳܐܶܐ.
ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܣܢܺܝ̈ܐܶܐ: ܗܰܘ ܪܳܚܡܳܐ ܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܚܳܝܶܐ܀
ܣܒܰܥ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܐܰܢܰܩ: ܘܠܳܐ ܣܒܰܥ ܣܳܟ ܐܶܢ ܐܶܬܦܰܢܰܩ.
ܕܳܘܝܳܐ ܕܰܥܡܰܠ ܘܶܐܬܕܰܢܰܩ: ܘܰܒܕܽܘܘ̈ܳܢܶܐ ܐܶܫܬܰܢܰܩ܀
ܐܺܝܽܘܒ ܡܳܐ ܕܰܣܓܺܝܘ ܫܽܘܚܢܰܘ̈ܗܝ: ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܣܒܰܥ ܡܶܢ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ.
ܥܰܠܗܳܝ ܣܰܒܥܽܘܬܳܐ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ: ܡܰܟܪܶܙ ܩܽܘܕܡܰܬ݂ ܫܳܡܽܘܥܰܘ̈ܗܝ܀
ܘܗܳܝ ܥܶܒܪܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܝܳܠܕܳܐ: ܘܰܒܟܺܐܒ ܚܶܒܠܳܐ ܟܰܕ ܐܳܒܕܳܐ.
ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܪܕܳܐ: ܘܕܰܠܡܳܢܳܐ ܚܳܝܳܐ ܡܚܰܣܕܳܐ܀
ܐܳܦ ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܶܐ: ܐܶ‎ܠܽܘ ܠܳܐ ܬܟܶܒܘ ܒܶܗ ܡܽܘ̈ܡܶܐ.
ܘܰܬܚܶܒܘ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܟܰܢܺܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀
ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܢܰܣܓܶܐ ܢܺܚܶܐ: ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܕܠܺܝܚ̈ܶܐ.
ܠܣܰܒܥܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܳܚܶܐ: ܘܰܒܝܰܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܣܳܚܶܐ܀
ܠܡܰܘܬܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܳܐ ܐܰܫܠܶܡ: ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܰܢ ܫܰܠܶܡ.
ܠܡܰܠܰܐܟ ܡܰܘܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܫܠܶܡ: ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܶܗ ܐܰܘ ܕܰܢܫܰܠܶܡ܀
ܫܡܰܥ ܢܺܐ ܬܽܘܒ ܒܰܙܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܳܘ ܩܰܛܺܝܢܳܐ ܒܒܽܘܝܳܢܳܐ.
ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܣܰܒܰܥܘ ܠܳܐ ܟܺܐܢܳܐ: ܕܢܶܫܰܐܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܡܰܚܒܳܢܳܐ܀
ܕܣܰܒܥܳܐ ܝܰܠܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܘܢܳܩܽܘܦܳܐ ܕܰܡܫܰܡܠܝܽܘܬܳܐ.
ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܩܳܢܶܐ ܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ: ܐܶܢ ܒܳܩܶܐ ܒܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ܀
ܘܕܰܡܫܰܡܠܝܽܘܬܳܐ ܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܝܳܠܕܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܡܳܐ ܠܒܰܪܬܳܐ.
ܐܰܠܦܰܬ݂ ܠܰܢ ܗܺܝ ܒܚܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܢܶܣܝܳܢܳܐ ܐܳܦ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ܀
ܒܰܕ ܥܳܠܡܰܢ ܗ̱ܝ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐ: ܡܠܶܐ ܚܒܳܠܳܐ ܘܠܳܐ ܡܩܰܘܝܳܢܳܐ.
ܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ: ܘܝܳܗܶܒ ܕܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܀
ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܣܥܶܐ: ܓܰܒܪܳܐ ܣܰܒܥܳܐ ܣܳܟ ܢܶܒܥܶܐ.
ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܪܳܚܡܳܐ ܕܪܳܥܶܐ: ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ܀
ܡܰܢ ܕܰܣܒܰܥ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܳܟܶܠ: ܘܕܶܐܫܬܰܦܰܠ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܳܙܶܠ.
ܘܕܰܣܒܰܥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܦܽܘܠ ܩܳܦܶܠ: ܘܒܰܪܗܺܝܒܽܘ ܠܰܫܝܽܘܠ ܥܳܐܶܠ܀
ܠܳܐ ܦܪܺܝܫ ܡܳܕܶܝܢ ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ: ܠܪܳܚܡܳܐ ܣܒܰܥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ.
ܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܓܰܡܰܪ: ܫܰܡܠܳܐ ܚܰܝ݂̈ܰܝ݂ܟ ܘܶܐܫܬܰܡܰܪ܀
ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܥܕܽܘܠ ܐܳܘ ܡܝܰܬܪܳܐ: ܐܰܘ ܬܽܘܒ ܬܰܣܪܰܚ ܛܽܘܓܳܪܳܐ.
ܠܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܗܘܳܐ ܡܺܐܡܪܳܐ: ܕܰܣܒܰܪ ܥܰܠ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐ܀
ܒܰܕ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܢ: ܡܶܢ ܚܳܙ̈ܝܳܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܢ.
ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܚܪ̈ܳܢ: ܐܶܢ ܐܰܪܰܐ ܣܳܟ ܚܰܣܺܝܪ̈ܳܢ܀
ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܢ: ܟܰܕ ܚܳܙ̈ܝܳܬܳܐ ܒܗܶܝܢ ܚܳܝܪ̈ܳܢ.
ܠܳܐ ܒܛܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܰܩܪ̈ܳܢ: ܒܰܕܠܽܘ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘ ܨܳܝܪ̈ܳܢ܀
ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܣܰܩܪܳܟ: ܦܶܓܥܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܒܡܺܐܡܪܳܟ.
ܥܰܠ ܕܶܐܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܬܶܗܪܳܟ: ܥܶܠܬܳܐ ܨܒܰܘ ܢܰܝܬܽܘܢ ܒܳܬܪܳܟ܀
ܚܺܝܠ ܡܶܠܬܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ: ܝܶܕܥܶܬ ܟܰܕ ܡܳܫܶܬ݂ ܓܶܫܬܳܐ.
ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܡܟܺܝܠ ܠܳܐ ܛܺܝܫܬܳܐ: ܩܰܒܶܠ ܘܰܒܢܰܦܫܳܐ ܦܪܺܝܫܬܳܐ܀
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܬܶܫܟܰܚ ܐܰܝܟ ܢܺܝܫܳܐ: ܒܒܳܥܽܘ ܨܰܠܳܐ ܥܰܠ ܒܳܝܫܳܐ.
ܕܢܰܡܶܕ ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܒܺܝܫܳܐ: ܨܠܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀
ܘܗܳܪܟܳܐ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܶܐܬܠܰܡܠܰܡ: ܘܰܠܦܽܘܬ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܐܶܬܥܰܠܰܡ.
ܕܰܩܢܳܐ ܢܰܘܦܳܐ ܘܶܐܫܬܰܠܰܡ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

 

 

 

ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ

ܡܦܰܬܟܳܐ ـ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܶܐܬܛܥܺܝܘ ܐܰܘ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܠܚܰܪܬܳܐ.

ܐ: ܒܙܶܢ ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ

ܫܰܦܺܝܪ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ       :     ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܗܶܢܝܳܢܳܐ.
ܗܘܺܝ ܠܳܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐ      :     ܘܰܥܡܺܝܠܳܐ ܒܗܳܢܳܐ܀
ܥܳܒܶܕ ܠܳܟ ܪܺܝܫܳܐ       :     ܒܥܰܡܳܐ ܘܰܦܪܺܝܫܳܐ.
ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܒܟܶܢܫܳܐ       :     ܘܰܡܩܰܛܰܢ ܗܰܘܢܳܐ܀
ܡܰܩܢܶܐ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ        :     ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ.
ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܰܠܡܳܐ    :     ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܗܢܳܐ܀
ܗܰܪܛ ܒܳܬܪܶܗ ܐܰܚܳܐ      :     ܘܡܺܝܬܽܘܬܳܟ ܐܰܚܳܐ.
ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ :     ܪܶܗܛܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ܀
ܥܳܒܶܕ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ     :     ܘܶܐܢ ܐܺܝܬܰܟ ܡܳܟܳܐ.
ܩܰܒܶܠ ܗܳܢ ܡܶܠܟܳܐ    :     ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܣܟܺܢܳܐ܀

ܒ: ܒܰܣܝܽܘܬܳܐ

ܣܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܚܶܙܘܳܟ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܣܘܶܐ ܣܰܡܝܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ:
ܘܰܨܗܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܒܰܕܡܽܘܬ ܨܰܗܝܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܰܗܪܳܐ.
ܐܶܡܰܬܝ ܬܺܐܬܶܐ ܘܶܐܚܙܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܰܠ̈ܝܳܬ݂ ܙܰܗܪܳܐ:
ܘܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܝ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܢܳܗܪܳܐ܀

ܓ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܥ̣ܰܠ ܠܶܗ ܠܟܰܪܡܳܐ ܒܙܶܢ ܦܽܘܪܓܳܝܳܐ ܥܠܰܝܡܳܐܕܰܟܝܳܐ:
ܫܰܪܺܝ ܟܰܪܡܳܐ ܡܶܬܦܰܪܓܶܐ ܠܶܗ ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܫܰܦܝܳܐ.
ܝܰܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܒܰܕܝܳܫ ܪܶܓܠܶܗ ܩܢܳܬ݂ ܪܽܘܓܳܝܳܐ:
ܘܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܡܶܚܕܳܐ ܒܚܰܘܪܶܗ ܕܰܒܗܽܘܢ ܩܢܰܘ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܀

ܕ: ܒܰܙܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܐܝܟ ܐܽܘܚܰܕܬܳܐ

ܨܳܕܽܘܢܝ ܬܶܡܪ̈ܶܐ ܕܰܚܕܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܬܗܺܝܪܬܳܐ ܕܡܺܝܪܬܳܐ:
ܩܳܡܶܬ ܠܽܐܘܪܥܳܗ̇ ܥܰܦܦܶܬ݂ ܡܰܡܠܠܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܒܺܝܪܬܳܐ[65].
ܩܪܺܝܬܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܥܢܳܬ݂ ܢܶܦܠܶܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܬ݂ ܗܘܳܬ ܚܰܝܳܪܬܳܐ:
ܩܥܳܬ݂ ܨܶܝܕ ܥܰܡܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܩܛܺܝܠܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܝܳܪܬܳܐ܀
ܘܕܶܐܫܬܰܪܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܕܪ̈ܳܚܡܶܝܗ̇ ܐܰܚܫܽܘܢܝ̱ ܪܰܚܺܝܩܽܘܬܳܐ:
ܗܳܐ ܠܳܐ ܦܳܫ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܩܽܘܪܒܳܐ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ.
ܡܶܚܕܳܐ ܫܰܪܝܰܬ݂ ܒܳܟܝܳܐ ܘܳܐܠܝܳܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ:
ܘܰܠܒܶܠܽܘܪ̈ܶܐ ܢܳܟܬܳܐ ܘܚܳܒܩܳܐ ܒܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ܀
ܘܕܰܐܪܚܶܩܘ ܪ̈ܳܚܡܶܝܗ̇ ܫܰܪܝܰܬ݂ ܒܳܟܝܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܬܰܗܺܝܪܳܐ:
ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܰܪܩܺܝܣ ܢܚܶܬܝ̈ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ.
ܘܰܐܫܩܺܝ̈ ܘܰܪܕܳܐ ܟܰܕ ܥܰܠ ܫܶܙ̈ܩܶܐ ܒܰܪܕܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐ܀
ܩܶܦܠܰܬ݂ ܣܽܘܪܳܕ ܨܶܦܚܰܬ݂ ܫܶܡܫܳܗ̇ ܬܶܗܪܳܐ ܒܳܪܝܳܐ:
ܚܳܪܰܬ݂ ܢܶܦܠܰܬ݂ ܓܶܗܪܰܬ݂ ܫܶܪܟܰܬ݂ ܪܰܡܝܳܐ ܫܳܢܝܳܐ.
ܗܳܐ ܥܺܝܡ ܪܕܺܝܕܳܐ ܐܶܬܦܰܘܫܰܫ ܠܶܗ ܩܥܳܬ݂ ܩܽܘܡ ܕܳܘܝܳܐ:
ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܛܳܒ ܠܺܝ ܛܳܒ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܚܶܫܟܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܀

ܗ: ܒܰܙܢܳܐ ܡܩܰܠܣܳܢܳܐ

ܠܗܰܕܳܡ ܗܰܕܳܡ ܨܒܺܝܬ݂ ܕܶܐܩܰܠܶܣ ܡܶܢܳܟ ܒܣܶܕܪܳܐ:
ܘܬܶܚܒܰܬ݂ ܡܶܠܬܳܐ ܘܩܳܡܰܬ݂ ܫܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܡܳܪܳܐ.
ܕܰܡ ܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܨܶܝܕ ܒܰܪ ܥܰܩܪ̈ܶܐ ܚܰܬܡܳܗ̇ ܡܳܪܳܐ:
ܨܶܐܕܰܝܟ ܫܶܠܡܰܬ݂ ܘܒܳܟ ܗ̱ܘ̣ ܩܢܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܫܪܳܪ ܫܽܘܪܳܪܳܐ܀

ܘ: ܒܢܺܝܫ ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ

ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܫܬܒܶܩ ܕܰܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܢܶܦܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ:
ܒܗܳܢܳܐ ܦܽܘܬܩܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܪܦܶܐ ܕܢܰܓܰܪ ܐܳܪܚܳܐ.
ܩܽܘܡ ܠܳܟ ܒܰܥܓܰܠ ܐܰܚܽܘܢ ܛܰܝܶܒ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ:
ܕܗܳܪܟܳܐ ܦܳܝܫܺܝܢ ܡܶܢܳܟ ܐܰܟܚܕܳܐ ܟܪܳܦܬܳܐ ܘܟܽܘܪܚܳܐ܀

ܙܙ: ܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ

ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܦܰܓܪܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܬܶܬܒܣܰܪ:
ܘܒܰܚܒܶܠ ܪܶܓܬܶܗ ܡܰܘܒܕܳܢܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܐܶܣܰܪ.
ܕܡܳܢ ܢܶܬܗܰܢܶܐ ܠܰܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܣܰܪ:
ܐܶܢܗܽܘ ܕܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܢܶܩܢܶܐ ܘܢܰܦܫܶܗ ܢܶܚܣܰܪ܀

ܚ: ܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܕܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ

ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܥܰܡܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܕܳܝܒܺܝܢ:
ܘܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܦܳܝܫܺܝܢ.
ܬܰܪܶܨ ܡܳܕܶܝܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܦܳܛܪܺܝܢ:
ܘܠܳܐ ܬܶܬܥܰܝܰܛ ܒܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܣܳܝܟܺܝܢ܀

ܛ: ܩܽܘܛܪܳܓܳܐ ܕܰܥܫܽܘܩܝܳܐ

ܒܡܰܕܒܰܚ ܚܳܢܘܳܝ ܪܓܺܝܓ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܘܰܠܟܳܣ ܐܶܫܽܘܩ:
ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܶܐܣܓܽܘܕ ܒܗܰܝܟܰܠ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܶܥܫܽܘܩ.
ܗܰܘ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܪܺܝܡ ܠܺܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܕܰܠܝܳܬܝ ܐܶܦܪܽܘܩ:
ܘܗܳܢܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܚܺܝܪ ܠܺܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܣܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܥܪܽܘܩ܀

ܝ: ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܐܰܡܪܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܩܺܝܬܳܪܽܘܕܳܐ ܦܳܪܣܳܐܺܝܬ ܩܕܳܡ ܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܗܘܠܐܟܘ ܘܰܐܥܒܪܶܗ ܐܰܒܽܘܢ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܠܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ

♱ ܟܰܕ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܒܡܰܟܬܒܽܘܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ♱

ܐܰܝܟ ܨܶܝܕ ܐܳܣܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܐܶܢܳܐ ܡܰܪܥܳܐ ܐܶܬܺܝܬ݂:
ܐܳܘ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܶܐܩܢܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܐܶܬܺܝܬ݂.
ܘܕܶܐܩܛܽܘܦ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܙܰܪܥܳܟ ܐܶܬܺܝܬ݂:
ܘܶܐܠܳܐ ܒܰܐܝܕܳܐ ܟܰܝ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܠܰܐܪܥܳܟ ܐܶܬܺܝܬ݂܀

♱ ܝܐ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ♱

ܫܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕ ܫܰܡܶܫܝ̈ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ ܒܰܙܡܳܪ:
ܫܰܪܺܝ ܡܚܰܘܶܐ ܗܰܘܢܳܐ ܫܰܒܝܳܟ ܙܽܘܡܳܪ ܕܽܘܡܳܪ.
ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܗܘܰܘ ܠܺܝ ܕܰܗܘܰܝܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ:
ܘܡܶܢ ܟܰܕ ܗܳܕܶܐ ܝܺܕܰܥܘ ܥܠܰܝ ܠܳܐ ܣܥܰܘ ܠܰܓܡܳܪ܀

ܫܠܶܡ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ

 

 

ܢܽܘܗܳܪܳܐ ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܕܒܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ:

 

ܐܰܒܩܳܐ              ܚܶܠܳܐ

ܐܽܘܛܽܘܪܰܐܛܽܘܪ          ܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ

ܐܘܡܳܢܽܘܡܳܐ           ܫܰܘܝܽܘܬ݂ ܫܡܳܐ

ܐܶܘܢܽܘܟܣܳܐ           ܡܣܰܪܣܳܐ

ܐܽܘܢܬܳܐ             ܥܳܩܬܳܐ

ܐܽܘܣܺܝܰܐ             ܟܝܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ

ܐܺܝܣܽܘܢ            ܨܰܠܡܳܐ

ܐܺܝܣܺܝܣ            ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܘܺܐܝܬ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܨܪܳܝܳܐ

ܐܺܝܩܺܝ              ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ

ܐܺܝܬܺܝܩܺܝ            ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ

ܐܰܟܣܺܝܽܘܡܰܐ          ܐܺܝܩܳܪܳܐ

ܐܰܟܣܺܝܣ           ܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ

ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ      ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܪܰܚܺܝܩܳܐ

ܐܶܠܳܐ ܢܶܐ ܠܶܐ         ܒܟܳܐ ܥܰܠ

ܐܰ‎ܠܺܝܠܳܐ            ܒܽܘܪܳܐ

ܐܶܬܬܰܠܰܦ            ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܕܰܐܠܶܦ

ܐܰܡܢܳܐ              ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܘܦܽܘܠܚܳܢܳܐ

ܐܰܢܛܺܝܣܬܐܶܢܺܝܣ      ܚܰܕ ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ «ܬܡܕ ـ ܫܣܗ» ܩܕܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܐܬܺܝܢܰܣ ܘܶܐܬܬܰܠܡܰܕ ܠܣܽܘܩܪܰܐܛܺܝܣ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܕܝܘܓܢܝܣ. ܘܰܡܫܰܬܐܣܳܢܳܐ ܕܡܰܕܪܰܫܬܳܐ ܩܘܢܝܩܝܬܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܟܰܠܒܳܝܬܳܐ. ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢ ܡܶܛܽܠ ܥܽܘܪ̈ܙܳܠܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܶܝ̈ܗ̇ ܒܓܽܘܢܳܝܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܦܠܰܛ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܓܽܘܢܳܝܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܦܳܠܛܺܝܢ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܢܳܒܽܘ̈ܚܶܐ.

ܐܰܢܛܺܝܦܰܐܣܺܝܣ         ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬ ܚܽܘܪܩܳܢܳܐ

ܐܰܢܢܽܘܣܺܝܰܐ             ܐܰ‎ܠܺܝܨܽܘܬܳܐ

ܐܶܣܛܰܩܛܳܐ             ܫܽܘܡܢܳܐ ܕܡܽܘܪܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܶܣܛܽܘܪܟܳܐ ܪܰܛܺܝܒܳܐ

ܐܰܣܳܢܳܐ                ܗܰܘ ܕܡܶܬܚܡܶܠ ܠܰܙܝܳܢܬܳܐ

ܐܶܣܩܦܳܐ              ܟܳܣܳܐ

ܐܶܣܬܩܳܐ              ܡܶܐܚܰܕ ܣܰܝܦܳܐ ܘܰܣܛܰܪ

ܐܳܦܰܕܢܳܐ               ܩܰܨܪܳܐ

ܐܰܦܽܘܕܺܝܟܣܺܝܣ       ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ

ܐܰܦܽܘܣܛܰܐܣܺܝܣ      ܗܰܦܟܳܝܽܘܬܳܐ

ܐܰܦܘܦܰܐܢܣܺܝܣ       ܦܣܳܩܳܐ. ܚܽܘܪܩܳܢܳܐ

ܐܰܦܽܘܦܰܐܣܺܝܣ        ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ

ܐܰܦܘܩܪܝܣܺܝܣ       ܡܰܦܰܩܒܪܽܘܚܳܐ

ܐܰܦܘܬܶܗܣܺܝܣ       ܥܶܠܬܳܐ

ܐܰܦܺܝܣ            ܕܳܝܽܘܩܳܐ. ܪܳܥܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܕܥܶܓܠܰܐ ܗ̱ܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܝܰܕܶܗ ܡܶܬܒܰܕ̈ܩܳܢ ܠܗܽܘܢ ܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ. ܥܰܠܗܳܝ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܽܐܘܪܝܶܗ ܟܶܣܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܒܰܣܺܝܡܳܐ.

ܐܰܦܣܶܢܬܺܝܽܘܢ         ܝܳܥܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ

ܐܰܦܶܪܕܺܝܓܡܰܐ         ܬܰܦܟܢܳܐ

ܐܶܩܠܶܝܣܺܝܰܐ          ܥܺܕܬܳܐ

ܐܶܩܠܶܦܣܺܝܣ        ܚܶܫܟܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܕܣܰܗܪܳܐ

ܐܰܩܡܳܐ              ܡܶܬܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܰܪܓܳܐ

ܐܰܪܒܢ ܕܶܩܠܳܐ         ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܕܶܩ̈ܠܶܐ

ܐܰܪܰܚ               ܐܰܪܚܶܩ

ܐܰܪܡܺܝܣ            ܟܰܘܟܒܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ

 

♱ܒ♱

ܒܓܺܝܠܳܐ           ܦܩܳܩܳܐ ܒܳܕܽܘܝܳܐ

ܒܽܘܟܢܳܐ             ܪܺܝܫܳܐ ܕܫܰܪܒܬܳܐ

ܒܶܠܛܺܝܬܳܐ          ܬܰܘܠܥܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ

ܒܠܰܩ             ܐܰܕܺܝܩ. ܚܳܪ

ܒܶܠܰܬܝ            ܟܰܘܟܒܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܘܡܶܬܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܡܰܠܟܰܬ ܫܡܰܝܳܐ.

ܒܰܣܰܪ              ܫܳܛ. ܐܰܣܠܺܝ

ܒܰܨܺܝܨ              ܡܚܺܝܠ

ܒܩܺܝܩܳܐ            ܡܰܒܠܛܳܐ. ܡܚܰܒܠܳܐ

ܒܰܪܰܐܬܶܠܝܐ           ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܟܺܝܡܳܐ

ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ             ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܦܰܬ݂ܝ̈ܳܢ

ܒܶܪ̈ܽܘܠܚܶܐ           ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܬ݂ ܓܰܘܢܳܐ

 

♱ܓ♱

ܓܶܒܝܳܐ            ܙܶܕܩܬܳܐ

ܓܕܳܐ              ܣܠܶܩ ܠܥܶܠ

ܓܕܰܡ             ܦܣܰܩ

ܓܳܙ ܬܓܽܘܙ         ܝܺܒܶܫ

ܓܳܥ ܓܳܐܰܥ        ܢܦܰܪ

ܓܰܘܦܳܐ            ܡܨܺܝܕܬܳܐ

ܓܳܠܳܐ             ܪܰܩܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܙܠܦܬܳܐ ܒܚܰܨܶܗ

ܓܠܺܝܓܳܐ          ܓܰܠܝܳܐ

ܓܠܰܚ ܢܶܓܠܽܘܚ   ܓܠܳܐ

ܓܳܠܡܳܐ           ܐܰܪܥܳܐ ܟܺܐܦܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܙܕܰܪܥܳܐ

ܓܶܠܦܳܐ            ܩܰܢܝܳܐ

ܓܡܰܕ ܐܰܓܡܶܕ       ܩܰܫܺܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ

ܓܢܳܐ ܐܶܬܓܢܺܝ       ܐܶܬܛܰܫܺܝ

ܓܢܽܘܡܽܘܢܺܝܬܳܐ       ܬܪܺܝܨܬܳܐ

ܓܶܣܳܐ             ܪܺܝܫܳܐ. ܓܰܒܳܐ

ܓܽܘܥ            ܫܬܽܘܩ

ܓܥܰܛ            ܢܶܕܰܬ ܠܶܗ

ܓܥܰܡ             «««

ܓܥܰܨ             «« ܥܰܔܶܙ

ܓܥܺܝܛܳܐ           ܢܕܺܝܕܳܐ. ܫܟܺܝܪܳܐ

ܓܶܪܓܳܐ            ܙܩܘܪܐ

ܓܳܪܣܳܐ            ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܶܐ

 

♱ܕ♱

ܕܳܠ ܐܰܕܺܝܠ ܡܕܺܝܠܳܐ  ܐܶܬܬܙܺܝܥ

ܕܰܝܶܠ ܡܕܰܝܶܠ ܡܕܰܝܠܳܐ ܫܰܡܶܫ

ܕܰܘܩܳܐ              ܚܰܙܳܝܳܐ. ܦܰܪܢܳܣܳܐ

ܕܰܚ ܐܶܬܕܰܝܰܚ         ܗܘܳܐ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܩܺܝܩܳܐ

ܕܺܝܰܬܶܗܣܺܝܣ        ܕܺܝܠܳܝܬܳܐ ܡܫܰܪܰܪܬܳܐ

ܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ            ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ. ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ

ܕܢܰܩ ܐܶܬܕܰܢܰܩ        ܐܶܬܛܰܪܰܦ. ܐܶܫܬܚܶܩ

ܕܰܪ ܐܶܬܕܰܪܰܪ           ܥܒܰܕ ܩܪܳܒܳܐ

ܕܪܰܡ ܡܕܰܪܡܳܐ        ܥܒܰܕ ܢܶܟܠܳܐ

 

♱ܗ♱

ܗܶܒܠܳܢܳܝܳܐ           ܣܪܺܝܩܳܐ. ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ

ܗܓܺܝܢܳܐ            ܙܺܐܦܳܢܳܐ ܘܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ

ܗܰܘܳܢ              ܗܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܬܰܬܰܪ̈ܳܝܶܐ

ܘܰܗܕܳܐ              ܐܰܦܬܳܐ. ܫܶܛܚܳܐ

ܘܰܣܩܳܐ             ܥܰܒܕܳܐ

 

♱ܙܙ♱

ܙܰܐܛܺܝ              ܓܰܪܒܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܰܬܠܺܝ̈ܦܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܘܟܺܐܒܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܟܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ.

ܙܒܳܒܳܐ              ܬܰܦܳܐ

ܙܰܗܡܳܐ             ܛܘܪܫܐ

ܙܽܘܙܦܽܐ             ܦܺܐܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܕܳܡܶܐ ܠܥܰܙܪܽܘܪܳܐ ܒܪܰܡ ܣܽܘܡܳܩ ܓܰܘܢܶܗ

ܙܘܡܐ              ܡܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ ܕܒܰܫܺܝܠ

ܙܠܰܦ ܢܶܙܠܽܘܦ       ܨܰܒܶܬ݂

ܙܢܰܩ              ܕܚܳܐ. ܫܕܳܐ

ܙܶܦ̈ܶܐ               ܣܥܰܪ ܣܶܦܬܳܐ

ܙܩܰܬ              ܕܓܰܫ ܠܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܢܶܪܕܶܐ

ܙܶܩܬܳܐ              ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܶܗ ܥܽܘܩܣܳܐ

ܙܰܪܟܶܠ ܐܶܙܕܰܪܟܰܠ     ܐܶܫܬܰܥܠܺܝ

ܙܽܘܪܩܳܐ             ܩܰܪܩܽܘܪܳܐ ܙܽܘܙܳܐ

 

♱ܚ♱

ܚܶܐܪܺܝܬܳܐ            ܬܰܦܳܐ

ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ            ܙܶܕ̈ܩܶܐ

ܚܰܒܳܪܳܐ              ܚܶܦܪܳܐ. ܓܽܘܡܳܨܳܐ

ܚܳܒܽܘܪܳܐ             ܪܶܓܠܬܳܐ ܩܳܒܺܝܬܳܐ

ܚܰܙ ܐܶܬܚܰܙܰܙ           ܐܶܬܥܰܓܰܠ ܢܦܰܠ

ܚܶܙܒܳܐ              ܚܳܒܺܝܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ

ܚܰܙܽܘܦܳܐ             ܥܰܒܝܳܐ

ܚܳܚܽܘܪܬܳܐ            ܓܪܺܝܨܬܳܐ ܕܰܣܡܺܝܕܳܐ

ܚܰܝܶܢ ܡܚܰܝܢܳܐ         ܒܰܝܬܺܝ ܒܰܝܬܳܝܳܐ

ܚܰܘܠܳܐ             ܫܰܪܝܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܚܶܪܡܳܐ

ܚܶܠܒܳܐ             ܩܠܰܦܬܳܐ ܪܰܩܺܝܩܬܳܐ ܕܦܺܐܪܳܐ

ܚܰܠܳܕܺܝܬܳܐ           ܟܺܐܒܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܓܽܘܫܡܳܐ

ܚܽܘܠܳܢܳܐ            ܫܩܺܝܦܳܐ. ܢܶܩܥܳܐ

ܚܰܠܦܳܐ             ܛܳܠܽܘܡܳܐ. ܟܳܦܽܘܪܳܐ

ܚܠܺܝܨܳܐ            ܠܒܺܝܒܳܐ. ܚܠܺܝܨܳܐ

ܚܢܳܐ ܚܢܳܝܳܐ           ܫܠܶܡ ܢܶܫܠܰܡ

ܚܰܦ ܚܳܐܦܳܐ          ܐܰܫܺܝܓ

ܚܪܺܝܓܳܐ            ܕܰܟܝܳܐ ܣܩܺܝܠܳܐ

ܚܪܺܝܙܳܐ              ܣܕܺܝܪܳܐ. ܡܛܰܟܣܳܐ

ܚܪܰܙ               ܣܕܰܪ. ܛܰܟܶܣ

ܚܰܪܶܟ ܚܽܘܪܳܟܳܐ         ܐܰܘܩܶܕ. ܐܰܘܒܶܫ

ܚܪܺܝܡܳܐ             ܡܰܣܠܝܳܐ. ܚܪܺܝܡ ܡܶܢ

ܚܰܪܡܳܢܳܐ             ܚܶܘܝܳܐ ܕܫܳܘܰܪ

ܚܳܪܥܽܘܬܳܐ            ܨܢܺܝܥܽܘܬܳܐ

ܚܶܪܦܳܐ              ܦܽܘܡܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ

ܚܰܪܶܩ ܐܶܬܚܰܪܰܩ        ܐܶܬܛܰܟܰܣ

 

♱ܛ♱

ܛܒܰܠܳܪܳܐ            ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܪܰܓܳܠܳܐ

ܛܰܓܰܪ ܛܽܘܓܳܪܳܐ       ܐܶܬܚܪܺܝ. ܛܠܰܡ

ܛܰܘܚܳܐ              ܪܽܘܚܩܳܐ

ܛܽܘܛܺܝܬܳܐ           ܣܓܽܘܠܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܕܰܚܒܺܝ̈ܨܳܢ ܦܶܪ̈ܕܰܘܗܝ

ܛܝܛܟܘܣ          ܨܶܦܰܪ ܕܶܩܠܳܐ

ܛܺܝܫܳܐ              ܡܦܰܠܦܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ

ܛܶܟܣܳܐ             ܕܰܪܓܳܐ

ܛܶܠܳܛܳܐ             ܡܰܗܡܝܳܢܳܐ

ܛܶܠܳܪܳܐ             ܡܽܘܩܳܐ

ܛܠܰܫ ܐܶܬܛܰܠܰܫ      ܐܶܬܛܰܘܰܫ

ܛܡܺܝܠ            ܡܨܰܥܨܥܳܐ

ܛܽܘܡܣܳܐ            ܡܓܰܠܬܳܐ. ܟܬܳܒܳܐ

ܛܽܘܢܒܳܐ            ܚܰܒܠܳܐ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ

ܛܘܦܺܝ̈ܩܽܘ           ܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ

ܛܪܽܘܢܽܘܬܳܐ           ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ

ܛܰܪܩܳܐ              ܙܰܠ̈ܓܶܐ ܛܰܪ̈ܩܶܐ ܗܳܢܰܘ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ

 

♱ܝ♱

ܝܰܒܠܳܐ             ܝܳܥܺܝܬܳܐ ܐܰܪܺܝܟܰܬ݂ ܫܶܪܫܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܒܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ

ܝܺܓܳܐ ܐܰܘܓܺܝ        ܙܢܰܩ

ܝܰܕܥܳܐ              ܢܺܝܫܳܐ

ܝܰܗ               ܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ

ܝܰܘܳܢ               ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ

ܝܺܚܶܕ ܫܰܘܚܶܕ         ܒܰܠܚܶܕ. ܓܰܙܺܝ

ܝܰܨܺܝܨܳܐ              ܛܽܘܗܡܳܐ. ܫܪܰܒܬܳܐ

ܝܽܘܩܰܢܬܳܐ            ܝܰܩܽܘܢܕܳܐ. ܟܺܐܦܳܐ ܛܳܒܬܳܐ

 

♱ܟ♱

ܟܺܐܡܽܘܢܳܐ            ܫܓܽܘܫܝܳܐ ܕܝܰܡܳܐ

ܟܰܕܰܪ               ܕܰܠܰܚ

ܟܘܰܙ               ܕܚܶܠ ܐܶܬܢܰܟܰܦ

ܟܳܡ ܥܰܠ          ܛܰܫܺܝ. ܢܦܰܪ. ܚܰܠܶܨ

ܟܽܘܣܬܳܢܳܝܳܐ          ܚܛܪܬܢܝ ܚܰܨܳܐ

ܟܰܘܪ̈ܳܢܶܐ             ܚܽܘܡܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܚܳܢܶܩ

ܟܰܘܫܳܐ             ܐܰܬܪܳܐ ܡܫܰܘܚܕܳܐ

ܟܺܝܡܳܐ             ܟܳܢܽܘܫܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ

ܟܶܠ̈ܠܶܐ            ܣܶܬܪ̈ܶܐ. ܫܽܘ̈ܫܶܦܶܐ

ܟܰܡܗܽܘܬܳܐ           ܚܶܫܽܘܟܽܘܬ ܚܙܳܝܳܐ

ܟܢܽܘܢܬܳܐ            ܫܩܽܘܠܳܐ ܕܒܰܢܳܝܳܐ ܡܣܰܪܓܕܳܢܺܝܬܳܐ

ܟܣܺܝܣ            ܡܟܰܘܰܢ

ܟܶܣܬܳܐ             ܗܰܘ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡ ܥܰܡ ܬܶܒܢܳܐ ܠܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܣܥܳܪ̈ܶܐ.

ܟܪܽܘܡܳܐ            ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ

ܟܪܺܝܡܳܐ             ܦܣܺܝܩ ܢܚܺܝܪܳܐ

ܟܪܝܣܺܝܣ          ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܢܽܘܗܳܪܳܐ

ܟܽܘܪܦܳܐ             ܐܳܟܶܕܢܳܐ. ܚܶܘܝܳܐ ܒܺܝܫܳܐ

ܟܰܪ̈ܬܳܬܳܐ             ܝܰܪ̈ܽܘܩܳܢ ܐܰܝܟ ܟܰܪܳܬܳܐ

ܟܶܬܳܐ              ܩܠܳܥܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ. ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.

 

♱ܠ♱

ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ          ܦܳܠܓܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ܆ ܕܡܶܬܩܰܝܡܳܐ ܡܶܢ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ

ܠܽܘܓܺܝܩܺܝ         ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ

ܠܽܘܠܺܝܬܳܐ          ܓܶܐܪܳܐ

ܠܰܙ ܐܶܬܠܰܙܰܙ         ܐܰܥܺܝܩ. ܐܶܬܬܥܺܝܩ

ܠܺܝܓ ܠܺܝܓ       ܥܓܰܠ

ܠܶܗܟܣܺܝܣ        ܠܶܥܙܳܐ. ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ

ܠܶܠܳܐ             ܚܰܣܺܝܪ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ

ܠܰܡ ܐܶܬܠܰܡܠܰܡ     ܟܰܢܶܫ ܐܶܬܟܰܢܰܫ

ܠܰܣܛܺܝ ܐܶܬܠܰܣܛܺܝ   ܒܰܙ ܐܶܬܒܙܶܙ

ܠܰܩܚܳܐ            ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ. ܘܟܽܘܪܳܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܝ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܫܶܛܚܳܐ ܡܪܰܒܥܳܐ

ܠܩܺܝܫܳܐܺܝܬ         ܡܫܰܘܚܪܳܐܺܝܬ

 

♱ܡ♱

ܡܰܐܛܰܐܬܶܗܣܺܝܣ      ܩܽܘܕܡܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ

ܡܐܶܢ ܡܶܐܢܰܬ ܠܶܗ    ܐܶܬܩܰܛܰܥ. ܗܘܳܐ ܡܰܐܝܺܢܳܐ

ܡܰܐܩܶܠܽܘܢ          ܒܶܝܬ ܛܰܒܳܚ̈ܶܐ

ܡܶܐܪܺܝܬܳܐ            ܥܨܳܪܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ

ܡܰܕܳܢܳܐ              ܒܶܝܬ ܚܰܡܪܳܐ

ܡܰܘܙܰܠܬܳܐ           ܙܰܘܥܳܐ ܕܟܰܘܟܒܳܐ

ܡܳܛ ܡܳܝܛܳܐ         ܨܠܳܐ. ܐܶܬܬܙܺܝܥ

ܡܰܚ ܐܶܬܡܰܚܡܰܚ     ܗܘܳܐ ܕܰܩܺܝܩܳܐ. ܐܶܫܬܚܶܩ

ܡܳܚܽܘܙܳܐ             ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܚܶܣܢܳܐ

ܡܠܺܝܛ            ܡܗܺܝܪ. ܒܚܺܝܪ

ܡܰܢܳܝܽܘܬܳܐ            ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܚܽܘܫܒܳܢܳܐ

ܡܶܣܝܽܘܢܳܐ           ܡܰܫܩܠܳܐ

ܡܥܺܝ̈ܣܳܬܳܐ          ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ

ܡܽܘܩܪܳܐ             ܚܰܪܽܘܥܳܐ ܕܒܺܝܥܬܳܐ

ܡܽܘܪܳܐ              ܣܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ

ܡܪܺܝܕܳܐ             ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܒܫܳܢܳܐ

ܡܫܳܝ̈ܶܐ             ܒܠܳܝ̈ܶܐ

ܡܰܬܶܐܡܰܛܰܐ          ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ

 

♱ܢܢ♱

ܢܕܳܐ ܡܢܰܕܝܳܐ          ܡܰܣܠܝܳܐ

ܢܽܘܘܳܓܳܐ            ܡܛܰܪܦܽܘܬ݂ ܐܶܠܦܳܐ ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܟܰܕ ܡܳܛܝܳܐ ܠܛܽܘܒܳܥܳܐ

ܢܰܘܶܠ ܡܢܰܘܠܳܐ      ܡܛܰܪܦܳܐ

ܢܳܥ               ܐܶܬܕܰܠܰܚܘ ܡܰܝ̈ܳܐ

ܢܰܘܦܳܐ              ܣܳܟܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܢܶܙܠܳܐ             ܝܽܘܩܪܳܐ

ܢܛܰܚ             ܐܶܫܰܕ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܢܳܛܚ̈ܶܐ             ܙܰܠ̈ܓܶܐ ܐܰܫܺܝ̈ܕܶܐ

ܢܣܺܝܣ            ܡܚܺܝܠ

ܢܽܘܩܪܳܐ             ܐ…ܪܳܐ. ܪܰܒܳܐ

ܡܰܩܪܳܐ             ««

ܢܰܫ               ܐܶܬܪܰܦܺܝ

ܢܰܫܺܝܫܳܐ            ܡܚܺܝܠܳܐ. ܪܰܦܝܳܐ

ܢܶܫܒ̈ܶܐ             ܦܰܚ̈ܶܐ   ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܐ

ܢܫܺܝܓܳܐ            ܡܚܺܝܠܳܐ

 

♱ܣ♱

ܣܽܘܒܳܠܳܐ           ܡܢܳܬܳܐ ܕܳܬܳܐ

ܣܰܓܪܳܐ             ܡܶܛܪܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ          ܙܡܺܝܪܬܳܐ

ܣܘܳܐ ܣܘܳܝܳܐ         ܝܺܐܶܒ ܝܰܐܝܳܒܽܘܬܳܐ

ܣܰܘܟܳܢܳܐ            ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܒܚܰܪܬܳܗ̇ ܕܰܣܦܺܝܢܬܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܕܽܘܢܒܶܗ ܕܢܽܘܢܳܐ

ܣܽܘܠܽܘܓܺܝܣܡܽܘ     ܡܳܐܡܪܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܒܝܰܕ ܬܰܪܬܶܝܢ ܦܪܽܘܣܛܣܺܝܣ ܘܟܽܘܢܳܫܳܐ ܐܰܢܰܢܩܳܝܳܐ.

ܣܽܘܢܦܶܗܪܺܝܣܡܰܐ      ܟܽܘܢܳܫܳܐ

ܣܰܘܣܺܝ ܐܶܣܬܰܘܣܺܝ   ܦܰܪܢܶܣ ܐܶܬܦܰܪܢܰܣ

ܣܽܘ̈ܦܳܛܶܐ           ܡ̈ܶܠܶܐ ܦܰܚ̈ܙܳܬܳܐ. ܘܣܰܘܦܳܢܳܐ

ܣܽܘܦܺܝܣܛܺܝܩܺܝ      ܗܦܳܟ̈ܳܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ

ܐܶܣܬܰܛܰܡ           ܐܶܬܚܰܝܰܠ

ܣܺܝܢܳܐ              ܣܰܗܪܳܐ

ܣܳܐܶܟ              ܢܳܣܶܒ ܣܳܟܳܐ

ܣܥܺܝܛܳܐ            ܢܕܺܝܕܳܐ

ܣܰܩܪܳܐ             ܐܶܓܰܪܬܳܐ

ܣܪܺܝܡܳܐ            ܦܣܺܝܩ ܢܚܺܝܪܳܐ ܘܶܐܕܢܳܐ

ܣܽܘܦܺܝܰܐ            ܚܶܟܡܬܳܐ

ܣܽܘܢܢܺܝܦܰܛܪܽܘܢ      ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܟܢܺܝܫܽܘܬ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܳܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ

 

♱ܥ♱

ܥܰܒܺܝܛܳܐ            ܠܒܺܝܕܳܐ

ܥܳܓܽܘܫ           ܕܳܩܽܘܪܳܐ

ܥܽܘܕܳܢܳܐ             ܒܽܘܣܳܡܳܐ

ܥܽܘܕܳܐ              ܒܽܘܡܳܐ

ܥܽܘܕܝܳܝܳܐ            ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ

ܥܽܘܪܳܐ              ܢܰܥܺܝܡܳܐ ܕܬܶܒܢܳܐ

ܥܳܗܢܳܐ             ܚܳܫܚܳܐ

ܥܺܝܢܥܶܓܠܳܐ         ܟܺܐܦܳܐ ܛܳܒܬܳܐ

ܥܰܠܘܰܝ            ܣܰܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ

ܥܰܠܠܳܢܳܐ           ܪܳܥܝܳܐ. ܩܳܝܽܘܡܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ

ܥܣܳܣܳܐ            ܡܶܠܰܝ̈ ܒܶܕܝܳܐ

ܥܰܪܒܳܐ             ܐܺܝܠܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܰܐܪܺܝܟ ܘܰܦܫܺܝܛ

ܥܰܪܩܳܐ             ܐܶܣܳܪܳܐ. ܣܺܝܪܳܐ

ܥܶܫܦܳܐ             ܢܳܪܓܳܐ ܕܢܰܓܳܪܳܐ

ܥܶܬܳܐ              ܢܶܟܠܳܐ. ܛܠܽܘܡܝܳܐ

 

♱ܦ♱

ܦܰܕܟܶܣ            ܚܰܘܺܝ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ

ܦܽܘܐܺܝܛܺܝ           ܐܳܡܽܘܪܽܘܬܳܐ

ܦܰܚ ܐܶܬܦܰܚܰܚ       ܗܘܳܐ ܦܚܺܝܚܳܐ ܘܪܰܦܝܳܐ

ܦܽܘܚܪܳܐ             ܫܳܪܽܘܬܳܐ

ܦܳܛ ܐܰܦܺܝܛ         ܐܰܫܺܝܚ ܐܰܩܠܺܝ

ܦܰܘ̈ܠܽܘ            ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܚܽܘܕܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ ܘܬܰܝܡܢܳܝܳܐ

ܦܽܘܣܺܝܣ          ܐܽܘܣܺܝܰܐ. ܡܶܬܝܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ

ܦܰܛ̈ܒܳܓܶܐ           ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܪ̈ܺܝܫܳܝܳܬܳܐ

ܦܝܳܠܳܐ             ܦܺܝܢܟܳܐ

ܦܺܝܠܳܪܓܽܘܣ       ܚܽܘܪܒܳܐ

ܦܰܠܗܶܕ            ܒܰܕܰܪ

ܦܶܠܩܳܐ            ܢܳܪܓܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘܡܰܘ̈ܗܝ

ܦܰܩܶܩ             ܒܕܳܐ. ܡܰܠܶܠ ܒܰܛܺܝ̈ܠܳܬܳܐ

ܦܩܰܪ              ܥܶܙܰܬ ܒܶܗ ܪܶܓܬܳܐ. ܘܰܥܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ

ܦܳܪ̈ܶܐ               ܚܶܠܒܳܐ ܕܚܶܛ̈ܶܐ ܘܰܣܛܰܪ

ܦܰܪܓܶܠ           ܙܰܗܰܪ

ܦܪܽܘܕܺܝܛܺܝ          ܘܩܳܪܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܐܶܣܬܳܪܳܐ

ܦܪܘܛܣܝܣ        ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܡܶܬܬܣܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ

ܦܪܰܚܕܽܘܕܳܐ           ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܠܺܠܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ

ܦܪܺܝܛܳܐ             ܦܠܺܝܓ ܣܶܦܬܳܐ

ܦܰܪܝܺܕܝܓܡܰܐ         ܬܰܦܟܢܳܐ

ܦܰܪܟܶܠ ܦܽܘܪ̈ܟܳܠܶܐ    ܐܶܣܰܪ ܥܰܪܙܶܠ. ܥܽܘܪ̈ܙܳܠܶܐ

ܦܪ̈ܰܟܣܺܝܣ         ܬܰܫܥ̈ܝܳܬܳܐ

ܦܳܪܣܳܐ             ܙܝܳܢܬܳܐ

ܦܰܪܣܰܥ ܡܦܰܪܣܳܥܽܘ   ܚܰܠܚܶܠ ܡܚܰܠܚܳܠܽܘ

ܦܪܰܩܛܺܝܩܺܐ          ܣܽܘܥܪܳܢܳܝܳܐ

ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ          ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ

ܦܽܘܪܩܣܳܐ           ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܫܽܘܪܳܐ

ܦܽܘܬܩܳܐ            ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ

 

♱ܨ♱

ܨܒܺܝܪܳܐ             ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܫܳܛܝܳܐ

ܨܘܳܐ               ܣܟܰܪ ܚܡܳܐ

ܨܰܘܪ̈ܳܢܶܐ             ܫܪܳܓܪܳܓܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ

ܨܳܡܰܪܬܳܐ             ܗܰܘܬܳܐ ܒܳܠܰܥܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ

ܨܳܪܳܐ                ܡܶܢ ܨܰܪ ܨܪܳܪܳܐ

ܨܰܪܒܽܘܩܳܐ            ܬܰܘܠܰܥܬܳܐ ܕܫܺܐܪܳܐ

ܨܪܰܦ ܨܪܳܦܳܐ          ܟܘܳܐ ܐܰܚܶܫ

 

♱ܩ♱

ܩܰܐܛܦܰܐܣܺܝܣ        ܣܳܝܽܘܡܬܳܐ

ܩܰܐܡܳܐ              ܦܓܽܘܕܬܳܐ

ܩܺܐܪܣܳܐ             ܩܪܳܒܳܐ. ܩܺܝܢܕܽܘܢܽܘܣ

ܩܰܐܬܶܗܪܣܺܝܣ        ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܒܽܘܛܳܠܳܐ

ܩܰܒܳܒܺܝܬܳܐ           ܪܶܥܠܳܐ ܕܶܐܫܳܬܳܐ ܩܰܪܺܝܪܬܳܐ

ܩܒܰܠ             ܒܰܓܶܢ

ܩܽܘܒܠܠܳܐ          ܚܶܙܘܳܐ

ܩܰܗܶܠ            ܟܰܢܶܫ

ܩܰܗܠܳܢܳܐ            ܦܰܟܳܢܳܐ. ܩܫܶܐ ܐܰܦ̈ܶܐ

ܩܘܳܝ̈ܶܐ              ܙܩܽܘܪܳܐ

ܩܽܘܟܰܠܺܝܽܘܢ         ܬܪܶܝܢ ܕܰܦ̈ܶܐ ܕܡܶܬܪܰܒܨܺܝܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܰܣܛܰܪ

ܩܳܝܶܡܬܳܐ            ܥܰܡܽܘܕܳܐ

ܩܽܘܪܛܽܘܪ            ܒܳܨܽܘܝܳܐ. ܚܰܝܳܪܳܐ

ܩܛܳܐ              ܟܪܰܟ

ܩܰܛܠܶܒ ܩܽܘܛܠܳܒܳܐ   ܥܰܪܙܶܠ ܥܽܘܪܙܳܠܳܐ

ܩܰܛܺܝܓܽܘܪ̈ܰܝܐܣ       ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ. ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܥܰܠ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܘܓܶܕ̈ܫܶܐ ܘܳܐܕ̈ܫܶܐ

ܩܽܘܛܢܳܐ             ܥܰܡܳܐ

ܩܛܺܝܦ             ܡܩܰܛܰܥ ܐܰ‎ܠܺܝܨ

ܩܰܛܰܣܛܰܐܣܺܝܣ      ܛܽܘܟܳܣܳܐ

ܩܳܛܪ̈ܶܩܛܶܐ           ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ. ܕܰܪ̈ܓܶܐ

ܩܰܝܛܽܘܢ            ܬܰܘܳܢܳܐ

ܩܝܩܠܽܘܣܺܝܰܐ        ܚܽܘܕܪܳܢܳܝܳܐ

ܩܠܺܝܡ̈ܛܶܐ          ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܰܩܠܺܝܡܳܐ

ܩܶܠܽܘܪܳܐ            ܪܰܥܦܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ

ܩܘܺܝܪܳܐ             ܣܽܘܛܡܳܐ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡ ܒܰܩܕܳܠܳܐ

ܩܡܛܽܘܣ          ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܰܠܟܳܝܬܳܐ

ܩܰܢܛܺܝܡܳܐ           ܣܺܝܩܽܘܡܳܐ. ܡܫܽܘܚܬܳܐ

ܩܶܢܛܪܽܘܢ           ܢܘܩܕܬܳܐ ܕܩܢܛܪܽܘܢ ܢܽܘܩܰܙܬܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ

ܩܰܢܝܳܐ              ܚܶܨܪܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒܬܳܐ. ܪܽܘܡܚܳܐ

ܩܰܣܝܳܐ             ܡܫܰܠܰܚܬܳܐ

ܩܶܣܰܪܳܝܳܐ             ܡܰܠܟܳܝܳܐ

ܩܽܘܦܳܐ             ܩܶܪܕܳܐ. ܣܶܥܕܳܐ ܗܶܢܕܘܳܝܳܐ

ܩܨܰܪ. ܐܶܬܩܰܨܰܪ         ܚܰܘܰܪ ܐܶܬܚܰܘܰܪ

ܩܪܰܡ              ܩܰܪܡܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܰܠܒܫܶܗ

ܩܪܽܘܣܛܶܠܽܘܣ      ܒܶܠܽܘܪܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ

ܩܶܫܬܳܐ             ܡܰܠܘܫܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ

ܩܰܬܳܪܳܐ              ܫܽܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ

 

♱ܪ♱

ܪܳܐܬܳܐ               ܐܽܘܪܓܰܢܽܘܢ ܕܰܢܫܰܡܬܳܐ

ܪܰܓ ܪܳܝܽܘܓܳܐ        ܐܶܬܝܰܐܰܒ ܠܡܽܘܠܳܝ ܚܰܫܳܐ

ܪܗܳܐ               ܚܳܪ ܘܣܰܟܺܝ ܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ

ܪܽܘܕܽܘܕܰܦܢܳܐ          ܐܺܝܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܺܝܪܰܬ ܛܰܥܡܳܐ ܘܣܽܘܡܳܩܰܬ ܘܰܪܕܳܐ

ܪܺܝܛܽܘܪ             ܪܺܗܛܪܳܐ. ܡܡܰܠܶܠ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ

ܪܺܝܛܽܘܪܺܝܩܺܝ          ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܪܗܶܛܪܽܘܬܳܐ

ܪܶܡܬܳܐ             ܥܰܦܪܳܐ ܫܰܪܟܳܢܳܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ

ܪܽܘܥܳܐ             ܒܶܕܝܳܐ. ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܫܳܛܝܽܘܬܳܐ

ܪܽܘܥܳܡܳܐ            ܪܓܺܝܙܽܘܬܳܐ

ܪܰܥܽܘܡ             ܚܢܺܝܓ

ܪܶܦܣܳܐ ܘܩܽܘܦܣܳܐ     ܫܘܳܪܳܐ ܘܫܶܥܝܳܐ

ܪܨܰܦ              ܠܒܰܕ

 

♱ܫ♱

ܫܺܐܪܳܐ              ܡܺܝܛܰܟܣܳܐ

ܫܒܺܝܠ ܬܶܒܢܳܐ       ܟܢܺܝܫܽܘܬ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܕܰܩܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ ܐܰܝܟ ܥܶܪܩܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ

ܫܓܳܐ ܫܶܓܝܳܐ        ܛܥܳܐ ܛܳܥܝܽܘ

ܫܽܘܝܳܦܳܐ            ܦܪܳܟܳܐ

ܫܳܩܳܐ              ܙܰܪܥܳܐ

ܫܰܝܶܫ ܡܫܰܝܳܫܽܘ      ܒܰܝܰܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ

ܫܚܰܕ ܐܶܫܬܰܚܰܕ       ܢܣܰܒ ܫܽܘܚܕܳܐ

ܫܶܚܪ̈ܶܐ             ܣܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ

ܫܛܺܝ̈ܚܳܬܳܐ          ܪ̈ܘܺܝܚܳܬܳܐ

ܫܺܝܽܘܬܳܐ             ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ

ܫܠܶܡ             ܩܰܒܶܠ

ܫܰܠܶܡ             ܥܢܰܕ

ܫܽܘܡܺܝܪܳܐ           ܣܶܢܶܐܬܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܚܰܕ ܙܢܳܐ ܕܰܦܪ̈ܳܣܶܐ

ܫܢܳܐ               ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܗܰܘܢܶܗ

ܫܦܺܝܥܳܐ            ܛܳܒܳܐ. ܦܫܺܝܛ ܐܺܝܕܳܐ

ܫܳܪܺܝܬܳܐ            ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܒܓܽܘܫܡܳܐ

ܫܪܺܝܡܳܐ ܣܪܺܝܡܳܐ      ܕܰܦܠܺܝܓ ܢܚܺܝܪܶܗ

ܫܰܪܫܺܝ ܡܫܰܪܫܶܐ      ܡܦܰܪܣܶܐ ܘܰܡܓܰܡܰܪ

 

♱ܬ♱

ܬܳܐܘܳܦܺܝܠܽܘܣ        ܪܳܚܶܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ

ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ             ܗܽܘܓܳܝܳܐ. ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ

ܬܳܐܡ̈ܶܐ              ܡܰܠܘܳܫܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ

ܐܰܬܐܶܡ ܢܶܬܬܰܐܡܽܘܢ     ܐܰܙܘܶܓ ܚܰܝܶܕ

ܬܰܙ ܐܶܬܬܰܙܰܙ           ܐܶܫܬܰܓܝܰܬ ܡܰܚܫܰܒܬܶܗ

ܬܶܛܪܳܐ              ܠܒܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܶܐܫܰܬ ܡܳܐܢܳܐ

ܬܺܝܪܝܰܩܺܝ            ܣܰܡܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܢܽܘܟܬܳܬ ܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܳܐ

ܬܠܰܘ̈ܳܬܳܐ            ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܕܡܳܐܢܰܝ̈ ܓܰܘܳܐ

ܬܳܢ ܬܳܐܶܢ           ܐܶܫܰܕ ܡܰܝ̈ ܪܶܓܠܶܗ

ܬܢܰܒ              ܐܶܬܒܰܛܠܰܬ ܪܳܓܽܘܫܽܘܬܶܗ

ܬܥܺܝܫܳܐ            ܡܛܰܪܦܳܐ ܥܡܺܝܠܳܐ

ܬܰܩܕܳܐ              ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ

ܐܶܬܬܰܪܘܰܕ            ܐܶܟܰܠ ܒܬܰܪܘܳܕܳܐ

ܬܰܪܩܺܝ              ܬܰܪ̈ܩܝܶܐ ܕܝܰܘܳܢ

ܬܶܬܳܐ               ܐܰܘ ܩܰܪܩܽܘܠܳܐ. ܕܶܒܩܳܐ ܕܡܶܬܬܰܦܰܩ ܡܶܢ ܓܶܠܕܳܐ

 

ܘܠܗܘ ܕܠܐ ܡܫܠܡ

ܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܫܠܡ

 

ܒܒܳܥܽܘ ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܺܠܺܝܳܐ܆ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܰܝܕܺܝܢ܆ ܘܰܐܠܺܝܠܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܺܝ ܐܰܝܕܺܝܢ ܕܒܶܝܬ ܫܰܗܺܝܢ ܥܺܝܢܘܰܪ̈ܕܢܳܝܶܐ. 22.01.2020.

 

 

 

[1]  ܘܡܶܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܐܶܦܶܝܣܩܽܘܦܶܝܗ: ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܽܘܣ ܕܽܐܘܪܡܝܗ (ܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܕܳܘܪܒܶܔܰܐܢ) ܕܗܽܘ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܒܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܗܶܢܕ̈ܘܳܝܶܐ: ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܪܰܒܳܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ܀

2 ܡܰܐܪܶܙ ܥܰܠ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܡܕܰܡܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܘܰܡܟܰܢܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܘܰܡܫܰܡܰܗ ܠܳܗ̇ ܐܶܡܳܐ ܘܣܳܒܬܳܐ: ܒܰܕܗܳܝ ܐܶܡܳܐ ܕܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܘܬܳܐܪܬܳܐ ܕܣܰܟ̈ܠܶܐ ܐܰܝܟ ܣܳܒܬܳܐ.

[3]  ܚܽܘܪ ܒܡܰܬܠܳܐ ܚ: ܐ. 3: ܒܳܐܪܽܘܥܽܘܬܳܗ̇ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܒܰܓܢܺܝܙܽܘܬܳܗ̇ ܚܶܫܟܳܐ. 4: ܐܰܟܡܰܢ ܕܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܬܶܚܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇ ܗ̱ܘ. 5: ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܠܓ: ܘ

 

[4]  ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ.

[5]  ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ.

[6]  ܡܰܐܪܶܙ ܒܶܗ ܥܰܠ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.

[7]  ܡܰܐܪܶܙ ܒܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ.

[8]  ܚܶܟܡܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ.

[9]  ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܒܪ̈ܝܐ.

[10]  ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܽܘܬܳܐ.

8 ܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܘܗܰܘܢܳܐ܀܀

[11]  ܡܰܐܪܶܙ ܒܶܗ ܥܰܠ ܚܶܟܡܬܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ.

[12]  ܩܛܺܝܓܽܘܪ̈ܺܝܰܐܣ ܥܣܰܪ.

[13]  ܐܰܪܒܥܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ.

[14]  ܐܳܣܛܪܽܘܢܽܘܡܺܝܰܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܡܰܘܙܰܠܬܳܐ.

[15]  ܓܶܐܘܡܰܛܪܺܝܰܐ ܡܰܚܳܪܽܘܬܳܐ.

[16]  ܡܰܠܳܚܽܘܬܳܐ : ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܪܺܝܬܡܰܬܺܝܩܺܝ ܡܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܚܳܫܒܺܝܢ ܠܟܰܠܒܳܐ ܟܰܠܒܳܐ.

[17]  ܡܽܘܣܺܝܩܺܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ.

[18]  ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܥܰܡܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ: ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ.

[19]  ܢܒܺܝܳܐ ܘܚܰܙܳܝܳܐ.

[20]  ܡܽܘܫܶܐ.

[21]  ܐܶܠܺܝܳܐ

[22]  ܚܢܽܘܟ

[23]  ܝܰܘܢܳܢ.

[24]  ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ.

[25] ܡܺܝܟܳܐ.

[26]  ܐܶܪܰܡܝܳܐ

[27]  ܕܰܘܺܝܕ

[28]  ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ

[29]  ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ

[30]  ܐܰܒܪܳܗܳܡ

[31]  ܝܰܘܣܶܦ

[32]  ܡܘܫܶܐ

 ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ[33]  

[34]  ܫܠܶܝܡܽܘܢ

[35]  ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ.

[36]  ܣܰܒܪܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܗ̇.

[37]  ܪܩܺܝܥܳܐ.

[38]  ܡܰܠܰܐܟܳܐ.

[39]  ܡܫܺܝܚܳܐ.

[40]  ܡܰܐܪܶܙ ܥܰܠ … 

[41]  ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ.

[42]  ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ

[43]  ܬܠܳܬ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ.

[44]  ܬܶܫܥܳܐ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ.

[45]  ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܳܐܕܳܡ.

[46]  ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ.

[47]  ܦܰܓܪܳܐ

[48]  ܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ.

[49]  ܐܶܣܛܟܽܘܟܣ̈ܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ.

[50]  ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܶܡܬܳܐ ܘܪܶܓܬܳܐ ܘܰܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ.

[51]  ܫܰܒܥܳܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ.

[52]  ܘܟܽܘܫܳܝܳܐ ܫܺܐܕܳܐ.

[53]  ܣܶܒܶܠܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܰܬ݂ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܰܠܪܰܘܡܳܐ ܡܰܣܩܳܐ.

[54]  ܪܩܺܝܥܳܐ ܐܰܘ ܡܰܘܙܰܠܬܳܐ.

[55]  ܝܒ ܡܰܠܘ̈ܳܫܶܐ ܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ.

[56]  ܫܰܒܥܳܐ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ.

[57]  ܬܶܫܥܳܐ ܬܶܟ̈ܣܶܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ.

[58]  ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ

[59]  ܟܢܺܝܫܽܘܬ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܳܐ.

[60]  ܐܶܣܛܽܘܟܣܳܐ.

[61]  ܦܰܓܪܳܐ

[62]  ܘܰܟܒܰܪ ܡܶܬܥܨܰܪ.

[63]  ܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ.

[64]  ܘܰܒܢܽܘܣܟܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ (ܣܳܟ ܠܳܐ ܡܰܝܠܶܠ)

[65]  ܬܶܫܒܚܳܬ ܬܶܫܒ̈ܚܬܳܐ. ܗ܆ܘ.

 

ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ Word