ܟܬ̥ܳܒܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ

ܟܬ̥ܳܒܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ

ܕܺܝܚܺܝܕ̈ܳܝܶܐ ܒܟܰܪ̈ܝܳܬܳܐ

ܡܶܢ ܣܝܳܡ̈ܶܐ

ܕܰܐܒܽܘܢ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ

ܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܡܰܦܶܪܝܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ

ܐܶܬܚܬܶܡ

ܒܢܳܦ̈ܩܳܬܳܐ ܕܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܗܽܘܠܰܢܕܰܐ

 

ܥܽܘܬܳܕܳܐ

ܢܳܦܽܘܩܽܘܬ̥ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕܰܡܣܰܪܓܕ̥ܳܢܳܐ

ܩܰܕ̥ܡܳܝܰܬ̥ ܥܽܘܬܳܕ̥ܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܕܒܰܩܢܽܘܒܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܘܒܶܗ ܐܺܝܬ̥ ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܥܶܣܪܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ ܐܰܚ̈ܶܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬ ܠܒܶܣܬܪܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܬܽܘܪܳܨ ܫܰܪܘܳܝܳܐ ܒܡܰܪܕܺܝܬܶܗ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܘܕܳܥܰܝ̈ ܬܽܘܪܳܨܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܘܒܶܗ ܐܺܝܬ̥ ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܥܶܣܪܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܙܶܕܩܰܝ̈ ܩܶܠܳܝܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܫܶܠܝܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܰܬ ܐܳܕ̈ܫܶܐ

ܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ. ܩܶܪܝܳܢܳܐ. ܗܶܪܓܳܐ.

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܘܦܽܘܠܳܓ ܥܶܕܳܢ̈ܶܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܙܽܘܡܳܪܳܐ ܘܫܰܗܪܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܨܰܘܡܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܥܒܳܕܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܐܰܟܣܢܳܝܽܘܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܛܳܒ̈ܶܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܢܰܘܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܒܶܗ ܐܺܝܬ̥ ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܥܶܣܪܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܪܳܝ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܫܽܘܡܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܪܶܚܡܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܗܰܢܺܝܽܐܘܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܚܠ̈ܳܦܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܬܽܘܢܳܝ ܕܰܪܓܳܐ ܕܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ

ܬܰܫܥܺܝܬ̥ܳܐ

ܥܰܠ ܛܰܠܝܽܘܬ̥ܶܗ ܕܗܰܘܢܳܐ ܡܶܢ ܣܝܳܡ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ

 

ܝܰܘܢܳܐ
ܥܽܘܬܳܕܳܐ

 

ܟܬܳܒܳܐ ܠܰܡ «ܕܝܰܘܢܳܐ» ܣܝܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ܆ ܫܢܰܬ 1916 ܏ܡ ܚܰܬܡܶܗ ܒܡܰܛܒܰܥܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܕܕܰܝܪܳܐ ܕܙܰܥܦܰܪܰܐܢ ܥܰܠ ܢܽܘܣ̈ܟܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܘܰܐܨܚܶܗ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܽܘܠܰܒܰܐܢܺܝ ـ ܟܶܢ ܡܺܝܛܪܳܦܽܘܠܺܝܛܳܐ ܕܡܶܪܕܶܝܢ ـ ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢܟܰܕܽܘ ܐܰܘܦܺܝܘ ܢܽܘܣܟܰܘ̈ܗܝ܆ ܐܳ‎ܠܨܳܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܬܶܢܝܳܢ ܚܬܳܡܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܫܰܒܠܳܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܕܳܩܺܝܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܒܨܺܝܪܺܝܢ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܫܶܦܪܰܬ ܠܰܢ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ ܢܶܟܬܽܘܒ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܣ̈ܟܶܐ ܬܪܶܝܢ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ. ܚܰܕ ܡܰܢ ܕܰܡܢܳܚ ܢܰܦܫܳܐ ܕܽܘܠܰܒܰܐܢܺܝ ܕܒܰܫܢܰܬ 1916 ܏ܡ ܐܶܬܚܬܶܡ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܙܰܗܝܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܣܶܘܶܪܺܝܽܘܣ ܙܰܟܰܝ ܡܺܝܛܪܳܦܽܘܠܺܝܛܳܐ ܕܒܰܓܕܰܕ ܘܒܰܨܪܰܐ ـ «ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܽܘܣ ܙܰܟܰܝ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ـ ܕܒܰܫܢܰܬ 1974 ܚܰܬܡܶܗ ܘܬܰܪܓܡܶܗ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܣܟܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܒܰܫܢܰܬ 1290 ܏ܡ ܟܬܺܝܒ ܘܰܢܛܺܝܪ ܒܒܶܝܬ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܫܺܝܓܰܐܓܳܘ ـ ܐܰܡܶܪܺܝܟܰܐ.

ܟܰܕ ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܫܰܒܠܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܶܐܣܟܺܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ܆ ܘܰܡܗܰܕܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܙܢܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܪܕܽܘܢ܆ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܶܐ ܣܳܢܶܝܢ ܘܰܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝܳܐ ܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ. ܒܛܰܝܒܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ܆ ܐܰܡܺܝܢ.

ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ـ ܗܽܘܠܰܢܕܰܐ.

♱ܝܽܘܠܺܝܽܘܣ ܝܶܫܽܘܥ ܔܺܝܔܰܟ

ܡܺܝܛܪܳܦܽܘܠܺܝܛܳܐ ܕܽܐܘܪܺܝܦܺܝ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ

 

ܢܳܦܽܘܩܽܘܬ̥ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕܰܡܣܰܪܓܕ̥ܳܢܳܐ

ܠܗܰܘ ܕܨܰܒܶܬ̥ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܥܺܕܬܶܗ ܒܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܬܶܫ̈ܒܚܳܢ ܕܠܳܐ ܫܰܠ̈ܘܳܢ. ܠܳܟ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܩܳܪܽܘܝܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ: ܡܶܬܕܰܫܰܢ ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܛܥܺܝܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ܆ ܕܣܺܝܡ ܠܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ: ܘܕܰܡܟܰܠܰܠ ܒܫܶܡ ܝܰܘܢܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܪܶܡܙܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܽܘܬ̥ ܣܰܒܪܰܬ̥ ܫܰܝܢܳܐ: ܘܰܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܗܳܦܟܳܐ ܡܶܢ ܨܶܐܕܰܝܟ܆ ܟܰܕ ܡܳܛܝܳܐ ܠܒܶܝܬ̥ ܐܺܝܕ̈ܰܝܟ܆ ܐܳܘ ܙܰܝܬܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ܆ ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܰܝ̈ ܒܰܪܬ̥ ܡܰܕܢܚܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܳܐ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܙܰܝܬܳܐ܆ ܕܛܽܘܦܣܳܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܕܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܫܒܺܝܚܽܘܬ ܨܶܒܬܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ ܟܽܠܳܢܳܝܳܐ ܕܪܽܘܚ ܬܶܫܬܰܘܙܰܒ܆ ܘܰܠܪܽܘܚܰܬ̥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܬܶܬܩܰܪܰܒ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܕܩܳܝܳܐ ܦܪܽܘܥ ܐܳܦ ܚܠܳܦܰܝ܆ ܠܗܰܘ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬ̥ܶܗ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝ̈ܟܳܢ܆ ܘܬܰܘܕ̈ܝܳܬܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܟܰܪ̈ܟܳܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܣܦܳܟ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܶܗ܆ ܘܰܢܗܰܕܪܳܟ ܒܫܽܘܦܪܶܗ. ܡܶܬ̥ܒܰܪܰܟ ܫܡܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.

     ܐܶܬܬܰܨܰܚ ܕܶܝܢ ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܬܠܳܬ̥ܳܐ ܨܚܳܚܺܝ̈ܢ܆ ܚܰܕ ܡܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܰܚܬܺܝܡ ܠܦܰܘܠܽܘܣ ܒܝܔܢ ܒܦܰܪܺܝܣ ܫܢܰܬ 1898 ܏ܡ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ. ܗܰܘ ܕܰܣܪܺܝܛ ܗܘܳܐ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܫܢܰܬ 1894 ܏ܡ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܕܰܟܬܺܝܒ ܗܘܳܐ ܠܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܢܳܛܦܳܐ 1912 ܏ܡ ܕܒܶܗ ܡܰܥܗܶܕ ܕܢܰܣܟܶܗ ܥܰܠ ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܚܰܕ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܕܰܣܪܺܝܛ ܗܘܳܐ ܒܕܳܪܳܐ ܫܬܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ ܡܰܥܨܰܪܬܶܗ܆ ܕܒܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܕܡܶܪܕܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܒܗܽܘܢ܆ ܕܣܽܘܓ̥ܐܗܽܘܢ ܛܰܥܘܳܢ̈ܶܐ ܘܕܳܡܝܼܳܝܼܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܝܺܕ̥ܺܝ̈ܥܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ.

ܒܰܦܬܳܚܳܐ ܠܰܡ ܕܛ. ܝ. ܝܒ.ܝܛ. ܟܒ. ܟܘ. ܠܚ. ܟܬ̥ܺܝܒ ܗܘܳܐ ܒܗܰܘ ܕܒܺܝܔܢ. ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ̥ ܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ̥܆ ܟܰܕ ܛܰܫܺܝܬ̥܆ ܘܒܰܡܚܰܩܝܳܢܽܘܬ̥܆ ܬܶܫܬܰܒܰܚ܆ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܢܶܚܣܰܡ. ܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ̥ ܨܶܒܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ̥܆ ܕܛܰܫܺܝܬ. ܘܒܰܡܚܰܘܝܳܢܽܘܬ̥܆ ܬܶܫܬܟܰܚ܆ ܨܰܠܡܶܗ܆ ܕܢܶܚܣܽܘܡ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܦܬܳܚܳܐ ܕܟܘ ܡ: ܟܬ̥ܺܝܒ ܗܘܳܐ ܒܗܰܘ ܕܕܰܝܪܳܝܳܐ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ܆ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܚܠܳܦ ܒܫܶܡܫܳܐ܆ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܘܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܪܺܝܛܺܝܢ. ܒܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܕܰܝܪܳܝܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ܆ ܟܬ̥ܺܝܒ ܗܘܳܐ ܒܰܦܬܳܚ̈ܶܐ ܕܢܒ. ܢܗ. ܘܰܡܫܰܗܝܽܘܬܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ܆ ܒܕܽܘܟܰܬ̥ ܘܰܡܫܰܗܝܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ܆ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܗܳܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ.

     ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܣܳܡܶܬ̥ ܗܳܪܟܳܐ܆ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܦܰܪ̈ܫܰܓܢܶܐ ܥܗܺܝܕ̈ܶܐ܆ ܘܰܠܠܶܐܘܬܳܐ ܕܕܰܒܦܽܘܚܳܡܗܽܘܢ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܶܐܚܕ̥ܽܘܢ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܨܚܳܚܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܟܒܰܪ܆ ܕܶܐܢ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܬܺܝܬ̥ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܒܶܩܘ ܢܶܬ̥ܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܠܰܢ ܢܰܥܗܕܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܢܽܘܗܳܪܗܽܘܢ.

 

«ܣܪܺܝܛܳܐ ܒܟܚ ܒܟܳܢܽܘܢ ܩܕܺܝܡ ܫܢܰܬ 1915 ܏ܡ»

ܒܥܽܘܡܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ـ ܡܶܪܕܶܝܢ.

                                   ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܽܘܠܰܒܰܐܢܺܝ ܏ܡ

 

 

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ

ܟܬ̥ܳܒܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕ̥̈ܳܝܶܐ ܒܟܰܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ

 

ܡܶܢ ܣܝܳܡ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܩܰܕ̥ܡܳܝܰܬ̥ ܥܽܘܬܳܕ̥ܳܐ

ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܳܐܣܝܽܘܬ̥ܳܐ ܕܦܰܓ̥ܪ̈ܶܐ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ܆ ܟܬ̥ܳܒ̈ܶܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܰܪܫܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܛܰܝܰܒ ܨܶܐܕ̥ܰܝܗܽܘܢ ܐܳܣܝܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܳܐܣܝܽܘܬ̥ܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ܆ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܫܰܒܠܳܢܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܘ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܡܰܠܳܦܽܘ. ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ ܒܗܳܢܳܐ ܕܳܪܰܢ܆ ܕܒܶܗ ܐܶܬ̥ܓܰܙܝܰܬ̥ ܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܕ̥ܽܘܥܬܳܢܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܢܣܰܒ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܕܰܐ‎ܠܺܝܨܽܘܬ̥ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܘܩܰܛܺܝܢܽܘܬ̥ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܥܶܠ ܠܳܗ̇. ܘܗܳܪܟܳܐ ܡܰܢ܆ ܗܽܘ ܐܳܕܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܦܫܺܝܩܬܳܐ ܘܰܦܫܺܝܛܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܢܺܝܫܰܢ. ܘܠܰܐܪܒܥܳܐ ܩܶܦ̈ܰܠܶܐܐ ܡܶܬ̥ܦܰܠܰܓ ܗܽܘ ܟܬ̥ܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܰܢ ܒܰܟܡܳܝܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܪܰܒܳܐ ܕܶܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ.

 

«ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ ܡܰܢ»       ܡܰܠܦܳܢܽܘܬ̥ ܥܰܡܠܳܐ ܦܰܓ̥ܪܳܢܳܝܳܐ܆ ܕܒܰܩܢܽܘܒܺܝܢ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ.

ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ            ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬ̥ ܥܰܡܠܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ܆ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ.

ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܬܽܘܒ        ܦܽܘܫܳܩ ܢܰܘܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ܆ ܕܝܰܘܢܳܐ ܡܒܰܝܳܐܢܺܝܬܳܐ ܠܰܓܡܺܝܪܳܐ ܥܳܒܕܳܐ: ܘܠܶܗ ܥܰܠ ܕܰܪܓܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ: ܘܰܒܥܰܪܦܶܠܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬ̥ܶܐܡܰܪ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܳܡܰܪ ܡܓܰܘܝܳܐ.

ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ            ܬܽܘܢܳܝ ܕܽܘܪܳܓܳܐ ܕܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܒܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܘܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ.

ܘܠܰܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬ̥ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܰܪ̈ܒܥܳܬܰܝܗܶܝܢ ܗܽܘܦܳܟܰܝ̈ ܢܽܘܚ ܨܺܝܪܺܝܢ.

ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܢ         ܦܽܘܠܚܳܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ܇ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.

ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ            ܡܰܥܰܠܬܶܗ ܕܰܠܩܺܒܽܘܬܳܐ ܡܦܰܨܝܳܢܺܝܬܶܗ ܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ.

ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܬܽܘܒ        ܡܰܦܰܩܬܶܗ ܕܡܶܢ ܟܶܘܶܐܠܳܐ܆ ܟܰܕ ܣܰܒܰܪܬܶܗ ܝܰܘܢܳܐ ܕܩܰܠܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ.

ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܘܰܩܝܳܡܳܐ ܕܶܐܬܬܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ: ܘܢܳܨܽܘܒܽܘܬ ܟܰܪܡܳܐ: ܘܫܶܩܝܳܐ ܕܚܰܡܪܶܗ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܶܗ. ܒܪܰܡ ܝܰܘܢܳܐ ܡܰܢ ܗܳܝ: ܠܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܘܡܳܝܽܘܬܬܳܐ. ܝܰܘܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܬܳܐ. ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܺܝ ܝܳܗܒܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ: ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܡܶܦܪܰܚ ܦܳܪܚܳܐ: ܘܡܶܢ ܩܶܢܳܗ̇ ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܳܐ ܡܫܰܢܝܳܐ. ܠܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܡܶܬܡܰܢܥܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܒܳܗ̇ ܨܺܝܪܺܝܢ܆ ܘܓܰܘܢܳܐ ܠܳܐ ܩܰܢܝܳܐ. ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܥܳܡܪܳܐ: ܘܡܰܥܪܒܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܠܝܳܐ. ܣܰܝܒܳܪܬܳܗ̇: ܢܽܘܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܓܶܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܟܰܠܰܠ܆ ܫܰܠܗܶܒ̈ܝܳܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܡܰܠܗܶܛ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܠܺܝ̈ܥܰܝ ܚܽܘܒܳܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܰܝ ܪܶܚܡܬܳܐ: ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܓܳܠܶܝܢ܆ ܘܗܺܝ ܡܦܰܝܓܳܐ ܨܶܗܝܗܽܘܢ. ܒܟܽܠ ܐܶܕ̈ܢܺܝܢ ܢܳܩܶܫ ܡܰܡܠܠܳܗ̇: ܘܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܩܳܠܳܗ̇. ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܩܳܪܝܳܐ ܒܰܫܡܶܗ܆ ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܐܳ‎ܠܶܦ ܥܳܢܶܐ ܠܳܗ̇. ܢܶܗܡܬܳܗ̇: ܛܳܒ ܡܶܢ ܢܶܥܡܬܶܗ ܕܽܐܘܪܓܰܢܽܘܢ ܚܰܠܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܽܘܐܺܝܛܳܐ:

 

ܣܰܓܺܝ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܢܝܳܐ ܟܪܽܘܡܳܐ : ܘܠܳܐ ܣܳܐܶܡ ܒܳܗ̇ ܦܽܘܡܳܐ ܡܽܘܡܳܐ.
ܘܡܶܢ ܗܽܘ̈ܠܳܢܶܐ ܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܪܽܘܫܡܳܐ : ܒܰܕܪܽܘܚܳܢܝܳܐ ܘܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܓܽܘܫܡܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܕܒܰܩܢܽܘܒܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܘܒܶܗ ܐܺܝܬ̥ ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܥܶܣܪܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܡܶܬܢܰܟܪܶܐ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ: ܒܝܰܕ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ: ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܘܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܰܚܕܳܐ ܠܰܟܡܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܘܶܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܬܳܐ: ܕܢܳܒܗܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܡܥܺܝܪܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܰܡܟܽܘܬܶܗ ܠܡܶܬܗܰܓܳܝܽܘ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܒܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܰܓܙܺܝܡ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ: ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܡܠܺܝܟ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ: ܠܚܰܕ ܚܕܳܢ̈ܶܐ: ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܢܰܓܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ: ܡܫܳܟܳܝܬܳܐ ܘܫܺܐܝܠܬܳܐ. ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܪܶܚܡܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ܆ ܕܰܒܝܰܕܳܗ̇ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܬܝܰܐܰܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܬܛܰܒܰܒ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܢܶܩܢܶܝܗ̇ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܒܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܡܶܬܦܰܪܣܺܝܢ ܠܡܶܩܢܝܳܗ̇. ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ: ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ. ܘܠܳܗ̇ ܐܳܦܶܢ ܫܺܝܛܳܐ: ܠܳܐ ܠܰܓܡܰܪ ܘܳܠܶܐ ܠܡܰܣܠܳܝܽܘ. ܒܰܕܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܝܢ ܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܢܳܦܶܠ ܙܰܪܥܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܥܳܒܶܕ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܒܰܐܟܺܝܦܽܘ ܡܶܬܰܐܟܪܺܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܟܫܪܺܝܢ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ

ܡܶܚܕܳܐ ܕܡܰܕܪܶܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܡܰܟܝܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܥܰܠ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܬܘܶܐ. ܘܰܠܗܳܢܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܥܢܶܐ: ܡܶܢܶܗ ܕܳܚܶܩ. ܘܰܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܫܪܰܥ ܡܶܬܥܰܬܰܕ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܩܰܪܒܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܡܶܬܩܰܒܠܳܐ ܡܶܬܒܰܝܰܐ: ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ.

ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܡܠܺܝܠܳܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܘ ܪܳܡܽܘܬܳܐ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ. ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ. ܐܰܘ ܚܶܡܬܳܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܘ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܘܰܐܟܬܳܐ. ܐܰܘ ܪ̈ܶܓܬܳܢܳܝܶܐ܆ ܐܰܘ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܥܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܫܪܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܕܶܝܢ ܪܰܒܳܐ: ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܝܳܕܽܘܥܳܐ: ܘܳܐܦܶܢ ܙܥܽܘܪܝܳܐ.

ܘܬܰܝܳܒܳܐ ܕܫܳܪܰܥ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܕܰܒܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܳܐ ܢܶܫܐܰܠ ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܳܡܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ (ܡܰܬܰܝ ܓ:ܘ) ܘܰܠܘܳܬ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܳܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܘܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܗܽܘܢ (ܦܪܰܟܣܺܝܣ ܝܛ: ܝܚ) ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܟܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ «ܗ:ܝܘ» ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ: ܐܶܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ܆ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܘ ܘܙܳܕܺܝܩ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ «ܐ. ܝܽܘܚܰܢܰܢ. ܐ. ܛ».

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ

ܡܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܬܳܐ ܒܰܢܦܶܫ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ: ܘܚܳܙܶܐ ܕܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܝܰܬܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܐܰܢܰܢܩܳܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܰܚܛܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ: ܡܰܣܠܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܠܡܶܣܬܰܪܳܩܽܘ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܫܳܦܪܳܐ ܠܶܗ.

ܘܠܰܡܣܰܪ̈ܩܶܐ: ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ: ܬܰܚܬܳܝܳܐ܆ ܡܶܨܥܳܝܳܐ܆ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܡܰܢ: ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܰܬ̥ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ܆ ܠܦܽܘܢܳܩܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ. ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܶܝܢ: ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܥܕܶܢܳܝܳܐ܆ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܥܶܕܳܢܳܝܳܐ ܣܳܢܶܝܢ. ܘܥܶܠܳܝܳܐ ܬܽܘܒ܆ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܠܛܳܒܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܒܳܥܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܐܰܦ̈ܶܐ ܡܰܦܢܶܝܢ. ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܢܺܝܫܳܐ: ܝܰܕܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ.

ܘܰܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ: ܒܡܳܡܽܘܢܳܐ܆ ܘܬܰܪܣܺܝܬܳܐ. ܘܬܰܟܣܺܝܬܳܐ܆ ܘܡܰܥܡܪܳܐ܆ ܘܰܟܪ̈ܳܦܳܬܳܐ܆ ܗܳܘܝܳܐ. ܒܡܳܡܽܘܢܳܐ ܡܰܢ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢܶܗ ܢܶܩܢܶܐ ܡܣܰܪܩܳܐ. ܒܬܰܪܣܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ. ܟܰܕ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܫܰܢܬܳܐ: ܐܰܘ ܕܚܰܕ ܝܰܪܚܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܢܛܰܝܶܒ. ܠܰܚܡܳܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܰܣܥܳܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܕܽܘܚܢܳܐ. ܢܶܨܒܽܘܥ ܕܶܝܢ. ܒܫܽܘܡܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܡܶܫܚܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܡܰܝ̈ ܡܶܠܚܳܐ. ܘܰܒܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܬܽܘܒ. ܟܰܕ ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܒܰܣܝܳܐ ܕܥܰܡܪܳܐ ܐܰܘ ܕܣܰܥܪܳܐ܆ ܕܰܠܓܽܘܫܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܽܘܪܟܳܐ ܡܟܰܣܶܐ܆ ܢܶܬܟܰܣܶܐ. ܘܰܒܥܶܪܰܩܬܳܐ ܢܶܐܣܽܘܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܢ ܢܶܨܒܶܐ ܢܰܘܣܶܦ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ ܘܟܽܘܣܺܝܬܳܐ ܘܰܣܐܽܘܢܳܐ. ܘܰܒܡܰܥܡܪܳܐ. ܟܰܕ ܒܩܶܠܳܝܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܢܗܶܐ ܡܰܥܡܪܶܗ: ܐܰܘ ܒܚܽܘܠܳܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܟܽܘܚܬܳܐ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܢܗܘܶܐ ܠܶܗ ܕܽܘܟܬܳܐ ܝܺܕܺܝܥܬܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܡܳܪܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܟܽܠ ܓܽܘܢܝܳܐ ܕܡܶܬܛܰܝܒܳܐ: ܢܶܬܶܒ ܘܢܶܕܡܰܟ. ܘܡܶܢ ܟܪ̈ܳܦܳܬܳܐ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܚܶܨܦܳܐ ܘܰܕܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܩܰܪܐܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܶܣܬܰܪܩܺܝܢ. ܐܳܬܳܗ̇ ܕܰܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇. ܘܳܐܬܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇. ܐܺܝܬ̥ ܠܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܒܰܟܢܽܘܫܝܳܐ: ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܰܙܥܽܘܪ ܡܶܢܶܗ ܢܶܬܶܒ: ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܠܬܰܚܬ ܢܩܽܘܡ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܥܰܣܰܩ. ܘܗܳܝ ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܶܬܥܢܶܐ ܥܰܡ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ: ܘܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܟܰܕ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ: ܘܗܳܝ ܕܰܕܠܳܐ ܨܽܘܡܥܳܪ ܢܶܠܒܰܫ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ. (ܘܡܳܪܝ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܳܡܰܪ:) ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܐܳܦ ܒܶܠܥܳܕ ܥܰܡ̈ܠܶܐ: ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܚܰܣܝܳܐ. «ܘܺܐܝܘܰܐܢܝ̣ ܪܺܝܫ ܕܰܝܪܳܐ ܐܳܡܰܪ:) ܐܶܢ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ: ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܐܰܦܠܰܬ̥. ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܒܶܠܥܳܕ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܣܩܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܪܰܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܝܳܬܶܗ ܡܶܬܰܐܣܶܐ. ܟܶܐܡܰܬ̥ ܡܶܢ ܢܽܘܛܦܬܳܐ ܢܕܺܝܕܬܳܐ ܐܶܬ̥ܒܪܺܝ ܒܫܽܘܪܳܝܶܗ: ܘܽܐܘܟܠܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܠܬܰܘ̈ܠܥܶܐ ܗܳܘܶܐ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ. ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܬܪܰܡܪܰܡ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܣܺܝܠܽܘܢܳܐ ܕܰܬܝܳܢ̈ܶܐ ܢܳܦܶܩ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ

ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ ܢܳܩܦܳܐ. ܠܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬ̥ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܐܳ‎ܠܨܳܐ ܠܡܶܩܰܦ. ܘܗܽܘ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ: ܐܰܘ ܥܳܠܡܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ: ܐܰܘ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝܳܐ: ܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ. ܘܰܢܝܳܚܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ܆ ܥܶܠܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܥܶܠܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ. ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܢܶܝܢ: ܠܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܢܝܳܚܳܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝܳܐ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ.

ܘܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘܬܗܽܘܢ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܪܶܓܰܬ̥ ܟܰܪܣܳܐ ܘܰܡܚܰܣܢܳܐ: ܘܥܰܡܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ. ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܒܡܶܫܬܰܒܩܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ: ܠܒܽܘܚܪܳܢܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܗܳܘܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܓܶܕ̈ܫܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܘܰܡܥܰܪ̈ܩܠܶܐ܆ ܦܶܓ̈ܥܶܐ ܕܰܒܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗ: ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܫܩܺܝ̈ܦܶܐ: ܘܨܰܥܪܳܐ ܘܒܶܙ̈ܚܶܐ ܕܦܰܪ̈ܢܳܣܶܐ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ: ܠܫܰܪ̈ܘܳܝܶܐ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܒܰܩܢܽܘܒܺܝܢ: ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܡܰܣܟܠܺܝܢ: ܡܰܣܒܠܺܝܢ. ܘܰܒܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܥܰܛ̈ܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܦܠܺܝܢ܇ ܐܰܝܟ ܡܰܐܝܺܢܽܘܬܳܐ܆ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ: ܒܽܘܠܒܳܠ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ܆ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ܆ ܓܠܺܝܙܽܘܬ ܐܺܝܳܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܡܶܠܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ܇ ܕܗܳܝ ܡܰܢ ܕܰܡܣܰܝܒܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ܇ ܗܽܘ ܢܺܚܶܐ: ܡܶܬܰܐܣܶܝܢ. ܘܰܒܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܰܠ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܣܬܰܘܣܶܝܢ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܡܰܢ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܚܳܐܶܡ: ܐܰ‎ܠܒܶܢ̱ܬܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܒܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܰܚܕܳܐ ܫܳܥܬܳܐ ܠܳܐ ܡܣܰܝܒܪܳܐ܆ ܕܳܡܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܶܫܬܓܰܪ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ ܡܣܰܝܒܪܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ ܐܰܚ̈ܶܐ

ܪܶܚܡܰܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܓܶܝܪ: ܐܳܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܟܶܫܠܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬ̥ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܽܘܬ̥ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܘܪܳܚܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܗܰܘ ܗܽܘ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܝܳܬ̥ܶܗ ܡܶܬ̥ܪܚܶܡ. ܒܗܳܝ ܕܰܒܗܰܢܺܝܐܽܘܬ̥ܳܐ ܩܢܶܐ ܒܥܶܢܝܳܢܶܗ ܪܳܚܡܶܗ ܘܥܶܠܰܬ̥ ܗܳܕܶܐ ܗܰܢܺܝܽܐܘܬ̥ܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܠܰܘ ܫܽܘܦܪܳܐ ܗܰܘ ܒܰܪܳܝܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܚܝܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܟܣܺܝܬ̥ܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܒܰܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܠܰܫܚܺܝ̈ܡܰܝ ܫܺܝܽܘܬ̥ܳܐ ܘܰܐ‎ܠܺܝ̈ܨܰܝ ܝܰܨܪܳܐ ܪܳܚܡܺܝܢ.

ܪܳܚܶܡ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬ̥ ܢܺܝܫܳܐ ܡܶܕܶܡ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܡܥܰܕܰܪ ܠܶܗ: ܐܰܘ ܠܘܳܬ̥ ܝܽܘܬ̥ܪܳܢܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ ܡܗܰܕܶܐ ܠܶܗ: ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܘܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܡܝܰܬܰܪܬܳܐ. ܡܶܬ̥ܪܚܶܡ ܕܶܝܢ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܘܰܢ ܘܠܳܐ ܣܟܶܠ܆ ܘܰܢܟܶܦ ܘܠܳܐ ܐܳܣܽܘܛ. ܘܠܳܐ ܝܺܥܰܢ: ܘܰܚܠܶܐ ܥܶܢܝܳܢܶܗ ܘܠܳܐ ܙܥܺܝܦ.

ܘܺܐܝܬ̥ ܪܳܚܡܳܐ: ܕܰܐܝܟ̥ ܩܰܪܺܝܒܶܗ ܚܳܫܶܒ ܪܳܚܡܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܡܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܠܶܗ. ܘܺܐܝܬ̥: ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܝܟ̥ ܢܰܦܫܶܗ ܐܳܚܶܕ̥ ܠܶܗ. ܘܺܐܝܬ̥ ܐܰܝܢܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܒܳܥܶܐ ܝܽܘܬ̥ܪܳܢܶܗ. ܘܺܐܝܬ̥܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܢܶܣܢܝܽܘܢܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܪܳܚܡܶܗ.

ܚܰܝܳܒ ܕܶܝܢ ܪܳܚܡܳܐ ܕܰܢܣܰܝܰܥ ܪܳܚܡܶܗ: ܠܰܘ ܒܳܬ̥ܰܪ ܫܶܐܠܬܳܐ ܠܙܺܝܙܬܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܠܙܺܝܙܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܕܢܶܫܰܐܠ܆ ܢܶܬܶܠ ܠܶܗ. ܘܰܢܩܰܦܰܚ ܠܣܳܩܽܘܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬ̥ܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ̥ܶܥܗܶܕ ܡܽܘ̈ܡܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܢܚܰܦܶܐ ܛܶܒ̈ܶܐ ܙܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܳܐ ܢܰܘܩܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܢܨܽܘܬ̥ ܬܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܒܳܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܶܪܗܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܨܶܪܝܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܢܰܨܶܕ ܒܶܗ ܡܶܢ ܨܶܠ̈ܦܶܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܨܶܦ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܶܗ܆ ܒܺܝܫܽ ܗ̱ܘ̣ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܛܽܘܒܢܳܐ «ܐ. ܏ܛܝܡ ܗ:ܚ».

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ

ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ: ܥܰܠ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰ‎ܠܺܝܨܬܳܐ ܐܳ‎ܠܨܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ. ܒܗܳܝ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܰܟܝܳܢܽܘܬܗܶܝܢ: ܠܳܐ ܡܙܰܗܰܪ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ:

 

ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ. ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ: ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܡܙܰܕܶܩ: ܘܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܫܬܰܬܰܩ ܡܰܚܛܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܒܶܛܠܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܥܶܠܬܶܗ. ܘܰܒܫܶܠܝܳܐ ܘܰܡܥܰܝܕܽܘܬ ܠܶܫܳܢܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ܆ ܡܶܬܰܐܣܶܐ. ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܶܝܢ: ܟܺܐܦܳܐ ܫܥܳܥܳܝܬܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ܆ ܘܒܳܗ̇ ܣܳܟܪܺܝܢ ܠܽܘܬܳܡܗܽܘܢ.

 

ܦܽܘܩܳܩܳܐ ـ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ. ܘܥܶܠܬܶܗ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܥܳܗܢܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܠܰܬܪܺܝܥܽܘܬ ܠܶܫܳܢܳܐ܆ ܘܢܽܘܩܳܦܳܐ ܕܰܒܬܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܕܫܰܪ̈ܒܰܝ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܶܬܰܐܣܶܐ.

 

ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܕܰܒܟܶܣܝܳܐ ܡܰܚܛܶܐ ـ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ: ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܟܰܗܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܳܐ ܕܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢ܆ ܡܶܬܟܰܪܗܳܐ ܬܺܐܪܬܗܽܘܢ: ܘܚܳܣܪܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܡܶܬܰܐܣܶܝܢ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܚܰܪܬܗܽܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ «ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܘ܆ ܠܚ». ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܘ ܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ.

 

ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܡܩܺܝܡܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܥܶܠܬܶܗ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܪܳܡܽܘܬܳܐ܆ ܕܥܳܨܝܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܡܰܘܪܳܒܽܘ ܝܳܬܶܗ. ܘܣܶܢܶܐܬܳܐ. ܕܢܳܓܕܳܐ ܠܶܗ ܠܡܰܣܠܳܝܽܘ ܟܢܳܬܶܗ. ܡܶܬܰܐܣܝܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܬܒܳܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ.

 

ܡܰܨܽܘܬܳܐ ـ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇: ܩܪܳܒܳܐ ܡܶܠܬܳܢܳܝܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܐܰܘ ܛܠܺܝܡܳܐ ܡܶܣܬܕܰܪ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܢ: ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܬܶܥܫܩܽܘܢ ܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܰܐܣܶܐ «ܠܽܘܩܳܐ. ܓ܆ܝܕ». ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ: ܒܗܳܝ ܕܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܘܟܽܘܬܺܝܢܳܟ ܠܡܶܣܰܒ܆ ܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܐܳܦ ܡܳܐܢܳܐ «ܡܰܬܰܝ. ܗ܆ܕ».

 

ܨܽܘܚܺܝܬܳܐ ـ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܢ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ: ܗܳܝ ܕܢܶܨܒܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܢܥܺܝܩ ܠܡܶܨܛܰܚܝܳܢܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ: ܥܝܳܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܚܽܘܠܛܳܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܐܳܚܶܕ ܢܽܘܡܺܐ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܶܬܰܐܣܶܐ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܗܰܘ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܪܰܩܰܐ: ܡܚܰܝܒܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܶܠܳܐ: ܡܚܰܝܒܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܓܺܗܰܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ «ܡܰܬܰܝ. ܗ». ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܨܛܰܚܶܐ: ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܒܢܶܦܫܶܗ ܢܣܺܝܡܺܝܗ̇ ܠܨܽܘܚܺܝܬܳܐ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܡܨܰܚܝܳܢܶܗ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܓܗܶܐ ܡܶܢ ܣܶܢܶܐܬܶܗ.

 

ܚܶܪܡܳܐ ܘܠܰܘܛܬܳܐ ـ ܗܰܘ ܡܰܢ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ: ܡܢܰܟܪܝܽܘܬ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܕܢܶܒܥܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܗܳܝ ܕܒܰܪܶܟܘ ܘܠܳܐ ܬܠܽܘܛܽܘܢ «ܪ̈ܗܘܡܳܝܶܐ. ܝܒ܆ ܝܕ» ܫܳܡܥܺܝܢ: ܠܳܐ ܡܰܚܪܡܺܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܳܝܛܺܝܢ.

 

ܙܡܳܪܳܐ ـ ܡܶܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܡܥܺܝܪ̈ܳܢܶܐ ܕܥܽܘܝܳܦ̈ܶܐ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܡܶܙܕܩܰܪ: ܘܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܛܫܶܐ ܒܶܗ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ܆ ܡܚܰܝܒܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰܙܡܳܪܳܐ ܒܙܽܘܡܳܪܳܐ. ܡܶܬܰܐܣܶܐ ܟܪܺܝܗ ܒܰܙܡܳܪܳܐ.

ܡܰܦܨܚܳܢܽܘܬܳܐ ـ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇܆ ܡܶܠܬܳܐ ܡܰܥܒܕܳܢܝܰܬ̊ ܓܽܘܚܟܳܐ ܡܡܺܝܬܳܢܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܕܰܡܙܰܠܠܳܢܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܘܥܶܠܬܳܗ̇ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇܆ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ܇ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܳܐ ܡܰܟܝܳܢܝܰܬ̥ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܒܰܚܨܳܕܳܐ܆ ܡܶܢ ܝܰܕܽܘܥ̈ܬܳܢܶܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܘܳܝ ܠܟܽܘܢ ܠܰܕܓܺܚܟܺܝܢ ܗܳܫܳܐ. ܕܬܶܒܟܽܘܢ ܘܬܶܬܰܐܒܠܽܘܢ܆ «ܠܘܩܳܐ. ܘܟܗ». ܡܶܬܰܐܣܝܳܐ.

 

ܡܰܗܠܳܢܽܘܬܳܐ ـ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇܆ ܡܚܰܘܝܳܢܽܘܬ̥ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܡܰܓܚܟܳܢܳܐܺܝܬ̥܆ ܒܰܙܢܳܐ ܕܢܶܣܝܳܢܳܐ ܘܫܳܝܽܘܛܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܬܰܒܣܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܬ̥ܰܐܣܝܳܐ: «ܡܰܬܰܝ. ܝܚ܆ ܙ».

 

ܚܶܣܕܳܐ ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ ـ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܚܰܘܝܳܢܽܘܬ̥ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܒܰܙܢܳܐ ܕܣܶܢܶܐܬܳܐ ܘܰܐܟܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ܆ ܕܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܰܡܡܰܝܩܳܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܝܳܬ̥ܶܒ܆ ܡܶܬ̥ܰܐܣܶܝܢ.

 

ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ـ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇܆ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬ̥ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܒܗܳܝ: ܕܬܰܘܒܶܕ ܠܰܡܡܰܠܠܰܝ̈ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܡܶܬ̥ܰܐܣܝܳܐ. «ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܗ܆ ܘ». ܘܕܰܥ: ܕܟܰܕ ܥܶܠܰܬ̥ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܢܳܦܫܳܢܳܝܳܐ ܗܳܘܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܰܚܛܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܪܳܚܳܒ܆ ܕܛܰܫܝܰܬ̥ ܠܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ̥: ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܨܶܐܕܰܝ «ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܒ܆ ܐ.ܚ». ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܒܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܡܰܪ: ܕܡܰܨܝܳܐ ܠܡܶܬ̥ܚܰܫܳܚܽܘ ܒܗܳܕܶܐ ܒܪܰܡ ܥܰܡ ܕܶܚܠܬܳܐ.

 

ܣܬܽܘܪܝܳܐ ـ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܡܰܥܗܕܳܢܽܘܬ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܶܗ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܗܰܘ ܕܡܶܣܬܬܰܪ. ܥܶܠܬܶܗ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇. ܗܳܝ ܕܰܒܦܽܘܪܣܳܝ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܳܐ ܡܟܰܬܡܳܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܣܳܬܽܘܪܳܐ. ܣܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܐܳܦ ܒܰܙܢܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܗܰܘܢܶܗ ܕܰܦܠܳܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܦܰܠ ܒܓܰܘܪܳܐ. ܘܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܥܰܠ ܦܠܳܢ܆ ܕܶܐܬܬܚܶܕ ܒܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ. ܡܶܬܰܐܣܶܐ ܕܶܝܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܠܰܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܗܰܘ ܕܫܳܪܰܥ ܢܶܡܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܠܳܐ ܣܳܬܰܪ. ܐܶܢ ܦܳܪܽܘܫ.

 

ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ـ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ: ܡܰܥܗܕܳܢܽܘܬ̥ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܡܶܬ̥ܰܐܡܪܳܐ ܐܰܘ ܡܶܣܬܰܥܪܳܐ. ܘܥܶܠܬ̥ܶܗ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇: ܡܰܒܶܐܫܳܢܽܘܬ̥ ܐܳܡܽܘܪܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܶܐܒܳܢܽܘܬ̥ ܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܟܺܐܢ: ܠܳܐ ܢܗܰܝܡܢܺܝܘܗܝ ܠܳܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܢܶܣܢܶܝܘܗܝ ܘܢܰܟܣܺܝܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܢܥܰܩܶܒ ܥܰܡܶܗ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ̥܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܟܰܕ ܒܰܗܺܝܬ̥.

 

ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܡܦܰܠ̈ܓܳܬܳܐ ـ ܕܳܘܝܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܫܰܚ. ܠܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܥܠܰܝ̈ ܕܺܝܢܳܐ. ܡܩܰܠܶܣ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܡܓܰܢܶܐ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܢܰܘܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܡܦܰܠ̈ܓܳܬܳܐ «ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܒ܆ ܓ» ܡܶܬܰܐܣܶܐ.

 

ܩܽܘܠܳܣܳܐ ـ ܡܩܰܠܣܳܢܳܐ ܡܰܢ: ܒܰܐܪܒܰܥ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܢܳܦܶܠ. ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܰܠܡܰܪܺܝܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܚܰܠܝܳܐ. ܒܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܆ ܡܳܐ ܕܢܰܣܓܶܐ ܢܩܰܠܶܣ ܒܛܽܘܥܝܼܰܝܼ ܟܰܕ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܰܕܰܥ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ̥. ܐܳܡܰܪ. ܒܚܽܘܫܳܒܳܐ: ܡܳܐ ܕܰܢܚܰܕܶܐ܆ ܠܥܰܘܳܠܳܐ. ܡܶܬܩܰܠܣܳܢܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܰܬܪܶܝܢ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܢܳܦܶܠ. ܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ܆ ܘܪܳܡܽܘܬܳܐ. ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܫܶܬܩܳܐ ܡܶܬܰܐܣܶܝܢ.

 

ܒܽܘܪܽܘܬ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ـ ܐܰܝܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܐܶ‎ܠܽܘܠܳܐ ܦܳܢ: ܐܰܟܠܰܢܝ ܕܺܐܒܳܐ. ܘܙܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܐܶ‎ܠܽܘܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܛܰܝܶܒ ܠܺܝ ܦܠܳܢ܇ ܐܰܟܠܰܢܝ ܕܺܐܒܳܐ.

 

ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ـ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܢܥܰܩܶܒ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ: ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܡܰܘܬܪܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܡܰܚܣܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܥܰܩܶܒ ܥܰܠ ܫܶܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ. ܡܶܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܣܽܘܠܳܐܢܳܐ: ܣܺܐܡܳܐ: ܒܟܽܘܪܳܐ ܕܰܩܢܽܘܒܺܝܢ ܡܶܬܕܰܟܶܐ ܫܰܪܘܳܝܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬ ܠܒܶܣܬܪܳܐ

ܟܰܕ ܙܶܕܩ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܒܺܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܦܳܪܰܥ ܫܰܪܘܳܝܳܐ. ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܩܰܘܡܬܶܗ ܬܶܩܢܶܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ. ܘܝܳܕܰܥ ܕܰܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܰܥܰܠܬܶܗ ܗܳܝ ܕܰܠܩܺܒܽܘܬ ܩܶܠܳܝܬܳܐ: ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܩܶܢܛܳܐ ܕܳܐܶܠ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܒܢܰܦܫܶܗ܇ ܕܶܐܢܳܐ ܡܰܢ: ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܚܰܡܣܶܢ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܪܰܒ ܗ̱ܘ ܗܳܢ ܫܰܪܒܳܐ ܡܶܢܝ: ܘܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܺܝ ܕܰܐܡܣܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܥܽܘܠ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܶܦܽܘܩ. ܘܶܐܗܘܶܐ ܓܽܘܚܟܳܐ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ: ܘܬܶܐܘܰܛܪܽܘܢ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܦܰܩܳܚ ܠܺܝ ܐܰܪܰܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܐܶܗܘܶܐ. ܘܶܐܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܺܝ܆ ܒܶܗ ܐܶܦܠܚܺܝܗ̇ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ܆ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܶܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܠܰܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܘܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܙܢܳܢܳܝ̈ܶܐ ܩܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܕܺܝ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܦܰܪܘ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܐܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ: ܘܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ܇ ܕܠܶܒܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܐܶܬܟܰܢܺܝ܆ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܫܰܠܺܝ̈ܚܶܐ ܦܶܛܪܽܘܣ܆ ܚܡܳܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܇ ܘܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܐܳܦ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܪܺܝܫ ܚܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܦܪܺܝܣܩܶܠܰܐ ܘܰܐܩܽܘܠܰܐܣ܆ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܐܒܳܐ ܡܰܩܰܪܺܝܣ. ܠܘܳܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܕܢܺܐܠܰܦ ܡܶܢܗܶܝܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܙܰܘܓܽܘܬܳܐ ܡܰܢ܆ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ ܐܺܝܬ̥܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܦܪܰܘ ܘܰܣܓܰܘ ܘܰܡܠܰܘ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܘܒܫܽܘܗ̇ «ܒܪܺܝܬܳܐ ܐ. ܟܚ» ܥܰܠ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܣܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܥܰܠ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܠܰܡ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܶܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ. «ܐ. ܏ܩܘܪ̈. ܙ܆ ܟܗ» ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܡܰܣܓܶܐ ܗܳܪܶܓ ܫܰܪܘܳܝܳܐ܆ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܡܶܢ ܪܶܓܰܬ ܡܰܚܣܢܳܐ ܡܶܙܕܟܶܐ܆ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܗ̱ܽܘ ܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܳܐ ܠܕܽܘܝܳܪܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ ܠܡܶܫܪܰܟ ܡܶܬܥܰܬܰܕ܆ ܐܶܢ ܡܶܢ ܐܳܣܝܳܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚ̈ܳܢ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܬܽܘܪܳܨ ܫܰܪܘܳܝܳܐ ܒܡܰܪܕܺܝܬܶܗ

ܠܡܰܚܓܪܳܢܽܘܬ ܫܰܪܘܳܝܳܐ ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܩܦܳܣܰܘ̈ܗܝ: ܟܰܕ ܡܶܬܶܐܪܶܙ ܣܳܒܶܗ ܘܰܡܫܰܒܠܳܢܶܗ܇ ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܘܳܝܠܺܝ ܒܶܪܝ ܘܳܝ܆ ܕܰܡܢܳܬܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܰܬ ܠܽܘܛ: ܗܳܝ ܕܶܐܬܦܰܢܝܰܬ̥ ܠܒܶܣܬܪܳܗ̇܆ ܘܩܳܝܶܡܬܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܪܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܓܒܳܐ ܠܳܟ. ܕܰܠܡܳܐ: ܠܳܐ ܫܡܰܥܬ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܕܳܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܡܶܐ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܚܰܪܒܳܐ ܕܦܰܕܳܢܳܐ ܘܚܳܐܰܪ ܠܒܶܣܬܪܶܗ: ܘܚܳܫܰܚ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܠܕܽܘܡܳܪܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܕܒܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܦܰܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܠܡܳܐ: ܡܨܶܐ ܕܶܒܳܒܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܪܝܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܫܟܰܚ ܗܰܛܛܳܐ ܕܢܶܬܡܛܶܐ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܪܙܳܐ܇ ܠܳܐ ܒܶܪܝ܇ ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕܰܥ܆ ܕܰܡܙܰܘܓܽܘܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܠܡܶܦܠܰܚ܆ ܡܝܰܬܪܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܆ ܕܠܰܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܩܰܢܝܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܡܫܰܪܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܽܘܒܳܐ. ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܰܦܺܝܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܪܳܡܰܬ ܪܺܝܫܳܐ܆ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ. ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܽܘܠܶܐ܆ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܕܥܳܠܡܳܝܳܐ ܡܙܰܘܓܳܐ ܡܰܢ: ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܢ܆ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܡܣܰܛ̈ܡܳܢ. ܠܳܐ ܡܙܰܘܓܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܦܰܪ̈ܓܠܳܢ. ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܓܶܦ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܟܰܕ ܒܰܐܪܥܰܐ ܗ̱ܘ: ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܡܨܶܐ ܥܳܠܡܳܝܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܐ ܣܽܘܢܩܳܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܠܡܶܚܛܰܦ ܘܰܠܡܶܓܢܰܒ ܡܶܬܪܡܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܒܺܝܫܽܘܬ ܝܰܨܪܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܰܡܡܰܠܳܝܽܘ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܫ̈ܚܳܬܳܗ̇: ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ܆ ܒܕܽܘܢܳܩܳܐ ܘܛܽܘܠܳܩܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܒܳܥܶܐ.

ܘܡܰܥ̈ܠܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ: ܐܰܝܟ ܚܣܳܡܳܐ. ܐܰܟܬܳܐ. ܘܣܶܢܶܐܬܳܐ. ܘܪܶܓܬܳܐ. ܪܶܚܡܰܬ ܨܶܒܬܳܐ. ܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܳܐ. ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ. ܩܰܠܽܘܛܽܘܬܳܐ. ܒܨܳܬܳܐ ܕܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ܆ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܣܳܢ̈ܐܰܝ ܟܰܗܺܝܢܺܝܢ܆ ܘܛܳܒ̈ܶܐ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܟܰܦܢܺܝܢ܆ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܟܒܰܪ ܡܰܡܕܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ܆ ܫܰܪܘܳܝܳܐ ܡܶܬܒܢܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܫܶܕܬܶܗ ܦܳܢܶܐ܆ ܐܶܢ ܒܛܰܝܒܽܘ ܐܳܚܕܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ.

 

 

 

ܘܰܥܠܰܝ ܨܰܠܰܘ ܝܽܘܠܺܝܽܘܣ ܝܶܫܽܘܥ ܔܺܝܔܰܟ ܏ܡ.

 

 

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܘܕܳܥܰܝ̈ ܬܽܘܪܳܨܳܐ

ܠܬܰܩܢܽܘܬ ܫܰܪܘܳܝܳܐ ܫܽܘܘ̈ܕܳܥܶܐ ܐܺܝܬ̥ ܡܝܰܩܢܳܢ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܗܶܠܰܟ̥ܬܳܐ ܢܺܝܚܬܳܐ܆ ܩܳܠܳܐ ܪܡܺܝܣܳܐ܆ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܚܰܠܝܳܐ. ܚܙܳܬܳܐ ܢܰܟܦܬܳܐ܆ ܚܝܳܪܳܐ ܟܚܺܝܕܳܐ܆ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ܆ ܠܒܽܘܫܳܐ ܒܰܣܝܳܐ܆ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܒܣܺܝܪܳܐ܆ ܚܽܘܒܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ܆ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ܆ ܪܶܚܡܰܬ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܟܝܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ. ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܐܰܚܳܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܬܰܩܢܳܐ. ܛܳܥܶܢ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܚܳܕܝܳܐܺܝܬ̥܆ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܕܰܢܬܽܘܒ ܣܳܩܽܘܪܶܗ. ܘܨܳܐܶܬ ܡܶܠܰܝ̈ ܚܶܟܡܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܣܰܓܺܝ ܒܫܰܪܒܳܐ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܚܙܳܝܗܝ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܒܬܽܘܢܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܫܰܡܥܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܦܳܓܰܥ ܒܶܗ܆ ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܐܰܘ ܒܰܐܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܠܳܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܫܽܘ̈ܥܝܳܬܳܐ ܡܰܓܚܟܳܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܨܶܒܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܳܐܰܪ ܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ ܒܓܽܘܫܡܶܗ ܘܰܠܒܽܘܫܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܥܰܪܩܶܠ ܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܥܶܐ ܒܡܶܢܰܝ̈ ܕܰܩܢܶܗ܆ ܘܒܰܡܚܰܩܝܳܢܽܘܬ ܫܶܢ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܛܽܘܫܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܟܳܦܶܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܥܰܪ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܬܥܺܝܪ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܗܰܪ. ܘܰܐܝܟ ܕܳܐܬܝܳܐ ܠܳܐ ܫܳܚܶܠ ܪܽܘܩܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܢܺܝܦ ܐܺܝܕ̥ܶܗ ܒܰܣܘܳܕܶܗ. ܘܒܰܣܡܳܟܳܐ ܡܶܬܢܰܚܰܬ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܐ. ܘܥܰܡ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܥܢܶܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܫܰܪܘܳܝܳܐ ܬܰܩܢܳܐ. ܘܰܕܢܶܬܬܰܓܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܦܳܠܰܚ ܒܰܩܢܽܘܒܺܝܢ.

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܘܒܶܗ ܐܺܝܬ̥ ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܥܶܣܪܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܙܶܕܩܰܝ̈ ܩܶܠܳܝܬܳܐ

ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܳܐ: ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ: ܘܠܰܘ ܒܰܙܢܳܐ ܕܝܽܘܒܳܠܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܚܳܫܒܺܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܺܝܡ ܢܺܝܫܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ܇ ܕܰܠܘܰܥܕܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܬܪܺܝܨ ܥܰܡܠܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪܗܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܢܺܝܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ: ܣܽܘܟܳܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܬܢܰܗܪܳܢܽܘܬ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܘܥܳܗܢܽܘܬ ܚܙܳܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܰܟܝܳܢܗܽܘܢ: ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܥܰܡ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬܥܰܒܕ̈ܳܢ. ܘܒܳܬܰܪ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܙܶܕܩܰܝ̈ ܩܶܠܳܝܬܳܐ. ܠܶܗ ܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܫܶܠܝܳܐ܆ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܆ ܕܰܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܘܩܶܪܝܳܢܳܐ ܘܗܶܪܓܳܐ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ܆ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܬܰܚ̈ܡܳܬܳܐ ܒܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܩܪ̈ܺܝܚܶܐ. ܫܰܗܪܳܐ. ܒܶܟܝܳܐ. ܨܰܘܡܳܐ. ܥܒܳܕܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܟܣܶܢܝܳܐ. ܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܩܽܘܛܳܥܳܐ. ܠܰܥܒܽܘܬܳܐ. ܫܪܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܪܽܘܓܙܳܐ. ܐܰܟܬܳܐ. ܚܣܳܡܳܐ. ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ. ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ. ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ. ܟܽܘܘܳܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܶܒܳܐ ܡܶܨܛܰܠܰܠ܆ ܐܳ‎ܠܨܳܐ ܕܒܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܶܨܛܰܒܰܬ. ܟܰܕ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ܆ ܥܰܡ ܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܡܣܰܓܦܳܢ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܚܫܰܚܬܳܐ ܕܒܰܡܥܰܕܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ: ܪܶܚܡܰܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܣܰܒܪܳܐ. ܕܰܚܠܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ. ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ. ܕܰܟܝܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ. ܥܽܘܗܕܳܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܕܰܟܝܼܰܝܼ̈ ܠܶܒܳܐ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܡܚܰܘܶܝܢܰܢ.

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܫܶܠܝܳܐ

ܝܰܕܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ ܡܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܺܪܶܒ ܫܶܠܝܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܣܪܺܝܩ ܘܰܣܦܺܝܩ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܝܰܬܪܽܘ܆ ܛܳܒ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܘܥܰܡ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܠܰܕܺܝܣ. ܕܫܶܐܠܶܬ ܠܰܐܒܳܐ ܩܰܪܡܰܛܰܐ ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ܆ ܕܡܶܕܶܡ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܣܳܥܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܘܕܶܡܶܟ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ ܫܓܺܝܫܺܝܢ . ܘܦܰܢܺܝ ܠܺܝ: ܬܶܒ ܒܩܶܠܳܝܬܳܟ ܘܰܡܕܶܡ ܕܰܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܥܒܶܕ ܥܒܶܕ܇ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܠܰܚ. ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܐܰܢܛܽܘܢܺܝܽܘܣ ܬܶܫܬܰܒܰܚ.

ܘܰܕܫܶܠܝܳܐ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܢ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ܆ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ܆ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ ܩܢܶܐ ܗܰܘܢܳܐ. ܐܺܝܛܰܐ ܓܗܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܪܶܢܝܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ܆ ܡܥܰܘܟܳܢܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܣܬܽܘܪܝܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܟܽܘܘܳܢܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܡܶܢ ܫܦܽܘܪܝܳܐ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܠܰܡ ܕܫܳܦܪܺܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܗܶܬܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܣܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. «ܡܙܡ. ܢܒ. ܗ» ܡܶܢ ܚܙܳܬܳܐ ܘܫܶܡܥܳܐ ܕܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐܝܬ ܕܳܒ̈ܩܳܢ܆ ܘܥܰܣܩܳܐܺܝܬ̥ ܦܪ̈ܳܩܳܢ. ܒܰܥܓܰܠ ܓܶܝܪ ܫܳܩܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܣܰܓܺܝ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܩܰܠܺܝܠ. ܡܶܢ ܠܶܙܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܥܰܢ̈ܳܬܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ܆

 

 

ܠܳܐ ܪܳܡܶܝܢ ܫܰܒܛܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ: ܥܰܠ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܕܰܒܪܳܐ.
ܘܠܳܐ ܕܰܝ̈ܨܳܬܳܐ[1] ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ: ܩܕܳܡ ܓܳܙܽܘܙ̈ܶܐ ܡܶܬܡܰܬܚ̈ܳܢ.
ܚܰܝܰܘܬ ܫܶܢܳܐ ܐܶܢ ܩܶܪܒܰܬ܆ ܨܶܝܕ ܫܽܘܪܳܐ ܚܰܠܨܽܘܗܝ ܡܶܫܟܳܗ̇.
ܘܢܶܫܪܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ܆ ܬܶܢܳܢܳܐ ܡܥܰܘܰܪ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ܀

ܓܗܳܝܬܳܐ ܕܰܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܡܶܢ ܠܶܙܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ.

ܘܰܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܬܽܘܒ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܐܺܝܬ̥. ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ. ܕܽܘܪܳܫܳܐ ܘܢܽܘܦܳܩܳܐ. ܚܽܘܡܣܳܢ ܠܶܙ̈ܬܶܐ ܕܰܐ‎ܠܺܝ̈ܨܰܝ ܝܰܨܪܳܐ ܘܪ̈ܰܓܽܘܙܬܳܢܶܐ. ܡܶܬܚܰܟܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܺܝܣܳܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܒܩܢܽܘܒܺܝܢ: ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܗܒܳܐ ܒܟܽܘܪܳܐ ܡܶܬܒܚܰܪ ܫܰܪܘܳܝܳܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܓܒܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܘܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܒܩܶܠܳܝܬܳܐ.

      ܙܳܕܶܩ ܕܶܝܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܚܒܺܝܫ܆ ܕܰܒܥܶܨܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܢܶܦܣܽܘܩ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܆ ܘܢܶܬܥܰܝܰܕ ܒܟܰܘܫܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܢܬܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܕܰܒܡܰܣܒܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ܆ ܒܐܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܦܓܰܥ. ܘܒܶܠܥܳܕ ܐܰܢܰܢܩܺܐ܆ ܠܘܶܬܳܗ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܕܽܘܫ. ܒܰܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܫܰܪܺܝܘ܆ ܘܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܥܕܺܝ̈ܠܶܐ ܫܰܠܶܡܘ܆ ܒܝܰܕ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܚܙܳܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܽܘܬܗܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ܆ ܘܒܽܘܕܳܩܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܩܶܨܰܬ ܗܳܕܶܐ܆ ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܘܪ̈ܚܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܠܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ ܣܰܡܝܽܘܬܳܐ ܫܪܶܟܘ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܰܬ ܐܳܕ̈ܫܶܐ

ܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ. ܩܶܪܝܳܢܳܐ. ܗܶܪܓܳܐ.

      ܒܳܥܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܫ ܣܰܟܠܽܘܬ ܡܰܢ ܕܰܐܣܟܶܠ ܒܶܗ܆ ܢܶܬܦܢܶܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ܆ ܘܢܶܬܠܶܐ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܗܶܬ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܚܽܘܪ. ܘܢܰܣܪܰܚ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ. ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܅ ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܠܚܰܛܳܝܳܐ. ܡܳܪܝ܅ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝ܅ ܫܶܟܶܢ ܠܺܝ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܐܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܥܳܕܪ̈ܳܢ ܠܺܝ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܣܳܠ̈ܩܳܢ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ ܠܡܶܒܥܳܐ.

      ܘܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ: ܒܥܽܘܦܳܦ ܥܶܣܪܳܐ ܦܶܬܓܳܡܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ ܗܳܘܶܐ. ܫܬܳܐ: ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܒܰܪܶܟܘ. ܘܰܟܡܳܝܽܘܬܳܐ ܒܨܺܝܪܬܳܐ ܕܥܽܘܦܳܦܳܐ܆ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܗ̱ܺܝ܆ ܘܰܕܡܶܨܥܳܝܬܳܐ܆ ܫܒܰܥ. ܘܕܰܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ܆ ܠܦܽܘܬ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܙܢܳܐ.

      ܘܰܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܕܺܝܰܬܺܝܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܐܳܦܶܢ ܒܗܰܢܺܝܐܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܪܓܫܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܗܓܶܓ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ܆ ܗܶܪ̈ܓܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܶܬܪܰܫܡܺܝܢ. ܘܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܐܳܬܶܐ ܗܰܘܢܳܐ ܠܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܆ ܒܟܽܠ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܨܚܳܚܺܝ̈ܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܩܪܳܐ. ܐܰܪܒܥܳܐ ܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܪܺܝܫܳܐ ܚܰܕ. ܘܡܶܢ ܦܪܰܟܣܺܝܣ ܚܰܕ. ܘܡܶܢ ܩܰܬܽܘܠܺܝ̈ܩܰܐܣ ܚܰܕ. ܘܡܶܢ ܐܶܓܪ̈ܳܬ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܚܰܕ. ܘܰܒܫܽܘܡܠܳܝ ܟܽܠ ܨܚܳܚܳܐ܆ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܢܣܺܝܡ ܒܽܘܪܟܳܐ ܩܳܪܽܘܝܳܐ ܩܕܳܡ ܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܢܶܬܬܣܺܝܡܽܘܢ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܰܘ ܩܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܢܶܬܗܰܓܶܐ.

      ܘܰܠܗܶܪܓܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ. ܚܰܕ ܡܰܢ: ܕܢܶܗܪܽܘܓ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܣܳܬܰܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܳܢܶܐ ܠܳܗ̇. ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ. ܕܢܶܗܪܽܘܓ ܐ̱ܢܳܫ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ܆ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܫܢܳܐ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܕܰܬܠܳܬ܆ ܕܢܶܗܪܽܘܓ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ܆ ܘܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܡܠܺܝܟܺܝܢ ܠܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܣܳܓܝܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ. ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܕܰܝܰܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܘܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܬܥܢܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ̥.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܘܦܽܘܠܳܓ ܥܶܕܳܢ̈ܶܐ

      ܐܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ ܠܣܰܢܝܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܡܶܩܪܰܒ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܡܣܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܥܰܡ ܗܰܘ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܗܘܢܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ. ܘܰܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܳܦܶܢ ܥܰܣܩܳܐܺܝܬ̥ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܗܰܘܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܽܘܪܳܫܳܐ ܬܰܩܢܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ̥ ܡܶܬܚܡܶܠ ܠܰܐܘܨܰܪ ܠܶܒܳܐ܆ ܘܰܒܬܶܗܪܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܒܰܐܪܺܝܟܽܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܠܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܡܳܐ ܠܰܡ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܗܰܘܝܬܽܘܢ ܡܦܰܩܩܺܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܢ̈ܦܶܐ܆ ܣܳܒܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܒܡܰܡܠܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ «ܡܰܬܰܝ. ܘ܆ ܙ».

 

      ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܳ‎ܠܨܳܝܬܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ: ܕܰܢܩܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܡܰܕܢܚܳܐ܆ ܘܰܦܟܺܝܪ̈ܳܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܢܟܰܢܶܫ ܗܰܘܢܶܗ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܘܢܶܪܫܽܘܡ ܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܠ ܨܰܠܡܶܗ. ܘܟܶܢ ܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܆ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ. ܘܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢܬܳܐ ܢܣܺܝܡ ܒܽܘܪܟܳܐ܆ ܟܶܢ ܢܺܐܡܰܪ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܣܰܒܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܟܰܕ ܬܪܺܝܨ܆ ܢܰܩܶܦ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܚܰܬܡܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ.

 

      ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܬܰܚ̈ܡܳܬܳܐ ܫܒܰܥ ܐܶܢܶܝܢ.

ܨܠܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ: ܒܡܰܕܢܳܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܒܳܬܪܳܗ̇. ܐܰܪܒܥܳܐ ܨܚܳܚܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܢܶܩܪܶܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܗܶܪܓܳܐ ܢܶܬܥܢܶܐ.

ܐܺܝܛܰܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܢܨܰܠܶܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܫܶܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܢܶܬܥܰܫ. ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ܆ ܒܗܶܪܓܳܐ ܢܶܬܥܢܶܐ.

 

ܟܶܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܢܨܰܠܶܐ: ܘܩܰܠܺܝܠ ܢܢܽܘܡ. ܒܰܕܢܰܘܡܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܨܺܝܪܬܳܐ܇ ܠܘܳܬ ܫܰܗܪܳܐ ܡܥܰܕܪܳܐ܆ ܘܠܰܩܪܳܒܳܐ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ ܕܡܰܐܝܺܢܽܘܬܳܐ ܡܒܰܛܠܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܥܳܨܶܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܫܳܥܳܐ ܒܫܶܡܫܳܐ ܢܚܽܘܪ. ܒܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܠܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ܆ ܐܰܘ ܡܚܰܡܣܶܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥ܆ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܠܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܫܳܥܺܝ̈ܢ.

 

ܟܶܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܢܨܰܠܶܐ: ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܨܚܳܚ̈ܶܐ ܕܰܫܪܶܟܘ ܢܶܩܪܶܐ܆ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܢܶܬܥܢܶܐ.

 

ܐܺܝܛܰܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܢܨܰܠܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܠܺܠܝܳܐ ܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܗܶܪܓܳܐ ܢܶܬܗܰܓܶܐ.

 

ܐܺܝܛܰܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܬܳܐ ܕܣܽܘܬܳܪܳܐ ܢܨܰܠܶܐ. ܘܢܶܕܡܰܟ ܥܰܕܡܳܐ ܠܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ.

 

ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ: ܘܶܐܢ ܢܶܙܕܟܶܐ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ܆ ܢܶܚܛܽܘܦ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܰܕ ܝܰܬܺܝܒ܆ ܥܰܕܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܰܥܣܰܪ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܕܡܰܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܢܥܰܦܶܦ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܙܽܘܡܳܪܳܐ ܘܫܰܗܪܳܐ

ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܪ̈ܡܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܣܽܘܬܳܪܳܐ ܚܕܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܐܰܪܒܰܥ. ܘܫܰܗܪܳܐ܆ ܠܦܽܘܬ ܡܫܽܘܚܬܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܡܶܬܬܰܘܣܰܦ ܘܡܶܬܒܰܕܰܪ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܓܶܝܪ ܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܫܳܗܪܺܝܢ܆ ܟܶܐܡܰܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܫܽܘܪܳܝܶܗ܆ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ܆ ܘܰܬܪܶܝܢ ܬܽܘ̈ܠܬܶܐ ܕܳܡܟܺܝܢ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܦܶܠܓܳܐ ܫܳܗܪܺܝܢ܆ ܘܦܶܠܓܳܐ ܕܳܡܟܺܝܢ. ܘܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܐܰܪܣܰܢܺܝܽܘܣ ܒܪܰܡܫܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܫܶܡܫܳܐ܆ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܡܥܰܕܪܳܐ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܫܰܗܪܳܐ܆ ܒܨܺܝܪܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܰܒܨܺܝܪܽܘܬ ܥܰܡܠܳܐ܆ ܘܢܰܘܡܬܳܐ ܒܨܺܝܪܬܳܐ ܒܛܰܗܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܛܥܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܥܰܡ̈ܠܶܐ. ܒܰܕܩܳܛ̈ܠܰܝ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܠܰܘ ܡܛܰܠܩܳܢܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦܩܺܝܕܰܝܢܰܢ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ: ܡܰܢ ܕܰܐܦܬܳܪܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ: ܢܢܺܝܚ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܠܰܘܗܝ܆ ܟܶܢ ܢܶܥܛܽܘܦ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܠܰܘܗܝ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܬܳܪܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܣܳܝܡܺܝܢ. ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܶܝܢ܆ ܒܳܬܰܪ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܒܒܶܟܝܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܘܥܶܠܰܬ ܒܶܟܝܳܐ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܫܽܘܠܗܳܒ ܢܰܦܫܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇. ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܙܶܐ ܒܚܶܠܡܳܐ ܕܰܡܙܰܡܰܪ ܩܕܳܡ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܙܰܡܰܪ ܝܺܠܶܦܬ̊܆ ܘܰܕܬܶܒܟܶܐ ܠܳܐ ܝܺܠܶܦܬ؟ ܘܒܶܟܝܳܐ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ:

ܕܣܰܓܺܝ ܐܳ‎ܠܨܳܐ ܕܢܶܒܨܽܘܪ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܙܽܘܡܳܪܳܐ:
ܘܨܶܝܕ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܬܟܰܬܰܪ ܢܰܦܫܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ̥.

ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܟܰܢ: ܐܺܝܬ̥ ܝܺܚܺܝܕ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܟܽܠ ܫܰܒܬܳܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܡܚܰܬܡܺܝܢ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܰܒܟܽܠ ܝܰܪܚܳܐ. ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܒܰܨܪܺܝܢ ܡܶܢ ܙܽܘܡܳܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܝܕ ܫܺܐܕܳܐ ܕܩܽܘܛܳܥܳܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܰܠܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܐܳܦܶܢ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܢܙܰܡܪܽܘܢ܆ ܣܳܦܶܩ. ܒܗܳܝ ܕܒܰܡܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܰܟܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܚܳܐܰܪ ܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ. ܘܰܠܦܳܥ̈ܠܶܐ ܕܰܚܕܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܳܥܺܝ̈ܢ܆ ܐܰܝܟ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܝܽܘܩܪܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܘܚܽܘܡܶܗ܆ ܦܳܪܰܥ ܐܰܓܪܳܐ. ܘܺܝܚܺܝܕܳܝ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܠܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬ ܩܽܘܪܳܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܚܳܫܒܺܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ܆ ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܰܢܢܰܦܽܘܪ̈ܺܝܩܳܝܳܬܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܫܶܡܝ. ܘܠܳܟ ܐܰܪܟܶܢܘ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܠܳܐ ܠܳܚ̈ܡܳܢ܀

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܨܰܘܡܳܐ

ܐܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܙܰܗ̈ܡܳܢ܆ ܒܝܰܕ ܗܰܘܦܳܐ ܬܶܢܳܢܳܝܳܐ ܕܡܰܥܛܪ̈ܳܢ܆ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܥܰܡ̈ܛܳܢ܇ ܘܰܕܬܶܚܙܶܐ ܡܶܕܶܡ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒ̈ܩܳܢ܆ ܒܰܚܣܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ܇ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܢܳܗܪܳܐ܆ ܘܥܳܗܢܽܘܬ ܡܶܬܬܨܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܩܰܒܠܳܐ.

ܘܰܠܨܰܘܡܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ܇ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ܇ ܘܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ.

ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܡܰܢ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ: ܕܠܳܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܐܰܘ ܢܶܫܬܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܓܡܳܪ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪ̈ܘܳܬܗܶܝܢ܆ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܢ ܒܪܰܡܫܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܕܶܩ̈ܶܐ ܘܝܰܪ̈ܩܶܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪܺܝܢ. ܘܠܰܙܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬ̥. ܕܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܢܶܬܥܰܬܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܨܰܘܡܳܐ ܒܰܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܝܰܕ ܫܶܓܡܳܐ ܠܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ. ܘܰܒܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܠܳܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ. ܘܰܕܢܶܙܕܗܰܪ ܡܶܢ ܫܳܪܽܘܥܽܘܬ ܟܽܠ ܡܶܬܰܐܟܠܳܢܳܐ ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܬܝܳܢܳܐ ܒܝܰܫܛܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܰܬܝܽܘܒܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ.

ܨܰܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܒܶܗ ܥܰܡ ܟܰܪܣܳܐ ܐܳܦ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܡܚܰܝ̈ܒܳܢܶܐ ܨܳܝܡܺܝܢ. ܘܠܶܗ ܬܽܘܒ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬ̥: ܥܽܘܡܳܨ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܚܰܘܪܳܐ ܙܰܠܺܝܠܳܐ ܘܶܐܣܳܪ ܠܶܫܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܰܡܠܠܳܐ ܡܰܚܛܝܳܢܳܐ. ܣܟܺܝܪܽܘܬ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܡܶܢ ܨܰܘܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܨܰܘܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܒܶܗ ܥܰܡ ܟܰܪܣܳܐ ܘܪ̈ܶܓܫܶܐ܆ ܐܳܦ ܢܦܫܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܨܳܝܡܳܐ. ܘܚܰܕ ܐܺܝܬ̥ ܠܶܗ ܩܳܢܽܘܢܳܐ܇ ܥܩܽܘܪܝܳܐ ܕܟܽܠ ܗܶܪܓܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܠܶܒܳܐ. ܘܥܽܘܠܳܝܳܐ ܕܰܠܗܳܢܳܐ ܕܰܪܓܳܐ ܐܳܦܶܢ ܥܛܶܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܢܽܘܦܳܩܳܐ ܗܳܘܶܐ ܦܫܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ.

 

ܦܫܺܝܩ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܐܺܝܕܳܐ ܠܟܽܠ ܫܽܘܚܠܳܦܺܝ̈ܢ܆
ܘܰܟܡܳܐ ܕܬܶܥܨܶܝܘܗܝ ܐܺܝܬ̥ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ.

ܘܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܦܳܩܕܺܝܢ. ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܩܠܺܝܪܺܝܩܳܝܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܕܨܳܐܶܡ ܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܐܰܘ ܫܰܒܬܳܐ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܫܰܒܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ܆ ܢܶܬܩܰܛܪܰܣ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܓܰܢܓܰܪܰܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܐܶܡܰܪܘ: ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܛܽܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܢܨܽܘܡ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ. ܒܰܕܓܽܘܢ. ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܕܰܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܘܰܒܫܰܒܬܳܐ ܒܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܘܳܐܦܶܢ ܒܦܰܪܬܽܘܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܢܶܫܪܶܐ ܠܨܰܘܡܳܐ܆ ܐܺܝܛܰܐ ܒܪ̈ܰܡܫܳܝܳܬܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܽܘܠܳܝ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܡܙܰܕܩܳܐ.

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܥܒܳܕܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ

ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܗ̱ܽܘ̣ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ: ܝܰܕܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ ܡܫܰܪܪܺܝܢ܆ ܠܰܐܒܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܢܛܽܘܢܺܝܽܘܣ ܟܰܕ ܣܠܶܩ ܠܶܗ ܩܽܘܛܳܥ ܪܶܥܝܳܢܳܐ: ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܘܓܳܕܶܠ ܣܺܝܪܳܐ. ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܥܒܳܕܶܗ ܘܨܰܠܺܝ܆ ܘܬܽܘܒ ܝܺܬܶܒ ܘܰܦܠܰܚ. ܘܬܽܘܒ ܩܳܡ ܨܰܠܺܝ. ܘܶܐܡܰܪ: ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܢܛܽܘܢܺܝܽܘܣ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ ܘܺܚܝܼܺܝܼ. ܘܰܐܒܳܐ ܐܰܬܺܝܪ ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܒܳܐ ܐܰܢܒܺܝܣܛܺܝܽܘܢ܆ ܐܰܙܥܰܪ ܟܰܪܣܳܟ܆ ܘܰܐܘܪܶܒ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܣ̈ܦܩܳܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܠܣܰܝܒܳܪܬܳܟ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܦܠܰܚ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܠܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܙܳܪ̈ܥܳܢ ܘܠܳܐ ܚܳܨ̈ܕܳܢ ܠܡܶܬܕܰܡܳܝܽܘ ܦܩܰܕ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܕܠܳܐ ܦܳܠܚܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܪܬܳܐ ܕܝܳܨܦܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܰܥܒܳܕܳܐ ܫܰܒܰܚ܆ ܡܦܰܢܶܝܢܰܢ܆ ܕܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܩܳܢܝܼܰܝܼ̈ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܠܳܚܡܺܝܢ. ܘܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܥܰܕܡܶܫ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܩܢܶܐ܆ ܒܝܰܕ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܡܰܘܠܶܕ ܒܶܗ ܒܶܛܠܳܢܳܐ܆ ܒܩܶܠܳܝܬܶܗ ܠܳܐ ܡܰܓܰܪ ܘܰܠܦܰܘܠܽܘܣ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܳܦܶܢ ܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܣܬܰܝܒܰܪ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܒܪܺܝܫܗܽܘܢ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ܆ ܒܪܰܡ ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܐܶܟܰܠ ܡܶܢ ܬܶܣܰܠܽܘܢܺܝ̈ܩܳܝܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܦܳܠܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܘܠܳܪܽܘܬܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܺܐܩܰܪ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ܆ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܨܳܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܣܦܪ̈ܺܝܕܶܐ ܘܰܣܪ̈ܺܝܓܳܬܳܐ ܓܳܕܠܺܝܢ. ܚܰܝܳܒ ܕܶܝܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܩܰܠܶܣ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܰܡܙܰܒܶܢ܆ ܘܠܳܐ ܢܚܰܦܶܐ ܐܶܠܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܡܰܘ̈ܡܰܘܗܝ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܛܳܒ ܠܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܛܺܝܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܠܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܢܙܰܒܢܺܝܘܗܝ. ܘܠܰܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܕܶܝܢ ܦܣܺܝܣܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܦܠܚܽܘܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܠܰܡ ܕܰܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪܺܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܡܰܕܒܚܳܐ ܦܳܠܚܺܝܢ܆ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܦܳܠܓܺܝܢ «ܐ. ܏ܩܘܪ̈. ܛ܆ ܝܓ». ܘܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦܶܢ ܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܽܘ ܕܡܶܢ ܡܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܢܡܰܠܽܘܢ ܚܰܫ̈ܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܆ ܗܳܝ ܕܢܶܦܠܚܽܘܢ܆ ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܶܣܒܽܘܢ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܥܳܕܪܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܒܚܰܝܳܒܽܘܬܶܗ ܘܳܐܡܰܪ:

 

ܕܡܰܠܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܠܶܦ ܐ̱ܢܳܐ: ܟܶܬܒܶܬ ܘܶܐܢܳܐ ܥܛܺܝܬ.
ܡܰܟܪܶܙ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܰܪܬܺܝܬ ܘܶܐܢܳܐ ܚܛܺܝܬ܀

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܐܰܟܣܢܳܝܽܘܬܳܐ

ܐܰܟܣܢܳܝܽܘܬܳܐ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܬܦܰܠܓܳܐ܆ ܠܓܽܘܫܡܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܓܽܘܫܡܳܢܳܝܬܳܐ ܡܰܢ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܫܽܘܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇܆ ܫܽܘܢܳܝܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ. ܘܰܐܟܣܢܳܝܽܘܬܳܐ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܬܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܥܪܽܘܩܝܳܐ ܕܡܶܢ ܚܽܘܩܪܳܢܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ܆ ܘܰܡܩܰܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܡܶܣܬܰܠܝܳܐ ܘܰܠܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ.

ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܢ: ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ. ܟܶܫܠܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܚ̈ܶܐ܆ ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܗܽܘ ܟܫܺܝܠܳܐ ܕܰܢܕܰܟܶܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܬܺܐܪܬܶܗ. ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܬܽܘܒ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܒܶܗ ܝܺܕܺܝܥ܇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܒܳܐ ܐܶܘܰܓܪܺܝܣ܆ ܐܶܢ ܟܽܘܪܚܳܟ ܡܶܬܬܕܺܝܫܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܥܪܽܘܩ ܡܶܢܶܗ. ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܥܳܡܰܪ ܐܰܚܳܐ. ܘܰܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ܆ ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ. ܚܰܕ ܡܰܢ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܳ‎ܠܨܳܝܳܐ. ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ. ܚܙܳܬܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܶܐ. ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܬܒܰܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܡܙܰܕܩܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܐܟܣܢܳܝܳܐ ܘܰܐܝܕܳܐ ܕܠܳܐ ܒܝܰܕܗܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܝܰܕ ܦܽܘܪܓܳܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܪܽܘܩܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܶܗ ܕܰܚܒܽܘܫܝܳܐ: ܐܰܘ ܡܶܢ ܨܪܺܝܟܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܨܥܺܝܪ ܗ̱ܘ̣. ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܰܐܬܪܶܗ ܗܳܘܝܳܐ ܡܚܰܝܒܳܢܳܝܳܐ܆ ܘܫܺܐܕܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܦܗܝܳܢܳܐ ܥܶܠܬܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܦܗܶܐ ܠܗܰܘܢܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܳܐ ܠܕܽܘܟܳܐ ܘܰܡܚܺܝܪ ܠܶܗ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܰܕܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܠܥܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܟܶܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܥܳܩܬܳܐ ܘܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܡܰܦܶܠ ܠܶܗ. ܚܰܝܳܒ ܕܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܚܙܳܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ ܐܳܙܶܠ܆ ܕܰܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܢܶܬܥܢܶܐ ܒܽܐܘܪܚܶܗ܆ ܘܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܘܰܒܟܽܠ ܩܪܺܝܬܳܐ ܘܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܳܛܶܐ܆ ܒܩܰܕܡܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܢܶܨܛܰܝܰܒ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܠܳܐ ܢܟܰܬܰܪ. ܒܳܗ̇ ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ ܘܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܠܩܶܠܳܝܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܗܰܘ ܨܳܐܶܒ܆ ܠܳܐ ܢܶܩܽܘܫ ܒܬܰܪܥܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܬܶܒ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܪܓܰܫ ܒܶܗ ܘܢܶܩܪܶܝܘܗܝ. ܟܶܢ ܢܶܩܪܽܘܒ ܠܶܗ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ̥܆ ܘܢܶܫܰܐܠ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܬܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬ̥. ܘܠܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܫܬܰܐܰܠ. ܘܰܠܦܽܘܬ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܢܰܣܪܰܚ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܢܺܝܚܳܐܺܝܬ̥ ܘܠܳܐ ܢܰܘܣܶܦ. ܘܟܰܕ ܬܳܒܰܥ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܢܶܫܰܐܠ ܪܶܕܝܳܐܺܝܬ̥. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܠܳܐ ܢܩܳܘܶܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܥܰܠ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬ ܐܰܬܪܶܗ ܢܶܫܬܰܐܰܠ܆ ܫܰܪ̈ܒܰܝ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܥܽܘܗܕܳܢ ܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܓܰܢܰܘ̈ܗܝ ܘܺܐܝܠܳܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܘ ܟܰܗܺܝܢܽܘܬ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܘܶܐܒܒܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܠܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܦܽܘܪܓܳܝܳܐ ܘܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܳܐ ܢܶܬܚܰܣܰܕ.

ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܠܰܙܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܫܺܐܝܠܳܐ ܚܳܫܒܺܝܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܚܰܝܠܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܟܽܠܕܽܘܟ ܡܶܬܡܛܶܐ. ܘܰܠܣܳܒܳܐ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ܆ ܕܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܐܙܰܠ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ܆ ܣܰܓܺܝ ܛܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܟܽܠ ܓܶܝܪ܆ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܚܳܒܶܨ ܕܢܶܣܰܩ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܠܬܰܚܬ܆ ܐܳܬܝܳܐ ܠܰܡ ܫܳܥܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܬܶܣܓܕܽܘܢ ܠܰܐܒܳܐ. ܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܣܓܕܽܘܢ «ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܟܐ܆ ܟܕ». ܟܰܬܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܒܩܶܠܳܝܬܳܟ. ܘܶܐܬܚܰܦܛ ܕܰܠܓܰܘ ܬܶܚܙܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܠܟܽܠ ܩܰܪܺܝܒ. «܏ܡܙܡ. ܩܡܕ܆ ܝܚ».

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ

ܡܶܟܺܝܠ ܥܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܩܶܠܳܝܬܳܐ܆ ܘܳܐ‎ܠܨܳܐ ܠܡܶܬܕܰܟܳܝܽܘ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. «ܦܣ.ܐ ܕܩܦ. ܒ».

ܩܽܘܛܳܥܳܐ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܰܢܫܰܠܶܡ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܥܝܳܕܳܐ܆ ܥܳܨܶܝܢ ܠܶܗ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܕܰܢܫܰܡܶܫ. ܘܟܰܕ ܝܳܩܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܓܽܘܫܡܳܐ܆ ܘܢܽܩܘܡ ܘܰܢܙܰܡܰܪ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܥܶܕܳܢ̈ܶܐ܆ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܰܡܥܺܝܩ ܢܰܦܫܶܗ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܕܳܠܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܳܡܶܐ ܒܚܶܨܒܳܐ ܢܩܺܝܒܳܐ ܕܳܡܶܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ: ܗܳܝ ܕܰܢܢܺܝܚ ܩܰܠܺܝܠ ܦܰܓܪܶܗ ܥܳܕܪܳܐ ܠܶܗ. ܘܰܠܥܰܡ̈ܠܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ܆ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܢܦܰܬܶܟ. ܒܰܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܥܡܰܠܘ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܳܐ ܥܡܰܠܘ܆ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܘ.

 

ܠܰܥܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܰܐܣܝܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܒܟܰܦܢܐ܆ ܕܒܶܗ ܗܰܘܢܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܐ. ܘܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܕܰܟܶܝܢ܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬܡܰܟܟܳܐ܆ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܗ̈ܝܳܢ. ܘܝܽܘܩܪܳܐ ܕܫܶܢܬܳܐ ܩܳܐܶܠ. ܘܒܽܘܨܳܪ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܒܕܽܘܪܳܓܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܕ ܩܶܠܽܘܪܳܐ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ܆ ܟܽܠ ܝܰܘܡܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܡܶܢ ܫܬܺܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܕܩܶܠܽܘܪܳܐ ܢܒܰܨܰܪ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܡܽܘܠܳܝ ܝܰܪܚܳܐ ܠܦܶܠܓܳܐ ܕܩܶܠܽܘܪܳܐ ܫܳܪܶܟ ܐܽܘܟܠܶܗ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܣܬܓܰܦ. ܘܺܝܚܺܝܕܳܝ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ܆ ܟܽܠ ܝܰܘܡܳܐ ܠܺܝܛܪܳܐ ܒܳܒܠܳܝܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ: ܬܪܶܝܢ ܬܽܘ̈ܠܬܶܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܦܶܠܓܳܐ. ܘܣܽܘܓܐܗܽܘܢ܆ ܟܽܠ ܝܰܘܡܳܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ: ܪܰܡܫܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܘܪܳܡܫܳܐ ܠܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܶܢ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܠܰܐܚܪܳܢܳܐ ܛܳܥܡܺܝܢ. ܘܰܢܙܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܥܶܐ ܘܚܰܠܒܳܐ ܘܫܽܘܡܢܳܐ ܘܓܽܘܒ̈ܢܶܐ ܘܢܽܘ̈݁ܢܶܐ ܡܶܙܕܰܓܪܺܝܢ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܚܰܫܺܝ̈ܢ ܚܳܐܫܺܝܢ. ܪܶܓܰܬ ܐܽܘܟܠܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܕܰܠܡܶܫܪܳܐ ܢܙܺܝܪܳܐ ܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ ܥܳܨܝܳܐ ܠܶܗ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ܆ ܕܰܠܡܶܚܙܳܝܽܘ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܶܗ ܡܳܠܶܟ ܠܶܗ. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܙܕܟܶܐ. ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܒܟܶܣܝܳܐ. ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܒܓܶܠܝܳܐ ܡܶܬܪܡܶܐ. ܘܬܳܐܡܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܢܶܫܪܶܐ ܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܡܰܠܶܐ ܟܽܠܶܗ ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ ܡܶܬܰܐܣܝܰܐ.

 

ܫܪܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܰܝܘܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ: ܚܙܳܝܳܐ ܕܶܐܣܟܺܡ̈ܶܐ ܡܨܰܥܪ̈ܶܐ. ܘܳܐܡܽܘܪܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܦܰܚ̈ܙܳܬܳܐ. ܘܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕܦܽܘܢܳܝܗܶܝܢ ܥܳܒܶܕ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ ܗܽܘ ܥܒܳܕܳܐ ܡܗܰܓܶܓ ܠܶܗ܆ ܘܰܠܒܶܣܪܳܐ ܓܳܐܶܫ ܘܰܡܚܰܬܚܶܬ܆ ܘܰܕܢܶܬܪܰܦܶܐ ܘܢܶܬܪܡܶܐ ܠܨܰܚܢܽܘܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܨܳܐܽܘܬܳܐ ܡܫܰܕܶܠ ܠܶܗ. ܡܶܬܰܐܣܶܐ ܕܶܝܢ ܚܰܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܟܰܦܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ܆ ܘܰܚܣܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܚܙܳܬܗܽܘܢ. ܐܳܡܰܪ ܓܶܝܪ ܐܰܒܳܐ ܐܰܡܽܘܢ: ܕܟܰܕ ܢܶܚܬܶܬ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܗܘܺܝܬ. ܘܛܰܪܕܰܢܝ ܐܰܒܳܐ ܦܰܦܢܽܘܛܺܝܣ ܦܫܺܝܛܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܛܰܠܝܳܐ ܕܕܳܡ̈ܝܳܢ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܢܶܥܡܪ̈ܳܢ ܒܶܐܣܩܺܝܛܺܝ. ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ ܐܶܡܰܪ: ܐܶܢ ܢܺܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܓܰܦ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܗܳܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܰܘ ܓܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܰܘ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܕܰܚܫܺܝܫ ܐܰܘ ܪܰܘܳܝܳܐ ܕܬܰܩܢܽܘܬ ܗܰܘܢܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܦܰܩ̈ܚܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܚܰܫܳܢܳܝܳܐ ܠܳܐ ܓܳܫܶܦ ܒܗܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ܆ ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܚܪܺܝܓܳܐ܆ ܙܰܘܥܳܐ ܚܽܘܬܚܳܬܳܢܳܝܳܐ ܠܳܐ ܪܳܫܶܦ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܰܐܣܶܐ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܰܢ. ܙܰܘܥܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܘܪܶܕܝܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܡܶܙܕܰܘܓܳܢܺܝܬܳܐ ܚܳܐܶܫ. ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܙܰܘܥܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ. ܘܪܶܕܝܳܐ ܡܰܪܓܶܫ. ܘܰܒܫܽܘܡܠܳܝ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܆ ܐܳܦ ܙܰܘܥܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܒܒܽܘܛܳܠ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܚܰܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܒܳܛܶܠ.

 

ܪܽܘܓܙܳܐ ܐܶܢ ܡܰܟܝܳܢܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܚܺܝܠ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܬܢܰܒܪܫܳܐ ܢܽܘܪ ܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܪܳܬܰܚ ܕܶܡ ܠܶܒܶܗ܆ ܘܣܳܡܶܩ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܘܶܐܢ ܥܰܫܺܝܢ ܡܶܢܶܗ܇ ܒܰܥܡܽܘܩ ܠܶܒܳܐ ܡܶܬܓܰܘܶܐ ܕܳܡܶܐ. ܘܰܠܕܶܚܠܬܳܐ ܗܳܦܟܳܐ ܚܶܡܬܳܐ. ܘܥܶܠ̈ܠܬܳܐ ܡܥܰܫܢܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܪܳܡܽܘܬ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܚܶܪܝܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܝܰܥܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܶܝܢ. ܡܶܬܰܐܣܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܺܝܠܰܦܘ ܡܶܢܝ ܕܢܺܝܚ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟ ܐ̱ܢܳܐ ܒܠܶܒܝ «ܡܰܬܰܝ. ܝܐ܆ ܟܛ». ܘܰܒܗܳܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܓܙܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܥܪܰܒ «ܐܶܦܣ. ܕ܆ ܟܘ» ܘܰܒܗܳܝ ܕܢܶܓܥܰܨ ܡܶܢ ܫܳܢܝܽܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܒܰܙܒܰܢ ܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܪܳܥܠܺܝܢ ܓܶܝܪ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܡܠܰܓܠܶܓ ܠܶܗ ܠܶܫܳܢܶܗ܆ ܘܡܰܪܥܶܬ ܦܽܘܡܶܗ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܰܡܥܺܝܩܳܢܶܗ܆ ܡܰܨܠܶܦ ܘܰܡܨܰܚܶܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܘܰܡܨܰܪܶܐ ܠܒܽܘܫܶܗ܆ ܘܰܡܨܰܪܦܰܚ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܰܠܠܰܓܬܳܐ ܡܫܰܩܶܦ ܠܟܺܐܦܳܐ܆ ܘܰܠܦܳܬܽܘܪܳܐ ܡܬܰܒܰܪ. ܘܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܡܨܰܥܰܪ. ܘܶܐܢ ܡܳܛܶܐ ܠܶܗ܆ ܒܳܥܶܛ ܠܳܗ̇. ܘܢܳܟܶܬ ܒܶܐܕܢܳܗ̇܆ ܘܰܡܓܰܪܶܓ ܕܽܘܢܒܳܗ̇ ܘܟܰܕ ܡܶܬܪܫܶܐ܆ ܢܳܦܶܩ ܪܽܘܚܳܐ ܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܚܙܶܐ ܐܰܘ ܐܶܫܡܰܥ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܘܳܠܶܐ.

 

ܐܰܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ. ܘܟܰܕ ܪܳܒܝܳܐ܆ ܬܡܳܢܶܐ ܒܢ̈ܳܢ ܝܳܠܕܳܐ. ܕܢܶܚܣܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܒܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܟܬܳܐ. ܘܢܶܣܢܶܝܘܗܝ. ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܬܽܘܟܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܐܟܽܠ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ܆ ܘܰܢܥܰܬܶܕ ܚܽܘܣܪܳܢܶܗ. ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܝܽܘܬܪܳܢܶܗ. ܘܰܢܫܽܘܛܺܝܘܗܝ. ܘܢܰܗܶܠ ܒܶܗ. ܘܰܐܒܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܐܰܟܬܳܐ: ܘܣܳܒܰܪ ܕܬܰܝܳܒܰܐ ܗ̱ܘ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܫܶܢܬܳܐ ܣܳܒܰܪ ܕܪܳܗܶܛ ܕܳܡܶܐ. ܡܶܬܰܐܣܝܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܡܫܰܗܝܳܢܽܘܬ ܚܶܡܬܳܐ܆ ܘܒܰܡܝܰܩܪܳܢܽܘܬ ܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܳܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܪܰܒܳܐ ܐܶܘܰܓܪܺܝܣ܆ ܕܰܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܠܰܡ ܪܰܥܺܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܥܺܣܽܘ. ܐܶܠܳܐ ܚܢܰܢ ܕܰܨܪܺܝܟܺܝܢܰܢ: ܒܦܳܬܽܘܪܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܢܡܰܠܶܐ ܚܫܰܚܬܰܢ.

 

ܚܣܳܡܳܐ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܚܳܣܶܡ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬ̥ ܠܶܗ. ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܛܳܒܬܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܳܢܳܐ܆ ܐܶܢ ܢܶܣܢܶܐ ܟܽܘܬܳܪܶܗ܆ ܘܢܶܒܥܶܐ ܫܽܘܢܳܝܳܗ̇܆ ܚܣܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܬܝܰܐܰܒ ܕܰܐܟܘܳܬܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ܆ ܛܰܢܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܛܳܒܳܐ. ܚܳܣܶܡ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܣܳܢܶܐ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܆ ܐܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢܶܗ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܒܳܥܶܐ ܠܛܳܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܢܳܗ̇. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܗܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܒܕܳܪܶܗ. ܚܳܣܶܡ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܺܝܫ ܝܰܨܪܳܐ ܕܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܰܘ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܝܳܠܶܦ ܐܰܘ ܡܶܬܥܢܶܐ܆ ܚܳܐܶܫ. ܡܶܬܰܐܣܶܐ ܕܶܝܢ ܚܣܳܡܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܢܶܕܶܥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܕܰܚܣܳܡܳܐ ܠܚܰܣܳܡܳܐ ܡܰܟܡܰܪ܆ ܘܰܠܡܶܬܚܰܣܡܳܢܳܐ ܡܚܰܕܶܐ ܒܛܳܒܬܳܐ ܕܠܶܗ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇.

 

ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ: ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܒ̈ܢܳܝܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢ܆ ܘܰܠܡܶܬܥܰܬܳܕܽܘ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܠܳܐ ܫܳܒ̈ܩܳܢ. ܡܶܬܦܰܠ̈ܓܳܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐܠܨܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܬܰܪܣܺܝܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܳܐ ܘܒܰܝܬܳܐ. ܘܠܰܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܓܶܢܣܳܐ. ܘܛܽܘܗܡܳܐ. ܘܰܠܡܶܬܩܰܢܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܘܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܰܐܡܗ̈ܳܬܳܐ ܘܓܰܢ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܒܳܐ ܦܽܘܡܰܢ܆ ܐܳܦ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܠܳܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܺܝ. ܘܰܐܟܘܳܬܳܗ̇ ܝܽܘܠܦܳܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܠܰܘ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢ ܫܳܡܽܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܚܽܘܠܳܨ ܫܳܡܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܰܨܺܝܦܺܝܢ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܚܙܶܐ ܕܡܽܘܬܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܠܺܝܚ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘܢܳܐ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܡܳܪܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܐܶܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܟܝܳܐ ܡܰܚܙܺܝܬܶܗ. ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܠܓܰܒܪܳܐ ܚܳܙܶܐ ܒܚܶܠܡܳܐ ܪܶܓܬܳܐ ܘܠܶܙܬܳܐ ܕܳܡܶܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܬܥܺܝܪ: ܐܳܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܫܟܰܚ.

 

ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܐܶ‎ܠܽܘ ܝܺܕܰܥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܽܘܓܦܳܢܰܝ̈ ܥܽܘܬܪܳܐ܆ ܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܝܰܥܰܢ ܥܰܠ ܟܽܘܢܳܫܶܗ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܢܶܟ̈ܠܶܐ ܘܰܟܡܺܐܢ̈ܶܐ ܘܡܶܬܥܰܬܕܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܘܰܓܢܳܒ̈ܶܐ ܘܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܶܗ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܠܰܥܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܓܰܘܪܳܐ܆ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ܆ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܰܛܠܽܘܡܝܳܐ. ܘܰܡܒܰܛܠܳܢܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܡܶܫܟܰܚ ܥܰܒܕܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ ܠܡܶܦܠܰܚ «ܡܰܬܰܝ. ܘ܆ ܟܰܕ» ܡܳܐ ܕܰܝܢ ܕܰܡܥܰܩܶܒ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܕܰܗܒܳܐ܆ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝܰܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܩܽܘܝܳܡܳܐ ܐܰܢܰܢܩܳܝܳܐ ܡܦܰܢܶܐ. ܫܺܐܕܳܢܳܝܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܢܳܩܳܐ ܘܦܽܘܪܦܳܥܳܐ. ܡܶܬܰܐܣܝܳܐ ܕܶܝܢ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܒܒܽܘܨܳܪ ܢܰܦ̈ܩܳܬܳܐ ܘܣܳܦܩܽܘܬ ܐܰܦܣܽܘ̈ܢܝܳܬܳܐ. ܘܦܽܘܚܳܡ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܫܺܐܝܠܳܐ ܕܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܒܽܘܬ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܰܡܣܰܪ̈ܩܶܐ. ܘܰܒܚܰܘܪܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢܶܗ܆ ܠܳܐ ܒܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ.

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ: ܪܶܚܡܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇܆ ܪܶܓܰܬ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܰܡܙܰܝܚܳܢܽܘܬ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ. ܘܢܳܣ̈ܒܰܝ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܆ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ܆ ܠܡܶܩܢܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܳܨܦܺܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܳܐ ܝܳܨܦܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܚܳܕܶܝܢ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܡܶܬܟܰܡܪܺܝܢ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܫܳܠܶܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܕܳܚܶܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ. ܘܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܪܳܓܙܺܝܢ ܘܰܡܕܰܓܠܺܝܢ ܠܰܡܫܰܒܚܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܺܐܝܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܡܶܨܛܰܥܪܺܝܢ ܡܶܬܟܰܡܪܺܝܢ ܘܳܐܚܕܺܝܢ ܐܰܟܬܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܨܰܥܪܳܢܗܽܘܢ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܟܰܡܪܺܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܘܠܳܐ ܐܳܚܕܺܝܢ ܐܰܟܬܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܨܰܥܪܳܐ ܐܰܝܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܳܫܒܺܝܢ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܰܡܨܰܥܪܳܢܗܽܘܢ܆ ܥܰܠ ܕܰܓܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܶܠܬܳܐ ܗܘܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܬܰܐܣܝܳܐ ܕܶܝܢ ܪܶܚܡܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܚ̈ܡܳܢ. ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ ܡܒܰܨܪ̈ܳܢ ܢܶܬܚܰܫܰܚ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܡܺܝܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܚܳܕܶܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܒܨܰܥܪܳܐ ܚܳܐܶܫ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܕܰܒܟܶܣܝܳܐ ܢܶܦܠܽܘܚ. ܘܰܒܓܶܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܟܽܠܢܳܫ ܢܶܬܚܰܘܶܐ. ܘܰܡܝܰܬܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܡܫܰܒܚܳܢܶܗ܆ ܐܶ‎ܠܽܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܢܳܐ ܠܺܝ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܢܝ܆ ܠܳܐ ܫܰܒܰܚܬܳܢܝ.

 

ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ: ܐܶܣܟܺܡܬܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇܆ ܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܡܚܰܦܝܳܢܽܘܬ ܓܰܘ̈ܳܝܳܬܳܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܘܰܡܚܰܘܝܳܢܽܘܬ ܒܰܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܩܰܪܣܺܝܢ ܐܽܘܟܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܕܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܣܝܳܡ ܒܽܘܪܟܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܰܡܪܰܩܥܺܝܢ ܟܽܘܣ̈ܝܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܒܚܰܒܠܳܐ ܐܳܣܪܺܝܢ ܟܣܳܣ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܡܚܰܢܓܺܝܢ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܡܫܰܬܩܺܝܢ ܠܶܫܳܢܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܚܰܫܠܺܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܡܰܣܓܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܣܰܓܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܢܳܬܦܺܝܢ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܠܡܶܬܒܰܪܳܟܽܘ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܘܰܕܢܶܩܨܡܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܥܶܠܰܬ ܐܶܣܟܺܡܬܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܡܩܰܕܝܳܢܽܘܬ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܐܰܘ ܡܳܡܽܘܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇. ܡܶܬܰܐܣܝܳܐ ܕܶܝܢ ܒܣܶܢܰܐܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܘܰܒܚܰܕܘܰܬ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܚܶܣܕܳܐ܆ ܘܒܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܶܗ ܡܶܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܐܰܒܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܕܰܐܕܺܝܩܶܬ ܒܰܬܪܰܥ ܩܶܠܳܝܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܦܽܘܡܰܢ. ܘܰܚܙܺܝܬܶܗ ܕܝܰܬܺܝܒ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟܰܕ ܐܰܪܓܶܫ ܒܺܝ܆ ܣܰܪܗܶܒ ܝܺܬܶܒ ܥܰܠ ܣܪܺܝܓܬܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܓܳܠܶܝܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܒܪܰܡ ܟܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܰܡܡܰܪܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܫܳܡܽܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܰܐܒܳܐ ܐܶܘܰܓܪܺܝܣ ܐܰܒܳܐ ܡܰܩܰܪܺܝܣ ܐܶܡܰܪ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܫܶܢܬܳܐ ܣܶܒܥܶܬ̥.

 

ܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܕܺܝܰܬܶܗܣܺܝܣ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܳܙܶܐ ܗܽܘ ܠܶܗ܆ ܘܥܰܠ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܰܢ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܺܝܠܝ ܗܽܘ ܢܺܝܠܽܘܣ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܥܒܰܕܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܶܝܢ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܬܪܺܝܡܘ. ܘܥܰܠ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܣܰܡ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܗܰܘܢܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ. ܟܰܕ ܠܰܡܝܰܬܪܽܘܬܗܽܘܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܳܫܒܺܝܢ. ܘܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܘܰܐܟܬܳܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܬܡܰܟܰܟ ܠܰܟܢܳܬܶܗ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܕܰܪܓܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܶܝܢ܆ ܪܶܚܡܰܬ ܨܶܒܬܳܐ ܘܰܪܟܽܘܒܳܐ܆ ܘܫܶܐܠܰܬ ܫܠܳܡܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ܆ ܘܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܡܰܘ̈ܬܒܶܐ ܒܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܘܪܺܝܫ ܣܡܳܟܳܐ ܒܰܚ̈ܫܳܡܝܳܬܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܢܗܰܠܶܟ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܨܶܝܕ ܡܰܢ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܰܕܬܶܢܰܕ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܟܢܺܝ̈ܫܰܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܫܰܚܢܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܕܰܥܒܳܕܳܐ ܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܳܐ ܢܶܛܥܰܢ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܰܛܥܶܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ. ܐܳܣܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܶܝܢ܆ ܒܦܳܣܽܘܩ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܥܗܰܕܢܳܗ̇.

 

ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܡܶܬ̥ܓܰܐܝܳܢܽܘܬ̥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܛܰܒܬܳܐ ܕܰܩܢܶܐ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܬܗܶܐ܆ ܐܰܘ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܐܰܘ ܫܽܘܦܪܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܽܘܬܪܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܽܘܫܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܛܽܘܗܡܳܐ܆ ܐܰܘ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܦܪܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܗܳܝ ܡܰܢ ܒܦܽܘܚܳܡ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܶܠܥܳܕ ܦܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܠܘܳܬ ܓܰܒܪܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܠܘܳܬ ܪܳܡܽܘܬܳܐ. ܡܶܬܰܐܣܝܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܗܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܢܶܕܰܥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܕܟܽܠ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ܆ ܡܶܢ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ. ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ܆ ܒܡܳܪܝܳܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ. ܘܰܐܒܳܐ ܦܽܘܡܰܢ܆ ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܠܰܐܚܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܐܶܢܳܐ ܟܡܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܠܺܝ ܠܳܐ ܥܶܠܶܬ ܠܰܩܪܺܝܬܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܶܢܳܐ ܐܶ‎ܠܽܘ ܒܩܽܘܪܒܳܗ̇ ܗܘܺܝܬ܆ ܒܠܺܠܝܳܐ ܥܳܐܶܠ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܡܶܬܟܪܶܟ ܒܳܗ̇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܒܗܪܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇.

 

ܟܽܘܘܳܢܳܐ: ܬܽܘܪܳܨܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܥܒܳܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܨܶܦܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܛܥܢܽܘܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܐܰܒܳܐ ܦܽܘܡܰܢ܆ ܐܶܢ ܐܶܚܙܶܐ ܐܰܚܳܐ ܕܚܳܛܶܐ܆ ܠܳܐ ܐܶܪܫܶܝܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܢܶܪܫܶܝܢܝ ܡܳܪܝ܆ ܐܺܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܰ‎ܠܶܦܬܳܢܝ ܕܰܐܦܶܩ ܠܽܘܩܕܰܡ ܩܳܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܟ܆ ܟܶܢ ܓܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܺܝܢ ܐܰܚܽܘܟ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܛܳܒ̈ܶܐ

ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܗܳܢܽܘܢ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܠܚܰܓܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܕܳܢܰܚ ܫܰܦܪܳܐ ܘܨܳܡܰܚ ܫܰܦܺܝܪܳܐ܆ ܡܶܫܬܰܘܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܩܰܕܰܡ ܡܶܢܰܢ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. «ܩܦ. ܦܣ. ܐ» ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ:

 

ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܣܳܦܶܩ ܠܰܡܫܰܢܳܝܽܘ ܥܝܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܒܰܠܺܝܥܽܘܬ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܝܳܠܶܦ ܡܶܢ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܢܫܰܪܶܐ܆ ܐܺܝܛܰܐ ܠܘܳܬ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܰܚܕܰܬܳܐ ܢܫܰܢܶܐ܆ ܟܶܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܝܰܕܽܘܥܬܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܗܳܪܟܳܐ ܒܟܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܪܫܰܡܢܰܢ ܢܺܝܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܢܰܦܰܩ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܠܦܺܝܢ ܠܶܗ ܕܰܢܣܰܩܶܡ ܩܽܘܝܳܡ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܘܰܒܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ ܡܰܩܛܢܳܢ̈ܶܐ ܢܶܟܒܫܺܝܘܗܝ. ܘܡܽܘ̈ܡܶܐ ܡܨܰܐܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܶܪ̈ܫܰܝ ܢܰܦܫܶܗ ܢܶܥܩܽܘܪ܆ ܘܰܥܝܳܕ̈ܶܐ ܡܨܰܒ̈ܬܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܢܶܨܽܘܒ. ܘܶܐܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ܆ ܛܳܒܳܐ ܢܗܶܐ. ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܶܗ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܨܶܝܕ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ. ܕܠܳܐ ܡܣܰܪܗܶܒ ܠܰܡܦܰܢܳܝܽܘ. ܡܰܠܶܦ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܡܰܠܶܦ܆ ܟܶܢ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܘܳܠܶܐ.

 

ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܳܢ ܦܰܘܠܽܘܣ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇܆ ܦܝܳܣܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܣܰܒܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ܆ ܘܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ «ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܝܐ.ܙ» ܘܓܰܠܝܳܐ. ܕܗܳܢܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ܆ ܠܟܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܚܶܡ. ܘܡܳܐ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܕܰܢܬܰܚܶܡ. ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇܆ ܫܰܠܡܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܳܐ܆ ܕܰܒܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܒܙܰܒܢܰܢ ܗܳܢܳܐ ܠܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܢܳܩܦܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܐܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܘܰܠܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܟܝܳ̈ܢܶܐ ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܡܶܫܒܰܩ. ܘܺܝܚܺܝܕܳܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܘܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܕܳܪܫܺܝܢ.

 

ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇: ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܣܬܰܥܪܳܐ ܐܰܘ ܡܶܣܬܰܟܝܳܐ. ܘܥܶܠܬܳܗ̇ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇܆ ܗܳܝ ܕܢܶܕܰܥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܡܳܝܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܐܝܢܳܝܽܘܬܳܗ̇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܦܶܚܡܳܗ̇ ܢܰܘܕܶܐ ܠܝܳܗܽܘܒܳܗ̇. ܘܗܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܫܺܐܝܠܬܳܐ. ܘܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܐܰܘ ܗܺܝ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܟܺܝܬ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܡܝܰܬܰܪܬܳܐ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ ܡܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢ. ܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܘܫܺܐܝܠܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܗܺܝ ܡܶܛܽܠܬܳܗ̇ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܫܽܘܦܪܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܘܰܐ̱ܚܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܡܢܺܝܚܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܽܘܒܳܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ. ܘܟܰܕ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܥܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܥܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܛܰܝܒܽܘ ܕܳܐܐܰܪ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܚܠܳܦܶܝܗ̇. ܘܟܰܕ ܡܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܡܶܬܚܰܢܩܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܦܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܚܠܳܦܶܝܗ̇. ܘܰܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܒܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܰܕܝܳܕܥܺܝܢ܆ ܕܟܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ܆ ܡܨܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܐ̱ܚܪܳܢܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܠܰܕܝܰܬܺܝܪ ܪܰܒ ܠܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܰܒܝܰܕ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܡܫܰܢܝܳܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܡܩܰܘܝܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ.

 

ܣܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ: ܝܰܐܝܺܒܽܘܬ̥ ܢܰܦܫܳܐ ܠܩܰܢܳܝܽܘܬ̥ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܰܪܚܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܪܚܺܝܡܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ܆ ܪܘܳܙܳܐ ܕܠܳܐ ܦܳܛܰܪ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܠܥܶܠ̈ܠܳܬܶܗ܆ ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܣܳܦܩܽܘܬ ܐܰܦܣܽܘܢ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܠܶܒܳܐ܆ ܡܗܰܕܪܳܢܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܛܰܝܰܒ ܠܽܘܩܕܰܡ܆ ܐܺܝܛܰܐ ܢܣܰܟܶܐ ܠܶܗ. ܡܶܬܚܰܝܰܠ ܕܶܝܢ ܣܰܒܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܩܽܘܝܳܡ ܦܰܓܪܳܐ ܕܒܳܠܶܐ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ ܛܰܝ̈ܒܘܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܣܽܘܦ ܥܰܬܶܕ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܗܺܝ ܡܝܰܬܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܛܰܝ̈ܒܘܳܬܳܐ ܢܶܓܠܽܘܙ.

 

ܕܶܚܠܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇: ܟܰܪܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܒܫܽܘܘܕܳܥ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ. ܘܥܶܠܬ̥ܳܗ̇ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇܆ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬ̥ܳܐ. ܘܳܐܬܘ̈ܳܬ̥ܳܗ̇. ܒܦܰܓ̥ܪܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܰܘܪܩܳܢܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܕܽܘܝܳܒܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܶܝܢ. ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܣܶܢܰܐܬ ܚܛܺܝܬ̥ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܦܰܓܪܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܰܘ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ. ܠܩܶܢܛܳܐ ܕܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܡܰܣܠܶܝܢ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܠܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܕܕܶܚܠܬܳܐ ܢܣܰܒܢܰܢ «ܕܪ̈ܗܘܡܳܝܶܐ. ܚ. ܝܗ» ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦܠܳܐ܆ ܐܶܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܬܶܕܒܰܩ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܕܚܰܠ. ܘܰܠܩܶܢܛܳܐ ܕܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ܆ ܡܶܢ ܛܶܠܳܢܺܝܬܶܗ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܕܳܚܶܠ. ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܟܰܕ ܥܳܫܢܳܐ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܚܰܝܒܳܢ̈ܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܙܰܗܪܳܐ.

 

ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܝܰܕܽܘܥ̈ܬܳܢܶܐ ܡܰܢ: ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܰܗܺܝܢܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܪܳܡܽ ܗ̱ܘ̣ ܕܰܪܓܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܕܰܪܓܳܐ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ. ܥܳܠܡܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܒܗܶܦܟܳܐ. ܘܡܶܣܟܺܢܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܛܽܘܒܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܪܶܛܢܳܐ ܛܳܥܶܢ ܠܰܨܪܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܘܪܰܒ ܢܰܦܫܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܠܰܚܟܽܘܫܬܳܢ. ܘܶܐܢ ܐܳܬܶܐ ܠܶܗ ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ ܒܶܠܥܳܕ. ܫܶܐܠܶܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܫܳܐܶܠ. ܘܶܐܢ ܝܳܬܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܝܳܗܶܒ. ܘܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܫܰܒܗܪ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ. ܘܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܚܪܳܢܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܣܢܺܝܩ ܠܗܰܘ ܫܳܒܶܩ ܕܢܶܣܰܒ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܙܶܕܩܬܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܐܠܬܳܐ ܢܰܘܫܛܺܝܗ̇. ܘܰܟܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܢܚܰܦܶܝܗ̇ ܟܰܕ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܣܰܡܝܳܐ ܢܣܺܝܡܺܝܗ̇. ܐܰܘ ܥܰܠ ܐܽܘܪܰܚ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܢܰܪܡܶܝܗ̇. ܐܰܘ ܒܡܳܐܢܶܗ ܢܶܨܪܺܝܗ̇. ܘܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܟܺܐܢܳܐ ܢܶܥܒܕܺܝܗ̇ ܘܠܰܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܡܶܦܰܩ ܘܰܠܡܶܫܰܐܠ ܢܶܬܠܺܝܗ̇. ܘܫܶܐܠܬܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܫܳܐܶܠ܆ ܠܰܘ ܥܰܠ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܬܟܺܝܠ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ܆ ܠܐܢܳܫܳܐ ܡܰܗܰܪ.

 

ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ: ܡܰܓܥܠܳܢܽܘܬ̥ ܦܽܘܪܢܳܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܠܕܽܘܒܳܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܘܬܽܘܟܠܳܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܶܗ܆ ܐܰܘ ܠܬܽܘܟܠܳܢ ܛܰܠܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܦܶܛܪܽܘܦܶܗ ܡܰܣܒܰܗ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܕܰܟܡܳܐ ܕܝܳܪܬܳܐ ܛܠܶܐ܆ ܬܚܶܝܬ ܐܶܦܛܪܽܘܦܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܣܳܡ ܐܰܒܽܘܗܝ «ܓܰܠܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕ. ܐ» ܐܰܘ ܠܬܽܘܟܠܳܢ ܫܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܐܶܡܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ̣ ܬܽܘܟܠܳܢܝ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ܆ ܘܣܰܒܪܝ ܡܶܢ ܬܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܶܐܡܝ «܏ܡܙܡ. ܟܒ. ܛ» ܐܰܘ ܠܬܽܘܟܠܳܢ ܒܥܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܳܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܢܳܐ ܒܪܺܝܪ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ܆ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܥܰܡܳܟ «܏ܡܙܡ. ܥܓ. ܟܐ» ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܢ܇ ܡܚܺܝܠ. ܒܰܕܝܳܕܰܥ ܛܰܠܝܳܐ ܕܟܰܕ ܪܳܒܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܐܶܦܛܪܽܘܦܶܗ. ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܚܰܝܠܬܳܢ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܒܰܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܫܰܒܪܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܪܳܒܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܐܶܡܶܗ. ܘܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܥܰܫܺܝܢ. ܒܰܕܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܝܳܬܳܗ̇ ܠܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܳܗ̇ ܡܶܬܬܰܟܠܳܐ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܣܽܘܓܦܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܕܒܰܙܒܰܢ ܡܰܟܪܗܺܝܢ ܘܰܙܒܰܢ ܠܳܐ. ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬܬܰܟܠܺܝܢ ܘܠܳܐ ܒܳܐܠܨܳܝ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܥܒܶܕ ܬܝܳܟ̈ܶܐ ܠܶܐܓܳܪܳܟ «ܬܶܢܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܟܒ. ܚ» ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܦܩܰܕ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ܆ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܗܽܘܢ ܡܶܬܬܰܟܠܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܆ ܘܰܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.

 

ܕܰܟܝܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ: ܟܽܠ ܚܽܘܫܳܒܳܐ: ܕܡܶܛܽܠ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ܆ ܠܰܘ ܕܰܟܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܠܺܝܚܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܝ܆ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܕܟܶܐ ܚܽܘܫܳܒܶܗ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܢܶܬܚܰܫܰܒ܆ ܠܰܘ ܕܟܶܐ ܦܳܐܶܫ ܚܽܘܫܳܒܶܗ. ܘܪܶܓܰܬ ܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܕܶܢ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܕܠܺܝ̈ܚܶܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܦܽܘܡܰܢ ܐܳܡܰܪ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܠܩܶܕܪܳܐ ܕܰܡܛܰܪܛܥܳܐ ܕܶܒܳܒ̈ܶܐ ܠܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܠܠܶܒܳܐ ܟܡܳܐ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܪܳܬܰܚ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ ܠܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ. ܘܗܽܘ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܠܡܳܐ ܦܳܣܶܩ ܢܳܪܓܳܐ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܢ ܕܦܳܣܶܩ ܒܶܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܐܺܝܕܳܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܘܒܳܛܠܺܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܶܘܝܳܐ ܘܥܶܩܰܪܒܳܐ܆ ܠܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܡܳܐܢ ܠܶܒܳܐ ܬܰܪܡܶܐ ܘܰܬܫܽܘܥܺܝܘܗܝ܆ ܠܺܝܓܳܐܺܝܬ̥ ܡܳܝܬܺܝܢ. ܘܠܰܐܒܳܐ ܐܰܪܣܰܢܺܝܽܘܣ ܐܶܡܰܪ ܐܰܚܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܩܽܘܪܝܳܝܳܐ܆ ܟܶܐܡܰܬ ܠܰܐܒܳܐ ܡܰܩܰܪܺܝܣ܆ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܗܽܘ ܦܰܢܺܝ ܠܶܗ. ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܕܝܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܳ‎ܠܰܦ ܟܺܝܬ ܕܗܳܢܳܐ ܩܽܘܪܝܳܝܳܐ ܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܝܶܠܦܶܬ̥.

 

ܥܽܘܗܕܳܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܟܰܕ ܠܥܽܘܗܕܳܢ ܡܰܘܬܳܐ ܢܶܕܰܥ܆ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ̥ ܚܳܛܶܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܡܰܪ. ܟܰܕ ܡܰܚܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܡܽܘܥܙܳܠܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܕܰܐܣܩܺܝܘܗܝ. ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܘܬܝ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈. ܘܥܶܠܰܬ̥ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܘܬܶܗ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ܆ ܪܶܚܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܒܗܳܝ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܨܒܽܘܬܳܐ ܪܳܚܶܡ܆ ܠܣܰܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܣܳܢܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܗܰܓܶܐ ܒܶܗ. ܡܶܬܰܐܣܶܐ ܕܶܝܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܗܳܝ ܕܢܶܬܚܰܫܰܒ ܐ̱ܢܳܫ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܠܚܶܠܡܳܐ ܕܳܡܶܐ. ܘܠܰܦܪܳܚܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ܆ ܕܰܫܒܺܝܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܒܳܐܐܰܪ. ܘܠܶܐܠܦܳܐ܆ ܕܥܶܩܒܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܒܝܰܡܳܐ. ܘܰܠܛܰܠܳܐ ܨܰܦܪܳܝܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܛܰܗܪܳܐ ܫܳܠܶܦ ܘܝܳܒܶܫ. ܘܰܠܗܰܒܳܒܳܐ ܕܡܶܚܕܳܐ ܕܫܳܘܰܚ ܚܳܡܶܐ. ܘܗܰܟܳܢܳܐ ܦܳܟܗܳܐ ܪܶܚܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܥܳܢܶܕ ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ܆ ܘܡܶܣܬܰܠܝܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܢܰܘܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܒܶܗ ܐܺܝܬ̥ ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ ܥܶܣܪܳܐ

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܪܳܝ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ

ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܚܰܠܰܠ ܘܗܰܘܢܳܐ ܡܶܨܛܰܠܰܠ ܘܟܰܘܰܝ̈ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܡܶܣܬܰܟܪ̈ܳܢ܆ ܘܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ ܠܶܒܳܐ ܢܳܗܰܪ܆ ܘܡܶܬܚܰܘܝܳܐ ܠܗܘܢܳܐ ܝܰܘܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܩܰܘܝܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܕܶܝܢ ܒܪܰܡ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܩܳܐ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܘܓܳܢܶܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܗ̇܆ ܘܡܰܚܠܶܐ ܠܚܶܟܶܗ ܦܺܐܪܳܗ̇. ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܬܒܰܠܗܶܐ ܒܰܚܙܳܬܳܗ̇. ܘܫܳܒܝܳܐ ܠܶܗ ܪܶܓܬܳܗ̇. ܘܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܟܽܠ܆ ܐܳܦ ܝܳܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܘܗܺܝ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܒܢܽܘܪ ܪܶܚܡܬܶܗ ܕܒܳܗ̇ ܣܳܐܦܳܐ܆ ܣܳܒܪܳܐ ܕܣܳܝܦܳܐ܆ ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܘܰܥܕܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܡܰܢܥܳܐ܆ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܶܙܕܰܪܥܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܥܰܦܪܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܚܳܫܶܒ܆ ܘܕܶܡܥܰܝ̈ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܡܰܫܦܰܥ. ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ܆ ܚܰܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܰܒܥܶܠܬܳܗ̇܆ ܥܰܠ ܙܽܘܡܳܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܘܰܣܝܳܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܡܶܬܚܰܦܰܛ. ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܢܰܓܺܝܪܬܳܐ܆ ܗܰܢܺܝܽܐܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ. ܘܥܽܘܗܕܳܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܣܳܠܶܩ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ܆ ܘܕܰܢܡܰܪܶܐ ܒܗܽܘܢ ܝܳܨܶܦ. ܘܠܰܢܝܳܚ̈ܶܐ ܕܰܐ‎ܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܳܟܶܦ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܡ̈ܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܝܰܘܢܳܐ ܫܳܓܡܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܬܽܘܒ ܨܶܝܕ ܫܶܠܝܳܐ ܘܫܶܬܩܳܐ ܦܳܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܠܳܐ ܐܳ‎ܠܨܳܝܳܐ ܥܳܪܶܨ܆ ܠܳܐ ܡܦܰܢܶܐ. ܘܰܠܡܰܡܠܠܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܶܢܝܳܢ ܣܳܢ̈ܶܐܐ܆ ܣܳܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܰܪ܆ ܬܽܘܒ ܗܺܝ ܝܰܘܢܳܐ ܫܒܰܪܬܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ܆ ܠܶܗ ܣܳܥܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܬܠܺܝܗ̇ ܟܽܠܶܗ܆ ܒܶܗ ܓܳܥܪܳܐ ܟܰܕ ܕܳܥܪܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܦܽܘܬ ܪܰܬܚܶܗ ܘܰܡܫܰܗܝܳܢܽܘܬܶܗ ܡܶܬܦܰܫܛܳܐ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܐܰܘ ܡܶܬܩܰܦܣܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܥܳܠܡܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܥܳܠ̈ܡܳܢܳܝܳܬܳܐ ܫܶܢܓܰܬܗܽܘܢ܆ ܢܺܝܫܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܗܳܢܳܐ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܦܘܐܣܺܝܣܬܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ:

 

ܠܚܽܘܒܳܐ ܡܫܰܪܪܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܶܚܙܶܐ ܪܚܽܘܡܬܳܐ ܐܳܬܶܐ܆
ܥܰܠ ܩܰܪܩܰܦܬܶܗ ܠܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܶܝܗ̇ ܐܳܬܝܳܐ ܡܶܐܬܳܐ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ

ܒܳܬܰܪ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܡܫܰܪ̈ܝܳܢ̈ܝܳܬܳܗ̇ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܡܚܰܠܦܳܐ ܗܺܝ ܝܘܢܳܐ ܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬܳܗ̇ ܒܗܰܘܢܳܐ. ܘܥܳܗܢܳܐ܆ ܠܰܚܙܳܬ ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܺܝܬ̥ ܠܳܗ̇ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܠܶܗ ܥܳܒܕܳܐ. ܟܰܕ ܠܽܘܩܕܰܡ܆ ܣܽܘܟܳܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܐ ܒܡܰܕܥܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܰܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܠܥܺܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܒܰܠܩܺܝܢ܆ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܺܝܬܳܐ. ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܶܐ ܠܥܺܝܢ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܒܰܕܩܺܝܢ ܐܺܝܛܰܐ ܠܰܚܕܳܪ̈ܳܬܶܗ ܬܳܐܶܒ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܠܡܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܐܰܦ̈ܶܐ ܡܰܦܢܶܐ. ܘܰܒܚܽܘܒ ܝܰܘܢܳܐ ܒܳܠܰܥ܆ ܘܰܕܠܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܢܶܬܒܰܝܬܶܐ ܬܳܒܰܥ. ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܰܒܫܽܘܠܗܳܒ ܪܶܚܡܬܶܗ ܡܰܨܕܳܐ ܘܕܰܐܝܟ ܕܰܗܒܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬܒܰܩܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܒܰܪܩܳܐ ܕܒܰܪܗܺܝܒܽܘ ܥܳܒܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܟܰܘܟܒܳܐ ܒܪܰܡ ܕܰܡܚܰܦܰܝ ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܠܶܗ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܕܠܳܗ̇ ܗܺܝ ܚܙܳܬܳܐ ܡܒܰܛܠܳܐ܆ ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܡܢܰܒܪܫܳܐ܆ ܘܰܠܗܰܘܢܳܐ ܡܒܰܠܗܝܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ ܢܳܦܶܠ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܩܳܐܶܡ ܘܡܶܬܥܰܬܰܕ ܠܰܚܙܳܬܳܐ܆ ܘܰܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܬܓܰܠܓܳܐ ܥܢܳܢܳܐ܆ ܘܢܳܗܪܳܐ ܥܰܝܢܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܘܡܳܐ܆ ܗܽܘ ܓܡܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܥܺܝܪ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ ܡܶܣܬܥܰܪ܆ ܘܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ܆ ܐܰܝܟ ܥܺܝܪܳܐ ܡܶܣܬܒܰܪ.

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܫܽܘܡܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ

ܡܳܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ̈ܝ ܡܶܬܚܰܠܦܳܐ ܘܡܶܬܥܰܝܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܘܢܳܐ ܠܶܗ ܗܳܘܝܳܐ܆ ܘܰܡܫܰܝܢܳܐܺܝܬ̥ ܒܳܗ̇ ܡܰܨܶܕ ܘܥܰܡܳܗ̇ ܡܶܬܥܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܒܰܪܩܳܐ ܠܳܐ ܡܩܰܘܝܳܢܳܐܺܝܬ̥܆ ܐܳܦܠܳܐ ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܥܰܡܽܘܛܳܐܺܝܬ̥ ܡܶܬܚܰܘܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܶܢܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܫܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܟܶܐܡܰܬ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܥܶܠܰܬ̥ ܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ܆ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܗܰܘܢܳܐ ܝܳܬ̥ܳܗ̇܆ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܬܗܺܝܪ̈ܶܐ ܠܳܥܙܳܐ ܒܶܗ. ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܕܶܝܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܘܰܠܡܶܠܬ̥ܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܒܺܐܝܕ̥ܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܚܶܟܡܰܬ̥ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܟܶܐܡܰܬ܆ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܠܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܘܟܰܕ ܡܶܫܬܰܪܰܪ ܗܰܘܢܳܐ ܒܰܚܙܳܬܗܽܘܢ ܘܰܗܕܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܘܰܪܘܳܙܗܽܘܢ܆ ܗܳܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܦܳܪܚܳܐ ܝܰܘܢܳܐ܆ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܗ̇. ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܰܠܘܺܝܬܗܽܘܢ ܚܳܙܶܩ܆ ܘܰܒܪܶܡܙܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܠܥܰܪܦܶܠܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ ܡܶܬܡܰܢܰܥ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܚܳܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܦܶܐ܆ ܘܰܠܩܰܘܡܳܐ ܡܽܘܫܳܝܳܐ ܡܶܫܬܘܶܐ܆ ܘܒܰܫܦܽܘܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܠܗܶܐ ܡܶܙܕܰܗܶܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܢܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܐ܆ ܠܡܶܥܛܰܦ ܠܰܐܬܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܚܽܘܝܳܕܶܗ ܫܳܪܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ. ܘܡܳܐ ܕܦܳܢܶܐ܆ ܒܢܽܘܪ ܐܰ‎ܠܳܗܽܘܬܳܐ ܕܫܶܪܟܰܬ ܒܶܗ܆ ܠܗܰܕܳܡܰܝ̈ ܦܰܓܪܳܐ ܨܳܒܰܥ. ܘܡܳܐ ܕܰܠܡܶܣܰܩ ܪܳܐܶܓ܆ ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܐܳܦ ܦܰܓܪܳܐ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬܚܛܶܦ ܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܐܰܝܟ ܕܠܰܣܐܽܘܢܳܐ ܢܳܦܶܨ ܠܶܗ ܡܶܢܶܗ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ

ܡܳܐ ܕܰܠܛܳܒܳܐ ܡܶܬܚܰܝܰܕ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܐ܆ ܒܝܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܛܳܥܶܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܰܠܝܳܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܒܗܰܘ ܐܰܘܳܢܳܐ ܡܶܬܥܰܛܰܦ܆ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܟܳܣ̈ܶܐ ܡܠܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܗܰܘ ܬܰܘܳܢܳܐ ܫܳܬܶܐ ܫܳܢܶܐ܆ ܘܰܒܪܰܘܳܝܽܘܬܶܗ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܢܳܐ ܘܳܐܒܝ̱ ܚܰܕ ܚܢܰܢ܆ ܘܳܐܒܝ̱ ܒܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܒܶܗ ܐܳܡܰܪ ܥܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܆ ܕܰܠܡܰܓܢܳܢܽܘܬܗܶܝܢ܆ ܗܺܝ ܝܰܘܢܳܐ ܡܙܰܗܪܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܐ̱ܪܳܙ ܠܺܝ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܝ̱ ܐܳܡܪܳܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܶܐܪܶܙ܆ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܫܡܰܥ ܠܰܡ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ܆ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܺܝܽܘܢܢܽܘܣܺܝܽܘܣ ܐܰܫܠܶܡ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܡܳܐ ܕܰܠܛܳܒܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܡܶܬܚܰܝܰܕ܆ ܫܳܒܶܩ ܫܶܡ ܚܽܘܒܳܐ ܘܪܶܚܡܬܳܐ܆ ܒܰܕܗܳܪܟܳܐ܆ ܡܰܚܒܳܢܳܐ ܘܪܳܚܽܘܡܳܐ܆ ܗܰܘ ܩܢܽܘܡ ܡܶܬܬܰܚܒܳܢܳܐ ܘܪܳܚܽܘܡܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܡܣܰܟܠܳܢܳܐ ܕܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܡܫܰܒܚܳܢܳܐ ܘܡܶܫܬܰܒܚܳܢܳܐ. ܒܰܕܗܳܝܕܶܝܟ ܠܳܐ ܡܫܰܒܰܚ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܗܰܘܢܳܐ. ܘܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܬܰܚܘܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܐܰܝܬܺܝ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܒܡܶܢܝܳܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ. ܘܙܰܠ̈ܺܝܩܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܒܡܶܢܝܳܢ ܟܰܘ̈ܶܐ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܒܡܶܢܝܳܢ ܗܽܘ̈ܠܰܐܣ ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܰܘܚܕܳܐ. ܘܳܐܐܰܪ܆ ܒܡܶܢܝܳܢ ܙܶܩ̈ܶܐ ܕܰܚܒܺܝܫ ܒܗܶܝܢ. ܘܟܰܕ ܓܽܘܫܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܚܽܘ̈ܕܶܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ. ܚܰܕ ܗܳܘܶܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ܆ ܚܰܕ ܗܳܘܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܐܶܣܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܐܺܝܬ̥ ܠܶܗ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܠܗܽܘܢ ܗܳܦܶܟ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܒܰܕܡܶܢ ܝܳܬܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܠܶܗ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ܆ ܠܳܗ̇ ܦܳܢܶܐ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܟܽܠ ܒܟܽܠ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܰܢ ܘܗܰܕܳܝܳܐ ܕܽܐܘܪܚܰܢ ܐܰ‎ܠܦܰܢ.

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܪܶܚܡܬܳܐ

ܚܰܡܶܫ ܐܶܢܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬ ܟܽܠ ܪܶܚܡܬܳܐ܆ ܩܽܘܝܳܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܘܣܳܥܽܘܪܽܘܬ ܛܳܒܬܳܐ܆ ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ܆ ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ܆ ܘܕܳܡܝܽܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ. ܘܕܰܠܦܽܘܬ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܪܶܚܡܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܙܰܕܩܳܐ܆ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܩܽܘܝܳܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܪܳܚܶܡ ܒܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܐܳܦ ܠܰܡܩܰܝܡܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܺܝܬ̥ܰܝܢ ܘܚܰܝܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢܰܢ (ܦܪܰܟܣܺܝܣ. ܝܙ܆ܟܚ) ܢܶܪܚܰܡ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܠܡܰܛܐܒܳܢܶܗ ܒܶܠܥܳܕ ܣܽܘܟܳܝ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ܆ ܪܳܚܶܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ̥ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܒܪ̈ܳܢ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܠܶܗ ܛܰܝܶܒ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܠܡܶܪܚܰܡ. ܕܶܢܚܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܟܰܘܟ̈ܒܶܐ܆ ܘܡܽܘܙܳܓܰܝ̈ ܐܳܐܰܪ܆ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ܆ ܘܰܡܥܺܝ̈ܢܶܐ܆ ܘܦܺܐܪ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܣܽܘܦ. ܘܶܐܢ ܫܽܘܦܪܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܡܶܬܪܚܶܡ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܡܰܒܗܶܩ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ܆ ܘܣܰܥܪܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܡܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܶܫܬܰܠܗܰܒ܆ ܘܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܕܡܶܬܠ̈ܰܗܛܳܢ ܘܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܕܰܟܝܰܝ̈ ܠܶܒܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܪܚܶܡ. ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܰܚܙܳܬܶܗ ܡܶܫܬܘܶܐ܆ ܒܚܽܘܒ ܟܽܠ ܒܰܪܝܳܐ܆ ܟܳܦܰܪ܆ ܘܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܡܶܬܝܰܐܰܒ. ܘܶܐܢ ܫܽܘܦܪܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ܆ ܕܡܶܬܠܚܶܡ ܒܺܝܥܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ܆ ܘܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܠܰܐܡܢ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܫܳܘܶܐ ܠܪܶܚܡܰܬ܆ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܟܰܬܡ̈ܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ܆ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܪܳܚܶܡ؟

ܘܶܐܢ ܕܳܡܝܽܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܡܰܪܚܡܳܐ܆ ܕܳܘܝܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܕܰܠܡܳܪܶܗ ܗܰܘ ܕܰܒܨܰܠܡܶܗ ܕܡܽܘܬܶܗ ܥܰܒܕܶܗ ܠܳܐ ܪܳܚܶܡ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܗܰܢܺܝܽܐܘܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ

ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܠܦܽܘܬ ܟܽܠ ܚܰܝܠܳܐ ܡܰܕܪܟܳܢܳܐ ܕܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ܆ ܓܶܫܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܛܥܶܡܬܳܐ܆ ܘܰܚܙܳܬܳܐ܆ ܘܫܶܡܥܳܐ܆ ܘܣܰܘܩܳܐ܆ ܗܰܢܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܘܰܠܦܽܘܬ ܗܰܘܢܳܐ ܡܰܕܪܟܳܢܳܐ ܕܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܶܐ܆ ܗܰܢܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ ܠܶܗ ܗܳܘܝܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܶܐ ܠܰܝܬ ܕܰܬܡܺܝܗ ܘܰܕܡܺܝܪ܆ ܘܰܬܗܺܝܪ ܘܰܓܡܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܗܘܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܗܽܘܢ܆ ܗܰܢܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܠܟܽܠ ܗܰܢܺܝ̈ܐܘܳܢ ܙܳܟܝܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܛܰܥܡܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܳܐ ܕܽܘܓܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܩܳܠ ܩܺܝܬܳܪܳܐ ܠܳܐ ܫܡܰܥ܆ ܕܢܶܫܡܥܺܝܘܗܝ ܡܶܬܝܰܐܰܒ. ܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ܆ ܘܰܒܠܶܙܰܬ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ ܡܰܚܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܰܚܫܳܐ܆ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܳܐ ܚܳܫܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܳܐ ܗܰܕܳܡܳܐ ܬܰܢܽܘܒܳܐ܆ ܒܢܽܘܪܳܐ ܐܰܘ ܩܽܘܪܳܐ ܡܰܪܓܶܫ. ܠܰܝܬ ܐܰܪܰܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܶܐܫܬܒܺܝ ܗܰܘܢܶܗ ܒܪܶܓܰܬ ܡܳܪܶܗ܆ ܘܬܽܘܒ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܬܶܫܒܶܝܘܗܝ ܪܶܓܰܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܘܠܰܝܬ ܡܰܢ ܕܶܐܫܟܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܛܥܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ. ܒܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢ ܡܶܬܡܰܠܰܚ܆ ܗܰܘܢܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܠܰܚ. ܡܰܢ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܒܕܽܘ ܦܠܰܚ܆ ܠܶܐܣܛܰܠ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܰܥܓܰܠ ܢܶܫܠܰܚ…

ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܗܰܢܺܝܽܐܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܟܽܠܳܢܳܝܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܡܶܢ ܗܽܘܠܶܐ܆ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ̥ ܗܳܘܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܗܳܫܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܒܦܶܠܶܐܬܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܶܝܢ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܠܘܳܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ (ܐ.ܩܘܪ. ܝܓ܆ ܝܒ) ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܐܶܡܰܪ܆ ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܪܳܚܡܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܗܰܢܺܝܽܐܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܬܡܺܝܗܬܳܐ ܡܶܬܗܰܢܝܳܐ ܘܪܳܘܙܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܗܰܘ ܕܡܰܚܫܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝ.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ

ܡܶܬܪܰܒܝܳܐ ܕܶܝܢ ܪܶܚܡܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܢܶܫܬܰܘܫܰܛ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܢܶܬܚܰܝܰܠ ܒܰܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܗܪܽܘܓ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܬܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ܆ ܘܢܶܚܙܶܐ ܒܗܰܘܢܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܠܟܽܠ܆ ܘܥܳܒܰܪ ܕܠܳܐ ܟܶܠܝܳܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ܆ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܬܗܽܘܡ̈ܶܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܶܐܣܰܪ ܒܗܽܘܢ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܒܚܽܘܒܝܳܐ ܕܗܽܘܠܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܣܢܶܐ ܠܟܽܠ ܪܶܓܳܐ ܘܰܠܛܳܒܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܢܶܒܥܶܐ ܘܢܶܪܰܓ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢܶܗ ܢܕܰܟܶܐ ܬܺܐܪܬܳܐ ܕܠܶܒܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܨܶܡܚܶܝ̈ܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܒܰܗܽܘܪܳܐܺܝܬ̥܆ ܢܶܚܙܶܐ. ܘܒܳܗ̇ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܒܰܪܩܳܝܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܒܠܶܨܽܘܨܺܝܬܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܪܶܚܡܬܳܐ܆ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ܆ ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܡܢܰܒܪܫܳܐ. ܪܳܚܶܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܰܚܙܳܬܶܗ ܡܶܨܛܰܗܶܐ܆ ܕܶܐܡܰܬܝ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܡܶܬܝܰܐܰܒ. ܘܠܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܘܠܳܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ܆ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܕܬܶܦܪܫܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܫܰܡܠܶܐ ܘܰܫܡܶܗ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܡܫܰܡܫ̈ܳܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬܶܗ. ܒܫܶܠܝܳܐ ܘܟܰܘܫܳܐ ܕܰܒܟܽܘܪܚܳܐ ܐܰ‎ܠܺܝܨܳܐ ܡܶܬܒܰܝܰܐ. ܘܰܒܥ̈ܰܡܠܶܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ. ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܡܨܰܠܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܦܟܰܗ ܚܽܘܒܶܗ܆ ܘܰܡܟܰܣܶܐ ܟܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܪܶܚܡܬܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐܶܠܳܐ ܠܶܗ. ܡܬܰܐܡܪܳܐ܆ ܕܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܝܰܘܣܶܦ ܪܶܚܡܰܬ܆ ܟܰܕ ܡܺܝܬ ܒܰܥܠܳܗ̇܆ ܗܰܝܡܢܰܬ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܨܒܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܢܶܣܒܺܝܗ̇ ܒܶܢ̈ܫܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܫܦܰܬ. ܐܶܡܪܰܬ ܓܶܝܪ܆ ܩܕܳܡ ܕܶܐܕܰܥ ܡܳܪܶܗ܆ ܪܚܶܡܬܶܗ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܠܡܳܪܶܗ ܝܶܕܥܶܬ܆ ܠܶܗ܆ ܠܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ܆ ܪܳܚܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ.

 

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ

ܕܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܢܶܕܰܥ ܝܳܕܽܘܥܳܐ܆ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗ̱ܝ ܕܪܺܝܫܬܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܡܶܬܢܰܩܠܳܐ. ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܕܶܡ ܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܆ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܩܪ̈ܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܐܶܢܳܐ ܠܰܡ ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܝ̱܆ ܠܺܝ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܝܶܕܥܶܬ. ܘܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܰܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ (ܡܙܡ. ܝܛ.ܐ.) ܫܰܘܕܰܥ ܠܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܗ̱ܘ̣ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ (ܡܙܡ. ܠܘ܆ܛ) ܐܰܪܶܙ. ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܬܽܘܒ܆ ܛܳܒ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܠܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ܆ ܗܺܝ ܗܺܝ ܥܶܠܰܬ ܪܶܚܡܬܶܗ܆ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܢ܆ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܰܝܬ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܠܪܶܚܡܰܬܗܽܘܢ. ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܶܗ܆ ܒܪܰܡ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܫܶܡܥܳܐ. ܘܰܠܪܶܚܡܰܬܗܽܘܢ ܐܳܦܶܢ ܐܺܝܬ̥ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܠ ܚܳܠܳܐ ܣܺܝܡܳܐ܆ ܘܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܐ. ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ܆ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ܆ ܘܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܣܺܝܡܳܐ. ܘܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܰܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ܆ ܘܣܰܝܦܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܚܳܣܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܘܝ̈ܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܐܳܬܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ܆ ܘܠܰܝܬ ܡܺܐܡܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܒܩܳܠܗܽܘܢ (ܡܙ. ܝܛ܆ܓ) ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܟܰܣܝܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܓܰܠܝܽܘܬܶܗ ܓܳܗܰܪ ܗܰܘܢܳܐ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ. ܒܰܕܗܰܘܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܺܝܬ̥ܝܳܝܳܐ܆ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܦܪܰܚܕܽܘܕܳܐ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܩܢܶܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܦܪܰܚܕܽܘܕܳܐ ܐܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܚܳܙܽܘܝܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܢܶܐ܆ ܡܨܶܐ ܠܰܡܨܳܕܽܘ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܫܶܡܫܳܢܳܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ܆ ܐܶܢ ܚܝܺܠ ܗܰܘܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝܳܐ ܩܢܶܐ܆ ܡܶܬܡܨܶܐ ܠܡܰܨܳܕܽܘ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܐܺܝܬ̥ܝܳܝܳܐ.

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܚܠ̈ܳܦܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ

ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܡܽܘܢܳܥܗܽܘܢ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܪܳܝ ܐܶܣܳܪܗܽܘܢ܆ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܠܗܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ.

ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ ܗܰܘܢܳܐ ܒܠܶܒܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܩܳܐܶܡ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܘܠܳܐ ܪܳܦܶܬ̥܆ ܐܳܦܠܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܪܳܬܶܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܩܳܠ ܛܰܪܦܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܣܰܝܒܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܡܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܙܰܘܥ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ.

ܕܰܬܪܶܝܢ܆ ܣܽܘܟܳܠܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܗܰܘܢܳܐ ܪܰܒܽܘܬ ܕܰܪܓܶܗ܆ ܘܰܕܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܛܽܘܗܡܶܗ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܬܽܘܒ܆ ܫܶܠܝܳܐ ܘܫܶܬܩܳܐ ܢܳܛܰܪ. ܘܶܐܢ ܙܳܟܶܐ ܠܶܗ ܦܶܗܝܳܐ܆ ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܰܒܡܰܛܽܘܢ̈ܺܝܰܐܣ ܡܶܬܟܰܢܰܫ.

ܕܰܬܠܳܬܳܐ܆ ܕܪܶܚܡܰܬ ܙܽܘܡܳܪܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܒܪܶܬܡܳܐ ܕܟܽܠ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܟܣܺܝܣܳܐܺܝܬ̥ ܡܶܬܩܰܒܠܺܝܢ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܶܗ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܫܠܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ ܠܳܥܶܙ ܒܶܐܕܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܩܰܝܬܰܪ ܫܳܡܰܥ. ܟܶܢ ܡܶܬܠܰܚ̈ܝܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܢ ܫܶܡܥܳܐ܆ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܫܳܪܟܺܝܢ ܒܡܰܕܥܳܐ.

ܕܰܐܪܒܥܳܐ܆ ܗ̇ܰܘ ܕܰܬܪܺܝܥܽܘܬ ܕܡ̈ܶܥܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܒܥܶܨܝܳܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܽܘܪ ܪܶܚܡܬܳܐ ܠܠܶܒܳܐ ܫܳܓܪܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܡܰܫܚܠܳܐ.

ܕܚܰܡܫܳܐ܆ ܗ̇ܰܘ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ܆ ܘܰܠܟܽܠ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ̥ ܕܳܝܩܳܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܠܰܝܬ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܘܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܘܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܕܶܟܪܳܐ ܘܢܶܩܒܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܘܡܶܛܽܠ ܟܽܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܳܐܠܳܐ.

ܕܶܫܬܳܐ܆ ܕܡܶܬܬܰܙܠܓܳܢܽܘܬ ܗܰܘܢܳܐ ܒܙܰܠܓ̈ܶܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܶܐ. ܡܪ̈ܰܟܒܰܝ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ܆ ܘܪܳܬܰܚ ܠܡܶܬܚܒܳܫܽܘ ܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܠܡܶܬܚܰܠܳܛܽܘ ܒܬܶܓܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.

ܕܫܰܒܥܳܐ܆ ܕܫܶܡܥܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫ̈ܶܐ ܣܪ̈ܳܦܳܝܶܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܡܶܠܬܳܐ ܢܳܦܽܘܩܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫܡܺܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܡܰܕܥܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܪܰܫܡܺܝܢ.

ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܕܳܡܝܽܘܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܬܰܨܡܰܚ ܗܰܘܢܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܐ ܐܰܝܢܳܝܳܐ܆ ܘܠܰܕܡܽܘܬܶܗ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܣܩܺܝܠܬܳܐ ܘܰܪܨܺܝܦܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܒܩܽܘܪܒܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܗܳܘܝܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܺܝ ܒܶܐܣܟܺܝܡ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬܛܰܦܣܳܐ.

ܕܬܶܫܥܳܐ܆ ܕܡܶܬܢܰܝܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܶܨܛܰܒܰܥ܆ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܪܣܰܢܺܝܽܘܣ܆ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܒܩܶܠܳܝܬܳܐ.

ܕܥܶܣܪܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܬܒܳܢܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܝܰܕܽܘܥ̈ܬܳܢܶܐ܆ ܘܒܶܗ ܡܶܬܠܚܶܝܢ ܡܶܢܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܦܳܝܫܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܕܰܬܢܳܢ ܘܠܳܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ. ܒܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܡܩܰܒܶܠ ܟܽܠ ܨܠ̈ܰܘܳܢ ܗܳܘܶܐ ܗܰܘܢܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ܆ ܘܠܰܘ ܡܨܰܠܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܫܳܐܽܘܠܳܐ.

ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ܆ ܗܰܘ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܝܶܕܥܰܬ̥ ܥܶܠܬܳܐ. ܕܰܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘܢܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ܆ ܝܳܕܰܥ. ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ.

ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ܆ ܗܰܘ ܕܰܬܪܺܝܥܽܘܬ ܡܰܡܠܠܳܐ܆ ܘܦܽܘܫܳܩ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܒܽܘܕܳܩ ܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ܆ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܒܪܺܝܫ ܟܬܳܒܳܐ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ܆ ܣܦܰܪ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ.

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ

ܒܕܰܪܓܳܐ ܡܰܢ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ܆ ܘܠܶܒܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܐ܆ ܘܗܰܘܢܳܐ ܡܶܙܕܰܗܶܐ܆ ܐܶܢ ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܙܕܗܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ܆ ܒܰܥܓܰܠ ܢܳܦܶܠ ܡܶܢ ܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܒܶܠܶܐܝܰܪ ܢܦܰܠ. ܡܶܬܓܢܶܒ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܣܶܡܳܠܳܝ̈ܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܰܒܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܡܶܬܛܰܒܬܰܢ܆ ܪܳܘܶܙ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܠܡܰܘܗܒ̈ܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ ܘܶܐܕܢܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ܆ ܘܗ̣ܽܘ ܠܗܶܝܢ ܐܶܫܬܘܺܝ܆ ܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܡܶܓܠܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܬܚܰܦܰܛ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܠܩܽܘܪ̈ܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܠܰܡ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܒܶܢܝܳܢܳܐ ܘܚܰܘܪܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܢܶܬܡܰܪܽܘܢ ܒܶܗ. ܘܡܶܬܗܰܓܰܓ ܕܰܝܘ̈ܶܐ ܕܡܰܝܠܠܺܝܢ ܘܰܡܒܰܓܢܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܡܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܟ ܥܰܒܕܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܐܶܬܰܝܬ ܠܟܳܐ ܕܰܬܫܰܢܩܰܢ. ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ܆ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܡܶܬܰܐܣܶܝܢ ܘܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܚܳܒܶܨ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܡܳܐܢ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܡܩܺܝܡ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܕܶܐܢ ܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܒܰܦܟܳܪ̈ܶܐ ܡܰܘܒܠܺܝܢ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܕܰܠ܆ ܗܳܦܶܟ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܢ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܡܢܶܗ܆ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܒܚܺܝܪ ܡܰܡܠܠܶܗ܆ ܘܰܪܚܺܝܡܳܐ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܚܳܣܶܡ ܒܶܗ܆ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܠܡܶܣܩܪܶܗ. ܐܰܝܟ ܗܰܪܽܘܢ ܐܰ‎ܠܶܟܣܰܢܕܪܳܝܳܐ ܩܰܛܺܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܚܕܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܬܚܶܕ ܒܰܚܬܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܬܥܰܘܰܪ ܡܰܕܥܶܗ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܕܰܢܨܰܥܰܪ ܠܰܐܒܳܐ ܐܶܘܰܓܪܺܝܣ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܡܶܛܥܰܐ ܗ̱ܘ ܛܳܥܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ ܒܰܕܠܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ܆ ܠܳܐ ܬܶܩܪܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܪܰܒܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܟܰܕ ܓܰܪܓܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܐܠܶܟܣܰܢܕܺܪܝܰܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܶܙܰܠ ܐܶܫܬܰܟܢܰܬ ܒܰܣܝܳܢ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܡܣܺܝܘ ܡܰܚܣܢܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܬܦܣܶܩܘ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܚܠܶܡ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܠܘܳܬ ܬܰܩܢܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܦܢܳܐ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ. ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ܆ ܐܳܦܶܢ ܢܶܬܓܡܰܪ ܓܰܒܪܳܐ܆ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ܆ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢܝ (ܡܙܡ. ܢܢ) ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܒܥܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܬܽܘܢܳܝ ܕܰܪܓܳܐ ܕܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ

ܘܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܓܶܠܝܳܢܳܝ̈ܶܐ

ܟܰܕ ܡܶܢ ܛܶܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܟܺܝܟܳܬܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܶܠܥܶܬ̥܆ ܘܠܰܟܬܳܒܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ ܐܳ‎ܠܨܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܡܰܕܥܶܬ. ܘܰܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܚܡܺܝܠܰܝ̈ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܫܶܡܥܶܬ. ܡܳܐ ܕܰܡܠܰܝ̈ ܠܺܝ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܕܶܐܩܰܒܶܠ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ܆ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܥܨܳܢܝ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܥܶܠܬܳܐ ܩܪܳܬܰܢܝ ܐܳ‎ܠܨܳܝܬܳܐ܆ ܕܒܰܕܪܳܫܳܐ ܘܰܗܦܳܟ̈ܳܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܪܽܘܥ ܠܡܳܪ̈ܰܝ ܬܰܘ̈ܕܝܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܆ ܕܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܟܰܕ ܒܰܐܡܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܠܶܐ ܙܰܒܢܳܐ ܗܶܪܓܶܬ ܘܶܐܬܗܰܓܺܝܬ܆ ܐܶܫܬܰܪܪܶܬ܆ ܕܠܰܘ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܽܘܢ ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܘܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ. ܘܠܳܗ̇ ܠܰܕܡܽܘܬܳܐ ܣܽܘܢܺܝܦܰܛܪܽܘܢܳܝܬܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܡܰܢ ܟܝܳܢܳܐ ܡܟܰܢܶܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܫܰܡܰܗ. ܘܗܳܢܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܐ ܒܫܽܘܚܠܳܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܫܰܚܠܰܦܬܳܐ ܚܙܺܝܬ. ܘܰܠܥܶܩܳܪ ܣܶܢܶܐܬܳܐ ܟܽܠܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܡܶܢ ܫܶܪ̈ܫܰܝ ܠܶܒܝ ܥܶܩܪܶܬ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܛܽܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܐܶܕܪܽܘܫ ܠܰܓܡܳܪ ܐܰܗܡܺܝܬ. ܘܰܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܚܶܟܡܰܬ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܐܶܬܚܰܦܛܶܬ܆ ܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܘܶܐܣܟܺܡ̈ܶܐ܆ ܘܝܽܘܠܦܳܢ ܡܰܘܙ̈ܠܳܬܳܐ ܘܙܰܘܥܰܝ̈ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܟܪܶܝܢ܆ ܘܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܐܰܪܺܝܟܺܝܢ ܘܰܦܬܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܡܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܳܐܠܨܳܝ ܩܪܺܝܬ. ܘܰܒܕܽܘܪ̈ܳܫܰܝ ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܡܛܰܒܰܥ܆ ܘܰܠܟܽܠ ܣܰܘܦܳܐ ܪܳܡܶܐ ܐܺܝܕܶܗ ܛܳܟ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܐܶܬܕܰܡܺܝܬ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܗܘܺܝܬ ܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ܆ ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܟܽܠܳܢܳܝܳܐ ܫܳܪܶܟ ܗܘܺܝܬ. ܠܦܰܚ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܘܢܶܫ̈ܒܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܦܰܪܟܠܶܬ܆ ܠܳܐ ܡܙܰܕܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܦܰܫܶܩ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܡܣܰܓܶܦ ܫܶܡܥܗܽܘܢ. ܒܰܚܕܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܐܶ‎ܠܽܘܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܕܰܪ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܒܗܳܢܽܘܢ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܩܺܝܢܕܽܘܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܠܰܡܕܳܩܽܘ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܝܰܕܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܐܶܘܰܓܪܺܝܣ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܘܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ܆ ܗܰܕܝܰܢܝ. ܘܡܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ ܘܕܰܚܒܳܠܳܐ ܕܰܠܝܰܢܝ̱܆ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܣܰܒܪܳܐ ܦܶܣܩܶܬ ܗܘܺܝܬ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܒܪܰܡ ܠܰܘ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܗܶܪܓܶܬ ܕܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܡܶܬܚܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܣܢܺܝܬ܆ ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬܝ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܺܐܬܰܪ ܡܶܢܝ ܛܰܝܳܦܳܐܺܝܬ̥ ܐܶܬܗܰܓܺܝܬ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܚܳܐ܆ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܰܕܘ̈ܝܳܢܝ ܘܰܐܟܫ̈ܠܳܢܝ. ܟܰܕ ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܒܰܟܦܽܘܪܝܳܐ ܢܳܦܶܠ ܗܘܺܝܬ ܐܳܡܰܪ: ܡܳܐ ܪܳܡ ܩܳܠ ܛܽܘܢܛܳܢܗܽܘܢ ܕܺܝܚܺܝܕ̈ܳܝܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܩܰܡܚܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ ܪܰܚܝܗܽܘܢ. ܟܶܐܡܰܬ܆ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܫܚܺܝ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܕܰܠܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܢܳܦ̈ܩܳܢ ܛܥܺܝ̈ܢܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܡܰܪܬܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܗܰܘܢܝ ܘܳܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܬܶܣܪܽܘܒ܆ ܘܠܳܐ ܬܰܣܒܰܪ ܕܟܽܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥ ܠܳܟ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܒܰܕܗܰܘ ܡܳܐ ܕܝܳܕ̥ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܣܰܓܺܝ ܒܨܺܝܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܒܰܦܠܺܝܓܽܘܬܝ ܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܦܳܣ̈ܶܐ ܐܰܚܓܪܶܬ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܐ ܐܰܝܢܳܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܒܰܪܩܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܘܶܐ܆ ܥܠܰܝ ܐܰܙܠܶܓ. ܘܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܩܠܳܦ̈ܶܐ ܕܰܩܪ̈ܺܝܡܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܰܠ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܢܦܰܠ܆ ܘܶܐܬܦܰܬܰܚ̈ܝ܆ ܘܰܚܙܺܝܬ ܐܳܦܶܢ ܒܰܡܢܳܬܳܐ. ܘܰܕܝܰܬܺܝܪ ܐܶܚܙܶܐ܆ ܗܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܗܓܽܘܡܝܳܐ ܟܽܠܳܢܳܝܳܐ ܕܰܣܝܳܓܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܡܣܰܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܰܡܛܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܺܝܢܒܰܓܠܶܐ ܠܰܪܚܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܐܶܚܙܶܐ.

      ܘܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܣܳܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܡܶܕܶܡ ܡܳܐ ܕܙܰܠܓܳܐ ܒܰܪܩܳܝܳܐ ܒܚܽܘܒܝܳܐ ܠܺܠܝܳܝܳܐ ܓܳܠܶܐ܆ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ܆

ܐ:    ܢܰܦܫܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܩܢܶܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܡܶܬܒܰܚܪܳܐ ܒܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܬܬܰܘܣܰܦ ܝܽܘܐܳܒܳܗ̇ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܘܬܶܬܡܨܶܐ ܠܡܶܚܠܰܕ ܘܰܠܡܶܬܚܰܦܳܝܽܘ ܒܥܰܪܦܶܠܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܬܳܐ.

ܒ:   ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬܥܰܡܩܺܝܢ܆ ܘܰܠܕܽܘܟܳܝ ܬܺܐܪܬܳܐ ܠܳܐ ܝܳܨܦܺܝܢ܇ ܘܣܳܒܪܺܝܢ ܕܰܠܕܰܪܓܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝܘ܆ ܛܳܥܶܝܢ.ܐ ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܬܪܳܐ ܬܡܺܝܗܽܘܬ ܬܽܘܩܳܢܳܐ ܕܰܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܒܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܪܙܺܝܢ܆ ܐܶܢ ܡܶܢ ܫܽܘܚܬܳܐ ܠܳܐ ܡܪܺܝܩܳܐ؟ ܘܰܐܝܕܳܐ ܕܰܡܪܺܝܩܳܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘ ܫܚܺܝܡܳܐ܆ ܥܒܳܕܳܗ̇ ܫܰܦܺܝܪ ܥܳܒܕܳܐ.

ܓ:   ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܡܥܳܐ ܝܰܠܦܳܗ̇ ܠܰܐܝܟܰܢܳܝܽܘܬ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܬܦܰܚܰܡ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܥܰܠ ܥ̣ܰܠ ܠܶܗ܆ ܘܰܒܥܰܝܢܶܗ ܥܰܝܢܶܗ. ܘܡܶܡܢܳܐ ܡܢܳܐ ܠܰܩܛܰܪ̈ܰܩܛܰܘܗܝ܆ ܘܠܰܫܛܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܘܰܐܛܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܟܰܘܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܓܕܳܢ̈ܦܶܐ ܘܚܳܕܪ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܘܒܳܛܠܰܘ̈ܗܝ ܘܗܶܠܩܰܘ̈ܗܝ܇ ܘܓܶܦ̈ܶܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܰܘܗܝ܆ ܘܰܩܪ̈ܳܡܶܐ ܕܰܦܪ̈ܽܘܣܬܕܰܘܗܝ.

ܕ:    ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܟܽܘܢܳܫ ܡܳܡܽܘܢܳܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܥܢܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܟܶܣܬܳܐ ܡܥܰܬܕܺܝܢܰܢ܆ ܟܶܐܡܰܬ: ܠܰܪܟܽܘܒܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܬܰܪܣܺܝܬܳܐ. ܘܰܠܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܣܰܓܦܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܰܚܠܺܝ̈ܡܰܝ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܕܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܢܳܟ̈ܝܳܢ. ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܗܰܩܛܺܝܩܳܝܬܳܐ ܗܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܐܶܫܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܒܺܝܫܽܘܬ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܐܶܬܰܐܝܢܰܬ ܓܶܫܰܬܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܒܚܰܫܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ ܪܶܓܫܗܽܘܢ.

ܗ:    ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܳܒܰܪ܆ ܕܰܗܦܺܝܟܽܘܬ ܓܰܘܢܳܐ ܒܩܶܫܬܳܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ: ܒܰܦܬܺܝܟܽܘܬ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܫܶܡܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇܆ ܛܳܥܶܐ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܦܬܺܝܟܽܘܬ̥ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ܆ ܒܰܪܨܺܝܦܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܡܦܰܪܣܥܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܠܒܺܝܕܽܘܬ̥ܳܐ ܘܰܡܒܰܪܚܽܘܬܳܐ.

ܘ:    ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܳܒܰܪ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܘܢܶܬܩܰܠܰܣ ܘܢܶܬܗܰܕܰܪ ܘܢܶܬܪܰܡܪܰܡ ܫܶܡܫܳܐ ܕܳܢܰܚ ܥܰܠ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܟܰܡ̈ܗܶܐ܆ ܘܡܰܢܗܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ ܣܶܒܪܶܗ. ܒܰܕܡܶܬܢܰܗܪܳܢܳܐ ܒܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܩܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܒܡܶܬܢܰܗܪܳܢܳܐ.

ܙ:     ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܒܰܥ ܟܰܦܢܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܨܰܗܝܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܠܰܡܩܰܕܳܝܽܘ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܣܺܝܢܳܝܬܳܐ܆ ܒܨܺܝܪ ܡܰܗܢܶܐ ܠܶܗ ܫܶܡܥܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ.

ܚ:   ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܰܢ܆ ܦܶܚܡܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܠܘܳܬ ܚܰܝܠܰܢ ܩܰܢܝܳܐ.

ܛ:    ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܗ̱ܘ̣܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܐ ܢܶܬܬܚܶܕ؟ ܡܶܬܚܰܒܫܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܚܳܒܽܘܫܳܐ܆ ܠܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܐܳܚܶܕ.

ܝ:    ܟܡܳܐ ܕܒܰܡܚܰܘܝܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܣܳܗܕ̈ܘܳܬܳܐ ܗܳܡܶܣ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܕܰܥ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܦܰܪܙܠܳܐ ܩܰܪܺܝܪܳܐ ܡܛܰܣܶܣ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܝܟ ܦܶܪܕܬܳܐ ܕܚܰܪܕܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܒܳܟ.

ܝܐ:    ܚܙܳܬܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ: ܒܥܽܘܡܳܨ ܪ̈ܶܓܫܶܐ܆ ܘܰܦܬܺܝܚܽܘܬ ܟܰܘܰܬ ܠܶܒܳܐ. ܘܰܓܠܳܓ ܘܺܐܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܘܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܣܟܽܘܪ ܟܰܘ̈ܶܐ܆ ܕܢܶܢܗܰܪ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ.

ܝܒ:  ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܥܰܪܦܶܠܳܐ ܚܳܠܕܺܝܢ܆ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܕܚܶܟܡܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܥܽܘܪܙܳܠ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ܆ ܡܰܕܪܟܺܝܢ.

ܝܓ:  ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܠܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܟܽܠܳܐ܆ ܪܰܒ ܡܶܢ ܡܢܳܬܳܐ. ܘܚܰܕ܆ ܦܶܠܓܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ. ܐܰܢܰܢܩܳܐܺܝܬ̥ ܡܰܕܪܶܟ. ܒܓܰܘ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܓܰܘܶܐ܆ ܠܕܺܝ̈ܢܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܒܳܗ̇ ܒܰܐܢܰܢܩܳܝܽܘܬܳܐ ܝܳܕܰܥ.

ܝܕ:    ܐܰܟܡܳܐ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ܆ ܠܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܡܒܰܪ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܡܶܢ ܗܽܘܠܶܐ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ. ܐܳܦ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܕܠܰܡܣܳܐܢܰܝ̈ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܠܳܐ ܫܳܪܶܐ܆ ܠܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܓܰܘ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܓܢܺܝܙܺܝܢ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܒܰܗܽܘܪܳܐܺܝܬ̥ ܘܒܰܪ ܒܶܣܬܪܳܐܺܝܬ̥.

ܝܗ:   ܠܗܰܘܢܳܐ ܒܥܰܪܦܶܠܳܐ܆ ܗܰܢܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܐ ܒܰܚܙܳܬ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܳܘܝܳܐ܆ ܒܪܰܡ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕܰܫܦܽܘܪ ܫܰܦܺܝܪܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܳܙܽܘܝܳܐ.

ܝܘ:   ܡܳܐ ܕܡܶܬܦܰܬ̈ܚܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܗܰܘܢܳܐ ܠܦܽܘܬ ܥܳܗܢܽܘܬܶܗ܆ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܫܳܦܥܳܐ ܘܰܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܙܠܰܓ܆ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܝܬܶܐ܆ ܘܰܒܓܰܘ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܢܰܨܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܡܶܬܛܰܟܰܣ܇ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܚܳܕܶܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ܆ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܢܰܟܪܶܐ.

ܝܙ:    ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܥܰܪܦܶܠܳܝܳܐ ܠܳܐ ܐܰܕܺܝܩ܆ ܡܶܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܚܳܫܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܡܕܰܓܶܠ܆ ܐܳܦܶܢ ܡܰܘܕܶܐ ܒܠܶܫܳܢܶܗ ܒܠܶܒܶܗ ܡܰܫܰܪ.

ܝܚ:  ܣܰܡܝܳܐ ܕܡܶܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܶܗ ܐܳܦܶܢ ܡܰܫܰܪ ܕܺܐܝܬ ܓܰܘ̈ܢܶܐ܆ ܚܶܘܳܪܳܐ ܘܽܐܘܟܳܡܳܐ ܘܝܰܪܽܘܩܳܐ ܘܣܽܘܡܳܩܳܐ. ܘܕܽܘܓܳܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܡܗܰܝܡܶܢ ܕܰܒܩܳܠܰܝ̈ ܝܰܬܪ̈ܶܐ ܡܠܰܚ̈ܡܶܐ܆ ܘܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܐܰܪ̈ܡܽܘܢܺܝܩܳܝܳܬܳܐ܆ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܫܶܡܥܳܐ ܒܪܰܡ ܠܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܩܰܪܺܝܒܳܐ.

ܝܛ:   ܐܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܝܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܐܰܚܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܫܶܢܬܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܰܝܟ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܢܰܘܡܬܳܐ ܠܰܓܒܺܝ̈ܢܰܝܟ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܫܟܰܚ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܩܰܒܶܠ. ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܬܶܥܡܰܕ.

ܟ:    ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܝܬܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܰܢ܆ ܒܰܙܢܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܥܰܡܠܳܐ ܘܰܒܥܳܬܳܐ. ܠܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܰܒܥܳܬܳܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܘܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ܆ ܘܬܽܘܠܡܳܕܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܝܬܳܐ ܡܶܬܝܰܒܠܺܝܢ.

ܟܐ:   ܐܶܙܕܰܗܪ: ܕܰܠܡܳܐ ܒܩܶܪܝܳܢܳܟ ܪܗܺܝܒܳܐ ܘܥܰܡܠܳܟ ܬܟܺܝܒܳܐ܆ ܒܡܽܘܢܺܝܛܺܝ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܬܶܛܒܽܘܥ ܝܳܬܳܟ. ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܓܶܝܪ܆ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ̥ ܥܡܰܠܘ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܳܐ ܥܡܰܠܘ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܘ܆ ܘܠܰܠܡܺܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܰܢܰܥܘ.

ܟܒ:  ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܳܐ ܒܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܘܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܡܶܬܩܰܢܝܳܐ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܦܽܘܠܚܳܢܳܟ ܡܳܕܶܝܢ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ܆ ܘܰܒܦܽܘܪܫܳܢܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܦܰܬܶܟܳܝܗܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܣܬܰܟܰܠ ܕܬܶܦܠܽܘܚ ܒܦܰܓܪܳܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ.

ܟܓ:  ܪܶܚܡܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇܆ ܒܥܳܬ ܪܳܚܽܘܡܳܐ ܠܰܪܚܽܘܡܳܐ ܘܰܒܥܳܬܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܗܳܝ ܗܺܝ܆ ܕܒܳܥܝܳܐ ܒܟܽܠܳܝܽܘܬܳܗ̇܆ ܕܠܰܦܢܺܝܬ ܡܶܬܒܰܥܝܳܢܳܐ ܢܰܦܢܶܐ ܚܝܳܪܶܗ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܗܺܝ ܒܥܳܬܳܐ ܘܰܫܟܳܚܬܳܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܚ̈ܘܳܢ ܕܬܳܐܡ̈ܳܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ. ܟܶܐܡܰܬ. ܒܰܥܩܶܒ ܒܥܳܬܳܐ܆ ܢܳܦܩܳܐ ܫܟܳܚܬܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܒܳܥܶܐ܆ ܡܶܫܟܰܚ. ܘܡܰܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܫܳܐܶܠ: ܢܳܣܶܒ.

ܟܕ:   ܐܰܟܡܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܟܳܠܽܘ ܡܶܢ ܡܰܓܢܰܛܺܝܣ ܡܶܬܢܬܶܦ܆ ܘܶܐܢ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܚܒܺܝܟܳܐ ܒܶܗ܆ ܡܶܬܒܰܨܪܳܐ ܢܬܺܝܦܽܘܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܒܟܽܠܳܝܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܡܶܬܢܬܶܦ. ܘܶܐܢ ܚܰܫܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ ܚܒܺܝܟܺܝܢ ܒܶܗ܆ ܡܶܬܟܰܠܝܳܐ ܢܬܺܝܦܬܘܬܶܗ.

ܟܗ:  ܐܰܟܡܳܐ ܕܕܽܘܟܳܝ ܦܰܪܙܠܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܰܢܚܳܫܳܐ ܘܰܐܢܟܳܐ܆ ܥܛܶܠ ܡܰܢ ܚܽܘܪܳܪܶܗ ܡܶܢ ܐܳܚܽܘܕܽܘܬ ܐܺܝܕܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܡܰܥܰܘ̈ܟܳܢܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܚܒܺܝܟܺܝܢ ܒܽܐܘܣܺܝܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܕܽܘܟܳܝ ܗܰܘܢܳܐ ܡܶܢ ܥܝܳܕ̈ܶܐ ܒܥܺܝܪ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܚܰܝܽܘܬܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܺܘܡܺܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܥܛܶܠ ܡܶܢ ܦܽܘܪ̈ܟܳܠܰܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܟܰܟܪ̈ܶܐ ܘܰܡܢܰܝ̈ܳܐ.

ܟܘ:   ܟܰܕ ܢܰܕܪܶܟ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܕܺܐܝܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘܬܗܶܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ܆ ܘܶܐܕܢܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ. ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܠܳܐ ܣܠܶܩ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ܆ ܘܥܰܠ ܕܰܪܓܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܪܶܓܠܳܐ ܡܳܬܰܚ.

ܟܙ:   ܡܳܐ ܕܰܠܡ̈ܶܠܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܰܡܦܰܫܳܩܽܘܬܗܶܝܢ܆ ܗܰܘܢܳܐ ܫܳܡܰܥ. ܘܰܠܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ܇ ܚܳܙܶܐ. ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܒܡܰܫܟܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܡܰܪ ܘܰܒܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܳܪܶܐ.

ܟܚ:  ܚܰܕ ܒܰܬܠܳܬܳܐ܇ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ܆ ܐܳܡܪܳܐ ܥܺܕܬܳܐ. ܠܰܘ ܒܰܙܢܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܕ܇ ܒܗܳܝ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ̣: ܬܠܳܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܕ ܗ̱ܘ̣. ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ.

ܟܛ:  ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܒܝܳܬܶܗ܆ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܠܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܦܽܘܠܳܓܳܐ ܠܰܬܠܺܝ̈ܬܳܝܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ܆ ܚܰܕ ܗ̱ܘ̣. ܘܰܒܗܳܝ ܕܠܶܗ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܐܺܝܬ̥܆ ܘܡܶܠܬ̥ܳܐ܆ ܘܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܬܠܳܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܚܰܕ ܗ̱ܘ̣ ܐܰܪܰܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܘܰܬܠܳܬ̥ܳܐ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ.

ܠ:  ܥܶܠܰܬ ܡܶܠܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ: ܣܛܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܬܬܰܥܒܕܰܬ̥܆ ܗܳܝ ܕܰܫܟܺܝܪܳܐ. ܠܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܡܶܕܶܝܢ ܥܶܠܬܳܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܩܪܳܬ ܬܶܐܘܽܠܽܘܓܺܝܰܐ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܥܶܠܬܳܢ̈ܶܐ܆ ܒܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ.

ܠܐ:    ܡܶܠܬܳܐ ܡܰܢ: ܟܰܕ ܟܰܣܝܳܐ ܒܗܰܘ ܕܰܡܠܺܝܠ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܓܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܗܰܘ ܕܚܰܝ ܟܡܳܐ ܕܚܰܝ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܟܰܢ܆ ܒܪܳܐ ܡܰܢ ܝܺܠܺܝܕܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܢܳܦܽܘܩܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܕܶܝܢ ܢܳܦܽܘܩܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܝܺܠܺܝܕܳܐ.

ܠܒ: ܐܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܥܳܒܶܕ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܘܰܐ‎ܠܳܗܳܐ܆ ܠܰܘ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܡܶܬܒܰܕܩܳܢܽܘܬܶܗ ܠܰܒܪ̈ܰܝܳܐ܆ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬ ܟܽܠ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܽܘ.

ܠܓ: ܐܶܢ ܠܳܐ ܟܦܺܝܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܣܰܢܝܳܐ ܣܺܝܢܳܝܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ܇ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܺܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܶܬܟܦܰܪ ܗܳܝ ܕܰܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ܆ ܕܰܡܢܰܦܰܫ ܒܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ.

ܠܕ:   ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܝܳܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܬܶܗ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܶܗ܆ ܥܶܠܰܬ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܟܒܰܪ. ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܪܰܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܗܽܘܝܽܘ ܥܶܠܰܬ ܟܽܠ. ܘܗܽܘ ܡܰܥܒܶܕ̥ ܟܽܠ ܒܟܽܠ.

ܠܗ:  ܟܰܕ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܢܳܗܰܪ ܣܰܗܪܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܣܰܗܪܳܐ ܕܳܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܣܰܗܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܩܢܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܝܳܬܶܗ܆ ܥܶܠܰܬ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܢܗܶܐ؟ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܥܶܠܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܟܒܰܪ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܥܶܠܬܳܐ ܠܥܶܠܬܳܢܳܐ.

ܠܘ:  ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ ܒܝܳܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܨܽܘܪܬܳܐ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܠܦܽܘܬ ܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܡܪܺܝܩܽܘܬܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܒܳܗ̇ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘܢܳܐ ܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܨܽܘܪܬܳܐ܆ ܘܰܠܦܽܘܬ ܕܰܟܝܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܛܽܘܠ̈ܫܶܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ܇ ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܗܽܘ̈ܠܳܢܳܝܶܐ ܒܶܗ ܡܶܬܛܰܦܣܺܝܢ.

ܠܙ:   ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗ ܐܰ‎ܠܳܗܺܝ̈ܢ ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ܆ ܐܰܝܟ ܪ̈ܽܘܫܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܓܰܘ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ܆ ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܶܝܢ.

ܠܚ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܠܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܡܰܚܙܺܝ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܠܰܝܬ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܺܐܝܬ̥ܽܘܬ̥ ܡܶܬܛܰܦܣܳܢ̈ܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܚܙܺܝܬ̥ܳܐ ܢܳܩܦܳܐ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܓܫܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܠܰܝܬ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܒܝܳܬܗܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܺܐܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬܳܐ ܥܶܠܰܬܗܶܝܢ ܢܳܩܦܳܐ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܗܶܝܢ.

ܠܛ:  ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ ܠܰܘ ܙܰܒܢܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܶܐܡܰܪ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ܆ ܟܰܕ̥ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܘ ܗܳܘܶܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܡܶܕܶܡ. ܘܶܐܢ ܡܶܬ̥ܰܐܡܪܳܐ܆ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܦܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܶܬ̥ܰܐܡܪܳܐ.

ܡ:   ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܒܪܳܐ ܝܳܢܶܩ܆ ܒܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܘܡܰܢ ܕܰܦܪܰܚܕܽܘܕܳܐܺܝܬ̥ ܚܳܙܶܐ܆ ܒܫܶܡܫܳܐ ܠܳܐ ܢܰܨܶܕ ܐܶܠܳܐ ܢܰܪܦܶܐ ܠܦܳܣܽܘܩܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܩܰܕܰܡ܆ ܘܠܳܐ ܢܰܣܠܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܢܩܰܒܶܠ. ܐܰܘ ܢܶܛܪܺܝܘܗܝ ܒܠܶܒܶܗ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܽܘܠܳܝ ܙܰܒܢܶܗ.

ܡܐ:   ܟܰܕ ܟܰܘܰܬ ܠܶܒܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ܆ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܦܳܪܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܗܳܪ ܬܰܡܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܺܝܢܒܰܓܠܶܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܰܕܬܶܫܡܰܥ ܬܽܘܢܳܝܗܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܣܬܢܶܩ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ.

ܡܒ:  ܒܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܕܰܣܝܳܡ̈ܶܐ ܣܰܗܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ܆ ܡܶܨܛܰܡܚܳܢ̈ܘܳܬܶܗ ܡܶܫܬܚ̈ܠܦܳܢ. ܘܰܠܦܽܘܬ ܟܽܘܬܳܪܶܗ ܕܰܣܝܳܡܳܐ܆ ܡܟܰܬܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܣܰܗܪܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܒܳܛܶܠ܆ ܒܳܛܶܠ.

ܡܓ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܰܘ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܣܝܳܡܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ ܠܘܳܬ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ. ܐܶܠܳܐ ܒܟܽܠ ܛܰܘܪܳܐ ܐ̱ܚܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘܢܳܐ ܠܦܽܘܬ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܕܥܳܕܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܝܳܬܪܳܐ ܐܰܘ ܒܳܨܪܳܐ ܡܶܬܢܰܗܪܳܢܽܘܬܶܗ.

ܡܕ:   ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܐܳܦܶܢ ܡܶܫܬܰܚ̈ܠܦܳܢ ܐܺܝܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܠܺܐܝ̈ܬ̥ܝܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܡܳܐ ܕܥܰܡ ܗܽܘܠܶܐ ܥܢܶܐ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܒܣܰܓܺܝܽܐܘܬ̥ ܚܳܫܽܘ̈ܫܘܳܬ̥ܶܗ ܣܳܓܶܝܢ ܫܽܘܚܠܳܦܰܘ̈ܗܝ ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܢܶܩܦܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܪܰܪ܆ ܒܳܨܪܺܝܢ ܫܽܘܚܠܳܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬ̥ܒܰܨܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܬ̥ܝܰܬ̥ܪܳܐ ܡܶܬ̥ܢܰܗܪܳܢܽܘܬ̥ܶܗ.

ܡܗ:  ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܛܰܘܪܳܐ܆ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬ̥ܚܰܙܝܰܬ̥. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܫܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܙܝܳܐ. ܘܗܺܝ ܗܳܕ̥ܶܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܝܕܳܐ ܕܡܶܣܬܰܟܝܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ. ܒܰܕܗܳܝ ܡܰܢ܆ ܐܶܬ̥ܥܰܛܝܰܬ̥. ܗܳܕ̥ܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܐܶܬ̥ܚܰܕܬܰܬ. ܘܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܬܶܬܚܰܕܰܬ.

ܡܘ:   ܩܶܨܰܬ ܗܳܝ ܕܰܡܫܰܘܬܦ̈ܳܬ ܒܳܐܕ̈ܫܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܐܺܝܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܘܪ̈ܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ܆ ܕܚܰܕ̥ ܗ̱ܽܘ ܠܗܶܝܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܦܰܕܺܝܕܳܐܺܝܬ̥ ܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ܇ ܐܺܝܛܰܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ܇ ܘܣܳܒܰܪ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗ̱ܘ̣ ܗܰܘ ܕܰܒܩܰܕܡܳܐ ܚܙܳܐ܆ ܟܰܕ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܫܳܝܳܐ ܡܫܰܘܬܦܺܝܢ.

ܡܙ:   ܫܰܒܪ̈ܰܝ ܒܽܘܝܳܢܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܕܶܠܩܳܐ ܫܪܳܓܳܝܳܐ ܗܺܝܟܰܕܗܺܝܳܝܳܐ ܚܳܙܶܝܢ܆ ܣܳܒܪܺܝܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܠܕܶܠܩܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܗܰܘܢܳܐ ܓܶܝܪ ܓܰܒܪܳܢܳܝܳܐ ܝܳܕܰܥ܆ ܕܰܠܦܽܘܬ ܟܽܠ ܡܢܳܬܳܐ ܕܡܶܬܦܰܘܫܫܳܐ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ܆ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܠܰܝܬܝܳܐ. ܘܰܠܦܽܘܬ ܟܽܠ ܡܳܢܬ̥ܳܐ ܕܡܶܬ̥ܢܰܬܦܳܐ܆ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܕܬ̥ܳܐ.

ܡܚ:  ܠܒܽܘܛܳܠ ܐܺܝܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܚܽܘܕܳܬܗܶܝܢ܆ ܣܰܓܺܝ ܥܰܛܠܳܐܺܝܬ̥ ܡܶܬܝܰܩܰܢ ܗܰܘܢܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܽܘܪܳܫܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܘܢܽܘܦܳܩܳܐ ܬܰܩܢܳܐ܆ ܠܡܰܚܣܶܢ ܡܶܬܡܨܶܐ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘܬ̥ܗܽܘܢ܆ ܒܰܗܽܘܪܳܐܺܝܬ̥ ܒܪܰܡ. ܝܰܕ̥ܽܘܥ̈ܬܳܢܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܰܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܓܶܠܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ̥ ܚܳܙܶܝܢ܆ ܘܰܕܢܺܝܚܳܐܺܝܬ̥ ܝܳܕ̥ܥܺܝܢ܆ ܕܰܒܟܽܠ ܛܰܘܪܳܐ܆ ܠܟܽܠ ܒܰܪܝܳܐ܆ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܳܪܶܐ ܒܳܪܝܳܐ.

ܡܛ:  ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܒܽܘܛܳܠܳܐ ܘܚܽܘܕܳܬ̥ܳܐ ܕܺܐܝܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܪܽܘܚܳܐ ܚܳܙܶܝܢ܆ ܪܰܥܡܳܐܺܝܬ̥ ܩܳܥܶܝܢ܆ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ̣ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܡܰܥܒܶܕ ܟܽܠ ܒܟܽܠ. ܘܒܶܗ ܐܳܦ ܚܰܝܼܺܝܼܢܰܢ ܘܡܶܬܙܺܝܥܺܝܢܰܢ ܘܺܐܝܬܰܝܢ. ܘܒܶܗ ܘܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠ ܩܰܘܡܳܐ ܘܙܰܘܥܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܘܰܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܟܽܠ ܟܝܳܢ.

ܢܢ:   ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܓܶܠܝܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܟܽܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܢܒܺܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܗ̱ܝ.

ܢܐ:    ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܢܒܺܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܢܒܺܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܠܦܳܐ ܘܡܶܬܩܰܢܝܳܐ.

ܢܒ:  ܡܳܪܶܐ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܠܥܶܓ ܡܰܡܠܠܳܐ ܘܰܥܛܶܠ ܠܶܫܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ܇ ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܪܳܡ ܩܳܠܳܐ܇ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܰܪܕܶܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܠܦܽܘܬ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܕܥܳܕܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ.

ܢܓ:  ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܛܰܥܡܳܗ̇ ܠܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܶܗ܇ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ ܪܚܽܘܡܳܐ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܕ ܪ̈ܶܡܙܳܢܺܝܢ. ܘܡܶܠܰܝ̈ ܪܽܘܚܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܒܪ̈ܶܡܙܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ.

ܢܕ:   ܐܰܝܢܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܟܳܬܶܒ܇ ܟܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܰܟܬܶܒ܇ ܢܚܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܙܳܐܶܡ ܐܰܘ ܨܺܨܠܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܩܳܠܳܐ ܒܰܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܒܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܚܰܠܝܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܚܳܠܶܛ.

ܢܗ:   ܡܰܢ ܕܰܠܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܝܳܠܶܦ܆ ܡܶܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠ ܒܽܘܣܳܡ ܩܳܢܶܝܢ ܫܳܡܽܘܥܰܘ̈ܗܝ. ܘܒܰܪܬ ܩܳܠܶܗ܇ ܡܶܢ ܠܶܒܗܽܘܢ ܟܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ ܥܳܩܪܳܐ.

ܢܘ:   ܒܰܥܳܝܳܐ ܕܒܰܬܪܰܥ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܩܰܫ܆ ܣܳܦܩܳܐ ܠܶܗ ܗܳܝ܆ ܕܰܡܢܳܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܰܝ̈ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ ܠܫܽܘܘܕܳܥ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܽܐܘܪܚܶܗ ܢܶܣܰܒ܇ ܘܒܳܗ̇ ܢܰܣܓܶܐ ܗܶܪܓܶܗ܆ ܘܰܢܥܰܦܶܦ ܗܽܘܓܳܝܶܗ. ܘܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܦܰܬ̥ܝ݂ܰܝ݂̈ ܡܰܠܦܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܐܪ̈ܺܝܟܰܝ ܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܠܳܐ ܢܰܦܪܰܚ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܘܰܢܦܰܠܗܶܕ ܥܶܕܳܢܰܘ̈ܗܝ.

ܢܙ:   ܢܳܣܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܡܢܳܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܶܢ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܟܰܚ܆ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܬܽܘܒ ܢܶܬܗܰܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܶܗ. ܘܶܐܠܳܐ ܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܢܶܡܪܽܘܩ ܒܳܒ̈ܳܬܶܗ ܓܰܘ̈ܳܝܳܬܳܐ܇ ܘܗܺܝ ܚܳܙܝܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܫܰܦ̈ܝܳܢ ܘܰܫܦܳܝ̈ܳܢ.

ܢܚ:  ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܬܶܒܥܶܐ ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ ܕܠܰܐܦܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܒܶܐܣܰܬ̥ ܠܶܒܳܟ܆ ܟܰܘܬܳܐ ܢܶܦܬܰܚ ܠܳܟ ܠܡܰܚܙܺܝܬ ܗܰܘܢܳܟ ܡܶܢ ܛܽܘܠ̈ܫܶܐ ܕܰܟܳܐ܆ ܘܗܺܝ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܳܟ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ܆ ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܠܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܺܝܛܰܐ ܠܗܳܝ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ܆ ܡܰܘܒܠܺܝܢ ܠܳܟ.

ܢܛ:  ܟܡܳܐ ܕܨܰܗܝܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܡܥܺܝܢܳܐ܆ ܡܫܰܒܠܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܠܡܰܘܒܳܠܽܘܬܶܗ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܶܛܥܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܚܙܽܘܩܝܶܗ܆ ܘܰܙܢܳܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܠܶܦ ܠܶܗ.

ܣ:   ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܶܐܠܦܳܐ ܢܩܺܝܒܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܗܢܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܳܐܦܶܢ ܥܳܗܢܳܝܬܳܐ ܬܗܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܠܠܶܒܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܥܳܐܠ̈ܳܢ ܠܶܗ܆ ܠܳܐ ܡܰܗܢܶܐ ܡܫܰܒܠܳܢܳܐ܆ ܘܳܐܦܶܢ ܡܶܢ ܕܰܪܓܳܐ ܪܳܡܳܐ ܢܗܶܐ.

ܣܐ:   ܩܽܘܠܺܝܣܬܳܐ ܕܠܰܐܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܨܠܶܐ ܪܺܝܫܳܗ̇܆ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܒܳܗ̇. ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܠܰܐܪ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ ܨܠܶܐ ܪܶܥܝܳܢܳܗ̇ ܚܝܳܪܳܗ̇܆ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܩܰܘܝܳܐ ܒܳܗ̇.

ܣܒ: ܠܡܶܬܥܰܢܳܝܽܘ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܕܰܟܝ݂ܰܝ݂̈ ܠܶܒܳܐ܇ ܪܰܒܰܬ ܡܰܘܬܪܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܗܽܘܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܟܽܘܬܡܳܐ ܕܟܺܝܘ܆ ܘܟܽܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܢܳܚܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠܘ.

ܣܓ: ܛܽܘܒܬܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܫܳܘܶܐ ܡܰܢ ܕܶܐܫܟܰܚ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܫܶܡܫܶܗ ܥܰܠ ܕܶܠܩܳܐ ܕܰܫܪܳܓܶܗ܆ ܘܒܰܢܗܽܘܪ ܡܳܪܶܗ. ܘܡܺܝܬ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܰܚܝܳܐ ܒܰܐܠܳܗܶܗ.

ܣܕ:   ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܬܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬ̥ܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܝܳܢܩܺܝܢ. ܘܰܒܡܰܠܦܳܢܰܝ̈ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܟܬ̥ܳܒ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܫܥܳܐ ܘܰܫܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̥.

ܣܗ:  ܐܶ‎ܠܽܘܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܡ ܠܺܝ܆ ܘܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܦܬܺܝ̈ܟܶܐ ܘܰܐܡ̈ܢܶܐ ܙܢܳܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܘܳܬ ܗܽܘܓܳܝܳܐ ܕܛܽܘܡܣܰܝ̈ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ܆ ܒܰܫܒܰܥ ܓܶܝܪ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܢܫܰܢܝ܆ ܥܝܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܣܒܺܝܟܺܝܢ܆ ܣܳܒܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܺܝ.

ܣܘ:  ܕܰܠܡܳܐ ܬܺܐܡܰܪ: ܐܺܝܬ̥ ܟܰܝ ܐܳܬܳܐ ܕܦܳܪܫܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܘܩܽܘܫܬܺܝܢܳܝܳܐ ܠܶܐܣܟܺܡܬܳܢܳܐ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ؟ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ: ܒܪܰܡ ܒܰܒܟܺܝܪܽܘܬ ܚܰܘܪܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܣܰܓܺܝ ܥܰܡܽܘ̈ܛܳܢ. ܘܥܰܡ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܠܰܩ̈ܫܳܢ܆ ܡܶܬܓܰܠ̈ܝܳܢ.

ܣܙ:   ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܛܳܥܶܡ܆ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳܟܶܠ܆ ܒܰܣܘܳܕ ܡܰܢ ܕܶܐܟܰܠ ܠܳܐ ܣܳܒܰܥ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܺܝ܆ ܒܬܽܘܢܳܝ ܡܰܢ ܕܶܐܫܬܺܝ ܠܳܐ ܪܳܘܶܐ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܣܺܝ܇ ܢܶܣܝܳܢܶܗ ܕܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܡܰܗܢܶܐ ܠܶܗ.

ܣܚ: ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܶܐܬܢܰܦܰܩܘ ܣܳܦܩܳܐܺܝܬ̥ ܒܰܟܬܳܒܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܦܽܘܫܳܩܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܠܡܺܐܠܰܦ ܐܽܘܪܰܚ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܕܽܘܥ̈ܬܳܢܶܐ܆ ܕܒܰܐܡܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܕܰܪܫܺܝܢ ܠܳܐ ܡܰܫܦܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܰܝܼܺܝܼܢ܆ ܕܰܝܕܰܥܬܗܽܘܢ ܡܰܢ܆ ܐܳܦܶܢ ܡܠܺܝܛܺܝܢ ܫܶܡܥܳܢܳܝܬܳܐ. ܕܝܰܕܽܘܥ̈ܬܳܢܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܐܳܦܶܢ ܩܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܺܢ܆ ܚܙܳܬܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ.

ܣܛ:  ܒܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܳܪܝ ܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ܆ ܕܰܟܡܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܬܗܰܦܟܽܘܢ ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܽܘܡܳܢܽܘ ܘܰܥܪܺܝܡܽܘ܆ ܥܕܰܟܺܝܠ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܰܦܢܺܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܡܶܚܙܰܩ ܒܽܐܘܪܚܳܗ̇ ܣܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܠܰܡܨܳܒ ܨܳܒܶܝܬܽܘܢ. ܓܳܕܫܳܐ ܠܟܽܘܢ ܓܶܝܪ܆ ܟܰܕ ܣܳܒܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܩܳܪܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܡܰܪܚܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇.

ܥ:   ܕܡܶܢ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ܆ ܘܰܡܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܠܰܪܟܽܘܒܳܗ̇ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܢܶܕܰܥ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܶܗ܆ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܗ̱ܝ ܫܚܺܝܡܬܳܐ. ܒܕܳܐܦ ܘܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܫܟܺܝ̈ܚܳܢ. ܠܠܳܐ ܚܒܳܠܳܗ̇ ܕܶܝܢ. ܒܰܚܒܳܠܳܗ̇ ܕܰܪܟܽܘܒܳܗ̇ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܠܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܽܘܬܳܗ̇ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܩܰܛܺܝܢܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܫܰܪܪܳܐ.

ܥܐ:   ܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܕܝܰܕ̥̈ܥܳܬ̥ܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢܗܶܝܢ ܗܽܘ ܕܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠ̈ܓܳܢ܆ ܘܟܽܠ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܘܰܠܡܶܫܪܳܐ ܒܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ.

ܥܒ:  ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ. ܒܰܕܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܝܝ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܐܳܕܫܳܐ܆ ܕܢܶܬܚܰܒܰܠ. ܘܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܗܽܘܠܶܐ܆ ܕܠܰܚܒܳܠܶܗ ܕܳܐܕܫܳܐ ܢܩܰܒܶܠ.

ܥܓ: ܕܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܗܶܝܢ ܢܶܕܰܥ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܠܒܰܢܳܝܳܐ܆ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗܳܝ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܫܚܺܝܡܬܳܐ܆ ܒܕܳܐܦ ܘܰܠܒܽܘܪ̈ܶܐ ܫܟܺܝܚܳܐ. ܠܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܶܝܢ ܩܰܛܺܝܢܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܐ̱ܚܪܳܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܐܳ‎ܠܨܳܝ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܶܢ ܐܳ‎ܠܨܳܝ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܗܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܒܰܥܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܡܶܨܝܳܢܳܝ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܥܰܠ ܐܳ‎ܠܨܳܝ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܣܢܺܝܩ܆ ܐܰܪܰܐ ܐܳ‎ܠܨܳܝ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ.

ܥܕ:   ܘܰܠܝܰܕ̥ܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬ̥܆ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬ̥ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܰܡܩܰܛܢܳܢܽܘܬ̥ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܥܽܘܡܳܨ ܪ̈ܶܓܫܶܐ܆ ܘܦܽܘܣܳܩ ܦܽܘܪ̈ܟܳܠܶܐ܆ ܡܶܬܩܰܢܝܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܢܳܗܰܪ ܡܰܫܟܰܢ ܠܶܒܗܽܘܢ܆ ܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܬܛܰܦܣܳܐ ܒܗܽܘܢ܆ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܘܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ.

ܥܗ:  ܗܰܘܢܳܐ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܶܗ ܡܶܫܬܰܠܗܰܒ܆ ܡܳܐ ܕܰܬܚܽܘܬܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܬܗܛܺܝܣ ܡܶܬܛܰܟܰܣ ܒܰܥܓܰܠ ܢܳܬܶܦ ܕܶܠܩܶܗ. ܘܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܝܰܪ܆ ܢܳܗܰܪ܆ ܐܰܝܟ ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܕܕܳܥܶܟ܆ ܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܳܠܶܩ.

ܥܘ:  ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ܆ ܘܩܽܘܕܡܳܐ ܘܒܶܣܬܳܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܓܫܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܠܳܐ ܕܠܳܐ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳ‎ܠܨܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܰܨܪܺܝܟܽܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܒܰܫܐܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܐܳܡܽܘܪܳܐ.

ܥܙ:   ܡܰܢ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܓܶܗ ܡܶܬܗܰܕܶܐ܆ ܒܚܽܘܒܝܳܐ ܠܺܠܝܳܝܳܐ ܡܕܰܝܰܪ: ܘܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܗܰܠܶܟ܇ ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܳܙܶܠ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܰܫܪܳܓܶܗ ܚܰܦܺܝ ܫܶܡܫܶܗ܆ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܗܰܠܶܟ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܩܶܠ.

ܥܚ:  ܡܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܘܰܪܗܺܝܒ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܰܟܪܶܐ ܐܺܝܡܳܡܶܗ܆ ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܢ ܫܳܥܰܘ̈ܗܝ؟ ܘܚܰܕܚܕܳܢ̈ܶܐ܆ ܚܕܳܐ ܠܰܟܡܳܐ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܠܶܗ! ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܒܫܰܦܪܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܐܽܘܪܚܗܽܘܢ܆ ܘܰܐܝܟ ܒܰܪܩܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܘܶܐ܆ ܒܚܶܫܽܘܟܽܘܬܝ ܗܳܕܶܐ ܚܙܺܝܬܶܗ.

ܥܛ:  ܫܶܡܫܝ܆ ܥܰܕܡܶܫ ܒܡܰܠܘܳܫ ܓܰܕܝܰܐ ܗ̱ܘ ܒܦܶܚܡܝ. ܘܶܐܢ ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܓܰܕܝܳܐ ܠܬܰܝܡܢܳܐ܆ ܘܠܽܐܘܪܺܝܙܳܘܢܝ ܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܡܰܛܺܝ ܒܡܰܣܩܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܕܒܶܨܪܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ܆ ܠܺܝ ܢܶܕܢܰܚ ܡܶܣܬܰܘܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬܓܰܪܓܰܚ. ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܠܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܢ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܣܓܽܘܕ.

ܦ:   ܬܰܢܺܝ ܠܺܝ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܟܰܕ ܫܰܪܘܳܝ ܐ̱ܢܳܐ ܒܗܰܓܳܓܽܘܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ ܗܘܺܝܬ. ܘܶܐܬܪܫܶܠܘ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ ܘܰܫܢܺܝ ܗܰܘܢܝ. ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐܽܘܫܢܳܐ ܥܳܗܪܳܐ܆ ܕܪܳܗܶܛ ܒܰܡܠܶܐ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܪܟܺܝܒ܆ ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܦܓܰܪ ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܦܓܰܪ܆ ܒܳܐܐܰܪ ܛܳܐܶܣ܆ ܐܶܬܕܰܡܺܝܬ. ܘܡܳܐ ܕܰܫܠܺܝ ܙܰܘܥܳܐ܆ ܡܰܕܰܥܝ ܬܳܒ ܥܠܰܝ. ܘܫܰܪܺܝ ܡܠܰܓܠܶܓ ܠܶܫܳܢܝ ܘܳܐܡܰܪ: ܗܘܳܐ ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܫܡܰܥܰܝܢܝ ܫܡܰܥܰܝܢܝ܇ ܘܰܫܠܺܝ. ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܦܰܫܶܩ ܘܚܰܘܳܐ.

ܦܐ:   ܘܗܽܘ ܬܰܢܺܝ ܟܰܕ ܝܰܬܺܝܪ ܐܶܬܚܰܝܠܶܬ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܚܶܒܰܬ ܒܺܝ ܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܝ. ܘܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ܆ ܠܳܐ ܫܳܒܩܳܐ ܗܘܳܬ ܠܺܝ ܕܶܐܫܰܡܠܶܐ ܬܶܫܡܶܫܬܝ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ ܢܳܦܶܠ ܗܘܺܝܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈܆ ܘܝܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܝ܆ ܘܣܳܓ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܬܶܢ̈ܚܳܬܝ. ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܠܶܒܝ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܒܶܟܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ؟ ܘܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܡܰܗܢܶܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܪܚܽܘܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܪܳܚܽܘܡܳܐ ܒܰܩܠܽܘܒܝܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ؟

ܦܒ:  ܘܗܽܘ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܡܳܐ ܕܰܠܩܰܘܡܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝܬ܆ ܢܦܰܩ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܗܰܘ ܕܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢ ܥܳܠܰܡ܆ ܘܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ܇ ܕܢܶܬܦܣܶܣ ܠܺܝ ܠܡܶܥܰܠ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܢܫܰܪܶܐ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܫܳܢܝܳܐ ܠܰܩܠܽܘܒܝܳܐ ܬܒܰܪ ܘܰܠܩܶܢܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܦܪܰܚ܆ ܘܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗ ܐܰ‎ܠܳܗܺܝ̈ܢ ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ ܩܳܡ. ܘܰܒܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܠܶܗ ܥܰܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ.

ܦܓ:  ܚܙܺܝ ܕܰܠܡܳܐ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܟ܆ ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ. ܘܬܶܣܒܰܪ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘܟ̈ܳܠܶܐ ܬܶܕܰܥ. ܠܳܐ ܐܳܚܝ܆ ܠܳܐ ܐܳܚܝ. ܐܶܢ ܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܓܢܺܝܙ̈ܶܐ ܪܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܩܳܡ܆ ܣܢܺܝ ܠܥܳܠ̈ܡܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܒܪܺܝܢ ܡܺܝܬܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܠܚܰܝ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܒܥܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܒܰܒܥܳܬܶܗ ܐܶܢܘܬ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܬܶܠܐܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܬܺܚܶܐ.

ܦܕ:   ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܠܗܳܝ ܥܳܠܡܳܐ ܒܳܥܶܝܢ. ܘܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܡܳܪܗܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܟܶܐܡܰܬ܆ ܠܶܗ܆ ܠܳܐ ܠܕܺܝܠܶܗ ܘܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ܆ ܠܳܐ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܘܠܳܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܨܛܰܚܶܝܢ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܨܛܰܗܶܝܢ.

ܦܗ:  ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ܆ ܠܰܐܬܪܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܳܥܝܳܐ܆ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܦܳܢܝܳܐ܆ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܩܰܪܺܝܒܳܐ. ܐ̱ܪܳܙ ܥܰܠ ܓܺܫܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܥܳܒܪܺܝܢ. ܒܰܕܢܽܘܪܳܐ܆ ܥܰܠ ܣܽܘܪܛܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܠܥܶܠ ܓܳܕܝܳܐ ܕܠܳܐ ܥܽܘܡܳܩܳܐ.

ܦܘ:   ܗܰܘܢܳܐ ܠܳܐ ܡܟܰܬܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ܆ ܚܰܘܳܢܝ ܐܽܘܪܚܳܟ ܕܺܐܙܰܠ ܒܳܗ̇܆ ܘܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܟ ܐܰܚܳܢܝ܆ ܡܙܰܡܰܪ. ܘܡܳܐ ܕܰܠܘܰܥܕܳܐ ܡܶܬܡܰܢܰܥ܆ ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܒܳܒܬܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܘܰܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܟܶܢ̈ܦܰܝܟ ܣܰܬܰܪܰܝܢܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܰܝܠܰܝ̈ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܙܽܘܢܝ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ. ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ ܕܣܳܡܘ ܥܠܰܝ܆ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܫܳܐܶܠ.  

ܦܙ:   ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬ ܥܰܝܢܳܐ: ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܠܝܰܡܳܐ ܪܰܒ ܡܶܢ ܐܶܓܡܳܐ ܚܳܙܝܳܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܕܰܓܳܠܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܠܫܶܡܫܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܟܪܳܐ܆ ܘܰܠܟܰܘܟܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܪܺܝܟܽܘܢܳܐ ܚܳܙܝܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܩܶܨܰܬ ܗܳܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܪܰܚܺܝܩܳܐ܆ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܠܩܰܪܺܝܒܳܐ ܕܳܝܩܳܐ.

ܦܚ:  ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܬܽܘܒ܆ ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ̣ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܆ ܘܳܐ‎ܠܨܳܝ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܕܰܓܳܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܗܰܘܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܢܺܝܪ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ. ܠܰܡܪܰܝܡܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܳܙܶܐ.

ܦܛ:  ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܦܪܰܚܕܽܘܕܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܚܳܙܶܐ܆ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܳܦܶܢ ܚܳܙܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܳܙܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܬܶܐܘܳܪ̈ܺܝܰܣ ܡܶܫܡܰܥ ܫܳܡܰܥ ܒܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ. ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܚܳܙܶܐ: ܒܪܰܡ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܠܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܣܬܰܝܟܺܝܢ.

ܨ:    ܥܰܝܶܕ ܢܰܦܫܳܟ ܕܰܬܗܰܝܡܶܢ܆ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܡܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܬܶܫܡܰܥ. ܘܳܐܦܶܢ ܠܳܐ ܬܶܕܰܥ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܶܗ܆ ܠܳܐ ܬܶܒܥܶܐ ܥ̱ܶܬܶܗ ܣܽܘܠܽܘܓܺܝܣܛܺܝܩܳܐܺܝܬ̥. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܥܳܗܢܳܐ ܬܗܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܰܘܒܳܢܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܦܰܪܰܩܠܺܛܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܬܶܐ ܠܘܳܬܳܟ܆ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ܢܕܰܒܪܳܟ܆ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܢܰܥܗܕܳܟ ܘܢܰܠܦܳܟ.

ܨܐ:    ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ܆ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܒܰܫܪܳܝܳܗ̇ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܳܝ܆ ܒܳܬܰܪ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܢܶܚ̈ܫܟܳܢ. ܘܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ܆ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܠܦܰܓܪܳܐ ܡܙܺܝܥܺܝܢ ܢܶܬܬܙܺܝܥܽܘܢ܆ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܢܰܪ̈ܩܕܳܢ. ܘܗܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܚܣܺܝܬܳܐ ܕܩܳܡܰܬ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܗ̇܆ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܺܝܫܶܗ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܠܘܳܬ ܐܰܘܳܢܳܐ ܕܰܡܠܺܝܟ ܠܳܗ̇ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܡܶܬܗܰܕܝܳܐ.

ܨܒ:  ܡܶܢ ܦܰܓ̥ܪ̈ܰܝ ܣܽܘܣܝܳܐ ܘܬܰܘܪܳܐ ܘܩܽܘܦܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܫܽܘܚܠܳܦܰܝ̈ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܗܽܘܢ ܡܶܬ̥ܝܰܕ̥ܥܺܝܢ. ܘܝܰܕ̥ܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܰܝ ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܠܰܐܘܳܢܳܐ ܕܠܳܚܶܡ ܠܶܗ ܝܳܕ̥ܥܺܝܢ. ܘܦܳܪܫܺܝܢ ܒܶܝܬ ܐܰܝܕܳܐ ܕܒܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ ܓܰܘܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܬܰܘܳܢܳܗ̇܆ ܠܰܐܝܕܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܥܰܪܦܶܠܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘܳܢܳܗ̇. ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܘܰܠܡܶܨܥܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܠܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬ̥ܳܐ ܡܳܟ̈ܳܬ̥ܳܐ܆ ܕܠܰܓܡܳܪ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܠܺܝ̈ܙܳܢ܆ ܘܒܰܐܬ̥ܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܥܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܕܰܘ̈ܝܳܢ.

ܨܓ:  ܟܰܕ ܒܳܬ̥ܰܪ ܥܰܡܠܳܐ ܣܽܘܢܢܺܝܦܰܛܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢܳܝܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܳܡܝܰܬ̥ ܠܰܟܝܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܐܰܚܽܘܢ܆ ܕܰܥ ܕܰܐܘܦܺܝ ܠܺܠܝܳܟ܆ ܘܰܥܒܰܪ ܐܶ‎ܠܝܳܟ. ܘܶܐܬܳܐ ܫܰܦܪܳܟ܆ ܘܰܩܪܶܒ ܨܰܦܪܳܟ. ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܫܰܕܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܳܟ܇ ܘܰܒܓܶܠܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܢܒܰܝܳܐܟ.

ܨܕ:    ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܘܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܥܬܺܝܕ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܡܰܣܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ: ܘܗܳܐ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܒܥܽܘܪ̈ܙܳܠܰܝܗܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ܆ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܩܳܡܘ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ܆ ܕܰܒܡܰܣܰܐܬܗܽܘܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܣܳܥܶܝܢ ܠܡܶܬܩܰܠ܆ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܠܺܝ ܫܽܘܒܗܳܪܗܽܘܢ. ܟܺܐܢܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ ܡܰܣܰܐܬܗܽܘܢ܇ ܐܶܠܳܐ ܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܫܰܪ̈ܒܰܝ ܥܰܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܳܐ ܛܳܥܢܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܥܳܪܝܳܐ. ܘܒܰܚܙܳܬܳܐ. ܟܒܰܪ ܓܶܠܝܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܡܢܳܬܳܐܺܝܬ̥ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ.

ܨܗ:   ܡܳܐ ܕܰܬܢܺܝܚ ܗܰܘܢܳܟ ܡܶܢ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒ̈ܥܳܬܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬܳܐ܆ ܒܥܽܘܪ̈ܙܳܠܶܐ ܣܽܘܠܽܘܓܺܝܛܺܝܩܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܫܶܠܝܳܐ ܘܫܶܬܩܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܬܰܩ̈ܢܶܐ ܬܶܩܢܶܐ܆ ܐܰܓܰܪ ܪܽܘܚܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܡܰܐܢ ܠܳܟ ܒܽܐܘܪܚܳܟ. ܟܒܰܪ ܢܶܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܟ܆ ܘܢܶܢܗܰܪ ܪܰܡܫܳܟ. ܘܰܢܚܰܘܶܝܟ ܫܽܘܦܪܳܟ܆ ܘܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘ ܕܙܰܒܢܳܐ ܘܰܐܬܪܳܐ ܢܚܰܪܪܳܟ.

ܨܘ:   ܟܰܕ ܕܳܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܕܰܪܚܽܘܡܳܐ ܠܪܳܚܽܘܡܳܐ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܚܳܙܶܐ ܠܟܰܠܬ̥ܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܳܐ ܟܰܕ̥ ܡܶܬ̥ܓܰܐܝܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܬܰܚܦܺܝ ܡܶܬ̥ܓܰܠܝܳܐ܆ ܘܒܰܫܒܺܝܥܳܝ ܥܰܡܽܘ̈ܕ̥ܶܐ ܒܰܝܬܳܗ̇ ܠܶܗ ܡܰܥܠܳܐ. ܪܚܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܚܰܘܝܳܐ܆ ܘܥܰܡܶܗ ܠܚܰܝܘܰܬ̥ ܟܶܢܦܳܐ ܘܫܶܢܳܐ ܡܫܰܝܢܳܐ. ܒܰܕ ܡܶܢܶܗ ܪܺܝܚ ܒܳܪܽܘܝܗܶܝܢ ܣܳܝ̈ܩܳܢ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܪ̈ܳܓ̥ܽܘܫܶܐ ܒܶܗ ܡܰܪܓ̥ܫܺܝܢ: ܘܫܺܐܕ̥̈ܶܐ ܡܶܫܬ̥ܰܥܒܕ̥ܺܝܢ܆ ܘܡܰܠܰܐܟ̥̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ.

ܨܙ:    ܡܳܐ ܕܰܠܘܰܥܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܢܰܥ ܛܽܘܒܬ̥ܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܐܰܘ ܒܺܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܫܳܬܶܐ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܨܳܗܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܶܗ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܢܳܒܥܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.

ܨܚ:   ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܦܳܣܽܘ̈ܩܶܐ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܒܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܡܢܰܦܰܩ܆ ܘܠܰܚܙܳܬ̥ܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܬ̥ܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܐܰܕܪܶܟ ܡܶܬ̥ܠܰܗܰܩ܆ ܒܰܠܚܽܘܕ̥ ܡܰܘܬ̥ܪܺܝܢ. ܘܡܰܢ ܕܰܓ̥ܠܺܝܙ ܡܶܢ ܝܽܘܐܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܢܥܰܦܶܦ ܗܶܪܓܶܗ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܒܪܰܡ ܥܺܝܪܳܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܒܥܺܝܪܳܝܳܐ܆ ܟܒܰܪ ܢܰܚܶܡ ܠܶܒܶܗ.

ܨܛ:   ܥܶܠ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܡܦܰܟ̈ܗܳܢܝܳܬ̥ܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ̥ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ܆ ܘܕܶܐܡܢܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܚܰܝܠܝ ܥܳܢܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܥܶܕܳܢܝ ܥܳܪܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܰܠܐܝܰܢܝ ܡܰܡܠܠܳܐ܆ ܘܰܠܗܰܘ ܡܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܦܰܩܳܚ ܠܺܝ ܠܶܒܝ ܐܶܨܛܠܺܝ. ܒܰܕܓ̥ܽܘܢ ܡܰܢ ܣܳܦܶܩ   ܠܰܡܩܳܡ ܒܰܐܓ̥ܽܘܢ ܪܶܚܡܬ̥ܳܐ܆ ܢܩܽܘܡ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܠܦܽܘܬ̥ ܚܰܝܠܶܗ ܢܶܥܒܶܕ ܐܽܘܟ̥ܠܶܗ܆ ܘܰܐܝܟ̥ ܐܳܡܶܠܶܗ ܢܦܫܽܘܛ ܪܶܓ̥ܠܶܗ.

ܩ:   ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܙܳܪܽܘܥܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܐܰܝܟ ܦܶܪܕܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܰܪܕܠܳܐ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܐܶܢ ܠܰܘ ܥܰܠ ܝܰܕ̥ ܐܽܘܪܚܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܶܝܬ̥ ܟܽܘܒ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܢܶܙܕܪܰܥ. ܟܰܕ ܪܳܒܶܐ܆ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ̥ ܪܰܒܳܐ. ܐܰܝܟ̥ ܕܢܺܐܬ̥ܝ̈ܳܢ ܦܳܪ̈ܚܳܬ̥ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙ ܦܳܠܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܢܰܩ̈ܢܳܢ ܒܣܰܘܟܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ. ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܳܣܶܒ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܺܝܗܺܝܒ ܠܶܗ.

ܫܠܶܡ

ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡ

ܘܨܰܠܰܘ ܒܒܳܥܽܘ ܥܠܰܝ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܡܨܺܝܬ ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܗܽܘܠܰܢܕܰܐ܆ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܽܘܣ ܙܰܟܰܝ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟ ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܕܢܚܳܐ ܠܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܕܺܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܡܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܛܽܘܪ̈ܥܰܒܕܺܝܢ ܠܰܐܬܪ̈ܳܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܕܽܐܘܪܺܝܦܺܝ ܐܶܬܓܰܠܘܺܝܘ ܘܶܐܬܬܰܘܬܰܒܘ.

ܐ. ܝܐ. ܐܨܦܓ. ܏ܡ

♱ ܝܽܘܠܺܝܽܘܣ ܝܶܫܽܘܥ ܔܺܝܔܰܟ ܡܺܝܛܪܳܦܽܘܠܺܝܛܳܐ ܕܽܐܘܪܺܝܦܺܝ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܬܪ̈ܰܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܏ܡ.

ܒܒܳܥܽܘ ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܕܘܶܐ ܒܟܽܠ ܐܰ‎ܠܺܝܠܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܺܝ ܐܰܝܕܺܝܢ ܥܺܝܢܘܰܪܕܢܳܝܳܐ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܗܳܫܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܝܰܠܕܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ ܒܪܽܘܣܟܶܠ ܡܚܰܣܢܰܬ ܒܰܐܠܳܗܳܐ.

 

 

ܬܰܫܥܺܝܬ̥ܳܐ

ܥܰܠ ܛܰܠܝܽܘܬ̥ܶܗ ܕܗܰܘܢܳܐ ܡܶܢ ܣܝܳܡ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ

ܟܰܕ ܛܰܠܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ̥ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܕܡܶܬ̥ܦܰܠܦܰܠ ܒܰܫܥܺܝܢܳܐ ܘܥܽܘܪܳܐ ܒܰܦ̈ܠܳܛܰܘܳܬ̥ܳܐ[2] ܥܰܡ ܟ̈ܢܰܘܳܬ̥ܳܐ܆ ܡܶܫܬܥܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ̥܆ ܘܰܣܘܳܕܝ ܗܶܒܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ̥. ܡܶܚܕ̥ܳܐ ܣܺܝܥܬܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܚܙܺܝܬ̥. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܠܳܐ ܫܪ̈ܺܝܚܶܐ. ܫܶܡ̈ܫܳܢܰܝ ܫܺܝܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܘܣܰܗܪ̈ܳܢܰܝ ܗܺܝܼܽܝܼܘܬ̥ܳܐ. ܡܰܠܰܐܟ̥̈ܶܐ ܒܨܰܠܡܳܐ. ܘܡܳܠܽܘ̈ܟܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܛܰܠܝܽܘ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘ ܣܥܺܝܪܳܐ. ܘܦܰܐܝܽܘ ܕܡܶܢ ܨܳܐܽܘ ܨܥܺܝܪܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܫܰܘܝܰܝ̈ ܫܽܘܘܳܚܳܐܺܝܬ̥ ܒܣܽܘܘܳܚܳܐ ܦܶܓܥܶܬ̥. ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܥܶܬ̥. ܘܟܰܕ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ ܩܶܪܒܶܬ̥ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܩܰܪܒܶܬ. ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܟܰܝ ܐܳܘ ܡܳܪ̈ܰܝ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ؟ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ: ܕܠܶܐܣܟܽܘܠܺܝ ܨܳܝܒܺܝܢܰܢ܆ ܘܰܠܡܺܐܠܰܦ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܨܳܒܶܝܢܰܢ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܕܠܳܐ ܚܙܺܝܬ̥ ܗ̱ܘܺܝܬ̥ ܡܰܛܠܰܠܗܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܢܶܬ̥ ܡܰܡܠܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܪܶܬ̥ ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܣܟܽܘܠܺܐ؟ ܒܒܳܥܽܘ ܣܰܟܶܠܘ ܠܺܝ. ܘܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܥܽܘܪܦܳܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܕܰܢܚܰܦܶܐ ܫܰܪܒܰܢ ܐܰ‎ܠܶܦ ܠܰܢ ܪܰܒܰܢ. ܘܠܳܐ ܢܦܰܪܣܶܐ ܫܰܗܪܰܢ܆ ܗܽܘ ܣܰܗܪܰܢ ܙܰܗ̣ܪܰܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܬܺܐܠܰܦ ܪܳܐܶܓ ܐܰܢܬ܆ ܘܠܳܐ ܬܗܶܐ ܣܡܶܐ ܒܚܶܢܓܳܐ ܚܳܐܶܓ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܠܡܰܠܦܳܢܰܢ ܫܰܐܶܠ܆ ܘܡܰܫܡܰܥܬܳܟ ܠܶܗ ܐܰܫܶܐܠ܆ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܣܳܦܶܩ ܗ̱ܽܘ ܕܢܰܪܬܶܝܟ܆ ܘܡܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܢܰܝܬܶܝܟ. ܗܳܕܶܐ ܦܰܢܺܝܘ܆ ܘܒܰܪܗܺܝܒܽܘ ܫܰܢܺܝܘ. ܘܒܳܬܰܪ ܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܫܽܘܢܳܝܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܕܽܘܗܳܢܳܐ܆ ܢܽܘܪ ܪܶܚܡܰܬ̥ܗܽܘܢ ܒܺܝ ܣܶܦܰܬ̥܆ ܘܪܽܘܚ ܫܶܢܓܰܬܗܽܘܢ ܒܺܝ ܪܶܦܰܬ̥. ܘܶܐܢܳܐ ܒܺܝ ܐܶܬܬܰܓܪܶܬ̥܆ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܰܓܪܶܬ̥܆ ܘܰܐܟܘܳܬ̥ܗܽܘܢ ܐܶܬܬܰܓܪܶܬ̥. ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܫܶܒܩܶܬ̥ ܘܠܰܦܩܰܥܬܳܐ ܒܰܒܥܳܬ̥ܗܽܘܢ ܢܶܦܩܶܬ̥. ܘܟܰܕ ܬܰܡܳܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܩܰܘܺܝܬ܆ ܠܗܽܘܢ ܡܰܢ ܠܳܐ ܩܰܕܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܣܳܒܳܐ ܚܰܕ ܚܙܺܝܬ ܕܩܳܐܶܡ ܬܰܡܳܢ ܘܰܡܥܰܛܰܦ ܚܶܠܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܛܠܠܳܐ. ܢܰܗܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܘܰܐܚܺܝܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ. ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ܆ ܘܙܺܝܘܶܗ ܡܰܒܪܶܩ ܐܰܝܟ ܙܰܠܓܳܐ. ܘܰܕܫܽܘܒܚܶܗ ܐܰܬܘܪܰܢܝ܇ ܘܫܽܘܦܪܶܗ ܐܰܬܗܪܰܢܝ. ܟܰܕ ܩܰܢܺܝܛ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܠܨܰܘܒܶܗ ܙܳܚܶܬ܆ ܘܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ ܙܳܥܶܬ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܠܶܗ ܣܶܓܕܶܬ܆ ܘܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܐܶܢܳܐ ܠܺܝ ܢܶܓܕܶܬ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܪܰܚܡܳܢܳܐ ܣܳܢܶܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ܆ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘ ܩܰܒܠܰܢܝ܆ ܘܒܰܚܘܺܝܚܽܘ ܫܰܒܠܰܢܝ ܒܰܬܒܺܝܪܽܘܬ ܠܶܒܝ ܥܰܨܒܰܢܝ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܐܶܡܽܘܛ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘ ܢܰܨܒܰܢܝ. ܘܟܰܕ ܟܳܐܶܒ ܠܶܗ ܥܰܠ ܒܽܘܪܽܘܬܝ܆ ܫܰܪܺܝ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܝܳܝ ܒܶܪܝ ܝܳܝ ܒܪܺܝܪܝ܇ ܠܰܘ ܟܽܠ ܪܶܓܠܳܐ ܕܳܪܟܳܐ ܗܳܪܟܳܐ܆ ܒܕܰܐܝܕܳܐ ܕܠܳܐ ܡܢܰܦܩܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܪܕܽܘ ܠܳܐ ܡܥܰܦܩܳܐ܆ ܟܰܕ ܟܳܪܟܳܐ ܗܳܪܟܳܐ܆ ܒܳܪܟܳܐ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܐܰܪܰܐ ܐܰܝܢܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܙܟܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܥܨܳܟ ܘܰܐܝܬܝܳܟ ܠܟܳܐ؟ ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܶܬܚܰܒܒܶܬ܆ ܐܶܬܠܰܒܒܶܬ. ܘܟܰܕ ܐܶܢܳܐ ܒܺܝ ܐܶܬܚܰܝܠܶܬ܇ ܘܰܐܝܟ ܡܳܐܢܳܐ ܐܶܬܚܰܠܠܶܬ ܘܶܐܨܛܰܠܠܶܬ܆ ܒܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܠܳܐ ܐܰܢܽܘܣܺܝܰܐ ܡܰܠܠܶܬ܆ ܘܶܐܡܪܶܬ: ܕܰܪ̈ܡܺܝܣܶܐ ܠܡܺܝܕܰܝ̈ܟ ܘܰܥܡܺܝ̈ܕܰܝܟ܆ ܘܰܚܣܺܝ̈ܡܶܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܘܰܨܡܺܝ̈ܕܰܝܟ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܚܙܳܬܳܟ ܐܰܣܘܝܽܘܢܝ܆ ܘܕܶܐܫܡܰܥ ܛܶܒܳܟ ܐܰܫܘܝܽܘܢܝ. ܒܬܽܘܢܳܝ ܫܰܪܒܳܟ ܚܰܕܝܽܘܢܝ܇ ܘܰܠܨܰܘܒܳܟ ܗܰܕܝܽܘܢܝ. ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܫܘܺܝܬ ܕܶܐܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܒܰܥܢܳܢܳܟ܆ ܘܰܚܙܰܝ̈ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܠܰܐܘܳܢܳܟ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܒܒܳܥܘ ܠܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܬܽܘܒ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܟ܆ ܘܰܐܟܰܪ ܒܺܝ ܐܰܝܟ ܒܰܐܪܥܳܟ ܙܰܪܥܳܟ܆ ܘܳܐܦܶܢ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܠܰܒܪܳܐ «ܐܶܠܳܐ» ܐܰܝܟ ܐܰܓܺܝܪܳܐ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ܆ ܘܒܽܐܘܪܰܚ ܐܰܬܪܳܟ ܫܰܒܶܠܰܝܢܝ܆ ܘܒܰܫܒܺܝܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܟ ܝܰܒܶܠܰܝܢܝ. ܙܰܟܳܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܛܰܠ̈ܝܰܝܟ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܚܰܣܝܰܝ̈ܟ܆ ܘܕܰܟܳܢܝ ܐܰܝܟ ܕܠܰܓܒܰܝ̈ܟ ܒܰܫܦܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܣܺܝܣܰܝܟ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܝܰܕܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܐܰܫܘܳܢܝ ܠܰܪ̈ܕܺܝܕܰܝܟ ܡܶܢ ܚܰܪ̈ܽܘܒܶܐ ܟܡܳܐ ܐܶܡܠܶܐ ܟܰܪܣܝ܆ ܘܡܶܢ ܚܰܒܽܘܒ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܐܶܫܰܘܶܐ ܐܰܝܟ ܒܳܐܡܶܠܳܐ ܥܰܪܣܝ ܚܛܺܝܬ ܓܶܝܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܝܳܢܳܐ܆ ܘܰܫܛܺܝܬ܆ ܒܪܰܡ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܽܘܝܳܢܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܒܽܘܓܳܢ̈ܶܐ ܟܰܕ ܩܶܪܒܶܬ ܕܶܐܥܽܘܦ܆ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܬܰܘܓܳܢ̈ܶܐ ܟܰܕ ܝܶܬܒܶܬ ܐܶܥܽܘܦ. ܗܽܘ ܛܳܒܳܐ ܐܰܒܳܐ ܣܳܒܳܐ ܥܠܰܝ ܚܳܣ܆ ܘܡܶܢ ܛܰܠܶܗ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܪܰܣ܆ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܶܬܠܰܒܒ ܕܠܳܐ ܬܶܬܥܰܩܰܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܠܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܪܓܺܝܓܳܐ܆ ܘܒܰܪܬ ܩܳܠܳܟ ܚܰܠܝܳܐ ܘܰܚܢܺܝܓܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܦܰܢܝܰܬ ܫܶܐܠܬܳܟ ܘܶܐܬܦܰܫܩܰܬ ܦܶܠܶܐܬܳܟ. ܫܰܐܶܠ ܡܶܢܝ܆ ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ ܡܰܠܟܽܘ܇ ܘܶܐܚܰܝܠܳܟ ܐܰܪܦܳܐ ܠܗܰܠ ܡܰܬܠܳܐ܆ ܕܰܐܫܦܰܥ ܥܠܰܝܟ ܡܰܬܠܳܐ. ܐܺܝܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܥ܇ ܘܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ̥ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ: ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܣܰܩ ܥܰܡܝ ܠܡܶܣܓܰܕ܆ ܘܟܽܠܳܟ ܥܰܡܳܟ ܠܡܶܓܰܕ܆ ܠܰܡܕܺܝܢܰܬ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܗܽܘܪ ܫܠ̣ܶܡܘ܆ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܟܰܪ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܠܡܺܐܠܰܦ ܐܰ‎ܠܶܦ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܝ ܠܳܐ ܬܶܫܟܰܚ܆ ܘܳܐܦܶܢ ܚܠܳܦ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܦܪܳܐ ܬܶܠܟܰܚ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܠܟܽܠ ܕܗܳܡܶܣ ܟܺܐܢܳܐ. ܒܰܦܫܺܝܛܽܘ ܫܶܠܡܶܬ܆ ܘܒܰܚܦܺܝܛܽܘ ܫܰܠܡܶܬ. ܘܶܐܡܪܶܬ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܐܳܦ ܨܶܐܕܰܝܟ܆ ܐܰܝܟ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܦܰܚܳܪܳܐ ܛܺܝܢܳܐ. ܘܨܶܝܕ ܝܳܠܶܕܬܳܐ ܒܛܺܝܢܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܬܰܪܣܶܝܢܝ܆ ܘܪܰܒܽܘܬܳܟ ܠܳܐ ܬܦܰܪܣܶܝܢܝ. ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܬܙܽܘܢܰܢܝ܆ ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܠܳܐ ܬܕܽܘܢܰܢܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܢܶܦܩܶܬ܆ ܘܠܰܐܒܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܶܒܩܶܬ. ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܫܶܒܩܶܬ ܘܰܠܠܶܒܝ ܚܰܙܩܶܬ܆ ܘܒܰܠܘܺܝܬܶܗ ܚܶܙܩܶܬ. ܘܟܰܕ ܓܰܪܡܳܐ ܡܶܢ ܥܰܪܒܶܗ ܥܰܪܩܶܬ܆ ܡܶܢ ܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ ܕܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܥܶܪܩܶܬ. ܠܬܰܪܥܺܝܬܝ ܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢ ܗܽܘܠܶܐ ܦܰܪܩܶܬ܆ ܘܡܶܢ ܚܽܘܠܛܳܢ ܗܽܘ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܦܶܪܩܶܬ.

ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܟܰܬܒܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܫܰܠܡܶܗ܆ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܠܡܰܪܰܐܓܰܗ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܡܰܟܬܒܳܢ̈ܘܳܬܶܗ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬܳܐ.

ܨܰܠܰܘ ܒܳܥܽܘ ܥܰܠ ܕܳܘܝܳܐ ܘܰܐ‎ܠܺܝܠܳܐ܆ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܺܝ ܐܰܝܕܺܝܢ ܕܒܶܝܬ ܫܰܗܺܝܢ ܥܺܝܢܘܰܪܕܢܳܝܳܐ. ܕܫܰܪܺܝܬ̥ ܒܶܗ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ܆ ܘܫܰܠܶܡܬܶܗ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܗܳܒܺܝܠ ܘܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܰܬܪܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܫܩܰܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܒܚܺܝܠ ܐܺܝܠ. 07/08/2020 ܏ܡ. ܘܨܰܠܰܘ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒܰܢ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܢܰܟܦܳܐ ܘܰܟܢܺܝܟܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܠܺܝܛܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܘܰܚܦܺܝܛܳܐ܆ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܐܰܟܪܰܣ܆ ܘܳܐܚܝ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܺ‎ܠܺܝܳܐ ܬܽܘܒ ܕܗܽܘ ܥܡܰܠ ܥܰܡܝ.

 

 

 

[1] ܗܢܘ: ܥܪ̈ܒܐ ܛܘܪ̈ܝܐ

[2] ܬܐܘܡܐ ܐܘܕܘ. ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܦܰܬ̥ܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ̥ ܪ̈ܘܺܝܚܳܬ̥ܳܐ. ܐܺܝܬ ܕܟܳܬܒܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܦ̈ܠܰܛܘܳܬܳܐ.