ܟܬܳܒܳܐ ܕܨܶܡ̈ܚܶܐ قواعد

 

ܟܬܳܒܳܐ ܕܨܶܡ̈ܚܶܐ

ܕܥܰܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܳܝܬܳܐ

ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ

 

ܡܶܢ ܣܝܳܡ̈ܶܐ

ܕܰܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܪܰܒܳܐ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ

ܕܗܽܘ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ

 

GRAMMAR OF THE SYRIAC LANGUAGE

BY

BAR HEBRAEUS

 

 

 

ܟܬܳܒܳܐ ܕܨܶܡ̈ܚܶܐ

ܕܥܰܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܳܝܬܳܐ

ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ

 

 

ܡܰܦܰܩܒܪܽܘܚܳܐ ܕܦܳܪ̈ܽܘܣܶܐ

 

ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܕܢܺܝܣܳܢ ܕܰܫܢܰܬ ܐܨܦܒ ܏ܡ ܐܶܫܬܰܬܐܣܰܬ ܣܺܝܥܬܳܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܩܶܢܛܪܽܘܢܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘܕܪ̈ܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ ܒܰܣܘܶܝܕ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܬܺܐܨܰܦ ܠܡܶܦܪܰܣ ܒܰܚܬܳܡܳܐ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܰܨܝܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܰܥܒܳܕܳܗ̇ ܣܽܘܥܪܳܢܳܝܳܐ ܓܒܳܬ ܠܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܥܰܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܳܝܬܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܣܝܳܡܳܐ ܕܦܺܝܠܳܣܽܘܦܰܢ ܪܰܒܳܐ ܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܕܶܐܬܚܬܶܡ ܠܰܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܫܢܰܬ ܐܨܟܒ ܏ܡ ܒܝܰܕ ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܠܘܢܕ ܒܰܣܘܶܝܕ.

ܒܗܳܝ̇ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܰܘܦܺܝܘ ܢܽܘܣܟܰܘ̈ܗܝ، ܘܰܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܡܰܕܪ̈ܫܳܬܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܣܺܝܡܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ ܣܳܓܝܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܣܺܝܥܬܳܐ ܕܰܬܚܰܕܶܬ ܠܰܚܬܳܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܢܶܬܢܰܗܪܽܘܢ ܒܶܗ ܝܳܠ̈ܽܘܦܶܐ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ ܘܰܢܬܰܪܨܽܘܢ ܠܦܰܘ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܓܪ̈ܰܡܰܛܺܝܩܳܝܶܐ.

ܡܶܟܺܝܠ ܣܰܒܪܳܐ ܩܢܶܝܢܰܢ ܕܥܰܡܠܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܳܢܳܐ ܒܰܟܳܪܳܐ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܢܚܰܕܶܐ. ܘܰܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܝܳܠ̈ܽܘܦܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܢܡܰܠܶܐ، ܘܰܠܡܶܦܪܰܣ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܒܕܰܥܬܺܝܕ ܢܶܬܗܰܕܶܐ. ܘܥܰܠ ܐܰ‎ܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ.

 

ܣܺܝܥܬܳܐ 15.12.1982

 

 

 

ܟܬܳܒܳܐ ܕܨܶܡ̈ܚܶܐ

ܕܥܰܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܳܝܬܳܐ

ܡܶܢ ܣܝ̈ܳܡܶܐ

ܕܰܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܪܰܒܳܐ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ

 

 

 

ܥܽܘܬܳܕܳܐ

 

ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܰܒܗܬܳܢܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܟܬܳܒܳܐ ܕܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܥܰܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܣܝ̈ܳܡܶܐ ܕܰܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܪܰܒܳܐ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ

 

ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܕܠܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܠܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬܳܢܝ. ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܒܰܝܬܺܝܬܳܢܝ. ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܠܳܐ ܡܠ̈ܺܝܠܶܐ ܒܡܶܠܬܳܟ ܕܰܠܺܝܬܳܢܝ. ܘܰܠܪܰܘܡܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܥܰܠܺܝܬܳܢܝ. ܥܰܛܠܽܘܬ݂ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܠܰܥܓܽܘܬ݂ ܡܰܡܠܠܳܐ ܡܶܢܝ ܐܰܘܓܺܝܬ݁. ܘܰܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܠܘܳܬܝ ܐܰܣܓܺܝܬ݁. ܒܟܰܠܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܪܡܳܝܬܳܐ ܕܠܳܥܽܘܙܝܳܐ ܠܳܐ ܚܰܒܶܠܬܳܢܝ. ܘܰܠܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܬܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܝܳܐ ܝܰܒܶܠܬܳܢܝ. ܟܝܳܢܳܐ ܣܓܺܝܕ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܚܰܝܠܳܐ ܡܨܶܐ ܚܺܝܠ ܟܽܠ. ܨܶܡܚܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܟܽܠ. ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܠܚܽܘܕܝܽܘܬܳܟ. ܘܰܡܪܰܡܪܰܡ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܟ. ܡܶܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܒܰܢܗܽܘܪ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܬܥܰܠܡܺܝܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ..

    ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܓܪܰܡܰܛܺܝܩܺܝ ܠܘܳܬ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܝܰܕܥ̈ܳܬܳܐ ܛܒܺܝ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܰܟܬܶܒܘ. ܠܘܳܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ. ܚܰܣܝܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ. ܗܽܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܫܶܪ̈ܫܶܝܗ̇ ܐܰܪܡܺܝ. ܘܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܐܰܦܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܣܰܒܘ، ܛܽܘܡ̈ܣܶܐ ܣܳܡܘ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝ. ܥܰܠ ܟܰܟܪ̈ܶܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܟܰܚܘ ܐܰܘܣܶܦܘ. ܐܳܦ ܠܺܝ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܫܰܐܠܽܘܢܝ. ܕܥܰܠ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܩܰܒܠܶܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܟܰܚ ܐܰܘܣܶܦ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܫܠ̈ܡܳܢܘܳܢ ܛܒܺܝ̈ܒܳܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܡܰܥܪܒܳܝܬܳܐ. ܕܒܽܐܘܪܗܳܝ ܡܶܢ ܣܽܘܠܳܐܢܳܐ ܕܶܟܝܰܬ݂ ܢܶܣܟܬܳܗ̇. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܨܰܘܒܳܐ ܒܶܠܨܰܬ݂ ܢܶܨܒܬܳܗ̇. ܠܒܶܢܝܳܢܶܗ ܕܰܟܬܳܒܝ ܗܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܕܽܘ̈ܡܣܶܐ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܡܫܰܬܶܐܣ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܟܰܪ ܕܳܐ‎ܠܨܳܐ. ܘܰܠܡܰܕܢܚܳܝܬܳܐ ܡܢܳܬܳܐܺܝܬ ܣܳܥܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܦܪܽܘܠܽܘܓܺܝܰܐ ܘܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܦܰܠܶܓܬܶܗ. ܘܰܒܟܽܘܢܳܝ ܨܶܡܚ̈ܶܐ ܟܰܠܶܠܬܶܗ. ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪܳܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܫܰܘܬܦܳܐ.

 

 

ܦܪܽܘܠܽܘܓܺܝܰܐ ܡܶܛܽܠ ܒܽܘ̈ܚܳܢܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܢ ܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܬܠܳܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܓܪܰܡܰܛܺܝܩܺܝ

ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܝܰܠܦܺܝܢ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܢܳܛܽܘܪܽܘܬܗܽܘܢ، ܦܰܘܕܳܐ ܠܶܥܙܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܡܠܠܳܐ ܟܬܳܒܳܝܳܐ ܕܰܒܚܺܝܪ ܡܰܪܰܚ. ܘܰܒܢܳܛܽܘܪܽܘܬܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܒܰܕܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܐܳܦܶܢ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ ܠܳܐ ܥܳܕܪܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܡܰܡܠܠܳܐ ܟܬܳܒܳܝܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܒܕܰܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܒܰܣܘܳܕܳܐ ܡܶܬܺܝܨܶܦ ܬܽܘܪܳܨܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ. ܘܕܰܒܚܺܝܪ ܐܰܡܺܝܪ. ܒܰܕܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܥܒܰܪܘ ܠܰܟ̈ܬܳܒܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܠܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܒܡܰܦܰܩܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ. ܛܰܥ̈ܘܳܢܶܐ ܒܕܽܘܟ ܕܽܘܟ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ (26.11). ܢܶܚܙܽܘܢ ܘܢܶܒܗܬܽܘܢ ܛܢܳܢܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܛܢܳܢܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܘܢܶܒܗܬܽܘܢ. ܚܰܬܺܝܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܬܽܘܒ (66.5). ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܐܚ̈ܰܝܟܽܘܢ ܣܳܢ̈ܰܐܝܟܽܘܢ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪܘ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܣ̈ܳܢܰܐܝܟܽܘܢ ܚܰܬܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܢܺܐܡܰܪ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܣܳܢܶܝܢ ܠܰܢ. ܐܳܡܰܪ. ܘܰܒܕܰܘܺܝܕ ((Ps. 38,11. ܘܶܐܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܪܫܳܐ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܘܰܐܝܟ ܕܽܘܓܳܐ ܠܳܐ ܦܶܬܚܶܬ݂ ܦܽܘܡܝ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܠܦܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܰܪܫܽܘܬܳܐ ܘܠܶܐܕܢܳܐ ܕܽܘܓܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܳ‎ܠܨܳܐ ܕܢܶܬܩܪܽܘܢ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܒܰܒܚܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܢܒܽܘܪ ܩܳܪܽܘܝܳܐ ܥܰܕܰܪ ܩܳܢܽܘܢܳܐ

ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝ̈ܢܰܝ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܠܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܐ̱ܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܫܽܘܘܕܳܥܳܝܬܳܐ. ܦܰܘܕܳܐ ܒܰܪ̱ܬܩܳܠܳܝܳܐ. ܠܘܳܬ ܦܰܘܕܳܐ ܡܰܘܒܶܠ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ. ܐܳ‎ܠܨܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܰܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܠܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܒܛܺܝܠ ܠܶܗ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܘܦܽܘ̈ܠܳܓܶܝܗ̇

ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܩܳܠܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܢܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐ ܒܫܰܠܡܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܩܳܠܳܐ ܓܶܢܣܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ. ܡܫܰܘܕܥܳܢܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܶܢ ܢܩܳܫ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܢܰܦܫܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܰܝ ܡܶܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܦܳܪܶܫ ܠܳܗ̇. ܘܗܳܝ ܕܰܒܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܢܶܗܡܰܬ݂ ܝܰܘܢܳܐ ܘܰܓܥܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܝܠܳܐ

ܨܶܡܚܳܐ ܟܽܠ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ. ܐܰܘ ܦܫܺܝܛܰܐ ܗ̱ܘ ܣܽܘܟܳܠܳܗ̇ ܘܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ. ܐܰܘ ܡܪܰܟܒܰܐ ܗ̱ܘ ܣܽܘܟܳܠܳܗ̇ ܘܡܺܐܡܪܳܐ ܐܳܦ ܡܰܡܠܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܗܳܐ. ܘܰܫܒܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܶܐ ܕܡܺܐܡܪܳܐ. ܬܠܳܬ ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܐܶܣܳܪܳܐ ܐܰܝܟ ܟܺܝܬ݂. ܘܰܐܪܒܰܥ ܢܶܒܓ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐܝܬ. ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܥܪܺܝܡ. ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܡ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܡܺܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܕܰܥܪܺܝܡ ܛܳܒܳܐܺܝܬ ܟܺܝܬ ܥܰܡ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܬܠ̈ܰܡܕܳܢ. ܨܶܡܚܳܐ ܟܽܠ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܣܬܰܡܟܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܘܰܕܡܶܣܬܰܡܟܳܐ. ܐܰܘ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܘܰܕܡܶܣܬܰܡܟܳܐ ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܫܡܳܐ ܗ̱ܝ ܘܕܰܡܫܰܘܕܥܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܡܟܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܣܳܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܕܰܬܠܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܳܢ. ܘܰܐܪܒܰܥ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܠܘܳܬܗܶܝܢ ܣܳܠ̈ܩܳܢ. ܐܰܘ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܪ̈ܰܟܒܳܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܘ̈ܝܳܢ.

ܨܶܡܚܳܐ ܟܽܠ ܡܺܐܡܪܳܐ. ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܚܕܳܐ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܣܡܺܝܟܳܐ ܡܶܬܪܰܟܰܒ. ܘܗܽܘ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܫܡ̈ܳܗܺܝܢ܇ ܐܰܘ ܒܰܫܡܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܡܟܳܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ܇ ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܪܳܚܡܳܟ. ܘܣܰܝܦܶܗ ܠܳܛܶܫ ܘܩܶܫܬܶܗ ܡܳܬܰܚ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܒܶܐܣܳܪܳܐ ܡܶܫܬܰܪܰܪ ܪܽܘܟܳܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܗܪܽܘܢ ܡܱ̇ܢ ܐܰܚܽܘܟ܇ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܕܶܝܢ ܪܳܚܡܳܟ. ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡܶܠ̈ܺܝܢ. ܐܰܘ ܒܰܬܪܶܝܢ ܐܶܣܳܪ̈ܺܝܢ. ܐܰܘ ܒܰܫܡܳܐ ܘܶܐܣܳܪܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܘܶܐܣܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܣܳܟ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܢܝܳܢ ܙܰܘܥ̈ܶܐ ܕܰܢܩܳܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܝܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ

ܒܽܘ̈ܚܳܢܶܐ ܡܱ̇ܲܢ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܡܫܰܘܬܦܳܐ ܡܶܬܬܰܝܬܶܝܢ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܥܰܡ ܝܰܕ̈ܥܰܝܗܽܘܢ ܐܳ‎ܠܨܳܐ ܠܡܰܫܠܳܡܽܘ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܢܩܳܫ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܦ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ ܬܡܳܢܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܙܩܳܦܳܐ. ܦܬܳܚܳܐ. ܪܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ. ܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܚܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ. ܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ. ܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܵܕ݂ܵܡ. ܐܲܒܵܐ. ܐܶܢܵܐ. ܐܶܝܫܰܥܝܳܐ. ܐܺܝ̣ܕܳܐ. ܐܺܝ̣ܠ. ܐܽܘ̣ܪܚܳܐ. ܐܽܘ̇ܪܺܝܫܠܶܡ.

ܨܶܡܚܳܐ ܐܳܦ ܚܰܣܝܳܐ ܬܡܳܢܝܳܐ ܡܳܢܶܐ ܙܰܘ̈ܥܶܐ. ܒܪܰܡ ܠܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܳܐ‎ܠܨܳܝ ܐܰܦܶܩ. ܘܰܥܨܳܨܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳ‎ܠܨܳܝ. ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܠܟܰܪܝܳܐ ܐܰܥܶܠ܇ ܘܰܕܡܶܨܥܳܝܶܗ ܐܘ̇ܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܟܰܪܝܶܗ ܐܽܘܪܗܳܝ ܟܪܶܐ ܓܰܠܝܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܩܰܪ̈ܩܦܳܝܶܐ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ. ܟܰܕ ܠܰܙܩܳܦܳܐ ܘܰܦܬܳܚܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܫܟܰܚܘ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܙܰܘ̈ܓܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐ̱ܚܝܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܫܠܶܡܘ ܙܰܘ̈ܥܶܐ. ܙܩܳܦܳܐ. ܦܬܳܚܳܐ. ܪܒܳܨܳܐ. ܚܒܳܨܳܐ. ܥܨܳܨܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܡܺܐܡܰܪ ܒܰܪ ܚܽܘܒܝ ܩܳܪܶܐ ܠܺܝ. ܡܶܣܬܰܝܟܺܝܢ.

ܨܶܡܚܳܐ ܝܰܕ̈ܥܰܝ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܡܰܢ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܬܰܚܡܺܝܢ ܝܰܘܢܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܒܢܽܘܩ̈ܙܶܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܡ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܒܢܽܘ̈ܩܙܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܝܰܕ̈ܥܶܐ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܕܰܙܩܳܦܳܐ ܡܰܢ ܳ . ܕܰܦܬܳܚܳܐ ܕܶܝܢ. ܰ . ܘܕܰܪ̈ܒܳܨܶܐ. ܶ . ܘܕܰܚܒ̈ܳܨܶܐ. ܺ . ܘܕܰܥܨ̈ܳܨܶܐ. ܽ . ܘܝܰܕܥ̈ܶܐ ܢܽܘܩ̈ܙܳܢܳܝܶܐ. ܕܰܙܩܳܦܳܐ ܡܰܢ ܬܪܶܝܢ ܢܽܘܩ̈ܙܶܐ ܙܠܺܝ̈ܡܶܐ. ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܕܳܐܬܽܘܬܳܐ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܠܰܐܦ̈ܰܝ ܠܥܶܠ. ܕܰܦܬܳܚܳܐ ܕܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܢܽܘ̈ܩܙܶܐ. ܚܰܕ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܕܰܦܬܺܝܚܬܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܬܪܳܗ̇. ܘܕܰܪܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܬܪܶܝܢ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘ ܠܰܐܦ̈ܰܝ ܠܬ݂ܰܚܬ݁. ܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܰܪܒܺܝܨܬܳܐ. ܘܕܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܬܪܶܝܢ ܒܰܙܠܺܝܡܽܘ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܠܥܶܠ. ܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܰܪܒܺܝܨܬܳܐ. ܘܕܰܚܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܚܰܕ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܰܚܒܺܝܨܬܳܐ. ܘܕܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܬܪܶܝܢ ܒܰܙܠܺܝܡܽܘ ܠܰܐܦ̈ܰܝ ܠܬ݂ܰܚܬ. ܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܰܚܒܺܝܨܬܳܐ. ܘܕܰܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܚܰܕ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܡܶܢ ܘܰܐܘ. ܘܕܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܚܰܕ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܘܰܐܘ. ܐܰܝܟ ܐܵ. ܐܲ. ܐܸ. ܐܹ. ܐܝ̣. ܐܹܝ. ܐܘ̣. ܐܘ̇. ܘܰܬܡܳܢ̈ܬܰܝܗܽܘܢ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ. ܢܦܲܨܸܝܟܘ̇ܢ ܐܝܹܠ ܡܸܢ ܒܝ̣ܫܘ̣ܬܵܐ، ܡܶܣܬܰܝܟܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܢ. ܠܰܪܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܙܠܳܡܳܐ ܕܰܦܫܺܝܩ ܩ̇ܪܶܝܢ. ܘܰܠܟܰܪܝܳܐ ܙܠܳܡܳܐ ܕܰܩܫܸܐ. ܘܠܰܚܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܝܽܘܕ ܚܒܺܝܨܬܳܐ. ܘܰܠܟܰܪܝܳܐ ܝܽܘܕ ܡܰܣܰܩܬܳܐ. ܘܰܐܣܳܩܳܐ. ܘܠܰܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܘܰܐܘ ܐܰ‎ܠܺܝ̣ܨܬܳܐ. ܘܰܠܟܰܪܝܳܐ ܘܰܐܘ ܪܘܺܝܚܬܳܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܠܰܙܠܳܡܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܝܽܘܕ ܡܰܣܰܩܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܠܰܪܒܳܨܳܐ ܘܰܚܒܳܨܳܐ ܟܪ̈ܰܝܳܐ ܐܰܣܳܩܳܐ ܩܳܪܶܝܢ. ܘܫܰܒܥܳܐ ܡܳܢܶܝܢ ܙܰܘܥ̈ܶܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܙܠܳܡܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܰܦܫܺܝܩܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܒܳܨܶܐ. ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܘܟܰܪܝܳܐ ܪܒܳܨܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܩ̇ܪܶܝܢ. ܘܫܰܒܥܳܐ. ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܠܘܰܐܘ ܐܰ‎ܠܺܝܨܬܳܐ. ܕܗܝ̣ ܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܩ̇ܪܶܐ ܪܒܳܨܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܒܳܨܶܐ ܙܠܳܡܳܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢ. ܘܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܒ̈ܳܨܶܐ. ܚܒܳܨܳܐ. ܘܠܰܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܥܡܳܩܳܐ. ܘܠܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܐܰܣܳܩܳܐ. ܘܶܫܬܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܡܶܬܛܦܺܝܣܳܢܘ̣ܬܗܽܘܢ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܽܘܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܣܺܝܠܺܝܕܳܝܬܳܐ ܡܚ̇ܰܘܝܳܐ.

 

 

 

 

ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܝܰܕ̈ܥܶܐ
ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ
ܙܩܳܦܳܐ ܙܩܳܦܳܐ ܥܵܠܡܳܐ ܩܵܐܶܡ ܐܵܦ ܐܵ
ܦܬܳܚܳܐ ܦܬܳܚܳܐ ܒܲܝܬܳܐ ܩܲܪܝ̣ܒ ܐܰܝܟ ܐܲ
ܪܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܙܠܳܡܳܐ ܕܰܦܫܺܝܩ ܐܸܓܳܪܳܐ ܐܸܟܰܠ ܡܸܛܽܠ ܐܸ
ܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܙܠܳܡܳܐ ܕܰܩܫܶܐ ܓܸܐܪܳܐ ܢܸܐܟܽܘܠ ܐܸܗܸܐ ܐ
ܚܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܝܽܘܕ ܚܒܺܝܨܬܳܐ ܐܝ̣ܡܳܡܳܐ ܝ̣ܡܳܐ ܟܝ̣ܬ ܐܸܝ
ܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܝܽܘܕ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܠܹܠܝܳܐ ܢܹܐܡܶܐ ܢܸܐ ܐܼܝ
ܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܘܐ̄ܘ ܐܰ‎ܠܺܝܨܬܳܐ ܚܘ̣ܒܳܐ ܢܶܕܥܘ̣ܢ ܬܘ̣ܒ ܐܘ̣
ܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܘܐ̄ܘ ܪܘܺܝܚܬܳܐ ܙܘ̇ܦܳܐ ܢܶܩܪܘ̇ܢ ܥܘ̇ܕ ܐܘ̇

 

 

ܠܽܘܚܐ ܗܢܐ ܬܪܨ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܢܘܣܟܐ. ܒܙܢܐ ܗܢܐ ܕܐܢܬ ܟܬܒܬ ܠܐ ܡܬܝܕܥ

 

 

 ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܐ. ܩ̈ܶܦܰܠܶܐܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܝܽܘܬܶܗ ܕܰܫܡܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܺܝܬ ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܫܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܫܡܳܐ

ܫܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܦܫܺܝܛܰܬ݂ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܕܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܠܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܒܝܳܬܳܗ̇ ܩܰܢܝܳܐ. ܘܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܟܰܕ ܓܶܢܣܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܫܡܳܐ ܗܴ̇ܝ ܕܰܦܫܺܝܛܰܬ݂ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܳܐ ܦܳܪܶܫ ܠܳܗ̇. ܘܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܠܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܒܝܳܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܶܣܳܪܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܕܰܫܡܳܐ ܠܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܙܰܒܢܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ. ܕܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܫܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܚܽܘܠܳܦ ܕܶܡܘ̈ܳܬܶܗ ܠܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܶܬܡܳܠܝ ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܡܢܳܬܡܳܠܝ. ܘܫܳܥܬܳܐ ܘܝܰܘܡܳܐ. ܘܫܰܒܬܳܐ ܘܝܰܪܚܳܐ ܘܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܘܶܐܫܬܩܰܕܝ ܘܡܰܢܚܰܝ. ܟܰܕ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܥܪܳܝܬܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܥܰܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܘܫܳܪܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ. ܘܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ̇ ܕܰܒܚܽܘܠܳܦ ܕܶܡ̈ܘܳܬܗܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܦܺܝܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܥܪܺܝ ܢܰܥܪܶܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܝܰܩ̈ܢܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܫܡܳܐ

ܟܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܰܪܒܰܥ ܡܶܢܗܶܝܢ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܠܰܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܥܳܠܽܘܠܽܘܬ ܡܶܢ ܘܰܠܘܳܬ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܠܘܳܬ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܥܳܠܽܘܠܽܘܬ ܒܶܝܬ ܘܠܳܡܰܕ. ܡܶܢܗܶܝܢ ܘܰܠܗܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܒܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܐܳܦ ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܓܶܝܪ ܥܳܐܠ̈ܳܢ. ܒܪܰܡ ܠܰܘ ܡܶܢܗܶܝܢ ܘܰܠܗܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܝܰܕ ܕܳܠܰܬ. ܐܰܝܟ ܒܰܕܥܳܒܕܺܝܢ. ܠܰܕܥܳܒܕܺܝܢ. ܕܰܬܠܳܬ. ܣܡܺܝܟܽܘܬ݂ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܶܫܽܘܥ ܡܱ̇ܟܪܶܙ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܱ̇ܥܡܶܕ. ܘܠܳܐ ܐܳܡܱ̇ܪ ܐܰܢ̱ܬ ܥܳܒܶܕ ܡܱ̇ܟܪܶܙ. ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܱ̇ܥܡܶܕ. ܕܰܐܪܒܰܥ. ܡܟܳܢܽܘܬ ܗܴ̇ܝ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܶܗ ܢܶܬܬܰܠܘܰܬ݂. ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܥܰܡܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܒܶܝܬ ܟܴ̇ܬܶܒ. ܐܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܓܶܝܪ.

ܗܦܳܟܬܳܐ ܟܒܰܪ. ܟܰܕ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܫܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܣܳܪܳܐ. ܠܶܗ ܥܰܡ ܡܶܬܬܰܠܘܰܬ. ܐܺܝܪܳܐܬܶܐܘܳܣ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܢܪܺܝܡܽܘܢܳܗ̇ ܠܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܕܛܳܒܳܐ: ܥܰܡ ܟܒܰܪ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ. ܕܩܰܝܳܡܳܐ ܗܺܝ ܝܴ̇ܬܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܱ̇ܘ ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ. ܫܪܳܝܳܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܐܶܣܳܪܳܐ ܢܣܺܝܒ ܗܳܪܟܳܐ ܟܒܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܫܡܳܐ ܕܦܽܘܫܳܟܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܒܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬ݂ ܨܶܒܝ̈ܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ. ܥܰܡ ܦܽܘܫܳܟܳܐ ܘܣܶܒܪܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ ܗܴ̇ܘܝܳܐ ܠܗܰܘܢܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ ܛܳܒܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠ ܒܶܝܬ ܒܴ̇ܟܶܐ. ܐܳܦܶܢ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ. ܕܰܠܡܶܠܰܬ ܒܴ̇ܟܶܐ. ܫܶܡ ܒܶܝܬ ܡܱ̇ܠܘܰܬ݂. ܗܱ̇ܘ ܕܠܶܗ ܡܲܠܘܰܬ݂ ܒܶܝܬ، ܚܽܘܫܳܒܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܪܟܳܐ. ܘܗܺܝ̣ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ. ܣܽܘܟܳܠ ܒܶܝܬ ܗܱ̇ܘ ܕܒܳܟܐ ܩܰܢܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܠܰܬ ܒܳܟܶܐ. ܒܕܽܘܟܰܬ ܫܶܡ ܒܟܳܬܳܐ ܒܰܚܫܰܚܬܳܐ ܫܐܺܝܠܬܳܐ ܢܣܺܝܒܳܐ ܗܳܪܟܳܐ. ܗܺܝ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܒܶܝܬ ܒܳܟܶܐ. ܒܶܝܬ ܒܟܳܬܳܐ ܡܰܐܪܙܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܟܳܦܪ ܫܴ̇ܡܰܥ ܢܶܬܦܰܚܰܡ. ܟܶܐܡܰܬ ܟܳܦܪ ܗ̇ܘ ܕܫܳܡܰܥ. ܐܰܘ ܟܳܦܪ ܫܶܡܥܳܐ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܳܓܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܡܳܐ

ܟܽܠ ܫܡܳܐ. ܐܶܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܫܰܪ ܩܢܽܘܡܳܝܰܐ ܗܘ. ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܶܐܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܘܥܰܠ ܟܽܠܡܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ ܡܰܫܰܪ ܓܶܢܣܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܡܩܰܝܰܡ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܶܗ ܣܽܘܥܪܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܒܡܰܕܥܳܐ ܡܩܺܝܡ ܣܽܘܟܳܠܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܫܡܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܝܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܠܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܠܳܐ ܙܢܳܢܳܝܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܟܝܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܽܘܣܝܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܠܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܙܢܳܢܳܝܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܰܝܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܓܶܐܘܳܡܶܛܪܳܐ. ܘܰܫܡܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܙܢܳܢܳܝܬܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܣܽܘܥܪܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܶܫܬܰܡܰܗ ܐܳܦ ܢܶܒܗܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܙܢܳܢܳܝܬܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܰܝܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܥܰܣܩܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐ. ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܪܰܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܳܕ̈ܫܰܝ ܫܡܳܐ. ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ. ܟܝܳܢܳܝܳܐ. ܣܳܥܽܘܪܳܝܳܐ. ܐܰܝܢܳܝܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܢܳܝܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܐ ܐܰܝܢܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܟܝ̈ܳܢܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܳܩܶܦ. ܐܰܝܟ ܓܳܚܽܘܟܳܐ ܟܳܬܽܘܒܳܐ. ܐܰܘ ܠܣܽܘܟܳܠ̈ܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܘܳܠܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܙܳܕܩܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܠܰܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܣܽܘܟܳܠ̈ܳܝܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܣܽܘܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܘܺܐܝܠܳܢܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܳܓܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ

ܫܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܡܳܪܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܰܘ ܝܰܬܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܡܰܩܒܰܝ. ܐܰܘ ܟܽܘܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ. ܒܰܪܬܽܘܠܡܰܝ. ܒܰܪܢܰܒܰܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܗ̱ܽܘ ܣܽܘܟܳܠ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܕܰܫܡܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ.(45.4) ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܰܫܡܳܟ ܘܟܰܢܺܝܬܳܟ. ܘܠܳܐ ܥܢܰܝܬܳܢܝ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܶܩܪܶܝܟ ܒܰܫܡܳܐ ܐܰܘ ܐܶܟܰܢܶܝܟ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܦܫܺܝܛܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܐܰܒ ܗܳܢܰܘ ܐܰܒܳܐ. ܐܰܘ ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܒܪܳܡ ܗܳܢܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܐܰܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܗܳܢܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܐܰܘ ܡܶܬܝܰܒܠܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܥܶܩܒܳܐ. ܐܰܘ ܡܫܳܟܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܳܐܬܝܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܡܪܰܟܰܒ. ܐܰܝܟ ܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ. ܐܰܝܟ

 ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܫܡ̈ܳܗܺܝܢ. ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܰܣܪܳܟ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ.(2. 19،37) ܘܟܰܕ ܣܳܓܶܕ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܢܰܣܪܳܟ ܐܰ‎ܠܳܗܶܗ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܶܣܳܪܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܥܰܡܝ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܶܣܳܪܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܐܶܬܪܰܚܡܰܬ݂. ܐܰܘ ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܫܡ̈ܳܗܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܡܰܠ̈ܽܘܬܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܚܽܘܗ̇ܕܶܐܡܶܗ. ܥܒܶܕܝܶܫܽܘܥ. ܐܰܘ ܡܺܐܡܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܶܐܣܳܪܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ. ܐܰܘ ܒܶܠܥܳܕ ܐܶܣܳܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܙܶܕܩܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܣܰܒܪܰܢ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܡܬܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܪܰܟܰܒ. ܐܰܝܟ ܨܠܺܝܒܳܐ ܙܟܳܐ. ܝܰܗܒ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܦܳܩܽܘܕܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܨܽܘܕ ܐܰܝ̈ܠܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܠ̈ܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡܣܰܪܗܶܒ ܫܳܒܶܐ. ܬܳܟܶܒ ܒܳܐܶܙ.

ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ ܡܶܬܝܰܒܠܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܢܶܒܗܳܢܳܝܳܐ ܡܝܰܒܰܠ. ܐܰܝܟ ܕܺܝܢܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܡܳܪܽܘܬܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܐܰܝܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܣܳܗܕܳܐ. ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ. ܝܺܗܺܝܒܳܐ. ܐܰܒܳܐ. ܐܰܚܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܐܰܝܟ ܫ̣ܒܳܐ. ܐܰܘ ܕܩܴ̇ܐܶܡ. ܐܰܝܟ ܚܳܝܶܐ. ܙܳܟܶܐ. ܐܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܰܝܟ ܢܺܚܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܠܽܘܛ. ܚܰܘܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܣܰܗܪܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܳܒܶܝܠ. ܨܶܗܝܽܘܢ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܫܽܘܫܰܢ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ. ܢܶܡܪܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܘܰܪܕܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܪܽܘܕܺܝ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܢܰܦ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܛܽܘܪܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܬܶܓ̈ܡܰܝ ܥܺܕܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܕܰܝܪܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥ̈ܺܐܕܶܐ. ܐܰܝܟ ܣܽܘܒܳܪܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ. ܕܶܢܚܳܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ. ܦܶܨܚܳܐ. ܣܽܘܠܳܩܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܣܒܰܪܬܳܐ. ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܢܺܝܣܳܢ. ܐܺܝܳܪ. ܐܺܝܠܽܘܠ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓ̈ܺܝܳܐܢܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܘ ܡܙܰܥܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܽܘܢܳܐ ܩܰܫܽܘܢܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܢܽܘܨܪܳܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܐܒܽܘܝܶܗ.

ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ ܡܫܳܟܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܠܰܓܡܳܪ ܡܶܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܣܪܺܝܩ. ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܬܳܐ. ܡܳܪܬܳܐ. ܠܰܐܝܕܳܐ ܕܗܺܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܠܰܓܡܳܪ. ܐܰܝܟ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܠܡܱ̇ܢ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܝܺܠܺܝܕ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܘܢܳܝܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ

ܡܶܢ ܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܚܰܕ ܡܶܢ ܡܶܬܟܰܢ̈ܝܳܢܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܡܫ̈ܰܘܬܦܶܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ. ܕܰܠܡܽܘܫܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ ܗ̱ܽܘ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܠܕܰܘܺܝܕ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܒܰܪ ܪܰܥܡܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܘܳܐܦܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܪܰܥܡܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܢܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܢܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܒܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܒܠܶܥܙܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘܰܥܒܰܕ ܦܰܐܘ̈ܠܽܘ ܚܠܳܦ ܫܳܐܘ̈ܠܽܘ. ܘܬܽܘܒ. ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܠܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܦܰܐܘ̈ܠܽܘ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܦܶܛܪ̈ܽܘ. ܘܝܽܘܚ̈ܰܢܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܨܶܡܚܳܐ ܕܶܟܪܽܘܬܳܐ ܘܢܶܩܒܽܘܬܳܐ. ܠܰܘ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܡܶܫܬܰܡܗ̈ܳܢܶܐ ܩܢܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܢܳܩ̈ܦܳܢ ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܟܦܰܪ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܶܐܬܛܰܡܰܐܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝ.

ܨܶܡܚܳܐ ܦܠܽܘ̇ܡܢܺܝ. ܘܰܦܠܳܢ ܘܰܦܠܳܢܺܝܬ݂. ܘܰܐܒܳܐ ܕܰܦܠܳܢ. ܘܶܐܡܳܐ ܕܰܦܠܳܢܺܝܬ݂. ܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܢܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܙܰܦܠܳܢ ܘܗܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܚܰܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܦܠܽܘܡܢܺܝ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth.26). ܙܶܠܘ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܠܘܳܬ ܦܠܳܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܰܩܺܝ̈ܦܘܳܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝ̈ܶܐ

ܫܶܬ ܐܶܢܶܝܢ ܢܰܩܺܝ̈ܦܘܳܬܳܐ ܛܒܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܘܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ. ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܐܶܣܟܺܡ̈ܶܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܰܡܪܰܟܒܳܐ. ܡܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܢܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܪܒܰܥ. ܡܰܦܠ̈ܳܬܳܐ ܚܰܡܶܫ. ܘܰܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܘ̈ܝܳܢ.

ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܢܰܩܺܝ̈ܦܘܳܬܳܐ ܬܠܳܬܰܥܣܶܪ̈ܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܳܐܦܢ ܨܶܝܕ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ ܠܳܐ ܛܒܺܝ̈ܒܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܬܽܘܪܳܨܳܐ ܠܰܘ ܒܨܺܝܪܳܐ. ܡܰܩܢܝܳܐ ܠܡܰܡܠܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܺܕܰܥܬܗܶܝܢ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܛܶܒܳܐ. ܡܰܒܗܽܘܬܳܐ. ܬܶܢܝܳܐ. ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܫܽܘܪܳܪܳܐ. ܫܽܘܡܳܗܳܐ. ܚܽܘܠܳܦܳܐ. ܥܛܽܘܦܝܳܐ ܕܚܽܘܘܳܝܳܐ. ܥܛܽܘܦܝܳܐ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܙܽܘܥܳܪܳܐ. ܓܕܳܡܳܐ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܢܝ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܠܣܽܘܓܐܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܶܢܳܐ ܒܟܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܣܳܡܶܬ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܘܰܒܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܟܬܳܒ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܠܦܽܘܬ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܽܘܬܝ ܡܶܬܥܰܬܰܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܫܰܪܳܪܽܘܬܗܶܝܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܶܢ̈ܣܶܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܬܡܳܢܝܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܘ̈ܕܳܥܰܝ ܕܶܟܪܽܘܬܳܐ ܘܢܶܩܒܽܘܬܳܐ

ܡܶܬܦܰܪܫܳܐ ܡܰܢ ܕܶܟܪܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܳܐܬܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܙܰܘܥܳܐ. ܐܰܘ ܒܳܐܬܽܘܬܳܐ ܘܙܰܘܥܳܐ. ܐܰܘ ܒܪܽܘܟܳܟܳܐ ܘܩܽܘܫܳܝܳܐ. ܒܳܐܬܽܘܬܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܫܟܺܝܚܽܘܬ ܝܽܘܕ ܒܰܐܒܽܘܟܝ ܘܰܓܠܺܝܙܽܘܬܳܗ̇ ܒܰܐܒܽܘܟ. ܘܰܫܟܺܝܚܽܘܬ݂ ܬܰܘ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ ܘܣܳܒܬܳܐ ܘܰܓܠܺܝܙܽܘܬܳܗ̇ ܒܛܰܠܝܳܐ ܘܣܳܒܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܢܽܘܢ ܒܰܐܝܢܳܐ ܘܗܳܢܳܐ. ܘܕܳܠܰܬ ܒܰܐܝܕܳܐ ܘܗܳܕܶܐ. ܒܙܰܘܥܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܰܝܬܶܗ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ. ܘܒܰܝܬܳܗ̇ ܒܰܙܩܳܦܳܗ̇. ܘܳܐܬܽܘܬܳܐ ܘܙܰܘܥܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܘܰܐܘ ܘܰܥܨܳܨ ܗܶܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܝܽܘܕ ܘܰܪܒܳܨ ܗܶܐ. ܘܥܰܒܕܳܟ ܒܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܬ ܒܶܠܥܳܕ ܝܽܘܕ. ܘܥܰܒܕܶܟܝ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܬ ܥܰܡ ܝܽܘܕ. ܘܪܽܘܟܳܟܳܐ ܘܩܽܘܫܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕܬ݂ܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܝܬ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܘܰܚ̇ܕܰܬܳ݁ܐ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ ܘܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ.

ܨܶܡܚܳܐ ܡܠܺܝܠܳܝܳܐ ܐܶܢ ܟܽܠ ܬܰܘ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܒܗܽܘܦܳܟܳܐ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܶܦܰܓܽܘ̇ܓܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܬܬܰܝܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܡܫܰܪܪܳܐ. ܟܽܠ ܬܰܘ ܕܠܰܘ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܒܗܽܘܦܳܟܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܬܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܒܗܽܘܦܳܟܳܐ ܠܰܘ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܠܳܐ ܟܳܠܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܬܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܒܗܽܘܦܳܟܳܐ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܬ̇ܗܶܐ̣. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܐܳ‎ܠܨܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ ܡܶܬܡܰܨܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܬܰܘ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܒܗܽܘܦܳܟܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܚܙܳܬܳܐ ܘܓܶܫܬܳܐ. ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܚܙܳܐ ܘܓܰܫ. ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܬܰܘ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܒܗܽܘܦܳܟܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܪܽܘܥܬܳܐ ܘܫܽܘܚܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܶܬܒܰܥܰܩ ܗܘܳܐ ܘܡܰܪܥܶܬ (Marc 20. 9)  ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܨܰܠܡܰܢ ܐܰܫܚܶܬ ܒܚܛܺܝܬܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܬܰܘ ܕܕܶܟܪܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܒܗܽܘܦܳܟܳܐ. ܐܰܝܟ ܗ̇ܝ ܕܨܶܒܬܳܐ ܘܦܶܚܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܨܰܒܶܬ ܦܰܚܶܬ. ܕܕܶܟܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܒܗܽܘܦܳܟܳܐ. ܘܰܥܩܰܪ. ܒܰܕܟܽܠ ܬܰܘ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܒܗܽܘܦܳܟܳܐ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ.

 

 

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܳܗ̇

    ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܡ̇ܢ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܢܶܩܒܽܘܬ ܐܰܝܕܳܐ ܕܕܶܟܪܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܒܦܶܚܡܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܣܽܘܣܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܢܶܩܒܽܘܬ ܐܰܝܕܳܐ ܕܒܰܣܝ̇ܳܡܳܐ ܘܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܢܰܩܰܒܬܳܐ ܒܡܰܡܠܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܝܢܳܐ ܘܶܐܕܢܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܒܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܩܝܳܐ. ܬܽܘܪܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ. ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܫܡܳܐ ܡܚܰܝܢܳܐ ܠܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܠܬܳܐ ܘܕܰܝܨܬܳܐ. ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܝܠܳܐ ܘܕܰܝܨܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܫܡܳܐ ܥܽܘܕܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܡܳܐ. ܐܰܡܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ. ܥܰܒܕܳܐ. ܓܰܒܪܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܡܚܰܝܢܳܐ ܘܥܽܘܕܝܳܝܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܡܳܪܬܳܐ ܘܰܐܬܳܢܳܐ ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܰܚܡܳܪܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܟܝ̈ܳܢܳܝܶܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܰܝ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ

    ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܐܰܘ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ. ܐܰܘ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܘܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܓܶܢܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܢܶܫܪܳܐ. ܐܰܢܦܳܐ. ܥܽܘܕܳܐ. ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ. ܛܒܺܝܒܳܐ ܕܶܟܪܽܘܬܗܽܘܢ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܥܳܢ̈ܳܐ. ܒܥܺܝܪܳܐ. ܐܰܪܢܒܳܐ. ܐܽܘܪܕܥܳܐ. ܣܰܠܘܰܝ. ܒܰܩܪܳܐ. ܪܰܡܟܳܐ. ܨܶܦܪܳܐ. ܬܰܘܠܥܳܐ. ܛܰܝܪܳܐ. ܟܶܢ̈ܦܰܝ ܫܰܒܳܚ̈ܶܝܢ. ܡܽܘܫܚܳܐ. ܕܶܒܳܐ. ܚܽܘܪܒܳܐ. ܩܽܘܦܕܳܐ. ܣܝܪܺܝܢܶܣ. ܕܰܝܬܳܐ. ܐܰܦܥܳܐ. ܝܳܪܽܘܪܳܐ. ܩܰܠܡܳܐ. ܩܲܠܦܰܢܕܰܪ. ܓܘܳܓܰܝ. ܝܰܘܢܳܐ. ܣܢܽܘܢܺܝܬܳܐ.

 ܫܽܘܪܪ̈ܶܐ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 30. 41) ܒܟܽܠ ܫܢܳܐ ܕܚܳܡܳܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܒܟܺܝܪܳܝܬܳܐ. ܘܡܺܝܬܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ (Ex. 9) ܘܰܐܪܢܒܳܐ ܛܰܡܳܐܐ ܗ̱ܝ ܠܟܽܘܢ (Lev. 11.6). ܘܢܰܪܚܶܫ ܢܰܗܪܳܐ ܐܽܘܪ̈ܕܥܶܐ، ܘܢܶܣ̈ܩܳܢ ܘܢܶܥ̈ܠܳܢ ܠܒܰܝܬܳܟ ܘܰܠܩܰܝܛܽܘܢܳܟ (Ex. 8.3). ܘܰܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܘܣܶܠܩܰܬ ܣܰܠܘܰܝ (Ex. 16.13). ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 8.30). ܒܰܩܪܳܐ. ܕܰܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܕܪܳܥܝܳܐ. ܚܰܪܩܶܠܳܝܳܐ. ܪܰܡܟܳܐ ܕܰܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܕܪܳܥܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܨܶܦܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܡܝܰܬܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ (Matth. 10.31). ܘܬܰܘܠܥܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܳܐ (comp. Marc. 9.44) ܐܺܝܽܘܒ (28,7) ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܗ̇ ܛܰܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܙܳܬܳܗ̇ ܥܺܝܢ ܕܰܝܬܳܐ. ܟܶܢ̈ܦܝ ܫܰܒܳܚܶܝ̈ܢ ܡܶܬܪܰܘܪܒܳܐ ܘܛܳܝܣܳܐ (Job. 39.31) ܝܽܘܐܶܝܠ (1.17). ܘܛܰܘ̈ܺܝ ܡܽܘ̈ܫܚܶܐ ܥܰܠ ܐܽܘܪ̈ܰܘܳܬܗܶܝܢ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (II 17.8). ܐܰܝܟ ܕܶܒܳܐ ܕܬܳܒܪܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (.78). ܐܳܦ ܚܽܘܪܒܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܝܳܕܥܳܐ ܙܰܒܢܳܗ̇. ܘܬܰܡܳܢ ܐܰܩܢܰܬ ܩܽܘܦܕܳܐ (Is. 34.15). ܘܢܶܥܡܪ̈ܳܢ ܒܳܗ̇ ܣܺܝܪ̈ܺܝܢܶܣ (Jer. 50.39). ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܟܰܢ̈ܰܫܝ ܕܰܝ̈ܬܶܐ. ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (13, 18). ܡܳܢܳܐ ܬܶܫܠܰܡ ܐܰܦܥܳܐ ܠܟܰܠܒܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܠܳܐ ܬܰܝܠܶܠ ܒܳܗ̇ ܝܳܪܽܘܪܳܐ. ܕܪܳܚܡܳܐ ܚܰܪܒܳܐ ܕܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ. ܒܳܪܡܳܐ ܩܰܠܡܳܐ ܠܽܐܘܠܳܕ̈ܶܐ. ܘܽܐܘܠܳܕ̈ܰܝ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܪܡܺܝܢ. ܠܢܽܘܓܪܳܐ ܐܳܬܝܳܐ ܩܰܠܦܰܢܕܰܪ. ܘܪܶܒܺܝܬܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܩܛܺܝܪܳܐ ܓܘܳܓܰܝ ܥܰܠ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܰܪܡܶܝܢ ܒܥܰܦܪܳܐ ܫܪ̈ܰܕܽܘܕܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܕܰܡܢܰܗܡܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܳܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܣܢܽܘܢܺܝܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܬܰܕܐܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܬܳܐ. ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܘܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܓܰܡܠܳܐ. ܚܡܵܪܳܐ. ܣܳܣܳܐ.

ܫܽܘܪܳܪ̈ܶܐ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ(Gen. 24,10) . ܘܰܕܒܰܪ ܥܰܒܕܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܓܰܡ̈ܠܰܘܗܝ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (49,32). ܢܶܗ̈ܘܝܳܢ ܓܰܡ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܠܒܶܙܬܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ 16,1) (II Sam. ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܰܡܶܗ ܬܪܶܝܢ ܚܡܳܪ̈ܺܝܢ ܕܰܛܥܺܝܢܺܝܢ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܚܡܳܪܶܗ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܗܽܘ ܠܰܚܡܳܪܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܰܡܚܰܒܠܳܐ ܣܳܣܳܐ. ܟܳܫܶܝܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܥܰܠ ܢܰܚ̈ܬܶܐ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܣܳܣܳܐ ܠܳܐ ܐܳܟܠ ܠܗܶܝܢ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܰܝ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ

ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ. ܐܰܘ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܐܰܘ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܘ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܘܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܐܰܟܚܕܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܰܝ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܕܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܙܰܝܬܳܐ. ܬܘܳܬܳܐ. ܦܶܚܬܳܐ. ܩܽܘܠܒܳܐ. ܐܰܪܙܳܐ. ܕܽܘܠܒܳܐ. ܢܰܚܬܳܐ. ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܣܪܳܦܳܐ.

ܫܽܘܪܳܪ̈ܶܐ ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 52,10). ܐܶܢܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܝܬܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 17,6). ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܬܽܘܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܥܰܩܪ ܘܶܐܬܢܰܨܒ ܒܝܰܡܳܐ. ܘܦܶܚܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܫܰܪܰܪ ܒܰܝ̈ܢܰܝܢ ܘܰܠܟܽܘܢ (Luc. 16,26). ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܒܺܝܫ ܩܽܘܠܒܳܐ ܡܶܢ ܐܳܟܶܕܢܳܐ. ܐܳܦ ܫܶܐܪܳܐ ܡܶܢ ܥܶܩܰܪܒܳܐ. ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܓܠܶܝܢ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܰܝ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܕܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ، ܒܺܪܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ. ܬܺܒܶܝܠ. ܓܦܶܬܳܐ. ܩܰܦܳܪ. ܓܰܪܒܝܳܐ. ܬܰܝܡܢܳܐ. ܫܝܽܘܠ. ܢܰܦܫܳܐ. ܢܽܘܪܳܐ. ܬܺܬܳܐ. ܫܽܘܚܬܳܐ. ܪܽܘܥܬܳܐ. ܪ̈ܽܘܥܢܶܐ. ܫܒܺܫܬܳܐ. ܟܺܝܡܳܐ. ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܣܶܡܳܠܳܐ. ܗܳܡܵܢ. ܥܕܶܢ ܫܽܘܪܳܪ̈ܶܐ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 26,21). ܘܰܚܦܰܪܘ ܒܺܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܘܰܢܨܰܘ ܐܳܦ ܥܠܶܝܗ̇. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 104,5). ܐܰܬܩܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܡܰܬܩ̈ܢܶܝܗ̇. ܘܥܰܕܠܳܐ ܬܶܬܩܰܢ ܬܺܒܶܝܠ (Ps.90,2). ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I. 14,10). ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܒܰܥܪ̈ܳܢ ܓܽܘ̈ܦܢܰܝ ܟܰܪܡܳܐ. ܩܽܘܗܠܰܬ݂ (12,6). ܬܶܬܒܰܕܰܪ ܩܲܦܵܪ. ܘܬܶܒܛܰܠ ܒܲܝܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܫܺܝܪܰܬ ܫܺܝܪ̈ܺܝܢ (4,16). ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܓܰܪܒܝܳܐ ܘܬܳܝ ܬܰܝܡܢܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (5,14). ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܦܬ݂ܝܰܬ݂ ܫܝܽܘܠ ܦܽܘܡܳܗ̇. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 6,25). ܠܳܐ ܗܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܣܲܝܒܳܪܬܳܐ܇ ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܵܥܟܳܐ (Matth. 3,12). ܘܡܶܚܕܳܐ ܝܶܒܫܰܬ ܬܺܬܳܐ ܗܴ̇ܝ (Matth. 21,19). ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ (5,3). ܘܫܽܘܚܬܗܽܘܢ ܗܳܘܝܳܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܠܫܽܘܥܳܐ ܪܽܘܥܬܳܐ ܫܒܵܒܬܳܐ ܟܰܕ ܪܳܕܝܳܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܪ̈ܽܘܥܢܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܐܶܬܢܣ̈ܶܒܝܢ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܢܳܪܓܳܐ ܕܓ̇ܳܡܶܡ ܟܽܠ ܥܳܒ̈ܺܝܢ܇ ܫܒܺܫܬܳܐ ܡܪܳܕܬܶܗ ܕܒܶܝܬ ܐܳܚܳܒ. ܘܟܺܝܡܳܐ ܕܶܝܢ ܪܚܽܘܡܰܬ ܣܰܗܪܳܐ. ܚܠܳܦ ܣܰܗܪܳܐ ܐܰܪܥܰܬ ܠܫܶܡܫܳܐ. ܘܗܳܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ. ܗܺܝ ܣܡܰܟܬܶܗ ܐܳܦ ܥܰܕܰܪܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܶܪܕܶܝܢܝ ܡܳܪܝ ܣܶܡܳܠܳܐ. ܕܚܶܡܬܳܐ ܗ̱ܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܗܵܡܵܢ ܒܳܠܥܰܬ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܡܓܰܙܝܳܐ ܐܶܡܳܐ ܡܶܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܨܶܝܕ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܗ̇ܳܘܶܐ ܝܳܪܬܳܐ ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܥܕܶܢ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܛܽܘ̈ܒܶܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܰܝ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܕܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܘܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܫܡܰܝܳܐ. ܪܩܺܝܥܳܐ. ܫܶܡܫܳܐ. ܣܰܗܪܳܐ. ܐܳܐܰܪ. ܕܰܝܪܳܐ. ܕܳܪ̈ܶܐ. ܕܽܘܥܬܳܐ. ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܪܽܘܚ ܛܽܘܠܫܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܕܳܐܐܰܪ.

ܫܽܘܪܳܪ̈ܶܐ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (?comp. Deut. 33,28 Is. 45,8). ܐܳܦ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܢܶܪܣܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܡܰܠܦܳܢܰܢ. ܫܡܰܝܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܕܠܳܐ ܛܽܘ̈ܢܒܶܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 1,6). ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܩܺܝܥܳܐ. ܡܰܠܦܳܢܰܢ. ܚܕܳܐ ܪܩܺܝܥܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 104,19) ܘܫܶܡܫܳܐ ܝܳܕܰܥ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܰܥܪ̈ܳܒܰܘܗܝ. ܚܶܟܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ (2,4). ܘܚܽܘܡܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܥܠܶܝܗ̇. ܡܰܠܦܳܢܰܢ. ܕܨܶܚܰܬ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܇ ܚܢܳܢܳܐ ܪܣܰܡ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 104,19). ܥܒܰܕ ܣܰܗܪܳܐ ܠܙܰܒܢܶܗ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܠܳܐ ܚ̇ܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܣܰܗܪܳܐ ܕܪܳܒܝܳܐ ܘܡܰܘܦܝܳܐ. ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ. ܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܛܰܦܰܣ ܗܘܳܐ ܐܳܐܰܪ. ܡܰܠܦܳܢܰܢ. ܚܶܠܳܐ ܥܦܺܝܪܳܐ ܕܣ̇ܰܝܒܰܪܬܽܘܢ܇ ܡܰܪܩܳܗ̇ ܠܳܐܐܰܪ ܕܶܐܬܕܰܠܚܰܬ݂. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (17,2). ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܕܰܝܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܕܥܰܕܽܘܥܺܝܪ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (31,23). ܢܒܰܪܟܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܝܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 23,12). ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (9,7). ܛܰܡܰܐܽܘ̇ܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܡܠܰܘ ܕܳܪ̈ܶܐ ܚܪ̈ܺܝܒܶܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 22,44). ܘܰܗܘܳܬ ܕܽܘܥܬܶܗ ܐܰܝܟ ܫܶܠ̈ܬܶܐ ܕܰܕܡܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘܢܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܽܘ̈ܥܬܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (20,12). ܒܪܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܟܽܠ ܡܕܺܝܢܳܐ ܡܰܣܗܶܕ ܠܺܝ ܘܳܐܡܱ̇ܪ. ܘܟܰܕ ܬܺܐܬܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ (Act. 1,8). ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 51,13). ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢܝ. ܦܰܘܠܽܘܣ (I Thess. 4,8). ܗܱ̇ܘ ܕܝ̇ܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Marc. 5,2). ܓܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦܬܳܐ. ܘܦܽܘܩ ܡܶܢܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦܳܐ. ܘܫܰܐܠܶܗ ܡ̇ܳܢܳܐ ܫܡܳܟ (Marc. 5,8 comp. Luc 8,30). ܘܰܣܠܶܩ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܠܰܣܦܺܝܢܬܳܐ. ܘܫܶܠܝܰܬ ܪܽܘܚܳܐ (Marc. 6,51). ܩܽܘܗܠܰܬ (1,6). ܘܰܠܚܰܕܪ̈ܳܬܶܗ ܬܳܐܶܒ ܪܽܘܚܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝ̈ܶܐ

ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ. ܐܰܘ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܐܰܘ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ. ܐܰܘ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܘܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܐܰܟܚܕܳܐ..

ܨܶܡܚܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝ̈ܶܐ ܕܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܬܰܨܒܺܝܬܳܐ. ܨܶܒܬܳܐ. ܨܰܘܬܳܐ. ܩܽܘܫܬܳܐ

 ܫܽܘܪܳܪ̈ܶܐ ܦܰܘܠܽܘܣ (I Tim. 2,9). ܒܬܰܚܡܶܨܬܳܐ ܘܰܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܰܨܒܺܝܬܗܶܝܢ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦܶܢ  ܕܳܡܝܳܐ ܠܬܰܪܒܺܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ̇ ܕܶܐܨܛܰܒܰܬ ܥܰܡ ܬܰܘ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܶܟܪܳܝ. ܘܰܒܗܳܝ̇ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܶܠܥܳܕ ܬܰܘ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܒܩܰܒܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܣܺܝܡܽܘܢܳܢܝ܇ ܕܠܳܐ ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܠܺܝ ܨܶܒ̈ܬܰܝܟܽܘܢ. ܘܚܽܘܪܝ ܘܰܚܙܳܝ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܟܝ܇ ܕܒܳܥܶܝܢ ܨܰܘܬܶܟܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܢܰܪܣܰܝ ܠܳܐ ܬܕܰܓܶܠܳܝܗܝ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܟ.

    ܨܶܡܚܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܝ̈ܶܐ ܕܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܐܰܦܬܪܳܐ. ܢܦܳܬܳܐ. ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. ܬܰܢܘܰܝ ܫܽܘܪܳܪ̈ܶܐ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Num. 11,20). ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܦܬܪܳܐ. ܡ̇ܰܩܒ̈ܳܝܶܐ (II 5,9). ܘܰܐܝܟ ܢܦܳܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܕܝܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ. ܐܶܫܬܕܺܝ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܳܐ (I 14,10). ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܒܰܥܪܳܐ ܢܦܵܬܳܐ. ܦܰܘܠܽܘܣ (II Thess. 2,10). ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܕܥܰܘܠܳܐ ܕܗ̇ܳܘܝܳܐ. ܢܰܪܣܰܝ. ܒܗܳܕܶܐ ܬܰܢܘܰܝ ܟܒܰܪ ܠܳܐ ܬܰܒܥܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܛܽܘܫܝ݂ܰܝ݂ ܒܕܳܡܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܠܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܳܗ̇ ܢܶܩܒܵܝܵܐ. ܒܰܕܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܟܬܳܒܳܝܬܳܐ ܕܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢ (Eph. 5,12). ܠܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܥܰܠ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ. ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܒܛܽܘܫܝ݂ܰܝ݂ ܥܳܒܕܺܝܢ ܢܕܺܝܕ ܗ̱ܘ̣ ܐܳܦ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘܬܶܗ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܝ̈ܶܐ ܕܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܘܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܡܶܠܬܳܐ. ܝܳܬܳܐ. ܚܰܪܒܳܐ. ܪܬܺܝܬܳܐ. ܡܶܕܶܡ. ܨܚܳܚܳܐ.

ܫܽܘܪܳܪ̈ܶܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joh. 1,1). ܘܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ.

(Luc. 1,2). ܘܰܐܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܚܰܙ̈ܳܝܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ ܗܳܢܰܘ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܕܺܝܳܘܢܳܘܣܺܝܽܘܣ. ܘܰܕܠܳܐ ܩܢܶܝܢ ܬܽܘܒ ܝܳܬܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܟܰܕ ܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܰܒܪܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (34.6). ܚܰܪܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡ̇ܰܠܝܳܐ ܕܡܳܐ ܗܳܢܰܘ ܣܰܦܣܺܪܶܗ. ܘܥܰܠ ܚܰܪܒܳܐ ܥܰܠ ܒܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܗܳܢܰܘ ܗܓܽܘܡܝܳܐ. ܚܰܒܩܽܘܩ (3.15). ܥ̣ܰܠ ܪܬܺܝܬܳܐ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝ ܘܒܽܘܪ̈ܟܰܝ ܙܳܥ̈ܝ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܚ̇ܳܛܶܦ ܫܳܩܶܠ ܡܰܪ̈ܗܳܛܶܐ. ܘܪܰܡܝܳܐ ܪܬܺܝܬܳܐ ܒܗܰܕܳܡ̈ܰܝܟ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 10,26. Luc. 8,17. 12,2). ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܛܰܫܰܝ ܕܠܳܐ ܢܶܬܓܠܶܐ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܚܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ .(Matth. 19,26) ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܨܚܳܚܳܐ ܕܚܰܬܺܝܬ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܬܟܰܬܒܳܐ ܨܚܳܚܳܐ ܨܶܝܕ ܡܱ̇ܢ ܕܗܽܘ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܛܺܝܡܺܐ ܒܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ. ܘܒܰܪܒܳܨܳܗ̇ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܥܶܦܰܬ ܛܺܝܡܺܐ ܕܰܒܢ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܕܡܶܬܬܫܺܝ̈ܦܳܢ ܠܗܶܝܢ ܒܡ̈ܳܐܢܶܐ. ܒܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ. ܢܰܪܣܰܝ. ܙܰܒ̇ܢܽܘܗܝ ܡܱ̇ܓܳܢ ܘܠܳܐ ܢܣܰܒܘ ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܒܳܐܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܳܬܳܐ

    ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܚܕܳܢܳܝܶܗ ܗܺܝ ܐܳܬ ܢܶܩܒܽܘܬܶܗ. ܐܰܘ ܒܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܶܗ. ܐܰܘ ܒܰܚܕܳܢܳܝܶܗ ܘܰܒܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܶܗ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܐܰܘ ܒܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ.

ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܒܰܚܕܳܢܳܝܗܽܘܢ ܗ̱ܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕܢܶܩܒܽܘܬܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܫܰܒܬܳܐ. ܫܳܥܬܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ. ܡܶܢܬܳܐ. ܡܥܰܪܬܳܐ. ܣܰܘܟܬܳܐ. ܥܶܢܒܬܳܐ. ܦܶܨܬܳܐ. ܓܦܶܬܳܐ. ܓܒܶܬܳܐ. ܫܒܶܠܬܳܐ. ܫܽܘܫܰܠܬܳܐ. ܩܪܺܝܬܳܐ. ܐܰܡܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܕܡܶܢܗܶܝܢ. ܫ̈ܰܒܶܐ. ܫ̈ܳܥܶܐ. ܡ̈ܶܠܶܐ. ܡܷ̈ܢܶܐ. ܡܥܰܪ̈ܶܐ. ܣܰܘ̈ܟܶܐ. ܥܶܢ̈ܒܶܐ. ܦܶܨ̈ܶܐ. ܓܽܘ̈ܦܢܶܐ. ܓܽܘ̈ܒܢܶܐ. ܫܶܒ̈ܠܶܐ. ܫܽܘ̈ܫܠܶܐ. ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ. ܐܰܡ̈ܶܐ. ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܛܒܺܝ̈ܒܳܢ. ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܛܒܺܝ̈ܒܶܐ ܢܫܰܪܰܪ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܫܟܳܪܬܳܐ. ܥܶܪܰܩܬܳܐ. ܦܰܪܣܬܳܐ. ܦܰܣܬܳܐ. ܟܪܳܥܬܳܐ. ܡܣܰܢܬܳܐ. ܡܰܓܰܠܬܳܐ. ܡܓܰܠܬܳܐ. ܓܡܽܘܪܬܳܐ. ܡܛܰܠܬܳܐ. ܩܰܘܡܬܳܐ. ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ. ܟܰܠܬܳܐ. ܟܶܠܬܳܐ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܶܫܟܳܪ̈ܶܐ. ܥܰܪ̈ܩܶܐ. ܦܰܪ̈ܣܶܐ. ܦܰܣ̈ܶܐ. ܟܪ̈ܳܥܶܐ. ܡܣ̈ܰܢܶܐ. ܡܰܓ̈ܠܶܐ. ܡ̈ܓܰܠܶܐ. ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܡܛܰܠ̈ܠܶܐ. ܩܰܘ̈ܡܶܐ. ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܟܲܠ̈ܠܶܐ. ܟܶܠ̈ܠܶܐ.

ܫܽܘܪܳܪ̈ܶܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ (5.10). ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܣܰܪ ܐܶܫܟܳܪ̈ܶܐ ܥ̇ܳܒ̈ܕܳܢ ܚܕܳܐ ܚܳܒܺܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܦܰܣ̈ܩܳܢ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܐܢܰܝ̈ܗܶܝܢ (Is. 5,27). ܘܰܒܦܰܪ̈ܣܰܘܗܝ ܢܶܕܩܽܘܢܶܗ(Is. 28,28). ܗܳܐ ܥܰܠ ܦܲܣ̈ܶܐ ܕܺܐܝ̈ܰܕܝ ܪܫܰܡܬܶܟܝ (Is. 49,16). ܥܰܡܽܘܣ (3.12). ܐܰܝܟ ܕܡܱ̇ܥܕܶܐ ܪܳܥܝܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܪ̈ܳܥܺܝܢ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (24.1). ܚܰܘܝܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܣ̈ܰܢܶܐ ܕܬܺܐܢ̈ܶܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ (5.1). ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܡܰܓܰܠܬܳܐ ܕܦܳܪܚܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܓܳܡܰܠ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܓ̈ܠܶܐ ܕܚܳܨ̈ܽܘܕܶܐ. ܦܰܘܠܽܘܣ(II Tim. 4,13). ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܶܪ̈ܟܶܐ ܕܰܡܓ̈ܰܠܶܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܳܐ (Ps. 119,4). ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܫܢܺܝܢܺܝܢ ܐܰܝܟ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܰܕܒܪ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ(Matth. 17,4). ܢܶܥܒܶܕ ܬܢܳܢ ܬܠܳܬ ܡܛܰܠ̈ܠܺܝܢ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (27.28). ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܪܕܰܘ ܐܶܫܟܰܚܘ ܩܰܘ̈ܡܺܝܢ ܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬ. ܟܰܠܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܢܺܐܬܝ̈ܳܢ ܟܰܠ̈ܠܶܐ ܠܰܚܙܳܬܳܟ. ܘܰܟܢܺܝ̈ܟܳܬܳܐ ܕܰܚܒܺܝ̈ܫܳܢ. ܟܶܠܬܳܐ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ. ܟܶܠ̈ܠܶܐ ܡܕܰܗ̈ܒܳܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܫܽܘ̈ܫܶܦܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܣܰܓܺܝܳܐܢܗܽܘܢ ܗ̱ܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܳܬܳܐ ܕܢܶܩܒܽܘܬܗܽܘܢ܇ ܐܰܝܟ ܥܰܪ̈ܣܳܬܳܐ. ܢܩܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܥܰܝܢ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܕܢ̈ܳܬܳܐ. ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ. ܐܺܝ̈ܕܰܗܳܬܳܐ. ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܥܰܪܣܳܐ. ܢܶܩܝܳܐ. ܥܰܝܢܳܐ. ܐܶܕܢܳܐ. ܩܰܪܢܳܐ. ܐܺܝܕܳܐ. ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ.

ܫܽܘܪܳܪ̈ܶܐ ܕܰܦ̈ܢܳܬܳܐ. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ (Bel v. 21). ܐܰܝܟ ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܳܐ. ܘܰܠܕܳܦܢܳܐ ܗܳܝ̇ ܕܒܺܝܠ. ܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܟܰܒ̈ܕܳܬܳܐ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (8.23). ܒܟܰܒܕܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܒܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܣܰܟܺܝ̈ܢܳܝܳܬܳܐ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܫ̇ܰܠܝܳܐ ܘܢܺܝܚܳܐ ܣܰܟܺܝܢܳܐ ܕܡܰܓܺܝܪ̈ܣܶܐ. ܪ̈ܚܰܘܳܬܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 17,2). ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܶ‎ܠܽܘ ܪܰܚܝܳܐ ܕܰܚܡܳܪܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܒܨܰܘܪܶܗ. ܚܰܩܠ̈ܳܬܳܐ. ܥܶܩܒ̈ܳܬܳܐ. ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܳܝ̇ ܠܳܗ̇ ܠܚܰܩܠܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܕܒܶܝܬ ܩܰܡܨܳܐ ܠܩܰܡܨܳܐ ܣܺܝܡܳܐ. ܚܙܺܝܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܪܶܩܥܰܬ ܥܶܩܒܳܟ. ܘܰܐܦܪܶܝܡ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܥܓܶܠܬܳܐ. ܕܡܶܪܕܰܬ ܟܰܬܦܳܗ̇ ܡܶܢ ܢܺܝܪܳܐ.

ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܪܬܳܐ ܒܶܣܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܥܶܢܒܬܳܐ ܥܶܢ̈ܒܶܐ. ܒܰܪܒܳܨ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (18.2). ܐܰ̈ܒܳܗ̈ܶܐ ܐܶܟܰܠܘ ܒܶܣܪ̈ܶܐ. ܘܫܶܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܩܰܗ̈ܝܳܢ. ܘܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ. ܒܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܡܱ̇ܢ ܒܶܣܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ ܒܢܽܘܢ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ. ܒܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܶܣܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܟܰܬܦܳܐ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܐ. ܒܬܰܘ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܡܶܢ ܒܶܣܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܦܰܛ̈ܡܶܐ. ܫܦܰܪ̈ܝ ܒܶܣܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܦܰܢ̈ܩܶܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܒܰܚܕܳܢܳܝܗܽܘܢ ܘܰܒܣܰܓܺܝܳܐܢܗܽܘܢ ܗ̱ܺܝ ܐܵܬܵܐ ܕܢܶܩܒܽܘܬܗܽܘܢ܇ ܐܰܝܟ ܣܳܒܬܳܐ ܣܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܚܳܬܳܐ ܐܰܚ̈ܘܳܬܳܐ. ܐܰܡܬܳܐ ܐܰܡ̈ܗܳܬܳܐ. ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܦܰܣܬܳܐ. ܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ (4.18). ܣ̈ܡܰܟܝ ܦܰܣ̈ܳܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܒܰܚܕܳܢܳܝܗܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܒܣܰܓܺܝܳܐܢܗܽܘܢ ܗ̱ܺܝ ܐܳܬܳܐ ܕܢܶܩܒܽܘܬܗܽܘܢ܇ ܐܺܝܠ ܐܶ‎ܠܥܳܐ. ܛܶܦܪܳܐ. ܐܶܫܟܳܐ. ܠܰܩܢܳܐ. ܫܽܘܫܶܦܳܐ. ܐܰܓܳܢܳܐ. ܟܰܟܪܳܐ. ܚܶܬܳܐ. ܚܶܨܪܳܐ. ܓܺܝܓܠܳܐ. ܐܰܬܳܢܳܐ.. ܥܶܕܩܳܐ. ܦܰܕܳܢܳܐ. ܫܶܢܳܐ. ܣܰܦܣܺܪܳܐ. ܣܰܟܪܳܐ. ܙܶܩܳܐ. ܐܳܡܶܠܳܐ. ܥܰܪܦܶܠܳܐ. ܥܢܵܦܳܐ. ܥܰܠܳܥܠܳܐ. ܦܪܰܟܳܐ. ܥܢܵܩܳܐ. ܩܛܺܪܩܳܐ. ܐܰܟܣܶܕܪܳܐ. ܡܳܥܳܐ. ܚܶܢܟܳܐ. ܪܽܘܡܚܳܐ. ܐܶܣܬܺܪܳܐ. ܡܰܓܠܳܐ. ܡܥܺܝܢܳܐ. ܣܳܐܳܐ. ܡܶܠܚܳܐ. ܡܱ̇ܘܒܠܳܐ. ܐܶܣܛܠܳܐ. ܟܶܢܦܳܐ. ܫܠܰܕܳܐ. ܩܰܪܩܽܘܪܳܐ. ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ. ܟܰܦܳܐ. ܓܽܘܪܢܳܐ. ܐܶ‎ܠܦܳܐ. ܦܠܰܓܳܐ. ܦܶܣܳܐ. ܣܘܵܬ݂ܳܐ. ܘܺܐܠܳܐ. ܣܰܬܳܐ. ܣܰܩܪܳܐ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶ‎ܠܥ̈ܶܐ. ܛܶܦܪ̈ܶܐ. ܐܶܫ̈ܟܶܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܗ̇ܝ ܕܰܩܕܳܡ ܐܳ‎ܠܰܦ.

ܫܽܘܪܳܪ̈ܶܐ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 2,21). ܘܰܢܣܰܒ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܶ‎ܠܥܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܘܚܶܕ ܒܶܣܪܳܐ ܚܠܳܦܶܝܗ̇. ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢܰܢ ܐܳܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܛܶܦܪܳܐ ܗܳܪܟܳܐ (Ex. 10,26). ܘܟܽܘܣܬܳܢ ܐܰܘ ܕܰܚܕܳܐ ܐܶܫܟܶܗ (Lev. 21,20). ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܐܫܟܬܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܠܰܩܢܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܘܟܰܢܳܗ̇ ܕܰܢܚܳܫܳܐ (Ex. 30,18). ܘܫܳܩܶܠ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܫܽܘܫܶܦܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܳܦܶܩ (Ex. 34,34). ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 7,27). ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܳܗ̇ ܕܰܐܓܳܢܳܐ ܚܕܳܐ. ܘܨܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܒܰܬܪܶܝܢ ܣܶܕܽܘ̈ܢܺܝܢ (II Reg. 5,23). ܒܫܰܒܥܺܝܢܳܝܳܐ. ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܚܶܬܺܝ̈ܢ. ܘܚܶܨܪܝ ܥܰܒܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟܪܳܬܶܗ ܕܳܐܒܝ (I Reg. 12,10). ܩܽܘܗܠܰܬ (12.7). ܘܬܶܪܗܛܰ ܓܺܝܓܠܳܐ ܥܰܠ ܒܺܪܳܐ. ܫܰܦ̈ܛܶܐ (5.10). ܘܪ̈ܳܟܒܰܝ ܐܰܬܳܢ̈ܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܓܪܰܥ ܫܒܰܥ ܥܶܕܩ̈ܶܐ ܕܪܺܝܫܶܗ (Jud. 16,19). ܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 11,7). ܘܢܰܣܒܳܗ̇ ܠܦܰܕܳܢܳܐ ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܰܦܫܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܫܠܝܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܫܶܢ̈ܢܳܢ(I Sam. 2,13) (ܡܰܬܠܳܐ.12.18). ܐܺܝܬ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܣܰܦܣܺܪܳܐ ܕܳܓܫܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ .(Ps. 5,13) ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܟܪܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܬܲܥܛܦܰܢܝ. ܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ (3.13). ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܙܶܩܳܐ ܚܕܳܐ. ܘܳܐܡܶܠܳܐ ܚܕܳܐ ܒܳܒܠܳܝܬܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ (Jos. 7,21). ܚܶܟܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ (2.4). ܘܰܐܝܟ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܕܡܶܬܪܰܕܦܳܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܘܢܶܬܬܰܒܪ̈ܳܢ ܥܢܳܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܣܰܘܦܳܐ . (Sap. 4,5). ܗܳܢܰܘ ܣܰܘ̈ܟܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (25.32). ܘܥܰܠܥܳܠܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܬܕܽܘܠ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܗܽܘܫܳܥ (10.8). ܘܢܶܚܪ̈ܒܳܢ ܦܪ̈ܰܟܶܐ ܕܰܐܘ̇ܳܢ. ܐܺܝܽܘܒ (14.7). ܘܰܥܢܳܩܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܥܳܢ̈ܕܳܢ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܡܶܫܬܰܒܚܳܐ ܩܛܺܪܩܳܐ (Job. 39,23) …. ܠ (40.45). ܗܳܕܶܐ ܐܰܟܣܶܕܪܳܐ ܕܚܵܝܪܳܐ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܡܰܬܩܳܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܡܳܥܺܝ̈ܢ(Ezech. 45,12). ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (7.11). ܠܳܐ ܬܶܓܚܰܟ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܡܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܚܶܢ̈ܟܰܘܗܝ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 2,3. ܘܰܒܢܰܦܫܶܟܝ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܶܟܝ ܬܶܥܒܰܪ ܪܽܘܡܚܳܐ. ܘܬܶܫܟܰܚ ܐܶܣܬܺܪܳܐ. ܗܳܝ̇ ܣܰܒ ܘܗܰܒ ܚܠܳܦܰܝ ܘܰܚܠܳܦܰܝܟ (Matth. 17,27). ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܳܬܝܳܐ ܡܰܓܠܳܐ (Marc. 4,29). ܘܡܶܚܕܳܐ ܝܶܒܫܰܬ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܰܕܡܳܗ̇ (Marc. 5,29). ܘܛܶܡܪܰܬ݂ ܒܩܰܡܚܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܣ̈ܳܐܺܝܢ (Luc. 13,20). ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܶܝܢ ܕܡܶܠܚܳܐ ܬܶܦܟܰܗ ܒܡܳܢܳܐ ܬܶܬܡܠܰܚ (Matth. 5,13). ܘܳܐܣܪܺܝܢ ܡܰܘ̈ܒܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ (Matth. 23,4). ܘܰܐܦܶܩܘ ܐܶܣܛܠܳܐ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܐܰ‎ܠܒܫܽܘܗܝ(Luc. 15,22). ܘܟܶܢܦܳܐ ܚܕܳܐ ܕܝܰܡܳܐ (Act. 27,39). ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬ ܫܠܰܕܳܐ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (27.32). ܦܰܣܶܩܘ ܠܚܰܒ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܩܰܪܩܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܐܶܘܩܺܝ̈ܰܢܐܣ ܐܰܪܒܰܥ (Act. 27,29). ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘܰܡܚܰܛܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܒܳܗ̇ ܓܰܡܠܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ. ܠܓܰܒܪܳܐ ܡܗܰܘܢܳܐ ܟܬܰܫܬܶܗ ܗܘܳܬ. ܘܝܶܪܒܰܬ ܟܰܦܶܗ ܒܢܶܨܚܳܢ̈ܰܘܗܝ܇ ܘܰܣܓ̈ܶܕܝ ܠܶܗ ܟܰܦ̈ܰܝ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܚܕܳܐ ܓܽܘܪܢܳܐ ܠܦܰܓܪܳܟ ܙܰܗܝܳܐ. ܒܺܐܝܕܳܐ ܐܶ‎ܠܦܳܐ ܡܰܢܰܥܬܳܝܗܝ. ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܰܨ. ܘܓܳܫܽܘ̈ܫܶܝܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܰܦܠܰܓܳܐ. ܒܟܽܠ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܺܝܢ ܡ̇ܰܠܶܠܘ ܗܘܰܘ. ܘܦܶܣܳܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܐܶܬܢܰܩܫܰܬ. ܘܒܰܓܙܳܡܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܣܶܠܩܰܬ. ܗܳܢܰܘ ܓܽܘܕܳܐ. ܣܘܳܬܳܐ ܣܪܺܝܬܳܐ ܒܶܣܡܰܬ ܠܶܗ. ܘܶܐܬܩܰܦܠܰܬ ܘܺܐܠܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܢܰܪܣܰܝ. ܩܘ̈ܰܝ ܣܰ̈ܬܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ. ܘܰܟܬܰܒ ܣܰܩܪܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝܶܐ ܘܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܥܰܡܽܘ̈ܛܰܝ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܣܥܰܪ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 27,5). ܘܬܶܗܘܶܐ ܩܰܪܩܶܠ. ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܳܐ. ܛܰܪܛܶܩܠܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܦܰܪܙܠܳܐ ܡܨܺܝܕܬܳܢܳܝܳܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܒܳܣ̈ܺܝܣ ܠܥܰܡܽܘܕܳܐ ܚܰܕ  .(Ex. 26,19) ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 58,5). ܐܰܝܟ ܐܶܣܦܶܣ ܚܰܪܫܬܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Marc. 15,16). ܘܰܩܪܰܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܶܣܦܺܝܪ. ܘܰܫܩܰܠ ܐܶܣܦܽܘܓܳܐ ܘܰܡܠܳܗ̇ ܚܰܠܳܐ (Matth. 27,48). ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘܰܠܒܺܐܡ̈ܰܐܣ ܢܰܨܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ. ܘܰܒܒܺܝܡܰܐ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܶܬܡܢܶܐ. ܘܣܺܝܪܰܐ ܗ̇ܝ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܰܕܠܳܢܺܝܬܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܙܰܐܠܺܐ ܡܶܕܶܡ ܩܛܺܝܪܳܝܬܳܐ. ܘܩܰܛܶܣܛܰܣܺܝܣ ܛܰܠܝܽܘܣܳܝܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܦܝܰܠܺܝܢ ܕܛܳܒ ܪܰܒܳܐ ܚܰܡܪܳܐ. ܘܰܡܨܰܒܬܺܝܢ ܦܽܘܚܪ̈ܶܐ ܒܛܳܦܺܝ̈ܛܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܦܪ̈ܳܣܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܣܽܘܡܦܰܬܺܝܰܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܫܰܘܬܦܽܘܬܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ. ܒܰܠܰܢܺܐ ܕܩܰܠܺܝܠܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܬܶܬܶܥܗܶܕ ܠܗܳܕܶܐ ܐܰܦܽܘܦܰܢܣܺܝܣ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܟ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܶܗ̈ܬܽܘܕܽܘ ܡܠ̈ܺܝܠܳܬܳܐ ܥ̇ܳܒܕܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܫܠܰܡ. ܘܰܐܝ̇ܕܳܐ ܡܺܐܟܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܦܽܘܪܣܳܐ ܐܺܝܬ. ܘܡܶܬܦܰܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܐܘܰܛܪܽܘܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Phil. 1,13). ܐܳܦ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܝ ܐܶܬܓܠܺܝܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܦܪܶܛܽܘܪܝܽܘܢ[1] ܟܽܠܳܗ̇ ܒܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ. ܘܰܦܪܽܘܬܶܣܡܺܝܰܐ ܣܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ. ܘܣܽܘܢܶܗܕܽܘܣ ܬܺܒܶܝܠܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܬܰܢܘܰܝ ܠܳܐ ܬܰܒܥܶܗ. ܘܟܶܘܶܝܠܳܐ ܟܰܒܫܰܬ ܚܶܨܡܳܝ̈ܶܐ. ܚܳܣܡܳܐ ܘܢܳܟܠܳܐ ܗܳܝ ܠܶܓܝܽܘܢ. ܕܳܐܚܕܳܐ ܢܽܘ̇ܡܺܐ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܟܣܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܰܝ. ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܥܦܺܝ̈ܢ ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܠܺܝ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܐܳܦ ܥܰܡܽܘ̈ܛܰܝ ܕܶܟܪܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܘ̇ܳܠܶܐ ܠܡܰܥܗܳܕܽܘ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 14,24). ܘܶܐ‎ܠܦܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܣ̈ܛܕܰܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܘܦܰܪ̈ܬܽܘܬܶܐ ܕܢܳܦܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ (Matth. 15,27). ܘܦܶܚܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܫܰܪܰܪ ܒܰܝ̈ܢܰܝܢ ܘܰܠܟܽܘܢ (Luc. 16,26 Heracl.). ܒܰܦܫܺܝܛܳܐ ܗܰܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (II 13,6). ܘܬܶܥܒܶܕ ܠܥܺܢ̈ܰܝ ܬܪܶܝܢ ܠܶܒ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܘܰܬܩܰܠܰܪ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܐܶܣܛܰܕܺܝܽܘܢ ܗܳܢܳܐ. ܘܐܽܘܪܓܰܢܽܘܢ ܪܰܒܳܐ. ܘܕܽܘܓܡܰܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܙܺܐܛܺܐܡܰܐ. ܘܩܰܬܺܣܡܰܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܬܶܐܽܘܪܺܝܡܰܐ ܡܰܘܬܪܳܢܳܐ. ܘܡܰܬܶܐܡ̈ܰܛܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ. ܘܛܺܓܢܳܐ ܦܰܪܙܠܳܝܳܐ (comp. Ezech. 4,3). ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܶܣܩ̈ܦܺܝܢ (Ex. 25,33). ܘܓ̈ܶܦܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܶܐܒܪ̈ܶܐ ܛܳܝ̈ܽܘܣܶܐ. ܘܩܽܘܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܕܰܪܒܰܚܘ ܒܰܫܝܽܘܠ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܒܠܶܗܬܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ ܡܶܬܒܰܠܗܶܝܢ. ܘܰܒܣܽܘܪܗܳܒܳܐ ܕܒܽܘܥܳܩܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܕܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܢܶܩܒܳܝܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܶ‎ܠܳܬ ܡܰܬܢܺܝܢ (Nah. 1,4). ܬܰܝܠܶܠ ܚܶܫܒܽܘܢ (Is. 15,4). ܘܰܫܪܺܝܬ݂ ܒܢ̈ܰܝܟܝ ܨܶܗܝܽܘܢ (Zach. 9,13). ܘܽܐܘܪܫܠܶܡ ܡܒܰܢܰܝܬܳܐ (Ps. 122,3). ܘܟܽܘܫ ܬܰܫܠܶܡ ܐܺܝܕܳܐ ܠܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ (Ps. 68,32). ܘܳܝ̇ ܠܶܟܝ ܟܽܘܪܰܙܺܝܢ. ܘܳܝ̇ ܠܶܟܝ ܒܶܝܬ ܨܰܝܳܕܳܐ (Matt. 11,21 Luc. 10,13). ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܕܰܠ̈ܺܝܠܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܝ ܗ̱ܘ ܓܶܠܥܳܕ (Ps. 108,9). ܘܒܶܐܫܰܥܝܳܐ (16.12) ܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܠܐܺܝ ܡܽܘܐܳܒ.

ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܐ ܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܐܵܬܳܐ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܟܽܠ ܙܢܺܝ̈ܢ ܕܶܟܪܳܝ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ. ܐܰܘ ܒܟܽܠ ܙܢܺܝ̈ܢ ܢܶܩܒܳܝ ܐܰܝܟ ܐܶܡܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܙܢܳܐ ܡܱ̇ܢ ܕܶܟܪܳܝ ܒܰܙܢܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܩܒܳܝ. ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܚ̇ܰܝܳܐ. ܘܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܪܰܒܳܐ (Matth. 7,27 Luc. 6,49). ܘܰܢܦܶܫ ܚܰܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠ̈ܰܝ ܫܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܣܰܢܝܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗ̇ܝ ܕܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܢܶܩܒܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝ

    ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܥܰܡ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝ. ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܐܳܒܝ ܘܶܐܡܝ ܫܰܒܩܽܘܢܝ ܘܡܳܪܝܳܐ ܚܰܡܠܰܢܝ (Ps. 27,10). ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܡܦܰܚܙܺܝܢ ܠܶܒܳܐ (Sir.19,2). ܘܫܽܘܦܢܺܝܢܳܐ ܘܰܣܢܽܘܢܺܝܬܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܰܥܰܠܗܽܘܢ (Jer. 8,7). ܘܪܳܚܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܪܳܚܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܠܡܳܪܬܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܘܰܠܠܳܥܳܙܳܪ ܐܰܚ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ. ܐܰܘ ܣܽܘܟܳܠܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܪܶܢܝܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܕܥܽܘܬܪܳܐ. ܚܳܢܩܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ (Matth. 13,22). ܐܰܘ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܝܢ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܰܕܰܪ ܢܽܘܗܪܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܢܒܰܝܐܽܘܢܳܢܝ(Ps. 43,3). ܨܶܡܚܳܐ ܠܳܐ ܬܫܰܓܫܰܢ ܡܶܠܰܬ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܳܐܡܱ̇ܪ (I Cor. 13,13). ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܓܶܝܪ ܬܠܳܬ ܕܰܡܟܰܬܪ̈ܳܢ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ. ܟܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ ܢܶܩܒܳܝܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܐܶܣܬܰܘܰܕ. ܘܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܢܶܩܒܳܝܳܐ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܡܰܠܶܠ ܘܶܐܡܰܪ (Prov. 30,29 et suiv). ܬܠܳܬ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܡܗ̈ܰܠܟܳܢ. ܘܕܰܐܪܒܰܥ ܫܰܦܝܪ ܡܗܰܠ̈ܟܳܢ. ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܘܰܐܒܳܟܳܐ. ܘܬܰܝܫܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܚܽܘܫܳܒ ܨܒܽܘܬܳܐ ܛܫܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܬܠܳܬ ܐܶܢܶܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܟܰܬܪ̈ܳܢ. ܘܰܐܪܒܰܥ ܬܽܘܒ ܨܶܒܘ̈ܳܢ. ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܘܫܰܦܝܪ ܡܗܰܠ̈ܟܳܢ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܬܰܘ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ

    ܢܳܩܦܳܐ ܓܶܝܪ ܬܰܘ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܘܪܳܒ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗ̇ܳܘܝܳܐ ܐܰܝܟ ܣܳܒܬܳܐ. ܛܠܺܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܫܽܘ̈ܡܳܗܶܐ ܐܰܝܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܰܘ ܠܦܽܘܪܳܫ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܳܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܚܶܛܬܳܐ. ܣܥܳܪܬܳܐ ܡܶܢ ܚ̈ܶܛܶܐ. ܣܥܳܪ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܠܰܕܢܺܝܚܽܘܬ݂ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܓܰܠܬܳܐ. ܒܰܕܡܰܓܠܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܡܓܰܠܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܓܰܠܝܳܐ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܣܰܘ̈ܟܳܬܳܐ ܘܥܳܢ̈ܳܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܒܣܰܘ̈ܟܶܐ ܘܥܳܢ̈ܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܬܰܘ ܕܪܽܘܘܪܳܒ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܫܰܘ̈ܕܥܰܝ ܥܰܠ ܥܰܡܠܳܐ ܘܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܢܳܩܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܘܝܰܨܽܘܦܬܳܢܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܒܰܚܦܺܝܛܽܘ ܩܢܳܗ̇ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܬܳܥܶܫ ܝ̇ܳܨܶܦ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܒܥܰܡܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܝ̇ܳܕܰܥ ܘܝ̇ܳܨܶܦ. ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ. ܐܰܘ ܠܰܘ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘ. ܐܶܠܳܐ ܛܰܝܳܦܳܐܺܝܬ ܝ̇ܳܕܰܥ ܘܝ̇ܳܨܶܦ. ܐܰܝܟ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܛܶܠ̈ܳܛܶܐ. ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܡܱ̇ܢ ܘܝܳܨܽܘ̈ܦܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܝܰܕܽܘ̈ܥܬܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܘܝܰܨܽܘ̈ܦܬܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܣܳܟ.

    ܨܶܡܚܳܐ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܬܰܘ ܕܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܪܰܚܡܬܳܢܳܐ. ܘܗ̇ܳܝ ܕܡܰܘܕܰܥܬܳܐ ܘܡܰܚܟܽܘܡܬܳܐ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܪܽܘܘܪܳܒ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܪܥܽܘܬ (2.1). ܘܰܠܢܰܥܡܺܝ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܡܰܘܕܰܥܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܒܳܥܳܙ ܡܰܚܟܽܘܡܬܰܢ ܗܽܘ. ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܫ̈ܶܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܝܽܘܬ ܐܳܕܫ̈ܶܐ

    ܡܳܪ̈ܰܝ ܐܰܡܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܙܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܽܘܡܬܳܝܬܳܐ ܐܰܘ ܐܰܬܪܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܝܺܣܰܪܠܳܝܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܫܳܡܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܫܳܡܪܺܝܢ. ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܩ̇ܳܪܶܝܢ. ܘܠܰܡܒܰܝܬܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܶܠܬܳܐ ܡܟܰܢܶܝܢ. ܒܰܕܡܶܢܶܗ ܗ̱ܝ ܕܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܢܶܬܒܰܝܬܽܘܢ. ܘܰܠܡܶܬܒܰܝܬܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܝܺܣܰܪܠܳܝܳܐ ܥܶܠܬܳܢܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܝܽܘܕ ܢܳܩܦܳܐ ܠܢܽܘܢ. ܬܠܳܬܳܐ ܡܳܢܶܝܢ. ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܠܳܐܕܫ̈ܶܐ. ܥܶܠܬܳܐ. ܥܶܠܬܳܢܳܐ. ܥܶܠܬܳܢܳܝܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܘܰܠܩܰܕܡܳܝܳܐ ܬܰܦܢܟܳܐ ܡܫ̇ܰܡܗܺܝܢ. ܘܠܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܬܰܦܢܟܳܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܠܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܬܰܦܢܟܳܝܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܰܕ ܘܰܒܝܽܘܕ ܒܶܠܥܳܕ ܢܽܘܢ ܬܽܘܒ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܘܝܳܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡ̇ܪܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܘ̇ܳܠܶܐ ܠܡܶܡܢܳܐ ܐܳܕܫ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܓܽܘܫܡܳܢܳܐ. ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܳܐ. ܓܽܘܫܡܳܝܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܠܳܐܕܫ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܣܟܺܡ̈ܶܐ ܡܟ̇ܰܢܶܐ. ܘܠܶܐܣܟܺܡ̈ܶܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܰܡܪܰܟܒܳܐ ܐܳܕܫ̈ܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܚܰܣܽܘܟܬܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܳܐܕܫ̈ܶܐ

    ܟܽܠ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܽܘܒܳܪܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܝܽܘܒܳܠܳܝܬܳܐ. ܘܕܽܘܒܳܪܳܝܬܳܐ ܐܰܘ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܒܢܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܗ̇ܳܘܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܕܳܡܶܝܬ ܠܰܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܒܢܽܘܢ ܘܰܒܝܽܘܕ ܗ̇ܳܘܝܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܬܟܰܢܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܶܬܕܰܡܶܐ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܘܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܝܽܘܒܳܠܳܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܒܳܗܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܬܪܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܐܽܘܪܫܠܶܡܝܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܕܒܰܝܬܳܝܽܘܬ ܢܽܘܢ ܘܝܽܘܕ. ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇. ܓܶܕܫܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗ̇ܳܝ ܕܠܰܡܫ̈ܰܘܬܦܰܝ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܚܳܒܫܳܐ. ܡ̇ܰܩܰܪܺܝܣ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܘܚܰܢܰܢܝܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡܳܝܳܐ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ. ܘܠܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܰܘ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ ܐܰܘ ܐܽܘܪ̈ܗܳܝܶܐ. ܘܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܒܪܽܘܚܳܢܳܐ ܢܽܘܢ܇ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܫܰܠܝܳܐ. ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܠܳܗ̇ ܡܙܺܝܥܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܒܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܚܠܳܦ ܐܳ‎ܠܰܦ ܝܽܘܕ ܝ̇ܳܗܒܳܐ ܠܳܗ̇ ܙܰܘܥܳܐ. ܘܰܒܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܢܶܩܒܳܝܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܝܳܐ ܫܶܠܝܳܗ̇ ܦܳܢܝܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܒܢܽܘܢ ܘܰܒܝܽܘܕ. ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܒܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܽܘܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܟܽܠ ܗܽܘ̈ܦܳܟܺܝܢ܇ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܙܰܘܥܳܗ̇ ܠܳܐ ܫܳܒܩܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܠܽܐܘܣܺܝܰܐ ܓܫܺܝܡܬܳܐ ܢܰܩܺܝܦ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ. ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܙܳܩܦܳܐ ܠܠܳܐ ܓܫܺܝܡܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܟܽܠܳܢܳܝ ܗ̱ܘ ܦܣܳܩܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ̇ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܡܶܫ̈ܬܰܟܚܳܢ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܓܫܺܝܡܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܓܰܒܪܳܢܺܝܬܳܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܒܰܥܠܳܗ̇ (Prov. 12,4). ܠܳܐ ܓܫܺܝܡܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܡܶܠܰܬ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܳܐܡ̇ܰܪ. ܐܳܘ ܠܢܰܦܫܳܐ ܓܰܒܪܳܢܺܝܬܳܐ. ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܓܰܒܪܳܢܺܝܬܳܐ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܡܶܢ ܓܰܒܪܳܢܳܝܳܐ ܓܰܒܪܳܢܳܝܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܓܫܺܝܡܬܳܐ ܬܗܶܐ ܗܺܝ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܓܫܺܝܡܬܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܛܽܘܒܳܢܳܐ (I Cor. 2,13). ܡܳܐ ܕܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܡܦܰܚܶܡ. ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܳܐ ܡܦܰܚܡܺܝܢܰܢ. ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܘܡܳܐ ܕܰܠܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܒܰܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܡܡܱ̇ܪܶܝܢ ܡܶܣܬܰܘܰܕ (I Cor. 12,1). ܥܰܠ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܟܶܐܡܰܬ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܥܒܰܪ.

ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐ ܒܢܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܓܽܘܫܡܳܢ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܓܽܘ̈ܫܡܳܢܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ. ܘܓܽܘܫܡܳܢܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ. ܘܓܽܘ̈ܫܡܳܢܝܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܳܐ ܒܢܽܘܢ ܘܰܒܝܽܘܕ. ܓܽܘܫܡܳܢܳܝ ܓܰܒܪܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܘܢܽܘܢ. ܘܓܽܘܫܡܳܢܳܝ݂ܺܝ݂̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܘܢܽܘܢ ܘܰܚܒܳܨ ܝܽܘܕ. ܘܓܽܘܫܡܳܢܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܙܩ̈ܳܦܶܐ. ܘܓܽܘܫ̈ܡܳܢܳܝܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܬܠܳܬܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܒܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܝܽܘܕܳܝܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܶܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡܝܳܐ܆ ܐܽܘܪܫܠܶܡܝ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܽܐܘܪܫܠܶܡܝܺܝ̈ܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܽܐܘܪܫܠܶܡܝܳܐ ܐܶܡܶܗ. ܘܽܐܘܪܫܠܶܡܝܢ ܒܢ̈ܳܬܶܗ. ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܫܡܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܟܰܕ ܓܰܘܳܢܳܝ ܘܕܺܝܠܳܢܳܝ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ̇. ܘܰܟܝܳܢܳܝ ܗܳܢܳܐ ܠܗܰܘ̇ ܒܝܽܘܕ ܒܳܬܰܪ ܢܽܘܢ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܘܓܰܘܳܢ ܘܕܺܝܠܳܢ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ. ܐܰܘ ܟܝܳܢ ܗܳܢܳܐ ܠܗܰܘ̇ ܠܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܬܽܘܒ. ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܘܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܟܝܳܢܳܝܳܐ ܬܽܘܒ. ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܒܫܶܠܝܳܗ̇ ܘ̇ܳܠܶܐ ܕܢܶܬܶܐܡܰܪ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܓܶܕܫܳܢܳܝ ܘܓܶܕܫܳܢ ܗܳܢܳܐ ܠܗܰܘ̇. ܒܝܽܘܕ ܘܰܒܠܳܐ ܝܽܘܕ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܬܽܘܒ. ܓܶܕܫܳܢܳܝܳܐ ܘܓܶܕܫܳܢܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܗܰܘ̇. ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܘܒܰܫܠܳܝܳܗ̇ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܡ̇ܰܢ ܡܶܢ ܓܶܕܫܳܢܳܝ. ܒܰܫܠܳܝܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܓܶܕܫܳܢ. ܘܓܰܘܳܢܺܝܬܳܐ ܘܕܺܝܠܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܠܰܝܬ ܠܰܢ. ܒܗܳܝ̇ ܕܓܰܘܳܢܳܐ ܘܕܺܝܠܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ ܠܰܝܬ ܠܰܢ. ܘܓܶܕܫܳܢܺܝܬܳܐ ܘܓܶܕܫܳܢܳܝܬܳܐ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܰܙܩܳܦܳܗ̇ ܐܺܝܬ ܠܰܢ. ܒܗܳܝ̇ ܕܓܶܕܫܳܢܳܐ ܘܓܶܕܫܳܢܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ ܘܰܒܝܽܘܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ.

ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܟܰܕ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܓܶܕܫܳܢܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܝܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ.

ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܢܽܘܙܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܰܚܕܳܐ ܠܰܟܡܳܐ ܒܰܦܣ̈ܳܩܶܐ ܓܪ̈ܰܡܰܛܺܝܩܳܝܶܐ ܠܡܶܬܟܰܝܳܢܽܘ ܡܟܳܢ. ܘܶܐܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܠܰܟܝܳܢܳܝܳܐ ܚܒܳܨܰܐ ܗ̱ܘ ܢ̇ܳܩܶܦ. ܘܰܠܓܶܕܫܳܢܳܝܳܐ ܙܩܳܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܐܶܣܟܺܝܡܬܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܐܶܣܟܺܝܡܬܳܢܳܝܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܒܰܕܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܟܝܳܢܝ ܐܶܣܟܺܡܳܐ. ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܕܽܘܡܝܳܢܳܝ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܰܪܟܳܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ

ܠܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܓܶܝܪ ܓܰܘܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܗܶܢܶܝܢ ܢܽܘܢ ܘܝܽܘܕ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܰܒܕܽܘܟ ܕܽܘܟ ܘܠܰܘ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܡܶܫܬܰܟ̈ܚܳܢ ܢܳܩ̈ܦܳܢ. ܐܰܝܟ ܪܺܫ ܘܡܺܝܡ ܘܛܶܝܬ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܓܶܝܪ ܐܶܣܛܽܘܢܳܐ ܘܶܐ‎ܠܦܳܐ ܘܓܰܙܳܐ ܐܶܣܛܽܘܢܳܪܳܐ ܘܶܐ‎ܠܦܳܪܳܐ ܘܓܺܙܰܒܪܳܐ ܒܪܺܫ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܦܛܺܪܳܐ. ܦܺܪܡܽܘܢܳܪܳܐ. ܡܽܘܣܺܝܩܳܪܳܐ. ܣܛܰܣܺܝܪܳܐ. ܒܰܢܳܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܺܝܠܽܘ ܠܕܶܟܪܳܐ ܫܺܝܠܽܘܢܳܝܳܐ ܒܢܽܘܢ. ܘܰܠܢܶܩܒܬܳܐ ܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ ܒܡܺܝܡ. ܘܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܝܰܥܩܽܘܒܺܝܛܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܺܝܛܳܐ ܒܛܶܝܬ. ܘܡܶܢ ܩܺܝܬܳܪܳܐ. ܩܺܝܬܳܪܽܘܕܳܐ ܒܕܳܠܰܬ. ܘܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ. ܘܰܐܓܽܘܢܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܳܐ ܘܰܐܓܽܘܢܺܣܛܳܐ ܒܣܶܡܟܰܬ ܘܰܒܛܶܝܬ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܩܺܝܬܽܘܪܺܝܣܛܳܐ ܘܠܽܘܪܺܝܣܛܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܽܘ̇ܠܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܰܝܬܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܒܽܘܠܶܘܛܺܐ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܛܶܝܬ. ܘܡܶܢ ܠܽܘܓܺܝܩܺܝ ܠܽܘܓܺܝܩܽܘܣ. ܘܡܶܢ ܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܩܰܝܛܽܘܢܩܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܶܣܟܽܘܠܺܝ ܣܟܽܘܠܺܣܛܺܝܩܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܦܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܪܺܝܽܘܣ ܐܰܪܺܝܰܢܽܘܣ.

ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܒܰܓܕܳܡ ܣܶܡܟܰܬ ܗܳܘ̇ܝܳܐ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܦܶܣܽܘܣ ܐܶܦܶܣܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܽܘܪܺܝܢܬܽܘܣ ܩܽܘܪܺܝܢܬܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܽܘܠܰܣܽܘܣ ܩܽܘܠܰܣܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܽܘܦܪܽܘܣ ܩܽܘܦܪܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܦܶܛܪܳܝܳܐ. ܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܟܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܕܡܳܐ ܣܶܡܟܰܬ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܦܺܝܠܺܝܦܽܘܣ ܦܺܝܠ̈ܺܝܦܺܝܣܳܝܶܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܠܳܦ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܰܣܝ̈ܳܡܶܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܒܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ

    ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܶ‎ܠܺܝܦܳܙ ܬܰܝܡܵܢܳܝܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܒܺܐܝܽܘܒ. ܘܡܶܢ ܓܰܙܳܐ ܐܳܦ ܓܰܝܙܽܘܪܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܓܰܢܙܽܘܪܳܐ ܒܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܓܢܺܝܙܽܘܬ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܶܠܥܳܕ ܓܶܠܥܕܳܝܳܐ. ܒܰܫܠܳܝ ܥܶܐ. ܘܡܶܢ ܕܰܪܡܣܽܘܩ ܘܩܰܦܰܕܽܘ̇ܩ ܕܰܪܡܽܘܣܩܳܝܳܐ ܘܩܰܦܽܘܕܩܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܪܺܝܬܳܐ ܘܚܳܢܽܘܬܳܐ. ܩܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܘܚܳܢܘܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܣܦܺܝܢ̱ܬܳܐ ܣܰܦܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܙܰܪܥܶܝܠ ܐܺܝܙܰܪܥܠܳܝܳܐ. ܒܰܫܠܳܝ ܥܶܐ. ܘܡܶܢ ܥܡܳܠܺܝܩ ܥܰܡܠܩܳܝܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ. ܘܡܶܢ ܣܳܒܬܳܐ ܣܳܒܬܳܝܳܐ ܒܝܽܘܕ. ܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܝܳܐ (I Tim. 4,7). ܡܶܢ ܡ̈ܰܬܠܶܐ ܕܶܝܢ ܛܰܢ̈ܦܶܐ ܘܣܳܒ̈ܬܳܝܶܐ ܐܶܫܬܰܐܠ. ܕܺܝܳܘܢܳܘܣܺܝܽܘܣ. ܗܰܓ̈ܳܓܘܳܬܳܐ ܕܚܶܠ̈ܡܶܐ ܘܡܰܬ̈ܠܶܐ ܣܳܒ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܝܺܣܰܪܠܳܝܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ.

ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܐܳܪܳܡ ܕܗܺܝ ܣܽܘܪܺܝܰܐ. ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܐܳ‎ܠܰܦ ܘܪܺܫ ܘܡܺܝܡ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܐܳܪܳܡ ܬܽܘܒ ܕܗܺܝ ܡܕܺܝܢܰܬ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܚܳܪܳܢ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ. ܐܰܪܡܳܝܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳ‎ܠܰܦ ܘܰܫܠܳܝ ܪܺܫ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܰܢܦܳܐ. ܘܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܠܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ. ܘܒܰܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 18,26). ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܐܰܪܡܳܐܺܝܬ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳ‎ܠܰܦ ܘܰܫܠܳܝ ܪܺܫ ܩ̇ܳܪܶܝܢ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܣܽܘܪܳܝܐܺܝܬ ܘܠܰܘ ܚܰܢܦܳܐܺܝܬ ܒܳܥܶܐ ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܪܟܳܐ. ܘܰܒܦܰܘܠܽܘܣ ܬܽܘܒ (Gal. 2,14). ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܕܝܽܘܕܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܪܡܳܐܺܝܬ ܚ̇ܳܝܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳ‎ܠܰܦ ܘܰܫܠܳܝ ܪܺܫ ܩ̇ܳܪܶܝܢ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܚܰܢܦܳܐܺܝܬ ܘܠܰܘ ܣܽܘܪܝܳܐܺܝܬ ܒܳܥܶܐ. ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܪܟܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܙܩܳܦܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ. ܡܶܢ ܚܰܢܦܳܐ ܠܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܦܳܪܫܺܝܢ.

ܨܶܡܚܳܐ ܒܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܱ̇ܢ ܝܽܘܕ ܥܰܠ ܢܽܘܢ ܥ̇ܳܐܠܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܘܗܺܝ ܥܰܠ ܝܳܬܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܠܚܽܘܕܳܝ݂ܳܝ݂ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ. ܢܽܘܢ ܕܶܝܢ. ܠܳܐ ܥܳܐܠܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܕ. ܐܳܦܠܳܐ ܗܺܝ ܥܰܠ ܝܳܬܳܗ̇ ܥܳܐܠܳܐ. ܒܰܕܠܳܐ ܪܽܘܚܳܝܳܢܳܐ ܒܝܽܘܕ ܩܕܳܡ ܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܢܳܐ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܢܽܘܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܢܚܳܫܳܐ ܩܽܘܪܺܝܢܬܳܝܳܐ ܕܒܰܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 7,45). ܠܝܽܘܕ ܢܽܘܢ ܢܰܩܺܝܦܳܐ ܫܢܽܘܙܝܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܘܰܒܙܰܒܢܳܢܳܐ ܢܽܘܢ ܕܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܥܰܠ ܢܽܘܢ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܗܺܝ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܰܠܺܝܠܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܟܺܡ̈ܶܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܚܰܡܫܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܶܐܣܟܺܡܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓܰܘ̈ܗܝ

    ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܩܳܠܳܢܳܝܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܠܶܥܙܳܐ ܕܰܟܢܺܝܫܽܘܬ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܒܠܳܐ ܠܫܶܡܥܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܶܣܟܺܡܳܐ. ܐܰܘ ܦܫܺܝܛܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܒܰܪ. ܐܰܘ ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܗܽܘ ܪܽܘܟܳܒܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܗ̱ܘ ܩܢܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܠܰܩܢ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܣܥܰܪܢܰܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܠܶܐܣܟܺܡ̈ܶܐ ܓܶܢ̈ܣܳܢܳܝܶܐ ܐܳ‎ܠܨܳܐ ܠܡܶܣܥܰܪ.

ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܩܢܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܓܶܢ̈ܣܳܢܳܝܶܐ ܗ̇ܳܘܶܝܢ. ܘܗܽܘ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܓܠܶܐ. ܐܰܝܟ ܦܺܝܠ ܬܰܝܫܳܐ. ܥܢܰܙ ܐܰܝܠܳܐ. ܓܡܰܠ ܢܶܡܪܳܐ. ܣܽܘܣܰܝ ܒܰܪܢܳܫ. ܓܒܰܪܢܶܫܳܝ. ܟܪܺܣܛܺܝܗܽܘܕ. ܐܰܘ ܟܣܶܐ ܐܰܝܟ ܐܰܡܙܰܪܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܗܘܰܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܐܰܡܙܰܪ̈ܬܶܐ ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟ ܐܰܡܬܳܐ ܘܙܰܪܬܳܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܰܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܓܠܶܝܢ. ܘܰܕܪܽܘܟܳܒܳܐ ܟܣܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܒܗܶܦܟܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܫܶܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܕܣܽܘܟܳܠ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܓܠܶܐ. ܘܕܰܡܢܳܬܳܐ ܕܒܳܒܳܐ ܟܣܶܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܒܠܶܗܟܣܺܝܣ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ. ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܘܒܰܚܕܰܥܶܣܪܳܐ ܡܫܰܠܶܡ. ܘܡܶܢ ܚܰܕ ܙܰܘܥܳܐ ܡܫܰܪܶܐ. ܘܰܒܚܰܡܫܳܐ ܡܫܰܠܶܡ. ܒܰܚܕܳܢܳܝ̈ܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܒܫܶܡ ܛܰܠ̈ܝܽܘܣܝܳܬܽܘܢܝܳܬܳܐ. ܒܰܟܢܺܝܫܽܘ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܢܳܩ̈ܦܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܢ. ܘܶܫܬܳܐ ܢ̇ܳܩܦܝܢ ܙܰܘ̈ܥܺܝܢ ܘܥܰܡ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܰܦܛܽܘܣܺܝܣ. ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܟ̇ܳܠܶܐ. ܕܠܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܢܶܣܩܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ. ܘܰܐܥܦܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܕܰܠܛܰܠ̈ܝܽܘܣܝܳܬܽܘܢܝܳܬܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܝ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܚܕܳܢܳܝ ܙܰܘܥܳܐ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܟܒܰܪ ܥܽܘ̈ܕܝ݂ܳܝ݂ܶܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܕ. ܝܰܗ. ܐܰܘ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ. ܡܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ.

ܨܶܡܚܳܐ ܒܪܽܘܟܳܒܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܚܕܳܢܳܝ ܙܰܘܥܳܐ. ܬܡܳܢܝܳܐ ܡܢܳܐ ܚ̇ܰܣܝܳܐ. ܫܡܳܐ. ܚܡܳܐ. ܕܡܳܐ. ܙܢܳܐ. ܗܢܳܐ. ܒܪܳܐ. ܬܕܳܐ. ܫܒܳܐ. ܐܳܡ̇ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܳܐܦ ܟܡܳܐ. ܠܟܳܐ. ܡܳܐܐ. ܫܬܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܟܺܡ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܰܝ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ

ܠܰܬܠ̈ܺܝܬܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܐܳܣܳܐ. ܟܳܣܳܐ. ܐܳܬ݂ܳܐ. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ (2.9). ܐܶܢ ܚܶܠܡܳܐ ܠܳܐ ܬܚܰܘܽܘܢܳܢܝ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܳܬܟܽܘܢ ܒ ܐܰܝܟ ܪܰܒܳܐ. ܓܰܒܳܐ. ܓܰܙܳܐ. ܘܰܙܳܐ. ܛܰܠܳܐ. ܝܰܥܳܐ. ܓ ܐܰܝܟ ܐܶܒܳܐ. ܠܶܒܳܐ. ܥܶܙܳܐ. ܕܶܒܳܐ ܕ ܐܰܝܟ ܓܺܛܳܐ. ܬܺܩܳܐ. ܠܺܩܳܐ. ܬܺܬܳܐ. ܐܳܦ ܪܺܝܫܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗ̱ܘ̣. ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܛܳܥܶܝܢ ܒܶܗ ܘܰܒܝܽܘܕ ܪܳܫܡܺܝܢ ܠܶܗ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܠܰܪ̈ܒܺܝܥܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ. ܪܳܚܡܳܐ. ܚܳܬܡܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܽܘܪܓܰܢܽܘܢ ܛܳܒܽܘܥܳܐ. ܒܳܪܕܳܐ. ܒܳܪܩܳܐ. ܙܳܪܓܳܐ. ܡܳܪܬܳܐ. ܚܳܠܬܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 22,10). ܘܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܠܒܽܘܫܳܐ ܒܳܪܕܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘܶܐܢ ܣܳܡ̈ܩܶܐ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܒܰܚܛܳܗܳܐ ܘܰܒܨܺܝܪ ܕܡܳܢ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ ܐܶܬܚܰܘܪܘ ܒ ܐܰܝܟ ܐܰܝܠܳܐ. ܓܰܡܠܳܐ. ܬܰܕܐܳܐ. ܥܰܡܬܳܐ. ܝܰܡܬܳܐ. ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܘ̈ܩܶܐ ܕܣܶܒܶܠܬܳܐ. ܚܰܕ ܢܳܚܶܬ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܣܳܠܶܩ ܓ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ. ܨܶܒܬܳܐ. ܚܶܠܩܳܐ. ܕܶܠܩܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (6.1). ܘܫܶܩܠܳܐ ܕܰܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܡܠܶܐ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕ ܐܰܝܟ ܓܸܶܐܪܳܐ. ܫܸܶܐܪܳܐ. ܨܸܶܐܦܳܐ. ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܗ ܐܰܝܟ ܢܺܝ̣ܪܳܐ. ܥܺܝ̣ܪܳܐ. ܐܺܝ̣ܕܳܐ. ܟܺܝ̣ܡܳܐ ܘ ܐܰܝܟ ܕܺܐܒܳܐ. ܟܺܐܒܳܐ. ܟܺܐܦܳܐ. ܘܺܐܠܳܐ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܙ ܐܰܝܟ ܚܽܘ̣ܒܳܐ. ܥܽܘ̣ܒܳܐ. ܓܽܘ̣ܕܳܐ. ܠܽܘ̣ܚܳܐ. ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܗܳܐ ܡܶܬܬܰܩܪܶܝܢ[2] ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܘܩ̈ܶܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܚ ܐܰܝܟ ܙܽܘ̇ܦܳܐ. ܙܽܘ̇ܡܳܐ. ܓܽܘ̇ܒܳܐ ܗܳܢܰܘ ܓܺܫܪܳܐ. ܠܽܘ̇ܒܳܐ ܫܶܡ ܐܰܬܪܳܐ. ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܛ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܳܐ. ܥܝܳܕܳܐ. ܕܓܳܢܳܐ. ܚܬܳܡܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 20,14). ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܣܳܕܰܘ̈ܗܝ ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܓܳܠܰܘܗܝ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (II 16,13). ܘܫܰܡܥܺܝ ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ ܒܰܛܦܳܝܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܫܩܳܠܶܗ ܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ(Jer. 52,34). ܝ ܐܰܝܟ ܦܠܰܓܳܐ. ܦܪܰܓܳܐ. ܦܪܰܟܳܐ. ܬܦܰܝܳܐ ܝܐ ܐܰܝܟ ܡܓܶܢܳܐ. ܦܪܶܕܳܐ. ܓܒܶܬܳܐ. ܠܒܶܬܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܩ̈ܒܳܝܶܐ ܝܒ ܐܰܝܟ ܢܒܺܝܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܠܰܚܡܺܝ̈ܫܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܦܰܪܙܠܳܐ. ܡܰܩܛܝܳܐ. ܬܰܘܠܥܳܐ. ܡܰܠܟܬܳܐ. ܫܰܦ̈ܛܶܐ (3.22). ܘܶܐܬܳܐ ܡܰܪܩܳܩܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܰܡܠܠܳܐ ܒ ܐܰܝܟ ܐܶܣܛܘܳܐ. ܐܶܣܛܩܳܐ. ܐܶܣܛܠܳܐ. ܢܶܨܒܬܳܐ ܓ ܐܰܝܟ ܡܶܐܟ݂ܠܳܐ. ܡܶܐܚܕܳܐ. ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕ ܐܰܝܟ ܨܺܝܨܪܳܐ. ܗܺܝܙܡܳܐ. ܣܺܝܛܠܳܐ. ܣܺܝܡܬܳܐ ܗ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ. ܡܺܐܡܪܳܐ. ܓܺܝܓܠܳܐ. ܐܺܝܠܬܳܐ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܘ ܐܰܝܟ ܬܽܘܩ̄ܢܳܐ. ܟܽܘܫ̄ܪܳܐ. ܚܽܘܣ̄ܢܳܐ. ܐܽܘܪ̄ܚܳܐ. ܒܽܘܪ̄ܟܳܐ. ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (38.31). ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܟܽܘܫ̄ܪܗܽܘܢ. ܐܺܝܽܘܒ (28.10). ܒܚܽܘܣ̄ܢܶܗ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܢ ܢܦܰܠܶܓ. ܘܰܫܠܶܝܢ ܥܰܠ ܬܽܘܩ̄ܢܗܽܘܢ ܙ ܐܰܝܟ ܛܽܘ̇ܗܡܳܐ. ܐܽܘ̇ܪܝܳܐ. ܚܽܘ̇ܓܬܳܐ. ܓܽܘ̇ܢܝܳܐ. ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܚ ܐܰܝܟ ܨܘܳܨܪܳܐ. ܩܪܳܩܣܳܐ. ܟܝܳܠܬܳܐ. ܟܪܳܦܬܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (19.14). ܐܰܝܟ ܕܛܳܥܶܐ ܪܰܘܝܳܐ ܒܰܬܝܳܒܬܳܗ. ܘܰܐܝܟ ܒܰܠܽܘܛܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܩܥܳܪܬܶܗ (Is. 6,13) ܛ ܐܰܝܟ ܥܠܰܝܡܳܐ ܡܫܰܩܠܳܐ. ܚܢܰܓܬܳܐ. ܣܩܰܪܬܳܐ. ܬܩܰܢܬܳܐ. ܣܚܰܪܬܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (57.17). ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܚܢܰܓܬܶܗ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܠܶܒܳܗ̇. ܚܟܶܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ (13.14). ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܡܰܫܚܶܗ ܘܒܰܣܩܰܪܬܳܐ ܣܰܩܪܶܗ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 51,12). ܪܽܘܚܳܟ ܬܩܰܢܬܳܐ ܚܰܕܶܬ ܒܓܰܘܝ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ(II 15,25) . ܘܩܰܛܠܶܗ ܒܫܳܡܪܺܝܢ ܒܰܣܚܰܪܬܳܐ ܝ ܐܰܝܟ ܦܠܶܓܡܳܐ. ܟܪܶܦܣܳܐ. ܕܒܶܠܬܳܐ. ܚܫܶܠܬܳܐ. ܐܺܝܽܘܒ (6.4). ܘܰܒܥܶܬܬܶܗ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܣܰܪܶܕܬܰܢܝ ܝܐ ܐܰܝܟ ܒܩܺܝܩܳܐ. ܚܒܺܝܒܳܐ. ܒܥܺܝܪܳܐ. ܒܪܺܝܬܳܐ. ܚܶܟܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ (14.1). ܩܰܝܣܳܐ ܒܩܺܝܩܳܐ. ܐܺܝܽܘܒ (31.26). ܘܣܰܗܪܳܐ ܟܰܕ ܚܒܺܝܒ ܝܒ ܐܰܝܟ ܟܡܺܐܢܳܐ. ܙܡܺܠܝܳܐ. ܥܒܺܝܛܳܐ. ܩܛܺܪܩܳܐ. ܨܗܺܪܘܳܐ. ܫܒܺܫܬܳܐ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܝܓ ܐܰܝܟ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܝܕ ܐܰܝܟ ܣܓܽܘܠܳܐ. ܣܦܽܘܓܳܐ. ܨܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܟܰܕ ܘܰܐܘ ܬܶܬܪܺܝܡ ܠܰܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܦܟܺܝܢ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 4,39). ܘܠܰܩܶܛ ܦܰܩܽܘ̈ܥܶܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܡܠܶܐ ܠܒܳܫܶܗ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ Deut. 1,7) ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ(. ܠܥܳܪܳܒܳܐ ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ ܘܠܰܫܦܳܠܳܐ ܗܳܢܰܘ ܠܰܫܦܽܘܠܳܐ ܝܗ ܐܰܝܟ ܓܕܽܘ̇ܠܳܐ. ܙܥܽܘ̇ܪܳܐ. ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ. ܡܚܽܘ̇ܬܳܐ. ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܘܠܰܫܬܺܝ̈ܬܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܥܶܣܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܗܺܝܙܰܡܬܳܐ ܒ ܐܰܝܟ ܟܽܘܪܣܝܳܐ. ܩܽܘܪܨܠܳܐ. ܐܽܘܪܕܥܳܐ. ܫܽܘܪܥܬܳܐ. ܘܰܒܢܶܩ̈ܒܳܝܶܐ ܟܰܕ ܘܰܐܘ ܬܶܬܪܺܝܡ ܠܰܚܡܺܝܫܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܦܟܺܝܢ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 19,13). ܒܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܡܶܢ ܛܰܫܝ̈ܳܬܳܐ ܙܰܟܳܢܝ ܓ ܐܰܝܟ ܣܦܰܪܓܠܳܐ. ܡܣܰܡܥܠܳܐ. ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܕ ܐܰܝܟ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܦܪܺܝܩܬܳܐ ܗ ܐܰܝܟ ܣܢܺܝܓܪܳܐ. ܙܘܺܝܕܢܳܐ. ܥܪܺܝܒܬܳܐ. ܚܒܺܝܨܬܳܐ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܘ ܐܰܝܟ ܓܠܽܘܣܩܳܐ. ܕܠܽܘܚܝܳܐ. ܓܡܽܘܪܬܳܐ. ܚܡܽܘܪܬܳܐ ܙ ܐܰܝܟ ܟܢܽܘ̇ܢܬܳܐ. ܙܥܽܘ̇ܪܬܳܐ. ܙܩܽܘ̇ܛܬܳܐ. ܒܥܽܘ̇ܪܬܳܐ. ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܚ ܐܰܝܟ ܚܒܶܠܒܠܳܐ ܛ ܐܰܝܟ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܝ ܐܰܝܟ ܐܰܪܕܺܝܕܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܠܰܫܒܺܝ̈ܥܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܕ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܛܽܘܦܣܳܐ. ܐܰܝܟ ܓܠܽܘ̇ܣܩܡܳܐ. ܦܪܽܘ̇ܣܬܕܳܐ. ܦܪܽܘ̇ܬܕܩܳܐ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܟܺܡ̈ܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ݂̈ܰܝ݂ ܗܶܓ̈ܝܳܢܶܐ

ܠܰܪ̈ܒܺܝܥܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܫܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܪܰܒܳܠܳܐ. ܐܰܕܳܡܳܐ. ܥܰܪܳܒܳܐ ܒ ܐܰܝܟ ܛܰܪܳܢܳܐ. ܬܰܘܳܢܳܐ. ܦܰܕܳܢܳܐ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܟܰܕ ܒܰܛܦܳܝܳܐ ܕܶܐܣ̈ܛܽܘܢܶܐ ܘܕܶܐܣ̈ܶܐ ܡܛܰܫܶܐ ܪܺܫܶܗ ܓ ܐܰܝܟ ܐܶܓܳܪܳܐ. ܟܶܢܳܪܳܐ. ܣܶܡܳܠܳܐ. ܐܶܫܳܬܳܐ ܕ ܐܰܝܟ ܡܶܠܶܐܳܐ. ܗ ܐܰܝܟ ܓܺܗܰܢܳܐ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܘ ܐܰܝܟ ܐܳܡܶܠܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܠܰܚܡܺܝ̈ܫܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܰܓܢܳܐ. ܐܳܦܰܕܢܳܐ. ܐܳܦܰܪܬܳܐ. ܦܳܪܰܩܬܳܐ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 4,18). ܘܶܐܬܬܰܒܪܰܬ ܦܳܪܰܩܬܶܗ ܘܡܺܝܬ ܒ ܐܰܝܟ ܐܳܟܶܕܢܳܐ، ܩܳܝܶܡܬܳܐ. ܓ ܐܰܝܟ ܟܳܪܺܝܟܳܐ. ܣܳܪܺܝܣܳܐ. ܚܳܒܺܝܬܳܐ. ܩܳܪܺܝܬܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (36.23). ܘܝܶܩܕܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܓܰܠܬܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܥܰܠ ܩܳܡܺܝܢܳܐ ܕ ܐܰܝܟ ܫܳܡܽܘܢܳܐ. ܝܳܪܽܘܪܳܐ. ܙܳܒܽܘܪܳܐ. ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܗ ܐܰܝܟ ܣܰܪܛܳܢܳܐ. ܐܰܘܘܳܢܳܐ. ܐܰܪܘܳܢܳܐ. ܫܰܪܒܳܠܳܐ. ܩܰܪܕܳܠܳܐ. ܩܰܩܒܳܢܳܐ ܘ ܐܰܝܟ ܒܰܟܳܝܬܳܐ. ܚܰܕܳܝܬܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܚܰܪܩܶܠܳܝܳܐ (Luc. 1,28). ܚܕܳܝ ܚܰܕܳܝܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܙ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܡܰܩܰܒܬܳܐ. ܡܰܣܰܐܬܳܐ ܚ ܐܰܝܟ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܛ ܐܰܝܟ ܙܰܠܺܝܩܳܐ. ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܣܰܟܺܝܢܳܐ ܝ ܐܰܝܟ ܚܰܒܽܘܪܳܐ. ܚܰܙܽܘܪܳܐ. ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ(Ex. 8,21). ܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܟ ܘܥܰܠ ܒܰܝܬܳܟ ܥܰܪܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ. ܫܰܦ̈ܛܶܐ (15.15). ܘܶܐܫܟܰܚ ܦܰܟܳܐ ܕܰܚܡܳܪܳܐ ܛܰܪܽܘܢܳܐ ܝܐ ܐܰܝܟ ܨܶܢܳܪܬܳܐ. ܩܶܠܳܝܬܳܐ. ܝܒ ܐܰܝܟ ܡܶܕܝܳܪܳܐ. ܥܶܕܒܳܪܳܐ ܝܓ ܐܰܝܟ ܐܶܣܟܺܡܳܐ. ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܐܶܣܦܺܪܳܐ. ܐܶܣܬܺܪܳܐ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܝܕ ܐܰܝܟ ܢܰܦܛܺܪܳܐ. ܣܰܦܣܺܪܳܐ. ܝܗ ܐܰܝܟ ܩܶܠܽܘܪܳܐ. ܕܶܒܽܘܪܳܐ. ܐܶ‎ܠܽܘܬܳܐ. ܪܶܒܽܘܬܳܐ ܝܘ ܐܰܝܟ ܣܶܒܶܠܬܳܐ. ܦܶܠܶܐܬܳܐ. ܝܙ ܐܰܝܟ ܗܶܡܺܝܢܳܐ. ܪܶܒܺܝܬܳܐ. ܐܶ‎ܠܺܝܬܳܐ ܝܚ ܐܰܝܟ ܗܶܡܝܳܢܳܐ. ܚܶܡܝܳܢܳܐ ܝܛ ܐܰܝܟ ܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܐܺܝܠܳܢܳܐ. ܩܺܝܬܳܪܳܐ. ܓܺܝܣܳܪܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܓܺܝܣܳܪ̈ܶܐ ܣܰܓ̈ܺܝܰܐܝ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܟ ܐܰܝܟ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܝܺܒܰܡܬܳܐ ܟܐ ܐܰܝܟ ܝܺܠܶܠܬܳܐ. ܝܺܬܶܒܬܳܐ ܟܒ ܐܰܝܟ ܓܺܙܰܒܪܳܐ. ܫܺܫܰܠܬܳܐ. ܩܺܩܰܠܬܳܐ. ܟܓ ܐܰܝܟ ܓܺܝܽܘ̇ܪܳܐ. ܩܺܒܽܘܬܳܐ. ܩܺܪܽܘܬܳܐ. ܩܺܣܽܘܬܳܐ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܟܕ ܐܰܝܟ ܨܺܦܪܳܝܳܐ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܟܗ ܐܰܝܟ ܦܶܕܺܝܬܳܐ ܟܘ ܐܰܝܟ ܐܶ‎ܠܳܣܪܳܐ. ܒܶܣܳܕܝܳܐ ܟܙ ܐܰܝܟ ܟܶܘܶܐܠܳܐ ܟܚ ܐܰܝܟ ܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܨܽܘܢܳܡܳܐ. ܟܽܘܢܳܬܳܐ. ܡ̈ܰܬܠܶܐ (8.8). ܘܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ ܥܽܘܩܳܡܳܐ. ܘܦܽܘܬܳܠܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ (6.3). ܘܰܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܐܽܘܪ̈ܳܓܶܐ ܟܛ ܐܰܝܟ ܫܶܐܠܬܳܐ ܠ ܐܰܝܟ ܣܶܢܶܐܬܳܐ ܠܐ ܐܰܝܟ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܒ ܐܰܝܟ ܐ̱ܚܝܳܢܳܐ ܠܓ ܐܰܝܟ ܐܶܓܰܪܬܳܐ. ܘܒܰܨܚ̈ܳܚܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܒܝܽܘܕ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܐܺܝܓܰܪܬܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܣܳܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܕܳܐ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܘܠܰܫܬܺܝ̈ܬܰܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܐܳܦܰܪܣܢܳܐ ܒ ܐܰܝܟ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ. ܒܰܪܙܳܢܩܳܐ. ܛܰܪܡܳܣܬܳܐ. ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܓ ܐܰܝܟ ܬܰܪܓܡܳܢܳܐ. ܡܰܗܡܝܳܢܳܐ ܕ ܐܰܝܟ ܡܰܓܺܝܪܣܳܐ. ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ. ܟܰܫܺܝܪܬܳܐ ܗ ܐܰܝܟ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ. ܡܰܣܝܽܘܢܳܐ. ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ. ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܘ ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ. ܬܰܛܠܺܝܠܳܐ. ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ. ܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܙ ܐܰܝܟ ܦܰܪܕܺܣܩܳܐ. ܐܰܪܕܺܟܠܳܐ. ܚ ܐܰܝܟ ܐܶܟܣܶܕܪܳܐ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܛ ܐܰܝܟ ܫܰܪܘܰܝܢܳܐ. ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܬܰܗܠܰܠܬܳܐ. ܬܰܚܢܰܢܬܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Lev. 10,10). ܕܬܶܦܪܫܽܘܢ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܬܰܛܘܰܫܬܳܐ ܝ ܐܰܝܟ ܐܶܫܟܳܪܥܳܐ ܝܐ ܐܰܝܟ ܐܶܙܒܰܪܟܳܐ. ܡܶܨܛܰܒܬܳܐ ܝܒ ܐܰܝܟ ܐܶܫܬܪܳܟܳܐ ܝܓ ܐܰܝܟ ܦܺܝܠܳܪܓܳܐ ܝܕ ܐܰܝܟ ܡܺܝܙܪܳܢܳܐ. ܕܺܝܦܪܳܢܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (3.24). ܘܰܚܠܳܦ ܐܶܣܳܪ ܚܰܨ̈ܰܝܗܶܝܢ ܡܺܝܙܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܐܣܪ̈ܳܢ ܝܗ ܐܰܝܟ ܫܺܝ̣ܦܽܘ̣ܪܳܐ. ܟܺܝ̣ܡܽܘ̣ܢܳܐ. ܒܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬܳܐ. ܫܺܝ̣ܛܽܘ̣ܬܳܐ ܝܘ ܐܰܝܟ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܦܽܘܣܩܳܢܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 9,15). ܘܗܳܢܳܐ ܦܽܘܣܩܳܢܳܐ ܕܡܰܕܰܐܬܳܐ ܝܙ ܐܰܝܟ ܒܽܘܨܺܝܢܳܐ. ܩܽܘܦܺܝܢܳܐ. ܛܽܘܛܺܝܬܳܐ. ܫܽܘܥܺܝܬܳܐ. ܝܚ ܐܰܝܟ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܬܳܪܐܽܘܬܳܐ ܝܛ ܐܰܝܟ ܗܶܢܝܽܘܟܳܐ. ܐܶܣܦܽܘܓܳܐ ܟ ܐܰܝܟ ܝܳܪܺܝܥܬܳܐ. ܫܳܛܺܝܦܬܳܐ ܟܐ ܐܰܝܟ ܐܳܟܽܘܠܬܳܐ. ܟܳܪܽܘܟܬܳܐ ܟܒ ܐܰܝܟ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ. ܬܰܠܒܶܫܬܳܐ. ܦܰܪܨܶܢܬܳܐ ܟܓ ܐܰܝܟ ܐܰܒܽܘܒܬܳܐ. ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܟܕ ܐܰܝܟ ܕܶܒܽܘܪܬܳܐ. ܦܶܛܽܘܪܬܳܐ ܟܗ ܐܰܝܟ ܬܶܫܘܺܝܬܳܐ. ܡܶܐܦܺܝܬܳܐ ܟܘ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܳܝܬܳܐ. ܛܺܝܠܳܝܬܳܐ ܟܙ ܐܰܝܟ ܨܺܦܪܳܝܬܳܐ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܟܚ ܐܰܝܟ ܡܶܐܣܰܪܬܳܐ ܟܛ ܐܰܝܟ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠ ܐܰܝܟ ܕܽܘܓܽܘܬܳܐ. ܒܽܘܪܽܘܬܳܐ ܠܐ ܐܰܝܟ ܒܽܘ̇ܕܽܘܬܳܐ ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܠܒ ܐܰܝܟ ܟܽܘܕܰܢܬܳܐ. ܗܽܘܓܰܢܬܳܐ ܠܓ ܐܰܝܟ ܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܠܕ ܐܰܝܟ ܡܪܰܡܝܳܢܳܐ. ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ. ܫܪܰܩܪܳܩܳܐ. ܠܗ ܐܰܝܟ ܫܪܰܕܽܘܕܳܐ. ܨܪܰܕܽܘܕܳܐ ܠܘ ܐܰܝܟ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܠܙ ܐܰܝܟ ܥܪܰܘܺܝܬܳܐ. ܥܢܰܘܺܝܬܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܚܒܳܨ ܘܰܐܘ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܘܰܚܒܳܨ ܘܰܐܘ ܡܰܫܠܡܺܝܢ. ܠܚ ܐܰܝܟ ܡܪܺܝܡܳܢܳܐ. ܡܩܺܝܡܢܳܐ. ܠܛ ܐܰܝܟ ܩܪܳܚܽܘܬܳܐ. ܟܚܳܠܽܘܬܳܐ ܡ ܐܰܝܟ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܡܐ ܐܰܝܟ ܡܶܐܙܰܠܬܳܐ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܘܠܰܫܒܺܝ̈ܥܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܒ ܐܰܝܟ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ. ܩܶܣܛܪܽܘܡܳܐ ܓ ܐܰܝܟ ܐܶܣܦܪܺܝܕܳܐ ܕ ܐܰܝܟ ܩܪܰܦܫܽܘܫܳܐ ܗ ܐܰܝܟ ܫܽܘܦܢܺܝܢܳܐ. ܕܽܘܠܦܺܝܢܳܐ. ܩܽܘܪܢܺܝܬܳܐ. ܙܽܘܪܕܺܝܬܳܐ ܘ ܐܰܝܟ ܦܽܘܪܬܰܥܢܳܐ. ܩܽܘܪܕܰܚܢܳܐ. ܚܽܘܪܒܰܟܢܳܐ ܙ ܐܰܝܟ ܚܠܺܝܙܽܘܢܳܐ. ܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܚ ܐܰܝܟ ܟܪܺܣܛܝܳܢܳܐ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܪܺܫ ܛ ܐܰܝܟ ܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ. ܡܬܰܪܓܡܳܢܳܐ ܝ ܐܰܝܟ ܡܰܝܬܝܽܘܬܳܐ. ܡܰܙܠܓܽܘܬܳܐ. ܝܐ ܐܰܝܟ ܡܡܰܫܚܽܘܬܳܐ. ܡܕܰܪܡܽܘܬܳܐ. ܝܒ ܐܰܝܟ ܨܪܽܘܪܺܝܬܳܐ. ܪܒܽܘܒܺܝܬܳܐ. ܝܓ ܐܰܝܟ ܡܰܚܟܽܘܡܬܳܐ. ܡܰܬܩܽܘܠܬܳܐ ܝܕ ܐܰܝܟ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܐܶܣܟܽܘܦܬܳܐ ܝܗ ܐܰܝܟ ܐܽܘܪܩܰܥܬܳܐ. ܟܽܘܙܒܰܪܬܳܐ ܝܘ ܐܰܝܟ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ. ܚܕܽܘܓܽܘܬܳܐ ܝܙ ܐܰܝܟ ܩܽܘܠܺܝܣܳܬܳܐ ܝܚ ܐܰܝܟ ܐ̱ܚܝܳܢܽܘܬܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܘܠܰܬܡܺܝ̈ܢܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܐ̱ܚܪܳܢܝܽܘܬܳܐ ܒ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܕܰܠܚܳܢܳܐ. ܓ ܐܰܝܟ ܡܣܰܡܥܠܽܘܬܳܐ.

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܟܺܡ̈ܶܐ ܪ̈ܒܺܝܥܳܝ݂ܰܝ݂ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ

ܠܫܰܬܺܝ̈ܬܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܫܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܫܡܰܝܳܢܳܝܳܐ ܒ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ. ܓܰܒܪܳܢܳܝܳܐ ܓ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟܳܝܳܐ ܕ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܢܳܝܳܐ. ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܗ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܢܳܝܳܐ. ܡܶܕܪܳܢܳܝܳܐ ܘ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܦܰܟܳܢܽܘܬܳܐ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܘܠܰܫܒܺܝ̈ܥܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ. ܕܰܚܽܘܠܬܳܢܳܐ ܒ ܐܰܝܟ ܡܶܫܬܰܒܚܳܢܳܐ. ܡܶܬܓܰܢܝܳܢܳܐ ܓ ܐܰܝܟ ܓܶܠܳܝܽܘܢܳܐ ܕ ܐܰܝܟ ܐܰܝܢܳܝܽܘܬܳܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ ܐܰܝܟ ܚܰܡܨܰܠܳܝܬܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (35.1). ܘܬܰܦܪܰܥ ܐܰܝܟ ܚܰܡܨܰܠܳܝܬܳܐ ܘ ܐܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܙ ܐܰܝܟ ܩܶܪܝ݂ܳܝ݂ܽܘܬܳܐ ܚ ܐܰܝܟ ܢܰܚܫܺܪܽܘܬܳܐ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܫܺܝܢ ܛ ܐܰܝܟ ܚܳܢܽܘܝܽܘܬܳܐ ܝ ܐܰܝܟ ܟܳܬܽܘܒܽܘܬܳܐ ܝܐ ܐܰܝܟ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܝܒ ܐܰܝܟ ܐܰܚܽܘܣܽܘܢܳܐ. ܥܰܡܽܘܛܽܘܬܳܐ ܝܓ ܐܰܝܟ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܚܰܘܪܳܢܺܝܬܳܐ. ܝܕ ܐܰܝܟ ܡܽܘܪܢܺܝܬܳܐ ܝܗ ܐܰܝܟ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܝܘ ܐܰܝܟ ܠܶܣܛܳܝܽܘܬܳܐ ܝܙ ܐܰܝܟ ܡܰܓܘܣܺܝܬܳܐ. ܝܚ ܐܰܝܟ ܫܰܠܶܗܒܺܝܬܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ ܗܶܓܝ̈ܳܢܶܐ ܗ̱ܘ̣.

   ܨܶܡܚܳܐ ܘܠܰܬܡܺܝ̈ܢܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܫܬܳܬܰܥܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܢܰܚܫܺܝܪܬܳܢܳܐ. ܒ ܦܰܪܕܰܝܣܦܳܢܳܐ ܓ ܐܰܝܟ ܠܰܚܟܽܘܫܬܳܢܳܐ ܕ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܽܘܣܽܘܢܳܐ ܗ ܐܰܝܟ ܐܶܣܦܰܝܢܺܝܩܳܐ ܘ ܐܰܝܟ ܡܶܬܬܰܝܬܝܳܢܳܐ ܙ ܐܰܝܟ ܫܽܘܦܰܪܕܺܝܩܳܐ ܚ ܐܰܝܟ ܫܰܒܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܛ ܐܰܝܟ ܡܟܰܗܢܳܢܽܘܬܳܐ ܝ ܐܰܝܟ ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܝܐ ܐܰܝܟ ܡܰܪܬܝܳܢܺܝܬܳܐ ܝܒ ܐܰܝܟ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܝܓ ܐܰܝܟ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܝܕ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܽܘܢܺܝܬܳܐ ܝܗ ܐܰܝܟ ܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܝܘ ܐܰܝܟ ܬܰܪܢܳܓܽܘܠܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܠܰܬܫܺܝ̈ܥܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬܬܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܛܰܢܬܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒ ܐܰܝܟ ܫܒܰܪܬܽܘܢܺܝܬܳܐ ܣܟܰܠܬܽܘܢܺܝܬܳܐ ܓ ܐܰܝܟ ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕ ܐܰܝܟ ܠܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܟܺܡ̈ܶܐ ܚܡܺܝ̈ܫܳܝ݂ܰܝ݂ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ

ܠܰܬܡܺܝ̈ܢܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܢܳܝܳܐ ܒ ܐܰܝܟ ܡܰܚܫܰܒܬܳܢܳܝܳܐ ܓ ܐܰܝܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܝܽܘܬܳܐ ܗ ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܠܰܬܫܺܝ̈ܥܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܪܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܽܘܬܳܐ ܒ ܐܰܝܟ ܡܶܬܚܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܠܰܥܣܺܝܪ̈ܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒ ܐܰܝܟ ܡܶܫܬܰܘܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܓ ܐܰܝܟ ܒܳܒܽܘܣܬܽܘܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܚܟܽܘܫܬܳܢܽܘܬܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܠܰܕܚܕܰܥܣܶܪ̈ܶܐ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܛܰܠܝܽܘܣܬܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܽܘܣܬܽܘܢܺܝܬܳܐ ܓ ܐܰܝܟ ܡܶܬܚܙܰܘܙܝܳܢܽܘܬܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘ̈ܦܣܰܝ ܐܶܣܟܺܡ̈ܶܐ ܣܠܶܩܘ ܥܰܠ ܒܳܠܳܐ ܕܫܳܥܬܳܐ. ܘܡܰܨܝܳܐ ܕܳܐܦ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܕܰܡܒܰܨܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܥܽܘ̈ܕܝ݂ܳܝ݂ܶܐ. ܐܰܝܟ ܥܕܶܢ. ܐܳܐܰܪ. ܬܺܒܶܝܠ. ܫܝܽܘܠ. ܗܳܡܳܢ. ܐܰܦܣܳܘܢ. ܒܰܠܰܢܺܐ. ܒܶܠܶܐܰܝܪ. ܐܺܝܩܺܐ. ܐܰܢܰܢܩܺܐ. ܐܽܘ̇ܪܫܠܶܡ. ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ. ܐܶܘܟܰܪܺܣܛܺܝܰܐ. ܩܽܘܒܶܪܢܺܝܛܺܐ. ܒܽܘ̇ܠܶܘܛܺܐ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܛܶܝܬ. ܐܰܝܟ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ. ܘܒܰܙܩܳܦܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ. ܘܩܺܝܢܕܽܘ̇ܢܽܘܣ. ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܳܕܠܰܬ. ܐܰܝܟ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ. ܘܩܺܝܘܰܢܕܺܝܢܽܘܣ ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܘܰܚܒܳܨ ܕܳܠܰܬ ܐܰܝܟ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܫܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܳܓܰܝ̈ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ

  ܟܽܠ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܢ ܚܰܕ ܡܰܫܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܡܳܐ. ܐܰܘ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܐܶܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܐܰܝܟ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܨܶܝܕ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܘܰܐܪ̈ܰܒܳܝܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܕܫ̈ܰܝ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ. ܚܕܳܢܳܝܳܐ. ܬܪܰܝܳܢܝܳܐ. ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܘܨܶܝܕ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ ܫܘܶܐ ܬܪܰܝܳܢܳܝܳܐ ܠܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ، ܡܶܢ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܰܝܟ ܗܳܐ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܩܳܡܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܶܝܢ (Luc. 24,4). ܒܕܽܘܟ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܶܠܥܳܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ. ܡܶܬܬܰܣܪܰܚ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܘܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ(II 7,16). ܘܰܗܘܳܬ ܣܰܐܬܳܐ ܕܢܰܫܺܝܦܳܐ ܒܣܶܠܥܳܐ. ܘܣ̈ܰܐܬ݂ܺܝܢ ܣܥܳܪ̈ܺܝܢ ܒܣܶܠܥܳܐ ܗܳܢܰܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܣ̈ܰܐܬ݂ܺܝܢ. ܒܰܕܝܰܘܢܳܝܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܝܠܳܐ ܕܰܣܡܺܝܕܳܐ ܒܣܺܝܩܠܽܘܢ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܟܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܣܥܳܪ̈ܶܐ ܒܣܺܝܩܠܽܘܢ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܒܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܥܰܕ ܥܶܕܳܢ ܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ ܘܦܶܠܓܽܘܬ ܥܶܕܳܢ ܕܰܒܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ (12.7). ܠܥܶܕܳܢ ܡ̇ܰܢ ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܘܰܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܐܰܘ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܘ ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ ܐܰܟܚܕܳܐ.

   ܙܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܘ ܟܝܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܪܰܚܫܳܐ. ܛܰܝܪܳܐ. ܣܺܐܡܳܐ. ܡܰܢܢܳܐ. ܪܽܘܙܳܐ. ܬܽܘܡܳܐ. ܐܰܘ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܫܪܳܪܳܐ. ܚܰܢܳܢܳܐ. ܩܽܘܫܬܳܐ. ܚܛܺܝܬܳܐ. ܡܰܘܡܳܬܳܐ. ܒܰܕܫܶܡ ܚܛܳ̈ܗܷ̈ܐ ܟܢܽܘܫܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܡܰܘܡ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܰܘܡܺܝܬܳܐ ܒܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ. ܠܳܐ ܕܡܰܘܡܳܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܐܺܝܣܳܚܩ. ܕܚܝ̈ܠܳܢ ܣܰܓܺܝ ܡܰܘ̈ܡܳܬܝ ܚܫܰܚܬܳܐ ܗ̱ܝ ܫܺܐܝܠܬܳܐ.

   ܙܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܬܽܘܒ. ܐܰܘ ܟܝܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܦܠܳܛܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܫ. ܒܰܕܚܺܐܪܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܫ ܠܳܐ ܐܺܝܬ. ܐܳܦܶܢ ܚܺܐܪܬܳܐ ܐܺܝܬ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Gal. 4,26). ܗܳܝ̇ ܕܶܝܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܚܺܐܪܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܡܰܢ. ܐܰܘ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܰܕܪܰܚܡܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܡܰܪܒܥܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܝܟ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܫܡ̈ܳܗܳܬܳܐ.

   ܙܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܟܝܳܢܳܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܐܰܝܟ ܫܡܰܝܳܐ ܟܽܘܪܣܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ (Matth. 5,34). ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ (Ps. 19,2). ܘܠܳܐ ܬܶܓܚܰܟ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܡܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܚܶܢ̈ܟܰܘܗܝ (Sir. 7,11). ܘܺܐܝܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܬܢܳܢ. ܘܰܪܥܺܝ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܩܰܛܺܝܢܬܳܐ (Zach. 11,5). ܘܚܰܡܶܫ ܥܳܢ̈ܳܐ ܟܰܕ ܡܰܬܩ̈ܢܳܢ (I Sam. 25,18). ܘܡܺܝܬܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ (Ex. 9,6). ܘܰܒܥܺܝܪܗܽܘܢ ܠܳܐ ܙܥܰܪ̈ܝ (Ps. 107,88). ܫܡܰܥ ܥܰܡܝ ܘܺܐܡܰܪ ܠܳܟ (Ps. 50,7). ܘܰܕܠܳܐ ܢܫܰܕܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܘܢܶܦܠܚܽܘܢ (comp. Ex. 8,29) . ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܡܶܕܶܡ. ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 23,8). ܘܡܰܣܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܐܳܬ݂ܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܛܰܠܠܺܝܢ. ܘܟܽܠ ܬܽܘܒ. ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ .(II Reg. 17,16 etc.)

   ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܚܕܳܢܳܝ ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ. ܐܰܝܟ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ ܘܰܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܚܕܳܢܳܝ ܐܰܝܟ ܡܰܘܡܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܚܕܳܢܳܝ ܘܰܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ ܐܰܝܟ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܐܽܘ̈ܫܢܶܐ ܥܳܗܪ̈ܶܐ (Jer. 5,8). ܐܰܘ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ ܘܰܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ ܘܰܚܕܳܢܳܝ ܐܰܝܟ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ (Joa. 1,4). ܐܰܘ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܚܕܳܢܳܝ ܘܰܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ ܘܰܚܕܳܢܳܝ ܐܰܝܟ ܫܡܰܥ . 6,4) ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ (Deut. ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܰܝܟ ܚܶܠܳܐ (I Reg. 4,20)

   ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܫܶܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ. ܚܰܕ ܡܰܢ ܣܥܽܘܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ. ܘܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܥܛܺܝܦ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܶܗ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܚܕܳܢܳܝܶܗ ܚܰܝܳܐ ܗ̱ܘ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ. ܘܡܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܶܗ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝܳܐ. ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܚܕܳܢܳܝܬܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܬܬܰܠܘܰܬ. ܐܰܝܟ ܛܽܘܝܳܒܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ (Ps. 10,17). ܘܛܳܪܦܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܕܺܝܗܽܘܢ (Luc. 23,48). ܘܡܰܦܩܺܝܢ ܫܶܡܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܒܺܝ̈ܫܶܐ (Luc. 6,22). ܘܥܰܠ ܢܰܦܫܟܶܝܢ ܒܟܳܝ݂̈ܶܝ݂ܢ (Luc. 23,28). ܘܫܳܩܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܪܽܘܚܗܽܘܢ ܘܡܳܝܬܺܝܢ (Ps. 104,29). ܘܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ ܡܠܺܝ ܟܰܪܣܗܽܘܢ (Ps. 17,14). ܘܗܳܐ ܢܳܪܓܳܐ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܺܐܝܠ̈ܳܢܶܐ (Matth. 3,10 Luc.3,9). ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܳܐܟ̈ܶܕܢܶܐ (Matth. 3,7). ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܚ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܘܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܘܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠ̈ܕܶܐ. ܚܰܕ ܠܶܒܳܐ ܘܚܰܕܝܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܠܰܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܕ ܝܳܗܶܒ ܟܬܳܒܳܐ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܐܰܘ ܒܘܰܐܘ ܗ̇ܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܣܽܘ̈ܢܶܗܕܽܘ. ܐܰܘ ܒܛܶܝܬ ܦܬܺܝܚܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܽܘܓܡ̈ܰܛܰܐ. ܐܰܘ ܒܳܐܠܰܦ ܦܬܺܝܚܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܽܘܪ̈ܓܰܢܰܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠ̈ܺܝܰܐ. ܐܰܘ ܒܣܶܡܟܰܬ ܐܰܝܟ ܐܽܘܣ̈ܺܝܰܐܣ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܩܕܳܡ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܐܘ ܟܳܬܒܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܗܽܘܠܶܐ ܗܽܘܠ̈ܰܘܣ. ܙܺܐܛܺܡܰܐ ܕܶܝܢ. ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܒܛܶܝܬ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܐܰܝܟ ܙܺܐܛܺܡ̈ܰܛܰܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܒܳܐܠܰܦ ܦܬܺܝܚܬܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ. ܘܰܪܒܺܝܨܬܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (26.3). ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܡܦܳܣ ܐܰܢ̱ܬ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܙܺܐܛܺܡ̈ܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܗ̇ܳܘܶܐ ܕܶܝܢ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܘܰܒܗܶܐ ܐܳܬܽܘܬܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܠܳܐ ܪ̈ܰܘܒܶܐ ܘܰܢܩܳܫ ܦܰܟ̈ܶܐ ܕܩܽܘܪ̈ܺܝܛܰܗܣ. ܘܰܐܒܽܘ̈ܒܶܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܰܢܛܰܗܣ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܒܢܽܘ̈ܩܙܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܶܠܥܳܕ ܫܽܘܚܠܳܦ ܙܰܘܥܳܐ ܗ̇ܳܘܶܐ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܦܪܽܘܛܰܐܣܺܝܣ ܚܕܳܐ. ܘܰܦܪ̈ܽܘܛܰܐܣܺܝܣ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠ̈ܳܓܰܝ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ

   ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܰܢ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܟܢܽܘܫܝܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܚܰܒܪܳܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܒܰܪܬܳܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܟܢܽܘܫܝܰܐ ܗ̱ܘ ܬܪܺܝܥܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܒܪܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܰܪܬܳܐ ܒܢ̈ܳܬܳܐ. ܒܫܰܠܡܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܰܬܪܺܝܥܳܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܟܢܽܘܫܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܚܰܕ ܠܥܶܣܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܡܶܐ. ܐܺܝ̈ܕܶܐ. ܚܡܳܪ̈ܶܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܳܨ ܪܺܫ. ܐܰܘ ܟܢܽܘܫܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܝܰܬܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܚܶܡܪ̈ܳܐ. ܒܰܪܒܳܨ ܚܶܝܬ ܘܰܙܩܳܦ ܪܺܫ. ܒܗܳܝ̇ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܶܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܫܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ (Jer. 7,32). ܗܳܢܰܘ ܒܳܬܰܪ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܙܥܽܘܪ. ܘܢܽܘ̈ܢܶܐ ܡܪ̈ܺܝܕܰܝ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܗܳܢܰܘ ܕܨܰܝ̈ܳܕܶܐ. ܠܟܽܠ ܐܺܝ̈ܕܺܝܢ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܢܰܘ ܕܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܘܰܣܛܰܪ. ܘܒܰܫܡܽܘܐܶܝܠ (II 16,1). ܐܰܝܬܺܝ ܥܰܡܶܗ ܬܪܶܝܢ ܚܡܳܪ̈ܺܝܢ ܕܰܛܥܺܝܢܺܝܢ. ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ. ܘܡܶܢ ܓܰܡ̈ܠܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܚܶܡܪ̈ܳܐ (I Sam. 15,3). ܒܰܪܒܳܨ ܚܶܝܬ ܗܳܢܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܥܶܩ̈ܒܶܐ. ܟܶܢ̈ܦܶܐ. ܨܶܒ̈ܥܶܐ. ܚܰܝ̈ܠܶܐ. ܠܶܒ̈ܶܐ ܕܰܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܕܳܪ̈ܳܬܳܐ ܘܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܕܝܰܬܺܝܪܽܘܬܳܐ.

   ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܒܰܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܚܶܝܬ ܕܚܶܡܪ̈ܳܐ ܡܶܬܪܰܒܨܳܐ ܘܡܺܝܡ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ. ܫ̈ܰܦܛܶܐ (19.19). ܐܳܦ ܬܶܒܢܳܐ ܐܳܦ ܟܶܣܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܚܶܡܪ̈ܰܢ. ܘܰܐܥܠܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ ܘܰܐܪܡܺܝ ܠܚܶܡܪ̈ܶܗ (Judic. 19,21). ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܠܰܚܡܳܪ̈ܰܝܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܚܡܳܪ̈ܰܘܗܝ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܠܰܘ ܪܰܡܟܳܐ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܟܢܽܘܫܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܢ̈ܰܘܳܬܳܐ ܟܝ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܐܶܕܢ̈ܶܐ. ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܩܰܪ̈ܢܶܐ. ܐܰܘ ܕܰܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܟܝܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܐܶܕܢ̈ܳܬܳܐ. ܐܺܝ̈ܕܰܗܳܬܳܐ. ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܕܳܐ ܠܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܠܓܺܝܓܠܳܐ. ܐܺܝܕ̈ܰܗܳܬܳܐ ܕܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܒܰܐܓܳܢܳܐ ܚܕܳܐ(I Reg. 7,32). ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܩܰܪܢܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܶܓܰܕܶܡ (Ps. 75,10). ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܘܠܰܘ ܩܰܪ̈ܢܶܐ. ܘܰܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܪܶܓܠܳܐ ܘܪ̈ܶܓܠܶܐ. ܘܰܠܡܰܝ̈ܳܐ ܪܓܶܠܬܳܐ ܘܪ̈ܶܓܠܳܬܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܺܥܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ ܒܺܝ̈ܥܶܐ. ܘܡܶܢ ܠܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܒܺܝ̈ܥܳܬܳܐ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܟܢܽܘܫ̈ܝܶܐ ܢܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܠܟܽܠ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܪܒܺܝܨܳܐ. ܐܰܘ ܙܩܺܝܦܳܐ ܝܽܘܕܳܝܳܐ. ܢܽܘܢ ܫܠܺܝܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܚܒܳܨܳܐ ܢܳܩܦܳܐ. ܕܶܟܪܳܝܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܟܰܪ̈ܟܶܐ. ܟܰܪ̈ܡܶܐ. ܣܡܳܕܪ̈ܶܐ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܡܢܰܝ̈ܳܐ. ܡܰܠ̈ܟܺܝܢ. ܟܰܪ̈ܟܺܝܢ. ܟܰܪ̈ܡܺܝܢ. ܣܡܳܕܪ̈ܺܝܢ. ܒ̈ܢܺܝܢ. ܡ̈ܢܺܝܢ. ܐܰܘ ܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܰܬܳܢ̈ܶܐ. ܦܰܕܳܢ̈ܶܐ. ܟܰܟܪ̈ܶܐ. ܣܥܳܪ̈ܶܐ. ܣ̈ܳܐܶܐ. ܣ̈ܰܐܬܶܐ. ܣ̈ܰܬܶܐ. ܫܒܺܫ̈ܬܶܐ. ܐܰܬܳܢܺܝ̈ܢ. ܦܰܕܳܢܺܝ̈ܢ. ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ. ܣܥܳܪ̈ܺܝܢ. ܣܴ̈ܐܺܝܢ. ܣ̈ܰܐܬܺܝܢ. ܣ̈ܰܬܺܝܢ. ܫܒܺܫ̈ܬܺܝܢ ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܬܰܘܳܝܳܐ ܢܽܘܢ ܫܠܺܝܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܙܩܳܦܳܐ ܢܳܩܦܳܐ. ܕܶܟܪܳܝܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܐܶܣܛܕܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܰܝܠ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܐܽܘܪ̈ܰܘܳܢ. ܐܶܣܛ̈ܕܰܘܳܢ. ܚܰܝܠ̈ܰܘܳܢ. ܠܰܝܠ̈ܰܘܳܢ. ܐܰܘ ܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ. ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܬܳܐ. ܡܰܬܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܓܪ̈ܺܝܨܳܬܳܐ. ܒܢ̈ܳܬܳܐ. ܡܰܚ̈ܘܳܢ. ܢܰܦ̈ܫܳܢ. ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܢ. ܡܰܬܪ̈ܝܳܢ. ܓܪ̈ܺܝܨܳܢ. ܒܢ̈ܳܢ ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ. ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܐܶܕܢ̈ܶܐ. ܩܰܪ̈ܢܶܐ. ܪ̈ܽܘܚܺܝܢ. ܥܰܝ̈ܢܺܝܢ. ܐܶܕܢܺܝ̈ܢ. ܩܰܪ̈ܢܺܝܢ ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܘܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ. ܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܐܶܕܢ̈ܳܬܳܐ. ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ. ܪ̈ܽܘܚܳܢ. ܥܰܝ̈ܢܳܢ. ܐܶܕܢ̈ܳܢ. ܩܰܪ̈ܢܳܢ ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܢܰܦܫܶܗ ܓܽܘܡܪ̈ܺܝܢ ܬܶܠܗܰܛ (Job. 41,12). ܘܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܽܘܒ (31.10). ܐܶܠܳܐ ܛܶܚܢܰܬ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܬܝ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ (II Cor. 1,13). ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܢ ܟ̇ܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ. ܘܡܶܢ ܚ̈ܰܕܬܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚ̈ܰܕܬܳܢ ܟܺܝܬ ܘܰܕܥܰܬܺܝ̈ܩܳܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܰܚܕܳܢܳܝ̈ܰܝ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ

   ܡܶܢ ܕܡܳܐ. ܗܢܳܐ ܕ̈ܡܶܐ. ܗ̈ܢܶܐ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܡܳܐ. ܚܡܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܚܡ̈ܳܗܶܐ. ܘܡܶܢ ܬܕܳܐ. ܙܢܳܐ ܬܕ̈ܰܝܳܐ. ܙ̈ܢܰܝܳܐ ܒܝܽܘܕ. ܘܡܶܢ ܒܪܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܫܒܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܳܢܰܐ ܗ̱ܘ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܟܡܳܐ. ܠܟܳܐ. ܫܬܳܐ. ܡܳܐܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܡܰܐܬܳܐ ܡܰܐ̈ܘܳܬܳܐ ܕܶܐܘܰܓܪܺܝܣ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܳܢܰܝ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ

 ܡܶܢ ܣܳܒܳܐ. ܣܳܐܳܐ. ܝܳܬܳܐ. ܣ̈ܳܒܶܐ. ܣ̈ܳܐܶܐ. ܝ̈ܳܬܶܐ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܳܪܳܐ. ܚܳܬܳܐ. ܥܳܢ̈ܳܐ. ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ. ܥܳܢ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܳܐܰܪ. ܐܰܐܶܪ̈ܰܐܣ ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܰܪܒܳܨ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܒܳܐ. ܣܰܬܳܐ. ܓ̈ܰܒܶܐ. ܣ̈ܰܬܶܐ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܰܒ̈ܳܗܶܐ ܠܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ. ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܪܰܒܳܐ ܪ̈ܰܒܶܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܶܐ. ܘܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܝܰܡܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܡܶܢ ܣܰܡܳܐ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܓܶܦܳܐ. ܕܶܒܳܐ. ܓܶܦ̈ܶܐ. ܕܶܒ̈ܶܐ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܶܒܳܐ ܐܶܒܳܢ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܶܡܳܐ ܐܶܡ̈ܗܳܬܳܐ. ܘܟܶܬܳܐ ܘܬܶܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܬܺܩܳܐ. ܒܺܪܳܐ. ܬܺܩ̈ܶܐ. ܒܺܪ̈ܶܐ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܐܰܢܛܽܘܢ ܕܶܝܢ ܪܺܝܛܽܘܪ. ܟܰܕ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܢܳܦܽܘܩܬܳܐ ܡܶܣܬܰܘܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܕܳܠܝܳܐ ܠܰܡ ܘܡܰܝܬܝܳܐ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܥܽܘ̈ܡܩܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܛܰܫܶܝܢ. ܒܰܟܬܳܒܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܒܺܪܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܺܪ̈ܶܐ ܐܳܬܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܺܝܪܬܳܐ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܒܺܪ̈ܝܳܬܳܐ.

    ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܘܡܶܢ ܪܳܕܝܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܫ ܪ̈ܳܕܰܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ. ܕܳܘ̈ܰܝܳܐ. ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ. ܡ̈ܰܬܠܶܐ (5.15). ܐܶܫܬܰܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܒܺܪܳܟ ܘܪ̈ܳܕܰܝܳܐ ܡܶܢ ܡܥܺܝܢܳܟ. ܘܡܶܢ ܐܳܣܝܳܐ. ܪܳܥܝܳܐ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܳܓܬܳܐ. ܦܳܪܬܳܐ ܚ̈ܳܓܶܐ. ܦܳܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܨܳܐܬܳܐ ܨ̈ܳܐܬܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܟܡܳܐ ܕܰܒܨ̈ܳܐܬܶܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܳܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܘܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܳܪܬܳܐ. ܣܳܒܬܳܐ. ܡܳܪ̈ܳܬܳܐ. ܣܳܒ̈ܳܬܳܐ.

    ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܢܰܗܪܳܐ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܰ‎ܠܦܳܐ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܘܰܐܠܦ̈ܰܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܒ̈ܳܬܶܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܥܝܳܐ. ܛܰܒܝܳܐ. ܦܰܐܝܳܐ. ܓܰܐܝܳܐ. ܠܰܐܝܳܐ. ܡܥܰܝ̈ܳܐ. ܛܒܰܝ̈ܳܐ. ܦ̈ܐܰܝܳܐ. ܓ̈ܐܰܝܳܐ. ܠܐܰܝ̈ܳܐ. ܒܰܫܠܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܦܬܳܚ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (13.9). ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܚܰܒܶܠ ܠܰܓܐܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܠܰܓ̈ܐܰܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܬܶܫܪܺܝ ܕܰܡܢܺܝܚ ܠܰܠܐܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܢ ܚܽܘܡܳܐ ܘܚܶܠܳܐ ܕܩܰܝܛܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ. ܘܩܰܪ̈ܩܦܳܝܶܐ. ܒܰܓ̈ܐܰܝܳܐ ܡܰܢ ܠܓܳܡܰܠ ܦܳܬܚܺܝܢ ܒܰܠܐܰܝ̈ܳܐ ܕܶܝܢ ܠܠܳܡܰܕ ܠܳܐ ܘܳܠܝܳܐܺܝܬ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܐܶܬܡܳܠܝ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܓ̈ܰܐܝܶܐ ܘܪ̈ܳܡܶܐ ܘܫܰܠ̈ܺܝܛܳܢܶܐ. ܒܰܪܒܳܨ ܝܽܘܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܣܰܓܺܝ ܒܠܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܢ ܥܰܪܝܳܐ ܥܰܪ̈ܝܶܐ. ܒܰܪܒܳܨ ܝܽܘܕ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܕܡܰܡܪܚܳܐ ܥܰܠ ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܠܺܠ̈ܝܳܝܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܪ̈ܝܶܐ ܘܡܶܛܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܩܰܨܝܳܐ. ܛܰܠܝܳܐ. ܚܰܕܝܳܐ ܩ̈ܨܳܝܶܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܚ̈ܕܳܝܶܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܬܪ̈ܰܝܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܘܒܽܐܘܪܳܝܬܳܐ (Lev. 9,20) ܣܺܝܡ ܬܰܪܒܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܰܪܝܳܐ ܐܰܝܢܳܝܳܐ ܟܪ̈ܰܝܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܫ. ܘܡܶܢ ܟܰܪܝܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܚ̈ܶܛܶܐ ܘܰܣܛܰܪ. ܟܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Num. 11,32). ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܙܥܰܪ ܟܰܢܶܫ ܥܶܣܪܳܐ ܟܪ̈ܰܘܳܢ. ܘܡܶܢ ܐܳܘܝܳܐ ܐܳܘ̈ܰܝܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܐܳ‎ܠܰܦ ܘܝܽܘܕ ܘܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܬܪܶܝܢ ܐܳܘ̈ܰܝܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܰܟܘ. ܘܡܶܢ ܓܰܢܬܳܐ. ܠܰܓܬܳܐ. ܓ̈ܰܢܶܐ. ܠ̈ܰܓܶܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܪܬܳܐ. ܥܰܪܬܳܐ ܦܰܪ̈ܳܬܳܐ. ܥܰܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 21,28). ܫܒܰܥ ܦܰܪ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܥܰܪ̈ܳܬܳܐ ܕܛܰܢ̈ܝ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܘܬܳܐ ܗܰܘ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܟܰܘܬܳܐ ܟܰܘ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܡܶܢ ܗܰܘܬܳܐ ܗ̈ܰܘܳܬܳܐ ܒܬܰܘ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܪܰܒܬܳܐ ܪ̈ܰܒܳܬܳܐ ܐܶܬܰܝ̈. ܘܰܐܢܛܽܘܢ ܪܺܝܛܽܘܪ. ܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܩܳܪܶܐ ܗܰܘ̈ܶܐ ܘܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܣܰܓܺܝܰܐܬ ܗܰܘ̈ܶܐ ܘܰܙܥܽܘܪܰܬ ܥܳܒ̈ܶܐ ܒܓܽܘܢܳܝ̈ܰܘܗܝ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܘܡܶܢ ܠܰܩܢܳܐ. ܥܰܪܒܳܐ ܠܰܩ̈ܢܶܐ. ܥܰܪ̈ܒܶܐ. ܘܡܶܢ ܥܰܪܣܳܐ ܥܰܪ̈ܣܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܒ̈ܕܳܬܳܐ. ܟܰܬ̈ܦܳܬܳܐ. ܥܰܛ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܐܬܳܐ ܐܰܦ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܫܰܢܬܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܡܬܳܐ ܐܰܡ̈ܗܳܬܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܘܰܐܡ̈ܶܐ ܒܰܙܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܣܰܐܬ݂ܳܐ ܘܰܐܟܬܳܐ ܣ̈ܰܐܬ݂ܶܐ. ܘܰܐܟ̈ܬܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܝܰܘܢܳܝܳܐ(Matth. 13,33). ܬܠܳܬ ܣ̈ܰܐܬܺܝܢ ܕܩܰܡܚܳܐ. ܕܺܝܳܘܢܳܘܣܺܝܽܘܣ. ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪ̈ܝܳܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܟ̈ܬܶܐ ܗܽܘܠ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܪܶܕܝܳܐ. ܨܶܪܝܳܐ ܪ̈ܶܕܝܶܐ. ܨܶܪ̈ܝܶܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܕܒܳܥܝܳܐ ܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܘܨܶܪ̈ܝܶܐ ܘܚܰܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܶܘܝܳܐ ܚܘ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܶܙܘܳܐ ܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ̈ܶܐ. ܐܶܣ̈ܶܐ. ܥܶܐܦ̈ܶܐ. ܟܶܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܚܶܡ̈ܬܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܫ̈ܬܶܐ. ܠܶܙ̈ܬܶܐ. ܨܶܦ̈ܬܶܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܪܬܳܐ. ܗܶܪܬܳܐ ܡܶܪ̈ܳܬܳܐ. ܗܶܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܫ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܠܳܐ ܦܓ̈ܰܥܝ ܒܳܟ ܟܰܝ ܗܶܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܬܺܐܠܰܦ ܚܶܟܡ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܶܫܬܳܐ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܐܶܫ̈ܝܳܬܳܐ ܕܫܽܘܪ̈ܶܐ. ܚܰܣܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܗܰܓ̈ܡܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܘܡܶܢ ܣܶܦܬܳܐ. ܪܶܓܬܳܐ ܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ. ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܶܫܬܳܐ ܩܶܫ̈ܬܳܬܳܐ. ܒܥܽܘܦܳܦ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ. ܒܥܽܘܦܳܦ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܛܶܦܪܳܐ ܛܶܦܪ̈ܶܐ܇ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܨܶܦܪ̈ܶܐ. ܨܶܕܥ̈ܶܐ. ܐܶ‎ܠܥ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܟܶܢܦܳܐ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܘܟܶܢ̈ܦܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܨܶܒܥ̈ܶܐ ܘܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ. ܘܥܶܩ̈ܒܶܐ ܘܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܶܐܪܳܐ ܓܶܐܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܶܐܪ̈ܶܐ. ܨܶܐܦ̈ܶܐ ܒܰܪܒܳܨܳܐ.

    ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ. ܢܺܝܪܳܐ ܕܺܝ̈ܢܶܐ. ܢܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܘܡܶܢ ܣܺܝܪܳܐ. ܟܺܝܪܳܐ. ܘܺܐܠܳܐ. ܣܺܝܪ̈ܶܗܣ. ܟܺܝܪ̈ܶܗܣ. ܘܺܝܠ̈ܶܗܣ ܝܰܘܢܳܐܺܝܬ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܫ ܘܠܳܡܰܕ. ܐܳܦ ܘܺܝ̈ܠܶܐ ܣܽܘܪܝܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܢ ܪܺܝܚܳܐ ܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ. ܘܟܺܝܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܦܰܠܰܣܛܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܒܡܰܦܰܩܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܠܰܝܠܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܦܰܚܶܡܘ. ܘܨܰܒܥܶܬ ܒܟܽܠ ܠܰܝ̈ܠܶܐ ܥܰܪܣܝ (Ps. 6,7). ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪܘ. ܒܕܳܐܳܦ ܠܰܝܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܚܙܰܘ. ܘܦܰܘܠܶܐ ܛܒܺܝܒܳܐ ܒܡܰܦܰܩܬܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܬܳܐ ܐܰܣܚܶܐ ܒܟܽܠ ܠܺܠܝܳܐ ܠܥܰܪܣܝ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘ ܐܶܡܰܪ. ܘܩܶܨܰܬ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܟܳܬܽܘ̈ܒܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܒܶܠܥܳܕ ܢܽܘ̈ܩܙܰܝ ܣܰܓܺܝܳܐܢܽܘܬܳܐ ܟܳܬܒܺܝܢ ܠܰܝ̈ܠܶܐ. ܘܒܰܨܚܳܚܳܐ ܡܶܕܶܡ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܬܪܶܝܢ ܢܽܘ̈ܩܙܶܐ ܣܽܘ̈ܡܳܩܶܐ ܩܕܳܡ ܠܰܝ̈ܠܶܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܕܰܪܫܺܝܡ. ܘܰܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܒܡܰܦܰܩܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܰܝܢܽܘ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܨܽܘܬܳܐ ܠܰܝܠܳܝܬܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܙܩܳܦ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ. ܘܚܰܣܝܳܐ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܒܬܰܟܬܽܘܫ ܠܺܠܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒܬܽܘܪܳܨܶܗ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ. ܙܽܘ̇ܦܳܐ ܥܽܘ̈ܒܶܐ. ܙܽܘ̈ܦܶܐ. ܘܡܶܢ ܩܽܘܠܳܐ ܩܽܘ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܥܰܓܪ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܰܐܦܶܩ ܩܽܘܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܘܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܢܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܪܺܫ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܫܦܳܝܳܐ ܫܦܳܝ̈ܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܒܳܝ̈ܶܐ (Is. 1,6). ܘܳܐܬܳܐ ܕܰܬܳܐܡ̈ܶܐ (Act. 28,11). ܘܡܶܢ ܟܢܳܬܳܐ. ܫܚܳܬܳܐ. ܣܚܳܬܳܐ. ܟܪܳܬܳܐ ܟܢܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܫܚܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܣܚܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܟܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܦܰܝܳܐ ܬܦܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܥܺܝܢ (Lev. 11,35). ܬܰܢܽܘܪܳܐ ܘܰܬܦܰܘ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܥܰܩܪܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (38.12). ܒܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܣܚܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܪ̈ܽܘܩܥܶܐ ܣܺܝܡ ܬܚܶܝܬ ܫܚܰܘ̈ܳܬܳܟ. ܘܡܶܢ ܥܢܳܢܳܐ. ܒܥܳܬܳܐ ܥܢܳܢ̈ܶܐ. ܒܥ̈ܳܬܶܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܳܘ ܠܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܰܓ̈ܥܳܬܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܚ̈ܙܳܬܶܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܫ̈ܥܳܬܶܐ. ܣ̈ܘܳܬܶܐ. ܢܦ̈ܳܬܶܐ. ܒܨ̈ܳܬܶܐ. ܟ̈ܐܳܬܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܦܠܰܓܳܐ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ ܘܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܦ̈ܠܰܓܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܕܰܬܳܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܡܓܶܢܳܐ ܡܓܶܢ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܓܦܶܬܳܐ. ܓܒܶܬܳܐ ܓܽܘ̈ܦܢܶܐ. ܓܽܘ̈ܒܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܠܒܶܬܳܐ ܠܶܒ̈ܢܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ. ܘܡܶܢ ܢܒܺܝܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܙܠܳܐ. ܡܰܘܒܠܳܐ ܦܰܪ̈ܙܠܶܐ. ܡܰܘ̈ܒܠܶܐ. ܘܡܶܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܣܰܘܟܬܳܐ. ܦܰܪܣܬܳܐ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܘܣܰܘ̈ܟܳܬܳܐ. ܦܰܪ̈ܣܶܐ ܘܦܰܪ̈ܣܳܬܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (28.28). ܘܰܒܦܰܪ̈ܣܰܘܗܝ ܢܶܕܩܽܘܢܶܗ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (1.7). ܐܰܝܟ ܦܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܕܥܶܓ̈ܠܶܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܕܪܝܳܐ. ܡܰܩܛܝܳܐ ܡܰܕܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. ܡܰܩ̈ܛܝܰܘܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܛܠܠܳܐ. (Marc. 9,5 Luc. 9,33). ܢܶܥܒܶܕ ܬܠܳܬ ܡܛܰܠ̈ܠܺܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ. ܘܡܰܡܠܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ. ܘܛܰܪܦܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܳܐ ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܐܶܣܛܘܳܐ. ܐܶܣܛܠܳܐ ܐܶܣܛ̈ܘܶܐ. ܐܶܣ̈ܛܠܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܪܶܚܡܬܳܐ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܪ̈ܶܚܡܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܶܡܥܬܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܶܢ̈ܒܶܐ. ܒܶܣܪ̈ܶܐ. ܡܶܐܟ̈ܠܶܐ

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܦܺܝܪܡܳܐ. ܓܺܝܓܠܳܐ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ. ܓܺܝ̈ܓܠܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܺܝܪܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܰܓܕܠܳܐ. ܒܺܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܒܶܝܬ. ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܒܝܽܘܕ ܒܳܬܰܪ ܒܶܝܬ ܚܒܺܝܨܬܳܐ ܒܟܰܪܝܽܘ. ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܳܬܰܪ ܒܶܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܪܺܫ ܫܠܺܝܬܳܐ ܝܽܘܕ ܙܩܺܝܦܬܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 14,21). ܦܽܘܩܘ ܒܰܥܓܰܠ ܠܫܽܘ̈ܩܶܐ ܘܰܠܒܺܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܳܐ̱ܢ̈ܫܺܝܢ ܒܺܐܪܬܳܐ ܒܳܐܠܰܦ ܟܳܬܒܺܝܢ. ܘܒܺܐܪ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܠܬܳܐ ܐܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܺܐܢܬܳܐ ܬܺܐܢ̈ܶܐ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܟܳܐ. ܒܽܘܪܟܳܐ ܐܽܘܪ̈ܟܶܐ. ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ. ܘܡܶܢ ܓܽܘܪܝܳܐ ܓܪ̈ܰܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܽܘܕܝܳܐ ܡܕܰܝ̈ܳܐ ܘܡ̈ܕܰܘܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܝܳܐ. ܣܽܘܣܝܳܐ. ܒܽܘܒܝܳܐ. ܐܽܘܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܣܽܘܣ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܒܽܘ̈ܒܰܘܳܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܽܘܒܝܳܐ ܚܽܘ̈ܒܝܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܝܽܘܕ. ܘܫܽܘܦܝܳܐ ܘܚܽܘܠܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ. ܫܽܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܽܘܥܬܳܐ ܕܽܘ̈ܥܬܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܪ̈ܽܘܥܬܶܐ. ܫܽܘ̈ܚܬܶܐ. ܘܡܶܢ ܩܽܘܠܬܳܐ ܩܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܛܽܘ̈ܦܶܐ. ܓܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܽܘܡܬܳܐ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܚܽܘ̈ܓܝܳܬܳܐ ܩܽܘ̈ܩܝܳܬܳܐ. ܣܽܘ̈ܣܝܳܬܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܒܰܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 4,28). ܬܶܒܢܳܐ ܠܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܰܠܣܽܘ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܒܘܰܐܘ ܩ̇ܳܪܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܬܽܘܪܬܳܐ ܘܓܽܘ̇ܥܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܒܽܘܥܳܪ ܟܰܪܡܳܐ. ܬܰܘܪ̈ܳܬܳܐ. ܓܰܘܥ̈ܳܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܢܽܘܪܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܗܰܒܳܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܳܐ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܨܘܳܨܪܳܐ ܨܘܳܨܪ̈ܶܐ. ܘܰܛܠܰܦ̈ܚܶܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ. ܘܡܶܢ ܡܢܳܪܬܳܐ ܡܢܳܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܪ̈ܳܦܳܬܶܐ. ܘܡܶܢ ܣܥܳܪܬܳܐ. ܩܠܳܦܬܳܐ ܣܥܳܪ̈ܶܐ. ܩܠ̈ܳܦܶܐ. ܘܰܪܗܳܒܬܳܐ ܠܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܳܐ ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܥܠܰܝܡܳܐ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ. ܘܡܶܢ ܡܣܰܢܬܳܐ ܡܣ̈ܰܢܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡ̈ܓܰܠܶܐ. ܡܫ̈ܰܠܶܐ. ܡ̈ܨܰܠܶܐ. ܡܛ̈ܰܠܠܶܐ. ܡܥܰܪ̈ܶܐ. ܡܛܰܦܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܢܩܰܡܬܳܐ ܘܚܠܰܡܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ. ܘܡܶܢ ܚܒܰܪܬܳܐ. ܣܟܰܠܬܳܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܐ. ܣܰܟܠ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܣܚܰܪܬܳܐ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܣܶܡܟܰܬ. ܘܡܶܢ ܢܫܰܡܬܳܐ. ܚܢܰܓܬܳܐ ܢܶܫ̈ܡܳܬܳܐ. ܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܨܶܡܚܳܐ ܡܢ ܦܠܶܓܡܳܐ ܦܠܶܓ̈ܡܶܐ ܘܰܦܠܶܗܓ̈ܡܰܛܰܐ. ܘܡܶܢ ܫܬܶܠܬܳܐ ܫܶܬܠ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܚܶܫܠ̈ܳܬܳܐ. ܪ̈ܶܓܠ̈ܳܬܳܐ. ܥܶܓ̈ܠܳܬܳܐ. ܕܶܒ̈ܠܳܬܳܐ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܢܚܺܝܪܳܐ. ܓܪܺܝܒܳܐ ܢܚܺܝܪ̈ܶܐ. ܓܪ̈ܺܝܒܶܐ. ܘܡܶܢ ܩܛܺܪܩܳܐ ܩܛܺܪ̈ܩܶܐ. ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܢܺܝܬܳܐ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܒܺܝܬܳܐ ܓܰܒ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ. ܫܰܦܝ̈ܳܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܪܺܝܬܳܐ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ. ܘܡܶܢ ܛܠܺܝܬܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠ ܩܰܘܡܬܳܐ ܛܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ. ܘܰܒܣܽܘܟܳܠ ܐܰܡܗܽܘܬܳܐ ܛܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ. ܡܰܬ̈ܠܶܐ (31.15). ܘܝܶܗܒܰܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܗ̇ ܘܰܥܒܳܕܳܐ ܠܛܰܠ̈ܝܳܬܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܢܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܒܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܪܺܫ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܫ. ܘܡܶܢ ܫܒܺܫܬܳܐ ܫܒܺܫ̈ܬܶܐ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܘܰܪܬܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܣܓܽܘܠܳܐ ܣܓܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܓ̈ܕܽܘ̇ܠܶܐ. ܣܦܽܘ̈ܓܶܐ. ܚܪ̈ܽܘܪܶܐ ܡܶܢ ܚܽܘܪܳܪܳܐ ܘܡܶܢ ܢܶܩܒܳܐ ܘܰܥܒܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ. ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܘܡܶܢ ܨܠܽܘܬܳܐ. ܚܪܽܘܬܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܚܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܣܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܪܽܘܬܳܐ ܘܫܺܝܽܘܬܳܐ ܘܰܫܥܽܘܬܳܐ ܘܰܕܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ. ܘܡܶܢ ܦܪܽܘܬܳܐ ܦܶܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (60.4). ܘܰܒ̈ܢܳܬܶܟܝ ܥܰܠ ܦܶܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܢܶܬܪ̈ܰܒܝܳܢ.

ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܨܺܝܨܰܪܬܳܐ. ܗܺܝܙܰܡܬܳܐ ܨܺܝܨܪ̈ܳܬܳܐ. ܗܺܝܙ̈ܡܳܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦܳܐ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܪܨܠܳܐ ܩܽܘܪ̈ܨܠܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܽܘܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܐܽܘܪ̈ܕܥܶܐ. ܫܽܘܪ̈ܢܳܩܶܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ. ܟܽܘܪܟܝܳܐ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ. ܟܽܘܪ̈ܟܰܘܳܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܽܘܚܰܕܬܳܐ. ܬܽܘܪܰܥܬܳܐ ܐܽܘܚ̈ܕܳܬܳܐ. ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܡܣܰܡܥܠܳܐ ܡܣܰܡ̈ܥܠܶܐ. ܘܡܶܢ ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܣܦܺܝܢ̱ܬܳܐ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܣܦܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܐܳܦ ܣ̈ܦܺܝܢܶܐ. ܒܪܺܝܬܳܐ (49.48). ܘܗܽܘ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܣܦܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܣܢܺܝܓܪܳܐ ܣܢܺܝܓܪ̈ܶܐ

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܡܣܽܘܪܩܳܐ ܡܣܽܘܪ̈ܩܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܓܠܽܘܣ̈ܩܶܐ. ܘܡܶܢ ܡܚܽܘܠܬܳܐ. ܡܟܽܘܢܬܳܐ ܡܚܽܘ̈ܠܶܐ. ܡܟܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܓܡܽܘܪܬܳܐ. ܚܡܽܘܪܬܳܐ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܚܽܘܡܪ̈ܶܐ ܗܳܢܰܘ ܠܰܕܡܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܚܽܘܡܪ̈ܳܬܳܐ ܠܫܳܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܓܪܶܡܚܰܨܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܢܽܘܢܬܳܐ ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܛܥܽܘ̈ܢܳܬܳܐ. ܥܪ̈ܽܘܒܳܬܳܐ. ܫܩܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. ܪ̈ܟܽܘܒܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܡܽܘ̈ܫܚܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܨܡܽܘܪܬܳܐ ܕܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܘܕܰܣܛܰܪ ܗܳܢܰܘ ܢܺܝܒܳܐ ܨܽܘܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܟܢܽܘ̈ܢܝܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܙܩܽܘ̈ܛܝܳܬܳܐ. ܘܰܒܥܽܘܪܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܡܶܢ ܚܒܶܠܒܠܳܐ. ܐܰܪܕܺܝܕܳܐ ܚܒܶܠ̈ܒܠܶܐ. ܐܰܪ̈ܕܺܝܕܶܐ. ܘܡܶܢ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܕܒܺܝ̈ܫܳܢ ܡܶܢ ܩܰܕܡ̈ܳܝܳܬܳܐ (II Pet r. 2,20 comp. Luc. 11,26). ܘܡܶܢ ܦܪܽܘܣܬܕܳܐ ܦܪ̈ܽܘܣܬܕܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܦܪ̈ܽܘܬܕܩܶܐ. ܓܠܽܘܣ̈ܩܡܶܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܰܬܠܺܝ̈ܬܳܝ݂ܰܝ݂ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ

 ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܣ̈ܳܛܳܢܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܛܰܪ̈ܳܢܶܐ. ܦ̈ܰܕܳܢܶܐ. ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ. ܡ̈ܶܠܶܐܶܐ. ܐܳܡ̈ܶܠܶܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܡܰܓ̈ܳܗܶܐ ܚܙܺܝܬܳܗ̇ ܕܝܰܬܺܝܪ ܦܨܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܶܫܳܬܳܐ ܐܶܫܳܬ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܘܒܰܠܰܢܺܐ ܓܺܗ̈ܰܢܰܣ. ܒܰܠ̈ܰܢܰܣ.

    ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܓܢܳܐ ܡܳܪ̈ܰܓܢܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܟܶܕ̈ܢܶܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܚܡܺܝ̈ܫܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝ݂ܰܝ݂ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܬܰܘܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܩܳܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܰܥܳܝܬܳܐ ܒܰܥܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܝܺܒܰܡܬܳܐ ܝܰܒ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܝܺܙܶܦܬܳܐ ܝܰܙ̈ܦܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܝܰܠ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܣܶܢܶܐܬܳܐ ܣܶܢ̈ܳܐܬܳܐ. ܘܡܢ ܨܳܐܽܘܬܳܐ ܨܳܐܘ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܘܰܐܘ ܘܬܰܘ. ܘܡܶܢ ܨܶܢܳܪܬܳܐ ܨܶܢܳܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܒܰܚܒܳܨ ܠܳܡܰܕ. ܥܶܠ̈ܝܳܬܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ. ܘܡܶܢ ܡܰܕܰܐܬܳܐ ܡܰܕ̈ܰܐܬܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܡܶܢ ܡܰܕ̈ܰܐܬܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܓܗܺܝܢܰܢ. ܘܬܽܘܒ. ܗܳܢܳܐ ܡܰܢ ܢܣܺܝܡ ܡܰܕ̈ܳܐܬܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܬܟܬܶܒ. ܘܡܶܢ ܡܰܣܰܐܬܳܐ ܡܰܣ̈ܳܐܬܳܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܣܶܡܟܰܬ ܘܬܰܘ. ܡ̈ܰܬܠܶܐ (5.27). ܘܠܳܐ ܢܶܬܦܰܣ̈ܩܳܢ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܐܳܦܰܪܣܢܳܐ ܐܳܦܰܪ̈ܣܢܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܪ̈ܣܒܳܢܶܐ. ܒܰܪ̈ܙܢܳܩܶܐ. ܡܺܝܙܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (3.24). ܘܰܚܠܳܦ ܐܶܣܳܪ ܚܰܨܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܺܝܙܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܐܣܪ̈ܳܢ. ܘܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܣܰܝܒܳܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܰܪ̈ܣܳܝܳܬܳܐ. ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܘܠܺܝܬܳܐ ܟܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܘܓܳܢܬܳܐ ܗܰܘܓ̈ܳܢܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܘܕܰܢܬܳܐ ܟܽܘ̈ܕܢܰܘܳܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ. ܘܚܰܣܝܳܐ ܟܽܘ̈ܕܢܳܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܘܰܕܠܳܐ ܘܰܐܘ ܪܫܰܡ. ܘܕܰܟܢܽܘܫܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܪܰܘܺܝܬܳܐ ܥܪ̈ܰܘܝܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ. ܒܰܦܫܺܝܛܳܐ (Luc. 13,32). ܗܳܐ ܡܰܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܣܶܡܟܰܬ. ܘܰܒܚܰܪܩܶܠܳܝܳܐ ܐܳܣܺܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܣܺܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܒܰܚܒܳܨ ܣܶܡܟܰܬ. ܘܡܶܢ ܡܶܐܣܳܪܬܳܐ ܡܶܐܣܳܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܳܛܺܝ̈ܦܝܳܬܳܐ. ܟܪ̈ܽܘܟܝܳܬܳܐ. ܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܥܳܒܽܘ̈ܕܝܳܬܳܐ. ܫܰܒܽܘܩ̈ܝܳܬܳܐ. ܫܰܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܥܰܓܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܰܒܽܘܒ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܶܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܦܶܛܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܦܪ̈ܽܘܩܝܳܬܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܩܽܘܦ ܡܶܢ ܦܪܽܘܩܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܘܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܳܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܩܽܘܦ ܡܶܢ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܒܝܽܘܕ. ܘܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ. ܚܳܚܽܘܪܬܳܐ ܡܰܦܠ̈ܳܬܳܐ. ܚܳܚܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܪܬܽܘܬܳܐ ܦܰܪ̈ܬܽܘܬܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ. ܕܢܳܦܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܕܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ (Luc. 16,21). ܘܡܶܢ ܬܰܨܒܺܝܬܳܐ ܬܰܨ̈ܒܺܝܬܶܐ. ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܪܒܳܨܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܩܶܣܛܪܽܘܡܳܐ ܩܶܣܛܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܣܦܪ̈ܺܝܕܶܐ. ܫܰܘܫ̈ܒܺܝܢܶܐ. ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܙܠܓܽܘܬܳܐ ܡܰܙܠܰܓ̈ܘܳܬܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܙܩܳܦ ܘܰܐܘ. ܘܡܶܢ ܡܰܝܬܝܽܘܬܳܐ ܡܰܝܬܺܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܒܰܚܒܳܨ ܬܰܘ. ܕܺܝܳܘܢܳܘܣܺܝܽܘܣ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܝܬܺܝ̈ܘܳܬ ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܡܡܰܫܚܽܘܬܳܐ ܡܡܰܫܚ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܦܫܺܝ̈ܛܘܳܬܳܐ. ܪ̈ܒܽܘܒܝܳܬܳܐ. ܚܕܽܘ̈ܓܘܳܬܳܐ. ܐ̱ܚܝܳܢ̈ܘܳܬܳܐ. ܥܽܘܩܰܒܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ ܡܰܪ̈ܩܕܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ. ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܬܶܐܓܪ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ. ܐܶܣܟ̈ܦܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܩܰܥܬܳܐ ܪ̈ܽܘܩܥܶܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܛܡܽܘܪܬܳܐ ܡܰܛܡܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܟܪ̈ܽܘܟܝܳܬܳܐ. ܡܰܬܩܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ. ܕܰܪ̈ܓܽܘܫܝܳܬܳܐ. ܩܽܘܠܺܝ̈ܣܝܳܬܳܐ. ܐܶܡܪ̈ܽܘܣܝܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܘܕܰܥܬܳܐ ܘܡܰܚܟܽܘܡܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡܰܘ̈ܕܰܥܬܶܐ ܘܡܰܚܟܽܘ̈ܡܬܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܒܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܢܶܩܒܳܝܳܐ ܙܳܟܶܐ ܡܶܙܟܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܰܪ̈ܒܺܝܥܳܝ݂ܰܝ݂ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܚܡܺܝ̈ܫܳܝ݂ܳܝ݂ܗܽܘܢ

 ܡܶܢ ܢܰܚܫܺܪܬܳܢܳܐ ܢܰܚܫܺܪ̈ܬܳܢܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܣܦܰܝ̈ܢܺܝܩܶܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܥܡܽܘ̈ܕܝܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܟܰܗ̈ܢܳܢܘܳܬܳܐ ܘܡܰܠܟܬܽܘ̈ܢܝܳܬܳܐ ܘܒܰܛܢܬܽܘ̈ܢܝܳܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܽܘܢܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܢܳܝܳܐ ܛܰܝܒܽܘ̈ܬܳܢܳܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܘܳܬܳܐ ܘܕܰܠܩܽܘ̈ܒܠܳܝܘܳܬܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܝܽܘܕ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܚܳܒܨܺܝܢ ܝܽܘܕ. ܠܰܘ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܢ ܒܳܒܽܘܣܬܽܘܢܺܝܬܳܐ. ܒܳܒܽܘܣܝ̈ܬܽܘܢܝܳܬܳܐ ܒܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܕܝܽܘܕ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܣܶܡܟܰܬ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܢܳܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܫܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܢܝܳܢ ܐܰܝܢܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܡܳܢܳܝܽܘܬ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܳܐ

  ܐܰܪܒܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܝܢܳܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ. ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ. ܩܰܢܳܝܽܘܬܳܐ. ܡܚܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܫܡܳܐ ܕܩܳܕܡܳܐ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܘܗܰܘ̇ ܡܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܐܰܟܪܶܙ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܡܣܰܒܪܳܢ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ. ܒܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܦܰܘܠܽܘܣ ܗܽܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܒܰܕܠܶܗ ܩܶܕܡܰܬ ܡܶܠܰܬ ܐܰܟܪܶܙ. ܘܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ. ܒܰܕܠܶܗ ܗܽܘ  ܩܕܰܡ ܗܰܘ ܕܰܡܣܰܒܪܳܢ. ܕܕܳܡܶܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ. ܘܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܳܦܠܳܐ ܡܶܠܰܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܡܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܓܳܕܪ̈ܳܝܶܐ (Marc. 5,1)

   ܨܶܡܚܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕܳܐ ܘ̇ܳܠܶܐ ܠܡܶܩܰܦ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܚܶܒ ܐܰܒܳܐ ܠܰܒܪܶܗ. ܘܶܐܢ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܢܶܬܩܰܕܰܡ ܥܰܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ. ܒܚܽܘܫܳܒܳܐ ܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܚܶܒ ܠܰܒܪܶܗ ܐܰܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܐܰܚܶܒ ܒܪܶܗ ܠܰܐܒܳܐ. ܒܰܕܠܳܐ ܡܬܰܚܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ. ܐܰܚܶܒ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܢܶܬܶܐܡܰܪ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܳܐ ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܦܰܘܠܽܘܣ. ܡܶܛܽܠ ܦܰܘܠܽܘܣ ܐܶܡܰܪ، ܢܶܫܡܰܥ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܦܰܪܺܝܩܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܠܬܳܐ. ܒܕܰܒܚܽܘܫܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܡܳܐ ܠܶܗ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܒܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܚܙܺܝܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܪܳܡܳܐ (Is. 6,1) . ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦܶܢ ܢܶܬܩܰܕܰܡ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܐ̱ܚܪܳܝ ܗ̱ܽܘ ܒܚܽܘܫܳܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܠܰܚܢܳܢܳܟ ܚܙܱ̈ܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ (Luc. 2,30 comp.). ܗܳܢܰܘ ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ ܡܚܳܢܝ ܘܰܡܚܺܝܬ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܰܕ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܚܳܐ ܘܶܐܬܡܚܺܝ. ܚܳܫܽܘܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܶܥܗܶܕ. ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒܳܐ ܐܶܬܢܣܶܒ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ ܡܚܺܝܬ ܘܰܡܚܳܢܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܠܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܕܟܰܪܬ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܡܚܳܢܝ ܘܰܡܚܺܝܬ ܠܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܡܚܺܝܬ ܘܰܡܚܳܢܝ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܒܠܳܡܰܕ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܳܐ ܓܠܰܝ̈ܳܐ. ܒܚܽܘܫܳܒܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢ. ܗܰܘ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܡܛܳܬ ܠܳܗ̇ ܠܬܰܪܥܳܐ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ (Matth. 24,33). ܗܳܢܰܘ ܡܛܳܬ ܚܰܪܬܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܬܩܢܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܦܪܰܟܣܺܝܣ (10.10) ܗܳܢܰܘ ܦܳܬܽܘܪܳܐ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܛܽܘ̈ܦܣܰܝ ܥܳܒܽܘܕܳܐ

   ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܣܳܝܽܘ̇ܡܳܐ. ܩܳܝܽܘ̇ܡܳܐ. ܝܳܕܽܘ̇ܥܳܐ. ܚܳܙܽܘ̇ܝܳܐ ܒ ܐܰܝܟ ܒܳܙܽܘ̇ܙܳܐ. ܥܳܒܽܘ̇ܕܳܐ. ܐܳܟܽܘ̇ܠܳܐ. ܐܳ‎ܠܽܘ̇ܨܳܐ ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܓ ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ. ܠܰܝܳܛܳܐ. ܪܰܟܳܒܳܐ. ܛܰܢܳܢܳܐ. ܝܰܬܳܒܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (5.1). ܣܰܒ ܣܰܝܦܳܐ ܕܚܰܪܺܝܦ ܐܰܝܟ ܡܕܰܟܝܳܐ ܕܓܰܪܳܥܳܐ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܕܣܰܦܳܪܳܐ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (II 20,8). ܘܣܰܦܣܺܪܳܐ ܡܨܰܡܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܘܪܰܡܝܳܐ ܒܨܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܓܰܠܳܒܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (Thren. 3,10). ܕܺܐܒܳܐ ܟܰܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ. ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܰܦܬܺܝܟܺܝܢ ܒܶܗ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ. ܢܰܚܳܫ̈ܶܐ ܥܰܡ ܚܰܠ̈ܳܡܶܐ ܕ ܐܰܝܟ ܫܰܠܺܝܛܳܐ. ܐܰܚܺܝܕܳܐ. ܝܰܕܺܝܕܳܐ. ܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ (10.20). ܘܰܐܥܶܠܘ ܠܗܳܢܽܘܢ ܡܰܪ̈ܺܝܕܶܐ ܕܓܶܒܥܽܘܢ ܗ ܐܰܝܟ ܪܳܥܝܳܐ. ܐܳܣܝܳܐ. ܚܳܬ݂ܡܳܐ. ܟܳܪܡܳܐ. ܫܳܗܪܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (27.9). ܢܒܺܝ݂ܰܝ݂݁̈ܟܽܘܢ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܘܚܳܠ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܘܢܳܚ̈ܫܰܝܟܽܘܢ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 3,4).  ܘܡܺܝܫܳܥ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܢܳܩܕܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܩܪܰܘ ܬܳܪ̈ܥܶܐ ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܓܰܘ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܳܐ(II Reg. 7,11). ܘܰܫܒܰܩ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ ܠܟܳܪ̈ܡܶܐ ܘܰܠ̈ܦܰܠܳܚܶܐ (II Reg. 25,12). ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܙܩܰܦ ܠܦܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܟܳܦ. ܕܠܳܐ ܒܫܰܘܝܽܘܬ ܫܡܳܐ ܕܦܳܠ̈ܚܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Marc. 9,3 Heracl.). ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܩܳܨܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܡܰܚܘܳܪܳܘ ܘ ܐܰܝܟ ܡܚܰܟܡܳܢܳܐ. ܡܩܰܝܡܳܢܳܐ. ܡܪܰܡܝܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܟܶܡ. ܩܰܝܶܡ. ܪܰܡܺܝ ܙ ܐܰܝܟ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ. ܕܰܝܽܘܩܬܳܢܳܐ. ܦܰܝܽܘܪܬܳܢܳܐ. ܦܰܐܝܽܘܬܳܢܳܐ. ܓܰܐܝܽܘܬܳܢܳܐ. ܚ ܐܰܝܟ ܡܩܺܝܡܳܢܳܐ. ܡܙܺܝܥܳܢܳܐ. ܡܕܺܝܠܳܢܳܐ. ܡܪܺܝܡܳܢܳܐ. ܡܦܺܝܣܳܢܳܐ. ܡܫܺܝܡܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܩܺܝܡ. ܐܰܙܺܝܥ. ܐܰܕܺܝܠ. ܐܰܪܺܝܡ. ܐܰܦܺܝܣ. ܐܰܫܺܝܡ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܘܰܡܕܰܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܐܘܳܪ̈ܺܝܰܐܣ ܛ ܐܰܝܟ ܡܰܚܡܳܢܳܐ. ܡܰܚܫܳܢܳܐ. ܡܰܗܪܳܢܳܐ. ܡܰܓܪܳܢܳܐ ܝ ܐܰܝܟ ܡܰܗܘܝܳܢܳܐ. ܡܰܘܒܕܳܢܳܐ. ܡܰܝܬܝܳܢܳܐ. ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܝܐ ܐܰܝܟ ܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ. ܡܣܰܘܣܝܳܢܳܐ. ܡܣܰܝܒܪܳܢܳܐ. ܡܚܰܡܣܢܳܢܳܐ ܝܒ ܐܰܝܟ ܡܶܫܟܚܳܢܳܐ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ.

   ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܚܕܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܡܺܝܡ. ܘܰܠܛܽܘܦܣܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܗܳܦܶܟ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܡܬܰܪܓܡܳܢܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܬܰܪܓܡܳܢܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 42,23). ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܫܳܡܰܥ ܝܰܘܣܶܦ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܪܓܡܳܢܳܐ ܩ̇ܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܥܰܡ ܡܺܝܡ ܐܳܦ ܢܽܘܢ ܬܶܬܪܺܝܡ ܡܶܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ ܗ̇ܳܘܶܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܡܦܰܪܢܣܳܢܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܦܰܪܢܳܣܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܝܰܘܣܶܦ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܦܰܪܢܳܣܳܐ. ܠܳܐ ܩܳܛܠܳܐ ܠܳܟ ܡܰܪܢܺܝܬܳܐ.

   ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܕܢܽܘܗܳܪܳܐ ܡܪ̈ܺܝܡܳܢܘܳܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܩܰܢ̈ܝܳܢ ܐܰܦܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܬܰܪܓܶܡ. ܦܰܪܢܶܣ. ܫܰܘܬܶܦ. ܫܰܚܠܶܦ. ܬܰܪܓܡܳܢܳܐ. ܦܰܪܢܣܳܢܳܐ. ܫܰܘܬܦܳܢܳܐ. ܫܰܚܠܦܳܢܳܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܪ̈ܒܺܝܥܳܝܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܓܳܡܳܐ. ܦܰܪܢܳܣܳܐ. ܫܰܘܬܳܦܳܐ. ܫܰܚܠܳܦܳܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܝܽܘܕ ܩܳܕܡܳܐ ܠܢܽܘܢ. ܡܪ̈ܺܝܡܳܢܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܰܓܪ̈ܳܢ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ. ܐܰܘ ܫܰܡܠܳܝܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܗܳܝ̇ ܕܰܩܕܳܡ ܝܽܘܕ. ܠܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܡܢܰܟܪܝܳܢܳܐ ܢܰܟܪܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܢܰܟܪܳܝܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ̈ܶܐ ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܣܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܐܰܝܟ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܫܳܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܫܳܩ̈ܶܐ ( ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ .II 18.28) ܘܩܳܡ ܪܰܒ ܫܳܩ̈ܶܐ ܘܰܩܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܝܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܘܢܶܩܒܬܳܐ. ܣܳܝܽܘܡܬܳܐ. ܒܳܙܽܘܙܬܳܐ. ܘܪܳܥܺܝܬܳܐ. ܐܳܣܺܝܬܳܐ. ܫܳܩܺܝܬܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 29,9).  ܘܪܳܚܶܝܠ ܐܶܬܳܬ ܥܰܡ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܥܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܡܳܪܳܝܬܳܐ. ܒܳܪܳܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܝ̈ܢܳܢ. ܘܰܡܫܰܒܚܳܢܺܝܬܳܐ ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢܺܝܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܣܰܓ̈ܺܝܳܐܬܳܐ  ܣܳܝܽܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܳܙܽܘ̈ܙܳܬܳܐ. ܪ̈ܳܥܝܳܬܳܐ. ܐܳܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܡܫܰܒܚܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܬܰܘ ܩܽܘܗܠܰܬ (2.8). ܥܶܒܕܶܬ ܠܺܝ ܫܳܩ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܫܳܩ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܛܽܘ̈ܦܣܰܝ ܚܳܫܽܘܫܳܐ

   ܠܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܰܪܒܰܬܰܥܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ ܐܰܝܟ ܣܺܝܡܳܐ. ܨܺܝܕܳܐ. ܚܺܝܛܳܐ. ܕܺܝܫܳܐ ܒ ܐܰܝܟ ܪܚܺܝܡܳܐ. ܚܬܺܝܡܳܐ. ܒܙܺܝܙܳܐ. ܓܙܺܝܙܳܐ. ܓ ܐܰܝܟ ܚܰܙܝܳܐ. ܚܰܣܝܳܐ. ܒܰܪܝܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܕ ܐܰܝܟ ܝܺܠܺܝܕܳܐ. ܝܺܠܺܝܦܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܝܺܪܺܝܬܳܐ ܗ ܐܰܝܟ ܒܰܠܽܘܥܳܐ. ܫܰܦܽܘܕܳܐ. ܪܰܥܽܘܕܳܐ. ܢܰܪܣܰܝ. ܐܰܘ ܐܰܒܽܘܒܳܐ ܪܰܥܽܘܕܳܐ. ܕܙܳܡܰܪ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܣܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܘ ܐܰܝܟ ܐܰܟܺܝܠܳܐ. ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܐܰܒܺܝܕܳܐ. ܐܰܓܺܝܪܳܐ. ܗܰܕܺܝܝܳܐ ܕܶܝܢ ܘܚܰܕܺܝܝܳܐ. ܒܶܐܣܟܺܝܡ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܩܢܶܝܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܢܰܪܣܰܝ. ܘܡܶܣܬܰܓܕܳܢܳܐ ܥܒܰܕ ܗܰܕܺܝܝܳܐ ܩܕܳܡ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܗܳܢܰܘ ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ ܙ ܐܰܝܟ ܪܟܽܘܒܳܐ. ܪܚܽܘܡܳܐ ܚ ܐܰܝܟ ܡܕܳܩܳܐ. ܡܥܳܩܳܐ. ܡܢܳܚܳܐ. ܡܫܳܓܳܐ. ܟܬܳܒܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܫܳܓ̈ܳܢ ܚܰܡܪܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܰܩܶܐ. ܛ ܐܰܝܟ ܡܰܘܒܕܳܐ. ܡܰܫܪܝܳܐ. ܡܰܝܬܝܳܐ. ܡܰܟܪܙܳܐ ܝ ܐܰܝܟ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܡܩܰܒܠܳܐ. ܡܚܰܣܝܳܐ. ܡܙܰܕܩܳܐ ܝܐ ܐܰܝܟ ܡܫܰܡܠܝܳܐ. ܡܫܰܓܢܝܳܐ. ܡܢܰܟܪܝܳܐ. ܡܢܰܒܪܫܳܐ ܝܒ ܐܰܝܟ ܡܶܬܩܰܒܠܳܢܳܐ. ܡܶܙܕܰܕܩܳܢܳܐ. ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܳܐ. ܡܶܬܬܰܒܪܳܢܳܐ ܝܓ ܐܰܝܟ ܡܶܫܬܰܡܠܝܳܢܳܐ. ܡܶܬܚܰܡܣܢܳܢܳܐ. ܡܶܬܬܰܗܘܝܳܢܳܐ. ܡܶܬܬܰܪܡܝܳܢܳܐ ܝܕ ܐܰܝܟ ܡܶܬܬܩܺܝܡܳܢܳܐ. ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܢܳܐ. ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܳܐ ܒܬܰܘ ܗܳܢܰܘ ܡܶܫܬܰܥܒܕܳܐ. ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܘܡܶܬܛܦܺܝܣܳܢܳܐ ܒܛܶܝܬ ܗܳܢܰܘ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܳܐ ܠܡ̈ܶܠܰܝ ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܠܰܘ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ̈ܶܐ ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܣܺܝ̈ܡܶܐ. ܪ̈ܚܺܝ̈ܡܶܐ. ܝܺܠܺܝ̈ܕܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܟܢ̈ܺܝܫܰܝ ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܣܰܝ̈ܳܐ. ܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ. ܡܫܰܡܠ̈ܰܝܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܩܒ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܪܚܺܝܡܬܳܐ. ܣܺܝܡܬܳܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ. ܘܰܐܝܟ ܡܰܫܪܰܝܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܪܺܫ ܘܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ. ܘܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܚܒܺܝ̈ܨܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܣܺܝܡܬܳܐ. ܡܶܬܩܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܶܫܬܰܡܠܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܙܩܳܦܳܐ ܡܪ̈ܰܟܟܳܢ ܬܰܘ ܡܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ. ܐܰܝܟ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ. ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܝܺܠ̈ܺܝܕܳܬܳܐ. ܚܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܽܘ̈ܚܳܢܶܐ ܕܓܰܘܳܢܳܝܺܝܢ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܳܐ

   ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܰܝ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܡܣܰܟܠܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ. ܡܶܬܕܰܟܪܳܢܳܐ. ܕܟܺܝܪܳܐ. ܡܰܠܦܳܐ. ܡܰܦܩܳܐ. ܠܒܺܝܟܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܕܳܡܶܝܢ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܢܳܙ ܐܰܝ̈ܠܶܐ ܓܳܒܠܺܝܢ ܡܶܬܗܰܘܢܢܺܝܢ ܗܳܢܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܕܺܝܳܘܢܳܘܣܺܝܽܘܣ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܟܽܠ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܚܳܫܽܘܫܳܐܺܝܬ. ܡܳܪܝ ܐܺܝܣܚܳܩ. ܘܡܳܐ ܕܰܡܠܰܘ ܠܳܟ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܡܶܬܕܰܟܪ̈ܳܢܰܝܟ ܗܳܢܰܘ ܕܟܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܳܟܽܘܪ̈ܰܝܟ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 15,2). ܕܟܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ ܥܡܳܠܺܝܩ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܳܒܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܘܰܕܟܺܝܪܺܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐܺܝܬ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 5,17). ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܡܰܠ̈ܦܰܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܘܗܺܝ ܕܶܝܢ ܡܰܠܦܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܐܡܳܗ̇ (Matth. 14,8). ܚܳܫܽܘܫܳܐܺܝܬ. ܘܡܰܦܩܺܝܢ ܫܶܡܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܒܺܝ̈ܫܶܐ (Luc. 6,22). ܥܳܒܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܶܗܘܽܘܢ ܡܰܦܩܺܝܢ ܠܒܰܪ (Luc. 13,28) ܚܳܫܽܘܫܳܐܺܝܬ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܠܒܺܝܟ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܰܝ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܡܣܰܟܠܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡܕܰܟܝܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܽܘܪܓܰܢܽܘܢ ܦܰܪܙܠܳܢܳܝܳܐ ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܘܰܣܛܰܪ. ܡܶܢ ܣܰܥܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܰܫܠܝܳܐ ܗܳܢܰܘ ܫܳܠܶܐ ܒܶܣܪܳܐ ܡܶܢ ܩܶܕܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܢܓܽܘܕܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ. ܡ̈ܰܬܠܶܐ (25.11). ܚܰܙܽܘܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܒܰܢܓܽܘܕܳܐ ܕܣܺܐܡܳܐ ܗܳܢܰܘ ܫܰܒܛܳܐ ܟܦܝܦ ܪܺܝܫܳܐ ܕܪܳܕܶܦ ܠܶܐܣܦܪܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܰܝ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܡܣܰܟܠܺܝܢ ܐܰܝܟ ܙܰܝܳܥܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Deut.28,65). ܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܶܒܳܐ ܙܰܝܳܥܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܰܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܙܳܐܰܥ. ܘܰܐܝܟ ܓܳܠܺܝܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܓܰܠܘܰܝܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝܬܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (49.21). ܓܳܠܺܝܬܳܐ ܘܰܡܕܰܘܰܕܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܬܳܥܽܘܫܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠ ܬܥܺܝܫܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܬܳܥܽܘ̈ܫܶܐ ܗܳܢܰܘ ܕܣܳܒ̈ܠܰܝ ܬܥܳܫܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܳܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܟܳܦ. ܥܳܒܽܘܕ ܡܰܢ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܳܐ ܒܪܽܘܟܳܟܳܐ ܚܳܫܽܘܫ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (52.13). ܗܳܐ ܡܶܣܬܟܶܠ ܥܰܒܕܝ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܟܰܪܟܳܢܳܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܟܳܦ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܬܟܰܪܟܳܢܳܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܟܳܦ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐܺܝܬ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܝ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܳܐ

 ܚܰܡܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܽܘܬ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܝܽܘܟܰܢܝܳܐ (Matth. 1,11). ܘܗܳܪܟܳܐ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܥܽܘܗܕܳܢ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܠܶܗ ܝܳܗܒܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܽܘܬ݂ ܝܽܘܟܰܢܝܳܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ. ܕܰܬܪܶܝܢ. ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܩܰܕܺܝܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܟܰܕ ܐ̱ܚܪܳܝ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܘܰܚܒܰܨܬܳܗ̇ ܪܶܓܠܶܗ ܕܒܶܠܥܰܡ ܒܶܐܣܬܳܐ (Num. 22,25). ܗܳܢܰܘ ܐܰܬܳܢܳܐ ܠܪܶܓܠܳܐ. ܘܰܫܕܺܝܬܶܗ ܥܰܦܪܶܗ ܒܢܰܚܠܳܐ (Deut. 9,21). ܘܰܐܝܢܶܩܘ ܬܕ̈ܰܝ ܐܶܡܪ̈ܰܝ (Cant. 8,1). ܘܫܰܕܰܪ ܗܶܪܽܘܕܺܝܣ ܦܰܣܩܶܗ ܪܺܫܶܗ (Matth. 14,10). ܘܫܰܩܠܳܗ̇ ܐܶܕܢܶܗ (Matth. 26,51 etc.). ܘܶܐܙܶܠܬ ܛܰܫܺܝܬܳ݁ܗ̇ ܟܰܟܪܳܟ (Matth. 25,25). ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܶܙܰܠ ܗܘܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܩܪܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ. ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ (Joa. 1,18) ܗܳܢܰܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܠܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܣܳܟ. ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܝܳܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢ ܐܳܬܽܘܬ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܰܘܠܶܕ ܠܺܐܝܣܚܳܩ (Matth. 1,2). ܘܚܳܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܙܳܥܰܬ (Ps. 104,32 comp.). ܕܰܐܪܒܥܳܐ. ܕܶܟܪܽܘܬܳܐ ܘܢܶܩܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܙܥܪܺܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܘܰܡܚܰܒ̈ܠܳܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܫܽܘ̈ܥܝܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ (I Cor. 15,33). ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ. ܕܶܟܪܽܘܬ ܡܰܙܥܪܺܝܢ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܝܳܗܒܳܐ. ܘܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܕܰܡܚܰܒܠ̈ܳܢ ܠܫܽܘ̈ܥܝܳܬܳܐ. ܕܚܰܡܫܳܐ. ܚܕܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܟܢܽܘܫܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܟܰܪܡܳܐ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܘܥܺܝ. ܘܟܽܘ̈ܒܶܐ ܟܰܪܡܳܐ ܚܰܦܝܘ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܚܕܳܢܳܝܽܘܬ ܐܰܘܥܺܝ ܠܟܰܪܡܳܐ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܡܙܰܕܩܳܐ. ܘܰܟܢܺܝܫܽܘܬ ܚܰܦܺܝܘ ܠܟܽܘ̈ܒܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܥܰܛܠܳܐܺܝܬ ܗܳܘܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܶܬܓܳܡ ܠܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܒܳܐ ܚܬܰܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ (Joa. 6,27). ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܬܪܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܐܺܝܬ ܠܡܶܬܡܰܕܳܥܽܘ. ܚܰܕ ܡܰܢ ܕܰܐܒܳܐ ܠܰܡ ܫܰܪܰܪ܆ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܳܢܳܐ. ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܠܰܡ ܫܰܪܰܪ. ܕܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܳܢܳܐ. ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܬܺܝܬܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܚܰܘܝܳܢܽܘܬ ܩܰܢܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ

 ܩܰܢܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܐܰܝܢܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܐܰܘ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ. ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܐܰܘ ܫܟܺܝܪܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܡܫܰܝܢܽܘܬܳܐ. ܒܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܫܪܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܚܰܪܡܽܘܬܳܐ. ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܫܽܘܦܪܳܐ. ܬܽܘܩܦܳܐ. ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ. ܣܰܢܝܽܘܬܳܐ. ܚܰܠܳܫܽܘܬܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܚܰܘܝܳܢܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܒܰܫܡ̈ܳܗܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܓܳܚܽܘܟܳܐ. ܨܳܗܽܘܠܳܐ. ܢܳܒܽܘܚܳܐ. ܢܳܥܽܘܪܳܐ. ܒܰܕܗܳܠܶܝܢ ܓܶܕܫܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܘܒܽܘܪܳܐ. ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܣܰܢܝܳܐ. ܕܩܰܢܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܰܘ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܦܠ̈ܳܬܳܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܬܪܶܝܢ

ܦܳܩܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܦ̈ܠܳܬܳܐ ܒܕܽܘܠܳܝ̈ܳܬܳܐ.

 ܟܰܕ ܚܰܡܶܫ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܦܠ̈ܳܢ. ܐܰܪܒܰܥ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܒܕܽܘܠ. ܒܰܝܬܳܝ ܒܽܘܚܳܢܗܶܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܰܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ ܩܳܪܽܘܝܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܗܶܝܢ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܳܗ̇ ܡܶܬܒܰܩܪܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܰܥ. ܗܳܝ ܕܰܒܦܶܓܥܳܐ ܕܳܐܬܽܘܬܳܐ. ܫܠܺܝܬܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢ. ܘܰܕܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܺܝܬܳܐ ܫܰܠ̈ܝܳܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܳ‎ܠܰܦ̈ܰܝ ܪܺܝܫܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܬܚܰܘܝܳܐ. ܘܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ ܠܘܰܐܘ ܗܳܝ̇ ܕܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܳܐܠܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܥܳܐܠܳܐ. ܘܰܠܕܳܠܰܬ ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܥܰܠ ܝܳܬܳܗ̇ ܥܳܐܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܽܘܚ̈ܕܳܢܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ (Ps. 47,10). ܘܡܶܛܽܠ ܕܕܰܚܙܽܘܩܝܰܐ ܗ̱ܘ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܢܳܦܠܳܐ ܒܶܝܬ ܐܳܦ ܠܳܡܰܕ ܢܳܦܠܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܪ̈ܺܝܫܳܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܕܗܳܝ ܡ̇ܰܢ ܥܳܠܽܘܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܡܰܦܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܰܥ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܡܙܳܥ ܪܺܝܫܳܐ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܫܡܳܐ ܫ̇ܠܶܐ̣ ܪܺܝܫܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܰܕܡܳܪܝܳܐ ܒܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܘ ܬܠܳܬ ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܕܰܒܡܳܪܝܳܐ ܠܰܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܪܒܰܥ. ܐܰܝܟ ܘܰܠܕܰܒܡܳܪܝܳܐ ܘܠܰܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܫܰܪ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܒܳܐܠܰܦ. ܐܳ‎ܠܰܦ ܫܳܠܝܳܐ ܘܡܰܦܰܠܬܳܐ ܙܰܘܥܳܗ̇ ܚܳܛܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܠܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܡܣܰܟܝܳܐ ܢܰܦܫܝ (Ps. 62,1). ܘܨܰܠܡܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܘܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ (Act. 8,28). ܘܰܢܚܶܬ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ (Luc. 10,30). ܘܰܐܓܶܣܬܶܗ ܒܽܐܘܪܝܳܐ (Luc. 2,7 Heracl.)

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܡܳܐܐ ܟܰܕ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܡܺܝܡ ܫܰܠܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܳ‎ܠܰܦ ܙܰܘܥܳܐ ܡܚܰܠܨܳܐ. ܡܰܦܰܠܬܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܝܳܐ ܙܰܘܥܳܗ̇ ܠܳܐ ܫܳܒܩܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܳܐܬܽܘܬܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܰܦܰܠܬܳܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܩܳܢܽܘܢܳܐ ܦܳܓܥܳܐ. ܘܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܟܰܕ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܠܰܐܝܕܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐܳ‎ܠܰܦ ܝܳܗܒܺܝܢ ܙܰܘܥܳܗ̇ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ (50.2) ܗܳܐ ܒܰܟ݁ܳܐܬܝ ܡܰܚܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܡܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܰܙܩܳܦ ܟܳܦ ܩܳܪܶܝܢ.

ܡܰܟܠܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܰܦܛܽܘܣܺܝܣ ܡܶܬܬܺܙܝܥܳܢܺܝܬܳܐ ܒܳܐܬܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܝܳܐ ܬܶܦܓܰܥ. ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܒܫܶܡ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܚܒܺܝܨܰܬ ܪܺܝܫܳܐ ܒ̈ܳܐܠܰܝ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ. ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܥܶܠܬܳܐ ܕܕܳܡܝܳܐ ܠܕܰܡܐܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܕܝܰܬܺܩܺܐ. ܕܰܕܝܰܬܺܩܺܐ. ܘܰܕܝܰܬܺܩܺܐ ܠܰܕܝܰܬܺܩܺܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܡܰܦ̈ܠܳܬܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܘܒܰܦܪܰܟܣܺܝܣ (3.25) ܘܕܰܕܝܰܬܺܩܺܐ ܕܣܳܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܒܰܫܠܳܝ ܘܰܐܘ ܘܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܒܗܽܘܫܳܥ (12.2). ܘܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܥܰܡ ܐܳܬܽܘܪܳܝܳܐ ܥܒܰܕܘ. ܒܰܫܠܳܝ ܘܰܐܘ ܘܰܚܒܳܨ ܕܳܠܰܬ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܩܳܪܶܝܢ. ܘܝܽܘܕ ܒܫܶܡ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܝܽܘܕ ܒܫܶܡ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܚܒܺܝܨܳܐ. ܒܰܝܗܽܘܕܳܐ ܘܰܝܗܽܘܕܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܡܰܦܰܠܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܚܒܳܨܳܗ̇ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (16.1). ܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܒܪܳܗ̇ ܕܰܝܗܽܘܕܳܝܬܳܐ ܚܕܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ ܘܰܠܝܽܘܕ ܕܰܒܫܶܡ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܪܺܫ ܕܰܒܫܶܡ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ. ܕܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢܝܳܢ ܡܰܫܠܶܝܢ. ܘܰܠܡܰܦܠ̈ܳܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܶܝܢ ܡܙܺܝܥܺܝܢ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Deut. 3,21). ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܦܰܩܕܶܬ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܡܪܶܬ. ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܘܰܚܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܘܰܫܠܳܝ ܝܽܘܕ ܩܳܪܶܝܢ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (22.29). ܘܰܕܚܶܠ ܟܺܝܠܺܝܪܰܟܳܐ ܟܰܕ ܝܺܠܶܦ ܕܰܪܗܽܘܡܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܫܠܰܚ ܠܰܪ̈ܗܽܘܡܳܝܶܐ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܢܶܚܛܦܽܘܢܶܗ (Act. 23,10). ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ ܘܠܳܡܰܕ ܘܰܫܠܳܝ ܪܺܫ ܡܰܫܠܡܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܳܝ̇ ܠܰܕܐܳܡܰܪ ܠܰܐܒܳܐ ܡܳܢܳܐ ܡܰܘܠܶܕ ܐܰܢ̱ܬ (Is. 45,10). ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܘܰܙܩܳܦ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܠܰܕܥܳܡܰܪ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܘܰܙܩܳܦ ܥܶܐ ܘ̇ܳܠܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܒܰܕ ܐܳ‎ܠܰܦ ܕܳܐܡ̇ܰܪ. ܐܰܝܟ ܥܶܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܐܳ‎ܠܰܦ ܕܶܐܡܰܪ. ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܥܶܐ ܕܰܥܡܰܪ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܫܰܠܝܳܐ. ܘܰܒܕܰܟܪܺܝܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܪܒܺܝܨܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܠܰܥܙܳܐ. ܠܕܶܐܡܰܪ ܒܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܘܙܰܘܥܳܐ ܕܕܳܠܰܬ. ܐܰܝܟ ܠܕܰܥܡܰܪ ܒܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܘܙܰܘܥܳܐ ܕܕܳܠܰܬ. ܐܰܝܟ ܠܕܰܥܡܰܪ ܒܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ ܘܥܶܐ. ܘܙܰܘܥܳܐ ܕܕܳܠܰܬ. ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܠܰܕܝܳܕܰܥ. ܠܰܕܝܳܡܶܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܠܕܺܝܕܰܥ ܠܕܺܝܡܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ ܘܰܚܒܳܨ ܕܳܠܰܬ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܘ ܩܳܪܽܘܝܽܘܬܳܐ

 ܡܰܦܠܰܬ ܐܳܘ ܒܰܩܪܳܝܬܳܐ. ܣܽܘܟܳܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܩܰܢܝܳܐ. ܕܚܳܫܽܘܫܶܗ ܗܽܘ ܡܶܬܩܰܪܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܒܰܕܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ. ܐܳܘ ܡܳܪܝ. ܐܳܘ ܐܳܚܝ. ܩ̇ܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ. ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܐܳܚܝ. ܒܳܥܶܐ ܒܰܩܪܳܝܬܶܗ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܳܘ ܩܳܪܽܘܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܦܝܳܣܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ (Matth. 14,30 comp.) ܐܰܘ ܣܘܳܕܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܟܶܬܒܶܬ ܐܳܘ ܬܶܐܘܳܦܺܝܠܶܐ (Act. 1,1) ܐܰܘ ܙܽܘܗܳܪܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܛܺܝܡܽܘܬܶܐܐ ܐܶܙܕܰܗܪ (I Tim. 6,20). ܐܰܘ ܬܶܡܗܳܢܳܝܬܳܐ ܒܠܳܡܰܕ. ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܠܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ. ܐܰܘ ܒܶܠܥܳܕ̈ܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܽܘܬܪܳܐ. ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ (Rom. 11,33). ܐܰܘ ܒܽܘܓܳܢܳܝܬܳܐ. ܒܶܐܣܳܪܳܐ ܡܶܢ. ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܡܶܢܶܟܝ ܫܶܒܰܠ ܚܰܩܠܳܐ ܕܰܫܩܰܠܬܺܝܗ̇ ܢܰܦܫܰܢ ܡܶܢܰܢ. ܐܰܘ ܒܶܠܥܳܕ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܣܰܦܣܺܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ (Jer. 47,6). ܐܰܘ ܡܰܗܠܳܢܺܝܬܳܐ ܒܠܳܡܰܕ. ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܦܰܪܣܺܝܘ. ܐܰܘ ܒܶܠܥܳܕ̈ܶܝܗ. ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܨܰܝܳܡܳܐ ܥܒܶܐ ܨܰܘܪܳܐ. ܐܰܘ ܡܩܰܠܣܳܢܺܝܬܳܐ ܒܠܳܡܰܕ. ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܠܢܶܨܒܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܟܳܗ̈ܢܳܝܶܐ. ܐܰܘ ܒܶܠܥܳܕ̈ܶܝܗ̇. ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܚܶܘܳܪ̈ܳܬܳܐ ܡܝܰܩܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܓܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܠܳܡܰܕ. ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܠܙܰܒܢܰܢ ܪܳܚܶܡ ܠ̈ܶܠܶܐ. ܐܰܘ ܒܶܠܥܳܕ̈ܶܝܗ̇. ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܚܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܓܰܠ̈ܰܛܳܝܶܐ. (Gal. 3,1)

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܡܰܦܠܰܬ ܐܳܘ. ܫܘܶܝܢ ܕܶܟܪ̈ܳܝܶܐ ܠܢܶܩ̈ܒܳܝܶܐ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܠܣܰܓ̈ܺܝܳܐܬܳܐ. ܐܳܡ̇ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ. ܐܳܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܣܟܰܢ. ܐܳܘ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܠܘ ܘܰܒܟ݂ܰܘ (Jac. 5,1). ܐܳܘ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ (Matth. 15,28). ܐܳܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܢܳܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܘ ܥܰܠ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬ ܕܳܠܰܬ. ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܢܶܟ̈ܠܺܝܢ (Act. 13,10)

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܳܘ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܘ ܥܽܘܩܣܳܟ ܡܰܘܬܳܐ .(I Cor. 15,55) ܘܰܐܣܺܝܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ (Eph. 3,1).  ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܒܳܟܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ (Joa. 20,13). ܗܳܢܰܘ ܐܳܘ ܡܰܘܬܳܐ. ܐܳܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܳܘ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܐܳܘ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܒܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܳܩܦܳܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܒܕܰܬܪܺܝܨܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܒܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܣܽܘܟܳܠ ܐܳܘ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܐܶܢ̇ܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܗ̇ܰܘ ܐܰܒܳܐ. ܒܣܽܘܟܳܠ ܐܳܘ ܐܶܢ̇ܳܐ. ܐܳܘ ܗ̇ܰܘ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܬܥܰܦܰܦ ܡܰܢ ܡܶܬܩܰܪܝܳܢܳܐ ܒܰܩܪܳܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܘܣܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ (Gen. 22,1). ܐܰܘ ܒܰܟܐܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܳܐܘܳܠ. ܫܳܐܘܳܠ܇ ܡܳܢܳܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ (Act. 9,4). ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܠܟܽܘܘܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܪܬܳܐ ܡܳܪܬܳܐ. ܝܳܨܦܰܬܝ ܘܰܪܗܺܝܒܰܬܝ ܥܰܠ ܣܰܓ̈ܺܝܳܐܬܳܐ (Luc. 10,41). ܐܳܘ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܙܓܰܪ. ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܗܳܪܟܳܐ (Ex. 3,4). ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܽܘܪܳܓܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰ‎ܠܳܗܝ ܐܰ‎ܠܳܗܝ ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩܬܳܢܝ (Marc. 15,34). ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܠܽܘܚܳܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܫܡܰܥ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܡܶܬܬܰܠܰܬ ܬܽܘܒ ܡܶܬܩܰܪܝܳܢܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (22.20). ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܫܡܰܥܝ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܘܶܐ ܕܶܝܢ ܥܽܘܦܳܦܳܐ ܘܰܒܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܩܪܳܝܬܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (20.4). ܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܒܽܘܓܳܢܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ (4.19). ܒܰܣܒܺܝܣܽܘ ܡܰܢ ܡܥ̈ܰܝ̇ ܡܥ̈ܰܝ̇ ܟܳܝܒܺܝܢ ܠܺܝ ܘܬܳܠ̈ܰܘܳܬܝ. ܒܰܡܦܰܪܫܽܘ ܕܶܝܢ ܠܶܒܝ ܡܫܰܘܰܪ ܠܺܝ ܠܶܒܝ ܘܠܳܐ ܫ̇ܳܬܶܩ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܬܥܰܦܦܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܳܘ ܩܳܪܽܘܝܬܳܐ. ܒܩܽܘܠܳܣܳܐ ܡ̇ܰܢ ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܐܳܘ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܰܘܬܳܐ. ܐܳܘ ܡܦܰܪܢܣܳܢܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܒܓܽܘܢܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܛܪܽܘܢܳܐ. ܐܳܘ ܛܳܠܽܘܡܳܐ. ܐܳܘ ܕܠܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܛܶܒܳܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܬܠܳܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬ݂ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܛܶܒܳܐ ܘܪܽܘܟܳܒܗܽܘܢ

 ܟܽܠ ܡܰܡܠܠܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܒܣܽܘܡܳܟ ܛܶܒܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܗ̇ܳܘܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܺܝܽܘܒ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܺܝܽܘܒ ܡܳܕܶܝܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܛܶܒܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܣܽܘܡܳܟ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܽܘܒ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܛܶܒܳܐ. ܐܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܫܺܝܛܺܝܢ ܐܰܝܟ ܫܡ̈ܰܝܳܐ ܢܰܛܶܦܘ (Jud. 5,4). ܐܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܪܰܟܒܺܝܢ ܐܰܝܟ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܦܺܝ̈ܢ ܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ(Thren. 4,20) . ܐܰܘ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܦܫܺܝܛ. ܘܛܶܒܳܐ ܡܪܰܟܰܒ. ܐܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ (Ps. 94,11). ܐܰܘ ܒܗܶܦܟܳܐ. ܐܰܝܟ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܐܢܳܐ ܡܰܠܠܶܬ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܪܽܘܚܳܐ ܐܶܢܶܝܢ (Joa. 6,63)

 ܨܶܡܚܳܐ ܪܽܘܟܳܒ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܛܶܒܳܐ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܥܒܪܺܝܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ (Prov. 15,22). ܐܰܘ ܥܰܡ ܬܰܢܘܰܝ ܐܰܝܟ ܐܶܢ ܒܪܶܗ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܰܚܡܳܐ (Matth. 4,3). ܐܰܘ ܥܰܡ ܐܰܬܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ.. ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܥܽܘܨ (Job. 1,1). ܐܰܘ ܥܰܡ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܝܟ ܘܰܗܘܳܐ ܠܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܇ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ (Gen. 7,10)

ܨܶܡܚܳܐ ܛܶܒܳܐ ܕܡܺܐܡܪܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܠܡܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܛܶܒܳܐ ܡܪܰܟܰܒ. ܐܰܝܟ ܠܳܥܳܙܳܪ܇ ܩܪܺܝܬܶܗ ܒܶܝܬܥܰܢܝܳܐ. ܩܪܺܝܬܶܗ ܓܶܝܪ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܒܶܝܬܥܰܢܝܳܐ ܛܶܒܶܗ. ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܛܶܒ ܠܳܥܳܙܳܪ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܒܳܕܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܪܬܳܐ. ܩܳܐܶܡ ܐܰܚܽܘܟܝ (comp. Joa. 11,23). ܩܳܐܶܡ ܓܶܝܪ ܥܒܳܕܳܐ. ܘܰܐܚܽܘܟܝ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܛܶܒ ܡܳܪܬܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܛܶܒܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܕܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ ܡܺܐܡܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܗ̇ܳܘܶܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ .4) – (Luc 1,1 ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܨܒܰܘ ܕܢܰܟܬܒܽܘܢ ܬܰܫ̈ܥܳܝܬܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܢܰܢ ܡܦܳܣܺܝܢܢ ܒܗܽܘܢ܇ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܫܠܶܡܘ ܠܰܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܗܘܰܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܫ̈ܰܡܫܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܳܦ ܠܺܝ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒ ܗ̱ܘܺܝܬ ܝܰܨܺܝܦܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ܇ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܛܶܟܣܶܗ ܐܶܟܬܽܘܒ ܠܳܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܬܶܐܽܘܦܺܝܠܶܐ ܕܬܶܕܰܥ ܫܪܳܪܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܐܬܬܰܠܡܰܕܬ ܠܗܶܝܢ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܡܶܢ ܐܶܣܳܪ ܡܶܛܽܠ ܠܫܶܡ ܡܶܠܬܳܐ ܫܽܘܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܶܢ ܡܶܠܰܬ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܛܶܒܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܘܕܳܥ ܣܽܘܡܳܟܳܐ

 ܒܟܽܠ ܡܰܡܠܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܫܽܘܘܕܳܥ ܣܽܘܡܳܟܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܠܳܥܳܙܳܪ܇ ܩܪܺܝܬܳܐ ܒܶܝܬܥܰܢܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܩܪܺܝܬܶܗ ܒܶܝܬܥܰܢܝܳܐ

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܽܘܘܕܳܥ ܣܽܘܡܳܟܳܐ. ܐܰܘ ܩܪܺܝܚ. ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪܺܝܫܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܚܶܒ̈ܠܶܐ (Matth. 24,8). ܘܰܐܝܟ ܣܽܘܓܐܗܽܘܢ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܥܳܠܡܳܐ (Sap.6,26). ܐܰܘ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ ܐܰܝܟ ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ (Luc. 1,5). ܗܳܢܰܘ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܟܳܣܳܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ (Luc. 22,20) ܗܳܢܰܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܡܺܐܡܰܪ ܡܰܢ ܕܳܐܡ̇ܰܪ. ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܟܰܦܳܐ ܩܰܡܚܳܐ. ܘܩܰܪܢܳܐ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܣܳܐܳܐ ܩܶܠ̈ܝܳܬܶܐ. ܘܣܰܐܬ݂ܳܐ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܒܣܰܠܥܳܐ. ܐܶܣܳܪܳܐ ܡܰܢ ܛܫܶܐ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܩܰܡܚܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܽܘܘܕܳܥ ܣܽܘܡܳܟܳܐ ܠܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘ̇ܳܠܶܐ ܠܡܶܩܰܦ. ܐܰܝܟ ܘܗܽܘ ܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܟܺܐܦܳܐ (comp. Joa. 11,38). ܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ ܐܶܬܶܐܡܰܪ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܣܽܘܣܝܳܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܐܡܰܪ. ܘܠܰܘ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܰܒܡܶܠܰܬ ܦܰܘܠܽܘܣ (I Cor. 10,4). ܟܺܐܦܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܳܝ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܛܶܒܳܐ ܟܺܐܦܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܗܳܝ̇.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܡܰܦܰܩܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܫܢܽܘ̈ܙܝܶܐ ܕܡܶܢ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܒܕܽܘܟ ܕܽܘܟ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ. ܒܽܐܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 23,15). ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܘ̇ܳܠܝܳܐ. ܘܰܒܡ̈ܰܬܠܶܐ (6.26). ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܓܪܺܝܨܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܰܚܡܳܐ. ܘܩܳܢܽܘܢܳܐ ܐܰܝܟ ܓܪܺܝܨܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܙܰܕܶܩ. ܘܰܒܢܰܚܽܘܡ (2.11). ܘܰܐܦܰܝ̈ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܽܘܡ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܰܐܟܽܘ̈ܡܳܢ ܙܶܕܩܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܽܘܘܕܳܥ ܣܽܘܡܳܟܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝ ܡܰܡܠܠܳܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ (Joa. 1,9). ܘܒܰܡܨܰܥܬܶܗ ܐܰܝܟ ܘܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ (Joa1,1). ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܐܰ‎ܠܳܗܰܢ ܓܶܝܪ ܚܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ (I Joa. 4,7)

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܛܰܟܣܽܘܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܛܶܒܳܐ

 ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܩܰܕܺܝܡ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܠܛܶܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܩܶܨܡܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܡܥܰܫܢܳܐ (I Sam. 15,23). ܘܕܶܚܠܬܳܟ ܗܺܝ ܗܺܝ ܥܶܕܠܳܝܳܟ (Job. 4,6).  ܘܰܐ‎ܠܳܗܰܢ ܓܶܝܪ ܢܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܟܶܠܬܳܐ (Hebr. 12,29). ܘܝܽܘܕܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ(Dan. Bel v. 28) ܗܳܢܰܘ ܕܢܳܝܺܐܶܝܠ ܕܝܽܘܕܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܬܰܡܠܰܟ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܒܕܽܘܟ ܛܶܒܳܐ ܢܶܬܩܰܕܰܡ. ܒܗܰܘܢܳܐ ܫܶܕܰܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܩܰܕܺܝܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܩܰܕܳܪ (Is. 42,11). ܘܰܫܪܳܓܳܐ ܗ̇ܝ ܡܶܠܬܳܟ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ (Ps. 119,105).  ܘܰܫܪܳܓܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܫܰܡܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ (Prov. 20,27). ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܢܕܰܥܟܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ (Sir. 3,30). ܘܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ (Joa. 4,24). ܗܳܢܰܘ ܩܰܕܳܪ܇ ܬܶܗܘܶܐ ܡܰܪ̈ܓܶܐ. ܘܡܶܠܬܳܟ ܫܪܳܓܳܐ ܗ̱ܝ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ. ܘܰܢܫܰܡܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܫܪܳܓܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ. ܢܕܰܥܟܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ. ܘܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܶܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܛܶܒܳܐ ܢܶܬܡܰܨܥܽܘܢ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ. ܥܰܡ ܫܽܘ̈ܡܳܗܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܕܣܳܕܰܪ. ܐܺܝܛܰܐ ܡܰܩܶܦ ܛܶܒܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܠܘܳܬ ܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܳܬܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܦܪܺܝܩܽܘܬ݂ ܛܶܒܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܛܥܳܐ ܛܳܥܶܐ ܡܰܕܥܳܐ. ܐܰܝܟ ܠܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܒܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܕܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ. ܠܰܬܠܳܬ ܡܢ̈ܰܘܳܢ ܕܢܰܦܫܳܐ ܟܰܕ ܡܕܰܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܛܰܒܰܥܬ݁ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܢܰܘ ܠܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܛܰܒܰܥܬ݁. ܟܰܕ ܠܰܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܶܬܬܰܗܡܶܐ ܒܡܰܡܠܠܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܟܰܕ ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ ܚܰܒܪܳܟ ܡܳܐ ܛܶܒܳܟ. ܘܰܬܦܰܢܶܐ ܚܠܺܝܡܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܢ̇ܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܛܶܒܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܟܰܕ ܬܶܫܬܰܐܰܠ. ܡܰܢ ܨܶܐܕ̈ܰܝܟ. ܘܰܬܦܰܢܶܐ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܟܰܕ ܫܶܡܥܽܘܢ ܨ̈ܶܐܕܰܝ ܗܽܘܝܽܘ ܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ (Mar. 13,29). ܕܰܥܘ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗ̱ܝ. ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܰܗܡܰܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܪܬܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗ̱ܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܚܰܕ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܕ ܛܶܒܳܐ ܗ̇ܳܘܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ. ܚ̇ܠܶܐ̣ ܚܰܡܽܘܨ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܪܽܘܚܳܐ. ܬܪܺܝܨܳܐ. ܪܺܝܫܳܢܳܝܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܫܳܠܽܘܚܳܐ. ܦܳܪܽܘܫܳܐ

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܶܒܗ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܫܡܳܐ ܢܶܒܗܳܢܳܝܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓܰܘ̈ܗܝ

 ܫܡܳܐ ܢܶܒܗܳܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܠܰܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܗܺܝ ܢܳܒܗܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܡ ܣܰܒܥܳܐ ܡܶܠܰܬ ܣܒܰܥ. ܘܡܶܢ ܫܶܡ ܫܶܡܥܳܐ ܡܶܠܰܬ ܫܡܰܥ. ܘܰܫܡܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܳܒܗܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܛܺܝܡܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̇ܳܘܝܳܐ ܚܫܰܚܬܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܪܫܺܝ ܒܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܛܶܐܒ. ܘܡܶܫܬܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܫܬܺܝ. ܘܫܽܘܚܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܫܚܶܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܐ ܢܶܒܗܳܢܳܝܳܐ ܩܶܨܰܬ ܬܠܳܬ ܡܶܬܬܰܝܬܶܐ ܒܡܰܡܠܠܳܐ. ܠܫܽܘܪܳܪ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܥܰܘܠܳܐ ܐܰܥܠܺܝܘ. ܘܠܰܡܒܰܕܩܳܢܽܘܬ ܙܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ (Marc. 5,42). ܘܰܠܡܶܢܝܳܢ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܦܩܽܘܕ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܪܒܰܥ ܡܰܚ̈ܘܳܢ (Jer. 15,3)

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܐ ܢܶܒܗܳܢܳܝܳܐ. ܐܶܢ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܳܐ ܠܳܚܶܡ܇ ܚܰܬܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܘܶܐܢ ܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܓܒܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܰܘ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܬܰܪܣܺܝ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܐܰܚܠܶܡ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܶܐܬܚܠܶܡ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܽܘܩܝܳܐ. ܩܶܛܠܳܐ. ܡܰܘܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܝܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܝܰܒܶܠ. ܘܡܶܬܝܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܝܰܒܰܠ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܬܰܪܣܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܬܰܪܣܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܩܳܛܽܘܠܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܩܰܛܠܳܢܽܘܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܢܶܒܗ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܛܰܟܣܽܘܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܢܰܛܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܩܛܺܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ. ܟܰܕ ܩܰܛܓܶܪ ܗܳܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܩܰܛܪܶܓ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܩܛܺܝܓܽܘܪܺܝܰܐ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܛܓܰܪ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܘ̇ܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܡܶܬܩܰܛܪܰܓ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ. ܘܰܠܪܺܫ ܕܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܩܕܳܡ ܓܳܡܰܠ ܣܳܝܡܺܝܢ. ܒܣܽܘܓܐܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܰܝܟ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܡܶܫ̈ܬܰܟܚܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬ ܚܫܰܚܬܳܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܶܒܗ̈ܳܢܳܝܶܐ

 ܚܠܳܦ ܢܶܒܗܳܢܳܝܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܒܰܝܬܳܝ ܠܶܗ ܡܟܳܢ ܠܡܶܬܢܣܳܒܽܘ. ܐܰܝܟ ܐܶܫ̇ܬܺܝܬ ܫܶܩܝܳܐ ܚܠܳܦ ܡܰܫܬܝܳܐ. ܘܶܐܬܟܰܬܫܶܬ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܚܠܳܦ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܚܠܳܦ ܢܶܒܗܳܢܳܝܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܳܒܗܳܐ ܡܟܳܢܳܐ ܠܡܶܬܢܣܳܒܽܘ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Marc. 10,51). ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܡܳܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܥܒܶܕ ܠܳܟ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܣܰܡܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܪܰܒܺܝ ܕܶܐܚܙܶܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܚܙܳܝܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܶܥܒܶܕ ܠܺܝ. ܕܶܐܚܙܶܐ ܦܰܢܺܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܢܶܒܗܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܢ ܢܳܒ̈ܗܳܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܫܠܳܡܳܐ ܐܺܙܰܠ ܐܶܫܰܠܶܡ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܒܰܝܬܝ (Luc. 9,61). ܘܡܶܢ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܫܰܠܶܡ ܒܶܢܝܳܢ ܒܰܝܬܝ. ܘܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ ܘܰܐܒܕܳܢܳܐ ܚܰܒܶܠ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܐܽܘܪܚܶܗ (Gen. 6,12). ܘܡܶܢ ܚܶܒܠܳܐ ܘܒܰܛܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 7,15). ܚܰܒܶܠ ܥܰܘܠܳܐ ܘܰܒܛܶܢ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܦܰܘܠܽܘܣ. (Gal.4,19). ܒܢܰܝ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܕܪܺܫ ܡܚܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܦܳܪܥܺܝܢ ܚܰܘܒܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܶܪܥܳܐ ܬܽܘܒ ܦܳܪܥܺܝܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܰܝܟ ܥܶܣܒܳܐ(Ps. 92,8). ܘܡܶܢ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Num. 22,6)

ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܠܡܰܢ ܕܒܳܪܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ. ܘܰܠܡܰܢ ܕܠܳܐܶܛ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝܛ ܗ̱ܘ. ܘܡܶܢ ܒܰܪܺܝܟܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܫܰܦ̈ܛܶܐ (7.5). ܘܟܽܠ ܕܒܳܪܶܟ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ ܠܡܶܫܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡܳܝܗܝ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܦܪܰܩ ܠܥܰܡܶܗ. ܘܡܶܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܦܪܰܩ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܰܐܬܪܶܗ (Act. 1,25)

ܨܶܡܚܳܐ ܒܢܶܒܗ̈ܳܢܳܝܶܐ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܣܶܡܟܰܬ ܪܒܺܝܨܬܳܐ ܒܥܶܩܒܳܐ ܢܶܩܦܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܬܰܘ ܪܒܺܝܨܬܳܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܬܽܘܒ ܬܰܘ ܪܒܺܝܨܬܳܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܬܽܘܒ ܬܰܘ ܚܒܺܝܨܬܳܐ ܩܕܳܡ ܢܽܘܢ ܪܒܺܝܨܬܳܐ. ܘܰܙܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܦܺܝܠܳܣܽܘܦܺܝܣܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰ‎ܠܳܗ̈ܳܝܳܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܦܺܝܠܳܣܽܘܦܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܝܺܗܽܘܕܰܝܺܣܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܗܳܢܰܘ ܝܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܦܽܘ̇ܣܺܝܘܠܽܘܓܺܝܣܶܐ ܐܶܥܒܶܕ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܒܚܰܕ ܣܒܶܠܺܝܰܢܺܝܣܶܐ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܪܺܝܰܢܺܝܣܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܬܳܪܐܳܐ. ܩܺܝܢܕܽܘܢܺܝܣܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܓܶܐܘܡܶܛܪܺܝܣܶܐ ܥܳܒܶܕ. ܐܰܘ ܐܶܣܛܪܽܘܢܘܡܺܝܣܶܐ. ܘܦܺܝܣܶܐ ܕܶܝܢ ܥܳܒܶܕ ܠܺܝ ܕܠܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܣ̈ܩܰܝ ܠܡܶܬܬܙܳܥܽܘ ܘܕܰܐܣܒܰܪ ܠܗܳܠܶܝܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܗܶܢܝܽܘ̇ܟܺܝܣܶܐ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܕܺܝܠܳܝܽܘܬ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܟܣܽܘܪܺܝܣܶܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܢܰܘܰܐܓܺܝܣܶܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܶܗ ܡܶܢ ܚ̈ܺܐܦܶܐ ܕܰܠܒܰܪ. ܘܦܶܕܐܓܽܘܓܺܝܣܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܰܛܠ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܙܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܐܰܝܟ ܫܰܒܥܺܝܢ (16.30). ܥܒܳܕܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܕܦܰܪܰܐܣܺܝܣܬܶܐ ܥܳܒܕܳܐ. ܘܰܙܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܡܰܢ. ܦܺܝܠܳܣܽܘ̇ܦܺܝܬܺܝܢܶܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ. ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܠܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܢܰܐܩܶܗܦܰܝܠܶܐܘܬܺܝܢܶܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܕܶܢܳܝܳܐ ܐܰܟܣܽܘܪܺܝܣܬܺܝܢܶܐ ܗܘܰܝܢܰܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܝܳܐ (Rom. 14,5). ܟܽܠܚܰܕ ܒܗܰܘܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܽܘܠܺܝܪܽܘܦܽܘܪܺܝܬܺܝܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܟܽܠܢܳܫ ܕܶܝܢ ܒܡܰܕܥܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܢܶܫܬܰܪܰܪ ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܦܽܘܠܺܝܛܝܽܘܬܺܝܢܶܐ ܗܳܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܕܺܝܢܳܝܽܘܬܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܠܳܐ ܢܶܒܗ̈ܳܢܳܝܶܐ ܢܳܒ̈ܗܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ

ܡܶܢ ܠܳܐ ܢܶܒܗܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܰܢ ܢܳܒ̈ܗܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Deut. 14,1). ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܬܥܰܪܕܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܥܪܳܕܳܐ. ܒܰܪ ܐܰܣܺܝܪܳܐ (38.25). ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܶܬܚܰܟܰܡ ܐܰܚܺܝܕ ܚܰܪܒܳܐ ܕܦܰܕܳܢܳܐ ܕܰܒܬܰܘܪ̈ܶܐ ܕܳܒܰܪ. ܘܰܒܬܰܘܪ̈ܶܐ ܡܬܺܝܪ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 68,15). ܟܰܕ ܦܪܰܫ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܶܗ ܐܰܬܠܓܰܬ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܬܰܠܓܳܐ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (II 19,17). ܘܰܓܫܰܪܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (24.3). ܬܦܺܝ ܩܰܕܣܳܐ ܘܣܽܘܟ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (26.14). ܦܶܩܕܶܬ ܘܕܰܢܒܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܕܽܘܢܒܳܐ. ܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܝܳܐ (II Cor. 11,25). ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܶܬܚܰܛܪܶܬ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܡܪܶܓ ܒܥܰܘܫܳܐ. ܘܟܽܠܡܳܐ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܢܶܬܰܐܒ ܗܳܢܰܘ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܟܰܕ ܐܶܬܛܥܺܝ ܢܶܓܕܳܐ ܩܰܕܡܳܐ. ܒܕܰܬܪܶܝܢ ܥܰܩܒܶܗ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܒܥܰܦܪܳܐ ܦܳܥܠܺܝܢ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܢܶܦܥܠܽܘܢ ܕܰܠܓܰܘ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܰܥܒܰܪ ܟܰܝܠܳܐ ܘܰܠܗܰܠ܇ ܐܰܦܬܰܪ ܘܰܚܣܰܪ ܡܳܙܽܘܢܶܗ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܐܰܦܬܪܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܶܢ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܐܶܬܥܰܠܥܰܠ. ܘܡܶܢ ܥܕܶܢ. ܡܥܰܕܰܢܬܳܐ. ܘܰܡܦܰܢܰܩܬܳܐ (Is. 47,1). ܗܳܢܰܘ ܡܒܰܣܰܡܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܡܳܐ ܡܰܕܶܡ. ܘܡܶܢ ܦܰܚܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܡܦܰܚܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܢܰܦܫܝ (I Sam. 28,9). ܗܳܢܰܘ ܡܨܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܶܢ ܟܰܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܕܰܢܟܰܢܶܢ ܝܳܒܶܫ (Ps. 129,6 Symm.). ܚܠܳܦ ܡܳܐ ܕܢܶܫܒܰܬ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܫܳܠܶܦ ܘܝܳܒܶܫ. ܘܡܶܢ ܡܣܽܘܬܳܐ ܐܺܝܽܘܒ (10.10). ܐܰܝܟ ܓܒܶܬܳܐ ܡܣܰܝܬܳܢܝ. ܘܡܶܢ ܡܽܘܪܳܐ. ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܡܡܰܘܪܰܢ (Marc. 15,22). ܘܡܶܢ ܒܰܪܩܳܐ ܒܳܪܶܩ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܩܣܳܐ ܐܰܢܛܽܘܢ. ܐܶܬܥܩܶܣ ܡܶܢ ܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܟܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܦܰܟܶܢܘ ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܘܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܘܪܰܡܫܳܐ ܡܨܰܦܰܪ ܘܰܡܪܰܡܶܫ. ܘܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܡܝܰܘܶܡ. ܘܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܓܽܘܫܡܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܓܰܒܪܳܐ. ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܐܶܬܦܰܓܪܰܫ. ܒܫܺܝܢ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܐܳܣܝ݂̈ܳܝ݂ܶܐ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܫܽܘܪܳܝ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܘܡܶܬܓܰܒܪܰܣ ܕܠܳܐ ܡܽܘܫܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܐܚܳܐ ܐܶܬܰܐܰܒ ܘܶܐܬܰܐܒܰܗ. ܘܶܐܬܰܐܰܚ ܘܶܐܬܰܐܚܰܗ. ܒܗܶܐ ܬܽܘܒ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܓܶܢ̈ܣܳܢܳܝܶܐ ܕܕܰܪ̈ܓܰܝ ܥܺܕܬܳܐ ܘܥܳܠܡܳܐ. ܐܺܝܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܡܰܒܳܗܽܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܠܳܐ ܥܳܢܶܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܗ̱ܘ ܕܥܳܢܶܝܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܡܺܝܛܪܽܘܦܳܘܠܺܝܛܳܐ. ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܡܰܛܪܰܦܠܰܛ ܘܶܐܬܩܰܢܛܰܪ ܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܠܡܺܐܡܪ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܐܶܬܦܰܛܪܰܟ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܩܰܬܠܰܩ. ܐܶܬܦܰܣܩܰܦ. ܐܶܬܬܰܡܠܰܟ. ܐܶܬܦܰܛܪܰܦ. ܐܶܬܪܰܫܰܢ. ܐܶܬܡܰܪܰܢ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܒܫܺܝܽܘܬܶܗ ܫ̇ܘܶܐ̣ ܠܡܶܬܡܰܪܳܢܽܘ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܽܘܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܢܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܒ̈ܗܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܒܰܕܡܶܬܝܰܩܢܳܢܽܘܬ ܟܽܠ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܟܠܳܐ ܟܳܠܝܳܐ ܠܡܶܫܬܰܘܬܳܦܽܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܽܘܩܳܐ ܡܰܪܩܽܘܣ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܶܬܡܰܪܩܰܣ ܠܽܘܩܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܬܦܰܛܪܰܣ. ܐܰܘ ܐܶܬܡܰܬܰܝ. ܐܰܘ ܐܶܬܒܰܪܗܰܡ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܣܬܰܩܪܰܛ ܦܠܳܢ. ܘܶܐܬܦܰܩܪܰܛ. ܘܶܐܬܪܰܣܛܰܠ. ܘܶܐܬܓܰܠܢܰܣ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܣܽܘܟ̈ܳܠܳܝܶܐ ܒܳܥܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܓܶܢܣܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܡܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܩܬܺܝܢ ܗܰܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܢܶܒܗ̈ܳܢܳܝܶܐ

 ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܘ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܪܟܳܐ ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ ܕܫܳܥܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܐ ܢܝܳܚܳܐ. ܚܢܳܢܳܐ. ܥܒܳܕܳܐ. ܫܟܳܚܳܐ. ܚܛܳܗܳܐ. ܩܪܳܝܳܐ. ܡܩܳܡܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 19,33). ܘܥܶܠܰܬ݂ ܩܰܫܺܝܫܬܳܐ ܘܕܶܡܟܰܬ݂ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗ̇. ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܒܡܰܕܡܟܳܗ̇ ܘܒܰܡܩܳܡܳܗ̇ ܒ ܚܰܫܳܐ ܓ ܨܰܝܕܳܐ. ܢܰܘܚܳܐ. ܥܰܘܠܳܐ. ܥܰܡܠܳܐ. ܝܰܒܫܳܐ. ܛܰܥܡܳܐ. ܡܰܥܠܳܐ. ܡܰܦܩܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 19,27). ܡܰܘܬܒܳܟ ܘܡܰܥܠܳܟ ܘܡܰܦܩܳܟ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕ ܡܰܥܳܠܳܐ. ܡܰܦܳܩܳܐ. ܡܰܣܳܩܳܐ. ܡܰܓܳܗܳܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 11,9). ܘܰܕܒܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܰܘܗܝ ܒܡܰܥܳܠ̈ܰܝ ܫܰܒܬܳܐ ܘܰܒ̈ܡܰܦܳܩܰܝ ܫܰܒܬܳܐ. ܝܰܘܢܳܢ (4.7). ܘܰܦܩܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܬܰܘܠܥܳܐ ܒܡ̈ܰܣܳܩܰܝ ܫܰܦܪܳܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗ ܡܰܕܡܟܳܐ. ܡܰܫܬܝܳܐ. ܡܰܥܪܩܳܐ. ܡܰܚܪܝܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ܇ ܟܰܕ ܐܰܬܰܪ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܒܶܝܬ ܡܶܬܬܰܘܣܰܦ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܕܰܘܺܝܕ (142.5). ܐܶܒܰܕ ܡܶܢܝ ܒܶܝܬ ܡܰܥܪܩܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܥܪܽܘܩܝܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ .(II 10,27) ܘܥܰܩܪܽܘܗܝ ܠܒܶܝܬ ܒܰܥܠܳܐ ܘܥܰܒܕܽܘܗܝ ܒܶܝܬ ܡܰܚܪܝܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܽܘܟܰܬ ܚܪܳܝܳܐ. ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܶܝܢ ܘܡܰܥܪܒܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܒܶܝܬ ܐܰܬܰܪ ܕܢܳܚܳܐ ܘܰܥܪܳܒܳܐ ܡܣܰܟܠܺܝܢ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 8,11). ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܰܪܒܥܳܐ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 24,4). ܘܶܐܬܳܐ ܠܡܰܪܒܥܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܗܳܢܰܘ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܒܶܗ ܪܳܒܥܳܐ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܐܳܦ ܡܰܡܠܠܳܐ ܬܽܘܒ. ܡܶܢ ܗܳܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܡܰܫܒܳܐ ܘܡܰܣܒܳܐ. ܟܰܕ ܢܽܘܢ ܛܰܫܝܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܗܳܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܰܘ ܐܰܬܰܪ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ ܘ ܡܰܠܥܳܣܳܐ. ܡܰܣܟܳܪܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܠܡܶܟܠܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܠܡܶܦܣܰܩ܇ ܠܡܰܚܣܶܢ ܡܶܬܡܨܶܐ ܘܡܰܣܟܳܪܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܰܥܪܒܳܐ ܡܳܐ ܕܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܶܙܕܰܩܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܟܢܽܘܫܝܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܚܰܪܩܶܠܳܝܳܐ (Matth. 8,11). ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܳܚ̈ܶܐ ܘܡܰܥܪ̈ܳܒܶܐ ܢܺܐܬܽܘܢ. ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܘܪܺܫ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܒܶܝܬ ܡܰܥܪܳܩܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܫ ܩܳܪܶܝܢ ܘܛܳܥܶܝܢ. ܒܰܕܠܰܘ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܥܪܽܘܩܝܳܐ ܕܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܒܶܗ ܙ ܥܽܘܙܳܐ. ܚܽܘܒܳܐ. ܬܽܘܟܳܐ ܚ ܐܽܘܟ݂ܠܳܐ. ܝܽܘܩܪܳܐ. ܒܽܘܩܝܳܐ. ܓܽܘܡܕܳܐ. ܥܽܘܫܢܳܐ ܛ ܓܒܽܘܠܝܳܐ. ܩܪܽܘܒܝܳܐ ܝ ܓܢܽܘ̇ܢܳܐ. ܙܩܽܘܪܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܐ. ܢܣܽܘܬܳܐ ܝܐ ܪܬܺܝܬܳܐ ܝܒ ܕܺܝܢܳܐ ܝܓ ܡܺܐܡܪܳܐ. ܡܺܐܙܠܳܐ. ܡܺܐܬܝܳܐ ܝܰܕ ܐܰ‎ܠܳܝܳܐ. ܐܰ‎ܠܳܡܳܐ. ܩܰܛܳܠܳܐ. ܫܰܬܳܩܳܐ ܝܗ ܡܶܐܟ݂ܠܳܐ ܝܘ ܠܽܘܒܳܒܳܐ. ܝܽܘܒܳܠܳܐ. ܓܽܘܢܳܝܳܐ. ܫܽܘܟܳܢܳܐ. ܫܽܘܕܳܠܳܐ. ܫܽܘܐܳܠܳܐ. ܘܰܒܡܶܠ̈ܰܘܗܝ ܕܰܙܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܦܳܝܫܳܐ ܘܰܐܘ. ܐܰܝܟ ܫܰܟܶܢ. ܫܰܐܶܠ ܝܙ ܘܽܘܥܳܕܳܐ. ܟܽܘܘܳܢܳܐ. ܚܽܘܘܳܝܳܐ. ܫܽܘܘܳܝܳܐ. ܠܽܘܘܳܝܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (25.11). ܢܰܡܶܟ ܥܽܘܫܢܶܗ ܥܰܡ ܫܽܘܘܳܛܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܝܚ ܫܽܘܘܙܳܒܳܐ. ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ. ܫܽܘܘܚܳܪܳܐ. ܘܰܒܡܶܠ̈ܰܘܗܝ ܕܰܙܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܕܗܰܘ̇ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܚܕܳܐ ܘܰܐܘ ܫܳܪܟܳܐ. ܐܰܝܟ ܘܰܥܶܕ. ܟܰܘܶܢ. ܫܰܘܙܶܒ. ܫܰܘܕܰܥ ܝܛ ܒܽܘܚܪܳܢܳܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ. ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ. ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ. ܒܽܘܣܒܳܣܳܐ ܢܽܘܒܪܳܫܳܐ. ܬܽܘܘܣܳܦܳܐ. ܟ ܐܰܒܕܳܢܳܐ. ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܟܐ ܐܰܣܽܘܪܝܳܐ ܟܒ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܟܓ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܬܰܦܢܺܝܩܳܐ ܟܕ ܣܶܬܳܪܳܐ. ܛܶܠܳܠܳܐ ܟܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ. ܐܺܝܙܳܠܳܐ. ܐܺܝܗܳܒܳܐ. ܟܘ ܢܰܘܡܬܳܐ. ܬܰܘܗܬܳܐ ܟܙ ܒܶܙܬܳܐ. ܠܶܙܬܳܐ. ܚܶܫܬܳܐ. ܚܶܡܬܳܐ ܟܚ ܣܒܰܪܬܳܐ. ܢܫܰܡܬܳܐ ܟܛ ܒܥܳܬܳܐ. ܫܥܳܬܳܐ ܠ ܢܝܳܚܬܳܐ. ܟܒܳܢܬܳܐ. ܛܥܳܡܬܳܐ ܠܐ ܪܓܶܫܬܳܐ ܠܒ ܐܽܘ̇ܚܕܬܳܐ. ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܠܓ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܠܕ ܛܳܒܬܳܐ ܠܗ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܠܘ ܐܰܒܕܬܳܐ ܠܙ ܚܛܺܝܬܳܐ ܠܚ ܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܫܳܪܽܘܬܳܐ. ܠܛ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܡܰܨܽܘܬܳܐ ܡ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܡܐ ܣܶܢܶܐܬܳܐ. ܩܶܢܶܐܬܳܐ ܡܒ ܫܶܐܠܬܳܐ ܡܓ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ. ܡܶܐܦܺܝܬܳܐ ܡܕ ܬܰܕܟܺܝܬܳܐ. ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܗ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ. ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ. ܡܰܣܚܽܘܬܳܐ. ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܘ ܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ ܡܙ ܬܶܫܘܺܝܬܳܐ ܡܚ ܥܽܘ̇ܢܺܝܬܳܐ ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܡܛ ܐܽܘ̣ܠܺܝܬܳܐ ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܢܢ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ. ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܢܐ ܗܶܠܰܟܬܳܐ. ܬܶܢܰܚܬܳܐ ܢܒ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܓ ܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܢܕ ܡܶܐܣܰܪܬܳܐ ܢܗ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܢܘ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܢܙ̄ ܝܺܙܶܦܬܳܐ. ܝܺܠܰܠܬܳܐ. ܢܚ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܢܛ ܡܩܰܕܫܽܘܬܳܐ ܣ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܣܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܣܒ ܡܶܫܬܺܝܬܳܐ. ܣܓ ܡܰܣܰܩܬܳܐ. ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܣܕ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܣܗ ܬܰܘܚܰܕܬܳܐ. ܬܰܘܚܰܪܬܳܐ. ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܣܘ ܐܺܝܬܘܬܳܐ. ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ. ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܣܙ ܡܰܝܬܝܽܘܬܳܐ ܣܚ ܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ ܣܛ ܚܶܪܝ݂ܳܝ݂ܽܘܬܳܐ ܥ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܥܐ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܥܒ ܡܫܰܡܠܝܽܘܬܳܐ ܥܓ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܥܕ ܡܦܺܝܣܳܢܽܘܬܳܐ ܥܗ ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܶܬܛܦܺܝܣܳܢܽܘܬܳܐ ܥܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܫܰܝܚܳܢܽܘܬܳܐ ܥܙ ܐܺܝܬܝ݂ܳܝ݂ܽܘܬܳܐ ܥܚ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܥܛ ܡܶܣܬܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܦ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܽܘܬܳܐ ܦܐ ܡܶܬܚܙܰܘܙܝܳܢܽܘܬܳܐ ܦܒ ܡܩܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܩܰܒܶܠ ܦܓ ܡܰܩܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܩܒܶܠ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 14,8). ܬܳܐ ܢܰܩܒܶܠ ܐܰܦ̈ܶܐ ܚܰܕ ܕܚܰܕ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܬܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܒܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܦܕ ܩܛܺܓܪܳܢܽܘܬܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܶܢܝܳܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܬܪܶܝܢ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܬܶܢܝܳܐ

ܬܶܢܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܒܰܪܝܳܢܽܘܬ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥ̣ܰܠ ܒܶܗ. ܘܰܡܓܰܘܝܳܢܽܘܬܶܗ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܬܳܐܘܡܰܐ. ܘܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܚܠ̈ܺܝܡܶܐ ܥܰܠ ܐܳܣܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ (Matth. 9,12 Marc. 2,17). ܟܶܐܡܰܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܬܰܘ. ܘܬܳܐܘܡܰܐ ܠܳܐ ܐܶܬܳܐ. ܘܰܚܠ̈ܺܝܡܶܐ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܐܳܣܝܳܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܕܬܶܢܝܳܐ ܒܡܰܡܠܠܳܐ ܣܳܝܽܘܡܳܐ ܡܪܺܝܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܒܡܰܡܠܠܳܐ ܡܪܺܝܡܳܢܳܐ ܣܳܝܽܘ̇ܡܰܐ ܗ̱ܘ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܬܶܢܝܳܐ

ܚܰܡܶܫ ܐܶܢܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܗ̇ܳܘܶܐ ܬܶܢܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ. ܣܛܰܪ. ܒܰܠܚܽܘܕ. ܠܒܰܪ. ܒܪܰܡ. ܘܬܶܢܝܳܐ ܕܰܒܒܰܪܬ ܩܳܠ ܐܶܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܒܡܰܡܠܠܳܐ ܡܪܺܝܡܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܐܰܝܟ ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܥܰܡܶܗ ܡܶܕܶܡ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܳܐܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ (Gen. 39,6). ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܒܣܳܝܽܘܡܳܐ ܬܽܘܒ ܗ̇ܳܘܶܐ ܬܶܢܝܳܐ ܒܶܐܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܺܝ ܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܪܺܝܚܬܳܐ ܗܳܘ̇ܝܳܐ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܐܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܠܽܘܢ܇ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܢ̇ܳܐ (Marc. 14,29). ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܺܝ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܠܘܳܬ ܫܩܺܝܦܳܐ ܐܳܬܝܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܘܒܰܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܗܳܘܶܐ ܬܶܢܝܳܐ ܒܶܐܠܳܐ (ܡܰܬ̈ܠܶܐ 29. 23) ܕܡܰܢ ܡܩܰܢ̈ܐܳܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܘܚܪܺܝܢ ܒܚܰܡܪܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܠܳܐ ܡܩܰܢ̈ܐܳܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕܪ̈ܰܘܳܝ̈ܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܬܶܢܝܳܐ ܒܰܣܛܰܪ. ܒܣܳܝܽܘܡܳܐ ܘܰܡܪܺܝܡܳܢܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܗ̇ܳܘܶܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 15,38). ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܶܐܟܰܠܘ܇ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰ‎ܠܦܺܝ̈ܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܛܠ̈ܳܝܶܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܟܰܕ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܓ̇ܳܫܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܢܰܢܩܺܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܬܶܢܝܳܐ ܕܰܒܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܗ̇ܳܝ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܟܽܠܡܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܚܶܪܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܪܳܚܳܒ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܚܰܘ (Jos. 6,16)

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܒܰܠܒܰܪ ܬܽܘܒ. ܐܰܝܟ ܟܽܠܡܰܢ ܕܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ܇ ܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܕܰܬܓܽܘܪ (Matth. 5,32). ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Num. 5,19). ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܕܡܶܟ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܘܠܳܐ ܫܛܰܝܬܝ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܛܰܡܰܐܬܝ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܒܰܥܠܶܟܝ ܗܳܢܰܘ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܥܰܡ ܒܰܥܠܶܟܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܒܰܒܪܰܡ ܬܶܢܝܳܐ ܥܰܡܽܘܛܳܐ ܗ̇ܳܘܶܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܘܕܰܝܘܳܢܳܐ. ܒܪܰܡ ܦܪܰܩ ܠܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܢܳܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܢܦܰܠ ܒܓ̈ܰܝܳܣܶܐ ܗܳܢܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܳܐ ܗ̇ܳܘܶܐ ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܘܕܰܝܘܳܢܳܐ ܘܳܐܦܶܢ ܡܶܬܩܪܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܽܘܡ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܘܦܽܘ̈ܠܳܓܶܝܗ̇

ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܪܺܝܙܽܘܬ݂ ܫܡܐ ܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠ ܐܶܣܳܪܳܐ ܡܶܢ. ܐܰܝܟ ܡܳܐܢܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܐܰܘ ܐܳܬܽܘܬ ܕܳܠܰܬ ܩܪܺܝܚܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܘ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܟܽܠ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܐܰܪܰܐ. ܬܪܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܘܰܬ. ܐܰܝܟ ܡܳܐܢܳܐ. ܒܰܝܬܳܐ. ܒܶܝܬ. ܘܗܰܘ ܕܠܶܗ ܡܰܠܘܰܬ. ܐܰܝܟ ܢܚܳܫܳܐ. ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܽܠ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܢ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܫܺܐܝܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܢ ܒܰܪ̱ܬܩܳܠܳܝܳܐ. ܘܰܒܚܰܬܺܝܬܳܐ ܝܺܕܺܝܥܽܘܬ ܗ̇ܰܘ ܕܡܰܠܘܰܬ ܗ̇ܳܘܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܰܒܛܳܐ ܕܠܶܘܺܝ. ܟܽܘܬܺܝܢ ܝܰܘܣܶܦ. ܐܰܘ ܡܶܬܕܰܠܠܳܢܽܘܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܪܺܫ ܬܰܘܪܳܐ. ܥܺܝܢ ܕܰܝܬܳܐ. ܘܒܰܫܐܺܝܠܬܳܐ ܫܽܘܡܳܗ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܶܗ܇ ܡܶܬܬܰܠܘܰܬ. ܐܰܝܟ ܫܰܦܺܝܪ ܫܺܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܪܺܝܟ ܩܰܘܡܬܳܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܫܰܦܺܝܪ. ܫܽܘܡܳܗ ܝܰܘܣܶܦ ܗ̱ܘ. ܕܫܺܝܽܘܬܳܐ ܥܒܰܕܬ݂ܶܗ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܟ ܫܽܘܡܳܗ ܫܳܐܘܳܠ ܗ̱ܘ. ܕܩܰܘܡܬܳܐ ܥܒܰܕܬܶܗ ܐܰܪܺܝܟܳܐ. ܐܰܘ ܫܽܘܡܳܗ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܪܰܥܽܘܡ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܚ̇ܠܶܐ̣ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܪܰܥܽܘܡ ܫܽܘܡܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܣܪܚܳܢܳܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ. ܘܰܚܠܶܐ ܫܽܘܡܳܗ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܠ̈ܝܳܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ.

ܨܶܡܚܳܐ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝܬܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܒܰܪ̱ܬܩܳܠܳܝܬܳܐ. ܒܣܽܘܟܳܠ ܕܳܠܰܬ ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܳܘܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܥܶܙܩܰܬ ܣܺܐܡܰܐ. ܘܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬܩܳܠܳܝܬܳܐ. ܣܶܩܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܢܶܐ ܡܰܡܠܠܳܐ. ܒܕܰܚܠܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܛܳܒ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܚܰܠ̈ܝܳܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ. ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܪܰܥܽܘܡ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܪܰܥܽܘܡܺܝܢ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܡܰܠܽܘܬܺܝܢ. ܐܰܘ ܥܪ̈ܺܝܨܰܝ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܒܳܬܰܪ. ܠܽܘܩܒܰܠ. ܐܰܘ ܠܰܘ ܥܪ̈ܺܝܨܶܝܗ̇. ܐܶܢ ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܘܒܶܠܥܳܕܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܘܡܰܫܟܢܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܰܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܶܫܳܢܳܢܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܛܰܟܣܽܘܬ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܰܝ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ

 ܒܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܗܽܘ ܠܶܗ܇ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܠܘܰܬ ܡܶܕܶܡ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܫܟܺܝܪܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܦܶܛܪܽܘ̇ܣ. ܘܫܽܘܥܳܐ ܕܛܰܪܳܢܳܐ. ܩܢܽܘܡ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܝܢ܇ ܘܰܟܝܳܢ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܘܳܐܦܶܢ ܩܢܽܘܡ ܦܰܘܠܽܘܣ ܗܽܘܝܽܘ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܘܰܟܝܳܢ ܢܰܦܫܳܐ ܗܺܝ ܢܰܦܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ ܠܳܐ ܓܠܺܝܙ ܠܰܓܡܳܪ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܽܘܢܳܝ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܐܬ݂ܪܳܐ ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܡܶܠܬܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܡܰܠܘܰܬ. ܒܶܝܬ ܕܳܠܰܬ ܒܪܰܡ. ܐܰܝܟ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܫܳܥܬܳܐ ܕܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܬܶܒ ܟܰܪ ܕܝܳܬܶܒ ܐܰܒܽܘܟ. ܘܩܽܘܡ ܐܰܝܟܳܐ ܕܩܳܡ ܐܰܚܽܘܟ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ܇ ܝܰܘܡܳܐ ܠܕܳܢܰܚ ܡܰܠܘܰܬ. ܘܫܳܥܬܳܐ ܠܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ. ܘܟܰܪ ܠܺܝܬܶܒ ܘܰܐܝܟܳܐ ܠܩܳܡ. ܒܪܰܡ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬ ܕܳܠܰܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܘܫܽܘܡܳܗܳܐ ܒܶܝܬ ܗܰܘ ܕܡܰܠܘܰܬ ܘܗܰܘ̇ ܕܠܶܗ ܡܰܠܘܰܬ ܡܶܬܡܰܨܥܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܚܕ̈ܰܘܳܬܳܐ ܒܚܰܩܠܳܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ ܘܕܰܣܥܳܪ̈ܶܐ (Jer. 41,8). ܘܰܐܝܟ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܡܛܰܦ̈ܣܳܬ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܗܳܢܰܘ ܚܕ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ. ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܰܕ ܗܰܘ̇ ܕܡܰܠܘܰܬ ܩܰܕܺܝܡ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܚܕܳܐ ܠܰܟܡܳܐ ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܡܰܠܘܰܬ ܡܶܬܩܰܕܰܡ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܒܕܳܐ (Jud. 1,1 Heracl.).

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܕܢܺܝܚ ܗܰܘ ܕܡܰܠܘܰܬ. ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܡܰܠܘܰܬ ܡܶܬܢܣܶܒ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܪܣܰܬ ܩܪܺܝܬܳܐ ܒܟܰܦܢܳܐ. ܘܳܐܟܠܺܝܬܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ (Matth. 23,13). ܘܽܐܘܪܫܠܶܡ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܩܳܛܠܰܬ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܪܳܓܡܰܬ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܫܠܺܝܚܺܝܢ ܠܘܳܬܳܗ̇. (Matth. 23,37. Luk. 13,34). ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܩܪܺܝܬܳܐ ܡܶܬܓܰܪܣܺܝܢ܇ ܘܠܰܘ ܩܪܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܒܒ̈ܳܬܶܐ ܡܶܬܐܟܶܠ. ܘܠܰܘ ܒ̈ܳܬܶܐ. ܘܰܒ̈ܢܰܝ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܩܰܛܶܠܘ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܪܓܰܡܘ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܠܰܘ ܗܺܝ ܐܽܘܪܫܠܶܡ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܕܢܺܝܚ ܠܳܐ ܙܗܺܝܪ ܚܽܘܠܳܦܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܟܰܕ ܐܺܝܠ̈ܳܢܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ ܢܶܬܥܰܩܪܽܘܢ. ܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܐܶܬܥܰܩܪܰܬ ܩܪܺܝܬܳܐ. ܒܰܕܥܰܠ ܒܶܢܝ̈ܳܢܶܝܗ̇ ܠܰܘ ܥܰܠ ܐܺܝܠ̈ܳܢܶܝܗ̇ ܣ̇ܳܐܶܡ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܠܰܥܩܽܘܪܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܬܬܰܗܡܶܐ ܕܺܝܢ ܘܗܰܘ ܕܠܶܗ ܡܰܠܘܰܬ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܢܶܗܘܶܐ ܕܢܺܝܚ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ ܕܰܫܘܰܘ ܗܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܐ ܕܢܶܨܛܰܥܪܽܘܢ (Act. 5,41). ܘܕܰܓܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܐܽܒܽܘܗ̇ (Joa. 8,44). ܘܰܥܠܰܝ ܫܠ̈ܶܡܝ ܟܽܠܗܶܝܢ (Gen. 42,36). ܘܰܫܒܰܥ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܰܒܰܚܬܳܟ (Ps. 119,164). ܘܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܕܰܟܣܶܦ (Os. 3,2). ܘܰܥܣܰܪ ܕܠܰܚܡܳܐ (I Sam. 17,17) ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܐܒܽܘܗ̇ ܕܰܕܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܰܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܡܳܥܺܝ̈ܢ ܘܰܥܣܰܪ ܚܳܚܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܫܶܡ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܐܳܦ ܫܶܡܝ ܒܰܪܒܳܨ ܫܺܝܢ. ܘܰܫܡܳܟ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ. ܘܰܫܡܶܗ ܒܰܪܒܳܨܳܗ̇. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܕܫܰܪܟܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܒܪܳܐ. ܕܒܰܩܪܺܝܚܽܘ ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܠܳܐ ܒܰܪܒܳܨܳܗ̇ ܡܶܬܬܰܠܘܰܬ. ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܚܡܳܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܚܶܡܝ ܒܰܪܒܳܨ ܚܶܝܬ ܛܽܘܒܺܝܛ (؟10.13). ܐܰܝܟ ܡܰܦܰܩܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ. ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܝܰܩܰܪ ܠܚܶܡܝ ܘܠܰܚܡܳܬܝ. ܘܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܠܰܘ ܚܡܳܟ ܘܰܚܡܶܗ. ܐܰܝܟ ܫܡܳܟ ܘܰܫܡܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܚܡܽܘܟ ܘܰܚܡܽܘܗܝ ܒܰܥܨܳܨ ܡܺܝܡ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 3,1). ܘܡܽܘܫܶܐ ܪܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܝܰܬܪܽܘܢ ܚܡܽܘܗܝ ܡܶܬܶܐܡܰܪ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܳܢܰܝ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ

ܡܶܢ ܟܳܣܳܐ ܟܳܣ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܐܳܦ ܟܳܣܝ. ܘܠܶܒ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܳܦ ܠܶܒܝ. ܚܰܨ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܐܳܦ ܚܰܨܝ. ܡܶܢ ܕܶܝܢ ܪܰܒܳܐ ܪܰܒܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ. ܘܪܰܒܺܝ ܒܚܰܒܨܳܗ̇. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܳܐ ܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܘܟܽܠܺܝ ܠܘܳܬܳܟ ܐܶܥ̇ܒܰܪ ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܘܟܽܠܳܟ ܒܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ (Joa. 9,34) ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܐܚܳܐ ܐܳܒ ܦܠܳܢ. ܐܰܘ ܐܳܚ ܦܠܳܢ ܠܰܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܒܽܘܟ ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܘܳܐܒܝ ܘܳܐܚܝ ܒܰܙܩܳܦܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܐܳܒܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ (Luc. 16,24). ܘܟܽܠ ܐܳܚܝ ܡܶܟܰܠ ܢܟܶܠ. (Jer. 9,4) ܘܡܶܢ ܡܳܪܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܫܠܳܝ ܪܺܫ. ܘܫܰܡܺܝܘ ܠܒܰܪܢܰܒܰܐ ܡܳܪܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗ̈ܶܐ (Act. 14,11) ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܫ. ܡܳܪ ܐܰ‎ܠܳܗ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܒܰܫܠܳܝ ܪܺܫ ܘܠܳܐ ܣܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܡܳܪܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗ̈ܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܥܳܐ ܡܰܕܰܥ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܳܦ ܡܰܕܰܥܝ ܒܰܦܬܳܚ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܓܰܢܰܬܝ. ܥܳܩܰܬܝ. ܫܳܥܰܬܝ. ܪܶܓܰܬܝ. ܫܶܢܰܬܝ. ܫܶܕܰܬܝ. ܦܶܨܰܬܝ. ܡܶܣܰܬܝ. ܒܶܙܰܬܝ. ܠܶܙܰܬܝ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܛܳܒܬܳܐ. ܕܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܛܳܒܬܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܗܺܝ (Ps. 16,2). ܘܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܣܰܓ̈ܺܝܳܐܢܳܝܶܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ. ܡ̈ܰܬܠܶܐ (11.10). ܒܛܳܒܰܬܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܬܶܥܫܰܢܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܪܳܚܡܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܳܦ ܪܳܚܶܡܝ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܠܶܡܝ. ܟܳܗܶܢܝ ܒܰܪܒܳܨ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܐܰܬܰܪ ܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܘܰܐܬܰܪܝ ܕܺܝܠܝ ܒܰܦܬܳܚ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (7.12). ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܙܶܠ ܠܰܐܬܰܪܝ ܕܰܒܫܺܝܠܽܘ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ. ܘܡܶܢ ܐܰܡܬܳܐ. ܚܰܪܬܳܐ. ܫܰܒܬܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ. ܕܳܪܬܳܐ. ܡܳܪܬܳܐ. ܚܶܡܬܳܐ. ܨܶܦܬܳܐ. ܨܶܒܬܳܐ. ܩܶܫܬܳܐ. ܒܰܩܪ̈ܺܝܚܶܐ ܒܰܦܬܳܚ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܰܒܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܒܰܫܠܳܝܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܬܰܪܥܳܐ. ܫܢܰܬ ܐܳ‎ܠܶܦ. ܬܪܰܥ ܒܰܝܬܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܫܰܢܬܝ. ܬܰܪܥܝ ܒܰܫܠܳܝ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܥܰܒܕܳܐ. ܓܰܪܡܳܐ. ܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܥܒܶܕ ܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܓܪܶܡ ܚܰܨܳܐ. ܡܰܠܟܝ. ܥܰܒܕܝ. ܓܰܪܡܝ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܟܺܐܦܳܐ ܐܶܒܢܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܝ (Matth. 16,18). ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܒܰܫܠܳܝ ܕܳܠܰܬ. ܘܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܒܰܦܬܳܚܳܗ̇. ܟܰܕ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܡܰܢ ܥܰܠ ܠܽܘܬܳܡܳܐ ܒܳܢܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܠܰܝܬܳܝ̈ܳܬܳܐ ܠܕܳܠܰܬ ܡܳܢܶܝܢ. ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܠܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܒܰܩܪܺܝܚܬܳܐ ܡܦܰܚܡܺܝܢ. ܘܰܠܕܳܠܰܬ ܗܳܝ ܕܰܒܥܺܕܰܬܝ ܕܺܝܠܝ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܺܕܰܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܳܬܚܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܪܳܥܝܳܐ. ܓܰܒܝܳܐ. ܪܳܥܶܐ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܓܒܶܐ ܒܰܓ̈ܒܰܝܳܐ. ܘܪܳܥܺܝ݂ܝ݂. ܘܓܰܒܺܝ݂ܝ݂. ܒܰܚܒܳܨ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܚܰܣܺܝ݂ܝ݂. ܙܰܗܺܝ݂ܝ݂. ܛܰܠܺܝ݂ܝ݂. ܚܰܕܺܝ݂ܝ݂. ܪܶܢܺܝ݂ܝ݂. ܫܶܠܺܝ݂ܝ݂. ܕܳܘܺܝ݂ܝ݂ ܨܰܗܺܝ݂ܝ݂. ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܚܳܒܨܺܝܢ ܠܗܳܕܶܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܣܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܟܽܘܪܳܫ ܪܳܥ̱ܝ݂ܝ݂ (Is. 44,28) ܒܰܫܠܳܝ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܚܡܺܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ̇ ܕܰܠܪܳܥܺܝ݂ܝ݂ ܡܰܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܝܽܘ̈ܕܺܝܢ. ܠܡܳܪܝ ܕܶܝܢ ܚܕܳܐ. ܒܰܕ ܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܠܘܰܬ ܘܠܰܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܪܝ ܛܰܠ̱ܝ݂ܝ݂ ܪܡܶܐ ܒܒܰܝܬܳܐ (Matth. 8,6). ܘܰܩܝܳܡܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶ݀ܬ ܠܓܰܒ̱ܝ݂ܝ݂ (Ps. 89,4).  ܘܶܐܬܗܦܶܟ ܒܚܰܕ̱ܝ݂ܝ݂ ܟܺܐܒܳܐ. ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ (Ps. 32,4). ܘܰܠܨܰܗ̱ܝ݂ܝ݂ ܚܰܠܳܐ ܐܰܫܩܝܽܘܢܝ (Ps. 69,22). ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܪܶܢ̱ܝ݂ܝ݂ (Ps. 119,97). ܒܰܫܠܳܝ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܩܳܢܽܘܢ ܡܰܡܠܠܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܝܽܘܕ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܰܫܠܳܝ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܚܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܘܫܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܚܺܝܠ̈ܘܳܢ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܠܨܳܐ ܝܽܘܕ. ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܒܗܳܝ̇ ܕܰܠܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܝܳܗܒܺܝܢ ܙܰܘܥܳܗ̇ ܒܠܽܘܬܳܡܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܝܰܕܥܳܗ̇. ܘܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܒܰܠܨܺܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܚܳܒܨܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܓܡܳܪ ܡܶܢ ܪܶܬܡܳܐ ܠܳܚܶܝܢ ܪܽܘܫܡܳܗ̇.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܡܳܪܺܝ݂ܝ݂ ܒܰܚܒܳܨ ܪܺܫ ܐܰܘ ܫܠܳܝܳܗ̇ ܥܰܡ ܥܽܘܦܳܦ ܝܽܘܕ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܡܙܰܕܶܩ. ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ ܣܛܰܪ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܰܬܡܶܗ ܐܰܘ ܪܰܫܡܶܗ. ܘܡܳܪܰܢ ܡܰܢ ܘܡܳܪܳܟ ܘܡܳܪܶܗ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܰܝܢ ܕܶܝܢ ܘܡܳܪܝܳܟ ܘܡܳܪܝܶܗ ܒܝܽܘܕ ܘܠܳܐ ܣܳܟ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ ܐܽܘܣܺܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܝܽܘܕ ܕܡܳܪܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܬܶܡܗܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ (Ezech. 12,19). ܘܡܶܝ̈ܗ̇ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܬܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܫܡܰܝ̈ܟ ܥܒܳܕܳܐ ܕܨܶܒܥ̈ܳܬܳܟ (Ps.8,4). ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬܶܗ ܓܒܰܘ̈ܗܝ(Ps. 50,5). ܘܰܐܪܝܳܐ ܬܳܒܰܪ ܡܶܣܰܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܰܓܪ̈ܰܘܗܝ (Nah. 2,13). ܘܶܐܡܰܪ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܰܛܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ ܛܠ̈ܳܝܶܐ ܚܣܰܝ̈ܟ. ܒܰܫܠܳܝ ܝܽܘܕ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܢܶܬܕܰܠܚܽܘܢ ܡܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ. ܘܰܗܦܰܟ ܡܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ ܠܰܕܡܳܐ (Ps. 105,29). ܘܒܰܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 2,9). ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܚܰܣ̈ܝܰܘܗܝ ܢܰܢܛܰܪ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ. ܫܢܽܘ̈ܙܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܳܦ ܗܰܝܟܰܠܝ. ܒܰܦܬܳܚ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܕܒܰܚܝ. ܡܰܩܕܰܫܝ. ܬܰܘܠܰܥܝ. ܡܰܪܒܰܥܝ. ܡܰܓܕܰܠܝ. ܫܰܪܒܰܬܝ. ܡܺܐܡܰܪܝ. ܕܽܘܟܰܬܝ. ܫܶܬܠܰܬܝ. ܚܶܫܠܰܬܝ. ܚܶܟܡܰܬܝ. ܪܶܚܡܰܬܝ. ܢܶܗܡܰܬܝ. ܕܶܡܥܰܬܝ. ܢܶܨܒܰܬܝ. ܥܶܙܩܰܬܝ. ܢܶܩܡܰܬܝ. ܣܶܢܐܰܬܝ. ܩܶܢܐܰܬܝ. ܙܶܕܩܰܬܝ. ܣܺܝܡܰܬܝ. ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܩܪܺܝܚܬܳܐ ܘܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܒܗܺܝܟܰܕܗܺܝܽܘܬ ܛܶܟܣܳܐ ܕܙܰܘܥܳܐ. ܘܰܒܡܰܡܠܰܠܝ. ܡܰܛܠܰܠܝ. ܚܢܰܢ ܡܰܢ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܦܳܬܚܺܝܢܰܢ. ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܠܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܩܪ̈ܺܝܚܶܐ ܐܽܘܪܰܚ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܽܘܪܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܫ. ܘܰܒܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܐܽܘܪܚܝ. ܐܽܘܪܥܝ ܒܰܫܠܳܝܳܗ̇. ܘܒܰܩܪ̈ܺܝܚܶܐ ܚܰܒܪܰܬ ܐܳܚܝ ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܢܶܫܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܥܶܓܠܰܬ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܚܒܰܪܬܝ. ܢܫܰܡܬܝ ܒܰܦܬܳܚ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܥܓܶܠܬܝ ܒܰܪܒܳܨ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܩܪ̈ܺܝܚܶܐ ܓܫܽܘܡ ܣܺܐܡܳܐ. ܩܕܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ. ܥܪܽܘ̇ܠ ܠܶܒܳܐ. ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܘܰܒܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܓܽܘ̣ܫܡܝ. ܩܽܘ̣ܕܫܝ. ܥܽܘ̣ܪܠܝ ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܩܛܝܳܐ. ܡܰܫܬܝܳܐ ܡܰܩܛܰܝ. ܡܰܫܬܰܝ ܒܰܦܬܳܚ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܝܽܘܕ. ܐܳܦܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳ‎ܠܨ̈ܳܝܳܢ. ܚܕܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܘܳܐ̱ܢܫܺܝ̈ܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܝܽܘܕ ܫܒܺܝܩܬܳܐ ܗܺܝ ܗܺܝ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ. ܒܰܕܡܶܢ ܫܽܘܘܕܳܥ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܪܩܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܝܽܘܕ ܫܒܺܝܩܬܳܐ ܗܺܝ ܗܺܝ ܕܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܒܕܳܐܬܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܳܐ. ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܚܰܬܺܝܬ. ܒܕܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܕܗܰܘ ܕܡܰܠܘܰܬ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܡܶܬܓܰܕܡܳܐ. ܘܝܽܘܕ ܕܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܪܥܝ ܒܰܓܕܳܡ ܐܳ‎ܠܰܦ ܘܰܪܫܽܘܡ ܝܽܘܕ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܒܕܽܘܟ ܡܰܢ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܰܡܨܰܥܬܗܽܘܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܨܳܕܶܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ (7.18). ܒܕܽܘܟ ܕܶܝܢ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܨܥܰܬܗܽܘܢ ܩܳܡ ܗܘܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ̈ܶܐ ܙܩܺܝ̈ܦܰܝ ܚܽܘܬܳܡܳܐ ܐܰܝܟ ܚܕܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܺܝܢ. ܙܟܰܪܝܳܐ (12.4). ܐܶܡܚܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܟܫܳܗ̇ ܒܰܙܩܳܦ ܫܺܝܢ. ܡܚܺܝ ܠܪܳܥܝܳܐ ܘܬܶܬܒܰܕܰܪ ܥܳܢ̈ܶܗ (Zach. 13,7). ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ(Num. 32,33). ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܘܩܽܘܪ̈ܝܳܗ̇ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ. ܕܰܘܺܝܕ (Is. 42,11). ܢܶܚܕܶܐ ܡܰܕܒܪܳܐ ܘܩܽܘܪ̈ܝܶܗ ܒܰܪܒܳܨ ܝܽܘܕ. ܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ (؟). ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܩܽܘܪ̈ܺܝܗܽܘܢ ܒܰܚܒܳܨ ܪܺܫ. ܘܗܳܝ ܕܒܶܐܪܰܡܝܳܐ (2.28. 11.13). ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܩܽܘܪ̈ܝܰܝܟ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝ̈ܟ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ. ܫܢܽܘܙܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܒܰܕܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܐܰܝܟ ܓܽܘܪܝܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܠܰܘ ܩܽܘܪ̈ܝܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܝܽܘܕ. ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܐܝܟ ܓܽܘܪܝܳܟ ܒܰܙܩܳܦܳܐ ܘ̇ܳܠܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܟ ܩܽܘܪ̈ܝܰܝܟ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܫܳܢܶܙ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܫܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܕܟܰܕ ܐܰܝܟ ܕܰܒܪ̈ܰܟܫܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܒܶܗ ܫܺܝܢ. ܠܰܘ ܐ̱ܢܳܫܝ ܐ̱ܢܳܫܳܟ ܐ̱ܢܳܫܶܗ. ܐܰܝܟ ܪܰܟܫܝ ܪܰܟܫܳܟ ܪܰܟܫܶܗ. ܒܰܫܠܳܝ ܫܺܝܢ ܘܰܙܩܳܦܳܗ̇ ܘܰܪܒܳܨܳܗ̇ ܐܳܡ̇ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ܟ ܐ̱ܢܳܫܰܘ̈ܗܝ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܐܳܡ̇ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܝܟ ܢܶܫ̈ܰܝ ܢܶܫܰܝ̈ܟ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܟܽܘܪܣܰܝ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܐܳܦ ܟܽܘܪܣܰܝ ܒܰܦܬܳܚ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܡܰܝܳܐ ܟܽܘܪܣܰܝ (Is. 66,1). ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶ‎ܠܽܘܠܳܐ ܫܰܕܶܠܬܽܘܢ ܥܓܶܠܬܝ ܠܳܐ ܦܫܰܪܬܽܘܢ ܐܽܘܚܕܰܬܝ (Judic. 14,18). ܘܰܒܒܽܘܪܟܰܬܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܬܶܥܫܰܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ (Prov. 11,10). ܘܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܒܰܦܬܳܚ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܬܽܘܠܬܝ ܒܰܫܠܳܝܳܗ̇. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܩܒܽܘܪܬܳܐ. ܓܡܽܘܪܬܳܐ. ܩܽܘܪܨܠܳܐ. ܦܪܽܘܣܬܕܳܐ. ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܥܰܡ ܩܪ̈ܺܝܚܶܐ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܒܰܫܠܳܝܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 21,6). ܐܰܪܡܰܘ ܡܨܺܝܕܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܒܰܫܠܳܝ ܕܳܠܰܬ ܡܚܰܦܰܝܬܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠ̈ܺܝܬܳܝ݂ܰܝ݂ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ

 ܐܰܝܟ ܛܰܪܳܢ ܠܶܒܳܐ ܛܰܪܳܢܝ. ܛܰܦܳܝ ܐܶܣܛܽܘܢܳܐ ܘܛܰܦܳܝ. ܐܶܓܳܪ ܒܰܝܬܳܐ ܘܶܐܓܳܪܝ. ܐܳܡܶܠ ܒܳܒܶܝܠ ܘܳܐܡܶܠܝ

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܦ ܦܳܬܽܘܪܝ ܕܳܡܝܳܐܺܝܬ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܰܠܦܳܢܝ. ܡܰܠܰܐܟܝ. ܥܰܪܦܶܠܝ. ܙܰܠܺܝܩܝ. ܚܰܙܽܘܪܝ. ܪܰܒܽܘܬܝ. ܐܶܣܟܺܡܝ. ܩܺܒܽܘܬܝ. ܦܺܝܕܺܝܬܝ. ܒܽܘܣܳܡܝ. ܘܡܶܢ ܐܳܦܰܪܬܳܐ ܐܳܦܪܰܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܫ. ܘܳܐܦܰܪܬܝ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ. ܝܳܠܕܰܬ ܫܰܒܥܳܐ. ܪܳܚܡܰܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܰܫܠܳܝ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܝܳܠܶܕܬܝ ܘܪܳܚܶܡܬܝ ܒܰܪܒܳܨܳܗ̇. ܒܰܟܪܰܬ ܚܰܩܠܳܐ. ܨܶܢܪܰܬ ܢܽܘܢܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܒܰܟܳܪܬܝ. ܨܶܢܳܪܬܝ ܒܰܙܩܳܦ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܫܶܒܠܰܬ ܢܰܪܕܺܝܢ. ܩܺܩܠܰܬ ܙܶܒܠܳܐ. ܬܶܢܚܰܬ ܠܶܒܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܫܶܒܰܠܬܝ. ܩܺܩܰܠܬܝ. ܬܶܢܰܚܬܝ ܒܰܦܬܳܚ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܝܰܕܥܰܬ ܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ. ܝܰܒܡܰܬ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܺܝܕܰܥܬܝ. ܘܺܝܒܰܡܬܝ ܒܰܦܬܳܚ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܨܶܦܪܳܝ݂ܝ݂ ܒܰܙܩܳܦ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܒܶܣܳܕܝ݂ܝ݂ ܒܰܙܩܳܦ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܠܰܩܪܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܺܝܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܗܳܠܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܚܰܕܘܰܬܝ ܐܳܦ ܚܰܝܘܰܬܝ ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ. ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ ܚܰܕ̈ܘܳܬܝ ܐܳܦ ܚܰܝ̈ܘܳܬܝ ܒܰܙܩܳܦ ܘܰܐܘ. ܐܰܝܟ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ ܘܕܐܪܒܥܰܬ ܪ̈ܶܓܠܶܝܗ ̇(Rom. 1,23). ܘܕܰܐܪ̈ܒܥܳܬ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܶܝܢ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܪܳܚܡܰܬ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܪ̈ܳܚܡܳܬ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܢܳܩܫܰܬ ܒܰܦܠܰܓܳܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܢܳܩ̈ܫܳܬ ܒܰܦܠ̈ܰܓܶܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬ ܫܶܢܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܚܽܘܠܡܳܢ ܦܰܓܪܳܐ ܐܳܦ ܚܽܘܠܡܳܢܝ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܝ. ܟܳܗܢܽܘܬܝ. ܗܶܢܝܽܘܟܝ. ܦܰܪܨܽܘܦܝ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܡܰܪܟܒܰܬ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܒܰܦܬܳܚ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܘܡܰܪܟܰܒܬܝ ܒܰܦܬܳܚ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܚܳܚܪܰܬ ܚ̈ܶܛܶܐ ܘܚܳܚܽܘܪܬܝ. ܬܰܟܫܦܰܬ ܚܰܛܳܝܳܐ ܬܰܟܫܶܦܬܝ. ܡܶܐܣܪܰܬ ܙܰܪܥܳܐ ܘܡܶܐܣܳܪܬܝ. ܡܶܐܙܠܰܬ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܐܙܰܠܬܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܘܫܒܺܝܢ ܐܳܚܝ ܫܰܘܫܒܺܝܢܝ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܩܶܣܛܪܽܘܡܝ. ܐܶܣܦܪܺܝܕܝ. ܒܬܽܘܠܽܘܬܝ. ܐ̱ܚܳܝܢܽܘܬܝ. ܐܚܪܳܢܝܽܘܬܝ. ܘܡܶܢ ܬܶܫܒܚܰܬ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܝ. ܘܬܶܐܓܪܰܬ ܬܶܐܓܪ̈ܳܬܳܐ ܬܶܐܓܽܘܪܬܝ. ܘܬܶܕܡܪܰܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܳܝ݂ܰܝ݂ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܽܘܬ ܚܰܛܳܝܳܐ ܚܰܝܳܒܽܘܬܝ. ܓܶܠܳܝܽܘܢ ܢܒܺܝܳܐ ܓܶܠܳܝܽܘܢܝ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܝ. ܡܰܪܓܳܢܺܝܬ ܬܰܓܳܪܳܐ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܝ ܘܫܰܪܟܳܐ.

 

 

ܦܶܩܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܪܳܪܳܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܬܪܶܝܢ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܽܚܽܘܡ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓܰܘ̈ܗܝ

 ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܫܽܘܬܳܐܣ ܡܰܡܠܠܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܒܰܢܦܶܫ ܫܳܡܽܘܥܳܐ. ܘܫܰܠܡܳܐ ܡܰܢ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܒܰܕܗܽܘ ܫܽܘܪܳܪܳܐ. ܠܰܘ ܠܰܡܡܰܠܳܝܽܘ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܘܓܳܝܽܘ ܣܒܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܶܬܬܰܝܬܶܐ ܒܡܰܡܠܠܳܐ܇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ. ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܝ ܝܰܘܣܶܦ. ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܣܒܰܪ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕܒܰܡܫܳܟܳܐ ܐܶܬܬܰܣܪܰܚ ܡܺܐܡܪܳܟ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܝ ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܬܺܐܡܰܪ. ܟܶܐܡܰܬ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܬܰܘܣܶܦ. ܦܽܘܪܬܳܟܳܐ ܕܰܒܡܰܕܥܶܗ ܪܳܐܶܦ ܡܶܫܬܰܠܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܽܘܪܳܪܳܐ. ܐܰܘ ܩܪܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܒܥܽܘܦܳܦ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܗ̇ܳܘܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܫܺܬܝ ܚܰܡܪܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܣܰܓܺܝ. ܘܰܐܝܟ ܒܶܪܝ̇ ܐܰܒܫܳܠܳܘܡ. ܒܶܪܝ̇ ܒܶܪܝ ܐܰܒܫܳܠܳܘܡ (II Sam. 19,1). ܐܰܘ ܠܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܕܥܽܘܕܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܥܒܰܕ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܰܝܢ (Hebr. 1,3). ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܫܡܳܐ ܗ̇ܳܘܶܐ ܩܪܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰ‎ܠܳܗܝ̇ ܐܰ‎ܠܳܗܝ ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩܬܳܢܝ (Ps. 22,2). ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܪܳܙ ܠܺܝ. ܐ̱ܪܳܙ ܠܺܝ (Is. 24,16). ܐܰܘ ܒܰܫܡܳܐ ܠܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܩܪܳܢܝ. ܘܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܺܝ. ܐܰܘ ܒܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܓܰܠܰܘ ܓܰܠܰܘ (Ps. 137,7). ܘܶܐܬܬܺܥܝܪܝ ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܒܰܪ̱ܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܰܘ ܒܶܐܣܳܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܶܝܢ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܠܘܳܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ (I Cor. 13,12). ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܰܒܝܽܘܐܶܝܠ ܐܰܝܟ ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܳܐ (1.15). ܐܳܘ ܐܳܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܰܒܡܺܐܡܪܳܐ ܐܰܝܟ ܗܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܒܬܳܐ ܥܰܠ ܬܶܒܬܳܐ. ܘܬܶܒܬܳܐ ܥܰܠ ܬܶܒܬܳܐ. ܘܰܬܝܽܘܒܳܐ ܥܰܠ ܬܝܽܘܒܳܐ܆ ܘܰܬܝܽܘܒܳܐ ܥܰܠ ܬܝܽܘܒܳܐ (Is. 28,13) ܘܰܒܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܡ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܚ ܥܰܡܗܽܘܢ (Ps. 141,4). ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ (Is. 28,11).

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ. ܒܰܩܪܺܝܚܳܐ ܡܰܢ ܡܶܫܬܰܪܰܪ. ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢ ܪܳܡܬܳܐ(comp. Matth. 27,57). ܒܠܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܪܳܡܬܳܐ. ܘܰܫܡܳܐ ܠܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ. ܒܰܩܪܺܝܚܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢ ܪܳܡܬܳܐ. ܒܠܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܪܳܡܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܫܬܰܪܪܺܝܢ ܘܰܡܫܰܪܪܺܝܢ. ܐܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܦܪܫܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܗܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ. ܐܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܒܺܝܣܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܡܰܪܬܽܘܢ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܒܺܝܣ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܦܰܪܰܫ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܩܪܺܝܬܳܟ ܠܳܟ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܶܬܰܝܬ.

ܢܽܘܗܳܪܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܒܗܳܝ̇ ܕܦܰܪܺܝܩ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܶܢܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܡܦܰܪܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܬܽܘܢ ܒܗܳܝ̇ ܕܰܠܡܶܠܰܬ ܐܶܡܰܪ ܢܰܩܺܝܦ ܣܒܺܝܣܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܟܳܦ ܕܰܩܪܺܝܬܳܟ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܠܡܶܠܰܬ ܩܪܺܝܬ ܢܰܩܺܝܦ ܣܒܺܝܣܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܠܳܟ ܒܗܳܝ̇ ܕܦܰܪܺܝܩ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܠܳܟ ܐܳܡ̇ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܦܰܪܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܽܘܒ. ܒܗܳܝ̇ ܕܦܰܪܺܝܩ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ ܡܦܰܪܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܬܰܘ ܕܶܐܬܺܝܬ ܒܗܳܝ̇ ܕܰܠܡܶܠܰܬ ܐܶܬܳܐ ܢܰܩܺܝܦ ܣܒܺܝܣ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܫܽܘܪܳܪܳܐ

 ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܺܝ ܕܺܝܠܝ ܟܽܠܺܝ. ܠܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܟܽܠܳܟ. ܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܟܽܠܶܗ. ܠܶܟܝ ܕܺܝܠܶܟܝ ܟܽܠܶܟܝ. ܠܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܟܽܠܳܗ̇. ܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܟܽܘܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܠܟܶܝܢ ܕܺܝܠܟܶܝܢ ܟܽܠܟܶܝܢ. ܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܐܰܟܚܰܕ. ܐܰܟܚܕܳܐ. ܒܰܟܢܺܝܫܽܘ. ܟܢܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܡܬܽܘ̇ܡ. ܡܶܡܬܽܘ̇ܡ. ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ. ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ. ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ. ܠܳܡܰܕ. ܒܶܝܬ. ܕܳܠܰܬ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ. ܐܳܦ ܠܶܒܝ ܕܺܝܠܝ ܢܶܚܕܶܐ (Prov. 23,15). ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܕܺܝܠܳܟ ܠܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢ (Marc. 2,18). ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ (Ps. 3,3). ܘܶܐܬܟܰܢܰܫ ܥܰܡܳܐ. ܟܽܠܶܗ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܠܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ (Marc. 13,37). ܘܠܳܐ ܬܶܚܕܶܝܢ ܟܽܠܶܟܝ ܦܠܶܫܬ (Is. 14,29). ܘܰܐܬ݂ܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܟܢܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܘܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܡܬ݂ܽܘܡ (Joa. 1,18 58,20). ܘܦܰܪܩܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟ݂ܶܗ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܠܟܽܘܪܳܫ ܕܶܐܚܕܶܬ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ (Is. 45,1). ܘܓܳܕܫܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܥܳܡܕܺܝܢ. ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܝܰܬܺܝܪ ܥܡܺܝܠܳܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܟܬܳܒܰܬ ܐܺܝܕܳܐ ܕܺܝܠܝ ܕܦܰܘܠܽܘܣ(I Cor. 16,21) .

 ܨܶܡܚܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܫܬܰܪܰܪ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܡܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܩܰܬܺܝܬ ܢܺܝܫܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ. ܩܪܺܝܬ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܗܳܢܰܘ ܒܩܶܦܰܠ̈ܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܫܶܗܪܶܬ ܠܺܠܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܗܳܢܰܘ ܥܶܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܚܶܕܪܶܬ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܗ̇ ܟܽܠܗܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܘܶܐ ܕܶܝܢ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܘܰܒܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܬܽܘܒ. ܐܰܝܟ ܢܦܰܩ ܡܶܦܰܩ ܘܠܳܐ ܗܦܰܟ (Gen. 9,21) ܘܰܡܩܳܡܽܘ ܐܰܩܺܝܡ ܥܠܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ (Deut. 17,15). ܘܣܺܝܡ ܡܣܳܡ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬܳܐ(comp. I Reg. 20,12). ܘܓܰܒܪܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܦܪܰܚ ܡܶܦܪܰܚ (Dan. 9,21) ܘܢܶܦܶܣ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܦܰܣ (Joa. 19,24).

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܰܬܠܳܬܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܡܳܗܳܐ. ܦܳܣ̈ܽܘܩܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܽܚܽܘܡ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܘܰܚܫܰܚܬܶܗ

 ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܡܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܢܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܙܢܰܝ̈ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ. ܕܒܶܗ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܡܫܰܘ̈ܬܦܰܘܗܝ ܡܶܬܦܪܶܫ. ܐܰܝܟ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܣܰܟܠܳܐ. ܚܠܺܝܡܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ. ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܡܝܰܩܪܳܐ ܡܨܰܥܪܳܐ. ܪܳܡܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܠܠܳܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܶܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܐ ܪܰܒܳܐ (Luc. 19,12) ܘܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܣܟܺܢ̱ܬܳܐ (Marc. 12,42 Luc. 21,2). ܘܠܺܝܕܺܝ̈ܥܶܐ ܡܰܘܣܶܦ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ. ܐܰܝܟ ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ (Luc. 1,5).

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܠܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܠܳܐ ܠܚܽܘܘܳܝܳܐ ܗܳܘܶܐ ܫܽܘܡܳܗܳܐ (comp. Ex. 34,6 etc) ܐܰܝܟ ܫܽܘ̈ܡܳܗܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܛܳܒܳܐ. ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ. ܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܠܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܐܰܝܟ ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܳܘܝܳܐ. ܝܽܘܠܝܰܢܽܘܣ ܦܰܩܪܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܘܶܐ ܕܶܝܢ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 10,19). ܘܰܗܦܰܟ ܐܰܝܬܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܥܪܒܳܐ. ܡ̈ܰܬܠܶܐ (27.16). ܪܽܘܚܳܐ ܓܰܪܒܝܳܐ ܩܰܫܝܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܕܰܗܘܰܝܢ ܥܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܚܶܛ̈ܶܐ. ܡܰܕܢܚܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܐ ܕܪܳܬ݂ܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܘܶܐ ܕܶܝܢ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܢܶܒܗܳܢܳܝܳܐ. ܬܶܢܝܳܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ (21.15). ܟܰܕ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܓܰܒܪܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫ̈ܺܝܢ. ܚܕܳܐ ܪܚܽܘܡܬܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܣܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܕܢܶܒܗܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܟܬܳܒܳܐ ܕܡ̈ܰܬܠܶܐ (30.23) ܡܫܰܪܰܪ. ܕܳܐܡ̇ܰܪ ܘܰܬܚܶܝܬ ܣܢܽܘܬܳܐ ܕܗܳܘ̇ܝܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ

  ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܘܶܐ ܕܶܝܢ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܘܡܺܐܡܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܐ ܚܳܠܶܡ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܗܰܘ ܐܳܬ݂ܶܐ (Gen. 37,19). ܘܽܐܘܢ ܫܳܪܶܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܘܒܳܢܶܐ ܠܶܗ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ (Marc. 15,29)

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܠܰܓܡܳܪ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܠܳܐ. ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܙܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܬܽܘܠܳܐ. ܐܰܘ ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܩܪܺܝܚܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܪܰܥܡܳܐ. ܐܰܘ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܠܺܝܚܳܟ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܰܠܡܽܘܬ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܠܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ

 ܠܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ. ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܢܶܩܒܳܝܳܐ ܠܳܐ ܢܳܩܶܦ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܗܶܦܟܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Lev. 27,11). ܘܶܐܢ ܒܥܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܡܰܐܬܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (5.8) ܐܰܝܟ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܐܽܘܫ̈ܢܶܐ ܥܳܗܪ̈ܶܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 4,20). ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܰܝܟ ܚܳܠܳܐ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܬܒܥܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܝܺܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܣܰܓ̈ܺܝܳܐܢܳܝܶܐ. ܘܰܒܡܶܠܰܬ ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܕܶܚܠܬܳܐ ܬܳܪܐܳܐ ܢܣܰܒ. ܠܰܘ ܫܽܘܡܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܬܳܪܐܳܐ ܕܕܶܚܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܛܶܒܳܐ. ܘܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ (7.4) ܗܳܝ ܕܠܶܒܳܟ ܠܳܐ ܢܶܬܘܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܕܽܘ̈ܢܒܳܬܳܐ ܐܽܘ̈ܕܶܐ ܡܚܰܪ̈ܟܶܐ. ܡܶܢ ܛܰܥ̈ܘܳܢܶܐ ܕܰܡܦܰܫ̈ܩܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܫܒܳܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܩܰܝ̈ܣܺܝܢ ܐܽܘ̈ܕܶܐ ܕܡܶܬܬܰܢܢܺܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܐܳܡܪܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܫ̇ܘܶܐ̣ ܠܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܓܰܘܳܢܳܝ ܡܶܢܶܗ ܘ̇ܳܠܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܣܳܟ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܬܪܺܝܨܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܓܳܚܽܘܟܳܐ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܠܗܰܘ̇ ܕܡܰܠܘܰܬ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܝܳܗܽܘܒܽܘܬ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܫܽܘܚܠܳܦ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ. ܘܰܣܕܺܝܪܽܘܬ ܩܪܳܒܳܐ ܠܺܠܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ. ܐܰܘ ܠܗܰܘ̇ ܕܠܶܗ ܡܰܠܘܰܬ܇ ܐܰܝܟ ܢܶܦܠܽܘܚ ܟܽܠܢܳܫ ܒܶܐܫܟܳܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܳܚܶܡ ܫܽܘܡܳܗܳܐ. ܥܰܛܠܳܐܺܝܬ ܦܳܪܶܫ ܗܰܘܢܳܐ. ܕܕܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗ̱ܽܘ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܫܠܺܝܚܳܐ (Rom. 12,2). ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܦܳܪܫܺܝܢ ܕܰܐܝܢܰܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܛܳܒܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܒܰܝܬܳܝ ܐܰܟܚܕܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܠܳܐ ܓܕܺܝܡܳܐ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܠܳܐ ܓܕܺܝܡܳܐ ܘܰܓܕܺܝܡܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܝܬܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ (Ps. 52,10). ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܢܦܰܩ ܓܰܒܪܳܐ ܡܫܰܒܰܚ. ܘܠܰܓܕܺܝܡܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܠܳܐ ܓܕܺܝܡܳܐ ܘܰܓܕܺܝܡܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܐܰܝܟ ܓܒܰܪ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܘܰܡܠܶܟ ܬܰܩܺܝܦ܇ ܣܳܠܶܩ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܥܳܒܶܗ (Jer. 4,7).

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܗܳܘܶܐ ܩܪܺܝܚܳܐ. ܫܰܦ̈ܛܶܐ (6.19). ܘܰܡܨܰܠܠܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܒܩܶܣܛܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I16,9). ܘܗܽܘ ܒܬܰܪܨܳܐ ܫ̇ܳܬܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (31.22). ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܪܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc 1,49). ܕܰܥܒܰܕ ܠܘܳܬܝ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܡܨܰܠܠܳܐ ܘܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܘܰܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܘܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܛܰܟܣܽܘܬ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܘܫܽܘܡܳܗܳܐ

 ܕܥܰܠ ܫܽܘܡܳܗܳܐ. ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܢܶܬܩܰܕܰܡ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܡܙܰܕܶܩ ܩܳܢܽܘܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܐ ܕܰܐܟܣܢܳܝܽܘܬ ܪܶܬܡܳܐ ܬܶܬܚܰܠܶܐ. ܐܰܘ ܟܰܝܠܳܐ ܘ̇ܳܠܶܐ ܕܢܶܬܡܰܠܶܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܰܠ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܡܶܬܩܰܕܰܡ. ܗܳܝ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܳܒܝ̇ ܚܰܘܺܝܬܟܽܘܢ (Joa. 10,32). ܟܶܐܡܰܬ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܰܚܪܺܝܙܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܐܟܣܢܳܝܳܐ ܚܰܠܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ. ܗܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ܇ ܐܳܦ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܰܚܕܰܬܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܡܶܬܡܰܠܶܐ ܟܰܝܠܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܰܥܩܶܒ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܢܳܩܶܦ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܕܰܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ . (Lev. 13,30). ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܣܥܰܪ ܫܶܡܫܳܐ ܩܰܛܺܝܢܳܐ. ܘܕܰܒܪܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ (Ex. 14,21). ܕܰܘܺܝܕ (37.20). ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܦܰܛܡ̈ܶܐ ܓܳܡܪܺܝܢ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (13.34). ܕܶܐܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܗܳܐ ܫܶܚܪܳܐ ܕܦܺܝ̈ܠܶܐ ܗܳܟܪܳܐ. ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܢܺܝܣܳܢ ܪ̈ܰܓܝܳܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܣܰܥܪܳܐ ܩܰܛܺܝܢܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ. ܘܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܘܗܝ ܡܦܰܛ̈ܡܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܣܳܝܦܺܝܢ. ܘܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܘܫܶܚܪܳܐ ܗܳܟܪܳܐ ܕܦܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ ܪ̈ܰܓܝܳܬܳܐ ܕܢܺܝܣܳܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܫܺܐܝܠܳܐ ܘܕܳܡܝ݂ܳܝ݂ܳܐ

 ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܫܺܐܝܠܳܐ ܗܰܘ ܗܽܘ. ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܢܶܬܢܣܶܒ ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܬܺܝܗܶܒ. ܐܰܝܟ ܓܽܘܒ ܕܰܚܪܶܫ (Is. 17,2) ܘܶܐܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܽܘܪ̈ܠܳܢ (Jer. 6,19). ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ. ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܓܽܘܒܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܩܳܠܳܐ ܒܰܪܡܳܝ ܒܶܙܩܳܐ. ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܚܰܪܫܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܕܳܡ ܕܶܟܪܳܐ ܠܶܐܕܢܳܐ ܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܫܽܘܡܳܗܳܐ ܕܳܡܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܗܰܘ̇ ܗܽܘ. ܕܰܠܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܒܕܶܟܪܽܘܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܢܳܩܶܦ. ܘܠܰܘ ܠܰܙܢܶܗ ܐܶܠܳܐ ܕܰܡܢܳܬܶܗ ܐܰܘ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܶܗ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (6.5). ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܛܡܰܐ ܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܟܪܺܝܗ ܬܺܐܪܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܓܳܥܶܨ܇ ܡܶܢ ܫܶܩܝܳܗ̇ ܕܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ. ܛܡܰܐ ܘܰܟܪܺܝܗ ܠܓܰܒܪܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܬܺܐܪܬܳܐ ܒܕܶܟܪܽܘܬܳܐ ܢܩܶܦܘ. ܘܰܙܢܳܐ ܕܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܺܐܪܬܳܐ ܕܢܶܩ̈ܒܳܝܳܢ ܫܰܘܕܰܥܘ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ. ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬ ܚܶܙܘܳܐ. ܘܰܛܠܺܝܬܳܐ ܟܢܺܝܟܰܬ ܚܰܘܪܳܐ. ܫܰܦܺܝܪܰܬ ܘܰܟܢܺܝܟܰܬ. ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܘܰܛܠܺܝܬܳܐ ܒܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܢܩ̈ܶܦܝ. ܘܰܙܢܳܐ ܕܚܶܙܘܳܐ ܘܚܰܘܪܳܐ ܕܕܶܟܪܳܢܳܝ݂ܺܝ݂ܢ ܫܰܘ̈ܕܰܥܝ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܰܐܪܒܰܬܰܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܠܳܦܳܐ. ܦܳܣ̈ܽܘܩܶܐ ܬܪܶܝܢ.

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܽܘܡ ܚܽܘܠܳܦܳܐ ܘܰܙܢܰܘ̈ܗܝ

 ܚܽܘܠܳܦܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܢܣܺܝܒܽܘܬ ܫܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܕܰܫܡܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܢܳܐ. ܠܫܽܘܪܳܪܶܗ ܐܰܘ ܫܽܘܡܳܗܶܗ. ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܙܢ̈ܰܝ ܚܽܘܠܳܦܳܐ.

 ܙܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܚܽܘܠܳܦ ܟܽܠܳܐ ܒܟܽܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܰܚܙܺܝܬܶܗ ܠܰܐܒܽܘܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܶܐܙܰܠܬ ܠܛܽܘܪܳܝܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ (Luc. 1,39 Herarcl.) ܗܳܢܰܘ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܗܰܘ ܕܰܐܒܽܘܟ ܗ̱ܘ. ܠܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܠܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܛܽܘܪܳܝܬܳܐ.

 ܙܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܚܽܘܠܳܦ ܡܢܳܬܳܐ ܒܟܽܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܫܚܶܬ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܪܺܫܶܗ ܗܳܢܰܘ ܠܪܺܫܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ

 ܙܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܽܘܠܳܦ ܡܶܬܩܰܢܝܳܢܳܐ ܒܩܰܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܬܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܂ ܒܝܰܘܣܶܦ܂ ܫܽܘܦܪܶܗ ܗܳܢܰܘ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ.

 ܙܢܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܚܽܘܠܳܦ ܢܶܫܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܩܳܡܶܬ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܟ ܬܰܪܥܳܟ. ܡܰܠܠܶܬ ܥܰܡ ܝܰܠܕܳܟ ܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܰܘ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܟ ܥܰܡ ܥܰܒܕܳܟ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܘܕܰܛܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܐܳܦ ܝܰܠܕܳܟ. ܐܺܝܛܰܐ ܟܰܕ ܐܰܕܟܰܪ. ܬܰܪܶܨ ܛܰܥܘܳܢܶܗ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܽܘܠܳܦ ܟܽܠܳܐ ܒܟܽܠܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܒܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܬܚܰܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܩܳܡ ܐܰܚܽܘܟ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܒܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܳܐ ܣܳܒܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܩܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܒܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܺܝܽܘܒ. ܘܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܒܺܝܕܺܝܥܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܛܠ̈ܳܝܶܐ ܛܽܘ̈ܒܬܳܢܶܐ. ܘܰܩܪܺܝܚܳܐ ܒܰܩܪܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܪܰܒܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܪܰܒܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ (Hebr. 4,14). ܘܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܙܺܝܬܳܟ ܠܳܟ. ܘܰܩܪܺܝܚܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܰܕܰܪܬܶܗ ܐܶܢܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܶܝܢ ܟܶܐܡܰܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܒܰܩܪܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܡܶܬܚܰܠܰܦ. ܒܰܕܫܰܕܰܪܬܶܗ ܦܰܘܠܽܘܣ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܪܳܪ̈ܶܐ ܟܬܳܒܳܝ̈ܶܐ

 ܚܽܘܠܳܦ ܟܽܠܳܐ ܒܟܽܠܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 22,12). ܘܠܳܐ ܚܣܰܟܬ ܠܰܒܪܳܟ ܠܺܝܚܺܝܕܳܟ ܡܶܢܝ ܗܳܢܰܘ ܝܺܚܺܝܕܳܐ ܟܽܠܳܐ ܒܰܒܪܳܐ ܟܽܠܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܦ. ܘܚܽܘܠܳܦ ܡܢܳܬܳܐ ܒܟܽܠܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܫܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܠܠܶܫܳܢܝ ܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܳܐ ܐܶܢ ܩܳܪܒܳܐ. ܨܶܝܕ ܫܽܘܪܳܐ ܚܰܠܨܽܘܗ̇ ܡܶܫܟܳܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܡܶܫܟܳܐ ܡܢ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܒܠܰܝ ܚܽܘܫܳܒ ܐܳܡܽܘܪܳܐ ܟܽܠܳܐ. ܘܰܒܗܶܐ ܚܽܘܫܳܒ ܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܳܐ ܟܽܠܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܦܘ. ܘܚܽܘܠܳܦ ܡܶܬܩܰܢܝܳܢܳܐ ܒܩܰܢܳܝܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 32,11). ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܡܚܶܝܢܝ̇ ܐܶܡܳܐ ܥܰܡ ܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܐܶܡܳܐ ܘܰܒ̈ܢܰܝܳܐ ܡܶܬܩܰܢܝ̈ܳܢܶܐ ܒܝܽܘܕ ܚܽܘܫܳܒ ܩܰܢܳܝܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܦܘ. ܘܚܽܘܠܳܦ ܢܶܫܝܳܢܳܐ. ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܩܽܘܕܫܳܢܳܝܳܐ. ܘܡܰܡܠܠܳܐ ܩܳܢܽܘܢܳܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܩܒܰܠ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܗܳܝ ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ. ܚܳܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܡܰܟܪܳܟܽܘ ܥܰܡܰܢ. ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ (I Cor. 9,5). ܚܽܘܠܳܦ ܢܶܫܝܳܢܳܝܳܐ ܚܳܫܒܺܝܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܘܕܰܛܥܳܐ ܐܰܘ ܐܶܨܛܰܡܥܰܪ܇ ܚܳܬܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܐܺܝܛܰܐ ܒܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܕܰܐܩܶܦ܇ ܦܰܫܶܩ ܢܺܝܫܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܥܛܽܘܦܝܳܐ. ܦܳܣ̈ܽܘܩܶܐ ܬܪܶܝܢ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܛܽܘܦܝܳܐ ܕܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ

 ܠܰܥܛܽܘܦܝܳܐ ܬܪܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܢ ܥܛܽܘܦܝܳܐ ܕܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܛܽܘܦܝܳܐ ܕܚܽܘܘܳܝܳܐ. ܘܰܥܛܽܘܦܝܳܐ ܕܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܡܫܰܘܬܦܽܘܬ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܥܳܛܽܘܦܳܐ ܠܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܬܥܰܛܦܳܢܳܐ. ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬܶܗ ܐܰܘ ܫܽܘܡܳܗܶܗ. ܒܰܡܡܰܨܥܽܘܬ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܕܰܥܛܽܘܦܝܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܟ ܐܳܦ ܠܶܐܡܳܟ (Deut. 5,16).

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܫܰܘܬܰܦ ܠܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܥܳܛܶܦ. ܒܗܳܝ̇ ܕܳܐܡ̇ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܟܪܶܙ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܐܳܦ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܒܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܟܪ̈ܙܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܳܡ̇ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܺܝܬ ܫܶܡܫܽܘܢ ܐܳܦ ܫܶܡܫܳܐ. ܒܰܕ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܡܫܰܘܬܦܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܙܰܒܢܳܐ ܥܳܛܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܐܢܺܝܦ ܐܺܝܕܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܳܡ̇ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܩ̇ܳܐܶܡ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܰܐܢܺܝܦ ܐܺܝܕܶܗ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܰܠ ܓܶܝܪ ܩܪܺܝܚܳܐ. ܥܳܛܶܦ ܩܪܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܟܬܶܒ ܡܰܪܩܽܘܣ ܐܳܦ ܠܽܘܩܳܐ. ܘܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܺܬܶܒ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܘܰܐܢ̱ܬ. ܘܥܰܠ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ. ܩܪܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܙܺܝܬܳܟ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܺܐܙܰܠ. ܐܶܢ̇ܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ (44.24). ܘܪܶܩܥܶܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܢܝ ܘܠܺܝ. ܥܛܽܘܦܝܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ. ܕܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܥܰܠ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܡܶܢܝ. ܣܽܘܟܳܠ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܩܢܶܐ ܗܳܢܰܘ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܺܝ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 19,44). ܘܢܶܣܚܦܽܘܢܶܟܝ̇ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܒܓܰܘܶܟܝ. ܘܗܳܢܳܐ ܥܛܽܘܦܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܰܩܪܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܳܐ ܕܥܰܠ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܡܶܬܥܰܛܦܳܢܳܐ ܦܛܽܘܣܺܝܣ ܢܳܦܠܳܐ. ܐܳܦ ܥܰܠ ܥܛܽܘܦܝܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܠܡܶܦܰܠ ܐܳ‎ܠܨܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܳܐܡ̇ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܦܶܓܥܶܬ ܒܳܟ ܘܰܒܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܶܐܡ̇ܪܶܬ ܠܳܟ ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܠܳܐ ܐܳܡ̇ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܦܶܓܥܶܬ ܒܳܟ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܰܘ ܐܶܡ̇ܪܶܬ ܠܳܟ ܘܝܰܘܣܶܦ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܝܰܥܩܽܘܒ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܰܓܡܳܪ ܡܶܬܬܰܗܡܶܐ ܡܶܬܥܰܛܦܳܢܳܐ ܒܰܥܛܽܘܦܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܗ̇ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ. ܘܳܐܦ ܕܫܰܒܬܳܐ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ (Marc. 2,28). ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡ̇ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܘܳܐܦ ܠܰܢ ܡܨܰܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ (Luc. 11,45). ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܗܶܝܢ ܗܽܘ ܕܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܘܳܐܦ ܕܫܰܒܬܳܐ. ܘܰܠܚܰܒܪ̈ܰܝܢ ܐܳܦ ܠܰܢ ܡܨܰܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܘܥܰܒܕܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ، ܘܪܰܒܒܰܝܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ، ܘܓܰܒܪܳܐ ܘܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܒܘܰܐܘ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܪܽܘܚܳܐ ܗܳܢܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ، ܘܺܐܝܬ ܠܳܟ ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܬܬܰܗܡܝܳܢܽܘܬ ܡܶܬܥܰܛܦܳܢܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܬܪܺܝܨܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܐܚܽܘܟ. ܘܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܬܳܐ ܘܰܐܚܽܘܟ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܡܶܬܥܰܛܦܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܠܥܳܛܽܘܦܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܢܳܩܦܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܥܛܽܘܦܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܳܒܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܗܽܘ ܘܪܶܓܬܶܗ (I Joa. 2,17). ܘܰܢܦܰܩ ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܰܠܟܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܠܺܝܢ ܬܰܘܠܥܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܰܡܢܺܝܢܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ (Is. 41,14). ܘܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܪ̈ܟܰܘܣ ܘܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ (Col. 2,10). ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܶܛܪܺܝܗ̇ (Ps. 61,8). ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܚܽܘܪ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܚܽܘܪ ܒܰܥܠܳܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ. ܕܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ ܥܠܳܬܳܐ ܘܕܶܒܚܳܐ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܠܥܳܛܽܘܦܳܐ ܘܡܶܬܥܰܛܦܳܢܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܳܩܦܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܰܐܠܽܘܗܝ ܟܺܐܦܳܐ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܐܢܕܪܶܐܳܘܣ (Marc. 13,3).

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܥܽܘܦܳܦ ܡܶܠܬܳܐ. ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܩ̇ܳܢܶܐ ܥܛܽܘܦܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܝ ܗ̱ܘ̣ ܓܶܠܥܳܕ. ܘܕܺܝܠܝ ܗܽܘ ܡܢܰܫܶܐ (Ps. 60,9. 108,9). ܘܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܺܝܠܝ ܗ̱ܽܘ ܓܶܠܥܳܕ ܘܰܡܢܰܫܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܐܳ‎ܠܨܳܐ ܕܰܬܥܰܦܶܦ ܠܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܳܐܡ̇ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܠܙܶܒܠܳܐ ܚܳܫܚܳܐ (Luc. 14,35). ܘܠܳܐ ܐܳܡ̇ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܙܶܒܠܳܐ ܚܳܫܚܳܐ. ܘܒܰܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܫܰܪܺܝܟ ܥܽܘܦܳܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܘܬܶܫܬܽܘܩ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܽܘܩ. ܘܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܘܰܬܡܰܠܶܠ. ܘܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܘܠܳܐ ܬܡܰܠܶܠ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܳܛܶܦ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܕܶܡ ܒܗܺܝܟܰܕܗܺܝܽܘܬ ܫܡܳܐ. ܐܰܘ ܫܽܘܚܠܳܦܶܗ. ܗܳܝ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܒܨܰܦܪܳܐ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܕܺܝ̈ܢܰܘܗܝ (Sophon. 3,5).

ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܶܗ ܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܒܳܐ (Jac. 3,9). ܘܰܐܝܟ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ (II Cor. 1,3). ܟܶܐܡܰܬ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܐܰܒܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܐܢܰܢܩܺܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܠܳܐ ܫܟܺܝܪܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܽܘܬ ܘܰܐܘ ܒܰܥܛܽܘܦܝܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܺܝܬ ܕܪܳܢܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܛܽܘܪ. ܥܶܪܒܶܗ ܬܰܘܪܶܗ ܘܰܚܡܳܪܶܗ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܒܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܳܐ. ܡܶܬܬܰܗܡܝܳܐ ܘܰܐܘ ܒܰܥܛܽܘܦܝܳܐ. ܥܰܡܽܘܣ. (4.8) ܘܢܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܠܳܬ ܡܕܺܝ̈ܢܳܢ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܚܕܳܐ. ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܐܳܡ̇ܰܪ ܒܘܰܐܘ. ܘܰܒܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܬܽܘܒ. ܣܰܓܺܝ ܗ̇ܳܘܶܐ ܥܛܽܘܦܝܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܘܰܐܘ ܕܰܥܛܽܘܦܝܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܳܘ ܠܪܰܒܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܠܪܶܚܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܠܚܶܘܳܪ̈ܳܬܳܐ. ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܠܗܰܝܟܠܳܐ. ܠܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܠܡܰܘܪܬܳܢܳܐ. ܠܝܳܪܽܘܬܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܛܽܘܦܝܳܐ ܕܚܽܘܘܳܝܳܐ

 ܥܛܽܘܦܝܳܐ ܕܚܽܘܘܳܝܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܓܰܘܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܶܬܶܥܗܶܕ. ܘܗܽܘ ܥܛܽܘܦܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܚܰܬܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܢܗܽܘ ܕܫܶܡ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܫܶܡ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܚܰܘܝܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܠܰܘ ܚܰܬܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܢܗܽܘ ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܗ̇ܳܘܶܐ. ܘܚܰܬܺܝܬܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܦܶܣܩܰܬ ܪܺܫܶܗ. ܕܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ (I Cor. 15,26) ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܢܶܬܒܰܛܰܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘܡܶܢ ܚܶܣܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܨܶܕܝܳܐ ܠܡܶܚܛܦܢ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܺܝܠܳܢܳܝ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܘܨܶܕܝܳܐ ܡܶܢ ܚܶܣܢܳܐ. ܒܰܕܟܽܠ ܡܰܘܬܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܘܟܽܠ ܨܶܕܝܳܐ ܚܶܣܢܳܐ ܡܰܓܗܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܗ̇ܳܦܶܟ. ܠܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 14,10). ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܣܕܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܒܺܪ̈ܶܐ. ܒܺܪ̈ܶܐ ܕܩܺܝܪܳܐ. ܘܰܐܛܥܶܡܰܝܢܝ ܡܶܢ ܣܽܘ̈ܡܳܩܶܐ. ܣܽܘܡܳܩܳܐ ܗܳܢܳܐ (Gen. 25,30). ܘܙܰܓܳܐ ܙܰܓܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ (Ex. 28,34). ܐܶܫܰܥܝܳܐ (51.10). ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܫܺܝܪܰܬ ܫܺܝܪ̈ܺܝܢ. ܐܰܚܽܘܕ ܠܰܢ ܬܰܥ̈ܠܶܐ ܬܰܥ̈ܠܶܐ ܕܰܩܕ̈ܩܶܐ (Cant. 2,15). ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܫܶܡ ܒܺܪ̈ܶܐ ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬ ܩܺܝܪܳܐ. ܘܫܶܡ ܬܰܥ̈ܠܶܐ ܒܫܽܘܡܳܗ ܕܰܩܕ̈ܩܶܐ ܡܶܢ ܒܺܪ̈ܶܐ ܘܬܰܥ̈ܠܶܐ ܗܘܰܘ ܕܺܝܠ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܽܘܠܳܦܳܐ ܫܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܢܺܝܫܳܐ. ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܥܽܘܬܳܕܶܗ ܡܶܬܢܣܶܒ. ܘܒܰܥܛܽܘܦܝܳܐ ܕܚܽܘܘܳܝܳܐ ܫܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܢܺܝܫܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܠܚܽܘܘܳܝܶܗ ܡܶܬܬܰܘܣܰܦ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܶܫܬܰܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܙܽܘܥܳܪܳܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܬܠܳܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܽܘܡ ܙܽܘܥܳܪܳܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܶܗ

 ܙܽܘܥܳܪܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܢܽܘܢ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܠܳܐܬܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܥܰܨܨܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܶܗ ܕܰܫܡܳܐ. ܠܢܽܘܨܳܪܶܗ ܐܰܘ ܒܽܘܨܳܪܶܗ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܫܰܒܪܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܫܰܒܪܽܘܢܳܐ. ܓܰܒܪܽܘܢܳܐ ܒܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܐܰܘ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܢܽܘܢ ܚܒܺܝܨܬܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܕ ܘܬܰܘ. ܬܰܘܳܝܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܗܽܘ ܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܒܰܪܬܳܐ. ܚܒܰܪܬܳܐ. ܫܒܰܪܬܳܐ ܒܰܪܬܽܘܢܺܝܬܳܐ. ܚܒܰܪܬܽܘܢܺܝܬܳܐ. ܫܒܰܪܬܽܘܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܠܰܘ ܬܰܘܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܐ. ܡܥܺܝܢܳܐ. ܟܰܟܪܳܐ ܥܰܝܢܽܘܢܺܝܬܳܐ. ܡܥܺܝܢܽܘܢܺܝܬܳܐ. ܟܰܟܪܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܢܶܩ̈ܒܳܝܶܐ. ܘܒܰܟܢܽܘ̈ܫܳܝܶܐ ܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܪܰܒܨܳܐ ܢܽܘܢ. ܘܰܒܢܶܩܒ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ. ܘܰܛܒܺܝܒܳܐ ܐܶܡܰܪܢܰܢ. ܒܰܕܙܽܘܥܳܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܛܒܺܝ̈ܒܶܐ ܘܰܒܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܢܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܡܚܰܘܶܝܢܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܟܒܶܐ. ܫܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܙܽܘܥܳܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܽܘܢܳܐ. ܦܺܝܠ ܬܰܝܫܽܘܢܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܽܘܢܳܐ. ܓܙܳܪܕܺܝܢܽܘܢܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠܳܝ̈ܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܰܘ ܟܽܠ ܕܡܰܙܥܰܪ. ܠܳܐ ܡܰܙܥܪܳܐ ܩܳܢܶܐ ܒܦܶܚܡܶܗ. ܒܕܺܐܝܬ ܗܳܪܟܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܡܰܙܥܪܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܽܘܠܽܘܢܳܐ. ܒܰܪܕܽܘܢܳܐ. ܟܳܡܽܘܢܳܐ. ܟܰܡܫܽܘܢܳܐ. ܣܺܝܠܽܘܢܳܐ. ܛܪܺܝܒܽܘܢܳܐ. ܕܪܺܝܟܽܘܢܳܐ. ܫܳܡܽܘܢܳܐ. ܘܰܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܒܥܽܘܗܕܳܢ ܪܰܒܳܐ. ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܪܰܒܳܐ. ܘܕܰܙܥܽܘܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܒܰܪܕܽܘܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܣܺܝܠܽܘܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (8.1). ܣܰܒ ܠܳܟ ܓܶܠܳܝܽܘܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܟܬܽܘܒ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗ̇ܳܘܶܐ ܕܶܝܢ ܙܽܘܥܳܪܳܐ ܠܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ ܒܣܶܡܟܰܬ. ܘܰܒܥܽܘܦܳܦ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܟܝܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܗܳܝ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܽܘܣܳܐ. ܛܰܠܝܽܘܣܳܐ. ܒܳܒܽܘܣܳܐ. ܐܰܚܽܘܣܳܐ ܐܶܡܪܽܘܣܳܐ. ܟܰܠܒܽܘܣܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܙܰܓܳܐ ܙܰܓܙܽܘܓܳܐ. ܘܡܶܢ ܠܰܓܳܐ ܠܰܓܠܽܘܓܳܐ. ܘܡܶܢ ܠܰܩܛܳܐ ܠܰܩܛܽܘܛܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܳܦ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ. ܫܰܦܠܽܘܠܳܐ. ܣܰܦܠܽܘܠܳܐ. ܦܰܪܟܽܘܟܳܐ. ܦܰܪܬܽܘܬܳܐ. ܡܰܙܥܪ̈ܶܐ ܚܳܫܒܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܳܦ ܠܶܨܽܘܨܺܝܬܳܐ ܙܽܘܥܳܪ ܠܶܨܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܡܶܢܳܗ̇ ܚܰܝܠܳܐ ܕܠܶܨ̈ܝܳܬܳܐ ܕܒܰܪ̈ܩܶܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ (11.19) ܐܰܡܺܝܪ. ܘܡܶܢ ܠܶܨ̈ܝܳܬܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܕܒܰܒܠܶܨܽܘܨܺܝܬܳܐ ܒܶܝܬ ܥܳܠܽܘܠܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܳܐܦܶܢ ܐܰܝܟ ܫܶܪܫܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܥܙܳܥܳܐ ܩܒܺܝܥܳܐ. ܐܰܝܟ ܠܳܡܰܕ ܒܰܠܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܳܐ. ܒܰܕܡܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܣܺܝܒܳܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ. ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܫܶܪܫܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܘܶܐ ܕܶܝܢ ܙܽܘܥܳܪܳܐ ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ. ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ ܫܡܺܝ̈ܫܛܳܝܶܐ ܘܒܰܚܒܳܨ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܽܘܦܰܪܕܺܝܩܳܐ. ܙܽܘܦܪܺܝܢܳܐ. ܨܽܘܦܪܺܝܢܳܐ. ܚܠܳܦ ܨܶܦܪܽܘܢܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܳܦ ܒܽܘܨܺܝܢܳܐ. ܒܽܘܚܫܺܝܢܳܐ. ܩܽܘܦܫܺܝܢܳܐ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܡܙܰܥܪ̈ܶܐ ܡܳܢܶܝܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܙܽܘܥܳܪܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ

 ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܥܨܺܝܨܳܐ ܒܟܰܪܝܽܘ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܣܶܡܟܰܬ. ܒܰܓܕܳܡܳܗ̇ ܘܰܪܒܳܨ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܗܳܘܶܐ ܙܽܘܥܳܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܦܰܘܠܽܘܣ ܦܰܘܠܶܐ. ܘܡܶܢ ܬܶܐܽܘܦܺܝܠܽܘܣ ܬܶܐܽܘܦܺܝܠܶܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܦܺܝܠܺܝܦܶܐ ܛܺܝܡܳܬܶܐܶܐ. ܐܰܢܺܝܶܐ. ܩܽܘܪܢܺܝܠܺܝܶܐ. ܩܽܘܪܺܝܠܶܐ. ܦܶܛܪܶܐ. ܬܶܐܽܘܕܽܘܪܶܐ. ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ. ܐܰ‎ܠܶܟܣܰܢܕܪܶܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܦܬܺܝܚܳܐ ܗܳܝ̇ ܕܰܩܕܳܡ ܣܶܡܟܰܬ. ܒܰܓܕܳܡܳܗ̇ ܘܰܦܬܳܚ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܗܳܘܶܐ ܙܽܘܥܳܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܡܰܐܡܰܐܣ. ܦܪܽܘܒܰܐܣ. ܡܰܐܡܰܐ. ܦܪܽܘܒܰܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܦܰܦܪܰܐ. ܙܺܝܢܰܐ. ܕܺܝܡܰܐ. ܬܶܘܕܰܐ. ܐܰܪܛܶܡܰܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܡܰܢ. ܟܰܕ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ. ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܚܳܠܛܺܝܢ. ܘܦܰܘܠܳܐ. ܘܬܶܐܽܘܦܺܝܠܳܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܒܰܙܩܳܦܗܽܘܢ ܕܳܡܶܐ ܠܰܦܬܳܚܳܐ ܩܳܪܶܝܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܬܺܝܡܽܘܬܶܐܶܐ. ܕܒܰܬܪܺܝܨܽܘ܇ ܐܳ‎ܠܰܦܶܗ ܪܳܒܨܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܪܒܳܨ ܙܽܘܥܳܪܳܐ ܕܕܶܟܪ̈ܳܝܶܐ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܠܰܦܬܳܚܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܫܬܰܓܢܶܐ ܒܢܶܩܒ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܦܬܳܚܶܗ ܠܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܝܽܘܠܝܰܢܰܐ. ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܰܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܘܪܺܫ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܶܘܢܺܝܩܰܐ. ܐܰܪܛܶܡܺܐ. ܦܽܘܒܺܐ. ܒܰܚܒܳܨ ܩܽܘܦ ܘܡܺܝܡ ܘܒܶܝܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܕܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܦܬܳܚ ܚܽܘܬܳܡܳܐ ܒܢܶܩ̈ܒܳܝܶܐ ܥܰܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܫܰܪܪܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܠܽܘܣܛܪܰܐ. ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ. ܦܺܝܣܺܝܕܺܝܰܐ. ܐܰܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ. ܠܶܐܘܕܺܝܩܺܝܰܐ. ܐܰ‎ܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (27.16). ܘܟܰܕ ܥܒܰܪܢ ܓܳܙܰܪܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܩܳܘܕܰܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܦܺܝ̈ܦܰܝ ܙܽܘܥܳܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥܪ̈ܳܢܶܐ

 ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܫܡܳܐ ܕܒܰܥܦܺܝܦܽܘ ܩ̇ܢܶܐ̣ ܙܽܘܥܳܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܒܪܽܘܣܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܽܘܣܽܘܢܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܚܽܘܣܽܘܢܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܽܘܢܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܽܘܢܬܽܘܢܺܝܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܓܰܢܬܽܘܢܬܽܘܢܺܝܬܳܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܘܰܒܦܰܠܰܣܛܺܝܢܺܐ. ܒܪܽܘܢܽܘܢܳܐ ܘܰܐܚܽܘܢܽܘܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܕܳܐܡܪܺܝܢ.

 ܪܶܫܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܡܰܣܛܪ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܰܢ. ܡܰܠܟܽܘܢܬܽܘܢܺܝܬܳܐ ܐܰܫܠܶܡ. ܘܠܳܐ ܒܩܳܐ. ܕܙܽܘܥܳܪ ܡܰܠܟܬܳܐ ܠܰܘ ܡܰܠܟܽܘܢܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܟܬܽܘܢܬܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܙܽܘܥܳܪ ܙܽܘܥܳܪܳܗ̇ ܡܰܠܟܬܽܘܢܬܽܘܢܺܝܬܳܐ ܘ̇ܳܠܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܘܗܽܘ ܬܽܘܒ ܗܳܢܳܐ ܢܶܫܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܢܶܫܽܘܢܬܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܐܰܢ̱̈ܬܬܳܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܬܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܢܶܫܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ܇ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܽܘ̈ܢܝܳܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥܪ̈ܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ. ܗܳܢܳܐ. ܗܳܕܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܗܳܢܶܝܢ. ܗܰܘ. ܗܽܘ. ܗܳܝ. ܗܺܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܟܽܘ̈ܢܳܝ݂ܰܝ݂ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܐܬܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܡܳܠܝ. ܡܢܳܬܡܳܠܝ. ܝܰܘܡܳܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܚܳܪ. ܡܰܢܚܰܝ. ܐܶܡܰܬܝ. ܟܰܪ. ܐܰܝܟܳܐ. ܠܥܶܠ. ܠܬܰܚܬ. ܠܓܰܘ. ܠܒܰܪ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܥܰܡ̈ܡܳܝܶܐ. ܗܳܢܽܘܢܳܐ ܘܗܳܕܽܘܢܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܰܫܒܬܰܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܓܕܳܡܳܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܬܠܳܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܓܕܳܡܳܐ ܘܥܶܠ̈ܠܳܬܶܗ ܘܓܶܕܫܰܘ̈ܗܝ

 ܓܕܳܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܣܳܩܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܪܬܶܗ ܕܰܫܡܳܐ. ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܙܰܘܥܳܐ ܫܰܪܟܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܛܰܥܡܳܐ ܛܥܶܡ. ܘܡܶܢ ܛܰܠܝܳܐ ܛ̇ܠܶܐ̣. ܐܰܘ ܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܶܗ܇ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܛܰܝܒܽܘ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܥܰܡ ܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܚܪܰܩ ܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܪܶܒܺܝܬܳܐ ܪܶܒܺܝ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܳܣܺܝ ܘܰܐܓܪܳܐ ܠܳܐ ܩܰܒܶܠ. ܕܠܳܐ ܪܶܒܺܝ ܐܰܪܘܰܚ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܰܓܕܳܡܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ. ܕܗܺܝ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܶܗ ܕܰܫܡܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ. ܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ. ܗܺܝ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬ ܪܶܬܡܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܘܰܒܠܳܐ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚ ܩܕܽܘܫ. ܡܠܶܟ ܫܰܠܺܝܛ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܓܕܳܡܳܐ ܡܰܢ ܟܰܕ ܒܽܘܨܳܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܰܘܣܶܦ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܬܪܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܣܰܟܶܠ. ܘܒܶܝܬ ܥܰܡ ܐܰܬܪܳܐ. ܐܳܦ ܙܰܒܢܳܐ ܡܰܥܶܠ. ܗܰܘ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܗܳܢܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matt. 14,6) ܟܰܕ ܗܘ̣ܳܐ ܕܶܝܢ ܒܶܝܬ ܝܰܠܕܶܗ ܕܗܶܪܽܘܕܺܝܣ. ܡܫܰܘܕܰܥ ܕܶܝܢ ܒܶܝܬ ܐܳܦ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 12,1). ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܶܝܬ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܗܳܢܰܘ ܡܶܨܥܰܬ ܙܰܪ̈ܥܶܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܥܰܡܽܘܛ ܗܽܘ ܓܕܳܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܥܰܕܡܶܫ. ܘܡܶܢ ܡܶܟܳܐ ܘܰܠܗܰܠ ܡܶܟܺܝܠ. ܘܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܗܰܠ ܗܳܟܺܝܠ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܫܡܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܓܕܳܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܠܥܶܙ. ܐܰܝܟ ܦܶܠܓܽܘܬ ܝܰܘ̈ܡܰܝ. ܘܡܰܕܪܰܟ ܦܰܣܬܳܐ ܕܪܶܓܠܳܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܦܶܠܓܽܘܬܳܐ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܐܰܘ ܡܰܕܪܟܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܗܽܘ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܒܰܥܦܺܝܦܽܘ ܡܶܬܓܰܕܡܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܒܶܝܬ ܐܳܦ ܒܰܝ. ܘܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܡܕܺܝܢܰܬ݂ ܘܰܡܕܺܝܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܳܪܺܝܬܳܐ ܩܳܪܺܝܬ ܐܳܦ ܩܳܪܺܝ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܕܶܚܠܬܳܐ. ܢܶܫܡܬܳܐ ܘܺܐܝܬ ܐܳܦ ܢܫܰܡܬܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ. ܥܶܠܬܳܐ. ܫܳܥܬܳܐ. ܕܽܘܟܬܳܐ. ܚܶܟܡܰܬ ܘܚܶܟܡܳܐ. ܕܶܚܠܰܬ ܘܕܶܚܠܳܐ. ܢܶܫܡܰܬ ܘܢܶܫܡܳܐ. ܡܶܠܰܬ ܘܡܶܠܳܐ. ܥܶܠܰܬ ܘܥܶܠܳܐ. ܫܳܥܰܬ ܘܫܳܥܳܐ. ܕܽܘܟܰܬ ܘܕܽܘܟܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܓܕܺܝ̈ܡܰܝ ܢܶܩܒܳܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܩܒܳܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ (Ps. 150,6) ܘܟܽܠ ܚܶܟܡܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܝ (Sir. 1,1). ܘܟܽܠ ܕܶܚܠܳܐ ܠܳܐ ܬܙܺܝܥܺܝܘܗܝ (Sir. 22,16). ܘܟܽܠ ܡܶܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ (Eph. 4,29). ܘܟܰܕ ܟܪܺܝܟ ܘܣܺܝܡ ܠܰܣܛܰܪ ܒܰܚܕܳܐ ܕܽܘܟܳܐ (Joa. 20,7). ܘܢܶܦܣܽܘܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܓܒܰܪ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܩܳܪܺܝ (II Reg. 6,2). ܘܠܺܝ ܬܶܟܽܘܦ ܟܽܠ ܒܪܽܘܟ (Is. 45,23. Rom. 14,11) ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܥܳܩܳܐ ܥܰܠ ܥܳܩܳܐ (Phil. 2,27). ܘܟܽܠ ܚܰܕܘܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ (Jac. 1,2). ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܓܕܺܝܡ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܕܶܟܪܳܢܳܝ. ܦܰܘܠܽܘܣ (II Cor. 10,10) ܡܶܐܬܝܶܗ ܕܶܝܢ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܟܪܺܝܗ. ܘܕܶܟܪܽܘܬ ܢܶܫܡܳܐ ܒܰܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 15,29). ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܫܒܰܩ ܢܶܫܡܳܐ ܠܒܶܝܬ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܘܒܕܶܗ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܬ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ. ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܺܝܫܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܓܕܳܡܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܐܳܬܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܺܣܟܺܡܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܣܟܺܝܡ. ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܥܺܝܢ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܩܪܺܝܚܬܳܐ ܒܝܽܘܕ. ܘܰܒܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ.

ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܕܡܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ. ܗܳܠܶܝܢ. ܗܳܢܽܘܢ. ܗܳܢܶܝܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܘܗܳܕܶܐ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܢ ܐܳܦ ܗܳܕ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܕܳܡܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܟܪ̈ܺܝܰܗܝ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ

 ܪ̈ܒܺܝܥܳܝ݂ܰܝ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܟܪ̈ܺܝܰܗܝ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܳܐ. ܐܶܢ ܐܳ‎ܠܰܦ ܗ̱ܝ ܦܬܺܝܚܬܳܐ. ܒܰܙܳܩܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܪܒܳܨ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗܳܘܶܐ ܓܕܳܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܠܦܳܐ ܐܶ‎ܠܰܦ. ܘܶܐܢ ܐܳ‎ܠܰܦ ܗ̱ܝ ܪܒܺܝܨܬܳܐ ܒܶܗ ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܘܰܦܬܳܚ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܕܪܳܐ. ܐܶܡܪܳܐ. ܐܶ‎ܠܦܳܐ. ܐܶܕܰܪ. ܐܶܡܰܪ. ܐܶ‎ܠܰܦ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (21.9). ܡܶܢ ܚܨܳܕ. ܘܡܶܢ ܒܠܰܝ ܐܶܕܰܪ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ. ܕܶܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܚܠܳܦ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ. ܐܶ‎ܠܰܦ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܨܳܪܝܳܐ ܘܢܳܦܩܳܐ ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ. ܘܶܐܢ ܘܰܐܘ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܘܰܥܕܳܐ. ܘܰܣܩܳܐ. ܘܰܪܕܳܐ. ܘܰܪܫܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܕܡܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܝܽܘܕ ܗ̱ܝ ܦܬܺܝܚܬܳܐ. ܒܰܚܒܳܨ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܦܬܳܚ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗܳܘܶܐ ܓܕܳܡܳܐ. ܐܶܢ ܦܳܬܽܘܚܬܳܐ ܗ̱ܝ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܝܰܪܚܳܐ. ܝܰܕܥܳܐ. ܝܰܓܪܳܐ. ܝܰܬܪܳܐ. ܝܺܪܰܚ. ܝܺܕܰܥ. ܝܺܓܰܪ. ܝܺܬܰܪ. ܘܶܐܠܳܐ ܒܰܚܒܳܨ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܪܒܳܨ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܝܰܪܩܳܐ. ܝܰܪܕܳܐ. ܝܰܒܠܳܐ. ܝܰܒܫܳܐ. ܝܰܕܢܳܐ. ܝܰܚܛܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ. ܝܰܡܬܳܐ. ܝܺܪܶܩ. ܝܺܪܶܕ. ܝܺܒܶܠ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܕܫܰܪܟܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܪ̈ܺܝܗܰܝ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܶܢ ܐܳ‎ܠܰܦ ܗܺܝ ܒܰܦܣܳܩ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܓܕܽܘܡ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܦܰܐܬܳܐ. ܣܰܐܬܳܐ. ܦܰܐܬ. ܣܰܐܬ. ܘܶܐܢ ܝܽܘܕ ܗܺܝ ܚܒܽܘܨ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ. ܥܰܝܢܳܐ. ܩܰܝܣܳܐ. ܚܺܝܠ. ܥܺܝܢ. ܩܺܝܣ. ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܩܪܺܝܚܬܳܐ. ܘܰܒܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܚܰܝܠܝ. ܥܰܝܢܝ. ܩܰܝܣܝ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܺܝܬܳܐ ܡܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝܬ ܠܚܰܝ (Sap. 18,18). ܘܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܒܰܝ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܒܰܝ ܠܒܰܝ. ܘܡܶܢ ܩܪܶܐ ܠܰܩܪܶܐ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܝܰܕ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (16.27). ܘܰܐܫܠܶܡܬܶ݁ܟܝ ܒܝܰܕ ܣܳܢ̈ܳܐܬܶܟܝ ܒܢ̈ܳܬ ܦܠ̈ܶܫܬܳܝܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܝܰܕ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܝܰܕ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܒܺܝܳܐ ܢܒܺܝ ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܩܰܝܛܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܐܝܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܕܡܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܘܰܐܘ ܗܺܝ ܐܰܝܟ ܨܰܘܒܳܐ. ܪܰܘܒܳܐ. ܫܰܘܒܳܐ. ܚܰܘܩܳܐ. ܣܰܘܩܳܐ. ܕܰܘܩܳܐ. ܡܰܘܬܳܐ. ܨܰܘܬܳܐ. ܒܰܘܬܳܐ. ܩܰܘܡܳܐ. ܪܰܘܡܳܐ. ܗܰܘܦܳܐ. ܥܰܘܦܳܐ. ܨܰܘܪܳܐ. ܬܰܘܪܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܕܡܺܝܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܝܽܘܡ. ܘܣܰܘܦܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܣܽܘܦ ܒܰܥܨܳܨܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܘܢܳܐ ܘܓܰܘܢܳܐ ܗܘܰܢ ܘܰܓܘܰܢ. ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܓܽܘܢ ܘܗܽܘܢ ܒܰܥܨܳܨ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܽܘܡ ܘܣܽܘܦ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܪ̈ܺܝܗܰܝ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܣܝܳܐ. ܓܰܒܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܡܶܬܓܰܕܡܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܚܣܶܐ. ܓܒܶܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܰܪܝܳܐ ܘܣܰܬܘܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܶܬܓܰܕܡܺܝܢ. ܘܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܚܶܘܝܳܐ. ܫܶܘܝܳܐ. ܥܶܠܝܳܐ. ܚܶܙܘܳܐ. ܥܶܠܘܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܚܙܳܝܳܐ. ܡܠܳܝܳܐ. ܫܕܳܝܳܐ. ܩܪܳܝܳܐ. ܡܰܚܙܶܐ ܥܰܝܢܳܐ. ܡܰܡܠܶܐ ܒܠܶܒܳܐ. ܡܰܫܕܶܐ ܓܶܐܪܳܐ. ܡܰܩܪܶܐ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ. ܒܰܪܒܳܨ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܚܺܝܕܽܘܬܳܐ ܡܰܚܶܕ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܒܰܪܒܳܨ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܰܒܠܳܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܰܦܬܳܚܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܡܰܣܒܳܐ. ܡܰܦܩܳܐ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝܳܐܺܝܬ ܚܰܝܰܬ݂ ܒܳܠܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܢ(Ps. 123,3). ܘܡܶܢ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܳܐ ܒܘܰܐܘ. ܘܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܠܳܐ ܘܰܐܘ. ܘܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܪܰܒܽܘܬ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܒܘܰܐܘ. ܘܗܰܒ ܠܺܝ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܪܰܒܰܬ ܒܰܝܬܽܘܬܳܟ (Luc. 16,2). ܕܠܳܐ ܘܰܐܘ. ܘܡܶܢ ܩܪܺܝܬܳܐ ܩܪܶܐ. ܒܰܫܠܳܝ ܩܽܘܦ ܘܰܪܒܳܨ ܪܺܫ. ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܘܰܩܪܺܝܬܝ ܕܺܝܠܝ ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ. ܘܩܽܘܪܰܝܬ ܕܶܡ ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܩܪܺܝܚܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܪܠܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (44.9). ܟܽܠ ܒܰܪ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܥܪܽܘܠ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܰܝܟܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܳܟ. ܡܶܢ ܪܚܽܘ̇ܩ ܗ̱ܘ ܩܳܐܶܡ ܚܰܪܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܚܽܘܬܳܐ ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 8,37). ܟܽܠ ܟܽܘܪܗܳܢ ܘܟܽܠ ܡܰܚܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܚܰܕܘܳܐ. ܘܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܐܽܘ̇ܪܝܳܐ. ܓܽܘ̇ܢܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܕܡܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ. ܘܡܶܢ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ (49.39). ܘܒܰܐ̱ܚܪܳܝܰܬ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܘܩܰܕܡܳܝ ܕܠܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܡ̈ܰܬܠܶܐ (Sir. 4,17). ܘܩܰܕܡܳܝ ܐܶܒܩܶܝܘܗܝ. ܘܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܰܝܬ ܐ̱ܚܪܺܝܬ ܒܰܚܒܳܨ ܪܺܫ. ܘܡܶܢ ܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܒܣܽܘܓܰܐܬ ܫܽܘ̈ܚܕܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܥܳܐܠܳܐ ܡܰܦܩܳܐ ܦܽܘܪ̈ܩܳܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܶܦܚܳܘܬܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ (20.2). ܗܰܠܶܟ ܥܰܪܛܶܠ ܘܚܶܦܝ݂ܳܝ݂. ܘܡܶܢ ܐܰܪܡܶܢܺܝܰܐ ܥܰܡܽܘܣ (4.3). ܘܢܶܫܬܰܕ̈ܝܳܢ ܠܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܐܪܡܶܢܺܝ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ. ܘܒܶܐܪܰܡܝܳܐ. (51.27). ܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܕܰܛ ܘܕܰܐܪܡܶܢ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܩܰܦܰܕܽܘܩܺܝܰܐ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܩܰܦܰܕܽܘܩ ܒܰܫܠܳܝ ܩܽܘܦ. ܘܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܩܰܦܰܕܽܘܩܺܝ ܒܰܚܒܳܨܳܗ̇.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܝܳܩܶܕܬܳܐ ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 104,4). ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܘܗܝ ܢܽܘܪ ܝܳܩܕܳܐ ܗܳܢܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܝܺܙܶܦܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܥܰܪܳܒܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܇ ܦܶܪܥܳܐ ܝܰܙܦܰܬ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܝܰܕܥܰܬ ܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܕܗܳܝ ܪܒܺܝܨܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܕܗܳܕܶܐ ܦܬܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܒܕܬܳܐ ܕܡܳܬ ܗܘܳܬ ܒܥܳܬܗܽܘܢ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܠܰܐܒܕܰܬ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܡܘܽܫܚܰܬ ܫܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܣܢܺܝܓܪܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܶܐ‎ܠܨܽܘ ܬܳܒܽܘ̈ܥܶܐ. ܢ̇ܗܶܐ̣ ܠܶܗ ܣܢܺܝܓܰܪ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܕܳܡܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܶܥܗܰܕܘ

ܡܶܢ ܡܳܟܳܐ . ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܚܙܺܝ܇ ܕܰܠܡܳܐ ܒܨܺܝܪ ܘܡܳܐܶܟ ܬܶܬܚܙܶܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܗܳܪܶܟ ܘܳܠܶܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܪܒܳܨ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܠܶܡ. ܒܰܐܢܰܢܩܺܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܙܩܳܦ ܪܺܝܫܳܐ ܒܳܛܶܠ. ܢܰܪܣܰܝ. ܠܗܰܠ ܬܰܘ ܢܶܥܒܶܕ ܗܪܶܟ ܬܰܘ ܢܶܚܽܘܬ ܕܳܡܶܐ ܘܫܰܪܺܝܪ. ܘܡܶܢ ܕܳܘܝܳܐ ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܕܝܰܬܺܝܪ ܕܳܘܶܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܪܒܳܨ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܢܶܩܒܬܳܐ ܕܳܘܝܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ(Thren. 1,13). ܘܝܰܗܒܰܢܝ ܠܚܰܪܒܳܐ ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܕܳܘܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܪܒܺܝܥܳܝ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܦܬܺܝܚ ܪܺܝܫܳܐ. ܐܶܢ ܦܳܬܽܘܚܝܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܓܕܳܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܟܰܡܗܳܐ ܟܡܰܗ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܩܰܚ ܘܰܬܪܰܥ ܘܰܨܦܰܪ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܦܳܬܽܘܚܝܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܡܰܢ ܡܶܬܪܰܒܨܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܠܶܟ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܒܶܗ ܫܠܶܡ ܥܰܡ ܡܳܪܝܳܐ(I Reg. 11,4. 15,3) ܗܳܢܰܘ ܫܰܠܡܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܙܰܪܬܳܐ ܙܪܶܬ ܐܽܘܪܟܶܗ (Ex. 28,16) . ܘܡܶܢ ܚܰܕܬܳܐ ܚܕܶܬ. ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܚܕܶܬ(Eccl. 1,9). ܘܥܰܕ ܪܡܶܫ. ܘܥܒܶܕ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ. ܒܡܶܕܶܡ ܕܶܝܢ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܘܰܗܘܺܝܬ ܫܦܰܠ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܢܰܦܫܝ(II Sam. 6,22). ܘܰܥ̣ܩܰܪ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܘܰܟܪܰܡ (comp. Judith 2,17). ܘܟܽܠ ܕܩܰܢ ܓܙܺܝܙ (Is. 15,2)

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܰܘ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܡܰܢ ܕܰܦܣܰܩ. ܕܰܬܠܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܢ. ܠܳܡܰܕ. ܡܺܝܡ. ܢܽܘܢ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܠ̈ܽܘܬܳܢ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܦܳܬ̈ܚܳܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܫܦܰܠ ܘܰܟܪܰܡ ܘܰܕܩܰܢ. ܘܟܰܕ ܡܰܠ̈ܽܘܬܳܢ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܪ̈ܳܒܨܳܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܚܒܶܠ ܝܰܡܳܐ(Soph. 2,5). ܓܪܶܡ ܚܰܨܳܐ. ܩܪܶܢ ܐܰܝܠܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܠܘ̈ܬܳܢ ܪ̈ܳܒܨܳܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܒܰܥܠܳܐ. ܚܰܪܡܳܐ. ܟܰܦܢܳܐ. ܒܥܶܠ. ܚܪܶܡ. ܟܦܶܢ. ܘܟܰܕ ܡܰܠ̈ܘܬܳܢ ܦܳܬܚ̈ܳܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܚܰܩܠܳܐ. ܓܰܠܡܳܐ. ܙܰܒܢܳܐ. ܚܩܰܠ ܕܡܳܐ. ܓܠܰܡ ܐܰܪܥܳܐ. ܙܒܰܢ ܫܽܘܠܳܡܳܐ

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܐܳܗܽܘ̇ܪ. ܣܰܝܦܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘ̈ܡܰܘܗܝ. ܩܦܰܣ ܐܽܘܪܟܶܗ (Jud. 3,16). ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܩܳܪܶܝܢ. ܘܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܒܰܪܒܳܨܳܗ̇.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܣܘܳܕܳܐ ܥܰܡܡܳܝܳܐ ܡܶܬܬܰܝܬܶܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (38.7). ܥܰܒܕܰܡܠܰܟ ܟܽܘܫܳܝܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ ܘܕܳܠܰܬ ܘܠܳܡܰܕ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 18,10). ܫܡܶܗ ܕܶܝܢ ܕܥܰܒܕܳܐ ܡܳܠܶܟ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܰܥܒܶܕ ܘܰܡܠܶܟ ܒܰܫܠܳܝ ܥܶܐ ܘܡܺܝܡ ܩܳܢܽܘܢܳܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܨܶܦܪܳܐ ܨܶܦܰܪ ܒܰܪܒܳܨ ܨܳܕܶܐ ܘܰܦܬܳܚ ܦܶܐ. ܘܡܶܢ ܣܶܛܪܳܐ. ܣܶܦܪܳܐ ܣܛܰܪ. ܣܦܰܪ ܒܰܫܠܳܝ ܣܶܡܟܰܬ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 23,9). ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܡܥܰܪܬܳܐ ܐܰܥܺܝܦܬܳܐ ܕܒܰܣܛܰܪ ܚܰܩܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܦܶܠܓܳܐ ܦܠܶܓ ܫܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܶܒܠܳܐ ܗܒܶܠ ܗܶܒ̈ܠܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܦܶܫܟܳܐ ܦܫܶܟ ܥܒܳܝܶܗ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܟ݂ܬܳܐ ܒܪܺܝܟ݂ܰܬ݂ ܒܢ̈ܶܫܶܐ. ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܒܶܠܥܳܕ ܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܘܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܒܪܺܝܟܰܬ݁ܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ ܘܰܒܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܡܰܠܝܰܬ݁ܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܒܪܺܝܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܘܡܰܠܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܘܡܶܢ ܐܶܫܬܳܐ. ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ. ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ. ܫܶܬ ܐܰܘܨܪ̈ܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܫܺܝܢ. ܘܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܒܰܦܬܳܚܳܗ̇

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܢܝ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܬܪܶܝܢ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܘܪܽܘܟܳܒܗܽܘܢ

 ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܫܶܪ̈ܫܰܝ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܦܫܺܝܛܺܝܢ. ܡܶܢ ܚܰܕ ܠܥܶܣܪܳܐ. ܘܡܳܐܐ ܘܰܐ‎ܠܦܳܐ. ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܪܰܟܒܺܝܢ. ܘܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܓܶܢ̈ܣܰܝ ܡܶܬܡܰܢܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܟܡܳܝ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܢܳܩܦܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܢܽܘ̈ܢܺܝܢ. ܚܰܡܫܳܐ ܠܰܚܡܺܝ̈ܢ. ܫܰܒܥܳܐ ܫܪ̈ܳܓܶܐ. ܥܶܣܪܳܐ ܕܪ̈ܳܥܶܐ. ܚܕܰܥܣܰܪ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܶܐ. ܡܳܐܐ ܡܢ̈ܰܝܳܐ. ܐܰ‎ܠܦܳܐ ܙܽܘ̈ܙܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܰܥܣܰܪܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܒܨܺܝܪܳܐ ܠܝܰܬܺܝܪܳܐ ܩܳܕܶܡ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܕܰܥܣܰܪ. ܬܪܶܥܣܰܪ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܗܳܢܶܝܢ ܕܒܳܬܪܳܗ̇܇ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܠܰܒܨܺܝܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܘܫܰܪܟܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܐܢܰܢܩܺܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܳܐ. ܡܦܰܪܫܳܐ ܗܳܘܶܐ ܪܽܘܟܳܒܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܡܰܢܽܘ ܕܰܟܕܰܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ. ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ. ܘܰܕܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܢܰܢܩܺܐ܇ ܣܒܺܝܣ ܗܽܘ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ. ܬܪܶܥܣܰܪ. ܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܗܳܢܶܝܢ ܕܒܳܬܪܳܗ̇. ܡܦܰܪܫܰܐ ܗ̱ܘ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ. ܐܰܝܟ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳ‎ܠܰܦ ܒܰܫܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܡܶܢ ܪܽܘܫܡܳܐ ܥܰܛܝܳܐ. ܪܒܳܨ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܒܕܽܘܠܳܝܬܳܐ ܡܫܰܪܰܪ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ(Luc. 1,26) . ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܫܬܳܐ ܐܶܫܬܠܰܚ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܬ. ܘܶܐ‎ܠܽܘ ܐܳ‎ܠܰܦ ܠܳܐ ܩܰܕܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܠܫܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܩܳܠܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܝܰܪܚܳܐ ܕܰܫܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ ܗܳܘܶܐ ܠܶܥܙܳܐ. ܘܗܳܐ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܚܰܪܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܚܳܢܝܳܐ ܠܗܳܢ ܢܺܝܫܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ ܙܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܒܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܒܕܳܡ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܒܰܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܕܰܥܣܰܪܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܚܕܳܢܳܝܳܐ. ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܥܶܣܪܺܝܢܳܝܳܐ. ܬܠܳܬܺܝܢܳܝܳܐ. ܚܰܡܫܺܝܢܳܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܬܽܘܒ. ܐܰܝܟ ܚܕܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ. ܬܪܶܥܣܺܪܳܝܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܥܣܰܪܬܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ. ܡܳܐܐ ܕܶܝܢ ܘܰܐ‎ܠܦܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܝܬܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܪܶܒܽܘܬܳܐ ܪܶܒܽܘܬܳܢܳܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܢܶܒܗܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܬܚܰܫ̈ܠܳܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܢܚܰܡܫܽܘܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܢܶܣܒܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܚܰܝܰܕ ܘܡܶܬܬܰܢܶܐ ܘܡܶܬܬܰܠܰܬ ܘܡܶܬܪܰܒܰܥ ܘܡܶܬܚܰܡܰܫ ܘܡܶܫܬܰܬܰܬ ܘܡܶܬܬܰܫܒܰܥ ܘܡܶܬܬܰܡܰܢ ܘܡܶܬܬܰܫܰܥ ܘܡܬܥܰܣܰܪ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܬܽܘܠܬܳܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ ܡܫܰܘܕܰܥ ܒܰܒܨܺܝܪܽܘ. ܘܬܽܘܠܬܳܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܕ ܬܠܳܬܳܐ ܒܰܥܦܺܝܦܽܘ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 15,9). ܣܰܒ ܠܳܟ ܥܶܓܠܳܐ ܬܽܘܠܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝ ܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܡܪܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܒܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (15.5). ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܳܥܳܪ ܥܓܶܠܬܳܐ ܬܽܘܠܬܳ݁ܐ. ܠܢܶܩܒܬܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܠܕܶܟܪܳܐ. ܒܪܽܘܒܳܥܳܐ ܕܶܝܢ ܘܚܽܘܡܳܫܳܐ ܘܫܽܘܬܳܬܳܐ ܠܰܝܬ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܽܘܨܳܪܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܟܪܽܘܬ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܘܢܶܩܒܽܘܬܗܽܘܢ

 ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܠܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܚܰܕ ܒܰܓܕܳܡ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܘܰܠܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܚܕܳܐ ܒܳܐܠܰܦ. ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܒܗܶܦܟܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܠܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܬܠܳܬ ܘܰܐܪܒܰܥ ܒܰܓܕܳܡ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܘܰܠܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܒܳܐܠܰܦ. ܡܶܢ ܕܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܨܥܳܐ ܒܕܶܟܪ̈ܳܝܶܐ ܬܰܘ. ܐܰܝܟ ܚܕܰܥܣܰܪ ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ. ܐܰܘ ܡܶܬܡܰܨܥܳܐ ܡܶܢ ܐܳ‎ܠܨ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܬܠܳܬܰܥܣܰܪ. ܐܰܘ ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܡܶܬܡܰܨܥܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ ܘܰܐܪܒܰܬܰܥܣܰܪ. ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܘܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ. ܫܬܰܥܣܰܪ ܘܶܫܬܳܬܰܥܣܰܪ. ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ. ܬܫܰܥܣܰܪ ܘܬܶܫܬܰܥܣܰܪ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (12.4). ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܶܗ ܫܬܳܬܰܥܣܰܪ ܐܶܣܛܪ̈ܰܛܺܝܘܛܺܝܢ ܕܢܶܛܪܽܘܢܶܗ. ܘܰܒܢܶܩ̈ܒܳܝܶܐ ܡܶܬܪܰܒܨܳܐ ܪܺܫ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ. ܐܰܝܟ ܚܕܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܘܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ (I Reg. 7,15). ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܢܳܐ ܠܰܬܠܳܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ (I Reg. 7,1) ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ (Matth. 1,17). ܘܰܐܘܣܶܦ ܥܰܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܟ ܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ (II Reg. 20,6) ܘܫܰܪܟܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܚܕܳܢܳܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܘܰܕܠܳܐ ܢܽܘ̈ܩܙܶܐ ܡܶܬܟܰܬܒܺܝܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܩܒܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܒܺܝܨܰܝ ܪܺܫ. ܕܰܐܝܟ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ̈ܶܐ ܒܢܽܘ̈ܩܙܶܐ ܡܶܬܪܰܫܡܺܝܢ. ܒܰܕܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܙܩܺܝ̈ܦܰܝ ܪܺܫ. ܐܰܝܟ ܚܕܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܢܽܘ̈ܩܙܶܐ ܓܠܺܝܙܺܝܢ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ. (Lev. 23,5 et suiv.). ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܪܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܘܰܒܚܰܡܫܰܥܶܣܪܳܐ ܒܶܗ. ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (39.12). ܘܰܐܝܟ ܣܰܗܪܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܬܪܰܥܶܣܪܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܳܐܐ ܡܰܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܡܳܐܐ ܗܳܟܘܳܬ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܐ‎ܠܦܳܐ ܒܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝ. ܘܳܐ‎ܠܶܦ ܓܰܘܳܢܳܝ. ܕܰܘܺܝܕ (105.8). ܡܶܠܬܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܠܳܐܠܶܦ ܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܘܳܐ‎ܠܶܦ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܐܰܝܟ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܕܰܥܒܰܪ (Ps. 90,4)

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܪܒܰܥܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܘܰܫܒܰܥܬܳܐ ܘܰܬܫܰܥܬܳܐ ܒܶܗ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܘܰܒܚܰܡܶܫܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܘܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ. ܘܒܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܥܰܠ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܫܳܐ ܬܰܘ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܦܳܣܥܳܐ. ܘܒܰܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܗܺܝ ܕܰܡܩܰܫܝܳܐ ܥܳܐܠܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 26,47) . ܗܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܪܶܥܣܰܪܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܚܕܰܥܣܰܪܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܕܶܟܪܳܝܳܐ ܡܰܐܬܳܐ ܢܶܩܒܳܝܬܳܐ ܒܦܶܚܡܶܗ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܪܳܡܶܐ ܥܶܣܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܐܬܳܐ. ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܐ‎ܠܦܳܐ ܣܳܠܶܩ. ܘܰܠܪܶܒܽܘܬܳܐ ܢܶܩܒܳܝܬܳܐ ܠܰܝܬ ܕܶܟܪܳܝܳܐ ܒܦܶܚܡܳܗ̇.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܒܳܬܰܝ̈ܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܫ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Eph. 2,18) ܕܒܶܗ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܢ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 3,18). ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܥܰܡܰܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܢ. ܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ (6.13). ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܳܬܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Marc. 12,23. Luc. 21,33). ܫܰܒܥܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܢܰܣܒܽܘܗ̇. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܕܡܶܟ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܓܶܝܪ ܥܶܣܪ̈ܳܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܶܣܪ̈ܳܬܰܝܗܶܝܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ. ܘܰܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܒܰܬܪ̈ܰܝܢ ܘܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܢ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܘܶܐ ܦܽܘܪܳܫ ܕܶܟܪܽܘܬܳܐ ܘܢܶܩܒܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܒܫܰܪܟܳܐ ܬܠ̈ܳܬܰܝܢ ܘܰܐܪ̈ܒܥܳܬܰܝܢ ܢܶܩܒ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܐܳܡܪ̈ܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܬܠܳܬ ܘܰܥܣܰܪ. ܐܳܦܶܢ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܡܰܟܠܶܝܢ ܗܳܢܰܘ ܡܰܣܒܪܺܝܢ. ܓܕܳܡ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܬܠܳܬ. ܘܰܕܥܶܣܪܳܐ ܥܣܰܪ. ܘܡܰܨܝܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܥܣܺܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܕܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܒܩܰܠܺܝܠܽܘ ܥܣܰܪ ܐܶܬܶܐܡܰܪ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܬܠܳܬܰܥܣܺܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡܡܰܕܰܥ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ. ܬܠܳܬ ܡܰܐܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܐܪܒܰܥ ܡܰܐܘ̈ܳܬܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܰܒܡܰܐܬܶܝܢ ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܚܕܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܒܳܬܰܪ ܡܺܝܡ ܫܰܪܟܳܐ.

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܰܬܫܬܰܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܚܠܳܦ ܫܡܳܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܚܕܰܥܣܰܪ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓܰܘ̈ܗܝ

 ܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܫܡܳܐ ܠܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܩܪܺܝܚܳܐ ܡܶܬܗܰܕܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܡܶܬܟܰܢܶܐ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܣܒܺܝܣ ܐܰܘ ܡܦܰܪܰܫ. ܘܗܽܘ ܣܒܺܝܣܳܐ. ܐܰܘ ܓ̇ܠܶܐ̣ ܐܰܘ ܓܢܺܝܙ. ܘܰܣܒܺܝܣܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܐܰܘ ܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܘ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܰܘ ܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢܳܐ. ܘܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܡܦܰܪܫܳܐ. ܐܰܘ ܦܫܺܝܛ ܐܰܘ ܡܪܰܟܰܒ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡ̇ܰܢ ܫܬܳܐ ܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ. ܣܒܺܝܣܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܣܒܺܝܣܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܣܒܺܝܣܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢܳܐ. ܣܒܺܝܣܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܡܦܰܪܫܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܡܦܰܪܫܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܣܒܺܝܣܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܠܡܶܠܬܳܐ ܢܰܩܺܝܦ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܠܳܐ ܒܪܶܬܡܳܐ ܡܶܬܓܠܶܐ. ܐܰܝܟ ܘܰܐܘ ܘܝܽܘܕ ܒܰܥܒܰܕܘ ܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܥܒܰܕ̈ܝ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܘܪܶܬܡܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܶܬܓܠܶܐ. ܐܰܝܟ ܬܰܘ ܒܥܶܒܕܰܬ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܬ. ܘܒܰܥܒܰܕܬ ܒܰܦܬܳܚ ܒܝܶܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܡܶܠܰܬ ܥܶܒܕܶܬ ܒܰܪܒܳܨ ܥܶܐ ܘܕܳܠܰܬ. ܐܳܬܽܘܬ ܬܰܘ ܥܳܒܽܘܕܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܒܰܥܒܰܕܬܳܟ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ. ܐܳܬܽܘܬ ܟܳܦ ܚܳܫܽܘܫܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܒܰܥܒܳܕܝ ܒܰܙܩܳܦ ܒܶܝܬ. ܥܒܳܕܳܐ ܠܝܽܘܕ ܡܰܠܘܰܬ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܽܘܠܳܓܰܘ̈ܗܝ ܕܰܣܒܺܝܣܳܐ ܓܰܠܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܣܒܺܝܣܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܛ̇ܫܶܐ̣ ܕܳܐܡܽܘܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܪܶܬܡܳܐ ܡܶܬܓܠܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܢܳܐ ܒܡܶܠܰܬ ܐܶܥܒܶܕ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ. ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܕܰܣܒܺܝܣܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܚܢܰܢ ܘܗܰܘ. ܒܡܶܠܰܬ ܢܶܥܒܶܕ. ܛܫܶܝܢ. ܘܗܰܘ. ܒܡܶܠܰܬ ܥܒܰܕ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܡܶܠܰܬ ܬܶܥܒܶܕ. ܘܰܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܡܰܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܒܠܳܐ ܡܦܰܪܫܽܘܬܳܐ ܠܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܓܠܰܝ̈ܳܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܡܫܰܘܬܦܺܝܢ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܬܡܢܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܡܦܰܪܫܳܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܦܰܪܺܝܩ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܦܫܺܝܛܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܐܶܢܳܐ ܒܡܶܠܰܬ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܘ ܡܪܰܟܒܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܠܺܝ ܒܡܶܠܰܬ ܚܳܙܶܐ ܠܺܝ. ܘܫܶܡ ܐܶܢܳܐ ܦܫܺܝܛ. ܒܕܰܒܟܽܠܳܝܽܘܬܶܗ ܗܽܘ ܣܽܘܟܳܠ ܐܳܡܽܘܪܳܐ. ܘܫܶܡ ܠܺܝ ܡܪܰܟܰܒ. ܒܕܰܒܝܽܘܕ ܗܽܘ ܣܽܘܟܳܠ ܐܳܡܽܘܪܳܐ. ܘܠܳܡܰܕ ܥܰܡܳܗ̇ ܡܠܰܡܕܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܫܡ̈ܳܗܰܝ ܠܳܟ ܘܠܶܗ ܒܟܳܦ ܘܰܒܗܶܐ. ܘܠܳܡܰܕ ܥܰܡܗܶܝܢ ܡܠܰܡܕܳܐ.

ܨܶܡܚܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܡܦܰܪܫܳܐ. ܒܦܰܪܺܝܩܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܕܰܩܪܺܝܚܳܐ ܡܶܬܬܰܩܪܰܚ. ܘܰܥܒܰܕ ܗܰܘ ܐܰܝܟ ܥܒܰܕ ܐܳܚܝ. ܘܩܳܪܶܐ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܩܳܪܶܐ ܐܳܒܝ ܡܶܬܶܐܡܰܪ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܕܰܒܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܡܦܰܪܶܫ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܥܳܒܶܕ. ܘܕܰܒܚܳܙܶܐ ܠܺܝ ܡܦܰܪܶܫ ܠܺܝ ܡܶܢ ܚܳܙܶܐ. ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܬܰܘ ܕܰܣܒܺܝܣܳܐ ܒܥܶܒܕܶܬ. ܘܢܽܘܢ ܘܝܽܘܕ ܕܰܣܒܺܝ̈ܣܺܢ ܒܰܚܙܳܢܝ ܓܰܠܝܳܐ

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܡܶܬܬܰܩܪܳܚܽܘ ܡܦܰܪܫܽܘܬܳܐ ܒܰܡܦܰܪ̈ܫܶܐ. ܦܰܠܰܣܛܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܥܳܒܕܺܝܢ. ܚܢܰܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܟܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܠܚܶܝܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܪܰܬܡܳܐ ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܐܳ‎ܠܰܦ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ.

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ

 ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܐܰܘ ܦܰܪܨܽܘܦܰܐ ܗ̱ܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܚܰܡܫܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ. ܥܶܒܕܶܬ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܬ. ܥܒܰܕܢ ܒܰܚܕܳܐ ܢܽܘܢ. ܥܒܰܕܢܰܢ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܢܽܘ̈ܢܺܝܢ. ܐܶܥܒܶܕ ܢܶܥܒܶܕ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܫ̇ܘܶܐ̣ ܚܰܕ ܠܰܚܕܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܣܰܓ̈ܺܝܳܐܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܐܰܪܒܰܬܰܥܣܰܪ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ. ܥܒܰܕܬ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ. ܥܒܰܕܬܽܘܢ. ܥܒܰܕܬܝ ܒܝܽܘܕ. ܥ̣ܒܰܕܬܶܝܢ. ܬܶܥ̣ܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ. ܬܶܥܒܕܽܘܢ. ܥܒܶܕ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ ܠܚܰܕ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܥܒܶܕܘ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ ܘܰܒܘܰܐܘ. ܥܒܶܕܽܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ ܘܰܒܢܽܘܢ ܘܰܒܘܰܐܘ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܬܶܥܒܕܺܝܢ ܒܝܽܘܕ ܘܰܒܢܽܘܢ. ܥܒܶܕܝ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ ܘܰܒܝܽܘܕ ܕܠܳܐ ܢܽܘ̈ܩܙܶܐ ܠܰܚܕܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܬܶܥܒ̈ܕܳܢ ܥ̈ܒܶܕܝ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ ܘܰܒܝܽܘܕ ܒܢܽܘ̈ܩܙܶܐ ܠܣܰܓ̈ܺܝܳܐܬܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕܶܝ̈ܢ ܒܝܽܘܕ ܘܰܒܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܙܶܠ̈ܝ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝ(comp. Matth. 28,10 Heracl.) ܘܙܶܠ̈ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܝ(comp. Matth. 28,10 Marc 16,7)

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܐܰܪܒܰܬܰܥܣܰܪ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ. ܥܒܰܕ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ. ܥܒܰܕܘ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܰܒܘܰܐܘ. ܥܒܰܕܽܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܰܒܘܰܐܘ ܘܰܒܢܽܘܢ. ܥܶܒܕܰܬ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ. ܥܒܰܕ̈ܝ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܰܒܝܽܘܕ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܢܽܘ̈ܩܙܺܝܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ̈ܶܝܢ ܒܝܽܘܕ ܘܰܒܢܽܘܢ. ܥܳܒܶܕ ܒܰܙܩܳܦ ܥܶܐ. ܢܶܥܒܶܕ ܗܽܘ ܬܶܥܒܶܕ ܗܺܝ. ܥܳܒܕܺܝܢ ܢܶܥܒܕܽܘܢ. ܥܳܒܕܳܐ ܥܳܒ̈ܕܳܢ ܢܶܥܒ̈ܕܳܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

 ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܦܰܪܨܽܘܦܰܐ ܗ̱ܘ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ. ܒܶܠܥܳܕ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܒܕܰܥܒܰܕܬܳܢܝ ܐܳܦ ܥܰܒܕܰܢܝ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܣܒܺܝܣܽܘ. ܘܥܶܒܕܶܬ ܐܶܢܳܐ ܠܺܝ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܗܳܘܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ. ܥܒܰܕܬܳܢܝ ܒܝܽܘܕ. ܥܒܰܕܬܳܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܥܒܰܕܬܽܘܢܳܢܝ ܒܝܽܘܕ. ܥܒܰܕܬܽܘܢܳܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܥܒܰܕܬܺܝܢܝ ܒܝܽܘܕ. ܥܒܰܕܬܺܝܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܥܒܰܕܬܺܝܢܳܢܝ ܒܝܽܘܕ. ܥܒܰܕܬܺܝܢܳܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܥܒܶܕܰܝܢܝ. ܥܒܶܕܰܝܢ. ܥܽܘܒܕܽܘܢܝ. ܥܽܘܒܕܽܘܢ. ܥܽܘܒܕܽܘܢܳܢܝ. ܥܽܘܒܕܽܘܢܳܢ. ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܢܽܘ̈ܢܺܝܢ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܥܰܠ ܟܰܬ̈ܦܳܬܳܐ ܛܽܘܥܢܽܘܢܳܢܝ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܫܶܦܠܳܐ ܩܽܘܒܪܽܘܢܳܢܝ. ܥܒܶܕܺܝܢܝ. ܥܒܶܕܺܝܢ. ܥܒܺܕܺܝܢܺܝܢܝ. ܥܒܶܕܺܝܢܺܝܢܳܢ. ܥܒܶܕܶܝ̈ܢܳܢܝ. ܥܒܶܕܶܝ̈ܢܳܢ. ܬܶܥܒܕܰܢܝ ܒܝܽܘܕ. ܬܶܥܒܕܰܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܬܶܥܒܕܽܘܢܳܢܝ ܒܝܽܘܕ. ܬܶܥܒܕܽܘܢܳܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܬܶܥܒܕܺܝܢܳܢܝ ܒܝܽܘܕ ܘܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (16.54) ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕܬܝ ܕܬܰܪܓܙܺܝܢܳܢܝ. ܬܶܥܒܕܺܝܢܺܝܢܝ ܒܝܽܘܕ ܘܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܬܨܽܘܕܺܝܢܺܝܢܝ ܒܡܶܠܰܬ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܬܶܥܒܕܺܝܢܳܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ ܘܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܬܶܥܒܕܺܝܢܺܝܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ ܘܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܬܶܥܒ̈ܕܳܢܳܢܝ ܒܝܽܘܕ. ܬܶܥ̈ܒܕܳܢܳܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܗܳܘܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ. ܥܰܒܕܰܢܝ ܒܝܽܘܕ. ܥܰܒܕܰܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܒܕܽܘܢܝ ܥܰܒܕܽܘܢ. ܘܥܰܒܕܽܘܢܳܢܝ ܥܰܒܕܽܘܢܳܢ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܢܽܘ̈ܢܺܝܢ. ܚܰܕܪܽܘܢܳܢܝ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ. ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ ܕܢܶܕܒܪܽܘܢܳܢܝ. ܥܒܰܕܬ݂ܰܢܝ ܒܝܽܘܕ ܘܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (3,12 etc). ܘܫܩܰܠܬܰܢܝ ܪܽܘܚܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 10,40) ܠܳܐ ܒܛܺܝܠ ܠܳܟ ܕܚܳܬܝ. ܫܒܰܩܬܰܢܝ. ܥܒܰܕܬ݂ܰܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ ܘܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܒܬܳܐ. ܥܰܒ̈ܕܳܢܝ ܒܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܬ ܘܰܒܝܽܘܕ ܘܢܽܘ̈ܩܙܶܐ. ܕܰܘܺܝܕ (119.72). ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܥܰܒ̈ܕܳܢܝ ܘܰܐܬܩ̈ܢܳܢܝ. ܥܒܶܕܶܝ̈ܢܳܢܝ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܬ ܘܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܘܰܒܝܽܘܕ. ܥܰܒ̈ܕܳܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ ܘܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܬ. ܥܒܰܕ̈ܶܝܢܳܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ ܘܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܬ. ܢܶܥܒܕܰܢܝ ܒܝܽܘܕ. ܢܶܥܒܕܰܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܢܶܥܒܕܽܘܢܳܢܝ ܒܝܽܘܕ. ܢܶܥܒܕܽܘܢܳܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܬܶܥܒܕܰܢܝ ܒܝܽܘܕ ܗܳܢܰܘ ܗܺܝ ܠܺܝ. ܬܶܥܒܕܰܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ ܗܳܢܰܘ ܗܺܝ ܠܰܢ. ܢܶܥܒ̈ܕܳܢܳܢܝ ܒܝܽܘܕ. ܢܶܥ̈ܒܕܳܢܳܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܳܙܳܠ̈ܢ ܘܳܐܬܝ̈ܳܢ ܥܰܪ̈ܦܶܠܶܐ. ܕܰܢܥܺܝܪ̈ܳܢܳܢ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

 ܘܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܦܰܪܨܽܘܦܰܐ ܗ̱ܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ. ܒܶܠܥܳܕ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܒܕܰܥܒܰܕܬܳܟ. ܐܳܦ ܥܰܒܕܳܟ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܣܒܺܝܣܽܘ. ܘܰܥܒܰܕܬ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܫܬܳܬܰܥܣܰܪ ܗܳܘܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ. ܥܒܰܕܬܳܟ. ܥܒܰܕܬܟܽܘܢ. ܥܒܰܕܬܶܟܝ. ܥܒܰܕܬܟܶܝܢ. ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܥܒܰܕܢܳܟ ܥܒܰܕܢܳܟܽܘܢ. ܥܒܰܕܢܶܟܝ. ܥܒܰܕܢܳܟܶܝܢ. ܐܶܥܒܕܳܟ. ܐܶܥܒܶܕܟܽܘܢ. ܐܶܥܒܕܶܟܝ. ܐܶܥܒܶܕܟܶܝܢ. ܢܶܥܒܕܳܟ ܗܳܢܰܘ ܚܢܰܢ. ܢܶܥܒܶܕܟܽܘܢ. ܢܶܥܒܕܶܟܝ. ܢܶܥܒܶܕܟܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ. ܥܰܒܕܳܟ. ܥܒܰܕܟܽܘܢ. ܥܰܒܕܶܟܝ. ܥܒܰܕܟܶܝܢ. ܥܰܒܕܽܘܟ. ܥܰܒܕܽܘܟܽܘܢ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (I Sam. 4,9) ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܦܠܚܽܘܢ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܦܰܠܚܽܘܟܽܘܢ. ܘܪܰܕܦܽܘܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܒܽܘܪ̈ܶܐ ܡܬܰܢ̈ܢܶܐ. ܘܛܰܪܕܽܘܟܽܘܢ ܡܶܢ ܣܥܺܝܪ (Deut. 1,44). ܥܰܒܕܽܘܟܝ. ܥܰܒܕܽܘܟܶܝܢ. ܥܒܰܕܬ݂ܳܟ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܥܶܒܕܰܬܟܽܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܥܶܐ ܘܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܠܳܐ ܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܳܐ ܚܶܛܦܰܬܟܽܘܢ. ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܨܚ̈ܳܚܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ (51.2). ܚܽܘܪܘ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܽܘܟܽܘܢ ܘܰܠܣܰܪܳܐ ܕܰܒܛܶܢܬܟܽܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ ܘܰܪܒܳܨ ܛܶܝܬ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܰܘ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܒܕܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ. ܘܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܚܰܬܺܝܬ. ܥܒܰܕܬܶܟܝ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܥܶܒܕܰܬܟܶܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ. ܥܰܒ̈ܕܳܟ ܒܢܽܘ̈ܩܙܶܐ ܗܳܢܰܘ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕܶܝ̈ܢܳܟ. ܥܒܰܕܟ̈ܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕܶܝ̈ܢܳܟܽܘܢ. ܥܰܒ̈ܕܶܟܝ ܗܳܢܰܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܶܟܝ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕܶܝ̈ܢܶܟܝ. ܥܒܰܕ̈ܟܶܝܢ ܗܳܢܰܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܟܶܝܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕܶܝ̈ܢܳܟܶܝܢ. ܢܶܥܒܕܳܟ ܗܳܢܰܘ ܓܰܒܪܳܐ. ܢܶܥܒܶܕܟܽܘܢ. ܢܶܥܒܕܶܟܝ. ܢܶܥܒܶܕܟܶܝܢ. ܢܶܥܒܕܽܘܢܳܟ. ܢܶܥܒܕܽܘܢܳܟܽܘܢ. ܢܶܥܒܕܽܘܢܶܟܝ. ܢܶܥܒܕܽܘܢܳܟܶܝܢ. ܬܶܥܒܕܳܟ ܗܳܢܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܬܶܥܒܶܕܟܽܘܢ. ܬܶܥܒܕܶܟܝ. ܬܶܥܒܶܕܟܶܝܢ. ܢܶܥܒ̈ܕܳܢܳܟ. ܢܶܥܒ̈ܕܳܢܳܟܽܘܢ. ܢܶܥܒ̈ܕܳܢܶܟܝ ܢܶܥܒ̈ܕܳܢܳܟܶܝܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

 ܘܰܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ. ܒܕܰܥܒܰܕܬܶܗ. ܘܰܥܒܰܕܬܳܝܗܝ. ܐܳܦ ܥܰܒܕܶܗ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܣܒܺܝܣܽܘ ܗܳܢܰܘ ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܳܦ ܗܰܘ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܬܶܫܥܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ. ܥܒܰܕܬܶܗ. ܥܒܰܕܬܳܗ̇. ܥܒܰܕܢܳܝܗܝ. ܥܒܰܕܢܳܗ̇. ܐܶܥܒܕܺܝܘܗܝ. ܐܶܥܒܕܶܗ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܬ. ܐܶܥܒܕܺܝܗ̇. ܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ. ܢܶܥܒܕܺܝܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܚܢܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܗܳܘܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ. ܥܒܰܕܬܳ݁ܝܗܝ. ܥܒܰܕܬܳ݁ܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܳܝ. ܥܒܰܕܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܥܒܰܕܬܽܘܢܳܗ̇. ܥܒܰܕܬܺܝܘܗܝ. ܥܒܰܕܬܺܝܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܗܰܘ̇ ܘܰܠܗܳܝ̇. ܥܒܰܕܬܶܝ̈ܢܳܝܗܝ. ܥܒܰܕܬܶܝ̈ܢܳܗ̇. ܥܒܶܕܳܝܗܝ. ܥܒܶܕܶܝܗ̇. ܥܒܶܕܽܘܢܳܝܗܝ. ܥܒܶܕܽܘܢܳܗ̇. ܬܶܥܒܕܺܝܘ̱ܗܝ ܗܳܢܰܘ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ ܠܗܰܘ̇. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕܳܝܗܝ. ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ ܘܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܬ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܡܳܙܽܘܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܠܰܢ ܬܶܬܶܠܳܝܗܝ ܒܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ. ܬܶܥܒܕܺܝܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ ܠܗܳܝ. ܬܶܥܒܕܽܘܢܳܝܗܝ. ܬܶܥܒܕܽܘܢܶܗ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 8,28). ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܬܪܺܝܡܽܘܢܶܗ ܠܰܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܬܶܥܒܕܽܘܢܳܗ̇ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ. ܬܶܥܒܕܺܝܢܳܝܗܝ ܗܳܢܰܘ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܗܰܘ̇. ܬܶܥܒܕܺܝܢܳܗ̇ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܗܳܝ̇. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (17,10 et suiv). ܒܫܰܒܽܘ̈ܩܶܐ ܬܶܙܪܥܺܝܢܳܗ̇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܬܶܨܒܺܝܢܳܗ̇. ܬܶܥܒ̈ܕܳܢܳܝܗܝ. ܬܶܥܒ̈ܕܳܢܳܗ̇.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܬܶܫܬܰܥܣܰܪ ܗܳܘܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ. ܥܰܒܕܶܗ. ܥܰܒܕܳܗ̇. ܥܰܒܕܽܘܗܝ. ܥܰܒܕܽܘܗ̇. ܥܒܰܕܬ݂ܶܗ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܗܳܝ̇ ܠܗܰܘ̇. ܥܒܰܕܬܳܗ̇ ܒܰܙܩܳܦ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܗܳܝ̇ ܠܗܳܝ̇. ܥܰܒܕܳܝ̈ܗܝ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܘܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ ܦܰܠܛܳܝ̈ܗܝ. ܥܒܰܕܶܝ̈ܢܳܝܗܝ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕܶܝ̈ܢܳܗ̇. ܘܥܰܒ̈ܕܳܢܳܗ̇ ܒܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܬ ܘܢܽܘܢ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܕܪܰܒܬܳܐ ܕܶܝܢ ܬܶܣܬܒܰܪ. ܥܰܒ̈ܕܳܢܳܗ̇ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܳܚܡܳܬ ܨܶܒܬܳܐ. ܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ. ܢܶܥܒܕܺܝܗ̇. ܢܶܥܒܕܽܘܢܳܝܗܝ. ܢܶܥܒܕܽܘܢܶܗ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ. ܐܺܝܽܘܒ (18.14). ܘܰܢܣܰܪܗܒܽܘܢܶܗ ܒܽܘ̈ܠܗܳܝ݂ܰܝ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܢܶܣܚܦܽܘܢܶܗ. ܢܶܥܒܕܽܘܢܳܗ̇ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ. ܬܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܗܳܢܰܘ ܗܳܝ̇ ܠܗܰܘ̇. ܬܶܥܒܕܺܝܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܗܳܝ ܠܗܳܝ̇܇ ܢܶܥܒܕܳܢܳܝ̈ܗܝ ܗܳܢܰܘ ܗܳܢܶܝܢ ܠܗܰܘ̇. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Marc.16,1). ܢܶܡܫ̈ܚܳܢܳܝܗܝ ܠܦܓܪܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܢܶܥܒ̈ܕܳܢܳܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܗܳܢܶܝܢ ܠܗܳܝ̇.

ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܣܒܺܝܣܽܘ ܥܰܒܕܶܗ ܡܰܢ ܐܳܦ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܥܒܰܕܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܘܰܥܒܰܕܗܶܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܣܳܟ. ܘܳܐܦܶܢ ܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܥܒܰܕܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܘܰܥܒܰܕܗܶܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܣܳܟ. ܘܳܐܦܶܢ ܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܥܒܰܕܟܽܘܢ ܘܰܥܒܰܕܟܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ. ܐܳܦܠܳܐ ܥܒܰܕܽܘܗܽܘܢ ܐܰܘ ܥܒܰܕܽܘܗܶܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ ܐܺܝܬ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܥܶܒܕܰܬܗܽܘܢ ܐܰܘ ܥܶܒܕܰܬܗܶܝܢ ܒܰܪܒܳܨ ܥܶܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܥܒܰܕܶܝ̈ܢܳܗܽܘܢ ܐܰܘ ܥܒܰܕܶܝܢܳܗ̈ܶܝܢ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܬ. ܐܶܠܳܐ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܥܒܰܕ ܐܶܢܶܝܢ ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ. ܘܥܶܒܕܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܘܥܶܒܕܰܬ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܰܥ̈ܒܰܕܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܥ̈ܒܰܕܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܡܶܬܬܰܠ̈ܘܬܳܢܶܐ

 ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܫܽܘ̈ܚܳܠܦܰܝ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܥܳܕܶܝܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܥܰܠ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܘܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ. ܥܶܣܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܠܗܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ. ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܥܒܳܕܝ. ܥܒܳܕܰܢ. ܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܒܳܕܳܟ. ܥܒܳܕܟܽܘܢ. ܥܒܳܕܶܟܝ. ܥܒܳܕܟܶܝܢ. ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܥܒܳܕܶܗ. ܥܒܳܕܗܽܘܢ. ܥܒܳܕܳܗ̇. ܥܒܳܕܶܗܝܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ

 ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܰܢ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ. ܐܰܘ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܘ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ. ܘܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܫܒܰܬܰܥܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܚܢܰܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܝܽܘܕ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ. ܗܽܘ ܒܰܥܨܳܨܳܐ. ܗܰܘ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܗܳܢܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ. ܗܺܝ ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܗܳܝ ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܗܳܕܶܐ. ܗܶܢܶܝܢ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܘܰܚܕܰܥܣܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܪ̈ܶܡܙܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܟܰܢܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܕܶܟܪܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܢܶܩܒܬܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ. ܠܳܚܡܺܝܢ. ܘܗܰܘ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܗܳܝ ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܘܗܳܢܶܝܢ ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܠܰܕܝܰܬܺܝܪ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ. ܘܗܽܘ ܒܰܥܨܳܨܳܐ. ܘܗܺܝ ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܘܗܶܢܶܝܢ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܠܰܕܡܶܨܥܳܐܺܝܬ ܣܺܝܡܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܠܰܡܦܰܪ̈ܫܶܐ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܥܶܣܪܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ. ܠܺܝ. ܠܰܢ. ܠܳܟ. ܠܟܽܘܢ. ܠܶܟܝ. ܠܟܶܝܢ. ܠܶܗ. ܠܗܽܘܢ. ܠܳܗ̇. ܠܗܶܝܢ. ܘܕܰܡܪܰܟܒܺܝܢ[3] ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܦܫܺܝܛܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ. ܘܕܰܐܟܚܕܳܐ ܡܦܪܫܺܝܢ. ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܚܰܘܺܝܢܰܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܫܬܰܒܩܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܦܰܪ̈ܫܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ

ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬ ܪܶܬܡܳܐ ܡܶܬܬܰܗܡܶܝܢ. ܒܪܰܡ ܟܰܕ ܢܶܬܩܰܕܰܡ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܒܰܣܘܳܕܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (45.4). ܗܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܢܰܝܬ ܐܶܢܳܐ ܣܳܚܶܦ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܢܨܰܒܬ ܐܶܢܳܐ ܥܳܩܰܪ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܶܬܚܰܕܶܐ ܒܰܐܪ̈ܙܶܐ (Jer. 22,15). ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (42.15). ܘܡܶܢ ܡܳܐ ܕܰܚ̇ܙܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܡܬܰܢܶܐ. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ (6,16-20). ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܠܶܗ ܦܳܠܰܚ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 14,19). ܕܶܐܢܳܐ ܚܰܝ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܬܺܚܽܘܢ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܳܐ ܡܙܰܟܰܪ ܘܰܡܢܰܚܶܫ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ ܐܶܢܳܐ ܣܳܚܶܦ. ܘܶܐܢܳܐ ܥܳܩܰܪ. ܐܶ‎ܠܽܘ ܠܳܐ ܐܶܬܩܰܕܰܡ ܐܶܢܳܐ ܠܡܶܠܰܬ ܣܳܚܶܦ. ܣܳܚܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܘܥܳܩܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܚܰܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܚܰܝ ܐܶܢܳܐ. ܘܗܺܝ ܡܶܫܬܰܒܩܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܩܰܠܺܝܠܽܘܬ ܪܶܬܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܳܫܚܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܒܡܰܡܠܠܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܕܒܳܬܰܪ ܡܶܠܬܰܐ ܗ̱ܘ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܢܶܩܰܦ ܘܳܠܶܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܐܶܬܩܰܕܰܡ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܐ̱ܢܳܐ (comp. Lev. 11,44 suiv. 19,2). ܘܶܐܢܳܐ ܡܰܢ ܗ̱ܘܺܝܬ ܕܶܐܣܦܰܩ ܗ̱ܘܺܝܬ (Act. 11,17). ܘܥܰܡܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ(Luc. 1,21)

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܳ‎ܠܰܦ ܕܰܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܪܰܬܡܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܒܳܐܡܪܰܬ ܐܳܦ ܢܳܛܪܰܬ ܐܳ‎ܠܰܦ ܕܰܐܢ̱ܬ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 10,41). ܡܳܪܬܳܐ ܡܳܪܬܳܐ ܝܳܨܦܰܬܝ ܘܰܪܗܺܝܒܰܬܝ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܫܰܪܝܰܬܝ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܶܟܝ(Luc. 13,12). ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ. ܡܢܰܦܨܰܬ ܢܳܛܪܰܬ ܡܶܢ ܣܳܣܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܨܳܕܶܐ ܘܪܺܫ ܠܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ. ܒܪܰܡ ܒܶܠܥܳܕ ܝܽܘܕ. ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܨܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܗܳܝ̇ ܕܰܩܕܳܡ ܝܽܘܕ ܒܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܒܳܥܶܝܬ ܕܬܰܘܦܶܐ. ܘܪܳܥܶܝܬ ܥܳܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ. ܘܬܰܟܣܺܝܬܳܟ ܐܳܦ ܟܽܘܬܺܝܢܳܟ. ܡܶܢ ܪܰܚܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܦܳܠܶܝܬ. ܒܰܪܒܳܨ ܥܶܐ ܘܠܳܡܰܕ. ܘܰܒܢܶܩܒ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܒܳܥܝܰܬܝ. ܪܳܥܝܰܬܝ. ܦܳܠܝܰܬܝ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܺܝܩܽܘܬ݂ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ

 ܡܶܢ ܟܺܝܬ݂ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܠܪ̈ܶܡܙܳܢܳܝܶܐ ܚܕܰܥܣܰܪ ܕܰܡܢܰܝܢܰܢ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܡܰܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܐܳܦ ܡܳܐ. ܒܣܽܘܟܳܠ ܡܶܕܶܡ. ܟܰܕ ܒܰܡܡܰܨܥܽܘܬ ܕܳܠܰܬ ܢܳܩܦܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܶܢ ܡܺܐܡܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܕܳܒܶܩ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܐܡܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܟܰܢܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܰܠܡܰܬ ܒܰܪܬܶܗ ܝܽܘܐܳܪܳܫ ܗܽܘ. ܘܗܳܝ ܕܰܚܝܳܐ ܐܰܚܽܘܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ ܗܺܝ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܡܰܢ ܕܰܒܪܶܗ ܡܰܪܩܽܘܣ. ܘܥܶܒܕܶܬ ܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܦܰܘܠܽܘܣ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܺܐܡܰܪ ܕܰܒܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܰܦܽܘܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܠܳܐ ܡܫܰܐܠܳܢܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܒܰܕܦܶܓܥܶܬ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܰܥܪܰܩ ܥܰܒܕܶܗ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܠܰܘ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܪܰܐ ܥܪܰܩ ܥܰܒܕܶܗ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܫܽܘܘܕܳܥ ܕܰܒܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒܡܰܡܠܠܳܐ. ܒܰܕܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܚܙܺܝܬ ܐܰܝܕܳܐ ܕܩܳܡ ܐܰܚܳܐ ܠܳܥܳܙܳܪ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܩܳܡ ܐܰܚܽܘܗ̇ ܠܳܥܳܙܳܪ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܫܶܡ ܙܰܒܢܳܐ. ܠܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܰܠܘܳܬܽܘ. ܒܰܕܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܫܦܰܪ ܠܺܝ ܐܳܡܽܘܪܳܐ ܕܝܽܘܡ ܥܺܐܕܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܝܽܘܡ ܥܺܐܕܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬ ܕܰܒܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ. ܒܰܕܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܚܙܺܝܬ ܚܳܨܽܘ̈ܕܶܐ ܦܳܥܠ̈ܰܝܟ ܕܙܰܪܥܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܳܨܽܘ̈ܕܶܐ ܕܙܰܪܥܳܐ ܦܳܥܠ̈ܰܝܟ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܛܽܘܦܝܳܐ ܒܕܰܒܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܥܰܠ ܡܺܐܡܪܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܒܰܕܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܚ̇ܙܺܝܬ ܗܰܘ ܕܰܚܛܰܦ ܐܳܦ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܟܽܘܬܺܝܢܝ. ܐܶܠܳܐ ܚܙܺܝܬ ܗܰܘ ܕܰܚܛܰܦ ܟܽܘܬܺܝܢܝ ܐܳܦ ܠܰܐܚܽܘܗܝ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܘܢܰܩܺܝ̈ܦܘܳܬܶܗ

ܫܒܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܐ. ܝ. ܟ. ܗ. ܬ. ܢܢ. ܘ. ܐܳ‎ܠܰܦ ܡܰܢ ܒܪܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܥܒܶܕ. ܘܢܽܘܢ ܒܪܺܝܫܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܥܒܶܕ. ܥܒܰܕܢ. ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܒܥܶܩܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܝ. ܥܒܳܕܳܟ. ܥܒܳܕܶܗ. ܥܶܒܕܶܬ. ܥܒܰܕܘ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ.

ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܠܰܓܪܰܡܰܛܺܝܩܽܘܣ ܐ̱ܢܳܫ ܟܰܕ ܫܰܐܠܶܗ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܡܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ܇ ܐܶܡܰܪ. ܟܰܗܺܝܢܽܘܬܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܩܺܢܝ ܠܳܟ ܒܶܪܝ ܟܰܗܺܝܢܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܠܳܗ̇ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܦܽܘܢܳܝ ܫܽܘܐܳܠܝ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܰܒܺܝ܇ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܦܰܢܺܝܬܳܟ. ܟܶܐܡܰܬ ܒܥܽܘܗܕܳܢ ܟܰܗܺܝܢܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܺܝ ܟܢܳܬܳܐ. ܠܗܶܝܢ ܗܽܘ ܡܟܰܢܶܫ

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܰܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܢܰܩܺܝ̈ܦܘܳܢ. ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܘܗܳܕܶܐ. ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ. ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܐܰܝܟ ܐܶܢܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ. ܗܰܘ. ܐܶܣܟܺܡ̈ܶܐ. ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܚܢܰܢ ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܠܰܢ ܘܰܠܟܽܘܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܫܳܒ ܫܰܪܒܳܐ ܘܰܨܒܽܘܬ݂ܳܐ

ܚܽܘܫܳܒ ܫܰܪܒܳܐ ܘܰܨܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܒܚܰܝܠܳܐ ܫܟܺܝܚ ܗܽܘ ܒܡܰܡܠܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ ܣܳܠܩܺܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ (Act. 3,1). ܟܶܐܡܰܬ. ܟܰܕ ܗܘ̣ܳܐ ܫܪܶܒ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܢܺܐܒܰܕ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ (Luc. 13,33). ܟܶܐܡܰܬ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܨܒܽܘܬ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ. ܘܶܐ‎ܠܽܘ ܠܳܐ ܣܽܘܟܳܠ ܫܰܪܒܳܐ. ܡܰܢ ܐܰܪܰܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܶܐ‎ܠܽܘ ܠܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܰܨܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒ ܫܰܪܒܳܐ ܘܰܨܒܽܘܬ݂ܳܐ܇ ܒܚܰܝܠܳܐ ܠܳܐ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܫܟܺܝܚ ܗܽܘ ܒܡܰܡܠܠܳܐ. ܟܬܳܒܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܫܰܪܪܺܝܢ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Deut. 11,7). ܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ ܗܽܘ ܚ̈ܙܰܝ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܰܥܒܰܕ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܫܶܡ ܗܽܘ ܚܕܳܢܳܝ. ܘܠܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܠܳܚܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ ܫܰܪܒܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܙܰܝ̈ ܡܰܘܕܰܥ. ܘܰܒܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (11.15) ܬܽܘܒ. ܠܰܢ ܗܽܘ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ. ܫܶܡ ܗܽܘ. ܠܳܐ ܠܰܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܳܚܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܢ ܫܰܪܒܳܐ ܕܺܝܗܺܝܒܽܘܬ ܐܰܪܥܳܐ ܡܡܰܕܰܥ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܫܠܺܝܚܳܐ (I Cor. 14,22) ܡܳܕܶܝܢ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܫܶܡ ܗ̱ܘ. ܠܳܐ ܠܶܠܫ̈ܳܢܶܐ ܕܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܳܐܬ݂ܳܐ ܕܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܠܳܚܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܠܰܫܪܶܒ ܐܳܬ݂ܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܡܣܰܟܶܠ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܫܰܩܠܳܗ̇ ܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ (Rom. 4,11). ܡܰܩ̈ܒܳܝܶܐ(II 12,40). ܘܶܐܬܝܰܕܥܰܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܗܽܘ ܨܒܽܘܬܳܐ ܢܦܰܠܘ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܚܽܘܫܳܒ ܫܰܪܒܳܐ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܫܽܘܪܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܡܶܛܽܠܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܡܰܪܢ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܐܰܬܪܳܐ. ܐܰܘ ܠܰܘ ܥܰܡ ܫܽܘܪܳܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܢܰܘ ܥܰܡ ܡܳܟܣ̈ܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܳܥܶܣ (Marc. 2,16 comp.) ܗܳܢܰܘ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܒܳܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܥܰܡ ܠܳܐ ܫܳܘ̈ܰܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܦܶܬܓ̈ܳܡܰܝ ܐܰ‎ܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܒܳܨܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕ݂ܶܐ (Ps. 44,22). ܘܐܢܳܫ̈ܰܐ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬ ܕܕܳܠܚܺܝܢ ܠܟܽܘܢ(Gal. 1,7). ܘܡܶܢ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܡܰܟܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ (Prov. 19,14). ܠܰܘ ܚܽܘܫܳܒ ܫܰܪܒܳܐ ܛ̇ܫܶܐ̣. ܐܶܠܳܐ ܠܫܽܘܪܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܬܺܝ ܒܗܽܘܢ ܫܶܡ ܗܽܘ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܦܶܐ ܬܪܶܝܢ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܘܳܐܕܫܶܝ̈ܗ̇

 ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܡܳܐ ܙܠܺܝܡܳܐ. ܛܥܺܝܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܡܬܰܚܰܡܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩ ܓܰܒܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܰܙܠܺܝܡܳܐ ܡܰܢ ܐܰܡܺܝܪ܇ ܠܦܽܘܪܳܫ ܙܰܕܺܝܩ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܰܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩܬܳܐ. ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ. ܘܰܛܥܺܝܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܡܺܝܪ. ܒܕܰܒܙܰܕܺܝܩ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܛ̇ܫܶܐ̣. ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܠܳܐ ܡܬܰܚܰܡܬܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܒܕܰܠܙܰܒ̈ܢܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܠܳܚܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩ ܗܘܳܐ. ܙܰܕܺܝܩ ܗ̱ܘ̣. ܙܰܕܺܝܩ ܢܶܗܘܶܐ. ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܶܐܙܕܰܕܰܩ ܡܶܙܕܰܕܩܳܐ. ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܬܰܚ̈ܡܳܢ. ܕܰܥܒܰܪ ܘܰܕܩܳܐܶܡ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܬܪܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܕܫ̈ܶܐ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܢ ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܓܕܺܝܡܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡ. ܒܰܛܳܠ. ܣܢܶܐ. ܪܰܒ. ܚܰܝ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܒܰܛܳܠܳܐ. ܣܰܢܝܳܐ. ܪܰܒܳܐ. ܚܰܝܳܐ. ܘܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܒܰܛܳܠܳܐ. ܣܰܢܝܳܐ. ܪܰܒܳܐ. ܚܰܝܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܟܺܝܡܬܳܐ. ܒܰܛܳܠܬܳܐ. ܣܢܺܝܬܳܐ. ܪܰܒܬܳܐ. ܚܰܝܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܐܳܕܫܳܐ ܓܕܺܝܡܳܐ. ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܬܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܫܰܘܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܘܰܗܘܳܬ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܪܰܒܳܐ (Matth. 7,27. Luc. 6,49) ܘܟܽܠ ܡܶܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܘܒܰܛܳܠܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ((Eph. 4,29 . ܘܰܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܠܰܢܫܶܦ ܚܰܝܳܐ (Gen. 2,7). ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܡܺܝܡܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܥܰܠ. ܡܶܫܡܰܥ. ܡܶܨܒܳܐ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܐܳܕܫܳܐ ܡܺܝܡܳܝܳܐ. ܫ̇ܘܶܐ̣ ܕܶܟܪܳܝܳܐ ܠܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܘܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܠܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܦܰܩ ܘܠܳܐ ܗܦܰܟ (Gen. 8,7). ܘܪܶܗܛܰܬ ܬܽܘܒ ܠܒܺܪܳܐ ܠܡܶܡܠܳܐ (Gen. 24,20). ܘܟܰܕ ܓܰܡܰܪܘ ܓܰܡ̈ܠܶܐ ܠܡܶܫܬܳܐ (Gen. 24,22). ܘܟܰܪ ܕܳܐܬܝ̈ܳܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܠܡܶܫܬܳܐ (Gen. 30,38)

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܓܕܺܝܡܬܳܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܢܳܝ̈ܶܐ ܢܶܩܒܳܝ̈ܶܐ ܬܰܘܳܝ̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܬܰܘ ܝܽܘܕ ܥܳܐܠܳܐ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܗܳܘ̇ܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܡܳܪܽܘܕܬܳܐ. ܐܳܣܽܘܛܬܳܐ. ܐܽܘܡܳܢܬܳܐ. ܡܰܘܬܪܳܢܺܝܬܳܐ. ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܦܺܝܣܳܢܺܝܬܳܐ. ܡ̈ܰܬܠܶܐ (7,11). ܡܳܪܽܘܕܝܳܐ ܘܳܐܣܽܘܛܝܳܐ. ܘܰܒܒܰܝܬܳܗ̇ ܪ̈ܶܓܠܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܫܳܠ̈ܝܳܢ. ܚܶܟܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ(suiv. 7,21 et). ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܽܘܡܳܢܝܳܐ ܐܰ‎ܠܶܦܬܰܢܝ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܡܰܘܬܪܳܢܝܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܝܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܰܨܝܳܐ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ (3,17). ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ ܘܡܶܫܬܰܡܥܳܢܝܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܪܰܒܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܦܺܝܣܳܢܝܳܐ. ܘܰܒܣܰܓܺܝܳܐܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡ̈ܰܬܠܶܐ (7,5). ܕܰܢܢܰܛܪܳܟ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܕܰܡܫܰܕ̈ܠܳܢܝܳܢ ܡܶܠ̈ܶܝܗ̇. ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܫܠܳܝ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܝܽܘܕ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 10,1). ܐܶܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܕܽܘܟܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܝܳܐ. ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ. ܒܪܰܡ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܙܳܩܦܺܝܢ ܪܺܫ ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܘܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܚܳܒܨܺܝܢ ܟܰܪܝܳܐܺܝܬ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܡܺܝܡܳܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܠܳܡܰܕ ܡܫܰܪܝܳܐ. ܐܰܘ ܠܳܐ. ܘܟܽܠܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܐܰܘ ܒܘܰܐܘ ܡܫܰܠܡܳܐ. ܐܰܘ ܠܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܠܰܡܩܳܡܽܘ. ܠܡܰܘܬܳܒܽܘ. ܕܰܬܪܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܠܰܡܩܳܡ. ܠܡܶܬܰܒ. ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܪܓܙܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ̇ ܥܰܪܬܳܗ̇ ܐܳܦ ܡܰܪܓܳܙܽܘ(I Sam. 1,6) ܕܰܐܪܒܥܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܶܣܓܰܕ ܣܓܶܕ. ܡܶܩܪܳܐ ܩܪܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܢ ܐܳܦ ܗܳܝ̇ ܕܰܥܒܰܕ. ܠܕܰܥܒܰܕ. ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܠܳܟ ܕܰܬܠܰܝܬܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܠܕܰܪܩܰܥ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ (Ps. 136,6) ܒܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܡܰܥܠܺܝܢ. ܒܰܕܕܳܠܰܬ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܫܡܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ. ܘܰܥܒܰܕ ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܩܪܺܝܚܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ. ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܫܡܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܒܺܝ̈ܩܶܐ. ܡܶܢ ܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܫܡܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܦܶܬܓܳܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܠܰܝܬܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܣܰܟܶܠ. ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܠܗܰܘ̇ ܕܰܪܩܰܥ ܐܰܪܥܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܛܽܘܟܳܣ ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܘܢܰܩܺܝܦܘ̈ܳܬܳܗ̇

 ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ. ܐܰܘ ܒܫܽܘܪܳܝ ܡܰܡܠܠܳܐ ܢܳܦܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܕܡܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܶܗ. ܘܰܡܕܰܠ ܬܕܽܘܠ ܐܰܪܥܳܐ(Is.24,19) . ܐܰܘ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܦܪܰܚ ܡܶܦܪܰܚ (Dan. 9,21). ܘܢܶܦܶܣ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܦܰܣ (Joa. 19,24). ܐܰܘ ܒܰܡܨܰܥܬܶܗ ܐܰܝܟ ܐܳܙܶܠ ܡܶܐܙܰܠ. ܘܡܶܬܢܰܒܶܐ (I Sam. 19,23)

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܒܶܐܣܳܪܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 77,14). ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܽܘܪܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ(Gen. 38,26). ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܙܰܟܳܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢܝ. ܢܰܚܽܘܡ (3,18). ܟܳܝܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܚܽܘܬܶܟܝ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܕܡܰܠܽܘܬܳܐ ܠܰܚܠܳܦ ܫܡܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 8,20). ܐܶܡܳܟ ܘܰܐܚܰܝ̈ܟ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܒܰܪ. ܘܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܚܙܝܳܟ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܓܕܺܝܡܬܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܺܝܡܳܝܬܳܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܰܩܺܝ̈ܦܘܳܢ ܢܳܩ̈ܦܳܢ. ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܐܰܝܟ ܚܶܘܳܪ܇ ܚܶܘܳܪܳܐ. ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܫܰܦܺܝܪ܇ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܦ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܡܰܩܦܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܫܰܪܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܫܰܪܺܝܪ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܫܽܘܚܠܳܦ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ. ܒܰܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܕܶܐܢ̇ܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܳܦ ܗܰܘ ܗܘܳܐ ܗܳܪܟܳܐ. ܠܳܐ ܒܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ ܡܶܛܽܠ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܬܪܶܝܢ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓܰܘ̈ܗܝ

 ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܡܒܰܕܩܳܢܳܝܰܬ ܙܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܢܳܦܠܳܐ. ܘܗܽܘ ܙܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐܺܝܬ ܡܦܰܢܶܐ. ܗܰܢܺܝܳܐܺܝܬ ܡܥܰܢܶܐ. ܐܰܘ ܟܡܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܩܰܠܺܝܠ ܘܬܶܚܙܽܘܢܳܢܝ ܘܬܽܘܒ ܩܰܠܺܝܠ ܘܠܳܐ ܬܶܚܙܽܘܢܳܢܝ (Joa. 16,16 et suiv.). ܐܰܘ ܦܶܚܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܶܗ (I Sam. 16,6) ܗܳܢܰܘ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܫܡܰܥܢ ܗܳܟܰܢ ܚܙܰܝܢ (Ps. 48,9). ܐܰܘ ܣܝܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܒܳܬ ܛܘܳܬ (Dan. 6,18) ܗܳܢܰܘ ܛܘܳܬ ܒܳܬ. ܐܰܘ ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܐܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܐܰܝܟ ܪܶܕܝܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܠܒܶܝܬ ܬܰܚܬܺܝܢ ܗܳܢܰܘ ܕܰܠܒܶܝܬ ܬܰܚܬܺܝܢ ܢܳܚܶܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܘ ܦܫܺܝܛܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܣܰܓܺܝ ܢܶܚܰܫ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܘ ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܰܝܟ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܬܰܘܬܳܒܽܘܬܝ ܐܰܓܪܰܬ (Ps. 120,5). ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܺܝ ܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠ ܣܰܓܺܝ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ ܢܶܚܰܫ ܢܶܦܠܰܬ. ܘܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܟܢܺܝܫܽܘܬ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܬܰܘܬܳܒܽܘܬܝ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ ܐܰܓܪܰܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠ̈ܰܝ ܡܶܠܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܙܢܰܝ̈ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܦܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܚܰܣܺܝܪ ܚܕܳܐ ܒܶܠܥܶܬ (II Cor. 11,24). ܐܰܘ ܨܠܽܘܬܳܢܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܕܢܳܟ ܘܰܥܢܺܝܢܝ (Ps. 86,1). ܐܰܘ ܫܽܘܐܳܠܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܘ ܥܽܘܩܣܳܟ ܡܰܘܬܳܐ (I Cor. 15,55). ܐܰܘ ܫܽܘܚܳܡܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܺܝܩܺܐ ܗ̱ܘ̣ ܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ (Gal. 3,4). ܐܰܘ ܟܽܘܢܳܫܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܽܘܫܘ ܟܰܦܳܐ (Ps. 47,2) ܐܰܘ ܦܽܘܫܳܟܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܚܠܳܦ ܛܳܒ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܛܳܟ ܡܰܡܪܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܡܡܳܬ (Rom. 5,7). ܘܦܳܩܚܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܶ‎ܠܽܘ ܠܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ (Matth. 26,24. Marc.14,21). ܘܝܽܘܐܳܒܳܝܬܳܐ ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܡܶܬܬܩܶܠ ܪܽܘܓܙܝ (Job. 6,2). ܘܩܳܪܘܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ (comp. Matth. 14,30). ܘܟܳܦܽܘܪܬܳܐ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܓܰܒܪܳܐ (Matth. 26,72)  ܘܳܐ‎ܠܨܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܓܶܝܪ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܡܰܟܫ̈ܽܘܠܶܐ (Matth. 18,7). ܘܡܶܬܡܰܨܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܠܘܳܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܫܟܚ̈ܳܢ ܠܡܶܗܘܳܐ (Luc. 18,27). ܘܰܩܛܺܝܪܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܦܳܪܩܳܐ ܡܶܢܶܗ، ܡܳܐ ܕܰܫܚܰܩܬܶܗ (Luc. 9,39). ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܶܝܢ ܘܰܒܥܰܠ ܘܰܒܡܰܢ. ܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ (III 7,6). ܘܥܰܠ ܡܰܚܣܶܢ ܐܶܫܟܰܚܢ ܕܰܢܦܰܨܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܰܚܣܶܢ. ܥܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܣܽܘܦ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܩܕܳܡ ܡܶܠܬܳܐ ܢܳܦܠܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 8,33)  ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܩܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܰܐ ܗ̱ܘ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (18,26). ܘܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܚܰܘܝܽܘܗܝ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐܺܝܬ ܐܶܬܺܝܬ ܟܰܕ ܫܰܕܰܪܬܽܘܢ ܒܳܬܰܪܝ (Act. 10,29). ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܛܘܳܬ ܢܶܫܪܶܐ. ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܫܰܦܝܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܦ ܒܳܬܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܢܳܦܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܪܰܩ ܥܰܪܛܶܠ (Marc. 14,52). ܚܙܳܐ ܒܥܶܠܳܘ̈ܶܐ ܗܳܢܰܘ ܒܶܝܬ ܥܺܝܪ ܕܰܡܺܝܟ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (16,23). ܘܰܦܩܰܕ ܠܢܳܛܰܪ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܦܰܘܠܽܘܣ (II Cor. 11,1) . ܐܶܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܺܝ ܩܰܠܺܝܠ. ܕܶܐܡܰܠܶܠ ܦܰܟܺܝܗܳܐܺܝܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܢܳܦܠܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 5,25) ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶ‎ܠܺܝܫܰܥ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܓܰܚܙܺܝ ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܚܙܺܝ

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܘ ܫܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܐܶܡܰܬܝ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ (Marc. 13,4. Luc. 21,7) ܘܰܐܝܟܳܐ ܢܛܰܝܶܒ ܠܳܟ (Matth. 26,17. Marc. 14,12). ܐܰܘ ܐܶܣܳܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܕ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ (Job. 1,16). ܘܡܶܢ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ. ܐܰܘ ܫܡܳܐ ܘܶܐܣܳܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܒܰܚܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ (Ex. 15,1)

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܛܒܺܝ̈ܒܶܐ ܕܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܢܳܦܠܺܝܢ

ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܫܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܟܡܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ. ܡܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ. ܐܰܝܟܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܡܳܐ ܐܰܘ ܡܫܰܐܠܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܡܶܣܬܰܘܕܳܢܳܐ. ܘܰܡܫܰܐܠܳܢܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܡܳܐ ܠܰܚ̈ܡܺܝܢ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ (Matth. 15,34. Marc. 6,38. 8,5). ܘܰܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܶܢ ܢܶܚܛܶܐ ܒܺܝ ܐܳܚܝ ܐܶܫܒܽܘܩ ܠܶܗ (Matth. 18,21). ܡܶܣܬܰܘܕܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܡܳܐ ܗܳܫܳܐ ܐܰܓܺܝܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܒܶܝܬ ܐܳܒܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܠܗܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ (Luc. 15,17). ܘܰܟܡܳܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܨܒܺܝܬ ܕܶܐܟܰܢܶܫ ܒܢܰܝ̈ܟܝ (Matth. 23,37)  ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܟܡܳܐ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܠܺܝ ܒܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܬܒܰܥ ܦܽܘܢܳܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ. ܐܰܘ ܡܫܰܐܠܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܬܽܘܒ ܫܰܐܠܽܘܗܝ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܳܟ (Joa. 9,15) ܐܰܘ ܡܶܬܕܰܡܪܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܝܶܒܫܰܬ ܬܺܬܳܐ (Matth. 21,20). ܐܰܘ ܡܶܬܚܰܪܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܚܟܺܝܡ ܠܺܝ (Luc. 1,34). ܐܰܘ ܡܶܬܥܰܠܠܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܠܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܣܰܟܺܝܢܰܢ ܠܳܟ (Ps. 33,22) ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܟܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܐܰܘ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܐܒܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܝܰܗܒ ܐܳܦ ܠܰܒܪܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ (Joa. 5,26)

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܳܐ ܐܰܘ ܡܫܰܐܠܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܠܺܝ ܘܠܳܟ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ (Marc. 5,7 omp.). ܐܰܘ ܡܶܬܕܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܝܳܐܝ̈ܳܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܡܣܰܒܪ̈ܰܝ ܫܠܳܡܳܐ(Rom. 10,15). ܐܰܘ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܙܶܕܩܬܳܐ (Matth. 6,3). ܐܰܘ ܡܕܰܡܝܳܐ ܐܰܝܟ ܟܽܠܡܳܐ ܕܨܳܒܶܝܬܽܘܢ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ (Matth. 7,12). ܘܳܐ̱ܢܫܺܝ̈ܢ ܐܳܦ ܠܡܳܐܐ ܡܶܢܝܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܐܐ ܥܶܪ̈ܒܺܝܢ(Matth. 18,12. Luc. 15,4). ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܢܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܕܰܡܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܬܪܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܡܰܕ ܗ̱ܝ ܝܰܕܥܶܗ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܐܶܬܟܪܶܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܺܐܝܠܽܘܪܺܝܩܳܘܢ (Rom. 15,19). ܐܰܘ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܘܕܳܠܰܬ ܗܺܝ ܝܰܕܥܶܗ. ܐܰܝܟ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܢܩܰܘܶܐ ܗܳܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܳܟ ܡܳܐ ܠܳܟ (Joa. 21,22)

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܡܰܬܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܗܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܥܳܐܶܠ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܶܡܰܬܝ ܠܶܐܡܰܬܝ ܫܳܓܶܫ ܠܶܗ. ܒܺܝܫܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܙܰܒ̈ܢܳܝܶܐ ܐܶܡܰܬܝ. ܘܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܠܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܫܶܬ ܒܳܥܶܐ. ܠܥܶܠ. ܠܬܰܚܬ. ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܠܣܶܡܳܠܳܐ. ܠܩܽܘܕܡܳܐ. ܠܒܶܣܬܪܳܐ. ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܫܰܪܝܳܐ ܫܟܺܝܢܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܕܳܡ (Gen. 3,9). ܘܰܐܝܟܳܐ ܣܳܡܬܽܘܢܳܝܗܝ(Joa. 11,34) ܐܰܝܟܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܪܰܒܰܢ (Joa. 1,38)

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܳܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܳܐ ܘܦܽܘ̈ܠܳܓܶܝܗ̇

 ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܳܐ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܦܪܽܘܬܶܗܣܺܝܣ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܡܳܐ ܘܶܐܣܳܪܳܐ. ܕܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܠܰܫܡܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܡܰܠܘܰܬ. ܘܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܣܺܝܡ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܦܽܘܠ̈ܳܓܶܐ. ܫܡܳܐ. ܩܕܳܡ ܫܡܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܺܝܬܢܰܢ(Rom. 6,8). ܘܰܩܕܳܡ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܡܶܗ ܢܩܽܘܡ. ܐܶܣܳܪܳܐ. ܩܕܳܡ ܫܡܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܛܽܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ. ܘܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܠ ܡܫܺܝܚܶܗ (Ps. 2,2). ܘܰܩܕܳܡ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܐܶܬܩܰܛܰܠܢ ܒܟܽܠܝܽܘܡ(Ps. 44,23). ܘܰܥܠܰܝܟ ܐܶܫܬܕܺܝܬ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ(Ps. 22,11). ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܠܺܝ. ܠܳܟ. ܠܶܗ ܥܰܡ ܚܰܒܪ̈ܳܬܗܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܶܢܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܳܐ. ܐܶܢ ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ. ܚܰܬܺܝ̈ܬܳܢ. ܘܶܐܢ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܳܦ ܒܶܠܥܳܕܶܝ̈ܗ̇ ܠܳܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܳܢ. ܘܚܰܬܺܝ̈ܬܳܬܳܐ ܛܒܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܬܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܠܘܳܬ. ܨܶܝܕ. ܬܰܪ. ܥܰܡ. ܩܕܳܡ. ܚܠܳܦ. ܬܚܶܝܬ. ܒܝܰܕ. ܚܕܳܪ. ܠܦܽܘܬ. ܒܳܬܰܪ. ܠܽܘܩܒܰܠ. ܘܰܫܒܰܥ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ. ܬܠܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒ. ܠ. ܕ. ܘܰܐܪܒܰܥ ܡܥܰܪ̈ܙܠܳܬܳܐ. ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܥܰܠ. ܐܰܝܟ. ܡܶܢ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܡܶܛܽܠ.

ܗܦܳܟܬܳܐ ܐܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܰܪܬ ܩܳܠ ܩܕܳܡ. ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ. ܒܕܰܒܠܳܐ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 12,4). ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܣܳܝܽܘܡܽܘܬ ܩܕ̈ܳܡܶܐ ܐܶܟܰܠ.

 ܫܪܳܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܰܚܢܰܢ ܡܰܢ. ܠܰܘ ܠܰܩܕ̈ܳܡܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ܇ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܳܐ ܣܳܡܢܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܬܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܩܕܳܡ ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܡܘܳܬ ܣܝܳܡܳܐ ܠܳܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܟܽܠ. ܠܥܺܝܢ. ܛܽܘܒ. ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܰܕܠܳܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܳܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܟܽܠܒܰܪܢܳܫ ܕܳܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܓܠܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ (Ps. 98,2) ܘܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܰܐܝܕܳܐ ܕܗܰܝܡܢܰܬ݂ (Luc. 1,45). ܘܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܥܳܡܰܪ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ. ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ. ܘܰܒܠܳܐ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ. ܟܽܠ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ (Joa. 1,3). ܘܒܰܓܠܶܐ ܥܺܝܢ (II Cor. 3,12). ܘܰܡܠܶܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܶܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܫܬܰܚܪܶܬ (comp. Rom. 11,3) ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܕܩܰܕܺܝܡ̈ܘܳܬ ܣܝܳܡܳܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܳܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ. ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ (comp. Joa. 14,28). ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܐܰܘܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ (comp. Joa. 14,23) ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܠܘܳܬ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܐܰܘܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܩܰܕܺܝ̈ܡܘܳܬ ܣܝܳܡܳܐ ܠܳܐ ܛܒܺܝ̈ܒܳܬܳܐ

 ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܠܩܰܕܺܝܡ̈ܘܳܬ ܣܝܳܡܳܐ ܬܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܬܺܝ̈ܬܳܬܳܐ ܕܟܰܪܘ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܠܗܶܝܢ ܐܰܩܶܦܘ. ܕܚܰܬܺܝ̈ܬܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܶܠܥܳܕ. ܟܰܕ ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ. ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ. ܘܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܠܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܠܥܳܕܰܘ̈ܗܝ ܐܳܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܗܘܳܬ (Joa. 1,3). ܘܠܰܩܪܺܝܚܳܐ. ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܡܶܢ ܐܰܝܟ ܘܰܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܳܦܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ (Matth. 10,29). ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܠܟܳܟ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܨܒܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܠܡܶܥܒܰܕ (Philemon 14)

ܨܶܡܚܳܐ ܚܒܳܠ. ܐܰܝܟ ܛܽܘܒ. ܠܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܓܡܰܪܘ ܥܶܕ̈ܳܢܰܝ܇ ܘܰܚܒܳܠ̈ܰܝ ܕܰܛܠܶܩ̈ܝ ܫܳܥܰܝ̈. ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܐܶܡܪܶܬ. ܕܰܚܒܳܠ̈ܶܝܗ̇ ܠܽܐܘܪܗܳܝ ܐܶܡܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܶܢ ܟܽܠ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡ̇ܪܺܝܢ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܳܐ ܗ̱ܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܘܡܶܕܶܡ. ܘܠܳܐ ܟܽܠ. ܘܠܳܐ ܚܰܕ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܓܶܢ ܬܽܘܒ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡ̇ܢܶܐ̣. ܒܰܕܠܰܩܪܺܝܚܳܐ ܘܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܡܰܠܘܰܬ. ܗܰܘ̇ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܓܶܢ ܩܶܣܰܪ ܩܪܰܝܬ݁ ܠܘܳܬ ܩܶܣܰܪ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ (Act. 25,11). ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܒܰܐܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܡܰܠܟ̈ܳܝܶܐ ܦܰܫܩܽܘܗܝ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܓܰܘܣܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܳܬܰܪ. ܐ̱ܚܪܳܝܽܘܬܳܐ ܙܰܒܢܳܝܬܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܘܒܶܣܬܰܪ. ܐ̱ܚܪܳܝܽܘܬܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܝܬܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 3,11). ܗܰܘ ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܚܰܣܺܝܢ ܗܽܘ ܡܶܢܝ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 33,23) ܐܶܠܳܐ. ܬܶܚܙܶܐ ܒܶܣܬܰܪܝ. ܘܰܐܦܰܝ̈ ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܠܳܟ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܠ܇ ܥܶܠܰܘܰܝ. ܐܺܝܽܘܒ (29,4). ܟܰܕ ܡܰܓܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܥܶܠܰܘܰܝ ܡܰܫܟܰܢܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܬܽܘܡ ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܡܩܰܒܰܠ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܓܶܢܣܰܢ܇ ܡܶܢ ܡܬܽܘ̈ܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܡܶܠܬܳܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ (Joa. 1,18)

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܟ ܬܚܶܝܬ ܬܰܚܬ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܗܘܳܬ ܐܰܪܥܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܬܰܚܬ܇ ܘܡܰܛܪܰܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܟܘܳܬܳܗ̇ ܬܰܚܬܰܝ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܢܰܪܣܰܝ. ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܐܚܺܝܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܬܰܚܬܰܝ ܫܽܘܠܛܳܢܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܦܳܪܫܳܐ ܬܚܽܘܬ ܒܘܰܐܘ. ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܒܝܽܘܕ. ܒܰܕܘܰܐܘܳܝܬܳܐ ܠܰܩܪܺܝܚܳܐ ܘܠܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ ܡܶܬܠܰܘܬܳܐ. ܘܝܽܘܕܳܝܬܳܐ ܠܰܩܪܺܝܚܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܥܰܪ̈ܦܶܠܐ ܬܚܽܘܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ(Ps. 18,10) ܘܰܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܬܰܒܪܶܟ ܠܰܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝ ܬܚܽܘܬܰܝ (Ps. 18,40). ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܬܺܐܡܰܪ. ܒܶܠܥܳܕ ܬܚܶܝܬܰܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܦܳܪܫܳܐ ܨܶܝܕ ܡܶܢ ܠܘܳܬ. ܒܰܕܨܶܝܕ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܕܩܰܢܳܝܳܐ ܘܰܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܶܗ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ܇ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ. ܘܳܐܦܶܢ ܠܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܶܗ. ܘܰܠܨܶܝܕ ܕܳܡܶܐ ܬܰܪ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡ̇ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܰܪ ܡܰܫܟܢܶܗ ܢܶܩܫܶܬ ܡܰܫܟܰܢܝ. ܘܬܰܪ ܥܒܳܕܶܗ ܝܶܬܒܶܬ ܕܶܐܛܪܺܝܘܗܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܽܘ. ܒܰܕ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܘܰܠܩܽܘܒܠܳܟ. ܒܶܠܥܳܕ ܠܽܘܩܕܰܡܝ ܘܰܠܩܽܘܕܡܳܟ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ. ܦܪܽܘܬܶܗܣܺܝܣ ܗܺܝ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ. ܒܰܕܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܡܰܠܽܘܬܳܐ. ܒܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܰܢ ܒܘܰܐܘ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 18,15). ܙܶܠ ܐܰܟܶܣܝܳܗܝ ܒܰܝ̈ܢܰܝܟ ܘܠܶܗ. ܘܗܰܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝܢ ܘܰܠܟܽܘܢ(Luc. 16,26). ܒܰܩܪ̈ܺܝܚܶܐ ܕܶܝܢ ܒܘܰܐܘ ܘܰܕܠܳܐ ܘܰܐܘ. ܗܳܝ ܡܰܢ ܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 14,42) ܐܰܪܡܰܘ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܠܝܽܘܢܳܬܳܢ ܒܶܪܝ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 9,13). ܩܶܫܬܝ ܝܶܗܒܶܬ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܳܐܬ݂ܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 19,10). ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬ ܥܶܕܠܳܝܳܐ. ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܦܪܺܝܫܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܠܢܰܦܫܶܗ (Luc. 18,11). ܘܰܐܝܟ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܒܰܝܢܳܬ. ܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ (II 6,21). ܘܕܰܒܪܽܘܗܝ ܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܰܝܢܳܬ ܠܶܗ ܘܰܠܗܽܘܢ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܪܰܟܢܳܢܽܘܬ݂ ܩܰܕܺܝܡ̈ܘܳܬ ܣܝܳܡܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ

 ܠܰܬܠܳܬ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܟܽܠ. ܒܰܠܚܽܘܕ. ܕܳܠܰܬ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܬܪ̈ܰܟܢܳܢ. ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܢܶܥ̈ܠܳܢ. ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܥܰܡܳܟ ܢܺܐܙܰܠ. ܟܽܠ ܠܘܳܬܳܟ ܢܺܐܬܶܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܢܶܗܘܶܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ ܢܶܬܟܰܬܰܫ. ܢܺܐܨܰܦ ܕܥܰܡܶܗ. ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܢܶܬܚܰܦܰܛ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܢܶܣܒܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܳܐ

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܠܳܡܰܕ ܡܰܢ ܫܒܰܥ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܬܪ̈ܰܟܢܳܢ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܟܽܠ. ܒܳܬܰܪ. ܒܶܣܬܰܪ. ܚܕܳܪ. ܩܕܳܡ. ܬܚܶܝܬ. ܕܳܠܰܬ. ܐܰܝܟ ܠܟܽܠ ܣܰܘܦܳܐ ܚ̇ܙܺܝܬ ܩܶܨܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ (Jer. 20,3). ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܠܒܶܣܬܪܶܗ. ܘܚܽܘܪ ܠܰܚܕܳܪ̈ܰܝܟ. ܘܰܢܦܰܩ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܽܐܘܪܫܠܶܡ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܳܐܪܽܘܢܳܐ. ܠܰܬܚܶܝܬ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ (I Reg. 8,6). ܘܠܰܕܡܰܟܰܐܒ ܠܶܒܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ(Ps. 109,16)

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܠܡܶܢ ܚܕܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܡܶܬܪ̈ܰܟܢܳܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܡܶܢ ܠܘܳܬܝ. ܡܶܢ ܕܺܝܠܝ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܝ. ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪܝ. ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝ. ܡܶܢ ܨܶܐܕ̈ܰܝ. ܡܶܢ ܚܕܳܪ̈ܰܝ. ܡܶܢ ܬܚܽܘܬܰܝ. ܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕ̈ܰܝ. ܡܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܽܠ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܳܦܠܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܒܳܬܰܪ ܟܽܠ. ܥܰܡ ܟܽܠ. ܒܟܽܠ. ܠܟܽܠ ܘܫܰܪܟܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܟ. ܩܕܳܡ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡ. ܒܰܕܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܝܟ ܐܶܢܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܝܟ ܚܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܒܰܐܢܰܢܩܺܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܰܝܟ ܐܶܢܳܐ ܡܰܢܽܘ ܐܳܣܝܳܐ. ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܫܳܚܶܩ ܠܶܗ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܶܐ‎ܠܽܘ ܐܶܡܰܪ ܐܰܟܘܳܬܝ ܡܰܢܽܘ ܐܳܣܝܳܐ. ܐܶܣܬܰܪܚܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܫܽܘܚܬܳܐ

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬ ܩܰܕܺܝ̈ܡܘܳܬ ܣܝܳܡܳܐ

 ܠܰܫܡܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ ܟܽܠ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܳܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ. ܨܶܝܕ ܒܪܳܐ. ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ. ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ. ܚܠܳܦ ܥܳܠܡܳܐ. ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܳܐ. ܒܝܰܕ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܕܳܪ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܠܦܽܘܬ ܙܰܒܢܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܒܒܰܝܬܳܐ. ܠܰܐܓܽܘܪܣܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܥܰܠ ܐܶܓܳܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܣܒܺܝܣܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬ ܟܽܠ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܳܐ. ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ. ܠܘܳܬܝ. ܨܶܐܕܰܝ̈ܟ. ܠܦܽܘܬܶܗ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Lev. 25,51). ܘܶܐܢ ܩܰܝ̈ܳܡܳܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܠܦܽܘܬܗܶܝܢ ܢܰܗܦܶܟ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. ܘܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܬܬܰܝܬܝܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܒܕܰܠܘܳܬ ܗܰܘ. ܘܨܶܝܕ ܗܳܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܠܘܳܬ ܐܶܢܳܐ. ܐܰܘ ܨܶܝܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܚܢܰܢ. ܘܰܩܕܳܡ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܠܡܺܐܡܰܪ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ. ܠܕܳܠܰܬ ܡܶܫܟܚܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܩܰܕܺܝܡ̈ܘܳܬ ܣܝܳܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܠܘܳܬ ܐܶܢܳܐ. ܘܨܶܝܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ. ܚܙܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ (comp. Luc. 24,39) ܘܶܐܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ (Joa. 11,27). ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܳܐ. ܐܰܘ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܬܰܠܘܬܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܨ̈ܶܐܕܰܝ. ܩܕܳܡܰܝ. ܚܠܳܦܰܝ. ܬܚܽܘܬܰܝ. ܚܕܳܪ̈ܰܝ. ܒܝ̈ܰܢܰܝ. ܠܥܺܢܰܝ̈. ܛܽܘܒܰܝ. ܚܒܳܠܰܝ. ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ. ܒܶܠ̈ܥܳܕܰܝ. ܒܰܦܬܳܚ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܐܶܕ̈ܢܰܝ. ܐܰܘ ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܥܰܡܝ. ܒܳܬܰܪܝ. ܒܶܣܬܰܪܝ. ܠܽܘܩܒܰܠܝ. ܠܘܳܬܝ. ܐܰܟܘܳܬܝ. ܡܶܛܽܠܳܬܝ. ܒܝܰܕܝ. ܒܰܫܠܳܝ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܥܰܝܢܝ. ܐܶܕܢܝ.

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܫܡܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܕܨܶܡ̈ܚܶܐ. ܘܠܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܗܘܰܝ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܐܰܝܕܺܝܢ ܐܰܝܕܺܝܢ ܥܺܝܢܘܰܪܕܢܳܝܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܕܩܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܳܝ ܕܒܶܝܬ ܫܰܗܺܝܢ. ܒܝܽܘܡ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܥܰܠ ܫܶܒ̈ܠܶܐ.

 

 

 

ܬܽܘܒ ܡܺܐܡܪܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܩܶܦ̈ܰܠܶܐܶܐ ܬܶܫܥܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܝܽܘܬ ܡܶܠܬܳܐ ܘܢܰܩܺܝ̈ܦܘܳܬܳܗ̇. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܚܰܡܫܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܽܘܡ ܡܶܠܬܳܐ ܘܕܺܝܠ̈ܳܝܳܬܳܗ̇

 ܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܦܫܺܝܛܰܬ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܕܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܰܥܒܳܕܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܒܚܽܘܠܳܦ ܗܽܘ̈ܦܳܟܳܐ ܩܰܢܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܒܰܕ ܥܳܒܶܕ ܢܶܥܒܶܕ. ܘܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܘܶܐܣܳܪܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܦܳܪܶܫ ܠܳܗ̇. ܘܗܰܘ ܕܰܥܒܳܕܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟ ܐܶܬܡܳܠܝ. ܘܰܡܢܳܬܡܳܠܝ. ܕܰܠܙܰܒܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܙܰܒܢ̈ܳܝܶܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ. ܘܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܠܳܦ ܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܕܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܥܪܳܝܬܳܐ ܘܫܳܪܽܘܬܳܐ ܘܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܦܳܪܶܫ ܠܳܗ̇. ܕܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ. ܐܰܥܪܺܝ ܡܳܕܶܝܢ ܗܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܥܪܳܝܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܕܫܰܪܟܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܥܰܕ ܡܰܥܪܶܐ ܗܘܳܐ ܐܶܫܬܰܪܺܝ. ܘܥܰܕ ܐܶܫܬܰܪܺܝ. ܐܰܚܫܶܡ ܠܶܗ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܝܰܩ̈ܢܳܢܝܳܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܥܳܠܽܘܠܽܘܬ ܡܳܐ ܘܶܐܡܰܬܝ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܥܶܕܳܢܗܶܝܢ ܬܰܥܗܕܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ (Joa. 16,4). ܘܰܐܡܶܬܝ ܕܰܡܩܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܰܓ̈ܕܰܝܳܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܟ. ܘܥܳܠܽܘܠܽܘܬ ܬܰܘ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܢ ܕܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܶܒܕܶܬ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܬ. ܘܰܥܒܰܕܬ ܘܰܥܒܰܕܢ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ. ܘܥܳܠܽܘܠܽܘܬ ܬܰܘ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ. ܘܝܽܘܕ ܕܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܒܰܕܬ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ. ܘܰܥ̈ܒܰܕܝ ܒܚܽܘܦܳܝ ܝܽܘܕ. ܘܥܳܠܽܘܠܽܘܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܕܳܡܝܽܘܬܳܐ. ܕܰܒܡܶܠܰܬ ܐܰܡܢܰܬ ܡܶܣܬܰܝ̈ܟܳܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܥܒܶܕ. ܡܰܥܒܶܕ. ܢܶܥܒܶܕ. ܬܶܥܒܶܕ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܬܰܥܒܕܳܢܽܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ

 ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܬܬܰܘܣ̈ܦܳܢ. ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܬܬܰܥ̈ܒܕܳܢ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܪ̈ܺܫܰܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܥܳܐܠ̈ܳܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܰܥ ܕܰܐܡܢܰܬ ܕܰܡܢܰܝܢܰܢ. ܐܰܘ ܠܰܘ ܥܰܠ ܪ̈ܺܫܰܝܗܶܝܢ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܬܠܳܬ. ܕܳܠܰܬ. ܘܛܶܝܬ. ܘܬܰܘ. ܟܰܕ ܕܳܠܰܬ ܡܰܢ ܘܛܶܝܬ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܛܶܟܣܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܢܳܛܪ̈ܳܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܙܕܗܰܪ. ܐܶܨܛܪܺܝ. ܬܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܬܶܓܡܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܳܚܕܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܬܓܡܰܪ. ܐܶܬܓܠܺܝ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܩܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܩܳܢܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܣܬܥܰܪ. ܐܶܫܬܪܺܝ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܒܢܽܘܢ ܡܰܢ ܕܰܐܡܢܰܬ. ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܕܶܟܪܳܝܳܐ ܘܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܝܳܐ ܡܫܰܘܬܦܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܢܶܥܒܶܕ ܚܢܰܢ ܘܢܶܥܒܶܕ ܗܰܘ. ܒܬܰܘ ܕܶܝܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ. ܕܶܟܪܳܝܳܐ ܘܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܬܶܥܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܶܥܒܕܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܘܬܶܥܒܶܕ ܗܳܝ܇ ܒܝܽܘܕ. ܨܶܝܕ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܒܪܰܡ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܰܩܺܝܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ

 ܫܒܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܢܰܩܺܝܦܘ̈ܳܬ ܡܶܠܬܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܰܢ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܘܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܳܬܶܒ ܝܳܬܒܳܐ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ. ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܳܡܰܥ. ܫܳܡܥܺܝܢ. ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܩܳܡ. ܩܳܐܶܡ. ܢܩܽܘܡ. ܕܰܐܪܒܰܥ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ. ܐܰܝܟ ܥܶܠܶܬ. ܥܰܠܬ. ܥ̣ܰܠ. ܕܚܰܡܶܫ ܐܰܝܢܳܝܽܘܬ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܡܠܶܟ ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܥܰܠ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܡܰܡܠܰܟ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ. ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (comp. Matth. 2,22). ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܕܰܐܪܶܟܰܠܐܳܘܣ ܡܰܡܠܰܟ ܒܺܝܗܽܘܕ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܩܶܣܰܪ. ܕܫܶܬ ܐܶܣܟܺܡ̈ܶܐ. ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܰܡܪܰܟܒܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܪܰܟܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܙܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܶܬܚܙܰܘܙܺܝ. ܕܰܫܒܰܥ. ܥܽܘܬܳܕܳܐ ܕܰܚܡܺܝܫܳܝܽܘܬ ܐܳܕܫܰܝ̈ ܡܺܐܡܪܳܐ. ܕܰܠܗܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܩܪ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ. ܫܽܘܐܳܠܳܐ. ܩܪܳܝܬܳܐ. ܦܳܣܽܘܩܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܡܢܳܬܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܩܳܐܶܡ. ܘܰܐܡܢܳܬܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܢܩܽܘܡ. ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܩܳܐܶܡ ܘܕܰܥܬܺܝܕ ܠܳܚ̈ܡܳܢ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܐܰܡܢܰܬ܇ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܕܳܡܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܟܰܢ̈ܺܝ. ܘܡܶܠ̈ܶܝܗ̇ ܡܶܠ̈ܰܝ ܕܳܡܝܽܘܬܳܐ. ܩܳܐܶܡ ܠܰܕܩܳܐܶܡ܇ ܐܰܝܟ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܝ ܐܰܝܟܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܠܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܝܟ ܝܳܕܥܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ (Joa. 11,24) ܘܰܢܩܽܘܡ ܠܰܕܩܳܐܶܡ ܐܰܝܟ ܢܩܽܘܡ ܗܳܫܳܐ ܥܰܡܰܢ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܠܰܢ. ܘܰܠܕܰܥܬܺܝܕ܇ ܐܰܝܟ ܢܩܽܘܡ ܓܶܝܪ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘ(Marc. 13,8 Luc. 21,10). ܐܶܠܳܐ ܩܳܐܶܡ ܡܰܢ ܠܰܕܩܳܐܶܡ ܝܰܬܺܝܪ ܦܰܐܝܳܐ. ܢܩܽܘܡ ܕܶܝܢ ܠܕܰܥܬܺܝܕ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ. ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܚܰܪܩܶܠܳܝܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ(Matth. 25,14). ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܟܰܕ ܚܳܙܶܩ ܒܰܙܩܳܦ ܚܶܝܬ ܘܰܪܒܳܨ ܙܰܐܝ. ܩܪܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܒܰܫܠܳܝ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܳܦ ܪܺܫ. ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܶܝܢ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܙܰܩ. ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ ܘܙܰܐܝ ܐܳܡܰܪ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܙܰܒܢܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ ܠܳܐ ܫܟܺܝܪܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (59,5). ܘܰܕܬܰܒܪܳܗ̇ ܡܶܫܟܰܚ ܫܰܥܛܳܐ ܗܳܢܰܘ ܘܕܰܢܬܰܒܪܺܝܗ̇. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 9,13). ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܙܰܠܢܰܢ ܘܰܙܒܰܢܢ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܢܺܐܙܰܠ. ܘܢܶܙܒܶܢ. ܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܛܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ (Joa. 15,26). ܗܳܢܰܘ ܕܢܺܐܬܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܶܢ ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 2,26) ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܘܠܰܐܒܺܝܬܳܪ ܟܳܗܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܰܥܢܳܬܽܘܬ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܚܰܩܠܳܟ ܗܳܢܰܘ ܙܶܠ ܠܳܟ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܦܶܚܡܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܰܘ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ. ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܘܳܐܦܶܢ ܦܫܺܝܛܳܐ. ܡܶܢ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܠܳܐ ܡܰܡܕܳܐ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܒܰܙܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܠܦܽܘܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܢ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܐܰܝܟ ܩܳܡ. ܘܒܰܫܒܰܥ ܡܫܰܠܶܡ ܐܰܝܟ ܐܶܫܬܪܰܓܪܰܓ. ܠܦܽܘܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܒܚܰܕ ܣܳܒܶܟ ܘܒܰܬܠܳܬܳܐ ܣܳܐܶܟ. ܘܰܒܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܽܘܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܶܠܰܬ ܡܶܫܬܪܰܓܪܓܺܝܢ. ܥܰܕ ܠܰܬܫܰܥ ܡܳܬܚ̈ܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܰܬܠܳܬܳܐ ܡܟܰܬܪܺܝܢ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܥܰܡ ܡܰܦܠ̈ܳܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܡܶܠܰܬ ܘܒܰܕܠܰܕܡܶܫܬܪܰܓܪܓܺܝܢ. ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܠܰܐܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܡܶܬܦܰܫ̈ܛܳܢ. ܘܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܠܚܰܡܫܳܐ ܡܶܬܡܰܛܶܝܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܕܶܟܪܽܘܬܳܐ ܘܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ

 ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܕܶܟܪܽܘܬܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܘܰܕܩܳܐܶܡ. ܒܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܡܰܢ ܓܠܺܝܙܽܘܬ ܬܰܘ. ܐܰܝܟ ܩܳܡ ܚܕܺܝ. ܩܳܐܶܡ ܚܳܕܶܐ. ܒܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܫܟܺܝܚܽܘܬ ܘܰܐܘ. ܐܰܝܟ ܩܳܡܘ ܚܕܺܝܘ. ܘܰܒܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܒܰܕܩܳܐܶܡ ܡܰܢ ܝܽܘܕ ܚܒܺܝܨܬܳܐ ܐܰܘ ܪܒܺܝܨܬܳܐ ܩܕܳܡ ܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܩܳܝܡܺܝܢ ܚܳܕܶܝܢ. ܒܕܰܥܬܺܝܕ ܕܶܝܢ ܘܰܐܘ ܥܨܺܝܨܬܳܐ ܩܕܳܡ ܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܢܶܚܕܽܘܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܒܰܚܕܳܢܳܝܬܳܐ ܡܰܢ ܫܟܺܝܚܽܘܬ ܬܰܘ. ܐܰܝܟ ܩܳܡܰܬ ܚܶܕܝܰܬ. ܒܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܝܽܘܕ ܫܠܺܝܬܳܐ ܕܢܳܩܦܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܩܳܡ̈ܝ. ܚ̈ܕܺܝ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܩܳܡܶܝ̈ܢ ܚܕܺܝ݂ܶܝ݂̈ܢ. ܘܒܰܕܩܳܐܶܡ ܘܰܒܕܰܥܬܺܝܕ. ܢܽܘܢ ܕܢܳܩܦܳܐ ܠܳܐܬܽܘܬܳܐ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܚܳܕ̈ܝܳܢ. ܢܩܽܘ̈ܡܳܢ ܢܶܚܕ̈ܝܳܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܩܪ̈ܳܝܳܬܳܐ

 ܒܕܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ. ܒܢܰܩܺܝ̈ܦܳܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܣܳܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܕܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܕܟܽܠ ܡܺܐܡܪܳܐ. ܐܶܢ ܡܰܫܰܪ ܐܰܘ ܡܕܰܓܶܠ. ܦܳܣܽܘܩܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ (Joa. 1,1) ܘܶܐܠܳܐ ܐܰܘ ܡܰܡܠܠܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܒܶܗ. ܐܰܘ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܣܳܥܽܘܪܳܐ. ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܫܰܐܠܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܬܽܘܢܳܝܗܝ (Joa. 11,34). ܘܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܪܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܠܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܦܳܩܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܺܐܡܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܪܛ ܠܰܩܶܛ ܓܶܐܪ̈ܶܐ (I Sam. 20,36). ܘܶܐܢ ܒܗܶܦܟܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܬܟܰܫܦܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ (Matth. 6,13). ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܩܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܬܰܘ ܠܘܳܬܝ ܟܽܠܟܽܘܢ ܠܐܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ (comp. Matth. 11,28)

ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܶܠܬܳܢܳܝܳܐ. ܠܡܶܬܡܰܠܳܝܽܘ ܡܺܐܡܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܩܪܺܝܚܬܳܐ ܬ̇ܗܶܐ̣ ܗܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܕܟܰܪܢܰܢ. ܐܰܘ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܟܽܘܪܣܝܶܗ (Ps. 11,4) ܗܳܢܰܘ ܣܳܡ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܕܳܡ ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟܳܐ ܛ̇ܫܶܐ̣ ܐܰܢ̱ܬ (Gen. 3,9)

ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܬܡܺܝܗܺܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܕܰܠܡܰܣܪܚܳܢܽܘܬ ܪܳܡܳܐ ܠܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܘܰܠܗܶܦܟܳܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܠܶܠܘ. ܘܠܰܕܡܶܢ ܫܳܘܝܳܐ ܠܫܳܘܝܳܐ ܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܟܦܺܝܪܳܐ. ܐܶܢ ܒܰܥܳܝܳܐ ܠܡܺܐܡܪܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܢܶܩܪܶܐ. ܘܰܠܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܒܣܶܦܳܐ ܡ̇ܠܶܝܢ̣ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܫܘܺܝܘ. ܠܡܶܬܝܰܐܒܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܰܒܠܳܐ ܡܶܬܡܰܨܝ̈ܳܢܶܐ ܗܳܘܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܓ̈ܶܦܶܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܫܪܳܐ(comp. Ps. 55,7). ܘܠܰܡܣܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܒܡܶܬܡܰܨܝ̈ܳܢܶܐ ܗܳܘܶܐ. ܐܰܝܟ ܣܰܟܝܰܬ ܢܰܦܫܝ ܠܦܽܘܪܳܩܳܢܟ (Ps. 119,174). ܘܡܶܬܕܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܡܰܫܟܳܢܟ ܝܰܥܩܽܘܒ (Num. 24,5). ܘܝܰܡܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ (Jud. 8,19 etc.)

 ܨܶܡܚܳܐ ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܘܰܡܫܰܐܠܳܢܳܐ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐܳܚܕܺܝܢ. ܘܦܳܩܽܘܕܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣܳܢܳܐ. ܘܩܳܪܽܘܝܳܐ ܒܰܕܩܳܐܶܡ ܘܰܒܕܰܥܬܺܝܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܬܰܚܡܺܝܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܺܝܩܽܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܘܫܽܘܢܳܝܗܶܝܢ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܒܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܘܰܡܫܰܢܝ̈ܳܢܝܳܬܳܐ

 ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܫܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܕܰܠܠܳܐ. ܘܕܰܒܺܝܩܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܳܐ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ. ܐܶܙܰܠ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܢܦܰܠ ܝܽܘܕܳܐ. ܩܳܡ ܡܰܬܺܝܰܐ. ܐܰܘ ܡܫܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܰܡܫܰܢܝܳܢܳܝܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܩܺܝܡ. ܐܰܚܶܬ. ܐܰܦܶܩ. ܐܰܥܶܠ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܢ. ܠܕܰܒܺܝܩܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܳܬ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܩܳܪܶܝܢ. ܘܠܰܡܫܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܒܺܝܬ ܡܪܰܟܰܒܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܢܝܰܬ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܡܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܬܪܶܝܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܩܰܕܶܡܬܳܝܗܝ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ( Ps. 21.4 ) ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܡܟܰܪܬܟܽܘܢ ܓܶܝܪ ܠܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܶܐܩܰܪܶܒ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. (II Cor. 11,2). ܘܰܒܩܰܕܡܳܝܳܐ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܫܶܡ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܫܡܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܕܝܽܘܕ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܗܺܝ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܫܡܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܕܟܳܦ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ. ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܩܰܪܶܒ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܦܽܘܫܳܩ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܗܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܦܶܬܓܳܡ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ (Joa. 2,23 etc.) ܚܰܕ ܗܽܘ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܘܰܒܗܰܘ ܕܗܽܘ ܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦܫܶܗ ܬܪܶܝܢ ܚܳܫܽܘ̈ܫܺܝܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܬ ܫܽܘܢܳܝܳܐ

 ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܫܰܢܝܳܐ ܡܫܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܥܳܠܽܘܠܽܘܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܡܢܰܬܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܫܟܶܒ. ܣܛܳܐ. ܣܓܶܕ. ܗܡܰܣ. ܩܥܳܐ. ܡܰܟ. ܗܓܳܐ. ܐܰܫܟܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ (II Sam. 8,2). ܘܰܐܣ̈ܛܺܝ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܠܶܒܶܗ (I Reg. 11,3). ܘܦܽܘܡܶܗ ܐܰܣܓܕܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܗܡܶܣ ܒܶܗ ܟܽܠ ܪ̈ܶܥܝܳܢܺܝܢ. ܘܟܺܐܒܳܐ ܕܚܰܫܶܗ ܡܰܩܥܶܐ ܠܺܝ. ܘܰܐܡܶܟ ܪܺܝܫܳܐ ܠܫܰܠܺܝܛܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܟܬܰܒ. ܠܳܟ ܐܳ‎ܠܰܦ ܒܶܝܬ. ܕܗܳܐ ܡܰܗܓܶܐ ܠܳܟ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܝܟ ܕܟܰܪ ܗܽܘ ܘܰܐܕܟܰܪ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (II 3,8). ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܟܰܪܬ ܥܠܰܝ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (19,17). ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܠܡܶܨܪܳܝܳܐ ܠܣܽܘܪܳܕܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܢܰܕܟܪܺܝܗ̇ ܠܶܗ ܢܶܬܪܗܶܒ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ ܦܬܳܚ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܒܨܰܪ. ܓܡܰܪ. ܬܘܳܐ. ܕܘܺܝ. ܚܣܰܪ. ܒܰܫܠܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܒܰܨܰܪ. ܓܰܡܰܪ. ܬܰܘܺܝ. ܕܰܘܺܝ. ܚܰܣܰܪ. ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I Sam. 24,8). ܘܬܰܘܺܝ ܕܰܘܺܝܕ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (63,6). ܘܕܰܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܶܡܬܝ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 23,1). ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܪܥܶܝܢܝ܇ ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܚܰܣܰܪ ܠܺܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܚܕܳܐ ܠܰܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܝܰܕ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܐܰܘ ܐܳܬܽܘܬܳܐ. ܡܣܰܟܠܳܢܳܝܰܬ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܥܒܳܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܦܢܺܝ ܠܘܳܬܝ ܘܰܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܝ. ܘܶܐܢܳܐ ܠܕܳܕܝ ܘܰܥܠܰܝ ܦܢܳܝܬܶܗ (Cant. 7,11) ܘܰܨܒܰܝܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܟ (Ps. 85,2). ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ܇ ܒܝܰܕ ܠܘܳܬܝ. ܘܰܒܝܰܕ ܥܠܰܝ ܘܰܒܝܰܕ ܒܶܝܬ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܚܳܫܽܘܫܳܐ ܥܒܰܪܘ. ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܦܢܳܝܬܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܠܚܰܕ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܡܫܰܢܝܳܐ. ܟܰܕ ܥܶܠܰܬ ܫܽܘܢܳܝܳܐ ܥܳܐܠܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܠܶܗ ܥܳܒܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܓ̣ܒܳܐ. ܪܚ̣ܶܡ. ܫܒ̣ܳܐ. ܣ̣ܶܐܢ. ܒ̣ܰܙ. ܐܶܚܰܕ. ܐܰܓܒܺܝ. ܐܰܪܚܶܡ. ܐܰܣܶܐܢ. ܐܰܒܶܙ. ܐܰܘܚܶܕ ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 47,5). ܐܰܓܒܝܰܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Deut. 33,3). ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܘܰܐܪܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (16,53). ܘܶܐܫܒܶܐ ܫܒܺܝܬܶܟܝ ܒܰܝܢܳܬܗܶܝܢ. ܘܰܐܣܶܐܢܬܶܟܝ ܡܣ̈ܳܐܢܶܐ (Ezech. 16,10). ܡܰܠܰܐܟܺܝ (1,6). ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܬܽܘܢ ܒܡܳܢܳܐ ܐܰܒܶܙܢ ܫܡܳܟ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 21,33. Luc. 20,9). ܘܰܐܘܚܕܶܗ ܠܦܰܠ̈ܳܚܶܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܠܳܐ ܟܳܫܪܽܘܬ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܳܐ

 ܥܳܠܽܘܠܽܘܬ ܐܰܡܢܰܬ. ܘܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ. ܠܰܘ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܫܽܘܢܳܝܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܒܰܕܡܶܠ̈ܰܝ. ܐܰܙܗܰܪ. ܐܰܚܘܰܪ. ܐܰܓܪܶܒ. ܐܰܓܰܗ. ܐܰܡܢܳܬܳܝ̈ܳܢ ܘܠܳܐ ܡܫ̈ܰܢܝܳܢ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Marc. 9,3). ܘܡܰܙܗܰܪ ܗܘܳܐ ܠܒܽܘܫܶܗ. ܘܡܰܚܘܰܪ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 4,6). ܘܺܐܝܕܶܗ ܡܰܓܪܒܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ. ܐܺܝܽܘܒ (18,5). ܐܳܦ ܬܰܓܰܗ ܫܰܠܶܗܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܶܗ. ܓܰܠܺܝ. ܟܰܪܺܝ ܓܰܪܕܺܝ. ܡܰܛܺܝ. ܦܰܪܰܚ. ܕܰܡܺܝ. ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܗܶܝܢ ܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܘܠܳܐ ܡܫܰܢ̈ܝܳܢ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (57,8). ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܝ ܓܰܠܺܝܬܝ ܘܰܣܠܶܩܬܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܟܰܪܺܝ ܡܳܐܢܳܐ ܘܡܶܫܬܺܝܬܳܐ ܩܶܛܢܰܬ (Is. 28,20). ܘܠܳܐ ܬܶܡܢܶܐ ܡܳܪܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ. ܕܠܳܐ ܡܓܰܪܕܶܐ ܥܰܘܠܰܢ ܡܶܢܰܢ. ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (34,12). ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܡܰܛܺܝܬ܇ ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 102,7). ܐܰܝܟ ܨܶܦܪܳܐ ܕܰܡܦܰܪܚܳܐ ܥܰܠ ܐܶܓܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܰܡܺܝܘ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܳܠܽܘܠܽܘܬ ܐܰܡܢܰܬ. ܘܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ. ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܥܽܘܕܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܰܦ̈ܩܳܢ. ܐܰܝܟ ܦܪܰܥ ܚܰܘܒܬܳܐ ܘܰܐܦܪܰܥ ܗܳܢܰܘ ܣܰܪܥܶܦ. ܩܒܰܠ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠܝܳܐ ܘܰܐܩܒܶܠ ܗܳܢܰܘ ܦܓܰܥ. ܚܦܰܪ ܓܽܘܒܳܐ ܘܰܐܚܦܰܪ ܗܳܢܰܘ ܒܗܶܬ. ܫܶܐܠ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܬܒܰܥ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܐܫܶܐܠ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܝܰܗܒ ܠܶܗ. ܫܪܳܐ ܡܶܢ ܫܪܳܝܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܫܢܳܐ ܡܶܢ ܫܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܫܽܘܢܳܝܳܐ. ܗܦܰܟ ܡܶܢ ܗܦܽܘܟܝܳܐ ܘܗܰܦܶܟ ܡܶܢ ܗܽܘܦܳܟܳܐ. ܟܪܰܟ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܰܟܪܶܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܓܠܳܐ ܡܶܢ ܓܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܘܓܰܠܺܝ ܡܶܢ ܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܥܰܠ ܓܰܠܝܽܘܬܳܐ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܓܰܠܺܝ. ܒܰܦܬܳܚ ܓܳܡܰܠ. ܡܺܝܟܳܐ (1,6). ܐܶܟܫܶܐ ܟ̈ܺܐܦܶܝܗ̇ ܒܝܰܓܪܳܐ ܘܶܐܓܰܠܶܐ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܝܗ̇ ܒܰܦܬܳܚ ܓܳܡܰܠ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 92,13). ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ. ܘܰܐܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܰܚܦܪ̈ܳܢ (Ps. 34,6). ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 14,8). ܬܳܐ ܢܰܩܒܶܠ ܐܰܦ̈ܶܐ ܚܰܕ ܕܚܰܕ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 11,5). ܪܳܚܡܝ܇ ܐܰܫܶܐܠܰܝܢܝ ܬܠܳܬ ܓܪ̈ܺܝܨܳܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܡܫܰܢ̈ܝܳܢ ܘܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ ܐܰܟܚܕܳܐ

 ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܓܰܙܺܝ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܓܰܙܺܝ ܗܽܘ ܒܶܗ. ܚܣܰܢ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܰܚܣܰܢ ܗܽܘ ܒܶܗ. ܫܰܢܺܝ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܫܰܢܺܝ ܗܽܘ ܒܶܗ. ܗܰܠܶܟ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܗܰܠܶܟ ܗܽܘ ܒܶܗ. ܢܦܰܚ ܒܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܰܢܦܰܚ ܗܽܘ ܒܶܗ. ܐܰܡܠܶܟ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܰܐܡܠܶܟ ܗܽܘ ܒܶܗ. ܗܦܰܟ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܰܗܦܰܟ ܗܽܘ ܒܶܗ. ܡܰܟܪܶܐ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܡܰܟܪܶܐ ܗܽܘ ܒܶܗ. ܡܠܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܰܡܠܳܐ ܗܽܘ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܡܳܠܝ. ܦܪܰܩ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܰܦܪܰܩ ܗܽܘ ܒܶܗ. ܪܰܟ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܪܰܟ ܗܽܘ ܒܶܗ. ܢܶܟܽܘܦ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܢܶܟܽܘܦ ܗܽܘ ܒܶܗ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܰܐܢܗܰܪ ܗܽܘ ܒܶܗ.

ܬܚܰܘ̈ܝܳܬܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 15,33). ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܓܰܙܝܰܬ ܢܶܫ̈ܶܐ ܚܰܪܒܳܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܓܰܙܶܐ ܐܶܡܳܟ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 16,18). ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܠܳܐ ܢܶܚܣܢܽܘܢܳܗ̇. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 35,16). ܘܝܶܠܕܰܬ ܪܳܚܶܝܠ. ܘܚܶܣܢܰܬ ܟܰܕ ܝܳܠܕܳܐ. ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܩܪܶܐ ܠܰܩܪܶܐ (Gen. 47,21). ܩܽܘܗܠܰܬ (10,9). ܕܰܡܫܰܢܶܐ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܢܶܬܟܰܐܰܒ ܒܗܶܝܢ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 12,9). ܘܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Lev. 26,13). ܘܗܰܠܶܟܬܟܽܘܢ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (comp. Joa. 12,35 et suiv.) ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܠܶܟܘ ܒܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܢܦܰܚ ܒܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ. (Joa. 20,22) ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Num. 5,27). ܘܢܶܦܚܰܬ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܘܶܐܬܡ̈ܣܺܝ ܥܰܛ̈ܡܳܬܳܗ̇. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 24,17). ܘܰܐܡܠܶܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܠܰܡܬܰܢܝܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 93,1). ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܘܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܠܒܶܫ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 2,15). ܘܦܳܬܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܦܰܟ. ܘܰܗܦܰܟܘ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܟܰܕ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܰܡܗܰܠܠܺܝܢ ܠܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ (Luc. 2,20). ܐܺܝܽܘܒ (6,27). ܗܳܐ ܥܰܠ ܝܰܬܡܳܐ ܡܶܬܪܰܘܪܒܺܝܬܽܘܢ. ܘܡܰܟܪܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܚܳܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܡܰܟܪܶܝܢ ܕܰܝܘ̈ܶܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 2,7). ܡܠܰܘ ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܡܠܰܘ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܢܶܬܓܙܰܪ ܛܰܠܝܳܐ (Luc. 2,21). ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 28,9). ܦܪܽܘܩ ܠܥܰܡܳܟ ܘܒܰܪܶܟ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܘܰܦܪܽܘܩܘ ܡܶܢܝ ܟܽܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ (Ps. 6,9) ܗܳܢܰܘ ܐܰܪܚܶܩܘ ܡܶܢܝ. ܚܶܟܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ (؟). ܘܰܠܪ̈ܺܫܰܝܗܽܘܢ ܪܳܟܺܝܢ[4] ܗܘܰܘ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ. (Matth. 24,32). ܡܶܚܕܳܐ ܕܣܰܘ̈ܟܶܝܗ̇ ܪ̈ܳܟܳܢ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (45,23). ܠܺܝ ܬܶܟܽܘܦܝ ܟܽܠ ܒܪܽܘܟ. ܘܢܶܟܽܘܦ ܨܰܘܪܶܗ ܐܰܝܟ ܟܪܽܘܠܳܐ (Is. 58,5). ܘܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܕܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܶܟܝ (Is. 60,1). ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 13,4). ܐܰܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܕܠܳܐ ܐܶܕܡܰܟ ܠܡܰܘܬܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܝܳܬܳܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܦܳܣ̈ܽܘܩܶܐ ܫܰܒܥܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܙܩܺܝ̈ܦܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬܶܗ

  ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܝܰܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܚܕܳܢܳܝܰܬ ܗܶܓܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܘ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܘ ܒܰܙܩܳܦܳܐ ܘܰܦܬܳܚܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠ̈ܰܝ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ܇ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܢܰܣ̈ܒܳܢ ܠܬܰܚܘܺܝ. ܒܕܰܡܚܰܪܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܥܳܠܽܘܠܽܘܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܬܰܘ̈ܣܦܳܢ. ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܘܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܒܰܙܩܳܦܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ. ܓܳܚ. ܕܳܢ. ܕܳܨ. ܙܳܚ. ܙܳܥ. ܚܳܓ. ܚܳܣ. ܛܳܣ. ܛܳܦ. ܟܳܡ. ܠܳܛ. ܠܳܫ. ܡܳܛ. ܡܳܫ. ܢܳܚ. ܢܳܡ. ܢܳܦ. ܣܳܛ. ܣܳܩ. ܣܳܡ. ܦܳܓ. ܦܳܠ. ܦܳܫ. ܨܳܒ. ܨܳܡ. ܨܳܬ. ܩܳܡ. ܫܳܕ. ܫܳܛ. ܬܳܒ

   ܨܶܡܚܳܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܒܰܦܬܳܚܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ. ܒܰܙ. ܒܰܩ. ܓܰܡ. ܓܰܢ. ܓܰܫ. ܕܰܚ. ܗܰܒ. ܗܰܠ. ܗܰܢ. ܗܰܪ. ܙܰܒ. ܙܰܓ. ܙܰܠ. ܙܰܡ. ܚܰܟ. ܚܰܠ. ܚܰܡ. ܚܰܢ. ܚܰܦ. ܚܰܫ. ܚܰܬ. ܛܰܒ. ܛܰܚ. ܛܰܠ. ܛܰܡ. ܛܰܢ. ܟܰܣ. ܟܰܦ. ܠܰܙ. ܠܰܥ. ܡܰܨ. ܡܰܟ. ܢܰܣ. ܢܰܫ. ܥܰܕ. ܥܰܙ. ܥܰܢ. ܥ̣ܰܠ. ܥܰܬ. ܦܰܕ. ܦܰܙ. ܦܰܟ. ܦܰܥ. ܦܰܪ. ܨܰܚ. ܨܰܠ. ܨܰܦ. ܩܰܒ. ܩܰܕ. ܩܰܙ. ܩܰܠ. ܩܰܦ. ܩܰܨ. ܩܰܪ. ܩܰܫ. ܩܰܬ. ܪܰܓ. ܪܰܙ. ܪܰܟ. ܪܰܣ. ܪܰܥ. ܪܰܦ. ܪܰܩ. ܪܰܫ. ܪܰܬ. ܫܰܪ. ܬܰܟ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܒܰܙܩܳܦܳܐ ܘܰܦܬܳܚܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ. ܒܕ. ܒܪ. ܓܕ. ܓܙ. ܓܠ. ܓܦ. ܓܪ. ܕܒ. ܕܠ. ܕܩ. ܕܪ. ܕܫ. ܚܪ. ܚܒ. ܚܛ. ܟܫ. ܠܡ. ܡܪ. ܢܕ. ܣܦ. ܥܣ. ܥܦ. ܦܚ. ܨܕ. ܨܪ. ܪܒ. ܫܒ. ܫܥ. ܫܦ. ܬܢ.

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܰܘ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝ̈ܦܳܬ ܪܺܝܫܳܐ

 ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܚܳܓܶܬ ܚܽܘܓܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܩܽܘܡ. ܘܚܳܓ ܘܰܕܚܶܠ ܡܶܢ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘܢܶܛܽܘܦ ܡܫܰܪܬܚܳܐܺܝܬ ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܪ̈ܺܝܟܶܐ ܢܶܥܒܰܪ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 62,4). ܐܰܝܟ ܐܶܣܬܳܐ ܕܡܳܛܰܬ ܘܰܐܝܟ ܣܝܳܓܳܐ ܕܰܕܚܺܝܩ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܢܳܝܦܺܝܢ ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܨܳܠܶܝܢ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (Thren. 3,16). ܬܒܰܪ ܒܟ̈ܺܐܦܶܐ ܫܶܢ̈ܰܝ ܘܦܳܠܰܢܝ ܒܩܶܛܡܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 91,6). ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܳܝܕܳܐ ܒܛܰܗܪܳܐ ܗܳܢܰܘ ܟܳܪܟܳܐ. ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܛܳܐܶܣ ܐܰܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܫܳܐܶܕ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠܰܬ ܣܳܡ. ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܫܳܢܙܳܐ. ܒܰܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܐܶܩܽܘܡ ܐܰܘ ܩܽܘܡ. ܐܶܣܽܘܡ ܐܰܘ ܣܽܘܡ ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܣܺܝܡ ܐܳܦ ܣܺܝܡ ܒܰܚܒܳܨܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠܰܬ ܡܺܝܬ ܟܰܕ ܚܒܺܝܨ ܪܺܝܫܳܗ̇. ܠܰܙܩܺܝ̈ܦܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܡܚܰܝܢܳܐ. ܒܕܰܡܡܳܬ ܡܳܐܶܬ. ܡܳܝܬܺܝܢ. ܡܳܝܬܳܐ. ܡܳܝ̈ܬܳܢ. ܢܡܽܘܬܽܘܢ. ܐܰܡܺܝܬ. ܢܡܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܡܩܳܡ. ܩܳܐܶܡ. ܩܳܝܡܺܝܢ. ܩܳܝܡܳܐ. ܩܳܝ̈ܡܳܢ. ܢܩܽܘܡܽܘܢ. ܐܰܩܺܝܡ. ܢܩܺܝܡ. ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܫܳܢܙܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܗܳܝ̇ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܩܳܡܶܬ ܐܶܢܳܐ. ܩܳܡܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܩܳܡܰܬ ܗܺܝ. ܡܳܬܶܬ ܐܶܢܳܐ. ܡܳܬܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܳܬܰܬ ܗܳܝ. ܒܰܙܩܳܦܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܶܬ ܐܶܢܳܐ. ܡܺܝܬܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܺܝܬܰܬ ܗܳܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠܰܬ ܨܳܬ. ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܒܳܬ ܙܩܺܝܦܳܐ. ܠܰܘ ܒܰܚܒܳܨܳܗ̇ ܕܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܒܺܝܬ. ܐܰܩܺܝܡ. ܡܫܰܢܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܪܒܳܨܳܗ̇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܨܶܬ. ܐܰܝܟ ܐܰܨܶܠ. ܐܰܥܶܠ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (8,6). ܐܰܨܬܶܬ ܘܫܶܡܥܶܬ܇ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܡܰܠܠܺܝܢ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܨܠܺܝ ܐܶܕܢܳܟ ܘܰܐܨܶܬ ܘܰܐܪܓܶܫ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠܰܬ ܡܳܫ. ܟܰܕ ܙܩܺܝܦܰܬ ܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ. ܒܕܰܡܡܳܫ ܬܡܽܘܫ ܡܳܝܫܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܡܦܳܫ ܬܦܽܘܫ ܦܳܝܫܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܒܰܫܡܳܗ̇ ܢܶܒܗܳܢܳܝܳܐ ܠܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܡܫܰܘܬܦܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܰܩܦܰܣܘ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ܇ ܕܠܳܐ ܢܶܬܢܰܟ̈ܝܳܢ ܒܰܡܫܳܫܶܗ ܗܳܢܰܘ ܐܶܬܥܰܦܦܰܬ ܒܳܗ̇ ܫܺܝܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܢ ܒܰܛܢܳܢܳܐ. ܘܙܰܐܝ ܒܰܒܙܳܙܳܐ. ܘܣܶܦܪܳܐ ܐܰܪܰܒܳܝܳܐ ܠܥܽܘܦܳܦܳܐ ܡܫܰܪܰܪ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܛܳܒܽܘܬܳܐ ܛܳܒ. ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܫܰܦ̈ܛܶܐ (11,25). ܗܳܫܳܐ ܡܛܳܒ ܛܳܒ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܒܳܠܳܩ. ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ. ܘܰܙܩܳܦ ܛܶܝܬ. ܐܰܝܟ ܡܣܳܡ ܡܩܳܡ. ܘܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܒܰܫ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II Sam. 19, 7). ܘܒܳܐܫܳܐ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܒܳܐܠܰܦ ܒܳܬܰܪ ܒܶܝܬ. ܐܰܝܟ ܥܳܐܠܳܐ ܒܳܐܠܰܦ ܒܳܬܰܪ ܥܶܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܪܺܝܫܳܐ

 ܡܰܠܰܐܟܺܝ (1,6). ܠܟܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܒܳܙܺܝܬܽܘܢ ܫܶܡܝ. ܚܶܟܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ (14,1). ܡܨܰܠܶܐ ܘܒܳܥܶܐ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܒܰܩܺܝܩܳܐ ܕܒܰܩܺܝܩ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (16,8). ܓܦܶܬܳܐ ܕܣܳܒܡܳܐ ܓܰܡܘ ܫܰܒܽܘ̈ܩܶܝܗ̇. ܘܓܰܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Gal. 2,4). ܕܢܶܓܫܽܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ. ܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ (2,4). ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܶܓܰܫ ܐܰܪܥܰܢ ܐܶܬܰܘ. ܘܕܰܚ ܘܰܗܘܳܐ ܪܶܡܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܗܰܒ ܘܰܪܕܶܗ ܘܰܒܣܶܡ ܐܳܐܰܪ. ܘܗܶܢܰܬ ܠܺܝ ܟܰܝ ܫܢܰܬܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܗܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܗܶܠ ܒܶܗ ܘܰܐܣܓܺܝ ܨܰܥܪܶܗ. ܘܗܳܐܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ ܒܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܥܰܡ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܒܟܽܠ ܫܳܥܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܗܰܪܳܪܽܘܬܳܐ. ܘܙܰܒ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܒܰܙ̈ܒܳܒܶܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܠܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܢܒܰܣܶܡ. ܠܳܐ ܐܶܕܢܳܐ ܢܰܙܶܓ. ܒܰܙܡܳܪܳܐ. ܘܙܶܠܰܬ ܟܰܟܪܶܗ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܩܽܘ̈ܠܳܣܰܘܗܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܢܶܙܰܡ ܘܢܶܢܗܰܡ. ܘܢܶܚܰܟ ܦܰܓܪܶܗ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ. ܘܚܰܠ ܒܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܶܗ. ܘܚܶܘܝܳܐ ܕܚܰܠܰܢܝ ܘܰܥܡܰܪ ܒܺܝ. ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܰܩܒܳ̈ܝ̈ܶܐ (I 1,43). ܕܰܒܚܰܘ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܰܐܚܶܠܘ ܫܰܒܬܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (Ezech. 24,11). ܕܢܶܚܰܡ ܢܚܳܫܶܗ ܘܢܶܬܦܫܰܪ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 15,8). ܘܚܳܡܳܐ ܒܰܝܬܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 20,38). ܘܚܰܦܺܝ ܒܩܶܛܡܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܚܰܬ ܛܶܒܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܬܳܟܳܐ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ.  (I 20,13). ܐܶܢ ܐܶܛܰܒ ܡܶܢ ܐܳܒܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܓܠܶܐ ܠܳܟ. ܘܙܶܠܘ ܬܶܒܘ ܛܰܒܘ ܝܰܬܒܶܗ (I Sam. 23,22). ܘܕܰܡܺܝܟ ܛܰܚܺܝܚ ܐܰܝܟ ܟܺܐܢܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 121,5). ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܛܶܠ ܠܳܟ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܐܶܬܛܰܡܰܡ. ܘܒܶܗ ܣܰܢܝܽܘܬܰܢ ܐܶܬܟܰܣܣܰܬ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (45,23). ܕܠܺܝ ܬܶܟܽܘܦ ܟܽܠ ܒܪܽܘܟ. ܘܟܶܦܰܬ ܐܰܪܡܝܰܬ ܩܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܡܰܠܶܙ ܝܰܨܪܰܢ ܕܽܘܒܳܪܰܢ. ܘܟܽܘܣܠ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܢܳܬܦ̈ܳܢ ܠܰܕܡܳܐ ܒܰܡܨܳܨܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 21,19). ܢܶܠܥܽܘܢ ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܐܳܦ ܕܡܳܟ ܕܺܝܠܳܟ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 44,26). ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܟܰܬ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܢܰܦܫܰܢ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (46,1). ܘܰܗܘܰܘ ܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܠ̈ܺܝܦܶܐ ܛܰܥ̈ܢܶܐ ܥܕܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܕܰܡ ܐܺܝܬ ܥܰܝܢܳܐ ܕܢܰܣܺܝܣܳܐ. ܘܢܳܫܺܝܢ ܐܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܥܰܙ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܥܰܢ ܡܶܢ ܥܢܳܢܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܬܳܐ (Deut. 33,28). ܘܳܐܦ ܫܡܰܝܳܐ ܠܳܟ ܕܰܡܥܰܢܢܳܐ ܒܛܰܠܳܐ. ܚܠܳܦ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܢܶܪܣܽܘܢ ܛܰܠܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܥܰܬ ܥܶܬܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܘܦܰܕܺܝܕ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬ ܒܳܪܝܳܐ ܝܳܗܶܒ. ܘܦܳܙܺܝܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܘܰܓܕ̈ܰܝܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܩܰܝܙܺܝܢ. ܘܦܰܟܬܶܗ ܠܪܺܫܶܗ (Jud. 5,26). ܐܶܫܰܥܝܳܐ (59,5). ܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܪܡܳܢܳܐ ܐܰܦܰܥܘ. ܘܦܰܪܘ ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܩܶܨܡܰܝ̈ܗܶܝܢ ܗܳܢܰܘ ܫܦܰܥܘ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܗܳܝ ܕܦܳܪܳܐ. ܘܨܰܚܺܝܚ ܚܽܘܡܶܗ ܕܰܚܨܳܕܳܐ. ܘܡܰܨܰܚ ܐܶܫܛܳܪ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 21,12) ܟܽܠ ܕܢܶܫܡܥܺܝܗ̇ ܢܶܨܠ̈ܳܢ ܐܶܕܢܰܘ̈ܗܝ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܢܥܰܢܽܘܢ ܠܶܗ ܠܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ. ܕܟܰܕ ܫܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܨܶܠ ܓܶܙܪܶܗ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܚܶܢ̈ܟܰܘܗܝ ܨܰܦܺܝ̈ܦܳܢ ܗܳܢܰܘ ܝܰܩܺܝ̈ܕܳܢ. ܘܰܚܙܳܐ ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܘܶܐܬܩܰܒܰܒ. ܘܩܰܕܶܕ ܐܶܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܶܐܬܩܰܙܰܙ ܡܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ. ܘܩܶܠܰܬ ܟܰܦܬܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܶܗ. ܐܺܝܽܘܒ (7,6). ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܩܰܠܘ ܡܶܢ ܓܕܳܕ ܩܘܺܝܢ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 15,8). ܘܩܰܦܘ ܬܽܗܘ̈ܡܶܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܰܝܡܳܐ. ܘܶܐܡܳܐ ܩܰܦܺܝܦܳܐ ܥܰܠ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ (Deut. 22,6). ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (25,26). ܒܶܣܪܳܟ ܩܰܨܶܨ ܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܘܰܫܪܺܝܗ̇. ܫܠܰܕܶܗ ܕܰܒܪܳܗ̇ ܠܳܐ ܩܶܪܰܬ܇ ܘܣܶܦܰܬ ܒܳܗ̇ ܢܽܘܪܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ. ܘܝܶܫܽܘܥ ܩܰܫ ܘܥ̣ܰܠ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 12,2). ܘܶܐܢܳܐ ܣܶܐܒܶܬ ܘܩܶܫܶܬ ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 17,10) ܘܰܚܙܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܕܩܳܫܳܐ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܒܳܟ ܗܽܘ ܩܰܬܺܝܬܳܐ ܥܰܝܢܶܗ. ܘܡܰܫܚܶܗ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܩܰܬ ܒܶܗ ܐܺܝܕܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܩܰܦܰܚ ܚܰܝܠܳܟ ܪܳܓܽܘܓܳܐ. ܘܪܰܙ ܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܘܰܐ̱ܪܶܙ ܠܰܐ̱ܢܬܬܶܗ. ܘܪܰܣܣ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܛܠ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܒܫܽܘ̈ܝܳܦܶܐ ܘܰܒܫܽܘ̈ܓܳܫܶܐ ܡܰܪܶܟ ܠܬܰܙܺܝܙܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܣܰܕܳܢܳܐ ܪܳܥܥܺܝܢ ܠܶܗ܇ ܠܰܢܚܳܫܳܐ ܟܰܕ ܪܳܫܺܝ̣ܢ ܠܶܗ. ܘܠܰܪ̈ܦܳܦܶܐ ܡܰܢܽܘ ܢܗܰܝܡܶܢ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 39,3). ܘܰܐܪܶܩ ܛܰܣ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ(Marc. 10,34. Luc. 18,32). ܘܢܶܪܩܽܘܢ ܠܶܗ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ(Hez. 22,16). ܘܰܐܪܬܶܟܝ ܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܫܳܪ̈ܳܢ ܡܶܠ̈ܰܝ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐ (Jer. 44,29). ܡ̈ܰܬܠܶܐ (17,26). ܠܡܶܬܰܟ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܳܢܰܘ ܠܡܰܚܣܳܪܽܘ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܠܰܡܬܳܟ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܘܰܙܩܳܦ ܬܰܘ. ܐܰܝܟ ܠܰܡܩܳܡ ܩܳܪܶܝܢ ܠܰܘ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠܰܬ ܚܰܢ ܟܰܕ ܦܬܺܝܚܰܬ ܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ. ܒܕܰܫܡܳܗ̇ ܢܶܒܗܳܢܳܝܳܐ ܚܢܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܬܶܚܽܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 18,33). ܠܳܐ ܘ̇ܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܚܽܘܢ ܠܰܟܢܳܬܳܟ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܚܰܢܬܳܟ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܰܦܬܳܚ ܚܶܝܬ ܒܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܳܐܢܺܝܢ ܒܳܐܠܰܦ. ܘܡܶܚܰܢ ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܕܰܡܫܰܘܬܦܳܐ ܠܰܙܩܺܝ̈ܦܳܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܒܕܰܢܚܽܘܢܽܘܢ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܠܰܘ ܢܶܚܢܽܘܢ ܒܰܪܒܳܨܳܗ̇.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠܰܬ ܩܰܦ ܟܰܕ ܡܶܢ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܒܕܽܘܟ ܢܣܺܝܒܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܥܶܪ̈ܒܶܐ. ܥܰܠ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܡܩܺܝܦܺܝܢ ܝܰܬܺܝܪ. ܐܰܝܟ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܡܓܺܝܚܺܝܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܰܘ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܙܕ̈ܰܩܦܳܢ ܘܡ̈ܶܬܦܰܬܚܳܢ

 ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܒܳܝܕܳܐ. ܘܥܰܘܠܳܗ̇ ܦܳܐܶܫ ܠܳܐ ܒܳܐܶܕ. ܫܓܰܘ ܒܳܕܽܘ̈ܕܶܐ. ܡܶܢ ܡܰܪܕܽܘ. ܘܶܐܠܳܐ ܕܢܶܒܕܽܘܢ ܠܳܐ ܚܳܟܡܺܝܢ. ܚܶܟܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ (4,19). ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܢܒܽܘܪܽܘܢ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܒܰܪܘ ܐܳܟܽܘ̈ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܒܰܒܪܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ ܙܳܝܽܘܢܗܽܘܢ. ܪ̈ܺܝܫܳܢܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ. ܒܬܰܢܽܘܪܳܐ ܓܳܝܕܺܝܢ ܣܳܠܩܺܝܢ. ܘܓܰܕܶܗ ܠܢܰܘܠܳܐ ܒܣܰܪܳܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܦܰܣܩܶܗ. ܡܥܺܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܬܶܓܽܘ̇ܙ. ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܢܶܫ̈ܒܶܝܗ̇ ܬܓܽܘ̇ܙ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (47,2). ܓܽܘ̇ܙܝ ܚܶܘܳܪ̈ܳܬܶܟܝ. ܐܰܓܺܝܠ ܘܰܫܕܳܐ ܨܳܐܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܥܠܶܗ ܐܰܓܠܶܗ ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ. ܓܳܝܦܺܝܢ ܟܶܣܦܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܓܳܦܺܝܢ ܥܰܠ ܟܺܝ̈ܣܶܐ ܒܓ̈ܶܦܶܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (comp. Ex. 26,24 et 36,29). ܢܶܗܘܽܘܢ ܓܳܦܺܝܢ ܥܰܠ ܪ̈ܺܫܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܙܰܩܙܰܩܬܳܐ ܚܕܳܐ. ܗܽܘܫܳܥ (7,4). ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܰܝܗܽܘܢ ܓܳܝܪܺܝܢ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II Sam. 20,12). ܘܓܰܪܶܗ ܠܥܰܡܣܳܐ ܡܶܢ ܫܒܺܝܠܳܐ. ܕܳܝܒܺܝܢ ܒܪܶܢܝܳܐ ܕܡܳܡܽܘܢܳܐ ܘܕܳܒܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܶܒܳܒ̈ܶܐ. ܗܽܘܫܳܥ (11,11). ܢܕܽܘܠܽܘܢ ܐܰܝܟ ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܐܺܝܽܘܒ (28,4). ܘܶܐܬܕܰܠܰܠܘ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܶܬܒܰܨܰܪܘ. ܘܬܳܥ̈ܫܳܢ ܠܡܶܙܩܰܪ ܘܰܠܡܶܕܰܠ ܗܳܢܰܘ ܠܡܶܥܒܰܕ ܕܰܘܠܳܐ ܘܫܶܬܝܳܐ ܠܰܙܩܽܘܪܳܐ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܠܓܶܠܳܐ ܡܰܢ ܗܰܘ ܕܰܒܥܰܝܢܳܐ. ܕܰܐܚܳܐ ܕܳܝܩܺܝܢ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Num. 11,8). ܘܕܳܩܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܡܕܳܟܬܳܐ. ܘܰܕܕܳܝܪܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܚܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܰܨܢܺܝܥܳܐ ܕܕܳܐܰܪ ܥܰܡܰܢ. ܕܕܳܝܫܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣ ܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ. ܡܰܕܶܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܳܒܽܘܕܗܽܘܢ. ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ (II 5,6). ܘܠܳܐ ܡܚܺܝܪ ܗܘܳܐ ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ ܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܕܚܰܕܽܘܬܶܗ ܥܳܩܬܳܐ ܡܰܠܝܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ(Ps. 69,4). ܚܶܪܰܬ ܓܰܓܰܪܬܝ. ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܚܳܝܒܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܚܳܒܳܐ ܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܐ. ܚܳܝܛܺܝܢ ܡ̈ܳܐܢܶܐ ܠܬܰܨܒܺܝܬܳܐ. ܘܚܳܛܺܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܬܰܚܦܺܝܬܳܐ. ܡܰܬ̈ܠܶܐ (11,29). ܘܰܕܠܳܐ ܟܳܐܶܫ ܒܒܰܝܬܶܗ ܢܦܰܠܶܓ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܪ̈ܽܘܚܶܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Deut. 28,26). ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܝܬ ܕܡܰܟܶܫ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܠܳܝܡܺܝܢ ܚܳܡܠܺܝܢ ܒܰܩܦܳܣ̈ܶܐ. ܘܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܠܳܡܺܝܢ. ܒܨܰܥܪܶܗ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܳܐܪܽܘܢܳܐ ܡܳܝܪܺܝܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܛܰܢ̈ܦܶܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (24,9). ܢܶܡܰܪ ܫܰܟܪܳܐ ܠܫܰܬܳܝܰܘ̈ܗܝ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 107,27) ܙܳܥܘ ܘܢܳܕܘ ܐܰܝܟ ܪ̈ܳܘܰܝܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܺܝ ܒܫܽܘܩܳܐ ܢܳܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܝ (Ps. 31,12) ܘܣܳܢ̈ܰܐܘܗܝ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܢܣܽܘܦܽܘܢ (Ps. 34,22). ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 22,17). ܢܶܣܰܦ ܪܽܘܓܙܳܟ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܣܳܐ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܒܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ. ܢܥܽܘܣܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܕܰܡܚܺܝܠܺܝܢ. ܢܶܥܣܽܘܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܪܳܡܶܝܢ܇ ܒܰܐܰܪܥ ܥܺܕܬܳܐ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Marc. 8,3). ܘܶܐܢ ܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܨܰܝܳܡܺܝܢ ܥܳܝܦܺܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܢܶܥܽܘܦ ܗܳܟܺܝܠ ܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܕܬܶܥܽܘܦ ܠܰܢ ܐܳܦ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ. ܦܳܝܚܳܐ ܙܰܗܡܽܘܬ ܕܒܶܚ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܗܳܐ ܦܳܚܳܐ. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܨܰܝܳܕ̈ܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܨܳܝܕܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܚܠܳܦ ܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܚܕܳܐ ܥܰܝܢܰܢ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܨܶܐ܇ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܕܰܗܒܳܐ ܨܰܕܺܝܕܳܐ. ܨܳܝܪܺܝܢ ܒܶܐܣ̈ܶܐ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܨܳܪܺܝܢ ܡܳܥ̈ܶܐ ܒܰܨܪܳܪ̈ܶܐ. ܗܽܘܫܳܥ (4,19). ܬܶܨܛܰܪܰܪ ܐܰܪܥܳܐ ܒܟܶܢ̈ܦܰܝܗܽܘܢ. ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܳܟܶܝܢ ܘܰܡܪܺܝܒܺܝܢ. ܘܰܪܒܳܒܬܳܐ ܪܳܒܺܝܢ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܫܳܒ ܙܰܪܥܳܐ ܐܳܦ ܐܶܬܚܰܪܰܟ. ܘܠܰܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܛܰܠܳܐ. ܫܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܫܰܒܽܘܗܝ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܒܚܰܒܠܳܐ ܠܓܽܘܒܳܐ (Jer. 38,6). ܘܫܳܝܥܺܝܢ ܐܶܣ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܥܥܺܝܢ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܬܫܽܘܦܽܘܢ ܒܓܽܘ̈ܫܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܫܶܦܰܬ ܥܶܠܰܬ ܐܰܚ̈ܰܝ܇ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܠܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 14,10). ܘܰܐܘܒܶܕ ܠܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܟܽܠ ܕܬܳܐܶܢ ܒܶܐܣܬܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 19,18). ܘܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܬܳܐܶܢ ܗܘܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 104,32). ܟܳܐܶܐ ܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܬܳܢܺܝܢ.

 ܦܠܺܝܪܽܘܦܽܘܪܺܝܰܐ ܢܽܘܗܳܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܒܩܶܦܠܶܐܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܬܺܝܢ. ܐܳܦܶܢ ܐܰܡܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܗܶܟܣܺܝܩܳܝܳܐ ܠܳܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܳܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܳܕܪܳܐ ܠܰܘ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܠܬܽܘܪܳܨ ܡܰܡܠܠܳܐ ܡܰܘܫܶܛ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܥܳܗܢܳܝܬܳܐ ܚܫܰܚܬܶܗ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܰܘܬܳܦ̈ܘܳܬܳܐ ܘܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܙܩܺܝ̈ܦܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬܶܗ

 ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ. ܗܳܝ̇ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܙܩܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܩܽܘ̣ܡ ܒܘܰܐܘ ܦܳܩܶܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܶܢ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ. ܓܽܘ̇ܡ ܒܘܰܐܘ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܒܰܙܩܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܩ̇ܳܐܶܡ ܒܳܐܠܰܦ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܒܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܓ̇ܳܐܶܡ ܒܳܐܠܰܦ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܒܰܙܩܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܓܳܝܪܺܝܢ ܒܰܙܩܳܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܳܡ̇ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܒܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܓܳܪܺܝܢ ܒܰܙܩܳܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܒܰܙܩܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܕܰܒܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܡܶܠ̈ܰܝ ܫܡܳܐ ܡܺܝ̈ܡܳܝܳܬܳܐ ܕܠܳܡ̈ܰܕܳܝܳܢ ܒܶܠܥܳܕ ܘܰܐܘ ܥܨܺܝܨܬܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ. ܐܰܝܟ ܘܶܐܬܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܰ‎ܠܽܘܗܺܝܡ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ (Job. 1,6). ܘܒܰܡܫܰܢܝ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܒܘܰܐܘ ܕܰܥܨܺܝܨܳܐ ܒܰܐܪܺܝܟܽܘ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ̈ܺܐܦܶܐ ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ (Matth. 3,9). ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܒܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܒܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܠܡܶܥܰܠ ܒܰܫܠܳܝ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܥܰܠ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܥ̣ܰܠ (Joa. 20,5). ܘܒܰܡܫܰܢܝ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܠܡܰܥܳܠܽܘ ܒܰܥܨܳܨܳܗ̇ ܐܰܪܺܝܟܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܒܠܳܡܰܕܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܒܠܳܐ ܠܳܡܰܕܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܘܰܒܕܰܒܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܙܩܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܥܳܐܠܳܐ ܘܰܐܘ ܕܰܥܨܺܝܨܳܐ ܒܰܐܪܺܝܟܽܘ. ܐܰܝܟ ܡܕܳܢܽܘ ܕܳܐܶܢ. ܡܓܳܪܽܘ ܓܳܐܰܪ. ܡܙܳܥܽܘ ܙܳܐܰܥ. ܡܩܳܡܽܘ ܩܳܐܶܡ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝ̈ܦܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܥܨܳܨܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܗܶܝܢ. ܕܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܒܟܰܪܝܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܒܰܙܩܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܣܳܝܡܳܐ ܒܝܽܘܕ ܗܺܝ. ܘܒܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ. ܙܳܐܡܳܐ ܒܳܐܠܰܦ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܕܠܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܡܶܬܟ̈ܰܬܒܳܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܥܳܐܠܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܥ̈ܳܐܠܳܢ. ܕܡܶܢ ܐܳ‎ܠܰܦ ܠܳܐ ܦܳܪ̈ܩܳܢ. ܘܗܳܝ̇ ܕܒܰܙܩܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܢܩܽܘܡ ܗܺܝ. ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ. ܘܒܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܢܶܥܽܘܠ. ܒܰܪܒܳܨܳܗ̇. ܘܗܳܝ ܕܒܰܙܩܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܩܳܡܶܬ ܐܶܢܳܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܒܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܥܶܠܶܬ ܐܶܢܳܐ. ܒܰܪܒܳܨܳܗ̇. ܘܗܳܝ ܕܒܰܙܩܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܡܩܳܡ ܒܰܫܠܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܙܩܳܦ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܡܶܥܰܠ ܒܰܪܒܳܨ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܦܬܳܚ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܳܐ. ܕܳܐܦ ܒܰܙܩܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܪܳܒܨܳܐ ܠܡܺܝܡ. ܐܰܝܟ ܡܶܚܳܣ ܚܳܐܶܣ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܫܺܝܛܽܘܢ ܦܰܠܳܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܗܳܝ ܕܒܰܙܩܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܫܡܳܐ ܢܶܒܗܳܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܩܰܘܡܳܐ. ܩܺܝܡܳܐ. ܨܰܝܕܳܐ. ܕܺܝܢܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܘܒܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܛܢܳܢܳܐ. ܓܢܽܘܢܳܐ. ܚܰܫܳܐ. ܪܬܺܝܬܳܐ. ܥܶܬܳܐ. ܚܽܘܠܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (42,24). ܡܰܢܽܘ ܝܰܗܒ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܠܰܕܝܳܫܳܐ ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܒܙܳܙܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ(42,20) . ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܚܽܘ̇ܠܳܐ

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܢܶܒܗܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܥܦܺܝܦܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܥܶܠܰܬ ܦܬܳܚܗܶܝܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܓܶܙܬܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܘܦܰܘܕܳܐ ܘܥܶܬܳܐ. ܘܚܽܘ̇ܠܳܐ. ܒܗܽܘܦܳܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܓܶܙܬܳܐ ܫܶܢܰܝ̈ܟܝ ܐܰܝܟ ܓܙܳܪܳܐ ܕܰܓܙܺܝ̈ܙܳܬܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܣܚܽܘܬܳܐ (Cant. 4,2. 6,5) ܘܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܘܕܳܐ ܦܰܕܺܝܕܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܐܥܒܰܪ ܠܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܰܪܗܺܛܪܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܠܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܦܘ̈ܕܳܢ ܠܰܡܬܰܪܳܨܽܘ ܒܘܰܐܘ ܐܶܡܰܪ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܡܶܬܦܕܕ̈ܳܢ ܒܥܽܘܦܳܦ ܕܳܠܰܬ ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܕܥܽܘܡܪܳܐ ܬܽܘܒ. ܚܠܳܦ ܐܶܬܦܰܕܰܕ ܒܥܽܘܦܳܦ ܕܳܠܰܬ. ܐܶܬܬܦܺܝܕ ܒܝܽܘܕ ܐܶܡܰܪ. ܠܰܘ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܢ ܥܶܬܳܐ. ܒܢܶܟ̈ܣܰܝ ܝܰܬܡܳܐ ܡܶܬܥܰܬܬܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܚܽܘ̇ܠܳܐ ܚܠܰܠ ܫܰܒܬܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܠܳܐ ܥܕܺܝܠ

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܣܳܒܪܺܝܢ. ܕܳܐܦ ܒܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܥܰܦܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ (9,4). ܙܶܩ̈ܶܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܕܰܒܠ̈ܳܝܳܢ ܘܰܡܒܰܙ̈ܥܳܢ ܘܰܡܨܰܪܪ̈ܳܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܨܶܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܨܪܳܪܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܢ ܒܚ̈ܽܘܛܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܢܶܒ̈ܗܳܢܳܝ݂ܰܝ݂ ܡ̈ܶܠܶܐ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܥܦܺܝܦܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܬܚܰܫܠܺܝܢ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܩܰܕ̈ܰܡܝ. ܐܰܘ ܒܰܥܦܺܝܦܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܕܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܒܽܘܓܒܳܓܳܐ. ܒܽܘܕܒܳܕܳܐ. ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ. ܒܽܘܣܒܳܣܳܐ. ܓܽܘܫܓܳܫܳܐ. ܓܽܘܪܓܳܪܳܐ. ܕܽܘܡܕܳܡܳܐ. ܗܽܘܪܗܳܪܳܐ. ܙܽܘܥܙܳܥܳܐ. ܚܽܘܡܚܳܡܳܐ. ܚܽܘܣܚܳܣܳܐ. ܚܽܘܪܚܳܪܳܐ. ܚܽܘܬܚܳܬܳܐ. ܛܽܘܚܛܳܚܳܐ. ܛܽܘܦܛܳܦܳܐ. ܠܽܘܓܠܳܓܳܐ. ܠܽܘܗܠܳܗܳܐ. ܠܽܘܡܠܳܡܳܐ. ܡܽܘܪܡܳܪܳܐ. ܢܽܘܕܢܳܕܳܐ. ܣܽܘܡܣܳܡܳܐ. ܥܽܘܕܥܳܕܳܐ. ܥܽܘܠܥܳܠܳܐ. ܦܽܘܠܦܳܠܳܐ. ܦܽܘܬܦܳܬܳܐ. ܨܽܘܥܨܳܥܳܐ. ܩܽܘܚܩܳܚܳܐ. ܩܽܘܠܩܳܠܳܐ. ܩܽܘܣܩܳܣܳܐ. ܩܽܘܪܩܳܪܳܐ. ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܪܽܘܥܪܳܥܳܐ. ܪܽܘܦܪܳܦܳܐ. ܫܽܘܠܫܳܠܳܐ. ܬܽܘܡܬܳܡܳܐ. ܐܺܝܽܘܒ (5,14). ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܢܓܰܫܓܫܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (8,3). ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒ̈ܳܬܶܐ ܘܰܡܓܰܪܓܰܪ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܠܰܚܣܳܡܳܐ ܕܶܝܢ ܘܒܺܝܫ ܥܝܳܕܳܐ. ܡܗܰܪܗܳܪܽܘ ܡܗܰܪܗܪܳܐ ܠܶܗ ܗܳܝ̇. ܕܫܰܦܺܝܪ ܢܶܚܰܫ. ܐܳܦ ܒܨܰܥܪܶܗ ܘܩܽܘܠܩܳܠܶܗ ܢܶܫܪܶܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܝܳܕܥܺܝܬܽܘܢ ܠܟܽܘ̈ܕܢܰܘܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܫܢܰܘ. ܘܰܠܓܽܘܪܓܳܪܳܐ ܗܰܘ̇ ܫܟܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܪܰܥܪܥܰܬ ܘܶܐܬܒܰܣܒܣܰܬ. ܘܰܒܓܰܪ̈ܡܶܐ ܘܰܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 12,20). ܘܰܫܪܳܓܳܐ ܕܰܡܛܰܦܛܶܦ ܠܳܐ ܢܰܕܥܶܟ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (54,11). ܡܡܰܟܰܟܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܥܰܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܐܰܬ ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (14,1, comp. 25,8) ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܩܰܠܩܠܶܗ ܠܶܫܳܢܶܗ. ܘܩܳܠܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܩܽܘܣܩܳܣܳܐ ܕܓܰܪ̈ܡܶܐ ܦܰܚ̈ܙܶܐ ܘܙܰܠ̈ܺܝܠܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܩܽܘܚܩܰܚ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܳܕܪܺܝܢ. ܡܶܢ ܪܺܫ ܛܽܘܪܳܐ ܠܰܫܦܽܘܠܳܐ. ܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܒܥܰܦܪܳܐ. ܡܶܬܚܰܡܚܰܡ. ܘܛܽܘܚܛܳܚܳܐ ܕܓܰܠ̈ܠܰܝ ܝܰܡܳܐ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܡܠܰܗܠܗܳܐ ܘܰܡܨܰܥܪܳܐ. ܘܰܠܝܰܘܢܳܐ ܒܽܘܓܒܳܓܳܐ ܕܰܒܓܰܓܰܪܬܳܐ ܦܠܰܓ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܕܰܡܕܶܡ ܫܽܘܚܢܶܗ ܘܰܐܬܪܰܗܰܠ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܠܰܙܩܺܝ̈ܦܳܬ ܪܺܝܫܳܐ

 ܕܰܒܫܽܘܚܠܳܦ ܐܶܣܟܺܡ̈ܰܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܛܽܘ̈ܦܣܰܝ ܢܰܩܺܝ̈ܦܘܳܬܳܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܳܝܳܬܳܐ ܬܽܘܒ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܚܳܫ̈ܳܢ. ܕܰܒܟܽܠ ܐܶܣܟܺܝܡ ܢܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܐܶ‎ܠܨܰܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܡܫܰܢܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܗ̇ܳܘܝܳܐ. ܘܰܒܕܰܒܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܒܰܕܕܳܢܶܬ ܐܶܢܳܐ. ܘܕܳܢܬܳܢܝ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܕܳܨܶܬ ܐܶܢܳܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܕܳܨܬܳܢܝ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܫܰܢ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܕܰܒܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܠܬܰܚܘܺܝ ܚܳܫ̈ܚܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܰܕ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܡܫܰܢܝܳܢܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܢ. ܐܰܘ ܒܛܶܟܢܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܩܺܝܡ. ܟܝܳܢ̈ܳܝܳܬ ܫܽܘܢܳܝܳܐ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ. ܕܰܒܗܶܝܢ ܛܶܟ̈ܢܳܝܳܬܶܗ ܢܶܬܦܰܚ̈ܡܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܥܳܒܽܘܕܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܕܳܢܶܬ. ܕܳܢܢܰܢ. ܐܰܝܟ ܣܳܡܢ ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ. ܘܣܳܡܢܰܢ. ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ. ܐܶܕܽܘܢ. ܢܕܽܘܢ ܚܢܰܢ. ܘܰܒܥܳܒܽܘܕܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܕܳܢܬ. ܕܳܢܬܽܘܢ. ܕܳܢܬܝ. ܕܳܢ̈ܬܶܝܢ. ܬܕܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܕܽܘܢܽܘܢ. ܕܽܘܢ. ܕܽܘܢܘ. ܕܽܘܢܽܘܢ. ܬܕܽܘܢܺܝܢ. ܕܽܘܢܝ. ܬܕܽܘ̈ܢܳܢ. ܕܽܘ̈ܢܝ. ܕܽܘ̈ܢܶܝܢ. ܘܰܒܥܳܒܽܘܕܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܕܳܢ. ܕܳܢܘ. ܕܳܢܽܘܢ. ܕܳܢܰܬ. ܕܳܢ̈ܝ. ܕܳܢܶܝ̈ܢ. ܕܳܐܶܢ. ܕܳܝܢܺܝܢ. ܢܕܽܘܢ ܗܽܘ. ܢܕܽܘܢܽܘܢ. ܕܳܝܢܳܐ. ܕܳܝ̈ܢܳܢ. ܬܕܽܘܢ ܗܺܝ. ܢܕܽܘ̈ܢܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܕܳܢܬܳܢܝ. ܕܳܢܬܳܢ. ܕܳܢܬܽܘܢܳܢܝ. ܕܳܢܬܽܘܢܳܢ. ܕܳܢܬܺܝܢܝ. ܕܳܢܬܺܝܢ. ܕܳܢܬܶܝ̈ܢܳܢܝ. ܕܳܢܬܶܝ̈ܢܳܢ. ܕܽܘܢܰܝܢܝ. ܕܽܘܢܰܝܢ. ܕܽܘܢܽܘܢܝ. ܕܽܘܢܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܕܽܘܢܽܘܢܳܢܝ. ܕܽܘܢܽܘܢܳܢ. ܕܽܘܢܺܝܢܝ. ܕܽܘܢܺܝܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܕܽܘܢܺܝܢܺܝܢܝ. ܕܽܘܢܺܝܢܺܝܢ. ܕܽܘܢܶܝ̈ܢܳܢܝ. ܕܽܘ̈ܢܶܝܢܳܢ. ܬܕܽܘܢܰܝܢܝ ܠܺܝ. ܬܕܽܘܢܰܝܢ ܠܰܢ. ܬܕܽܘܢܽܘܢܳܢܝ. ܬܕܽܘܢܽܘܢܳܢ. ܬܕܽܘܢܺܝܢܳܢܝ. ܬܕܽܘܢܺܝܢܳܢ ܐܰܝܟ ܬܰܪܓܙܺܝܢܳܢܝ ܒܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ. ܬܕܽܘܢܺܝܢܺܝܢܝ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܕܰܠܡܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܐܩܺܝܡܬܺܝܢܝ. ܕܰܬܨܽܘܕܺܝܢܺܝܢܝ ܐܶܨܛܰܢܰܥܬܝ. ܬܕܽܘܢܺܝܢܺܝܢ. ܬܕܽܘ̈ܢܳܢܳܢܝ. ܬܕܽܘ̈ܢܳܢܳܢ. ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܕܳܢܰܢܝ. ܕܳܢܰܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ (I Cor. 4,9). ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܰܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܗܽܘ ܣܳܡܰܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ. ܕܳܢܽܘܢܝ. ܕܳܢܽܘܢ. ܕܳܢܬܰܢܝ. ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܗܳܝ̇ ܠܺܝ. ܕܳܢܬܰܢ. ܕܳܢܳܢ̈ܝ. ܕܳܢܶܝ̈ܢܳܢܝ. ܕܳܢ̈ܳܢ. ܕܳܢܶܝ̈ܢܳܢ. ܢܕܽܘܢܰܢ. ܢܕܽܘܢܽܘܢܳܢܝ. ܢܕܽܘܢܽܘܢܳܢ. ܬܕܽܘܢܰܢܝ ܗܳܢܰܘ ܗܳܝ ܠܺܝ. ܬܕܽܘܢܰܢ. ܢܕ̈ܽܘܢܳܢܳܢܝ. ܢܕܽܘ̈ܢܳܢܳܢ. ܐܰܝܟ ܢܥܺܝܪ̈ܳܢܳܢ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܕܳܢܬܳܟ. ܕܳܢܬܟܽܘܢ. ܕܳܢܬܶܟܝ. ܕܳܢܬܟܶܝܢ. ܕܳܢܢܳܟ. ܕܳܢܢܳܟܽܘܢ. ܕܳܢܢܶܟܝ. ܕܳܢ̈ܢܳܟܶܝܢ. ܐܶܕܽܘܢܳܟ. ܐܶܕܽܘܢܟܽܘܢ. ܐܶܕܽܘܢܶܟܝ. ܐܶܕܽܘܢܟܶܝܢ. ܢܕܽܘܢܳܟ ܗܳܢܰܘ ܚܢܰܢ ܠܳܟ. ܢܕܽܘܢܟܽܘܢ. ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܚܢܰܢ ܠܟܽܘܢ. ܢܕܽܘܢܶܟܝ. ܢܕܽܘܢܟܶܝܢ. ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܕܳܢܳܟ. ܕܳܢܟܽܘܢ. ܕܳܢܶܟܝ. ܕܳܢܟܶܝ̈ܢ. ܕܳܢܽܘܟ. ܕܳܢܽܘܟܽܘܢ. ܕܳܢܽܘܟܝ. ܕܳܢܽܘ̈ܟܶܝܢ. ܕܳܢܬܳܟ. ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܕܳܢܰܬܟܽܘܢ. ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ. ܕܳܢܬܶܟܝ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܕܳܢܰܬ̈ܟܶܝܢ. ܕܳܢ̈ܳܟ ܗܳܢܰܘ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܕܳܢܶܝ̈ܢܳܟ. ܕܳܢ̈ܟܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܳܢܶܝ̈ܢܳܟܽܘܢ. ܕܳܢܶܟܝ ܗܳܢܰܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܶܟܝ. ܕܳܢܶܝ̈ܢܶܟܝ. ܕܳܢ̈ܟܶܝܢ ܗܳܢܰܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܟܶܝܢ. ܕܳܢܶܝ̈ܢܳܟܶܝܢ. ܢܕܽܘܢܰܟ ܗܰܘ̇. ܢܕܽܘܢܟܽܘܢ. ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ. ܢܕܽܘܢܶܟܝ. ܢܕܽܘ̈ܢܟܶܝܢ. ܢܕܽܘܢܽܘܢܳܟ. ܢܕܽܘܢܽܘܢܳܟܽܘܢ. ܢܕܽܘܢܽܘܢܶܟܝ. ܢܕܽܘܢܽܘ̈ܢܳܟܶܝܢ. ܬܕܽܘܢܳܟ. ܬܕܽܘܢܟܽܘܢ. ܬܕܽܘܢܶܟܝ. ܬܕܽܘ̈ܢܟܶܝܢ. ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ. ܢܕܽܘ̈ܢܳܢܳܟ. ܢܕܽܘ̈ܢܳܢܳܟܽܘܢ. ܢܕܽܘܢܳܢ̈ܶܟܝ. ܢܕܽܘܢܳܢ̈ܟܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܕܳܢܬܶܗ. ܕܳܢܬܳܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܐܶܢܳܐ ܠܗܳܝ̇. ܕܳܢܢܳܝܗܝ. ܕܳܢܢܳܗ̇. ܐܶܕܽܘܢܺܝܘܗܝ. ܐܶܕܽܘܢܶܗ. ܐܶܕܽܘܢܺܝܗ̇. ܢܕܽܘܢܺܝܘܗܝ. ܢܕܽܘܢܺܝܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܚܢܰܢ. ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܕܳܢܬܳܝܗܝ. ܕܳܢܬܳܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܳܝ̇. ܕܳܢܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܕܳܢܬܽܘܢܳܗ̇. ܕܳܢܬܺܝܘܗܝ. ܕܳܢܬܺܝܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܚܳܬܶܟܝ. ܕܳܢܬܶܝ̈ܢܳܝܗܝ. ܕܳܢ̈ܬܶܝܢܳܗ̇. ܕܽܘܢܳܝܗܝ. ܕܽܘܢܶܝܗ̇. ܕܽܘܢܽܘܢܳܝܗܝ. ܕܽܘܢܽܘܢܳܗ̇. ܘܰܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܘܚܳܫܽܘ̈ܫܘܳܬܳܐ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܢܶܝܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܽܘܢܽܘܢܳܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܕܽܘܢܽܘܢܳܗܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܽܘܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܽܘܢܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܬܕܽܘܢܺܝܘܗܝ. ܬܕܽܘܢܶܗ. ܬܕܽܘܢܺܝܗ̇. ܬܕܽܘܢܽܘܢܳܝܗܝ. ܬܕܽܘܢܽܘܢܶܗ. ܬܕܽܘܢܽܘܢܳܗ̇. ܬܕܽܘܢܺܝܢܳܝܗܝ. ܬܕܽܘܢܺܝܢܺܝܗ̇. ܬܕܽܘ̈ܢܳܢܳܝܗܝ. ܬܕܽܘ̈ܢܳܢܳܗ̇. ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܕܳܢܶܗ. ܕܳܢܳܗ̇. ܕܳܢܽܘܗܝ. ܕܳܢܽܘܗ̇. ܕܳܢܬ݂ܶܗ. ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܕܳܢܬܳܗ̇. ܕܳܢܳܝܗ̈ܝ. ܕܳܢܶܝܢܳܝܗ̈ܝ. ܕܳܢܶܝ̈ܢܳܗ̇. ܢܕܽܘܢܺܝܘܗܝ. ܢܕܽܘܢܺܝܗ̇. ܢܕܽܘܢܽܘܢܳܝܗܝ. ܢܕܽܘܢܽܘܢܳܗ̇. ܬܕܽܘܢܺܝܘܗܝ ܗܳܢܰܘ ܗܳܝ̇ ܠܗܰܘ̇. ܬܕܽܘܢܺܝܗ̇. ܢܕܽܘ̈ܢܳܢܳܝܗܝ. ܢܕܽܘ̈ܢܳܢܳܗ̇. ܡܚܰܬܚܶܬ ܫܶܡܥܳܐ ܕܰܙܡܳܪܶܗ܇ ܠܟܽܠ ܐܶܕܢܺܝ̈ܢ ܕܰܢܨܽܘ̈ܬܳܢܳܝܗܝ. ܒܰܙܩܳܦ ܬܰܘ ܘܢܽܘܢ. ܕܳܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܘܕܳܢܗܶܝܢ. ܘܕܳܢܽܘܗܽܘܢ. ܘܕܳܢܽܘܗܶܝܢ. ܘܕܳܢܰܬܗܽܘܢ. ܘܕܳܢܰܬܗܶܝܢ. ܘܕܳܢܶܝ̈ܢܳܗܽܘܢ. ܘܕܳܢܶܝ̈ܢܳܗܶܝܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܣܒܺܝ̈ܣܳܢ ܥܰܩܪ̈ܳܢ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܦܰܚܶܡ ܐܰܩ̇ܺܝܡܶܬ. ܐܰܩܺܝܡܬ. ܐܰܩܺܝܡ. ܐܰܩܺܝܡܬܳܢܝ. ܐܰܩܺܝܡܰܢܝ. ܐܰܩܺܝܡܬܳܟ. ܐܰܩܺܝܡܢܳܟ. ܐܰܩܺܝܡܬܶܗ. ܐܰܩܺܝܡܬܳܝܗܝ. ܐܰܩܺܝܡܶܗ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܚܘ̈ܳܬܗܶܝܢ.

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܠܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܪܺܝܫܳܐ

 ܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܡܰܢ ܒܶܙܶܬ. ܒܰܙܢ. ܒܰܙܢܰܢ. ܐܶܒܽܘܙ. ܢܶܒܽܘܙ ܚܢܰܢ. ܒܰܙܬ. ܒܰܙܬܽܘܢ. ܒܰܙܬܝ. ܒܰܙܬܶܝܢ. ܬܶܒܽܘ̇ܙ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܶܒܙܽܘܢ. ܒܽܘ̇ܙ. ܒܽܘ̇ܙܘ. ܒܽܘ̇ܙܽܘܢ. ܬܶܒܙܺܝܢ. ܒܽܘ̇ܙܝ. ܬܶܒ̈ܙܳܢ. ܒܽܘ̇ܙ̈ܝ. ܒܽܘ̇ܙܶܝ̈ܢ. ܒܰܙ. ܒܰܙܘ. ܒܰܙܽܘܢ. ܒܶܙܰܬ. ܒܰܙ̈ܝ. ܒܰܙ̈ܶܝܢ. ܒܳܐܶܙ. ܒܳܙܺܝܢ. ܢܶܒܽܘ̇ܙ ܗܽܘ̇. ܢܶܒܙܽܘܢ. ܒܳܙܳܐ. ܒܳܙ̈ܳܢ. ܬܶܒܽܘ̇ܙ ܗܳܝ̇. ܢܶܒ̈ܙܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܰܢ ܒܰܙܬܳܢܝ. ܒܰܙܬܳܢ. ܒܰܙܬܽܘܢܳܢܝ. ܒܰܙܬܽܘܢܳܢ. ܒܰܙܬܺܝܢܝ. ܒܰܙܬܺܝܢ. ܒܰܙ̈ܬܶܝܢܳܢܝ. ܒܰܙ̈ܬܶܝܢܳܢ. ܒܽܘ̇ܙܰܝܢܝ. ܒܽܘ̇ܙܰܝܢ. ܒܽܘ̇ܙܽܘܢܝ. ܒܽܘ̇ܙܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܽܘ̇ܙܽܘܢܳܢܝ. ܒܽܘ̇ܙܽܘܢܳܢ. ܒܽܘ̇ܙܺܝܢܝ. ܒܽܘ̇ܙܺܝܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܽܘ̇ܙܺܝܢܺܝܢܝ. ܒܽܘ̇ܙܺܝܢܺܝܢ. ܒܽܘ̇ܙܶܝ̈ܢܳܢܝ. ܒܽܘ̇ܙܶܝ̈ܢܳܢ. ܬܶܒܙܰܢܝ ܗܳܢܰܘ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܬܶܒܙܰܢ. ܬܶܒܙܽܘܢܳܢܝ. ܬܶܒܙܽܘܢܳܢ. ܬܶܒܙܺܝܢܳܢܝ. ܬܶܒܙܺܝܢܳܢ. ܬܶܒܙܺܝܢܺܝܢܝ. ܬܶܒܙܺܝܢܺܝܢ. ܬܶܒ̈ܙܳܢܳܢܝ. ܬܶܒ̈ܙܳܢܳܢ. ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܶܝܢ܇ ܒܰܙܰܢܝ. ܒܰܙܰܢ. ܒܰܙܽܘ̣ܢܝ. ܒܰܙܽܘ̣ܢ. ܒܰܙܬܰܢܝ. ܒܰܙܬܰܢ. ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܒܰܙܳܢ̈ܝ ܗܳܢܰܘ ܠܺܝ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܒܰܙܶܝ̈ܢܳܢܝ. ܒ̈ܰܙܳܢ ܗܳܢܰܘ ܠܰܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܒܰܙܶܝ̈ܢܳܢ. ܢܶܒܙܰܢܝ. ܢܶܒܙܰܢ. ܢܶܒܙܽܘܢܳܢܝ. ܢܶܒܙܽܘܢܳܢ. ܬܶܒܙܰܢܝ ܗܳܢܰܘ ܗܳܝ ܠܺܝ. ܬܶܒܙܰܢ. ܢܶܒ̈ܙܳܢܳܢܝ. ܢܶܒ̈ܙܳܢܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܢ ܒܰܙܬܳ݁ܟ. ܒܰܙܬ݁ܟܽܘܢ. ܒܰܙܬܶܟܝ. ܒܰܙܬ݁ܟܶܝܢ. ܒܰܙܢܳܟ. ܒܰܙܢܳܟܽܘܢ. ܒܰܙܢܶܟܝ. ܒܰܙܢܳܟܶܝܢ. ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ. ܐܶܒܙܳܟ. ܐܶܒܽܘ̇ܙܟܽܘܢ. ܐܶܒܙܶܟܝ. ܐܶܒܽܘ̇ܙܟܶܝܢ. ܢܶܒܙܳܟ ܗܳܢܰܘ ܚܢܰܢ ܠܳܟ. ܢܶܒܽܘ̇ܙܟܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܚܢܰܢ ܠܟܽܘܢ. ܢܶܒܙܶܟܝ. ܢܶܒܽܘ̇ܙܟܶܝܢ. ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܙܳܟ. ܒܰܙܟܽܘܢ. ܒܰܙܶܟܝ. ܒܰܙܟܶܝܢ. ܒܰܙܽܘܟ. ܒܰܙܽܘܟܽܘܢ. ܒܰܙܽܘܟܝ. ܒܰܙܽܘܟܶܝܢ. ܒܰܙܬ݂ܳܟ ܗܳܢܰܘ ܗܳܝ̇ ܠܳܟ. ܒܶܙܰܬ݂ܟܽܘܢ. ܒܰܙܬ݂ܶܟܝ. ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܒܶܙܰܬܟܶܝܢ. ܒܰܙ̈ܳܟ. ܒܰܙܶܝ̈ܢܳܟ. ܒܰܙ̈ܟܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܒܰܙܶܝ̈ܢܳܟܽܘܢ. ܒܰܙܶܟ̈ܝ ܗܳܢܰܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܶܟܝ. ܒܰܙܶܝ̈ܢܶܟܝ. ܒܰܙ̈ܟܶܝܢ ܗܳܢܰܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܟܶܝܢ. ܒܰܙܶܝ̈ܢܳܟܶܝܢ. ܢܶܒܙܳܟ. ܢܶܒܽܘ̇ܙܟܽܘܢ. ܢܶܒܙܶܟܝ. ܢܶܒܽܘ̇ܙܟܶܝܢ. ܢܶܒܙܽܘܢܳܟ. ܢܶܒܙܽܘܢܳܟܽܘܢ. ܢܶܒܙܽܘܢܶܟܝ. ܢܶܒܙܽܘܢܳܟܶܝܢ. ܬܶܒܙܳܟ. ܬܶܒܽܘ̇ܙܟܽܘܢ. ܬܶܒܙܶܟܝ. ܬܶܒܽܘܙܟܶܝܢ. ܢܶܒ̈ܙܳܢܳܟ. ܢܶܒܙܳܢܳܟ̈ܽܘܢ. ܢܶܒܙܳܢܶܟ̈ܝ. ܢܶܒܙܳܢ̈ܟܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܢ ܒܰܙܬܶ݁ܗ. ܒܰܙܬܳ݁ܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܐܶܢܳܐ ܠܗܰܘ ܘܰܠܗܳܝ̇. ܒܰܙܢܳܝܗܝ. ܒܰܙܢܳܗ̇. ܐܶܒܙܺܝܘܗܝ. ܐܶܒܙܶܗ. ܐܶܒܙܺܝܗ̇. ܢܶܒܙܺܝܘܗܝ. ܢܶܒܙܺܝܗ̇ ܚܢܰܢ. ܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܙܬܳܝܗܝ. ܒܰܙܬܳܗ̇. ܒܰܙܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܒܰܙܬܽܘܢܳܗ̇. ܒܰܙܬܺܝܘܗܝ. ܒܰܙܬܺܝܗ̇. ܒܰܙܬܶܝܢܳܝܗܝ. ܒܰܙܬܶܝܢܳܗ̇. ܒܽܘ̇ܙܳܝܗܝ. ܒܽܘ̇ܙܶܝܗ̇. ܒܽܘ̇ܙܽܘܢܳܝܗܝ. ܒܽܘ̇ܙܽܘܢܳܗ̇. ܬܶܒܙܺܝܘܗܝ. ܬܶܒܙܶܗ. ܬܶܒܙܺܝܗ̇. ܬܶܒܙܽܘܢܳܝܗܝ. ܬܶܒܙܽܘܢܶܗ. ܬܶܒܙܽܘܢܳܗ̇. ܬܶܒܙܺܝܢܳܝܗܝ. ܬܶܒܙܺܝܢܺܝܗ̇. ܬܶܒܙܳܢܳܝ̈ܗܝ. ܬܶܒ̈ܙܳܢܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܒܰܙܶܗ. ܒܰܙܳܗ̇. ܒܰܙܽܘܗܝ. ܒܰܙܽܘܗ̇. ܒܰܙܬ݂ܶܗ. ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܒܰܙܬܳܗ̇. ܒܰܙܳܝ̈ܗܝ. ܒܰܙܶܝܢܳܝ̈ܗܝ. ܒܰܙܶܝ̈ܢܳܗ̇. ܢܶܒܙܺܝܘܗܝ. ܢܶܒܙܺܝܗ̇. ܢܶܒܙܽܘܢܳܝܗܝ. ܢܶܒܙܽܘܢܶܗ. ܢܶܒܙܽܘܢܳܗ̇. ܬܶܒܙܺܝܘܗܝ ܗܳܢܰܘ ܗܳܝ̇ ܠܗܰܘ̇. ܬܶܒܙܺܝܗ̇. ܢܶܒܙܳܢܳܝ̈ܗܝ. ܢܶܒ̈ܙܳܢܳܗ̇.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܦܰܚܶܡ. ܐܰܥܠܶܬ. ܐܰܥܶܠܬ. ܐܰܥܶܠ. ܐܰܥܶܠܬܰܢܝ. ܐܰܥܠܰܢܝ. ܐܰܥܶܠܬܳܟ. ܐܰܥܶܠܢܳܟ. ܐܰܥܶܠܬܶܗ. ܐܰܥܶܠܢܳܝܗܝ. ܐܰܥܠܶܗ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܳܬܗܶܝܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܚܕ̈ܳܢܳܝܳܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܬܳܡܢܝܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ

 ܟܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܫܰܠܝܰܬ ܪܺܫܐܳ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܺܝܬܶܗ. ܘܫܰܠܝܰܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܐܰܘ ܟܪܺܝܗܰܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܚܠܺܝܡܬܶܗ. ܘܰܟܪܺܝܗܰܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܐܰܘ ܒܝܽܘܕ ܡܫܰܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܚܕܺܝ. ܐܰܘ ܒܳܐܠܰܦ. ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܘ ܒܢܽܘܢ ܡܫܰܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܢ̣ܘܳܐ. ܐܰܘ ܠܰܘ ܒܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܩ̣ܪܳܐ. ܘܰܚܠܺܝܡܰܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܐܰܘ ܪܒܺܝܨܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܡܶܟ܇ ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܒܝܰܕ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܦܳܬܽܘܚܬܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܦܳܬܽܘܚܬܳܐ. ܘܗܳܝ̇ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܢܽܘܢ ܡܫܰܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܢܒܰܥ. ܐܰܘ ܠܰܘ ܒܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܡܰܥ. ܘܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗܳܟܘܳܬ. ܐܰܘ ܒܢܽܘܢ ܡܫܰܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܢܣܰܒ. ܐܰܘ ܠܰܘ ܒܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܣܡܰܟ. ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܝܰܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܐܰܘ ܟܪܺܝܗܰܬ ܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܚܠܺܝܡܬܶܗ. ܘܰܟܪܺܝܗܰܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܐܰܘ ܒܳܐܠܰܦ ܡܫܰܪܝܳܐ ܐܰܘ ܒܝܽܘܕ. ܘܗܳܝ ܕܒܳܐܠܰܦ ܡܫܰܪܝܳܐ. ܐܰܘ ܒܳܐܠܰܦ ܡܫܰܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܝܽܘܕ ܐܰܝܟ ܐܰܣܺܝ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܶܙܰܠ. ܘܗܳܝ ܕܰܒܝܽܘܕ ܡܫܰܪܝܳܐ. ܐܰܘ ܙܩܺܝܦܳܐ. ܡܶܨܥܳܝܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܝܺܡܳܐ. ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܝܺܕܰܥ. ܐܰܘ ܪܒܺܝܨܳܐ ܐܰܝܟ ܝܺܪܶܬ ܘܰܚܠܺܝܡܰܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܐܰܘ ܪܒܺܝܨܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܗܰܠܶܟ. ܐܰܘ ܚܒܺܝܨܳܐ ܐܰܝܟ ܨܰܠܺܝ. ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܒܝܰܕ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܦܳܬܽܘܚܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܰܚ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܦܳܬܽܘܚܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܝܰܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܕܰܒܩܶܦܠܶܐܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܕܒܳܬܪܶܗ ܡܶܬܒܰܚ̈ܢܳܢ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܚܕܺܝ ܢܟܳܐ. ܩܪܳܐ. ܕܡܶܟ. ܢܒܰܥ. ܫܡܰܥ. ܢܣܰܒ. ܣܡܰܟ. ܐܶܬܳܐ. ܐܰܣܺܝ. ܐܶܙܰܠ. ܝܺܡܳܐ. ܝܺܕܰܥ. ܝܺܪܶܬ. ܗܰܠܶܟ. ܨܰܠܺܝ. ܫܰܒܰܚ. ܒܰܝܰܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܰܠ̈ܝܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ̈ܳܝܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ

 ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ. ܐܰܝܟ ܒܪܳܐ. ܓܒܳܐ. ܓܪܳܐ. ܕܡܳܐ ܗܓܳܐ. ܗܘܳܐ. ܗܢܳܐ. ܙܟܳܐ. ܚܙܳܐ. ܚܝܳܐ. ܚܕܳܐ. ܚܡܳܐ. ܛܘܳܐ. ܛܥܳܐ. ܛܦܳܐ. ܛܫܳܐ. ܟܐܳܐ. ܟܣܳܐ. ܟܦܳܐ. ܡܛܳܐ. ܡܠܳܐ. ܡܫܳܐ. ܢܨܳܐ. ܢܟܳܐ. ܢܫܳܐ. ܣܚܳܐ. ܥܢܳܐ. ܥܦܳܐ. ܥܨܳܐ. ܥܪܳܐ. ܦܢܳܐ. ܨܠܳܐ. ܩܠܳܐ. ܩܪܳܐ. ܪܒܳܐ. ܪܫܳܐ. ܫܕܳܐ. ܫܘܳܐ. ܫܠܳܐ. ܫܢܳܐ. ܬܠܳܐ. ܬܘܳܐ. ܬܢܳܐ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܟܕ ܐܰܝܟ ܡܳܛܶܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ. ܐܳܦ ܘܳܠܶܐ ܝܳܐܶܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܘܰܐܘ ܘܝܽܘܕ ܐܶܢܶܝܢ. ܡܛܳܐ ܡܰܢ ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܠܳܐ ܕܶܝܢ ܘܝܐܳܐ. ܒܰܫܠܳܝ ܘܰܐܘ ܘܝܽܘܕ ܘܠܳܐ ܣܳܟ. ܘܗܳܕܶܐ ܡܰܢ ܩܶܨܰܬ ܥܰܛܠܽܘܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܒܰܥܠܳܠ ܐܰܡܢܰܬ ܗܳܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܳܢ ܡܶܫܬܰܠ̈ܝܳܢ. ܕܰܢܩܰܒܠ̈ܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܡܶܬܟܰܠ̈ܝܳܢ ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܡܛܶܐ. ܬܶܡܛܶܐ. ܢܶܡܛܶܐ ܡܰܡܛܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܶܐܘܠܶܐ. ܬܶܘܠܶܐ. ܢܶܘܠܶܐ. ܡܰܘܠܶܐ. ܐܰܘ ܐܶܝܐܶܐ. ܬܶܝܐܶܐ. ܢܶܝܐܶܐ. ܡܰܝܐܶܐ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܠ̈ܝܳܢ ܗܳܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܳܢ ܟܽܠ ܗܽܘ̈ܦܳܟܺܝܢ ܒܰܕܠܺܝܠܽܘ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢ. ܐܰܝܟ ܘܳܠܶܐ. ܘܳܠܝܳܐ. ܘܳܠܶܝܢ. ܘܳܠ̈ܝܳܢ. ܝܳܐܶܐ. ܝܳܐܝܳܐ. ܝܳܐܝܶܢ. ܝܳܐ̈ܝܳܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ (I Cor. 11,13). ܝܳܐܶܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܕܟܰܕ ܓ̇ܠܶܐ̣ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܬܨܰܠܶܐ ܠܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 33,1). ܘܰܠܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܛܝܳܐ. ܫܺܝܪܰܬ ܫܺܝܪ̈ܺܝܢ (1,9). ܝܳܐܶܝܢ ܦܰܟܰܝ̈ܟܝ ܒܰܓܕܽܘ̈ܠܶܐ. ܒܰܪܒܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܡܳܛܶܝܢ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (52,7). ܡܳܐ ܝ̈ܳܐܝܳܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܡܣܰܒܪ̈ܰܝ ܫܠܳܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܛܝ̈ܳܢ.

 ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܓܒܰܝ̈ܳܗ̇ ܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܩ̈ܢܰܝܳܗ̇ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܓܰܪܝܳܐ ܒܬܰܨܒܺܝܬܳܐ. ܒܥܶܠܕܺܝܢܳܗ̇ ܗܽܘ ܬܰܨܒܺܝܬܳܗ̇. ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܕܡܰܘ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ܇ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܫܰܡܶܫܘ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܳܓܶܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܢܶܬܗܰܓܶܐ ܒܚܰܢܦܽܘܬܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܇ ܗܳܝ̇ ܕܚܰܣܺܝܪܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܝ̇ ܕܰܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪܒܳܨ ܘܰܐܘ. ܐܰܝܟ ܓ̇ܒܶܐ̣. ܩ̇ܪܶܐ̣. ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܟܽܠ ܕܳܐܟܶܠ ܠܳܐ ܗܳܢܶܐ ܠܶܗ܇ ܘܰܕܫܳܬܶܐ ܠܳܐ ܒܳܣܶܡ ܠܶܗ. ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ (I 3,20). ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܠܶܝ̈ܢ ܠܳܗ̇ ܘܰܚ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܡ̈ܰܬܠܶܐ (25,22) ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܚܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܩܰܪܩܰܦܬܶܗ. ܝܺܒܶܫܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܚܠܳܐ. ܚܡܰܘ ܘܶܐܬܦܰܪܰܟܘ ܐܺܝܠ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܛܘܳܬ ܬܰܡܳܢ ܐܳܣܽܘܛܽܘܬܳܐ ܕܰܣܟܺܝܪܺܝܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܝܰܥ̈ܢܶܐ. ܛܦܳܐ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܦܰܪܰܚܘ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܘܗܝ. ܘܕܰܛܫܳܐ ܒܰܚܠ̈ܺܠܶܐ ܢܶܥܓܰܘ̈ܗܝ. ܕܰܢܝܺܐܶܝܠ (comp. 8,26). ܟܣܺܝܘܗܝ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 24,5). ܘܰܟ̈ܦܝ ܐܰܦܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܫܰܦ̈ܛܶܐ (21,14). ܘܝܰܗܒܘ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܠ̈ܰܝ ܠܗܽܘܢ. ܒܙܰܪܥܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܳܫܝܳܐ. ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܠܩܽܘܝܳܡ ܝܰܬܡ̈ܶܝܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܠܳܩܛܳܐ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܕܪܳܡܶܝܢ ܚܳܨܽܘ̈ܕܶܐ ܘܡܰܣܠܶܝܢ. ܢܰܣܺܝܢ ܕܢܰܟܶܢ ܡܳܡܽܘܢܳܐ. ܘܰܪܚܶܡܢܳܝܗܝ ܒܳܬܰܪ ܕܢܰܟܶܢ. ܘܰܣܚ̈ܰܝ ܘܰܡܫ̈ܰܚܝ ܘܶܐܬܟܰܚܰܠ̈ܝ. ܘܰܥ̈ܢܰܝ ܗܳܢܶܝܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܕܥܳܦܶܐ ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܐܺܝܬ ܨܰܝܳܡܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (I Sam. 17,35). ܘܰܐܚܰܕܬܶܗ ܒܕܰܩܢܶܗ ܘܰܡܚܺܝܬܶܗ ܘܩܰܠܺܝܬܶܗ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 21,36). ܗܘܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܫܳܗܪܺܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܕܬܶܫܘܽܘܢ ܠܡܶܥܪܰܩ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܠܗܰܘ̇ ܥܳܠܡܳܐ ܫܘܰܘ (Luc. 20,35). ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 2,10). ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܪܰܬ ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܠܺܝܬܶܗ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 143,7). ܘܰܫܠܺܝܢܝ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܠܟܰܪܟܰܢ. ܘܰܫܠܳܐ ܐܰܣܩܶܗ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܰܠ̈ܝܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ

 ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܠܺܝ. ܓܙܺܝ. ܕܘܺܝ. ܕܟܺܝ. ܙܗܺܝ. ܚܣܺܝ. ܚܕܺܝ. ܚܠܺܝ. ܟܪܺܝ. ܠܐܺܝ. ܣܓܺܝ. ܣܪܺܝ. ܥܒܺܝ. ܦܐܺܝ. ܨܐܺܝ. ܣܡܺܝ. ܨܕܺܝ. ܨܗܺܝ. ܩܪܺܝ. ܪܘܺܝ. ܫܠܺܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 32,3). ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܬܩܶܬ ܒܠܺܝܘ ܓܰܪ̈ܡܰܝ. ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܐܶܬܚܰܒܰܠ̈ܝ. ܘܰܕܘܺܝ ܠܶܗ ܦܰܓܪܝ ܘܶܐܫܬܰܢܰܩ. ܗܰܘ̇ ܕܰܓܐܺܝ ܘܺܐܝܕܳܐ ܕܦܶܐܝܰܬ. ܗܳܐ ܒܫܰܘܝܽܘ ܒܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܶܝܢ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Lev. 15,28). ܘܶܐܢ ܕܶܟܝܰܬ ܡܶܢ ܕܡܳܗ̇. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (Thren. 4,7). ܕܟܝܺܘ ܢܙܺܝܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܚܰܠܒܳܐ. ܠܰܝܬ ܣܳܒܳܐ ܒܢܺܝܢܘܶܐ ܕܠܳܐ ܙܗܺܝ. ܘܠܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܫܪܺܝܚܳܐ ܕܠܳܐ ܚܣܺܝ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 1,47). ܘܚܶܕܝܰܬ ܪܽܘܚܝ ܒܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܝ. ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܣܪܺܝ ܠܶܗ (Joa. 11,39). ܘܟܰܕ ܣܠܶܩ ܠܶܐܠܦܳܐ ܫܶܠܝܰܬ ܪܽܘܚܳܐ (Matth. 14,32). ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܘܒܳܟ ܚܶܠܝܰܬ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܰܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Rom. 16,6). ܫܰܐܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܰܐܪܺܝܰܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܠܶܐܝܰܬ ܒܟܽܘܢ. ܘܗܳܢܶܝܢ ܠܐܺܝ̈ ܥܰܡܝ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ (Phil. 4,3). ܐܶܪܰܡܝܳܐ (Thren. 4,6). ܘܰܣܓܝ ܥܰܘܠܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܥܰܡܝ. ܒܡܳܠܰܚܬܳܐ ܡܶܠܚܳܐ ܣܶܪܝܰܬ. ܕܒܽܐܘ̇ܪܗܳܝ ܙܶܠܰܬ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܥܳܦ̈ܝ ܡܶܢ ܥܰܪ̈ܦܶܠܶܐ. ܘܰܥܒܺܝ ܘܰܥܫܶܢ ܥܰܡܛܳܢܳܐ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 2,5). ܘܣܰܓܺܝܰܐܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܨܶܕܝܰܬ. ܦܪܽܘܩܠܽܘܣ. ܨܐܺܝܘ ܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܨ̈ܐܺܝ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܨܶܐܝܰܬ ܟܽܠ ܫܰܪܒܰܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܣܶܡܝܰܬ ܟܽܠ ܥܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܒܰܪ ܣܪܰܦܺܝܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܐܶܢ ܩܶܪܝܰܬ ܠܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܪܶܕܝܳܐ ܕܟܶܦܣܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗܳܪܟܳܐ ܗܽܘ ܐܳܣܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܛܰܥܡܶܗ ܐܰܘܣܶܦ ܘܰܨܗܺܝ. ܡܶܢܝ ܗܽܘ ܥܶܒܪܰܬ ܣܰܦܣܺܪܶܗ. ܕܪܶܘܝܰܬ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܢܶܩܒܳܝܳܐ܇ ܡܶܢ ܫܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܫ̈ܠܺܝ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܒܰܚܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܡܙܰܕܶܩ. ܐܰܝܟ ܣ̈ܓܺܝ ܬܢܶܚ̈ܬܳܝ (Thren. 1,22). ܘܰܣܪ̈ܺܝ ܘܶܐܬܡ̈ܣܺܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܝ. ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ ܕܠܽܘܩܳܐ (23,56). ܘܰܒܫܰܒܬܳܐ ܫ̈ܠܰܝ ܐܰܝܟ ܕܰܦܩܺܝܕ. ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܗܺܝ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ. ܒܰܫܢܽܘܙܝܳܐ ܕܡܶܢ ܩܳܢܽܘܢܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܶܐ‎ܠܽܘ ܫܠܳܬ ܐܰܝܟ ܡܠܳܬ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ. ܫ̈ܠܰܝ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܡ̈ܠܰܝ ܟܠ̈ܰܝ ܩܪ̈ܰܝ. ܒܰܦܬܳܚܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܟܰܕ ܫܶܠܝܰܬ ܐܰܝܟ ܠܶܐܝܰܬ ܣܶܓܝܰܬ ܣܶܪܝܰܬ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܳܦ ܫ̈ܠܺܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܠܐܺܝ̈ ܐܺܝܕ̈ܰܝ. ܣ̈ܓܺܝ ܬܶܢܚ̈ܳܬܝ. ܣܪ̈ܺܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܝ ܒܰܚܒܳܨ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܫܠܳܬ ܓܶܝܪ ܘܰܫ̈ܠܰܝ. ܒܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ ܘܰܦܬܳܚܳܗ̇. ܠܰܘ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܕܠܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܳܬܝ̈ܳܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܫܠܳܬ ܒܰܪ̱ܬ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܒܰܫܢܽܘܙܝܳܐ ܐܳܦ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܫܠܳܬ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܥܶܠܰܬ ܠܳܐ ܫܠܳܬ ܕܰܡܢܰܫܩܳܐ ܪ̈ܶܓܠܰܝ (Luc. 7,45 Heracl.)

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ

 ܐܶܡܛܶܐ. ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ ܡܶܢܫܶܠܝ. ܘܶܐܡܰܛܶܐ. ܒܰܦܬܳܚܳܗ̇ ܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Phil. 3,11) ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܐܶܡܰܛܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܡܛܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢܫܶܠܝ. ܘܡܰܛܺܝ ܒܕܽܘܪܳܓܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 7,35). ܘܰܚܙܰܘ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܚܘܰܪ̈ܝ ܘܡܰܛܺܝ̈ ܠܰܚܨܳܕܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ. ܘܡܶܢ ܡܛܳܐ ܡܛܳܬ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܣܛܳܐ ܣܛܳܬ. ܘܡܶܢ ܡܰܛܺܝ ܡܰܛܝܰܬ. ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܦܰܢܺܝ ܦܰܢܝܰܬ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܚܰܪܬܶܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܥܠܰܝܢ ܡܶܛܝܰܬ (I Cor. 10,11) ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ ܩܳܪܶܝܢ ܛܳܥܶܝܢ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܡܛܳܐ ܐܰܝܟ ܫܕܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܫܕܳܬ ܒܰܫܠܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܚܕܺܝ. ܕܡܶܢܳܗ̇ ܚܶܕܝܰܬ. ܒܰܪܒܳܨ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ. ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܟܝܳܢܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܝܰܕܥܶܗ (Joa. 1,10). ܐܰܘ ܡܫܰܪܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܬܰܡܳܢ ܗܘܳܬ (Joa. 2,1). ܐܰܘ ܙܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܘܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ (Joa. 1,1). ܐܰܘ ܡܫܰܪܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܰܐܝܬܝܽܘܗܝ ܠܗܰܘ̇ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ ܣܰܡܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ (Joa. 9,13). ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ. ܗܳܘܝܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܙܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܝ̇ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܗܰܘ ܙܢܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܟܝܳܢܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ (Joa. 1,10). ܙܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܰܗܘܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܪܛܶܠܳܝ݂ܺܝ݂ܢ ܘܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ (Gen. 2,25)

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨܳܗ̇. ܐܳܦܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܕܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܠܺܝܥܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܒܠܺܝܨܬܳܐ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܩܰܕܺܝܡ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Rom. 6,20). ܟܰܕ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡܳܐ. ܡܚܰܪ̈ܪܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܗܳܢܰܘ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܘܰܐܝܟ ܡܛܳܐ ܘܡܰܛܺܝ ܗܘܳܐ ܘܗܰܘܺܝ. ܒܰܦܬܳܚ ܗܶܐ ܘܰܚܒܳܨ ܘܰܐܘ. ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܒܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܕܗܶܢܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܗܰܘܺܝܐܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܢܒܺܝܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܚܙܳܐ ܕܟܶܐܡܰܬ ܗܳܫܳܐ ܗܳܘܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ. ܒܕܽܘܟ ܡܰܢ ܣܽܘܟܳܠ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܩܰܢܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ (Luc. 20,38). ܘܗܳܢܳܐ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ (Joa. 11,4) ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܬ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܗܳܕܶܐ ܠܡܶܕܰܥ (Act. 1,7). ܗܳܢܰܘ ܠܰܝܬܶܝܗ̇. ܒܕܽܘܟ ܕܶܝܢ ܣܽܘܟܳܠ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗܘܳܬ (Luc. 20,4). ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ. ܘܒܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘܳܐ (Joa. 1,4). ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ (Joa. 1,8). ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܗܰܘ̇ ܢܽܘܗܪܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܰܠ ܢܶܗܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ. ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܰܝܢܳܐ. ܕܰܥܘܳܬܳܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܣܶܓܝܰܬ. ܘܥܰܠ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ. ܟܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ ܥܳܐܠܳܐ. ܡܰܢ ܫܽܘܘܕܳܥ ܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܨܶܝܕ ܗܰܘ̇ ܕܰܥܒܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܥܒܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶ‎ܠܺܝܫܒܰܥ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܙܰܒܢܳܐ ܕܬܺܐܠܰܕ (Luc. 1,57). ܘܙܰܒܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܬܺܐܢ̈ܶܐ (Marc. 11,13). ܥܰܠ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ. ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ. ܠܡܶܥܰܠ. ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠ̈ܰܝ ܢܶܫܘܶܐ. ܢܶܛܘܶܐ. ܢܶܬܘܶܐ. ܟܰܕ ܘܰܐܘ ܗܺܝ ܒܗܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܶܠܰܬ ܢܶܗܘܶܐ. ܢ̇ܗܶܐ̣ ܒܶܠܥܳܕ ܢܫܶܐ ܘܰܢܛܶܐ ܘܰܢܬܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܗܶܝܢ ܡܰܢ. ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܬܫܶܝܢ ܕܶܝܢ ܘܰܬܛܶܝܢ ܘܰܬܬܶܝܢ ܘܠܳܐ ܣܳܟ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܗܘܳܝ ܒܶܗ ܢܶܩܝܳܐ. ܠܰܓܙܳܪܳܐ. ܠܳܐ ܬܗܶܝܢ ܒܶܗ ܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܰܫܺܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܡܰܫܺܝ ܠܳܗ̇ ܟܽܠܡܳܐ ܕܰܚܙܳܬ ܡܶܢ ܨܶܒܬܳܐ ܐܶܢ ܬܶܟܦܽܘܪ ܒܶܗ. ܡܶܢ ܡܫܳܝܳܐ ܐܳܬܝܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܡܫܳܝܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܟܽܠ ܨܶܒܬܳܐ. ܘܰܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܳܗ̇ ܡܺܝܡ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܡܰܛܺܝ. ܡܰܠܺܝ. ܡܰܪܺܝ. ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܡܰܫܶܐ. ܕܰܐܡܢܰܬܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܳܗ̇ ܡܺܝܡ. ܒܰܕܡܶܢ ܢܶܫܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܰܝܟ ܡܰܟܶܐ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܣܳܘܰܚ ܠܗܽܘܢ ܘܰܡܚܰܕܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܰܫܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܝܶܠܕܰܬ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܐܫܺܝ ܥܰܘܠܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܢܽܘܢ ܕܰܢܨܳܐ. ܢܟܳܐ. ܢܫܳܐ. ܡܶܬܠܰܚܝܳܐ ܒܰܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ. ܒܕܰܡܙܰܥܙܰܥܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 45,24). ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܨܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܠܛܰܝܒܽܘ ܕܰܥܠܰܝܟ ܠܳܐ ܬܶܫܶܐ. ܘܰܠܬܰܡܺܝܡܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟܶܐ. ܘܢܰܨܶܐ ܐܰܘ ܡܰܨܶܐ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܘܡܺܝܡ ܠܰܝܬ. ܒܕܳܐܦܠܳܐ ܐܰܨܺܝ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳ‎ܠܰܦ ܐܺܝܬ. ܢܶܫܶܐ ܕܶܝܢ ܘܡܰܫܶܐ. ܘܢܰܟܶܐ. ܘܡܰܟܶܐ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܘܡܺܝܡ ܡܶܢ ܐܰܫܺܝ ܘܰܐܟܺܝ. ܠܰܘ ܠܳܐ ܐܺܝܬ. ܢܺܐܬܶܐ ܢܰܫܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܢܒܰܝܐܳܗ̇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܚܙܳܬ ܘܰܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܢܰܟܶܐ ܠܟܰܣܝܳܐ ܐܰܟܺܝ ܠܨܰܠܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܟܶܝܢ ܪܰܒܰܘ ܠܺܝ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܰܘ̈ܬܳܦܘܳܬܳܐ ܘܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܳܐ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܶܗ

 ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ. ܗܳܝ̇ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܒܳܐܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܚܳܝܶܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܪܒܳܨ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܚܳܕܶܐ. ܒܶܗ ܒܰܙܩܳܦܳܐ ܘܰܪܒܳܨ̊ܐ. ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܦܳܪܶܩ ܦܳܪܰܚ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܒܰܙܩܳܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܨܳܗܶܝܢ. ܒܶܗ ܒܰܙܩܳܦܳܐ ܘܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܨܳܒܥܺܝܢ ܨܳܪܦܺܝܢ. ܕܒܰܚܒܳܨܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܪܺܝܟܳܐ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܰܟܠܺܝܬ ܐܶܢܳܐ. ܒܝܽܘܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܰܒܠܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܒܝܽܘܕ. ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܕܶܚܠܶܬ ܫܶܩܠܶܬ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܨܠܳܐ ܢܶܨܠܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܒܰܪܒܳܨ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܶܢ ܨܗܺܝ ܢܶܨܗܶܐ ܒܗܽܘܢ ܒܰܪ̈ܒܳܨܶܐ. ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܡܶܢ ܥܒܰܕ ܢܶܥܒܶܕ. ܘܡܶܢ ܫܩܰܠ ܢܶܫܩܽܘܠ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܢܶܫܘܶܐ ܢܶܫܘܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܶܢ ܢܶܪܘܶܐ ܢܶܪܘܽܘܢ. ܒܶܗ ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܢܶܫܠܡܽܘܢ. ܕܒܰܥܨܳܨܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܪܺܝܟܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܩܪܺܝ ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܘܰܩܪܳܝ ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܘܰܩܪܰܘ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܰܩܪ̈ܳܝ݂ܶܝ݂ܢ ܒܰܙܩܳܦܳܐ ܘܰܪܒܳܨܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܕܺܝ ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܘܰܚܕܳܝ ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܘܰܚܕܰܘ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܰܚ̈ܕܳܝ݂ܶܝ݂ܢ ܒܰܙܩܳܦܳܐ ܘܰܪܒܳܨܳܐ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܒܰܚܙܰܘ ܡܶܬܒܰܠܨܳܐ ܘܰܐܘ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܚܕܺܝܘ ܡܶܬܒܰܠܨܳܐ. ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܫܪܰܥܘ ܘܰܢܦܰܠܘ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܒܳܐܠܰܦ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܫܕܳܐ. ܗܘܳܐ. ܗܓܳܐ. ܩܪܳܐ. ܡܠܳܐ. ܡܰܫܕܶܐ. ܡܰܗܘܶܐ. ܡܶܗܓܳܐ. ܡܶܩܪܳܐ. ܡܶܫܠܳܐ. ܡܶܡܠܳܐ ܚܳܫܠܺܝܢܰܢ ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܚܕܺܝ. ܪܘܺܝ. ܣܓܺܝ. ܣܪܺܝ. ܫܠܺܝ܇ ܡܰܚܕܶܐ. ܡܰܪܘܶܐ. ܡܰܣܓܶܐ. ܡܰܣܪܶܐ. ܡܰܫܠܶܐ. ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܫܰܘ̈ܬܳܦܘܳܬܳܐ ܬܡܳܢܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܰܬ ܡܰܢ ܕܳܐ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܫܕܺܝܬ݂ ܘܰܡܠܺܝܬ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܰܒܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܚܕܺܝܬ ܘܰܫܠܺܝܬ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ. ܟܰܕ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܡܪܰܟܟܳܐ ܬܰܘ. ܘܗܳܝ̇ ܕܡܶܢ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܩܪܰܝܢ ܘܰܓܒܰܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܗܳܝ̇ ܕܰܩܕܳܡ ܝܽܘܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܪܘܺܝܢ ܘܕܘܺܝܢ ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 5,5). ܪܰܒܺܝ܇ ܠܺܠܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܐܺܝܢ ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܐܶܚܰܕܢ. ܫܳܢܙܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܚܕܰܝܢ. ܕܰܐܝܟ ܫܕܰܝܢ ܗ̱ܝ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܒܕܽܘܟ ܚܕܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܬ ܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ. ܒܰܫܢܽܘܙܝܳܐ ܕܡܶܢ ܩܳܢܽܘܢܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܩܺܝܢ̈ܳܬܳܢܳܝܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܚܕܳܐ ܘܰܪܘܰܙ ܒܢܰܦܫܶܗ ܘܙܳܥ ܘܰܩܦܰܣ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܚܳܕܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܡܰܦܽܘܠܬܳܟ ܚܳܕܶܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܦܽܘܢܳܝܳܟ. ܘܗܳܝ̇ ܕܡܶܢ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܨܒܰܝܬ. ܟܐܰܝܬ. ܥܢܰܝܬ. ܒܰܦܬܳܚ ܗܳܝ̇ ܕܰܩܕܳܡ ܝܽܘܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 9,6). ܟܐܰܝܬ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܐܘܒܶܕܬ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܘܡܶܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ. ܣܓܺܝܬ. ܫܠܺܝܬ. ܠܐܺܝܬ. ܒܰܚܒܳܨ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܝܽܘܕ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (25,6). ܥܰܠ ܕܰܢܩܰܫܬܝ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܝ ܘܰܪܦܰܣܬܝ ܒܪ̈ܶܓܠܰܝܟܝ܇ ܘܰܚܕܺܝܬܝ ܒܢܰܦܫܶܟܝ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 19,5). ܘܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܰܚܙܰܝܬ݁ ܘܰܚܕܺܝܬ݁. ܒܰܦܬܳܚ ܙܰܐܝ ܘܰܚܒܳܨ ܕܳܠܰܬ. ܟܰܕ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܡܩܰܫܝܳܐ ܬܰܘ. ܘܗܳܝ̇ ܕܡܶܢ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܢܶܩܒܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ. ܫܕܳܬ. ܩܪܳܬ. ܡܠܳܬ. ܒܰܫܠܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܙܩܳܦ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ. ܚܶܕܝܰܬ݂. ܟܶܪܝܰܬ݂. ܫܶܠܝܰܬ݂. ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܘܗܳܝ̇ ܕܡܶܢ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܬܽܘܢܳܝܳܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܶܟܪܳܝܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܩܪܰܘ ܗܶܢܽܘܢ. ܘܰܩܪܰܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܒܰܦܬܳܚܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ. ܘܒܰܙܩܳܦܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܒܬܽܘܢܳܝܳܐ ܡܰܢ ܚܕܺܝܘ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܕܰܘ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܗܳܝ̇ ܕܡܶܢ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܬܽܘܢܳܝܳܐ ܢܶܩܒܳܝܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܓ̈ܠܰܝ. ܡ̈ܠܰܝ. ܫܪ̈ܰܝ. ܒܰܦܬܳܚ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܒ̈ܠܺܝ. ܚ̈ܠܺܝ. ܣܪ̈ܺܝ ܒܰܚܒܳܨܳܗ̇. ܘܗܳܝ̇ ܕܒܳܐܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܰܢ ܡܫܰܢܝ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܳܦ ܕܰܒܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܡܶܫ̈ܬܰܟܚܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܚܳܐ. ܡܛܳܐ. ܒܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܒܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܗܶܦܰܓܽܘܓܳܐ ܡܫܰܪܪܳܐ. ܗܳܝ̇ ܕܒܳܐܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܶܒܗܳܢܳܝ̈ܶܐ ܬܰܘܳܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܬܰܘܳܝ̈ܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܬܰܘܳܝ̈ܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܽܘܬܳܐ. ܓܰܒܝܽܘܬܳܐ. ܕܳܡܝܽܘܬܳܐ. ܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܩܪܳܝܬܳܐ. ܥܪܳܝܬܳܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ. ܠܳܐ ܬܰܘܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܫܪܳܝܳܐ. ܒܶܢܝܳܢܳܐ. ܒܽܘܩܝܳܐ. ܚܛܳܗܳܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ. ܒܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܬܰܘ̈ܳܝܶܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܒܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܕܳܘܝܽܘܬܳܐ. ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ. ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܠܶܐܘܬܳܐ. ܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ. ܣܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܨܰܕܝܽܘܬܳܐ. ܨܰܗܝܽܘܬܳܐ. ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ. ܫܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܕܠܺܝܠܽܘ ܠܳܐ ܬܰܘ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܝܟ ܨܶܕܝܳܐ. ܨܶܗܝܳܐ. ܫܶܠܝܳܐ.

  ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝܬܳܐ. ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܝܽܘܕܳܝܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܳܐ. ܐܺܝܬܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ. ܒܕܰܒܗܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܥܨܺܝܨܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܘܡܶܢ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܳܐ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܠܢܶܩܒܳܝܳܐ ܢܳܩܶܦ ܕܶܟܪܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܩܪܶܝܟܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܚܳܬܝ. ܘܶܐܩܪܶܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܚܝ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܪܒܳܨܳܗ̇ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܝܽܘܕ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܦܳܪܫܳܐ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬܶܗ ܕܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܠܕܶܟܪܳܝܳܐ ܢܳܩܶܦ ܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܒܳܟ ܡܳܪܳܟ. ܘܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܓܒܳܟܝ ܡܳܪܶܟܝ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܙܩܳܦܳܗ̇ ܕܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܝܽܘܕ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܦܳܪܫܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܳܗܽܘܒܽܘܬ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܩܰܕ̈ܰܡܝ

 ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܒܳܐܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܝܽܘܕ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܢܳܐ ܩܪܺܝܬ. ܘܶܐܢܳܐ ܕܘܺܝܬ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܩܪܰܝܬ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܘܺܝܬ. ܘܒܰܕܣܛܰܪ ܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܫܡܰܥܬ. ܒܗܳܝ̇ ܕܝܽܘܕ ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚ̈ܝܳܢܳܝܳܢ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܒܰܥܠܳܠ ܫܽܘܘ̈ܕܳܥܶܐ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܳܝܶܐ. ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܕܰܩܪܳܐ. ܠܰܐ̱ܚܝܳܢܬܳܗ̇ ܝܽܘܕ ܗܶܦܟܰܬ. ܒܶܐܢܳܐ ܩܪܺܝܬ ܘܰܐܢ̱ܬ ܩܪܰܝܬ. ܘܰܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܝܽܘܕ ܕܰܕܘܺܝ܇ ܫܶܕܬܳܗ̇ ܩܰܕܝܰܬ. ܒܶܐܢܳܐ ܕܘܺܝܬ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܘܺܝܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܡܰܢ ܚܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܐܰܝܢܳܝܳܐ ܕܪܽܘܟܳܟܳܐ ܘܩܽܘܫܳܝܳܐ. ܣܳܦܶܩ ܠܡܶܦܪܰܫ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܨܗܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܘܰܨܗܺܝܬ ܐܰܢ̱ܬ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ. ܘܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܚܒܳܨ ܗܶܐ. ܒܳܐ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܐܳ‎ܠܨܺܝܢ. ܙܰܘܥܳܢܳܝܳܐ ܘܰܐܝܢܳܝܳܐ. ܒܰܕܟܽܠ ܚܳܫܽܘܫܬܳܐ. ܕܒܳܬܰܪ ܝܽܘܕ ܫܠܺܝܬܳܐ. ܕܒܳܬܰܪ ܦܬܳܚܳܐ ܢܰܦܺܝܠܳܐ ܢܳܦܠܳܐ. ܡܶܢ ܐܳ‎ܠܨܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܩܰܫܝܳܐ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܓܒܰܝ̈ܟ. ܓܪ̈ܰܝܟ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܓܢܰܝܬ. ܓܠܰܝܬ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶ‎ܠܽܘ ܒܙܰܘܥܳܐ ܐܶܫܬܰܘ̈ܬܰܦܝ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܰܐܝܢܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܦܪ̈ܶܫܝ. ܐܰܝܟ ܩܪܰܝܬ݂ ܐܶܢܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܫ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܘܰܩܪܰܝܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܫ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ. ܐܶܬܪܰܟܟܰܬ ܠܳܗ̇ ܬܰܘ ܒܳܬܰܪ ܝܽܘܕ ܫܠܺܝܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܪܺܫ ܦܬܺܝܚܬܳܐ ܗܳܝ̇ ܕܰܫܟܺܝܪܳܐ. ܘܶܐ‎ܠܽܘ ܬܽܘܒ ܒܰܙܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܙܰܘܥܳܐ ܕܰܚܒܳܨܳܐ ܐܶܫܬܰܘ̈ܬܰܦܝ. ܘܒܰܐܝܢܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܦܪ̈ܶܫܝ. ܐܰܝܟ ܩܪܺܝܬ݂ ܐܶܢܳܐ. ܒܰܚܒܳܨ ܪܺܫ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܘܰܩܪܺܝܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܰܚܒܳܨ ܪܺܫ ܘܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ. ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܰܨܗܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܘܰܨܗܺܝܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܳ‎ܠܨܳܐ ܗܘܳܬ ܕܰܩܪܺܝ ܗܰܘ̇ ܒܰܙܒܰܢ܇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܨܗܺܝ ܗܰܘ̇ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܬܶܬܶܐܡܰܪ ܗܳܝ̇ ܕܰܫܟܺܝܪܳܐ. ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ ܗܳܝ̇ ܕܰܩܪܳܐ ܗܰܘ. ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܡܳܕܶܝܢ. ܕܰܒܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܚܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܐܰܝܢܳܝܳܐ ܣܳܦܶܩ. ܘܒܳܐ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܬܪܶܝܢ. ܙܰܘܥܳܢܳܝܳܐ ܘܰܐܝܢܳܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܳܐܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܕܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ. ܐܰܝܟ ܟܳܠܶܝܢ. ܒܳܠܶܝܢ. ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܝܽܘܕ ܪܒܺܝܨܳܐ ܒܟܰܪܝܽܘ. ܘܰܒܕܰܣܛܰܪ ܐܰܝܟ ܕܳܚܠܺܝܢ. ܩܳܒܠܺܝܢ܇ ܚܒܺܝܨܳܐ ܒܰܐܪܺܝܟܽܘ. ܒܗܳܝ̇ ܕܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܓܽܘܙܥܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܦܶܪܥܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܒܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܟܳܠܶܐ. ܒܳܠܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܗܺܝ ܩܳܠܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܒܰܪܒܺܝܨܳܐ ܙܰܘܥܳܗ̇ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܕܳܝܠܳܐ. ܒܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܗܰܘ̇ ܕܰܩܕܳܡ ܐܳ‎ܠܰܦ ܗܘܳܬ ܒܰܚܕܳܢܳܝܳܐ. ܩܕܳܡ ܝܽܘܕ ܗܳܘ̇ܝܳܐ. ܠܙܰܘܥܳܗ̇ ܓܽܘܙܥܳܢܳܝܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒܩܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܟܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܩܰܦܣܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܟܳܠܶܐ. ܒܳܠܶܐ. ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ. ܟܳܠܶܝܢ ܒܳܠܶܝܢ ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܰܒܕܰܐܝܟ ܕܳܚܶܠ. ܣܳܒܶܠ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܣܪܺܝܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܙܰܘܥܳܐ ܗ̱ܝ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܠܳܐ ܩܳܠܳܢܳܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܝܽܘܕ ܕܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܥܳܪܨܳܐ. ܒܰܚܒܺܝܨܳܐ ܙܰܘܥܳܗ̇ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܒܰܐܪܺܝܟܽܘ ܕܳܝܠܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܕܳܚܶܠ. ܣܳܒܶܠ. ܕܳܚܠܺܝܢ. ܣܳܒܠܺܝܢ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܳܐ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܩܪܽܘܢ ܢܶܚܕܽܘܢ ܟܪܶܐ ܗܽܘ ܥܨܳܨܳܐ. ܘܰܒܕܰܣܛܰܪ ܐܰܝܟ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܢܶܕܚܠܽܘܢ ܐܰܪܺܝܟ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ. ܘܰܙܩܳܦܳܐ ܡܪܰܟܰܒ. ܘܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܥܨܳܨܳܐ ܬܳܒܰܥ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܩܪܳܐ ܙܩܺܝܦ. ܘܰܒܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕܳܐ ܐܰܪܘܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܙܩܺܝܦ. ܒܰܟܢܽܘܫܺܝܗܶܝܢ ܗܽܘ ܙܩܳܦܳܐ ܠܰܥܨܳܨܗܶܝܢ ܡܰܟܪܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܩܪܽܘܢ ܢܶܚܕܽܘܢ܇ ܘܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܡܶܢ ܨܰܠܳܐ ܢܨܰܠܽܘܢ ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ. ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܡܰܥ ܗܽܘ. ܘܕܚܰܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܕܰܙܩܳܦܳܐ ܡܟܰܪܝܢܳܐ ܕܰܥܨܳܨܳܐ ܟܢܽܘܫܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܡܣܰܪ̈ܩܳܢ. ܢܶܫܡܥܽܘܢ. ܢܶܕܚܠܽܘܢ. ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ. ܘܰܕܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܰܙܩܺܝ̈ܦܶܐ ܒܰܥܨܳܨܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܪܝܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ̇ ܕܒܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ. ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܡܳܪܳܐ. ܟܽܠܳܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܗܽܘܢ. ܥܳܒܽܘܕܗܽܘܢ. ܡܳܪܗܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ. ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܪܳܬܡܺܝܢܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܩܪܳܐ ܗܰܘ̇ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܫ. ܩܪܺܝ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܰܩܪܳܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܘܰܩܪ̈ܰܝ ܗܶܢܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܡܰܥ ܗܰܘ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܰܫܡܰܥܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܰܫܡܰܥ̈ܝ ܗܶܢܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܒܰܦܬܳܚܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܒܰܕܚܰܪܫܬܳܐ ܥܶܐ ܒܰܫܡܰܥ ܫܽܘܚܠ̈ܳܦܶܐ ܩܳܠ̈ܳܢܳܝܶܐ ܠܡܺܝܡ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܝܳܗ̇ܒܳܐ. ܘܩܳܠܳܢܳܝܬܳܐ ܝܽܘܕ ܒܰܩܪܺܝ ܘܰܩܪܳܝ. ܘܰܩܪ̈ܰܝ ܫܽܘܚܠ̈ܳܦܶܐ ܩܳܠ̈ܳܢܳܝܶܐ ܠܪܺܫ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܝܳܗܒܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܚܕܺܝ ܗܰܘ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܚܕܺܝ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܩܳܠܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܘܰܕܬܩܰܒܶܠ ܫܽܘܚܠ̈ܳܦܶܐ ܩܳܠ̈ܳܢܳܝܶܐ ܥܳܗܢܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܬܽܘܢܳܝ ܝܽܘܕܳܝܬܳܐ. ܒܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܚܕܺܝ ܗܰܘ̇. ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܐܰܝܟ ܩܪܺܝ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܐܶ‎ܠܽܘ ܦܽܘܩܕܳܢ ܝܽܘܕܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܬܽܘܢܳܝ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝܬܳܐ ܗܘܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܚܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܩܪܳܐ ܗܰܘ. ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܳܐ ܣܶܟܳܢܳܝܬܳܐ(ܐܘ ܣܳܟܳܢܳܝܬܳܐ) ܒܶܝܬ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܐ̱ܚܝ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܗܳܝ̇ ܕܰܫܟܺܝܪܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ. ܐܶܫܬܰܘ̈ܬܰܦܝ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܠܳܐ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܟܰܕ ܚܕܺܝ ܐܰܚܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܙܺܝ ܐܰܚܽܘܢ ܐܶܡܰܪܢܰܢ. ܐܶ‎ܠܨܰܬ ܕܳܐܦ ܚܕܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܐܰܝܟ ܚܙܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܺܐܡܰܪ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܩܪܳܝܗܝ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܫ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܰܒܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܩܪܰܝܢ ܘܰܩܪܰܝܬܽܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܫ. ܒܰܕܗܳܝ ܕܩܪܳܝܗܝ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܩܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܶܬܶܐܣܬܳܗ̇. ܘܗܳܢܶܝܢ ܕܰܩܪܰܝܢ ܘܰܩܪܰܝܬܽܘܢ ܦܬܺܝ̈ܚܶܐ ܚܢܰܢ ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܽܘܡܣܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܚܢܰܢ ܩܪܰܝܢ ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܩܪܰܝܬܽܘܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐܠ̈ܰܦܳܝܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ

 ܒܥܳܒܽܘܕܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܩܪܺܝܬ. ܩܪܰܝܢ. ܩܪܰܝܢܰܢ. ܐܶܩܪܶܐ. ܢܶܩܪܶܐ ܚܢܰܢ. ܘܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܩܪܰܝܬ. ܩܪܰܝܬܽܘܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Rom. 6,13). ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܚܝ݂ܰܝ݂ܬܽܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ. ܩܪܰܝܬܝ. ܩܪܰܝܬܶܝܢ. ܬܶܩܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܶܩܪܽܘܢ. ܩܪܺܝ. ܩܪܰܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 42,18). ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܥܒܶܕܘ ܘܰܚܝܰܘ. ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܩܪܰܐܽܘܢ. ܬܶܩܪܶܝܢ. ܩܪܳܝ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܟܐܳܝ ܐܳܘ ܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܰܒܢ̈ܳܬܶܟܝ. ܕܠܳܐ ܟܐܳܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܒܰܒܢ̈ܳܬܳܗ̇. ܬܶܩܪ̈ܝܳܢ. ܩܪ̈ܳܝ݂ܶܝ݂ܢ. ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܩܪܳܐ. ܩܪܰܘ ܗܶܢܽܘܢ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ. ܕܒܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܚܝܰܘ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ. ܛܳܥܶܝܢ ܐܰܪܰܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܩܳܢܽܘܢܳܐ ܐܰܟܠܽܘܗܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܚܝܺܘ ܒܶܗ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ. ܒܕܰܠܡܶܦܬܰܚ ܝܽܘܕ ܚܰܝܳܒܺܝܢ. ܩܪܰܘܘܢ ܗܶܢܽܘܢ. ܩܪܳܬ. ܩܪ̈ܰܝ. ܩܪ̈ܰܝ݂ܶܝ݂ܢ. ܩܳܪܶܐ. ܩܳܪܶܝܢ. ܢܶܩܪܶܐ. ܢܶܩܪܽܘܢ. ܩܳܪܝܳܐ. ܩܳܪ̈ܝܳܢ. ܬܶܩܪܶܐ ܗܳܝ̇. ܢܶܩܪ̈ܝܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܩܪܰܝܬܳܢܝ. ܩܪܰܝܬܳܢ. ܩܪܰܝܬܽܘܢܳܢܝ. ܩܪܰܝܬܽܘܢܳܢ. ܩܪܰܝܬܺܝܢܝ. ܩܪܰܝܬܺܝܢ. ܩܪܰܝܬܶܝܢܳܢܝ. ܩܪܰܝܬܶܝܢܳܢ. ܩܪܺܝܢܝ. ܩܪܺܝܢ. ܩܪܰܐܽܘ̇ܢܝ. ܩܪܰܐܽܘ̇ܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܩܪܰܐܽܘ̇ܢܳܢܝ. ܩܪܰܐܽܘ̇ܢܳܢ. ܩܪܳܝܺܢܝ. ܩܪܳܝܺܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܩܪܳܝܺܢܺܝܢܝ. ܩܪܳܝܺܢܺܝܢ. ܩܪ̈ܳܝܶܢܳܢܝ. ܩܪ̈ܳܝܶܢܳܢ. ܬܶܩܪܶܝܢܝ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ ܠܺܝ. ܬܶܩܪܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܢ. ܬܶܩܪܽܘܢܳܢܝ. ܬܶܩܪܽܘ̇ܢܳܢ. ܬܶܩܪܶܝܢܳܢܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܺܝ. ܬܶܩܪܶܝܢܳܢ ܠܰܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܬܶܩܪܶܝܢܺܝܢܝ. ܬܶܩܪܶܝܢܺܝܢ. ܬܶܩܪ̈ܝܢܳܝ. ܬܶܩܪܝܳܢܳܢ. ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܺܝ ܘܠܰܢ. ܪܥܽܘܬ (1,20). ܠܳܐ ܬܶܩܪ̈ܝܳܢܳܢܝ ܢܰܥܡܺܝ. ܐܶܠܳܐ ܩܪ̈ܳܝܶܢܳܢܝ ܡܰܪܺܝܪܰܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܩܪܳܢܝ. ܩܪܳܢ. ܩܪܰܐܽܘ̇ܢܝ. ܩܪܰܐܽܘ̇ܢܳܢܝ. ܘܰܩܪܰܐܽܘܢ. ܘܰܩܪܰܐܽܘ̇ܢܳܢ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ. ܪܥܰܘܽܘ̇ܢܝ ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܪܥܰܘܽܘ̇ܢܳܢܝ. ܩܪܳܬܰܢܝ. ܩܪܳܬܰܢ. ܩܪ̈ܰܝܳܢܝ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 16,7) ܘܰܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܪ̈ܕܰܝܳܢܝ ܟܽܘܠ̈ܝܳܬܝ. ܩܪ̈ܰܝܶܢܳܢܝ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܶܚܡܬܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܥ̈ܨܰܝܶܢܳܢܝ. ܘܚܶܘܳܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܙܟ̈ܰܝܶܢܳܢܝ. ܩܪ̈ܰܝܳܢ. ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܰܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܩܪ̈ܰܝܶܢܳܢ. ܢܶܩܪܶܝܢܝ. ܢܶܩܪܶܝܢ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 89,27). ܗܽܘ ܢܶܩܪܶܝܢܝ ܐܳܒܝ ܐܰܢ̱ܬ. ܢܶܩܪܽܘܢܳܢܝ. ܢܶܩܪܽܘ̇ܢܳܢ. ܬܶܩܪܶܝܢܝ. ܬܶܩܪܶܝܢ ܗܳܝ̇ ܠܺܝ ܘܠܰܢ. ܢܶܩܪ̈ܝܳܢܳܢܝ. ܢܶܩܪ̈ܳܝܢܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܩܪܺܝܬܳܟ. ܩܪܺܝܬܟܽܘܢ. ܩܪܺܝܬܶܟܝ. ܩܪܺܝܬܟܶܝܢ. ܩܪܰܝܢܳܟ. ܩܪܰܝܢܳܟܽܘܢ ܩܪܰܝܢܶܟܝ. ܩܪܰܝܢܳܟܶܝܢ. ܐܶܩܪܶܝܟ. ܐܶܩܪܶܝܟܽܘܢ. ܐܶܩܪܶܝܟܝ. ܐܶܩܪܶܝܟܶܝܢ. ܢܶܩܪܶܝܟ ܚܢܰܢ ܠܳܟ. ܢܶܩܪܶܝܟܽܘܢ ܚܢܰܢ ܠܟܽܘܢ. ܢܶܩܪܶܝܟܝ ܚܢܰܢ ܠܶܟܝ. ܢܶܩܪܶܝܟܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܟܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܩܪܳܟ ܩܪܳܟܽܘܢ. ܩܪܳܟܝ. ܩܪܳܟܶܝܢ. ܩܪܰܐܽܘܟ. ܩܪܰܐܽܘܟܽܘܢ. ܩܪܰܐܽܘܟܝ. ܩܪܰܐܽܘܟܶܝܢ. ܩܪܳܬܳܟ. ܩܪܳܬܟܽܘܢ. ܩܪܳܬܶܟܝ. ܩܪܳܬܟܶܝܢ. ܩܪ̈ܰܝܳܟ. ܩܪ̈ܰܝܶܢܳܟ. ܩܪ̈ܰܝܶܢܳܟܽܘܢ. ܩܪ̈ܰܝܶܟܝ. ܩܪ̈ܰܝܶܢܶܟܝ. ܩܪ̈ܰܝܶܢܳܟܶܝܢ. ܢܶܩܪܶܝܟ ܗܰܘ. ܢܶܩܪܶܝܟܽܘܢ. ܢܶܩܪܶܝܟܝ. ܢܶܩܪܶܝܟܶܝܢ. ܢܶܩܪܽܘ̇ܢܳܟ. ܢܶܩܪܽܘ̇ܢܳܟܽܘܢ. ܢܶܩܪܽܘ̇ܢܶܟܝ. ܢܶܩܪܽܘ̇ܢܳܟܶܝܢ. ܬܶܩܪܶܝܟ ܗܳܝ̇. ܬܶܩܪܶܝܟܽܘܢ. ܬܶܩܪܶܝܟܝ. ܬܶܩܪܶܝܟܶܝܢ. ܢܶܩܪ̈ܝܳܢܳܟ. ܢܶܩܪ̈ܝܳܢܳܟܽܘܢ. ܢܶܩܪ̈ܝܳܢܶܟܝ. ܢܶܩܪ̈ܝܳܢܳܟܶܝܢ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܩܪܺܝܬܶܗ. ܩܪܺܝܬܳܗ̇. ܩܪܰܝܢܳܝܗܝ. ܩܪܰܝܢܳܗ̇. ܐܶܩܪܶܝܘܗܝ. ܐܶܩܪܶܝܗ̇. ܢܶܩܪܶܝܘܗܝ ܚܢܰܢ. ܢܶܩܪܶܝܗ̇. ܘܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܩܪܰܝܬܳܝܗܝ. ܩܪܰܝܬܳܗ̇. ܩܪܰܝܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܩܪܰܝܬܽܘܢܳܗ̇. ܩܪܰܝܬܺܝܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܗܰܘ̇. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܒܚܰܕ ܚܰܡܣܶܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܝܬܺܝܘܗܝ. ܩܪܰܝܬܺܝܗ̇ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܗܳܝ̇. ܩܪܰܝܬܶܝܢܳܝܗܝ. ܩܪܰܝܬܶܝܢܳܗ̇. ܩܪܺܝܘܗܝ. ܩܪܺܝܗ̇. ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܒܪܳܟ ܘܰܠܒܰܪܬܳܟ. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ (8,26). ܟܣܺܝܘܗܝ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 15,23). ܫܪܺܝܗ̇ ܕܩܳܥܝܳܐ ܒܳܬܪܰܢ. ܩܪ̈ܳܝ݂ܺܝ݂ܘܗܝ. ܩܪ̈ܳܝ݂ܺܝ݂ܗ̇. ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܫ ܐܰܢ̱ܬܝ ܠܰܒܪܶܟܝ ܘܰܠܒܰܪܬܶܟܝ. ܩܪܰܐܽܘܗܝ. ܩܪܰܐܽܘܗ̇. ܩܪܰܐܽܘܢܳܝܗܝ. ܩܪܰܐܽܘܢܳܗ̇ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܒܪܟܽܘܢ ܘܰܠܒܰܪܬܟܽܘܢ. ܩܪ̈ܳܝܶܢܳܝܗܝ. ܩܪ̈ܳܝܶܢܳܗ̇. ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܠܒܶܪܟܶܝܢ ܘܰܠܒܰܪܬܟܶܝܢ܇ ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܙܶܠ̈ܶܝܢ ܩܪ̈ܳܐܝܶܢܳܝܗܝ ܐܳ‎ܠܰܦ ܟܳܬܒܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܪܺܫ ܠܰܘ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܬܶܩܪܶܝܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܰܘ̇. ܬܶܩܪܶܝܗ̇ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܳܝ̇. ܬܶܩܪܽܘܢܳܝܗܝ. ܬܶܩܪܽܘܢܶܗ. ܬܶܩܪܽܘ̇ܢܳܗ̇. ܬܶܩܪܶܝܢܳܝܗܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܗܰܘ. ܬܶܩܪ̈ܝܳܢܳܝܗܝ. ܬܶܩܪ̈ܝܳܢܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܩܪܳܝܗܝ. ܩܪܳܗ̇. ܩܪܰܐܽܘܗܝ ܗܳܢܽܘܢ ܠܗܰܘ. ܩܪܰܐܽܘܗ̇. ܩܪܳܬܶܗ. ܩܪܳܬܳܗ̇. ܩܪ̈ܰܝ݂ܳܝ݂ܗܝ. ܩܪ̈ܰܝܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܪܳܐ ܪ̈ܥܰܝܳܗ̇ ܒܰܚܕܳܐ ܝܽܘܕ. ܩܪ̈ܰܝܶܢܳܝܗܝ. ܩܪ̈ܰܝܶܢܳܗ̇. ܢܶܩܪܶܝܘܗܝ ܗܰܘ ܠܗܰܘ. ܢܶܩܪܶܝܗ̇. ܢܶܩܪܽܘ̇ܢܳܝܗܝ. ܢܶܩܪܽܘ̇ܢܶܗ. ܢܶܩܪܽܘ̇ܢܳܗ̇. ܬܶܩܪܶܝܘܗܝ ܗܳܝ̇ ܠܗܰܘ. ܬܶܩܪܶܝܗ̇ ܗܳܝ̇ ܠܗܳܝ̇. ܢܶܩܪ̈ܝܳܢܳܝܗܝ. ܢܶܩܪ̈ܝܳܢܳܗ̇.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܠܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ

 ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܚܕܳܢܳܝ̈ܳܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܒܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܠܗܶܝܢ ܢܳܩܦܝܢ. ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܠܺܐܝܬ ܐܶܢܳܐ. ܠܺܐܝܢ. ܠܺܐܝܢܰܢ. ܐܶܠܶܐܐ. ܢܶܠܶܐܐ ܚܢܰܢ. ܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܠܺܐܝܬ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ. ܠܺܐܝܬܽܘܢ. ܠܺܐܝܬܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (24,13). ܥܰܠ ܕܰܕܟܺܝܬܝ ܒܰܚܒܳܨ ܟܳܦ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝܬܝ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܬܕܰܟܶܝܢ. ܠܺܐܝ̈ܬܶܝܢ. ܬܶܠܶܐܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܶܠܐܽܘܢ. ܠܐܺܝ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܝܟ ܚܕܺܝ. ܪܰܒܺܝ. ܠܰܐܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܬܶܠܶܐܝܢ. ܠܳܐܝ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܐܰܝܟ ܚܕܳܝ ܚܰܕܳܝܬܳܐ. ܬܶܠܶܐܝ̈ܳܢ. ܠܳܐܝ݂ܶܝ݂̈ܢ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܠܺܐܝ ܗܰܘ. ܠܺܐܝܘ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (Thren. 4,7). ܕܟܺܝܘ ܢܙܺܝܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܚܰܠܒܳܐ. ܠܶܐܝܰܬ. ܠܺܐܝ̈ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܠܺܐܝ݂ܶܝ݂̈ܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Rom. 16,12). ܫܰܐܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܛܪܽܘܦܶܢܰܐ ܘܕܰܛܪܽܘܦܳܣܰܐ. ܕܰܠܺܐܝ݂ܺܝ݂̈ܢ ܒܡܳܪܰܢ. ܠܳܐܶܐ. ܠܳܐܶܝܢ. ܢܶܠܶܐܐ ܗܰܘ. ܢܶܠܽܐܘܢ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (65,23). ܓ̈ܒܰܝ. ܠܳܐ ܢܶܠܽܐܘܢ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟܽܘܢ ܕܡܰܠܶܐܝܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܬܰܠܐܽܘܢ ܐܳܦ ܠܰܐܠܳܗܝ(Is. 7,13). ܘܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܠܐܺܝ ܡܽܘܐܳܒ (Is. 16,12) ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ ܘܰܚܒܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܕܳܠܰܬ ܕܰܚܕܺܝ. ܠܳܐܝܳܐ. ܠܳܐܝ̈ܳܢ. ܬܶܠܶܐܐ ܗܳܝ. ܢܶܠܶܐܝ̈ܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܓܶܝܪ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܘܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܒܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܒܳܐܬܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܙܰܘܥܳܐ ܡܫܰܢܝ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ. ܕܠܳܐ ܟܠܰܘ ܡܶܬܚܰܫܠܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܰܠܺܐܝ. ܚܰܕܺܝ. ܐܰܠܺܐܝܬܳܢܝ. ܚܰܕܺܝܬܳܢܝ. ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܳܢܳܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܫܪܺܝ. ܨܰܠܺܝ ܡܶܬܚܰܪ̈ܙܳܢ. ܘܰܒܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܗܶܝܢ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܚܕܳܢܳܝ̈ܳܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ

ܚܠܺܝ̈ܡܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܬܡܳܢܝܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ

 ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ ܐܳܬܘ̈ܳܢ. ܕܰܚܕܳܢܳܝ ܗܶܓܝܳܢܳܗ̇. ܘܒܳܐܬܽܘܬܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ ܡܫܰܠܡܳܐ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ ܒܢܽܘܢ. ܐܰܘ ܡܫܰܪܝܳܐ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܢܽܘܢܳܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܗ̇ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ܇ ܐܰܘ ܪܒܺܝܨܳܐ. ܘܰܦܬܺܝܚܰܬ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܒܕܰܥܒܰܪ܇ ܐܰܘ ܥܨܺܝܨܳܐ ܒܕܰܥܬܺܝܕ܇ ܐܰܝܟ ܕܪܰܟ ܢܶܕܪܽܘܟ. ܐܰܘ ܪܒܺܝܨܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܒܰܕ ܢܶܥܒܶܕ. ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܢܰܚ ܢܶܕܢܰܚ. ܘܰܪܒܺܝܨܰܬ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܒܕܰܥܒܰܪ. ܐܰܘ ܥܨܺܝܨܳܐ ܒܕܰܥܬܺܝܕ܇ ܐܰܝܟ ܫܬܶܩ ܢܶܫܬܽܘ̇ܩ. ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܒܽܘܨܳܪ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܠܒܶܫ ܢܶܠܒܰܫ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܒܽܘܨܳܪܳܗ̇܇ ܐܰܝܟ ܣܠܶܩ ܢܶܣܰܩ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܢܽܘܢܳܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܗ̇. ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ܇ ܐܰܘ ܪܒܺܝܨܳܐ. ܘܰܦܬܺܝܚܰܬ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܒܕܰܥܒܰܪ. ܐܰܘ ܥܨܺܝܨܳܐ ܒܕܰܥܬܺܝܕ܇ ܐܰܝܟ ܢܕܰܪ ܢܶܕܽܘܪ. ܐܰܘ ܪܒܺܝܨܳܐ ܐܰܝܟ ܢܦܰܠ ܢܶܦܶܠ. ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܥܽܘܦܳܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܢܣܰܒ ܢܶܣܰܒ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܥܽܘܦܳܦܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܢܗܰܡ ܢܶܢܗܰܡ. ܘܰܪܒܺܝܨܰܬ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܒܕܰܥܒܰܪ܇ ܐܰܘ ܥܨܺܝܨܳܐ ܒܕܰܥܬܺܝܕ܇ ܐܰܝܟ ܢܚܶܬ ܢܶܚܽܘܬ. ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܢܩܶܦ ܢܶܩܰܦ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ. ܬܪܶܥܣܰܪ ܛܽܘ̈ܦܣܰܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܒܩܶܦܠܶܐܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܒܰܚ̈ܢܳܢ. ܘܰܐܝܬܺܝܗܶܝܢ. ܕܪܰܟ. ܢܶܕܪܽܘ̇ܟ. ܥܒܰܕ. ܢܶܥܒܶܕ. ܕܢܰܚ ܢܶܕܢܰܚ. ܫܬܶܩ ܢܶܫܬܽܘܩ. ܠܒܶܫ ܢܶܠܒܰܫ. ܣܠܶܩ ܢܶܣܰܩ. ܢܕܰܪ ܢܶܕܽܘܪ. ܢܦܰܠ ܢܶܦܶܠ. ܢܣܰܒ ܢܶܣܰܒ. ܢܗܰܡ ܢܶܢܗܰܡ. ܢܚܶܬ ܢܶܚܽܘܬ. ܢܩܶܦ ܢܶܩܰܦ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܨܳܨܳܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܢܽܘܢ ܘܰܕܠܳܐ ܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܢܶܕܪܽܘ̇ܟ. ܢܶܕܽܘ̇ܪ. ܟܰܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܰܘ ܐܰܪܺܝܟܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܒܚܽܘܠܛܳܢ ܙܰܘܥܳܐ ܕܰܙܩܳܦܳܐ ܗܳܘܶܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܘܕܰܦܬܳܚܳܐ ܒܰܪ ܙܰܘܓܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܙܩܳܦܳܐ ܘܰܐܚܝܳܢܶܗ. ܦܬܳܚܳܗ̇ ܕܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܕܪܰܟ ܘܰܢܕܰܪ. ܠܰܥܨܳܨܰܗܝܶܢ ܟܰܪܝܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܒܰܥܬܺܝܕܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܺܝܬ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܒܕܰܥܒܰܪ܇ ܒܶܠܥܳܕ ܗܰܘ̇ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܰܗܒ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܗܰܒ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܰܬܺܩ̈ܰܐܣ ܠܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܒܗܶܦܟܳܐ ܗ̱ܝ. ܟܶܐܡܰܬ ܒܕܰܥܬܺܝܕ ܒܶܠܥܳܕ ܗܰܘ̇ ܕܰܥܒܰܪ ܡܶܫܬܰܡܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܬܶܠ. ܕܡܶܢܳܗ̇. ܢܬܰܠ. ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ. ܠܳܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܰܣܘܳܕܳܐ ܐܳܬܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܰܥܬܺܝܕܳܐ ܒܟܽܠ ܢܳܩܶܦ. ܗܳܪܟܳܐ ܠܕܰܥܒܰܪ. ܒܰܕܡܶܢ ܝܰܗܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܗܰܒ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܢܶܬܶܠ ܬܶܠ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠܰܬ ܝܰܗܒ ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܰܚܫܰܒ܇ ܫܰܠܝܰܬ ܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܝ̇ ܕܰܟܪܺܝܗܬܳܐ ܟܰܕ ܫܰܠܝܳܐ ܥܰܛܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܰܬܡܳܐ. ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܕܺܝܠܳܗ̇ ܗܳܘܶܐ ܙܰܘܥܳܐ. ܟܰܕ ܫܶܠܝܰܬ ܙܰܘܥܳܗ̇ ܠܳܗ̇ ܝܶܗܒܰܬ ܘܰܐܒܠܶܨܬܳܗ̇.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܰܘܳܢܳܝܽܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܦܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܙܰܒ̈ܢܳܝܶܐ

 ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܒܰܥܬܺܝܕܳܐ ܥܨܺܝܨܳܐ܇ ܒܕܰܥܒܰܪ ܦܬܺܝܚܳܐ. ܢܽܘܢܳܝܬܳܐ ܬ̇ܗܶܐ̣ ܐܰܝܟ ܢܶܟܽܘ̇ܠ. ܢܶܟܽܘ̇ܣ. ܢܶܟܽܘ̇ܬ. ܢܶܣܽܘ̇ܟ. ܢܶܣܽܘ̇ܪ ܒܡܰܣܳܪܳܐ. ܢܶܦܽܘ̇ܚ. ܢܶܦܽܘ̇ܩ. ܢܶܩܽܘ̇ܠ. ܢܶܩܽܘ̇ܫ. ܢܶܫܽܘ̇ܩ. ܢܶܬܽܘܦ. ܡܶܢ ܢܟܰܠ. ܢܟܰܣ. ܢܟܰܬ. ܘܫܰܪܟܳܐ. ܕܰܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܐܰܘ ܠܳܐ ܢܽܘܢܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܒܣܽܘ̇ܪ. ܢܶܓܕܽܘ̇ܠ. ܢܶܕܪܽܘ̇ܫ. ܢܶܗܪܽܘ̇ܓ. ܢܶܚܪܽܘ̇ܒ. ܢܶܛܪܽܘ̇ܕ. ܢܶܠܒܽܘ̇ܟ. ܢܶܡܠܽܘ̇ܟ. ܢܶܣܡܽܘ̇ܟ. ܢܶܥܪܽܘ̇ܒ. ܢܶܦܪܽܘ̇ܩ. ܢܶܨܒܽܘ̇ܥ. ܢܶܩܒܽܘ̇ܠ. ܢܶܫܒܽܘ̇ܩ. ܢܶܬܪܽܘ̇ܨ. ܕܡܶܢ ܒܣܰܪ. ܓܕܰܠ. ܕܪܰܫ. ܗܪܰܓ. ܚܪܰܒ. ܛܪܰܕ. ܠܒܰܟ. ܡܠܰܟ. ܣܡܰܟ. ܥܪܰܒ ܡܶܢ ܥܰܪܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܐܳܬܝ̈ܳܢ. ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠ̈ܺܝܠܳܬܳܐ ܒܰܥܬܺܝܕܳܐ ܥܨܺܝ̈ܨܳܢ ܘܰܒܕܰܥܒܰܪ ܪ̈ܒܺܝܨܳܢ. ܐܰܝܟ ܢܶܫܬܽܘ̇ܩ. ܢܶܩܪܽܘ̇ܒ. ܢܶܚܽܘ̇ܬ. ܢܶܚܽܘܒ. ܡܶܢ ܫܬܶܩ. ܩܪܶܒ. ܢܚܶܬ. ܢܚܶܒ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܰܘ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܕܰܥܒܰܪ ܦܬܺܝܚܳܐ. ܒܰܥܬܺܝܕܳܐ ܥܨܺܝܨܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܒܰܥ. ܢܒܰܓ. ܢܕܰܪ. ܢܗܰܙ. ܢܙܰܠ. ܢܛܰܪ. ܢܛܰܦ. ܢܫܰܒ. ܢܬܰܥ. ܚܣܰܢ. ܣܒܰܟ. ܥܡܰܠ. ܥܡܰܪ. ܥܪܰܨ. ܫܠܰܛ. ܕܰܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܢܶܒܰܥ. ܢܶܒܰܓ. ܢܶܕܰܪ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܢܶܚܽܘܬ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܢܶܗܰܙ. ܢܶܛܰܪ. ܢܶܛܰܦ. ܢܶܫܰܒ. ܢܶܬܰܥ. ܢܶܬܰܪ. ܢܶܚܣܰܢ. ܢܶܣܒܰܟ. ܕܰܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܘܠܳܐ ܥܨܺܝ̈ܨܳܢ ܐܳܬܝ̈ܳܢ. ܩܽܘܗܠܰܬ (12,6). ܘܢܶܒܰܥ ܥܠܰܘܗܝ ܫܰܗܪܳܐ. ܘܢܶܗܰܙ ܡܰܚܫܽܘܠܳܐ ܠܶܐܠܦܳܐ. ܕܢܶܛܒܰܥ ܝܰܘܢܳܢ ܥܳܪܽܘܩܳܐ. ܡ̈ܰܬܠܶܐ (3,21). ܒܶܪܝ ܠܳܐ ܢܶܙܰܠ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܠܡܶܛܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢܝ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (7,8). ܢܶܬܰܪ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܟܬܳܒܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܢܶܣܒܰܟ ܥܠܰܘܗܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܒܰܥܬܺܝܕܳܐ ܪܒܺܝܨܳܐ. ܒܕܰܥܒܰܪ ܦܬܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܙܒܶܢ. ܢܶܥܒܶܕ. ܢܶܓܶܕ. ܢܶܦܶܠ. ܢܶܦܶܣ ܡܶܢ ܦܶܣܳܐ. ܢܶܦܶܨ. ܕܰܪ̈ܒܺܝܨܳܢ. ܘܡܶܢ ܙܒܰܢ. ܥܒܰܕ. ܢܓܰܕ. ܢܦܰܠ. ܢܦܰܣ. ܢܦܰܨ. ܕܰܦܬܺܝ̈ܚܳܢ܇ ܐܳܬܝ̈ܳܢ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘܕܳܡܶܟ܇ ܘܡܶܬܢܰܘܰܓ܇ ܘܡܶܬܬܥܺܝܪ܇ ܘܢܳܦܶܣ܇ ܘܡܰܘܕܶܐ ܥܪܽܘܩܝܳܐ ܘܡܶܬܛܰܒܰܥ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܰܘ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܕܰܥܒܰܪ ܦܬܺܝܚܳܐ. ܒܰܥܬܺܝܕܳܐ ܪܒܺܝܨܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܒܰܚ. ܕܢܰܚ. ܕܰܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܢܶܒܽܘ̇ܚ. ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܘܢܶܕܢܰܚ. ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܐܳܬܝ̈ܳܢ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (49,1). ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܳܢܝ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܘܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܝ ܕܟܰܪ ܫܶܡܝ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 4,33) ܘܰܙܥܰܩ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ. ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܢܶܕܟܰܪ. ܢܶܙܥܰܩ. ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ. ܘܰܦܬܳܚ ܟܳܦ ܘܥܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܕܟܰܪ. ܐܰܙܥܶܩ. ܢܰܕܟܰܪ. ܢܰܙܥܶܩ. ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܘܰܪܒܳܨ ܥܶܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 20,37). ܐܰܕܟܰܪ ܓܶܝܪ ܒܣܰܢܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܘܡܶܢ ܩܢܰܛ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘܟܰܕ ܠܩܰܢܺܝܛܽܘܬܳܐ ܥܳܕܠܺܝܢܰܢ ܢܶܩܢܰܛ ܠܘܳܬ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܕܠܰܙܩܳܦܳܐ ܘܰܪܒܳܨܳܐ ܘܰܚܒܳܨܳܐ ܕܰܟܪܶܝܢ. ܦܶܣܳܐ ܘܰܡܢܳܬܳܐ. ܒܰܚܫܳܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ. ܘܡܶܢ ܢܩ̈ܳܫܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܫ̈ܠܳܢ. ܐܰܝܟ ܢܶܕܢܰܚ. ܢܶܥܒܶܕ. ܢܩܺܝܡ. ܢܕܽܘܢ. ܢܶܥܽܘ̇ܠ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܚܽܘ̈ܠܳܦܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ

 ܦܬܳܚܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܠܰܥܨܳܨܳܐ ܒܰܥܬܺܝܕܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܬܒܰܝܬܶܐ. ܦܳܬܽܘܚܬܳܐ ܬ̇ܗܶܐ̣ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܦܠܰܚ ܢܶܦܠܽܘ̇ܚ. ܩܒܰܥ ܢܶܩܒܽܘ̇ܥ. ܬܪܰܥ ܢܶܬܪܽܘ̇ܥ. ܪܩܰܥ ܢܶܪܩܽܘ̇ܥ. ܢܒܰܚ ܢܶܒܽܘ̇ܚ. ܐܺܝܽܘܒ (37,18). ܘܬܶܪܩܽܘ̇ܥ ܥܰܡܶܗ ܠܰܪܩܺܝܥܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܢܶܒܽܘ̇ܚ ܕܶܝܢ ܒܟܽܠ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܦܳܬܽܘܚܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܕܪܰܟ ܢܶܕܪܽܘܟ. ܓܠܰܙ ܢܶܓܠܽܘܙ. ܚܠܰܛ ܢܶܚܠܽܘ̇ܛ. ܠܚܰܟ ܢܶܠܚܽܘ̇ܟ. ܟܬܰܒ ܢܶܟܬܽܘ̇ܒ. ܠܛܰܫ ܢܶܠܛܽܘ̇ܫ. ܡܪܰܩ ܢܶܡܪܽܘ̇ܩ. ܥܠܰܒ ܢܶܥܠܽܘ̇ܒ. ܦܬܰܩ ܢܶܦܬܽܘ̇ܩ. ܨܠܰܦ ܢܶܨܠܽܘ̇ܦ. ܨܡܰܕ ܢܶܨܡܽܘ̇ܕ. ܪܡܰܙ ܢܶܪܡܽܘ̇ܙ. ܫܩܰܠ ܢܶܫܩܽܘ̇ܠ. ܫܓܰܫ ܢܶܫܓܽܘ̇ܫ. ܪܓܰܫ ܢܶܪܓܽܘܫ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܪܓܽܘܫܝܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܰܫܓܽܘܫܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܠܡܳܢܳܐ ܪܓܰܫܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ (Ps. 2,1). ܘܩܳܠܳܐ ܕܰܪܓܽܘܫܝܳܐ ܕܡܶܛܪܳܐ (I Reg. 18,41)

 ܨܶܡܚܳܐ ܦܬܳܚܳܐ ܒܕܰܥܒܰܪ. ܠܰܪܒܳܨܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܒܠܳܐ ܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܒܙܰܘܓܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܙܒܰܢ. ܥܒܰܕ ܡܶܬܒܰܝܬܶܐ. ܘܰܒܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܬܽܘܒ ܒܡܶܠ̈ܺܝܢ ܕܰܠ̈ܺܝܠܳܢ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܒܦܳܣܽܘܩܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܶܥ̈ܗܶܕܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܦܬܳܚܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܠܰܦܬܳܚܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܒܠܳܐ ܦܳܬܽܘܚ̈ܳܝܳܬܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܰܝܬܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܒܠܰܨ ܢܶܒܠܰܨ. ܒܪܰܨ ܢܶܒܪܰܨ. ܩܛܰܢ. ܢܶܩܛܰܢ. ܫܠܰܛ ܢܶܫܠܰܛ. ܡܠܰܓ ܢܶܡܠܰܓ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Lev. 13,41). ܐܰܝܟ ܫܰܒܥܺܝܢ. ܐܶܢ ܠܐ̱ܢܳܫ ܢܶܡܠܰܓ ܪܺܫܶܗ ܩܰܪܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܐܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬܰܪ ܣܰܥܪܶܗ܇ ܓܒܳܚܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܶܐ ܗ̱ܘ̣. ܘܰܒܦܳܬܽܘ̈ܚܳܝܳܬܳܐ. ܫܦܺܝܥܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܒܠܰܥ ܢܶܒܠܰܥ. ܚܕܰܪ ܢܶܚܕܰܪ. ܟܰܐܪ ܢܶܟܰܐܪ ܡܶܢ ܟܽܘܐܳܪܳܐ. ܕܒܰܪ ܢܶܕܒܰܪ. ܕܢܰܚ ܢܶܕܢܰܚ. ܢܒܰܥ ܢܶܒܰܥ. ܢܗܰܪ ܢܶܢܗܰܪ. ܣܒܰܗ ܢܶܣܒܰܗ. ܦܬܰܚ ܢܶܦܬܰܚ. ܨܡܰܚ ܢܶܨܡܰܚ. ܫܡܰܥ ܢܶܫܡܥ. ܬܡܰܗ ܢܶܬܡܰܗ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Deut. 24,4). ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ ܠܓܰܒܪܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܢܶܚܕܰܪ ܢܶܣܒܺܝܗ̇. ܦܰܘܠܽܘܣ ܠܡܰܪܩܽܘܣ. ܕܒܰܪ ܘܰܐܝܬܳܝܗܝ ܥܰܡܳܟ. ܘܠܳܐ ܢܶܒܪܰܨ ܒܶܗ ܚܰܕ ܡܶܢ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܪܒܳܨܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܠܰܦܬܳܚܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܬܒܰܝܬܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܒܣܶܡ ܢܶܒܣܰܡ. ܒܗܶܠ ܢܶܒܗܰܠ. ܓܚܶܟ ܢܶܓܚܰܟ. ܚܪܶܒ ܢܶܚܪܰܒ. ܛܶܐܒ ܢܶܛܰܐܒ. ܛܠܶܩ ܢܶܛܠܰܩ. ܛܥܶܢ ܢܶܛܥܰܢ. ܛܥܶܡ ܢܶܛܥܰܡ. ܟܦܶܢ ܢܶܟܦܰܢ. ܠܒܶܫ ܢܶܠܒܰܫ. ܠܥܶܣ ܢܶܠܥܰܣ. ܢܩܶܦ ܢܶܩܰܦ. ܣܶܐܒ ܢܶܣܐܰܒ. ܣܪܶܟ ܢܶܣܪܰܟ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܢܶܣܪܰܟ ܒܢܰܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܨܪܶܦ ܢܶܨܪܰܦ. ܪܚܶܡ ܢܶܪܚܰܡ. ܪܓܶܙ ܢܶܪܓܰܙ. ܪܟܶܒ ܢܶܪܟܰܒ. ܫܟܶܒ ܢܶܫܟܰܒ. ܫܡܶܢ ܢܶܫܡܰܢ. ܫܪܶܟ ܢܶܫܪܰܟ. ܣܶܐܢ ܢܶܣܰܐܢ. ܫܶܐܠ ܢܶܫܰܐܠ. ܫܠܶܡ ܢܶܫܠܰܡ. ܬܚܶܒ ܢܶܬܚܰܒ. ܬܩܶܢ ܢܶܬܩܰܢ. ܣܗܶܕ ܢܶܣܗܰܕ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܚܰܪܩܶܠܳܝܳܐ (Joa. 1,7). ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܢܶܣܗܰܕ ܡܶܛܽܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ. ܘܰܦܫܺܝܛܳܐ ܕܢܰܣܗܶܕ ܥܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܪܒܳܨܳܐ ܒܕܰܥܒܰܪ. ܠܰܥܨܳܨܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܰܝܬܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܩܪܶܒ ܢܶܩܪܽܘ̇ܒ. ܫܬܶܩ ܢܶܫܬܽܘ̇ܩ. ܢܚܶܬ ܢܶܚܽܘ̇ܬ. ܢܚܶܒ ܢܶܚܽܘ̇ܒ ܡܶܢ ܢܰܚܒܽܘܬܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (comp. Ps. 109,24). ܘܓܰܪ̈ܡܰܝ ܢܚܶܒܘ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܬܚܰܪ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ

 ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚܽܘܠܳܦ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܶܬܚ̈ܰܠܦܳܢ. ܐܰܝܟ ܥܪܰܒ ܢܶܥܪܰܒ. ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (II 2,24). ܫܶܡܫܳܐ ܥܪܰܒ ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܛܺܝܘ ܠܓܶܒܥܰܬ ܝܰܡܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Eph. 4,26). ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܓܙܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܥܪܰܒ. ܘܰܥܪܰܒ ܢܶܥܪܽܘ̇ܒ ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܡܶܢ ܥܰܪܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܚܪܶܒ ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܢܶܚܪܰܒ ܡܶܢ ܗܓܽܘܡܝܳܐ. ܡܳܐܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܚܫܰܚܬܳܐ. ܕܰܚܪܶܒ ܘܰܨܕܺܝ܇ ܡܶܢ ܨܰܘܬܳܐ. ܘܰܚܪܰܒ ܒܰܦܬܳܚܳܐ ܢܶܚܪܽܘ̇ܒ ܗܳܢܰܘ ܢܶܩܛܽܘ̇ܠ. ܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ (10,39. 11,11). ܘܰܚܪܰܒ ܠܟܽܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܒܳܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܦܠܶܓ ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܢܶܦܠܰܓ ܗܳܢܰܘ ܡܛܳܐ ܠܦܶܠܓܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 7,14) ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܦܠܶܓܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܐ. ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܘܰܦܠܰܓ ܒܰܦܬܳܚܳܐ ܢܶܦܠܽܘ̇ܓ. ܦܰܘܠܽܘܣ (II Cor. 10,13). ܐܶܠܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܦܠܰܓ ܠܰܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܛܒܰܥ ܢܶܛܒܽܘ̇ܥ. ܡܶܢ ܛܰܒܥܳܐ ܘܰܚܬܳܡܳܐ. ܘܰܛܒܰܥ ܢܶܛܒܰܥ. ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ ܕܰܒܝܰܡܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܡܶܢ ܣܶܓܕܬܳܐ ܒܪܶܟ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܒܪܰܟ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܰܒܦܰܘܠܽܘܣ (Rom. 11,4). ܠܳܐ ܒܪܶܟܘ ܘܠܳܐ ܣܓܶܕܘ ܠܒܰܥܠܳܐ ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܩܳܪܶܝܢ. ܘܰܒܕܰܘܺܝܕ (Ps. 20,9) ܗܶܢܽܘܢ ܒܪܰܟܘ ܘܰܢܦܰܠܘ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܫܰܦ̈ܛܶܐ (5,27). ܒܰܝܢܳܬ ܪ̈ܶܓܠܶܝܗ̇ ܒܪܰܟ ܘܰܢܦܰܠ ܘܰܫܟܶܒ. ܘܒܽܐܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 49,9). ܒܪܰܟ ܘܰܪܒܰܥ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܡܬܰܢܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܒܟܽܠ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܒܪܰܟ ܒܰܦܬܳܚܳܐ ܩܳܪܶܝܢ. ܘܠܰܪܒܳܨܳܐ ܠܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܦܠܺܝܓܽܘܬ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܚ̈ܳܫܳܢ. ܘܗܳܝ ܠܳܐ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܠܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܗܺܝ ܐܰܘ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ.

 ܙܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 20,11). ܘܟܰܕ ܫܩܰܠܘ ܪܛܶܢܘ ܥܰܠ ܡܳܪܶܐ ܒܰܝܬܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (Thren. 5,13). ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܛܚܶܢܘ ܪܰܚܝܳܐ. ܗܽܘ ܬܽܘܒ (Thren. 4,7). ܣܡܶܩܘ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (9,40). ܩܥܶܕ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ. ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܒܰܪܒܳܨܗܶܝܢ ܕܰܬܪ̈ܰܝܳܢܳܝܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܒܰܦܬܳܚܗܶܝܢ.

 ܙܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ (19,10). ܘܰܬܒܰܪܳܝܗܝ ܠܒܰܓܒܽܘܓܳܐ ܠܥܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ. ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܬܒܽܘ̇ܪ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܥܽܘܩܣܳܐ ܠܟܽܠ ܐܰܚܶܫ ܒܶܗ. ܘܰܥܨܳܨ ܒܶܝܬ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 37,1) ܠܳܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܠܳܐ ܬܶܚܣܽܘ̇ܡ ܒܗܰܘ̇ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ. ܒܰܥܨܳܨ ܣܶܡܟܰܬ. ܢܶܐܟܽܘ̇ܠ ܢܶܫܡܰܢ ܐܳܦ ܢܶܒܥܰܛ. ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܬܪܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ. ܘܟܳܠܶܐ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܒܥܽܘ̇ܛ. ܒܰܥܨܳܨ ܥܶܐ. ܘܰܒܕܰܘܺܝܕ (Ps. 19,12). ܐܶܢ ܢܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܬܦܪܰܥ ܣܰܓܺܝ. ܘܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܝܳܐ (Joa. 14,23). ܡܰܢ ܕܡܰܚܶܒ ܠܺܝ ܡܶܠܰܬܝ ܢܶܛܽܘ̇ܪ. ܘܰܒܕܰܘܺܝܕ (Ps. 2,11). ܦܠܽܘ̇ܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ. ܡܶܢ ܦܳܠܚܽܘܬܳܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܦܶܐ ܘܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ ܗܳܢܰܘ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܘܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ (Matth. 21,28). ܒܶܪܝ ܙܶܠ ܦܠܰܚ ܒܟܰܪܡܳܐ ܡܶܢ ܦܰܠܳܚܽܘܬܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ ܗܳܢܰܘ ܐܰܟܳܪܽܘܬܳܐ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܒܛܶܟܣܳܐ. ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܚ̈ܳܫܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 72,9). ܘܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܘܗܝ ܥܰܦܪܳܐ ܢܶܠܚܟܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ ܦܫܺܝܛܳܐ (Luc. 16,21). ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܠܰܚܟܺܝܢ ܫܽܘ̈ܚܢܰܘܗܝ ܚܶܝܬ ܩܕܳܡ ܟܳܦ. ܘܰܒܚܰܪܩܶܠܳܝܳܐ ܡܠܰܟܚܺܝܢ܇ ܟܳܦ ܩܕܳܡ ܚܶܝܬ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ

 ܢܽܘܢ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܩܰܘܝܳܐ ܒܰܥܬܺܝܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܢܗܰܪ. ܢܙܰܪ. ܢܨܰܚ. ܢܨܰܦ. ܢܗܰܡ. ܢܶܢܗܰܪ. ܢܶܢܙܰܪ. ܢܶܢܨܰܚ. ܢܶܢܨܰܦ. ܢܶܢܗܰܡ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܠܳܐ ܢܶܢܗܰܡ ܐܰܪܝܳܐ ܠܡܶܬܒܰܪ܇ ܘܠܳܐ ܢܶܢܨܰܦ ܚܶܘܝܳܐ ܠܡܶܟܰܬ. ܘܰܢܕܰܪ ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܺܝ ܠܗܶܝܢ ܫܳܠܡܳܐ ܒܟܽܘܬܳܪܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 76,12) ܢܕܽܘܪܘ ܘܫܰܠܶܡܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܟܽܘܢ ܒܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܩܽܘܡܝ ܢܗܰܪܝ (Is. 60,1) ܒܢܽܘܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܣܽܘܓܰܐܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܢܽܘܢ ܕܪܺܝܫܳܐ. ܙܽܘܥܙܳܥܳܐ ܚܳܫܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 21,6). ܢܶܩܽܘ̇ܒ ܡܳܪܶܗ ܐܶܕܢܶܗ ܒܡܰܩܒܳܐ. ܡܶܢ ܢܩܰܒ. ܘܟܽܠ ܢܶܕܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܕܬܶܕܪܽܘܢ (comp. Deut. 12,11). ܡܶܢ ܢܕܰܪ. ܕܰܘܺܝܕ(comp. Ps. 18,16 Syrohex.). ܡܰܫܶܒ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡܶܢ ܢܫܰܒ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II Sam. 7,10). ܐܶܨܒܺܝܘܗܝ ܘܰܐܫܪܶܝܘܗܝ ܒܒܰܝܬܶܗ ܒܫܶܠܝܳܐ ܡܶܢ ܢܨܰܒ. ܫܺܝܪܰܬ ܫܺܝܪ̈ܺܝܢ (8,1). ܐܶܫܩܳܟ ܘܠܳܐ ܢܶܒܣܪܽܘܢܳܢܝ. ܡܶܢ ܢܫܰܩ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (22,23). ܘܶܐܩܫܺܝܘܗܝ ܣܶܟܬܳܐ ܡܶܢ ܢܩܰܫ. ܘܰܒܩܽܘܪܒܳܐ ܐܶܦܽܘܚ ܒܶܗ (Is. 27,4). ܡܶܢ ܢܦܰܚ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܡܶܒܰܚ (Is. 56,10) ܡܶܢ ܢܒܰܚ. ܘܩܽܘ̇ܠܘ ܟܺܐܦܰܘ̈ܗܝ (Is. 62,10). ܡܶܢ ܢܩܰܠ. ܡܺܝܟܳܐ (2,8). ܡܶܫܟܶܗ ܬܶܫܛܽܘܢ ܡܶܢ ܢܫܰܛ. ܘܰܐܛܶܦ ܠܳܟ ܚܰܡܪܳܐ (Mi. 2,11). ܡܶܢ ܢܛܰܦ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (27,29). ܘܢܶܚܬܽܘ̇ܢ ܕܳܒܪ̈ܰܝ ܠܺܩ̈ܶܐ ܡܶܢ ܢܚܶܬ. ܩܽܘܗܠܰܬ (10,8). ܕܬܳܪܰܥ ܣܝܳܓܳܐ ܢܶܟܬܺܝܘܗܝ ܚܶܘܝܳܐ. ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (21,2). ܘܶܐܢ ܬܶܩܪܽܘܒ ܠܘܳܬܶܗ ܢܶܟܬܳܟ. ܡܶܢ ܢܟܰܬ. ܘܥܰܕܠܳܐ ܬܶܕܽܘ̇ܪ ܛܰܝܶܒ ܢܶܕܪ̈ܰܝܟ (Sir. 18,23). ܡܶܢ ܢܕܰܪ. ܘܓܶܕ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܡܶܨܥܰܬ ܓܰܘܳܐ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ (Sir. 31,21) ܡܶܢ ܢܓܰܕ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܐܣܰܒ ܙܰܒܢܳܐ (Ps. 75,3). ܡܶܢ ܢܣܰܒ. ܘܦܶܨܘ ܚܶܠܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ (Luc. 9,5 comp. Marc. 6,11) ܡܶܢ ܢܦܰܨ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܽܘܦ ܡܰܠܝܽܘܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܢܰܚܬܳܐ (Matth. 9,16). ܡܶܢ ܢܬܰܦ. ܘܟܰܕ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ܇ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܩܰܦܰܝܢܝ (Joa. 21,19). ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܢܩܶܦ. ܚܠܳܦ ܬܳܐ ܒܳܬܰܪܝ ܒܰܦܫܺܝܛܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܨܽܘ̇ܠ ܡܶܫܚܳܐ ܥܰܠ ܡܰܚܘ̈ܳܬܶܗ. ܡܶܢ ܢܨܰܠ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܡܙܰܥܙܰܥܬܳܐ ܢܽܘܢ. ܠܰܩܒܺܝܥܬܳܐ ܒܕܽܘܟ ܕܽܘܟ ܡܶܬܕܰܡܝܳܐ. ܠܳܐ ܩܳܢܽܘܢܳܐܺܝܬ ܒܪܰܡ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܕܰܘܺܝܕ (37,14). ܚܠܳܦ ܢܶܩܛܠܽܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܠܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܳܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܒܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܠܡܶܢܟܰܣ ܠܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܒܠܶܒܳܐ ܒܢܽܘܢ ܪܫܺܝܡܳܐ. ܒܰܕܫܰܒܥܺܝܢ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܠܩܰܪܺܝܒܶܗ ܠܳܐ ܢܶܢܟܠܺܝܘܗܝ. ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܢܽܘ̈ܢܝܳܢ. ܘܰܠܘܳܬ ܡܫܰܝܢܽܘܬܳܐ ܢܶܩܪܶܝܗ̇ ܘܢܶܢܬܦܺܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܶܗ. ܗܳܟܘܳܬ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܢܽܘ̈ܢܺܝܢ. ܟܰܕ ܚܕܳܐ ܡܙܰܕܩܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܐܶܢ ܥܶܠܰܬ ܐܰܡܢܰܬ. ܥܰܡ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܦܬܺܝܚܬܳܐ. ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܬܪܰܒܨܳܐ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܚܶܪܽܘܫܝܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ. ܗܳܝ̇ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܐܰܚܶܬ. ܐܰܛܶܦ. ܐܰܫܶܒ. ܡܶܢ ܢܚܶܬ. ܢܛܰܦ. ܢܫܰܒ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܰܒܰܥ. ܐܰܓܰܪ. ܐܰܛܰܪ. ܡܶܢ ܢܒܰܥ. ܢܓܰܪ. ܢܛܰܪ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܢܒܰܥ ܡܰܢ ܕܰܒܺܝܩܳܐ ܘܰܐܒܰܥ ܡܫܰܢܝܳܢܝܳܐ. ܘܰܒܗܳܟܰܢ ܦܪ̈ܺܝܫܳܢ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܓܰܪ ܘܰܐܓܰܪ. ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ. ܘܰܢܛܰܪ. ܘܰܐܛܰܪ. ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܫܰܢ̈ܝܳܢܝܳܢ. ܦܪ̈ܺܝܫܳܢ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ̇ ܕܰܢܓܰܪ ܟܽܘܬܳܪܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܡܰܐܪܙܳܐ. ܘܰܐܓܰܪ ܟܽܘܬܳܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ. ܘܰܢܛܰܪ ܡܶܢ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܳܐܬܝܳܐ ܐܳܬܝܳܐ. ܘܰܐܛܰܪ ܢܛܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܒܰܒܛܺܝܠܽܘ ܗܳܘ̇ܝܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 5,24). ܘܶܐܬܳܐ ܠܓܶܢܝܳܐ ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܐܛܰܪ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 109,8). ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܛܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܣܒܽܘܢ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܛܰܪ. ܒܰܦܬܳܚ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܠܢܰܛܰܪ. ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܡܶܢ ܢܽܘܛܳܪܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝܬܳܐ ܡܰܢ ܒܬܽܘܢܳܝܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ. ܘܢܽܘܢܳܝܬܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܰܘܬܳܦܘ̈ܳܬܳܐ ܘܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܘܢܽܘܢ̈ܳܝܳܬܶܗ

 ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܗܳܝ̇ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܰܒܠܳܐ ܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܥܒܰܕ. ܥܳܒܶܕ. ܒܰܫܠܳܝ. ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܙܩܳܦܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ. ܢܣܰܒ. ܢܳܣܶܒ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܐܝܟ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܥܳܡܕܺܝܢ. ܥܳܠܒܺܝܢ. ܚܳܪܬܺܝܢ. ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܢܳܣܒܺܝܢ. ܢܳܫܒܺܝܢ. ܢܳܚܬܺܝܢ. ܢܳܟܬܺܝܢ. ܒܶܗ ܒܩܽܘܫܳܝܳܐ. ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܥܰܒܕܰܢܝ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܢܰܣܒܰܢܝ. ܘܗܳܝ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܰܒܕܰܒܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܠܡܶܥܡܰܕ. ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܘܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܒܰܡܫܰܢܝ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܠܡܰܥܡܳܕܽܘ. ܒܰܦܬܳܚܳܐ ܘܰܙܩܳܦܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܡܶܚܰܬ. ܘܰܠܡܰܚܳܬܽܘ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥ. ܥܒܶܕ. ܕܪܽܘܟ. ܒܰܦܬܳܚܳܐ ܘܰܪܒܳܨܳܐ ܘܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܦܳܩܕܺܝܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܣܰܒ. ܦܶܠ. ܚܽܘ̇ܬ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܐܝܟ ܥܶܒܕܶܬ ܐܶܢܳܐ. ܥܒܰܕܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܥܒܰܕ ܗܽܘ̇. ܥܶܒܕܰܬ ܗܳܝ̇ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܢܶܣܒܶܬ ܐܶܢܳܐ. ܢܣܰܒܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܢܣܰܒ ܗܰܘ̇. ܢܶܣܒܰܬ ܗܳܝ̇. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܐܝܟ ܢܶܥܒܕܽܘܢ. ܢܶܥܡܠܽܘܢ. ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܢܶܛܪܽܘܢ. ܢܶܦܠܽܘܢ. ܒܶܗ ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܡܰܢ. ܗܳܝ̇ ܕܰܒܗܶܝܢ܇ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܳܦܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܫܡܰܥ ܫܡܰܥ. ܕܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܗܶܝܢ ܢܽܘܢ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܢܳܦܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܢܣܰܒ ܣܰܒ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܕܰܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܗܰܪ ܘܰܐܚܘ̈ܳܬܳܗ̇. ܕܰܠܗܶܝܢ ܐܳܦ ܢܽܘܢ ܕܰܢܨܳܐ. ܢܟܳܐ. ܢܫܳܐ ܫܳܠܡܳܐ. ܒܰܢܨܺܝ. ܢܟܺܝ. ܢܫܺܝ. ܘܗܳܝ ܕܰܒܠܳܐ ܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܡܶܬܪܰܟܟܳܐ ܐܰܝܟ ܢܶܩܪܒܽܘܢ. ܘܰܒܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܨܒܽܘܢ. ܡܶܢ ܢܶܨܽܘ̇ܒ ܢܶܨܒܬܳܐ. ܒܕܰܒܢܶܨܒܽܘܢ ܡܶܢ ܢܶܨܒܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܩܰܫܝܳܐ ܒܶܝܬ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܒܠܳܐ ܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܪܰܟܟܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܡܩܰܫܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܓܒܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܢܶܓܒܶܐ. ܘܢܶܒܟܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܢܶܒܟܶܐ. ܘܰܒܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܩܰܫܝܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܡܪܰܟܟܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܓܕܽܘܢ ܡܶܢ ܢܓܰܕ. ܘܢܶܟܬܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܢܟܰܬ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܒܠܳܐ ܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܶܒܗܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܶܟܪ̈ܳܝܶܐ ܝܰܬܺܝܪܺܝܢ. ܘܰܒܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܢܶܩ̈ܒܳܝܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܕܶܟܪ̈ܳܝܶܐ ܡܰܢ. ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܳܐ. ܥܒܳܕܳܐ. ܫܶܡܥܳܐ. ܡܰܠܥܳܣܳܐ. ܚܽܘܨܦܳܐ. ܪܕܽܘܦܝܳܐ. ܒܽܘܚܪܳܢܳܐ. ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܢܶܩ̈ܒܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܫܶܐܠܬܳܐ. ܕܶܚܠܬܳܐ. ܩܒܽܘܪܬܳܐ. ܘܢܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܕܶܟܪ̈ܳܝܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܢܶܕܪܳܐ. ܢܬܳܦܳܐ. ܡܰܫܒܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ. ܢܶܨܚܳܢܳܐ. ܢܶܩ̈ܒܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܢܶܗܡܬܳܐ. ܢܫܰܡܬܳܐ. ܢܽܘܟܰܬܬܳܐ. ܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܢܛܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ. ܢܰܚܒܽܘܬܳܐ. ܡܰܛܽܘܦܺܝܬܳܐ. ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܢܳܨܽܘܦܽܘܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܢܽܘܢ ܒܡܺܝܡ ܡܶܬܚܰܠܦܳܐ. ܒܽܐܘܪ̈ܓܰܢܰܐ. ܥܽܘܒܰܕܝܳܐ (1. 14). ܘܠܳܐ ܬܩܽܘܡ ܡܰܩܰܒܬܳܐ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܠܰܡܫܰܘܙܒܰܘ̈ܗܝ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܫܳܪܶܝܢ ܒܪܰܘܡܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܘܡܳܣܽܘ̈ܟܰܘܗܝ ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܚܰܠ. ܒܰܡܚܽܘܠܬܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܠܠܳܐ ܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬ ܪܺܝܫܳܐ

 ܒܥܳܒܽܘܕܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܟܶܬܒܶܬ. ܟܬܰܒܢ. ܟܬܰܒܢܰܢ. ܐܶܟܬܽܘ̇ܒ. ܢܶܟܬܽܘ̇ܒ ܚܢܰܢ. ܘܕܰܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܟܬܰܒܬ. ܟܬܰܒܬܽܘ̇ܢ. ܟܬܰܒܬܝ. ܟܬܰܒܬܶܝܢ. ܬܶܟܬܽܘ̇ܒ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܶܟܬܒܽܘܢ. ܟܬܽܘ̇ܒ. ܟܬܽܘ̇ܒܘ. ܟܬܽܘ̇ܒܽܘܢ. ܬܶܟܬܒܺܝܢ. ܟܬܽܘ̇ܒܝ. ܬܶܟ̈ܬܒܳܢ. ܟܬܽܘ̈ܒܶܝܢ. ܘܕܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܟܬܰܒ. ܟܬܰܒܘ. ܟܬܰܒܽܘܢ. ܟܶܬܒܰܬ. ܟܬܰܒ̈ܝ. ܟܬܰܒܶܝ̈ܢ. ܟܳܬܶܒ. ܟܳܬܒܺܝܢ. ܢܶܟܬܽܘܒ ܗܰܘ. ܢܶܟܬܒܽܘܢ. ܟܳܬܒܳܐ. ܟܳܬܒ̈ܳܢ. ܬܶܟܬܽܘ̇ܒ ܗܳܝ̇. ܢܶܟ̈ܬܒܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܟܬܰܒܬܳܢܝ. ܟܬܰܒܬܳܢ. ܟܬܰܒܬܽܘܢܳܢܝ. ܟܬܰܒܬܽܘܢܳܢ. ܟܬܰܒܬܺܝܢܝ. ܟܬܰܒܬܺܝܢ ܠܰܢ. ܟܬܰܒܬܶܝ̈ܢܳܢܝ. ܟܬܰܒ̈ܬܶܝܢܳܢ. ܟܬܽܘ̇ܒܰܝܢܝ. ܟܬܽܘ̇ܒܰܝܢ. ܟܽܘܬܒܽܘܢܝ. ܟܽܘܬܒܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܘܬܒܽܘܢܳܢܝ. ܟܽܘܬܒܽܘܢܳܢ. ܟܬܽܘ̇ܒܺܝܢܝ. ܟܬܽܘ̇ܒܺܝܢ ܠܰܢ. ܟܬܽܘ̈ܒܶܝܢܳܢܝ. ܟܬܽܘ̇ܒܶܝ̈ܢܳܢ ܠܰܢ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܒܶܠܥܳܕ ܝܽܘܕ ܟܳܬܟܺܝܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܨܽܘ̈ܬܶܝܢ ܒܝܽܘܕ. ܘܨܽܘ̈ܬܶܢܳܢܝ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܬܶܟܬܒܰܢܝ. ܬܶܟܬܒܰܢ ܠܰܢ. ܬܶܟܬܒܽܘܢܳܢܝ. ܬܶܟܬܒܽܘܢܳܢ. ܬܶܟܬܒܺܝܢܳܢܝ. ܬܶܟܬܒܺܝܢܳܢ. ܬܶܟ̈ܬܒܳܢܳܢܝ. ܬܶܟ̈ܬܒܳܢܳܢ. ܘܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܟܰܬܒܰܢܝ. ܟܰܬܒܰܢ. ܟܰܬܒܽܘܢܝ. ܟܰܬܒܽܘܢ. ܟܬܰܒܬܰܢܝ. ܟܬܰܒܬܰܢ. ܟܰܬܒܳܢ̈ܝ. ܟܰܬ̈ܒܳܢ. ܟܬܰܒܶܝ̈ܢܳܢܝ. ܟܬܰܒܶܝ̈ܢܳܢ. ܢܶܟܬܒܰܢܝ. ܢܶܟܬܒܰܢ. ܢܶܟܬܒܽܘܢܳܢܝ. ܢܶܟܬܒܽܘܢܳܢ. ܬܶܟܬܒܰܢܝ. ܬܶܟܬܒܰܢ ܗܳܝ̇ ܠܺܝ ܘܠܰܢ. ܢܶܟ̈ܬܒܳܢܳܢܝ. ܢܶܟ̈ܬܒܳܢܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܟܬܰܒܬܳܟ ܐܶܢ̇ܳܐ. ܟܬܰܒܬܟܽܘܢ. ܟܬܰܒܬܶܟܝ. ܟܬܰܒܬܟܶܝܢ. ܟܬܰܒܢܳܟ. ܟܬܰܒܢܳܟܽܘܢ. ܟܬܰܒܢܶܟܝ. ܟܬܰܒܢܳܟܶܝܢ. ܐܶܟܬܒܳܟ. ܐܶܟܬܽܘ̇ܒܟܽܘܢ. ܐܶܟܬܒܶܟܝ. ܐܶܟܬܽܘ̇ܒܟܶܝܢ. ܢܶܟܬܒܳܟ ܚܢܰܢ ܠܳܟ. ܢܶܟܬܽܘ̇ܒܟܽܘܢ ܚܢܰܢ ܠܟܽܘܢ. ܢܶܟܬܒܶܟܝ ܚܢܰܢ ܠܶܟܝ. ܢܶܟܬܽܘ̇ܒܟܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܟܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܟܰܬܒܳܟ. ܟܬܰܒܟܽܘܢ. ܟܰܬܒܶܟܝ. ܟܬܰܒܟܶܝܢ. ܟܰܬܒܽܘܟ. ܟܰܬܒܽܘܟܽܘܢ. ܟܰܬܒܽܘܟܝ. ܟܰܬܒܽܘܟܶܝܢ. ܟܬܰܒܬܳܟ. ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܟܶܬܒܰܬܟܽܘܢ. ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ. ܟܬܰܒܬܶܟܝ ܗܳܝ̇ ܠܶܟܝ. ܟܶܬܒܰܬܟܶܝܢ. ܟܰܬ̈ܒܳܟ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܥܠܰܝܡ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܰܚܡܳܟ (Cant. 1,3). ܟܬܰܒܶܝ̈ܢܳܟ. ܟܬܰܒܶܝ̈ܢܳܟܽܘܢ. ܟܰܬܒ̈ܶܟܝ. ܟܬܰܒܶܝ̈ܢܶܟܝ. ܟܬܰܒ̈ܟܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܟܶܝܢ. ܘܰܟܬܰܒܶܝ̈ܢܟܶܝܢ. ܢܶܟܬܒܳܟ ܗܰܘ̇ ܠܳܟ. ܢܶܟܬܽܘ̇ܒܟܽܘܢ. ܢܶܟܬܒܶܟܝ. ܢܶܟܬܽܘ̇ܒܟܶܝܢ. ܢܶܟܬܒܽܘܢܳܟ. ܢܶܟܬܒܽܘܢܳܟܽܘܢ. ܢܶܟܬܒܽܘܢܶܟܝ. ܢܶܟܬܒܽܘܢܳܟܶܝܢ. ܬܶܟܬܒܳܟ. ܬܶܟܬܽܘܒܟܽܘܢ. ܬܶܟܬܒܶܟܝ. ܬܶܟܬܽܘܒܟܶܝܢ. ܢܶܟ̈ܬܒܳܢܳܟ. ܢܶܟܬܒܳܢܳܟ̈ܽܘܢ. ܢܶܟܬܒܳܢ̈ܶܟܝ. ܢܶܟ̈ܬܒܳܢܳܟܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܟܬܰܒܬܶܗ ܐܶܢ̇ܳܐ. ܟܬܰܒܬܳܗ̇ ܐܶܢܳܐ ܠܗܳܝ̇. ܟܬܰܒܢܳܝܗܝ. ܟܬܰܒܢܳܗ̇. ܐܶܟܬܒܺܝܘܗܝ. ܐܶܟܬܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܐܰܦܩܺܝܘܗܝ. ܘܰܐܦܩܶܗ ܐܶܢܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 6,37) ܡܰܢ ܕܰܠܘܳܬܝ ܢܺܐܬܶܐ ܠܳܐ ܐܰܦܩܶܗ ܠܒܰܪ. ܐܶܟܬܒܺܝܗ̇. ܢܶܟܬܒܺܝܘܗܝ ܚܢܰܢ. ܢܶܟܬܒܺܝܗ̇. ܘܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܟܬܰܒܬܳܝܗܝ. ܟܬܰܒܬܳܗ̇. ܟܬܰܒܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܟܬܰܒܬܽܘܢܳܗ̇. ܟܬܰܒܬܺܝܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܰܒܪܶܟܝ. ܟܬܰܒܬܺܝܗ̇. ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܒܰܪܬܶܟܝ. ܟܬܰܒܬܶܝ̈ܢܳܝܗܝ. ܟܬܰܒܬܶܝ̈ܢܳܗ̇. ܘܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܠܳܐ ܟܳܬܒܺܝܢ ܝܽܘܕ ܒܳܬܰܪ ܬܰܘ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 2,20). ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩ̈ܬܶܢܳܝܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܟܬܽܘܒܳܝܗܝ. ܟܬܽܘܒܶܝܗ̇ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܒܪܳܟ ܘܰܠܒܰܪܬܳܟ. ܟܬܽܘܒܺܝܘܗܝ. ܟܬܽܘܒܺܝܗ̇ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܰܒܪܶܟܝ ܘܰܠܒܰܪܬܶܟܝ. ܟܽܘܬܒܽܘܗܝ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (22,30). ܟܽܘܬܒܽܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܟܰܪܙܳܐ ܕܠܳܐ ܒ̈ܢܺܝܢ. ܟܽܘܬܒܽܘܗ̇. ܟܬܽܘ̇ܒܽܘܢܳܝܗܝ. ܟܬܽܘ̇ܒܽܘܢܶܗ܇ ܟܬܽܘ̇ܒܶܝ̈ܢܳܝܗܝ. ܟܬܽܘ̇ܒܶܝ̈ܢܳܗ̇. ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܒܶܪܟܶܝܢ ܘܰܠܒܰܪܬܟܶܝܢ. ܬܶܟܬܒܺܝܘܗܝ. ܘܬܶܟܬܒܶܗ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܶܟܬܒܺܝܗ̇. ܬܶܟܬܒܽܘܢܳܝܗܝ. ܬܶܟܬܒܽܘܢܶܗ. ܬܶܟܬܒܽܘܢܳܗ̇. ܬܶܟܬܒܺܝܢܳܝܗܝ. ܬܶܟܬܒܺܝܢܗ̇. ܬܶܟܬܒܳܢܳܝ̈ܗܝ. ܬܶܟܬ̈ܒܳܢܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܟܰܬܒܶܗ. ܟܰܬܒܳܗ̇. ܟܰܬܒܽܘܗܝ. ܟܰܬܒܽܘܗ̇. ܟܬܰܒܬܶܗ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܟܬܰܒܬܳܗ̇. ܟܰܬܒܳܝ̈ܗܝ. ܟܬܰܒܶܝ̈ܢܳܝܗܝ. ܟܬܰܒܶܝ̈ܢܳܗ̇. ܢܶܟܬܒܺܝܘܗܝ ܗܰܘ ܠܗܰܘ̇. ܢܶܟܬܒܺܝܗ̇ ܠܗܳܝ̇. ܢܶܟܬܒܽܘܢܳܝܗܝ. ܢܶܟܬܒܽܘܢܶܗ. ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ. ܢܶܟܬܒܽܘܢܳܗ̇. ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ. ܬܶܟܬܒܺܝܘܗܝ ܗܳܝ̇ ܠܗܰܘ̇. ܬܶܟܬܒܺܝܗ̇ ܗܳܝ̇ ܠܗܳܝ̇. ܢܶܟܬܒܳܢܳܝ̈ܗܝ. ܢܶܟ̈ܬܒܳܢܳܗ̇.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܰܩܽܝܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܠܳܐ ܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܘܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ

 ܘܰܟܒܰܪ ܬܶܕܟܰܪ. ܕܰܠܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܰܐܝܟ ܙܒܰܢ ܢܶܙܒܶܢ. ܡܶܢܟܰܕܽܘ ܒܩܶܦܠܶܐܽܘܢ ܕܰܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܣܥܰܪܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܰܒܗܳܢܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܫܬܶܩ ܢܶܫܬܽܘ̇ܩ ܒܰܕܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ ܘܠܳܐ ܡܫܰܢܝ̈ܳܢܝܳܢ. ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܚܰܫܠܺܝܢ. ܒܰܕܫܰܬܩܰܢܝ ܐܳܦ ܫܰܬܩܳܟ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܫܬܶܩ. ܒܰܫܠܳܝ ܫܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܫܰܬܶܩ. ܒܰܦܬܳܚܳܗ̇ ܐܳܬܝ̈ܳܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܫܡܰܥ ܢܶܫܡܰܥ. ܐܰܝܟ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕ ܢܶܥܒܶܕ ܐܶܢܶܝܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܕܽܘܟ ܕܽܘܟ. ܪܳܒܨܳܐ ܗܳܪܬܰܡܳܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܬܪܰܝܳܢܳܝܰܬ ܥܒܶܕܰܝܢܝ. ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܰܬ ܐܶܥܒܶܕܟܽܘܢ. ܒܰܦܬܳܚܳܐ ܗܳܪܟܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܬܪܰܝܳܢܳܝܰܬ ܬܒܰܥܰܝܢܝ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܺܝܢܝ (Luc. 18,3). ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܰܬ ܐܶܬܒܰܥܟܽܘܢ ܡܶܬܚܰܠܰܦ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܪܚܶܡ ܢܶܪܚܰܡ. ܐܰܟܘܳܬܗܶܝܢ ܕܗܳܢܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܕܽܘܟ ܡܰܢ ܦܳܬܚܳܐ ܗܳܪܬܰܡܳܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܬܪܳܝܳܢܳܝܰܬ ܥܒܰܕܬܳܟ. ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܗܳܪܟܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܬܪܳܝܳܢܳܝܰܬ ܪܚܶܡܬܳܟ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܕܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ. ܐܰܝܟ ܢܨܰܚ. ܢܦܰܠ. ܢܚܶܬ. ܢܩܶܦ. ܓܰܠܝܳܐ ܕܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܛܰܦܣܺܝܢ. ܘܰܒܗܳܢܶܝܢ ܕܰܡܫܰܢ̈ܝܳܢܝܳܢ ܐܰܝܟ ܢܣܰܒ ܢܶܣܰܒ. ܥܳܒܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܥܰܡ ܚܳܫܽܘ̈ܫܳܝܶܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܫܡܰܥ ܢܶܫܡܰܥ. ܕܳܡܶܝܢ ܛܽܘܦܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ̇ ܕܫܺܝܢ ܕܰܫܡܰܥ ܡܩܰܘܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܫܡܰܥ. ܬܶܫܡܰܥ. ܫܡܰܥܰܝܢܝ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܢܽܘܢ ܕܰܢܣܰܒ ܡܫܰܢܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܣܰܒ. ܬܶܣܰܒ. ܣܰܒܰܝܢܝ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܥ܇ ܢܶܫܡܥܺܝܗ̇. ܒܰܚܒܳܨ ܥܶܐ. ܘܢܶܫܡܥܶܟܝ ܒܰܪܒܳܨܳܗ̇. ܡܶܢ ܢܣܰܒ ܬܽܘܒ. ܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܘܡܰܠܶܠ ܒܰܐܒܺܝܓܶܠ ܕܢܶܣܒܺܝܗ̇ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ (I Sam. 25,39). ܒܰܚܒܳܨ ܒܶܝܬ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܫܰܕܪܰܢ ܥܠܰܝܟܝ ܕܢܶܣܒܶܟܝ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ (I Sam. 25,40). ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܚܒܽܘܨ ܒܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ. ܠܳܐ ܩܳܢܽܘܢܳܐܺܝܬ.

 ܡܰܟܠܳܢܽܘܬܳܐ ܦܳܕܺܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡ̇ܪܺܝܢ. ܕܰܒܡܶܠܰܬ ܢܣܰܒ. ܢܽܘܢ ܐܰܡܢܰܬܳܝܬܳܐ ܕܓܶܕܫܳܢܳܝܳܐ ܘܚܰܠܳܫܳܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ̇ ܕܢܳܦܠܳܐ܇ ܘܠܰܘ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܫܶܪܫܳܢܝܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܰܝܢܺܝܢ. ܕܶܐ‎ܠܽܘ ܢܽܘܢ ܕܰܐܡܢܰܬ ܢܶܦܠܰܬ܇ ܥܰܡܳܗ̇ ܘܰܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܒܶܛܠܰܬ. ܘܟܰܕ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܒܳܛܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܝ̇ ܢܳܦܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܡܙܰܥܙܰܥܬܳܐ ܡܶܬܩܰܦܠܳܐ.

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܳܝܳܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ.

ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܫܰܒܥܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ

 ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ ܐܳܬܘ̈ܳܢ. ܬܪܰܝܳܢܳܝܰܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܰܬ ܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܪܒܺܝܨܬܶܗ. ܐܰܘ ܚܒܺܝܨܬܶܗ. ܘܰܦܬܺܝܚܰܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܐܰܘ ܚܠܺܝܡܰܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܟܪܺܝܗܬܶܗ ܘܰܚܠܺܝܡܰܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܐܰܘ ܒܳܐܠܰܦ ܡܫܰܪܝܳܐ ܐܰܘ ܠܰܘ ܒܳܐܠܰܦ. ܘܗܳܝ̇ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܐܰܟܰܪ. ܐܰܘ ܪܒܺܝܨܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܦܶܩ. ܘܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗܳܟܘܳܬ. ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܫܰܒܰܚ. ܐܰܘ ܪܒܺܝܨܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܠܶܟ. ܘܰܟܪܺܝܗܰܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܐܰܘ ܒܳܐܠܰܦ ܡܫܰܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܚܺܝ. ܐܰܘ ܠܰܘ ܒܳܐܠܰܦ. ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܒܰܝܰܐ. ܐܰܘ ܚܒܺܝܨܳܐ ܐܰܝܟ ܟܰܣܺܝ. ܘܰܪܒܺܝܨܰܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܙܩܺܝܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܐܶܬܳܐ. ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܙܰܠ. ܘܰܚܒܺܝܨܰܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܙܩܺܝܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܝܺܡܳܐ. ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܝܺܕܰܥ. ܐܰܘ ܪܒܺܝܨܳܐ ܐܰܝܟ ܝܺܪܶܬ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܛܽܘ̈ܦܣܰܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܒܩܶܦܠܶܐܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܒܰܚ̈ܢܳܢ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܰܟܰܪ. ܐܰܦܶܩ. ܫܰܒܰܚ. ܗܰܠܶܟ. ܐܰܚܺܝ. ܒܰܝܰܐ. ܟܰܣܺܝ. ܐܶܬܳܐ. ܐܶܙܰܠ. ܝܺܡܳܐ. ܝܺܕܰܥ. ܝܺܪܶܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܚܘ̈ܳܬ ܡܶܠܰܬ ܐܰܟܰܪ. ܐܰܡܰܪ ܡܶܢ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܐܰܫܰܪ. ܐܰܛܰܪ. ܐܰܒܰܥ. ܐܰܪܰܚ. ܐܰܒܰܗ. ܘܰܕܡܶܠܰܬ ܐܰܦܶܩ܇ ܐܰܥܶܠ. ܐܰܚܶܒ. ܐܰܚܶܬ. ܐܰܗܶܠ. ܐܰ‎ܠܶܙ. ܐܰܡܶܕ. ܐܰܩܶܢ. ܐܰܓܶܢ. ܐܰܓܶܣ. ܘܰܕܡܶܠܰܬ ܫܰܒܰܚ. ܕܰܒܰܚ܇ ܛܰܒܰܥ. ܣܰܒܰܥ. ܣܰܒܰܪ. ܫܰܡܰܗ. ܬܰܒܰܪ. ܘܰܕܡܶܠܰܬ ܗܰܠܶܟ܇ ܡܰܕܶܟ. ܣܰܟܶܟ. ܚܰܒܶܠ. ܝܰܒܶܠ. ܩܰܒܶܠ. ܝܰܒܶܒ. ܠܰܒܶܒ. ܢܰܚܶܡ. ܬܰܚܶܡ. ܨܰܠܶܡ. ܘܰܕܡܶܠܰܬ ܐܰܚܺܝ܇ ܐܰܣܺܝ. ܐܰܟܺܝ. ܐܰܫܺܝ. ܐܰܬܺܝ. ܘܰܕܡܶܠܰܬ ܟܰܣܺܝ܇ ܒܰܢܺܝ. ܦܰܢܺܝ. ܓܰܢܺܝ. ܚܰܕܺܝ. ܚܰܣܺܝ. ܦܰܨܺܝ. ܨܰܐܺܝ. ܨܰܠܺܝ. ܩܰܘܺܝ. ܩܰܕܺܝ. ܘܕܡܠܬ ܐܶܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ. ܐܶܦܳܐ. ܘܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ܇ ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܩܳܪܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ̇ ܕܶܐܬܳܐ ܡܢܰܟܪܶܝܢ. ܘܰܕܡܶܠܰܬ ܐܶܙܰܠ܇ ܐܶܟܰܠ. ܐܶܡܰܪ. ܐܶܓܰܪ. ܐܶܒܰܕ. ܐܶܚܰܕ. ܐܶܟܰܦ. ܐܶܣܰܪ. ܐܶܫܰܕ. ܐܶ‎ܠܰܡ. ܐܶ‎ܠܰܨ. ܐܶܪܰܥ. ܘܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܗܶܝܢ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ܇ ܒܶܠܥܳܕܰܝ̈ܢ ܦܳܬܚܺܝܢ. ܘܰܕܡܶܠܰܬ ܝܺܕܰܥ܇ ܝܺܩܰܪ. ܝܺܬܰܪ. ܘܰܕܡܶܠܰܬ ܝܺܪܶܬ. ܝܺܪܶܒ. ܝܺܪܶܟ. ܝܺܪܶܩ. ܝܺܟܶܡ. ܝܺܐܶܒ. ܝܺܬܶܒ. ܝܺܒܶܫ. ܝܺܙܶܦ. ܝܺܨܶܦ. ܘܰܠܡܶܠܰܬ ܒܰܝܰܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܚ̈ܘܳܢ. ܬܰܪܰܐ ܐܳܦ ܛܰܡܰܐ. ܘܰܠܡܶܠܰܬ ܝܺܡܳܐ ܚܕܳܐ ܝܺܥܳܐ

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ

 ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܳܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܰܒܰܚ. ܗܰܠܶܟ. ܒܰܝܰܐ. ܨܰܠܺܝ. ܐܳ‎ܠܰܦ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܪܒܺܝܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐܺܝܬ. ܘܬܰܘ ܕܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܢܽܘܢ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܫܰܠ̈ܝܳܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܫܰܒܰܚ ܐܶܢܳܐ. ܐܶܗܰܠܶܟ. ܐܶܒܰܝܰܐ. ܐܶܨܰܠܶܐ. ܬܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܗܰܠܶܟ. ܬܒܰܝܰܐ. ܬܨܰܠܶܐ. ܢܫܰܒܰܚ ܗܰܘ̇. ܢܗܰܠܶܟ. ܢܒܰܝܰܐ. ܢܨܰܠܶܐ. ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܬܽܘܢܳܝܳܐ. ܫܰܒܰܚ. ܗܰܠܶܟ. ܒܰܝܰܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܰܚܺܝ. ܐܰܣܺܝ. ܚܰܣܺܝ. ܨܰܠܺܝ. ܐܰܫܺܝ. ܐܰܚܳܐ. ܐܰܣܳܐ. ܚܰܣܳܐ. ܨܰܠܳܐ. ܐܰܫܳܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܰܫܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܠܰܝܢ ܒܗܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܒܳܐܠܰܦ ܦܬܺܝܚܬܳܐ ܡܫܰܪ̈ܝܳܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܦܶܩ. ܐܰܥܶܠ. ܐܰܟܶܣ ܬܰܘ ܘܢܽܘܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܳܝܳܬܳܐ ܙܰܘܥܳܗ̇ ܕܳܐ‎ܠܰܦ ܟܰܕ ܚܳܛ̈ܦܳܢ ܠܳܗ̇ ܥܳܛ̈ܝܳܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܳܐ. ܐܰܥܶܠ. ܐܰܟܶܣ. ܬܰܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܰܥܶܠ. ܬܰܟܶܣ. ܢܰܦܶܩ ܗܰܘ̇. ܢܰܥܶܠ. ܢܰܟܶܣ. ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܬܽܘܢܳܝܳܐ. ܐܰܦܶܩ. ܐܰܥܶܠ. ܐܰܟܶܣ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܰܚܺܝ. ܕܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܐܰܚܶܐ ܗܺܝ. ܒܰܪܒܳܨ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܚܳܐ. ܒܰܙܩܳܦܳܗ̇.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝ ܕܳܡܝܳܐ ܠܰܐܣܺܝ. ܬܰܚܶܐ. ܢܰܚܶܐ. ܡܰܚܶܐ. ܠܡܰܚܳܝܽܘ. ܡܰܚܝܳܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܡܶܬܪ̈ܰܫܡܳܢ. ܘܬܰܐܣܶܐ. ܢܰܐܣܶܐ. ܡܰܐܣܶܐ. ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ. ܡܰܐܣܝܳܢܳܐ. ܒܳܐܠܰܦ. ܒܰܕܗܳܢܶܝܢ ܡܰܢ. ܡܶܢ ܫܶܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝ ܐܳܬܝ̈ܳܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝܳܐ ܬܰܟܶܐ. ܢܰܟܶܐ. ܡܰܟܶܐ. ܡܰܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܘܡܶܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝܳܐ ܬܰܐܪܶܙ. ܢܰܐܪܶܙ. ܡܰܐܪܶܙ. ܡܰܐܪܙܳܢܳܐ ܒܳܐܠܰܦ.

ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܣܺܝ ܐܰܝܟ ܐܰܚܺܝ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ. ܣܝܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܙܩܳܦܳܐ ܐܰܝܟ ܚܝܳܐ. ܐܰܘ ܢܣܶܐ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܺܚܶܐ ܘܠܳܐ ܣܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܰܐܣܺܝ. ܢܶܬܰܐܣܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܒܳܐܠܰܦ ܪܒܺܝܨܬܳܐ ܡܫܰܪ̈ܝܳܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܙܰܠ. ܐܶܡܰܪ. ܐܶܒܰܕ. ܐܶܟܰܦ. ܐܶܬܳܐ. ܐܶܟܰܠ. ܐܶܓܰܪ. ܐܶܚܰܕ. ܐܶܫܰܕ. ܐܶܣܰܪ. ܐܶ‎ܠܰܨ. ܐܶ‎ܠܰܡ. ܐܶܪܰܥ. ܡܶܢ ܬܰܘ ܘܢܽܘܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܳܝܳܬܳܐ. ܐܳ‎ܠܰܦ ܠܳܐ ܡܶܬܥܰܛܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܳܝܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܬܚ̈ܰܒܨܳܢ ܟܰܪܝܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܬܦܰܬܚܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܺܙܰܠ. ܬܺܐܙܰܠ. ܢܺܐܙܰܠ. ܐܺܡܰܪ. ܬܺܐܡܰܪ. ܢܺܐܡܰܪ. ܐܺܒܰܕ. ܬܺܐܒܰܕ. ܢܺܐܒܰܕ. ܐܺܟܰܦ. ܬܺܐܟܰܦ. ܢܺܐܟܰܦ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܺܬܶܐ. ܬܺܐܬܶܐ. ܢܺܐܬܶܐ. ܕܡܶܬܪܰܒܨܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܗܶܝܢ. ܐܰܘ ܡܶܬܪ̈ܰܒܨܳܢ ܟܰܪܝܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܬܥܰܨܨܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܟܰܪܝܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܐܶܟܽܘ̇ܠ. ܐܶܓܽܘ̇ܪ. ܐܶܚܽܘ̇ܕ. ܐܶܫܽܘ̇ܕ. ܐܶܣܽܘ̇ܪ. ܐܶ‎ܠܽܘ̇ܨ. ܐܶ‎ܠܽܘ̇ܡ. ܐܶܪܽܘ̇ܥ. ܬܶܐܟܽܘ̇ܠ. ܬܶܐܓܽܘ̇ܪ. ܬܶܐܚܽܘ̇ܕ. ܬܶܐܫܽܘ̇ܕ. ܬܶܐܣܽܘ̇ܪ. ܬܶܐܠܽܘ̇ܨ. ܬܶܐܠܽܘ̇ܡ. ܬܶܐܪܽܘܥ. ܢܶܐܟܽܘ̇ܠ. ܢܶܐܓܽܘ̇ܪ. ܢܶܐܚܽܘ̇ܕ. ܢܶܐܫܽܘ̇ܕ. ܢܶܐܣܽܘ̇ܪ. ܢܶܐܠܽܘ̇ܨ. ܢܶܐܠܽܘ̇ܡ. ܢܶܐܪܽܘ̇ܥ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܪ̈ܒܺܝܨܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܪܒܺܝܥܳܐܺܝܬ ܗܳܘܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܢ ܒܰܪܒܳܨ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܡܰܪ. ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܸܡܰܪ. ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܪܒܳܨ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܙܰܠ ܙܶܠ. ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܬܳܐ ܬܳܐ. ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܟܰܠ ܐܰܟܽܘ̇ܠ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܚܒܺܝ̈ܨܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܒܰܥܠܳܠ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܳܝܳܬܳܐ ܝܽܘܕܗܶܝܢ ܒܳܐܠܰܦ ܡܶܬܠܰܬܡܳܐ ܘܰܚܒܳܨܗܶܝܢ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܒܟܰܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܝܺܬܰܪ ܗܰܘ̇. ܝܺܩܰܪ. ܝܺܪܶܬ. ܝܺܨܶܦ. ܝܺܢܶܩ. ܝܺܠܶܕ. ܝܺܐܶܒ. ܝܺܟܶܡ. ܝܺܡܳܐ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ. ܐܺܬܰܪ. ܬܺܐܬܪ. ܢܺܐܬܰܪ. ܐܺܩܰܪ. ܬܺܐܩܰܪ. ܢܺܐܩܰܪ. ܐܺܪܰܬ. ܬܺܐܪܰܬ. ܢܺܐܪܰܬ. ܐܺܨܰܦ. ܬܺܐܨܰܦ. ܢܺܐܨܰܦ. ܐܺܢܰܩ. ܬܺܐܢܰܩ. ܢܺܐܢܰܩ. ܐܺ‎‎ܠܰܕ ܬܺܐܠܰܕ. ܢܺܐܠܰܕ. ܐܺܐܰܒ. ܬܺܐܰܒ. ܢܺܐܰܒ. ܐܺܟܰܡ. ܬܺܐܟܰܡ. ܢܺܐܟܰܡ. ܐܺܡܶܐ. ܬܺܐܡܶܐ. ܢܺܐܡܶܐ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܝܽܘܐܶܝܠ (2,6). ܘܟܽܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܢܺܐܟ̈ܡܳܢ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 18,13) ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܐܺ‎ܠܰܕ ܐܶܢܳܐ ܕܣܶܐܒܶܬ. ܦܰܘܠܽܘܣ (II Cor. 11,9). ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܢܶܛܪܶܬ ܢܰܦܫܝ ܕܠܳܐ ܐܺܩܰܪ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܝܽܘܕ ܥܰܠ ܫܶܕܬܳܗ̇ ܦܳܢܝܳܐ. ܘܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܺܬܰܪ. ܝܺܩܰܪ. ܝܺܪܰܬ. ܝܺܨܰܦ. ܝܺܢܰܩ. ܝܺܩܰܕ. ܝܺܐܰܒ. ܝܺܟܰܡ. ܝܺܡܰܝ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥ. ܝܺܬܶܒ. ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܕܰܥ. ܬܶܕܰܥ. ܢܶܕܰܥ. ܐܶܬܶܒ. ܬܶܬܶܒ. ܢܶܬܶܒ. ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܥ. ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܬܶܒ. ܒܰܪܒܳܨܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܐܳܒܳܐ ܒܰܐܡܢܰܬ ܗܺܝ ܣܽܘܓܰܐܬ ܚܫܰܚܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܝܰܐܰܒ ܢܶܬܝܰܐܰܒ. ܘܰܕܠܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܩܶܨܰܬ ܦܶܓܥܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܳܬܳܐ. ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܚܕܳܐ ܠܰܟܡܳܐ ܡܶܫܬܰܟ̈ܚܳܢ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܳܦ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܐ. ܠܕܰܡܣܰܓ̈ܦܳܢ ܠܳܗ̇ ܗܳܐ ܝܳܐܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܽܘܟܳܡܽܘܬܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܝܽܘܕ ܥܳܐܠܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘܰܕܠܰܘ ܥܰܡ ܕܝܽܘܬܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܝܶܟܡܰܬ. ܘܒܰܕܩܳܐܶܡ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 30,33) ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܩܪܳܚ ܘܦܰܝܣܟܳܝ. ܘܳܐܟܶܡ ܒܚܶܘܳܪ̈ܳܬܳܐ ܓܢܺܝܒܰܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܝܺܐܶܒ ܝܺܟܶܡ. ܐܰܘܐܶܒ. ܐܰܘܟܶܡ. ܒܘܰܐܘ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܝܺܒܶܫ ܐܰܘܒܶܫ. ܘܡܶܢ ܝܺܢܶܩ. ܐܰܝܢܶܩ. ܘܰܐܘܢܶܩ. ܒܝܽܘܕ ܘܰܒܘܰܐܘ. ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ. ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܢܰܘܢܩܽܘܢ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܙܩܺܝ̈ܦܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ

 ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܝܗܶܝܢ܇ ܐܰܝܟ ܐܶܬܳܐ. ܐܶܦܳܐ. ܐܶܠܳܐ. ܝܺܡܳܐ. ܝܺܥܳܐ. ܘܰܕܥܰܡܽܘܛ ܗܽܘܦܳܟܗܶܝܢ. ܠܟܽܠܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܳܗ̇ ܐܳ‎ܠܨܳܐܺܝܬ ܣܳܥܪܺܝܢܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܡܶܐܦܺܝܬܳܐ ܐܶܦܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 19,3). ܘܰܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܡܰܫܬܝܳܐ. ܘܦܰܛܺܝܪܳܐ ܐܶܦܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܒܰܪܒܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܐܶܬܳܐ. ܘܶܐ‎ܠܽܘ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳ‎ܠܰܦ ܗܘܳܬ. ܐܰܝܟ ܩܳܪܶܝܢ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ. ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܰܝܗܽܘܢ ܓܳܝܕܺܝܢ ܐܰܝܟ ܬܰܢܽܘܪܳܐ. ܕܝܳܩܶܕ ܠܡܶܐܦܺܝܬܳܐ ܘܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܢ ܒܗܽܘܫܳܥ (7,4). ܘܗܳܐ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܢܶܐܦܝ̈ܳܢ ܥܣܰܪ ܢܶܫ̈ܺܝܢ ܠܰܚܡܟܽܘܢ ܒܚܰܕ ܬܰܢܽܘܪ (Lev. 26,26). ܐܰܝܟ ܢܺܐܬܝ̈ܳܢ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܢܽܘܢ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (44,15). ܘܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢܶܗ ܘܰܐܚܶܡܘ ܘܶܐܦܰܘ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܰܘ. ܒܰܪܒܳܨܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܦܪ̈ܺܝܫܳܢ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ̇ ܕܡܶܢ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܐܺܬܶܐ ܐܶܢܳܐ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܡܶܐܦܺܝܬܳܐ ܐܶܦܶܐ. ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܗܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܶܐܛܚܰܢ ܘܶܐܦܶܐ. ܘܰܒܗܳܝ̇ ܕܡܶܢ ܡܶܐܦܺܝܬܳܐ ܒܽܐܘܪܳܝܬܳܐ (Lev. 2,4). ܣܡܺܝܕܳܐ ܕܡܶܬܐܦܶܐ ܒܬܰܢܽܘܪܳܐ. ܘܚܰܡܺܝܥ ܢܶܬܰܐܦܝ̈ܳܢ (Lev. 23,17) ܘܰܒܗܽܘܫܳܥ (7,8). ܐܰܦܪܶܝܡ ܗܘܳܐ ܚܳܚܽܘܪܬܳܐ ܕܥܰܕܠܳܐ ܐܶܬܰܐܦܝܰܬ ܐܶܬܰܐܟܠܰܬ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܡܶܬܶܐܬܶܐ. ܐܰܘ ܢܶܬܶܐܬܶܐ ܐܰܘ ܐܶܬܰܐܬܝܰܬ ܠܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܐܦܳܐ ܡܫܰܢܝܳܢܝܳܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܕܰܒܺܝܩܳܐ. ܒܽܐܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 12,39). ܘܶܐܦܰܐܘܗܝ ܠܠܰܝܫܳܐ ܕܰܐܦܶܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܘܶܐܬܰܐܘܗܝ ܠܳܐ ܣܳܟ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܠܺܝܬܳܐ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ (24,4). ܐܶ‎ܠܳܬ ܘܝܶܬܒܰܬ ܒܶܐܒܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܶ‎ܠܰܝ̈ ܓܽܘ̈ܦܢܶܐ(Is. 24,7). ܘܒܶܐܪܰܡܝܳܐ (15,9). ܐܶ‎ܠܳܬ ܝܶܠܕܰܬ ܫܰܒܥܳܐ. ܘܰܒܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܶ‎ܠܝܰܬ ܡܶܨܪܶܝܢ ܠܒܽܘܟܪ̈ܶܐ. ܟܳܬܽܘ̈ܒܶܐ ܠܳܐ ܪ̈ܕܰܝܳܐ ܒܝܽܘܕ ܪܰܫܡܽܘܗ̇. ܘܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܠܳܐ ܡܠܺܝ̈ܛܶܐ ܒܰܦܬܳܚܳܗ̇ ܐܰܫܠܡܽܘܗ̇. ܘܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ (Matth. 11,17) ܐܶ‎ܠܰܝܢ ܠܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܰܪܩܶܕܬܽܘܢ. ܒܰܪܒܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܠܰܘ ܒܰܦܬܳܚܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܠܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܐܽܘܠܺܝܬܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܥܢܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܥܶܐ ܗ̱ܝ. ܐܳ‎ܠܨܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܰܐܠܳܐ ܬܽܘܒ ܒܰܫܠܳܝ ܐܳ‎ܠܰܦ ܗܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܠܰܡܫܰܪܳܝܽܘ ܒܰܟܪܺܝܗܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܥܛܶܠ. ܒܙܰܘܥܳܐ ܪܒܳܨܳܝܳܐ ܐܶ‎ܠܨܰܬ ܠܰܡܙܳܥܽܘܬܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܩܳܢܽܘܢ ܙܰܘܥܳܐ ܕܫܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܶܐ‎ܠܽܘ ܦܬܳܚܳܐ ܩܳܢܽܘܢܳܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܒܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (26,17). ܢܶܐܠܽܘܢ ܥܠܰܝܟ ܐܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܢܽܘܢ ܩܳܪܶܝܢ. ܘܠܰܘ ܒܰܦܬܳܚܳܗ̇.

ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܡܶܠ̈ܰܝ ܐܽܘܠܺܝܬܳܐ ܠܡܶܠ̈ܰܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܒܟܽܠ ܕܳܡ̈ܝܳܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܐܶܬܳܐ. ܐܶܬܳܬ. ܐܶܬܰܘ. ܐܶܬܳܝ̈. ܐܶܠܳܐ. ܐܶ‎ܠܳܬ. ܐܶܠܰܘ. ܐܶܠܳܝ̈. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܠܺܝܬܳܐ. ܐܶ‎ܠܺܝ. ܐܶ‎ܠܳܝ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܘܰܙܩܳܦܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ. ܬܳܐ. ܐܳܦ ܬܳܝ ܘܡܶܬܶܐܠܶܐ ܬܽܘܒ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܬܶܐܬܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܐܳܠܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘ ܡܶܬܶܐܠܶܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ. ܒܪܰܡ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܟ ܩܪܰܝܢ ܚܢܰܢ. ܩܪܰܝܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܩܪܰܝܬܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܩܪܰܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܩܪܰܘ ܗܳܢܽܘܢ. ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܫ. ܩܪܳܐ ܗܰܘ. ܩܪܳܬ ܗܳܝ̇. ܒܰܙܩܳܦ ܪܳܫ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܝܺܡܰܝܢ ܚܢܰܢ. ܝܺܡܰܝܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܝܺܡܰܝܬܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܝܺܡܰܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܝܺܡܰܘ ܗܳܢܽܘܢ. ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ. ܝܺܡܳܐ ܗܰܘ̇. ܝܺܡܳܬ ܗܳܝ̇ ܫܰܦ̈ܛܶܐ (21,7). ܕܰܚܢܰܢ ܝܺܡܰܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 102,9). ܘܰܡܫܰܒܚ̈ܳܢܰܝ ܒܺܝ ܝܺܡܰܘ. ܘܠܳܐ ܬܶܩܪܶܐ ܝܺܡܺܝܘ. ܒܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܒܰܒܠܺܝܠܽܘ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 1,17). ܐܰܢ̱ܬ ܝܺܡܰܝܬ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܟ. ܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ (2,12). ܡܶܟܺܝܠ ܝܺܡܰܘ ܠܺܝ ܒܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܒܕܶܬ ܒܟܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܦܩܽܘܗ̇ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܡܰܝܬܽܘܢ ܠܳܗ̇ (Jos. 6,21). ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ. ܘܠܳܐ ܬܶܚܒܽܘܨ. ܐܶܠܳܐ ܒܺܝܡܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܩܪܺܝܬ ܐܶܢܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 89,36). ܚܕܳܐ ܝܺܡܺܝܬ ܒܩܽܘܕܫܝ ܠܕܰܘܺܝܕ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 1,29 et suiv). ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܳܩܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܝܡܺܝܬ ܠܶܟܝ. ܦܪܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܝܬܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܠܰܬ ܩܪܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ̇ ܕܡܶܢ ܡܶܠܰܬ ܝܺܡܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܪܳܐ ܩܪܺܝ ܒܰܚܒܳܨ ܪܺܫ ܦܳܩܕܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܝܺܡܳܐ ܝܺܡܰܝ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ. ܘܰܠܢܶܩܒܬܳܐ ܩܪܳܝ ܘܺܝܡܳܝ ܒܰܙܩܳܦܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܝܟ ܝܺܡܳܐ ܝܺܥܳܐ. ܡ̈ܰܬܠܶܐ (26,9). ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܝܺܥܰܘ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܪܰܘܳܝܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ

 ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠ̈ܰܝ ܒܰܝܰܐ. ܬܰܪܰܐ. ܛܰܡܰܐ. ܒܰܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܒܽܘܝܳܐܳܐ ܠܒܽܘܕܳܪܳܐ ܡܫܰܘܬܰܦ ܒܰܟܡܳܝܽܘܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܝܽܘܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ. ܝܽܘܕ ܓܶܝܪ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܒܫܶܡ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܦܶܚܡܳܐ ܕܕܳܠܰܬ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܪܺܫ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܒܫܶܡ ܒܽܘܕܳܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܫܰܪܟܳܐ

 ܨܶܡܚܳܐ ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II Sam. 12,24). ܘܒܰܝܰܐ ܕܰܘܺܝܕ ܠܒܰܬ ܫܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܒܰܕܰܪ. ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܕܳܠܰܬ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 119,50). ܒܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܝܐܶܬ݂ ܒܡܽܘܟܳܟܝ. ܒܰܪܒܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ ܐܰܝܟ ܐܶܬܒܰܕܪܶܬ. ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܫ. ܘܰܐܪܺܝܡܬܳܢܝ ܘܒܰܝܰܐܬܳܢܝ (Ps. 61,3) ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܒܰܕܰܪܬܳܢܝ. ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ. ܘܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܬܒܰܝܰܐ (Deut. 32,36) ܐܰܝܟ ܡܶܬܒܰܕܰܪ. ܘܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝܰܐܰܝܢܝ (Ps. 31,4). ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܝܽܘܕ ܘܳܐ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܒܰܕܰܪܰܝܢܝ. ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܕܳܠܰܬ ܘܪܺܫ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (31,13). ܐܶܒܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܚܰܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܒܰܝܐܳܐ ܠܶܗ ܐܶܡܶܗ (Is. 66,13). ܒܰܙܩܳܦ ܐܳ‎ܠܰܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܒܰܕܪܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܒܰܝܰܐܟܽܘܢ. ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܐܶܒܰܕܰܪܟܽܘܢ. ܒܶܙܬܳܐ ܘܬܶܒܪܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܚܰܪܒܳܐ ܡܰܢ ܢܒܰܝܐܶܟܝ (Is. 51,19) ܐܰܝܟ ܢܒܰܕܪܶܟܝ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܰܝܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܰܝܰܐܘ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܒܰܕܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (15,31). ܘܟܰܕ ܩܪܰܘ ܚܕܺܝܘ ܘܰܪܘܰܙܘ ܘܶܐܬܒܰܝܰܐܘ. ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ ܡܬܰܢܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܗܳܢܽܘܢ. ܐܺܝܽܘܒ (42,11). ܘܒܰܝܐܽܘܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܒܰܕܪܽܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܨܳܒܶܝܢ. ܠܰܡܒܰܝܳܐܽܘ ܥܰܠ ܫܰܝܢܳܐ ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܠܰܡܒܰܕܳܪܽܘ. ܘܡܳܐ ܕܡܶܬܒܰܝܐܺܝܢ ܡܶܢ ܝܶܫܽܘܥ ܢܶܒܥܽܘܢ ܚܠܳܦܰܝ ܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܒܰܚܒܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܡܶܬܒܰܕܪܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܝܰܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܬܰܪܰܐ. ܒܰܚܕܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܘܰܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܬܳܪܐܳܐ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳ‎ܠܰܦ̈ܺܝܢ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ[5] (II Reg. 10,1). ܘܰܟܬܰܒ ܝܳܗܽܘ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܠܫܳܡܪܺܝܢ. ܠܘܳܬ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܣܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܬܳܪܐܳܐ ܕܳܐܚܳܒ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܦܰܘܠܽܘܣ (I Cor. 4,15) ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܪܶܒܽܘ ܬܳܪ̈ܐܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ. ܐܶܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘܠܶܕܬܟܽܘܢ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܐܳ‎ܠܰܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܪܒܳܨܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܪܺܫ ܕܣܳܦܪܳܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܟܰܕ ܬܰܪܐܰܬ ܗܺܝ ܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܠܗܽܘܠܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܺܝܬܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܐܳ‎ܠܰܦ ܒܳܬܰܪ ܪܺܫ. ܐܰܝܟ ܒܰܕܪܰܬ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܫ. ܘܟܰܕ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܶܬܬܰܪܰܐܘ. ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܫ ܩܕܳܡ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ. ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ ܩܕܳܡ ܪܺܫ. ܘܥܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܬܰܪܐܳܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܐܳ‎ܠܰܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܬܒܰܕܪܳܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܫ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܬܳܪܐܳܐܺܝܬ ܟܺܝܬ ܘܳܐܣܝܳܐܺܝܬ. ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳ‎ܠܰܦ̈ܺܝܢ. ܒܰܕܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܦܶܚܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܝܽܘܕ ܒܳܐܣܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܫܶܡ ܛܰܡܳܐܐ ܪܒܺܝܥܳܝ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܟܰܡܗܳܐ. ܛܶܝܬ ܒܰܪ̱ܬ ܦܶܚܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܟܦ. ܘܡܺܝܡ ܕܡܺܝܡ. ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܕܗܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܕܳܐ‎ܠܰܦ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܒܪܰܡ ܒܫܶܡ ܛܰܡܳܐܐ ܡܺܝܡ ܫܠܺܝܬܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܕܳܐ‎ܠܰܦ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܚܳܛܦܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܡܳܐܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 34,5). ܘܰܫܡܰܥ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܛܰܡܰܐܘ ܠܕܺܝܢܰܐ ܒܰܪܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܟܰܡܰܗܘ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܬܛܰܡܰܐܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ (Lev. 18,24). ܐܰܝܟ ܐܶܬܟܰܡܰܗܘ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (Job. 18,3). ܘܶܐܬܛܰܡܰܐܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܟܰܡܰܗ. ܘܶܐܬܰܝܬܽܘܢ ܘܛܰܡܰܐܬܽܘ̇ܢ ܠܰܐܪܥܝ (Jer. 2,7). ܒܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ ܘܡܺܝܡ ܘܰܫܠܳܝ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܟܰܡܰܗܬܽܘܢ. ܒܰܦܬܳܚ ܟܳܦ ܘܡܺܝܡ ܘܰܫܠܳܝ ܗܶܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Num. 9,6). ܘܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܛܰܡܐܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܒܰܚܒܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܟܰܡܗܺܝܢ ܒܰܚܒܳܨ ܗܶܐ. ܘܗܳܝ ܡܛܰܡܐܳܐ ܗ̱ܝ ܘܣܳܗܕܳܐ ܠܰܝܬ ܥܠܶܝܗ̇ (Num. 5,13). ܒܰܙܩܳܦ ܐܳ‎ܠܰܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܟܰܡܗܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܙܩܳܦ ܗܶܐ. ܘܠܳܐ ܫܛܰܝܬܝ ܘܠܳܐ ܐܶܬܛܰܡܰܐܬܝ (Num. 5,19). ܐܰܝܟ ܐܶܬܟܰܡܰܗܬܝ. ܘܠܳܐ ܒܨܺܝܬܶܗ ܟܰܕ ܛܡܰܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ. ܐܰܝܟ ܟܡܰܗ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܐܪܢܒܳܐ ܛܰܡܐܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟܽܘܢ (Lev. 11,6). ܒܰܙܩܳܦ ܐܳ‎ܠܰܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܟܰܡܗܳܐ ܗ̱ܝ. ܒܰܙܩܳܦ ܗܶܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܣܥܰܪ ܫܶܡܫܳܐ ܩܰܛܺܝܢܳܐ ܢܛܰܡܐܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ (Lev. 13,30). ܒܰܚܒܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܢܟܰܡܗܺܝܗ̇. ܒܰܚܒܳܨ ܗܶܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 23,16). ܘܰܢܣܰܒ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܰܐܘܩܶܕ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܛܰܡܐܶܗ. ܒܰܪܒܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܟܰܡܗܶܗ. ܒܰܪܒܳܨ ܗܶܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 79,1). ܘܛܰܡܐܽܘܗܝ ܠܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܒܰܥܨܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܟܰܡܗܽܘܗܝ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ(2,23). ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܪܺܝܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܛܰܡܐܶܬ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ ܐܰܝܟ ܐܶܬܟܰܡܗܶܬ. ܒܰܪܒܳܨ ܗܶܐ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (10,28). ܕܠܳܐ ܐܺܡܰܪ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܛܡܰܐ. ܒܰܫܠܳܝ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܡܰܗ ܒܰܫܠܳܝ ܗܶܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܰܪܥܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܛܰܡܰܐܢܳܗ̇. ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܰܫܠܳܝ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܟܰܡܰܗܢܳܗ̇. ܘܠܰܒܪܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܛܰܡܰܐܬܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܟܰܡܰܗܬܺܝܘܗܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Lev. 27,11). ܘܶܐܢ ܒܥܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܡܰܐܬܳܐ. ܟܰܕ ܒܰܫܠܳܝ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܡܺܝܡ ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܘܳܠܝܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܟܰܡܗܬܳܐ. ܟܰܠܒܬܳܐ. ܚܰܪܡܬܳܐ. ܩܶܨܰܬ ܥܰܛܠܽܘܬ ܦܶܓܥܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܫܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ ܡܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܡܺܝܡ. ܡܶܢ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܡܰܢ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܩܶܨܰܬ ܐܳ‎ܠܰܦ ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܚܺܝܠ ܦܳܬܽܘܚܬܳܐ ܩܰܢܝܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܐܰܝܟ ܩܳܢܽܘܢ ܙܰܘܥܳܐ ܕܟܽܠ ܫܰܠܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܢܶܫ̈ܰܝ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܬܛܰܡ̈ܺܐܝ܇ ܘܰܥܠ̈ܰܝܡܳܬܳܐ ܐܶܬܦܰܩܰܪ̈ܝ. ܟܰܕ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܟܰܡܰܗ̈ܝ. ܒܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܩܶܨܰܬ ܗܳܝ̇ ܕܳܐ‎ܠܰܦ ܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܛܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܠܰܫܢܳܐ ܟܰܕ ܫܰܠܝܳܐ. ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܗܶܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܚܠ̈ܺܝܡܳܬܳܐ ܫܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܪܺܫ ܒܶܐܬܒܰܕܰܪ̈ܝ. ܘܠܳܡܰܕ ܒܶܐܬܚܰܒܰܠ̈ܝ. ܒܙܰܘܥܳܐ ܕܳܐܬܽܘܬ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܕܗܺܝ ܝܽܘܕ ܡܶܬܚܰܒܨܳܐ ܡܺܝܡ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Num. 19,21). ܟܽܠ ܕܩܳܪܶܒ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܣܳܣܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܩܪܽܘܒ ܠܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ (Num. 19,22). ܠܢܶܩܒܳܝܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܠܕܶܟܪܳܝܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܛܶܝܬ ܘܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܶܠܰܬ ܚܽܘܦܳܝ ܠܳܡܰܕ܇ ܒܡܶܠܰܬ ܐܳܙܺܠܝܢ ܘܰܐܚܘ̈ܳܬܳܗ̇

 ܥܶܠܬܳܐ ܠܚܽܘܦܳܝ ܠܳܡܰܕ ܒܶܐܙܶܠܬ ܘܳܐܙܳܠܐ ܘܳܐܙܺܠܝܢ ܘܳܐܙܳܠ̈ܢ ܘܢܺܐܙܽܠܘܢ ܘܢܺܐܙܳܠ̈ܢ ܚܕܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ. ܗܳܝ̇ ܕܶܐ‎ܠܽܘ ܐܶܬܒܰܠܨܰܬ ܒܳܬܰܪ ܙܰܐܝ ܠܳܡܰܕ. ܒܰܪܒܶܣܬܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܥܫܶܡ ܗܘܳܐ ܠܡܶܪܕܳܐ ܪܶܬܡܳܐ ܘܥܰܛܠܳܐܺܝܬ. ܟܶܐܡܰܬ ܡܶܢ ܡܶܨܥܰܬ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܫܺܝܓܳܪ̈ܶܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܕܫܶܢ̈ܶܐ ܩܽܘ̈ܕܡܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܟܰܪ ܕܢܳܦܩܳܐ ܙܰܐܝ. ܠܓܶܣܰܝ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܫܺܓܝܳܪ̈ܶܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܕܫܶܢ̈ܶܐ ܡܶܨܥ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܟܰܪ ܕܢܳܦܩܳܐ ܠܳܡܰܕ. ܘܡܳܐ ܕܡܶܬܒܰܠܥܳܐ ܘܡܶܬܚܰܦܝܳܐ ܠܳܡܰܕ. ܒܰܬܪܺܝܨܽܘ ܪܳܕܶܐ ܪܶܬܡܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ. ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܠܒܰܪܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܪܶܕܝܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܡܶܢ ܟܰܪ ܕܢܳܦܩܳܐ ܙܰܐܝ. ܠܪܺܫ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܟܰܪ ܕܢܳܦܩܳܐ ܢܽܘܢ.

 ܡܰܟܠܳܢܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܕܳܐܙܺܠܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܒܺܩܝܬܳܐ. ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܬܶܬܕܰܡܶܐ ܕܰܒܺܝܩܬܳܐ ܒܰܡܫܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܚܽܘܦܳܝ ܠܳܡܰܕ ܘܰܒܠܳܨܳܗ̇ ܐܶܬܦܪ̈ܶܫܶܝܢ ܘܕܰܪܥܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܐܶܙܰܠܘ ܕܰܒܺܝܩܳܐ. ܘܶܐܟܰܠܘ ܡܫܰܢܝܳܢܝܳܐ. ܘܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܳܡܰܕ ܒܠܺܝܨܳܐ.

 ܡܰܟܠܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܒܰܪܘ. ܕܶܐ‎ܠܽܘ ܒܢܳܐ ܙܶܠܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܐܶܬܒܰܠܨܰܬ ܠܳܡܰܕ. ܠܢܶܙܠܽܘܢ ܡܶܢ ܢܶܙܠܳܐ ܕܡܰܣܰܐܬܳܐ (Is. 40,15). ܐܶܫܬܰܘܝܰܬ. ܘܰܠܫܳܡܽܘܥܳܐ ܒܛܰܥܘܳܢܳܐ ܐܰܦܠܰܬ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܚܰܦܝܰܬ. ܘܕܳܐܦܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܫܳܘܝܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ. ܕܳܐܦ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܟܠܽܘܢ ܗܳܝ ܡܶܢ ܟܶܠܝܳܢܳܐ. ܘܶܐ‎ܠܽܘ ܠܰܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܛܰܥܘܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܦܝܳܐ ܒܢܺܐܙܠܽܘܢ ܠܳܡܰܕ. ܠܡܳܢܳܐ ܒܢܶܐܟܠܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܦܝܳܐ ܠܳܡܰܕ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 14,35). ܠܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܠܙܶܒܠܳܐ ܐܳܙܠܳܐ. ܒܰܒܠܳܨ ܠܳܡܰܕ ܗܳܢܰܘ ܚܳܫܚܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܠܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܠܳܡܰܕ ܡܶܬܒܰܠܨܳܐ. ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܨܽܘܪܰܬ ܟܬܳܒ. ܘܰܐܝܟ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܠܙܶܒܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܡܟܰܝܢܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܟܳܦ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܘܒܽܐܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 27,45). ܡܶܠܰܬ ܪܰܦܩܳܐ ܠܺܐܝܣܚܳܩ. ܐܶܢ ܢܣܰܒ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ ܚܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܳܙܺܠܝܢ ܠܺܝ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܚܳܫܚܺܝܢ ܗܺܝ. ܠܰܘ ܒܰܒܠܳܨ ܠܳܡܰܕ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ. ܘܝܰܘܢܳܝܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܠܡܶܚܳܐ ܐܳܡܰܪ

 ܗܦܳܟܬܳܐ ܐܶܢ ܩܶܨܰܬ ܥܰܛܠܽܘܬ ܪܶܕܝܳܐ ܒܰܪ ܒܶܣܬܪܳܝܳܐ ܕܠܶܢܳܫܳܐ. ܐܶܬܚܰܦܝܰܬ ܒܳܐܙܺܠܝܢ ܘܳܐܙܳܠ̈ܢ ܒܳܬܰܪ ܙܰܐܝ ܠܳܡܰܕ. ܠܡܳܢܳܐ ܒܶܐܙܰܠ ܘܳܐܙܶܠ ܐܶܬܒܰܠܨܰܬ. ܟܰܕ ܗܳܟܘܳܬ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܗ̱ܝ ܕܙܰܐܝ ܠܳܡܰܕ ܫܰܪܝܳܐ ܒܐܶܙܰܠ ܘܳܐܙܶܠ. ܟܰܕ ܠܰܫܠܺܝܬܳܐ ܠܳܡܰܕ. ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܗ̇ ܢܶܣܬܰܝܰܟ ܙܰܘܥܳܐ ܕܙܰܐܝ ܠܳܐ ܢܳܩܦܳܐ. ܐܳ‎ܠܨܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܰܠܨܳܐ ܠܳܡܰܕ. ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܢܶܗܘܶܐ ܣܡܺܝܟ ܙܰܘܥܳܐ ܕܙܰܐܝ. ܘܒܳܐܙܺܠܝܢ ܘܳܐܙ̈ܳܠܢ. ܟܰܕ ܢܽܘܢ ܗܺܝ ܫܠܺܝܬܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܨܶܐܕܶܝܗ̇ ܩܳܐܶܡ ܙܰܘܥܳܐ ܙܰܐܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܘܰܠܡܶܬܬܰܒܠܳܨܽܘ ܠܳܡܰܕ ܠܳܐ ܐܳ‎ܠܨܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܳܐܙܺܠܝܢ ܘܳܐܙܳܠ̈ܢ. ܐܶ‎ܠܽܘ ܐܶܬܒܰܠܨܰܬ ܠܳܡܰܕ. ܬܪܶܝܢ ܙܰܘ̈ܥܺܝܢ ܣܰܩܽܘܒܠ̈ܳܝܶܐ ܥܳܪܨܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܚܰܕ ܡܰܢ ܡܶܢ ܙܰܐܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܠܳܡܰܕ ܓܰܘܳܝܬܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܠܳܡܰܕ ܓܰܘܳܝܬܳܐ ܠܢܽܘܢ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܶܐܙܰܠ ܘܳܐܙܶܠ. ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܰܢ ܙܰܘܥܳܐ ܠܫܰܠܝܳܐ. ܨܠܶܐ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܥܶܩܳܪܳܐ ܨܳܐܶܒ ܒܰܟܝܳܢܳܐ.

 

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܰܘܬܳܦܘ̈ܳܬܳܐ ܘܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ

 ܡܶܢ ܚܰܘܺܝ ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܚܰܘܳܐ ܒܰܙܩܳܦܳܐ ܦܳܩܕܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܓܒܳܐ ܒܰܙܩܳܦܳܐ ܓܒܺܝ ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܢܳܐ ܐܶܒܢܶܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܒܶܝܬ ܫܠܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܰܢܺܝ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܐܶܒܰܢܶܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ ܦܬܺܝܚܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܠܳܐ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܢܶܩ̈ܒܳܝܳܬܳܐ. ܝܺܠܶܕܬ݂ܶܗ. ܫܰܒܰܚܬ݂ܶܗ. ܒܰܝܰܐܬ݂ܶܗ ܒܰܫܠܳܝ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 2,7). ܥܕܰܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬ݂ܶܗ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܒܽܘܟܪܳܐ ܘܰܟܪܰܟܬ݂ܶܗ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܣܳܡܬ݂ܶܗ ܒܽܐܘܪܝܳܐ. ܘܰܒܝܰܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܚܰܘܝܰܬ݂ܶܗ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܐܰܝܟ ܐܰܪܡܝܰܬ݂ܶܗ ܒܽܐܘܪܝܳܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܟܝ ܐܰܚܝܰܬ݂ܶܟܝ(Matth. 9,22 etc.)

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܒܰܚܰܝܢܝ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܘܒܶܝܬ ܘܚܺܝܬ. ܘܫܰܒܰܚܳܝܗܝ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܰܘ̇ ܒܰܙܩܳܦ ܚܶܝܬ. ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܗܳܝ̇ ܦܳܬܚܺܝܢ ܚܶܝܬ܇ ܡܳܐ ܕܦܳܩܕܺܝܢ. ܘܰܒܬܽܘܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒ̈ܚܳܢܝ ܠܺܝ ܐܰܚܘ̈ܳܬܝ. ܫܰܒ̈ܚܳܝܗܝ ܐܳܦ ܠܳܐܚܝ ܐܰܚܘ̈ܳܬܝ ܒܰܙܩܳܦ ܚܶܝܬ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܪܳܫܡܺܝܢ. ܘܰܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܦܳܪܫܺܝܢ. ܘܰܒܫܰܒܰܚܬ݂ܰܢܝ ܚܳܬܝ. ܘܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܛܶܢܬ݂ܰܢܝ ܐܶܡܝ (Ps. 51,7). ܕܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܗܺܝ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܣܦܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܙܳܩܦܺܝܢ ܬܰܘ ܘܡܰܩܫܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ̈ܥܰܝ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܗܳܐ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܒܠܰܥܬܳܢܝ ܡܳܪܰܢ. ܒܰܙܩܳܦ ܬܰܘ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ. ܘܰܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܚܠܳܦ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܒܳܠܽܘܥܗܽܘܢ ܣܳܝܡܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܡܺܝܡܳܝܬܳܐ. ܒܰܬܪ̈ܰܝܳܢܳܝܳܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܐܘ ܕܰܥܨܺܝܨܳܐ ܒܰܐܪܺܝܟܽܘ ܢܳܩܦܳܐ. ܠܳܡܰܕܳܝܬܳܐ ܬ̇ܗܶܐ̣. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܨܰܠܺܝ. ܩܰܪܶܒ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܐܶܬܺܝܬ. ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܥܶܠܶܬ. ܐܰܘ ܠܰܘ ܠܳܡܰܕܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܒܰܪܶܟ ܣܰܒܰܪ. ܡܒܰܪܳܟܽܘ ܡܒܰܪܟܺܝܢ. ܡܣܰܒܳܪܽܘ ܣܰܒܪܶܬ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܰܚ̈ܕܳܢܳܝܳܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܝܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܢܳܩܦܳܐ ܘܰܐܘ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܫܡܰܥ. ܩܪܶܒ. ܣܒܰܪ. ܨܠܳܐ. ܡܶܫܡܰܥ. ܡܶܩܪܰܒ. ܠܡܶܣܒܰܪ. ܠܡܶܨܠܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܦܶܩ ܠܰܡܥܰܦܳܩܽܘ. ܘܡܶܢ ܥܦܰܩ ܠܡܶܥܦܰܩ. ܩܽܘܗܠܰܬ (3,5). ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܥܦܰܩ ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܬܪܰܚܳܩܽܘ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܢܶܒܗܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܠ̈ܰܝ ܫܡܳܐ ܘܰܐܘܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܥܨܺܝܨܳܐ ܒܰܐܪܺܝܟܽܘ. ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܳܒܳܐ. ܒܽܘܪܳܟܳܐ. ܣܽܘܒܳܪܳܐ. ܥܽܘܦܳܩܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܨܽܘܠܳܝܳܐ ܚܳܢܶܐ ܩܳܢܽܘܢܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܠܰܝܬ. ܘܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܢܶܒܗܳܢ̈ܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܘܰܐܘܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܳܐ. ܩܪܽܘܒܝܳܐ. ܣܶܒܪܳܐ. ܨܠܳܝܳܐ܇ ܥܦܽܘܩܝܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܳܢܳܝܳܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܗܶܝܢ ܪܺܫ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܥܶܐ. ܐܰܝܟ ܒܰܪܶܟ. ܩܰܪܶܒ. ܫܰܪܺܝ. ܠܳܐܬܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܦܬܺܝܚܬܳܐ ܐܰܝܟ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܪܳܬܡܺܝܢ. ܘܠܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܚܰܝܨܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܪܶܟ ܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܘܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܠܡܶܩܪܳܐ. ܘܪܰܥܺܝ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܦܬܺܝ̈ܚܳܢ. ܐܰܝܟ ܒܳܪܶܟ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ. ܩܳܪܶܒ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܫܳܪܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܪܳܥܶܐ ܥܶܪ̈ܒܶܐ. ܕܰܙܩܺܝ̈ܦܳܢ ܩܳܪܶܝܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܫܰܪܟܳܐ ܕܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܒܰܪܶܟ ܐܶܢܳܐ. ܬܒܰܪܶܟ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܒܰܪܶܟ. ܢܒܰܪܶܟ. ܒܰܪܶܟܢܰܢ. ܒܰܪܶܟܬܽܘܢ. ܒܰܪܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܐܶܬܒܰܪܰܟ. ܡܶܬܒܰܪܰܟ. ܘܶܐܩܰܪܶܒ. ܬܩܰܪܶܒ. ܡܩܰܪܶܒ. ܢܩܰܪܶܒ. ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܰܪܶܒܬܽܘܢ. ܩܰܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܐܶܬܩܰܪܰܒ. ܡܶܬܩܰܪܰܒ. ܘܪܰܥܺܝܬ ܐܶܢܳܐ. ܪܰܥܺܝܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܪܰܥܺܝܢܰܢ. ܪܰܥܺܝܬܽܘܢ. ܪܰܥܺܝܘ. ܪܰܥܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܡܶܬܪܰܥܶܐ. ܢܶܬܪܰܥܶܐ. ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܬܪܰܥܺܝ. ܡܶܬܪܰܥܶܐ. ܡܪܰܥܶܐ. ܢܪܰܥܶܐ. ܪܰܥܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܠܥܳܕ ܚܽܘܝܳܨܳܐ ܕܪܺܫ ܘܰܕܥܶܐ. ܘܡܶܢ ܫܰܪܺܝ ܒܰܬܠܳܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܚܰܝܨܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܪܺܫ ܕܗܳܢܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ. ܢܫܰܪܶܐ. ܫܰܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܒܰܕܫܰܪܟܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܪܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܚܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܡܶܙܩܰܦ ܙܳܩܦܺܝܢ ܫܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܘܩܽܘܦ ܘܪܺܫ. ܕܒܰܪܶܟ. ܩܰܪܶܒ. ܪܰܥܺܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܒܰܫܡܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܐܳ‎ܠܰܦ ܕܪܺܝܫܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ ܠܠܳܡܰܕ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܚܰܝܨܺܝܢ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܶܒܗܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܠ̈ܰܝ ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܶܬܶܥܗܶܕܘ. ܘܠܰܡܥܰܦܦܽܘܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܳ‎ܠܨܳܐ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܠܰܬ ܫܰܒܰܚ

 ܒܥܳܒܽܘܕܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܫܰܒܚܶܬ. ܫܰܒܰܚܢ. ܫܰܒܰܚܢܰܢ. ܐܶܫܰܒܰܚ. ܢܫܰܒܰܚ ܚܢܰܢ. ܘܕܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܫܰܒܰܚܬ. ܫܰܒܰܚܬܽܘܢ. ܫܰܒܰܚܬܝ. ܫܰܒܰܚܬܶܝܢ. ܬܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܫܰܒܚܽܘܢ. ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܫܰܒܰܚܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܫܰܒܰܚܘܢ. ܬܫܰܒܚܺܝܢ. ܫܰܒܰܚܝ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܬܫܰܒ̈ܚܳܢ. ܫܰܒܰܚܶܝ̈ܢ ܐܰܢܬܶܝܢ. ܘܕܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܫܰܒܰܚ ܗܰܘ̇. ܫܰܒܰܚܘ ܗܳܢܽܘܢ. ܫܰܒܚܰܬ ܗܳܝ̇. ܫܰܒܰܚ̈ܝ. ܫܰܒܰܚܶܝ̈ܢ. ܗܳܢܶܝܢ. ܡܫܰܒܰܚ ܗܰܘ. ܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܢܫܰܒܚ ܗܰܘ. ܢܫܰܒܚܘܢ. ܡܫܰܒܚܳܐ. ܡܫܰܒ̈ܚܳܢ. ܬܫܰܒܰܚ ܗܳܝ̇. ܢܫܰܒ̈ܚܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܫܰܒܰܚܬܳܢܝ. ܫܰܒܰܚܬܳܢ. ܫܰܒܰܚܬܽܘܢܳܢܝ. ܫܰܒܰܚܬܽܘܢܳܢ. ܫܰܒܰܚܬܺܝܢܝ ܠܺܝ. ܫܰܒܰܚܬܺܝܢ ܠܰܢ. ܫܰܒܰܚ̈ܬܶܝܢܳܢܝ. ܫܰܒܰܚ̈ܬܶܝܢܳܢ. ܫܰܒܰܚܰܝܢܝ. ܫܰܒܰܚܰܝܢ. ܫܰܒܚܽܘܢܝ. ܫܰܒܚܽܘܢ. ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܘܠܰܢ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܒܰܚܽܘܢܳܢܝ. ܫܰܒܰܚܽܘܢܳܢ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܫܰܒܰܚܺܝܢܝ. ܫܰܒܰܚܺܝܢ ܒܰܚܒܳܨ ܚܶܝܬ. ܫܰܒܰܚܶܝ̈ܢܳܢܝ. ܫܰܒܰܚܶܝ̈ܢܳܢ. ܬܫܰܒܚܰܢܝ. ܬܫܰܒܚܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܚܝ ܠܺܝ ܘܠܰܢ. ܬܫܰܒܚܽܘܢܳܢܝ. ܬܫܰܒܚܽܘܢܳܢ. ܬܫܰܒܚܺܝܢܳܢܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܚܳܬܝ ܠܺܝ. ܬܫܰܒܚܺܝܢܳܢ ܠܰܢ. ܬܫܰܒ̈ܚܳܢܳܢܝ. ܬܫܰܒ̈ܚܳܢܳܢ ܐܰܢܬܶܝܢ ܠܺܝ ܘܠܰܢ. ܘܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܫܰܒܚܰܢܝ. ܫܰܒܚܰܢ. ܫܰܒܚܽܘܢܝ. ܫܰܒܚܽܘܢ. ܫܰܒܰܚܬܰܢܝ. ܫܰܒܰܚܬܰܢ ܗܺܝ ܚܳܬܰܢ ܠܺܝ ܘܠܰܢ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 119,53). ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܶܚܰܕܬ݂ܰܢܝ. ܘܨܳܡܰܪܬܳܐ ܛܰܒܰܥܬܰܢܝ.  (Ps. 69,3). ܐܶܪܰܡܝܳܐ (20,14). ܝܰܘܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬ݂ܰܢܝ ܐܶܡܝ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܪܺܝܟ. ܫܰܒ̈ܚܳܢܝ ܐܰܚܘ̈ܳܬܝ ܠܺܝ. ܫܰܒ̈ܚܳܢ ܐܰܚܘ̈ܳܬܰܢ ܠܰܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܒܰܚܶܝ̈ܢܳܢܝ. ܫܰܒܰܚܶܝ̈ܢܳܢ. ܢܫܰܒܚܰܢܝ. ܢܫܰܒܚܰܢ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܢܝ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܢ. ܬܫܰܒܚܰܢܝ ܗܳܝ̇ ܠܺܝ. ܬܫܰܒܚܰܢ ܗܳܝ̇ ܠܰܢ. ܢܫܰܒ̈ܚܳܢܳܢܝ. ܢܫܰܒ̈ܚܳܢܳܢ ܗܳܢܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܫܰܒܰܚܬܳ݁ܟ ܐܶܢܳܐ. ܫܰܒܰܚܬ݁ܟܽܘܢ. ܫܰܒܰܚܬܶ݁ܟܝ. ܫܰܒܰܚܬ݁ܟܶܝܢ. ܫܰܒܰܚܢܳܟ. ܫܰܒܰܚܢܳܟܽܘܢ. ܫܰܒܰܚܢܶܟܝ. ܫܰܒܰܚܢܳܟܶܝܢ. ܐܶܫܰܒܚܳܟ. ܐܶܫܰܒܚܟܽܘܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ(I Cor. 11,22). ܐܶܫܰܒܰܚܟܽܘܢ ܒܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܫܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܶܫܰܒܚܶܟܝ. ܐܶܫܰܒܰܚܟܶܝܢ. ܢܫܰܒܚܳܟ ܚܢܰܢ. ܢܫܰܒܰܚܟܽܘܢ ܚܢܰܢ. ܢܫܰܒܚܶܟܝ ܚܢܰܢ. ܢܫܰܒܰܚܟܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܫܰܒܚܳܟ. ܫܰܒܰܚܟܽܘܢ. ܫܰܒܚܶܟܝ. ܫܰܒܰܚܟܶܝܢ. ܫܰܒܚܽܘܟ. ܫܰܒܚܽܘܟܽܘܢ. ܫܰܒܚܽܘܟܝ. ܫܰܒܚܽܘܟܶܝܢ. ܫܰܒܰܚܬ݂ܳܟ ܗܳܝ̇. ܫܰܒܚܰܬ݂ܟܽܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܝܬ. ܫܰܒܰܚܬ݂ܶܟܝ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܗܳܝ̇ ܠܶܟܝ. ܫܰܒܚܰܬܟܶܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܝܬ. ܫܰܒ̈ܚܳܟ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܫܰܒܰܚܶܝ̈ܢܳܟ. ܫܰܒܰܚܶܝ̈ܢܳܟܽܘܢ. ܫܰܒܰܚܶܟ̈ܝ. ܫܰܒܰܚܶܝ̈ܢܶܟܝ. ܫܰܒܰܚ̈ܟܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܫܰܒܰܚܶܝ̈ܢܳܟܶܝܢ. ܢܫܰܒܚܳܟ ܗܰܘ. ܢܫܰܒܰܚܟܽܘܢ ܗܰܘ. ܢܫܰܒܚܶܟܝ. ܢܫܰܒܰܚܟܶܝܢ. ܢܫܰܒܰܚܽܘܢܳܟ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟܽܘܢ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܶܟܝ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟܶܝܢ. ܬܫܰܒܚܳܟ ܗܳܝ̇. ܬܫܰܒܰܚܟܽܘܢ. ܬܫܰܒܚܶܟܝ. ܬܫܰܒܰܚܟܶܝܢ. ܢܫܰܒ̈ܚܳܢܳܟ. ܢܫܰܒ̈ܚܳܢܳܟܽܘܢ. ܢܫܰܒ̈ܚܳܢܶܟܝ. ܢܫܰܒ̈ܚܳܢܳܟܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܫܰܒܰܚܬܶ݁ܗ ܐܶܢܳܐ. ܫܰܒܰܚܬܳ݁ܗ̇. ܫܰܒܰܚܢܳܝܗܝ. ܫܰܒܰܚܢܳܗ̇. ܐܶܫܰܒܚܺܝܘܗܝ. ܐܶܫܰܒܚܶܗ. ܐܶܫܰܒܚܺܝܗ̇. ܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܚܢܰܢ. ܢܫܰܒܚܺܝܗ̇. ܘܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܫܰܒܰܚܬܳܝܗܝ. ܫܰܒܰܚܬܳܗ̇. ܫܰܒܰܚܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܫܰܒܚܬܽܘܢܳܗ̇. ܫܰܒܰܚܬܺܝܘܗܝ. ܫܰܒܰܚܬܺܝܗ̇. ܫܰܒܚ̈ܬܶܝܢܳܝܗܝ. ܫܰܒܰܚ̈ܬܶܝܢܳܗ̇. ܫܰܒܰܚܳܝܗܝ. ܫܰܒܰܚܶܝܗ̇ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܒܪܳܟ ܘܰܠܒܰܪܬܳܟ. ܫܰܒܚܺܝܘܗܝ. ܫܰܒܚܺܝܗ̇ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܠܰܒܪܶܟܝ ܘܰܠܒܰܪܬܶܟܝ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܫܰܒܚܽܘܗ̇ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܗܰܘ̇ ܘܰܠܗܳܝ̇. ܫܰܒܰܚܽܘܢܳܝܗܝ. ܫܰܒܰܚܽܘܢܳܗ̇ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܗܰܘ̇ ܘܰܠܗܳܝ̇. ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ. ܫܰܒ̈ܚܳܗ̇ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ. ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܠܗܰܘ̇ ܘܰܠܗܳܝ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܒܰܚܶܝ̈ܢܳܝܗܝ. ܫܰܒܰܚܶܝ̈ܢܳܗ̇. ܘܫܽܘܪܳܪ̈ܶܐ ܟܬܳܒܳܝ̈ܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܕܽܘܟܝ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܳܬ݂ܶܝܢ. ܬܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܰܘ̇. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܫܰܒܚܶܗ. ܬܫܰܒܚܺܝܗ̇ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܳܝ. ܬܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗܝ. ܬܫܰܒܚܽܘܢܶܗ̇ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܗܰܘ̇. ܬܫܰܒܚܽܘܢܳܗ̇ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܗܳܝ. ܬܫܰܒܚܺܝܢܳܝܗܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܚܳܬܝ ܠܰܐܒܽܘܟܝ. ܬܫܰܒܚܺܝܢܺܝܗ̇ ܐܰܢ̱ܬܝ ܚܳܬܝ ܠܶܐܡܶܟܝ. ܬܫܰܒ̈ܚܳܢܳܝܗܝ. ܬܫܰܒ̈ܚܳܢܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܫܰܒܚܶܗ. ܫܰܒܚܳܗ̇. ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܫܰܒܚܽܘܗ̇ ܗܳܢܽܘܢ ܠܗܰܘ̇ ܘܰܠܗܳܝ. ܫܰܒܰܚܬ݂ܶܗ. ܫܰܒܰܚܬ݂ܳܗ̇ ܗܳܝ ܠܗܰܘ̇ ܘܰܠܗܳܝ. ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ. ܫܰܒ̈ܚܳܗ̇ ܗܳܢܶܝܢ ܠܗܰܘ̇ ܘܰܠܗܳܝ. ܫܺܝܪܰܬ ܫܺܝܪ̈ܺܝܢ (6,8). ܚ̈ܙܰܝܳܗ̇ ܒܢ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܚܳܗ̇ ܡܰܠ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܒܰܚܶܝ̈ܢܳܝܗܝ. ܫܰܒܰܚܶܝ̈ܢܳܗ̇. ܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ. ܢܫܰܒܚܺܝܗ̇ ܗܰܘ̇ ܠܗܰܘ̇ ܘܰܠܗܳܝ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗܝ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܶܗ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܗ̇. ܬܫܰܒܚܺܝܘܗܝ. ܬܫܰܒܚܶܗ ܗܳܝ ܠܗܰܘ̇. ܢܫܰܒ̈ܚܳܢܳܝܗܝ ܢܫܰܒ̈ܚܳܢܳܝܗܝ ܢܫܰܒ̈ܚܳܢܳܗ̇.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܰܚ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܝܰܐ. ܬܰܪܰܐ. ܛܰܡܰܐ. ܒܟܽܠ ܗܽܘܦܳܟ. ܘܰܒܕܰܐܝܟ݂ ܟܣܺܝ. ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܶܟܪܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ. ܘܢܶܩܒܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܡܶܙܕܰܩܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܟܰܣܳܐ. ܟܰܣܳܝ. ܘܰܠܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܕܟܰܣܳܝ̈ܶܢܳܢ (Luc. 23,30). ܘܰܒܕܶܟܪܳܝܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܟܰܣܰܘ. ܘܨܶܝܕ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܒܬܽܘܢܳܝܳܐ ܬܟܰܣܶܝܢܝ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ ܟܰܣܝܰܬܰܢܝ (Ps. 44,16). ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ. ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܰܚܬܰܢܝ ܒܰܫܠܳܝ ܚܶܝܬ. ܒܕܰܟܪܺܝܗܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܥܰܛܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܠܰܫܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܶܬܳܐ. ܐܶܙܰܠ. ܝܺܡܳܐ. ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܚܰܫܠܺܝܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܪ̈ܒܺܝܥܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܦܳܣ̈ܽܘܩܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܳܓܗܶܝܢ ܚܳܒܽܘܫܳܐ

ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܰܬ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܐܰܘ ܫܶܪܫܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܢ ܠܰܘ ܡܶܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܣܰܪܥܦܳܐ. ܐܰܘ ܦܶܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܝܬܝܳܐ. ܘܫܶܪܫܳܢܳܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܳܐ‎ܠܰܦ ܡܫܰܪܝܳܐ ܐܰܘ ܠܰܘ ܒܳܐ‎ܠܰܦ. ܘܰܡܫܰܪܝܰܬ ܒܳܐ‎ܠܰܦ. ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܰܬ ܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܪܒܺܝܨܰܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܘܳܐ‎ܠܰܦܳܝܬܳܐ ܦܬܺܝܚܰܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܐܰܘ ܝܽܘܕܳܝܰܬ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܠܰܘ ܝܽܘܕܳܝܬܳܐ. ܘܝܽܘܕܳܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܟܪܺܝܗܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܶܗ ܐܰܝܟ ܐܰܘܕܺܝ. ܐܰܘ ܚܠܺܝܡܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܡܨܺܝ. ܘܠܳܐ ܝܽܘܕܳܝܬܳܐ ܗܳܟܘܳܬ. ܐܰܘ ܟܪܺܝܗܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܗ̇ ܐܰܘ ܚܠܺܝܡܳܐ. ܘܰܟܪܺܝܗܰܬ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܝܽܘܕ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܝܠܶܠ. ܐܰܘ ܘܰܐܘ. ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܐܰܘܚܰܪ. ܐܰܘ ܪܒܺܝܨܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܘܫܶܛ. ܘܰܚܠܺܝܡܰܬ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܟܪܺܝܗܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܐܰܫܺܝܓ. ܐܰܘ ܚܠܺܝܡܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܚܶܩ. ܘܳܐ‎ܠܰܦܳܝܬܳܐ ܪܒܺܝܨܰܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܐܰܘ ܝܽܘܕܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܐܶܫܬܺܝ. ܐܰܘ ܠܰܘ ܝܽܘܕܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܐܶܫܟܰܚ. ܘܠܳܐ ܡܫܰܪܝܰܬ ܒܳܐ‎ܠܰܦ. ܐܰܘ ܝܽܘܕܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܠܰܘ ܝܽܘܕܳܝܬܳܐ. ܘܝܽܘܕܳܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܟܪܺܝܗܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܣܰܘܣܺܝ. ܐܰܘ ܚܠܺܝܡܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܠܗܺܝ. ܘܠܳܐ ܝܽܘܕܳܝܬܳܐ ܬܽܘܒ. ܐܰܘ ܟܪܺܝܗܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܗ̇ ܐܰܘ ܚܠܺܝܡܳܐ. ܘܰܟܪܺܝܗܰܬ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܫܰܘܕܰܥ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܘܙܶܒ. ܘܰܚܠܺܝܡܰܬ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܬܪܰܝܳܢܳܝܰܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܗ̱ܝ ܠܳܐ ܥܦܺܝܦܰܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܚܠܶܦ. ܐܰܘ ܥܦܺܝܦܬܗܶܝܢ ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܐܰܝܟ ܪܰܦܪܶܦ. ܐܰܘ ܒܰܦܬܳܚܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܥܙܰܥ. ܐܰܘ ܚܕܳܢܳܝܰܬ ܗܶܓܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܩܦܽܘܕ. ܘܦܶܪܥܳܢܳܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܳܢܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܡܣܰܪܥܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܒܳܬ ܐܰܒܺܝܬ. ܘܡܶܢ ܢܳܦ ܐܰܢܺܝܦ. ܘܡܶܢ ܩܰܪ ܩܰܘܪܳܪ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܬܠ̈ܺܝܬܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܚܕ̈ܳܢܳܝܳܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܦܢܳܐ ܐܰܦܢܺܝ. ܘܡܶܢ ܣܓܺܝ ܐܰܣܓܺܝ. ܘܡܶܢ ܫܶܐܠ ܐܰܫܶܐܠ. ܘܡܶܢ ܬܩܶܢ ܐܰܬܩܶܢ. ܘܡܶܢ ܢܗܰܪ ܐܰܢܗܰܪ. ܐܰܘ ܬܪ̈ܰܝܳܢܳܝܳܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܟܰܠ ܐܰܘܟܶܠ. ܘܡܶܢ ܐܶܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝ. ܘܡܢ ܝܺܩܶܕ. ܐܰܘܩܶܕ. ܘܡܶܢ ܝܺܬܰܪ ܐܰܘܬܰܪ. ܘܡܶܢ ܝܺܡܳܐ ܐܰܘܡܺܝ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܫܒܰܬܰܥܣܰܪ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ. ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܶܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܘܕܺܝ. ܐܰܡܨܺܝ. ܐܰܝܠܶܠ. ܐܰܘܚܰܪ. ܐܰܘܫܶܛ. ܐܰܫܺܝܓ. ܐܰܪܚܶܩ. ܐܶܫܬܺܝ. ܐܶܫܟܰܚ. ܣܰܘܣܺܝ. ܒܰܠܗܺܝ. ܫܰܘܕܰܥ. ܫܰܘܙܶܒ. ܫܰܚܠܶܦ. ܪܰܦܪܶܦ. ܙܰܥܙܰܥ. ܩܦܽܘ̇ܕ. ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܦܶܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܙܺܝܥ. ܩܰܘܪܰܪ. ܐܰܦܢܺܝ. ܐܰܣܓܺܝ. ܐܰܫܶܐܠ. ܐܰܬܩܶܢ. ܐܰܢܗܰܪ. ܐܰܘܟܶܠ. ܐܰܘܩܶܕ. ܐܰܘܬܰܪ. ܐܰܝܬܺܝ. ܐܰܘܡܺܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܚܘ̈ܳܬ ܐܰܘܕܺܝ ܘܰܐܘܡܺܝ܇ ܐܰܘܓܺܝ ܘܰܐܘܦܺܝ. ܘܰܐܚ̈ܘܳܬ ܐܰܡܨܺܝ ܘܰܐܦܢܺܝ ܘܰܐܣܓܺܝ. ܐܰܣܠܺܝ. ܐܰܗܡܺܝ. ܐܰܫܩܺܝ. ܐܰܨܕܺܝ. ܐܰܨܗܺܝ. ܐܰܟܪܺܝ. ܐܰܣܡܺܝ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 32,31). ܘܗܽܘ ܡܰܣܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܚܪܽܘܬܶܗ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܡܰܚܓܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܕܰܐܝܠܶܠ܇ ܐܰܝܢܶܩ. ܘܕܰܐܘܫܶܛ ܘܰܐܘܒܶܠ܇ ܐܰܘܒܶܠ. ܐܰܘܚܶܠ. ܐܰܘܫܶܒ. ܐܰܘܙܶܦ. ܘܕܰܐܘܚܰܪ. ܘܰܐܘܬܰܪ܇ ܐܰܘܓܰܪ. ܐܰܘܩܰܪ. ܘܕܰܐܫܺܝܓ ܘܰܐܙܺܝܥ܇ ܐܰܓܺܝܚ. ܐܰܓܺܝܒ. ܐܰܬܺܝܒ. ܐܰܦܺܝܓ. ܐܰܕܺܝܠ. ܐܰܒܺܝܬ. ܐܰܪܺܝܡ. ܐܰܩܺܝܡ. ܘܕܰܐܪܚܶܩ ܘܰܐܬܩܶܢ. ܐܰܪܟܶܢ. ܐܰܙܠܶܓ. ܐܰܚܠܶܡ. ܐܰܣܗܶܕ. ܐܰܚܫܶܡ. ܐܰܚܪܶܒ. ܐܰܩܪܶܒ. ܘܕܣܰܘܣܺܝ܇ ܙܰܘܙܺܝ. ܨܰܘܨܺܝ. ܫܰܘܪ̈ܺܝ. ܘܰܕܒܰܠܗܺܝ. ܦܰܪܣܺܝ. ܢܰܟܪܺܝ. ܫܰܓܢܺܝ. ܫܰܡܠܺܝ. ܘܕܫܰܘܙܶܒ܇ ܫܰܘܬܶܦ. ܪܰܘܪܶܒ. ܘܰܕܫܰܘܕܰܥ ܩܰܘܪܰܪ܇ ܫܰܘܓܰܪ. ܣܰܝܒܰܪ. ܘܰܕܫܰܚܠܶܦ܇ ܫܰܠܗܶܒ. ܢܰܒܪܶܫ. ܦܰܪܓܶܠ. ܗܰܝܡܶܢ. ܘܰܕܪܰܦܪܶܦ܇ ܛܰܦܛܶܦ. ܛܰܪܛܶܫ. ܚܰܬܚܶܬ. ܠܰܓܠܶܓ. ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ (I 6,43 comp.). ܪܰܦܪܶܦ ܦܺܝܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܢܦܠ ܥܰܠ ܚܰܘܪܳܢ ܘܩܰܛܠܶܗ. ܘܰܕܙܰܥܙܰܥ܇ ܗܰܪܗܰܪ. ܚܰܪܚܰܪ. ܡܰܪܡܰܪ. ܘܕܰܐܫܶܐܠ܇ ܐܰܛܶܐܒ. ܐܰܒܶܐܫ. ܐܰܡܶܐܢ. ܐܰܣܶܐܢ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 11,5). ܐܰܫܶܐܠܰܝܢܝ ܬܠܳܬ ܓܪ̈ܺܝܨܳܢ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 125,4) ܐܰܛܶܐܒ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܡܰܡܶܐܢ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܡܶܢ ܕܽܘܝܳܪ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܣܶܐܢܘ ܗܶܢܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܘܕܰܐܢܗܰܪ܇ ܐܰܙܗܰܪ. ܐܰܚܕܰܪ. ܐܰܫܡܰܥ. ܐܰܦܠܰܚ. ܐܰܬܡܰܗ. ܘܰܬܠܳܬ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ܇ ܩܦܽܘܕ ܐܶܫܬܺܝ ܐܶܫܟܰܚ. ܚܕܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܚܝ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ

ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܪ̈ܒܺܝܥܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܟܰܕ ܐܳ‎ܠܰܦ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܡܰܢ̈ܬܳܝܳܬܳܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܪܪ̈ܳܢ. ܠܳܐ‎ܠܰܦ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܥܳܛ̈ܝܳܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܝܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܳ‎ܠܰܦ ܕܰܐܡܢܰܬ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ܇ ܘܰܐܚܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܠ̈ܝܳܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܰܒܺܝܬ ܗܰܘ ܘܰܐܫܺܝܓ ܗܰܘ̇܇ ܐܰܒܺܝܬ ܐܶܢܶܐ ܘܰܐܫܺܝܓ ܐܶܢܳܐ ܒܫܽܘܪܳܪ ܚܕܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܐܰܡܢܰܬܳܝܬܳܐ ܦܬܺܝܚܬܳܐ. ܘܰܥܛܳܝ ܐܳ‎ܠܰܦ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܬܒܺܝܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܢܒܺܝܬ. ܡܒܺܝܬ ܗܰܘ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܫܺܝܓ. ܢܫܺܝܓ. ܡܫܺܝܓ. ܒܰܫܠܳܝ ܬܰܘ ܘܢܽܘܢ ܘܡܺܝܡ. ܘܶܐܢ ܫܰܠܝܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܒܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܐܳ‎ܠܰܦ ܡܰܢ ܟܰܕ ܐܳ‎ܠܰܦ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܡܶܬܥܰܛܝܳܐ ܗܳܝ ܐܰܡܢܰܬܳܝܬܳܐ ܥܰܡ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܡܶܬܦ̈ܰܬܚܳܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܰܦܢܺܝ ܗܽܘ ܘܰܐܘܟܶܠ ܗܽܘ. ܐܰܦܢܶܐ. ܬܰܦܢܶܐ. ܢܰܦܢܶܐ. ܡܰܦܢܶܐ. ܐܰܘܟܶܠ. ܬܰܘܟܶܠ. ܢܰܘܟܶܠ. ܡܰܘܟܶܠ. ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܨܳܬ ܐܳ‎ܠܰܦ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܥܰܡܳܗ̇ ܡܶܬܪ̈ܰܒܨܳܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܫܟܰܚ. ܬܶܫܟܰܚ. ܢܶܫܟܰܚ ܡܶܫܟܰܚ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܫܬܶܐ. ܬܶܫܬܶܐ. ܢܶܫܬܶܐ. ܡܶܫܬܳܐ. ܐܶܣܓܶܐ. ܬܶܣܓܶܐ. ܢܶܣܓܶܐ. ܡܶܣܓܳܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܡܺܝܡ ܘܠܰܘ ܡܶܠܬܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܘܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܪ̈ܒܺܝܥܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܠܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝ̈ܳܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܡܢܰܬ ܥܳܐܠܳܐ. ܐܶܢ ܫܰܠܝܰܬ ܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܗܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܡܢܰܬ ܡܶܬܪ̈ܰܒܨܳܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܩܦܽܘܕ ܗܰܘ܇ ܐܶܩܦܽܘ̇ܕ. ܬܶܩܦܽܘ̇ܕ. ܢܶܩܦܽܘ̇ܕ. ܡܶܩܦܰܕ. ܘܶܐܢ ܦܬܺܝܚܰܬ ܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳ‎ܠܰܦ ܡܰܢ ܡܶܬܪܰܒܨܳܐ. ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܡܶܫܬܰܠ̈ܝܳܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܣܰܘܣܺܝ ܐܶܣܰܘܣܶܐ. ܬܣܰܘܣܶܐ. ܢܣܰܘܣܶܐ. ܡܣܰܘܣܶܐ. ܐܶܣܰܝܒܰܪ. ܬܣܰܝܒܰܪ. ܢܣܰܝܒܰܪ. ܡܣܰܝܒܰܪ. ܐܶܫܰܘܙܶܒ. ܬܫܰܘܙܶܒ. ܢܫܰܘܙܶܒ. ܡܫܰܘܙܶܒ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܰܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܦܬܺܝܚܬܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܗܺܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܗ̇. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܚܒܺܝܨܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܗ̇ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܫ̇ܘܶܝܢ̣ ܒܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܐܰܒܺܝܬ ܐܶܢܳܐ. ܐܰܒܺܝܬ ܐܰܢ̱ܬ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܐܰܒܺܝܬ ܗܰܘ̇. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܫܺܝܓ. ܘܰܐܫܺܝܓ. ܐܳܦ ܐܰܫܺܝܓ. ܘܒܳܐܠܰܦܳܝ̈ܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܪ̈ܒܺܝܨܳܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܶܐܫܟܰܚ ܠܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܗܳܕܶܐ. ܒܰܕܒܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܐܶܫܟܰܚ ܐܶܢܳܐ. ܐܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܫܟܰܚ ܗܰܘ̣ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܪ̈ܒܺܝܥܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܚܕܳܢܳܝܰܬ ܗܶܓܝܳܢܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܩܦܽܘܕ. ܘܰܕܗܳܕܶܐ ܐܰܟܣܢܳܝ ܣܰܓܺܝ ܐܶܣܟܺܡܳܐ. ܒܕܰܒܛܽܘܦܣܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܝܳܐ ܣܽܘܟܳܠ ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܩܰܢܝܳܐ. ܐܺܝܽܘܒ (7,5). ܡܶܫܟܝ ܩܦܽܘ̇ܕ ܘܶܐܬܡܣܺܝ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 119,120). ܩܦܽܘ̇ܕ ܒܶܣܪܝ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܟ ܘܡܶܢ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܕܶܚܠܶܬ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (Thren. 4,8). ܩܦܽܘ̇ܕ ܡܶܫܟܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܬܠܺܝ̈ܬܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܡܶܣܬܰܪܥܦܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܥܒܰܕ. ܐܶܬܥܒܶܕ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܩܦܽܘ̇ܕ ܐܶܬܩܦܶܕ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (38,12). ܐܶܬܩܦܶܕܘ ܐܰܝܟ ܣܺܝܪܶܣ ܚܰܝ݂̈ܰܝ݂. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (Thren. 5,10). ܡܫ̈ܳܟܰܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܬܰܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܩܦܶܕܘ. ܘܰܩܢܰܐܘ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܦܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܳܗܽܘܒܽܘܬ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܩܰܕܰܡ̈ܝ

ܒܰܪ̈ܒܺܝܥܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܐܡܢܰܬ. ܥܳܐܠܳܐ. ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܡܶܬܠܰܚܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܰܦܢܺܝ ܐܶܫܟܰܚ ܡܰܦܢܳܝܽܘ ܢܰܦܢܶܐ. ܡܶܫܟܳܚܽܘ ܢܶܫܟܰܚ ܕܠܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܘܒܰܬܠ̈ܺܝܬܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܡܰܪ. ܐܶܙܰܠ. ܐܶܬܳܐ. ܐܰܣܺܝ܇ ܡܺܐܡܰܪ ܢܺܐܡܰܪ. ܡܺܐܙܰܠ ܢܺܐܙܰܠ. ܡܶܐܬܳܐ ܢܺܐܬܶܐ. ܡܰܐܣܳܝܽܘ ܢܰܐܣܶܐ ܒܳܐ‎ܠܰܦ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܦܶܓܥܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܫܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪܽ ܗ̱ܘ ܒܡܰܡܠܠܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܦܶܓܥܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܝܰܩܺܝܪ. ܘܟܰܕ ܒܰܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬ ܐܳ‎ܠܰܦ ܡܶܢ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܦܳܓ̈ܥܳܢ. ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫܠܺܝܬܳܐ ܒܰܝܢܰܝܗܶܝܢ ܬܶܬܡܰܨܰܥ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܓܠܺܝܙܽܘܬ ܡܶܬܡܰܨܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܠܰܓܡܳܪ ܠܳܐ ܓܠܺܝܙܳܐ ܒܡܰܡܠܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܕܳܐ ܠܰܟܡܳܐ ܡܶܬܟܰܝܢܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܡܶܠܰܬ ܡܰܚܳܝܽܘ ܢܰܚܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܐܰܡܢܰܬ. ܐܳ‎ܠܰܦ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܒܰܕܩܳܠܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܒܪܺܝܫܳܐ ܣܳܟ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܬܣܰܟܶܐ ܢܣܰܟܶܐ ܡܣܰܟܶܐ ܒܰܫܠܳܝ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܶܐܣܰܟܶܐ ܐܶܠܳܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܪܒܺܝܨܳܐ ܕܳܐ‎ܠܰܦ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܫܠܳܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܐܳ‎ܠܰܦ ܡܶܬܦܰܫܚܳܐ. ܒܰܙܢܰܝ̈ ܙܰܘܥܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܩܳܕܡܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܚܰܬܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܗܳܢܶܝܢ ܒܰܕܩܳܠܳܢܳܝܳܐ ܡܙܺܝܥܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܪܚܶܩ ܐܶܢܳܐ. ܬܰܪܚܶܩ. ܢܰܪܚܶܩ. ܡܰܪܚܶܩ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܐܶܢܳܐ. ܬܶܫܟܚ. ܢܶܫܟܰܚ. ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܒܳܨܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܪ̈ܒܺܝܥܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܡܺܝܡ ܕܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ. ܥܰܡ ܫܠܺܝܬܳܐ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ. ܘܥܰܡ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܺܝܬܳܐ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ. ܗܳܝ̇ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ. ܠܡܰܗܡܳܝܽܘ. ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ. ܠܡܰܣܬܳܝܽܘ. ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܫܰܪܺܝ ܠܰܡܫܳܓܽܘ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܠܰܡܬܳܒܽܘ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܠܰܡܫܰܘܙܳܒܽܘ. ܠܰܡܫܰܘܕܳܥܽܘ. ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ. ܒܰܕܡܺܝܡ ܗܳܪܟܳܐ ܥܳܠܽܘܠܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܠܳܐ ܩܰܢܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܢ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܳܝܳܐ ܠܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܥܳܠܽܘܠܝܳܐ ܠܳܐ ܕܳܝܠܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܡܶܠܰܬ ܐܰܫܺܝܓ ܘܰܐܚ̈ܘܳܬܳܗ̇. ܐܶ‎ܠܽܘܠܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܠܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܝܶܗܒܰܬ ܙܰܘܥܳܗ̇. ܕܺܝܠܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܫܺܝܓ ܒܰܫܠܳܝ ܫܺܝܢ ܘܰܚܒܳܨ ܝܽܘܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܘܕܺܝ ܒܰܫܠܳܝ ܘܰܐܘ ܘܰܚܒܳܨ ܕܳܠܰܬ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܠܡܰܫܝܳܓܽܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ ܐܳܬܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܐܰܝܟ ܛܳܒ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܒܰܐܫܺܝܓ. ܠܰܟܪܺܝܗܬܳܐ ܝܽܘܕ. ܫܺܝܢ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܒܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܕܙܰܘܥܳܗ̇ ܫܰܠܝܰܬ ܡܶܢ ܡܰܫܝܳܓܽܘ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܰܫܠܳܝ ܫܺܝܢ ܠܰܡܫܳܓܽܘ ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܳܦ ܫܺܝܢ ܫܰܢܺܝ ܠܶܥܙܳܐ. ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܝܽܘܕ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܙܰܘܥܳܐ ܐܶܬܥܰܛܝܰܬ ܐܶܬܛܰܥܝܰܬ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܠܰܬ ܐܰܙܺܝܥ

ܒܥܳܒܽܘܕܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܐܙܺܝܥܶܬ ܐܰܙܺܝܥܢ ܐܰܙܺܝܥܢܰܢ. ܐܰܙܺܝܥ ܐܶܢܳܐ. ܢܙܺܝܥ ܚܢܰܢ. ܘܕܰܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܐܰܙܺܝܥܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܙܺܝܥܬܽܘܢ. ܐܰܙܺܝܥܬܝ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܬܶܝܢ. ܬܙܺܝܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܙܺܝܥܽܘܢ. ܐܰܙܺܝܥ ܐܰܢ̱ܬ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܐܰܙܺܝܥܘ. ܐܰܙܺܝܥܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܬܙܺܝܥܺܝܢ. ܐܰܙܺܝܥܝ. ܬܙܺܝ̈ܥܳܢ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܝ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܶܝܢ. ܘܕܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܐܰܙܺܝܥ ܗܰܘ. ܐܰܙܺܝܥܘ. ܐܰܙܺܝܥܽܘܢ. ܐܰܙܺܝܥܰܬ ܗܳܝ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܝ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܶܝܢ ܗܳܢܶܝܢ. ܡܙܺܝܥ. ܡܙܺܝܥܺܝܢ. ܢܙܺܝܥ ܗܰܘ̇. ܢܙܺܝܥܽܘܢ. ܡܙܺܝܥܳܐ. ܡܙܺܝ̈ܥܳܢ. ܬܙܺܝܥ ܗܳܝ. ܢܙܺܝ̈ܥܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܐܰܙܺܝܥܬܳܢܝ. ܐܰܙܺܝܥܬܳܢ. ܐܰܙܺܝܥܬܽܘܢܳܢܝ. ܐܰܙܺܝܥܬܽܘܢܳܢ. ܐܰܙܺܝܥܬܺܝܢܝ. ܐܰܙܺܝܥܬܺܝܢ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܬܶܝܢܳܢܝ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܬܶܝܢܳܢ. ܐܰܙܺܝܥܰܝܢܝ. ܐܰܙܺܝܥܰܝܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܘܠܰܢ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܐܰܙܺܝܥܽܘܢܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܐܰܙܺܝܥܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܙܺܝܥܽܘܢܳܢܝ. ܐܰܙܺܝܥܽܘܢܳܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܘܠܰܢ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܐܰܙܺܝܥܺܝܢܝ. ܐܰܙܺܝܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܝ ܠܺܝ ܘܠܰܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܙܺܝܥܺܝܢܺܝܢܝ. ܐܰܙܺܝܥܺܝܢܺܝܢ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܳܢܝ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܳܢ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܠܺܝ ܘܠܰܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܙܺܝ̈ܥܶܝܢܳܢܝ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܶܝܢܳܢ. ܬܙܺܝܥܰܢܝ. ܬܙܺܝܥܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܘܠܰܢ. ܬܙܺܝܥܽܘܢܳܢܝ. ܬܙܺܝܥܽܘܢܳܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܘܠܰܢ. ܬܙܺܝܥܺܝܢܳܢܝ ܬܙܺܝܥܺܝܢܳܢ ܐܰܢ̱ܬܝ ܠܺܝ ܘܠܰܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܙܺܝܥܺܝܢܺܝܢܝ. ܬܙܺܝܥܺܝܢܺܝܢ. ܬܙܺܝ̈ܥܳܢܳܢܝ. ܬܙܺܝ̈ܥܳܢܳܢ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܠܺܝ ܘܠܰܢ. ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܐܰܙܺܝܥܰܢܝ. ܐܰܙܺܝܥܰܢ. ܐܰܙܺܝܥܽܘܢܝ. ܐܰܙܺܝܥܽܘܢ. ܐܰܙܺܝܥܬܰܢܝ. ܐܰܙܺܝܥܬ݂ܰܢ ܗܳܝ̇ ܠܺܝ ܘܠܰܢ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܳܢܝ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܳܢ ܗܳܢܶܝܢ ܠܺܝ ܘܠܰܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܙܺܝ̈ܥܶܝܢܳܢܝ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܶܝܢܳܢ. ܢܙܺܝܥܰܢܝ. ܢܙܺܝܥܰܢ. ܢܙܺܝܥܽܘܢܳܢܝ. ܢܙܺܝܥܽܘܢܳܢ. ܬܙܺܝܥܰܢܝ. ܬܙܺܝܥܰܢ ܗܳܝ ܠܺܝ ܘܠܰܢ. ܢܙܺܝ̈ܥܳܢܳܢܝ. ܢܙܺܝ̈ܥܳܢܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܐܰܙܺܝܥܬܳܟ. ܐܰܙܺܝܥܬܟܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܠܳܟ ܘܰܠܟܽܘܢ. ܐܰܙܺܝܥܬܶ݁ܟܝ. ܐܰܙܺܝܥܬ݁ܟܶܝܢ. ܐܰܙܺܝܥܢܳܟ. ܐܰܙܺܝܥܢܳܟܽܘܢ. ܐܰܙܺܝܥܢܶܟܝ. ܐܰܙܺܝܥܢܳܟܶܝܢ. ܐܰܙܺܝܥܳܟ. ܐܰܙܺܝܥܟܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܠܳܟ ܘܰܠܟܽܘܢ. ܐܰܙܺܝܥܶܟܝ. ܐܰܙܺܝܥܟܶܝܢ ܐܶܢܳܐ ܠܶܟܝ ܘܰܠܟܶܝܢ. ܢܙܺܝܥܳܟ. ܢܙܺܝܥܟܽܘܢ ܚܢܰܢ ܠܳܟ ܘܰܠܟܽܘܢ. ܢܙܺܝܥܶܟܝ. ܢܙܶܝܥܟܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܶܟܝ ܘܰܠܟܶܝܢ. ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܐܰܙܺܝܥܳܟ ܐܰܙܺܝܥܟܽܘܢ ܗܰܘ̇ ܠܳܟ ܘܰܠܟܽܘܢ. ܐܰܙܺܝܥܶܟܝ. ܐܰܙܺܝܥܟܶܝܢ. ܐܰܙܺܝܥܽܘܟ. ܐܰܙܺܝܥܽܘܟܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܳܟ ܘܰܠܟܽܘܢ. ܐܰܙܺܝܥܽܘܟܝ. ܐܰܙܺܝܥܽܘܟܶܝܢ. ܐܰܙܺܝܥܬܳܟ ܗܳܝ ܒܰܫܠܳܝ ܥܶܐ. ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܐܰܙܺܝܥܰܬܟܽܘܢ. ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ. ܐܰܙܺܝܥܬ݂ܶܟܝ ܚܳܬܶܟܝ. ܐܰܙܺܝܥܰܬܟܶܝܢ ܚܳܬܟܶܝܢ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܳܟ ܐܰܚܘ̈ܳܬܳܟ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܙܺܝ̈ܥܶܝܢܳܟ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܶܝܢܳܟܽܘܢ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܶܝܢܶܟܝ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܶܝܢܳܟܶܝܢ. ܢܙܺܝܥܳܟ. ܢܙܺܝܥܟܽܘܢ. ܢܙܺܝܥܶܟܝ. ܢܙܺܝܥܟܶܝܢ. ܢܙܺܝܥܽܘܢܳܟ. ܢܙܺܝܥܽܘܢܳܟܽܘܢ. ܢܙܺܝܥܽܘܢܶܟܝ. ܢܙܺܝܥܽܘܢܳܟܶܝܢ. ܬܙܺܝܥܳܟ. ܬܙܺܝܥܟܽܘܢ. ܬܙܺܝܥܶܟܝ. ܬܙܺܝܥܟܶܝܢ. ܢܙܺܝ̈ܥܳܢܳܟ. ܢܙܺܝܥܳܢܳܟ̈ܽܘܢ. ܢܙܺܝܥܳܢܶܟ̈ܝ. ܢܙܺܝ̈ܥܳܢܳܟܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܐܰܙܺܝܥܬܶܗ. ܐܰܙܺܝܥܬܳܗ̇ ܐܶܢܳܐ ܠܗܰܘ̇ ܘܰܠܗܳܝ̇. ܐܰܙܺܝܥܢܳܝܗܝ. ܐܰܙܺܝܥܢܳܗ̇. ܐܰܙܺܝܥܺܝܘܗܝ. ܐܰܙܺܝܥܺܝܗ̇. ܢܙܺܝܥܺܝܘܗܝ. ܢܙܺܝܥܺܝܗ̇. ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܐܰܙܺܝܥܬܳܝܗܝ. ܐܰܙܺܝܥܬܳܗ̇. ܐܰܙܺܝܥܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܐܰܙܺܝܥܬܽܘܢܳܗ̇. ܐܰܙܺܝܥܬܺܝܘܗܝ ܠܰܒܪܶܟܝ. ܐܰܙܺܝܥܬܺܝܗ̇ ܠܒܰܪܬܶܟܝ. ܐܰܙܺܝܥܺܬܶܝ̈ܢܳܝܗܝ. ܐܰܙܺܝܥ̈ܬܶܝܢܳܗ̇. ܐܰܙܺܝܥܳܝܗܝ. ܐܰܙܺܝܥܶܝܗ̇ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܰܘ̇ ܘܰܠܗܳܝ̇ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܐܰܙܺܝܥܽܘܢܳܝܗܝ. ܐܰܙܺܝܥܽܘܢܳܗ̇. ܬܙܺܝܥܺܝܘܗܝ. ܬܙܺܝܥܺܝܗ̇ ܠܰܒܪܳܟ ܘܰܠܒܰܪܬܳܟ. ܬܙܺܝܥܽܘܢܳܝܗܝ. ܬܙܺܝܥܽܘܢܳܗ̇. ܬܙܺܝܥܺܝܢܳܝܗܝ. ܬܙܺܝܥܺܝܢܺܝܗ̇. ܠܰܒܪܶܟܝ ܘܰܠܒܰܪܬܶܟܝ. ܬܙܺܝܥܳܢܳܝ̈ܗܝ. ܬܙܺܝ̈ܥܳܢܳܗ̇ ܠܰܐܚܽܘܟܶܝܢ ܘܰܠܚܳܬܟܶܝܢ. ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܐܰܙܺܝܥܶܗ. ܐܰܙܺܝܥܳܗ̇ ܗܰܘ̇ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܘܰܠܒܰܪܬܳܗ̇. ܐܰܙܺܝܥܽܘܗܝ. ܐܰܙܺܝܥܽܘܗ̇. ܐܰܙܺܝܥܬ݂ܶܗ. ܐܰܙܺܝܥܬ݂ܳܗ̇ ܗܳܝ̇ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܘܰܠܒܰܪܬܳܗ̇. ܐܰܙܺܝܥܳܝ̈ܗܝ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܳܗ̇ ܗܳܢܶܝܢ ܠܗܰܘ̇ ܘܰܠܗܳܝ̇. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܙܺܝܥܶܝ̈ܢܳܝܗܝ. ܐܰܙܺܝ̈ܥܶܝܢܳܗ̇. ܢܙܺܝܥܺܝܘܗܝ. ܢܙܺܝܥܺܝܗ̇. ܢܙܺܝܥܽܘܢܳܝܗܝ. ܢܙܺܝܥܽܘܢܳܗ̇. ܬܙܺܝܥܺܝܘܗܝ. ܬܙܺܝܥܺܝܗ̇ ܗܳܝ̇ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܘܰܠܒܰܪܬܳܗ̇. ܢܙܺܝܥܳܢܳܝ̈ܗܝ. ܢܙܺܝ̈ܥܳܢܳܗ̇.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܦܰܚܶܡ ܠܰܕܫܰܪܟܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܝܽܘܕܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܢܶܩ̈ܒܳܝܶܐ. ܝܽܘܕ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܣܰܘܣܝܰܬ݂ܶܗ. ܒܰܠܗܝܰܬ݂ܶܗ. ܐܰܣܓܝܰܬ݂ܶܗ. ܐܰܦܢܝܰܬ݂ܶܗ. ܘܰܒܣܰܓ̈ܺܝܳܐܢܳܝܳܬܳܐ ܡܶܙܕܰܩܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܣܰܘ̈ܣܝ݂ܳܝ݂ܗܝ. ܒܰܠܗܝ݂ܳܝ݂̈ܗܝ. ܐܰܣܓ̈ܝ݂ܳܝ݂ܗܝ. ܐܰܦܢ̈ܝ݂ܳܝ݂ܗܝ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ(Gen. 19,35) . ܘܰܐܫܩܝ݂ܳܝ݂̈ܗܝ ܐܳܦ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ̇ ܠܰܐܒܽܘܗܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܚܰܡܶܫ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܘܰܕܫܶܬ ܘܕܰܫܒܰܥ. ܦܳܣ̈ܽܘܩܶܐ ܬܠܳܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܡܺܝ̈ܫܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ

 ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܡܺܝ̈ܫܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܦܶܪ̈ܥܳܢܳܝܳܢ. ܘܰܕܫܶܪܫܳܢܳܝܳܐ ܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܘ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܳܢܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܙܩܺܝ̈ܦܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܡܶܣܬܰܪ̈ܥܦܳܢ ܐܰܝܟ ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܡܶܢ ܩܳܡ. ܘܶܐܬܒܰܝܰܕ ܡܶܢ ܒܳܕ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Num. 10,35). ܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܬܒܰܝܕܽܘܢ ܣܳܢ̈ܐܰܝܟ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܐܶܬܛܰܢܰܢ ܡܶܢ ܛܰܢ. ܘܶܐܬܒܙܶܙ ܡܶܢ ܒܰܙ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܚܕܳܢ̈ܳܝܳܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܕܳܐ‎ܠܰܦܝܢ ܐܰܝܟ ܐܶܬܒܪܺܝ ܡܶܢ ܒܪܳܐ. ܐܶܬܓܒܺܝ ܡܶܢ ܓܒܳܐ. ܐܰܘ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܳܢ ܐܰܝܟ ܐܶܨܛܠܺܝ ܡܶܢ ܨܠܳܐ. ܐܶܬܕܟܺܝ ܡܶܢ ܕܟܺܝ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܳܢܶܝܢ ܕܫܰܪܟܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܬܥܒܶܕ. ܡܶܢ ܥܒܰܕ. ܐܶܫܬܰܬܰܩ ܡܶܢ ܫܬܶܩ. ܐܶܣܬܰܠܰܩ ܡܶܢ ܣܠܶܩ. ܐܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܢܣܰܒ. ܐܰܘ ܬܪ̈ܰܝܳܢܝܳܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܐܶܬܶܐܟܰܪ ܡܶܢ ܐܰܟܰܪ. ܐܶܬܬܰܚܰܒ ܡܶܢ ܐܰܚܶܒ. ܐܶܬܝܰܐܰܒ ܡܶܢ ܝܺܐܶܒ. ܐܶܫܬܰܒܰܚ ܡܶܢ ܫܰܒܰܚ. ܐܶܬܝܰܩܰܪ ܡܶܢ ܝܰܩܰܪ. ܐܶܬܬܰܚܺܝ ܡܶܢ ܐܰܚܺܝ. ܐܶܬܰܐܣܺܝ ܡܶܢ ܐܰܣܺܝ. ܐܶܬܒܰܝܰܐ ܡܶܢ ܒܰܝܰܐ. ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܡܶܢ ܟܰܣܺܝ. ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥ. ܐܶܬܶܐܣܰܪ ܡܶܢ ܐܶܣܰܪ. ܐܶܬܶܐܟܶܠ ܡܶܢ ܐܶܟܰܠ. ܐܶܬܶܐܪܶܙ ܡܶܢ ܐܰܪܶܙ. ܐܶܬܺܝܪܶܬ ܡܶܢ ܝܺܪܰܬ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܐܰܛܕܰܬ. ܡܶܠܬܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܰܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܠܡܶܚܫܰܠ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܕܳܠܰܬ ܡܰܢ ܘܛܶܝܬ ܒܡܰܫܪ̈ܩܳܢܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܙܕܠܰܥ ܐܶܙܕܠܰܚ ܡܶܢ ܙܠܰܥ ܘܰܙܠܰܚ. ܘܶܐܨܛܒܺܝ ܘܶܐܨܛܪܺܝ ܡܶܢ ܨܒܳܐ ܘܨܪܳܐ. ܬܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܕܫܰܪܟܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܓܠܺܝ ܐܶܫܬܪܺܝ ܐܶܣܬܢܺܝ. ܡܶܢ ܓܠܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܘܰܣܢܳܐ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܳܐ‎ܠܰܦ ܥܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܳܐܠܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܡܺܝ̈ܫܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ. ܘܕܰܡܫܰܢܝܳܢܝܳܐ ܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ. ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܬܰܝܬܶܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܕܰܟܺܝܬ ܐܶܢܳܐ. ܐܶܬܕܰܟܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܢܰܢ. ܐܶܬܕܰܟܶܐ ܐܶܢܳܐ. ܢܶܬܕܰܟܶܐ ܚܢܰܢ. ܐܶܬܕܰܟܺܝܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܬܕܰܟܺܝܬܽܘܢ. ܐܶܬܕܰܟܺܝܬܝ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܐܶܬܕܰܟܺܝܬܶܝܢ. ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܶܬܕܰܟܽܘܢ. ܐܶܬܕܰܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܐܶܬܕܰܟܰܘ. ܬܶܬܕܰܟܶܝܢ. ܐܶܬܕܰܟܳܝ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܬܶܬܕܰܟ̈ܝܳܢ. ܐܶܬܕܰܟܳܝ݂ܶܝ݂̈ܢ. ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܗܰܘ. ܐܶܬܕܰܟܺܝܘ. ܐܶܬܕܰܟܝܰܬ ܗܳܝ̇. ܐܶܬܕ̈ܰܟܺܝ ܗܳܢܶܝܢ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝ݂ܶܝ݂̈ܢ. ܡܶܬܕܰܟܶܐ. ܡܶܬܕܰܟܶܝܢ. ܢܶܬܕܰܟܶܐ. ܢܶܬܕܰܟܽܘܢ. ܡܶܬܕܰܟܝܳܐ. ܡܶܬܕܰܟ̈ܝܳܢ. ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܗܳܝ. ܢܶܬܕܰܟ̈ܝܳܢ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܬܺܝ̈ܬܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ

 ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܬܺܝ̈ܬܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܐܳܦ ܗܶܢܶܝܢ ܦܶܪ̈ܥܳܢܳܝܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܰܒܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܕܳܐ‎ܠܰܦ ܘܰܕܬܰܘ. ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܳܢܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝ̈ܳܬܗܶܝܢ܇ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܪ̈ܒܺܝܥܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܚܡܺܝ̈ܫܳܝܬܳܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܫ̈ܠܳܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܙܳܥ. ܢܳܚ ܐܰܙܺܝܥ. ܐܰܢܺܝܚ. ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܬܬܙܺܝܥ. ܐܶܬܬܢܺܝܚ. ܘܡܶܢ ܒܰܕ. ܛܰܚ. ܒܰܕܒܶܕ. ܛܰܚܛܰܚ. ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܬܒܰܕܒܰܕ. ܐܶܬܛܰܚܛܰܚ. ܘܡܶܢ ܗܘܳܐ. ܛܥܳܐ. ܐܰܗܘܺܝ. ܐܰܛܥܺܝ. ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܬܬܰܗܘܺܝ. ܐܶܬܬܰܛܥܺܝ. ܘܡܶܢ ܣܓܺܝ. ܕܘܺܝ܇ ܐܰܣܓܺܝ. ܐܰܕܘܺܝ. ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܬܬܰܣܓܺܝ. ܐܶܬܬܰܕܘܺܝ. ܘܡܶܢ ܥܒܰܕ. ܥܒܰܪ. ܐܰܥܒܶܕ. ܐܰܥܒܰܪ. ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܬܬܰܥܒܰܕ. ܐܶܬܬܰܥܒܰܪ. ܘܡܶܢ ܐܶܬܳܐ ܝܺܡܳܐ. ܐܰܝܬܺܝ. ܐܰܘܡܺܝ. ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝ. ܐܶܬܬܰܘܡܺܝ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܡܶܢ ܪ̈ܒܺܝܥܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܳܬܳܐ ܬܽܘܒ܇ ܫܬܺܝ̈ܬܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܢ. ܡܶܬܚܰܫ̈ܠܳܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܰܘܕܺܝ. ܒܰܠܗܺܝ. ܫܰܘܕܰܥ. ܫܰܘܙܶܒ. ܣܰܪܗܶܒ. ܫܰܠܗܶܒ. ܫܰܘܪܺܝ. ܐܶܬܬܰܘܕܺܝ. ܐܶܬܒܰܠܗܺܝ. ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ. ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܐܶܣܬܰܪܗܰܒ. ܐܶܫܬܰܠܗܰܒ. ܐܶܫܬܰܘܪܺܝ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (II 20,1). ܘܶܐܫܬܰܘܪܺܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܥܽܘܪܠܳܐ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܥܰܦܦܳܐ ܒܕܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܘ. ܗܳܝ̇ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܳܦܶܢ ܒܰܕܪܰܓ ܪܽܘܟܳܟܳܐ ܩܳܝܡܳܐ. ܒܩܽܘܫܝܳܐ ܕܗܳܝ̇ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܐܳܦ ܗܺܝ ܡܶܬܩܰܫܝܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܡܰܢ ܩܶܨܰܬ ܥܰܛܠܽܘܬ ܙܰܘܥܳܐ ܒܰܪܒܶܣܬܪܳܝܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܰܬܰܪ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܠܰܐܦܝ ܓܰܘ ܐܰܬܰܪ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܬܰܘܺܝ̈ܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܕܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܩ̈ܦܳܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܶܠܰܬ ܬܶܬܬܰܘܕܶܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܳܬܒܺܝܢ ܟܳܬܽܘ̈ܒܶܐ ܒܰܥܝܳܕܗܽܘܢ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܒܩܽܘܫܳܝܳܗ̇ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܫܝܳܐ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܡܚܰܝܰܨܬܳܐ ܡܶܬܪ̈ܰܬܡܳܢ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܟܳܬܽܘ̈ܒܶܐ ܠܠܶܥܙܳܐ ܠܳܐ ܠܕܽܘܡܣܳܐ ܡܛܰܦܣܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܫܬܺܝ̈ܬܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܽܘܒ. ܒܰܕܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܬܰܝܬܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܬܢܺܝܚܶܬ ܐܶܢܳܐ. ܐܶܬܬܢܺܝܚܶܢ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܢܰܢ ܚܢܰܢ. ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܐܶܢܳܐ. ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܚܢܰܢ. ܐܶܬܬܢܺܝܚܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܬܬܢܺܝܚܬܽܘܢ. ܐܶܬܬܢܺܝܚܬܝ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܐܶܬܬܢܺܝ̈ܚܬܶܝܢ. ܬܶܬܢܺܝܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܶܬܢܺܝܚܽܘܢ. ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܚܝ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܬܶܬܢܺܝܚܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܐܶܬܬܢܺܝܚܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܚܳܬܝ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܬܶܬܢܺܝ̈ܚܳܢ. ܐܶܬܬܢܺܝ̈ܚܝ. ܘܶܐܬܬܢܺܝ̈ܚܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬܝ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܗܰܘ̇. ܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܗܳܢܽܘܢ. ܐܶܬܬܢܺܝܚܰܬ ܗܳܝ̇. ܐܶܬܬܢܺܝ̈ܚܝ ܘܶܐܬܬܢܺܝ̈ܚܶܝܢ ܗܳܢܶܝܢ. ܡܶܬܬܢܺܝܚ. ܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ. ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܗܰܘ̇. ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ. ܡܶܬܬܢܺܝܚܳܐ. ܡܶܬܬܢܺܝ̈ܚܳܢ. ܬܶܬܢܺܝܚ ܗܳܝ̇. ܢܶܬܬܢܺܝ̈ܚܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܐܶܬܬܰܘܕܶܐ ܐܶܢܳܐ. ܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܚܢܰܢ. ܬܶܬܰܘܕܶܐ. ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܗܳܝ̇ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܶܬܬܰܘܕܳܐ. ܐܶܬܬܰܘܕܳܝ ܒܰܙܩܳܦܳܗ̇. ܘܶܐܬܬܰܘܕܰܘ ܒܰܦܬܳܚܳܗ̇.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܒܺܝ̈ܥܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ

 ܡܶܢ ܓܶܝܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܡܺܝ̈ܫܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܒܺܝ̈ܥܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܫ̈ܠܳܢ. ܒܥܽܘܦܳܦܳܐ ܕܰܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܘܰܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ. ܒܠܳܐ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܬܚܰܠܰܡ ܒܚܶܠܡܳܐ. ܐܶܬܚܠܰܡܠܰܡ. ܒܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܶܬܚܙܰܘܙܺܝ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܩܳܢܽܘܢܳܐ ܐܶܬܚܙܰܝܙܺܝ ܒܝܽܘܕ ܚ̇ܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܕܰܟܪܺܝܗܳܐ ܠܘܰܐܘ ܕܰܐܚܝܳܢܬܳܗ̇ ܗܺܝ ܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܦܳܢܝܳܐ. ܘܰܐܚܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܚܠܰܡܠܰܡ ܐܶܨܛܠܰܡܠܰܡ. ܐܶܬܒܠܰܡܠܰܡ. ܐܶܬܟܡܰܪܡܰܪ. ܐܶܫܬܪܰܓܪܰܓ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܘܠܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܡܶܫܬܪܰܓܪܰܓ ܗܘܳܐ ܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܘܰܐܚܘ̈ܳܬ ܐܶܬܚܙܰܘܙܺܝ ܐܶܬܛܠܰܘܠܺܝ. ܐܶܬܡܢܰܘܢܺܝ. ܐܶܣܬܢܰܘܢܺܝ. ܐܶܨܛܠܰܘܠܺܝ. ܐܶܬܬܠܰܘܠܺܝ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܫܰܘܕܰܥ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܘܶܐܫܬܬܰܘܕܰܥ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒ ܗܽܘ ܒܶܗ ܥܳܒܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܣܬܬܰܪܗܰܒ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܘܶܐܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܒܝܰܕ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܐܶܫܬܰܠܗܰܒ ܒܪܶܓܬܳܐ. ܘܶܐܫܬܬܰܠܗܰܒ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܒܪܶܓܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܕܰܚܡܺܝ̈ܫܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܢ ܫܠܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܶܐܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܺܝܬܳܐ. ܒܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܰܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ. ܒܠܳܐ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܬܦܠܶܓ ܒܰܫܠܳܝ ܦܶܐ ܘܶܐܬܦܰܠܰܓ ܒܰܦܬܳܚܳܗ̇ ܐܶܬܦܠܰܓܠܰܓ ܒܰܫܠܳܝ ܦܶܐ. ܒܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܬܓܢܺܝ ܒܰܫܠܳܝ ܓܳܡܰܠ. ܘܶܐܬܓܰܢܺܝ ܒܰܦܬܳܚܳܗ̇ ܐܶܬܓܢܰܘܢܺܝ ܒܰܫܠܳܝ ܓܳܡܰܠ. ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܐܶܢ ܪܒܺܝܨܳܐ ܘܶܐܢ ܦܬܺܝܚܳܐ. ܘܶܐܢ ܚܒܺܝܨܳܐ. ܡܶܢ ܐܳ‎ܠܨ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܬܡܙܶܓ ܘܶܐܬܡܰܙܰܓ. ܒܰܪܒܳܨ ܙܰܐܝ ܘܰܦܬܳܚܳܗ̇ ܐܶܬܡܙܰܓܙܰܓ ܒܰܦܬܳܚ ܙܰܐܝ. ܘܡܶܢ ܐܶܬܓܠܺܝ ܒܰܚܒܳܨ ܠܳܡܰܕ. ܐܶܬܓܠܰܘܠܺܝ. ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܦܬܳܚܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ ܙܩܳܦܳܐ ܩ̇ܪܶܐ̣.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܚܡܺܝ̈ܫܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܳܢܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܽܘܡܣܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܫܒܺܝ̈ܥܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܛܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܰܫ̈ܠܳܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܐܶܬܩܝܰܡܝܰܡ. ܘܡܶܢ ܐܶܨܛܰܝܰܒ ܐܶܨܛܝܰܒܝܰܒ. ܝܰܬܺܝܪ ܕܶܝܢ ܥܰܛܠܳܐܺܝܬ ܘܥܽܘܕܝܳܐܺܝܬ ܒܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܗܳܝ̇ ܚܫܰܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܓܳܕܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܬܒܙܶܙ܇ ܐܶܬܒܙܰܙܙܰܙ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܙܰܐܝ݂ܺܝ݂̈ܢ ܘܡܶܢ ܐܶܬܛܰܢܰܢ ܐܶܬܛܰܢܰܢܢܰܢ ܒܰܐܪܒܰܥ ܢܽܘ̈ܢܝܳܢ. ܒܕܰܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܘܰܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ ܕܕܺܝܠܗܶܝܢ ܗܽܘ ܥܽܘܦܳܦܳܐ ܒ̈ܢܳܬ ܚܰܕ ܐܳܕܫܳܐ ܐܶܢܶܝܢ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܰܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܩܰܢܝܳܐ. ܒܥܽܘܦܳܦܳܐ ܕܰܪܒܺܝܥܳܝܬܳܗ̇ ܘܰܚܡܺܝܫܳܝܬܳܗ̇ ܐܳܦ ܣܽܘܟܳܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܦܰܦ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܡܶܠܰܬ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܟܰܕ ܓܰܠܝܽܘܬܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܡܣܰܟܠܳܐ. ܗܳܝ̇ ܕܶܐܬܓܠܰܘܠܺܝ. ܓܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܙܥܽܘܪ ܡܶܫܬܰܡܫܳܐ. ܠܥܺܝܢ ܚܳܙܽܘ̈ܝܶܐ ܡܡܰܕܥܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܫܰܪܟܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܫܒܺܝ̈ܥܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܒܟܽ݉ܠܳܝܽܘܬܗܶܝܢ ܗܳܟܘܳܬ ܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ. ܘܶܐܠܳܐ ܠܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܠܳܐ ܥܳܢ̈ܝܳܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܐܶܬܚܙܰܘܙܺܝܬ ܐܶܢܳܐ. ܐܶܬܚܙܰܘܙܺܝܢ. ܐܶܬܚܙܰܘܙܺܝܢܰܢ. ܐܶܬܚܙܰܘܙܶܐ ܐܶܢܳܐ. ܢܶܬܚܙܰܘܙܶܐ ܚܢܰܢ. ܐܶܬܚܙܰܘܙܺܝܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܬܚܙܰܘܙܺܝܬܽܘܢ. ܐܶܬܚܙܰܘܙܺܝܬܝ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܐܶܬܚܙܰܘܙܺܝܬܶܝܢ. ܬܶܬܚܙܰܘܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܶܬܚܙܰܘܙܽܘܢ. ܐܶܬܚܙܰܘܙܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܐܶܬܚܙܰܘܙܰܘ. ܬܶܬܚܙܰܘܙܺܝܢ. ܐܶܬܚܙܰܘܙܳܝ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܬܶܬܚܙܰܘ̈ܙܶܝܢ. ܐܶܬܚ̈ܙܰܘܙܳܝ݂ܶܝ݂ܢ ܐܰܢܬܶܝܢ. ܐܶܬܚܙܰܘܙܺܝ ܗܰܘ̇. ܐܶܬܚܙܰܘܙܺܝܘ. ܐܶܬܚܙܰܘܙܝܰܬ ܗܳܝ̇. ܐܶܬܚܙܰܘ̈ܙܺܝ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܚܙܰܘ̈ܙܺܝ݂ܶܝ݂ܢ. ܡܶܬܚܙܰܘܙܶܐ. ܡܶܬܚܙܰܘܙܶܝܢ. ܢܶܬܚܙܰܘܙܶܐ. ܢܶܬܚܙܰܘܙܽܘܢ. ܡܶܬܚܙܰܘܙܝܳܐ. ܡܶܬܚ̈ܙܰܘܙܝܳܢ. ܬܶܬܚܙܰܘܙܶܐ ܗܳܝ̇ ܢܶܬܚܙܰܘ̈ܙܝܳܢ.

  ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܦܰܚܶܡ ܐܳܦ ܠܳܐ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܫܬܪܰܓܪܓܶܬ ܐܶܢܳܐ. ܐܶܫܬܪܰܓܪܰܓܢ. ܐܶܫܬܪܰܓܪܰܓܢܰܢ. ܐܶܫܬܪܰܓܪܰܓ ܐܶܢܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܫܰܒܥܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓܰܘ̈ܗܝ

 ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܶܐܬܩܰܕܰܡܘ ܠܰܙܢ̈ܰܝ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܦܽܘܬ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܐܳܕܫܰܝ̈ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܝܬܺܝܢܰܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܠܒܽܘ̈ܚܳܢܶܐ ܡܫܰܡܠ̈ܰܝܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܳܗܕܺܝܢܰܢ. ܘܟܰܕ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܝܳܐ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܥܬܺܝܕܬܳܐ ܒܰܢܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܙܰܘܥܶܝ̈ܗ̇ ܙܰܘܥܶܝ̈ܗ̇. ܘܶܐܠܳܐ ܒܰܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬ ܢܽܘܢ ܕܰܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܢܶܥܒܶܕ ܥܒܶܕ ܒܰܪܒܳܨܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܶܕܪܽܘܟ ܕܪܽܘܟ ܒܰܥܨܳܨܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܶܦܠܰܚ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 21,28). ܒܶܪܝ ܙܶܠ ܦܠܰܚ ܒܟܰܪܡܳܐ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܶܫܰܐܠ ܫܰܐܠ. ܘܡܶܢ ܢܶܟܰܐܪ ܟܰܐܪ. ܘܡܶܢ ܢܶܫܪܰܟ ܫܪܰܟ. ܘܡܶܢ ܢܶܛܥܰܢ. ܛܥܰܢܰܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܶܢ ܢܶܒܛܰܠ ܒܛܰܠ ܨܰܠܳܐ ܥܰܠ ܝܳܪ̈ܽܘܬܰܝܟ. ܘܡܶܢ ܢܶܪܓܰܙ܇ ܥܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܪܓܰܙ ܘܰܦܐܶܐ ܠܳܟ. ܘܡܶܢ ܢܶܪܥܰܡ ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܪܰܥܡܳܐ ܪܥܰܡ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܢܶܬܶܐܟܶܠ. ܢܶܬܺܝܕܰܥ. ܕܡܶܢ ܐܶܟܰܠ ܝܶܕܰܥ ܕܰܟܪܺܝܗ ܪܺܫܗܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ܇ ܐܶܬܐܰܟܰܠ. ܐܶܬܝܰܕܰܥ. ܒܰܦܬܳܚ ܐܳ‎ܠܰܦ ܘܝܽܘܕ ܦܳܩܕܺܝܢܰܢ. ܘܒܰܟܪ̈ܳܝܗܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܩܪܶܐ. ܢܶܨܛܒܶܐ. ܢܶܬܒܰܝܬܶܐ. ܕܡܶܢ ܩܪܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝܬܳܐ ܘܶܐܨܛܒܺܝ ܘܶܐܬܒܰܝܬܺܝ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ܇ ܩܪܺܝ ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܘܶܐܨܛܒܰܝ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܶܐܬܒܰܝܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦܳܐ ܦܳܩܕܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܢܩܰܘܶܐ. ܢܩܰܕܶܐ. ܢܩܰܦܶܐ ܩܰܘܳܐ. ܩܰܕܳܐ. ܩܰܦܳܐ. ܕܺܝܽܘܣܩܽܘܪܺܝܕܺܝܣ. ܘܩܰܦܳܐ ܠܟܽܠܡܳܐ ܕܛܳܐܶܦ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܙܩܳܦܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܶܢ ܕܰܒܺܝܩܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܡܶܬܬܰܚܡܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܡܰܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܢܺܐܙܰܠ ܚܢܰܢ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܘܓܰܒܪ̈ܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ. ܐܰܪܒܥܳܐ ܕܶܝܢ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܠܚܰܕ ܘܰܚܕܳܐ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܰܬܡܺܝܢ. ܚܰܕ ܡܰܢ ܙܶܠ. ܙܶܠܝ. ܙܶܠܘ. ܙܶܠ̈ܝ. ܒܰܬܪܶܝܢ ܢܽܘ̈ܩܙܺܝܢ. ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܙܶܠܽܘܢ. ܘܕܰܬܠܳܬܐ ܙܶܠ̈ܶܝܢ. ܘܰܒܪܽܘܫܡܳܐ ܫܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܶܬܦܰܓܪܦܺܝܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܚ̇ܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܬܽܘܒ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܺܐܙܰܠ ܗܰܘ̇. ܬܺܐܙܰܠ ܗܳܝ̇. ܢܺܐܙܽܠܘܢ ܗܳܢܽܘܢ. ܢܺܐܙܳܠ̈ܢ ܗܳܢܶܝܢ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܦܳܩܶܕ. ܢ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܩܽܘܡ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܥܒܶܕ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܇ (Ps. 12,6) ܓܰܠܝܳܐ. ܘܰܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܦܩܶܕ. ܡܶܢ ܢܺܐܙܳܠ̈ܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܙܶܠܘ ܐܳܦ ܙܶܠ̈ܝ. ܡܶܢ ܐܶܙܰܠܘ. ܘܶܐܙܰܠ̈ܝ ܐܳܬܝ̈ܳܢ. ܘܙܶܠܽܘܢ ܐܳܦ ܙܶܠ̈ܶܝܢ. ܡܶܢ ܐܶܙܰܠܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܶܝ̈ܢ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ(Matth. 28,10). ܠܳܐ ܬܶܕܚ̈ܠܳܢ ܐܶܠܳܐ ܙܶܠܶܝ̈ܢ ܐܶܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܰܐܚܰܝ̈܆ ܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܳܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܚܙܽܘܢܳܢܝ. ܘܶܐܙܰܠܶܝ̈ܢ ܥܓܰܠ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ (Matth. 28,8)

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܳܝܶܐ ܕܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܫܰܢܝ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܫܠܺܝܢ

 ܡܶܢ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܗܳܘܶܝܢ ܛܽܘ̈ܦܣܰܝ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ. ܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܰܚܕܳܢܳܝܬܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ. ܣܰܒܰܝܢܝ ܐܳܒܝ. ܣܰܒܰܝܢ ܐܰܒܽܘܢ. ܣܰܒܺܝܢܝ ܐܶܡܝ. ܣܰܒܺܝܢ ܐܶܡܰܢ. ܘܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܬܳܐ ܫܬܳܐ. ܣܰܒܽܘܢܝ ܐܳܦ ܣܰܒܽܘܢܳܢܝ ܐܳܘ ܒܢ̈ܰܝ. ܣܰܒܽܘܢ ܐܳܦ ܣܰܒܽܘܢܳܢ ܐܳܘ ܒܢ̈ܰܝܢ. ܣܰܒܶܝ̈ܢܳܢܝ ܐܳܘ ܒܢ̈ܳܬܝ. ܣܰܒܶܝ̈ܢܳܢ ܐܳܘ ܒܢ̈ܳܬܰܢ. ܘܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܰܚܕܳܢܳܝܬܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܗܰܘ̇ ܠܺܝ ܢܶܣܒܰܢܝ. ܘܠܰܢ ܢܶܣܒܰܢ. ܘܗܳܝ̇ ܠܺܝ ܬܶܣܒܰܢܝ. ܘܠܰܢ ܬܶܣܒܰܢ. ܘܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܬܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܠܺܝ ܢܶܣܒܽܘܢܳܢܝ. ܘܠܰܢ ܢܶܣܒܽܘܢܳܢ. ܘܗܳܢܶܝܢ ܠܺܝ ܢܶܣ̈ܒܳܢܳܢܝ. ܘܠܰܢ ܢܶܣ̈ܒܳܢܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܡܶܢ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܰܚܕܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܬܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ. ܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܰܚܕܳܢܳܝܬܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܣܒܳܟ. ܐܶܣܒܶܟܝ. ܐܶܣܰܒܟܽܘܢ. ܐܶܣܰܒܟܶܝܢ. ܘܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܬܳܐ. ܐܰܪܒܥܳܐ. ܚܢܰܢ ܢܶܣܒܳܟ. ܢܶܣܒܶܟܝ. ܢܶܣܰܒܟܽܘܢ. ܢܶܣܰܒܟܶܝܢ. ܘܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܗܰܘ ܠܳܟ ܢܶܣܒܳܟ. ܘܠܶܟܝ ܢܶܣܒܶܟܝ. ܘܰܠܟܽܘܢ ܢܶܣܰܒܟܽܘܢ ܘܰܠܟܶܝܢ ܢܶܣܰܒܟܶܝܢ. ܘܥܰܡ ܚܕܳܢܳܝܬܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܗܳܝ̇ ܠܳܟ ܬܶܣܒܳܟ. ܬܶܣܒܶܟܝ. ܬܶܣܰܒܟܽܘܢ. ܬܶܣܰܒܟܶܝܢ. ܘܥܰܡ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܢܶܣܒܽܘܢܳܟ. ܢܶܣܒܽܘܢܶܟܝ. ܢܶܣܒܽܘܢܳܟܽܘܢ. ܢܶܣܒܽܘܢܳܟܶܝܢ. ܘܥܰܡ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܬܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܢܶܣ̈ܒܳܢܳܟ. ܢܶܣ̈ܒܳܢܶܟܝ. ܢܶܣ̈ܒܳܢܳܟܽܘܢ. ܢܶܣ̈ܒܳܢܳܟܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܡܶܢ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܰܚܕܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܬܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܗܳܘ̇ܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ. ܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܰܚܕܳܢܳܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܣܒܺܝܘܗܝ ܘܶܐܣ̇ܒܶܗ ܠܗܰܘ. ܘܶܐܣܒܺܝܗ̇ ܠܗܳܝ̇. ܐܶܣܰܒܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܘܶܐܣܰܒܗܶܝܢ ܠܰܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܣܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܣܰܒ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܥܰܡ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܚܢܰܢ ܢܶܣܒܺܝܘܗܝ ܘܢܶܣܒܶܗ ܠܗܰܘ̇. ܘܢܶܣܒܺܝܗ̇ ܠܗܳܝ̇. ܘܰܒܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܽܘܬܳܐ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܐܶܣܰܒ. ܢܶܣܰܒ. ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܢܶܝ̈ܢ. ܘܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܰܚܕܳܢܳܝܬܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܚܝ ܣܰܒܳܝܗܝ ܠܰܒܪܳܟ. ܣܰܒܶܝܗ̇ ܠܒܰܪܬܳܟ. ܘܰܐܰܢ̱ܬܝ ܚܳܬܝ ܣܰܒܺܝܘܗܝ ܠܰܒܪܶܟܝ. ܣܰܒܺܝܗ̇ ܠܒܰܪܬܶܟܝ. ܘܰܒܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܽܘܬ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܒܶܐܢܽܘܢ ܘܶܐܢܶܝ̈ܢ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ. ܘܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܬܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܣܰܒܽܘܢܳܝܗܝ. ܣܰܒܽܘܢܳܗ̇. ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܣܰܒܶܝ̈ܢܳܝܗܝ. ܣܰܒܶܝ̈ܢܳܗ̇. ܘܰܒܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܽܘܬ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܒܶܐܢܽܘܢ ܘܶܐܢܶܝ̈ܢ. ܘܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܰܚܕܳܢܳܝܬܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܗܰܘ̇ ܢܶܣܒܺܝܘܗܝ. ܢܶܣܒܺܝܗ̇. ܗܳܝ̇ ܬܶܣܒܺܝܘܗܝ. ܬܶܣܒܺܝܗ̇. ܘܥܰܡ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܬܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܢܶܣܒܽܘܢܳܝܗܝ. ܢܶܣܒܽܘܢܳܗ̇. ܗܳܢܶܝܢ ܢܶܣ̈ܒܳܢܳܝܗܝ. ܢܶܣ̈ܒܳܢܳܗ̇. ܘܰܒܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܽܘܬ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܒܶܐܢܽܘܢ ܘܶܐܢܶܝ̈ܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܫܬܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ

ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܙܩܺܝ̈ܦܳܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܥܨܺܝ̈ܨܰܝ ܒܰܐܪܺܝܟܽܘ ܡܶܬܛܰܦܣܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܒܽܘܪ. ܓܽܘܚ. ܕܽܘܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܽܘܨܽܘܢ. ܙܽܘܚܽܘܢ. ܙܽܘܥܽܘܢ ܒܢܽܘܢ ܘܰܕܠܳܐ ܢܽܘܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܦܽܘܠܺܝܢ. ܨܽܘܒܺܝܢ. ܨܽܘܡܺܝܢ ܒܰܚܒܳܨ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܶܝܢ ܩܽܘ̈ܡܶܝܢ. ܫܽܘܛܶܝ̈ܢ. ܬܽܘܒܶܝ̈ܢ ܒܰܪܒܳܨ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܚܽܘܓ. ܐܶܚܽܘܣ. ܐܶܛܽܘܣ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܛܽܘܦ. ܢܟܽܘܡ. ܢܠܽܘܛ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ. ܘܗܰܘ ܢܠܽܘܫ. ܢܡܽܘܫ. ܢܕܽܘܫ ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܢܠܽܘܛܽܘܢ. ܢܡܽܘܛܽܘܢ. ܢܢܽܘܚܽܘܢ. ܘܗܳܝ̇ ܬܢܽܘܡ. ܬܣܽܘܛ ܬܦܽܘܓ ܒܰܫܠܳܝ ܬܰܘ. ܘܗܳܢܶܝܢ ܢܦܽܘ̈ܫܳܢ. ܢܨ̈ܽܘܡܳܢ. ܢܨ̈ܽܘܬܳܢ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܕܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇. ܐܰܢ̱ܬ ܣܺܝܡ. ܘܶܐܢ̇ܳܐ ܐܶܣܺܝܡ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܣܺܝܡ. ܘܗܰܘ̇ ܗܳܟܘܳܬ ܢܣܺܝܡ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܢܣܺܝܡܽܘܢ. ܘܗܳܝ̇ ܬܣܺܝܡ. ܘܗܳܢܶܝܢ ܢܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܠܰܘ ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܗܳܘ̇ܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܠܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ. ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬ. ܦܶܕ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܦܶܕܽܘܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܦܶܕܝ. ܘܰܐܢ̱ܬܶܝܢ ܦܶܕܶܝ̈ܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܦܶܕ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܦܶܕ. ܘܗܰܘ̇ ܢܶܦܶܕ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܢܶܦܕܽܘܢ. ܘܗܳܝ̇ ܬܶܦܶܕ. ܘܗܳܢܶܝܢ ܢܶܦ̈ܕܳܢ. ܐܰܘ ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܒܽܘ̇ܙ. ܓܽܘ̇ܙ. ܓܽܘ̇ܡ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܫܶܡܥܶܬ ܥܰܠ ܥܰܘܳܠܳܐ ܕܶܐܒܰܕ܇ ܡܽܘ̇ܟ ܣܰܩܳܟ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܓܽܘ̇ܫܽܘܢ. ܚܽܘ̇ܟܽܘܢ. ܟܽܘ̇ܦܽܘܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܚܳܬܝ ܥܽܘ̇ܠܺܝܢ. ܚܽܘ̇ܠܺܝܢ. ܚܽܘ̇ܦܺܝܢ ܒܰܚܒܳܨ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܶܝܢ ܐܰܚܘ̈ܳܬܝ ܪ̈ܽܘܣܶܝܢ. ܨܽܘܠ̈ܶܝܢ. ܪ̈ܽܘܩܶܝܢ ܒܰܪܒܳܨ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܪܽܘܨ. ܐܶܪܽܘ̇ܫ. ܐܶܬܽܘ̇ܟ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܚܽܘ̇ܢ. ܢܶܛܽܘ̇ܚ. ܢܶܛܽܘ̇ܡ. ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܢܽܘܢ. ܘܗܰܘ̇ ܢܶܟܽܘ̇ܦ. ܢܶܩܽܘ̇ܕ. ܢܶܪܽܘ̇ܙ. ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܢܶܡܟܽܘܢ. ܢܶܦܟܽܘܢ. ܢܶܪܥܽܘܢ. ܘܗܳܝ̇ ܬܶܕܽܘ̇ܚ. ܬܶܨܽܘ̇ܪ. ܬܶܓܽܘ̇ܪ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ. ܘܗܳܢܶܝܢ ܢܶܒ̈ܩܳܢ. ܢܶܕ̈ܩܳܢ. ܢܶܚ̈ܒܳܢ. ܐܰܘ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܛܰܢ. ܛܰܒ ܡܶܢ ܛܶܒܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܗܰܪܽܘܢ. ܗܰܒܽܘܢ ܡܶܢ ܗܰܪܳܪܽܘܬܳܐ ܘܗܰܒܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܝ. ܙܰܒܺܝܢ. ܙܰܓܺܝܢ ܡܶܢ ܙܒܳܒܳܐ ܘܰܙܓܳܓܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܳܠܳܐ ܒܶܐܕܢܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܶܝܢ ܙܰܠ̈ܶܝܢ. ܙܰܡ̈ܶܝܢ. ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܰܙܡܳܡܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܚܰܡ. ܐܶܚܰܫ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܥܰܙ. ܢܶܨܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܙܳܐ ܘܨܰܚܘܳܐ ܘܗܰܘ ܢܶܩܰܦ. ܢܶܪܰܓ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܢܶܥܬܽܘܢ. ܢܶܦܙܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܬܳܐ ܘܰܦܙܺܝܙܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܝ̇ ܬܶܪܰܬ ܡܶܢ ܪܬܺܝܬܳܐ. ܬܶܓܰܢ. ܬܶܬܶܒ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܗܳܢܶܝܢ ܢܶܩܪ̈ܳܢ. ܢܶܦ̈ܥܳܢ. ܡܶܢ ܩܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܦܥܳܥܳܐ.

ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܢܶܪܥܽܘܢ ܣܰܦܣܺܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܣܶܟ̈ܰܝ ܦܰܕܳܢܳܐ (Is. 2,4). ܡܶܢ ܪܥܳܥܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܪܥܽܘ̇ܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܙܶܕܩܰܝ̈ܗܽܘܢ (Is. 5,17) ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܐ. ܘܢܶܐܪܥܽܘܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܳܐܪܽܘܥܽܘܬܳܐ. ܒܪܰܡ ܒܳܐ‎ܠܰܦ ܒܳܬܰܪ ܢܽܘܢ. ܘܢܶܨܒܽܘܢ ܟܰܪ̈ܡܶܐ (Am. 9,14). ܡܶܢ ܢܶܨܽܘ̇ܒ ܢܶܨܒܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܨܒܽܘܢ ܡܶܢ ܢܶܨܒܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܶܬܪܰܟܟܳܐ ܒܶܝܬ. ܘܒܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܬܩܰܫܝܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܚܕ̈ܳܢܳܝܳܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ

 ܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܘܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܝܳܐ ܘܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܠܰܥܬܺܝܕܳܐ ܢܳܩܶܦ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܒܰܣܒܺܝܣܽܘ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܢܶܥܒܶܕ ܥܒܶܕܽܘܢܳܢܝ ܠܺܝ. ܥܒܶܕܽܘܢܳܢ ܠܰܢ. ܥܒܶܕܽܘܢܳܝܗܝ ܠܗܰܘ̇. ܥܒܶܕܽܘܢܳܗ̇ ܠܗܳܝ̇. ܒܕܽܘܟ ܕܶܝܢ ܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܘܰܐܘ ܢܳܦܠܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܇ ܠܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܢܶܥܒܶܕ. ܥܽܘܒܕܽܘܢܝ ܠܺܝ. ܥܽܘܒܕܽܘܢ ܠܰܢ. ܥܽܘܒܕܽܘܗܝ. ܥܽܘܒܕܽܘܗ̇.

 ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 12,14). ܥܽܘܒܕܽܘܗܝ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܕܶܒܚܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܩܽܘܒܳܠܳܐ ܕܽܘܒܚܽܘܗܝ: (Lev. 22,29). ܦܰܘܠܽܘܣ (I Cor. 5,13). ܘܫܽܘܩܠܽܘܗ̱ܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ: ܫܡܽܘܐܶܝܠ (II 16,10). ܫܽܘܒܩܽܘܗܝ ܡܨܰܚܶܐ. ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܨܰܚܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ: (Ps. 34,12). ܬܰܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ: ܫܠܶܝܡܽܘܢ (I Reg. 3,25). ܦܽܘܣܩܽܘܗܝ ܠܗܰܘ̇ ܛܰܠܝܳܐ ܕܚܰܝ ܠܰܬܪܶܝܢ. ܒܰܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 9,33 et suiv.) ܦܽܘܫܚܽܘܗ̇. ܘܦܽܘܩܕܽܘܗ̇ ܠܠܺܝܛܬܳܐ ܘܩܽܘܒܪܽܘܗ̇. ܘܕܽܘܒܪܽܘܗܝ ܠܡܺܝܟܳܐ (I Reg. 22,26). ܒܕܽܘܟ ܕܶܝܢ ܘܰܠܘܰܐܘ ܬܽܘܒ ܢܽܘܢ ܡܶܬܚܰܒܪܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ ܚܰܪܩܶܠܳܝܳܐ (Marc. 14,6). ܚܠܳܦ ܫܽܘܒܩܽܘܗ̇ ܡܳܢܳܐ ܡܰܗܪܺܝܬܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܒܩܽܘܢܳܗ̇ ܒܢܽܘܢ ܪܫܺܝܡܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܥܰܠ ܟܰܬ̈ܦܳܬܳܐ ܛܽܘܥܢܽܘܢܳܢܝ ܘܰܒܪܶܗܛܳܐ ܠܰܘܰܐܽܘܢܳܢܝ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܫܰܦܠܳܐ ܩܽܘܒܪܽܘܢܳܢܝ. ܘܰܒܕܽܘܟ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܗܳܘ̇ܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܟܰܝܠܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 6,32). ܚܙܰܘ ܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܐܰܚܽܘ̇ܕܘ ܬܰܪܥܳܐ ܘܚܽܘܒܨܽܘܗܝ ܠܒܰܪ. ܘܶܐ‎ܠܽܘ ܚܽܘܒ̇ܨܽܘܗܝ ܐܳܡܰܪ. ܝܰܬܺܝܪ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ. ܘܫܰܒܥܺܝܢܳܝܳܐ ܐܽܘܠܨܽܘܢܳܝܗܝ ܠܒܰܪ ܐܶܡܰܪ ܒܢܽܘܢ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܩܳܢܽܘܢܳܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܰܚܕܳܢܳܝܬܳܐ. ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܗܶܐ ܐܳܬܽܘܬܳܐ. ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܡܶܠܰܬ ܗܰܒ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 22,26). ܒܡܰܥܪ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܗ̄ܒܳܝܗܝ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܠܒܳܫܶܗ. ܘܬܽܘܒ. ܫܟܺܝܡ ܒܶܪܝ ܨܒܳܬ݂ ܢܰܦܫܶܗ ܒܒܰܪܬܟܽܘܢ ܗ̄ܒܽܘܗ̇ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ (Gen. 34,8). ܫܡܽܘܐܶܝܠ (II 20,21). ܗ̄ܒܽܘܗܝ ܠܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܘܺܐܙܰܠ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 25,28). ܣܰܒܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢܶܗ ܟܰܟܪܳܐ. ܘܰܗ̄ܒܽܘܗ̇ ܠܗܰܘ̇ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܥܣܰܪ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܠܘܰܐܘ ܘܰܠܗܶܐ ܡܫܰܠܶܝܢ. ܘܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ ܠܗܶܐ ܦܳܬܚܺܝܢ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܰܒܦܶܓܥܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܫܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܛܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ ܒܫܽܘܪܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ. ܘܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܠܰܐܚܺܝܡܰܠܟ ܟܳܗܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܣܰܝܦܶܗ ܕܓܽܘܠܝܰܕ. ܕܠܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܗ̄ܒܳܝܗܝ ܠܺܝ (I Sam. 21,10). ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܢ ܦܳܬܚܺܝܢ ܗܶܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܫܰܠܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܩܒܬܳܐ ܬ̇ܗܶܐ̣ ܚܳܫܽܘܫܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ ܗܶܐ. ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (7,25). ܐܰܦܶܩ ܒܰܪܬܳܐ ܘܢܶܦܽܘ̇ܩ ܥܫܽܘܩܝܳܐ. ܘܰܠܓܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܟܺܝܡ ܗܰܒܶܝܗ̇. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܗܰܒܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܠܰܢ ܐܳܦ ܠܢܰܦܫܳܟ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܬ̇ܗܶܐ̣. ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܗܶܐ. ܘܡܶܬܚܰܒܨܳܐ ܒܶܝܬ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܰܬ ܚܰܟܺܝܡܬܳܐ ܬܩܽܘܥܳܝܬܳܐ. ܕܩܳܡܰܬ ܠܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܪܒܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܡܬܳܟ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̄ܒܺܝܘܗܝ ܠܰܢ ܠܗܰܘ̇ ܕܰܩܛܰܠ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܘܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ (II Sam. 14,7). ܘܰܐܝܟ ܗ̄ܒܽܘܗ̇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܣ̄ܒܽܘܗ̇ ܒܰܫܠܳܝ ܣܶܡܟܰܬ. ܫܰܦ̈ܛܶܐ (14,2). ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܚܙܺܝܬ ܒܬܰܡܢܰܬ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ ܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܣ̄ܒܽܘܗ̇ ܠܺܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܒܶܝܗ ܣܰܒܶܝܗ̇ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܥܰܠ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܰܠܓܰܘ ܣܰܒܶܝܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܣܳܝܽܘܡܽܘܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܪܗܶܛ ܗܰܪܛ ܒܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܗܶܐ ܦܬܺܝܚܬܳܐ ܥܰܠ ܪܺܫ ܦܳܩܕܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܣܗܶܕ ܟܰܕ ܐܰܟܘܳܬܳܗ̇ ܗܺܝ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܰܣܕ ܒܰܡܩܰܕܡܽܘܬ ܗܶܐ ܦܬܺܝܚܬܳܐ ܥܰܠ ܣܶܡܟܰܬ ܐܶܠܳܐ ܣܗܰܕ ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܟܡܶܢ ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܕܡܶܟ ܗ̱ܺܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܫܰܦ̈ܛܶܐ (21,20) ܙܶܠܘ ܟܰܡܢܘ ܒܟܰܪ̈ܡܶܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 6,8). ܒܰܐܬܰܪ ܦܠܳܢ. ܟܰܡܢܘ ܘܶܐܬܛܰܫܰܘ. ܘܰܕܡܰܟܘ ܩܰܠܺܝܠ. ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ (Matth. 26,45 Marc. 14,41) ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ. ܘܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ ܟܡܰܢܘ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܕܡܰܟܘ ܩܳܢܽܘܢܳܐܺܝܬ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ.

ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܟܢܽܘܫܝ̈ܶܐ ܕܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܚܰܐܘܽܗܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܗܰܘ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܝܬ. ܦܩܽܘ̇ܕ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܚܰܐܽܘ̇ܗܝ ܗܳܢ̇ܽܘܢ. ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (II 13,28). ܡܚܰܐܽܘ̇ܗܝ ܠܚܶܡܢܽܘܢ ܘܩܽܘܛܠܽܘܗܝ. ܘܰܠܢܶܩܒ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܡܚ̈ܳܝܶܢܝܗܝ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܠܗܰܘ̇. ܒܰܙܩܳܦ ܚܶܝܬ ܦܩܽܘ̇ܕ. ܘܠܰܘ ܒܰܦܬܳܚܳܗ̇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܚܰܝ̈ܶܢܳܝܗܝ ܗܳܢܶܝܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܒܬܽܘܢܳܝܳܐ ܡܪܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܢܽܘܢ܇ ܙܩܽܘ̇ܦ ܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܡܚܰܝ݂ܳܝ݂̈ܗܝ ܗܳܢܶܝܢ ܠܗܰܘ̇. ܘܰܠܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܚܰܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܰܡܚܰܐܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܙܶܠܘ ܐܳܦ ܙܶܠܽܘܢ. ܒܶܠܥܳܕ ܢܽܘܢ ܘܰܒܢܽܘܢ ܦܳܩܶܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 18,34). ܘܶܐܡܰܪ. ܬܢܰܘ ܘܰܬܢܰܘ. ܘܶܐܡܰܪ. ܬܰܠܶܬܘ ܘܬܰܠܶܬܘ ܒܶܠܥܳܕ ܢܽܘܢ. ܘܰܠܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܚܳܝ݂̈ܶܝ݂ܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܬ ܗܽܘ ܠܡܶܦܩܰܕ

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܳܝܳܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ

 ܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܘܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ. ܒܳܐܠܰܦ̈ܳܝܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܪܒܺܝܨܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܘܰܐܘ ܕܰܥܨܺܝܨܳܐ ܒܰܐܪܺܝܟܽܘ ܠܳܗ̇ ܢܳܩܦܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܟܰܠ. ܐܶܡܰܪ. ܐܶܚܰܕ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 12,11). ܐܽܘܟܠܽܘܗܝ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܕܦܶܨܚܰܐ ܗ̱ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 10,27). ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡ̇ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܽܘܡܪܽܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܢܳܫܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܗܽܘܝܽܘ. ܐܽܘܚܕܽܘܗܝ ܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ (Marc. 14,44). ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܒܢܽܘܢ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 2,11). ܐܽܘܚܕܽܘܢܳܝܗܝ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܦܬܺܝܚܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ܇ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܒܳܬܪܳܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܗܳܘܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܰܦܶܩ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 38,24). ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܐܰܦ̄ܩܽܘܗ̇ ܘܬܺܐܩܰܕ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 25,30) ܘܰܠܥܰܒܕܳܐ ܒܰܛܺܝܠܐ ܐܰܦ̄ܩܰܘܗܝ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܐܶܚܰܕܘ ܐܰܦ̄ܩܽܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܰܪܡܳܐ (Matth. 21,39) ܡܬܰܢܝܳܢܳܐܺܝܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܒܰܪܒܳܨܳܗ̇ ܦܳܝܫܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 21,10) ܐܰܦܶܩܶܝܗ̇ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܠܰܒܪܳܗ̇. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 31,5). ܐܰܦܶܩܰܝܢܝ ܡܶܢ ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܫܠܶܝܡܽܘܢ (Cant 1,3) . ܐܰܥܶܠܰܝܢܝ ܡܰܠܟܳܐ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܟ. ܒܰܪ ܐܰܣܺܝܪܳܐ (7,21). ܥܰܒܕܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܰܚܶܒܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܟ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 18,15). ܙܶܠ ܐܰܟܶܣܳܝܗܝ ܒܰܝ̈ܢܰܝܟ ܘܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦܶܢ ܠܰܘ ܐܳ‎ܠܰܦ ܬܶܗܘܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 38,8) ܥܽܘܠ ܥܰܠ ܐܰܢ̱ܬܰܬ ܐܰܚܽܘܟ. ܘܝܰܒܶܡܶܝܗ̇. ܘܰܐܢ̱ܬ ܚܰܛܳܝܳܐ ܢܰܚܶܡܶܝܗ̇. ܠܢܰܦܫܳܟ ܕܡܺܝܬܰܬ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܒܰܪܒܳܨ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܒܰܬܠܺܝ̈ܬܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܟܳܠܽܘ̇ܝܳܐ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢܝ (Ps. 6,1). ܘܠܳܐ ܬܰܣܩܰܢܝ ܒܦܶܠܓܽܘܬ ܝܰܘ̈ܡܰܝ (Ps. 102,25). ܘܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ (Matth. 6,13). ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܬܰܦܩܰܢܝ. ܘܠܳܐ ܬܰܚܒܺܝܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܬܢܰܚܡܺܝܗ̇ ܘܠܳܐ ܬܝܰܒܡܺܝܗ̇. ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ ܘܰܒܢܶܩܒܳܝܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܒܨܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܬܰܟ̄ܣܺܝܢܝ. ܠܳܐ ܬܰܣ̄ܩܺܝܢܝ. ܠܳܐ ܬܰܥ̄ܠܺܝܢ. ܠܳܐ ܬܰܦ̄ܩܺܝܢܝ. ܘܫܰܪܟܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܠ̈ܰܝ ܐܶܬܳܐ. ܐܶܦܳܐ. ܐܶܠܳܐ. ܝܺܡܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܒܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܪ̈ܰܬܡܳܢ. ܚܕܳܢ̈ܳܝܳܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܩܪܳܐ. ܫܪܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܟܪܺܝܗܳܐ ܐܳܬܽܘܬܗܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܒܪܺܝܫܳܐ ܥܛܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܠܰܥܙܳܐ ܟܰܕ ܫܰܠܝܳܐ. ܒܬܽܘܢܳܝܳܐ ܡܰܢ ܐܳ‎ܠܰܦ̄ܗܶܝܢ ܡܶܬܪܰܒܨܳܐ. ܘܝ̱ܽܘܕܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܒܨܳܐ. ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܶܬܳܐ ܡܰܢ ܬܳܐ. ܡܶܢ ܐܶܦܳܐ ܕܶܝܢ ܒܽܐܘܪܳܝܬܳܐ (Lev. 24,5). ܣܰܒ ܢܫܺܝܦܳܐ ܘܶܐܦܺܝ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܚܳܚܪ̈ܳܢ ܒܰܚܒܳܨ ܦܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (27,2). ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶ‎ܠܺܝ ܐܽܘܠܺܝܬܳܐ. ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܘܰܠܢܶܩܒܬܳܐ ܝܽܘܐܶܝܠ (1,8). ܐܶ‎ܠܳܝ ܐܰܝܟ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠ ܛܰܠܝܽܘܬܳܗ̇ ܒܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܪܳܒܨܺܝܢ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܘܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ ܦܳܬܚܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܝܺܡܳܐ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Deut. 6,13). ܘܠܶܗ ܦܠܽܘ̇ܚ ܘܒܰܫܡܶܗ ܝܺܡܰܝ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܳܐܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܒܰܝܰܐ ܗܰܘ̇. ܬܰܪܰܐ ܗܰܘ̇. ܛܰܡܰܐ ܗܰܘ ܒܬܽܘܢܳܝܳܐ. ܒܰܝܰܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܰܪܰܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܛܰܡܰܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܰܝܟ ܫܰܕܰܪ ܗܰܘ̣ ܫܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܒܰܝܐܰܬ݂ ܗܳܝ. ܬܰܪܐܰܬ݂ ܗܳܝ. ܛܰܡܐܰܬ݂ ܗܳܝ̇ ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܰܫܠܳܝ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܰܕܪܰܬ ܗܳܝ ܒܬܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܒܰܝܰܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܚܳܬܝ. ܬܰܪܰܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܶܡܝ. ܛܰܡܰܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܪܰܬܝ ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܰܕܰܪܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܚܳܬܝ. ܐܶܠܳܐ ܒܫܰܕܰܪܝ ܝܽܘܕ ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܠܢܶܩܒܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܢܶܝܢ ܠܳܐ. ܘܠܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܒܰܝܰܐܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈. ܬܰܪܰܐܘ. ܛܰܡܰܐܘ ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܰܕܰܪܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܢܶܝܢ ܡܰܢ ܘܰܐܘ ܡܶܬܒܰܠܨܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܦܝܳܐ. ܘܒܰܝܰܐܶܝ̈ܢ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܐܰܚܘ̈ܳܬܝ ܬܰܪ̈ܰܐܶܝܢ. ܛܰܡ̈ܰܐܶܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܪܒܳܨ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܕܰܪ̈ܶܝܢ. ܘܰܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܒܰܝܰܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (40,1). ܒܰܝܰܐܽܘܗܝ ܒܰܝܰܐܽܘܗܝ ܠܥܰܡܝ ܐܳܡ̇ܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܛܰܡܰܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (9,7). ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܛܰܡܰܐܽܘܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܪܰܐ. ܡܳܪܝ ܒܰܠܰܝ. ܬܰܪܰܐܽܘܢܝ ܐܰܚ̈ܰܝ܇ ܕܺܐܚܶܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܥܨܳܨ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܒܰܫܠܳܝ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ. ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܢܽܘܢܳܝܳܐ ܫܰܠܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܒܰܝܰܐܽܘܢܳܝܗܝ. ܛܰܡܰܐܽܘܢܳܝܗܝ. ܬܰܪܰܐܽܘܢܳܝܗܝ. ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܘܰܠܘܳܬܗܽܘܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܡܶܠ̈ܰܝ ܩܰܕܶܫ. ܫܰܕܶܠ. ܫܰܕܰܪ. ܩܰܒܶܠ. ܘܰܐܚܘ̈ܳܬܗܶܝܢ ܒܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܡܶܬܦܰܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܶܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܠܬܽܘܢܳܝܳܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܩܰܕܫܽܘܗܝ. ܫܰܕܠܽܘܗܝ. ܫܰܕܪܽܘܗܝ. ܩܰܒܠܽܘܗܝ. ܒܰܫܠܳܝ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Lev. 25,9). ܩܪܰܘ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܟܽܘܢ. ܘܩܰܕܫܽܘܗ̇ ܠܰܫܢܰܬ ܚܰܡܫܺܝܢ ܒܰܫܠܳܝ ܕܳܠܰܬ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Phil. 2,29). ܩܰܒܠܽܘܗܝ ܗܳܟܺܝܠ ܒܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠ ܚܰܕܘܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܰܟܠܳܐ ܩܰܒܠܽܘܢܝ (II Cor. 11,16). ܣܰܝܒܪܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈: ܒܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܰܥܘܶܠܢ (II Cor. 7,2). ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ (4,23). ܘܰܩܪܳܐ ܒܚܺܝܠ ܘܶܐܡܰܪ ܦܣܽܘܩܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܘܚܰܒܠܽܘܗܝ. ܐܰܪ̈ܒܥܳܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ. ܫܰܦ̈ܛܶܐ .(16,5) ܫܰܕܠܺܝܘܗܝ ܘܰܚܙܳܝ ܒܡܳܢܳܐ ܪܳܒ ܚܰܝܠܶܗ. ܒܰܫܠܳܝ ܕܳܠܰܬ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I Sam. 19,17). ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܫܰܕܪܺܝܢܝ ܘܶܐܠܳܐ ܐܶܩܛܠܶܟܝ. ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܫܠܳܝ ܕܳܠܰܬ. ܘܰܠܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܫܰܕܶܠܳܝܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܬ ܐܰܝܟ ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ. ܘܫܰܕܰܪܰܝܢܝ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ ܘܪܺܫ. ܘܡܶܢ ܫܰܦܺܝ. ܕܰܘܺܝ. ܦܰܨܺܝ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (57,14). ܫܰܦܰܘ ܫܰܦܰܘ. ܦܰܢܰܘ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (48,26). ܕܰܘܰܐܘܽܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ. ܘܰܠܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܦܰܨܰܐܽܘ̇ܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܐ. ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܝ ܒܺܝܫܳܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܰܚ ܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܺܝܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܡܳܪܶܟܝ. ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܘܡܺܝܡ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܰܚܒܳܨ ܚܶܝܬ ܘܡܺܝܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ (3,74). ܒܰܪܶܟܝ ܐܰܪܥܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܺܝܘܗܝ. ܘܫܰܒܚܽܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܗܰܘ̇. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ (3,89). ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡ ܗܽܘ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ. ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܘܡܺܝܡ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܰܥܨܳܨ ܚܶܝܬ ܘܡܺܝܡ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܫܰܒ̈ܚܳܝܗܝ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܠܗܰܘ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 117,1). ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܫܰܒ̈ܚܳܝܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܘܰܙܩܳܦ ܚܶܝܬ. ܘܰܬܫܰܒܚܶܗ ܗܳܝ ܠܗܰܘ. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ (3,74). ܐܰܝܟ ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܳܐ. ܬܒܰܪܶܟ ܐܰܪܥܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܫܰܒܚܶܗ ܘܝܰܬܺܝܪ ܬܪܰܡܪܡܶܗ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܪ̈ܒܺܝܥܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ

 ܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ. ܘܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Rom. 12,20). ܘܶܐܢ ܟܦܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ ܐܰܘܟܶܠܳܝܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܟܳܦ. ܘܒܽܐܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 32,34). ܙܶܠ ܐܰܘܒܶܠܺܝܗܝ (ܐܰܘܒܶܠܳܝܗܝ) ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ ܘܰܚܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܪܫܺܝܡܳܐ. ܘܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܒܕܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ ܩܳܢܽܘܢܳܝ. ܘܰܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܚܕܳܢܳܝܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Num. 31,23). ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܥܳܐܶܠ ܠܢܽܘܪܳܐ ܐܰܥܒܪܽܘܗܝ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ. ܘܟܽܠ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܐܰܥܡܕܽܘܗܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 1,33). ܘܰܐܪܟܶܒܘ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܶܪܝ ܥܰܠ ܟܽܘܕܰܢܬܳܐ. ܘܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܠܫܺܝܠܽܘܚܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ. ܘܰܐܪܡܰܘ ܠܗܳܢܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܐܘܟܠܽܘܗܝ ܠܰܚܡܳܐ ܡܰܛܰܪ ܢܦܶܫ (I Reg. 22,27)  ܒܰܫܠܳܝ ܟܳܦ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 15,22). ܐܰܦܶܩܘ ܐܶܣܛܠܳܐ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܐܰ‎ܠܒܫܽܘܗܝ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ. ܚܰܪܩܶܠܳܝܳܐ. ܐܰ‎ܠܒܶܫܽܘܢܳܝܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Gal. 6,1) ܐܰܬܩܢܽܘܗܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܩܽܘܦ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܳܐ‎ܠܰܦ ܗܳܘ̇ܝܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܡܶܬܪܰܒܨܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܣܶܐܢܽܘܗܝ ܡ̈ܣܳܐܢܶܐ (Luc. 15,22). ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢ ܐܰܘܕܥܽܘܢܝ ܒܰܚܕܳܐ ܢܽܘܢ܇ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܕܳܠܰܬ. ܘܰܒܬܰܪܬܶܝܢ ܢܽܘ̈ܢܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܘܕܰܥܽܘܢܳܢܝ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܗܽܘ ܫܪܳܪܳܐ ܐܰܘܕܰܥܽܘܢܳܢܝ ܕܬܶܬܚܰܣܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܘܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܝܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 2,9). ܗܶܐ ܠܶܟܝ ܛܰܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܢܩܺܝܘܗܝ ܠܺܝ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ. ܘܰܚܒܳܨ ܩܽܘܦ. ܘܰܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܟܪܳܝܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܢܶܩܒܳܝܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ (II 15,25). ܐܰܗܦܶܟܶܝܗ̇ ܠܩܺܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ. ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ ܘܟܳܦ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (16,2). ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܘܕܰܥܶܝܗ̇ ܠܽܐܘܪܫܠܶܡ ܛܰܢܦܽܘܬܳܗ̇ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ ܘܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܥܶܐ. ܘܰܒܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 32,7) ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܰܟܪܶܟܰܝܢܝ ܕܶܐܣܬܰܟܠܳܟ. ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܫ ܘܰܐܛܥܶܡܰܝܢܝ ܡܶܢ ܣܽܘ̈ܡܳܩܶܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ ܗܳܢܳܐ (Gen. 25,30). ܘܰܐܘܪܶܒܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܐܰܘܪܶܒܰܝܢܝ. ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ.

 ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܟܳܠܽܘܝܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܪܰܒܨܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 26,9) . ܠܳܐ ܬܰܘܒܶܕܰܝܢܝ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 20,8). ܩܛܽܘܠܰܝܢܝ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ ܠܳܐ ܬܰܘܒܶܠܰܝܢܝ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 27,12). ܘܠܳܐ ܬܰܫܠܶܡܰܝܢܝ ܠܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝ. ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܘܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܩܕܳܡ ܝܽܘܕ ܩܪܺܝ. ܒܗܳܝ̇ ܕܬܰܫܠܡܰܢܝ ܒܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܬܽܘܢܳܝܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܬܰܫܠܡܰܢܝ ܗܳܝ̇ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܡܠܰܒܛܳܢܳܐ ܘܟܳܠܽܘܝܳܐ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܒܨܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬܝ ܡܳܪܬܝ ܐܰܟܪܟܺܝܢܝ. ܘܠܳܐ ܬܰܫܠܡܺܝܢܝ. ܒܰܫܠܳܝ ܪܺܫ ܘܠܳܡܰܕ. ܘܰܚܒܳܨ ܟܳܦ ܘܡܺܝܡ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܝܡܶܢܰܝܢܝ ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܗܰܝܡܢܺܝܢܝ ܕܳܐܬܝܳܐ ܫܳܥܬܳܐ (Joa. 4,21). ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ ܘܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܘܚܳܫܽܘܫܽܘܬ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܫܩܺܝ܇ ܫܰܦ̈ܛܶܐ (4,19). ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܰܫܩܳܐܝܺܢܝ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨ̇ܗܺܝܬ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܬܺܝ܇ ܫܡܽܘܐܶܝܠ (II 14,10). ܡܰܢ ܕܳܐܡ̇ܰܪ ܠܶܟܝ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܬܳܐܺܝܘܗܝ ܠܘܳܬܝ. ܒܰܙܩܳܦ ܩܽܘܦ ܘܬܰܘ. ܘܰܚܒܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܰܫܩܳܢܝ ܒܰܙܩܳܦ ܩܽܘܦ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܕܰܫܠܺܝܬܳܐ ܢܽܘܢ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ. ܘܠܰܘ ܐܰܫܩܳܝܰܢܝ. ܒܰܙܩܳܦ ܩܽܘܦ ܘܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ. ܘܡܰܢ ܐܰܚܡܺܝ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܰܘܒܶܫ ܘܰܐܡܫܶܟ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܐܰܚܡܳܝܗܝ ܠܒܶܣܪܳܐ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ. ܒܰܫܠܳܝ ܚܶܝܬ ܘܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ. ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܡܺܝܡ ܬܰܪܬܶܝܢ ܝܽܘ̈ܕܺܝܢ ܣܳܝܡܺܝܢ. ܘܰܐܚܡܳܝ݂ܳܝ݂ܗܝ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܘܝܽܘܕ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܦܶܕܰܐܓܽܘ̈ܓܺܝܣܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܘܰܠܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܐܶ‎ܠܰܨܬܶܗ. ܕܰܚܠܳܦ ܠܳܐ ܬܶܫܪܶܝܘܗܝ ܠܳܐ ܬܶܫܪܶܝ݂ܳܝ݂ܗܝ ܠܰܚܬܳܡܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܚܰܒܠܽܘܢܳܟ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܢܺܐܡܰܪ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܐܰܢܰܢܩܺܐ. ܠܡܶܫܢܰܙ ܡܶܢ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܠܳܐ ܟܺܐܢܳܐ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܡܺܝ̈ܫܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ

 ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܰܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܐܶܢ ܫܰܠܝܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܗ̇ ܘܰܦܬܺܝܚܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܗ̇. ܐܰܘ ܫܰܠܝܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܗ̇ ܘܰܪܒܺܝܨܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܗ̇. ܒܰܦܬܳܚܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܗ̇ ܘܫܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܰܪܒܺܝܥܳܝܬܳܗ̇ ܗܳܘ̇ܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܗ̇. ܠܦܽܘܬܗܶܝܢ ܕܰܩܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܽܘ̇ܪܳܗܝܬܳܐ ܘܨܽܘ̇ܒܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܬܟܪܰܗ. ܐܶܬܦܠܰܚ. ܐܶܫܬܟܰܚ. ܐܶܫܬܡܰܥ. ܐܶܫܬܪܰܥ. ܐܶܬܪܥܰܥ. ܐܶܬܕܟܰܪ. ܐܶܬܥܩܰܪ. ܒܰܫܠܳܝ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܰܦܬܳܚ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܐܶܬܟܰܪܗ. ܐܶܬܦܠܰܚ. ܐܶܫܬܰܟܚ. ܐܶܫܬܰܡܥ. ܐܶܫܬܰܪܥ. ܐܶܬܪܰܥܥ. ܐܶܬܕܰܟܪ. ܐܶܬܥܰܩܪ. ܒܰܦܬܳܚ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܰܫܠܳܝ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 132,1). ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܘܰܠܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 23,42). ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܫ. ܘܰܠܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܡܰܢܰܥܝ ܢܰܦܫܳܐ ܨܶܝܕ ܡܳܪܶܟܝ ܘܶܐܬܕܰܟܪܺܝܢܝ ܨܶܝܕ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܒܰܚܒܳܨ ܪܺܫ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 17,6). ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܬܽܘܬܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܬܥܰܩܪ. ܘܶܐܬܢܰܨܒ ܒܰܫܠܳܝ ܟܳܦ ܘܩܽܘܦ ܘܨܳܕܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܶܬܓܠܶܙ. ܐܶܬܓܢܶܙ. ܐܶܬܥܒܶܕ. ܐܶܬܚܘܰܚ. ܐܶܬܟܪܶܟ. ܐܶܬܚܡܶܠ. ܐܶܬܬܟܶܠ. ܐܶܬܢܣܶܒ. ܐܶܬܢܨܶܒ. ܒܰܫܠܳܝ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܰܪܒܳܨ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܐܶܬܓܰܠܙ. ܐܶܬܓܰܢܙ. ܐܶܬܥܰܒܕ. ܐܶܬܚܰܘܚ. ܐܶܬܟܰܪܟ. ܐܶܬܚܰܡܠ. ܐܶܬܬܰܟܠ. ܐܶܬܢܰܣܒ. ܐܶܬܢܰܨܒ. ܒܰܦܬܳܚ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܰܫܠܳܝ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܝܶܫܽܘܥܒܰܪܢܽܘܢ (6,6). ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ. ܥܒܰܪܘ ܘܶܐܬܟܰܪܟܘ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 48,13). ܐܶܬܟܽܘܪܟܽܘܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܚܽܘܕܪܽܘܗ̇. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (47,6). ܐܳܘ ܣܰܦܣܺܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ. ܐܶܬܚܰܡܠܝ ܒܚܶܠܬܶܟܝ. ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (27,17). ܢܰܣܳܐ ܚܰܒܪܳܟ ܘܶܐܬܬܰܟܠ ܥܠܰܘܗܝ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘܰܕܬܶܒܢܶܐ ܒܰܙܒܰܢ ܐܶܬܚܰܘܚ ܒܰܫܠܳܝ ܪ̈ܒܺܝܥܳܝܳܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܚܒܺܝܨܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܗ̇. ܡܶܢ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ ܗܺܝ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ. ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ. ܘܠܰܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ ܝܽܘܕ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܬܳܐ ܢܳܩܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܫܬܘܺܝ. ܐܶܬܓܠܺܝ. ܐܶܬܟܠܺܝ. ܐܺܝܽܘܒ (22,21). ܐܶܫܬܘܰܝ ܕܶܝܢ ܥܰܡܶܗ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 80,1). ܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܐܶܬܓܠܰܝ. ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (comp. 19,28) ܐܶܬܟܠܰܝ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܚܛܳܐ. ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܡܰܢ ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܘܠܳܡܰܕ. ܘܰܚܕܳܐ ܝܽܘܕ ܫܠܺܝܬܳܐ. ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܘܰܝ݂ܝ݂. ܐܶܬܓܰܠܝ݂ܝ݂. ܐܶܬܟܰܠܰܝ݂ܝ݂. ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܘܓܳܡܰܠ ܘܟܳܦ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܝܽܘ̈ܕܺܝܢ ܫܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܐܶܬܓܒܺܝ. ܐܶܬܕܢܺܝ. ܐܶܙܕܟܺܝ. ܐܶܬܚܪܺܝ. ܐܶܬܛܪܺܝ. ܐܶܬܠܚܺܝ. ܐܶܬܡܢܺܝ. ܐܶܣܬܢܺܝ. ܐܶܣܬܠܺܝ. ܐܶܬܥܪܺܝ. ܐܶܨܛܠܺܝ. ܐܶܨܛܪܺܝ. ܐܶܬܩܪܺܝ. ܐܶܬܪܡܺܝ. ܐܶܫܬܕܺܝ. ܐܶܫܬܪܺܝ. ܐܶܬܕܚܺܝ. ܐܶܬܬܠܺܝ. ܐܶܬܒܪܰܝ. ܐܶܬܓܒܰܝ ܘܫܰܪܟܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܝܽܘܕ ܫܠܺܝܬܳܐ. ܘܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ ܐܶܬܒܰܪܝ݂ܝ݂. ܐܶܬܓܰܒܰܝ݂ܝ݂ ܘܫܰܪܟܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܝܽܘ̈ܕܺܝܢ ܫܰܠ̈ܝܳܬܳܐ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܡܰܢ ܠܰܦܬܳܚܳܐ ܕܰܪ̈ܒܺܝܥܳܝܳܬ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܒܰܚܕܳܢܳܝܳܐ. ܒܰܙܩܳܦܗܶܝܢ ܒܰܚܕܳܢܳܝܬܳܐ ܡܦܰܚܡܺܝܢ. ܘܶܐܬܟܠܰܝ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܚܝ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܟܠܳܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܚܳܬܝ ܒܰܙܩܳܦܳܗ̇ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܝܺܡܰܝ ܒܰܦܬܳܚܳܐ ܘܝܺܡܳܝ ܒܰܙܩܳܦܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܒܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܢܽܘܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܒܶܐܬܦܢܰܘ ܘܠܰܘ ܦܶܐ. ܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܠܰܦܬܳܚܳܐ ܕܰܬܠܺܝ̈ܬܳܝܳܬ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚܗܶܝܢ ܗܰܘ̇ ܕܰܒܠܳܐ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܡܦܰܚܡܺܝܢ. ܘܶܐܬܟܰܠܝ݂ܝ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܚܝ ܒܰܦܬܳܚ ܟܳܦ ܐܰܝܟ ܐܶܬܟܰܡܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܚܝ ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܦܬܳܚ ܟܳܦ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܘܕܰܠܥܽܘܦܳܦ ܝܽܘܕ. ܠܰܝܬ ܥܶܠܬܳܐ ܕܫܳܘܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܬܚܰܘܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܰܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܗ̇ ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܬܳܗ̇ ܐܰܟܚܕܳܐ ܦܬܺܝ̈ܚܳܢ. ܡܶܢ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܫܬܰܒܰܚ. ܐܶܬܚܰܕܰܬ. ܐܶܬܟܰܬܰܫ. ܐܶܬܦܪܰܩ. ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܡܰܢ ܐܶܫܬܰܒܚ. ܐܶܬܚܰܕܬ. ܐܶܬܟܰܬܫ. ܐܶܬܦܪܩ. ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܘܕܳܠܰܬ ܘܬܰܘ ܦܳܩܕܺܝܢ. ܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܒܰܚ. ܐܶܬܚܰܕܰܬ. ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܐܶܬܦܰܪܰܩ. ܒܰܦܬܳܚܗܶܝܢ ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܝܟ ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 2,10). ܗܳܫܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܶܣܬܰܟܠܘ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 9,2). ܐܶܬܠܰܒܒ ܒܶܪܝ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ. ܘܗܰܒ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܘܶܐܬܦܰܪܩ ܡܶܢܶܗ (Luc. 12,58). ܚܢܰܢ ܡܰܢ ܒܰܫܠܳܝ ܟܳܦ ܘܒܶܝܬ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܨܽܘ̈ܒܳܝܶܐ ܒܰܦܬܳܚܗܶܝܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܶܠܰܬ ܐܶܬܪܰܚܰܡ. ܕܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܬܽܘܢܳܝܰܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܢ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܡܰܢ ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܫܬܩܶܠ ܒܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ. ܐܶܫܬܰܩ̄ܠ ܘܦܶܠ ܒܝܰܡܳܐ (Matth. 21,21 Marc. 11,23). ܒܰܫܠܳܝ ܩܽܘܦ ܩܳܪܶܝܢ ܘܡܶܢ ܐܶܫܬܰܩܰܠ ܬܽܘܒ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܘܩܽܘܦ. ܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܫܬܰܩܠ ܥܰܠ ܩܕܳܠܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ (Ps. 7,7). ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܫܠܳܝ ܩܽܘܦ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܒܓܳܕܟܦܳܬܳܝܬܳܐ ܗܳܘ̇ܝܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܗܳܘܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܡܶܢ ܐܶܬܟܪܶܟ. ܐܶܬܦܠܶܓ. ܐܶܣܬܡܶܟ. ܐܶܬܚܫܶܒ. ܐܶܬܦܩܶܕ. ܐܶܬܡܙܶܓ. ܒܰܪܒܳܨ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܐܶܬܟܰܪܟ. ܐܶܬܦܰܠܓ. ܐܶܣܬܰܡܟ. ܐܶܬܚܰܫܒ. ܐܶܬܦܰܩܕ. ܐܶܬܡܰܙܓ ܒܩܽܘܫܳܝ ܟܳܦ ܘܓܳܡܰܠ ܘܒܶܝܬ ܘܕܳܠܰܬ. ܘܡܶܢ ܐܶܬܟܰܪܰܟ. ܐܶܬܦܰܠܰܓ. ܐܶܣܬܰܡܰܟ. ܐܶܬܚܰܫܰܒ. ܐܶܬܦܰܩܰܕ. ܐܶܬܡܰܙܰܓ ܒܰܦܬܳܚ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܐܶܬܟܰܪܟ. ܐܶܬܦܰܠܓ. ܐܶܣܬܰܡܟ. ܐܶܬܚܰܫܒ. ܐܶܬܦܰܩܕ. ܐܶܬܡܰܙܓ. ܒܪܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܪܽܘܟܳܟܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܗ̇ܳܘܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܡܩܰܒܠܳܐ ܪܽܘܟܳܟܳܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܳܢܳܝܳܬ ܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܪܰܟܟܳܐ. ܘܒܰܬܠܺܝ̈ܬܳܝܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܩܰܫܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܬܕܒܰܪ. ܐܶܬܪܟܶܒ. ܐܶܬܚܬܶܡ. ܐܶܬܥܓܶܢ. ܐܶܬܕܰܒܰܪ. ܐܶܬܪܰܟܰܒ. ܐܶܬܚܰܬܰܡ. ܐܶܬܥܓܰܢ. ܒܪܽܘܟܳܟ ܒܶܝܬ ܘܟܳܦ ܘܬܰܘ ܘܓܳܡܰܠ. ܘܡܶܢ ܐܶܬܕܰܒܰܪ. ܐܶܬܪܰܟܰܒ. ܐܶܬܚܰܬܰܡ. ܐܶܬܦܰܓܰܕ. ܐܶܬܕܰܒܪ. ܐܶܬܪܰܟܒ. ܐܶܬܚܰܬܡ. ܐܶܬܦܰܓܕ. ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ ܘܟܳܦ ܘܬܰܘ ܘܓܳܡܰܠ.

 ܣܥܳܝܳܐ ܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ. ܡܶܢ ܐܶܬܥܒܶܕ ܡܰܢ ܒܰܫܠܳܝ ܥܶܐ ܘܙܰܘܥܳܐ ܕܒܶܝܬ. ܐܶܬܥܰܒܕ ܒܙܰܘܥܳܐ ܕܥܶܐ ܘܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܦܳܩܕܺܝܢܰܢ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܕܫܰܠܝܳܐ ܙܰܘܥܳܗ̇ ܕܰܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܘܠܳܗ̇ ܡܫܰܠܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܝܬ ܘܝܽܘܕ. ܗܳܟܘܳܬ ܐܶܬܚܰܝܰܕ. ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܦܳܩܕܺܝܢܰܢ. ܒܕܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܩܰܢܝܰܬ ܙܰܘܥܳܐ ܠܙܰܘܥܳܐ ܕܰܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܠܳܐ ܚܳܛܦܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܳܗ̇ ܫܳܒܩܳܐ.

 ܫܪܳܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܶ‎ܠܽܘ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܣܳܦܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܢ ܣܰܓ̈ܺܝܳܐܢ ܐܶܬܬܰܗܡܺܝ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ (16,26). ܐܶܬܦܰܪܩܘ ܡܶܢ ܡܶܫܟ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܫܠܳܝ ܪܺܫ ܐܰܫܠܶܡܘ. ܡܶܢ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܕܗܺܝ ܦܰܪܶܩ ܦܽܘܪܳܩܳܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܦܰܪܰܩ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܪܺܫ ܡܬܰܢܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܠܰܘ ܫܰܠܝܰܬ ܪܺܝܫܳܐ ܕܗܺܝ ܦܪܰܩ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܦܪܶܩ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܫ ܡܬܰܢܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܒܶܐܫܰܥܝܳܐ (52,2) ܬܽܘܒ. ܐܶܬܢܰܦ̱ܨܝ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܩܽܘܡܝ ܬܶܒܝ܇ ܐܽܘܪܫܠܶܡ܇ ܒܰܫܠܳܝ ܦܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ. ܩܳܪܶܝܬܽܘܢ. ܡܶܢ ܢܰܦܶܨ ܘܶܐܬܢܰܦܰܨ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܇ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܢܦܨ ܘܶܐܬܢܦܶܨ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ. ܒܰܕܥܰܦܪܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܕܡܶܬܢܦܶܨ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܢܰܦܰܨ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ. ܘܒܰܦܪܰܟܣܺܝܣ (12,8). ܗܳܟܘܳܬ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܬܥܰܛܦ ܬܰܟܣܺܝܬܳܟ ܘܬܳܐ ܒܳܬܰܪܝ. ܒܰܫܠܳܝ ܛܶܝܬ. ܡܶܢ ܥܰܛܶܦ ܘܶܐܬܥܰܛܰܦ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ. ܡܶܢ ܥܽܘܛܳܦܳܐ ܕܰܠܒܽܘܫܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܥܛܰܦ ܘܶܐܬܥܛܶܦ ܒܰܫܠܳܝ ܥܶܐ. ܡܶܢ ܥܛܽܘܦܝܳܐ ܘܰܗܦܽܘܟܝܳܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܠܳܐ ܝܳܕ̈ܥܰܝ ܡܰܫܠ̈ܡܳܢܘܳܬܳܐ ܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܟܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܪ̈ܒܺܝܥܳܝܳܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܥܰܡ ܕܶܐܣܬܰܪܰܕ ܘܶܐܣܬܰܚܰܦ. ܦܳܬܚܺܝܢ.

 ܣܥܳܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܬܽܘܒ ܨܽܘ̈ܒܳܝܶܐ. ܕܡܶܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܶܬܚܰܙܝ݂ܺܝ݂ ܒܰܫܠܳܝ ܙܰܐܝ ܥܰܡ ܬܰܪܬܶܝܢ ܝܽܘ̈ܕܺܝܢ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܦܳܩܕܺܝܢܰܢ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܒܝܽܘܕܳܝܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܐܶܬܚܰܣܺܝ ܐܶܬܚܰܣܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܶܬܚܙܳܐ ܘܳܠܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ̇ ܕܰܫܠܺܝܬܳܐ ܚܶܝܬ. ܡܶܢ ܙܰܘܥܳܐ ܠܙܰܐܝ ܣܰܪܶܩܬ݂ܳܗ̇. ܕܬܶܥܩܽܘ̇ܒ ܠܳܗ̇ ܐܳ‎ܠܰܦ ܠܳܐ ܥܳܗܢܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܥܩܶܒ ܣܶܡܟܰܬ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܒܡܶܠܰܬ ܐܶܬܚܰܣܳܐ ܘܥܰܠ ܕܰܫܠܺܝܬܳܐ ܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܦܶܠܓܽܘܬ ܐܳ‎ܠܰܦ ܗܺܝ. ܠܝܽܘܕ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܝܽܘܕ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܐܳܕܫܳܗ̇ ܐܰܩܶܦܢܰܢ. ܕܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܽܘܟܰܬ ܐܳ‎ܠܰܦ ܬܶܬܡܰܠܶܐ.

ܫܪܳܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܶܢ ܚܙܳܐ ܫܰܠܝܰܬ ܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܶܐܬܚܰܣܺܝ ܡܶܢ ܚܰܣܺܝ ܦܬܺܝܚܰܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܠܡܰܐܘܳܝܽܘܬܗܶܝܢ ܐܶ‎ܠܨܰܬܟܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܐܰܢܰܢܩܺܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܚܙܺܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܝܽܘܕ ܠܳܐ ܬܰܩܦܽܘܢ. ܕܰܡ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܽܘܟܰܬ ܐܳ‎ܠܰܦ ܕܰܒܡܶܠܰܬ ܚܰܣܳܐ ܢܡܰܠ̈ܝܳܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܐܶܬܚܙܺܝ܇ ܕܰܚܙܳܐ ܫܰܠܝܰܬ ܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܫܶܬܶܐܣܬܳܗ̇. ܠܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܐܶܬܚܙܰܝ ܒܰܦܬܳܚ ܙܰܐܝ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܶܬܚܙܰܘ. ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܦܬܳܚܳܗ̇. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 2,10). ܘܶܐܬܪܕܰܘ ܕܰܝܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܠܰܚܕܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܚܙܳܝ ܒܰܙܩܳܦ ܙܰܐܝ. ܘܰܠܣܰܓ̈ܺܝܳܐܬܳܐ ܐܶܬܚ̈ܙܳܝ݂ܶܝ݂ܢ ܗܳܘܟܳܬ ܒܰܙܩܳܦܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܐܶܬܚܰܣܺܝ ܕܚܰܣܺܝ ܦܬܺܝܚܰܬ ܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܫܶܬܶܐܣܬܳܗ̇. ܠܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܐܶܬܚܰܣܳܐ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܐܶܬܪܰܢܳܐ ܠܺܝ ܗܽܘ ܕܰܪܓܺܝܙ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܪܘܶܐ ܒܚܰܫܳܐ. ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܠܺܝ ܒܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܟܰܕ ܡܶܬܦܰܩܰܕ ܕܢܶܫܒܽܘ̇ܩ ܒܰܝܬܳܐ: ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ: ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܠܰܚܕܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܣܳܝ. ܫܰܦܛܶܐ (5,12). ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܕܶܒܽܘܪܳܐ. ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܘܶܐܬܝܰܕܳܝ ܒܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܬ. ܘܰܠܣܰܓ̈ܺܝܳܐܬܳܐ ܐܶܬܚܰܣܳܝ݂ܶܝ݂ܢ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܙܩܳܦ ܣܶܡܟܰܬ. ܘܰܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܶܬܚܰܣܰܘ. ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܝܬ ܘܣܶܡܟܰܬ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܩܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܫܬܰܘ̈ܝܳܢ. ܐܽܘܪܗܳܝܬܳܐ ܘܨܽܘܒܳܝܬܳܐ. ܒܰܦܬܳܚܗܶܝܢ ܟܶܐܡܰܬ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 21,12). ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܬܰܘ ܐܶܫܬܰܪܰܘ. ܘܶܐܬܒܰܩܰܘ ܒܫܽܘ̈ܫܰܢܶܐ (Matth. 6,28). ܘܙܶܠܘ ܐܶܫܬܰܥܰܘ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ (Matth. 11,4). ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝܚܳܐ (I 2,5). ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܒܰܢܰܘ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܬܪܰܢܰܘ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܥܰܡܰܢ. ܒܰܦܬܳܚ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܐܶܬܒܰܝܰܐ ܠܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ(38,17). ܥܒܶܕ ܐܶܒܠܳܐ ܒܙܶܕܩܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܬܒܰܝܰܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܒܰܕܰܪ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܕܳܠܰܬ. ܘܠܰܚܕܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ (57,6). ܐܳܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܰܩܺܝܬܝ ܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ. ܘܰܐܣܶܩܬܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܒܰܝܰܐ. ܗܳܟܘܳܬ ܒܰܦܬܳܚ

ܒܶܝܬ ܘܝܽܘܕ. ܒܶܠܥܳܕ ܝܽܘܕ ܒܳܬܰܪ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܘܳܐܦܶܢ ܒܐܶܬܒܰܕܰܪܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܚܳܬܝ ܐܳ‎ܠܨܳܐ ܝܽܘܕ. ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܐܶܬܒܰܝܳܐܝ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ. ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܐܳܝ ܒܰܙܩܳܦ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܒܕܳܐܦܠܳܐ ܐܶܬܒܰܕܳܪܝ ܒܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܬ. ܐܰܘ ܐܶܬܒܰܕܪܳܝ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܫ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܐܶܬܒܰܝܰܐܘ܇ ܘܫܰܠܰܘ ܩܰܠܺܝܠ ܕܶܡܥܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܝܽܘܕ ܐܰܝܟ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ. ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܕܳܠܰܬ. ܘܰܠܣܰܓ̈ܺܝܳܐܬܳܐ ܐܶܬܒܰܝ̈ܰܐܶܝܢ. ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܝܽܘܕ. ܘܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܳܐ‎ܠܰܦ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܬܶܙܩܽܘܦ ܝܽܘܕ ܒܕܳܐܦܠܳܐ ܐܶܬܒܰܕܳܪ̈ܶܝܢ ܒܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܬ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܦܰܚܶܡ ܐܳܦ ܐܶܬܬܰܪܰܐ. ܘܶܐܬܛܰܡܰܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܐܶܬܦܢܺܝ. ܡܳܐ ܕܠܰܐܦܰܝ̈ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܗܳܘ̇ܝܳܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܒܝܽܘܕ ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܦܶܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ. ܒܝܽܘܕ ܡܰܢ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Num. 10,36). ܐܶܬܦܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰ‎ܠܦ̈ܶܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܫܠܶܝܡܽܘܢ (I Reg. 8,28). ܐܰܬܦܰܢܝ ܥܰܠ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ. ܘܥܰܠ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܝ. ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܶܬܦܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ (Ps. 6,5). ܘܟܰܕ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܗܳܘܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ܇ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܬܒܳܐ. ܘܡܶܢܰܢ ܡܰܢ ܦܶܐ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܘܢܽܘܢ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ ܒܗܶܦܟܳܐ. ܠܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܒܫܰܘܝܽܘ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 24,12 et 15). ܐܶܬܦܢܰܝ ܘܰܚܙܺܝ ܒܳܬܰܪ ܡܰܢܽܘ ܢܦܰܩܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 17,3). ܘܶܐܬܦܢܰܝ ܠܳܟ ܠܡܰܕܢܚܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (44,22). ܐܶܬܦܢܰܝ ܠܘܳܬܝ ܕܰܦܪܰܩܬܳܟ. ܗܽܘܫܳܥ (14,2). ܐܶܬܦܢܰܝ ܠܘܳܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܟ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 22,32). ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܙܒܰܢ ܐܶܬܦܢܰܝ ܘܫܰܪܰܪ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܐܕܰܝܢ ܡܰܢ ܒܰܫܠܳܝ ܦܶܐ ܘܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ.ܘܨܶܝܕ ܡܰܕܢܚܳܢ̈ܶܐ ܒܗܶܦܟܳܐ ܘܶܐܬܦܢܳܝ ܢܰܦܫܝ ܠܰܢܝܳܚܶܟܝ (Ps. 116,7). ܠܘܳܬܰܢ ܘܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܒܰܫ̈ܬܺܝܬܳܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܥܳܝܳܬܗܶܝܢ܇ ܐܶܢ ܠܳܐ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܣܬܰܪܗܰܒ. ܐܶܫܬܪܰܓܪܰܓ. ܐܶܣܬܰܪܗܒ ܚܽܘ̇ܬ ܙܰܟܰܝ܇ (Luc. 19,5). ܒܰܦܬܳܚ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܘܶܐܫܬܪܰܓܪܓ ܒܰܦܬܳܚ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܘܰܫܠܳܝ ܫܰܪܟܳܐ ܦܳܩܕܺܝܢܰܢ. ܘܨܶܝܕ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܳܢ܇ ܐܰܝܟ ܐܶܬܒܰܠܗܺܝ. ܐܶܬܚܙܰܘܙܺܝ. ܐܶܬܒܰܠܗܳܐ. ܐܶܬܚܙܰܘܙܳܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܗܳܝ̇ ܕܰܩܕܳܡ ܐܳ‎ܠܰܦ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡ̇ܪܺܝܢ.

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܕܨܶܡ̈ܚܶܐ. ܘܠܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܘܥܰܕܰܪ

 

 

 

 

ܬܽܘܒ ܡܺܐܡܪܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪܳܐ. ܩܶܦ̈ܰܠܶܐܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܝܽܘܬܶܗ ܕܶܐܣܳܪܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓܰܘ̈ܗܝ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܶܐܣܳܪܳܐ

 ܐܶܣܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ. ܦܫܺܝܛܰܬ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܕܒܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܰܣܺܝܪ ܫܽܘܘܕܳܥܶܗ ܠܳܐ ܒܝܳܬܳܗ̇. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܪܩܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܫܡܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܢ ܕܰܠܺܝ̈ܠܳܢ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܗܽܘ ܐܶܣܳܪܳܐ ܚܠܰܦܬܳܐ ܗܳܘ̇ܶܐ. ܠܡܶܠܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܟܰܕ ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܠܳܟ ܬܳܐ. ܬܦܰܢܶܐ ܐܺܝܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܐܺܝܢ ܐܳܬܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ. ܐܳܘ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ. ܟܶܐܡܰܬ ܠܳܟ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܘ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ.

 ܡܰܟܠܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ̇ ܕܶܐܡܰܪ ܚܰܣܝܳܐ ܒܰܬܚܽܘܡ ܐܶܣܳܪܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܰܡ ܡܢܳܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ. ܘܠܶܗ ܥܰܡ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܐܳܦ ܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ ܢܩܶܦܘ. ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܐ ܒܚܺܝܪܬܳܐ. ܒܕܰܠܪܰܒܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ ܡܶܕܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܬܰܚܡܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܘܕܰܒܦܶܚܡܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܬܰܚ̈ܡܶܐ. ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܡܬܰܚ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܘܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܙܥܽܘܪܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܐܶܣܳܪܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܟܰܕ ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܰܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ ܪܰܒ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܶܐܣܳܪܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܠܳܐ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܢܳܩܦܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܐܳܕܫ̈ܶܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܢܩܺܝܦܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܬܰܘ̈ܣܦܳܬܳܐ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܰܒܫܽܘܚܠ̈ܳܦܶܐ ܗܽܘ̈ܦܳܟܳܝܶܐ ܘܰܓܕܳܡ̈ܶܐ ܠܰܫܡܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܢܳܩܦܝܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܒܕܽܘ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܕܰܒܕܽܘܟ ܕܘܳܝ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܬܢܰܩܦܝܢ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 1,2). ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܩܳܡܰܬ ܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܘܰܐܘܕܝܰܬ ܠܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ (Luc. 2,38). ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܠܶܐܣܳܪ ܡܶܢ ܕܳܠܰܬ ܢܶܩܦܰܬ. ܘܠܶܐܣܳܪ ܐܳܦ ܘܰܐܘ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܝܢ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ܇ ܠܳܐ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܐܰܩܶܦܢܰܢ. ܒܰܕܠܰܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܩܶܨܰܬ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܠܰܘܠܳܐ ܢܳܩܦܝܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܒܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܽܘ ܐܶܣܳܪܳܐ. ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܫܡܳܐ ܗ̱ܘ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ. ܡܶܬܕܰܟܪܰܢ ܐܳܦ ܡܶܬܢܰܩܒܰܢ. ܘܡܶܬܒܰܠܚܰܕ ܐܳܦ ܡܶܬܬܰܣܓܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܕܫܰܪܟܳܐ ܕܽܘܩ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܓܠܺܝܙܽܘܬ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܝܰܩ̈ܢܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܫܡܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܒܶܐܣܪܳܐ. ܗܺܝ ܗ̱ܺܝ ܕܺܝܠܳܝܬܳܐ ܡܝܰܩܢܳܢܺܝܬܳܐ ܕܶܐܣܳܪܳܐ. ܒܕܰܐܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܝܰܕܥܳܐ ܝܰܕܥܰܐ ܗ̱ܘ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܳܓܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܣܳܪܳܐ

 ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܡܰܢ ܓܶܝܪ. ܐܰܘ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܘ ܣܛܳܘ̈ܟܺܝܰܐ. ܘܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܒܢ̈ܳܬ ܩܳܠ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܘ ܚܰܫ̈ܚܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܘ ܐܳ‎ܠܨ̈ܳܝܶܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ. ܬܠܳܬܳܐ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܐܶܣܳܪ̈ܳܝܶܐ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܢ. ܓܶܢܣܳܐ ܕܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܚܰܫ̈ܚܳܝܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܦ ܣܶܩ̈ܠܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܐܳ‎ܠܨ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܬܽܘܒ ܓܶܢܣܳܐ ܕܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܣܛܳܘ̈ܟܺܝܩܳܝܶܐ

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܣܶܩ̈ܠܳܢܳܝܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬ ܣܩܺܝܠܽܘܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܡܶܬܬܰܝܬܶܝܢ. ܘܚܰܣܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܕܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ܇ ܕܶܝܢ. ܡܰܢ. ܓܶܝܪ. ܟܺܝܬ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܚܝ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܒܩܽܘܩ. ܗܳܢܳܐ ܡܰܢ. ܘܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܚܰܡܺܝ̈ܡܳܢ ܓܳܫܶܦ. ܘܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܠܺܝ ܟܺܝܬ ܠܳܐ ܒܨܺܝܪ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܝ܇ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܪ̈ܳܚܽܘܡܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܶܐܠܽܘ ܡܳܢܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ: ܒܶܠܥܳܕ ܕܶܝܢ. ܘܗܳܢܳܐ ܘܰܒܡ̈ܶܠܶܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܢ. ܘܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܠܺܝ ܠܳܐ ܒܨܺܝܪ. ܒܶܠܥܳܕ ܟܺܝܬ. ܘܠܰܘ ܪ̈ܳܚܽܘܡܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܓܶܝܪ܇ ܐܰܣܪܰܚ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܠܳܐ ܣܩܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܒܽܘܪܽܘܬ ܡܰܡܠܠܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܰܫ ܣܽܘܟܳܠܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܐܳ‎ܠܨ̈ܳܝܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ. ܟܰܕ. ܐܶܢ. ܐܰܝܟ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܘܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܡܰܫܚܳܟ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ (Hebr. 1,9). ܘܟܰܕ ܥܒܰܪܬ ܒܰܐܫܺܝܡܽܘܢ (Ps. 68,8). ܘܶܐܢ ܢܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܥܡܺܝܪܳܐ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ (Ps. 103,15). ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܶܐܠܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܰܫܚܳܟ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܛܽܠ. ܘܰܥܒܰܪܬ ܒܰܐܫܺܝܡܽܘܢ ܕܠܳܐ ܟܰܕ. ܘܢܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܶܢ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܡܺܝܪܳܐ ܝܰܘ̈ܡܰܘܗܝ ܒܶܠܥܳܕ ܐܰܝܟ. ܐܶܬܬܰܣܪܰܚܘ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܣܶܩܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܘܡܶܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩܘ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܣܛܳܘ̈ܟܺܝܩܳܝܶܐ. ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܦܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܒܰܪ̈ܝܳܬ ܡܶܢ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܒܰܪ̱ܬܩܳܠܳܝܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܐܳ‎ܠܨܳܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ. ܕܳܠܰܬ. ܘܰܐܘ. ܠܳܡܰܕ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 1,1). ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܕܶܐܡܪܶܬ (Joa. 1,15). ܘܗܳܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ (Joa. 1,7). ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܶܐܠܽܘ ܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܶܝܬ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ. ܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܘܰܐܘ. ܘܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܐܶܡ̇ܪܶܬ ܒܶܠܥܳܕ ܕܳܠܰܬ. ܘܗܳܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܠܳܡܰܕ. ܐܶܬܶܐܡܰܪܘ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܢ ܣܶܩܠܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩܘ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܝܳܟܗܽܘܢ ܕܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ

 ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܣܶܩܠ̈ܳܢܳܝܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܡܰܢ. ܕܶܝܢ. ܓܶܝܪ. ܟܺܝܬ. ܥܽܘܕ. ܢܺܐ. ܠܰܡ. ܘܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܐܳ‎ܠܨ̈ܳܝܶܐ. ܡܦ̈ܰܬܟܰܝ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܗܳܝ̇ ܕܐܰܘ ܙܰܒܢ̈ܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܐܰܝܟ ܟܰܕ. ܗܳܟܺܝܠ. ܥܕܰܡܳܐ. ܥܰܕ. ܡܳܐ. ܟܶܢ. ܐܺܝܛܰܐ. ܐܰܘ ܐܰܬܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܟܺܝܠ. ܡܶܟܳܐ. ܟܰܪ. ܗܳܪ. ܨܶܝܕ. ܠܘܳܬ. ܡܶܢ. ܐܰܘ ܥܶܠ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܒܰܕܓܽܘܢ. ܒܰܕ. ܒܗܳܝ̇. ܩܶܨܰܬ. ܥܰܠ. ܡܶܛܽܠ. ܚܠܳܦ. ܐܰܘ ܫܽܘܪܳܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܒܪܰܡ. ܐܶܠܳܐ. ܐܳܦܶܢ. ܡܳܕܶܝܢ. ܐܰܘ ܫܽܘ̈ܐܳܠܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܰܐ. ܟܰܝ. ܟܡܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ. ܠܡܳܢܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ. ܡܰܢܽܘ. ܐܰܝܟܳܐ. ܡܳܢܰܘ. ܡܳܐ. ܐܺܝܢ. ܐܰܘ ܬܶܢܝ݂̈ܳܝ݂ܶܐ ܐܰܝܟ ܐܶܠܳܐ. ܣܛܰܪ. ܒܰܠܚܽܘܕ. ܠܒܰܪ. ܒܪܰܡ. ܐܰܘ ܥܛܽܘ̈ܦܝ݂ܳܝ݂ܶܐ ܐܰܝܟ ܐܳܦ. ܐܰܘ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܗܳܐ. ܐܰܘ ܦܽܘ̈ܫܳܟܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡ. ܕܰܠܡܳܐ. ܠܡܳܐ. ܐܰܘ ܝܽܘ̈ܐܳܒܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܐܶܫܬܽܘܦ. ܠܘܰܝ. ܛܳܟ. ܟܒܰܪ. ܐܰܘ ܦܽܘ̈ܫܳܩܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܟܶܐܡܰܬ. ܐܰܘܟܺܝܬ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ. ܐܰܘ ܡܪ̈ܺܝܡܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܠܳܐ. ܠܰܘ. ܠܰܝܬ. ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܘ ܡܶܬܕܰܡܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ. ܐܺܝܘ. ܐܽܘܗ. ܐܽܘ̇ܢ. ܐܽܘܝ. ܐܰܘ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܐܰܝܟ ܐܳܘ. ܝܳܐ. ܝ݂ܳܝ݂. ܐܽܘ̇ܢ. ܐܺܝܢ. ܐܰܘ ܡܰܪ̈ܩܽܘܕܬܳܢܳܝܶܐ. ܐܰܝܟ ܘܳܝ. ܘܐܰܗ. ܐܽܘ̇ܝ: ܐܽܘܗ. ܗܳܘܳܝ. ܐܰܘ ܡܕܰܡܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܐܰܟܘܳܬ. ܐܰܝܟ. ܐܰܟܙܢܳܐ. ܐܰܟܙܶܢ. ܒܰܐܒܰܕܺܝܢ. ܐܰܘ ܫܽܘܪ̈ܬܳܚܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܬܽܘܒ. ܡܰܠܽܘܢ. ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ. ܐܰܘ ܗܽܘܦܽܘܬܶܛܺܝ̈ܩܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܐܶܢ. ܐܶܢܗܽܘ. ܐܶ‎ܠܽܘ. ܘܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܣܛܽܘ̇ܟܺܝ̈ܩܳܝܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܶܝܬ. ܕܳܠܰܬ. ܘܰܐܘ. ܠܳܡܰܕ

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܫܬܓܶܫ ܩܳܪܽܘܝܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܚܕܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡ̇ܰܢ܇ ܒܰܙܒܰܢ ܡ̇ܰܢ ܫܡܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܐܶܣܳܪܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܘ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܠܶܐܣܳܪܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܡ̇ܰܢ ܥܰܡ ܫܽܘܪܳܪ̈ܳܝܶܐ ܬܶܚܙܶܝܘܗܝ ܕܰܡܢܶܐ ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܬܶܢܝ݂ܳܝ݂̈ܶܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡܶܝܢ. ܒܰܕܠܰܘ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܠܰܚܕܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܚܰܕ ܗ̇ܳܘܶܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܰܚܕܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܕ ܗ̇ܳܘܶܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܘܰܠܦܽܘܬ ܟܽܠ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܶܬܡܰܕܰܥ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܡܶܠܬܳܢܳܝ̈ܶܐ

 ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܘܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܢܰܝܢܰܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡ̇ܰܢ ܐܺܝܬܽܘ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܶܝܢ ܡܶܠ̈ܬܳܢܳܝܶܐ. ܒܕܰܬܪ̈ܰܝ݂ܰܝ݂ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܗܳܝ̇ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܳܐ ܕܰܫܠܰܡܠܡܰܬ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܶܬܢܰܣܒܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܥܳܗܢܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܛܶܒܳܐ ܠܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܶܬܩܰܕܰܡ. ܐܰܝܟ ܣܽܘܣܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܣܽܘܣܰܝ ܒܰܪܢܳܫ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 1,1). ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡ̇ܰܢ ܕܰܡܩܰܛܪܶܓ ܠܟܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܣܰܒܰܪܬܽܘܢ (Joa. 5,45 Heraclensis) ܦܰܘܠܽܘܣ .(Hebr. 11,6) ܚܰܝܳܒܽ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܡ̇ܰܢ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܟܶܐܡܰܬ ܕܰܩܢܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܝ݂̈ܳܝ݂ܶܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܓܠܺܝ̈ܙܶܐ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܠܰܘ ܐܶܣܳܪܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܡܶܢ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܐܽܘ̇ܢ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܪ̈ܰܒܺܝܩܽܘ ܐܳܦ ܡܶܢܰܢ. ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܰܠܡܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪܰܬ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܶܬܢܰܣܒܳܐ ܐܶܣܳܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܠܡܶܗܘܳܐ ܛܶܒܳܐ ܠܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܳܐ ܠܳܚܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܛܶܒܳܐ ܐܶܣܳܪܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܛܶܒܳܐ ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܚܰܣܺܝܪܽ ܗ̱ܘ ܡܺܐܡܪܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܟܰܕ ܢܺܐܡܰܪ ܐܳܡܽܘܪܳܐ. ܐܺܝܽܘܒ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝ ܡܺܐܡܪܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܟܰܕ ܢܺܐܡܰܪ. ܐܶܙܰܠܬ ܡܰܪܝܰܡ ܨܶܝܕ. ܘܠܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܒܗܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܣܳܪܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܰܘ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܨܶܝܕ ܘܰܐܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܡܶܢ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܗܶܣܛܺܝܢ ܡܶܬܟܰܢܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܪ̈ܰܒܺܝܩܽܘ ܘܡܶܢܰܢ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܰܣܺܝܪܬܳܐ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܳܦ ܗܘܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ ܘܰܒܠܳܨܳܗ̇. ܘܗܳܘܶܐ ܒܰܙܩܳܦ ܗܶܐ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ. ܒܫܽܘܡܠܳܝ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܰܠܡܶܠܬܳܐ ܡܒܰܝܬܶܐ ܘܡܶܢ ܐܶܣܳܪܳܐ ܡܒܰܪܶܐ. ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ (Joa. 1,3). ܘܥܳܠܡܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ (Joa. 1,10). ܒܰܒܠܳܨܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘܳܐ (Joa. 1,4). ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗܘܳܐ (Joa. 1,10). ܘܰܒܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܰܠܐܶܣܳܪܳܐ ܡܒܰܝܬܝܳܐ ܘܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܡܒܰܪܝܳܐ. ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ (Joa. 1,8). ܒܰܒܠܳܨܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ (Joa. 1,14). ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܢܶܗܘܶܐ. ܒܫܽܘܡܠܳܝ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡ̇ܰܢ ܐܰܝܟ ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܣܽܘܦ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ (Luc. 1,33). ܒܚܰܣܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ (Luc. 1,32)

  ܨܶܡܚܳܐ ܗܶܣܛܺܝܢ ܓܶܝܪ ܕܗܺܝ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܰܣܺܝܪܬܳܐ ܠܦܽܘܬ ܠܶܥܙܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܩܪܺܝܚܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܘ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܝ ܘܰܡܠܺܝܠ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܘܰܙܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܗܶܣܛܺܝܢܳܝܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ̇ ܕܰܒܠܶܗܟܣܺܝܣ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟܰܕ ܡܶܬܬܰܥܒܰܪ܇ ܡܶܬܬܰܥܡܰܛ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܐܳܡܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܕܳܐܡ̇ܰܪ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ ܒܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܕܕܳܠܰܬ ܦܛܽܘܣܺܝܣ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܓܪ̈ܰܡܰܛܺܝܩܽܘ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ. ܕܗܶܣܛܺܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܬܰܦܢܟܳܝܬܳܐ. ܒܰܕܠܳܗ̇ ܦܳܢ̈ܝܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܒܚܰܝܠܳܐ ܩܰܢ̈ܝܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܟܶܐܡܰܬ ܠܗܳܝ̇ ܕܙܰܝܢܽܘܢ ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܙܰܝܢܽܘܢ ܡܗܰܠܶܟ. ܕܰܒܚܰܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܒܳܗ̇ ܐܺܝܬܘܗܝ ܦܳܢܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ. ܕܐܽܘ̇ܢ ܫܡܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܗܶܣܛܺܝܢ ܡܰܝܬܝܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܡܶܢ ܙܰܝܢܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܙܰܝܢܽܘܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܝܰܬܪܳܐ ܗ̱ܝ ܐܽܘ̇ܢ܇ ܡܶܢ ܗܶܣܛܺܝܢ. ܒܕܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܙܰܝܢܽܘܢ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܙܰܝܢܽܘܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܕܠܰܫܡܳܐ ܬܽܘܒ ܕܳܡܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܰܠܡܬܳܐ. ܐܳܦ ܡܰܡܠܠܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܡܫܰܪܰܪ. ܒܰܡܟܳܢܽܘܬ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ. ܒܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡ̇ܰܢ ܐܺܝܬܝ. ܘܺܐܝܬܰܝܢ. ܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ. ܐܺܝܬܝܟ ܘܺܐܝܬܰܝܟܽܘܢ. ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܙܢܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܟܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܒܰܝܬܳܝ ܕܶܝܢ ܡܰܠܽܘܢ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܘܺܐܝܕ̈ܰܝܢ. ܘܺܐܝܕ̈ܰܝܟ ܘܺܐܝܕ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܺܐܝܕ̈ܰܝܗܽܘܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ. ܐܳܦܶܢ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܩܢܶܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܘܰܠܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ̈ܶܐ ܕܶܟܪ̈ܳܝܶܐ ܘܢܶܩܒ̈ܳܝܶܐ ܢ̇ܳܩܶܦ. ܐܰܝܟ ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܬܢܳܢ (Matth. 16,28. Marc. 9,1). ܘܰܟܡܳܐ ܠܰܚܡܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ (Matth. 15,34. Marc. 6,38. 8,5). ܘܺܐܝܬܰܗܘܝ ܕܶܝܢ ܬܰܡܳܢ܇ ܢܶܫ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܚܳܙ̈ܝܳܢ (Matth. 27,55)

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܣܶܩܠ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܬܠܳܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܱ̇ܢ. ܕܶܝܢ

 ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܒܳܬܰܪ ܝܳܗܽܘܒܽܘܬ ܨܶܒܬܳܐ ܠܡܰܡܠܠܳܐ. ܒܟܽܘܢܳܫ ܫܽܘܚܠ̈ܳܦܶܐ ܙܢܳܢ̈ܳܝܶܐ ܡܫܰܘܬܦܺܝܢ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܡܱ̇ܢ ܘܕܶܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܶܬܟܰܝܢܺܝܢ ܠܡ̇ܰܢ ܗܺܝ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܛܶܟܣܳܐ. ܘܰܠܕܶܝܢ. ܒܳܬܪܳܝܽܘܬܶܗ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܚܰܪܩܶܠܳܝܳܐ (Matth. 16,14). ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ. ܗܳܢܽܘܢ ܡܱ̇ܢ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ̇ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܪܰܡܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ. ܗܰܘ̇ ܡܰܢ ܢܦܰܠ ܠܘܳܬ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܢܦܰܠ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ(Marc. 4,5 Heraclensis)

 ܗܦܳܟܬܳܐ ܐܶܢ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ ܒܦܶܬܓܳܡ ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ. ܗܳܢ̇ܽܘܢ ܡܱ̇ܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܩܕܳܡ ܡܱ̇ܢ ܐܶܬܛܰܟܰܣ ܕܶܝܢ.

 ܫܪܳܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ. ܫܽܘܠܳܡ ܦܺܬܓܳܡܳܐ ܕܡܱ̇ܢܽܘ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝ (Matth. 16,13 Heracl.) ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܢ̇ܳܩܶܦ ܠܰܘ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢ̇ܽܘܢ ܡܱ̇ܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܫܰܪܶܐ. ܘܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܫܰܠܶܡ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܦܰܩܬܳܐ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠ̈ܳܝܳܬܳܐ ܐܶܬܬܰܝ̈ܬܺܝ. ܒܕܰܒܡܰܦܰܩܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ. ܒܨܺܝܪܺܝܢ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܣܶܩܠ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܡܱ̇ܢ. ܘܠܳܐ ܒܰܕܓܽܘܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܟܺܝܬ. ܘܠܳܐ ܥܽܘܕ. ܘܡܶܢ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܐܳ‎ܠܨܳܝ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܚܰܣܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܐܰܪܰܐ ܟܶܐܡܰܬ. ܡܱ̇ܠܽܘܢ. ܐܺܝܛܰܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܡܱ̇ܢ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܢ̇ܳܩܶܦ. ܐܶܢ ܡܳܬܰܚ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܒܳܬܶܪ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢ̇ܳܩܦܝܢ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܝܳܐ.(Joa. 16,8-11)  ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܗܱ̇ܘ܇ ܢܰܟܣܺܝܘܗܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܺܝܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܱ̇ܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܚ̇ܳܙܶܝܬܽܘܢ ܠܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܺܝܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܟܽܘܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܺܝܢܽ ܗ̱ܘ̣. ܚ̇ܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܡܱ̇ܢ ܕܰܒܩܰܕܡܳܐ ܕܶܝܢ ܘܕܶܝܢ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܢ̣ܩܶܦܘ. ܘܒܰܦܫܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܺܝ. ܒܶܠܥܳܕ ܡܱ̇ܢ ܐܰܡܺܝܪܳܐ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ. ܕܡܱ̇ܢ܆ ܥܶܠ̈ܳܝܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܚ̈ܬܳܝܳܬܳܐ ܡܱ̇ܚܶܬ. ܘܕܶܝܢ. ܬܰܚ̈ܬܳܝܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܥܶܠ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܱ̇ܣܶܩ. ܟܶܐܡܰܬ ܒܡܱ̇ܢ ܘܕܶܝܢ. ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܡܶܬܚܰܪ̈ܙܳܢ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܗ̇ܳܘܝܳܐ ܚܪܺܝܙܽܘܬܗܶܝܢ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ̇ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ. ܒܶܣܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܱ̇ܘ ܕܫܰܡܶܫ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܡܶܢܝܳܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܙܢܳܢ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܘܢܳܫܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܝܕܺܝܢ ܡܱ̇ܢ ܘܕܶܝܢ. ܘܰܕܠܳܐ ܗܳܟܰܢ ܡܶܫܬܟܰܚ ܡܰܢ ܒܶܠܥܳܕ ܕܶܝܢ܇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܩܰܫܝ̈ܳܢ ܡ̇ܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܘܰܠܗܰܠ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܫ̈ܝܳܢ. ܡܶܫܬܟܰܚ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܒܶܠܥܳܕ ܡܱ̇ܢ. ܩܰܫܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܓܰܙܝܽܘܬ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ: ܟܰܕ ܗ̇ܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܒܣܰܒܪ̈ܶܐ ܡܚܰܕܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܩܪܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܒܶܝܬ ܩܦܳܣ̈ܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܱ̇ܢ ܐܶܣܳܪܳܐ ܡܶܨܥܰܬ ܡܰܡܠܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܽܘܟܬܶܗ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܠܰܟܡܳܐ ܡܶܬܟܰܝܰܢ ܒܚܰܪܬܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܡܶܬܬܰܝܬܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܩܰܘܡܬܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܛܶܟܣܳܐ: ܠܰܘ ܡܶܢ ܗܰܘ̇ ܡܱ̇ܢ: ܡܶܢ ܗܰܘ̇ ܕܶܝܢ ܠܳܐ. ܒܫܽܘܪܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܣܳܟ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ

 ܓܶܝܪ ܐܶܣܳܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܠܰܡܠܰܚܡܽܘܬ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܪܶܡܙܳܐ ܨܶܒܥܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܚܰܘܶܝܢ ܡܰܩܢܶܐ ܨܶܒܬܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܒܶܐܣܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܰܫܰܚ. ܒܪܰܡ ܒܪܽܘܟܳܟ ܓܳܡܰܠ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 1,48). ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܠܺܝ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܗܳܫܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܠܰܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܒܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ܇ ܡܣܰܒܰܪ ܘܰܡܨܰܠܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܬܟܰܝܰܢ ܬܽܘܒ ܓܶܝܪ ܘܰܠܨܶܒܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܡܠܰܚܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (18,28). ܬܰܩܺܝܦܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܳܪܶܫ ܗܘܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܩܕܳܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘ̇ܳܠܶܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܢܰܡܠܶܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܦܠܳܢ. ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܥܰܒܕܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ ܘܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܘܰܠܚ̈ܰܫܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܠܡܱ̇ܢ ܢ̇ܳܩܶܦ ܓܶܝܪ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܡܱ̇ܢ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܥܗܰܕ ܐ̱ܢܳܐ ܪܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܓܠܶܗ. ܘܗܳܝ̇ ܡܱ̇ܢ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬ ܦܰܓܪܳܐ ܥܰܡܠܳܐ. ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ ܡܱ̇ܢ ܓܶܝܪ ܦܫܺܝܩܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܢܳܩܶܦ ܕܶܝܢ ܘܰܠܟܰܕ. ܐܰܝܟ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܬܠܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܡܰܠܠܽܘܬ ܐܰ‎ܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܢ̇ܳܩܶܦ ܐܳܦ ܠܳܐܦ ܐܰܝܟ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܠܡܶܙܟܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܬܕܺܝܢ ܐ̱ܢܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܓܶܝܪ ܡܶܬܥܗܶܕ. ܐܺܝܛܰܐ ܡܱ̇ܢ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ. ܡܶܬܬܰܢܶܐ ܘܡܰܬܬܰܠܰܬ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܟܰܕ ܫܒܰܩܬܽܘܢ ܠܰܢ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܙܪܺܝܙܽܘܬܟܽܘܢ. ܗ̇ܰܘ ܡ̇ܰܢ ܠܘܳܬ ܚܰܩܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܗ̇ܰܘ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܦܰܕܳܢܳܐ ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܕܚܰܕܳܬܐܺܝܬ ܙܒܺܝܢܳܐ. ܗܰܘ̇ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܗܰܘ̇ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܘܳܬ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܓܶܝܪ܇ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܚܫܰܚܬܳܐ ܕܡܰܢ ܒܶܗ ܡܶܬܡ̇ܰܠܝܳܐ. ܘܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡ̇ܰܢ ܢ̇ܳܩܶܦ ܕܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܟܬܳܒܳܐ ܓܶܝܪ ܩ̇ܳܛܶܠ܇ ܪܽܘܚܳܐ ܕܶܝܢ ܡ̇ܰܚܝܳܐ (II Cor. 3,6)

 ܡܟܰܠܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ̇ ܕܳܐܡ̇ܪܺܝܢ ܕܓܶܝܪ ܠܰܡ ܥܰܠ ܡ̈ܳܐܟܳܬܳܐ ܢ̇ܳܦܶܠ. ܘܕܶܝܢ. ܥܰܠ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ: (II Cor. 4,18). ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܓܶܝܪ ܕܙܰܒܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܕܶܝܢ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܢܶܝܢ. ܠܳܐ ܠܡܶܕܶܡ ܫܳܘܝܳܐ. ܒܕܶܐܠܽܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܓܶܝܪ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܕܶܝܢ ܕܙܰܒܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܐܶܡܰܪ. ܬܪܺܝܨ ܗܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܰܣܩܺܝܠ ܡܱ̇ܡܠܠܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܥܰܠ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ ܕܪ̈ܳܡܳܢ ܓܶܝܪ ܢܦܰܠ. ܘܥܰܠ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܕܡ̈ܳܐܟܳܢ ܕܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝ ܡܱ̇ܡܠܠܳܐ ܠܡܶܦܰܠ ܓܶܝܪ܇ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ ܚܰܣ̣ܕܰܢܝ ܕܶܐܣܰܝܒܰܪ. ܘܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܘܰܕܢܪܚ ܠܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ. ܐܰܘ ܒܚܰܪܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܳܡ̇ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܓܶܝܪ (Matth. 3,9 et passim). ܘܶܐܬܟܰܚܰܕܘ ܡܱ̇ܢ ܐܳܦ ܡܶܢܰܢ. ܟܺܐܢܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܺܝܬ. ܥܽܘܕ. ܢܺܐ. ܠܰܡ

 ܟܺܝܬ܇ ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܚܰܝܶܕ ܠܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܒܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܒܰܙܢܳܐ ܕܰܡܚܰܝܕܽܘܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܢܳܐ ܟܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܺܝܣܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܙܢܳܐ ܕܰܥܛܽܘܦܝܳܐ. ܟܰܕ ܬܪܰܝܳܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗܳܝ̇ ܕܠܳܐ ܣܽܘܦ. ܒܪܺܝܫܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܕܶܝܢ ܒܡܰܢ ܡܶܬܦܰܚܰܡ ܟܺܝܬ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܝܳܐ (15,39 et suiv) ܘܒܰܪܢܰܒܰܐ ܟܺܝܬ ܕܒ̣ܰܪ ܠܡܰܪܩܽܘܣ܇ ܛܳܦܘ ܠܩܽܘܦܪܽܘܣ. ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܓܒܳܐ ܠܫܺܝܠܳܐ܇ ܢܦܰܩ ܟܰܕ ܡܰܓܥܰܠ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚ̈ܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܽܘܕ ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܚܕܳܐ ܠܰܟܡܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܘܰܠܣܽܘܟܳܠ ܟܺܝܬ ܒܰܝܬܳܝ ܣܽܘܟܳܠܶܗ. ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ̇ ܕܟܺܝܬ ܕܺܝܠܳܢܳܝ ܡܶܢ ܥܽܘܕ. ܒܰܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܚܶܡ ܟܺܝܬ܇ ܠܳܚܶܡ ܥܽܘܕ. ܘܰܠܘ ܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܚܶܡ ܥܽܘܕ܇ ܠܳܚܶܡ ܟܺܝܬ. ܥܽܘܕ ܡܳܕܶܝܢ ܓܰܘܳܢܳܝ. ܗܰܘ̇ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܢܛܽܘܢ. ܟܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܦܪܶܓ ܥܰܠ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܥܽܘܕ ܣܢܺܝܩ. ܘܕܰܡ ܥܽܘܕ ܡܶܠܰܬܝ ܟܰܕ ܝܳܪܒܳܐ ܡܶܬܓܰܢܝܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ. ܕܽܘܟܰܬ ܟܺܝܬ ܥܰܠ ܥܽܘܕ. ܟܶܐܡܰܬ ܥܰܠ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܟܺܝܬ ܣܢܺܝܩ. ܘܕܰܡ ܟܺܝܬ ܡܶܠܰܬܝ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܠܟܽܠ ܛܶܟܣܳܐ ܝܳܐܶܐ ܗܰܘܢܳܐ. ܐܶܢ ܥܶܠܳܝ ܐܰܘ ܥܽܘܕ ܬܰܚܬܳܝ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܥܽܘܕ܇ ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܟܺܝܬ. ܒܗܳܝ̇ ܕܶܐܠܽܘ ܬܺܐܡܰܪ. ܐܶܢ ܥܶܠܳܝ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܰܚܬܺܝ ܠܥܶܠܳܝܳܐ ܒܬܰܚܬܳܝܳܐ ܡܦܰܫܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܝ̇ ܕܰܫܟܺܝܪܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܢܺܐ ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܟܳܬܽܘ̈ܒܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ. ܒܝܽܘܕ ܬܽܘܒ ܡܶܬܟܬܶܒ. ܘܰܚܫܰܚܬܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܒܪܳܝܬܳܐ. ܕܰܠܣܶܩܠܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܠܳܐ ܠܡܽܘܠܳܝܶܗ ܡܶܬܬܰܝܬܶܐ. ܘܰܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܒܰܝܬܳܝ. ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܘ ܠܰܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܗܰܘ̇ ܡ̇ܰܢ ܫܺܝܪܰܬ ܫܺܝܪ̈ܺܝܢ (3,2). ܐܶܩܽܘܡ ܢܺܐ ܐܶܬܟܪܶܟ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܘܒܰܦܠ̈ܰܛܘܳܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (27,21). ܩܪܽܘܒ ܢܺܐ ܐܶܡ̇ܽܘܫܳܟ ܒܶܪܝ. ܐܺܝܽܘܒ (17,3). ܣܺܝܡ ܢܺܐ ܡܶܫܟܳܢܝ ܠܘܳܬܳܟ. ܐܶܣܽܘܪ ܢܺܐ ܐܰܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܚܰܨ̈ܰܝܟ(Job. 40,7). ܡ̇ܰܠܰܐܟܺܝ (1,8). ܩܰܪܶܒܳܝܗܝ ܢܺܐ ܠܫܰܠܺܝܛܳܟ. ܕܰܠܡܳܐ ܪܳܥܶܐ ܠܳܟ ܐܰܘ ܢ̇ܳܣܶܒ ܒܰܐܦ̈ܰܝܟ܇ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܢܶܩܪܽܘܒ ܢܺܐ ܒܶܪܝ ܐܶܡ̇ܽܘܫܺܝܘܗܝ ܠܳܐ ܦܐܶܐ. ܘܟܰܕ ܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܢܺܐ. ܚܳܫܰܚ ܠܺܝ. ܐܰܝܟ ܐܶܩܽܘܡ ܢܺܐ. ܘܶܐܩܽܘܡ ܠܺܝ. ܘܠܳܐ ܗܳܦܶܟ. ܒܕܰܣܘܳܬܳܐ ܡܰܣܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܺܝ (Is. 1,13). ܒܶܠܥܳܕ ܢܺܐ. ܦܐܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܢܺܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝ ܡܶܢ ܠܺܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܶܐܣܳܪܳܐ ܠܰܡ ܡܰܡܠܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܪܶܡܙܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܬܰܣܘܰܕ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܰܡ. ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܰܡ. ܘܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܘܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗ̈ܶܐ ܟܶܐܡܰܬ ܗܰܘ̇ ܕܗܳܐܰܪ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܘܬܽܘܒ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܘ ܒܳܬܰܪ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܢܰܘ ܢܽܘܒܰܛܳܘܣ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܕܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܗܳܢ̇ܽܘܢ ܕܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܚܰܣܺܝܘ. ܘܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܬܩܰܒܰܠܘ. ܩܕܳܡ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܚܛܰܘ ܗܘܰܘ. ܘܠܰܘ ܒܳܬܪܳܗ̇. ܘܡܳܐ ܕܫܶܡ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܡܰܡܠܠܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܡܢܶܗ ܨ̇ܳܒܶܐ ܕܰܢܚ̇ܰܘܶܐ ܐܳܡܽܘܪܳܐ. ܚܠܳܦ ܠܰܡ. ܐܳܡ̇ܰܪ ܣ̇ܳܐܶܡ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܝܰܒܶܒܘ ܐܳܡ̇ܰܪ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܒܪܺܫ ܝܰܪܚܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ. ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܢܒܺܝ݂ܳܝ݂ܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐ‎ܠܽܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܢܒܺܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܕܟܰܪ܇ ܝܰܒܶܒܘ ܠܰܡ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܦܐܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܺܐܡܰܪ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܦܶܢ ܟܽܠ ܠܰܡ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܚܰܘܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܘ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܠܰܡ ܡܶܬܚ̇ܰܘܝܳܐ. ܒܰܕܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܶܢ ܦܶܬܓܳܡ ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 119,131). ܕܗܽܘ ܦܽܘܡܝ ܦܶܬܚܶܬ ܘܣܳܩܶܬ ܪܽܘܚܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܒܡܺܐܡܪܶܗ ܒܶܠܥܳܕ ܠܰܡ. ܘܝ̇ܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܳܦ ܢܰܦܫܝ ܠܪܽܘܚܳܐ. ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܩܶܦ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܐܳ‎ܠܨ̈ܳܝܶܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ

 ܐܶܣܳܪܳܐ ܟܰܕ. ܐܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡܺܐܡܰܪ ܐܳܡܽܘܪܳܐ ܡܶܬܬܰܣܪܰܚ. ܐܰܘ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬ ܣ̇ܳܥܽܘܪܳܐ ܡܶܫܬܰܡܫܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܰܝܟ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ (Joa. 9,6 et passi). ܘܟܰܕ ܩܪܺܝܬܳܟ ܥܢܰܝܬܳܢܝ (comp. Ps. 138,3). ܘܟܰܕ ܡܺܝܬ ܗܶܪܽܘܕܺܝܣ (Matth. 2,19). ܐܰܘ ܠܰܙܢܳܐ ܕܒܶܗ ܗ̱ܽܘ ܥܢܶܐ ܐܳܡܽܘܪܳܐ ܐܰܘ ܣܳܥܽܘܪܳܐ ܡܰܫܰܪ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܥܰܡ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ. ܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܫܡ̈ܰܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܘܳܐܡ̇ܪܺܝܢ (Luc. 2,13). ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܝ̇ܳܕܰܥ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܣܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܬܚܛܶܦ. ܟܰܕ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܗܳܘܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܐ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܰܕܩ̇ܳܐܶܡ. ܐܰܝܟ ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܳܬܶܝܢ. ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ(Jer. 7,32 et passim). ܗܳܐ ܐܳܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܡܶܢܝ (Marc. 1,7). ܘܗܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܳܐܡ̇ܰܪ (Matth. 3,17). ܗܳܐ ܡܛܳܬ ܫܳܥܬܳܐ. ܘܰܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬܠܶܡ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ (Matth. 26,45). ܗܳܐ ܡܛܳܐ ܗܰܘ̇ ܕܡܰܫܠܶܡ ܠܺܝ (Matth. 26,46)

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܣܳܪܳܐ. ܐܰܘ ܠܥܽܘܬܳܕ ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܒܪܺܫ ܡܰܡܠܠܳܐ ܡܶܬܛܰܟܰܣ. ܐܰܝܟ ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܘܺܝܕ ܩ̇ܳܪܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܐܳܡ̇ܪܺܝܬܽܘܢ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܰܪ ܡܱ̇ܢܽܘ(Matth. 22,45 et 41) ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܗܳܢܽܘܢ ܡܱ̇ܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܛܳܒ ܚܱ̇ܟܺܝܡܺܝܢ ܒܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ ܘܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܚܶܫܶܬ. ܐܰܘ ܗܳܫܳܝܽܘܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܩ̇ܳܐܶܡ ܡܶܬܒܥܶܐ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܚܰܕ̈ܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܳܟܺܝܠ ܐܶܬܥܒܶܕܘ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܰܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܳ‎ܠܨܳܝ. ܘܒܶܗ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܰܫܡܳܐ ܒܶܐܣܟܺܡ ܐܶܣܳܪܳܐ ܩ̇ܢܶܐ̣.

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܕܰܡܳܐ. ܕܰܬܪܰܝܳܢܳܝ ܣܽܘܟ̈ܳܠܶܐ ܗܽܘ ܐܰܬܪܳܝܳܐ ܘܙܰܒܢܳܝܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܚܰܘܺܝܢܰܢ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܟܰܕ ܣܳܟܳܐ ܕܰܐܬܪܳܐ ܐܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܠܘܰܥܕܶܗ ܩܳܐܶܡ ܢܺܝܫܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܦ ܥܰܠ ܘܰܥ̈ܕܶܐ ܕܠܳܐ ܣܽܘܦ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܛܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܘ ܪ̈ܰܚܺܝܩܰܝ ܣܰܘܦܳܐ ܘܥܰܣ̈ܩܰܝ. ܡܶܬܡܰܛܝܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܢܣܶܒ. ܗܰܘ̇ ܡܱ̇ܢ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ (Jer. 7,7 et passim) ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ܇ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐܺܝܬ ܡܱ̇ܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܡܰܕܢܳܚܰܘ̈ܗܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪ̈ܳܒܰܘܗܝ (Mal. 1,11 Ps. 50,1. 113,3) ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܛܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ (Ps. 69,2)

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܰܕ. ܓܕܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܥܕܰܡܳܐ. ܘܚܲܣܺܝܪܽܘܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܶܗ ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܰܩܢܝܰܬ݂ܶܗ. ܒܰܕܥܰܡ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܥܰܠ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ܇ ܐܰܝܟ ܥܰܕ ܐܶܡܰܬܝ ܠܳܐ ܡܪܰܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܐܽܘܪܫܠܶܡ (Zach. 1,12) ܐܳܦ ܣܽܘܟܳܠ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܡ̇ܰܝܬܶܐ ܗܽܘ̣ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܬܒܰܛܢܽܘܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ (Ps. 90,2). ܘܣܽܘܟܳܠ ܐܰܟܚܕܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ. ܐܰܝܟ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܱ̇ܠܶܟܘ ܒܢܽܘܗܪܳܐ (Joa. 12,36 comp. v. 35) ܘܥܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܗܽܘܢ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ܇ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܣܠܶܩ ܒܗܽܘܢ (Ps. 78,30 et suiv)

ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܳܐ. ܒܣܽܘܟܳܠ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܬܝ ܗܺܝ ܚܫܰܚܬܶܗ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 24,33) ܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܶܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܒܳܬܪܳܝܽܘܬ ܛܶܟܣܳܐ ܩ̇ܢܶܐ̣. ܐܰܝܟ ܐܶܬܳܐ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܟܶܢ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܩ̇ܢܶܐ̣ ܕܶܝܢ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܡܽܘܛܳܐ. ܕܝܰܬܺܝܪܽܘܬ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܡܪܺܝܡܳܢܳܐ ܐܰܘ ܣܳܝܽܘܡܳܐ ܛ̇ܫܶܐ̣ ܒܶܗ. ܫܠܶܝܡܽܘܢ (I Reg. 8,27). ܗܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܠܳܐ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܠܳܟ: ܠܳܐ. ܟܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܢܺܝܬ ܗܳܢܰܘ ܐܶܢ ܦܬܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܥܳܪܶܝܢ ܠܳܟ. ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܥܳܪܶܐ ܠܳܟ. ܘܗܳܕܶܐ ܡܱ̇ܢ ܒܰܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ. ܒܣܳܝܽܘܡܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ. ܗܳܐ ܟܽܘܪܚܳܐ ܕܰܐܠܺܝܨ ܣܳܦܶܩ ܠܺܝ. ܟܶܢ ܕܳܪܬܳܐ ܫܛܺܝܚܬܳܐ. ܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܛܰܐ ܒܰܚܒܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ ܘܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ ܒܒܳܬܪܳܝܽܘܬܳܐ ܠܟܶܢ ܕܳܡܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܳܐ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܐܺܝܛܰܐ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܡܶܬܢܣܶܒ ܕܶܝܢ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡ ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ. ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܫܰܠܶܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܐܺܝܛܰܐ ܠܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ: ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܫܰܗܪ̈ܶܐ ܘܝܰܨܺܝ̈ܦܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܇ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܗܽܘܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܓܰܠ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܣܽܘܪܗܳܒܳܝܳܐ. ܘܕܰܫܡܳܗܰܝ ܡܶܢ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܡܰܦܰܠܬܳܐ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܠܳܚܶܡ ܕܶܝܢ ܠܫܽܘܪܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܘܰܡܨܰܥܬܶܗ ܐܳܦ ܫܽܘܠܳܡܶܗ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܒܰܥܓܰܠ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܩܶܠ ܥܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܥܰܡܺܝܩܬܳܐ ܩܰܠܺܝܠ. ܦܰܘܠܽܘܣ(Hebr. 13,19). ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܕܬܶܥܒܕܽܘܢ ܗܳܕܶܐ. ܕܒܰܥܓܰܠ ܐܶܬܦܰܢܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 16,4) ܢܶܣܓܽܘܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܥܓܰܠ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܺܝܓ ܠܺܝܓ. ܐܶܣܳܪ ܣܽܘܪܗܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܳܐ‎ܠܨܳܐܺܝܬ ܢܰܩܺܝܦ ܠܶܗ ܥܽܘܦܳܦܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܡܶܢ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܠܰܢ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܠܺܝܓ ܠܺܝܓ ܗܰܝܡܶܢܢܳܝܗܝ. ܘܒܶܠܥܳܕ ܥܽܘܦܳܦܳܐ ܒܣܽܘܟܳܡ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܟܒܰܪ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܐܰܝܟ ܠܺܝܓܳܐܺܝܬ ܩܳܡ. ܠܺܝܓܳܐܺܝܬ ܡܰܠܶܠ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܚܕܳܐ. ܡܶܢ ܐܶܣܳܪ ܡܶܢ. ܘܫܶܡ ܚܕܳܐ ܐܳܬ ܫܳܥܬܳܐ ܡܪܰܟܰܒ. ܘܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܠܳܐ ܬܽܘܗܳܝܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Marc. 1,10 et Matth, 3,16). ܡܶܚܕܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܬܦܬܰܚܘ ܠܶܗ ܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܕܣܽܘܟܳܠܳܐ ܩ̇ܢܶܐ̣ ܫܡܳܗܳܝܳܐ ܡܶܬܬܰܠܘܰܬ ܠܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ. ܒܪܰܡ ܢܶܩܒܳܝܳܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܟܶܐܡܰܬ ܠܫܳܥܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܚܕܳܗ̇ ܕܰܚ̇ܙܺܝܬܶܗ ܐܶܚܰܕܬܶܗ ܗܳܢܰܘ ܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܰܡ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܙܰܒܢܳܝܳܐ. ܘܒܰܐܟܚܕܳܢܳܝܽܘܬ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝ. ܐܰܝܟ ܫܰܒܰܚܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܱ̇ܢ ܒܰܕܡܶܬܬܰܠܘܰܬ ܥܰܡ ܒܥܰܡܝ ܥܰܡܳܟ. ܥܰܡܶܗ. ܡܶܢ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܡܒܰܪܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܡܶܢ ܕܶܐܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢܝ. ܡܶܢܳܟ. ܡܶܢܶܗ. ܠܳܐ ܟܰܠܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ. ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܘܶܐܣܳܪܳܐ ܡܪܰܟܰܒ. ܘܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܣܳܟ̈ܳܢܳܝܶܐ ܠܳܚܶܡ. ܠܕܰܥܒܰܪ ܡܱ̇ܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܡܚܰܣܳܕܽܘ ܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ (Matth. 11,20). ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܱ̇ܪܶܒܘ ܠܶܗ ܕܰܝܘܳܢܳܐ ܚܰܕ ܕܰܚܪܶܫ ܘܰܥܘܺܝܪ ܘܰܐܣܝܶܗ (Matth. 12,22). ܠܕܰܥܬܺܝܕ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܡܰܠܶܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܚܶܡܬܶܗ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ (Matth. 25,45)

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܝܕܶܝܟ ܒܟܳܦ ܕܺܝܠܳܢܳܝ ܡܶܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܢܽܘܢ. ܒܰܕܗܳܝܕܶܝܟ ܡܱ̇ܢ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܚܶܡ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܶܝܢ ܠܕܰܥܒܰܪ ܘܰܠܕܰܥܬܺܝܕ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܰܒܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܨܽܘܪܰܬ ܟܬܳܒ ܡܶܫܬܟܰܚ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܡܶܢ ܗܳܝܕܶܝܟ ܫܰܪܺܝ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܢܰܠܶܦ ܕܰܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ ܝܶܫܽܘܥ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܰܠܽܘܟ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܠܬܳܢܳܝܳܐ. ܕܣܽܘܪܗܳܒܳܐ ܡܰܐܪܶܙ ܡܺܐܡܪܳܝܳܐ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܘܟܽܠܶܗ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܗܰܠܽܘܟ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬܒܣܰܪ ܗܳܢܰܘ ܡܳܐ ܕܰܬܩ̇ܰܠܶܣ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܣܽܘܪܗܳܒܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܟܽܠܶܗ ܡܺܐܡܪܳܟ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ. ܚܕܳܝܳܐ. ܦܨܺܝܚܳܐ. ܡ̇ܠܶܐ̣ ܪܘܳܙܳܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܕܽܘܟ ܕܽܘܟ ܐܶܬܬܰܗܳܐ. ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ. ܚܕܳܝ ܘܡܶܠܬܶܗ ܟܽܠܫܳܥ ܕܳܝܨܳܐ. ܦܨܺܝܚ ܘܡܶܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܫܳܘܰܚ ܪܘܳܙܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܛܳܒ ܦܺܐܝܬܳܐ ܗ̇ܳܘܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܐܰܬܪ̈ܳܢܳܝܶܐ

 ܡܶܟܺܝܠ܆ ܐܰܬܪܳܢܳܝ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܒܰܕܡܶܢ ܡܶܟܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܢܣܺܝܒ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܙܰܒܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܢܣܶܒ. ܐܰܝܟ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܩܽܘܡ ܐܳܡ̇ܰܪ ܡܳܪܝܳܐ (Ps. 33,10 et passim). ܘܡܶܟܺܝܠ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܟܳܐ ܒܰܚܫܰܚܬܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܐܰܬܪܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܫܰܢܳܐ ܠܳܟ ܡܶܟܳܐ ܘܙܶܠ ܠܺܝܗܽܘܕ (Joa. 7,3) ܘܒܰܚܫܰܚܬܳܐ ܫܺܐܝܠܬܳܐ ܙܰܒܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܡܶܟܳܐ ܠܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ (Jona 3,4)

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܰܪ. ܐܰܬܪܳܐ ܠܳܐ ܡܬܰܚܡܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܘܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܘܕܽܘܟܰܬ ܐܰܝܟܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܡ̇ܰܠܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܟܰܪ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܗܘܺܝ. ܘܟܰܪ ܕܶܐܗ̇ܘܶܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܟ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܗ̇ܘܶܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܪ. ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܡܬܰܚܡܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܐܰܘ ܪܰܚܺܝܩ ܠܳܚܶܡ. ܘܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ. ܒܰܕܗܳܪ ܐܶܬܳܐ ܟܢܳܬܝ. ܐܰܘ ܗܳܪ ܐܶܙܰܠ ܐܳܚܝ ܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܬܳܐ ܘܗܳܪ ܠܗܰܠ ܐܰܘ ܗܳܪ ܬܰܡܳܢ ܐܶܙܰܠ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 13,21). ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܗܳܪܟܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܗܳܐ ܗܳܪ ܬܰܡܳܢ ܠܳܐ ܬܗܰܝܡܢܽܘܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܨܶܝܕ ܘܰܠܘܳܬ܆ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܳܝܶܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝ̈ܡܘܳܬ ܣܝ̈ܳܡܶܐ ܡܢܶܝܢ. ܘܕܰܒܡܳܢܳܐ ܦܪܺܝܫܺܝܢ. ܗܳܪ ܬܰܡܳܢ ܚܰܘܺܝܢ. ܘܰܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܩܪܺܝܚܬܳܐ ܒܝܽܘܕ ܟܳܬܒܺܝܢ ܨܶܝܕ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܳܐ ܫܱ̇ܢܺܝ. ܘܰܒܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܚܠܳܦ ܝܽܘܕ܆ ܐܳ‎ܠܰܦ ܥ̇ܳܐܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܨ̈ܶܐܕܰܝ. ܨ̈ܶܐܕܰܝܟ. ܨ̈ܶܐܕܰܘܗܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ. ܐܰܘ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܫܰܪܝܳܢܳܐ ܩ̇ܢܶܐ̣ ܐܰܟܡܳܐ ܕܨܶܝܕ܆ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܩܢܶܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝ܆ ܘܨܶܝܕ ܗܳܢܳܐ ܫܰܠܶܡ. ܘܗܳܢܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܙܰܒܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܪܺܫ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܬܪܳܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܟ ܪܺܝܫܳܝܳܐ (Ps. 50,2). ܐܰܘ ܣܽܘܟܳܠ ܥܶܠܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܡܰܥܶܠ܆ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ (Joa. 1,13). ܐܰܘ ܕܰܡܢܳܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܡܢܳܬܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܢܳܐ ܕܛܰܘܝܳܐ ܘܡܶܢ ܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ ܕܕܶܒܫܳܐ (Luc. 24,42). ܐܰܘ ܕܦܽܘܚܳܡ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܕܰܠܰܠܘ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܒܺܐܝܽܘܒ (28,4). ܗܳܢܰܘ ܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܗܘܰܘ. ܘܒܶܐܪܰܡܝܳܐ (51,25). ܗܳܐ ܐܶܢ̇ܳܐ ܥܠܰܝܟ ܛܽܘܪܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܘܶܐܩܠܳܟ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܗܳܢܰܘ ܢܩܺܝܠܳܐ ܘܰܡܥܰܓܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܶܥ̇ܒܕܳܟ. ܘܫܰܒܥܺܝܢܳܝܳܐ ܐܶܥܰܪܓܠܳܟ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܘܒܶܐܫܰܥܝܳܐ (7,8). ܢܬܰܪ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܰܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܢܶܒܨܰܪ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܦܶܬܓܳܡ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܕܪܺܫ܆ (Joa. 3,3) ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܙܰܒܢܳܝܬܳܐ ܡܣܰܟܶܠ ܡܶܢ. ܘܰܒܦܶܬܓܳܡ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ (Joa. 3,5) ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܐܰܬܪܳܢܳܝܬܳܐ. ܠܦܽܘܬ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܒܪܰܡ. ܒܰܕܪܶܥܝܳܢܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܝ.

 

 

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܥܶܠ̈ܬܳܢܳܝܶܐ

 ܒܰܕܓܽܘܢ. ܒܰܝܢܰܝ ܥܶܠܬܳܐ ܠܥܶܠܬܳܢܳܐ ܡܶܬܛܰܟܰܣ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܐܳܡܰܪ. ܟܰܕ ܗܳܝ̇ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܣܶܓܝܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܬܰܡܳܢ ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܝܰܬܪܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ (Rom. 5,20) ܩܕܳܡ ܣܳܐܶܡ. ܡܰܩܶܦ ܒܰܕܓܽܘܢ ܢܥܰܕܥܶܕ. ܟܶܐܡܰܬ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܗܺܝ ܗܺܝ ܥܶܠܰܬ ܗܳܝ̇ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܪܳܚܶܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܝܰܬܪܳܐ ܗܳܢܰܘ ܪܶܚܡܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܗܺܝ ܗܺܝ ܥܶܠܰܬ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܕ. ܐܰܝܟ ܒܰܕܓܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܒܝܳܗܽܘܒܽܘܬ ܥܶܠܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܰܡܙܳܥ ܪܺܝܫܳܐ ܢ̇ܳܩܶܦ ܡܶܫܬܰܠܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܒܰܫܠܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܦܳܓܰܥ. ܡܶܬܦܬܰܚ ܐܰܝܟ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܦܛܽܘܛܺܝܩܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ. ܒܕܰܙܗܺܝܪ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܬܩܶܠ. ܘܒܰܕܝܰܕܽܘܥܬܳܢ܆ ܠܳܐ ܛܳܥܶܫ. ܦܪܺܝܫ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܰܕܓܽܘܢ. ܒܗܳܝ̇ ܕܒܰܕܓܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܥܶܠܬܳܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܢ̇ܳܩܶܦ. ܘܒܰܕ܆ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ. ܗܰܘ̇ ܡܱ̇ܢ ܐܰܝܟ ܢܝܳܚܳܐ ܒܰܕܓܽܘܢ ܟܢܺܝܟܳܐ. ܟܢܺܝܟܳܐ ܒܰܕܓܽܘܢ ܢܰܟܦܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܰܕܢܺܝܚ ܟܢܺܝܟ. ܒܕܰܟܢܺܝܟ ܢܟܶܦ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Hebr. 4,6). ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܣܬܰܒܰܪܘ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܠܳܐ ܥܰܠܘ ܒܰܕܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ. ܗܽܘ ܬܽܘܒ (I Tim. 1,7). ܒܕܰܒܥܰܘ ܠܡܶܗܘܳܐ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܰܘ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܗܳܝ̇. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܪܰܟܒܳܐ ܡܶܢ ܐܶܣܳܪܳܐ ܣܛܽܘܟܺܝܩܳܝܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܛܥܺܝܢ ܣܽܘܟܳܠ ܥܶܠܬܳܐ ܒܛܽܘܦܣܶܗ ܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܒܗܳܝ̇ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝ. ܠܥܳܠܡܺܝܢܳܝܳܐ ܒܗܳܝ̇ ܕܠܳܐ ܡܫܰܠܶܡ. ܠܳܐ ܡܫܰܪܝܳܢܳܐ ܒܗܳܝ̇ ܕܳܐܦܠܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܒܗܳܝ̇ ܕܳܐܦܠܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܩܶܨܰܬ. ܒܰܚܫܰܚܬܳܐ ܥܶܒܪܳܝܬܳܐ ܡܶܬܟܰܝܰܢ. ܐܺܝܽܘܒ (26,14). ܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܩܶܨܰܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܢ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܬܰܘ ܡܶܬܬܰܣܪܰܚ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܚܪܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܣܪܰܓܢܰܢ ܡܶܢ ܩܶܨ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܰܢ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܶܗ ܘܳܐܡ̇ܪܺܝܢ. ܩܶܨܰܬ ܡܳܪܽܘܕܽܘܬܰܢ ܡܰܪܕܽܘܬܰܢ. ܘܩܶܨ ܩܽܘܦܳܚܰܢ ܩܽܘܘܳܚܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܘ ܒܣܽܘܟܳܠ ܥܰܡ ܗ̇ܳܘܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܳܬ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܳܛܺܝܦܬܳܐ ܕܒܶܣܡܳܐ (Matth. 26,7) ܗܳܢܰܘ ܥܰܡܳܗ̇. ܐܰܘ ܒܣܽܘܟܳܠ ܡܶܛܽܠ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܙܢܳܐ ܕܒܽܘܕܳܩܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܥܠܶܝܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇. ܟܶܐܡܰܬ ܒܰܕܶܩܘ ܠܶܗ ܫܰܪܒܳܗ̇. ܐܰܘ ܒܰܙܢܳܐ ܕܥܶܠܬܽܘܬܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܥܰܠ ܕܰܫܡܰܥܬ ܒܩܳܠܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܟ ܠܺܝܛܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ (Gen. 3,17). ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥܬ ܐܰܘ ܡܰܗܠܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܶܐܡܰܪ. ܫܠܳܡ ܪܰܒܺܝ܀ ܘܢܰܫܩܶܗ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܥܰܠ ܗܳܝ̇ ܕܶܐܬܰܝܬ ܚܰܒܪܝ (Matth. 26,49 et suiv) ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܰܝܬ ܕܬܰܫܠܡܰܢܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܟܰܝ ܗܳܘ̇ܶܐ ܠܺܝ ܫܠܳܡܳܐ. ܐܰܘ ܒܣܽܘܟܳܠ ܠܳܡܰܕ܆ ܐܰܝܟ ܟܰܣܝܰܬ݂ ܥܰܠ ܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܰܐܒܺܝܪܰܡ (Ps. 106,17) ܗܳܢܰܘ ܠܰܟܢܽܘܫܬܶܗ. ܐܰܘ ܥܶܠܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܰܝܟ ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܥ̇ܳܐܶܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ (Is. 19,1). ܐܰܘ ܚܶܪܝ݂ܳܝ݂ܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܬܦܠܶܓ ܐܰܒܳܐ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܘܶܐܡܳܐ ܥܰܠ ܒܰܪܬܳܗ̇ (Luc. 12,53). ܐܰܘ ܡܣܰܬܬܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (5,10). ܗܘܰܝܬ ܣܡܺܝܟ ܥܰܠ ܛܰܥܡܳܟ܆ ܘܡܶܠܬܳܟ ܚܕܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܨܛܰܝܒܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܦܢܶܐ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ (Luc 1,17). ܘܥܰܠ ܒܰܥܠܶܟܝ ܬܶܬܦܢܺܝܢ. ܘܗܽܘ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܶܟܝ (Gen. 3,16) ܗܳܢܰܘ ܠܨܰܘܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܠܘܳܬ ܒܰܥܠܶܟܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܰܩܪܺܝܚܽܘ ܝܴ̇ܗܶܒ ܥܶܠܬܽܘܬܳܐ. ܘܰܦܫܺܝܛ ܣܽܘܟܳܠܶܗ ܒܗܳܟܰܢ. ܘܠܳܐ ܦܬܺܝܟ. ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܥܶܠܬܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܫܽܘܪܳܝ ܡܰܡܠܠܳܐ ܘܰܡܨܰܥܬܶܗ ܒܶܠܥܳܕ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܡܶܬܛܰܟܰܣ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 1,1 et 3). ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܨܒܰܘ ܕܢܰܟܬܒܽܘܢ ܬܰܫܥܝ̈ܳܬܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܳܦ ܠܺܝ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܛܶܟܣܶܗ ܐܶܟܬܽܘܒ. ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܙܟܰܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ ܠܳܗ̇ ܨܠܽܘܬܳܟ ((Luc. 1,13

 ܨܶܡܚܳܐ ܚܠܳܦ. ܒܰܙܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܣܽܘܟܳܠ ܡܶܛܽܠ. ܒܰܝܬܳܝ ܣܽܘܟܳܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܒܺܝܡܰܠܟ ܠܣܰܪܳܐ. ܘܰܠܣܰܪܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܗܳܐ ܝܶܗܒܶܬ ܐܳ‎ܠܶܦ ܕܰܟ݂ܣܶܦ݂ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ܝ. ܘܗܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܝܺܗܺܝܒ ܠܶܟܝ. ܚܠܳܦ ܕܚܰܦܺܝܬܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܟܽܠ ܕܥܰܡܝ (Gen. 20,16) ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܦܺܝܬܝ. ܘܒܰܙܢܳܐ ܕܰܚܠܰܦܬܳܐ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܕܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܳܐ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܡܶܛܽܠ ܘܶܐܣܳܪ ܥܰܠ ܟܰܕ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܢܶܩܒܳܝ̈ܶܐ ܢܳܩܦܝܢ ܣܽܘܟܳܠ ܥܶܠܬܳܐ ܡܰܥܠܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܥܰܠܗܳܕܶܐ. ܘܕܶܟܪ̈ܳܝܶܐ ܣܽܘܟܳܠ ܫܰܪܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܥܰܠܗܳܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܰܪܒܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܘܗܳܢܳܐ. ܗܳܝ̇ ܘܗܰܘ. ܐܰܝܟ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ̇ ܕܶܐܚ̇ܙܶܝܟ. ܐܶܬܰܐܣܪܶܬ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 7,7). ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܫܘܺܝܬ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܐܺܬܶܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܫܽܘܪܳܪ̈ܳܝܶܐ

 ܒܪܰܡ ܡܫܰܪܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܳܬܰܪ ܟܦܽܘܪܝܳܐ ܐܰܘ ܠܰܘ ܒܳܬܪܶܗ. ܗܰܘ̇ ܡܱ̇ܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܟܰܕ ܟܶܦܪܰܬ ܣܰܪܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܳܐ ܓܶܚܟܶܬ. ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܠܳܐ. ܒܪܰܡ ܓܚܶܟܬܝ (Gen. 18,15) ܗܳܢܰܘ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡ̇ܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܓܚܶܟܬܝ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܺܝܽܘܒ (13,4). ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܡܰܠ̈ܠܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܫܰܩܳܪ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 38,11). ܐܰܝܟ ܫܰܒܥܺܝܢ. ܒܪܰܡ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܓܶܫ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܚܰܝ ܗܳܢܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܠܰܣܪܺܝܩܽܘ ܠܳܐܶܐ ܘܡܶܬܛܰܪܰܦ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܶܬܢܣܶܒ ܕܶܝܢ ܘܰܒܬܶܢܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܰ‎ܠܺܝܨ ܗܽܘ ܠܺܝ ܛܝܳܪܳܐ ܒܪܰܡ ܠܕܺܐܒ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܪܰܡ ܠܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܠܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܩܳܐܶܡ ܬܽܘܒ ܘܰܒܕܽܘܟܰܬ ܡܳܕܶܝܢ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܒܪܰܡ. ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܢܩܶܦܘ ܗܳܢܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ. ܗܳܘܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪܳܐ. ܘܡܶܬܢܣܶܒ ܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܰܬ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܫܰܦ̈ܛܶܐ (19,20). ܐܰܝܟ ܫܰܒܥܺܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ̇ ܩܰܫܺܝܫܳܐ. ܫܰܝܢܳܐ ܠܳܟ. ܒܪܰܡ ܟܽܠ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܠܰܝ. ܒܪܰܡ ܒܫܽܘܩܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܪܶܐ. ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܣܳܒܳܐ ܫܠܳܡ ܠܳܟ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܚܰܣܺܝܪ ܥܠܰܝܟ ܐܶܢܳܐ ܐܶܬܶܠ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܫܽܘܩܳܐ ܠܳܐ ܬܒܽܘܬ. ܩ̇ܢܶܐ̣ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܛܽܠ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 39,6). ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܳܐ. ܒܪܰܡ ܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܒܕܰܦܫܺܝܛܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܗܘ̇ܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܐܰܪܰܐ. ܐܺܝܽܘܒ (36,4). ܒܪܰܡ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܘ̈ܰܝ ܕܰܓܳܠ̈ܳܢ ܡܶܠ̈ܰܝ: ܘܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܗܺܝ ܝܺܕܰܥܬܝ ܥܰܡܳܟ܆ ܡܫܰܐܠܳܢܳܐܺܝܬ ܗܳܢܰܘ ܐܰܪܰܐ ܡܕܰܓܶܠ ܐܶܢܳܐ: ܘܗܳܐ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܝ̇ܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠܝ ܗܽܘ ܠܫܽܘܪܳܪܳܐ. ܒܰܕܦܽܘܫܳܟܳܝܰܐ ܗ̱ܘ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܢ. ܒܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܶܗ ܕܰܠܠܳܐ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܩܪܺܝ̣ܚܳܐ ܡܚܰܘܶܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 5,37) ܐܶܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܠܬܟܽܘܢ܆ ܐܺܝܢ. ܐܺܝܢ ܘܠܳܐ ܠܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܡܶܫܟܺܚܝܬܽܘܢ ܕܬܶܫܬܽܘܢ ܟܳܣܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܫ̇ܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ (Marc. 10,38 et suiv) ܗܳܢܰܘ ܐܺܝܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ. ܗ̇ܳܘܶܐ ܕܶܝܢ ܘܰܡܫܰܐܠܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܘ ܒܰܙܢܳܐ ܕܒܽܘܓܳܢܳܐ ܘܰܩܒܽܘܠܝܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (Thren. 2,20). ܐܺܝܢ ܢܶܐܟܠ̈ܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܕܡܶܫܬܰܩܦܺܝܢ܆ ܐܰܘ ܒܰܙܢܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 58,2). ܐܺܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܘܕܰܡܚܰܣܶܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܗܳܝ̇ ܕܗܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܚ̇ܰܘܶܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܠܳܐ ܬܳܒܥ̈ܰܝ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܳܒܽܘܥܶܗ ܗ̱ܽܘ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 17,24). ܪܰܒܟܽܘܢ ܠܳܐ ܝ̇ܳܗܶܒ ܬܪܶܝܢ ܙܽܘܙܰܘ̈ܗܝ܆ ܐܳܡܱ̇ܪ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܰܩܪܺܝܚܽܘ ܥܳܒܶܕ ܬܶܢܝܳܐ. ܘܣܳܝܽܘܡܽܘܬܳܐ ܘܰܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܫܰܪܰܪ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܕܽܘܟܬܶܗ ܢܰܗܰܪܢܰܢ. ܗ̇ܳܘܶܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܣܽܘܟܳܠ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 2,24). ܚ̇ܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܬܩܢܰܢܝ. ܐܶܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܬܩܛܶܠ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ. ܦܰܘܠܽܘܣ (I Cor. 9,16). ܩܛܺܝܪܳܐ ܓܶܝܪ ܣܺܝܡ ܥܠܰܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܣܰܒܰܪ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܶܠܳܐ ܟܳܐܝܳܐ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܓܪܳܐ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܶܢ ܠܳܐ ܢܶܬܩܛܶܠ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܐܶܣܰܒܰܪ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܟܳܐܝܳܐ. ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܐܶܠܳܐ ܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ ܥܳܐܶܠ. ܗܳܝ̇ ܕܰܒܗܶܦܟܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Marc. 8,14). ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܚܕܳܐ ܓܪܺܝܨܬܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܐܶܠܳܐ ܚܕܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܳܦܶܢ ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܥܦܺܝܦܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܳܦ ܘܶܐܢ ܡܪܰܟܰܒ. ܘܥܰܡ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܥܶܠܬܳܢܳܐ ܡܰܥܶܠ ܘܰܡܫܰܪܰܪ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 26,35. Marc. 14,31). ܐܳܦܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܰܡܡܳܬ ܥܰܡܳܟ ܠܳܐ ܐܶܟܦܽܘܪ ܒܳܟ ܗܳܢܰܘ ܡܰܘܬܳܐ ܓܙܺܝܡܳܐ. ܟܰܕ ܥܶܠܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܟܦܽܘܪܝܳܐ ܠܺܝ ܠܳܐ ܡܰܟܦܰܪ. ܦܰܘܠܽܘܣ (II Cor. 11,6). ܐܳܦܶܢ ܒܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܶܠܰܬܝ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܝ ܗܳܢܰܘ ܠܒܽܘܪܽܘܬ ܡܶܠܬܳܐ ܟܰܕ ܒܽܘܪܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܒܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܳܩܦܳܐ. ܒܺܝ ܠܳܐ ܢܳܩܦܳܐ. ܘܬܽܘܒ. ܠܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܣܒܰܪ ܥܠܰܝ ܕܣܰܟܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܰܟܠܳܐ ܩܰܒܠܽܘܢܝ ܗܳܢܰܘ ܟܰܕ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܥܶܠܰܬ ܠܳܐ ܩܽܘܒܳܠܳܐ ܗ̱ܝ. ܠܺܝ ܒܒܳܥܽܘ ܩܰܒܶܠܘ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܡܺܝܢ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܥܶܒܪܳܝܳܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܬܠܥܶܙ. ܘܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܐܶܣܳܪܳܝܳܐ ܬܪܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܩ̇ܢܶܐ̣. ܚܰܕ ܡܱ̇ܢ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܠܫܽܘܪܳܝ ܡܰܡܠܠܳܐ ܠܳܚܶܡ. ܐܰܝܟ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܗܳܢܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܐܳܡ̇ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܰܠܫܽܘܠܳܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܳܚܶܡ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (25,1). ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܝ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܪܰܡܪܡܳܟ ܘܰܐܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ. ܕܰܥܒܰܕܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܐܰܡܺܝܢ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 2,14). ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܡܺܝܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Rom. 1,25. 9,5. 11,36). ܕܠܶܗ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܢ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܳܕܶܝܢ. ܡܶܢ ܦܪ̈ܽܘܛܶܣܺܝܣ ܕܩܳܕ̈ܡܳܢ ܡܶܬܢܰܣ̈ܒܳܢ. ܟܽܘܢܳܫܳܐ ܡܫܰܪܰܪ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 17,26). ܡܳܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܟܽܘܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܛܽܘ̈ܦܣܰܝ ܣܽܘܠܺܝܓ̈ܺܝܣܡܽܘ ܡܶܬܟܰܢܰܫ. ܬܶܢܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܡܱ̇ܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܡܰܟܣܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܢܳܣܒܺܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ. ܩܛܺܝܓܽܘܪܺܝܩܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܟܣܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ. ܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.

ܦܠܺܝܪܽܘܦܽܘܪܺܝܰܐ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܢ ܒܶܨܪܳܐ: ܠܳܐ ܠܡܶܬܚܙܰܘܙܳܝܽܘ ܒܚܽܘܠܛܳܢ ܐܰܡܢܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܰܡܣܰܘܳܝܽܘ ܠܠܽܘܓܺܝܩܺܝ̇ ܕܗܺܝ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܐܰܝܬܺܝܢܰܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܫܽܘ̈ܐܳܠܳܝܶܐ

 ܐܰܪܰܐ. ܡܫܰܐܶܠ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ. ܒܦܽܘܫܳܟܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Rom. 7,26). ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܐܰܪܰܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗ̱ܽܘ ܐܶܢ̇ܳܐ ܡܶܬܥܰܒܕܰܕ ܐ̱ܢܳܐ ܒܗܰܘܢܳܐ ܡ̇ܰܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ. ܒܒܶܣܪܳܐ ܕܶܝܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܒܟܽܘ̈ܢܳܫܶܐ ܐܳܦ ܣܽܘܟܳܠ ܡܳܕܶܝܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܪܰܐ ܗܳܢܳܐ ܚܽܘܝܳܒܳܐ ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܚܽܘܝܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܬܢܣܶܒ ܕܶܝܢ ܘܰܒܕܽܘܟܰܬ ܣܳܟ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܐܶܢ ܐܰܪܰܐ ܡܶܕܶܡ ܥܒܰܕ ܕܚ̇ܳܫܰܚ ܠܰܢ. ܢ̇ܳܩܶܦ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܚܰܘܺܝ. ܘܓܶܝܪ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܰܪܰܐ ܓܶܝܪ: ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܢ܆ ܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܟܰܝ ܡܶܬܢܰܩܰܦ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܰܣܪܰܚ ܫܽܘܐܳܠܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܰܝ. ܡܫܰܐܶܠ ܬܽܘܒ. ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܟܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 19,27). ܗܳܐ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܘܶܐܬܰܝܢ ܒܳܬܪܳܟ. ܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܒܪܰܡ ܢܺܐܬܶܐ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܢܶܫܟܰܚ ܟܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ (Luc. 18,8)

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܳܐ ܘܰܟܡܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܘܶܐܡܰܬܝ ܘܰܐܝܟܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܰܫܠܶܡܢܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܡܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܐܶܣܳܪܳܐ ܣܛܽܘܟܺܝܩܳܝܳܐ ܘܫܶܡ ܡܳܢܳܐ ܡܪܰܟܰܒ. ܘܥܰܡܳܗ̇ ܕܠܳܡܰܕ܆ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܥܶܠܰܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܥܰܒܕܳܐ ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܒܩܳܐ ܒܳܥܶܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 2,1). ܠܡܳܢܳܐ ܪܓܰܫܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܡܬ ܒܪܽܘܚܩܳܐ (Ps. 10,1). ܘܒܶܠܥܳܕ ܠܳܡܰܕ܆ ܒܰܙܒܰܢ ܡ̇ܰܢ ܥܶܠܰܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܒܳܥ̇ܶܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ̇ ܡ̇ܰܢ ܦܰܘܠܽܘܣ (I Cor. 10,30). ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܓܰܕܰܦ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 19,9 et suiv.) ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܪܟܳܐ ܐܺ‎‎ܠܺܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܶܛܰܢ ܛܶܢܶܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬ ܛܢܳܢܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܠܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܘܕܶܟܪܳܝܳܐ ܘܢܶܩܒܳܝܳܐ ܠܳܚܶܡ. ܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܓܶܢܣܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܳܕܫܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܳܝܬܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ (4,11). ܥܢܺܝܬ ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܶܗ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܙܰܝ̈ܬܺܝܢ܆ ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܙܰܝܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܰܢ. ܟܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܝܳܐ ܩ̇ܢܶܐ̣. ܐܰܝܟ ܡܱ̇ܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ (Act. 9,5). ܘܠܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܢܶܩܒܳܝܳܐ ܬܽܘܒ ܠܳܚܶܡ. ܘܰܠܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܝܳܐ ܘܢܶܩܒܳܝܳܐ ܗܳܟܘܳܬ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 12,48). ܐܰܝܟ ܡܱ̇ܢ ܗ̱ܝ̣ ܐܶܡܝ ܘܡܱ̇ܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܱ̇ܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܚܘ̈ܳܬܝ. ܘܟܽܠ ܡܱ̇ܢ ܕܠܳܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢܳܟܽܘܢ (Marc. 6,11)

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܰܢܽܘ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ. ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܡܱ̇ܢ ܘܗܽܘ̣ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ ܥܨܺܝܨܬܳܐ ܡܪܰܟܰܒ. ܘܰܒܪܽܘܟܳܒܶܗ ܗܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܣܽܘܟܳܠ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕܫܽܘܐܳܠܳܝ ܢܳܦܶܩ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 16,13). ܡܰܢܽܘ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ ܥܠܰܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܟܰܝ̇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܰܒܕܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܚܰܟܺܝܡܳܐ (Matth. 24,45)

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܳܢܰܘ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܢ ܡܳܢܳܐ ܘܗܽܘ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ ܦܬܺܝܚܬܳܐ ܡܪܰܟܰܒ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 14,22). ܡܳܢܰܘ ܠܰܢ ܥܬܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܢܰܦܫܳܟ. ܡܳܢܰܘ ܥܰܡ ܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܳܥܶܣ ܘܫ̇ܳܬܶܐ (Marc. 2,16)

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܳܢ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ. ܓܕܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܳܢܳܐ. ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܡܱ̇ܢ ܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܠܳܐ ܠܰܙܢܳܐ ܕܢܳܩܶܦ ܠܶܗ ܒܳܥܶܐ. ܡܳܢ ܒܰܙܩܳܦܳܐ ܠܳܐ ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܙܢܳܐ ܕܢ̇ܳܩܶܦ ܠܶܗ ܒܳܩܰܪ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ(Ex. 3,13)  ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ. ܡܳܢ ܫܡܶܗ ܡܳܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Gal. 2,6). ܡܳܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܒܛܺܝܠ ܠܺܝ. ܥܕܺܝܠܺܝܢ ܐܰܪܰܐ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ. ܕܒܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܡܳܢ ܕܰܕܩܰܪܘ܆ (Joa. 19,37). ܙܳܩܦܺܝܢ ܡܺܝܡ. ܘܠܳܐ ܦܳܬܚܺܝܢ ܐܰܝܟ ܙܶܕܩܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܡܝܰܬܪܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢ ܐܳܣܝܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܡܚܰܝܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܟܰܢ܆ ܒܰܟܬܳܒܶܗ ܗܰܘ̇ ܢܽܘܩܙܳܢܳܝܳܐ

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܟܰܘ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܫܡܳܐ ܐܰܬܪܳܢܳܝܳܐ. ܘܗܽܘ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ ܦܬܺܝܚܬܳܐ ܡܪܰܟܰܒ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܱ̇ܢ ܐܰܬܪܳܐ ܒܳܥܶܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܥܶܠܬܳܐ. ܗܰܘ̇ ܡܱ̇ܢ ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܘ ܗܳܒܶܝܠ ܐܰܚܽܘܟ (Gen. 4,9). ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 1,8). ܚܰܢܰܐ ܠܡܳܢܳܐ ܒܳܟܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܘܰܐܝܟܰܘ ܠܳܐ ܠܥܶܣܬܝ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܟܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܐܺܝܽܘܒ (3,15). ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܝܰܚ̈ܛܶܐ ܛܡܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܘ ܠܳܐ ܗ̇ܘܺܝܬ ܗܳܢܰܘ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܦܽܘ̈ܫܳܟܳܝܶܐ

 ܡܳܐ ܕܶܐܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܡܰܕ ܥ̇ܳܐܠܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܠܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܦܰܫܟܳܢܳܐ ܡܰܦܶܩ ܠܶܗ. ܘܰܠܠܳܡܰܕ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܕܳܠܰܬ ܢܳܩܦܳܐ ܫܽܘܘܕܳܥ ܦܽܘܪܬܳܟܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܝܳܗܒܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܐ. ܠܡܳܐ ܒܠܳܡܰܕ ܡܶܬܥܰܪܙܰܠ. ܘܡܶܢ ܠܡܳܐ ܒܠܳܡܰܕ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܒܕܳܠܰܬ ܡܶܬܪܰܟܰܒ. ܘܡܶܢ ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܓܕܶܡ ܕܰܡ ܡܶܬܠܚܶܡ. ܘܶܐܠܳܐ ܠܳܡܰܕ܆ ܥܰܠ ܡܳܐ ܠܡܶܥܰܠ ܕܳܠܰܬ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܡܳܐ ܘܕܰܠܡܳܐ. ܘܕܰܡ. ܒܰܙܒܰܢ ܡܱ̇ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܽܘܐܳܠܳܐ ܡܶܬܬܰܣܪܚܺܝܢ. ܡ̈ܰܬܠܶܐ (6,27). ܕܰܠܡܳܐ ܣܳܐܶܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܥܽܘܒܶܗ ܘܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܰܘܩܶܕ܆ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ(Luc. 17,9). ܠܡܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܩܰܒܶܠ ܕܗܰܘ̇ ܥܰܒܕܳܐ. ܦܰܘܠܽܘܣ (I Cor. 9,1). ܠܡܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܕܰܡ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܪܶܗܛܶܬ ܐܰܘ ܪܳܗ̇ܶܛ ܐ̱ܢܳܐ. (Gal. 2,2). ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܰܒܪܳܐ ܘܣܽܘܟܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܐ ܐܰܕܪܶܟ ܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܰܕܪܟܰܢܝ ܡܫܺܝܚܳܐ (Phil. 3,12). ܘܒܰܙܒܰܢ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܶܢܛܳܐ ܘܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 7,3). ܕܰܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܠܡܶܬܒܰܪ ܠܢܰܦܫܝ. ܘܠܰܝܬ ܕܦܳܪܶܩ ܘܰܡܦܰܨܶܐ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܢܶܚܛܽܘܦ ܠܢܰܦܫܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܒܡܺܐܡܪܳܐ ܣܳܝܽܘܡܳܐ ܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡ̇ܰܐܪܙܺܝܢ ܘܒܰܡܪܺܝܡܳܢܳܐ ܣܳܝܽܘܡܽܘܬܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܡܰܢ ܐܺܝܽܘܒ (6,5). ܕܰܠܡܳܐ ܡܣܰܘܶܩ ܥܪܳܕܳܐ ܥܰܠ ܬܶܕܐܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܡܣܰܘܶܩ. ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܰܩ̈ܒܳܝܶܐ (comp. I 4,44). ܘܰܫܪܰܘ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܕܶܐܣܬܰܝܰܒ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܚܶܣܕܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Rom. 3,5). ܠܡܳܐ ܥܰܘܳܠ ܗܽܘ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܪܽܘܓܙܶܗ ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܥܰܘܳܠ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܦܰܘܠܽܘܣ (I Cor. 9,4). ܠܡܳܐ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܰܠܡܶܫܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܢܛܺܝܦܰܛܺܝܩܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܡܣܰܟܠܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܗܰܘ̇ ܡܳܐ ܕܡܶܬܐܡܰܪ܆ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܳܥܶܝܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܣܳܝܽܘܡܳܐ ܣܳܝܽܘܡܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܙܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܩ̇ܢܶܝܢ̣ ܕܰܟܒܰܪ. ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܰܩ̈ܒܳܝܶܐ (I 4,10). ܘܗܳܫܳܐ ܢܶܓܥܶܐ ܠܘܳܬ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܗܳܢܰܘ ܕܰܟܒܰܪ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܐܶܡܰܛܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ (Phil. 3,11) ܗܳܢܰܘ ܟܒܰܪ ܐܶܫܟܰܚ ܐܶܡܰܛܶܐ. ܘܒܰܡܪܺܝܡܳܢܳܐ ܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܙܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܩ̇ܢܶܝܢ̣ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ. ܢܰܪܣܰܝ. ܐܰܣܓܺܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܕܰܡ ܢܶܬܚܰܝܠܽܘܢ. ܨܽܘܡܘ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟܘ ܕܕܰܡ ܬܶܬܚܰܣܽܘܢ ܒܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܚܰܝܠܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܚܰܣܽܘܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܒܕܰܡ. ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܢܳܩܦܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܟܳܟܽܘܪܬܳܐ ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܐ. ܗܰܘ̇ ܡܰܢ ܕܚܰܩܬܶܗ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܕܰܡ ܠܳܐ ܢܺܐܪܰܬ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܕܽܘ̈ܚܳܠܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܢܶܕܚܰܠ. ܕܰܡ ܢܶܓܕܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܗܳܢܰܘ ܕܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܢܶܓܕܳܐ ܩܰܫܝܳܐ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܒܰܙܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܡܶܬܚܰܠܰܦ ܕܰܡ ܒܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܪܰܬ. ܒܰܕܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܶܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܓܕܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܢܺܝܫܳܐ ܡܣܰܟܠܺܝܢܰܢ.

 

 

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܝܽܘ̈ܐܳܒܳܝܶܐ

 ܠܘܰܝ ܝܽܘܐܳܒܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ. ܒܶܠܥܳܕ ܠܺܝܦܽܘܬ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܺܝܽܘܒ (6,2). ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܡܶܬܬܩܶܠ ܪܽܘܓܙܝ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܢܝ. ܒܡܰܣܰܐܬܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܠܘܰܝ̇ ܠܳܐ ܚ̇ܙܺܝܬܶܟܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܫܰܓܫܽܘܢܝ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܶܫܬܽܘܦ ܥܶܒܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܒܡܰܦܰܩܬܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܠܳܐ ܫܟܺܝܚ. ܘܰܐܝܟ ܠܘܰܝ ܗܽܘ. ܘܰܕܠܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 17,18). ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ. ܐܶܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ ܢܺܚܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܐܶܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܡܰܬܩܢ̈ܳܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܝ ܕܶܐܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ (Ps. 119,5). ܦܰܘܠܽܘܣ (I Cor. 4,8). ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܣܒܰܥܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܘܰܥܬܰܪܬܽܘܢ. ܘܒܶܠܥܳܕܰܝܢ ܐܰܡܠܶܟܬܽܘܢ. ܐܶܫܬܽܘ̇ܦ ܕܶܝܢ ܐܰܡܠܶܟܬܽܘܢ. ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܢܰܡܠܶܟ ܥܰܡܟܽܘܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܒܰܪ. ܒܕܽܘܟ ܡܰܢ ܝܽܘܐܳܒܳܐ ܠܦܽܘܫܳܟܳܐ ܡܙܰܘܶܓ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܰܟܒܰܪ ܢܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܫܰܪܟܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܒܰܪ ܬܶܚܢܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܚܰܝܒܰܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܒܕܽܘܟ ܕܶܝܢ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܝܳܗܶܒ ܦܫܺܝܛܬܳܐ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (12,15). ܘܗܺܝ ܡܶܬܚܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܟܒܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗܽ ܗ̱ܘ ܗܳܢܰܘ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܕܶܐܬܡܨܺܝ ܠܡܶܦܰܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܛܳܟ ܠܰܟܒܰܪ ܕܳܡܶܐ ܒܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬ ܙܢܰܝ̈ܳܐ. ܒܝܽܘܐܳܒܳܐ ܦܽܘܫܳܟܳܝܳܐ ܡܰܢ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 20,31) ܢܶܦܽܘܩ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܛܳܟ ܢܰܚܶܐ ܢܰܦܫܰܢ. ܘܰܒܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Rom. 5,7). ܚܠܳܦ ܛܳܒ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܛܳܟ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܡܡܳܬ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܠܕܰܡ ܡܶܬܬܰܙܘܰܓ܆ ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܠܶܐܫܬܽܘܦ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܘܕܰܡ ܐܰܘܒܶܕܬ ܢܰܦܫܳܟ ܐܰܘ ܛܳܟ ܦܽܘܠܳܛܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬ. ܘܶܐܫܬܽܘܦ ܐܶܫܬܰܠܰܛܬ. ܘܛܳܟ ܐܶܬܥܰܙܰܙܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܦܰܢܛܽܘܣ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܝܰܘܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܒܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܟܒܰܪ ܡܶܬܬܰܪܓܰܡ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 4,23 Heracl.). ܦܰܢܛܽܘܣ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܺܝ ܦܶܠܶܐܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܳܣܝܳܐ ܐܰܣܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܗܳܢܰܘ ܟܒܰܪ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܡܰܬܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܳܣܝܳܐ ܐܰܣܳܐ ܢܰܦܫܳܟ

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܡܦܰܫ̈ܩܳܢܶܐ

 ܟܶܐܡܰܬ. ܐܰܘ ܒܰܙܢܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܝܳܗܶܒ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܐܰܝܟ ܣ̇ܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ ܐܳܒܝ̇ ܘܰܐܒܽܘܟܽܘܢ ܘܰܐ‎ܠܳܗܝ ܘܰܐ‎ܠܳܗܟܽܘܢ (Joa. 20,17). ܟܶܐܡܰܬ ܐܳܒܝ ܕܺܝܠܝ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܕܺܝܠܟܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܐ‎ܠܳܗܝ ܕܺܝܠܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܕܺܝܠܟܽܘܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܙܢܳܐ ܡܰܗܠܳܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܢܰܚܶܒ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܟܶܐܡܰܬ ܨܰܝܳܡ. ܓܳܠܶܐ ܙܶܕܩ̈ܳܬܶܗ ܕܟܶܐܡܰܬ ܢܶܫܬܰܒܰܚ. ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ ܡܚܰܣܕܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܐܳ‎ܠܨ̈ܳܬܳܐ ܢܳܩܦܳܐ ܕܳܠܰܬ. ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܥܰܠ ܟܶܐܡܰܬ ܥ̇ܳܐܠܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܚ̇ܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܠܰܕܒܳܬܪܶܗ ܐܰܝܟ ܩ̇ܳܐܶܡ ܥܰܠ ܒܺܝܡ ܟܶܐܡܰܬ ܕܰܢܬܰܪܓܶܡ. ܘܝ̇ܳܬܶܒ ܒܪܺܝܫܳܐ ܟܶܐܡܰܬ ܕܡܰܠܦܳܢ

   ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ. ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܥ̇ܳܒܶܕ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ. ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܽܘܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܚܰܓܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܥܛܽܘܦܝܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܦܽܘܫܳܩܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܪܫܽܘܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ. ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܦܶܨܚܳܐ. ܘܥܰܠ ܬܰܘܚܰܪܬܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܰܠ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܟܶܐܡܰܬ ܘܥܰܠ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܒܰܕܬܰܘܚܰܪܬܳܐ ܠܳܐܡܶܬܦܰܫܩܳܐ ܒܰܐܒܽܘܗܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ. ܘܰܠܢܽܘܗܳܪܳܐ ܘܦܽܘܬܳܚܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܚܶܡ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 8,11). ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܬܠܳܐ. ܙܰܪܥܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ. ܘܬܽܘܒ. ܗܳܢ̇ܰܘ ܕܶܝܢ ܕܺܝܢܳܐ. ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܐܚܶܒܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܠܢܽܘܗܪܳܐ (Joa. 3,19). ܦܰܘܠܽܘܣ (Rom. 7,18). ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ. ܕܠܳܐ ܥܳܡܪܳܐ ܒܺܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܒܶܣܪܝ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܰܒܢܰܦܫܶܗ ܐܳܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܥܳܡܪܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܐܶܬܶܐܠܶܨ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠ ܒܺܝ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠ ܒܶܣܪܝ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܡܕܰܡ̈ܝܳܢܶܐ

 ܐܰܝܟ. ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܝܳܗܶܒ. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ (7,13). ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܥܰܠ ܥܢܳܢܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܶܬܳܐ. ܘܰܡܛܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܒܕܺܝܰܬܶܗܣܺܝܣ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 78,65). ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܬܽܘܒ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܣܳܥܽܘܪܳܐ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ (Ps. 103,13) ܐܰܝܟ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܐܰܒܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܪܰܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܬܽܘܒ ܕܽܘܡܝܳܐ ܠܳܐ ܡܬܰܚܡܳܐ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ (Ps. 48,9). ܐܰܝܟ ܕܰܫܡܰܥܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܙܰܝܢ. ܒܰܩܪܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬܳܐ ܟܒܰܪ ܐܰܬܺܝ ܐܰܝܟ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܒܝܽܘܕ ܡܶܬܟܬܶܒ. ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܒܪܰܡ. ܒܶܠܥܳܕ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܥܰܡ ܡܳܐ ܘܰܙܢܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܒܶܐܣܳܪܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬ. ܐܰܝܟ ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܕܘܬ ܐܶܬܬܰܠܘܰܬ. ܡܶܛܽܠ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝ݂ܰܝ݂ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ (Act. 26,29). ܘܡܰܢ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ (comp. Ps. 35,10). ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܶܗ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܺܝܚܺܝܕܳܝܬܳܐ ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܣܰܓ̈ܺܝܳܐܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪܢܰܢ. ܩܶܨܰܬ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܢܽܘܬ ܐܰܟܝ ܕܺܝܠܝ ܐܰܘ ܐܰܟܳܟ ܐܰܘ ܐܰܟܶܗ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܟܙܢܳܐ. ܡܶܢ ܐܶܣܳܪ ܐܰܝܟ ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܙܢܳܐ ܡܪܰܟܰܒ. ܘܕܽܘܡܝܳܐ ܙܢܳܢܳܝܳܐ ܝܳܗܶܒ. ܘܰܠܙܶܢ ܕܰܓܕܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܙܢܳܐ ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܡܶܬܬܰܠܘܰܬ. ܐܰܟܙܶܢ ܒܰܪܒܳܨ ܙܰܐܝ ܗܳܘ̇ܶܐ. ܘܒܰܣܘ̈ܳܕܶܐ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܠܰܐܟܙܢܳܐ ܠܳܐ ܓܕܺܝܡܳܐ ܥܳܠܶܒ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܦܽܘܬ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܣܽܘܟܳܠ ܐܰܝܟ ܩܢܶܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Lev. 25,16). ܠܦܽܘܬ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܶܣܓܶܐ ܙܒܺܝܢܬܶܗ ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟ ܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܰܫܢ̈ܰܝܳܐ ܐܳܦ ܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܰܙܒܺܝܢܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܢܰܪܣܰܝ. ܠܦܽܘܬ ܕܳܐܦ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܣܳܥܪܺܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܠܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܠܦܽܘܬ ܡܶܬܬܰܠܘܰܬ. ܐܰܝܟ ܠܦܽܘܬܝ. ܘܰܠܦܽܘܬܳܟ ܘܰܠܦܽܘܬܶܗ ܘܫܰܪܟܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܒܰܕܺܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳ‎ܠܰܦ ܘܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܘܰܚܒܳܨ ܕܳܠܰܬ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܡܪܰܟܟܳܐ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܘܣܽܘܟܳܠ ܐܰܟܙܶܢ ܩ̇ܢܶܐ̣. ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ̇ ܕܰܐܒܰܕܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܒܕܽܘܠܳܝܬܳܐ ܒܶܝܬ ܠܳܐ ܠܳܚ̇ܶܡ ܠܰܚܫܰܚܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܟܙܶܢ. ܘܒܰܥܠܳܠ ܗܳܕܶܐ ܒܶܝܬ ܠܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܬܒܰܝܬܶܐ ܒܟܽܠ ܗܽܘܦܳܟ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܚܕܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܒܰܐܒܰܕܺܝܢ ܓܶܐܪܳܐ ܫܳܦܕܳܐ ܠܶܗ ܗܳܢܰܘ ܐܰܟܙܶܢ ܓܶܐܪܳܐ ܐܰܘ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܶܐܪܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܢܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܰܕܺܝܢ ܢܽܘܢ. ܘܰܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܐܳ‎ܠܰܦ ܥ̇ܳܐܠܳܐ. ܘܝܽܘܕ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܠܰܬܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܒܰܐܒܰܕܺܝܰܐ ܫܰܘܝܳܐ ܡܰܚܶܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܳܡܰܪ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡ̇ܪܶܬ ܠܩܽܘܕܡܺܝܰܐ ܘܬܰܪܬܺܝܰܐ ܐܶܒܰܕܩܺܝܘܗܝ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐܶܦܰܪܶܫ ܒܝܰܕ ܟܪ̈ܺܝܣܺܝܣ܆ ܕܺܐܝܬ ܠܗܶܝܢ ܐܰܩܪܰܒܺܝܰܐ ܗܳܢܰܘ ܩܰܪܺܝܒܽܘܬ ܕܽܘܡܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܛܰܒܥܳܐ ܕܠܶܥܙܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܡܶܬܬܰܠܘܰܬ ܕܶܝܢ ܘܰܠܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܒܰܕܡܽܘܬ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܫܳܩܶܠ ܛܰܥܢܳܐ ܐܰܝܟ ܓܰܡܠܳܐ: ܘܰܐܚܺܝܕ ܐܰܟܬܳܐ ܒܰܐܒܰܕܺܝܶܗ ܗܳܢܰܘ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܐ ܐܶܣܳܪܳܐ ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ. ܘܰܡܢܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܚܰܣܺܝܪܬܳܐ ܓܠܺܝܙܰܬ ܡܶܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܪܰܟܰܒ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 5,16). ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܢܗܰܪ ܢܽܘܗܪܟܽܘܢ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܫܪܳܓܳܐ ܕܣܺܝܡ ܥܰܠ ܡܢܳܪܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܚܶܝܬ ܣܰܐܬܳܐ. ܚܳܫܰܚ ܕܶܝܢ ܘܰܠܡܰܘܡܳܬܳܐ ܪܶܡܙܳܢܳܝܬܳܐ. ܫܠܶܝܡܽܘܢ (I Reg. 2,23). ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܺܝ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܺܝ܆ ܐܶܢ ܠܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܡܰܠܶܠ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܒܗܳܟܰܢ ܡܶܬܓܕܶܡ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܰܐܝܟܰܢ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܡܪ̈ܺܝܡܳܢܶܐ

 ܠܳܐ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܟܳܦܽܘܪܳܐ. ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܝ ܠܶܐܣܳܪ ܐܺܝܢ. ܘܒܰܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܠܳܚ̇ܶܡ. ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܩܳܡ. ܠܳܐ ܩ̇ܳܐܶܡ. ܠܳܐ ܢܩܽܘܡ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܐܶܬܶܠ ܫܶܢܬܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܰܝ (Ps. 132,4). ܘܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܬܶܬܠܽܘܢ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܟܰܠ̈ܒܶܐ (Matth. 7,6). ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܠܶܒܝ ܠܡܶܠܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ (Ps. 141,4)

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐ ܗܳܘ̇ܳܐ ܠܳܐ. ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ (؟). ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܩܳܡ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܠܳܐ ܢܶܣܰܩ ܫܶܡܫܳܐ ܗܳܢܰܘ ܩܕܳܡ ܕܢܶܣܰܩ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 23,2). ܠܗܳܢܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢ ܕܡܰܛܥܶܐ ܥܰܡܰܢ. ܘܟܳܠܶܐ ܕܰܟܣܶܦ ܪܺܝܫܳܐ ܠܩܶܣܰܪ ܠܳܐ ܢܶܬܶܠ. ܘܰܕܝܰܬܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ̇ ܕܝܰܘܢܳܝܳܐ ܟܳܠܶܐ ܕܰܠܩܶܣܰܪ ܡܰܕܰܐܬܳܐ ܢܶܬܶܠ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܟܬܳܒܳܐ ܕܰܦܪܰܟܣܺܝܣ (8,37). ܗܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ܁ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܟܳܠܺܝܬܳܐ ܕܶܐܥܡܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܘܠܰܘ ܕܠܳܐ ܐܶܥܡܰܕ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܘ̇ܶܐ ܕܶܝܢ ܘܰܥܛܽܘܦܝܳܐ ܒܶܐܣܳܪ ܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܰܚܙܺܝܬ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܠܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܘܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܝ ܣܰܥܪܰܢܝ ܡܰܬܰܝ ܠܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܡܳܐ ܕܘܰܐܘ ܥܳܐܠܳܐ ܒܰܥܛܽܘܦܝܳܐ ܥܰܠ ܠܳܐ. ܒܶܗ ܗܳܘ̇ܶܐ ܥܛܽܘܦܝܳܐ. ܘܰܒܠܳܐ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܰܥܛܽܘܦܝܳܐ ܡܪܺܝܡܳܢܳܐ. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ (Asarja,v.15 ). ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܕܰܒܚܳܐ ܘܠܳܐ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܢܰܣܶܩ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܐܰܘ ܕܶܒܚܬܳܐ: ܘܢܶܫܟܰܚ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ. ܘܰܢܒܺܝܳܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܐܳܡܰܪ. ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬ ܪܺܝܫܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܥܳܒܶܕ. ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܰܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܒܳܨܰܪ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܬܰܣܪܰܚ ܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܣܳܝܽܘܡܽܘܬܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 6,25). ܠܳܐ ܗܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܠܒܽܘܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܡܝܰܬܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ. ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܦܰܓܪܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܠܒܽܘܫܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܬܬܰܣܪܰܚ ܐܺܝܢ ܘܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܣܳܝܽܘܡܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ. ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܐܶܪܰܡܝܳܐ (Thren. 2,20). ܐܺܝܢ ܢܶܬܩܛܶܠ ܒܡܰܫܟܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܘ̇ܳܠܶܐ ܕܢܶܬܩܛܶܠ. ܪܶܡܙܳܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܦܰܘܠܽܘܣ (I Cor. 9,11). ܐܶܢ ܚܢܰܢ ܕܪܽܘܚܳܐ ܙܪܰܥܢ ܒܟܽܘܢ܆ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ̇ ܐܶܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܕܦܰܓܪܳܐ ܢܶܚܨܽܘܕ܆ ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܨܒܽܘܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܥܽܘܦܳܦ ܠܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ. ܐܺܝܢ ܥܳܒܶܕ. ܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܠܳܐ ܡ̇ܰܨܝܳܐ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ (Luc. 1,37 Heracl.). ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘܗܳܝ̇ ܕܬܶܬܦܣܶܩ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܡܰܟܫܽܘ̈ܠܶܐ (Luc. 17,1). ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܥ̇ܳܒܶܕ ܐܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ. ܣܒܺܝܣܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܥܽܘܦܳܦܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܘܠܳܐ ܠܳܐ ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐ ܢܰܟܣܰܢܝ ܚܰܫܳܐ ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܢܰܟܣܰܢܝ. ܐܰܘ ܡܦܰܪܫܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Marc. 8,21). ܐܰܝܟܰܘ ܠܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܬܽܘܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܳܐ ܕܒܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܬܶܐܣܰܪ ܛܶܒܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܩܕܳܡ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܥܰܦܰܦ ܠܳܐ. ܙܰܘܓܳܐ ܡܰܢ ܩܰܛܦܺܝ̈ܣܶܐ[6] ܥܳܒܶܕ. ܒܰܕܣܳܚܽܘܦܳܐ ܕܣܳܚܽܘܦܳܐ ܣܳܝܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܙܰܟܰܝ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܳܢܰܘ ܐܺܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܳܦܰܙܓܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܦܽܘܦܺܝܣܳܐ[7] ܥܳܒܶܕ. ܒܰܕܣܳܚܽܘܦܳܐ ܕܣܳܚܽܘܦܳܐ ܕܣܳܚܽܘܦܳܐ. ܣܳܚܽܘܦܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܙܰܟܰܝ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܳܐ ܠܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܳܐ ܕܥܰܡ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕܰܥܛܽܘܦܝܳܐ ܡܶܬܥܰܦܰܦ ܠܳܐ. ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܥܳܒܶܕ ܕܰܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II Sam. 17,13). ܠܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܬܰܡܳܢ ܐܳܦܠܳܐ ܨܨܳܪܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 22,16) ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܪܳܡܶܐ ܠܳܟ ܘܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܢܳܫ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܪܰܟܰܒ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܳܚܶܡ. ܐܰܝܟ ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܰܨܒܶܗ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܢܶܩܝܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܐܶܡܪܳܐ ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܰܨܒܶܗ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܢܶܩܝܳܐ ܝܺܠܶܕܬ݂ܶܗ ܠܶܐܡܪܳܐ. ܘܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܟܳܒܶܗ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܒܕܰܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܩ̇ܢܶܐ̣ ܫܰܠܡܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܰܝܬ. ܡܶܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܡܪܰܟܰܒ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܚܰܣܺܝܪܽܘ. ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܒܪܰܡ ܘܠܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 9,13). ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܠܰܚ̈ܡܺܝܢ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܢܽܘ̈ܢܺܝܢ ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܪܰܟܰܒ. ܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܕܪܽܘܟܳܒܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 24,5). ܡܳܢܳܐ ܒܳܥܝ̈ܳܬܶܝܢ ܚܰܝܳܐ ܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܬܢܳܢ ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܬܢܳܢ. ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܬܢܳܢ܆ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܬܢܳܢ ܬܽܘܒ ܒܰܒܠܳܨ ܗܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܡܪ̈ܺܝܡܳܢܶܐ. ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܘܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܡܩܰܒܶܠ. ܩܶܨܰܬ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܳܦ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܠܰܝܬܶܝܗ̇. ܠܰܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܠܰܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܚܳܣ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܠܬܳܢܳܝܳܐ ܡܪܺܝܡܳܢܳܐ ܘܡܰܘܓܝܳܢܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܕܡܶܣܬܰܟܝܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܕܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ̇ ܕܳܐܦ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܣܺܝܒ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 16,22). ܘܕܰܒܪܶܗ ܟܺܐܦܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܠܡܶܟܐܳܐ ܒܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ. ܚܳܣ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܚܳܣ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܡܶܬܕܰܡܪ̈ܢܳܝܶܐ

 ܡܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܣܽܘܪܳܕܳܐ ܥ̇ܳܒܶܕ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܚܺܝܠ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܝܽܘܐܳܒܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܚܰܒܺܝܒܺܝܢ ܡܰܫܟ̈ܢܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ (Ps. 84,2). ܐܰܘ ܥܰܡ ܩܽܘܠܳܣܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟܝ ܒܰܡܣ̈ܳܐܢܶܐ ܒܰܪ̱ܬ ܡܛܰܝܒܳܐ (Cant. 7,2). ܐܰܘ ܥܰܡ ܓܽܘܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܚܰܪܺܝܦܳܐܺܝܬ ܡܡܰܠܶܠ ܡܢܰܕܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܪܽܘܘܪܳܒ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܪܶܚܡܶܬ ܢܳܡܽܘܣܳܟ ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܪܶܢܺܝ݂ܝ݂ (Ps. 119,97). ܐܰܘ ܥܰܡ ܡܰܗܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܦܩܰܬ ܡܰܠܟܶܠ ܒܰܪ̱ܬ ܫܳܐܘܳܠ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܶܐܡܪܰܬ. ܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܥܺܝܢ ܐܰܡܗ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ (II Sam. 6,20)

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (Thren. 1,1) . ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܝܶܬܒܰܬ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܣܰܓܺܝܰܐܬ ܒܥܰܡܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܥܺܝܒ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܽܘܓܙܶܗ ܠܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ (Thren. 2,1). ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܣܬܠܶܐ ܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܘܫܳܢܶܐ ܨܽܘܒܳܥܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ (Thren. 4,1). ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܬܰܚܕܰܬ ܐܰܪܺܫܟܳܝܬܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ (Jer. 51,41). ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܙܢܰܘ̈ܗܝ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܐܶܬܡܢܺܝܘ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܳܘ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܢܟܰܕܽܘ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܐܰܝܟ ܐܳܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܨܶܡܚܳܐ ܐܽܘ̇ܢ. ܐܳܦܶܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܩܢܶܐ ܩܳܪܽܘܝܳܐ. ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܠܰܩܪܳܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܬܶܡܗܳܐ ܚܳܒܶܟ ܠܳܗ̇. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܬܘܰܗܬܳܐ ܬܰܡܳܢ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܬܰܣܪܰܚ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 2,14). ܐܽܘ̇ܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܺ‎ܠܺܝܳܐ. ܘܝܰܘܢܳܝܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܚܠܳܦ ܐܽܘ̇ܢ܆ ܐܰܝܟܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܺܐ‎‎ܠܺܝܳܐ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Marc. 15,29 et suiv). ܐܽܘ̇ܢ ܫܳܪܶܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܘܒܳܢܶܐ ܠܶܗ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܦܰܨܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܗܳܢܰܘ ܐܳܘ ܫܴ̇ܪܶܐ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܐܽܘ̇ܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܡܥܰܩܰܠܬܳܐ (Matth. 17,17)

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝ̇ܘ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 25,21.23 Luc. 19,17). ܐܺܝ̇ܘ ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܣܳܪܳܐ. ܥܰܡ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܡܙܰܘܶܓ. ܘܝܰܘܢܳܝܳܐ ܚܠܳܦ ܐܺܝܘ ܫܰܦܺܝܪ ܐܳܡ̇ܰܪ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܽܘ̇ܝ. ܨܦܰܢܝܳܐ (2,15 suiv). ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܢܶܬܡܰܗ ܘܢܰܫܪܶܩ. ܘܰܢܢܺܝܦ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܐܽܘ̇ܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܝܺܕܺܝܥܬܳܐ ܘܰܦܪܺܝܩܬܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ. ܘܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܬܶܡܗܳܐ ܩܪܳܝܬܳܐ ܬܽܘܒ ܡܣܰܟܶܠ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܐܳܘ ܝܺܕܺܝܥܬܳܐ ܘܰܦܪܺܝܩܬܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ̇ ܢܺܝܢܘܶܐ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (55,1). ܐܽܘ̇ܝ ܟܽܠ ܕܰܨܗܶܝܢ ܙܶܠܘ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܳܘ ܟܽܠ ܕܰܨܗܶܝܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܩܽܘܕܬܳܢܳܝܶܐ

 ܘܳܝ̇. ܒܰܩܪܺܝܚܽܘ ܥܳܒܶܕ ܠܰܒܟܳܬܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 120,5). ܘܳܝ̇ ܠܺܝ ܕܬܰܘܬܳܒܽܘܬܝ ܐܰܓܪܰܬ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 13,30). ܘܰܐܪܩܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܘܳܝ ܐܳܚܝ̇ ܘܳܝ̇ ܐܳܚܝ. ܘܳܝ̇ ܡܳܪܳܐ ܘܳܝ̇ ܡܳܪܳܐ (Jer. 22,18). ܘܳܝ̇ ܠܶܟܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܰܠܟܶܟܝ ܛ̇ܠܶܐ̣ (Eccl. 10,16)

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܘܳܝ. ܒܰܙܩܳܦ ܗܶܐ ܘܘܰܐܘ. ܘܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܪܳܒܨܺܝܢ ܗܶܐ ܟܰܪܝܳܐܺܝܬ. ܘܣܽܘܟܳܠ ܘܳܝ̇ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܥܰܡܽܘܣ (5,16). ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܗܳܘܳܝ ܗܳܘܳܝ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܢܶܬܶܐܡܰܪ܆ ܘܳܝ̇ ܘܳܝ ܐܶܪܰܡܝܳܐ (51,14). ܘܢܶܥܢܽܘܢ ܥܠܰܝܟܝ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܗܳܘܳܝ ܗܳܘܳܝ. ܘܒܶܠܥܳܕ ܥܽܘܦܳܦܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܣܪܰܚ ܗܳܘܳܝ. ܘܳܐܦܶܢ ܘܳܝ̇ ܡܶܬܬܰܣܪܰܚ. ܐܰܝܟ ܘܳܝ̇ ܡܶܬܦܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܣܳܢ̈ܰܐܝ (Is. 1,24)

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܽܘ̇ܗ. ܐܰܘ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܡܶܬܬܰܣܪܰܚ ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܰܐܝܠܠܶܬ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡ̇ܪܶܬ. ܐܽܘ̇ܗ̇ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܡܚܰܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܟܽܠ ܕܶܐܫܬܚܰܪ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܆ (Ezech. 9,8). ܐܰܘ ܥܰܡ ܠܳܡܰܕ. ܐܰܝܟ ܐܽܘ̇ܗ ܐܽܘ̇ܗ ܠܝܰܘܡܳܐ (Jo. 1,15). ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܐܳܘ ܐܳܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܡܶܢ ܐܰܝܟ ܐܽܘ̇ܗ ܡܶܢ ܕܳܪܰܢ. ܐܽܘ̇ܗ ܡܶܢ ܣܳܢܰܐܢ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܥܰܠ. ܐܰܝܟ ܐܽܘ̇ܗ ܥܰܠ ܫܺܝܽܘܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܗܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܗܳܘܝܳܐ ܪܰܒܺܝܚܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܽܘ̇ܝ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (24,16). ܚܰܝܠܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܳܐܡ̇ܰܪ ܐ̱ܪܳܙ ܠܺܝ ܐ̱ܪܳܙ ܠܺܝ. ܐܽܘܝ ܠܺܝ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܰܥܠܺܝܘ. ܘܰܕܣܽܘܟܳܠ ܘܳܝ̇ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܐܽܘ̇ܝ ܡܶܢ ܡܰܦܰܩܬܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܕܘܳܝ̇ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܛܳܠܡܺܝܢ ܐܳܡ̇ܪܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܐܗ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܕܡܰܪܩܽܘܣ (15,29) ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܘܰܡܢܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܺܫܰܝܗܽܘܢ ܘܳܐܡ̇ܪܺܝܢ ܘܰܐܗ. ܐܳܘ ܗܰܘ̇ ܕܫ̇ܳܪܶܐ ܠܗܰܝܟܠܳܐ: ܘܒܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܳܢܶܐ ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܨܚ̈ܳܚܶܐ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܘܰܐܗ. ܘܰܐܗ. ܒܰܥܦܺܝܦܽܘ ܟܬܺܝܒ. ܘܰܒܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܠܰܝܬ ܘܰܐܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܳܘ. ܐܽܘ̇ܢ ܐܰܡܺܝܪ

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܕܰܬܠܳܬܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ

 ܐܳܘ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܥܳܒܶܕ ܠܰܩܪܳܝܬܳܐ. ܒܪܰܡ ܒܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܠܰܩܪܳܝܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܕܺܝܠܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܟܶܐܡܰܬ ܠܳܐ ܒܟܽܠ ܐܰܘ ܩܪܳܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܟܽܠ ܩܪܳܝܬܳܐ ܒܰܐܘ. ܒܗܳܝ̇ ܕܳܐܘ ܠܰܩܪܳܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܩܪܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܬܶܡܗܳܐ ܘܒܽܘܓܳܢܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܚܰܘܺܝܢܰܢ ܠܳܚ̇ܶܡ. ܘܰܩܪܳܝܬܳܐ ܬܽܘܒ. ܒܳܐܘ ܘܰܕܠܳܐ ܐܳܘ. ܐܰܝܟ ܝܳܐ. ܘܐܽܘ̇ܢ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܗܳܘ̇ܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܝܳܐ. ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (41,1). ܝܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܡܳܐ ܒܺܝܫ ܐܰܢ̱ܬ ܠܓܰܒܪܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܝ̇ܳܬܶܒ ܥܰܠ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܐܳܘ ܡܰܘܬܳܐ ܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܡܫܰܝܰܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ. ܘܰܕܚܺܝܠ ܐܳܘ ܩܢܶܐ ܝܳܐ. ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܢܳܩܶܦ ܠܗܳܢܳܐ ܕ̇ܗܳܕ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܐܳܘ ܡܰܘܬܳܐ ܡܳܐ ܟܰܫܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܬܒܺܝܪ ܘܚܰܣܺܝܪ ܢܦܶܫ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܝ݂ܳܝ݂. ܡ̈ܰܬܠܶܐ (31,1). ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘ̇ܐܶܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܰܪܕܳܬ݂ܶܗ ܐܶܡܶܗ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ. ܝ݂ܳܝ݂ ܒܶܪܝ ܘܝ݂ܳܝ݂ ܒܰܪ ܟܰܪܣܝ. ܘܝ݂ܳܝ݂ ܒܰܪ ܢܶܕܪ̈ܰܝ. ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܚܰܝܠܳܟ ܠܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܟ ܠܡܶܐܟܠ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܗܳܢܰܘ ܐܳܘ ܒܶܪܝ ܐܳܘ ܒܰܪ ܟܰܪܣܝ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܢܶܕܪ̈ܰܝ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܒܶܪܝ. ܡܳܢܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ. ܝܺܠܺܝܕ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܳܟ ܐܳܡ̇ܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܪܝ. ܡܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܟܰܪܣܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܡܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܢܶܕܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܝ ܗܳܢܰܘ ܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡ̇ܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܒܶܪܝ. ܘܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܪܳܕܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܒܽܘܟܪܝ. ܒܶܪܝ ܘܒܰܪ ܟܰܪܣܝ ܘܒܰܪ ܢܶܕܪ̈ܰܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܽܘ̇ܢ. ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܚܰܘܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬ ܩܪܳܝܬܳܐ ܕܒܶܗ. ܘܟܰܕ ܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܦܶܐܐ ܐܽܘ̇ܢ܆ ܦܶܐܐ ܐܳܦ ܐܳܘ. ܘܠܰܘ ܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܦܶܐܐ ܐܳܘ ܦܶܐܐ ܐܳܦ ܐܽܘ̇ܢ. ܒܗܳܝ̇ ܕܐܽܘ̇ܢ ܠܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܥܰܡ ܬܶܡܗܳܐ ܘܽܐܘܢܬܳܐ ܠܳܚ̇ܶܡ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܐܳܘ ܠܟܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܕܗܺܝ ܩܪܳܝܬܳܐ. ܐܽܘ̇ܢ ܕܺܝܠܳܢܳܝ ܡܶܢ ܐܳܘ

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܢ. ܟܰܕ ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܫܽܘܪܳܪܳܝܳܐ. ܩܪܳܝܬܳܐ ܬܽܘܒ ܒܶܗ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܡܽܘܢ ܟܰܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܶܟܝ܆ ܘܰܦܪܺܝܣܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܡܰܗܡܶܝܬ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܗܳܢܰܘ ܐܳܘ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܕܰܐܪܒܰܬܰܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܕܒܽܘܨܳܪܳܐ ܘܰܕܬܰܘܣܶܦܬܳܐ

 ܐܺܝܩܺܐ. ܒܰܚܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܕܝܽܘܕ. ܘܟܰܪܝܳܐ ܕܩܽܘܦ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܡܒܰܨܪܳܢܳܐ ܘܰܡܪܺܝܡܳܢܳܐ ܕܥܶܠܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܗ̇ܳܘܶܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܠܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܚܰܝܰܢ ܣܽܘܟܳܠܶܗ. ܘܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܢܽܘ̈ܩܙܶܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܐܺܝܩܺܐ ܐܰܝܟ ܕܰܩܕܳܡ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܐܺܝܩܺܐ ܣܳܝܡܺܝܢ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܚܕ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܠܰܘ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܩܺܝ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܰܢܰܢܩܺܝ ܘܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܒܝܽܘܕ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܚܠܳܦ ܐܳ‎ܠܰܦ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܟܳܬܒܺܝܢ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 5,22). ܟܽܠ ܡ̇ܰܢ ܕܢܶܪܓܰܙ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ ܐܺܝܩܺܐ. ܡܚܰܝܰܒ ܗܽܘ ܠܕܺܝܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܠܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܫܳܘܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܟܬܳܐ ܘܣܶܢܶܐܬܳܐ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Gal. 3,4). ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܺܝܩܺܐ ܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ. ܘܶܐܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܐܺܝܩܺܐ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܫܬܽܘܢ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ. ܐܶܢ ܟܺܝܬ ܘܰܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܰܓܳܢ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܡܒܰܨܪܳܢܳܐ ܕܬܰܚܠܽܘܦܰܐ ܗ̱ܘ̇ ܕܰܒܡܰܬܠܳܐ ܘܡܰܣܒܳܐ ܡܥܳܕ ܗ̇ܳܘܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܘܬܰܪ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܣܽܘܟܳܝ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ(Matth. 10,8). ܡܰܓܳܢ ܢܣܰܒܬܽܘܢ ܡܰܓܳܢ ܗܰܒܘ ܗܳܢܰܘ ܐܰܟܡܳܐ. ܕܰܕܠܳܐ ܬܰܚܠܽܘܦܳܐ ܢܣܰܒܬܽܘܢܳܗ̇ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܚܠܽܘܦܳܐ ܗܰܒܽܘܢܳܗ̇.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܠܰܝ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܘܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ. ܠܠܳܐ ܫܟܺܝܚܽܘܬ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ. ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܫܟܺܝܚܽܘܬ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܗܰܘ̇ ܡܶܕܶܡ ܣ̇ܳܐܶܡ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (21,9). ܢܶܦܠܰܬ ܢܶܦܠܰܬ ܒܳܒܶܝܠ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰ‎ܠܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܓܠ̈ܺܝܦܶܐ ܐܶܬܬܰܒܰܪܘ. ܒܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܢ ܚܨܳܕ ܘܡܶܢ ܒܠܰܝ ܐܶܕܰܪ ܗܳܢܰܘ ܫܟܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܰܚܨܳܕܳܐ ܘܶܐܕܪܳܐ. ܟܰܕ ܥܶܠܰܬ ܩܽܘܝܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܬܪܳܐ. ܠܳܐ ܫܟܺܝܚܽܘܬܗܽܘܢ ܥܶܠܰܬ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܟܰܕܽܘ. ܣܰܘܦܳܐ ܕܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܘܫܽܘܡܠܳܝܳܗ̇ ܡܰܘܕܰܥ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 35,17). ܡܳܪܝ ܟܰܕܽܘ ܚܙܰܝܬ ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܶܚܙܶܐ ܒܽܘܙܳܚܝ. ܘܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܘܙܳܒܝ. ܘܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܠܶܐܡܰܬܝ ܚ̇ܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܘܣܽܘܡܰܟܽܘܣ ܘܰܐܩܽܘܠܽܘܣ ܟܡܳܐ ܚ̇ܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ. ܗܳܘܶܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕܽܘ ܘܰܒܣܽܘܟܳܠ ܡܶܚܕܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 5,28). ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܝ̇ ܕܢܶܪܓܺܝܗ̇ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܓܳܪܳܗ̇ ܒܠܶܒܶܗ ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟ ܕܢܶܪܓܺܝܗ̇ ܡܶܚܕܳܐ ܓܳܪܳܗ̇ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܕܶܝܢ ܬܡܰܗ. ܕܶܐܢ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܡܺܝܬ (Marc. 15,44) ܗܳܢܰܘ ܕܶܐܢ ܠܰܓܡܳܪ ܫܰܠܶܡ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܰܠܽܘܢ. ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ. ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܡܣܰܟܠ̈ܰܝ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܡܰܠܽܘܢ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܝܰܬܺܝܪ. ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ ܟܽܠܢܳܫ ܙܳܟܶܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ̇ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܐܰܕܽܘܓܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ ܕܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ.

 ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܣܕܺܝܪܽܘܬ ܡܰܡܠܠܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܟܰܕ ܝܰܬܺܝܪ ܢܶܗܘܶܐ ܕܟܺܝܪ ܕܡܰܠܽܘ̇ܢ ܐܰܘ ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ ܠܶܗ ܢܳܩܶܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪ܆ ܫܰܦܺܝܪ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܟܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܝܰܬܺܝܪ ܐܰܘ ܟܡܳܐ ܕܰܕܚܺܝܠ. ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܕܚܺܝܠܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܟܺܐܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܕܰܐܥܒܰܪ ܠܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܠܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܟܰܕ ܒܶܝܬ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܝܰܬܺܝܪ. ܠܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܝܰܬܺܝܪ. ܡܰܠܽܘܢ ܡܰܨܰܥ. ܣܩܺܝܠܳܐ ܛܳܒ ܥܰܒܕܶܗ ܡܺܐܡܪܶܗ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܕܚܰܡܫܬܰܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܠܚܽܘ̈ܕܳܝܶܐ

 ܐܶܣܳܪܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܐܳܡ̇ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܢܺܝܫܶܗ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܐܰܘ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܕܒܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܗܳܘܶܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܐܰܘ ܒܰܙܩܳܦ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܕܒܶܗ ܘܰܒܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܝܟ ܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܩܪܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܶܗܶܐ ܕܒܶܗ ܗܳܘܝܳܐ ܬܰܗܠܰܠܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܝܳܗܳܝ ܕܒܶܗ ܗܳܘܶܐ ܓܙܳܡܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܘ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܦܰܠܓܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܟܽܠ ܡܢܳܬܳܐ ܘܰܡܢܳܬܳܝܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܗܳܘܶܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܡܶܬܬܰܝܬܶܐ ܒܡܰܡܠܠܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܟܽܠ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܫܡܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܰܘ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܘ ܐܶܣܳܪܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܠܰܢ ܫܰܒܰܚܘ: ܐܰܘ ܟܰܕ ܩܰܪܺܝܒܺܝܬܽܘܢ ܐܰܘ ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩܺܝܬܽܘܢ: ܐܰܘ ܟܰܕ ܥܳܒܕܺܝܬܽܘܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܝܰܩܰܪ ܡܰܝܬܶܝܬܽܘܢ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܰܘ ܠܰܡܢܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܢܳܩܶܦ ܐܰܘ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܠܬܰܘܪ̈ܶܐ ܐܰܘ ܠܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ. ܕܢܶܐܟܽܘܠ. ܐܰܘ ܕܢܶܙܒܶܢ. ܗܰܘ̇ ܡܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܫܰܡܺܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܒܗܶܦܟܳܐ ܢܳܩܶܦ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܥܶܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܕܰܫܓܽܘܫܝܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܟܰܢ ܘܰܙܥܽܘܪܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܢܰܘ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܫܓܽܘܫܝܳܐ ܐܰܘ ܕܰܙܥܽܘܪܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܗܳܘ̇ܶܐ ܐܰܘ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (17,6). ܘܰܬܪܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܙܰܝ̈ܬܺܝܢ ܒܪܺܝܫ ܟܰܢܳܐ ܒܣܰܘ̈ܟܰܘܗܝ ܗܳܢܰܘ ܬܪܶܝܢ ܐܰܘ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܰܕܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܦܽܘܫܳܟܳܝܳܐ ܡܶܬܟܰܝܰܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܶܐܣܳܪ ܐܰܘ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܠܰܘ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 10,15) ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܣܕܽܘܡ ܘܰܕܥܳܡܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܢܺܝܚ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܐܰܘ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ. ܗܳܢܰܘ ܠܰܘ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ̇. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬܬܕܺܝ̈ܢܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܘ ܡܶܬܕܰܟ̈ܝܳܢ ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܟ̈ܝܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܒܰܚܪ̈ܳܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܡ̈ܰܬܠܶܐ (15,16 Syrohox.). ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܢܳܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܥܰܡ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܘ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܓ̈ܺܝܳܐܬܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܫܥܳܐ

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܶܗܶܐ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܬܰܗܠܰܠܬܳܢܳܝܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ. ܘܚܳܕܶܐ ܒܬܽܘ̈ܟܶܐ ܡܶܬܟܰܢܶܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܒܥܽܘܦܳܦܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܣܪܰܚ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 35,21). ܘܰܦܬܰܚܘ ܥܠܰܝ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܐܶܗܶܐ ܚܙܳܬ ܒܶܗ ܥܰܝܢܰܢ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܐܶܘܓܶܐ. ܐܶܘܓܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ ܘܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܫܰܦܺܝܪ ܫܰܦܺܝܪ. ܐܰܪܡܢܳܝܳܐ. ܒܰܐܫ ܒܰܐܫ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܝܳܗܳܝ. ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ ܘܗܶܐ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܳܙܽܘܡܳܐ. ܕܰܒܦܳܩܽܘܕܽܘܬ ܚܰܪܒܳܐ ܘܚܽܘܒܳܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܪ. ܘܰܒܥܽܘܦܳܦܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (25,30). ܡܶܢܗܰܡ ܢܶܢܗܰܡ ܡܶܢ ܕܰܝܪܶܗ. ܝܳܗܳܝ̇ ܝܳܗܳܝ ܐܰܝܟ ܥܳܨܽܘܪܳܐ ܢܶܥܢܶܐ. ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܡܶܓܣܰܪ ܢܶܓܣܽܘܪ ܥܰܠ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܘ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܥܰܢܶܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܩܳܛܦܺܝܢ ܢܰܦܢܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܥܶܒܪܳܝܳܐ. ܥܳܨܽܘܪܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܩܳܛܽܘ̈ܦܶܐ ܕܟܰܪ. ܘܝܰܘܢܳܝܳܐ ܩܳܛܽܘ̈ܦܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܥܳܨܽܘܪܳܐ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܕܶܫܬܰܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܡܰܣܠ̈ܝܳܢܶܐ

 ܓܽܘ̇ܥ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܠܬܳܢܳܝܳܐ. ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐ. ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܰܢܕܺܝܕܽܘܬܳܐ ܬܝܽܘܒܳܝܬܳܐ ܩ̇ܢܶܐ̣. ܘܰܠܡ̈ܶܠܶܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܝܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܡܚܰܝܰܢ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܒܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܡܶܬܠܥܶܙ. ܘܕܰܠܟܽܠ ܗܽܘܦܳܟܳܐ ܡܶܠܬܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܓܰܥ. ܓܶܥܰܬ. ܢܶܓܥܽܘܢ. ܢܶܓ̈ܥܳܢ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܰܡܫܰܥܒܰܕ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܡܶܢ ܛܶܟܣܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܫܳܢܶܙ܆ ܘܰܒܣܺܝܣܪܰܬ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܐܶܬܚܪܶܙ. ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (13,25). ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܘܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܥܳܕܽܘܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܦܶܬܓ̈ܳܡܰܘܗܝ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܡܰܫܦܪܺܝܢ. ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܓܽܘ̇ܥ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܓܽܘ̇ܥ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܛܳܥ̇ܶܫ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܰܠܶܠ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠ̈ܠܳܢܝܳܬܳܐ ܘܙܶܕܩܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܳܐ ܛܥܰܫ ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܟܰܐܪܽܘܗܝ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܦܽܘ̇ܝ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܩ̇ܢܶܐ̣ ܦܳܩܽܘܕܳܐ. ܘܟܰܪܝܳܐܺܝܬ ܥܨܺܝܨ. ܘܰܠܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ ܡܶܠ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܠܳܐ ܡܫܰܥܒܰܕ. ܘܒܰܩܪܺܝܚܽܘ ܡܰܣܠܶܐ ܘܰܡܦܰܪܣܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܥܰܡ ܡܶܢ ܡܶܫܬܰܡܰܪ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܦܽܘ̇ܝ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ. ܦܽܘܝ̇ ܡܶܢ ܫܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܗܰܘܢܳܐ. ܦܽܘ̇ܝ ܡܶܢ ܚܙܳܬܳܐ. ܦܽܘ̇ܝ ܡܶܢ ܥܒܺܝܕܬܳܐ. ܦܽܘ̇ܝ ܡܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܝ̇ ܕܺܝܠܝ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܗܳܝ̇ ܕܰܐܒܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܰܛܰܐ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܘܝܽܘܕ. ܘܛܶܝܬ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܕܰܠܛܽܘܓܪܳܐ ܘܥܶܕܠܳܝܳܐ ܠܳܚ̇ܶܡ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܪܽܘܩܠܽܘܣ. ܐܰܝܰܛܰܐ ܐܰܢ̱ܬ ܪܳܫܶܦ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܗܰܘܢܳܐ ܩܰܛܺܝܢܳܐ: ܠܡܰܚܣܶܢ ܒܰܗܽܘܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܫܶܡ: ܒܗܶܓܓܳܟ ܥܰܒܝܳܐ ܠܡܶܪܫܰܡ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܒܳܒܳܝ ܒܰܙܩܳܦ ܒܶܝܬ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܕܰܠܡܶܨܛܰܥܪܳܢܽܘܬ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܶܙܕܰܠܠܳܢܽܘܬ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪ̈ܰܝ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܚܩܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܳܚܶܡ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܦ ܗܰܘ̇ ܕܰܡܡܰܠܶܠ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܰܪܨܽܘܦ ܡܽܘܟܳܟܰܐ ܗ̱ܘ ܥܠܰܘܗܝ ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܢܶܣܒܺܝܗ̇ ܠܠܳܐ ܫܳܘܝܽܘܬܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܟܰܕ ܓܒܽܘܠܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܚܰܕܬܳܐ ܚܢܰܢ ܒܰܢ ܛܳܝܫܺܝܢܰܢ. ܒܳܒܳܝ ܠܪܺܫܽܘܬ ܡܰܘܬܒܳܐ ܘܰܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܕܰܫܒܰܬܰܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܗܽܘܦܽܘܬܶܛܺܝ̈ܩܳܝܶܐ (ܬܶܢ̈ܘܳܝܶܐ)

 ܐܶܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ܆ ܒܰܩܪܺܝܚܽܘ ܥܳܒܶܕ ܬܶܢܘܰܝ. ܘܠܶܗ ܒܰܥܪܺܝܨܽܘ ܢܳܩܶܦ ܢܳܩܦܳܝܳܐ. ܣܳܝܽܘܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܕܰܢܺܝܚ ܐܺܝܡܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܡܪܺܝܡܳܢܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܶܢ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܚܳܝܶܐ. ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ (Pr. 11,31) ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ. ܐܰܘ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܢ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܙܰܘܓܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܘ ܐܳܦܰܙܓܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܒܰܟ̈ܬܳܒܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܶܢ ܒܪܶܗ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ. ܐ̱ܶܡܰܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܰܚܡܳܐ (Matth. 4,3). ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܺܐܬܰܪ ܟܺܐܢܽܘܬܟܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ (Matth. 5,20) ܡܶܬܢܣܶܒ ܕܶܝܢ ܘܰܠܝܰܬܺܝܪܽܘܬ ܫܽܘܪܳܪܳܐ. ܦܰܘܠܽܘܣ (I Cor. 3,22). ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܗ̱ܘ̣. ܐܶܢ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܘܶܐܢ ܐܰܦܳܠܽܘ. ܘܶܐܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܶܐܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܶܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ. ܘܶܐܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ. ܗܘܳܐ ܕܳܢ ܘܒܰܕܠܩܽܘܒܠܳܐ. ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܟܶܐܡܰܬ ܦܽܘܫܳܟܳܝܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Marc. 11,13). ܘܰܚܙܳܐ ܬܺܬܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܕܶܐܢ ܢܶܫܟܰܚ ܒܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ ܗܳܢܰܘ ܟܒܰܪ ܢܶܫܟܰܚ ܒܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ. ܗܳܘܶܐ ܬܽܘܒ ܘܒܰܙܢܳܐ ܡܫܰܐܠܳܢܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 12,10). ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܘܳܐܡ̇ܪܺܝܢ. ܕܶܐܢ ܫܰܠܺܝܛ ܒܫܰܒܬܳܐ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ܆ ܦܪܰܟܣܺܝܣ (1,6). ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܟܢܺܝܫܺܝܢ܆ ܫܰܐܠܽܘܗܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܡܳܪܰܢ܆ ܐܶܢ ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܡܰܦܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܳܐܶܠ ܕܶܝܢ ܒܡܰܡܠܠܳܐ܆ ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪܽܘ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܣܶܩܠܳܐ ܘܨܶܒܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 21,19) ܘܰܚܙܳܐ ܬܺܬܳܐ ܚܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܒܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܢܰܘ ܐܶܠܳܐ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܚܙܰܘ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ (Matth. 17,8) ܗܳܢܰܘ ܐܶܠܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܡܶܬܢܣܶܒ ܕܶܝܢ ܘܰܒܕܽܘܟܰܬ ܠܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 131,2 et suiv.) ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܺܝܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܕܰܪ ܠܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܐܶܢ ܐܶܥܽܘܠ ܠܡܰܫܟܢܶܗ ܕܒܰܝܬܝ. ܐܶܢ ܐܶܣܰܩ ܥܰܠ ܥܰܪܣܳܗ̇ ܕܬܶܫܘܺܝܬܝ. ܐܶܢ ܐܶܬܶܠ ܫܶܢܬܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܰܝ ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܐܶܥܽܘܠ. ܘܠܳܐ ܐܶܣܰܩ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܶܠ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܶ‎ܠܽܘ. ܡܶܬܟܰܠܝܳܢܽܘܬ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܝܶܗ ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܟܰܠܝܳܢܽܘܬ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܝܶܗ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 15,19). ܐܶ‎ܠܽܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ܆ ܥܳܠܡܳܐ ܠܕܺܝܠܶܗ ܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܠܟܽܘܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܕܣܽܘܟܳܠ ܐܶ‎ܠܽܘ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝ ܗܽܘ ܠܣܽܘܟܳܠ ܐܶܢ. ܕܰܫܟܺܝܚܽܘܬ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܗܘܳܝܶܗ ܡܶܛܽܠ ܫܟܺܝܚܽܘܬ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܗܘܳܝܶܗ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 17,20). ܐܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܒܟܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܦܪܶܕܬܳܐ ܕܚܰܪܕܠܳܐ. ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܢܳܐ ܡܶܟܳܐ ܘܰܢܫܰܢܶܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܫܟܺܝܚܽܘܬ ܫܽܘܢܳܝܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܫܟܺܝܚܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܟܽܘܢ ܗܳܘܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܶ‎ܠܽܘܠܳܐ. ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܽܘܟܳܠ̈ܰܝ ܐܶ‎ܠܽܘ ܘܶܐܢ ܡܫܰܘܬܰܦ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܡܪܰܟܰܒ. ܒܕܰܡܬܶܟܠܰܝܳܢܽܘܬ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܝܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܫܟܺܝܚܽܘܬ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܗܘܳܝܶܗ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 123,2 suiv). ܐܶ‎ܠܽܘܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܩܳܡ ܠܰܢ ܚܰܝܰܬ ܒܳܠܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܠܳܐ ܒܰܠܥܽܘܢ ܚܰܝܰܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܳܡ ܠܰܢ. ܒܡܶܬܟܰܠܝܳܢܽܘܬ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܚܳܝܢܽܘܬ ܐܶ‎ܠܽܘ ܩ̇ܢܶܐ̣. ܘܒܰܫܟܺܝܚܽܘܬ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐ̱ܚܝܳܢܽܘܬ ܐܶܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܰܠܶܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܪܰܒܳܝܳܐ. ܘܣܽܘܟܳܠ ܐܶܢ ܠܳܐ ܩ̇ܢܶܐ̣. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡ̇ܪܺܝܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܙܕܰܡܰܢ ܠܫܳܪܽܘܬܳܐ ܘܡܶܫܬܶܐܠ. ܡܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܰܝ̈ܬܳܝܰܝܟ ܫܰܕܰܪ. ܟܶܐܡܰܬ ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ܟ ܫܰܕܰܪ. ܘܡܰܠܶܐ ܥܰܕܰܪ ܒܡܶܠܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܥܰܕܰܪ ܒܰܥܒܳܕܳܐ. ܥܰܕܰܪ ܒܡܶܠܬܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܠܳܐ ܝܳܕܥ̈ܰܝ ܫܶܪ̈ܫܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܡܳܕܶܝܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܠܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܐܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܪܰܟܒܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܠܶܐ ܡܰܫܬܪܰܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܐܳܦܶܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܡܰܠܶܐ ܚܙܳܢܝ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܒܨܳܢܝ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܠܶܥܙܶܗ ܦܳܕܺܝܢ. ܘܡܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܟܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܙܩܳܦ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܶܗ ܠܳܥܙܺܝܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܛܶܗܐܽܘ̇ܣ. ܒܰܪܒܳܨ ܛܶܝܬ ܘܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܕܳܐ‎ܠܰܦ. ܐܶܣܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܣܽܘܟܳܠ ܡܰܠܶܐ ܗܽܘ ܣܽܘܟܳܠܶܗ. ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ ܒܡܰܠܶܐ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܒܛܶܗܐܽܘ̇ܣ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ. ܣܛܶܗܦܰܐܢܽܘܣ ܒܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܦܰܗܪܺܝܪܡܶܢܺܝܳܐܣ ܬܽܐܘܪܺܝܡܳܐ ܥܦܺܝܦܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܠܰܢ ܗܳܪܟܳܐ ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐ. ܘܛܶܗܐܽܘܣ ܒܰܦܪܰܟܣܺܝܣ ܕܩܳܝܡܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܡܦܰܫܩܺܝܢܰܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܐܶܢ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܳܐ ܢܶܬܡܨܶܐ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܗܳܫܳܐ. ܛܶܗܐܽܘ̇ܣ ܠܰܚܕܳܐ ܢܦܰܫܶܩ. ܐܰܢܺܝܰܐܢܽܘ̇ܣ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܒܰܟܪܽܘܢܺܝܩܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܟܰܕ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܠܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܠܰܢ ܕܰܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܢܰܟܬܶܒ. ܛܶܗܐܽܘܣ ܕܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܦܪܽܘܟܺܝܪܽܘܣ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܗܳܢܰܘ ܐܶܢ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܗܳܪܟܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܒܟܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܕܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܣܒܺܝܣܽܘܬ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܐܶܣܳܪܳܝܳܐ ܘܰܡܦܰܪܫܽܘܬܶܗ

 ܒܪܽܘܟܳܒ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܣܒܺܝܣܽܘܬ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܘܰܡܦܰܪܫܽܘܬܶܗ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܥܳܒ̈ܕܳܢ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܰܘ ܥܳܒ̈ܕܳܢ. ܙܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܡܶܢܕܪܺܫ. ܡܶܢܫܶܠܝ. ܡܰܢܽܘ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ. ܐܳܦܠܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ. ܙܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝܕܶܝܢ. ܐܰܟܚܕܳܐ. ܐܰܝܟܰܘ. ܡܳܢܰܘ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ. ܐܳܦܶܢ. ܐܶܠܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܙܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܒܰܡܦܰܪܫܽܘ. ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ. ܡܶܢ ܕܪܺܫ. ܡܶܢ ܫܶܠܝ. ܡܰܢ ܗܽܘ. ܐܳܦ ܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܙܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ. ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܥ̇ܳܒܶܕ ܦܽܘܪܳܫܳܟ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܪ̈ܽܘܟܳܒܶܐ ܫܡ̈ܳܗܳܝܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܰܣܒܺܝܣܽܘ. ܘܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܰܡܦܰܪܫܽܘ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܙܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܬܚܰܘܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܰܣܒܺܝܣܽܘ ܙܰܒܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܕܠܳܐ ܢܽܘܩܙܳܐ. ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ (I Cor. 13,12). ܗܳܫܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܶܕܰܥ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܬܝܰܕܥܰܬ ܘܗܳܝ̇ ܕܶܝܢ ܒܰܡܦܰܪܫܽܘ ܦܰܪܨܽܘܦܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܢܽܘܩܙܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܶܝܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܚܺܐܪܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܡܰܢ (Gal. 4,26)

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܒܰܣܒܺܝܣܽܘ. ܕܰܟܢܺܝܫܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܐܰܟܚܕܳܐ ܐܶܬܰܘ. ܘܰܐܝܟ ܚܕܳܐ ܒܰܡܦܰܪܫܽܘ ܕܕܳܡܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܚܕܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܣܒܺܝܣܳܐ ܡܰܢ ܠܕܶܟܪ̈ܳܝܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܝܶܐ ܠܳܚܶܡ. ܡܦܰܪܫܳܐ ܕܶܝܢ ܠܢܶܩܒ̈ܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܟܰܘ ܒܰܣܒܺܝܣܽܘ. ܠܥܶܠܬܳܐ ܘܰܐܬ݂ܪܳܐ ܠܳܚܶܡ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܘ ܠܳܐ ܚܙܺܝܬܳܟ. ܘܰܐܝܟܰܘ ܒܰܝܬܳܟ. ܘܰܐܝܟܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܡܦܰܪܫܽܘ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܰܙܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܠܕܶܟܪܳܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܠܢܶܩܒܳܝܳܐ ܠܳܚܶܡ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܘ ܠܳܐ ܚܙܺܝܬܶܟܝ. ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܠܕܶܟܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܒܕܰܐܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܙܳܟܽܘܬܳܟ ܡܰܘܬܳܐ (comp. I Cor. 15,55) ܐܰܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟܰܘ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܝܟܰܐ ܗ̱ܘ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܳܢܰܘ ܒܰܣܒܺܝܣܽܘ. ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܠܳܚܶܡ. ܐܰܝܟ ܡܳܢܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܕܟܰܪܬܳܝܗܝ ܒܰܩܪܳܝܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܳܐ. ܘܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܡܳܢܰܘ ܡܠܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܶܒܳܟ (Act. 5,3) ܘܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܡܦܰܪܫܽܘ. ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܫܽܘܫܡܳܢܳܐ ܘܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܽܘܟܠܶܗ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܠܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܶܒܳܟ. ܒܰܡܦܰܪܫܽܘ ܠܳܐ ܠܳܚܶܡ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܳܦܶܢ ܒܰܣܒܺܝܣܽܘ. ܒܳܬܰܪ ܕܣܳܐܶܡ ܡܪܺܝܡ. ܘܰܒܗܶܦܟܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܳܦܶܢ ܢܶܩܽܘܫ ܠܳܐ ܐܶܦ̇ܬܰܚ ܠܶܗ. ܘܳܐܦܶܢ ܠܳܐ ܢܶܩܽܘܫ ܐܶܦ̇ܬܰܚ ܠܶܗ. ܘܳܐܦ ܐܶܢ ܒܰܡܦܰܪܫܽܘ ܬܶܢܘܰܝ ܥܳܒܶܕ. ܒܰܥܛܽܘܦܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܢ ܝܳܗܶܒ ܕܺܝܢܳܪ܆ ܐܳܦ ܐܶܢ ܝܳܗܶܒ ܫܳܡܽܘܢ܆ ܚܰܕ ܗ̱ܘ̣ ܐܰܓܪܳܐ ܠܦܽܘܬ ܢܺܝܫܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܰܣܒܺܝܣܽܘ. ܐܰܘ ܬܶܢܝܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܝܟ ܠܰܝܬ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܨܥܺܝܪ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܐܬܪܶܗ (Marc. 6,4). ܐܰܘ ܬܶܢܘܰܝ ܐܰܝܟ ܐܶܠܳܐ ܗܳܦܶܟ܆ ܣܰܝܦܶܗ ܠܳܛܶܫ ܘܩܶܫܬܶܗ ܡܳܬܰܚ (Ps. 7,13) ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܒܰܡܦܰܪܫܽܘ ܠܬܶܢܘܰܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܚܶܡ. ܐܰܝܟ ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܬܽܘܒܽܘܢ ܠܳܐ ܬܺܚܽܘܢ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܒܰܣܒܺܝܣܽܘ. ܬܶܢܘܰܝ ܥܳܒܶܕ ܦܫܺܝܛܬܳܐ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܳܠܰܬܳܝܬܳܐ ܠܶܗ ܢܳܩܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܢܝܰܩܪܰܢܝ ܐܶܝܰܩܪܺܝܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܒܰܡܦܰܪܫܽܘ. ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܡܰܥܶܠ ܕܶܟܪܳܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܳܠܰܬܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܶܗ ܢܳܩܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܢ ܗܽܘ ܢܝܰܩܪܰܢܝ ܐܶܝܰܩܪܺܝܘܗܝ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܣܛܽܘܟܺܝ̈ܩܳܝܶܐ ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪܳܐ ܒܶܝܬ

 ܒܶܝܬ ܐܶܣܳܪܳܐ. ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܣܶܦܬܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܒܰܙܢܳܐ ܒܕܽܘܠܳܝܳܐ ܕܗܽܘ ܦܛܽܘܛܺܝܩܳܝܳܐ ܥܰܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܳܐܠܳܐ. ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܒܺܝ ܒܳܟ ܒܶܗ. ܐܰܘ ܩܪ̈ܺܝܚܶܐ ܐܰܝܟ ܒܺܐܝܕܳܐ ܒܪܶܓܠܳܐ. ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ ܥܳܐܠܳܐ ܒܪܰܡ ܒܰܡܡܰܨܥܽܘܬ ܕܳܠܰܬ. ܐܰܝܟ ܒܰܕܪܰܚܡܶܗ ܢܰܚܡܶܗ. ܘܰܒܕܰܐܟܪܶܝܗ ܢܰܟܪܶܝܗ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ ܡܥܰܬܕܳܢܳܝܰܬ ܥܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܶܝܬ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܚܰܘܺܝܢܰܢ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܠܕܰܒܺܝܩܽܘܬܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܠܳܚܡܳܐ ܒܶܝܬ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Lev. 13,2). ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܬܶܗܘܶܐ ܒܡܶܫܟܳܐ ܕܒܶܣܪܶܗ ܫܽܘܡܬܳܐ ܕܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܟܰܕ ܬܶܕܒܰܩ ܫܽܘܡܬܳܐ ܒܡܶܫܟܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 8,27). ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܕܰܝܘܳܐ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܗܳܢܰܘ ܕܕܰܒܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܕܰܝܘܳܐ. ܠܳܚܡܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܠܕܺܝܠܳܝܽܘܬ ܕܰܒܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܒܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 1,48). ܕܚܳܪ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܐܡܬܶܗ. ܟܶܐܡܰܬ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬ ܚܰܘܪܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܚܳܫܽܘܫܳܐ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܐܡܬܳܐ ܕܶܒܩܰܬ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܕܰܒܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܓܫܺܝ̈ܡܶܐ ܗܳܘ̇ܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܠܳܐ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ. ܗܳܝ̇ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܣܳܡܶܬ ܐܶܢܶܝܢ ܠܠܽܘ̈ܚܶܐ ܒܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ (Deut. 10,5). ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠ̈ܰܝ ܦܽܘܡܝ. ܘܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ ܦܽܘܬܳܠܳܐ ܘܥܽܘܩܳܡܳܐ (Pr. 8,8). ܗܳܘ̇ܝܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܦܶܚܡܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܐܰܘ ܕܰܙܢܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܢܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܗܰܘ̇ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܩܰܪܶܒܘ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܚܽܘ̈ܕܳܬܶܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܫܚܽܘܗܝ (Num. 7,10). ܘܒܰܫܢܰܬ ܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܛܺܝܒܶܪܺܝܽܘܣ ܩܶܣܰܪ (Luc. 3,1). ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܣܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܬܘܶܝܟ ܢܰܦܫܳܟ (Pr. 5,11). ܘܰܒܪܰܒܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܢܳܢ ܘܰܕܩܰܝܳܦܳܐ (Luc. 3,2)

 ܨܶܡܚܳܐ ܠܳܚܡܳܐ ܕܶܝܢ ܒܶܝܬ܆ ܘܰܠܡܰܘܡܳܬܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 26,63). ܘܰܥܢܳܐ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܰܘܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܒܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܰܢ ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐ‎‎ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܕܶܝܢ ܒܶܝܬ܆ ܐܳܦ ܐܽܘܪܓܰܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܡܰܨܥܳܐ ܒܶܝܬ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܡܶܬܥܰܒܕܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܥܶܫܦܳܐ ܘܡܰܣܳܪܳܐ ܡܢܰܓܰܪ ܢܰܓܪܳܐ. ܘܒܰܐܪܙܰܦܬܳܐ ܘܣܰܕܳܢܳܐ ܡܰܩܰܝܢܰܢ ܩܰܝܢܳܝܳܐ ܘܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܡܢܳܐ. ܗܳܝ̇ ܕܰܒܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܥܒܶܕܘ ܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܶܗ ܗܳܢܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܶܝܬ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܬܥܰܒ̈ܕܳܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܶܗ ܐܶܬܡܰܨܰܥܘ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܕܶܝܢ ܒܶܝܬ ܘܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܦܬܺܝ̈ܟܶܐ. ܣܽܘܟܳܠ ܒܝܰܕ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Deut. 8,3) ܕܰܢܚܰܘܶܝܟ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܳܝܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܰܦܶܩ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܳܝܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܒܝܰܕ ܠܰܚܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܘܣܽܘܟܳܠ ܐܰܝܟ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 36,6) ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟ ܫܡܰܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܰܘܪܒܺܝܢ ܘܰܪܘܺܝܚܺܝܢ ܘܠܳܐ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܣܽܘܟܳܠ ܡܶܢ. ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܓܒܺܝܠܬܳܟ ܘܰܒܨܰܠܡܳܐ ܕܨܳܪܰܬ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܓܒܺܝܠܬܳܟ ܘܡܶܢ ܨܰܠܡܳܟ.

 ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܘ̇ܝܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܣܽܘܟܳܠ ܩܕܳܡ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܥܺܝܢ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Lev. 10,3). ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܒܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝ ܐܶܬܩܰܕܰܫ. ܘܰܩܕܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܶܫܬܰܒܰܚ. ܘܬܽܘܒ. ܘܶܐܫܬܰܒܰܚ ܒܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܒܡܰܪ̈ܟܒܳܬܶܗ ܘܰܒܦܰܪ̈ܳܫܰܘܗܝ (Ex. 14,17) ܗܳܢܰܘ ܠܥܺܝܢ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܠܥܺܝܢ ܚܰܝܠܶܗ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (9,15). ܢܶܫܩܽܘܠ ܫܶܡܝ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܒܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܠܡܶܛܥܰܢ ܫܶܡܝ ܩܕܳܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ.

    ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܣܽܘܟܳܠ ܥܰܡ. ܫܺܝܪܰܬ ܫܺܝܪ̈ܺܝܢ. ܒܢܰܝ̈ ܐܶܡܝ ܐܶܬܟܰܬܫܘ ܒܺܝ (Cant. 1,5) ܗܳܢܰܘ ܥܰܡܝ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 6,38). ܒܺܝܪܰܚ ܬܶܫܪܺܝ ܐ̱ܚܪܳܝ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܰܪܚܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܫܠܶܡ ܒܰܝܬܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܶܗ ܗܳܢܰܘ ܥܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܶܗ.

  ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܒܶܝܬ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 91,8). ܒܦܽܘܪܥܳܢܗܽܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܬܶܚܙܶܐ ܗܳܢܰܘ ܦܽܘܪܥܳܢܗܽܘܢ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܒܶܗ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܒܗܰܘ̇ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܗܰܓܰܓ ܗܳܢܰܘ ܒܛܽܘܪܳܐ ܗܰܘ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܗ̇ ܠܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܶܫܬܰܢܝܳܐ ܒܡܰܡܠܠܳܐ ܥܝܳܕܳܢܳܝܳܐ ܒܶܝܬ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܥܶܙܰܩܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܥܳܐܠܳܐ ܒܨܶܒܥܳܐ. ܘܣܽܐܘܢܳܐ ܐܰ‎ܠܺܝܨܳܐ ܠܳܐ ܥ̇ܳܐܶܠ ܒܪܶܓܠܳܐ ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܨܶܒܥܳܐ ܥܳܐܠܳܐ ܒܥܶܙܰܩܬܳܐ ܘܠܰܘ ܥܶܙܰܩܬܳܐ ܒܨܶܒܥܳܐ. ܘܪܶܓܠܳܐ ܥܳܐܠܳܐ ܒܣܽܐܘܢܳܐ. ܠܳܐ ܣܽܐܘܢܳܐ ܒܪܶܓܠܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܒܫܶܡ ܒܰܪ܆ ܡܶܬܚܰܠܦܳܐ ܒܶܝܬ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Deut. 24,14 suiv). ܠܳܐ ܬܶܛܠܽܘܡ ܐܰܓܪܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܰܕܒܳܝ̇ܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܪ ܝܰܘܡܶܗ ܗܰܒ ܠܶܗ ܐܰܓܪܶܗ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ. ܡܰܬ̈ܠܶܐ (12,16). ܣܰܟܠܳܐ ܒܰܪ ܝܰܘܡܶܗ ܡܰܘܕܰܥ ܪܽܘܓܙܶܗ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܫܳܛܝܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܪܽܘܓܙܶܗ. ܝܰܘܢܳܢ (4,10). ܕܒܰܪ ܠܺܠܝܶܗ ܝܥܳܐ ܘܒܰܪ ܠܺܠܝܶܗ ܝܺܒܶܫ. ܗܳܪܟܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܗܰܘ̇ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܠܺܠܝܳܐ. ܘܒܰܪ ܠܺܠܝܶܗ ܐܶܒܰܕ ܐܳܡܰܪ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܬܢܰܣܒܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ. ܕܶܐܠܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܢܺܝܫܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 41,40). ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܝܰܘܣܶܦ. ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܳܟ ܢܶܣܰܒ ܕܺܝܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܝ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܐܺܪܰܒ ܡܶܢܳܟ ܗܳܢܰܘ ܒܟܽܘܪܣܝܳܐ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܒܪܰܡ ܒܟܽܘܪܣܝܳܐ ܐܶܬܥܰܠܶܐ ܡܶܢܳܟ ܐܶܢܳܐ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕܳܠܰܬ

  ܕܳܠܰܬ ܐܶܣܳܪܳܐ. ܒܰܙܢܳܐ ܒܕܽܘܠܳܝܳܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܠܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܘܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܒܪܰܡ ܐܳ‎ܠܨ̈ܳܝܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܢܳܩܦܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 3,11). ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡ̇ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܆ ܕܡܶܕܶܡ ܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܰܝܢ ܡܰܣܗܕܺܝܢܰܢ. ܘܬܽܘܒ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܫܰܪܟܳܐ ܒܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܕܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ (Luc. 8,10). ܘܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܕܥܰܠ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܣܳܡ ܐܺܝܕܶܗ ܘܰܐܣܺܝ (Marc. 6,5). ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܡܰܥܰܠܬܳܗ̇ ܥܰܠ ܫܶܡ ܡܶܕܶܡ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܥܰܠܬܳܗ̇ ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܰܝ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܘܰܚܙܰܝܢ. ܘܶܐܣܳܪ̈ܰܝ ܟܰܕ ܘܥܰܠ. ܘܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܐܳ‎ܠܨ̈ܳܝܶܐ ܐܶܡܰܪܢܰܢ. ܒܕܰܠܣܶܩܠ̈ܳܢܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܓܶܝܪ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܢܳܩܽܘܦܳܐ ܠܡܶܩܰܦ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܒܺܝܩܽܘܬ ܡܶܕܶܡ ܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܳܒܕܳܐ. ܕܳܠܰܬ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬ ܡܶܕܶܡ ܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܓܳܡܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܘܝܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ (Luc. 4,5). ܘܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܚܰܘܝܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ ܐܰܪܥܳܐ. ܒܠܥܳܕ ܕܳܠܰܬ. ܐܶܠܳܐ ܓܕܺܝܡܳܐ ܟܒܰܪ ܢܶܗܘܶܐ ܗܰܘ̇ ܕܡܰܠܘܰܬ. ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܡܰܠܟܽܘܬ ܟܽܠ ܥܳܠ̈ܡܺܝܢ (Ps. 145,13). ܘܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬ ܕܟܽܠ ܥܳܠ̈ܡܺܝܢ ܒܕܳܠܰܬ. ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬ ܠܳܐ ܓܕܺܝܡܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܺܝܬܽܘܬ ܕܳܠܰܬ ܐܰܢܰܢܩܳܝܳܐ. ܘܰܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬ ܓܕܺܝܡܳܐ ܠܰܝܬܳܝܽܘܬܳܗ̇.

  ܨܶܡܚܳܐ ܒܠܳܐ ܓܕܺܝ̈ܡܶܐ ܟܰܕ ܟܽܠ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܒܕܳܠܰܬ ܗܳܘܝܳܐ. ܠܳܐ ܐܳ‎ܠܨܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܕܳܠܰܬ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܒܰܕܦܰܪܨܽܘܦܳܝܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܐܪܙܳܐ ܕܳܠܰܬ. ܐܰܝܟ ܐܶܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܐ‎ܠܳܗ̈ܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ (Ps. 82,6) ܘܰܒܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܦܪܽܘܛܶܣܺܝܣ ܡܳܐ ܕܠܰܘ ܦܰܪܨܽܘܦܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܩܰܢܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ. ܕܬܶܬܥܰܦܰܦ ܕܳܠܰܬ ܐܳ‎ܠܨܳܐ. ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܕܢܰܫܩܶܝܟܽܘܢ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܕܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ (Marc. 9,41). ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܕܰܥܡܳܕܰܐ ܗ̱ܘ ܥܺܐܕܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܕܺܝܠܶܗ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܺܐܕܳܐ

  ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܦܽܘܬ ܒܽܘܚܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܡܰܦܰܩܬܳܐ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ (Joa. 19,24) ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܢܶܦܶܣ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܕܰܕܡܰܢܽܘ ܬܶܗܘܶܐ. ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܕܳܠܰܬ. ܝܰܬܺܝܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܡܰܦܰܩܬܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܢܶܦܶܣ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܦܰܣ ܕܡܰܢܽܘ ܬܶܗܘܶܐ. ܒܰܚܕܳܐ ܕܳܠܰܬ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 47,10). ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܽܘܚܕܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (3,21.23). ܕܬܰܩܺܝ̈ܦܳܢ ܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܬܥܰܩܶܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܣܰܓܺܝ ܡܶܢܳܟ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܳܟ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Marc. 10,14) ܕܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Phil. 3,18). ܕܰܕܒܶܣܬܰܪܝ ܛܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܠܗܳܢܶܝܢ ܕܒܶܣܬܪܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܕܣܽܘܣܝܳܐ ܘܰܕܬܰܘܪܳܐ ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܠܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܺܝܬ ܕܰܕܝܰܘܡܳܐ ܝ̇ܳܨܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܘܺܐܝܬ ܕܰܕܢܽܘܓܪܳܐ ܪܳܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܕܳܠܰܬ ܓܶܝܪ ܒܰܥܠܳܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܡܰܥܠܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܐܘ ܡܶܐܣܰܪ ܐܳܣܪܳܐ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܒܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܥܗܺܝܕ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܳܐܟܶܠ ܦܰܓܪܝ ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ܇ ܒܺܝ̇ ܡܩܰܘܶܐ ܘܶܐܢܳܐ ܒܶܗ (Joa. 6,56). ܐܰܘ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܡܺܝܙ. ܐܰܝܟ ܘܟܽܠ ܕܝܰܗܒ ܠܺܝ ܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕ ܡܶܢܶܗ (Joa. 6,37) ܗܳܢܰܘ ܕܝܰܗܒ ܠܺܝ ܐܳܒܝ. ܐܰܘ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܡܰܩܦܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Deut. 18,11). ܘܰܕܫܳܐܶܠ ܡܶܢ ܙܰܟܽܘܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܝܰܕܽܘ̈ܥܶܐ ܗܳܢܰܘ ܗܰܘ̇ ܐܰܘ ܡܰܢ. ܐܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܳܐܶܠ. ܐܰܘ ܥܶܠܬܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܘܠܳܗ̇ ܐܳ‎ܠܨܳܐܺܝܬ ܢܳܩܶܦ ܐܰܝܟܰܢܳܐ. ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܐܰܒܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܒܳܐ (Joa. 6,57). ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܘܡܰܢܽܘ ܐܰܢ̱ܬ ܕܢܶܬܶܠ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܰܕܪܽܘܢ (Joa. 11,42). ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܶܠ. ܘܡܶܛܽܠ ܟܶܢܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ( Joa. 11. 42) ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܕܰܐܢ̱ܬ ܫܰܕܰܪܬܳܢܝ.

  ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܓܳܕܫܳܐ ܕܳܐܦ ܕܳܠܰܬ ܐܰܝܟܰܢܳܝܬܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܢܶܬܟܰܝ̈ܢܳܢ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (2,1). ܩܽܘܡ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܐܶܡ̇ܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܒܘܰܐܘ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܡܶܬܟܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܕܳܠܰܬ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (51,19). ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܛܝ̈ܶܟܝ ܗܳܢܰܘ ܕܡܰܛܝ̈ܶܟܝ. ܟܶܐܡܰܬ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪܳܐ ܘܰܐܘ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܥܳܛܽܘ̈ܦܶܐ

  ܥܶܣܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܕܒܗܽܘܢ ܗܳܘܶܐ ܥܛܽܘܦܝܳܐ. ܘܰܐܘ. ܐܳܦ. ܟܶܢ. ܐܺܝܛܰܐ. ܬܽܘܒ. ܥܕܰܡܳܐ. ܐܳܘ. ܐܶܠܳܐ. ܒܪܰܡ. ܘܳܐܬܽܘܬܳܐ ܘܰܐܘ ܪܺܝܫܰܬ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܥܳܛܽܘ̈ܦܶܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ. ܒܰܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܳܚܡܳܐ. ܘܠܰܘ ܟܰܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܚܡܳܐ ܠܳܚ̇ܡܺܝܢ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ. ܟܰܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܺܐܬܶܐ ܩܕܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܐܶܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܶܐܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܘܟܰܕ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ. ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܰܒܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢ ܡܶܬܚܰܘܝܳܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܰܪܟܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܘܰܐܘ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܐܘ. ܐܳܦ. ܟܶܢ. ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܟܢܺܝܫܽܘܬ ܡܶܬܥܰܛܦܳܢܳܐ ܘܥܳܛܽܘܦܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܠܳܚܡܺܝܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ. ܐܶܬܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܐܢܕܪܶܐܳܘܣ. ܬܪܶܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܒܣܽܘܟܳܠ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢ ܬܺܐܡܰܪ. ܐܶܬܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܢ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ. ܢܦܰܩ ܝܽܘܕܳܐ ܘܥ̣ܰܠ ܡܰܬܺܝܰܐ. ܬܪܶܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܺܝܢ ܒܰܗܘܳܝܳܐ ܡܫܰܘܬܶܦ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܳܦ ܐܰܢܕܪܶܐܳܘܣ. ܐܰܘ ܟܶܢ ܐܰܢܕܪܶܐܳܘܣ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܐܳܦ ܐܶܙܰܠ ܐܰܘ ܟܶܢ ܐܶܙܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܦܰܩ ܝܽܘܕܳܐ ܐܳܦ ܥ̣ܰܠ ܡܰܬܺܝܰܐ. ܐܰܘ ܟܶܢ ܥܰܠ ܡܰܬܺܝܰܐ. ܘܟܶܕ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܗܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܐ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢܰܢ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܐܘ ܡܰܢ ܠܰܟܢܺܝܫܽܘܬܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܡܰܐܪܙܳܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܝܳܗܽܘܒܽܘܬ ܩܰܕܡܳܝܽܘܬܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܡܶܬܶܥܗܶܕ. ܐܳܦܠܳܐ ܗܘܳܝܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܘܰܗܦܳܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܫܘܶܝܢ. ܒܕܰܬܪܺܝܨܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܐܶܬܬܰܠܡܰܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܫܶܡܥܽܘܢ. ܐܳܦܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕ. ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ ܬܽܘܒ ܘܗܳܝ̇ ܕܶܐܬܰܘ ܠܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܳܦܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܬܳܐ. ܘܰܪܗܶܛ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܳܦܶܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܡܰܬܰܝ (10,3). ܬܳܐܘܡܰܐ ܘܡܰܬܰܝ ܐܰܡܺܝܪ. ܘܰܕܩܰܕܺܡܝܽܘܬ ܥܽܘܗܕܳܢ ܬܳܐܘܡܰܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܠܬܳܐܘܡܰܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܽܘܬ ܥܽܘܗܕܳܢ ܡܰܬܰܝ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܠܡܰܬܰܝ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܡܰܪܩܽܘܣ ܘܰܕܠܽܘܩܳܐ ܣܳܗܕܺܝܢ. ܕܰܩܕܳܡ ܬܳܐܘܡܰܐ ܠܡܰܬܰܝ ܣܳܡܘ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܐܳܦ. ܘܟܶܢ. ܠܰܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘ ܠܳܚ̇ܡܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܗܘܳܝܶܗ ܕܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܬܽܘܗܳܝܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܘܟܶܢ ܬܽܘܗܳܝܳܐ ܡܰܥܶܠ. ܗܰܘ ܡܰܢ. ܐܰܝܟ ܚ̈ܰܒܠܶܐ ܢܦܰܠܘ ܠܺܝ ܒܛܰܪ̈ܩܶܐ ܐܳܦ ܝܳܪܬܽܘܬܝ ܫܶܦܪܰܬ ܠܺܝ (Ps. 16,6). ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ. ܨܰܝܳܪ ܟܽܠܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕܰܡܬܳܐ. ܛܰܦܶܣ ܓܰܒܪܳܐ. ܟܶܢ ܡܶܢ ܐܶ‎ܠܥܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢܶܗ ܬܰܩܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܬܽܘܩܳܢܺܝ̈ܢ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܐܰܪܶܙ ܗܳܪܟܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܟܶܢ. ܐܺܝܛܰܐ. ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦ. ܐܰܢܛܽܘܢ. ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܡܶܢ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܺܝܛܰܐ ܘܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܬܽܘܒ. ܬܽܘܗܳܝܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܽܘܗܳܝ ܟܶܢ ܘܺܐܝܛܰܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 26,42.44)  ܬܽܘܒ ܐܶܙܰܠ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܨܰܠܺܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܘܶܐܙܰܠ ܬܽܘܒ ܨܰܠܺܝ ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ.

  ܗܦܳܟܬܳܐ ܠܡܰܢ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܠܳܚܶܡ ܠܰܥܛܽܘܦܝܳܐ. ܒܰܕܒܫܽܘܪܳܝ ܡܰܡܠܠܳܐ ܢܳܦܶܠ. ܐܰܝܟ ܬܽܘܒ ܝܶܫܽܘܥ ܕܺܝܠܝ ܘܬܽܘܒ ܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܘܶܐܣܳܪܳܐ ܕܰܥܛܽܘܦܝܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܡܶܬܥܰܛܦܳܢܳܐ ܠܥܳܛܽܘܦܳܐ ܘ̇ܳܠܶܐ ܕܢܶܬܡܰܨܰܥ܆ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢܰܢ. ܐܳܦܶܢ ܩܰܕܡܳܝ ܗ̱ܘ̣ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܥܽܘܗܕܳܢ ܬܽܘܒ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝ ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܒܥܺܐܕܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܩܰܕܶܡ ܐܶܫܬܰܡܰܫ. ܬܽܘܒ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܬܥܰܛܦܳܢܳܐ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܥܳܛܽܘܦܳܐ ܡܡܰܨܰܥ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܥܕܰܡܳܐ. ܐܳ‎ܠܨܳܐ ܒܶܗ ܕܰܡܢܳܬܳܐ ܡܶܢ ܡܶܬܥܰܛܦܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܳܛܽܘܦܳܐ. ܕܪܰܒܳܐ ܐܰܘ ܕܰܙܥܽܘܪܝܳܐ. ܗܳܝ̇ ܡܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܠܟܽܠܢܳܫ ܫܰܥܒܶܕ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܕܶܐܬܟܰܢܺܝ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܠܦܺܝܠܳܘܣܽܘ̈ܦܶܐ ܣܛܳܘܐܺܝ̈ܩܽܘ ܘܶܐܦܺܝܩܽܘܪ̈ܽܘ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܐܺܝܠ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ܆ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܠܽܘܦܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܒܶܐܣܬܳܐ (I Reg. 4,33)

  ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܪܶܥܝܳܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܕܰܚܛܳܐ ܒܩܽܘܪܺܝܢܬܽܘܣ. ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ܁ ܐܰܝܕܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܶܝܬ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܡܶܫܬܰܡܗܳܐ! ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܒܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܰܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. (I Cor. 5,1) ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܪܽܘܘܪܳܒܳܐ ܘ̇ܳܠܶܐ ܠܡܶܡܢܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܕܒܰܐܢ̱ܬܰܬ ܐܰܒܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܪܰܒܳܐ ܒܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܘ. ܡܚܰܝܢܽܘܬ ܫܰܪܒܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܦܳܫܚܰܝ̈ ܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܥܳܒܶܕ ܒܰܥܛܽܘܦܝܳܐ. ܘܰܠܬܽܘܢܳܝܳܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܫܽܘܐܳܠܳܐ ܠܳܚܶܡ. ܒܬܽܘܢܳܝܳܐ ܡܰܢ ܡܶܬܦܰܫܟܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ. ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܦܳܪܶܣ. ܬܳܐܘܡܰܐ ܬܰܠܡܶܕ. ܐܰܘ ܐܰܕܰܝ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܬܰܠܡܶܕ. ܘܳܐܦܶܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܠܳܐ ܬܰܠܡܶܕ. ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܓܒܺܝܬܳܐ ܡܚ̇ܰܘܶܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܰܟܢܳܬܳܟ. ܐܶܬܪܕܰܝ ܒܰܓܪܰܡܰܛܺܝܩܺܝ ܐܰܘ ܒܠܽܘܓܺܝܩܺܝ. ܘܺܝܠܰܦ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܡܰܚܳܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܫܽܘܐܳܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 11,2 suiv). ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ: ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܕܰܪ ܒܝܰܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܗܰܘ̇ ܕܳܐܬܶܐ. ܐܰܘ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܗ̱ܘ̣ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ. ܒܪܰܡ. ܚܶܪܝ݂ܳܝ݂ܽܘܬ݂ ܥܳܛܽܘܦܳܐ ܘܡܶܬܥܰܛܦܳܢܳܐ ܡܣܰܟܠܺܝܢ. ܘܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܒܗܳܝ̇ ܕܠܳܐ܆ ܓܳܠܶܙ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ̇ ܡܳܐ ܕܰܠܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܩܶܦ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ. ܦܶܓܥܶܬ ܒܺܐܝܣܚܳܩ ܠܳܐ ܒܰܐܚܽܘܗܝ. ܘܶܐܠܳܐ ܥܰܡ ܗܳܝ̇ ܕܓܳܠܶܙ ܠܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ̇ ܡܳܐ ܕܰܠܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܩܶܦ. ܡܰܩܶܦ ܐܳܦ ܠܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܗܰܘ̇ ܡܳܐ ܕܰܠܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܓܳܠܶܙ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ. ܦܶܓܥܶܬ ܒܺܐܝܣܚܳܩ ܐܶܠܳܐ ܒܰܐܚܽܘܗܝ ܠܳܐ ܦܶܓܥܶܬ. ܘܠܳܐ ܦܶܓܥܶܬ ܒܺܐܝܣܚܳܩ ܐܶܠܳܐ ܒܰܐܚܽܘܗܝ ܦܶܓܥܶܬ. ܘܰܐܝܟ ܐܶܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܪܰܡ. ܥܰܡ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܒܪܰܡ ܝܰܬܺܝܪܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪܳܐ ܠܳܡܰܕ

ܠܳܡܰܕ. ܐܳܦ ܗܳܝ ܡܶܢ ܬܰܘܣ̈ܦܳܬܳܐ ܒܕܽܘ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܰܠܒܶܝܬ ܫܳܘܝܳܐ ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܽܘ̈ܫܳܒܳܝܶܐ ܘܰܩܪ̈ܺܝܚܶܐ ܕܠܳܐ ܡܡܰܨܥܽܘ. ܘܰܠܡ̈ܶܠܶܐ ܒܡܶܨܥܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܕܫܳܡܥܺܝܢ (Luc. 6,27) ܘܠܰܕܡܳܚܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܦܰܟܳܟ܆ ܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ (Luc. 6,29)

  ܨܶܡܚܳܐ ܟܰܕ ܒܰܦܬܺܝܟܽܘܬ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܢܳܦܠܳܐ ܠܳܡܰܕ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܒܝܽܘܒܳܠܳܐ ܕܰܥܒܳܕܳܐ. ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܚܳܫܽܘܫܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܛܒܺܝܒܳܐ. ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܗܽܘ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܐܰܘ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ. ܐܰܝܟ ܙܶܠ ܐܶܡܰܪ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܢܫܰܕܰܪ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܶܗ (Ex. 6,11). ܐܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܘܰܦܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܘܰܫܩܰܠܬ݂ܰܢܝ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܐܝܬܝܰܬ݂ܰܢܝ ܠܬܰܪܥܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܚ̇ܳܐܰܪ ܠܡܰܕܢܚܳܐ (Ezech. 11,1). ܐܰܘ ܡܽܘܠܳܝ ܙܰܒܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܘܰܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܘܶܐܬܰܘ ܠܡܶܓܙܪܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ (Luc. 1,59)

  ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܣܽܘܟܳܠ ܒܶܝܬ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 73,14). ܘܰܗܘܺܝܬ ܠܰܡܚܽܘܬܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܝ ܠܨܰܦܪܳܐ ܗܳܢܰܘ ܒܰܡܚܽܘܬܳܐ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܡܢܰܓܕܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܝ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܬܽܘܒ. ܐܰܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܕܠܳܐ ܐܶܕܡܰܟ ܠܡܰܘܬܳܐ (Ps. 13,4) ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܐܶܕܡܰܟ ܒܡܰܘܬܳܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 2,7). ܘܰܢܦܰܚ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܢܫܰܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܠܰܢܦܶܫ ܚܰܝܳܐ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܒܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ. ܘܢܶܡܚܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܒܟܺܐܦܳܐ ܘܢܶܦܶܠ ܠܡܰܪܥܳܐ (Ex. 21,18) ܗܳܢܰܘ ܒܡܰܪܥܳܐ. ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (45,2). ܘܪܰܒܝܶܗ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܬܰܩܦܶܗ ܠܕܰܚܠܽܘ̈ܠܺܝܢ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܘܰܐܘܪܒܶܗ ܒܕܶܚܠ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܶܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܕܽܘܟܰܬ ܐܰܝܟ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (1,31). ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܽܘܫܢܗܽܘܢ ܠܰܣܪܳܩܬܳܐ. ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܒܠܶܨܽܘܨܺܝܬܳܐ. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܩܰܢܝܳܐ ܕܟܶܬܳܢܳܐ. ܘܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܦܪܰܚܪܽܘܚܺܝܬܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 3,5). ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܪܡܳܐ ܠܫܰܦܝܳܐ. ܘܰܐܬܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (33,9). ܘܰܗܘܳܐ ܫܳܪܽܘܢܳܐ ܐܰܝܟ ܦܩܰܥܬܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (PS. 107,35). ܕܰܥܒܰܕ ܡܰܕܒܪܳܐ ܠܶܐܓ̈ܡܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟ ܐܶܓ̈ܡܶܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ̇ ܕܰܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ (Ps. 107,33) ܥܒܰܕ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܕܒܪ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (II 7,1). ܡܚܳܪ ܠܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܣܰܐܬ݂ܳܐ ܕܰܢܫܺܝܦܳܐ ܒܣܰܠܥܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ (51,25). ܘܶܐܥܒܕܳܟ ܠܛܽܘܪܳܐ ܝܰܩܺܝܕܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟ ܛܽܘܪܳܐ ܝܰܩܺܝܕܳܐ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (7,21). ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ ܒܰܪ̱ܬ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܪܰܒܝܰܬܶܗ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܪܳܐ. ܦܰܘܠܽܘܣ (Hebr. 1,5). ܐܶܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܰܒܪܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟ ܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ.

    ܨܶܡܚܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܥܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܛܽܠ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 1,14 suiv). ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܰܠܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܠܰܫ̈ܢܰܝܳܐ. ܘܰܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܢܰܢܗܪܽܘܢ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 8,13). ܘܰܒܢ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܕܒܰܪ܆ ܠܙܰܩܳܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܛܰܚܳܢ̈ܳܬܳܐ ܘܠܰܐܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗ̈ܘܳܝܢ ܠܶܗ ܙܰܩܳܪ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 135,7). ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܠܡܶܛܪܳܐ ܥܒܰܕ. ܘܡܰܬܩܰܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܠܕܺܝܢܳܐ (Ps. 9,8) ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܡܶܛܪܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܺܝܢܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (comp. Joa. 18,37). ܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܺܝܬ ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ. ܦܰܘܠܽܘܣ (I Cor. 5,5). ܘܬܰܫܠܡܽܘܢܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܦܓܪܶܗ ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܐܰܒܕܳܢܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (38,17). ܗܳܐ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܪܘ ܠܺܝ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܫܠܳܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܺܝ ܗܳܫܳܐ ܡܶܪܰܬ ܠܺܝ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܗܳܟܰܢ ܐܳܡ̇ܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ. ܠܡܳܢܳܐ ܬܳܩܠܺܝܬܽܘܢ ܟܶܣܦܳܐ ܕܠܳܐ ܠܠܰܚܡܳܐ. ܘܠܶܐܰܘܬܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܠܡܶܣܒܰܥ (Is. 55,2) ܗܳܢܰܘ ܠܰܚܡܟܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܠܣܰܒܥܟܽܘܢ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܥܕܰܡܳܐ. ܫܰܦܛܶܐ (5,18). ܙܒܽܘܠܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܕܚܰܣܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ. ܘܗܽܘ ܠܶܗ ܡܚܰܣܶܕ. ܕܕܰܡ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܣܰܕ. ܘܰܐܝܟ ܡܶܢ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Deut. 18,11). ܕܫܳܐܶܠ ܠܡܺܝܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܡܺܝܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܩܪܳܚ. ܘܦܰܝܣܟܳܝ̇ ܘܽܐܘܟܳܡ ܒܚܶܘܳܪ̈ܳܬܳܐ ܓܢܺܝܒܰܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝ (Gen. 30,33) ܗܳܢܰܘ ܡܶܢܝ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 15,17). ܟܡܳܐ ܗܳܫܳܐ ܐܰܓܺܝܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܒܶܝܬ ܐܳܒܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܠܗܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܠܟܰܦܢܝ ܐܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܟܰܦܢܝ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܥܶܠܰܬ܆ ܠܳܐ ܫܰܠܝܰܬ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܠܰܡܢܰܫܳܩܽܘ  (Luc. 7,45) ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܢܽܘܫܳܩ ܪ̈ܶܓܠܰܝ. ܘܰܐܝܟ ܠܘܳܬ. ܪܥܽܘܬ (1,15). ܗܳܐ ܝܺܒܰܡܬܶܟܝ ܗܶܦܟܰܬ ܠܥܰܡܳܗ̇ ܘܰܠܒܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܗ̇. ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܘܰܠܘܳܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 134,2). ܐܰܪܺܝܡܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܠܩܽܘܕܫܳܐ ܗܳܢܰܘ ܠܘܳܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܗܳܘܝܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܡܩܰܠܣܳܢܺܝܬܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܐܳܘ ܠܪܰܒܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܠܪܶܚܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܠܚܶܘܳܪ̈ܳܬܳܐ. ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܠܗܰܝܟܠܳܐ. ܠܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܠܡܰܘܪܬܳܢܳܐ. ܠܝܳܪܽܘܬܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܠܳܡܰܕ. ܙܰܒܢܳܢܳܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܽܘܠܳܝ ܙܰܒܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܟܰܝܢܳܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܐܰܝܟ ܘܰܗܘܳܐ ܠܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ (Gen. 7,10). ܗܳܢܰܘ ܒܳܬܰܪ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܢܽܘܚ ܕܡܶܟܳܐ ܠܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ (comp. Gen. 7,4). ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (comp. Marc. 2,1). ܘܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܰܟܦܰܪܢܰܚܽܘܡ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܫܰܢܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܐܣܰܬ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܢܳܝܗܝ ܠܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ (I Reg. 6,37 suiv) ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ ܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܰܬܠܳܬܰܥܶܣܪ̈ܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ (I Reg. 7,1) ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 2,20). ܠܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܫܶܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܬܒܢܺܝ ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܒܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܗܳܢܰܘ ܒܳܬܰܪ ܣܬܽܘܪܝܶܗ ܡܩܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ.

    ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܬܟܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܗܳܝ ܠܳܡܰܕ. ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (7,17). ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܪܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܪܶܡܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܗܳܢܰܘ ܪܶܡܬܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 6,70). ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܶܢܳܐ ܓܒܺܝܬܟܽܘܢ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܗܳܢܰܘ ܬܪܶܥܣܰܪ. ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܠܳܡܰܕ ܗܳܝ̇ ܕܶܐܗܘܶܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ (Hebr. 1,5) ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܒܡܰܦܩܳܢܳܐ (6,7). ܐܶܣ̇ܰܒܟܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܗ̇ܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܕܠܳܐ ܠܳܡܰܕ ܐܰܡܺܝܪܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܒܫܶܡ ܝܳܬ ܡܶܬܚܰܠܦܳܐ ܠܳܡܰܕ. ܩܽܘܗܠܰܬ (2,3). ܘܗܶܦܟܶܬ ܐܶܢܳܐ ܕܶܐܫܰܝܶܫ ܝܳܬ ܠܶܒܝ. ܘܝܳܬ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܝܳܬ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܳܐܶܢ (Eccl. 3,17) ܗܳܢܰܘ ܠܠܶܒܝ. ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܝ̇ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܒܪܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܝܳܬ ܫܡܰܝܳܐ ܘܳܝܬ ܐܰܪܥܳܐ (Gen. 1,1) ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܒܪܺܝܫܳܐ ܥܒܰܕ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܐܪܥܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܬܢܰܣܒܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܚܽܘܫܳܒܳܐ ܗܳܝ ܠܳܡܰܕ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܛܰܫܶܝܢܝ ܒܣܶܬܳܪܶܗ (Ps. 27,5). ܘܰܬܚܰܘܶܝܢܝ ܐܽܘܪܚܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ (Ps. 16,11). ܘܕܽܘܢܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ (Ps. 7,9) ܗܳܢܰܘ ܢܛܰܫܶܐ ܠܺܝ. ܘܰܬܚܰܘܶܐ ܠܺܝ. ܘܕܽܘܢ ܠܺܝ. ܘܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܢܶܬܒܰܪ ܠܟܽܘܢ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܦܰܨܶܐ (Ps. 50,22). ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Deut. 15,18). ܒܰܐܓܪܳܐ ܕܰܐܓܺܝܪܳܐ ܦܰܠܚܳܟ ܫܶܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗܳܢܰܘ ܦܠܰܚ ܠܳܟ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܶܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ (Gen. 27,35) ܘܫܰܒܩܶܗ ܠܒܳܫܶܗ ܒܺܐܝܕ̈ܶܝܗ̇ ܘܰܥܪܰܩ (Gen. 39,12). ܘܕܰܒܪܳܗ̇ ܥܳܢ̈ܳܐ ܠܡܰܕܒܪܳܐ (Ex. 3,1). ܘܒ̣ܰܙܩܳܗ̇ ܕܶܩܬܶܗ (Ex. 32,20). ܘܰܡܠܰܘ ܐܶܢܶܝܢ ܣܦܺܝ̈ܢܶܐ (Luc. 5,7). ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܟܶܣܦܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ (Matth. 27,5) ܗܳܢܰܘ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ. ܠܰܠܒܳܫܶܗ. ܠܥܳܢ̈ܳܐ. ܠܕܶܩܬܶܗ. ܠܰܣܦܺܝ̈ܢܶܐ. ܠܟܶܣܦܳܐ.

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܶܐܣܳܪܳܐ. ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܕܨܶܡ̈ܚܶܐ. ܘܠܰܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ

 

 

 

ܬܽܘܒ ܡܺܐܡܪܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܫܰܘܬܦܳܐ. ܩܶܦ̈ܰܠܶܐܶܐ ܫܬܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܺܝܬ ܥܽܘܬܳܕܳܐ ܘܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܚܕܰܥܣܰܪ

ܥܽܘܬܳܕܳܐ

  ܠܰܙܢ̈ܰܝܳܐ ܡܰܢ ܕܺܝܠ̈ܳܢܳܝܶܐ܇ ܕܠܰܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܰܡܢ̈ܰܘܳܬ ܡܺܐܡܪܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܳܗ̇ ܒܰܝܬܳܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܰܢ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܘܫܶܓܡܰܢ ܣܰܓܺܝܳܐܐ܇ ܒܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܰܕܰܡܘ ܐܰܫܠܶܡܢܰܢ܇ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ܇ ܠܒܽܘ̈ܚܳܢܶܐ ܓܰܘ̈ܳܢܳܝܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܒܽܘ̈ܚܳܢܰܝ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܣܛܽܘܟܣܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܕܪܽܘܟܳܟܳܐ ܘܩܽܘܫܳܝܳܐ܇ ܘܰܕܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܰܢܩ̈ܳܫܳܬܳܐ܇ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܠܳܬ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܘ ܬܰܪܬܶܝܢ܇ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܩܰܢ̈ܝܳܢ. ܣܳܥܪܺܝܢܰܢ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܳܬܳܐ

  ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܝܢ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ ܡܫܰܡܠܶܝܢ ܘܰܓܡܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܚܰܣܺܝܪܺܝܢ ܘܰܒܨܺܝܪܺܝܢ. ܘܣܶܦܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܠܰܝ̈ܳܐ ܠܟܽܠ ܛܽܘܦܣܳܐ ܡܶܬܠܰܬܡܳܢܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܠܝܰܘܢܳܝܳܐ ܘܪܽܘܡܳܝܳܐ ܘܺܐܓܽܘܦܛܳܝܳܐ ܘܰܐܪܡܢܳܝܳܐ. ܘܣܶܦܪ̈ܶܐ ܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠ ܛܽܘܦܣܳܐ ܡܶܬܠܰܬܡܳܢܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܒܰܝܬܳܝܳܐ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܶܬܟܰܬܒܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܠܥܶܒܪܳܝܳܐ ܘܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܘܰܐܪܰܒܳܝܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗܳܪܟܳܐ. ܐܰܘ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܗܺܝ ܩܳܠ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܐܰܘ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܩܳܠܳܐ. ܘܣܶܦܪܰܢ ܗܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܶܬܟܰܝܰܢ ܚܰܣܺܝܪܳܐ. ܒܩܳܠܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܡܰܢ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܠܚܰܕ ܪܽܘܫܡܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦܳܝܳܐ. ܒܰܢܩ̈ܳܫܳܬܳܐ ܦܬܺܝ̈ܟܳܬܳܐ ܕܰܙܩܳܦܳܐ ܘܰܦܬܳܚܳܐ ܘܰܪܒܳܨܳܐ ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܬܶܐܠܶܨ ܕܰܢܙܺܝܥ. ܒܠܳܐ ܩܳܠܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ̇ ܕܰܒܚܰܕ ܪܽܘܫܡܳܐ ܟܳܦܳܝܳܐ ܐܰܘ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܡܶܬܪ̈ܰܟܟܳܢܝܳܬܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܩܽܘܫܳܝܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܪܽܘܟܳܟܳܐ ܠܡܶܠܥܰܙ ܡܶܬܶܐܢܶܣ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܛܶܟ̈ܢܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܕܰܚܢܳܝܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܪܽܘܫܡܳܐ ܝܰܕܥܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܡܥܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܠܡܶܩܪܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܟܰܕ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ. ܘܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܬ. ܐܰܝܟ ܝܰܕܽܘܥܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ ܘܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܬ ܡܶܬܪܫܶܡ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢ. ܒܶܠܥܳܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܢܶܬܗܰܕܶܐ ܠܢܺܝܫܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܩܳܪܽܘܝܳܐ. ܘܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܪ̈ܰܝ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܛܶܟܢܳܢܳܝܳܐ ܡܛܳܣ ܛܳܝܣܺܝܢ ܥܰܠ ܠܳܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܶܐ ܘܠܳܐ ܡܝܰܕ̈ܥܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܫܡܺܝ̈ܥܶܐ ܕܠܳܐ ܬܽܘܩܳܠܳܐ.

  ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܐܪ̈ܰܒܳܝܶܐ ܒܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܣܽܘܢܝܽܘܦܰܛܪܽܘܢܳܝܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܥܢܶܝܢ. ܘܒܶܠܥܳܕ ܝܰܕ̈ܥܶܐ ܘܢܽܘܩ̈ܙܶܐ ܠܡܶܩܪܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܒܚܺܝܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܛܳܟ ܣܳܦܩܺܝܢ. ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܠܳܐ ܡܢܰܦ̈ܩܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܢܩܳܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܦܺܝܣܺܝܢ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܰܡܕܺܝܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܽܘܠܳܝܗܶܝܢ

  ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܶܝܢ ܫܰܠܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܣܶܦܪܰܢ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܠܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܫܶܬ ܣܳܠܶܩ ܡܶܢܝܳܢܗܶܝܢ. ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܬܳܐ ܡܰܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܐܶܬܬܰܫܠ̈ܡܶܝܢ ܠܰܢ. ܘܰܐܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܢ. ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܣܬܰܪ̈ܥܦܳܢ. ܫܒܰܥ ܡܰܢ ܩܳܠ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܦܬܳܚܳܐ ܘܕܰܬܪܶܝܢ ܪ̈ܒܳܨܶܐ ܘܕܰܬܪܶܝܢ ܚܒܳܨ̈ܶܐ ܘܕܰܬܪܶܝܢ ܥܨ̈ܳܨܶܐ. ܒܰܕܠܰܙܩܳܦܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܕܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ. ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ. ܫܒܰܥ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܩܳܠ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܒܶܝܬ. ܓܳܡܰܠ. ܕܳܠܰܬ. ܟܳܦ. ܦܶܐ. ܬܰܘ. ܡܪ̈ܰܟܟܳܬܳܐ. ܥܰܡ ܦܶܐ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ ܕܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܘܙܽܘܦܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ.

  ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐܠܰܦ ܡܰܢ ܫܶܪܫܳܢܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܬܳܐ ܕܰܙܩܳܦܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ. ܫܒܰܥ ܩܳܠ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܡܢܰܝܢܰܢ ܘܳܐ‎ܠܨܳܐܺܝܬ ܒܳܥܶܐ ܡܡܰܠܠܰܢ ܚܳܣܪ̈ܳܢ ܠܰܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܫܶܬ ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܒܓܳܕܟܦܳܬ. ܡܳܐ ܕܰܠܩܽܘܫܳܝܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ. ܐܰܟܘܳܬܗܶܝܢ ܡܪ̈ܰܟܟܳܬܳܐ ܥܰܡ ܦܶܐ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܛܠܺܝܚܬܳܐ ܠܳܡܰܕ. ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚ̈ܳܝܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܠܪܽܘܘܪܳܒܶܗ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܝܳܕ̈ܥܰܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܩܳܢܽܘ̈ܢܰܝ ܬܽܘܪܳܨܳܐ. ܠܟܽܠ ܠܳܡܰܕ ܕܰܥܦܺܝܦܳܐ ܒܰܛܠܺܝܚܽܘ ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܐ ܪܰܕܝܳܐܺܝܬ. ܘܬܰܘܒܶܕ ܠܰܡܡܰܠ̈ܠܰܝ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ (Ps. 5,7) ܛܠܺܝܚܳܐܺܝܬ ܠܳܬܡܺܝܢ.

  ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܦܰܘܠܶܐ ܐܢܳܫ ܐܰܢܛܺܝܽܘܟܳܝܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܕܰܠܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢܩܕܺܝܡ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗܘܳܐ ܣܶܦܪܳܐ. ܒܕܰܫܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܩܢܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܺܝܛܰܐ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܟܽܠܚܰܕ ܚܕܳܐ ܐܰܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܘܣܶܦ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܩܢܳܐ ܣܶܦܪܗܽܘܢ. ܬܒܰܥ ܡܶܢ ܚܰܣܝܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܚܰܣܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܣܶܦܪܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܢܡ̇ܰܠܶܐ. ܘܗܽܘ ܚܰܣܝܳܐ ܦܰܢܺܝ ܠܶܗ. ܕܰܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܩܕܳܡܰܝ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ. ܪܶܓܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ̇ ܕܠܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܣܶܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܪܫܺܝܡܺܝܢ ܡܶܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܠܳܬ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܕܠܳܐ ܥܛܶܠ ܡܽܘܠܳܝ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܳܬܳܐ. ܒܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܫܠܶܡ ܚܰܣܝܳܐ ܚܰܘܺܝ. ܠܩܳܠ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܰܢ ܫܒܰܥ. ܘܰܠܦܶܐ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ ܚܕܳܐ. ܘܠܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܪ̈ܰܟܟܳܬܳܐ ܒܢܽܘܩ̈ܙܶܐ ܕܰܬܚܽܘܬ ܡܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܬܬܣܺܝ̈ܡܳܢ ܦܰܪܶܫ. ܘܠܰܦܬܳܚܳܐ ܡܰܢ ܨܳܪ ܛܽܘܦܣܳܐ    ܘܠܰܪܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ       ܘܠܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ  ܘܠܰܚܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ   ܘܠܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ . . ܘܠܰܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ   ܘܠܰܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ  ܘܰܠܦܶܐ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ  ܘܡܶܬܪܰܟܰܒ ܡܺܐܡܪܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܛܶܟ̈ܢܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܰܡܢܰܝܢܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ     ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܢܺܝܚܽܘ ܬܺܚܶܝܢ ܐܽܘܪܗܳܝ ܐܶܡܰܢ.

  ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪܒܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܠܳܐ ܡܕܰܪܫܳܐ ܦܳܓ̈ܥܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܕܡܶܬܥܰܝܰܕ ܒܗܶܝܢ. ܟܽܠ ܥܰܪܡܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܘܟܽܠ ܫܳܪܽܘܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܗܰܠܟܳܢܳܐ ܡܶܬܕܰܪܫܳܢܳܐ ܠܠܶܫܳܢܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܙܩܳܦܳܐ ܘܰܦܬܳܚܳܐ. ܘܰܪܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܘܟܰܪܝܳܐ. ܟܰܕ ܐܳ‎ܠܰܦ ܗܺܝ ܐܳܬܗܽܘܢ. ܒܳܗ̇ ܘܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇ ܡܶܬܟܰܬܒܺܝܢ. ܘܰܚܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ. ܒܝܽܘܕ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܪܺܝܚܳܐ. ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܪܺܝܫܳܐ. ܨܶܝܕ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܒܪܰܡ. ܘܰܚܒܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܝܽܘܕ܆ ܘܠܳܐ ܣܳܟ. ܐܳܦܠܳܐ ܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܘܟܰܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܘܰܐܘ. ܐܳܦܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ. ܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܒܘܰܐܘ ܘܟܰܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܘܰܐܘ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܦܩܳܢܗܶܝܢ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ

  ܐܰܪܒܰܬܰܥܣܰܪ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܦܩܳܢܰܝ̈ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܫܶܬ ܕܰܡܢܰܝܢܰܢ ܒܗܳܝ̇ ܕܰܐܘ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܚܶܪܽܘ̇ܫܬܳܐ ܢܳܦ̈ܩܳܢ. ܐܰܝܟ ܐܳ‎ܠܰܦ ܒܰܬܡܺܝܢܳܝܽܘܬ ܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇. ܥܰܡ ܗܶܐ ܘܥܶܐ ܘܚܶܝܬ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܕܚܶܪܽܘܫܬܳܐ ܐܰܝܟ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܘܟܳܦ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܰܫܡ̈ܰܝ ܚܶܟܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܐܰܝܟ ܩܽܘܦ. ܐܰܘ ܠܩܽܘܪܒܳܐ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܓܳܡܰܠ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܘܟܳܦ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܶܨܥܰܬ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܰܫܡܰܝ ܚܶܟܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܐܰܝܟ ܫܺܝܢ ܘܝܽܘܕ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܣܶܛܪ̈ܰܝ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܫܶܪ̈ܫܰܝ ܢܺܝ̈ܒܶܐ ܘܫܶܢ̈ܶܐ ܩܽܘܕ̈ܡܳܢܳܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܠܳܡܰܕ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܪܺܫ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܫܶܪ̈ܫܰܝ ܫܶܢ̈ܶܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܩܽܘܕܡ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܢ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܪܺܫ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܫܶܪ̈ܫܰܝ ܫܶܢ̈ܶܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܩܽܘܕܡ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܐܰܝܟ ܪܺܫ. ܐܰܘ ܒܰܢܩܳܫܳܐ ܕܚܰܨ ܠܶܫܳܢܳܐ ܠܫܶܪ̈ܫܰܝ ܫܶܢ̈ܶܐ ܩܽܘܕ̈ܡܳܢܳܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܛܶܝܬ ܘܕܳܠܰܬ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܘܬܰܘ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܶܢ̈ܶܐ ܩܽܘܕܡ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܪܺܫ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܥܰܡ ܡܰܦܩܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ  ܡܰܫܪܩܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܨܳܕܶܐ ܘܙܰܐܝ ܘܣܶܡܟܰܬ. ܐܰܘ ܠܰܘ ܥܰܡ ܡܰܦܩܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܫܪܩܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܠܰܬ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܘܬܰܘ ܗܳܟܘܳܬ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܣܶܦܬܳܐ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ ܘܪ̈ܺܫܰܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܶܢ̈ܶܐ ܩܽܘܕܡܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܥܶܠ̈ܳܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܦܶܐ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܘܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܕܰܒܺܝܩܽܘܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܘܦܶܐ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܘܦܶܐ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ. ܘܥܰܡܗܶܝܢ ܐܳܦ ܡܺܝܡ. ܐܰܘ ܒܩܽܘܩܠܳܝܽܘܬ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܘܰܐܘ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܬܛܰܟܣ̈ܳܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܠܦܽܘܬ ܛܶܟܣܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܕܡܰܦܩܳܢܗܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܗܚܥ. ܓܟܩ. ܠܘܝ. ܙܣܘܨ. ܪܕܛܬ. ܢܒܡܦ. ܘܫܶܬ ܡܪ̈ܰܟܟܳܬܳܐ ܥܰܡ ܦܶܐ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ. ܟܓܕܬܒܦܦ. ܘܕܰܥܣܶܩ ܡܰܦ̈ܩܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܪ̈ܺܝܒܳܬ ܡܰܦܩܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܫܳܟܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܛܳܒ ܪܰܕܝܳܐܺܝܬ ܐܶܬܛܰܟܰܢܘ ܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܪ̈ܰܚܺܝܩܰܬ ܡܰܦܩܳܐ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܚܪܰܙܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܒܓ̇ܕ. ܗܘܙ. ܚܛܝ. ܟܠܡܢ. ܣܥܦܨ. ܩܪܫܬ. ܬ̥ܟ̥ܕ̥ ܒ̥ܓ̥ܦ̥ܦ̊

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܳܓ ܕܶܡܘ̈ܳܬܗܶܝܢ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ

  ܐܰܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܦܽܘܬ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬ ܡܰܦܩܳܢܗܶܝܢ. ܠܓ̈ܶܢܣܶܐ ܘܳܐܕܫ̈ܶܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܶܐ ܡܶܬܦܰܠ̈ܓܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܠܦܽܘܬ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬ ܠܥܶܙܗܶܝܢ. ܠܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܦܬܺܝ̈ܟܳܬܳܐ ܡܶܬܦܰܠ̈ܓܳܢ. ܠܩܳܠ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܩܳܠ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܘܚܶܪ̈ܽܘܫܝܳܬܳܐ ܘܡܰܫܪ̈ܩܳܢܝܳܬܳܐ. ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܚܰܠ̈ܳܫܳܬܳܐ. ܘܚܺܝ̈ܨܳܬܳܐ ܘܪ̈ܰܦܝܳܬܳܐ ܘܡܶܨܥ̈ܳܝܳܬܳܐ ܘܛܰܦܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ. ܘܥܶܠ̈ܳܝܳܬܳܐ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܳܬܳܐ. ܘܡܰܙܥܩ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܘܢܺܝܚ̈ܳܬܳܐ. ܘܪ̈ܳܚܡܳܬܳܐ ܘܣܶܢ̈ܳܐܬܳܐ

  ܨܶܡܚܳܐ ܬܠܳܬ ܐܶܢܶܝܢ ܩܳܠ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܐܳ‎ܠܰܦ ܒܰܬܡܺܝܢܳܝܽܘܬ ܛܽܘ̈ܦܣܶܝܗ̇ ܘܘܰܐܘ ܘܝܽܘܕ. ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܩܳܠ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܶܗܝܢ ܡܶܬܒܰܕ̈ܩܳܢ ܘܰܠܓܶܠܝܳܐ ܒܝܰܕܗܶܝܢ ܢܳܦ̈ܩܳܢ. ܘܕܰܒܡܰܦܩܳܢ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܬܦܰܬܶܐ ܐܳܐܰܪ ܘܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܽܘܬ ܩܳܠܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܫܠܰܡܠܡܽܘܬܶܗ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܗܺܝ ܘܦܶܠܓܽܘܬ ܩܳܠܳܐ ܘܚܰܣܺܝܪܽܘܬܶܗ ܠܘܰܐܘ ܘܰܠܝܽܘܕ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܚܶܪ̈ܘܫܳܝܳܬܳܐ. ܬܠܳܬ ܡܶܢܗܶܝܢ ܚܰܬܺܝ̈ܬܳܬܳܐ ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܶܐ. ܚܶܝܬ. ܥܶܐ. ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܓܺܝܽܘܪܬܳܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܪܺܫ. ܗܳܝ̇ ܕܟܰܕ ܡܶܢ ܪܺܫ ܠܶܫܳܢܳܐ ܢܳܦܩܳܐ ܠܗܶܝܢ ܢܳܩܦܳܐ. ܘܠܳܐܬܽܘܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܐܰܟܘܳܬܗܶܝܢ ܦܳܬܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝ ܐܶܬܟܪ̈ܰܗܝ ܡܶܢ ܨܰܘܡܳܐ (Ps. 109,24) ܘܶܐܢ ܡܶܠܚܳܐ ܬܶܦܟܰܗܝ ܒܡܳܢܳܐ ܬܶܬܡܰܠܰܚܝ (Marc. 9,50). ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܢܶܦܶܠ ܥܰܠ ܗܳܝ̇ ܟܺܐܦܳܐ ܢܶܬܪܰܥܰܥ (Matth. 21,44). ܘܰܬܚܶܝܬ ܚܰܙܽܘܪܳܐ ܥܰܝܰܪܬܶܟܝ ܐܶܡܶܟܝ (Cant. 8,5). ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܬܽܘܒ ܐܳܦܶܢ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܓܰܓܰܪܬܳܐ ܓܳܕܝܳܐ. ܘܒܰܥܩܶܒ ܡ̈ܶܠܶܐ ܠܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܦܳܬܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܬܒܰܝܰܐ. ܢܶܬܬܰܪܰܐ. ܢܶܬܛܰܡܰܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ̇ ܕܩܳܠܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܳܠܒܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܘܡܰܫܪ̈ܩܳܢܝܳܬܳܐ ܗܳܟܽܘܬ ܐܰܪܒܰܥ ܐܶܢܶܝܢ. ܬܠܳܬ ܡܰܢ ܚܰܬܺܝ̈ܬܳܬܳܐ ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܢܶܝܢ ܕܒܰܝ̈ܢܰܝ ܪܺܫ ܠܶܫܳܢܳܐ ܠܫ̈ܶܢܶܐ ܩܽܘܕܡܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܢܳܦ̈ܩܳܢ. ܐܰܝܟ ܨܳܕܶܐ ܘܙܰܐܝ ܘܣܶܡܟܰܬ. ܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܓܺܝܽܘܪܬܳܐ. ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ̇ ܕܒܰܡܬܺܝܚܽܘܬ ܢܶܫܡܳܐ ܠܗܶܝܢ ܡܰܣܒܗܳܐ ܐܰܝܟ ܫܺܝܢ. ܘܰܐܪ̈ܒܥܳܬܰܝܗܶܝܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܒܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܩܕܳܡܰܝܗܶܝܢ ܠܳܐܬܽܘܬ ܬܰܘ. ܠܳܐ ܡܰܫ̈ܦܳܢ. ܟܰܕ ܣܶܡܟܰܬ ܡܰܢ. ܘܫܺܝܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܶܝܢ ܕܳܚ̈ܝܳܢ ܠܳܗ̇. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܡܶܬܣܰܡܟܳܢܳܐ ܘܡܶܬܫܰܠܡܳܢܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܬܣܡܶܟ ܘܶܐܬܫܠܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܣܬܰܡܟܳܢܳܐ ܘܡܶܫܬܰܠܡܳܢܳܐ. ܘܶܐܣܬܡܶܟ ܘܶܐܫܬܠܶܡ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܙܰܐܝ ܘܨܳܕܶܐ. ܠܳܐ ܩܕܳܡܰܝܗܶܝܢ ܡܶܬܩܰܒܠܳܐ ܬܰܘ ܐܰܝܟ ܡܶܬܙܰܒܢܳܢܳܐ ܘܡܶܬܨܰܠܡܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܐܶܬܙܰܒܰܢ ܘܶܐܬܨܰܠܰܡ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܶܣܬܰܪܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܙܬܰܒܢܳܢܳܐ ܘܡܶܨܬܰܠܡܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܐܶܙܬܰܒܰܢ ܘܐܶܨܬܰܠܰܡ. ܐܶܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܙܰܐܝ ܡܰܢ ܕܳܠܰܬ ܗܳܘܝܳܐ ܚܠܰܦܬܳܐ ܠܬܰܘ ܒܳܬܰܪ ܨܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܛܶܝܬ. ܐܰܝܟ ܡܶܙܕܰܒܢܳܢܳܐ ܡܶܨܛܰܠܡܳܢܳܐ. ܘܶܐܙܕܰܒܰܢ ܘܶܐܨܛܰܠܰܡ. ܐܺܝܢ ܐܶܢ ܡܶܬܥܰܦܦܳܐ ܬܰܘ ܡܶܬܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܳܦܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܬܰܣܡܰܟ. ܐܶܬܬܰܫܠܰܡ. ܐܶܬܬܰܙܒܰܢ. ܐܶܬܬܰܨܠܰܡ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ.

  ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܓܶܝܪ ܡܰܦܩܳܢܰܝ̈ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܡܰܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܳܐܬܽܘܬ ܙܰܐܝ ܠܕܳܠܰܬ. ܘܳܐܬܽܘܬ ܨܳܕܶܐ ܠܛܶܝܬ. ܥܰܡ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܡܩܰܕܡܽܘܬ ܙܰܐܝ ܘܨܳܕܶܐ. ܥܰܠ ܕܳܠܰܬ ܘܛܶܝܬ. ܘܰܕܣܶܡܟܰܬ ܘܫܺܝܢ ܥܰܠ ܬܰܘ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܰܠܡܰܪܕܺܝܬܳܗ̇ ܕܰܢܦܺܐܫܬܳܐ ܒܡܰܦܩܳܢܗܶܝܢ. ܟܰܕ ܙܳܪ̈ܒܳܢ. ܟܳܠ̈ܝܳܢ. ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܘܦܶܐ ܘܕܳܠܰܬ ܘܬܰܘ ܡܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ. ܥܰܡ ܛܶܝܬ ܘܩܽܘܦ ܘܡܺܝܡ ܘܕܳܡܝ݂ܳܝ݂ܳܬܗ̈ܶܝܢ. ܘܚܰܠ̈ܳܫܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܠܳܐ ܙܳܪ̈ܒܳܬ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܘܦܶܐ. ܘܕܳܠܰܬ ܘܬܰܘ ܡܪ̈ܰܟܟܳܬ. ܘܓܳܡܰܠ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܘܰܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܥܰܡ ܣܶܡܟܰܬ ܘܫܺܝܢ ܘܙܰܐܝ ܘܨܳܕܱܶܐ ܘܚܶܝܬ ܘܕܳܡܝ݂ܳܝ݂̈ܳܬܗܶܝܢ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܚܺܝ̈ܨܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܒܡܰܦܩܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܶܙܕܰܓܪܺܝܢ ܩܳܠ̈ܰܝܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܳ‎ܠܰܦ ܬܟܺܝܣܬܳܐ. ܘܒܶܝܬ ܘܕܳܠܰܬ ܘܟܳܦ ܘܬܰܘ ܡܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܛܶܝܬ ܘܩܽܘܦ. ܘܪ̈ܰܦܝܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܘܓܳܡܰܠ ܘܕܳܠܰܬ ܘܟܳܦ ܘܬܰܘ ܡܪ̈ܰܟܟܳܬܳܐ ܘܗܶܐ. ܘܡܶܨ̈ܥܳܝܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܐܰܫܺܝ̈ܕܶܐ ܒܡܰܦܩܳܢܗܶܝܢ ܡܶܫܬܰܪ̈ܥܳܢ. ܐܰܝܟ ܚܶܝܬ ܘܥܶܐ ܘܝܽܘܕ ܘܪܺܫ ܘܘܰܐܘ ܘܣܶܡܟܰܬ ܘܫܺܝܢ ܘܨܳܕܶܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܛܰܦܝ̈ܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܕܽܘ̈ܟܝܳܬ ܡܰܦܩܳܢܗܶܝܢ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܒܰܫܡܰܝ ܚܶܟܳܐ ܛܳܦܝܳܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܕܳܠܰܬ ܘܟܳܦ ܡܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܛܶܝܬ ܘܠܳܡܰܕ ܘܩܽܘܦ. ܘܰܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠ̈ܳܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܒܡܰܦܩܳܢܗܶܝܢ ܠܰܫܡܰܝ ܚܶܟܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܐ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܥܰܡ ܦܶܓܥܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܰܦܝ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܠܰܘ ܥܰܡ ܦܶܓܥܳܐ ܐܰܝܟ ܝܽܘܕ ܘܚܶܝܬ ܘܥܶܐ ܘܕܳܠܰܬ ܘܓܳܡܰܠ ܘܟܳܦ ܡܪ̈ܰܟܟܳܬܳܐ. ܘܫܺܝܢ ܘܣܶܡܟܰܬ ܘܗܶܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܙܥܩܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܒܡܰܦܩܳܢܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܚܰܕܝܳܐ ܡܶܣܬܰܠܰܩ ܩܳܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܩܽܘܦ ܘܛܶܝܬ ܘܟܳܦ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܘܢܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ

  ܨܶܡܚܳܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܳܚܡܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܢܳܩ̈ܦܳܬ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܬܠܰܡܕܺܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܣܶܢ̈ܳܐܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܠܡܶܩܰܦ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܰܫ̈ܦܳܢ ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܘܦܶܐ ܡܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܓܳܡܰܠ ܘܟܳܦ ܡܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܡ ܩܽܘܦ. ܘܗܶܐ ܘܥܶܐ ܘܚܶܝܬ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܙܰܐܝ ܘܣܶܡܟܰܬ ܘܨܳܕܶܐ ܘܫܺܝܢ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܥܰܡ ܬܰܘ ܗܳܝ̇ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܶܝܢ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܦ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ

  ܟܽܠ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܒܗܺܝܟܰܕܗܺܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܕܳܝܽܘܠܬܳܐ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܦܝܳܐ. ܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܠܳܡܰܕ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܒܰܡܚܰܒܰܠ ܚܶܙܘܶܗ ܡܶܢ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܘܩܽܘܒܠܠܶܗ ܡܶܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ (Is. 52,14). ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܥܰܠ ܠܶܗ ܠܰܫܢܰܘ̈ܗܝ ܠܶܗ ܫܰܐܶܠܘ. ܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܒܩܽܘܫܳܝܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܘܪܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܒܰܕܒ̇ܳܛܠܳܐ ܗܺܝܟܰܕܗܺܝ݂ܳܝ݂ܽܘܬܳܐ ܒܳܛܶܠ ܚܽܘܦܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܘܰܐܚܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܰܡܛܰܒܒܳܢܳܐ. ܘܰܡܗܰܓ̇ܓܳܢܳܐ. ܘܰܡܩܰܕܕܳܢܳܐ. ܘܰܡܪܰܟܟܳܢܳܐ ܘܰܡܫܰܦܦܳܢܳܐ. ܘܰܡܚܰܬܬܳܢܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܡܛܰܒܒܺܝܢ ܘܰܡܗܰܓ̇ܓܺܝܢ. ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܩܽܘܫܳܝܳܗ̇ ܕܰܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ. ܒܰܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܦܝܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܫܶܡ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܘܡܶܠܰܬ ܐܰܚܶܬܬܶܗ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟ ܡܶܬܬܣܺܝܡܳܢܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܢܳܐ. ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܐܝܟ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܐܶܬܬܪܺܝܡ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܬܰܘ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܽܘܬ ܚܽܘܦܳܝܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܡܰܩܢܶܐ ܠܪܶܬܡܳܐ ܡܶܬܩܰܫܝܳܐ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (23,6). ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܬܬܕܺܝܢ ܐ̱ܢܳܐ. ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܘ̈ܺܝܢ. ܘܚܽܘܦܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܗܺܝܟܰܕܗܺܝ݂ܳܝ݂̈ܳܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܩܰܪ̈ܺܝܒܳܬ ܡܰܦܩܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܠܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܳܝܽܘܠܬܳܐ ܗܳܦܟܳܐ ܐܰܝܟ ܗܺܝܟܰܕܗܺܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܛܰܫܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܬܰܘ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܒܛܶܝܬ. ܘܰܒܗܶܦܟܳܐ. ܗܳܝ̇ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܛܰܠܝܳܐ. ܕܨܳܝܕܰܬ ܛܰܒܝܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܦܠܰܛ ܬܰܘܪܳܐ. ܚܒܰܛ ܬܰܠܓܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 8,7). ܘܰܐܫܠܶܛܬܳܝܗܝ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܘܕܳܠܰܬ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܒܬܰܘ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ.

   ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܬܚܰܦܝܳܐ ܕܶܝܢ ܘܗܶܐ ܒܚܶܝܬ. ܒܳܬܪܳܗ̇ ܘܰܩܕܳܡܶܝܗ̇. ܗܳܝ̇ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܫܽܘܒܳܚ ܗܰܘܢܳܐ. ܙܽܘܝܳܚ ܗܶܕܪܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ (I Sam. 25,37). ܚܰܠܨܶܗ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܗܶܐ ܠܚܶܝܬ ܗܳܦܟܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܗܶܦܟܳܐ. ܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܐܳܦ ܥܶܐ ܒܚܶܝܬ ܡܶܬܚܰܦܝܳܐ. ܒܳܬܪܳܗ̇ ܘܰܩܕܳܡܶܝܗ̇. ܗܳܝ̇ ܡܰܢ. ܐܰܝܟ ܫܘܰܚ ܥܶܣܒܳܐ. ܦܪܰܚ ܥܽܘܪܒܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܣܳܒܰܥ ܚܡܳܪܳܐ. ܙܳܪܰܥ ܚܽܘܒܳܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܬܽܘܒ ܥܶܐ ܠܚܶܝܬ ܒܶܠܥܳܕ ܗܶܦܟܳܐ ܗܳܦܟܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܘܢܽܘܢ ܡܶܬܚܰܦܝܳܐ ܒܪܺܫ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܳܝܕܳܐ ܒܛܰܗܪܳܐ (Ps. 91,6). ܘܰܒܡܺܝܡ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܡܰܢ ܐܶܕܚܰܠ (Ps. 27,1). ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Matth. 26,33). ܐܶܢܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܐܶܬܟܫܶܠ ܒܳܟ. ܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܬܠܰܚܝܰܬ ܗܳܪܟܳܐ ܢܽܘܢ. ܘܰܒܠܳܡܰܕ ܐܰܝܟ ܐܶܢ ܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܶܟܝ (Ps. 137,6). ܘܰܒܘܰܐܘ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܘܰܒ̈ܢܰܘܗܝ (Ex. 40,31) ܘܰܒܟܳܦ ܐܰܝܟ ܐܰܦܶܩ ܪ̈ܳܕܰܝܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ (Ps. 78,16). ܘܰܒܩܽܘܦ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܩܰܪܢܳܐ ܪܳܡܬܳܐ ܡܽܘܟܳܟܝ (Ps. 22,22). ܘܰܒܒܶܝܬ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܡܰܝܢܩܳܐ (Ps. 78,71) ܘܰܒܓܳܡܰܠ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܓܶܐܪܳܐ ܕܦܳܪܰܚ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ (Ps. 91,5). ܘܰܒܕܳܠܰܬ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܥܰܓܶܠ ܠܰܢ ܟܺܐܦܳܐ (Marc. 16,3). ܘܰܒܛܶܝܬ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܛܶܠ̈ܳܠܳܝ ܡܰܘܬܳܐ (Ps. 107,14 comp. Job 12,22) ܘܰܒܨܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ (Ps. 14,7) ܘܰܒܣܶܡܟܰܬ ܐܰܝܟ ܘܰܓܕ̈ܰܝܳܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ (Matth. 25,33). ܘܰܒܙܰܐܝ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܗܽܘܢ (Ps. 4,8). ܘܰܒܫܺܝܢ ܐܰܝܟ ܬܰܡܳܢ ܫܰܐܠܽܘܢ ܫܳܒܰܝ̈ܢ (Ps. 137,3). ܘܰܒܬܰܘ ܐܰܝܟ ܐܶܢ ܬܶܩܛܽܘܠ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܰܚܛ̈ܳܝܶܐ (Ps. 139,10)

  ܨܶܡܚܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܕܳܝܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܓܶܢܣܳܗ̇. ܐܰܘ ܡܶܢ ܪܶܬܡܳܐ ܡܶܬܬܰܠܝܳܐ ܘܰܒܪܽܘܫܡܳܐ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ. ܐܰܘ ܒܗܶܦܟܳܐ. ܐܰܘ ܒܪܶܬܡܳܐ ܘܪܽܘܫܡܳܐ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܬܠܳܬܳܐ ܙܢܰܝ̈ܳܐ. ܒܕܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܕܗܳܝ̇ ܕܰܒܪܶܬܡܳܐ ܘܪܽܘܫܡܳܐ ܡܶܬܬܰܠܝܳܐ. ܢܽܘܟܪܳܝ ܗ̱ܘ̱ ܠܥܽܘܦܳܦܳܐ ܥܶܠܰܬ ܚܽܘܦܳܝܳܐ.

  ܙܢܳܐ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܠܳܡܰܕ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܡܰܡܠܠܳܐ ܘܡܰܛܠܠܳܐ.

  ܙܢܳܐ ܕܶܝܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܘܠܳܡܰܕ ܘܢܽܘܢ ܒܪܰܒܰܝܬܳܐ ܘܬܶܠܳܐ. ܘܥܶܠ̈ܳܬܳܐ ܘܫܶܢ̈ܳܬܳܐ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܰܒܥܽܘܦܳܦܗܶܝܢ ܗܺܝ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 16,8). ܘܫܰܒܰܚ ܡܳܪܰܢ ܠܪܰܒܒܰܝܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܗܽܘܫܳܥ (10,4). ܘܡܰܠܶܠܘ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܓܳܠ̈ܳܬܳܐ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ(I 2,13). ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܫܠܝܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܫܶܢ̈ܢܳܢ ܒܰܪܒܳܨ ܫܺܝܢ. ܡܶܢ ܫܶܢܳܢ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܕ̈ܢܳܢ ܡܶܢ ܐܶܕܢ̈ܳܬܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܫܢܳܢ̈ܳܢ ܒܰܫܠܳܝ ܫܺܝܢ ܘܰܙܩܳܦ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܽܘ̈ܢܺܝܢ. ܡܶܢ ܫܢ̈ܳܢܳܬܳܐ ܘܰܫܢ̈ܳܢܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܩܳܪܶܝܢ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܥܰܒܕܶܗ ܠܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܬܶܠܠܳܐ.

  ܘܰܙܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܠܳܡܰܕ ܒܩܽܘܒܠܠܳܐ ܘܥܰܠܠܳܢܳܐ ܘܰܡܡܰܠܠܳܢܳܐ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ. ܘܕܳܠܰܬ ܒܰܓܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܢܽܘܢ ܒܡܰܢܢܳܐ. ܘܩܽܘܦ ܒܰܡܦܰܩܩܳܢܳܐ ܘܰܡܦܰܩܩܺܝܢ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܳ‎ܠܨܳܝ ܥܽܘܦܳܦܳܐ ܒܪܶܬܡܳܐ ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܰܙܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܰܒܪܽܘܫܡܳܐ ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܰܙܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

 ܪܶܫܝܳܢܳܐ ܐܶܢ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܒܕܳܝܽܘܠܬܳܐ ܐ̱ܚܝܳܢܬܳܐ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܦܝܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܰܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܟܳܦ ܕܰܒܫܶܡ ܦܰܟܳܐ ܒܕܳܝܽܘܠܬܳܐ ܐ̱ܚܝܳܢܬܳܐ ܨܽܘ̇ܒܳܝܳܐ ܡܚܰܦܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܠܶܗ ܕܰܠܢܽܘܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܳܐ ܒܫܶܡ ܚܰܢܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܢ ܕܰܥܦܺܝܦܳܐ ܒܫܶܡ ܦܰܢܢܳܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 1,2) ܢܶܪܬܽܘ̇ܡ ܒܰܚܝܳܨܳܐ. ܘܡܺܝܡ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܺܝܡ ܐܰܥܺܝܦܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܪܽܘܥܽܘܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܫܰܠ̈ܝܳܬܳܐ

  ܟܰܕ ܦܳܓܥܳܐ ܕܳܐܬܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܒܰܫܠܺܝܬܳܐ ܕܒܳܬܪܳܗ̇. ܝܽܘܩܪܳܐ ܥܳܒܶܕ ܓܰܠܝܳܐ ܒܡܰܡܠܠܳܐ. ܠܰܡܕܳܠܽܘ ܠܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܡܗܰܓܝܳܢܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܟܝܳܢܳܐ ܥܳܨܶܐ ܠܰܢ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܚܰܪܕܠܳܐ ܟܰܪܡܠܳܐ ܒܗܽܘܓܳܝ ܪܺܫ ܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ. ܘܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ (Matth. 5,1). ܒܗܽܘܓܳܝ ܥܶܐ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܢܶܫܬܩܽܘܢ ܢܶܬܒܥܽܘܢ ܒܗܽܘܓܳܝ ܫܺܝܢ ܘܬܰܘ ܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܬܦܣܶܩ ܘܢܳܦܶܠ ܒܢܽܘܪܳܐ (Matth. 3,10). ܒܗܽܘܓܳܝ ܠܳܡܰܕ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ. ܘܒܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܘܰܗܘܰܘ (Ps. 33,9) ܒܗܽܘܓܳܝ ܠܳܡܰܕ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܐܳ‎ܠܰܦ̈ܳܝܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܒܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܕܶܟܪܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܝܰܢ ܦܶܓܥܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܫܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܢܶܩܪܶܐ ܢܶܩܪ̈ܝܳܢ ܒܗܽܘܓܳܝ ܩܽܘܦ. ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܡܗܰܓܝܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܒܫܰܠܝܽܘܬܳܗ̇. ܘܰܒܠܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ̈ܳܝܳܬܳܐ ܒܕܶܟܪܽܘܬܳܐ ܘܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܬܰܝܬܶܐ ܗܽܘܓܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܢܶܩܪܽܘܡ ܐܳܦ ܢܶܩܪ̈ܡܳܢ. ܒܗܽܘܓܳܝ ܩܽܘܦ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܡܗܰܓܝܳܢܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ. ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܒܰܪܒܳܨܳܐ ܡܶܬܬܰܩܪܰܚ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܢܶܩܒܬܳܐ ܥܶܩܒܬܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܗܳܢܶܝܢ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝ̈ܳܬܗܶܝܢ ܐܳ‎ܠܰܦܺܝ̈ܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܐܶܬܶܐܣܰܪ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܒܰܚܒܳܨܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܡܶܠܰܬ ܐܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܒܰܦܬܳܚܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܫ̈ܡܳܗܰܝ ܚܕܰܪܬܳܐ ܓܙܰܪܬܳܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ (comp. Prov. 30,15) ܐܰܝܟ ܥܶܠܰܩܬܳܐ ܗܳܝ̇ ܫܽܘ̇ܠܽܘ̇ܡܽܘ̇ܢܳܝܬܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܥܶܐ ܘܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܥܶܪܰܩܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܫ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܨܽܘ̈ܒܳܝܶܐ. ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܚܰܡܶܫ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܗܰܓ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ. ܕܗܳܢܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ. ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܶܝܢ ܫܶܬ. ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܪܳܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܫܒܰܥ. ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܥܰܡܠܶܗ ܢܪܰܚ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܫܰܥ. ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܡܥܰܠܰܝ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܚܶܝܬ ܡܒܰܨܪܺܝܢ. ܘܰܬܠܳܬ ܩܳܠ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܰܘܣܦܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܠ̈ܝܳܢ ܠܫܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܶܝܢ ܡܗܰܓ̈ܝܳܢ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܙܺܝ̈ܥܳܢ. ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܰܪ̈ܗܛܳܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܟܰܕ ܫܰܠ̈ܝܳܢ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܦܳܓ̈ܥܳܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܗܽܘܓܳܝܳܐ ܣܽܘܪܛܽܘܢܰܐ ܗ̱ܘ ܬܰܚܬܳܝܳܐ. ܘܰܕܪܰܗܳܛܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܕܰܒܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܢܢܰܗܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳ‎ܠܨܳܐ.

  ܡܺܝܡ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܡܰܕܡܟܳܐ. ܡܰܣܡܩܳܐ. ܡܰܗܡܝܳܢܳܐ. ܡܰܕܡܟܳܢܳܐ. ܒܶܛܡܬܳܐ. ܚܶܟܡܬܳܐ. ܪܶܚܡܬܳܐ. ܢܶܗܡܬܳܐ. ܢܶܥܡܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܶ‎ܠܡܗܽܘܢ. ܟܰܪܡܗܽܘܢ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܶܬ̱ܡܚܺܝ. ܐܶܬ̱ܡܣܺܝ. ܐܶܬ̱ܡܟܶܟ. ܘܢܶܣ̱ܡܟܽܘܢ. ܢܶܣ̱ܡ̈ܟܳܢ. ܢܶܬ̱ܡܗܽܘܢ. ܢܶܬ̱ܡ̈ܗܳܢ.

  ܥܶܐ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܡܰܒ̱ܥܕܳܐ. ܡܣܰܡܥܠܳܐ. ܡܰܙ̱ܥܪܳܐ. ܡܰܓ̱ܥܠܳܐ. ܡܰܘ̱ܥܝܳܢܳܐ. ܡܰܛ̱ܥܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܪ̱ܥܗܽܘܢ. ܫܶܡ̱ܥܗܽܘܢ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܶܬ̱ܥܺܢܝ. ܐܶܬ̱ܪܥܺܝ. ܘܢܶܣ̱ܥܪܽܘܢ. ܢܶܣ̱ܥܪ̈ܳܢ.

  ܠܳܡܰܕ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܡܰܫ̱ܠܝܳܐ. ܡܰܚ̱ܠܝܳܐ. ܡܰܡ̱ܠܟܳܢܳܐ. ܡܰܙ̱ܠܓܳܢܳܐ. ܣܶܒ̱ܠܬܳܐ. ܫܶܒ̱ܠܬܳܐ. ܕܶܚ̱ܠܬܳܐ. ܬܶܟ̱ܠܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܶܒ̱ܠܗܽܘܢ. ܢܶܟ̱ܠܗܽܘܢ. ܥܰܡ̱ܠܗܽܘܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܬ̱ܠܙܶܙ. ܐܶܬ̱ܠܚܺܝ. ܘܢܰܡ̱ܠܟܽܘܢ. ܢܰܡ̱ܠ̈ܟܳܢ. ܢܶܡ̱ܠ̈ܝܳܢ. ܢܶܓ̱ܠ̈ܝܳܢ.

  ܝܽܘܕ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܡܰܗܓܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܐܶܬܺܝܕܰܥ. ܢܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܰܝܟ ܒܽܘܚܳܢܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܠ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܩܰܢܝ̈ܳܬ ܙܰܘܥܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܠܕܰܩܕܳܡܰܝܗܶܝܢ ܝܳܗܒ̈ܳܢ ܙܰܘܥܳܐ ܕܩܳܠ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܗܽܘܓܳܝ ܬܰܘ ܒܶܐܬܺܝܕܰܥ ܘܶܐܬܶܐܟܶܠ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܠܳܐ ܥܳܗܢܽܘܬ ܦܶܓܥܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܫܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܕܝܽܘܕ ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܩܳܠ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܗܽܘܓܳܝ ܬܰܘ ܒܶܐܬ̱ܡܚܺܝ ܘܶܐܬ̱ܥܺܢܝ. ܕܡܶܛܽܠ ܠܳܐ ܡܟܳܢܽܘܬ ܦܶܓܥܳܗ̇ ܟܰܕ ܫܰܠܝܳܐ ܒܡܺܝܡ ܘܥܶܐ ܫܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܓܠ̈ܺܝܙܳܬ ܡܶܢ ܙܰܘܥܳܐ ܒܠܳܐ ܩܳܠܳܢܳܝܽܘܬܗܶܝܢ ܗܳܘ̇ܶܐ.

  ܐܳ‎ܠܰܦ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܡܰܛܐܒܳܐ. ܡܰܒܐܫܳܐ. ܦܶܠܐܬܳܐ. ܣܶܢܐܬܳܐ. ܩܶܢܐܬܳܐ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܬ̱ܐܓܰܪ. ܐܶܬ̱ܐܡܰܪ. ܢܶܬ̱ܐܓܰܪ. ܢܶܬ̱ܐܡܰܪ

  ܗܶܐ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ. ܐܰܝܟ ܡܰܙ̱ܗܪܳܐ. ܡܰܢ̱ܗܪܳܐ. ܡܰܨ̱ܗܝܳܢܳܐ. ܡܰܩ̱ܗܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܬܶܡܗܗܽܘܢ. ܣܶܒ̱ܗܗܽܘܢ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܶܬ̱ܗܦܶܟ. ܐܶܬ̱ܗܢܺܝ. ܢܶܒ̱ܗܬܽܘܢ. ܢܶܒ̱ܗ̈ܬܳܢ.

  ܪܺܫ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܡܰܫ̱ܪܝܳܐ. ܡܰܩ̱ܪܝܳܐ. ܡܰܪܡ̱ܪܡܳܢܳܐ. ܡܰܩ̱ܪܒܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܚܰܡ̱ܪܗܽܘܢ. ܣܰܒ̱ܪܗܽܘܢ. ܢܽܘܗ̱ܪܗܽܘܢ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܶܬ̱ܪܡܺܝ. ܐܶܬ̱ܪܫܺܝ. ܢܶܚ̱ܪܒܽܘܢ. ܢܶܚ̱ܪ̈ܒܳܢ.

  ܘܰܐܘ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܡܰܚ̱ܘܪܳܐ. ܡܰܫ̱ܘܚܳܐ. ܡܰܗ̱ܘܝܳܢܳܐ. ܡܰܪ̱ܘܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܚܰܕ̱ܘܗܽܘܢ ܨܰܕ̄ܘܗܽܘܢ. ܚܶܙ̱ܘܗܽܘܢ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܢܶܫ̱ܘܪܽܘܢ. ܢܶܬ̱ܘܪܽܘܢ. ܢܶܫ̱ܘܪ̈ܳܢ. ܢܶܬ̱ܘܪ̈ܳܢ.

  ܢܽܘܢ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܡܰܓ̱ܢܝܳܐ. ܡܰܗ̱ܢܝܳܢܳܐ. ܡܰܩ̱ܢܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܶܕ̱ܢܗܽܘܢ. ܩܰܪ̱ܢܗܽܘܢ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܶܬ̱ܢܟܺܝ. ܐܶܬ̱ܢܥܶܓ. ܢܶܓ̱ܢܒܽܘܢ. ܢܶܚ̱ܢܩܽܘܢ. ܢܶܣ̱̈ܢܝܳܢ. ܢܶܒ̱̈ܢܝܳܢ.

  ܚܶܝܬ. ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ ܕܰܡܗܰܓܝܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܠܰܘ ܩܳܢܽܘܢܳܝܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܒܫܶܡ ܕܶܒܚܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܗܰܓܝܳܐ ܠܒܶܝܬ. ܘܰܒܡܶܠܰܬ ܢܶܠܚ̄ܟܽܘܢ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܬܶܗܓܶܐ ܠܳܡܰܕ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܡܶܫ̄ܚܗܽܘܢ. ܐܽܘܪ̄ܚܗܽܘܢ. ܫܽܘܒ̄ܚܗܽܘܢ. ܡܰܪܗܛܳܐ ܠܗܳܢܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܚܶܝܬ. ܘܠܳܐ ܡܗܰܓܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܶܐ ܘܡܺܝܡ ܘܥܶܐ ܘܪܺܫ. ܟܰܕ ܡܗܰܓܝ̈ܳܢܝܳܢ ܘܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠ̈ܺܝܠܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܪ̄ܗܛܳܢܳܐ. ܡܰܥ̄ܡܕܳܢܳܐ. ܩܽܘܒ̄ܠܗܽܘܢ. ܪܽܘܒ̄ܥܗܽܘܢ. ܨܰܘ̄ܪܗܽܘܢ. ܬܰܘܪܗܽܘܢ ܠܕܰܩܕܳܡܰܝܗܶܝܢ ܠܳܐ ܡܗ̈ܰܓܝܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܪ̈ܗܛܳܢ.

  ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܗܰܓܝ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܡܰܪ̈ܗܛܳܢܝܳܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܫܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܒܫܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܟܰܕ ܫܰܠ̈ܝܳܢ ܦܳܓ̈ܥܳܢ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܡܰܕ̄ܒܚܳܐ. ܡܰܚܙ̄ܝܳܐ. ܡܰܩ̄ܕܫܳܐ. ܙܡܰܪ̄ܓܕܳܐ. ܚܰܝ̄ܛܬܳܐ. ܡܰܠ̄ܟܬܳܐ. ܢܰܟ̄ܦܬܳܐ. ܢܶܟ̄ܣܬܳܐ. ܕܽܘ̄ܒܨܬܳܐ. ܙܶܕ̄ܩܬܳܐ. ܥܶܙ̄ܩܬܳܐ. ܠܽܘܚ̄ܫܬܳܐ. ܒܶܗ̄ܬܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܽܘܪ̄ܟܗܽܘܢ. ܩܽܘ̄ܕܫܗܽܘܢ. ܥܰܒ̄ܕܗܽܘܢ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܶܬ̄ܒܙܶܙ. ܐܶܬ̄ܓܠܶܙ. ܐܶܬ̄ܓܡܰܪ. ܐܶܬ̄ܟܡܰܪ. ܘܰܐܝܟ ܢܶܥ̄ܒܕܽܘܢ. ܢܶܚ̄ܙܩܽܘܢ. ܢܶܩ̄ܕܡܽܘܢ. ܢܶܪ̄ܓܙܽܘܢ. ܢܶܚ̄ܛܦܽܘܢ. ܢܶܪ̄ܟܢܽܘܢ. ܢܶܟ̄ܦܢܽܘܢ. ܢܶܡ̄ܣܪܽܘܢ. ܢܶܚ̄ܨܕܽܘܢ. ܢܶܫ̄ܩܠܽܘܢ. ܢܶܥ̄ܫܩܽܘܢ. ܢܶܣ̄ܬܠܽܘܢ ܘܫܰܪܟܳܐ

  ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܫܰܠܡܽܘܬ ܡܰܕܢܚ̈ܳܝܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܗܰܓܝ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܘܰܡܗܰܓܢܳܝܽܘܬ ܐܰܝ̇ܕܳܐ ܕܡܰܪܗܛܳܢܝܳܐ ܐܰܝܟ ܚܶܝܬ. ܘܡܰܪܗܛܳܢܽܘܬܗܶܝܢ ܕܰܡܗܰܓܝ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܶܐ ܘܥܶܐ ܘܪܺܫ. ܫܽܘܪܳܪ ܫܶܪ̈ܫܶܐ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܟܶܐܡܰܬ ܕܰܫܠܺܝܬܳܐ ܒܰܫܠܺܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܬܶܬܗܰܓܶܐ ܠܳܐ ܬܶܦܓܰܥ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܠܗܽܘܓܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܫܰܪܪܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܪܰܦܝܳܐ ܗܺܝ ܣܰܓܺܝ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܰܒܗܽܘܓܳܝ ܗܶܐ ܩܕܳܡ ܕܳܠܰܬ ܡܶܬܡܰܠܝܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܪܶܝܢ ܣܽܘܪ̈ܛܶܐ ܢܳܓܽܘܕܳܐ ܘܰܡܛܰܦܝܳܢܳܐ

  ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܡܰܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܡܦܳܣܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ. ܒܳܐܪܽܘܥܽܘܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܡܦܰܪ̈ܫܳܬܳܐ. ܠܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܫܠܺܝܬܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܢܳܓܕܺܝܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܳܬܚܺܝܢ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܣܽܘܪܛܳܐ ܙܠܺܝܡܳܐ ܕܢܳܓܽܘܕܳܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܪܳܫܡܺܝܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܥܰܠ ܢܽܘܢ ܕܰܡܪܰܡܪܡܳܢܶܗ ܕܪܺܫܝ (Ps. 3,4). ܘܒܶܝܬ ܕܰܐܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܠܡܶܬܒܰܪ ܠܢܰܦܫܝ (Ps. 7,3). ܘܠܳܡܰܕ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܒܳܐܪܽܘܥܽܘܬ ܫܠܺܝܬܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܺܝܬܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܠܰܫܠܺܝܬܳܐ ܡܛܰܦܶܝܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܳܚܕܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܳܬܚܺܝܢ. ܘܰܬܚܽܘܬܶܝܗ̇ ܣܽܘܪܛܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܕܰܡܛܰܦܝܳܢܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܣܳܝܡܺܝܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܬܚܽܘܬ ܗܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܬܶܗܦܽܘܟ (Ps. 7,8). ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܕܠܳܐ ܪܳܓܶܙ ܟܽܠܝܽܘܡ (Ps. 7,12). ܘܬܰܘ ܕܰܡܕܺܝܢܰܬ ܣܳܗ̈ܕܶܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܝܰܝ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܟܰܕ. ܥܰܕ. ܐܰܘ. ܐܶܢ. ܐܳܦ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܫܰܠܝܰܬ ܪܺܝܫܳܐ ܦܳܓܥܺܝܢ. ܠܰܫܠܺܝܬܶܗ ܕܶܐܣܳܪܳܐ ܡܛܰܦܝܳܢܳܐ ܢܳܩܶܦ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܟܰܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܕܫܰܪܟܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܝܰܬ ܪܺܝܫܳܐ ܦܳܓܥܺܝܢ. ܐܶܢ ܝܽܘܕ ܗܺܝ ܚܒܺܝܨܬܳܐ ܐܰܘ ܐܳ‎ܠܰܦ ܒܰܢܩ̈ܳܫܳܬܳܗ̇ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܠܰܫܠܺܝܬܶܗ ܕܶܐܣܳܪܳܐ ܢܳܓܽܘܕܳܐ ܢܳܩܶܦ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܟܰܕ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܰܕ ܝܺܥܳܐ ܥܶܣܒܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܕܫܰܪܟܳܐ. ܘܰܒܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܽܘܕ ܕܰܚܒܺܝܨܳܐ ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܠܰܫܠܺܝܬܶܗ ܕܶܐܣܳܪܳܐ ܡܛܰܦܝܳܢܳܐ ܢܳܩܶܦ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܟܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܡܥܰܕܰܪ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܡܶܫܟܰܚ

  ܨܶܡܚܳܐ ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܳܐ. ܒܦܶܓܥܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܝܰܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܠܰܫܠܺܝܬܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܝܬܳܐ ܢܳܓܽܘܕܳܐ ܢܳܩܶܦ. ܐܰܝܟ ܡܶܢܝ ܢܳܣܶܒ. ܠܳܟ ܝܳܗܶܒ. ܘܠܰܫܠܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܝܬܳܐ ܡܛܰܦܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ. ܠܘܳܬ ܪܶܓܠܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܠܥܽܘܦܳܦܳܐ ܢܳܓܽܘܕܳܐ ܢܳܩܶܦ. ܐܰܝܟ ܘܰܕܠܳܐ ܦܶܠܶܐܬܳܐ ܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ (Matth. 13,34) ܘܰܠܠܳܐ ܥܽܘܦܳܦܳܐ ܡܛܰܦܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܘܰܒܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܓܰܢ̈ܒܳܢܝܳܬܳܐ

  ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܓܢܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܠܗܳܢܶܝܢ ܕܰܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܒܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܡܶܬܪ̈ܰܫܡܳܢ. ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫ̈ܡܳܢ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܒܽܘܚܳܢܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܒܦܶܬܓܳܡ ܚܰܕ ܐܰܗܘܳܝ ܠܰܢ. ܒܰܬܡܺܝܢܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܣܬܰܝ̈ܟܳܢ.

  ܚܶܝܬ. ܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܡܰܢ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܪܰܬܡܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܡ̈ܶܠܰܝ ܨܳܒܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܩܳܪܶܝܢ ܚܢܰܢ ܘܫܰܪܟܳܐ.

  ܕܳܠܰܬ. ܒܥܺܕܬܳܐ ܘܚܰܕܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܝܬ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ. ܘܒܰܓܕܳܡܳܐ ܡܶܬܒܰܕܩܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܕܶܬ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܬ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܚܕܰܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ.

  ܐܳ‎ܠܰܦ. ܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܐ̱ܚܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܡܶܬܒܰܠܨܳܐ. ܘܰܒܫܶܡ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܒܡܶܠ̈ܰܝ ܐܰܪܶܙ. ܡܰܐܪܶܙ ܢܰܐܪܶܙ ܡܶܬܒܰܪܨܳܐ. ܘܰܒܗܳܟܰܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܰܠܪܺܫ ܩܰܕܺܝܡܳܐ ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܫܶܡ ܐܰܪܕܺܝܕܳܐ. ܘܰܒܚܰܡܫܳܐ ܐܰ‎ܠܦ̈ܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܐܰ‎ܠܦ̈ܰܝܳܐ.

  ܗܶܐ. ܒܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ ܘܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ. ܘܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܒܰܛܠܳܗ̇. ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܗܶܐ. ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܒܪܰܡ. ܐܳܦ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܟܰܕ ܫܰܠܝܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܢܳܦܠܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܡܶܠ̈ܰܝ ܒܶܗܠܰܬ ܐܶܬܒܰܗܠܰܬ. ܡܶܬܒܰܗܠܳܐ. ܡܶܬܒܰܗܠܺܝܢ. ܝܶܗܒܰܬ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܟܰܕ ܕܳܝܠܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܡܶܠ̈ܰܝ ܐܶܬܒܗܶܠ. ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܘܫܰܪܟܳܐ.

  ܘܰܐܘ. ܒܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܘܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ. ܘܰܒܡܶܠ̈ܰܝ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ.

  ܝܽܘܕ. ܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܳܪܝ ܘܰܐ‎ܠܳܗܝ. ܘܡܶܢܝ ܘܕܺܝܠܝ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ ܕܶܝܢ ܘܒܶܐܫܬܰܩܕܝ ܘܶܐܬܡܳܠܝ ܘܰܡܢܳܬܡܳܠܝ. ܦܰܘܠܽܘܣ (II Cor. 9,2) ܐܰܟܰܐܺܝܰܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܶܫܬܩܰܕܝ ܒܝܽܘܕ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 21,36). ܘܶܐܢ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܬܰܘܪܳܐ ܕܥܳܓܽܘܫܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܢ ܐܶܬܡܳܠܝ ܘܡܶܢ ܡܢܳܬܡܳܠܝ ܒܝܽܘܕ

  ܠܳܡܰܕ. ܒܡܶܠ̈ܰܝ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܘܳܐܙܳܠ̱̈ܢ. ܘܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ. ܢܺܐܙܳܠ̱̈ܢ. ܘܳܐܙܳܠ̱ܐ ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ. ܘܰܒܫܶܡ ܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܘܡܶܠ̈ܰܝ ܐܶܙܰܠ ܘܳܐܙ̇ܶܠ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ ܘܰܙܩܳܦܳܗ̇. ܘܳܐܙܳܠ̱ܐ ܒܣܽܘܟܳܠ ܚܳܫܚܳܐ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ. ܘܗܳܝ̇ ܕܰܒܩܽܘܒܠܠܳܐ ܘܓܰܠ̈ܠܶܐ ܠܗܳܢܶܝܢ ܕܰܡܚܰܦ̈ܝܳܢ ܝܰܬܺܝܪ ܒܰܝܬܳܝܳܐ.

  ܢܽܘܢ. ܟܡܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܬܰܘ ܕܰܡܩܰܫܝܳܐ ܢܳܦܠܳܐ. ܐܶܢ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܕܰܚܒܺܝܨܳܐ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܙܒܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܣܦܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܘܰܒܡܶܬܬܪܺܝܡܳܢܽܘܬ ܬܰܘ ܒܰܫܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܡܕܺܝܢܳܐ ܙܒܺܝܢܳܐ ܣܦܺܝܢܳܐ ܡܶܬܒܰܠܨܳܐ. ܘܢܽܘܢ ܕܰܦܢܳܬܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܶܐ ܕܰܦܬܺܝܚܳܐ ܢܰܦܺܝܠܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܰܩܕܳܡ ܬܰܘ ܕܰܡܪܰܟܟܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܢܽܘܢ ܕܫܽܘܫܰܢܬܳܐ. ܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ (I 7,22) ܘܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܥܰܡ̈ܽܘܕܶܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܫܽܘܫܰܢܬܳܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܘܢܽܘܢ ܕܽܐܘܢܬܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܘ ܕܰܡܩܰܫܝܳܐ ܣܺܝܡܳܐ. ܒܗܳܝ̇ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܰܥܨܺܝܨܬܳܐ ܢܰܦܺܝܠܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܫܶܡ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ ܠܰܓܡܳܪ ܢܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܡܶܠܰܬ ܐܺܝܽܘܒ (36,9). ܢܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܣܰܟܠܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕܶܐܬܓܰܢ̱ܒܰܪܘ. ܡܶܬܒܰܠܥܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܥܶܠ ܓܶܢ̱ܒ ܒܰܪܒܳܨ ܓܳܡܰܠ ܟܰܕ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܐܰܬܪܳܢܳܝܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܛܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܒܶܝܬ ܙܰܝ̈ܬܶܐ (Luc.  19,29). ܟܶܐܡܰܬ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܛܽܘܪ ܙܰܝ̈ܬܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܗܰܕܳܡܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܦܢܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܬܳܐ ܐܺܝܕܳܟ ܘܰܐܘܫܶܛ ܒܓܰܒܝ (Joa. 20,27) ܒܰܦܬܳܚ ܓܳܡܰܠ. ܕܠܳܐ ܢܽܘܢ ܡܶܬܟܬܶܒ. ܘܰܠܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܟܒܰܪ ܐܰܘܣܶܦܘ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܽܘܢ.

  ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܺܝܡ ܕܰܡܡܰܝܩܳܢ̈ܶܐ ܘܰܡܡܰܝܩܺܝܢ. ܘܬܰܘ ܕܡܶܬܬܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܘܡܶܬܬܰܓܪܺܝܢ. ܡܶܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܡܰܢ̈ܝܳܢ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܡܶܬܚ̈ܰܦܝܳܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܰܢ̈ܒܳܢ.

 

 

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܓܰܒܠ̈ܳܢܝܳܬܳܐ

  ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܓܒܺܝܠ̈ܳܬܳܐ ܠܗܳܢܶܝܢ ܕܰܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܒܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܪ̈ܰܫܡܳܢ ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫ̈ܡܳܢ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢܰܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܝܟ ܗܰܘ̇ ܕܳܐܡܽܘܪܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܓܳܒܶܠ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܳ‎ܠܰܦ ܒܶܫܬܳܐ ܘܶܫܛܳܪܳܐ. ܘܘܰܐܘ ܕܰܒܟܽܠ ܘܰܒܡܶܛܽܠ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܰܓܢܺܝ̈ܒܳܬܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܫܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܡܰܦܳܠܬܳܐ ܡܶܣܬܰܪܰܩ. ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬ ܡܰܡܠܠܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܳܐ‎ܠܰܦ ܐܳܦ ܡܶܢ ܪܶܬܡܳܗ̇ ܡܶܣܬܰܦܰܩ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 20,9). ܫܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܬܶܦܠܽܘܚ ܘܬܶܥܒܶܕ ܟܽܠ ܥܒܳܕܳܟ. ܒܰܫܠܳܝ ܫܺܝܢ. ܒܶܠܥܳܕ ܪܶܬܡܳܐ ܪܒܳܨܳܝܳܐ ܕܳܐ‎ܠܰܦ. ܘܰܒܡܽܘܫܚܰܬ ܡܰܡܠܠܳܐ. ܒܰܐܢܰܢܩܺܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܳܐ. ܠܪܽܘܫܡܳܐ ܘܪܶܬܡܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܡܶܫܬܰܘܝܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܥܶܡܠܶܬ ܐܶܫܬܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܺܝܢ ܒܒܶܟܝܳܐ ܘܫܰܗܪܳܐ ܘܰܓܥܳܬܳܐ. ܒܰܪܒܳܨ ܐܳ‎ܠܰܦ ܪܫܺܝܡܬܳܐ. ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܡܠܠܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ. ܡܶܢ ܪܽܘܫܡܳܐ ܘܪܶܬܡܳܐ ܢܳܦܠܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܫܬܳܐ ܫܬܳܐ ܓܶܦܺܝ̈ܢ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܕܳܐܦ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܫܶܬ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܥܰܡ ܡܰܦܰܠܬܳܐ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܪܶܬܡܳܐ ܕܳܐ‎ܠܰܦ ܒܶܠܥܳܕ ܪܽܘܫܡܳܗ̇ ܒܶܗ ܡܶܬܬܰܒܠܰܨ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Ex. 20,11 31,17). ܠܶܫܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Luc. 1,36). ܘܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܘܕܳܠܰܬ. ܒܶܠܥܳܕ ܐܳ‎ܠܰܦ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܶܫܛܳܪܳܐ. ܒܡܰܡܠܠܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ. ܥܰܡ ܡܰܦܰܠܬܳܐ ܪܶܬܡܳܐ ܪܒܳܨܳܝܳܐ ܕܳܐ‎ܠܰܦ ܒܶܠܥܳܕ ܪܽܘܫܡܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܘܶܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܡܰܦܰܠܬܳܐ ܠܳܐ ܪܶܬܡܳܗ̇ ܐܳܦܠܳܐ ܪܽܘܫܡܳܗ̇. ܘܒܰܐܢܰܢܩܺܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܳܐ. ܐܳܦ ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܦܰܠܬܳܐ ܠܪܶܬܡܳܐ ܘܪܽܘܫܡܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܡܶܫܬܰܘܝܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܠܳܐ ܡܶܬܪܰܬܡܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܢܳܗܶܡ܆ ܘܡܶܢ ܗܰܘܦܶܗ ܣܰܥܪܳܐ ܢܳܬܰܪ. ܒܳܐܠܰܦ ܪܒܺܝܨܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ. ܐܰܪܝܳܐ ܢ̇ܳܗܶܡ ܐܳܦ ܥ̇ܳܒܰܪ. ܫܛܳܪܳܐ ܢ̇ܳܗܶܡ ܐܳܦ ܬܳܒ̇ܰܪ. ܕܠܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܠܰܟܒܰܪ ܐܶܣܳܪܳܐ. ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܪܒܺܝܨܬܳܐ ܢܳܩܦܳܐ ܒܪܺܝܫܳܐ. ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܰܐܢܰܢܩܺܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܶܟܒܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܫܬܰܒ̈ܩܳܢ܆ ܘܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܟܒܰܪ ܓܳܕܫܳܐ ܕܡܶܬܬܰܠܡܰܕ ܠܶܗ ܟܳܦܽܘܪܳܐ.

  ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܣܶܡܟܰܬܳܝ݂ܰܝ݂ ܪܺܝܫܳܐ. ܕܒܳܐ‎ܠܰܦ ܪܒܺܝܨܬܳܐ ܘܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇ ܡܶܬܪܰܫܡܺܝܢ. ܐܳܦ ܡܶܬܪܰܬܡܺܝܢ ܡܶܢ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܠܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܡܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܘܶܐܣܛܰܦܢܽܘܣ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ. ܣܛܰܪ̈ܛܺܝܓܶܐ. ܣܛܰܪ̈ܛܺܝܽܘܛܶܐ. ܣܦܽܘܩܠܰܛܪ̈ܶܐ. ܣܛܰܣܺܝܣ. ܣܛܰܕܝܽܘܢ. ܣܟܽܘܠܺܐ. ܣܩܺܝܛܺܐ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (10,1). ܡܶܢ ܣܦܺܝܪܰܐ ܗܳܝ̇ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܐܺܝܛܰܠܺܝܩܺܐ ܕܠܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܘܡܶܢ ܐܶܣܦܺܝܪ ܣܶܒܰܣܛܺܐ (Act. 27,1) ܒܳܐ‎ܠܰܦ ܪܒܺܝܨܬܳܐ

  ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܐܘ ܕܰܒܟܽܠ ܘܰܒܡܶܛܽܠ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܫܶܪܫܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܩܶܨܰܬ ܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܰܚܫܰܚܬܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܘܳܐ‎ܠܨܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܰܬܡܳܐ. ܘܠܰܘ ܠܰܓܡܳܪ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ. ܘܰܒܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܒܟܽܠ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܟܰܕ ܠܟܽܘܠܺܝ ܫܩܺܝܠ ܗܽܘ ܒܶܗ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܝ܇ ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (14,29). ܠܳܐ ܬܶܚܕܶܝܢ ܟܽܠܶܟܝ ܦܠܶܫܬ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܝܽܘ̈ܕܳܝ݂ܰܝ݂ ܪܺܝܫܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܬܓܰܒܠܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܝܺܒܰܡܬܳܐ. ܝܺܩܰܪܬܳܐ. ܝܺܙܶܦܬܳܐ. ܝܺܠܶܠܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܝܺܕܰܥ. ܝܺܬܰܪ. ܝܺܩܰܪ. ܝܺܙܶܦ. ܝܺܪܶܒ. ܝܺܥܳܐ. ܝܺܡܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܠܝܽܘܕ ܗܳܝ ܕܰܒܪܺܫ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ. ܠܰܘ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܪܳܒܨܺܝܢ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܐܳ‎ܠܰܦ ܕܰܚܒܺܝܨܳܐ ܩ̇ܳܪܶܝܢ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ܆ ܝܽܘܕ ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܡܶܬܪܰܬܡܳܐ. ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܐܳ‎ܠܰܦ ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܘܝܽܘܕ ܡܶܬܪܰܬܡܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܐܢܰܢܩܺܐ. ܐܺܝܩܺܐ. ܐܺܝܛܰܠܺܝܩܺܐ. ܣܡܽܘܬܪܺܩܺܐ. ܬܶܣܰܠܽܘܢܺܝܩܺܐ. ܐܶܘܢܺܝܩܺܐ. ܒܰܪܢܺܝܩܺܐ. ܘܶܐ‎ܠܦܳܐ ܕܳܐܙܳܠ̱ܐ ܠܦܽܘܢܺܝܩܺܐ (Act. 21,2). ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܐ. ܘܰܓܪܰܡܰܛܺܝܩܺܐ. ܘܺܐܝܬܺܝܩܺܐ. ܘܠܽܘܓܺܝܩܺܐ. ܘܡܽܘܣܺܝܩܺܐ. ܘܺܐܪܺܝܬܡܰܛܺܝܩܺܐ. ܘܡܰܛܺܝ ܗܘܳܐ ܠܕܶܪܒܳܐ (Act. 16,1). ܘܚܳܬܰܢ ܦܽܘܒܺܐ (Rom. 16,1). ܘܰܐܪܶܛܡܺܐ. ܘܝܽܘ̇ܣܺܐ. ܘܰܐܝܬܝ̈ܳܢܳܝܗܝ ܠܝܽܘܦܺܐ. ܘܶܐܣܦܺܝܪ ܣܶܒܰܣܛܺܐ (Act. 27,1). ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܦܶܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܐ. ܘܰܫܒܰܩܬܶ݁ܗ ܒܰܩܪܺܛܺܐ (comp. Tit. 1,5) ܘܡܺܝܠܺܝܛܺܐ. ܘܙܰܐܠܺܐ. ܘܰܣܟܽܘܠܺܐ. ܘܒܰܠܰܢܺܐ. ܘܡܺܝܛܽܘܠܺܝܢܺܐ. ܘܦܰܠܺܝܣܛܺܝܢܺܐ. ܘܡܶܠܰܬܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܠܳܕܺܝܬܳܐ ܢܽܘܡܺܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܒܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ (II Tim. 2,17) ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܕܰܥ ܕܰܒܝܰܘܢܳܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܝܽܘܕ ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ. ܘܰܒܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܒܶܠܥܳܕ ܝܽܘܕ. ܘܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܝܽܘܕ ܒܶܠܥܳܕ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܘܰܐܪܡܶܢܺܝ. ܘܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܳܐ‎ܠܰܦ ܐܶܠܳܐ ܒܝܽܘܕ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܘܢܳܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܡܶܬܪ̈ܰܫܡܳܢ. ܘܶܐܢ ܒܳܐܠܰܦ ܡܶܬܟ̈ܰܬܒܳܢ ܝܽܘܕ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ. ܘܶܐܣܳܪܳܐ ܕܢܺܐ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܥܶܒܪܳܝ ܒܳܐ‎ܠܰܦ ܡܶܬܪܫܶܡ ܘܰܒܝܽܘܕ ܡܶܬܪܬܶܡ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܠ̈ܦܳܢܝܳܬܳܐ

  ܥܶܠܰܬ ܗܳܝ̇ ܕܳܐܬܽܘܬܳܐ ܒܰܝܬܳܝܬܳܐ. ܠܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܥܽܘܕܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܬܫܰܢܶܐ ܒܠܶܥܙܳܐ ܥܰܣܩܽܘܬ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܒܰܝܬܳܝܬܳܐ ܘܰܦܫܺܝܩܽܘܬ ܥܽܘܕܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܥܰܡ ܐܰܝܕܳܐ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܢܳܩܦܳܐ ܘ̇ܳܠܶܐ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܽܘ. ܘܗܽܘ ܚܽܘܠܳܦܳܐ. ܐܰܘ ܓܰܘܳܢܳܝ ܨܶܝܕ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܘܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܚܽܘܠܳܦ ܙܰܐܝ ܒܣܶܡܟܰܬ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܘܟܳܦ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܘܰܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ ܪܰܓܽܘܙܬܳܢܳܐ. ܘܒܶܙܬܳܐ. ܘܓܶܙܬܳܐ. ܘܢܰܝܙܟܳܐ. ܘܡܶܠ̈ܰܝ ܐܶܙܟ̇ܶܐ ܬܶܙܟܶܐ ܢܶܙܟܶܐ. ܘܣܶܡܟܰܬ ܒܙܰܐܝ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܕܳܠܰܬ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܒܰܫܡ̈ܳܗܰܝ ܚܶܣܕܳܐ. ܩܰܣܕܳܐ. ܘܡܶܠ̈ܰܝ ܢܶܣܕܽܘܪ ܢܶܣܕܽܪܘܢ ܡܶܣܕܰܪ. ܘܓܳܡܰܠ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܒܟܳܦ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܒܰܢܩܺܝܦܽܘܬ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܒܰܪܝܽܘܓܬܳܢܳܐ. ܪܶܓܬܳܐ. ܠܰܓܬܳܐ. ܘܩܽܘܦ ܒܟܳܦ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܒܥܰܝܽܘܩܬܳܢܳܐ. ܐܶܢܰܩܬܳܐ. ܐܳܡܰܩܬܳܐ. ܥܳܩܬܳܐ. ܡܰܝܢܰܩܬܳܐ. ܥܶܙܰܩܬܳܐ. ܦܳܪܰܩܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܺܝܠܳܢܳܝ ܒܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܚܽܘܠܳܦ ܥܶܐ ܒܳܐ‎ܠܰܦ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܗܶܐ. ܩܶܨܰܬ ܥܰܛܠܽܘܬ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܓܰܓܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܒܰܫܡ̈ܳܗܰܝ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܘܥܳܗܢܳܐ ܘܡܶܠ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܕܳܝܽܘܠܬܳܐ ܒܝܽܘܕ. ܒܒܽܘܝܳܐܳܐ. ܘܡܶܠܶܐܳܐ. ܘܳܐܐܰܪ. ܘܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ. ܩܰܒܨܳܐܶܝܠ. ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ. ܘܝܽܘܕ ܒܳܐ‎ܠܰܦ. ܒܰܫܡ̈ܳܗܰܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܝܺܙܶܦܬܳܐ. ܝܺܠܶܠܬܳܐ. ܘܡܶܠ̈ܰܝ ܝܺܕܰܥ. ܝܺܙܶܦ. ܝܺܡܳܐ. ܘܗܳܐ ܒܳܐ‎ܠܰܦ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܶܦܓܽܘܓܺܝ. ܗܶܪܶܣܺܝܣ. ܗܶܪܶܛܺܝܩܳܐ. ܣܽܘܢܶܗܕܽܘܣ. ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܒܘܰܐܘ ܒܡܶܠ̈ܰܝ ܚܰܘܰܐܽܘܗܝ. ܚܙܰܐܽܘܗܝ. ܩܪܰܐܽܘܗܝ. ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܒܳܥܶܐ ܒܩܰܪܐܳܐ. ܛܰܡܳܐܐ. ܩܽܘܢܳܐܳܐ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܦܰܪܨܽܘܦܗܽܘܢ ܩܽܘܢܳܥ ܘܡܰܕܰܡ. ܐܰܘ ܕܺܝܠܳܢܳܝ ܒܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܥܶܐ ܒܚܶܝܬ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܩܽܘܦ. ܒܦܶܬܓܳܡ ܟܽܠ ܢܶܨܒܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܨܒܳܗ̇ ܐܳܒܝ ܬܶܬܥܩܰܪ (Matth. 15,13). ܘܝܽܘܕ ܒܳܐ‎ܠܰܦ. ܒܦܶܬܓܳܡ̈ܰܝ ܒܢ̈ܳܬ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܠܳܐ ܬܶܒ̈ܟܝܳܢ ܥܠܰܝ (Luc. 23,28). ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܰܬ ܟܰܕ ܟܦܶܢ (Matth. 4,2). ܘܨܳܕܶܐ ܒܣܶܡܟܰܬ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܕܳܠܰܬ ܘܬܰܘ ܡܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܦܶܬܓܳܡ̈ܰܝ ܩܰܨ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܕܺܝܢܪܳܐ (Matth. 20,2). ܘܰܒܕܺܝܢܳܪ ܩܰܨܬ ܥܰܡܝ (Matth. 20,13). ܥܰܡ ܚܽܘܠ̈ܳܦܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܒܫܽܘܠܳܡ ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܚ̇ܰܘܶܝܢܰܢ.

  ܪܺܫܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܠ̈ܳܦܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ. ܚܽܘܠܳܦ ܬܰܘ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܒܛܶܝܬ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܥܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܽܘܪܬܰܥܢܳܐ. ܘܰܕܨܳܕܶܐ ܒܛܶܝܬ. ܒܫܶܡ ܨܶܝܕ. ܘܰܕܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܒܳܥܶܐ. ܒܫܶܡ ܛܶܓܢܳܐ. ܘܰܒܗܶܦܟܳܐ ܒܫܶܡ ܥܰܒܕܳܐ ܘܡܶܠܰܬ ܥܳܒܶܕ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܰܕܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ. ܚܽܘܠܳܦ ܒܶܝܬ ܘܦܶܐ ܡܪ̈ܰܟܟܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܫܰܠ̈ܝܳܢ ܘܟܰܕ ܕܳܝܠ̈ܳܢ ܒܘܰܐܘ. ܒܰܫܡ̈ܳܗܰܝ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܘܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܘܰܒܡܶܠ̈ܰܝ ܕܳܒܶܩ ܫ̇ܳܒܶܩ. ܘܰܕܗܶܐ ܒܟܳܦ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܚܠܳܦ ܗܳܐ ܐܳܟ̇ܶܠ. ܗܳܐ ܐܳܙ̇ܶܠ. ܟܳܐ ܐܳܟ̇ܶܠ. ܟܳܐ ܐܳܙ̇ܶܠ ܘܡܶܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܥܕܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܡܠܰܫܢܳܢܽܘܬ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܒܰܐܪܓܽܘܒܠܳܐ ܘܚܽܘܒܠܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܠ̈ܦܳܢܝܳܬܳܐ ܦܳܪ̈ܥܳܬ ܚܽܘ̈ܒܠܶܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܓܳܡܰܠ ܘܟܳܦ ܕܟܽܠܚܕܳܐ ܒܰܚܒܰܪܬܳܗ̇ ܡܶܬܚ̇ܰܠܦܳܐ. ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܶܐ ܕܒܳܐ‎ܠܰܦ ܡܶܬܚ̇ܰܠܦܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܗܶܦܟܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܠ̈ܦܳܢܝܳܬܳܐ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܡܶܬܚܰܠ̈ܦܳܢ. ܚܕܳܐ ܠܰܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܪܺܝܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܶܬܓܳܡ ܥܶܒܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܓܦܺܝܦܬܳܐ (Joa. 19,13) ܓܳܡܰܠ ܒܟܳܦ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܒܫܰܠܝܽܘܬܗܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܠܦܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܡܶܬܚܰܠ̈ܦܳܢ. ܚܕܳܐ ܠܰܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܟܰܕ ܕܳܝܠ̈ܳܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܪܐܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܒܳܥܶܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܽܘܠ̈ܳܦܶܐ ܕܰܒܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܬܪܳܢܳܝܬܳܐ ܘܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܥܝܳܕܳܢܳܝܬܳܐ. ܐܶܬܕܰܠܰܠܘ ܒܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܦܰܠ̈ܰܣܛܺܝܢܳܝܶܐ. ܕܰܡܚܰܠܦܺܝܢ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܒܦܶܐ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܒܫܶܡ ܐܰܬܪܳܐ ܘܡܶܠܰܬ ܐܳܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܘܰܠܩܽܘܦ ܒܳܐ‎ܠܰܦ. ܒܫܶܡ ܩܽܘܩܳܐ ܘܡܶܠܰܬ ܩܳܐܶܡ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܦܪܶܝܡܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܒܰܙܒܰܢ ܕܰܚܠܳܦ ܫܺܝܢ ܣܶܡܟܰܬ ܠܳܥܙܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܫܰܦ̈ܛܶܐ (12,6). ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܐܳܡ̇ܰܪ ܣܶܒ̈ܠܶܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܗܳܘ̇ܶܐ ܕܶܝܢ ܚܽܘܠܳܦܳܐ ܘܰܒܫܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܐ ܠܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (47,8). ܠܳܐ ܐܶܬܶܒ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܕܰܥ ܬܶܟܠܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܒܚܽܘܠܳܦ ܬܰܘ ܡܰܪܟܰܟܬܳܐ ܘܟܳܦ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܐܰܪ̈ܰܒܳܝܳܬܳܐ. ܒܬܰܘ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܘܟܳܦ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܳܬܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ (1,1). ܘܶܐܢܳܐ ܒܓܰܘ ܫܒܺܝܬܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܥܰܠ ܢܗܰܪ ܟܳܒܳܪ ܗܳܢܰܘ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܒܚܽܘܠܳܦ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܒܰܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܗܽܘ ܬܽܘܒ (16,7). ܘܰܗܘܰܝܬܝ ܥܰܪܛܶܠ ܘܥܰܪܝܰܬ݂. ܒܚܽܘܠܳܦ ܬܰܘ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܒܰܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 9,24). ܘܰܐܪܺܝܡ ܛܰܒܳܚܳܐ ܫܳܩܳܐ ܘܥܶܠܳܝܬܳܐ. ܒܚܽܘܠܳܦ ܟܳܦ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܒܚܶܝܬ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܡܰܐܓܺܝܪܣܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝܳܐ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܘܳܐܦܶܢ ܐܳܦ ܕܒܽܘܚܳܐ. ܛܰܒܳܚܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܡܰܬ̈ܠܶܐ (23,21). ܘܰܕܕܳܡܶܟ ܢܶܠܒܰܫ ܒܰܪܕܰܥܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܪܽܘܫܒܳܢܳܐ. ܒܚܽܘܠܳܦ ܕܳܠܰܬ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܒܰܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܒܰܪܐܰܣܺܝܪܳܐ (4,6). ܠܳܐܶܛ ܗ̱ܽܘ ܓܶܝܪ ܡܰܪܺܝܪ ܚܶܢ̈ܟܶܐ ܗܳܢܰܘ ܚܶܟ̈ܶܐ. ܒܚܽܘܠܳܦ ܟܳܦ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܒܰܡܪܰܟܰܟܬܳܐ

   ܨܶܡܚܳܐ ܠܰܘ ܟܽܠ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܡܶܬܝܰܙܦܳܐ ܡܶܬܚܰܠܦܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ (48,19). ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܰܡܥ̈ܰܝܟ ܐܰܝܟ ܚܨ̈ܳܨܰܘܗܝ ܕܰܝܡܳܐ ܗܳܢܰܘ ܒܶܙܩܰܘ̈ܗܝ. ܡ̈ܰܬܠܶܐ (20,17). ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܢܶܬܡܠܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܚܨ̈ܳܨܶܐ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܦܨܺܝܠ ܠܰܬܪܶܝܢ ܗܳܢܰܘ ܕܰܦܣܺܝܩ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܦܶܨܠܰܬ ܗܘܳܬ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܥܶܠܰܬ ܢܶܦܠܰܬ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܒܫܽܘܢܳܝ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܓܳܠܶܝܢ ܝܳܙܽܘܦܳܐ ܘܡ̇ܰܘܙܦܳܢܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܟܺܝܚܺܝܢ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܽܐܘܕܺܝܽܘܣ. ܨܪܰܘ ܠܰܡ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܪ̈ܰܛܺܝܒܶܐ ܕܡܳܡ̈ܽܘܠܰܝ ܒܰܚܪܳܐ ܗܳܢܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܘܠܶܐܠܦܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܰܫܛܳܐ ܗܳܢܰܘ ܠܰܣܦܳܪܳܐ. ܘܰܐܡܪܰܐܬܶܗ ܕܡܺܝܠܶܐܽܘ̇ܣ ܗܳܢܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܟܣܶܝܢ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ (I 17,18). ܘܰܐܚܰܝ̈ܟ ܦܩܽܘܕ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܗܳܢܰܘ ܒܩܽܘܪ. ܕܰܘܺܝܕ (Ps. 80,15). ܘܰܦܩܽܘܕܶܝܗ̇ ܠܰܓܦܶܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ (Gen. 36,7). ܠܳܐ ܡܰܘܦܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܥܡܰܪܗܽܘܢ ܠܡܶܬܰܒ ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܟܡܳܐ ܬܰܘܦܶܐ ܗܺܝ ܠܒܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܥܰܙܶܐ ܩܕܳܡ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܟܡܳܐ ܬܶܣܦܰܩ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܫܶܡܫܳܐ ܘܟܰܘ̈ܟܒܶܐ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܢܰܗܪܳܐ. ܘܥܰܝܢܳܐ ܘܶܐܕܢܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܽܘܓܳܐܐ. ܕܨܶܝܕ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܺܢ ܘܨܶܝܕ ܐܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ ܐܰܪ̈ܰܒܳܝ݂ܝ݂ܺܢ.

  ܦܠܺܝܪܽܘܦܽܘܪܺܝܰܐ ܝ̇ܳܙܶܦ ܡܰܢ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܡܶܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܰܘ ܕܰܨܪܺܝܟ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܥܰܬܺܝܪ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ (Joa. 1,42). ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܬܩܪܶܐ ܓܺܝܦܰܐܣ ܗܳܢܰܘ ܟܺܐܦܳܐ. ܡܰܪܩܽܘܣ (5,41 Herarcl.). ܛܰܠܺܝܬܰܐ ܩܽܘܡܺܝ. ܒܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ ܘܬܰܘ ܘܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ. ܗܳܝ̇ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܡܶܬܦܰܫܩܳܐ. ܒܳܒܽܘܣܬܳܐ ܩܽܘܡܝ. ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ. ܦܪܰܟܣܺܝܣ (5,1 Heracl.). ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܥܰܡ ܣܰܦܦܺܝܪܰܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܳܢܰܘ ܫܰܦܺܝܪܰܐ. ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ܆ ܠܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܩܽܘܪ̈ܺܝܢܬܳܝܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܝܰܘܢܳܐܺܝܬ ܟܰܬܒܳܗ̇. ܒܦܶܬܓܳܡ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܳܐ. ܣܽܘܪܝܳܐܺܝܬ ܚܰܬܡܳܗ̇.

  ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܕܶܝܢ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܘܒܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܽܘܠ̈ܳܦܶܐ. ܡܚܰܠܦܺܝܢ ܓܶܝܪ ܒܶܝܬ ܕܰܡܩܰܫܝܳܐ ܒܦܶܐ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܘܫܺܝܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܫܡ̈ܳܗܰܝ ܫܰܒܬܳܐ. ܚܰܒܬܳܐ. ܘܡܶܠܰܬ ܐܶܬܠܰܒܫܰܬ. ܘܕܳܠܰܬ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܒܶܬ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܶܕܬܳܐ. ܫܶܕܬܳܐ. ܐܽܘܚܰܕܬܳܐ. ܘܛܶܝܬ ܒܕܳܠܰܬ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܦܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܶܠ̈ܰܝ ܢܶܚܛܦܽܘܢ. ܢܶܩܛܦܽܘܢ. ܘܛܶܝܬ ܬܽܘܒ ܒܬܰܘ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܘܫܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܶܡ ܠܰܘܛܬܳܐ ܘܡܶܠܰܬ ܢܶܛܫܶܐ. ܘܣܶܡܟܰܬ ܒܙܰܐܝ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܒܶܝܬ ܘܓܳܡܰܠ ܡܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܫܡ̈ܳܗܰܝ ܥܶܣܒܳܐ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܠ̈ܰܝ ܢܶܣܒܥܽܘܢ. ܢܶܣܒܪܽܘܢ. ܢܶܣܓܶܐ ܡܰܣܓܶܐ. ܢܶܣܓܽܘܕ ܡܶܣܓܽܘܕ. ܘܦܶܐ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܕܳܠܰܬ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܘܚܶܝܬ ܘܛܶܝܬ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܶܡ ܩܽܘܦܕܳܐ. ܘܡܶܠ̈ܰܝ ܛܶܦܚܰܬ. ܡܶܬܚܰܦܛܺܝܢ. ܘܨܳܕܶܐ ܒܙܰܐܝ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܒܶܝܬ ܘܕܳܠܰܬ ܡܩܰܫܝ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܶܠ̈ܰܝ ܢܶܨܒܶܐ. ܢܶܨܒܽܘܥ. ܚܳܨܕܺܝܢ ܚܨܳܕܳܐ. ܘܩܽܘܦ ܒܓܳܡܰܠ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܒܶܝܬ ܘܕܳܠܰܬ ܡܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܙܰܐܝ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܫܡ̈ܳܗܰܝ ܥܽܘܩܰܒܪܳܐ. ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܝܰܩܕܳܢܳܐ. ܢܽܘ̈ܩܕܳܬܳܐ. ܢܽܘܩ̈ܙܶܐ. ܘܡܶܠ̈ܰܝ ܐܶܩܒܽܘܪ. ܬܶܩܒܽܘܪ. ܢܶܩܒܽܘܪ. ܝܳܩܕܳܐ. ܝܳܩܕܺܝܢ. ܢܺܐܩܕܽܘܢ. ܘܩܽܘܦ ܬܽܘܒ ܒܟܳܦ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܣܶܡܟܰܬ ܘܬܰܘ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܫܡ̈ܳܗܰܝ ܥܽܘܩܣܳܐ. ܡܰܦܰܩܬܳܐ. ܡܰܣܰܩܬܳܐ. ܘܡܶܠ̈ܰܝ ܦܪܰܩܬܳܢܝ. ܐܰܣܶܩܬܳܢܝ. ܘܣܶܡܟܰܬ ܒܨܳܕܶܐ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܛܶܝܬ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܝܰܘܢ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܣܛܕܳܐ. ܐܶܣܛܰܕܺܝܽܘܢ. ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܓܳܐ. ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܘܕܳܠܰܬ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܒܛܶܝܬ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܩܽܘܦ. ܒܰܫܡܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܕܩܰܦܽܘܕܩܳܝܳܐ. ܘܦܳܕܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܒܰܕܗܳܕܶܐ ܕܳܠܰܬ ܡܪܰܟܟܳܐ ܘܠܰܘ ܡܩܰܫܝܳܐ. ܕܳܠܰܬ ܓܶܝܪ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ. ܛܶܝܬ ܡܶܬܟܰܬܒܳܐ ܒܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܶܛܪܽܘ̇ܣ. ܘܛܺܛܽܘܣ. ܡܚܰܠܦܺܝܢ ܕܶܝܢ ܘܰܠܫܺܝܢ ܒܓܳܡܰܠ ܐܰܪܰܒܳܝܬܳܐ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܒܶܝܬ ܘܓܳܡܰܠ ܘܕܳܠܰܬ ܡܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܽܘܫܒܳܢܳܐ. ܐܶܫܒܶܐ. ܐܶܫܒܽܘܩ. ܢܶܫܕܽܘܢ. ܢܶܫܓܪܽܘܢ. ܘܰܠܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܒܕܳܠܰܬ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܘܓܳܡܰܠ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܘܰܡܪܰܟܰܟܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܶܠ̈ܰܝ ܢܶܬܒܪܽܘܢ. ܢܶܬܓܠܽܘܢ. ܘܰܒܫܶܡ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܽܘܠ̈ܦܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܙܰܐܝ ܒܨܳܕܶܐ ܒܫܶܡ ܥܶܙܩ̈ܳܬܳܐ. ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܒܘܰܐܘ. ܒܰܫܡ̈ܳܗܰܝ ܝܽܘܐܶܝܠ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܩܡܽܘܐܶܝܠ

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܬܰܘ̈ܣܦܳܢܝܳܬܳܐ

ܗܳܠܶܝܢ ܓܝܪ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܳܐ ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܠܗܶܝܢ ܢܳܩ̈ܦܳܢ ܘܗܽܘ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܕܰܦܛܽܘܣܺܝܣ ܗܽܘ ܫܡܳܗܳܝܬܳܐ ܐܰܘ ܡܶܠܬܳܢܳܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܰܟܢܽܘܫܝܳܐ. ܐܰܘ ܕܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܙܽܘܥܳܪܳܐ. ܐܰܘ ܕܰܥܛܽܘܦܝܳܐ. ܐܰܘ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܕܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܣܥܰܪܢܰܢ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܣܥܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܡܶܣܥܰܪ ܐܳ‎ܠܨܳܐ ܠܰܢ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܫܒܰܥ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡ ܗܰܢܺܝ ܕܶܠܩܳܐ ܗܳܘ̇ܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܳܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ ܓܶܝܪ. ܕܰܒܗܶܐ ܡܰܢ ܡܶܬܦܰܪܫܳܐ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܡܶܢ ܫܶܡ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܒܰܙܩܳܦ ܦܶܐ. ܒܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܡܰܢܢܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܡܶܢ ܡܳܢܳܐ ܒܰܙܩܳܦܳܗ̇. ܘܰܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܡܶܢ ܙܶܒܬܳܐ. ܘܫܶܢ̱ܬܳܐ ܡܶܢ ܫܬܳܐ. ܘܝܽܘܕ ܦܳܪܫܳܐ ܠܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܘܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܶܠ̈ܰܝ ܓܳܪ ܘܕܳܢ. ܘܕܳܠܰܬ ܦܳܪܫܳܐ ܠܚܰܕܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܝܬ ܡܶܢ ܚܶܬܳܐ ܒܰܪܒܳܨܳܗ̇. ܘܰܠܥܺܕܬܳܐ ܡܶܢ ܥܶܬܳܐ. ܘܠܳܡܰܕ ܦܳܪܫܳܐ ܠܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܡܶܢ ܓܰܠܳܐ ܐܳܡܶܠܳܐ. ܘܩܽܘܦ ܠܰܡܦܰܩܩܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܦܩܺܝܢ. ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܠܡܳܐܐ ܡܶܢܝܳܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܡܳܐ ܫܽܘܐܳܠܳܝܳܐ. ܘܰܠܫܶܡ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܡܶܢ ܡܶܠܰܬ ܣܳܓܝܳܐ. ܘܰܠܛܰܡܳܐܐ ܡܶܢ ܗܳܝ̇ ܕܰܛܡܰܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܠܰܫܡܳܐ ܕܶܐܒܳܢ̈ܶܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܠܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܠܰܬ ܐܶܒܢܶܐ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܒܶܝ̈ܬܺܝܢ ܟ̇ܳܬܒܺܝܢ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡ̇ܪܺܝܢ. ܕܰܠܦܽܘܪܫܳܢ ܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܩܶܪܝܳܢܰܢ. ܒܰܪܒܳܨ ܨܳܕܶܐ ܘܩܽܘܦ. ܡܶܢ ܨܳܒܶܝܢܰܢ. ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܒܰܙܩܳܦܗܶܝܢ ܒܰܚܢܰܢ ܟܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ.

  ܪܶܫܝܳܢܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܠܰܘ ܥܰܠ ܕܽܘܡܣܳܐ ܕܰܚܠܺܝܡ ܣܺܝܡ. ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܗܳܝ̇ ܕܠܰܘ ܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܠܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܡܶܢ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܐܶܢ ܗܶܐ ܦܳܪܫܳܐ. ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܡܶܢ ܩܶܣܰܪܳܝܳܐ ܡܕܺܝܢܳܝܳܐ ܐܰܝ̇ܕܳܐ ܟܰܝ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܦܳܪܫܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ̇ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܫ̈ܒܳܢ. ܐܳܦ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳ‎ܠܨܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܡܶܫ̈ܬܰܟܚܳܢ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ. ܐܶܢ ܠܡܳܐܐ ܘܛܰܡܳܐܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܐ. ܡܶܢ ܡܳܐ ܘܰܛܡܰܐ ܘܣܳܓܝܳܐ. ܐܳ‎ܠܰܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܦܳܪܫܳܐ. ܠܰܫܡܳܐ ܕܣܽܘܓܳܐܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܡܽܘܢ ܐܰܪܰܐ ܦܳܪܫܳܐ.

  ܫܽܘܪܳܪ ܪܶܫܝܳܢܳܐ ܐܶ‎ܠܽܘ ܐܳ‎ܠܨܳܝ ܗ̱ܘܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܐܳܬܽܘܬܳܢܳܝܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܗܳܢܳܐ ܣܶܦܪܳܐ. ܠܰܥܕܶܢ ܒܰܫܠܳܝ ܥܶܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܥܶܕܳܢ ܒܰܪܒܳܨ ܥܶܐ ܟܬܰܒܘ. ܘܰܠܕܰܪܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܬ ܕܠܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܕܳܪܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܬ. ܘܰܠܓܰܙܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܓܳܡܰܠ ܕܠܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܓܶܙܳܐ ܕܥܰܡܪܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܓܳܡܰܠ. ܘܰܠܛܶܒܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܛܶܝܬ ܕܠܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܛܶܝܬ. ܘܐ̱ܪܳܙܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܐܳ‎ܠܰܦ ܘܰܙܩܳܦ ܪܺܫ. ܐܰܝܟ ܐܰܪܙܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܘܰܫܠܳܝ ܪܺܫ.

  ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܕܫܽܘܪܳܪܳܐ ܐܶ‎ܠܽܘ ܠܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܢܶܝܢ ܕܳܡܝ݂̈ܳܝ݂ܶܐ. ܠܡܶܦܪܰܫ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܐܰܠܨܱܰܬ ܠܗܶܟܣܺܝܣ. ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܒܡܰܐܛܰܠܳܐ. ܘܒܰܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܐܰܝ̇ܕܳܐ ܟܰܝ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܦܳܪܫܳܐ. ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܦܳܐ ܘܢܳܛܶܠ ܚ̇ܳܠܳܐ (Pr. 27,3). ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܡܶܢ ܟ̈ܺܐܦܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ (Pr. 3,15). ܘܓܰܒܪܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܝܰܩܺܝܪ ܗܘܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܰܡܳܐ (comp. Ex. 11,3). ܘܰܠܫܶܡ ܡܶܠܬܳܐ ܬܽܘܒ ܒܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܙܢܺܝ̈ܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ ܐܰܣܪܰܚ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܚܦܺܝܛܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡ̣ܢܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ̇ ܕܚܶܫܶܬ. ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܗܳܢܰܘ ܥܶܠܬܳܐ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܥܳܒܕܺܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܳܢܰܘ ܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܘܳܬ ܦܰܓܪܳܐ. ܐܰܘ ܗܰܘܢܳܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗܳܢܰܘ ܦܶܚܡܳܐ. ܘܰܠܦܰܘܠܽܘܣ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܣܺܝܡ ܒܪܺܫ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ. ܥܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܠܽܘ ܠܦܽܘܪܫܳܢܗܽܘܢ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܳܪ̈ܰܝ ܠܗܶܟܣܺܝܣ. ܐܶܬܪܡܺܝܘ ܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܠܰܝܬ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܠܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܳܢ. ܘܰܒܫܶܡ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܗܶܐ. ܠܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܪܒܳܨܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܣܽܘܢܶܗܕܽܘܣ. ܘܳܐܦܶܢ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܒܰܒܠܺܝܠܽܘ ܦܳܬܚܺܝܢ ܗܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܛܶܝܬ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܰܐܪܺܝܣܛܽܘܛܶܗܠܺܝܣ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܘܰܒܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܢܽܘܢ ܟܰܕ ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܶܐ ܒܰܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܒܶܝܬ ܡܶܬܚܰܦܝܳܐ. ܘܰܒܡܰܢܢܳܐ ܒܒܰܪܬ ܐܳܕܫܳܗ̇. ܘܒܰܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܘܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܘܰܫܢܳܐ. ܘܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܘܰܫܢ̈ܰܝܳܐ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ. ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܰܒܡܳܕܶܝܢ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ. ܠܓܽܘܚܟܳܐ ܫܳܘܝܳܐ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܕ ܕܰܠܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܕܝܰܢ ܗܺܝ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܓܶܝܪ ܘܕܶܝܢ. ܓܚܺܝܟܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܰܠܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܓܳܪ ܘܕܳܢ ܗܺܝ. ܘܕܳܠܰܬ ܕܚܰܕܬܳܐ ܘܰܕܥܺܕܬܳܐ. ܒܰܚܕܶܬ ܘܰܒܥܺܕܰܬ ܡܶܬܒܰܕܩܳܐ. ܘܠܳܡܰܕ ܕܓܰܠ̈ܠܶܐ ܒܡܶܠܰܬ ܐܶܬܓܠܶܠ. ܘܳܐ‎ܠܰܦ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܡܳܐܐ. ܟܰܕ ܒܰܪ̱ܬ ܦܶܚܡܳܐ ܕܡܺܝܡ ܗܺܝ ܕܰܫܡܳܐ. ܘܗܳܝ̇ ܕܛܰܡܳܐܐ ܕܥܶܐ ܕܛܰܒܥܳܐ. ܘܗܳܝ̇ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܪܺܫ ܕܢܰܓܺܝܪܳܐ. ܘܗܳܝ̇ ܕܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪܺܫ ܕܢܽܘܓܪܳܐ. ܒܰܕܩܳܠܳܢܳܝܳܐ ܠܗܳܢܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܝܳܗܒܳܐ ܙܰܘܥܳܗ̇. ܘܥܽܘܦܳܦ ܒܶܝܬ ܒܶܐܒ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܘ̇ܳܠܝ݂ܳܝ݂. ܘܰܠܡܶܬܬܰܩܪܳܚܽܘ ܡܦܰܪܫܽܘܬ ܚܽܘ̈ܫܳܒܳܝܶܐ ܠܡܶܠܰܬ ܨܳܒܶܝܢ ܚܢܰܢ ܢܳܩܦܳܐ ܚܶܝܬ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܘܰܒܨܳܒܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳ‎ܠܰܦ ܘܢܽܘܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܰܪܢܰܢ.

  ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܒܺܝܨܶܐ܆ ܣܰܓܺܝ ܕܪ̈ܺܝܫܶܐ ܟܒܰܪ ܘܰܦܠ̈ܺܝܚܶܐ ܐܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܬܒܳܐ ܗܶܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܒܰܒܨܺܝܪ̈ܰܝ ܟܽܘܝܳܢܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܐܳܣܝ݂̈ܳܝ݂ܶܐ ܦܶܗܛܪܽܘܣܶܗܳܠܺܝܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܶܡ ܥܶܣܒܳܐ ܡܶܕܶܡ ܫܽܘܥܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܕܳܡܶܝܢ. ܒܶܠܥܳܕ ܗܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܪܰܫܡܺܝܢ. ܠܳܐ ܠܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܙܰܘܥܳܐ ܕܰܪܒܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܟܳܟܳܐ ܘܩܽܘܫܳܝܳܐ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܥܒ̈ܕܳܢܶܐ ܒܰܪ̱ܬܩܳܠ̈ܳܝܶܐ ܘܣܽܘܟܳܠ̈ܳܝܶܐ

  ܡܰܥܒܕܳܢܳܐ ܕܪܽܘܟܳܟܳܐ ܘܩܽܘܫܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܪ̱ܬܩܳܠܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ. ܒܰܪ̱ܬܩܳܠܳܝܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܡܪܰܟܟܳܢܽܘܬ ܟܽܠܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܒܕܽܘܠ܆ ܠܟܽܠܚܕܳܐ ܡܶܢ ܫܶܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܒܓܳܕܟܦܳܬ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܡܳܐ. ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܡܪܰܟܟܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܡܩܰܫܝܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܫܡ̈ܳܗܰܝ ܥܰܒܕܳܐ ܘܡܰܕܒܚܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܡܰܢ ܦܶܐ ܚܺܝܠ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܩܰܢܝܳܐ ܒܰܡܟܳܢܽܘܬ ܪܽܘܟܳܟܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܪܺܫ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܡܩܰܫܝܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܠܳܐ ܬܶܒܢܶܝܘܗܝ ܒܰܦܣܺܝܠܬܳܐ ܒܡܰܦܩܳܢܳܐ (20,25). ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܒܕܽܘܠܳܝܬܳܐ ܡܶܬܪܰܟܟܳܐ ܒܪܺܝܫܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܠܘܳܬ ܡܕܰܢܚܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠ ܦܶܐ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܫܰܠܝܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܦܶܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܡܪܰܟܟܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܰܦܫܳܐ ܘܢܰܦܛܺܪܳܐ ܘܢܰܦܬܳܠܺܝ ܘܣܰܦܣܺܪܳܐ ܘܰܐܦܬܰܪܳܐ ܘܙܶܦܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܡܶܠ̈ܰܝ ܢܶܦܓܰܥ. ܬܶܦܓܰܥ ܘܡܶܕܶܡ ܡܩܰܫܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܬܰܦܢܟܳܐ. ܘܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܬܽܘܒ. ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܦܶܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܺܝܬܳܐ ܡܪܰܟܟܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܦܶܐ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܝܳܐ.

  ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܒܕܽܘܠܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܒܓܳܕܟܦܳܬܳܝܬܳܐ ܚܳܝܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܘܰܐܘ ܕܰܠܕܳܠܰܬ ܫܠܺܝܬܳܐ ܩܕܳܡ ܕܳܠܰܬ ܐܰܘ ܬܰܘ ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܪܰܟܟܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܫܡ̈ܳܗܰܝ ܘܰܕܕܶܒܚܬܳܐ ܘܰܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܠܬܰܘ ܫܠܺܝܬܳܐ ܩܕܳܡ ܕܳܠܰܬ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܐܘ ܠܳܐ ܡܪܰܟܟܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܶܡ ܘܰܬܕܰܝ̈ܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܢ ܠܘܰܐܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܳܝ̇ ܕܰܟܪܺܝܗܳܐ ܝ̇ܳܗܒܺܝܢ ܗܳܕܶܐ ܚ̇ܰܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܰܬܠܳܬ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܥܰܡܳܗ̇ ܘܳܐܦܶܢ ܠܳܐ ܟܪ̈ܺܝܗܳܢ. ܘܠܰܬܕܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܝܢܩܽܘܟ (Luc. 11,27). ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ ܩ̇ܳܪܶܝܢ

  ܨܶܡܚܳܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܚܰܡܶܫ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܓܳܕܟܬ. ܟܰܕ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܡܪ̈ܰܟܟܳܢ. ܐܳܦ ܒܶܠܥܳܕ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܒܕܽܘܠ. ܡܶܬܪ̈ܰܟܟܳܢ ܡܶܢ ܝܳܕ̈ܥܰܝ ܩܳܢܽܘܢܳܐ. ܒܰܕܠܳܐ ܝܰܕܥܰܘ̈ܗܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܰܦ̈ܠܳܬܳܐ ܡܩܰܫܶܝܢ ܠܗܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ. ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܽܘܣ. ܕܺܝܡܰܐ. ܕܺܝܰܬܶܗܣܺܝܣ. ܕܺܝܳܘܢܽܘܣܺܝܽܘܣ. ܬܶܐܽܘܕܽܘܪܽܘܣ. ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ. ܬܳܐܘ̇ܡܰܐ. ܒܰܝܬܽܘ̇ܢܺܝܰܐ. ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܺܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܫܟܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܳܥܙܺܝܢ. ܘܠܰܫܟܺܝܪܽܘܬ