ܟܬܒܐ ܕܐܩܠܣܝܣܛܝܩܝ تاريخ الكنيسة

  1. B. Abbeloos & T. J. Lamy, Gregorii Barhebraei: Chronicon Ecclesiasticum. 3 Pts. Louvain: Peeters, 1872-77.

 

ܟܬܒܐ ܕܐܩܠܣܝܣܛܝܩܝ:

ܕܣܝܡ

ܠܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ܆ ܕܗܘ ܐܒܘ ܐܠܦܪܝܓ܀

[Vol. I, Col. 1]

 

ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܟܿܬܒܝܢܢ ܟܬܒܿܐ ܕܐܩܠܣܝܣܛܝܩܝ ܐܘܟܝܬ ܦܠܓܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܡܟܬܒܢܘܬ ܙܒ̈ܢܐ. ܕܣܝܡ ܠܩܕܝܫܐ ܐܒܘܢ ܛܘܒܬܢܐ ܘܢܲܨܝܚܐ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܗܘܼ ܐܒܘ ܐܠܦܪܝܓ ܒܪ ܐܗܪܘܢ ܐܣܝܐ ܡܠܝܛܝܢܝܐ. ܐܠܗܐ ܢܚܲܣܐ ܠܢ ܒܨܠ̈ܘܬܗ ܐܡܝܢ.

 

[Vol. I, Col. 3]

 

ܩܕܡܝܬ ܥܘܬܕܐ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܿܢ ܥܠܡܢ̈ܝܐ ܡܢ ܡܟܬܒ̈ܢܘܬܐ ܦܬܝܼܟ̈ـܐ ܘܡܫ̈ܠܡܢܘܬܐ ܣܒ̈ܝـ[ـܢـ]ـܬܐ ܟܕ ܐܝܟ ܕܐܬܡܿܨܝܬ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡ̈ܬܝ ܝܿܒܠܬ. ܡܢ ܗܐ ܡܟܼܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܦܠܓܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܫܪ̈ܒܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܩܿܪܒ ܐܢܐ܆ ܘܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܡܿܥܪܒܝܬܐ ܡܢ ܐܗܪܘܢ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܡܫܲܪܐ ܐܢܐ܆ ܘܐܦܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠܗ.ܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܟܢ ܕܗܘܼ ܩܘܪܒܢܐ ܐܘܿ ܕܒܚܼܐ ܠܡܝܐ ܩܲܪܒܘ ܐܘܿ ܕܒ̈ܚܘ ܒܟܗ̈ܢܐ ܡܼܢܘ. ܘܕܡܢܗ ܕܐܕܡ ܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܫܲܪܝܬ݀ ܟܗܢܘܬܐ ܒܐܢ̈ܫܘܬܐ ܐܡܿܪܝܢ. ܘܠܗ݀ܝ ܕܓܒܠܼܬܢܝ ܘܣܡܼܬ ܥܠܝ ܐܝܼܕܟ ܠܣܗܕܘ ܡܲܝܬܝܢ. ܒܪܡ ܓܠܝܐ ܕܒܗܘܪܐ ܗܘܐ ܗܘܼ ܙܢܼܐ ܗܝܕܝܟ ܘܪܡܙܢܝܐ. ܒܕܠܐ ܫܸܡ ܟܗܢܘܬܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܬܩܪܚ ܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܣܘܥܪܢܗܿ ܒܢܡܘܣܐ ܕܦܐܐ ܠܗ ܐܬܬܒܪܚ ܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܢ ܡܿܟܬ̈ܒܢܐ ܕܫܡ̈ܗܬܐ ܐܢܕܪܘܢܝܩܘܣ ܘܐܒܐܣ ܡܪܝ

 

[Vol. I, Col. 5]

 

ܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܒܠܚܘܕ ܐܟܬܒܼܘ ܥܠ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܫܠܡܘܬܐ ܠܐ ܡܡܿܫܚܬܐ ܡܫܼܬܟܚܐ ܒܡ̈ܠܝܗܘܢ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܫ̈ܢܝ ܩܝܘ̈ܡܐ ܐܠܐ ܘܒܗܘܢ ܒܩܢܘ̈ܡܝܗܘܢ. ܠܢܘܲܠ ܚܲܣܝܐ ܡܿܠܟܬ ܐܢܐܼ ܙܩܘܪܝ. ܟܕ ܠܗ ܝܬܝܪ ܐܬܒܼܛܠ ܥܠ ܦܘܚܿܡ ܨܚ̈ܚܐ ܥܒܿܪ̈ܝܐ ܘܝܘ̈ܢܝܐ ܘܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܒܬܠ̈ܬܝܗܘܢ ܓܝܪ ܒܚܝܼܪܪ ܗܘܐ ܘܚܕܢܝ ܒܕܪܗ.

 

[Vol. I, Col. 7]

 

ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܩܠܣܝܣܛܝܩܝ ܥܠ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ.

 

ܩܕܡܝܬ݀ ܐܗܪܘܢ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܩܕܡܝܐ ܩܡ ܠܥܡܐ ܐܝܣܪܠܝܐ. ܒܫܢܬ݀ ܬܡܢܝܢ ܘܫܒܥ ܕܡܘܫܐ. ܘܗܘܼ ܡܘܫܐ ܟܕ ܠܥܢܝܿܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܫܬܼܘܝ. ܘܠܘܚ̈ܐ ܟܐ̈ܦܝܬܐ ܕܒܨܒܥܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܬܟܼܬܒ̈ܝ ܩܲܒܠ. ܘܢܡ̈ܘܣܐ ܘܕܝ̈ܢܼܐ ܘܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܝܠܼܦ܆ ܘܠܐܗܪܘܢ ܐܚܘܼܗܝ ܐܿܠܦ. ܐܝܟܢܘܬܐ ܟܝܬ ܕܕܒ̈ܚܐ ܘܢܡܘܣܝܘܬܐ ܕܩܘܪ̈ܒܢܐ ܛ̈ܠܢܼܝܐ. ܫܲܡܫ ܕܝܢ ܐܗܪܘܢ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܘܡܝܼܬ.

 

[Vol. I, Col. 9]

 

ܒܬܼܪ ܐܗܠܘܢ܆ ܐܠܥܙ ܒܪܗ.

ܗܢܐ ܡܿܢ ܟܕ ܠܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܒܝܕ ܟܣܩܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܩܲܒܠ. ܘܢܕܒ ܘܐܒܝܗܘ ܒ̈ܢܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܗܪܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܢܘܪܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܐܥܼܛܪܘ ܐܣܬܿܠܝܼܘ. ܒܕܝ̈ܢܼܐ ܓܢܝ̈ܙܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܕܡܪܝܐ. ܫܩܼܠ ܕܝܢ ܐܠܝܥܙܪ ܐܢܬܬܐ: ܠܒܪܬܗ ܕܥܡܝܢܕܒ ܗ݀ܘ ܕܡܢܗ ܡܬܝܲܒܠ ܡܫܝܼܚܐ. ܘܐܘܠܼܕ ܡܢܗܿ ܠܦܝܢܚܣ. ܘܗܪܟܐ ܡܬܚܲܙܝܐ ܕܗܘܼܬ ܐܚܝܿܢܘܬܐ ܠܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܫܒ̈ܛܐ. ܐܕܝܗܘܕܐ ܘܕܠܘܝ. ܐܘܟܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܟܿܗܢܘܬܐ. ܒܝܘܒܠܐ ܗ݀ܘ ܕܡܢܗ ܕܢܚܼ ܒܒܣܪ ܡܿܚܝܿܢܢ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܠܝܥܙܪ ܕܝܢ ܫܲܡܫ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܐܝܟ ܘܥܕܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܫܼܬ ܫܢ̈ܝܢ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܕܫܒܥ ܕܢܿܬܢܐܝܠ.

ܒܬܪ ܐܠܝܙܥܙܪ ܦܝܢܚܣ ܒܪܗ.

ܗܢܐ ܛܢ ܛܢܢܐ ܡܩܲܠܣܐ. ܘܩܛܼܠ ܠܙܡܪܝ ܘܠܟܘܣܒܝ ܙܢܝܬܐ. ܘܐܢܝܼܚ ܠܚܡܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܫܡܫ ܕܝܢ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܫ̈ܢܝܐ ܬܡܢܝܢ ܘܡܝܼܬ.

 

ܒܬܪ ܦܝܢܚܣ ܐܒܝܫܘܥ. ܫܢ̈ܝܐ ܢܙ̄܆

ܒܬܪ ܐܒܝܫܘܥ ܐܒܝـ[ܩܪ]. ܫܢ̈ܝܬ ܫܬܝܢ. ܗܢܐ ܒܙܒܢܐ ܕܕܒܘܪܐ ܘܒܪܩ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ.

 

[Vol. I, Col. 11]

 

ܒܬܪ ܐܒܝܩـ[ܪ] ܥܙܪܝ. ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ.

ܒܬܪ ܥܙܪܝ. ܐܪܚܝܐ. ܫܢܝ̈ܐ ܚܡܫܝܢ ܘܬܪܬܝܢ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܙܒܢܐ ܕܬܘܠܠ ܘܕܝܐܝܪ ܘܕܢܦܬܚ ܓܠܥܕܝܐ. ܘܕܚܫܒܘܢ ܘܐܒܝܨܢ ܕܝ̈ܢܐ.

ܒܬܪ ܐܪܚܝܐ. ܡܪܘ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܝܢ.

ܒܬܪ ܡܪܘ. ܐܡܪܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ:

ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܐܚܝܛܘܒ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ. ܐܢܕܪܘܢܝܩܘܣ ܐ݀ܡܪ. ܕܒܬܪ ܐܡܪܝܐ ܦܝܢܚܣ ܒܪ ܡܪܘ ܩܼܡ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕܐ. ܘܒܬܪ ܦܝܢܚܣ ܒܪ ܡܪܘ ܥܝܠܝ ܘܒܢ̈ܘܗܝ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܝܢ. ܘܟܢ ܐܚܝܛܘܒ.

ܒܬܪ ܐܚܝܛܘܒ. ܨܕܘܩ. ܫܢ̈ܝܐ ܫܬܝܢ.

ܒܬܪ ܨܕܘܩ. ܐܚܝܡܥܨ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ.

ܒܬܪ ܐܚܝܡܥܨ. ܥܙܪܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ.

ܒܬܪ ܥܙܪܝܐ. ܐܡܪܝܐ ܫܢܝ̈ܐ ܫܬܝܢ.

ܒܬܪ ܐܡܪܝܐ. ܐܚܝܡܠܟ. ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ.

 

[Vol. I, Col. 13]

 

ܒܬܪ ܐܚܝܡܠܟ. ܝܘܝܕܠ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܐ. ܐܢܕܪܘܢܝܩܘܣ ܕܝܢ܆ ܒܬܪ ܐܚܝܡܠܟ ܗܢܐ ܕܐܬܩܼܛܠ ܡܢ ܫܐܘܠ܆ ܥܡ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܟܗ̈ܢܐ. ܡܛܠ ܕܗܘܼܐ ܒܥܠ ܐܪܙܐ ܠܕܘܝܕ. ܠܐܩܝܬܪ ܗܘ ܕܐܩ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܬܥܗܕ ܠܗ. ܚܣܝܐ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܠܐ ܡܿܢܐ ܠܗ ܠܐܒܝܬܪ ܒܪ̈ܝܫܟ̈ܗܢܐ. ܐܟܠܐ ܠܥܝܼܠܝ ܘܠܒܢ̈ܘ̄ ܡܬܥܗܕ ܒܛܟܣܐ ܕܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ.

ܒܬܪ ܝܘܝܕܠ. ܥܙܪܝܐ ܫܢܝ̈ܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥ̈ܝܢ.

ܒܬܪ ܥܙܪܝܐ: ܫܠܘܡ. ܫܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥ̈ܝܢ.

ܒܬܪ ܫܠܘܡ. ܐܡܨܝܐ. ܫܢܝܐ ܕܠܐ ܝܕܝ̈ܥܝܢ.

ܒܬܪ ܐܡܨܝܐ܆ ܚܠܩܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥܝܢ.

ܒܬܪ ܚܠܩܝܐ. ܥܙܪܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥܝܢ

ܒܬܪ ܥܙܪܝܐ. ܣܝܪܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥܝܢ

ܒܬܪ ܣܝܪܝܐ. ܨܕܘܩ ܫܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥܝܢ

ܒܬܪ ܙܕܘܩ ܝܘܨܕܩ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ.

ܒܬܪ ܝܘܨܕܩ. ܝܫܘܥ. ܫܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܕܝ̈ܥܝܢ

ܒܬܪ ܝܫܘܥ. ܝܘܨܕܩ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ.

 

[Vol. I, Col. 15]

 

ܒܬܪ ܝܘܨܕܩ. ܐܠܝܫܘܥ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡܫܝܢ.

ܒܬܪ ܐܠܝܫܘܥ. ܝܘܝܕܥ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܝܢ.

ܒܬܪ ܝܘܝܕܥ. ܡܢܫܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ. ܘܚܞܕܐ.

ܒܬܪ ܡܢܫܐ. ܝܘܚܢܢ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ.

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܚܠܩܝܐ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ. ܗܘܼܝܘ ܐܒܘܗܝ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ. ܒܙܒܢܐ ܕܐܡܘܢ ܘܝܘܫܝܐ ܘܝܘܝܩܝܡ ܡ̈ܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܡܟܬ̈ܒܢܐ ܐܡܼܪܘ ܕܣܓܝܐܐܗܝ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܪܝܫܟ̈ܗܢܐ ܗܢܐ ܚܠܩܝܐ. ܙܕܝܩܐ ܘܛܒ ܛܒܿܝܒܐ. ܐܫܟܚ ܣܼܦܪܐ ܕܢܡܘܿܣܐ܆ ܘܚܼܘܝ ܠܝܫܝܐ ܡܠܟܐ. ܘܥܒܕܘ ܦܨܚܐ ܗ݀ܘ ܡܫܡܗܐ.

ܒܬܪ ܚܠܝܩܝܐ. ܦܫܚܘܪ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥ.

ܒܬܪ ܦܫܚܘܪ. ܥܙܪܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ.

ܒܬܪ ܥܙܪܝܐ ܣܝܪܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܫܬ.

ܒܬܪ ܣܝܪܝܐ. ܨܕܘܩ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ.

ܒܬܪ ܙܕܘܩ. ܝܘܙܕܩ ܫܢܝܐ ܬܪܬܝܢ ܘܚܡܫ. ܗܢܐ ܐܬܬܘܒܠ ܒܫܒܝܼܬܐ ܠܒܒܝܠ. ܒܝܘ̈ܡܝ ܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܗܘܼ ܐܫܬܒܼܝ ܘܐܬܥܲܩܢ̈ܝ ܥܝ̈ܢܘܗܝ.

ܒܬܪ ܝܘܙܕܩ. ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ. ܐܦ ܗܘܼ ܐܬܬܘܒܠ

 

[Vol. I, Col. 17]

 

ܒܬܪ ܐܒܘܗܝ ܠܒܒܠ. ܘܗܘܼܐ ܬܡܢ ܥܕܡܐ ܕܐܡܠܟ ܩܘܪܫ ܟܪܣܝܐ ܗ݀ܘ ܕܟܩܕ ܠܥܡܐ. ܠܡܣܼܩ ܘܠܡܬܒܢܝܘ ܗܝܟܠܐ. ܘܣܠܼܩ ܗܼܘ ܝܫܘܥ ܟܗܢܐ ܪܒܐ ܥܡ ܙܘܪܒܒܝܠ. ܘܫܪܝܘ ܒܒܢܝܗ ܕܗܝܟܠܐ ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܟܘܪܫ.

ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܝܩܝܡ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ. ܒܝ̈ܘܡܘܗܝ ܡܫܬܟܠܠ ܗܘܐ ܗܝܟܠܐ. ܘܐܬܩܲܛܠܘ ܐܝܠܝܢ ܕܟܿܠܝܢ ܗܘܘ ܠܥܒܪ̈ܝܐ ܡܢ ܒܢܝܿܢܐ.

ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܝܩܝܡ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ. ܒܝ̈ܘܡܘܗܝ ܡܫܬܟܠܠ ܗܘܐ ܗܝܟܠܐ. ܘܐܬܩܲܛܠܘ ܐܝܠܝܢ ܕܟܿܠܝܢ ܗܘܘ ܠܥܒܪ̈ܝܐ ܡܢ ܒܢܝܿܢܐ.

ܒܬܪ ܝܘܝܩܝܡ ܐܠܝܫܥ ܒܪܗ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ. ܘܐܦ ܥܙܪܐ ܣܦܪܐ ܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܡܲܠܦܢܐ ܕܢܿܡܘ̈ܣܐ ܠܥܒܪ̈ܝܐ ܘܓܪܡܛܝܩܘܣ ܢܨܝܚܐ. ܘܡܢ ܠܥܠ ܩܲܒܠ ܡܘܗܒܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ.

ܒܬܪ ܐܠܝܫܥ܆ ܝܘܙܝܕܠ ܒܪ ܫܢ̈ܝܐ ܝܙ̄. ܒܙܒܢܐ ܐܫܬܡܠܝ ܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ. ܕܒܫܘܡܠܝ ܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬ ܫܢܝܢ. ܒܬܪ ܝܘܝܕܠ. ܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ. ܩܼܡ ܗܘܐ ܒܙܒܢܐ ܕܐܪܛܚܫܫܬ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ.

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ. ܝܘܝܕܠ ܒܪܗ ܫܢܝܐ ܐܪܒܥܝܢ. ܗܢܐ ܐܬܟܼܢܝ ܐܝܘܕܘܣ. ܘܒܙܒܢܗ ܐܝܼܬ ܗܘܐ ܟܘܡܪܐ ܐܢܫ ܚܢܦܐ ܕܫܡܗ ܐܢܕܪܘܡܘܦܘܣ ܘܡܥܕܪ ܗܘܐ ܠܥܒܪ̈ܝܐ ܒܟܠܙܢܝ̈ܢ.

 

[Vol. I, Col. 19]

 

ܒܬܪ ܐܝܘܕܘܣ. ܡܢܫܐ ܐܚܘܗܝ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ. ܡܢܫܐ ܐܚܘܗܝ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ. ܗܘܼ ܒܢܼܐ ܗܝܟܠܐ ܒܛܘܼܪܐ ܕܓܪܙܝܡ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܝܘܕܘܣ ܐܚܘܗܝܼ ܘܬܡܢ ܡܫܲܡܫ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܡܝܼـ ܐܚܘܗܝ܆ ܐܚܼܕ ܪܝܫܘܬ ܟܡܗܢܘܬܐ ܒܗܝܟܠܐ ܕܐܘܪܝܫܠܡ.

ܒܬܪ ܡܢܫܐ. ܐܢܕܪܝܡܟܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒܥܣܪ. ܗܢܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܪܒܐ ܒܪ ܦܝܠܝܦܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܕܩܲܒܠܗ ܠܡܲܠܟܐ ܘܝܲܩܪܗ܆ ܩܲܛܠܘܗܝ ܫܡܪ̈ܝܐ. ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ. ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܫܡܪܝܢ ܩܲܛܠ. ܘܡܩܕ̈ܘܢܝܐ ܐܝܬܼܝ ܐܥܡܼܪ ܒܗܿ.

ܒܬܪ ܐܢܕܪܝܡܘܟܘܣ. ܚܘܢܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ.

ܒܬܪ ܚܘܢܝܐ. ܫܡܥܘܿܢ ܫܢ̈ܝܐ ܬܫܥ.

ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ ܐܠܥܙܪ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ. ܠܘܬ ܗܢܐ ܫܲܕܪ ܦܛܘܠܘܡܘܣ ܦܠܠܝܠܦܘܣ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܢܣܼܒ ܡܢܗ ܟܬܒ̈ܝ ܩܘܕܫܐ܆ ܘܡܦ̈ܫܩܢܐ ܥܒ̄.

ܒܬܪ ܐܠܥܙܪ. ܡܢܫܐ ܕܕܗ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ.

 

[Vol. I, Col. 21]

 

ܒܬܪ ܡܢܫܐ. ܚܘܢܝܐ. ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥ.

ܒܬܪ ܚܘܢܝܐ ܫܡܥܘܢ ܒܪܗ. ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܝܢ. ܘܬܡ̈ܢܐ. ܗܢܐ ܐܝܬܘ̄ ܐܒܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܗ݀ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܒܪ ܐܣܝܪܐ. ܗܘܿ ܕܥܒܼܕ ܟܬܒܐ ܛܒܝܼܒܐ ܕܚܟܼܡܬܐ. ܘܗܘܼ ܫܡܥܘܢ ܛܥܘܗ ܠܡܪܢ ܟܕ ܐܥܠܘܼܗܝ ܠܗܝܟܠܐ ܫܒܪܐ. ܐܬܐܣܼܪ ܓܝܪ ܫܢ̈ܝܐ ܡܬ̈ܝܢ. ܘܝܘ̄ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܗ݀ܘ. ܡܛܠ ܕܐܬܦܿܠܓ ܥܠ ܢܒܝܘܬܐ ܕܐܫܥܝܐ. ܕܐܡܼܪ ܗܐ ܒܬܘ̄ ܒܬܿܢܐ ܘܝܿܠܕܐ ܒܪܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܐܬܚܙܼܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡܼܪܘ. ܕܠܐ ܬܡܘܼܬ ܥܕܡܐ ܕܒܥܝ̈ܢܝܟ ܬܚܼܙܝܘܗܝ ܠܝܼܠܕܐ ܗܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܚܼܐ ܘܛܥܢܗ ܘܐܫܬܘܕܥ ܒܪܘܚܐ܆ ܐܙܥܩܼ ܫܪܝܼܢܝ ܡܟܝܠ ܕܗܐ ܚܼܙ̈ܝ ܥܝ̈ܢܝ ܠܚܢܼܢܟ ܘܫܪܟܐ.

ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ. ܚܘܢܝܐ ܒܼܪܗ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥ. ܒܝܘ̈ܡܝ ܗܢܐ ܐܬܬܙܝܥ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܠܡܲܘܒܕܘ ܠܝܘܕ̈ܝܐ. ܘܝܘܣܝܦܘܣ

 

[Vol. I, Col. 23]

 

ܚܲܟܝܡܐ ܥܒܪܝܐ ܒܝܕ ܚܟܡܿܬܗ ܪܝܫ ܚܡܬܗ ܕܡܠܟܐ. ܘܡܛܠܗܿܢܐ ܐܬܬܩܼܝܡ ܡܕܒܪܢܐ ܘܪܒܚܲܝܠܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ.

ܒܬܪ ܚܘܢܝܐ. ܡܢܐܠܐܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܝܢ. ܗܢܐ ܐܫܠܼܡ ܠܥܡܐ ܠܐܢܛܝܟܘܣ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܠܩܝܡܐܢܘܣ ܐܢܫ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘ̄ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܟܗܢ̈ܐ. ܩܲܒܠ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܠܐ ܢܡܘܣܐܝܬ. ܘܥܠܗܕܐ ܚܘܢܝܐ ܒܪ ܚܘܢܝܐ ܟܕ ܐܬܼܐ ܠܐܝܓܘܦܛܘܣ ܒܢܼܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܠܝܣܦܘܢܛܘܣ ܘܒܢܼܐ ܒܗܿ ܗܝܟܠܐ ܕܕܡܿܐ ܠܗ݀ܘ ܕܒܐܘܪܫܠܡ.

ܒܬܪ ܡܢܐܠܐܘܣ܆ ܐܝܐܣܘܢ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܝܢ.

ܒܬܪ ܐܝܐܣܘܢ܆ ܐܠܝܥܙܪ ܫܢܬܐ ܚܕܐ.

ܒܬܪ ܐܠܝܥܙܪ܆ ܡܲܬܝܬܐ ܫܢܝ̈ܐ ܐܪܒܥ.

ܒܬܪ ܡܿܬܝܬܐ܆ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܐ. ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܫܢ̈ܝܐ܆ ܐܠܩܝܡܐܢܘܣ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܼܐ ܫܿܓܫ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܢܦܼܠ ܒܡܚܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܝܼܬ. ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܝܘܕ̈ܝܐ ܠܝܗܘܕܐ ܡܿܩܿܒܝ ܝܗܼܒܘܗܿ ܠܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܥܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܘܐܣܛܪܛܝܓܘܬܐ

 

[Vol. I, Col. 25]

 

ܒܫܲܘܝܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ܆ ܘܗܘܼ ܛܪܕ ܠܐܣܛܪܛܝܓܘ ܕܐܢܛܝܘܟܘܣ ܡܢ ܝܗܘܕ. ܘܕܟܝ ܠܗܝܟܠܐ. ܘܚܲܕܬ ܠܕܚܼܠܬܐ ܐܒܗܝܬܐ ܡܢܕܪܝܫ ܘܟܕ ܐܚܝܼܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܪܒܚܝܠܐ ܕܕܝܡܝܛܪܝܘܣ ܐܬܩܼܛܠ.

ܒܬܪ ܝܗܘܕܐ ܡܿܩܒܝ: ܝܘܢܬܢ ܐܚܘܗܝ ܫܢ̈ܝܐ ܬܫܥܣܪ̈ܐ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܐܦ ܐܣܛܪܛܝܓܘܬܐ ܡܕܒܪ ܗܘܐ. ܘܛܒ ܐܬܢܲܨܚ ܒܩܪ̈ܒܐ. ܐܬܩܲܛܠ ܕܝܢ ܡܢ ܛܼܪܝܦܘܢ ܪܒ ܚܲܝܠܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ.

ܒܬܪ ܝܘܢܬܢ܆ ܫܡܥܘܢ ܐܚܘܗܝ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡܢܐ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܐܝܟ ܐܚܘ̈ܗܝ ܪܝܫܟ̈ܗܢܐ ܗܘܐ ܘܐܣܪܛܝܓܐ. ܘܐܬܩܛܠ ܡܢ ܦܛܘܠܘܡܐܘܣ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ.

ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ ܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܕܐܬܩܪܐ ܗܘܪܩܢܘܣ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪܝܢ ܘܫܬ. ܐܦ ܟܕ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܗܘܼܐ ܩܪ̈ܒܐ ܦܠܝ̈ܚܐ ܒܢܡܘ̈ܣܐ ܡ̈ܠܟܝܐ ܡܕܒܪ ܗܘܐ.

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܗܘܪܩܢܘܣ ܐܪܝܣܛܘܒܘܠܘܣ ܒܪ ܝܘܢܬܢ. ܫܢܬܐ ܚܕܐ. ܗܢܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܣܛܪܛܝܓܘܬܐ. ܐܠܐ ܘܬܐܓܐ ܩܛܼܪ. ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܥܠܘ̄ ܢܛܝܓܘܢܘܣ ܐܚܘܗܝ ܘܩܲܛܠܗ.

 

[Vol. I, Col. 27]

 

ܒܬܪ ܐܪܝܣܛܘܒܘܠܘܣ ܚܢܢܐܝܠ ܐܚܘܗܝ ܕܐܬܩܪܝ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ. ܗܢܐ ܣܿܓܝ ܩܫܝܐܝܬ ܕܒܪ ܠܝܘ̈ܕܝܐ. ܘܟܕ ܡܝܼـ ܐܫܬܠܼܛܬ ܐܠܟܣܢܕܪܐ ܐܢܿܬܬܐ ܫܢ̈ܢܝܐ ܬܫܥ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܫܼܪܝܘ ܠܡܼܬܒܿܠܒܠܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܪܫܘܬ ܟܗܢܘܬܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܩܿܝܼܡܬ ܠܗܘܪܩܢܘܣ ܒܪܐ ܕܝܠܗܿ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܘܠܐܪܝܣܛܘܒܘܠܘܣ ܒܪܗܿ ܐܚܪܢܐ ܡܿܠܼܟܐ. ܗ݀ܘ ܕܒܪܬ ܚܕܐ ܫܢܬܼܐ ܐܬܬܿܘܒܠ ܐܣܝܪܐ ܠܪܘܡܝ.

ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܗܘܼ ܚܢܢܐܝܠ ܗܘܪܩܢܘܣ ܒܪܗ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܡܢ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܘܠܗܠ܆ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܡܠܟܘܬܐ ܗܘܼܬ ܠܝܘ̈ܕܝܐ. ܟܕ ܐܦ ܡܲܣ̈ܩܝ ܡܲܕܐܬܐ ܡܢܕܪܝܫ ܗܘܼܘ ܠܪ̈ܘܡܝܐ. ܐܟܡܐ ܕܒܙܒܢ ܠܟܠܕ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܗܘܪܩܢܘܣ ܗܢܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܐܫܬܒܝܼ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܬܘܝܐ. ܘܐܫܬܠܛ ܗܪܘܕܝܣ ܥܠ ܝܘܕ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܗܘܪܩܢܘܣ ܐܫܬܘܙܒ ܘܐܬܼܐ ܩܲܛܠܗ. ܘܫܕܪ ܠܒܒܿܝܠ ܘܐܝܬܼܝ ܠܚܢܢܐܝܠ ܐܢܫ ܕܠܘ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܗܘܐ ܕܟܗ̈ܢܐ. ܘܥܒܼܕܗ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܫܿܬܐ ܘܫܼܪܝܗܝ.

ܒܬܪ ܗܘܪܩܢܘܣ. ܐܪܝܣܛܘܒܘܠܘܣ ܒܪܗ݀ ܫܢܬܐ ܚܕܐ. ܗܪܘܕܝܣ ܓܝܪ ܩܲܛܠܗ

 

[Vol. I, Col. 29]

 

ܠܗܘܪܩܢܘܣ. ܢܣܼܒ ܠܒܪܬܗ ܒܢܫ̈ܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܐܥܒܕܬ݀ ܒܗ ܘܒܼܛܠܗ ܠܚܢܢܐܝܠ܆ ܘܐܩܝܡ ܠܐܚܘܗܿ. ܘܒܬܪܟܢ ܟܕ ܩܢܼܛ ܗܘܼ ܗܪܘܕܝܣ ܕܠܐ ܬܬܢܟܼܠܝ ܥܠܘܗܝ ܬܩܛܠܝܘܗܝ ܒܣܲܡܐ ܐܘܿ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܘܬܼܬܠܝ ܐܦ ܡܠܟܘܬܐ ܥܡ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܠܐܚܘܗܿ ܩܲܛܠܗܿ ܠܐܢܬܬܗ ܐܦ ܠܐܚܘܗܿ ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܒܝ̈ܬܝܐ ܕܝܠܗܘܢ.

ܒܬܪ ܐܪܝܣܛܘܒܘܠܝܣ ܙܟܪܝܐ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡܬܚܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܫܢܬܐ ܫܿܒܩ ܗܘܐ ܠܗܢܐ ܙܟܪܝܐ ܫܿܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܘܡܩܝܼܡ ܠܚܢܢܐܝܠ ܗܘܿ ܕܫܼܪܝܗܝ ܗܘܐ ܘܐܩܝܼܡ ܠܐܚܘܗܿ ܕܢܬܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܫܢܬܐ ܘܫܢܬܐ ܡܩܝܼܡ ܗܘܐ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ.

ܒܬܪ ܙܟܪܝܐ. ܫܡܥܘܢ ܐܚܝܘܗܝ ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܗܼܘ ܚܢܢܐܝܠ ܐܬܩܪܝ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ.

ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ: ܩܝܦܐ. ܫܢܬܐ ܚܕܐ.

ܒܬܪ ܩܝܦܐ܆ ܚܲܢܢ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܝܢ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܐܝܪܘܕܝܣ ܡܿܠܟܐ ܫܲܢܬܢܐܝܬ ܡܩܝܼܡ ܗܘܐ ܪ̈ܝܫܟܗ̈ܢܐ ܠܝܘ̈ܕܝܐ: ܘܫܿܪܐ ܗܘܐ ܘܡܫܲܚܠܦ ܐܟܿܡܐ ܕܢܒܲܠܒܠ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ܆ ܘܢܒܲܛܠ ܢܡܘܣ̈ܝܗܘܢ. ܕܢܼܚ ܡܪܢ ܘܐܬܝܼܠܕ ܒܒܝܬܠܚܡ ܒܫܢܬ ܡܓ̄ ܕܐܓܘܣܛܘܣ. ܘܐܣܬܲܠܩ ܠܫܡܝܼܐ ܒܫܢܬ ܝܛ̄ ܕܛܝܒܪܝܘܣ. ܘܙܒܢܐ ܟܠܗ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫ̈ܢܝܐ ܕܦܫܼ ܡܪܢ

 

[Vol. I, Col. 31]

 

ܒܥܠܡܐ. ܒܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܚܲܢܢ ܘܕܩܝܦܐ ܗܘܐ. ܘܫܲܢܝܬ݀ ܪܫܘܬ ܟܗܘܬܐ ܥܬܩܝܬܐ. ܘܩܿܡܼܬ݀ ܘܐܫܼܬܪܪܬ݀ ܪܝܫܘܬ ܟܗܘܬܐ ܒܝܕ ܦܪܘܩܢ. ܟܕ ܐܩܝܡ ܠܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫ̈ܠܝܚܼܐ ܘܠܗ ܐܓܥܼܠ ܩܠܝܼ̈ܕܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ.

ܒܬܪ ܪ̈ܝܫܝܟܗ̈ܢܐ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ܆ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܟ̈ܗܢܐ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܚܿܕܬܐ:

ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܠܼܟ ܐܓܪܝܦܐܣ ܒܝܗܘܕ. ܩܛܼܠ ܠܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ ܐܘܟܝܬ ܠܐܚܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ. ܘܐܬܪܓܼܡ ܣܛܦܢܘܣ ܡܫ̄ܡ ܘܐܬܚܒܼܫ ܦܛܪܘܣ. ܘܟܕ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ ܐܦܩܼܗ ܡܢ ܚܒܘܼܫܝܼܐ ܢܦܼܩ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܗܘܼܐ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܟܕ ܡܬܠܡܕ. ܘܡܼܛܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܣܼܡ ܫܬܐܣܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܬܲܩܢ ܡܕܒܚܐ. ܘܐܩܝܼܡ ܒܗܿ ܐܦܝܣܩܘ̄ ܩܕܡܝܐ܆ ܠܐܘܕܝܣ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܣܠܼܩ ܠܪܘܡܝ. ܘܗܘܼ ܒܗܿ ܐܦܝܣ̄ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܲܡܫ.

ܘܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܐܟܼܪܙ ܒܐܦܣܘܣ ܘܐܣܝܐ. ܘܐܢܕܪܐܐܘܣ ܐܟܼܪܙ ܒܢܝܩܝܐ ܘܢܝܩܘܡܘܕܝܐ ܘܣܩܘܬܝܐ ܘܐܟܐܝܐ. ܘܗܘܼ

 

[Vol. I, Col. 33]

 

ܝܬܼܒ ܩܕܡܝܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܘܬܡܢ ܡܝܼܬ. ܘܦܝܠܠܝܦܘܣ ܐܟܼܪܙ ܒܦܪܘܓܝܐ. ܘܒܪܬܘܠܡܝ ܐܟܼܪܙ ܒܐܪܡܢܝܐ. ܘܬܐܘܡܐ ܐܟܼܪܙ ܠܟܪ̈ܬܘܝܐ ܘܡܕ̈ܘܝܐ. ܘܒܩܠܡܝܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܕܘ ܐܬܟܠܠ. ܘܐܬܬܝܼܬܝ ܦܓܪܗ ܠܐܘܪܗܝ. ܡܬܝ ܡܝܼـ ܒܓܐܒܠܐ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܐܢܛܝܟ. ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܼܐ ܫܟܸܒ ܒܚܡܬ݀܆ ܬܕܝ ܡܛܠ ܕܚܲܟܝܼܡ ܗܘܼܐ ܐܬܩܼܪܝ ܠܲܒܝ ܡܝܼܬ ܐܬܩܒܼܪ ܒܒܝܪܘܛܘܣ. ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܲܠܦܝ ܡܝܬ ܒܣܪܘܓ. ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ ܐܬܩܼܛܠ ܒܐܘܪܝܫܠܡ. ܝܗܘܕܐ ܡܲܫܠܡܢܐ ܚܢܼܩ ܢܦܫܗ. ܘܩܼܡ ܒܕܘܟܬܗ ܡܬܝܐ܇

ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝ̈ܚܐ. ܘܕܫܪܟܐ ܡܣܲܒܪ̈ܢܐ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܡܪܩܘܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܦܛܪܘ ܘܒܪܗ. ܕܫܲܕܪܘܗܝ ܫܠ̈ܝܚܐ

 

[Vol. I, Col. 35]

 

ܠܡܨܪܝܢ. ܘܬܲܠܡܕ ܠܟܠܗܿ ܐܝܓܘܦܛܘܣ. ܘܗܘܼܐ ܐܦܝܣ̄ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܼܐ ܫܢ̈ܝܐ ܥܿܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ. ܘܐܝܟ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܕܐܣܼܪܚܘܗܝ ܫܠ̈ܝܚܐ ܘܗܘܼܐ ܐܦܝܣ̄ ܩܕܡܝܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܫܒܥܝܢ ܕܗܘܼ ܡܪܢ ܟܕ ܒܥܠܡܐ ܡܕܝܪ ܗܘܐ ܓܒܼܐ ܐܢܘܢ. ܟܢ ܠܕܝܬܝܪ ܐܫܬܲܘܫܛ ܡܢܝܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܦܘܠܘܣ. ܕܐܬܚܼܙܝ ܠܡܼ ܠܝܬܝܪ ܡܢ ܚܲܡܫܡܐܐ ܐܚ̈ܝܢ.

ܘܒܢܬ ܝܓ̄ ܕܢܐܪܘܢ. ܕܗܝܼ ܫܢܬ ܫܦ̄ܓ ܕܝܘ̈ܢܝܼܐ ܐܬܟܲܠܠܘ ܫ̈ܠܝܚܐ ܛܘܒܢ̈ܐ ܟܛ̄ ܒܚܙܝܪܢ. ܘܒܨ̄ ܟܗ̄ ܒܬܡܘܙ. ܟܕ ܦܘܠܘܣ ܒܣܝܦܐ ܐܬܦܣܼ ܩܪܝܫܗ. ܘܦܛܪܘܣ ܗܘܼ ܫܸܐܠ ܘܐܙܕܩܼܦ ܟܕ ܪܝܫܗ ܠܬܚܼܬ. ܐܟܡܿܢ ܕܢܢܲܫܩ ܕܘܟܬ ܥܩ̈ܒܬܐ ܕܪܒܗ. ܘܩܼܡ ܒܪܘܡܝ ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ܆ ܥܠܢܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܚܕܥܣܪ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܥܝܼܢܘܣ.܆ ܐܢܢܘܩܠܝܛܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܐܢܢܘܩܠܝܛܘܣ܆ ܩܠܝܡܝܣ ܗ݀ܘ ܕܡܬܼܥܗܕ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܩܠܝܡܝܣ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܥܕܪ̈ܢܝ.

ܘܒܬܪ ܡܪܩܘܣ ܩܼܡ ܒܐܠܟܣܕܪܝܐ

 

[Vol. I, Col. 37-38]

 

ܐܢܝܢܘܣ. ܟܢ ܐܒܝܠܠܘܣ. ܟܢ ܩܕܪܘܢ.

 

ܒܬܪ ܕܒܢܐ ܥܕܬܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܙܠ ܠܪܗܘܡܐ. ܘܒܢܐ ܒܗܿ ܬܘܒ ܥܕܬܐ. ܘܗܘܘ ܝܘ̈ܡܬܗ ܥܕܡܐ ܕܐܬܟܲܠܠ܆ ܟܚ̄ ܫܢ̈ܝܢ…

 

 

ܠܝܢܘܣ ܝܒ̄ ܫܢ̈ܝܢ

ܩܠܝܛܘܣ ܚ̄ ܫܢ̈ܝܢ

ܩܠܝܡܝܣ ܛ̄ ܫܢ̈ܝܢ

ܐܘܐܪܣܛܘܣ ܚ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܝ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܟܣܘܣܛܘܣ ܝ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܛܠܣܦܪܘܣܘ ܝ̄ܐ ܫ̈ܢܝܢ

ܗܘܓܝܢܘܣ ܕ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܦܝܣܘ ܝܗ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܢܝܩܛܘܣ ܝ̄ܐ ܫ̈ܢܝܢ

ܣܘܛܝܪ ܚ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܠܘܬܪܝܘܣ ܝ̄ܗ ܫ̈ܢܝܢ

ܒܝܩܛܘܪ ܝ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܙܐܦܘܪܝܢܘܣ ܝ̄ܚ ܫ̈ܢܝܢ

ܩܐܠܘܣܛܘܣ ܗ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܘܪܒܐܢܘܣ ܚ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܦܘܢܛܝܢܘܣ ܗ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܢܛܐ[ܪܘ]ܣ (ܚܕ؟) ܝܪܚܐ

ܦܐܒܝܐܢܘܣ ܝ̄ܓ ܫܢܝܢ

ܩܘܪܢܠܝܘܣ ܒ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܠܘܩܝܘܣ ܚ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܣܛܦܢܘܣ ܒ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܣܛܦܢܘܣ ܒ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܟܣܘܣܛܘܣ ܝ̄ܐ ܫ̈ܢܝܢ

ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܛ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܦܝܠܝܟܣ ܗ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܘܛܘܟܝܢܘܣ ܚ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܓܐܝܘܣ ܝ̄ܒ ܫ̈ܢܝܢ

ܡܐܪܩܠܝܢܘܣ ܝ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܡܝܠܢܝܕܝܣ ܝܚ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܣܝܠܘܐ[] ܝ̄ܚ ܫ̈ܢܝܢ

ܡܪܩܘܣ ܩ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܝܘܠܝܘܣ ܝܗ̄ ܫܢ̈ܝܢ

ܠܝܒܐܪܝܘܣ ܙ(ܐ) ܫ̈ܢܝܢ

ܦܝܠܝܟܣ ܓ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܕܡܣܘܣ…

ܣܝܪܝܩܝܘܣ ܝܗ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܢܣܛܣܝܘܣ ܓ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܝܢܘܩܢܛـ[ـܝܘܣ] ܝܘ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܙܘܣܝܡܘܣ ܒ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܟܘܢܘܦܛܝܣ ܓ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܩܠܣܛܝܢܘܣ ܝ̄ (؟) ܫ̈ܢܝܢ

 

 

ܒܝܘ̈ܡܝ ܗ[ܢܐ] ܩܠܣܛܝܢܘܣ ܗܘܼܐ ܣܕܩܐ ܕܒܝܬ ܢܣܛܘܪܝܣ… ܟܣܣܛܘܣ ܛ̄ ܫ̈ܢܝܼܢ ܠܐܘܢ… ܫ̈ܢܝܢ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܗܢܐ ܠܐܘܢ܆ ܐܬܟܢܣܬ [ܣܘܢܗܕܘܣ] ܕܩܠܩܝܕܘܢܐ܀

 

[Vol. I, Col. 39]

 

ܘܒܬܪ ܐܢܿܕܪܐܐܣ ܩܡ ܒܩܘܣܛܢܛܝ̄ܢܘ ܐܣܛܝܟܘܣ. ܟܢܐ ܐܢܣܝܡܘܣ. ܟܢ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ. ܟܢ ܦܘܠܝܛܪܘܣ. ܟܢ ܨܕܩܘܢ.

ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ܆ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܩܠܝܘܦܐ. ܟܢ ܝܘܣܛܘܣ. ܟܢ []. ܟܢ ܛܘܒܝܐ. ܟܢ ܒܢܝܡܝܢ. ܟܢ ܝܘܚܢܢ. ܟܢ ܡܬܝ. ܟܢ ܦܝܠܠܝܦܘܣ. ܟܢ ܣܘܢܝܩܘܣ. ܟܢ ܝܘܣܛܘܣ. ܟܢ ܠܘܝ. ܟܢ ܐܦܪܝܡ. ܟܢ ܝܘܣܦ. ܟܢ ܝܗܘܕܐ. ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܝܘ̈ܕܝܐ ܐܢܘܢ ܘܓܙܘܪܬܐ ܡܫܲܡܫܝܢ ܗܘܘ. ܥܕܡܐ ܕܚܪܒܼܬ݀ ܐܘܪܝܫܠܡ.

ܘܠܐܦܣܘܣ ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ. ܐܣܼܪܚ ܦܘܠܘܣ ܫܠܼܝܚܐ: ܠܛܝܡܘܬܐܣ ܬܠܡܝܕܗ.

ܘܡܛܠ ܕܠܐܘܬܢܛܝܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܫܲܥܒܕܝܢ ܐܬܪ̈ܘܬܢ ܡܕܢ̈ܚܝܐ. ܥܠ ܝܘܒܠ ܩܝܘ̈ܡܐ ܕܝܠܗ ܕܝܠܢܐܝܬ ܡܛܟܣܝܢܢ ܠܝܘܒܠ ܗܢܐ. ܒܐܝܼܕܐ ܒܝܼܕܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܐܝܿܬܝܢ.

ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ: ܐܘܐܕܝܣ. ܗܢܐ ܩܡܼ ܐܦܝܣ̄ ܩܕܡܝܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܒܗ݀ܝ ܕܦܛܪܘܣ ܐܦܢ ܫܿܬܣ ܒܗܿ ܥܕܬܐ ܠܘ ܗܼܘ ܩܼܡ ܒܗܿ. ܐܠܐ ܠܗܢܐ

 

[Vol. I, Col. 41]

 

ܐܘܐܕܝܣ ܐܣܼܪܚ ܠܗܿ. ܘܗܘ ܟܘܪܣܝܐ ܕܪܘܡܝ ܐܚܼܕ.

ܒܬܪ ܐܘܐܕܝܣ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܢܘܪܢܐ. ܘܒܐܘܪܚܐ ܡܫܪܪ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܕܦܓܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ ܬܘܒ ܕܚ̈ܛܐ ܐܝܬܿܝ ܕܐܠܗܐ ܕܒܫ̈ܢܼܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܥܬܝܼܕ ܐܢܼܐ ܕܐܬܛܿܚܢ. ܕܐܗܿܘܐ ܠܚܡܐ ܕܟܝܐ ܒܦܬܘܪܐ ܫܡܲܝܢܐ. ܘܗܘܼ ܚܙܼܐ ܡ̈ܠܐܟܐ ܕܡܿܙܲܡܪܝܢ ܒܬܪܬܝܢ ܓܘ̈ܕܐ. ܘܐܿܠܼܦ ܕܗܟܢ ܬܥܒܼܕܝ ܥܕܬܐ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܠܪܘܡܝ. ܦܩܼܕ ܛܪܝܐܢܘܣ ܘܐܫܼܬܕܝ ܠܚܝ̈ܘܬ ܫܼܢܐ ܘܐܬܐܟܠ ܐܝܟ ܕܩܲܕܡ ܐܬܢܲܒܝ ܗܘܐ.

ܒܬܪ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܢܘܪܢܐ. ܐܝܪܘܢ ܒܙܒܢܐ ܕܦܠܝܢܝܘܣ ܣܩܘܢܕܘܣ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܚܲܝܸܒ ܠܡܘܬܐ ܘܡܢ ܪܒܘܼܬܐ ܐܪܡܝ܆ ܘܟܕ ܐܬܕܠܚ ܡܢ ܣܓܘܐܐ ܕܥܡܐ. ܟܬܼܒ ܠܛܪܝܐܢܘܣ ܡܠܟܐ. ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܠܦܬܟܪ̈ܐ ܠܐ ܨܿܒܝܢ ܠܡܣܓܼܕ ܘܕܒܨܦܪܐ ܩ݀ܝܡܝܢ ܘܠܡܫܝܼܐ ܐܝܟ ܠܐܠܗܐ ܣܿܓܕܝܢ. ܠܐ ܡܕܡ ܕܣܢܸܐ ܫܟܚܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܟܠܝܢ ܕܝܢ ܠܡܩܼܛܠ ܘܠܡܓܡܪ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ. ܘܛܪܝܐܢܘܣ ܦܼܩܕ ܕܫܪܒܬܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܠܐ ܬܬܒܼܨܐ:

 

[Vol. I, Col. 43]

 

ܒܬܪ ܐܝܪܘܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܢܒܼܥ ܒܩܘܪܝܢܬܘܣ ܐܪܣܝܘܛܐ ܕܫܡܗ ܩܐܪܝܢܬܘܣ ܘܐܡܼܪ. ܕܒܚܼܙܘܐ ܠܡ ܡܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܝܠܼܦ܆ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܼܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܘܿܝܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܡܢܝ̈ܢܝܐ ܕܐܠܦܐ ܫ̈ܢܝܐ ܗܘܿܥܐܕܐ ܠܡܫܬܘܬܐ. ܘܡܐܟܠܐ ܘܫܩܼܝܐ ܘܙܘܘܓܐ.

ܒܬܪ ܩܘܪܢܝܠܝܘܣ܆ ܐܘܪܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܫܬܥܣܪ̈ܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܪܩܝܘܢ ܗܪܣܿܝܘܛܐ ܐܬܝܼܕܥ ܘܬܠܬܐ ܐܝܬ̈ܝܐ ܐܿܠܼܦ. ܟܐܢܐ ܘܛܿܒܐ ܘܡܼܨܥܝܐ. ܘܕܡܢ ܟܐܢܐ ܐܬܝܗܒܬ ܕܝܐܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܘܡܢ ܛܿܒܐ ܕܝܐܬܝܩܝ ܚܿܕܬܐ. ܘܐܝܬܝܐ ܡܨܥܝܼܐ ܠܗܘܼܠܐ ܩܿܪܐ ܘܐܡܿܪ. ܕܥܿܒܘܕܐ ܠܡ ܡܢ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܕܟܸܐ ܒܗܼܘܠܼܐ. ܥܒܼܕ ܠܫܡܫܐ ܘܠܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐܼ ܘܠܦܪܕܝܣܐ. ܘܡܢ ܚܫܘܟܬܼܐ ܥܒܼܕ ܠܫܝܘܠ ܘܠܛܪܛܐܪܘܣ. ܘܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܢܣܼܒ ܩܘܠܥܐ ܘܓܒܼܠ ܠܒܪܐܢܫܐ. ܘܡܢ ܟܝܢܗ ܐܪܡܝܼ ܒܗ ܢܦܫܐ. ܟܿܦܪ ܕܝܢ ܒܩܝܡܬܐ ܕܦܓܪ̈ܐ. ܘܐܡܿܪ ܕܡܫܝܚܐ ܐܣܼܬܒܪ ܕܠܒܸܫ ܦܓܪܐ ܘܕܚܼܫ ܟܕ ܠܐ ܠܒܸܫ ܐܦܠܐ ܚܫ.

ܒܬܪ ܐܘܕܘܣ܆ ܬܐܘܦܝܠܘܣ. ܗܢܐ ܡܐܡܪ̈ܐ

 

[Vol. I, Col. 45]

 

ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܼܡ ܡܲܠܦܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܥܠ ܫܪ̈ܒܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܐܟܬܒ.

ܒܬܪ ܬܐܘܦܝܠܘܣ ܡܟܣܝܡܘܣ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܝܘܣܛܘܣ ܦܝܠܠܘܣܘܦܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܕܡܢ ܢܐܘܦܘܠܝܣ ܕܥܠ ܓܢܸܒ ܐܘܪܝܫܠܡ. ܣܠܼܩ ܠܪܘܡܝ ܘܥܒܼܕ ܡܲܦܩܒܪܘܚܐ ܚܠܼܦ ܕܚܠܼـܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܩܲܒܠ ܡܿܠܟܐ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܡܠܬܗ ܘܒܲܛܠ ܠܪܕܘܦܐ.

ܒܬܪ ܡܟܣܝܡܘܣ ܣܪܦܝܘܢ. ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܕܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣܩܘ̄ ܒܐܘܪܝܫܠܡ ܡܛܠ ܦܨܚܐ. ܘܟܬܒܼܘ ܠܐܬܪܐ ܕܐܣܝܐ ܕܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܒܬܪ ܦܨܚܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ ܢܥܼܒܕܘܢ. ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܒܪܘܡܝ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܒܦܠܣܛܝܢܝ ܥܿܒܕܝܢ. ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܕܝܢ ܕܐܦܣܘܣ ܘܫܪܟܐ ܕܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܕܐܣܝܐ ܠܐ ܫܠܡܼܘ. ܐܠܐ ܒܗܿ ܒܝܘܡ ܦܨܚܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ ܥܿܒܕܝܢ ܗܘܘ ܥܕܡܐ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܢܝܩܝܐ.

ܒܬܪ ܣܪܦܝܘܢ܆ ܐܣܩܠܝܦܝܐܕܝܣ. ܫܢ̈ܝܢ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ. ܗܢܐ ܛܒܿ ܐܫܬܲܒܚ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ. ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܝܼܕܥ ܒܪܕܝܨܢ. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܫܒܼܩ ܠܝܘܠܦܢܐ ܚܲܢܦܝܐ ܕܟܘܡܪܐ ܕܡܲܒܘܓ.

 

[Vol. I, Col. 47]

 

ܗܲܝܡܢ ܘܥܡܼܕ ܘܝܠܼܦ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܕܬܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܣܼܡ ܡܐܡܪ̈ܐ ܠܘܩܒܠ ܗܪ̈ܣܝܣ. ܘܠܚܪܬܐ ܐܨܛܠܼܝ ܠܘܬ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܪܩܝܘܢ ܘܐܘܠܢܛܝܢܘܣ. ܘܟܼܦܪ ܩܝܡܬܐ. ܘܠܙܘܘܓܼܐ ܨܘܠܠܐ ܩܿܪܐ ܘܕܟܝܘܬܐ. ܘܕܟܠ ܝܪܚܐ ܠܡ ܟܕ ܫܿܠܚܐ ܣܗܪܐ ܐܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܢܘܗܪܗܿ. ܘܥܿܐܠܐ ܠܘܬ ܫܡܫܐ ܐܒܐ ܕܚ̈ܝܐ ܢܿܣܒܐ ܡܢܗ ܪܘܚ ܢܘܛܪܐ ܘܡܲܫܒܐ ܥܠ ܗܢܐ ܟܠ. ܚܝܼܐ ܕܝܢ ܗܘܼ ܒܪ ܕܝܨܢ ܫܢ̈ܝܐ ܣܚ̄ ܘܡܝܼـ ܒܫܢܬ ܝܿܠܓ. ܕܝܨܢ ܓܝܪ ܫܡܐ ܗܿܘ ܕܢܗܪܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܐܘܪܗܝ ܗܘ ܕܥܠܘܗܝ ܝܠܼܕܬܗ ܢܚܫܝܪܡ ܐܡܗ. ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܢܘܚܐܡܐ ܗܘܐ ܫܡܗ. ܕܝܨܢ ܕܝܢ ܐܬܩܼܪܝ ܗܘܼ ܢܗܪܐ ܡܢ ܡܲܝܬܝܘܬ ܫܡܐ ܕܐܕܝ ܫܠܝܼܚܐ ܩܕ̄. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܚܼܙܐ ܠܢܚܠܐ ܕܡܬܼܩܪܐ ܕܐܣܛܕܝܘܢ ܕܒܥܪܒܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܕܒܟܠܙܒܢ ܡܲܝܬܐ ܗܘܐ ܡܠܐܝܐ ܘܡܚܲܒܠ ܠܡܕܝܢܬܐ: ܥܒܼܕ ܒܝܛܠܘܬܐ ܘܒܦ̈ܣܝܠܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܣܟܪܗ ܠܢܚܠܐ. ܘܐܦܢܼܝ ܡ̈ܝܐ ܠܚܐܪܝܬܐ ܕܚܕܪܐ ܠܫܘܼܪܐ ܡܢ ܓܲܒܐ ܓܪܒܝܝܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܬܩܼܪܝ ܣܸܟܪܐ ܗ݀ܘ ܒܠܫܢܐ ܐܪܐܒܝܐ܆ ܐܕܝ ܨܐܢ. ܕܡܬܬܪܓܡ ܐܕܝ ܣܬܪ.

 

[Vol. I, Col. 49]

 

ܒܬܪ ܐܣܩܠܝܦܝܐܕܝܣ ܦܝܠܝܦܘܣ

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܐܘܪܝܓܐܢܝܣ ܗ݀ܘ ܕܪܘܪܒܐܝܬ ܡܩܲܠܣ ܠܗ ܐܘܣܒܝܘܣ ܟܕ ܐܡܿܪ ܕܠܘܩܕܡ ܡܿܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܐܬܕܪܫ ܘܟܢ ܒܚܟܡ̈ܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܒܪ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ ܩܼܡ ܒܡܠܦܢܘܬܐ. ܘܟܠܗ ܐܝܡܡܐ ܡܠܼܦ ܗܘܐ ܘܡܬܲܠܡܕ. ܘܒܠܠܝܐ ܒܗܘܓܝܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܫܿܗܪ ܗܘܐ. ܘܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܟܕ ܡܼܢ ܫܢܼـܐ ܡܬܥܿܠܒ ܗܘܐ. ܠܘ ܥܠ ܥܲܪܣܐ ܐܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܿܓܣ ܗܘܐ. ܘܚܡܪܐ ܠܐ ܣܟ ܛܥܼܡ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܡܣܲܪܩܐ ܗܘܐ ܕܚܸܦܝܝ ܡܗܠܟ ܗܘܐ. ܘܥܠ ܕܛܼܠܐ ܗܘܐ ܘܡܲܠܦ ܗܘܐ ܐܦ ܠܒܬܘ̈ܠܬܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܐܟܡܿܢ ܕܢܿܪܝܼܡ ܡܢܗ ܟܠ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܦܣܼܩ ܦܓܪܗ. ܘܗܕܐ ܡܿܢ ܥܒܝܕܬܐ ܐܦܢ ܥܕܝܠܼܬܐ ܗܘܬ݀ ܘܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ. ܐܠܐ ܥܠ ܣ̈ܓܝܼܐܐ ܬܪܥܝܼـܐ ܕܢܟܦܘܬܗ ܐܬܩܲܒܠܬ݀. ܗܘܘ ܠܗ ܕܝܢ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܟܬ̈ܒܝ ܩܘܕܝܫܐ ܬܲܪܨ ܘܢܲܗܪ ܒܦܘܫ̈ܩܐ ܚܬܝ̈ܬܼܐ ܘܚܠ̈ܝܼܡܐ. ܘܣ̈ܓܝܠܐ ܡܢ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܚ̈ܢܦܐ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܗܲܝܡܢܼܘ ܘܥܡܼܕܘ. ܘܒܙܒܢ ܪܕܘܦܝܐ ܕܣܘܪܝܢܘܣܼ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܣܗ̈ܕܐ ܡܠܲܒܒ ܗܼܘܐ ܕܢܡܣܪܘܢ ܥܠ ܡܘܬܼܐ ܘܠܐ ܢܟܦܪܘܢ. ܘܐܦ ܐܒܘܗܝ ܒܗܢܐ ܪܕܘܦܝܐ ܐܣܗܕ ܘܐܬܟܲܠܠ. ܕܝܡܝܛܪܝܘܣ ܕܝܢ ܐܦܣ̄ܩ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܡܬܢܲܨܚ

 

[Vol. I, Col. 51]

 

ܘܡܬܩܲܠܣ ܐܘܪܝܓܢܣ ܚܣܼܡ ܒܗ ܐܘܪܝܓܢܣ ܚܣܼܡ ܒܗ ܘܩܛܪܓܗ ܕܠܡ ܫܘܢܝ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܢ ܦܓܪ ܠܦܓܪ ܐܡܿܪ. ܘܠܩܝܡܬܐ ܕܦܓܪܐ ܡܲܣܠܐ. ܘܠܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܲܘܕܐ. ܘܕܐܝܬ ܫܘܠܡܐ ܠܫܘܼܢܩܐ ܕܚ̈ܛܝܐ ܡܲܠܦ. ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܩܘܛܪ̈ܓܐ ܛܪܕܗ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܫܡ ܗܪܣܝܘܛܘܬܐ ܥܠܘܗܝ ܐܦܼܩ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܘܗܘܬ݀ ܐܦܬܐ ܠܡܦܫ̈ܩܢܐ ܕܫܡܗ ܢܠܚܘܢ. ܘܥܠ ܡ̈ܠܦܢܘܬܗ ܟܕ ܡܲܨܚܝܼܢ ܫܡ̈ܗܝܗܘܢ ܢܟܼܬܒܘܢ܆ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܣ̈ܢܐܘܗܝ܆ ܦܘܠܦܘܪܝܘܣ ܣܿܓܝ ܣܩܪ ܠܗ ܘܐܡܿܪ ܕܟܕ ܐܙܼܠ ܠܡ ܕܢܬܼܠܡܕ ܚܢ̈ܦܐ ܒܩܪܝܬܐ ܚܕܐ. ܘܐܡܼܪܘ ܠܗ ܣܓܘܕ ܠܗ ܣܓܘܕ ܥܡܢ: ܘܗܝܕܝܢ ܟܠܢ ܫܿܠܡܝܢܢ ܠܟ ܘܥܡܕܝܢܢ. ܘܟܕ

ܣܓܕ ܐܗܠܼܘ ܒܗ ܚܢ̈ܦܐ ܘܠܐ ܗܝܿܡܢܘ.

ܒܬܪ ܦܝܠܝܦܘܣ܆ ܙܒܝܢܘܣ ܕܗܘ ܙܒܝܠܐ ܓܒܪܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܒܐܘܪܝܫܠܡ ܩܕ̄ ܢܪܩܝܣܘܣ ܘܒܙܒܢܐ ܕܦܣܟܐ ܚܣܼܪ ܗܘܐ ܡܫܼܚܐ ܘܨܲܠܝ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܘܗܘܘ ܡܫܼܚܐ. ܐܢܫܝ̈ܢ ܕܝܢ ܥ̈ܘܿܠܐ ܟܕ ܚܿܣܡܝܢ ܒܗ ܡܛܒܒܝܢ ܗܘܘ ܠܒܪ ܕܠܐ ܗܘܼܬ ܗܕܐ. ܟܕ ܚܕ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܐܢ ܬܫܬܪܪܝ ܗܕܐ ܒܢܘܪܐ ܢܐܩܕ. ܘܐܚܪܝܢ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܐܢ ܬܗܼܘܐ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܢܬܚܘܪܘܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ

 

[Vol. I, Col. 53]

 

ܟܕ ܐܬܟܫܸܠ ܡܢܗܘܢ ܫܒܼܩ ܘܫܼܢܝ ܠܡܕܒܪܐ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܗ݀ܘ ܚܞܕ ܟܕ ܒܠܨܘܨܝܬܐ ܢܦܠܬ݀ ܒܒܝܬܗ ܝܼܩܕ ܐܝܟ ܕܓܙܪ ܥܠ ܢܦܫܗ. ܘܗ݀ܘ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܚܒܪܗ ܟܕ ܥܿܘܐ ܗܘܐ ܘܒܿܟܐ ܐܣܬܡܼܝ.

ܒܬܪ ܙܒܝܢܘܣ܆ ܒܐܒܘܠܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܬܡ̈ܢܐ ܫܢܝ̈ܐ ܕܫܲܡܫ ܟܕ ܐܬܐ ܡܕܒܪܢܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܢܥܘܼܠ ܠܥܕܬܐ ܟܠܝܼܗܝ. ܘܥܠܗܕܐ ܐܬܪܥܲܡ ܘܩܲܛܠ ܣܘܓܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܐܦ ܠܗ ܠܚܣܝܐ ܘܠܬܠܬܐ ܛ̈ܠܝܐ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ. ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܒܡ̈ܠܦܢܘܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܚ̈ܝܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܐܘܩܣܪܝܐ. ܗܢܐ ܟܕ ܠܐ ܩܲܪܝܒ … ܐܦܝ̄ܣ ܡܢ … ܦܕܝܡܘܣ ܐܦܝܣ̄ ܕܕܡܐܣܘܣ ܘܐܬܟܲܠܠܘ ܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܒܪܕܘܟܝܐ ܕܕܘܩܝܘܣ. ܘܫܲܪܝܘ ܡܬܝܕܥܝܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܕܝܚ̈ܝܕܝܐ ܒܡܕܒܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܒܝܕ ܛܘܒܢܐ ܟܘܠܐ ܬܐܒܢܐ. ܘܐܒܐ ܐܢܛܘܢܝܘܣ.

ܒܬܪ ܒܐܒܘܠܐ: ܦܒܝܘܣ.

ܗܢܐ ܥܡ ܐܠܟܣܢܕܪܘ ܕܐܘܪܫܠܡ

 

[Vol. I, Col. 55]

 

ܘܦܒܝܢܘܣ ܕܪܘܡܝ ܘܟܪܝܣܛܘܦܘܪܘܣ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܣܗܕܘ ܒܝ̈ܘܡܝ ܕܘܟܝܘܣ ܡܲܠܟܐ. ܘܐܦ ܫܒܥܐ ܛ̈ܠܝܐ ܥܪܩܼܘ ܡܢ ܐܦܣܘܣ ܘܐܬܛܲܫܝܘ ܒܡܥܪܬܐ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܕܚܠܬܗ ܟܦܲܪܘ. ܘܟܕ ܐܬܩܼܛܠ ܕܘܩܝܘܣ ܘܢܼܚ ܪܕܘܦܝܐ. ܐܬܼܘ ܗܿܢܘܢ ܕܟܦܼܪܘ ܠܪܘܡܝ. ܘܫܿܐܠܝܢ ܗܘܘ ܬܝܒܘܬܐ. ܘܢܒܐܛܝܣ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܠܝܬ ܫܘܼܒܩܢܐ. ܘܐܬܩܪܝ ܪܝܫܐ ܕܩܐܬܪ̈ܘ.

ܒܬܪ ܦܒܝܘܣ܆ ܕܝܡܛܪܝܘܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ. ܢܐܒܛܝܣ ܩܫ̄ܝ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܠܝܬ ܫܘܼܒܩܢܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܚܿܛܝܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܥܠܘܗܝ ܕܒܙܒܢܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܟܦܼܪ ܠܥܹܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘ̄ ܩܫ̄. ܘܡܛܠ ܕܒܓܪܓܬ ܐܦܝܣܩܘܩܘܬܐ ܪܘܐ ܗܘܐ. ܐܛܥܝܼ ܒܐܢܫܝ̈ܢ ܬܠܬܐ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܘܒܛܘܫܝܐ ܐܣܼܪܚܘܗܝ. ܘܐܬܟܿܢܼܫܘ ܐܫܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܒܪܘܡܝ ܘܐܚܪܡܘܗܝ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܣܒܠܝܘܣ ܒܠܝܒܘܐܝ ܐܬܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܚܕ ܗ݀ܘ ܩܢܘܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܒܐ ܠܢܒ̈ܝܐ

 

[Vol. I, Col. 57]

 

ܐܬܚܲܘܝ. ܘܐܝܟ ܒܪܐ ܠܫܠܝ̈ܚܐ ܐܬܚܼܙܝ. ܘܐܝܟ ܪܘܚܐ ܡܿܠܠ ܒܗܘܢ.

ܒܬܪ ܕܝܡܝܛܪܝܼܘܣ. ܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ.

ܗܢܐ ܐܫܼܬܟܚ ܗܪܛܝܩܐ. ܘܚܲܕܬ ܠܝܘܠܦܢܐ ܡܣܝܒܐ ܕܐܪܛܝܡܘܢ. ܘܒܪܢܫܐ ܫܚܝܼܡܐ ܕܡܢ ܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܐܙܕܕܩ ܘܐܬܐܠܗ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܠܡܪܝܢ. ܘܕܟܠ ܕܡܡܲܪܐ ܒܥܡ̈ܠܘܗܝ܆ ܡܲܨܐ ܠܡܬܡܛܝܘ ܠܕܪܓܐ ܕܗܘܼ ܐܬܡܿܛܿܝ. ܘܟܕ ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦ̈ܝܣ̄ܩ ܘܐܟܣܼܘܗܝ. ܐܬܓܲܘܣ ܒܬܝܒܘܬܐ ܘܐܫܬܪܝܬ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܒܬܪ ܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܐ ܗܦܼܟ ܥܠ ܬܝܘܒܗ. ܘܬܘܒ ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩ ܘܐܚܪܡܘܼܗܝ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܛܦܼܣ ܒܐܢܬܬܐ ܐܢܫ ܝܘܕܝܬܐ ܕܫܡܗܿ ܙܢܘܒܝܐ. ܗܿܝ ܕܐܩܝܼܡܘܗܿ ܦܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܠܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܣܿܝ ܫ݀ܟܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܿ ܡ̈ܠܼܝ ܟܘܠܐ. ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܕܝܢ ܐܘܥܼܘ ܠܐܘܪܝܠܝܐܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܟܕ ܛܒܿ ܚܿܢܦܐ ܗܘܐ ܫܕܪ ܛܪܕܗ ܠܦܘܠܐ. ܐܘܣܒܝܘܣ ܐܡܿܪ ܕܐܦ ܢܫ̈ܐ ܢܩܝ̈ܦܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܠܦܘܠܐ ܕܡܙܡܪ̈ܢ ܥܠ ܫܡܗ. ܟܕ ܗܘܼ ܝܲܬܝܼܒ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܐܝܟ ܕܝܿܢܘ̈ܗܝ ܕܥܠܡܐ. ܘܠܘ ܐܝܟ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܟܕ ܕܐܢܿ ܗܘܐ ܕܝܼܢܐ ܡܕܡ ܡܿܚܐ ܗܘܐ ܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܥܠ ܥܛܡܗ. ܘܪܦܣ ܗܘܐ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܥܠ ܒܐܝܡ ܕܝܠܗ. ܘܡܬܚܲܣܪ ܗܘܐ ܐܦ ܒܙܢܝܘܬܐ.

 

[Vol. I, Col. 59]

 

ܒܬܪ ܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ܆ ܕܘܡܢܘܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܝܼܕܥ ܡܲܐܢܝ. ܗܢܐ ܒܫܘܪܝܐ ܒܫܡܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܘ ܡܬܟܲܢܟ ܗܘܐ. ܘܗܘܼܐ ܩܫܝ̄ ܘܡܦܫܩ ܗܘܐ ܟܬܒ̈ܐ. ܘܕܪܫ ܥܡ ܝܘ̈ܕܝܐ ܘܚܢ̈ܦܐ. ܐܝܛܐ ܫܲܡܗ ܢܦܫܗ ܡܫܝܚܼܐ ܘܟܲܢܫ ܠܗ ܬܪܥܣܪ ܬܠܡܝܕ̈ܐ. ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܕܢܲܠܦܘܢ ܬܪܝܢ ܐܝܬ̈ܝܐ. ܛܒܐ ܘܒܝܻܼܫܐ. ܕܠܡ ܟܕ ܐܬܚܼܪܝ ܒܼܝܫܐ ܥܡ ܛܒܼܐ ܐܙܕܟܼܝ. ܫܲܢܝ ܠܐܬܪܐ ܬܚܬܝܐ ܕܬܝܡܢܐ. ܘܫܲܪܝ ܕܢܥܒܼܕ ܠܗ ܬܡܢ ܥܠܡܐܼ ܘܢܫܬܲܠܛ ܒܗ. ܘܟܕ ܫܪܝ ܘܥܒܼܕ ܥܓܠܬܐ ܚܕܪ ܦܘܠܘܣ ܬܝܡܢܝܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܚܕܪ ܦܘܠܘܣ. ܗܢܐ ܓܪܒܝܝܐ. ܐܬܡܥܨܘ ܡܠܐ̈ܟܐ ܘܐܫܬܘܕܝܘ ܠܒܝܼܫܐ ܕܢܼܪܟܢܘܢ ܠܛܒܐ ܕܢܪܡܐ ܡܢ ܢܘܗܪܗ ܥܠ ܗܘܠܐ. ܘܬܗܼܘܐ ܒܪܝܼܬܐ ܠܫܘܠܛܢܗ. ܘܘܟܕ ܐܫܬܲܝܢܘ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܐܪܡܝܼ ܡܢ ܢܘܗܪܗ ܥܠ ܗܘܠܐ. ܘܐܦܪܝܬ݀ ܒܪܝܬܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܘܢܨܒ̈ܬܐ ܘܐܫܬܲܠܛ ܒܗܿ ܒܝܼܫܐ. ܟܐܡܬܿ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܗܿܘܝܐ ܘܚܘܒܿܠܐ܆ ܛܿܒܐ ܕܝܢ ܒܕܠܐ ܡܢܿܚ ܗܘܐ ܒܡܕܡ ܕܗܘܼܐ. ܒܪܐ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܬܪܬܝܢ ܐ̈ܠܼܦܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܢܗܝܪ̈ܬܐ ܣܦܝ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܬܐ ܕܢܩܲܒ̈ܠܢ

 

[Vol. I, Col. 61]

 

ܒܗܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܠܟܠܗܿ ܛܒܬܐ ܕܐܬܚܿܒܟܬ ܒܗܘܠܐ. ܐܝܟܢܐ ܒܐܝܼܕܐ ܒܐܝܼܕܐ ܟܕ ܡܣܬܪܩܿܐ ܗܘܠܐ ܡܢ ܛܒܬܐ ܢܒܼܛܠ ܫܘܼܠܛܢ ܒܝܼܫܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܫܘܢܝ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܢ ܦܓܪ̈ܐ ܠܓܦܪ̈ܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ. ܘܕܟܠ ܡܕܡ ܠܡ ܡܢܦܫܐ ܗܘ ܘܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ܐ. ܠܗ ܕܝܢ ܠܡܿܐܢܝ ܟܕ ܩܲܛܠܗ ܡܲܠܟܐ ܕܦܪܣܿ܆ ܢܿܫܛܗ ܘܡܼܠܐ ܡܫܼܟܗ ܬܒܼܢܐ ܘܬܠܝܼܗܝ ܥܠ ܫܘܼܪܐ ܥܠ ܕܐܫܬܘܕܝ ܕܢܿܚܠܼܡ ܠܒܪܗ ܘܠܐ ܐܬܡܼܨܝ.

ܒܬܪ ܕܘܡܢܘܣ ܛܝܡܬܐܘܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܘܣܒܝܘܣ ܐܦܝ̄ܣ ܕܠܐܘܕܝܩܝܐ ܡܬܼܝܕܥ ܗܘܐ ܒܡܿܠܦܢܘܬܐ. ܘܒܬܪܗ ܐܢܐܛܘܠܝܘܣ ܬܪ̈ܝܗܝܢ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܘܪ̈ܝܫܝܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܠܓܘ ܘܕܠܒܪ. ܘܒܬܪܗܘܢ ܬܐܘܕܘܛܘܣ. ܗܢܐ ܒܚܟܡܼܬ݀ ܦܓܪ̈ܐ ܛܒ ܪܝܫܝܐ ܗܘܐ. ܘܒܐܣܝܘܬܐ ܕܢܦܫܼܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܐܚܪܢܐ ܐܟܘܬܗ. ܡܪܚܡܢ ܗܘܐ ܓܝܪ ܣܿܓܝ ܘܚܿܐܫ ܥܡ ܣܢ̈ܝܼܩܐ. ܘܬܪܘܢܘܣ ܕܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ

 

[Vol. I, Col. 63]

 

ܗܢܐ ܡܬܼܢܛܪ ܗܘܐ ܒܐܝܩܪܐ. ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܩܪ̈ܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ̈ܝܐ ܠܐܢܫ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ.

ܒܬܪ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܩܘܪܝܠܘܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܝܠܝܛܘܣ ܐܦܝ̄ܣ ܕܥܕܬܐ ܕܦܘܢܛܘܣ ܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ. ܕܣܿܓܝ ܡܗܝܪ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܦܝܠܘܣܘܦܘ̄ ܘܕܚܠܼܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܕܒܫܐ ܕܐܛܝܼܩܝ ܩܼܪܐܘܗܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܪܕܝܢ ܒܚܟܡܬܐ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܣܗܕܘ ܩܘܙܡܐ ܘܕܘܡܝܢܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܢܘܡܐܪܝܘܣ ܪܕܘܦܐ.

ܒܬܪ ܩܘܪܝܠܘܣ ܛܘܪܐܢܝܘܣ.

ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܝܬܘ̄ ܩܕ̄ ܦܛܪܘܣ ܗ݀ܘ ܕܫܒܝܼܚܐܝܬ ܒܬܪ ܫ̈ܢܝܐ ܬܫܥ ܕܪܕܘܦܝܼܐ ܐܬܟܲܠܠ ܒܣܗܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܘܐܣܗܕܘ ܕܝܢ ܥܡܗ ܘܩܫܝ̈ܫܐ ܕܝܠܗ ܬܠܬ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܒ̈ܬܐ ܕܡܠ̈ܟܐ. ܒܝܘ̈ܡܝܐ ܕܝܘܩܠܛܝܢܘܣ. ܘܥܕ̈ܬܐ ܬܘܒ ܣܘܓܐܐ ܐܣܼܬܬܪ ܒܢܝܩܘܡܘܕܝܐ ܘܦܘܢܝܼܩܝ ܘܦܪܘܓܝܐ ܘܣܘܪܝܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܘܟܝܬ ܒܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ ܕܩܘܣܛܢ̄ـ ܢܘܢܐ ܐܦܝܣ̄ ܕܐܘܪܗܝ ܣܼܡ ܫܬܐܣ̈ܐ ܕܥܬܐ ܪܒܬܐ

 

[Vol. I, Col. 65]

 

ܒܐܘܪܗܝ. ܘܒܬܪܗ ܩܼܡ ܫܥܘܬ ܐܦܝ̄ܣ ܘܫܿܟܠܠܗܿ. ܘܐܬܩܪܝܬ ܐܝܓܝܘܣܦܝܐ. ܘܒܬܪܗ ܩܼܡ ܐܝܬܠܗܐ ܘܒܢܼܐ ܠܓܒܐ ܡܕܢܝܚܐ ܕܝܼܠܗܿ ܕܥܕܬܐ. ܘܐܦ ܩܘܡܝܛܪܝܘܢ ܐܟܣܢ̈ܝܐ ܒܼܢܐ. ܘܒܬܪܗ ܩܼܡ ܐܒܪܗܡ ܘܒܼܢܐ ܠܗܝܟܠܐ ܕܒܝܬ ܡ̈ܘܕܝܢܐ. ܘܒܬܪܗ ܩܡ ܒܪܣܐ ܘܒܢܼܐ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܫܩܼܠܘ ܐܘܪ̈ܬܕܘܟܣܘ ܕܐܘܪܗܝ ܠܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܚܛܦܘܗܿ ܗܘܘ ܐܪ̈ܝܢܘ. ܟܢ ܩܼܡ ܐܘܠܘܓܝܘܣ ܐܦܝ̄ܣ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܒܢܼܐ ܠܒܝܬ ܡܪܝ ܕܢܐܝܠ ܕܐܬܟܢܝ ܡܪܝ ܕܝܡܛ. ܘܒܙܒܢܗ ܕܗܢܐ ܐܝܬܝܼܘܗܝ ܠܓܠܘܣܩܡܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܡܢ ܗܢܕܘ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܣܡܼܘܗܝ ܒܗܟܝܠܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܬܐܡܐ. ܘܗܼܘܐ ܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘ̄ ܠܗ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܗܘܼ ܒܢܼܐ ܡܪܝ ܣܛܦܢܘܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܢܘܫܬܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ:

ܒܬܪ ܛܘܪܐܢܝܘܣ܆ ܒܛܐܠܝܘܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܪܝܘܣ ܡܫܡܝܢܐ. ܗ݀ܘ ܕܡܢ

 

[Vol. I, Col. 67]

 

ܩܕ̄ ܦܛܪܘܣ ܐܬܬܼܚܪܡ ܗܘܐ. ܡܢ ܒܝܫ ܠܒܝܼܫ ܫܼܪܟ ܒܕܚܘܩܼܝܗ. ܘܓܣܼܐ ܡܪܪܐ ܕܗܪܣܝܣ ܒܝܼܫܬܐ ܐܬܗܓܓ ܠܐܦܝܣܩܘܩܘܬܐ ܓܝܪ ܪܐܓ ܗܘܐ. ܘܡܛܠܬܗ ܟܠ ܟܼܐܦ ܡܙܝܼܥ ܗܘܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܐܚܪܡܗ ܗܘ ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܘܣ ܠܐܪܝܘܣ. ܘܐܬܛܝܲܒܘ ܘܠܝܪ̈ܝܩܘ ܕܢܦܝܼܣܘܢ ܡܬܠܬܗ. ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܕܡܘܬ ܛܠܝܐ ܕܥܛܝܼܦ ܟܘܬܝܼܢܐ ܕܡܣܲܕܩܐ. ܘܗܘܼ ܛܘܒܢܐ ܩܿܥܼܐ ܒܙܘܥܬܐ ܘܐܡܼܪ. ܡܪܝ ܡܲܢܘ ܬܲܠܚܗܿ ܠܟܘܬܝܼܢܟ. ܘܡܪܢ ܦܲܢܝ ܕܐܪܝܘܣ ܣܿܕܩ ܢܲܚ̈ܬܝ. ܠܐ ܡܟܝܠ ܬܫܒܘܩ ܠܗ. ܘܗܟܢܐ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܘ ܩ̄ܕ ܘܠܐ ܫܼܪܝܗܝ.

ܒܬܪ ܒܛܐܠܝܘܣ܆ ܦܝܠܘܓܘܢܝܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܝܟܐܠܐܘܣ ܗ݀ܘ ܕܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܩܡ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܆ ܚܿܢܗ ܠܐܪܝܘܣ. ܘܡܫ̄ܡ ܐܣܼܪܚܗ. ܘܟܕ ܬܘܒ ܓܼܠܐ ܪܘܫܥܗ ܗܦܼܟ ܐܚܪܡܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܓܡܕ ܘܐܛܥܝܼ ܒܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܥܒܼܕ ܠܗ ܓܘܕܐ ܕܗܪ̈ܛܝܩܘ. ܘܡܲܠܦ ܗܘܐ. ܕܐܢ ܐܒܐ ܝܼܠܕ ܠܒܪܐ. ܐܝܬܿ ܗܘܐ ܡܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܒܪܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܡܐ ܡܫܼܬܟܚ ܕܠܘ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ݀ ܗܘ ܕܐܒܐ ܐܠܐ ܒܪܝܬܐ݀ ܗܘ ܕܒܪܝܫ ܒܪ̈ܝܬܗ ܒܼܪܝܗܝ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܫܠܝܡܘܢ. ܦܪܚܬ݀ ܕܝܢ ܗܝ ܗܪܣܝܣ

 

[Vol. I, Col. 69]

 

ܗܕܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܐܠܐ ܒܟܠܗܿ ܐܝܓܘܦܛܘܣ ܘܒܠܝܒܘܐܝ ܘܒܬܒܐܝܣ.

ܒܬܪ ܦܠܘܓܘܢܝܣ ܐܣܛܬܐܘܣ.

ܟܕ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗ݀ܘ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ ܪܝܫ ܐܦܝ̈ܣܩܘ̄ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܼܐ ܟܲܢܫ ܣܘܢܢܕܘܣ ܘܐܚܼܪܡ ܠܐܪܝܘܣ. ܘܟܬܼܒ ܐܓܪ̈ܬܐ ܠܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ܆ ܘܐܟܼܪܙ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܼܠܗ. ܘܠܘ ܟܠܢܐܝܬ ܐܬܡܼܨܝ ܠܡܕܥܟܘ ܡܼܪܬܐ ܕܬܝܘܒܗ ܕܐܪܝܘܣ. ܘܚܼܙܐ ܡܲܠܟܐ ܙܟܝܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܕܪܒܝܐ ܒܝܼܫܬܐ ܘܫܲܕܪ ܘܲܥܕ ܠܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܕܡܢ ܟܠܕܘܟ ܠܢܝܩܝܐ ܗ݀ܝ ܕܒܝܬܘܢܝܐ ܢܨܛܝܒܘܢ. ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܐܦ̈ܝܣ̄ܩ ܡܢ ܐܘܪܝܦܝ ܘܦܘܢܝܩܝ ܘܡܨܪܝܢ ܘܦܠܝܣܛܝܢܝ ܘܩܠܝܩܝܐ ܘܣܘܪܝܐ ܘܐܪܐܒܝܐ. ܘܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܦܪܣ ܘܠܝܒܘܐܝ. ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܐܘܣܝܘܣ ܕܪܘܡܝ. ܘܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܡ ܐܬܐܢܐܣܝܘܼܣ ܬܠܡܝܕܗ. ܘܝܥܩܘܒ ܕܢܨܝܼܒܝܢ ܥܡ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܬܠܡܝܕܗ. ܘܗܘܼ ܐܣܛܬܐܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܦܪܬܘܝܐ. ܗ݀ܘ ܕܐܝܟ ܫܠܝܼ̈ܚܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܚܝ̈ܠܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܥܪ ܗܘܐ ܒܐܪܡܢܝܐ. ܘܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ

 

[Vol. I, Col. 71]

 

ܐܬܦܢܝܼܘ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܡܢ ܚܢܦܘܬܐ ܠܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ. ܘܛܿܝܼܒ ܡܿܠܼܟܐ ܒܝܬܐ ܪܒܐ ܐܪܝܟܐ ܘܛܲܝܒ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܘܝܼܬܒܘ ܥܠܝܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩ. ܘܥܠ ܗܘܼ ܡܲܠܟܐ ܠܚܪܬܐ ܥܡ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܘܐܬܬܣܝܼ ܠܗ ܟܘܪܣܝܐ ܒܡܨܥܬܼܐ ܘܠܐ ܝܼܬܒ ܥܕܡܐ ܕܐܦܼܣܘ ܠܗ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩܘ. ܘܟܕ ܫܲܪܝ ܠܡܡܲܠܠܘ ܥܡܗܘܢ. ܠܘܩܕܡ ܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܕܢܫܬܲܝܢܘܢ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܠ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܩܫ̈ܝ̄ ܘܡ̈ܫܡ̄ ܘܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܗܼܘ ܡܲܠܟܐ ܡܬܪܣܐ ܗܘܐ. ܘܡܡܿܠܐ ܟܠܗ ܣܘܢܩܢܗܘܢ. ܡܢ ܥܣܪܝܢ ܒܐܝܪ ܥܕܡܐ ܠܬܫܬܥܣܪ ܒܚܙܝܪܢ. ܘܟܕ ܡܠܝܠܝ̈ܐ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܐܓܘܢܐ ܥܿܒܕܝܢ ܗܘܘ ܒܡܼ̈ܠܐ܆ ܣܓܝ̈ܐ ܡܬܢܓܕܝܢ. ܐܡܼܪ ܡܠܬܐ ܠܘܩܒܠܗܘܢ. ܕܡܫܝܚܐ ܘܫܠܝ̈ܚܘܗܝ ܠܘ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܐܫܠܡܼܘ ܠܢ. ܐܠܐ ܗܝܡ̄ ܦܫܝܼܛܬܐ ܕܡܬܢܛܪܐ ܒܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܬܼܩܘ܆ ܘܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܟܕ ܠܟܠܗܘܢ ܡܲܪܬܐ ܗܘܐ. ܠܥܬܝܪ̈ܝ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܫܲܒܚ ܗܘܐ. ܘܠܡܡ̈ܠܠܝ ܡܢ ܟܬ̈ܒܐ

 

[Vol. I, Col. 73]

 

ܟܗܢܝ̈ܐ ܡܩܲܠܣ ܗܘܐ. ܘܠܟܬܒ̈ܐ ܕܩܘܛܪ̈ܓܐ ܕܚ ܥܠ ܚܕ ܒܢܘܼܪܐ ܐܘܼܩܕ ܐܡܼܪ ܕܠܥܝ̈ܛܐ ܕܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܒܐܪ̈ܓܘܢܝ ܡܚܲܦܐ ܐܢܐ܆ ܘܠܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܬܣܝܼܡ. ܘܐܪܝܘܝܣ ܐܬܩܛܪܓ. ܐܦ ܩܢܘܢ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܐܬܛܲܟܣܘ. ܘܥܐܕܐ ܪܒܐ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܒܬܪ ܦܼܨܚܐ ܥܬܝܩܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܢܗܘܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܕܢܚܝ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܗܝܕܝܟ ܥܡ ܝܘܕ̈ܝ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܡܥܕܥܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܥܪ̈ܒܝܐ ܠܐ ܡܬܪܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܕܐ. ܘܐܢ̈ܫܝܢ ܒܟܠ ܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ ܡܥܕܥܕܝܢ ܗܘܘ ܦܼܨܚܐ ܘܝܼܠܕܐ ܘܕܢܚܼܐ. ܘܨܘܡܐ ܩܕ̄ ܕܐܪܒܥܝܢ ܟܠ ܫܢܬܐ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܒܠܚܘܕ ܨܿܐܡ ܗܘܐ ܟܠ ܐܢܫ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܪܐܓܿ ܗܘܐ. ܚܕ ܒܩܝܛܐ ܘܐܚܪܢܐ ܒܣܬܘܐ. ܘܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܘܥܪܘܒܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܟܠܗܘܢ ܨܝܿܡܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܕܨܿܐܡ ܗܘܐ ܝܘܡ ܫܒܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܝܘܡ ܬܠܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܝܘܡ ܚܡܫܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܠܐ ܥܿܡܕܝܢ ܗܘܐ ܡܗ̈ܝ̄ܡ. ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܒܗ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܗܕܐ ܐܬܬܼܪ̈ܨܝ. ܘܐܦ ܓܝܪ ܨܿܒܝܢ ܗܘܘ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܕܢܣܼܝܡܘܢ ܩܢܘܢܐ. ܕܠܐ ܐܢܫ ܩܠܝܪܝܩܐ ܢܣܼܒ ܐܢܬܬܐ. ܐܠܐ ܦܦܢܘܛܝܣ ܬܐܒܝܐ ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܘܣܒܐ ܗ݀ܘ ܕܒܙܒܢܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܕܚ̈ܢܦܐ ܠܥܝ̈ܢܐ ܕܝܠܗ ܚܼܨܘ. ܩܼܡ ܒܡܨܥܬܐ ܘܐܡܼܪ. ܠܐ ܬܣܝܼܡܘܢ ܩܢܘܢܐ ܕܠܐ ܡܬܛܥܢ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܣܦܩܐ ܠܩܠܝܪܝܩܐ ܕܠܐ ܢܬܢܲܩܦ ܠܙܘܘܓܐ ܬܪܝܢܐ ܐܝܟ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܘܠܐ ܒܝܕ ܣܓܝܐܘܬ ܚܲܬܝܬܘܬܐ ܠܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܬܲܐܟܘܢ. ܗܕܐ ܐܡܼܪ

 

[Vol. I, Col. 75]

 

ܗ݀ܘ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܗܼܘ ܣܟ ܒܙܘܘܓܐ ܠܐ ܡܢܲܣܝ ܗܘܐ. ܘܠܡܠܬܗ ܡܠܟܐ ܘܟܠܗܿ ܣܘܢܢܕܘܣ ܫܠܼܡܘ. ܘܒܗܿ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܐܬܛܝܒ ܐܘܢܣܼܝܘܣ ܐܦܝܣ̄ܩ ܕܢܐܒ̈ܛܝܢܘ. ܘܫܲܐܠܗ ܡܠܟܐ. ܐܢ ܫܿܠܡ ܠܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡ̄. ܘܠܥܐܕܐ ܕܦܼܨܚܐ . ܘܐܡܼܪ ܕܐܝܢ. ܘܡܠܟܐ ܐܡܼܪ ܕܥܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܣܕܝܼܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܘܦܢܼܝ ܥܠ ܕܠܐ ܙܿܕܩ ܕܢܩܲܒܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܿܛܝܢ ܚ̈ܛܗܐ ܕܡܲܘܬܐ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܡܠܟܐ ܐܡܼܪ ܕܡܟܝܠ ܣܝܼܡ ܠܟ ܣܒܠܬܐ ܘܒܠܚܘܕܝܟ ܣܲܩ ܠܫܡܝܐ. ܘܗܢܐ ܫܘܟܠܢܐ ܫܡܝܢܝܐ ܢܣܒܼܬ݀ ܣܘܢܢܕܘ ܗܕܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܝܢܬ ܥܣܪܝܢ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܙܟܝܐ. ܕܗܝ ܫܢܬ ܣܿܡ̄ܒ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܐܕܡ….

ܘܒܬܪ ܣܘܢܢܕܘܣ ܚܡܫܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܒܠܚܘܕ ܚܝܼܐ ܩܕ̄ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܒܫܠܡܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܐܬܩܼܪܝ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܪܒܐ ܘܐܬܬܣܼܪܚ ܒܕܘܟܬ݀ ܪܒܗ. ܘܛܒ ܙܪܝܙܐܝܬ ܣܿܬܪ ܗܘܐ ܠܫܘ̄ ܒܝܼܫܐ ܕܐܪ̈ܝܢܘ. ܒܕܓܘܢ ܐܘܣܒܝܘܣ ܕܢܝܩܘܡܘܕܝܐ ܘܬܐܘܓܢܝܣ ܘܫܪܟܐ ܕܐܪ̈ܝܢܘ ܒܢܘܼܪܐ ܕܚܣܼܡܐ ܝ݀ܩܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܲܬܕܘ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܟܬܢܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܠܡܲܠܟܼܐ

 

[Vol. I, Col. 77]

 

ܠܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܡܼܪ ܕܬܗܘܐ. ܘܐܡܼܪܘ ܬܘܒ ܕܠܦܝܠܡܘܢܐ ܐܢܫ ܡܪܘܕܐ ܓܠܘܣܩܡܐ ܕܕܗܒܐ ܫܲܕܪ. ܘܟܕ ܒܥܼܘ ܬܘܒ ܕܢܥܒܕܘܢ ܣܘܢܢܕܘܣ ܒܩܣܪܝܐ ܕܦܠܝܣܛܝܢܝ ܘܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܐܬܼܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܫܲܢܝܘ ܠܨܘܪ ܘܦܣܼܩܘ ܐܝܼܕܐ ܕܝܡܝܢܐ ܕܐܢܫ ܡܝܬܐ. ܘܐܡܼܪܘ ܕܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܠܐܪܣܢܝܘܣ ܐܦܝܣ̄ܩ ܕܡ̈ܥܝܛܝܢܘ ܩܼܛܠ. ܘܒܗܢܐ ܐܝܼܕܗ ܕܦܣܩܼ ܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ ܡܫܲܡܠܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܚܪܫܘܬܐ ܡܬܚܲܫܚ ܒܗܿ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܫܕܪ ܒܬܪ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܕܢܐܬܼܐ ܠܛܘܪܘܣ ܘܬܡܢ ܢܬܒܿܚܢ ܫܪܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܐܝܬܝܘ ܐܦ ܠܡܩܪܝܣ ܩܫܝܫܐ ܕܝܠܗ ܕܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܒܦܪܙܠܐ. ܡܿܢܥ ܕܝܢ ܐܦ ܗܘ ܐܪܣܢܝܘܣ ܒܡܲܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܟܕ ܐܚܕܘܗܝ ܒܢ̈ܝ ܓܒܗ ܕܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܘܥܠܼܘܗܝ ܩܕܡ ܣܘܢܢܕܘܣ ܘܚܲܘܝܘ ܬܪ̈ܬܝܗܘܢ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܕܢܛܝܪ̈ܢ. ܘܐܬܦܪܣܝܬ݀ ܕܓܠܘܬܐ ܕܡܩܛܪ̈ܓܢܐ. ܐܠܐ ܐܦܢ ܗܟܢܐ ܨܠܼܘ ܛܠ̈ܘܡܐ ܠܕܝܼܢܐ ܥܠ ܡܩܪܝܣ. ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܛܲܫܝ ܢܦܫܗ ܘܐܬܥܲܠܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܥܒܕܘ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ. ܘܬܘܒ ܥܒܕܘ ܐܪ̈ܝܢܘ ܟܢܘܫܝܐ ܘܐܝܬܝܼܘ ܐܢܬܬܐ ܕܒܙܢܝܘܬܐ

 

[Vol. I, Col. 79]

 

ܝܠܼܕܬ ܡܢ ܐܣܘܛܬܐܝܘܣ ܩܝܢܝܐ. ܘܐܲܠܦܘܗܿ ܕܬܐܡܼܪܝ ܕܡܢ ܐܣܘܛܬܐܝܘܣ ܕܐܢܝܘܟܝܐ ܒܛܢܬ݀ ܘܩܬܪܣܘܗܝ. ܘܒܥܼܘ ܕܢܣܝܼܡܘܢ ܠܐܘܣܒܝܘܣ ܕܩܣܪܝܐ ܚܠܦܼܘܗܝ. ܘܐܫܬܸܐܠ ܡܢ ܥܠܼܬ݀ ܦܠܓܘܬܐ ܕܥܡܐ ܘܒܛܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܬܡ̈ܢܐ ܫܢ̈ܝܐ:

ܒܬܪ ܐܘܣܛܬܐܘܣ܆ ܐܘܠܐܠܝܘܣ.

ܫܢܬܐ ܚܕܐ. ܠܗܢܐ ܐܪ̈ܝܢܘ ܐܩܝܼܡܘܗܝ. ܐܘܣܒܝܘܣ ܕܝܢ ܘܡܲܐܢܝ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܟܕ ܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܚܲܘܝܘ. ܐܬܩܲܒܠ. ܘܐܦܝܼܣܩ ܠܡܠܟܐ ܕܢܩܲܒܠܝܘܗܝ ܐܦ ܠܐܪܝܘܣ. ܘܟܕ ܐܬܩܼܪܒ ܩܕܡ ܡܠܟܐܼ. ܬܪܝܢ ܟܪ̈ܛܝܣܐ ܐܝܿܬܼܝ ܥܡܗ. ܚܕ ܕܟܡܬܝܼܒܐ ܒܗ ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܘܛܫܝܗ ܬܚܝܼܬ ܫܚܬܗ. ܘܐܚܪܢܐ ܕܟܬܝܼܒܐ ܒܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܠܒܼܟ ܠܗ ܒܐܝܕܗ. ܘܟܕ ܣܿܐܡ ܗܘܐ ܐܝܕܗ ܥܠ ܟܪܛܝܣܐ ܟܣܝܼܐ ܝܿܡܐ ܗܘܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܐܚܪܬܐ. ܘܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܬܬܲܛܥܼܝ ܡܠܟܐ. ܘܟܬܼܒ ܠܘܬ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܠܐ ܗܘܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܟܕ ܗܢܐ ܡܢ ܟܕܘ ܡܝܬ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܕܩܘܣܛܢܛܢܘ̄ ܕܢܩܲܒܠܝܘܗܝ ܠܐܪܝܘܣ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܩܕ̄ ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܫܼܕܐ ܢܦܫܐ ܩܕܡ ܦܬܘܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܨܲܠܝ ܘܐܡܼܪ. ܡܪܝܐ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܠܠܒܘ̈ܬܐ ܕܟܠ. ܐܢ ܥܲܘܠܐ ܛܲܡܐܐ ܕܐܪܝܘܣ

 

[Vol. I, Col. 81]

 

ܒܗ ܟܣܸܐ ܘܥܬܝܼܕ ܕܢܥܘܼܠ ܠܥܕܬܐ. ܣܼܒ ܢܦܫܝ ܡܢܝ. ܐܪܝܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܢܦܼܩ ܕܢܐܙܠ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܩܘܣܛ̄ ܒܙܘܿܚܐ ܪܒܐ ܘܪܘܒܐ ܘܩܥܬܐ. ܟܕ ܡܿܢܥ ܕܝܢ ܠܐܟܕܢܐ ܕܡܠܟܼܐ ܡܢܫܠܝ ܙܥ. ܘܕܚܠܼـܐ ܢܦܠܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܘܐܬܗܦܼܟ ܓܘܵܝܗ. ܘܥܲܩܒ ܥܠ ܒܝܬ ܣܝܠܝܐ. ܘܟܕ ܥܠܼ ܝܼܬܒ ܬܠܚ ܬܡܢ ܟܠܗ ܓܘܝܗ ܘܢܦܩܬ݀ ܢܦܫܗ ܘܗܘܼܬ݀ ܒܗܼܬܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܓܲܒܗ. ܘܩܕ̄ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܘܕܝܼ ܠܐܠܗܐ ܕܦܪܣܝܗ ܠܪܫܝܥܐ.

ܒܬܪ ܐܘܠܐܠܝܘܣ܆ ܐܘܦܪܘܢܝܘܣ.

ܐܪܝܢܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܝܢ. ܣܘܢ̈ܢܕܘ ܕܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܒܐܢܩܘܪܐ ܕܓܠܛܝܐ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܐܪܒܬܥܣܪ. ܣܡܼܘ ܩܢܘ̈ܢܐ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ. ܟܢ ܟܢܘܫܝܐ ܗ݀ܘ ܪܒܐ ܕܒܢܝܩܝܐ. ܒܬܪ ܟܢ ܒܢܐܘܩܣܪܝܐ ܥܣܪܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩ ܣܡܼܘ ܩܢܘ̈ܢܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ. ܘܬܘܒ ܒܠܐܘܕܝܩܝܐ ܕܦܪܘܓܝܐ ܣܡܼܘ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܫܬܥܣܪ. ܘܬܘܒ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܬܫܥܝܢ ܣܡܼܘ ܩܢ̈ܘܢܐ ܐܪܒܬܥܣܪ.

 

[Vol. I, Col. 83]

 

ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܥܢܼܕ ܗܘܼ ܙܟܝܐ ܩܘܣܛ̄. ܒܪܗ ܡܨܥܝܐ ܗ݀ܘ ܕܐܚܼܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܨܛܠܝܼ ܒܬܪ ܐܪ̈ܝܢܘ. ܗܟܢܐ ܘܡܲܠܟܬܐ ܘܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡ̈ܢܐ. ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܕܝܢ ܒܪܐ ܪܒܐ ܕܐܫܬܲܠܛ ܒܡܥܪܒܐ ܛܒ ܡܫܪܪ ܗܘܐ ܒܗܝ̄ܡ. ܘܗܘܼ ܐܦܩܼ̈ ܠܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܘܐܦܢܼܝܗ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܼܐ ܟܕ ܡܿܪ. ܕܐܦ ܡܪܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܛܝܒ ܗܘܐ ܕܢܲܗܦܟܗ ܐܠܘ ܠܐ ܐܕܪܟܗ ܩܼܨܐ. ܘܐܬܩܲܒܠ ܗܘܼ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܒܚܕܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܪ̈ܝܢܘ ܡܩܛܪܓܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܕܠܡ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܠܐ ܕܢ ܘܙܿܕܩ ܠܗ. ܗܟܢܐ ܥܼܠ ܠܥܕܬܐ.

ܒܬܪ ܐܘܦܪܘܢܝܘܣ ܦܝܠܐܩܠܠܘܣ.

ܐܪܝܢܐ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥ. ܐܝܬ ܗܘܘ ܕܝܢ ܡ̈ܠܦܢܐ ܚܬܝ̈ܬܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ. ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܐܘܣܒܘܝ ܚܡܨܝܐ. ܘܐܦܪܡ ܢܨܝܒܢܝܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܗܢܐ ܥܬܝܪ ܗܘܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܣܟ ܛܥܼܡ ܡܢ ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܟܕ ܗܪܡܘܢܝܘܣ ܒܪܗ ܕܒܪ ܕܝܨܢ ܣܼܡ ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܡܲܙܓ ܒܗܝܢ ܪܘܫܥܗ. ܘܒܗܲܢܝܐܘܬ ܩܠܐ ܕܩܝ̈ܢܬܐ ܢ݀ܓܕ ܗܘܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ

 

[Vol. I, Col. 85]

 

ܠܐܒܕܢܐ. ܢܣܼܒ ܡܠܦܢܐ ܡܠܚܡܘܬܐ ܕܩܝ̈ܢܬܐ ܘܚܠܼܛ ܒܗܝܢ ܕܚܠܼܬ݀ ܐܠܗܐ ܘܥܒܼܕ ܡܕܪ̈ܫܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܘ ܛܘܒܢܐ ܝܘܿܠܝܢܐ ܣܒܐ ܘܐܒܪܗܡ ܩܝܢܕܘܢܝܐ. ܐܬܝܼܕܥ ܕܝܢ ܘܐܦ ܚܟܝܡܐ ܒܘܙܛܝܣ ܚܟܼܝܡܐ ܟܪܣܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܪܝܨ ܫܘ̄ܒ ܘܥܒܼܕ ܒܐ ܕܬܚܘ̈ܝܬܐ. ܣܘܩܪܛܝܣ ܣܟܘܠܝܣܛܝܩܐ ܐܡܼܪ ܕܐܦ ܪܒܐ ܐܢܛܘܢܝܘܣ ܗ݀ܘ ܕܓܠܝܐܝܬ ܡܿܩܪܒ ܗܘܐ ܥܡ ܕܝܘ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܗܢܐ ܡܬܼܚ. ܕܥܠܘ̄ ܟܬܼܒ ܪܒܐ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܡܫܠܡܠܝܐܝܬ. ܘܠܗ ܠܐܢܛܘܢܝܘܣ ܓܠܼܐ ܐܠܗܐ ܥܠ ܚܒܿܠܐ ܕܥܠܼ ܠܥܕܬܐ ܡܢ ܐܪ̈ܝܢܘ. ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܚܿܙܐ ܗܿܘܝܬ ܟܘܕ̈ܢܘܬܐ ܟܕ ܚܿܕܪܝܢ ܠܦܬܘܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܒܥܛܝܢ ܠܗ ܒܪ̈ܓܠܝܗܘܢ. ܘܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܬܘܒ ܘܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ ܕܗܕܪܘܗܿ ܠܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ ܒܥܘܡܪ̈ܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ

 

[Vol. I, Col. 87]

 

ܥܕܡܐ ܠܬܚܘ̈ܡܝ ܦܪܣ ܬܚܬܝܬܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܡܪܝ ܐܗܪܘܢ ܣܪܘܓܝܐ ܗ݀ܘ ܕܬܪܬܬܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܛܒܝ̈ܒܐ ܒܼܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ.

 

[Vol. I, Col. 89]

 

ܒܬܪ ܦܝܠܐܩܝܠܝܘܣ: ܣܛܦܢܘܣ.

ܐܪܝܢܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ. ܘܐܪ̈ܝܢܘ ܡܿܢ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܝܢ ܥ̈ܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܦܐܘܠܝܢܘܣ ܕܝܢ ܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܙܥܘܪܬܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܬܘܒ ܚܲܡܬܘܗܝ ܐܪ̈ܝܢܘ ܠܡܠܟܐ ܥܠ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܫܒܲܩ ܠܟܘܪܣܝܐ ܘܣܠܼܩ ܠܪܘܡܝ. ܘܟܕ ܝܠܼܦ ܩܘܣܛ̄ ܗܠܝܢ. ܦܩܼܕ ܘܗܘܼܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܒܣܪܕܝܩܝ ܘܫܪܪܬ݀ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܝܩܝܐ ܘܙܲܕܩܬ݀ ܟܘܪܣܝܐ ܠܐܬܐܢܣ̄ܝ. ܗܝܕܝܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܫܕܪ ܬܪܝܢ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܠܘܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܐܚܘܗܝ ܘܐܪܬܝܼܗ ܕܢܫܼܠܡ ܠܫܪܪܐ ܘܢܗܦܟ ܐܦܘ̈ܗܝ ܡܢ ܐܪ̈ܝܢܘ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܲܢܥܘ ܐܦܝܣ̈ܩܘ̄ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܣܛܦܢܘܣ ܗܢܐ ܕܐܚܝܼܕ ܗܘܐ ܠܟܘܪܣܝܼܐ ܥܲܬܕ ܢܟܼܠܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܕܐܬܼܘ. ܘܫܕܪ ܥܠܝܡܐ ܐܢܫ ܘܩܼܪܐ ܙܢܝܬܐ. ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܠܠܝܼܐ ܐܥܠܼܗܿ ܠܒܝܬܐ ܕܫܪܸܝܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܘܚܕ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܒܒܝܬܐ ܓܲܘܝܐ ܕܡܝܼܟ ܗܘܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܚܒܪܗ ܒܒܝܬܐ

 

[Vol. I, Col. 91]

 

ܒܪܝܐ. ܗܢܐ ܟܕ ܐܪܓܫܼ ܒܙܢܝܬܐܼ ܕܥܠܼܬ݀ ܘܫܡܼܥ ܩܠܗܿ. ܩܥܼܐ ܕܡܿܢ ܐܝܬܝܟܝ. ܘܩܪܐ ܬܘܒ ܠܥܠܝܡܐ ܘܐܚܼܕܘܗܿ ܠܙܢܝܬܐ. ܘܒܨܦܪܐ ܟܕ ܥܠܼܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐܼ. ܐܘܕܝܬ ܕܥܠܝܡܐ ܐܘܓܪܝܣ ܩܼܪܢܝ. ܘܐܬܬܚܕ ܗܼܘ ܥܠܝܡܐ ܘܟܕ ܐܬܢܿܓܕ܆ ܐܘܕܝ ܕܣܛܦܢܘܣ ܐܠܦܼܢܝ. ܘܐܬܕܚܩ ܐܣܛܦܢܐ ܡܢ ܥܕܬܐ.

ܒܬܪ ܣܛܦܢܘܣ: ܠܐܘܢܛܝܘܣ.

ܫܢܝ̈ܐ ܫܬ. ܡܠܟܐ݀ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܓܠܼܝ ܩܕܡܘܗܝ ܢܟܼܠܐ ܕܐܪ̈ܝܢܘ܆ ܩܲܒܠ ܦܝܣܐ ܕܐܚܘܗܝܼ ܘܫܕܪ ܐܝܬܼܝܗ ܠܐܬܐܢܿܐܣܝܘܣ݀ ܘܒܼܥܐ ܡܢܗ ܕܢܬܼܠ ܚܕܐ ܥܕܬܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܠܐܪ̈ܝܢܘ. ܘܦܢܝ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܕܐܦ ܐܢܐ ܒܥܐ ܐܢܼܐ ܕܬܬܠ ܠܢ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܚܕܐ ܥܕܬܐ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܒܗܿ ܒܢ̈ܝ ܪܥܝܢܢ. ܘܟܕ ܨܒܼܐ ܡܲܠܟܐ ܕܢܬܼܠ ܠܐ ܫܒܩܼܘܗܝ ܐܪ̈ܝܢܘ ܟܕ ܐ݀ܡܪܝܢ. ܠܐ ܠܢ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܦܠܐ ܠܗܘܢ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܦܼܢܐ ܐܬܐܢܐܣܝ̄ܘ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢ̈ܝܢ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܐܬܩܲܒܠ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܝܬ ܩܘܣܛ̄. ܛܘܒ ܚܲܡܬܘܗܝ ܐܪ̈ܝܢܘ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ. ܕܗܘܼ ܠܡ ܐܪܡܼܝ ܗܪܬܐ ܒܝܬ ܠܟ ܠܐܚܘܟ.

 

[Vol. I, Col. 93]

 

ܘܦܩܼܕ ܕܢܬܕܚܼܩ ܬܘܒ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܘܫܕܪ ܣܒܣ̈ܛܝܐ ܥܡ ܪ̈ܘܡܝܐ ܕܢܩܼܛܠܘܢܝܗܝ. ܡܬܲܢܐ ܕܝܢ ܗܘܼ ܩܕܝܫܐ. ܟܕ ܐܬܼܘ ܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ ܥܡ ܪ̈ܘܡܝܐ. ܐܝܟ ܚܡܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܚܕܪܘܗܿ ܠܥܕܬܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܨܸܐ ܠܡܦܼܠܛ. ܐܢܿܐ ܕܝܢ ܫܦܼܪܬ݀ ܠܝ ܕܠܐ ܐܥܿܪܘܩ. ܐܠܐ ܕܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܐ݀ܣܝܒܪܝܘܗܝ ܠܩܝܢܕܘܢܘܣ. ܝܬܒܬ ܕܝܢ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܘܦܩܕܬ ܠܚܕ ܡܢ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܢܙܡܪ ܡܕܡ ܡܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ. ܘܠܥܡܐ ܕܢܥܼܢܐ ܒܬܪ ܗ݀ܘ ܦܬܓܡܐ ܕܠܥܠܡ ܪ̈ܚܡܘܗܝ. ܘܟܕ ܡܢܗܘܢ ܕܐܣܛܪ̈ܛܝ̄ܘ ܠܒܝܬ ܩܘܕܫܐ ܚܕܝܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܢܗܘܢ ܒܥܕܬܐ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܕܢܐܚܼܕܘܢܢܝ. ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܕܝܢ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܠܢ ܕܢܫܼܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܬܚܪܸܐ ܗܿܘܝܬ ܟܕ ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ. ܕܘܿܠܐ ܠܝ ܕܠܚܘܕܝ ܐ݀ܣܝܒܪ ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܬܢܟܸܐ. ܚܛܦܘ ܘܐܚܲܬܘܢܝ ܡܢ ܟܘܪܣܝܐ ܘܐܥܒܼܪܘܢܝ ܒܝܢܬ ܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ ܘܪ̈ܘܡܝܐ ܗܿܢܘܢ. ܟܕ ܡܪܢ ܡܕܒܪ ܘܡܢܼܛܪ ܠܢ. ܘܐܬܦܲܨܝܢ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ. ܗܕܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܬܠܬ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ. ܘܥܒܼܕܘ ܐܪ̈ܝܢܘ ܚܠܦܘܗܝ ܠܓܐܘܪܓܝ ܒܪ ܬܪܥܝܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚܼܘ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ

 

[Vol. I, Col. 95]

 

ܕܢܣܝܒܪܘܢ ܒܝܼ̈ܫܬܗܼ ܩܲܛܠܘܗܝ ܘܒܢܘܪܐ ܐܘܩܼܕܘܗܝ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܢ ܕܥܡ ܓܡܠܐ ܒܥܪܝܪܝܐ ܐܣܼܪܘܗܝ ܘܐܬܦܼܪܬ.

ܡܼܠܟܐ ܕܝܢ ܣܿܓܝ ܒܥܼܐ ܡܢ ܠܝܒܐܪܝܘܣ ܕܪܘܡܝ ܕܢܪܡܐ ܐܝܼܕܐ ܒܩܬܪܣܝܣ ܕܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܘܟܕ ܠܐ ܣܟ ܐܬܪܦܝ. ܘܓܙܪ ܥܠܘܗܝ ܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܫܕܪ ܠܗ ܫܡܫܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܝܢ ܠܢܦܩܬܐ. ܘܠܐ ܩܲܒܠ ܘܐܫܼܬܕܝ ܠܒܪ. ܘܐܬܪܡܝ܆ ܘܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܟܕ ܐܬܼܐ ܡܠܟܐ ܠܪܘܡܝ. ܕܚܠܸܘ ܪ̈ܝܫܢܐ ܡܢ ܚܡܼܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܢܦܝܣܘܢ ܡܛܠ ܠܝܒܐܪܝܘܣ. ܐܠܐ ܡܠܼܟܘ ܠܢܫܝ̈ܗܘܢ ܕܗܢܝܢ ܢܦܝܼܣܵܢ. ܘܟܕ ܩܼܪ̈ܒܝ ܚܐܪ̈ܬܐ ܒܙܘܚܐ ܘܐܦܝ̈ܣܝ܆ ܦܲܢܝ ܡܠܟܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܥܕܬܐ ܪܥܝܐ ܦܝܠܟܘܣ. ܐܝܛܐ ܟܕ ܚܸܙܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܒܬܪ ܦܝܠܟܣ ܥܿܐܠ܆ ܩܲܒܠ ܦܝܿܣܐ ܕܡܝܩܪ̈ܬܐ ܘܦܩܼܕ ܕܢܼܐܬܐ ܠܝܒܐܪܝܘܣ ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܢܦܪܢܣܘܢ ܠܥܕܬܐ. ܥܡܐ ܕܝܢ ܩܥܼܐ ܕܚܕ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܘܚܕ ܐܦܝܣܩܘ̄ ܢܗܘܐ ܠܢ.

ܒܬܪ ܠܐܘܢܛܝܘܣ: ܐܘܕܘܟܣܝܘܣ.

ܗܢܐ ܕܓܪܡܢܝܩܝ ܗܘܼܐ ܘܒܦܘܼܩܕܢ ܡܲܠܟܐ ܥܒܼܪ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܒܬܪ ܕܡܝܼـ ܠܐܘܢܛܝܘܣ. ܘܬܘܒ ܟܲܢܫ ܡܠܟܐ ܣܘܢܢܕܘ̄ ܕܡܐܐ

 

[Vol. I, Col. 97]

 

ܘܚܡܫܝܢ ܒܣܠܡܢܝܐ. ܘܐܣܒܝܘܣ ܘܐܘܕܘܟܣ ܘܐܬܛܝܘܣ ܣܠܼܩܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ. ܘܐܘܕܘܟܣܝܘܣ ܐܚܼܪܡ ܠܟܠ ܕܐܡܿܪ ܕܡܫܿܓܢܝ ܒܪܐ ܡܢ ܐܒܐ. ܐܘܿ ܕܒܲܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܬܒܼܥܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܢܚܪܡܘܢ ܠܗ݀ܝ ܕܒܪ ܟܝܿܢܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܟܝܼܣܘ ܫܕܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܦ ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܐܘܪܝܫܠܡ ܐܫܬܕܝ ܒܬܪ ܕܩܼܡ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܩܼܡ ܗܕܪܝܢܐ. ܘܢܩܕܘܢܝܘܣ ܬܘܒ ܕܩܘܣ̄ܛ ܟܕ ܩܼܡ ܚܡܫ ܫܢܝܢ ܐܫܬܕܝ. ܘܝܼܬܒ ܐܘܕܘܟܣܝܘܣ ܒܬܪ ܕܗܘܼܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ.

ܒܬܪ ܐܘܕܘܟܣܝܘܣ܆ ܡܝܠܝܛܝܘܣ.

ܗܢܐ ܐܦܝܣܩ̄ ܗܘܐ ܕܒܣܒܣܛܝܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܟܕ ܒܩܕܡܐ ܠܐ ܡܕܡ ܡܡܲܠܠ ܗܘܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܼܐ ܐܬܩܲܒܠ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܡܬܪܓܡ ܗܘܐ ܘܐܡܿܪ. ܟܕ ܡܚܲܘܐ ܬܠܬ ܨܒ̈ܥܢ ܘܐܟܪܙ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘܡ̈ܝܢ ܡܿܘܕܝܢܢ.

 

[Vol. I, Col. 99]

 

ܘܚܕ ܝܿܕܥܝܢܢ ܠܗܘܢ. ܝܕܼܥܘ ܐܪ̈ܝܢܘ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܝܩܝܐ ܐܚܝܼܕ. ܘܫܕܐܘܘܗܝ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܕܩܡ. ܘܠܘܬܗ ܐܬܬܲܠܡܕ ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܦܘܡܐ ܕܕܗܒܐ. ܘܗܼܘ ܐܣܪܚ ܠܩܕ̄ ܒܣܝܠܝܘܣ ܐܦܝܣܩ̄ ܠܩܣܪܝܐ ܘܩܦܐܕܘܩܝܼܐ ܐܚ̄ܘ ܦܓܪܢܝܐ ܕܦܛܪܘܣ ܕܣܒܣܛܝܐ. ܘܐܚ̄ܘ ܕܓܪܝܓܘܪܝ̄ܘ ܕܢܘܣܐ. ܘܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܐܦ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܠܘܓܘܣ ܐܦܝܣܩ̄ ܕܢܐܙܝܢܙܘ ܘٰܚܘܗܝ ܩܣܪܝܘܣ ܘܓܪܝܓܘܪ ܐܒܘܗܝ.

ܒܬܪ ܡܝܠܝܛܝܘܣ܆ ܐܘܙܝܘܣ.

ܐܪܝܢܐ ܩܼܡ ܟܕ ܠܓܒܐ ܕܐܘܪܬܕܘܟܣܘ ܦܘܠܝܢܘܣ ܗ݀ܘ ܣܒܐ ܕܐܡܼܪܢܢ ܕܗܘܼܐ ܚܠܦ ܐܣܘܛܬܐܘܣ ܡܕܒܪ ܗܘܐ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܢܒܼܥ ܐܦܘܠܝܢܐܪܝܘܣ ܗܪܛܝܩܐ. ܗܢܐ ܡܼܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܗܘܐ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܕܒܪ̈ܝܐ ܡܕܪܫ ܗܘܐ. ܘܐܬܼܐ ܠܠܐܘܕܝܩܝܐ ܘܢܣܼܒ ܐܢܬܬܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ ܘܩܪܝܗܝ ܒܫܡܗ. ܘܗܘܼܐ ܗܘܼ ܩܫܝܫܐ ܡܢ ܬܐܘܕܘܛܐ ܐܦܝܣܩ ܕܬܡܢ. ܘܒܪܗ ܗܘܼܐ ܩܪܘܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܥܢܝܼ ܥܡ ܐܦܝܦܢ ܣܘܦܝܣܛܐ ܚܢܦܼܐ ܐܨܛܠܝܼܘ ܒܬܪܗ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܼܠܐ ܐܢܘܢ ܬܐܘܕܘܛܐ ܡܢ ܬܫܡܫܬܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܚܼܩܘ ܟܠܢܐܝܬ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܟܢ ܐܙܼܠ ܐܦܘܠܝܢܐܪܝܘܣ ܛܠܝܐ ܠܘܬ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܩܬܪ̈ܣܐ

 

[Vol. I, Col. 101]

 

ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܐܦܝܣܩ̄ ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܠܐ ܡܫܡܗܐ. ܘܗܘܼ ܘܐܒܘܗܝ ܐܒܼܥܘ ܗܪܣܝܣ ܕܕܪ̈ܓܐ ܘܡܘܫ̈ܚܬܐ. ܟܕ ܠܪܘܚܐ ܙܥܘܪ ܡܢ ܒܪܐ ܐܡܿܪܝܢ. ܘܠܒܪܐ ܡܢ ܐܒܐ. ܐܪܝܘܣ ܓܝܪ ܠܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܫܘ̈ܝܝ ܢܼܙܠܐ ܝܼܕܥ ܠܗܘܢ. ܘܢܣܼܒ ܒܪܐ ܢܦܫܐ ܠܐ ܡܗܘܢܬܐ ܐܠܐ ܢܨܒܬܢܝܬܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܡܿܠܝܬ݀ ܠܗܿ ܕܘܟܬ݀ ܗܘܢܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܦ ܐܘܢܘܡܝܘܣ ܐܒܥܼ ܗܪܣܝܣ. ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܠܡ ܒܟܝܢܗ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܡܢܢ ܠܐ ܝܿܕܥ. ܐܠܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܚܢܢ ܝܿܕܥܝܢܢ ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܝܿܕܥ. ܥܘܕ ܬܘܒ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܪܟܝܕܝܩܘܢ ܘܠܝܘܠܦܢܐ ܕܕܝܨ̈ܢܝܐ ܢܩܼܦ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܟܕ ܐܡܼܠܟ ܗܘܐ ܝܘܠܝܢܘܣ. ܦܩܼܕ ܕܢܦܼܢܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩ ܠܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ. ܘܦܼܢܐ ܐܦ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܒܗܕܐ ܠܡ ܨܒܼܐ ܗܼܘ ܚܢܦܐ ܠܡܓܢܒܼ ܐܢܘܢ ܕܢܫܼܠܡܘܢ ܠܨܒܝܢܗ. ܗܢܘܢ ܕܟܕ ܐܫܬܘܕܥܘ ܚܪܡܘܬܗ ܥܼܪܩܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܦ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܥܪܼܩܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܦ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܥܪܼܩ ܘܢܦܼܩ ܪܘܚܐ ܕܠܐ ܫܟܝܼܪܐ ܠܡܥܼܪܩ ܡܢ ܩܕܡ ܪܕܘܿܦܐ. ܒܕܐܦ ܕܘܝܕ ܡܢ ܫܐܘܠ ܥܪܼܩ. ܘܝܥܩܘܒ ܡܢ ܥܝܣܘ. ܘܐܠܝܐ ܡܢ ܐܚܒ

 

[Vol. I, Col. 103]

 

ܘܐܝܙܒܝܠ. ܘܦܘܠܘܣ ܒܐܣܦܪܝܕܐ ܫܒܘܗܝ ܡܢ ܫܘܼܪܐ. ܘܡܪܢ ܐܡܼܪ. ܡܐ ܕܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܥܪܘܩܘ ܠܐܚܪܬܐ. ܘܡܢ ܗܢܐ ܪܕܘܦܐ ܬܘܒ ܗܦܼܟ ܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܘܐܬܩܲܒܠ ܚܕܝܐܝܬ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܟܠܼܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܚܢ̈ܦܐ ܠܘܬ ܝܘܠܝܢܘܣ. ܘܥܼܪܩ ܙܒܢܬܐ ܕܐܪܒܥ ܟܕ ܐ݀ܡܪ. ܢܣܼܛܐ ܐܚ̈ܝ ܩܠܝܠ. ܡܛܠ ܕܥܢܢܐ݀ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ ܘܥܿܒܪܐ ܘܡܫܼܬܪܝܐ. ܘܟܕ ܪܕܐ ܒܐܼܠܦܼܐ ܐܕܪܟܘܗܝ ܪ̈ܘܕܦܐ ܘܫܲܐܠܘ ܠܗܿܢܘܢ ܕܥܡܗ ܥܠܘܗܝ. ܘܗܼܢܘܢ ܦܲܢܝܘ ܕܠܘ ܣܿܓܝ ܡܒܥܕ ܡܢܟܘܢ. ܪܕܘܦܘ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܛܠ ܕܩܡܝܟܘܢܼ ܗܘ. ܘܟܕ ܥܒܼܪܘ. ܗܦܼܟ ܗܼܘ ܩܕܝ̄ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܬܡܢ ܐܬܛܲܫܝ ܠܘܬ ܒܬܘܠܬܐ ܚܕܐ ܕܝܪܝܬܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܝܘܠܝܢܘܣ.

ܡܐܪܝܣ ܕܝܢ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܕܣܿܓܝ ܣܿܐܸܒ ܗܘܐ. ܘܐܦ ܢܘܼܗܪܐ ܕܥܝܢ̈ܘܗܝ ܐܘܦܼܝ. ܩܪܼܒ ܠܘܬ ܝܘܠܝܢܘܣ ܘܐܟܣܗ ܩܫܝܐܝܬ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܚܲܢܦܐ ܟܕ ܡܿܗܠ ܒܗ ܐܡܼܪ. ܐ݀ܘ ܣܡܝܐ ܠܐ ܡܲܣܐ ܠܟ ܐܠܗܟ ܗ݀ܘ ܓܠܝܠܝܐ. ܡܐܪܝܣ ܐܡܼܪ. ܡܿܘܕܐ ܐܢܐ ܠܐܠܗܐ ܕܣܲܡܝܢܝ ܕܠܐ ܐܚܼܙܐ ܦܪܨܘܦܟ ܚܲܢܦܐ. ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܿܡܥ ܗܘܐ ܘܡܣܲܝܒܪ ܘܠܐ ܪܓܿܙ ܗܘܼ ܝܘܠܝܢܘܣ. ܡܛܠ ܕܐܣܟܹܝܡ ܦܝܠܘܣܘܦܘܬܐ ܡܚܲܘܐ ܗܘܐ. ܘܒܚܿܠܒ ܬܘܒ ܟܕ ܥܠܼ ܘܐܡܼܪ ܠܪܝܫܢܐ ܐܢܫ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܕܐܚܢܼܦ ܗܘܐ ܒܪܗ. ܕܠܐ ܠܡ ܬܥܼܨܝܘܗܝ ܠܒܪܟ ܕܢܩܦ ܠܕܚܼܠܬܟ. ܐܟܡܐ ܕܐܦܠܐ ܐܢܿܐ ܥܿܨܐ ܐܢܼܐ

 

[Vol. I, Col. 105]

 

ܠܟ ܕܬܩܼܦ ܠܕܚܠܬܝ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܪܝܫܢܐ ܐܡܼܪ. ܕܥܠ ܗܢܐ ܟܿܦܘܪܐ ܕܫܒܼܩ ܠܫܪܪܐ. ܘܣܢܼܐ ܠܐܠܗܐ ܦܿܩܕ ܐܢܬ ܠܝ ܐܘ ܡܠܟܐ. ܝܘܠܝܢܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܟܢܫ ܡܿܛܥܝܢܐܝܬ ܒܦܝܠܘܣܘܦܝܐܼ ܠܐ ܪܓܸܙ. ܐܠܐ ܐܡܪ. ܟܕܘ ܠܟ ܐܘܿ ܓܒܪܐ ܕܡܼܨܥܪ ܐܢܬ ܠܢ. ܘܐܬܟܢܝܼ ܠܘܬ ܒܪܗ ܘܐܡܼܪ ܐܢܿܐ ܝܨܦ ܐܢܼܐ ܕܝܠܟ. ܥܠ ܕܠܐ ܐ݀ܫܟܚܬ ܕܐܦܿܝܣ ܠܐܒܘܟ ܕܢܐܨܦ ܕܝܠܟ. ܘܟܕ ܣܵܦܼ ܝܘܠܝܢܘܣܼ ܘܩܼܡ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܡܗܝܡܢܐ. ܐܦܢܼܝ ܠܐܦܝܣ̈ܩܘ̄ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܠܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ ܘܫܪܪ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܩܘܣܛ̄ ܙܟܝܐ. ܘܠܡܲܘܕܝܝ ܒܡܠܬܐ ܕܒܪܟܝܢܼܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܫܲܟܢ ܘܕܠܐ ܡܿܕܐܬܐ ܥܒܼܕ.

ܘܟܕ ܡܝܡܼܬ ܝܘܿܒܝܢܝܢܘܣ. ܘܩܼܘ ܐܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܐܘܠܝܣ ܐܚ̈ܐ. ܗܘܼ ܐܘܠܝܣ ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܪ̈ܝܢܘ ܥܡܝܼܕ ܗܘܐܼ ܛܪܕ ܠܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ݀ ܠܡܝܠܝܛܘܣ ܡܿܢ ܠܐܪܡܢܝܐ. ܘܠܐܘܣܒܝܘܣ ܕܫܡܝܫܛ ܠܬܪܟܝ. ܗܢܐ ܒܕܡܘܼܬ ܘܡܝܐ ܕ ܪܟܝܼܒ ܣܘܣܝܐ ܘܣܝܼܡ ܟܘܒܠܐ ܕܠܐ ܢܬܝܼܕܥ ܡܬܟܼܪܟ ܗܘܼܐ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ݀ ܘܥܿܒܕ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܘܩܫ̈ܝܫܐ ܘܡܫ̈ܡ̄ ܠܐܘܪܬܘܕܘܟܣܘ. ܘܐܦ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܬܛܫܿܝ ܒܩܒܪܐ ܕܐܒܗ̈ܘܗܝ ܝܪ̈ܚܐ ܐܪܒܥܐ. ܘܥܡܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܥܒܼܕܘ ܪܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܘܠܝܣ. ܘܦܩܼܕ ܘܦܢܼܐ ܐܬܐܢܐܣ̄ ܙܒܢܬܐ ܕܚܡܫ. ܘܠܒܟ

 

[Vol. I, Col. 107]

 

ܥܕܬܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ. ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܬܢܨܚ ܗܘܐ ܒܡܕܒܪܐ ܐܒܐ ܡܿܩܪܝܣ ܕܐܣܝܼ ܠܐܢܬܬܐ ܕܗܘܬ ܣܘܣܬܐ.

ܘܥܢܕ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܚ̄ܝ ܒܚܙܝܪܢ ܫܢܬ ܣܦܒ̄. ܘܒܬܪ ܫܢܬܐ ܥܢܼܕ ܪܒܐ ܐܬܐܢܐܣܝܘ̄. ܒܬܪ ܕܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܡܘ̄. ܘܥܒܼܕ ܐܦܝ̈ܣܩܘ̄ ܪܦ̄ܕ. ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܦܛܪܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒܥ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܬܡܢܝܢ ܟܗ̈ܢܐ ܕܢܐܬܼܘܢ ܠܘܬ ܐܘܐܠܝܣ ܡܠܟܐ. ܡܛܠ ܫܝܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ݀ ܘܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܐܠܦܐ ܘܪܕܝܢ ܒܝܡܐ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܐܘܚܼܕ ܢܘܪܐ ܒܐܠܦܼܐ ܘܐܘܩܼܕ ܠܟܗ̈ܢܐ.

ܗܝܕܝܢ ܐܬܬܣܝܼܡ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܐܙܝܢ̈ܙܘܼ ܕܢܗܘܼܐ ܝܿܨܦ ܠܡܗ̈ܝܡܢܐ ܕܒܩܘܣܛ̄. ܘܬܐܡܝܣܛܘܣ ܦܝܠܘܣܘ̄ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐܼ ܐܢܝܚܼ ܠܚܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܒܝܕ ܡܐܡܪܐ ܕܥܒܼܕ. ܘܐܡܼܪ ܒܗ. ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܬܕܡܪ ܕܦܠܝܓܝܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܒܕܚܠܼܬܗܘܢ ܒܕܠܘܬ ܚܢ̈ܦܐ ܬܘܒ ܬܠܬܡܐܐ ܐܝܬ ܕܚ̈ܠܬܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܗܼܘ ܐܠܗܐ ܨܿܒܐ

 

[Vol. I, Col. 109]

 

ܕܡܫܚܠܦܐܝܬ ܢܫܬܲܒܚ. ܒܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܦܫܝܼܩܐܝܬ ܝܕܝܥܘܼܬܗ.

ܘܟܕ ܡܝܼܬ ܐܘܠܝܣ. ܘܩܼܡ ܓܪܛܝܢܘܣ ܒܪ ܐܚܘܗܝ. ܦܢܼܘ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܟܕ ܡܝܼـ ܗܢܼܐ ܩܼܡ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ. ܘܣܘܢܢܕܘܣ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܒܩܘܣܛ̄ ܟܲܢܫ. ܘܠܬܘܕܝܬܐ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܩܲܝܡ ܘܫܪܪ. ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܪ̈ܝܫܢܝܗܿ ܕܗܕܐ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܬܪܬܝܢ. ܡܝܠܝܛܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܛܝܡܘܬܐܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܩܘܪܝܠܘܣ ܕܐܘܪܝܫܠܡ. ܘܓܪܝܓܘ̄ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܕܝܠܗܿ ܕܩܘܣܛ̄. ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܐܘܣܦܼܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܝܩܝܐ. ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܩܕ̄. ܕܐܝܬܘ̄ ܡܪܝܐ ܡܐܚܝܢܐ ܕܟܠ. ܗ݀ܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܢܦܿܩ ܘܥܡ ܐܒܐ ܘܥܡ ܒܪܐ ܡܣܬܓܕ ܘܡܫܬܒܚ ܘܫܪܟܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܿܢ ܠܘܩܒܠ ܒܝܼܫܬܐ ܬܪܥܝܼـܐ ܕܐܦܘܠܝܢܪܝܘܣ. ܘܗܕܐ ܣܘܢܢܕܘܣ ܬܚܡܬ݀ ܠܩܘܣ̄ܛ ܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܪܘܡܝ. ܘܕܠܐ ܢܦܪܢܣܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܒܥ̈ܕܬܐ ܕܠܒܪ ܡܢ

 

[Vol. I, Col. 111]

 

ܬܚܘ̈ܡܝܗܘܢ. ܗܕܐ ܕܡܛܠ ܪܘܕܦܝܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܫܕܬ݀ ܕܝܢ ܘܐܚܪܡܬ݀ ܥܡ ܐܪܝܘܣܼ ܠܐܘܣܒܝܘܣ ܕܢܝܩܘܡܘܕܝܐ ܘܠܐܘܙܝܘܣ ܕܐܝܢܛܝܘܟܝܐ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܐܪ̈ܝܢܘ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ. ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܗܘܼܘ ܗܪ̈ܛܝܩܘ. ܘܟܕ

 

[Vol. I, Col. 113]

 

ܣܘܢܢܕܘܣ ܙܕܩܬ݀ ܠܩܕ̄ ܓܪܝܓܘܪ̄ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܟܘܪܣܝܐ ܕܩܘܣܛ̄ܢ. ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܡܨܪ̈ܝܐ ܚܣܡܝܢ ܗܘܘ ܘܐܪܛܲܢܝܢ. ܥܠܗܕܐ ܐܫܬܐܠ ܘܫܒܩܗܿ ܒܨܒܝܢܗ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܕܗܘܼܐ ܒܗܿ. ܘܥܒܼܕ ܡܐܡܪܐ ܣܘܢܛܩܛܝܪܝܘܢ ܘܐܡܼܪ ܒܗ. ܟܲܢܘ ܠܝ ܠܟܘܪܚܘܬܐ ܘܠܚܘܼܪܒܐ ܘܠܐܠܗܐ. ܘܗܼܝ ܣܘܢܢܕܘ̄ ܟܕ ܠܐܘܙܝܘܣ ܐܪܝܢܐ ܕܚܩܼܬ݀. ܠܡܝܠܝܛܘܣ ܪܒܐ ܫܲܡܗܬ݀ ܠܐܢܛܝܘܟܝܼܐ ܘܡܚܕܗܿ ܡܝܼܬ ܡܝܠܝܛܘܣ.

ܒܬܪ ܡܝܠܝܛܘܣ ܦܠܐܒܝܢܘܣ.

ܟܕ ܐܦ ܦܘܠܝܢܘܣ ܥܕܟܝܠ ܚܲܝܐ ܗܘܐ. ܘܡܛܗܕܐ ܗܘܼܐ ܫܓܘܫܝܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܟܕ ܩܼܪܒ ܡܘܬܗ ܕܦܘܠܝܢܘܣ. ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܦܪܢܣ ܦܠܐܒܝܢܘܣ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܝܕ ܚܣܡܐ܆ ܘܐܦܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܗܘܘ. ܣܼܡ ܐܝܕܐ ܥܠ ܐܘܓܪܝܣ ܬܠܡܝܕܗ ܘܐܣܼܪܚܗ ܒܕܘܟܬܗ. ܘܐܦܢ ܕܠܐ ܢܡܘܣ. ܒܗ݀ܝ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܦܿܩܕܝܢ ܕܒܠܥܕ… ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܠܐ ܢܬܬܣܪܚ ܐܦܝܣܩ̄. ܪ̈ܘܡܝܐ ܕܝܢ ܘܡܨܪ̈ܝܐ܆ ܡܥܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐܘܓܪܝܣܼ ܘܡܿܠܙܝܢ ܠܡܠܟܐ ܕܢܛܪܘܕ ܠܦܠܐܒܝܢܘܣ݀ ܘܟܕ ܐܝܬܝܗ ܠܩܘܣܛ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܢܐܙܼܠ ܠܪܘܡܝ.

 

[Vol. I, Col. 115]

 

ܐܬܥܲܠܠ ܒܣܿܬܘܐ ܘܐܡܼܪ ܕܠܢܝܣܢ ܐ݀ܙܠ ܐܢܼܐ. ܘܗܦܼܟ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܬܘܒ ܠܒܛܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܘܐܝܬܝܼܗ ܕܬܪܬܝܐ݀ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܫܟܼ̇ ܥܠܘܗܝ ܕܫܘܿܐ ܠܫܪܝܐ. ܘܦܩܼܕ ܘܦܢܼܐ ܡܢܕܪܝܫ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܟܕ ܣܠܩܼ ܡܠܟܐ ܠܪܘܡܝ ܫܕܪ ܦܠܐܒܝܢܘܣ ܠܐܩܩܝܘܣ ܕܚܠܒ ܠܪܘܡܝ. ܘܥܒܕ ܫܝܢܐ ܥܡ ܪ̈ܘܡܝܐ ܒܡܨܥܝܘܬܗ ܕܡܠܟܐ. ܘܐܦ ܡܨܪ̈ܝܐ ܐܫܬܲܝܢܘ.

ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܬܪܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܫܟܝܪ̈ܐ ܐܫܟܚ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣ̄ܝ ܒܪܘܡܝ ܘܒܛܠ ܐܢܘܢ. ܚܕ ܡܿܢ ܦܘܬܩ̈ܐ ܕܙܢܝ̈ܬܐ ܕܥܠ ܓܢܸܒ ܪ̈ܫܘܬܐ. ܕܟܕ ܐܟܣܢܵܝܐ ܕܥܿܐܠ ܗܘܐ ܠܬܡܢ. ܡܬܠܒܸܟ ܗܘܐ ܠܡܛܼܚܢ ܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ. ܘܦܩܼܕ ܡܠܟܐ ܘܐܚܼܪܒ ܠܒܝܬܝ ܙܢܝ̈ܬܐ. ܘܐܚܪܢܼܐ ܟܠ ܐܢܬܬܐ ܕܡܬܬܨܝܕܐ ܗܘܬ ܒܙܢܝܘܬܐ. ܐܚܿܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܘܣܿܝܡܝܢ ܒܒܝܬܐ ܡܕܡ ܟܕ ܬܠܝܸܢ ܒܗܿ ܙܓܘ̈ܢܐ ܕܬܼܬܝܕܥܝ ܕܙܢܝܬܐ ܗܝ. ܘܐܣܘ̈ܛܐ ܡܫܬܪܚܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗܿ ܡܢ ܩܛܝܪ݀ ܘܐܦ ܠܗܢܐ ܥܝܕܐ ܒܲܛܠ ܡܠܟܐ ܘܦܩܼܕ ܕܙܢܝܬܐ ܬܬܕܝܢܼܝ ܘܐܢ ܫܿܘܝܐ ܠܡܘܬܐ ܬܡܘܼܬܝ.

ܘܣܼܡ ܬܘܒ ܗܘܼ ܡܠܟܐ ܢܡܘܣܐ. ܕܐܢܬܬܐ ܠܐ ܬܗܼܘܐ ܡܫܡܫܢܝܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܬ ܫܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܫ̄ܡ ܚܕ ܢܦܼܠ ܥܡ ܐܢܬܬܐ ܒܪܬ ܚܐܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܘܕܝܬ݀ ܠܩܼܫ̄ ܦܪܣܝ ܠܡܫ̄ ܘܢܦܼܠ ܡܢ ܕܪܓܗ.

 

[Vol. I, Col. 117]

 

ܗܝܕܝܢ ܐܘܕܐܡܘܢ ܩܫ̄ ܡܠܼܟ ܠܢܩܛܪܝܘܣ ܘܐܪܝܡ ܠܩܫ̈ܝܫܐ ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ. ܘܫܒܼܩ ܟܠܚܕ ܒܬܐܪܬܗ ܢܬܫܲܪܒ ܠܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܕܠܘܬܗ ܕܐܘܕܐܡܘܢ ܗܢܐ ܐܡܿܪ ܣܘܩܪܛܝܣ ܡܲܟܬܒܢܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܕܡܘܠܟܢܟ ܠܡ ܐܘܿ ܡܿܘܬܐ ܠܥܕܬܐ ܐܘܿ ܠܐ. ܒܪܡ ܥܠܼـܐ ܗܘܼܝܬ ܕܠܐ ܢܿܟܣ ܣܟ̈ܠܘܬܐ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܘܕܠܐ ܢܛܘܪ ܡܠܬ ܫܠܝܚܐ ܕܐܡܿܪ. ܠܐ ܗܘܼܝܬܘܢ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܠܥܒܪ̈ܐ ܕܚܫܘܟܐ. ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܟܣܼܘ.

ܘܬܘܒ ܐ݀ܡܪ ܗܼܘ ܣܘܩܪܛܝܣ. ܕܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܕܐ ܗܝܡܢ̄ܘ ܐܢܘܢ. ܦܪܝܫܝܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܕܒܪܘܡܝ ܬܠܬ ܫ̈ܒܝܢ ܒܠܚܘܕ ܩܕܡ ܦܼܨܚܐ ܨܿܝܡܝܢ ܘܡܬܩܪܝܢ ܛܣܪ̈ܩܣܛܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܩܕܡ ܫܒܥ ܫܒ̈ܝܢ ܕܦܨܚܐ ܡܫܪܝܢ ܒܨܘܡܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܦ ܒܡܐܟ̈ܠܬܐ ܦܪܝܫܝܢ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ ܢܿܛܪܝܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܒܨܘܡܐ݀ ܘܐܝܬ ܕܐܟ̈ܠܝܢ ܢܘ̈ܢܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܥܡ ܢܘ̈ܢܐ ܐܦ ܦܪ̈ܚܬܐ ܛܿܠܼܡܝܢ. ܟܕ ܐܝܟ ܢܘ̈ܢܐ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܚܫܝ̈ܒܝܢ ܠܗܘܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܟܿܠܝܢ ܘܡܢ ܒ̈ܝܼܥܐ ܘܡܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܝ̈ܠܢܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܚܡܐ ܝܒܝܫܐ ܠܚܘܕ ܡܣܬܝܒܪܝܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܬܫܥ ܫ̈ܥܝܢ ܨܝܿܡܝܢ. ܘܡܛܠ ܕܠܝܬ ܕܝܿܗܒ ܬܚܘܝܬܐ. ܠܨܒܝܢܐ ܕܟܠܢܫ

 

[Vol. I, Col. 119]

 

ܐܦܣܘ ܫܠܝ̈ܚܐ. ܕܠܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܘܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܿܝ ܢܣܥܪܝܗܿ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܗܿܢܘܢ ܕܒܬܐܒܼܝܕܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܿܠܝܢ ܠܚ̈ܡܐ ܡܫܬܘܼܬܦܝܢ ܒܐܪ̈ܙܐ. ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܐܪܒܥܐ ܘܒܥܪܘܒܬܐ ܩܪܝܢ ܟ̈ܬܒܐ ܘܡܫܦܩܝܢ. ܐܟܡܐ ܕܚܢܢ ܒܚܕ ܒܫܒܐ. ܒܬܐܣܠܝܐ ܗ݀ܘ ܕܗܘܿܐ ܩܠܝܪܝܩܐ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ. ܠܐ ܡܿܦܣ ܕܢܬܩܲܪܒ ܠܗ. ܘܐܠܐ ܢܫܼܬܪܐ. ܘܒܐܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܠܨܒܝܢܐ ܕܟܠܚܕ ܝܗܝܼܒܐ ܗܕܐ. ܕܐܦ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܐܢ ܨܿܒܢ ܢܟܼܠܘܢ ܢܦܫܗܘܢ. ܘܠܘ ܒܐܢܢܩܝ ܕܢܡܘܣܐ ܢܥܒܼܕܘܢ ܗܕܐ. ܣܓ̈ܝܐܐ ܓܝܪ ܘܒܙܒܢܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܒܢ̈ܝܐ ܐܘܠܼܕܘ ܡܢ ܢܫܝ̈ܗܘܢ ܢܡ̈ܘܣܝܬܐ݀ ܒܬܐܣܠܝܐ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܨܘܡܐ ܒܠܚܘܕ ܡܥܡܕܝܢ. ܘܒܫܪܟܐ ܡܵܝܬܝܢ ܕܠܐ ܥܡܿܕܐ. ܒܥ̈ܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܫܚܠܦ ܣܝܿܡܗ ܕܡܕܒܚܐ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܠܐܦܝ̈ ܡܥܪܒܐ ܩܒܝܼܥܝܢ. ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܝܘܣ ܕܩܫ̄ ܗܘܐ ܘܕܠܼ̇ ܠܥܕܬܐ. ܣܟ ܩܫ̄ܝ ܠܐ ܡܬܪܓܡ. ܒܥܕܬܐ. ܘܫܠܝܚ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܢܬܪܚܩ ܪܒܝܚܐ ܘܕܡܐ ܘܚܢܝܼܩܐ ܘܙܢܝܘܬܐ. ܝܘܩܪܐ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܣܡܼܘ ܥܠ ܐܢܫ. ܐܡܪܘ ܓܝܪ ܕܗܟܢܐ ܫܦܼܪ ܠܪܘܚܐ ܩܕ̄ ܐܦ ܠܢ.

ܘܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܠܟ ܐܪܩܕܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܗܝ ܫܢܬ݀ ܫܒܥܡܐܐ ܘܚ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܐܬܒܼܢܝ ܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ. ܒܐܝܕ̈ܝ ܡܪܝ

 

[Vol. I, Col. 121]

 

ܫܡܘܐܝܠ ܪܝܫܕܝܪܐ ܩܕ̄. ܘܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܬܠܡܝܕܗ. ܗܘ ܕܚܲܘܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ ܟܠܗ ܪܘܫܡܐ ܕܫܬܐܣ̈ܝ ܕܝܪܐ ܘܗܝܟܠܐ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܠܐ ܙܥܘܪ. ܩܼ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܪܝܫܕܝܪܐ. ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܐܦܝܣܩ̄ ܐܬܬܣܪܚ ܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܕܝܘ̈ܢܝܐ݀ ܘܗܼܘ ܐܙܼܠ ܠܘܬ ܥܘܪܐ ܒܪ ܟܲܛܐܒ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܟܕ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܒܓܙܪܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܙܒܕܝ ܘܢܣܼܒ ܣܝܓܠܝܘܢ ܦܘܩܕܢܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ. ܡܬܢܲܨܚ ܗܘܐ ܒܡܠܬܐ ܘܒܕܘܒܪ̈ܐ܆ ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܕܩܘܦܪܘܣ. ܘܡܪܘܬܐ ܕܡܿܝܦܘܪܩܛܼ ܗ݀ܘ ܕܐܫܬܕܪ ܐܝܙܓܕܐ ܠܘܬ ܐܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܬܡܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܣܥܼܪ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ.

ܘܟܕ ܡܝܼـ ܢܩܛܪܝܘܣ ܕܩܘܣܛ̄. ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܐܪܩܕܝܘܣ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܘܐܝܬܝܼܘ ܠܝܘܚܢܢ ܛܒܝܼܒܐ. ܗ݀ܘ ܕܒܛܠܝܘܬܗ ܠܘܬ ܠܝܒܢܝܘܣ ܘܐܢܕܪܘܓܘܬܝܣ ܦܝܠܘܣ̈ܘܦܐ ܐܬܪܕܝ݀ ܟܕ ܫܲܪܝ ܩ݀ܪܐ ܒܟܬ̈ܒܐ ܕܥܕܬܐ. ܟܕ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ܕܛܪܣܘܣ ܘܩܪܛܘܪܝܘܣ

 

[Vol. I, Col. 123]

 

ܕܥܕܟܝܠ ܕܝܪ̈ܝܐ ܗܘܘ ܡܿܠܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܐܦ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܡܿܡܦܣܘܣܛܝܐ ܥܡܗ ܝܿܠܦ ܗܘܐ. ܘܐܬܥܢܝܼ ܬܘܒ ܥܡ ܪܒܐ ܒܣܝܠܝܘܣ. ܘܫܲܢܝ ܠܛܘܪܐ ܠܘܬ ܣܒܐ ܚܕ ܪܒܐ ܘܝܿܠܦ ܗܘܐ ܡܢܗ ܥܠ ܩܪܒܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܫ̈ܢܝܐ ܐܪܒܥ. ܘܚܒܫ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܕܠܕܘܪܫܼܐ ܫ̈ܢܝܐ ܬܪܬܝܢ. ܘܡܛܠ ܕܐܬܟܪܗ ܥܠܼ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܡܫ̄ܡ ܡܢ ܡܝܠܝܛܘܣ. ܘܒܬܪܟܢ ܩܫܝܫܐ ܡܢ ܐܘܓܪܝܣ ܗ݀ܘ ܕܩܼܡ ܒܬܪ ܦܠܐܒܝܢܘܣ. ܘܦܲܫܩ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܠܫܠܝܚܐ ܟܕ ܗܘܼ ܒܪ ܟܚ̄ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܟܪܘܣܘܛܘܡܘܣ ܗ̄ ܦܘܡܐ ܕܕܗܒܐ. ܘܡܲܪܝܪ ܗܘܐ ܒܛܢܢܐ ܕܢܟܦܘܬܐ. ܘܚܡܼܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܚܡܨܬܐ ܥܿܠܒܐ ܗܘܬ ܒܗ݀ ܘܟܕ ܬܟܝܼܠ ܗܘܐ ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܠܐ ܙܗܝܼܪ ܗ̄ܘܐ ܒܡ̈ܠܘܗܝ. ܘܒܚܪܝܦܘܬ ܠܫܢܐ ܕܠܐ ܟܲܝܠܐ ܡܬܚܿܫܫ ܗܘܐ. ܘܒܪ ܚܡܫܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩ̄ ܒܩܘܣܛ̄. ܘܡܛܠ ܕܡܢܗ ܕܫܘܪܝܐ ܐܬܚܼܙܝ ܩܫܼܝܐ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܓܝܪ ܡܢ ܩܠܝܪ̈ܝܩܝ ܡܥܩܝܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܘܓܕܫ ܘܐܙܠ ܠܐܦܣܘܣ ܠܡܲܣܪܚܘ ܠܗܿ ܐܦܝܣ̄ܩ. ܘܐܝܬ̄ܘ

 

[Vol. I, Col. 125]

 

ܗܘܐ ܣܘܪܝܢܐ ܕܓܐܒܘܠܐ ܒܩܘܣܛ̄ ܟܕ ܡܡܿܠܠ ܘܥܿܒܕ ܡܐܡܪ̈ܐ݀ ܘܐܬܚܙܝ ܠܩܘܒܠܗ ܣܪܘܝܘܢ ܡܫ̄ܡ ܕܝܘܚܢܢ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܥܒܼܕܗ ܕܢܛܪܕܝܘܗܝ ܕܠܐ ܒܘܚܢܐ܆ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܕܠܬܗ ܐܘܕܘܟܣܝܐ ܡܿܠܟܬܼܐ ܠܝܘܚܢܢ. ܘܫܕܪܬ݀ ܘܦܢܼܐ ܣܘܪܝܢܐ. ܘܝܘܚܢܢ ܠܐ ܩܲܒܠ ܕܢܬܪܥܐ ܥܡܗ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܼܬ ܡܿܠܟܬܐ ܠܥܕܬܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ. ܘܐܝܬܼܝܬ݀ ܥܡܗܿ ܠܒܪܗܿ ܬܐܘܕܣܝܘܣ ܙܥܘܪܐ. ܘܐܪܡܝܬܗ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܘܐܘܡܝܬܗ. ܘܠܡܿܚܣܢ ܥܒܼܕܬ݀ ܒܝܢܬܗܘܢ ܫܝܢܐ ܒܪܝܐ. ܘܒܗ݀ܝ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܲܟܣ ܗܘܐ ܠܢܫ̈ܐ ܚܪܝܦܐܝܬ. ܘܨܠܡܗܿ ܕܡܠܟܬܐ ܕܩܲܪܝܒ ܗܘܐ ܠܥܕܬܐ ܐܪܡܝܼܗ. ܘܡܚܲܣܕ ܗܘܐ ܠܗܿ ܐܝܟ ܕܠܐܝܙܒܝܠ. ܡܛܠ ܟܪܡܐ ܕܢܣܼܒܬ݀ ܡܢ ܐܪܡܠܬܼܐ ܥܫܼܢܬ݀ ܣܢܼܐܬܗ ܠܘܬܗܿ. ܐܠܐ ܥܡܐ ܡܛܠ ܡܠܦܢܘܬܼܗ ܪܘܪܒܐܝܬ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗ.

ܘܬܐܦܝܠܠܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܢܫܐܝܬ ܒܚܲܫܐ ܡܫܲܘܬܦ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܠܐܝܣܝܕܘܪܐ ܩܫܝܫܐ ܕܝܠܗ ܒܿܥܐ ܗܘܐ ܕܢܲܣܪܚ ܠܩܘܣܛ̄. ܒܕܓܘܢ ܐܥܝܼܪܗ ܠܛܢܢܼܐ ܘܐܦ ܠܐܦܝܦܢܝܘܣ ܕܩܘܦܪܘܣ. ܘܟܕ ܐܦ ܗ݀ܘ ܐܣܬܒܝ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܐܬܼܐ ܠܩܘܣܛ̄ ܘܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܥܒܼܕ ܣܝܡ ܐܝܼܕܐ ܕܡܫ̈ܡ̄ ܕܠܐ ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ. ܘܐܚܼܪܡ ܐܦ ܠܟܬܒ̈ܘܗܝ ܕܐܘܪܝܓܢܝܣ ܕܒܗܘܢ ܣܿܓܝ ܗܿܪܓ ܗܘܼܐ ܝܘܚܢܢ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ

 

[Vol. I, Col. 127]

 

ܫܠܼ̇ ܠܗ ܕܥܒܼܪܬ ܥܠ ܩܢܘ̈ܢܐ. ܥܒܼܕܬ ܬܫܡܫܬܐ ܒܥܕܬܐ ܕܝܠܝ ܕܠܐ ܦܘܦܕܢܝ. ܘܐܣܼܦܬ ܐܦ ܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ. ܐܙܕܗܪ ܐܦܢ ܗܫܐ܆ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܒܥܡܐ. ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܟܕ ܫܡܼܥ ܕܚܠ ܘܫܲܢܝ.

ܘܝܘܚܢܢ ܥܒܼܕ ܬܘܪܓܡܐ ܘܨܲܚܝ ܠܟܠܗܝܢ ܢܫ̈ܐ. ܘܟܕ ܫܡܼܥܬ݀ ܡܠܟܬܼܐ ܥܠܝܗܿ ܩܲܒܠܬܗ ܠܨܥܪܐ. ܘܫܕܪܬ݀ ܠܘܬ ܬܐܘܦܝܠܘܣ ܕܢܐܬܐ ܢܟܲܢܫ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܘܐܪܒܥ ܙܒ̈ܢܝܢ ܩܼܪܝܗܝ ܠܝܘܚܢܢ ܘܠܐ ܐܬܐ: ܩܬܪܣܗ. ܘܐܬܬܙܝܼ݁ ܥܡܐ. ܘܥܕ ܩܠܝܠ ܩܼܛܠܐ ܫܲܪܝ ܗܘܐ. ܐܠܘܠܐ ܐܬܦܲܪܣ ܗܘܼ ܝܘܚܢܢ. ܘܢܦܼܩ ܒܥܕܢܐ ܕܛܗܪܐ ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܐܪܓܫܼ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܙܼܥ. ܘܫܕܪ ܐܗܦܼܟܗ ܡܢ ܠܘܩܒܠ ܢܝܩܘܡܘܕܝܐ. ܘܟܕ ܗܦܼܟ ܠܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܥܼܘܠ. ܥܕܡܐ ܕܢܬܒܲܚܢ ܫܪܒܗ. ܥܡܐ ܕܝܢ ܐܬܪܥܡ ܘܐܥܠܼܘܗܝ ܒܩܛܝܪܐ ܒܙܘܥܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܨܿܒܐ ܐܘܒܼܘܗܝ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ. ܘܬܪܓܡ ܘܝܗܼܒ ܫܠܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܬܛܿܢܢ ܡܛܠ ܨܠܡܐ ܕܡܠܟܬܐ ܕܐܬܬܩܝܼܡ ܗܘܐ ܨܝܕ ܥܕܬܐ. ܘܙܲܝܢ ܠܫܢܗ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܐܦܝܼܡܘܗܝ. ܡܠܟܬܐ ܕܝܢ ܥܠ ܩܢܘܡܗ ܫܿܩܠܐ ܗܘܬ ܠܡ̈ܠܐ. ܘܦܼܩܕܬ݀ܕܬܘܒ ܬܬܟܲܢܫ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܟܕ ܐܪܓܼܫ ܥܒܼܕ ܬܘܪܓܡܐ ܗܟܢܐ. ܬܘܒ ܐܝܪܘܕܝܐ ܡܫܬܢܝܐ. ܬܘܒ ܡܪܩܕܐ. ܬܘܒ ܠܪܝܫܗ ܕܝܘܚܢܢ

 

[Vol. I, Col. 129]

 

ܒܦܝܼܢܟܐ ܒܿܥܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܟܲܢܫ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܐܡܼܪܘ. ܕܥܠ ܕܝܬܼܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܩܕܡ ܕܢܬܒܿܚܢ ܣܘܥܪܢܗ: ܫܿܘܐ ܠܩܬܪܣܝܣ܆ ܘܡܠܟܐ ܦܩܼܕ ܥܠܘܗܝ ܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܥܕܬܗ܇ ܘܥܒܿܕܘ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܪܣܩܝܘܣ ܐܚܘܗܝ ܕܢܛܪܝܘܣ݀ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܝܼܬ݀ܘ ܐܩܝܡܼܘ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܛܝܛܝܩܘܣ ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ.

ܘܡܝܼـ ܐܦ ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܐܝܟ ܕܐܬܢܿܒ ܥܠܘܗܝ ܝܘܚܢܢ ܕܠܐ ܥܿܐܠ ܒܚ̈ܝܐ ܠܟܘܪܣܝܗ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܐ݀ܡܪܝܢ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܕܒܐܟܣܘܪܝܐ ܢܡܘܬ. ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܡܝܬܪ̈ܐ ܗܘܘ ܘܩܕ̈ܝܫܐ. ܐܠܐ ܐܢܫܐܝܬ ܐܫܬܓܡܘ ܠܘܩܒܠ ܚܕܕ̈ܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܣܘܩܪܛܝܣ ܟܕ ܨܿܒܐ ܠܡܟܬܒܘ ܫܪܒܐ ܗܢܐ ܐܡܿܪ. ܡܛܫܐ ܗܿܘܝܬ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܣܟܼܠܘ ܒܝܘܚܢܢ݀ ܗܿܘܝܬ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܣܟܼܠܘ ܒܝܘܚܢܢ݀ ܟܕ ܟܘܿܙ ܐܢܼܐ ܡܢ ܡܝܬܪ̈ܬܗܘܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܠܘܠܐ ܐܿܠܨܐ ܕܨܒܘܼـܐ ܕܠܐ ܢܛܠܼܡ ܛܟܼܣܐ ܕܚܲܬܝܬܘܬܐ. ܗܘܼ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܐܡܦܝܦܢܝܘܣ ܝܘܕܝܐ ܗܘܐ ܒܓܢܣܐ. ܘܒܪ ܝܘ̄ ܫܢ̈ܝܐ ܥܡܼܕ ܘܗܘܼܐ ܕܝܪܝܐ. ܘܩܼܒܠ ܡܘܗܒܬܐ ܕܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܚ̈ܝܠܐ ܘܡܿܦܩ ܗܘܐ ܫ̈ܐܕܐ. ܘܒܪ ܫܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩ̄. ܘܫ̈ܢܝܐ ܚܡܫܝܢ ܘܚܲܡܫ ܫܿܡܫ ܪܥܝܘܬܐ. ܐܡܿܪܝܢ

 

[Vol. I, Col. 131]

 

ܕܠܐ ܡܟܿܗܢ ܗܘܐ ܐܘܿ ܡܿܥܡܕ. ܐܢ ܠܐ ܡܬܓܠܐ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܗܼܘ ܐܥܡܼܕ ܠܐܪܩܕܝܘܣ ܘܐܢܘܪܝܘܣ ܡ̈ܠܟܐ.

ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܒܠܚܘܕ ܫܲܡܫ ܘܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ ܒܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܥܢܼܕ ܒܩܘܡܢܐ݀ ܐܡܿܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܡܢ ܟܕ ܥܡܼܕ ܠܐ ܝܡܐ ܘܠܐ ܐܘܡܝܼ. ܘܠܐ ܠܛ ܘܠܐ ܕܓܠ ܘܠܐ ܓܚܟ ܘܚܡܪܐ ܠܐ ܐܫܸܬܝ. ܘܥܡ ܐܢܫ ܣܟ ܠܐ ܠܥܣ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܗܘܼܬ݀ ܥܠܼـܐ ܠܣܐܢ̈ܘܗܝ ܕܢܐܡܪܘܢ ܕܝܥܢܐܝܬ ܡܣܬܝܒܪ. ܐܦ ܡܫܼܬܟܪ ܐܣܝܡ ܦܘܼܡܗ ܟܕ ܐܟܿܠ. ܥܠܗ݀ܝ ܠܐ ܛܥܿܡ ܩܕܡ ܐܢܫ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܼܬ݀ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܕܩ̄ܕ ܝܘܚܢܢ. ܟܠܗܘܢ ܦܘܪ̈ܢܣܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܒܡܕܢܚܐ ܘܒܡܥܪܒܐ ܐܫܬܓܫܼܘ. ܘܓܥܼܬ݀ ܐܪܥܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܫܒܥܐ. ܘܠܐ ܫ̈ܥܝܢ ܗܘܘ ܙܘ̈ܥܐ ܒܩܘܣܛ̄ ܠܐ ܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܒܐܝܡܡܐ ܝܪ̈ܚܐ ܐܪܒܥܐ. ܘܠܟܢܫ ܐܡܿܪ ܗܘܐ. ܕܬܒܥܬܐܗܿܝ ܡܢ ܡܪܝܐ. ܡܛܠ ܩܬܪܣܝܣ ܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܕܩܕ̄ ܐܝܘܐܢܢܣ݀

 

[Vol. I, Col. 133]

 

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܝܼـ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܡܡܦܣܘܣܛܝܐ. ܘܐܬܼܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܐܘܕܥܘ ܠܡܠܟܐ ܕܗܪܛܝܩܐ ܗܘܐ. ܘܡܒܓܢܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ. ܘܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܠܒܣܝܡܝܐ ܩܫܝܫܐ ܒܪ ܚܛܗ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ. ܗܢܐ ܣܼܡ ܡܐܡܪ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܢܝܫܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܠ ܡܲܦܩܬܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ ܕܢܦܼܩܘ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܩܕ̄ ܡܪܝ ܐܒܚܝ ܒܐܬܪܐ ܕܡܪܕܝܢ. ܘܟܕ ܫܡܼ݁ ܥܠܘܗܝ ܡܲܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝ̄ ܐܘܒܼܠܗ ܠܘܬܗ. ܘܐܬܬܣܪܚ ܗܘܼ ܩ̄ ܡܝܛܪܘܬ̄ܠܢܝܩܝܐ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܬܚܼܙܝ ܠܡܠܟܐ ܚܼܙܘܐ ܕܚܝܼܠܐ. ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܕܐܡܿܪ ܠܗ. ܕܠܓܪ̈ܡܐ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ ܡܝܩܪ ܐܢܬ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܟܠܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܫܬܓܫܼ ܗܘܼ ܡܠܟܐ. ܘܐܘܕܥ ܡܕܡ ܕܚܙܐ ܠܡܪܝ ܐܒܚܝ. ܘܗܘܼ ܩܕ̄ ܟܲܢܫ ܟܠܗܘܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܒܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܒܦܘܩܕܢ ܡܠܟܐ. ܘܟܼܫܐ ܣܘܓܐ ܕܩܝ̈ܣܐ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܡܢܘܼ̈ܬܐ. ܘܐܘܚܼܕ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ ܘܟܒܪܝܬܐ. ܘܝܼܩܕܘ ܬܠܬܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܡܢܘ̈ܢ. ܘܢܦܼܩܿ ܬܡܢܝܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܟܕ ܡܲܨܡܚܝܢ. ܘܚܼܕܝ ܡܠܟܐ ܘܝܲܩܪ ܠܩܕ̈ܝܫܐ. ܘܣܼܡ ܠܡܪܝ ܐܒܚܝ ܕܢܫܡܫ ܠܗܘܢ ܒܗܝܟܠܐ ܪܒܐ ܕܒܢܼܐ. ܘܟܕ ܥܢܼܕ ܡܠܟܼܐ ܢܣܼܒ ܗܼܘ ܡܪܝ ܐܒܚܝ ܚܡܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ

 

[Vol. I, Col. 135]

 

ܡܢܘ̈ܢ. ܘܐܬܼܐ ܥܡܼܪ ܒܕܝܪܗ ܕܥܠ ܦܪܬ ܢܗܪܐ ܕܗܝ ܕܝܪܐ ܕܣܼ̈ܒܠܬ. ܘܠܢܝܩܝܐ ܐܬܬܣܪܚ ܐܢܕܪܘܢܝܩܘܣ ܬܠܡܝܕܗ. ܘܒܟܘܪܣܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ݀ ܟܕ ܐܟܚܕܐ ܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܦܠܐܒܝܢܘܣ ܘܐܘܓܪܝܣ. ܡܝܼܬ ܦܠܐܒܝܢܘܣ݀ ܘܒܬ ܩܠܝܠ ܡܝܬ ܐܦ ܐܘܓܪܝܣ.

ܒܬܪ ܐܘܓܪܝܣ܆ ܦܘܪܦܘܪܝܘܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܠܝܼܠܐ܆ ܣܝܣܢܘܣ ܐܦܝܣ̄ ܕܢܐܘ̈ܛܝܼܢܘ ܕܐܦ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܗܢܘܬܐ ܠܘܬ

 

[Vol. I, Col. 137]

 

ܡܛܝܒܘܬ ܡܠܬܐ. ܠܗܢܐ ܪܝܫܝܼܗܝ ܐܢܫ. ܥܠ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܚܘܼܪ̈ܐ ܠܿܒܫ ܗܘܐ. ܘܦܲܢܝ. ܕܐܝܟܐ ܟܬܝܼܒ ܕܠܒܼܫ ܐܘܟܡ̈ܐ. ܠܝ ܫܘܠܘܡܘܢ ܐܪܬܝܢܝ ܒܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ. ܢܚ̈ܬܝܟ ܢܗܘܘܢ ܚܘܼܪ̈ܝܢ. ܘܦܪܘܩܢ ܒܛܘܪ ܬܐܒܘܪ ܒܚܼܘܪ̈ܐ ܐܬܚܙܼܝ. ܘܡ̈ܠܐܟܐ ܬܘܒ ܒܚܼܘܪ̈ܐ ܣܲܒܪܘ ܥܠ ܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ. ܘܐܝܘܐܢܢܝܣ ܐܦܝܣܩ̄ ܕܝܠܗܿ ܕܩܘܣܛ̄. ܐܡܼܪ ܠܗ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡ̈ܝܢ. ܕܠܐ ܡܫܟܼ̇ܐ ܕܢܗܼܘܘܢ ܬܪܝܢ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܝܢ ܒܚܕܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܦܢܝ ܣܝܣܝܢܘܣ. ܕܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗܿ. ܘܟܕ ܝܘܚܢܢ ܐܡܼܪ. ܚܙܝ ܐܝܟܢܐ ܒܠܚܘܕܝܟ ܒܿܥܝܬ ܕܬܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩ̄. ܘܦܲܢܝ ܕܠܐ ܐܝܿܬܝ ܐܢܐ ܠܘܬܟ ܒܠܚܘܕܝ ܐܦܝܣ̄. ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܐܢܬ ܠܘܬ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܐܡܿܪ ܠܗ ܝܘܚܢܢ. ܥܿܒܕ ܐܢܼܐ ܠܟ ܕܠܐ ܬܪܓܡ. ܘܦܢܝ ܕܐܢܿܐ ܝܿܗܒ ܐܢܼܐ ܠܟ ܐܓܪܐ ܕܚܿܣܟ ܐܢܬ ܠܝ ܡܢ ܥܡܠܐ.

ܒܬܪ ܦܘܪܦܘܪܝܘܣ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ.

ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪ. ܗܢܐ ܚܲܝܕ ܠܟܠܗܘܢ ܐܘܪܬܘܕܘܟܣܘ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܼܐ ܕܦܠܝܓܝܢ ܗܘܘ ܫܢܝ̈ܐ ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ. ܥܒܼܕ ܕܝܢ

 

[Vol. I, Col. 139]

 

ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܠܡܥܪ̈ܒܝܼܐ ܡܛܠ ܦܠܐܒܝܢܘܣ. ܟܕ ܠܓܘܼܕܐ ܕܦܠܐܒܝܢܘܣ ܘܕܐܘܓܪܝܣ ܐܩܦܼܗܿ ܠܚܕܐ. ܢܣܼܒ ܓܝܪ ܠܩܠܝܪܘܣ ܕܝܠܗ. ܘܐܙܼܠ ܠܐܝܟܐ ܕܟܢܝܼܣܝܢ ܗܘܘ. ܘܕܒܪ ܐܝܬܝܼ ܐܢܘܢ ܒܗܘ̈ܠܠܐ ܕܪܘܚܐ ܠܥܕܬܗ. ܘܗܘܼܬ݀ ܟܠܗܿ ܡܪܝܥܬܐ ܚܕܐ. ܘܗܼܘ ܟܬܼܒ ܠܫܡܐ ܕܝܘܚܢܢ ܒܕܝܦܛܝܟܘܣ. ܐܝܟ ܕܥܒܼܕ ܐܛܝܩܘܣ ܒܩܘܣܛ̄ܢ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܛܝܩܘܣ ܣܿܓܝ ܝܿܨܦ ܗܘܐ ܕܡܣ̈ܟܢܐ܇ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܕܝܢܬܗ. ܐܠܐ ܘܕܡܕܝܢ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ݀ ܘܟܕ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܙܕܩ̈ܬܐܼ ܐ݀ܡܪ ܗܘܐ. ܕܠܐ ܣܟ ܬܥܲܩܒܘܢ ܥܡ ܡܣ̈ܟܢܐ. ܕܐܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܕܚܠܼـܐ ܕܝܠܢ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܬܐܓܘܪܬܐ݀ܗܝ ܠܗܘܢ ܠܥܒܘܬܼܐ ܠܐ ܬܫܲܘܬܦܘܢ ܒܡܢܬܐ ܗܕܐ ܕܛܝܒܘܬܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܗܒܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܲܗܬܝܢ ܕܢܚܕܪܘܢ ܛܝܒܘܬܐ.

ܘܒܬܪ ܐܛܝܩܘܣ ܗܢܐ. ܩܼܡ ܒܩܘܣܛ̄ ܣܝܣܝܢܘܣ݀ ܘܟܕ ܡܝܼـ ܣܝܣܢܘܣ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܥܼܘ ܠܦܪܘܩܠܘܣ ܗܿܘ ܕܥܒܼܝܕ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩ̄ ܠܩܘܙܝܩܘܣ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܦܝܠܝܦܘܣ. ܗܝܕܝܢ ܫܒܩܼܘ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܒܥܼܘ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܡܛܠ ܕܡܠܝܼܠܐ ܗܘܐ ܘܫܦܝܪ ܩܠܐ ܡܢ ܓܪܡܢܝܩܝ ܕܗܝ ܡܿܪܥܝ. ܘܟܕ ܝܼܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܩܘܣܛ̄. ܫܲܪܝ ܙܿܪܥ ܝܘܠܦܢܐ ܢܘܟܪܝܐ.

 

[Vol. I, Col. 141]

 

ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ܆ ܬܐܘܕܘܛܘܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܫܼܬܟܚ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܐܣܛܦܢܘܣ ܒܘܟܪܐ ܕܣ̈ܗܕܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ. ܕܩܿܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܐܣܛܘܢܐ ܒܟܘܪܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܚ̈ܝܠܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܿ݁ܪ ܗܘܐ ܐܝܟ ܫ̈ܠܝܚܐ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܬܝܼܕܥ ܐܦ ܢܲܨܝܚ ܫܘܦܪ̈ܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܒܟܘܪܐ ܕܫܡܝܫܛ ܒܛܘܪܐ ܕܩܠܘܕܝܐ.

ܘܐܬܚܙܝܼܘ ܕܩܡܼܘ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܼ̈ܬܐ ܫܒܥܐ ܗܠܝܢ ܛ̈ܠܝܐ ܒܐܦܣܘܣ. ܕܡܢ ܕܘܩܝܘܣ ܪܕܘܦܐ ܥܪܩܼܘ ܗܘܘ. ܘܒܡܥܪܬܐ ܡܕܡ ܒܚܕ ܡܢ ܛܘܪ̈ܐ ܐܬܛܫܝܘ݀ ܘܟܕ ܕܡܼܟܘ ܬܡܢ݀ ܒܦܘܩܕܢ ܐܠܗܐ ܥܢܼܕܘ݀ ܘܒܥܼܐ ܐܢܘܢ ܕܘܩܝܘܣ. ܘܐܬܐܼܡܪ ܠܗ ܕܒܡܥܪܬܐ ܦܠܢܝܼـ ܛܫܝܼܢ ܘܦܩܼܕ ܘܐܣܼܬܟܪ ܦܘܗ ܕܕܡ ܟܕ ܚܲܐܝܝܢ ܢܚܼܬܘܢ ܠܫܝܘܠ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܝܕܘܪܘܣ ܘܕܘܡܢܘܣ ܡܗ̈ܝܡ̄. ܟܬܒܼܘ ܥܠܼܬܗܘܢ ܘܣܡܼܘ ܒܓܘ ܒܢܝܢܐ. ܘܒܬܪ ܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܒܫܢܬ݀ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܕܡܠܟܐ ܥܐܘܕܘܣܝܘܣ ܙܥܘܪܐ. ܟܕ ܒܥ̈ܬܐ ܕܚܲܝܬ݀ ܡܝܼ̈ܬܐ ܗܘܼܬ݀. ܘܡܠܟܐ ܡܬܦܲܫܟ ܗܘܐ. ܐܕܝܼܠ ܐܠܗܐ ܒܠܒܗ ܕܐܠܕܝܣ ܐܢܫ ܡܪܗܿ ܕܕܘܟܬܐ ܗ݀ܝ

 

[Vol. I, Col. 143]

 

ܕܢܒܼܢܐ ܛܝܪܵܐ ܠܩܢܝܢܗ. ܘܟܕ ܣܒܠܝܢ ܟ̈ܐܦܐ܆ ܐܬܦܬܚܬ݀ ܡܥܪܬܐ݀ ܘܐܠܗܐ ܢܦܚܼ ܚ̈ܝܐ ܒܫܟ̈ܝܼܒܐ܆ ܘܐܟ ܕܡܢ ܫܢܼـܐ ܩܡܼܘ. ܘܐܡܼܪܘ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܫܡܗ ܕܝܘܢܢܘܣ. ܕܩܘܼܡ ܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܒܟܣܼܝܐ ܘܙܒܸܢ ܠܢ ܣܝܒܪܬܐ. ܘܥܲܩܒ ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܬܦܩܼܕ ܥܠܝܢ. ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܗܘܿ. ܘܒܐܝܕܗ ܡܢ ܟܼܣܦܐ ܕܡܘܢܝܛܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܘܡܼܛܐ ܠܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܚܙܐ ܨܠܝܼܒܐ ܕܩܒܝܼܥ ܒܗ ܘܬܡܼܗ. ܘܐܫܬܓܢܼܝܬ݀ ܡܕܝܢܬܐ ܒܥܝܢ̈ܘܗܝ. ܘܫܲܐܠ ܕܡܿܢܘ ܫܡܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܡܼܪܘ ܐܦܣܘܣ. ܗܝܕܝܢ ܕܚܸܠ ܘܩܼܪܒ ܕܢܙܒܼܢ ܠܚܡܐ ܘܢܦܼܘܩ. ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܚܘ̈ܝܐ ܠܡܘܢܝܛܝ ܥܬܝܩܬܐ܆ ܐܚܼܕܘܗܝ. ܘܐܡܪܘ ܚܲܘܐ ܠܢ ܣܝܼܡܬܐ ܕܐܫܟܚܼܬ: ܘܣܓܝܼ ܥܠܘܗܝ ܪܘܒܐ. ܘܡܛܬ݀ ܡܠܬܐ ܠܐܢܬܘܦܛܘܣ. ܘܟܕ ܐܬܬܘܒܠ ܠܘܬܗ. ܘܫܲܪܝ ܡܫܬܢܕ ܒܗ ܕܢܚܲܘܐ ܠܣܝܼܡܬܐ. ܘܫܐܠܗ ܬܘܒ ܕܡܢ ܐܝܟܘ. ܘܐܡܪ ܕܡܢ ܐܦܣܘܣ. ܘܥܲܩܒ ܥܠ ܐܒܗ̈ܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܫܡ̈ܗܐ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ. ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܼܪܘ ܕܫܿܢܝܐ ܗܿܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܼܘ ܡܿܫܢܐ ܢܦܫܗ ܕܢܬܦܿܠܛ. ܘܫܕܪ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܩܼܪܐ ܠܐܦܝܣ̄. ܘܟܕ ܚܼܙܝܗܝ ܛܠܝܼܐ ܢܦܠܼ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܒܿܥܐ ܐܢܼܐ ܡܢܟ ܡܪܝ. ܕܘܩܝܘܣ ܡܠܟܐ ܐܝܿܟܘ. ܘܐܦܝܣܩ̄ ܦܲܢܝ ܕܡܢ ܟܕܘ ܡܝܼܬ. ܘܛܠܝܐ ܐܡܼܪ. ܡܟܝܠ ܬܘܿ ܥܡܝܼ ܘܐܚܿܘܝܟܘܢ ܚܲܒܪ̈ܝ ܒܡܥܪܬܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܕܘܩܝܘܣ ܥܼܪܩܢܢ ܠܬܡܢ. ܘܐܬܒܲܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ

 

[Vol. I, Col. 145]

 

ܕܓܠܝܢܐ ܗܿܘ ܘܐܙܼܠ ܗܘܼ ܘܐܚ̈ܢܐ ܥܡܗ. ܘܥܠܼܘ ܠܡܥܪܬܼܐ ܘܐܫܟܼܚܘ ܠܡܘ̈ܕܝܢܐ ܒܙܗܝܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܩܼܪܝ ܐܦ ܠܟܬܝ̈ܒܼܬܐ ܕܐܫܟܼ̇ܘ ܬܡܢ. ܘܡܚܕܗܿ ܫܠܚܼܘ ܠܡܠܟܐ ܘܐܬܼܐ ܚܦܝܛܐܝܬ. ܘܢܦܼܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ. ܘܫܲܪܝ ܒ݀ܟܐ ܘܒܿܥܐ ܕܢܡܲܠܠܘܢ ܥܡܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܢܟܝܠܝܘܣ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܐܡܼܪ. ܕܡܛܠܬܟ ܠܡ ܐܘ̄ ܡܠܟܐ ܐܥܝܼܪ ܠܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܢܘܚܡܐ. ܦܘܫ ܡܟܝܠ ܒܫܠܡܐ ܘܠܐ ܬܬܦܠܓ ܥܠ ܚܲܝܬ݀ ܡܝܼ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ. ܢܡܼܘ ܡܢܕܪܝܫ ܘܕܡܟܸܘ. ܘܟܕ ܓܠܘܣܩ̈ܡܐ ܕܕܗܒܐ ܨܒܼܐ ܕܢܥܒܕ ܠܗܘܢ. ܐܬܚܙܼܝܘ ܠܗ ܒܚܼܠܡܐ ܘܙܡܼܪܘ. ܕܡܢ ܥܦܪܐ ܐܬܢܚܡܘ ܦܓܪ̈ܝܢ. ܘܠܘ ܡܢ ܕܗܒܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܫܲܢܝ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܘܟܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܦܩܼܕ ܘܐܬܒܢܼܝ ܗܝܟܠܐ ܥܠܝܗܘܢ.

ܒܬܪ ܬܐܘܕܘܛܘܣ܆ ܝܘܚܢܢ.

ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܬܪܓܡ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܒܩܘܣܛ̄. ܘܐܡܼܪ ܠܐܦ̈ܝ ܡܠܟܐ݀ ܗܒܼܠܝ

 

[Vol. I, Col. 147]

 

ܐܘ̄ ܡܠܟܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܕܟܝܐ ܡܢ ܗܪ̈ܛܝܩܘܼ ܘܐܢܿܐ ܚܠܦܝܗܿ ܐܬ݀ܠ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܬܘܪ ܐܢܬ ܠܝ ܠܐܪ̈ܝܢܘ. ܘܐܢܿܐ ܣܿܬܪ ܐܢܼܐ ܠܟ ܠܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܩ̈ܒܠܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܝܼܕܥ ܣܪܝܩܘܬ ܫܘܒܚܗ. ܘܕܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܬܬܲܗܐ ܩܠܝܠ ܘܢܬܝܼܬܒ ܒܟܘܪܣܝܼܐ ܘܟܢ ܢܐܼܡܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ.

ܘܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܢܣܛܣ ܩܫܝ̄ ܕܝܠܗ ܕܢܣܛ̄. ܩܼܡ ܕܢܬܪܓܡ. ܘܩܼܥܐ ܓܠܝܐܝܬ ܕܠܐ ܐܢܫ ܠܡ ܢܩܼܪܐ ܠܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ. ܒܪܬ ܐܢܫܐ ܓܝܪ ܒܪܐܢܫܐ ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܝܿܠܕܐ. ܥܡܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܘܗܿ ܠܗܕܐ. ܣܒܼܪܘ ܕܡܚܕܐ ܡܢܟܪܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܠܐܢܣܛܘܣ. ܘܟܕ ܠܐ ܢܲܟܪܝܗܼ ܐܫܬܘܕܥܘ ܕܐܦ ܕܝܠܗ ܗܕܐ ܗܿܝ ܬܪܥܝܼܬܐ. ܘܟܕ ܣܓܝܬ݀ ܒܥܬܐ ܗܕܐ ܒܝܬ ܡܗ̈ܝܡ̄܆ ܦܩܼܕ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܒܫܢܬ݀ ܟܐ̄ ܕܡܠܟܘܬܗ. ܕܗܝܼ ܫܢܬ݀ ܫܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܫܢܬ݀ ܬܟܓ̄ ܕܡܪܢ܆ ܘܐܬܟܢܫܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕܡܝܬܐ ܒܐܦܣܘܣ ܒܚܙܝܪܢ ܝܪܚܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪ ܙܟܪܝܐ ܡܠܝܼܠܐ.

 

[Vol. I, Col. 149]

 

ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܐܦܝ̈ܣܩ̄. ܪ̈ܝܫܢܝܗܿ ܕܝܢ ܩܐܠܝܣܛܝܢܘܣ ܕܪܘܡܝ. ܒܝܕ ܢܿܛܪ̈ܝ ܕܘܟܬܗ. ܘܩܘܪܝܠܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܡܐܡܢܘܢ ܕܐܦܣܘܣ. ܘܝܘܒܝܠܝܘܣ ܕܐܘܪܝܫܠܡ. ܘܐܩܩܝܘܣ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܬܐܘܕܘܛܘܣ ܕܐܢܟܘܪܐ. ܘܢܣܛܘܪܝܘܼܣ ܡܿܢ ܩܲܕܡ ܐܬܼܐ ܠܐܦܣܘܣ. ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܝܢ ܘܝܘܒܝܠܝܘܣ ܒܬܪ ܦܣܟܐ ܐܬܲܘ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܐܢܛܝܟ ܐܫܬܘܚܪ. ܘܟ ܕܩܘܪܝܠܘܣ ܐܙܝܥ ܒܥܬܐ ܠܘܬ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܛܠ ܒܪܬ ܩ݀ܠܐ ܕܝܿܠܕܬ ܐܠܗܐ. ܗ݀ܝ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܕܫܠܝܼ̈ܚܐ ܕܪܝܫܐ ܗܘܬ݀ ܒܥܕܬܐ ܩ̄ܕ ܘܒܝܢܬ ܡܗܝܡ̈ܢܐ݀ ܐܼܡܪ ܕܐܢܿܐ ܠܡ. ܠܗ݀ܘ ܕܗܼܘܐ ܒܪ ܝܪܚܐ ܘܒܪ ܬܪܝܢ. ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܿܘܕܐ ܐܢܼܐ. ܠܘܬܟܘܢ ܠܐ ܐܬܿܐ ܐܢܼܐ. ܘܟܕ ܐܬܩܼܪܝ ܙܒ̈ܢܬܐ ܐܪܒܥ ܘܠܐ ܐܬܼܐ. ܐܦܩܼܘ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ. ܘܗܼܘ ܢܣܛ̄ ܘܕܥܡܗܼ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܥܒܼܕܘ ܠܡ ܩܬܪܣܝܣ ܕܩܕ̄ ܩܘܪܝܠܘܣ ܘܕܡܐܡܘܢ ܕܐܦܣܘܣ.

ܣܘܩܪܛܝܣ ܕܝܢ ܣܟܘܠܝܣܛܝܩܐ ܗ݀ܘ ܕܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܟܕ ܡܿܟܬܒ ܥܠ ܗܢܐ ܫܪܒܼܐ ܐܡܼܪ. ܕܠܘ ܡܛܠ ܕܪܚܡܐ ܗܿܘ ܕܝܠܝ ܢܣܛܘܪܝܘܣ

 

[Vol. I, Col. 151]

 

ܡܩܲܠܣ ܐܢܐ ܠܗ. ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܕܡܥܩ ܐܢܼܐ ܠܘܬܗ ܡܪܓܢܼܐ ܐܢܼܐ. ܐܠܐ ܫܪܪܐ ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ. ܒܡܠܬܐ ܓܝܪ ܟܝܢܝܬܐ ܡܠܝܼܠ ܘܡܣܼܬܒܪ ܗܘܐ ܕܪܕܸܐ. ܟܕ ܒܫܪܪܐ ܚܲܝܠܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܥܕܬܐ ܠܐ ܝܠܝܦܐ ܗܘܐ. ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܐܣܬܟܠܗܿ. ܠܗ݀ܝ ܕܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܡܼܪ. ܕܐܦܢ ܒܒܣܪ ܝܕܥܢܝܗܝ ܠܡܫܝܚܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܟܝܠ ܝܿܕܥܝܢܢ ܠܗ. ܟܐܡܼܬ ܡܚܲܝܕܐܗܿܝ ܐܠܗܘܬܐ ܠܐܢܫܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ ܡܪܢ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܠܘ ܬܪܝܢ ܐܝܬܘ̄ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦܢ ܬܪܝܢܘܬܐ ܐܥܼܠ ܗܘ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܒܪܡ ܠܘ ܒܪܐܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܐܡܿܪ ܠܡܫܝܚܐ. ܐܦ ܦܘܛܝܢܘܣ ܘܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ. ܐܠܐ ܒܟܠܕܘܟ ܩܢܘܡܝܐ ܡܿܘܕܐ ܠܗ.

ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܒܕܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܪܡܐ ܐܝܼܕܐ ܒܩܬܪܣܝܣ ܕܢܣܛ̄. ܬܗܝ ܡܬܝܬܗ. ܘܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܐܬܐ ܥܡ ܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܕܥܡܗ. ܘܐܦ ܫܠܡܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܕܢ̈ܚܝܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܪܒܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܐܩܩ ܕܚܠܒ. ܟܕ ܪܓܝܼܙ ܠܡ ܥܠ ܩܘܠܝܠܘܣ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܓܪ ܪܘܚܐ. ܘܒܬܪ ܥܘܩܒܐ ܚܬܝܬܐ ܩܬܪܣܗ ܠܢܣܛ̄. ܗܝܕܝܢ ܐܬܦܪܣܝ ܗܘܼ ܝܘܚܢܢ ܕܒܪ ܫܘܬܦܘܬܐ ܗܘ ܕܢܣܛ̄. ܘܐܬܩܬܪܣ ܐܦ ܗܘܼ. ܘܫܒܼܩ ܘܐܙܼܠ ܒܟܒܕܐ ܡܪܝܪܬܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ.

 

[Vol. I, Col. 153]

 

ܘܢܣܛ̄ ܟܕ ܚܼܙܐ ܡܕܡ ܕܓܕܫ܆ ܐܝܟ ܕܡܢ ܬܘܬܐ ܘܩܛܝܼܪܐ ܐܡܪ. ܕܬܬܩܪܐ ܡܪܝܡ ܝܿܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܢܫ̈ܠܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܩܒܠܬ݀ ܡܠܬܗ. ܒܕܠܘ ܒܗܝܡܢ̄ܘ ܐܡܼܪܗ. ܒܕܓܘܢ ܒܦܘܩܕܢ ܡܠܟܐ ܐܫܼܬܕܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܠܐܐܘܕܣܐ ܕܒܐܬܐ ܕܡܨܪܝܢ.

ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܫܕܪ ܩܼܪܐ ܠܝܘܚܢܢ ܘܠܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܕܥܡܗ. ܘܦܲܩܕ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ. ܘܢܗܼܘܐ ܒܘܚܢܐ ܒܚܲܬܝܬܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܘ ܠܩܘܣܛܞ ܘܗܘܼܐ ܒܘܚܢܐ. ܙܟܼܘ ܗܠܝܢ ܕܩܘܪܝܠܘܣܼ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܐܙܕܟܝܼ ܝܘܚܢܢ ܘܡܕܢܚ̈ܝܐ ܕܥܡܗ. ܗܝܕܝܢ ܒܦܘܩܕܢ ܡܿܠܟܐ. ܡܲܠܠܘܢ ܒܓܙܡ̈ܐ ܡ̈ܠܟܝܼܐ ܠܡܿܚܣܢ ܫܠܸܡܘ ܘܐܘܕܝܘ ܐܝܟ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܐܬܚܲܝܕܘ ܥܡ ܩܘܪܝܠܘܣ. ܘܙܲܕܩܘ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܥܒܼܕܘ ܫܲܝܢܐ ܠܐ ܡܫܲܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܒܠܒ̈ܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܿܘܕܝܢ ܗܘܘ݀ ܗܘ ܝܘܚܢܢ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܬܐܘܕܘܪܘܝܛܘܣ ܕܩܘܪܘܣ ܘܐܢܕܪܐܐ ܕܫܡܿܝܫܛ. ܘܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܡܿܒܘܓ. ܘܐܝܪܝܢܘܣ ܕܨܘܪ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܩܝܠܝܩܝܐ ܕܡܢ ܐܓܐܣ. ܘܐܬܪܝܘܣ ܕܛܐܘܢܐ݀ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܕܢܚ̈ܝܐ.

 

[Vol. I, Col. 155]

 

ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܢܣܛ̄܆ ܐܬܬܣܪܚ ܠܩܘܣܛܢܛ̄ ܡܟܣܝܡܣܢܘܣ ܡܢܗܿ ܕܥܕܬܐ. ܓܒܪ ܡܝܬܪܐ. ܦܫܝܼܛܐ ܒܙܢ̈ܝܼܐ ܘܫܚܝܼܡܐ ܒܡܠܬܐ. ܒܕܐܬܟܲܘܝܬ݀ ܗܘܬ݀ ܬܐܪܬܗܘܢ ܡܢ ܣܩܝܼܠܘܬ ܡܿܡܠܐ ܕܢܣܛܘܪܝ̄. ܗ݀ܘ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܕܠܚܗܿ ܠܥܕܬܐ. ܘܣܕܩܐ ܘܠܐ ܡܬܲܚܝܕܢܐ ܒܝܬ ܡܕܢܚܝ̈ܐ ܠܡܲܥܪ̈ܒܝܐ ܥܒܼܕ. ܘܒܐܘܪܗܝ ܩܼܡ ܒܬܪ ܪܒܘܠܐ ܝܗܝܼܒܐ ܢܣܛܘܪܝܢܐ. ܘܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܟܕ ܕܒܪ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܝܢ ܘܝܪ̈ܚܐ ܚܡܫܐ ܡܝܼܬ. ܘܐܬܒܥܝܼ ܕܩܫܝܐ ܦܪܘܩܠܘܣ ܕܢܗܘܐ ܒܩܘܣܛ̄. ܐܢ̈ܫܝܢ ܚܲܣ̈ܡܐ ܟܿܠܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ. ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܐܣܪܚ ܟܐܡܬ݀ ܠܩܘܙܝܩܘܣ. ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܐܘܕܥ ܠܩܘܪܝܠܘܣ ܘܠܩܐܠܝܣܛܝܢܘܣ ܕܪܘܡܝ ܘܠܝܘܚܢܢ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܦܲܢܝܘ ܕܠܐ ܡܬܒܲܛܠܐ ܗܕܐ ܡܢ ܥܕܬܐ: ܕܢܥܼܒܪ ܐܦܝܣ̄ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܐܡܬܝ ܕܒܫܠܡܘܬܐ ܢܬܩܼܪܐ݀ ܐܝܟ ܕܦܿܩܕ ܩܢܘܢܐ ܕܬܡܢܬܥܿܣܪ. ܗܐ ܓܝܪ ܪܝܓܝܢܘܣ ܕܦܐܛܐܪܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܲܒܠܘܗܝ ܒ̈ܢܝ ܡܪܥܝܬܼܐ ܦܩܼܕ ܠܗ ܗܘ ܕܪܘܡܝ ܘܥܒܼܪ ܠܩܘܪܝܢܬܘܣ ܕܡܲܪܡܠܐ

 

[Vol. I, Col. 157]

 

ܗܘܬ݀. ܘܓܪܝܓܘ̄ ܬܐܘܠܘܓܘ̄ ܐܦܝܣ̄ܩ ܕܣܐܣܝܼܡܘܢ ܗܘܐ. ܘܥܒܼܪ ܠܢܐܙܝܢܙܘ. ܘܒܬܪܟܢ ܠܩܘܣܛ̄. ܘܬܘܒ ܦܢܼܐ ܠܢܐܙܝܢܙܘ. ܘܡܝܠܝܛܘܣ ܕܣܒܣܛܝܼܐ ܐܬܕܒܼܪ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܕܘܣܝܬܐܘܢ ܕܠܘܩܝܼܐ ܐܬܕܒܼܪ ܠܛܪܣܘܣ. ܘܦܝܠܝܦܘܣ ܕܐܝܠܝܦܘܠܝܘܣܼ ܐܬܕܒܼܪ ܠܐܣܦܢܝܐ. ܘܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܐܦܝܡܝܼܐ. ܐܬܕܒܼܪ ܠܐܘܕܘܟܣܝܘܦܘܠܝܣ. ܘܦܘܠܘܩܪܦܘܣ ܕܡܢ ܐܟܣܛܐ ܐܬܕܒܼܪ ܠܢܝܩܘܦܘܠܝܘܣ ܕܬܪܩܝ. ܘܐܢܬܝܡܘܣ ܕܛܪܦܝܙܘܢܛܐ. ܥܒܼܪ ܠܩܘܣܛܢܛ̄. ܘܒܪܣܐ ܕܚܪܢ܆ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܒܗܠܝܢ ܫܘܪ̈ܪܐ ܝܬܼܒ ܩܕ̄ ܦܪܘܩܠܘܣ ܕܩܘܙܝܩܘܣ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܩܘܣܛ̄. ܘܐܬܚܲܘܝ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ. ܘܗܘܼ ܐܝܬܼܝ ܠܦܓܪܗ ܕܩ̄ܕ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܠܡܕܝܢܬ݀ ܡܠܟܘܬܼܐ ܘܚܲܝܕܗ ܠܥܡܐ.

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܕܘܡܢܘܣ.

ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܬܘܒ ܟܕ ܥܢܼܕ ܩܕ̄ ܩܘܪܝܠܘܣ. ܩܡܿ ܒܬܪܗ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ.

 

[Vol. I, Col. 159]

 

ܘܒܩܘܣܛ̄ ܒܬܪ ܦܪܘܩܠܘܣ ܩܼܡ ܦܠܘܝܢܘܣ ܢܣܛܘܪܝܢܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܘܛܘܟܐ ܩܫ̄ ܘܪܝܫܕܝܪܐ ܕܚܕ ܡܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܒܩܘܣܛ̄. ܕܝܕܼܥ ܗܼܘܐ ܡܢ ܣܓ̈ܝܐܐ ܒܝܕ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ. ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܡܛܠ ܕܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܡܼܪ ܒܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܬܟܿܬܪܣ. ܨܒܼܐ ܗܘܼ ܕܠܚܕ ܟܝܢܐ ܢܩܝܼܡ ܒܡܫܝܚܐ. ܒܪܡ ܠܘ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܐܠܐ ܕܘܓܡܐ ܢܘܟܪ[ܝܐ] ܐܥܼܠ. ܘܛܠܼܡ ܠܫܪܪܐ ܕܠܘ ܦܓܪܐ ܢܣܒܼ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܢ ܒܬܘ̄. ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܐܪ ܕܡܢ ܩܪܝܪܘܬܐ ܡܬܓܿܫܼܡ ܘܗܘܐ ܡܛܪܐ ܘܬܠܓܐ. ܘܐܝܟ ܡ̈ܝܐ ܕܡܢ ܐܐܪ ܩܪܣܐ ܗܘܿܝܢ ܓܠܝܼܕܐ ܟܕ ܡܬܥܒܕܝܢ. ܗܟܢܐ ܐܬܓܲܫܡ ܡܠܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܛܲܒܒ ܝܘܠܦܢܗ ܫܟܝܼܪܐ. ܐܬܩܼܪܝ ܡܢ ܦܠܘܼܝܢܐ ܕܩܘܣܛ̄ ܕܢܦܼܘܩ

 

[Vol. I, Col. 161]

 

ܪܘܚܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܡܬܪܥܐ. ܘܠܐ ܐܬܼܐ. ܐܠܐ ܒܙܒܢ ܥܠܼـܐ ܐܚܼܕ ܗܘܐ ܕܒܚܒܘܫܝܐ ܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܢ݀ܦܩ. ܘܒܙܒܢ ܕܟܪܗ ܘܫܿܥܠ ܘܕܣܒܐ݀ ܗܘ. ܘܟܕ ܐܬܥܼܨܝ ܘܡܿܢܥ. ܘܒܣܓܝ̈ܐܐ ܐܦܝܼܣܘܗܝ ܦܠܘܝܢܘܣ ܕܩܘܣܛ̄ ܘܐܘܣܒܝܘܣ ܕܪܘܠܐܘܣܼ. ܕܢܫܠܼܡ ܠܬܪܥܝܼܬܗܘܢ ܢܼܣܛܘܪܝܢܝܬܐ. ܘܐܫܬܼܐܠ ܘܫܕܪ ܠܝ̈ܒܠܘ ܠܪܘܡܝ ܠܠܐܘܢ ܘܒܥܼܐ ܕܢܬܒܚ̈ܢܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܐܚܪܬܐ. ܘܟܬܼܒ ܐܦ ܦܠܘܝܢܘܣ ܠܠܐܘܢ. ܘܦܲܢܝ ܠܐܘܢ܆ ܐܓܪܬܐ ܗ݀ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܛܘܼܡܣܐ. ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܪ̈ܝܫܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܡܫܪܪܝܢ ܬܪܝܢܘܬ ܟܝ̈ܢܐ.

ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣ̄ ܟܬܼܒܼ ܠܕܝܘܣܩܘ̄ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܝܘܒܝܢܝܠܘܣ ܕܐܘܪܝܫܠܡ. ܘܕܘܡܢܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܕܢܟܲܢܫܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܕܬܚܝܼܬ ܫܘܠܛܢܗܘܢ. ܘܠܐܦܣܘܣ ܡܝܛܪܘܦ̄ ܕܐܣܝܐ ܢܨܛܝܒܘܢ. ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܢܒܲܚܢܘܢ. ܘܦܿܩܼܕ ܬܘܒ ܗܘܼ ܡܠܟܐ ܒܐܓܪܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܕܐܦܝ̈ܣܩ. ܕܐܢܗܘܼ ܕܫܿܦܪܐ ܠܐܠܗܝܘܬܟܘܢ܆ ܪ݀ܚܡ ܐܠܗܐ ܩܫܝ̄ ܘܪܝܫܕܝܪܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܗ݀ܘ ܕܒܕܟܝܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܘܒܗܝ̄ܡ ܬܪܝܨܬܐ ܡܬܢܼܨܚ܆ ܘܢܐܬܼܐ ܠܐܦܣܘܣ ܟܕ ܡܡܿܠܐ ܕܘܟܬܐ ܕܪ̈ܝܫܝ

 

[Vol. I, Col. 163]

 

ܕܝܪ̈ܬܐ ܘܕܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ݀ ܘܣܼܠܩ ܩܕ̄ ܒܪܨܘܡܐ ܠܗܕܐ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܬܪܬܝܢ. ܘܟܕ ܫܲܪܝܘ ܠܡܒܚܢܘ. ܟܬܒܼ ܐܘܛܘܟܐ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܗܟܢܐ. ܕܐܢܿܐ ܠܡ ܨܒܝܢܐ ܗܘܼܐ ܠܝ ܡܢ ܟܕ ܣܿܓـ[ـܝ] ܛܠܸܐ ܗܿܝܬ. ܕܒܫܼܠܝܐ ܠܘܬ ܢܦܫܝ ܐ݀ܬܥܢܐ ܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܐ. ܘܠܒܪ ܡܢ ܘܠܗ ܫܓܘܫܝܐ ܐܗܿܘܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܫܿܬܘܝܬ ܕܒܝܕ ܒܘܣܡܐ ܐܗܿܘܐ ܕܨܒܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܢܟܝܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒܩܝܢܕܘܢܘܣ ܩܫܝܐ ܢܦܠܿܬ. ܘܗܫܐ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܠܕܝܼܢܐ ܕܛܘܒܬܢܘܬܟܘܢ ܩܪܝܿܬ. ܘܡܿܣܗܕܐ ܐܢܼܐ ܩܕܡ ܡܫܝܼ̇ܐ ܝܫܘܥ. ܗ݀ܘ ܕܐܣܗܼܕ ܩܕܡ ܦܢܛܝܘܣ ܦܝܠܛܘܣ ܬܘܕܝܬܐ ܫܦܝܪܬܐ. ܕܗܟܢܐ ܡܗܲܝܡܢ ܐܢܼܐ ܘܡܬܚܲܫܒ ܐܢܼܐ ܘܡܬܪܥܐ ܐܢܐ. ܐܝܟ ܗܝ̄ܡ ܕܐܫܠܡܘ ܠܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܐܬܟܲܢܫܘ ܒܢܝܩܝܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܦ ܐܒܗ̈ܬܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܐܦܣܘܣ ܫܪܪܘ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܗܝ̄ܡ ܡܬܪܥܐ: ܠܗܢܐ ܡܚܪܡ ܐܢܼܐ. ܡܫܲܡܗܐܝܬ ܕܝܢ ܠܡܐܢܝ ܘܐܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܐܦܘܠܝܢܪܝܘܣ ܘܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܥܕܡܐ ܠܗ ܠܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ.

ܟܕ ܩܼܪܐܘܘܗܿ ܐܦ̈ܝܣܩ̄ ܠܐܓܪܬܐ ܗܕܐ. ܘܐܦ ܡܢ ܦܘܼܡܗ ܕܝܠܗ ܕܐܘܛܘܟܐ ܫܡܥܘܗܿ. ܩܒܠܘܗܝ ܘܫܪܼܘ ܠܦܣ̈ܩܐ ܕܥܠܘܗܝ ܕܫܥܬܐ. ܐܠܐ ܒܬܪܟܢ ܟܕ

 

[Vol. I, Col. 165]

 

ܐܬܦܪܣܝ ܕܬܘܒ ܥܠ. ܬܝܘܒܗ ܩܕܡܝܐ ܗܦܼܟ ܐܫܼܬܕܝ ܠܛܘܡܣܗ ܕܝܢ ܕܠܐܘܢ ܗ݀ܘ ܕܐܝܬܝܼܘ ܢܛܪ̈ܝ ܕܘܟܬܗ܆ ܠܐ ܩܼܪܘ. ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܲܦܩܘܢ ܚܪܡܐ ܥܠ ܡܟܬܒܢܗ. ܘܢܗܘܼܐ ܫܓܘܫܝܐ ܒܥ̈ܕܬܐ. ܦܪܟܣܝܣ ܕܝܢ ܕܥܒܼܕܘ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܥܡ ܦܠܘܝܢܘܣ ܐܬܩܪܝܬ݀. ܘܟܕ ܐܫܟܼܚܘ ܒܗܿ ܗ݀ܝ ܕܬܪܝܢܼܟܝ̈ܢܝܢ ܒܬܪ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. ܩܥܼܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩ ܕܐܪܝܡܼܘ ܐܪܝܡܼܘ ܘܐܘܩܕܘ. ܐܦ ܠܐܘܣܒܝܘܣ ܗܢܐ ܕܕܪܘܠܐܘܣ ܕܩܼܪܗܿ. ܘܗܟܢܐ ܐܦܩܼܘ ܩܬܪܣܝܣ ܥܠ ܦܠܘܝܢܐ ܘܐܘܣܒܝܘܣ. ܘܐܦ ܥܠ ܕܘܡܢܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܕܫܒܥܐ ܐܚܪ̈ܢܼܐ ܕܒܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܐܫܼـܟܚܘ. ܘܠܐ ܐܬܬܘܝܘ.

ܒܗ ܒܙܒܢܼܐ ܐܝܣܚܩ ܪܝܕܝܪܐ ܘܐܦ ܣܿܝܘܡܿܐ ܒܐܘܪܗܝ ܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ. ܗܢܐ ܐܦ ܗܪܛܝܩܘܣ ܗܘܼܐ ܟܕ ܥܡ ܙܒ̈ܢܐ ܐܫܬܚܠܦ.

ܒܬܪ ܕܘܡܢܘܣ܆ ܡܟܣܝܡܘܣ.

ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܪܝܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕ̄ ܕܬܪܬܝܢ ܕܒܐܦܣܘܣ. ܘܗܦܟܼܘ ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܢܬܪ̈ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܠܐܘܢ ܠܪܘܡܝ. ܘܐܘܕܥܼܘ ܗܝ

 

[Vol. I, Col. 167]

 

ܕܠܐ ܐܬܩܲܒܠ ܛܘܡܣܗ. ܐܬܡܠܝܼ ܚܡܼܬܐ ܘܪܘܓܙܐ. ܘܐܚܼܕ ܐܟܬܐ ܠܘܬ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܣܼܠܩܬ݀ ܡܲܠܟܬܐ ܐܢܬܬܗ ܕܬܐܘܕܘܣܝܣ ܘܚܬܗ ܦܘܠܝܟܪܝܐ ܠܪܘܡܝ ܠܨܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܬܟܪ̈ܟܢ ܒܥ̈ܕܬܐ ܐܬܝ̈ ܠܡܼܐܥܠ ܠܒܝܬ ܫܠ̈ܝܚܐ. ܘܐܫܼܟܚ̈ܘ ܠܐܘܢ ܕܪܡܸܐ ܠܓܘ ܡܢ ܦܪܣܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܒܿܟܐ. ܘܐܦܝܼܣ̈ܝܗܝ ܕܢܲܘܕܥ ܐܢܝܢ ܠܥܠܬܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ. ܕܒܝܘܡ̈ܬܟܘܢ ܟܘܪܣܝܐ ܗܢܐ ܫܠܝܼܚܝܐ ܐܬܬܫܝܼܛ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܗܕܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܐܬܟܢܫܬ݀ ܒܐܦܣܘܣ. ܘܨܿܒܐ ܐܢܼܐ ܕܬܬܟܲܢܫܝ ܣܢܢܕܘ̄ ܘܬܹܐܒܝܠܝܬܼܐ ܘܬܒܼܛܠܝ ܗܝ ܕܐܦܣܘܣ. ܗܢܼܝܢ ܕܝܢ ܟܬ̈ܒܝܼܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܥܠ ܗܟܢ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܢܝ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܕܬܪܬܝܢ ܕܒܐܦܣܘܣ ܒܟܠܗܿ ܕܚܠܼܬ݀ ܐܠܗܐ ܦܪܢܫܬ݀. ܘܐܢܿܐ ܥܡ ܚܬܝܬܘܬܐ ܝܿܠܦܬ ܟܠܡܕܡ. ܒܕܓܘܢ ܛܒܐܝܬ ܥܿܒ̈ܕܢ܆ ܟܕ ܒܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܢܦܫ̈ܬܟܝܢ ܠܐ ܪ̈ܡܝܢ ܐܢܬܝܢ.

ܘܟܕ ܥܢܼܕ ܬܐܘܕܘܣܝ̄ ܘܐܡܠܼܟ ܡܪܩܝܢܘܣ ܒܓܒܝܼܬܐ ܕܦܘܠܝܟܪܝܐ. ܒܗܿ ܒܫܢܬܼܐ ܐܬܦܲܪܣܝ ܠܐܘܢ ܕܩܕܡܝܬ݀ ܛܘܡܣܐ ܕܝܠܗ

 

[Vol. I, Col. 169]

 

ܢܬܩܲܒܠ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܢܲܩܡ ܡܢ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ. ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܦܘܠܝܟܪܝܐ ܘܡܪܩܝܢܐ ܕܢܟܢܫܘܢ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܡܠܟܐ ܦܩܼܕ ܕܒܢܝܩܝܐ ܬܗܘܼܐ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܿܪ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܢܗܘܼܘܢ. ܐܠܐ ܠܐ ܫܒܩܼܬ݀ ܒܛܝܼܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐܼ ܕܒܫܲܘܝܘܬ ܫܡܐ ܬܗܘܼܐ ܛܘܼܥܝܝ݀ ܗܘܼܐ ܕܝܢ ܒܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗܿܢܢ ܪܥܼܠܐ ܘܢܦܼܠܬ݀ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܢܝܩܝܐ. ܘܗܦܼܟ ܗܼܘ ܡܠܟܐ ܘܦܼܩܕ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܢܬܟܢܫܘܢ. ܘܐܬܟܼܢܫܘ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ. ܫܢܬ݀ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܟܐܡܬ݀ ܥܐܦܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܢܝܩܝܐ. ܘܥܠܼܘ ܟܠܗܘܢ ܠܗܝܟܠܐ ܕܣܗܕܬܐ ܐܘܦܝܡܝܐ.

ܘܝܬܼܒܘ ܪ̈ܝܫܢܐ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ. ܘܡܢ ܣܡܼܠܗܘܢ ܝܼܬܒܘ ܢܿܛܪ̈ܝ ܦܪܨܘܦܐ ܕܠܐܘܢ. ܘܐܢܛܘܠܝܘܣ ܕܩܘܣܛ̄ ܘܡܟܣܝܼܡܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܼܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ܩ ܕܡܕܢܚܐ

 

[Vol. I, Col. 171]

 

ܘܕܐܣܝܐ ܘܕܬܪܩܝ. ܘܡܢ ܝܡܝܢܗܘܢ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܝܘܒܝܢܝܠܘܣ ܕܐܘܪܝܫܠܡ. ܘܫܪܟܐ ܕܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܕܦܘܪܢܣܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܕܐܝܠܘܪܝܩܘܢ. ܘܕܦܠܝܣܛܝܢܝ. ܘܐܢܫܝ̈ܢ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ ܩܼܪܒܘ ܠܘܬ ܡܪܩܝܢܐ ܘܦܘܠܝܩܪܝܐ ܘܐܦܝܣܘ ܕܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܝܠܗܘܢ ܠܐ ܢܼܐܬܐ݀ ܘܫܲܕܪ ܡܲܠܟܐ ܠܘܬ ܫܪܟܐ ܕܐܦܝ̈ܣܩܘ̄ ܘܫܲܐܠ ܐܢܘܢ݀ ܘܗܢܼܘܢ ܦܢܝܘ ܕܡܿܚܪܡ ܗܘ ܒܪܨܘܡܐ. ܒܪܨܘܡܐ ܢܐܙܼܠ ܠܐܟܣܘܪܝܼܐ ܠܒܪܨܘܡܐ ܩܼܛܘܠܐ ܐܪܡܼܘ ܠܒܪ. ܗܼܘ ܓܝܪ ܩܲܛܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܦܠܘܝܢܐ ܟܕ ܐ݀ܡܪ ܗܘܐ ܕܓܘܫܘ. ܗܝܕܝܢ ܢܛܪ̈ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܠܐܘܢ ܩܡܼܘ ܒܡܨܥܬܐ ܘܐܡܪܘ. ܦܘܩܕܢܐ ܛܥܝܼܢܝܢܢ ܕܓܒܪܐ ܛܘܒܢܐ ܘܫܠܝܼܚܐ ܦܦܐ ܕܪܘܡܝ ܕܐܝܬܘ̄ ܪܝܫܐ ܕܟܠܗܝܢ ܥ̈ܕܬܐ. ܕܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܠܐ ܢܬܼܒ ܒܟܢܘܫܝܐ. ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܐܡܼܪܘ ܥܠܼܬܐ ܕܪܫܝܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܓܠܝܐܝܬ ܬܬܼ̇ܙܐ. ܘܒܥܠܕܝ̈ܢܘܗܝ ܦܲܢܝܘ ܕܟܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܢܕܘܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܐܡܼܪܚ ܘܣܘܢܢܕܘܣ ܐܬܬܼܟܠ ܠܡܥܒܼܕ. ܕܠܐ ܡܫܲܠܛܘܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܼܚܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܘܡܝ.

 

[Vol. I, Col. 173]

 

ܘܒܬܪ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܩܝܡܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܡܢ ܕܘܟܬܗܼ ܘܐܬܒܼܘܗܝ ܒܡܨܥܬܐ. ܐܝܟܐ ܕܝܿܬܒܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܬܕܝܢܝܢ. ܘܥܼܠ ܬܐܘܕܘܪܝܛܐ ܘܐܘܣܒܝܘܣ ܕܕܘܪܘܠܝܘܢ ܘܝܗܝܼܒܐܣ ܕܐܘܪܗܝ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܢܿܟܼܕܘ ܫܕܝܸܢ ܗܼܘܘ ܘܫܲܪܝܘ ܫܿܓܫܝܢ. ܘܢܣܼܒܘ ܠܡܼܩܪܐ ܗܠܝܢ ܕܒܣܘܢܢܕܘܣ ܕܬܪܬܝܢ ܕܐܦܣܘܣ ܐܣܼܬܥܪ̈ܝ. ܒܩܬܪܣܣ ܕܦܠܘܝܢܐ ܕܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܐܡܼܪ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܗܝܕܝܢ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܟܦܼܪܘ ܘܐܡܼܪ ܕܒܠܥܕ ܫܲܠܡܘܬܢ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܗܠܝܢ. ܘܡܨܪ̈ܝܐ ܐܡܼܪܘ. ܗܝܕܝܢ ܐܡܼܪܢܢ. ܘܗܫܐ ܐܡܿܪܝܢܢ.

ܘܩ̄ܕ ܕܝܘܣܩܘ̄ ܐܡܼܪ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐ݀ܡܪ ܐܢܼܐ. ܕܥܠ ܕܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܐܡܼܪ ܦܠܘܝܢܘܣ܇ ܐܬܩܬܪܣ. ܠܝ ܕܝܢ ܬܚ̈ܘܝܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܕܠܐ ܙܿܕܩ ܠܡܐܡܪ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ. ܐܠܐ ܕܚܕ ܗ݀ܘ ܟܝܿܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܿܣܪ. ܒܕܓܘܢ ܐܢܿܐ ܥܡ ܐܒܗ̈ܬܐ ܢܿܦܩ ܐܢܼܐ. ܘܫܒܼܩ ܘܢܦܲܩ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܡܼܚܕܗܿ ܐܩܝܼܡ ܥܠܘܗܝ ܢܛܘܪ̈ܐ ܕܠܐ ܢܫܲܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܬܒܘ ܠܘܬܗ ܐܦܝ̈ܣܩ̄. ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕ̄ ܡܦܝܼܣܐ ܠܚܣܝܘܬܟ ܕܬܐܬܼܐ ܥܐܕܡܐ ܠܘܬܗ. ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܐܡܼܪ. ܐܢܿܐ ܡܿܢ

 

[Vol. I, Col. 175]

 

ܡܬܼܢܛܪ ܐܢܼܐ. ܐܢܕܝܢ ܫܿܒܩܝܢ ܠܝ ܐ݀ܚܘܬ܆ ܢܐܡܪܘܢ. ܘܬܘܒ ܩܼܪܐܘܘܗܝ܆ ܘܦܲܢܝ ܕܐܢܿܐ ܡܛܝܒ ܐܢܼܐ ܕܐܬܿܐ ܠܘܬ ܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕ̄. ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܼܬܒܩ ܐܢܼܐ. ܘܒܬܪ ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܐܬܩܼܪܝ ܡܢ ܡܠܟܿܐ ܡܿܪܩܝܢܐ. ܒܝܕ ܝܘܚܢܢ ܕܐܩܘܕܝܘܢ. ܕܢܫܼܠܡ ܘܢܪܡܐ ܐܝܼܕܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܐܡܼܪ. ܕܐܦܠܐ ܐܢ ܬܬܦܣܼܩܝ ܐܝܼܕܝ ܘܢܪܕܐ ܕܡܗܿ ܥܠ ܟܪܛܝܣܼܐ ܗܕܐ ܥܿܒܕ ܐܢܼܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܦܩܼܘ ܥܠ̄ܘ ܩܬܪܣܝܣ ܘܟܬܒܼܘ ܘܡܐܼܪܘ. ܕܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܗ݀ܘ ܕܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܘ̄. ܘܐܬܩܼܪܝ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢ̈ܝܢ ܘܕܬܠܬ ܘܠܐ ܐܫܬܼܡܥ. ܢܘܟܪܝܐ ܝܿܕܥܝܢܢ ܠܗ܆ ܠܟܠܗ ܐܝܩܿܪܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܕܬܫܡܫܬܐ. ܘܦܩܼܕ ܡܠܟܐ ܘܫܕܪܘܗܝ ܠܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܠܓܢܓܪܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܣܼܡܘ ܚܠܦܘܗܝ ܠܦܪܛܘܪܝܘܣ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܩܫ̄ܝ ܥܡܗ. ܘܡܛܠ ܪܝܫܢܘܬܐ ܗܘܐ ܝܗܘܕܐ. ܘܐܝܟ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ.

ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦ̈ܝܣܩ̄ ܐܝܟ ܛܟܣܼܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܢܦܼܩ ܠܘܬܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ. ܗܝܕܝܢ

 

[Vol. I, Col. 177]

 

ܩܼܡ ܐܐܝܛܝܘܣ ܐܪܟܝܕܝܩܘܢ ܕܩܘܣܛ̄ ܘܐܡܼܪ. ܡܛܠ ܕܒܪܡܙܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐ: ܘܒܛܢܢܐ ܪܚܿܡ ܐܠܗܐ ܕܡܫܲܝܢܘܬܟܘܢ܆ ܡ̈ܠܟܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܘܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ. ܐܢܬܘܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܢܣܒܼܬܘܢ ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܠ ܟܠ. ܣܘܢܢܕܘܣ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܘܩܕ̄ ܘܬܐܒܠܝܬܐ ܒܦܘܩܕܢܟܘܢ ܐܬܟܢܫܬ݀. ܘܬܚܘܡܐ ܣܡܼܬ݀ ܬܪܝܼܨܐ. ܕܡܚܿܣܢ ܒܚܝܠܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܗܢܐ ܕܛܥܝܼܢ ܐܢܼܐ ܠܗ ܒܐܝ̈ܕܝ. ܘܐܢ ܫܿܦܪܐ ܠܟܘܢ ܒܪܡܼܙܐ ܕܡܫܼܝܢܘܬܟܘܢ ܗܫܐ ܩܿܪܐ ܐܢܼܐ. ܘܡܠܼܟܐ ܐܡܼܪ ܩܼܪܝ. ܘܟܕ ܩܼܪܐ. ܘܐܣܬܲܟܠ ܡܿܠܟܐ ܠܗ݀ܝ ܕܒܓܙܪ ܕܝܢܼܐ. ܕܓܘܐ. ܝܘܠܦܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܐܦܩܼܢܢ. ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܛܥܝܘܬܐ ܚܲܕܬܢܢ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܡܿܡܬܠܝܢ. ܚܕ ܕܝܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܒܿܕܝܢ ܐܚܼܪܡܢܢ. ܚܕ ܗܘܼ ܕܝܢ ܘܗܘܼ ܟܕ ܗܼܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܐ ܡܪܝܐ ܝܚܝܕܝܐ܆ ܒܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܫܲܐܠ ܠܐܦ̈ܝܣܩ. ܐܢ ܒܫܠܡܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܬܼܚܘܡܐ ܗܢܐ ܐܬܣܝܼܡ. ܘܟܠܗܘܢ ܩܥܼܘ. ܠܗܕܐ ܟܠܢ ܫܠܸܡܢܢ. ܠܗܕܐ ܟܠܢ ܐܬܕܢܝܼܢܢ ܘܐܪܡܝܼܢܢ ܐܝܼܕܐ.

ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܐܣܬܠܝܬ݀ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܥ̈ܕܬܐ ܐܬܦ̈ܠܓܝ. ܘܐܣܼܬܕܩܘ ܡܗܝܡ̈ܢܐ. ܘܥܪܼܩܘ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܗܪ̈ܛܝܩܘܼ ܘܐܣܼܪܚܘ ܚܠܦܝܗܘܢ ܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ: ܚܠܼܦ ܝܘܒܝܢܠܘܣ ܓܝܪ ܠܬܐܘܕܘܿܣܝܘܣ ܐܩܼܡܘ ܒܐܘܪܝܫܠܡ.

 

[Vol. I, Col. 179]

 

ܘܚܠܦ ܦܪܛܘܪܝܘܣ ܠܩܕܝܫܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܒܐܠܟܣܢܪܕܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܟܠܕܘܟ. ܥܕܡܐ ܠܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܫܚܝ̈ܡܐ. ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܗܝ̄ܡ ܐܣܛܝܼܘ. ܒܝܕ ܕܠܡܿܠܟܐ ܐܪܥܢܝܐ ܐܫܼܬܡܥܘ. ܟܕ ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ ܗܢܝܐܝܬ ܠܐ ܡܬܩܲܒܠܝܢ ܗܘܘ܆ ܒܚܘܛܪܐ ܡܲܠܟܝܼܐ ܘܒܣܝܦܐ ܛܪܘܢܝܐ ܠܡܪ̈ܥܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܚܿܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܦܠ ܕܡܐ ܫܪܸܟܘ݀ ܐܝܟܢܐ ܕܦܪܛܘܪܝܘܣ ܗ݀ܘ ܬܠܡܝܕ ܙܐܦܐ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܣܘܓܐܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܪ̈ܘܡܝܐ ܩܲܛܠ. ܘܐܬܬܙܝܼܥܘ ܒܛܢܢܐ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܘܩܲܛܠܘܗܝ ܘܓܪܘܗܝ ܘܐܘܩܕܘܗܝ ܒܛܐܛܪܐܦܘܠܘܢ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܗܝܕܢ ܟܠܩܝܕ̈ܘܢܝܐ ܥܒܼܕܘ ܚܠܦܘܗܝ ܠܛܝܡܘܬܐܘܣ ܐܘܪܬܘܕ̈ܟܣܘ ܫܼܕܘ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܠܓܢܓܪܐ.

ܘܐܬܠܲܚܡܘ ܬܘܒ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܟܬܼܒܘ ܠܡܠܟܐ ܕܒܪܨܘܡܐ ܠܡ ܪܝܫܕܝܪܐ ܡܓܘܫܐ ܗܿܘ. ܘܒܚܪ̈ܫܐ ܣܿܥܪ ܚܝ̈ܠܐ. ܘܕܗܒܐ ܬܘܒ ܘܥܡܐ ܟܲܢܫ ܕܢܡܼܪܕ ܥܠ ܡܠܟܐ. ܘܐܬܡܪܡܪ ܡܪܩܝܢܐ. ܘܨܒܼܐ ܕܢܫܲܕܪ ܪ̈ܘܡܝܐ ܕܢܼܐܬܘܢ ܠܕܝܪܗ ܕܛܘܒܢܐ ܘܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܘܠܟܠ ܕܥܡܗ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܠܝܢ ܗܼܘ ܩܕ̄ ܒܪܨܘܡܼܐ ܐܡܼܪ. ܬܟܝܠ ܐܢܼܐ ܥܠ ܨܠܝܼܒܐ

 

[Vol. I, Col. 181]

 

ܕܠܗ ܣܿܓܕ ܐܢܼܐ. ܕܠܐ ܗ݀ܘܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܪܩܝܢܐ ܥܠܝ ܘܠܐ ܗܼܘ ܚ݀ܙܐ ܐܦ̈ܝ. ܘܐܦܠܐ ܐܢܿܐ ܚܿܙܐ ܐܢܼܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܠܗ ܢܕܼܝܕܼܐ. ܘܬܟܝܼܠ ܐܢܼܐ ܘܫܪܝܪܐ ܠܝ ܕܡܲܘܬܝ ܥܿܩܪ ܠܗ ܠܡܪܩܝܢܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܒܥܒܿܕܐ ܗܘܼܬ݀. ܡܚܕܗܿ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܦܐ ܣܒܐ ܩܕܝܫܐ ܥܢܼܕ ܒܫܢܬ݀ ܥܿܣܛ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܒܬܪ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ ܥܢܼܕ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܐܣܛܘܢܗ݀ ܘܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ ܕܩܕ̄ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܕܚܠܸܘ݀ ܕܕܠܡܐ ܢܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܘܡܝܼܐ. ܒܿܥܘܬܐ ܥܒܼܕܘ ܩܕܡ ܫܟܝܼܢܬܗ ܕܩ̄ܕ. ܘܐܬܓܠܝܼ ܠܗܘܢ ܒܚܼܙܘܐ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܕܩܿܐܡ ܒܡܨܥܬܿ ܗܝܟܠܐ ܘܐܡܿܪ. ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܡܝܼܬ݀ ܡܛܠ ܕܡܲܠܟܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܩܒܲܠ ܥܠܘܗܝ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܡܼܛܐ ܛܐܒܼܐ ܕܡܲܘܬܗ.

 

[Vol. I, Col. 183]

 

ܒܬܪ ܡܟܣܝܡܘܣ܆ ܡܪܛܘܪܝܘܣ.

ܟܕ ܐܬܕܚܼܝ ܗܢܐ ܡܪܛܘܪܝܘܣ ܡܢ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣ ܕܒܐܢܛܝܘ̄. ܘܩܼܡ ܝܘܠܝܢܘܣ. ܘܐܦܠܐ ܗܢܐ ܐܫܬܪܪ. ܘܩܼܡ ܚܠܦܼܘܗܝ ܐܣܛܦܢܘܣ. ܘܒܬܪ ܗܢܼܐ ܐܣܛܦܢܘܣ ܐܚܪܢܐ. ܘܐܬܛܪܕ ܐܦ ܗܘܼ. ܘܩܼܡ ܚܠܦܼܘܗܝ ܦܛܪܘܣ ܬܪܝܨ ܫܘ̄. ܗܘܿ ܕܐܬܩܼܪܝ ܩܨܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܡܪܕܘ ܥܠ ܙܝܼܢܘܢ ܡܠܟܼ ܠܐܘܢܛܝܘܣ ܘܐܝܠܘܣ ܘܐܘܦܪܐܒܝܘܣܼ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܛܪܕܘ ܠܦܛܪܘܣ. ܘܐܦܝܼܡܘ ܠܩܠܐܢܕܝܘܢ ܒܪ ܐܪܙܗܘܢ. ܡܛܠܗܕܐ ܟܕ ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ ܐܬܟܒܸܫܘ ܗܢܼܘܢ ܡܪ̈ܘܕܐ ܡܢ ܙܝܢܘܢ܆ ܐܬܛܪܕ ܐܦ ܗܘܼ ܩܠܐܢܕܝܘܢ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܥܼܠ ܦܛܪܘܣ ܬܘܒ ܒܦܘܩܕܢ ܡܲܠܟܐ. ܘܗܘܼ ܦܛܪܘܣ ܐܣܼܪܚ ܠܩܕܝܫܐ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܠܡܒܘܓ ܓܒܪܐ ܡܠܝܼܠܐ ܘܡܠܦܢܐ ܬܡܝܼܗܐ. ܕܚܲܝܠܬܢܐܝܬ ܣܬܪ ܠܓܒܐ ܕܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܚܲܘܝ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܚܠ̈ܝܼܡܐ ܡܛܠ ܐܘܪܚܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܕܝܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܥܠ ܥܐܕ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܟܠܓܢܣ.

 

[Vol. I, Col. 185]

 

ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܕܐܬܩܪܝ ܩܨܪܐ. ܦܠܐܕܝܘܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܼܐ ܨܒܼܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡ ܐܢܣܛܣ. ܕܐܦ ܒܩܘܣܛ̄ ܐܟܡܐ ܕܒܟܘܪܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܬܲܟܪܙܝ ܥܕܬܐ ܗܿܝ ܕܐܨܛܠܒܼܬ ܚܠܦܼܝܢ. ܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܬܟܲܢܫܘ ܠܘܬܗ ܘܐܡܼܪܘ. ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܬܫܒ̄ܘ ܕܡܩܪܒܝܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܠܬܠܝܼܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܼܐ ܕܡܠܝܸܢ ܫܡ̈ܝܐ ܘܐܪܥܐ ܬܫܒܚ̈ܬܗܼ ܠܐ ܙܕܩ ܕܬܡܠܼܘܟ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܡܲܠܟܐ ܦܲܢܝ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܫܦܝܪ ܥܿܒܕܝܢ. ܘܚܢܢ ܬܘܒ ܛܒܿ ܙܕܩܐܝܬ. ܡܢܢ ܓܝܼܪ ܐܬܓܲܫܡ. ܘܠܘ ܡܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܠܒܸܫ. ܣܘܓܐܐ ܕܝܢ ܕܥܡܐ. ܡܛܠ ܕܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܢܐ ܗܼܘܘ ܒܩܘܣܛ̄. ܪܘܒܐ ܥܒܼܕܘ ܘܐܬܟܪܟܘܗܿ ܠܦܿܠܛܝܢ ܟܕ ܩܿܥܝܢ ܕܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܠܪ̈ܘܡܢܝܐ. ܘܪܗܼܛܘ ܬܘܒ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ. ܐܟܡܿܢ ܕܗܘܼ ܡܠܒܛ ܠܡܠܟܐ ܥܠ ܗܟܢ. ܘܟܕ ܥܼܪܩ ܐܪܡܝܼܘ ܢܘܪܐ ܒܒܝܬܗ. ܘܐܫܟܼ̇ܘ ܒܒܝܬܗ ܕܝܪܝܐ ܚܕ ܡܣܟܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܦܣܩܼܘ ܪܝܫܗ ܘܩܒܥܼܘ ܒܩܘܢܛܪܐ. ܘܛܥܝܼܢܝܢ ܠܗ ܘܩܿܥܝܢ ܕܗܿܢܘ ܠܡ ܐܦܝܒܘܠܘܣ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܣܩܘܒܠܝܗܿ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܗܿܝ ܕܥܒܼܕܘ. ܘܦܩܼܕ ܘܗܘܼܬ݀ ܐܦܝܩܘܣ. ܘܣܠܼܩ ܕܠܐ ܬܐܓܐ. ܘܟܕ ܚܙܼܘ ܡܘܼܟܟܗ ܐܬܬܼܘܝܘ.

 

[Vol. I, Col. 187]

 

ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܒܝܕ ܥܠܼ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܬܘܒ ܫܩܼܠܘ ܥܡܐ ܚܐܦܐ ܠܫܓܘܫܝܐ. ܘܐܬܚܲܡܬ ܡܠܟܐ ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܐܘܒܼܕ ܘܗܝܕܝܢ ܫܠܝܼܘ.

ܒܬܪ ܦܠܐܕܝܘܣ. ܦܠܐܒܝܢܘܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܣ ܠܓܒܐ ܕܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘ̄ܒ ܡܥܕܪ ܗܘܐ. ܣܿܢܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܘܣܿܚܦ ܠܟܠܩܝܕ̈ܘܢܝܐ. ܟܼܫ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܣܿܠܩ ܠܗܿ܆ ܘܩ̄ܕ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܡܒܘܓܼ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬ݀ ܡܠܟܘܬܐ ܒܦܘܩܕܢ ܡܠܟܐ. ܐܬܼܘ ܕܝܢ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܐܝܟ ܡ̈ܬܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܬܘܒ ܥܡ ܪܒܐ ܣܐܘܝܪܘܣ ܕܐܦ ܗܘܼ ܥܕܟܝܠ ܕܝܪܝܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ. ܘܐܬܝܲܩܪܘ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܘܦܩܼܕ ܡܲܠܟܐ ܕܢܼܫܪܘܢ ܠܓܠܘܣܩܡܐ ܕܣܗܕܬܐ ܐܘܦܝܡܝܐ. ܘܢܦܲܩܘܢ ܡܢܗ ܠܛܘܡܣܐ ܕܬܚܘܡܐ ܗ݀ܘ ܕܗܘܼܐ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܢܲܘܩܕܘܢܝܗܝ. ܘܐܚܪܡܘܗܿ ܠܗ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܘܠܐܘܢ ܕܪܘܡܝ. ܘܟܕ ܦܠܐܒܝܢܘܣ ܗ݀ܘ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܫܼܬܟܚ ܗܪܛܝܩܐܼ. ܛܪܕܗ ܡܠܟܐ ܘܐܫܼܬܕܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ.

ܒܬܪ ܦܠܐܒܝܢܘܣ. ܣܐܘܝܪܘܣ.

ܓܒܪܐ ܡܠܝܼܠܐ ܘܦܝܠܘܣܘܦܐ. ܡܿܠܝܣܛܐ

 

[Vol. I, Col. 189]

 

ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܥܕܬܢ̈ܝܐ. ܕܥܬܝܩܬܐ ܘܕܚܕܬܐ ܘܕܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܦܢܐ݀ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܬܐܘܕܘܪܐ ܕܓܐܙܐ. ܘܐܟܬܼܒ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܟܠܗܿ ܚܝ̈ܐ ܡܲܠܝܐ. ܘܥܒܼܕ ܟܬܒܐ ܦܝܠܠܘܬܝܣ ܫܪܝܐ ܠܫ̈ܘܐܠܐ ܕܕܝܘ̈ܦܛܝܣܐ. ܘܦܼܪܫܩ ܬܘܒ ܠܗܢܛܝܩܘܢ ܕܙܝܢܘܢ. ܕܐܝܬܘ̄ ܠܒܼܘܛܠܐ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܬܢܲܨܚ ܗܘܐ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ܆ ܫܡܥܘܢ ܐܦܝܣ̄ܩ ܕܒܝܬ ܐܪܫܡ ܕܐܬܩܪܝ ܕܪܘܫܐ.

ܘܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܐܦ ܡܲܠܦܢܐ ܛܒܝܼܒܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܗ݀ܘ ܕܗܘܐ ܐܦܝܣܩ̄ ܠܒܛܢܢ ܕܣܪܘܓ. ܗܢܐ ܡܢ ܫܘܟܢܐ ܕܪܘܚܐ ܩܲܒܠ ܠܡ̈ܘܗܒܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܘܠܘ ܡܢ ܕܘܪܫܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ݀ ܐܬܘ̄ ܗܘܐ ܓܝܪ ܦܸܐܪܕܝܘܛܐ ܕܚܘܪܐ ܕܒܣܪܘܓ. ܘܐܬܚܙܝ ܣܿܝܘܡܐ ܕܡܐܡܪ̈ܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܘܡ̈ܠܝܝ ܝܘܠܦܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܫܪ̈ܝܪܐ. ܘܐܬܒܚܼܪ ܘܐܬܒܩܼܝ ܝܘܩܢܐ ܢܨܝܚܐ

 

[Vol. I, Col. 191]

 

ܕܡܠܦܢܘܬܗܼ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܐܬܩܲܒܠ ܡܢܗ ܘܐܬܩܲܠܣ. ܘܐܢܫܝ̈ܢ ܐܡܿܪܝܢ ܕܡܢ ܚܡܫܝܐ ܐܦܝܣ̈ܩ̄ ܐܬܒܼܩܝ ܝܘܠܦܢܗ ܟܕ ܛܸܠܐ. ܘܟܕ ܝܿܬܒܝܢ ܒܥܕܬܐ ܠܘܩܒܠ ܨܘܪܬܐ ܕܡܪܟܒܬܐ ܕܚܼܙܐ ܚܙܩܝܐܠ ܬܒܥܘܼܗܝ ܕܢܐܡܼܪ ܥܠܝܗܿ. ܘܫܲܪܝ ܘܐܡܼܪ. ܪܡܿܝܐ ܕܝܿܬܒ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܘܫܪܟܐ. ܘܐܩܼܦ ܠܡܐܡܪܐ ܥܠ ܚܘܪܒܗ ܕܐܡܝܕ ܒܡܨܥܬ݀ ܡܐܡܪܐ. ܗܢܼܘܢ ܕܝܢ ܐܫܬܓܫܼܘ ܒܕܐܣܒܼܪܘ ܕܫܓܐ ܠܗ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܫܬܪܪ ܫܪܒܐ ܕܐܡܿܝܕ. ܘܝܕܥ ܟܠܢܫ ܕܒܪܘܚܐ ܗܿܝ ܩܕܝܫܐ ܡܠܦܢܘܬܗ. ܐܦܝܼܣܘܗܝ ܕܠܐ ܢܒܼܛܠ. ܘܗܘܼܘ ܠܗ ܥܡܗ ܫܒܥܝܢ ܣܿܦܪ̈ܐ ܕܟܬܒܝܢ ܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܕܗܘܿܝܢ ܫܒܥܡܐܐ ܘܐܫܬܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܦܘܫ̈ܩܐ ܘܐܓܪ̈ܬܐ ܘܡܕܪ̈ܫܐ ܘܣܘ̈ܓܝܬܐ݀ ܘܡܐܡܪܐ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܪܝܡ ܘܓܓܘܠܬܐ. ܘܠܐ ܐܫܬܲܡܠܝ. ܘܐܝܬ ܠܗ ܐܦ ܦܘܫܩܐ ܕܡܐܘ̈ܬܐ ܫܬ ܕܐܘܓܪܝܣ ܕܥܒܼܕ ܐܝܟ ܬܒܥܬܗ ܕܡܪܝ ܓܐܘܪܓܝ ܕܥܡ̈ܡܐ ܕܐܝܬ̄ܘ ܗܘܐ ܬܠܡܝܕܗ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܘܐܦ ܫܡܥܘܢ ܩܘܩܝܐܼ. ܒܟܘܪܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܒܩܪܝܼܬܐ ܕܫܡܗܿ ܓܝܼܫܝܪ. ܘܗܼܘ ܗܢܐ

 

[Vol. I, Col. 193]

 

ܐܬܚܲܘܝ ܣܝܘܡܐ ܕܡܥܢܝ̈ܬܐ. ܝܘܠܦܢܐ ܚܠܝܼܡܐ ܘܒܚܝܼܪܐ. ܐܦ ܗܼܘ ܒܝܕ ܫܘܟܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܠܐ ܕܘܪܫܐ.

ܗܘܼ ܕܝܢ ܩܕ̄ ܣܐܘܝܪܐ. ܟܕ ܥܢܼܕ ܡܲܠܟܐ. ܡܗܝ̄ܡ ܐܢܣܛܣ. ܘܩܼܡ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܕܡܢ ܬܪܩܝ. ܘܦܩܼܕ ܕܬܬܩܲܒܠܝ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܐܒܣܼܝ ܒܚ̈ܝܐ ܘܫܼܛ ܠܫܘܒ̄ ܥܠܡܢܝܐ. ܘܫܲܢܝ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܒܬܪ ܫܢ̈ܝܐ ܫܬ ܕܝܼܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ. ܘܥܡܗܿ ܕܡܲܦܩܬܗ܆ ܢܦܼܠܬ݀ ܢܘܪܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܣܘܓܐܗܿ ܝܩܼܕ݀ ܘܝܪ̈ܚܐ ܐܫܬܐ ܗܘܼܬ ܢܘܪܐ ܕܚܿܝܕܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܣܛܪ̈ܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܬܡܼܨܝ ܕܢܼܕܥ ܡܢ ܐܝܟܐ ܚܿܝܕܐ ܗܘܬ.

 

[Vol. I, Col. 195]

 

ܒܬܪ ܩ̄ܕ ܣܐܘܝܪܘܣ܆ ܦܘܠܐ ܕܐܬܟܢܝ ܝܘܕܝܐ

ܗܢܐ ܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܡܐܢܐ ܕܪܘܓܙܐ. ܘܒܬܪ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܕܢܦܼܩ ܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ ܩܼܡ. ܘܗܼܘ ܫܲܪܝ ܕܢܟܪܙ ܒܐܢܛܝ̄ܘܼ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ܇ ܘܗ݀ܘ ܫܲܕܪ ܟܿܢܫ ܠܟܠܗܘܢ ܐܦ̈ܝܣ̄. ܘܐܠܼܨ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܟܪܙܘܢܗܿ݀ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܬܪܦܝܼܘ ܦܫܼܘ ܒܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ܆ ܐܬܬܲܟܣܪܘ.

ܘܝܘܚܢܢ ܐܡܝܕܝܐ ܕܐܣܝܐ ܗ݀ܘ ܕܐܗܘܼܐ ܒܬܪ ܩܕ̄ ܐܢܬܝܼܡܘܣ ܐܦܝܣ̄ܩ ܕܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܒܩܘܣܛ̄. ܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܡܢܗܘܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܗ݀ܘ ܕܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܗ ܥܡ ܦܛܪ̈ܝܪܟܐ ܐܫܼܬܘܝ ܕܢܬܟܪܙ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܕܒ̈ܚܝܐ. ܘܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܗܼܘ ܐܟܣܢܝܐ ܕܡܿܒܘܓ.

 

[Vol. I, Col. 197]

 

ܕܠܐܟܣܘܪܝܐ ܐܫܬܕܪ ܠܓܢܓܪܐ. ܘܚܲܒܫܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܓܝܪ̈ܣܐ ܕܐܟܣܘܢܕܘܟܝܢ. ܘܬܡܢ ܒܬܢܢܐ ܐܬܚܢܸܩ. ܘܬܐܘܡܐ ܕܪܡܣܘܩ ܗ݀ܘ ܥܢܘܝܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܠܐ ܠܚܡܐ ܐܟܼܠ. ܘܠܐ ܚܡܪܐ ܐܫܼܬܝ. ܘܬܐܘܣܒܝܘܣ ܕܐܦܣܘܣ. ܗ݀ܘ ܕܐܪܡܝܼ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܟܕ ܒܿܟܐ ܕܢܦܼܘܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܼܐ ܕܠܐ ܢܫܬܲܚܛ ܒܬܘܕܝܬܗ. ܘܠܐ ܩܼܡ ܥܕܡܐ ܕܫܲܢܝܗ ܐܠܗܐ. ܘܝܘܠܝܢܐ ܕܐܠܝܩܪܢܣܘܣ ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܒܬܪܟܢ ܦܢܛܣܝܣܐ݀ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ.

ܘܟܕ ܫܠܡܼܬ݀ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܠܦܘܠܐ ܝܘܕܝܐ ܕܥܒܝܼܕ ܗܘܐ ܒܐܢܛܝܟ. ܘܚܼܙܐ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܥܠܼܬ݀ ܛܪܘܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܣܓܝ ܣܿܕܩ ܠܥܕܬܐ ܛܪܕܗ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܝܬ ܗܘܼ ܡܪܚܐ.

 

[Vol. I, Col. 199]

 

ܒܬܪ ܦܘܠܐ ܝܘܕܝܐ: ܐܘܦܪܐܣܝܘܣ.

ܕܡܬܩܪܐ ܒܪ ܡܲܠܚܐܼ. ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܦܘܼܩܕܢܐ ܡܢ ܡܠܟܼܐ ܥܠ ܦܠ̈ܚܐ ܕܟܠܗܘܢ ܢܫܠܼܡܘܢ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܿܠܡܝܢ ܢܬܓܲܠܙܘܢ ܡܢ ܐܢܘܢ̈ܣ ܘܥܢ ܐܝܩܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܡܐܢܛܘܣ ܦܪܐܦܘܣܛܝܣ. ܘܬܐܘܩܪܝܛܘܣ. ܘܐܢܕܪܐܐܣ ܩܘܼܒܘܩܠܘܪܐ. ܟܕ ܠܐ ܐܬܪܡܝܘ ܕܢܩܒܠܘܢ ܘܢܫܬܘܬܦܘܢ܆ ܒܣܝܦܐ ܐܬܟܲܠܠܘ. ܘܟܕ ܐܘܦܪܐܣܝܘܣ ܐܝܟ ܦܘܠܐ ܝܘܕܝܐ ܡܲܣܒܠ ܟܐܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܙܝܥܬܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܒܪܥܼܠܐ ܩܫܝܼܐ ܘܒܗ ܐܒܼܕ ܗܘܼ ܐܘܦܪܐܣܝܘܣ ܒܫܢܬܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܪܘܫܥܗ. ܐܠܦܐ ܓܝܪ ܘܡܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܐܫܬܟܚܘ ܕܚܲܐܝܝܢ ܒܟܠܗܿ ܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܙܘܥܐ ܕܝܢ ܠܐ ܫܿܠܐ ܗܘܐ ܠܐ ܒܐܝܡ̈ܡܐ ܘܠܐ ܒܠܠܝܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܦܠܓܗܿ.

 

[Vol. I, Col. 201]

 

ܒܬܪ ܐܘܦܪܐܣܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܐܡܝܕܝܐ.

ܗܢܐ ܡܣܼܬܒܪ ܚܲܟܝܡܐ ܘܡܨܲܠܝܢܐ. ܟܪܝܗ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܕܝܘܦܣ̈ܝܛܐ. ܘܠܣܓ̈ܝܐܐ ܓܢܼܒ ܒܥܪܝܼܡܘܬܗ ܘܒܠܘܚ̈ܡܘܗܝ ܕܡܠܟܐ ܕܣܿܓܝ ܡܫܼܬܡܥ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܥܼܒܕ ܒܟܼܠ ܙܢܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܩܕܡܘ̄. ܘܥܘܡܪ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܚܼܪܒ. ܘܡܕܒ̈ܚܐ ܥܩܼܪ. ܘܥܡ ܚܼܝ̈ܠܘܬܐ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܡܬܟܪܟ ܗܼܘܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܟܕ ܪܕܦ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܫ̈ܢܝܐ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ. ܥܕܡܐ ܕܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܐܕܪܟܗ ܘܠܡܕܝܼܢܬܗ. ܘܣܠܼܩ ܦܪ̈ܣܝܐ ܘܚܪܒܘܗܿ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܟܕ ܝܘܕܝܐ ܐܢܫ ܡܢ ܚܼܝܪܬܐ ܕܢܘܥܡܐܢ ܐܫܬܠܛ ܥܠ ܚܸܡܝܪ̈ܝܐ

 

[Vol. I, Col. 203]

 

ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܓܢܣܼܐ ܡܢ ܛܝ̈ܝܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܒܬܝܡܢܐ. ܘܐܠܼܨ ܐܢܘܢ ܕܢܟܼܦܪܘܢ ܒܡܫܝܚܼܐ ܘܠܐ ܨܒܼܘ. ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢܗܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܐܬܼܟܠܠܘ ܒܣܝܦܐ݀ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܗܘܼܘ ܣܗܕܐ ܢܝܓܪ̈ܢܝܐ.

ܘܝܘܣܛܢܝܢܘܣ ܙܥܘܪܐ ܣܿܓܝ ܝܲܨܝܦ ܗܘܼܐ ܕܫܝܢܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܐܠܘܠܐ ܚ̈ܛܗܐ ܥܟܼܪܘ. ܘܐܦ ܬܐܘܕܘܪܐ ܡܲܠܟܬܐ ܡܗܝܡܢܬܐ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܣܿܓܝ ܝܨܝܦܐ ܗܘܬ݀ ܠܫܝܢܐ ܕܥ̈ܕܬܐ. ܘܒܚܘܒܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܡܩܲܒܠܐ ܗܘܬ݀ ܠܪ̈ܕܝܦܐ. ܝܬܝܪ ܓܝܪ ܡܢ ܚܡܫ̈ܡܐܐ ܓܒܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܝܘ̈ܢܝܐ ܕܛܪ̈ܝܕܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܥܘܡܪ̈ܝܗܘܢ. ܡܬܪܣܝܐ ܗܘܬ݀ ܘܢܛܪܐ ܒܕܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܦܠܐܛܝܢ. ܘܟܕ ܣܠܼܩ ܩܕ̄ ܣܐܘܝܪܐ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܠܡܕܝܢܬ݀ ܡܲܠܟܘܬܐ. ܘܐܦ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܐܢܝܡܘܣ ܕܝܠܗܿ ܕܩܘܣܛ̄ ܟܕ ܢܚܼـ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܕܠܐ ܢܫܬܼܘܬܦ ܠܣܘܢܢܕܘܣ.

 

[Vol. I, Col. 205]

 

ܫܢܝ̈ܐ ܣ̈ܓܐܬܐ ܒܗܿ ܒܦܠܛܝܢ ܐܥܡܼܪܬ݀ ܐܢܘܢ ܘܬܣܝܼܬ݀ ܘܒܥܼܢܝܢܐ ܕܚܕ̈ܕܐ ܗܘܘ ܘܬ̈ܠܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪ̈ܝܪܟܐ ܪ̈ܕܝܦܐ.

ܐܦ ܓܝܪ ܘܩܕ̄ ܡܪܝ ܙܥܘܪܐ ܐܣܸܛܘܢܝܐܼ. ܕܒܪ ܥܣܪܐ ܡܢ ܬܠܡܝܼܕ̈ܘܗܝ ܘܡܲܢܥ ܠܩܘܣܛ̄ ܘܣܿܓܝ ܩܫܝܐܝܬ ܡܿܟܣ ܗܘܐ ܠܡܲܠܟܐ ܘܡܛܠ ܕܬܐܝܟ ܗܼܘܐ ܡܢ ܢܟܝܚܘܬܗ ܠܐ ܡܬܡܨܼܐ ܗܘܐ ܠܡܪܡܝܘ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ. ܐܠܐ ܝܘܡܐ ܚܕ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܠܘ ܐܢܬܘܢ ܫܪ̈ܝܪܐ ܗܘܼܝܬܗܘܢ. ܡܚܲܘܐ ܗܘܐ ܠܝ ܐܠܗܐ ܐܬ݀ܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟܘܢ. ܘܡܪܝ ܙܥܘܪܐ ܦܲܢܝ. ܕܟܬܝܼܒ ܗܘܼ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܠܡܗ̈ܝܡܢܐ ܠܐ ܡܬܒܿܥܝܢ݀ ܘܕܒܥܝܼܬ ܐܬ݀ܐ ܠܒܪ ܡܢܟ ܠܐ ܢܚܲܘܐ ܡܪܝܐ݀ ܘܒܬܪ ܝܘܡܐ ܐܬܥܲܒܝܬ݀ ܦܐܬܗ ܘܐܬܚܿܦܝ ܨܘܪ̈ܬܗ. ܘܡܲܠܟܬܐ ܩܪܬܗ ܠܩܕܝܫܐ ܕܢܐܬܼܐ ܢܨܲܠܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܐܡܼܪ ܗܐ ܐܬ݀ܐ ܕܒܥܼܝܬ݀ ܘܟܕ ܨܲܠܝ ܥܠܘܗܝ ܐܬܚܼܠܡ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܣܠܼܩ ܣܪܓܝܣ ܐܪܟܝܛܪܝܣ ܪܝܫܥܝܢܝܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܢܩܼܒܠ ܠܘܬ ܐܦܪܝܡ ܥܠ ܐܣܩܠ ܐܦܝ̄ܣ ܕܬܡܢ. ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܼܘ ܣܪܓܝܣ ܓܒܪܐ ܠܫܢܢܐ

 

[Vol. I, Col. 207]

 

ܕܡܠܝܼܛ ܒܩܪܝܢܐ ܕܟܬ̈ܒܐ ܝܘ̈ܢܝܐ ܘܣܪ̈ܝܐ. ܘܒܐܣܝܘܬܐ ܕܦܓܪ̈ܐ ܬܩܢܐܝܬ ܡܦܣ ܗܘܐ. ܘܒܨܒܝܢܗ ܡܗܝ̄ܡ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܣܗܕ ܦܪܠܓܘܣ. ܒܪܡ ܒܙܢ̈ܘܗܝ ܣܿܓܝ ܫܪܝܼܚ ܗܼܘܐ ܘܙܠܝܠ ܘܠܐ ܢܟܸܦ. ܘܝܼܥܢ ܗܘܐ ܒܪܚܡܬ݀ ܟܣܼܦܐ݀ ܠܗܢܐ ܐܫܬܘܕܝ ܐܦܪܝܡ. ܕܟܠ ܕܫܿܐܠ ܢܫܲܡܠܐ. ܟܕ ܠܪܘܡܝ ܢܫܬܠܚ ܒܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܐܓܝܦܛܐ. ܘܩܲܒܠ ܥܠܘܗܝ ܣܪܓܝܣ ܘܐܙܼܠ ܐܥܝܼܪܗ ܠܐܓܝܦܛܐ ܘܐܝܬܝܗ ܠܩܘܣܛ̄. ܘܟܠܗܿ ܣܘܢܩܠܝܛܘܣ ܢܦܩܼܬ݀ ܠܐܦܢܛܝܐ ܕܝܠܗ. ܘܟܕ ܐܬܚܼܙܝ ܠܡܠܟܼܐ ܪܘܪܒܐܝܬ ܐܬܩܲܒܠ ܡܢܗ. ܕܒܪ ܠܫܢܗ ܗܼܘܐ. ܘܐܠܨܗ ܠܡܠܟܐ. ܠܡܥܒܼܕ ܕܝܐܛܟܣܝܣ ܠܘܼܩܒܠ ܟܠ ܕܠܐ ܡܫܬܘܬܦ ܠܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܕܐܢ ܦܵܠܚܐ ܗܼܘ ܢܫܼܬܪܐ. ܘܕܠܐ ܬܬܩܲܒܠܝ ܣܗܕܘܬܗ. ܘܠܕܐ ܢܘܪܬ. ܘܐܡܼܪ ܬܘܒ ܠܡܠܟܐ ܡܛܠ ܛܘܼܒܢܐ ܙܥܘܪܐ. ܕܡܛܠܡܢܐ ܠܡ ܫܒܩܼܬ ܣܘܪܝܝܐ ܗܢܐ ܡܿܛܥܝܢܐ ܗܪܟܐ. ܘܡܠܟܐ ܐܡܼܪ. ܘܡܢܐ ܐ݀ܥܒܕ ܒܗ ܕܓܒܪܐ݀ ܗܘ ܩܫܝܐ. ܐܠܐ ܡܢܟ ܠܗ݀ ܗܝܕܝܢ ܫܠܼܚ ܠܗ ܐܓܝܦܐ. ܕܡܠܟܐ ܘܦܛܪ̄ ܦܩܼܕܘ ܕܬܐܬܼܐ ܘܐܠܐ ܐܢܬ ܬܚܼܙܐ. ܡܛܠ ܕܨܘܡܐ ܗܘܼܐ ܦܲܢܝ ܛܘܒܢܐ. ܕܠܢ ܢܡܘܣܐ ܣܝܡ ܠܢ ܕܢܬܚܒܼܫ. ܐܝܟܢ ܕܐܦ ܬܪܥܐ ܫܝܼܥ ܠܢ. ܐܠܐ ܐܓܪ ܥܕܡܐ ܠܚܡܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ. ܕܦܿܬܚܝܢܢ ܬܪܥܐ. ܘܗ݀ܘ ܡܕܡ ܕܝܿܕܥ ܐܠܗܐ

 

[Vol. I, Col. 209]

 

ܕܘܿܐ ܗܼܘ ܣܿܥܪ. ܘܐܓܝܦܐ ܐܬܚܲܡܬ. ܘܦܩܼܕ ܠܡܝܓܝܣܛܪܘܣ ܕܒܦܪ̈ܙܠܐ ܢܲܝܬܝܘܗܝ. ܘܟܕ ܒܕܪܡܘܢ ܐܙܼܠ ܠܡܥܼܒܪ ܠܦܪܘܣܛܝܘܢ ܟܪ ܕܝܿܬܒ ܗܼܘܐ ܩܕ̄. ܘܡܛܼܐ ܠܥܒܼܪܐ ܕܩܘܣܘܣ. ܪܘܚܐ ܫܩܠܗܿ ܠܕܪܡܘܢ ܘܠܩܪܒܝܢ. ܘܗܦܟܼܘ ܠܐܝܟܐ ܕܢܦܩܼܘ. ܘܟܕ ܐܬܚܲܡܬ݀ ܡܝܓܝܣܛܪܘܣ ܥܠ ܕܪ̈ܡܘܢܝܐ. ܘܫܲܪܝܘ ܕܡܢ ܩܛܝܪ ܢܩܪܒܘܢ. ܢܦܼܩ ܒܪܩܐ ܘܡܚܼܐ ܠܩܪܒܝܢ. ܘܫܡܼܛ ܡܢܗܿ ܕܦܐ ܡܢ ܪܝܫ ܠܪܝܫ. ܘܐܣܬܲܟܠܘ ܕܘ̈ܝܐ ܘܡܫܕܪܢܗܘܢ. ܕܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܥܿܒܕ ܒܨܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܒܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܡܚܼܝܗܝ ܡܪܝܐ ܠܐܓܝܦܐ ܒܠܫܢܗ. ܘܐܬܪܒܥ ܘܐܬܡܣܼܝ ܘܣܼܪܝ. ܘܐܓܪ ܬܫܢܝܼܩܗ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡ ܚܡܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܐܝܟ ܕܩܲܕܡ ܐܡܼܪ ܛܘܒܼܢܐ ܘܣܦ. ܘܒ̈ܢܝ ܣܝܼ݁ܬܗ ܒܗܸܬܘ. ܡܢܩܕܡ ܓܝܪ ܕܢܡܘܼܬ ܗܘܼ ܕܘܝܐ ܐܓܝܼܦܐ. ܫܼܪܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܐܕܘܗܝ ܘܐܚܼܪܡ ܠܩܕܝܫܐ ܣܐܘܝܪܐ. ܘܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܘܐܢܬܝܡܘܣ. ܘܙܥܘܪܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܢܦܼܩ ܩܕ̄ ܣܐܘܝܪܐ ܡܢ ܩܘܣܛ̄.

 

[Vol. I, Col. 211]

 

ܘܡܢ ܡܕܒܪܐ ܠܡܕܒܪܐ ܡܫܲܢܐ ܗܘܐ ܒܐܣܟܹܝܡ ܕܝܪܝܐ ܡܣܟܢܐ ܕܣܝܼܡ ܟܘܣܝܬܐ ܘܣܐܝܢ ܛܠܪ̈ܐ ܕܠܐ ܢܬܝܼܕܥ ܡܢ ܪ̈ܕܘܦܐ.

ܗܝܕܝܢ ܣܒܐ ܝܘܠܝܢܐ ܕܐܠܝܩܪܢܣ̄ ܕܩܐܪܝܐ. ܟܕ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܢܐܼܡܪ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܫܬܐܠ ܐܦ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܟܠܩܝܕ̈ܘܢܝܐ. ܒܗܪܣܝܣ ܐܚܪܬܐ ܢܦܼܠ. ܘܠܐ ܡܼܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܡܢ ܩܕܡ ܩܝܡܬܐ ܐܡܼܪ ܠܦܓܪܗ ܕܡܪܢ. ܘܕܚܲܘܝ ܕܚܿܫܼ ܘܡܝܼܬ ܐܝܟ ܕܒܦܢܛܣܝܼܐ ܟܕ ܒܫܪܪܐ ܠܐ ܚܫ ܐܦܠܐ ܡܝܼܬ. ܩ̄ܕ ܕܝܢ ܣܐܘܝܪܐ ܟܕ ܣܿܓܝ ܐܪܬܼܝܗ ܒܝܕ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܕܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ ܕܡ̈ܠܦܢܐ ܘܠܐ ܩܲܒܠ݀ ܐܚܪܡܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܩܝܼܡ ܠܗ ܓܲܒܼܐ. ܘܐܦܩܼ ܛܐܼܒܐ ܕܣܐܘܝܪܐ ܠܡ ܚܒܿܠܐ ܡܿܥܠ ܥܠ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ. ܘܡܿܘܕܐ ܕܐܬܚܲܒܠ ܘܣܪܝܼ ܒܩܒܪܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܐܬܘܼܗ ܘܐܙܝܼܥ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܫܲܢܝ ܡܢ ܚ̈ܝܐ ܙܒܢܸܝܐ ܦܛܪܝܪ̄ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܕܘܟܬܐ ܕܫܡܗܿ ܟܣܘܬܼܐ ܒܬܡܢܝܐ ܒܫܒܛ ܫܢܬ ܦܿܢ̄ܕ ܕܝܘ̈ܢܝܐ݀

 

[Vol. I, Col. 213]

 

ܒܬܪ ܕܥܢܕ ܣܐܘܝܪ ܪܒܐ. ܣܪܓܝܣ ܡܝܬܪܐ.

ܟܕ ܛܘܼܒܢܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܥܢܼܕ. ܥܒܕܘ ܐܘܪܬܘܕܟܣܘ ܒܕܘܟܬܗ ܦܛܪܝܪ̄ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܠܣܪܓܝܣ ܩܫ̄ܝ ܛܠܝܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܒܝܬ ܟܪ̈ܛܝܣܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܚܵܠܐ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܐܢܙܪܒܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܝ ܕܒܟܠ ܡܕ̈ܝܢܬ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܙܥܼܪܘ ܗܼܘܘ. ܡܢܗܘܢ ܡܿܢ ܥܢܼܕܘ ܗܼܘܘ ܐܝܟ ܬܐܘܡܐ ܕܕܪܐ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܬܠܐ. ܘܐܢܛܘܢܝܢܐ ܕܚܠܒ.

 

[Vol. I, Col. 215]

 

ܘܣܪܓܝܣ ܕܫܘܪܐ. ܘܦܛܪܐ ܕܪܝܫܥܝܢܐ. ܘܬܐܘܩܐ ܕܓܪܡܢܝܩܝ. ܘܬܐܘܡܐ ܕܕܪܡܣܘܩ. ܘܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ ܕܗܫܐ ܦܼܛܪ. ܘܡܢܗܘܢ ܐܫܬܥܒܕ ܠܐܪܣܝܣ ܕܕܝܘ̈ܦܣܝܛܐ. ܐܝܟ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܙܥܘܪܐ. ܒܪ ܚܬܗ ܕܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܡܿܒܘܓ. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܚܠܗ ܡܝܼܬ ܒܓܢܓܪܐ݀ ܗܼܘ ܒܥܠܼـܐ ܕܫܠܐ ܐܢܼܐ ܠܡܟܼܬܒܗ ܫܠܡ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܘܗܘܼܐ ܒܩܘܦܪܘܣ. ܘܙܥܘܪ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܐܬܪܫܠܘ ܡܢ ܫܪܪܗܘܢ ܒܩܘܣܛ̄ ܡܕܝܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܦ ܡܪܚܝܝܢ ܠܡܠܟܐ ܘܡܚܲܦܛܝܢ ܠܡܠܟܬܐ ܡܛܠ ܡܗܝܡ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܩܘܣܛܢܝܢܐ ܕܠܐܘܕܝܩܝܐ. ܘܝܘܚܢܢ ܡܨܪܝܐ. ܘܦܛܪܐ ܘܬܐܘܕܘ̄ܣ ܘܐܢܬܝܡܘܣ. ܘܩܠܝܠ ܐܦ̈ܝܣ̄ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܩܣܛܪܐ ܚܕ ܡܬܚܡܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܢܛܪܝܢ. ܛܢܘܼ ܟܐܢܐܝܬ. ܘܣܡܼܘ ܐܝܼܕܐ ܥܠ ܝܥܩܘܒ ܐܢܫ ܦܫܝܼܛܐ ܕܐܫܼܬܟܚ ܒܩܘܣܛ̄. ܗ݀ܘ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܩܫ̄ ܒܕܝܪܐ ܕܦܣܝܼܠܬܐ. ܡܢ ܓܐܡܘܐ ܩܪܝܬܐ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ. ܨܝܕ ܩܠܥܐ ܚܿܕܬܐ ܨܝܕ ܒܝܬ ܪ̈ܝܘܦܐ ܩܪܝܬܐ. ܘܐܣܪܚܘܼ ܡܝܛܪܘ̄ ܬܐܒܠܝܐ. ܗܝܕܝܢ

 

[Vol. I, Col. 217]

 

ܒܟܠܕܘܟ ܐܫܼܬܟܚ ܡܛܝܒܐܝܬ ܟܕ ܣܿܪ ܘܡܠܒܒ. ܘܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܓܝܪ ܓܒܪܐ ܡܿܣܼܡܥܠܐ ܘܡܣܪܩܐ ܘܠܐܝܐ ܘܥܡܝܼܠܐ ܕܛܒ ܚܠܝܼܨ ܘܩܠܝܼܠ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܡܗܠܟ ܐܝܟ ܥܫܐܝܠ. ܘܫܼܪܝ ܡܼܬܟܪܟ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܘܝܿܗܒ ܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ ܠܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ. ܟܕ ܒܐܣܟܡܐ ܕܚܕܘܪܐ ܡܬܚܙܸܐ ܗܘܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܡܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܪܕܘܦܐ. ܡܓܙܝܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܗܝܕܝܟ ܡܕܢܚܐ ܡܢ ܪ̈ܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܐܘܪ̈ܬܕܘܟܣܘ. ܘܣܛܪ ܡܢ ܩܐܪܝܣ ܐܢܫ ܐܦܝܣ̄ ܕܫܝܓܪ ܕܥܿܒܕ ܟܗ̈ܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ݀ ܥܕܡܐ ܕܩܼܡ ܗܢܐ ܝܥܩܘܒ ܘܗܝܕܝܢ ܣܓܝܘ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܒܫܡܗ ܝܥܩܘ̈ܒܝܐ ܐܬܩܼܪܝܘ.

ܐܦ ܝܗ̈ܠܐ ܟܠܗܘܢ ܕܛܝ̈ܝܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܒܡܕܒܪܐ. ܣܿܓܝ ܟܫܝܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܐܦܠܐ ܠܚܡܐ ܥܡ

 

[Vol. I, Col. 219]

 

ܟܠܩܝ̈ܕܘܢܝܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܐܬܛܝܒ ܚܐܪܬ ܒܪ ܓܲܐܒܐܠܐ ܡܲܠܟܗܘܢ ܒܩܘܣܛ̄ ܐܫܟܼ̇ ܬܡܢ ܠܬܐܘܕܘܪܐ ܕܝܪܝܐ ܓܒܪܐ ܚܦܝܛܐ. ܘܩܪܒܗ ܠܘܬ ܦܦܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܘܒܝܨܝܦܘܬܐ ܕܡܠܟܬܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܐܣܪܚܗ ܠܐܘܪܗܝ. ܟܕ ܐܝܼܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܟܠܩܝܕܘܢ̈ܝܐ ܒܐܘܪܗܝ ܐܡܐܙܘܢ ܐܦܝܣ̄ ܕܒܢܼܐ ܘܨܲܒܬ ܠܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܗܿ.

ܒܙܒܢܗ ܓܝܪ ܕܝܘܣܛܝܢܝܛܘܣ ܬܪܝܢܐ. ܗܪ̈ܣܝܣ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܢܒ̈ܥܝܼ. ܗ݀ ܓܝܪ ܕܒܪܒܘܪ̈ܝܢܘ. ܕܡܬܟܪܝܢ ܒܣܘܪܝܐܝܬ ܡܼ̈ܠܝܘܢܝܐ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܦܫܼܚܐ ܡܢ ܡܼܢܝ̈ܢܝܐ. ܡܢ ܦܪܣ ܓܝܪ ܐܬܛܪܕܘܼ ܐܬܼܘ ܠܐܪܡܢܝܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܠܣܘܪܝܐ. ܘܐܫܟܚܼܘ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܨܕ̈ܝܢ ܘܥܡܪܘ ܒܗܝܢ. ܠܒܝܫܝܢ ܓܝܪ ܗܼܢܘܢ ܘܢܫܝ̈ܗܘܢ ܐܘܟ̈ܡܐ ܐܝܟ ܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܥܿܒܕܝܢ ܥܐܕܐ ܟܠ ܫܲܢܬܐ ܝܘܡܐ ܚܕ ܝܕܝܥܐ. ܘܒܠܠܝܐ ܟܕ ܟܢܝܼܫܝܢ ܟܠܗܘܢ

 

[Vol. I, Col. 221]

 

ܐܟܚܕܐ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܡܲܕܥܟܝܢ ܫܪ̈ܓܐ. ܘܐܚܿܕ ܟܠܚܕ ܚܕܐ ܐܝܿܕܐ ܕܬܬܟܲܝܢܝ. ܘܐܦܢ ܐܡܗ ܐܘܿ ܚܬܗ. ܘܒܒܘܣܐ ܐܝܢܐ ܕܩܕܡܝܐ ܡܬܝܼܠܕ ܡܢ ܡܿܕܡܟܐ ܗܘܿ ܛܢܦܐ ܡܕܒܨܝܢ ܠܗ ܒܡ̈ܚܛܐ. ܘܒܲܕܡܐ ܕܫܿܚܠ ܡܢܗ ܥܠ ܩܡܝܝܐ ܥܿܒܕܝܢ ܩܘܪܒܢܗܘܢ. ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܦ ܕܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܪܒܐ ܘܕܬܪܢܓܘܠܬܐ ܚܘܼܪܬܐ ܚܿܠܛܝܢ ܒܗ. ܘܟܒܪ ܡܢ ܐܪ̈ܙܐ ܕܚܪܫܘܬܐ ܝܠܦܼܘܗܿ ܠܗܕܐ. ܘܠܥܐܕܗܘܢ ܦܪ̈ܣܝܼܐ ܡܲܐܫܘܫ ܩܿܪܝܢ. ܒܟܬܒܐ ܓܝܪ ܕܐܒܘܪܰܚܝܰܐܢ ܚܲܟܝܡܐ ܦܪܣܝܐ ܒܲܝܪܘܢܵܝܐ ܐܫܿܟܚܬܗ ܠܬܘܢܝܐ ܗܢܐ. ܘܐܦ ܡܿܟܬ̈ܒܢܐ ܕܝܠܢ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܠܗܕܘܗܝ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܦ ܐܣܛܦܢܐ ܒܪ ܨܘܕܗܝܠܝ ܢܒܼܥ ܒܐܘܪܗܝ ܒܙܢܐ ܥܢܘܝܐ. ܘܦܲܫܩ ܠܟܬ̈ܒܐ ܡܢ ܢܦܫܗ. ܘܫܼܘܠܡܐ ܐܡܼܪ ܠܫܘܢܩܐ. ܘܕܡܙܕܕܩܝܢ ܚ̈ܛܝܐ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܫ̈ܐܕܐ ܟܕ ܥܠ ܗ݀ܝ ܕܢܗܘܼܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܦܘܠܘܣ݀ ܣܼܡ ܫܬܐܣܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ.

ܐܬܚܲܘܝ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܢܫ ܝܚܝܕܝܐ ܕܫܡܗ ܝܘܚܢܢ ܕܡܢ ܐܘܦܝܡܝܐ. ܗܢܐ ܥܠ

 

[Vol. I, Col. 223]

 

ܠܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܘܐܬܪܕܝ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܒܪ̈ܝܐ. ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܫܲܪܝܿ ܡܿܠܦ. ܕܠܦܘܬ ܚܘܫܒܐ ܠܡ ܩܕܡܝܐ ܕܐܠܗܐ ܫܘ̄ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܗܘܢܐ ܚܕ ܦܫܝܼܛܐ ܐܬܒܼܪܝ. ܘܡܢ ܚܘܫܒܗ ܕܗܢܼܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܡܢ ܐܚܪܢܼܐ ܐܚܪܢܐ. ܥܕܡܐ ܠܥܣܪܐ. ܘܡܢ ܥܣܝܪܝܼܐ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܗܘܿܝܐ ܘܚܘܒܿܠܐ ܐܬܒܼܪܝ.

ܢܒܥܼܬ݀ ܕܝܢ ܐܦ ܗܪܣܝܣ ܕܛܪ̈ܝܬܝܛܐ. ܒܝܕ ܝܘܚܢܢ ܐܣܩܿܨܢܐܓܝܼܣ ܕܡܬܦܲܫܩ ܡܘܩܐ ܕܙܟܐ. ܗܢܐ ܬܠܡܝܕܗ ܗܘܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܦܛܪܘܣ. ܕܡܢ ܪܝܫܥܝܢܐ ܕܡܣܘܦܘܛܡܝܐ. ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܒܓܘ ܥܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܬܪܕܝ ܒܟܠܗ ܚܟܼܡܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܒܩܘܣܛ̄. ܘܟܕ ܥܢܼܕ. ܩܼܡ ܗܢܐ ܝܘܚܢܢ ܕܢ݀ܡܠܐ ܕܘܟܬܗ. ܘܥܠܼܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ. ܘܟܕ ܫܲܐܠܗ ܥܠ ܬܘܕܝܬܗܼ ܐܡܼܪ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܿܢ ܚܕܿ ܟܝܿܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܲܣܪ ܡܘܕܐ ܐܢܼܐ. ܘܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܢܝܿܢܐ ܕܩܢܘ̈ܡܼܐ. ܟܝ̈ܢܐ ܘܐܝܬܘ̈ܬܐ ܘܐܠܗ̈ܘܬܐ ܡܿܢܐ ܐܢܼ. ܘܟܕ ܐܬܚܲܡܬ ܡܲܠܟܼܐ ܛܪܕܗ݀ ܐ݀ܡܪ ܓܝܪ ܘܝܘܚܢܢ ܕܐܣܝܼܐ. ܕܚܢܢ

 

[Vol. I, Col. 225]

 

ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܬܒܲܪܚܢܢ ܒܗܼ ܡܛܠ ܕܡܢܢ ܘܠܘ ܡܢ ܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܢܐ ܚܲܘܝ ܢܦܫܗ. ܐܝܼـ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܡܠܟܬܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܒܪ ܒܪܬܐ ܕܫܡܗ ܐܬܐܢܢܣ̄ ܗܘܿ ܕܠܘܬ ܐܡܘܢܛܝܣ ܕܝܪܝܐ ܐܘܪܗܝܐ. ܘܠܘܬ ܣܪܓܝܣ ܩܫܝ̄ ܕܝܠܗ ܕܗܘܼܐ ܦܛܪܝܪ̄ ܠܐܘܪ̈ܬܕܘܟܣܘ ܐܬܪܒܝ. ܘܠܐ ܡܫܬܘܬܦ ܗܘܐ ܠܟܠܩܝܕ̈ܘܢܝܐ. ܐܦ ܗܘܼ ܐܫܬܚܛ ܒܗܕܐ ܗܪܣܝܣ ܟܕ ܐܝܬܘ̄ ܐܚܐ ܫܚܝܼܡܐ ܘܗܘܼܐ ܥܡܗ ܐܦ ܩܿܢܘܢ ܕܛܪܣܝܣ ܘܐܘܓܝܣܠܘܩܝܐ ܕܐܝܣܘܪܝܐ.

ܘܐܦ ܝܘܚܢܢ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܦܝܠܠܟܣܢܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܬܢܲܨܚ ܗܘܐ ܒܝܕܥܬܐ ܕܥ̈ܕܬܢܝܐ ܘܒܪ̈ܝܼܐ ܐܨܛܠܝܼ ܠܬܪܥܝܼـܐ ܗܕܐ݀ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܥܡܐ ܒܨܿܝܪܐ ܕܝܠܢ ܠܬܪܝܢ ܦ̈ܠܓܘܢ ܐܣܼܬܕܩ. ܘܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢܢ ܠܟܠܩܝܕ̈ܘܢܝܐ ܢܩܸܦܘ ܟܕ ܐ݀ܡܪܩܢ ܕܦܩܚ ܕܠܗܿܢܘܢ ܕܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܐܡܪܝܢ ܢܩܼܦ. ܘܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܪܒܥܐ. ܘܟܕ ܝܘܚܢܢ ܡܘܩܐ ܕܙܩܐ ܐܬܬܟܣ ܡܢ ܪܒܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܘܠܐ ܢܦܼܟ ܡܢ ܒܕܝܗ݀ ܐܬܬܚܪܡ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܘܠܐ ܐܓܪ ܣܿܓܝ ܘܡܝܼܬ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܕܝܪܝܐ. ܟܲܢܫ ܠܬܚܘ̈ܝܬܐ ܕܣܼܡ ܗܘܐ ܡܘܩܐ ܕܙܩܐ. ܘܫܕܪ ܐܢܝܢ

 

[Vol. I, Col. 227]

 

ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܕܐܬܩܼܪܝ ܦܝܠܘܦܘܢܘܣ. ܘܥܒܼܕ ܟܬܒܐ ܥܠܝܗܿ ܕܬܪܥܝܬܐ. ܘܫܕܪܗ ܠܩܘܣܛ̄ ܐܬܐܢܢܣܝܘ̄. ܘܟܕ ܐܪܓܫܼܘ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܼܐ ܐܚܪܡܼܘܗܝ ܘܠܟܬܒܗ. ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܛܪ̈ܝܬܝܛܐ ܟܠܢܫ ܓܿܥܨ ܡܢܗܘܢ. ܐܦܝܼܣܘ ܠܡܠܟܐ ܕܢܬܬܕܝܢܘܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢܬ ܕܡܬܪܫܝܢ. ܘܡܲܠܟܐ ܐܓܥܼܠ ܕܝܢܼܗܘܢ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܕܟܠܩܝܕܘ̈ܢܝܐ ܘܦܪܓܠܗ ܕܟܠ ܟܠܗ ܒܡܲܠܦܢܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܢܐ ܠܐ ܢܬܚܲܫܚ݀ ܐܠܐ ܡܢ ܣܐܘܝܪܐ ܘܕܬܘܕܘܣ̄ܝ ܘܕܐܢܬܝܡܘܣ ܟܒܠܚܘܕ. ܗܝܕܝܢ ܦܛܪܝܪ̄ ܙܲܡܢ ܠܕܝܩܪ̈ܝܢܘܡܘ ܐܘܟܝܬ ܠܗܠܝܢ ܕܝܥܝܢ. ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܡܿܘܕܝܢ ܒܫܡܝܼܚܐ ܡܪܢ. ܘܩܡܼܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܠܘܩܒܠ ܚܕ̈ܕܐ. ܩܿܢܘܢ ܡܿܢ ܘܐܘܓܝܢ ܒܪܝܫܐ ܕܛܪ̈ܝܬܝܛܐ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܐܣܝܐ ܘܦܘܠܐ ܗ݀ܘ ܕܗܘܼܐ ܦܛܪܝܪ̄ ܒܬܪ ܣܪܓܝܣ ܒܪܝܫܐ ܕܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘ̄. ܘܐܪܒܝܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܗܘܼܘ ܕܪܫܿܝܢ ܩܕܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܠܩܝܕܘ̈ܢܝܐ. ܘܒܝܘܡܐ ܪܒܥܝܐ ܐܝܬܝܼܘ ܛܪ̈ܝܬܝܛܐ ܟܪܛܝܣܐ ܕܒܗ ܟܲܢܫܘ ܗܘܘ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܕܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ. ܕܐܦ ܗܼܘ ܬܠܬܐ ܟܝ̈ܢܐ ܘܬܠܬ ܐܠܗ̈ܘܬܐ ܐܡܿܪ݀ ܘܒܫܪܪܐ

 

[Vol. I, Col. 229]

 

ܕܠܘ ܗܟܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܼ ܩܕ̄. ܐܠܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢ ܢܘ̈ܡܐ ܕܬܠܬܝܘܬܐ ܩܕ̄ ܐܡܬܝ ܕܢܗ ܘܠܗ ܡܬܢܣܼܒ ܒܗܘܢܐ ܦܪܝܼܫܐܝܬ. ܐܠ ܘܝܼܬ ܘܟܝܿܐ ܘܣܝܐ ܡܬܘܕܐ. ܘܠܐ ܕܝܢ ܐܬܝܼ ܟܛܝܣܐ ܕܣܒܝܼܣ ܒܬܚܘ̈ܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܩܿܪܝܢ ܗܘܘ. ܐܬܼܘ ܠܘܬ ܡܠܬܐ ܕܟܬܼܒ ܗܘܐ ܦܘܠܐ ܕܐܡܿܪ. ܕܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ. ܐܙܿܠ ܐܢܬ ܠܘܬ ܒܥܠܙܒܘܒ ܐܠܗܐ ܕܥܩܪܘܢ. ܘܦܛܪܝܪ̄ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ ܥܠܘܗܝ ܢܣܒܗܿ ܠܡܠܬܐ. ܘܬܟܣܗ ܠܩܪܘܝܐ. ܘܒܲܛܠ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܬܟܲܢܫܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܕܥܟܼܬ ܗܕܐ ܗܪܣܝܣ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܩܫ̄ ܐܢܫ ܬܪܝܨ ܫܘ̄ ܕܫܡܗ ܝܘܠܝܢܐ. ܕܐܝܬܘܞ ܗܘܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܦܦܐ ܬܐܘܕܘܫ̄ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܩܘܣܛ̄. ܗܘܼܐ ܠܗ ܛܢܼܢܐ ܥܠ ܥܡܐ ܐܘܟܡܐ ܕܢܐܒܕܝܣ. ܗ݀ܘ ܕܒܬܚܘܡܐ ܥܠܝܐ ܕܬܐܒܐܝܣ. ܕܢܦܢܐ ܐܢܘܢ ܠܗ̄ܝܡ ܡܛܠ ܕܚ̈ܢܦܐ ܗܘܘ. ܘܣܿܓܝ ܡܣܓܦܝܢ ܗܘܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܟܕ

 

[Vol. I, Col. 231]

 

ܐܘܕܥ ܠܡܠܟܬܐ ܡܗ̄ܝܡ ܬܐܘܕܘܪܐ ܪܘܼܙܬ ܣܓܝ ܘܒܦܫܝܼܛܘܬܐ ܐܘܕܥܬ ܠܡܠܟܐ ܘܒܥܼܬ݀ ܕܢܐܨܦ ܥܡܗܲ ܕܢܫܬܪܪ ܝܘܠܝܢܐ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܒܥܼܐ ܕܐܦܝܣ̄ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ ܢܫܕܪ. ܘܥܲܬܕ ܐܦܝܣ̄ ܐܝܙ̈ܓܕܐ ܥܡ ܕܫ̈ܢܐ ܘܐܝܩܪ̈ܐ ܠܡܠܟܐ ܕܢܘܒ̈ܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܬܐ ܟܕ ܐܣܬܟܠܬ݀ ܫܲܕܪܬ݀ ܠܝܘܠܝܗܢܐ. ܘܟܬܒܼܬ݀ ܐܦ ܐܓܪܬܐ ܠܕܘܟܘܣ ܕܬܐܒܝܕܐ.܀ ܕܐܢܿܐ ܠܡ ܘܡܠܟܐ ܐܬܚܲܫܒܢܢ ܕܢܫܕܪ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܢܐܒܕܝܣ. ܘܗܐ ܩܫܝܫܐ ܝܘܠܝܢܐ ܡܢ ܦܢܝܬܝ ܫܲܕܪܬ. ܘܡܠܟܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܡ ܝܘܩܪܐ ܫܕܪ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܝܼܨܦܼ ܕܗܢܐ ܕܝܠܝܼܩܕܡܝܐ ܢܥܼܘܠ. ܘܢܫܿܦܐ ܐܘܪܚܐ ܠܗܿܢܘܢ. ܕܘܟܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܩܼܪܐ ܠܐܓܪܬܗܼ ܕܡܠܟܬܼܐ ܥܒܼܕ ܐܟܡܐ ܕܦܩܿܕܬ݀ ܠܗ. ܘܥܲܟܪ ܠܐܝܙܓ̈ܕܐ ܕܡܠܟܼܐ ܥܕܿܡܐ ܕܝܘܠܝܢܐ ܡܛܼܐ. ܘܚܲܘܝ ܠܐܓܪܬܐ ܕܡܠܟܬܐ. ܘܠܬܕܡ ܘܐܥܡܼܕ ܠܡܠܟܐ ܘܠܪܘܪ̈ܒܢܐ. ܘܐܘܕܥ ܥܠ ܣܕܩܐ ܕܥܒܼܕܘ ܟܠܩܝ̈ܕܘܢܝܐ. ܘܛܠܡܼܘ ܠܓܒܪ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܗ̄ܝܡ ܚܿܕܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܒܢܝܩܝܐ ܫܪܪܘ. ܘܟܕ ܡܼܛܘ ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܕܡܠܟܐ ܒܐܓܪ̈ܬܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ. ܘܐܡܼܪܘ ܠܢܘ̈ܒܝܐ ܕܠܐ ܬܬܢܲܩܦܘܢ ܠܛܪ̈ܝܕܐ ܘܡܩܬܪܣ̈ܐ. ܦܲܢܝ ܡܠܟܐ ܕܢܐܒܕܝܣ ܘܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ. ܕܐܩܪܗ ܕܡܠܟܐ ܡܩܲܒܠܝܢܢ. ܘܐܝܩܪ̈ܐ ܥܦܝܼ̈ܦܐ ܬܚܠܘܦܐ ܡܫܕܪܝܢܢ. ܐܝܢ ܠܪ̈ܕܘܦܐ ܘܛܠ̈ܘܡܐ ܠܐ ܢܩܦܝܢܢ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܡܢܟܕܘ ܗܐ ܡܥܡܘܕܝ̄ ܩܕ̄ ܡܢ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܡܝܬܪܐ

 

[Vol. I, Col. 233]

 

ܩܲܒܠܢܢ݀ ܘܐܚܪܬܐ ܠܐ ܡܩܲܒܠܝܢܢ݀ ܘܗܟܢܐ ܐܬܬܠܡܕܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܟܘܫ̈ܝܐ ܠܗܝ̄ܡ ܬܪܝܨܬ ܫ̄ܘ. ܘܠܟܘܪ̈ܣܝܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܒܬܥܒܕܘ. ܦܼܫܕ ܗܘܼ ܝܘܠܝܢܐ ܘܥܕܡܐ ܕܬܪܬܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܬܡܢ. ܡܬܢܐ ܗܘܐ ܕܡܢ ܬܠܬܫ̈ܥܝܢ ܥܕܡܐ ܠܥܣܪ ܟܕ ܫܠܝܼ̇ܐ ܘܟܒܝܢ ܣܕܘܢܐ ܒܡܥܪ̈ܐ ܕܡ̈ܠܝܢ ܡ̈ܝܐ ܩܐܿܡ ܗܘܐ ܘܡܿܥܡܕ. ܟܕ ܠܐ ܡܫܼܬܟܚ ܗܼܘܐ ܠܥܠ ܡܢ ܡ̈ܝܼܐ ܐܠܐ ܒܫܘܡܝܬܗ ܒܠܚܘܕ.

ܣܪܓܝܣ ܕܝܢ ܦܛܝܪܝ. ܟܕ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܚܝܼܐ ܒܪܥܝܘܬܐ ܥܢܼܕ. ܘܒܨ̄ ܐܫܟܼܚܢܢ ܕܬܠܬ ܫܢ̈ܝܐ ܚܝܼܐ.

ܒܬܪ ܣܪܓܝܣ܆ ܦܘܠܐ ܕܒܝܬ ܐܘܟ̈ܡܐ

ܗܢܐ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܐܬܬܠܡܕ ܒܕܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܪܝܐ ܘܠܘܬ ܦܦܐ ܬܐܘܕܘܣ̄ ܥܡܼܪ. ܘܩܲܒܠ ܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ ܡܢ ܝܥܩܘܒ ܘܐܘܓܝܢ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܣܪܓܝܣ ܬܠܝܐ. ܘܒܨ̄ ܐܫܟܚܢܢ ܕܡܪܝ ܐܘܡܐ ܡܝܛܪܘܦ ܕܐܘܪܗܝ ܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ. ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܗܘܼ ܦܘܠܐ ܒܢܐ ܡܕܡ ܐܬܪܓܪܓ ܠܟܘܪܣܝܐ

 

[Vol. I, Col. 235]

 

ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܠܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܕܝܪܝܐ ܒܪ ܒܪܬܗܿ ܕܬܐܘܕܘܪܐ ܡܠܟܬܐ ܒܿ݁ܝܢ ܗܘܘ݀ ܘܦܘܠܐ ܟܬܼܒ ܠܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܓܘܼ̈ܢܵܝܐ ܒܐܬܐܢܢܣܝܘܣ. ܘܗ݀ܘ ܕܟܕ ܐܪܓܫܼ ܫܕܪ ܥܲܩܒ ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܕܦܘܠܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܕܣܿܢܝܢ ܗܘܘ ܠܦܘܠܐ ܟܬܒܼܘ ܥܠ̄ܘ ܦܪܟܣܝܣ ܕܨܘܚܝ̈ܬܐ ܝܬܝܪ ܣܢܝ̈ܬܐ ܒܫܘܪ̈ܪܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ݀ ܡܛܠ ܕܒܪ ܡܕܝܢܬܗܘܢ ܗܘܐ. ܘܛܒܿ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܝܿܕܥܝܢܿ ܗܘܘ ܠܗ݀ ܘܗܘܼ ܐܬܐܢܢܣ̄ ܚܲܘܝ ܐܢܝܢ ܠܡܠܟܐ. ܦܘܠܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܐܨܛܥܪ. ܢܚܼـ ܠܘܬ ܚܐܪܬ ܒܕܓܐܒܐܠܐ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܩܲܒܠܗ. ܘܦܩܼܕ ܕܢܬܟܼܪܙ ܫܡܗ ܒܥ̈ܕܬܐ ܕܕܝܩܪ̈ܝܢܘܡܢܘ.

ܟܕ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܗ ܒܦܘܠܐ ܟܫܝܼܠܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܘܒܚܣܝܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܐܣܪܚܗ ܒܠܫܕ ܫܠܡܘܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܘܦܪ̈ܟܝܐܣ݀ ܘܟܕ ܒܥܠܼܬܐ ܗܕܐ ܟܫܝܼܠܝܢ ܗܘܘ ܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ݀ ܐܦ ܕܒܝܬ ܟܢܘܢ ܘܐܘܓܝܢ ܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐܼ. ܘܫܡܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܘܐܘܣ̈ܝܐܣ ܡܿܟܪܙܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܚܣܝܐ ܝܥܩܘܒ ܟܲܢܫ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܒܪܡܵܝ ܐܝܕܝ̈ܗܘܐ ܚܪ̈ܡܐ ܠܩܢܘܢ ܘܠܐܘܓܝܢ ܥܒܼܕܘ. ܘܐܦ ܕܒܝܬ ܩܢܘܢ ܘܐܘܓܝܢ. ܚܪ̈ܡܐ ܠܝܥܩܘܒ ܘܒܢ̈ܝ ܓܒܗ ܟܬܒܼܘ

 

[Vol. I, Col. 237]

 

ܠܡܕܢܚܐ ܘܠܐ ܐܬܩܲܒܠܘ. ܘܥܠܗܕܐ ܐܦܝܼܣܘ ܠܡܠܟܐ ܕܢܥܲܩܒ ܕܥܠܡܢܐ ܐܬܬܚܪܡܘ ܡܢ ܝܥܩܘܒ. ܘܡܠܟܐ ܡܢܕܪܝܫ ܠܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪ̄ ܕܟܠܩܝܕܘ̈ܢܝܐ ܐܓܥܼܠܗ ܠܕܝܢܼܐ. ܘܟܕ ܥܠܼܘ ܩܕܡܘܗ ܐܝܟ ܕܢܕܪܫܘܢ. ܒܥܫܘ̈ܩܝܐ ܘܨܥܪ̈ܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܒܲܙܚܘ. ܟܕ ܕܒܝܬ ܦܘܠܐ ܘܝܥܩܘܒܼ ܠܕܒܝܬ ܩܢܘܢ ܘܐܘܓܝܢ ܛܪ̈ܝܬܝܛܐ ܩܿܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܿܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܣܒܝ̈ܠܝܢܘ݀ ܘܕܢܫܲܝܢ ܐܢܘܢ ܝܘܚܢܢܼ ܠܐ ܣܟ ܐܬܡܼܨܝ. ܘܗܟܢܐ ܢܦܼܩܘ ܟܕ ܒܣܼܝܪܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ. ܘܐܦ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܫܬܠܼܝܘ. ܘܟܕ ܒܿܥܝܢ ܗܘܝܢ ܫܝܼܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܐܫܿܝܢܟܘܢ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܼܐ ܕܗܢܐ ܥܠ ܚܕܕ̈ܐ ܦܠܝܓܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܦܠܝܓܘܬܐ ܫܲܕܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܒܓܙ̈ܡܐ ܘܫܘܘ̈ܕܐ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܥܕܐܡ ܕܐܦ ܝܘܚܢܢ ܕܐܣܝܼܐ ܘܦܘܠܐ ܗܢܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܠܚܪܬܐ ܐܬܬܘܼܝܪܘ݀ ܝܘܚܢܢ ܡܿܢ ܐܡܼܪ ܕܐܢܿܐ ܠܡ ܡܛܠ ܕܐܫܬܘܕܝܬܘܢ ܠܝ ܕܟܕ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܫܬܿܘܬܦ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܬܪܝܡܘܢܗ ܐܫܬܘܬܦ. ܘܠܘ ܕܒܗܝܡ̄ ܩܲܒܠܬܗܿ. ܘܥܠܗܕܐ ܪܓܼܙ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ ܘܐܟܣܪܗ݀ ܘܦܘܠܐ ܥܪܩ ܠܣܘܪܝܐ. ܘܝܗܼܒ ܠܝܒܠܘܢ ܕܬܝܒܘܬܐ. ܘܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ ܐܬܩܲܒܠ ܡܢ ܣܒܐ ܝܥܩܘܒ ܒܦܝܣܐ ܕܡܘܢܕܪ ܒܪ ܓܐܒܐܠܐ.

 

[Vol. I, Col. 239]

 

ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼ݁ܘ ܕܐܬܩܲܒܠ ܦܘܠܼܐ ܨܒܼܘ ܕܢܣܼܕܩܘܢ. ܘܥܠܗܕܐ ܐܬܥܨܝ ܝܥܩܘܒ ܘܒ̈ܢܝ ܣܘܪܝܼܐ ܘܩܬܪܣܘܗܝ ܠܦܘܠܐ. ܘܐܩܝܼܡܘ ܓܲܒܐ ܕܒܝܬ ܦܘܠܐ ܘܢܩܸܦܘ ܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܥܘܡܪ̈ܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ. ܘܗܟܘܬ ܠܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ. ܘܠܚܕ̈ܕܐ ܣܬܪܝܢ ܗܘܘ ܒܨܘܚ̈ܝܬܐ ܘܣܿܕܩܝܢ ܠܥܡܐ ܟܕ ܒܫܪܒܐ ܕܗܝ̄ܡ ܣܟ ܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܗܠܝܼܢ ܗܟܢܐ ܚܲܝܬܢܐܝܬ ܡܬܦܪ̈ܢܣܢ ܗܘ̈ܝ. ܫܠܼܚ ܦܘܠܐ ܠܝܥܩܘܒ݀ ܕܠܡܢܐ ܟܠܗ ܗܢܐ ܕܠܘܚܝܐ ܒܥܕܬܐ. ܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܚܕܕ̈ܐ ܘܢܬܒܚ̈ܢܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܢܬܢ ܒܩܢܘܢܐ. ܘܐܢ ܐܢܿܐ ܡܬܚܲܝܒ ܐܢܼܐ ܠܚܕ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܬܠܬܐ ܐܥ̈ܦܐ ܡܩܲܒܠ ܐܢܼܐ. ܘܐܢ ܠܘܬܟ ܫܿܪܟܐ ܚܲܝܒܘܬܐܼ. ܐܢܿܐ ܚܠܦܝܟ ܡܩܲܒܠ ܐܢܼܐ ܡܣܡܒܪܝܫܐ ܒܨܒܝܢܝܼ ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܣܒܼܐ ܡܛܠ ܕܬܡܝܼܡܐ ܗܼܘܐ ܘܫܲܦܝܐ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܠܣܝܒܘܬܐ ܥܲܡܝܩܬܐ ܝܬܝܪ ܦܫܝܼܛ ܗܼܘܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܫܪܒܐ ܡܲܗܦܟܝܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܗܢܘܢ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ. ܠܐ

 

[Vol. I, Col. 241]

 

ܐܬܪܟܢ ܕܢܚܼܙܝܘܗܝܼ ܐܦܠܐ ܕܢܫܬܝܢ ܥܡܗ. ܐܠܐ ܐܬܢܓܕ. ܡܢ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܘܐܙܼܠ ܠܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ. ܘܐܥܒܼܕܘ ܒܗ ܐܠܟܣܢܪ̈ܕܝܐ ܘܚܕܬ ܡܢ ܕܪܝܫ ܠܩܬܪܣܝܣ ܕܦܘܠܐ. ܘܫܕܪ ܬܠܬܐ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܣܘܪܝܐ. ܘܚܼܕܪܘ ܘܐܟܼܪܙܘ ܒܟܠܕܘܟ ܕܐܫܬܕܝ ܠܡ ܦܘܠܐ. ܗ݀ܝܕܝܢ ܦܘܠܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܐܣܼܬܠܝ ܒܣܘܪܝܐ ܘܒܡܨܪܝܢ ܣܠܼܩ ܠܩܘܣܛ̄. ܘܣܠܼܩܘ ܬܘܒ ܣܘܢ̈ܩܠܐ ܕܝܥܩܘܒ ܣܪܓܝܣ ܘܝܘܠܝܢܐ ܐܦܝܣ̄. ܘܙܒܢܐ ܕܫܢܬܐ ܟܠܗܿ: ܨܥܪܐ ܘܩ̈ܠܝܬܐ ܙ݀ܠܚܝܢ ܗܘܘ ܒܚ̈ܕܕܐ. ܥܕܡܐ ܕܗܘܼܝܢ ܚܣܼܕܐ ܠܣ̈ܐܢܝܢ ܟܠܩܝܕ̈ܘܢܝܐ.

ܥܘܡܪ̈ܐ ܕܝܢ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܒܡܕܢܚܐ ܘܡܿܥܪܒܐ. ܐܬܦܠܓܘ ܥܕܡܐ ܕܩ̈ܛܠܐ ܢܫܼܬܡܫܘܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܟܕ ܐܣܼܝܪ̈ܝܢ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܒܝܬ ܕܝܼܢܐ. ܘܝܗܒܝܢ ܕܝܘܩܝܣܝܣ ܐܝܟ ܩܿܛܘ̈ܠܐ݀ ܐܢܫ̈ܐ ܣܒ̈ܐ ܕܐܪ̈ܝܟܝܢ ܕܩܢܝ̈ܗܘܢ. ܘܡܫܪܫܠܝܢ ܫܦܘ̈ܠܝܗܘܢ ܕܪܡܝܢ ܒܩܘܠܪܐ. ܡܿܢ ܠܐ ܢܒܟܼܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܓܘ̈ܢܚܐ݀ ܘܢܥܼܒܕ ܐܒܼܠܐ

 

[Vol. I, Col. 243]

 

ܐܝܟ ܕܝܪܘܪ̈ܐ. ܥܠ ܡܠܼ̇ܐ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕܼ ܦܟܼܗܬ݀ ܐܠܐ ܐܦ ܣܼܪܬ݀ ܘܼܐܬܢܕܕܬ݀ ܘܐܬܬܕܝܼܫܬ݀.

ܘܒܬ ܗܠܝܢ ܢܦܼܩ ܗ݀ܘ ܣܒܐ ܝܥܩܘܒ ܠܣܘܪܝܐ. ܘܐܬܟܲܢܝܘ ܪ̈ܝܫܝ ܕܝܪ̈ܬܐ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܝܢܐ. ܘܓܒܼܘ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܕܛܘܠܝܼܩܝܢ ܕܢܩܝܼܡܘܢ ܠܗܘܢ ܦܛܪܝܪ̄. ܗܝܕܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܐ ܐܬܪܡܝܼܘ ܕܟܕ ܦܘܠܐ ܚܲܝ ܘܩܢܘܢܐܝܬ ܠܐ ܐܬܚܲܝܒ. ܢܩܝܼܡܘܢ ܐܚܪܢܐ ܒܕܘܟܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܒܛܼܠ ܘܐܫܼܬܪܝ ܟܢܘܫܝܐ ܗ݀ܘ. ܘܣܒܐ ܝܥܩܘܒ ܬܘ ܐܙܝܥܼܗ ܛܢܢܼܐ ܕܢܥܘܼܠ ܠܐܠܟܣܢܪܕܝܼܐ ܘܟܕ ܢܣܼܒ ܐܢܫܝ̈ ܐܦܝ̈ܣܼ̄ ܘܠܣܘܢܩ̈ܠܐ ܕܝܠܗ. ܘܢܛܼܘ ܠܕܝܪܐ ܪܒܬܐ ܕܡܪܝ ܪܘܡܢܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܩܣܝܢ. ܕܒܬܚܘܼܡܐ ܕܐܝܓܘܦܛܘ̄. ܡܝـ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣ̄ ܕܥܘܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ. ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ. ܕܗܘܼ ܫܲܝܢ ܠܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܣܕܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܫܘܡܗܐ ܕܐܘܣ̈ܝܐܝܣ. ܘܒܬܪܗ ܡܝܼـ ܣܪܓܝܣ ܣܘܢܩܠܐ ܕܝܠܗ ܕܝܥܩܘܒ. ܘܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܗܘܼ ܣܒܐ ܝܥܩܘܒ ܥܢܼܕ. ܒܬܠܬܝܢ

 

[Vol. I, Col. 245]

 

ܒܬܡܘܙ ܫܢܬ ܦܿܦܛ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܫܲܡܫ ܕܝܢ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ. ܘܐܣܼܪܚ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ݀ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܡ̈ܫܡ̄ ܥܕܡܐ ܠܡ̈ܐܐ ܐܠܦ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܐܫܬܼܟܚ ܒܟܪ̈ܛܝܣܘܗܣ. ܘܒܬܪܗ ܡܝܼـ ܡܫܡܝܢܐ ܕܝܠܗ. ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܥܣܪ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܡܘܬܐ ܕܡܢ ܫܠܼܝܐ ܐܕܪܟ ܐܢܘܿܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܝܬܝܪ ܐܬܬܘܼܣܦ ܟܫܼܠܐ. ܒܗܝܿ ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܝܬ ܦܘܠܐ ܐ݀ܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܕܥܠ ܠܡ ܕܣܼܒ ܒܪܥܝܢܗ ܐܝܟ ܕܢܣܲܪܚ ܦܛܪܝܪ ܒܕܘܟܬ݀ ܦܘܠܼܐ ܢܲܒܗ ܡܪܝܐ. ܘܣܘܢ̈ܩܠܐ ܕܝܥܩܘܒ ܐܡܼܪܝܢ ܗܘܘ. ܕܥܠ ܕܗܘܼܐ ܠܗ ܪܥܝܢܐ ܕܢܲܗܦܟ ܠܦܘܠܐ ܠܟܘܪܣܝܐܼ݀ ܢܲܝܒܗ ܡܪܝܐ. ܕܠܐ ܢܫܬܘܬܦ ܒܚܘܝܿܒܐ. ܘܬܚܣܼܪܝ ܢܦܫܗ ܕܓܒܪܐ ܐܠܗܝܐ.

ܕܘܡܝܢܐ ܕܝܢ ܦܛܪܝܪ̄ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܟܬܒ ܠܐܦܝܣ̄ܩ̄ ܕܣܘܪܝܐ ܐܓܪܬܐ ܕܒܘܝܿܐܐ. ܘܒܬܪ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܟܬܼܒ ܒܗܿ ܗܟܢܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܦܘܠܐ ܗ݀ܘ ܕܒܝܬ ܐܘܟ̈ܡܐ ܕܢܟܼܬܘܒ ܠܟܘܢ ܠܐ ܣܢܝܼܩܝܢ ܐܢܬܘܢ݀ ܕܬܗܦܟܘܢ ܐܦܝ̈ܟܘܢ ܡܢܗ. ܐܝܟ ܣܘܢܢܕܝܐ ܕܝܠܟܘܢ ܘܕܝܠܢ. ܠܘ ܒܨܝܪܐܝܬ ܐܩܼܪܒ ܠܘܩܒܠ ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܐ. ܘܐܢܬܘܢ ܛܒ ܝܿܕܥܝܢ

 

[Vol. I, Col. 247]

 

ܐܢܬܘܢ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘܫܝܢܐ ܕܒܝܢܬܢ. ܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܐܝܬ ܡܟܬܪ. ܘܪܘܚܗ ܕܗ݀ܘ ܕܒܝܬ ܚ̈ܣܝܐ ܡܬܒܿܣܡܐ. ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܒܲܛܠ ܡܢ ܕܩܿܥܐ ܒܩܠܐ ܥܡ ܬܐܢܚ̈ܬܐ. ܕܢܬܼܒܥܢܝ ܡܪܝܐ ܡܢ ܦܘܠܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܗܘܼ ܕܘܡܝܢܼܐ ܩܿܢܘܡܐܝܬ ܐܬܼܐ ܠܣܘܪܝܐ. ܕܢܚܼܙܐ ܠܡ ܠܐܚܘܗܝ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܗܘܦܪܟܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܐܬܚܲܫܒ ܕܢܥܼܒܕ ܦܛܪܝܪ̄ ܠܐܢܛܝܘܟܝܼܐ ܟܕ ܚܿܝ ܦܘܠܐ. ܐܟܡܐ ܕܗܘܼܐ ܗܘܼ ܘܦܛܪܐ ܟܕ ܚܲܝ ܬܐܘܕܘܪܐ. ܘܫܠܡܼ ܥܡܗ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܟܕ ܩܼܪܘ ܠܚܕ ܘܠܬܪܝܢ ܘܠܬܠܬܐ ܘܠܐ ܐܨܛܒܼܝܘ ܕܢܗܘܼܘܢ ܠܐ ܩܢܘܢܐܝܬ. ܠܚܪܬܐ ܐܫܟܼܚܘ ܐܢܫ ܦܪܝܕܐ ܡܕܡ ܕܫܡܗ ܣܐܘܝܪܐ. ܘܕܒܪܗ ܕܘܡܝܢܐ ܘܬܪܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܐܙܠܼܘ ܠܥܕܬܐ ܕܩܘܼܣܝܢ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܝܗܼܒܘ ܠܦܝܪܡܘܢܪܗܿ ܬܡܢܬܥܣܪ ܕܪ̈ܝܟܘܢܐ. ܐܟܡܿܢ ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܼܬܚܝܗܿ ܠܗܘܢ ܠܥܕܬܼ ܘܢܣܪ̈ܚܘܢܝܗܝ ܬܡܢ. ܘܟܕ ܐܬܓܠܝܼ ܐܦܪܣܢܐ ܗܢܐ ܠܦܛܪܝܪ̄ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ. ܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܟܕ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܒܼܟܘ ܡܢܗܘܢ ܬܠܬܐ ܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܕܘܡܝܢܐ ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܗ݀ܘ ܩܿܪܝܼܐ ܢܚܼـܘ ܠܒܝܬ ܬܚܬܝܐ. ܘܟܕ ܐܙܕܪܒܘ ܡܢ ܕܚܼܠܬܼܐ ܢܚܼܬܘ ܠܩܝܼܠܘܢ ܕܒܝܬ ܗ̄ ܠܐܡܐܪܐ. ܘܒܟܘܬܐ ܕܬܚܝܼܬ ܣܝܼܠܝܐ ܢܦܩܼܘ. ܘܒܗܸܬܘܼ ܒܗܿܝ ܕܐܬܦܲܠܦܠܘ ܒܟ̈ܒܼܝܐܼ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܝ ܕܒܛܠܬ݀

 

[Vol. I, Col. 249]

 

ܨܢܥܬܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܕܘܡܝܢܐ ܣܠܼܩ ܠܩܘܣ̄. ܘܐܬܛܝܒ ܬܡܢ ܡܘܢܕܪ ܒܪ ܚܐܪܬ. ܘܟܘܢܗ ܠܕܘܡܝܢܼܐ ܐܦ ܐܦܝܼܣܗ ܕܢܫܼܠܘܢ ܡܢ ܣܼܕܩܐ ܘܢܫܬܝܢܘܢ ܥܡ ܦܘܠܐ. ܘܝܼܡܐ ܕܘܡܝܢܐ ܠܡܘܢܕܪ ܕܡܒܲܛܠ ܠܟܫܼܠܐ ܕܥܠ ܦܘܠܐ ܡܢ ܠܘܬ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܢܚܬܘ ܕܘܡܝܢܐ ܘܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܕܥܡܗ ܠܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܼܐ ܗܦܟܼܘ ܘܰܕܓܰܠܼܘ ܐܝܟ ܐܒܗ̈ܝܗܘܢ. ܘܫܲܪܝܘ ܕܢܨܲܚܘܢ ܠܦܘܠܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ. ܡܘܢܕܪ ܕܝܢ ܟܕ ܠܗܕܐ ܝܠܼܦܼ ܟܬܼܒ ܘܚܲܣܪ ܐܢܘܢ܆ ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܒܗܼܬܬܗܘܢ܆ ܘܠܐ ܕܢܩܲܒܠܘܢ ܟܬܝܼ̈ܒܬܗ ܐܫܟܼ̇ܚܘ. ܘܐܦܠܐ ܕܐܢܛܝܓܪܦܢ ܢܥܼܒܕܘܢ ܠܗ. ܗܟܘܬ ܘܒܩܘܣܛ̄ ܐܫܼܬܚܘ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܠ̈ܘܚܐ ܕܡܠܝܢ ܡܢ ܫܘܚܬܗ ܕܥܘܿܠܐ. ܕܩܨܦܗ܆ ܘܠܐ ܚܕܝܼܘ ܒܫܝܢܐ. ܘܟܲܢܫܘ ܩܘܢܝܢ. ܘܟܬܒܼܘ ܘܕܠܚܘ ܠܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐ ܘܠܡܨܪܝܢ

ܒܬܪ ܦܘܠܐ. ܦܐܛܪܐ ܩܐܠܘܢܝܩܝܐ.

ܗܝܕܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܣܘܪܝܼܐ ܐܬܟܲܢܫܘ ܥܡ ܕܝܪ̈ܝܐ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܝܼܢܐ ܒܡܕܒܪܐ. ܒܝܢܬ݀ ܒܐܠܣ ܘܩܐܠܘܢܝܩܘܣ. ܘܩܼܪܘ

 

[Vol. I, Col. 251]

 

ܠܐܢܫ ܥܠܝܡܐ ܕܫܡܗ ܦܛܪܘܣ ܒܪ ܦܘܠܐ ܕܡܢ ܩܐܠܘܢܝܩܘܣ. ܘܐܟܪܙܘܗܝ ܦܛܪܝܪ̄ ܠܟܘܣܪܝܐ ܕܐܢܛܝܘ̄. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܡܛܝܪܘ̄ ܕܐܡܝܕ. ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܦܛܪܐ. ܬܪܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܒܥܝܼܗܝ ܗܘܐ ܝܥܩܘܒ ܕܢܲܣܪܚܝ̄ܘ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܠܐ ܐܬܬܦܝܼܣ. ܡܛܠ ܕܐܡܿܪ ܗܼܘܐ. ܕܐܢܼܐ ܠܥܠ ܡܢ ܓܒܪܐ ܕܠܐܢܡܘܣܐܝܬ ܐܬܚܲܝܒܼ ܕܐܗܘܼܐ ܠܐ ܡܩܒܠ ܐܢܼܐ. ܘܗܢܐ ܡܢ ܕܘܡܝܢܐ ܐܫܬܕܠ. ܗܝܕܝܢ ܦܘܠܐ ܟܕ ܚܼܘܐ ܕܙܩܦܼܘ ܡܿܚܫ̈ܘܠܐ ܡܛܠܬܗ. ܐܙܼܠ ܐܬܛܲܫܝ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܐܣܒܼܪܘ ܕܒܛܘܪ̈ܐ ܕܐܝܣܘܪܝܐ ܐܝܬܘ. ܘܠܚܪܬܐ ܐܬܓܠܝܬ݀ ܕܒܛܘܪܐ ܕܩܘܣܛ̄ ܥܡܪ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܐܪܒܥ ܫ̈ܢܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܟܼܪܗܼ ܥܠܼ ܠܩܘܣܛ̄ ܒܛܘܫܝܐ. ܘܬܡܢ ܡܝܼـ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܠܠܝܐ ܒܕܝܪܐ ܕܢܫ̈ܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܠܝܠܐܝܬ ܗܘܼܐ ܡܦܩܢܐ ܕܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܝܥܩܘܒ ܘܦܘܠܐ.

ܦܛܪܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܠܝܼܠ ܗܘܼܐ ܘܣܦܝܼܪ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠ̈ܫܢܐ. ܐܦ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܣܗܝܼܕ ܗܘܼܐ. ܐܬܟܲܘܢ ܡܢ ܬܐܪܬܗ ܕܩܼܡ ܟܕ ܚܲܝ ܦܘܠܐ. ܘܐܙܠ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܐܫܼܬܠ ܡܢ ܟܘܪܣܝܐ. ܘܐܦܝܼܣ ܐܢܘܢ ܕܢܬܩܲܒܠ ܦܘܠܐ. ܘܗܿܢܘܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܐܬܬܦܝܼܣܘ ܠܗ. ܐܠܐ ܘܒܫܚ̈ܩܐ ܐܦܩܼܘܗܝ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܡܚܼܕܐ ܡܛܼܐ ܛܐܒܼܐ ܕܡܲܘܬܗ ܕܦܘܠܐ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܣܒܼܪܘ ܕܪܓܝܼܫ ܗܼܘܐ

 

[Vol. I, Col. 253]

 

ܦܐܛܪܐ ܒܡܘܬܗ ܕܦܘܠܐ. ܘܐܘܡܢܐܝܬ ܥܲܠ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܚܲܘܝ ܕܡܫܬܐܠ.

ܒܗܿ ܒܙܒܢܬܐ ܗܕܐ ܕܥܼܠ ܦܐܛܪܐ ܩܐܠܘܢܝܩܐ ܠܐܠܟܢܪܕܝܐ. ܥܼܠ ܥܡܗ ܝܘܚܢܢ ܪܝܫܕܝܪܐ ܒܪܒܘܪ ܘܦܪܘܒܐ ܓܒܪ̈ܐ ܡ̈ܠܝܼܠܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ ܒܗܿ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܣܘܦܝܣܛܐ ܕܫܡܗ ܣܛܦܢܐ. ܕܡܲܠܦ ܗܼܘܐ ܘܐܡܿܪ ܕܐܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘ݀ܠܐ ܠܡܲܘܕܝܘ ܒܡܪܢ. ܠܐ ܙܿܕܩ ܕܢܐܡܼܪ ܕܢܛܝܪ ܗܼܘ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘܿ ܕܡܫܘܕܥܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ. ܘܐܢ ܢܛܝܪ ܗܘ ܫܘܘܕܥܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܟܝܢܝܼܐ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܘܠܘ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܼܚܐ ܡܪܢ. ܘܝܼܬܒ ܦܪܘܒܐ ܘܥܒܼܕ ܡܿܟܬܒܢܘܬܐ ܕܫܪܝܐ ܠܬܪܥܝܼܬܗ ܕܣܛܦܢܐ ܗܢܐ. ܘܟܕ ܒܣܘܼܟܝܐ ܣܝܼܡܝܢ ܗܘܘ ܝܘܚܢܢ ܘܦܪܘܒܐ ܕܢܗܘܘ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܼܐ ܘܠܐ ܨܒܼܐ ܗܼܘ ܦܐܛܪܐ ܦܛܪܝܪ̄. ܦܼܪܫܘ ܡܢܗ݀ ܘܠܐ ܢܦܼܩܘ ܥܡܗ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܟܕ ܢܦܩܼ. ܐܠܐ ܦܫܼܘ ܒܗܿ. ܘܐܬܥܢܝܼܘ ܥܡܗ ܕܣܘܦܝܣܛܼܐ ܘܢܦܠܼܘ ܒܬܪܥܝܼܬܗ. ܘܟܕ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܥܠ ܬܪ̈ܝܗܝܢ ܦܩܼܣ̈ܘܗܝ ܡܿܓܚܪ ܗܘܐ. ܦܪܘܒܐ ܓܠܝܐܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܬܪ ܡܬܼ̇ܪܐ ܗܘܐ ܕܢܒܼܢܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܛܪܕ ܡܢ ܕܘܡܝܢܐ ܕܠܟܣܢܪܝܐ. ܘܐܬܼܐ ܠܡܕܢܚܐ

 

[Vol. I, Col. 255]

 

ܘܒܥܼܐ ܕܢܙܪܘܥ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܣܘܦܝܣܛܐ ܗ݀ܘ. ܐܬܕܚܩܼ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܘܥܡܗ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܒܪܒܘܪ ܕܢܿܦܩ ܗܘܐ ܪܘܚܐ ܚܠܦܼܘܗܝ. ܘܐܙܠܼܘ ܢܩܸܦܘ ܠܣܘܢܕܝ̈ܛܐ. ܘܣܠܼܩ ܦܪܘܒܐ ܠܩܘܣܛ̄. ܘܐܬܥܼܒܕ ܐܦܝܣ̄ ܠܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܬܟܼܪܗ. ܘܐܪܓܼܫ ܕܗܐ ܡܿܐܬ. ܘܬܼܬܘܝ ܘܐܦܝܼܣ ܠܬ̈ܠܡܝܕܘܗܝ ܕܢܦܼܩܘܢ ܠܐܘܪ̈ܚܬܐ. ܘܢܐܙܠܘܢ ܠܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܩܪ̈ܝܒܝܢ ܘܢܝܬܘܢ ܐܢ ܡܫܼܟܚܝܢ ܐܦܝܣܩ̄ ܐܘܿ ܩܫܝ̄ ܐܘܪܬܕܘܟܣܐ ܐܟܡܿܢ ܕܢܚܲܣܐ ܠܗ. ܘܟܕ ܒܼܩܪܘ ܘܠܐ ܐܫܟܼ̇ܘ݀ ܐܼܠܨ ܐܢܘܢ ܕܐܦܢ ܐܚܐ ܫܚܝܡܼܐ ܐܘܿ ܥܠܡܝܼܐ ܢܝܬܘܢ ܠܗ݀ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܚܕ ܡܢ ܬ̈ܠܡܝܕܘܗܝ. ܕܐܝܟܢܐ ܡܚܲܣܐ ܐܚܐ ܠܐܦܝܣ̄. ܘܦܲܢܝ ܗܼܘ. ܐܝܢ ܐܝܢ. ܡܚܲܣܐ ܐܚܐ ܬܪܝܨ ܫܘܒ̄ ܠܐܦܝܣ̄ ܗܪܛܝܩܐ.

 

[Vol. I, Col. 257]

 

ܘܐܡܼܪܘ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܡܕܝܢ ܗܪ̈ܛܝܩܘ ܚܢܢ܆ ܘܐܡܪ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܡܝܼܬ ܒܗ ܒܡܬܬܘܝܢܘܬܗ. ܘܝܘܚܢܢ ܪܝܫܕܝܪܐ ܒܪܒܘܪ. ܟܕ ܡܢ ܕܝܪܗ ܐܬܕܚܼܩܼ ܐܙܼܠ ܥܡܼܪ ܒܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܐܘܣܛܬܝ ܕܐܪܬܚ.

ܘܒܬܪ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܘܚܢܢ ܘܦܪܘܒܐ ܐܬܬܙܝܼܥܬ݀ ܒܥܬܐ ܒܝܬ ܕܘܡܝܢܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܦܛܪܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ݀ ܟܕ ܐܢܫܝ̈ܢ ܛܪ̈ܝܬܝܛܐ ܟܬܼܒܘ ܪ̈ܝܫܐ ܡܕܡ ܘܫܲܕܪܘ ܠܘܬ ܕܘܡܝܢܐ ܘܬܒܥܼܘ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ. ܘܗܼܘ ܟܬܒ ܠܗܘܢ ܫܪܝܐ. ܘܫܕܪܗ ܠܨܚܚܐ ܠܘܬ ܦܐܛܪܐ ܕܐܢܛܝܘ̄ ܕܢܒܼܚܪܝ̄ܘ. ܘܢܬܪܨ ܒܗ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩ̈ܢ. ܘܟܕ ܩܼܪܝܗܝ ܦܐܛܪܐ ܐܫܟܼ ܒܗ ܕܠܕܝ̈ܠܝܬܐ ܡܝ̈ܩܢܢܝܬܐ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫ̄. ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܡܼܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܠܐ ܨܒܼܐ ܗܼܘ ܩܐܛܪܐ ܕܡܢܗ ܕܫܘܪܝܐ ܢܲܟܣܝܘܗܝ ܠܕܘܡܝܢܐ. ܐܠܐ ܟܬܒܼ ܠܘܬܗ ܒܝܕ ܪܡܼܙܐ ܕܩܦ̈ܠܐܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܐܫܟܚܼܬ ܒܟܬܒܟ ܕܐܬܦܲܟܘ ܠܝ. ܘܨܿܒܐ ܐܢܼܐ ܕܬܢܲܗܪ ܠܢ ܡܛܠܬܗܘܢ. ܘܕܘܡܝܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܩܲܒܠ ܠܥܢܼܝܢܼܐ ܐܬܟܫܼܠ ܘܐܡܼܪ ܕܡܢ ܚܣܵܡܐ ܠܡ ܠܐ ܐܬܩܲܒܠܬ݀ ܡܲܠܦܘܬܗ. ܘܐܬܗܦܼܟ ܠܣܢܼܐܬܐ. ܘܨܒܼܐ ܦܐܛܪܐ ܕܢܥܒܼܕ ܟܢܘܼܫܝܐ ܓܘܢܝܐ. ܘܐܫܼܬܸܐܠ ܕܘܡܝܢܐ. ܘܥܼܢܕ ܗܘܼ ܡܪܝ ܦܐܛܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܫܢܬ݀

 

[Vol. I, Col. 259]

 

ܨܿܒ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܒܕܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܪܝܐ. ܘܥܢܼܕ ܐܦ ܕܘܡܝܢܐ܆ ܘܦܼܫ ܚܪܝܢܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘ̄.

ܒܬܪ ܦܐܛܪܐ ܩܐܠܘܢܝܩܐ܆ ܝܘܠܢܐ ܝܘܢܩܠܐ ܕܝܠܗ.

ܘܟܕ ܥܢܼܕ ܗܘܼ ܡܪܝ ܦܐܛܪܐ ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܐܣܼܪܚܘ ܒܕܘܟܬܗ. ܠܬܠܡܝܕܐ ܕܝܠܗ ܝܘܠܝܢܐ݀ ܓܒܪܐ ܡܠܝܼܠܐ ܘܡܝܬܪܐ. ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܒܪ ܐܦܬܘܢܝܐ ܕܡܫܬܡܗ ܕܩܢܫܪܝܢ.

ܘܒܗ݀ܘ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܘܪܗܝ ܐܦܝܣ̄ܩ ܠܐܘܪܬܘܕܟܣܘܼ ܣܪܓܝܣ ܕܡܬܩܪܐ ܐܪܡܢܝܐ. ܗܢܐ ܥܡ ܐܚܘܗܝ ܝܘܚܢܢ. ܕܠܒܩܘ ܠܡܟܬܒ̈ܢܘܬܗ ܕܡܪܝ ܦܐܛܪܐ. ܘܐܡܼܪ ܕܠܐ ܠܡ ܙܿܕܩ ܕܢܬܩܪ̈ܝܢ. ܘܗܘܼ ܝܘܠܝܢܐ ܦܛܪܝܪ̄ ܥܒܼܕ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܡܟܣܢܘܬܐ. ܘܦܲܫܩ ܠܡ̈ܠܐ ܕܡܬܬܩܠܝܢ ܗܼܘܘ ܒܗܝܢ. ܘܠܡܿܚܣܢ ܐܬܟܠܝܼܘ ܡܢ ܛܢܢܼܐ ܣܪܝܼܩܐ. ܘܟܕ ܫܼܡܫ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܗܼܘ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ ܘܝܪ̈ܚܐ ܚܡܫܐ ܥܢܼܕ.

 

[Vol. I, Col. 261]

 

ܒܬܪ ܝܘܠܝܢܐ܆ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܕܐܬܩܪܝ ܓܲܡܠܐ.

ܟܕ ܓܝܪ ܝܘܠܝܢܐ ܦܛܪܝܪ̄ ܥܢܼܕ. ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ ܠܚܕܐ ܡܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܡܥܪܒܐ. ܘܟܕ ܠܐܝܢ ܕܢܥܒܼܕܘܢ ܦܛܪܝܪ̄. ܨܡܼܘ ܘܨܿܠܝܘ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܒܠܠܝܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܐܬܓܠܼܝ ܠܐܢܫܝ̈ܢ ܡܢܗܘܢ ܒܚܙܘܐ. ܕܠܨܦܪܐ ܟܕ ܬܦܼܬܚܘܢ ܬܪܥܐ ܕܕܝܪܐ. ܕܝܪܝܐ ܕܦܿܓܥ ܒܟܘܢ ܩܕܡܝܼܐ ܠܗ ܐܣܼܪܚܘ. ܘܟܕ ܢܦܩܼܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܚܼܙܘ ܠܐܬܐܢܣܝܘܣ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܡܢ ܫܡܿܝܫܛ. ܟܕ ܕܒܝܼܪ ܓܡ̈ܠܐ ܘܥܿܒܪ ܠܓܰܒܘܽܠܰܐ ܕܙܝܬܐ ܡܠܼ̇ܐ ܠܕܝܪܗ ܕܗܝܼ ܕܝܪܐ ܕܩܢܫܪܝܢ. ܘܟܕ ܡܲܠܠܘ ܥܡܗ ܘܛܥܡܘ ܠܝܼܕܥܬܗ. ܘܝܠܦܼܘ ܕܡܢ ܥܘܡܪܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘ̄. ܕܒܼܪܘܗܝ ܩܛܝܪܐܝܬ ܟܕ ܡܬܥܲܨܪ ܘܒܿܟܐ܆ ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܦܛܪܝܪ̄. ܒܫܢܬ݀ ܬܫܥܡܐܐ ܘܫܬ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܒܨ̄ ܐܫܟܚܢܢ ܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܐ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܣܐܘܝܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܥܘܡܪܐ ܕܩܢܫܪܝܢ. ܒܬܪܟܢ ܬܒܼܥ ܡܢܗܘܢ ܒܡܘ̈ܡܬܐ.

 

[Vol. I, Col. 263]

 

ܕܢܫܼܒܩܘܢܝܗܝ ܕܢܫܲܡܠܐ ܬܫܡܫܬܐ ܕܓܡܘܠܬܐ ܕܫܢܬܐ ܗ݀ܝ ܐܝܟܢܐ ܕܩܒܠ ܡܢ ܐܚ̈ܐ. ܘܦܼܪܫ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܫܘܘܕܝܐ ܘܐܙܠ ܛܘܼܒܢܐ. ܘܐܛܥܼܢ ܡܠܼ̇ܐ ܘܐܘܼܒܠ ܠܕܝܪܐ. ܘܠܐ ܓܠܼܐ ܐܦܠܐ ܠܐܚܘܗܝ ܣܐܘܝܪܐ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܐܦ ܗܘܼ ܕܝܪܝܐ ܒܗܿ ܒܕܝܪܐ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܙܒܢܐ ܕܦܪܘܬܣܡܝܐ ܘܐܬܼܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܢܕܒܪܘܢܝܗܝ ܐܫܟܚܼܘܗܝ ܕܩܰܐܝܻܝܡ ܒܟܐܬܐ ܕܛܝܢܐ. ܘܣܿܦܐ ܘܡܘܫܛ ܠܐܚ̈ܐ ܕܥܡܗ ܕܢܫܘܼܥܘܢܝܗܝ ܠܒܝܬܐ ܕܓܡ̈ܠܐ ܕܒܗ ܫܼܡܫ ܫܲܡܠܝ ܫܲܢܬܗ. ܘܟܕ ܐܪܓܫܼܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܐܚܘܗܝ. ܘܝܠܦܼܘ ܠܡܕܡ ܕܗܘܼܐ. ܫܲܪܝܘ ܥܕܠܝܢ ܠܗ܆ ܥܠ ܕܚܲܦܝ ܡܢܗܘܢ ܠܣܘܥܪܢܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܩܕܡ ܕܢܬܬܣܪܚ. ܢܿܦܩ ܗܘܐ ܒܠܠܝܐ ܠܕܘܟܬܐ. ܐܝܿܕܐ ܕܢܿܦܩܝܢ ܗܘܘ ܕܝܿܪ̈ܝܐ ܠܚܫܚܬܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܚܿܙܐ ܓܿܪܦ ܗܘܐ ܠܐܦܘܣܝܐ ܘܛܿܥܢ ܗܘܐ ܒܩܪܛܠܐ ܥܠ ܚܨܗ ܘܡܿܘܒܠ ܫܿܕܐ ܒܢܗܪܐ ܦܪܬ. ܘܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܬܐܪܙܐ ܗܘܐ ܗܼܘ ܠܗ.. ܘܡܫܲܥܒܕ ܒܣܪܐ ܠܪܘܚܐ. ܡܟܝܠ ܐܚ̈ܝ ܡܿܢ ܕܨܿܒܐ ܕܢܩܲܦܚ ܠܚܲܫܐ ܕܪܡܿܘܬܐ ܗܟܢܐ ܢܬܡܟܟ. ܘܗܘܼ ܛܘܼܒܢܐ ܗܢܼܐ ܐܣܼܪܚ ܠܣܐܘܪܐ ܐܚܘܗܝܼ ܐܦܝܣܩ̄ ܠܫܡܝܫܛ. ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܬܚܼܙܝܘ ܢܗܝܪ̈ܐ ܒܥܕܬܐ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܐܬܩܛܠ ܡܘܪܝܩܝ ܡܠܟܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܫܬܲܠܛܘ ܦܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܣܘܪܝܐ. ܫܕܪ ܟܣܪܘ ܠܐܘܪܗܝ ܐܦܝܣ̄ ܐܢܫ ܢܣܛܘܪܢܝܐ ܕܫܡܗ ܐܚܝܼܫܡܐ. ܘܟܕ ܗܢܐ ܠܐ ܐܬܩܲܒܠ ܡܢ ܡܗܝܡ̈ܢܐܼ.

 

[Vol. I, Col. 265]

 

ܫܕܪ ܠܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣ̄ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܘܩܲܒܠܘܗܝ ܡܗ̈ܝ̄ܡܼ ܚܕܝܐܝܬ. ܗܝܕܝܢ ܦܼܩܕ ܟܣܪܘ. ܘܐܬܛܪܕܘ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ ܟܠܩܝܕ̈ܘܢܝܐ ܡܢ ܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐ. ܘܗܦܼ̈ܟܝ ܠܢ ܟܠܗܝܢ ܥ̈ܕܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܕܚܛ̈ܝܦܝܼܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢܢ ܒܝܘ̈ܡܝ ܡܘܪܝܩܝܢܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܕܘܡܛܝܢܐ ܐܦܝܣ̄ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ ܕܡܝܠܝܛܝܢܝ ܕܐܩܝܼܡ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܦܩܼܕ ܬܘܒ ܟܣܪܘ ܠܬܠܬܐ ܐܦ̈ܝܣ̄ ܐܚܪ̈ܢܐ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘ ܡܕܢ̈ܚܝܐ ܕܢܫܬܲܠܛܘܢ ܥܠ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܐܫܥܝܐ ܡܿܢ ܐܚܼܕ ܠܐܘܪܗܝ. ܡܛܠ ܕܝܘܢܢ ܗܦܼܟ ܐܙܼܠ ܠܐܬܪܗ. ܘܫܡܘܐܝܠ ܠܐܡܝܕ. ܘܐܚܪܢܐ ܠܬܼܠܐ ܕܡܘܼܙܠܬ. ܐܠܐ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܕܠܒܪ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܩܲܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܐܦܝܣ̈ܩ̄ ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܟܣܪܘ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܥܒܼܝܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܠܝܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܦܛ̄ܪ ܘܠܘ ܕܡܦܪܝܢܐ ܗܘ̈ܝ. ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܟܕ ܫܡܼܥ ܗܠܝܢ. ܦܩܼܕ ܠܩܘܪܝܩܐ ܕܐܡܝܕ. ܗ݀ܘ ܕܡܢ ܟܠܩܝܕܘ̈ܢܝܐ ܪܕܝܦܼ ܗܘܐ. ܕܗܼܘ ܢܣܥܘܪ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܕܐܡܝܕ ܘܟܠܗ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܢ ܡܕܢܚܝ̈ܐܼ ܐܬܟܫܼܠܘ ܒܗ ܒܩܘܪܝܩܐ ܘܢܿܨܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ. ܐܦ ܓܿܙܡܝܢ ܠܗ ܒܟܣܪܘ. ܒܪܡ ܐܝܟܢ ܕܗܘܼ܆

 

[Vol. I, Col. 267]

 

ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܠܢ ܡܬܕܒܪܢ ܗܘܘ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ. ܘܐܬܠܛܫܼ ܥܘܗܕܢܐ ܕܟܠܩܝܕܘܿܢܝܐ ܡܢ ܦܪܬ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܐܗܦܼܟ ܡܪܝܐ ܥܲܘܠܗܘܢ ܒܪܝܫܗܘܢ. ܘܐܝܟ ܕܥܒܼܕܘ ܥܡܢ ܒܝܕ ܪ̈ܘܡܝܐܼ. ܐܬܦܼܪܥܘ ܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܼܝܕܥ ܗܘܐ ܬܐܘܡܐ ܚܪܩܠܝܼܐ ܕܡܢ ܕܝܪܐ ܕܬܪܥܫܠ. ܗ݀ܘ ܕܒܛܠܝܘܬܗ ܒܩܢܫܪܝܢ ܐܬܪܕܝ ܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܐܦܝ̄ܣ ܠܡܒܘܓ. ܘܟܕ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܕܘܡܛܝܢܐ ܡܠܝܛܝܢܝ ܥܼܠ ܠܐܝܓܘܦܛܘܣ. ܘܥܡܼܪ ܒܐܢܛܘܢ ܕܐܠܟܣܢܪܝܐ. ܘܥܒܼܕ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܛܒܿ ܫܘܿܝܐ ܠܡܠܼـܐ. ܘܬܪܨܗ ܠܟܬܒܐ ܩܕ̄ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܠܫܪܟܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܕܚܿܕܬܐ. ܘܬܘܪܨ ܝܬܝܪ ܒܚܝܪܐ ܘܚܲܬܝܬܐ. ܒܬܪ ܦܘܫܩܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܨܝܦܘܬܗ ܕܦܝܠܟܣܢܘܣ ܐܬܦܲܫܩ ܗܘܐ ܒܡܒܘܓ.

 

[Vol. I, Col. 269]

 

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܥܠ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܦܛ̄ܪ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܦܛܪ̄ ܠܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘ̄܆ ܐܢܣܛܐܣ. ܘܥܒܼܕ ܥܡܗ ܚܕܝܘܬܐ ܒܬܪ ܣܼܕܩܐ ܕܗܘܼܐ ܗܼܘܐ ܒܥܠܼܬ݀ ܚܪܝܢܐ ܕܒܝܬ ܦܐܛܪܐ ܠܕܘܡܝܢܐ݀ ܗܘܼـ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܗܕܐ ܒܝܬ ܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܕܒܣܘܪܝܐ ܠܗܿܝ ܕܒܡܨܪܝܢ. ܒܫܢܬ݀ ܬܫܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܕܝ̈ܘܢܝܐ. ܒܐܝ̈ܕܝ ܬܪ̈ܝܘܢ ܗܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܢܝܼܩܝܛܐ ܪܝܫܚܲܝܠܼܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܗܝܡ̈ܢܐ.

ܘܟܕ ܟܣܪܘ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܐܬܩܼܛܠ ܡܢ ܒܪܗ. ܘܐܫܬܠܛ ܗܪܩܠܝ ܡܢܕܪܝܫ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܐܬܼܐ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܢܦܼܩܘ ܠܐܘܪܥܗ ܥܡܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܬܗܼܪ ܘܩܲܠܣ ܠܣܓܝܐܘܬܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܒ̈ܢܝ ܐܪܙܗ.

 

[Vol. I, Col. 271]

 

ܕܠܐ ܙܿܕܩ ܕܢܫܒܘܩ ܠܕܐܝܟ ܗܢܐ ܥܡܐ ܫܒܝܼ̇ܐ ܠܣܛܪ ܡܢܢ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ. ܢܚܼܬ ܠܥܕܬܐ ܕܝܠܢ. ܘܥܒܼܕ ܐܝܩܪ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܠܟܠܗ ܥܡܐ݀ ܕܟܒܪ ܒܗܟܢ ܢܫܲܕܠ ܐܢܘܢ ܕܢܫܬܲܘܬܦܘܢ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܘܟܕ ܕܒܚܼـܐ ܐܠܗܿܝܬܐ ܐܫܬܲܡܠܝܬ: ܩܼܪܒ ܡܲܠܟܐ ܕܢܫܬܘܬܦ ܒܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܐܫܥܝܐ ܕܝܢ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܝܠܗܿ ܕܐܘܪܗܝ. ܡܢ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܛܢܢܗ ܟܠܝܼܗܝ ܠܡܠܟܐ ܡܢ ܐܪ̈ܙܐ ܘܐܡܼܪ ܕܐܢ ܠܡ ܠܐ ܡܿܚܪܡ ܐܢܬ ܠܣܘܢܢܕܘ̄ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܒܟܬܝܼܒܬܐ. ܠܐ ܝܿܗܒ ܐܢܼܐ ܠܟ ܠܡܓܫܼܦ ܒܐܪ̈ܙܐ. ܘܐܬܚܲܡܬ ܗܪܩܠܝ ܘܛܪܕܗ ܠܐܫܥܝܐ ܐܦܝܣ̄ ܡܢ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܘܝܗܼܒܗܿ ܠܩܠܩܝܕ̈ܘܢܝܐ. ܘܢܦܼܩܘ ܥܡ ܐܦܝܣ̄ ܐܦ ܪ̈ܝܫܢܐ ܡܢܗܿ ܕܥܕܬܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܝܘܬܐ ܕܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܨܪܦܝܐ ܘܒܝܬ ܬܠܡܚܪܝܐ. ܘܒܝܬ ܩܘܣܡܐ ܒܪ ܐܪܐܒܝ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܐ ܟ݀ܠܗ ܩܝܼܡܠܐܐ ܕܥܕܬܐ.

ܘܟܕ ܐܙܼܠ ܡܲܠܟܐ ܠܡܲܒܘܓ. ܥܼܠ ܠܘܬܗ ܦܛܪܝܪ̄ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܘܥܡ ܬܪܥܣܪ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܬܒܼܥ ܡܢܗܘܢ ܠܝܒܠܘܢ

 

[Vol. I, Col. 273]

 

ܕܬܘܕܝܬܗܘܢ. ܘܝܼܗܒܘ ܠܗ. ܘܟܕ ܩܪܐܼ ܩܲܠܣ ܐܢܘܢ. ܒܪܡ ܠܐ ܫܠܝܼ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܢܐܠܼܘܨ ܐܢܘܢ ܕܢܩܲܒܠܘܢ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܫܠܼܡܘ܆ ܐܬܚܲܡܬ ܗܪܩܠܝ ܘܟܬܒ ܠܟܠܗ ܐܘܚܕܢܗ݀ ܕܟܠ ܕܠܐ ܫܠܡܼ ܢܬܦܣܼܩ ܢܚܝܼܪܗ ܘܐܕܢܘ̈ܗܝ ܘܢܬܒܙܸܙ ܒܝܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܣܓ̈ܝܐܐ ܗܦܟܼܘ. ܘܚܲܘܝܘ ܚܪܡܘܬܗܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܡܪܘܢ ܘܡܓ̈ܒܝܐ ܘܚܡ̈ܨܝܐ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܚܼܛܦܘ. ܘܟܕ ܩܿܒܠܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܘܬܗ ܕܗܪܩܠܝܼ ܠܐ ܥܲܢܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܥܠܗܕܐ ܐܠܗܐ ܕܬܒܥ̈ܬܐ ܒܐܝܼ̈ܕܝ ܐܫܡ̈ܥܠܝܐ ܐܬܬܓܪ ܠܢ ܦܘܼܪܩܢܐ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܥ̈ܕܬܢ ܡܿܢ ܐܦܢ ܠܐ ܐܬܦ̈ܢܝܼܠܢ. ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܫܬܲܠܛܘ ܠܛ̈ܝܝܐ. ܠܟܠ ܬܘܕܝܬܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܫܟܚܼܘ ܒܐܝܼ̈ܕܝܗ ܢܛܪܘܗܿ. ܐܠܐ ܠܘ ܒܨܝܪܐܝܬ ܝܬܪܢܢ ܕܐܬܚܼܪܪܢܢ ܡܢ ܚܪܡܘܬܐ ܕܪ̈ܘܡܝܼܐ ܘܡܢ ܣܢܐܬܗܘܢ ܡܪܝܪܬܐ ܕܥܠܝܢ.

ܘܒܙܒܢܗ ܕܗܢܐ ܐܬܐܢܢܣ̄ ܗܘܼܬ݀ ܚܕܝܘܬܐ ܕܡܕܢܚ̈ܝܐ ܥܡ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ݀ ܐܝܟ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܚܲܘܝܘ ܒܝܕ ܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܫܲܡܫ ܗܼܘ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣ̄. ܥܢܼܕ ܘܐܬܬܣܼܝܡ ܒܕܝܪܐ ܕܓܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܒܨ̄ ܫ̈ܢܝܐ ܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥ

 

[Vol. I, Col. 275]

 

ܐܫܟܚܢܢ ܕܫܲܡܫ. ܘܥܢܼܕ ܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ.

ܒܬܪ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ܆ ܝܘܚܢܢ ܬܠܡܝܕܗ

ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ݀ܘ ܕܡܬܟܢܐ ܕܣܕܪ̈ܘܗܝ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܐܘܣܝܒܘܢܐ. ܐܬܬܣܪܚ ܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܣܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܒܪܗܡ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܢܨܝܒܝܢ. ܠܗܢܐ ܩܪܝܗܝ ܥܿܡܪ ܒܪ ܣܲܥܕ ܐܡܝܪܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܠܘܬܗ݀ ܘܒܥܼܐ ܡܢܗ ܕܢܲܦܩ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܠܠܫܢܐ ܣܪܩܝܐ ܐܘܟܝܬ ܛܝܝܐ. ܒܠܚܘܕ ܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܐܘܿ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐ݀ܘ ܕܨܠܝܼܒܐ ܟܐܡܬ݀ ܕܐܨܛܠܼܒܼ ܡܫܝܚܐܼ ܠܐ ܢܣܝܼܡ ܒܗ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܛܘܼܒܬܢܐ ܐܡܪ ܠܗ. ܚܣ ܕܐܒܲܨܪܚܕܐ ܝܘܕ ܘܿ ܚܕ ܣܼܪܛܐ ܡܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܐܦܠܐ ܐܢ ܟܠܗܘܢ ܓܐܪ̈ܐ ܘܢܝ̈ܙܟܐ ܕܒܡܫܪܝܼܬܟ ܢܥܼܒܪܘܢ ܒܝܼ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܠܒܝܒܘܬܗܼ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܙܼܠ ܟܬܘܒ ܐܝܟܢܐ ܕܨܿܒܐ ܐܢܬ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܬܢܲܨܚ ܗܘܐ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܡ̈ܠܝܼܠܐ ܘܡܬܐܡ̈ܛܝܩܝܐ ܘܥ̈ܕܬܢܝܐ ܣܸܐܘܪܹܐ ܣܸܐܒܘܟܬ ܐܦܝܣ̄ ܕܩܢܫܪܝܢ. ܐܦ ܡܬܝ ܕܚܲܠܒ.

 

[Vol. I, Col. 277]

 

ܘܡܪܛܝܢܝܢܘܣ ܐܦܝܣ̄ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ ܕܪܘܡܝܼ ܟܲܢܫ ܡܐܐ ܘܬܫܥ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܐܚܼܪܡ ܠܗܪܩܠܝ ܡܠܟܐ ܘܠܪܓܝ ܘܠܦܘܪܘܣ ܘܠܦܘܠܘܣܼ ܘܠܟܠ ܕܠܐ ܡܿܘܕܐ ܠܡܫܝܼܚܐ ܬܪܝܢ ܨܒ̈ܝܢܐ ܘܬܪܬܝܢ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܘܬܪܬܝܢ ܕܡ̈ܘܼـܐ. ܗܝܼ ܓܝܪ ܗܕܐ ܗܪܣܝܣ ܡܢ ܡܟܣܝܡܘܣ ܐܢܫ ܕܡܢ ܚܨܦܝܢ ܩܪܝܬ ܕܒܫܘܼܠܛܢܐ ܕܛܝܒܪܝܐ ܐܙܕܪܥܬ݀ ܒܪܘܡܝܼ ܘܐܬܼܐ ܬܘܒ ܗܼܘ ܡܟܣܝܡܘܣ ܠܩܘܣܛ̄. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܩܘܣܛܘܣ ܒܪ ܗܪܩܠܝ ܝܘܠܦܢܗ ܐܬܚܲܡܬ ܥܠܘܗܝ. ܘܚܲܒܫܗ ܒܕܝܪܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܟܡܿܢ ܢܒܗܬ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܛܥܝܼ ܠܕܝܪ̈ܝܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܫܼܩ̈ܠܢ ܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ܗ݀ܘ ܕܡܩܲܪܒ ܗܘܐ ܐܟܣܐ ܪܒܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܗܢܼܝܢ ܕܝܢ ܢܫ̈ܐ݀ ܠܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗ݀ܘ ܒܫ̈ܦܐ ܕܡ̈ܘܩܝܗܘܢ ܪ̈ܡܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܟܕ ܐܬܦܪ̈ܣܝܢ. ܦܩܼܕ ܡܠܟܐ ܘܐܬܓܪܪ̈ܝܢ ܒܡܕܝܬܐ. ܘܐܘܩܕ ܐܢܝܢ ܒܢܘܼܪܐ. ܘܕܡܟܣܝܣܡܘܣ ܦܣܼܩ ܠܫܢܗ݀ ܘܠܐ ܫܼܠܐ. ܐܠܐ ܫܲܪܝ ܟܿܬܒ ܐܓܪ̈ܬܐ. ܘܦܩܼܕ

 

[Vol. I, Col. 279]

 

ܡܠܟܐ ܘܐܬܦܣܼܩܬ݀ ܝܡܝܢܗ. ܘܬܘܒ ܫܪܝ ܟܿܬܒ ܒܣܡܼܠܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܦܣܼܩ ܐܦ ܠܣܡܠܗ. ܘܠܐܟܣܘܪܝܐ ܐܫܬܼܪܕܝ ܟܕ ܠܐ ܣܟ ܐܫܼܬܘܝ ܠܚܕ ܡܢ ܕܪ̈ܓܐ ܒܥܕܬܐ. ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܓܝܪ. ܕܡܛܠ ܠܡ ܕܦܓܪܐ ܪܐ݀ܓ ܡܕܡ ܕܢܿܟܐ ܠܪܘܚܐ݀ ܘܪܘܚܐ ܪܐ݀ܓ ܡܕܡ ܕܢܟܐ ܠܓܦܪܐ. ܐܚܪܝܢ ܗܘ ܨܒܝܢܐ ܕܢܦܫܐܼ ܘܐܚܪܝܢ ܦܓܪܐ. ܐܚܪܢܐ ܡܕܡ ܗ݀ܘ ܕܐܠܗܐܼ ܘܐܚܪܢܐ ܗ݀ܘ ܕܒܪܢܫܐ. ܕܡܫܝܼܚܐ ܟܢܝܼܫܘܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܘ. ܘܒܫܘܪܝܐ ܡܢ ܐܦܢ ܢܦܼܪܘ ܡܢ ܗܕܐ ܗܪܣܝܣ ܟܠܩܝ̈ܕܘܢܝܐ. ܗܫܐ ܟܠܗܘܢ ܒܗܿ ܐܚܝܕܝܢ. ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܕܝܢ ܘܐܦܢ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܐܡܿܪܝܢ. ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܬܪ̈ܝܢ ܨܒܝ̈ܢܐ ܢܐܡܪܘܢ. ܪܒܬ݀ ܡܨܛܡܥܪܝܢ. ܐܦܠܐ ܒܟܬ̈ܒܝܗܘܢ ܫܟܝ̈ܚܐ.

ܗܘܼ ܕܝܢ ܦܛܪܝܪ̄ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܟܕ ܫܲܡܫ ܡܼܬܚܐ ܕܡܬܢܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܥܢܼܕ ܒܫܢܬ݀ ܬܫܡܥܐܐ ܘܐܫܬܝܢ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ. ܘܐܬܬܣܝܼܡ ܒܐܡܝܕ ܒܗܝܟܠܐ ܕܡܪܝ ܙܥܘܪܐ.

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܕܣܕܪ̈ܘܗܝ܆ ܬܐܕܘܪܐ.

ܗܢܐ ܡܢ ܡܕܒܪܐ ܕܐܣܩܝ̈ܛܐ ܐܝܬܘ̄. ܘܐܬܩܼܪܝ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܩܢܫܪܝܢ݀ ܘܣܼܡ

 

[Vol. I, Col. 281]

 

ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܐܒܪܗܡ ܕܚܡܨ ܒܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝ̈ܘܟܝܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܕܥܢܼܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܬܬܣܪܚ݀ ܘܒܙܒܢܗ ܫܓܘܫܝܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܟܠܩܝܕܘ̈ܢܝܐ ܥܠ ܡܠܬܐ ܗ݀ܝ ܕܬܪܝܢ ܨܒ̈ܝܢܐ. ܘܟܢܘܫ̈ܝܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܟܿܢܫܝܢ ܗܘܘ݀ ܘܠܚܕܕ̈ܐ ܣܿܬܪܝܢ. ܘܟܕ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܒܢ ܡܿܗܠܝܢ ܗܘܘ. ܡܛܠ ܛܪ̈ܝܬܝܛܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܣܼܬܕܩܘ ܡܢܢ. ܘܒܥܓܠ ܕܥܟܼܘ. ܗܼܢܘܢ ܡܢ ܓܘܡܨܐ ܠܓܘܡܨܐ ܐܫܬܪܓܠܘ. ܘܠܗܿ ܠܗܪܣܝܣ ܕܫܩܚܬ݀ ܒܗܘܢ ܐܫܬܲܥܒܕܘ ܟܠܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܒܡܢܝܢܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܒܗܘܢ ܗܪܣܝܣ. ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܘܚܕ ܨܒܝܢܐ ܘܚܕܐ ܡܿܥܒܕܢܘܬܐ ܡـ[ـܘܕܝܢ ܗ]ܘܘ܆ ܠܘ ܗܢܐ ܟܠܗ ܒܝܼܫ ܗܘܐ ܪܘܫܥܗܘܢ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܥ̈ܝܕܝ ܠܚܒܿܠܐ܆ ܝܬܝܪ ܐܬܚܲܒܠܘ. ܬܐܘܕܘܪܐ ܕܝܢ ܦܛܪܝܪ̄ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܒܲܪ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܐܦ ܗܼܘ ܫܢܝ̈ܐ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ. ܥܢܼܕ ܒܫܢܬ݀ ܬܫܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ.

ܒܬܪ ܬܐܘܕܘܪܐ. ܣܐܘܝܪܐ ܒܪ ܡܫܩܐ.

ܗܢܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܦܓܝܡܬܐ ܐܘܟܝܬ ܕܣܦܘܠܘܣ ܐܝܬܘ̄. ܘܣܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܐ

 

[Vol. I, Col. 283]

 

ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܥܒܪܝܬܐ ܡܝܛܪ̄ܘ ܕܛܪܣܘܣ. ܘܒܙܒܢ ܡܝܛܪ̄ܘ ܗܘܐ ܕܐܡܝܕ. ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܣܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܫܥ. ܘܓܒܪܐ ܗܘܐ ܩܪܣܐ. ܘܣܿܓܝ ܩܫܝܐܝܬ ܡܬܚܲܫܚ ܗܘܐ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ. ܘܐܝܼܬ ܠܗ ܫܦܵܝܐ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܡܢ ܣܪܓܝܣ ܙܟܘܢܝܐ ܘܚܲܢܢܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܨܿܒܝܢ ܗܘܘ ܕܗܼܢܘܢ ܢܲܣܪܚܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܒܝܬ ܢܢܗܪ̈ܝܢ ܘܠܘ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܐ ܡܿܫܦ ܗܘܐ݀ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܒܛܠ ܠܗ ܥܝܿܕܐ ܥܬܝܩܐܼ. ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܦܛܪܝܪ̄ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܗܘܼ ܡܿܣܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܟܠܗܿ ܠܝܒܘܐܝ. ܗܟܢܐ ܘܗ݀ܘ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܦ ܗܼܘ ܡܿܣܪܚ ܠܐܬܪ̈ܘܬܗ. ܘܐܟܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܦܛܪ̈ܝܪܟܘ ܕܗܘܘ ܡܢ ܙܒܢܐ ܗ݀ܘ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܒܟܘܪܣܝܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܗܼܢܘܢ ܐܣܼܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ. ܘܐܦ ܗܫܐ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ܆ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܢ ܗܿܢܘܢ. ܡܛܠ ܕܛܒܝܼ̈ܒܐ ܗܘܘ ܒܥܕܬܐ ܘܣ̈ܒܐ. ܬܟܝܼܠܝܢ ܗܘܘ ܕܡܬܥܕܪܝܢ ܥܠ ܣܥܝܗܘܢ. ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܗ݀ܘ ܥܬܝܩܐ ܕܐܚܝܼܕ ܗܘܐ ܒܙܒܢ. ܕܡܝܛܪܘ̄ ܕܟܠ ܗܘܦܪܟܝܼܐ ܗܘܼ ܢܲܣܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܟܘܪ̈ܣܘܬܐ

 

[Vol. I, Col. 285]

 

ܕܬܚܘܬܘܗܝ܆ ܘܟܕ ܐܬܟܲܢܫ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܗܼܢܢ ܐܦܝܣ̈ܩܘ̄ ܠܒܝܬ ܬܠܬ. ܘܝܠܼܦ ܣܪܓܝ ܘܚܒܪ̈ܘ̄ ܕܡܛܝܒ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܢܕܚܐ ܐܢܘܢ݀ ܡܚܼܕܐ ܕܥܠܼܘ. ܣܥܼܘ [ܕܢܚܪܡ] ܠܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܚܪܡ ܐܢܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܟܬܒ ܐܓܪܬܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܕܠܐ ܢܫܬܲܘܬܦܘܢ ܠܗܘܢ. ܘܗܼܢܘܢ ܒܛܠܘܗܿ ܠܟܪܘܙܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܦܫܼ ܗܢܐ ܕܠܘܚܼܝܐ ܐܪܒܥ ܫܢܝ̈ܐ. ܥܕܡܐ ܕܥܢܼܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܗܘ ܓܝܪ ܦܛܪܝܪ̄ ܒܙܒܢ ܥܘܢܕܢܗ ܟܬܒܼ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܡܿܦܪܝܢܐ ܕܡܿܕܢܚܐ. ܕܗܫܐ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܠܝ ܡܢ ܟܕܘ ܨܘܪ̈ܢܐ ܕܡܲܘܬܐ. ܘܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܕܒܿܬܪ ܡܲܘܬܝ ܛ݀ܐܒܐ ܕܓ̈ܠܐ ܡܿܦܟܝܢ ܥܠܝ ܘܐܡܿܪܝܢ ܕܫܒܩܬ ܘܚܿܣܝܬ ܐܢܘܢ݀ ܘܩܿܪܝܢ ܠܝ ܛܘܒܬܢܐ ܘܩ̄ܕ. ܕܢܓܢܒܘܢ ܠܦܫ̈ܝܛܐ ܒܬܪܗܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܗܐ ܐ݀ܡܪ ܐܢܼܐ ܘܟܿܬܒ ܐܢܼܐ. ܕܟܕ ܒܚ̈ܝܝ ܠܐ ܐܬܼܘ ܠܘܬܝ. ܘܠܐ ܫܼܐܠܸܘ ܫܘܒܩܢܐܼ. ܚܪ̈ܡܝܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܢܗܼܘܘܢ. ܥܕܡܐ ܕܬܝܿܒܝܢ. ܘܕܓܠܬܐ ܡܚܘܝܢ ܠܗ݀ܝ ܩܬܪܣܝܣ ܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܕܥܒܼܕܘ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ. ܟܕ ܥܢܼܕ ܗܘܼ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܟܬܼܒ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܕܥܘܡܪܐ

 

[Vol. I, Col. 287]

 

ܕܡܪܝ ܡܲܬܝ. ܕܒܲܛܠܝܢ ܘܡܒܛܠܝܢܢ ܠܩܬܪܣܝܣ ܕܗܘܼܬ݀ ܡܢܢ ܥܠ ܩ̄ܕ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪ̄ ܕܗܫܐ ܫܲܢܝܼ ܠܘܬ ܡܪܢ. ܘܐܦܣܼܢܢ ܘܡܿܦܣܝܢܢ ܕܢܬܟܼܪܙ ܫܡܗ ܒܥ̈ܕܬܐ ܘܒܕܝܪ̈ܬܐ. ܥܡ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܩܕܡܘܗܝܼ ܘܩܒܲܠܢܢ ܠܟܝܪ̈ܘܛܘܢܝܐܣ ܕܗܘ̈ܝ ܡܢܗ. ܘܡܿܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܚܣܝ̈ܐ ܐܚܝ̈ܢ ܕܢܲܩܝܼܦܝܢ ܗܼܘܘ ܠܗ. ܘܗܿܠܝܢ ܡܿܢ ܣܥܼܪܢܢ ܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ. ܐܠܐ ܕܢܬܒܲܛܠܘܢ ܣܼ̈ܕܩܐ ܘܚܼܪ̈ܝܢܐܼ ܘܢܲܡܠܟ ܫܝܢܐ ܒܥ̈ܕܬܐ ܕܟܠܕܘܟ. ܗܝܿܕܝܢ ܗܘܼ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܡܿܕܢܚܐܼ݀ ܟܬܼܒ ܐܓܪ̈ܬܐ ܢܩܘ̈ܩܠܝܗܘܢ ܕܡܣܲܒ ܫܝܢܐ ܒܟܠܕܘܟ. ܫܡܫ ܕܝܢ ܗܘܼ ܗܢܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܫ̈ܢܝܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܘܥܢܕ ܒܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚܕܐ.

 

ܒܬܪ ܣܐܘܝܪܐ܆ ܐܬܐܢܢܣܝܘ̄ ܒܠܕܝܐ.

ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܥܢܼܕ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܒܪ ܡܫܩܐ. ܘܐܬܟܲܢܫܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܒܪܝܫܥܝܢܐ. ܘܐܫܬܲܝܢܘ ܓܒ̈ܐ ܣܕ̈ܝܼܩܐ ܐܬܬܣܪܚ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܬܟܲܢܐ ܒܠܕܝܐ. ܗܘ ܡܦܫܩܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩ̈ܕ̄. ܬܠܡܝܼܕܗ ܕܣܐܘܝܪܐ ܣܒܘܟܬ. ܕܒܛܝܠܘܬܗ ܒܕܝܪܐ ܕܩܢܫܪܝܢ ܐܬܪܕܝ ܘܐܬܥܲܢܘܝ ܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ. ܘܒܬܪܟܢ

 

[Vol. I, Col. 289]

 

ܒܥܘܡܪܐ ܕܒܝܬ ܡܲܠܟܼܐ ܢܿܦܼܩ ܝܘ̈ܡܬܗ. ܐܬܬܲܣܪܚ ܕܝܢ ܒܫܢܬ݀ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܕܝܘ̈ܢܝܐ݀ ܒܥܘܡܪܐ ܕܣܦܘܠܘܣ ܕܪܝܫ ܥܝܢܐ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܐ ܚܲܢܢܝܐ ܐܦܝ̄ܣ ܕܡܪܕܐ ܘܟܦܪܬܘܬܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܬܝܼܕܥ ܗܼܘܐ ܝܥܩܘܒ. ܕܐܬܟܲܢܝ ܕܐܘܪܗܝ. ܡܛܠ ܕܒܬܪܟܢ ܐܬܬܣܪܚ ܗܘܐ ܐܦܝܣ̄ ܠܗ ܠܐܘܪܗܝ. ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܦܛܪܝܪ̄. ܗܘܼ ܓܝܪ ܚܣܝܐ ܝܥܩܘܒ. ܡܢ ܥܝܼܢܕܐܒܐ ܩܪܝܬܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܓܘܡܝܗ ܕܒܟܘܪܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ. ܘܒܥܘܡܪܐ ܕܐܦܬܘܢܝܐ ܕܗܘܼ ܕܩܢܫܪܝܢ. ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܘܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝܠܦ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܼܠ ܘܚܟ̈ܡܬܐ ܟܲܢܫ. ܘܬܘܒ ܠܣܘܪܝܐ ܦܢܼܐ. ܘܠܐܘܪܗܝ ܡܼܢܥ ܘܐܬܩܼܪܝ ܘܐܬܬܲܣܪܚ ܠܗܿ. ܘܟܕ ܫ̈ܢܝܐ ܐܪܒܥ ܟܬܪ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ. ܡܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܠܐ ܢܡܘܣ̈ܝܼܐ ܐܫܬܚܼܩ. ܘܟܕ ܠܐ ܫܒܩܗ ܛܢܢܗ ܕܢܣܲܝܒܪ. ܐܫܬܐܠ ܡܢܗܿ ܕܪܥܝܘܬܐ. ܐܬܚܪܝ ܓܝܪ ܥܡ ܦܛܪܝܪ̄ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܛܠ ܗ݀ܝ ܕܢܬܢܼܛܪܘܢ ܩܢ̈ܘܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ݀ ܘܠܐ ܐܢܫ ܣܟ ܫܲܡܥܗ. ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܕܠܦܘܬ ܙܒܢܐ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܢܫܲܦ ܡܿܠܟܝܢ. ܗܘܘ ܠܗ. ܘܥܠܗܕܐ ܠܟܬܒܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܥܕܬ̈ܢܝܐ ܐܝܬܼܝ܆

 

[Vol. I, Col. 291]

 

ܘܩܕܡ ܬܪܥ ܕܕܝܪܐ ܗ݀ܝ ܕܦܛܪܝܪ̄ ܐܘܩܼܕܗ ܒܢܘܼܪܐ. ܟܕ ܩܿܥܐ ܗܼܘܐ ܘܐ݀ܡܪ. ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܕܡܢܟܘܢ ܡܬܬܕܝܫܝܢ ܘܠܐ ܡܬܢܛܪܝܢ܆ ܐܝܟ ܕܠܝܬܝܪ̈ܐ ܘܠܐ ܚܫ̈ܚܼܐ ܒܢܘܪܐ ܡܲܘܩܕ ܐܢܼܐ. ܘܡܼܚܕܐ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܟܝܼܫܘܡ ܟܘܫܐ ܕܝܠܗ ܥܒܼܕ݀ ܘܐܬܬܣܪܚ ܠܐܘܪܗܝ ܣܒܐ ܚܲܒܝܒ. ܓܒܪܐ ܢܝܼܚܐܼ ܫܦܝܐ ܘܒܲܣܝܡܐ. ܘܠܚܣܝܐ ܝܥܩܘܒܼ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܐܘܣܝܒܘܢܐ ܢܣܒܼܘܗܝ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܚܕܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ݀ ܐܿܠܦܼ ܒܗܿ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܝܘܢܐܝܬ. ܘܚܲܕܬ ܒܗܿ ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܕܐܘܦܼܝ ܗܘܐ݀ ܘܐܬܬܲܩܪܒܿ ܬܡܢ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܕܣܿܢܝܢ ܠܝܘܢ̈ܝܐ. ܘܫܒܼܩ ܐܢܘܢ ܘܥܲܒܪ ܠܕܝܪܐ ܪܒܬܐ ܕܬܠܥܕܐ݀ ܘܫܢ̈ܝܐ ܬܫܥ ܕܝܪ ܬܡܢ.

 

[Vol. I, Col. 293]

 

ܘܒܗܿ ܬܲܪܨ ܠܕܝܐܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܘܟܕ ܥܼܢܕ ܚܒܝܼܒ. ܐܬܛܲܢܢܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܘܐܙܼܠܘ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪ̄. ܘܬܒܥܼܗ ܡܢܗ ܘܥܼܨܝܗܝ ܠܝܥܩܘܒܼ ܘܗܦܼܟ ܝܼܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܝܪ̈ܚܐ ܐܪܒܥܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܫܩܼܠ ܠܡܥܪܒܐ ܕܢܫܩܼܘܠ ܠܟܬܒ̈ܘܗܝ ܘܠܬ̈ܠܡܝܕܘܗܝ ܘܢܗܼܦܘܟ ܠܥܕܬܗ݀ ܘܟܕ ܡܿܢܥ ܠܕܝܪܐ. ܘܐܛܥܼܢ ܠܟܬܒ̈ܘܗܝ ܘܫܲܕܪ ܩܕܡܘܗܝ ܐܕܪܟܼܗ ܩܼܨܗ. ܘܒܗܿ ܫܲܠܡ ܚܝ̈ܘܗܝ ܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܬܫܥܣܪ̈ܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܚܡܫܐ ܒܚܙܝܪܢ.

ܗܼܘ ܕܝܢ ܦܛܪ̄ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܟܕ ܕܒܲܪ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ ܥܢܼܕ. ܘܒܥܕܢ ܫܘܼܢܝܗ. ܦܲܩܕ ܠܣܪܓܝܣ ܙܟܘܼܢܝܐ ܡܿܝܛܪܘ̄ ܕܐܡܿܪ ܗܘܐ ܗܼܘ ܠܗ ܪܝܫ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܢܲܣܪܚ ܠܓܐܘܪܓܝ ܐܦܝܣ̄ ܠܥ̈ܡܡܐ ܛܝܝ̈ܐ. ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܒܬܪܫܝܢ ܐܚܪܝ. ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܥܘܗܢܕܢܗ ܕܦܛܪܝ̄ܪ.

ܒܬܪ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܒܠܕܝܐ ܝܘܠܝܢܐ ܕܐܬܩܪܝ ܪܘܡܝܐ.

ܐܒܘܗܝ ܕܗܢܐ ܡܢ ܚܲܝܠܐ ܕܥܡ ܕܘܝܕ ܐܪܡܢܝܐ ܗܿܘ ܕܐܬܚܼܪܒ ܒܝܘ̈ܡܝ ܗܪܩܠܝ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ. ܘܢܣܒܼ ܐܢܬܬܐ ܣܘܪܝܝܼܬܐ ܘܐܬܝܾܕ ܠܗ ܗܢܐ ܝܘܠܝܢܐ. ܘܐܬܪܒܝ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܒܦܠܚܘܬܐ݀ ܟܢ ܐܝܬܼܝܗ ܠܕܝܕܐ

 

[Vol. I, Col. 295]

 

ܕܩܢܫܪܐ. ܘܐܬܪܕܝ ܬܡܢ ܒܠܫܢܐ ܐܛܝܩܝܐ ܘܡܬܼܩܪܐ ܗܘܐ ܪܘܡܝܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ. ܘܟܕ ܪܚܸܡ ܠܕܘܒܪܐ ܝܩܝܪܐ ܕܕܝܪܘܬܐܼ. ܒܟܠܗܘܢ ܙܢܘ̈ܗܝ ܡܝܬܪ̈ܐ ܥܠܼܒ ܠܣܓ̈ܝܐܐ. ܘܒܚܙܼܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܠܟܠܢܫ ܙܿܟܐ ܗܼܘܐ ܒܫܘܼܦܪܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܐܡܼܪ ܕܫܿܘܐ  ܐܕܫܗ ܠܡܿܠܟܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܩܼܪܝ ܘܐܬܬܣܪܚ ܦܛܪܝܪ̄. ܒܫܢܬ݀ ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥ ܒܐܡܝܕ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܕܣܪܘܓ.

ܩܼ ܠܗ ܫܦܝܐ. ܘܗܘܐ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܠܘܚܝܐ ܒܥܕܬܐ. ܒܝܕ ܕܢܚܼܐ ܡܲܦܪ̄ ܕܬܐܓܪܝܬ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܦܘܪܟܝܐ ܕܝܠܗ. ܝܘܚܢܢ ܩܪܩܘܣܢܝܐ ܕܟܪ̈ܡܐ. ܘܝܘܣܦ ܕܛܝ̈ܝܐ ܬܓܠ̈ܒܝܐ. ܒܥܠܼܬ݀ ܡܪ̈ܥܝܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܥܲܫܢ ܦܛܪܝܪ̄. ܠܕܢܚܐ ܡܿܢ ܕܚܼܐ ܘܥܒܼܕ ܚܠܦܼܘܗܝ ܠܒܟܘܣ. ܗܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܛܘܒܬܢܐ ܝܘܠܝܢܐ. ܫܲܦܝܪ ܡܥܲܩܒ ܗܘܐ ܘܓܒܿܐ. ܘܠܐ ܡܩܲܪܒ ܗܘܐ ܠܕܪܓܐ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܕܪܫܝܢ ܗܼܘܘ ܒܝܘܠܦܢܐ ܐ̈ܠܗܝܐ ܘܚܟܡܬܐ. ܘܡܨܒܼܬܝܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ. ܘܟܕ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܕܐ ܕܒܲܪ ܡܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܥܼܢܕ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܫܥܣܪ̈ܐ ܕܝܘܢ̈ܝܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬ ܥܢܼ ܘܐܒܐܣ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ.

 

[Vol. I, Col. 297]

 

ܒܬܪ ܝܘܠܝܢܐ܆ ܐܠܝܐ.

ܗܢܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܼܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܦܝܣ̄ ܗܘܼܐ ܕܐܘܦܝܡܝܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܬܪ ܕܗܘܼܐ ܒܗ ܒܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܫܢܝ̈ܐ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܐܬܩܼܪܝ ܘܐܬܩܲܪܒ ܠܟܘܪܣܝܐ ܡܥܠܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ݀ ܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܥܣܪܝܢ. ܘܥܼܠ ܠܩܕܡ ܘܠܝܕ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܩܲܒܠܗ ܚܕܝܐܝܬܼ. ܘܐܝܼܩܪܐ ܪܒܐ ܦܠܓ ܠܗ݀ ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ. ܥܠ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܥܡ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܒܐܝܩܪܐ ܘܙܘܚܐ. ܘܩܲܕܫ ܬܡܢ ܥܕܬܐ ܚܿܕܬܐ. ܗ݀ܝ ܕܒܝܨܝܦܘܬܐ ܕܝܠܗ ܐܬܒܲܢܝܬ݀. ܘܗܕܐ ܗܘܼܬ݀ ܒܬܪ ܡܿܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢ̈ܝܐ. ܕܢܦܼܩ ܡܢܗܿ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪ̄. ܘܠܐ ܬܘܒ ܥܼܠ ܠܗܿ ܦܛܪܝܪ̄ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘ̄. ܐܠܐ ܗܢܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܥܠܼ ܠܗܿ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܛܝܝ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܫܢܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ݀ ܐܠ̄ܓ ܬܘܒ ܩܲܕܫ ܥܕܬܐ ܚܿܕܬܐ. ܒܗ ܒܟܘܪܐ ܕܐܢܛܝ̄ܟ

 

[Vol. I, Col. 299]

 

ܒܩܪܝܬܐ ܣܪܡܕܐ ܕܐܘܠܘܢܐ݀ ܒܫܚܩܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܢ ܥܿܡܘܪ̈ܝܗܿ ܟܠܩܝܕܘ̈ܢܝܐ. ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܫܢܝܐ ܝܕ̄. ܥܢܼܕ ܒܪ ܬܡܢܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܕܝܪܗ.

ܒܬܪ ܡܪܝ ܐܠܝܐ܆ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ. ܗܢܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܗܘܐ ܕܝܠܗܿܕܕܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܲܪܝܐ. ܐܬܬܲܣܪܚ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܒܐܝܪܚ ܢܝܣܢ ܒܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ. ܘܣܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܪܝܫܥܝܢܐ. ܘܒܨ̄ ܐܫܟܚܢܢ ܕܡܢ ܕܝܪܐ ܕܚܪܒܐܙ ܐܝܬܘ̄ ܘܒܐܘܪܗܝ ܐܬܬܣܪܚ݀ ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܓܒܪܐܝܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ.

ܘܗܘܼ ܥܒܼܕ ܚܕܝܘܬܐ ܥܡ ܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܟܕ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܐܢܫ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܩܬܘܠܝܩܗܘܢ. ܝܘܠ̈ܝܢܝܣܛܐ ܓܝܪ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܬܪܐ ܕܡܝܦܘܪܩܛ ܕܡܬܩܪܝܢ ܓܪܓܘܪ̈ܝܢܐ ܡܕܠܚܝܢ ܗܘܘ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܐܡܿܪܝܢ ܕܝܥܩܘ̈ܒܝܐ ܡܬܚܲܒܠܢܐ ܡܘܕܝܢ ܠܦܓܪܗ

 

[Vol. I, Col. 301]

 

ܕܡܫܝܚܐ݀ ܘܡܛܠ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܠܐ ܝܿܕܥܝܢ. ܘܡܛܠ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܠܐ ܝܿܕܥܝܢ. ܐܠܐ ܚܕ ܙܢܐ ܕܚܒܿܠܐ. ܗ݀ܘ ܕܓܿܕܫ ܠܦܓܪܐ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܗܿ ܕܢܦܫܐ݀ ܡܬܟܲܫܠܝܢ ܗܘܘ݀ ܗܝܕܝܢ ܗܘܼ ܦܛܪܝܪ̄ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܓܒܼܐ ܐܫܬܐ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܠܦ̈ܢܐ. ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܝܘܐܢܢܝܣ. ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܣܘܓܐܐ. ܘܟܕ ܣܿܓܝ ܥܡܼܠܘ ܒܗܘܢ ܐܦ̈ܝܣ̄ ܒܬܚܘ̈ܝܬܐ ܕܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܡܠܦ̈ܢܼܐ. ܠܐ ܡܬܬܦܝܼܣܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܼܐ ܘܕܚܿܕܬܐ ܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܡܝܪ ܒܗܘܢ ܚܒܿܠܐ ܥܠ ܦܓܪܗ ܕܡܪܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܠܢ ܐܝܬܼܝܘ ܣܗܕܘܬܼܐ ܠܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܦܘܠܘܣܗ ܒܦܪܟܣܝܣ ܡܛܠ ܡܫܝܼܚܐ. ܕܐܩܝܼܡܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܼ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܝܼܘ ܠܟܬܒܐ ܕܦܪܣܝܣ ܕܒܣܼܦܪܐ ܐܪܡܢܝܼܐ ܠܗܿ ܟܕ ܠܗܿܠܡܠܬܐ ܐܫܟܼܚܘ. ܘܝܕܥܼܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܗ݀ܝ ܕܬܘܒ ܠܗܝܿ ܕܡܢ ܟܕܘ ܚܐ ܙܒܢ ܗܘܼܬ݀ ܡܫܲܘܕܥܐ. ܘܣܿܓܝ ܚܕܝܼ ܗܘܼ ܩܬܘܠܝܩܐܼ ܡܛܠ ܕܛܒܿ ܒܛܝܼܠ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܐܦܢ ܗܟܢܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܪܡܝܼܘ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܢܐܼܡܪܘܢܗܿ. ܘܐܬܥܲܠܠܘ ܒܬܪ̈ܥܝܬܐ ܫܒܪ̈ܝܬܐ ܕܠܐ ܓܡܝܪ̈ܢ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ. ܘܡܕܒܪܢܐܝܬ ܐܬܚܲܫܚܘ ܒܼܗ ܒܣܘܥܪܢܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ. ܘܐܬܚܲܝܕܘ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܫܲܡܠܝܘ ܕܒܚܬܐ. ܘܐܫܬܘܬܦܘ

 

[Vol. I, Col. 303]

 

ܠܗܘܢ ܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܩܲܪܒܘ ܩܘܪܒܢܐ ܘܐܫܬܲܘܬܦܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܗܘܼܘ ܚܕ ܒܗܝ̄ܡ. ܘܥܒܼܕ ܛܘܡܣܐ ܣܘܢܕܝܩܘܢ. ܘܗ݀ܘ ܕܣܘܪܝܐܝܬ ܠܘܬ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܐܬܬܣܝܼܡ. ܘܗܼܘ ܕܐܪܡܢܐܝܬ ܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܗܘܼ̈ܝ ܗܠܝܢ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܕܗܝ ܫܢܬ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܲܡܫ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܙܿܕܩ ܠܡܼܕܥ. ܕܫܡܐ ܕܚܒܿܠܼܐ ܐܦ ܥܠ ܡܿܘܬܐ ܕܐܝܬ̄ܘ ܦܘܪܫܢ ܢܦܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ ܡܬܩܛܪܓ ܒܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܝܟܢܐ. ܠܐ ܕܚܠܼܬ ܠܡܚܲܒܠܘ ܠܡܫܝܚܗ ܕܡܿܪܪܝܐ. ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐ݀ܡܪܝܢܢ ܕܡܬܚܲܒܠܢܐ ܗܘܐ ܐܘܟܝܬ ܡܿܝܘܬܐ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܼܚܐ ܩܕܡ ܩܝܡܬܐ. ܘܠܘ ܒܙܢܐ ܕܦܘܪܩ ܗܕ̈ܡܐ ܘܡܲܣܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܣܿܒܪܝܢ ܥܠܝܢ ܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܚܣܼ. ܡܢ ܗ݀ܝ ܓܝܪ ܕܠܐ ܗܝܼܒܬ ܠܚܲܣܝܟ ܕܢܚܼܙܐ ܚܒܿܠܐ. ܘܗ݀ܝ ܕܓܪܡܐ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ܢܫܼܬܚܩ. ܗܝ. ܫܟܝܪܘܬ ܫܘ̄ܒ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܬܟܲܣܣܐ.

ܘܫܒܢܬ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܬܬܣܪܚ ܗܘܼ ܗܐ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝ̄܆ ܥܢܼܕ ܐܒܐܣ ܡܼܪܝ ܓܐܘܪܓܝ ܐܦܝܣܩ̄ ܕܥܡ̈ܡܐ ܛܝܝ̈ܐ. ܘܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܕܐ ܥܢܼܕ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝ̄

 

[Vol. I, Col. 305]

 

ܦܛܪܝܪ̄. ܫܲܡܫ ܕܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܦ ܕܢܚܼܐ ܡܦܪܝܢܐ ܕܬܐܓܪܝܬ ܥܼܢܕ.

ܒܬܪ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ܆ ܐܝܘܐܢܢܝܣ.

ܟܕ ܓܝܪ ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܢܩܝܡܘܢ ܦܛܪܝܪ̄. ܣܓܝܼ ܒܝܢܬܗܘܢ ܚܪܝܢܐ. ܘܫܠܡܼܘ ܕܢܓܼܒܘܢ ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܘܢܪܡܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܥܪ̈ܒܐ ܐܘܟܝܬ ܦܣ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܬܐܢܢܣ̄ ܕܡܿܝܦܪܩܛ ܕܗܼܘ ܣܶܢܕܠܳܝܐ. ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܣܒܐ. ܘܐܝܼܬ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝ ܡܲܣܒܪܢܘܬܐ ܛܒܬܐ. ܠܗ ܗܲܝܡܢܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܟܠܗܘܢ. ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܗܕܐ ܨܒܘܬܐ. ܘܟܕ ܟܬܼܒܘ ܗܼܘ ܐܬܐܢܢܐܣ̄ ܫܡ̈ܗܐ ܕܬܠܬܐ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܐܬܓܒܝܼܘ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣܝܣ̄܇ ܣܼ ܐܢܘܢ ܥܠ ܡܕܒܚܐ. ܘܐܝܬܝܘ ܡܿܢ ܕܠܐ ܣܟ

 

[Vol. I, Col. 307]

 

ܪܓܝܼܫ ܒܗ ܒܫܪܒܐ. ܘܐܪܡܝܼ ܐܝܼܕܗ ܘܢܣܒܼ ܚܕ ܡܢ ܟܪ̈ܛܝܣܐ. ܘܢܦܼܩ ܫܡܐ ܕܐܝܘܐܢܝܣ ܐܦܝܣ̄ ܕܚܘܪܢ ܕܗܼܘ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܙܘܩܢܝܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܣܢܕܠܝܐ ܐܡܼܪ ܕܐܢܿܐ ܠܐ ܫܿܠܡ ܐܢܼܐ ܕܠܡܐ ܓܕܫܐ ܗܼܘ. ܘܟܕ ܣܼܡ ܐܢܘܢ ܥܠ ܦܬܘܪ ܘܫܲܕܪ ܐܚܪܢܼܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܫܡܐ ܐܦܩܼ. ܘܗܟܢܐ ܕܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ. ܘܟܠܢܫ ܐܡܼܪ ܕܨܒܥܐ݀ܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܠܚܪܬܐ ܐܦܬܪܣܝܬ݀ ܗܼܝ ܥܒܝܕܬܐ. ܕܨܢܥܬܗ ܗܘܬ ܕܣܢܕܠܝܐ. ܘܒܬܠܬܐ ܟܪ̈ܛܝܣܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܫܡܐ ܟܬܼܒ ܗܘܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܬܟܝܼܠܐܝܬ ܬܢܿܐ ܗܘܐ ܘܡܬܠܬ.

ܘܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܠܡܚܪܝܐ ܕܗܼܘ ܐܟܬܼܒ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܡܿܪ. ܕܠܐ ܬܩܢ̈ܢ ܨܢܥ̈ܬܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ. ܘܒܒܛܝܼܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܬܓܒܝܼ ܗܘ ܓܒܪܐ ܟܐܢܐ. ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܨܶܦܪܐ ܢܦܿܠܐ ܒܦܚܐ ܒܠܥܕ ܪܡܙܐ ܕܝܠܗ. ܘܗܘܼ ܒܠܚܘܕ ܟܪܛܝܣܐ ܢܦܼܩ ܬܠܬ ܙܒܢ̈ܝܢ. ܘܐܦܼܢ ܒܗܢܘܢ ܬܪܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܬܘܒܼ ܗܘܼ ܟܕ ܗܼܘ ܫܡܐ ܟܬܝܼܒ ܗܘܼܐ.

ܘܡܚܼܕܐ ܕܐܬܬܣܪܚ ܗܘܼ ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܐܬܼܐ ܡܿܠܟܐ ܡܪܘܢ ܠܚܪܢ. ܘܛܲܝܒ ܦܛܪ̄ ܐܝܩܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ݀ ܘܐܛܥܼܢ ܥܠ ܚܡܫܝܢ ܓܡ̈ܠܐܼ ܘܐܬܼܐ ܠܘܬܗ݀

 

[Vol. I, Col. 309]

 

ܘܐܬܩܲܒܠ ܛܒܐܝܬ. ܘܟܬܼܒ ܠܗܼ ܣܝܓܠܝܘܢ ܬܡܝܼܗܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܚܠܼܦ ܚܕܘܬܐ ܒܠܥܘ ܒܚܣܼܡܐ. ܘܫܲܪܝܘ ܨܿܠܝܢ ܦܚ̈ܐ ܘܡܨܝܕܝܢ ܥ̈ܠܬܐ. ܘܩܿܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܐܚܝ̈ܕܐ ܘܡܫܬܠܛܝܢ ܥܠ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܛܪܘܢܐܝܬ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܠܡܪܥܝܬܐ ܕܐܡܝܕ ܦܣܩܗܿ ܗܘܐ ܦܛܪ̄ ܠܬܪܝܢ݀ ܘܝܗܼܒ ܚܡܫܐ ܩܠ̈ܝܡܐ ܠܐܫܝܥܐ ܕܐܫܦܪܝܢ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܬܠܡܝܕܗ ܕܣܢܕܠܝܐ. ܘܡܕܝܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܕܫܪܟܐ ܠܣܐܘܝܪܐ. ܘܐܬܚܼܪܝܘ ܐܡ̈ܝܕܝܐ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ. ܕܠܐ ܝܿܗܒܝܢܢ ܕܢܦܲܠܓ ܐܬܪܢ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܡܲܨܝ ܠܡܥܼܨܐ ܐܢܘܢ ܦܛܪ̄. ܐܬܟܫܼܠ ܣܢܕܠܝܐ ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܡܗ. ܘܐܙܕܪܒ ܦܛܪ̄. ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܗܘܐ ܠܡܲܢܘ ܢܦܝܼܣ. ܠܡܲܠܟܐ ܕܡܫܼܬܚܕ ܐܘܿ ܠܐܦܝ̈ܣ̄. ܐܘܿ ܠܥܡܐ. ܘܣܢܕܠܝܐ ܡܣܼܬܒܪ ܗܘܐ ܣܪܝܕܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܒܥܕܬܐ. ܐܬܼܗܦܟ ܠܕܘܝܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܘܡܒܲܙܚ ܗܘܐ ܠܦܛܪ̄. ܘܩܛܪܓܗ ܠܘܬ ܡܪܘܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܕܥܡ

 

[Vol. I, Col. 311]

 

ܡܐܐ ܐܠܦ̈ܝܐ ܕܟܣܼܦܐ ܟܢܫ ܡܢ ܬܐܓܪܝܬ ܘܡܕܢܚܐ ܘܕܢܿܣܒ ܫܘܿ̇ܕܐ ܘܥܿܒܕ ܐܦܝ̈ܣ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܨܘ̈ܚܝܬܐ ܕܓܘܪ̈ܐ ܟܝܬ ܘܚܪ̈ܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܢܕܝܕ̈ܢ ܕܢܬܡ̈ܠܠܢ ܐܦܢ ܡܢ ܡܝ̈ܡܣܐ. ܫܒܘܩ ܕܢܬܦ̈ܠܚܢ. ܘܦܛܪܝܪ̄ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ܆ ܕܐܢܬܬܐ ܠܿܒܟ ܒܐܣܟܡܐ ܕܕܝܪܬܐ ܘܡܙܲܢܐ ܒܗܿ ܘܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܠܐ ܡܲܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܒܕܝܿܕܥ ܗܘܐ ܕܡܢ ܦܛܪܝܪ̄ ܡܠܘܘܐ ܝܬܝܪܐ ܡܿܨܐ ܠܡܲܥܕܝܘ. ܡܛܝܒܐܝܬ ܡܩܲܒܠ ܗܘܐ ܩܘܛܪ̈ܓܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܘܚܲܒܫܗ ܘܚܪܢ. ܘܦܩܼܕ ܕܠܐ ܢܦܘܩ ܡܢ ܬܡܢ. ܥܕܡܐ ܕܢܬܼܠ ܐܪ̈ܒܬܥܣܪ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܪ̈ܝܟܘܢܐ. ܘܗܘܼ ܡܪܘܢ ܫܒܼܩ ܘܐܙܠ ܠܡܕܢܚܐ ܠܩܪܒܐ. ܘܥܡܗ ܝܢܕܠܝܐ. ܕܢܘܣܦ ܢܲܪܓܙܝܘܗܝ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܙܕܝܼ ܡܪܘܢ ܘܥܼܪܩ ܒܒܼܗܬܬܐ. ܘܐܦ ܣܢܕܠܝܐ ܐܬܠܵܣܛܝ ܘܗܦܼܟ ܟܕ ܡܫܲܠܚ. ܘܫܠܡܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܗܝܿܕܐܡܼܪ ܡܝܟܐ ܠܘܬ ܐܚܒ. ܐܢ ܡܗܼܦܟ ܬܗܦܼܘܟ ܒܫܠܡܐ. ܘܐܦܠܐ ܡܲܠܠ ܒܝ ܡܪܝܐ. ܦܛܪܝܪ̄ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥ ܒܫܼܠܝܐ ܥܕ ܬܪܨܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ݀ ܘܐܦܝ̈ܣ ܗܿܢܘܢ ܕܫܿܓܫܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ. ܟܕ ܡܬܟܲܣܣܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܥܠܘܗܝ ܕܦܛܪܝܪ̄ ܣܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܥܠܼܬܐ . ܕܠܐ ܠܡܼ ܨܿܒܼܐ ܒܫܝܢܐ.

ܗܝܕܝܢ ܐܬܟܢܫܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣܿ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܒܬܪܡܢܐ ܩܪܝܬܐ ܒܫܘܠܛܢܐ

 

[Vol. I, Col. 313]

 

ܕܩܘܪܘܣܼ ܘܥܒܼܕܬ݀ ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܦܛܪܝܪ̄ ܐܝܘܐܢܢܝܣܼ ܠܐܬܐܢܢ̄ܣܝ ܣܢܕܠܝܐ. ܘܢܟܼܠ ܗܘܼ ܗܢܐ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܦܛܪܝܪ̄: ܟܕ ܒܿܟܐ ܘܫܿܐܠ ܫܘܒܩܢܐ. ܘܒܬܪ ܬܪܥܘܬܐ ܬܘܒ ܗܦܼܟ ܠܪܘܫܥܗ. ܘܟܲܗܢܫ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܬܼܐܠܐ ܘܐܟܲܪܙܘܗܝ ܪܝܫܐ ܘܡܝܛܪܘ̄ ܪܒܐ݀ ܗܝܕܝܢ ܡܗ̈ܝ̄ܡ ܐܣܬܼܕܩܘ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܫܠܼܡܘ ܠܗ݀ ܘܟܠܗ ܗܢܐ ܐܙܕܪܒ ܕܘܝܕ ܕܕܪܐ ܢܡ ܒܢ̈ܝ ܡܪܥܝܬܗܼ ܥܕܡܐ ܕܒܩܪܬ݀ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܐܚܼܪܡܗ ܠܣܢܕܪܝܐܼ ܘܟܢ ܐܬܩܒܠ ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܐܣ̈ܬܕܩܝ ܡܪܥܝ̈ܬܗܘܢ. ܐܬܟܢܫܘ ܘܟܬܼܒܘ ܐܓܪ̈ܬܐ ܠܦܛܪܝܪ̄ ܘܚܲܘܝܘ ܡܘܼܟܟܐ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܛܘܒܬܢܐ݀ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܐܡܬܚܠ ܠܗ ܡܢ ܣܝܒܘܬܐ ܥܡܝܩܼـܐ. ܘܕܠܐ ܦܐܝܐ ܕܢܫܒܼܘܩ ܠܥܕܬܐ ܒܕܠܝܚܘܬܼܐ ܐܫܼܦ ܘܚܲܣܝ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܣܢܕܠܝܐ ܠܐ ܬܟ ܡܢ ܪܘܫܥܗ. ܘܥܒܼܕ ܦܝܣ̄ ܒܚܪܢ ܕܠܐ ܫܠܡܘܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܐܣܝܚܩ. ܘܠܐܠܝܐ ܕܫܝܓܪ ܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܘܡܿܠܦܢܐ. ܗ݀ܘ ܕܠܦܠܓܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܬܐܘܠܘܓܘܣ ܬܡܝܼܗܐܝܬ ܦܲܫܩ ܘܢܲܗܪ ܩܲܬܪܣ݀ ܘܐܦܢ ܡܢ ܗܘܦܟܪܝܐ ܕܡܦܪܝܢܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ. ܘܐܣܼܪܚ ܚܠܦܘܗܝ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܥܕܝܼܠܐ ܕܫܡܗ ܝܫܘܥ ܒܿܟܪ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܥܢܼܕ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܦܛܪ̄ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ. ܕܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܐܫܬܝܢ ܘܫܬ. ܟܕ ܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܫܬܥܣܪ̈ܐ.

 

[Vol. I, Col. 315]

 

ܘܐܬܬܣܝܼܡ ܦܓܪܗ ܒܒܕܝܐ ܩܪܝܬܐ ܕܥܠ ܦܪܬ ܢܗܪܐ.

ܒܬܪ ܐܝܘܐܢܢܝܣ܆ ܐܝܣܚܩ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ.

ܟܕ ܥܢܼܕ ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ. ܦܩܼܕ ܐܒܘ ܓܥܦܪ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܠܐܦܝ̈ܣ̄. ܕܠܐܝܚܩ ܕܚܪܢ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢܼ ܢܥܼܒܕܘܢ ܦܛܪܝܪ̄. ܒܗܿ ܒܫܢܬ݀ ܐܣܘ̄. ܗܢܐ ܓܝܪ ܐܝܣܚܩ. ܥܿܡܪ ܗܘܐ ܒܙܒܢ ܒܕܝܪܐ ܕܦܘܪ̈ܟܣܐ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܐܬܼܐ ܠܘܬܗ ܕܝܪܝܐ ܐܢܫ ܐܟܣܢܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܝܲܩܪ ܡܢܗ ܝܘܡ̈ܬܐ ܡܕܡܼ. ܨܒܼܐ ܕܢܦܼܪܥܝܘܗܝ. ܘܫܼܐܠ ܘܐܝܬܝܼ ܐܝܣܚܩ ܡܢܬܐ ܡܢ ܐܒܵܪܐ. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܦܫܪܗ܆ ܐܦܩܼ ܨܪܪܘܢܐ ܡܢ ܩܘܪܥܗ. ܘܢܣܼܒ ܡܢܗ ܘܐܪܡܝܼ ܥܠ ܐܒܪܐ. ܘܐܨܛܒܼܥ ܘܗܼܘܐ ܕܗܒܐ. ܟܕ ܚܼܙܐ ܐܝܣܚܩ܆ ܒܠܥܼ ܒܪܓܬܗܿ ܕܐܘܡܢܘܬܐ. ܘܬܒܼ݁ ܡܢ ܕܝܪܝܐ ܗ݀ܘ ܕܢܲܠܦܘܗܝ. ܘܟܕ ܗܘ ܐܡܼܪ ܕܡܢ ܐܚܪܝܢ ܐܫܬܼܟܢܬ݀ ܠܗ ܟܣܝܼܪܝܢ܆ ܠܐ ܗܼܝܡܢܗ. ܘܢܦܼܩ ܒܬܪܗ ܕܕܝܪܝܐ ܘܒܓܘܼܒܐ ܣܼܚܦܗ ܘܩܲܩܛܠܗ. ܟܕ ܐܣܒܼܪ ܕܡܫܼܟܚ

 

[Vol. I, Col. 317]

 

ܗܘܐ ܒܬܪܡܠܗ ܟܬܒܐ ܕܡܲܠܦ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܬܩܢܐ. ܘܠܐ ܐܫܟܼܚ ܠܐ ܟܬܒܐ ܐܦܠܐ ܟܣܝܼܪܝܢ. ܐܠܐ ܡܕܡ ܒܨܝܼܪܐ ܕܦܼܫ ܗܘܐ ܒܗ݀ܘ ܨܪܪܐ. ܘܒܥܼܠܬܗ ܐܬܒܲܝܬܝ ܠܘܬ ܐܒܘܓܥܦܪ.

ܘܟܕ ܡܝܼܬ ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣܼ ܐܠܼܨ ܗܘ ܡܠܟܐ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܩܛܝܪܐܝܬ ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܠܪܝܫܥܝܢܐ. ܘܐܩܝܼܡܘܗܝ ܦܛܪܝܪ̄ ܠܐ ܩܢܘܢܝܐ ܒܪܝܫܥܝܢܐ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣ̄ ܕܪܝܫ ܟܐܦܐ ܗ݀ܘ ܕܡܣܡܝ ܗܘܐ. ܘܢܣܼܒ ܡܢ ܡܠܟܐ ܣܝܓܠܝܘܢ ܕܢܬܩܲܒܠ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܘܢܬܟܼܪܟ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܢܟܲܢܫ ܥܩܼܪ̈ܐ ܕܟܝܡܝܢ. ܘܟܕ ܐܬܟܼܪܟ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓ̈ܝܼܐܐ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܩܼܪܝܗܝ ܠܘܬܗ ܩܕܡ ܫܘܡܠܝ ܫܢܬܐ݀ ܘܟܕ ܐܬܥܲܩܒ ܘܐܫܬܼܟܚ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܡܕܡ. ܦܩܼܕ ܘܚܲܢܩܘܗܝ ܘܫܼܕܘ ܦܓܪܗ ܒܢܗܪܐ ܦܪܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܥܒܼܕ ܠܕܝܪܝܐ ܐܟܣܢܝܐ ܐܬܥܼܒܕ ܠܗ.

 

[Vol. I, Col. 319]

 

ܒܬܪ ܐܝܣܚܩ ܕܠܐ ܢܡܘܣܝܐ܇ ܣܢܕܠܝܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ. ܒܬܪ ܕܐܒܼܕ ܐܝܣܚܩܼ ܦܼܩܕ ܡܠܟܐ ܐܒܘ ܓܥܦܪ ܠܐܦܝ̈ܣ̄. ܗܟܘܬ ܛܪܘܢܐܝܬ݀ ܘܐܦ ܠܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܕܡܲܝܦܪܩܛ ܕܗܘܼ ܣܷܢܕܠܳܝܐ. ܕܐܦ ܗܘܼ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ ܐܝܬܘܗܝ. ܕܟܠܗ ܗܼܘ ܫܓܘܫܝܐ ܥܒܼܕ ܗܘܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣܼ ܥܒܼܕܘܗܝ ܦܛܪ̄. ܘܢܣܼܒ ܣܝܓܝܠܝܘܢ ܡܢ ܡܠܟܐ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܠܚܪܢ. ܘܨܒܼܐ ܕܠܥܒܕܢܝ ܬܠܡܝܼܕܗ ܕܐܝܣܚܩ ܢܲܣܪܚ ܠܗܿ. ܠܐ ܐܨܛܒܝܼ ܒܢ̈ܝ ܚܪܢ. ܘܐܬܪܿܥܝܼܘ ܠܐ ܦܐܝܐܝܬ ܘܥܠܼܘ ܒܠܠܝܐ ܘܚܲܢܩܘܗܝ ܠܣܢܪܠܝܐ. ܘܐܣܬܒܪܬ݀ ܕܒܐܝܕ̈ܝ ܐܡܝܪܐ ܗܘܼܬ݀ ܗܕܐ. ܘܒ̈ܢܝ ܕܝܪܗ ܐܬܼܘ ܢܣܼܒܘ ܫܠܕܗ ܘܒܓܘܪܢܐ ܣܡܘܗܿ ܒܗܿ ܒܕܝܪܗ ܘܡܬܝܩܪ ܡܢܗܘܢ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܘܗ݀ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܠܐ ܙܿܕܩ ܗܘܐ ܕܒܛܟܼܣܐ ܕܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܢܣܼܬܕܪܘܢ݀ ܐܠܐ ܡܛܠܗ݀ܝ ܕܢܣܬܪܕܘܢ ܗܢܘܢ ܕܩܿܪܝܢ ܘܫܿܡܥܝܢ. ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܕܐܝܟ ܐܝܿܕܐ ܚܪܬܐ ܩܝܢܕܘܢܝܬܐ ܗܘܿܝܐ ܠܥܿܒܪ̈ܝ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܐܠܗܝܼܐ ܛܲܟܣܢܢ ܐܢܘܢ.

ܒܬܪ ܣܢܕܠܝܐ. ܩܕ̄ ܓܐܘܪܓܝ.

ܗܢܐ ܡܢ ܒܥܠܬܼܢ ܩܪܝܼܬܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܚܡܨ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܐܬܪܕܝ ܒܕܝܪܐ

 

[Vol. I, Col. 321]

 

ܕܩܢܫܪܐ݀ ܘܐܬܥܢܘܝ ܠܟ̈ܬܒܐ ܒܣܼܦܪ̈ܐ ܝܘܢܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܣܘܼܢܩܠܐ ܠܡܪܝ ܬܐܘܕܘܪܐ ܐܦܝܣ̄ ܕܫܡܿܝܫܛ. ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܐܬܢܿܒܝ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܼܪ. ܕܕܪܓܐ ܪܒܐ ܡܫܲܛܢ ܠܟ ܐܠܗܐ ܒܥܕܬܗ. ܐܠܐ ܬܗܘܼܐ ܥܝܢܟ ܥܠ ܥܘܼܡܪܐ ܕܐܬܪܒܝܼܬ ܒܗ. ܡܛܠ ܕܐܡܚܼܠ. ܘܟܕ ܡܝܼـ ܣܢܕܠܝܐ. ܘܗܘܼـ ܣܘܢܢܕ̄ ܒܡܿܒܘܓ ܒܟܢܘܢ ܕܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܫܒܥܝܢ. ܘܐܬܐܼܡܪ ܡܛܠ ܓܐܘܪܓܝ ܘܫܕܪܘ ܐܝܬܝܼܘܗܝ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܒܐܣܟܡܐ ܕܡܫ̈ܡ̄ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ. ܘܐܟܕ ܐܬܚܼܙܝ ܘܐܬܛܼܥܡ ܝܘܠܦܢܗ. ܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܬܚܲܘܚܘ ܠܩܘܼܒܠܗ. ܣܛܪ ܡܢ ܕܘܝܕ ܕܕܪܐ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܩܐܠܘܢܝܩܘܣ. ܕܟܠܚܕ ܠܩܢܘܼܡܗ ܢ݀ܓܕ ܗܘܐ ܠܐܝܩܪܐ. ܘܫܲܪܝܘ ܐܡܿܪܝܢ ܕܠܐ ܡܣܿܩܝܢܝܢ ܡܢ ܚܘܪ̈ܐ ܠܒܹܐܡܐ. ܡܗ̈ܝܡ̄ ܕܝܢ ܕܒܡܿܒܘܓ. ܟܕ ܚܼܙܘ ܚܫܝ̈ܗܘܢ. ܐܫܡܥܼܘ ܐܢܘܢ ܡܕܡ ܕܡܿܨܪ̈ܦܝܢ. ܘܠܲܒܒܘ ܠܫܪܟܐ ܕܐܦܝ̈ܣܩܘ̄. ܘܐܼܣܪܚܘܗܝ ܠܓܐܘܪܓܝ ܕܠܐ ܨܒܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܬܪܝܢ. ܘܟܕ ܐܫܬܪܝܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ݀ ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܥܒܼܪܘ ܦܪܬ. ܐܥܒܼܕ ܒܗܘܢ

 

[Vol. I, Col. 323]

 

ܣܛܢܐ. ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܠܝܘܚܢܢ ܕܩܐܠܘܢܝܩܘܣ ܦܛܪܝܪ̄. ܘܗܘܼܐ ܡܚܲܒܠ ܠܦܢܝܼـܐ ܕܡܕܢܚܐ.

ܘܒܬܪ ܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܡܝܼܬ ܝܘܚܢܢ. ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܕܘܝܕ ܕܕܪܐ. ܘܗܘܼܐ ܫܦܵܝܐ ܠܓܐܘܪܓܝ. ܘܐܙܼܠ ܠܘܬ ܐܒܘ ܓܥܦܪ ܟܝܠܝܦܗܿ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܩܛܪܓ ܠܓܐܘܪܓܝ ܟܕ ܐܡܿܪ ܕܕܠܐ ܦܘܩܕܢܟ ܗܘܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܐܠܨ ܠܢ ܒܫܼܩ̈ܠܐ. ܘܟܡܕ ܡܫܿܐܠܝܢܢ ܠܗ݀ ܕܥܠ ܡܘܢ ܠܐ ܫܩܝܼܪܠ ܠܟ ܣܓܝܠܝܘܢ ܕܟܠܝܦܗ܆ ܡܦܼܢܐ ܕܠܐ ܡܙܲܕܩ ܐܢܼܐ ܕܢܥܘܪ ܫܡܐ ܕܢܒܝܗܘܢ ܠܡܕܝܩܐ ܕܝܠܝ݀ ܘܡܚܕܐ ܟܠܝܦܗ ܐܬܥܲܙܙ ܘܐܝܬܝܼܗ ܠܓܐܘܪܓܝ. ܘܐܫܠܚܘܗܝ ܢܚܬ̈ܘܗܝ ܘܡܿܬܚܘܗܝ ܒܬܪܝܢ ܕܪ̈ܥܘܗܝ݀ ܗܼܘ ܕܝܢ ܛܘܒܬܢܐ ܩܪܐ ܒܠܫܢܢܐ ܝܘܢܝܐ ܬܷܐܘܳܛܳܘܩܘܽܒܳܘܝܺܛܺ. ܕܡܬܦܲܫܩ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܥܲܕܪܰܝܺܢܼܝ. ܘܟܕ ܫܲܐܠ ܟܠܝܦܗ

 

[Vol. I, Col. 325]

 

ܕܡܢܐ ܐܡܼܪ. ܟܲܢܝ ܚܕܿ ܡܢ ܣ̈ܐܢܐ. ܕܠܡ ܟܦܘܪܝܐ ܡܿܠܠ. ܘܡܚܼܐܘܘܗܝ ܬܠܬܐ ܡܓ̈ܠܒܐ. ܘܪܕܐ ܕܡܢܗ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܗܘܼ ܟܠܝܦܗ. ܕܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܢܣܒܼܬ ܣܝܓܝܠܝܘܢ. ܘܟܲܢܝ ܡܛܠ ܕܠܐ ܣܝܼܡܐ ܠܝܼ ܕܐܿܠܘܨ ܠܐܢܫ. ܘܐܡܼܪ ܬܘܒ ܟܠܝܦܗ. ܘܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܩܲܒܠ ܐܢܬ ܕܢܥܘܠ ܫܡܐ ܕܢܒܝܐ ܕܝܠܢ ܠܡܕܝܩܐ ܕܝܠܟ. ܘܟܕ ܫܡܥܼ ܗܘܼ ܦܛܪܝܪ̄ ܬܘܗ ܘܦܲܢܝ ܕܗܐ ܫܡܐ ܕܢܒܝܐ ܕܝܠܟܘܢ ܒܓܘ ܡܕܝܩ̈ܐ ܕܝܠܢ ܘܒܟܝ̈ܣܐ ܒܝܕ ܙܘ̈ܙܐ ܘܕܝܢܪ̈ܐ.

ܘܟܕ ܚܙܼܐ ܟܠܝܦܗ ܠܒܝܼܒܘܬܗ ܘܡܗܲܘܢܘܬܗ܆ ܝܼܕܥ ܕܒܚܣܡܐ ܐܫܼܬܠܡ݀ ܘܦܩܼܕ ܠܟܬܘܒܐ ܕܢܲܘܒܠܝܘܗܝ ܠܒܝܬܗ. ܘܢܥܲܩܒ ܐܢ ܝܿܕܥ ܠܐܘܡܢܘܬܐ ܕܟܝ̈ܡܝܢ. ܘܟܕ ܫܲܪܝ ܡܝܲܩܪ ܠܗ ܘܡܫܿܕܠ݀ ܦܲܢܝ ܦܛܪܝܪ̄ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ. ܘܡܣܬܒܪܐ ܕܐܦܠܐ ܣܟ ܫܟܝܼܚܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ. ܘܗܘܼܐ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܒܒܝܬܗ ܕܟܬܘܒܐ. ܠܐ ܠܚܡܐ ܐܟܼܪ. ܐܦܠܐ ܡ̈ܝܐ ܐܫܼܝ. ܒܬܪܟܢ ܐܬܚܒܼܫ ܥܡ ܐܣܝܪ̈ܐ ܒܗܿ ܒܒܓܕܐܕ.

ܘܟܠܝܦܗ ܐܼܠܨ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܫܱܡܗܘܗܝ ܠܕܘܝܕ ܕܕܪܐ ܦܛܪܝܪ̄. ܘܢܣܼܒ ܣܝܓܝܠܝܘܢ. ܘܦܪ̈ܣܝܐ ܕܡܬܟܪܟܝܢ ܥܡܗ ܘܿܐܠܨܝܢ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܢܩܲܒܠܘܢܝܗܝ. ܘܗܼܘ ܡܬܪܩܩ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܟܕ ܠܐ ܒܿܗܬ. ܐܦ ܓܝܪ ܫܿܡܛܝܢ ܗܘܘ ܣܝ̈ܦܐ ܘܚܿܕܪܝܢ ܠܡܕܒܚܐ

 

[Vol. I, Col. 327]

 

ܥܕܢ ܐܪ̈ܙܐܗܢܼܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܒܩܛܝܪܐ ܡܿܝܬܝܢ ܗܘܘ ܠܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܕܢܫܬܲܘܬܦܘܢ. ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܢܩܝܦܝܢ ܗܘܘ ܠܡܪܝ ܓܐܘܪܓ. ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܗܘܘ݀ ܘܟܕ ܠܒܝܼܫܝܢ ܐܝܼܬ ܐܡܬܝ ܚܘܼܪ̈ܐ ܐܝܟ ܥ̈ܠܡܝܐ. ܡܬܟܪܟܝܢ ܡܢ ܩܪܸܐ ܠܩܪܸܐ. ܘܦܫܼ ܒܚܒܘܼܫܝܐ ܗܘܼ ܡܪܝ ܓܐܘܪܓܝ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܫܥ. ܘܬܡܢ ܐܟܬܼܒ ܡܐܡܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܐ.

ܘܟܕ ܡܝܼـ ܐܒܘ ܓܥܦܪ ܘܩܼܡ ܡܗܕܝ ܒܪܗ݀ ܘܐܫܼܬܪܝܘ ܐܣܝܪ̈ܐ ܢܦܼܩ ܦܛܪܝܪܟܐ ܩ̄ܕ ܡܢ ܚܒܘܫܝܐ. ܘܦܩܕ ܡܗܕܝܪ ܕܠܐ ܢܫܼܪܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܐܦܠܐ ܣܟ ܢܫܲܡܗ ܢܦܫܗ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܛܘܼܒܬܢܐ ܐܙܼܠ ܠܬܐܓܪܝܬ ܘܐܬܩܲܒܠ ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܡܿܘܨܠ ܘܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܡܿܢܥ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܐܣܼܪܚ ܥܣܪܐ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܘܕܚܼܩ ܠܗܿܢܢ ܕܕܘܝܕ. ܘܟܕ ܡܬܟܪܟ ܘܡܩܝܼܡ ܥ̈ܕܬܐ ܒܟܠܕܘܟ ܡܛܼܐ ܠܐܬܪܐ ܕܩܠܘܕܝܐ. ܘܐܪܓܫܼ ܒܟܘܪܗܢܐ. ܘܟܕ ܣܓܝܼ ܟܘܪܗܢܗܼ ܣܠܼܩ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܬܡܢ ܫܲܠܡ ܪܗܛܗ݀ ܘܐܬܬܢܝܼܚ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܚܕܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ.

 

[Vol. I, Col. 329]

 

ܒܬܪ ܓܐܘܪܓܝ ܝܘܣܦ.

ܒܚܙܝܪܢ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐ ܕܥܢܼܕ ܡܪܝ ܓܐܘܪܓܝ. ܐܬܟܲܢܫ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܒܕܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܒܦܩܥܬܐ ܕܚܪܢ. ܘܥܒܼܕܘ ܓܒܝܼܬܐ ܕܝܘܣܦ ܡܢ ܓܘܒܐ ܒܪܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܘܚܼܙܘ ܫܘܦܪܐ ܕܪܒܘܬ ܩܘܡܬܗ܆ ܚܕܝܘܼ ܒܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܛܥܡܘܗܝ ܒܡܠܬܐ܇ ܐܫܬܼܚ ܒܪܝܪܐ. ܘܨܒܘܼ ܕܢܿܗܦܟܘܢܝܗܝ ܠܕܝܪܗ. ܐܠܐ ܕܚܸܠܘ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܕܝܪܗ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܪ̈ܚܡܼܿܝ. ܘܐܣܿܪܚܼܘܗܝ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܟܕ ܢܚܼܬ ܠܒܓܕܐܕ ܕܢܣܼܒ ܣܝܓܝܠܝܘܢ. ܘܥܒܼܪ ܒܥܕ̈ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ܆ ܥܢܼܕ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܬܘܢܘܣ ܕܠܥܠ ܡܢ ܬܠܒܫܡܝ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ. ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܬܠܬ݀ ܟܕ ܚܕ ܐܦܝܣ̄ ܐܣܼܪܚ ܕܐܝܬ̄ܘ ܐܢܬܝܡܐ ܠܒܥܠܒܟ.

ܒܬܪ ܝܘܣܦ ܩܘܪܝܐܩܘܣ.

 

ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܐܪܒܥ ܕܝܘ̈ܢܝܐܼ ܐܬܟܼܿܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܚܪܢ. ܒܬܡܢܝܐ ܒܐܒ. ܘܒ̄ܨ ܒܟܣܗ. ܘܐܣܪܚܼܘ ܠܩܘܪܝܐܩܘܣ ܦܛܪܝܪܟܼܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܒܝܼܙܘܢܐ. ܘܒܨ̄ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܐܣܛܘܢܐ ܕܒܩܐܠܘܢܝܩܘܣ. ܓܒܪܐ

 

[Vol. I, Col. 331]

 

ܡܠܝܼܠܐ ܘܩܕ̄. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܒܥܠܒܟ. ܗܢܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܡܿܨܠܚܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ. ܘܠܝܬ ܦܓܥܼܐ ܒܝܼܫܐ. ܒܥܼܐ ܕܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܠܚܡܐ ܫܡܿܝܢܐ ܩܿܨܝܢܢ ܢܒܿܛܼܠ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܘܠܐ ܐܝܬܝܼ ܥܠ ܒܠܗ ܕܐܦ ܡܪܝ ܓܐܘܪܓܝ ܣܓܝ ܡܬܟܫܠ ܗܐ ܒܗܿ. ܒܪܡ ܕܠܐ ܬܣܼܬܕܩܝ ܥܕܬܐ ܠܐ ܦܼܿܣܩܗܿ. ܐܦܠܐ ܣܼܡ ܢܡܘܣܐ ܠܐܢܫ ܡܛܠܬܗܿ. ܠܐ ܕܢܐܡܼܪ ܐܦܠܐ ܕܠܐ ܢܐܡܼܪ. ܘܟܕ ܫܼܐܠܗ ܓܘܪܝܐ ܡܫܡ̄ ܕܡܢ ܒܝܬ ܢܥܪ ܕܐܘܪܗܝ ܐܡܼܪ. ܕܐܡܬܝ ܡܿܢ ܥܠܝܼܠܐ ܠܗ ܠܥܕܬܐ܆ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܼܐ. ܡܢ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬܬܼܿܣܠܝܬ݀ ܝ݀ܕܥ ܐܢܼܐ. ܡܢ ܥܠܡ ܕܝܢ ܘܥܡܐ ܠܥܠܡ. ܝܥܩܘܒ ܓܪ ܐܦܝܣ̄ ܩܕܡܝܐ. ܘܡܪܩܘܣ ܒܪܐ ܘܬܠܡܝܕܐ ܕܦܛܪܘܣ ܐܫܠܡܼܘ ܠܢ ܡܬܐܪܙܢܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܘܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܠܚܡܐ ܫܡܝܢܐ ܩܿܨܝܢܢ. ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ: ܒܐܢܢܦܘܪܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܡܿܪ. ܘ݀ܝ ܠܢ ܐܢ ܐܝܬ ܒܬܘܕܝܬܢ ܠܚܡܐ ܕܢܚܼܬ ܡܢ ܫܡܝܼܐ. ܕܠܘ ܗܼܘܐ ܒܪܐ ܘܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘ̄.

ܗܘܼ ܕܝܢ ܩܘܪܝܩܘܣ ܟܼܿܢܫ ܣܘܢܢܕܘܣ ܠܒܝܬ ܒܬ̈ܝܢ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܕܚܪܢ. ܘܠܐ

 

[Vol. I, Col. 333]

 

ܐܬܡܼܨܝ ܠܡܒܛܠܘܬܗܿ. ܘܐܫܦܼ ܕܟܠܢܫ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܢܬܚܼܿܫܚ ܒܗܿ. ܘܣܼܡ ܐܪܒܥܝܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܥܠ ܬܘܪ̈ܨܐ. ܘܣܐܘܝܪܐ ܕܫܡܝܫܛ ܗܿܘ ܕܐܦܠܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܩܪܝܬܗ ܪܥܼܐ ܗܘܐ ܒܗ ܒܦܛܪܝܪܟܐ. ܟܫܼܠܐ ܟܡܝܼܢ ܗܘܐ ܒܠܒܗ. ܘܐܦ ܦܛܪܝܪ̄ ܙܩܝܼܦ ܗܘܐ ܒܚܫܐ ܠܩܘܒܠܗ. ܘܐܫܩܼܠ ܠܐܦ̈ܝ ܡܪܥܝܬܗ ܠܡܬܪܨܘ ܦܘ̈ܕܐ ܕܒܗܿ. ܘܟܕ ܐܙܠ ܠܫܡܝܫܛ. ܠܐ ܦܬܼܚ ܠܗ ܣܐܘܝܪܐ ܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ. ܥܕܡܐ ܕܫܠܝܛܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܣܝܓܝܠܝܘܢ ܕܡܿܠܟܼܐ ܫܕܪ ܦܬܚܗܿ ܘܣܠܩ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܒܐܡܼܐ ܘܐܚܼܪܡ ܠܣܐܘܝܪܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܟܕ ܫܼܐܠ ܫܘܒܩܢܐ ܚܼܿܣܝ ܠܗܿ.

ܘܒܫܘܪܝ ܡܬܬܣܪܚܢܘܬܗ ܐܣܼܪܚ ܗܘܼ ܦܛܪܝܪ̄ ܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܚܼܿܢܢܝܐ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܠܦܦ ܐܦܝܣ̄ ܠܡܪܕܐ ܘܟܦܪܬܘܬܐ. ܥܠ ܗܢܐ ܟܬܼܒ ܕܢܚܼ ܝܫܘܥ ܢܣܛܘܪܝܢܐ. ܕܚܼܿܢܢܝܐ ܠܡ ܐܦܝܣ̄ ܝܥܩܘܒܝܛܐ ܕܣܐܘܪ̈ܝܢܘ ܐܫܟܼܚ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܡܪܕܐ ܚܣܼܢܐ ܕܒܢܼܐ ܗܘܐ ܒܦܣܝܼ̈ܠܬܐ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܙܒܢܗ ܘܥܼܿܒܕܗ ܕܝܪܐ ܘܢܼܨܒ ܒܗ ܟܪ̈ܡܐ ܘܙܝ̈ܬܐ. ܟܕ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܝܗܼܒ ܠܫ̈ܠܝܼܛܐ. ܘܫܼܿܬܩ ܒܚܟܼܡܬܗ ܠܚܡܼܬܐ ܕܣܩܘܪ̈ܘܗܝ.

 

[Vol. I, Col. 335]

 

ܘܬܪܨ ܬܡܢ ܥܕܬܐ ܘܡܕܒܚܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܟܼܿܢܫ. ܘܝܼܨܦ ܕܝܠܗܘܢ ܫܦܝܪ. ܘܠܘ ܡܛܠ ܬܫܘ̄ ܟܕܒܬܐ ܥܒܼܕ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܦܘܪܥܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ.

ܘܒܫܢܬ ܐܩܛ̄ ܐܬܼܐ ܓܒܪܐܝܠ ܦܛܪܝܪ̄ ܕܝܘܠ̈ܝܢܝܣܛܐ ܠܘܬܗ ܕܩܘܪܝܩܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܢ. ܘܒܼܥܐ ܕܢܥܒܼܕ ܚܕܝܘܬܐ . ܥܠ ܬܢܘܝ ܕܠܐ ܠܩܕܝܫܐ ܣܐܘܝܪܐ ܢܼܿܟܪܙܘܢ܆ ܐܦܠܐ ܠܝܘܠܝܢܐ ܢܼܿܚܪܡܘܢ. ܘܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܥܿܢܕ ܩܕܡ ܚܒܪܗ. ܗܿܘ ܕܦܿܐܫ܆ ܗܼܘ ܢܕܒܪ ܠܬܪ̈ܬܝܗܘܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܬܪܬܝܢ ܦܝܫ̈ܝܢ ܡܚܼܕܐ ܐܠܐ ܚܕܐ ܡܪܥܝܬܐ ܘܚܕ ܪܥܝܐ. ܘܟܕ ܣܿܓܝ ܚܕܝ ܒܗܟܢ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܫܘܬܦܗ ܠܓܒܪܐܝܠ ܘܐܫܬܼܿܘܦ ܡܢܗ. ܐܦܝ̈ܣ̄ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܬܪܝܨܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ. ܪܛܢܼܘ ܘܪܐܝܒܘ ܘܐܡܼܪܘ. ܕܠܐ ܣܟ ܡܩܼܿܒܠܝܢܢ. ܐܢ ܠܐ ܢܼܿܚܪܡ ܓܠܝܐܝܬ ܠܝܘܠܝܢܐ. ܘܓܒܪܐܝܠ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܕܥܘܼ ܐܚ̈ܝ܆ ܐܢ ܠܝ ܒܠܚܘܕܝ ܒܿܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܘ ܕܬܐܪܬܘܢ܆ ܡܿܚܪܡ ܐܢܼܐ ܒܝܘܠܝܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܠܝܼ ܠܐ ܡܼܨܛܒܝܢ. ܐ݀ܘ ܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܼܐ ܐ݀ܘ ܡܢ ܥܝܕܐ ܕܐܥܬܼܩ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܗܘܿܝܐ ܗܕܐ. ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܐܬܬܦܝܣܘ. ܩܼܡ ܘܢܼܿܦܨ ܡܐܢܘ̈ܗܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܐܡܼܪ. ܕܗܫܐ ܝܕܥܿܬ ܕܠܘ ܡܛܠ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܚܣܡܐ ܕܠܘܩܒܠ ܪܝܫܐ ܕܝܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܫܬܡܠܐ ܒܝܬ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܛܒܬܐ ܡܬܚܪܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܫܒܼܩ ܐܢܘܢ ܘܐܙܠ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܼܝܬ ܒܟܘܣ ܐܦܝܣ̄

 

[Vol. I, Col. 337]

 

ܩܪ̈ܘܣܛܝܐ. ܐܘܟܝܬ ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܕܚܠܒ. ܕܒܬܪܟܢ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܫܒܼܩܘ ܬܘܕܝܬܗܘܢ ܘܗܘܼܘ ܛܝ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܡܿܐܬ܆ ܦܼܿܩܕ ܠܒܢ̈ܝ ܕܝܪܗ. ܕܐܠܐ ܡܢ ܥܘܡܪܗܘܢ. ܐܢܫ ܐܦܝ̄ܣ ܠܐ ܢܩܼܿܒܠܘܢ. ܐ݀ܡܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܥܝܼܩ ܠܢܦܫܝ. ܐܠܐ ܕܠܐ ܟܕ ܢܫܬܠܛ ܓܪܡܩܝܘܢܐ ܗܢܐ ܟܐܡܬ ܩܘܪܝܩܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܢܥܼܛܐ ܡܢ ܐܬܪܢ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܠܚܡܐ ܫܡܿܝܢܐ ܗ݀ܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܠܢ ܝܬܝܪ ܐܒܗܝܬܐ ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܡܝܼܬ ܗܘܼ ܒܟܘܣ. ܕܒܼܪܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܕܝܪܗ ܠܐܟܣܢܝܐ ܬܠܡܝܕܗ. ܘܥܡܗܘܢ ܐܦ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܓܘܒܐ ܒܪܝܐ. ܘܐܙܠܼܘ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܩܼܿܪܒܘ ܠܗ ܚܡܿܪܐ ܘܡܕܝܩܐ ܘܫܒܘܩܬܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܪܕܐ ܒܥܕܬܐ. ܘܒܥܼܘ ܕܠܐܟܣܢܝܐ ܢܣܪܚ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣ̄. ܘܦܛܪܝܪ̄ ܦܼܿܢܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܟܐܢܘܬܐ ܕܝܟ ܝܪܬܘܬܐ ܢܬܬܚ̈ܕܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܘܗܼܢܘܢ ܐܓܡܼܪܘ ܘܐܡܼܪܘ ܕܗܢܐ ܢܬܬܣܪܚ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܡܩܼܿܒܠܝܢܢ. ܘܫܒܼܩܘ ܘܐܙܠܘ. ܦܛܪܝܪ̄ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܚܼܿܡܝܡ ܗܘܐ ܡܘܙܓܗ ܨܒܼܐ ܕܢܩܝܼܡ ܨܒܝܢܗ. ܘܣܪܗܒ ܐܣܼܪܚ ܠܗܘܢ ܠܫܠܝܡܘܢ ܕܝܪܝܐ ܕܡܢ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܩܘܪܘܣܼ ܠܐ ܦܐܝܐܝܬ. ܘܗܝܕܝܢ

 

[Vol. I, Col. 339]

 

ܝܬܝܪ ܐܫܬܠܗܒܬ݀ ܒܝܼܫܬܐ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܩܒܠܘܗܝ ܠܐܦܝܣ̄ ܐܠܐ ܘܠܟܪܘܙܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܒܛܠܘܗܿ. ܘܐܙܠܼܘ ܠܘܬ ܟܠܼܝܦܗ ܗܐܪܘܢ ܪܫܝܕ ܠܡܪܓܐ ܕܕܐܒܩ ܘܐܟܠܼܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܟܕ ܐ݀ܡܪܝܢ ܕܗܢܐ ܠܡ ܓܫܘܫܝܐ ܗܘ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܒܐܬܪܟ. ܘܡܝܒܿܠ ܐܓܪ̈ܬܐ ܘܛܼܐܒ̈ܐ. ܘܐܬܚܡܬ ܟܠܝܦܗ ܘܦܩܼܕ ܕܢܬܚܪܒܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܼܢ̈ܝܢܐ ܚܼ̈ܕܬܐ ܕܒܥܕ̈ܬܐ ܘܫܬܼܿܠܛܘ ܛܝ̈ܝܐ ܘܓܘ̈ܢܚܐ ܣܥܼܪܘ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܬܰܓܪܳܐ ܐܠܐ ܘܒܐܬܪܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܥܕ̈ܬܐ ܥܬܝ̈ܩܬܐ ܥܩܼܪܘ. ܘܗܘܼܐ ܐܒܠܐܼ ܪܒܐ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܫܕܪ ܗܼܘ ܟܠܝܦܗ ܦܠ̈ܚܐ ܕܢܝܬܘܢܝܗܝ ܠܦܛܪܝܪ̄ ܒܨܥܪܐ ܡܢ ܩܐܠܘܢܝܩܘܣ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܪܓܫܼ ܣܪܗܒ ܢܦܼܩ ܘܐܬܼܐ ܠܘܬ ܟܠܝܦܗ ܘܦܓܥ ܒܗ ܥܠ ܝܕ ܐܘܪܚܐ ܥܠ ܓܢܒ ܓܘܒܪܝܢ. ܘܨܿܠܝ ܥܠܘܗܝ ܘܐܬܓܪܓܚ ܩܕܡܘܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܚܿܢܗ ܘܐܫܼܠܡ ܕܝܼܢܗ ܠܐܝܣܡܿܥܝ ܒܪܨܐܠܚ ܟܬܘܒܗ. ܘܗܢܐ ܡܛܠ ܕܪܚܡܗ ܗܘܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ. ܛܪܕ ܠܡܩܛܪ̈ܓܢܘܗܝ ܘܠܦܛܪܝܪ̄ ܫܕܪ ܠܕܝܪܗ ܗ݀ܝ ܕܒܩܐܠܘܢܝܩܘܣ.

ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܓܘ̈ܒܐ ܥܡ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܢܫܝ̈ܢ ܕܠܩܘ̈ܒܠܝܐ ܕܦܛܪܝܪ̄ ܐܬܟܼܿܢܫܘ ܒܟܠܙ

 

[Vol. I, Col. 341]

 

ܩܪܝܬܐ. ܘܐܣܪܚܼ ܬܪܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܦܛܪ ܟܼܿܢܫ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܒܓܘܒܪܝܢ ܩܐܣܛܪ ܕܩܪ̈ܘܣܛܝܐ܆ ܘܐܚܪܡ ܠܓܘ̈ܒܝܐ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܕܝܪ̈ܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܫܕܪܘ ܐܝܬܝܘ ܠܐܒܪܗܡ ܕܝܪܝܐ ܡܢ ܩܪܬܡܝܢ. ܘܚܼܿܒܠܘܗܝ ܠܗܘܢ ܠܡ ܦܛܪܝܪ̄. ܘܫܼܿܪܝ ܗܿܘ ܕܘܝܐ ܕܢܥܒܼܕ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܠܐ ܗܘܦܪ̈ܟܝܐܣ. ܟܕ ܡܬܟܪܟܝܢ ܘܐ݀ܡܪܝܢ. ܕܡܛܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܠܚܡܐ ܫܡܝܢܐ ܠܡ ܡܬܟܬܫܝܢ. ܘܩܪܝܢ ܠܦܛܪ̄ ܗܪܛܝܩܐ ܕܐܬܚܼܝܕ ܠܝܘܠܝܢܝ̈ܣܛܐ.

ܘܟܕ ܒܗܢܐ ܐܓܘܢܐ ܪܡܼܐ ܗܘܐ ܗܘܼܐ ܠܩܘܼܒܠܗ ܬܘܒ ܚܼܪܝܢܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܬܐܓܪܝܬ ܒܗ݀ܝ ܕܙܒܢ̈ܬܐ ܩܒܠܼܘ ܥܠ ܫܡܥܘܢ ܡܦܪܝܢܐܼ ܘܠܐ ܫܡܼܥ ܒܩܠܗܘܢ. ܘܡܚܿܣܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܕܡܛܠ ܕܐܝܬܘ̄ ܬܠܡܝܕܗ. ܢܿܣܒ ܒܐܦܘ̈ܗܝ. ܘܟܕ ܣܿܓܝ ܐܬܐܠܼܨ. ܐܦܩܼܗ ܠܫܡܥܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܠܫܡܥܘܢ܆ ܐܬܟܫܼܠܘ. ܘܫܼܿܪܝܘ ܡܨܿܚܝܢ ܠܦܛܪܝܪ̄ ܥܠ ܕܐܦܩܼܗܼ ܘܣ̈ܐܢܘ̄ ܕܫܡܥܘܢ ܡܨܿܚܝܢ ܗܘܘ ܠ܆ ܘܐܦ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܪܒܗ ܡܛܠܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ.

 

[Vol. I, Col. 343]

 

ܦܛܪܝܪ̄ ܡܨܛܥܪ ܗܘܐ. ܘܡܚܼܕܐ ܐܬܪܡܼܝ ܦܛܪܝܪ̄ ܕܢܼܐܙܠ ܠܬܐܓܪܝܬ.

ܘܡܝܼܬ ܫܡܥܘܢ ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܐܣܝܠܝ. ܘܗܘܼܐ ܚܼܪܝܢܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܡܬܝ̈ܐ. ܘܐܚܪܼܡ ܦܛܪܝܪ̄ ܠܡܬܝ̈ܐ. ܘܐܦ ܗܼܢܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡ̈ܬܝܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܐܡܪܚܼܘ ܘܐܚܪܡܼܘ ܠܦܛܪܝܪ̄ ܘܠܒܐܣܝܠܝ. ܘܐܬܐܠܼܨ ܦܛܪܝܪ̄ ܕܢܫܪܪ ܡܝܛܪܘܦܠܝܛܘܬܐ ܠܕܢܝܐܝܠ ܕܡܘܨܠ. ܒܪܡ ܕܒܫܘܼܥܒܕܐ ܕܗܿܘ ܕܬܐܓܪܝܬ ܢܗܘܼܐ. ܘܒܡܼܨܥܬ ܗܠܝܢ ܛܘܪ̈ܦܐ܆ ܐܕܪܟܗ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܩܼܨܗ. ܘܥܼܢܕ ܒܗܿ ܒܡܿܘܨܠ ܐܫܬܥܣܪ ܒܐܒ ܫܢܬ ܐܩܟܚ̄. ܘܐܚܬܼܘܗܝ ܠܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܒܩܪܩܘܪܐ ܠܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܒ̈ܗܘܗܝ. ܫܼܿܡܫ ܕܝܢ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐܼ. ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ. ܘܐܣܼܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܬܡܢܝܢ ܘܐܫܬܐ. ܕܗܒܐ ܐܘ ܟܣܦܐ ܠܐ ܠܼܒܟ ܒܐܝܼܕܗ ܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܪܝܫܢܘܬܗ. ܘܡܛܠ ܕܛܿܢܼܢ ܗܘܐ ܘܩܫܼܐ ܥܠ ܥܿܒܪ̈ܝ ܥܠ ܢܡܘܣܐ. ܒܡܪܪ̈ܐ ܛܿܠܼܩ ܝܘܡ̈ܘܗܝ.

 

ܒܬܪ ܩܘܪܝܩܘܣ܆ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܬܠܡܚܪܝܐ.

ܗܝܕܝܢ ܐܬܟܲܢܫܘ ܓܘ̈ܒܝܐ ܥܡ ܩܪ̈ܘܣܛܝܐ. ܘܐܬܼܘ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܗ݀ܘ ܕܩܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ

 

[Vol. I, Col. 345]

 

ܟܐܡܬ݀ ܦܛܪܝܪ̄ ܘܐܡܼܪܘ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܟܬܪܝܢܢ ܒܚܸܪ̈ܡܐ. ܘܣܕܝܩܝܢܢ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܗܐ ܦܛܪܝܪ̄ ܩܘܪܝܩܘܣܐ ܕܚܦܝܼܛ ܗܘ ܕܢܪܝܼܡܝܗ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܡܛܠܬܗܿ ܐܣܼܬܕܩܢܢ ܡܢ ܟܕܘ ܡܼܝܬ. ܘܨܿܒܝܢܢ ܕܢܬܚܲܝܕ ܠܥܕܬܐ. ܐܒܪܗܡ ܕܝܢ ܟܕ ܡܨܛܲܢܥ ܦܲܢܝ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܐܢܿܐ ܒܲܛܢܢܐ ܕܡܛܠܬܟܘܢ ܒܿܥܬ ܘܐܨܛܥܿܪܬ݀ ܒܪܡ ܡܟܬܪܝܢܢ ܥܕܡܐ ܕܢܩܘܼܡ ܪܝܫܐ ܠܦܐܝܣܩ̈ܘܦܐ ܘܐܢ ܡܩܝܡܝܢ ܐܢܝ ܕܐܡܪ ܠܗ ܠܒܪܬܩܠܐ. ܘܐܦܢ ܚܕܐ ܙܒܢ. ܚܪܡܐ ܐ݀ܗܘܐ ܠܐ ܫܒܿܩ ܐܢܼܐ ܠܗܕܐ ܪܝܫܢܘܬܐ. ܘܝܿܬܒ ܐܢܿܐ ܒܫܠܝܐ ܣܒܿܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܟܕ ܕܚܿܠܝܢ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܡܢ ܦܠܓܐ ܥܙܝܙܬܐ ܕܡܥܕܪ̈ܢܘܗܝ. ܠܗ ܡܩܝܡܝܢ ܘܒܗܢܐ ܣܒܪܐ ܟܠܗܿ ܗ݀ܝ ܫܢܬܐ ܫܠܝܼ ܟܕ ܡܩܲܡܠ ܘܡܣܬܟܠܡ. ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐܕܝܢ ܩܪܘ ܠܚܕ̈ܕܐ ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܡܗ̄ ܒܩܐܠܘܢܝܩܣ ܒܚܙܝܪܐܢ ܕܫܢܬ ܐܩܢܛ̄: ܘܐܬܼܐ ܐܦ ܐܒܪܗܡ ܘܣܝܥܬܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܫܪܼܘ ܒܦܘܬܩܐ. ܘܫܼܪܝܘ ܫ݀ܓܫܝܢ ܡܛܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܠܚܡܐ ܫܡܝܿܢܐ ܘܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܫܠܼܡܘ ܕܗܘܿ ܕܨܒܿܐ ܕܢܐܡܪܝܗܿ ܠܝܬ ܟܠܝܬܐ ܘܗܘܿ ܕܠܐ ܨܒܿܐ ܠܝܬ ܥܨܐ ܠܗ ܘܥܒܼܕܘ ܐܦ ܬܪܥܘܬܐ ܒܝܢܬ ܒܐܣܝܠܝ ܡܦܪܧܝܢܐ ܠܡܬܝ̈ܐ: ܡܚܕܐ ܩܡ ܚܕ ܡܢ ܣܒ̈ܐ ܒܡܨܥܬܐ ܘܐܡܼܪ: ܕܗܫܐ ܕܗܠܝܢ ܫܡܥܝܢܢ ܙܿܕܩ ܠܢ ܕܢܫܪܐ ܒܣܘܥܪܢܐܕܐܝܬܘܗܝ ܩܦܠܐܘܢ: ܕܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ: ܘܢܙܓܘܪ ܥܠܝܢ ܨܘܡܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ܆ ܟܕ ܡܨܿܠܝܢ ܕܢܛܝܒ ܐܠܗܐ ܠܥܕܬܗ ܡܢ ܕܝܿܕܥ ܕܢܪܥܝܗܿ ܒܚܣܝܘܬܐ:

 

[Vol. I, Col. 347]

 

ܘܩܕܝܫܘܬܐ. ܘܟܕ ܫܦܼܪ ܡܠܟܗ ܕܣܒܐ: ܨܡܼܘ ܘܨܿܠܝܘ ܬܠ̈ܬܝܐ ܝܘܡ̈ܝܢ: ܘܒܬܪܟܢ ܝܬܒܼܘ ܥܠ ܕܪ̈ܓܝܗܘܢ: ܘܐܦܣܼܘ ܠܚܕܕ̈ܐ ܕܢܐܡܼܪ ܟܠܚܕ ܡܢܐ ܐܬܪܥܝ. ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܡܼܪܘ ܕܠܝܬ ܒܕܝܪ̈ܬܗܘܢ ܡܿܢ ܕܠܚܿܡ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܕܟܼܪܘ ܐܢܫ̈ܐ ܛܒܝܼܒ̈ܐ݀ ܕܡܢܗܘܢ ܡܪܝ ܐܘܬܘܢܘܣ ܡܿܠܦܢܐ ܘܡܢܗܪܢܐ. ܠܚܪܬܐ ܩܼܡ ܬܐܘܕܘܪܐ ܐܦܝ̄ܣ ܕܡܢ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܟܝܫܘܡ ܘܐܡܪ. ܐܢ ܡܿܦܣܝܬܘܢ ܐܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܡܡܿܠܠ ܐܢܿܐ. ܘܐܡܼܪ ܐܬܼܐ ܠܘܬܢ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܝܪܝܐ ܐܚܐ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܐܦܬܘܢܝܐ ܕܗܘܼ ܕܝܪܐ ܕܩܢܫܪܝܢ. ܘܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܗܘܼܐ ܠܘܬܢ. ܘܒܩܼܝܢܝܗܝ ܕܚܿܫܚ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܡܼܪ. ܐܬܦܬܼ̇ ܬܪܥܐ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܚܪ̈ܢ ܘܙܿܕܩܘ ܡܠܬܗ. ܘܥܒܼܕ ܟܬܒܐ ܕܫܠܡܘܬܐ. ܘܐܪܡܝܼܘ ܒܗ ܐܝܕ̈ܝܐ. ܒܪܝܫܐ ܡܿܢ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ ܕܬܐܓܪܝܬ݀ ܟܢ ܒܪ ܚܕܒܫܒܐ ܕܡܪܓܐ. ܟܢ ܝܘܚܞܢܢ ܕܓܪܡܢܝܩܝ. ܟܢ ܐܢܣܛܣ ܕܕܪܡܣܘܩ ܘܫܪܟܐ ܒܐܝܼܕܐ ܒܐܝܼܕܐ. ܗܪܟܐ ܐ݀ܡܪ ܗܼܘ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ. ܕܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܠܒܝܼܒܐܝܬ

 

[Vol. I, Col. 349]

 

ܡܿܨܚ ܗܘܝܬ ܠܬܫ̈ܥܝܬܐ. ܘܠܐ ܩܿܠܣܬ ܐܘܿ ܓܲܢܝܬ ܠܐܢܫ ܒܡܿܣܐܒ ܒܐܦ̈ܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܡܿܟܬܒܢܐ ܒܿܥܐ ܗܿܘܝܬ ܕܦܘ̈ܕܐ ܕܝܠܝ ܢܦܪܣܐ. ܘܠܬܘܪ̈ܣܐ ܐܢ ܐܪܐ ܘܫܿܘܝܢ ܠܩܘܠܣܐ܆ ܗܼܘ ܢܲܥܗܕ ܘܠܘ ܐܢܿܐ. ܘܬܡܛܠ ܕܠܝܬ ܡܢ ܕܡܦܿܣ ܒܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܐܟܘܬܝ. ܡܢ ܩܘܠܣܐ ܡܿܢ ܡܿܗܡܐ ܐܢܼܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܐܣܬܿܒܪ ܕܠܒܝ̈ܬܝܬܝ ܡܟܢܟ ܐܢܼܐ. ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܚ̈ܝܼܠܘܬܐ ܘܠܐ ܣܦܩܘܬܐ ܕܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ ܒܝ ܡܿܘܕܐ ܐܢܼܐ. ܕܐܢܐ ܡܿܢ ܒܨܝܼܪܐ ܘܫܝܼܛܐ ܕܐܢܫܐ ܐܝܿܬܝ ܗܿܘܝܬ. ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܐܝܟܢܐ ܩܲܕܡܘ ܐܬܬܚܼܕܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܚܣ̈ܝܐ܆ ܕܠܐ ܐܡܿܪ ܐܬܬܲܛܥܝܘ ܒܡܿܣܒܪܢܘܬܐ ܕܥܠܝ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܦܫܝܼ̈ܛܐ ܒܬܪܥܝܼܬܐ. ܐܬܓܪܦܘ ܡܢ ܫܡ̈ܥܼܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ. ܘܩܕܡܘ ܫܲܕܪܘ ܬܪܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܠܒܝܼ̈ܒܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ. ܕܒܗ ܡܕܝܪ ܗܿܘܝܬ. ܡܛܠ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܕܩܢܫܪܝܢ ܡܒܕܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܠܼܘ ܥܠܝ ܘܨܕܘܢܝ ܐܦ ܢܛܪܘܢܝ ܐܝܟ ܥܿܒܕ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܼܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܗܿܢܘܢ ܕܩܫ̈ܝܐ ܘܝܬܝܪ ܠܐ ܡܪ̈ܚܡܢܐ ܐܬܚܙܝܼܘ ܠܝܼ. ܘܡܢܗܘܢ ܟܕ ܡܬܡܲܪܕ ܐܢܼܐ ܠܡܨܥܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܐܬܬܝܬܝܿܬ. ܘܟܕ ܡܿܣܪܚ ܐܢܼܐ ܡܚܝܼܠܘܬܝ. ܘܠܐ ܣܿܦܩܘܬܝ ܥܡ ܒܟܬܐ ܘܓܘܪ̈ܓܚܐ܆ ܐܬܬܣܝܼܡܘ ܥܠܝ ܩܛܝܪܐܝܬ. ܘܠܚܪܬܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܢܩܘܡܘܢ ܡܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ ܘܢܒܼܪܟܘܢ ܩܕܡ ܒܨܝܪܘܬܝ ܐܬܟܠܝܼܘ. ܘܟܕ

 

[Vol. I, Col. 351]

 

ܥܣܩܼܬ݀ ܠܢܣܝܼܒܘܬܐ ܩܿܪܐ ܗܿܘܝܬ ܠܟܗܢܘܬܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܝܼ ܠܕܘܝܐ ܘܚܲܠܫܐ. ܐܠܐ ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܐܬܡܿܛܝܘ ܠܘܪܡܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܕܐܟܿܬܪ ܬܘܒ ܒܠܐ ܡܬܬܦܼܝܣܢܘܬܐ܆ ܕܝܠܗ ܕܩܝܢܕܘܢܘܣ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ݀. ܒܕܓܘܢ ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܐܣܪܚܼܘܢܝ ܡܫ̄ܡ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܙܲܟܝ. ܘܒܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܪܝܫܗ ܕܐܕܒ ܕܫܢܬ݀ ܐܩܟܛ̄ ܠܛܟܼܣܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܐܬܝܼܘ̄ܢܝ ܒܥܕܬܐ ܩܐܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܝܢܬܐ ܩܐܠܘܢܝܩܘܣ ܘܝܪܘܬܐ ܘܡܩܒܠܢܐ ܕܟܘܪ̈ܣܝܐ ܥܒܕܝܢ ܐܝܟ ܕܗܼܢܘܢ ܐ݀ܡܪܝܢ݀ ܠܝܼ ܕܠܐ ܫܘܐ ܐܢܼܐ ܠܥܪ̈ܩܐ ܕܡ̈ܣܐܢܐ.

ܣܼܡ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܩܐܠܘܢܝܩܘܣ. ܘܐܒܪܗܡ ܟܕ ܚܿܙܐ ܕܦܕ ܡܢ ܣܒܪܗ ܐܬܒܲܥܪܪ. ܘܐܡܼܪ ܠܓܘܒ̈ܝܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܚܙܼܘ ܡܢܐ ܥܒܼܕܘ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܕܡܢ ܕܝܪܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܕܥܛܼܬ݀ ܠܒܪ ܩܠܐ ܕܠܚܡܐ ܫܡܿܝܢܼܐ ܐܩܝܼܡܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ. ܐܠܐ ܗܐ ܡܿܬܚܡ ܐܢܼܐ ܠܟܘܢ ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܐܢܗܘܼ ܕܡܐܬ ܐܢܼܐ ܠܐ ܫܿܒܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܦܓܪܝ ܕܢܬܩܼܒܪ ܥܕܡܐ ܕܡܩܝܼܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܪܝܫܐ ܒܕܘܟܬܝ. ܘܠܐ ܬܫܬܝܢܘܢ ܠܗܠܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܣܕܝܼܩܝܢ ܫܒܩܼܘ ܘܐܙܠܼܘ.

ܘܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܦܛܪܝܪ̄ ܟܕ ܐܫܬܪܝܬ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܐܫܩܼܠ ܠܘܬ ܩܪ̈ܘܣܛܝܐ

 

[Vol. I, Col. 353]

 

ܘܒܩܘܪܘܣ ܐܬܟܲܢܫܘ ܩܫ̈ܝ̄ ܘܡܫ̈ܡ̄ ܘܥܡܐ. ܘܟܕ ܝܠܼܦܘ ܕܠܐ ܟܿܠܐ ܕܢܐܡܼܪܘܢܗܿ ܠܒܪܬ ܩܼܠܐ ܐܬܦܢܼܝܘ ܠܘܬܗ. ܐܠܐ ܐܒܪܗܡ ܫܲܕܪ ܐܚܪܡ ܐܢܘܢ. ܘܗܦܟܼܘ ܡܢܕܪܝܫ ܠܒܣܬܪܗܘܢ.

ܦܛܪ̄ ܕܝܢܼ ܡܢ ܩܘܪܘܣ ܚܼܙܩ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ݀ ܘܡܢ ܬܡܢ ܐܬܼܐ ܠܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܢܚܼܬ ܬܘܒ ܠܒܓܕܐܕ ܘܢܣܼܒ ܠܗ ܣܝܓܝܠܝܘܢ݀ ܘܟܕ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܕܢܐܬܼܐ ܦܛܪܝܪ̄ ܠܘܬܗܘܢ ܘܢܥܕܥܕ. ܒܐܣܝܠܝ ܡܿܦܠܪܝܢܐ ܟܿܬܒ ܗܘܐ ܠܗ ܕܠܘ ܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܬܐܬܼܘܢ ܠܬܐܓܪܝܬ. ܒܗ݀ܝ ܕܐܠܝܼܨܝܢ ܡܗ̈ܝܡ̄ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܡܪܝܪܐ ܕܫ̈ܠܝܛܢܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܫܒܼܩ ܠܐܘܪܚܐ ܕܥܠ ܬܐܓܪܝܬ ܘܡܿܘܨܠ. ܘܣܼܠܩ ܒܗܝܿ ܕܥܠ ܦܪܬ ܠܩܪܩܝܣܘܢ. ܘܡܿܢܥ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܐܒܘܪܐ ܘܠܢܨܝܒܝܢ ܘܠܕܪܐ ܘܟܦܪܬܘܬܐ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܐܙܼܠ ܠܫܠܡܗ ܕܐܡܝܼܪܐ ܠܘܬܡܢ. ܘܢܣܼܒ

 

[Vol. I, Col. 355]

 

ܡܢܗ ܦܘܼܩܕܢܐ ܠܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ܬܡܝܼ̈ܐ ܕܕܝܪܐ ܕܩܢܫܪܝܢ ܕܝܼܩܕ ܗܘܐ. ܘܫܲܥܒܕ ܬܘܒ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܕܥܘܼܡܪܐ ܕܐܘܣܝܒܘܢܐ ܕܒܟܘܪܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܢܩܸܦܘ ܗܘܘ ܠܐܒܪܗܡ.

ܗܝܕܝܢ ܐܙܠ ܐܒܪܗܡ ܠܘܬ ܐܡܝܪܐ ܥܒܕ ܐܠܠܗ. ܒܪ ܛܗܝܪ ܠܩܐܠܘܢܝܩܘܣ ܘܐܬܼܐ ܐܦ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ. ܘܟܕ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܐܫܬ̈ܡܫܝ ܒܡܨܥܬܼܐ ܦܩܼܕ ܐܡܝܼܪܐ ܠܗ݀ܘ ܕܩܿܐܡ ܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫܗ܆ ܕܦܘܼܩ ܫܐܠ ܐܢܘܢ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܩܿܝܡܝܢ ܠܒܪ݀ ܡܿܢ ܐܝܬܘ̄ ܪܝܫܐ ܕܝܠܟܘܢ. ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܐܘܕܥ ܠܐܠ̈ܦܝܐ ܕܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܥܠ ܬܪܥܼܐ ܩܥܼܘ. ܕܐܒܪܗܡ ܠܐ ܐܝܬܘ̄ ܪܝܼܫܐ ܕܝܠܢ. ܐܦܠܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐܿ ܗܘ. ܗܝܕܝܢ ܐܡܝܼܪܐ ܚܪ ܒܐܒܪܗܡ ܙܥܝܦܼܐܝܬ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܚܿܙܐ ܐܢܼܐ ܕܓܒܪܐ ܕܓܠܐ ܘܡܲܛܥܝܢܐ ܐܝܬܝܟ. ܘܦܩܼܕ ܘܐܫܠܚܼܘܗܝ ܒܝܪܘܢܗ. ܘܓܥܼܪ ܒܗ ܘܐܡܼܪ

 

[Vol. I, Col. 357]

 

ܕܬܘܒ ܠܐ ܐ݀ܫܡܥ ܕܡܬܩܪܐ ܐܢܬ ܦܛܪܝܪ̄. ܐܠܐ ܙܼܠ ܬܸܒ ܘܗܘܼܝ ܠܢܦܫܟ. ܘܒܕܪ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܕܥܡܟ. ܘܗܟܢܐ ܐܫܼܬܪܝ ܐܒܪܗܡ ܘܕܥܡܗ. ܐܠܐ ܠܐ ܫܒܼܩ ܐܢܘܢ ܣܛܢܐ ܕܢܫܠܘܢ. ܫܲܕܪܘ ܓܝܪ ܠܫܡܥܘܢ ܐܚܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ ܠܒܓܕܐܕ. ܘܥܡܗ ܟܬܒܐ ܕܥܠܝ ܒܪ ܐܒܝܛܐܠܒ ܒܪ ܕܕܐ ܕܢܒܝܗܘܢ. ܕܝܗܼܒ ܗܘܐ ܠܕܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܲܪܝܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܕܒܝܬ ܥܿܠܝ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܕܩܫܝܫܗܘܢ݀ ܥܠܼܘ ܠܘܬ ܟܠܝܦܗ ܘܐܦܩܼܘ ܠܗ ܣܝܓܝܠܝܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܟܲܢܫ ܠܫܼܚܪܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ݀ ܘܐܬܬܘܕܥ ܫܪܒܐ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܟܕ ܗܘܼ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܩܡ ܐܬܼܐ ܠܩܐܠܘܢܝܩܘܣ ܘܥܠܼܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬ ܐܡܝܼܪܐ ܥܒܕܐܠܠܗ. ܘܐܡܝܪܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܣܝܓܝܠܝܘܢ ܕܐܒܪܗܡ. ܬܗܝܗ ܠܣܘܥܪܢܐ. ܘܫܕܪ ܕܝܠܢܝܐ ܠܒܓܕܐܕ. ܘܠܘܿܥܕܐ ܕܥܣܪܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ. ܐܝܬܝܼ ܟܬܒܐ ܕܡܿܐܡܘܢ ܕܡܒܲܛܠ ܠܣܝܓܝܠܝܘܢ ܕܐܒܪܗܡ. ܘܐܫܠܡܼ̈ ܬܘܒ ܠܐܝܕ̈ܘܗܝ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܢܲܓܡܘܢ ܒܗ ܨܒܝܢܗ. ܦܛܪܝܪ̄ ܕܝܢ ܟܕ ܢܣܼܒ ܟܘܣܝܼܬܗ ܫܲܡܪܗ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܐܙܼܠ ܠܩܘܪܘܣ ܗܟܘܬ ܟܕ ܫܿܓܫ. ܘܫܡܼ ܐܡܝܼܪܐ ܘܬܘܒ ܫܕܪ ܐܝܬܝܼܗ ܟܕ ܐܣܝܪ ܐܝܟ ܠܣܛܝܐ ܘܫܠܚܼ̈ ܬܢܝܢܘܬ ܩܕܡ ܐܡܝܪܐ ܘܩܘܪ̈ܚܐ ܕܢܲܩܝܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܟܒܪ ܢܒܼܗܬ݀ ܘܢܫܼܠܐ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܗ.

 

[Vol. I, Col. 359]

 

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܩܠܘ̄ ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܟܕ ܐܡܝܪܐ ܥܒܕ ܐܠܠܗ ܢܚܼܬ ܠܡܨܪܝܢ. ܡܘܚܡܕ ܐܚܘܗܝܼ ܐܚܼܪܒ ܟܼܠ ܒܢܝܿܢܐ ܚܼܕܬܐ ܕܐܫܼܟܚ ܒܥܕ̈ܬܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܥܩܼܪ ܠܥܕܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ. ܘܠܕܝܐܩܘܢܝܘܢ. ܘܒܝܬ ܓܐܙܐ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܠܐܕܪܘܢܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܠܒܐܣ̈ܠܝܩܐܣ. ܘܠܕܝܪܐ ܕܢܫ̈ܐ ܕܟܠܩܝܕ̈ܘܢܝܐ. ܘܒܢܼܘ ܡܿܣܓܕܐ ܒܛܐܛܪܐܦܘܠܘܢ ܕܩܕܡ ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ. ܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ ܒܝܬ ܫܒܬܐ. ܕܒܗܿ ܝܿܬܒܝܢ ܗܘܘ ܪ̈ܝܫܢܐ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܨܦܪܐ. ܟܕ ܡܬܥܢܸܝܢ ܒܫ̈ܘܐܠܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ ܘܡ̈ܠܝܠܝܐ. ܘܒܗܕܐ ܥܠܼـܐ ܚܙܩ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܐܝܓܘܦܛܘܣ ܥܠ ܝܲܡܐ. ܘܩܡܼܘ ܥܠܘܗܝ ܡܚܫ̈ܘܠܐ ܘܙܩܦܼܘ ܓܠ̈ܠܘܗܝ ܕܝܡܐ. ܘܠܡܲܚܣܢ ܐܫܬܘܙܒ ܠܠܡܐܢܐ ܕܬܐܢܢܝܣ ܡܕܝܢܬܐ. ܗܝܼ ܕܐܝܟ ܓܙܪܬܐ ܗܿܝ ܒܓܘ ܝܡܬܐ ܕܡܢ ܫܦܼ̈ܠܘܗܝ ܕܢܝܠܘܣ ܢܗܪܐ. ܘܡܢ ܝܡܐ ܪܒܐ ܐܕܪܝܐܣ ܡܬܪܟܒܐ. ܘܢܦܩܼܘ ܠܐܘܪܥܗ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܒܗܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܬܠܬܐ ܪ̈ܒܘܢ ܠܩܘܪܒܐ ܗܘܿܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܬܼܐ ܠܘܬܗ ܬܡܢ: ܝܥܩܘܒ ܦܛܪܝܪ̄ ܦܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܟܕ ܚܿܕܝܢ ܘܐܡܿܪܝܢ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܕܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܪܒܐ. ܠܐ ܬܘܒ ܐܬܚܼܙܝ ܦܛܪܝܪ̄ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܒܡܨܪܝܢ. ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣ̄. ܕܗܝܕܝܢ ܐܘܕܥܢܢ ܠܗܘܢ

 

[Vol. I, Col. 361]

 

ܥܠ ܡܠܬܗ ܕܐܬܐܢܢܣ̄ ܦܛܪܝܪ̄ ܕܐܬܩܼܪܝ ܓܡܠܵܐ. ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܥܒܼܕ ܥܡ ܐܢܣܛܣ. ܒܬܪ ܣܼܕܩܐ ܕܦܐܛܪܐ ܘܕܘܡܝܢܐ. ܘܐܫܬܘܕܥܢܢ ܕܡܢ ܗܝ ܕܠܐ ܒܛܝܼܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܟܬ̈ܒܐ ܐܬܡܚܼܠܘ ܬܘܢ̈ܝܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܐܙܼܠ ܦܛܪܝܪ̄ ܘܡܿܢܥ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܟ̈ܪܣܝܐ ܘܥܼܠ ܠܘܬ ܐܡܝܼܪܐ ܛܗܝܪ. ܘܡܛܠ ܕܣܿܓܝ ܝܩܝܪ ܗܘܐ ܥܠܘܝܗ ܕܐܡܝܼܪܐ ܥܕܠܗ ܥܠ ܪܟܘܒܐ ܕܒܝܡܐ. ܘܐܡܼܪ ܡܢܐ ܐܿܠܨܼܟ ܕܬܐܬܼܐ ܠܡܨܪܝܢ. ܟܕ ܡܲܨܝܐ ܗܘܬ ܕܒܝܕ ܐܓܪܬܐ ܬܫܲܘܕܥܢܝ ܡܕܡ ܕܒܿܥܐ ܐܢܬ. ܦܛܪܝܪ̄ ܕܝܢ ܨܲܠܝ ܥܠܘܗܝ ܘܩܲܒܠ ܛܝܒܘܬܗ. ܘܐܘܕܥܗ ܒܝܼܫܬܐ ܕܐܬܥܬܕܬ݀ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܟܬܼܒ ܒܟܪܬ݀ ܐܝܼܕܘ̈ܗܝ ܪ̈ܝܫܝܢܐ ܠܐܚܘܗܝ. ܘܦܼܩܕ ܕܠܐ ܢܲܗܪ ܐܘܿ ܢܝܚܼܘܩ ܠܦܛܪ̄. ܘܢܟܼܠܐ ܚܐܦܐ ܡܢ ܥܕ̈ܬܐ. ܘܐܦ ܡܛܠ ܬܐܢܢܝ̈ܣܝܐ ܕܒܓܢܘ ܡܢ ܝܘܩܪܐ ܕܓܙܝܬܼܐ ܐܦܝܼܣ ܦܛܪܝܪ. ܚܡܫܐ ܓܝܪ ܕܝܢܪ̈ܐ ܢܣܿܒܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܠ ܪܝܫܐ ܐܢ ܥܬܝܪܐ ܘܐܢ ܡܣܟܢܐ. ܘܦܩܼܕ ܐܡܝܪܐ ܕܡܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܙܘ̈ܙܐ ܢܣܒܼܘܢ. ܘܡܢ ܡܨ̈ܥܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ݀ ܘܡܢ ܡܣ̈ܟܢܐ ܬܪܥܣܪ.

ܐܦ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܐܘܪܗܝ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܚܐ ܦܓܪܢܝܐ ܕܝܠܗ ܕܦܛܪ̄ܝܪ ܥܡܗ ܥܼܠ ܠܡܨܪܝܢ ܒܗܕܐ ܙܒܢܬܐ ܕܢܒܿܓܢ

 

[Vol. I, Col. 363]

 

ܡܛܠ ܡܪܥܝܬܗ. ܘܗܘܼ ܗܢܐ ܬܐܘܕܘܣ̄ܝ ܐܥܒܼܪ ܠܟܬܐ ܕܡܘ̈ܫܚܬܐ ܕܬܐܘܓܠܘܓܘܣ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ. ܘܠܗ ܬܘܒ ܡܲܥܗܕ ܐܢܛܘܢ ܕܝܪܝܪܐ ܪܝܫܛܘܪ ܒܡܐܡܪܐ ܐܚܢܐ ܐܘܟܝܬ ܚܡܝܫܝܐ ܕܟܬܒܗ ܪܗܝܛܪܝܐ ܘܦܝܠܘܼܦܘܢܘܣ ܕܒܦܬܝܼܟܘܬܐ ܕܠ̈ܫܢܐ ܚܦܼܝܛ ܗܘܐ ܕܢܬܼܬܡܗ ܩܿܪܐ ܠܗ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܝܕܝܥܐ ܕܒܝܘܡ̈ܬܗ ܕܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܦܛܪܝܪ̄ ܬܠܡܚܪܝܐ. ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܗܘܼ ܐܢܛܘܢ ܕܝܪܝܐ ܬܐܓܪܝܬܢܝܐ. ܐܝܟ ܕܐܫܠܡܼܘ ܠܢ ܡ̈ܠܦܢܐ ܘܣ̈ܒܐ ܕܙܒܢܢ. ܐܠܐ ܡܬܕܡܪܐ ܡܢܝ ܗܝܼ ܨܒܘܼـܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܬܲܗܡܝ ܡܢܗ ܕܦܛܪܝܪ̄. ܓܒܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܝܬܪܐ ܘܠܐ ܥܗܕܗ ܒܡܟܬܒܢܘܬܗ. ܦܛܪܝܪ̄ ܕܝܢ ܟܕ ܐܫܬܡܠܝ ܣܘܥܪܢܗ ܐܝܟ ܪܓܬܗ ܘܗܦܼܟ ܐܬܼܐ ܠܣܘܪܝܐ ܐܟܡܿܢ ܕܢܬܬܢܝܼܚ ܩܲܠܝܠ. ܠܐ ܐܡܼܕ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܢܬܬܩܪܝܒ ܒܚ̈ܫܐ ܕܚܠܼܦ ܥܕܬܐ. ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܢܨܝܼܒܝܢ ܟܕ ܡܛܠ ܩܘܛܪ̈ܓܐ ܢܕܝ̈ܕܐ ܕܐܬܩܲܪܒܘ ܠܗ ܥܠܘܗܝ. ܡܢ ܢܘܢܐ ܐܪܟܝܕܩܝܩܘܢ ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܘܛܒܝܒܐ܆ ܘܒܣܘܢܢܕܘܣ ܕܐܪܒܥܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܐܬܟܲܢܫܘ ܒܪܝܫܥܝܢܐ ܐܬܩܬܪܣ. ܐܙܼܠ ܠܘܬ ܩܪ̈ܘܣܛܝܐ. ܘܢܓܼܕ ܠܐܒܝܪܡ ܘܚܲܒܪ̈ܘܗܝ. ܗܿܢܘܢ ܕܠܗ ܠܦܝܠܘܟܣܝܢܐ ܡܦܪ̈ܛܢ ܗܘ̈ܝ

 

[Vol. I, Col. 365]

 

ܫܿܒܝ̈ܗܘܢ ܒܓܘܒܪܝܢ ܒܝܘ̈ܡܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܘܐܝܬܼܝ ܐܢܘܢ ܠܥܕܬܐ ܕܢܨܝܼܒܝܢ݀ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܦܠܓܐ ܠܬܪܬܝܢ ܦ̈ܠܓܘܢ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܢܦܼܠܬ݀ ܦܠܓܘܬܐ ܒܝܢܬ ܝ̈ܘܕܝܐ ܡܛܠ ܪܝܫ ܓܠܘܬܐ. ܟܕ ܛܝܒܪ̈ܝܐ ܐܩܝܼܡܘ ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܕܘܝܕ: ܘܒܒ̈ܠܝܐ ܠܕܢܝܐܝܠ ܡܢ ܗܪܣܝܣ ܕܥܢܢ̈ܝܐ ܗܢܿܘܢ ܕܠܫܒܬܐ ܡܿܚܠܝܢ. ܘܠܝܘܡ ܐܪܒܝܥܐ ܒܫܒܐ ܢܿܛܪܝܢ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܕܝܼܢܗܘܢ ܠܩܕܡ ܡܿܐܡܘܢ. ܦܩܼܕ ܕܐܢ ܡܬܟܲܢܫܝܢ ܥܣܪܐ ܓܒܪ̈ܐ. ܡܢ ܬܘܕܝܬܐ ܐܝܿܕܐ ܕܗܝܼ. ܘܒܿܥܝܢ ܕܢܩܝܼܡܘܢ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ. ܝܘ̈ܕܝܐ ܢܗܼܘܘܢ ܐܘܿ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܐܘܿ ܡܓܘ̈ܫܐ ܠܝܬ ܕܡܥܿܘܟ ܠܗܘܢ.

ܘܒܗܕܐ ܥܠܼـܐ ܢܚܼـ ܗܘܼ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܒܓܕܐܕ. ܘܩܕܡ ܕܢܦܓܥ ܒܟܠܝܦܗ. ܩܒܠܼܘ ܒܓܕ̈ܕܝܐ ܥܠ ܠܥܙܪ ܐܦܝܣܩ̄ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܬܗܐ ܗܘܐ ܐܦܛܪܝܪ̄ ܠܫܪܒܐ. ܥܕܡܐ ܕܢܐܙܼܠ ܠܬܐܓܪܝܬ. ܕܠܐ ܢܬܒܲܙܚ ܗܘܐ ܥܡܢ ܒܝܢܬ ܥܡ̈ܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܼܐ ܠܐ ܣܝܒܪܘ ܒܓܕ̈ܕܝܐ. ܐܠܐ ܫܲܪܪܘ ܥܠܘܗܝ ܕܐܦܝܣ̄ ܙܝܛ̈ܝܡܛܐ. ܘܐܲܠܨܘܗܝ ܠܦܛܪ̄

 

[Vol. I, Col. 367]

 

ܘܩܬܪܣܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܦܠܓܬ݀ ܥܕܬܐ ܕܒܓܕܐܕ ܗܟܘܬ ܠܬܪܬܝܢ ܦ̈ܠܓܘܬܐ. ܘܡܼܛܐ ܣܘܥܪܢܐ ܥܕܡܐ ܠܟܠܝܦܗ. ܘܠܟܠܗ ܫܓܘܫܝܐ ܥܠܘܗܝ ܕܦܛܪܝܪ̄ ܐܣܩܼܘܗܝ ܒܢ̈ܝ ܓܒܗ ܕܠܥܙܪ݀ ܐܠܐ ܡܿܐܡܘܢ ܡܛܠ ܕܚܲܟܝܡܐ ܗܘܐ. ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܥܝܼܩ ܠܓܒܪܐ ܪܝܫܐ ܕܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪܚܝܩܼܐ ܐܬܼܐ ܠܣܓܕܬܗ ܥܡ ܕܫ̈ܢܐ݀ ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܟܕ ܐܬܦܣܼܣ ܠܗ ܠܦܛܪܝܪ̄ ܕܢܥܘܼܠ. ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܣܼܛܪ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܥܡܗ ܐܦܼܣ ܕܢܩܼܪܘܒ ܠܗ. ܟܕ ܪܟܝܒ ܣܘܣܝܐ ܘܡܛܿܝܼܠ ܒܦܪܕܝܣܐ. ܘܟܕ ܐܘܫܼܛ ܠܗ ܝܡܝܢܗܼ ܫܿܐܠܗ ܕܡܢܐ ܘܠܟ. ܘܐܝܟܢܐ ܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܟ. ܦܛܪܝܪ̄ ܕܝܢ ܒܬܪ ܨܠ̈ܘܬܐ ܡܢܗܿ ܕܐܘܦܬܣܝܣ ܕܠܥܙܪ ܥܒܼܕ ܫܘܪܝܐ ܠܡܠܬܗ. ܕܠܡ ܟܕ ܐܬܬܼܕܝܢ ܢܡܘܣܐܝܬ ܘܐܬܚܲܝܒ ܘܐܫܼܬܪܝ. ܡܓܡܕ ܘܐܡܿܕ݀ ܕܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ ܢܦܼܩ ܠܢ. ܕܟܕ ܥܣܪܐ ܡܢܢ ܢܗܘܐ. ܫܲܠܝܛ ܠܢ ܠܡܩܡܘ ܪܝܫܐ. ܘܟܠܝܦܗ ܦܿܢܝ. ܕܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܥܠ ܝܘܕ̈ܝܐ ܠܘܩܕܡ ܢܦܼܩ ܡܢܝ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܩܛܝܪܐܝܬ ܠܟܘܢ ܥܠܼܝܢ ܕܢܩܝܼܡ ܠܟܘܢ ܪܝܫܢܘܬܐ. ܦܛܪܝ̄ܪ ܐܡܼܪ. ܕܛܒ ܡܦܣܐ ܚܟܡܬܟ. ܕܫܘ̈ܘܕܝܐ ܘܩܝܵܡ̈ܐ ܐܝܼܬ ܒܝܬ ܠܢ ܘܠܟܘܢ. ܟܕ ܐܫܠܡܼܘ ܠܟܘܢ ܐܒ̈ܗܝܢ ܣܘܓܐܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ݀ ܕܠܐ ܬܫܲܚܠܦܘܢ ܥܠܝܢ ܢܡ̈ܘܣܝܢ݀ ܘܓܠܝܐ ܕܢܡܘܣܐ ܒܠܥܕ ܪܝܫ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܡܬܼܢܛܪ.

 

[Vol. I, Col. 369]

 

ܘܚܕ ܡܢ ܢܡܘܣ̈ܐ ܕܝܠܢ ܗܝܼ ܪܝܢܘܬܢ ܥܕܬܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܾܿ. ܘܒܬܪ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܡܼܪ ܟܠܝܦܗ܇ ܕܣܿܓܝ ܡܿܠܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܢ ܐܘ̄ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢܬܘܢ ܝܥܩܘ̈ܒܝܐ݀ ܐܠܐ ܐܫܬܪܝ ܝܘܡܢܼ ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܗܦܘܟ. ܘܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܡܼܪ ܦܛܪܝܪ̄ ܠܠܥܙܪ ܡܪܕܝܝܐ. ܕܩܕܡ ܟܠܝܦܗ. ܘܥܗܕܗ ܥܠ ܫܘܘܕܝܗ. ܘܐܡܼܪ ܡܐܡܘܢ ܕܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܢܼܐܬܐ. ܘܙܲܡܢ ܬܘܒ ܠܡ̈ܠܦܝ ܢܡܘܡܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܐܬܛܲܝܒܘ ܟܠܗܘܢ݀ ܘܫܼܐܠ ܐܢܘܢ ܟܠܝܦܗ ܘܐܡܼܪ. ܕܡܢܐ ܠܡ ܡܬܚܼܙܐ ܠܟܘܢ. ܚܲܝܒܝܢܢ ܕܢܩܝܼܡ ܡܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܫܠ̈ܝܛܢܐ ܟܡܐ ܕܕܝܠܢ ܗܘ ܫܘܼܠܛܢܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܦܲܢܝܘ ܕܠܐ ܚܲܝܒܝܢܢ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܢܐܠܘܼܨ ܐܢܘܢ ܒܩܛܝܪܐ ܕܢܫܲܚܠܦܘܢ ܬܘܕܝܬܗܘܢ ܘܥܝܕܝ̈ܗܘܢ. ܟܕ ܢܛܪܝܢ ܫܦܝܪܘܬ ܫܘܼܥܒܕܐ ܕܡܬܬܚܝܒܼܐ ܠܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܝܿܬܒܝܢ ܒܫܼܠܝܐ ܟܕ ܡܬܒܲܣܡܝܢ ܒܫܝܢܐ. ܗ݀ܘ ܕܒܚܲܝܠܐ ܕܝܠܢ ܥܿܦܝܢ. ܦܛܪ̄ܝܪ ܕܝܢ ܟܕ ܫܒܼܩ ܐܢܘܢ܆ ܠܘܬܗ ܕܟܠܝܦܗ ܥܒܕܗܿ ܡܠܬܗ ܘܐܡܼܪ. ܕܐܒܗ̈ܝܟ ܡܢܚ̈ܐ. ܙܲܕܩܘ ܠܢ ܪܝܫܢܘܬܢ. ܘܣܝܓܝܠܝܘܢ ܝܗܒܼܘ ܠܢ݀ ܘܐܦ ܐܢܬ ܗܟܘܬ ܝܗܼܒܬ ܠܝ. ܘܗܫܐ ܠܐ ܢܬܚܲܕܬ ܒܢ ܢܡܘܣܐ ܚܼܕܬܐ. ܘܟܠܝܦܗ ܫܲܐܠ ܕܡܛܠܡܢܐ ܐܢܬܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܕܚ̈ܠܢ ܡܬܥܲܣܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܦܘܕܩܢܐ ܗܢܐ.

 

[Vol. I, Col. 371]

 

ܘܦܛܪܝ̄ܪ ܦܲܢܝ. ܕܐܦ ܗܿܢܘܢ ܡܬܥܲܝܛܝܢ. ܥܡ ܗ݀ܝ ܕܪܝܫܢܘܬܐ ܕܡܓܘ̈ܫܐ ܘܕܝܘ̈ܕܝܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ݀ܗܝ. ܘܒܝܪܬܘܬܐ ܡܬܬܝܬܝܐ ܠܗܘܢ. ܘܕܝܼܠܢ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܥܠ ܕܚܠܼܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܦܝܼܣܐ. ܘܚܘܼܣܪ̈ܢܐ ܒܗܿ ܒܕܗܒܐ ܩܿܐܡ. ܐܠܐ ܕܒܗܿ ܒܗܝܡܢܘܬܢ ܓܿܫܦ. ܘܝܕܝܼܥܐ ܗܕܐ ܡܢ ܗܝ ܕܡܣܿܡ ܒܪܝܫܐ ܥܠ ܡܣ̈ܟܠܝܐ. ܠܘ ܡܚܘ̈ܬܐ ܘܩܼ̈ܛܠܐ ܘܚܘܼܣܪܢ ܢܟܼܣ̈ܐ ܓܿܙܪܝܢܢ. ܐܠܐ ܐܢ ܐܦܝܣ̄ ܐܘܿ ܩܫ̄ܝ ܐܝܬܘܼ̄ ܡܢ ܕܪܓܗ ܫܿܕܝܢܢ. ܘܐܢ ܥܠܡܝܐ ܗܿܘ ܡܢ ܥܕܬܐ ܛܿܪܕܝܢܢ. ܘܟܠܝܦܗ ܦܩܼܕ. ܕܗ݀ܝ ܡܢ ܕܪܓܐ ܘܐܝܼܩܪܐ ܫ݀ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܕ݀ܚܩܝܢ ܠܗ݀ܘ ܕܚܛܼ ܠܐ ܟܿܠܝܢܢ ܠܟܘܢ. ܐܝܢ ܕܬܛܪܕܘܢ ܡܢ ܥܕܬܐ ܘܬܟܼܠܘܢ ܡܢ ܨܠܘܬܼܐ ܠܐ ܡܙܿܕܼܩܢܢ ܠܟܘܢ. ܠܚܲܛܝܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܿܠܐ ܠܗ ܠܡܨܲܠܝܐ. ܘܠܡܒܼܥܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܫܘܼܒܩܢ ܣܟܠܘܬܗ. ܘܦܩܼܕ ܟܠܝܦܗ ܠܐܝܣܚܩ ܐܢܫ ܕܝܿܢܐ. ܕܚܙܝܼ ܐܢ ܠܥܙܪ ܡܫܥܒܕܐ ܗܿܘ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܒܬܘܕܝܬܗ ܓܡܘܪ ܒܗ ܦܘܩܕܢܗ. ܘܗܟܢܐ ܢܦܼܩ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܢ ܠܘܬ ܡܿܐܡܘܢ ܟܕ ܡܬܩܲܠܣ ܡܢ ܦܩܝ̈ܗܐ ܥܠ ܠܒܝܼܒܘܬܗ. ܗܘ̈ܝ ܗܠܝܢ ܒܐܕܪ ܕܫܢܬ݀ ܐܩ̄ܡ.

ܘܒܬܫܪܝܢ ܕܫܢܬ݀ ܐܩܡ̄ܐ ܐܣܼܪܚ ܐܦܝܣܩ̄ ܠܒܓܕܐܕ ܒܕܘܟܬ ܠܥܙܪ. ܘܐܫܩܼܠ ܠܬܐܓܪܝܬ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܠܡܿܘܨܠ. ܘܡܼܝܬ ܒܐܣܝܠܝ ܡܲܦܪܝܢܼܐ ܒܕܝܪܐ ܕܥܢܝ̈ܩܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܒܠܕ.

 

[Vol. I, Col. 373]

 

ܘܐܣܼܪܚܿ ܒܕܘܟܬ ܠܕܢܝܐܝܠ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܒܝܪܩܘܡ. ܘܗܼܘ ܐܫܩܼܠ ܠܣܘܪܝܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ.

ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܬܼܐ ܟܠܝܦܗ ܡܐܡܘܢ ܠܟܝܫܘܡ. ܘܐܙܼܠ ܦܛܪ̄ ܕܢܚܙܝܘܗܝ. ܘܠܐ ܐܬܡܼܨܝ ܡܛܠ ܕܒܣܘܪܗܒܐ ܐܫܼܩܠ ܠܕܪܡܣܘܩ. ܘܐܙܼܠ ܥܡܗ ܐܦ ܗܘܼ ܦܛ̄ܪ. ܘܬܡܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܠܥܙܪ ܡܪܕܝܝܐ ܐܬܩܲܒܠܘ ܐܝܩܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܟܣܐܢܝܢ ܕܐܘܒܠ ܠܗ݀ ܘܦܩܕ ܟܠܝܦܗ ܠܦܛܪ̄ ܕܢܥܼܘܠ ܥܡܗ ܠܡܨܪܝܢ ܕܢܫܕܪܝܘܗܝ ܐܝܙܓܕܐ ܠܘܬ ܒܝܐܡ̈ܝܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܒܐܬܪܐ ܬܚܬܝܐ ܕܐܝܓܘܦܛܘܣ. ܐܟܡܿܢ ܕܢܬܦܢܘܢ ܡܢ ܡܪܘܕܘܬܐ݀ ܘܟܕ ܐܙܼܠ ܦܛܪ̄ ܕܝܠܢ ܥܡ ܦܛܪ̄ ܝܘܣܦ ܕܡܨܪ̈ܝܢ ܕܢܫܲܝܢܘܢ ܠܗܿܢܘܢ. ܐܦܫܝܢ ܪܒܚܲܝܠܐ ܠܐ ܨܒܼܐ ܒܫܝܢܐ. ܘܐܪܡܝܼ ܢܘܼܪܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܟܪ̈ܡܐ ܘܓܢ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ݀ ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢ ܩܲܛܠ ܘܠܕܫܪܟܐ ܐܣܼܪ. ܘܫܲܕܪ ܐܢܘܢ ܒܐ̈ܠܦܼܐ ܠܐܢܛܝܼܟ݀ ܘܡܢ ܬܡܢ ܠܒܓܕܐܕ. ܘܣܘܓܐܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܡܝܼܬܘ. ܘܗܦܼܟ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܘܬ ܡܐܡܘܢ. ܘܐܘܕܥ ܕܛܠܝܼܡܝܢ ܒܝܐܡ̈ܝܐ݀ ܘܢܣܼܒ ܦܘܼܩܕܢܐ ܘܢܦܼܩ ܠܕܪܡܣܘܩ.

 

[Vol. I, Col. 375]

 

ܥܠ ܦܦܐ ܝܘܣܦ ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܨܪ̈ܝܐ ܡܬܢܐ ܦܛܪ̄. ܕܥܡܐ ܢܟܦܐ ܘܡܿܟܝܟܐ ܘܥܬܝܪ̈ܝ ܒܚܘܼܒܐ ܐܠܗܝܐ ܐܫܟܼ̇ܢ ܐܢܘܢ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܝܼܪܒܢ ܒܥܝܢ̈ܝܗܘܢ݀ ܐܝܟܢ ܕܟܠܗܿ ܦܪܘܛܘܡܝܣܝܘܣ ܕܡܬܬܚܼܝܒܐ ܠܦܦܐ ܒܐܬܪܗܼ ܕܝܠܢ ܥܒܼܕܘܗܿ ܟܡܐ ܕܕܝܪܢܢ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܥܝ̈ܕܐ ܕܠܐ ܫܿܘܝܢ ܠܡܝܬܪܘܬܗܘܢ ܚܙܝܢ ܒܗܘܢ݀ ܡܪܡ ܗܘܐ. ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܗܘܓܝܐ ܕܒܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡܣܲܪܩܝܢ ܗܘܘ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܣܿܟܝܢ ܠܬܫ̈ܡܫܬܼܐ ܠܘ ܝܕܥܬܐ ܘܚܟܼܡܬܐ ܒܛܝܼܠ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܥܠ ܛܘܝܿܒܐ ܕܕܗܒܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܒܠܥܕ ܡܲܬܝܢ ܐܘܿ ܬܠܬܡܐܐ ܕܪ̈ܝܼܟܘܢܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܫ ܕܢܡܼܛܐ ܠܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܪ̈ܫܼܝܢ ܐܢܘܢ ܥܠ ܗܕܐ. ܥܒܕ ܡܿܦܩܒܪܘܚܐ ܠܘܬܢ ܦܦܐ. ܕܠܡ ܫܪܟܢܢ ܠܗܕܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܘܬܐ. ܘܥܕܠܢܢ ܬܘܒ ܠܗܘܢ. ܥܠܗ݀ܝ ܕܠܐ ܡܿܥܡܕܝܢ ܗܘܘ ܕܟܪ̈ܐ ܒܨܝܪ ܡܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܘܢܩܒ̈ܬܐ ܒܨܝܪ ܡܢ ܬܠܬܝܢ. ܘܝ̈ܠܘܕܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܿܝܬܝܢ ܗܘܘ ܕܠܐ ܡܥ̄ܡ.

 

[Vol. I, Col. 377]

 

ܐܡܿܪ ܬܘܒ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܕܚܙܝܢܢ ܬܡܢ ܠܩܝ̈ܡܬܐ ܕܒܐܝܠܝܘܦܘܠܝܣ ܡܕܝܢܬ݀ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ. ܗܝ ܕܦܘܛܝܦܪܥ ܚܡܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܟܘܡܪܗܿ. ܟܠ ܩܝܡܬܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܕܐܫܬܝܢ ܐܡ̈ܝܢ ܐܘܪܟܗܿ. ܘܦܬܟܝܐ ܘܥܘܼܒܝܐ ܫܬ ܐܡ̈ܝܢ. ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܟܐܦܐ ܪܟܝܟܬܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܓܢܣܼܐ ܕܫܝܼܫܐ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܛܪܝܠܝܬܘܢ ܕܒܝܠܝܘܦܘܠܝܣ ܒܪܝܬܐ ܕܗܝܼ ܒܥܠܒܟ. ܐܪܒܥܝܢ ܐܡ̈ܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘ̄ ܐܘܪ̈ܟܝܐ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ. ܐܝܼـ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܕܝܢ ܒܪ̈ܝܫܝܗܝܢ ܐܝܟ ܩܐܣܕܝܢ ܕܦܵܠ̈ܚܐ. ܡܢ ܢܚܿܫܐ ܚܼܘܪܐ݀ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܐܠܦ ܠܝܛܪ̈ܐ ܬܩܿܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܐܪ̈ܐܒܝܐ ܝܥ̈ܢܐ ܐܬܡܼܨܝܘ ܕܢܣܼܩܘܢ ܘܢܚܼܬܘܢ ܠܗܘܿ ܢܚܿܫܐ. ܐܟܡܐ ܕܢܣܼܒܘ ܠܕܩܠܣܘܣ ܕܒܪܘܕܘܣ ܓܙܪܬܐ. ܕܫܼܕܐܘܘܗܝ ܛܝܝ̈ܐ ܘܬܒܼܪܘܗܝ. ܘܬܠܬܐ

 

[Vol. I, Col. 379]

 

ܐ̈ܠܦܝܢ ܛܥ̈ܢܐ ܢܣܒܼܘ. ܐܪܡܝܐ ܓܝܪ ܢܒܝܐ ܐܬܢܲܒܝ ܡܛܠ ܡܫܝܼ̇ܐ ܕܢܬܒܪ ܩܝ̈ܡܬܐ ܕܒܝܬ ܫܡܸܫ. ܘܟܒܪ ܠܒܘܛܠ ܣܓܕܬܗܝܢ ܩܼܪܐ ܬܘܒܪܗܝܢ݀ ܘܐܠܐ ܗܐ ܠܐ ܡܬܒܪ̈ܢ.

ܐ݀ܡܪ ܬܘܒ ܗܘܼ ܦܛ̄ܪ ܕܚܼܙܝܢܢ ܒܡܨܪܝܢ ܠܗܠܝܢ ܦܘܪ̈ܡܝܕܐܣ: ܕܡܲܝܬܐ ܥܘܗܕܢܗܝܢ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܒܡܐܡܪ̈ܘܗܝ. ܘܠܘ ܐܘܨܪ̈ܐ ܕܝܘܣܦ ܐܬܝܗܝܘܢ. ܐܝܟ ܕܐܣܒܪܘ ܐܢܫ̈ܝܢ. ܐܠܐ ܢܘ̈ܣܐ ܬܡ̈ܝܼܗܐ ܕܥܠ ܩܒܪ̈ܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܒܪܡ ܫܛ̈ܝܦܐ ܘܐܛܝ̈ܡܼܐ ܘܠܘ ܚ̈ܠܝܼܠܐ ܘܫܒܪ̈ܝܼܩܐ. ܚܼܪܢܢ ܒܦܘܠܫܬܐ ܕܥܒܼܝܕܐ ܗܘܬ݀ ܒܓܒܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܥܲܡܝܩܐ ܗܘܬ ܐܝܟ ܚܡܫܝܢ ܐܡ̈ܝܢ. ܘܐܫܟܼܚܢܢ ܕܦܣܝ̈ܠܬܼܐ ܐܢܝܢ ܕܪ̈ܨܝܦܢ. ܘܟܕ ܚܡܫܡܐܐ ܐܪܝܟܼܝܢ ܒܐܣܟܝܡܐ ܡܪܒܥܐ. ܥܠ ܐܡܬܐ ܚܕܐ ܡܣܼܝܟܝܢܢ ܡܢ ܠܥܠ. ܒܪܘܡܐ ܕܡܲܬܝܢ ܘܚܲܡܫܝܢ ܐܡ̈ܝܢ. ܟܐܦ̈ܐ ܕܝܢ ܕܒܢܝܢܗܘܢ. ܡܢ ܚܲܡܫ ܘܡܢ ܥܣܪ ܐܡ̈ܝܢ ܟܠ ܦܣܝܼܠܬܐ. ܘܐܝܟ ܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܡܬܚܙܼܝܢ ܡܢ ܪܘܚܩܐ.

ܘܐ݀ܡܪ ܬܘܒ ܕܚܙܼܐ ܒܝܬܐ ܕܒܢܼܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܢܝܠܘܣ. ܐܝܟܐ ܕܟܠܗ ܟܢܝܼܫ. ܩܕܡ ܕܢܬܦܠܓ ܠܐܪ̈ܒܥܐ ܪ̈ܝܫܐ. ܕܐܝܬܘ̄ ܐܝܟ ܦܣܩܝܢ ܡܪܒܥܬܐ݀ ܘܐܣܛܘܢܐ ܕܟܐܦܐ ܩܿܐܡ ܒܡܨܥܬܗ. ܕܪܫܝܼܡܝܢ ܒܗ ܕܪ̈ܓܐ

 

[Vol. I, Col. 381]

 

ܘܡܘܫ̈ܚܬܐ. ܘܟܕ ܫܿܦܠ ܢܗܪܐ ܒܐܝܠܘܠ ܝܪܚܐ ܘܥܿܐܠܝܢ ܡܘܗ̈ܝ ܠܓܘܗ ܕܒܝܬܗ. ܐܬܝܿܢ ܩܝܘ̈ܡܐ ܟܠܝܘܡ ܠܓܘܗ ܕܒܝܬܗ. ܐܬܝܿܢ ܩܝܘ̈ܡܐ ܟܠܝܘܡ ܘܚܿܙܝܢ ܟܡܐ ܣܿܠܩܝܢ ܡ̈ܝܐ ܒܗܘܿ ܐܣܛܘܢܐ. ܘܐܢ ܒܨܝܪܝܢ ܡܢ ܐܪܒܬܥܣܪ ܕܪ̈ܓܝܢ݀ ܡܢܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܫܿܬܝܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ݀ ܘܠܐ ܥܠܠܬܐ ܡܙܕܪܥܼܐ ܘܠܐ ܓܙܝܬܐ ܡܬܓܒܝܐ. ܘܐܢܗܼܘ ܕܠܚܡܫܬܥܣܪ ܕܪ̈ܓܝܢ ܣܿܠܩܝܢ ܡ̈ܝܐ. ܥܠܠܬܐ ܡܨܠܝܬܐ ܗܿܘܝܐܼ. ܗܟܘܬܐ ܘܓܙܝܬܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܠܫܒܬܥܣܪ ܐܘܿ ܠܬܡܢܥܣܪ ܕܪ̈ܓܐ ܣܿܠܩܝܢ݀ ܟܠܗܿ ܡܨܪܝܢ ܫ݀ܬܝܐ. ܘܥܠܠܬܐ ܘܓܙܝܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܗܘܿܝܐ. ܘܐܢ ܫܿܦܥ ܠܥܣܪܝܢ ܕܪ̈ܓܝܢ. ܚܘܒܠܐ ܥܿܒܕ. ܘܠܐ ܗܘܿܝܐ ܥܠܠܬܐ ܒܗ݀ܝ ܫܢܬܐ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܩܡܘ̄ ܢܚܬ ܦܛ̄ܪ ܠܬܐܓܪܝܬ. ܘܫܼܪܐ ܠܚܪ̈ܝܢܐ ܕܒܝܬ ܡܬܝ̈ܐ ܠܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ. ܘܬܲܚܡ ܕܒܫܢܬܐ ܬܪܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܒܠܚܘܕ ܢܬܟܼܪܙ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܥܘܼܡܪܐ ܒܥܕܬܐ ܕܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܒܡܿܨܘܠ ܒܐܘܫ̈ܥܢܐ ܘܒܩܼܘܕܫ ܡܘܪܢ. ܟܕ ܩܕܝܡܘܬܐ ܒܬܪ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܼܐ ܠܡܦܪܝܢܐ ܬܗܼܘܐ ܒܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ. ܘܡܛܠ ܕܕܢܝܐܝܠ ܕܬܐܓܪܝܬ ܥܢܼܕ ܗܘܐ. ܓܒܼܐ ܘܐܣܼܪܚ ܬܐܘܡܐ ܠܬܐܓܪܝܬ. ܘܗܦܼܟ ܠܣܘܪܝܐ. ܘܬܘܒ ܢܚܼـ ܠܒܓܕܐܕ ܠܣܓܕܬܐ ܕܟܠܝܦܗ ܡܘܥܬܨܝܡ ܕܩܼܡ ܗܘܐ ܒܬܪ ܡܐܡܘܢ

 

[Vol. I, Col. 383]

 

ܐܒܘܗܝ. ܘܦܓܼܥ ܒܒܪ ܡܠܟܐ ܕܢܘ̈ܒܝܐ ܕܐܬܼܐ ܗܘܐ ܠܫܘܥܒܕܐ ܕܟܠܝܦܗ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܩܡ̄ܚ ܡܝܼـ ܐܒܪܗܡ ܣܕܘܩܐ. ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܗܿܢܘܢ ܣܕ̈ܝܩܐ. ܘܥܒܕܘ ܠܐܚܘܗܝ ܫܘܥܘܢ ܒܕܘܟܬܗ. ܟܕ ܦܝܠܘܟܣܝܢܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܕܡܩܲܬܪܣ ܗܘܐ ܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ. ܟܕ ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܩܪ̈ܘܣܛܝܐ ܠܡܪܝ ܕܝܘܢܘܣ̄ ܒܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܫܡܥܘܢ ܢܲܩܝܦܝܢ ܟܕ ܕܒܝܼܪܝܢ ܡܢ ܩܛܝܼܪܐ ܕܐܚܝ̈ܢܝܗܘܢ. ܐܟܡܐ ܕܟܬܝܼܒ ܡܛܠ ܫܡܪ̈ܝܐ. ܕܠܡܪܝܐ ܠܡ ܕܚܿܠܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠ̈ܗܝܗܘܢ ܦܠܚܝܢ ܗܘܘ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܣܓܝܼܘ ܐܘܠܨ̈ܢܐ ܙܢܝܝ̈ܐ ܡܢ ܛܝܝ̈ܐ ܥܠ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܒܟܠܕܘܟ ܒܫܩܼ̈ܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪ̈ܢܐ. ܕܡܛܠ ܗܟܢ ܟܬܼܒ ܗܘܼ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘ̄ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܕܪܐ ܕܒܫܐܠܬܗ ܐܟܬܒܼܗܿ ܠܡܟܬܒܢܘܬܗ ܕܥܠ ܙܒ̈ܢܐ. ܕܠܐ ܣܢܝܼܩ ܐܢܼܐ ܕܐܝܿܩܢ ܠܣܟܘܠܬܢܘܬܟ ܕܒܟܡܐ ܐܘܠܨ̈ܢܐ ܐܝܿܬܝ. ܘܟܠܗ ܗܢܐ ܐܝܟܢܐ

 

[Vol. I, Col. 385]

 

ܕܠܝ̈ܠܘܬܐ ܕܠܐ ܫܢܼܬܐ. ܘܐܡ̈ܡܐ ܕܠܐ ܚܕ ܢܝܿܚܐ ܢܥܒܪܘܢ ܠܝܼ ܥܡ ܫܘܩ̈ܦܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܲܒܪܡܐ ܕܡܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܘ̈ܩܕܢ ܠܠܒܐ ܘܡܫܝ̈ܚܢ ܠܦܓܪܐ. ܠܒܐ ܠܡ ܡܪܓܫܢܼܐ ܣܣܐ ܗܿܘ ܕܓܪ̈ܡܐ. ܒܕܓܘܢ ܒܿܟܐ ܐܢܼܐ ܘܿܐܠܐ ܐܢܼܐ ܠܚܝ̈ܝ. ܕܐܢܿܐ ܕܘܝܐ ܡܛܠ ܚ̈ܛܗܝ. ܫܪܟܬ ܕܐܡܿܨܝܘܗܝ ܠܟܣܿܐ ܗܢܐ. ܘܐܚܿܫ ܘܢܟܼܐܒ ܠܝ ܠܒܝ. ܟܕ ܚܿܙܐ ܐܢܼܐ ܒܥܝ̈ܢܝ ܠܩܘ̈ܦܚܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܕܣܿܒܠܝܢ ܒܢܝ̈ܗܿ ܕܥܕܬܐ. ܘܟܠܝܘܡ ܒܝܼ̈ܫܬܐ ܡܬܬܘ̈ܣܦܢ ܠܢ. ܘܡܟܝܠ ܚܕ ܗܘ ܠܝ ܫܪܝܐ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܡܘܬܐ݀ ܗܘܿ ܕܠܗ ܐܝܟ ܕܠܣܘܼܥܪܢܐ ܛܿܒ ܘܝܲܡܝܢܝܐ ܪܓܝܓ ܐܢܼܐ. ܘܗܪܟܐ ܣܲܝܛ ܗܘܼ ܛܘܒܬܢܐ ܗܢܐ ܡܟܬܒܢܘܬܗ. ܘܥܢܼ ܒܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܒܐܒ ܝܪܚܐ. ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܫܬ. ܘܐܬܩܒܪ ܒܕܝܪܐ ܕܩܢܫܪܝܢ. ܘܫܡܫ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ. ܘܐܣܼܪܚ ܡܐܐ ܐܦܝ̈ܣ̄.

ܒܬܪ ܕܝܘܢܢܘܣܝܣܘ ܬܠܡܚܪܝܐܼ. ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ.

ܗܢܐ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܙܟܝ ܕܠܒܪ ܡܢ ܩܐܠܘܢܝܩܘܣ ܐܝܬܘ̄. ܘܟܕ ܥܢܼܕ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܣܝܘܣ ܐܬܟܲܢܫ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܫܝܢܐ ܘܐܣܪܚܘܼ̄ ܒܫܢܬ݀ ܐܩܢܚ̄. ܟ̄ܐ

 

[Vol. I, Col. 387]

 

ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝܢ. ܣܡ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܡܪܝ ܚܲܒܝܒ ܕܛܪܣܘܣ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܩܢܛ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܝܩܼܕܬ݀ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܡܝܕ ܒܬܡܘܙ ܝܪܚܐ ܒܝܕ ܩܘܢܟܝܐ ܐܢܫ ܐܣܘܛܐ ܕܡܟܲܢܫ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܛ̈ܠܝܐ ܡܚܒ̈ܠܐ ܘܒܿܝܬܝܢ ܗܘܘ ܠܥܠ ܡܢ ܢܪܬܟܣ ܕܥܕܬܐ ܘܐܟܿܠܝܢ ܗܘܘ ܘܫܿܬܝܢ ܘܩܿܕܚܝܢ ܢܘܪܐ ܘܐܚܼܕܬ ܒܚܕ ܡܢ ܝܬܪ̈ܐ ܕܐܪܙܐ. ܘܟܕ ܕܚܸܠ ܗܿܘ ܕܘܝܼܐ ܐܬܦܢܝܼ ܘܚܼܙܐ ܩܣܼܛܐ ܕܡܫܼܚܐ ܘܣܒܼܪ ܕܡ̈ܝܐ ܐܢܘܢ. ܘܙܠܚܼܗ ܥܠ ܗܝܿ ܢܘܪܐ ܘܣܸܦܼܬ ܒܟܠܗܘܢ ܓܫܪ̈ܐ. ܘܐܬܚܲܒܠܬ݀ ܟܠܗܿ ܗܿܝ ܥܕܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ. ܘܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ ܝܨܦܼܘ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܫܕܪܘ ܬܠܬܐ ܩܫܝ̈ܫܐ ܠܘܬ ܦܟܪܐܛ ܒܪܐܫܘܛ ܡܪܐ ܕܡܘܫ ܡܗܝܡ ܫܪܝܪܐ. ܘܥܕܪ ܐܢܘܢ ܒܩܝ̈ܣܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܕܦܣܼܩ ܡܢ ܛܘܪ̈ܐ ܕܒܐܬܪܗ. ܘܚܣܼܪ ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܕܝܠܗ ܩܘܪܒܗ ܕܬܠܬ ܡܐܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܙܘ̈ܙܐ. ܘܠܲܒܒ ܠܒܢ̈ܝ ܐܡܝܕ ܥܠ ܒܢܝܿܢܐ. ܘܩܡܼܬ݀ ܡܢ ܕܪܝܫ ܗܼܝ ܥܕܬܐ ܘܐܦܢ ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ݀.

ܗܘܼ ܕܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܒܲܪ ܠܥܕܬܐ ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ. ܘܐܣܼܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܬܡ̈ܢܝܢ ܘܐܫܬܐ ܘܥܢܕ ܒܬܠܬܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ ܫܢܬ݀ ܐܩܦܗ̄ ܒܪܝܫܥܝܢܐ. ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܥܘܡܪܐ ܩܕ̄ ܕܣܦ̄ܩܠܘܣ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܬܬܘܒܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܙܲܟܝ ܐܦ ܦܘܩܕܢܗ.

 

[Vol. I, Col. 389]

 

ܒܬܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ.

ܗܢܐ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܚܪܒܐܙ ܐܝܬܘ̄. ܐܬܩܼܪܝ ܕܝܢ ܡܢ ܟܘܪܚܐ ܝܚܝܕܝ ܕܘܝܪܐ ܕܥܠ ܦܪܬ ܢܗܪܐ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܫܡܿܝܫܛ. ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܙܟܝ ܕܩܐܠܘܢܝܩܘܣ ܒܚܡܫܐ ܒܚܙܝܪܢ. ܫܢܬ݀ ܐܩܦܛ̄. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܡܪܝ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܕܫܡܝܫܛ. ܘܕܒܲܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢܝ̈ܐ ܐܪܒܥ ܘܝܪ̈ܚܐ ܥܣܪܐ. ܘܐܣܼܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܥܣܪܝܢ ܘܐܫܬܐ. ܘܥܢܼܕܐ ܒܥܣܪܝܢ ܘܐܫܬܐ ܒܐܕܪ. ܒܝܘܡ ܬܠܬܐ ܕܚܫܐ ܒܡܪܝܒܐ ܩܐܣܛܪܐ. ܫܢܬ݀ ܐܩܨ̄ܕ ܘܐܬܬܣܝܼܡ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܗܿ.

ܒܬܪ ܐܝܓܢܛܝܘܣ܆ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܗܼܘ ܪܘܡܢܘܣ ܐܣܝܐ.

ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣܼ ܦܫܬ݀ ܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܐܪܡܠܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥ. ܘܗܕܐ ܓܕܫܬ݀ ܡܢ ܥܠܼܬ݀ ܗܿܝ ܕܠܐ ܐܫܼܬܟܚ ܒܗ ܒܕܪܐ ܓܒܪܐ ܣܿܦܩܐ ܘܣܗܼܝܕ ܒܡܝܬܪ̈ܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܼܐ ܥܠܘܗܝ ܫܠܡܘܬܐ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܟܕ ܡܬܬܝܬܐ ܗܘܐ ܫܡܐ

 

[Vol. I, Col. 391]

 

ܕܐܢܫܼ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ. ܡܕܝܢ ܘܦܠܢ ܘܦܠܢ ܐܢ ܠܐ ܡܝܬܪܝܢ ܡܢܗܼ ܠܐ ܒܨܝܪܝܢ. ܘܟܕ ܡܬܚܼܬ݀ ܠܐ ܫܘܝܘܬܐ ܕܪ̈ܥܝܢܐ. ܛܢ ܥܡܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܟܠ ܡܪܥܝܬܐ ܠܐܦܝܣ̄ ܕܝܠܗܿ ܡܠܙܐ ܗܘܬ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܟܲܢܼܫܘ ܠܐܡܝܕ. ܘܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܗܘܼܘ ܡܢ ܟܕ ܡܬܚܕ̈ܝܢ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ. ܡܚܕܐ ܫܼܪܟܘ ܕܬܘܒ ܢܲܪܡܘܢ ܦܣܼ̈ܐ. ܥܠ ܫܡܗ̈ܐ ܕܡܬܬܝܬܝܢ ܗܘܘ ܠܥܘܼܗܕܢܐ. ܘܟܬܒܼܘ ܫܡ̈ܗܐ ܕܬܪܥܣܪ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܘܣܼܡܘ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܩ̄ܕ ܕܐܪ̈ܙܐ ܐ̈ܠܗܝܐ. ܘܢܦܼܩ ܒܦܼܣܐ ܫܡܐ ܕܪܘܡܢܐܘܣ ܐܣܝܐ. ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܗܿ ܒܐܡܝܕ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ. ܒܚܡܫܐ ܒܫܒܛ ܫܢܬ݀ ܐܦܨ̄ܚ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܡܪܝ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܕܫܡܝܫܛ. ܘܫܲܡܫ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܐܪܒܥܼܐ ܘܥܼܢܕ ܘܐܬܛܲܟܣ ܦܓܪܗ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܕܝܠܗ ܕܩܪܬܡܝܢ. ܒܚܕ ܒܚܙܝܪܢ ܒܫܢܬ݀ ܐܪܙ̄. ܘܐܣܪܚ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ. ܐܝܼܬ ܠܗ ܟܘܢܫܐ ܬܡܝܼܗܐ ܒܐܣܝܘܬܐ. ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܒܫܡܗ ܟܘܢܫܐ ܕܬܐܘܕܘܣ̄ܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܬܼܩܪܐ.

ܒܬܪ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ܝ.

ܒܗܿ ܒܢܫܬܐ ܕܥܢܼܕ ܡܪܝ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ܆ ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܒܝܬ ܒܬܝ̈ܢ ܕܚܪܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܥܒܼܕܘ ܓܒܝܼܬܐ ܒܦܼܣ̈ܐ. ܘܒܢܝܣܢ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ݀ ܐܪܚ̄ ܐܣܪܚܼܘ ܠܡܪܝ

 

[Vol. I, Col. 393]

 

ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܢܗܿ ܕܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܒܬܝ̈ܢ ܒܐܫܝܬ ܩܪܝܬܐ ܕܣܪܘܓ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܚܡܨ.

ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܣܐܘܝܪܐ ܐܦܝܣ̄ ܕܒܝܬ ܪܡܢ. ܕܗܼܘ ܡܘܫܐ ܒܪ

 

[Vol. I, Col. 395]

 

ܟܐܦܐ ܡܦܫܩܢܐ ܕܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܥܢܼܕ ܕܝܢ ܗܼܘ ܚܣܝܐ ܬܪܥܣܪ ܒܫܒܛ ܫܢܬ݀ ܐܪܟܕ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܕܒܛܘܪܐ ܨܲܗܝܐ.

ܗܼܘ ܕܝܢ ܦܿܛܪܝ̄ܪ ܟܕ ܕܒܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܘܐܣܼܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܚܡܫܝܢ ܘܚܕ. ܥܢܕ ܒܢܝܣܢ ܝܪܚܐ. ܒܬܡܢܬܥܣܪ ܒܗ. ܒܝܘܡ ܬܠܬܐ ܕܫܒܬܐ ܕܢܝܚܬܐ ܫܢܬ݀ ܐܪܟ̄ ܒܗܿ ܒܕܝܪܐ ܐܝܟܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ.

ܒܬܪ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ܆ ܝܘܚܢܢ.

ܗܢܐ ܡܢ ܐܣܛܘܢܐ ܕܕܝܪܐ ܕܩܘܪܙܚܝܼܠ ܐܝܬܘ̄ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܐܢܛܝܘ̄. ܐܬܬܣܪܚ ܕܝܢ ܒܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܬܠܨܦܪ̈ܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܚܪܢ. ܒܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܒܢܝܣܢ ܫܢܬ݀ ܐܪܟ̄ܐ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ

 

[Vol. I, Col. 397]

 

ܕܡܿܪܥܫ. ܘܕܒܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܒܥܐ. ܘܐܣܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ. ܘܥܢܼܕ ܒܝܘܡ ܫܒܬܐ ܚܪܬܗ ܕܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ. ܒܪܝܫܥܝܢܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܣܦܩܠܘܣ

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܒܣܝܠܝܘܣ.

ܗܢܐ ܡܢܗ ܕܥܘܡܪܝܐ ܕܣܦܩܠܘܣ ܕܪܝܫܥܝܢܐ ܐܝܬܘ̄. ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܡܪܝܒܐ ܩܣܛܪܐ ܕܪܝܫ ܟܐܦܐ. ܚܡܫܬܥܣܪ ܒܐܒ. ܒܫܢܬ݀ ܐܪܠ̄ܕ. ܘܣܡ ܥܠܘ̄ ܐܝܼܕܐ ܡܪܝ ܚܲܒܝܒ ܕܐܢܐܙܪܒܐ. ܘܕܒܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܚܕܚܣܪ̈ܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܒܥܐ. ܘܐܣܼܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ. ܘܥܢܼܕ ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܕܚܫܐ ܟܗ̄ ܒܐܕܪ. ܘܐܬܛܲܟܣ ܦܓܪܗ ܒܕܝܪܐ ܡܕܢܚܝܬܐ.

ܒܬܪ ܒܣܝܠܝܘܣܼ ܝܘܚܢܢ.

ܗܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܕܛܘܼܪܐ ܐܘܟܡܐ ܐܝܬܘ̄. ܐܬܬܣܝܪܚ ܟܚ̄ ܒܐܒ. ܫܢܬ݀ ܐܪܡ̄ܙ ܒܬܠܥܕܐ ܩܣܛܪܐ ܕܒܫܘܼܠܛܢܐ

 

[Vol. I, Col. 399]

 

ܕܐܢܛܝܘ̄݀ ܘܣܼܡ ܥܠܘܝܗ ܐܝܼܕܐ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܕܛܪܣܘܣ. ܘܕܒܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܫܥܣܪ̈ܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܥܣܪܐ. ܘܐܣܼܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ. ܘܫܟܸܒ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ. ܬܠܬܐ ܒܬܡܘܙ. ܘܐܬܬܣܝܼܡ ܒܕܝܪܐ ܪܒܬܐ ܕܬܠܥܕܐ ܒܓܘܪܢܐ ܕܚܣܝܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ.

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ܆ ܐܝܘܐܢܢܝܣ.

ܗܢܐ ܐܬܩܼܪܝ ܡܢ ܐܣܛܘܢܐ ܕܩܘܪܙܚܝܠ ܕܥܠ ܥܘܦܪܝܢ ܢܗܪܐ݀ ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܐܫܬܥܣܪ ܒܬܡܘܙ ܫܢܬ݀ ܐܪܣܗ̄ ܒܬܠܥܕܐ ܩܣܛܪܐ. ܘܣܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܝܥܩܘܒ ܕܩܐܠܘܢܝܩܘܣ. ܘܕܒܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܝܢ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܢܬܐ. ܘܐܣܼܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܥܣܪܐ. ܘܥܢܕ ܒܚܪܬܗ ܕܟܢܘܢ. ܘܐܬܛܲܟܣ ܦܓܪܗ ܩܕ̄ ܒܥܘܡܪܝܐ ܕܡܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܕܕܠܝܟ.

ܒܬܼܪ ܐܝܘܐܢܢܣ܆ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ.

ܗܢܐ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ ܐܝܬܘ̄. ܘܐܬܬܣܪܚ ܟܚ̄ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝܢ. ܫܢܬ݀ ܐܪܣܛ̄ ܒܬܠܥܕܐ ܩܣܛܪܐ. ܘܣܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܝܥܩܘܒ ܕܩܐܠܘܢܝܩܘܣ. ܘܕܒܪ

 

[Vol. I, Col. 401]

 

ܠܥܕܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܝܢ ܘܝܪ̈ܚܐ ܐܫܬܐ. ܘܐܣܼܪܚ ܐܦܝܣ̈ܩ̄ ܬܡܢܝܐ. ܘܥܢܼܕ ܬܪܝܢ ܒܚܙܝܪܢ ܕܫܢܬ݀ ܐܪܥܒ̄. ܘܐܬܛܲܟܣ ܦܓܪܗ ܩܕ̄ ܒܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ. ܘܒܓܘܪܢܐ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܦܛܪ̄ ܕܡܢܗ ܕܥܘܡܪܐ.

ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܗܢܐ ܦܛܪܝܪ̄ ܘܕܡܪܝ ܐܠܝܐ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܡܝܠܝܛܝܢܝ ܕܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܙܘܩܢܝܢ. ܐܬܒܢܝܬ݀ ܕܝܪܐ ܕܣܪܓܝܣܝܗ ܕܒܣ̈ܦܐ ܕܐܬܪܐ ܕܘܓܒܘܣ. ܐܢܫ ܡܗܝ̄ܡ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܦܪܣ. ܡܢ ܐܘܣܢܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܕܘܪܒܝܓܐܢ. ܗܘܼܐ ܠܗ ܨܒܝܢܐ ܕܢܥܼܡܪ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܐܬܪܗ ܘܐܬܼܐ ܠܐܬܪܐ ܕܨܡܼܚܐ ܘܝܼܬܒ ܒܕܝܪܐ ܕܩܪܝܒܐ ܠܬܘܪܫܢܐ ܩܪܝܬܐ. ܟܢ ܥܒܼܪ ܦܪܬ ܘܒܼܢܐ ܕܝܪܐ ܒܐܬܪܐ ܕܩܠܘܕܝܐ. ܥܠ ܓܢܒ ܓܪܓܘܪܝܢܐ ܩܪܝܬܐ.. ܘܟܕ ܟܬܪ ܒܗܿ ܒܩܪܝܬܐ. ܡܲܢܥܘ ܠܘܬܗ ܬܠܬܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܢܝܐ ܕܡܪܕܐ. ܢܘܚ ܘܣܐܘܝܪܐ ܘܥܡܢܘܐܝܠ. ܘܟܕ ܠܐ ܨܒܼ ܕܢܬܒܼܘܢ ܬܡܢ. ܢܣܒܼܘܗܝ ܠܪܒܢ ܓܝܣܐ ܘܐܬܼܘ ܠܣܘ̈ܦܝ ܓܘܒܘܣ. ܘܚܼܙܘ ܠܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܕܥܿܗܕܐ ܠܕܝܪܐ. ܘܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܚܝܼܘ ܒܗܘܢ. ܘܐܘܼܒܠܘ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܐܚܝܼܕܐ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܦܪܘܛܘܣܦܐܬܪ ܕܡܬܝܼܕܥ ܓܘܡܝܐ.

 

[Vol. I, Col. 403]

 

ܘܐܦܼܣ ܠܗ ܕܢܒܼܢܝܗܿ ܠܕܘܟܬܐ ܕܝܪܐ. ܐܦ ܥܕܪܗ ܒܡܠܬܐ ܘܒܥܒܿܕܐ. ܗܝܕܝܢ ܫܲܪܝ ܗܘܼ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܕܥܡܗ. ܘܒܼܢܘ ܥܕܬܐ ܒܠܒܼ̈ܢܐ ܘܩܝ̈ܣܐ. ܘܐܝܼـ ܗܘܼܐ ܥܡܗܘܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܢ ܕܩܕ̈ܝܫܐ ܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ ܘܣܡܼ ܐܢܝܢ ܒܗܿ. ܘܒܢܼܘ ܐܦ ܩܠܝ̈ܬܐ. ܗܠܝܢ ܒܫܢܬ݀ ܐܪܣܛ̄. ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܠܗܿ ܫܡܐ ܠܕܝܪܐ. ܐܬܼܐ ܠܗܿ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܡܿܪܘܢ. ܗ݀ܘ ܕܐܬܪܕܝܼ ܗܘܐ ܡܥܠܝܐܝܬ ܒܚܟܼ̈ܡܬܐ ܕܒܪ̈ܝܐ ܘܒܟܬܒ̈ܝ ܩܘܕܫܐ. ܒܬܘܠܡܕܐ ܕܡܪܝ

 

[Vol. I, Col. 405]

 

ܐܡܩܝܼܡ ܓܘܙܠܐ ܪܒܐ ܕܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ݀ ܘܫܲܪܝ ܡܲܠܦ ܠܕܝܪ̈ܝܐ.

ܘܟܕ ܙܒܢܐ ܕܬܪܬܥܣܪ̈ ܫܢܝ̈ܢ ܕܒܪ ܗܘܼ ܡܪܝ ܓܝܣܐ܆ ܫܟܼܒ ܒܫܠܡܐ. ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܪܝܫܕܝܪܐ ܐܠܝܐ ܬܠܡܝܕܗ. ܘܨܲܒܬܗ ܠܗܝܟܠܐ ܒܬ̈ܠܒܫܬܐ ܘܦܪܣܐ ܘܟܬܒ̈ܐ ܘܡ̈ܐܢܝ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ. ܘܐܬܢܲܨܚ ܥܘܡܪܝܐ ܒܝܘܠܦܢܐ: ܘܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܘܒܘ̈ܚܢܐ ܕܩܕܡ ܪܒܢ ܝܘܚܢܢ ܕܡܿܪܘܢ. ܘܟܬܘ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܼܘܘ ܒܗ. ܘܐܦ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܛ̄ܪ ܕܣܪܝܓܬܗ. ܐܬܼܐ ܠܗܢܐ ܥܘܡܪܐ. ܘܒܗ ܡܢܚܿ ܗܘܐ ܕܢܥܡܼܪ. ܐܠܘܠܐ ܡܢ ܚܣܡܐ ܕܗܪ̈ܛܝܩܘ ܐܬܐܠܼܨ ܘܥܼܪܩ.

ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܝܢ ܪܒܢ ܐܠܝܼܐ ܐܩܝܼܡ ܒܕܘܟܬܗ ܠܝܘܚܢܢ ܪܒܒܝܬܐ. ܘܗܘܼ ܫܲܢܝ ܠܡܕܒܪܐ. ܘܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܗܦܼܟ ܠܗ ܠܥܘܡܪܐ ܘܒܗ ܫܟܼܒ. ܘܗܘܼ ܝܘܚܢܢ ܪܝܫܕܝܪܐ ܐܬܪܓܪܓ ܕܢܒܢܼܝܘܗܝ ܠܗܝܟܼܠܐ ܪܝܫܐܝܬ݀ ܘܛܲܝܒ ܐܠܗܐ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܕܝܪܝܐ ܚܪܢܝܐ ܬܠܡܝܕܗ ܕܩܘܪܝܩܘܣ ܡܿܦܪܝܢܐ݀ ܘܝܗܼܒ ܬܠܬܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܝܢ ܘܒܢܼܐܘܘܗܝ ܠܗܝܟܠܐ ܒܬܠܬܐ ܡܕܒ̈ܚܐ ܟܐܦܐ ܘܟܠܫܼܐ. ܘܒܩܪ̈ܡܝܕܐ ܩܼܛܪܘ ܫܡ̈ܘܗܝ. ܘܥܒܼܕܘ ܕܪܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܒܬܪܝܢ ܡܕܝܪ̈ܝܢ ܕܩܝܣܐ ܠܡ̈ܠܦܢܐ ܘܝ̈ܠܘܦܐ ܘܟ̈ܬܘܒܐ. ܘܐܩܦܼܘ

 

[Vol. I, Col. 407]

 

ܠܕܪܬܐ ܒ̈ܬܐ ܕܓܘܐ ܘܒܝܬ ܦܬܘܪܐ ܘܒܝܬ ܐܟܣ̈ܢܝܐ.

ܘܐܬܼܐ ܬܘܒ ܡܪܘܬܐ ܒܪ ܐܠܝܫܘܥ ܬܐܓܪܐ ܬܐܓܪܝܬܢܝܐ. ܘܐܝܬܼܝ ܡܝ̈ܐ ܒܐܓܘ̈ܓܐ. ܠܕܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܩܕܡ ܗܝܟܠܐ. ܘܐܦ ܦܣܩܝܢ ܐܘܟܝܬ ܨܗܪܝܓ ܒܢܼܐ ܠܡܲܕܢܚܝܗ ܕܗܝܟܠܐ. ܘܡܿܫܩܝܐ ܗܘܐ ܠܝܪܩܐ ܕܐܚ̈ܐ݀ ܗܘ̈ܝ ܗܠܝܢ ܒܝܢܬ݀ ܐܫܝ̄ܒ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܬܘܒ ܕܝܪܝܐ ܐܢܫ ܬܐܓܪܝܬܢܝܐ ܕܫܡܗ ܐܠܝܐ ܒܪ ܓܐܓܝ ܐܬܼܐ ܠܐܬܪܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝܼ ܘܙܒܼܢ ܕܘܟܬܐ ܘܫܲܬܣܗܿ ܕܝܪܐ. ܘܟܕ ܥܼܢܕ ܩܕܡ ܫܘܟܠܠܗ. ܐܘܛܘܟܘܣ ܦܛܪܝܩܝܘܣ ܕܐܬܪܐ ܗܿܘ ܕܟܘܠܝܒ ܗܘܐ ܒܙܒܢ ܫܡܗ. ܥܼܨܝܗܝ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܡܪܘܢ ܘܐܘܒܠܗ ܠܬܡܢ݀ ܘܫܲܡܠܝܗ ܠܗܝܟܠܐ ܒܫܡ ܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ. ܘܒܢܼܐ ܩܠܝ̈ܬܐ. ܘܐܬܟܲܢܫ ܣܘܓܼܐܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܪ̈ܚܡܝ ܝܘܠܦܢܐ ܠܘܬܗ. ܘܐܿܠܦ ܐܢܘܢ ܚܟ̈ܡܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ. ܘܟܕ ܣܠܼܩ ܡܢܝܢܐ ܕܩܫ̈ܝ̄ ܠܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ. ܒܬܪ ܕܗܘܼܐ ܬܡܢ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢ. ܐܬܪܓܪܓ ܠܫܠܼܝܐ. ܘܫܲܢܝ ܡܢܗܿ ܒܠܠܝܐ. ܘܥܒܼܪ ܦܪܬ ܢܗܪܐ. ܘܣܠܼܩ ܠܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܗܪܘܢ ܕܛܘܪܐ ܒܪܝܟܼܐ. ܘܗܘܼܐ ܒܗܿ ܫܢܝ̈ܐ ܐܪܒܥ. ܘܫܲܠܡ ܒܣܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ.

 

[Vol. I, Col. 409]

 

ܒܬܪ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ܆ ܐܒܪܗܡ.

ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܬܪܥܝܠ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܕܚܠܒ. ܐܬܬܣܪܚ ܒܬܠܥܕܐ ܩܣܛܪܐ ܟܗ̄ ܒܐܝܪ ܫܢܬ݀ ܐܪܥܓ̄. ܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܡܪܝ ܐܝܘܒ ܐܦܝ̄ܣ ܕܙܘܓܡܐ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ. ܐܟܡܐ ܕܒܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܐܬܕܒܪ ܗܘܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܗܿ ܒܬܫܡܫܬܐ ܠܐ ܚܲܠܦ ܫܡܗ. ܘܠܐ ܠܒܘܫܗ ܘܠܐ ܡܐܟܘܠܬܗ. ܘܠܐ ܪܟܸܒ ܥܠ ܣܪܓܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܢ ܡܿܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܡܬܼܐܠܨ ܗܘܐ. ܥܠ ܪܟܘܒܐ ܫܚܝܼܡܐ ܕܚܡܪܐ ܡܬܬܢܝܼܚ ܗܘܐ ܡܸܠܐ ܥܕܢܐ.

ܐܝܬܘܗܝ ܬܠܡܝܕܐ ܕܡܪܝ ܐܢܣܛܐܣ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܕܝܪܐ݀ܗܝ ܕܩܪܩܝܣܘܢ ܕܒܟܘܪܐ ܕܓܪܡܢܝܩܝ. ܘܗܘܼ ܐܣܪܚ ܠܪܒܗ ܐܦܝܣ̄ ܠܚܠܒ. ܘܟܕ ܐܪܓܼܫ ܒܟܘܪܗܢܐ܆ ܠܘܬܗ ܕܪܒܗ ܐܙܼܠ ܘܬܡܢ ܫܲܠܡ ܚܝ̈ܘܗܝ݀ ܘܟܕ ܐܬܛܲܝܒܘ ܬܠܬܐ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܩܫ̈ܝ̄ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܡ̈ܫܡ̄ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡ̈ܬܝܢ. ܘܟܢ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܗܝܡ̈ܢܐ. ܫܲܡܫ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܝܪ̈ܚܐ ܬܫܥܐ ܘܝܘ̈ܡܬܐ ܬܫܥܐ. ܘܐܣܼܪܚ ܠܩܘܪܝܩܘܣ ܡܿܦܪܝܢܼܐ ܘܐܫܬܐ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܫܟܸܒ ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܐܪܒܥܐ ܒܐܕܪ. ܫܘ̄ܒ ܠܕܝ̈ܢܼܐ ܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܕܡܪܝܐ. ܘܕܟܒܪ ܡܛܠܗ݀ܝ ܕܠܐ ܢܬܪܦܐ ܒܢܓܝܪܘܬ ܙܒܢܐ. ܘܐܬܒܨܪܝ ܚܝܼܨܘܬܐ ܕܐܡܢܗ. ܣܲܪܗܒ ܫܝܢܗ.

 

[Vol. I, Col. 411]

 

ܒܬܪ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ.

ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܬܪܥܫܠ. ܘܡܛܠ ܣܿܓܝܐܘܬ ܡܣܪܩܘܬܗ. ܐܬܟܲܢܝ ܕܣܪܝܓܬܗ. ܐܬܬ[ܣܪܚ ܒܩـ]ـܦܪܢܝܒܘ ܩܪܝܬܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܣܪܘܓ. ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ…. ܒܬܡܘܙ ܕܫܢܬ݀ ܐܪܥܘ̄. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼـ[ـܕܐ] ܣܪܓܝܣ ܕܝܠܗܿ ܕܣܪܘܓ.

ܒܗܘܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܬ[ܘ]ܒ ܐܫܬܲܠܛܘ ܝܘ̈ܢܝܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ. ܘܡܼܠܟܐ ܢܝܩـ[ـܘ]ܦܘܪܘܣ ܚܼܙܐ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܕܡܬܲܪܥܐ ܘܚܪܝܒܐ݀ ܫܕܪ ܐܝܼܬܝܼ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܗܢܐ ܘܐܫܬܲܘܕܝ ܠܗ ܕܐܢ ܥܿܡܪ ܒܗܠܝܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܡܟܲܢܫ ܥܡܘܪ̈ܐ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܘܗܢܙܝܛ ܘܠܩܠܝܣܘܪܐ ܢܬܲܚܡ. ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܲܠܙܘܢܝܗ ܐܘܿ ܠܥܡܗ ܟܠܩܝܕ̈ܘܢܝܐ. ܘܐܨܛܒܝܼ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܢܣܼܒ ܥܙܼܩܬܗ ܕܡܿܠܼܟܐ ܥܠ ܗܟܢ݀ ܘܐܫܟܼܚ ܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܲܪܝܐ ܒܐܪܝܕ ܐܘܟܝܬ ܕܩܪܝܪ̈ܐ. ܘܫܲܪܝ ܕܢܒܼܢܐ ܬܡܢ ܗܝܟܠܐ ܘܥܘܡܪܐ. ܘܐܬܟܲܗܢ ܟܠܗ ܗ݀ܘ ܐܬܪܐ ܒܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܝܘ̈ܢܝܐ ܢܟ̈ܝܼܠܐ ܚܣܡܼܘ ܒܗ ܒܛܘܒܬܢܐ. ܘܓܪܓܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܘܗܼܦܟ ܒܫܘܘܕܝܗ. ܘܫܕܪ ܐܘܒܼܠܗ ܠܩܘܣܛ̄ ܘܥܡ ܐܪܒܥܐ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܟܲܢܫ

 

[Vol. I, Col. 413]

 

ܦܛܪܝ̄ܪ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ ܗܘܿ ܕܐܘܢܘܟܣܐ ܗܘܐ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܠܗ݀ ܘܗܘܼܘ ܕܪܫܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܡܬܼܚܐ ܕܬܪܝܢ ܝܪ̈ܚܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܕܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܠܐ ܡܸܨܝܢ ܕܢܚܲܝܒܘܢ ܐܢܘܢ. ܐܛܐܢܼܘ ܠܡܠܟܐ ܘܛܪܘܢܐܝܬ ܡܲܠܠ ܥܡ ܦܛܪܝܪ̄ ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܐܡܼܪ. ܕܐܘ ܫܿܠܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܬܘܕܝܬܢ ܘܐܝܼܩܪ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܥܿܦܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܐܘܿ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܬܫܼܬܕܘܢ݀ ܘܟܕ ܦܛܪܝܪ̄ ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܦܲܢܝܘ ܕܠܥܠܡ ܠܐ ܫܿܠܡܝܢܢ. ܦܩܼܕ ܘܐܬܚܼܒܫܘ. ܗܝܕܝܢ ܟܐܢܘܬܼܐ ܐܬܬܥܝܪܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܕܡܠܟܐܢܝܩܘܦܘܪܘܣ ܘܒܬܪ ܐܪܒܥܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܚܒܼܫ ܠܩܕܝ̈ܫܐ ܗܠܝܢ. ܐܬܩܼܛܠ ܡܢ ܡܢ ܫܘܡܘ ܫܟܝܓ. ܘܐܫܬܪܝܼܘ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܢܦܼܩ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܬ̈ܠܡܝܕܝܗܘܢ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܐܬܼܐ ܬܘܒ ܦܛܪܝܪ̄ ܠܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܠܥܘܡܪܐ ܕܒܐܪܝܕ ܘܫܲܟܠܠܗ ܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܬܡܢܝܢ. ܘܒܗ ܝܼܬܒ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬ. ܘܒܗ ܥܢܼܕ.

ܐܣܼܪܚ ܕܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܚ̄. ܘܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܕܗܼܘ

 

[Vol. I, Col. 415]

 

ܐܝܣܚܩ ܪܗܛܐ. ܗ݀ܘ ܕܡܛܠܗܝܢ ܕܒܝܿܘܡܐ ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܥܠ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܡܦܲܠܓ ܗܘܐ ܦܘܪܫܢܼܐ ܐܬܩܼܪܝ ܒܫܡܐܗܢܐ. ܘܗܼܘ ܒܢܼܐ ܠܕܝܪܐ ܕܝܿܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܒܣܦܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ݀ ܘܐܦ ܠܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܕܡܬܢܩܪܝܐ ܕܚܣܝܐ.

ܒܬܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܣܪܝܓܬܗ ܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܨܠܝܚܐ.

ܗܘܼܝܘ ܠܥܙܪ ܕܝܪܝܐ ܕܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܗܪܘܢ ܕܫܝܓܪܐ. ܐܬܬܣܪܚ ܒܩܪܝܬܐ ܕܩܛܝܢܝ ܒܐܬܪܐ ܕܓܝܚܢ ܒܫܢܬ݀ ܐܪܨܚ̄. ܒܝܘܡ ܚܡܫܐ ܟܐ̄ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܼܡ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܡܪܝ ܠܥܙܪ ܡܝܛܪ̄ܘ. ܕܐܢܐܙܪܒܐ. ܘܝܼܬܒ ܒܥܘܡܼܪܐܕܒܐܪܝܕ. ܘܐܘܣܼܦ ܫܲܟܠܠܗ ܘܗܕܪܗ. ܘܡܛܠ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܣܿܦܩܐ ܒܚܟܼܡܬܐ ܩ̄ܕ ܘܒܕܘܒܪ̈ܐ. ܚܓ ܡܢ ܡܝܬܪܘܬܗ ܐܓܐܦܝ ܦܛܪܝܪ̄ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ ܕܐܢܛܝܟ. ܘܒܲܛܠ ܪܕܘܦܝܐ ܕܡܗܝ̈ܡ̄. ܫܲܡܫ ܕܝܢ ܗܼܘ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܗܢܐ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܫ̈ܢܝܐ ܐܫܬܥܣܪ̈ܐ ܘܥܼܢܕ ܒܥܘܼܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܩܠܘܕܝܐ. ܘܐܬܛܲܟܣ ܦܓܪܗ ܒܓܒܐ ܓܪܒܝܝܐ

 

[Vol. I, Col. 417]

 

ܕܗܝܟܠܐ ܘܐܣܪܚ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܠܐܝܓܢܛܝܘܣ ܡܿܦܪܝܢܐ ܒܪܩܝܩܝ ܗ݀ܘ ܕܐܗܓܪ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܼܘ ܘܐܬܟܲܗܢܘ ܥܘܡܪ̈ܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܐܝܬ ܗܘܘ ܓܒܪ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܘܡ̈ܠܝܼܠܐ. ܘܐܬܚܣܸܡܘ ܡܢ ܝܘ̈ܢܝܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܫܒܥܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܐܫܬܲܕܪܘ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘ̄ ܦܘܠܝܣ݀ ܘܒܚܒܘܫܝܐ ܫܲܠܡܘ ܚܝ̈ܝܗܘܢ. ܘܚܛܦܼܘ ܝܘ̈ܢܝܐ ܠܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܪܗܛܐ.

ܘܗܼܘ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܗܢܐ. ܐܣܼܪܚ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܛܒܝܼܒܐ ܐܦܝܣ̄ ܕܥܘܡܪܝܐ ܕܩܪܬܡܝܢ ܒܫܢܬ݀ ܐ̄ܪܨܛ̄ ܗܘܿ ܕܚܲܕܬ ܠܟܬܝܼܒܬܐ ܕܐܣܛܪ̈ܢܓܠܝܐ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܕܒܲܛܝܠܐ ܗܘܬ݀ ܡܬܼ̇ܐ ܕܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܢ ܚܲܘܪܐ ܕܒܟܬ̈ܒܐ ܝܠܼܦ ܗܼܘ ܚܲܣܝܐ ܘܐܠܦ ܠܒܢ̈ܝ ܐܚܘܗܝ. ܘܐܬܝܗܒܬ݀ ܛܝܒܘܬܐ ܡܫܲܡܠܝܬܐ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܒܟܬܘܒܘܬܐ. ܘܠܐܚܘܗܝ ܢܐܚܐ ܒܨܰܝܳܪܘܽܬܳܐ. ܘܫܕܪ ܚܲܣܝܐ ܠܦܛܪܘܣ ܐܚܘܗܘܢ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܘܐܝܬܝܼ ܪܩ. ܘܟܬܼܒ ܪܒܢ ܥܡܢܘܐܝܠ ܫܒܥܝܢ

 

[Vol. I, Col. 419]

 

ܕܘܒ̈ܩܐ ܦܫܝ̈ܛܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢܝܐ ܘܚܪ̈ܩܠܝܐ. ܘܦܢܩܝܼܬܐ ܕܡܐܡܪ̈ܐ ܬܠܓܘܕ̈ܐ. ܘܫܲܟܢ ܠܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ. ܟܬܒ̈ܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܦܚܼܡܐ ܒܥܠܡܐ܀

ܒܬܪ ܡܪܝ ܬܐܢܢܣܝܘܣ܆ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܥܒܕܘܢ.

ܗܢܐ ܒܡܠܝܛܝܢܝ ܐܬܝܼܠܕ. ܘܐܬܪܒܝ ܒܢܟܦܘܬܐ. ܘܒܪ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝܢ

 

[Vol. I, Col. 421]

 

ܠܒܸܫ ܐܣܟܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܒܕܝܪܐ ܕܪܗܛܐ ܒܠܥܕ ܡܲܦܣܢܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܘܗܝ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܡܬܼܠܙܙ ܡܢܗܘܢ. ܣܠܼܩ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܢܚܼـ ܥܡܼܪ ܒܫܩܝܼܦܐ ܚܕ ܥܠ ܣܵܦܪ̈ܝ ܦܪܬ ܘܐܫܬܟܢܬ݀ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܣܿܥܘܪܘܬ ܚܝ̈ܠܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܕܡܬܛܲܒܒ ܫܡܗ ܬܡܢ. ܐܫܩܼܠ ܠܛܘܪܐ ܐܘܟܡܐ.

ܘܒܬܪ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܥܢܼܕ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܨܠܝܚܐ. ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܟܠܗܘܢ ܒܚܕܐ ܫܘܝܘܬ ܢܫܡܬܐܐܨܛܒܼܝܘ ܕܗܘܼ ܢܗܘܐ ܪܥܝܐ. ܘܟܕ ܐܫܬܘܕܥ ܗܼܘ ܛܘܼܒܢܐ ܒܓܼܠܝܢܐ ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܗܿܝ ܩܪܝܬܗ܆ ܝܗܒ ܢܦܫܗ. ܘܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܐܦܠܐ ܡܫܡ̄ ܡܿܣܪܚ ܗܼܘܐ ܒܝܕ ܡܟܝܟܘܬ ܬܪܥܝܬܗ. ܕܟܿܘܙ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܬܫܡ̈ܫܬܐ ܟܗܢܝ̈ܬܐ. ܒܐܪܒܥܐ ܒܬܡܘܙ ܐܣܚܼܘܗܝ ܡܫܡܫܢܐ. ܘܒܬܪ ܝܘܡܐ ܩܫܝܫܐ. ܘܠܝܘܡܐܐܚܪܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܫܢܬ݀ ܐܫܿܝܗ̄ ܟܕ ܐܝܬܘ̄ ܒܪ ܫܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܦܛܪܘܣ ܕܚܪܢ. ܘܟܕ ܗܘܼ ܛܘܒܬܢܐ ܒܟܠܗܿ ܬܪܝܨܘܬܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܬܕܒܪ ܗܘܐ. ܠܦܘܪܢܣܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܠ̈ܡܢܝܐ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܢܲܣܝ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܣܘܢܩܠܐ ܐܢܫ ܕܝܪܝܐ ܕܫܡܗ ܕܘܝܕ ܐܓܥܠ. ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܒܥ̈ܕܬܐ ܘܡܪ̈ܥܝܬܐ ܫܘܚ̈ܛܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܒܼܕ.

ܘܟܕ ܙܒܢܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܫ̈ܢܝܐ ܩܼܡ ܒܪܝܫܐ ܗܼܘ ܩܕ̄. ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܙ̄ ܐܦܝ̈ܣ̄

 

[Vol. I, Col. 423]

 

ܐܣܼܪܚ. ܐܬܬܥܝܼܪ ܥܠܘ̄ ܕܝܢ ܢܣܝܘܢܐ ܡܢ ܢܝܩܝܦܘܪ ܡܝܛܪܘ̄ ܝܘܢܝܐ ܕܡܿܠܝܛܝܢܝ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܣܟܘܠܝ ܕܡܲܠܟܐ ܪܘܡܢܘܣ. ܘܐܙܼܠ ܠܩܘܣܛܢܛ̄ ܘܐܟܼܠ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܠܡ ܡܲܛܥܐ ܐܦ ܒܝܘ̈ܢܝܐ܆ ܘܠܟܠܗܘܢ ܠܘܬܗ ܢܿܓܕ. ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܐܝܙܓܕܐ ܘܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܟܘܪܣܘܒܘܪܓܝ ܩܪܝܛܝܣ. ܕܢܐܚܼܘܕ ܠܪܝܫܐ ܕܝܥܩܘ̈ܒܝܐ ܘܢܫܕܪܝܘ̄ ܠܩܘܣܛ̄. ܘܟܕ ܨܒܼܐ ܩܪܝܛܝܣ ܕܢܿܥܼܪܩܝܘܗܝ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܡܛܠ ܕܒܥܘܡܪܐ ܕܒܐܪܝܕ ܗܘܐ ܠܐ ܐܬܡܼܨܝ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܕܚܠܬܗ ܕܡܠܟܐ. ܘܐܬܐܠܼܨ ܘܐܙܼܠ ܥܡ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܘܦܵܠܚ̈ܐ ܕܡܠܟܐ ܡܙ̈ܝܢܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܐܠܦܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܐܝܬ ܬܡܢ. ܘܩܿܝܡܝܢ ܘܠܐ ܫܿܒܩܝܢ ܕܢܬܕܒܼܪ. ܒܕܓܘܢ ܐܬܥܲܬܕܘ ܐܝܟ ܕܠܩܪܒܐ. ܘܨܦܚܼܘ ܥܠ ܥܘܡܪܐ ܕܒܐܪܝܕ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܩܪܝܛܝܣܼ ܬܘܗ݀ ܘܩܪܝܛܝܣ ܐܡܼܪ ܪܟܝܟܐܝܬ. ܠܐ ܬܫܬܓܫ ܐܘ̄ ܩܕܝܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܲܠܟܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܫܿܝܢܐ ܦܩܼܕ

 

[Vol. I, Col. 425]

 

ܕܬܬܚܼܙܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܗܟܢܐ ܢܣܒܼܘ̄ ܘܥܠܼܘ ܠܡܠܝܛܝܢܝ݀ ܘܒܢ̈ܝܗܿ ܐܝܟ ܕܒܢܘܼܪܐ ܝܩܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܫܚܕܝܢ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ. ܘܠܡܚܣܢ ܐܬܡܼܨܝܘ ܕܢܫܒܩܘܢܝܗܝ ܒܙܒܢܐ ܕܣܬܘܐ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܦܼܨܚܐ. ܘܓܪܡܼܬ݀ ܠܗ ܕܢܐܙܼܠ. ܐܿܠܨܝܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܡܠܝܛܝܢܝ. ܕܐܦ ܠܛ̈ܠܝܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܢܲܣܪܚ ܡܫ̈ܡ̄. ܦܣܝܼܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܒܪܐ ܕܬܘܒ ܠܐ ܩܿܐܡ ܠܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ.

ܢܦܼܩ ܕܝܢ ܗܼܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܥܡܗ ܐܫܬܐ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ. ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܩܫ̈ܝܫܐ ܥܣܪܝܢ. ܘܒܟܸܣܗ ܕܚܙܝܪܢ ܫܢܬ݀ ܐܫ̄ܡ ܥܠܼܘ ܠܩܘܣܛ̄. ܘܗܘܿ ܠܝܼܛܐ ܝܘܢܝܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܐܦܩܼ ܩܕܡܝܗܘܢ ܟܪܘܙܐ ܕܡܲܙܥܩ ܒܫܘ̈ܩܐ. ܕܗܠܝܢ ܠܐ ܡܲܘܕܝܢ ܒܝܿܠܕܬ ܐܠܗܐ. ܘܠܬܝܫܐ ܣܓܕܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܕܟܡܐ ܪ̈ܘܩܐ ܙܠܼܚܘ ܒܐܦܝ̈ܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܟܡܐ ܥܦܪܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܫܼܕܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܐܓܪ̈ܐ. ܠܐ ܐܿܠܨܐ ܠܡܐܡܪ. ܘܟܕ ܐܬܛܿܝܒܘ ܩܕܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܐܡܼܪ ܗܘ ܠܝܛܐ ܡܝܛܪܘܦ̄ ܝܘܢܝܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܠܦܛܪܝܪ̄ ܕܝܠܗܘܢ. ܕܠܐ ܬܥܲܩܒ ܥܡܗܘܢ ܡܛܠ ܬܘܕܝܬܐ. ܒܗܝܿ ܕܣܿܓܝ ܡܢܲܦܩܝܢ ܒܕܪܫܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܲܨܝܐ ܗܘܬ ܕܠܐ ܢܫܲܐܠܘܢ. ܘܟܕ ܫܲܠܘ ܕܡܢܐ ܡܲܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܐܦܩܼܘ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܬܪܝܢ ܟܪ̈ܟܐ ܕܟܬܝܼܒܝܢ

 

[Vol. I, Col. 427]

 

ܝܘܢܐܝܬ ܘܣܘܪܝܐܝܬ. ܘܟܕ ܦܬܼܚܘ ܠܟܼܪ̈ܟܐ ܘܩܼܪܘ ܒܗܘܢ ܩܠܝܠ. ܐܡܼܪܘ. ܕܠܐ ܐܝܬܝܢܵܩܘܢ ܕܢܐܠܼ̈ܦ ܡܢܟܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܕܢܿܐܠܦܟܘܢ ܗܝ̄ܡ. ܐܘܕܘ ܥܡܢ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܦܛܪܝܪ̄ ܦܲܢܝ. ܕܚܢܢ ܠܐ ܡܚܲܠܦܝܢܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܐܒ̈ܗܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܩܼܡ ܗ݀ܘ ܠܝܛܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܐܡܼܪ. ܠܬܘܕܝܬܗ ܕܡܲܠܟܐ ܡܲܣܠܐ ܐܢܬ. ܘܡܚܝܗܝ ܠܦܛܪܝܪ̄ ܥܠ ܦܲܟܸܗ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܛܘܒܬܢܐ ܐܗܦܼܟ ܠܗ ܗܘܿ ܐܚܪܢܐ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܝܘ̈ܢܝܐ ܙܥܼܘ ܘܟܪܝܬ݀ ܠܗܘܢ ܘܕܡܲܥܘ. ܘܫܒܼܩܘ ܘܢܦܼܩܘ ܟܕ ܪܛܿܢܝܢ. ܘܐܦܩܼܘ ܐܦ ܠܦܛܪ̄ ܘܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܠܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܝܢܐ. ܘܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܗ ܠܕܝܪܐ ܕܓܪܝܓܘܪܝܘܣ.

ܗܝܕܼܝܢ ܥܒܼܕܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܩܼܪ̈ܘ ܠܦܛ̄ܪ ܘܠܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܐܘܬܒܼܘ ܠܦܛ̄ܪ ܘܠܐܠܝܐ ܕܣܝܼܡܢܕܘ. ܘܒܬܪ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܚܼܙܘ ܕܠܐ ܣܟ ܫܠܡܝܢ݀ ܘܐܡܼܪܘ ܕܒܠܚܘܕ ܠܐ ܬܪܡܘܢ ܡܫܼ̇ܐ ܒܩܨܿܬܐ. ܘܠܐ ܬܨܘܪܘܢ ܨܠܝܼܒܐ ܒܚܕܐ ܨܒܼܥܐ. ܐܠܐ ܒܬܪܬܝܢ. ܟܕ ܡܬܦܪܣܝܢ. ܕܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܢܓܢܼܒܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܐܬܪܦܝܼܘ. ܚܒܼܫܘ ܐܢܘܢ ܟܠ ܬܪܝܢ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ.

 

[Vol. I, Col. 429]

 

ܥܕܡܐ ܠܬܫܪܝܢ ܒܬܫܢܝܩܐ ܪܒܐ. ܘܫܕܪ ܗܿܘ ܠܝܛܐ ܢܝܩܝܦܘܪ ܡܫܿܕܠ ܠܟܠܚܕ ܠܣܛܪ. ܗܝܕܝܢ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܕܘܝܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܡܘܫܐ ܕܚܣܼܢܐ. ܘܐܝܣܚܩ ܕܥܪܩܐ. ܐܬܬܲܛܥܝܘ ܘܝܗܼܒܘ ܟܪܬ݀ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ݀ ܘܐܘܒܼܠܗܿ ܠܡܠܟܐ ܗܼܘ ܢܝܩܝܦܘܪ ܘܐܡܼܪ ܕܐܢ ܬܓܿܪ ܪܘܚܐ ܘܠܐ ܬܫܲܡܪ ܐܢܘܢ ܒܥܓܠ. ܟܠܗܘܢ ܫܿܠܡܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܲܠܟܐ ܠܘܬ ܦܛܪ̄ ܘܐܡܼܪ. ܐܢ ܬܫܼܠܡ ܝܿܗܒܝܢܢ ܠܟ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܢܛܝܟ. ܘܦܛܪ̄ ܦܲܢܝ. ܕܐܢܿܐ ܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܼܚܝܐ ܐܝܬ ܠܝ. ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܦܣܼܩ ܣܒܪܗܘܢ ܡܢܗ. ܘܦܩܼܕ ܡܲܠܟܐ ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܠܦܛ̄ܪ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܒܕܝܪܐ ܕܓܿܐܝܘܣ ܕܒܬܚܘܡܐ ܕܒܘܪܓܪ̈ܝܐ. ܘܬܡܢ ܟܬܪ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥ. ܘܥܢܼܕ ܥܪܝܢ ܒܫܒܛ. ܫܢܬ݀ ܐܫܡ̄ܕ. ܘܐܬܥܲܦܝ ܒܐܝ̈ܕܝ ܬܠܡܝܕܗ ܐܝܘܢܝ. ܗ݀ܘ ܕܢܦܼܩ ܠܣܘܪܝܐ. ܘܐܝܬܝ ܥܡܗ ܟܼܪܟܐ ܕܟܬܼܒ ܗܘܐ ܗܼܘ ܛܘܒܬܢܐ ܩܕܡ ܥܘܢܕܢܗ. ܥܠ ܗܿܢܢ ܕܟܼܦܪܘ ܒܗ. ܕܐܢ ܢܬܘܼܒܘܢ ܢܬܩܲܒܠܘܢ.

 

[Vol. I, Col. 431]

 

ܘܟܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܫܬܕܪ ܠܐܟܘܣܪܝܐ. ܐܝܬܝܼܘ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܩܕܡ ܦܘܠܛܝܢ ܕܡܿܠܟܐ. ܘܠܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܝܗܒܼܘ ܗܘܘ ܩܪܬ݀ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܠܢܝܩܝܦܘܪ ܫܲܠܚ ܐܢܘܢ ܦܛܪ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܘܚܕܬܐܝܬ ܐܥܡܼܕ. ܘܗܘܼܘ ܓܘܬܚܟܐ ܠܫܐܕ̈ܐ. ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܓܢ̄ܛ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܡܚܕܐ ܒܬܘܿܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܦܩܼܥ ܘܡܝܼܬ. ܘܗܿܢܘܢ ܬܪܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܪܼܩܘ ܘܐܬܼܘ ܠܣܘܪܝܐ ܘܒܬܝܒܘܬܐ ܫܲܠܡܘ ܚܝܝ̈ܗܘܢ. ܘܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܣܝܡܢܕܘ. ܓܒܪܐ ܡܠܝܠܐ ܘܣܒܐ ܩ̄ܕ. ܟܕ ܙܟܼܐ ܐܢܘܢ ܒܕܪܫܐ. ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܦܘܠܛܝܢ ܪܓܡܘ̄ ܘܩܛܠܘ̄. ܘܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܚܕܬ ܒܚܒܘܫܝܐ ܫܲܠܡ ܚܝܘ̈ܗܝ ܘܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܬܠܦܛܪܝܩ ܒܡܘܬܗ ܕܡܲܠܟܐ ܢܦܼܩ ܘܦܼܢܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܒܬܘܕܝܬܐ ܫܪܝܪܬܐ.

ܒܬܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܥܒܕܘܢ. ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܕܗܘ ܚܸܚܸܗ.

ܟܕ ܥܢܼܕ ܗܼܘ ܛܘܼܒܬܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪܥܒܕܘܢ ܒܐܟܣܘܪܝܐ ܐܬܟܢܼܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄

 

[Vol. I, Col. 433]

 

ܒܛܐܡܢܝܢ ܩܪܝܬܐ ܕܩܠܘܼܕܝܐ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܚܸܚܗ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܕܝܪܐ ܕܠܥܙܪ ܕܒܐܬܪܐ ܕܓܘܒܘܣ. ܗܝܿ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܐܝܬ ܒܗܿ ܝܘܡܢܐ. ܘܡܬܩܪܝܐ ܒܐܙܓܲܘܢܟ ܠܥܠ ܡܢ ܬܰܢܓܽ ܩܪܝܬܐ. ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܕܝܡܛ ܕܒܗ ܒܐܬܪܐ ܕܩܠܘܕܝܐ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܕܝܘܢܘܣ̄ ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܕܩܠܝܼܣܘܪܐ܆ ܗ݀ܘ ܕܒܼܢܐ ܠܗܝܟܠܐ ܥܬܝܩܐ ܕܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ.

ܘܟܕ ܐܪܓܫܼܘ ܟܠܩܝ̈ܕܘܢܝܐ ܕܒܡܠܝܛܝܢܝ ܕܐܬܬܣܪܚ ܦܛܪܝܪ̄ ܠܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ. ܐܘܕܥܘ ܒܩܘܣܛ̄. ܘܐܬܼܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܬܠܒܼܟ ܘܢܫܬܲܕܪ. ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܝܢ ܡܗ̈ܝ̄ܡ ܒ̈ܢܝ ܡܠܝܛܝܢܝ. ܣܲܪܗܒܘ ܐܥܒܼܪܘܗܝ ܠܦܛܪܝܪ̄: ܠܐܘܚܕܢܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܙܼܠ ܝܬܼܒ ܒܐܡܝܕ. ܘܡܢ ܗ݀ܘ ܙܒܢܐ ܗܘܼܬ݀ ܐܡܝܕ ܟܘܪܣܝܐ ܠܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܡܕܝܪ ܗܘܐ ܬܡܢ. ܘܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܢܝܐ ܕܒܡܪܕܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ. ܕܒܪ ܠܥܕܬܐ ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪ. ܘܐܣܼܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܬܠܬܝܢ ܘܐܫܬܐ. ܘܥܢܼܕ ܘܐܬܛܲܟܣ ܦܓܪܗ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܗܿ ܒܐܡܝܕ ܒܓܒܐ ܓܪܒܝܝܐ.

ܒܬܪ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ. ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܥܒܕܘܢ.

 

[Vol. I, Col. 435]

 

ܟܕ ܥܢܼܕ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ. ܘܦܫܼܬ݀ ܥܕܬܐ ܐܪܡܝܬܐ. ܣܥܼܘ ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܡܥܼܒܪ ܡܢ ܟܘܪܣܝܐ ܠܟܘܪܣܝܐ. ܟܕ ܡܫܲܚܛܝܢ ܠܩܢܘ̈ܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܛܢܼܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܫܪܟܐ. ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܒܐܒ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܐܫܬܝܢ. ܘܥܒܼܕ ܓܒܝܼܬܐ. ܘܐܝܬܘ̄ ܠܥܘܼܗܕܢܐ ܪܒܢ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܝܪܝܐ ܕܒܥܘܡܪܐ ܕܒܪܓܐܓܝ ܕܒܟܘܪܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܕܐܝܬܘ̄ ܒܪ ܐܚܐ ܕܗ݀ܘ ܕܒܝܬ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܥܒܕܘܢ. ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ܘܒ̈ܢܝ ܥܕܬܐ ܐܨܛܒܝܼܘ܆ ܗܘܼ ܠܐ ܐܨܛܒܝܼ. ܐܠܐ ܥܼܪܩ ܘܐܙܼܠ ܠܐܬܪܐ ܕܕܠܝܟ. ܘܐܙܼܠܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܬܡܢ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܬܘܒ ܥܪܼܩ ܘܐܙܼܠ ܐܬܛܫܝ ܒܫܠܒܐ ܡܕܡ. ܘܐܕܪܟܘ̄ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܠܒܟܼܘܗܝ ܩܛܝܪܐܝܬ. ܘܒܗܿ ܒܦܪܙܡܢܝ ܐܣܚܘܼܗܝ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܐܠܝܐ ܕܙܘܓܡܐ. ܘܐܬܼܟܪܙ ܝܘܚܢܢ ܒܫܡ ܕܕܗ. ܘܟܕ ܒܐܡܝܕ ܡܕܝܢܬܐ ܘܒܐܬܪܗ ܕܝܪ: ܬܿܪܨ ܠܐܦܝܣ̈ ܕܣܥܼܘ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܚܼܐܝܬ ܐܡܼܪܚ. ܟܠܢܐܝܬ ܫܼܪܐ ܡܢ ܪܥܝܘܬܐ. ܘܫܲܡܫ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ ܝܪ̈ܚܐ ܥܣܪܐ. ܘܐܣܼܪܚ ܬܠܬܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܥܼܢܕ ܒܐܡܝܕ. ܘܐܬܛܲܟܣ ܦܓܪܗ ܩ̄ܕ ܒܥܕܬܐ ܕܝܿܠܕܬ ܐܠܗܐ.

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ. ܐܬܐܢܢܣܝܣܘܣ ܕܗܘ ܚܿܝܐ.

ܟܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪ̄ ܥܢܼܕ ܒܐܡܝܕ.

 

[Vol. I, Col. 437]

 

ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܓܒܼܘ ܠܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܕܐܪܝܡܿܝܛܛ ܕܗ݀ܘ ܚܿܝܐ. ܗܿܘ ܕܫܒܼܩ ܗܘܐ ܡܪܥܝܬܗܼ ܘܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܗܪܘܢ ܕܫܓܪܐ ܥܒܼܕ ܠܗ ܟܘܫܐ. ܘܐܩܝܼܡܘܗܝ ܦܛܪܝܪ̄ ܒܕܝܪܐ ܕܦܐܪܝܣ ܕܒܐܬܪܐ ܕܚܣܢܡܢܨܘܪ ܒܫܢܬ݀ ܐܫܣܛ̄. ܡܕܢܚܝ̈ܐ ܕܝܢ ܐܬܟܫܼܠܘ ܒܗ݀ ܒܥܠܬܗܿ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܐܦܝ̄ܣ. ܗ݀ ܕܝܢ ܕܚܲܬܝܬܐ. ܥܠ ܕܕܠܐ ܫܲܠܡܘܬܗܘܢ ܗܼܘܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܢܫܝ̈ܢ ܙܥܘܪ̈ܝ ܒܡܢܝܿܢܐ ܒܛܢܢܐ. ܘܥܨܼܘ ܠܝܫܘܥ ܟܿܬܘܒܐ ܕܐܝܬܘ̄ ܣܘܢܩܠܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܬܪܒܝܼܬܗ. ܓܒܪܐ ܡܠܝܼܠܐ. ܘܐܣܪܚܘܼܗܝ ܒܐܡܝܕ.

ܘܗܝܕܝܢ ܒܝܕ ܡܐܡܪ̈ܐ ܡܒܙ̈ܚܢܐ. ܥܠ ܙܢܐ ܕܡܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܚܿܝܐ. ܕܡܛܠܬܗܿ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܐܬܟܫܸܠܘ ܕܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܗܿܝ. ܡܠܼܗܿ ܠܥܕܬܐ. ܘܚܿܝܐ ܘܒ̈ܢܝ ܓܒܗ. ܚ̈ܣܼܕܐ ܥܡ ܨܲܥܪ̈ܐ ܙܿܠܚܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܒܪ ܫܼܘܫܢ. ܡܛܠ ܕܝܗܒܼ ܢܦܫܗ ܕܢܬܬܣܪܚ ܒܬܪ ܡܬܬܲܣܪܚܢܘܬܗ ܕܚܲܝܐ. ܘܡܲܦܩܪܘܚܐ ܬܘܒ ܥܿܒܕܝܢ ܗܘܘ ܚܠܼܦ ܗܿܝ ܕܟܕ. ܐܦܝܣ̄ ܗܘܐ ܚܿܝܼܐ ܦܛܪܝܪ̄ ܗܘܼܐ. ܕܗܐ ܠܡ ܐܦ ܡܝܠܝܛܘܣ ܕܣܒܣܛܝܐ. ܘܐܠܝܐ ܕܐܘܦܝܡܝܐ. ܘܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܚܘܪܢ. ܟܕ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܗܘܘܼ ܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܗܘܘ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܦܪܘܩܠܘܣ ܕܩܘܙܝܩܘܣ

 

[Vol. I, Col. 439]

 

ܘܐܢܬܝܡܘܣ ܬܘܒ ܗܘܼܘ ܦܛܪ̈ܝܪܟܘ ܠܩܘܣܛܢ̄ܝ ܘܠܘܝܒܠ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܒܪ ܫܘܫܢ ܕܗܐ ܐܦ ܫܠܝܚ̈ܐ ܢܣܒܼܘ ܢܫܸܐ ܘܐܟܼܠܘ ܒܣܪܐ ܘܫܲܡܫܘ ܓܙܘܪܬܐ. ܘܢܛܘܪ̈ܘܬܐ ܝܘ̈ܕܝܬ ܠܝܢܝܿܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܝܟ ܕܬܒܥܼܘ ܗܼܘܘ ܙܒܢܐ ܢܼܛܪܘ. ܘܠܘ ܡܛܠܗܕܐ ܐܦ ܠܢ ܦܣܝܼܣܐ ܠܡܬܚܲܫܚܘ ܒܗܝܢ. ܘܐܒܘܗܝ ܕܬܐܘܠܘ̄ܓ ܐܘܪܬܗ ܡܿܪܥܝܬܗ. ܕܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܗܿܝ ܝܘܡܢܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܙܿܕܩ ܡܬܡܿܪܝܘ ܒܩ̈ܕܡܝܐ ܐܢ ܓܕܫ ܘܥܒܪܘ ܥܠ ܢܡܘܣܐ. ܟܐܡܼܬ݀ ܠܡܩܼܛܠ ܠܐܚܪܐ ܐܝܟ ܩܿܐܝܢ. ܘܠܡܼܗܘܐ ܥܡ ܚܵܬܐ ܐܝܟ ܚܡܢܘܢ. ܘܥܡ ܐܢܬܬ݀ ܐܒܐ ܐܝܟ ܐܒܝܫܠܘܡ. ܘܥܡ ܒܢ̈ܬܐ ܐܝܟ ܠܘܛ. ܘܥܡ ܐܢܬܬ݀ ܒܪܐ ܐܝܟ ܝܗܘܕܐ ܒܪ ܝܥܩܘܒ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܒܪ ܫܘܫܢ ܕܐܦ ܠܘܬ ܡ̈ܠܟܐ ܨܿܒܝܢ ܕܒܝܬ ܚܿܝܐ ܕܢܦܩܘܢ ܠܫܪܒܐܼ ܩܲܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܢܒܼܛܠ ܡܢ ܪܥܝܘܬܐ܆ ܘܝܼܬܒ ܒܫܠܼܝܐ ܟܕ ܥܢܸܐ ܒܟܬܝܼܒܬܐ. ܘܐܫܬܪܪ ܚܿܝܐ. ܘܟܕ ܕܒܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܚܲܡܫ ܘܦܠܓܗܿ. ܘܐܣܼܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܥܣܪܝܢ. ܕܡܢܗܘܢ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܒܪ ܚܬܗ ܕܐܣܼܪܚܗ ܠܡܠܝܛܝܢܝ. ܓܒܪܐ ܪܕܝܐ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܦܼܪ̈ܐ ܝܘܢܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ. ܐܝܟ ܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܘܬܐܘܡܐ ܚܪܩܠܝܐ. ܘܒܐܘܡܢܘܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܘܓܪܡܛܝܩܝ. ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܦܚܼܡܐ ܒܒ̈ܢܝ ܕܪܗ. ܦܫܝܼܛܐ ܕܝܢ ܬܡܝܼܡܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܘܡܣܪܩܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܒܿܐܬ ܗܘܐ ܡܕܡ ܒܩܠܝܼܬܗ.

ܗܝܕܝܢ ܬܘܒ ܐܬܬܥܝܼܪ ܪܕܘܦܝܐ ܡܢ

 

[Vol. I, Col. 441]

 

ܟܠܩܝ̈ܕܘܢܝܐ ܥܠ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘ̄ ܕܡܲܪܝܪ ܘܩܫܸܐ. ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܡܢ ܚܢ̈ܦܐ ܩܿܐܡ ܗܘܐ. ܒܙܒܢ ܥܠ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܐܬܬܚܼܕ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܦܛܪܝܪ̄ ܕܗܘܼ ܚܿܝܐ. ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܥܡܗ݀ ܘܐܬܚܒܼܫܘ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܒܕܘܟܘܣ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܡܝܠܝܛܝܢܝ. ܘܟܢ ܐܦܩܼܘ ܐܢܘܢ ܕܢܐܙܠܼܘܢ ܠܩܘܣ̄ܛ. ܘܟܕ ܡܼܢܥܘ ܠܥܪܩܐ. ܥܼܢܕ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܦܛܪܝܪ̄. ܘܐܬܬܲܘܒܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܗܪܘܢ ܕܫܿܓܪܐ ܘܬܡܢ ܐܬܩܒܲܪ. ܘܠܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܒܪ ܚܬܗ ܕܦܛܪܝܪ̄ ܐܘܒܠܼܘܗܝ ܠܩܘܣܛ̄. ܘܟܕ ܫܲܐܠܘܗܝ ܡܛܠ ܬܘܕܝܬܐ ܦܼܢܝ ܒܙܘܪ̈ܝܬܐ. ܕܚܕ ܡܢܗܿ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܐܬܒܿܣܪ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ ܡܢ ܒܬ̄ܘ ܝܿܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ. ܘܐܝܬܘ̄ ܘܡܬܬܘܕܐ. ܚܕ ܘܗܘܼ ܟܕ ܗܘܼ ܒܪܐ. ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܼܚܐ. ܫܘܸܐ ܡܿܢ ܠܐܒܐ ܒܐܘܣܝܐ ܗ݀ܝ ܕܐܠܗܘܬܐ. ܫܘܸܐ ܕܝܢ ܠܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܼܘ ܟܕ ܗܘܼ ܒܐܢܫܘܬܐ. ܚܕ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ

 

[Vol. I, Col. 443]

 

ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܡܼܪܘ ܚܕ ܟܝܿܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܚܕ ܩܢܘܡܐ. ܢܛܝܼܪ ܕܝܢ ܐܦ ܫܘܚܠܦܐ ܐܘܣܝܝܐ. ܕܗܠܝܢ ܡܢܗܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܪܟܒ. ܗ݀ܘ ܚܕ. ܠܐ ܕܝܢ ܚܫܼ ܗܦܘܼܟܝܐ ܐܘܿ ܒܘܠܒܠܐ ܚܼܣ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܒܚܿܕܬܘܬ ܦܣܿܩܐ ܡܿܠܦܝܢ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܐܘܣ̈ܝܐܣ ܘܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܘܨܒܝ̈ܢܼܐ ܠܐ ܡܩܲܒܠܝܢܢ. ܘܟܕ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܐܬܬܙܼܝ̈ܥܝܢ ܒܡܨܥܬܼܐ ܚܲܝܒܘܗܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܒܛܘܪܐ ܕܓܐܝܘܣ ܕܡܿܩܕܘܢܝܐ݀ ܘܦܼܫ ܬܡܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ. ܟܕ ܡܬܩܲܦܚ. ܘܐܝܟ ܕܠܫܝܼܛܘܬܼܐ ܐܦ ܠܦܘܠܚܢ ܚܩ̈ܠܬܐ ܘܟܪ̈ܡܐ ܡܿܦܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ݀ ܥܕܡܐ ܕܡܝܼـ ܡܠܟܐ ܩܘܣ̄ܛ ܕܘܟܿܐܣ. ܘܐܫܼܬܪܝܘ ܐܣܝܼܪ̈ܐ. ܘܐܦ ܗܘܼ ܢܦܼܩ ܘܐܬܼܐ ܠܡܠܝܛܝܢܝ݀ ܘܝܼـܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ.

 

[Vol. I, Col. 445]

 

ܒܬܪ ܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܕܗܘ ܚܿܝܐ: ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪܫܘܫܢ.

ܘܟܕ ܥܢܼܕ ܐܬܐܢܣ̄ܝ ܕܗܼܘ ܚܿܝܐ. ܐܬܟܲܢܫ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܒܚܝ ܕܥܠ ܣܦܪ̈ܝ ܦܪܬ. ܘܒܚܕܐ ܫܲܠܡܘܬܐ ܓܿܘܢܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ܆ ܩܼܪܘ ܕܢܩܝܼܡܘܢ ܒܪܥܝܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܗܼܘ ܝܫܘܥ ܟܬܘܒܐ ܒܪ ܫܘܫܢ. ܓܒܪܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܩܕܝܫܐ ܕܣܦܝܼܪ ܗܘܐ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܥܕܬܢ̈ܝܐ ܘܡܿܠܝܼܠܝܐ. ܘܒܐܘܪܚܐ ܐܠܨܝܼܬܐ ܕܡܣܪܩܘܬܼܐ ܚܘܝܚܐܝܬ ܪܕܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܬܩܼܪܝ ܠܐ ܐܨܛܒܝܼ. ܐܠܐ ܐܘܕܝܼ ܕܣܿܓܝ ܐܬܬܘܼܝ ܒܗܿܝ ܕܫܠܼܡ ܡܢ ܫܘܪܝܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܓܒܪ̈ܐ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܘܩܕ̈ܝܫܐ ܐܬܥܼܨܝ. ܐܦ ܡܢ ܩܛܝܼܪܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܐܬܬܦܝܼܣ.

ܘܟܕ ܣܘܢܬܪܘܢܝܣܐ ܥܒܼܕܘ ܠܗ. ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܒܚܝ܆ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܢܘ̈ܢܐ ܟܼـܒ ܘܬܲܚܡ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܡܢܗ ܘܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܠܗܠܝܢ ܕܟܕ ܩܼܪܘ ܘܫܡܼܥܘ܆ ܐܢܫܝ̈ܢ ܕܚܠܼܬܐ ܐܬܟܫܼܠܘ. ܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܚܕܝܼܘ. ܘܚܡܫܐ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܪ̈ܦܝܐ ܩܲܬܪܣ. ܘܐܣܪܚ ܚܠܼܦܝܗܘܢ ܓ̈ܒܝܼܐ ܘܣܗ̈ܝܕܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܚܲܠܦ ܥܝܕ̈ܘܗܝ. ܐܠܐ ܡܥܲܨܪ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܒܨܘ̈ܡܐ ܘܫܗܪ̈ܐ. ܪܓܠܐܝܬ ܡܗܠܟ ܗܘܐ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ. ܘܟܕ ܣܿܓܝ ܠܐܐ ܗܘܐ ܒܡܲܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ. ܥܠ ܚܡܿܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܬܬܢܝܼܚ ܗܘܐ ܡܠܸܐ ܥܕܢܐ. ܘܒܥ̈ܕܢܐ

 

[Vol. I, Col. 447]

 

ܐܚܪ̈ܢܐ. ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܕܥܡܗ ܦܿܩܕ ܗܘܐ. ܕܟܠ ܕܡܚܝܼܠ ܢܪܟܒܼ. ܘܗܘܼ ܛܘܒܬܢܐ ܟܕ ܡܗܲܠܟ ܥܡܗܘܢ ܒܟܠܗܿ ܡܿܫܟܝܟܘܬܐ ܠܒܢܝܬܐ ܠܐ ܣܟ ܒܿܛܠ ܗܘܐ ܡܢ ܟܬܝܼܒܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܡܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ. ܒܥܕܢܐ ܕܝܿܬܒܝܢ ܗܘܘ ܠܢܝܿܚܬܐ܆ ܗܘܼ ܟܿܬܒ ܗܘܐ. ܘܡܠܼܗܿ ܠܬܐܒܝܠ ܐܓܪ̈ܬܐ ܘܟܸܪ̈ܟܐ ܘܡܪ̈ܬܝܢܘܬܐ ܚ̈ܠܝܬܐ. ܘܥܡ ܣܘܓܐܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܕܟܬܼܒ. ܥܒܼܕ ܒܛܝܠܘܬܐ ܥܡ ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܘܡܪܝ ܐܣܝܚܩ. ܘܟܲܢܫ ܐܢܘܢ ܒܟܬܒܐ ܚܕ. ܕܒܣܝܒܘܬܗ ܟܿܬܒܗ ܒܐܝܼܕܘܗܝ. ܘܩܕܡ ܕܢܫܲܥܝܘܗܝ ܫܲܠܡ ܚܝ̈ܘܗܝ ܒܐܡܝܕ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܬܛܲܟܣ ܦܓܪܗ ܒܥܕܬܐ ܕܝܿܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܒܓܘܪܢܐ ܕܫܝܼܫܐ ܕܨܝܕ ܩܒܪܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܪܒܗ ܘܡܿܪܒܝܼܢܗ. ܒܫܢܬ݀ ܐܫܦܕ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܫܲܡܿܫ ܕܝܢ ܛܪܝܪܟܘܬܐ ܫ̈ܢܝܐ ܬܫܥ. ܘܐܣܼܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܫܒܬܥܣܪ. ܟܕ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܫܒܬܥܣܪ. ܟܕ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܡܕܝܪ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܢܟܼܠܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ.

 

[Vol. I, Col. 449]

 

ܒܬܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܫܘܫܢ܆ ܡܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ.

ܟܕ ܥܢܼܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܫܘܫܢ. ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܚܣܢܡܢܨܘܪ ܕܢܩܝܼܡܘܢ ܠܗܘܢ ܪܥܝܐ ܓܲܘܢܝܐ. ܘܒܝܕ ܠܐ ܫܲܠܡܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܚܕ. ܫܼܪܟܘ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܬܘܒ ܢܬܚܲܫܚܘܢ ܒܦܣ̈ܐ. ܘܟܬܼܒܘ ܫܡܐ ܕܥܒܕܘܢ ܐܢܫ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܒܪ ܓܐܓܝ. ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܪ ܥܒܕܘܢ. ܘܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܐܦ ܪܕܝܐ ܘܣܿܦܩܐ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ. ܘܫܡܐ ܕܒܐܣܿܝܠ ܕܝܪܝܐ ܪܒܒܝܬܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܟܕ ܣܠܩܼܬ݀ ܦܼܨܬܐ ܠܒܐܣܝܠ. ܚܕܝܼܘ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܒܗ݀ܝ ܕܣܘܓܐܗܘܢ ܠܐ ܪܥܸܝܢ. ܗܘܘ ܒܥܒܕܘܢ ܡܛܠ ܦܲܟܢܘܬܗ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܟܬܝܼܒܐ. ܕܕܚܝܼܠ ܒܩܪܝܬܐ ܓܒܪܐ ܦܲܟܢܐ. ܒܐܣܝܠ ܕܝܢ ܟܘܠܢܐܝܬ ܐܫܬܼܐܠ. ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܠܕܩܢܗ ܦܣܼܩ. ܐܟܡܿܢ ܕܟܕ ܗ݀ܘܐ ܒܗ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܢܟܝܢܼܐ ܢܫܼܒܩܘܢܝܗܝ. ܚܿܐܓ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܢ ܪܒܘܬܗܿ ܕܬܫܡܫܬܐ ܒܝܕ ܡܿܟܝܟܘܬܗ ܘܢܝܼ̇ܘܬܗ ܘܦܫܝܼܛܘܬ ܙܢܗ. ܐܠܐ ܠܐ ܫܲܒܩܘܗܝ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܐܦܢ ܦܣܼܩ ܕܩܢܗ. ܘܒܩܛܝܪܐ ܐܣܪܚܼܘܗܝ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܒܐܣܝܠܝܘܣ ܒܫܢܬ݀ ܐܫܦܗ̄ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܒܚܣܢܡܢܨܘܪ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܕܐܘܪܗܝ.

 

[Vol. I, Col. 451]

 

ܫܲܡܫ ܕܝܢ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܦܠܓܗܿ. ܘܥܢܼܕ ܒܡܿܝܦܘܪܩܛ ܘܬܡܢ ܐܬܛܟܣ ܦܓܪܗ ܒܥܕܬܐ. ܐܣܼܪܚ ܕܝܢ ܡܦܪܝܢܐ ܠܬܐܓܪܝܬ. ܠܝܘܚܢܢ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ. ܘܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܐܫܬܐ ܕܡܢܗܘܢ ܥܒܕܘܢ ܗ݀ܘ ܕܐܬܬܣܝܼܡ ܗܘܐ ܫܡܗ ܒܦ̈ܣܐ. ܡܝܛܪܘܦܘ̄ ܠܣܝܼܡܿܢܕܘ.

ܒܬܪ ܡܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ. ܝܘܚܢܢ ܕܣܝܡܿܢܕܘ ܕܗܼܘ ܥܒܕܘܢ.

ܒܬܪ ܕܥܢܕ ܡܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ݀ ܬܘܒ ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܢܩܝܼܡܘܢ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ. ܘܫܡܥܘܢ ܕܟܝܫܘܡ ܘܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܕܫܡܝܫܛ ܐܡܼܪܘ ܠܫܪܟܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄. ܕܒܓܒܝܼܬܐ ܗ݀ܝ ܕܦܣ̈ܐ. ܠܥܒܕܘܢ ܢܦܩܼܬ݀ ܦܼܨܬܐ. ܘܪܝܫ ܣܘܢܢܕܘܣ ܛܠܡܗ ܘܚܲܦܝ ܠܫܡܗ. ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܢ ܠܐ ܗܲܝܡܢܘ ܠܡܠܼܬ݀ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢܼ ܒܗܝܿ ܕܪܝܫ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܥܒܼܕܗܿ ܗܘܐ ܠܓܒܝܼܬܐ ܥܿܢܼܝܕ ܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܕܓܠܘܬܐ ܐܣܬܒܪܬ݀ ܡܠܬ݀ ܚܫ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܢܦܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܪܣܘܬܗ ܕܥܒܕܘܢ܆ ܠܐ ܣܟ ܡܨܼܛܒܝܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܗܝܕܝܢ ܗܼܘ ܥܒܕܘܢ. ܫܼܕܐ ܠܕܚܠܼܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܢ ܪܥܝܢܗ. ܘܫܲܚܕ ܠܦܝܠܪܛܘܣ ܐܪܡܢܝܐ ܪܝܫܚܲܝܠܐ. ܘܗܘܿ ܠܒܼܟ ܥܣܪܐ ܐܦܝܣ̄ܩܘ̄ ܡܢ ܐܪܬܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܘܣܼܛܪ. ܘܐܠܼܨ ܐܢܘܢ ܘܐܣܪܚܘ̄ ܠܥܒܕܘܢ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܗܝܕܝܢ ܝܗܼܒ ܟܠܚܕ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܠܦܝܠܪܛܘܣ. ܘܐܬܦܲܠܛܘ ܡܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ. ܐܦ ܐܦܝܼܣܘܗܝ ܕܠܐ ܢܐܠܼܘܨ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܥܒܕܘܢ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ. ܚܝܼܐ ܕܝܢ ܗܘܼ ܥܒܕܘܢ܆ ܙܒܢܐ ܕܐܪܒܥܐ

 

[Vol. I, Col. 453]

 

ܦܛܪܝܪ̈ܟܘ. ܥܕܡܐ ܠܝܘ̈ܡܝ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ. ܘܐܣܼܪܚ ܐܪܒܥܐ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܪܘܝܙܐ ܗܿܘ ܕܐܗܓܝܪ ܒܐܡܝܕ.

ܒܬܪ ܕܐܬܬܣܪܚ ܥܒܕܘܢ܆ ܐܬܬܣܪܚ ܐܦ ܕܝܘܢܢܘܣܝܣ.

ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܢ ܒܪܬ ܕܐܬܦܲܨܝܘ ܡܢ ܝܕ̈ܝ ܦܝܠܪܛܘܣ. ܐܬܟܲܢܫܘ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܩܼܪܘ ܠܠܥܙܪ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܝܠܗ ܕܥܘܡܪܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܟܠܢܐܝܬ ܐܫܬܼܐܠ. ܘܐܚܼܪܡ ܗܼܘ ܠܗ ܐܪܒܥܝܢ ܙܒ̈ܢܬܐ ܕܠܐ ܢܗܼܘܐ. ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܫܬܼܠܛ ܥܒܕܘܢ ܥܠ ܥܕܬܐ ܛܪܘܢܐܝܬ. ܩܲܒܠܘ ܕܢܼܛܥܢܘܢ ܠܚܘܝܒܐ ܕܚܪ̈ܡܐ… ܘܥܼܨܘ ܠܪܝܫܕܝܪܐ ܡܛܠ ܕܝܿܕܥ ܗܘܐ ܠܫ̈ܠܛܐ ܘܠܗ ܠܦܝܠܪܛܘܣ. ܘܐܣܪܚܘ̄ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܕܫܘܠܡ ܨܘܡܐ ܕܐܪܒܝܥܢ. ܘܩܼܪܐܘܘܗܝ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ܝ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܝܘܚܢܢ ܡܿܦܪܝܢܐ ܕܬܐ܀ܓܪܝܬ. ܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܬܠܬ ܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ. ܘܒܥܼܐܘܘܗܝ ܕܢܩܲܕܫ ܡܘܪܘܢ

 

[Vol. I, Col. 455]

 

ܒܝܘܡ ܚܡܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ. ܘܠܐ ܐܬܡܼܨܝ ܡܛܠ ܕܝܒܫܼܬ݀ ܝܡܝܢܗ. ܚܝܼܐ ܕܝܢ ܫܢܬܐ ܚܕܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܐܣܼܪܚ ܐܦܝܣ̄. ܘܥܢܼܕ ܒܚܣܢܡܿܢܨܘܪ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܼܼܡ. ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܕܘܪܘܣ.

ܒܬܪ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ܆ ܐܝܘܐܢܢܝܣ.

ܒܬܪ ܕܥܼܢܕ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ܆ ܗܝܕܝܢ ܥܒܕܘܢ ܡܪܘܕܐ. ܫܲܪܝ ܡܙܪܕ ܟܠ ܘܒܿܐܙ ܠܥܕܬܐ ܡܼܬܚܐ ܕܫܒܥ ܫܢ̈ܝܢ. ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܛܢܼܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܬܘܒ ܐܬܟܲܢܫܘ ܘܩܲܬܪܣܘܗܝ ܐܝܟ ܗܪܛܝܩܐ. ܘܒܗܿ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܐܬܬܣܪܚ ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܦܛܪܝܪ̄. ܕܗܘܼ ܝܘܚܢܢ ܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܟܘܪ̈ܚܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܟܪܫܢܐ. ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܐܘܪܓܝܣ ܒܡܠܝܛܝܢܝ. ܒܫܢܬ݀ ܐܫܨܐ̄. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܝܠܗܿ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܕܒܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܦܠܓܗܿ ܘܐܣܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܚܡܫܐ. ܘܥܢܼܕ ܒܫܢܬ݀ ܐܫܨܛ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܬܛܲܟܣ ܦܓܪܗ ܩܕ̄ ܒܥܘܡܪܐ ܕܒܐܪܝܕ. ܐܝܬܘ̄ ܗܼܘܐ ܛܒ ܡܲܟܝܟܐ ܘܢܝܼ̇ܐ ܘܦܫܝܼܛܐ.

 

  [Vol. II, Col. 457]

 

ܟܬܒܐ ܕܐܩܠܣܝܣܛܝܩܝ:

ܕܣܝܡ

ܠܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ܆ ܕܗܘ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ܀

 

܀܀܀

 

ܒܬܪ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ.

ܟܕ ܥܼܢܕ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܩܼܡ ܬܘܒ ܥܒܼܕܘܢ ܡܿܪܚܐ. ܘܡܚܼܝܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܢܫܝ̈ܢ. ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܗܿܝ ܓܒܝܬܗ. ܒܗ݀ܝ ܕܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܕܗܐ ܡܬܓܒܝܢ ܘܡܬܬܣܪܚܝܢ: ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܗܐ ܡܝܬܝܢ. ܘܗܼܘ ܟܿܬܒ ܗܘܐ ܘܐܡܿܪ܆ ܕܠܝܼ ܠܡܫܒܼܩܘ ܕܐܝܿܬܝ ܡܲܒܘܥܐ ܕܚ̈ܝܐ܆ ܘܐܙܼܠܘ ܚܦܼܪܘ ܠܗܘܢ ܓܘܒ̈ܐ. ܓܘ̈ܒܐ ܪ̈ܥܝܼܥܐ  ܕܠܐ ܡܫܼܟܚܝܢ ܠܡܩܼܒܐ ܡܝ̈ܐ. ܘܐܡܼܪܚ ܘܐܣܼܪܚ ܐܪܒܥܐ ܐܦܝ̈ܣ̄: ܟܕ [ܐܝܬ]ܘܗܝ ܗܘܐ ܡܩܬܪܣܐ. ܘܒܥܩܬܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܗܝ̈ܡ̄. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܥܕܡܐ ܠܦܣܿܩ ܣܒܪܐ ܡܼܛܘ… ܗܝܡ̄ ܕܙܥܼܪܬ.

ܗܝܕܝܢ ܐܬܬܥܼܝܪ ܥܠ ܥܕܬܐ ܣܥܝܐ ܐܚܪܢܐ. ܒܝܕ ܡܪܩܘܣ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܒܐܪܝܕ. ܕܩܼܢܐ ܗܘܐ ܠܘܬܪ ܡܿܫܛܝܢܐ ܕܚܲܟܝ̈ܡܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܠܥܕܬܐ ܕܒܠܝܼܠܝܢ ܛܟܣ̈ܝܗܿ ܒܝܕ ܣܥܝܐ ܕܥܒܕܘܢ. ܣܿܥܐ ܐܦ ܗܘܼ ܘܝܗܼܒ ܠܦܝܠܪܛܘܣ ܬܠܬܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ. ܬܪܝܢ ܡܢܗ ܘܚܕ ܡܢ ܕܝܪܐ. ܘܐܚܼܕ ܩܛܝܪܐܝܬ ܬܪܝܢ ܐܦܝܣ̈ܩܘ̄. ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܦܛܪܝܪ̄. ܘܐܬܩܼܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ܝ. ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܡܿܦܪܝܢܐ ܕܬܐܓܪܝܬ. ܐܣܠܝܼܘ ܠܡܪܩܘܣ. ܐܝܟ ܕܠܥܒܕܘܢ. ܘܒܬܪ ܕܗܘܼܬ ܥܕܬܐ ܒܒܠܝܼܠܘܬܐ ܫܢܝ̈ܐ ܫܝܬ: ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܓܒܼܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܒܝܼ̈ܫܝܢܼ ܠܗܝܿ ܕܡܿܐܟܐ. ܘܩܲܒܠܘ

 

[Vol. II, Col. 459]

 

ܠܡܪܩܘܣ ܕܠܐ ܢܫܬܲܠܛ ܥܒܕܘܢ. ܝܬܝܪܝܪܝܬ ܒܝܕ ܡܦܝܼܣܢܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܿܦܪܝܢܼܐ ܕܐܙܙܩܕܬ݀ ܠܗ ܢܨܝܼܒܝܢ. ܘܗܘܼܬ݀ ܡܢ ܗܝܕܝܟ ܒܚܘܫܒܢ ܡܕܢܚܐ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ܝ ܫܲܡܫ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܒܥܐ. ܘܐܣܼܪܚ ܐܦ̈ܝܣ̄ ܥܣܪܐ. ܘܡܝܼܬ ܒܫܢ݀ ܐܬ̄ܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܕܝܪܐ ܕܙܪܢܘܩܐ ܕܒܟܘܪܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝܼ ܗ݀ܝ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܐܚܝܼܕܝܢ ܠܗܿ ܒܝ̈ܘܡܬܢ܆

 

ܒܬܪ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ܆ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܕܗܘܼ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܒܪ ܟܲܡܪ.

ܟܕ ܥܢܼܕ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܕܗܘܼ ܡܪܩܘܣ. ܬܘܒ ܫܼܘܪ ܥܒܕܘܢ ܠܡܚܼܛܦ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ. ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܐ ܩܲܒܠܘܗܝ. ܐܠܐ ܐܬܟܲܢܫܘ ܒܩܰܪܰܐܡܝܣ ܩܐܣܛܪܐ ܕܒܟܘܪܐ ܕܡܶܠܝܼܛܝܢܝ ܘܐܡܪܡܝܼܘ ܦܣ̈ܐ. ܘܢܦܼܩܬ݀ ܦܼܨܬܐ ܕܐܒܘܐܠܦܪܓ ܕܝܪܝܐ ܕܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܕܒܝܠܝܕܘܬܗ ܡܢ ܐܡܝܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܬܩܼܪܝܢ ܒܢ̈ܝ ܟܲܡܪ̈ܐ. ܬܪܒܝܬܗ ܕܝܢ ܘܝܘܠܦܢܗ ܒܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܬܘܠܡܕܗ ܒܥ.ܘܡܪܐ.

ܘܟܕ ܐܬܩܼܪܝܼ ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܫܠܼܡ ܡܛܠ ܫܓܘܫܝܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܒܝܕ ܥܒܼܕܘܢ. ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܢ ܣܡܼܘ ܥܠܘ̄ ܟ̈ܠܝܢܐ. ܘܟܕ

 

[Vol. II, Col. 461]

 

ܗܘܼܐ ܬܚܼܝܬ ܦܣ̈ܩܐ ܬܫܥܐ ܝܪ̈ܚܐ. ܐܬܥܨܝܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܒܐܝܼܕܐ ܩܛܝܪܝܬܐ ܕܓܒܪܐܝܠ ܝܘܢܝܐ ܐܝܓܡܢܐ ܕܡܠܝܼܛܢܝܼ ܕܒܼܪܘܗܝ ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܒܥܕܬܐ ܕܪܗܛܐ. ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܪܝܫܗ ܕܟܢܘܢ ܩܕܝܡ. ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܪܬܝܢ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ. ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܕܬܠܦܛܪܝܩ. ܥܒܕܘܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܪܗܛ ܠܘܬ ܓܒܪܐܝܠ. ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܬܪܝܢ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܪ̈ܝܟܘܢܐ. ܐܢ ܢܒܲܛܠ ܠܐܬܐܢܢܣܘܣ ܘܢܩܝܼܡܝܘܗܝ. ܘܓܒܪܐܝܠ ܡܛܠ ܕܡܣܲܟܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܒܨܝܪ ܡܢ ܟܡܿܝܘܬܐ ܗܕܐ ܐܝܼܩܪ̈ܐ ܢܚܼܙܐ ܡܢ ܐܬܐܢܢܣܝܼ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܗܘܼ ܐܦܝܼ̱ܗ܆ ܕܚܩܼܗ ܠܥܒܕܘܢ. ܘܟܕ ܦܛܪܝܪ̄ ܠܐ ܥܒܼܕ ܐܝܟ ܣܘܼܟܝܗ. ܡܛܠ ܕܟܕ ܠܐ ܨܿܒܐ ܐܬܥܼܨܝ ܘܗܘܼܐ. ܘܠܐ ܡܲܫܦ ܠܡܫܲܚܕܘ. ܐܬܟܫܼܠ ܓܒܪܐܝܠ. ܘܫܕܪ ܐܝܬܝܼܗ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܩܛܝܼܪܐܝܬ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܠܬܪܥܐ ܕܕܪܬܗ܆ ܢܦܼܩ ܗܼܘ ܓܒܪܐܝܠ ܠܐܘܪܥܗ. ܘܒܥܼܐ ܕܢܬܒܪܟ ܡܢܗ. ܦܛܪܝܪ̄ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܥܩ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܕܒܩܛܝܼܪܐ ܩܼܪܝܗܝ. ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܒܲܪܟܝܘܗܝ. ܐܠܐ ܐܡܼܪ. ܐܢܬ ܝܘܢܝܐ ܐܢܬ ܘܚܢܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܬܚܲܡܬ ܓܒܪܐܝܠ. ܘܦܩܼܕ ܘܐܬܚܒܼܫ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܒܝܬܐ ܕܐܢܬܬܐ ܙܢܝܬܐ ܐܠܟ ܕܠܨܥܪܐ. ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܢ ܦܩܼܕ ܘܐܬܬܼܚ̈ܕܝ ܥ̈ܕܬܐ ܘܒܼܛܠܘ ܢܩܘ̈ܫܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܣܲܝܒܪܘ

 

[Vol. II, Col. 463]

 

ܡܗ̈ܝܡ̄ ܚܒܘܼܫܝܗ ܕܦܛܪ̄. ܟܲܢܫܘ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܐܪܒܥ ܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܗܒܐ ܘܝܗܼܒܘ ܠܓܒܪܐܝܠ. ܘܢܦܼܩ ܦܛܪܝܪ̄ ܘܐܬܼܐ ܠܥܘܡܪܐ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܬܘ̄ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܼܡ ܥܢܼܕ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܡܝܛܪ̄ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܡܿܟܬܒܢܐ. ܘܩܻܼܪܐ ܦܛܪܝܪ̄ ܠܣܥܝܕ ܒܪ ܨܒܘܢܝ. ܣܿܦܩܐ ܒܡܲܠܦܢܘܬܐ ܘܟܬܘܒܐ ܡܗܝܪܐ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܦܼܪ̈ܐ ܝܘܢܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ. ܡܗܝܪܐ ܒܬܪܝܗܘܢ ܣܦܼܪ̈ܐ ܝܘܢܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ. ܘܐܣܼܪܚܗ ܒܩܢܩܪܬ ܕܒܟܘܪܐ ܕܐܡܝܕ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܕܥܼܠ ܠܡܠܝܼܛܝܢܝܼ ܐܬܬܚܼܕܘ ܬܪ̈ܥܝܗܿ. ܘܫܼܪܐ ܥܠܝܗܿ ܩܠܝܓ ܐܪܣܠܐܢ ܣܘܠܛܐܢ ܕܐܝܩܘܢܝܘܢ. ܘܟܕ ܗܘܼܬ݀ ܠܓܒܪܐܝܠ ܐܚܝܼܕܐ ܥܠܘܗܝ ܕܚܣܝܐ ܩܕ̄ ܡܲܣܒܪܢܘܬܐ ܒܝܼܫܬܐ. ܐܟܡܿܢ ܕܨܿܒܐ ܕܢܲܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ ܠܬܘܪ̈ܟܝܐ. ܐܬܚܲܡܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܘܡܚܼܝܗܝ ܒܢܝܙܟܐ ܥܠ ܪܝܫܗ ܘܩܲܛܠܗ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܐܪܒܥܐ ܒܬܡܘܙ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐ. ܘܗܘܼ ܓܒܪܐܝܠ ܠܝܼܛܐ. ܟܕ ܕܚܸܠ ܡܢ ܥܡܐܼ ܐܥܠܼܗ

 

[Vol. II, Col. 465]

 

ܠܚܣܝܐ ܠܓܢܬܐ ܘܛܲܫܝܗ ܒܩܢ̈ܝܐ. ܘܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܬܠܲܘܝ ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܪܗܛܐ.

ܘܦܛܪܝܪ̄ ܡܛܠ ܕܕܠܩܘܼܒܠܐ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗ ܥܒܕܘܢ ܡܪܘܕܐ. ܐܬܐܠܼܨ ܘܢܚܼܬ ܠܒܓܕܐܕ. ܘܢܣܼܒ ܡܢ ܟܠܝܦܗ ܐܒܘ ܓܥܦܪ ܣܝܓܝܠܝܘܢ. ܘܟܕ ܗܦܼܟ ܡܢ ܒܓܕܐܕ: ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܝܼܬ ܥܒܕܘܢ ܒܚܣܢܡܢܨܘܪ. ܘܦܲܩܕ ܕܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ ܢܬܩܼܒ. ܐܟܡܿܢ ܕܢܬܬܕܝܫ ܡܢ ܥܡܐ. ܥܠ ܕܐܣܟܠ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܦܛܪܝܪ̄ ܕܝܢ ܟܲܢܫ ܐܦܝ̈ܣ̄….. ܐܡܪܝ ܓܝܪ ܕܐܦܢ ܕܐܙܕܟܼܝ ܒܪܚܡܬ݀ ܪܝܫܘܬܐ. ܐܠܐ….. ܬܪܝܨܬ݀ ܫܘܒ̄….

ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܩܼܛܠ ܣܥܕ ܒܪ ܨܒܘܢܝ ܕܗܘ ܝܘܚܢܢ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܚܪܒܼܬ݀ ܗܝܼ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܬܪܗܿ ܒܝܕ ܬܘܪ̈ܟܝܐ. ܘܦܫܼܬ݀ ܐܝܟ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒܥ ܐܪܡܠܬܐ: ܐܥܒܼܪ ܦܛܪܝܪ̄ ܠܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܓܘܒܘܣ ܕܗܼܘ ܒܪ ܡܲܘܕܝܢܐ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܘܚܲܕܬ ܒܗܿ ܝܘܠܦܢܐ. ܟܕ ܗܼܘ ܝܬܿܝܪ ܡܲܠܦ ܗܘܐ ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܘܚܲܕܬܐ ܘܡ̈ܠܦܢܐ ܘܐܡܘܪ̈ܘܬܐ ܘܟܬܘܒܘܬܐ. ܗܘܼ ܓܝܪ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܗܢܐ ܐܝܬܘ̄ ܬܠܡܝܕܗ ܕܒܪܫܘܫܢ. ܘܪܒܗ ܕܐܬܐܢܢܣܝܘ̄ ܦܛܪܝܪ̄ ܗܢܐ. ܘܟܕ ܚܼܪܒ ܓܘܒܘܣ܆

 

[Vol. II, Col. 467]

 

ܣܼܠܩ ܠܥܘܡܪܝܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܐܲܠܦ ܘܛܲܟܣ ܒܗ ܬܫܡܫܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܒܪܓܐܓܝ.

ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܣܼܪܚ ܦܛܪܝܪ̄ ܡܝܛܪܘ ܠܐܘܪܗܝ܆ ܠܐܒܘܓܐܠܒ ܒܪܨܒܘܢܝܼ ܐܚܘܗܝ ܕܣܥܝܕ ܩܛܝܼܠܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܚ̈ܐܼ ܛܒ̈ܝܼܒܐ ܗܘܘ ܒܚ̈ܟܼܡܬܐ ܕܥܕܬܢ̈ܝܐ ܘܕܒܪ̈ܝܐ. ܘܡܗܝܼܪ̈ܐ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܦܼܪ̈ܐ ܝܘܢܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ. ܘܒܚܕܐ ܠܡܐܡܪ. ܥܝܢܐ ܕܟܠܗ ܪܕܐ ܗ݀ܘ. ܒܒܝܬܐ ܕܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘ̄. ܗܼܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܒܪܡ ܡܢ ܡܿܟܝܟܘܼܬܐ ܠܒܼܢܝܬܐ ܥܠܼܬ݀ ܟܠܗܝܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܡܣܲܪܩܝܢ ܗܘܘ. ܣܥܝܕ ܡܿܢ ܕܐܬܬܣܪܚ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܘܐܬܩܼܪܝ ܝܘܚܢܢܿ ܒܫܘܡܠܝܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܡܬܬܣܪܚܢܘܬܗ ܐܬܩܼܛܠ ܡܢ ܓܒܪܐܝܠ ܐܚܝܼܕܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܐܒܘܓܐܠܒ ܐܚܘ̄ ܕܐܬܬܣܪܚ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ. ܩܕܡ ܫܘܡܠܝܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܓܕܫ ܪܘܥܡܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܦܛܪܝܪ̄ ܘܦܣܩܗ. ܒܥܠܼܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܩܝܡ̈ܠܐܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܟܕ ܢܦܼܠܘ ܗܘܼܘ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܥܒܕܘܢ ܡܪܘܕܐ. ܐܫܟܼܢ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܗܝ ܥܠ ܕܗܒܐ ܡܕܡ. ܘܒܐܘܓܐܠܒ ܟܕ ܡܬܬܣܪܚ ܗܘܐ ܝܗܼܒ ܟـ[ـܪܬ] ܐܝܼܕܘ̈ܗܝ ܕܐܢ ܠܐ ܢܫܲܕܪ ܐܢܘܢ܆ ܠܐ ܫܲܠܝܛ ܕܢܫܼܡܫ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܙܼܠ ܠܐܘܪܗܝ܆ ܐܬܥܲܠܠ ܕܠܡ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܐܘܪܗܝܼ ܡܬܼܚܪܝܢ ܕܠܐ ܢܬܼܠܘܢ. ܘܦܛܪܝܪ̄ ܫܼܕܪ ܦܲܣܩܗ ܠܒܪ ܨܒܘܢܝ ܟܕ ܐ݀ܡܪ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܬܚܡܬ ܘܟܬܒܼܬ ܒܐܝܕ̈ܝܟ. ܦܣܝܼܩܐ

 

[Vol. II, Col. 469]

 

ܐܝܬܝܟ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܗܼܘ ܢܿܦܩ ܗܘܐ ܪܘܚܐ. ܕܠܝܬ ܥܠܘܗܝ ܟܠܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܨܒܝܢܗ ܟܼܠܐ ܐܢܘܢ ܠܟܬܒ̈ܐ. ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܝܢ ܐܬܦܠܓܼܘ ܠܬܪܝܢ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܠܦܛܪܝܪ̄ ܡܚܲܡܬܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܝܛܪܘ̄. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܡܝܛܪܘ̄ ܡܚܲܝܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܣܥܝܐ. ܥܕܡܐ ܕܫܼܛܐ ܘܐܣܼܪܚ ܩܫ̈ܝ̄ ܘܡܫ̈ܡ̄. ܘܐܚܝܕܐ ܦܪܢܓܝܐ ܕܐܘܪܗܝ ܡܿܥܕܪ ܗܘܐ ܠܡܝܛܪܘܦ̄. ܘܙܒ̈ܢܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܫܕܪ ܦܪ̈ܢܓܝܐ ܥܡ ܪ̈ܝܫܢܐ ܐܘܪ̈ܗܝܐ. ܘܐܦܝܼܣ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܡܛܠܬܗ ܘܠܐ ܩܲܒܠ. ܘܐܦ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܣܒܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܐܬܼܐ ܠܘܬܗ. ܘܥܡܗ ܫܒܥܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܡܢ ܡܝܩܪ̈ܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܢܦܠܼܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܡܪܘ. ܠܐ ܡܪܝܼܡܝܢܢ ܐܦܝ̈ܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐܼ ܥܕܡܐ ܕܡܨܿܠܐ ܐܢܬ ܥܠ ܚܣܝܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܩܲܒܠ ܡܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܡܲܠܘܢ ܘܠܣܒܐ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܒܪ ܡܿܘܕܝܢܐ ܫܼܪܐ ܡܢ ܪܥܝܘܬܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܥܠ ܕܡܥܕܪ ܗܘܐ ܠܒܪ ܨܒܘܢܝ. ܒܬܪ ܕܗܘܼܐ ܒܗ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ ܘܐܥܬܼܪܗ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ. ܐܣܼܪܚ ܕܝܢ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܠܝܫܥ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܒܐܪܝܕ ܕܐܬܩܼܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܒܥܼܐ ܡܢܗ ܐܚܝܼܕܐ ܕܗܒܐ ܿ ܘܝܗܒܼܬ ܡܕܝܢܬܐ ܚܠܦܘܼܗܝ ܡܬܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܘܐܬܩܲܒܠ ܿ ܘܠܚܪܬܐ ܟܕ ܐܬܚܙܝ ܪܚܿܡ

 

[Vol. II, Col. 471]

 

ܫܩܼܝܐ ܕܚܡܪܐ ܐܬܒܼܣܪ ܘܐܬܒܣܝ ܡܢ ܟܠܢܫ.

ܥܒܼܕ ܕܝܢ ܗܼܘ ܦܛܪܝܪ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ. ܥܒܿܕܐ ܐܚܪܝܢܐ ܕܫܘܿܐ ܠܬܕܡܼܘܪܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܠܘܬܗ ܐܢܫ̈ܝܢ ܩܫ̈ܝ̄ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܢܲܣܪܚ ܐܢܘܢ ܬܢܝܢܘܬ. ܡܛܠ ܕܒܪ ܨܒܘܢܝ ܐܣܼܪܚ ܗܘܐ ܐܢܘܢ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܥܿܒܕ ܗܘܐ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢܗ ܕܐܒܘܓܐܠܒ ܐܬܬܣܪܚܘ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܠܐ ܥܼܩܒ ܥܡܗܘܼܢ ܥܠ ܡܫܡܫܢܘܬܗܘܢ: ܐܣܼܪܚ ܐܢܘܢ ܩ̈ܫܝ̄. ܘܒܬܪܟܢ ܟܕ ܗܘܼܐ ܥܘܩܒܼܐ ܐܡܪܘ ܗܿܢܘܢ ܕܐܦ ܡܫܡ̈ܫܼ̄ ܦܛܪܝܪ̄. ܘܕܢܲܣܪܚ ܐܢܘܢ ܡܫ̈ܡ̄ ܒܬܪ ܩܫܝܫܘܬܼܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܿ ܘܕܐܢ ܿ ܡܫܡܫܢܘܬܗܘܢ ܡܩܲܒܠܬܐ ܗܿܝ. ܐܦ ܩܫܝܫܘܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܐ ܡܩܒܠܬܐ ܗܘܬ. ܘܐܢ ܗܿܝ ܫܪܝܐ. ܐܦ ܩܫܝܫܘܬܗܘܢ ܬܪܝܢܝܬܐ ܒܲܛܝܼܠܝܬܐ ܗܿܝ. ܘܟܕ ܠܐ ܝܿܕܥ ܡܢܐ ܢܥܼܒܕ. ܬܲܚܡ ܥܠܝܗܘܢ. ܕܒܠܥܕ ܡܫܡܫܢܐ ܕܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܠܐ ܢܟܲܗܢܘܢ. ܘܓܠܝܐ ܕܐܦܠܐ ܗܢܐ ܬܚܘܡܐ ܫܪܝܐ ܠܗ ܠܿܠܐ ܢܡܘܣܝܘܬܐ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܡܿܗܢܝܐ ܡܫܡܫܢܘܬܐ ܕܚܕ ܠܐܚܪܢܐ.

 

[Vol. II, Col. 473]

 

ܒܪ ܨܒܘܢܝ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܦܛܪܝܪ̄ ܐܙܠ ܠܕܝܪܐ ܕܕܽܘܰܝܪ ܕܒܟܘܪܐ ܕܐܢܛܝܟ. ܥܼܠ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܦܪ̈ܢܓܝܐ ܘܩܒܼܠ ܥܠܘܗܝ ܕܦܛܪܝܪ̄ ܣܿܓܝ ܒܝܼܫܐܝܬ. ܘܗ݀ܘ ܫܲܕܪ ܐܘܒܠܼܗ ܠܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܠܘܬܗ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܗ. ܘܒܥܼܐ ܡܢܗ ܕܢܨܲܠܐ ܥܠ ܒܪܨܒܘܢܝ ܒܝܛܒܘ̄. ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܦܲܢܝ. ܕܣܿܓܝ ܚܲܝܿܒ. ܘܬܪܓܡܢܐ ܟܕ ܠܐ ܐܣܬܲܟܠ ܚܲܝܠܗ ܕܡܠܬܼܐ ܐܡܼܪ. ܕܗܐ ܐܡܿܪ. ܕܣܿܓܝ ܕܗܒܐ ܚܲܝܒ ܠܝܼ. ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܕܦܪ̈ܢܓܝܐ ܐܡܼܪ. ܕܗܕܐ ܕܣܝܼܡܘܢ ܐܝܬܝܗܿ ܘܠܘ ܕܦܛܪܘܣ. ܐܠܐ ܘܐܦܢ ܐܢܬܘܢ ܒܕܗܒܐ ܡܬܚܲܫܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܣܝܿܡ ܐܝܕ̈ܝܟܘܢ. ܚܫܼܘܒ ܕܝܘܡܐ ܥܣܪܐ ܐܠܦ̈ܝܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܝܗܒܼܬ ܠܥܕܬܐ ܗܕܐ ܕܝܠܢ. ܟܕ ܠܗܢܐ ܕܐܬܓܲܘܣ ܒܗܿ ܡܢ ܐܣܘܪܝܐ ܫܿܪܐ ܐܢܬ. ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܢ ܠܐ ܬܘܒ ܐܬܡܨܝܼ ܠܡܦܲܢܝܘ. ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܟܪܛܝܣܐ ܕܢܟܼܬܘܒ ܨܠܘܬܐ ܠܒܪ ܨܒܘܢܝ. ܘܡܢ ܚܡܼܬܗ ܚܪ ܒܒܪܨܒܘܢܝ ܘܐܡܼܪ. ܐܒܘܓܐܠܒ܆ ܚܙܝ ܠܐܝܟܐ ܐܝܬܝܬܢܝ. ܘܗܿܘ ܕܘܝܐ ܠܐ ܫܬܼܩ. ܐܠܐ ܦܲܢܝ ܡܲܪܚܐܝܬ ܘܐܡܼܪ. ܐܢܗܼܘ ܕܐܢܿܐ ܐܒܘܓܐܠܒ ܐܝܿܬܝ. ܘܐܦ ܐܢܬ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܐܢܬ. ܘܗܕܐ ܡܠܬܐ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܠܘܬ ܠܐ ܡܿܛܟܼܣܢܘܬܐ ܐܦܩܼܬ݀ ܘܫܼܕܐ ܠܟܪܛܝܣܐ. ܘܦܫܼܛ ܨܘܪܗ. ܘܐܡܪ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܕܦܪ̈ܢܓܝܐ. ܘܐܦܢ

 

[Vol. II, Col. 475]

 

ܬܦܼܣܘܩ ܪܝܫܝܼ ܠܐ ܫܿܪܐ ܐܢܼܐ ܠܗܢܐ. ܘܪܓܙܼܘ ܦܪ̈ܢܓܝܐ. ܘܦܩܕܘ ܕܢܢܓܕܘܢܝܗܝ ܠܐܬܐܢܣ̄ܝ. ܐܦܝܣ̄ ܕܝܢ ܐܢܫ ܣܒܐ ܦܪܢܓܝܐ ܐܡܼܪ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܕܐܦܢ ܗܢܐ ܕܘܝܐ ܫܼܘܐ ܠܡܚܘܬܐ ܐܠܐ ܠܢ ܠܐ ܙܿܕܩ ܕܒܓܘ ܥܕܬܐ ܒܡܚܘ̈ܬܐ ܢܬܚܲܫܚ. ܘܗܟܢܐ ܐܠܗܐ ܣܬܪ ܘܢܦܼܩ ܦܛܪܝܪ̄ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ. ܘܐܬܼܐ ܠܥܕܬܐ ܕܝܿܠܕܬ ܐܠܗ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܿ ܘܩܼܪܐ ܠܘܬܗ ܠܥܒܕ ܐܠܡܣܝܚ ܐܘܪܗܝܐ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ ܪܚܡܗ. ܘܗ݀ܘ ܐܙܼܠ ܐܘܼܒܠ ܕܫ̈ܢܐ ܫܦܝ̈ܥܐ ܠܪܘܓܠ ܡܪܗܼ ܕܐܢܛܝܼܟ. ܘܢܣܼܒ ܠܦܛܪܝܪ̄ ܦܘܩܕܢ ܕܢܐܙܼܠ ܠܕܝܪܗ. ܡܛܠ ܕܦܛܪܝܪ̄ ܕܦܪ̈ܢܓܝܐ ܦܩܼܕ ܗܘܐ ܒܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܕܠܐ ܢܫܒܩܘܢܝܗܝ ܕܢܦܘܼܩ.

ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܐܙܼܠ ܝܬܼܒ ܒܕܝܪܐ ܕܩܢܩܪܬ ܕܒܐܡܝܕ. ܘܗܘܼܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܐܝܚܩ ܡܫ̄ܡ ܒܪܩܪܝܐ ܪܘܥܡܐ. ܡܛܠ ܕܪ̈ܬܐ ܘܟܪ̈ܡܐ ܘܚܩ̈ܠܬܐ. ܘܦܣܩܗ ܦܛܪ̄ܝܪ ܠܐܝܣܚܩ ܿ ܘܗܼܘ ܐܝܣܚܩ ܡܛܠ ܕܪܚܝܼܡ ܗܘܐ ܥܠ ܫܠܝܛܐ. ܙܒܢ̈ܬܐ ܫܕܪ ܒܥܼܐ ܡܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܢܨܠܐ ܥܠܘܗܝ ܿ ܘܟܕ ܠܐ ܩܲܒܠ܆ ܦܩܼܕ ܥܠܘܗܝ ܕܠܐ ܢܦܘܼܩ ܡܢ ܐܡܝܼܕ. ܘܗܘܼܐ ܒܗܿ ܒܐܡܝܕ ܐܝܟ ܕܒܚܒܘܫܝܐ. ܘܟܕ ܣܿܓܝ ܐܬܐܠܨ. ܫܠܼܚ ܠܓܘܣܠܝ ܡܪܗܿ ܕܐܘܪܗܝ ܕܢܫܼܐܠܝ̄ܘ ܡܢ ܡܪܐ ܕܐܡܝܕ. ܘܗܟܢܐ ܠܡܿܚܣܢ ܫܒܩܼܗ. ܘܢܦܼܩ ܐܬܼܐ

 

[Vol. II, Col. 477]

 

ܠܫܠܡܗ ܕܓܘܣܠܝ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܣܠܼܩ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܐܘܣܦ ܩܼܫܝ ܦܣܩ̈ܐ ܥܠ ܐܘܪܗܝ. ܘܒܿܛܠ ܠܥܕܬܐ ܕܒܗ ܡܢ ܬܫܡܫ̈ܬܐ ܡܛܠ ܒܪܨܒܘܢܝ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܬܥܲܝܕܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܢܿܥܡܕܘܢ ܒܢܝ̈ܗܘܢ ܒܥܕ̈ܬܐ ܕܦܪ̈ܢܓܝܐ. ܘܣܿܓܝ ܐ݀ܣܬܓܦܼܬ݀ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܚܪܝܢܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܥܡ ܒܪܨܒܘܢܝ ܘܥܡ ܬܠܬܐ ܚܣ̈ܝܐ ܣܒ̈ܐ. ܒܪ ܡܲܘܕܝܢܐ ܕܐܦܩܼܗ ܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ. ܗܘܿ ܕܚܡܫܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܫܲܡܫ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ. ܘܗܘܿ ܕܩܠܝܣܘܪܐ. ܘܗܘܿ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܕܦܣܼܩ ܐܢܘܢ ܗܘ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܥܠ ܕܠܐ ܫܦܼܪ ܠܗܘܢ ܝܨܪܗ. ܘܟܕ ܣܿܓܝ ܐܦܝܼܣܘܗܝ ܣܓ̈ܝܐܐ ܘܠܐ ܩܲܒܠ. ܘܡܝܼܬܘ ܗܠܝܢ ܚܣ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܫܼܪܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟ̈ܠܝܢܐ. ܒܣ̈ܓܝܐܐ ܗܘܼܬ݀ ܚܣܝܪܘܬ ܗܝܡ̄. ܐܦ ܗܼܘ ܦܛܪܝܪ̄. ܟܕ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܫܲܪܝ ܒܩܘܪܒܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܡܛܐ ܠܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ: ܡܢܫܼܠܝ ܐܬܕܘܕ. ܘܐܫܬܓܢܝ ܦܪܨܘܦܗ ܘܐܙܼܠ ܗܘܢܗ. ܘܐܬܒܼܘܗܝ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ. ܘܚܣܝܐ ܕܓܪܓܪ ܫܲܡܠܝ ܠܩܘܪܒܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܚܲܝܠ. ܘܐܣܼܪܚ ܚܣܝܐ ܠܣܝܓܝܣܬܐܢ. ܐܠܐ ܟܕ ܫܒܥܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܪܡܸܐ܆ ܡܼܛܐ ܥܕܢ ܫܘܼܢܝܗ. ܘܒܝܘܡ ܫܒܬܐ. ܬܡܢܐ ܒܚܙܝܪܢ ܕܫܢܬ݀ ܐܬܡ̄ ܒܥܕܢܐ ܕܬܠܬ ܫܥ̈ܝܢ ܥܢܼܕ ܘܐܬܠܲܘܝ

 

[Vol. II, Col. 479]

 

ܘܐܬܛܲܟܣ ܦܓܪܗ ܒܒܝܬܓܐܙܐ ܕܝܠܗ ܕܥܘܡܪܐ. ܘܫܲܡܫ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܘܐܣܼܪܚ ܠܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܡܿܦܪܝܢܐ ܠܬܐܓܪܝܬ ܕܗܘܼ ܡܘܫܐ. ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܫܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ.

ܘܡܛܠ ܕܣܿܓܝ ܩܫܝܐܝܬ ܕܒܪܗܿ ܠܥܕܬܐ. ܘܗܘܿ ܕܡܬܦܣܼܩ ܗܘܐ ܡܢܗܼ ܠܢܘܓܪܐ ܘܠܡܲܚܣܢ ܡܫܬܪܐ ܗܼܘܐ. ܙܝܼܥ ܗܼܘܐ ܘܕܚܝܼܠ ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܥܕܬܐ. ܘܣܿܛܪ ܡܢ ܚܫܐ ܕܝܨܪܐ. ܒܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܡܨܲܒܬ ܗܘܐ. ܘܡܲܠܟܐܝܬ ܐܬܕܒܪܕ. ܘܐܦ ܐܒܘܓܐܠܒ ܒܪܨܒܘܢܝ. ܟܕ ܛܼܐܒܐ ܕܥܘܼܢܕܢܗ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܡܛܼܐ ܠܐܘܪܗܝ ܘܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܐܬܟܲܢܫܘ ܟܗ̈ܢܐ ܠܠܘܼܘܝܗ. ܘܒܗܿ ܒܬܫܡ̄ ܟܕ ܩܿܐܡ ܒܠܼܥ ܘܢܦܼܠ ܘܛܥܢܼܘܗܝ ܠܩܠܼܝܬܗ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܚܲܝܠ. ܘܩܼܡ ܕܢܐܙܼܠ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܡܬܟܲܢܫܐ ܗܘܬ݀ ܒܟܝܼܫܘܡ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܠܫܡܿܝܫܛ. ܢܦܼܠ ܡܢ ܪܟܘܒܐ. ܘܛܥܼܘܗܝ ܘܐܗܦܟܼܘܗܝ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܡܼܝܬ ܟܕ ܠܐ ܫܸܪܐ ܡܢ ܟܠܝܼܢܐ.

ܒܙܒܢܗ ܓܝܪ ܕܗܢܐ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܦܛܪܝ̄ܪ ܗܘܼܐ ܫܘܪܝ ܒܢܝܿܢܐ ܕܕܝܪܐ ܕܦܣܩܝܢ. ܣܒܐ ܓܝܪ ܪܒܐ ܦܠܘܛܝܢܐ ܕܐܬܼܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܩܪܫܢܐ ܘܐܬܬܲܟܣܢܢ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܦܩܼܕ ܠܪܒܢ ܕܘܝܕ ܘܚܲܒܪ̈ܘܗܝ ܥܢܘ̈ܝܐ ܡܝܬܪ̈ܐ. ܕܡܬܬܟܣܢܝܢ ܗܘܘ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܒܚܝ. ܕܢܥܼܡܪܘܢ ܒܡܥܪܬܐ ܕܥܠ ܣܦܪ̈ܝ ܦܪܬ. ܕܥܠ

 

[Vol. II, Col. 481]

 

ܓܢ̱ܒ ܕܝܕܐ ܚܪܒܬܐ ܕܡܬܟܪܝܐ ܕܫܡ̈ܝܼܛܝܐ. ܡܛܠ ܕܐܬܓܠܝܼ ܠܗ ܡܢ ܡܪܝܐ. ܕܥܬܝܼܕܐ ܗܝܼ ܡܥܪܬܐ ܕܬܗܘܼܐ ܥܘܡܪܐ ܠܝܚܝ̈ܕܝܐ ܡܝܬܪ̈ܐ. ܘܣܠܼܩܘ ܠܗܿ ܘܒܟܘܪܚܐܼ ܥܡܼܪܘ. ܘܐܫܬܘܼܝܘ ܠܓܠ̈ܝܢܐ ܘܣܿܥܘܪܘܬ ܚ̈ܝܠܐ. ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܕܝܢ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܘܒ̈ܢܝ ܨܒܘܢܝ ܨܒܼܘ ܕܢܩܬܪܣܘܢ ܠܣܒܐ ܦܠܘܛܝܢ ܘܠܕܝܪ̈ܝܐ ܕܦܣܩܝܢ. ܐܟܡܿܢ ܕܗܪܣܝܣ ܕܡܨܠ̈ܝܢܐ ܟܣܝܐ ܒܗܘܢ. ܘܕܡܢ ܕܝܘ̈ܐ ܗܘܿܝܢ ܠܗܘܢ ܓܠ̈ܝܢܐ. ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܢ ܠܐ ܫܠܸܡ ܠܗܘܢ. ܩܼܡ ܓܝܪ ܒܬܪ ܪܒܢ ܕܘܝܕ ܪܒܢ ܚܒܩܘܩ ܪܝܫܕܝܪܐ. ܘܒܢܼܐ ܠܗܝܟܠܐ ܘܢܛܼܪ ܠܩܢܘ̈ܢܐ ܕܣܼܡ ܪܒܢ ܕܘܝܕ ܕܠܐ ܢܼܨܒܘܢ ܟܪܡܐ ܘܠܐ ܚܩܠܐ ܘܠܐ ܟܘܪ̈ܐ ܕܕܒܘܪ̈ܝܬܐ.

 

ܒܬܪ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܕܗܘܼ ܐܒܘܐܠܦܪܓ܆ ܝܘܚܢܢ ܕܗܘܼ ܡܿܘܕܝܢܐ.

ܗܝܕܝܢ ܐܬܟܲܢܫܘ ܡܿܦܪܝܢܐ ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܟܝܼܫܘܡ. ܘܥܼܒܕܘ ܦܣܼ̈ܐ. ܘܢܦܩܼܬ݀ ܓܒܼܝܬܐ ܠܡܲܘܕܝܢܐ ܪܫ ܕܝܪܐ ܕܕܝܪܐ ܕܕܽܘܰܝܪ ܕܒܟܘܪܐ ܕܐܢܛܝܟ. ܘܒܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܥܢܼܕ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܟܝܼܫܘܡ ܕܗܼܘ ܗܘܼܐ ܪܝܫ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܐܙܼܠܘ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܥܡ ܡܿܦܪܝܢܐ ܠܬܠܒܐܫܪ. ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܓܘܣܠܝ ܕܗܘܼ ܗܘܼܐ ܩܿܝܘܡܐ ܠܗܘܢ.

 

[Vol. II, Col. 483]

 

ܘܐܬܬܲܣܪܚ ܗܘܼ ܡܿܘܕܝܢܐ ܘܐܬܩܼܪܝ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܫܒܬܥܣܪ ܒܫܒܛ ܫܢܬ݀ ܐܬܡ̄. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܡܿܦܪܝܢܐ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܦܪ̈ܢܓܝܐ. ܟܕ ܓܘܣܠܝ ܘܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܩܿܝܡܝܢ ܒܗܿ ܒܬܫܡܫܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܿܣܪܚ ܗܼܘ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪ̄. ܐܬܼܐ ܠܥܘܼܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܡܛܠ ܕܟܕ ܥܒܼܪ ܒܡܿܒܘܓܼ ܠܐ ܩܲܒܠܗ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܗܘܼ ܒܪ ܐܢܕܪܐܐܣ. ܟܲܢܫ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܩܬܪܣܗ. ܘܟܠ ܐܢܫ ܐ݀ܡܪ ܗܘܐ ܕܗܕܐ ܥܠܬܼܐ ܠܐ ܫܿܘܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܩܬܪܣܝܣ. ܐܠܐ ܠܪܫܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܘܠܬܘܪܨܐ. ܗܼܘ ܓܝܪ ܒܪ ܐܢܕܪܐܐܣ ܡܢ ܦܪܙܡܐܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬ̄ܘ ܗܘܐ. ܘܥܬܝܪ ܗܘܐ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ. ܘܡܫܼܠܛܐ ܒܡܠܬܐ. ܘܪܕܝܐ ܒܣܦܪܐ ܕܝܠܢ ܘܒܗ݀ܘ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܠܟܠܗ ܕܪܐ ܗ݀ܘ. ܐܝܟ ܡܿܚܙܝܬܐ ܥܒܝܼܕ ܗܘܐ ܘܦܼܘܡܐ ܡܠܝܼܠܐ ܠܘܩܒܠ ܦܪ̈ܢܓܝܐ ܘܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܗܝ ܕܐܒܣܝܼ ܒܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܐܬܬܦܝܼܣ ܕܢܫܼܐܠ ܫܘܼܒܩܢܐ. ܡܢ ܟܠܢܫ ܡܬܼܪܫܐ ܗܘܐ. ܣ݀ܒܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܟܕ ܢܿܦܩ ܡܢ ܡܪܥܝܬܐ܆ ܟܡܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܥܕܬܐ ܘܐܦ ܦܛܪܝ̄ܪ ܟܕ ܡܼܙܕܪܒܝܢ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܒܕܪܫܐܼ ܡܬܟܲܫܦܝܢ ܠܗ ܕܢܦܼܢܐ ܠܪܥܝܘܬܐ. ܐܠܐ ܦܛܪܝܪ̄ ܟܕ ܠܐ ܫܲܐܠ܆ ܐܩܝܡ ܒܕܘܟܬܗ ܠܒܪ ܬܘܪܟܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܒܗܿ ܒܡܿܒܘܓ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܦܛܪܝܪ̄ ܕܒܝܼܫܝܢ ܕܘܒܪ̈ܘ. ܐܬܬܘܼܝ. ܘܐܦ ܒܪ ܐܢܕܪܐܐܣ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܠܝܬ ܣܟ ܡܿܢ ܕܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠܘܗܝ܆ ܝܬܝܪ ܐܬܬܘܝ. ܘܫܸܐܠ ܫܘܒܩܢܐ.

 

[Vol. II, Col. 485]

 

ܘܦܛܪܝ̄ܪ ܚܕܝܼ  ܒܗ ܣܿܓܝܼ ܘܩܲܒܠܗ ܘܚܲܣܝܗ܆ ܘܟܲܢܝܗ ܠܟܘܪܣܝܗ. ܐܦ ܒܣܝܠܝܘܣ ܕܟܝܫܘܡ ܕܗܘܼ ܒܪ ܫܘܡܢܐ. ܟܕ ܐܬܩܛܪܣ ܒܪ ܐܢܕܪܐܐܣܼ ܐܬܟܫܸܠ. ܐܟܡܿܢ ܕܠܘ ܢܡܘܣܐܝܬ ܡܬܦܪܢܣܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ. ܘܐܫܼܬܸܐܠ ܡܢ ܪܥܝܘܬܐ. ܘܐܙܼܠ ܠܕܝܪܐ ܕܝܚܝܕ̈ܝܐ ܕܦܣܩܝܢ. ܘܝܼܬܒ ܬܡܢ ܒܫܼܠܝܐ. ܘܥܒܼܕܗܿ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܟܝܫܘܡܼ ܟܘܪܣܝܐ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܚܠܼܦ ܐܡܝܕ. ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܣܝܠܝܘܣ ܠܐܡܝܕ. ܘܟܕ ܗܦܼܟ ܒܪ ܐܢܕܪܐܐܣ ܠܡܿܒܘܓ. ܐܗܦܼܟ ܦܛܪܝ̄ܪ ܐܦ ܠܒܪ ܫܘܡܢܐ ܠܟܝܫܘܡ. ܒܬܪ ܕܐܬܬܟܣܢܢ ܚܡܫ ܫܢ̈ܝܢ ܒܦܣܩܝܢ.

ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܟܪܝܟܘܪ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܡܐܡܪܐ ܥܒܼܕ ܘܓܲܢܝ ܒܗ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܥܠ ܕܒܚܕܐ ܨܒܼܥܐ ܨܿܝܪܝܢ ܨܠܝܼܒܐ. ܘܥܠ ܚܡܝܼܪܐ. ܘܥܠ ܕܡܒܪܟܝܢ ܠܚܡܪܐ

 

[Vol. II, Col. 487]

 

ܘܕܒܼܫܐ ܘܡܫܼ̇ܐ ܕܢܿܦܠ ܒܗܘܢ ܥܘܩܒܪܐ. ܘܐܟܿܠܝܢ ܠܗܘܢ ܘܫܿܬܝܢ. ܘܐܬܝܲܒܠ ܗܘܼ ܡܐܡܪܐ ܠܕܝܪܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܒܩܝܼܠܝܩܝܐ ܕܡܬܩܪܐ ܬܪܐܙܐܪܓ. ܘܟܕ ܫܡܼ݁ ܒܪ ܐܢܕܪܐܐܣ ܕܒܟܠܙܒܢ ܩܿܪܝܢ ܒܗ ܕܝܪ̈ܝܐ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܡܿܗܠܝܢ ܒܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܐܬܛܿܢܢ ܘܫܓܢܝ ܐܣܟܡܗ. ܘܐܙܼܠ ܠܗܝܿ ܕܝܪܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܝܼܬܒ ܬܡܢ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܼܬܒ ܫܪܝܐ ܠܡܐܡܪܐ ܗܘ ܒܟܣܝܐ. ܘܒܲܙܚ ܒܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܝܘܕܐܝܬ ܡܬܕܒܪܝܢ. ܘܐܪܡܝܼܗ ܠܡܐܡܪܐ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ ܨܐܕܝܗܘܢ. ܘܒܬܪ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܫܟܚܼܘܗܝ ܘܫܲܕܪܘܗܝ ܠܘܬ ܩܐܬܘܠܝܩܐ. ܘܐܘܕܥܼܘ ܠܗ ܐܦܪܣܢܐ ܕܥܒܼܕ ܥܡܗܘܢ ܣܘܪܝܝܐ ܗܿܘ. ܘܩܐܬܘܠܝܩܐ ܐܘܩܼܕ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ. ܠܗ݀ܘ ܕܝܠܗ ܘܠܗܘܿ ܕܒܪ ܐܢܕܪܐܐܣ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܥܢܼܕ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܕܗܘܼ ܐܠܝܫܥ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ ܕܐܡܼܝܢ ܒܩܠܝܼܬܐ ܕܦܛܪܝ̄ܪ. ܒܐܣܝܠܝܘܣ ܕܓܝܼܚܢ. ܓܒܪܐ ܡܨܢܥܐ. ܡܛܐ ܙܢܐ ܕܟܬܝܼܒܬܐ. ܘܐܦ ܕܦܘܪ̈ܢܣܐ

 

[Vol. II, Col. 489]

 

ܥ̈ܕܬܢܝܐ. ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܒܝܕ ܦܫܝܛܘܬܗ ܡܿܬܢܓܕ ܗܘܐ ܒܬܪ ܡܠܼܟܐ ܚܲܫܢܝܐ. ܘܟܕ ܗܼܘ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܫܬܲܠܛ ܥܠ ܡܠܝܛܝܢܝ. ܠܟܠ ܕܡܬܬܝܬܐ ܗܘܐ ܫܡܗ ܕܢܬܬܲܣܪܚ ܗܘܐ ܣܿܬܪ ܗܘܐ. ܘܗܟܢܐ ܦܫܬ݀ ܡܠܝܛܝܢܝ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ ܕܠܐ ܪܥܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܢ̈ܝ ܡܠܝܛܝܢܝ ܟܬܼܒܘ ܫܲܠܡܘܬܐ ܓܲܘܢܝܬܐ ܠܪܒܢ ܝܫܘܥ ܡܫܡ̄ ܕܡܬܝܼܕܥ ܒܪ ܩܛܪܗ ܡܢܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܫܕܪܘ ܠܦܛܪܝܪܟܐ. ܗܿܘ ܕܓܝܚܢ ܕܝܢ ܒܠܼܥ ܒܚܣܡܐ܆ ܘܐܥܒܼܕ ܒܦܛܪܝܪܟܐ ܘܟܬܼܒ ܦܣܩ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ ܠܝܫܘܥ. ܘܟܕ ܐܬܩܪܝܬ݀ ܐܓܪܬܐ ܕܦܣ̈ܩܐ ܥܠ ܒܹܐܡܲܐ. ܩܪܸܒ ܗܼܘ ܣܒܐ ܗܕܝܪܐ ܪܒܢ ܝܫܘܥ ܡܫ̄ܡ. ܗܢܐ ܕܒܬܪܟܢ ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܐܡܼܪ ܕܟܠܡܕܡ ܕܡܢ ܛܘܒܬܢܐ ܡܬܦܼܩܕ. ܡܩܒܠܐ ܗܿܘ ܥܠ ܪܝܫܐ. ܘܐܙܼܠ ܝܼܬܒ ܒܒܝܬܼܗ. ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܟܕ ܫܡܥܼ ܩܲܠܣ ܠܡܟܝܟܘܬܗ. ܘܡܚܼܕܗ ܟܬܼܒ ܠܗ ܨ̈ܠܘܬܐ. ܘܦܫܼ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܠܝܼܛܝܢܝܼ ܥܕܡܐ ܕܥܢܼܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܝܠܘܠ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ݀ܐܬܡܚ̄. ܒܕܝܪܐ ܕܕܘܝܪ. ܘܒܗܿ ܐܬܛܲܟܣ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ. ܫܲܡܫ ܕܝܢ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܫ̈ܢܝܐ ܬܡ̈ܢܐ ܘܐܣܪܚ ܐܦ̈ܝܣ̄ ܬܪܥܣܪ.

 

ܒܬܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܗܘܼ ܡܿܘܕܝܢܐ܆ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܕܗܘܼ ܝܫܘܥ ܒܪ ܩܛܪܗ.

ܟܕ ܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܕܬܪ̈ܝܨ ܫܘ ܕܒܐ ܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܫܒܝܼܩܐ ܗܘܬ݀ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܬܠܬܐ. ܐܦܝ̈ܣ̄ ܣܒ̈ܐ ܟܿܬܒܝܢ ܗܘܘ ܚܕ

 

[Vol. II, Col. 491]

 

ܠܘܬ ܚܕ ܘܡܚܿܦܛܝܢ ܥܠ ܟܢܘܫܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܛܿܝܼܒܘ ܡܢ ܣܒ̈ܐ ܗܿܘ ܕܓܪܓܪ. ܘܗܿ ܕܨܡܼܚܐ. ܘܗ݀ܘ ܕܩܠܘܕܝܐ. ܘܗܿܘ ܕܓܝܚܢ. ܕܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܒܛܒܥܐ ܕܦܛܪ̄. ܘܛܪܘܢܐܝܬ ܐܫܬܲܠܛ ܥܠ ܡܠܝܛܝܢܝ. ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܥܒܼܕܘ ܦܣ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܘ. ܘܟܼܬܒܘ ܫܡܐ ܕܪܒܢ ܝܫܘܥ ܡܫ̄ܡ ܕܩܛܪܗ. ܘܕܬܪܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܫܡܐ ܕܝܠܗ ܕܝܫܘܥ. ܫܕܪܘ ܬܪܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܒܬܪܗ ܘܐܝܬܝܼܘܗܝ ܠܕܝܪܐ ܕܡܲܩܪܘܢܐ. ܘܐܠܒܫܼܘܗܝ ܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܘܐܬܼܐ ܠܗܘܢ ܛܐܒܼܐ ܕܡܲܦܪܝܢܐ ܡܛܼܐ ܠܐܡܝܕ. ܘܐܚܝܕܐ ܗ݀ܘ ܒܥܼܐ ܐܢܘܢ ܕܒܡܕܝܢܬܗ ܢܬܟܲܢܫܘܢ. ܘܩܡܼܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܢܣܒܘܼܗܝ ܠܩܪܝܐ ܘܐܙܼܠܘ ܠܕܝܪܐ ܕܩܢܩܪܬ. ܘܬܡܢ ܚܣܝܐ ܕܓܪܓܪ ܐܣܪܚܗ ܩܫ̄ܝ. ܘܥܠܼܘ ܠܐܡܝܕ. ܘܒܗܿ ܗܘܼܬ݀ ܡܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܕܝܠܗ. ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܐܪܒܥܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ ܒܥܐܕܐ ܕܡܪܬܝ ܒܪܒܪܐ. ܫܢܬ݀ ܐܬ̄ܢ.

 

[Vol. II, Col. 493]

 

ܘܣܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܗܼܘ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܡܲܦܪܝܢܐ. ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܬܪܥܣܪ. ܘܐܬܟܼܪܙ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܡܘܝܕ ܐܠܕܝܢ ܒܪ ܢܝܣܢ ܡܕܒܪܢܗܿ ܕܐܡܝܕ. ܥܒܼܕ ܫܪܘܬܐ ܠܟܠܗܿ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܒܬܪܗ ܕܝܘܡܐ ܦܩܼܕ ܗܘܼ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܢܦܼܘܩ ܚܣܝܐ ܕܓܝܚܢ ܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ ܘܢܐܙܠ ܠܡܪܥܝܬܗ. ܘܢܦܼܘܩ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܢ ܐܡܝܕ. ܘܙܿܕܩ ܠܗ ܩܠܥܗ ܓܥܒܪ. ܡܛܠ ܕܬܦܼܘܫܝ ܐܡܝܕ ܟܘܪ̈ܣܝܐ ܠܦܛܪܝܪܟܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ݀ ܒܙܒܢ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܢܒܼܥܘ ܟܫܼ̈ܠܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܒܥܕܬܐ. ܩܼܡ ܓܝܪ ܒܣܝܠܝܘܣ ܕܓܝܚܢ܆ ܘܐܡܼܪ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܕܠܘ ܠܡ ܒܓܒܝܼܬܐ ܕܦܼܨܬܐ ܫܒܪܝܪܬܐ ܗܼܘܝܬ ܦܛܪܝܪ̄. ܐܠܐ ܒܕܓܠܘܬܐ ܘܒܝܫܐ. ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܥܡ ܗܿܘ ܕܓܪܓܪ ܐܛܥܝܼ ܒܗ. ܘܝܼܡܐ ܠܗ ܕܠܐ ܡܲܦܩ ܠܟ ܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܥܠܗ݀ܝ ܥܒܼܕ ܥܿܘܠܐ. ܘܟܬܼܒ ܒܬܠܬܝܗܘܢ ܟܪ̈ܛܝܣܐ ܚܕ ܫܡܐ. ܘܟܕ ܛܐܼܒܐ ܗܢܐ ܢܦܼܩ. ܟܠܢܫ ܐܬܟܫܠ. ܘܚܣ̈ܝܐ ܕܡܲܥܪ̈ܒܝ ܦܪܬ. ܒܝܕ ܕܠܐ ܐܬܛܲܝܒܘ ܒܓܒܼܝܬܐ ܘܐܦܠܐ ܒܟܝܪܘܛܘܢܝܐ܆ ܠܐ ܡܲܟܪܙܝܢ ܗܘܘ ܠܦܛ̄ܪ. ܐܠܐ ܐܬܥܲܬܕܪ ܕܐܚܪܢܐ ܢܩܝܼܡܘܢ. ܦܛܪܝ̇̄ܪ ܕܝܢ ܢܦܼܩ ܡܢ ܐܡܝܕ. ܘܐܬܼܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ

 

[Vol. II, Col. 495]

 

ܒܪܨܘܡܐ. ܘܐܣܼܪܚ ܠܬܐܘܕܘܪܘܣ ܒܪ ܚܬܗ ܡܝܛܪ̄ܘ ܠܡܝܠܛܝܢܝ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ. ܘܐܣܼܪܚ ܐܦ ܠܪܘܡܢܘܣ ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܟܕ ܝܠܝܕܘܬܗ ܡܢ ܡܠܝܛܝܢܐ ܗܘܬ݀. ܘܐܬܩܼܪܝ ܐܦ ܗܘܼ ܐܝܓܢܛܝܘܣ.

ܘܒܫܢܬ ܐܬܢ̄ܒ ܐܬܟܲܢܫܘ ܚܣ̈ܝܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܥܡ ܒܪ ܐܢܕܪܐܐܘܣ ܘܒܪ ܘܫܡܢܐ ܘܫܪܟܐ ܠܚܣܢܡܢܨܘܪ. ܘܟܬܒܼܘ ܟܪܟܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܘܫܕܪܘ ܠܦܛܪܝܪܟܐ. ܕܐܢ ܠܡ ܢܿܛܪ ܗܠܝܢ ܡܩܲܒܠܝܢ ܠܗ. ܘܟܕ ܐܫܬܘܕܝ ܕܢܿܪ. ܐܬܼܘ ܠܘܬܗ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܐܪܡܝܼܘ ܫܲܠܡܘܬܗܘܢ ܒܣܘܣܛܝܛܩܘܢ ܕܝܠܗܼ ܘܗܘܼܐ ܫܝܢܐ. ܘܐܬܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܘܦܓܥܼ ܒܡܿܠܟ ܡܘܚܡܕ. ܘܝܼܬܒ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܡܐ ܡܐܣ. ܘܩܲܕܫ ܡܘܪܘܢ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܙܼܠ ܠܥܘܡܪܐ

 

[Vol. II, Col. 497]

 

ܕܡܪܝ ܐܗܪܘܢ ܕܫܓܪܐ. ܘܝܗܼܒ ܐܘܬܢܛܝܐ ܠܚܣܝܐ ܕܡܿܫܦܪܩܛ ܕܢܕܒܲܪ ܠܐܡܝܕ. ܘܠܚܣܝܐ ܕܛܪܣܘܣ ܕܢܕܒܪ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ.

ܘܒܬܪ ܫܿܢܬܐ ܥܢܼܕ ܕܝܘܢܢܘܣܝ̄ܘ ܡܦܪܝܢܐ ܒܒܓܕܐܕ. ܘܐܬܬܲܝܬܝ ܦܓܪܗ ܠܬܐܓܪܝܬ. ܘܒܫܢܬ݀ ܐܬܢ̄ܕ ܐܬܬܣܪܚ ܡܦܪܝܢܐ ܠܬܐܓܪܝܬ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܠܥܙܪ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܣܪܓܝܣܝܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܥܒܼܪܐ ܩܐܣܣܛܪܐ ܕܓܘܒܘܣ. ܘܐܬܪܕܝ ܒܡܠܝܛܝܢܝ ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܗܪܘܢ. ܘܐܬܟܼܪܙ ܐܝܓܢܛܝܘܣ. ܗܢܐ ܛܒ ܐܬܢܲܨܚ ܒܥܕܬܐ.

ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܙܼܠܘ ܐܢܫܝ̈ܢ ܠܘܬ ܓܘܣܠܝ܆ ܩܘܡܝܣ ܘܐܡܼܪܘ. ܕܗܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܐ ܩܼܡ ܢܡܘܣܐܝܬ. ܓܘܣܠܝ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܼܐ ܗܘܐ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܫܠܡܗ. ܦܩܼܕ ܕܠܐ ܣܟ ܢܬܟܼܪܙ ܒܐܘܚܕܢܗ. ܘܐܥܒܼܪ ܠܒܣܝܠܝܘܣ ܕܗܼܘ ܒܪܫܘܡܢܐ܆ ܡܢ ܟܝܫܘܡ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܐܘܒܼܠ ܬܘܼܒ ܠܛܝܡܘܬܐܘܣ ܕܓܪܓܪ ܠܫܡܝܫܛ ܠܘܬܗ. ܘܥܲܩܒ ܡܢܗ ܥܠ ܓܒܼܝܬܐ ܕܐܝܟܢ ܗܘܬ݀. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܿܪܝܢ ܕܠܡ ܐܡܼܪ ܚܣܝܐ ܕܓܪܓܪ. ܐܝܢ ܫܪܪ ܗܘܐ ܗܿܘ ܕܓܝܼܚܢ. ܘܒܗ ܒܫܡܝܫܛ ܥܢܼܕ ܗܘܼ ܚܣܝܐ. ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܢܩܼܢܐ ܠܒܗ ܕܓܘܣܠܝ. ܐܦ ܗܘ ܙܲܕܩ ܐܘܪܗܝ ܠܒܪ ܫܘܡܢܐ. ܘܒܗܿ ܫܼܥܒܕ ܠܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܡܬܚܪܝܢ ܗܘܘ ܠܩܘܒܠܗ.

 

[Vol. II, Col. 499]

 

ܘܐܣܼܪܚ ܠܟܝܫܘܡܼ ܐܠܝܐ ܕܝܪܝܐ ܡܠܦܢܐ ܘܣܦܩܐ ܒܕܪܗ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܛܒܝܒܐ ܒܥܕܬܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܕܠܐܩܒܝܢ. ܐܬܩܲܛܪܓ ܒܙܢܝܘܬܐ ܘܐܬܩܲܬܪܣ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܚܲܢܗ ܦܛܪ̄ ܘܙܲܕܩ ܠܗ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܙܒܼܪ. ܘܐܦ ܡܢ ܬܡܢ ܐܬܛܪܕ ܡܛܠܬܗܿ ܕܥܠܼܬܐ. ܘܬܘܒ ܚܢܗ ܘܙܲܕܩ ܠܗ ܡܪܥܝܬܐ ܕܣܝܒܐܒܪܟ. ܘܟܲܬܪ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ ܕܗܘܼܐ ܒܗ. ܐܦ ܡܢܗܿ ܐܬܛܪܕ ܥܠܝܗܿ ܕܥܠܼܬܐ. ܘܐܢܫܝ̈ܢ ܐ݀ܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܒܛܠܘܡܝܐ ܠܡ ܗܐ ܡܬܥܿܫܩ. ܗܝܕܝܢ ܕܫܪܝܪܐ ܠܐܠܗܐ ܓܲܠܝܐ..

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܡܪܕܝܢ. ܗ݀ܘ ܕܡܢ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܕܗܘܼ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ

 

[Vol. II, Col. 501]

 

ܐܬܬܲܣܪܚ ܗܘܼܐ ܒܫܢܬ݀ ܐܬܠ̄ܘ. ܘܩܼܢܐ ܗܘܐ ܕܘܒܪ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܗܼܘ ܡܢ ܝܿܬܗ ܐܬܚܲܟܡ ܘܐܬܢܲܨܚ ܠܘܬ ܡ̈ܠܟܐ ܘܡ̈ܐܟܐ. ܘܐܝܼܕܐ ܪܒܬܐ ܚܲܘܝ ܕܛܒ ܫܦܝܼܥܐ ܒܦܘܪܩܢ ܐܣܝܪ̈ܐ ܐܘܪ̈ܗܝܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܝ̈ܕܝ ܙܢܓܝ ܐܫܬܒܝܼܘ. ܘܥܝܢܐ ܕܟܠܗܿ ܡܬܥܲܡܪܢܝܐ ܒܕܪܬܐ ܕܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘ̄܆ ܒܗ ܩܲܬܝܬܐ ܗܘܬ. ܗܢܐ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܡܕܪܫ ܗܘܐ ܒܟ̈ܬܒܐ. ܐܦܠܐ ܡܢ ܡ̈ܠܦܢܐ ܩܒܠܗܿ ܗܘܐ ܠܡܠܦܢܘܬܗ. ܐܣܬܒܪ ܠܗ ܕܠܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܫܼܬܕܪܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐ݀ܡܪ ܗܘܐ ܬܘܒ ܓܠܝܐܝܬ ܠܟܠ ܐܢܫ. ܕܐܠܘ ܐܬܛܿܝܒ ܚܼܝܠܐ ܕܦܪ̈ܢܓܝܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܠܐ ܢܲܣܒܗܿ ܗܘܐ ܙܢܓܝ. ܘܥܒܼܕ ܐܦ ܛܘܡܣܐ ܘܫܕܪܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܐܕܘܗܝ ܒܬܚ̈ܘܝܬܐ ܟܝ̈ܢܝܬܐ. ܘܠܲܩܛ ܬܘܒ ܦܬܓ̈ܡܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܦܲܫܩ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܚܢܝܐ ܕܪܥܝܢܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܟܝܼܫܘܡ. ܘܒܪ ܐܢܕܪܐܐܘܣ. ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܬܒܐ ܥܒܼܕ ܕܫܪܵܝܐ ܠܡܠܬܗ ܕܗܿܘ ܕܡܪܕܝܢ܆ ܘܐܦ ܩܫ̄ ܨܠܝܒܐ

 

[Vol. II, Col. 503]

 

ܕܩܪܝܓܪܗ. ܕܗܟܘܬ ܪܕܝܐ ܗܘܐ ܘܡܫܡܗܐ ܒܕܪܗ. ܟܬܒܐ ܥܒܼܕ ܠܩܘܒܠܗ ܕܚܣܝܐ. ܘܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܕܐܡܝܕ ܬܘܒ. ܕܗܘܼ ܝܥܩܘܒ ܒܪܨܠܝܒܝ. ܟܬܒܐ ܥܒܕ ܥܠܘܗܝ ܕܢܝܫܐ ܗܢܐ. ܘܦܲܪܫ ܠܙܢ̈ܝܐ ܕܫܒ̈ܛܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܫܬܕܪܝܢ. ܘܠܚܘܣܪ̈ܢܐ ܕܡܢ ܡܲܗܡ̈ܝܢܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܓܿܕܫܝܢ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܬܢܛ̄ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܦܛ̄ܪ ܬܘܒ ܠܐܡܝܕ ܐܙܼܠ. ܘܬܡܢ ܝܿܬܒ ܗܘܐ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܡܿܒܘܓ ܕܗܘܼ ܒܪ ܐܢܕܪܐܐܣ ܗܘܼܐ ܠܗ ܚܪܝܢܐ ܠܡ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܐܦܝܣ̄ ܕܟܪܫܢܐ. ܘܚܲܠܦ ܥܡܗ. ܘܥܒܼܪ ܒܪܐܢܕܪܐܐܘܣ ܠܟܪܫܢܐ. ܘܐܬܼܐ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܠܡܒܘܓ. ܘܒܪ ܐܢܕܪܐܣ ܐܝܟ ܥܝܿܕܗ. ܗܘܼܐ ܠܗ ܚܪܝܢܐ ܥܡ ܦܝܠܪܛܘܣ ܐܚܝܼܕܐ ܕܐܬܪܐ. ܘܫܲܒܩܗܿ ܐܦ ܠܟܪܫܢܐ܆ ܘܐܙܼܠ ܝܬܸܒ ܒܦܣܩܝܢ. ܘܚܣܝܐ ܕܟܪܫܢܐ ܦܢܼܐ ܠܫܼܕܬܗ..

ܘܒܗ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ. ܓܘܣܠܝ ܦܪܢܓܝܐ ܡܪܗܿ ܕܐܘܪܗܝ. ܟܕ ܠܗܘܢܐ ܡܲܣܠܝܐ ܐܫܼܠܡ. ܟܲܢܫ ܚܝ̈ܠܘܬܗ. ܘܚܲܘܝ ܕܠܐܬܪܐ ܕܬܘܪ̈ܟܝܐ ܥܿܐܠ ܫܒܐ. ܘܐܬܼܐ ܠܚܪܢ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܣܠܼܩ ܠܛܘܼܪܐ ܚܘܼܪܐ. ܘܟܬܪ ܬܡܢ ܬܠܬ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܥܕܡܐ ܕܐܪܓܫܼ ܒܗ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܘܥܪܼܩ. ܗܝܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ. ܡܟܝܠ ܕܐܘܪܚܢ ܐܬܒܲܠܒܠܬ݀. ܡܲܛܝܢܢ ܠܥܘܡܪܐ ܕܩܪܝܒܝܢܢ.

 

[Vol. II, Col. 505]

 

ܘܡܨܲܠܝܢܢ ܘܗܿܦܟܝܢܢ. ܘܒܥܕܢ ܨܦܪܐ ܝܘܡ ܫܒܬܐ ܝܚ̄ ܒܚܙܝܪܢ ܨܦܼܚ ܡܢܼܫܠܝ. ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܚܕܝܼܘ. ܕܐܣܒܼܪܘ ܕܠܨܠܘܬܐ ܗܿܘ ܐܬܼܐ. ܘܒܨ̈ܠܝܒܐ ܘܒܐܘܢ̈ܓܠܝܐ ܐܪܥܘܼܗܝ ܒܬܪܥܐ ܬܝܡܢܝܐ. ܘܢܚܼܬ ܡܢ ܪܟܘܒܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܨܠܝܒܐ ܡܲܛܥܝܢܐܝܬ. ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܚܲܘܝ ܥܕܡܐ ܕܥܼܠ ܘܝܼܬܒ. ܗܝܕܝܢ ܠܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܦܠ̈ܚܘܗܝ ܕܢܿܦܩܝܢ ܠܒܝܼܫܘܬܗ ܓܠܼܐ ܢܟܼܠܐ ܕܬܪܥܝܼܬܗ. ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܡܼܚܙܐ ܥܡ ܠܚܼܣܢܐ. ܥܘܡܪ̈ܝܐ ܕܝܢܐܫܬܘܕܥܘ ܡܚܕܐ ܕܢܟܼܠܐ ܐܝܬ ܒܚܙܬܐ ܗܕܐ. ܒܪܡ ܠܐ ܐܬܡܨܼܝܘ ܠܡܒܲܛܠܘܬܗܿ. ܘܣܠܼܩܘ ܚܡܫܐ ܦܪ̈ܢܓܝܐ. ܘܠܕܝܪܐ ܚܕ ܒܫܒܐ ܘܠܬܪܝܢ ܡܫ̈ܥܒܕܐ ܢܿܛܘܪ̈ܐ ܐܦܩܼܘ. ܘܓܘܣܠܝ ܟܲܢܫ ܠܟܠܗܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܚܒܼܫ ܐܢܘܢ ܒܓܘ ܗܝܟܠܐ. ܘܩܼܪܐ ܠܣ̈ܒܐ ܘܫܲܪܝ ܪܫܐ ܠܗܘܢ. ܕܐܢܬܘܢ ܠܡ ܐܥܼܪܩܬܘܢ ܠܒܢ̈ܝ ܩܠܘܕܝܐ. ܘܗܫܐ ܗܒܼܘ ܠܝ ܓܘܥ̈ܠܢܐ ܕܐܝܬ ܠܘܬܟܘܢ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܘܪ̈ܟܝܐ. ܘܟܕ ܦܲܢܝܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܐܢ ܗܕܐ ܥܿܒܕܝܢܢ ܠܐ ܬܘܡ ܡܬܡܲܨܝܐ ܕܢܥܼܡܪ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ. ܐܬܒܿܥܪܪ ܘܐܦܼܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܗܝܟܠܐ. ܘܚܒܼܫ ܐܢܘܢ ܒܒܝܬ ܫܒ̈ܐ ܕܡܬܩܼܪܐ ܟܰܢܳܐ. ܘܫܕܪ ܩܫܝ̈ܫܐ

 

[Vol. II, Col. 507]

 

ܦܪ̈ܢܓܝܐ. ܘܥܠܼܘ ܠܗܝܟܠܐ. ܘܐܦܩܼܘ ܟܠܡܕܡ ܕܐܫܟܚܼܘ ܒܗ. ܦܝ̈ܠܐ ܕܣܝܡܐ ܟܦ̈ܦܬܐ ܘܟܣ̈ܝܐ ܘܨܠ̈ܝܒܐ ܘܦܝܪ̈ܡܐ ܘܩܢܕ̈ܝܠܐ ܘܡܪ̈ܘܚܝܬܐ ܘܐܘܢ̈ܓܠܝܐ ܘܟܬܒ̈ܐ ܘܦܪ̈ܣܐ. ܘܒܲܨܝܘ ܐܦ ܠܩ̈ܠܝܬܐ. ܘܟܲܢܫܘ ܟܠܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚܘ ܡܢ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ. ܘܢܚܫܐ ܘܦܪܙܠܐ ܘܠܒܘ̈ܫܐ ܘܓ̈ܐܠܐ. ܘܟܕ ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܲܥܪܘ. ܢܣܼܒܘ ܟܠܡܕܡ ܕܐܫܟܚܼܘ ܠܡܼܛܥܢ. ܘܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ ܕܢܿܓܗ ܚܕ ܒܫܒܐ. ܐܦܩܼܘ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ ܡܢ ܥܘܡܪܐ. ܘܐܚܼܬ ܐܢܘܢ ܥܡܗ. ܘܒܬܘ ܠܘܬ ܟܪܡܐ ܕܡܬܩܼܪܐ ܕܦܝܼܠܐ. ܥܠ ܣܦܪ̈ܝ ܢܗܪܐ. ܘܒܥܘܡܪܐ ܫܒܼܩ ܡܲܛܪܬܐ ܩܠܝܠ ܦܪ̈ܢܓܝܐ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܓܒܪ̈ܐ ܥܘ̈ܠܐ ܘܒܙܘ̈ܙܐ. ܘܒܨܦܪܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܘܒ ܗܦܼܟ ܣܠܼܩ ܠܥܘܡܼܪܐ ܘܐܥܼܠ ܡܒܨ̈ܝܢܐ ܠܩ̈ܠܝܬܐ ܬܢܝܢܘܬ. ܘܣܠܼܩ ܐܦ ܠܩܬܪܐ. ܘܐܥܼܠ ܒܙܘ̈ܙܐ ܐܦ ܠܩܠ̈ܝܬܐ ܕܡܫ̈ܥܒܕܐ. ܘܐܛܥܼܢ ܥܠ ܓܡ̈ܠܐ ܘܟܘܕܢ̈ܘܬܐ. ܘܚܕ ܨܠܝܼܒܐ ܕܕܗܒܐ ܒܓܘܗ ܕܥܘܡܪܐ ܬܲܒܪ ܘܦܲܠܓ ܠܗܿܢܘܢ ܕܥܡܗ.

 

[Vol. II, Col. 509]

 

ܘܢܣܼܒ ܐܦ ܠܬܪܥܣܪ ܟܘܕ̈ܢܘܬܐ. ܕܓܘܐ ܘܕܒܪ ܥܡܗ ܚܡ̈ܫܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܒܝܘܡ ܬܪܢ ܡܛܘ ܠܓܦܬܝ. ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܕܒܿܬܘ ܬܡܢ. ܐܬܚܼܙܝ ܩ̄ܕ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܠܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܡܢ ܦܠ̈ܚܘܗܝ ܒܚܼܠܡܐ. ܕܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܙܠܘ ܐܡܼܪܘ. ܠܡܠܟܟܘܢ. ܕܐܢܿ ܪܓܙܿܬ ܥܠ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܝܠܝ. ܘܐܫܿܠܡܬ ܐܢܘܢ ܒܐܝܼܕ̈ܝܟ ܕܬܥܝܼܩ ܐܢܘܢ ܕܢܬܬܼܘܢ ܘܢܬܼܦܢܘܢ. ܘܗܫܐ ܫܒܘܼܩܘ ܐܢܘܢ ܕܢܗܦܼܟܘܢ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܟܕ ܬܲܢܝܘ ܬܠ̈ܬܝܗܘܢ ܚܿܠܼܡܝܗ ܠܡܠܟܐ. ܐܬܩܲܫܝ ܠܒܗ ܐܝܟ ܦܪܥܘܢ ܘܐܡܼܪ ܕܐܠܐ ܢܼܙܒܢܘܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܠܐ ܫܒܿܩ ܐܢܼܐ ܠܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗ. ܚܼܙܘ ܕܡܘܼܬ ܣܲܝܦܐ ܕܢܘܪܐ. ܕܐܫܿܬܼܡܛ ܡܢ ܓܘ ܓܠܘܣܩܡܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܐܝܬܝܗܿ ܝܡܝܢܗ ܕܩܕ̄. ܘܩܠܐ ܫܡܥܼܘ ܕܐܡܿܪ. ܠܟ ܐ݀ܡܪ ܐܢܼܐ ܓܘܣܠܝ ܐܢ ܠܐ ܬܫܒܼܩܢܝ ܘܠܕܝܪ̈ܝܝ. ܒܗܢܐ ܣܝܦܐ ܡܿܘܒܕ ܐܢܐ ܠܟ ܘܠܐܬܪܟ. ܘܟܕ ܐܘܕܥܘܗܝ. ܩܼܨ ܥܠ ܕܝܪ̈ܝܐ ܚܡ̈ܫܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܘܫܒܩ ܡܢ ܣܒ̈ܐ ܠܕܘܝܕ ܘܝܥܩܘܒ. ܘܐܬܼܘ ܠܥܘܡܪܐ ܒܐܝܠܘܠ ܕܫܢܼܬ݀ ܐܠܦ ܘܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܐܫܬܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܛܝܒܘܢ ܠܕܗܒܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܐܬܚܼܕܪ ܓܘܣܠܝ ܡܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܬܘܪ̈ܟܝܐ. ܒܬܠܒܫܪ. ܘܦܼܩܕ ܘܐܦܘܗܿ ܠܝܡܝܢܐ ܕܩܕ̄ ܥܠ ܫܘܪܐ. ܘܙܝܚܘܗܿ ܠܘܩܒܠ ܡܫܪܝܬܐ ܕܬܘܪ̈ܟܝܐ. ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܓܠܝܢ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܘܒܿܟܝܢ. ܘܐܫܬܘܕܝ ܗܼܘ ܓܘܣܠܝ ܕܐܢ ܡܫܘܩܠܐ ܡܫܪܝܬܐ. ܗܝ ܡܫܕܪ ܠܝܡܝܢܐ ܠܥܘܡܪܐ ܘܡܦܢܐ ܟܠܡܕܡ

 

[Vol. II, Col. 511]

 

ܕܚܼܠܨ. ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܐܙܕܥܙܥܼܬ݀ ܡܲܫܪܝܬܐ ܗܿܝ. ܘܐܫܩܠܼܬ: ܘܫܕܪ ܓܘܣܠܝ ܠܥܘܡܪܐ ܘܬܒܼܥ ܫܘܒܩܢܐ. ܘܐܙܼܠܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܣܒ̈ܐ. ܘܐܝܬܝܼܘ ܠܩܕܝܫܐ ܒܙܘܿܚܐ. ܘܡܲܢܥ ܠܥܘܡܪܐ ܒܪܝܫܐ ܕܟܢܘܢ ܐܚܪܝ. ܒܥܐܕܐ ܕܡܠܦ̈ܢܐ ܩܕܝܫ̈ܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܬܼܐ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܢ ܐܡܝܕ ܠܚܼܣܢܐ ܕܙܐܝܕ. ܘܥܢܼܕ ܐܦܝܣ̄ ܕܬܡܢ. ܘܟܬܪ ܒܗܿ ܒܕܘܟܬܐ ܗܘܼ ܦܛܪܝ̄ܪ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ. ܘܐܦܢ ܐܣܼܪܚ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܣܪܓܝܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܐܬܩܼܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ. ܘܬܡܢ ܐܬܼܐ ܠܘܬܗ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܡܿܦܪܝܢܐ. ܘܐܟܡܿܢ ܕܢܬܥܲܕܪ ܡܢ ܦܛܪܝܪ̄ ܘܬܗܼܘܐ ܚܕܝܘܬܐ ܒܝܬ ܬܐܓܪܝܬ ܠܡܿܨܘܠ. ܘܟܕ ܠܐ ܨܒܼܐ ܦܛܪ̄. ܗܼܘ ܡܿܦܪܝܐ ܒܚܟܼܡܬܗ ܥܡ ܙܒܢܐ ܫܲܡܠܝܗܿ ܠܚܕܝܘܬܐ.

ܘܡܢ ܚܣܢܐ ܕܙܐܝܕ ܣܠܼܩ ܦܛܪ̄ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܫܕܪ ܝܘܚܢܢ ܕܡܪܕܝܢ ܩܒܘܠܝܐ ܥܠ

 

[Vol. II, Col. 513]

 

ܝܥܩܘܒ ܡܠܝܼܠܐ ܕܗܼܘ ܒܪ ܨܠܝܒܝ ܕܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ. ܕܡܢܐ ܠܡ ܫܲܠܝܛ ܡܫ̄ܡ ܕܢܫܼܪܐ ܡܠܬܐ ܕܐܦܝܣ̄. ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܢ ܦܠܓ ܐܝܼܩܪܐ ܠܚܣܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܟܼܬܒ ܟܐܬܐ ܘܟܠܝܢܐ ܠܝܥܩܘܒ. ܠܘ ܒܟܐܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܫܟܢ ܠܚܣܝܐ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܐܝܬܝܼ ܠܟܬܒܐ ܕܥܒܼܕ ܠܩܕܡ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܟܕ ܩܼܪܝܗܝ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܩܠܣܗ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܟܠܝܼܢܐ ܫܼܪܝܗܝ ܠܝܥܩܘܒ. ܐܠܐ ܘܐܦܝ̄ܣ ܠܡܪܥܫ ܐܣܼܪܚܗ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ. ܘܫܕܪܗ ܠܘܬܗ ܕܚܣܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܪܥܝܗ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܟܲܢܫ ܚܲܣܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܘܬܗ. ܘܡܲܦܪܝܢܐ ܦܠܓ ܐܝܩܪܐ ܠܗ ܠܚܣܝܼܐ ܘܐܘܬܼܐ ܐܦ ܗܼܘ. ܘܚܲܕܬܘ ܘܫܲܪܪܘ ܩܢܘ̈ܢܐ ܫܠ̈ܝܚܝܐ. ܘܐܦ ܐܝܘܢܢܝܣ ܕܟܝܫܘܡ ܐܬܼܐ ܠܘܬ ܦܛ̄ܪ ܘܐܠܼܨ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܟܲܢܫ ܣܘܢܢܕܘܣ ܘܢܬܪܨ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥ̈ܕܬܢܝܐ ܕܗܐ ܡܫܬܲܚܛܝܢ. ܘܟܕ ܗܼܢܘܢ ܒܗܟܢ܆ ܡܛܼܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡܫܕܪ̈ܐ ܡܢ ܡܿܦܪܝܢܐ ܘܡܪܕܢܝܐ ܒܐܓܪ̈ܬܐ ܕܡܚ̈ܦܛܢ ܕܠܐ ܢܼܗܡܐ ܡܢ ܬܘܪܨܐ. ܘܟܕ ܐܬܠܼܙܙ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܢܗܘܢܼ ܘܡܢ ܗܿܘ ܕܟܝܫܘܡܼ ܐܡܼܪ. ܐܢ ܨܿܒܝܼܬܘܢ ܠܡܬܟܲܢܫܘܼ ܡܢܢ ܟܠܝܢܐ ܠܝܬ. ܗܕܐ ܐܡܼܪ. ܟܕ ܠܐ ܣ݀ܒܪ ܗܼܘܐ ܕܡܬܟܲܢܫܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܚܣܝܐ ܕܟܝܫܘܡ ܡܼܛܐ ܠܡܪܕܝܢ. ܘܐܝܬܝܼ ܠܡܦܪܝܢܐ ܘܠܚܣ̈ܝܐ ܡܕܢܚ̈ܝܐ. ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܗܘ ܕܡܪܕܝܢ

 

[Vol. II, Col. 515]

 

ܘܚܣܝ̈ܐ ܬܘܒ ܘܡܲܥܪ̈ܒܝܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܕܫܢܬ݀ ܐ̱ܬܣ̄ܘ. ܘܟܡܕ ܐܪܒܥܝܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܟܬܼܒܘ܆ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܚܣ̈ܝܐ ܡܲܥܪ̈ܒܝܼܐ ܠܐ ܣܟ ܢܛܼܪܘ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܒܥܝ̈ܕܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܡܙܲܒܢܝܢ ܗܘܘ ܟܗܢܘܬܐ ܐܝܟ ܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܒܪ ܐܢܕܪܐܐܣ ܒܡܐܡܪܐ ܡܓܼܢܝܢܐ ܕܣܼܡ ܒܦܪܨܘܦ ܡܝܟܐܝܠ ܐܢܫ ܕܝܪܝܐ ܪܚܡܿܗ ܕܫܒܼܩ ܗܘܐ ܠܚܝ̈ܐ ܥܢܘ̈ܝܐ ܘܐܙܼܠ ܥܡܼܪ ܒܥܟܘ. ܒܝܼܫܐܝܬ ܒܲܙܚ ܒܦܛܪܝܪ ܘܐܡܼܪ..

ܓܲܒܝܐ ܕܝܠܢ ܛܘܠܝܼܩ ܗܼܘ ܛܒ ܒܡܥܪ̈ܦܢܐ܆ ܘܝܠܦܼܗܿ ܘܩܢܼܗܿ ܠܐܘܡܢܘܬܐ ܒܙܒܢܐ ܕܐܪܝܼܟ. ܛܒܘܼܥ ܡܘܢܝܛܝ ܕܟܣܦܐ ܚܼܕܬܐ ܣܝܼܡܘܢ ܘܐܝܬܐ:

ܕܐܢ ܩܕܡܝܬܐ ܐܣܬܠܝܼܬ݀ ܠܗܿ ܗܕܐ ܬܫܦܼܪܝ..

 

ܘܟܕ ܫܠ̈ܝܛܢܐ ܘܚܲܣܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܥܲܕܪܘ ܠܡܦܪܝܢܐ. ܘܐܬܚܲܝܕܬ݀ ܐܦ ܡܿܨܘܠ ܠܬܐܓܪܝܬ. ܒܗܕܐ ܣܘܢܢܕܘܣ ܐܫܬܪܪ ܙܘܕܩܐ. ܘܐܪܡܝܼܘ ܒܗ ܐܝܼܕܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܘܡܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܠܒܪ ܐܢܕܪܐܐܣ ܬܘܒ ܙܲܕܩܘ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܘܫܼܪܘ ܠܚܣܝܐ ܣܒܐ ܕܒܗܿ. ܘܪܥܒܐܢ ܐܬܬܘܣܼܦܬ݀ ܠܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܟܝܫܘܡ. ܘܠܒܪ ܨܠܝܒܝܼ ܐܘܣܦܼܘ ܡܿܒܼܘܓ ܥܠ ܡܪܥܫ.

 

[Vol. II, Col. 517]

 

ܘܣܝܒܐܒܪܟ ܐܘܣܦܼܘܗܿ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܫܪܼܘ ܠܒܣܝܠܝܘܣ ܗ݀ܘ ܕܒܙܒܢ ܠܠܐܩܒܝܢ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܒܗܿ. ܘܒܫܪܪܐ ܠܡܘܠܝ ܚܫܝ̈ܗܘܢ ܟܢܫܘܗܿ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܗܕܐ. ܘܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ.

ܘܒܬܪ ܕܐܫܬܪܝܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ܆ ܡܿܦܪ̄ܝ ܘܗ݀ܘ ܕܡܪܕܝܢܼ ܐܘܒܼܠܘܗܝ ܥܡܗܘܢ ܠܒܪ ܐܢܕܪܐܐܣ. ܘܟܕ ܡܼܛܘ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܢܝܐ ܘܚܲܘܝ ܬܡܢ ܥܘܬܪܐ ܕܡܲܠܦܢܘܬܗ. ܘܐܫܼܬܡܥ ܛܐܒܼܗ ܠܒܢ̈ܝ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܘܐܬܼܐ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܥܡܐ ܘܢܣܒܼܘܗܝ. ܘܐܝܟ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܲܒܠ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܐܠܐ ܐܬܛܝܒܘ ܠܗ ܚܫ̈ܢܐ. ܘܣ݀ܬܪܝܢ ܗܘܘ ܠܙܢܘ̈ܗܝ. ܐܝܟ ܕܠܚܬܝܪܐ ܘܫܲܒܗܪܢܐ. ܒܝܕ ܓܝܪ ܕܬܟܝܼܪ ܠܗܘܐ ܥܠ ܡܠܘܼܘܐ ܕܝܘ̈ܠܦܢܐ ܠܐ ܙܗܝܼܪ ܗܘܐ ܒܡ̈ܠܘܼܗܝ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܲܡܠܝ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܥܢܼܕ. ܘܐܣܬܒܪܬ݀ ܠܐܢܫ̈ܝܢ ܕܒܣܲܡܐ ܐܬܩܼܛܠ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܒܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܓܠܝܐܝܬ ܢܦܼܠܘ. ܚܕ ܐܗܪܘܢ ܣܝܓܝܣܬܢܝܐ ܕܐܣܼܪܚܗ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ ܐܦܝܣ̄ ܠܚܕܝܬܗ. ܘܟܕ ܢܦܼܠ ܒܙܢܝܘܬܐ. ܘܐܣܬܠܼܝ ܡܢ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܐܗܓܪ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܬܬܼܘܝ ܘܦܢܼܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܩܲܒܠ ܒܕܪܓܐ ܕܐܦܝܣܩܘ̄. ܐܙܼܠ ܠܩܘܣܛ̄. ܘܗܘܼܐ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ. ܘܬܘܒ ܦܢܼܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܚܢܗ. ܘܒܣܘܢܕܕܘܣ ܐܦܼܣ ܠܗ ܕܢܣܝܼܡ ܒܣܼܡ̈ܐ. ܘܐܬܪܥܡ ܡܿܦܪܝܢܐ. ܘܩܿܛܪܓ

 

[Vol. II, Col. 519]

 

ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܡܦܪܝܢܐ. ܥܠ ܕܕܠܐ ܒܘܚܢܐ ܐܣܼܪܚܗ. ܘܗܦܼܟ ܠܡܟܼܠܝܗ ܡܢ ܬܝܒܘܬܐ. ܐܠܐ ܠܚܪܬܐ ܡܿܦܪܝܢܐ ܐܫܬܪܪ. ܒܗ݀ܝ ܕܟܕ ܩܲܒܠܗ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܗ݀ܘ ܕܘܝܐ ܩܕܡ ܬܝܒܘܬܐ. ܡܢܕܪܝܫ ܕܠܐ ܣܟ ܥܠܬܐ ܦܢܼܐ ܠܘܬ ܛܝܝ̈ܐ. ܘܬܘܒ ܐܬܬܘܼܝ ܘܐܙܼܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܠܘܬ ܡܲܪ̈ܘܢܝܐ ܕܒܛܘܪܐ ܕܠܒܢܢ ܘܬܡܢ ܡܝܼܬ.

 

ܘܐܚܪܢܐ ܡܢ ܚܣܼܢܐ ܕܙܐܝܕ ܕܡܬܟܢܐ ܗܘܐ ܒܪ ܬܘܪܟܝܐ. ܠܗܢܐ ܐܣܼܪܚܗ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܬܼܠܒܐܫܪ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܫܕܪܗ ܠܣܝܡܢܼܕܘ. ܘܐܬܦܪܣܝܼ ܒܙܢܝܘܬܐ ܘܐܬܛܪܕ. ܘܫܕܪ̈ܘܗܝ ܠܚܐܒܘܪܐ. ܘܐܦ ܬܡܢ ܢܦܼܠ ܘܐܬܛܪܕ ܘܐܙܠ ܠܐܪܡܢܝܐ ܪܒܬܐ. ܘܫܠܼܚ ܠܐܣܟܡܐ. ܘܢܣܼܒ ܙܢܝܬܐ ܘܐܬܥܲܒܕܕ ܠܐܚܝܼܕܐ ܐܢܫ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܕܐܦܠܐ ܠܚܡܐ ܡܠܸܐ ܟܪܣܗ ܘܕܙܢܝܬܐ ܢܿܦܠ ܗܘܐ ܠܗ. ܠܒܸܫ ܬܘܒ ܐܣܟܡܐ ܕܓܠܐ ܘܫܲܪܝ ܚܿܕܪ ܘܡܟܲܢܫ ܙܕܩ̈ܬܐ ܒܫܡܐ ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܘܕܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܟܕ ܐܬܓܠܝܼ ܕܡܿܛܥܝܢܐ ܗܿܘ ܘܙܲܢܝܐ ܩܲܛܠܘܗܝ ܐܢܫ̈ܝܢ

 

[Vol. II, Col. 521]

 

ܛܢ̈ܢܐ ܐܪ̈ܡܢܝܐ.

 

ܘܐܚܪܢܐ ܓܒܪܐܝܠ ܕܡܢ ܡܲܪܥܫ ܕܐܬܟܢܝ ܫܲܐܡܲܐܒܝܪ ܟܐܡܬ݀ ܣܿܪܚ ܨܠܘܬܐ. ܠܗܢܐ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܐܣܼܪܚܗ ܠܣܪܘܓ. ܘܟܕ ܐܬܦܪܣܝܼ ܒܙܢܝܘܬܼܐ ܐܬܛܪܕ ܡܢ ܡܪܥܝܬܐ. ܘܥܒܼܕ ܠܗ ܨܠܝܼܒܐ. ܘܟܿܪܟ ܗܘܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܡܿܛܥܐ. ܘܟܕ ܠܒܟܼܗ ܫܠܝܛܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܢܣܼܒ ܟܠܡܕܡ ܕܐܫܼܬܟܚ ܥܡܗ ܘܚܲܒܫܗ. ܐܙܼܠ ܐܚܘܗܝ ܪܡܢܘܣ ܩܫܝ̄. ܠܘܬ ܩܠܝܓ ܐܪܣܠܐܢ ܒܪ ܣܘܠܛܐܢ ܡܣܥܘܕ ܡܪܗܿ ܕܡܿܪܥܫܼ ܘܣܼܡ ܕܗܒܐ ܥܠ ܚܣܝܘܬܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܫܕܪ ܐܦܩܼܗ ܡܢ ܚܒܘܼܫܝܐ. ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܝܢ ܕܟܝܼܫܘܡ ܟܕ ܚܣܼ ܥܠ ܥܕܬܐ. ܕܠܐ ܢܬܚܲܕܬ ܥܠܝܗܿ ܥܝܿܕܐ ܒܝܼܫܐ. ܫܕܠܗ ܘܐܝܬܼܝܗ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܙܲܕܩ ܠܗ ܕܪܡܣܘܩ. ܟܐܡܬ݀ ܒܐܬܪܐ ܢܘܟܪܝܐ. ܟܒܪ ܢܣܬܬܪܘܢ ܡܘ̈ܡܘܗܝ ܬܡܢ.

 

ܘܐܚܪܝܢܐ ܝܘܣܦ ܒܪ ܚܬܗ ܕܡܪܝ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܕܓܪܓܪ. ܕܒܲܡܫܡܫܢܘܬܗ ܒܦܚܙܘܬܐ ܘܪܘܝܘܬܐ ܐܡܼܝܢ ܗܘܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܐܡܕ ܡܢ ܥܕܠܝܐ ܗܼܘ ܣܒܐ ܩܕܝܫܐ. ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܥܝܠܝ ܗ݀ܘ. ܟܕ ܥܢܼܕ. ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܫܪܒܬܗܘܢ ܥܫܼܡܘ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܡܪܐ ܐܬܐܢܢܣ̄. ܘܒܚܕܐ ܠܝܠܝ ܐܝܡܡ. ܐܠܒܫܼܗ ܐܣܟܡܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܘܐܣܼܪܚܗ ܩܫ̄ܝ. ܘܒܬܪ ܝܘܡܐ ܐܦܝܣ̄. ܒܕܓܘܢ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܡܝܪܐ

 

[Vol. II, Col. 523]

 

ܕܟܠ ܕܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܢܼܣܒܼ ܕܠܝܼܠܐܝܬ ܡܬܟܣܝܐ. ܡܚܼܕܗܿ ܗܦܼܟ ܗܼܘ ܝܘܣܦ ܠܥܝ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܼܐ. ܪܘܝܘܬܐ ܘܫ̈ܥܝܐ ܘܓܘܚ̈ܟܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܙܢܝ̈ܐ ܡܿܘܠ̈ܕܢܐ ܕܙܢܝܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܬܼܪܫܐ ܗܘܐ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܛܠܬܗܼ ܒܗ݀ܢܘܢ ܕܩܪܒـ[ـܘ]ܗܝ ܡܬܥܲܕܠ ܗܘܐ. ܗܿܢܘܢܼ ܕܐܦ ܡܓܼܙܡ ܓܿܙܡܝܢ ܗܘܘ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܡܿܪܝܢ. ܕܐܢ ܠܡ ܬܩܬܪܣܝܘܗܝ ܟܿܦܪ. ܘܥܠܗܕܐ ܟܕ ܛܢ ܐܒܘܓܐܠܒ ܝܚܝܼܕܝܐ ܗ݀ܘ ܕܒܗ ܒܐܬܪܐ ܐܝܼܬ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܕܝܪ̈ܬܐ. ܘܟܲܢܫ ܐܢܫ̈ܐ ܝܕܝܥܼ̈ܐ. ܘܐܝܬܝܼ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܢܣܼܗܕܘܢ ܥܠ ܫܪܝܼ̇ܘܬܗ ܕܝܘܣܦܐ ܠܐ ܩܲܒܠ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܣܬܼܪ ܬܘܒ ܠܐܒܘܓܐܠܒܼ ܕܒܚܫܐ݀ ܗܘ ܛܢܼܢܗ. ܐܟܡܿܢ ܕܗܘܼ ܢܗܘܼܐ ܐܦܝ̄ܣ ܠܗܿ ܠܡܪܥܝܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܚܲܣܝܐ ܕܡܕܪܝܢ. ܒܛܢܢܼܐ ܪܒܐ ܥܫܡܗ ܠܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܫܼܪܝܗܝ ܠܝܘܣܦ ܡܢ ܪܥܝܘܬܐ. ܘܫܕܪܗ ܠܕܝܪܐ ܕܡܿܩܪܘܢܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܚܣܝܐ ܣܒܐ ܕܓܝܚܢ ܕܗܘܼ ܒܣܝܠܝܘܣ. ܐܬܼܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܠܨܗ ܕܢܣܪܚ ܠܒܪ ܐܚܘܗܝ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ ܕܥܕܟܝܠ ܐܦܠܐ ܚܐܪܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܕܢܗܘܼܐ ܐܦܝܣ̄ ܒܕܘܟܬܗ. ܘܟܕ ܐܫܬܐܠ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܡܼܪ. ܕܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ. ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܼܘ ܣܒܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܣܪܚܬ ܠܝܘܣܦܐ ܕܓܪܓܪ ܒܕܘܟܬ݀ ܚܠܗ.

 

[Vol. II, Col. 525]

 

ܘܐܘܪܬܬܝܗ ܟܘܪܣܝܗ. ܘܐܦ ܠܗ݀ܘ ܕܥܪܩܐ ܐܘܼܪܬܬ ܟܘܪܣܝܐ ܕܚܿܠܗ. ܘܐܣܪܚܬ ܕܠܐ ܚܐܪܘܬܐ. ܘܐܦ ܐܢܿܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܿܬܝ ܘܩܕܡܝܐ ܕܟܠܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܥܼܨܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܐܣܼܪܚܗ ܠܓܝܼ̇ܢ. ܘܡܼ̇ܕܐ ܐܦ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܣܒܐ ܕܓܘܒܘܣ. ܐܬܼܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܥܡܗ ܒܪ ܐܚܘܗܝ. ܘܐܣܼܪܚܗ ܒܕܘܟܬܗ ܘܐܬܩܼܪܝ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܕܗܼܘ ܐܒܪܗܡܼ ܘܐܫܬܡܠܝܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܟܬܝܼܒܐ. ܕܩܘܦܣܐ ܙܥܘܼܪܐ ܡܐ ܕܐܫܬܡܛ. ܠܢܗܪܐ ܟܠܗ ܢ݀ܓܕ ܠܐܦ̈ܝ ܠܬܚܼܬ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܬܥ̄ܕ. ܟܕ ܡܝܟܐܝܠ ܗ݀ܘ ܕܒܬܪܟܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܐܬܬܩܝܼܡ. ܪܝܫܕܝܪܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܗܘܬ݀ ܠܗ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܢܲܥܠ ܡܝ̈ܐ ܠܥܘܼܡܪܐ. ܡܛܠ ܕܟܕ ܣܘܓܐܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܡܬܟܲܢܫܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܝܿܢ ܠܣܓܕܬܗ ܕܩܕ̄. ܡܲܠܘܢ ܕܝܢ ܒܥܐܕܗ. ܡܬܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܨܗܝܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܡܢ ܪܘܚܩܐ ܥ[]ܠ ܚܲܨ ܟܘܕܢܝܐ ܡܲܝܬܝܢ ܗܘܘ ܠܡ̈ܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܗܼܘ

 

[Vol. II, Col. 527]

 

ܪܒܢ ܡܝܟܐܝܬ ܪܝܫܕܝܪܐ. ܒܬܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܚܲܣܝܐ ܕܡܪܕܝܢ. ܗ݀ܘ ܕܒܚܦܝܼܛܘܬܐ ܐܫܟܼܚܗܿ ܗܘܐ ܠܐܘܡܢܘ̄ ܕܡܡܲܫܚܘܬ ܐܪܥܐ. ܘܦܫܝܼܩܐܝܬ ܡܫܲܒܠ ܗܼܘܐ ܡ̈ܝܐ ܐܝܟܐ ܕܡܬܒܥܝܢ. ܘܐܬܼܐ ܒܚܘܝܼܚܘܬܐ ܘܟܕ ܡܫܼܚ ܘܚܲܘܝ ܕܡܿܨܝܐ ܕܢܥܠܼܘܢ ܡ̈ܝܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܫܲܪܝ ܠܡܚܼܦܪ ܐܪܥܐ ܘܢܛܲܝܒ ܚܫ̈ܚܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܣܬܘܐ ܚܪܝܒ ܗܘܐ. ܦܢܼܐ ܗܘܼ ܚܲܣܝܐ ܠܡܪܥܝܬܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܢܝܣܢ ܢܗܼܦܘܟ. ܐܡܿܪ ܓܝܪ ܗܘ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܬ ܕܫܿܬܩ ܐܢܼܐ ܠܡܐܡܪ. ܟܡܐ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܣܒܿܠܬ ܡܢ ܪܛܢܐ ܕܐܚ̈ܐ. ܐܥܝܼܪ ܓܝܪ ܣܛܢܐ ܣ݀ܢܐ ܛܒ̈ܬܐ ܠܣ̈ܒܐ ܘܛܠ̈ܝܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܩܿܥܝܢ ܗܘܘ ܘܡܿܝܠܠܝܢ. ܥܠ ܡܣܟܢܘܬܝ. ܟܕ ܗܢܐ ܡܿܢ ܐ݀ܡܪ ܗܘܐ. ܕܩܕܡ̈ܝܐ ܝܬܝܪ ܚܲܟܝܡܝܢ ܘܟܲܗܝܢܝܢ ܗܘܘ ܡܢܢ. ܘܐܠܘ ܝܼܕܥܘ ܕܠܪܝܫܛܘܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܕܣܒܝܼܣ ܒܫ̈ܩܝܦܐ ܘܩܬܪ̈ܐ ܣܟ ܐܓܘܓܐ ܢܬܬܩܢ. ܠܐ ܫܠܝܼܘ ܡܢ ܗܢܐ ܥ݀ܒܕܐ: ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܡܿܪ ܗܘܐ. ܘܐܢ ܡܲܨܝܐ ܕܬܗܘܼܐ ܗܕܐ. ܡܘܢ ܙܿܕܩ ܕܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܢ ܬܘܪ̈ܟܝܐ ܢܥܼܒܕܝܗܿ. ܘܐܚܪܢܐ ܠܢܦܩ̈ܬܐ ܐܠܿܐ ܗܘܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ. ܕܐܒܼܕ ܥܡ ܥܘܡܪܐ ܘܚܪܸܒ ܡܿܙܥܩܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܠܥܘܩ̈ܣܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܗܢܝܐܝܬ ܡܩܲܒܠ ܗܘܝܬ ܿ ܡܲܢܥ ܬܐܕܪܐ ݂ ܘܚܲܣܝܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ ܐܬܐ܆ ܘܟܠ ܕܫܡܼܥ ܡܢ ܛܝ̈ܝܐ ܘܡܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܩܲܠܣ ܼ ܗܝܕܝܢ ܐܬܠܲܒܒܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܼ ܘܟܠܚܕ ܕܢܚܼܒܘܨ ܘܢܗܘܼܐ ܩܕܡܝܐ ܒܗ ܒܥܒܿܕܐ

 

[Vol. II, Col. 529]

 

ܝܿܨܦ ܗܘܐ ܼ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠܗܝܿ ܕܠܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܡܫܥ̈ܒܕܐ ܕܡܕܠ̈ܩܒܢܐ ܣܝܼܡܝܢܼ ܗܘܘ ݂ ܐܬܚܼܙܝ ܗܼܘ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܚܝܼܕ ܚܘܼܛܐ ܘܡܿܫܚ ܘܡܚܲܘܐ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܗܪܟܐ ܨܿܒܐ ܐܢܼܐ ܕܐܝܿܬܝ ܠܡ̈ܝܐ. ܘܬܘܒ ܟܕ ܠܬܪܥܐ ܕܥܘܡܪܐ ܩܿܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܝܐ. ܘܫܩܼܝܦܐ ܣܿܓܝ ܪܡ ܗܘܐ ܘܐܛܝܼܡ. ܘܕܢܨܛܪܐ ܚܲܝܠܐ ܠܝܬ ܗܘܐ. ܘܐܝܟ ܗܘܿ ܕܠܦܣܩ ܣܒܪܐ ܡܿܛܝܢܢ. ܐܬܚܼܙܝ ܗܼܘ ܩܕܝܫܐ ܠܕܝܪܝܐ ܐܢܫ ܐܟܣܢܝܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܙܼܠ ܐܡܪ ܠܚܣܝܐ ܘܠܪܝܫ ܕܝܪܐ. ܠܐܬܬܪܦܘܢ. ܚܦܘܼܪܘ ܒܕܘܟܬܐ ܦܠܢܝܬ. ܘܡܫܼ̣ܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܥܒܪܬܐ ܠܡ̈ܝܐ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܐܡܼܪܗܿ ܠܢ. ܠܐ ܐܢܫ ܗܲܝܡܢ. ܡܛܠ ܕܐܛܝܡܐ ܗܘܐ ܟܠܗ ܛܘܪܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗ݀ܝ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܕܝܪܝܼܐ ܚܦܼܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܐܝܟܐ ܕܐܬܚܲܘܝ ܠܗ. ܘܐܫܼܬܟܚ ܛܘܪܐ ܕܨܪܐ ܐܝܟ ܡܬܼ̇ܐ ܕܚܡܫܡܐܐ ܦܣ̈ܥܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܠܗܐ ܥܕܪ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕ̄ ܘܐܫܬܡܠܝ ܥܒܿܕܐ ܒܐܪܒܥܐ ܒܐܒܼ ܒܫܢܬܐ ܕܐܡܝܪܐ.

ܘܒܫܢܬ ܐ̱ܬܥܗ̄ ܥܢܼܕ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܡܲܦܪܝܢܐ ܒܐܘܪܚܐ ܘܐܬܬܘܒܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܢܝܐ. ܠܘܬ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܗܼܘ ܝܼܪܬ ܠܩܝܡܠܐܘܢ ܕܝܠܗ ܼ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܥܢܼܕ ܨܠܝܒܐ ܕܩܪܝܓܪܗ ܒܡܠܝܛܝܢܝ. ܗܢܐ ܩܫ̄ܝ ܗܘܐ ܼ ܘܟܕ ܐܪܡܠ ܼ ܐܬܟܫܪ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ. ܘܥܒܼܪ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܕܪܗ ݂ ܘܛܒ ܐܬܛܒܒ. ܘܐܦܢ ܒܫܩܼܝܐ ܕܚܡܪܐ ܡܬܒܣܪ ܗܘܐ ܼ ܒܚܪܬܐ ܗܼܘܐ ܕܝܪܝܐ ܼ

 

[Vol. II, Col. 531]

 

ܘܠܐܦܘ̈ܗܝ ܐܟܬܼܒ ܒܪܨܠܝܒܝ ܣܘܓܐܐ ܕܣܝ̈ܡܘܗܝ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܬܥ̄ܘ ܼ ܐܬܼܘ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܒܢܝ̈ ܬܐܓܪܝܬ ܘܡܿܨܘܠ ܕܢܣܼܒܘܢ ܠܗܘܢ ܡܲܦܪܝܢܐ ܼ ܘܐܬܩܼܪܝ ܘܐܬܬܣܪܚ ܝܘܚܢܢ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܚܐܪ̈ܐ ܕܣܪܘܓ.

ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܼܘ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܛܒܝܼܒܐ ܕܡܪܕܝܢ ܟܕ ܣܿܠܩ ܗܘܐ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܢܝܐ ܠܡܥܪܬܐܗ݀ܝ  ܕܐܕܪܘܪ ܠܘܬ ܚܸܚܗ ܝܚܝܕܝܐ ܼ ܫܼܕܝܗܝ ܣܘܣܝܐ ܘܡܝܬ. ܘܟܠܗ ܩܝܡܠܐܘܢ ܕܝܠܗ ܕܡܿܦܪܝܢܐ ܕܗܼܘ ܝܪܬ. ܠܘܬ ܐܢܫ̈ܝܢ ܥܿܘ̈ܠܐ ܫܪܸܟܘ. ܘܦܠܗܕܘ ܐܢܘܢ ܒܥܘܠܐ ܼ ܘܐܦ ܗܼܢܘܢ ܕܘܝܐܝܬ ܐܒܼܕܘ. ܘܠܦܛܪܝ̄ܪ ܡܿܠܟܝܢ ܗܼܘܘ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܢܐܙܼܠ ܠܡܪܕܝܢ ܘܢܥܒܼܕܝܗ ܟܘܪܣܝܐ ܚܠܦ ܐܡܝܕ. ܘܐܨܛܒܝܼ ܘܡܣܲܟܐ ܗܘܐ ܕܢܬܚܲܝܠܼ ܡܛܠ ܕܒܟܘܪܗܢܐ ܕܨܰܡܪ̈ܶܐ ܡܬܢܲܘܠ ܗܼܘܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܘܣܦ ܟܐܒܼܐ ܐܪܓܫܼ ܗܘܼ ܣܒܐ ܕܩܪܸܒ ܫܘܢܝܗ ܼ ܘܫܕܪ ܐܝܬܝܼ ܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ ܠܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܒܪܨܠܝܒܝ ܼ ܕܬܡܢ ܡܬܬܟܣܢܢ ܗܘܐ ܼ ܘܙܕܩܗܿ ܠܐܡܝܕ ܠܗ ܠܚܣܝܼܐ ܘܠܐ ܐܨܛܒܝ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܨܠܘܬܐ ܩܲܒܠ ܘܦܼܪܥ. ܘܒ̈ܢܝ ܡܪܕܝܢ ܟܕ ܚܙܼܘ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܡܟܝܠ ܠܐ ܡܲܨܝܐ ܠܗ ܕܢܐܙܼܠ ܠܘܬܗܘܢ ܼ ܟܬܼܒܘ ܟܼܪ̈ܟܐ ܕܫܲܠܡܘܬܗܘܢ

 

[Vol. II, Col. 533]

 

ܡܛܠ ܪܒܢ ܡܝܟܐܝܬ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܼܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܟܕ ܦܛܪ̄ܝܪ ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܨܛܒܝܼܘܼ ܗܘܼ ܐܫܬܼܐܠ. ܘܟܕ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܡܸܝܢ ܗܘܘ. ܩܪܸܒ ܫܘܠܡܗ ܕܣܒܐ ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܪܡܫܐ ܕܢܓܗ ܥܪܘܒܬܐ ܝ̄ܕ ܒܬܡܘܙ ܫܢܬ݀ ܐ̱ܬܥ̄ܙ. ܘܐܬܛܟܣ ܦܓܪܗ ܒܒܝܬ ܓܐܙܐ ܕܗܝܟܠܐ. ܒܩܒܪܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܬܠܬܐ ܦܛܪܝܪ̄ܟܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܟܠܗܘܢ ܐܬܐܢܢܣ̈ܝܘ. ܕܒܪ ܕܝܢ ܠܥܕܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܒܥܐܼ ܼ ܘܐܣܼܪܚ ܬܪܝܢ ܡܿܦܪ̈ܝܢܐ. ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄.

 

ܘܒܗܿ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܥܢܼܕ ܐܦ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܦܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܼ ܘܩܐܬܘܠܝܩܐ ܬܘܒ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܼ ܐܪܒܝܥܐ ܓܝܪ ܩܐܬܘ̈ܠܝܩܐ ܐܝܼܬ ܗܘܘ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܼ ܚܕ ܒܡܨܪܝܢ. ܘܚܕ ܒܘܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ ܼ ܘܚܕ

 

[Vol. II, Col. 535]

 

ܒܐܓܬܡܪ ܒܓܘܝܡܬܐ ܕܐܪܟܣܛܝܐ ܿ ܘܚܕ ܒܐܓܼܒܼܐܢ ܕܐܪܡܢܝܐ ܪܒܬܐ.

 

ܒܬܪ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܕܗܘܼ ܝܫܘܥ ܒܪ ܩܛܪܗ: ܡܪܝ ܡܝܼܟܐܝܠ ܪܒܐ:

 

ܟܕ ܛܘܒܬܢܐ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣ̄ ܥܢܼܕ. ܘܫܡܼܥܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩ ܕܝܠܢ. ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܒܫܘܼܡܠܝܐ ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܼ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣܼ ܐܣܼܪܚܘ ܠܗܘܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܪܝ ܡܪܩܘܣ ܿ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܝܼܨܦܘ ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܒܐܬܪܐ ܕܓܪܓܪ ܼ ܘܡܛܠ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܬܗܓܓܝܢ ܗܘܘ ܕܢܬܪܫܢܘܢ ܿ ܟܕ ܕܘܡܝܐ ܡܲܝܬܝܢ ܗܘܘ ܕܚܿܝܐ ܘܕܥܒܕܘܢ ܘܕܐܚܪ̈ܢܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܼ ܐܬܛܲܢܢܘ ܕܫܪܟܼܐ ܘܫܡ̈ܗܐ ܟܬܼܒܘ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܼ ܕܪܒܢ ܐܒܘܓܐܠܒ ܣܒܐ ܼ ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܒܓܒܝܼܬܐ ܕܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܗܟܘܬ ܟܬܝܼܒ ܗܘܐ. ܘܕܪܒܢ ܣܗܕܐ ܕܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ ܼ ܘܕܪܒܢ ܡܝܟܐܝܬ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܥܘܼܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܼ ܘܐܪܡܝܼܘ ܦܣܼ̈ܐ ܒܕܝܪܐ ܕܦܣܩܝܢ. ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ. ܒܬܪ ܩܘܪܒܢܐ ܘܬܠܬ ܬܫܡ̈ܫܬܐ ܕܝܠܗ ܕܝܘܡܐ. ܘܢܦܩܼܬ݀ ܦܸܨܬܐ ܕܪܒܢ ܡܝܟܐܝܪ ܪܝܫܕܝܪܐ

 

[Vol. II, Col. 537]

 

ܕܐܝܬܘ̄ ܒܪ ܐܠܝܐ ܩܫ̄ܝ ܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܩܝܢܕܣܝܼ ܘܫܕܪܘ ܬܠܬܐ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܢܝܬܘܢܝܗܝ ܼ ܗܘܼ ܕܝܢ ܥܪܼܩ ܡܢܗܘܢ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܐܬܛܫܝ ܒܕܘܟܬܐ ܚܫܼܘܟܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܪܓܫܼ ܒܚܪܝܢܐ ܕܗܘܼܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܚܣ̈ܝܐ ܓܝܪ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܒܓܒܝܼܬܐ. ܟܕ ܐܬܼܘ ܫܲܪܝܘ ܢܿܨܝܢ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܕܣܲܪܗܒܘ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܼܐ ܡܲܦܪܝܢܐ ܘܡܕܢܚܝܼ̈ܐ ܘܫܲܬܩܘ ܠܚܼܪܝܢܐ ܟܕ ܐ݀ܡܪܝܢ. ܕܚܢܢ ܡܢ ܟܕܘ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܝܢ ܕܕܠܐ ܦܼܣ̈ܐ ܠܗ ܢܲܣܪܚ. ܘܡ̈ܛܝ ܬܘܒ ܬܪܬܝܢ ܐܓܪ̈ܢ. ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܚܝ̈ܕܝܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܕܐ݀ܡܪܝܢ. ܐܢ ܡܝܟܐܝܠ ܐܬܓܒܝܼ. ܐܘܕܥܘܢܢ ܕܠܗ ܢܟܿܪܙ. ܘܐܚܪܬܐ ܡܢ ܚܣܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܕܐ݀ܡܪ. ܐܢܿܐ ܠܐ ܡܸܿܨܐ ܐܢܼܐ ܕܐ݀ܬܐ. ܘܗܐ ܫܕܪܬ ܫܠܡܘܬܐ ܕܝܠܝ. ܕܐܢ ܠܡܝܟܐܝܠ ܕܥܘܡܪܐ ܡܿܣܪܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܼ ܐܘܿ ܠܕܢܚܐ ܐܪܩܝܕܝܩܘܢ ܕܐܘܪܗܝܼ ܫܿܠܡ ܐܢܼܐ ܘܡܩܲܒܠ ܐܢܼܐ. ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܠܐ. ܘܐܢ ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܓܿܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܼ ܐܢܬܘܢ ܦܲܢܘ ܠܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܬܩܼܪܝܘ. ܐܡܪܘ ܗ݀ܢܘܢ ܕܡܬܚܪܝܢ ܗܘܘ. ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܗ ܒܿܥܝܢ ܗܘܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ ܼ ܐܠܐ ܒܗܝܿ ܕܠܐ ܐܘܕܥܬܘܢ ܠܢ ܕܢܬܛܝܒ ܒܓܒܝܬܐ ܐܬܟܫܼܠܢܢ ܼ

 

ܘܟܕ ܐܬܐܘܝܘ ܟܠܗܘܢ. ܐܬܼܘ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܐܦܩܼܘܗܝ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܡܛܫܝ ܗܘܐ ܼ ܗܘܼ ܕܝܢ ܠܐ ܫܠܼܡ ܥܕܡܐ ܕܬܲܚܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܕܢܗܼܘܘܢ ܚܿܙܩܝܢ ܐܝܟ ܚܲܝܠܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܕܐܒ̈ܗܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܥܼܒܕ ܟܝܪܘܛܘܢܝܐ

 

[Vol. II, Col. 539]

 

ܒܫܘܼܚܕܐ ܼ ܘܠܐ ܢܚܼܛܘܦ ܠܗ ܡܪܥܝܬܐ ܬܘܣܦܬܐ. ܘܠܐ ܢܥܼܒܪ ܡܢ ܡܪܥܝܬܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܿ ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢ ܡܬܥܣܩܝܢ ܗܘܘ ܘܐ݀ܡܪܝܢ. ܕܠܐ ܠܡ ܬܒܥܼܐ ܚܲܬܝܬܘܬܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܐܫܼܦ ܥܡ ܡܚܝܼܠܘܬܗ ܕܕܪܐ. ܘܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܬܐܠܘܢ ܐܦ ܡܢ ܓܒܝܼܬܐ. ܥܕܡܐ ܕܚܣܝܐ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܗܘܼ ܒܪ ܨܠܝܒܝ. ܛܢ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܕܟܕ ܡܢ ܢܘܓܪܐ ܕܫܢ̈ܝܐ. ܚܢܢ ܘܣ̈ܒܐ ܡܢܚ̈ܐ: ܒܕܝܢܐ ܕܬܐܪܬܐ ܡܫܬܢܩܝܢ ܗܘܝܢ. ܘܬܪܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܘܢ̈ܢܕܘ ܗܘ̈ܝ ܼ ܡܛܠ ܬܘܪܨܐ ܕܦܘܕ̈ܐ ܼ ܘܠܐ ܐܬܥܩܼܪܘ ܥܝ̈ܕܐ ܕܐܥܬܩܼܘ. ܘܗܫܐ ܕܡܪܝܐ ܐܙܝܼܥ ܛܢܼܢܐ ܒܠܒܗ ܕܗܢܐ ܕܐܬܓܒܼܝ ܠܢ ܪܝܫܐܼ ܘܩܕܡ ܟܠܡܕܡ ܠܬܘܪܨܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܡܝܲܩܪ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܟܠ ܕܠܐ ܫܿܠܡ ܣܛܢܐ ܐܝܬܘ̄. ܗܝܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܠܸܡܘ. ܐܦ ܟܪܬ݀ ܐܝܼܕ̈ܝܐ ܝܗܒܼܘ.

 

ܘܟܕ ܝܼܨܦܘ ܕܡܬܬܣܪܚܢܘܬܐ܆ ܗܘܼܬ݀ ܒܥܬܐ ܡܛܠ ܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ. ܒܗܝܿ ܕܡܿܦܪܝܢܐ ܐ݀ܡܪ ܗܘܐ ܕܕܝܠܝܼ ܗܝ ܕܐ݀ܣܝܡ ܐܝܼܕܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ݀ܘ ܕܩܕܡܝ ܬܪܝܢ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܐܣܼܪܚ. ܘܚܣ̈ܝܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܼ ܕܠܐ ܐܠܐ ܚܣܝܐ ܣܒܐ ܕܡܬܛܲܝܒ ܩܕܡܝܐ ܕܟܠܗ

 

[Vol. II, Col. 541]

 

ܟܢܘܫܝܼܐ ܗܼܘ ܐܝܬ̄ܘ ܪܝܫ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܠܗ ܡܼܙܕܕܩ ܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ. ܘܒܬܪ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܛܲܟܣܘ ܕܡܦܪܝܢܐ ܢܪܚܿܦ. ܘܟܕ ܢܣܝܼܡ ܐܝܼܕܐ ܢܗܘܘܢ ܥܡܗ ܬܪܥܣܪ. ܘܗ݀ܘ ܕܐܜܘܪܗܝ ܕܗܼܘ ܗܘܼܐ ܪܝܫ ܣܘܢܢܕܘ ܢܫܲܡܠܐ ܠܩܘܪܒܐ. ܘܗ݀ܘ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܢܩܼܪܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܒܪܨܠܝܒܝ ܠܩܪܝܢܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܗ݀ܘ ܕܟܝܼܫܘܡ ܢܲܟܪܙ ܠܛܝܒܘܬܼܐ ܘܣܡܒܐ ܕܓܝܚܢ ܘܗ݀ܘ ܕܓܘܒܘܣ ܢܐܡܼܪܘܢ ܨܠ̈ܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܘܿܝܢ ܗܼܘܘ ܒܡܢܝܢܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ. ܘܫܲܡܠܝܘ ܠܬܫܡܫܬܐ ܒܝܘܡ ܬܠܬܼ ܬܡܢܥܼܣܪ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ. ܕܫܢܬ݀ ܐ̱ܬܥܚ̄ ܒܥܘܡܪܝܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܗܝܕܝܢ ܟܬܼܒ ܦܛܪܝܪ̄ ܟܪܟܐ ܕܡܚܲܘܐ ܬܚܘܼܡܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬ݀ ܫܘ̄. ܘܫܕܪ ܒܝܕ ܬܠܬܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܐ ܒܥ̈ܕܥܐ ܕܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘ̄. ܕܐܦ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܟܕ ܢܩܘܼܡ ܚܼܕܬܼܐ ܢܫܕܪ ܠܗ݀ܘ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܢܼܬܟܪܙ ܒܣܘܪܝܐ.

 

[Vol. II, Col. 543]

 

ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܢܐ ܕܝܠܢ ܒܐܝܓܘܦܛܘܣ.

ܘܐܬܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܥܘܼܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܝܐ. ܘܬܡܢ ܣܼܡ ܩܢܘ̈ܢܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ. ܘܥܒܕܗܿ ܠܡܪܕܝܢ ܟܘܪܣܝܐ ܚܠܦ ܐܡܝܼܕ. ܘܥܼܨܐ ܠܚܣܝܐ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘ̄ ܒܪܨܠܝܒܝ ܘܐܙܼܠ ܠܐܡܝܕ. ܘܣܿܦܩܐܝܬ ܕܒܪ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡܫ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܐܬܠܒܼܟ ܡܢ ܫܠܝܛܐ ܘܐܬܚܣܪ ܬܠܬܡܐܐ ܕܪ̈ܝܟܘܢܐ. ܘܒ̈ܢܝ ܡܸܠܝܛܝܢܝ ܡܛܠ ܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܟܫܝܼܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܠܐ ܥܕܪܘܗܝ. ܘܦܛܪܝ̄ܪ ܣܼܡ ܒܪܥܝܢܗ ܕܢܐܙܠ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܐܙܼܠ ܠܐܘܪܗܝ ܼ ܘܐܬܟܼܪܟ ܒܛܘܼܪܐ ܩܕܝܫܐ ܒܟܠܗܿܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ. ܘܥܡܗ ܬܪܝܢ ܐܦܝ̈ܣܩ̄. ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܓܪܓܪ. ܘܒܣܝܠܝܘܣ ܕܩܐܣܝܪܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܥܒܼܪ ܦܪܬ. ܘܒܝܕ ܩܪܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܡܪܐ ܕܚܠܒ ܠܗ݀ܘ ܕܐܢܛܝܟ. ܠܐ ܐܬܡܼܨܝ ܕܢܐܙܼܠ ܼ ܐܠܐ ܗܦܼܟ ܠܟܝܫܘܡ. ܘܐܙܼܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܒܐܪܝܕ ܘܐܕܪܟܗ ܣܬܘܐ ܩܫܝܐ. ܘܐܘܚܕ ܬܡܢ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܦܪܣܝܘ ܬܪܝܢ ܚܣ̈ܝܐ ܕܓܝܚܢ ܣܒܐ ܘܒܪ ܐܚܘܗܝ ܒܩܘܛܪ̈ܓܐ ܕܙܢܝ̈ܢ ܙܢܝ̈ܢ. ܩܬܪܣ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܙܼܠ ܠܩܝܠܝܩܝܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܦܓܼܥ ܥܠ ܬܪܥܐ ܒܗܓ̈ܡܘܢܐ ܘܐܬܩܲܒܠ. ܐܠܐ ܠܐ ܨܒܼܐ ܠܡܥܼܠ. ܡܛܠ ܕܩܲܪܝܒ ܗܘܐ ܥܐܕܐ. ܘܪܗܝܼܒ ܗܘܐ ܕܢܐܙܼܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܫܩܼܠ ܠܠܐܘܕܝܩܝܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܠܨܘܪ. ܘܒܝܘܡ

 

[Vol. II, Col. 545]

 

ܚܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܕܐܘܫ̈ܥܢܐ ܡܼܛܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܒܓܓܘܠܬܐ ܘܒܩܒܪܐ ܩ̄ܕ ܨܲܠܝ܆ ܒܕܝܪܐ ܕܝܠܢ ܕܡܓܕܠܝܬܐ ܥ̈ܐܕܐ ܡܪ̈ܐܢܝܐ ܘܩܘܕܫ ܡܘܪܘܢ ܫܲܡܠܝ ܿ ܘܒܢܗܓܗܿ  ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܐ ܦܓܥܼ ܒܦܛܪܝܪܟܐ ܕܦܪ̈ܢܓܝܐ ܘܐܬܝܲܩܪܘ ܡܢܗ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܐܫܩܼܠ ܠܐܦ̈ܝ ܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܩܕܡܝܬ ܒܩܘܨܝܪ ܥܼܠ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܦܪ̈ܢܓܝܐ ܼ ܘܩܲܒܠܗ ܚܕܝܐܝܬ ܼ ܘܡܛܠ ܕܟܫܝܼܠ ܗܘܐ ܗ݀ܘ ܥܼܠ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܘ̈ܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܢܛܝܟ ܿ ܦܩܼܕ ܼ ܘܒܙܘܥܐ ܪܒܐ ܐܥܠܼܘܗܝ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܠܢ. ܐܝܟ ܕܠܩܘܦܚܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܼ ܘܐܝܟܢ ܕܗܘܼ ܒܘܝܿܐܐ ܗܘܼܐ ܠܣܪܝܕܐ ܕܥܡܢ ܒܝܕ ܗܕܐ. ܘܟܬܪ ܟܠܗܿ ܫܢܬܐ ܬܡܢ݀ ܘܩܲܕܫ ܡܘܪܘܢ. ܘܐܣܼܪܚ ܬܠܬܐ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܒܐܢܐܙܪܒܐܼ ܒܕܘܟܬ݀ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܣܒܐ ܕܕܐ ܕܝܠܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܬܠܬܝܢ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ ܫܲܡܫ ܪܥܝܘܬܐ ܒܐܢܐܙܪܒܐܼ ܒܟܠܗܿ ܩܕܝܫܘܬܐ ܘܡܣܪܩܘܬܼܐ ܫܲܢܝ ܠܘܬ ܡܪܗ.

 

ܘܡܢ ܐܢܛܝܟ ܗܦܼܟ ܦܛܪܝܪ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܦܡܐ ܘܟܲܢܫ ܣܘܢܢܕܘܣ ݀ ܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܬܦ̄. ܕܒܗܿ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܓܝܚܢ

 

[Vol. II, Col. 547]

 

ܐܫܼܬܪܝ ܡܢ ܪܥܝܘܬܼܐ ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܕܘܟܬܗ ܐܒܘܓܐܠܒ ܝܚܝܕܝܐ ܿ ܘܣܼܡ ܩܢܘܢܐ ܒܦܣܩܐ ܕܐܠܗܐ ܿ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܦܝܣ̄ ܢܫܬܲܡܫ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܼ ܐܦܠܐ ܐܢ ܚܬܗ ܬܗܘܼܐ ܐܘܿ ܐܡܗ ܟܠ ܟܠܗ ܼ ܐܦܠܐ ܬܗܘܼܐ ܠܗ ܦܐܪܪܣܝܐ ܠܡܡܲܠܠܘ ܥܡ ܐܢܬܬܐ ܼ ܐܠܐ ܒܝܕ ܩܫܝܫܐ ܐܢܫ ܣܒܐ ܢܦܩܼܘܕ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܘܿܠܐ ܕܢܬܐܡܼܪ ܠܢܫ̈ܐ ܼ ܘܕܝܪܝܐ ܬܘܒ ܠܐ ܣܟ ܬܗܘܼܐ ܐܢܬܬܐ ܒܩܠܝܬܗ. ܠܐ ܣܒܬܼܐ ܘܠܐ ܛܠܼܝܬܐ ܼ ܘܠܐ ܕܝܪܬܼܐ ܘܠܐ ܥܠܝܡܬܐ ܼ

 

ܘܒܝܗ ܒܙܒܢܐ ܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܕܡܝܦܪܩܛ ܼ ܘܐܬܬܣܪ ܒܕܘܟܬܗ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܗܘܼ ܐܒܘܓܐܠܒ ܿ ܒܪ ܐܚܐ ܕܡܦܪ̄ܝ ܡܢܿܚܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܼ ܐܬܩܼܪܝ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܒܗ ܐܬܬܣܪܚ ܒܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ ܼ ܘܒܣܝܠܝܘܣ ܕܐܘܪܗܝ ܬܘܒ

 

[Vol. II, Col. 549]

 

ܥܢܼܕ. ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܕܘܟܬܗ ܐܬܬܢܣ̄ܝ ܕܗܼܘ ܕܢܚܼܐ ܐܪ̈ܟܝܕܝܩܘܢ ܼ ܘܠܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܬܘܒ ܐܝܬܝܼܗ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܢ ܥܘ.ܡܪܝܐ ܕܡܪܝ ܐܒܚܝ ܼ ܘܐܬܼܘ ܒܢ̈ܝ ܡܠܝܛܝܢܝ ܠܗܿ ܠܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܠܩܘܛܪ̈ܓܐ ܕܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܐܚܘܗܝ ܣܪܓܝܣ ܩܫܝܫܐ ܫܼܪܘ ܘܦܢܼܐ ܠܫܼܕܬܗ.

ܘܡܛܠ ܕܒܗ݀ܘ ܙܒܢܐ ܕܥܼܠ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܐܢܛܝܟ. ܐܥܝܼܪܘ ܝܘ̈ܢܝܐ ܕܪܫܐ ܕܥܠ ܬܘܕܝܬܐ. ܘܟܬܼܒ ܦܛܪܝ̄ܪ ܟܪܛܝܣܐ ܕܡܚܲܘܐ ܬܚܘܡܐ ܕܬܘܕܝܬܢ. ܘܠܗ ܠܟܪܛܝܣܐ ܫܕܪܘܗܝ ܝܘ̈ܢܝܐ ܠܩܘܣܛ̄ܢ. ܘܟܕ ܐܬܩܼܪܝ ܩܕܡ ܡܲܠܟܐ ܡܿܢܘܐܝܠ. ܟܬܼܒ ܗܼܘ ܡܠܟܐ ܠܘܬܗ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܒܝܕ ܟܪܝܣܛܘܦܘܪܝ ܓܒܪܐ ܪܕܝܐ ܗܟܢܐ. ܡܢܘܐܝܠ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܝܠܝܼܕ ܥܠ ܐܪ̈ܓܘܢܐ ܼ ܒܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܚܲܝܠܬܢܐ ܼ ܪܡܐ ܘܕܢܝܼ̇ܐ ܼ ܐܘܛܘܩܪܐܛܘܪ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܩܘܡܢܝܼܢܘܣ. ܠܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܪܝܫܐ ܕܝܥܩܘ̈ܒܝܐ. ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡܿܘܕܥ ܼ ܕܣܿܓܝ ܪܘܙܬ݀ ܡܿܠܟܘܬܢ ܟܕ ܚܼܙܬ݀ ܠܟܪܛܝܣ ܕܟܬܝܼܒܬܟܘܢ ܼ ܕܡܚܲܘܝܐ ܫܪܪܐ ܕܗܝ̄ܡ ܬܪܝܨܬܐ. ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܚܲܟܝܼܡܬܐ. ܘܣܿܓܝ ܨܿܒܝܐ ܡܠܟܘܬܢ ܕܬܚܼܙܝܟܘܢ. ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܫܬܕܪ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܬܐܘܪܝܐܢܘܣ ܡܢܗ

 

[Vol. II, Col. 551]

 

ܕܡܢܘܐܝܠ ܡܠܟܐ ܼ ܠܘܬ ܢܪܣܝܣ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܠܘܬ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܬܦ̄ܓ ܼ ܘܗ݀ܘ ܕܟܕ ܐܬܼܐ ܠܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܼܐ ܫܕܪ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܡܼܪ. ܕܐܓܪܬܐ ܣܓܝܼܕܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܝܼܬ ܥܡܢ ܠܘܬܟܘܢ. ܐܢ ܬܼܐܬܘܢ ܠܣܘܪܝܐ ܼ ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܕܢܥܼܒܪ ܠܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܠܐ ܡܲܨܝܐ

 

[Vol. II, Col. 553]

 

ܠܢ: ܒܝܕ ܥ̈ܠܼܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ. ܦܛܪܝ̄ܪ ܟܕ ܠܐ ܐܙܼܠ: ܠܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܟܝܫܘܡ ܫܕܪ ܘܐܬܥܼܢܝ ܥܡܗ ܼ ܘܟܕ ܦܢܼܐ݀ ܗܘܼ ܬܐܘܪܝܐܢܘܣ ܠܩܘܣܛ̄. ܬܘܒ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܫܬܕܪ ܼ ܘܫܼܕܪܕ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܐܓܿܪܬܐ ܗܟܢܐ. ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܝܥܩܘ̈ܒܝܐ ܥܒܕܐ ܕܡܲܠܟܐ ܬܐܘܪܝܐܢܘܣ ܟܬܝܼܒܬܐ ܡܲܠܟܝܬܐ ܐܝܼܬ ܥܡܢ ܠܘܬ ܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܼ ܘܒܿܥܝܢܢ ܕܢܬܠܝܗܿ ܡܢ ܐܝܼܕ̈ܝܐ ܕܝܠܢ ܠܐܝܕ̈ܝܐ ܕܩܝܕܫܘܬܟܘܢ. ܡܕܝܢ ܙܿܕܩ ܕܬܘܕܥܘܢ ܠܢ ܕܐܡܬܝ ܘܐܝܟܐ ܢܗܘܼܐ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ ܼ ܘܟܕ ܐܦܠܐ ܒܗܕܐ ܙܒܢܬܐ ܐܙܼܠ ܦܛܪܝ̄ܪ ܼ ܫܕܪ ܠܘܬܗ ܠܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܝܪܝܐ ܒܪ ܘܗܒܘܢ ܬܠܡܝܕܗ ܒܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܘܟܕ ܦܓܥܼ ܒܗ ܼ ܐܫܟܼܚ ܕܩܕܡ ܕܡܿܛܼܐ ܡܬܪܘܪܒ ܗܘܐ ܥܠ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܒܪ̈ܝܐ. ܘܡܬܬܲܡܗ ܗܘܐ ܒܡܼ̈ܠܐ ܐܪ̈ܝܣܛܘܛܠܝܬܐ ܼ ܘܟܕ ܫܲܐܠܗ ܒܪ ܘܗܒܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܦܠܓܐ ܐܘܣܝܐ ܠܓܘܫܡܐ ܘܠܠܐ ܓܘܫܡܐ ܼ ܒܦܘܪ̈ܫܢܐ ܐܪܐ ܐܘ̈ܣܝܝܐ ܐܘܿ ܒܓܕ̈ܫܢܝܐ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܠܘܬ ܡܪܟܒܘܬܐ ܕܦܫܝܼ̈ܛܐ ܠܐ ܓܫܝ̈ܡܐ ܡܿܘܒܠ ܼ ܘܗ݀ܘ ܕܬܪܝܢ ܠܘܬ ܗ݀ܝ ܕܫ̈ܘܝܝ ܒܐܘܣܝܐ ܢܗܐ ܓܘܼܫܡܐ ܘܠܐ ܓܫܘܡ. ܘܬܘܒ ܫܐܠܗ ܕܒܟܡܐ ܙ̈ܢܝܐ ܡܬܬܘܕܐ ܟܝܢܐ ܠܘܬ ܦܝܠܘܣ̈ܘܦܐ ܼ ܘܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܡܿܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܫܝܼܚܐ. ܕܝܠ̈ܢܝܐ ܐܢܘܢ ܐܘ ܓܘ̈ܢܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܩܝܣܐ ܐܬܬܒܼܪ. ܘܐܡܼܪ܆ ܕܡܐ ܠܢ ܘܠܝܘܠܦܢܐ ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܚܢܦܐ. ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܝܢ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܟܕ ܚܼܙܐ

 

[Vol. II, Col. 555]

 

ܕܐܬܚܲܝܒ ܼ ܪܫܝܼܗܝ ܘܐܡܼܪ. ܟܡܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܢ ܡܿܢ ܕܝܿܕܥ ܠܡܫܼܪܐ ܥܘܪ̈ܙܠܝܟ ܡܬܪܘܪܒ ܗܼܘܝܬ ܥܠܝܢ ܘܡܚܲܣܪ ܕܠܐ ܝܿܕܥܝܢܢ ܡܕܡ. ܘܗܫܐ ܕܐܬܼܘ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܝܘܠܦܢܟ ܡܚܲܝܒܝܢ ܠܟ ܡܫܼܬܐܠ ܐܢܬ. ܘܗܟܐܢ ܐܗܦܼܟ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܐܦܘ̈ܗܝ ܡܢܗ ܕܬܐܘܪܝܐܢܘܣ ܘܫܼܪܝܗܝ ܟܕ ܐ݀ܡܪ. ܕܥܿܒܕ ܐܢܼܐ ܣܘܢܢܕܘܣ ܘܡܦܢܐ ܐܢܼܐ ܠܡܠܟܐ. ܩܐܬܘܠܝܩ ܟܬܒ ܐܘܕܥ ܠܦܛܪܝ̄ܪ. ܕܡܲܠܟܐ ܕܝܘ̈ܢܝܼܐ ܥܣܪܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܬܒܼܥ ܡܢܢ ܼ ܚܡܫܐ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܝܠܝܢ ܼ ܕܢܐܡܼܪ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܚܝ̈ܕܐ ܒܡܫܝܚܐ ܼ ܬܪܝܢ ܨܒ̈ܝܢܐ ܼ ܬܪܬܝܢ ܡܥܒ̈ܕܢܘܬܐ ܼ ܘܢܟܪܙ ܥܡ ܬܠܬ ܣܘ̈ܢܢܕܘ ܼ ܗ݀ܝ ܕܐܪܒܥ ܼ ܘܕܚܡܫ ܘܕܫܬ ܘܕܫܒܥ ܼ ܘܕܠܐ ܢܐܡܼܪ ܕܐܨܛܠܒܬ ܚܠܦܼܝܢ. ܘܚܡܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܥܝ̈ܕܐ. ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ. ܕܢܥܒܕ ܥܐܕܐ ܕܝܼܠܕܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܬܘܕܝ̈ܬܐ. ܕܢܣܝܼܡ ܚܡܝܪܐ ܒܩܨܬܐ ܘܡ̈ܝܐ ܒܟܣܐ ܼ ܕܢܥܒܕ ܡܘܪܘܢ ܡܢ ܡܫܼ̇ܐ ܕܙܝܬܐ ܼ ܕܢܨܿܠܐ ܒܓܘ ܥܕ̈ܬܐ. ܕܢܒܥܕ ܩܘܪܒܐ ܒܓܠܝܐ. ܘܡܛܠ ܫܝܢܐ ܦܫܝܼܩܐ ܠܝ ܠܡܬܪܨܘ ܥܝ̈ܕܐ.

 

[Vol. II, Col. 557]

 

ܘܕܐ݀ܡܪ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܝܟ ܬܐܘܠܘܓܘܣ. ܐܠܐ ܕܐܒܿܛܠ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܨܛܠܒܼܬ ܚܠܦܝܢ. ܘܕܐ݀ܚܪܡ ܒܩܕܝ̈ܫܐ. ܠܐ ܡܲܨܝܐ ܠܝ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܐܢܬ ܥܿܒܕ ܐܢܬ ܐܦ ܚܢܢ.

 

ܘܬܐܘܪܝܐܢܘܣ ܬܘܒ ܟܕ ܐܙܼܠ ܗܘܼܐ ܫܕܪܗܿ ܠܐܓܪܬܐ ܕܡܠܟܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܟܬܝܼܒ ܗܘܐ ܒܗܿ ܒܬܪ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܗܟܢܐ. ܕܐ݀ܬܟܠܢܢ ܕܐܝܬ ܠܩܕܝܫܘܬܟ ܪܓܬܐ ܕܬܐܬܼܐ ܠܚܙܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܡܠܟܘܬܢ ܘܬܡܲܠܠܝ ܥܡܗܿ. ܐܠܐ ܩܢܿܛܐ ܕܥܡܐ ܢܗܼܘܐ ܥܠܝܗܿ ܩܛܝܼܪܐ. ܘܬܬܥܼܨܐ ܕܗ݀ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܨܒܿܝܐ ܬܟܼܬܘܒܝ ܐܘܿ ܬܡܿܠܠܝ. ܒܕܓܘܢ ܗܐ ܡܪܝܼܡܐ ܠܗܢܐ ܩܢܼܛܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܢ ܝܗܝܼܒܬ݀ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܟܬܝܼܒܬܐ ܕܫܕܪܢܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܥܝܼܙܝܘܣ ܡܿܝܣܛܪ ܬܐܘܪܝܐܢܘܣ. ܒܗܿ ܬܩܼܢܐ ܡܝܩܪܘܬܟ ܒܗܝܼܒܠܘܬܐ. ܕܗܐ ܟܿܬܒܝܢܢ ܘܐܡܿܪܝܢܢ ܼ ܕܟܠܡܕܡ ܕܨܿܒܐ ܐܢܬ ܕܬܐܡܼܪ ܫܲܠܝܛ ܐܢܬ. ܘܣܟ ܡܕܡ ܕܡܘܟܟܐ ܐܘܿ ܕܒܨܝܪܘܬܐ ܠܐ ܬܚܼܙܐ. ܠܐ ܬܬܩܲܒܠ ܘܬܬܝܲܩܪ ܘܬܗܦܼܘܟ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܡܼܛܐ ܠܟ. ܘܐܢ ܠܐ ܨܿܒܝܐ ܩܕܝܫܘܬܟ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܝܠܢ܆ ܬܟܬܪܝ ܒܕܝܠܗܿ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܐܓܪ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܼܛܝ̈ ܡܢܗ ܕܡܠܟܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܩܐܠܘܝܢ ܝܘܢܝܐ. ܕܗܘܼ ܟܕ ܗܘܼ ܚܲܝܠܐ ܩ̈ܢܝܢ. ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܢ ܗܢܐ ܗܘܼܐ ܦܘܢܝܗܿ. ܕܚܢܢ ܝܬܝܪ ܡܼܨܛܒܝܢܢ ܘܠܐ ܥܪܩܝܢܢ ܡܢ ܐܘܝܘܬܐ. ܥܡ ܟܠ ܕܠܐ ܡܫܲܚܠܦ ܠܬܘܕܝܬܐ ܕܐܒ̈ܬܐ.

 

[Vol. II, Col. 559]

 

ܘܡܿܘܕܐ ܥܡ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܘܩܘܪܝܠܘܣ. ܕܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ.

ܘܒܗ ܒܫܢܬܐ ܕܗܝ ܫܢܬ݀ ܐܬܦ̄ܐ. ܐܘܢܘܟܣܐ ܐܡܝܼܢ ܐܠܕܝܢ ܕܡܫܠܛ ܗܘܐ ܒܡܪܕܝܢ. ܢܣܼܒ ܠܕܪܬܐ ܕܝܠܢ ܕܒܗܿ ܒܡܪܕܝܢ. ܘܝܗܒܗܿ ܠܛܝ̈ܝܐ. ܘܚܲܠܛܘܗܿ ܒܡܿܣܓܕܐ ܕܠܗܘܢ. ܘܗܘܼܬ݀ ܥܩܬܐ ܪܒܬܐ ܠܟܠܗ ܥܡܐ. ܘܒܬܪܗ ܕܝܘܡܐ ܢܦܼܠ ܡܢ ܣܘܼܣܝܐ ܗܼܘ ܚܛܘܦܐ ܘܐܬܬܼܘܝ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܡܼܨܝ ܕܢܲܗܦܟܝܗܿ ܠܕܪܬܐ ܡܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܛܝ̈ܝܐ.

ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܒܢܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܠܥܕܬܐ ܕܒܕܝܪܐ ܕܐܒܘ ܓܐܠܒ ܕܒܐܬܪܐ ܕܒܝܪܬܐ ܕܓܪܓܪ. ܘܒܫܢܬ ܐ̱ܬܦ̄ܒ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܒܐܝܠܘܠ ܥܢܼܕ ܚܣܝܐ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܟܝܼܫܘܡ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܼ ܗܢܐ ܪܕܝܐ ܗܘܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܟ̈ܬܒܐ ܼ ܟܗܢ̈ܝܐ ܼ ܘܛܠܝܼܡܐ ܒܡܠܬܐ ܘܡܫܡܗܐ ܒܥܕܬܐ. ܘܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܕܫܢܬ ܐ̱ܬܦ̄ܓ ܥܢܕ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܐܡܝܕ ܕܗܘܼ ܝܥܩܘܒ ܒܪܨܠܝܒܝ. ܘܐܬܛܲܟܣ ܦܓܪܗ ܒܥܕܬܐ ܕܝܿܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܒܗܿ ܒܐܡܝܕ ܒܓܒܐ ܬܝܡܢܝܐ. ܠܘܬ ܩܒܪܐ ܕܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܒܪ ܥܒܕܘܢ ܘܒܪ ܫܘܫܢ. ܘܐܒܠܐ ܝܬܝܪ ܡܫܝܼܡܢܐ ܐܬܬܲܘܣܦ ܠܟܠܗܿ ܥܕܬܐ. ܡܿܠܦܢܐ ܗܘܐ ܡܠܝܼܠܐ ܘܟܘܟܒܐ ܕܕܪܗ. ܟܲܢܫ ܘܐܟܬܼܒ ܦܘܫ̈ܩܐ ܚ̈ܬܝܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܬܪ̈ܬܝܗܘܢ ܕܝܐܬܝ̈ܩܐܣ ܼ ܘܕܡ̈ܠܦܢܐ ܼ

 

[Vol. II, Col. 561]

 

ܘܕܡ̈ܐܘܬܐ ܕܐܘܓܪܝܝܣ. ܘܦܘܫ̈ܩܐ ܠܟܬܒ̈ܐ ܕܡܠܝܼܠܘܬܐ ܼ ܘܟܬܒ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣܘܓܐܐ.

 

ܘܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܒܬܡܘܙ ܝܪܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܢܫ ܡܪܕܢܝܐ ܼ ܟܕ ܒܙܢܝܘܬܐ ܐܬܬܚـ[ـܕ] ܥܡ ܐܢܬܬܐ ܛܝܝܬܐ. ܒܬܪ ܫ̈ܢܼܕܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܬܓܼܙ[ܪ] ܥܠܘܗܝ ܕܟܠܗܿ ܩܢܝܘܬܗ

 

[Vol. II, Col. 563]

 

ܬܬܢܣܼܒܝ. ܘܡܛܠ ܕܠܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܒܗܿ ܒܡـ[ـܪܕܝـ]ܢ ܗܘܼ ܚܲܕܬܗܿ ܗܘܐ. ܐܦ ܗܝܼ ܡܢ ܩܢܝܘܬܗ ܐܬܚܲܫܒܬ݀ ܘܐܬܚܲܛܦܬ݀ ܡܢ ܛܝܝ̈ܐ ܼ ܘܗܘܼܬ݀ ܡܿܣܓܕܐ ܘܗܘܼܐ ܐܒܼܠܐ ܝܬܝܪ ܪܒܐ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܼ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܚܣܢ ܒܪ ܟܘܠܝܒ ܐܢܫ ܕܝܪܝܐ ܘܩܫ̄ܝ ܡܢܗܿ ܕܡܪܕܝܢ ܟܕ ܢܼܨܘ ܥܡܗ ܐܚܘ̈ܗܝ ܡܛܠ ܫܪܝܘܬܗܼ ܫܒܼܩ ܬܘܕܝܬܗ ܘܐܙܼܠ ܗܘܼܐ ܛܝܝܐ ܼ ܘܒܬ ܩܠܝܠ ܐܬܬܘܼܝ ܘܥܼܪܩ ܠܐܘܪܫܠܡ ܼ ܘܦܼܢܐ ܒܟܪܝܣܛܝܢܘ.ܬܐ ܼܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܓܡܘܢܐ ܠܒܼܟ ܠܐܚܘ̈ܗܝ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܐܣܒܼܠ ܐܢܘܢ ܼ ܐܦ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܩܲܫܝ ܢܝܪܐ.

ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܘܼܐ ܫܘܪܝܐ ܠܚܘܕܬܐ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܪܗܛܐ ܼ ܟܕ ܓܝܪ ܩܘܼܒܬܐ ܕܝܠܗܿ ܡܢ ܢܘܓܪܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܐܬܢܟܝܬ݀ ܗܘܬ ܘܩܪܝܒܐ ܗܘܬ݀ ܠܡܼܦܠ ܼ ܠܐ ܡܡܣܪܝܢ ܗܘܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܡܗ̈ܝܡ̄ ܕܢܪܡܘܢ ܒܗܿ ܐܝܼܕܐ. ܕܚܿܠܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܟܕ ܡܫܲܪܝܢܼ ܠܐ ܡܫܼܟܚܝܢ ܠܡܫܲܠܡܘ. ܒܕܓܘܢ ܗܘܼ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܲܒܒ ܐܢܘܢ ܼ ܘܝܗܼܒ ܡܢ ܕܝܠܗ ܚܡܫܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ. ܘܐܫܬܘܕܝ ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܐܬܚܲܦܛ ܐܒܘ ܐܠܚܣܢ ܐܪܟܝܕܝܩܘܢܼ ܘܪܘܡܢܘܣ ܪܒܒܝܬܐ ܕܡܬܟܲܢܐ ܕܥܰܘܰܓܰܢ. ܘܣܼܬܪܘ ܠܩܘܒܬܐ ܘܠܬܪ̈ܥܐ ܕܓܪܒܝܐ ܘܬܡܝܢܐ. ܘܫܲܪܝܘ ܒܒܢܫܿܐ ܼ ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܚܿܣܡܝܢ. ܟܕ ܚܼܙܘ ܠܬܪ̈ܥܐ ܕܬܡܝܼܗܐܝܬ

 

[Vol. II, Col. 565]

 

ܐܬܬܲܩܢܘ. ܚܒܼܨܘ ܐܦ ܗܢܼܘܢ ܘܝܼܨܦܘ. ܘܒܐܝܼܕܐ ܒܐܝܼܕܐ. ܠܟܠܗܿ ܗ݀ܝ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܣܬܒܪ ܘܒܢܼܘ ܘܐܘܪܡܘ ܘܫܲܟܠܠܘܼ ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܐܫܬܲܘܬܦܘ. ܐܦ ܐܪ̈ܡܠܬܐ ܒܟܣܝܐ ܝܗ̈ܒܢ ܗܘ̈ܝ ܩܢܝܢ̈ܝܗܘܢ ܠܐܝ̈ܕܝ ܪܘܡܢܘܣ ܡܗ̄ܝܡ. ܡܬܼ̇ ܕܝܢ ܗܼܘ ܒܢܼܝܢܐ ܫܢ̈ܝܐ ܫܢܬ ܘܐܫܬܲܡܠܝ ܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܬܦ̇ܚ. ܘܢܦܼܩ ܥܠܘܗܝ ܬܪܝܢ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܪ̈ܝܩܘܢܐ. ܗܘܼܐ ܗܼܘܐ ܕܝܢ ܒܢܝܢܗ ܩܕܡܝܐ ܕܒܐܝܼܕ̈ܝ ܚܣܝܐ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܪܗܛܐ. ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܬܝܢ ܘܬܡܢܝܢ ܼ ܥܢܼܕ ܕܝܢ ܗܼܘ ܚܲܣܝܐ ܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܬܪܬܝܢ.

ܘܒܗܿ ܒܙܒܢܐ ܐܙܼܠ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܐܡܝܕ. ܘܚܪܪ ܠܥܕܬܐ ܡܢ ܡܲܕܐܬܐ ܕܫܠܝܛܐ. ܕܟܠ ܫܢܬܐ ܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܒܿܥܐ ܗܘܐ ܡܸܢ ܡܿ ܕܩܿܐܡ. ܗܿܢܘܢ ܕܒܙܒܢ ܐܒܘ ܣܥܪ ܡܪܘܕܐ ܣܼܡ ܗܘܐ ܥܠܝܗܿ. ܘܝܼܨܦ ܬܘܒ ܘܐܬܒܢܝܬ݀ ܥܕܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܩܢܩܪܬ ܒܟ̈ܐܦܐ ܘܟܠܫܐ ܼ ܡܛܠ ܕܒ̈ܠܒܢܐ ܘܩܝ̈ܣܐ ܗܘܬ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܩܐܠܘܢܝܩܘܣ ܕܗܘܼ ܕܢܚܼܐ. ܟܕ ܟܫܝܼܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒ̈ܢܝ ܡܪܥܝܬܗ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܗܘܼ ܝܫܘܥ. ܐܬܼܘ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܐܬܟܢܫܬ݀ ܒܥܘ.ܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܢܝܐ ܼ ܘܚܲܝܒܘܗܝ ܒܐܦܘܗ̈ܝ ܣܗ̈ܕܐ ܡܬܩܒ̈ܠܢܐ. ܘܬܚܼܡܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܣܘܢܢܕܘܣܼ ܕܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ ܢܬܼܒ ܒܕܝܪܐ ܕܒܐܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ. ܥܕܡܐ ܕܢܬܒܩܐ ܣܘܼܥܪܢܗ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܝܼܬܒ. ܕܫ

 

[Vol. II, Col. 567]

 

ܠܢܡܘܣܐ ܼ ܘܐܙܼܠ ܠܘܬ ܐܢܫ̈ܝܢ ܢܘܡܝ̈ܟܐ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܘܩܒܼܠ ܥܠ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܟܐܡܬ݀ ܥܡ ܕܛܠܡܬܗ. ܘܥܠ ܬܘܒ ܠܘܬ ܗܓܡܘܢܐ. ܘܒܫܘܼܚܕܐ ܐܪܟܢܼܗ ܠܡܩܲܒܠܘ ܩܒܘܼܠܝܗ. ܘܗܘܿ ܒܪܘܓܙܐ ܪܒܐ ܫܲܕܪ ܐܘܒܼܠ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܠܘܬܗ. ܘܒܥܘܕܪܢ ܐܠܗܐ ܒܡ̈ܠܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܦܝܼܣܐ ܥܒܼܕ ܠܗ ܗܼܘ ܛܘܒܬܢܐ. ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܐܚܪܝܢ. ܣܛܪ ܡܢ ܐܒܘ ܒܫܪ ܐܪܟܝܕܝܐܩܘܢ ܕܡܪܕܝܢ. ܘܐܬܼܛܪܕ ܕܢܚܐ. ܗܝܕܝܢ ܬܘܒ ܐܙܝܼܥܗ ܣܛܝܢܐ ܘܐܙܼܠ ܠܘܬ ܡܪܐ ܕܡܿܘܨܠ ܼ ܘܐܫܬܘܕܝ ܐܠܦܐ ܕܝܢܪ̈ܐ. ܐܢ ܢܲܫܠܛܝܘܗܝ ܥܠ ܟܠܗ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܫܕܪ ܫܲܠܝܛܐ ܦܠ̈ܚܐ ܘܕܒܼܪܘܗܝ ܠܦܛܪ̄ ܠܢܨܝܒܝܢ. ܘܩܪܒܘܗܝ ܠܘܬ ܬܪܝܢܗ ܕܐܡܝܪܐ ܣܝܦ ܐܠܕܝܢ. ܘܬܡܢ ܬܘܒ ܥܒܼܕ ܡܲܦܩܒܪܘܚܐ ܘܐܬܩܲܒܠ. ܘܐܬܚܲܝܒ ܕܢܚܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܕܡܼܣܬܠܼܐ ܐܙܥܩܼ. ܕܗܢܐ ܠܡ ܣܒܐ ܡܿܛܥܝܢܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܝ ܪܕܦ. ܐܠܐ ܐܦ ܘܠܛܝ̈ܝܐ ܐܿܠܨ ܕܢܗܼܘܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܗܐ ܟܬܝܼܒܬܗ ܠܘܬܝ ܒܗܢܐ ܫܪܒܐ. ܘܐܦܼܩ ܐܓܪܬܐ ܕܟܬܼܒ ܗܘܐ ܗܼܘ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܒܪ ܟܘܠܝܒ ܩܘ̈ܦܚܐ ܥܠ ܫܪܝܚܼܘܬܗ ܩܕܡ ܕܢܗܓܪ. ܘܟܕ ܚܙܐܘܘܗܿ ܠܗܕܐ ܛܝ̈ܝܐ ܐܬܒܲܥܪܪܘ ܼ ܘܫܩܠܘ ܟ̈ܐܦܐ ܕܢܪܓܼܡܘܢܝܗܝ. ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܕܥܡܗ ܫܒܩܼܘܗܝ ܘܥܼܪܩܘ. ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ. ܐܬܪܚܲܡ ܐܠܗܐ ܫܘ̄ܒ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܘܐܬܛܲܝܒܘ ܐܢܫ̈ܢ ܛܝ̈ܝܐ ܡܪ̈ܕܢܝܐ. ܘܟܕ ܐܣܬܲܟܠܘ ܠܫܪܒܐܼ ܐܡܼܪܘ. ܕܗܢܐ ܒܪ ܟܘܠܝܒ ܕܡܛܠܬܗ ܡܠܬܐ. ܡܢܩܕܝܡ ܕܝܪܝܐ ܗܘܐ ܘܩܫ̄ܝ. ܘܠܐ ܫܦܝܪܝܢ

 

[Vol. II, Col. 569]

 

ܗܘܘ ܙܢܘ̈ܗܝ. ܘܒܟܪܝܣܛܝܢܘܬܗ ܡܬܚܲܡܬ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܗܢܐ ܣܒܐ܆ ܘܠܘ ܒܬܪ ܕܐܗܓܪ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܪܥܝ ܫܠܛܝ. ܘܝܼܗܒ ܟܬܒܐ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܘܫܕܪܗ ܒܫܝܢܐ ܼ ܘܟܕ ܡܢ ܬܡܢ ܐܬܦܣܼܩ ܣܒܪܗ ܕܕܢܚܐ ܼ ܢܚܼܬ ܒܓܠܕܐܕ ܗܟܘܬ ܕܢܩܼܒܘܠ. ܘܫܕܪ ܦܛܪܝ̄ܪ ܐܓܪ̈ܬܐ ܠܡܗܝ̈ܡ̄ ܕܬܡܢ ܘܛܪܕܘܗܝ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܕ ܦܛܪܝ̄ܪ ܐܙܼܠ ܠܐܢܛܝ ܐܬܼܐ ܠܘܬܗ ܘܬܒ. ܘܫܕܪܗ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܐܟܡܿܢ ܕܟܕ ܢܐܬܼܐ ܠܥܘܼܡܪܐ ܢܬܼܠ ܠܗ ܕܘܟܬܐ. ܘܬܡܢ ܩܕܡ ܡܐܬܝܬܗ ܕܦܛܪܝ̄ܪ. ܡܼܛܐ ܩܼܨܗ.

 

ܘܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܬܦܗ̄ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܚܲܐܚ ܗ݀ܘ ܕܫܼܪܐ ܗܘܐ ܠܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܢ ܬܪܥܝܼܬܗ. ܘܠܒܢ̈ܝ ܡܪܥܝܬܗ ܒܝܲܫܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܿܣܒܠ ܗܘܐ ܒܲܡܣܘܪ̈ܝܘ̄. ܒܢܓܗ ܚܕ ܒܫܒܐ ܫܒܼܩ ܠܬܫܡܫܬܼܐ ܘܢܦܼܩ ܕܢܐܙܼܠ ܠܘܬ ܫܠܝܛܐ ܘܢܡܣܼܘܪ ܒܕܝܪ̈ܝܐ ܘܩܫ̈ܝ̄܆ ܘܒܠܠܝܐ ܦܓܥܼܘ ܒܗ ܟܘܪ̈ܕܝܼܐ ܘܥܼܪܩܘ ܗܿܢܘܢ ܕܥܡܗ. ܘܟܕ ܐܫܬܢܕܘ ܒܗ ܩܝܣܐ݀ ܩܒܼܠܘ ܒܗܕܪܘܼ ܘܫܒܩܼܘܗܝ ܟܕ ܣܿܐܩ ܿ ܘܡܼܚܕܐ ܕܢܗܼܪ ܨܦܪܐ ܼ ܐܬܼܘ ܐܢܫܝ̈ܢ ܘܐܫܟܼܚ̄ܘ ܿ

 

[Vol. II, Col. 571]

 

ܘܡܚܼܕܐ ܕܠܩܝܣܐ ܫܠܦܼܘ܆ ܢܦܫܗ ܫܝܢܬ ܼ ܘܡܛܠ ܕܩܕܡ ܩܠܝܠ ܒܗܿ ܒܚܐܚ. ܓܒܪ̈ܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܒܢ̈ܝ ܟܘܪܝܩܘܣ. ܡܪܙܘܩ ܩܫ̄ܝ ܘܒܪܨܘܡܐ ܐܚܘܗܝ ܘܒܢܝ̈ܗܘܢ ܒܡܿܥܒܕܢܘܬܗ ܕܚܣܝܐ ܕܘܝܐ ܐܬܩܲܛܥܘ ܗܼܘܘ ܼ ܟܕ ܗܼܘ ܐܬܩܼܛܠ ܐܣܬܒܪܬ݀ ܕܡܢ ܬܒܥ̈ܝ ܥܝܪܬܐ ܕܗܢܘܢ ܐܒܼܕ.

ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܘܼ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܬ. ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܗܘܼܐ ܨܒܼܐ ܕܢܫܲܟܢ ܠܥܘܡܪܐ ܥܘܕܪܢܐ. ܘܫܕܪ ܠܙܘܕܩܐ ܗܿܘ ܕܟܬܼܒܘ ܗܘܘ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܗ݀ܝ ܕܐܬܟܢܫܬ݀ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܪܫܘܫܢ ܼ ܕܠܐ ܠܡ ܢܫܬܠܛ ܦܛܪܝ̄ܪ ܥܠܘܗܝ ܕܥܘܡܪܐ ܒܙܒܢܐ ܡܕܡ ܿ ܘܗܕܐ ܥܒܼܕܘ ܼ ܡܛܠ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܕܒܙܒܢ ܼ ܟܕ ܐܬܐܠܨܘ ܡܢ ܫ̈ܠܝܛܐ. ܣܡܼܘ ܐܝܼܕܐ ܥܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܣܐܡܼܐ ܘܡܲܠܝܘ ܣܘܢܩܢܗܘܢ ܿ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܙܢܐ ܕܝܼܙܦܬܐ ܢܣܒܼܘ ܕܗܒܼܐ ܘܠܐ ܦܪܥܼܘ ܼ ܒܪܡ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܕܟܡܼܘ ܒܬܪܟܢܼ ܠܐ ܫܪܪܘܗܝ ܠܙܘܕܩܐ݀ ܼ ܘܦܫܼ ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܿܥܒܕܢܐ ܼ ܥܕܡܐ ܕܫܲܪܪܗ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܗܢܐ ܼ ܘܡܚܼܕܐ ܐܝܟ ܣܘܼܣܝܐ ܡܢ ܓܦܘܕܬܐ ܐܡܼܪܕܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܼ ܘܐܟܫܼܠܘ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܿ ܘܫܒܼܩ ܐܢܘܢ ܘܐܙܼܠ ܠܥܘܼܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܢܝܐ ܼ ܘܟܕ ܒܝܕ ܡܫܪܘܩܝܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܝܼܨܦ ܠܬܘܪܨܐ ܘܠܐ ܗܘܼܐ. ܒܡܘܪܢܝܬܐ ܐܬܚܲܫܚ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܼ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܫܼܪܝܟ ܫܘܚܢܐ

 

[Vol. II, Col. 573]

 

ܠܚܲܠܕܝܬܐ ܼ ܗܝܕܝܢ ܐܬܬܘܝܼܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܫܲܕܪܘ ܠܐܚ̈ܐ ܣ̈ܒܐ ܒܬܪ ܦܼܛܪܝ̄ܪ ܼ ܘܐܝܬܝܼܘܗܝ ܘܨܿܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܼܒܬܼܪ ܕܒܲܛܠ ܠܙܘܕܩܐ ܗ݀ܘ ܥܠܼܬ݀ ܣܼܕܩܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܘܼܐ ܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܿܦܪܝܢܐ ܪܘܥܡܐ. ܒܥܠܼܬ݀ ܚܨܨ̈ܢܝܐ. ܐܟܡܐ ܕܡܬܚܲܘܝܐ ܒܫܪ̈ܒܐ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܼ ܐܟܡܐ ܕܡܬܚܲܘܝܐ ܒܫܪ̈ܒܐ ܡܕܢܚ̈ܝܐ. ܘܒܡܪܨܝܢ ܬܘܒ ܡܿܠܦܢܐ ܐܢܫ ܣܡܝܐ ܕܫܡܗ ܡܪܩܘܣ ܒܪ ܩܘܢܒܪ ܫܲܪܝ ܕܢܲܟܪܙ ܡܛܠ ܡܲܘܕܝܢܘܬܐ ܕܒܚ̈ܛܗܐ. ܒܪܡ ܐܝܟ ܪܥܝܢܐ ܕܡܨܠ̈ܝܢܐ ܛܡ̈ܐܐ. ܘܒܬܪܥܝܬܐ ܕܠܡܦܛܝܣ. ܕܠܡ ܒܦܓܪܐ ܐܝܟ ܠܐ ܦܓܪ̈ܢܐ ܗܘܿܝܢܢ. ܘܠܐܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܡܿܛܐ ܟܠ ܕܡܿܘܕܐ ܒܚܛܗ̈ܘܗܝ. ܘܒܗܕܐ ܥܠܼܬܐ ܫܲܪܝ ܡܪܩܘܣ ܦܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܲܣܠܐ ܠܡܲܘܕܝܢܘܬܐ ܟܠܢܐܝܬ . ܘܗܘܼ ܣܼܕܩܐ ܪܒܐ ܒܟܠܗܿ ܐܝܓܘܦܛܘܣ ܼܘܐܢܫܝ̈ܢ ܡܿܢ ܠܒܪ ܩܘܢܒܪ ܡܙܕܩܝܢ ܗܼܘܘ ܘܠܦܛܪܝ̄ܪ

 

[Vol. II, Col. 575]

 

ܡܚܲܝܒܝܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܗܼܦܟܐ. ܘܟܬܼܒܘ ܐܓܪ̈ܬܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓ̈ܒܐ. ܘܫܕܪܘ ܠܘܬ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܦܛܪܝ̄ܪ ܟܕ ܗܼ ܒܐܢܛܝܟ ܼ ܗܘܼ ܕܝܢ ܛܘܒܬܢܐ ܟܪܟܐ ܟܬܼܒ ܒܐܪ̈ܝܟܬܐ ܼ ܘܠܗܪܣܝܣ ܕܡܨܠ̈ܝܢܐ ܙܲܝܦ. ܘܠܩܬܪܣܝܣ ܕܒܪ ܩܘܢܒܪ ܫܪܪ. ܟܡܐ ܕܒܗܿ ܒܬܪܥܝܼܬܐ ܡܩܲܘܐ. ܘܠܗ ܠܦܦܐ ܟܬܼܒ. ܕܠܐ ܙܿܕܩ ܕܡܛܠ ܛܥܝܘܬܗ ܕܒܪ ܩܘܢܒܪ ܢܲܣܠܐ ܗܘܼ ܠܡܲܘܕܝܢܘܬܐ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܕܐ. ܟܕ ܐܬܼܐ ܗܼܘ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܐܪܡܝܼ ܫܬܐܣ̈ܐ ܠܗܝܟܠܐ ܚܼܕܬܐ ܕܒܢܼܐ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܝܕ ܚܣܡܗ ܕܒܝܫܼܐ ܫܲܪܝ ܣܥܝܐ ܕܬܐܘܕܘܪܘܣ ܒܪ ܘܗܒܘܢ. ܬܠܡܝܕܗ ܘܒܪ ܬܪܒܝܬܗ ܕܝܠܗ ܕܦܛܪ̄.

 

[Vol. II, Col. 577]

 

ܗܘܿ ܕܐܦ ܡܿܢ ܡܲܥܡܘܕܝܬܐ ܗܼܘ ܦܛܪܝ̄ܪ ܩܲܒܠܗ ܗܘܐ. ܐܪܒܥܐ ܓܝܪ ܐܦܝ̈ܣܼ̄ ܫܡܥܘܢ ܕܐܪܙܘܢ. ܘܝܫܘܥ ܟܬܘܒܐ ܕܚܣܼܐ ܕܙܐܝܪ. ܘܐܒܪܗܡ ܕܐܡܝܕ. ܘܪܒܝܥܝܐ ܗܘܿ ܕܣܝܒܐܒܪܟ. ܘܟܕ ܐܬܟܣܼܣܘ ܡܢ ܦܛܪ̄ ܡܛܠ ܣܟ̈ܠܘܬܐ ܕܙܢܝ̈ܢ ܙܢܝ̈ܢ. ܐܙܠܼܘ ܠܐܡܝܕ. ܘܐܫܬܘܕܝܘ ܠܫܠܛܐ ܐܒܘ ܐܠܩܐܣܡ ܒܪ ܢܝܣܢ ܕܗܒܐ ܼ ܕܢܩܝܡܘܢ ܦܛܪ̄ ܕܝܿܬܒ ܒܡܕܝܢܬܗ ܼ ܘܡܟܲܢܫ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܘܝܿܗܒ ܠܗ. ܘܢܣܼܒܘ ܡܢܗ ܟܬܒܐ ܕܩܪܝܬܐ ܠܒܪ ܘܗܒܘܢ. ܘܩܼܡ ܗܼܘ ܐܒܪܗܡ ܕܐܡܝܕ. ܘܐܙܼܠ ܐܝܬܼܝܗܿ ܠܒܪ ܘܗܒܘܢ ܿ ܘܒܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܡܝܼܬ ܐܒܘ ܐܠܩܐܣܡ ܗ݀ܘ ܕܝܗܒܼ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܬܒܐ. ܘܐܬܩܲܪܒܘ ܠܘܬ ܒܪܗ. ܘܚܲܘܝܘ ܠܗ ܟܬܒܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܘܐܦܣ ܠܗܘܢ ܕܢܥܼܒܕܘܢ ܐܝܟ ܕܨܿܒܝܢ. ܩܫܝ̈ܫܐ ܕܝܢ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܟܠܗ ܥܡܐ. ܐܪܝܼܒܘ ܥܠ ܫܠܝܛܐ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ ܕܠܐ ܫܿܒܩܝܢܢ ܕܬܣܼܬܬܪܝ ܗܝܡܢܘܬܢ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܦܲܢܝ ܠܥܡܐ. ܕܐܢ ܐ݀ܬܐ ܦܛܪܝܪܟܟܘܢ ܠܘܬܢ܆ ܚܢܢ ܛܪܕܝܢܢ ܠܗܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܗܿܢܘܢ ܥܠܼܘ ܠܥܕܬܐ. ܘܒܠܠܝܐ ܟܕ ܐܚܝܼܕܝܢ ܬܪ̈ܥܐ܆ ܐܣܪܚܼܘܗܝ ܠܒܪܘܗܒܘܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܥܡ.

 

[Vol. II, Col. 579]

 

ܘܒܨܦܪܐ ܚܲܠܦܘ ܐܣܟܡܝܗܘܢ. ܘܢܦܼܩܘ ܒܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܬܪܨܘ ܠܡܲܘܨܠ ܠܘܬ ܡܲܦܪܝܢܐ. ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕܘ. ܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܛܒ. ܘܟܲܢܫ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܐܙܼܠ ܠܐܡܝܕ ܘܫܝܢܗ ܠܫܠܝܛܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܐܙܠܼ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܢܝܐ. ܘܡܲܦܪ̄ ܬܘܒ. ܐܦܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܪܘܥܡܐ ܒܝܕ ܚܨܨ̈ܢܝܐ. ܒܪܡ ܠܐ ܣܟ ܫܠܡ ܠܒܪ ܘܗܒܘܢ ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܥܡܗ. ܐܠܐ ܟܲܢܫ ܚܣܘܗܝ ܘܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܐܬܼ. ܗܿܢܘܢ ܟܕ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܡܕܢܚܐ ܓܥܼܪ ܒܗܘܢ܆ ܫܒܩܼܘܗܿ ܠܡܿܘܨܠ ܘܐܬܼܘ ܠܕܪܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܩܼܡ ܡܿܦܪܝܢܐ ܘܥܡܗ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܕܝܪ̈ܝܪܐ. ܘܐܙܼܠܘ ܐܝܬܝܼܘ ܐܢܘܢ ܒܦܟܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܟܢܝܼܫܐ ܗܘܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ܆ ܥܒܼܕܘ ܡܿܦܩܒܪܘܚܐ. ܕܚܢܢ ܠܐ ܥܒܼܕܢܢ ܠܗܢܐ ܕܢܕܒܪ ܥܕܬܐ ܒܝܘ̈ܡܬܟ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܫܬܘܕܥܢܢ ܡܢܟ. ܕܠܒܪ ܐܚܘܟ. ܟܐܡܬ݀ ܠܝܫܘܥ ܣܦܬܢܐ ܥܬܝܼܕ ܐܢܬ ܠܡܘܪܬܘ ܟܘܪܣܝܐ ܐܝܟ ܫܘܼܠܛܢܐ ܥܠܡܢܝܼܐ ܐܬܛܿܢܢܢܼ ܘܐܩܝܼܡܢܢ ܠܗܢܐ ܕܒܬܪ ܥܘܼܢܕܟܟ ܢܫܲܡܫ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܩܲܒܠܬ݀ ܡܠܬܗܘܢ܇ ܒܐܝܼܕܐ ܩܛܝܪܬܐ ܐܬܕܒܼܪܘ ܗܢܲܘܢ ܘܒܪ ܘܗܒܘܢ ܕܢܐܙܠܼܘܢ ܥܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܡܲܦܪܝܢܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܒܐܘܪܚܐ ܐܓܢܼܝ ܢܦܫܗ ܒܪ ܘܗܒܘܢ ܘܐܬܛܫܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܢܫܼܩܠܘܢ ܢܥܼܪܘܩ.

 

[Vol. II, Col. 581]

 

ܗܝܕܝܢ ܪܛܢ ܡܿܦܪܝܢܐ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܠܐ ܫܒܼܩ ܕܢܐܣܼܪܝܘܗܝ. ܘܟܕ ܒܲܩܪܘܗܝ ܐܫܬܼܟܚ ܘܐܬܠܼܒܟ ܘܐܬܬܘܒܠ ܥܡܗܘܢ ܠܥܘܡܪܐ ܼ ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܣܘܓܐܐ ܕܚܣ̈ܝܼܐ ܘܩܬܪܣܘܗܝ. ܡܬܐܡܪܐ ܕܒܥܕܢ ܩܘܪܒܼܐ ܐܫܠܚܼܘܗܝ ܐܣܟܡܗ. ܘܐܠܒܫܘܼ̄ ܠܒܘܼܫܐ ܕܥ̈ܠܡܝܐ. ܘܣܡܼܘ ܠܗ ܩܘܒܥܐ ܣܘܡܩܐ ܒܪܝܫܗ. ܘܐܩܝܼܡܘܗܝ ܩܕܡ ܦܟܐ ܕܡܿܕܒܚܐ. ܘܐܙܿܠܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܘܪܐܩܿܝܢ ܒܐܦܘܗ̈ܝ. ܘܟܢ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܒܐܪ̈ܙܐ. ܠܗܓܝܕ ܠܗܢܐ ܙܢܼܐ ܕ….ܐ. ܠܐ ܐܕܢܟܪ ܛܘܒܬܢܐ ܡܪܝ ܡܝܟܼܐܝܠ. ܐܠܐ ܚܢܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܒ̈ܐ ܫܘ̈ܝܝ ܠܡܬܗܝܡܢܘ ܫܡܥܢܼܢ ܕܗܟܢܐ ܐܬܥܒܼܕ ܠܗ. ܘܐܢ ܫܪܝܪ. ….ܐ.

 

ܘܒܬܪ ܟܢ ܟܠ ܐܦܝܣ̄ ܩܢܼܐ ܠܡܪܢܝܬܗ ܟܕ ܛܥܝܼܢ ܟܬܒܐ ܕܩܬܪܣܝܣ ܕܒܪ ܘܗܒܘܢ. ܘܗܘܼ ܒܪ ܘܗܒܘܢ ܦܫܼ ܒܥܘܡܪܐ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܢܛܘܪܬܼܐ ܒܪܡ ܟܕ ܐܬܝܼܗܒ ܠܗ ܐܣܟܡ ܕܝܪܝܘܬܐ. ܘܦܛܪܝ̄ܪ ܬܘܒ ܦܢܼܐ ܠܡܪܕܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܢܫܝ̈ܢ ܡܢ ܥܘܡܪ̈ܝܐ ܕܚܿܢܘܗܝ ܠܒܪ ܘܗܒܘܢ. ܐܚܼܬܘܗܝ ܒܠܠܝܐ ܒܝܕ ܚܲܒ̈ܠܐ ܒܫܘܼܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܘܥܪܼܩ ܠܕܪܡܣܘܩ. ܘܥܒܼܕ ܟܬܒܐ ܒܐܪܐܒܐܝܬ. ܡܛܠ ܕܛܒ ܡܗܝܼܪ ܗܘܐ ܘܡܢܦܲܩ ܒܐܪܒܥܐ ܣܦܼܪ̈ܐ. ܝܘܢܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܘܐܪܡܢܝܐ ܘܣܪܩܝܐ. ܘܒܫܪܪܐ

 

[Vol. II, Col. 583]

 

ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܪܦܚܼܡܐ ܒܕܪܗ. ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܢ݀ܦܘܩܘܬ ܡܠܬܐ. ܚܲܣܝܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܒܡܢܿܬܐ ܣܿܥܘܪܝܬܐ ܕܦܝܠܘܣܘܦܘܬܐ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܕܡܼܙܕܗܪ ܡܢ ܦܘܕܐ. ܘܒܗܕܐ ܥܠܼܬܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܢܡܘܝ̈ܩܐ ܕܬܡܢܼ ܠܐ ܫܼܒܩܘܗܝ ܕܢܟܫܪ ܠܘܬ ܫܠܝܛܐ ܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܫܒܼܩ ܘܐܙܼܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܬܩܲܒܠ ܡܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܦܪ̈ܢܓܝܐ. ܘܐܬܕܠܚܼܬ݀ ܥܕܬܐ ܕܬܡܢ. ܥܕܡܐ ܕܫܩܠܘܗܿ ܛܝܝ̈ܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܬܦܲܠܛ ܒܪ ܘܗܒܘܢܼ ܘܬܪܨ ܚܝܪܗ ܠܡܕܢܚܐ. ܡܛܠ ܕܫܡܼܠ ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܿܦܪܝܢܐ. ܘܐܫܼܬܘܕܝ ܕܗܒܐ ܠܐܚܝܼܕܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܕܡܿܘܨܠ. ܘܐܦܠܐ ܬܡܢ ܐܟܫܪ.

 

ܐܠܐ ܗܦܼܟ ܐܬܼܐ ܠܩܠܗ ܪܘܡܝܬܐ ܠܘܬ ܩܐܬܘܠܝܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܩܲܒܠܗ ܚܕܝܐܝܬ ܘܥܕܪܗ ܣܨܿܓܝ. ܥܕܡܐ ܠܗ݀ܝ ܕܐܦ ܕܗܒܐ

 

[Vol. II, Col. 585]

 

ܣܓܝܐܐ ܘܢܦܩ̈ܬܐ ܘܪܘܪ̈ܒܬܐ ܐܦܼܩ ܒܕܫ̈ܢܐ ܕܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܫ̈ܠܝܛܐ ܕܬܘܪ̈ܟܝܐ ܕܒܣܘܪܝܐ ܘܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܕ ܚܦܝܼܛ ܗܘܐ ܕܢܩܬܪܣ ܠܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ. ܘܢܩܝܼܡ ܠܒܪܘܗܒܘܢ. ܘܢܣܒܗ ܬܘܒ ܘܥܼܠ ܠܩܝܠܝܩܝܐ ܠܘܬ ܠܒܘܢ ܡܲܠܟܐ. ܘܐܒܼܕ ܒܗ ܘܩܲܒܠܗ. ܘܦܩܼܕ ܘܐܬܼܟܪܙ ܒܪܘܗܒܘܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܟܠܗ ܐܬܪܗ. ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܟܲܢܫ ܣܘܢܢܕܘܣ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܒܥܼܐ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩ ܕܢܫܼܪܘܢܝܗܝ. ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܒܝܕ ܚܛ̈ܗܝ ܥܡ ܐܗܡܼܝ ܡܪܝܐ ܕܒܪܗܒܘܢ ܢܩܲܦܚ ܠܥܕܬܗ. ܚܣ̈ܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܬܦܝܼܣܘ. ܐܠܐ ܐܡܼܪܘ ܕܐܙܿܠܝܢܢ ܘܡܬܟܬܫܝܢܢ ܥܡ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܒܡܠܬܐ

 

[Vol. II, Col. 587]

 

ܕܕܪܫܐ. ܘܥܿܐܠܝܢܢ ܐܦ ܠܘܬ ܡܲܠܟܐ ܠܒܘܢ. ܘܩܝܼܣܐ ܥܿܒܕܝܢܢ ܠܗ ܡܛܠ ܫܪܪܢ. ܘܦܛܪܝ̄ܪ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܕܠܐ. ܐܠܐ ܬܘܿ ܢܬܓܿܘܣ ܒܐܠܗܐ ܘܒܩܕܝܫܗ. ܘܗܿܝ ܕܫܿܦܪܐ ܠܡܪܝܐ ܬܗܘܼܐ ܒܢ. ܟܬܝܼܒ ܓܝܪ ܕܠܝܼܛ ܗܼܘ ܡܿܢ ܕܡܬܼܬܟܠ ܥܠ ܒܪܐܢܫ. ܘܢܥܼܒܕ ܒܪ ܒܣܼܪܐ ܕܪܥܗ. ܘܒܝܘܡ ܥܐܕܐ ܕܝܠܗ ܕܩܕ̄ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܟܕ ܐܙܕܝܚܼܬ݀ ܝܡܝܢܗ. ܩܥܼܘ ܟܠܗܘܢ ܟܕ ܒܟܝܢ ܘܐܡܿܪܝܢ. ܡܪܢܝܫܘܥܡܫܝܼܚܐ ܒܨܠܘܬܗ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܦܡܐ. ܚܘܼܣ ܥܠ ܥܕܬܟ. ܘܥܛܝܼ ܕܠܘܚܗܲ ܡܿܢ ܕܗܼܘ ܕܐܝܬܘ̄. ܗܝܕܝܢ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܕܐܫܬܡܠܝܬ݀ ܒܥܘܬܐ ܒܥܘܡܪܐ. ܢܦܼܠ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܡܢ ܪܟܘܒܐ ܒܩܝܠܫܩܝܐ. ܘܐܬܬܒܪܬ݀ ܨܒܼܥܐ ܕܪܓܠܗ. ܘܟܕ ܦܣܩܼܘܗܿ ܡܝܼܬ. ܘܒܬܪܗ ܬܪܥܣܪ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܫܸܠܝ ܡܝܼܬܘ. ܗܢܿܘܢ ܕܝܗܼܒܘ ܗܘܘ ܫܲܠܡܘܬܗܘܢ ܠܒܪ ܘܗܒܘܢ. ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܫܒܥܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝܼ ܒܒܪܟܐ ܝܩܼܕܘ. ܘܒܬܪ ܟܠܗܘܢ ܒܫܘܡܠܝ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡ̈ܬܼܐ ܘܐܦ ܗܼܘ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܒܪ ܘܗܒܘܢ ܡܝܼܬ. ܘܗܘܼ̈ܝ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܘܪܕܐ ܠܟܠܢܫ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܠܒܘܢ ܡܲܠܟܐ ܢܦܼܠܬ݀ ܒܗ ܕܚܠܬܐ ܿ ܘܫܕܪ ܕܫ̈ܢܐ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܼ

 

[Vol. II, Col. 589]

 

ܘܐܓܪ̈ܬܐ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܘܬܒܼܥ ܫܘܼܒܩܢܐ. ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܟܬܼܒ ܗܟܢܐ ܗܼܘ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܒܐܟܠܣܝܣܛܝܩܝ ܕܝܠܗ. ܢܓܪ ܕܝܢ ܗܼܘ ܕܠܘܼܚܝܐ ܒܥܕܬܐ ܡܬܼܚܐ ܕܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܬܨܒ̄ ܐܬܼܐ ܣܘܠܛܐܢ ܩܠܝܓ ܐܪܣܠܐܢ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܘܫܲܐܠ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܬ ܼ ܘܫܲܕܪ ܠܗ ܐܓܪܬܐ ܕܚܘܼܒܼܐ ܘܫܒܘܩܬܐ ܘܥܣܪܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܣܘ̈ܡܩܐ. ܘܠܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗܿ. ܬܘܒ ܐܬܼܐ ܣܘܠܛܐܢ ܠܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܫܕܪ ܩܼܪܐ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܠܘܬܗ. ܘܦܼܩܕ ܕܟܕ ܪܟܼܝܒ ܢܚܼܙܝܘܗܝ. ܘܪܟܸܒ ܣܘܠܛܐܢ ܒܝܘܡ ܚܡܫܐ ܬܡܢܝܐ ܒܬܡܘܙ ܒܨܦܪܐ ܥܡܝܩܐ. ܘܐܬܼܐ ܐܦ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܟܕ ܨܒܼܐ ܕܢܚܼܘܬ ܠܐ ܫܲܒܩܗ ܣܘܠܛܐܢ. ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܪܟܝܼܒ ܥܦܩܗ. ܘܐܬܥܢܼܝ ܥܡܗ ܒܝܕ ܬܪܓܡܢܐ. ܟܕ ܨܠܝܼܒܐ ܬܠܸܐ ܒܪܝܫ ܪܘܡܚܐ ܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܗܘܼܐ ܒܘܝܿܐܐ ܪܒܐ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܣܬܘܕ ܦܛܪܝ̄ܪ ܥܡܗ ܒܡܪܬܝܢܘܬܐ ܡܲܙܓܗܿ ܠܡܠܬܗ. ܥܕܡܐ ܕܕܡ݀ܥ ܣܘܠܛܐܢ. ܘܒܬܪ ܝܘܡܐܼ ܫܕܪ ܣܘܠܛܐܢ ܣܝܓܝܠܝܘܢ ܕܚܘܪܪ

 

[Vol. II, Col. 591]

 

ܡܲܕܐܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠ ܥܘܡܪܐ. ܘܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܼܐ ܫܕܪ ܬܘܒ ܣܘܠܛܐܢ ܠܦܛܪܝ̄ܪ. ܝܡܝܢܐ ܕܕܗܒܐ ܣܢܝܼܢܐ ܕܩܪܝܡܼܐ ܒܛܒ̈ܥܐ ܘܡܪ̈ܓܢܝܬܐ. ܘܒܓܘܗܿ ܡܢ ܓܪ̈ܡܐ ܕܩ̄ܕ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܒܲܙܘ ܬܘܪ̈ܟܝܐ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܡܠܟܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܢܦܠܼܬ݀ ܗܕܐ ܝܡܝܢܐ ܠܣܘܠܛܐܢ ܘܝܗܼܒܗܿ ܠܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܗܐ ܐܝܬܝܗܿ ܝܘܡܢܐ ܒܥܘܡܪܐ.

 

ܘܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܬܨܓ̄ ܥܢܼܕ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܡܿܝܦܪܩܛ. ܕܗܼܘ ܐܒܘܓܐܠܒ ܒܪܐܚܘܗܝ ܕܐܝܓܢܛܝܘܣ ܡܿܦܪܝܢܐ. ܘܩܼܡ ܒܕܘܟܬܗ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܗܘܼ ܓܒܪܐܝܠ ܒܪ ܐܚܘܗܝ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ.

ܘܒܫܢܬ ܐ̱ܬܨܕ̄ ܕܗܘܼܐ ܝܩܕܢܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܗܟܐܢ ܕܝܪܝܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܕܢܚܐ ܓܒܪܐ ܣܒܐ. ܒܥܕܢܐ ܕܡܿܓܗܐ ܥܠ ܠܩܠܝܬܗ ܓܘܝܬܐ. ܘܛܥܼܐ ܬܡܢ ܠܢܗܝܪܐ ܕܩܪܝܘܢܐ. ܘܢܦܼܩ ܐܙܼܠ ܠܟܪܡܐ. ܘܐܫܬܠܼܛܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܟܕ ܕܠܩܐ ܒܡ̈ܐܢܐ ܘܒܩܝ̈ܣܐ ܕܗ݀ܝ ܩܠܝܬܐ. ܘܡܢܗܿ ܒܕܫܪܟܐ. ܒܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܬܛܠ̈ܝܼܠܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܐܣ̈ܐ ܒܩܝ̈ܣܐ ܩܝ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ. ܐܪܒܒܥܐ ܘܚܡܫܐ ܡܕܝܪ̈ܐ ܩܠܝܬܐ ܠܥܠ ܡܢ ܩܠܝܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܥܕܢܬܐ ܕܬܠܬ ܫܥ̈ܝܢ ܕܝܘܡ ܫܒܬܐ. ܬܠܬܝܢ ܒܬܡܘܙ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐ. ܐܫܬܠܛܬ݀ ܓܘܙܠܬܐ ܘܣܠܼܩܬ݀ ܓܥܬܐ ܕܥܘܡܪ̈ܝܐ ܥܕܡܐ ܕܠܫܡܝܐ. ܘܪܗܛ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܘܬ ܦܪܕܣܩܐ ܕܩܕ̄. ܘܐܦܼܩ ܠܓܠܘܣܩܡܐ ܕܒܗ ܒܝܡܝܢܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ.

 

[Vol. II, Col. 593]

 

ܘܗܝܕܝܢ ܝܬܝܪ ܬܩܼܦ ܪܘܓܙܐ. ܒܗܝ ܕܢܫܒܼܬ݀ ܥܠܥܠܐ ܥܲܫܝܢܬܐ. ܘܒܚܕ ܪܦܦܐ ܥܠ ܟܠܗ ܥܘܡܪܐ ܐܦܪܚܼܬܗܿ ܠܫܠܗܒܝܬܐ. ܘܠܟܚܼܬ݀ ܚܪܝܦܐܝܬ ܠܩ̈ܠܝܬܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܘܕܡܫܥ̈ܒܕܐ ܘܠܒ̈ܬܐ ܕܓܘܐ. ܘܝܼܩܕ ܗܝܟܠܐ ܥܿܬܝܩܐ ܘܟܬܒ̈ܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܕܣܐܡܐ ܘܕܢܚܫܐ. ܐܦ ܬܪ̈ܥܐ ܕܦܪܙܠܐ ܕܥܘܡܪܐ ܐܬܦܲܫܪܘ. ܘܟܐܦ̈ܐ ܐܬܟܠܼ̈ܫܝ ܘܫܘܼܪ̈ܐ ܢܦܼܠܘ. ܘܠܐ ܦܠܼܛ ܐܠܐ ܥܕܬܐ ܚܿܕܬܐ ܕܥܕܟܝܠ ܡܬܒܢܝܐ ܗܘܬ܇ ܘܒܘܪܓܐ ܥܠܝܐ ܕܥܘܡܪܐ. ܘܡܥܪܬܐ ܕܦܘܪܢܐ. ܘܬܪܥܐ ܕܡܬܼܩܪܐ ܕܓܪܓܪ. ܘܕܫܪܟܐ ܟܠܡܕܡ ܬܠܼܠܐ ܕܩܛܡܐ ܗܘܼܐ. ܘܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܢܦܼܠ ܐܙܓܐ ܕܟܰܢܳܐ. ܘܐܬܚܢܼܩ ܒܗ ܛܠܝܐ ܚܕ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܓܪܓܪ. ܘܗܘܼܐ ܦܛܪܝܪ̄ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܒܪܝܫ ܚܣܼܢܐ ܒܒܘܪܓܐ. ܘܥܡܗܘܢ ܝܡܝܢܐ ܕܩܕܝܫܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܢܘ̈ܬܐ. ܘܟ̈ܬܒܐ ܕܐܫܬܲܘܙܒܘ ܼ ܝܪܚ ܝܘ̈ܡܝܢ ܼ ܥܕܡܐ ܕܢܚܼ ܪܘܓܙܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܫܼܪܝܘ ܒܒܢܝܿܢܐ. ܘܒܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ ܐܬܒܢܝܼ ܥܘܼܡܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܩܕܡܝܐ. ܟܕ ܠܒ̈ܬܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܠܘ ܒܩܝ̈ܣܐ ܐܠܐ ܐܙ̈ܓܐ ܩܼܛܪܘ. ܥܕܬܐ ܕܝܢ ܚܿܕܬܐ ܒܡܬܚܐ ܕܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ ܐܫܬܟܠܠܬ܇ ܘܒܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ ܐܬܬܨܝܼܪܬ݀ ܘܐܨܛܒܼܬܬ݀.

 

[Vol. II, Col. 595]

 

ܘܒܗ ܒܫܢܬܐ ܕܝܼܩܕ ܥܘܼܡܪܐ. ܥܢܼܕ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܗ݀ܘ ܕܕܒܪ ܒܗܿ ܪܫܘܬ ܟܗܢܘܬܼܐ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ. ܘܐܫܬܕܪ ܠܗܿ ܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܐܚܐ ܕܝܠܗ ܕܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܠܡܲܚܣܢ ܐܬܩܲܒܠ ܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܬܡܢ.

ܘܒܗܿ ܬܘ ܟܪܝܟܘܪܝܣ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܟܕ ܢܦܼܩ ܡܢ ܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ ܘܐܙܠ ܠܛܪܣܘܣ. ܒܪ ܚܬܗ ܕܫܡܗ ܫܐܗܢܫܐܗ ܡܪܕ ܥܠܘܗܝ. ܘܨܒܼܐ ܕܢܲܠܡܝܗܿ ܠܬܘܪ̈ܟܝܐ. ܘܩܐܬܘܠܝܩܐ ܟܲܢܫ ܚܲܝܠܐ ܘܐܬܼܐ ܥܠܝܗܿ ܕܩܠܥܗ. ܘܠܐ ܐܬܡܼܨܝ ܕܢܣܒܼܝܗܿ. ܐܠܐ ܫܒܼܩ ܘܐܙܼܠ ܠܕܝܪܐ ܕܬܒܘܫ ܕܨܝܕ ܟܝܼܫܘܡ. ܘܒܫܘ̈ܘܕܝܐ ܘܩܝ̈ܡܐ ܕܐܩܝܼܡ ܒܡܘ̈ܡܬܐ ܚܲܣ̈ܝܢܬܐ ܠܒܪ ܚܬܗܿ. ܪܟܟܗ ܘܐܝܿܬܝܗ ܠܘܬܗ ܘܐܫܬܲܝܢܘ.

ܘܒܗܿ ܬܘܒ ܝܩܼܕܬ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܒܐܘܪܗܝ. ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐܣܛ̈ܘܢܐ ܕܫܝܼܫܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗܿ. ܘܝܩܼܕܘ ܐܝܟ ܚܒܬܐ. ܘܟܠܗܿ ܗܘܼܬ݀ ܩܛܼܡܐ. ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܥܕ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܗܘ̈ܝܢ ܗ̈ܢܝܢ ܕܚܼܪ̈ܒܝ ܒܐܘܪܗܝ ܒܝܘ̈ܡܝ ܛܝܝ̈ܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܟܕ ܐܬܐܠܼܨ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܛܠ ܡܪܥܝܬܐ ܕܡܪܕܝܢ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܡܿܢ ܕܫܿܠܡ ܕܢܗܘܼܐ ܠܗܿ ܪܥܝܐ ܡܢ ܝܘܩܪܐ ܕܣܝܼܡ ܗܘܐ ܥܠܝܗܿ ܡܢ ܫܠܝܛܐ. ܐܣܼܪܚ ܠܗܿ ܡܲܘܕܝܢܐ ܐܘܪܗܝܐ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܬܦܪܣܝ ܒܙܢܝ̈ܐ ܫܟܝܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܛܪܕ ܨܒܼܐ ܕܢܗܓܪ. ܘܟܕ ܦܓܥܼܘ ܒܗ ܝܘ̈ܢܝܐ ܒܢ̈ܝ ܡܠܝܛܝܢܝ ܫܕܠܘܗܝ ܘܫܕܪܘܗܝ ܠܩܘܣܛ̄. ܘܗܘܐ

 

[Vol. II, Col. 597]

 

ܩܠܩܝܕܘܢܝܐ. ܘܙܿܕܩܘ ܠܗ ܡܿܝܦܪܩܛ.

 

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܚܲܡܫ ܡܐܐ. ܢܦܼܠ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܿܦܪܝܢܐ ܡܢ ܐܓܪܐ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܟܘܕܝܕܐ ܩܣܛܪܐ ܘܡܝܼܬ. ܘܩܼܡ ܒܕܘܟܬܗ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܗܼܘ [ܝܥܩܘܒ] ܒ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ܒܫܢܬ ܐ̱ܢܕ̄ ܥܢܼܕ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ ܐܚ̄ܘ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܒܐܢܛܝܟ ܟܐ̄ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܼܡ. ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܕܝܪܐ ܕܕܘܽܘܰܝܪ. ܘܐܬܬܣܪܚ ܠܐܘܪܫܠܡ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܗܼܘ ܣܗܕܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܝܠܗ ܕܕܝܪܐ. ܘܒܟܢܘܢ ܥܢܼܕ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ܝ ܕܡܠܛܝܢܝܼ ܘܗܘܼܐ ܒܕܘܟܬܗ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܩܠܝܣܘܪܐ ܕܗܘܼ ܒܪ ܩܢܘܢ.

ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܟܲܢܫ ܦܛܪܝ̄ܪ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܕܡ ܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܚܡܫܬܥܣܪ ܒܐܝܪ. ܟܕ ܐܬܼܘ ܟܢܫ̈ܐ ܠܥܐܕܗ ܕܩ̄ܕ ܐܬܩܲܕܫ ܗܝܟܠܐ ܚܼܕܬܐ ܕܒܼܢܐ ܗܘܼ ܦܛܪܝ̄ܪ.

ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܬܘܒ. ܥܢܼܕ ܟܪܝܟܘܪܝܣ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܒܩܝܠܝܩܝܐ ܒܬܡܘܙ ܝܪܚܐ. ܘܩܼܡ ܒܕܘܟܬܗ ܛܠܝܘܢܐ ܒܪܐܚܘܗܝ ܕܡܬܟܢܐ ܕܝܺܪܰܣܘܽ.

ܘܒܗܿܬܘܒ ܥܢܼܕ ܙܘܡܪܝ ܦܛܪܝ̄ܪ

 

[Vol. II, Col. 599]

 

ܕܦܪ̈ܢܓܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܒܩܘܨܝܪ. ܘܐܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܠܐܢܛܝܟ. ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܫܬܼܟܚ ܠܗ ܡܠܘܼܘܐ ܪܒܐ ܕܢܟ̈ܣܐ. ܘܐܬܒܣܼܪ ܡܢ ܣܓܝ̈ܐܐ.

 

ܘܒܗܿ ܬܘܒ ܫܕܪ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܦܦܐ ܕܡܪܨܢ ܕܚܼܕܬܐܝܬ ܩܼܡ ܗܘܐ. ܐܝܙܓܕܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܐܦܝܣ̄ ܣܒܐ ܦܛܪܘܣ. ܘܥܡܗ ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܘܐܬܩܲܒܠ ܘܬܐܟܼܪܙ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܢ.

ܘܒܫܢܬ ܐ̱ܢܘ̄. ܓܢܼܒ ܠܒܘܢ ܕܩܝܠܝܩܝܐ ܠܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܘܐܘܒܼܠ ܠܩܐܬܘܠܝܩܐ ܛܠܝܐ ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܐܬܒܲܚܢܘ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܐܬܩܲܬܪܣ ܘܐܬܚܒܼܫ ܒܚܣܼܢܐ ܕܡܬܼܩܪܐ ܓܽܘܒܝܻܕܰܐܪܰܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܬܦܲܪܣ ܠܡܥܼܪܩ. ܢܦܼܠ ܡܢ ܟܐܦܐ ܘܡܝܼܬ. ܘܐܬܬܣܪܚ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܐܰܒܝܻܪܰܕ ܒܪ ܕܕܗ ܕܣܒܐ.

 

ܘܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܢܿܚ̄. ܗܘܼܐ ܕܘܘܕܐ ܕܥܐܕܐ ܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ. ܒܥܠܼܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܐܬܟܲܝܢ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ. ܒܝܘܡ ܫܒܬܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܼܥܐ ܒܐܕܪ. ܒܕܓܘܢ ܝܘ̈ܢܝܐ ܠܘܡܐ ܕܒܬܪ ܥܕܥܕܘ. ܒܗܝܿ ܕܒܥܣܪܐ ܒܫܒܛ ܠܒܼܟܘ ܗܼܘܘ ܨܘܡܐ. ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܝܢ ܘܐܝܓܘܦ̈ܛܝܐ ܘܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܒܚܕ ܒܫܒܐ

 

[Vol. II, Col. 601]

 

ܕܒܬܪ ܚܕ ܒܫܒܐ ܗܢܐ ܥܒܼܕܘ ܥܐܕܐ ܟܐܡܬ݀ ܒܫܬܐ ܒܢܝܣܢ. ܒܗ݀ܝ ܕܒܫܒܬܥܣܪ ܒܫܒܛ ܨܡܼܘ ܗܼܘܘ. ܟܠ ܓܝܪ ܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܒܘܠܒܠܐ ܗ݀ܘܐ ܒܟܪ̈ܘܢܝܩܘ. ܐܝܒܪ̈ܝܐ ܓܝܪ ܚܼܙܘ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܠܐ

 

[Vol. II, Col. 603]

 

ܡܥܕܥܕܝܢ ܥܡܗܘܢ. ܐܬܚܲܡܬ ܥܠܝܗܘܢ ܘܐܘܩܼܕܘ ܥܕܬܐ ܡܢ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܒܗܿ ܝܩܼܕܘ ܐܝܟ ܐܪܒܥܐ ܢܦ̈ܫܢ. ܘܫܒܥܼܘ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܒܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܐܝܟ ܐܪܒܥܝܢ ܐܠܦ̈ܝܐ ܕܢܡܼܚܘܢ ܩܪܒܐ ܥܡ ܐܝܒܪܝܣ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܝܗܒܼܘ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ ܡܐܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܡ̈ܝ ܥܕܬܐ. ܘܠܟܠ ܒܪܐܢܫܐ ܕܝܩܼܕ ܐܠܦܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܘܫܲܝܢܘ ܐܢܘܢ.

 

ܘܒܝܢܬ݀ ܗܠܝܢܼ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܝܠܢܼ ܒܠܝܼܠܐܝܬ ܫܲܪܝܘ ܕܢܼܪܕܘܢ. ܘܟܕ ܛܘܒܬܢܐ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ. ܣܐܸܒ ܘܥܼܠ ܒܫܢ̈ܝܐ. ܝܫܘܥ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܕܗܘܼ ܣܦܬܢܐ. ܠܟܠ ܐܦܝܣ̄ ܕܐ݀ܬܐ ܗܼܘܐ ܠܘܬܗ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܣܒܐ ܐܚܿܕ ܗܘܐ ܠܣܛܪ. ܘܫܐܠ ܗܘܐ ܟܪܬ݀ ܐܝܼܕ̈ܝܐ ܕܗܘܼ ܠܡ ܢܩܘܼ̱ ܒܬܪ ܕܕܗ. ܘܒܥܠܼܬܐ ܗܕܐ ܐܣܬܢܝܼ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܪܝܫܕܝܪ̈ܐ. ܐܦ ܗܼܘ ܣܒܐ ܟܕ ܐܣܬܟܠܗܿ ܠܥܒܝܕܬܗܼ ܐܬܟܫܼܠ ܒܗ. ܘܒܫܘܪܝ ܫܢܬ݀ ܐ̱ܢܿܝ̄ܐ. ܟܕ ܐܬܟܼܪܗ ܗܼ، ܦܛܪܝ̄ܪ ܣܒܐܼ ܠܐ ܨܒܼܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܠܡܣܥܪܗ. ܥܕܡܐ ܕܚܼܣܢ ܟܘܼܪܗܢܗ. ܗܝܕܝܢ ܥܼܠ ܠܘܬܗ. ܘܒܠܠܝܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ. ܫܒܥܐ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܕܝܠܗ ܕܫܢܬܐ ܫܲܢܝ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܼܘ ܣܒܐ ܩܕܝܫܐ. ܗ݀ܘ

 

[Vol. II, Col. 605]

 

ܕܒܫܪܪܐ ܪܚܡ ܥܡ̈ܠܐ. ܕܒܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ. ܘܐܣܼܪܚ ܡܿܦܪܝܢܐ ܠܬܐܓܪܝܬ. ܘܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܥܢܼܕ ܒܪ ܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܕܬܐ ܚܾܿܕܬܐ ܕܒܢܼܐ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܒܩܒܪܐ ܕܬܩܢ ܗܘܐ ܠܗ ܒܚܝ̈ܘܗܝܼ ܩܕܡ ܡܕܒܪܚܐ ܓܪܒܝܝܐ. ܗܼ، ܓܝܪ ܗܢܐ ܡܢܚܐ. ܪܕܝܐ ܗܘܐ ܒܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܫܒܝܼܚܐ ܗܘܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܒܚܙܬܐ ܦܐܝܼܬܐ. ܪܡ ܩܠܐ ܗܘܐ ܘܚܠܸܐ ܢܥܡܬܐ. ܘܚܦܝܼܛ ܗܘܐ ܒܟܬܝܼܒܬܐ ܕܠܠܝܐ ܘܐܝܡܡܐ. ܘܟܬܒ̈ܐ ܬܡܝܼ̈ܗܐ ܫܒܼܩ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ.

 

ܒܬܪ ܡܪܝ ܡܝܼܟܐܝܠ ܪܒܐ܆ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܕܗܼܘ ܨܠܝܼܒܐ ܩܪܰܚܳܐ.

ܒܬܪ ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܣܒܐ. ܗܘܼܐ ܟܫܼܠܐ ܪܒܼܐ ܒܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܕܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘ̄. ܡܚܕܗܿ ܓܝܪ ܕܐܬܠܲܘܝ ܗܼܘ ܗ݀ܘ ܕܒܝܬ ܩܕ̈ܝܫܐ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ. ܢܦܼܩ ܝܫܘܥ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܢܐܙܼܠ ܠܐܡܝܕ. ܘܟܕ ܐܪܓܫܼܘ ܥܘܡܪ̈ܝܐ. ܕܠܡܫܓܼܫ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܡܕܠܚܘܬܗܿ

 

[Vol. II, Col. 607]

 

ܐܙܿܠ. ܪܕܦ ܒܬܪ ܪܒܢ ܡܝܟܐܝܠ ܩܪܕܣ ܚܕ ܡܢ ܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܕܥܘܡܪܐ ܓܒܪܐ ܡܫܡܗܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܡܠܝܛܝܢܝ . ܘܐܕܪܟܗ ܒܕܝܪܐ ܕܒܘܓܐܠܒ . ܘܒܐܝܼܕܐ ܩܛܝܪܝܬܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܗܦܟܝܘܗܝ ܠܥܘܡܪܐ . ܗܘܼ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܟܕ ܚܼ؛ܐ ܕܡܼܙܕܟܐ. ܐܪܗܼܛ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܠܘܬ ܗܓܡܘܢܐ ܕܚܣܼܢܐ ܕܓܪܓܪ. ܕܒܩܪܝܒܘܬܐ ܗ݀ܝ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܐܢܿܐ ܠܡ ܢܦܫܼܩ ܐܢܼܐ ܕܐ݀ܙܠ ܠܼܘܬ ܫܠܝܛܐ ܕܐܡܝܕ ܒܡܘܗ̈ܒܬܐ ܘܕܫ̈ܢܐ. ܘܗܢܐ ܕܝܪܝܐ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܐܕܪܟܢܼܝ ܘܠܐ ܫܿܒܩ ܠܝ. ܡܛܠ ܕܣܐܼܢܐ ܗܿܘ ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܪܐ ܕܐܡܝܕ. ܗܼ، ܕܝܢ ܗܓܡܘܢܐ ܒܗ݀ܝ ܕܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܡܝܕ ܗܘܼܐ ܫܕܪ ܠܒܟܼܗ ܠܪܒܢ ܡܝܟܐܝܠ ܩܕܕܣ ܘܚܲܒܫܗ . ܘܟܕ ܥܒܼܪ ܝܫܘܥ ܥܠ ܬܪܥ ܚܒܘܫܝܐ. ܘܚܼܙܝܗܝ ܡܝܟܐܝܠ ܩܪܕܣ ܚܲܪܩ ܫܢ̈ܘܗܝ ܘܓܲܙܡܗ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܥܒܼܕܬܗܿ ܝܫܘܥ ܣܦܼܬܢܐ. ܡܟܝܠ ܐܢܬ ܬܚܼ؛ܐ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܝܟ ܡܿܗܠ ܒܗ ܐܡܼܪ. ܟܬܪ ܒܢܣܝܘܢܟ ܘܫܠܝܼ. ܘܗܘܼܐ ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܬܠܐ ܒܝܬ ܒ̈ܢܝ ܥܕܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܿ ܗܓܡܘܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܐܚܣܼܪܗ ܠܪܒܢ ܡܝܼܟܝܠ ܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܫܡܪܗ. ܘܦܪܓܠܗ ܕܠܐ ܢܟܠܝܼܘܗܝ ܠܝܫܘܥ ܡܢ ܡܐܙܠܬܐ ܕܠܐܡܝܕ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܥܒܝܕܬܼܐ ܝܬܝܪ ܐܣܢܝܬܗ ܠܝܫܘܥ . ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܡܼܛܐ ܪܒܢ ܡܝܼܟܝܠ ܠܥܘܡܪܐ ܘܬܲܢܝ ܡܕܡ ܕܐܬܥܒܼܕ ܠܗܼ ܐܬܠܲܚܡܘ ܥܘܡܪ̈ܝܐ. ܘܫܕܪܘ ܟܲܢܫܘ ܚܡܫܬܥܣܪ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܐܫܼܬܘܕܝܘ ܠܗܘܢ ܐܝܩܪ̈ܐ. ܘܐܙܼܠܘ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܠܕܝܪܐ ܕܡܿܕܝܩ ܕܒܐܬܪܐ ܕܩܠܘܕܝܐ.

 

[Vol. II, Col. 609]

 

ܘܐܪܡܝܼܘܿ ܦܣ̈ܐ ܥܠ ܬܠܬܐ ܦܪ̈ܨܘܦܐ. ܘܣܠܩܼܬ݀ ܦܼܨܬܐ ܕܪܒܢ ܨܠܝܒܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ . ܘܐܣܼܪܚܘܿ ܒܬܫܬܥܣܪ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐ ܕܒܗܿ ܥܢܼܕ ܣܒܐ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ. ܗܢܐ ܡܿܢ ܒܝܘܠ̈ܦܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ . ܐܦܢ ܡܚܼܝܠ ܗܘܐ ܘܫܚܝܼ̱. ܐܠܐ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܠܡ̈ܢܝܐ ܣܿܓܝ ܡܢܲܦܩ ܗܘܐ ܘܥܬܝܪ. ܘܥܠܗܕܐ ܒܗ ܐܨܛܒܝܼܘ ܐܟܡܿܢ ܕܗܼܘ ܡܸܨܐ ܠܡܬܼܟܣ ܠܚܐܦܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܚܘܗܝ ܕܣܒܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܬܼܐ ܓܪܝܓܘܪ̄ ܡܦܪܝܢܐ ܠܐܡܝܕ ܘܥܡܗ ܬܠܬܐ ܚܣ̈ܝܐ ܡܕܢܚ̈ܝܐ. ܘܐܫܟܚܼ̈ ܠܐܚܘܗܝ ܝܫܘܥ ܬܡܢ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܕܐܬܬܣܪܚ ܩܪܚܐ ܥܩܼܬ݀ ܠܗ ܛܒ. ܘܣܠܼܩ ܠܘܬ ܫܠܝܛܐ ܕܐܡܝܕ. ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܐܫܬܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܝܢܪ̈ܐ . ܐܢ ܡܩܼܝܡ ܠܐܚܘܗܝ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܡܕܝܢܬܗ . ܘܩܼ̱ ܠܩܘܒܠܗ ܕܡܿܦܪܝܢܐ ܆ ܡܝܼܢܐ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܐܡܝܕ. ܘܚܿܝܒܗ ܠܡܦܪܝܢܐ . ܘܐܦܩܼܗ ܡܢ ܐܡܝܕ ܠܗ ܘܠܐܚܘܗܝ ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܨܿܒܝܢ. ܒܪܡ ܒܬܪ ܕܩܲܒܠ ܠܕܗܒܐܼ ܗܼܘ ܚܲܣܝܐ ܘܡܗܝ̈ܡܢܐ ܥܠܝܗܘ. ܘܫܲܪܝܘܝ ܡܟܢܫܝܢ ܘܦܿܪܥܝܢ . ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ. ܗܼ، ܓܝܪ ܡܝܼܢܐ ܕܐܡܝܕ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܢܟܦܐ ܘܩ̄ܕ ܘܒܐܣܝܘܬܐ ܕܦܓܪ̈ܐ ܣܿܓܝ ܡܗܝܼܪ ܗܘܐ ܘܡܝܬܪ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܡܬܝܲܩܪ ܗܘܐ ܡܢ ܡܠ̈ܟܐ. ܘܡܩܒܠܐ ܗܘܐ ܡܠܬܗ ܥܠܝܗܘܢ.

 

[Vol. II, Col. 611]

 

ܩܪܚܐܼ. ܐܬܬܣܪܚ ܐܦ ܡܝܟܐܝܠ ܙܥܘܪܐ ܕܗܘ ܝܫܘܥ ܣܦܬܢܐ.

 

ܗܘܼ ܕܝܢ ܡܦܪܝܢܐ ܟܕ ܢܦܼܩ ܡܢ ܐܡܝܕ. ܢܣܼܒ ܠܐܚܘܗܝ ܘܠܚܣ̈ܝܐ ܕܥܡܗ . ܘܐܙܼܠ ܠܡܪܕܝܢ . ܘܩܲܪܒ ܕܗܒܐ ܠܡܪܥܿ . ܘܐܣܪܚܼܗ ܠܐܚܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܢܝܐ. ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܕܡܘ̈ܕܝܢܐ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܐܦ ܗܘܼ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܒܫܸܡ ܕܕܗ . ܕܟܒܪ ܡܢ ܓܕܢܘܬܗ ܕܗ݀ܘ ܢܕܒܼܩ ܒܗ. ܘܐܣܼܪܚ ܗܘܼ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܙܥܘܪܐ ܬܠܬܐ ܚܣ̈ܝܐ . ܗܝܕܝܢ ܛܢܼܘ ܒ̈ܢܝ ܐܬܪܐ ܕܡܪܕܝܢ . ܘܐܬܩܲܪܒܘ ܠܘܬ ܫܠܝܛܐ ܘܩܲܪܒܘ ܠܗ ܕܗܒܐ . ܘܛܪܕ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܚܕܬܐ ܘܠܡܦܪܝܢܐ ܐܚܘܗܝ ܡܢ ܐܬܪܗ . ܘܟܕ ܡܲܦܪܝܢܐ ܠܐܦ̈ܝ ܡܠܝܛܝܢܝ ܬܪܨ ܆ ܗܘܼ ܝܫܘܥ ܠܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܐܙܼܠ . ܕܢܣܼܩ ܠܡ ܠܘܬ ܫܠܝܬܐ ܕܚܣܼܢܐ ܕܟܐܦܐ. ܘܟܕ ܣܠܼܩ ܘܝܗܼܒ ܕܗܒܐ܆ ܐܦܠܐ ܬܡܢ ܗܘܼܐ ܠܗ ܢܘܚܐ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܐܗܦܟܼܘ ܐܦ̈ܐ ܡܢܗ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܬܐܼܠܨ. ܘܐܦ ܗܘܼ ܫܒܼܩ ܘܐܙܼܠ ܠܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܝܬܼܒ ܒܒܝܬܐ ܕܐܒܗܘ̈ܗܝ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܢܿܝ̄ܒ ܬܒܼ݁ܘ ܛܘܪ ܥܒ̈ܕܢܝܐ ܡܢ ܫܲܠܝܛܗܘܢ. ܘܫܕܪ ܐܝܬܝܗ ܠܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܐܬܼܐ ܘܣܥܼܪ ܠܟܠܗ ܐܬܪܐ ܘܐܬܩܲܒܠ

 

[Vol. II, Col. 613]

 

ܡܢ ܟܠܢܫ ܒܐܝܩܪܐ ܐܦ ܐܙܕܝܚ. ܘܡܼܛܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ. ܘܐܣܼܪܚ ܒܗ ܚܣܝܐ ܠܚܣܼܢܐ ܕܙܐܝܕ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܐܙܼܠ ܠܡܪܕܝܢ. ܘܐܬܩܲܒܠ ܗܟܘܬ ܡܢ ܫܠܛܝܐ ܘܒ̈ܢܝ ܐܬܪܐ ܣܿܓܝ ܗܢܝܐܝܬ. ܘܟܕ ܗܼܘ ܬܡܢ. ܫܡܼܥ ܕܝܫܘܥ ܝܗܼܒ ܐܫܬܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܠܪܘܟܢ ܐܠܕܝܢ ܡܪܗܿ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܐܣܩܼܗ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܝܬܼܒ ܬܡܢ ܐܝܟ ܕܒܩܛܝܪܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܟܬܪ ܩܪܚܐ ܒܡܪܕܝܢ ܡܬܚܼܐ ܕܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܡܠܟ ܐܫܪܦ ܒܪ ܥܐܕܠ ܥܠ ܡܪܕܝܢ. ܘܫܲܒܩܗܿ ܘܐܙܼܠ ܠܪܝܫܥܝܢܼܐ ܐܙܼܠ ܥܡܗ ܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܚܲܕܬ ܒܗܿ ܥܕܬܐ. ܘܨܒܼܐ ܕܢܒܼܢܐ ܐܦ ܠܕܝܪܐ ܕܣܦܐܩܠܘܣ ܕܠܥܠ ܡܢܗܿ. ܘܠܐ ܗܘܼܐ ܠܗ ܐܬܪܐ. ܡܛܠ ܕܢܘܡܝܩܐ ܣܕܝܕ ܐܠܕܘܠܗ ܒܪܢܫܘ ܐܝܓܘܦܛܝܐ. ܕܒܪ ܣܘܥܪܢܗ ܥܡ ܡܠܟ ܐܫܪܦ. ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ ܠܘܬ ܪܘܟܢ ܐܠܕܝܢ ܡܪܗܿ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܐܙܼܠ ܐܦ ܦܛܪܝ̄ܪ ܥܡܗ ܕܐܝܙܓܕܐ ܥܕܡܐ ܠܕܝܪܐ ܕܐܒܘ ܓܐܠܒ . ܘܝܼܬܒ ܬܡܢ ܡܢ ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܥܕܡܐ ܠܪܝܫ ܬܡܘܙ. ܥܕܡܐ ܕܐܨܛܒܝܼ ܪܘܟܢ ܐܠܕܝܢ ܘܐܦܩܼ ܠܝܫܘܥ ܡܢ ܥܘܡܪܐ. ܘܐܙܼܠ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܩܪܚܐ ܘܝܼܬܒ ܒܟܘܪܣܝܗ. ܘܝܫܘܥ ܗܦܼܟ ܡܢ ܕܪܝܫ

 

[Vol. II, Col. 615]

 

ܠܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܐܝܼܬܒ ܒܒܝܬܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܘܓܪܝܓܘܪ̄ ܡܿܦܪܝܢܐ ܫܒܼܩ ܘܐܙܼܠ ܠܡܕܢܚܐ ܟܕ ܡܥܩ. ܘܐܬܼܐܟܠ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܕܡܿܘܨܠ. ܕܗܢܐ ܠܡ ܟܠܡܐ ܕܡܟܲܢܫ ܡܢ ܐܬܪܟ ܘܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܥܠ ܫܠ̈ܝܼܛܢܼܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܦܠܗܕ. ܘܐܣܬܢܝ ܒܝܕ ܗܟܢ ܘܚܼܣܪ ܣܿܓܝ.

 

ܘܗܘܼ ܐܬܐܢܢܣ̄ ܦܛܪܝ̄ܪ ܟܕ ܙܒܢܐ ܕܫܒܥ ܫܢܝ̈ܢ ܝܼܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ. ܡܼܛܐ ܩܼܨܗ ܘܡܝܼܬ. ܒܫܢܬ ܐ̱ܢܿܝܚ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܒܥܘ.ܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ. ܚܲܕܬ ܫܿܡܥܘܢ ܐܣܝܐ ܚܣܝܢܐ ܓܒܪܐ ܟܐܢܐ ܘܙܕܝܩܐ. ܠܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܕܙܘܢܝܼܩܰܪܬ ܒܐܬܪܐ ܕܚܣܼܢܐ ܕܙܐܝܕ. ܟܕ ܡܬܚܲܠܛܝܢ ܬܪܝܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ . ܢܗܪ ܕܐܒܼܐ ܘܢܗܪ ܐܪܣܝܢܘܣ ܒܚܕ̈ܕܐ . ܘܗܕܪܗܿ ܒܨܒ̈ܘܬܐ ܡܠ̈ܟܝܬܐ ܕܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ. ܘܟܲܢܫ ܒܗܿ ܐܝܟ ܐܫܬܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܘܝܗܼܒܠܗܘܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܘܦܕ̈ܢܐ ܘܩܢܼܝܢܐ ܩܛܝܢܐ ܣܘܓܐܐ ܘܟܘܪ̈ܐ ܕܕܒܘܪ̈ܝܬܐ. ܘܗܘܼ، ܐܟܿܠܝܢ ܥܠ ܚܕܐ ܦܬܘܪܐ. ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܓܘ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܩܠܝܩܝܐ. ܘܐܬܢܲܨܚܘ ܒܕܘܒܪܗܘܢ ܡܝܬܪܐ. ܐܠܐ ܒܚܣܡܗ ܕܒܝܼܫܐ ܠܐ ܐܓܪܘ ܣܿܓܝ. ܘܚܪܒܼܬ݀ ܠܓܡܪ ܗܝܼ ܕܘܟܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܲܘܝܐ ܒܕܘܟܬܗܿ.

 

[Vol. II, Col. 617]

 

ܒܬܪ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܕܗܘܼ ܩܪܚܐ܆ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܗܘܼ ܝܫܘܥ ܟܬܘܒܐ.

 

ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܩܪܚܵܐ. ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܩܲܪܒ [ܡܪܝ] ܡܝܟܐܝܠ ܙܥܘܪܐ ܕܗܘܼ ܝܫܘܥ ܣܦܬܢܐ . ܕܗܒܐ ܡܕܡ ܠܐܚܝܼܕܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܕܡܬܼܩܪܐ ܗܘܐ ܡܘܢܬܓܒ. ܘܐܦܼܣ ܠܗ ܕܢܣܼܩ ܠܥܘܡܪܐ . ܘܢܬܼܒ ܒܟܘܪܣܝܗ܇ ܘܟܕ ܣܠܼܩ ܘܝܬܼܒ . ܫܠܼܚ ܠܗ ܚܣܝܐ ܡܝܼܢܐ ܕܐܡܝܕ. ܘܗ݀ܘ ܕܐܘܪܗܝ ܕܗܼܘ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܫܽܘܩܰܝܪ. ܘܐܣܛܦܐܢ ܛܘܪ ܥܒܕܢܝܐ. ܕܚܣܢܡܢܨܘܪ. ܕܚܢܢ ܠܡ ܡܐܼܢܬ݀ ܠܢ ܡܢ ܣܼܕܩܐ ܘܟܼܫܠܐ ܘܚܪܝܢܐ ܗ݀ܘ ܕܐܫܿܬܼܡܫ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܒܕܓܘܢ ܒܥܝܢܢ ܡܢܟ ܡܛܠ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܫܼܪܟ ܥܠܝܢ ܠܡܪܐ ܕܐܡܝܕ. ܕܢܦܪܘܥ ܚܢܢ ܬܘܠܬܐ . ܘܐܢܬ ܬܘܠܬܐ ܘܥܘܡܪ̈ܝܐ ܬܘܠܬܐ . ܘܬܫܬܪܪ ܐܢܬ ܒܟܘܪܣܝܐ. ܘܢܬܼܬܪܝܡ ܟܫܼܠܐ. ܘܬܗܼ،ܐ ܚܕܐ ܡܪܥܝܬܐ ܘܚܕ ܪܥܝܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܣܦܬܢܐ. ܟܕ ܠܐ ܐܬܢܲܚܬ ܣܟ. ܐܠܐ ܒܗܿ ܒܩܪܣܘܬܗ ܩܲܘܝ . ܦܲܢܝ ܠܗܘܢ . ܕܐܢܿܐ ܒܥܠܕܒܒܝ ܩܒܿܪܬ . ܘܟܘܪܣܝܐ ܕܝܠܝ ܩܿܕܝܬ. ܘܠܐ . ܐܿܠܝܼܨ ܐܢܼܐ ܕܐܚܿܣܪ ܕܗܒܐ. ܡܿܢ ܕܩܲܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܗܒܐܼ ܗܘܼ ܢܦܪܼܘܥ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܒܲܥܪܪܘ ܗܿܢܘܢ ܚܣ̈ܝܐ. ܟܕ ܫܡܥܼܘ ܠܦܘܪܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܪܕܝܐ. ܘܒܟܒܕܐ

 

[Vol. II, Col. 619]

 

ܡܪܝܪܬܐ ܙܲܡܢܘ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܒܕܪܝܐ ܕܫܝܪܐ. ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܚܣ̈ܝܐ ܛܘܪ ܥܒ̈ܕܢܝܐ . ܘܐܬܡܲܠܟܘ ܐܟܚܕܐ ܕܢܣܪܚܘܢ ܠܝܫܘܥ ܟܬܘܒܐ ܪܘܡܐܢܝܐ. ܕܬܡܢ ܡܕܝܪ ܗܘܐ. ܒܚ̈ܝܐ ܝܚ̈ܝܕܝܐ ܕܚܢܘܝܘܬܐ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܫܡܼܥ ܕܗܕܐ ܡܬܠܲܚܫܝܢ ܥܠܘܗܝ. ܫܒܼܩ ܐܢܘܢ ܘܥܪܼܩ ܠܢܨܝܒܝܢ. ܘܐܦ ܣܼܦܬܢܐ ܟܕ ܐܣܬܟܠ ܕܟܢܝܼܫܝܢ ܠܡܼܣܕܩ. ܙܥܼ ܘܪܥܠܼ ܘܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܐܫܬܪ̈ܝ. ܘܣܲܪܗܒ ܫܕܪ ܠܘܬܗܘܢ. ܠܪܒܢ ܡܘܒܐܪܟ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ. ܓܒܪܐ ܗܕܝܪܐ ܘܡܝܩܪܐ . ܘܠܪܒܢ ܡܝܟܐܝܬ ܩܪܕܣܼ ܕܢܦܝܼܣܘܢ ܐܢܘܢ . ܕܠܐ ܢܥܼܒܕܘܢ ܣܼܕܩܐ. ܘܢܐܼܬܘܢ ܠܘܬܗ ܠܥܘܡܪܐ ܕܘܗ݀ܘ ܡܐ ܕܨܿܒܝܢ ܢܫܡܠܐ. ܘܐܦܢ ܟܠܗ ܕܗܒܐ ܕܐܡܝܕ ܥܠܘܗܝ ܢܣܝܼܡܘܢ. ܢܦܼܪܘܥ ܕܠܐ ܥܠܼܬܐ ܘܡܠܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܼ، ܠܘܬ ܚܣ̈ܝܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܗܠܝܢܼ ܪܒܢ ܡܘܒܐܪܟ ܡܿܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܿܠܟ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܥܼܒܕܘܢ ܚܪܝܢܐ ܒܥܕܬܐ: ܘܟܕܘ ܠܗܘܢ ܡܢ ܣܼܕܩܐ. ܪܒܢ ܡܝܼ̣ܐܝܠ ܕܝܢ ܒܠܫܢܗ ܡܦܝܼܣ ܗܘܼܐ. ܘܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܪܡܿܙ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܬܛܦܝܼܣܘܢ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܠܚܼܫ ܠܗܘܢ ܡܿܛܫܝܐܝܬ. ܕܣܦܬܢܐ ܠܡ ܠܡܫܼܪܐ ܟܢܘܫܝܟܘܢ ܒܠܚܘܕ ܝܨܝܦ. ܘܠܡܦܪܫܟܘܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܕܫܥܬܐ. ܘܠܡܦܠܗܕܘܬܟܘܢ ܡܬܦܪܣ. ܘܐܠܐ ܚܕ ܡܥܐ ܠܐ ܡܥܕܪ ܠܟܘܢ ܡܢ ܕܗܒܐ. ܘܡܬܢܩܡ ܬܘܒ ܡܿܢ ܟܠܚܕ ܡܢܟܘܢ ܟܕ ܡܫܬܠܛ. ܘܡܢܝܼܚ ܒܟܘܢ ܨܒܝܢܗ.

 

[Vol. II, Col. 621]

 

ܗܝܕܝܢ ܝܬܝܪ ܐܬܢܲܒܪܫܘ ܒܚܼ̱ܬܐ ܗܢܼ،ܢ ܚܣ̈ܝܐ. ܘܩܫܝ̈ܬܐ ܦܲܢܝܘ ܠܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܕܠܡܫܝܢܘܬܗܘܢ ܐܬܼܘ. ܘܟܕ ܐܙܼܠܘ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܫܕܪܘ ܗܢܘܢ ܚܣ̈ܝܐ ܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܠܢܨܝܒܝܢ. ܘܥܡܗܘܢ ܡܿܨܢܦܬܐ. ܘܦܲܦܕܘ ܐܢܘܢ. ܕܐܝܟܐ ܕܡܫܼܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܠܩܪܝܐ ܪܒܢ ܝܫܘܥ. ܐܪܡܼܘ ܥܠ ܪܝܫܗ ܡܿܨܢܦܬܐ ܘܐܝܬܼܐܘܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܙܼܠܘ ܘܐܫܟܚܼܘ̄. ܥܒܼܕܘ ܠܗ ܗܟܢܐ. ܘܐܝܬܝܼܘܗܝ ܒܩܛܝܪܐ ܠܕܝܪܐ ܕܫܝܪܐ ܘܬܡܢ ܐܣܼܪܚܘܼܗܝ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܢܿܝܛ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܲܢܝܘܗܝ. ܘܨܒܼܘ ܕܢܲܘܒܠܘܢܝܗܝ ܠܐܡܝܕ ܘܠܡܪܕܝܢ ܘܠܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܬܥܲܠܠ ܒܥܼ̈ܠܬܐ. ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢ ܕܠܙܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܢܐܬܐ܆ ܘܟܕ ܣܿܓܝ ܐܲܠܨܘܗܝ ܕܢܐܙܼܠ ܥܡܗܘܢ. ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܼܘ ܒܗ. ܫܪܪܘ ܥܡܗ ܩܝ̈ܡܐ. ܕܒܬܪ ܝܪ̈ܚܐ ܡܕܡ ܢܐܼܬܘܢ ܢܣܼܒܘܢܝܗܝ.

ܘܟܕ ܫܒܩܼܘܗܝ ܘܐܙܠܘ. ܩܼ̱ ܗܼ، ܓܒܪܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܬܪܨ ܚܝܪܗ ܠܩܠܝܩܝܐ. ܐܝܟ ܕܒܥܪܘܩܝܐ ܡܢܗܘܢ ܕܚܣ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܠܕܝܪܐ ܕܦܐܩܣܡܐܛ ܒܙܢܐ ܫܚܝܼܡܐ. ܠܐ ܨܒܼܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܗ݀ܘ ܕܢܲܥܠܝܘܗܝ ܠܕܝܪܗ. ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܐܝܟܢ ܕܗܼܘ ܫܡܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ

 

[Vol. II, Col. 623]

 

ܗܘܼܐ ܥܠܝܟ. ܘܐܢܿܐ ܒܠܥܕ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܡܠܟܼܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܼܐ ܕܐܩܿܒܠܟ ܠܘܬܝ . ܘܗܘܼ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ . ܒܗܝ̄ܡ ܩܲܒܠܗܿ ܠܡܠܬܗ ܕܪܝܫܕܝܪܐ. ܘܝܼܬܒ ܒܩܠܝܬܘܢܝܬܐ ܕܥܠ ܬܪܥ ܕܝܪܐ ܡܢ ܠܒܪ. ܫܢܬܐ ܚܕܐ . ܟܕ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܨܲܠܐ. ܗܝܕܝܢ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܕܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ. ܐܬܛܲܢܢ ܘܐܬܼܐ ܢܣܒܗ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܨܐܕܘܗܝ ܘܐܘܬܼܒܗ ܒܚܕܐ ܡܢ ܩ̈ܠܝܬܐ ܕܕܝܪܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܛܲܝܒ ܠܒܘܢ ܡܠܟܐ ܕܩܠܝܩܝܐ ܒܡܡܦܣܘܣܛܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܘܓܝܟܐܬ . ܐܠܨܗ ܪܝܫܕܝܪܐ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܘܒܼܠܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ. ܘܬܢܝ ܠܗ ܫܪܐ . ܘܟܕ ܐܣܬܟܠ ܡܠܟܐ ܕܓܒܪܐܗܿܘ ܩܕܝܫܐ. ܐܡܼܪ ܠܪܝܫܕܝܪܐ . ܕܝܿܕܥ ܐܢܬ ܕܐܢܿܐ ܒܫܢܐ ܐ݀ܝܬܝ ܥܡ ܫܘܠܛܐܢ ܕܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ . ܘܬܚܼܝܬ ܫܘܼܥܒܕܗ . ܘܠܐ ܡܲܨܐ ܐܢܼܐ ܕܐܦܿܩܘܕ ܠܟܘܢ ܕܬܲܟܪܙܘܢ ܠܗܢܐ ܦܛܪܝ̄ܪ . ܟܡܐ ܕܒܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ ܒܐ ܡܬܼܟܪܙ. ܐܝܢ ܒܿܥܐ ܐܢܐ ܕܢܫܼܐܠ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܕܣܿܦܩܐ ܠܗ ܘܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܐܢ ܐܬ݀ܠ ܠܗ ܕܢܨܿܠܐ ܥܠܝ ܘܥܠ ܡܲܠܟܘܬܝ . ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܪܝܫܕܝܪܐ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܠ̈ܘܼܗܝ ܕܡܲܠܟܐ. ܨܲܠܝ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܼܪ . ܕܗܕܐ ܕܝܪܐ ܕܒܗܿ ܝܿܬܒ ܐܢܼܐ ܣܦܿܩܐ ܠܝ. ܘܠܐ ܣܢܼܝܩ ܐܢܼܐ ܥܠ ܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ. ܘܡܚܼܕܐ

 

[Vol. II, Col. 625]

 

ܟܬܼܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܣܝܓܝܠܝܘܢ. ܕܗܼܘ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܫܲܠܝܛ ܥܠ ܕܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ ܘܥܠ ܦܘܪ̈ܢܣܝܗܿ ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗܿ. ܘܗܘܼܬ݀ ܗܕܐ ܥܠܼܬ݀ ܟܫܼܠܐ ܠܪܝܫܕܝܪܐ ܗܿܘ . ܘܫܲܪܝ ܡܒܲܨܪ ܡܢ ܐܝܩܪܐ ܕܦܛܪܝ̄ܪ. ܗܝܕܝܢ ܐܥܒܼܕܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܒܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܫܼܝܗܝ ܠܪܝܫܕܝܪܐ ܗ݀ܘ ܡܢ ܪܝܫܕܝܪܝܘܬܐ. ܘܐܩܝܡ ܠܣܲܐܡܲܐܢܝܐ ܐܢܫ ܕܝܪܝܐ ܚܠܦܼܘܗܦ.

ܘܟܕ ܫܡܼ݁ ܚܲܣܝܐ ܕܐܡܝܕ ܘܟܢܘ̈ܬܗ. ܕܐܬܝܲܩܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܠܒܘܢ. ܘܐܦ ܕܝܪܐ ܬܘܒ ܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܠܗ. ܐܬܼ، ܠܘܬܗ. ܘܥܠܼ، ܠܘܬ ܡܠܟܐ. ܘܢܣܼܒܘ ܡܢܗ ܟܬܒܐ ܕܬܟܫܦܬܐ ܠܘܬ ܣܘܠܛܐܢ ܥܙܐܠܕܝܢܼ ܡܛܠܬܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܒܥܫܘܡܝܐ ܟܕ ܠܐ ܨܒܼܐ ܐܦܩܼܘܗܝ ܡܢ ܩܝܠܝܩܝܼܐ ܘܐܙܼܠܘ ܠܩܣܪܝܐ ܕܩܦܕܘܩܝܐ. ܘܝܗܒܼܘܗܿ ܠܐܓܪܬܐ ܕܡܠܟܐ ܠܒܘܢ ܠܣܘܠܛܐܢ ܥܙ ܐܠܕܝܢ. ܘܟܕ ܩܼܪܐ ܣܘܠܛܐܢ ܘܐܣܬܟܠ ܕܓܒܪܐܗܿܘ ܩ̄ܕ. ܐܬܪܓܪܓ ܠܡܚܼܙܝܗܿ. ܘܦܩܼܕ ܘܐܥܠܘܼܗܝ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܘܬܗ. ܘܩܒܠܗ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ. ܘܟܕ ܚܕ ܦܸܪܩܘܢܐ ܫܚܼܝܡܐ ܩܲܪܒ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܣܘܠܛܐܢ . ܩܲܒܠ ܡܢܗ ܒܚܘܼܒܐ ܐܝܟ ܕܠܒܘܪܟܬܐ. ܘܗܼ، ܣܘܠܛܐܢ ܝܗܼܒ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܦܸܪܩܐ ܚܼܘܪܐ ܕܐܛܠܣ ܪܝܫܝܐ. ܘܥܒܼܕܗ ܦܝܢܐ. ܘܠܗ ܠܿܒܫ ܗܘܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ . ܘܠܐ ܫܲܚܠܦܗ ܥܕܡܐ ܕܥܢܼܕ . ܘܟܬܼܒ ܠܗ ܐܦ ܣܝܓܝܠܝܘܢ

 

[Vol. II, Col. 627]

 

ܬܡܝܼܗܐ. ܕܗܼܘ ܢܬܟܼܪܙ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܟܠܗ ܐܘܚܕܢܗ.

ܘܢܣܒܼܘܗܝ ܚܣ̈ܝܐ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܢܦܼܩܘ ܡܢ ܩܐܣܪܝܐ . ܘܬܪܨܘ. ܠܐܦ̈ܝ ܥܘܡܪܐ. ܘܟܕ ܫܡܼ݁ [ܡܪܝ] ܡܝܟܐܝܠ ܙܥܘܪܐ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܘܡܪܐ. ܘܐܙܼܠ ܠܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܢܼܛܘ ܐܦ ܚܣ̈ܝܐ ܘܦܛܪ̄ ܠܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܢܦܼܩ ܟܠܗ ܥܡܐ ܠܐܘܥܗܘܢ . ܘܐܥܠܼܘ ܐܢܘܢ ܒܙܘܚܐ ܪܒܐ ܒܬܪܥܐ ܗ݀ܘ ܕܡܬܼܩܪܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܕܘܪܘܣ. ܘܥܠ ܫܒܒܘܬܐ ܕܒܝܬ [ܡܪܝ] ܡܝܼܟܐܝܠ ܥܒܼܕܘܗܿ ܠܡܲܥܒܪܬܗܘܢ . ܘܟܕ ܡܼܛܘ ܠܬܪܥ ܕܪܬܐ ܕܒܗܿ ܝܲܬܝܒ ܗܘܐ ܗܼ، ܝܫܘܥ. ܒܲܛܠܘ ܚܣ̈ܝܐ ܠܐܡܘܪ̈ܐ ܡܕܝܢ̈ܝܐ . ܘܫܪܝ ܬܘܐܘܕܘܪܘܣ ܕܐܘܪܗܝ ܗܘܿ ܢܲܨܝܚ ܩܠܐ ܘܚܠܸܐ ܢܥܼܡܬܼܐ ܩܬܝܡܣܐ ܗ݀ܘ ܕܐܝܟܐ ܐܢܬ ܝܘܡܢ ܐܘ̄ ܝܘܕܐ ܢܟܝܼܠܐ . ܬܐ ܚܙܼܝ ܠܚܒܪ̈ܝܟ ܘܫܪܟܐ . ܘܠܐ ܐܣܛܝܼܘ ܡܢ ܬܡܢܼ ܥܕܡܐ ܕܫܲܡܠܝܘ ܟܠܗ . ܘܐܝܼܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܬܘܒ ܕܝܪܝܐ ܐܢܫ ܡܢ ܡܠܛܝܢܝ. ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܟܝܻܫܦܿܠܝܺܓ ܣܐܢܐ ܥܫܝܢܐ ܕܣܦܬܢܐ. ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܦܲܩܩ ܗܘ.ܐ. ܐܦ

 

[Vol. II, Col. 629]

 

ܩܫ̄ܝ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܚܬܢܐ ܕܒܝܬ [ܡܪܝ] ܡܝܟܐܝܠ ܒܪ ܣܿܢܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ [ܙ]ܦܠܢ ܫܢ̈ܝܐ ܕܟܘܬܢܝܐ ܙܪܩܬܐ ܠܿܒܫ ܗܘܐ. ܘܒܗ݀ܘ ܝܘܡܐ ܠܒܸܫ ܚܘܪܬܐ ܘܐܬܼܐ ܠܘܬ ܡܪܝ ܝܘܚܞܢܢ ܘܐܡܼܪ . ܡܛܠ ܗ݀ܝ ܕܐ݀ܚܙܝܟ ܐܬܐܣܿܪܬ ܘܫܪܟܐ. ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܓܝܪ ܓܕܐ ܒܝܼܫܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܣܦܼܬܢܐ ܐܦ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܓܢܣܗ . ܘܠܟܠܗܝܢ ܒܐܕ̈ܢܘܗܝ ܫܿܡܥ ܗܘܐ ܗܼܘ ܣܦܬܢܐ. ܘܐܦ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܚܿܙܐ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܒܥܠܝܼܬܐ ܠܥܠ ܡܢ ܬܪܥܐ ܝܲܬܝܒ ܗܘܐ.

ܘܟܕ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܗܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢܼ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܢܕܡܿܥ ܠܐ ܫܠܝܼ. ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܐܣܝܼܪܐ ܗܘܐ ܒܐܝ̈ܕܼܝ ܚܣ̈ܝܐ. ܘܒܗ ܐܝܟ ܕܒܐܘܪܚܢܢ ܡܡܿܠܝܢ ܗܘܘ ܚܫ̈ܝܗܘܢ. ܟܕ ܗܘܼ ܠܐ ܪܥܸܐ. ܘܒܗܿ ܒܡܠܝܛܝܢܝ ܡܠܘܘܐ ܪܒܐ ܟܲܢܫܘ ܚܣ̈ܝܐ ܒܫܡܐ ܕܦܛܪܝ̄ܪ. ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܢܫܘ̈ܢܝܬܐ ܟܠܗܝܢ ܚܫܼ̈ܠܬܗܝܢ ܪ̈ܡܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܝ݀ܕܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܡܐ ܕܚܘ̈ܒܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܬ ܥܠ ܚܣ̈ܝܐ ܒܫܪܒܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ. ܣܿܓܝ ܓܝܪ ܣܿܢܝܢ ܗܘܘ ܒ̈ܢܝ ܡܠܝܛܝܢܝ ܠܝܫܘܥ. ܘܐܦܢ ܒܪ ܡܕܝܢܬܗܘܢ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܪܡܘܬܐ ܘܩܠܘܛܘܬܐ ܠܐ ܡܡܲܫܚܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘ̈ܝ ܒܗ. ܘܐܠܘܠܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܘ̈ܡܐ ܣܢ̈ܝܐ ܕܡܫܲܚܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܠܐܚܘܗܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܲܦܪܝܢܐ ܕܡܲܕܢܚܐ. ܡܲܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܒܢܗܘܢ ܕܦܿܚܡ ܠܗܘܢ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܘܢܲܟܦܘܬܐ. ܘܫܒܝܼܚܘܬ ܦܪܨܘܦܐ ܘܩܘܡܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ

 

[Vol. II, Col. 631]

 

ܠܥܘܡܪܐ ܐܘܼܒܠܘܗܝ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܐܘܬܒܼܘܗܝ ܒܟܘܪܣܝܗ. ܘܡܢ ܥܘܡܪܐ ܐܚܬܼܘܗܝ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܒܗܿ ܒܕܡܘܼܬܐ ܐܘܪ̈ܗܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡ̈ܠܝܛܝܢܝܐ ܩܲܒܠܘܗܝ ܒܚܘܒܐ. ܘܕܗܒܐ ܠܐ ܙܥܘܼܪ ܝܗܼܒܘ. ܗܟܘܬ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ. ܥܕܡܐ ܠܗܝܿ ܕܒܢ̈ܬܐ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܘܟ̈ܠܠܬܐ ܚܼܕ̈ܬܬܐ. ܡܿܦ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܘܪ̈ܡܝܢ ܩܘ̈ܠܒܝܗܝܢ ܘܫܐܪ̈ܝܗܝܢ ܘܐܩܠ̈ܢܝܗܝܢ ܘܥܙܩ̈ܬܗܝܢ ܘܐܡܪ̈ܢ. ܠܡܢܐ ܠܢ ܨܒܬܼܐ ܘܐܒܘܢ ܐܠܝܼܨ ܒܬܒܥ̈ܬܐ ܘܫܠ̈ܝܛܢܐ. ܘܡܢ ܐܘܪܗܝ ܐܙܼܠܘ ܠܐܡܝܕ ܘܠܡܪܕܝܢ ܘܠܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܘܟܲܢܫܘ ܡܕܡ ܕܦܝܲܥܘ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܕܝܢܪ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܘܬܪܘ ܐܦ ܣܿܓܝ. ܫܡܿܥܬ ܓܝܪ ܠܕܘܝܕ ܚܣܝܐ ܣܒܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ ܕܐ݀ܡܪ. ܕܟܕ ܠܡ ܡܿܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܚܣ̈ܝܐ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܘܡܿܠܒܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܦ ܛܟܼܣܗ. ܒܿܟܐ ܗܘܐ ܟܕ ܡܬܥܲܨܪ ܘܐ݀ܡܪ. ܕܘ݀ܝ ܠܝ ܕܐܝܟ ܕܸܒܵܐ ܥܒܼܝܕ ܐܢܼܐ ܠܟܘܢ. ܘܡܟܲܢܫܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠܝܢ ܡ̈ܠܝ. ܐܢܬܢ ܬܦܲܢܘܢ ܠܐܠܗܐ.

ܘܟܕ ܫܲܡܠܘ ܠܟܪܘܟܝܼܐ ܐܝܬܝܼܘܗܝ ܡܢ ܕܪܝܫ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܡܚܼܕܐ ܕܫܒܩܘܼܗܝ ܘܐܙܠܼܘ. ܥܪܼܩ ܡܢܕܪܝܫ ܠܩܠܝܩܝܐ. ܐܟܡܿܢ ܕܢܬܼܒ ܬܡܢ ܒܚ̈ܝܐ ܒܗܝ̈ܠܐ. ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܒܕܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ ܙܒܢܐ ܡܕܡ. ܬܘܒ ܫܲܚܕ ܣܦܬܢܐ ܠܐܚܝ̈ܕܐ ܕܡܠܝܛܝܢ. ܘܣܠܼܩ ܝܬܼܒ ܒܥܘܼܡܪܐ. ܘܐܬܼܐ ܠܗ ܛܐܒܼܐ ܕܠܡ ܓܪܝܓܘܪ̄ ܡܿܦܪܝܢܐ. ܐܚܘܗܝ. ܟܕ ܣܼܡ ܒܠܗ ܕܢܐܼܬܐ

 

[Vol. II, Col. 633]

 

ܠܘܬܗ ܠܥܘܡܪܐ ܡܼܛܐ ܠܚܼܝܐܠ ܩܣܛܪܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܫܝܓܪ. ܘܐܬܟܼܪܗ ܘܡܝܼܬ. ܘܐܬܬܘܒܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܘܬܡܢ ܐܬܩܼܒܪ. ܒܫܢܬ ܐ̱ܢܿܟ̄ܘ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܠـ[ـܡܪܝ] ܡܝܟܐܝܠ ܣܿܓܝ . ܘܒܦܣܩ ܣܒܪܐ ܢܦܼܠ. ܡܛܠ ܕܫܘܼܪܗ ܠܡ ܚܲܣܝܢܼܐ ܐܣܼܬܬܪ ܘܢܦܼܠ. ܢܬܥܕܪ ܠܡ ܐܚܐ ܡܢ ܐܚܘܗܝܼ ܐܝܟ ܡܢ ܡܕܝܼܢܬܐ ܡܢ ܫܘܪܗܿ. ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܗܼܘ ܒܫܘܼܡܠܝ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܡܲܘܬܗ ܕܐܚܘܗܝܼ ܥܢܼܕ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܕܚܕ ܡܢ ܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܥܼܠ ܥܠ ܣܦܼܬܢܐ ܟܕ ܪܡܸܐ. ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܗܘܐ ܐܢ ܡܢ ܟܕܘ ܡܝܼܬ. ܘܫܲܪܝ ܒܿܟܐ ܘܡܿܚܐ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܘܐܡܿܪ. ܘܿܝܠܗܿ ܠܥܕܬܐ ܕܡܬܓܠܙܐ ܡܢܟ. ܘܟܕ ܚܼ؛ܐ ܕܠܐ ܪܚܿܫܼ ܐܡܼܪ. ܡܟܝܠ ܕܫܟܼܒ ܠܐ ܡܿܘܣܦ ܠܡܩܡ. ܘܫܒܼܩ ܘܢܦܼܩ.

 

ܘܟܕ ܫܡܥܼܘ ܚܣ̈ܝܐ. ܩܡܼܘ ܘܐܙܼܠܘ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܩܝܠܝܩܝܐ. ܘܐܝܬܝܼܘܗܝ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܐܣܼܪܚ ܡܦܪܝܢܐ ܠܡܿܕܢܚܐ. ܠܪܒܢ ܕܘܝܕ ܕܝܪܝܐ ܘܩܫ̄ܝ ܒܪ ܬܐܘܡܐ ܩܫ̄ܝ ܕܡܢ ܟܝܫܘܡ. ܬܠܡܝܕܐ ܕܝܢ ܕܪܒܢ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܕܡܬܟܢܐ ܛܦܫܝܫ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܕܥܢܼܕ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ.

 

[Vol. II, Col. 635]

 

ܘܠܐ ܗܘܼܐ ܠܗ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܢܝܿܚܐ ܒܥܘܡܪܐ. ܒܝܕ ܪܝܫܕܝܪܐ ܐܢܫ ܩܪܒܬܢܐ ܘܓܘܡܕܢܐ ܣܿܓܝ ܕܫܡܗ ܫܡܥܘܢ ܛܰܐܒܰܩܰܐܢ. ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܨܡܼܚܐ: ܒܕܓܘܢ ܫܒܼܩ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܐܙܼܠ ܒܢܼܐ ܠܗ ܩܠܝܬܐ ܒܕܝܪܐ ܕܡܿܕܝܩ ܒܐܬܪܐ ܕܩܠܘܕܝܐ. ܘܬܡܢ ܥܡܼܪ. ܗܼ، ܓܪܝ ܡܪܚܐ ܫܡܥܘܢ. ܟܕ ܫܡܠܝ ܗܘܐ ܫܲܢܬܐ ܕܪܝܫܕܝܪܝܘܬܗ. ܘܩܼ̱ ܪܒܢ ܡܝܟܝܠ ܩܪܕܣ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܟܪܘܟܝܐ. ܒܗܿ ܒܫܘܪܝ ܫܢܬܐ. ܟܕ ܐܡܼܪ ܪܒܢ ܡܝܟܝܠ ܠܡܘܟܪ̈ܝܐ ܕܓܘܐ. ܕܢܐܙܠܼܘܢ ܢܣܲܒܠܘܢ ܩܝ̈ܣܐ ܡܢ ܛܘܪܐ. ܦܓܼܥ ܒܗܘܢ ܫܡܥܘܢ ܡܪܚܐ ܿ ܘܒܲܛܠ ܠܦܘܪܩܕܢ ܪܝܫܕܝܪܐ. ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܕܢܪܓܫܘܢ ܙܒܼܠܐ ܒܚܩܠܐ. ܥܒܿܕܐ ܕܠܐ ܒܥܝܿܕ ܘܕܠܐ ܝܘܬܪܢ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܪܒܢ ܡܝܟܝܠ. ܫܕܪ ܩܒܼܠ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܦܛܪܝ̄ܪ ܟܬܼܒ ܠܗ. ܕܐܢܬܘܢ ܐܫܠܛܼܬܘܢܝܗܝ ܠܓܘܡܕܢܐ ܥܠܝܟܘܢ܇ ܘܐܠܐ ܐܝܟܐ ܕܪܒܢ ܒܪܨܘܡܐ ܣܒܐ. ܘܪܒܢ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܪܝܫ ܓܘܕܐ. ܘܐܢܬ ܪܒܢ ܡܝܟܝܠ. ܡܿܢ ܗ݀ܘܐ ܣܟܠܐ ܫܡܥܘܢ ܕܬܗܘܼܐ ܠܗ ܡܠܬܐ ܒܥܘܡܪܐ. ܘܗܼܝ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܢܦܠܼܬ ܒܐܝܼ̈ܕܝ ܫܡܥܘܢ. ܘܟܕ ܩܼܪܗܿ ܟܬܒܼ ܠܥܠ ܡܢ ܫܡܸܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܡ̈ܠܝ ܓܘܕܦܐ ܘܒܘܙܚܐ ܘܨܥܪܐ. ܘܐܬܢܣܒܼܬ݀ ܗܝܼ ܐܓܪܬܐ ܡܢܗ ܘܐܫܬܕܪܬ݀ ܠܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܩܼܪܗܿ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܐܬܥܲܙܙ ܒܪܘܚܗ. ܬܢܝ ܠܝ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘ̄ܣ ܣܒܐ

 

[Vol. II, Col. 637]

 

ܕܩܠܘܕܝܐ. ܕܐܢܿܐ ܕܝܪܝܐ ܫܘܪܝܐ ܗܘܝܬ ܗܝܕܝܟ.  ܘܥܠܘܗܝ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܩܿܪܐ ܗܿܘܝܬ ܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܟܕ ܥܿܠܬ ܕܐܩܿܪܐ. ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ ܬܚܝܼܬ ܫܚܼܬܝ. ܚܙܝܿܬܗ ܕܚܿܐܪ ܒܗܿ ܒܐܓܪܬܐ ܘܪ̈ܥܠܝܢ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ. ܐܦ ܟܠܗ ܓܘܫܡܗ ܢܿܐܕ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܟܸܪܐ ܩܘܡܬܐ ܗܘܐ. ܘܣܿܓܝ ܩܲܠܝܠܐ ܒܦܓܪܐ. ܘܢܲܚܘܒܐ ܡܢ ܨܘܡܐ ܐܡܝܼܢܐ. ܘܟܕ ܩܼܪܗܿ ܝܼܗܒܗܿ ܠܪܒܢ ܪܘܒܝܠ ܬܠܡܝܕܗ ܘܗܘܿ ܫܪܝ ܡܓܙܡ ܠܫܡܥܘܢ. ܘܦܛܪܝ̄ܪ ܦܲܢܝ ܕܠܐ. ܡܛܠ ܕܪܒ ܗܼ، ܣܘܥܪܢܐ ܡܢܟ. ܘܠܐ ܣܿܦܩ ܐܢܬ. ܘܩܼ̱ ܥܼܠ ܠܒܝܬܘܢܐ ܙܥܘܪܐ ܿ ܐܝܟܐ ܕܝܿܬܒ ܗܘܐ ܘܟܿܬܒ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܿ ܘܟܬܼܒ ܐܓܪܬܐ ܕܚܪ̈ܡܐ ܘܦܣ̈ܩܐ ܠܫܡܥܘܢ ܡܲܪܚܐ. ܘܫܕܪܗܿ ܠܥܘܡܪܐ ܠܘܬ ܪܒܢ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܪܝܫ ܓܘܕܐ ܕܗܘܼ ܒܪ ܐܠܝܫܥ. ܗ݀ܘ ܕܠܟܠܗܿ ܦܢܩܼܝܬܐ ܕܚܘܕܪܐ ܫܲܢܬܢܝܼܐ ܡܢ ܠܒܗ ܐܡܿܪ ܗ̱ܘܐ. ܘܣܼ̱ ܥܠܘܗܝ ܟܠܝܢܐ. ܕܢܩܪܝܗܿ ܒܓܘܐ. ܘܠܐ ܢܒܨܪ ܡܢܗܿܚܕ ܝܘܕ. ܗܼ، ܕܝܢ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ. ܡܛܠ ܕܕܚܼܠ ܡܢ ܦܟܢܘܬܗ ܕܫܡܥܘܢ. ܨܒܼܐ ܕܢܬܗ ܠܩܪܝܢܐ. ܥܕܡܐ ܕܢܫܕܪܘܢ ܢܫܿܗܘܢ ܚܡܼܬܗ ܕܦܛܪܝ̄ܪ. ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܼ ܐܬܼܐ ܠܘܬܗ ܕܐܒܘܐܠܦܪܓ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܒܡܲܪܚܘܬܐ. ܠܡܢܐ ܠܐ ܩܿܪܐ ܐܢ̱ܬ ܐܓܪܬܐ ܕܓܰܢܕܰܦܘܽܠ. ܗܟܢܐ ܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܫܡܐ ܝܬܝܪܐ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܢ̈ܝ ܓܒܗ

 

[Vol. II, Col. 639]

 

ܕܣܦܬܢܐ. ܟܐܡܼܬ݀ ܦܘܠܣܐ ܡܙܝܦܐ. ܘܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܐܡܼܪ ܠܐ ܩܿܪܝܢܢ ܠܗܿ ܐܠܐ ܡܫܲܝܢܝܢܢ ܠܗ ܥܡܟ. ܘܫܡܥܘܢ ܐܡܼܪ. ܟܠ ܚܼܪܡܐ ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܥܠܝܟ ܐܢ ܠܐ ܬܩܼܪܝܗܿ ܟܠܗܿ ܡܫܲܡܠܝܐܝܬ . ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܬ݀ ܟܠܗܿ ܐܚܘܬܐ. ܒܥܐܕܐ ܕܫܘܢܝܗܿ ܕܝܿܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ. ܩܼܪܗܿ ܪܝܫ ܓܘܕܐ ܠܐܓܪܬܐ. ܘܡܚܞܼܕܐ ܕܫܲܡܠܝܼ ܐܡܣܼܪ ܗܼܘ ܡܲܪܚܐ ܫܡܥܘܢ ܘܠܒܫ ܦܝܢܐ. ܘܥܼܠ ܩܼܪܒ ܩܘܪܒܢܐ. ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܕܠܐ ܥܼܠ ܠܡܕܒܚܐ. ܘܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܩܕܡ ܕܢܡܼܛܐ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ. ܪܓܸܙ ܗܘܼ ܫܡܥܘܢ ܥܠ ܡܫܥܒܕܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܦܘܬܝܓ ܘܗ݀ܘ ܢܣܼܒ ܩܘܢܛܪܗ ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܟܕ ܫܚܝܼܩ ܕܢܐܙܠ ܠܩܪܝܬܐ ܒܝܬ ܐܒܗ̈ܘܗܝ. ܘܐܬܐܡܼܪ ܠܫܡܥܘܢ. ܘܪܗܼܛ ܐܕܪܟܼܗ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܝܥܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܡܼܨܥܬ݀ ܕܪܓܿܐ. ܘܐܪܼܡܝ ܐܝܼܕܗ ܠܡܚܼܛܦ ܩܘܼܢܛܪܐ ܡܢ ܐܝܼܕܗ ܕܡܫܥܒܕܐ. ܘܗ݀ܘ ܫܡܼܛ ܢܝܢܪܐ ܕܐܝܬܼ ܗܘܐ ܒܡܨܥܬ݀ ܩܘܢܛܪܐ ܘܡܚܼܝܗܝ ܠܫܡܥܘܢ ܒܟܪܣܗ ܘܣܲܦܩ ܓܘܵܝܗ ܘܡܥ̈ܘܗܝ. ܘܒܕܘܟܬܗ ܣܼܦ. ܘܢܦܠܼܬ݀ ܕܚܠܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܥܠ ܥܘܡܪ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢ ܘܐܙܼܠܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܩܪܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܝܬܼܒ ܒܗ ܥܕܡܐ ܕܥܢܼܕ ܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܢܿܠܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ.

 

[Vol. II, Col. 641]

 

ܒܬܪ ܡܪܝ ܝܘܚܞܢܢ ܝܚܝܕܝܐ܆ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܗܘܼ ܪܒܢ ܕܘܝܕ ܕܐܝܬ̄ܘ ܗܘܐ ܡܿܦܪܝܢܐ.

 

ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢ ܟܬܘܒܼܐ ܡܬܼ̇ܐ ܕܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܦܫܼܬ݀ ܥܕܬܐ ܐܪܡܠܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܝܼܢܐ ܚܣܝܐ ܕܐܡܝܕ. ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܟܡܝܣ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܣܒ̈ܐ ܘܡܫܡ̈ܗܐ ܒܥܕܬܐ. ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܘܐܬܼܘ ܠܕܝܪܐ ܕܐܒܘ ܓܐܠܒ ܕܒܐܬܪܐ ܕܒܝܪܬܐ ܕܓܪܓܪ. ܘܐܡܼܪܘ ܠܪܒܢ ܪܘܒܝܠ ܟܬܘܒܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܢܚܐ. ܕܢܐܙܼܠ ܠܘܬ ܡܲܦܪܝܢܐ ܠܡܝܠܝܛܝܢ ܘܢܲܝܬܝܘܗܝ ܠܘܬܗܘܢ. ܕܢܥܼܒܕܘܢ ܕܘܒܪܐ ܕܓܒܝܼܬܐ ܕܐܒܐ ܓܿܢܘܼܝܐ. ܘܗܘܼ ܪܒܢ ܪܘܒܝܠ ܡܛܠ ܕܥܪܝܼܡ ܗܘܐ ܘܚܲܟܝܡ. ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܕܡܿܦܪܝܢܐ ܠܘ ܒܨܝܪܐܗܿܘ ܒܥܕܬܐ ܕܥܡ ܕܝܪܝܐ ܕܐܟܿܘܬܝ ܢܐܬܼܐ ܨܐܝܕܝܟܘܢ. ܐܠܐ ܙܿܕܩ ܕܬܪܝܢ ܐܦܝܣ̈̄ ܡܢܟܘܢ܆ ܢܐܙܠܼ،ܢ ܠܘܬܗ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܣܢܼܐܬܗܘܢ ܠܡܦܪܝܢܼܐ ܠܐ ܐܬܪܡܝܼ، ܕܢܫܕܪܘܢ ܠܘܬܗ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܐܠܐ ܫܒܼܩܘ. ܘܐܙܠܼ  ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܪܥܝܬܗ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܡܝܼܬܘ ܬܠ̈ܬܝܗܘܢ. ܡܝܼܢܐ ܓܝܪ ܕܐܡܝܕ ܘܟܣܝܡ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܥܢܼܕܘ. ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܐܘܪܗܝ. ܥܠܼ ܥܠܘܗܝ ܕܝܪܝܐ ܐܢܫ ܕܦܣܝܼܩ ܗܘܐ ܡܢܗܼ ܘܩܲܩܛܠܗ. ܗܝܕܝܢ ܡܿܦܪܝܢܐ ܢܣܼܒ ܠܒܪ ܩܢܘܢ

 

[Vol. II, Col. 643]

 

ܕܩܠܝܼܣܘܪܐ. ܘܠܗ݀ܘ ܕܥܪܩܐ. ܘܠܐܒܕܘܟܣ ܒܪ ܒܝܛܪܐ ܕܠܐܩܒܝܢ. ܘܐܙܼܠܘ ܠܕܝܪܐ ܕܡܿܕܝܩ. ܘܐܬܼܐ ܠܘܬܗܘܢ ܒܐܣܝܠ ܕܩܘܠܒܐܼ ܐܦܝܣ̄ ܕܚܣܢܐ ܕܙܐܝܕ. ܘܫܪܟܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܒܚܘܕܪܐ. ܘܗܘܼܘ ܒܥܢܝܢܐ ܕܚܕ̈ܕܐ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܡܚܼܕܐ ܡܚܼܐ ܡܿܦܪܝܢܐ ܝܪܝܥܬܐ ܠܥܠ ܡܢ ܕܝܪܐ. ܐܟܡܿܢ ܕܢܣܼܛܘܢ ܡܢ ܨܓܡܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܐܙܼܠܘ ܝܬܼܒܘ ܒܗܿ ܟܠܗ ܗܿܘ ܝܘܡܐ. ܘܫܲܪܝܘ ܕܢܐܡܼܪܘܢ ܠܡܦܪܝܢܐ. ܕܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܝܿܬܒܝܢܢ ܒܛܝܼ̈ܠܐ. ܘܠܐ ܝܿܨܦܝܢܢ ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܡܛܠܬܗ ܐܬܟܲܢܫܢܢ. ܘܦܲܢܝ ܡܿܦܪܝܢܐ ܕܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬܝܗܿ ܫܲܠܡܘܬܐ. ܘܠܗ݀ܘ ܕܫܿܠܡܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܐܦ ܐܢܿܐ ܫܿܠܡ ܐܢܼܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܫܠܡܼܘ ܕܒܪ ܟܢܘܢ ܢܡܲܠܠ ܩܕܡܝܬ݀. ܟܢ ܟܠܚܕ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܫܿܦܪܐ ܠܗ ܢܐܡܼܪ. ܘܗܼܘ ܒܪ ܟܢܘܢ ܐܡܼܪ. ܕܛܒ ܝܿܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܘ̃ ܐܒܗ̈ܬܼܐ ܡܚܝܾܘܬܗ ܕܙܒܢܢ ܗܢܐ. ܘܡܙܠܗܙܘܬܗܿ ܕܥܕܬܐ ܕܐܬܩܦܚܼܬ݀ ܡܢ ܣ̈ܕܩܐ ܘܚܪ̈ܝܢܐ ܕܗܘܘ ܒܗܿ. ܘܚܢܢ ܐܘܦܝܢܢ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܬܘܒ ܢܩܘܼܡ ܥܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܢܟܼܪܘܟ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܘܢܫܼܐܠ ܙܕܩ̈ܬܐ ܠܩܘܝܡܗܼ ܡܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܡܐܼܢܬ݀ ܠܗܘܢ ܒܢ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܚܿܫܚ ܠܢ ܝܘܡܢܐ. ܐܠܐ ܡܿܢ ܕܚܿܝܠܬܢ ܒܡܠܬܐ ܘܒܥܒܿܕܐ. ܘܒܡܠܘܼܘܐ ܦܓܪܢܝܐ. ܕܠܐ ܢܣܼܬܢܩ ܥܠܝܢ ܕܚܢܢ ܢܣܘܓ ܬܘܪ̈ܥܬܗ ܘܢܡܿܠܐ ܚܣܝܪ̈ܬܗ. ܗܕܐܗܿܝ ܡܠܬܝ. ܘܟܠܗܘܢ ܦܲܢܝܘ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪܼܬ ܐܘ̃ ܐܒܘܢ. ܗܝܕܝܢ

 

[Vol. II, Col. 645]

 

ܗ݀ܘ ܕܥܪܩܐ ܕܣܿܓܝ ܠܒܝܼܒ ܗܘܐ ܘܥܿܗܢ ܠܘܬ ܢܦܘܩܘܬ ܡܠܬܐ. ܘܡܛܝܒܘܬ ܦܘܢܝܐ. ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܦܐܪܪܝܣܝܐܝܬ. ܕܐܢ ܗ݀ܢܘܢ ܢܝܼܫܟܘܢ. ܡܕܝܢ ܠܝܬ ܠܢ ܝܘܡܢܐ ܡܿܢ ܕܠܿܚܡ ܠܙܢܐ ܗܢܐ ܘܙܒܢܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܐܒܘܢ ܡܿܦܪܝܢܐ. ܕܐܠܗܐ ܨܿܒܬܗ ܘܗܕܪܗ ܒܟܠܗܝܢ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܦܓܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܐܡܼܪ ܫ݀ܘܐ ܘܙܿܕܩ. ܘܡܿܦܪܝܢܐ ܟܕ ܐܫܼܬܐܠ ܘܨܒܼܐ ܕܢܩܘܼܡ. ܐܘܬܒܘܼܗܝ ܘܐܡܪܼܘ ܠܗ ܒܿܥܝܢܢ ܕܬܫܠܡ ܢܦܫܟ ܠܐܠܗܐ ܘܠܥܕܬܗ ܘܬܩܼ،ܡ ܚܠܝܼܨܐܝܬ ܘܬܕܒܪܝܗܿ ܚܦܝܼܛܐܝܬ. ܘܩܡܼ، ܥܠܼܘ ܠܕܝܪܐ ܘܐܬܛܒܒܼܬ݀ ܡܠܬܐ. ܘܟܬܼܒܘ ܠܗ ܫܲܠܡܘܬܐ. ܘܢܣܼܒܘܗܝ ܘܐܬܼ، ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܥܒܼܕܘ ܠܗ ܣܘܢܬܪܘܢܝܣܐ. ܘܩܼܪܘ ܥܠܘܗܝ ܨܠܘܬܐ ܕܩܠܝܡܝܣ ܗ݀ܝ ܕܕܝܠܢܝܐ ܠܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܿ ܘܐܫܠܡܼܘ ܠܗ ܬܩܕܐ ܢܡܘܣܝܐ. ܘܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܙܲܝܚܘܗܝ. ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐ ܐܟܼܪܙܘܗܝ ܿ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܦܛܢܛܝܩܘܣܛܝ ܿ ܫܢܬ ܐ̱ܢܠܓ ܕܝܘ̈ܢܝܐ.

 

ܘܟܕ ܫܒܼܩܘܗܝ ܒܥܘܡܪܐ ܐܙܼܠ ܟܠܚܕ ܠܡܪܥܝܬܗ. ܐܚܝ̈ܕܐ ܕܝܢ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܿ ܡܛܠ ܕܡܥܝܕܝܢܝ ܗܘܘ ܠܕܗܒܐ ܕܡܬܝܼܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܿ

 

[Vol. II, Col. 647]

 

ܘܐܦ ܥܠ ܚܕܕ̈ܐ ܡܲܘܣܦܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܡ̣ܿܟܣܐ ܒܥܼܠܬ݀ ܚܪܝܢܐ. ܫܲܕܪܘ ܐܦ ܠܘܬ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܘܬܒܥܼܘ ܡܢܗ ܦܬܘܪܐ. ܘܟܕ ܝܗܼܒ ܠܗܘܢ ܡܬܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ. ܫܒܼܩ ܠܥܘ.ܡܪܐ. ܘܐܙܼܠ ܝܼܬܒ ܒܕܝܪܐ ܕܙܘܢܝܩܪܬ ܕܒܬܚܘܡܐ ܕܚܣܼܢܐ ܕܙܐܝܼܕ. ܘܗܘܼܐ ܬܡܢ ܢܘܓܪܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܬܘܒ ܥܒܪ ܦܪܬ. ܘܝܬܼܒ ܒܕܝܪܐ ܕܐܒܘ ܓܐܠܒ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܣܘܿܠܛܐܢ ܥܠܐ ܐܠܕܝܢ ܒܝܩܘܒܐܕ ܠܡܠܝܛܝܢܝ. ܫܲܕܪܘ ܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܕܥܘܡܪܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܢܐܬܼܐ ܕܢܐܙܠܘܼܢ ܐܟܐ ܠܣܓܕܬܗ ܕܣܘܠܛܐܢ. ܠܐ ܕܝܢ ܣܲܟܝܘ ܠܗ ܕܢܐܬܐ܆ ܐܠܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܼܛܐ ܠܥܘܡܪܝܐ ܘܠܐ ܐܫܟܼ̇ܘ ܠܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܚܼܫ ܕܠܐ ܐܣܬܲܟܝ ܡܢܗܘܢ. ܘܢܦܼܩ ܡܚܼܕܗܿ ܘܐܙܼܠ ܡܛܼܐ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܘܒܵܬܘ ܐܟܚܕܐ ܒܬܲܚܢܝܼܫ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܿܠܠ ܥܡܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܐܠܐ ܒܨܦܪܐ ܐܫܩܼܠ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܐܙܼܠ ܫܼܪܐ ܒܕܝܪܐ ܕܪܗܛܐ. ܘܒ̈ܢܝ ܡܠܝܛܝܢܝ ܟܕ ܐܪܓܫܼܘ ܢܦܩܼܘ ܠܘܬܗ. ܘܡܼܠܐܘܗܿ ܠܩܠܝܼܬܗ ܛܒ̈ܬܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܥܡ ܦܼܪ̈ܩܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܕܩܲܪܒܘ ܠܗ. ܘܐܦ ܩܐܪܘܬܐ ܣܘܓܐܐ ܐܝܬܝܼܘ ܠܗ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܡܩܪܘܢܐ ܘܕܣܪܓܝܣܝܗܿ. ܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܕܝܢ ܥܠܼ، ܫܼܪܘ ܒܕܪܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܕܡܠܝܛ̄ ܘܫܕܪܘ ܠܘܬ ܐܡܝܪ̈ܐ ܝܕܝ̈ܥܼܐ ܕܢܥܼܠܘܢ ܢܚܼܙܘܢ ܠܣܘܠܛܐܢ. ܘܐܡܝܪ̈ܐ ܦܢܝܘ.

 

[Vol. II, Col. 649]

 

ܕܫܡܥܼܢܢ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܬܘܒ ܐܬܼܐ. ܒܕܓܘܢ ܗܼܘ ܩܕܡܝܬ݀ ܢܥܘܼܠ ܘܐܢܬܘܢ ܒܬܪܗ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܬܒܿܥܐ ܫܦܝܪܘܬ ܡܛܟܣܘܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܗܘܼܐ ܝܘܡܐ ܝܕܝܼ݁ܐ ܘܐܙܼܠܘ ܦܛܪܝܪ̄. ܘܐܬܼ، ܥܡܗ ܐܦ ܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܠܬܪܥ ܡܠܟܘܬܐ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܒܠܚܘܕ ܦܩܼܕ ܣܘܠܛܐܢ ܕܢܥܘܼܠ ܘܥܡܗ ܕܫ̈ܢܐ ܕܥܘܡܪ̈ܝܐ. ܠܕܫܢ̈ܐ ܓܝܪ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܢܼܛܪ ܐܢܘܢ ܒܐܣܝܠ ܓܪܐܚܚ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܫܡܫܬܗ ܕܣܘܠܛܐܢ. ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ ܠܒܪܗ ܕܣܘܠܛܐܢ ܘܠܐܘܢܘܟܣܐ ܪܒܐ ܡܿܪܒܝܢܗ ܢܬܩܪ̈ܒܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܥܒܼܕ. ܘܥܠ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܬܩܲܒܠ ܫܦܝܪ ܡܢ ܣܘܠܛܐܢ. ܘܦܪܼܥ ܠܗ ܨܠ̈ܘܬܐ ܕܡܪ̈ܟܒܢ ܡܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܐܪ̈ܐܒܝܬܐ ܘܦܪ̈ܣܝܬܐ. ܘܢܦܼܩ ܘܐܫܟܼܚ ܠܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܥܠ ܬܪܝܥܐ ܕܟܡܝܼܪܝܢ. ܒܥܠܼܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܐܬܢܣܒܼܘ ܕܫ̈ܢܝܗܘܢ. ܡܥܼܠ ܕܝܢ ܠܐ ܥܠܼ،. ܘܒܲܝܐ ܐܢܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܢܣܼܒ ܐܢܘܢ ܘܐܙܼܠ ܠܥܘܡܪܐ ܘܨܲܒܬ ܠܩܼܠܝܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘ̄ ܒܨܘܪ̈ܬܐ ܫܦܝܪ̈ܬܐ. ܘܩܼܪܒ ܒܐܒܪܐ ܠܐܓܪܗܿ ܕܩܘܒܬܐ ܕܗܝܟܠܐ ܚܼܕܬܐ ܕܒܢܼܐ ܗܘܐ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܡܛܠ ܕܡܠܛܐ ܕܛܝܼܢܐ ܠܐ ܣܿܦܩ ܗܘܐ ܠܡܙܓܪ ܬܠܝܠܘܬܐ ܕܠܐ ܬܥܘܠܝ ܠܓܘ ܗܝܟܠܐ. ܘܬܚܲܒܠܝ ܠܨܘܪ̈ܬܐ ܬܡܝܼܗ̈ܬܐ ܕܒܗ. ܘܒܢܼܐ ܬܘܒ ܠܫܘܕܐ ܪܓܒܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܥܘܡܪܐ. ܒܚܘܣܪܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܚܦܼܪ ܬܘܒ ܦܰܣܰܐ ܕܢܩܼܝܪ ܒܟܐܦܐ ܩܫܝܬܐ. ܘܚܿܕܪ ܠܚܣܼܢܐ.

ܘܒܼܗ ܒܙܒܢܐ ܗܘܼܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܥܘܡܪ̈ܝܐ ܪܘܥܡܐ. ܒܫܪܒܐ

 

[Vol. II, Col. 651]

 

ܕܣܿܥܘܪ̈ܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܪ̈ܒܢܘܗܝ ܪܒܢ ܒܪܨܘܡܐ ܘܪܒܢ ܡܝܟܐܝܠ ܩܪܕܣ ܡܢ ܟܕܘ ܡܝܼܬܘ ܗܘܘ . ܘܢܦܼܩܘ ܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܕܢܐܙܠܘܢ ܢܩܼܒܠܘܢ ܥܠܘܗܝ ܠܘܬ ܣܘܠܛܐܢ. ܘܐܬܼܐܘܝ ܥܡܗܘܢ . ܐܦ ܚܲܣܝܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܕܗܼ، ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܒܪ ܐܪܡܝܐ . ܗ݀ܘ ܕܠܚܠܒ ܡܿܣܪܚ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܗܼ، ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܗܘܼܐ. ܙܲܕܩ ܠܗ ܡܠܝܛܝܢܝ݀ ܟܕ ܡܫܲܟܢ ܐܝܩܪܐ ܠܐܚ̈ܘܗܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܪ̈ܝܫܢܐ ܡܫ̈ܡܗܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ . ܘܗܟܘܬ ܒܣܝܠܝܘܣ ܗܿܘ ܕܥܪܩܐ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܪ݀ܚܡܐ ܘܒܝܬܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ. ܐܬܢܟܼܠ ܥܠܘܗܝ ܘܗܘܼܐ ܥܡ ܪܝܫܕܝܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܢܦܼܩܘ ܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܬܪܨܘ ܠܐܦ̈ܝ ܬܪܥ ܡܠܟܘܬܼܐ ܐܬܪܗܒ ܘܢܣܼܒ ܟܠܡܐ ܕܩܢܸܐ ܗܘܐ ܡܢ ܕܗܒܐ ܘܡܢ ܟܣܦܐ ܿ ܘܚܼܛ ܬܪ̈ܡܠܐ ܐܪ̈ܝܟܐ ܘܩܛ̈ܝܢܐ. ܘܡܼܠܐ ܬܠܬܐ ܪ̈ܘܒܥܐ ܕܟܠ ܬܪܡܠܐ ܙܘ̈ܙܐ ܘܚܕ ܪܘܒܥܐ ܕܝܢܪ̈ܐ. ܘܐܙܼܠ ܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܟܕ ܫܸܪܝܢ ܒܦܘܬܩܐ ܡܕܡ . ܘܫܼܪܐ ܨܐܕܝܗܘܢ . ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܠܐܝܟܐ ܐܙܿܠܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܕܬܩܲܒܠܘܢ ܐܪܐ ܥܠܝ. ܘܐܦܼܩ ܠܥܣܪܐ ܬܪ̈ܡܠܐ ܗܿܢܘܢ ܘܫܲܪܝ ܡܣܲܦܩ ܡܢ ܟܠܚܕ ܡܢܬܐ ܕܕܗܒܐ. ܘܐܡܼܪ. ܕܟܠܗ ܗܢܐ ܡܠܘܼܘܐ ܪܒܘܬܐ ܕܕܝܢܪ̈ܐ ܡܦܠܗܕ ܐܢܼܐ ܘܥܿܒܕ ܐܢܼܐ ܕܬܐܘܛܪܘܢ ܠܥ̈ܠܡܐ ܬܗܼ،ܘܢ . ܡܘܢ ܐܪܐ ܚܿܛܦܬ ܡܢܟܘܢ ܕܐܬܟܲܢܫܬܘܢ ܥܠܝ ܘܐܬܠܲܚܡܬܘܢ . ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܚܣ̈ܝܐ ܘܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܠܟܠܗ ܕܗܒܐ ܗ݀ܘ. ܐܬܟܦܼܦ ܚܨܗܘܢ. ܘܩܡܼܘ ܥܦܩܼܘܗܝ ܘܐܬܪܥܝܼ، ܥܡܗ. ܘܢܣܒܼܘܗܝ ܘܗܦܟܼܘ ܐܟܚܕܐ ܠܥܘܡܪܐ.

 

[Vol. II, Col. 653]

 

ܗܝܕܝܢ ܣܼܡ ܒܢܝܼܫܗ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܢܬܢܲܩܡ ܡܢ ܒܪ ܐܪܡܝܐ. ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܝܬܝܪ ܟܿܐܒ ܠܗ ܐܘܿ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܒܡܠܝܛܝܢܝ ܠܐ ܡܸܨܐ ܗܘܐ ܡܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܕܢܥܒܼܕ ܥܡܗ ܡܕܡ . ܐܬܚܲܫܒ ܕܢܐܙܼܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܫܓܫܗ ܠܒܪ ܐܪܡܝܐ ܘܢܲܣܒܗ ܥܡܗ . ܘܐܦ ܡܢ ܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܕܥܘܡܪܐ. ܐܪܝܐ ܕܚܣܼܢܐ ܕܫܘܪܐ ܘܨܠܝܒܐ ܩܘܦܠܝܕܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܚܣܝ̈ܐ ܥܡܗ ܐܙܼܠܘ. ܘܥܼܠ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܐܢܛܝܟܝܐ ܐܬܩܲܒܠ ܒܐܝܩܪܐ. ܘܗܟܘܬ ܒܛܪܝܦܘܠܝܣ. ܢܦܼܩ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܠܐܘܪܥܗ. ܘܐܥܠܘܼܗܝ ܒܙܘܚܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܒܥܟܘ. ܘܟܕ ܡܿܢܥ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܢܦܼܩܘ ܐܪܥܼܘܗܝ ܕܝܪ̈ܝܐ ܦܪ̈ܢܓܝܐ ܦܸܪܦܸܪ ܫܽܘܪ̈ܳܝܷܐ ܘܐܝܼܩܪܐ ܪܒܐ ܚܲܘܝܘ ܠܦܛܪܝ̄ܪ. ܥܕܡܐ ܠܗܝܿ ܕܥܠ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܛܥܢܘܼܗܝ. ܕܚܼܙܐܘܘܗܝ ܕܠܐ ܡܬܡܨܐ ܠܡܗܠܟܘ ܡܢ ܟܐܒܐ ܕܦܘܕܓܪ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܟܕ ܥܠܼܘ ܒܬܪܥܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܐܣܛܘܢܐ. ܗ݀ܘ ܕܡܢܗ ܡܬܪܓܠܝܢ ܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܘܡ̈ܠܟܐ. ܘܥܼܠ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܗܿܢܘܢ ܕܥܡܗ ܘܫܼܪܘ ܒܕܝܪܐ ܕܡܿܓܕܠܝܬܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܕܝܢ ܗܝܕܝܟ. ܫܒܥܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ.

ܘܟܕ ܗܘܼܘ ܬܡܢ ܝܘ̈ܡܬܼܐ ܐܬܛܲܝܒ ܘܐܬܼܐ

 

[Vol. II, Col. 655]

 

ܠܘܬܗܘܢ ܕܝܪܝܐ ܐܢܫ ܚܒܫܝܐ ܕܫܡܗ ܬܘܡܐܣ. ܘܐܡܿܪܝܢܼ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܕܡܢ ܛܘܗܡܐܗܿܘ ܡܫܲܡܗܐ ܕܚܒ̈ܫܝܐ . ܘܠܗܢܐ ܗܘܐ ܠܗ ܨܒܝܢܐ ܕܢܬܬܣܪܚ ܡܝܛܪܘܦܘ̄ ܠܐܬܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܘܟ̈ܡܐ. ܣܘܥܪܢܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ ܒܝܕ ܬܪ̈ܬܝܢ ܥ̈ܠܠܢ. ܚܕ ܡܢ ܕܗܝܼ ܗ݀ܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܬܚܝܬ ܐܘܚܕܢܐ ܗܝܼ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܗ ܠܗܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܙܕܩܐ ܕܡܣܪܚܢܘܬܐ ܘܠܘ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܕܬܪ̈ܬܝܢ ܗ݀ܝ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܕܬܘܠܡܕܗܘܢ ܕܚܒ̈ܝܫܝܐ ܠܐ ܬܘܒ ܐܬܬܼܣܪܚ ܠܗܘܢ ܡܝܛܪ̄ܘ ܡܢܗܘܢ: ܐܠܐ ܓܒܪܐ ܐܝܓܘܦܛܝܐ ܙܿܕܩ ܕܢܗܘܐ ܗ݀ܘ

 

[Vol. II, Col. 657]

 

ܕܩܿܐܡ ܒܪܝܫܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܫܦܝܪ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܠܗ . ܘܕܡܿܐ ܗܢܐ ܥܝܕܐ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܠܗܢܐ ܕܝܠܢ ܕܒܡܕܢܚܐ ܕܐܠܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܕܢܬܬܣܪܚ ܠܗܘܢ ܡܦܪܝܢܐ. ܫܘܐ ܒܠܥܙܐ ܘܣܦܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܒ̈ܢܝ ܡܪܥܝܬܗ . ܐܝܓܘܦܛܝܐ ܕܝܢ ܗ݀ܘ ܕܐܙܿܠ ܠܘܬ ܚܒܫ̈ܝܐ. ܠܐ ܒܠܥܼܙܗܘܢ ܐܦܠܐ ܒܣܦܪܗܘܢ ܗܘܿܐ ܕܡܦܣ: ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܡܛܠ ܕܚܪܝܢܐ ܗܘܼܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܩܘܪܝܠܠܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܗܘ ܒܪ ܥܘܾܩܠܘܾܣ ܒܥܠܬܐ ܗ݀ܝ ܕܗܘܼ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܫܢܼܝ ܬܚܘܡܐ ܕܣܡܘ ܗܘܼ، ܐܒܗ̈ܝܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܥܰܪܝܻܫ ܗܼ، ܢܗܘܼܐ ܬܚܘܡܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܗ݀ܘ ܟܝܬ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܗ݀ܘ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ: ܘܐܣܪܚ

 

[Vol. II, Col. 659]

 

ܡܝܛܪܘܦ̄ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܐܬܥܼܠܠ ܕܠܡ ܢܘ̈ܡܝܩܐ ܡܫܒ̈ܚܐ ܐܝܓ̈ܘܦܛܝܐ ܟܕ ܣܓܝܼܘ ܒܐܘܪܝܫܠܡ ܘܒܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐ: ܒܓܢܼ، ܡܢ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܣܘܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܠܡ ܡܬܪܥܝܢ ܡܢܗܘܢ ܦܐܝܐܝܬ ܒܝܕ ܥܘܕܝܝܘܬܗ ܕܠܥܙܐ ܿ ܘܥܠܗ݀ܝ ܟܕ ܐܠܨܘܗܝ ܐܣܼܪܚ ܠܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܪܥܝܐ. ܘܗܕܐ ܐܦܢ ܥܠܬܐ ܗܝ: ܒܪ ܠܐ ܙܿܕܩ ܗܼ،ܐ ܠܗ ܠܢܟܦܐ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܕܢܒܠܒܼܠ ܛܟܣܐ . ܐܠܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪ̄ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܿܠܐ ܠܗ ܠܡܫܕܪܘ ܠܐܝܓܘܦܛܝܐ ܗ݀ܘ: ܘܡܢܗ ܐܬܬܩܝܡ ܗܼ،ܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ . ܒܕܓܘܢ ܒܗܕܐ ܥܠܬܐ ܨܒܐ ܗܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܣܟܬܐ ܒܣܟܬܐ ܠܡܦܩܘ ܘܠܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ ܒܕܐܟܘܬܗܿ. ܠܐ ܡܛܟܣܐܣܬ ܢܐܪܘܥ ܟܕ ܡܣܪܚ ܡܝܛܪܘ̄ ܠܚܒ̈ܫܝܐ. ܘܡܚܕܐ ܐܬܚܫܒ ܕܒܠܥܕ ܝܕܥܬܐ ܕܐܚ̈ܐ ܦܸܪܦܸܪ ܫܘܪ̈ܝܐ. ܡ̈ܠܦܢܐ ܦܪ̈ܢܓܝܐ ܡܕܡ ܠܐ ܢܥܒܕ. ܕܠܡܐ ܢܫܓܘܼܫ ܡܝܛܪܘ̄ ܗ݀ܘ ܐܝܓܘܦܛܝܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܫܕܪ ܠܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ܝ ܕܩܠܘܕܝܐ ܕܗܘ ܨܠܝܩܐ ܚܪܝܦܐ. ܘܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܠܫܪܒܐ. ܘܗܢܘܢ ܐܡܪܘ. ܕܠܐ ܙܿܩ ܠܝܓܐܝܬ ܠܡܫܪܐ ܢܡܘܣܐ: ܐܠܐ ܢܚܡܣܢ ܦܛܪܝܪ̄ ܥܕܡܐ ܕܢܫܕܪ ܚܢܢ ܡܿܢ ܕܝܠܢ ܠܘܬܗ ܕܩܘܪܝܠܠܘܣ ܕܢܪܝܡ ܐܝܕܗ ܡܢ ܗܪܟܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܢܫܡܥ: ܗܝܕܝܢ ܢܡܘܣܐܝܬ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܗܘܿܝܢܢ ܠܟܘܢ ܒܟܠܡܐ ܕܨܿܒܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܟܕ ܣܿܠܩܐ ܗܘܬ݀ ܨܒܘܼܬܐ ܥܠ

 

[Vol. II, Col. 661]

 

ܡܿܚܫܒܬܗ. ܡܚܼܕܗܿ ܡܬܪܡܸܐ ܗܘܐ ܕܢܣܼܥܪܝܗܿ ܠܐ ܐܬܡܼܨܝ ܠܡܙܼܓܪ ܚܐܦܗ. ܐܠܐ ܠܒܬܪܗ ܕܝܘܡܐ ܐܣܼܪܚܗ ܠܐܘܟܡܐ ܗ݀ܘ. ܘܫܡܼܥܘ ܩܪܩܪܫܘܪ̈ܝܐ. ܘܐܬܓܲܘܙܠܘ ܒܚܡܬܐ. ܘܥܠܘ ܠܘܬ ܐܚ̈ܐ ܕܘ̈ܝܐ ܘܐܣܒܬܪ̈ܝܐ ܘܕܠܲܚܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܡܢ ܟܠ ܣܝܼܥܬܐ ܡܝܩܪܐ ܕܒܗܘܢ. ܘܐܬܼ، ܠܘܬ ܦܛܪܝܪ̄ ܒܪܘܓܐ ܪܒܐ. ܘܝܬܼܒܘ ܒܠܥܕ ܗ݀ܝ ܕܢܸܫܐܠܘܢ ܒܫܠܡܗ. ܘܫܲܪܝ ܪܝܫ ܐܚ̈ܐ ܡ̈ܠܦܢܐ ܘܐܡܪ ܠܦܛܪܝܪ̄. ܕܠܟ ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ ܡܿܢ ܕܐܝܬܝܟ ܐܢܬ. ܕܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܠܘ ܡܼ؛ܒܢ ܙܒܢܼܬܗܿ ܒܢܟܼܣ̈ܝܟ. ܐܦܠܐ ܐܫܬܲܠܛܬ ܥܠܝܗܿ ܒܣܝܦܟ. ܐܠܐ ܓܒܪܐ ܐܟܣܢܝܐ ܐܬܝܼܬ ܠܘܬܢ. ܘܚܢܢ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ ܡܫܝܼܚܝܼܐ ܒܚܘܼܒܐ ܩܲܒܠܢܟ ܘܝܲܩܪܢܟ. ܟܕ ܡܛܠ ܥܒܿܕܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ ܐܬܡܲܠܟܬ ܒܢ. ܘܟܠܝܼܢܟ. ܐܡܣܼܪܬ ܥܠܝܢ ܘܕܫܼܬ ܡܠܬܢ. ܠܡܢܐ ܐܪܐ ܘܐܝܟܢܐ ܥܒܼܕܬ ܗܕܐ ܐܡܼܪ ܠܢ ܒܦܪܪܝܣܝܐ. ܦܛܪܝܪ̄ ܕܝܢ ܢܦܼܠܬ݀ ܕܚܠܼܬܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܘܐܬܒܠܼܡ ܘܐܘܪ̈ܩܝ ܐܦܘ̈ܗܝ ܘܚܼܘܪ̈ܝ ܣܦ̈ܘܬܗ. ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܡܿܢܐ ܢܦܢܐ ܠܗܘܢ . ܗܼܘ ܕܝܢ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ܝ ܪܡܼܙ ܠܦܛܪܝܪ̄ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܒܣܘܪܝܐܝܬ. ܕܥܠܝ ܠܡ ܐܪܡܐ ܠܥܠܼܬܐ ܦܩܿܚ ܠܝ ܓܝܪ ܕܐܢܿܐ ܐܬܚܿܝܒܼ ܘܠܐ ܐܢܬ. ܗܝܕܝܢ ܦܛܪܝܪ̄ ܐܬܚܲܝܠ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܿܢ. ܕܚܼܣ ܡܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܥܼܒܪܬ ܐܘܿ ܥܿܒܪ ܐܢܼܐ ܥܠ ܡܠܬܟܘܢ. ܐܦܠܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܪܕܝܐ ܐܝܿܬܝ ܗܿܘܝܬ. ܕܚܠܼܦ ܐܝܩܪܐ ܕܚܙܝܿܬ ܡܢܟܘܢܼ ܨܥܪܐ ܦܿܪܥ ܗܿܘܝܬ ܠܟܘܢ. ܗܐ ܐܝܙܓܕܐ ܕܫܿܕܪܬ ܠܘܬܟܘܢ ܒܚ̈ܝܐܗܼܘ ܠܐ

 

[Vol. II, Col. 663]

 

ܡܝܼܬ . ܗܼ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܕܐܡܼܪܬܘܢ ܠܗ. ܕܢܥܒܼܕ ܡܕܡ ܕܨܿܒܐ ܒܗܝܿ ܕܡܢܢ ܕܝܠܢ ܠܝܬ ܟܿܠܝܬܐ. ܘܐܢܿܐ ܒܦܘܩܕܢܟܘܢ ܥܒܿܕܬ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܦܿܢܝ ܪܝܫ ܐܚ̈ܐ ܗ݀ܘ ܠܘܬܗ ܕܚܣܝܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܨܠܝܒܼܐ. ܗܟܢܐ ܐܡܿܪܬ ܠܟ. ܘܗܼ، ܚܲܣܝܐ ܦܲܢܝ. ܐܝܢ ܗܟܢܐ ܐܣܬܿܟܠܬ. ܘܪܝܫ ܐܚ̈ܐ ܗ݀ܘ ܐܡܼܪ. ܡܫܝܼܚܐ ܒܝܬ ܠܝ ܘܠܟ. ܗܝܕܝܢ ܡܝܩܪ̈ܐ ܦܪ̈ܢܓܝܐ ܐܡܼܪ ܠܪܝܫ ܐܚ̈ܐ ܗ݀ܘ. ܕܒܫܪܪܐ ܠܐ ܐܢܬ ܝ݀ܕܥ ܐܢܬ ܒܐܪܒܐܝܬ ܐܟܡܐ ܕܙܿܕܩ. ܐܦܠܐ ܗܢܐ ܚܲܣܝܐ. ܘܠܐ ܥܕܝܼܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܣܬܟܠ. ܘܫܲܪܝܘ ܟܠܗܘܢ ܠܡܒܼ݁ܐ ܫܘܒܩܢܐ ܡܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܚܼ̱ܬܗܘܢ ܠܐ ܘܿܠܝܝܬܐ. ܘܫܒܼܩܘ ܘܟܦܼܩܘ. ܘܦܛܪܝ̄ܪ ܨܲܠܝ ܥܠܘܗܝ ܕܚܣܝܐ ܣܿܓܝ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܢ ܐ݀ܛܥܝܟ ܚܲܪܝܦܐ܆ ܬܛܥܝܼܢܝ ܝܲܡܝܢܝ. ܕܗܟܢܐ ܥܪܝܼܡܐܝܬ ܚܪܪܬܢܝ ܡܢ ܥܕܠܝܐ ܕܗܠܝܢ ܛܪ̈ܘܢܐ.

ܗܝܕܝܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܬܪ ܕܥܒܼܪܘ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܥܐܕܐ. ܒܥܼܐ ܡܢ ܚܣ̈ܝܐ ܘܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܕܥܡܗܼ ܕܢܥܼܒܕܘܢ ܕܝܼܢܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܒܪ ܐܪܡܝܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܝܩܪܗ. ܘܡܿܪܥܝܬܐ ܐܪܝܫܟܝܬܐ ܐܝܟ ܡܠܝܛܝܢܝ ܙܲܕܩ ܠܗ. ܘܒܪܝܡܝܢܗ ܥܒܼܕܗ. ܗܼ، ܐܬܢܟܼܠ ܥܠܼܘܗܝ. ܘܥܡ ܒܥܕܠܒܒ̈ܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܐܬܚܲܝܒ ܗܘܼ ܒܪ ܐܪܡܝܐ. ܘܕܫܿܘܐ ܠܡܬܩܬܪܣ ܐܬܼܬܕܝܢ. ܬܒܼ݁ܘ ܚܣ̈ܝܐ ܡܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܢܕܪܝܫ

 

[Vol. II, Col. 665]

 

ܠܡܪܝܥܼܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܚܿܠܒ ܢܲܗܦܟܝܘܗܝ. ܘܩܲܒܠ ܦܛܪܝ̄ܪ ܦܝܿܣܗܘܢ. ܟܕ ܐܙܼܠ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܫܕܪ ܥܡ ܒܪ ܐܪܡܝܐ ܐܢܫܝ̈ܢ ܡܢ ܚܣ̈ܝܐ. ܘܐܘܒܠܼܘ̄ ܘܛܟܣܼܘܗܝ ܒܥܕܬܐ ܕܚܠܒ.

 

ܘܟܕ ܟܠܗ ܩܝܛܐ ܗ݀ܘ ܝܬܼܒ ܒܐܢܛܝܟ. ܒܬܫܪ̈ܝܬܐ ܣܠܼܩ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܡܛܠ ܕܦܫܼܬ݀ ܗܘܬ݀ ܡܠܝܛܝܢܝ ܕܠܐ ܪܥܝܐ ܫܕܪ ܠܗܿ ܠܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܕܗܼܘ ܨܠܝܒܝ ܚܪܝܦܐ. ܘܗܘܼܐ ܬܡܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܫܲܡܠܝ ܥ̈ܐܕܐ ܡܪ̈ܐܢܝ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܣܼܪܚ ܠܗܿ ܠܡܠܝܛܝܢܝܼ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܕܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܒܪ ܫܡܘܐܝܠ. ܕܫܡܗ ܐܪܝܐ. ܥܠܝܡܐ ܫܒܝܼ̇ܐ. ܘܗܢܐ ܩܕܡ ܕܢܫܡܠܐ ܫܢܬܼܐ ܥܢܼܕ ܒܗܿ ܒܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܐܣܼܪܚ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܕܘܟܬܗ. ܠܪܒܢ ܐܗܪܘܢ ܕܝܪܝܐ ܘܩܫ̄ܝ ܕܡܬܝܼܕܥ ܥܢܓܘܪ. ܚܕ ܡܢ ܬܠ̈ܡܝܕܐ ܕܐܪܝܐ ܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܕܩܘܩܝܐ . ܟܕ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܗܼ، ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܕܝܪܐ ܕܪܗܛܐ. ܘܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܛܢܐ ܐܣܼܪܚܗ ܘܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܟܢܝܗ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܫܪܝ ܦܛܪܝܪ ܘܒܼܢܐ ܠܥܕܬܐ ܩܐܬܘܠܝܩܝ ܕܒܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܡܼܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܩܫ̄ܝ. ܕܡܗ̈ܝ̄ܡ ܣܘܓܐܐ ܐܝܬ ܠܢ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܘܡܪ̈ܝ ܢܟܣ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܕܥܕܬܐ

 

[Vol. II, Col. 667]

 

ܕܠܿܚܡܐ ܠܝܬ ܠܢ ܒܝܢܬ ܐܪ̈ܡܝܐ ܗܠܝܢܼ ܒܚܫܐ ܚܢܢ. ܗܝܕܝܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܫܕܪ ܩܝܘ̈ܡܐ ܡܢ ܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ ܥܡ ܕܗܒܐ ܕܣܿܦܩ ܘܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܫܲܟܠܠܘ ܥܕܬܐ ܫܒܝܼ̇ܬܐ ܠܫܘܒܗܪܐ ܕܐܘܪܬܘܕܘܟܣܝܐ. ܘܒܬܪ ܗܟܢ ܫܲܪܝ ܘܒܢܼܐ ܠܥܕܬܐ ܕܝܿܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܕܝܪܐ ܕܪܗܛܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܡܠܝܛܝܢܝ. ܗ݀ܝ ܕܐܦ ܗܝܼ ܗܕܝܪܐ ܛܒ. ܘܒܼܢܐ ܬܘܒ ܦܘܬܩܐ ܫܦܝܪ ܒܩܪܝܒܘܬܗܿ ܕܕܝܪܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܿܢ ܠܘ ܒܥܡܠܐ ܙܥܘܪܐ ܗܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܚܘܣܪܢܐ ܕܥܠ ܒܢܝܢܼܐ ܚܘܣܪܢܐ ܐܚܪܢܐ ܠܐܚ̈ܝܕܐ ܢܿܦܩ ܗܘܐ. ܒܡܘܗ̈ܒܬܐ ܓܝܪ ܫܦܝ̈ܥܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܡܼܨܐ ܗܘܐ ܠܡܬܼܟܣ ܚܐܦܐ ܩܫܝܐ ܕܚܣܡܿܗܘܢ ܕܛܝܝ̈ܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܡܿܣܓܕܐ ܬܘܒ ܐܫܼܦ ܠܡܼܒܢܐ ܒܗ ܒܦܘܬܩܼܐ ܠܫܘܓܫܗܘܢ ܕܥܡ̈ܡܝܐ ܡܫ̈ܠܡܢܐ.

ܘܒܬܪ ܕܐܫܬܡܠܝ ܒܢܝܿܢ ܗܝܟܠܐ ܘܦܘܬܩܐ ܕܪܗܛܼܐ ܐܙܼܠ ܗܼ، ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܬܡܢ ܬܘܒ ܥܲܒܕܕ ܠܦܪ̈ܢܓܝܐ ܒܡܘܗ̈ܒܬܗ. ܘܙܒܼܢ ܓܢܬܐ ܬܡܝܼܗܬܐ ܒܓܒܗܿ ܥܠܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܢܼܐ ܒܗܿ ܗܝܟܠܐ ܫܒܝܼ̇ܐ ܘܩܘܒܬܐ ܬܡܝܼܗܬܐ ܠܡܲܘܬܒܗ ܘܩ̈ܠܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ: ܘܥܒܼܕ ܬܡܢ ܟܘܪܣܝܐ ܡܥܠܝܐ ܠܦܛܪܝܪܟܘܬܐ.

ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܨܠܝܼܒܐ ܒܪ ܝܥܩܘܒ ܘܓܝܗ ܕܡܢ ܐܘܪܗܝ. ܘܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܒܪ ܐܗܪܘܢ ܕܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ. ܐܟܚܕܐ ܡܬܕܪܫܝܢ ܗܘܘ ܒܡܠܝܼܠܘܬܐ ܘܐܣܝܘܬܐ ܒܛܪܝܦܘܠܝܣ. ܠܘܬ ܝܥܩܘܒ ܐܢܫ ܡܠܝܼܠܐ ܢܣܛܘܪܝܢܐ.

 

[Vol. II, Col. 669]

 

ܘܫܕܪ ܐܝܬܝܼ ܐܢܘܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܢܣܪܚ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܥܟܘ. ܘܐܚܪܢܐ ܠܓܘܒܘܣ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܠܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܡܿܢܼ ܐܣܼܪܚ ܠܓܘܒܘܣ. ܒܝܘܡ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܼܒܐ ܦܪܘܩܝܐ. ܐܪܒܬܥܣܪ ܒܐܝܠܘܠ ܫܢܬ݀ ܐ̱ܢܿܢܙ. ܘܨܠܝܒܐ ܦܼܫ. ܡܛܠ ܕܠܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܕܠܐܩܒܝܢ. ܕܗܘܼ ܝܫܘܥ ܬܠܡܝܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܥܼܗܿ ܠܥܟܘ ܘܢܣܒܗܿ. ܘܡܐ ܕܚܼ؛ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܨܠܝܒܐ ܕܒܬܒܝܼܘܬܗ ܠܒܐ ܐܙܿܠ ܠܒܝܬܗ. ܐܡܼܪ ܠܗ. ܠܐ ܬܟܼܪܐ ܠܟ ܒܪܝ. ܕܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܡܿܐܬ ܒܪ ܐܪܡܝܼܐ ܘܡܿܣܪܚ ܐܢܼܐ ܠܟ ܒܕܘܟܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܼܐ. ܩܕܡ ܓܝܪ ܕܢܡܼܛܐ ܨܠܝܼܒܐ ܠܛܪܝܦܘܠܝܣ ܡܼܛܐ ܛܐܼܒܐ ܕܡܘܬܗ ܕܗܼܘ. ܘܫܕܪ ܐܗܦܟܗ ܠܨܠܝܒܐ ܘܐܣܪܚܗ ܠܚܠܒ. ܘܗܕܐ ܐܬ݀ܐ ܗܘܼܬ݀ ܕܬܕܡܘܪܬܐ. ܘܐܦܢ ܐܝܟ ܕܒܘܟܝܿܢܐ.

 

ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܲܪܝ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܒܢܼܐ ܠܥܕܬܐ ܕܝܿܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܒܣܝܣ. ܒܣܛܪܐ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܩܡܼܬ݀ ܥܕܬܐ ܣܿܓܝ ܡܥܠܝܬܐ. ܘܟܕ ܡܨܪ̈ܝܐ ܐܘܩܕܘܗܿ ܠܣܝܣ ܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܢܿܣ̄. ܘܥܕܬܐ ܗ݀ܝ ܪܒܬܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܬܪܥܬܐ ܗܘܬ݀ ܘܣܚܝܼܦܬܐ. ܘܡܣܲܝܛܬܐ. ܗܕܐ ܕܝܠܢ ܕܠܐ ܢܟܝܢ ܦܫܬ݀ ܘܗܟܢܐ ܗ݀ܝ ܐܚܞܪܬܐ ܕܝܠܢ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܕܥܝܼܣܐ ܐܣܝܐ ܐܘܪܗܝܐ ܒܼܢܗܿ ܗܘܐ ܚܼܕܬܐܝܬ. ܘܒܬܪ ܕܐܫܬܡܠܝܬ݀ ܥܕܬܐܼ . ܗܘܬ ܠܗ

 

[Vol. II, Col. 671]

 

ܨܒܝܢܐ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܕܢܒܼܢܐ ܓܝܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܓܲܕܝܻܕ ܕܒܬܚܘܡܐ ܕܐܢܕܪܝܘܢ. ܕܒܗ ܐܒܕ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܘܿܝܢ ܗܘܘ. ܘܛܘܒܿܥܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܝܘ̈ܡܝ ܢܝܣܢ. ܘܟܕ ܡܐܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܟܣܼܦܐ ܢܦܼܩܘ ܥܠܘܗܝ ܕܒܢܝܢܐ ܗܢܐ ܒܟܬܝܼܒܬܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܡܼܐܟܠ̈ܬܐ ܘܫܼܩ̈ܝܐ ܕܡܫܬܕܪܝܢ ܗܘܘ ܥܘܕܪܢܐ ܡܢ ܕܝܪ̈ܬܐ. ܘܩܼܪܒ ܠܡܫܬܡܠܝܘ. ܐܬܼܐ ܡܠܼܐܝܬ ܘܓܪܦܗ. ܘܠܐ ܣܠܼܩ ܠܪܝܫ . ܘܐܦܢ ܗܘܼ ܥܒܿܕܐ ܐܒܼܕ. ܒܪܡ ܗ݀ܘ ܕܥܡܼܠ ܘܠܐܝܼ ܘܚܣܼܪ ܠܐ ܐܘܒܼܕ ܐܓܪܗ.

ܘܒܢܼܐ ܬܘܒ ܗܼܘ ܦܛܪܝ̄ܪ ܓܝܫܪܐ ܐܚܪܢܐ ܪܒܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܥܿܒܪ ܒܓܘܗܿ ܕܡܿܡܦܣܘܣܛܝܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܕ ܗܓܼܡ ܡܼܠܐܝܐ ܠܟ̈ܦܝ ܥܝ̈ܢܬܗ܆ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗ ܠܐ ܐܙܕܥܙܥܘ. ܘܒܓܝܫܪ̈ܐ ܕܩܝܣܐ ܛܲܠܠܘܗܝ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܡܿܠܟܐܝܬ ܐܬܕܒܪ ܗܼ، ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ. ܘܚܲܦܛ ܠܩܪ̈ܝܒܐ ܘܠܪ̈ܚܝܩܐ ܥܠ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܚܟܼܡܬ݀ ܒܪ̈ܝܐ. ܘܒܟܠܕܘܟ ܡ̈ܠܦܢܐ ܘܝܠ̈ܘܦܐ ܐܩܝܼܡ ܒܢܦ̈ܩܬܐ ܕܡܢܗ. ܘܒܫܪܪܐ ܡܢ ܡܝܬܘܬܒܘܪܘܬܐ ܐܚܝܼܗܿ ܠܥܕܬܐ ܩܕ̄ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܙܕ̈ܩܬܐ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܡܣܟ̈ܢܐ ܡܠܝܐܝܬ ܐܬܢܲܨܚ. ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܣܘܓܐܐ ܐܣܼܪܚ. ܘܬܪܝܢ ܡܲܦܪ̈ܝܢܐ. ܚܕ ܚܣܝܐ ܕܓܙܪܬܐ ܕܗܼ، ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܟܦܪ ܣܠܛܝܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܡܿܪܕܝܢ ܕܗܘܼ ܒܪ ܡܿܥܕܢܝ.

ܒܚܪܬܐ ܕܝܘ̈ܡܬܗ ܠܐ ܐܬܬܢܝܼܚ. ܝܬܝܪܐܝܬ

 

[Vol. II, Col. 673]

 

ܒܥܠܼܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܠܘ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ ܥܒܼܕ ܠܗ ܒܝܬ ܡܿܥܡܪܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܗܘܼܐ. ܘܚܼ؛ܐ ܕܐܡܚܼܠ ܣܿܓܝ ܡܢ ܟܐܒܐ ܗ݀ܘ ܕܦܘܕܐܓܪ̈ܐ. ܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܢܘܡܝ ܒܗ ܐܚܝܼܕ ܗܘܐ. ܐܦ ܚܙܝܗ ܐܬܒܨܪ. ܘܓܕܫ ܠܗ ܬܘܒ ܟܐܒܐ ܕܨܡܪ̈ܐ. ܘܒܣܘܡܣܡ ܒܣܝܠܝܘܣ ܕܚܠܒ ܕܗܘܼ ܨܠܝܒܐ ܒܪ ܝܥܩܘܒ ܘܓܝܗ ܐܘܪܗܝܐ. ܕܬܩܢܐܝܬ ܝܿܕܥ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ. ܠܡܲܚܣܢ ܩܢܼܐ ܢܦܐܫܐ. ܨܒܼܐ ܕܢܐܬܼܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܟܕ ܕܐܬܪܒܝ ܘܐܬܪܝܫܢ. ܘܬܡܢ ܢܬܼܒ ܥܕܡܐ ܠܘܫܠܡܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܡܚܕܐ ܕܕܠ ܒܗ ܚܘܫܒܐ ܗܢܐ. ܒܥܕܠ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܦܩܼܗ ܘܦܩܼ ܠܬܠ̈ܡܝܕܘ̄ ܘܢܣܒܼ،ܗܝ ܘܢܦܩܼܘ ܡܢ ܐܢܛܝܼܟ ܠܐܬܪܐ ܕܓܘܡܿܝܗ. ܘܗܟܢܐ ܒܓܘ ܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܠܫܡܿܝܫܛ ܡܛܐ. ܘܫܡܥܼܘ ܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܕܥܘܡܪܐ ܘܐܘܕܥܘ ܠܗܘܿ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܘܠܫܪܟܐ ܕܚܣ̈ܝܐ ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܘܐܙܼܠܘ ܠܐܘܪܥܗ ܕܦܛ̄ܪ. ܘܟܕ ܦܓܥܼܘ ܒܗ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܓܐܟܬܝ. ܢܦܼܠܘ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܩܼܪܒܘ ܥܲܦܩܘ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܢܲܫܩܘ ܐܢܝܢ. ܘܠܐܝܕ̈ܘܗܝ. ܘܚܕܝܼ، ܒܗ ܘܐܦ ܗܼܘ ܒܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܥܠ ܪܟܘܒܐ ܠܐ ܡܬܡܨܐ ܗܘܐ

 

[Vol. II, Col. 675]

 

ܠܡܣܝܒܪܘ. ܩܝܣ̈ܐ ܩܛܼܪܘ ܒܲܫܘܵܝ̈ܬܐ. ܘܫܲܘܝܘ ܬܫܘ̈ܝܬܐ ܪ̈ܟܝܟܬܐ. ܘܣܡܼ، ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܠܥܠ ܡܢܗܝܢ. ܘܣܘ̈ܓܐܐ ܕܐܘܪܚܐ ܥܕܡܐ ܠܥܘܡܪܐ ܗܼܢܘܢ ܚܣ̈ܝܐ ܘܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܛܥܢܼ،ܗܝ ܥܠ ܟܬܦܬ̈ܗܘܢ.

ܘܟܕ ܡܼܛܘ ܠܥܘܡܪܐ ܘܝܬܼܒ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܩܠܝܼܬܐ. ܨܠ̈ܘܬܐ ܦܼܪܥ ܠܚܣ̈ܝܐ. ܐܦ ܡܓܠܐ ܓܼܠܐ ܪܝܫܗ ܟܕ ܡܬܚܲܫܚ ܒܡܲܟܝܟܘܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ ܘܐܡܼܪ. ܒܢ̈ܝ ܐܢܿܐ ܐܣܟܠܬ ܒܟܘܢ ܒܪܚܝܼܩܘܬܝ ܕܡܢܟܘܢ ܟܠܗ ܗܢܐ ܙܒܢܐ. ܘܗܫܐ ܕܐܫܘܼܝܢܝ ܡܫܝܚܐ ܘܐܬܝܿܬ ܠܘܬ ܫܟܝܼܢܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܗܢܐ. ܘܠܘܬܟܘܢ. ܒܥܿܐ ܐܢܼܐ ܡܢܟܘܢ ܕܒܟܠܗܿ ܫܦܝܘܬ ܠܒܐ ܬܪܥܘܢ ܠܡܪܝܥܬܗ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܘܬܢܝܼ̇ܘܢ ܠܣܝܒܘܬܝ. ܕܗܐ ܩܪܒܼܬ݀ ܠܗܿ ܐܠܦܼܐ ܠܠܡܐܢܐ. ܘܙܒܢܐ ܕܐܫܿܬܪܐ ܡܛܼܢܝ. ܘܚܣ̈ܝܐ ܟܕ ܫܡܥܼ، ܗܠܝܢ. ܒܟܼܘ ܘܓܠܼܘ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ. ܘܢܦܼܠܘ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܒܥܼܘ ܡܢ ܨܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܨܲܠܝ ܥܠ ܟܠܚܕ ܕܝܠܢܐܝܬ. ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܡܪ̈ܥܝܬܗܘܢ.

ܗܠܝܢ ܗܘܼ̈ܝ ܩܕܡ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܝܼܠܕܐ. ܘܟܕ ܩܼܪܒܘ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܡܲܥܠܝ ܨܘܡܐ. ܫܕܪ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܘܬ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ܝ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܠܘܬ ܫܪܟܐ ܕܚܣ̈ܝܐ ܕܢܐܙܼܠܘܢ ܠܘܬܗ. ܘܢܲܥܠܘܢ ܠܨܘܡܐ. ܐܟܡܿܢ ܕܢܬܒܲܝܐ ܒܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܥܲܬܕܘ ܕܢܐܬܼܘܢ. ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝ ܚܛܐ ܘܡܪ̈ܡܝܢܐ ܩܼܪܒܘ ܠܘܬ ܗ݀ܘ ܕܡܠܛܝܢܝ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܼ ܕܚܢܢ ܐܣܬܟܠܢܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܝܘܚܢܢ ܪܝܫܕܝܪܐ ܒܪ ܚܿܠܗ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܘܫܪܟܐ ܕܬܠܿܡܝ̈ܕܐ ܕܩܠܝܬܐ ܓܘܢܝܬܐ.

 

[Vol. II, Col. 677]

 

ܦܥܼܠܐ ܒܿܥܝܢ ܥܠܝܟ ܕܢܘܒܕܘܢܟ ܒܟܠ ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܼܘ ܼ ܘܗܟܢܐ ܕܚܸܠ ܗܘܿ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܘܠܐ ܨܒܼܐ ܠܡܼܐܙܠ. ܘܓܲܙܡ ܐܦ ܠܚܣ̈ܝܐ ܕܚܪ̈ܘ̄ ܕܐܦܠܐ ܗܼܢܘܢ ܢܐܙܠܼܘܢ. ܐܠܐ ܢܣܲܝܒܪܘܢ ܥܕܡܐ ܕܥܿܐܠ ܨܒܘܡܼܐ. ܘܟܢ ܐܟܚܕܐ ܢܐܙܼܠܘܢ. ܘܒܗܕܐ ܥܠܬܼܐ ܐܬܟܫܼܠ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܟܕ ܥܼܠ ܨܘܡܼܐ ܢܣܼܒ ܗܘܿ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܠܗ݀ܘ ܕܓܘܒܘܣ ܘܠܗ݀ܘ ܕܩܠܝܣܘܪܐ ܘܐܙܼܠܘ ܠܡܿܕܝܩ ܠܘܬ ܗ݀ܘ ܕܩܠܘܕܝܐ. ܘܩܡܼ، ܐܪ̈ܒܥܬܝܗܘܢ ܕܢܐܼܙܠܘܢ ܠܥܘܡܪܐ܇ ܘܟܕ ܡܼܛܘ ܠܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܕܥܠ ܓܸܢܒ ܐܡܪܘܢ ܩܪܝܬܐ. ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܗ݀ܘ ܕܩܠܘܕܝܐ. ܕܐܢܿܐ ܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܣܿܓܝ ܟܫܝܼܠ ܥܠܝܢ. ܘܠܐ ܫܿܒܩ ܠܢ ܕܢܥܘܼܠ܆ ܒܕܓܘܢ ܚܼ؛ܘ ܐܝܟܢܐ ܬܬܦܪܣܘܢ ܠܡܫܝܢܘܬܗ . ܘܐܡܼܪ ܗܘܿ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܕܐܢܬܘܢ ܬܒܼ، ܗܪܟܐ ܘܐܢܿܐ ܐܙܿܠ ܐܢܼܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܐܢ ܡܬܩܒܠ ܐܢܼܐ ܫܿܠܚ ܐܢܼܐ ܠܟܘܢ ܕܬܐܬܼܘܢ. ܘܐܠܐ ܐܢܿܐ ܒܥܓܠ ܠܘܬܟܘܢ ܫܪ ܐܢܼܐ. ܘܟܕ ܐܙܼܠ ܘܠܐ ܐܬܩܲܒܠ. ܗܦܼܟ ܒܚܼܡܬܐ ܠܘܬ ܚܣ̈ܝܐ. ܘܢܣܒ ܐܢܘܢ ܘܬܪܨ ܠܘܩܒܠ ܡܠܝܛܝܢܝ. ܟܕ ܡܬܠܲܚܡ ܥܠ ܦܐܛܪ̄ܝܪ ܒܐܚܝ̈ܕܝܐ.

ܗܝܕܝܢ ܗܘܿ ܕܩܠܘܕܝܐ ܫܠܼܚ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܥܡ ܚܣܝܐ ܕܠܐܩܒܝܢ ܕܗܘܼ ܐܢܪܘܢ ܛܢܓܝܙ. ܕܐܢ ܠܡ ܒܿܐܬ ܐܢܬ ܒܥܘܡܪܐ ܕܨܥܪܐ ܪܒܐ ܗܘܿ ܠܟ. ܡܛܝܒ ܓܝܪ ܗܘܿ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܕܢܫܕܪ ܐܣܦܘܩܠܛܪ̈ܐ ܘܢܥܝܼܩܘܢܟ ܥܠܗܝܿ ܕܟܠܗ ܙܒܣܟ ܕܗܒܐ ܡܟܲܢܫ ܐܢܬ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܼܐ ܥܠ

 

[Vol. II, Col. 679]

 

ܡ̈ܠܟܐ ܕܦܪ̈ܢܓܝܐ ܘܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܓܝܼܫܪ̈ܐ ܕܒܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܒܿܢܐ ܐܢܬ ܦܠܗܕܬ. ܘܗܫܐ ܕܐܬܼܝܬ ܠܬܚܘܼܡܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܒܡܠܬܐ ܫܚܝܼ̱ܬܐ ܕܫܐܠܼܬ݀ ܫܠܡܐ ܫܐܠܼܬ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܥܗܿ ܠܗܕܐ ܦܛܪܝ̄ܪ܆ ܢܦܠܼܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܕܚܼܠܬܐ. ܘܐܙܥܼܩ ܥܠ ܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ. ܘܟܲܢܫ ܠܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܘܐܡܼܪ ܕܒܗܿ ܒܗܕܐ ܫܥܬܐ ܬܲܦܩܘܢܢܝ ܡܢ ܗܪܟܐ. ܘܟܕ ܣܿܓܝ ܐܦܝܼܣܘܗܣ ܕܢܣܲܝܒܪ ܘܗܼܢܘܢ ܡܫܲܝܢܝܢ ܠܗ݀ܘ ܕܡܠܝܛܝܢܝܼ ܠܐ ܩܲܒܠ ܡܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܐܠܼܨ ܗܘܐ ܐܢܘܢ. ܘܒܥܕܢ ܪܡܫܐ ܒܬܪ ܣܘܬܪܐ ܛܥܢܼܘܗܝ ܐܦܩܼ،ܗܝ ܡܢ ܥܘܡܪܐ. ܘܪܕܘ ܟܠܗ ܠܠܝܐ. ܥܕܡܐ ܕܢܦܼܩܘ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܥܠܼܘ ܠܐܬܪܐ ܕܟܘܪܪܝܣ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܕܡܪܐ ܕܚܠܒ. ܘܐܙܼܠ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܗܿܢܘܢ ܕܥܡܗ ܘܝܼܬܒ ܒܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܕܫܡܗܿ ܡܵܪܕܐ. ܒܓܢܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ.

ܘܫܕܪ ܟܲܢܫ ܚܣ̈ܝܐ ܡܢ ܟܠܕܘܟ. ܘܐܬܼܘ ܗܿܢܘܢ ܕܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ ܘܕܣܘܪܝܐ ܘܕܦܠܣܛܝܢܝ. ܘܫܕܪ ܐܦ ܠܘܬ ܡܿܦܪܝܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܥܕܢܝ. ܕܢܬܛܝܒ ܒܟܢܘܫܝܐ ܣܘܢܢܕܝܩܝܐ . ܥܡ ܐܦ̈ܝܣ̄ ܡܕܢ̈ܚܝܐ. ܘܢܥܼܒܕܘܢ ܕܝܼܢܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܗ݀ܘ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܘܢܩܲܬܪܣܘ̄. ܐܘܿ ܠܗ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܢܫܼܪܘܢܝܗܝ. ܘܢܩܼܝܡܘܢ ܠܗܘܢ ܐܚܪܢܐ ܡܿܢ ܕܨܿܒܝܢ ܗܘܼ ܕܝܢ ܕܐܙܼܠ ܒܬܪ ܡܿܦܪܝܢܐ ܕܗܘܼ ܐܗܪܘܢ

 

[Vol. II, Col. 681]

 

ܛܢܙܝܓ ܕܠܐܩܒܝܢ. ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܦܛܪ̄ ܝܼܡܐ ܡܘܡ̈ܬܐ ܚܣ̈ܝܢܬܐ. ܕܨܿܒܐ ܠܡܫܼܪܐ ܢܦܫܗ. ܘܠܟ ܢܩܝܼܡ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܚܝ̈ܘܗܝ. ܒܠܚܘܕ ܕܗܿܘ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܢܬܩܬܪܣ. ܗܼ، ܓܝܪ ܣܸܐܒ ܘܐܡܚܠ. ܘܡܿܦܪܝܢܐ ܐܡܼܪ. ܕܐܠܗܐ ܢܢܼܛܪܝܘܗܝ ܘܢܲܐܚܝܘܗܝ ܒܟܘܪܣܝܗ. ܣܿܦܩ ܠܝ ܨܥܪܐ ܕܗ݀ܝ ܙܒܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܐܘܒܠܼܢܝ ܠܘܬܗ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܐܦܼܩ ܥܠܝ ܫܡܐ. ܕܨܿܒܐ ܠܡ ܕܢܪܫܢܢܝ. ܘܟܕ ܐܙܼܠܬ ܫܕܪܢܝ ܣܦܝܼܩܐ. ܘܐܙܕܠܠܬ ܒܥܝ̈ܢܝ ܪ̈ܚܝܩܐ ܘܩܪ̈ܝܒܐ. ܘܗܫܐ ܐܢ ܫܪܝܪ ܫܘܘܕܝܗ. ܢܫܕܪ ܠܝ ܟܪܬ݀ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܒܣܗ̈ܕܘܬܐ ܕܐܦܝܣ̄̈. ܐܝܟܢܐ ܕܬܟܝܼܠܐܝܬ ܐܙܿܠ ܐܢܐ ܠܘܬܗܼ ܘܐܫܲܡܠܐ ܦܘܩܕܢܗ ܘܨܒܝܢܗ.

 

ܘܟܕ ܫܕܪ ܚܣܝܐ ܐܗܪܘܢ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܡܿܦܪܝܢܐ ܟܪܬ݀ ܐܝ̈ܕܝܟ ܒܿܥܐ ܕܬܩܝܼܡܝܘܗܝܼ ܒܕܘܟܬܟ ܘܟܢ ܐܬ݀ܐ. ܐܬܚܲܡܬ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܪܓܼܙ ܥܠ ܒܪ ܡܥܕܢܝ. ܘܥܠܘܗܝ ܕܚܣܝܐ. ܘܫܼܪܐ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܠܘܬܗ ܟܢܝܼܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܟܠܚܕ ܠܡܪܥܝܬܗ.

ܘܒܼܛܠܬ݀ ܩܬܪܣܝܣ ܕܗ݀ܘ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܕܠܝ̈ܠܐ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܦܫܼܘ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܝ̈ܬܝܐ ܘܬܠ̈ܡܝܕܐ ܕܩܠܝܬܐ. ܕܡܢܗܘܢ ܐܬܬܢܣ̄ ܕܗܘܼ ܝܫܘܥ ܕܥܟܘ. ܠܗܕܐ ܗܘܼܐ ܠܗ ܥܢܝܿܢܐ ܝܬܝܪܐ ܘܦܐܪܪܝܣܝܐ ܪܘܚܐ ܕܫܘܩܪܐ ܥܡ ܡܗܝ̄ܡ ܡܪܐ ܓܢܬܐ ܕܒܗܿ ܫܪܸܐ ܗܘܐ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܐܟܿܠܝܢ ܗܘܘ ܘܫܿܬܝܢ ܐܡܝܼܢܐܝܬ. ܘܒܚܕ ܡܢ

 

[Vol. II, Col. 683]

 

ܝܘ̈ܡܬܐ. ܚܼܙܐ ܗ݀ܘ ܗ݀ܘ ܥܠܝܡܐ ܡܪܐ ܓܢܬܐ. ܠܚܕ ܡܢ ܬܠ̈ܡܝܕܐ ܕܚܣܝܐ ܕܥܟܘ ܕܡܡܲܠܠ ܥܡ ܐܢܬܬܗ . ܘܕܡܼܪܡܙ ܪܡܼܙܬ݀ ܠܗ ܒܥ̈ܝܢܝܗܿ. ܗܝܕܝܢ ܐܚܼܕܬܗ ܪܘܚ ܛܢܼܢܐ. ܘܢܣܼܒ ܢܪܓܼܙܐ ܘܡܚܼܗ ܠܐܢܬܗܗ ܒܨܕܥܗܿ. ܘܩܛܠܗܿ . ܘܣܠܼܩܬ݀ ܓܥܬܐ . ܘܢܦܠܼܬ ܪܗܒܬܐ ܒܩܠܝܬܐ ܕܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܗܘܼ ܗ݀ܘ ܕܥܟܘ . ܣܲܪܗܒ ܢܣܼܒ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗܼ ܘܐܓܼܪ ܐܢܫܝ̈ܢ ܡܢܗܿ ܕܗ݀ܝ ܩܪܝܼܬܐ. ܘܥܒܼܪ̈ܘܗܝ ܦܪܬ ܒܣܚܘܐ. ܘܥܪܼܩ ܠܘܩܒܠ ܣܘܪܝܐ. ܘܐܙܼܠ ܠܦܘܢܝܩܝ. ܗܓܡܘܢܐ ܕܝܢ ܕܚܣܼܢܐ ܕܩܘܪܪܝܣ . ܟܕ ܫܡܼܥ ܠܬܘܓܢܐ ܕܗܘܼܐ. ܫܕܪ ܐܚܕܗ ܠܩܛܘܠܐ. ܘܐܪܡܝܼ ܒܗ ܦܪ̈ܙܠܐ ܘܚܲܒܫܗ. ܘܒܥܼܐ ܬܘܒ ܠܚܣܝܐ ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܼܚܗܼ ܨܒܼܐ ܕܢܠܒܼܟܝܘܗܝ ܠܦܛܪܝܪܟܐ. ܥܕܡܐ ܕܢܝܬܐ ܠܗ݀ܘ ܕܗܘܼܐ ܥܠܼܬ݀ ܩܼܛܠܐ ܘܒܬܪ ܢܩܫ ܪܝܫܐ ܘܚܘܣܪܢܐ. ܠܡܿܚܣܢ ܐܫܬܒܼܩ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܢܐܙܼܠ ܟܼܐܡܬ݀ ܠܐܘܪܗܝ. ܐܟܡܿܢ ܕܐܢ ܢܬܒܼܥܐ ܡܢ ܫܘܼܠܛܢܐ ܢܗܘܼܐ ܡܛܝܒܐ. ܘܐܬܬܣܝܼܡ ܥܡܗ ܦܼܪܫܐ ܐܢܫ ܕܢܘܒܠܝܘܗܝ ܠܐܘܪܗܝ܇ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܕܡܛܝܒ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܼܐ ܝܥܩܘܒ ܩܫ̄ܝ ܒܪ ܝܫܘܥ ܩܫܝܫܐ ܕܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܘܟܕ ܥܒܼܪܘ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ ܦܪܬ. ܘܬܪܨܘ ܠܘܩܒܠ ܐܘܪܗܝ. ܫܒܼܩ ܐܢܘܢ ܗܘܼ ܩܫ̄ܝ ܘܢܚܼܬ ܠܣܦܪ̈ܝ ܦܪܬ ܐܝܟܐ ܕܫܘܩܐ ܕܥܿܐܕܠ. ܘܛܲܝܒ ܣܦܝܼܢܬܐ ܘܗܦܼܟ ܐܬܐ܆ ܘܦܩܼܕ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܬܝܼܗܒ ܠܦܪܫܐ ܗܘܿ ܟܣܼܦܐ ܟܡܐ ܕܒܥܐ܆ ܘܢܣܼܒ ܘܣܼܛܐ ܠܩܪܝܬܐ ܡܕܡ ܕܥܠ ܝܕ ܐܘܪܚܐ ܿ ܘܐܓܪ ܒܗܿ ܥܕܡܐ

 

[Vol. II, Col. 685]

 

ܕܣܡܼܘܗܝ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ ܒܐܠܦܘܢܝܬܐ. ܘܬܪܨܘ ܒܡܲܚܬܬܗ ܕܢܗܪܐ. ܟܢ ܢܦܼܩ ܦܪܫܐ ܗ݀ܘ ܘܐܦܼܩ ܥܡܗ ܐܦ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܩܪܝܬܐ ܗ݀ܝ. ܘܪܗܼܛ ܒܬܪ ܦܛܪܝܪ̄. ܘܚܲܘܝ ܕܒܿܥܐ ܠܡܲܗܦܟܘܬܗ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܡܼܨܝܼ ܫܒܼܩܗ ܘܐܙܼܠ ܗܦܼܟ ܠܘܬ ܗܓܡܘܢܐ ܕܟܘܪܪܝܣ. ܘܦܝܼܣܐ ܥܒܼ ܠܗ. ܕܕܠܐ ܒܨܒܝܢܗ ܦܠܛܼ ܡܢܗ.

ܘܦܛܪܝ̄ܪ ܐܙܼܠ ܠܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܘܝܬܼܒ ܒܥܕܬܐ ܕܝܠܗ ܕܬܡܢ. ܘܣܓܝ ܝܩܪܗ ܡܪܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܟܕ ܒܟܠܙܒܢ ܢܿ̇ܬ ܗܘܐ ܠܚܼܙܬܗ. ܘܟܕ ܝܼܬܒ ܘܐܫܬܪܪ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܼ ܦܩܼܪ ܠܨܠܝܒܐ ܐܢܫ ܡܫܡ̄ ܣܡܐܢܝܐ ܕܠܘܬܗ ܐܬܛܝܒ ܗܘܐ. ܘܟܬܼܒ ܣܘܓܐܐ ܕܐܓܪ̈ܬܐ ܕܦܣ̈ܩܐ ܘܟ̈ܠܝܢܐ ܠܗ݀ܘ ܕܡܝܠܝܛܝܢܝ. ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܩ̈ܫܝ̄ ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܠܟܠܚܕ ܕܝܠܢܐܝܬ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܢܫ ܐܡܣܼܪ ܠܡܩܼܪܐ ܐܢܝܢ ܓܠܝܐܝܬ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܫܒܼܩ ܐܗܪܘܢ ܕܠܐܩܒܝܢ. ܡܪܥܝܬܗ ܘܐܙܼܠ ܥܒܕ ܠܗ ܟܘܫܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܥܒܪ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܗܘܼ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܒܪ ܐܗܪܘܢ ܡܢ ܓܘܒܘܣ. ܠܠܐܩܒܝܢ. ܘܐܣܼܪܚ ܠܓܘܒܘܣ ܒܪܨܘܡܐ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܕܠܥܙܪ ܗ݀ܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܕܝܠܗ ܕܓܘܒܘܣ.

ܘܒܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗܢܘܢ. ܐܬܼܐ ܠܘܬܗ

 

[Vol. II, Col. 687]

 

ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܚܲܣܝܐ ܕܚܐܒܘܪܐ. ܕܗܘܼ ܕܢܝܐܝܠ ܬܠܡܝܕܗ ܕܒܪ ܡܥܕܢܝ. ܟܕ ܟܫܝܼܠ ܥܠܘܗܝ ܕܡܿܦܪܝܢܐ. ܘܐܟܼܠ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܣܿܓܝ ܐܪܓܙܗ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܟܬܼܒ ܐܝܟ ܕܡܢܗ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܩܘܦܨ̈ܚܐ ܠܒܪ ܡܥܕܢܝ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܝܬܼܒ ܟܬܼܒ ܐܓܪܬܐ ܕܡܣܘܪ̈ܝܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܒܐܪܒܐܝܬ ܥܠ ܒܪ ܡܥܕܢܝ. ܡܢ ܦܘܡ ܦܛܪܝܟܐ ܠܡܪܐ ܕܡܪܕܝܢ. ܕܠܡ ܙܒ̈ܢܬܐ ܫܕܪܬ ܠܡ ܕܫ̈ܢܐ. ܟܘܕܢܝܐ ܘܦܪ̈ܩܐ ܥܠ ܐܝܕ̈ܝ ܒܪ ܡܥܕܢܝ. ܘܫܡܿܥܬ ܕܩܡ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܠܐ ܩܲܪܒ ܐܢܘܢ ܠܡܠܟܘܬܟ. ܥܡ ܩܛܘܪ̈ܓܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܫܠܝܛܐ ܕܝܢ ܟܕ ܝܼܕܥ ܕܗܘܼ ܬܠܡܝܕܟ ܙܐܦܐ ܗ݀ܘ ܟܬܒܗܿ ܘܐ ܠܐܓܪܬܼܐ ܠܐ ܩܲܒܠܗܿ. ܘܫܡܼܥ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܡܕܡ ܕܥܒܼܕ ܕܢܝܐܝܠ. ܘܕܠܐ ܐܬܩ̈ܒܠܝ ܡܠ̈ܘܗܝ. ܘܟܐܐ ܒܗ ܘܛܪܕܗ ܡܢ ܩܠܝܬܗ ܿ ܘܐܙܼܠ ܥܡܼܪ ܒܚܠܒ. ܟܕ ܡܬܕܪܫ ܒܡܠܝܼܠܘܬܐ ܠܘܬ ܣܿܦܪܐ ܐܢܫ ܪܒܐ ܕܛܝܝ̈ܐ. ܕܗܘܼ ܢܓܡ ܢܰܟܼܫܘܰܐܢܝܻ. ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܥܠ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܐܗܓܪ ܠܚܪܬܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܬܘܒܼ ܬܒܼܥ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܡܢ ܦܛܪܝܪ̄ ܕܘܟܬ݀ ܡܿܕܒܚܐ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ ܒܥܕܬܐ ܕܚܪܢ. ܘܡܛܠ ܕܗܘܼ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܡܲܘܣܦܘ ܥ̈ܕܬܐ ܕܥܡܗ ܚܦܝܼܛ ܗܘܐ. ܐܘܿ ܠܡܒܨܪܘ. ܘܠܡܓܠܙ ܥܝܢܒܓܠܐ ܠܩܐܬܘܠܝܩܐ ܡܨܛܡܥܪ ܗܘܐ. ܐܬܐܼܠܨ ܠܡܦܫܼܛ ܐܝܼܕ ܡܿܘܗܒܬܐ ܓܠܝܐܝܬܼ ܘܠܡܼܩܦܣ ܟܣܝܐܝܬ. ܘܕܢܟܼܬܘܒ ܠܐܦܪܝܡ ܐܦܝܣ̄ ܘܠܡܗܝܡ̈ܢܐ ܕܬܡܢ ܕܢܬܼܠܘܢ.

 

[Vol. II, Col. 689]

 

ܘܕܢܪܡܼܘܙ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܬܪܦܘܢ. ܘܟܕ ܡܬܚܪܝܢ ܗܘܘ ܘܠܐ ܝܿܗܒܢ. ܒܠܒܐ ܡܿܢ ܨܠ̈ܘܬܐ ܡܫܲܟܢ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܒܠܫܢܐ ܕܝܢ ܠܘ̈ܛܬܐ ܡܿܣܪܚ ܗܘܐ. ܘܒܟܬܝܼܒ̈ܬܐ ܬܘܒ ܦܣ̈ܩܐ ܘܟܠ̈ܝܢܐ ܟܿܬܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܬܚܪܘܢ ܿ ܘܚܪ̈ܝܢܝܐ ܒܪ̈ܝܟܐ ܟܕ ܚܠܝܼܨܐܝܬ ܩܡܼܘ ܘܙܟܼܘ. ܠܐܪܙܗ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܠܐ ܣܟ ܐܬܪܡܝܼܘ ܠܡܦܪܣܝܘ.

ܘܡܿܠܟܐ ܡܢܿܚܐ ܗܝܬܘܡ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܟܕ ܫܡܼܥ ܕܠܐ ܝܿܗܒܝܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܘܟܬܐ ܠܡܨܲܠܝܘ. ܪܓܼܙ ܘܟܬܼܒ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܟܕ ܐܢܬܘܢ ܕܘܟܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܠܥܡܢ ܡܚܲܣܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܢܐ ܚܢܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܠܕܝܪ̈ܬܟܘܢ ܢܬܼܠ. ܡܟܝܠ ܟܠܚܕ ܕܝܠܗ ܢܩܲܕܐ. ܘܐܬܠܲܒܒ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܟܬܼܒ ܐܓܪܬܐ ܠܡܠܟܐ. ܟܕ ܡܢ ܗܝܿ ܕܐܡܿܠܠ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܩܕܡ ܡܲܠܟܐ ܘܠܐ ܐ݀ܒܗܬ. ܥܒܼܕ ܫܘܪܝܐ ܠܡܠܬܗ . ܘܐܡܼܪ ܕܠܐ ܟܐܢܐ ܕܡܲܘܗܒܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܟܐܢ̈ܐ ܘܡܪ̈ܚܡܢܐ ܕܩܕܡܝܟ ܐܢܬ ܬܓܠܘܙ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܢܡܘܣܝܐ ܕܚܠܼܦ ܣܟܠܘܬܐ ܕܚܪ̈ܢܝܐܼ ܩܝܻܠ̈ܝܻܩܻܝܳܝܷܐ ܢܒܼܠܥܘܢ. ܘܐܢ ܠܣܪܝܕܐ ܙܥܘܪܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܒܐܘܚܕܢܟ ܬܲܒܐܫ. ܟܒܪ ܢܫܼܬܟܚ ܒܫܪܟܐ ܕܥܡܐ ܕܝܠܢ ܗ݀ܘ ܕܐܦܢ ܒܨܝܼܪ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܡܠܚܼܐ ܡ̈ܠܟܘܬܐ ܟܠܗܝܢ ܒܗ

 

[Vol. II, Col. 691]

 

ܡܬܡܕ̈ܟܢ. ܡܿܢ ܕܢܲܒܐܫ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܒܟܠܕܘܟ ܿ ܘܥܡ ܗܠܝܢ. ܗܘܼ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܩ̄ܕ ܣܿܗܕ ܿ ܕܟܡܐ ܠܐܝܿܬ ܥܡ ܩܫ̈ܝܝ ܩܕܠܐ ܚܪ̈ܢܝܐ ܘܠܐ ܐܬܪܟܟܘ . ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܦܿܣܩ ܐܢܼܐ ܣܒܪܐ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܐ݀ܫܥܒܼܕ ܐܢܘܢ. ܒܗ݀ܝ ܕܥܕܟܝܠ ܬܚܝܼܬ ܟܠܝܼܢܐ ܐܢܘܢ. ܘܫܦܝܪ̈ܝ ܡ̈ܠܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܡܠܟܐ. ܘܐܫܬܲܝܢ.

ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ . ܨܒܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܝܟ ܥܝܿܕܗ . ܕܐܦ ܒܗܿ ܒܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܼܐ ܕܝܪܐ ܢܒܼܢܐ ܗܘܐ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ . ܒܗ݀ܝ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܒܝܕ ܝܲܥܢܘܬܗܘܢ. ܕܝܪܐ ܒܢܼܘ ܒܗܿ ܥܠ ܫܸܡ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܙܦܠܢ ܢܕܪ̈ܐ ܡܩܲܒܠܝܢ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܒ̈ܢܝ ܝܫܘܥ ܩܫܝܫܐ. ܓܢܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܦܪܙܡܐܢ ܕܥܗܢܐ ܠܕܝܪܐ. ܒܥܼܐ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܢܣܼܒ ܡܢܗܘܢ ܠܟܬܒܐ ܕܙܒܝܼܢܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܢܫܬܲܠܛܘܢ ܥܠ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܥܿܡܪܝܢ ܒܗܿ ܒܕܝܪܐ ܘܢܥܝܼܩܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܐܬܚܼܪܝܘ ܘܠܐ ܨܒܼܘ ܕܢܬܼܠܘܢ. ܐܬܟܫܼܠ ܒܗܘܢ ܗܼܘ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ ܒܚܡܼܬܐ ܿ ܘܐܙܼܠ ܥܡܼܪ ܒܡܥܪܬܐ ܚܕܐ ܥܠ ܣܦܪ̈ܝ ܦܪܬ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܐܬܼܐ ܢܣܼܒܗ ܡܢ ܬܡܢ. ܘܐܘܒܼܠܗ ܠܚܕܐ ܡܢ ܓܢܘܗ̈ܝ. ܘܬܡܢ ܐܬܟܼܪܗ ܘܥܼܠ ܒܐܘܠܨܢܐ. ܘܫܕܪ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܘܐܣܩܼܗ ܠܚܣܼܢܐ ܠܘܬܗ. ܘܣܡܼܗ ܒܒܝܬܗ ܕܓܘܐ ܥܠ ܓܢܼܒ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܐܬܼܐ ܠܘܬܗ ܩܐܬܘܠܝܩܐ.

 

[Vol. II, Col. 693]

 

ܘ݀ܦܝܼܣܗ ܡܛܠ ܒ̈ܢܝ ܩܫܝ̄ ܝܫܘܥ. ܘܐܬܼ، ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܨܿܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܗ݀ܢܘܢ ܕܬܚܝܼܬ ܟܠܝܼܢܗ. ܫܲܢܝ ܠܘܬ ܡܪܗ ܐܪܒܬܥܣܪ ܒܚܙܝܪܢ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ݀ ܐ̱ܢܿܣܓ.

ܘܐܬܠܲܘܝ ܡܢܗ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܘܚܣ̈ܝܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܡܕܢܚܝܗܿ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܡܢ ܠܒܪ. ܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܬܪܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܬܛܝܒܘ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܬܢܐ ܟܕ ܥܢܼܕ. ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܚܣܢܡܢܨܘܪ ܘܒܣܠܝܘܣ ܕܪܥܒܐܢ . ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܩܫܝ̈ܫܐ ܣܘܓܐܐ. ܘܠܩܝܡ̈ܐܐ ܕܝܠܗ ܗܘܼ ܩܬܘܠܝܩܐ ܝܪܬ. ܣܛܪ ܡܢ ܥ̈ܠܼܬܐ ܩܪ̈ܝܚܬܐ. ܕܡܢܗܝܢ ܡܿܢ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܟܬܼܒ ܗܘܐ ܒܝܕܬܝܩܝ ܕܝܠܗ. ܨܠܝܒܐ ܐ݀ܡܪ ܐܿܢܼܐ ܪܒܐ ܕܕܗܒܐ ܘܙܘܓܐ ܕܡܪ̈ܘܚܬܐ ܕܣܐܡܐ. ܘܛܟܼܣܐ ܡܫܲܡܠܝܐ. ܘܟܬܒܐ ܕܡܲܟܬܒܢܘܬ ܙܒ̈ܢܐ. ܘܗ݀ܘ ܕܦܢܛܩܛܝܣ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܠܟܘܪܣܝܐ ܐܘܟܝܬ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܕܩܿܐܡ. ܩܣܼܛܐ ܟܝܬ ܕܣܐܡܐ ܕܡܘܪܘܢ. ܘܬܠܬܐ ܛܟ̈ܣܐ ܡܫܡ̈ܠܝܐ. ܦܝ̈ܢܐ ܕܐܛܠܣ. ܘܐܘܪ̈ܪܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܘܡܨ̈ܢܦܬܐ ܡܥ̈ܠܝܬܐ. ܘܠܪܝܫ ܫܲܒܘܩܬܐ ܕܕܗܒܐ ܓܪܓܘܪܝܘܣ ܕܚܣܢܡܿܢܨܘܪ ܢܣܒܼܗ ܘܠܐ ܩܕܝܗ ܘܡܛܠ ܕܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܟܕ ܐܬܦܛܪܟ ܢܣܒܗ ܡܢܗ . ܘܗܟܘܬ ܐܦܠܐ ܨܐܕܘܗܝ ܕܗܢܐ ܦܫܼ. ܐܠܐ ܝܗܒܼܗ ܠܩܫ̄ܝ

 

[Vol. II, Col. 695]

 

ܘܐܣܝܐ ܫܡܥܘܢ ܒܐܪܕܘ ܟܕ ܐܙܼܠ. ܘܪܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܣܐܡܐ ܗ݀ܘ ܕܪܥܒܐܢ ܢܣܼܒ. ܘܟܬܒܐ ܪܒܐ ܕܟܝܪ̈ܘܛܘܢܝܐܣ ܟܬܝܼܒܬܐ ܕܡܪܝ ܡܝܼܟܐܝܠ ܗܼܢܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܝܫܘܥ ܢܣܒܼ،. ܘܡܬܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܘܟܘܕܢܝܐ ܠܡܠܟܐ ܕܩܝܠܝܩܝܐ ܐܫܬܕܪܘ. ܘܡܐܐ ܘܟܘܕܢܝܼܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܢܣܼܒ. ܘܡܐܐ ܙܕܩܐ ܐܬܦܲܠܓ ܠܟܗ̈ܢܐ.

 

ܒܬܪ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ܆ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܗܘܼ ܐܗܪܘܢ.

 

ܟܕ ܥܢܼܕ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܢܿܚܐ ܒܩܠܥܼܗ ܪܘܡܝܬܼܐ ܐܬܪܓܪܓ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܕܗܘܼ ܐܗܪܘܢ ܥܢܓܘܪ ܠܡܬܦܛܪܟܘ. ܡܛܠ ܕܚܼܙܐ ܕܠܝܬ ܒܚܣ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ ܡܿܢ ܕܡܸܨܐ ܕܢܩܘܼ̱ ܠܩܘܒܠܗ. ܘܟܕ ܡܬܼܟܣܣ ܗܘܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܪܙܗ ܕܐ݀ܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ . ܕܐܦܢ ܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܟ ܘܕܚܿܠܝܢ ܡܢܟ ܫܿܠܡܝܢ . ܡܿܦܪܝܢܐ ܒܪ ܡܿܥܕܢܝ ܚܕܢܝܐ ܕܙܒܢܗ. ܘܒܣܝܠܝܘܣ ܕܗܘܼ ܨܠܝܼܒܐ ܕܚܠܒ. ܓܒܪܐ ܡܠܝܼܠܐ ܕܪܚܝܼܡ ܥܠ ܡ̈ܠܟܐ. ܘܗ݀ܘ ܕܐܡܝܕ ܘܗ݀ܘ ܕܚܼܣܢܐ ܕܙܐܝܕ ܣܒ̈ܐ ܘܡ̈ܠܦܢܐ ܛܒܝܼ̈ܒܐ. ܘܗܟܘܬ ܗܿܢܘܢ ܛܘܪ ܥܒܕ̈ܢܝܐ. ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܦܠܣܛܝܢܝ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܕܥܟܘ ܘܫܪܟܐ . ܐܝܟܢ ܫܿܠܡܝܢ ܠܟ. ܐ݀ܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܐܦܢ ܥܠ ܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܫܬܠܛ ܣܿܦܩ ܠܝ. ܘܬܠܐ ܗܘܐ ܬܘܒ ܗܼܘ ܠܗ ܒܣܼܒܪܐ ܣܦܝܼܩܐ. ܕܠܡ ܟܕ ܫܿܡܥܝܢ ܕܚܕ ܐܬܥܼܒܕ.

 

[Vol. II, Col. 697]

 

ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܥܒܕܝܢ. ܘܐܢ ܥܿܒܕܝܢܼ ܗܘܿ ܕܩܕܡܝܐ ܡܬܬܩܝܼ̱ ܗܼ، ܙܿܟܐ ܒܕܝܼܢܐ ܘܡܬܩܲܒܠ. ܘܬܟܝܼܠ ܗܘܐ ܬܘܒ ܕܒܡܘܗ̈ܒܬܐ ܢܦܼܫܘܚ ܐܢܘܢ ܠܕܠܩܘܒ̈ܠܝܐ ܡܢ ܚܕܕ̈ܐ.

ܒܕܓܘܢ ܣܲܪܗܒ ܟܲܢܫ ܠܚܣ̈ܝܐ ܕܠܝ̈ܠܐ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܗ. ܠܗܘܿ ܕܩܠܘܕܝܐ . ܘܠܗܘܿ ܕܚܣܢܡܢܨܘܪ. ܘܠܗܘܿ ܕܠܐܩܒܝܢ. ܘܠܗܘܿ ܕܩܠܝܣܘܪܐ. ܘܠܗܘܿ ܕܓܘܒܘܣ. ܘܐܬܛܝܒ ܐܦ ܒܣܝܠܝܘܣ ܣܒܐ ܕܗܼ، ܕܘܡܝܢܐ ܕܩܐܣܪܝܐ. ܕܐܬܼܐ ܗܘܐ ܥܡ ܪܒܢ ܫܠܝܡܘܢ ܣܘܢܩܠܐ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܡܢܚܐ ܕܢܐܙܼܠ ܠܬܫܡܫܬܗ ܕܡܢܚܐ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܠܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܫܡܼ݁ ܛܼܐܒܐ ܕܥܘܢܕܢܗ. ܠܐ ܐܬܡܨܝܼ ܕܢܗܼܦܘܟ ܠܒܣܬܪܗ. ܐܠܐ ܥܡܗܘܢ ܕܚܣ̈ܝܐ ܣܠܼܩ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܟܕ ܡܣܪܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܘܼ ܗܘܿ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܕܢܣܪܚܘܢܝܗܝ. ܦܲܝܘ ܕܚܢܢ ܒܠܥܕ ܗ݀ܝ ܕܢܘܿܕܥ ܠܡܿܦܪܝܢܐ. ܘܠܫܪܟܐ ܕܚܣ̈ܝܐ ܐܚ̈ܝܢ. ܠܐ ܡܼܨܝܢܢ ܕܢܥܼܒܕ ܡܕܡ. ܗܝܕܝܢ ܟܬܼܒܘ ܐܓܪܬܐ ܘܫܕܪܘ ܠܘܬ ܒܪ ܡܿܥܕܢܝ. ܘܐ݀ܡܪܝܢ ܠܗ. ܒܬܪ ܡ̈ܠܐ ܕܒܘܝܐܐ ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܕܣܒܐ. ܕܗܐ ܠܡ ܐܬܟܲܢܫܢܢ ܚܢܢ ܡܚܼܝ̈ܠܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܗܘܿ ܕܗܘܼܝܘ ܝܘܡܢܐ ܟܘܪܣܝܐ ܡܫܡܗܐ ܕܥܡܢ. ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܕܘܟ ܥܗܢ ܠܟܢܘܫܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܒܿܥܝܢܢ ܕܬܬܢܲܚܬܝ ܪܒܘܬܟ. ܘܬܡܼܛܐ ܠܘܬܢ. ܕܢܥܼܒܕ ܕܘܒܪܐ ܓܘܢܝܐ. ܘܢܩܝܼܡ ܠܢ ܪܝܫܐ ܕܥܗܢ ܠܙܒ̈ܢܐ ܘܙܢܼܐ. ܘܗܼܘ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܣܒܐ ܕܩܠܘܕܝܐ ܟܬܼܒ ܐܓܪܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܠܘܬܗ ܕܡܿܦܪܝܢܐ

 

[Vol. II, Col. 699]

 

ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܛܒ ܡܦܿܣܐ ܚܟܡܬܟ. ܕܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܠܝܬ ܕܗܘܟܬܐ ܕܝܿܗܒܐ ܐܝܕܐ ܠܩܘܝܿܡܐ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܕܩܿܐܡ. ܐܠܐ ܗܢܐ ܥܘܡܪܐ. ܘܗܢܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܝܬܝܪ ܝܿܕܥ ܠܫܠ̈ܝܛܢܐ ܕܗܪܟܐ. ܘܪܚܼܝܡ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܣܛܪ ܡܢܗ ܠܐ ܡܸܨܐ ܠܡܼܬܒ ܗܪܟܐ. ܘܐܪܙ ܒܗܿ ܒܐܓܪܬܗ ܬܘܒ ܕܐܢܬ ܡܕܢܚܐ ܝܬܝܪ ܠܚܡܐ ܠܟ ܒܝܕ ܒܝܬܝܘܬ ܠܥܼܙܐ ܘܝܕܥܬܐ ܕܣܦܼܪܐ ܕܐܪܐܒܝܐ. ܘܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܩܪ̈ܝܒܢ ܠܟ ܐܢܬ ܡܬܒܥ̈ܝܢ ܠܟ ܬܘܣܦܬܼܐ ܠܝܬ ܟܵܠܝܬܐ. ܘܟܬܼܒܘ ܬܘܒ ܚܣ̈ܝܐ ܐܓܪ̈ܬܐ ܠܘܬ ܒܣܠܝܘܣ ܕܚܠܒ. ܒܗ ܒܢܼܝܫܐ ܕܢܬܛܿܝܒ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܐܫܬܕܪ ܐܝܙܓܕܐ ܠܘܬܗ ܐܒܘܓܐܠܒ ܕܝܪܝܐ ܬܠܡܝܕ ܐܒܘ ܣܐܠܡ ܪܝܫܕܝܪܐ. ܘܫܠܚܼ ܠܗ ܗ݀ܘ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܕܟܕ ܚܣ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܕܢܘܟܪ̈ܝܝܢ ܡܢܝ ܓܒܼܐܘܘܢܝ ܘܐܨܛܒܝܼܘ ܒܝܼ. ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢܬ ܕܒܪܐ ܕܝܠܝ ܪܘܚܢܝܐ ܐܝܬܝܟ. ܘܒܩܠܝܬܝ ܐܬܪܒܝܬ ܘܝܠܼܦܬ ܙܿܕܩ ܠܟ ܕܬܐܨܦ ܥܡܝ ܟܕ ܚܿܕܐ ܐܢܬ. ܗ݀ܘ ܕܝܢ ܕܚܠܒܼ ܟܕ ܫܡܼ ܗܠܝܢܼ ܦܢܝ. ܕܐܢܿܐ ܒܠܥܕ ܡܲܦܪܝܢܐ ܘܟܠܗܘܢ ܚܣ̈ܝܼܐ ܕܐܫܿܠܡ ܠܐܢܫ ܠܐ ܡܸܨܐܐܢܼܐ. ܘܟܕ ܫܕܪ ܠܐܝܙܓܕܐ ܣܦܝܼܩܐ. ܥܼܠ ܠܘܬ ܘܙܝܪܐ ܕܚܠܒ. ܘܢܣܼܒ ܦܘܩܕܢܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܣܘܪܝܐ ܘܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܕܠܗ݀ܘ ܕܚܣܝܐ ܕܚܠܒ ܢܫܼܠܡ. ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܢܫܼܠܡܘܢ. ܘܠܘ ܠܐܚܪܝܢ.

ܒܪ ܡܿܥܕܢܝ ܕܝܢ ܟܕ ܩܼܪܐ ܠܐܓܪ̈ܬܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܓܪ̈ܒܝܝܼܐ ܚܫ ܣܿܓܝ. ܕܐܚܪܢܼܐ ܣܛܪ ܡܢܗ

 

[Vol. II, Col. 701]

 

ܡܬܓܼܒܐ. ܘܠܐ ܐܬܡܼܨܝ ܕܢܦܢܐ ܠܗܘܢ ܩܫ̈ܝܬܼܐ ܕܠܡܐ ܒܚܼܡܬܐ ܢܥܼܒܕܘܢ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܐܬܦܲܪܣ ܠܡܬܗܝܘܬܗܘܢ ܕܫܥܬܐ. ܥܕܡܐ ܕܢܟܢܫ ܗܼ، ܟܢܘܼܫܝܐ ܪܒܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܘܛܘܪ ܥܒ̈ܕܢܝܐ . ܘܗ݀ܢܘܢ ܕܣܘܪܝܐ ܒܪܝܬܐ ܘܓܲܘܝܬܐ . ܘܢܩܼܘܡܘܢ ܟܠܗܘܢ ܠܘܩܒܠ ܚܐܦܐ ܕܗܘܿ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܒܕܓܘܢ ܟܬܼܒ ܘܪܫܼܐ ܐܢܘܢ ܪܟܝܟܐܝܬ ܥܠ ܣܘܪܗܒܗܘܢ. ܘܐܡܼܪ ܬܘܒ ܕܟܢܘܫܝܟܘܢ ܐܠܗܝܼܐ ܠܐ ܨܿܒܐ ܐܢܼܐ ܕܢܫܼܬܪܐ ܣܦܝܼܩܐ. ܐܠܐ ܣܲܟܘ ܠܝ ܥܕܡܐ ܠܥܐܕܐ ܕܨܠܝܼܒܐ. ܕܐܣܿܒ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܫܠܝܛܼܐ ܘܐ݀ܡܛܐ ܠܘܬܟܘܢ. ܘܩܪܝܐ ܕܝܠܟܘܢ ܢܛܝܒ ܥܠܘܗܝ ܕܟܕ ܢܐܬܼܐ ܢܫܼܬܡܠܐ ܣܘܥܪܢܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ. ܘܟܕ ܝܬܼܒܘ ܗܼܢܘܢ ܚܣ̈ܝܐ ܡܢ ܬܡܘܙ ܥܕܡܐ ܠܟܣܗ ܕܐܝܠܘܠ ܒܣܘܟܝܗܼ ܘܠܐ ܐܬܼܐ. ܘܐܬܼܐܠܨܘ ܬܘܒ ܡܢܗ ܕܕܝܘܢܢܘ̄ ܐܣܪܚܼܘܗܝ ܒܝܘܡ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬ݀ ܐ̱ܢܿܣ̄ܓ ܡܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ. ܒܕܡܘܬ ܚܿܝܐ ܗܘܿ ܕܒܙܒܢ. ܗܝܿ ܕܥܕܝܠܬܐܗܿܝ ܐܝܟ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ. ܣܘܢܬܪܘܢܝܣܐ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܙܿܕܩ ܕܢܗܘܐ ܐܦܝܣ̄ ܕܡܬܓܒܼܐ ܠܦܛܪܝܪܟܘܬܐ. ܘܐܝܼܕܗ ܠܥܠ ܡܢ ܕܟܠܗܘܢ ܬܬܥܲܠܐ. ܒܡܿܫܠܡܢܘܬ ܡܘܪܝܢܝܬܐ.

 

[Vol. II, Col. 703]

 

ܘܐܥܒܼܪ ܕܝܘܘܢܘܣ̄ܝ ܟܕ ܐܬܦܛܪܟ ܠܓܪܝܓܘܪ̄ ܕܚܣܢܡܢܨܘܪ ܠܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܠܚܣܢܡܢܨܘܪ ܐܬܬܣܪܚ ܪܒܢ ܒܪܨܘܡܐ. ܡܫ̄ܡ ܒܪ ܚܒܝܒ ܩܫ̄ܝ. ܬܠܡܝܕܐ ܕܝܢ ܘܒܪ ܛܘܗܡܐ ܕܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܢܚܐ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܩܪܘܝܐ. ܘܟܿܬܘܒܐ.

ܡܿܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥ ܐܬܬܙܝܼܥ ܘܟܲܢܫ ܚܣ̈ܝܐ ܡܿܕܢܚ̈ܝܐ ܘܛܘܪ ܥ̈ܒܕܢܝܐ. ܘܐܬܼܐ ܠܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ . ܘܫܪܪ ܚܘܼܒܐ ܥܡ ܩܬܘܠܝܩܐ. ܘܐܙܼܠ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܐܬܼ ܠܘܬܗ ܗ݀ܘ ܕܚܿܠܒ . ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܝܢ ܕܐܬܦܛܪܟ ܘܚܣ̈ܝܐ ܓܪ̈ܒܝܝܐ ܟܕ ܫܡܥܼܘ ܕܐܬܼܐ ܡܿܦܪܝܢܐ ܠܐܘܪܗܝ . ܟܬܼܒܘ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܡܘܟܟܐ ܠܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ. ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ. ܕܚܢܢ ܒܦܘܩܕܢܟ ܥܒܼܕܢܢ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕܢܢ. ܡܛܠ ܕܟܬܒܼܬ ܠܢ ܕܥܕܡܐ ܠܥܐܕܐ ܕܨܠܝܼܒܐ ܒܠܚܘܕ ܣܲܟܘ ܠܝ. ܘܩܪܝܐ ܕܝܠܟܘܢ ܢܛܝܒ ܥܠܘܗܝ ܘܫܪܟܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܦܝܼܣܝܢܢ ܠܪܒܘܬܟ ܕܡܢ ܐܘܪܗܝ ܠܐ ܬܣܼܛܘܢ. ܥܕܡܐ ܕܚܢܢ ܟܠܢ ܥܡ ܗܢܐ ܕܐܟܝܼܡܢܢ ܠܬܡܫܬܟ ܢܫܪܟ.

 

[Vol. II, Col. 705]

 

ܘܡܕܡ ܕܡܚܲܘܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܘܫܿܦܪ ܠܓܘܐ ܬܥܒܼܕܘܢ. ܘܫܕܪܘܗܿ ܠܐܓܪܬܐ ܥܡ ܓܪܝܓܘ̄ܪ ܕܠܐܩܒܝܢ. ܕܗܼܘ ܒܪ ܐܗܪܘܢ. ܘܡܢ ܦܘܼܡܐ ܬܘܒ ܫܠܚܼ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܠܒܪ ܡܥܕܢܝ ܒܡܘ̈ܡܬܐ ܕܐܢ ܠܐ ܪܥܸܐ ܐܢܬ ܒܝ. ܐܢܿܐ ܝܿܬܒ ܐܢܼܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܕܝܪ̈ܬܐ . ܘܐܢܬ ܐܩܝܼܡ ܡܿܢ ܕܨܿܒܐ ܒܗ ܟܠܗ ܓܘܐ. ܒܠܚܘܕ ܣܕܩܐ ܒܥܕܬܐ ܠܐ ܬܥܼܒܕ. ܘܟܕ ܐܙܠܼ ܗܼܘ ܓܪܝܓܘ̄ܪ ܠܐܘܪܗܝ. ܠܐ ܐܫܟܼܚ ܐܢܘܢ ܬܡܢ. ܒܗ݀ܝ ܕܐܬܼܐ ܗܘܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܕܚܠܒ. ܘܢܣܒܼܗ ܠܡܦܪܝܢܐ ܘܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܥܡܗ. ܘܐܙܼܠܘ ܟܠܗܘܢ ܠܚܠܒܼ ܕܢܩܝܼܡܘܢ ܠܗ ܠܡܦܪܝܢܐ ܕܗܘܼ ܒܪ ܡܥܪܢܝ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܟ ܫܲܪܝܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܠܡܚܣܕܘܬܗ ܠܒܪ ܡܥܕܢܝ. ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܪܒܐܗܿܘ ܘܡܝܩܪܐ ܒܥܕܬܐ ܘܚܲܟܝܡܼܐ ܒܝܕ ܚܫܐ ܕܒܗܼ ܐܫܠܼܡ ܢܦܫܗ ܠܗ݀ܘ ܕܚܠܒ ܥܠܝܡܐ ܫܒܗܪܢܐ. ܣܿܓܝ ܓܝܪ ܣܿܢܝܢ ܗܘܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܠܗܘܿ ܕܚܠܒ. ܘܐܦܢ ܒܪ ܡܕܝܢܬܗܘܢ ܗܘܐ ܿ ܒܗ݀ܝ ܕܥܒܪ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܡܬܪܘܪܒ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܡܫܬܘܪܐ. ܟܕ ܠܘ ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܢ ܓܢܣܐ ܗܘܐ ܛܒܝܼܒܐ. ܘܒܥܠܬܗ ܐܦ ܠܒܪ ܡܥܕܢܝ ܣܢܼܘ.

ܘܒܬܪ ܝܘܡܐ ܕܥܼܠ ܗ݀ܘ ܕܠܐܩܒܝܢ ܠܐܘܪܗܝ . ܐܬܼܐ ܐܦ ܗܼܘ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܗܼܘ ܨܠܝܒܐ ܣܒܐ ܕܐܡܝܕ ܘܝܘܚܢܢ ܕܡܿܝܦܪܩܬ ܬܠܝܡܝܕܗ ܥܡܗ. ܘܐܦܝܼܣܘܗܝ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܠܥܘܡܪܐ ܢܣܼܒ . ܘܠܐ ܢܐܙܼܠ ܒܬܪ ܗܿܢܘܢ ܕܐܙܠܼܘ ܠܚܠܒ. ܘܗܼ، ܚܣܝܐ ܣܒܐ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܕܠܚܠܒ ܙܿܕܩ ܠܝ ܕܐܙܿܠ ܒܼܪܗܝܼܒܘ.

 

[Vol. II, Col. 707]

 

ܘܠܐ ܐܫܿܒܘܩ ܐܢܘܢ ܕܢܥܼܒܕܿܘܢ ܣܼܕܩܐ. ܘܫܲܪܝ ܗܼ، ܣܒܐ ܡܝܩܪܐ ܕܐܡܝܕ ܕܢܩܛܪܓ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܟܐܢܐܝܬ. ܟܐܡܬ݀ ܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܣܪܗܒܘ ܘܒܠܥܕ ܐܚܝ̈ܗܘܢ ܐܩܝܼ̱ܘ ܪܝܫܐ ܫܪܝܪܝܢ. ܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܙܼܠܘ ܕܢܩܝܼܡܘܢ ܐܚܪܢܐ. ܩܕܡ ܕܢܪܡܘܢ ܠܗ݀ܘ ܕܩܼܡ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܗ݀ܘ ܕܐܡܝܕ ܘܬܠܡܝܕܗ ܠܚܠܒ ܐܙܼܠܘ. ܗ݀ܘ ܕܠܐܩܒܝܢ ܠܥܘܡܪܐ ܣܠܼܩ. ܟܕ ܠܐܓܪܬܐ ܗ݀ܝ ܕܥܡܗܼ ܥܡ ܡܫܒܥܕܐ ܝܘܣܦ ܒܪ ܚܬܗ ܕܥܢܓܘܪ ܫܕܪܗܿ ܠܚܠܒ. ܘܟܼܬܒ ܐܦ ܗܘܼ ܐܚܬܐ ܬܟܫܦܬܼܐ ܕܠܐ ܢܥܼܒܕܘܢ ܣܕܩܐ. ܐܠܐ ܢܣܲܝܒܪܘܢ. ܥܕܡܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܓܪ̈ܒܝܝܐ ܢܐܬܘܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܟܼܢ ܢܫܲܡܥܘܢ ܨܒܝܗܘܢ.

 

ܒܬܪ ܕܐܬܬܣܪܚ ܕܐܝܘܢܢܘܣܝܘܣ܆ ܐܬܬܣܪܚ ܐܦ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܗܘܼ ܒܪ ܡܥܕܢܝ.

ܟܕ ܐܙܼܠ ܗ݀ܘ ܕܐܡܝܕ ܠܚܠܒܼ ܐܫܟܼܚ ܕܒܪ ܡܥܕܢܝ ܩܕܡ ܬܪܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܬܬܣܪܚ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܒܝܘܡ ܥܐܕܐ ܕܡܪܝ ܒܪܒܐܪܐ. ܒܗܿ ܒܥܕܬܐ ܕܚܠܒ ܐܪܒܥܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܫܐܬܝܢ ܘܐܪܒܥ. ܘܐܬܟܼܫܠ ܒܗܘܢ ܗ݀ܘ ܕܐܡܝܕ ܘܠܐ ܨܒܼܐ ܠܡܥܼܠ ܠܘܬܗܘܢ ܿ ܘܠܚܪܬܐ ܒܥܨܬܐ ܐܘܒܠܼܘܗܝ ܘܢܼܨܐ ܥܡܗܘܢ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ. ܘܟܕ ܐܠܼܨܘܗܝ ܕܢܬܼܠ ܠܗܘܢ ܫܲܠܡܘܬܗ ܒܟܬܝܼܒܬܐ. ܐܡܼܪ ܕܐܢܿܐ ܬܚܼܝܬ ܫܘܼܠܛܢ ܕܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ ܐܢܼܐ. ܘܠܐ ܡܲܨܝܐ ܠܝ ܕܐܟܿܪܙ. ܐܠܐ ܡܿܢ ܕܡܢܗ ܕܗ݀ܘ ܣܘܠܛܐܢ ܡܬܩܲܒܠ. ܘܫܒܼܩ ܐܢܘܢ ܘܗܦܼܟ ܠܡܪܥܝܬܗ.

 

[Vol. II, Col. 709]

 

ܘܗܼ، ܒܪ ܡܥܕܢܝ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܐܬܬܣܪܚܼ ܐܣܼܪܚ ܠܒܣܝܠܝܘܣ ܕܚܠܒܐ ܡܿܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܐܬܟܫܼܠܘ ܒܝܕ ܫܘܼܚܠܦ ܫܡܐ ܗܢܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܡܫܬܡܗܢܐ܆ ܐܠܐ ܒܡܫܡܗܢܐ ܝܬܝܪ ܿ ܘܡܚܼܕܐ ܨܒܼܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܢܥܘܼܠ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܢܬܼܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܪܒܿܐ ܣܐܘܝܪܐ. ܐܟܡܿܢ ܕܝܿܬܝܪ ܢܫܬܪܪ ܠܗ ܫܡܐ ܘܣܘܥܪܢܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܙܼܠ ܘܐܬܼܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܦ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܕܗܼ، ܝܫܘܥ ܕܥܟܘ. ܘܝܫܘܥ ܗ݀ܘ ܒܪܦܪܣܘܢ. ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܗܘܿ ܕܥܟܘ ܡܥܕܪ ܗܘܐ. ܐܙܼܠ ܒܪ ܦܪܣܘܢ ܠܘܬ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܦܪ̈ܢܓܝܐ. ܘܐܟܼܠ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ . ܕܠܐ ܠܡ ܩܼܡ ܒܙܕܩܐ. ܘܕܐܚܪܢܐ ܐܝܬ ܢܡܘܣܝܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܩܼܡ ܒܟܘܪܣܝܐ ܕܝܥܩܘ̈ܒܝܐ ܕܗܼܘ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܓܒܪܐ ܗܿ، ܫܦܝܼܥܐ ܘܪܚܝܼܡܐ ܥܠ ܡ̈ܠܟܐ. ܘܡܛܝܒ ܕܢܐܬܼܐ ܘܢܲܝܬܐ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܠܥܕܬܟܘܢ. ܡܟܝܼܠ ܠܐ ܬܩܲܒܠܘܢ ܠܗܢܼܐ ܥܕ ܢܐܬܼܐ ܗ݀ܘ. ܦܪ̈ܢܓܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܼܘܗܿ ܠܗܕܐ ܐܬܒܲܨܪ ܒܪ ܡܥܕܢܝ ܒܥܝܢ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܡܼܪܘ ܕܠܐ ܡܩܲܒܠܝܢ ܠܗ ܥܕܡܐ ܕܢܫܕܪܘܢ ܒܬܪ ܒܥܠܕܝܢܗ ܘܢܬܛܲܝܒܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܕܝܢܼܐ. ܘܐܝܢܐ ܕܡܫܬܪܪ ܗܼ، ܢܬܼܒ ܒܟܘܪܣܝܐ. ܘܦܫܼ ܗܼܘ ܣܘܥܪܢܐ ܡܬܼ̇ܐ ܕܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ. ܘܒܬܪ ܚܘܼܣܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܘ̈ܗܒܬܐ ܕܝܗܼܒ

 

[Vol. II, Col. 711]

 

ܠܦܪ̈ܢܓܝܐ ܗ݀ܢܘܢ. ܘܡܲܦܩܒܪܘܚܐ ܥܒܼܕ ܘܐܡܼܪ. ܕܫ݀ܕܪܬ ܠܡ ܒܬܪ ܒܥܠܕܝܢܼܝ ܘܠܐ ܨܒܼܐ ܠܡܼܐܬܐ ܠܡܲܚܣܢ ܫܲܒܩܘ̄ ܠܡܥܼܠ ܠܥܕܬܗܘܢ ܪܒܬܐ . ܘܝܼܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܼܐ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ.

ܗ݀ܘ ܕܚܠܒ ܕܝܢ ܕܗܘܼܐ ܡܿܦܪܝܢܐ. ܠܘ ܥܡܗܘܢ ܥܼܠ ܠܐܢܛܝܼܟ. ܐܦܠܐ ܠܡܕܢܚܐ ܐܫܩܼܠܼ ܐܠܐ ܐܙܼܠ ܩܕܡܝܬ݀ ܠܕܪܡܣܘܩ ܿ ܘܥܡܗ ܡܘܼܟܠܼܨ ܐܪܟܝܕܝܩܘܢ ܕܚܠܒ. ܘܩܪܒܘ ܦܬܘܪܐ ܠܡܫܘܠܛܢܐ ܘܠܐܚܝ̈ܕܐ. ܘܢܣܼܒ ܣܝܓܝܠܝܘܢ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢܿ ܒܕ ܡܥܕܢܝ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܡܢ ܬܡܢ. ܐܙܼܠ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܡܪܥܝܬܐ ܕܚܠܒ ܐܙܕܕܩܬ݀ ܠܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܓܘܡܝܗܿ. ܕܗܘܼ ܡܬܝ ܬܠܡܝܕܐ ܕܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘ̄ ܡܢܿܚܐ. ܢܘܡܝ̈ܩܐ ܓܝܪ ܐܝܓ̈ܘܦܛܝܐ. ܠܕܢܝܐܝܠ ܗܘܼ ܕܚܐܒܘܪܐ ܨܿܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܬܬܩܝܼ̱ ܬܡܢ ܪܥܝܐ. ܡܛܠ ܕܡܕܩ ܗܘܐ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܕܒܪ̈ܝܐ. ܘܣܿܦܩ ܗܘܐ ܠܡܐܼܪܥ ܠܕܪ̈ܘܫܐ ܕܛܝܝ̈ܐ. ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܥܠܼܬ݀ ܢܟܝܼܠܘܬܗ ܕܗ݀ܘ. ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܗܝܡܢܗ ܡܿܪܥܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܝ܇ ܘܒܗܕܐ ܥܠܼܬܐ ܐܬܟܫܼܠ ܒܝܼܫ ܓܕܐ ܕܢܝܐܝܠ. ܘܟܕ ܢܦܼܠ ܒܦܣܩ ܣܒܪܐ ܟܦܼܪ ܒܬܘܕܝܬܗ ܘܐܗܓܪ. ܘܗܼ،ܐ ܐܒܼܠܐ ܪܒܐ ܘܚܼܣܕܐ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܒܟܠܕܘܟ. ܐܠܐ ܗܼ، ܐܠܗܐ ܫܘ̄ ܠܛܝܒܘܬܗ ܒܥܓܠ

 

[Vol. II, Col. 713]

 

ܒܲܝܐ ܠܥܡܐ ܡܥܩܐ. ܘܐܪܝܼܡ ܚܣܼܕܐ ܡܢ ܦܪ̈ܝܼܩܐ ܦܪ̈ܝܩܘܗܝ ܕܡܪܝܐ. ܒܬܪ ܓܝܪ ܝܪ̈ܚܐ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܡܝܼܬ ܗܼ، ܕܘܝܐ ܒܝܼܫܐܝܬ ܒܐܟܣܘܢܕܘܟܝܢ. ܘܐܒܼܕ ܫܡܗ ܘܐܬܬܪܝܼܡ ܘܠܐ ܐܬܝܕܥܬ݀ ܕܘܟܬܗ.

ܒܪ ܡܥܕܢܝ ܕܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܢܦܼܩ ܡܢ ܐܢܛܝܟ ܐܬܼܐ ܠܚܠܒ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܐܙܼܠ ܝܬܼܒ ܒܡܪܕܝܢ. ܘܐܫܬܘܕܝܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܟܠܗܘܢ. ܩܫ̈ܝ̄ ܘܡܫ̈ܡ̄ ܘܥܡܐ ܐܟܚܕܐ ܕܢܒܲܛܠܘܢ ܣܘܥܪܢܐ ܕܥܒܼܕ ܗܘ ܕܚܠܒ ܕܗܘܼܐ ܡܦܪܝܢܐ. ܘܫܕܪܘ ܡܢܗܘܢ ܡܫ̄ܡ ܚܕ ܕܫܡܗ ܦܪܓܐܢܝ. ܕܡܥܝܕ ܗܘܐ ܠܡܥܼܠ ܘܠܡܦܼܩ ܒܬܪܥ ܕܐܚܼܝ̈ܕܐ . ܘܐܙܼܠ ܠܕܪܡܣܘܩܼ ܘܐܫܬܘܕܝ ܕܗܒܐ ܠܫܘܼܠܛܢܐ. ܘܢܣܼܒ ܐܓܪܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܠܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܕܢܐܙܼܠ ܘܢܬܝܲܩܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܡܫ̄ܡ ܗ݀ܘ ܘܐܝܬܝܼ ܠܐܓܪܬܐ. ܠܐ ܐܡܣܼܪ ܕܝܘܢܢܘܣ ܕܢܐܙܼܠ. ܕܚܼܠ ܓܝܪ ܡܢ ܢܘ̈ܡܝܩܐ ܐܝܓܘܦ̈ܛܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܣܓܝ ܐܚܝܼܕܝܢ ܗܘܘ ܒܒܪܡܥܕܢܝ. ܘܐܡܼܪ ܕܩܕܡܿܝܬ ܠܘܬ ܡܪܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ ܦܲܩܚ ܠܝ ܕܐܙܿܠ ܕܒܬܚܘܡܗ ܐܢܼܐ. ܘܟܢ ܠܘܬ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܐܬܥܬܕ ܘܐܙܼܠ ܠܐܝܩܘܢܝܘܢ ܠܘܬ ܣܘܠܛܐܢ ܥܙ ܐܠܕܝܢ. ܘܥܡܗ ܡܢ ܚܣ̈ܝܐ ܗܘܿ ܕܩܠܘܕܝܐ ܘܗܘܿ ܕܩܐܣܪܝܐ. ܘܢܦܼܩ ܠܗ ܡܢܫܘܪ ܡܥܠܝܐ. ܘܐܓܪܬܐ ܐܚܪܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟ ܢܐܨܪ ܡܪܐ

 

[Vol. II, Col. 715]

 

ܕܚܠܒ. ܕܢܩܒܠܝܘ ܘܢܝܲܩܪܝܘܗܝ ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܡܢ ܐܝܩܘܢܝܢ. ܡܛܼܐ ܚܲܣܝܐ ܬܐܘܡܐ ܕܚܐܚ ܡܢ ܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܘܐܡܼܪ ܕܒܪ ܡܥܕܢܝ ܠܡ ܩܲܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܗܒܐ ܠܫܘܠܛܢܐ. ܘܐܬܟܼܪܙ ܠܗ ܒܐܬܪܢ. ܘܗܫܐ ܗܐ ܝܲܬܝܒ ܒܡܪܕܝܢ ܘܠܐ ܡܫܐܠ. ܘܐܚܝܼܕܐ ܐܿܠܨ ܠܢ ܘܒܿܥܐ ܕܗܒܐ. ܡܟܝܠ ܒܿܥܝܢܢ ܕܬܐܬܼܐ ܠܐܬܪܢ. ܘܬܟܲܢܫ ܥܐܦܐ ܕܗܘܿ ܕܗܒܐ. ܘܬܦܼܪܘܥ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܠܫܘܠܛܢܐ. ܘܬܬܟܼܪܙ ܒܟܠܗ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܐܙܼܠ. ܫܕܪ ܠܗܘܿ ܕܠܐܩܒܝܢ ܕܗܘܼ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܒܪ ܐܗܪܘܢ. ܘܠܥܒܕܐܝܠ ܕܝܪܝܐ ܒܪ ܐܚܘܗܝ. ܘܐܙܼܠܘ ܘܐܬܩܲܒܠܘ ܫܦܝܪ ܡܢ ܐܚܝ̈ܕܐ ܕܐܬܪܐ. ܘܟܼܪܟܘ ܒܕܝܪ̈ܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܘܟܲܢܫܘ ܡܠܘܼܘܐ ܕܟܣܦܼܐ ܘܦܪܥܘ ܠܐܚܝܼܕܐ. ܘܢܣܼܒܘ ܡܢܗ ܡܢܫܘܪ ܘܐܬܟܼܪܙ ܕܝܘܢܢܘܣܝ̄ܘ. ܘܗܦܟܼ ܐܬܼܘ ܠܥܘܡܪܐ.

ܗܝܕܝܢ ܬܘܒ ܫܕܪܘܗܝ ܐܘܪ̈ܗܝ ܠܦܪܓܐܢܝ ܠܕܪܡܣܘܩ܆ ܘܐܡܼܪ. ܕܗ݀ܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ . ܐܢ ܠܐ ܐܙܿܠ ܐܢܫ ܡܝܩܪܐ ܒܬܪܗ ܠܐ ܐܬܿܐ . ܘܦܩܼܕ ܫܘܠܛܢܐ. ܘܐܫܬܕܪ ܐܢܫ ܦܪܫܐ ܡܢ ܥܼܒ̈ܕܐ ܪ̈ܒܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܘܐܬܼܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܢܣܼܒܗ ܠܕܝܘܢܢ̄ܘ ܘܥܡܗ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܚܣ̈ܝܐ ܘܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܘܐܙܼܠܘ ܠܕܪܡܣܘܩ. ܘܐܫܼܪܝܘ ܐܢܘܢ ܒܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܦܫܼܘ ܬܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ. ܘܟܠ ܝܘܡܐ ܫܪܘܬܐ ܡܬܝܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܡܢ ܦܘܠܛܝܢ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܡܕܡ ܣܓܝܐܐ . ܟܠܡܐ ܕܦܫܼܘ

 

[Vol. II, Col. 717]

 

ܬܡܢ . ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܐܬܪܐ ܘܐܬܩܼܪܝ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܢܥܼܘܠ ܠܘܬ ܣܘܠܛܐܢ . ܢܣܼܒ ܥܡܗ ܠܚܣܝ̈ܐ ܕܐܬܛܲܝܒܘ. ܗ݀ܘ ܕܩܐܣܪܝܐ. ܘܗ݀ܘ ܕܕܪܡܣܘܩ. ܘܗ݀ܘ ܕܡܿܒܘܓ ܘܗ݀ܘ ܕܠܐܩܒܝܢ. ܘܣܝܡܥܐܢ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ. ܘܥܦܼܩ ܣܘܠܛܐܢ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܟܕ ܩܼܪܒ ܠܘܬܗ. ܘܠܚܣ̈ܝܐ ܝܗܒܼ ܝܡܝܢܗ. ܘܐܘܬܼܒ ܐܢܘܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܫܲܐܠ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܝܟܢ ܐܢܬ ܡܢ ܫܦܠܐ ܕܐܘܪܚܐ. ܘܡܿܢܘ ܘܠܟ ܒܐܟܣܢܝܟ. ܘܦܛܪܝ̄ܪ ܦܼܪܥ ܠܗ ܨ̈ܠܘܬܐ. ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܪܓܡܢܐ ܒܝܬ ܣܘܠܛܐܢ ܠܦܛܪܝܪܟܐ. ܗܘܿ ܕܠܐܩܒܝܢ ܿ ܘܐܦܼܩ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܟܬܒܐ ܕܣܘܠܛܐܢ ܥܙ ܐܠܕܝܢ ܘܐܘܫܼܛܗ ܠܗ݀ܘ ܕܩܿܐܡ ܗܘܐ ܩܕܡ ܡܠܟ ܢܐܨܪ. ܘܦܬܚܗܿ ܘܩܼܪܝܗܝ ܘܐܡܼܪ ܒܲܣܡ ܠܒܟ. ܠܐ ܚܿܙܐ ܐܢܬ ܡܢܢܼ ܐܠܐ ܟܠ ܐܝܩܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܦܼܩ ܐܦ ܠܟܬܒܐ ܕܒܐܫܘܢܘܻܝܢ ܪܝܫ ܦܪܚܬܐ ܕܬܬܪ̈ܝܐ. ܗ݀ܘ ܕܢܣܼܒ ܗܘܐ ܠܗ ܩܻܝܪ ܡܝܟܐܝܠ ܐܣܝܐ ܒܪ ܓܒܪܐܣ ܕܡܢ ܡܠܝܼܛܝܢܝ. ܘܟܕ ܚܙܝܼܗܝ ܣܘܠܛܐܢ ܠܗܘܿ ܟܬܒܼܐ ܐܫܬܚܠܦܬ݀ ܫܝܘܬܗ. ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܬܡܼܨܝ ܠܡܼܪܬܡ. ܠܐ ܕܛܒ ܘܠܐ ܕܒܝܼܫ. ܡܚܼܕܐ ܐܡܼܪܘ ܗܿܢܘܢ ܕܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ܚܕܪ̈ܝ ܣܘܠܛܐܢ ܠܦܛܪܝ̄ܪ. ܦܩܘܕ. ܩܼܘܡ. ܣܿܦܩ. ܘܢܦܼܩ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܚܣ̈ܝܐ ܟܕ ܟܪܝܐ

 

[Vol. II, Col. 719]

 

ܠܗܘܢ ܘܡܥܩܝܢ. ܕܚܲܘܝܘܗܝ ܠܟܬܒܐ ܕܬܬܪܝܐ ܗ݀ܘ.

ܘܟܕ ܢܓܪ ܡܲܘܬܒܩܗܘܢ ܒܗܿ ܒܕܪܡܣܘܩ. ܘܠܐ ܡܬܦܲܢܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܗܢܘܢ ܣܒܪܐ ܦܿܣܩܝܢ ܗܘܘ. ܩܼܪܒ ܪܝܫ ܢܘܡ̈ܝܩܐ ܐܢܫ ܐܝܓܘܦܛܝܐ ܕܗܼܘ ܡܰܟܝܻܢ ܒܪ ܥܰܡܝܻܕ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܒܫܪܪܐ ܕܥ ܐܘ̄ ܐܒܘܢ ܕܠܐ ܪܥܝܸܢ ܗܘܝܢ ܒܡܬܝܬܟ ܕܗܪܟܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܚܣܼܕܐ ܠܘ ܒܨܝܪܐ ܗܘܼܝܢܢ ܠܛܝܝ̈ܐ ܕܡܢܼܝܕܝܢ ܥܠܝܢ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܘܐܡܿܪܝܢ. ܕܗܐ ܪ̈ܝܫܝ ܬܘܕܝܬܟܘܢ ܕܒܣܢܐܬ݀ ܥܠܡܐ ܘܡܣܪܩܘܬܐ ܡܫܬܒܚܝܢ ܡܢܟܘܢ. ܥܠ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܙܒܢܐ ܣܿܬܪܝܢ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܥܡ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܗܲܢܝ ܠܢ ܕܬܐܙܼܠ ܡܢ ܗܪܟܐ ܒܨܦܪܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܫܲܡܠܝܐ ܨܒܘܼܬܐ ܕܡܠܛܬܗܿ ܐܬܝܼܬ. ܘܗܟܢܐ ܝܬܝܪ ܒܝܬܝܪ ܡܬܩܲܦܚܝܢܢ. ܘܡܟܝܠ ܕܐܟܫܼܠܬܝܗܝ ܠܛܠܝܐ ܗܢܐ ܟܐܡܬ݀ ܠܣܘܠܛܐܢ. ܠܐ ܒܡܕܡ ܡܨܐ ܐܢܬ ܬܘܒ ܕܬܪܥܝܘܗܝ ܐܠܐ ܒܫܦܝܥܼܘܬ ܕܗܒܐ ܕܬܩܿܠ ܐܢܬ. ܡܛܠ ܕܣܿܓܝ ܪ݀ܚܡ ܟܣܦܐ ܗܿܘ. ܘܐܡܼܪ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܣܒܐ ܡܿܟܝܼܢ. ܠܐܠܗܐ ܘܠܟ ܐܓܿܥܠܬܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐܼ. ܕܒܲܪ ܐܟܡܐ ܕܚܿܟܡ ܐܢܬ ܘܠܝ ܠܐ ܬܫܲܐܠ. ܗܝܕܝܢ ܐܙܼܠ ܡܿܟܝܼܢ. ܘܪܰܥܝܼܗ ܠܣܘܠܛܐܢ ܒܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܚܘܼܪ̈ܐ. ܕܬܩܿܠ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܚܠܒ ܒܐܝܼܕܐ ܒܐܝܼܕܐ. ܘܩܲܒܠ ܡܠܟ ܢܐܨܪ. ܘܟܬܼܒ ܠܗ ܠܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܡܢܫܘܪ

 

[Vol. II, Col. 721]

 

ܬܡܝܼ̈ܐ ܠܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܢܬܩܲܒܠ ܘܢܬܟܼܪܙ. ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ. ܘܐܬܼܐ ܠܚܠܒ. ܘܡܢ ܚܠܒ ܐܙܼܠ ܠܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܘܐܬܝܲܩܪ ܡܢ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܐܝܢ ܡܬܟܪܙܘ ܠܐ ܐܟܼܪܙܘܗܝ ܒܢ̈ܝ ܝܫܘܥ ܩܫ̄ܝ. ܐܡܼܪܘ ܓܝܪ ܕܚܢܢ ܠܒܪ ܡܥܕܢܝ ܝܗܼܒܢܢ ܡܠܬܢ. ܐܦܠܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܠܼܨ ܐܢܘܢ ܕܢܟܼܪܙܘܢ ܠܕܝܘܢܢܘܣ̄. ܘܟܕ ܒܗܿ ܒܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܼܘܐ ܗܼܘ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܘܢܢܘܣ̄. ܫܕܪ ܘܙܝܪܐ ܕܚܠܒ ܐܣܦܘܩܠܛܪ̈ܐ ܒܬܪܗ . ܕܢܐܬܼܐ ܢܼܦܪܘܥ ܕܗܒܐ ܕܥܠܘܗܝ . ܘܒܗܕܐ ܐܙܕܼܠܠ ܒܥܝ̈ܢܝ ܩܬܘ̄ܠܝ ܘܐܪ̈ܡܢܝܐ ܿ ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܠܚܠܒ ܙܿܕܼܩ ܡܪܥܝܬܐ ܕܚܠܒ ܠܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܠܐܩܒܝܢ ܕܗܼܘ ܒܪ ܐܗܪܘܢ. ܘܐܬܩܲܪܒ ܗܼ، ܐܦܝ̄ܣ ܕܗܘܼܐ ܠܚܠܒ. ܘܗ݀ܘ ܕܕܪܡܣܘܩ. ܘܡܫܡ ܗܘܿ ܐܘܪܗܝܐ ܦܪܓܐܢܝ. ܘܥܼܪܒܘ ܒܕܗܒܐ ܗܘܿ ܬ̈ܠܬܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܕܗܼܢܘܢ ܢܼܦܪܥܘܢ ܠܕܗܒܐ . ܘܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܫܒܼܩ ܘܐܙܼܠ ܠܐܘܪܗܝ . ܘܡܢ ܬܡܢ ܣܠܼܩ ܠܥܘܡܪܐ.

ܘܟܕ ܗܘܼ ܓܝܓܘܪ̄ ܒܚܠܒ ܙܒܢܐ ܡܕܡ. ܐܬܼܐ ܨܠܝܼܒܐ ܡܲܦܪܝܢܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ. ܘܝܼܬܒ ܒܚܠܒ ܚܕ ܣܬܘܐ . ܘܐܬܥܲܬܕ ܘܐܙܠܼ ܠܕܪܡܣܘܩ ܿ ܘܩܲܒܠ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܗܒܐ ܕܩܲܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܘܢܣܼܒ ܣܝܓܝܠܝܘܢ ܕܢܬܒܲܛܠ ܕܝܘܢܢܘܣ̄. ܘܢܬܟܼܪܙ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܕ ܡܥܕܢܝ. ܘܗܦܼܟ ܐܬܼܐ ܠܚܠܒ . ܘܝܼܬܒ ܒܥܕܬܐ ܕܒܗܿ. ܘܓܪܝܓܘ̄ܪ ܝܬܼܒ ܒܒܝܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܗܘܿ ܕܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ ܚܼܕܬܐܝܬ ܐܬܼܐ ܗܘܐ ܘܥܡܼܪ

 

[Vol. II, Col. 723]

 

ܒܚܠܒ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܣܠܼܩ ܠܥܘܡܪܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܫܕܪ ܡܿܦܪܝܢܐ ܠܘܬ ܒܪ ܡܿܥܕܢܝ. ܕܢܐܬܼܐ ܠܣܘܪܝܐ ܘܢܦܼܪܘܥ ܕܗܒܐ ܕܐܬܬܣܝܼܡ ܥܠܘܗܝ. ܘܗܘܼ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܫܬܸܐܠ ܡܢ ܡܬܝܬܐ ܘܡܢ ܕܗܒܐ . ܘܠܐ ܩܲܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡܿܦܪܝܢܐ ܡܢ ܬܒܘ̈ܥܐ. ܫܕܪ ܠܘܬ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܢܐܬܼܐ ܢܦܪܘܥ . ܘܐܠܐ. ܝܿܗܒ ܐܝܼܕܐ ܠܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܘ݀ܫܠܡ ܠܗ. ܘܐܦ ܗܼ، ܡܦܪܝܢܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܩܼܡ ܕܢܐܙܼܠ ܢܐܡܼܪ ܗܠܝܢ ܠܒܪ ܡܥܕܢܝ ܘܢܫܡܼܥ ܦܘܢܝܗ܇ ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܡܿܦܪܝܢܐ ܠܒܠܫ ܡܕܝܢܬܐ. ܥܠ ܓܢܒ ܦܪܬ. ܦܓܼܥ ܒܗ ܒܪ ܡܥܕܢܝ ܕܐܬܿܐ ܗܘܐ ܠܣܘܪܝܐ. ܘܗܦܼܟ ܥܡܗ ܠܚܠܒ. ܘܛܲܝܒ ܗܼ، ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܗܒܐ ܒܝܙܦܬܼܐ ܡܢ ܬܐܓܪܐ ܐܢܫ ܟܘܫܝܐ ܪܚܿܡܗ ܕܫܡܗ ܡܝܼܬܩܐܠ. ܘܦܼܪܥ ܡܕܡ ܕܩܲܒܠ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܡܿܦܪܝܢܐ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܚܪܒܼܬ݀ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܕܙܘܢܝܼܩܪܬ ܗ݀ܝ ܕܚܕܬܗܿ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ ܐܣܝܐ ܚܣܢܝܐ ܡܢܚ ܢܦܫܐ . ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܒܪ ܐܝܬ ܒܝܼܫܐ ܘܦܪܚܐ ܕܫܡܗ ܡܝܟܐܝܠ. ܘܣܿܓܝ ܡܥܝܼܩ ܗܘܐ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܗܢܘܢ ܒܛܒ̈ܥܬܗ. ܘܡܐ ܕܡܐܼܢܬ݀ ܠܗܘܢ ܒܗ. ܘܐܗܦܼܟܘ ܐܦ̈ܐ ܡܢܗܼ ܩܼܡ ܐܙܼܠ ܨܝܕ ܪܘܟܢ ܐܠܕܝܢ ܣܘܠܛܐܢ. ܘܐܗܓܪ. ܘܢܣܼܒ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܢܐܬܼܐ ܢܛܪܘܕ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܡܢ ܕܝܪܐ

 

[Vol. II, Col. 725]

 

ܕܐܒܘܗܝ. ܘܦܩܝܪ̈ܐ ܢܣܝܼܡ ܒܕܘܟܬܗܘܢ ܿܘܟܕ ܐܬܼܐ ܠܚܼܣܢܼܐ ܟܲܢܫ ܝܗ̈ܠܐ ܡܢ ܛܝ̈ܝܐ ܐܣܛܣܝܪ̈ܐ ܘܐܙܼܠ ܟܒܫܗܿ ܠܕܝܪܐ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܕܡܘܠܝ ܐܪܒܥܝܢ ܕܨܘܡܐ ܡܪܐܢܝܐ. ܘܒܬܪ ܫܢ̈ܕܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܣܒܼܠܘ ܠܕܝܪ̈ܝܐ. ܐܦܼܩ ܛܪܕ ܐܢܘܢ ܥܪܛܠ ܘܚܦܝܝ. ܘܒܲܙ ܟܠܗܿ ܩܲܢܝܘܬܐ ܕܕܝܪܐ. ܘܨܒܼ̈ܘܬܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ ܕܗܝܟܠܐ ܡܢ ܨ̈ܠܝܒܐ ܘܟܣ̈ܐ ܘܦ̈ܝܠܣܐ ܘܓܠܘܣ̈ܩܡܐ ܘܟܬܒ̈ܐ ܬܡ̈ܝܗܐ. ܘܗܼܦܟ ܐܬܼܐ ܠܚܣܼܢܐ ܕܙܐܝܕ. ܘܠܟ̈ܬܒܐ ܡܿܢ ܚܣܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܚܣܼܢܐ ܙܒܼܢ ܐܢܘܢ ܡܢܗ ܕܛܢܦܐ ܿ ܘܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܨܘܪ̈ܬܐ ܟܬܝܒܬܗ ܕܪܒܢ ܙܒܝܼܢܐ ܠܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܬܒܪܝܙ ܫܲܟܢܗ ܗܼܘ ܚܣܝܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܕܗܠܝܢ ܣܥܼܪ ܗܼܘ ܛܢܦܐ ܟܐܡܬ݀ ܒܫܢܬ ܐ̱ܢܿܣܚ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܟܕ ܠܐ ܣܝܒܪܬܗ ܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܼܐ ܦܪܥܬܼܗ ܒܝܼܫܐܝܬ. ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܓܝܪ ܕܩܝܛܐ ܟܕ ܐܬܼܐ ܫܪܦ ܐܠܕܝܢ ܒܪ ܫܲܝܟ ܥܲܕܝ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܣܘܠܛܐܢ ܥܙ ܐܠܕܝܢ ܿ ܒܢ̈ܝ ܚܣܼܢܐ ܡܛܠ ܕܒܐܦ̈ܝ ܪܘܟܢ ܐܠܕܝܢ ܝܡܝܼܘ ܗܘܘ ܢܦܼܩܘ ܠܡܲܩܪܒܘ ܥܡܗ . ܘܒܗ ܒܩܪܒܐ ܐܬܛܲܝܒ ܗܘܼ ܛܢܦܐ ܡܝܼܟܐܝܠ ܕܐܗܓܪ. ܘܐܬܩܼܛܠ. ܘܗܟܐܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ. ܗܘܬ ܚܪܬܗ ܠܐܒܕܢܼܐ ܘܕܘܟܪܢܗ ܠܠܘܛܬܐ.

 

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܬܼܐ ܐܝܙܓܕܐ ܡܢ ܬܬܪ̈ܝܐ ܐܢܫ ܢܣܛܘܪܝܢܐ ܕܫܡܗ ܐܡܝܢ ܐܠܕܝܢ

 

[Vol. II, Col. 727]

 

ܡܘܒܐܪܟ ܠܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܟܕ ܐܙܿܠ ܠܣܘܪܝܼܐ ܥܠ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܥܒܼܕܗܿ ܠܐܘܪܚܗ ܿ ܘܦܓܼܥ ܒܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܘܐܫܬܘܕܝ ܕܐܙܿܠ ܠܘܬ ܡܠܟ ܐܠܢܐܨܪ ܘܡܕܒܪ ܫܪܒܗ . ܘܫܡܼܥ ܒܪ ܡܥܕܢܝ . ܘܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܬܼܒ ܒܣܘܪܝܐ ܕܠܡܐ ܬܫܠܛܝ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܩܛܝܪܬܐ ܕܬܬܪ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܥܠ ܠܩܝܠܝܩܝܐ ܘܐܬܩܲܒܠ ܫܦܝܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܝܬܘܡ ܿ ܘܐܬܝܗܒܼܬ݀ ܠܗ ܐܦ ܩܪܝܬܐ ܿ ܘܝܼܬܒ ܒܕܘܝܪܢܝܬܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܣܝܣ. ܘܐܬܼܐ ܗ݀ܘ ܐܝܙܓܕܐ ܠܘܬ ܡܠܟ ܐܠܢܐܨܪ. ܘܠܐ ܐܬܡܼܨܝ ܠܡܒܲܛܠܘ ܟܪܘܙܘܬܗ ܕܒܪ ܡܥܕܢܝ ܿ

ܘܫܒܩ ܘܐܙܼܠ ܘܒܬܪ ܫܢܬܐ ܐܬܼܐ ܩܝܪ ܡܝܟܝܠ ܐܣܝܐ ܒܪ ܓܒܪܐܣ ܠܚܪܢ. ܘܫܠܼܚ ܠܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܕܗܐ ܐܙܿܠ ܐܢܼܐ ܐܝܙܓܕܐ ܠܘܬܗ ܕܡܠܟ ܐܠܢܐܨܪ. ܡܟܝܠ ܫܕܪ ܚܕ ܡܢ ܚܣ̈ܝܟ ܕܢܐܬܼܐ ܥܡܝ ܕܝܿܨܦ ܕܝܠܟ ܿ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܫܕܪ ܠܓܪܝܓܘ̄ܪ ܕܚܠܒ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܐܬܢܣܒܬ݀ ܡܢܗ ܡܪܥܝܬܼܐ ܠܘܬܗ ܐܬܼܐ ܠܥܘܡܪܐ . ܘܐܙܼܠ ܗܘܼ ܐܦܝܣ̄ ܘܡܼܛܐ ܠܐܣܝܐ ܐܝܙܓܕܐ ܒܐܘܪܚܐ . ܘܐܙܼܠ ܥܡܗ ܠܕܪܡܣܘܩ . ܘܢܣܼܒ ܗܼ، ܩܝܪ ܡܝܟܝܠ ܡܢܫܘܪ ܚܼܕܬܐ ܠܕܝܘܢܢܘ̄ܣ ܿ ܘܝܗܒܼܗ ܠܓܪܝܓܘ̄ܪ ܘܢܣܼܒ ܐܬܼܐ ܠܚܠܒ. ܘܥܼܠ ܝܬܼܒ ܒܥܕܬܼܐ ܘܐܫܬܠܛ ܥܠ ܡܪܥܝܬܐ . ܘܐܝܓܢܛܝܘܣ ܡܿܦܪܝܢܐ ܥܡܗ ܕܗ݀ܝ ܕܫܡܼܥ ܕܬܩܢ ܣܘܥܪܢܗ ܕܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܢܦܼܩ ܡܢ ܚܠܒܼ ܐܙܼܠ ܠܛܪܝܦܘܠܝܣ. ܘܐܦܩܼ ܥܠܘܗܝ ܫܡܐ. ܕܠܐ ܬܘܒ ܥܬܝܕ ܕܢܫܲܡܫ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܠܐ ܒܡܕܢܚܼܐ

 

[Vol. II, Col. 729]

 

ܐܦܠܐ ܒܡܥܪܒܐ ܐܠܐ ܡܢ ܐܣܝܘܬܐ ܢ݀ܚܼܐ. ܘܟܕ ܫܲܪܝ ܠܡܥܼܠ ܘܠܡܦܼܩ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ. ܘܩܪܸܒ ܠܡܙܕܠܠܘ ܐܣܟܝܼܡܐ. ܫܲܢܝܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܕܙܒܼܢܐ. ܒܝܕ ܟܘܪܗܢܐ ܚܪܝܦܐ ܕܓܕܫ ܠܗ . ܘܒܝܘܡܐ ܪܒܝܥܝܐ ܥܢܼܕ. ܘܐܬܠܲܘܝ ܒܐܝܩܪ̈ܐ ܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܩܫ̈ܝ̄ ܦܪ̈ܢܓܝܐ ܘܗܠܝܢ ܕܝܠܢ. ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܒܗܢܡ. ܗܘܼ ܓܝܪ ܗܢܐ ܫܦܝܪ ܝܿܕܥ ܗܘܐ ܐܣܝܘܬܐ ܘܡܕܩ ܒܟ̈ܬܒܐ ܦܝܠܠܘܣ̈ܘܦܝܐ. ܘܚܠܸܐ ܗܘܐ ܥܢܝܢܗ ܘܪܚܝܼܡ ܥܠ ܟܠܢܫ. ܐܝܢ ܒܣܕܩܐ ܗܢܐ ܕܥܒܼܕ. ܡܢ ܟܠܢܫ ܐܬܪܫܝ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܚܘ̈ܒܠܐ ܒܝ̈ܫܐ ܦܼܪܥ ܠܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܕܪܒܝܗ ܒܩܠܝܬܗ ܘܐܲܠܦܗ ܡܢ ܛܦܼܪ̈ܐ ܪ̈ܟܝܟܬܐ.

ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܬܩܢܼܬ݀ ܟܪܘܙܘܬܗ ܕܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܒܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐ ܘܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐܼ ܠܐ ܨܒܼܐ ܐܠܗܐ ܕܢܢܝܚܝܘܗܝ . ܒܕܠܘ ܕܠܐ ܡܘܼܡ ܗܲܠܟ ܩܕܡܘܗܝ. ܩܼܡ ܠܗ ܓܝܪ ܫܦ̈ܝܐ ܨܠܝܼܒܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܒܪ ܚܠܗ. ܗܢܐ ܬܒܼܥ ܡܢܗ ܕܢܙܲܕܩ ܠܗ ܪܝܫܕܝܪܘܬܐ ܕܥܣܪ ܫܢ̈ܝܢ ܠܐ ܢܡܘܣܐܝܬ. ܘܟܕ ܠܐ ܨܒܼܐ. ܫܒܼܩܗ ܘܐܙܼܠ ܠܬܪܥ ܡܠܟܘܬܐ ܕܣܘܠܛܐܢ. ܘܐܟܼܠ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܕܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܣܿܓܝ ܒܝܼܫܐܝܬ. ܩܲܛܪܓܗ ܓܝܪ ܒܩܼ̈ܛܠܐ ܘܒܙ̈ܘܙܝܐ ܘܡܠܣܛܝܢܘܬ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܫܟܝܪ̈ܘܬܐ ܕܚܿܐܓ ܠܫܢܐ ܠܡܣܲܝܒܘ ܦܘܡܐ ܘܡܫܡܥܬܐ ܒܥܘܗܕܢܗܝܢ.

ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ . ܫܠܼܛ ܚܪܒܐ ܘܟܦܢܐ ܘܡܿܘܬܢܐ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܐܬܪܐ

 

[Vol. II, Col. 731]

 

ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܗ݀ܘ ܕܡܢ ܬܘܪ̈ܟܡܢܝܐ ܐܓܐܓܪ̈ܝܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܬܓܲܝܣ . ܥܕܡܐ ܕܐܬܡܲܠܝܬ݀ ܟܠܗܿ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܣܘܪܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢܝ ܘܐܝܓܘܦܛ̄ܘ ܡܢ ܥܒܼ̈ܕܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܐܡ̈ܗܬܐ. ܘܗܘܼܐ ܐܬܪܐ ܠܥ̈ܠܝܡܐ ܡܫܥ̈ܒܕܐ ܒ̈ܢܝ ܥܘܡܪܐ . ܘܐܬܢܲܩܡܘ ܡܢ ܩܘܪ̈ܕܝܐ ܒܝܼܫ̈ܐ ܫܒܒ̈ܝܗܘܢ . ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܬܙܝ̈ܙܐ ܡܢܗܘܢ ܒܐܣܟܝܡ ܐܓܐܓܪ̈ܝܐ ܬܘܒ ܐܬܥܲܝܕܘ ܠܡܠܣܛܝܘ . ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܢܘܟܪ̈ܝܐ . ܐܠܐ ܘܠܩܪ̈ܝܒܐ . ܬܪܝܢ ܓܝܪ ܐܚ̈ܐ ܥܬܝܪ̈ܐ ܘܡܫܡ̈ܗܐ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܡܠܝܛܝܢܝܼ ܐܦܢܕ ܘܝܘܣܦ . ܟܕ ܢܦܼܩܘ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܠܡܐܙܼܠ ܐܝܟ ܕܒܬܐܓܘܪܬܐ ܚܕ ܡܿܢ ܠܓܐܟܼܬܝܼ ܘܐܚܪܢܐ ܠܟܘܪܪܝܣ. ܢܦܩܼܘ ܒܬܪܗܘܢ ܘܩܼܛܠܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܚܿܢܩܼܘ ܒܓܘܗ ܕܥܘܡܪܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܣܟ̈ܠܘܬܼܐ ܥܠܘܗܝ ܕܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܣܡ ܐܢܝܢ ܗܘܼ ܨܠܝܼܒܐ ܪܝܫܕܝܪܐ. ܘܢܣܼܒ ܦܘܼܩܕܢ ܡܢ ܣܘܠܛܐܢ ܕܢܐܬܼܐ ܢܠܒܼܟܝܘܗܝ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܗܘܼ ܨܠܝܒܐ ܠܡܠܝܛܝܢܝ. ܫܡܼ݁ ܕܝܘܢܢܘ̄ܣ ܘܢܦܼܩ ܒܪܗܝܒܘ ܕܢܐܙܼܠ ܢܬܓܲܘܣ ܒܬܬܪ̈ܝܐ ܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܢܿܥ̄ ܒܚܙܝܪܢ ܝܪܚܐ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܠܡܐܙܓܪܕ ܡܿܚܘܙܐ. ܐܕܪܟܘܼܗܝ ܐܣܦܘܩܠܛܪ̈ܐ ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ ܕܢܲܗܦܟܘܢܝܗܝ.

 

[Vol. II, Col. 733]

 

ܘܗܘܼ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܫܠܼ̇ ܠܐܦܝܣܩ̄ ܐܢܫ ܐܪܡܢܝܐ ܕܐܪܙܢܓܐܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܗ ܕܪܣܪܟܝܣ ܗ݀ܘ ܕܡܢ ܬܬܪ̈ܝܐ ܡܫܠܛ ܗܘܐ ܬܡܢ. ܘܫܕܪ ܘܙܒܗ ܡܢ ܐܝܼܕ̈ܝ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܼܘ ܗܘܘ ܒܬܪܗ . ܘܢܦܼܩ ܐܙܼܠ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܡܠܟ ܡܠ̈ܟܐ ܗܘܼܠܐܘܢ. ܘܐܬܩܲܒܠ ܡܢܗ ܒܐܝܩܪܐ ܣܿܓܝ. ܘܐܬܝܼܗܒ ܠܗ ܦܪܡܐܢ ܥܠ ܥܘܡܪܐ ܕܠܐ ܢܦܼܩܕܘܢ ܥܠܘܗܝ ܐܚ̈ܝܼܕܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ . ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܠܬܒܪܝܙ ܡܕܝܢܬܼܐ ܐܫܟܼ̇ ܠܨܠܝܒܐ ܒܪ ܚܠܗ ܕܐܬܼܐ ܠܡܩܛܪܓܘܬܗ ܐܦ ܠܘܬ ܬܬܪ̈ܝܐ. ܘܫܕܪ ܠܘܬܗ ܚܣ̈ܝܐ ܘܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܘܐܬܡܲܟܟ ܠܗ . ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܛܒ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ. ܘܐܬܪܥܝ ܥܡܗ . ܘܫܩܠܗ ܘܐܬܼܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܟܕ ܐܬܼܐ ܕܢܥܘܼܠ ܠܘܬ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܠܫܠܡܗܼ ܩܡܼܘ ܥܠܘܗܝ ܡܫܥ̈ܒܕܐ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ . ܘܡܚܼܐܘܘܗܝ ܒܣܝ̈ܦܼܐ ܘܩܲܛܠܘܗܝ ܒܗܿ ܒܩܠܝܬܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܪܡܝܼ،ܗܝ ܒܐܙܓܐ ܬܚܬܝܐ. ܘܢܦܩܼܘ ܘܐܙܼܠܘ ܠܩܠܝܬܗ ܕܝܠܗ ܕܨܠܝܼܒܐ. ܘܩܼܛܠܘ ܐܦ ܠܐܒܘܐܠܦܪܓ ܐܚܘܗܝ.

 

ܘܦܼܫ ܗܼ، ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܒܥܘܡܪܐ ܟܕ ܙܿܐܝܥ ܘܢܿܐܕ ܡܢ ܐܚܝ̈ܕܐ ܕܡܕܝܢ̈ܬܐ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ. ܘܣܼܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܢܐܙܼܠ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܡܠܟ ܡ̈ܠܟܐ. ܕܕܡ ܟܕ ܢܬܚܼܙܐ ܩܕܡܘܗܝ ܘܢܗܦܘܟ

 

[Vol. II, Col. 735]

 

ܢܐܬܼܐ . ܬܫܲܢܐ ܡܢܗ ܕܚܠܬܐ . ܘܟܕ ܐܙܼܠ ܐܫܟܼܚ ܠܫܡܥܘܢ ܩܫܝܫܐ ܘܐܣܝܐ ܒܪ ܝܫܘܥ ܩܫܝ̄ ܕܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܕܚܼܕܬܐܝܬ ܐܬܬܝܼܬܝ ܗܘܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܡܠܸܟ ܡ̈ܠܟܐ . ܘܟܕ ܚܼܙܝܗܝ ܫܡܥܘܢ ܠܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܐܬܠܲܚܡ ܥܠܘܗܝ ܘܓܙܡܗ . ܘܟܕ ܐܬܦܣܼܣ ܠܗ ܠܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܢܥܘܼܠ ܠܘܬ ܡܠܟ ܡ̈ܠܟܐ. ܡܚܕܐ ܐܬܩܲܪܒ ܩܫ̄ܝ ܫܡܥܘܢ ܠܘܬ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܫܪܝܬܐ. ܘܐܡܼܪ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܗܢܐ ܠܐ ܙܿܕܩ ܕܢܚܼ؛ܐ ܐܦ̈ܐ ܕܡܠܟ ܡ̈ܠܟܐ. ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܿܘ ܩܛܘܠܐ . ܘܗܲܝܡܢܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܠܡܠܬܗ ܘܛܪܕܘܗܝ ܠܕܝܘܢܢܘܣ ܡܢ ܐܪܕܘ. ܘܐܙܼܠ ܝܼܬܒ ܒܪܘܚܩܐ. ܘܫܕܪ ܪܥܝܼܗ ܠܫܡܥܘܢ ܐܣܝܐ. ܟܕ ܝܗܼܒ ܠܗ ܪܝܫ ܫܒܘܩܬܐ ܕܕܗܒܐ ܕܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ. ܕܢܣܼܒ ܗܘܐ ܡܢ ܚܣܝܐ ܫܡܥܘܢ. ܘܟܬܼܒ ܠܗ ܟܪܬ݀ ܐܝܼܕ̈ܝܐ . ܕܥܡ ܗ݀ܝ ܕܢܡܼܛܐ ܠܥܘܡܪܐ . ܢܫܕܪ ܠܗ ܦܢܼܩ̈ܝܬܐ ܕܚܘܕܪܐ ܫܲܢܬܢܝܐ . ܕܟܬܼܒ ܗܘܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܐܟܣ̈ܢܝܐ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܪܦܝ ܫܡܥܘܢ . ܘܫܕܪ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܫܦܝܼ̈ܥܬܐ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܠܡܿܚܣܢ ܐܫܬܘܝ ܠܡܥܠ ܠܘܬ ܡܠܟ ܡܠ̈ܟܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܐܡܪ ܠܗ ܕܐܢܬ ܓܒܪܐ ܕܝܪܝܐ ܩܛܠܬ. ܦܲܢܝ ܐܝܢ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܠܐ ܡܫܥܒܕܐ ܠܦܘܩܕܢ ܡܠܟܘܬܐ ܘܩܼܛܠܬܗ ܘܡܛܠ ܕܐܫܬܚܼܕܘ ܗܘܘܼ ܠܐ ܥܲܩܒܘ ܥܡܗ ܚܬܝܬܐܝܬ.

 

[Vol. II, Col. 737]

 

ܘܢܦܼܩ ܐܬܼܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܐܬܪܘܪܒ ܒܢܦܫܗ ܘܐܩܠܝܼ ܥܠ ܕܚܠܬܐ. ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܡܢܩܕܝܡ ܒܫܘ̈ܛܐ ܪܕܐ ܗܘܐ. ܒܡܪ̈ܓܢܐ . ܫܲܪܝ ܠܡܼܪܕܐ . ܘܚܨܪܝ ܕܗܫܼܐ ܥܒܝܼܐܗܿܝ ܡܢ ܟܪܬܝ ܕܗܝܕܝܟ ܐܡܿܪܪ ܗܘ.ܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܛܲܢܢܘ ܬܠܬܐ ܥܠ̈ܝܡܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܥܘܡܪܐ . ܚܕ ܕܝܪܝܐ ܕܫܡܗ ܣܪܓܝܣ ܕܣܝܒܝܛܝ. ܘܚܕ ܡܫ̄ܡ ܒܐܣܝܠ ܐܚܘܗܝ ܕܪܝܫܕܝܪܐ ܣܝܼܡܥܐܢ . ܘܐܚܪܢܐ ܥܠܡܝܼܐ ܐܒܪܗܡ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܕܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܒܪ ܫܡܘܐܝܠ. ܘܥܠܘܗܝ ܟܕ ܩܿܐܡ ܒܗܝܟܠܐ ܒܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝ . ܕܢܓܗ ܫܒܬܐ ܕܫܘܡܠܝ ܫܒܘܥܐ ܕܨܘܡܐ ܕܢܝܢܘܐ ܬܡܢܬܥܣܪ ܒܫܒܛ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ . ܘܟܕ ܚܕ ܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܠܣܕܪܐ ܕܬܫܡܫ̄ ܩܕܡܝܬܐ ܣܿܕܪ ܗܘܼܐ ܫܘܪܘ ܗܼܢܘܢ ܥܠ̈ܝܡܐ ܥܠ ܕܝܘܢܢ̄ܘ ܡܢ ܒܣܬܪܗ ܘܒܣܝ̈ܦܐ ܗܲܕܡܘܼܗܝ ܩܘܕܡܬ݀ ܡܕܒܚܼܐ ܒܩܣܛܪܘܡܐ . ܘܫܒܩܘܗܿ ܠܫܠܕܗ ܬܡܢ

 

[Vol. II, Col. 739]

 

ܟܕ ܪܡܝܼܐ ܘܣܠܩܘ ܒܲܙܘܗܿ ܠܩܠܝܼܬܗ. ܘܐܚܕܘ̄ ܠܬܠܡܝܕܗ ܗ݀ܘ ܕܩܼܛܠ ܗܘܐ ܠܐܚܘܗܝ ܕܨܠܝܒܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ . ܘܐܪܡܝܼܘܗܝ ܡܢ ܫܘܫܼܦܐ . ܘܐܬܠܲܚܡܘ ܐܦ ܥܠ ܗܘܿ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܟܕ ܢܣܼܒܘ ܡܢܗ ܫܘܼܚܕܐ ܫܒܼܩܘܗܝ.

ܘܫܕܪܘ ܐܝܬܝܼܘ ܠܡܫܲܥܒܕܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܗܢܢܝܣ . ܗܘ ܕܪܝܫܡܐܐ ܗܘܐ ܩܕܡ ܕܝܘܢܢܘܣ̄. ܘܪܓܼܙ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܘܛܪܕܗ ܡܢ ܥܘܡܪܐ. ܘܐܬܼܐ ܗ݀ܘ ܐܫܬܲܠܛ ܥܠܝܗܿ ܕܕܘܟܬܐ. ܘܫܲܕܪܘ ܡܫܥ̈ܒܕܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܘܬ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܣܘܠܛܐܢ ܕܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ ܘܐܡܼܪܘ. ܕܦܛܪܝܪ ܗܘܿ ܒܠܥܕ ܒܒܟܘܢ ܗܘܐ ܘܒܬܬܪ̈ܝܐ ܛܦܿܣ ܗܘܐ ܘܠܐ ܡܫܬܥܒܕ ܠܟܘܢ. ܘܗܐ ܩܲܡܢ ܥܠܘܗܝ ܘܩܛܠܢܼܝܗܝ. ܘܒܿܥܝܢܢ ܡܢܟܘܢ ܕܠܢ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܬܗܘܘܢ. ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܫ̈ܛܝܐ ܘܓܘܡ̈ܕܢܐ ܚܼܪܘ ܒܗܿܢܘܢ ܕܐܙܼܠܘ. ܘܛܪܕܘ ܐܢܘܢ ܡܢ ܨܐܕܝܗܘܢ ܘܐܡܼܪܘ ܠܗܘܢ. ܕܐܢܬܘܢܼܬܚܼܙܘܢ ܡܢܐ ܦܿܓܥ ܒܟܘܢ ܡܢ ܬܬܪ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܗܦܟܼܘ ܗܿܢܘܢ ܒ̈ܗܝܬܐ܆ ܦܘܪܣܐ ܐܚܪܢܐ ܥܒܼܕܘ ܘܫܕܪܘ ܠܚܣܝܐ ܐܢܫ ܬܐܓܪܝܬܢܝܐ ܕܗܘܼ ܝܘܚܢܢ ܫܘܽܚܰܝܬܰܠܷܗܼ ܘܥܡܗ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐܪܕܘ ܕܢܐܡܼܪܘܢ. ܕܡܪ̈ܘܕܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܕܒܫܒܒܘܬܢ ܩܡܼ، ܥܠ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܩܲܛܠܘܗܝ. ܘܗܫܐ ܒܿܥܝܢܢ ܕܬܥܒܼܕܘܢ ܡܪܘܬܐ ܠܗܕܐ ܕܘܟܬܐ. ܘܟܕ ܐܙܼܠܘ ܗܠܝܢ.

 

[Vol. II, Col. 741]

 

ܐܬܼܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܦ ܝܫܘܥ ܕܝܪܝܐ ܐܚܐ ܕܡܬܩܪܐ ܫܲܢܟܿܝܻܬ. ܗܘܿ ܕܣܿܥܘܪܐ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ . ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬ ܩܫ̄ܝ ܘܐܣܝܐ ܫܡܥܘܢ . ܘܐܬܡܲܠܟܘ ܒܚܕ̈ܕܐ ܕܢܐܡܪܘܢ . ܕܗܐ ܩ̈ܛܘ̄ܠܘ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܒܥܘܡܪܐ ܐܢܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܒܿܥܝܢܢ ܓܒܪܐ ܚܝܠܬܢܐ ܕܢܐܬܼܐ ܢܠܒܼܘܟ ܘܢܩܲܛܠ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܐܡܪܘܗܿ ܠܗܕܐ. ܢܦܼܩ ܦܘܩܕܢܐ . ܕܛܰܝܩܾܬܠܽܘܓ ܐܢܫ ܗܘܼܢܝܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܢܐܙܼܠ ܢܩܲܛܠ ܠܩܛܘ̈ܠܐ. ܘܢܲܫܠܛ ܠܕܝܪܝܐ ܝܫܘܥ ܕܐܝܬܘ̄ܐܚܐ ܕܐܣܝܐ ܫܡܥܘܢ ܕܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ ܬܡܢ. ܡܛܠ ܕܗܘܼ ܩܫ̄ܝ ܐܣܝܐ ܐܡܼܪ. ܕܗܢܐ ܐܚܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܘ̄. ܘܟܕ ܐܙܼܠ ܗܘܼ ܛܝܩܘܬܠܘܓ. ܐܚܼܕ ܠܩܛܘ̈ܠܐ ܗܿܢܘܢ ܿ ܘܠܡܢܗܘܢ ܡܿܢ ܩܛܼܠ ܿ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܚܒܘܫܝܐ ܗܼܢܘܢ ܠܗܘܢ ܚܢܩܼܘ. ܘܠܣܒܐ ܒܪ ܫܡܘܐܝܠ ܢܲܓܕ ܢܓ̈ܕܐ ܩܫ̈ܝܐ ܥܠ ܒܣܪ̈ܬܐ ܕܛܝ̈ܙܝܬܗ . ܫܒܥܝܢ ܫܘ̈ܛܝܢ. ܘܛܪܕܗ ܡܢ ܥܘܡܪܐ. ܘܐܙܼܠ ܡܝܼܬ ܒܐܡܪܘܢ ܩܪܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܘܕܝ ܕܐܡܼܪܘ ܠܗ ܩܛܘ̈ܠܐ ܗܿܢܘܢ . ܕܡܕܡ ܨܿܒܝܢܢ ܠܡܫܲܐܠܘܬܟ . ܘܗܘܼ ܦܲܢܝ ܕܠܐ ܬܫܲܐܠܘܢܢܝ ܡܕܡ . ܐܠܐ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܨܿܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܥܒܕ ܥܒܸܕܘ . ܘܟܕ ܗܢܐ ܡܿܦܩܢܐ ܠܐ ܡܫܲܝܢܐ ܗܘܼܐ ܠܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܕܗܘܼ ܥܢܓܘܪ.

 

[Vol. II, Col. 743]

 

ܫܕܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܿܥܕܢܝ ܠܘܬ ܣܘܠܛܐܢ ܕܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ ܠܐܼܝܩܘܢܝܘܢ . ܘܢܣܼܒ ܠܗ ܡܢܫܘܪ ܥܠ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ . ܘܥܠ ܟܠܗ ܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ . ܘܐܬܟܪܙ ܒܡܠܝܛܝܢ ܘܒܫܪܟܐ ܕܕܘܟ̈ܝܬܐ . ܐܝܢ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܠܐ ܐܨܛܒܼܝ ܠܡܐܙܼܠ. ܐܠܐ ܒܗܿ ܒܩܝܠܝܩܝܐ ܩܲܘܝ ܟܕ ܡܬܝܲܩܪ ܡܢ ܡܲܠܟܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ.

ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܚܲܡܫܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ . ܐܬܟܪܗ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܪ ܡܥܕܢܝ ܘܥܢܼܕ ܒܕܝܪܐ ܕܦܐܩܣܝܼܡܐܛ . ܘܒܗܝܟܠܗ ܐܬܩܒܼܪ. ܠܗ ܓܝܪ ܠܒܪ ܡܥܕܢܝ ܬܠܡܝܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܫ̄ܡ ܕܫܡܗ ܪܨܿܝ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܡܪܕܝܢ. ܘܟܕ ܥܼܢܕ ܗܘܼ ܛܘܒܬܢܐ. ܠܐ ܫܠܼܝ ܗܢܐ ܬܠܡܝܕܐ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܠܡܡܼܚܐ ܪܝܫܗ ܒܐܣ̈ܐ ܘܠܡܒܼܟܼܐ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܗܼ، ܒܬܪ ܫܒܥܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܡܝܼܬ ܒܠܥܕ ܟܘܪܗܢܐ . ܟܕ ܛܒ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ .

 

ܒܬܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܥܕܢܝ ܆ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܗܘܼ ܝܫܘܥ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ܇

ܟܕ ܥܢܼܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܥܕܢܝ .

 

[Vol. II, Col. 745]

 

ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܒܕܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ ܕܥܠ ܓܢܒ ܡܿܡܦܣܘܣܛܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܝܠܝܩܝܐ. ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܣܒܐ ܕܩܠܘܕܝܐ. ܘܐܬܐܢܣܝ̄ܘ ܕܛܪܣܘܣ. ܘܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܕܣܝܣ. ܘܓܪܝܓܘ̄ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܕܡܿܒܘܓ ܘܐܬܐܢܢܣܝ̄ܘ ܕܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܕܪܡܣܘܩ . ܘܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܕܓܘܡܝܗ . ܘܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܕܩܘܦܪܘܣ . ܘܒܣܝܠܝܘܣ ܬܐܓܪܝܬܢܝܐ ܕܟܪܡܗ . ܕܢܩܝܼ̱ܘܢ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ. ܘܟܬܼܒܘ ܠܘܬ ܚܣ̈ܝܐ ܕܠܒܪ ܕܐܦ ܗܼܢܘܢ ܠܬܡܢ ܢܨܛܝܒܘܢ . ܟܕ ܗܼ، ܐܬܪܐ ܝܬܝܪ ܥܿܗܢ ܗܘܐ ܒܗܘܿ ܙܒܢܐ ܠܟܢܘܫܝܐ. ܒܝܕ ܟܗܝܡܢܘܬܗܼ ܘܫܝܢܐ ܕܒܗ ܘܥܘܕܪܢܐ ܕܡܠܟܐ ܡܗܝ̄ܡ ܪ݀ܚܡ ܥܡܢ.

ܗܝܕܝܢ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܩܘܦܠܝܕܐ . ܚܕ ܡܢ ܪܝܫܕܝܪ̈ܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ . ܗ݀ܘ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܕܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܕܗܼ، ܥܢܓܘܪ ܢܲܦܝܩ ܗܘܐ ܡܢ ܥܘܡܪܐ. ܘܒܩܝܠܝܩܝܐ ܡܕܝܪ ܗܘܐ ܒܣܥܘܪܘܬܐ . ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܿܝ ܗܘܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܿܥܕܢܝ. ܢܣܼܒ ܡܢܗ ܙܘܕܩܐ ܕܪܝܫܕܝܪܘܬܐ . ܘܣܗ̈ܕܘܬܐ ܬܘܒ ܕܥܡ̈ܡܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܗܘܼ ܠܡ ܐܝܬܘ̄ ܪܝܫܕܝܪܐ ܢܡܘܣܝܐ . ܘܢܦܼܩ ܠܡܐܙܼܠ ܠܬܪܥ ܡܠܟܘܬܐ ܠܡܣܼܒ ܠܗ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܥܠ ܥܘܡܪܐ. ܘܟܕ ܗܘܼ ܒܐܘܪܚܼܐ ܫܡܼܥ ܕܥܢܼܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܥܕܢܝ ܘܗܘܼܐ ܠܗ ܪܥܝܢܐ ܥܠܡܝܐ. ܘܫܲܚܠܦ ܟܬܒ̈ܘܗܝ ܕܪܝܫܕܝܪܘܬܼܐ ܠܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܿ ܘܡܼܛܐ

 

[Vol. II, Col. 747]

 

ܠܐܪܕܘ ܘܐܫܬܘܕܝ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܫܦܝܼܥ̈ܬܐ ܠܩܫ̄ܝ ܘܐܣܝܐ ܫܡܥܘܢ. ܐܢ ܡܥܕܪ ܠܗ ܕܢܗܘܼܐ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܕܡܛܝܒ ܬܡܢ ܐܦ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܚܠܒ. ܗ݀ܘ ܕܗܼܘ ܬܘܒ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܣܘ̈ܬܐ ܚܪܝܙ ܗܘܐ ܒܬܫܡ̄ ܡܠܸܟ ܡܿܠܟܝܬܐ. ܗܢܐ ܬܲܗܝ ܠܨܒܝܢܗ ܠܐ ܪܕܝܐ ܕܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܠܐ ܘܿܠܐ ܒܠܥܕ ܓܒܝܼܬܐ ܘܩܪܝܬܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄. ܬܙܲܡܢ ܐܢܬ ܠܟ ܠܦܛܪܝܪܟܘܬܐ . ܡܢ ܟܠܢܫ ܬܬܓܥܼܨ . ܐܠܐ ܙܿܕܩ ܠܟ ܕܠܗܢܐ ܐܣܝܐ ܪܒܢ ܫܡܥܘܢ ܬܫܪܪ ܥܡܟ . ܘܐܢܿܐ ܝܿܗܒ ܐܢܼܐ ܠܗ ܟܪܬ݀ ܝ̈ܕܝܐ ܕܝܠܝ . ܕܒܗܘܿ ܕܨܿܒܐ ܒܗ ܐܦ ܐܢܿܐ ܨܿܒܐ ܐܢܼܐ . ܘܗܟܢܐ ܢܦܼܩ ܡܢ ܐܪܕܘ ܘܬܪܨ ܠܐܦ̈ܝ ܥܘܡܪܐ. ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܒܡܘܗ̈ܒܬܐ ܢܣܒ ܫܠܡܘܬܗܘܢ ܕܐܦܝ̈ܣ̄.

ܘܟܕ ܐܪܚܩܼ ܐܡܼܪ ܗܘܼ ܐܣܝܐ ܠܗ݀ܘ ܕܚܠܒ. ܕܐܢܿܐ ܫܡܿܥܬ ܕܠܘ ܕܠܐ ܡܘܼܡ ܢܿܛܪ ܐܣܟܝܡܗ ܗܢܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ . ܒܕܓܘܢ ܐܢܬ ܟܕ ܐܙܿ ܐܢܬ ܠܩܝܠܝܩܝܐ . ܚܙܼܝ ܓܒܪܐ ܣܗܝܼܕܐ ܕܨܿܒܝܢ ܒܗ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܐܘܕܥ ܠܝ ܘܐܩܝܼܡܘܢܝܗܝܼ ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܐܙܼܠ ܗ݀ܘ ܕܚܠܒ ܠܩܝܠܝܩܝܐ . ܐܫܟܼܚ ܠܥܡܐ ܡܗܝ̄ܡ ܕܡܬܟܬܫ ܒܥܠܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܡܚܼܕܗܿ ܕܡܼܛܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܠܥܘܡܪܐ ܫܕܪ ܐܫܬܘܕܝ ܠܡܠܟܐ ܕܩܝܠܝܩܝܐ ܘܠܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܟܡܿܝܘܬܐ ܕܬܪܥܣܪ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܟܣܦܐ . ܥܠ ܐܝܼܕ̈ܝ ܩܫ̄ܝ ܓܘܢܝܪ . ܘܕܝܪܝܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܣܡܲܩܪܝܼܐ ܕܡܗܿ ܕܣܝܼܣ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܙܼܠܘܢ ܠܐܦܝܣ̈ܩ̄ ܕܟܢܝܼܫܝܢ ܒܩܠܝܩܝܐ

 

[Vol. II, Col. 749]

 

ܠܡܦܛܪܟܘܬܗ. ܘܫܠܕܗ ܬܘܒ ܠܚܣܝܐ ܣܒܐ ܕܩܠܘܕܝܐ ܘܐܘܒܼܠܗ ܠܘܬܗ . ܓܪܝܓܘ̄ܪ ܕܝܢ ܕܚܠܒ ܐܬܚܲܝܕ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܒܩܝܠܝܩܝܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܠܥܡܐ ܕܛ݀ܐܢ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܘܣܿܢܐ ܥܸܠܝܐ. ܘܫܪܪܘܗܿ ܠܓܒܝܼܬܐ ܘܩܪܝܬܐ ܕܪܒܢ ܝܫܘܥ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ ܓܒܪܐ ܢܟܦܐ ܘܣܗܝܕܐ ܕܪܚܝܼ̱ ܥܠ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ. ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܒܝܘܡ ܥܐܕܐ ܕܢܘܗܪ̈ܝܐ. ܫܢܬ݀ ܐܢܿܥܗ̄ ܒܗܿ ܒܕܝܪܐ . ܘܐܬܩܼܪܝ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܬܼܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܦ ܒܣܝܠܝܘܣ ܣܒܐ ܡܝܩܪܐ ܕܩܐܣܪܝܐ ܕܗܘܼ ܕܘܡܝܢܐ ܘܫܠܡ ܠܓܒܝܬܐ ܕܪܘܚܐ.

 

ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܡܠܝܬ݀ ܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ. ܝܼܨܦ ܗܼ، ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܦܝ̈ܣ. ܕܐܦ ܠܡܕܢܚܐ ܕܢܡ ܢܘܓܪܐ ܡܓܲܙܝܐ ܗܘܼܬ ܢܩܝܼܡܘܢ ܡܦܪܝܢܐ . ܘܡܛܠ ܕܝܿܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܗܘܼ ܡܢܚܐ ܒܪ ܡܿܥܕܢܝ. ܩܲܕܡ ܗܘܐ ܘܓܒܼܐ ܠܓܪܝܓܘܪܝ̄ܘ ܕܚܠܒ ܕܢܗܘܼܐ ܡܿܦܪܝܢܐ. ܘܐܘܕܥ ܗܘܐ ܐܦ ܠܡܕܢܚ̈ܝܐ ܡܛܠܬܗ . ܘܩܲܪܝܐ ܕܡܕܚܐ ܒܣܘܓܐ ܕܐܓܪ̈ܬܗ ܟܲܢܝܗ ܗܘܐ. ܘܫܲܕܪ ܫܠܡܘܬܗܘܢ. ܘܒܝܕ ܕܫܓܝܼܫܐ ܗܘܬ݀ ܐܬܘܪ ܡܢ ܝܕ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܡܘ̈ܓܠܝܐ. ܐܬܬܲܗܝܬ݀ ܬܫܕܪܬܗ. ܠܐ ܫܲܚܠܦܘܗܿ ܗܼܢܘܢ ܠܩܪܝܬܐ. ܐܠܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܗܲܝܡܢܘܗܿ ܠܩܝܘܡܘܬܐ ܕܡܿܕܢܚܐ. ܘܐܬܼܐ ܦܛܪܝ̄ܪ ܥܡ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܣܝܼܣ ܘܐܬܛܲܝܒ

 

[Vol. II, Col. 751]

 

ܐܦ ܡܠܟܐ ܗܝܬܘܡ ܘܒܢ̈ܘܗܝ ܘܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ. ܐܢܫܝ̈ܢ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܡ̈ܠܦܢܐ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܣܘܓܐܐ ܕܥܡܐ. ܒܥܕܬܐ ܩܲܬܘܠ̄ܝ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܐܬܟܼܪܙ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܲܦܪܝܢܐ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܡܲܠܠ ܗܘܼ ܡܿܦܪܝܢܐ ܫܲܪܘܝܐ ܥܠ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ. ܟܕ ܡܢ ܕܓܒܠܼܬܢܝ ܘܣܼܡܬ ܥܠܝ ܐܝܕܟ ܥܒܼܕ ܫܘܪܝܐ ܠܡܠܬܗ. ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ ܗܘܿ ܣܡܿܩܪܝܼܐ ܡܬܪܓܡ ܗܘܐ ܒܐܪܡܢܐܝܬ . ܘܝܘܡܐ ܗܘܐ ܛܒܝܼܒܼܐ ܝܘܡܐ ܗ݀ܘ.

ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܝܢ ܕܩܘܦܠܝܕܐ ܠܐ ܚܲܡܣܢ ܠܡܬܼܒ ܒܥܘܡܪܐ. ܐܠܐ ܩܼܡ ܪܗܼܛ ܠܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܘܐܬܓܪܓܚ ܠܩ̈ܫ̄ܝ ܒܢ̈ܝ ܝܫܘܥ ܩܫ̄ܝ ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢ ܕܕܝܠܗܘܢ ܗ݀ܘܐ ܒܡܲܘܬܐ ܘܒܚ̈ܝܐ ܿ ܘܐܬܼܐܠܨ ܩܫ̄ܝ ܝܥܩܘܒ ܕܢܐܙܼܠ ܠܩܝܠܝܩܝܐ ܡܛܠܬܗ . ܘܟܕ ܐܬܼܐ . ܐܫܟܼ̇ ܕܡܢ ܟܕܘ ܦܛܪܝ̄ܪ ܐܬܬܩܝܼ̱. ܘܒܛܠܗ ܥܫܪܒ ܬܐܘܕܘܪܘܣ . ܘܐܡܼܪ ܠܦܛܪܝ̄ܪ . ܕܚܢܢ ܟܠܢ ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܠܒܪ ܡܼܨܒܐ ܨܿܒܝܢܢ ܒܟ . ܐܠܐ ܡܢ ܐܚܘܟ ܕܗܼ، ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܡܠܝܛܝܢܝ . ܘܡܢ ܪܒܢ ܫܠܝܡܘܢ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܣܘܢܩܠܐ ܕܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܡܢܚܐ. ܡܒܓܢܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܒܕܓܘܢ ܐܪܚܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܨܐܝܕܝܟ . ܘܬܼܐ ܠܥܘܡܪܐ ܘܥܒܸܕ ܡܲܘܬܒܟ ܬܡܢ . ܘܡܩܲܒܠܝܢܢ ܠܟ. ܘܟܕ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܐ ܨܒܼܐ ܠܡܬܢܲܟܪܝܘ ܡܢ ܐܚܘܗܝ ܘܡܢ ܪܒܢ ܫܠܝܡܘܢ . ܐܬܟܫܼܠ ܗܘܼ ܩܫ̄ܝ. ܘܐܙܼܠ

 

[Vol. II, Col. 753]

 

ܠܒܝܬܗ . ܘܢܲܣܒܗ ܠܬܐܘܕܘܪܘܣ. ܘܠܣܒܐ ܚܲܣܝܐ ܕܩܠܘܕܝܐ. ܘܠܕܝܘܣ̄ ܕܚܣܼܢܐ ܕܙܐܝܕ. ܘܠܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܕܠܐܩܒܝܢ . ܘܠܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܚܣܢܡܢܨܘܪ . ܘܠܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܬܠܐ ܕܐܪܣܢܝܘܣ . ܘܐܫܩܠܼܘ ܕܢܐܙܠܼܘܢ ܠܐܪܕܘܼ ܘܢܩܲܒܠܘܢ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܐܩܝܼܡܘ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܩܝܠܝܩܝܐ. ܩܛܪܝ̄ܪ ܕܝܢ ܘܡܦܪܝܢܐ ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܥܡܗܘܢ. ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܢܦܼܩܘ ܕܢܐܙܠܼܘܢ ܠܐܪܕܘ ܒܐܘܪܚܐ ܐܚܪܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܡܲܛܝܘ ܠܐܪܙܢܓܐܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܩܕܰܡ ܐܢܘܢ ܡܦܪܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܥܠ ܪ̈ܟܫܐ ܦܘܠܝܛܝ̈ܩܝܐ ܕܕܝܡܘܣܝܘܢ ܐܙܿܠ ܗܘܐ ܟܕ ܡܲܘܒܠ ܥܩܼܪ̈ܐ ܘܐܢܬܝܼܪ̈ܝܛܘ ܘܡܫܼܚ̈ܢܐ ܕܚܿܫܚܝܢ ܠܬܫܡܫܬܐ. ܘܡܼܛܐ ܠܐܪܕܘ . ܘܐܫܟܼܚ ܠܐܦ̈ܝ̄ܣ ܗܢܿܘܢ ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܠܡܥܼܠ ܘܠܡܬܼܚܙܝܘ ܩܕܡ ܡܠܸܟ ܡ̈ܠܟܐ . ܘܗܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܘܬ݀ ܐܠܗܝܬܐ . ܒܗܝܿ ܕܐܠܘ ܥܠܼܘ ܗܘܘ. ܣܕܩܐ ܪܒܐ ܗܘܼܐ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܒܩܝܢܕܘܢܘܣ ܪܒܐ ܥܠܼܘ ܗܘܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ. ܐܦܝ̈ܣ̄ ܓܝܪ ܗܿܢܘܢ ܕܠܒܪ. ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܩܝܠܝܩܝܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܒܠܥܕ ܫܠܡܘܬܗܘܢ ܐܩܝܡܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܩܲܛܪܓܝܢ ܗܘܘ . ܘܗܢܿ،ܢ ܕܒܩܝܠܝܩܝܼܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܠܒܪ. ܒܗ݀ܝ ܕܠܠܐ ܫܿܘ̈ܝܐ ܘܡܘ̈ܡܬܢܐ ܨܿܒܝܢ ܠܡܪܫܢܼ، ܪ݀ܫܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܠܗܐ ܚܣܼ ܥܠ ܓܘ̈ܝܐ ܘܒܪ̈ܝܐ . ܥܠܼܬܐ ܕܝܢ ܕܗ݀ܝ ܕܠܐ ܥܠܼܘ

 

[Vol. II, Col. 755]

 

ܗܢܼܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܗܕܐ ܗܘܼܬ݀ . ܕܕܝܪܝܐ ܐܢܫ ܐܪܡܢܝܐ ܐܬܬܼܚܕ ܒܓܢܒܘܬܐ . ܘܐܬܬܼܕܝܢ ܘܐܬܩܼܛܠ ܒܣܟܠܘܬܗ . ܘܢܦܼܩ ܦܘܩܕܢܐ ܕܕܝܪܝܐ ܠܐ ܢܥܘܼܠ ܠܐܪܕܘ. ܠܡܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܟܠܘܼ ܢܿܛܪ̈ܝ ܐܘܪ̈ܚܬܐ . ܡܛܠ ܕܣܡܡ̈ܢܐ ܛܥܼܝܢ ܗܘܐ. ܘܒܐܘܪܚܐ ܕܐܣܘ̈ܬܐ ܪܕܐ ܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܕܥܼܠ ܠܐܪܕܘ. ܐܬܚܼܙܝ ܩܕܡ ܡܠܸܟ ܡ̈ܠܟܐ ܗܘܠܐܘܘܢ. ܘܛܥܝܼܢ ܗܘܐ ܐܦ ܣܒܪܬܐ. ܕܡܠܟܐ ܠܡ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܐܙܠ ܫܒܼܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܕܗܝܼ ܣܪܡܝܢ. ܘܢܣܼܒ ܒܼܙܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܢܟܼܣ̈ܐ ܘܥܒܼ̈ܕܐ ܘܐܡ̈ܗܬܐ . ܘܗܐ ܐܬܝܿܢ ܐܝܙܓ̈ܕܘܗܝ ܘܡܲܝܬܝܢ ܡܢܬܐ ܕܐܪܕܘ . ܘܚܕܝܼ ܒܗܟܢ ܣܿܓܝ ܗܘܼ ܢܼܫܪܐ . ܘܐܡܼܪ ܬܘܒ ܡܦܪܝܢܼܐ ܫܪܒܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܚܼܕܬܐ ܕܩܼܡ . ܓܒܪܐ ܩ̄ܕ . ܘܗܐ ܐܬܿܐ ܠܡܼܦܪܥ ܨܠܘܬܐ ܒܟܝܪܝܬܐ ܠܬܫܡܼܫܬܗ. ܘܦܩܕ ܠܢܛܪ̈ܝ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܠܐ ܢܟܼܠܘܢܝܗܝ ܘܠܕܥܡܗ ܟܕ ܢܐܬܼܐ . ܘܐܬܼܐ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܥܡܗ. ܘܠܒܸܫ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܡܲܦܪܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܛܟܣ̈ܝܗܘܢ. ܘܥܠܼ، ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ. ܘܐܬܬܣܝܼ̱ܘ ܠܗܘܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܘܝܼܬܒܘ ܒܬܪ ܕܨܲܠܝܘ. ܘܫܼܦܪ ܐܣܟܝܡܗܘܢ ܠܡܠܸܟ ܡ̈ܠܟܐ. ܘܡܲܠܠܘ ܒܐܪ̈ܝܟܬܐ ܥܡ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡ̈ܠܐ ܡܫܝ̈ܢܬܐ. ܕܡܢ ܓܢܼܣܟܘܢ ܠܡ ܐܬܼܘ ܓܒܪ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܠܘܬ ܐܒܘܢ ܫܝܢܓܝܙ ܟܐܢ ܡܠܟܐ ܕܝܠܢ ܩܕܡܝܐ. ܘܗܼܢܢ ܐܠܦܼܘܗܝ ܕܚܠܼܬ݀ ܐܠܗܐ

 

[Vol. II, Col. 757]

 

ܘܢܡܘ̈ܣܐ ܟ̈ܐܢܐ. ܘܒܬܪ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܢܦܼܩ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܗܿܢܘܢ ܕܥܡܗ ܿ ܘܢܦܼܩ ܦܘܩܕܢܐ . ܕܢܬܟܼܬܒ ܝܪܠܝܟ ܠܦܛܪܝ̄ܪ . ܘܐܚܪܢܐ ܠܡܦܪܝܢܐ. ܘܬܒܼܥ ܐܦ ܚܣܝܐ ܕܩܐܣܪܝܐ . ܘܠܗ ܬܘܒ ܐܬܟܬܼܒ ܝܪܠܝܟ ܐܚܪܢܐ ܘܐܬܝܗܒ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܘܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܟܠܚܕ ܡܐܢܐ ܪܫܝܐ.

ܘܐܫܩܼܠܘ ܡܢ ܐܪܕܘ . ܘܦܛܪܝܪ ܡܿܢ ܐܙܠܼ ܠܛܘܪܥܒܕܝܢ . ܘܡܢ ܬܡܢ ܠܡܐܪܕܝܢ. ܡܿܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܠܐܬܘܪ ܐܙܼܠ ܘܐܬܩܲܒܠ ܡܢ ܓܘ̈ܝܐ ܘܒܪ̈ܝܐ . ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܐܦ̈ܣ̄ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܦܟܼܘ ܡܢ ܐܪܕܘ ܒܠܥܕ ܗܝܿ ܕܢܦܓܥܘܼܢ ܒܡܸܠܝܟ ܡ̈ܠܟܐ. ܐܙܼܠܘ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܛܲܒܒܘ ܛܐܒ̈ܐ ܦܚܝ̈ܚܐ. ܕܦܘܩܕܢܐ ܠܡ ܢܦܼܩ ܠܢ . ܕܢܥܒܼܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܚܪܢܐ ܘܡܿܦܪܝܢܐ ܐܚܪܢܐ . ܘܠܡܠܝܛܝܢܝ ܪܥܝܐ ܐܚܪܢܐ ܢܩܝܼ̱ . ܒܕܘܟܬ݀ ܐܚܘܗܝ ܕܗܘܿ ܕܐܬܬܣܪܚ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܩܝܠܝܩܝܐ. ܘܫܲܪܝܘ ܩܕܡܝܬ݀ ܘܠܗܘܿ ܕܚܣܼܢܐ ܕܙܝܐܕ ܡܲܦܪܝܢܐ ܐܟܪܙܘܗܝ ܘܙܲܝܚܘܗܝ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ . ܣܘܥܪܢܐ ܐܟܣܢܝܐ ܕܡܢ ܕܪ̈ܝ ܥܿܠܡܐ ܠܐ ܐܫܬܲܡܫ ܕܒܡܿܥܪܒܐ ܒܠܥܕ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܥܪ̈ܒܝܼܐ ܕܠܐ ܫܲܠܡܘܬܐ ܕܡܕ̈ܢܚܝܐ ܡܲܦܪܝܢܐ ܢܬܬܩܝܼܡ. ܘܡܛܠ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܟܕ ܚܙܼܘ ܕܟܠܼ̈ ܩܘܛܢܐ ܡܲܗܦܟ ܐܦ̈ܐ ܡܢ ܗ݀ܘ ܕܟܘܦܠܝܕܐ . ܐܬܡܲܠܟܘ ܕܠܗܘܿ ܕܩܠܘܕܝܐ ܢܩܝܼ̱ܘܢ. ܘܐܦܩܼ، ܛܸܐܒܐ ܕܦܣ̈ܐ ܠܡ ܐܪܡܝܘ. ܘܠܗ ܡܛܼܬ݀ ܦܼܨܬܐ . ܘܫܩܠܘܼܗܝ ܘܐܙܼܠܘ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܕܬܡܢ ܢܲܟܪܙܘܗܝ. ܘܟܕ ܬܟܒܼܘ ܛܼܐܒ̈ܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ

 

[Vol. II, Col. 759]

 

ܠܡ ܗܐ ܡܿܛܐ. ܢܦܼܠܬ ܒܗܘܢ ܪܗܒܬܐ. ܘܠܦܪܓ ܕܠܐܩܒܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܟܙܘܗܝ ܡܝܛܪܘ̄ ܠܗܿ ܠܡܝܕܢܬܐ. ܘܗܿܘ ܕܚܣܼܢܐ ܟܐܡܬ݀ ܕܐܬܡܲܦܪܢ. ܫܒܼܩ ܘܐܙܼܠ ܠܚܣܼܢܐ ܡܪܥܝܬܗ . ܘܗ݀ܢܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܗܦܟܼ ܠܥܘܡܪܐ.

 

ܘܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܟܕ ܫܡܼ݁ ܗ݀ܘ ܕܚܣܢܼܐ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܩܪܸܒ. ܫܕܪ ܒܬܪ ܗ݀ܘ ܕܩܠܘܕܝܐ ܕܢܥܼܒܕܘܢ ܕܘܒܪܐ . ܘܟܕ ܐܙܼܠ ܡܼܛܐ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܕܘܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܡܘܬܪܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܐܠܐ ܕܢܦܼܩܘ ܠܐܘܪܥܗ ܘܚܲܘܝܘ ܡܘܼܟܟܐ ܘܫܘܥܒܕܐ. ܘܢܦܼܩܘ ܪܘܚܐ ܕܠܡ ܡܢ ܪܒܢ ܫܡܥܘܢ ܘܐܚ̈ܘܗܝ ܐܬܕܒܼܪܘ ܒܩܛܝܪܐ ܘܥܒܼܕܘ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕܘ . ܘܩܲܒܠ ܐܢܘܢ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܐܙܠܼ ܡܢ ܬܡܢ ܠܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܐܬܩܲܒܠ ܒܐܝܩܪܐ ܘܙܘܚܐ. ܘܗܘܼܐ ܒܘܝܐܐ ܪܒܐ ܠܡܗܝܡ̈ܢܐ ܕܬܡܢ . ܡܛܠ ܕܐܒܝܼܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܣܕܩܐ ܕܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܥܼܒܕ ܗܢܿܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐ . ܘܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ ܣܠܩܼ ܠܥܘܡܪܐ ܘܐܫܬܪܪ ܒܟܘܪܣܝܗ. ܘܐܪܝܼܡ ܐܝܼܕܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܝܬ ܫܡܥܘܢ ܡܢܗ ܕܥܘܡܪܐ . ܘܠܗܦܟܬܐ ܕܫܲܢܬܐ ܟܕ ܫܲܢܝ ܡܠܸܟ ܡ̈ܠܟܐ ܗܘܠܐܘܘܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܘܩܼܡ ܒܕܘܟܬܗ ܒܪܗ ܡܠܟܸ ܡ̈ܠܟܐ ܐܰܒܰܐܩܰܐ. ܐܙܼܠ

 

[Vol. II, Col. 761]

 

ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܣܓܕܬܗ. ܘܐܬܝܼܗܒ ܠܗ ܝܠܝܟ ܐܚܪܢܐ . ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܘܥܘܡܪܐ . ܘܟܕ ܢܣܼܒ ܘܗܦܼܟ ܝܬܼܒ ܒܥܘܡܪܐ ܐܬܟܲܬܫ ܩܫ̄ܝ ܫܡܥܘܢ . ܘܢܣܼܒ ܐܦ ܠܗ ܝܠܝܟ ܥܠܘܗܝ ܕܥܘܡܪܐ ܿ ܡܛܠ ܕܐܡܼܪ ܕܡܢ ܐܒܘܗܝ ܝܗܝܼܒ ܗܘܐ ܠܗ ܗܼܘ ܥܘܡܪܐ ܿܘܐܬܼܐ ܗܘܼ ܐܣܝܐ ܠܥܘܡܪܐ ܘܐܫܬܲܠܛ ܥܠܘܗܝ ܘܣܼ ܒܗ ܪܝܕܫܝܪܐ ܡܢ ܕܝܠܗ . ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܢ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܕܬ̈ܢܝܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܡܪ̈ܥܬܝܐ ܒܠܚܘܕ ܡܕܒܪܐ ܗܘܐ ܿ ܟܕ ܝܲܬܝܒ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܿ

 

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܥܢܼܕ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܕܗܼ، ܚܣܝܐ ܫܡܥܘܢ ܐܚܘܗܝ ܕܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܬܒܥܼܘ ܗܼܢܘܢ ܩ̈ܫ̄ܝ ܡܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܠܒܪ ܐܚܘܼܗܘܢ ܕܫܡܗ ܢܡܪܘܕ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ ܕܠܐ ܚܐܪܘܬܐ ܢܲܣܪܚ ܠܡܠܝܛܝܢܝ . ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܢ ܐܬܥܲܠܠ ܒܙܥܘܪܘܬ ܩܘܡܬܗ ܘܠܐ ܐܣܼܪܚܗ . ܐܠܐ ܙܲܕܩ ܡܠܝܛܝܢܝ ܠܗ݀ܘ ܕܩܠܝܣܘܪܐ. ܘܒܗܕܐ ܥܠܼܬܐ ܣܓܝܼ ܚܼܪܝܢܐ ܒܝܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܩ̈ܫ̄ܝ. ܦܪܓܠ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܚܘܗܝ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܕܠܐ ܢܩܝܼܡ ܠܦܪܓ ܒܕܘܟܬܗ. ܡܛܠ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܢܡܘܣܐܝܬ ܐܫܬܠܛ ܗܘܐ ܥܠ ܡܠܝܛܝܢܝ ܿ ܐܠܐ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܐܢܢܩܝ ܕܢܬܦܣܼܩܖ ܠܡ ܣܒܪܐ ܕܩܫ̈ܝ̄ ܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ ܐܫܠܛܼܗ ܠܦܪܓ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ ܗܘܿ ܕܩܘܦܠܝܕܐ . ܕܠܩܫܝ̈ܫܐ ܗܠܝܢ ܢܲܩܝܦ ܗܘܐ ܕܢܦܛܪܟܘܢܝܗܝ . ܟܕ ܦܕ ܡܢ ܣܒܪܗ . ܗܦܼܟ ܢܩܸܦ ܠܦܛܪܝ̄ܪ.

 

[Vol. II, Col. 763]

 

ܘܠܐ ܫܒܩܼܗ ܕܢܲܫܦ ܠܙܒܢܐ . ܘܢܬܼܒ ܒܢܝܿܚܐ ܥܕܡܐ ܕܗܘܼ ܡܪܝܐ ܥܿܒܕ ܗܘܐ ܠܢܣܝܘܢܐ ܡܲܦܩܢܐ . ܐܠܐ ܐܛܢܼܗ ܕܢܩܘܼܡ ܘܢܟܲܢܫ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܢܐܙܠ ܠܬܪܥ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܢܚܪܪ ܠܥܘܡܪܐ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝ ܩܫ̈ܝ̄ ܕܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܘܥܒܼܕ ܦܛܪܝ̄ܪ ܗܟܢܐ. ܘܢܣܼܒ ܙܦܠܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܐܙܼܠܘ ܟܠܗܘܢ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܣܻܝܰܐܗܟܽܘܗ. ܐܘܟܝܬ ܛܘܪܐ ܐܘܟܡܐ. ܘܒܚܘܣܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܥܡܠܐ ܪܒܐ ܐܬܡܨܝܼܘ ܠܡܲܩܢܝܘ ܦܝܿܣܐ ܥܠ ܫܪܪܗܘܢ . ܘܐܘܬܒܼܘܗܝ ܠܐܣܝܐ ܫܡܥܘܢ ܥܡܗܘܢ ܒܕܝܼܢܐ. ܘܐܬܝܼܗܒ ܝܪܠܟ ܐܚܪܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܥܠ ܥܘܡܪܐ. ܘܠܗ ܠܐܣܝܐ ܦܩܼܕ ܕܢܬܝܼܗܒ ܠܗ ܒܥܘܡܪܐ. ܟܪܡܐ ܘܐܪܥ ܦܕܢܐ. ܠܡܘܠܝ ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܪܠܟ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܥܠ ܥܘܡܪܐ. ܘܢܦܼܩ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܬܼܘ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܢܦܩܼܘ ܕܒܝܬ ܫܡܥܘܢ.

ܘܝܼܬܒ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܥܘܡܪܐ ܙܒܢܐ ܡܕܡ. ܘܬܘܒ ܐܬܟܬܫ ܐܣܝܐ ܫܡܥܘܢ. ܘܒܲܛܠ ܠܡܕܡ ܕܒܥܡܠܐ ܪܒܐ ܘܚܘܣܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܥܒܼܕ ܒܰܣܝܰܐܗܟܘܽܗ. ܘܢܦܼܩ ܠܗ ܝܪܠܟ ܒܬܡܢܥܣܪ ܐܬܘ̈ܢ ܣܘܡ̈ܩܬܐ. ܘܢܣܒܼܗ ܘܐܬܼܐ ܗܼ، ܩܢܘܡܐܝܬ ܠܥܘܡܪܐ ܘܥܡܗ ܐܝܙܓܕܐ ܡܘܓܠܝܐ ܘܐܫܬܲܠܛ ܡܢܕܪܝܫ. ܘܐܬܪ̈ܥܝܼ ܥܡܗ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܡܬܐܡܪܐ ܕܐܦ ܝܼܡܐ ܠܗ ܒܦܬܘܪ ܚ̈ܝܐ ܕܬܘܒ ܠܐ ܢܬܟܲܬܫ ܥܠ ܥܘܡܪܐ. ܡܢ

 

[Vol. II, Col. 765]

 

ܒܬܪ ܕܟܠܗܿ ܗ݀ܘ ܥܡܠܐ ܘܚܘܼܣܪܐ ܣܪܝܩܐ ܐܬܚܲܘܝ. ܘܟܕ ܗܼܢܘܢ ܒܗܟܢ. ܠܒܘܢ ܒܪ ܡܠܟܐ ܗܝܬܘܡ ܕܩܝܠܝܩܝܐ. ܐܙܼܠ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܡܠܸܟ ܡ̈ܠܟܐ. ܘܬܒܼܥ ܡܢܗ ܕܢܟܼܬܘܒ ܝܪܠܝܟ ܠܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܐܬܟܬܼܒ ܠܗ ܕܐܪܒܥ ܙܒ̈ܢܝܢ. ܘܫܕܪܗ ܗܘܼ ܒܪ ܡܠܟܐ ܥܡ ܐܢܫ ܡܘܓܠܝܐ ܕܫܡܗ ܩܘܽܪܕܟܰܐ ܗܝܓܡܘܢܐ ܕܩܠܝܩܝܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܕܝܠܗ . ܘܢܣܒܼܘܗܝ ܠܝܪܠܝܟ. ܘܡܼܛܘ ܠܝܓܐܝܬ ܠܥܘ.ܡܪܐ. ܘܐܕܪܟܘܼܗܝ ܠܐܣܝܐ ܘܠܬܪܝܢ ܐܚ̈ܘܗܝ ܘܠܒܢܝ̈ܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܥܘܡܪܐ. ܘܐܡܼܪ ܗܘܼ ܩܘܪܕܟܐ ܠܐܣܝܐ. ܕܡܠܸܟ ܡ̈ܠܟܐ ܠܡ ܐܬܪܚܡ ܥܠ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܡܢ ܕܪܝܫ ܠܗ ܝܗܼܒ ܠܥܘܡܪܐ. ܒܬܒܥܬܐ ܕܠܒܘܢ ܒܪ ܡܠܟܐ. ܘܦܼܩܕ ܬܘܒ ܕܝܪܠܝܟ ܕܐܝܬ ܒܐܝܕܝܟ ܠܗ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܬܲܫܠܡ. ܘܒܬܪ ܢܩܫ ܪܝܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܗܘܼܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܢܣܒܼ ܗܘܼ ܐܣܝܐ ܠܐܚ̈ܘ̄ ܘܠܒ̈ܢ̄ܘ ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܥܘܡܪܐ. ܘܠܡܢܗܘܿܢ ܡܿܢ ܫܕܪ ܠܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܥܡܗ ܐܘܒܼܠ ܠܐܪܕܘ. ܘܫܲܪܝ ܡܙܝܼܥ ܟܠ ܟܐܦ ܠܡܼܗܓܡ ܡܕܡ ܕܫܲܟܠܠ ܒܪ ܡܲܠܟܐ.

ܗܠܝܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܩܝܛܐ ܗܘ̈ܝ. ܘܒܬܫܪ̈ܝܬܐ ܐܬܼܐ ܐܣܝܐ ܐܢܫ ܝܘܢܝܐ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܡܠܝܛܝܢܝ ܕܫܡܗ ܥܝܡܐܕ ܒܪ ܦܐܦܐ. ܘܐܛܼܐܒ ܕܥܡ ܐܣܝܐ ܫܡܥܘܢ ܡܢܕܪܝܫ ܢܣܼܒ ܝܪܠܝܟ.

 

[Vol. II, Col. 767]

 

ܘܒܫܪܪܐ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܢܣܼܒ ܗܘܐ ܿ ܐܠܐ ܐܫܬܘܕܝܘ ܗܘܘ ܕܢܬܠܘܼܢܝܗܝ . ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥ ܕܥܬܝܕ ܠܡܬܪܝܫܢܘ ܡܢ ܕܪܝܫ ܫܡܥܘܢ. ܠܐ ܬܘܒ ܡܣܢ ܚܲܠܡܬܼܒ ܒܥܘܡܪܐ. ܐܠܐ ܒܪܗܝܼܒܘ ܠܩܠܝܩܝܐ ܐܫܩܼܠ. ܘܦܫܼ ܬܡܢ ܟܠܗ ܣܬܘܐ ܘܬܐܕܐ. ܘܒܩܝܛܐ ܢܣܼܒ ܗܘܼ ܐܣܝܐ ܝܪܠܝܟ. ܘܐܝܙܓܕܐ ܡܘܓܠܝܐ ܘܫܕܪܗ ܥܡ ܐܚܘܗܝ ܘܒܪ ܐܚܘܗܝ ܠܥܘܡܪܐ. ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܘܿ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܩܘܦܠܝܕܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܗܘܐ ܒܩܝܠܝܩܝܐ. ܘܟܕ ܐܓܪܘ ܡܬܼܚܐ ܘܚܼܙܘ ܕܠܐ ܐܬܼܐ ܐܢܫ. ܕܓܠܐ ܐܣܼܬܒܪ ܠܗܘܢ ܛܐܒܼܐ ܕܐܣܝܐ ܝܘܢܝܐ ܗ݀ܘ. ܒܕܓܘܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܙܲܕܩ ܪܝܫܕܝܪܘܬܐ ܠܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܫܕܪܗ ܠܥܘܡܪܐ ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܘܿ ܕܡܼܛܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܠܥܘܡܪܐ. ܡܲܠܘܢ ܕܝܢ ܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܟܕ ܝܼܬܒ ܘܐܝܬܝܼܘ ܠܗ ܦܬܘܪܐ ܕܢܫܬܲܪܐ ܡܼܛܘ ܐܦ ܕܒܝܬ ܫܡܥܘܢ ܘܥܡܗܘܢ ܐܝܙܓܕܐ ܡܘܓܠܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܚܼܙܝܘ ܒܓܙܪܬܐ ܕܩܕܡ ܥܘܡܪܐ ܦܠܼܛ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܒ̈ܢܝ ܓܒܗܼ ܒܬܪܥܐ ܬܚܝܬܝܐ. ܘܥܪܩܼܘ ܠܘܩܒܠ ܕܝܪܐ ܕܒܐܘܓܐܠܒ. ܘܢܦܼܩ ܥܡܗܘܢ ܐܦ ܚܣܝܐ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܚܣܢܡܢܨܘܪ ܟܕ ܡܿܫܘܐ ܥܡܗܘܢ. ܘܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܫܕܪܘ ܕܒܝܬ ܫܡܥܘܢ. ܘܐܝܬܝܼܘܗܝ ܠܚܣܝܼܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܬܐܘܕܘܪܣ ܐܙܼܠ ܥܡܪ ܒܕܝܪܐ ܕܫܝܪܐ ܕܒܣܦܪ̈ܝ ܦܪܬܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܠܝܘܡܢܐ.

ܘܦܛܪܛܪ ܝܼܬܒ ܒܩܝܠܝܩܝܐ ܟܕ ܡܬܝܲܩܪ ܘܡܬܪܚܼܡ ܡܢ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܬܡܢ

 

[Vol. II, Col. 769]

 

ܘܒܬܪ ܬܪܬ ܫܢ̈ܝܢ ܕܝܬܼܒ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܩܝܠܝܩܝܐ. ܘܚܼܙܘ ܕܒܝܬ ܫܡܥܘܢ ܕܠܝܘ ܗܢܝܐܝܬ ܡܬܩܲܒܠܝܢ ܣܥܘܪ̈ܐ ܕܥܘܡܪܐ ܡܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܒܟܠܕܘܟ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܦܛܪܝ̄ܪ ܫܲܪܝ ܟܿܬܒ ܒܕܘ̈ܟܝܢ ܕܘܟ̈ܝܢ ܕܠܐ ܢܩܲܒܠܘܢ ܐܢܘܢ . ܐܬܼܐܠܨܘ ܘܫܕܪܘ ܠܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܚܼܣܢ ܡܢܨܘܪ ܠܘܬܗ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܕܢܫܬܲܝܢ ܥܡܗܘܢ. ܘܢܐܬܼܐ ܢܬܼܒ ܒܥܘܡܪܐ. ܘܢܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܠܐܒܐ ܘܢܫܬܥܒܕܘܢ ܠܗ. ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܐܬܕܢܝܼ ܠܫܝܢܐ. ܘܟܬܼܒ ܐܓܪܬܐ ܕܨܠܘܬܐ ܠܗܘܢ. ܘܫܕܪܗܿ ܠܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܐܬܩܪܝܬ݀ ܥܠ ܒܐܡܐ.

ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܦ ܗܼ، ܩܫ̄ܝ ܝܥܩܘܒ ܟܕ ܐܬܩܼܪܝ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ. ܥܼܠ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܗܘܼܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܚܘܼܒܐ. ܘܐܫܬܘܕܝ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܢܐܬܼܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܐܙܼܠ ܗܼܘ ܩܫ̄ܝ ܠܐܪܕܘ ܘܦܓܼܥ ܒܐܚܘܗܝ. ܘܐܬܼܐ ܐܦ ܠܘܬ ܡܦܪܝܢܐ ܒܡܪܐܓܗ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܼܠܨܗ ܘܢܣܒܗ ܘܐܙܼܠ ܠܥܘܼܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܫܡܼܥ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܫܕܪ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܚܘܼܒܐ ܠܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ. ܘܐܓܪܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܚܣ̈ܝܐ ܕܗ݀ܝ ܦܢܝܼܬܐ. ܕܩܢܘܼܡ ܦܛܪܝ̄ܪ ܢܡܲܠܐ ܗܘܼ ܡܿܦܪܝܢܐ ܘܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܕܩܝܛܐ ܗܘܐ. ܝܼܬܒ ܒܥܘܡܪܐ ܐܝܟ ܬܪܝܢ ܝܪ̈ܚܝܢ. ܘܒܐܝܠܘܠ ܐܫܩܼܠ ܠܩܝܠܝܩܝܐ ܘܥܡܗ ܚܣܝܐ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܚܣܢܡܢܨܘܪ ܘܐܢܕܪܐܐܣ ܕܩܠܝܼܣܘܪܐ . ܘܢܡܪܘܕ ܡܫ̄ܡ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܕܪܒܢ ܫܡܥܘܢ. ܘܗܘܘ ܒܥܢܝܢܐ ܕܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܚܲܘܝ ܦܛܪܝ̄ܪ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܩܒܘ̈ܥܝܐ ܕܒ̈ܢܝ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܥܠ ܚܣܝܐ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܕܗܘܼ

 

[Vol. II, Col. 771]

 

ܦܪܓ ܗ݀ܘ ܕܒܙܒܢ ܕܠܐܩܒܝܢ ܠܡܦܪܝܢܐ. ܘܒܫܠܡܘܬܗ ܫܼܪܝܗܝ ܠܦܪܓ ܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ ܫܼܪܝܗܝ ܠܦܪܓ ܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ ܘܐܣܼܪܚܗ ܠܢܡܪܘܕ ܡܛܪܘ̄ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܒܕܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܼܐ ܚܕ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܫܢܬ ܐ̱ܢܿܦ̄ܗ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܦܝܠܠܘܟܣܢܘܣ ܟܲܢܝܗ. ܘܢܣܒܼܗ ܡܿܦܪܝܢܐ ܘܐܝܬܝܗ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܘܣܘܢܪܢܝܣܐ ܥܒܼܕܗ. ܘܚܕܝܘܼ ܒܗ ܡܠܝܛܝ̈ܢܝܐ ܒܝܕ ܣܢܐܬܗܘܢ ܕܠܦܪܓ.

 

ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ. ܥܢܼܕ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܣܒܐ ܕܩܠܘܕܝܐ. ܕܗܘܼ ܨܠܝܒܐ ܚܪܝܦܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܼܘܐ ܠܗ ܚܲܫܐ ܕܦܠܓܐ.

ܘܒܫܢܬ ܐ̱ܢܦܚ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܟܕ ܥܼܠ ܒܘܢܕܩܕܐܪ ܡܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܠܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ܆ ܐܪܝܼܡܘ ܪܝܫܐ ܛܝ̈ܝܐ ܕܒܟܠܕܘܟ ܥܠ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܠܪܡܼܙܐ ܙܥܘܪܐ ܕܡܢ ܡܨܪܝܐ ܡܣܲܟܝܢ ܗܘܘ ܕܢܲܘܒܕܘܼܢ ܠܡܫܝܚ̈ܝܐ. ܘܒܗܢܐ ܢܝܼܫܐ ܫܕܪܘ ܒܢ̈ܝ ܪܫܝܕ ܐܠܕܝܢ ܐܚܝ̈ܕܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܠܘܬܗ ܕܡܨܪܝܐ ܕܢܦܼܩܘܕ ܠܗܘܢ ܕܢܒܼܙܘܢ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܢܫܕܪܘܢ ܠܗ ܥܘܕܪܢܐ. ܗܼ، ܕܝܢ ܫܕܪ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܕܐܢܿܐ ܠܼܡ ܠܘ ܡܛܠ ܒܼܙܬܐ ܥܿܠܬ ܠܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ. ܐܠܐ ܕܐܚܿܪܪܝܗܿ ܠܛܝܝܘܬܐ ܡܢ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܬܪ̈ܝܐ. ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܠܐܢܫܼ ܠܐ ܬܗܪܘܢ . ܘܐܠܐ ܐܢܬܘܢ ܬܚܼܙܘܢ . ܘܗܟܐܢ ܒܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܕܚܲܘܝ ܙܓܪ ܚܐܦܗܘܢ ܒܝܼܫܐ.

 

[Vol. II, Col. 773]

 

ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܢܦܼܩ ܡܨܪܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ . ܘܐܬܛܒܒܬ݀ ܡܬܝܬܐ ܕܬܬܪ̈ܝܐ . ܩܢܼܛܘ ܗܼܢܘܢ ܡܲܪ̈ܚܐ. ܘܐܬܥܲܬܕܘ ܕܢܥܼܪܩܘܢ ܠܣܘܪܝܐ.

 

ܘܒܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܟܕ ܕܚܸܠ ܪܒܢ ܝܥܩܘܒ ܪܝܫ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܥܠ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܚܣܝܐ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܫܕܪ ܓܒܪ̈ܐ ܡܫܥ̈ܒܕܐ ܕܡܙܝܢܝܢ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܕܢܲܦܩܘܢܝܗܝ ܠܚܣܝܐ . ܘܟܕ ܐܬܼܘ ܫܼܪܘ ܒܕܝܪܐ ܕܪܗܛܐ . ܘܢܦܼܩ ܚܣܝܐ ܘܢܘܡܝܩܘܣ ܠܚܕܐ ܡܢ ܓܢ̈ܐ ܕܢܫܼܩܠܘܢ ܒܠܠܝܐ . ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܝܢ ܕܪܫܝܕ ܐܠܕܝܢ . ܟܕ ܫܡܼܥܘ ܒܡܫܥ̈ܒܕܐ ܡܙܝ̈ܢܐ ܕܐܬܼܘ ܡܢ ܥܘܡܪܐ . ܣܒܼܪܘ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܐܫܬܕܪܘ . ܐܝܟܐܢ ܕܟܕ ܢܦܼܩܘܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬ ܠܡܥܼܪܩ . ܢܐܚܼܕܘܢ ܐܢܘܢ ܘܢܲܘܒܠܘܢ ܟܕ ܦܩܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܬܪ̈ܝܐ . ܒܕܓܘܢ ܥܬܕܘ ܣܘܓܐܐ ܕܬܘܪ̈ܟܝܐ . ܘܢܦܼܩܘ ܟܒܼܫܘ ܠܡܫܥ̈ܒܕܐ ܒܕܝܪܐ ܕܪܗܛܐ . ܘܟܕ ܐܪܓܫܼܘ ܡܫ݁ܗܒܕܐ ܢܣܒܼܘ ܩܢܝ̈ܢܐ ܕܥܡܗܘܢ ܘܢܦܩܼܘ ܠܒܪ ܡܢ ܕܝܪܐ . ܘܦܓܥܼܘ ܒܬܘܪ̈ܟܝܐ. ܘܐܬܩܲܛܠܘ ܡܢ ܡܫܥ̈ܒܕܐ ܬܡܢܝܐ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܗܢܿܘܢ ܕܠܐ ܨܒܼܘ ܕܢܫܒܼܩܘܢ ܠܩܢܝ̈ܢܼܐ ܘܢܥܼܪܩܘܢ. ܘܕܫܪܟܐ ܥܪܩܼܘ ܘܐܙܼܠܘ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܬܘܪ̈ܟܝܐ ܡܿܢ ܟܕ ܥܠܼܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܥܲܩܒܘ ܚܼܬܝܬܐܝܬ ܥܠ ܚܣܝܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚܼܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܒܪ̈ܡܫܝܬܐ ܐܠܒܫܼܘܗܝ ܗܘܘ ܦܠ̈ܚܐ ܐܢܫܝܢ ܐܝܟ

 

[Vol. II, Col. 775]

 

ܠܒܘܫܗܘܢ. ܘܣܡܼܘ ܠܗ ܡܲܐܪܐ ܥܠ ܟܬܦܗ ܘܐܥܠܘܼܗܝ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥܗ. ܘܦܫܼ ܗܘܼ ܚܣܝܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܟܕ ܡܬܛܲܫܐ ܘܥܿܪܩ ܡܢ ܒܲܝ ܠܒܲܝ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܒܒܘܒܝܐ ܕܫܘܼܪܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܬܘܒ ܐܬܛܲܫܝ. ܘܟܕ ܥܪܼܩܘ ܒܢ̈ܝ ܪܫܝܕ ܐܠܕܝܢ. ܛܝ̈ܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܦܫܼܘ ܒܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܕܚܸܠܘ ܥܠ ܚܝ̈ܝܗܘܢ. ܐܫܟܿܚܼܘܗܝ ܠܚܣܝܐ ܘܐܬܡܲܟܟܘ ܠܗ . ܘܚܲܘܝܘ ܕܠܐ ܫܿܦܪܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ ܥܒܝܼܕܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܪܫܝܕ. ܘܒܥܼ، ܡܢܗ ܡܘܡܬܐ . ܘܝܡܝܼܘ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܠܗ. ܕܐܟܚܕܐ ܢܗܼܘܘܢ ܒܚ̈ܝܐ ܘܒܡܲܘܬܐ. ܘܫܠܸܡ ܠܗܘܢ ܗܘܼ ܚܣܝܐ . ܘܢܣܼܒ ܡܢܗܘܢ ܐܢܫܝ̈ܢ. ܘܐܙܼܠܘ ܐܟܚܕܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܡܠܸܟ ܡ̈ܠܟܐ. ܘܐܡܼܪ ܚܣܝܐ. ܕܗܢܘܢ ܠܡ ܒܝܼ̈ܫܐ ܕܠܐ ܬܪܝܼܨ ܗܘܐ ܢܝܼܫܗܘܢܼ ܥܼܪܩܘ. ܘܗܠܝܢ ܕܦܫܼܘ ܐܢܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܛ̈ܒܐ. ܘܐܬܝܗܼܒ ܠܗܢ ܝܪܠܝܟ ܕܒܣܝܡܘܬ ܠܒܐ ܿ ܘܗܦܟܼ، ܒܛܒܬܐ ܠܡܠܝܛܝܢܝ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܢܿܨܒ̄ ܐܚܝܼ̈ܕܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܐܟܠܼܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܕܪܒܢ ܝܥܩܘܒ ܪܝܫܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܼܐ ܨܝܕ ܪܝܫܐ ܕܬܬܪ̈ܝܐ ܕܒܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ. ܕܠܡ ܗܼ، ܡܬܪܣܐ ܘܡܚܲܝܠ ܐܦ ܙܝܢܐ ܝܿܗܒ ܠܓܝ̈ܣܐ ܕܐܬܝܢ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ܘܟܿܡܢܝܢ ܒܛܘܪ̈ܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܥܘܡܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܛܲܝܒ ܗܘܼ ܪܒܢ ܝܥܩܘܒ ܥܡܗܘܢ ܒܕܝܢܼܐ ܐܬܦܪܣܝܘ ܗܿܢܘܢ ܡܿܣܘܪ̈ܐ ܘܐܬܚܲܝܒܘ. ܘܗܘܼ ܪܝܫܥܘܡܪܐ ܙܲܟܝܐ ܐܬܚܼܙܝ ܘܒܒܣܝܡܘܬ ܠܒܐ ܗܦܼܟ ܠܥܘܡܪܐ.

 

[Vol. II, Col. 777]

 

ܘܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܢܿܨ̄ܓ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܓܕܫ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܐܓܝܢܛܝܘܣ ܟܘܪܗܢܐ ܕܟܢܿܫ ܡܝ̈ܐ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܩܝܛܐ. ܘܐܬܥܲܒܝ ܟܠܗ ܦܓܪܗ ܘܟܕ ܦܣܼܩ ܣܒܪܐ ܡܢ ܚ̈ܝܐ ܙܒ̈ܢܝܐ. ܫܕܪ ܐܓܪ̈ܬܐ ܠܬܒܪܝܙ ܨܝܕ ܡܲܦܪܝܢܼܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܠܡܘܬܐ ܐܘܿ ܠܚ̈ܝܐ ܝܬܝܪ ܩܲܪܝܒ ܐܢܼܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܡܼܨܝܬ ܗܼ، ܠܡܼܐܬܐ ܘܬܕܒܪܢܝ ܘܠܟܘܪܣܝܐ ܣܿܓܝ ܥܿܕܪܐ ܠܥܕܬܐ ܡܬܝܼܬܟ. ܘܐܝܟܢ ܕܗܘܼ ܠܟ ܗܼܘ ܡܣܟܝܐ ܪܘܚܝ. ܘܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܣܬܘܐ܆ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܫܓܝ̈ܫܢ ܗܘ̈ܝ . ܠܐ ܐܬܡܲܨܝ ܡܲܦܪܝܢܐ ܠܡܼܐܙܠ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܥܫܸܢ ܟܘܪܗܢܐ ܥܠ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܫܲܢܝ ܡܢ ܚ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܒܝܘܡ ܬܠܬܐ ܫܒܬܥܣܪ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ. ܫܢܬ ܐ̱ܢܿܨ̄ܕ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܒܕܝܪܐ ܕܦܐܩܣܝܡܐܛ ܕܒܩܝܠܝܩܝܐ. ܘܒܗ ܒܗܝܟܠܗܿ ܐܬܩܒܼܪ.

 

ܒܬܪ ܐܝܓܢܛܝܘܣ. ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܗܘܼ ܢܡܪܘܕ.

ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܗܼܘ ܝܫܘܥ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܪܝܼܡܘ ܪܝܫܐ ܒܫܼܘܥܠܝܼܐ ܕܢܩܘܼܡܘܢ ܒܪܝܫܐ. ܒܪܨܘܡܐ ܓܝܪ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܕܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ. ܣܲܟܝ ܕܠܘܬܗ ܢܗܘܼܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܚ̈ܣܝܐ. ܘܗܼ، ܢܬܓܒܼܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܝܓܢܛܝܘܣ ܟܕ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܓܝܟܐܬ ܐܬܓܒܼܝ. ܘܗ݀ܘ ܕܩܣܪܝܐ ܕܗܼ، ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܡܢܝܠ ܪܰܚܵܝܐ ܕܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ. ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ

 

[Vol. II, Col. 779]

 

ܥܬܝ̈ܩܐ. ܐܦܠܐ ܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ݀ ܥܠܘܗܝܼ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ. ܒܠܥܕ ܨܘܡܥܪܐ ܘܕܝܼܢܘܬ ܬܐܪܬܐ. ܥܣܪܝܢ ܐ̈ܠܦܝܐ ܚܘܪ̈ܐ ܐܫܬܘܕܝ ܠܐܚ̈ܝܼܕܐ ܕܢܦܛܪܟܘܢܝܗܝ ܿ ܗܝܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܩܫ̄ܝ ܕܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ ܒܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܣܬܘܐ ܩܲܫܝܐ ܒܬܪ ܝܘܡ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܡܢܚܐ. ܫܕܪ ܐܝܬܝܼ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܬܠܬܐ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܚܼܪ̈ܒܝ ܡܢ ܢܘܓܪܐ ܡܪ̈ܥܝܬܗܘܢ . ܠܗ݀ܘ ܕܓܘܒܘܣ . ܘܠܗܘܿ ܕܩܠܝܣܘܪܐ . ܘܠܗ݀ܘ ܕܓܪܓܪ. ܘܐܠܼܨ ܐܢܘܢ. ܘܐܣܼܪܚ ܠܒܪ ܐܚܘܗܝ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܕܗܘܼ ܢܡܪܘܕ. ܟܐܡܬ݀ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܒܗܿ ܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܢܿܨܕ ܕܝܘ̈ܢܝܐ . ܒܝܘܡܐ ܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܗܝܟܠܐ. ܘܕܒܼܪܗ ܘܐܙܼܠ ܨܝܕ ܣܰܡܰܓܪܢܘܝܢ ܕܒܩܪܝܒܘܬܐ ܗܘܐ. ܘܣܲܟܠܘܗܝ ܠܫܪܟܐ ܐܟܡܐ ܕܨܒܼܘ. ܘܢܣܼܒܘ ܡܢܗ ܐܝܙܓܕܐ ܘܐܬܼܐ ܠܐܠܛܐܩ ܨܝܕܐ ܡܠܸܟ ܡ̈ܠܟܐ. ܘܐܬܟܬܼܒ ܠܗ ܠܦܝܠܟܣܢܘܣ ܣܝܓܝܠܝܘܢ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ. ܘܗܦܼܟ ܐܙܼܠ ܝܬܼܒ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܢܿܨܘ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܣܬܘܐ. ܗܘܼܐ ܢܝܿܕܐ ܥܲܫܝܢܐ ܒܡܠܝܛܝܢܝ ܘܐܬܪܗܿ. ܘܢܦ̈ܠܝܼ ܩܘ̈ܒܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܢܝ̈ܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܚܼܪܒܘ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ

 

[Vol. II, Col. 781]

 

ܕܝܢ ܟܠܗ ܥܘܡܪܐ ܢܿܦܠ ܗܘܐ ܡܢ ܫܩܝܼܦܐ. ܘܡܪܕܘܬܐ ܗܘܼܬ݀ ܪܒܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܫܘ̄ ܠܪ̈ܚܡܘܗܝܼ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܣܟܠ̈ܘܬܢ.

 

ܘܒܫܢܬ ܐ̱ܣܿܓ̄ ܒܪܝܫ ܬܡܘܙ ܝܪܚܐ ܥܢܼܕ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܗ݀ܘ ܢܡܪܘܕ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܒܫܢܬ.

 

ܘܒܬܪ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܬܠܬܐ ܠܐ ܪ̈ܕܝܐ ܩܕܡܝܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢ ܡܠܝܛܝܢܝܐ. ܘܬܪܝܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ. ܘܬܠܝܬܝܐ ܒܕܪ ܙܿܟܐ ܡܪܕܝܢܝܐ.

 

ܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܒܫܘܪܝܐ ܕܫܢܬܐ ܕܫܢܬ݀ ܐ̱ܣ̄ܕ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܐܬܚܲܠܨܬ݀ ܘܐܬܠܣܛܝܬ݀ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܠܐ ܢܡܘܣܐܝܬ. ܚܕ ܡܲܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢ ܕܐܦܠܐ ܠܚܕ ܡܢ ܕܪ̈ܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܿܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܬܗܲܝܡܢ. ܐܠܐ ܒܝܼܕܐ ܩܛܝܪܝܬܐ ܐܬܪܝܫܢ. ܒܫܡܐ ܒܪܡ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܐܝܬ̄ܘ ܗܘܐ. ܗܼ، ܗܢܐ ܟܲܢܫ ܠܗ ܬܠܬܐ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ. ܘܡܢܗܘܢ ܐܬܬܲܣܪܚ

 

[Vol. II, Col. 783]

 

ܦܛܪܝܪܟܐ . ܘܬܪܝܢܼܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܘܝܟܐܬ . ܗ݀ܘ ܕܩܕܡ ܗ݀ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܐܬܦܛܪܟ ܗܘܐܼ ܠܗ ܪܥܝܢܐ ܕܢܬܦܛܪܟ. ܘܡܛܠ ܕܣܿܓܝ ܪܚܝܼܡ ܗܘܼܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ . ܘܥܠ ܡܘܓ̈ܠܝܐ ܘܝܘ̈ܢܝܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ . ܐܬܟܲܢܫܘ ܠܘܬܗ ܚܣ̈ܝܐ ܡܥܪ̈ܒܝܼܐ ܘܐܟܼܪܙܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܟܠܗ ܡܲܥܪܒܐ. ܘܥܒܼܕ ܠܗ ܡܲܘܬܒܐ ܒܩܝܠܩܝܐ ܘܒܕܝܪܐ ܕܓܝܟܐܬ. ܘܫܡܗ ܐܝܬܘ̄ ܡܝܟܐܝܠ ܘܩܼܪܐܘܗܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ . ܐܬܟܼܪܙ ܡܢ ܒܪ ܥܒܪܝܐ ܬܪܝܢܐ ܒܡܕܢܚܐ ܘܒܡܥܪܒܐ. ܟܕ ܥܪܝܩ ܗܘܐ ܒܪ ܥܒܪܝܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܠܨܦܝ ܠܡܪܐܓܗ ܘܠܐܕܘܪܒܝܓܐܢ ܘܬܒܪܝܙ ܡܼܬܚܐ ܕܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܩܲܒܠ ܠܒܪܘܗܝܒ. ܥܠ ܕܐܬܬܣܪܚ ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܦܛܪܝܪ̈ܟܘ܆ ܘܬܠܝܬܝܐ ܒܪܘܗܝܒ ܒܕܪܙܿܟܐ ܡܪܕܢܝܐ. ܒܓܢܣܐ ܛܘܪ ܥܒܕܢܝܐ ܡܢ ܓܘܪܢܝܐ ܩܕܝܬܐ ܕܨܝܕ ܩܠܥܐ ܕܗܝܬܡ. ܗܢܐ ܟܿܢܫ ܚܣ̈ܝܐ ܛܘܪ ܥܒ̈ܕܢܝܐ ܬܠܬܐ ܪܒܥܐ . ܘܒܝܕ ܕܚܠܼܬܐ ܕܫܘܼܛܠܢܐ ܕܗܓܪ̈ܝܐ ܐܟܼܪܙܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܡܪܕܝܢ ܘܠܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܠܘܚܕ . ܡܛܠ ܕܥܠ ܫܡܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܡܬܚܲܣܪ ܗܘܐ ܘܫܡܗ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ . ܘܩܘܣܛܢܛܝܢ ܐܬܬܣܪܚ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܘܒܪܨܘܡܐ ܗܟܘܬ. ܘܒܚܕܐ

 

[Vol. II, Col. 785]

 

ܫܥܬܐ ܐܬܬܣܪܚܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܟܕ ܠܐ ܝܿܕܥܝܢ ܠܐ ܡܝ̈ܠܝܛܝܢܐ ܘܠܐ ܓܘ̈ܝܟܬܝܐ . ܘܒܕܪܙܿܟܐ ܒܥܐܕܐ ܕܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܗܝܼܟܠܐ ܿ ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ. ܕܗܘܼ ܪܒܢ ܚܘܫܒ ܡܥܪܝܐ . ܘܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܕܨܠܚ ܕܗܘܼ ܡܘܫܐ. ܘܣܐܘܝܪܐ ܕܩܐܛܣܪܐ ܕܚܐܚ . ܘܚܣܝܐ ܡܲܠܟܐ. ܘܩܘܣܛܢܛܝܢ ܒܙܒܢܐ ܕܐܬܬܣܪܚ ܝܼܙܦ ܡܠܘܐܐ ܡܢ ܬܐܓܪ̈ܐ ܘܩܲܪܒ ܠܐܚܝ̈ܕܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܡܼܨܝ ܠܡܦܼܪܥ܆ ܐܬܩܼܛܠ ܡܢ ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܒܡܸܠܟܐ ܕܬܐܓܪ̈ܐ. ܘܐܡܿܪܝܢ ܕܚܕܐ ܫܢܬܐ ܚܼܝܐ ܒܬܪ ܡܬܬܣܪܚܢܘܬܗ. ܘܦܼܫܬ ܡܥܪܒܐ ܘܡܕܢܚܐ ܡܬܚܕܐ ܕܚܡܫ ܫܢ̈ܝܢ ܡܲܟܪܙܝܢ ܠܗܘܿ ܡܥܪܒܝܐ ܡܝܟܐܝܠ ܕܩܝܠܝܩܝܐ ܕܗܘܼ ܪܒܢ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ . ܘܛܘܪ̈ܝܐ ܘܡܪ̈ܕܢܝܐ ܡܲܟܪܙܝܢ ܠܒܪܘܗܝܒ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܒܪܘܗܝܒ ܕܒܲܛܝܠ ܘܠܐ ܡܬܼܟܪܙ. ܐܬܟܲܒܕ ܘܚܲܫ ܣܿܓܝ ܘܣܼܠܩ ܠܘܬ ܡܠܟ ܐܠܡܢܨܘܪ ܡܪܗܿ ܕܡܪܕܝܢ ܘܫܲܚܕܗ. ܘܬܲܢܝ ܠܗ ܫܪܸܒ ܦܛܪܝܪܟܘܬܗ. ܕܐ ܠܐ ܡܲܟܪܙ ܠܗ ܡܲܦܪܝܢܐ ܒܡܕܢܚܐ ܠܐ ܐܝܬܘ̄ ܦܛܪܝ̄ܪ ܢܡܘܣܝܐ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܫܘܠܛܢܼܐ ܫܡܠܝ ܒܥܬܗ. ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ ܡܢ ܠܘܬܗ. ܘܗܘܼ ܦܛܪܝܪ ܫܕܪ ܚܕ ܡܢ

 

[Vol. II, Col. 787]

 

ܬ̈ܠܡܝܕܘܗܝ ܘܥܡܗ ܟܬܒܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܘܐܓܪ̈ܬܐ ܡܢ ܦܛܝ̄ܪ ܕܟܠܗܿ ܡܲܟܝܟܘܬܐ. ܥܡ ܕܫܢ̈ܐ ܕܚܿܫܚܝܢ ܠܐܒ̈ܗܬܐ. ܘܐܙܼܠܘ ܠܘܬ ܡܦܪܝܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܗܼܘ ܒܡܪܐܓܗ ܡܫܡܫ ܩܕܡ ܩܒܪܐ ܕܐܚܘܗܝ ܒܪ ܥܒܪܝܐ. ܘܠܐ ܩܲܒܠ ܐܢܘܢ. ܘܗܦܟܼܘ ܠܗܘܢ ܣܦܝܼ̈ܩܐ. ܒܬܪܟܢ ܐܬܚܲܫܒ ܒܪ ܥܒܪܝܐ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡܼܪ. ܐܩܘܡ ܐܚܿܘܬ ܠܐܬܪܐ ܕܡܘܨܠ ܕܠܐ ܢܗܘܼܐ ܣܼܕܩܐ ܒܥܕܬܐ .ܘܢܗܘܼܐ ܕܠܘܚܝܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܼܬܐ. ܘܩܼ̱ ܐܬܼܐ ܘܐܬܡܼܢܥ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܘܐܬܩܲܒܠ ܫܦܝܪ. ܘܐܦ ܒܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ. ܘܣܼܠܩ ܠܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܕܚܒܫܘ̈ܫܝܬܐ. ܘܟܕ ܗܘܼ ܡܦܪܝܢܐ ܬܡܢ. ܐܬܼܘ ܬܘܒ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܕܦܛܪܝ̄ܪ ܟܕ ܛܥܝܼܢܝܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܘܕܫ̈ܢܐ. ܘܩܒܠ ܐܢܘܢ ܡܦܪܝܢܐ ܫܦܝܪ. ܘܩܼܪܐ ܠܐܓܪ̈ܬܐ ܘܢܲܫܩ ܐܢܝܢ ܘܐܫܦ ܗܘܼ ܡܦܪܝܢܐ ܥܡ ܙܒܢܐ. ܘܡܛܠ ܠܸܒܗ ܕܡܪܗܿ ܕܡܪܕܝܢ ܙܲܕܩ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܠܒܪ ܘܗܝܒ ܕܗܘܼ ܒܕܪܙܿܟܐ. ܘܟܕ ܗܦܟܼܘ ܡܫܕܪ̈ܐ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܬܥܲܛܦܘ. ܘܟܬܼܒ ܠܗܘܢ ܡܦܪܝܢܐ ܐܓܪܬܐ ܕܙܘܕܩܐ ܘܫܕܪ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܟܘܪܣܝܗ.

 

ܘܒܬܪ ܗ݀ܘ ܕܠܘܼܚܝܐ ܟܠܗ ܡܝܼܬ ܡܦܪܝܢܐ ܒܪ ܥܒܪܝܐ ܕܗܘܼ ܒܪܨܘܡܐ ܨܲܦܝ ܒܫܢܬ݀

 

[Vol. II, Col. 789]

 

ܐ̱ܣܿܝܛ̄. ܘܦܫܬ݀ ܡܕܢܚܐ ܐܪܡܠܬܐ ܡܼܬܚܐ ܕܬܫܥ ܫܢܝ̈ܢ. ܒܕܠܐ ܡܬܡܼܨܐ ܗܘܐ ܕܢܥܼܒܕ ܡܦܪܝܢܐ. ܙܿܐܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܩܲܒܠܝܢ ܠܗ. ܘܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܬܪܟ̄ܚ ܐܬܼܘ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܠܘܬܗ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܒܕܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܕܢܐܙܠܼܘܢ ܠܘܬ ܗ݀ܘ ܕܩܝܠܝܩܝܐ ܕܢܲܣܪܚ ܠܗܘܢ ܡܦܪܝܢܐ ܡܛܠ ܕܦܣܝ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܐܘܪ̈ܚܬܐ. ܘܫܓܘ̈ܫܝܐ ܒܝܬ ܡ̈ܠܟܐ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܬܼ، ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܡܪܕܝܢ ܕܗܼܘ ܒܪ ܘܗܝܒ. ܐܣܼܪܚ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܪܒܢ ܡܬܝ ܚܢܢܘ ܕܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܘܟܢܝܗ ܓܪܝܓܘܪ̄ ܘܦܫܼܘ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܘܡܕܢܚ̈ܝܐ ܘܓܪ̈ܒܝܝܐ ܡܲܟܪܙܝܢ ܠܗܘܿ ܕܩܝܠܝܩܝܐ. ܘܡܕܢܚܝ̈ܐ ܘܛܘܪܥܒܕܝ̈ܢܝܐ ܡܲܟܪܙܝܢ ܠܗ݀ܘ ܕܡܪܕܝܢ. ܡܛܠ ܕܙܲܕܩ ܗܘܐ ܡܦܪܝܢܐ ܒܪ̄ܨ ܨܲܦܝ ܒܪܥܒܪܝܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܩܕܡܝܬ݀ ܠܗ݀ܘ ܕܩܝܠܝܩܝܐ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܠܗܘܿ ܕܡܪܕܝܢ.

ܗ݀ܘ ܕܝܢ ܕܩܝܠܝܩܝܐ ܡܼܛܐ ܗܘܐ ܩܼܨܐ ܕܝܠܗ ܘܥܢܼܕ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܫܒܥ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ. ܫܢܬ݀ ܐ̱ܬܪܟ̄ܕ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܩܝܼܡܘ ܠܗܘܢ ܐܒܐ ܓܘܢܝܐ ܠܝܫܘܥ ܕܝܪܝܐ ܕܡܬܩܼܪܐ ܒܪܫܘܫܢ. ܘܡܝܟܐܝܠ ܟܲܢܝܘܗܝ ܥܠ ܫܡ ܗ݀ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ.

ܘܒܕܪܙܿܟܐ ܥܢܼܕ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܢܝܐ ܕܨܝܕ ܡܪܕܝܢ. ܫܢܬ݀ ܐ̱ܣܿܡܕ̄. ܒܫܒܬܐ ܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ. ܫܡܫ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܐ. ܗܢܐ

 

[Vol. II, Col. 791]

 

ܓܒܪܐ ܡܗܝܪ ܗܘܐ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܒܝ̈ܘܠܦܢܐ ܕܦܝܠܘܣ̈ܘܦܐ. ܘܣܓܝ ܡܢܲܦܩ ܗܘܐ ܩܕܡ ܐܚܝ̈ܕܐ. ܘܦܲܫܩ ܠܐܠܦ ܒܝܬ ܒܣܘܪܝܝܐ ܘܐܪܐܒܝܐ. ܘܫܒܼܩ ܒܥܕܬܐ ܐܢܢܐܦܘܪܐ ܚܠܝܼܬܐ.

 

ܘܒܬܪ ܐܓܝܢܛܝܘܣ ܕܡܪܕܝܢ ܕܗܘܼ ܒܕܪܙܿܟܐ. ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܗܘܼ ܐܣܡܐܥܝܠ ܒܪ ܝܘܚܢܢ ܐܚܘܗܝ ܕܣܒܐ ܡܢܿܚܐ.

 

 

ܒܬܪ ܕܥܼܢܕ ܒܕܪܙܿܟܐ ܕܗܘܼ ܒܪ ܘܗܝܒ. ܐܬܟܲܢܫܬ݀ ܗܘܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ ܕܥܠ ܓܸܢܒ ܡܪܕܝܢ. ܚܣܝܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܨܠܚ ܪܝܫ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܩܪܬܡܝܢ ܕܗܘܼ ܝܫܘܥ ܒܪ ܣܿܦܪܐ ܣܒܝܪܝܢܝܐ. ܘܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܡܒܕܪ̈ܐ ܕܗܝܼ ܣܥܪܕ. ܘܚܣܝܐ ܣܒܐ ܕܕܝܪܐ ܕܢܿܛܦܐ. ܘܩܘܪܝܠܘܣ ܕܚܐܚ ܕܗܘܼ ܫܡܥܘܢ ܐܠܝܢܝܐ. ܘܚܣܝܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܡܪܕܝܢ. ܘܐܣܼܪܚܘ ܠܩܲܪܝܐ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܐܡܝܕ ܕܗܘܼ ܐܣܡܐܥܝܠ ܗ݀ܘ ܕܡܬܟܲܢܫ ܐܠܡܓܕ. ܒܪ ܝܘܚܢܢ ܡܫܡܫܢܐ ܡܪܕܢܝܐ. ܘܐܟܪܙܘܗܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܥܒܿܕܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܗܘܼܐ ܒܙܒܢ ܠܘܬ ܒܪܡܥܕܢܝ. ܥܡ ܒܣܝܠ ܕܚܿܠܒ. ܕܟܕ ܣܿܡܗ ܡܦܪܝܢܐ ܠܡܕܢܚܐ ܫܚܠܦ ܠܫܡܗ

 

[Vol. II, Col. 793]

 

ܘܩܼܪܐ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܡܣܪܚܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܘܿ ܡܦܪܝܢܐ ܘܡܬܼܬܣܪܚ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ ܠܝܬ ܠܗ. ܐܠܐ ܣܘܢܬܪ̈ܘܢܝܣܐ ܐܘܟܬ ܙܘܚܿܝܐ ܘܨܠܘܬܐ ܕܩ̄ܕ ܩܠܝܡܝܣ ܕܝܠܼܢܝܬܐ ܠܦܛܪܝܪ̈ܟܘ. ܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܙܿܕܩ ܕܢܫܬܚܠܦ ܫܡܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܐܡܬܝ ܕܡܬܬܣܪܚ ܦܛܪܝܪܟܐ.

ܘܗܼܘܐ ܚܪܝܢܐ ܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܪܕܝܢ ܕܗܘܼ ܐܣܡܥܝܠ ܠܡܦܪܝܢܐ ܡܬܝ ܒܪ ܚܢܢܘ . ܡܛܠ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܠܐ ܫܕܪ ܒܬܪ ܡܲܦܪܝܢܐ ܟܕ ܐܬܬܣܪܚ . ܡܛܠ ܕܥܝܿܕܐ ܣܝܼܡ ܗܘܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܕܟܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܬܬܣܪܚ ܗܘܐ܆ ܡܦܪܝܢܐ ܡܪܚܦ ܗܘܐ ܪܝܫܗ . ܘܗܟܢܐ ܘܡܦܪܝܢܐ ܡܢ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܣܲܟܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܡܦܪܝܢܐ ܕܢܐܬܼܐ . ܘܕܐܬܬܣܪܚ ܒܠܥܕ ܫܲܠܡܘܬܐ ܕܡܕܢܚ̈ܝܐ . ܘܦܣܼܩ ܡܦܪܝܢܐ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܐܪܒܥ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܐܟܼܪܙ ܠܗ݀ܘ ܕܩܝܠܝܩܝܐ. ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܡܝܟܐܝܠ ܬܪܝܢܐ ܗ݀ܘ ܕܣܝܣܼ ܫܲܕܪ ܕܫܢ̈ܐ ܠܡܦܪܝܢܐ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܘܼܐ ܫܲܝܢܐ ܒܝܬ ܡܦܪܝܢܐ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܕܡܪܝܢܼ ܘܐܬܟܼܪܙ ܒܡܕܢܚܐ ܘܒܐܬܪܐ ܕܡܘܨܠ. ܘܗܘܿ ܕܣܝܣ ܡܬܼܟܪܙ ܗܘܐ ܒܡܥܪܒܐ ܘܒܡܕܢܚܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܒܡܪܐܓܗ ܘܒܬܒܪܝܙ ܘܒܐܕܘܪܒܝܓܐܢ . ܘܗܢܐ ܕܡܪܕܝܢ ܣܓܝ ܐܣܬܼܢܝ ܗܘܐ ܒܥ̈ܝܢܝ ܡܦܪܝܢܐ ܘܒܥ̈ܝܢܝ ܚܣ̈ܝܐ. ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܡܡܘܢ ܙܒܢܐ ܫܿܐܠ ܗܘܐ ܡܢ ܗܘܿ ܕܡܿܣܪܚ ܗܘܐ.

 

[Vol. II, Col. 795]

 

ܘܛܝܡܐ ܣܝܿܡ ܐܝܕܐ ܫܩܠ ܗܘܐ ܘܡܙܒܢ ܗܘܐ ܟܗܢܘܬܐ . ܘܒܿܥܐ ܗܘܐ ܕܢܘܪܬ ܟܘܪܣܝܐ ܠܒܪ ܐܚܘܗܝ ܦܟܪ ܐܠܕܝܢ. ܐܟܡܐ ܕܥܿܒܕܝܢ ܡܿܗܓܪ̈ܝܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘܼ ܐܘܪܬܗ ܟܘܪܣܝܐ ܕܕܐ ܕܝܠܗ ܒܕܪܙܿܟܐ ܕܗܼܘ ܒܪ ܘܗܝܒ ܥܿܒܕܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܥܿܒܕܝܢ ܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܟܬܼܒ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܗܼܘ ܝܫܘܥ ܒܪ ܫܘܫܢ ܠܘܬ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܟܕ ܐ݀ܡܪ ܕܟܠ ܕܡܙܲܒܢ ܠܟܗܢܘ̄ ܘܡܲܘܪܬ ܟܘܪܣܝܐ ܠܒܢ̈ܝ ܓܢܣܼܗ ܕܚܣܝܘܬܐ ܘܕܡܲܦܪܝܢܘܬܐ ܘܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܡܚܪܡܐ ܐܝܬ̄ܘ. ܗܟܢ ܦܿܩܕܝܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܫܠܝܚ̈ܝܐ.

 

ܘܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܬܪܝܢܐ ܡܼܛܐ ܩܼܨܗ ܘܥܼܢܕ. ܒܣܝܣ ܒܫܼܢܬ݀ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܐܫܬ̈ܝܢ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܫܡܫ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܠܘ̄ ܫܢ̈ܝܐ.

 

ܒܬܪ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܙܥܘܪܐ. ܒܣܠܝܘܣ ܕܡܝܠܝܛܝܢܝ ܕܗܘܼ ܓܒܪܐܝܠ.

 

ܘܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܝܟܐܝܠ ܐܬܟܲܢܲܫܘ ܚܣ̈ܝܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܠܡܝܠܝܛܝܢܝ ܚܣܝܐ ܕܩܘܦܪܘܣ ܘܕܐܘܪܝܫܠܡ ܘܗܘܿ ܕܓܪܓܪ. ܘܚܣܝܐ ܕܚܿܠܒ ܘܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ

 

[Vol. II, Col. 797]

 

ܕܕܪܡܣܘܩ ܟܿܬܘܒܐ ܚܲܠܝܐ ܘܡܗܝܪܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܐܙܼܠ ܠܣܝܣ ܘܐܟܼܪܙܘܗܝ ܗܼܘܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܠܣܘܪܝܐ ܡܛܠ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܚܲܪܝܒ ܗܘܐ ܡܢ ܥܠܼܬ݀ ܕܗܒܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢ ܗܘܿ ܕܐܬܩܛܼܠ ܡܢ ܟܘܪ̈ܕܝܐ. ܘܣܼܡ ܘܣܼܡ ܥܠܘ̄ ܐܝܼܕܐ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܕܪܡܣܘܩ. ܘܠܐ ܚܲܠܦ ܠܫܡܗ ܐܝܟ ܕܥܒܼܕܘ ܠܐ ܪ̈ܕܝܐ ܠܘܬ ܣܡܐ ܥܠ ܕܡܪܕܝܢ ܐܠܐ ܨܠܘܬܐ ܕܩܠܝܡܝܣ ܥܒܼܕܘ ܠܗ ܟܣܘܢܬܪܘܿܢܝܣܐ ܒܠܚܘܕ ܘܐܬܟܼܪܙ ܒܡܥܪܒܐ ܘܒܡܕܢܚܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܬܒܪܝܙ ܘܐܕܪܘܒܝܓܐܢ ܘܣܝܕܘܣ.

ܘܐܣܡܐܥܝܠ ܡܬܟܲܒܕ ܗܼܘܐ ܘܡܬܚܲܣܕ ܡܢ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܘܡܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܗܼܘܐ ܠܗ ܟܫܼܠܐ ܘܪܘܥܡܐ ܠܚܣܝܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܕܨܠܚ ܕܡܬܼܩܪܐ ܣܒܐ ܒܪ ܩܫ̄ܝ ܐܒܘ ܠܚܣܢ ܨܠܚܝܐ. ܗܢܐ ܚܣܝܐ ܕܨܠܚ ܩܪܝܼܬܐ ܡܢ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܣܡܐܥܝܠ ܐܬܬܼܣܪܚ ܘܐܬܩܼܪܝ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܿ ܥܠܼܬܐ ܕܟܫܼܠܐ ܗܟܿܢ ܐܝܬܝܗܿ ܚܕ ܓܝܪ ܕܝܪܝܐ ܣܟܠܐ ܦܟܢܐ ܘܥܠܡܝܐ ܗܘܐ ܕܫܡܗ ܓܘܪܓܝܣ. ܐܟܠܼܩܪ̈ܨܐ ܕܗܢܐ ܚܣܝܐ ܩܕܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܗܘܼ ܐܣܡܐܥܝܠ. ܘܕܓܠ ܥܠܘܗܝ ܒܗ݀ܝ ܕܫܼܕܐ ܗܘܐ ܠܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܢ ܠܒܗ܇ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܐܚܪܡܗ ܠܚܣܝܐ ܣܒܐ ܨܠܚܝܐ. ܘܩܼܡ

 

[Vol. II, Col. 799]

 

ܚܣܝܐ ܣܒܐ ܘܐܙܼܠ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܠܐ ܩܒܠܗ ܘܠܐ ܐܥܠܼܗ ܠܕܝܪܐ. ܐܠܐ ܫܒܩܗ ܥܠ ܬܪܥܐ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܗܢܐ ܚܣܝܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܠܡܨܥ̈ܝܐ ܕܙܠܘܢ ܐܡܪܘܢ ܠܐܒܘܢ ܕܥܠ ܡܢܐ ܐܚܪܡܢܝ ܘܐܢ ܡܫܬܟܚܐ ܒܝ ܚܲܝܒܘܬܐ ܐܩܿܒܠ ܟܠܡܐ ܕܦܿܩܕ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܘܕܥܼܘ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܣܡܐܥܝܠ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܐ݀ܡܪ ܗܘܐ ܢܦܘܼܫ ܥܠ ܬܪܥ. ܘܗܦܼܟ ܚܣܝܐ ܣܒܐ ܟܕ ܡܥܼܩ ܠܛܘܪ ܥܲܒܕܝܢ. ܘܟܬܼܒ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܡܘܟܟܐ ܠܚܣ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ ܕܢܨܛܝܒܘܢ ܠܘܬܗ ܘܢܐܙܼܠܘܢ ܥܡܗ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܢܨܲܠܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܚܣ̈ܝܐ ܛܘܪ̈ܝܐ. ܚܣܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ ܕܗܘܼ ܝܘܚܢܢ ܣܒܝܪܝܢܐ ܕܒܝܬ ܣܿܦܪܐ. ܘܚܣܝܐ ܕܚܐܚ ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫ̈ܡ̄ ܘܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܩܡܼ، ܟܠܗܘܢ ܘܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܐܬܡܢܥܘܪ ܗܘܘ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܐ ܩܲܒܠ ܐܢܘܢ ܠܐ ܠܚܣ̈ܝܐ ܘܠܐ ܠܪ̈ܝܫܢܐ ܘܠܐ ܐܥܼܠ ܐܢܘܢ ܠܕܝܪܗ. ܘܫܒܼܩ ܐܢܘܢ ܥܠ ܬܪܥܐ ܐܪܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܕܗܟܢ ܥܒܼܕ ܒܗܘܢ. ܐܬܡܲܪܡܪܘ ܣܿܓܝ ܘܗܦܟܼܘ ܠܛܘܪܥܲܒܕܝܢ ܐܬܪܗܘܢ . ܘܟܕ ܢܿܚܬܝܢ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܙܥܦܪܐܢ ܐܙܥܩܼܘ ܚܣ̈ܝܐ ܘܩܫ̈ܝܫܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܐܘܟܣܝܘܣ ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܫܿܘܐ ܘܙܿܕܩ ܠܕܪܓܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܐܒܘܢ ܚܣܝܐ ܣܒܐ ܨܠܚܝܐ. ܘܟܕ ܡܲܢܥܘ ܟܠܗܘܢ ܠܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܚܒܝܫܝܐ ܕܒܨܠܚ. ܗܝܕܝܢ ܣܠܼܩ ܗܘ ܚܣܝܐ ܣܒܐ ܠܚܣܢܐ ܕܟܐܦܐ ܨܝܕ ܣܘܠܛܐܢ ܡܠܟ ܐܠܥܐܕܠ.

 

[Vol. II, Col. 801]

 

ܘܬܼܢܝ ܠܗ ܫܪܒܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ. ܘܣܘܠܛܐܢ ܟܬܼܒ ܠܗ ܣܝܓܝܠܝܘܢ ܕܢܬܩܲܒܠ ܒܟܠܗ ܐܘܚܕܢܗ . ܘܢܚܼܬ ܠܘܬ ܚܣ̈ܝܐ ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܘܚܣܼܢܐ ܕܟܐܦܐ ܘܠܟܠܗ ܐܘܚܕܢܐ ܕܝܠܗ ܥܒܕܵܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ. ܐܫܬܐ ܒܐܒܐ ܝܪܚܐ ܒܥܐܕܐ ܕܡܛ̈ܠܐ ܫܢܬ݀ ܐ̱ܬܪܥ̄ܗ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܘܐܝܓܢܛܝܘܣ ܟܢܝܘܗܝ.

 

ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܘܼܐ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ.

ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܣܡܐܥܝܠ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܪܕܝܢ ܚܲܫ ܘܐܬܼܐܒܠ ܣܓܝ ܥܠ ܕܠܐ ܒܲܚܢ ܗܘܐ ܥܠ ܣܘܪܥܢܐ. ܘܕܐܚܪܡܼܗ ܒܝܕ ܡܠܼ̣ܐ ܕܚܕ ܕܝܪܝܐ ܦܲܟܢܐ ܫܿܛܝܐ ܘܡܲܪܚܐ ܕܫܡܗ ܓܘܪܓܝܣ ܕܠܐ ܣܟܠܘܬܐ. ܘܐܬܟܬܫ ܣܿܓܝ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝ ܗܘܐ ܕܢܒܲܛܠܝܘܗܝ. ܘܫܲܪܝ ܐܵܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܡܢܐ ܥܒܿܕܬ ܘܡܘܢ ܐܘܬܪܘܢܝ ܚܪ̈ܡܐ ܕܐܚܪܡܬ ܒܡܠܬܗ ܕܕܝܪܝܐ ܟܠܒܐ ܓܝܣܘܢܐ. ܕܝܡܝܢܐ ܕܝܠܝ ܛܘܪ ܥܲܒܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ݀ ܘܐܬܦܲܣܩܬ݀. ܘܡܥܪ̈ܒܝܐ ܐܢܗܼ، ܕܫܿܡܥܝܢ ܡܓܲܚܟܝܢ ܒܝ.

ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܬܣܪܚ ܣܒܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܥܠ ܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܫܕܪ ܐܓܪ̈ܬܐ ܠܡܿܕܢܚܐ ܨܝܕ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫ̈ܡ̄ ܘܕܝܪ̈ܝܪܐ ܐܦ ܪ̈ܝܫܢܐ ܘܣܥܘܪ̈ܐ. ܕܓܒܼܘ ܠܟܘܢ ܡܿܢ ܕܨܿܒܝܢ ܐܢܬܘܢ

 

[Vol. II, Col. 803]

 

ܕܐܣܿܪܚ ܠܟܘܢ ܡܦܪܝܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܕܢܚܐ ܐܡܐ ܕܢܗܝܪ̈ܐ ܦܫܼܬ݀ ܐܪܡܠܬܐ ܒܝܘ̈ܡܬܟܘܢ ܡܼܬܚܐ ܕܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܠܐ ܐܒܐ ܓܘܢܝܐ. ܕܗܐ ܟܵܪܝܐ ܠܝ ܥܠ ܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܕܚܸܠܘ ܡܢ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܡܢ ܚܘܣܪܝܢܐ ܘܡܢ ܩܫܝܘܬ ܩܕܠܐ ܕܐܣܡܐܥܝܠ ܕܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓ̈ܝܐܢ ܕܓܠ ܒܗܘܢ ܕܢܥܼܒܕ ܠܗܘܢ ܡܲܦܪܝܢܐ ܘܠܐ ܥܒܼܕ. ܘܒܗܕܐ ܠܐ ܐܬܼܘ. ܐܠܐ ܐܡܼܪܘ ܠܗ ܕܐܢ ܒܿܥܐ ܐܢܬ ܕܬܥܒܼܕ ܠܢ ܡܦܪܝܢܐ. ܫܕܪ ܠܢ ܡܢ ܠܘܬܟ ܘܡܩܲܒܠܝܢܢ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܝܬ ܝܪܬܩ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܢ ܕܡܪܕܝܢ ܡܢ ܥܩܬܗ ܠܐ ܝܿܕܥ ܗܘܐ ܡܢܐ ܢܥܼܒܕ. ܩܼ̱ ܐܣܼܪܚ ܗܘܐ ܠܐܒܪܗܡ ܝܚܝܕܝܐ ܡܦܪܝܢܐ ܘܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܟܢܝܗ ܒܫܢܬ݀ ܐܬܪܥ̄ܘ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܟܕ ܠܐ ܡܢܚ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܩܼܨܗ ܕܦܛܪܝܪܟܼܐ ܥܼܢܕ ܐܪܒܥܐ ܒܚܙܝܪܢ ܫܢܬ݀ ܐ̱ܬܪܥ̄ܙ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܫܲܡܫ ܕܝܢ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܠܓ̄ ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܢܝܐ ܥܠ ܕܕܗ ܒܪܘܗܝܒ.

 

ܘܒܬܪ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܐܣܡܐܥܝܪ ܒܪ ܚܬܗ ܚܣܝܐ ܫܗܐܒ.

ܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܣܡܐܥܝܪ ܐܠܡܓܕ ܐܬܼܟܢܫܘ

 

[Vol. II, Col. 805]

 

ܚܣ̈ܝܐ ܗܘܿ ܕܡܥܿܪܐ ܘܗܘܿ ܕܡܝܦܪܩܛ ܘܚܣܝܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘ̄ܘܐܣܼܪܚܘ ܠܚܣܝܐ ܫܗܿܐܒ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܡܪܕܝܢ. ܘܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܦܪܐܘܘܗܝ ܗ݀ܘ ܕܬܠܬܐ ܒܫܡ ܚܿܠܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܒܡܪܕܝܢ. ܗܢܐ ܓܒܪ ܗܘܐ ܫܚܝܡܼܐ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ. ܘܫܲܡܫ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܐܫܬܥܣܪ ܫ̈ܢܝܐ. ܘܥܢܕ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܵܝ ܐܣܨ̄ܒ ܕܝܘ̈ܢܝܐ . ܘܐܬܩܒܪ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܚܿܠܗ ܐܣܡܐܥܝܠ.

 

ܘܒܬܪ ܐܓܝܢܐܛܝܘܣ ܕܗܘܼ ܫܗܐܒ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ ܐܒܪܗܡ ܒܪ ܓܪܝܒ ܐܡܕܝܐ.

 

ܒܬܪ ܕܥܼܢܕ ܫܗܐܒ ܐܬܟܢܫܼܘ ܠܘܬܗ ܕܒܪܓܪܝܒ ܚܣ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ ܘܐܣܪܚܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܩܪܘ ܫܡܗ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܥܒܿܕܐ ܠܐ ܢܿܡܘܣܝܐ. ܡܛܠ ܕܩܘܪܠܠܝܘܣ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܫܡܗ ܒܚܣܝܘܬܐ ܥܠ ܐܡܝܕ. ܘܒܬܪ ܕܐܬܬܼܣܪܚ ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܣܪܚ ܠܐܚܘܗܝ ܚܣܝܐ ܠܐܡܝܕ ܕܗܘܼ ܝܘܣܦ ܘܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܫܡܗܗ ܐܝܟ ܕܢܲܘܪܬܝܘܗܝ ܟܘܪܣܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܘܡܪܝܐ ܠܐ ܫܲܡܠܝ ܪܓܬܗ. ܘܒܗ݀ܝ ܕܡܝܼܬ ܐܚܘܗܝ ܕܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܦܫܼܐ ܡܪܥܝܬܐ ܗ݀ܝ ܕܡܕܢܚܐ ܒܝ̈ܘܡܬܗ ܐܪܡܠܬܐ ܚܡܫܥܣܪ ܫܢ̈ܝܐ. ܘܒܫܢܬ ܐܥܝܗ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܐܣܪܚ ܠܒܗܡ ܚܕܠܝܐ ܡܲܦܪܝܢܐ

 

[Vol. II, Col. 807]

 

ܘܒܣܝܠܠܝܘܣ ܟܢܝܗ ܗܢܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ ܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܘܒܫܢܬ݀ ܐܣܨܚ̄ ܥܢܼܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܣܝܣ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܕܗܘܼ ܓܒܪܐܝܠ ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܕܝܪܐ ܓܘܝܟܐܬ.

 

ܘܒܬܪ ܒܣܝܠܠܝ̄ ܕܗܘܼ ܓܒܪܐܝܠ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܟܿܬܘܒܐ.

 

ܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܓܒܪܐܝܠ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܟܿܬܘܒܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܡܣܘܩ ܗܘܼܐ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܣܘܪܝܐܐ ܘܐܬܟܲܢܝ ܒܫܡܐ ܕܚܲܣܝܘܬܗ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܚܣܝܐ ܕܓܪܓܪ ܕܗܘܼ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܙܘܒܕܐ ܡܲܢܥܡܝܐ. ܗ݀ܘ ܕܒܬܪܗ ܗܘܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܕܘܟܬܗ . ܘܗܢܐ ܦܝܠܠܘ̄ܟ ܟܿܬܘܒܐ ܡܗܝܼܪܐ ܐܦ ܡܿܠܦܢܐ ܗܘܐ ܣܿܦܩܐ ܘܒܫܢܼܬ݀ ܐܣ̄ܨܚ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܐܬܬܼܣܪܚ.

ܘܐܝܼܬ ܗܘܐ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܡܠܦܢܐ ܡܠܦܢܐ ܣܿܦܩܐ ܘܟܿܬܘܒܐ ܫܦܝܪܐ ܘܡܦܫܩܢܐ ܕܕܡܿܐ ܠܗ ܪܒܢ ܐܫܝܥܐ ܩܫ̄ܝ ܣܒܝܪܝܢܝܐ ܒܪ ܪ̈ܒܢ ܕܢܚܐ ܕܒܝܬ ܓܓܝܫܡ ܘܣܗܝܕ ܗܘܐ ܒܡܝܬܪ̈ܬܐ.

 

ܘܡܿܢܼܥ ܘܡܛܼܐ ܩܼܨܐ ܕܥܘܢܕܢܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ. ܩܕܡܝܐ ܕܒܛܘܪ ܥܿܒܕܝܢ. ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܣܒܐ ܨܠܚܝܐ ܘܥܢܕ ܒܫܢܬ ܐܠܦܐ

 

[Vol. II, Col. 809]

 

ܘܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܨܠܚ.

 

ܘܒܬܪ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܣܒܐ ܕܨܠܚ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܬܪܝܢܐ ܕܫܡܗ ܝܫܘܥ ܡܕܚܵܐ ܒܪܡܘܛܐ.

 

ܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܣܒܐ ܨܠܚܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܕܡ̄ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܐܬܬܣܼܪܚ ܒܬܪܗ ܝܫܘܥ ܡܵܕܚܐ ܒܪܡܘܼܛܐ. ܘܐܬܩܪܝ ܐܝܓܢܛܝ̄ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܫܢܼܬ ܐܥ̄ܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܘܐܣܼܪܚ ܛ̄ ܚܣ̈ܝܐ.

 

ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܪܕܝܢ ܕܗܘܼ ܒܪܓܪܝܒ  ܫܲܡܫ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐ ܘܫ̈ܢܝܐ ܘܐܬܟܼܪܗ ܘܡܝܼܬ ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܕܝܪܗ ܕܨܝܕ ܡܪܕܝܢ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ ܒܫܢܼܬ݀ ܐܥܟ̄ܓ ܕܝܘ̈ܢܝܐ.

 

ܘܒܬܪ ܒܪܓܪܓܝܒ ܕܗܘܼ ܒܪ ܐܒܪܗܡ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܗ̄ ܕܡܪܕܝܢ ܕܗܘܼ ܒܗܢܡ ܚܕܠܝܐ.

 

ܒܬܪ ܕܥܢܕ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܕܐܪ̈ܒܥܐ ܕܗܼ ܒܪܓܪܝܒ ܐܡܝܕܝܐ ܐܬܬܼܣܪܚ ܗܘܐ ܒܕܘܟܬܗ ܡܦܪܝܢܐ ܒܗܢܡ ܚܸܕܠܝܐ ܘܬܘܒ ܗܟܘܬ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܟܕ ܫܡܐ ܕܡܦܪܝܢܘܬܗ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ. ܘܒܝܢܬ ܐܥܟܓ̄

 

[Vol. II, Col. 811]

 

ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܘܣܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܐ ܕܝܘܣܩܪܘܣ ܐܪܒܝܐ ܓܒܪܐ ܟܼܐܢܐ ܘܡܟܝܼܡܐ ܕܗܘ ܒܗܢܡ ܕܡܬܟܢܐ ܫܬܬܝ. ܘܒܝܢܬ ܐܥܟ̄ܘ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܐܣܼܪܚ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܗܢܡ ܚܕܠܝܐ ܠܒܗܢܡ ܐܪܒܝܐ ܡܦܪܝܢܐ ܘܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܐܬܟܲܢܝ ܒܫܡܐ ܕܚܣܝܘܬܗ ܫܡܫ ܕܝܢ ܡܦܪܝܢܘܬܐ ܬܪܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܥܢܼܕ ܫܢܬ݀ ܐ̱ܥܿܟܚ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ .. ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܝܫܘܥ ܡܕܚܐ ܒܪ ܡܘܼܛܐ ܐܬܛܪܕ ܘܐܙܼܠ ܠܕܝܪܐ ܕܢܛܦܐ ܕܨܝܕ ܡܪܕܝܢ ܘܝܼܬܒ ܒܗܿ ܒܦܘܩܕܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܗܢܡ ܚܕܠܝܐ.

 

ܒܬܪ ܕܐܬܛܪܕ ܒܪܡܘܛܐ : ܐܬܬܣܪܚ ܡܣܥܘܕ ܨܠܚܝܐ.

 

ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܛܪܝܕܐ ܝܫܘܥ ܒܪܡܘܛܐ ܘܐܝܓܢܛܝܘܣ ܟܢܝܗ. ܘܥܠܼܬܐ ܕܛܪܝܕܘܬܗ ܗܟܢ ܗܘܼܬ . ܐܬܼܐ ܘܙܝܪܐ ܕܚܣܝܢܐ ܕܟܐܦܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܡܘܛܐ ܒܩܠܝܬܗ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܢܼܬܒ ܒܪܝ ܒܩܠܝܬܟ ܥܕܡܐ ܕܐܙܠ ܠܒܝܬܐ ܕܡܲܟܟܗ ܘܐܬܐ . ܘܠܐ ܬܫܼܒܘܩ ܠܪ̈ܝܫܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܢܒܲܛܠܘܢܝܗܝ ܡܛܠ ܕܫܿܡܥܝܢ ܠܟ. ܘܒܬܪ ܕܐܙܼܠ ܘܙܝܪܐ ܐܝܟ ܬܪܝܢ ܝܪ̈ܚܝܢ. ܐܬܟܲܢܫܘ ܪ̈ܝܫܢܐ ܨܝܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܩܠܝܬܗ. ܘܟܬܼܒܘ ܩܒܘܠܝܐ ܥܠ ܒܪ ܘܙܝܪܐ ܨܝܕ ܡܲܠܟ ܣܠܝܡܐܢ ܐܠܐ ܝܘܒܝ. ܘܟܕ ܗܦܼ̣ ܘܙܝܪܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܡܲܟܟܗ. ܩܼܪܐ ܠܒܪܗ ܘܫܲܐܠܗ ܡܘܢ ܥܒܼܕ ܥܡܟ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܦܲܢܝ ܒܪܗ ܕܗܘܼ

 

[Vol. II, Col. 813]

 

ܫܓܼܫ ܠܪ̈ܝܫܢܐ ܕܐܬܐ ܥܠܝ. ܘܒܩܠܝܬܗ ܗܘܐ ܟܠܡܕܡ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܘܙܝܪܐ ܐܬܡܪܡܪ. ܘܡܢ ܗ݀ܘ ܝܘܡܐ ܫܓܼܫ ܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܡܪܥܝܬܗ ܘܐ݀ܡܪ ܗܘܐ ܠܪ̈ܝܫܢܐ. ܢܒܲܛܠ ܠܗܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܛܠ ܕܩܲܠܘܛܐ ܐܝܬܘ̄ ܘܠܐ ܚܲܫܚ. ܘܐ݀ܥܒܕ ܠܟܘܢ ܐܚܪܢܐ ܕܛܒ ܡܢܗ. ܘ[ܒـ]ـܥ̈ܠܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܐܪܡܝܼ [ܫـ]ـܓܘܫܝܐ ܥܡ ܕܠܘܼܚܝܐ ܒܝܢܬ ܬܪܝܢ ܓܒ̈ܝܢ . ܘܛܪܕ ܠܒܪ ܡܘܛܐ ܡܢ ܨܠܚ ܘܐܩܝܼܡ ܠܡܣܥܘܕ.

 

ܘܡܣܥܘܕ ܝܼܬܒ ܒܟܘܪܣܝܐ ܒܕܐܬܗܝܡܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܒܚܕ ܡܢ ܠܝ̈ܠܘܬܐ ܐܬܼܘ ܩܘܪ̈ܕܝܐ ܘܓܢܼܒܘ ܠܣܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܘܢܦܼܩ ܒܬܪܗ ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܘܡܚܐܘܗܝ ܒܣܝܐ ܘܐܙܝܼ݁ܘܗܝ ܘܓܲܫܚܘܗܝ ܘܝܼܕܥ ܐܢܘܢ ܠܟܘܪ̈ܕܝܐ. ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܐܘܕܥܘ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܚܣܼܢܐ ܥܠ ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܘܥܠ ܡܚܘܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ. ܐܠܐ ܫܼܘܠܛܢ ܒܣܘܪܗܒܐ ܫܕܪ ܒܬܪ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܟܘܪ̈ܕܝܐ ܘܙܩܦܼ ܡܢܗܘܢ ܬܡ̈ܢܝܐ ܓܒܪ̈ܐ ܥܠ ܕܡܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ ܚܕ ܘܠܐ ܡܝܼܬ . ܘܐܡܼܪܘ ܦܩܝ̈ܗܐ ܕܛܝܝ̈ܐ. ܦܘܿܝ ܡܢ ܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܕܗܐ ܥܿܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܫܕܪ ܒܬܪ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܢܐܙܠ ܠܘܬܗ ܘܕܢܫܲܠ ܥܠܘܗܝ . ܘܢܣܡܣܡ ܡܚܘܬܗ. ܘܟܕ ܐܙܼܠ ܘܡܼܛܐ ܠܚܣܼܢܐ ܕܟܐܦܐ ܫܩܼܠ ܫܘܠܛܢ ܣܲܡ ܡܲܘܬܐ. ܘܐܚܬ ܥܠ ܡܚܘܼܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܘܒܝܕ ܥܠܼܬܐ ܗܕܐ ܡܝܼܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܣܥܘܕ ܨܠܚܝܐ ܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܥܿܠܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ.

 

[Vol. II, Col. 815]

 

ܘܫܕܪܘ ܛܘܪ ܥܒ̈ܕܢܝܐ ܒܬܪ ܦܛܪܝܪܟܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܡܘܛܐ ܡܵܕܚܵܐ . ܟܕ ܗܘܼ ܒܕܝܪܐ ܕܢܿܛܦܐ . ܕܢܐܬܐ ܠܨܠܚ ܠܟܘܪܣܝܗ ܘܗܼ، ܕܝܢ ܒܿܥܐ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ . ܐܠܐ ܪܒܢ ܒܪܨܘܡܐ ܡܲܥܕܢܝܐ ܕܗܘܼܐ ܡܲܦܕܝܢܐ ܠܐ ܫܲܒܩܗ ܡܛܠ ܕܬܠܡܝܕܗ ܗܼܘܐ ܕܒܪ ܡܘܛܐ ܒܪ ܬܘܠܡܕܐ ܕܕܝܪܐ ܕܨܠܚ . ܐܠܐ ܐܡܼܪ ܐܘ̄ ܐܒܘܢ ܟܬܘܒ ܠܗܘܢ ܨܠ̈ܘܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ ܐܢܬ ܬܒܸ ܠܟ ܗܪܢܐ. ܘܥܼܒܕ ܗܿܟܢ ܿ ܘܟܼܬܒ ܨܠ̈ܘܬܐ ܠܒ̈ܢܝ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܟܕ ܐܡܿܪ ܕܐܠܗܐ ܢܚܲܣܐ ܠܟܘܢ ܘܠܥܢܝ̈ܕܝܟܘܢ ܕܐܢܿܐ ܐ݀ܡܚܠܬ ܒܣܝܒܘܬܐ ܘܠܐ ܦܫ ܒܝ ܚܝܠܐ ܕܐܕܒܪܟܘܢ . ܥܒܸܕܘ ܠܟܘܢ ܡܿܢ ܕܒܿܥܝܬܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܪܝܟܐ ܘܡܒܪܟܐ ܢܗܘܐ . ܘܥܒܼܕ ܡܣܥܘܕ ܗܘܿ ܕܫܦܼܪ ܠܗ ܗܼ، ܝܕܥ. ܘܒܫܢܬ ܐܥܠܒ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܡܝܼܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܡܘܛܐ ܘܐܬܩܲܒܪ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܬܡܢ.

 

ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܒܪ ܡܘܛܐ ܐܝܓܢܛܝܘ̄ ܕܐܪܒܥܐ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܚܢܘܟ ܥܝܢܘܪܕܝܐ.

 

ܘܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܝܫܘܥ ܡܵܕܚܵܐ ܘܐܫܬܪܪ ܟܘܪܣܝܐ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ . ܐܬܟܲܢܫܘ ܚܣܝܐ ܛܘܪ ܥܒ̈ܕܢܝܐ ܠܕܝܪܐ ܕܨܠܚ ܘܐܣܪܚ

 

[Vol. II, Col. 817]

 

ܠܚܣܝܐ ܚܢܘܟ ܥܝܢܘܪܕܢܝܐ ܕܐܝܬ̄ܘ ܚܣܝܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ. ܘܐܣܼܪܚܘܗܝ . ܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ ܟܲܢܝܘܗܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܠܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܒܫܢܬ݀ ܐܥܠܒ̄. ܘܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܥܢܼܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܫܼܐܡ ܕܗܼ، ܦܝܠܠܘܟܣܢܘܣ ܘܚܲܫ ܘܐܬܐܒܸܠ ܥܠܘܗܝ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܣܿܓܝ. ܘܐܝܬܘ̄ ܗܼ،ܐ ܟܬܘܒ ܫܲܦܝܪܐ ܘܚܕܢܝ ܙܒܢܗ ܒܠܚܘܕ ܕܪܗ.

 

ܘܒܬܪ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ: ܒܣܝܠܝܘܣ ܕܗܼ، ܫܡܥܘܢ ܡܢܥܡܝܐ ܦܛ̄ܪ ܕܫܲܐܡ.

 

ܘܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܟܬܘܒܐ ܕܟܝܼܪ ܒܝܬ ܟ̈ܐܢܐ ܘܡܢܸܐ ܥܡ ܙܕܝܩ̈ܐ ܐܙܼܠ ܗ݀ܢܐ ܚܲܣܝܐ ܕܓܪܓܪ ܕܗܼ، ܫܡܥܘܢ ܡܲܢܥܡܝܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܝܓܘ̈ܦܛܝܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܙܠ ܠܘܬ ܚܣ̈ܝܐ ܕܐܘܡܬܟ ܘܐܬܬܣܪܚ ܡܢܗܘܢ. ܦܢܝ ܕܠܐ ܦܫܼ ܡܢܗܘܢ ܐܠܐ ܩܠܝܠ. ܘܬܚܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܘܩܫܸܝܢ ܣܿܓܝܼ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܡܢ ܛܝ̈ܝܐ ܕܬܼܢܢ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܐܣܪܚܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܒܫܡܐ ܕܝܢ ܕܚܣܝܘܬܗ ܐܬܟܲܢܝ. ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܓܘܐ ܟܐܢܐ ܘܡܝܬܪܐ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܘܐܝܬ ܗܼ،ܐ ܠܗ ܐܚܐ ܩܫ̄ܝ ܡܘܫܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܢܥܡ ܩܪܝܬܐ ܕܒܗܝܬܡ.

ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܪܕܝܢ ܕܗܘܼ ܒܗܢܡ. ܚܕܠܝܐ ܒܫܢܬܐ ܐ̱ܥܿܠܓ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܐܣܪܚ

 

[Vol. II, Col. 819]

 

ܡܦܪܝܢܐ ܠܡܕܢܚܐ ܪܒܢ ܒܪܨܘܡܐ ܡܥܕܢܝܐ ܘܟܲܝܗ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܠܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ.

 

ܘܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܥܿܢ̄ܘ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܡܝܼܬ ܦܛܪ̄ܝܪ ܥܝܢܘܪܕܢܝܐ ܕܡܬܬܘܬܒ ܒܨܠܚ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܕܝܪܐ ܕܨܠܚ ܫܲܡܫ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܟ̄ܗ ܫܢ̈ܝܢ.

 

ܒܬܪ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܚܢܘܟ. ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܚܡܫܐ ܕܗܘܼ ܩܲܘܡܐ ܣܒܝܪܝܢܐ.

 

ܒܬܪܟܢ ܕܥܢܼܕ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܚܢܘܟ. ܐܬܟܲܢܫܘ ܚܣ̈ܝܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܠܕܝܪܐ ܕܨܠܚ. ܘܐܣܼܪܚ ܠܩܘܡܐ ܒܪܓܦܠ ܕܡܢ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܣܒܝܪܝܢܝܐ ܘܩܼܪܘ ܫܡܗ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܘܡܢܩܕܝܡ ܚܣܝܐ ܗܘܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ ܘܐܬܬܲܘܒܠ ܠܚܐܚ. ܘܫܡܗ ܐܝܬܘ̄ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ. ܗܘ̈ܝ ܗܠܝܢ ܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܥܿܢܙ ܕܝܘ̈ܢܝܐ.

ܘܒܫܢܬܐ ܕܩܕܡ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗܼ ܫܢܬ݀ ܐ̱ܥܼܢܘ ܡܝܼܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܫܡܥܘܢ ܕܐܬܪܐ ܕܫܲܐܡ ܒܡܕܝܢܬ݀ ܩܘܕ̈ܫܐ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܒܬܪܗ ܒܛܠܼܬ݀ ܡܬܬܣܪܚܢܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܣܘܪܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܟܕ ܫܡܼ݁ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܗܢܡ ܕܡܕܪܝܢ ܚܕܠܝܐ ܕܡܝܼܬ ܠܗ ܦܛܪܝ̄ܪ ܫܡܥܘܢ ܡܢܥܡܝܐ ܐܙܼܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܐܡܼܪ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܠܐ ܬܥܼܒܕܘܢ ܚܒܝ̈ܒܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܚܪܢܐ ܘܢܗܘܼܐ ܚܪܝܢܐ ܘܕܠܘܚܼܝܐ ܒܝܼܫ ܡܢ ܩܕܡܝܐ . ܐܢܿܐ ܐ݀ܗܘܐ

 

[Vol. II, Col. 821]

 

ܠܟܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܐܨܿܠܐ ܥܠܝܟܘܢ. ܘܐܣܿܪܚ ܠܟܘܢ ܚܣܝܐ ܕܢܪܥܝܟܘܢ ܒܕܟܝܘܬܐ. ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܚܪܝܢܐ . ܚܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܢܗܘܐ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܡܫܝܢܐܝܬ ܘܫܲܡܥܘܗܝ ܘܒܲܛܠܗ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܫܐܡ. ܘܐܣܪܚ ܠܗܘܢ ܚܣܝܐ ܕܫܡܗ ܥܝܣܝ. ܘܫܼܒܩ ܠܗܘܢ ܐܚܪܢܐ ܒܦܘܢܝܩܝ ܕܫܡܗ ܒܪܢܝܣܢ ܡܝܙܚܵܝܐ ܛܘܪܝܐ ܗܘܿ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܚܣܝܐ ܠܚܐܚ ܩܐܣܛܪܐ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܥܿܣ̄ܘ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܡܝܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܘܡܐ ܣܒܝܪܝܢܝܐ ܩܕܡܝܬ݀ ܘܒܬܪܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܗܢܡ. ܘܒܬܪܗ ܡܦܪܝܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܥܕܢܝܐ.

 

ܒܬܪ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܒܗܢܡ ܚܕܠܝܐ. ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܐܫܬܐ ܕܗܘܐ ܒܕܝܪܐ ܕܨܝܕ ܡܪܕܝܢ ܕܘܼ ܟܿܠܦ ܡܢ ܡܥܕܢ .

 

ܒܪ ܚܬܗ ܕܒܣܝܠܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܥܕܢܝܐ .

 

ܘܒܬܪ ܐܝܓܢܛܝ̄ܘ ܕܗܘܼ ܣܒܝܪܝܢܝܐ . ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܐܫܬܐ ܕܗܘܼܐ ܒܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܕܗܘ ܝܫܘܥ ܥܝܢܘܪܕܝܐ .

 

ܘܒܬܪ ܕܥܼܢܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܗܢܡ ܚܕܠܝܐ. ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܕܗܘܼ ܩܘܡܐ ܣܒܝܪܝܢܝܐ. ܩܡܼܘ ܗܘܘ ܛܘܼܪ

 

[Vol. II, Col. 823]

 

ܥܒܕ̈ܝܢܝܐ ܘܓܒܼܘ ܠܝܫܘܥ ܕܗܼܘ ܒܣܝܠܝܘܣ ܚܣܝܐ ܕܐܪܐ ܥܠܼܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܕܩܠܼܬ݀ ܕܐܬܐ݀ܗܘ ܕܚܙܵܐ ܕܢܗܘܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܐܨܛܒܝܼ ܘܩܲܒܠ ܦܝܿܣܗܘܢ ܘܠܒܸܫ ܠܒܘܫܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܝܗܼܒ ܠܗ ܫܘܼܠܛܢܐ ܡܲܠܟ ܟܲܠܦ . ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܕܐܢܿܐ ܝܿܗܒ ܐܢܼܐ ܠܟܘܢ ܐܟܡܐ ܕܝܗܼܒ ܠܟܘܢ ܗ݀ܘ ܕܩܕܡܝ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܸܨܐ ܐܢܼܐ ܕܒܠܥܕ ܫܲܠܡܘܬܐ ܕܡܦܪܝܢܐ ܐܬܦܿܛܪܟ . ܡܛܠ ܕܗܘܼ ܐܝܬܘ̄ ܡܫܒܠܢܝ . ܘܠܗ ܢܛܝܼܪ ܟܘܪܣܝܐ . ܒܕܠܐ ܪܓܝܼܫ ܗܘܐ ܕܥܢܼܕ ܗܘܐ݀ ܡܦܪܝܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܥܕܢܝܐ . ܘܒܿܥܐ ܗܘܐ ܕܬܗܘܼܐ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܬܫܬܲܡܠܐ ܡܠܬ݀ ܡܪܢ ܕܐܡܼܪ ܕܬܗܘܼܐ ܟܠܗܿ ܥ̈ܢܐ ܚܕܐ ܘܚܕ. ܘܡܪ̈ܕܝܢܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢ ܒ݀ܥܝܢ ܗܘܘ ܠܚܣܝܼܐ ܐܒܪܗܡ ܕܗܼ، ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܡܲܢܥܡܝܐ ܒܪ ܐܗܪܘܢ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܠܡܦܪܝܢܐ. ܘܢܚܼܬ ܪܝܫܢܐ ܡܒܐܪܟ ܡܢ ܩܨܘܪ ܩܪܝܬܐ ܗ݀ܝ ܕܒܐܬܪܐ ܕܡܪܕܝܢ ܒܬܪ ܡܦܪܝܢܐ ܕܗܘܼ ܢܗܘܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܟܕ ܢܚܼܬ ܠܡܕܢܚܼܐ ܐܫܟܼ̇ܗ ܠܡܦܪܝܢܐ ܣܒܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܥܢܼܕ ܒܫܢܬܐ ܗ݀ܝ. ܡܛܠ ܕܒܚܕܐ ܫܢܬܐ ܡܝܼܬܘ ܬܠܬ̈ܝܗܘܢ . ܡܝܼܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܘܡܐ ܕܛܘܪ ܥܲܒܕܝܢ ܘܫܕܪ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܪܕܝܢ ܐܓܪܬܐ ܕܫܝܢܐ ܠܛܘܪ ܥܒ̈ܕܝܢܝܐ . ܘܐܓܪܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܬܼܬ݀ ܡܢ ܡܦܪܝܢܐ ܠܛܘܪ ܥܒܕܝܢܝ̈ܐ. ܘܒܬܪܗ ܡܝܼܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܪܕܝܢ ܒܗܢܡ ܚܕܠܝܐ. ܘܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܗܢܡܼ ܢܚܼܬܘ ܗܘܘ

 

[Vol. II, Col. 825]

 

ܡܪ̈ܕܝܢܝܐ ܠܘܬ ܡܦܪܝܢܐ ܘܐܫܟܚܼܘܗܝ ܕܝܡܼܬ.

ܗܢܐ ܡܢܿܚܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܡܵܪܐ ܥܡ̈ܠܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܚܫ̈ܚܐ. ܨܘܡܐ ܐܡܝܼܢܐ ܘܨܠܘܬܐ ܬܟܝܼܒܬܐ. ܘܡܲܟܝܟܘܬܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܪܕܐ ܗܘܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܒܚܟܼܡܬܐ ܘܒܣܘܟܠܐ ܟܡܐ ܕܐܬܐܡܼܪ. ܥܕܡܐ ܠܗ݀ܝ ܕܐܢܫܝ̈ܢ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܡܪܥܝܬܗ ܐܣܗܼܕܘ ܥܠܘܗܝܼ ܕܟܕ ܐܬܼܐܠܨ ܒܙܒܢ ܡܢ ܫܘܪܠܛܢܐ ܕܒܓܕܕ ܕܗܘܼ ܐܨܦܗܐܢ ܫܕܪ ܠܘܬܗ ܐܣܦܘܩܠܛܪܐ ܡܪܝܪܐ ܘܬܒܼܥ ܡܢܗ ܛܥܢܐ ܕܚܲܡܪܐ. ܘܗܼ، ܡܲܦܪܝܢܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܒܕܝܪܐ ܬܚܬܝܐ ܕܡܪܝ ܒܗܢܡ ܕܓܘܼܒܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܐܠܨ ܡܛܠ ܚܲܡܪܐ. ܐܡܼܪ ܠܒܪ ܚܬܗ ܚܣܝܐ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܟܼܠܦ . ܒܪܝ ܡܠܝܼ ܕܢ̈ܐ ܡܢ ܒܐܪܐ ܕܒܕܪܬܐ ܕܕܝܪܐ . ܘܐܝܬܝܼ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܚܕܐ ܩܘܩܐ ܘܒܲܪܟ ܥܠܝܗܘܢ ܘܗܘܘ ܚܡܪܐ ܪܝܫܝܫܐ . ܘܟܕ ܛܥܸܡ ܗܘܿ ܡܫܕܪܐ ܡܘܓܠܝܐ. ܢܣܼܒ ܠܚܡܪܐ ܥܡ ܦܨܝܚܘܬܐ ܘܐܙܠܼ ܠܐܬܪܗ. ܘܗܕܐ ܠܚܕܚ̈ܕܢܐ ܐܬܓܲܠܝܬ݀. ܘܟܕ ܢܚܼܬܘ ܡܪ̈ܕܢܝܐ ܕܢܲܝܬܘܢܝܗܝ ܕܢܥܼܒܕܘܢܝܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܐܫܟܚܼܘܗܝ ܕܫܲܢܝ ܠܘܬ ܡܪܗ . ܘܩܲܒܪܘܗܝ ܒܕܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܩܘܒܬܐ ܬܲܝܡܢܝܬܐ ܐܝܟܐ ܕܐܬܩܼܒܪܘ ܡܦܪ̈ܝܢܐ ܕܩܕܡܘܗܝ .

 

ܐܝܬܝܼ، ܠܒܪ ܚܵܬܗ ܕܫܡܗ ܟܠܦ ܘܡܫܲܡܫ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܐܝܬܘ̄ ܚܣܝܐ ܕܓܙܪܬܐ ܘܡܼܬܩܪܐ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ. ܘܣܠܩܼܘ ܒܦܩܥܬܐ ܕܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܐ ܒܲܪܝܐܝܬ . ܘܠܐ

 

[Vol. II, Col. 827]

 

ܐܬܼܘ ܥܠ ܓܵܙܪܬܐ ܘܠܐ ܒܛܘܼܪ ܥܒܕܝܢ. ܡܛܠ ܕܐܢ ܥܿܒܪܝܢ ܗܘܘ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܗܟܢ ܣܝܼ̱ܐ ܗܘܬ ܒܠܒܗ ܕܝܫܘܥ ܩܪܝܐ ܥܝܢܘܪܕܝܐ ܒܬܪ ܕܠܒܸܫ ܠܒܘܫܐ ܕܐܝܩܪܐ ܡܢ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܢܼܬܲܘܐ ܥܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܗܘܼ ܢܲܣܪܚܘܗܝ ܘܢܒܲܛܠ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܛܘܼܪ ܥܒܕܝܢ . ܘܬܗܘܼܐ ܚܕܐ ܡܪܥܝܬܐ ܘܚܕ ܪܥܝܐ ܐܠܐ ܡܢ ܕܡܼܛܘ ܠܡܪܕܝܢ ܩܡܼ، ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ ܘܐܣܚܼܘܗܝ ܠܚܣܝܐ ܟܠܦ ܠܛܦܪܝܟܐ . ܘܩܼܪܐܘܗܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ . ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܩܕܡܘܗܝ . ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܚܣܝܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܪܒܝܐ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܕܒܗܢܡ ܡܦܪܝܢܐ ܕܗܘܼ ܫܬܬܝ ܐܪܒܝܐ. ܘܚܣܝܐ ܐܒܪܗܡ ܡܢܥܡܝܐ. ܗ݀ܘ ܕܗܘܼܐ ܒܚܪܝܢܐ ܠܘܩܒܠ ܚܣܝܐ ܓܘܪܓܝܣ ܕܥܘܡܪܝܐ ܕܩܪܬܡܝܢ. ܗ݀ܘ ܕܫܕܪ ܒܬܪܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܗܟܡ ܠܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܢܝܐ ܘܒܲܛܠ ܠܚܪܝܢܐ ܡܢ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܘܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܐܬܬܣܼܪܚ ܦܛܪܝܪܟܐ ܟܠܦ ܠܡܪܕܝܢ ܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܥܿܣ̄ܘ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܿ ܟܕ ܠܐ ܐܘܕܥܼ، ܠܚܣ̈ܝܐ ܕܡܪܥܝܬܗ . ܘܠܐ ܠܛܘܼܪ ܥܒܕܝ̈ܢܝܐ. ܘܐܠܘܼ ܐܘܕܥܘ ܗܘܘ ܠܛܘܪ ܥܒ̈ܕܝܢܝܐ. ܘܐܠܘܼ ܐܘܕܥܘ ܗܘܘ ܠܛܘܪ ܥܒ̈ܕܝܢܝܐ. ܒܿܛܠ ܗܘܐ ܗ݀ܘ ܚܪܝܢܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܐܝܟ ܕܥܒܼܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܗܢܡ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܒܲܛܠ ܠܟܘܪܣܝܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܫܐܡ ܘܣܼܡ ܫܝܢܐ ܪܒܐ . ܘܗ݀ܘ ܝܫܘܥ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܩܲܪܝܐ ܒܥܐ ܗܘܐ ܕܢܥܒܼܕ ܫܝܢܐ . ܒܗ݀ܝ ܕܫܩܼܠ ܗܘܐ ܠܒܘܫ ܕܐܝܩܪܐ ܡܢ ܫܘܼܠܛܢܐ

 

[Vol. II, Col. 829]

 

ܡܠܟ ܟܠܦ ܕܚܣܼܢܐ ܕܟܐܦܐ ܡܢ ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܘܠܐ ܐܬܬܣܪܚ ܟܕ ܝܿܨܦ ܗܘܐ ܕܢܥܼܒܕ ܫܝܢܐ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܫܢܬܐ ܕܫܢܬ݀ ܐ̱ܥܿܣ̄ܘ ܒܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܚܣܝܐ ܓܘܪܓܝܣ ܕܥܘܡܪܝܐ ܕܩܬܡܝܢ. ܘܐܬܩܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܩܕܡܘܗܝ . ܡܢ ܒܪ ܘܗܝܒ ܒܕܪܙܿܟܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܘܐܬܟܼܪܙ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܝܫܘܥ ܥܝܢܘܪܕܝܐ. ܘܥܢܼܕ ܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܥܥ̄ܙ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܚܒܝܼܫܝܐ ܕܨܠܚ. ܫܡܫ ܕܝܢ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܫܝܬ ܫܢ̈ܝܢ ܘܫܢܝ ܠܘܬ ܡܪܗ . ܡܪܝܐ ܢܢܝܼ̇ ܢܦܫܗ ܥܡ ܟ̈ܐܢܐ ܘܥܡ ܙܕܝ̈ܩܐ . ܘܐܝܬܘ̈ ܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܣܿܦܩܐ ܘܟܬܘܒ ܚܲܠܝܐ ܘܕܪܐ ܗܘܐ ܒܢܦܘܩܘܬ ܡܠܬܐ ܚܠܝܼ̱ܬܐ ܠܘܬ ܓܘ̈ܝܐ ܘܒܪ̈ܝܐ. ܘܫܒܝܼܚ ܩܘܡܬܐ. ܚܕܢܝ ܕܪܗ ܘܠܚܘܕܝ ܙܒܢܗ.

 

ܘܒܬܪ ܗܢܐ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܝܫܘܥ ܥܝܢܘܪܕܝܐ. ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܗܼ، ܥܙܝܙ ܒܪܣܒܬܐ ܡܢ ܒܲܐܣܝܠܐ ܩܪܝܬܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܡܪܕܝܢ.

 

ܘܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܝܫܘܥ ܥܝܢܘܪܕܝܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܩܡܼ، ܟܠܗܘܢ ܚܣ̈ܝܐ ܛܘܪ ܥܒܕܝ̈ܢܝܐ. ܘܐܩܝܼܡܘ ܠܗܘܢ ܐܒܐ ܓܘܢܝܐ ܓܒܪܐ ܟܐܢܐ ܘܣܗܝܕ ܒܡܝܬܪ̈ܬܐ ܢܟܦܐ ܘܒܬܘܠܐ ܒܢܦܫܗ ܘܒܦܓܪܗ . ܘܒܐܘܪܚܐ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܐܠܝܨܐܝܬ ܥܿܡܠ ܗܘܐ .

 

[Vol. II, Col. 831]

 

ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܛܘܪ ܥܒܕܝܢ . ܘܩܼܪܐܘܗܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܐܝܟ ܗ݀ܢܘܢ ܕܩܕܡܘܗܝ . ܘܣܼ̱ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܚܣܝܐ ܓܘܪܓܝܣ ܣܒܝܪܝܢܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ . ܘܒܝܡ ܚܡܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ . ܘܡܢܩܕܝܡ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܚܣܝܐ ܠܚܐܚ ܘܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܫܡܗ ܗܘܐ . ܘܒܪ ܬܘܠܡܕܐ ܗܘܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ . ܘܐܣܪܚܗ ܕܝܪܝܐ ܪܒܢ ܨܠܝܒܐ ܐܪܒܝܐ ܒܪ ܫܝܠܠܗ ܘܒܪ ܬܪܒܝܬܗ ܕܪܒܢ ܝܫܘܥ ܒܪ ܩܫܝܫܐ ܐܫܥܝܐ ܡܠܦܢܐ ܣܿܦܩܐ ܘܡܗܝܪܐ. ܘܕܟܝܪ ܥܡ ܟ̈ܐܢܐ ܘܥܡ ܙܕܝ̈ܩܐ. ܘܐܦ ܗܢܐ ܒܪ ܣܒܬܐ ܩܲܪܝܐ ܚܲܘܝ ܐܘܪܚܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܐܝܟ ܟ̈ܐܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܘܡܕܒܪ ܗܘܐ ܥ݀ܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܣܟ ܣܟ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܠܐ ܫܿܪܐ ܗܘܐ. ܘܐܠܘ ܡܦܲܣܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܗܕܡ ܗܕܐ ܕܢܫܼܪܐ ܚܕ ܩܢܘܢܐ ܠܐ ܫܿܪܐ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܥܡ ܡܗ̈ܝܡ̄ ܘܙܘܗܪ̈ܐ ܐܝܟܐ ܕܡܬܛܝܒ ܗܘܼܐ ܦܘܡܗ ܠܐ ܫܿܠܐ ܗܘܐ܆ ܘܣܿܓܝ ܐܝܬ ܠܢ ܠܡܐܡܪ ܥܠܘܗܝ܆ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܣܦ̈ܩܢ ܗܠܝܢ.

ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܟܠܦ ܕܡܪܕܝܢ ܐܬܼܐ ܠܘܬܗ ܚܣܝܐ ܝܘܣܦ ܒܪܢܝܣܢ ܡܝܙܚܵܝܐ ܛܘܪܝܐ ܘܬܒܥ ܡܢܗ ܕܢܗܘܼܐ ܡܦܪܝܢܐ ܘܢܚܼܘܬ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܲܡܠܠܗ ܐܣܼܪܚ ܡܦܪܝܢܐ ܘܩܘܪܝܠܘܣ ܫܡܗܗ ܒܫܡܗ ܕܚܣܝܘܬܗ . ܘܠܐ ܢܚܼܬ ܠܡܕܢܚܐ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܬܐܘܡܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ.

 

[Vol. II, Col. 833]

 

ܐܠܐ ܐܬܥܼܨܝ ܘܗܦܼܟ ܠܚܡܨ ܕܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐܐ. ܠܐ ܫܡܝܼܥܐ ܕܡܦܪܝܢܐ ܒܡܥܪܒܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܒܡܼܕܢܚܐ . ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܡܝܼܬ ܡܦܪܝܢܐ ܒܪ ܢܝܣܢ ܒܚܡܨ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܗܿ. ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܣܒܐ ܐܝܬ̄ܘ ܗܘܐ ܘܣܿܓܝ ܝܘ̈ܡܬܐ.

 

ܘܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܥܿܦܒ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܟܲܢܫ ܦܛܪܝܪܟܐ ܟܠܩ ܠܘܬܗ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܥܙܝܙ ܒܪ ܒܣܬܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܘܠܚܣܝܐ ܓܘܪܓܝܣ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ . ܘܐܣܼܪܚ ܗܘܐ ܠܪܒܢ ܝܘܚܢܢ ܚܣܝܐ ܠܨܘܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܣܘܢܩܠܗ ܘܒܪ ܡܠܼܟܗ ܘܝܿܕܥ ܐܪܙܗ . ܘܐܝܬ̄ܘ ܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܣܿܦܩܐ ܘܡܝܬܪܐ. ܘܐܣܪܚ ܠܚܣܝܐ ܥܙܝܙ ܒܪ ܚܬܗ ܡܦܪܝܢܐ ܠܡܕܢܚܐ ܘܒܣܝܠܝܘܣ ܟܲܢܝܗ. ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܒܿܥܐ ܗܘܐ ܕܢܲܘܪܬ ܟܘܪܣܝܐ ܠܡܦܪܝܢܐ ܒܪ ܚܿܬܗ ܐܝܟ ܕܥܒܼܕ ܒܪܘܗܝܒ ܒܕܪܙܿܟܐ ܕܐܘܪܬ ܟܘܪܣܝܐ ܠܒܪ ܐܚܘܗܝ ܡܓܕ ܐܣܡܥܝܠ. ܐܝܟ ܕܥܿܒܕܝܢ ܝܘܡܢ ܗܓܪ̈ܝܐ ܘܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܐܚ̈ܝ܆ ܠܐ ܙܿܕܩܐ ܘܠܐ ܦܐܝܐ ܘܠܐ ܡܛܟܣܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܢܘܪܬ ܟܘܪܣܝܐ ܫܡܲܝܢܐ ܘܐܠܗܝܐ ܠܒܢ̈ܝ ܓܢܼܣܐ . ܐܠܐ ܡܿܢ ܕܡܬܩܼܪܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩ̄ܕ ܗܼ، ܢܬܼܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܼܚܝܐ.

 

ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܦܛܪܝܪܟܐ ܥܙܝܙ ܒܪ ܣܒܬܐ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܟܒ̄ ܥܢܼܕ ܒܚܼܣܢܐ

 

[Vol. II, Col. 835]

 

ܕܟܐܦܐ ܘܩܼܒܪܘܗܝ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܙܿܟܝ. ܘܫܦܝܪ ܕܒܪ ܠܡܪܥܝܬܗ ܒܕܟܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ . ܘܥܒܼܕ ܗܘܐ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܫܝܢܐ ܪܒܐ ܥܡ ܡܪ̈ܕܝܢܝܐ. ܘܩܲܕܫ ܡܘܪܘܢ ܘܩܼܪܐ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܕܡܪܕܝܢ ܕܗܘܼ ܟܠܦ. ܘܠܡܦܪܝܢܐ ܥܙܝܙ ܒܪ ܚܬܗ ܐܦ ܠܚܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܫܝܠܠܗ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܨܘܪܐ. ܘܟܕ ܩܕܫ ܗ݀ܘ ܕܡܪܕܝܢ ܡܘܪܘܢ ܫܕܪ ܒܬܪ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ . ܘܩܼܪܐ ܠܚܣ̈ܝܐ ܛܘܪ̈ܝܐ ܥܡܗ ܘܐܙܼܠܘ. ܘܗܘܼܐ ܫܝܢܐ ܪܒܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܟܠܗ ܡܼܬܚܐ ܕܚܝܝ̈ܗܘܢ.

 

ܘܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܒܪ ܣܒܬܐ. ܥܢܼܕ ܐܦ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܡܪܕܝܢ ܟܠܦ ܒܫܢܬ ܐ̱ܥܿܨܗ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܩܡܼܘ ܡܪ̈ܕܢܝܐ ܘܐܬܦܠܓܼܘ ܬܪܝܢ ܦ̈ܠܓܐ. ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܦܪܝܢܐ ܥܙܝܙ ܒܪ ܚܬܗ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܕܢܼܘܪܬܝܘܗܝ ܟܘܪܣܝܐ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܡܪܥܝܬܐ ܘܟܠܗܘܢ ܟܗܢ̈ܐ ܕܡܪܕܝܢ ܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܠܚܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܫܝܠܠܗ. ܒܗܝܿ ܕܗܼ، ܥܿܡܨ ܠܥܝ̈ܢܘܗܝ ܕܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܩܡܼ، ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܚܣ̈ܝܐ ܕܐܬܛܲܝܒܘ ܠܩܒܘܪܬܗ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܘܼܪ̈ܐ ܘܫܚܝܼ̈ܡܐ ܘܗܕܝܘ̈ܛܐ. ܘܩܲܪܒܘ ܟܡܵܝܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܫܘܼܠܛܢܐ ܕܡܪܕܝܢ ܕܗܼ، ܐܒܪܗܡ ܒܰܐܓ ܕܢܬܦܲܛܪܟܘܢ. ܘܐܬܛܲܢܢ ܩܫܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܒܕܪܐ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܪܒܗ ܕܗܢܐ ܩܲܪܝܐ ܒܪ ܫܲܝܠܠܗ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܲܠܦܢܐ ܪܒܐ . ܘܟܘܐܓܐ ܥܝܣܐ ܪܒܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ . ܘܫܠܼܩܘ ܠܘܬ ܫܘܼܠܛܢܐ ܘܐܝܬܝܼܘ ܠܗ ܠܒܘܼܫܐ ܫܦܝܪܐ ܘܣܝܓܝܠܝܘܢ

 

[Vol. II, Col. 837]

 

ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ. ܘܐܡܼܪܘ ܕܗܢܐ ܙܿܕܩ ܕܢܬܦܛܪܟ. ܘܗܿܘ ܐܡܝܪܐ ܕܡܪܕܝܢ ܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܠܗܢܐ ܩܲܪܝܐ. ܘܐܝܼܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܚܲܘܣܵܪܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܥܠܗܝ ܐܡܼܪ ܗܘܼ ܐܡܝܼܪܐ ܠܗܢܐ ܐܣܼܪܚܘ ܿ ܘܐܣܪܚܼܘ̄ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܫܢܬ݀ ܐ̱ܥܿܨܗ̄ ܕܝܘܢ ܘܐܝܓܢܛܝܘܣ ܟܢܝܘܗܝ.

ܘܟܕ ܐܙܼܠܘ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܠܒܪ ܫܝܠܠܗ ܡܢ ܟܕ ܡܝܼܬ ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܟܠܦ . ܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘܘ ܕܐܬܬܣܪܚ ܒܪ ܫܝܠܠܗܼ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܐܠܘ ܡܦܪܝܢܐ ܡܿܪܓܫ ܗܘܐ ܕܐܬܬܣܪܚ. ܠܐ ܐܬܐ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܡܢ ܡܕܢܚܐ. ܐܠܐ ܐܛܐܒܼܘ ܠܗ ܐܝܙ̈ܓܕܐ ܕܚܠܵܟ ܟܪܝܗܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܫܒܼܩܢܝܗܝ ܒܟܘܪܗܢܐ ܬܐ ܠܟ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܥܼܢܕ ܘܢܗܘܼܐ ܣܼܕܩܐ ܒܡܪܥܝܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܥܡܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܩܣܛܪܐ ܒܝܬ ܣܒܝܪܝܢܐ ܕܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܩܲܕܡܘܗܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܡܫ̈ܡ̄ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܒܚܕܐ ܩܥܬܐ ܕܚܫܐ ܐܦ ܒܟܼܝܐ. ܘܐܡܼܪܘ ܠܗ ܕܐܢܬ ܬܐܚܐ ܚ̈ܝܐ ܐܪ̈ܝܟܐ ܕܐܒܘܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܚܠܵܟ ܫܲܢܝ ܠܘܬ ܡܪܗ. ܘܐܛܐܒܼܘ ܠܗ ܕܚܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܫܝܠܠܗ ܐܬܦܛܪܟ ܒܕܘܟܬ݀ ܚܠܟ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܡܦܪܝܢܐ ܕܗܘܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܕܘܟܬ ܚܠܗ ܐܬܟܫܠ ܠܒܗ . ܘܒܥܼܐ ܕܢܗܦܘܼܟ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܠܐ ܫܒܩܼܘܗܝ ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܕܥܡܗ. ܐܠܐ ܥܨܼܐܘܗܝ ܘܡܼܛܐ ܠܐܬܪܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܫܼܪܘ ܒܩܪܝܬܐ ܩܨܘܪ ܕܒܦܥܬܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܓܒܗ ܕܡܦܪܝܢܐ. ܘܟܕ ܫܡܼ݁ ܗܘܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܬܼܐ ܡܦܪܝܢܐ. ܩܼܡ ܘܫܩܼܠ ܥܡܗ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܚܣ̈ܝܐ ܘܪܒܗ ܡܠܦܢܐ ܩܫܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܒܕܪܐ. ܘܢܚܼܬܘ

 

[Vol. II, Col. 839]

 

ܠܫܠܡܗ ܘܒܲܝܐܘܗܝ ܒܚܠܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܟܠܦ ܕܡܝܼܬ. ܘܐܬܡܲܟܟ ܠܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܝܘܚܢܢ ܠܡܦܪܝܢܐ ܣܿܓܝ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܐܢܿܐ ܠܐ ܪܥܿܐ ܗܘܐ ܨܒܝܢܝ ܒܗܕܐ . ܐܠܐ ܚܙܝܿܬ ܠܐܢܫ̈ܐ ܒܘܼܪ̈ܐ ܘܠܐ ܪ̈ܕܝܐ ܕܚܦܝܛܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ. ܕܢܗܘܼܘܢ ܟܕ ܠܐ ܫܿܘܝܢ ܗܘܘ . ܘܗܫܐ ܐܢ ܒܿܐ ܠܗܿ ܨܒܝܢܟ ܐܢܬ ܩܲܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝ ܦܛܪܝܪܟܘ̄ ܘܐܢܿܐ ܐ݀ܚܘܬ ܠܡܕܢܚܐ ܘܐܫܿܡܫܟ ܐܝܟ ܬܠܡܝܕܐ . ܘܠܐ ܐܬܬܦܝܼܣ ܡܦܪܝܢܐ ܠܗܕܐ. ܐܠܐ ܐܢܫܝ̈ܢ ܕܠܐ ܨܒܿܝܢ ܒܫܝܢܐ ܗܘܘ ܠܗ ܕܥܕܬܐ ܡܕܠܩܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܦܪܝܢܐ ܘܐܣܩܗ ܠܘܬ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܐܡܼܪܘ ܠܗܢܐ ܙܿܕܩܐ ܗܼ،ܬ݀ ܪܒܘܬܐ ܡܛܠ ܕܒܪ ܚܿܗ ܗܼܘ ܕܗܘܿ ܕܥܼܢܕ. ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܡܝܼܪܐ ܐܢ ܨܿܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐ݀ܥܒܕ ܠܟܘܢ ܠܗܢܐ ܕܐ݀ܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܝܼܗܒ ܠܗ ܠܒܘܫܐ ܚܘܪܐ ܥܠ ܬܢܘܝ. ܗܘ ܕܝܢ ܡܦܪܝܢܐ ܘܠܐ ܒܗܕܐ ܨܒܐ ܘܐܡܼܪ ܠܐܡܝܪܐ ܕܠܐ ܙܿܕܩ ܒܢܿܡܘܣܢ ܕܢܗܼܘܘܢ ܬܪܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܠܚܕܐ ܐܢܬܬܐ ܘܢܚܬ ܡܦܪܝܢܐ ܘܥܼܒܪ ܒܛܘܪ ܥܒܼܕܝܢ ܘܢܚܬ ܠܡܕܢܚܐ ܟܕ ܐܝܬܘ̄ ܠܐ ܡܫܝܢܐ ܥܡ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܒܫܢܬ ܐ̱ܥܨܐ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܒܥܼܐ ܡܦܪܝܢܐ ܕܢܥܼܒܕ ܫܝܢܐ ܘܩܲܕܫ ܡܘܪܘܢ ܒܡܕܢܚܐ ܘܫܕܪ ܒܬܪ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܡܕܪܝܢ ܘܢܚܼܬ ܘܩܕܫ ܡܘܪܘܢ ܗܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܗܘܐܼ ܫܝܢܐ ܪܒܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܒܡܚܬܬܗ . ܘܡܢ ܬܡܢ ܐܬܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܒܼܢܐ ܗܘܐ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܘܫܦܝܪܬܐ ܠܝܥܩ̈ܘܒܝܐ ܒܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܬܚܘ̈ܡܐ ܬܠܬ ܐܒܘ̈ܒܝܬܐ ܥܠ ܫܸܡ ܝܿܕܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ

 

[Vol. II, Col. 841]

 

ܘܕܡܪܝ ܒܛܠܐ ܘܐܬܢܿܨܚ ܣܓܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܥܝ̈ܢܝ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܟܠܗܘܢ : ܘܐܬܼܐ ܬܘܼܒ ܗܼܘ ܡܦܪܝܢܐ ܠܫܠܡܗ ܘܐܝܼܬܝ ܠܗ ܕܫ̈ܢܐ ܘܐܝܩܪ̈ܐ ܟܕ ܒܿܢܐ ܗܼ،ܐ ܠܥܕܬܐ ܕܐܡܝܪܐ. ܘܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܢܚܼܬ ܠܫܠܡܗ ܥܡ ܚܣ̈ܝܐ ܛܘܪ̈ܝܐ ܟܕ ܒܿܢܐ ܗܘܐ ܠܥܕܬܐ ܕܐܡܼܪܢܢ ܒܢܨܒܝܢ ܥܡ ܕܫܢ̈ܐ ܕܙܿܩܝܢ .

 

ܒܬܪ ܕܥܢܕ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܗܘܼ ܥܙܝܙ ܒܪܣܒܬܐ. ܬܪܝܢ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܫܲܒܐ ܐܪܒܝܐ ܘܝܘܚܢܢ ܒܪܩܘܦܪ.

 

ܘܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܣܒܬܐ ܡܪܝܐ ܢܢܝܚ ܢܦܫܗ ܐܬܩܗܠܘ ܛܘܪ ܥܒ̈ܕܢܝܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܐܪ̈ܕܝܐ ܘܡܪܝܪ̈ܐ ܘܥܨܝ̈ܝܐ ܘܐܩܝܼܡܘ ܬܪ̈ܝܢ ܓܒ̈ܐ . ܘܐܝܬܝܼܘ ܩܫܝ̈ܫܐ ܠܝܘܚܢܢ ܥܝܢܘܪܕܢܝܐ ܘܠܚܣܝܐ ܫܲܐܒܐ.

 

[Vol. II, Col. 843]

 

ܘܒܫܢܼܬ݀ ܐ̱ܦܿܕ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܐܬܟܼܪܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܝܘܚܢܢ ܥܝܢܘܪܕܢܝܐ ܕܗܘܼ ܓܪܓܪܝ ܒܚܲܐܚ ܩܪܝܬܐ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܘܡܝܬ ܒܫܢܬ ܗ̄ ܕܨܘܡܐ ܪܒܐ ܘܐܬܐܒܼܠܘ ܥܠܘܗܝ ܟܠܗ ܥܡܐ ܥܠ ܕܐܝܬܘ̄ ܡܟܝܟܐ ܘܙܗܝܐ. ܘܫܦܝܪ ܕܘܒܪ̈ܐ ܘܩܪܒܒܘܗܝ ܒܡܕܒܚܐ ܬܝܡܢܝܐ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܣܒܐ ܒܚܐܚ ܩܪܝܬܐ . ܘܐܬܟܿܢܫ ܟܠܗ ܐܬܪܐ ܠܬܫܡ̄ ܘܐܩܝܼ̱ܘ ܚܠܦܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܡܣܥܘܕ ܙܲܐܙܝܐ܆ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܟܠܗ ܐܬܪܐ ܗ݀ܘ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܘܗܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪܫܝܠܠܗ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܡܪܕܝܢ ܕܡܝܼܬ ܠܗ. ܘܡܪ̈ܕܢܝܐ ܫܕܪܘ ܒܬܪ ܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܢܘܚ ܘܐܣܪܚܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܥܠܝܗܢ ܘܦܫܼܬ݀ ܡܕܢܚܐ ܕܠܐ ܪܥܵܝܐ ܡܬܚܐ ܕܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ . ܗܝܕܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܢܘܚ ܕܐܝܬܘ̄ ܡܢܩܕܝܡ ܡܦܪܝܢܐ . ܓܒܼܐ ܠܬܪܝܢ ܐܚ̈ܝܢ ܣ̈ܝܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܙܥܦܪܐܢ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܪܒܢ ܐܒܪܗܡ ܘܐܚܘܗܝ ܪܒܢ ܚܒܝܒ ܡܢ ܩܠܥܗ̈ ܐܠܐܡܪܐܗ . ܐܢܫ̈ܐ ܟ̈ܐܢܐ ܘܬܪ̈ܝܨܐ ܘܬܩܢ̈ܐ ܒܝܕ ܕܘܒܪܗܘܢ . ܘܗܘܘ ܡܬܼ̇ܐ ܕܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܨܿܝܡܝܢ ܘܡܨܲܠܝܢ ܩܕܡ ܨܘܪܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܗܢܡ ܒܕܝܪܐ ܕܓܘܒܐ. ܘܐܬܩܲܒܠܘ ܫܦܝܪ ܡܢ ܟܠܗ ܡܕܢܚܐ .

 

[Vol. II, Col. 845]

 

ܘܐܣܼܪܚ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܐܒܪܗܡ ܡܦܪܝܢܐ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܗܘܿ ܙܥܘܼܪܐ ܪܒܢ ܚܒܝܒ ܒܬܪܟܢ ܐܬܬܣܪܚ ܡܝܛܪܘ̄ ܘܐܣܼܪܚ ܠܡܦܪܝܢܐ ܐܒܪܗܡ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܢܝܐ ܕܥܠ ܓܢܸܒ ܡܪܕܝܢ ܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܘܫܥ̈ܢܐ. ܘܢܚܬܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܡܕܢܚܐ ܒܐܩܪܐ ܘܪܒܢ ܚܒܝܒ ܐܚܐ ܙܥܘܪܐ ܩܿܐܡ ܗܘܐ ܒܬܫܡܫܬܗ ܕܐܚܘܗܝ ܡܦܪܝܢܐ . ܘܒܫܢܬ݀ ܐܦܿܙ̄ ܐܬܬܣܪܚ ܗܢܐ ܕܐܡܼܪܢܢ ܗܫܐ.

ܘܫܒܢܬ݀ ܐ̱ܦܿܙ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܩܼܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܣܥܘܕ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܘܐܣܼܪܚ ܡܦܪܝܢܐ ܒܡܕܝܐܕ ܕܠܐ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܚܣ̈ܝܐ ܕܐܬܪܐ ܘܠܐ ܕܪ̈ܝܫܢܐ ܘܠܐ ܕܩܫ̈ܝ̄ ܠܕܝܪܝܐ ܪܒܢ ܡܲܠܟܐ ܡܕܵܝܵܐܝܵܐ ܘܥܡܗ ܚܣ̈ܝܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܣܼܪܚ ܕܠܐ ܡܪ̈ܥܝܬܐ. ܘܗܘܼܐ ܪܘܥܡܐ ܪܒܐ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܘܠܐ ܩܲܒܠܘܗܝ ܠܡܦܪܝܢܐ. ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܫܬܡܫ ܡܢ ܙܒܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܘܠܐ ܒܐܚܪ̈ܝܐ ܘܠܐ ܫܡܝܼܥ ܠܢ ܕܗܘܼܐ ܡܦܪܝܢܐ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܐܠܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܢ ܙܒܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ. ܘܒܿܥܐ ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܣܥܘܕ ܕܢܬܩܲܒܠ ܡܦܪܝܢܐ ܕܐܣܼܪܚ ܘܠܐ ܐܬܩܲܒܠ . ܘܐܟܼܪܟܗ ܒܐܬܪܐ ܥܠܝܐ ܘܠܐ ܩܲܒܠܘ ܫܡܐ ܕܡܦܪܝܢܘܬܐ. ܘܚܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܥܘܡܪܐ ܓܙܡܗ ܕܠܐ ܢܐܬܼܐ ܠܗ ܠܗܝܬܡ ܘܠܐ ܐܬܡܼܨܝ ܕܢܲܝܬܝܘܗܝ ܥܡܗ ..

ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܡܢܡܐܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܡܝܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܥܙܝܙ ܒܪ ܣܒܬܐ ܒܚܣܢܐ ܕܟܐܦܐ ܒܡܪ .. ܙܟܿܐ ܘܦܫܬ ܒܕܠܐ ܕܝܠـ …. ܙܟܿܐ ܘܠܐ … ܪܪܘܗ ܠܕܝܪܗ …. ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ.

 

 

  [Vol. III, Col. 1]

 

ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܟܿܬܒܝܢܢ ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܟܬܒܐ ܕܐܩܠܣܝܼܣܛܝܩܝ ܕܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܕܬܢ̈ܝܐ ܕܡܲܕܢܚܐ. ܕܣܝܼܡ ܠܛܘܼܒܢܐ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪ̄ܝܘ ܡܦܪܝܢܐ ܡܫܲܒܚܐ. ܢܘܗܪܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܡܿܥܪܒܐ܆ ܕܗܘܼ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܒܪ ܐܗܪܘܢ ܐܣܝܐ ܡܗܝܪܐ ܕܡܢ ܡܠܝܛܝܢܝ ܡܕܝܢܬܐ܆ ܕܡܬܕܠܠ ܒܪ ܥܒܪܝܐ: ܡܪܢ ܥܲܕܪܝܢܝ.

ܠܡܐܡܪܐ ܡܲܢ ܩܕܡܝܐ ܕܦܠܓܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܡܿܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ ܙܒܢܝܬܐ . ܟܕ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܼܐ ܡܘܼܠܝܐ ܗܘܼܐ. ܡܢ ܗܐ ܡܼܟܐ ܒܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܬܪܝܢܐ܆ ܒܗܿ ܒܗܝܟܕܗܝܘܬܐ ܫܘܪܝܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫܝܼܬܐ ܫܠܝܼܚܝܬܼܐ ܡܫܲܪܝܢܢ.

 

[Vol. III, Col. 3]

 

ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܼܐ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܕܡܕܢܚܐ܀

ܟܬܒܐ ܓܝܪ ܕܬܘܠܡܕܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܲܠܦ ܠܢ. ܕܡܢ ܪܝܫܝܬܼܐ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܼܚܐ ܐܠܗܝܐ ܐܫܡܼܥܗ ܠܣܒܪܬܐ ܡܫܝܼܚܝܬܐ ܒܦܢܝܼܬܐ ܡܿܕܢܚܝܬܐ. ܒܫܢܬ݀ ܬܪܬܝܢ ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ . ܟܕ ܥܒܼܪ ܒܗܿ ܠܡܐܙܥ ܠܗܢܕܘ . ܐܟܼܪܙ ܠܥܡ̈ܡܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ . ܦܪ̈ܬܘܝܐ ܘܡܕܝ̈ܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ ܘܩܪ̈ܒܝܘ

 

[Vol. III, Col. 5]

 

ܘܒܩܝܛܘܪ̈ܝܘ ܘܡܪ̈ܓܘ . ܘܗܢܕ̈ܘܝܐ . ܘܒܗܿ ܒܡܲܥܒܪܬܗ ܕܠܗܢܕܘܼ ܥܒܼܪ ܐܦ ܒܡܛܪܬܐ ܐܝܿܕܐ ܕܣܝܼܡܐ ܗܘܬ݀ ܒܬܓܪܝܬ ܡܢ ܐܪܕܫܝܪ ܡܲܠܟܐ. ܕܡܬܝܼܕܥ ܐܘܟܡܐ . ܘܐܫܟܼܚ ܒܗܿ ܒܡܛܪܬܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܨܝܪ̈ܐ ܕܒܓܘܫܘܬܐ ܐܚܝܼܕܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܫܡܼܥ ܐܢܘܢ ܡܠܬܐ ܕܣܒܪܬܐ . ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢ ܗܲܝܡܢܘ ܕܩܕܡܝܗܘܢ . ܒܪ ܚܕ ܒܫܒܐ ܒܪ ܡܝܗܪܦܝܪܙܛܘܣ . ܥܡ ܟܠܗܿ ܫܪܒܬܗ . ܘܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܐܡܼܪܬ݀ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܬܐܘܡܐ ܕܢܐܙܼܠ ܢܟܪܙ ܒܗܢܕܘ ܐܬܥܲܣܩ ܒܢܦܫܗ ܘܐܫܬܐܠ ܡܸܢ ܡܐܙܠܬܐ ܕܐܠܘܬ ܥܡܐ ܒܪܒܪܝܐ . ܘܟܕ ܒܚܘܫܒܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܬܦܪܬܟ ܗܘܐ ܐܬܐܡܼܪ ܠܗ ܕܠܡ ܬܐܓܪܐ ܕܡܠܟܐ ܕܗܢܕܘ ܕܫܡܚ ܚܵܒܢ ܐܬܼܐ ܠܗܪܟܐ ܒܬܐܓܘܪܬܐ. ܘܩܡܼ ܬܐܘܡܐ ܘܐܙܼܠ ܠܘܬܗ . ܕܢܥܲܩܒ ܥܡܗ ܡܛܠ ܐܝܟܢܝܘܬܗ ܕܐܬܪܐ . ܘܟܕ ܐܙܼܠ ܐܬܚܼܙܝ ܠܗ ܡܪܢ ܒܐܣܟܝܡ ܬܐܓܪܐ ܘܐܚܼܕ ܒܐܝܼܕܗ ܘܐܥܠܼܗ ܠܘܬܗ ܕܬܐܓܪܐ . ܘܐܡܼܪ ܠܗ . ܕܗܢܐ ܥܒܼܕܝ ܗܘ . ܘܐܘܡܢܐ . ܗܿܘ ܡܝܬܪܐ ܒܢܓܪܘܬܐ . ܐܢ ܣܢܼܝܩ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܙܒܸܢܵܝܗܝ . ܘܚܒܢ

 

[Vol. III, Col. 7]

 

ܦܲܢܝ ܕܠܗܕܐ ܐܬܝܿܬ. ܘܩܲܨ ܕܡ̈ܝܐ . ܘܢܣܼܒ ܐܢܘܢ ܡܪܢ. ܘܐܫܼܠܡ ܠܗ ܬܐܘܡܐ. ܟܢ ܝܗܼܒ ܡܪܢ ܕܡ̈ܝܐ ܠܬܐܘܡܐ ܘܦܪܓܠܗ ܕܢܣܼܒܪ ܕܠܐ ܩܼܢܛܐ.

 

ܘܟܕ ܐܙܼܠܘ ܘܡܛܘ ܠܗܢܕܘ. ܘܐܘܕܥ ܚܿܒܢ ܠܡܠܟܐ ܡܛܠ ܬܐܘܡܐ. ܘܐܥܠܼܗ ܠܘܬܗ. ܘܫܲܠܠܗ ܡܛܠ ܒܼܢܝܢܐ ܕܕܪܬܐ ܡܲܠܟܝܬܐ ܘܚܲܘܝ ܬܐܘܡܐ ܕܫܲܦܝܪ ܡܦܿܣ. ܘܦܼܩܕ ܡܠܟܐ ܠܓܝܙܒܪ̈ܘܗܝ ܕܟܠܡܕܡ ܕܒܿ݁ܐ ܬܐܘܡܐ ܢܬܼܝܗܒ ܠܗ. ܘܐܬܛܝܒܼܬ݀ ܠܡܠܟܐ ܐܘܪܚܐ ܠܚܕܐ ܡܢ ܦܢܝ̈ܬܐ ܕܡܲܠܟܘܬܗ . ܘܦܲܩܕ ܠܬܐܘܡܐ ܕܢܬܚܲܦܛ ܒܒܼܢܝܢܿܐ ܕܟܕ ܢܗܼܦܘܟ ܢܫܼܟܚܝܗܿ ܠܕܪܬܐ ܕܡܫܡܠܝܐ . ܘܢܣܒܼ ܬܘܡܐ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܘܦܠܓܗ ܟܠܗ ܠܨܪ̈ܝܟܐ ܘܠܒܝ̈ܫܐ. ܘܟܕ ܦܢܼܐ ܡܠܟܐ ܫܲܠܠܗ ܡܛܠ ܒܢܝܿܢܐ . ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܕܐܦܠܐ ܫܬܐܣܬܐ ܥܕܟܝܠ ܡܕܡܣܼܐ ܪܓܸܙ ܥܠ ܬܐܘܡܐ ܘܫܲܠܠܗ ܡܛܠ ܥܠܼܬܐ ܕܬܘܗܝܐ ܘܕܡܢܐ ܥܒܼܕ ܒܕܗܒܐ ܕܢܣܼܒ . ܘܬܐܘܡܐ ܦܲܢܝ ܕܠܕܗܒܐ ܥܠ ܫܬܐܣܬܐ ܐܦܩܬܗ . ܘܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܒܿܥܐ ܐܢܼܐ ܕܐܦܿܩ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܘܫ̈ܡܝ ܫܘܪ̈ܐ. ܘܐܬܚܲܡܬ ܡܠܟܐ ܘܐܡܼܪ ܕܒܫܪܪܐ ܗܢܐ ܫܿܢܝܐ ܗ݀ܘ . ܘܦܩܼܕ ܘܚܲܒܫܘܗܝ.

 

[Vol. III, Col. 9]

 

ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܬܟܼܪܗ ܐܚܘܗܝ ܕܡܠܟܐ. ܘܡܛܼܐ ܠܡܘܬܐ. ܟܢ ܐܬܥܲܕܪ. ܘܐܡܼܪ ܠܡܠܟܐ. ܕܟܕ ܒܩܝܢܕܘܢܘܣ ܕܟܘܪܗܢܐ ܪܡܐ ܗܘܝܬ . ܚܙܝܿܬ ܒܪܢܫܐ ܐܢܫ ܕܐܬܼܐ ܠܘܬܝ. ܘܐܚܼܕ ܒܐܝܼܕܝ ܘܚܲܘܝܢܝ ܕܪܬܐ ܬܡܝܼܗܬܐ ܕܫܬܐܣܬܗܿ ܒܐܪܥܼܐ ܘܪܘܡܗܿ ܡܿܛܐ ܠܫܡܝܐ. ܘܫܲܠܠܬܗ ܕܕܡܲܢ ܗܼܝ ܗܕܐ . ܘܐܡܼܪ ܠܝܼ ܕܕܡܠܟܐ ܐܚܘܟ ܗܼܝ ܕܒܢܼܐ ܠܗ ܥܒܼܕܗ ܥܒܪܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܒ݀ܥܐ ܐܢܐ ܡܢܛ ܕܬܲܦܩܼܝܘܗܝ ܡܢ ܚܒܘܼܫܝܐ ܕܐܬ݀ܠ ܠܗ ܐܦ ܐܢܿܐ ܕܗܒܐ ܕܢܒܼܢܐ ܠܝ ܐܝܟ ܕܪܬܐ ܗܿܝ ܕܝܠܟ . ܘܐܦܩܼܗ ܡܠܟܐ ܠܬܐܘܡܐ ܘܗܲܝܡܢ ܗܼ، ܘܐܚܘܗܝ ܘܣܘܓܐܐ ܕܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ. ܘܐܥܡܼܕ ܐܢܘܢ ܘܫܼܪܝ ܠܡܲܟܪܙܘ ܒܦܐܪܪܝܣܐ.

 

ܘܟܕ ܣܼܠܩ ܠܛܘܼܪܐ ܕܗܢܕܘ ܕܐܦ ܬܡܢ ܢܲܫܡܥ ܣܒܪܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܕܩܼܪܗ ܐܢܫ ܡܢ ܚ̈ܢܦܐ ܕܬܡܢ ܒܓܒܗ ܕܝܡܝܢܼܐ ܘܩܛܠܗ . ܘܫܡܼܥ ܡܠܟܼܐ ܘܫܲܕܪ ܐܝܬܝܼ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܠܩܷܠܰܡܝܻܢܝܻ ܘܬܡܢ ܩܲܒܪܗ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ

 

[Vol. III, Col. 11]

 

ܐܬܬܝܬܝܼ ܠܐܘܪܗܝܼ ܘܐܬܬܣܼܝܡ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܥܠ ܫܡܗ ܐܒܢܼܝܬ ܒܗܿ . ܐܝܟ ܕܡܬܢܐ ܩܘܣܛܐ ܒܪ ܠܘܩܐ ܡܝܬܪܐ.

 

ܗܼܘ ܓܝܪ ܬܐܘܡܐ ܡܢ ܫܒܛܐ݀ܗܘ ܕܝܗܘܕܐ. ܘܐܝܟ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܐܝܣܟܪ . ܢܡܢ ܩܕܝܡ ܝܗܘܕܐ ܡܬܼܩܪܐ ܗܘܐ . ܟܢ ܐܬܩܼܪܝ ܬܐܘܡܐ. ܡܛܠ ܕܗܘܼ ܥܡ ܐܚܘܗܝ ܐܚܪܢܐ ܬܐܡܐ ܐܬܝܠܕܘ . ܘܠܘܩܕܡ ܒܦܠܣܛܝܢܝ ܕܝܪ. ܟܢ ܐܫܬܕܪ ܠܗܢܕܘ.

 

ܒܬܪ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܼ̇ܐ . ܐܕܝ ܚܕ ܡܢ ܫ̈ܒܥܝܢ ܡܣܒܪ̈ܢܐ.

 

ܒܫܢܬ݀ ܬܠܬܝܢ ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ. ܕܗܝܼ ܕܚܫܥܣܪ̈ܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ ܩܣܪ܆ ܐܬܼܐ ܐܕܝ

 

[Vol. III, Col. 13]

 

ܠܐܘܪܗܝ . ܘܐܝܬܘ ܗܢܐ ܐܒܓܪ ܡܲܠܟܐ ܕܡܣܲܟܐ ܗܘܐ ܠܡܲܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܢܬܐܣܐ ܡܢ ܓܪܒܼܗ ܗ݀ܘ ܕܡܛܠܬܗ ܐܘܟܡܐ ܡܬܼܩܪܐ ܗܘܐ܆ ܒܣܲܩܒܠܝܘܬ ܫܘܡܗܐ . ܟܐܡܬ݀. ܒܗܿܝ ܕܟܠܗ ܓܘܫܡܗ ܡܲܒܗܩ ܗܘܐ ܘܡܚܘܪ ܒܓܪܼܒܐ . ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܫܡܼ݁ ܒܡܬܼܝܬܗ ܕܐܕܝ. ܚܕܝ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܘܒܼܠܗ ܠܘܬܗ. ܘܗܲܝܡܢ ܘܥܼܡܕ ܘܐܬܐܣܼܝ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗ. ܘܒܼܢܐ ܐܕܝ ܥ̈ܕܬܐ ܒܐܘܪܗܝ ܒܢ̈ܦܩܬܐ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ.

ܘܡܢ ܐܘܪܗܝ ܐܬܼܐ ܗܼܘ ܐܕܝ ܥܡ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ. ܐܰܓܰܝ ܘܡܰܐܪܻܝ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܐܟܼܪܙܘ ܣܒܪܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܗܦܼܟܘ ܡܢܕܪܝܫ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܐܫܟܼܚܘ ܕܡܢܟܕܘ ܥܢܼܕ ܡܠܟܐ ܡܗܝ̄ܡ ܐܒܓܪ. ܘܩܼܡ ܒܕܘܟܬܗ ܒܪܗ ܚܢܦܼܐ ܣܐܢܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܗܘܼ ܩܼܛܠ ܠܐܕܝ ܫܠܝܼܚܐ ܒܬܠܬܝܢ ܒܬܡܘܙ ܝܪܚܐ. ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܕܬܐ ܕܗܼܘ ܒܼܢܐ ܗܘܐ ܒܐܘܪܗܝ.

 

[Vol. III, Col. 15]

 

ܒܬܪ ܐܕܝ ܡܣܒܪܢܼܐ ܐܰܓܰܝ ܬܠܡܝܕܗ:

 

ܗܢܐ ܡ̈ܐܢܐ ܫܝܼܪ̈ܝܐ ܙܿܩܪ ܗܘܐ ܠܡܠܟܐ ܘܟܕ ܐܬܩܼܛܠ ܐܕܝ ܪܒܗܼ ܥܼܪܩ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܫܲܪܝ ܠܡܲܟܪܙܘ ܒܟܠܗܿ ܦܪܣ ܘܐܬܘܪ ܘܐܪܡܢܝܼܐ ܘܡܕܝ ܘܒܒܝܠ ܘܒܝܬ ܗܘ̈ܙܝܐ ܘܓ̈ܠܠܝܐ ܥܕܡܐ ܠܬܚ̈ܘܡܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܗܢܕܘ̈ܝܐ. ܘܬܘܒ ܗܦܼܟ ܠܐܘܪܗܝ. ܡܛܠ ܕܕܚܼܠ ܕܠܡܐ ܬܣܬܲܪܩܝ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܥܠܼܬ݀ ܚܲܢܦܘܬܐ ܕܒܪܗ ܕܐܒܓܪ ܡܲܠܟܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܠܐܘܪܗܝ ܬܒܼ݁ ܡܢܗ ܒܪܗ ܕܐܒܓܪ ܠܡܼܙܩܪ ܠܗ ܫܝܼܪ̈ܝܐ. ܐܟܡܐ ܕܠܐܒܘܗܝ ܥܿܒܕ ܗܘܐ . ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܐܓܝ. ܕܒܗܘܿ ܙܲܒܢܐ ܡܠܦܢܐ ܕܝܠܝ ܪ݀ܥܐ ܗܘܐ ܡܪܥܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܐܢܿܐ ܦܿܠܚ ܗܘܝܬ ܥ݀ܒܕܐ ܠܐܒܘܟ . ܘܗܫܐ ܕܠܝ ܐܓܥܼܠܗܿ ܠܪܥܝܘܬܐ . ܠܐ ܡܿܨܼܐ ܐܢܼܐ ܕܐ݀ܥܒܕ ܣܘܼܥܪܢܐ ܐܚܪܢܐ . ܘܐܬܚܲܡܬ ܥܠܘܗܝ ܗܘܼ ܚܢܦܼܐ ܘܬܲܒܪ ܫܵܩ̈ܘܗܝܼ ܘܩܲܛܠܗ.

 

ܒܬܪ ܐܓܲܝ܆ ܡܲܪܝ ܬܠܡܝܕܗ ܐܚܪܢܐ ܕܐܕܝ.

 

ܗܢܐ ܡܲܐܪܝ܆ ܟܕ ܐܬܩܼܛܠ ܟܢܬܗ ܐܓܝ.

 

[Vol. III, Col. 17]

 

ܠܐ ܬܘܒ ܚܲܡܣܬ ܠܡܼܬܝ ܒܐܘܪܗܝ . ܐܠܐ ܐܬܼܐ ܠܡܕܢܚܐ . ܘܐܟܼܪܙ ܒܐܬܘܪ ܘܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܣܢܥܪ. ܘܡܬܐܡܪܐ ܕܬܠܬ ܡܐܐ ܘܐܫܬܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܐܬܒܼܢ̈ܝ ܒܝ̈ܘܡܬܗ ܒܡܕܢܚܐ. ܠܘܩܕܡ ܡܲܢ ܠܒ̈ܢܝ ܒܝܬܓܪܡܝ ܬܲܠܡܕ ܒܬܪ ܕܣܼܒܠ ܡܢܗܘܢ ܢܣܝ̈ܘܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܼܐ ܠܣܠܝܩ ܡܕܝܢܬ݀ ܡܲܠܟܘܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܗ݀ܝ ܕܣܠܘܩܘܣ ܡܲܠܟܐ ܚܕ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܪܒܐ ܒܢܗܿ ܗܘܐ. ܟܢ ܐܬܒܢܝܬ݀ ܡܕܝܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܒܣܼܛܪܗܿ ܘܐܬܩܪܝܬ݀ ܩܛܣܦܘܢ ܘܟܕ ܥܼܠ ܠܗܿ ܡܲܐܪܝ ܐܫܟܚܗܿ ܕܟܗܝܢܐ ܒܡܓܘܫܘܬܐ. ܘܒܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܡܲܥܠܬܗܼ ܐܬܟܼܪܗ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܝܫܢܝܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܟܘܪܗܢܐ ܩܫܝܐ. ܘܥܠ ܠܘܬܗ ܡܲܐܪܝ܇ ܘܪܫܼܡ ܥܠܘܗܝ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܼܒܐ

 

[Vol. III, Col. 19]

 

ܚܲܝܐ. ܘܦܬܼܚ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܗܼܘ ܟܪܝܗܐ ܘܐܡܪ ܠܐܢܫ̈ܘܗܝ ܕܡܚܼܙܐ ܚܙܝܿܬܗ ܠܗܢܐ ܐܟܣܢܝܼܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܢܚܼܬ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܘܐܚܼܕܢܝ ܒܐܝܼܕܝ ܘܐܘܬܒܼܢܝ. ܘܟܕ ܦܬܚܿܬ ܥܝ̈ܢܝܼ ܚܙܝܿܬܗ ܕܝܬܝܒ ܠܘܬܝ . ܘܐܬܩܲܒܠ ܗܼܘ ܡܲܐܪܝ ܠܘܬ ܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ ܐܝܟ ܡܲܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܬܲܠܡܕ ܘܐܥܡܼܕ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܫܲܪܝ ܘܒܢܼܐ ܥܕ̈ܬܐ ܒܗܿ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܲܬܪ ܒܗܿ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܣܢܝ̈ܢ ܘܫܪܪ ܐܢܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܢܦܼܩ ܘܟܼܪܟ ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܕ ܣܿܥܪ ܚܝ̈ܠܐ ܘܓܒܪ̈ܘܬܐ ܬܡܝ̈ܗܬܐ. ܘܟܕ ܫܲܡܠܝ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ ܒܟܪܙܘܙܘܬܗ . ܫܲܢܝ ܠܘܬ ܡܪܗ ܒܩܪܝܼܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܰܐܕܪܰܐܢܰܐ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܥܕܬܐ ܕܒܼܢܐ ܗܘܐ ܒܗܿ.

 

ܒܬܪ ܡܲܐܪܝ܆ ܐܒܪܘܣܝܘܣ ܬܠܡܝܕܗ.

 

ܗܢܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܫܕܪ ܗܘܐ ܪܒܗ ܡܲܐܪܝ ܕܢܚܙܐ ܠܐܚ̈ܐ ܕܬܡܢ ܘܢܲܝܬܐ ܠܗ ܛܐܒܼܗܘܢ. ܘܟܕ ܥܢܼܕ ܗܘ ܛܘܼܒܢܐ ܡܿܐܪܝܼ ܫܕܪܘ ܡܗܝ̈ܡ̄ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܛܒܥܼܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ . ܘܗܼܢܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܣܡܼܘ ܐܝܼܕܐ

 

[Vol. III, Col. 21]

 

ܥܠ ܐܒܪܘܣܝܘܣ ܘܫܕܪܘܗܝ ܕܢܗܘܐ ܩܿܐܡ ܒܕܘܟܬ݀ ܪܒܗ ܿ ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܩܼܡ ܒܪܝܫܐ ܕܡܗ̈ܝܡ̄ ܫ̈ܢܝܐ ܐܫܬܥܣܪ̈ܐ. ܘܥܼܢܕ ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܕܬܐ ܕܣܠܝܼܩ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܿܪܝܢ ܕܠܐ ܝܕܝܼܥ ܩܒܪܗ ܆ ܘܡܬܐܡܪܐ ܕܡܢ ܝܘܣܦ ܢܓܪܐ ܐܒܘܗܝ ܕܝܥܩܘܒ ܘܕܝܘܣܝ ܡܬܝܲܒܠ ܗܘܐ ܗܘ ܐܒܪܝܣܝܘܣ ܗܢܐ.

 

ܒܬܪ ܐܒܪܝܣܝܘܣ܆ ܐܒܪܗܡ܆

ܐܦ ܗܢܐ ܒܪ ܛܘܗܡܐ ܗܿܘ ܕܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ . ܘܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܬܬܣܪܚ ܘܐܫܬܕܪ ܠܡܕܢܚܐ . ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܐ ܪܕܝܦܝܢ ܗܘܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܗܼܘܐ ܠܒܪ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܚܲܫܐ ܕܡܲܦܘܠܬܐ ܘܐܬܐܡܼܪ ܠܗ ܡܛܠܬܗ ܕܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܪܝܫ ܬܘܕܝܬܐ ܕܡܫܝ̈ܚܝܐ ܡܫܼܟܚ ܕܢܲܐܣܝ̄ܘ. ܘܟܕ ܩܪܝܗܝܼ ܘܐܥܠܼܗ ܠܘܬܗ ܐܫܟܼܚܗ ܕܡܣܲܡܥܠ ܘܐܒܝܼܠ . ܘܫܲܠܠܗ ܡܛܠ ܥܠܼܬܐ ܕܥܩܬܗ. ܘܚܲܘܝ ܠܗ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܣܿܒܠ ܗܼܘ ܘܒ̈ܢܝ ܥܡܗ ܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ . ܘܐܫܬܘܕܝ ܡܠܟܐ ܕܐܢ ܡܿܚܠܡ ܠܒܪܗ . ܡܒܲܛܠ ܪܕܘܦܝܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܨܲܠܝ ܗܼ، ܩܕܝܫܐ ܘܣܼܡ ܐܝܼܕܗ ܥܠ ܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܘܐܬܐܣܼܝ ܘܗܘܼܐ ܫܝܢܐ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ . ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܢ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܥܢܼܕ ܒܫܠܡܐ.

 

[Vol. III, Col. 23]

 

ܒܬܪ ܐܒܪܗܡ܆ ܝܥܩܘܒ.

 

ܗܢܐ ܬܘܒ ܕܒܝܬ ܝܘܣܦ ܢܓܪܐ ܐܝܬܘ̄ . ܘܐܬܓܒܝܼ ܘܐܬܲܣܪܚ ܒܐܘܪܝܫܠܡ ܘܐܫܬܕܪ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܣܪܩܐ ܘܥܢܘܝܐ. ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܥܢܼܕ ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܣܠܝܼܩ . ܒܙܒܢܗ ܓܝܪ ܕܗܢܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܦܘܪܦܘܪܝܘܣ ܣܝܩܝܠܝܐ ܗ݀ܘ ܕܥܒܼܕ ܫܘܪܝܐ ܠܐܘܢܓ̄ܠܝܘܢ.

 

ܒܬܪ ܝܥܩܘܒ܆ ܐܚܐ ܕܐܒܘܗܝ.

 

ܒܝܕ ܣܓܝܐܘܬ ܕܘܡܝܗ ܕܒܐܒܘܗܝ ܐܬܩܼܪܝ ܒܫܡܐ ܗܢܐ. ܝܥܩܘܒ ܓܝܪ ܟܕ ܥܿܢܕ ܗܘܐ. ܦܲܩܕ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ. ܐܚܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܘܩܳܡܝܻܫܘܳܠ ܢܐܙܠܘܢ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ . ܘܠܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܨܿܒܐ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܢܲܣܪܚܝܘܗܝ ܘܢܫܲܕܪܝܘܗܝ. ܘܟܕ ܥܒܼܕ ܗܟܢܐ. ܘܐܙܠܼܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܫܼܪܘ ܒܒܝܬܐ ܕܡܗܝܡܢܐ ܐܢܫ. ܘܡܚܼܕܐ ܐܬܐܟܼܠܘ ܩܪ̈ܨܝܗܘܢ ܠܘܬ ܡܪܗܿ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܕܠܡ ܐܝܟ ܕܠܡܓܼܫ ܐܬܝ̈ܐܝܢ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܟܒܫܘ ܒܒܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܗ

 

[Vol. III, Col. 25]

 

ܐܚܐ ܕܐܒܘܗܝ ܡܿܢ ܥܪܼܩ ܠܐܘܪܫܠܡ܆ ܘܩܡܝܫܘܥ ܥܡ ܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܐܬܬܚܼܕܘ ܘܐܙܕܩܼܦܘ ܐܫܟ ܓ̈ܫܘܫܐ . ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܢ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܟܕ ܫܡܼ݁ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘ ܐܚܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܟܬܼܒ ܐܓܪ̈ܬܐ ܠܘܬ ܐܦܝܣ̈ܩ̄ ܕܬܡܼܢ ܘܐܡܼܪ ܕܢܣܼܝܡܘܢ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܘܢܫܲܕܪܘܢܝܗܝ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܥܼܒܕ ܗܟܢܐ ܘܫܕܪܘܗܝ ܠܣܠܝܼܩ.

ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܐܦܣܼܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܠܐܦܝܣ̄ ܡܿܕܢ̈ܚܝܐ. ܕܟܕ ܢܥܢܼܕ ܪܝܫܐ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܗܼܢܘܢ ܢܣܝܼܡܘܢ ܐܝܼܕܐ ܥܠ ܗ݀ܘ ܕܓܿܒܝܢ ܘܠܐ ܢܣܼܬܢܝ ܩܕܢܐܙܼܠ ܬܘܒ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ . ܘܟܬܼܒܘ ܐܦ ܣܘܣܛܐܛܝܩܘܢ ܒܗܟܢ . ܘܕܩܐܬܘܠܝܩܐ ܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ ܢܬܟܼܪܙ ܗܼܘ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܪܒܐ ܕܢܕܢܚܐ . ܘܐܦܢ ܠܐ ܫܦܼܪܬ݀ ܗܕܐ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ.

ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܗܼܘ ܐܚܐ ܕܐܒܘܗܝ ܫ̈ܢܝܢ ܚܫܥܣܪ̈ܐ ܫܲܢܝ ܠܘܬ ܡܪܗ. ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܥܕܬܐ ܕܣܿܠܝܼܩ .

 

ܒܬܪ ܐܚܐ ܕܐܒܘܗܝ܆ ܫܚܠܘܦܐ .

ܗܢܐ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܟܫܟܿܪ ܐܝܬܘܼ̄ ܘܟܕ ܥܢܼܕ ܐܚܐ ܕܐܒܘܗܝ ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܿܕܢܚ̈ܝܐ

 

[Vol. III, Col. 27]

 

ܘܓܒܼܐܘܗܝ ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ . ܘܗܘܼܝܘ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬܬܲܣܪܚ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܿܕܢܚ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪܝܢܼ ܥܢܼܕ ܒܗܿ ܒܣܠܝܼܩ.

 

ܒܬܪ ܫܚܠܘܦܐ ܦܐܦܐ .

 

ܗܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܗܘܼ ܘܡܗܲܝܪ ܗܘܐ ܛ݀ܒ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܼܦܪ̈ܐ. ܣܘܪܝܝܼܐ ܘܦܪܣܝܐ. ܘܢܦܠܼܬ݀ ܦܠܝܓܘܬܐ ܒܝܬ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܒܓܒܝܼܬܗ. ܘܥܫܸܢ ܓܲܒܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ ܕܘܝܕ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܡܿܝܫܢ. ܒܫܢܬ݀ ܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥ ܕܝܘ̈ܢܝܐ.

 

ܘܐܬܛܲܝܒ ܗܼ، ܦܐܦܐ ܩܐܬܘܠܝܩܐ

 

[Vol. III, Col. 29]

 

ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܕܫܝܚ̄ ܕܐܬܟܢܫܬ݀ ܒܢܝܩܝܐ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܒܬܪ ܚܡܫܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢ̈ܝܢ ܕܡܬܬܣܪܚܢܘܬܗ . ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܐ݀ܡܪܝܢ ܕܒܗܿ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܐܬܬܣܪܚ ܘܠܐ ܚܲܬܝܬ . ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܢ ܕܗܼܘ ܠܐ ܐܙܼܠ ܠܣܘܢܢܕܘܣ. ܐܠܐ ܠܫܡܥܘܢ ܒܪ ܨܒ̈ܥܐ ܬܠܡܝܕܗ ܫܕܪ.

ܘܒܬܪ ܬܫܥ ܫ̈ܢܝܢ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܕܢܝܩܝܼܐ ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܿܕܢܚ̈ܝܐ ܘܐܝܬܝܼܘ ܒܬܪ ܕܦܐܦܐ ܪ̈ܝܫܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܥܠܼܬ݀ ܒܘ̈ܠܒܠܐ ܕܥܕܘ ܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܢܥܕܬܢ̈ܝܐ ܒܡܿܗܡܝܢܘܬܗ. ܘܩܲܛܪܓܘܗܝ ܬܘܒ ܒܡܘ̈ܡܐ ܣܢ̈ܝܐ. ܗܼ، ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܐܬܡܼܨܝ ܠܡܦܼܩ ܪܘܚܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܡܬܼܪܫܐ ܗܘܐ . ܐܢܝܼܩ ܐܝܼܕܗ ܘܡܚܼܐ ܥܠ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܣܓܝܼܕܐ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܠܘܬܗ ܘܐܡܼܪ. ܡܲܠܠ ܐܢܬ ܐܢ ܐܝܼܬ ܒܟ ܡܠܬܐ ܡܛܠ ܕܐܢܿܐ ܐܘܚܿܠܬ ܡܢ ܕܠܡܡܲܠܠܘ. ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܝܒܼܫܬ݀ ܝܡܝܢܗ. ܘܐܢܫܝ̈ܢ ܐ݀ܡܪܝܢ ܕܟܕ ܚܼܙܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܗܿܝ ܕܗܘܼܬ݀ ܩܲܬܪܣܘܗܝ ܡܛܠ ܕܫܸܪܰܬ݀ ܡܠܼܬ݀ ܩܘܛܪܓܗܘܢ . ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܢ ܕܠܐ ܐܬܩܛܪܣ. ܒܗܝܿ ܕܐܡܼܪܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܣܿܦܩܐ ܠܗ ܡܿܪܕܘܬܐ

 

[Vol. III, Col. 31]

 

ܐܠܗܝܬܐ ܕܗܘܼܬ݀ ܒܗ. ܘܐܓܪ̈ܬܐ ܕܒܘܿܝܿܐܐ ܡܫܬܟ̈ܚܢ ܡܢ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܢܨܝܼܒܝܢ ܐܦ ܡܢ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܠܘܬܗ ܕܗܢܐ ܦܐܦܼܐ ܡܛܠ ܒܘܛܠ ܝܡܝܢܗ. ܘܟܐܵܬܐ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܪܟܲܒ ܠܐܓܪ̈ܬܐ ܗܠܝܢ.

ܘܒܬܪ ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܗܕܐ ܥܢܼܕ. ܫܡܫ ܕܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܫܬܝܢ ܘܬܫܼܥ ܘܥܢܼܕ ܒܣܝܒܘܬܐ ܥܲܡܝܩܬܐ . ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܢ ܕܒܬܪ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܕܝܒܫܼܬ݀ ܐܝܼܕܗ ܥܢܼܕ ܘܠܐ ܚܲܬܝܬ.

 

[Vol. III, Col. 33]

 

ܘܒܙܒܢܗ ܕܗܢܐ ܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܚܲܟܝܡܐ ܦܪܣܝܐ ܕܫܡܗ ܦܰܪܗܰܐܕ. ܘܐܝܬ ܠܗ ܟܬܒܐ ܕܡܪ̈ܬܝܢܘܬܐ ܒܣܘܪܝܐܝܬ. ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܐܓܪ̈ܢ ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܐܠܦ ܒܝܬ.

 

ܒܬܪ ܦܐܦܐܼ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܨܒ̈ܥܐ ܬܠܡܝܼܕܗ.

 

ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܚܲܝ ܦܐܦܼܐ ܐܬܬܣܪܚ ܗܢܐ ܫܡܥܘܢ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܐܦܢܼܝܘ ܐܦ̈ܐ ܡܢ ܦܐܦܐ . ܘܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܗܼ، ܫܡܥܘܢ. ܓܒܪܐ ܟܐܢܐ ܘܡܝܬܪܐ ܕܒܛܝܼܠ ܠܗ ܡܣ̈ܟܢܐ ܘܪܚܿܡ ܐܟܣ̈ܢܝܐ. ܘܗܼ، ܛܲܟܣ ܕܬܪܬܝܢ ܓܘ̈ܕܝܢ ܢܨܲܠܘܢ ܒܥ̈ܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܐ ܐܟܡܐ ܕܒܡܥܪܒܐ ܐܬܛܲܟܣ ܗܘܐ ܡܢ ܙܒܢ ܕܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܢܘܪܢܐ ܬܠܡܝܼܕܐ ܕܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܒܪ ܙܒܕܝ ܘܗܼܘ ܬܘܒ ܬܲܚܡ ܕܠܘ ܒܟܬܒܐ ܐܠܐ ܡܢ ܠܒܼܐ ܢܙܲܡܪܘܢ ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ ܒܬܫ̈ܡܫܬܐ.

ܘܒܙܒܢܗ ܩܼܡ ܪܕܘܦܝܐ ܩܫܝܐ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܼܐ ܡܢ ܫܒܘܪ ܒܪ ܗܘܪܡܝܙܕ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܐܬܬܚܼܕ ܗܼ، ܩܐܬܘܠܝܩܐ

 

[Vol. III, Col. 35]

 

ܘܥܡܗ ܐܪܒܥܐ ܐܦܝ̈̄ܣ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܩܫ̈ܝܫܐ ܘܡ̈ܫܡ̄ ܘܡܗ̈ܝ̄ܡ. ܘܐܬܚܒܼܫܘ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܘܐܫܬܲܢܕܘ ܒܗܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܫ̈ܢܕܐ ܩܫ̈ܝܐ ܘܡܪܝܪ̈ܐ ܘܠܐ ܐܬܪܦܝܘ ܚ̈ܠܝܼܨܐ. ܘܐܦܩܼܕ ܫܒܘܪ ܕܟܠܗܘܢ ܢܬܩܲܛܠܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩܬܘܠܝܩܼܐ ܘܒܬܪܟܢ ܢܬܩܼܛܠ ܐܦ ܗܼܘ. ܘܟܕ ܫܲܪܝܘ ܐ݀ܣܦܘܩܠܛܪ̈ܐ ܠܡܩܲܛܠܘܬܗܘܢ . ܡܢܲܫܩ ܗܘܐ ܗܼܘ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܼܐ ܠܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܝܬ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܘܡܠܒܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܡܚܲܝܠ ܬܪܥܝܬܗܘܢ. ܘܡܚܲܦܛ ܗܘܐ ܕܢܫܼܬܘܘܢ ܠܟ̈ܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ . ܘܒܬܪ ܟܠܗܘܢ ܐܬܩܲܛܠ ܐܦ ܗܼܘ ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܫܒܬܐ ܕܚܼܘܪ̈ܐ . ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܬܩܼܪܝ ܗܼܘ ܝܘܡܐ ܥܪܘܒܬܐ ܕܡܘܕܝ̈ܢܐ. ܫܲܡܫ ܕܝܢ ܗܘ ܫܡܥܘܢ ܫ̈ܢܝܐ ܬܠܬܥܣܪܐ . ܘܐܫܼܬܘܝ ܠܟܠܝܼܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ.

 

[Vol. III, Col. 37]

 

ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ ܨܒܥܼ̈ܐ. ܫܰܗܕܘܽܣܬ.

ܗܢܐ ܫܡܐ ܗܿܘ ܦܪܣܝܐ ܕܡܬܬܪܓܡ ܪܚܡܐ ܕܡܲܠܟܐ. ܘܝܘ̈ܢܝܐ ܨܿܕܘܩ ܩܿܪܝܢ ܠܗ. ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܓܕܝܪ ܐܪܟܝܕܝܐܩܘܢ ܕܫܡܥܘܢ ܒܪ ܨܒ̈ܥܐ ܘܒܪ ܚܬܗ ܡܢ ܒܝܬ ܓܪܡܝ . ܐܬܓܒܼܝ ܘܐܬܬܲܣܪܚ܆ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܩܼܛܠܐ ܕܪܒܗ ܒܗܿ ܒܣܠܝܩ ܟܣܝܐܝܬ . ܘܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܚܼܙܐ ܚܼܙܘܐ ܕܢܘܪܐ ܕܓܿܕܝܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ. ܘܫܡܥܘܢ ܒܪ ܨܒ̈ܥܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ. ܘܫܡܥܘܢ ܒܪ ܨܒ̈ܥܐ ܕܩܿܪܐ ܘܐܡܿܪ . ܐܬܥܿܠܐ ܐܚܝ ܫܗܕܘܣܬ ܠܘܬ ܚܕܘܬܗ ܕܡܪܟ. ܘܐܬܝܲܒܠ ܗܼܘ ܛܐܒܼܐ ܕܚܼܙܐ ܠܫܒܘܪ ܥܿܘܠܐ . ܘܐܬܬܚܕ ܗܼ، ܩܬܘܠܝܩܐ. ܘܥܡܗ ܡܐܐ ܘܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܢܦܫ̈ܢ ܩܫ̈ܝ̄ ܘܡܗ̈ܝ̄ܡ ܘܕܝܪ̈ܝܪܐ ܘܬܪܬܝܢ ܐܚ̈ܘܢ ܕܝܠܗ ܕܫܗܕܘܣܬ . ܘܐܬܩܲܛܠܘ ܟܠܗܘܢ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܘܩܕܡ ܐܥܠܘܗܝܿ ܠܫܗܕܘܣܬ ܩܕܡ ܫܒܘܪ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܐܢܿܐ ܠܡ ܩܬܿܠܬ ܠܫܡܥܘܢ ܪܝܫܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܙܦܠܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܥܡܗ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܡܢܐ ܗܘܼܝܬ ܪܝܫܐ ܠܥܡܐ ܕܣܿܢܐ

 

[Vol. III, Col. 39]

 

ܐܢܼܐ. ܘܗܼܘ ܩܕ̄ ܦܲܢܝ ܕܪܝܫܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܐܠܗܐ ܗܿܘ. ܘܗܼ، ܡܩܝܼܡ ܠܗܘܢ ܡܿܢ ܕܨܿܒܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܝܲܡܐ ܠܐ ܡܲܘܦܝܢ ܡܘ̈ܗܝ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܠܐ ܡܲܘܦܝܐ ܡܢ ܐܪܥܐ. ܘܐܬܚܲܡܬ ܫܒܘܪ ܘܦܩܼܕ ܘܐܬܩܲܛܠ ܗܼ، ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܕܥܡܗ.

 

ܒܬܪ ܫܗܕܘܣܬ܆ ܒܪ ܒܰܥܫܡܝܻܢ.

 

ܫܡܐ ܗܿܘ ܟܠܕܝܐ. ܕܡܬܬܪܓܡ ܕܐܪܒܥܐ ܫܡ̈ܗܝܢ. ܗܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܓܪܡܝ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܦ ܗܘܼ ܒܪ ܚܬܐ ܕܫܡܥܘܢ ܒܪܨܒܥ̈ܐ. ܐܬܓܒܼܝ ܘܐܬܬܣܪܚ ܟܣܝܐܝܬ ܒܣܠܝܼܩ. ܒܒܝܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܡܗ̈ܝ̄ܡ. ܘܒܐܡܝܼܢܘ ܡܚܲܦܛ ܗܘ ܠܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܘܠܒܢ̈ܝ ܩܝܿܡܐ ܘܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܢܚܲܠܦܘܢ ܐܣܟܼܡܗܘܢ . ܘܠܒܘ̈ܫܐ ܢܬܥܲܛܦܘܢ ܚܼܘܪ̈ܐ: ܐܝܟ ܒܢ̈ܝ ܥܠܡܐ. ܕܡ ܢܡܕܘܢ ܡܢ ܪܕܘܦܝܐ ܩܫܝܐ ܕܫܒܘܪ ܥܘܿܠܐ. ܒܬܪ ܫ̈ܢܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܒܛܠ ܪܕܘܦܝܐ ܘܥܠܼܬ݀ ܢܣܛܘܪܝܢܘܬܐ ܠܡܕܢܚܐ. ܠܚܘܼܠܦ ܐܣܟܼܡܐ ܚܘܼܠܦ ܬܘܕܝܬܐ ܢܩܼܦ ܒܗܿܢܘܢ ܕܐܫܬܚܠܦܘ. ܘܕܢܗܼܦܟܘܢ ܠܐܣܟܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܠܐ ܐܬܪܡܝܼܘ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܢܬܦܪܫܘܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܡܫܝܚ̈ܝܐ. ܕܒܠܒܘܫܐ

 

[Vol. III, Col. 41]

 

ܡܟܲܢܟܝܢ ܐܢܛܘܢܝܣܝܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܒܗܘܢ.

 

ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܗܼܘ ܒܪܒܲܥܫܡܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒܥ ܡܚܦܝܐܝܬ . ܡܛܼܐ ܛܐܒܗ ܠܫܒܘܪ ܘܐܚܕܗ ܘܥܡܗ ܐܫܬܥܣܪ ܓܒܪ̈ܐ ܩܫ̈ܝ̄ ܘܡܗ̈ܝܡ̄ ܘܚܒܼܫ ܐܢܘܢ ܚܕܚܣܪ ܝܪ̈ܚܐ. ܘܒܣܓ̈ܝܐܬܐ ܫܲܕܠ ܐܢܘܢ ܕܢܬܡܿܫܘܢ. ܘܟܕ ܠܐ ܩܲܒܠܘ. ܩܛܠ ܐܢܘܢ ܒܟܪܟܐ ܕܠܕܢ ܒܝܬ ܗܘ̈ܙܝܐ ܒܬܫܥܐ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ . ܗܝܕܝܢ ܗܡܼܝܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܢܩܝܼܡܝܢ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ. ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܩܿܐܡ ܗܘܼܐ ܡܬܩܼܛܠ ܗܘܐ.

 

ܒܬܪ ܒܪܒܪܫܡܝܢ ܬܡܘܙܐ.

 

ܫܡܐ ܗܿܘ ܟܠܕܝܐ ܕܡܬܬܪܓܡ ܝܘܢܐܝܬ ܐܪܝܣ. ܫܡܐ ܕܚܕ ܡܢ ܟܘ̈ܟܒܐ ܛܥ̈ܝܐ.

 

[Vol. III, Col. 43]

 

ܟܕ ܓܝܪ ܢܚܼܬ ܝܘܠܝܢܘܣ ܪܫܝܥܐ ܠܦܪܣ ܠܡܿܩܪܒܘ ܥܡ ܫܒܘܪ. ܘܒܠܼܥ ܒܓܐܪܐ ܒܕܦܢܗ ܘܡܝܼܬ. ܠܐ ܐܬܦܼܠܓ ܫܒܘܪ. ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܗܘܼܬ݀ ܗܕܐ ܒܥܠܼܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܒܝܼܫܐܝܬ ܪܕܦ ܗܘܐ ܠܥܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܗܼܘ ܦܢܼܐ ܡܢ ܬܪܥܝܬܗ ܒܝܼܫܬܐ . ܘܐܫܬܲܝܢ ܥܡ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܪܒ ܚܲܝܠܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ . ܘܦܼܩܕ ܕܢܬܒ̈ܢܝܢ ܥ̈ܕܬܐ ܕܣܚܝܼܦܢ ܗܘ̈ܝ ܒܦܪܣ. ܘܐܬܟܲܢܫ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܓܒܼܐܘܗܝ ܠܗܢܐ ܬܡܘܙܐ ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܘܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܘܩܕܝܫܐ. ܘܝܼܨܦ ܕܫܘܼܟܠܠ ܥܕ̈ܬܐ . ܘܣܓ ܬܘܪ̈ܥܬܐ ܕܗܘ̈ܝ ܒܪܕܘܦܝܐ . ܘܐܠܼܨ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܠܡܙܕܘܓܘ ܙܘܘ̈ܓܐ ܢܡ̈ܘܣܝܐ. ܘܠܐ ܡܲܦܣ ܗܘܐ ܠܥܠܝܡܐ ܣܟ ܠܡܠܼܒܫ ܐܣܟܡܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܐܠܐ ܠܣܒ̈ܐ ܬܩܢ̈ܕܝܐ ܒܠܚܘܕ. ܡܛܠ ܕܙܥܼܪ ܗܘܐ ܛܒ ܡܢܝܿܢ ܕܡܗ̈ܝܡ ܒܥܠܼܬ݀ ܪܕܘܦܝܐ . ܘܣܘܓܐܗܘܢ ܐܫܬܚܠܦܘ ܗܘܘ.

ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܫ̈ܢܝܐ ܬܡ̈ܢܐ ܥܢܼܕ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܣܠܝܩ.

 

[Vol. III, Col. 45]

 

ܒܬܪ ܬܡܘܙܐ܆ ܩܝܘܡܐ.

 

ܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܬܡܘܙܐ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܝܿܗܒ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܕܢܩܼܘܡ ܒܪܝܫܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܢܼܕ ܗܘܐ ܫܒܘܪ ܘܩܼܡ ܗܘܐ ܒܕܘܟܬܗ ܒܗܪܐܡ ܒܪܗ ܣܐܢܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܗܘܼ ܩܝܘܡܐ ܫܠܼܡ ܢܦܫܗ ܠܐܠܗܐ ܘܠܥܕܬܗ ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܬܡܘܙܐ. ܘܒܬܪ ܚܡܫ ܫܢ̈ܝܢ ܕܡܬܬܣܪܚܢܘܬܗ ܆ ܗܘܼܐ ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܐܪܩܕܝܣ ܡܿܠܟܐ ܕܝܘ̈ܢܝܼܐ ܠܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܗܘܿ ܕܐܦ ܪܕܦ ܗܘܐ ܠܡ̈ܗܝܡܢܐ . ܘܐܫܬܕܪ ܠܘܬܗ

 

[Vol. III, Col. 47]

 

ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܪܘܬܐ ܐܦܝܣ̄ ܕܡܿܝܦܪܩܛ ܓܒܪܐ ܚܲܟܝܡܐ ܘܡܲܠܦܢܐ ܬܡܝܗܐ. ܘܗܘܼܐ ܒܐܡܬܝܬܗ ܫܝܢܐ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܟܲܢܫ ܩܝܘܡܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܕܢܚ̈ܝܼܐ ܒܡܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܘܬܐ . ܘܐܦܝܣܼ ܐܢܘܢ ܕܢܫܼܪܘܢܝܗܝܼ ܡܛܠ ܕܡܚܝܼܠ. ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܐܢܐ ܡܛܠ ܐܢܢܩܝ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܫܿܠܡ ܗܘܐ ܕܢܩܘܼܡ ܝܗܒܿܬ ܢܦܫܝ. ܘܗܫܐ ܕܐܠܗܐ ܚܿܢܗܿ ܠܥܕܬܗ ܒܫܝܢܐ. ܠܐ ܟܐܢܐ ܕܐܟܘܬܝ ܓܒܪܐ ܒܘܪܐ ܘܡܚܝܼܠܐ ܕܠܐ ܣܿܦܩ ܠܡܡܲܠܚܘ ܐܠܦܼܗܿ ܕܥܕܬܐ ܐܝܟ ܙܕܩܼܐ ܢܩܘܼܡ ܒܪܝܫܗܿ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܪܡܝܼܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܢܫܼܪܘܢܝܗܝ. ܣܼܡ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܢܣܼܥܪܘܢܗܿ ܠܗܕܐ. ܘܐܦܝܼܣ ܐܦ ܠܡܪܘܬܐ ܕܢܥܼܨܐ ܐܢܘܢ. ܘܗܟܐܢ ܠܡܿܚܣܢ ܐܬܕܢܼܝܘ ܘܫܼܪܐܘܘܗܝ܆ ܘܐܣܪܚܼܘ ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܐܝܣܚܩ.

 

ܒܬܪ ܩܝܘܡܐ܆ ܐܝܣܚܩ.

ܗܢܐ ܡܢ ܟܫܟܪ ܐܝܬܘ̄. ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܘܛܒܝܒܐ. ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܛܘܗܡܐ ܕܬܡܘܙܐ

 

[Vol. III, Col. 49]

 

ܩܐܬܘܠܝܩܐ . ܘܟܕ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܣܪܚܼܘܗܝ܆ ܬܿܚܡܘ ܥܠܘܗܝ ܕܐܝܟ ܒܪ ܡܫܬܡܥܢܐ ܢܗܘܼܐ ܩܕܡ ܩܝܘܡܐ ܣܒܐ . ܘܒܠܥܕ ܡܠܟܼܗ ܩܕܡ ܩܝܘܡܐ ܣܒܐ . ܘܒܠܥܕ ܡܠܟܼܗ ܘܦܘܩܕܢܗ ܡܕܡ ܠܐ ܢܥܒܼܕ . ܘܥܒܼܕ ܗܟܢ ܗܼ، ܐܝܣܚܩ ܿ ܘܫܲܡܫܗ ܘܐܢܝܚܼܗ ܠܩܝܘܡܐ ܥܕܡܐ ܕܥܢܼܕ. ܘܦܼܫ ܗܼ، ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܟܕ ܡܕܒܪ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܫܬܡܐܐ ܘܚܕܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܐܬܟܢܫܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܒܩܘܣܛ̄ ܒܝܘ̈ܡܝ ܬܐܘܕܘܣܝ̄ ܪܒܐ ܘܒܼܛܠ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܕܝܠܗܿ ܕܩܘܣܛ̄ ܕܓܿܕܦ ܥܠ ܪܘܚܐ ܩ̄ܕ ܘܐܡܼܪ ܕܒܪܝܬܐ݀ ܗܘ. ܘܐܫܬܕܪ ܬܘܒ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢܼ ܡܪܘܬܐ ܕܡܿܝܦܪܩܛ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܠܘܬ ܝܙܕܓܪܕ ܒܫܢܬ݀ ܚܕܥܣܪܐ ܕܝܠܗ. ܘܐܘܕܥ ܠܐܝܣܚܩ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܡܛܠ ܥܠܬܗܿ ܕܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܟܲܢܫ ܚܕܥܣܪܐ ܕܝܠܗ. ܘܐܘܕܥ ܠܐܝܣܚܩ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܡܛܠ ܥܠܬܗܿ ܕܣܘܢܢܕܘܣ . ܘܟܲܢܫ ܗܘܐ ܐܝܣܚܩ ܐܪܒܥܝܢ ܐܦܝ̈ܣ ܡܢ ܕܝܠܗ. ܘܐܝܟ ܢܩܘ̈ܦܐ ܠܐ ܡܨܛܠܝ̈ܢܐ ܫܠܡܼܘ ܠܩܛܪܣܝܣ ܕܡܩܕܘܢܝܘܣ. ܘܬܲܚܡ ܠܗܘܢ ܗܘܼ ܡܪܘܬܐ ܩܢܘ̈ܢܐ ܬܡܝ̈ܗܐ ܘܐܲܠܦ ܐܢܘܢ ܠܡܕܢܚܝ̈ܐ ܟܠܗܿ ܫܦܝܪܘܬ݀

 

[Vol. III, Col. 51]

 

ܡܛܟܣܘܬܐ. ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܐܝܣܚܩ ܫ̈ܢܝܢ ܚܕܥܣܪ̈ܐ ܥܢܼܕ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܣܠܝܩ.

 

ܒܬܪ ܐܝܣܚܩ܆ ܐܳܚܝ.

 

ܡܢ ܐܚܘܬܐ ܢܣܝܼܒ ܫܡܐ ܗܢܐ. ܐܬܼܩܪܝ ܕܝܢ ܒܗ. ܒܥܠܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܣܿܓܝ ܡܥܲܦܦ ܗܘܐ ܠܗ ܠܟܘܢܝܐ ܗܢܼܐ ܒܬܘܪ̈ܓܡܘܗܝ ܘܡܲܪ̈ܬܝܢܘܬܗ ܕܥܠ ܪܝܫ ܥܡܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܝܘܡܢܼܐ ܚܒܝܼ̈ܒܝ ܐܡܿܪܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܿܟܪܙܝܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܚ̈ܝ ܣܓܝܐܢܐܝܬ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܵܚܝ ܚܕܢܐܝܬ ܐܡܿܪ ܗܘܐ. ܝܘ̈ܢܝܐ ܕܝܢ ܐܰܟܰܐܝܻܘܳܣ ܩܿܪܝܢ ܠܗ.

ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܝܪ ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܘܡܿܠܦܢܐ ܨܲܝܡܐ ܘܡܨܲܠܝܢܐ ܪ݀ܚܡ ܐܟܣܢ̈ܝܐ . ܘܒܗ ܒܕܘܒܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܼܐ ܐܦ ܒܩܬܘܠܝܩܘܬܐ ܡܬܕܒܪ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒܥ܆ ܫܲܢܝ ܠܘܬ ܡܪܗ ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܗܿ ܒܣܠܝܩ.

 

[Vol. III, Col. 53]

 

ܒܬܪ ܐܚܝ܆ ܝܰܗܒܐܰܠܗܳܐ.

 

ܟܐܡܬ݀ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܓܒܪܐ ܩ̄ܕ ܘܡܿܠܦܢܐ ܐܬܬܣܪܚ ܒܫܢܬ݀ ܐܫܬܥܣܪ̈ܐ ܕܐܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܥܠܘܗܝ ܕܡܝܼـܐ ܐܩܝܼܡ. ܘܗܘܐ ܠܗ ܐܝܼܩܪܐ ܪܒܐ ܠܘܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ܆ ܝܼܕܥ ܒܪܘܚܐ ܕܠܫܢܝܘܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܡܛܝܒ ܠܡܗܦܟ ܝܙܕܓܪܕ ܘܕܢܥܝܼܪ ܪܕܘܦܝܐ ܡܢܕܪܝܫ ܥܠ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܬܒܼܥ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܐ ܘܫܲܢܝܗ ܠܘܬܗ.

 

ܒܬܪ ܝܗܒܐܠܗܐ: ܡܰܓܢܰܐ.

ܫܡܐ ܗܿܘ ܦܪܣܝܐ. ܗܢܐ ܥܡ ܒܪܨܘܡܐ ܘܢܪܣܝ ܘܐܩܩ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܒܐܣܟܘܠܝ

 

[Vol. III, Col. 55]

 

ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܕܒܐܘܪܗܝ. ܘܗܘܼ ܐܗܦܟ ܦܘܫ̈ܩܘܗܝ ܕܬܐܘܕܘܪܘܣ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܛܪܕܘ ܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܕܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܡܿܒܘܓ ܕܗܘܼ ܐܟܣܢܝܐ . ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܗܘܼ ܦܪܣܝܐ ܗܘܐ ܒܓܢܣܐ. ܘܟܕ ܐܬܒܕܩ ܥܠ ܟܢܘ̈ܬܗ ܕܒܬܪܥܝܬܐ ܕܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܕܝܘܕܘܪܘܣ ܟܪܝܗܝܢ . ܦܪܣܝ ܐܢܘܢ ܘܐܬܛܪܕܘ . ܘܐܬܼ، ܠܢܨܝܼܒܝܢ. ܘܐܣܟܘܠܝ ܕܝܠܗܘܢ ܕܒܐܘܪܗܝ ܐܬܥܩܼܪܬ݀. ܘܟ̈ܬܒܐ ܟܠܗܘܢ ܕܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܕܝܘܕܘܪܘܣ ܕܐܫܼܬܟܚܘ ܬܡܢ܆ ܪܒܘܠܐ ܐܦܝ̄ܣ ܕܐܘܪܗܝ ܐܘܩܕ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐ.

ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܛܐܒܼܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܕܡܿܓܢܐ. ܕܠܡ ܟܬܒ̈ܐ ܡܦܫܩ ܗܘܐ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ. ܐܬܓܒܼܝ ܘܐܬܬܣܪܚ ܐܦܝܣܩ̄ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܟܕ ܥܢܼܕ ܝܒܠܗܐ ܐܬܩܼܪܝ

 

[Vol. III, Col. 57]

 

ܘܐܬܬܣܪܚ ܩܬܘܠܝܩܼܐ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܓܣܼܐ ܝܘܠܦܢܗ . ܘܡܛܠ ܕܡܕܢܚ̈ܐ ܥܕܐ ܠܗ݀ܘ ܒܢܐ ܠܐ ܣܕܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܡܥܪ̈ܒܝܼܐ ܟܕ ܚܼܙܐܘܘܗܝ ܠܗܢܐ ܡܿܓܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘ̄ ܡܿܠܦ ܘܡܫܪܪ: ܐܦܢܝܼܘ ܐܦ̈ܐ ܡܢܗ. ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܘܩܬܪܣܘ̄ ܿ ܘܐܚܪܡܘ ܠܟܠ ܕܡܫܡܗ ܠܗ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܒܚ̈ܝܘܗܝ ܐܘܿ ܒܬܪ ܡܘܬܗ.

 

ܒܬܪ ܡܓܢܐ܆ ܡܰܪܰܐܒܘܟܬ.

 

ܫܡܐ ܗܿܘ ܦܪܣܝܐ ܿ ܗܢܐ ܟܕ ܐܬܬܚܪܡ ܡܿܓܢܼܐ ܩܿܪܒ ܕܗܒܐ ܠܒܗܪܐܡ ܡܠܟܐ ܒܪ ܝܙܕܓܪܕ. ܘܐܠܼܨ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܒܐܝܼܕܐ ܩܛܝܪܝܬܐ ܿ ܟܢ ܐܬܓܘܣܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܒܪ̈ܘܪܒܢܐ

 

[Vol. III, Col. 59]

 

ܕܡܠܟܘܬܼܐ ܘܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܐܬܪܼܐ ܘܩܲܬܪܣܘ ܠܡܪܐܒܘܟܬ . ܘܫܼܕܐܘܘܗܝ ܠܓܡܪ ܘܐܚܪܡܘܗܝ .

 

ܒܬܪ ܡܪܐܒܘܟܬ܆ ܕܰܕܝܫܘܥ.

 

ܫܡܐ ܗܿܘ ܟܠܕܝܐ ܕܡܬܬܪܓܡ ܪܚܡܿܗ ܕܦܪܘܩܐ . ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܟܐܢܐ ܘܩ̄ܕ ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܩܪܼܐܘܘܗܝ ܒܩܪܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕ̄ ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܒܣܠܝܩ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܬܐܟܼܠܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܦܩܼܕ ܘܐܬܚܒܼܫ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܥܕܡܐ ܕܐܬܼܐ ܐܝܙܓܕܐ ܡܢ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܝܘ̈ܢܐ ܘܐܦܝܣܼ ܠܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܡܛܠܬܼܗ ܘܫܒܩܗ . ܘܐܠܼܨ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܢܫܼܪܘܢܝܗܝ ܘܠܐ ܐܬܬܦܝܼܣܘ ܐܠܐ ܐܬܡܲܟܟܘ ܥܡܗ. ܘܐܬܟܲܫܦܘ ܠܗ ܕܠܐ ܢܫܒܘܩ ܕܘܒܪܐ ܕܥܕܬܐ ܘܩܲܒܠ ܡܢܗܘܢ ܘܕܒܪ ܥܕܡܐ ܕܥܢܼܕ.

 

ܒܬܪ ܕܕܝܫܘܥ܆ ܒܰܐܒܽܘܝܰܗ.

ܗܢܐ ܡܓܘܫܐ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ . ܘܪܚܼܡ

 

[Vol. III, Col. 61]

 

ܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܘܗܝܡܢ ܘܥܼܡܕ. ܘܐܬܝܬܪ ܒܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܨܥܐܝܬ. ܘܟܕ ܫܡܼ݁ ܛܐܒܼܗ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܕܐܣܠܝܗܿ ܠܡܓܘܫܘܬܐ ܘܪܚܸܡ ܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܪܓܸܙ ܥܠܘܗܝ ܘܚܲܒܫܗ ܫܒܥ ܫܢܝ̈ܢ ܟܕ ܡܫܬܢܕ ܒܗ ܕܢܟܦܘܪ ܒܡܫܝܚܐ. ܘܗܼܘ ܠܐ ܣܟ ܐܬܪܦܝܼܬ݀ ܚܠܝܨܘܬܗ . ܘܟܕ ܐܫܬܪܪ ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܝܘ̈ܢܝܐ ܠܦܪ̈ܣܝܐ ܢܦܼܩ ܡܢ ܚܒܘܼܫܝܐ . ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܢ ܚܙܘ ܪܒܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗܼ ܓܼܒܐܘܘܗܝ ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܩܐܬܘܠܝܩܐ.

 

ܘܐܝܬ̄ܘ ܗܘܐ ܒܗܘܿ ܙܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܝܛܪ̄ܘ

 

[Vol. III, Col. 63]

 

ܕܢܨܝܒܝܢ . ܘܡܿܓܢܐ ܕܐܬܩܬܪܣ ܗܘܐ ܡܢ ܩܬܘܠܝܩܘܬܼܐ ܒܐܝܼܕܐ ܩܛܝܪܝܬܼܐ ܐܚܝܼܕ ܗܘܐ ܡܢܕܪܝܫ ܦܘܪܢܣܐ ܕܦܪܣ ܡܪܥܝܼܬܗ ܩܕܡܝܬܐ. ܐܦ ܢܪܣܝ ܡܿܠܦܢܐ ܕܐܬܛܲܟܣ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܕܢܨܝܒܝܢ. ܬܠ̈ܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܪܪܝܢ ܗܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܘܡܿܦܣܝܢܼ ܗܘܘ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܢܗܼ̈ܘܝܢ ܠܗܘܢ ܢܫ̈ܐ ܥܡܘܪ̈ܝܬܐ. ܘܐܦ ܠܗ ܠܒܪܨܘܡܐ ܠܡܘܪܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܥܡܗ ܒܩܠܝܬܗ . ܘܕܠܐ ܨܘܡܥܪܐ : ܒܪܬܙܘܓܐ ܬܘܒ ܢܡܘܣܝܬܐ ܩܿܪܐ ܗܘܐ ܠܗܿ. ܘܛܒ ܠܡܣܼܒ ܐܢܬܬܼܐ ܡܢ ܕܠܡܼܐܩܕ ܒܪܓܬܐ. ܥܝܢܒܓܠܐ ܐ݀ܡܪ ܗܘܐ . ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܢ ܡܿܥܪ̈ܒܝܐ ܟܕ ܫܡܥܼܘܗܝ ܠܛܼܐܒܐ ܕܢܗܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܡܫܬܘܫܛܐ ܒܡܕܢܚܐ ܠܫܪܒܐ ܕܥܡܘܪ̈ܝܬܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄: ܫܕܪܘ ܐܓܪ̈ܬܐ ܠܘܬܗ ܕܩܐܬܘܠܝܩܐ ܒܰܐܒܘܽܝܰܗ ܘܪܫܼܐܘܘܗܝ ܥܠ ܡܿܗܡܝܢܘܬܗ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܟܬܼܒ ܠܗܘܢ ܦܘܼܢܝܐ. ܘܐܢܦܼܩ ܪܘܚܐ ܥܠ ܗܟܢ. ܕܒܩܼܨܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܬܚܝܼܬ ܡܠܟܘܬܐ ܪܫܝܼܥܬܐ ܐܝܿܬܝܢ. ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܢ ܠܡܣܡ ܒܪܝܫܐ

 

[Vol. III, Col. 65]

 

ܕܡܲܣܟ̈ܠܢܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܚܣܝܪ̈ܘܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܥ̈ܕܝܢ ܥܠܝܢ ܘܥܠ ܩܢܘ̈ܢܝܢ. ܘܫܕܪܗ ܠܐܓܪܬܐ ܕܦܼܘܢܝܼܐ ܥܡ ܬܪܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ. ܗܢܘܢ ܕܟܕ ܥܒܼܪܘ ܒܢܨܝܒܝܢ: ܫܲܕܠ ܐܢܘܢ ܒܪܨܘܡܼܐ ܘܢܲܣܝܒܗܿ ܡܢܗܘܢ ܘܐܒܼܠܗܿ ܠܘܬ ܦܼܝܪܘܙ ܡܲܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܐܟܼܠ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܕܩܐܬܘܠܝܩܐ . ܕܠܡ ܗܢܐ ܓܫܘܫܐܗܘ ܕܝܘ̈ܢܐ ܘܦܩܼܕ ܦܝܪܙܘ ܘܐܝܬܝܼܘ ܓܒܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܢܩܼܪܝܗܿ. ܘܟܕ ܣܿܓܝ ܐܬܦܼܪܣ ܩܪܘܝܐ ܕܢܫܲܚܠܦܝܗܿ ܠܪܫܝܼܥܬܐ ܒܪܝܫܢܝܬܐ ܠܐ ܐܬܡܼܨܝ. ܘܪܓܐ ܦܝܼܪܘ ܘܐܦܼܩ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܕܡܲܘܬܐ ܥܠܘܗܝ ܕܩܐܬܘܠܝܩܐ . ܡܬܐܡܪܐ ܕܒܚܕܐ ܨܒܥܼܗ ܬܠܼܐܘܘܗܝ ܘܢܓܕܘ̄ ܥܕܡܐ ܕܡܝܼܬ.

ܘܐܡܼܪ ܒܪܨܘܡܐ ܕܢܨܝܼܒܝܢ ܠܦܝܼܪܘܙ ܡܿܠܟܐ܆ ܕܐܠܐ ܬܫܬܚܠܦ ܬܘܕܝܬܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܒܐܬܪ̈ܘܬܟܼ ܡܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܠܐ ܡܬܬܪܨ ܠܒܗܘܢ ܘܢܝܼܫܗܘܢ ܥܡܟ. ܘܗܝܡܢ ܦܝܼܪܘܙ ܠܡܠܬܗ. ܘܦܩܼܕ ܠܗ ܕܢܥܼܒܕ ܡܕܡ

 

[Vol. III, Col. 67]

 

ܕܨܿܒܐ . ܘܚܿܘܝ ܬܘܒ ܒܪܨܘܡܐ ܠܦܝܼܪܘܙ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܠܡ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝܘ̈ܢܝܐ ܓܒܪܐ ܚܲܟܝܡܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܫܡܗ ܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܘܒܟܝܿܢܐ ܪܚܿܡ ܗܘܐ ܠܦܪ̈ܣܝܼܐ ܘܒܐܡܝܼܢܘ ܡܿܠܟ ܗܘܐ ܠܝ̈ܘܢܝܐ ܘܐ݀ܡܪ ܗܘܐ ܐܢܗܘܼ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܐܢܬܘܢ. ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܚܝܼܚܐ ܪܕܘ. ܘܡܘܼܟܟܐ ܘܫܘܼܥܒܕܐ ܚܲܘܘ ܠܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝܟܘܢ. ܘܨܲܠܘ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܠܿܝܛܝܢ ܠܟܘܢ. ܘܒܗܕܐ ܥܠܼـܐ ܣܢܐܘܘܗܝ ܝܘ̈ܢܝܐ܆ ܘܫܼܕܐܘܘܗܝ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ . ܘܐܢ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܝ ܚܲܝܠܼܐ ܐܢܿܐ ܠܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܒܐܬܪ̈ܘܬܟ ܒܢ̈ܝ ܬܪܥܝܬܗ ܕܓܒܪܐ ܗ݀ܘ ܥܿܒܕ ܐܢܼܐ. ܕܕܡ ܟܕ ܢܣܼܬܢܘܢ ܡܢ ܝܘ̈ܢܝܼܐ ܢܣܼܢܘܢ ܐܢܘܢ .

ܘܫܦܼܪܬ݀ ܗܕܐ ܠܦܝܪܘܙ ݀ ܘܕܒܼܪ ܒܪܨܘܡ ܦ̈ܠܚܐ ܦܪ̈ܣܝܐ ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܣܠܝܼܩ ܘܥܒܼܪ ܒܒܝܬ ܓܪܡܝܼ ܘܕܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܗܝܡ̈ܢܐ ܬܡܢ . ܘܐܬܼܐ ܕܢܥܼܘܠ ܠܬܐܓܪܝܬ. ܘܐܬܚܼܪܝܘ ܠܩܘܒܠܗ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܘܓܙܡܘܗܝ ܕܢܐܙܠܘܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܦܝܼܪܘܙ ܘܢܦܪܣܘܢܝܗܝ ܘܢܣܠܘܢܝܗܝ. ܘܟܕ ܕܚܠ . ܫܒܼܩ ܐܢܘܢ. ܘܐܬܼܐ ܠܐܪܒܝܠ . ܘܼܥܪܩ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܡܝܛܪܘܦ̄ ܕܐܪܒܝܠ ܠܕܝܪܐ ܕܟܘܟܬܐ ܕܗܘܼ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܠܦܦ. ܘܐܬܼܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܥܠ ܠܗ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܥܼܪܩܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܬܛܲܫܝܘ

 

[Vol. III, Col. 69]

 

ܒܦܥܪ̈ܐ ܕܒܗ ܒܛܘܪܐ . ܒܪ ܣܗ̈ܕܐ ܕܝܢ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܥܘܡܪܐ ܠܐ ܐܬܡܼܨܝ ܠܡܥܼܪܩ.

ܒܕܓܘܢ ܐܣܼܪܗ ܒܪܨܘܡܐ ܥܡ ܬܪܥܣܪ ܕܝܪ̈ܝܐ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܢܨܝܒܝܢ. ܘܚܒܫ ܐܢܘܢ ܒܒܝܬܐ ܕܝܘܕܝܐ ܐܢܫ . ܘܢܚܼܬ ܗܘܼ ܠܢܝܢܘܐ . ܘܩܼܛܠ ܒܕܝܪܐ ܕܒܷܝܙܳܢܝܻܬܳܐ ܬܫܥܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܟܗ̈ܢܐ. ܘܒܗܝܢ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܬܘܒ ܩܼܛܠ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܕܠܐ ܫܠܡܼܘ ܠܬܪܥܝܬܗ . ܘܡܢ ܬܡܢ ܐܬܼܐ ܠܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܘܼܗܕܪ̈ܐ. ܘܒܼܥܐ ܠܡܣܼܩ ܠܟܘܪܚܗ ܕܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ . ܘܐܬܟܠܝܬ݀ ܒܥܝܼܪܗ ܡܢ ܗܠܟܼܐ ܒܨܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܗܦܼ̣ ܐܙܼܠ ܠܩܪܝܼܬܐ ܕܫܡܗܿ ܥܲܕܪܝ. ܘܥܒܼܕ ܒܗܿ ܟܢܘܼܫܝܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܣܼܡ ܩܢܘ̈ܢܐ ܡܚ̈ܒܼܠܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܢܙܕܘܓܘܢ. ܐܦ ܩܬܘܠܝܩܐ ܬܘܒ ܐܢ ܢܼܨܒܐ ܬܗܼ،ܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ.

ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܫܒܥܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܣܠܼܩ ܡܢܝܿܢܐ ܕܩܛ̈ܝܼܠܐ ܕܩܛܼܠ ܒܪܨܘܠܐ ܛܠܿܘܡܐ ܕܢܨܝܼܒܝܢ. ܘܥܒܼܕ ܕܟܢ ܬܘܒ

 

[Vol. III, Col. 71]

 

ܬܪܝܢ ܟܢܘ̈ܫܝܐ. ܚܕ ܒܩܛܝܣܦܘܢ. ܘܐܚܪܢܐ ܒܟܪܟܐ ܕܒܝܬ ܣܠܘܟ ܒܒܝܬܗ ܕܝܙܕܝܢ ܡܿܟܣܐ. ܘܣܼܡ ܩܢܘܿܢܐ ܕܚܿܢܝܢ ܠܢܝܼܫܗ. ܘܦܪܣܝ ܐܢܘܢ ܩ̄ܕ ܐܟܣܢܝܼܐ ܒܬܪܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ.

ܘܟܕ ܟܼܪܝܟ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܘܗܕܪ̈ܐ. ܫܡܼܥܘ ܣܛܪ̈ܦܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܥܼܠ ܠܐܬܪܗܘܢ ܘܫܕܪܘ ܓܙܡܼܘܗܝ ܒܡܘ̈ܡܬܐ ܕܟܕ ܢܚܼܙܘܢܝܗܝܼ ܢܐܫܼܕܘܢ ܕܡܗ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܟܠܝ ܡܢ ܡܼܐܙܠܬܐ ܕܠܐܪܡܢܝܐ . ܘܐܡܼܕܘ ܡܢ ܗܪ̈ܣܝܣ ܐܦܢ ܬܚܝܼـ ܫܘܥܒܕܐ ܗܘܘ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܗܦܼܟ ܐܬܼܐ ܠܢܨܝܒܝܢ. ܘܩܲܛܠܗ ܠܒܪ ܣܗ̈ܕܐ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܢܝܢܘܐ ܘܠܕܝܪ̈ܝܐ ܕܥܡܗ. ܥܠ ܕܠܐ ܫܠܼܡܘ ܠܬܪܥܝܼܬܗ. ܘܗܼܘ ܝܘܕܝܐ ܗܘܿ ܕܒܒܝܬܗ ܚܒܝܼܫ ܗܘܐ ܗܼܘ ܩܕ ܡܛܠ ܕܗܝܡܢ ܗܘܐ ܘܥܡܼܕ ܗܼܘ ܘܟܠܗ ܒܝܬܗ. ܢܣܒܗ ܠܫܠܕܗ ܕܩ̄ܕ ܘܚܲܢܛܗܿ ܘܣܡܗܿ ܒܩܐܒܘܬܐ ܘܐܘܒܼܠܗ ܠܕܝܪܐ ܕܒܝܙܢܝܬܐ . ܘܬܡܢ ܩܲܒܪܗܿ ܐܟܡܐ ܕܦܩܼܕ ܗܘܐ ܠܗ ܗܼܘ ܩ̄ܕ.

 

ܗܝܕܝܢ ܐܬܟܢܼܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܗܿܢܘܢ ܕܥܪܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡ ܒܪܨܘܠܼܐ ܠܣܠܼܝܩ ܿ ܘܐܣܼܪܚܘ ܠܗܘܢ ܩܬܘܠܝܩܼܐ ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܐܩܩ.

 

[Vol. III, Col. 73]

 

ܘܟܕ ܫܡܥܼܘ ܒܪܨܘܡܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܘܡܿܓܢܐ ܕܦܪܣ. ܘܫܕܪܘ ܓܙܡܼܘܗܝ ܠܐܩܩ . ܕܐܢ ܠܐ ܢܫܠܼܡ ܠܬܪܥܝܼܬܗܘܢ ܢܩܼܛܠܘܢܝܗܝ ܐܦ ܠܗ ܐܝܟ ܗܘܿ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܘܟܕ ܕܚܼܠ ܫܠܼܡ ܠܗܘܢ. ܡܿܠܝܣܛܐ ܒܝܕ ܚܡܝܼܪܐ ܥܬܝܩܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ. ܚܲܒܪܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܝܠܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܘܕܡܿܓܢܐ ܘܕܢܪܣܝ ܒܐܣܟܘܠܝ ܕܐܘܪܗܝ . ܘܥܡܗܘܢ ܥܪܼܩ. ܘܥܠܗܕܐ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܫܠܡ ܠܗܘܢ. ܘܟܲܢܫ ܐܦ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܫܪܪ ܬܘܕܝܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܫܠܼܛܬ݀ ܢܣܛܘܪܝܢܘܬܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ. ܘܣܓܝܬ݀ ܐܦ ܙܢܝܘܬܐ ܒܝܬ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܡܫ̈ܡܫܢܐ ܘܥ̈ܠܡܝܐ. ܥܕܡܐ ܠܗ݀ܝ ܕܐܝܟ ܡܿܫܛܘ̈ܚܐ ܡܬܬܪܡܝܢ ܗܘܘ ܝ̈ܠܕܼܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܼܐ ܥܠ ܩܝܼܩ̈ܠܬܐ

 

[Vol. III, Col. 75]

 

ܘܥܠ ܝܕ ܐܘܪ̈ܚܬܐ . ܘܣܘܓܐܗܘܢ ܡܢ ܟ̈ܠܒܐ ܡܬܐܟܠܝܢ ܗܘܘ . ܥܕܡܐ ܕܐܬܼܐܠܨ ܗܼܘ ܐܩܩ . ܘܥܒܼܕ ܕܪܬܐ ܕܒܗܿ ܡܬܬܪܡܝܢ ܗܘܘ ܝ̈ܠܼܕܝ ܙܢܝܘܬܐ. ܘܝܿܗܒ ܐܦܣܘ̈ܢܝܬܐ ܠܢܫ̈ܐ ܕܗܘܼ̈ܝ ܡܪ̈ܒܝܢ ܙܪ̈ܥܝ ܛܢܦܘܬܐ . ܘܐܬܚܼܪܝܘ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܢܪܣܝܼ ܒܥܠܼܬ݀ ܥܡܘܪܬܐ. ܘܛܪܕܗ ܒܪܨܘܡܐ ܠܢܪܣܝ ܡܢ ܢܨܝܼܒܝܢ . ܘܐܙܼܠ ܠܐܬܪܐ ܕܩܪ̈ܕܘܝܐ . ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܬܢܝܼܚ ܬܡܢ . ܥܒܼܕ ܡܐܡܪܐ . ܗܘܿ ܕܪܝܫܗ ܡܣܟܝܢ ܙܒܢܐ. ܘܚܲܘܝ ܒܗ ܚܘܼܒܼܐ ܠܐܦ̈ܝ ܒܪܨܘܡܼܐ ܘܐܗܦܟܼܗ ܡܢܕܪܝܫ. ܥܠ ܫܕܬܗ. ܘܕܐܝܟ ܗܢܐ ܫܘܪܝܐ ܣܡܠܝܐ ܗܘܼܐ ܠܫܘܪܪ ܬܘܕܝܬܐ ܢܛܘܪܝܢܝܬܐ ܒܡܕܢܚܐ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܫܬܕܪ ܗܼ، ܐܩܩ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܠܘܬܗ ܘܐܡܼܪܘ ܠܗ . ܕܫܡܥܼܢܢ ܕܚܕ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܠܟ ܩܼܛܠ ܒܥܲܘܠܐ ܠܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܩܕܡܝܟ . ܘܚܲܕܬ ܩܢܘ̈ܢܐ ܡܣܝ̈ܒܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܘܐܢܬ ܠܐ ܐܟܣܼܬܝܗܝ . ܒܕܓܘܢ ܐܡܿܪܝܢܢ ܠܟ ܕܟܕ ܬܗܦܼܘܟ ܠܐܬܪܟ ܬܩܲܬܪܣܝܘܗܝ . ܘܐܠܐ ܐܢܬ ܬܬܩܬܪܣ ܡܢܢ ܥܡܗ . ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢ ܐܩܩ ܕܢܥܼܒܕ ܗܕܐ . ܘܡܛܠ ܗܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܟܕ ܐܫܬܲܐܠ܆ ܟܦܼܪ ܟܘܠܢܐܝܬ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܠܗ. ܐܦܠܐ ܠܐܪܣܝܣ ܕܝܠܗ. ܘܕܐܟܣܢܝܐ ܠܡ ܒܥܠܕܒܒܗܘܢܼ ܛܫܼ ܒܗܘܢ ܗܢܐ ܫܡܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܐܩܩ ܠܡܕܢܚܼܐ ܐܫܟܼ̇ ܠܒܪܨܘܡܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܡܝܼܬ . ܘܐܢܫ̈ܝܢ

 

[Vol. III, Col. 77]

 

ܐ݀ܡܪܝܢ ܕܕܝܪ̈ܝܬܐ ܒܛܘܪ ܐܒܕܝܢ ܐܬܟܢܫ̈ܝ ܥܠܘܗܝ ܒܥܕܬܐ. ܘܩܛ̈ܠܝܗܝ ܒܩܿܠܝܕܝ ܩ̈ܠܝܬܝܗܝܢ . ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܒܢܨܝܒܝܢ ܡܚܲܘܝܢ ܩܒܪܗ.

 

ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܝܼـ ܢܪܣܝ ܒܬܪ ܕܩܼܡ ܒܐܣܟܘܠܝ ܕܢܨܝܒܝܢܼ ܚܡܫܝܢ ܫ̈ܢܝܢ . ܘܥܣܪܝܢ ܫܢܗܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܩܼܡ ܗܘܐ ܒܐܘܪܗܝ . ܘܐܚܼܕ ܕܘܟܬܗ ܒܢܨܝܒܝܢ܆ ܝܘܣܦ ܗܘܙܝܵܐ ܬܠܡܝܕܗ. ܘܗܼ، ܫܲܚܠܦ ܩܪܝܵܬܐ ܐܘܪܗܝܬܐ ܠܗܕܐ ܡܿܕܢܚܝܬܐ ܕܐܚܝܼܕܝܢ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ . ܘܐܠܐ ܒܟ݀ܠܗܿ ܙܒܢܐ ܕܢܣܪܝܼ ܐܟܘܬܢ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܩܿܪܝܢ ܗܘܘ.

ܘܩܼܡ ܒܬܪ ܒܪܨܘܠܐ ܒܢܨܝܒܝܢܼܗܘܫܥ ܡܝܛܪܘ ܒܪ ܬܪܥܝܬܗ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܫܒܥ ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܒܥ. ܡܝܼܬ ܦܼܝܪܘܙ ܡܲܠܟܐ ܗܘܿ ܕܝܗܼܒ ܗܼܘܐ ܫܘܼܠܛܢܐ ܛܪܘܢܝܐ ܠܒܪܨܘܡܐ܆ ܘܐܡܠܼܟ ܒܠܫ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܐܪܒܫܥ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܐܡܼܠܟ ܩܘܒܐܕ ܐܚܘܗܝ ܒܬܪ ܒܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ

 

[Vol. III, Col. 79]

 

ܘܚܕܐ ܕܝܘ̈ܢܝܼܐ ܘܒܬܪ ܬܫܥ ܫ̈ܢܝܢ ܐܬܟܲܢܫܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ . ܘܣܡܼܘ ܠܗܘܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܢܛܝܪܘܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܼܐ ܒܗܿ ܒܟܬܝܼܒܬܐ ܥܬܝܩܬܐ.

 

ܡܝܬ ܕܝܢ ܐܩܩ ܩܬܘܠܝܼܩܐ. ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܼܝ̈ܣ̄ ܘܐܣܼܪܚܘ ܠܗܘܢ ܩܲܬܘܠܝܩܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܒܲܒܝܻ ܓܒܪܐ ܣܒܐ ܒܪ ܥܠܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܘܒ̈ܢܝܐ ܘܗܕܝܘܛ ܗܘܐ ܒܩܼܪܝܢܐ ܘܣܘܟܠܐ ܕܟܬܒ̈ܐ. ܘܥܼܒܕ ܣܘܢܢܕܘܣ ܘܬܚܡ ܒܟܠܝܢܼܐ ܕܟܠܗܘܢ ܩܲܬܘ̈ܠܝܩܐ ܕܩܿܝܡܝܢ ܒܬܪܘܗܝ . ܢܣܼܒܘܢ ܠܗܘܢ ܢܫ̈ܐ ܡܟܝܪ̈ܬܐ ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܩܫ̄ܝ ܟܿܡܐ ܕܡܿܝܬܐ ܐܢܬܬܗܼ ܢܣܼܒ ܐܚܪܬܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܣܼܬܕܩܘ ܒܬܘܕܝܬܐ. ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܫܪܟܐ . ܟܠܡܕܡ ܕܨܿܒܝܢ ܗܼܘܘ ܥܿܒܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܘܠܝ ܚ̈ܫܝܗܘܢ ܕܠܐ

 

[Vol. III, Col. 81]

 

ܒܗܼܬܬܐ ܘܕܠܐ ܩܢܼܛܐ.

 

ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܗܼ، ܒܒܝ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡܫ ܡܝܼܬ. ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܫܝܼܠܐ ܫܡܐ ܥܒܼܪܝܐ. ܕܡܢ ܫܼܐܠܬܐ ܢܣܝܼܒ. ܓܒܪܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܘܒܢ̈ܝܐ ܘܒܢ̈ܬܐ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫܒܗܪܢܐ ܪܚܿܡ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܪܚܿܡ ܟܣܦܐ ܕܡܫܥܒܕ ܠܨܒܝܢܐ ܕܐܢܬܬܗ. ܘܐܡܟܼܪ ܒܪܬܗ ܠܐܣܝܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܐܠܝܫܥ. ܘܦܲܩܕ ܕܗܼܘ ܐܠܝܫܥ ܚܬܢܗܼ ܢܗܘܼܐ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܒܬܪܗ . ܘܐܬܚܼܪܝ ܠܩܘܒܠܗ ܡܿܐܪܝ ܩܫܝܫܐ.

ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܫܝܼܠܐ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܡܝܼܬ . ܘܢܦܼܠܬ݀ ܦܠܝܓܘܬܐ ܒܝܢܬ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢ ܐܨܛܒܝܼܘ ܒܐܠܝܫܥ ܚܬܢܗ ܕܫܝܼܠܐ. ܘܐܣܼܪܚܘܗܝ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܒܥܕܬܐ ܕܩܛܝܣܦܘܢ. ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܣܠܝܼܝ. ܘܫܲܪܝ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܲܣܪܚܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܐܪ̈ܡܠܝ . ܘܐܬܚܲܝܠ ܐܠܝܫܥ ܒܡܿܠܟܼܐ ܘܚܲܒܫܗ ܠܢܪܣܝ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܝܼـ ܢܪܣܝ . ܘܐܣܼܒܪ ܐܠܝܫܥ ܕܡܟܝܠ ܬܩܿܢܐ ܠܗ ܪܝܫܢܘܬܐ . ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܩܬܪܣܘܗܝ.

ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܩܼܡ ܙܐܡܐܣܦ ܒܪ ܦܝܼܪܘܙ ܥܠ ܐܚܘܗܝ ܩܘܒܐܕ ܒܪ ܦܝܼܪܘܙ ܘܛܪܕܗ

 

[Vol. III, Col. 83]

 

ܡܢ ܡܿܠܟܘܬܼܐ ܒܬܪ ܕܐܡܼܠܟ ܗܘܐ ܗܘܼ ܩܘܒܐܕ ܚܕܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ ܒܬܪ ܒܠܫ ܐܚܘܗܝ . ܗܝܕܝܢ ܐܙܼܠ ܗܘܼ ܩܘܒܐܕ ܠܒܝܬ ܝܘ̈ܢܝܐ . ܘܥܒܼܕ ܠܗ ܡܥܕܪ̈ܢܐ. ܘܐܬܼܐ ܝܼܬܒ ܒܡܿܠܟܘܬܐ ܫܢ̈ܝܢ ܡ̄ܘ ܣܛܪ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܕܐܡܠܼܟ ܙܐܡܐܣܦ ܐܚܘܗܝ. ܘܬܡܢ ܝܼܠܦ ܫܪܒܝܗܘܢ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ . ܘܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܕܒܐܬܪܗ ܘܠܐ ܠܚܕ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܫܿܠܡܝܢ. ܐܠܐ ܠܡܿܢ ܕܟܠܗܘܢ ܕܚܼܩܘ ܘܐܣܠܝܼܘ ܢܩܦܼܘ ܘܩܲܒܠܘ. ܐܦܢܓܝܪ ܘܝܿܕܥ ܗܘܐ ܐܝܟܢܐ ܝܗܼܒ ܦܝܼܪܘܙ ܐܒܘܗܝ ܫܘܠܛܢܐ ܠܒܪܨܘܡ ܘܒܼܐܝܕܐ ܦܛܝܪܝܬܐ ܫܲܚܦܠ ܠܡܗ̈ܝ̄ܡ ܡܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܡܚܲܝܕܐ ܠܗܝܿ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܕܒܡܥܪܒܐ . ܒܕܓܘܢ ܣܢܼܐ ܐܢܘܢ ܥܫܝܼܢܐܝܬ ܡܠܝܣܛܐ ܕܚܿܙܐ ܗܘܐ ܠܐܒܗ̈ܬܗܘܢ ܕܥܡ ܢܫ̈ܐ

 

[Vol. III, Col. 85]

 

ܡܬܦܲܠܦܠܝܢ ܩܐܬܘ̈ܠܝܩܐ ܥܡ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܕܙܢܝܘܬܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܚܫܝܼܒܐ ܒܝܢܬܗܘܢ.

ܐܝܬ ܗܘ ܕܝܢ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܐ ܩܫ̄ܝ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܫܡܥܘܢ ܡܢ ܒܝܬܪܫܡ ܩܪܝܬܐ ܕܥܠ ܓܼܢܒ ܣܠܝܩ ܓܒܪܐ ܬܪܝܼܨ ܫܘܒ̄. ܗܢܐ ܟܕ ܐܫܼܬܘܕܥ ܢܝܼܫܗ ܕܡܠܟܐ ܩܘܒܐܕ ܥܠܼ ܠܘܬܗ ܘܢܣܼܒ ܡܢܗ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܟܼܪܘܟ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܣܢܥܪ ܘܒܟܠܗܿ ܒܝܬ ܦܪܣ ܘܢܒܲܢܐ ܠܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ ܕܒܦܐܪܪܝܣܝܐ ܢܟܲܢܫܘܢ ܟܢܘܫ̈ܝܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܢܙܓܘܪ ܠܚܐܦܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܡܢܗܘܢ . ܘܥܼܒܕ ܗܟܢܐ. ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܥܒܼܪ . ܢܣܼܒ ܟܪܬ݀ ܐܝܕ̈ܝܼܐ ܡܢ ܝܘ̈ܢܝܐ ܘܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܕܡܢܟܪܝܢ ܡܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܘܐܝܬܼܝ ܐܢܝܢ ܠܟܬܝ̈ܒܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܫܪܪ ܐܢܝܢ ܒܛܒ̈ܥܐ ܡ̈ܠܟܝܐ ܕܝܠܗ . ܘܐܬܩܼܪ̈ܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܛܝܠܘܼܝ ܘܐܬܬܣܝ̈ܡܢ ܒܬܐܓܪܝܬ ܗܿܝ ܕܗܼܝ ܒܠܚܘܕܝܗܿ. ܐܡܼܕܬ݀ ܗܘܬ݀ ܡܢ ܚܒܿܠܗ ܕܒܪܨܘܡܐ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܬܡܢܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܕܝܘ̈ܢܝܼܐ ܡܝܼـ ܩܘܒܐܕ ܒܪ ܦܝܼܪܘܙ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ . ܘܐܡܠܼܟ ܟܣܪܘ ܐܢܘܫܪܘܐܢ ܒܪܗ ܒܐܬܪܗ . ܘܒܬܪ ܬܡ̈ܢܐ ܫܢܝܼ̈ܢ ܣܠܩܼ ܥܠ ܐܢܛܝܘܟܝܼܐ ܘܐܘܩܼܕܗܿ. ܘܕܒܼܪ ܒܫܼܒܝܐ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܘܒܼܢܐ ܠܗܘܢ ܡܲܚܘܙܐ ܘܩܪܗܿ

 

[Vol. III, Col. 87]

 

ܐܢܛܝܘܟܝܼܐ ܘܐܥܼܡܪ ܐܢܘܢ ܒܗܿ. ܘܒܬܪ ܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܢ . ܒܫܢܬ݀ ܬܡܢܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ . ܣܼܠܩ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܘܠܐ ܐܬܡܼܨܝ ܠܡܟܼܒܫܗܿ . ܐܠܐ ܠܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܕܒܪ ܒܫܒܝܼܬܼܐ ܘܐܥܡܪ ܐܢܘܢ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ . ܘܣܓܝܼ، ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܒܡܿܕܢܚܐ . ܒܪܡ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ ܪܝܫܟܗ̈ܢܼܐ ܣܛܪ ܡܢ ܩܼܐܪܝܣ ܐܦܝ̄ܣ ܕܫܝܓܪ . ܘܠܘܬܗ ܐܙܿܠܝܢ ܗܘܘ ܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ ܡܢ ܟܠܕܘܟ ܘܡܩܲܒܠܝܢ ܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ.

ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܐ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܡܪܝ ܟܪܝܣܛܘܦܘܪܘܣ ܓܒܪܐ ܩ̄ܕ. ܘܒܓܢܣܗ ܣܘܪܝܝܼܐ ܗܘܐ. ܗܢܐ ܟܕ ܫܡܼ݁ ܕܥܘܡܪܝܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܐܬܟܲܢܫܘ ܒܗ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡܢ ܕܪܝܫܼ ܩܼܡ ܐܬܼܐ ܠܗ ܠܥܘܡܪܝܐ ܘܓܒܼܐ ܡܢܗܘܢ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܢܟܦܐ ܕܫܡܗ ܓܪܡܝ. ܘܐܣܪܚܼܗ ܡܝܛܪܘ̄ ܠܥܘܡܪܐ . ܒܕܘܟܬ݀ ܒܪ̈ܣܗܕܐ ܐܒܐ ܘܣܗܕܐ . ܘܫܒܼܩ ܘܐܙܼܠ ܠܐܬܪܗ.

ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܩܲܬܪܣܘ̄ ܠܐܠܝܫܥ ܩܬܘܠܝܩܗܘܢ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܛܬܢܐ ܕܫܝܼܠܐ

 

[Vol. III, Col. 89]

 

ܩܬܘܠ̄܆ ܓܒܼܘ ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܦܘܠܘܣ ܐܪܟܝܕܝܩܘܢ ܕܥܕܬܐ ܕܣܠܝܼܩ ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܗܼܘ ܐܢܬܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܼ ܘܒ̈ܢܝܐ ܘܒܢ̈ܬܐ . ܘܣܼܪܚܘܗܝ ܩܐܬܘܠܝܩܐ . ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܫܢܬܐ ܡܝܼܬ. ܘܩܵܡ ܒܬܪܗ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܐܒܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܩܕܡ ܡܓܘܫܐ . ܘܟܢ ܗܲܝܡܢ ܘܥܡܼܕ ܘܐܙܼܠ ܠܢܨܝܒܝܢ . ܘܬܡܢ ܝܼܠܩ ܣܼܦܪܐ ܣܘܪܝܝܐ . ܘܒܐܩܠܝܣܝܣܛܝܩܝ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܐܫܘܚܢܢ ܕܟܬܝܼܒ . ܕܗܢܐ ܐܒܐ ܟܕ ܝܼܠܦ ܣܦܼܪܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܐܬܪܓܪܓ ܕܐܦ ܣܼܦܪܐ ܝܘܢܝܐ ܢܐܠܼܦ. ܘܐܙܠ ܠܐܘܪܗܝ ܘܐܬܬܠܡܕܡ ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܬܐܘܡܐ ܓܒܪܐ ܝܥܩܘܒܝܐ. ܕܣܿܦܩܐܝܬ ܝܿܕܥ ܗܘܐ ܠܣܼܦܪܐ ܝܼܘܢܝܐ . ܘܐܙܼܠ ܥܡܗ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ . ܘܗܘܼܐ ܒܥܢܝܿܢܗ ܟܕ ܡܦܲܫܩ ܗܘܐ ܠܟܬ̈ܒܼܐ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܐܬܘ̈ܬܼܐ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܐܢܝܢ ܕܚܣܝܐ ܬܐܘܡܐ ܚܪܩܠܝܐ ܕܬܪܨ ܠܡܦܩܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܚܿܕܬܐ ܕܐܥܒܼܪܗܿ ܗܘܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܡܿܒܘܓ . ܒܪܡ ܫܢܬܐ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܐܬܬܣܪܚ ܐܠܐ ܕܗܼܝ ܫܢܬ݀ ܫܬ ܕܟܣܪܘ ܐܢܘܫܪܘܐܢ ܒܫܒܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܫܢ̈ܝܢ ܩܕܝܡܐ ܠܫܢܬܐ ܕܒܗܿ ܐܬܬܪܨܘ ܟܬܒ̈ܐ

 

[Vol. III, Col. 91]

 

ܒܐܢܛܘܢ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܼܐ ܡܢ ܬܐܘܡܐ ܟܐܡܼܬ݀ ܒܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܟܒܪ ܬܐܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܿܠܦܢܐ ܩܕܡ ܬܐܘܡܐ ܚܪܩܠܝܐ.

ܘܐ݀ܡܪܝܢ ܬܘܒ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܼܐ ܕܐܦ ܥܡ ܝܘܚܢܢ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܛܪܝܬܝܛܐ ܐܬܥܢܝܼ ܗܘܼ ܐܒܐ ܘܝܬܪ ܡܢܗ . ܘܐܝܟܢ ܕܗܘܼ ܠܗ ܠܐܒܐ ܩܐܬܘܠܝܩܼܐ ܩܼܪܐ ܟܣܪܘ ܐܢܘܫܪܘܐܢ ܡܠܟܐ ܚܲܟܝܡܐ . ܘܕܪܫ ܥܡܗ ܡܛܠ ܬܘܕܝܬܐ . ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܡܢܼܝ ܠܝ ܟܡܐܡ ܐܢܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܡܪܝܡ ܝܿܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܐ݀ܡܪܝܢ ܘܠܩܘܪܝܠܘܣ ܡܩܲܒܠܝܢ. ܘܟܡܐ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܡܼܪܝܢܼ ܘܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܩܲܒܠܝܢ. ܘܐܬܒܼܠܡ ܗܘܼ ܩܐܬܘܠܝܩܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܠܡܕܓܠܘ ܠܐ ܡܫܼܟܚ ܗܘܐ ܘܡܢ ܫܪܪܐ ܡܬܚܝܒ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܐܬܐܠܼܨ ܦܲܢܝ. ܕܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܐ݀ܡܪܝܢ ܠܗܿ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܘܠܩܘܪܝܠܠܘܣ ܡܩܲܒܠܝܢ : ܘܚܢܢ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܐܡܿܪܝܢܢ ܘܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܿܩܒܠܝܢܢ . ܘܟܼܐܐ ܒܗ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ . ܕܟܠܗܘܢ ܡܕܝܢ ܡܕܓܠܝܢ ܘܐܢܬܘܢ ܒܠܚܘܕܝܟܘܢ ܡܿܫܪܝܢ . ܒܫܪܪܐ ܪܚܝܩܝܿܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܒܬܘܕܝܬܟܘܢ . ܘܒܕܘܒܪ̈ܝܟܘܢ . ܐܝܟܐ ܫܡܝܼܥܐ ܕܠܩܬܘܠܝܩܐ ܐܘܿ ܠܐܦܝ̄ܣ ܐܢܬܬܐ

 

[Vol. III, Col. 93]

 

ܬܗܘܐ ܕܥܿܡܪܐ ܥܡܗ ܐܟܡܐ ܕܠܟܘܢ܆ ܐܘ ܟܕ ܬܡܘܬܝ ܐܢܬܬ݀ ܩܠܝܪܝܩܐ ܐܚܪܬܐ ܢܣܼܒ ܘܒܬܪ ܐܚܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܟܡܐ ܕܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܕܝܠܟܘܢ ܣܥܪܝܢ. ܘܩܬܘܠܝܩܐ ܦܢܝ . ܕܚܢܢ ܠܡ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢ ܡܪܝܡ ܢܣܒ ܫܘܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ : ܠܐ ܐܡܿܪܝܢܢ ܝ݀ܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ . ܘܫܪܒܐ ܕܢܫ̈ܐ. ܗܐ ܐܢܿܐ ܠܝ ܐܢܬܬܐ ܐܦܠܐ ܗܘܼܬ݀ ܠܝܼ ܣܟ ܿ ܘܗܢܘܢ ܕܩܕܡܝ ܡܢ ܫܠܝܚܐ . ܐܠܗܝܐ ܢܣܼܒܘ ܠܦܣܿܣܐ ܕܐܡܿܪ : ܛܒ ܠܡܣܼܒ ܐܢܬܬܐ ܡܼܢ ܕܠܡܐܩܕ ܒܪܓܬܐ . ܘܩܠܝܻܪ̈ܝܻܩܘ ܬܘܠ ܕܢܣܒܝܢ ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܕܐ . ܗܟܘܬ ܡܢܗ ܕܦܘܠܘܣ ܢܣܒܼܘ ܥܠܼـܐ ܕܐܡܼܪ ܕܩܫ̄ܝ ܠܡ ܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܕܚܕܐ ܐܢܬܬܐ܆ ܟܐܡܼܬ݀ ܬܪ̈ܬܝܢ ܐܟܚܕܐ ܠܐ ܢܗܘܼ̈ܝܢ ܠܗ. ܚܕܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܚܕܐ ܠܐ ܟܲܠܝܐ. ܘܡܠܟܐ ܦܢܼܝ . ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܐܢ̈ܝܢ ܡܣܪ̈ܩܬܐ. ܗܘ ܓܝܪ ܦܘܠܘܣ ܐ݀ܡܪ. ܕܐܝܬܘ̄ ܫܠܝܚܐ ܠܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܦܠܐ ܒܝܕ ܒܪܢܫܐ ܐܠܐ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܐܒ̈ܗܝܢ ܡܓܘ̈ܫܐ ܬܘܒ ܐܠܘܠܐ ܝܕܥܼܘ ܕܐܠܗܐ ܗܼ، ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܒܒܝܬ ܠܚܡ . ܠܐ ܐܙܼܠ ܠܣܓܕܬܗ ܡܢ ܡܕܢܚܐ: ܘܩܲܪܒܘ ܠܗ ܩܘܪ̈ܒܢܐ . ܘܗ݀ܝ ܕܛܒ

 

[Vol. III, Col. 95]

 

ܠܡܣܼܒ ܐܢܬܬܐ: ܠܒ̈ܢܝ ܥܠܡܐ ܕܪܓܼܬ݀ ܒܣܪܐ ܥܿܠܒܐ ܒܗܘܢ ܐܡܼܪܗܿ ܫܠܝܼܚܐ. ܡܿܢ ܓܝܪ ܕܒܕܪܓܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܩܿܐܡ: ܒܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܙܿܕܩ ܕܢܐܩܼܕ ܘܠܘ ܒܪܓܬ݀ ܙܘܘܓܐ . ܘܗ݀ܝ ܕܩܫ̄ܝ ܢܗܘܼܐ ܓܒܪܐ ܕܚܕܐ ܐܢܬܬܐ܆ ܐܠܘ ܠܥ̈ܠܡܝܐ ܐܦܼܣ ܗܘܐ . ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܢܫ̈ܝܢ ܐܟܚܕܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܠܚܕ ܓܒܪܐ : ܟܒܪ ܡܬܗܝܡܢܐ ܗܘܬ݀ ܗܿܝ ܕܠܩܫ̈ܝ̄ ܟܼܠܐ ܡܢ ܗܟܢ . ܡܟܝܠ ܡܿܠܟ ܐܢܐ ܠܟ ܐܘܿ ܐܒܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܬܗܦܘܼܟ ܡܢ ܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܘܬܩܼܦ ܠܫܪܟܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܢܗܘܼܐ ܠܟ ܐܝܩܪܐ ܠܘܬܢ ܘܠܘܬܗܘܢ.

ܘܟܕ ܠܐ ܫܠܼܡ: ܛܪܕܗ ܡܢ ܣܠܝܩ. ܘܐܙܼܠ ܥܡܼܪ ܒܐܕܘܪܒܝܓܐܢ. ܘܐܬܥܩܼܪܬ݀ ܐܦ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܼܐ ܕܒܬܪܥ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܐܬܒܢܝܬ ܥܕܬܐ ܐܠܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ . ܐܒܿܐ ܕܝܢ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܟܕ ܦܼܫ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܒܐܕܘܪܒܝܓܐܢ ܣܼܒܪ ܕܡܢ ܟܕܘ ܛܥܼܝܗܝ ܟܣܪܘ ܡܠܟܐ ܿ ܘܗܦܼܟ ܐܬܼܐ ܠܣܠܝܼܩ. ܘܫܡܼܥ ܡܠܟܐ. ܘܐܪܡܝܼ ܒܗ ܫܝ̈ܫܠܬܐ ܘܚܒܫܗ ܘܒܗ ܒܚܒܘܼܫܼܝܐ ܫܲܠܡ ܚܝ̈ܘܗܝ.

ܘܩܼܡ ܒܬܪ ܝܘܣܦ ܐܣܝܐ ܕܝܗܠ ܕܟܣܪܘ ܡܠܟܼܐ ܒܫܢܬ݀ ܬܡܢܡܐܐ ܘܐܫܬܝܢ ܘܬܠܬ

 

[Vol. III, Col. 97]

 

ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܬܚܙܝ ܫܒܗܪܢܐ ܪܚܿܡ ܟܣܼܦܐ܆ ܘܟܕ ܥܿܐܠ ܗܘܐ ܐܢܫ ܡܢ ܦܫܝܼ̈ܛܐ ܘܒܘܪ̈ܐ ܩܕܡܘܗܝ . ܦܿܩܕ ܗܘܐ ܠܡܫܡ̈ܫܢܘܗܝ܇ ܘܐܣܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ ܐܘܪܝܼܐ ܘܣܿܝܡܝܢ ܩܘܪܥܐ ܒܪܝܫܗ. ܐܝܟ ܕܠܚܡܿܪܐ. ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܩܬܪܣܘܗܝ . ܐܝܢ ܡܢ ܕܚܠܼܬܗ ܕܡܠܟܼܐ ܠܐ ܐܣܼܪܚܘ ܐܚܪܢܐ ܒܕܘܟܬܗ. ܥܕܡܐ ܕܡܝܼܬ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ ܕܩܘܬܪܣܗ.

ܘܩܼܡ ܒܕܘܟܬܗ ܚܙܩܝܐܠ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܒܐ ܩܬܘܠܝܩܼܐ ܘܚܬܢܐ ܕܦܘܠܘܣ ܩܬܘܠܝܩܼܐ ܐܘܟܝܬ ܒܥܸܠ ܒܪܬܗ . ܗܢܐ ܗܘܼܐ ܪܚܡܿܐ ܠܡܠܟܐ. ܘܐܬܢܼܦܚ ܘܩܿܪܐ ܗܘܐ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܠܗ ܣܡ̈ܝܐ ܢܓܘ̈ܕܐ ܕܣܡ̈ܝܐ ܘܐܣܬܡܝܼ ܗܼܘ ܒܚܪܬܐ ܕܝܘ̈ܡܬܗ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܥܕܬܢ̈ܝܐ ܘܦܝܠܘܣܘܦܝܐ ܕܒܪ̈ܝܼܐ ܦܘܠܘܣ ܦܪܣܝܐ ܘܐܝܼـ ܠܗ ܡܿܥܠܬܐ ܬܡܝܼܗܬܐ ܒܡܠܝܼܠܘܬܐ . ܗܢܐ ܡܣܲܟܐ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܡܝܛܪܘ̄ ܠܦܪܣ. ܘܟܕ ܠܐ ܫܠܼܡ ܠܗ ܥܡܐ ܐܬܚܲܠܛ ܒܡܓܘ̈ܫܐ ܘܗܼ،ܐ ܡܢܗܘܢ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܬܬܣܪܚ ܝܥܩܘܒ ܕܡܬܼܝܕܥ ܒܘܪܕܥܢܐ ܡܛܠ ܫܚܝܼܡܘܬܐ

 

[Vol. III, Col. 99]

 

ܕܠܒܘܫܗܼ ܡܝܛܪ̄ܘ ܬܐܒܠܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ ܕܒܡܿܕܢܚܐ ܘܒܡܿܥܪܒܐ. ܡܢ ܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܪ̈ܕܝܦܐ ܕܚܒܝܼܫܝܢ ܗܘܘ ܒܡܕܝܢܬ݀ ܡܠܟܘܬܐ . ܘܐܬܼܐ ܠܡܕܢܚܼܐ ܘܐܣܪܚ ܠܡܪܝ ܐܚܘܕܡܗ ܡܝܛܪܘ̄ ܠܡܕܢܚܐ.

 

ܒܬܪ ܪܕܘܦܝܐ ܕܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ ܕܒܡܕܢܚܼܐ. ܩܼܡ ܐܚܘܕܡܗ ܡܝܛܪܘ̄ܦܘ ܕܡܕܢܚܐ.

ܗܢܐ ܓܝܪ ܐܬܬܣܪܚ ܡܢܗ ܕܝܥܩܘܒ. ܒܢܫܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܪܝܣܛܘܦܘܪܘ̄ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܼܐ ܐܣܪܚܼܗ ܗܘܐ ܐܦܝ̄ܣ ܠܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܐ . ܘܝܥܩܘܒ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܘܬܐ ܕܡܿܕܢܚܐ ܫܲܟܢ ܠܗ . ܘܐܙܼܠ ܗܼܘ ܡܪܝ ܐܚܕܡܗ ܠܘܬ ܥܡܡ̈ܐ ܛܝܝ̈ܐ ܥܿܡܪ̈ܝ ܡܫ̈ܟܢܐ ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢ ܬܲܠܡܕ. ܘܣܥܼܪ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܚܝ̈ܠܐ ܘܓܒܪ̈ܘܬܐ. ܘܐܦܼܪܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܒܢܼܐ ܠܗܘܢ ܕܝܪܐ ܕܡܬܩܪܐ

 

[Vol. III, Col. 101]

 

ܕܥܼܝܢ ܩܸܢܐ. ܘܕܝܪܐ ܐܚܪܬܐ ܥܠ ܓܢܒ ܬܐܓܪܝܬ ܕܡܬܩܪܝܐ ܓܥܬܢܝ . ܘܐܦ ܒܬܐܓܪܝܬ ܬܠܡܕ ܣܘܓܐܐ ܕܡܓܘ̈ܫܐ . ܘܬܠܡܕ ܐܦ ܠܛܲܠܝܐ ܐܢܫ ܡܢ ܫܩܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܐܥܡܼܕܗ ܘܫܡܗܗ ܓܐܘܪܓܝ. ܘܟܕ ܫܡܼ݁ ܗܼ، ܡܲܠܟܼܐ ܪܓܼܙ ܘܫܕܪ ܦܣܩܗ ܪܝܫܗ ܕܡܪܝ ܐܚܘܕܡܗ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܬܪܝܢ ܒܐܒ ܝܪܚܐ ܫܢܬ݀ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܫܬ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܬܒܼܥܘ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܫܠܕܗ . ܘܥܲܦܝܘܗܿ ܘܩܒܪܘܗܿ ܒܥܕܬܐ ܕܡܿܚܘܙܐ.

 

ܒܬܪ ܐܚܘܕܡܗ ܩܒܝܫܘܥ.

ܟܕ ܐܬܟܲܠܠ ܒܣܗܕܘܬܐ ܡܪܝ ܐܚܘܕܡܗ ܐܒܐ ܘܣܗܕܐ. ܦܫܼ، ܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ ܕܠܐ ܪܝܫܐ. ܥܕܡܐ ܕܡܝܼܬ ܟܣܪܘ ܐܢܘܫܪܘܐܢ ܒܫܢܬ݀ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܬܫܥ. ܗ݀ܘ ܕܩܼܛܠ ܠܡܪܝ ܐܚܘܕܡܗ܆ ܘܩܼܡ ܒܪܗ ܗܘܪܡܝܼܙܕܰܐܢ ܒܬܪܗ . ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܗܘܪܡܝܙܕܐܢ : ܐܬܟܲܢܫܘ ܡܗ̈ܝ̄ܡ. ܘܐܩܝܼܡܘ ܠܗܘܢ ܐܒܐ ܓܘܢܝܼܐ ܠܓܒܪܐ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܕܥܕܬܐ ܚܿܕܬܐ ܕܐܬܒܢܝܬ݀ ܗܘܬ݀ ܠܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ ܒܬܪܥ ܡܠܟܘܬܐ . ܗ݀ܘ ܕܫܡܗ ܩܒܝܫܘܥ. ܘܗܼ، ܐܣܼܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܣܢܝܼ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ.

 

[Vol. III, Col. 103]

 

ܡܛܠ ܕܕܰܠ̈ܝܼܠܐ ܗܘܘ ܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܐ .

ܒܥܘܡܪܐ ܕܝܢ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܟܕ ܥܢܼܕ ܓܪܡܝ ܡܝܛܪܘ̄ ܗ݀ܘ ܕܐܣܼܪܚ ܗܘܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܿܐ ܩܡ ܒܕܘܟܬܗ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܛܘܼܒܢܐ. ܗܘܼ ܓܝܪ ܐܣܼܪܚ ܒܚܝ̈ܘܗܝ. ܘܐܦ ܗܘܼ ܛܘܒܢܐ ܟܕ ܩܼܪܒ ܥܘܢܕܢܗ ܐܣܼܪܚ ܠܬܠܡܝܕܗ ܕܫܡܗ ܝܫܘܥ ܙܳܟܼܐ. ܘܒܬܪ ܝܫܘܥ ܙܟܼܐ ܣܗܕܐ. ܘܒܬܪ ܣܗܕܐ ܫܡܥܘܢ. ܘܒܬܪ ܫܡܥܘܢ ܟܪܝܣܛܘܦܘܪ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܒܙܒܢܗ ܕܡܪܝ ܡܪܘܬܐ ܕܬܐܓܪܝܬ . ܐܝܟ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܚܲܘܝܘ.

ܘܒܙܒܢܗ ܕܗܘܪܡܝܼܙܕܐܢ܆ ܒܪ ܟܣܪܘ܆ ܚܙܩܝܐܠ ܩܬܘܠܝܩܐ ܗ݀ܘ ܕܩܿܪܐ ܗܘܐ ܠܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܗܝ ܣܡ̈ܝܐ܆ ܐܣܬܡܝܼ ܘܟܕ ܦܫܼ ܣܡܝܐ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢܼ ܡܝܼܬ. ܘܩܼܡ

 

[Vol. III, Col. 105]

 

ܚܠܦܘܗܝ ܝܫܘܥܝܗܒ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܐܦܝܣ̄ ܕܐܪܙܘܢ. ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܢ ܝܗ̄܆ ܐܙܼܠ ܕܢܚܼ؛ܐ ܠܢܘܥܡܐܢ ܡܠܟܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܕܢܬܼܦܝܘܗܝ ܠܘܬܗ . ܡܛܠ ܕܠܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܢܲܩܝܼܦ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܠܐ ܣܠܩܼܬ݀ ܬܪܥܝܼܬܗ ܠܪܝܫ ܆ ܡܝܬ ܒܡܫܟ̈ܢܐ ܕܡܿܥ̈ܕܝܐ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܕܝܪܐ ܕܗܝܻܢܕ ܒܪܬܗ ܕܢܘܥܡܐܢ. ܗ݀ܝ ܕܐܣܟܡ ܕܝܪܝܘܬܐ ܥܛܝܼܦܐ ܗܘܬ݀ . ܘܒܝܘ̈ܡܬܗ ܐܬܒ̈ܢܝܼ ܬܪܬܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܗ݀ܝ ܕܣܥܝܼܕ ܕܥܠ ܓܢܒ ܡܿܘܨܠ . ܘܗ݀ܝ ܕܡܢܨܘܪ ܕܒܐܬܪܐ ܕܢܝܢܘܐ.

ܗܘܪܡܝܙܕܐܢ ܕܝܢ ܟܕ ܐܡܠܼܟ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢܼ ܩܡܼܘ ܥܠܘܗܝ ܦܪ̈ܣܝܐ ܘܩܛܠܘܗܝ. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܟܣܪܘ ܒܪܗ : ܕܡܬܝܼܕܥ ܐܒܘܪܝܙ ܒܫܢܬ ܬܥܡܐܐ ܘܚܕܐ . ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܫܢ̈ܝܼܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬ̈ܡܢܐ. ܘܒܝܘ̈ܡܬܗ ܡܝܼܬ ܝܫܘܥܝܗܼܒ ܩܬܘܠܝܩܼܐ ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ

 

[Vol. III, Col. 107]

 

ܣܒܪܝܫܘܥ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܓܰܪܡܰܝ ܡܢ ܩܪܝܼܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܝܪܘܙܐܒܐܕ .

ܘܒܫܢܬ݀ ܬܫܥܡܐܐ ܘܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܟܕ ܫܡܥ ܟܣܪܘ ܐܒܪܝܙ ܕܩܛܼܠܘ ܪ̈ܘܡܝܐ ܠܡܘܪܝܩܝ ܚܡܘܗܝܼ ܫܼܪܐ ܠܫܝܢܐ . ܘܐܙܼܠܘ ܫܼܪܐ ܥܠ ܕܪܐ ܬܫܥܐ ܝܪ̈ܚܐ ܘܟܒܫܗܿ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡܗ ܗܼܘ ܣܒܪܝܫܘܥ ܩܬܘܠܝܩܼܐ ܘܬܡܢ ܡܝܼܬ ܒܬܪ ܕܩܼܡ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ. ܘܩܼܡ ܒܕܘܟܬܗ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܢ ܟܫܟܪ ܡܠܦܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܣܠܝܼܩ ܘܐܬܚܼܙܝ ܪܚܿܡ ܟܣܦܐ ܘܫܪܝܼܚܐ. ܘܗܘܼܘ ܠܗ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܒܝܼ̈ܫܝ ܫܡܐ. ܘܡܬܚܲܣܕ ܗܘܐ ܡܛܠܬܗܘܢ . ܠܘ ܒܠܚܘܕ

 

[Vol. III, Col. 109]

 

ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܥܡܗ . ܐܠܐ ܘܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܐܪܒܥܼ ܡܝܼܬ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܣܠܝܩ. ܘܐܫܬܢܕܘ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ . ܥܕܡܐ ܕܚܲܘܝܘ ܟܠܗ ܡܠܘܘܐ ܕܟܣܦܐ ܕܟܲܢܫ ܗܘܐ ܪܒܗܘܢ.

ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܐܣܝܐ ܕܡܠܟܐ ܟܣܪܘ ܐܒܪܘܝܙ: ܐܢܫ ܐܘܪܬܘܕܟܣܐ ܕܫܡܗ ܓܒܪܐܝܠ . ܡܢ ܫܝܓܪ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܨܝܕ ܡܠܟܐ܆ ܐܝܪܝܪ ܕܣܬܒܐܕ ܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܐܢܐ ܥܲܫܝܢܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܘܣܬܘܪܐ ܘܡܦܪܣܝܢܐ ܕܪ̈ܝܫܝܟܗܢܝܗܘܢ. ܘܒܬܪ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܦܫܼܘ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܕܠܐ ܪܝܫܐ. ܡܬܚܐ ܕܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܩܒܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡܛܪܘ̄ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ . ܥܢܕ ܒܫܢܬ݀ ܬܫܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܒܣܝܿܒܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ.

 

ܒܬܪ ܩܒܝܫܘܥ܆ ܫܡܘܐܝܠ.

ܟܕ ܥܢܼܕ ܩܒܝܫܘܥܼ ܦܫܘ ܐܘܪܬܘܕܟܣܘ ܐܝܟ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡܫ ܕܠܐ ܪܝܫܐ. ܟܕ ܐܩܝܼܡܘ ܠܗܘܢ ܠܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܒܫܢܬ݀ ܬܫܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ .

 

[Vol. III, Col. 111]

 

ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܗܢܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܡܪܘܬܐ ܕܝܪܝܼܐ ܛܒܝܼܒ ܒܡܝܬܪ̈ܬܐ . ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܘܗܕܪ̈ܐ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܕܫܡܗ ܫܘܪܙܩ . ܥܡܼܪ ܕܝܢ ܒܕܝܪܐ ܕܢܪܕܣ . ܘܗܘܼܐ ܬܡܢ ܕܝܪܝܐ ܘܟܗܢܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܫܲܢܝ ܠܩܐܠܘܢܝܩܘܣ. ܘܥܡܼܪ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܙܟܝܼ ܡܼܬܚܐ ܕܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܬܚܲܟܡ ܣܦܩܐܝܬ ܒܟ̈ܬܒܐ ܐ̈ܠܗܝܐ ܿ ܘܡܢ ܬܡܢ ܐܙܼܠ ܥܡܼܪ ܒܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܝܼܠܦ ܟܬܘܒܘܬܐ. ܘܟܢ ܐܬܼܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܘܣܼܡ ܒܗ ܛܟ̈ܣܐ ܘܢܡܘ̈ܣܐ ܫܦܝܪ̈ܐ . ܘܟܕ ܫܓܘ̈ܫܝܐ ܕܡ̈ܠܟܘܬܐ ܫܲܪܝܘ ܠܡܗܼܘܐ. ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܕܝܠܢ ܕܒܬܪܥ ܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܚܪ̈ܒܝ ܒܡܘܬܗ ܕܓܒܪܐܝܠ ܐܣܝܐ ܕܡܠܟܐ. ܐܙܼܠ ܥܡܪ ܒܟܘܪܚܐ ܕܪܒܢ ܫܒܘܪ ܒܥܩܘܠܐ ܕܗܝ ܟܘܦܗ . ܘܒܥܼܝܗܝ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܡܝܛܪ̄ܘ ܕܡܿܕܢܚܐ . ܕܢܲܣܪܚܝܗܝ ܠܬܐܓܪܝܬ ܘܠܐ ܐܨܛܒܝܼ.

ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܗܘܼ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ ܫܲܢܝ ܠܘܬܗ ܡܪܗ ܒܫܢܬ݀ ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ. ܘܦܫܬ݀ ܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܐܪܡܠܬܐ ܒܬܪܗ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡܫ . ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ

 

[Vol. III, Col. 113]

 

ܕܝܢ ܒܬܪ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ ܕܐܪܡܠܘܬ ܥܕܬܗܘܢ ܒܬܪ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣܼ ܐܣܪܚܼܘ ܩܬܘܠܝܩܼܐ ܠܝܫܘܥ ܝܗܒ ܬܪܝܢܼܐ ܒܣܠܝܩ.

ܒܫܢܬ݀ ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܕܗܝܼ ܫܢܬ݀ ܫܒܥ ܕܒܘܕܩ ܡܠܟܘܬܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܒܝܲܬܪܰܒ. ܕܗܼܝ ܡܸܕܝܲܢ ܕܐܬܒܢܝܬ݀ ܥܠ ܫܡ ܡܕܝܢ ܒܪܐ ܪܒܝܼܥܝܼܐ ܕܐܒܪܗܡ ܪܝܫ ܐܒܗ̈ܬܼܐ ܕܝܠܼܕܬ݀ ܠܗ ܩܢܛܘܪܐ ܕܪܘܟܬܗ. ܘܗܘܼܬ݀ ܠܗ ܠܩܬܘܠܝܩܐ ܗܢܼܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܪܒܬܐ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܘܚܲܕܬ ܣܟ̈ܘܠܐܣ ܕܒܛܝ̈ܠܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܐܣܼܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܝܬܪ̈ܐ. ܘܐܫܬܕܪ ܐܝܙܓܕܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܟܕ ܐܫܬܐܠ ܡܛܠ ܬܘܕܝܬܐ ܚܲܘܝ ܕܐܝܟ ܝܘ̈ܢܝܐ ܡܿܘܕܐ. ܘܐܬܩܲܒܠ . ܘܫܡܼܥܘ ܒܢ̈ܝ ܡܪܥܝܼܬܗ ܘܐܬܟܫܠܼܘ. ܘܒܛܠܘܗܿ ܠܟܪܘܙܘܬܗ. ܘܟܕ

 

[Vol. III, Col. 115]

 

ܐܬܼܐ ܥܒܼܕ ܡܲܦܩ ܒܪܘܟܐ ܕܠܐ ܫܠܼܡ ܠܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܲܠܟܐ ܡܥܕܪ ܗܘܐ ܠܗܼ ܠܐ ܐܬܡܼܨܝܘ ܕܢܕܠܩܒܘܢܝܗܝ. ܐܠܐ ܩܲܒܠܘܗܝ ܘܐܟܼܪܙܘܗܝ ܡܢܕܪܝܫ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܐܠܨܗ ܬܘܒ ܗܘܼ ܡܠܟܐ ܕܢܣܼܒ ܐܢܬܬܐ ܐܝܟ ܩܬܘ̈ܠܝܩܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܫܕܪ ܐܝܬܝܼ ܠܘܬܗܼ ܠܐܢܬܬ݀ ܛܠܝܘܬܗ . ܘܚܲܘܝ ܕܠܐ ܠܡ ܡܫܬܘܬܦ ܠܗܿ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ ܐܥܡܼܪܗܿ ܥܡܗ. ܘܒܪܨܘܡܐ ܐܢܫ ܡܠܦܢܐ ܐܦܝܣ̄ ܕܫܘܫ ܦܪܣܝܗ ܒܐܓܪܬܐ ܕܩܘܦ̈ܚܐ ܕܟܬܒܼ ܠܘܬܗ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܐܠܘܠܐ ܐܚܼܪܡܬ ܠܬܠܬ̈ܝܗܘܢ ܢܗܝܪ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܟܐܡܬ݀ ܠܕܝܘܕܘܪܘܣ ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܘܩܲܒܠܬ ܠܩܘܪܝܠܘܣ. ܘܐܡܼܪܬܗܿ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܝܿܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ. ܠܐ ܡܬܘܡ ܫܒܩܼܘܟ ܝܘ̈ܢܝܐ ܠܡܩܪܒܘ ܩܘܪܒܢܐ ܒܡܕܒܚܗܘܢ. ܐܝܢܐ ܡܟܝܠ ܡܦܩܒܪܘܚܐ ܐܝܬ ܠܟ ܠܘܬ ܗܿܢܘܢ ܕܩܿܐܡ ܐܢܬ ܒܪܝܫܗܘܢ. ܘܓܢܸܐ ܐܢܬ ܒܟܘܪܣܝܗܘܢ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܬܒܲܕܩ ܡܘܚܡܕ ܢܒܝܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ ܪܝܫܢܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܢܓܝܪ̈ܢܝܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܣܰܝܻܕ. ܗܢܐ ܢܣܼܒ ܕܫ̈ܢܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܼܐ ܘܠܝܫܘܥ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܘܐܙܼܠ ܩܲܪܒ ܠܡܘܚܡܕ ܘܢܣܼܒ ܡܢܗ ܣܝܓܝܠܝܘܢ ܬܡܝܼܗܼܐ ܦܘܩܕܐ ܥܠ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ: ܕܢܼܛܪܘܢ

 

[Vol. III, Col. 117]

 

ܐܢܘܢ ܛܝ̈ܝܼܐ ܟܠܗܘܢ ܡܣܓ̈ܦܢܝܬܐ. ܘܠܐ ܢܐܠܼܨܘܢ ܐܢܘܢ ܕܢܦܼܩܘܢ ܥܡܗܘܢ ܒܩܪܒܐ . ܘܠܐ ܢܫܲܚܠܦܘܢ ܥܝ̈ܕܝܗܘܢ ܘܢܡܘ̈ܣܝܗܘܢ . ܘܟܕ ܨܿܒܝܢ ܠܡܚܕܬܘ ܒ̈ܢܝܢ ܥܕܬܐ ܕܐܥܬܼܩܬܲ ܢܥܕܪܘܢ ܐܢܘܢ ܛܝ̈ܝܐ ܒܒܼܢܝܢܗܿ. ܘܓܙܝܬܐ ܕܡܚܿܝܼܠܐ ܕܠܝܬܝܗܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܐܘܿ ܕܝܪ̈ܝܐ ܐܪܒܥܐ ܒܠܚܘܕ ܙܘ̈ܙܐ ܬܗܘܐ܆ ܘܕܬܐܓܪ̈ܐ ܘܥܬܝܪ̈ܐ ܬܪܥܣܪ ܙܘ̈ܙܐ. ܘܟܕ ܬܗܼ،ܐ ܐܢܬܬܐ ܒܒܝܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܛܝ̈ܝܐ. ܠܐ ܢܐܠܼܨܝܗܿ ܕܬܫܒܼܘܩܝ ܬܘܕܝܬܗܿ ܐܠܐ ܘܠܐ ܢܟܼܠܝܗܿ ܡܢ ܨܘܡܗܿ ܘܨܠܘܬܗ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗܿ. ܘܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܕܡ̈ܝܢ ܠܗܝܢ.

 

ܒܬܪ ܫܡܘܐܝܠ: ܡܪܘܬܐ ܡܦܪܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܼܬܒ ܒܬܐܓܪܝܬ.

ܒܫܢܬ݀ ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ. ܐܬܩܼܛܠ ܟܣܪܘ ܐܒܪܘܝܙ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܐܡܠܼܟ ܩܘܒܐܕ ܒܪܗ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܡܝܼܬ. ܘܐܡܠܼܟ ܐܪܕܫܝܪ ܒܪܗ ܒܬܪܗ. ܘܩܼܡ ܥܠܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܫܡܗ ܫܗܪܝܐܠ ܘܩܲܛܠܗ

 

[Vol. III, Col. 119]

 

ܘܐܡܼܠܟ ܗܼܘ. ܘܥܒܼܕ ܫܝܢܐ ܥܡ ܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܝܗܒܼ ܠܗܘܢ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܢܣܼܒܘ ܗܘܼܘ ܡܢܗܘܢ. ܥܕܡܐ ܠܕܪܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܬܚܘ̈ܡܐ.

ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܕܗܝܼ ܫܢܬ݀ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܟܕ ܐܫܬܪܪ ܫܝܢܼܐ ܫܕܪ ܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܬܩܪܐ ܓܰܡܳܠܼܐ ܠܬܠܡܝܕܗ ܝܘܚܢܢ ܡܫ̄ܡ ܕܡܢ ܒܬܥܠܝܐ ܩܪܝܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܼܝܐ ܡܛܠ ܥ̈ܠܬܐ ܒܝܬܝ̈ܬܐ ܕܝܠܗ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܗܼ، ܝܘܚܢܢ ܥܼܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܕܟܪܝܣܛܘܦܘܪܘܣ ܡܝܛܪܘܦ̄ܘ ܕܥܘܡܪܐ ܘܕܐܕܝ ܪܝܫܕܝܪܐ. ܘܟܕ ܚܼ؛ܐ ܬܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܢܟ̈ܦܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ : ܐܦܝܼܣ ܐܢܘܢ ܕܢܬܚܲܝܕܘܢ ܥܡ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܥܡ ܡܿܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܐܬܬܦܝܼܣܘ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ . ܘܟܲܢܫ ܗܼܘ ܡܪܝ ܟܪܝܣܛܘܪܦܘ ܡܝܛܪܘܼ̄ ܠܐܦܝܣ̈ܩ̄ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ. ܠܓܐܘܪܓܝ ܕܫܝܓܪ. ܘܕܢܐܝܠ ܕܒܝܬ ܢܘܗܕܪ̈ܐ. ܘܓܪܝܓܘ̄ ܕܒܝܬ ܪܡܢ. ܘܝܙܕܦܢܗ ܕܫܪܙܘܠ . ܘܥܡܗ ܕܝܘܚܢܢ ܐܙܼܠܘ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܚܡܫ̈ܬܝܗܘܢ . ܘܐܘܒܠܼܘ ܥܡܗܘܢ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܐ ܛܒܝܼ̈ܒܐ ܡܢܗ ܕܥܘܡܪܐ ܕܫܿܘܝܢ ܠܩܪܝܿܬܐ. ܠܡܪܘܬܐ ܕܐܡܼܪܢܢ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܠܥܠ. ܘܠܐܝܬܠܗܼܐ ܘܠܐܚܐ. ܘܟܕ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܲܢܥܘܼ ܐܬܚܲܝܕܘ ܥܡܗ . ܘܬܒܥܼܘ ܡܢܗ

 

[Vol. III, Col. 121]

 

ܕܢܲܣܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܠܐ ܐܬܬܦܝܼܣ ܦܛܪܝ̄ܪ . ܡܛܠ ܬܚܘܼܡܐ ܕܐܬܬܣܝܼܡ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܕܢܝܼܩܝܐ. ܕܟܕ ܢܥܼܢܕ ܡܝܛܪܘ̄ ܪܒܐ ܕܡܕܢܚܼܐ ܗܼܢܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܢܲܣܪܚܘܢ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ ܘܐܒܐ ܓܲܘܢܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܗܼܢܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܓܒܼ، ܠܡܪܘܬܐ . ܘܡܝܛܪܘ̄ ܪܒܐ ܠܬܐܓܪܝܬܐ ܐܣܪܚܘܼܗܝ . ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܕܐܘܪܬܘܕܟܣܝܐ ܕܒܡܕܢܚܼܐ ܠܗ ܐܓܥܼܠܘ . ܘܗܼܘ ܢܲܣܪܚ ܡܝܛܪܘ̄ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ . ܘܠܗ ܠܡܝܛܪܘ̄ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܬܬܣܪܚ ܡܢ ܡܿܦܪܝܢܐ ܕܬܐܓܪܝܬ ܆ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܕܡܿܦܪܝܢܐ ܢܬܛܲܟܣ ܠܗ ܡܲܘܬܒܐ . ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܠܬܚܼܬ ܡܢ ܡܿܦܪܝܢܐ. ܘܐܬܬܣܪܚ ܬܡܢ ܐܦ ܐܝܬܠܗܐ ܠܓܘܼܡܿܠ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܕܐ ܡܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܐܬܐ ܕܡܿܪܓܐ

 

[Vol. III, Col. 123]

 

ܕܒܡܲܕܢܚ ܓܪܒܝ ܛܘܪܐ ܕܐܠܦܦ. ܘܐܚܐ ܠܦܝܪܫܒܘܪ .

ܘܗܦܼܟ ܡܦܪܝܢܐ ܥܡ ܡܝܛܪܘ ܕܥܘܡܪܐ ܘܐܫܬܐ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܘܟܲܢܫܘ ܠܘܬܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܫܬܟܼܚܘ ܘܛܲܟܣܘ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܬܚܝܼܬ ܐܘܚܕܢܐ ܕܡܿܦܪܝܢܐ ܕܬܐܓܪܝܬ. ܩܕܡ̄ ܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܫܝܓܪ. ܕܬܠܬ ܡܿܥܠܬܝܐ ܕܐܪܒܥ ܐܪܙܘܢ . ܕܚܡܫ ܓܘܼܡܿܠ. ܕܫܬ ܒܝܬܪܡܢ ܕܗܼܝ ܒܝܬ ܘܐܙܝܩܿ . ܕܫܒܥ ܟܪܡܗ . ܕܬܡܢܐ ܓܙܪܬܐ ܕܩܪܕܘ . ܕܬܫܥ ܒܝܬܢܘܗܕܪ̈ܐ. ܕܥܣܪ ܦܝܪܫܒܘܪ. ܕܚܕܥܣܪ̈ܐ . ܫܪܙܘܠ . ܕܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܛܝ̈ܝܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܗܼܢܘܢ ܬܓܠ̈ܝܼܒܝܐ ܥܿܡܪܝ ܡܿܫ̈ܟܢܐ. ܘܠܡܝܛܪܘ̄ܦ ܕܥܘܡܪܐ: ܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܪܥܝܬܐ ܕܢܝܢܘܐ.

ܘܟܕ ܐܬܬܚ̈ܡܝ ܗܠܝܢܼ ܐܙܼܠ ܡܪܘܬܐ ܠܬܐܓܪܝܬ ܘܨܲܒܬܗܿ ܘܗܕܪܗܿ ܒܕܝܪ̈ܬܐ ܘܥ̈ܕܬܐ ܕܒܼܢܐ ܒܗܿ . ܘܒܝܘ̈ܡܬܗܿ ܡܠܟܘܬܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܐܫܬܠܛܬ݀ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܒܡܕܒܪܢܘܬܗܼ

 

[Vol. III, Col. 125]

 

ܚܲܟܝܡܬܗ ܦܬܼܚ ܠܗܘܢ ܚܣܼܢܐ ܕܬܐܓܪܝܬ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܬܐܟܝܼ ܒܗܿ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܣܓܝܼܘ ܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ ܒܦܪܣ. ܘܟܢܼܫܐ ܛܒܝܼܒܐ ܡܢ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܐܬܕܒܲܪܘ ܗܘܘ ܒܓܠܘܬܐ ܡܢ ܦܪ̈ܣܝܼܐ ܐܙܼܠܘ ܥܡܼܪܘ ܒܣܝܓܝܣܬܐܢ ܘܒܟܘܪܣܐܢ. ܘܫܕܪܘ ܠܘܬ ܡܪܘܬܐ ܡܿܦܪܝܢܐ ܘܬܒܥܼܘ ܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ . ܘܐܣܼܪܚ ܬܠܬܐ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܚܕ ܠܣܝܓܝܣܼܬܐܢ. ܘܐܚܪܢܐ

 

[Vol. III, Col. 127]

 

ܠܗܪܝܘ . ܘܬܠܝܬܝܐ ܠܐܕܘܪܒܝܓܐܢ ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܦܫܼܛܬ݀ ܘܦܪܚܬ ܣܒܪܬܐ ܕܬܪܝܨܘܬ ܫܘܼ̄. ܒܟܠܗܿ ܡܿܕܢܚܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܝܼܬ ܝܫܘܥܝܗܒ ܬܪܝܢܐ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ . ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܡܪܐܡܗ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܡܢ ܐܪܙܘܢ ܘܐܬܪܒܝ ܒܐܣܟܘܠܝ ܕܢܨܝܒܝܢ ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܣܠܝܩ. ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢܼ ܥܢܼܕ. ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܝܫܘܥ ܬܠܬܝܐ . ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܡܢܩܕܝܡ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܡܿܘܨܠ. ܗܢܐ ܕܠܩܒ ܠܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ. ܕܨܿܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܒܼܢܐ ܥܕܬܐ ܒܡܿܘܨܠ. ܘܚܣܼܪ ܡܠܘܼܘܐ ܣܓܝܐܐ ܒܫܘ̈ܚܕܐ ܕܩܲܪܒ ܠܕܝ̈ܢܼܐ ܘܒܲܛܠܗ ܠܒܼܝܢܐ. ܗܼ، ܕܝܢ ܡܪܘܬܐ ܕܬܐܓܪܝܬܼ ܟܕ ܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ. ܥܼܢܕ ܝܘܡ ܫܒܬܐ ܬܪܝܢ ܒܐܝܪ ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܫܬܝܢ ܕܝܘ̈ܢܝܐ . ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܗܘܼ ܒܢܼܐ ܗܘܐ ܒܚܣܼܢܐ.

 

[Vol. III, Col. 129]

 

ܒܬܪ ܡܪܘܬܐ ܆ ܕܢܚܐ.

ܒܗܿ ܓܝܪ ܒܗܝܿ ܫܢܬܐ ܕܥܢܼܕ ܡܪܘܬܐ ܡܦ̄ܪ ܥܢܼܕ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܩܼܡ ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܬܐܢܢܣ̄ ܪܒܗ. ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܬܐܘܕܘܪܐ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܗܢܐ ܐܬܪܓܪܓ ܕܢܲܣܪܚ ܡܲܦܪܝܢܐ ܠܬܐܓܪܝܬ . ܐܟܡܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܣܪܚ ܡܝܛܪܘ̄ ܠܚܒܫ̈ܝܐ. ܘܫܕܪ ܐܓܪ̈ܬܐ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܘܐܘܼܝ ܐܢܘܢ ܥܡܗ. ܘܫܠܡܼܘ ܠܗ ܡܕܢܚ̈ܝܐ. ܒܬܪ ܕܐܩܝܼܡ ܠܗܘܢ ܩܝܿܡܐ ܒܬܟܝܼ̈ܒܬܐ ܣܘܣܛܛ̈ܝܩܝܬܐ ܘܣܗ̈ܕܘܬܐ ܕܪ̈ܝܫܝܟܗ̈ܢܐ ܡܲܥܪ̈ܒܝܐ. ܕܟܕ ܢܥܼܢܕ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܡܿܦܪܝܢܐ ܢܣܝܼܡ ܐܝܼܕܐ ܥܠ ܗ݀ܘ ܕܩܿܐܡ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܒܠܥܕ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܿܦܪܝܢܐ ܠܐ ܩܿܐܡ. ܐܦܠܐ ܒܥܠܕ ܡܿܦܪܝܢܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܗܝܕܝܢ ܓܒܼܘ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܠܕܢܚܼܐ ܬܠܡܝܕܗ ܕܡܪܝ ܡܪܘܬܼܐ ܘܐܘܒܠܘܼܝ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪ̄ ܬܐܘܕܘܪܐ܆ ܘܡܿܦܪܝܢܐ ܠܬܐܓܪܝܬ ܘܟܠܗܿ ܡܿܕܢܚܐ ܐܣܼܪܚܗ. ܘܐܬܼܐ ܝܬܼܒ ܒܟܘܪܣܝܗ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܝܼܬ ܝܫܘܥܗܝܼܒ ܬܠܝܼܬܝܐ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ . ܘܩܼܡ

 

[Vol. III, Col. 131]

 

ܒܬܪܗ ܓܐܘܪܓܝܣ ܬܠܡܝܕܗ ܒܣܠܝܼܩ. ܗܢܐ ܟܿܪܟ ܗܘܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܝܿܨܦ ܗܘܐ ܕܬܘܪܨ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܣ̈ܢܐܘܗܝܼ ܐܟܠܼܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܠܘܬ ܐܡܝܪܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܕܠܡ ܡܛܠ ܟܘܢܫ ܡܡܘܢܼܐ ܚܿܕܪ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܘܬܒܼ݁ ܡܢܗ ܕܗܒܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܬܼܠ. ܘܩܲܒܠ ܥܠܘܗܝ ܫܢ̈ܕܐ ܘܚܒܘܫܝܼܐ ܘܠܐ ܝܗܼܒ. ܐܬܚܲܡܬ ܐܡܝܪܐ ܘܥ̈ܕܬܐ ܘܚܒܘܫܝܼܐ ܘܠܐ ܝܗܼܒ. ܐܬܚܲܡܬ ܐܡܝܪܐ ܘܥ̈ܕܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܚܼܪܒ ܒܠܘܩܘܠܐ. ܘܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܚܝܪܬܐ. ܘܒܝܘ̈ܡܬܗ ܝܘܚܢܢ ܐܣܝܐ ܐܦܝ̄ܣ ܕܒܝܬ ܘܙܝܼܩ ܟܕ ܐܬܩܲܛܪܓ ܒܙܢܝܘܬܼܐ ܦܣܼܩ ܟܝܢܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܝܬܝܪ ܐܬܚܲܝܼܒ ܘܐܬܩܬܪܣ.

ܕܢܡܚܐ ܕܝܢ ܡܦܪܝܢܐ ܟܕ ܫܲܡܫ ܪܥܝܘܬܐ ܥܣܪ ܫܢ̈ܝܢ . ܥܢܼܕ ܒܬܠܬܐ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ . ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܥܕܬܐ ܕܚܣܢܼܐ ܥܡ ܡܪܝ ܡܪܘܬܐ.

 

ܒܬܪ ܕܢܚܐ܆ ܒܪ ܝܫܘܥ.

ܗܢܐ ܐܬܬܣܪܚ ܡܢ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܡܬܝܕܥ ܒܪ ܡܿܫܩܐ ܒܫܢܬ

 

[Vol. III, Col. 133]

 

ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܒܬܪ ܕܐܡܠܬ݀ ܬܐܓܪܝܬܼ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ . ܘܒܝܘܡ̈ܬܗ ܕܒܪܝܫܘܥ ܐܬܒܢܝܬ݀ ܥܕܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ ܒܬܐܓܪܝܬ ܥܠ ܫܡ̈ܗܐ ܕܢܨܝܚ̈ܐ ܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ.

ܘܒܝܘ̈ܡܬܗ ܡܝܼـ ܐܓܐܘܪܓܝܣ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܿܬܪܐ. ܘܒܫܢܬ݀ ܬܪܬܝܢ ܕܝܙܝܕ ܒܪ ܡܥܘܝܗ ܡܿܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܕܐܡܠܼܟ ܒܦܠܣܛܝܢܝ. ܘܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܗܼܘ ܝܘܚܢܢ ܕܣܸܐܠ ܘܥܼܠ ܒܫ̈ܢܝܐ ܘܐܫܬܲܠܛܘ ܥܠܘܗܝ ܟܘܪ̈ܗܢܐ . ܘܟܕ ܫܡܫ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢܼ ܥܢܼܕ. ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܚܢܢܝܫܘܥ ܪܒܐ.

ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܘܟܝܬ ܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܥܢܼܕ ܒܪ ܝܫܘܥ ܫܒܬܥܣܪ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ . ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܕܬܐ ܕܚܣܼܢܐ ܕܬܐܓܪܝܬ . ܟܕ ܫܡܫ ܫܢܝ̈ܐ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ.

 

ܒܬܪ ܒܪ ܝܫܘܥ܆ ܐܒܪܗܡ.

ܗܢܐ ܐܬܬܣܪܚ ܡܢ ܐܝܼܕ̈ܝ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܡܬܝܕܥ ܒܸܠܕܳܝܳܐ . ܘܟܕ ܙܒܢܐ ܙܥܘܼܪܐ ܚܼܝܐ ܫܟܼܒ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܗܿ ܒܥܕܬܐ ܕܚܣܼܢܐ ܕܬܐܓܪܝܬ.

 

[Vol. III, Col. 135]

 

ܚܢܢܝܫܘܥ ܕܝܢ ܕܩܼܡ ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܿܪܬܐ ܩܐܬܘܠܝܩܼܐ ܐܬܬܣܪܚ ܒܣܠܝܼܩ ܒܫܢܬ݀ ܫܬܝܢ ܘܫܒܥ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܠܗ ܫܦܵܝܐ ܝܘܚܢܢ ܡܝܛܪܘ̄ܦ ܕܢܨܝܒܝܢ ܕܡܬܩܪܐ ܓܪܒܼܐ ܒܥܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܬܼܐ ܥܒܕ ܐܠܡܠܟ ܒܪ ܡܪܘܐܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܠܐܪܥܐ ܕܣܢܥܪ. ܢܦܼܩ ܠܐܘܪܥܗ ܗܼ، ܚܢܢܝܫܘܥ ܘܦܼܪܥ ܠܗ ܨܠ̈ܘܬܐ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ. ܘܗܘܼ ܫܲܐܠܗ ܕܡܢܐ ܡܬܚܼ؛ܐ ܠܟ ܐܘ̃ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܛܝܝ̈ܐ. ܘܗܘܼ ܡܛܠ ܕܣܿܓܝ ܚܲܪܝܦ ܗܘܐ ܠܘܬ ܦܘܢܝܼܐ ܐܡܪ. ܡܠܟܘܬܐ ܗܿܝ ܕܒܣܝܦܐ ܩܡܼܬ݀ ܘܠܘ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܬܕܡܪ̈ܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܡܫܬܪܪܐ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܘܗ݀ܝ ܥܬܝܩܬܐ ܒܝܕ ܡܘܫܐ. ܘܐܬܚܲܡܬ݀ ܡܿܠܟܐ . ܘܦܼܩܕ ܕܢܬܦܣܼܩ ܠܫܢܗ . ܘܐܦܝܼܣܘ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܛܠܬܗ ܘܫܲܘܙܒܘܗܝ . ܐܢܫ̈ܝܢ ܦܩܼܕ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܬܚܼܙܐ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܗܘܼܐ ܠܝܘܚܢܢ ܓܪܒܐ ܕܐܡܝܪ ܐܬܪܐ ܠܡܫܲܡܠܝܘ ܚܫܗ. ܘܫܲܚܕ ܠܪ̈ܘܪܒܢܐ ܘܢܣܒܘ ܠܗ ܟܬܒܐ ܠܘܬ ܒܫܝܪ ܒܪ ܡܲܠܟܼܐ ܫܠܝܛܐ ܕܥܩܘܠܐ . ܘܐܙܼܠ ܗܼܘ ܝܘܚܢܢ ܠܘܬܗ ܘܩܲܪܒ ܠܗ ܕܫܢ̈ܐ

 

[Vol. III, Col. 137]

 

ܘܟܬܒܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܘܗܘܿ ܐܝܬܝܼܗ ܠܚܢܢܝܫܘܥ ܘܫܲܠܚܗ ܘܝܗܼܒ ܒܝܪܘܢܗ ܘܡܘܪܢܝܬܗ ܠܝܘܚܢܢ ܘܫܕܪܗ ܠܣܠܝܼܩ . ܘܐܣܪܚܘܗܝ ܒܐܝܼܕܐ ܩܛܝܼܪܬܐ . ܘܚܲܒܫܗ ܗܼ، ܝܘܚܢܢ ܠܚܢܢܝܫܘܥ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ . ܟܢ ܐܦܩܼܗ ܘܫܕܪܗ ܥܡ ܬܪܝܢ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘ̄ ܟܐܡܬ݀ ܠܚܕܐ ܡܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܛܘܪܐ . ܘܗܼܢܘܢ ܐܣܩܘܼܗܝ ܠܪܝܫܛܘܪܐ ܘܐܪ̈ܡܝܼܘܗܝ ܡܢ ܬܡܢ ܘܣܒܼܪܘ ܕܡܢ ܟܕܘ ܡܝܼܬ ܠܗ. ܘܐܬܼܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܐܫܟܚܼܘܗܝ ܟܕ ܐܝܼܬ ܒܗ ܢܦܫܐ ܘܛܥܢܘܼܗܝ ܘܐܘܒܠܼܘܗܝ ܠܒܝܬ ܡܲܥܪܡܪܗܘܢ ܘܣܲܘܣܘܗܝ ܘܫܲܢܝ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢܼ ܠܕܝܪܐ ܕܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܒܐܬܪܐ ܕܡܿܘܨܠ ܘܗܘܼܐ ܬܡܢ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܩܲܒܠ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܠܐܚܼܝܕܐ. ܟܕ ܐܬܬܒܼܥ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܼܦܪܥ. ܘܐܬܚܒܼܫ. ܘܒܗ ܒܚܒܘܫܝܐ ܡܝܼـ ܘܐܚܼܕ ܡܢܕܪܝܫ ܦܘܪܢܣܐ ܚܢܢܝܫܘܥ.

 

[Vol. III, Col. 139]

 

ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ ܥܢܼܕ:

ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ ܛܝܒܘܬܗ. ܗܢܐ ܐܣܝܐ ܗܘܐ ܡܝܬܪܐ. ܘܪܚܼܡ ܠܕܘܒܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܘܐܟܿܬܼܒ ܟܬܒܐ ܥܠ ܕܝܪܝܘܬܐ ܘܒܫܡ ܟܬܒܗ ܐܬܩܼܪܝ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܬܚܲܕܬ ܨܘܡܐ ܕܒܬܘ̈ܠܬܐ ܕܨܝܿܡܝܢ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܒܬܪ ܝܘܡ ܕܢܚܐ . ܡܬܐܡܪܐ ܕܥܒܕ ܐܠܡܠܟ ܒܪ ܡܪܘܐܢ . ܟܕ ܐܬܐܡܼܪ ܠܗ ܡܛܠ ܫܘܦܪܐ ܕܢܫ̈ܐ ܕܚܝܪܬܼܐ ܫܕܪ ܠܘܬ ܫܠܝܛܐ ܕܬܡܢ ܕܢܓܒܼܐ ܟܠܗܝܢ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܕܚܫ̈ܚܢ ܠܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫܕܪ ܐܢܝܢ ܠܘܬܗ . ܘܟܼܕ ܡܼܛܐ ܦܘܩܕܢܼܐ ܘܫܪܝ ܐܚܝܼܕܐ ܕܢܟܲܢܫ ܐܢܝܢ. ܐܬܟܲܢܫܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܟܠܗܘܢ ܠܥܕܬܐ ܘܨܡܼܘ ܘܨܿܠܝܘ ܟܕ ܡܬܓܪܓܚܝܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܕܢܼܥܒܪ ܡܢܗܘܢ ܪܘܓܙܐ . ܗܝܕܝܢ ܒܝܘܡ ܬܠܬܐ ܟܕ ܩܿܪܐ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝ̄ܣ ܕܝܠܗܘܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢܼ ܐܬܓܠܝܼ ܠܗ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܥܒܕ

 

[Vol. III, Col. 141]

 

ܐܠܡܠܟ . ܘܣܲܒܪ ܠܥܡܐ. ܘܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܼܐ ܐܫܬܪܪ ܛܐܒܼܐ. ܘܫܲܪܝܘ ܡܗ̈ܝܡ̄ ܕܢܨܘܡܘܢ ܨܘܡܐ ܗܢܐ . ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܢ ܕܟܣܪܘ ܐܒܪܘܝܙ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܕܚܿܛܦ ܒܬܘ̈ܠܬܐ . ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܐܬܚܲܕܬ ܨܘܡܐ ܗܢܐ ܒܡܿܕܢܚܐ.

 

ܒܬܪ ܐܒܪܗܡ܆ ܕܘܝܕ.

ܟܕ ܥܢܼܕ ܐܒܪܗܡ ܡܿܦܪܝܢܼܐ ܘܥܢܼܕ ܐܦ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܐ ܣܲܝܒܪܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܥܕܡܐ ܕܢܩܘܼܡ ܦܛܪܝ̄ܪ . ܐܠܐ ܐܬܟܲܢܫܘ ܘܐܣܼܪܚܘ ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܕܘܝܕ ܡܲܦܪܝܢܐ ܠܬܐܓܪܝܬ ܘܠܡܕܢܚܐ . ܘܒܬܪ ܐܫܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܐܬܬܣܪܚ . ܐܬܩܼܪܝ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܿܥܪ̈ܒܝܼܐ ܕܢܐܙܼܠ ܥܡܗܘܢ ܒܓܒܝܼܬܐ ܕܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܟܕ ܐܙܼܠ ܥܢܼܕ ܬܡܢ. ܘܦܫܬ݀ ܬܐܓܪܝܬ ܕܠܐ ܪܝܫܼܐ ܫܬ ܫܢ̈ܝܢ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܝܕܝܢ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܣܒܐ ܓܒܪܐ ܩ̄ܕ . ܘܐܠܼܨܘܗܝ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡܬ̈ܝܐ ܕܢܲܣܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܡܕܢܚܼܐ ܕܐܪ̈ܡܠܼܝ ܡܢ ܪ̈ܥܘܬܐ. ܗܼ، ܕܝܢ ܩ̄ܕ ܠܐ ܐܬܬܦܝܼܣ ܠܡܸܠܟܗܘܢ. ܘܐܡܼܪ ܕܠܝܬ ܠܝ ܫܘܠܛܢܐ ܡܢ ܢܡܘܣܼܐ ܕܐܣܿܥܘܪ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܕܠܡܦܪܝܢܐ ܕܬܐܓܪܝܬ ܐܬܝܼܗܒ ܫܘܼܠܛܢܐ ܗܢܐ. ܘܟܕ ܢܩܘܼܡ ܗܼܘ

 

[Vol. III, Col. 143]

 

ܢܲܣܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܡܪ̈ܥܝܬܐ. ܥܘܡܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܐܬܟܫܼܠܘ ܒܗ ܘܫܲܕܪܘ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܚܼܕܬܐ ܕܩܼܡ ܗܘܐ ܘܐܡܼܪܘ ܠܗ . ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܝܠܢ ܡܢܟܕܘ ܣܸܐܒ . ܘܐܫܬܐܠ ܡܢ ܕܘܒܪ ܕܥܕܬܐ . ܒܕܓܘܢ ܒܥܝܢܢ ܕܬܫܕܪ ܠܢ ܡܝܛܪܘ̄ ܐܚܪܢܐ ܚܠܦܘܗܝ . ܦܛܪ̈ܝ̄ܪ ܕܝܢ ܟܕ ܗܿܝܼܡܢ ܒܦܫܝܼܛܘܬܐ ܡ̈ܠܝܗܘܢ ܆ ܫܕܪ ܠܗܘܢ ܡܝܛܪܘ̄ ܐܢܫ ܡܢ ܠܘܬܗ . ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܐܬܼܐ ܘܣܼܠܩ ܠܥܘܡܪܐ . ܢܦܩܼ، ܥܘܡܪ̈ܝܐ ܠܐܘܪܥܗ ܘܒܡ̈ܥܢܝܐ ܐܥܠܘܼܗܝ . ܣܒܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܫܡܼܥ ܪܘܒܐ ܘܩܠ ܥܘ̈ܢܝܬܼܐ ܫܿܐܼܠ ܠܬܠܡܝܕܗ ܘܐܡܼܪ ܕܡܿܢܘ ܩܠܐ ܕܪܓܘܫܝܐ ܕܫܿܡܥ ܐܢܼܐ. ܘܬܠܡܝܕܐ ܦܲܢܝ. ܕܡܝܛܪܘ̄ ܐܚܪܢܐ ܗܐ ܐܬܼܐ ܒܕܘܟܬܟ. ܣܒܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܼܗܿ ܠܗܕܐ ܐܬܟܫܼܠ. ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܥܘܡܪ. ܘܐܙܼܠ ܝܬܼܒ ܒܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܥܘܪܒܐ. ܕܥܠ ܓܢܒ ܬܐܓܪܝܬ. ܘܥܡܗܿ ܕܡܲܦܩܬܗܼ ܢܦܼܠ ܡܿܘܬܢܐ ܒܥܘܡܪܐ. ܘܡܝܼܬܘ ܒܚܕ ܫܒܘܥܐ ܕܝܘ̈ܡܬܼܐ ܬܡܢܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܡܝܛܪܘ̄ ܕܝܢ ܗܘܼ ܚܼܕܬܐ ܟܕ ܚܙܗܿ ܠܬܕܡܘܪܬܼܐ ܠܐ ܬܘܒ ܚܲܡܣܢ ܠܡܬܒ ܒܥܘܡܪܐ. ܐܠܐ ܗܼܦܟ ܠܝܓܐܝܬ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܐܙܼܠܘ ܠܘܬܗ ܕܣܒܐ ܘܢܦܼܠܘ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܬܒܥܼܘ ܡܢܗ ܫܘܼܒܩܢܐ

 

[Vol. III, Col. 145]

 

ܘܕܢܗܦܘܟ ܥܡܗܘܢ ܠܥܘܡܪܐ . ܗܼ، ܕܝܢ ܨܲܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܡܗܼܦܟ ܕܝܢ ܠܐ ܗܦܟ.

 

ܒܬܪ ܕܘܝܕ܆ ܝܘܚܢܢ ܣܒܐ.

ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ. ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܫܬܐ ܐܦܝ̈ܣ ܒܬܐܓܪܝܬ . ܘܐܥܠܘܼܗܝ ܠܣܒܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܥܘܡܪܐ܆ ܠܬܐܓܪܝܬ. ܘܝܗܒܼ، ܠܗܿ ܫܲܠܡܘܬܗܘܢ . ܘܐܩܝܼܡܘܗܝ ܡܦܪܝܢܐ ܠܬܐܓܪܝܬ . ܘܠܟܠܗܿ ܡܿܕܢܚܐ . ܘܟܕ ܫܲܡܠܝ ܫܲܢܬܐ ܚܕܐ ܘܫܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ. ܘܐܣܼܪܚ ܬܠܬܐ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܫܲܢܝ ܠܘܬ ܡܪܗ ܒܝܘܡ ܬܪܝܢ ܝ̄ܕ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ . ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܥܕܬܐ ܩܐܬܘܠܝܩܝ ܕܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ. ܥܠܘܗܝ ܓܝܪ ܕܗܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܬܐܡܪܐ ܕܫܲܚܠܦ ܡܝ̈ܐ ܠܚܡܪܝܐ ܒܚܲܝܠܐ ܐܠܗܝܐ.

 

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܣܒܐ܆ ܕܢܚܐ ܬܪܝܢܐ.

ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܝܢ ܕܣܒܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ: ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܒܬܐܓܪܝܬ ܘܐܣܼܪܚܘ ܡܿܦܪܝܢܼܐ ܠܓܒܪܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܕܢܚܼܐ ܝ̄ܓ ܒܐܕܪ. ܫܢܬ݀ ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥ. ܦܼܫܘ ܗܟܝܠ ܡܢ ܕܠܡܼܐܙܠ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ.

 

[Vol. III, Col. 147]

 

ܒܥܠܼܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܒܠܥܕ ܫܲܠܡܘܬܗܘܢ ܫܕܪ ܡܝܛܪܘ̄ ܠܥܘܡܪܐ . ܥܠ ܡܠܼܬ݀ ܕܝܪ̈ܝܐ ܚܫ̈ܢܐ ܒܠܚܘܕ . ܘܗܼ، ܕܢܚܼܐ ܒܢܐ ܠܥܕܬܐ ܚܿܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܚܘܕܡܗ ܒܬܐܓܪܝܬ . ܘܩܬܘܠܝܩܝ ܬܠܝܼܬܝܬܐ ܥܒܼܕܗܿ. ܝܘܠܝܢܐ ܕܝܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܐܡܝܼܢܘ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܚܘܼܒܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܡܝܩܪ̈ܐ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܢܬܚܲܝܕܘܢ ܡܢܕܪܝܫ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܕܢܚܕܐ ܕܝܢ ܡܦܪܝܢܼܐ ܒܟܠܗ ܚܲܝܠܗ ܡܥܲܟܕ ܗܘܐ ܠـ[ـܚـ]ـܘܝܿܕܐ . ܗܝܕܝܢ ܐܬܟܫܠܼ، ܒܗ ܒܡܦܪܝܢܼܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܥܡ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܨܿܒܐ ܐܙܼܠ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܐܙܼܠܘ ܥܡܗ ܐܦ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܒܥܠܕܒ̈ܒܘ̄ . ܘܚܲܝܒܘܗܝ ܩܕܡ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܟܼܠܐܘܘܗܝ ܡܢ ܡܐܙܠܬܐ ܕܠܡܕܢܚܐ. ܘܐܙܼܠ ܝܬܼܒ ܒܕܝܪܐ ܕܩܢܫܪ̈ܐ. ܘܙܿܕܼܩܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܒܟܘܣ ܐܦܝܣ̄ ܕܥܩܘܼܠܐ ܢܕܒܪ ܡܪܥܝܬܗ.

 

[Vol. III, Col. 149]

 

ܕܢܚܼܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܘܼܐ ܒܗܿ ܒܕܝܪܐ ܡܼܬܚܐ ܕܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ . ܫܲܝܢ ܒܐܓܪ̈ܬܼܐ ܠܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ . ܘܡܚܼܕܐ ܥܢܼܕ ܦܛܪܝ̄ܪ ܝܘܠܝܢܐ. ܘܩܼܡ ܐܠܝܐ ܕܡܢ ܓܘܒܐ ܒܪܝܐ ܘܐܗܦܟܗ ܠܡܦܪܝܢܐ ܡܢܕܪܝܫ ܠܬܐܓܪܝܬ܆ ܘܐܙܼܠ ܐܦ ܗܼܘ ܦܛܪܝ̄ܪ ܩܢܘܡܐܝܬ ܠܬܐܓܪܝܬ . ܘܐܘܿܝ ܠܡܗ̈ܝ̄ܡ ܥܡ ܡܿܦܪܝܢܐ ܘܗܦܼܟ ܐܬܼܐ ܠܟܘܪܣܝܗ.

ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܢܢܝܫܘܥ ܩܐܬܘܠܝܩܐ܆ ܩܼܡ ܨܠܝܼܒܐ ܙܟܼܐ ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܣܠܝܩ . ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܪܟܐ ܕܦܝܼܪܘܙ ܕܡܬܩܪܐ ܝܘܡܢܐ ܟܿܪܟܼܐܢܝ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܛܝܪܗܐܢ . ܗܢܐ ܒܲܛܠܗ ܠܫܡ ܝܘܚܢܢ ܓܪܒܐ ܡܢ ܕܝܦܛܘܟܐ ܘܐܣܼܪܚ ܬܢܝܢܘܬ ܠܐܦܝܣ̈ܩ̄ ܕܣܪܝܚܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܓܪܒܐ. ܘܛܟܣ ܫܡ ܚܢܢܝܫܘܥ ܛܠܝܼܡܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܩܐܬܘ̈ܠܝܩܐ. ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ ܥܢܼܕ. ܕܢܚܐ ܕܝܢ ܡܿܦܪܝܢܼܐ ܟܕ ܡ̈ܠܝ ܠܗ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܒܪܥܝܘܬܐ ܫܟܒ ܝܿܛ̄ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ. ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ. ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܥܕܬܐ ܚܿܕܬܐ ܕܒܼܢܐ ܒܬܐܓܪܝܬ .

 

[Vol. III, Col. 151]

 

ܒܬܪ ܕܢܚܐ ܬܪܝܢܐ: ܦܘܠܘܣ .

ܟܕ ܕܝܢ ܥܢܼܕ ܡܪܝ ܕܢܚܼܐ ܐܬܓܒܼܝ ܦܘܠܘܣ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܩܫ̄ܝ ܘܪܝܫ ܥܘܡܪܐ ܕܟܢܘܼܫܝܼܐ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܕܫܝܓܪ. ܘܐܬܬܣܪܚ ܡܢ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܦܛܪܝܪ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܕܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܪܝܐ . ܗܢܐ ܦܘܠܘܣ ܫܲܝܢ ܠܓܒ̈ܐ ܕܣܕ̈ܝܩܝܢ ܗܘܘ ܒܬܐܓܪܝܬ . ܘܣܼܡ ܛܟܣ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ .

ܘܒܬܪ ܨܠܝܼܒܐ ܙܟܼܐ ܩܼܡ ܦܬܝܘܢ ܐܦܝ̄ܣ ܕܛܝܪܗܐܢ . ܘܐܝܬܘ̄  ܗܘܐ ܡܢ ܒܝܬܓܪܡܝ. ܐܬܬܣܪܚ ܒܣܠܝܩܼ ܟܕ ܐܝܬܘ̄ ܛܠܝܐ ܥܕܟܝܠ . ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܚܼ؛ܝ ܚܦܝܼܛܐ ܒܐܡܼܢܗ . ܘܝܼܣܦ ܕܐܣܟܘܠܝ . ܘܐܘܣܼܦ ܡܢܘ̈ܬܐ ܠܝ̈ܠܘܦܐ . ܐܦ ܠܒܘܫܐ ܚܼܕܬܐ ܒܟܠ ܫܢܐ . ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܒܫܒܘ̈ܥܐ ܘܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܥ̈ܐܕܐ . ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܐܪܒܥܡܐܐ ܣܠܼܩ ܡܢܝܿܢܐ ܕܝܠ̈ܘܦܐ ܒܐܣܟܘܠܝ ܕܝܠܗ . ܘܐܬܘ̄ ܗܘܐ ܕܚܝܼܠܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܠܗ ܘܒܢ̈ܝ ܥܡܗ . ܒܝܕ ܕܟܝܘܬܗ . ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܚܕܥܣܪ̈ܐ . ܥܢܼܕ ܫܢܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܕܛܝ̈ܝܐ . ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ

 

[Vol. III, Col. 153]

 

ܐܒܼܐ ܒܪܒܪܝܼܟ ܒܨܒܝܢܗ ܡܢ ܟܫܟܫܪ. ܡܗܝܪ ܗܘܼܐ ܓܝܪ ܒܟܬ̈ܒܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܡܠܝܼܠܘܬܐ . ܘܐܝܼـ ܠܗ ܦܘܫܩܐ ܕܬܐܘܠܘܓܘܣ . ܘܟܠܗ ܙܒܢܗ ܒܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܫܓܝܼܡ ܗܘܘ. ܘܐܫܬܲܠܛܘ ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܥܠ ܐܣܟܘܠܝ ܘܢܦܩ̈ܬܗ . ܘܐܪܝܼܡܘ ܐܝܼܕܐ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܡܢܗܿ. ܘܥܠܗܕܐ ܐܫܼܬܚܩ ܡܢܗܿ ܘܫܒܩܗܿ ܠܣܠܝܩ ܘܐܙܼܠ ܝܼܬܒ ܒܕܝܪܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܟܫܟܪ . ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܦܣܩܘܗܿ ܠܟܪܘܙܘܬܗ . ܘܟܕ ܫܲܝܢ ܐܢܘܢ ܒܐܓܪ̈ܬܼܐ ܗܦܼܟ ܠܘܬܗܘܢ ܘܩܲܒܠܘܗܝ . ܘܒܝܘ̈ܡܬܗ ܒܼܛܠܬ݀ ܟܠܝܦܘܬܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܡܢ ܦܠܣܛܝܢܝ ܘܫܪܝܬ݀ ܗܕܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܒܐܣ ܒܡܿܕܢܚܐ. ܫܢܬ݀ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܪ̈ܚܡܝ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܼܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܢܿܘܢ ܕܒܕܪܡܣܘܩ . ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܗܼܘ ܐܒܐ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ. ܥܢܼܕ ܒܪ ܡܐܐ

 

[Vol. III, Col. 155]

 

ܘܥܣܪ ܫܢܝ̈ܢ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܣܠܝܼܩ.

ܘܩܼܡ ܒܬܪ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܣܘܪܝܢ ܡܢܗܿ ܕܣܠܝܼܩ . ܓܒܪܐ ܠܐ ܙܗܝܼܪܐ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ . ܘܐܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢܩܕܝܡ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܢܨܝܼܒܝܢ. ܟܕ ܐܬܬܲܥܒܪ ܠܚܠܘܐܢ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܕܐܬܬܣܪܚ ܩܬܘܠܝܩܼܐ ܐܬܩܬܪܣ.

ܘܩܼܡ ܝܥܩܘܒ ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܣܠܝܩ. ܒܬܪ ܕܢܣܒܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܟܐܪܬ݀ ܐܝܼܕܗ . ܕܠܐ ܢܥܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܼܐ ܐܦܠܐ ܢܫܲܚܛܠ ܩܢܘܢܐ. ܘܒܝܘ̈ܡܬܗ ܐܬܒܲܢܝܬ݀ ܥܕܬܐ ܠܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܒܬܐܓܪܝܬ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܕܨܠܝܼܒܐ ܙܟܼܐ ܐܦܝܣ̄ ܕܛܝܪܗܐܢ . ܗܢܐ ܓܝܪ ܥܡܗ ܕܝܥܩܘܒ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܬܪܡܝܼ ܒܝܬ ܐܣܝܼܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܫܼܬܪܝ . ܫܲܪܝ ܕܢܚܲܕܬ ܥ̈ܕܬܗ ܕܒܛܝܪܗܐܢ. ܘܥܼܠ ܐܦ ܠܬܐܓܪܝܬ ܨܝܕ ܦܘܠܘܣ ܡܿܦܪܝܢܐ . ܘܐܦܝܣܗ ܕܢܲܦܣ ܕܢܒܼܢܘܢ ܠܗܘܢ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܒܬܐܓܪܝܬ ܥܕܬܐ. ܘܡܦܪ̄ܝ ܐܡܼܪ ܕܐܢܿܐ ܠܡ ܠܝܬ ܠܝܼ ܚܘܣܪܢܐ ܒܗܟܢ. ܐܠܐ

 

[Vol. III, Col. 157]

 

ܡܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܩܿܢܛ ܐܢܼܐ . ܐܠܐ ܡܿܠܟ ܐܢܼܐ ܕܬܐܙܼܠ ܠܢܨܝܒܝܢ. ܘܬܦܝܼܣ ܠܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܕܬܡܢ . ܕܢܲܗܦܟܘܢ ܥܠ ܝܥܩܘ̈ܒܝܼܐ ܥ̈ܕܬܐ ܕܚܼܛܦܘ ܡܢܗܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܫܿܠܡܝܢ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܬܬܒܼܢܐ ܠܟܘܢ ܥܕܬܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܙܼܠ ܗܼ، ܨܠܝܼܒܐ ܠܢܨܝܒܝܢ . ܘܐܬܟܫܦ ܠܩܘܦܪܝܢܐ ܡܝܛܪܘ̄ ܣܒܐ. ܘܠܢܣܛܘܪ̈ܝܢ ܢܨܝܒ̈ܢܝܐ. ܐܗܦܼܟܘ ܠܥܡܢ ܥܕܬܐ ܛܒܝܼܒܬܐ ܕܡܪܝ ܕܝܡܛ . ܘܩܡܼܘ ܥܣܪܐ ܡܢ ܬܐܓܪ̈ܐ ܝܥܩܘܒ̈ܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܢܨܝܒܝܢ. ܘܢܚܼܬܘ ܠܬܐܓܪܝܬ. ܘܐܦܝܼܣܘ ܕܬܬܒܼܢܐ ܒܗܿ ܥܕܬܐ ܠܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ. ܘܐܙܼܠ ܐܦ ܨܠܝܼܒܐ ܙܟܼܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܓܐܘܪܓܝ ܗܘܿ ܕܥܕܟܝܠ ܚܒܝܼܫ ܗܘܐ ܒܒܓܕܐܕ . ܘܟܬܼܒܘ ܠܘܬ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܥܠ ܗܟܢ . ܘܟܕ ܥܠܝ̈ܡܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܬܙܝ̈ܙܐ ܡܬܚܪܝܢ ܗܘܘ. ܠܐ ܫܡܼܥܘ ܐܢܘܢ ܣܒ̈ܐ . ܐܠܐ ܝܗܼܒܘ ܕܘܟܬܐ ܠܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܒܓܒܐ ܒܪܝܐ ܕܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܥܠ ܕܩܠܼܬ݀. ܘܐܬܒܢܝܬ݀ ܠܗܘܢ ܥܕܬܘܢܝܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܬܡܢ. ܘܗܐ ܡܫܡܫܝܢ ܒܗܿ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܫܲܪܝܘ ܓܝܪ ܒܒܢܝܢܗܿ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܠܛܝ̈ܝܐ.

 

[Vol. III, Col. 159]

 

ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ ܡܿܦܪܝܢܐ. ܟܕ ܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܥܢܼܕ. ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܒܐܕܪ . ܫܢܬ݀ ܐܠܦܐ ܘܐܫܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܕܬܐ ܕܚܣܼܢܐ. ܘܒܚܝ̈ܘܗܝ ܥܢܼܕܘ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܐܝܐܢܢܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ . ܘܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܥܘܢܕܢܗܼ ܐܬܬܣܪܚ ܓܐܘܪܓܝ ܦܛܪܝܪܟܐ.

 

ܒܬܪ ܦܘܠܘܣ܆ ܝܘܚܢܢ ܟܝܘܢܝܐ .

ܒܬܪ ܓܝܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܦܘܠܘܣ ܡܦܪܝܢܼܐ ܐܬܟܢܫܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܿܕܢܚ̈ܝܼܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܟܢܘܼܫܝܐ ܕܒܫܘܼܠܛܢܐ ܕܫܝܓܪ. ܡܛܠ ܝܘܢܢ ܐܦܝ̄ܣ ܕܓܘܠܡܪܓ ܕܐܬܩܲܛܪܓ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܡܪܥܝܬܗ . ܘܠܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܬܬܕܝܢ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܕܡܿܕܢܚ̈ܝܐ . ܐܠܐ ܩܕܡ ܦܛܪܝܪܟܐ . ܘܟܕ ܟܠܼܐܘܘܗܝ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܝܘܢܢ . ܓܒܼܘ ܠܝܘܚܢ ܢܟܝܘܢܝܐ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ . ܘܫܕܪܘܗܝ ܠܘܬ ܓܐܘܪܓܝ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܣܼܪܚܗ ܡܦܪܝܢܐ ܠܬܐܓܪܝܬ . ܘܗܼܘ ܐܬܼܐ ܕܢܗ ܠܝܘܢܢ .

ܘܒܙܒܢܗ ܐܬܼܐܟܠܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܕܓܐܘܪܓܝ

 

[Vol. III, Col. 161]

 

ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܗ ܩܕܡ ܟܠܝܦܗ. ܘܐܬܚܒܼܫ ܒܒܓܕܐܕ . ܘܐܬܚܒܫ ܐܦ ܬܐܘܕܘܪܝܛܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܥܡܗܘܢ ܬܘܒ ܝܥܩܘܒ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ . ܐܢܫ ܓܝܪ ܐܣܝܐ ܕܫܡܗ ܥܝܼܣܼܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܡܫܬܲܚܕܘ ܡܣܲܟܐ ܗܘܐ . ܘܟܬܼܒ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܩܘܦܪܝܢܐ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܢܨܝܼܒܝܢ. ܘܐܝܼـ ܒܗܿ. ܕܫܡܼܥ ܟܠܝܦܗ. ܕܡ̈ܐܢܐ ܐܝܬ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ ܣܘܓܐܐ ܒܥܕܬܐ ܕܢܨܝܼܒܝܢ. ܘܦܩܼܕ ܕܬܫܕܪ ܠܗܘܢ ܕܢܚܼܙܐ. ܘܢܓܒܼܐ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܕܨܿܒܼܐ ܘܢܣܼܒ. ܘܐܪܙ ܒܗܿ ܕܐܠܘ ܐܝܼـ ܗܘܐ ܦܘܪܫܢܐ ܘܝܕܥܼܬ ܐܝܼܩܪܝ . ܡܸܨܐ ܗܘܝܬ ܕܐ݀ܥܒܪ ܡܢܟ ܗܢܐ ܚܘܼܣܪܢܐ. ܕܠܡܐ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܣܝܼܡܐ ܪܘܚ ܡܠܟܘܬܐ ܗܕܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܨܿܒܐ ܐܢܼܐ ܡܗܲܦܟ ܐܢܼܐ ܠܗܿ. ܘܟܕ ܡܛܼܬ݀ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬܗ ܕܩܘܦܪܝܢܐ ܕܢܨܝܼܒܝܢ. ܕܠܐ ܬܘܗܝ ܢܚܼـ ܠܒܓܕܐܕ. ܘܐܬܓܲܘܣ ܒܚܕ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܫܡܗ ܪܒܝܥ. ܘܗܘܿ ܐܥܠܼܗ ܠܘܬ ܟܠܝܦܗ ܡܢܨܘܪ. ܘܩܒܼܠ ܥܠܘܗܝ ܕܥܝܼܣܐ ܐܣܝܐ. ܘܚܲܘܝ ܐܦ ܐܓܪܬܐ ܕܟܬܼܒ ܗܘܐ ܠܘܬܗ . ܘܐܬܚܲܡܬ ܟܠܝܦܗ ܥܠ ܥܝܼܣܐ. ܘܒܲܙ ܟܠܗܿ

 

[Vol. III, Col. 163]

 

ܩܲܢܝܘܬܗ ܘܐܣܠܼܝܗ. ܘܐܦܼܩ ܠܩܬܘܠܝܩܐ ܡܢ ܚܒܘܼܫܝܼܐ ܒܬܪ ܕܗܼ،ܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܫܥ . ܘܢܦܼܩܘ ܐܦ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܗ݀ܘ ܕܝܠܢ ܘܗܘܿ ܕܝܘ̈ܢܝܐ.

ܘܟܕ ܫܿܡܫ ܗܼܘ ܝܥܩܘܒ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܫܢ̈ܝܐ ܝ̄ܛ ܥܼܢܕ. ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܚܢܢܝܫܘܥ ܬܪܝܢܐ ܐܦܝ̄ܣܩܘ ܕܕܩܘܩܗ ܐܬܬܣܪܚ ܒܣܠܝܩ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܕܥܝܣܐ ܥܰܛܳܪܐ. ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥ ܥܢܼܕ.

ܥܠܘܗܝ ܕܝܢ ܕܥܝܣܐ ܥܲܛܪܐ ܗܢܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܟܕ ܝܬܝܒ ܒܚܢܘܬܗܼ ܐܬܬ݀ ܠܘܬܗ ܐܢܬܬܐ ܐܢܫ ܡܢ ܕܪܬܐ ܕܟܠܝܦܗ ܘܥܡܗܿ ܫܛܝܦܬܐ ܕܬܦܫܘܪܬܐ . ܘܟܕ ܐܣܒܼܪܬܗ ܕܐܣܝܐ݀ ܗܘ . ܚܘܝܬܗ ܘܐܡܼܪܬ݀ ܠܗ. ܚܙܝܼ ܙܢܗ ܕܟܪܝܗܼܐ ܗ݀ܘ ܕܗܕܐ݀ܗܝ ܬܦܫܘܪܬܗ . ܘܗܼܘ ܟܕ ܐܬܒܲܩܝ ܒܗܿ ܒܬܦܫܘܪܬܼܐ ܐܡܼܪ ܒܠܥܕ ܝܕܥܬܐ ܘܣܛܪ ܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ . ܐܠܐ ܒܝܕ ܡܿܣܒܪܢܘܬܐ ܘܡܢ ܐܘܪܚܐ

 

[Vol. III, Col. 165]

 

ܬܦܘܣܘܺܓܢܘܡܝܩܝܬܐ . ܕܗܠܝܢ ܡܝ̈ܐ ܠܘ ܕܟܪܝܗܐ ܐܢܘܢ . ܐܠܐ ܕܐܢܬܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗܿ ܒܟܪܣܐ ܥܘܼܠܐ ܕܟܪܐ ܕܥܬܼܝܕ ܠܡܲܡܠܟܘ . ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ݀ ܗܼܝ ܐܢܬܬܼܐ ܐܡܬܗ ܕܟܰܝܙܰܐܪܢ. ܕܪܘܟܬܗ ܕܡܿܗܕܝ ܟܠܝܦܗ . ܘܪܗܼܛܬ݀ ܠܘܬ ܡܪܬܗܿ ܘܐܘܕܥܬܗܿ ܡܕܡ ܕܫܡܥܼܬ܇ ܘܐܡܼܪܬ݀ ܠܗܿ ܡܪܬܗܿ ܕܗܦܼܘܟܝ ܥܓܠ ܠܘܬܗ ܕܓܒܪܐ ܘܐܡܼܪܝ ܠܗ. ܐܢ ܫܪܪܐ ܬܗܐ ܡܠܬܟ ܬܫܲܡܫܢܝ ܘܐܥܿܬܪܟ . ܘܫܪܝ ܗ݀ܘ ܥܝܣܐ ܠܡܬܓܲܘܣܘ ܒܥ̈ܕܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܘܒܩܕ̈ܝܫܐ ܘܒܙܕܩ̈ܬܐ ܘܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܥܕܡܐ ܕܫܸܪܰܬ݀ ܡܠܬܗ . ܘܗܘܼܐ ܠܗ ܐܝܩܪܼܐ ܪܒܐ ܒܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ .

ܘܒܬܪ ܚܢܢܝܫܘܥ ܬܪܝܢܐ ܩܼܡ ܛܝܡܘܬܐܘܣܐ ܐܦܝ̄ܣ ܕܰܒܓܼܰܫ ܡܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܛܘܪ̈ܝ

 

[Vol. III, Col. 167]

 

ܐܪܒܝܠ . ܟܕ ܓܝܪ ܥܢܼܕ ܚܢܢܝܫܘܥ. ܢܦܠܼܬ݀ ܦܠܝܓܘܬܐ ܒܝܢܬ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܥܡܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܡܿܢ ܠܐܦܪܝܡ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܓܢܕܝܣܐܒܘܪ ܒܥܝܢ ܗܘܘ . ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܠܬܐܘܡܐ ܐܦܝ̄ܣ ܕܟܫܟܪ . ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠ̈ܝܼܠܐ ܠܛܝܡܘܬܐܘܣ ܗܢܐ . ܗܝܕܝܢ ܐܬܦܪܣ ܗܼܘ ܛܝܡܘܬܐܘܣ . ܘܡܼܠܐ ܩܘܪ̈ܥܐ ܡܢ ܡ̈ܥܐ ܕܢܚܫܐ ܘܚܼـܡ ܐܢܘܢ ܘܐܘܒܼܠ ܐܢܘܢ ܥܡܗ . ܘܩܼܪܐ ܠܘܬܗ ܒܠܠܝܼܐ ܠܣܟܘ̈ܠܝܣܛܝܩܘ ܐܪܙܢܐܝܬ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ . ܕܟܠܗ ܢܐ ܡܠܘܘܐ ܕܙܘ̈ܙܐ ܘܕܝܢܪ̈ܐ ܠܟܘܢ ܟܢܫܬ ܘܥܠ ܐܣܟܘܠܝ ܐܝܬ ܠܝ ܪܓܬܐ ܕܐ݀ܦܩܝܘܗܝ. ܒܕܓܘܢ ܥܕܪܘܢܢܝ ܕܬܫܼܟܚܘܢ ܛܒܬܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܟܕ ܐܬܬܼܛܥܝܘ . ܗܝܡܢܘ ܠܡܠܬܗ . ܘܢܦܩܼܘ ܕܠܩܒܘ ܠܟܠ ܕܐܠܐ ܡܼܨܛܒܐ ܗܘܐ ܒܛܝܡܘܬܐܘܣ . ܘܕܒܼܪܘ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܒܩܛܝܼܪܐ ܘܢܣܒܼܘܗܠ ܠܛܝܡܘ̄ ܘܐܘܒܠܘܼܗܝ ܠܣܠܝܼܩ ܘܩܬܘܼܠܝܩܐ ܐܟܼܪܙܘܗܝ . ܘܟܕ ܩܼܡ ܠܐ ܬܘܒ ܐܬܡܼܨܝܘ

 

[Vol. III, Col. 169]

 

ܕܢܪܡܘܢܝܗܝ. ܐܦ ܓܝܪ ܒܗܸܬܘ ܕܢܦܪܣܘܢ ܝܥܢܘܬܗܘܢ.

ܐܬܚܼܪܝ ܕܝܢ ܠܩܘܒܠܗܼ ܬܐܘܡܐ ܡܝܛܪܘ̄ ܘܟܲܢܫ ܬܠܬܥܣܪ̈ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܐܬܼ، ܠܒܓܕܐܕ ܘܫܼܪܘ ܒܕܝܪ ܕܡܪܝ ܦܬܝܘܢ ܘܩܬܪܣܘ̄ ܠܛܝܡܘܬܐܘܣ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܠܬܐ ܕܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ. ܘܐܦ ܛܝܡܘܐܘܣ ܟܲܢܫ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܐܚܪܡܼܗ ܠܬܐܘܡܐ. ܟܢ ܐܬܡܲܨܥܘ ܒܝܬܗܘܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܡܗ̈ܝ̄ܡ. ܘܠܐ ܫܠܼܡ ܬܐܘܡܼܐ ܥܕܡܐ ܕܬܢܝܢܘܬ ܐܣܼܪܚܗ ܠܛܝܡ̄. ܘܐܡܼܪ ܥܠܘܗܝ ܨܠܘܬܐ ܐܪܙܢܝܬܐ . ܘܟܕ ܐܫܼܬܪܝܼܘ ܐܡܼܪ ܗܘܼ ܬܐܘܡܼܐ ܕܡܙܡܘܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܬܫܒܘܚܬܝ ܠܐ ܬܫܼܬܘܩ ܩܪܝܬ ܥܠܘܗܝ. ܡܛܠ ܠܘܛܬ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܗ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܬܗܘܼܐ ܚܪܬܗܘܢ ܠܐܒܕܢܐ. ܘܠܕܪܐ ܐܚܪܢܐ ܢܬܥܼܛܐ ܫܡܗܘܢ . ܘܫܪܟܐ . ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥ ܐܡܼܪ . ܐܢ ܫܪܝܪ ܣܿܦܩܝܢ ܠܝ ܦܬܓܡ̈ܐ ܕܫܘܪܝܗ ܕܡܙܡ̄ܘ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܦܘܡܗ ܕܪܫܝܥܐ ܘܦܘܡܗ ܕܢܟܘܠܬܢܐ ܐܬܦܬܼܚܘ ܥܠܝ . ܘܫܪܟܐ. ܘܗ݀ܢܘܢ ܕܒܫܘܠܡܗ. ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܢܠܒܼܫܘܢ ܒܼܗܬܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܣܿܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝ . ܘܫܪܟܐ.

ܘܡܬܐܡܪܐ ܕܥܕܡܐ ܠܙܒܢܗ ܕܗܢܐ ܛܝܡܘ̄ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܐܬܪܐ ܕܦܿܪܣ . ܚܘܪ̈ܐ ܠܒܫܝܢ ܗܘܘ

 

[Vol. III, Col. 171]

 

ܐܝܟ ܩܫ̈ܝ̄ ܒ̈ܢܝ ܥܠܡܐ . ܘܐܟܿܠܝܢ ܗܘܘ ܒܼܣܪܐ . ܘܢܿܣܒܝܢ ܗܘܘ ܢܼܫ̈ܐ . ܘܠܐ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܠܩܬܘܠܝܩܐ ܕܣܠܝܼܩ. ܐܡܼܪܝܢ ܗܘܘ ܕܚܢܢ ܬܘܠܡܕܐ ܕܬܐܘܡܐ ܫܠܝܼܚܐ ܚܢܢ . ܘܠܝܬ ܠܢ ܡܢܬܐ ܥܡ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܿܐܪܝ . ܘܛܝܡܘܬܐܘܣ ܐܘܼܝ ܘܚܲܝܕ ܐܢܘܢ ܥܡܗ ܿ ܘܐܣܼܪܚ ܠܗܘܢ ܡܝܛܪܘ̄ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܫܡܥܘܢ ܘܬܚܡ ܥܠܘܗܝ ܕܠܐ ܢܐܟܼܘܠ ܒܣܪܐ ܐܦܠܐ ܢܙܕܘܓ . ܘܡ̈ܐܢܐ ܚܼܘܪ̈ܐ ܕܥܡܪܐ ܒܠܚܘܕ ܢܠܒܼܫ. ܘܐܦܣ ܠܗ ܕܟܕ ܢܣܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܗܼܘ ܢܫܡܠܐ ܐܢܘܢ . ܘܠܐ ܢܣܬܲܢܩܘܢ ܕܢܐܬܼ،ܢ ܠܘܬ ܩܬܘܠܝܩܐ ܠܡܫܬܲܡܠܝܘ . ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܗܘܦܪ̈ܟܝܐܣ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ . ܘܗܘܼܐ ܗܢܐ ܥܝܿܕܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܝܘܣܦ ܡܛܪܘ̄ ܢܣܛܘܪܝܢܐ ܕܡܲܪܘ . ܟܕ ܐܬܬܼܚܕ ܒܣܕܘܡܝܘܬܐ ܘܐܬܦܪܣܝܼ ܐܬܼܐ ܠܒܓܕܐܕ . ܘܗܓܪ ܥܠ ܐܝܼܕ̈ܝ ܐܢܫ ܡܢ ܪ̈ܘܪܒܢܐ . ܘܗܼ، ܐܥܼܠܗ ܠܘܬ ܟܠܝܦܗ ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ . ܗܝܕܝܢ ܗܼܘ ܠܝܼܛܼܐ ܐܟܼܠ ܩܪ̈ܨܝܗܘܢ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܐܡܼܪ . ܕܟܠܗܘܢ ܥܠ ܢܼܨܚܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܡܨܲܠܝܢ ܠ̈ܝܠܝ ܐܝܡܡ . ܘܟܕ ܐܬܠܲܚܡ ܟܠܝܦܗ

 

[Vol. III, Col. 173]

 

ܕܢܘܒܕ ܐܢܘܢ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܣܝܐ ܕܝܠܗ ܥܝܼܣܐ ܒܪ ܩܘܪܝܫ . ܐܝܟܢܐ ܕܗܘܿܝܐ ܗܕܐ . ܘܗܐ ܪܘܡܝܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠ̈ܝܘܕܝܐ ܣܢܝܢ ܠܢ . ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܦܛܪܝܩ ܐܢܫ ܪܘܡܝܐ ܓܒܪܐ ܡܝܩܪܐ ܕܐܣܝܼܪ. ܘܫܲܕܪ ܫܲܐܠܗ ܟܠܝܦܗ ܡܛܠ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܕܐܝܟܢ ܐܢܘܢ ܠܘܬܟܘܢ . ܘܗܼܘ ܦܛܪܝܩ ܡܛܠ ܕܫܡܼܥ ܗܘܐ ܡܣܘܪܝܐ ܕܗܘܿ ܠܝܼܛܐ ܝܘܣܦܼ ܨܒܼܐ ܕܢܕܠܝܘܗܝ . ܘܦܲܢܝ ܘܐܡܼܪ . ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܠܘܬܢ ܠܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܡܬܛܲܝܒ . ܠܐ ܫܿܒܩܝܢܢ ܠܗ ܕܢܥܘܼܪܠ ܠܚܕܐ ܡܢ ܥ̈ܕܬܢ . ܘܒܫܪܪܐ ܕܠܛܝ̈ܝܐ ܝܬܝܪ ܩܪܝܒܝܢ ܡܢ ܕܠܢ. ܘܗܟܢܐ ܢܚܼ ܪܘܓܙܗ ܕܟܠܝܦܗ . ܘܐܘܣܼܦ ܬܘܒ ܗܘ ܝܘܣܦ ܠܝܼܛܐ ܒܝܼܫܬܐ ܐܚܪܬܐ ܘܟܬܼܒ ܐܓܪܬܐ ܥܠ ܦܘܡ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܩܬܘ̄ܠܝ ܨܝܕ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ. ܕܟܝܝ̈ܐ ܠܡ ܗܫܐ ܬܚܘܒܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܡܿܠܟ ܐܢܐ ܠܟ ܕܬܦܼܘܩ . ܘܙܿܟܐ ܐܢܬ. ܘܐܡܼܪ ܗܼܘ ܝܣܘܦ ܠܟܠܝܦܗ . ܕܐܫܬܿܪܪܬ ܡܢ ܐܢܫ ܒܪ ܐܪܙܐ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܕܐܓܪܬܐ ܟܬܼܒ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ . ܘܐܢ ܦܿܩܕ ܐܢܬ ܫܕܪ ܥܡܝ ܐܘܢܘܟܣܐ ܦܠܢ . ܘܢܐܼܙܠ ܢܟܒܼܘܫ ܟܠܝܬܗ ܟܒܪ ܢܫܟܼܚܝܗܿ ܠܐܓܪܬܐ . ܘܦܩܕ ܟܠܝܦܗ ܕܢܣܼܒ ܡܿܢ ܕܨܿܒܐ ܘܢܐܙܼܠ . ܘܟܕ ܢܣܼܒ ܐܘܢܘܟܣܐ ܐܢܫܼ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܡܠܘܘܐ ܕܕܗܒܐ ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܠܐܓܪܬܐ ܕܗܘܼ ܟܬܼܒ

 

[Vol. III, Col. 175]

 

ܗܘܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ . ܕܟܕ ܢܥܘܼܠ ܠܩܠܝܬܐ . ܘܢܦܼܬܚ ܩܐܒܘܬܐ ܐܪܡܗܿ ܬܡܢ ܘܣܒܝܗܿ ܡܢܕܪܝܫ ܩܕܡ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܐܫܟܼܚܬܗܿ . ܘܟܕ ܐܙܼܠܘ ܘܨܒܼܘ ܕܢܫܲܠܡܘܢ ܠܢܼܟܠܐ . ܦܪܣܝܗܿ ܐܠܗܐ ܠܨܢܥܬܗܘܢ ܘܠܐ ܣܠܩܼܬ݀ ܠܪܝܫ . ܘܒܗܸܬܘ . ܘܝܼܕܥ ܗܝܕܝܢ ܟܠܝܼܦܗ ܕܟܠܡܐ ܕܡܬܐܡܪ ܠܗ ܥܠ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܡܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܠܐ ܫܪܝܪ.

ܓܐܘܪܓܝ ܕܝܢ ܦܛܪܝܪ̄ ܕܝܠܢ ܟܕ ܢܦܼܩ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܼܝܪ̈ܐ ܕܒܓܕܐܕ. ܐܬܼܐ ܠܬܐܓܪܝܬ ܘܐܬܩܲܒܠ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ. ܘܐܬܩܛܪܓ ܝܘܚܢܢ ܟܝܘܿܢܐ ܡܿܦܪܝܢܐ ܡܢ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܼܐ ܩܕܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܐܫܬܪܪ ܥܠܘܗܝ ܡܘܡܼܐ ܘܐܬܩܬܪܣ.

 

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܟܝܘܢܝܼܐ. ܝܘܣܦ .

ܠܗܢܐ ܐܣܪܚܗ ܓܐܘܓܪܝ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܗܿ ܒܬܐܓܪܝܬ . ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܥܢܼܕ ܝܘܚܢܢ ܟܝܘܢܝܐ ܡܩܬܪܣܐ . ܘܥܢܼܕ ܐܦ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ. ܘܦܼܛܪ . ܬܘܒ ܓܐܘܪܓܝ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܩܼܡ ܝܘܣܦ ܦܛܪܝ̄ܪ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܡܝܬ . ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܩܘܪܝܐܩܘܣ ܦܛܪܝ̄ܪ . ܘܫܠܼܚܘ ܠܗ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܼܐ ܕܢܐܬܼܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܘܢܫܼܝܢ ܐܢܘܢ ܥܡ ܡܬܝ̈ܐ ܕܣܕܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܿ

 

[Vol. III, Col. 177]

 

ܒܬܪ ܝܘܣܦ ܫܪܒܝܠ.

ܩܘܪܝܐܩܘܣ ܕܝܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܛܠ ܕܬܐܓܪܬܝܢܝܐ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ. ܟܕ ܐܬܩܼܪܝ ܡܢ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܼܐ ܠܐ ܐܫܼܬܐܠ ܡܢ ܡܬܝܼܬܐ ܕܠܡܘܨܠ . ܐܠܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܡܼܛܐ . ܘܫܲܝܢ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓ̈ܒܐ ܕܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܘܡܬܝ̈ܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܓܒܼܐ ܠܫܪܒܝܠ ܐܦܝ̄ܣ ܕܢܪܣܒܕ ܓܒܪܐ ܬܡܝܼܗܐ ܘܐܣܪܚܗ ܠܗܘܢ ܡܿܦܪܝܢܐ.

ܘܟ ܕܫܢ̈ܝܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܝܼܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܣܼܪܚ. ܐܬܕܩܼܪ ܡܢ ܐܦܝ̄ܣ ܕܟܪܡܗ . ܕܡܚܲܣܕ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐ݀ܡܪ . ܫܒܼܩ ܥܡ ܢܪܣܒܕ ܡܣܟܢܬܐ ܘܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܡܿܠܟܝܐ ܕܬܐܓܪܝܬ ܝܼܬܒ . ܘܟܕ ܐܬܟܫܠ ܗܘ ܡܿܦܪܝܢܼܐ ܩܼܡ ܒܠܠܝܐ ܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܐܪܓܫܼ ܐܠܐ ܬܠܡܝܕܗ ܒܠܚܘܕ . ܘܐܙܼܠ ܝܼܬܒ ܒܒܘܪܓܐ ܕܥܒܼܕ ܗܼ،ܐ ܠܗ ܒܢܪܣܒܕ . ܘܟܕ ܣܿܓܝ ܠܐܝܼ ܥܡܗ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܦܝܼܣܘܗܣ ܐܦ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܢܗܦܼܘܟ ܠܐ ܗܦܟ.

 

ܒܬܪ ܫܪܒܝܠ܆ ܫܡܥܘܢ.

ܟܕ ܠܐ ܐܬܬܦܝܼܣ ܫܪܒܝܠ ܡܿܦܪܝܢܐ ܕܢܐܬܼܐ ܡܢܕܪܝܫ ܘܢܬܒ ܒܟܘܪܣܝܗ ܘܫܕܪ ܐܦ ܟܪܬ ܐܝܕܗ ܒܫܪܝܐ ܕܢܦܫܗ . ܐܣܼܪܚ

 

[Vol. III, Col. 179]

 

ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܫܡܥܘܢ ܬܠܡܝܕܗ ܿ ܗ݀ܘ ܕܡܢ ܒܐܕܝܗ ܩܪܝܬܼܐ ܡܿܦܪܝܢܐ ܠܬܐܓܪܝܬ . ܗܢܐ ܟܕ ܐܬܼܐ ܐܬܩܲܒܠ ܒܐܝܩܪܐ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܬܕܩܪ ܡܢ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܐܦܝܣ̄ܩ ܕܢܨܝܒܝܢ . ܘܐܦ ܒܝܬ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܢܦܼܠ ܣܼܕܩܐ ܡܛܠܬܗ ܒܗ݀ܝ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ . ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐ . ܘܒܫܘܪܝܐ ܟܕ ܙܒ̈ܢܬܐ ܩܒܼܠܘ ܬܐܓܪܝܬܢܘܗܝ ܣܣܐܢܘ̈ܗܝ ܕܫܡܥܘܢ ܥܠܘܗܝ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ  ܘܠܐ ܫܿܡܥ ܗܘ ܒܩܠܗܘܢ ܿ ܫܲܪܝܘ ܡܚܲܣܕܝܢ ܠܗ ܘܐܡܿܪܝܢ. ܕܡܛܠ ܗ݀ܝ ܕܬܠܡܝܕܗ ܗܼ، ܢܿܣܒ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܿ ܘܟܕ ܐܙܕܟܝܼ ܡܢܗܘܢ ܦܛܪܝ̄ܪ܆ ܫܼܪܝܗܝ ܠܫܡܥܘܢ ܘܒܲܛܠܗ ܿ ܘ.ܗܝܕܝܢ ܫܲܪܝܘ ܗܿܢܘܢ ܕܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܠܫܡܥܘܢ ܠܡܨܲܚܝܘ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܥܠ ܕܐܦܩܼܗ . ܘܗܟܢܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܡܨܛܲܚܐ ܗܘܐ ܗܼܘ ܛܘܒܬܢܐ . ܘܦܼܫ ܣܕܩܐ ܥܕܡܐ ܕܥܼܢܕ ܫܡܥܘܢ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܥܢܼܕ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܩܬܘ̄ܠܝ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ. ܫܢܬ݀ ܡܐܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܐܕܪܟ ܓܝܪ ܗܢܼܐ ܚܡܫܐ ܡ̈ܠܟܐ ܛܝ̈ܝܼܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ . ܠܡܗܕܝ . ܠܗܐܕܝ . ܠܪܫܝܕ. ܠܐܡܝܢ. ܠܡܐܡܘܢ. ܘܣܼܡ ܟܬܒ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܕܥܠ ܥ̈ܐܕܐ ܡܪ̈ܐܢܝܐ ܕܟܠܗ ܚܘܕܪܐ. ܘܦܘܪܫܐ ܕܬܐܘܠܘ̄ܓ . ܘܟܬܒܐ ܕܟܘ̈ܟܒܐ . ܘܟܬܒܐ ܕܒܘ̈ܚܢܼܐ ܕܐܫܬܲܡܫܘ

 

[Vol. III, Col. 181]

 

ܒܝܬ ܠܗ ܠܓܐܘܪܓ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܢ . ܘܒܙܒܢܗ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܐܝܘܒ ܐܘܪܗܝܐ. ܓܒܪܐ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ܕܢܩܼܦ ܠܬܪܥܝܬܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ.

ܘܩܼܡ ܒܬܪ ܛܝܡܘܬܐܘܣܼ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܡܢ ܒܝܬ ܓܢܒܪ̈ܐ ܩܪܝܬܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܢܝܢܘܐ. ܘܥܡܼܪ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܫܢ̈ܝܢ ܒܕܝܪܐ ܕܣܥܝܕ ܕܥܠ ܓܢܒ ܡܿܘܨܠ . ܘܡܕܩ ܗܘܐ ܒܝܘܠܦܢܐ . ܘܥܿܒܕ ܗܘܐ ܫܪܝܐ ܠܡܟܬܒ̈ܢܘܬܗ ܕܛܝܡܘܬܐܘܣ ܩܬܘܠܝܩܐ. ܘܒܟܠܡܕܡ ܡܕܠܩܒ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܛܳܠܷܡܰܬܷܐܘܳܣ ܗ̄ ܛܠܿܡ ܐܠܗܐ ܩܿܪܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܟܕ ܡܝܼـ ܛܝܡܘܬܐܘܣ. ܐܨܛܠܝܼܘ̄ ܠܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܗܢܼܐ ܓܒܪܐܝܠ ܒܪ ܒܘܟܬܝܫܘܥ ܘܡܝܟܐܝܠ ܐܣ̈ܘܬܐ ܕܡܿܐܡܘܢ. ܘܐܝܬܝܼܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܒܣܠܝܩ. ܒܣܠܝܩ . ܒܫܢܬ݀ ܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫ ܕܛܝ̈ܝܐ . ܘܡܬܐܡܪܐ ܕܗܼ، ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܒܙܒܢ ܡܿܘܬܗ ܟܕ ܫܲܐܠܘܗܝ ܕܡܲܢܘ ܐܪܐ

 

[Vol. III, Col. 183]

 

ܠܚܡ ܕܢܩܘܼܡ ܒܪܝܫܐ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܦܢܝ ܕܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܠܿܚܡ . ܘܐܦܢ ܕܠܩܒܼܢܝ ܘܐܟܫܠܼܢܝ ܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܩܝܘܡܘܬܝ . ܐܠܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܼܐ ܕܐܚܿܦܐ ܫܪܪܐ ܗܫܐ ܕܫܼܐܠܬܘܢܢܝ.

ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܡܲܦܪܝܢܐ ܕܬܐܓܪܝܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܟܕ ܐܬܩܬܪܣܼ ܐܬܬܣܪܚ ܒܕܘܟܬܗ ܒܣܠܝܠܝܘܣ.

 

ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ܆ ܒܣܝܠܝܘܣ ܒܪ ܒܸܠ̈ܕܝܐ .

ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܚܲܟܝܡܐ. ܕܩܢܸܐ ܡܠܬܐ ܡܫܲܠܛܬܐ ܠܘܬ ܫܠ̈ܝܛܢܼܐ ܘܠܘܬ ܟܠܢܫ. ܘܒܬܪ ܕܫܲܡܫ ܥܣܪ ܫܢ̈ܝܢ: ܩܼܡ ܠܩܘܼܒܠܗ ܩܪܒܐ ܡܢ ܡܫ̈ܠܡܢܐ ܕܬܐܓܪܝܬ. ܘܐܙܼܠܘ ܐܟܠܼܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܠܘܬ ܕܝܿܢܐ ܕܒܓܕܐܕ. ܘܕܐܢܫ ܠܡ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܕܫܡܗ ܥܒܝܕܢܝ . ܨܚܿܝ ܠܢܒܝܐ ܕܛܝ̈ܝܐ . ܘܟܕ ܐܬܬܚܼܕ ܗܘܼ ܥܒܝܕܢܝ ܘܐܬܬܘܒܠ ܠܒܓܕܐܕ ܘܐܬܬܼܒܥ ܠܡܟܼܦܪ ܒܬܘܕܝܬܗ. ܘܠܐ ܐܫܦܼ ܐܬܩܼܛܠ. ܘܡܿܦܪܝܢܐ ܕܚܸܠ ܘܥܼܪܩ ܠܒܠܕ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܝܼܬܒ ܒܒܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܘܗܝ.

ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܪܫ ܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܥܡ ܦܐܦܐ ܩܫ̄ܝ ܡܢ ܗܠܝܢ

 

[Vol. III, Col. 185]

 

ܕܝܠܢ . ܥܠ ܦܬܓܡܐ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܼܐ . ܘܐܡܼܪ ܠܗ . ܐܡܼܪ ܠܝ ܐܢ ܒܟܝܢܗ ܗܘܼܐ ܡܠܬܐ ܥܘܪ̈ܠܐ ܘܐܬܓܲܙܪ . ܐܘܿ ܠܘ ܒܟܝܢܗ . ܘܐܢ ܒܟܝܢܗ . ܡܕܝܢ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܥܘܪ̈ܠܐ ܗܘܘ ܿ ܒܕܒܕ ܗܘ ܠܗܘܢ ܟܝܿܢܐ . ܘܐܢ ܠܘ ܒܟܝܢܗ ܗܐ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ . ܘܦܐܦܐ ܐܡܼܪ ܠܡܠܬܐ ܡܒܣܪܐ ܢܩܦ̈ܝ ܡܚܝ̈ܠܘܬܐ ܐܢܫܝ̈ܬܐ. ܘܠܘ ܠܠܐ ܡܒܣܪܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܦܘܠܘܣ . ܘܗܘܼܐ ܠܡ ܒܕܡܘܼـܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܫܬܼܡܥ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ. ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܙܩܝܼܦܐ. ܘܓܠܝܐ ܕܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܠܐ ܗܘܼܘ ܒܕܡܘܼـܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ . ܘܥܠܗܕܐ ܠܐ ܥܘܪܘܠܬܐ ܢܿܩܦܐ ܠܗܘܢ ܐܦܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܢܫܝܐ . ܘܫܲܪܝ ܗܼ، ܦܐܦܐ ܠܡܩܼܪܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܬܐܘܠܘܓܘܣ. ܟܕ ܕܝܢ ܝܠܝܕܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܫܡܿܥ ܐܢܬ܆ ܘܒܬܘܠܬܐ ܘܥܙܪ̈ܘܪܐ: ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܿܦܩܢܐ ܦܓܪܢܝܼܐ ܠܐ ܒܡܕܡ ܬܒܼܗܬ . ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼ݁ ܕܡ̈ܠܝ ܦܐܦܐ ܝܬܝܪ ܫܦܪ̈ܢ ܠܫܡܘ̈ܥܐ. ܒܕܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܢܝܢ ܘܠܘ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܣܘܦܝܣ̈ܛܝܩܝܬܐ . ܐܡܼܪ . ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܐܡܼܪ ܕܐܢܿܐ ܐܢܼܐ ܘܠܐ ܐܫܬܚܿܠܦܬ . ܘܐܢܬ ܝܥܩܘ̈ܒܝܐ ܕܐܫܬܿܚܼܠܦ ܐܡܿܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܦܐܦܐ ܦܢܝ ܕܒܫܪܪܐ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ

 

[Vol. III, Col. 187]

 

ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ݀ ܗܘ . ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܬ ܩܕܡ ܩܠܝܠ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܼܐ ܫܘܡ̈ܗܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܐܩܼܦܘ ܠܗ ܫܠܝܼܚ̈ܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܚܼܙܝܗܝ ܦܐܦܐ ܠܩܬܘܠܝܩܐ ܕܡܬܼܐܢܣ ܦܣܩܗܿ ܠܡܠܬ݀ ܕܪܫܐ.

ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܗܼ، ܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥ . ܫܟܼܒ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܕܝܪܐ ܕܟܠܝܠܝܫܘܥ ܿ ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܓܐܘܪܓܝܣ ܕܐܝܬܘ̄ ܡܢ ܡܿܪܓܐ . ܘܢܣܼܒ ܗܘܐ ܐܢܬܬܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܿ ܟܢ ܗܘܼܐ ܪܝܕܫܝܪܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܒܝܬ ܥܒܐ . ܟܢ ܡܝܛܪ̄ܘ . ܘܓܒܼܐܘܘܗܝ ܓܒܪܐܝܠ ܘܡܝܟܐܝܠ ܐܣܘ̈ܬܐ ܿ ܘܐܬܬܣܪܚ ܩܬܘܠܝܩܐ ܒܣܠܝܩ ܫܢܬ݀ ܡܐܬܝܢ ܘܥܣܪ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܝܬܘ̄ ܣܒܐ ܐܝܟ ܒܪܡܐܐ ܫܢ̈ܝܢ . ܘܒܘܪ ܗܘܐ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ. ܒܪܡ ܕܘܒܪܐ ܩܢܸܐ ܗܘܐ ܡܝܬܪܐ ܿ ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܐܪܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܥܢܼܕ.

 

[Vol. III, Col. 189]

 

ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܣܒܪܝܫܘܥ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܐܦܝ̄ܣܩ ܕܚܪܢ . ܟܢ ܗܘܼܐ ܡܝܛܪܘ̄ ܠܕܪܡܣܘܩ ܿ ܟܢ ܐܬܬܩܝܼܡ ܩܬܘܠܝܩܐ ܒܣܠܝܩ . ܫܢܬ݀ ܡܬܝܢ ܘܫܒܥܣܪ̈ܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܫܡܫ ܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܥܢܼܕ.

ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܐܒܪܗܡ ܬܪܝܢܐ . ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܒܝܬ ܥܒܐ ܘܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܕܟܝܐ ܘܢܟܦܐ ܒܦܓܪܗ . ܒܪܡ ܡܛܠ ܕܒܘܪ ܗܘܼܐ ܚܒ ܡܢ ܕܘܒܪܐ ܕܥܕܬܐ . ܘܐܦܪܝܡ ܒܪ ܚܬܗ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪ ܥܡܬܗ ܡܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܘܒܪܐ ܒܠܝܼܠܐ ܿ ܘܒܝܘ̈ܡܬܗ ܒܐܘܠܨܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܚܲܡܫ ܓܝܪ ܥ̈ܕܬܐ ܐܚܼܪܒܘ ܛܝܝ̈ܐ ܒܒܘܨܪܐ.

ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܥܢܼܕ ܩܘܪܝܩܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ . ܘܩܼܡ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܬܠܡܚܪܝܐ ܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܿ ܘܐܬܛܲܝܒ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܿܦܪܝܢܐ ܒܡܬܬܣܪܚܢܘܬܗ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܿ ܘܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܙܕܩܐ ܕܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ . ܐܡܼܪܘ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܒܣܢܼܐܬܐ ܕܠܐ ܠܡ ܫܿܒܩܝܢܢ ܕܢܲܣܪܚ . ܡܛܠ ܕܠܝܬܘܗܝ ܬܐܓܪܝܬܢܝܐ . ܐܠܐ

 

[Vol. III, Col. 191]

 

ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܩܐܠܘܢܝܩܘܣ . ܕܗܼ، ܒܪܨܘܡܐ ܕܒܝܬ ܩܘܪ̈ܝܩܘ ܕܐܝܬܘ̄ ܬܐܓܪܬܢܝܼܐ ܗܼܘ ܢܲܣܪܚ. ܘܫܠܡܼܘ ܠܗܘܢ ܐܦܝ̈̄ܣ ܡܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܥܒܼܕܘ. ܘܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕܐ. ܟܕ ܐܬܼܐ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܠܒܓܕܐܕ ܠܘܬ ܟܠܝܦܗ ܡܐܡܘܢ. ܗܦ̣ ܠܬܐܓܪܝܬ . ܘܡܢ ܬܡܢ ܠܡܘܨܠ. ܘܥܼܢܕ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ ܒܕܝܪܐ ܕܥܢܝ̈ܩܝܐ ܕܠܒܪ ܢ ܒܠܕ. ܘܐܣܼܪܚ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܕܢܝܐܝܠ ܡܦܪܝܢܐ . ܘܫܒܼܩ ܘܐܙܼܠ ܠܣܘܪܝܐ.

 

ܒܬܪ ܒܣܝܠܝܘܣ ܒܪ ܒܠ̈ܕܝܐ. ܕܢܝܐܝܠ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܒܝܪ ܩܘܡ .

ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܥܢܘܝܐ . ܘܐܬܬܣܪܚ ܡܢܗ ܕܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܟܕ ܗܦܼܟ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܢ ܒܓܕܐܕ. ܘܟܕ ܚܼܝܐ ܒܪܥܝܘܬܐ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ . ܥܢܼܕ ܒܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܐܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܠܬܓܪܝܬ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܚܘܕܡܗ .

ܘܐܦ ܐܒܪܗܡ ܩܬܘܠܝܩܐ. ܟܕ ܫܡܫ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̈ܐ ܥܢܼܕ . ܘܩܼܡ ܩܬܪܗ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܢ ܒܝܬܓܪܡܝ ܐܬܬܣܪܚ ܒܣܠܝܩ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܪܝܢ ܕܨܘܡܐ ܡܪܐܢܝܐ . ܒܫܢܬ݀ ܡܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܕܛܝܝ̈ܐ . ܒܙܒܢܗ ܪܓܙ ܟܠܝܦܗ ܡܘܬܘܟܠ ܥܠ ܒܘܟܬܝܫܘܥ ܐܣܝܐ ܕܝܠܗ

 

[Vol. III, Col. 193]

 

ܘܚܒܫܗ . ܘܒܙ ܟܠܡܕܡ ܕܩܢܸܐ ܗܘܐ . ܘܐܬܚܼܒܫ ܐܦ ܩܬܘܠܝܩܐ ܥܡܗ ܘܦܼܫ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܐ. ܐܢܫ ܐܪܻܝܳܢܳܐ ܕܫܡܗ ܣܪܓܝܣ ܐܣܝܐ ܕܟܠܝܦܗ ܡܘܬܘܟܠ. ܘܒܣܓ̈ܝܐܬܐ ܐܟܿܪ ܗܘܐ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܕܩܬܘܠܝܩܐ. ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܠܡ ܒܐܡܝܼܢܘ ܐܓܪ̈ܬܐ ܡܫܕܪ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܘܡܿܘܕܥ ܛܐܒ̈ܐ . ܘܐܬܒܥܝܼ ܩܬܘܠܝܩܐ ܘܐܬܦܼܩܕ ܠܗ ܕܢܐܡܼܐ ܥܠ ܗܟܢ. ܘܗܼ، ܐܡܼܪ ܕܢܡܘܣܐ ܕܝܠܢ ܟܿܠܐ ܡܢ ܡܘ̈ܡܬܐ. ܘܠܐ ܡܨܐ ܐܢܼܐ ܕܐ݀ܥܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܘܐܦܢ ܐ݀ܡܘܬ. ܘܦܼܩܕ ܟܠܝܦܗ ܘܐܘܒܠܘ̄ ܡܢܕܪܝܫ ܠܚܒܘܫܝܐ.

 

ܒܬܪ ܕܢܝܐܝܠ ܆ ܬܐܘܡܐ ܬܐܓܪܝܬܢܝܐ.

ܗܢܐ ܒܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ ܥܿܡܪ ܗܘܐ. ܒܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ . ܐܬܬܣܪܚ ܡܢ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܦܛܪܝ̄ܪ ܬܠܡܚܪܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܠܬܐܓܪܝܬ ܆ ܩܬܪܣ ܠܓܐܘܪܓܝܣ ܐܦܝܣܩ̄ ܕܒܰܚܪܰܝܢ ܗܘܿ ܕܠܚܪܬܐ ܐܚܢܼܦ. ܘܥܠܼܬ݀ ܩܘܬܪܣܗ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܢܡܘܐܣܝܬ ܐܫܬܠܛ ܥܠ ܡܪܥܝܬܐ ܕܟܪܡܗ . ܘܐܓܘ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܒܼܠ ܗܘܼ ܡܦܪܝܢܐ ܡܢܗ ܕܓܐܘܪܓܝܣܼ ܘܡܢ ܟܪ̈ܡܘܢܝܐ. ܥܕܡܐ ܠܗ݀ܝ

 

[Vol. III, Col. 195]

 

ܕܐܫܠܡܼܘܗܝ ܠܐܚܝܼܕܐ ܘܐܬܚܒܼܫ ܬܡܢܝܐ ܝܪ̈ܚܝܢ . ܟܢ ܢܦܼܩ ܙܟܝܐ . ܘܟܕ ܫܡܫ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܥܢܼܕ ܒܝܘܡ ܫܒܬܐ . ܬܡܢܝܐ ܒܐܝܪ . ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ.

 

ܒܬܪ ܬܐܘܡܼܐ. ܒܣܝܠܝܘܣ ܬܪܝܢܐ ܕܗܼܘ ܠܥܙܪ ܐܣܛܘܢܪܐ.

ܗܢܐ ܒܐܣܛܘܢܐ ܕܒܝܬ ܒܬ̈ܝܢ ܕܒܚܪܢ ܥܿܡܪ ܗܘܐ . ܘܐܬܬܣܪܚ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܩܼܡ ܒܬܪ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܬܠܡܚܪܝܐ. ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܼܐ ܕܒܟܦܪܬܘܬܐ. ܟ̄ܓ ܒܐܝܠܘܠ ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܫܥ. ܘܒܬܪ ܕܕܒܪ ܪܥܝܘܬܐ ܐܝܟ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪ. ܣܕܩܐ ܪܒܐ ܗܘܼܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ . ܘܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܒܡܥܪܒܐ ܒܲܛܠܘ ܟܪܘܙܘܬܗ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܒܥ̈ܕܬܗܘܢ . ܘܐܣܪܚ ܠܗܘܢ ܒܣܝܠܝܘܣ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܚܪܢ ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ ܘܠܟܐܠܘܢܝܩܘܣ ܘܠܪܝܫܥܝܢܐ . ܘܒܲܛܠ ܘܩܲܬܪܣ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܦܛܪܝ̄ܪ ܬܘܒ ܟܲܢܫ ܣܘܢܢܕܘܣ ܘܩܬܪܣܗ ܠܡܿܦܪܝܢܐ. ܘܡܿܦܪܝܢܐ ܠܦܛܪܝ̄ܪ . ܘܡܼܛܐ ܫܪܒܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܟܠܝܦܗ ܡܘܬܘܟܠ . ܘܐܬܛܲܝܒܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܣܬܼܪܘ ܠܚܕ̈ܕܐ . ܘܐܬܚܲܝܠ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܬܼܐ ܠܬܐܓܪܝܬܼ ܘܨܒܼܐ ܕܡܦܪܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܢܲܣܪܚ ܠܘܩܒܠ

 

[Vol. III, Col. 197]

 

ܒܣܝܠܝܘܣ . ܘܡܛܠ ܕܡܥܕܪ̈ܢܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܣܘܓܐܐ ܠܡܦܪܝܢܐ ܒܬܐܓܪܝܬ܆ ܠܐ ܐܬܡܼܨܝ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܓܠܝܐܝܬ ܢܣܥܘܪ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܟܣܝܐܝܬ ܐܣܼܪܚ ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܡܠܟܝܙܕܩ .

 

ܒܬܪ ܒܣܝܠܝܘܣ. ܐܘܟܝܬ ܠܩܘܒܠܗ܆ ܡܠܟܝܙܕܩ.

ܗܢܐ ܡܢ ܐܦܡܪܝܐ ܩܪܝܬܐ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܕܬܠܠܝܥܦܪ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ. ܘܐܬܬܣܪܚ ܐܪܙܢܐܝܬ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܥܕܬܐ ܚܿܕܬܐ ܕܬܐܓܪܝܬ . ܘܟܕ ܚܼ؛ܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܕܣܿܓܐ ܣܼܕܩܐ ܡܠܛܬܗ ܒܬܐܓܪܝܬ: ܫܲܒܩܗܿ ܘܐܙܼܠ ܠܢܨܝܒܝܢ ܘܬܡܢ ܗܘܼܐ.

ܘܬܐܘܕܘܣܝ̄ܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܟܕ ܢܦܼܩ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܚܼܝܐ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܘܥܢܕ ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܕܝܪܐ ܕܟܠܝܠܝܫܘܥ ܫܬܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ. ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܣܪܓܝܣ ܡܝܛܪ̄ܘ ܕܢܨܝܒܝܢ ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܣܠܝܩ ܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܒܐܒ ܝܪܚܐ ܒܗܼܦܟܬܗܿ ܕܫܢܬܐ.

 

ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܚܘܢܝܢ ܐܣܝܐ ܒܪ ܐܝܣܚܩ ܡܦܫܩܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܐܣ̈ܝܝܐ. ܘܗܘܼܬ݀

 

[Vol. III, Col. 199]

 

ܠܗ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܣܝܐ ܛܝܦܘܪܝܐ. ܘܐܟܼܠ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܠܘܬ ܡܘܼܬܘܟܠ ܟܠܝܦܗ. ܘܐܡܼܪ ܕܠܨܠܡܐ ܣܿܓܕ ܗܘܼ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܒܝܬܗ ܘܠܦܬܟܪܐ . ܘܒܫܡܐ ܒܠܚܘܕ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ ܗܿܘ. ܘܫܕܪ ܟܠܝܦܗ ܘܟܲܒܫܘܗܝ ܠܒܝܬܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܫܟܚܼܘ ܠܘܬܗ ܝܘܩܢܐ ܕܝܿܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ . ܘܐܘܒܠܘܼܗܝ ܩܕܡ ܟܠܝܦܗ. ܘܚܘܼܢܝܢ ܐܡܼܪ ܕܗܿܢܘ ܒܫܪܪܐ ܦܬܟܪܐ ܕܐ݀ܡܪܬ ܡܛܠܬܗ . ܘܐܝܣܪܐܝܠ ܐܡܼܪ. ܐܢ ܦܬܟܪܐ݀ ܗܘ . ܪܘܩ ܒܗ . ܘܠܐ ܐܨܛܲܡܥܪ ܗܼܘ ܚܘܼܢܝܢ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܠܡܪܩ ܒܝܘܩܢܐ. ܘܫܕܪ ܟܠܝܦܗ ܘܐܝܬܝܼܗ ܠܩܬܘܠܝܩܐ ܠܘܬܗ . ܘܫܿܐܠܗ ܡܛܠ ܝܘܩܢܐ ܐܢ ܡܩܲܒܠܐ ܠܘܬܗ ܐܘܿ ܠܐ. ܘܕܐܢ ܡܩܲܒܼܠܐ ܡܢܐ ܡܬܬܚܝܼܒ ܠܕܪܩ ܒܗܿ. ܘܩܬܘܠܝܩܐ ܦܲܢܝ ܕܠܘ ܦܬܟܪܐ݀ܗܝ ܐܠܐ ܨܘܪܬܐ ܕܐܡܗ ܕܡܪܢ . ܘܠܡܬܬܚܪܡܘ ܘܿܠܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܕܫܿܐܛ ܠܗܿ . ܘܦܩܼܕ ܟܠܝܦܼܗ ܘܐܚܼܪܡܗ ܘܦܲܣܩܗ ܩܬܘܠܝܩܐ ܠܚܘܢܝܢ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܣܪܓܝܣ ܐܣܝܐ. ܗ݀ܘ ܕܡܢ ܗܪܣܝܣ ܕܐܪܝܘܣ ܚܼܛܦ ܚܕܐ ܡܢ ܥ̈ܕܬܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܘܗܘܼܘ ܠܗ ܒ̈ܢܝ ܬܪܥܝܬܐ ܘܡܬܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ . ܘܒܼܥܐ ܡܢ

 

[Vol. III, Col. 201]

 

ܟܠܝܦܗ ܕܢܕܪܘܫ ܥܡ ܩܬܘܠܝܩܐ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܐܬܩܼܪܝ ܗܼܘ ܣܪܓܝܣ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܢܕܪܘܫ ܥܡ ܣܪܓܝܣ ܐܣܝܐ ܐܪܝܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܚܝܼܠ ܗܘܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܢܦܘܩܘܬ ܡܠܬܼܐ ܕܚܼܠܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܠܡܐ ܢܬܚܲܝܒ ܩܕܡ ܟܠܝܦܗ. ܘܟܕ ܐܬܛܲܝܒܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܐܡܼܪ ܐܪܝܢܐ. ܕܚܢܢ ܠܡ ܐ݀ܝܬܝܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܫܪ̈ܝܪܐ. ܕܠܐ ܐܡܿܪܝܢܢ ܠܐܠܗܐ ܒܪܐ ܟܝܢܝܐ ܫܘܸܐ ܠܗ ܒܐܘܣܝܐ. ܐܠܐ ܒܪܝܼܬܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܡܫܝܚܐ܆ ܕܒܼܪܝܗܝ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܒܪ̈ܝܬ . ܘܐܬܚܲܝܠ ܩܬܘܠܝܩܐ ܘܐܡܼܪ ܠܣܿܦܪ̈ܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܕܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢܐ ܠܡ ܐܡܿܪ ܟܬܒܟܘܢ ܡܛܠ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܐ݀ܡܪܝܢ ܕܐܝܼܬ ܐܪܐ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܐܘܿ ܠܐ . ܘܗܼܢܘܢ ܦܲܢܝܘ ܕܟܬܒܐ ܣܿܗܕ . ܕܗܕܐ ܗܿܝ ܬܘܕܝܬܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܢܐܡܼܪܘܢ ܠܡܫܼܝܚܐ . ܘܩܬܘܠܝܩܐ ܐܡܿܪ. ܐܢܬܘܢ ܡܟܝܠ ܕܘܢܘ ܟܐܢܐܝܬ . ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܐ݀ܡܪ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ݀ ܗܘ ܐܘܿ ܠܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܡܼܪܘ ܕܣܪܓܝܣ ܬܘܕܝܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܕܠܝܬ ܥܘܗܕܢܗܿ ܒܟܬܒܢ ܡܿܒܥ . ܘܡܛܠܗܕܐ ܕܢܗܘܼܐ ܡܿܫܠܡܢܐ ܚܲܝܒ . ܘܗܟܢܐ ܢܦܩ ܙܟܝܐ ܗܼ، ܩܬܘܠܝܩܐ. ܘܚܕܝܘܼ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ . ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܗܠܝܢ ܕܝܠܢ. ܡܛܠ ܕܣܢܐܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗܘܐ ܗܼ، ܐܪܝܢܐ ܗ݀ܘ. ܟܠܝܦܗ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܪܚܿܡ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܪܝܢܐ . ܠܐ ܐܲܠܨܗ ܡܛܠ ܛܝܝܘܬܐ. ܐܠܐ ܒܬܪܟܢ ܐܗܓܪ .

 

[Vol. III, Col. 203]

 

ܘܒܣܠܝܣܘܣ ܡܦܪܝܢܐ ܚܝܼܐ ܒܗ ܒܪܘܥܡܐ ܕܠܘܩܒܠ ܦܛܪܝܪܟܐ ܫܢܝ̈ܐ ܚܕܥܣܪܐ . ܘܥܢܼܕ ܒܢܨܝܒܝܢ ܝܘܡ ܫܒܬܐ ܫܒܬܥܣܪ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ . ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ . ܟܠܗܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܕܪܥܝܘܬܗ ܆ ܥܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܘܝܪܚܐ ܚܕ . ܘܐܦ ܗܼܘ ܡܠܟܝܙܕܩ ܕܩܼܡ ܠܩܘܒܠܗ . ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܡܿܘܬܗ ܕܒܣܝܠܝܘܣ ܆ ܡܝܼܬ ܐܦ ܗܼܘ . ܡܛܝܒ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܼ، ܒܣܝܠܝܘܣ ܠܡܼܣܩ ܠܡܥܪܒܐ ܘܠܡܿܣܪܚܘ ܦܛܪܝ̄ܪ ܐܚܪܢܐ ܠܘܩܒܠ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܿܥܪ̈ܒܝܼܐ ܣܐܢ̈ܘܗܝ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܿܥܪ̈ܒܝܼܐ ܣܐܢ̈ܘܗܝ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܿ ܘܥܠܗܕܐ ܩܼܪܝܗܝ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܡܠܟܝܙܕܩ ܕܢܬܼܠ ܠܗ ܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܘܢܫܬܲܝܢ ܥܡ ܒܣܝܠܝܘܣ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܗܼܘ ܫܲܡܠܝܗ ܠܫܝܢܐ ܒܡܘܬܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܚܕ ܒܙܒܢܐ ܿ

ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܟܲܢܫ ܦܛܪܝ̄ܪ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܿܥܪ̈ܒܝܐ ܘܡܿܕܢܚܝ̈ܐ ܒܝܪܚ ܫܿܒܛ . ܒܟܦܪܬܘܬܐ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܣܡܼܘ ܩܢܘ̈ܢܐ ܬܡܢܝܼܐ ܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܡܦܪܝܢܐ ܕܩܿܐܡ ܒܬܐܓܪܝܬ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܢܬܼܒ ܡܿܦܪܝܢܐ ܟܕ ܢܬܛܝܒ ܿ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܝܟ̈ܗܢܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ . ܗܟܘܬ ܘܒܩܘܡܐ ܕܬܫܡܫܬܼܐ ܘܕܝܠܗ ܕܡܿܦܪܝܢܐ ܬܗܼܘܐ ܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܕܩܿܐܡ . ܘܐܣܼܪܚܘ

 

[Vol. III, Col. 205]

 

ܫܘܒܩܢܐ ܠܒܣܝܠܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ ܘܠܚܒܪ̈ܘܗܝ . ܘܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܐܣܼܪܚ ܗܘܐ ܥܠ ܩܐܠܘܢܝܩܘܣ ܘܚܪܢ ܘܪܝܫܥܝܢܼܐ ܐܬܝܗܼ̈ܒܝ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ .

 

ܒܬܪ ܡܠܟܝܙܕܩ ܣܪܓܝܣ .

ܗܢܐ ܕܝܪܝܐ ܗܘܐ ܒܕܝܪܐ ܕܥܠܘܟ. ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܦܫܝܼܛܐ ܒܙܿܢܐ. ܐܬܬܣܪܚ ܕܝܢ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܒܩܐܠܘܢܝܩܘܣ. ܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܬܠܬ.

ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܥܢܼܕ ܣܪܓܝܣ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ . ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܟܠܝܦܗ ܡܘܥܬܡܕ . ܒܬܪ ܕܫܡܫ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ . ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܐܢܘܫ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܡܿܘܨܠ. ܘܢܦܼܠ ܣܼܕܩܐ ܒܝܬ ܥܡܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܠܗ ܠܐܢܘܫ ܒܿܥܝܢ ܗܘܘܼ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܐܦܝ̄ܣ ܕܟܫܟܪ ܿ ܘܟܕ ܦܿܓܿܥ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܒܚܒܪܗ ܐ݀ܡܪ ܗܘܐ ܐܢܘܫܝܐ ܐܢܬ ܐܘܿ ܐܝܣܪܠܝܐ . ܘܐܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܨܒܝܢܗ ܐ݀ܡܪ ܗܘܼܐ ܡܫܲܩܦ ܗܘܐ ܠܗ ܘܡܿܚܐ ܐܢ ܡܬܡܨܐ ܗܘܐ . ܗܝܕܝܢ ܢܘܡ̈ܝܩܝܐ ܘܐܣ̈ܘܬܐ ܡ̈ܠܟܝܼܐ

 

[Vol. III, Col. 207]

 

ܢܩܦܼܘ ܠܐܢܘܫ. ܘܐܪܚܩܼܘܗܝ ܠܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܬܬܣܪܚ ܐܢܘܫ ܒܣܠܝܩ ܒܬܪ ܥܐܕܐ ܕܕܢܚܼܐ ܫܢܬ݀ ܡܬܝܢ ܘܐܫܬܝܢ ܘܬܠܬ .

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܬܫܥ ܟܕ ܐܬܟܢܫܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܒܡܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܕܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܐܪܒܥܐ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܐܬܛܝܒܘ ܒܗܿ ܒܣܘܢܢܕܘܣ . ܡܿܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܣܪܓܝܣܼ ܠܐ ܐܙܼܠ . ܒܗܝܿ ܕܦܣܝܼܩܐ ܕܝܢ ܣܪܓܝܣܼ ܠܐ ܐܙܼܠ . ܒܗܝܿ ܕܦܣܝܼܩܐ ܗܘܬ݀ ܟܪܘܙܘܬܗ ܡܢ ܬܐܓܪܝܬ . ܒܥܠܬ݀ ܗܝܿ ܕܙܿܕܩ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܠܐܝܫܥ ܘܠܒܪ ܚܕ ܒܫܒܐ . ܐܦܝ̈̄ܣ ܕܐܬܬܣܪܚܘ ܗܘܘ ܡܢ ܐܦܝ̈̄ܣ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܠܐ ܢܡܘܣܐܝܬ . ܘܬܚܝܼܬ ܟܠܝܼܢܐ ܕܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܕܒܣܠܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܐܦ ܓܝܪ ܘܡܿܠܟܝܙܕܩ ܡܦܪܝܢܐ . ܐܣܼܪܚ ܗܘܐ ܒܕܘ̈ܟܝܬܗܘܢ ܐܦܝ̈̄ܣ ܐܚܪ̈ܢܐ . ܟܕ ܗܢܼܘܢ ܩܝܿܡܝܢ ܠܣܛܪ ܐܝܟ ܡܠ̈ܝܐ . ܘܒܲܛܝܠܝܢ ܗܘܘ ܡܬܼܚܐ ܕܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ . ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܛܝܒ ܗܼ، ܡܿܦܪܝܢܐ ܣܪܓܝܣ ܒܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܘܠܐ ܐܬܝܩܪ ܒܩܪܝܬܐ ܡܢ ܡܿܥܪ̈ܒܝܐ . ܦܣܩܗܿ ܠܟܪܘܙܘܬܗ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܡܢ ܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ . ܘܟܫܼܠܐ ܪܒܐ ܗܘܼܐ ܒܝܬ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܠܒ̈ܢܝ ܣܘܪܝܐ . ܘܫܼܪܟ ܫܪܒܐ ܠܗܝ ܕܐܬܚܒܼܫ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܦܝ̈̄ܣܩ . ܘܚܣܼܪܘ ܐܝܟ ܬܪܝܢ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܝܢܪ̈ܐ . ܘܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܬܘܒ

 

[Vol. III, Col. 209]

 

ܕܒܣܘܪܝܐ . ܬܩܼܠܘ ܕܗܒܐ ܠܫ̈ܠܝܛܢܐ ܘܠܐ ܐܟܼܪܙܘܗܝ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܥܕܡܐ ܕܡܝܬ . ܘܗܼܘ ܣܪܓܝܣ ܡܦܪܝܢܼܐ ܟܕ ܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܚܕܥܣܪ̈ܐ ܥܢܼܕ ܥܣܪ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ .

ܐܦ ܐܢܘܫ ܩܬܘܠܝܩܐ ܟܕ ܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒܥ ܥܢܼܕ ܚܕ ܒܚܙܝܪܢ . ܫܢܬܼ ܡܬܝܢ ܘܫܒܥܝܢ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܢܪܣܝ ܡܢ ܒܝܬ ܓܪܡܝ . ܥܠܘܗܝ ܓܝܪ ܕܗܢܐ ܘܥܠ ܕܝܪܝܐ ܐܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܫܘܒ̄ ܠܝܫܘܥ ܢܦܼܠܬ݀ ܫܠܡܘܬܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܐܬܟܬܼܒܘ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢ . ܒܪܘܩܥܐ ܘܐܬܬܣܝܼܡܘ ܒܓܘ ܩܘܦܣ̈ܐ ܕܛܝܢܐ ܬܚܝܼـ ܡܕܒܚܐ. ܘܟܕ ܨܡܼܘ ܘܨܿܠܝܼܘ܆ ܢܦܼܩ ܫܡܗ ܕܝܘܚܢܢ ܒܪܢܪܣܝ ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܣܠܝܩ. ܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܒܬܪ ܫܒܥܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܡܬܬܣܪܚܢܘܬܗ ܗܓܡܼܘ ܡܝܡ̈ܣܐ ܛܝ̈ܝܼܐ ܠܕܝܪܐ ܕܟܠܝܠܝܫܘܥ ܘܐܘܩܼܕ ܨܒ̈ܘܬܗܿ ܘܒܲܙܘ ܐܦ ܩܠܝܬܗ ܕܩܬܘܠܝܩܐ. ܘܚܦܼܪܘ ܩܒܪܐ ܕܐܢܘܫ ܩܬܘܠܝܩܐ .

 

[Vol. III, Col. 211]

 

ܘܦܣܩܼܘ ܪܝܫܗ ܘܣܡܼܘܗܝ ܒܪܝܫ ܪܘܡܚܐ ܘܐܟܼܪܟܘܗܝ ܒܫܘ̈ܩܐ . ܘܥܠܼܬ݀ ܟܠܗܿ ܗܕܐ ܒܝܼܫܬܐ ܩܠܘܛܘܬܗ ܕܩܬܘܠܝܩܐ . ܐܢܫ ܓܝܪ ܣܒܐ ܛܝܝܐ ܕܩ݀ܪܐ ܗܘܐ ܠܨܠܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܡܣ̈ܓܕܐ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܩܠܝܬܐ ܡܥܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܝܼܗܒ ܠܗ ܡܕܡ ܡܢ ܩܠܝܬܐ . ܘܟܕ ܩܼܡ ܗܢܐ ܒܪܢܪܣܝ . ܐܬܼܐ ܗ݀ܘ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܠܡܫܼܐܠ ܙܕܩܬܗ . ܕܠܐ ܢܬܝܲܥܢ ܘܠܐ ܢܫܒܼܘܩ ܠܢ ܢܝܿܚܐ . ܘܟܕ ܫܕܪܘܗܝ ܣܦܝܩܼܐ . ܩܼܛܪ ܐܪܙܐ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܚܲܒܪ̈ܘܗܝ . ܘܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ . ܟܕ ܡܿܘܒܠܝܢ ܛܝ̈ܝܐ ܡܝܼܬܐ ܠܡܩܼܒܪ . ܚܕ ܡܢ ܟܢܘ̈ܬܐ ܕܗ݀ܘ ܣܒܐ. ܐܪܡܝܼ ܟܐܦܐ ܒܥܪܣܐ ܕܡܝܼـܐ ܡܢ ܓܸܢܝܐ . ܘܐܫܬܓܼܫܘ ܛܝ̈ܝܐ ܕܡܲܢܘ ܪܓܼܡܼ ܘܩܼܪܒܘ ܗ݀ܢܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܣܗܼܕܘ ܕܚܢܢ ܚܼܙܝܢܢ ܟܐܦܐ ܕܦܠܛܼܬ ܡܢ ܕܝܪܐ . ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܐܙܼܠܘ ܘܩܼܒܪܘ ܠܡܝܼܬܼܐ ܗܦܟܼܘ ܥܒܼܕܘ ܓܘܢܚܐ ܗ݀ܘ ܒܕܝܪܐ ܘܩܠܝܬܐ.

 

[Vol. III, Col. 213]

 

ܒܬܪ ܣܪܓܝܣ ܆ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ .

ܐܦ ܗܢܐ ܣܪܓܝܣ ܗܘܐ ܫܡܗ ܘܐܬܩܼܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܒܓܢܣܼܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܐܬܩܼܪܝ ܘܐܬܬܲܣܪܚ ܒܐܡܝܕ ܡܕܝܢܬܐ ܝܘܡܢ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܬܡܢܝܐ ܒܫܒܛ . ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝ ܬܐܘܕܘܣ̄ܝ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܗܘܼ ܪܘܡܢܘܣ ܐܣܝܐ . ܒܝܘܡܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܡܬܬܣܪܚܢܘܗ̄ ܕܦܛܪܝ̄ܪ. ܘܗܘܼܬ݀ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ . ܐܦ ܐܚܝܼܕܐ ܕܐܡܝܕ ܐܚܡܕ ܒܪ ܥܝܣܐ . ܠܒܘ̈ܫܐ ܡܠ̈ܟܝܐ ܐܠܒܼܫ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܘܠܡܦܪܝܢܐ.

ܘܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܗܢܐ ܡܿܦܪܝܢܐ ܐܝܬܝܼܘ ܚܨܨ̈ܢܝܐ ܠܐܢܝ ܕܡܬܩܼܪܐ ܙܒܝܼܢܐ. ܬܠܡܝܕܗ ܕܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ . ܗܘܿ ܕܢܩܼܦ ܗܘܐ ܠܓܘ̈ܒܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܬܚܪܡܘ ܗܘܘ ܡܢ ܩܘܪܝܩܘܣ ܘܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܘܝܘܚܢܢ ܦܛܪ̈ܝܪܟܘ ܡܛܠ ܒܪܬܩܠܐ ܕܠܚܡܐ ܫܡܿܝܢܐ ܩܿܨܝܢܢ . ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܠܗܘܢ ܥܒܼܕܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܚܼܙܐܘܘܗܝ ܕܚܲܪܝܦ ܒܝܕܥܬܐ . ܘܣܦܩ ܕܢܩܼܝܡ ܠܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ .

 

[Vol. III, Col. 215]

 

ܘܗܼܘ ܙܒܝܼܢܐ ܐܣܼܪܚ ܠܐܢܫ ܕܡܬܼܩܪܐ ܦܼܪܥܼܐ ܡܝܛܪܘܦܘ̄ ܠܚܨܢܢܝܬܐ . ܘܦܼܪܥܐ ܐܣܼܪܚ ܐܦܝ̄ܣ ܠܡܘܨܠ. ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܒܪܢܨܝܼܚܐ ܓܒܪܐ ܡܠܝܼܠܐ . ܕܐܬܬܠܡܕ ܗܘܐ ܠܚܣܝܐ ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܼܐ ܟܢ ܫܒܩܗ ܘܢܩܸܦ ܠܚܨܨ̈ܢܐ . ܡܛܠ ܕܪܓܐ ܕܫܲܟܢܘ ܠܗ . ܙܒܝܼܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܲܪܝ ܫܿܓܫܼ ܡ݀ܛܐ ܠܬܪܥܐ ܕܘܙܝܪܐ ܐܟܡܿܢ ܕܢܚܼܛܘܦ ܠܗ ܥܕܬܐ ܒܬܐܓܪܝܬ . ܡܿܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܥܡ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩ ܕܝܠܗ ܐܦ ܗܼܘ ܠܒܝܬ ܘܙܝܪܐ ܡܿܢܥ . ܘܐܬܩܲܒܠ ܒܐܝܼܩܪܐ . ܘܙܒܝܼܢܐ ܐܬܛܪܕ ܐܦ ܐܣܬܠܝ.

ܘܒܗ ܒܙܿܒܢܐ ܗܢܐ ܡܬܢܨܚ ܗܘܼܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܥܕܬܢܝܐ ܘܒܚܟܡܼܬ݀ ܒܪ̈ܝܼܐ ܚܣܝܐ ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܐܦܝܣ̄ ܕܒܝܬ ܪܡܢ. ܘܦܲܫܩ ܠܟܠܗܿ ܨܘܪܬ ܟܬܵܒ ܥܬܝܩܬܐ ܘܕܚܿܕܬܐ ܘܠܟܬ̈ܒܐ ܕܡܠܝܼܠܘܬܐ . ܒܡܠܬܐ ܦܬܝܼܬܐ ܘܬܡܝܼܗܬܐ . ܥܡ ܡܿܟܬܒܢ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ .

ܘܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܝܘܚܢܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܒܪܢܪܣܝ. ܚܼܛܦ ܘܙܝܪܐ ܐܝܣܡܥܝܠ ܆ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܩܬܘܠܝܩܘܬܐ . ܘܐܙܼܠ ܗܼܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܠܘܬ ܟܠܝܦܗ ܘܢܣܼܒ ܦܘܩܕܢܐ ܠܘܬܗ ܕܘܙܝܪܐ ܕܢܗܦܟ ܠܩܘܪ̈ܝܐ . ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܠܘܬ ܘܙܝܪܐ ܫܲܐܠܗ ܘܙܝܪܐ ܡܛܠ

 

[Vol. III, Col. 217]

 

ܬܘܕܝܬܗ . ܘܩܬܘܠܝ̄ ܦܲܢܝ ܕܐܓܗܲܢܝ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܦܿܣ ܐܢܼܐ ܒܕܪܫܐ. ܘܘܙܝܪܐ ܟܐܐ ܒܗ ܘܐܡܼܪ . ܟܕ ܗܟܢ ܗܘܝܬ . ܠܡܢܐ ܩܡܼܬ ܒܪܝܫ ܐܢܫ̈ܐ ܕܐܢܬ ܒܨܿܝܪ ܡܢܗܘܢ . ܘܗܢܼܘܢ ܡܝܬܪܝܢ ܡܢܟ. ܩܬܘܠܝܩܐ ܐ݀ܡܪ ܿ ܐܡܿܪܬ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܫܘܿܐ ܐܢܼܐ ܘܠܐ ܫܡܼܥܘ ܡܢܝ . ܘܐܠܨܼܗ ܘܙܝܪܐ ܕܡܢܟܠܦܪܘܣ ܢܐܡܼܪ ܡܢܐ ܡܿܘܕܐ ܒܡܫܝܼܚܐ. ܘܟܕ ܐܬܐܠܼܨ ܐܡܼܪ ܕܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܦܘܠܘܣ ܐܡܼܪ ܐܢܼܐ. ܡܫܝܼ̇ܐ ܡܨܥܝܼܐ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܐܢܫܘܬܐ. ܘܥܢܼܕ ܗܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܝܘܬܚܢܢ ܫܢܬ݀ ܡܬܝܢ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܫܥ ܕܛܝ̈ܝܐ ܟܕ ܫܲܡܫ ܬܡ̈ܢܐ ܫܢ̈ܝܢ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܡܬܝܢ ܘܐܪܒܥܣܪܐ ܥܢܼܕ ܚܣܝܐ ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܝ̄ܒ ܒܫܒܛ. ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܕܒܛܘܪܐ ܨܗܝܐ ܕܡܼܬܩܪܐ ܕܡܘܥܲܠܩ.

ܘܠܗܦܼܛܬܗܿ ܕܫܢܬܼܐ ܥܼܢܕ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܡܦܪܝܢܐ ܝܘܡܢ ܬܪܝܢ ܟܙ̄ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܕܬܐ ܕܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ ܒܬܐܓܪܝܬ . ܘܦܼܫܬ݀ܐ ܡܕܢܚܐ ܕܠܐ ܐܒܐ ܓܘܿܢܝܼܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ.

ܘܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܒܪܢܪܣܝ ܩܬܘܠܝܩܐ: ܩܡ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ

 

[Vol. III, Col. 219]

 

ܩܬܘܠܝܩܐ . ܗܢܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܐܦܝ̄ܣ ܘܐܬܛܝܒ ܥܡ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܐܬܟܲܢܫܘ . ܡܛܠ ܓܒܝܼܬܐ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ . ܘܒܥܼܘ ܡܢܗ ܕܢܬܪܓܡ ܥܠ ܪܝܫ ܥܡܐ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ. ܘܫܲܪܝ ܐܡܼܪ ܡܐܡܪܐ ܕܩ̄ܕ ܓܪܝܓܘ̄ ܬܐܘܠܘܓ̄ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܩܕ̄. ܕܪܝܫܗ. ܡܛܠ ܥܐܕܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܦܝܠܘܣܘܦܝܣܐ ܢܥܒܼܕ . ܒܠܥܕ ܗ݀ܝ ܕܢܘܲܣܦ ܒܗ ܐܘܿ ܢܒܨܪ ܡܢܗ  ܡܕܡ. ܘܫܦܼܪ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܘܐܚܒܼܘܗܝ ܘܫܠܼܡܘ ܕܗܼܘ ܢܩܘܼܡ ܩܬܘܠܝܩܐ ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܣܠܝܩ ܫܢܬ݀ ܡܬܝܢ ܘܬܡܢܝܢ . ܘܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܗܼܘ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܡܗܝܪܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܥܕܬܢܝܼܐ ܕܩܢܸܐ ܩܘܿܡܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܘܫܘܦܪܐ ܦܓܪܢܝܐ. ܒܪܡ ܓܓܪܢܐ ܪܚܿܡ ܟܪܣܐ ܘܟܣܦܐ. ܙܿܕܩ ܡܪܥܝܬܐ ܕܡܘܨܠ. ܠܝܘܚܢܢ ܒܪ ܒܘܟܬܝܫܘܥ ܐܦܝܣ ܕܡܲܥܠܬܝܐ ܘܣܼܒܪ ܕܟܡܝܘܬܐ ܝܩܝܪܬܐ ܕܕܗܒܐ ܦܿܪܫ ܠܗ. ܘܗܘܿ ܡܛܠ ܕܬܟܝܼܠ ܗܘܐ ܥܠ ܝܕܥܬܗ ܘܥܘܫܢܗܼ ܐܗܡܼܝ ܘܠܐ ܩܲܪܒ ܠܩܬܘܠ̄ܝ ܐܦܠܐ ܚܿܕܐ ܡܥܐ. ܘܐܦܢ

 

[Vol. III, Col. 221]

 

ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܬܦܲܪܣ ܩܬܘܠܝܩܐ ܠܡܬܒ ܡܢܗ ܡܕܡ ܠܐ ܐܫܘܼܚ. ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܚܿܡܫ ܫܢ̈ܝܢܼ ܗܘܼܐ ܠܗ ܟܐܒܐ ܕܦܠܓܐ. ܘܒܡܼܥܬ݀ ܟܘܪܗܢܼܗ. ܫܲܢܝ ܗܼܘܢܗ . ܘܐܬܼ، ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܘܒܲܩܪܘ ܟܠܗܿ ܩܲܢܝܘܬܗ ܘܚܬܼܡܘ ܥܠܝܗܿ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܗܦܼܟ ܠܗ ܒܘܝܿܢܗ . ܘܐܘܕܥܼܘ ܠܗ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕܘ ܡܗܝܡ̈ܢܐ. ܘܩܼܪܐ ܐܢܘܢ ܘܐܬܚܲܡܬ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܫܼܪܐ ܠܛܒ̈ܥܐ .ܘܐܬܲܠܛܘ ܬܠ̈ܡܝܘܗܝ ܡܝܼܟܐܝܠ ܘܡܪܘܬܐ ܘܫܠܝܡܘܢ ܥܠ ܢܟ̈ܣܘ ܘܦܲܠܚܕܘ ܐܢܘܢ . ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܥܢܼܕ ܩܬܘܠܝܩܐ ܫܢܬ݀ ܡܬܝܢ ܘܬܡܢܝܢ ܘܫܬ .

ܘܐܣܼܬܕܩ ܥܡܐ ܠܬܪܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܿܢ ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܥܝܣܐ ܕܡܬܝܼܕܥ ܒܪ ܚܓܝܪ̈ܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܒܬܪ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܓܘܢܕܝܣܐܒܘܪ. ܘܒܬܪ ܪܝܫܐ ܣܓܝܐܐ

 

[Vol. III, Col. 223]

 

ܫܠܼܡܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܕܢܪܡܘܢ ܦܣ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܪܡܝܘܼ ܢܦܩ ܫܡܐ ܕܝܘܚܢܢ. ܘܩܒܠܘܗܝ ܟܠܗܘܢ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܼܛܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܒܘܟܬܝܫܘܥ ܡܝܛܪ̄ܘ ܕܡܿܘܨܠ . ܘܠܐ ܫܠܼܡ . ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܢܟܼܠܐ ܐܫܬܲܡܫ ܒܦܣܼܐ . ܘܟܬܼܒܘ ܠܘܬ ܟܠܝܦܗ ܘܐܦܝܼܣܗ ܕܠܐ ܢܘܒܕ ܙܕܩܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܐܒܗ̈ܘܗܝ ܐܣܘ̈ܬܐ ܠܐܒܗܘ̈ܗܝ. ܘܦܩܼܕ ܟܠܝܦܗ ܕܒܕܪ ܐܘܢܘܟܣܐ ܪܒܐ ܢܟܲܢܫ ܐܢܘܢ ܠܘܬܗ ܘܢܼܒܨܐ ܕܝܢܼܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܒܕܪ. ܕܦܘܩܕܢܐ ܡܥܠܝܐ ܢܦܼܩܼ ܕܬܪܝܼܡܘܢ ܐܟܬܐ ܘܚܪܝܢܐ ܡܢ ܒܝܢܬܟܘܢ . ܘܒܥܝܢܐ ܫܦܝܼܬܐ ܬܕܘܩܘܢ ܠܫܪܪܐ ܘܬܩܼܦܘܢܝܗܝ . ܗܝܕܝܢ ܦܲܢܝ ܚܕ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܐܡܼܪ. ܠܥܠܡ ܢܐܚܼܐ ܐܡܝܼܪܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ . ܘܕܝܠܗ ܗܼܘ ܦܘܩܕܢܐ ܘܚܢܢ ܥܒ̈ܕܼܐ ܡܫܥ̈ܒܕܐ ܐܢ ܪܥܐ ܒܐܢܫ ܕܝܠܢܝܐ ܕܢܩܘܼܡ ܡܲܢܘ ܕܥܿܨܐ . ܘܐܢ ܠܢ ܡܲܪܟ ܠܓܒܝܼܬܐ ܕܢܥܼܒܕ ܐܝܟ ܢܡܘܣܢ . ܗܐ ܚܢܢ ܓܒܝܼܢܢ ܠܗܢܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪܥܝܼܣܐ. ܕܢܗܼܘܐ ܠܢ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܡܛܠ ܕܝܕܥܢܢ ܕܫܿܘܐ . ܘܠܡܝܛܪ̄ܘ ܗܢܐ ܕܡܘܨܠ ܕܒܝܼܫܕܐ ܩܛܝܪܝܬܐ ܡܬܟܲܬܫ ܕܢܫܲܘܙܒ ܠܗ ܪܝܫܢܘܬܼܐ ܠܐ ܒܿܥܝܢܢ ܐܦܠܐ ܫܿܠܡܝܢܢ ܒܨܒܝܢܢ. ܘܐܬܦܢܝ ܒܕܪ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܒܘܟܬܝܫܘܥ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܢܬ ܡܢܿܐ ܐܡܿܪ ܐܢܬ . ܘܝܘܚܢܢ ܐܡܼܪ ܕܢܡܘܣܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܗܿܢܘ ܕܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܢܬܟܲܢܫܘܢܼ ܘܢܓܼܒܘܢ ܠܗܘܢ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܘܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܩܢܘ̈ܡܝܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ

 

[Vol. III, Col. 225]

 

ܓܒܼܘ ܠܗܢܼܐ ܘܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܫܿܠܡܝܢܢ ܠܗ . ܐܦܠܐ ܠܿܚܡ ܠܗܢܐ ܕܪܓܐ . ܗܝܕܝܢ ܩܼܡ ܠܩܘܼܒܠܗ ܕܘܝܕ ܒܪ ܕܝܠܡ ܐܣܝܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ . ܕܓܒܝܼܬܐ ܕܝܠܢ ܒ̈ܕܕܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܢܓܼܒܐ ܡܿܢ ܕܢܨܒܐ . ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܘܪܓܐܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܘܬ ܫܘܡܠܝܗܿ ܕܨܒܘܼܬܐ . ܘܒܬܪ ܢܩܵܫ ܪܝܫܐ ܣܓܝܐܐ ܫܼܪܝ ܕܢܐܠܘܼܨ ܐܢܘܢ ܒܕܪ ܕܢܩܲܒܠܘܢ ܠܒܪ ܒܘܟܬ ܝܫܘܥ. ܘܦܲܢܝܘ ܣܢ̈ܐܘܗܝ. ܕܠܐ ܡܩܲܒܠܝܢܢ ܕܢܗܘܼܐ ܪܝܫ ܬܘܕܝܬܢ . ܡܿܢ ܕܡܸܫܬܥܸܐ ܒܟ̈ܠܒܐ ܕܨܝܕܐ ܘܒܩܘ̈ܦܐ. ܘܒܕܪ ܦܢܝ ܕܟܕ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܗܘܐܼ ܡܬܥܢܸܐ ܗܘܐ ܒܗܟܢ . ܘܡܼܟܐ ܘܠܗܠ ܠܐ ܬܘܒ ܦܿܢܐ ܠܣܪܝܩܘܬܐ . ܘܟܕ ܐܬܐܠܼܨܘ ܣܐܢ̈ܘܗܝܼ ܐܡܼܪܘ. ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܐܡܼܪܢܢ ܕܠܐ ܠܿܚܡ. ܘܒܼܨܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܡܢ ܐܘܡܬܐ ܚܢܢ ܕܠܐ ܡܦܪܣܝܐ ܡܘ̈ܡܼܐ ܠܐ ܡܬܪܡܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܓܼܠܐ ܟܠܡܕܡ. ܘܗܫܐ ܟܕ ܥܪܨܬ ܐܢܢܩܝܼ ܐ݀ܡܪܝܢܢ ܕܗܢܐ ܒܪܐ ܗܘ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ . ܡܢ ܕܪܘܟܬܐ ܕܐܒܘܗܝ . ܘܥܠܗܕܐ ܐܦܠܐ ܠܚܕ ܡܢ ܕܪ̈ܓܐ ܥ̈ܕܬܢܝܐ ܫܿܘܐ . ܐܠܐ ܩܬܘ̈ܠܝܩܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܡܢ ܕܚܠܼـܐ ܐܫܘܼܝܘܗܝ ܒܩܛܝܼܪܐ ܿ ܘܟܕ ܚܼ؛ܐ ܒܕܪ ܕܠܐ ܣܟ ܫܿܠܡܝܢ . ܐܡܼܪ ܠܒܪ ܒܘܟܬܝܫܘܥ ܕܠܐ ܬܘܒ ܙܿܕܩ ܠܟ ܕܬܬܟܲܬܫ ܥܠ ܡܕܡ ܕܥܿܪܩ ܡܢܟ. ܐܢܗܼܘ ܕܟܕ ܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܠܟ ܙܿܕܩ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܚܲܘܐ ܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܒܡܿܫܬܲܐܠܢܘܬܐ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܫܐ ܕܠܐ ܒܿܥܝܢ ܠܟ. ܘܿܠܐ ܕܬܸܫܬܐܠ. ܘܢܦܼܩ

 

[Vol. III, Col. 227]

 

ܦܘܩܕܢܐ ܕܟܠܝܦܗ ܕܠܐ ܢܬܥܼܨܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܐܠܐ ܡܿܢ ܕܨܿܒܝܢ ܢܩܝܼܡܘܢ . ܘܗܟܢܐ ܐܬܬܣܪܚ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܥܝܼܣܐ . ܒܣܠܝܩ ܝܘܡܢ ܚܡܫܐ ܫܢܬ݀ ܡܬ̈ܝܢ ܘܬܡܢܝܢ ܘܫܒܥ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܡܝܬܪܐ ܒܝܕܥܬܐ ܘܢܙܝܪܐ . ܘܒܝܘ̈ܡܬܗ ܐܬܬܚܼܕ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܒܝܬ ܓܪܡܲܝ ܒܙܢܝܘܬܼܐ ܘܐܬܩܬܪܣ .

ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܡܿܦܪܝܢܐ ܫ̈ܢܝܐ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܥܢܼܕ ܝܘܡ ܬܪܝܢ ܟܙ̄ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ. ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܡܬܝܢ ܘܚܡܫܥܣܪ̈ܐ . ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܕܬܐ ܕܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ ܕܒܬܐܓܪܝܬ.

ܘܝܘܚܢܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܟܕ ܫܲܡܫ ܚܲܡܫ

 

[Vol. III, Col. 229]

 

ܫܢ̈ܝܢ ܠܩܘܪܒܼܐ ܥܢܼܕ ܫܢܬܜ ܡܬܝܢ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ . ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܐ ܣܟ ܢܣܼܒ ܙܕܩܐ ܡܢ ܟܝܪܛܘܢܝܐ ܘܡܣܪܩܐܝܬ ܚܝܼܐ. ܘܟܕ ܡܿܐܬ ܗܘܐ ܐܡܼܪ ܠܬܠܡܝܕܗ . ܕܗܐ ܡܬܝܢ ܘܫܬܝܢ ܙܘ̈ܙܐ ܕܟܣܦܐ ܒܕܘܟܬܐ ܦܠܢܝܬ ܕܡܼܛܘ ܠܝ ܝܪܬܘܬܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܗ̈ܝ ܣܼܒ ܘܐܦܼܩ ܐܢܘܢ ܒܠܘܘܝܐ ܕܝܠܝ.

ܘܩܼܡ ܒܬܪ ܐܒܪܗܡ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܓܪܡܲܝܼ ܐܦܝ̄ܣ ܕܡܿܪܓܐ. ܗܢܐ ܐܬܛܲܝܒ ܒܒܓܕܐܕ ܟܕ ܡܝܼܬ ܝܘܚܢܢ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܘܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ ܥܒܕ ܐܠܠܗ ܢܘܡܝܩܐ ܒܪ ܫܡܥܘܢ ܝܕܝܼܥܐ ܘܛܒܝܼܒܐ ܒܡܠܟܘܬܐ . ܘܟܕ ܢܣܼܒ ܟܪܬ݀ ܐܝܼܕܗ ܕܐܒܪܗܡ ܕܠܐ ܢܩܲܒܠ ܦܝܿܣܐ ܕܐܢܫ ܒܫܪܒܗ ܕܬܐܘܕܘܪܘܣ ܡܩܬܪܣܐ . ܗܘܿ ܕܒܬܪܟܢ ܐܗܓܪ ܟܕ ܐܬܬܼܚܕ ܒܙܢܝܘܬܐ ܥܡ ܐܢܬܬܐ ܐܢܫ ܛܝܿܝܬܐ ܘܢܣܒܗܿ ܒܢܫ̈ܐ. ܘܕܠܐ ܢܒܨܪ ܐܠܐ ܢܘܣܦ ܒܐܝܩܪܗ ܕܝܠܗ ܕܒܪ ܫܡܥܘܢ . ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܢܘܬܗ̈ܗ ܢܥܲܠܐ ܕܪܓܗ . ܢܣܼܒ ܠܗ ܦܘܩܕܢܐ ܡܿܠܟܝܐ ܘܐܙܼܠ ܠܣܠܝܩ ܘܿܐܬܬܣܪܚ ܥܣܪܐ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ. ܫܢܬ݀ ܡܬܝܢ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܠܬ ܕܛܝܝ̈ܐ ܚܕܥܣܪ ܒܝܪܚܐ ܬܠܝܬܝܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܦܣ ܒܬܫܡܫܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܬܩܢܐܝܬ.

 

[Vol. III, Col. 231]

 

ܐܠܐ ܪܚܿܡ ܟܣܦܐ ܗܘܐ ܣܿܓܝ ܘܐܟܬܢܝܐ. ܘܒܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܩܢܼܗܿ ܠܩܬܘܠܝܩܘܬܐ.

ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܥܢܼܕ ܝܘܚܢܢ ܩܬܘܠ̄ܝ . ܟܼܬܒ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܒܘܟܬܝܫܘܥ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܡܘܨܠ ܠܘܬܗ ܕܐܒܪܗܡ ܗܢܐ ܕܢܕܒܪ ܣܘܥܪܢܗ . ܘܐܒܪܗܡ ܟܬܼܒ ܠܗܿ ܕܢܣܼܝܒܪ ܘܠܐ ܢܐܬܼܐ ܒܪܗܝܼܒܘ ܠܒܓܕܐܕ . ܘܢܓܕܫ ܠܗ ܐܟܡܐ ܕܓܕܫ ܒܗ݀ܝ ܙܒܢܬܐ ܟܕ ܥܼܢܕ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܩܬܘܠܝܩܐ. ܐܠܐ ܢܬܼܒ ܥܕܡܐ ܕܢܣܼܒ ܠܗ ܫܲܠܡܘܬܐ. ܘܢܫܕܪ ܢܩܼܝܘܗܝ ܘܟܢ ܢܐܬܼܐ ܘܢܬܩܲܒܠ ܒܐܝܩܪܐ . ܘܗܝܡܢ ܒܪܒܘܟܬܝܫܘܥ ܡܠܬܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܝܬܼܒ ܟܕ ܡܣܲܟܐ ܕܢܬܼܩܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܢܟܼܠ ܥܠܘܗܝ ܐܒܪܗܡ ܢܣܒܗܿ ܠܪܝܫܢܘܬܐ ܠܢܦܫܗ . ܘܫܡܼܥ ܝܘܚܢܢ ܘܐܬܒܥܪܪ. ܘܒܚܐܦܐ ܢܚܼܬ ܠܒܓܕܐܕ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܘܬܼܪܗ ܬܟܬܘܫܗ . ܘܒܬܪ ܢܩܵܫ ܪܝܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܫܬܡܫ ܒܝܢܬܗܘܢ܆ ܝܬܼܒ ܝܘܚܢܢ ܒܩܠܝܬܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܦܬܝܘܢ ܘܫܠܝܼ. ܘܐܬܐܡܼܪ ܠܗ ܕܡܛܝܒ ܐܒܪܗܡ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܢܐܬܼܐ ܠܘܬܟ ܘܢܬܡܿܟܟ ܠܟ .ܘܝܼܡܐ ܝܘܚܢܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܕܐܢ ܢܐܬܼܐ ܒܡܲܘܬܒܐ ܕܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܒܕܘܟܬܗ ܩܕܡܝܬܼܐ ܡܲܘܬܒ ܐܢܼܐ ܠܗ . ܘܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܼܐ ܡܢܫܠܝ ܥܼܠ ܥܠܘܗܝ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܘܗܼ، ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܚܼܙܝܗܝܼ ܠܐ

 

[Vol. III, Col. 233]

 

ܣܝܒܪ ܐܠܐ ܩܼܡ ܠܐܘܪܥܗ ܘܐܘܬܒܼܗ ܠܥܠ ܡܢܗ . ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܗܼܘ ܐܒܪܗܡ. ܕܐܢܬ ܐܘ̄ ܐܒܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢܝ ܫܿܘܐ ܗܼܘܝܬ . ܘܠܟ ܙܕܩܐ ܗܘܬ݀ ܩܬܘܠܝܩܘܬܐ ܐܘܿ ܠܝ . ܘܡܟܝܠ ܕܗܘܼܬ݀. ܫܿܐܠ ܐܢܼܐ ܕܬܚܠܘܦܟ ܬܚܫܼܒܢܝ ܒܗܿ ܘܬܠܡܝܕܟ . ܘܩܲܒܠ ܛܝܒܘܬܗ ܝܘܚܢܢ . ܘܢܦܼܩ ܥܡܗ ܘܐܬܛܲܝܒ ܒܬܫܡܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ . ܘܒܗ ܒܝܘܡܼܐ ܟܠܗܘܢ ܙܕ̈ܩܐ ܕܩܪܝܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܕܨ̈ܠܘܬܐ ܠܗ ܠܝܘܚܢܢ ܝܗܼܒ ܗܼ، ܐܒܪܗܡ ܘܝܲܩܪܗ . ܘܒܬܪܟܢ ܥܕܠܘܗܝ ܠܝܘܚܢܢ ܩܪ̈ܝܒܘܗܝ . ܕܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܗ݀ܝ ܡܘܡܬܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܣܥܼܪ . ܘܗܼ، ܦܲܢܝ ܕܗܲܝܡܢܘ . ܕܗܟܢ ܐܝܼܬ ܗܘܐ ܒܢܝܼܫܝ ܕܐܫܿܘܛܝܼܘܗܝ . ܐܠܐ ܟܕ ܚܙܝܿܬܗ ܠܐ ܫܠܼܡ ܪܥܝܢܝ ܠܨܒܝܢܝ ܕܐܥܿܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܘܠܐ ܐܝܿܩܪܝܘܗܝ ܡܛܠ ܕܪܓܐ.

ܡܬܐܼܡܪܐ ܥܠܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܒܪܒܘܟܬ ܝܫܘܥ . ܕܟܕ ܪܟܒܼ ܗܘܐ ܒܡܘܨܠ ܕܢܦܼܘܩ ܢܟܼܪܘܟ ܒܡܪܥܝܬܗ . ܣܘܓܐܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܪ̈ܘܡܝܐ ܘܢܘܒ̈ܝܼܐ ܒܠܒܘ̈ܫܐ ܡܠ̈ܟܝܐ ܘܙܘܢܪ̈ܐ ܕܡܝܛܟܣܐ ܪܟܒܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ . ܘܒܝܬ ܡܿܝܓܪ̈ܣܐ ܕܝܠܗܼ ܥܠ ܐܫܬܐ ܓܡ̈ܠܝܢ ܡܬܼܛܥܢ ܗܘܐ . ܘܫܪܟܐ ܕܟܪ̈ܦܬܗܼ ܥܠ ܟܘܕ̈ܢܘܬܐ ܕܛܥܢܐ ܿ ܘܟܕ ܡܬܼܚܐ ܡܕܡ ܦܫܼ

 

[Vol. III, Col. 235]

 

ܒܒܓܕܐܕ ܗܼܘ ܝܘܚܢܢܼ ܥܢܼܕ ܒܗܿ. ܘܐܬܒܢܼܝ ܠܥܠ ܡܢ ܩܒܪܗ ܒܥܕܬܐ ܕܐܨܒܓ ܩܘܒܬܐ ܕܐܒܢܘܣ.

ܥܕܬܐ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܕܬܐܓܪܝܬ . ܟܕ ܦܫܼܬ ܐܪܡܠܬܐ ܡܼـܚܐ ܕܬܡܢ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ . ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܡܦܪܝܢܐ ܩܼܡ ܬܐܘܡܐ.

 

ܒܬܪ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܆ ܬܐܘܡܐ ܐܣܛܘܢܪܐ.

ܗܢܐ ܒܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ ܥܿܡܪ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܐܝܼܕ̈ܝ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܩܘܪܙܚܠܝܐ ܐܬܬܣܪܚ ܒܫܢܬ݀ ܡܬܝܢ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܕܛܝܝܼ̈ܐ . ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܝܪ̈ܚܐ ܐܪܒܥܐ. ܥܢܼܕ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܒܬܐܓܪܝܬ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܚܘܕܡܗ . ܘܐܪܡܠܼܬ݀ ܥܕܬܐ ܒܬܪܗܼ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܼܐ ܝܘ̈ܢܝܐ ܣܘܓܐܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܒܒܓܕܐܕ. ܐܢܫ̈ܐ ܡܫܡ̈ܡܗܼܐ ܢܘܡ̈ܝܩܐ ܘܐܣܘ̈ܬܐ ܘܥܡ̈ܡܝܐ . ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܐܠܝܐ ܦܛܪܝ̄ܪ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܼܐ ܘܬܒܼܥܘ ܠܗܘܢ ܡܝܛܪܘ̄ . ܘܐܫܬܕܪ ܠܗܘܢ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܝܐܢܝ .ܗܘ ܕܟܕ ܐܬܼܐ ܘܝܼܬܒ ܒܚܕܐ ܡܢ ܥ̈ܕܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܒܒܓܕܐܕ . ܐܬܚܼܪܝ ܠܩܘܒܠܗ ܐܒܪܗܡ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ. ܘܩܲܪܒܗ ܠܕܝܼܢܐ ܩܕܡ ܘܙܝܪܐ . ܘܐܡܼܪ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܚܢܢ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܪ̈ܚܡܿܐ ܕܛܝܝܘܬܐ

 

[Vol. III, Col. 237]

 

ܘܡܨܠ̈ܝܢܐ ܕܥܠ ܢܨܚܢܗܿ. ܘܐܝܟܢܐ ܫܿܘܸܐ ܒܢܼܙܠܐ ܠܝܼ ܢܗܘܼܐ ܗܢܐ ܢܘܟܪܝܼܐ ܣܐܢܗܿ ܕܛܝܝܘܬܐ. ܘܘܙܝܪܐ ܦܢܝ ܕܟܠܟܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܫܘ̈ܝܝ ܢܼܙܠܐ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬܢ. ܒܣܢܼܐܬܢ ܘܒܐܦ̈ܐ ܪܚܡܿܝܬܘܢ ܠܢ. ܘܐܬܒܠܼܡ ܒܩܬܘܠܝܩܼܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܬܘܒ ܐܬܡܼܨܝ ܠܡܪܬܡ. ܐܠܐ ܐܫܬܘܕܝ ܐܠܦܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܠܚܕ ܡܢ ܣܿܦܪ̈ܐ ܪ̈ܒܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܗ ܒܡܲܘܬܒܼܐ ܕܢܥܲܕܪܝܘܗܝ. ܘܗ݀ܘ ܐܡܼܪ. ܚܣܼ ܠܗ ܠܘܙܝܪܐ ܕܢܲܫܘܐ ܒܝܬ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܕܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܢ ܕܛܝ̈ܝܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ. ܘܒܝܬ ܝܘ̈ܢܝܐ ܕܠܐܡܬܘܡ ܫܿܠܝܢ ܡܠ̈ܟܝܗܘܢ ܡܢ ܚܪܒܐ ܕܥܡ ܛܝ̈ܝܐ. ܦܪܝܫܝܢ ܓܝܪ ܡܢ ܚ̈ܕܕܐ ܒܦܚܼܡܢ : ܐܝܟ ܪ̈ܚܡܐ ܡܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ . ܘܙܿܕܸܩܘ ܟܠܗܘܢ ܛܝ̈ܝܐ ܡܛܝ̈ܒܼܐ ܟܠܬܗ ܕܣܿܦܪܐ. ܘܚܣܪ ܗܼ، ܐܒܪܗܡ ܩܬܘܠܝܩܼܐ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܬܠܬܝܢ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܗܒܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܝܬܝܼ ܠܐܠܝܐ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܠܒܓܕܐܕ . ܒܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܕܛܝ̈ܝܐ . ܘܢܣܼܒ ܟܪܬ݀ ܐܝܼܕܗ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܘܿ ܡܝܛܪܘ̄ ܣܟ ܕܝܿܬܒ ܒܒܓܕܐܕ ܒܐܡܝܼܢܘ . ܐܠܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܢܫܕܪ ܡܢ ܠܘܬܗ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܕܢܣܼܥܪܘ ܘܢܡܿܠܐ ܣܘܼܢܩܢܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܕܬܡܢ . ܘܢܗܼܦܘܟ ܢܐܙܠܼ ܡܢܕܪܝܫ ܠܐܬܪܗ.

 

[Vol. III, Col. 239]

 

ܒܬܪ ܬܐܘܡܐ ܐܣܛܘܢܪܐ . ܕܢܚܐ ܩܫܝܫܐ.

ܗܢܐ ܩܫܝܫܐ ܗܘܐ ܕܥܠܡܐ. ܘܐܬܬܣܪܚ ܡܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܩܘܪܙܚܠܝܐ. ܒܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ . ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܬܐܘܡܐ ܐܣܛܘܢܪܐ . ܘܐܓܪ ܛܒ ܒܡܦܪܝܢܘܬܐ . ܘܐܣܪܚ ܣܘܓܐܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܒܒܓܕܐܕ ܒܝܕ ܣܼܢܐܬܗ ܕܘܙܝܪܐ ܥܠܝ ܒܪ ܥܝܣܼܐ ܠܐܒܪܗܡ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܘܥܠܗܕܐ ܟܠܗܘܢ ܕܝܼܢ̈ܗܘܢ ܒܗܼܦܟܐ ܫܿܪܐ ܗܘܐ . ܘܙܕܩܝ̈ܗܘܢ ܡܲܘܒܕ ܗܘܐ . ܘܝܡ̈ܝܢܝܬܗܘܢܼ ܠܣܡ̈ܠܝܬܐ ܡܫܲܚܠܦ ܗܘܐ. ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܟܕ ܐܬܛܝܒ ܗܼ، ܩܬܘܠܝܩܐ ܠܘܬܗ ܕܘܙܝܪܐ ܫܲܠܐܠܗ ܘܙܝܪܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ . ܐܘܕܥܝܢܝ ܐܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ ܐܡܼ̈ܘܬܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܒܬܪܘܕܐ ܡܫܲܘܬܦܝܢ ܠܥܡܐ ܒܐܪ̈ܙܐ .

 

[Vol. III, Col. 241]

 

ܘܩܬܘܠܝܩܐ ܡܛܠ ܕܣܿܓܝ ܪܗܝܼܒ ܗܘܐ ܠܘܬ ܦܘܢܝܐ ܒܠܥܕ ܒܘܩܝܐ ܐܡܼܪ ܕܐܢܬܘܢ ܛܒܿ ܝܿܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܒܬܪܘܕܐ ܠܐ ܡܫܘܬܦܝܢ. ܘܘܙܝܪܐ ܡܛܠ ܕܩܫܝ̈ܫܘܗܝ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܗܘܘ . ܐܬܟܚܕ ܡܢ ܡܛܝ̈ܒܐ ܕܐܡܼܪ ܠܗ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܢܬܘܢ ܛܒ ܝܿܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܟܐܡܬ݀ ܠܘ ܢܘܟܪܝܐ ܐܢܬ ܡܢ ܐܪ̈ܙܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܨܿܒܐ ܐܢܬ ܕܬܐܼܠܦ ܡܢܝ . ܘܗܟܢܐ ܝܪܒܼܬ݀ ܘܥܫܼܢܬ݀ ܣܢܼܐܬܗ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܒܠܒܗ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܡܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܬܘܒ ܝܬܝܪ ܐܣܼܬܢܝ ܗܼ، ܩܬܘܠܝܩܐ . ܒܗ݀ܝ ܕܒܥܠܬܗ ܐܣܼܬܢܝܘ ܡܢܗ ܕܘܙܝܪܐ . ܘܣܢܼܐܘܘܗܝ ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܡܲܫܚܘܬܐ ܪܚܡܼܬ݀ ܟܣܦܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ . ܒܚܕܐ ܓܝܪ ܫܢܬܐ ܐܣܼܪܚ ܬܠܬܐ ܡܝܛܪ̈ܘ̄ ܠܢܨܝܒܝܢ. ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܝܼܬ ܒܒܓܕܐܕ. ܘܢܣܼܒ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܗܟܘܬ ܡܐܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܙܘ̈ܙܐ . ܘܙܿܕܩ ܠܗ ܢܨܝܒܝܢ . ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܕܢܐܙܼܠ. ܡܝܼܬ ܒܡܿܘܨܠ ܩܕܡ ܕܢܡܛܐ ܠܢܨܝܒܝܢ ܘܢܣܼܒ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܫܒܥܝܢ ܐ̈ܠܦܝܐ ܙܘ̈ܙܐ ܘܙܿܕܩ ܠܗ ܢܨܝܒܝܢ. ܘܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܥܼܠ ܥܠܘܗܝ ܐܒܘܣܚܩ ܒܪܥܲܘܢ ܢܘܡܝܩܐ ܡܫܡܗܐ ܡܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ . ܘܐܫܟܼܚܗ ܠܩܬܘܠܝܩܐ ܕܟܫܼܐ ܩܕܡܘܗܝ ܟܫܝ̈ܬܐ ܕܙܘ̈ܙܐ ܘܕܝܢܪ̈ܐ . ܘܐܡܼܪ ܡܲܘܬܒܐ ܕܫܡܥܘܢ܆ ܘܥܒ̈ܕܐ ܕܣܝܼܡܘܢ . ܠܐ ܬܘܒ ܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܠܟ

 

[Vol. III, Col. 243]

 

ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܠܥܠܡ. ܘܫܒܼܩ ܘܢܦܼܩ . ܘܣܼܓܝ ܐܬܟܲܬܫ ܣܘܠܝܡܐܢ ܒܪ ܓܡܠܐ ܕܐܦ ܗܘܼ ܡܢ ܢܘܡܝ̈ܩܐ ܡܫܡ̈ܗܐ ܗܘܐ ܕܢܪܥܝܘܗܝ ܠܐܒܘܣܚܩ ܥܡ ܩܬܘܠܝܩܐ ܘܠܐ ܐܫܼܟܚ.

ܕܢܚܼܐ ܕܝܢ ܡܦܪܝܢܐ ܟܕ ܫܲܡܫ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪܝܢ . ܘܐܣܼܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܫܒܬܥܣܪ . ܫܟܒ ܬܡܢܥܣܪ ܒܬܡܘܙ ܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܚܘܕܡܗ ܒܬܐܓܪܝܬ .

 

ܒܬܪ ܕܢܚܼܐ . ܒܣܠܝܘܣ ܬܪܝܢܐ.

ܗܢܐ ܡܫܡܫܢܐ ܗܘܐ ܥܠܡܝܐ ܡܢ ܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢܬܐ . ܐܬܓܒܝܼ ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܚܪܬܗ ܕܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ . ܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܲܡܫ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܓܪ ܛܒ ܒܡܦܪܝܢܘܬܐ.

ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܥܢܼܕ ܐܒܪܗܡ ܩܬܘܠܝܩܐ. ܟܕ ܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ . ܘܥܕܡܐ ܠܝܘ̈ܡܬܗܼ ܒܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܫܒ̈ܐ ܘܕܚܕ ܒܫܒ̈ܐ ܕܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܒܬܠܬ ܫܥܝ̈ܢ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܩܘܪܒܢܐ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ

 

[Vol. III, Col. 245]

 

ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ . ܘܐܙܿܠ ܗܘܿܐ ܟܠܢܫ ܠܒܝܬܗ ܘܡܫܬܲܪܐ . ܘܟܕ ܐܬܐܡܲܪ ܡܛܠ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܟܕ ܢܣܼܒܘ ܩܘܪܒܢܼܐ ܢܦܼܩܘ ܠܒܪ ܒܓܢܬܐ ܘܐܩܝܼܡܘ ܦܘܚܪܐ ܘܐܟܼܠܘ ܘܐܫܬܝܼܘ . ܒܕܓܘܢ ܟܠܼܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܠܐ ܢܗܘܼܐ ܩܘܪܒܢܐ ܒܫܒܬܐ ܘܚܕ ܒܫܒܐ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܨܘܡܐ . ܐܠܐ ܒܪ̈ܡܫܝܬܐ. ܘܟܬܼܒ ܟ̈ܠܝܢܐ ܒܗ ܒܢܝܼܫܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ . ܘܐܬܚܲܕܬ ܥܝܿܕܐ ܗܢܐ ܕܐܚܝܼܕܝܢ ܝܘܡܢܐ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ.

ܘܟܕ ܥܢܼܕ ܐܒܪܗܡ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܩܼܛܪܘ ܐܪܙܐ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܕܠܐ ܢܲܣܪܚܘܢ ܩܬܘܠܝܩܼܐ ܐܢܫ ܢܘܟܪܝܐ ܕܝܪܝܐ . ܐܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܢܐ ܕܗܘܼ ܢܗܘܼܐ . ܗܝܕܝܢ ܐܒܘ ܐܠܚܣܢ ܢܘܡܝܩܐ ܕܟܠܝܦܗ ܪܐܨܿܝ. ܫܕܪ ܐܝܬܝܼ ܕܝܪܝܐ ܐܟܫ ܕܫܡܗ ܥܡܢܘܐܝܠ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܐܒܐ ܝܘܣܦ ܕܒܒܠܕ ܡܕܝܿܢܬܐ . ܘܐܠܼܨ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܫܼܪܘ ܡܘܡܬܗܘܢ܇ ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܩܬܘܠܝܩܐ ܟܕ ܠܐ ܨܿܒܝܢ . ܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܒܣܠܝܩ . ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܘܼ ܥܡܢܘܐܝܠ

 

[Vol. III, Col. 247]

 

ܢܟܦܠܐ ܛܒ ܘܢܙܝܪܐ ܕܚܝܼܠܐ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܬܚܝܼܬ ܫܘܼܠܛܢܗ ܘܙܝܥܼܐ . ܡܫܡܠܝܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܫܘܦܪܐ ܦܓܪܢܝܐ . ܐܠܐ ܩܲܠܘܛܐ ܗܘܐ ܣܿܓܝܼ ܘܡܪܝܡ ܚܢܼ̈ܟܐ ܘܐܠܝܼܨ ܝܨܪܐ . ܘܫܲܡܫ ܗܼܘ ܥܡܢܘܐܝܠ ܩܬܘܠܝܩܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ . ܘܥܢܼܕ ܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥ ܕܛܝ̈ܝܐ ܐܪܼܒܥܐ ܒܢܝܣܢ .

ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܥܢܼܕ ܐܦ ܒܣܠܝܠܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ ܒܝܘܡ ܫܒܬܐ . ܚܕܥܣܪ ܒܐܒ ܝܪܚܐ ܿ ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܚܘܕܡܗ ܒܬܐܓܪܝܬ . ܐܣܼܪܚ ܕܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܬܪܥܣܪ

 

ܒܬܪ ܒܣܠܝܘܣ ܬܪܝܢܼܐ . ܩܘܪܝܩܘܣ.

ܗܢܐ ܩܫܝܫܐ ܗܘܐ ܕܥܕܬܐ ܕܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܒܢܨܝܒܝܢ . ܘܚܘܪܢ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܫܡܗ . ܘܐܬܬܣܪܚ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܚܠܒ ܡܕܝܢܬܐ ܒܚܪܬܗ ܕܐܒ . ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܕܐ ܕܛܝ̈ܝܐ . ܘܐܬܩܼܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ . ܘܒܝܘ̈ܡܬܗ ܐܗܓܪ ܦܝܠܠܘܟܣܢܘܣ ܐܦܝ̄ܣ ܕܐܕܘܪܒܝܓܐܢ. ܟܕ ܐܬܬܚܼܕ ܒܙܢܝܘܬܐ ܥܡ ܐܢܬܬܐ ܛܝܝܬܐ.

 

[Vol. III, Col. 249]

 

ܘܩܕܡ ܗܕܐ ܫܢܬܐ ܐܘܟܼܝܬ ܒܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܕܛܝ̈ܝܐ ܐܬܬܣܪܚ ܐܝܣܪܐܝܠ ܩܬܘܠܝܩܼܐ ܒܬܪ ܥܡܢܘܐܝܠ. ܗܢܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܐܦܝܣ̄ ܕܟܫܟܪ. ܘܟܕ ܡܝܼـ ܥܡܢܘܐܝܠ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܓܒܪܐܝܠ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܦܪܣ ܐܨܛܒܝܘ . ܘܠܐ ܐܫܦܼܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ . ܐܡܼܪܘ ܓܝܪ ܕܐܚܘܗܝ ܕܗܢܐ ܐܗܓܪ . ܘܟܦܼܪ ܒܬܘܕܝܬܗ . ܘܚܣܼܕܐ ܗܘ ܠܢ ܕܢܩܘܼܡ ܒܪܝܫܢ ܐܚܐ ܕܐܝܟ ܗܘܿ . ܒܕܓܘܢ ܫܠܼܡܘ ܟܠܗܘܢ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܕܐܡܝܼܪ . ܘܐܣܪܚܘܗܝ ܩܬܘܠܝܩܐ ܒܣܠܝܩ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܒܐ ܬܩܢܕܝܐ ܡܝܬܪܐ ܘܢܙܝܪܐ . ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܕܐܬܬܣܪܚ . ܥܢܼܕ ܒܬܪ ܡܐܐ ܘܫܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܒܪ ܬܥܫܝܢ ܫܢ̈ܝܢ .

 

ܗܝܕܝܢ ܩܼܪܒ ܐܣܝܐ ܐܢܫ ܩܫܝܫܐ ܒܪ ܥܠܡܐ ܕܫܡܗ ܦܬܝܘܢ ܠܘܬ ܐܚܼܝܕܐ ܘܐܫܼܬܘܕܝ ܠܗ ܬܠܬܡܐܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܟܣܼܦܼܐ ܐܢ ܡܩܝܼܡ ܠܗ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܘܫܡܥܼܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܥܪܼܩܘ ܘܐܬܛܲܫܝܘ ܕܠܐ ܢܬܕܒܪܘܢ

 

[Vol. III, Col. 251]

 

ܒܩܛܝܪܐ . ܗܝܕܝܢ ܐܬܡܲܨܥܘ ܢܘܡ̈ܝܩܐ ܒܝܬ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܐܚܼܝܕܐ . ܘܩܲܒܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܕܢܬܼܩܠܘܢ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܐ̈ܠܦܝܐ ܙܘ̈ܙܐ ܡܢ ܡܠܘܼܘܐ ܕܩܠܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ . ܘܢܣܝܼܡܘܢ ܡܿܢ ܕܫܿܘܐ ܘܨܿܒܝܢ ܒܗ . ܡܬܐܡܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܗܒܐ. ܘܫܬܼܡܐܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܙܘܙܐ ܕܟܣܦܼܐ ܐܫܬܼܟܚܘ ܒܩܠܝܬܼܐ ܟܕ ܡܝܼܬ ܥܡܢܘܐܝܠ ܩܬܘܠܝܩܐ. ܘܠܐ ܨܒܼܘ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܬܬܦܪܣܐ ܟܡܝܘܬܐ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܢܣܒܼܘ ܩܡܠܐܘܢ ܕܥ̈ܕܬܐ ܡ̈ܐܢܐ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ ܘܬܒܼܪܘ ܐܢܘܢ. ܘܙܲܒܢܘ ܘܦܪܥܼ، ܠܐܚܝܕܐ . ܘܫܠܡܼܘ ܕܢܪܡܘܢ ܦܣ̈ܐ . ܘܟܬܒܼ، ܫܡ̈ܗܐ ܕܐܪܒܥܐ ܡܢܗܘܢ . ܘܣܼܠܩ ܫܡܐ ܕܥܒܕܝܫܘܥ ܐܦܝ̄ܣ ܕܡܥܠܬܝܼܐ ܘܐܬܩܲܒܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ . ܘܕܒܼܪܘܗܝ ܒܩܛܝܪܐ ܘܐܣܼܪܚܘܗܝ ܟܕ ܡܚܲܘܐ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܒܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܪܬܝܢ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܕܩ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܥ̈ܕܬܢܝܐ. ܘܐܬܪܕܝ ܒܡܠܝܠܼܘܬܐ ܡܢ ܒܪ ܢܨܝܚܼܐ . ܬܠܡܝܕܐ ܕܚܣܝܐ ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ. ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ . ܘܥܕܡܐ ܠܙܒܢܗ ܕܗܢܐ ܩܬܘܠܝܩܐ : ܒܩܘܪܒ

 

[Vol. III, Col. 253]

 

ܩܘܪܒܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܡܕܒܪܚܐ ܦܬܓܡܐ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܡܗܲܝܡܢܝܢܢ . ܘܗܿܢܘܢ ܕܠܒܪ ܒܗܝܟܼܠܐ ܦܬܓܡܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ . ܘܗܼܘ ܬܲܚܡ . ܕܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܢܐܡܼܪܘܢ ܐܟܘܬܢ.

ܩܘܪܝܩܘܣ ܕܝܢ ܡܦܪܝܢܐ ܟܕ ܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ . ܘܐܣܪܚ ܐܪܒܬܥܣܪ ܐܦܝ̈ܣ̄ . ܥܢܼܕ ܒܬܪ ܕܐܬܢܲܘܠ ܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܥܣ̈ܩܐ ܒܬܐܓܪܝܬ . ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܟܙ̄ ܒܫܒܛ ܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܘܐܫܬܝܢ ܘܬܫܥ ܕܛܝ̈ܝܐ . ܘܐܬܩܒܪ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ.

 

ܒܬܪ ܩܘܪܝܩܘܣ ܆ ܝܘܚܢܢ ܕܪܡܣܘܩܝܐ.

ܗܢܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܬܐܓܪܝܬ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܕܪܡܣܘܩ ܐܝܬܘ̄ ܘܫܡܗ ܕܝܢܪܐ ܒܪ ܝܫܘܥ . ܐܬܩܼܪܝ ܡܢ ܕܪܓܐ ܕܡܫܡ̄ ܘܐܬܬܣܪܚ ܩܫܝ̄ ܘܡܦܪܝܢܐ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܡܬܝܼܕܥ ܕܣܪܝܓܬܗ . ܒܓܪܡܢܝܩܝ ܕܗܝܼ ܡܿܪܥܫܼ ܒܫܒܥܐ ܒܐܒ ܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܕܛܝܝ̈ܐ.

 

[Vol. III, Col. 255]

 

ܐܦ ܥܒܕ ܝܫܘܥ ܩܬܘܠܝܩܐ ܟܕ ܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܥܢܼܕ ܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܥܝܢ ܘܫܬ ܕܛܝܝ̈ܐ ܬܪܝܢ ܒܚܙܝܪܢ . ܒܪ ܬܡܢܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܫ̈ܢܝܢܼ ܘܐܣܼܪܚ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܡܲܐܪܝ ܒܪ ܛܘܒܝ ܢܘܡܝܩܐ ܡܿܘܨܠܝܐ . ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܟܠܝܩܗ . ܟܕ ܠܐ ܪܥܸܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩ . ܐܠܐ ܒܩܛܝܪܐ ܟܕ ܡܫܬܩܿܦܝܢ ܒܩܘܢܛܪ̈ܐ ܟܬܼܒܘ ܠܗ ܫܠܡܘܬܐ ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܒܣܠܝܩ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ . ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܫܐ ܕܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ . ܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥ. ܘܩܼܪܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܟܕ ܐܬܬܣܪܚܼ ܘܠܐ ܦܲܫܩ ܿ ܘܩܲܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܒܗ ܒܝܘܡܼܐ ܘܠܐ ܬܪܓܡ ܒܬܪܥ ܡܿܕܒܚܼܐ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܗܢܘܢ ܕܩܡܼ، ܬܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܠܗ ܩܕܡܝܐ ܐܬܟܼܬܒ ܣܝܓܝܠܝܘܢ ܡܢ ܟܠܝܦܗ . ܘܗܘܼܐ ܥܝܿܕܐ ܕܟܠ ܕܩܐܡ ܣܝܓܝܠܝܘܢ ܢܬܟܼܬܒ ܠܗ . ܘܐܼܠܐ ܡܫܬܪܪܐ ܪܝܫܢܘܬܗ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘܼ ܡܲܐܪܝ ܡܚܝܼܠܐ ܛܒ ܘܒܘܪܐ ܒܘܝܠܦܢܐ ܥܕܬܢܝܐ ܘܒܬܫܡ̈ܫܬܐ ܘܛܘܟ̈ܣܐ . ܐܠܐ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܥܠܡ̈ܢܝܼܐ ܛܒ ܡܝܬܪ ܗܘܐ ܘܡܗܝܪ .

 

[Vol. III, Col. 257]

 

ܘܚܲܘܝ ܡܪܚܡܢܘ̄ ܘܙܕܩ̈ܬܐ ܣܘܓܐܐ . ܘܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܝܼܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܼܐ ܠܐ ܐܫܟܼܚ ܒܝܬ ܓܐܙܐ ܕܩܠܝܬܼܐ ܡܕܡ ܕܛܒ ܚܕ ܙܘܙܐ. ܘܝܼܨܦ ܗܼܘ ܘܟܲܢܫ ܡܠܘܘܐ . ܘܙܒܼܢ ܡܘ̈ܠܟܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܣܛܪ ܠܟܘܪܣܝܐ . ܘܒܢܼܐ ܒܢܝ̈ܢܐ ܬܡܝ̈ܗܐ ܒܗܝܟܠܐ ܘܩܠܝܬܐ.

ܡܿܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܫܬ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܬܐ ܥܢܼܕܐ ܒܒܓܕܐܕ ܡܕܝܢܬܐ ܝܚ̄ ܒܢܝܼܣܢ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܬܝܢ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥ ܕܝܘ̈ܢܝܐ . ܘܐܬܬܘܒܠ ܦܓܪܗ ܠܬܐܓܪܝܬ ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܚܘܕܡܗ . ܘܐܪܡܠܼـ ܥܕܬܐ ܒܬܪܗ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ ܠܩܘܪܒܐ.

 

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܕܪܡܣܘܩܝܼܐ. ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܒܪܩܝܩ.

ܗܘܼܝܘ ܡܪܩܘܣ ܐܪܟܝܕܝܩܘܢ ܕܥܕܬܐ ܕܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܒܡܿܘܨܠ . ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܩܝܼܩܝ . ܐܬܬܣܪܚ ܡܢ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܦܛܪܝ̄ܪ ܨܿܠܚܝܐ . ܒܥܘܡܪܐ ܕܒܐܪܕ ܒܫܒܛ ܝܪܚܐ ܝܛ̄ ܒܗ. ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܬܪܬܝܢ ܕܝܘ̈ܢܝܐ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܬܪܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝ ܚܛܵܐ ܡܢ ܛܝܝ̈ܐ. ܫܲܪܝܘ ܠܡܬܓܪܝܘ ܒܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܠܡܼܐܠܨ ܐܢܘܢ ܠܡܠܼܒܫ ܠܒܘ̈ܫܐ ܫܝܼ̈ܛܐ. ܐܝܟ ܕܢܬܦܪܫܘܢ ܡܢ ܛܝ̈ܝܐ . ܘܐܚܼܕܘ ܠܐܢܫ

 

[Vol. III, Col. 259]

 

ܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܘܒܲܙܚ ܒܗ ܕܠܐ ܫܲܚܠܦ ܗܘܐ ܠܒܘܫܗ . ܘܗ݀ܘ ܐܙܼܠ ܩܒܼܠ ܠܘܬ ܐܚܝܼܕܐ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܒܬܫܡܫܬܗ . ܘܐܚܝܼܕܐ ܫܕܪ ܚܒܼܫ ܠܗܿܢܘܢ ܬܪܝܢ ܛܝ̈ܝܐ ܕܡܿܠܙܝܢ ܗܼܘܘ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܫܬܓܫܼܘ ܥܡ̈ܡܐ ܛܝـ[ـܝ̈ܐ] ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܡܢܗܘܢ ܝܗ̈ܠܐ. ܘܫܘܲܪܘ ܥܠܘ ܠܥܕܬܐ ܕܫܘܩܐ ܕܬܠܬܐ ܘܠܗܿܝ ܕܝܿܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܘܠܕܝܪܐ ܕܟܠܝܼܠܝܫܘܥ . ܘܐܚܪܒܘܼ ܐܢܝܢ ܘܒܲܙܘ ܨܒܘ̈ܬܗܝܢ . ܘܣܼܥܘ ܬܘܒ ܠܡܥܼܠ ܠܕܪܬܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܘܠܫܪܟܐ ܕܥ̈ܕܬܐ . ܐܠܘܠܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܡܲܐܪܝ ܒܚܘܣܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܫܘ̈ܚܕܐ ܒܲܛܠܗܿ ܠܚܪܡܘܬܗܘܢ . ܘܗܘܼܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܢܘܓܪܐ ܕܠܐ ܡܿܡܣܪܝܢ ܠܡܬܼ̇ܙܝܘ ܒܫܘ̈ܩܐ ܕܒܓܕܐܕ . ܘܢܩܼܦ ܠܪܘܓܙܐ ܗܢܼܐ ܪܘܓܙܐ ܐܚܪܢܐ . ܐܚܝܼܕܐ ܓܝܪ ܕܕܩܘܩܗ ܡܕܝܢܬܐ . ܫܕܪ ܐܘܕܥ ܒܒܓܕܐܕ . ܕܠܡ ܪܝܫܐ ܕܚܙܝܪܐ ܐܫܬܟܼܚ ܒܡܣܓܕܐ ܕܐܪܡܝܘܗܝ ܬܡܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܝܬܝܪ ܐܬܒܥܪܪܘ ܛܝ̈ܝܐ. ܘܡܫܝܚܝ̈ܐ ܦܣܼܩܘ ܣܿܒܪܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ. ܐܠܘܠܐ ܐܠܗܐ ܟܲܪܝ ܐܢܘܢ ܠܝܘ̈ܡܬܐ ܗܿܢܘܢ . ܘܐܬܚܲܘܝܐ ܗܘܼ ܗ݀ܘ ܐܚܼܝܕܐ ܡܪܘܕܐ . ܘܐܫܬܕܪܘ ܥܠܘܗܝ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܘܐܬܬܼܚܕ ܘܐܬܚܒܫ ܘܐܬܦܣܼܩ ܡܢܗ ܬܘܪܣܝܼܐ ܥܕܡܐ ܕܡܝܼܬ.

ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܝܢ ܡܿܐܪܝ ܟܕ ܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܥܢܼܕ ܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ . ܘܬܫܥܝܢ ܕܛܝܝ̈ܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕ̄ܡ . ܐܘܟܝܬ ܟܚ̄ ܒܟܢܘܢ 

 

[Vol. III, Col. 261]

 

ܩܕܝܡ ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐ. ܘܩܡ ܒܬܪܗ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܬܪܝܢܐ ܡܝܛܪ̄ ܕܦܪܣ ܗܢܐ ܟܕ ܫܡܼܥ ܕܥܢܼܕ ܡܿܐܪܝܼ ܐܬܼܐ ܠܫܝܪܐܙ ܠܘܬ ܫܠܝܛܐ ܒܗܐ ܐܠܕܘܠܗ . ܘܩܲܪܒ ܠܗ ܡܕܡ ܕܨܒܼܐ . ܘܦܩܼܕ ܕܢܩܘܼܡ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܡܝܩܪ̈ܐ ܕܝܢ ܒܓܪ̈ܕܝܐ ܟܕ ܫܡܥܘܗܿ ܠܗܝܿ ܕܥܒܼܕ . ܘܕܒܠܥܕ ܓܒܝܬܐ ܘܩܪܝܬܐ ܐܙܼܠ ܠܬܪܥܐ ܕܐܚܼܝܕܐ ܘܢܣܼܒ ܠܗ ܪܝܫܢܘܬܐ ܒܙܢܐ ܠܐ ܩܢܘܢܝܐ. ܐܬܥܲܣܩܘ ܣܓܝ . ܒܪܡ ܠܐ ܐܬܡܼܨܝܘ ܕܢܩܘܼܡܘܢ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ. ܐܠܐ ܐܬܬܣܪܚ ܩܬܘܠܝܩܐ ܟܕ ܠܐ ܨܿܒܝܢ ܒܢ̈ܝ ܡܪܥܝܬܗ .

ܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܕܛܝܝ̈ܐ . ܒܝܘܡ ܬܪܝܢ ܕܫܒܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢܼ ܐܘܩܼܕܘ ܥܡ̈ܡܝܐ ܛܝܝ̈ܐ ܠܥܕܬܐ ܕܝܠܢ . ܕܒܓܒܐ ܕܩܛܝܥܐ ܕܩܡܚܼܐ

 

[Vol. III, Col. 263]

 

ܒܒܓܕܐܕ. ܘܒܙܘ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܢ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ . ܒܥܠܼܬܜ ܗ݀ܝ ܕܓܒܪܐ ܐܢܫ ܛܝܝܼܐ ܚܰܢܒܰܥܳܝܳܐ ܒܥܼܐ ܗܘܐ ܠܡܚܼܛܦ ܐܪܥܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܕܒܓܒܐ ܕܩܛܝܼܥܐ ܿ ܘܩܼܡ ܠܩܘܒܠܗܼ ܒܐܣܝܠ ܒܙܙܐ ܒܪ ܛܐܗܪ ܡܢ ܡܗ̈ܝ̄ܡ ܕܝܠܗܿ ܕܥܕܬܐ . ܘܠܐ ܫܒܩܗ ܠܛܝܝܐ ܕܢܣܼܒܝܗܿ . ܒܕܓܘܢ ܐܚܼܕ ܐܟܬܐ ܒܠܒܗ . ܘܒܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܢܘܡܝܩܐ ܢܣܛܘܪܝܢܐ ܕܫܡܗ ܐܒܘܡܢܨܘܪ ܐܬܩܛܪܓ ܒܙܢܝܘܬܐ ܥܡ ܐܢܬܬ݀ ܟܲܒܙܐ ܚܕ ܛܝܝܐ . ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܫܬܼܟܚ ܗܼܘ ܟܲܒܙܐ ܒܥܠܗܿ ܕܛܝܝܬܼܐ ܕܩܛܝܼܠ ܘܫܕܐ ܥܠ ܬܪܥܗ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܗܘܐ ܠܗ ܦܠܥܼܐ ܠܚܢܒܠܝܐ ܕܢܣܲܦܩ ܡܪܬܗ . ܘܐܥܒܼܕ ܒܐܢܫ̈ܝܢ ܡܝܼܡ̈ܣܐ ܘܛܥܢܼܘܗܝ ܠܩܛܝܼܪܠܐ ܘܐܟܪܟܼܘܗܝ ܒܫܘ̈ܩܐ ܕܒܓܕܐܕ ܟܕ ܩܿܥܝܢ ܘܐ݀ܡܪܝܢ . ܗܐ ܛܝܝܐ ܕܩܛܠܘܗܝ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܼܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܝܥܩܘ̈ܒܝܐ ܕܒܿܩܛܝܼܥܐ . ܘܐܬܛܲܢܢܘ ܛܝܝ̈ܐ ܘܐܬܩܲܗܠܘ ܒܚܐܦܐ . ܘܐܙܼܠܘ ܠܗܿ ܠܥܕܼܬܐ ܘܫܲܪܝܘ ܠܡܒܼܙ . ܘܐܚܼܪܒܘ ܠܒܐܡܐ. ܘܚܕ ܡܢܗܘܢ ܛܥܼܢ ܐܣܛܘܢܐ ܘܐܬܼܐ ܕܢܦܩܝܘܗܝ ܘܠܐ ܐܬܡܼܨܝ . ܡܛܠ ܕܐܠܝܼܨ ܗܘܐ ܡܿܥܠܢܐ ܕܒܝܬ ܗܝܟܠܐ ܠܕܪܬܐ ܒܲܪܝܬܐ

 

[Vol. III, Col. 265]

 

ܘܫܒܩܗ ܬܡܢ ܘܗܦܼ ܠܡܗܓܡ . ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܬܘܒ ܛܥܼܢܘ ܕܦ̈ܐ . ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܣܪ̈ܝܓܬܐ ܕܐܝܬ ܒܓܘܗܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܕܥܬܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܩܼܣ̈ܛܐ ܕܡܫܼܚܐ . ܘܐܦ ܗܢܼܘܢ ܒܕ ܐܙܕܪܒܼܘ ܒܫܒܝܼܠܐ ܐܠܝܼܨܐ ܐܪܡܝܼܘ ܡܘܒ̈ܠܝܗܘܢ ܬܡܢ ܘܗܦܼܟܘ ܐܫܬܓܡܼܘ ܒܚܪܒܐ . ܘܐܝܬ ܗܘܬ݀ ܬܡܢ ܩܘܒܬܐ ܡܢ ܩܝܣ̈ܐ ܕܐܫܟܪܥܐ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܩܒܪ̈ܐ ܕܬܡܢ . ܘܨܒܼܐ ܐܢܫ ܡܢ ܒܙܘ̈ܙܐ ܕܫܡܗ ܩܽܘܨܰܝܒܰܐܬ ܗܫܐܡܝܐ ܘܢܣܼܒ ܡܟܢܫܢܝܬܐ ܕܣܝܼܡܐ ܒܪܝܫ ܩܲܢܝܐ . ܘܩܪܒܗ ܠܩܢܕܝܠܐ ܕܒܡܿܥܠܢܐ ܕܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ . ܘܐܚܼܕܬ݀ ܒܗܿ ܢܘܪܐ . ܘܢܦܼ̈ܠܝ ܡܢܗܿ ܦܪܚܪ̈ܘܚܝܢ ܥܠ ܣܪ̈ܝܓܬܐ ܕܙܠܝܼܚ ܗܘܐ ܥܠܝܗܝܢ ܡܫܼ̇ܐ . ܘܐܬܢܒܪ̈ܫܝ ܣܪ̈ܝܓܬܐ ܘܐܣܛܘܢܐ ܘܣܒܠܼܬܐ ܕܡܿܣܩܐ ܠ̈ܥܠܼܝܬܐ . ܘܣܼܦܬ݀ ܢܘܪܐ ܒܫ̈ܡܝ ܫܘܪ̈ܐ ܕܗܝܟܠܐ ܘܒܐܣܛ̈ܘܢܐ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܝܟܠܐ ܐܦ ܥ̈ܠܝܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܡ̈ܠܝܢ ܣܼܦܵܐ ܒܲܣܦܐ ܡܢ ܡܲܚܪ̈ܒܢܐ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܬܡܼܨܝ ܠܡܣܼܩ ܘܠܡܲܪܡܝܘ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܠܒܪ. ܘܟܕ ܣܠܩܼܬ݀

 

[Vol. III, Col. 267]

 

ܓܥܬܐ . ܘܐܬܩܲܗܠܘ ܝܗ̈ܠܐ ܕܢܦܲܨܘܢ ܐܢܘܢ ܠܐ ܐܬܡܨܝܼܘ . ܐܠܐ ܬܪܥܼ، ܬܘܪܥܬܐ ܒܫܘܼܪܐ ܕܥܕܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܓܢܬܐ ܒܥܡܠܐ ܪܒܐ ܡܛܠ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܪ̈ܡܝܕܐ ܗܘܐ ܦܬܝܗ ܕܫܘܪܐ . ܘܥܣܪܐ ܥܠܝ̈ܡܐ ܒܠܚܘܕ ܐܫܟܚܼܘ ܕܠܐ ܝܩܼܕܘ ܠܓܡܪ ܘܕܩܠܝܠ ܩܝܡܐ ܒܗܘܢ ܢܦܫܐ . ܘܕܫܪܟܐ ܟܠܗܘܢ ܣܳܛܼܘ ܘܣܵܦܼܘ ܿ ܐܝܟ ܚܡܫܡܫܐܐ ܢܦܫ̈ܢ. ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ . ܐܦ ܦܪ̈ܫܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡ̈ܥܕܝܐ ܐܬܼܘ ܗܘܘ ܠܡܫܼܒܐ . ܘܟܕ ܚܼܙܐܘܘܗ ܠܫܠܗܒܝܬܐ ܐܗܦܼ̣ܘ ܐܦ̈ܐ ܠܡܥܼܪܩ . ܘܒܥܪܘܩܝܗܘܢ ܐܬܡܥ̈ܣܝ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܝܐ ܕܪ̈ܟܫܝܗܘܢ ܆ ܬܠܬ ܢܫܝ̈ܢ ܛܝܝ̈ܬܐ ܕܐܬܼܝ̈ ܗܘ̈ܝ ܠܡܚܼ؛ܐ ܠܪܘܓܙܐ ܘܡܝܼ̈ܬܝ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܛܝ̈ܝܐ ܥܠܼ، ܗܘܘ ܠܥܕܬܐ ܕܕܪܬܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܘܠܥܕܬܐ ܕܟܫܟܪ̈ܝܐ ܗܟܘܬ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܕܝܪܐ ܕܐܚ̈ܘܬܐ ܕܝܠܢ ܕܝܥܩܘ̈ܒܝܐ ܘܒܐܙܝܢ ܗܘܘ . ܘܟܕ ܫܡܥܼܘ ܡܕܡ ܕܗܘܼܐ ܒܥܕܬܐ ܕܩܛܝܥܐ ܫܒܼܩܘ ܥ̈ܕܬܐ ܘܐܙܠܼܘ .

ܘܒܬܪ ܕܐܫܬܗܼܝܬ݀ ܢܘܪܐ ܐܫܬܼܟܚ ܒܗܿ

 

[Vol. III, Col. 269]

 

ܒܥܕܬܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܼܩܕܘ ܕܦܘ̈ܗܝ ܘܣܦܵܪ̈ܝ ܩܠܼ̈ܦܘܗܝ. ܘܟܬܝܼܒ̈ܬܗ ܕܠܐ ܢܟܝܵܢ ܢܛܝܼܪ̈ܢ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܚܣܼܪܘ ܛܝܝ̈ܐ ܒܬܘܕܝܬܗܘܢ. ܘܐ݀ܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܐܠܘܠܐ ܫܪܝܪ ܗܘܐ ܫܪܪ ܬܘܕܝܬܗܘܢ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܠܐ ܐܣܬܥܼܪܬ ܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܛܠܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܠܼܨܘ ܣܿܦܪ̈ܝܗܘܢ ܥܒܕܪܘ ܠܗܘܢ ܦܝܼܣܐ ܘܐܡܼܪܘ. ܠܘ ܡܛܠ ܫܪܪ ܬܘܕܝܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܛܝ̈ܝܐ ܒܲܛܠܘ ܩܝܡܐ ܕܐܩܝܼܡ ܢܒܝܗܘܢ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܼܐ ܕܠܐ ܢܲܗܪܘܢ ܐܢܘܢ ܆ ܪܕܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܫܠܝܼܘ ܛܝܝܼ̈ܐ ܫܲܪܝܘ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܠܡܐܡܪ . ܕܠܐ ܦܘܠܓ ܬܘܕܝܬܐ ܕܝܥܩ̈ܘܒܝܼܐ ܗܝܼ ܒܫܪܪܐ ܐܘܬܘܕܘܟܣܝܐ . ܘܐܢܫܝ̈ܢ ܡܢ ܣܟܘ̈ܠܝܣܛܝܩܝܗܘܢ . ܟܕ ܡܕܒܩܝܢ ܚܨ̈ܦܐ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܟܡܐ ܕܒܐܡܪܼܐ ܚܣܼܟ ܐܠܗܐ ܠܐܝܣܚܩ ܡܢ ܩܼܛܠܐ. ܗܟܘܬ ܒܝܩܕܢ ܥܕܬܐ ܕܝܥܩܘ̈ܒܝܼܐ ܚܣ̣ ܐܠܗܐ ܥ̈ܕܬܢ ܡܢ ܝܩܕܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܛܝܝ̈ܐ ܥܡ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܣܿܪܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܣܝܼܡܘܢ ܫܪܓܐ ܬܚܝܬ ܡܘܕܝܐ.

 

[Vol. III, Col. 271]

 

ܘܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܟܝܿܬ ܒܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܐܪܒܥ ܕܛܝܝ̈ܐ . ܢܚܼܬ ܡܦܪܝܢܐ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܡܢ ܬܐܓܪܝܬ ܠܒܓܕܐܕ . ܘܝܼܨܦ ܕܒܢܝܿܢ ܥܕܬܐ ܕܝܩܼܕܬ݀ . ܘܐܬܝܲܩܪ ܡܢ ܣܿܦܪ̈ܐ ܘܣ̈ܒܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܐܝܩܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ . ܐܦ ܡܢ ܢܘܡܝ̈ܩܐ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ . ܘܟܠܗܘܢ ܒܟܠܝܘܡܐ ܨܿܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܚܙܬܗ . ܥܡ ܦܬܘܪ̈ܐ ܘܕܫ̈ܢܐ ܕܡܫܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ . ܚܕܐ ܡܿܢ ܡܛܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܣܼܥܪ ܐܠܗܐ ܫܘ̄ܒ ܠܛܝܒܘܬܗܼ ܒܥܕܬܗ . ܘܐܚܪܬܐ ܡܛܠ ܐܝܼܩܪ ܕܕܗ ܕܗܼܘ ܬܐܘܡܐ ܒܙܙܐ ܒܪ ܦܛܪܘܣ ܒܪ ܩܝܼܩܝ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܡܠܦܢܘܬܗ ܘܡܗܝܪܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܡܦܪܝܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܒܠܼܥ ܒܚܣܵܡܐ ܠܩܘܼܒܠܗ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܝܘܐܢܢܝܣ . ܘܫܲܪܝ ܦܿܣܩ ܠܢܘܡܝ̈ܩܐ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܼܐ ܕܠܐ ܢܐܙܠܼܘܢ ܠܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܐܦܠܐ ܢܫܕܪܘܢ ܠܗ ܐܝܩܪ̈ܐ . ܘܟܕ ܐܪܓܫܼܘ ܥܠܘܼ ܠܘܬ ܐܒܘ ܐܠܚܣ ܥܠܝ ܒܪ ܥܒܕܐܠܥܙܝܙ ܟܬܘܒܐ ܕܟܠܝܦܗ ܩܐܕܪ . ܘܐܘܕܥܼܘ ܠܗ ܫܪܒܐ . ܘܐܦܼܩܘ ܦܘܩܕܢܐ . ܕܗܼܘ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܩܬܘܠܝܩܼܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܢܐܙܠܼ ܠܚܙܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܘܠܐ ܢܫܬܘܚܪ . ܘܐܠܐ ܠܢܦܫܗ ܢܥܼܕܘܠ . ܘܐܬܐܠܼܨ ܩܬܘܠܝܩܐ ܣܿܓܝ . ܘܕܢܐܙܼܠ ܠܐ ܡܿܫܦ ܗܘܐ . ܘܕܢܬܼܟܠܐ ܩܿܢܛ ܗܘܐ . ܘܐܙܼܠ ܐܪܡܼܝ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐܢܫ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܘܫܚܕ ܒܡܠܘܐܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܲܗܼܘ ܐܦܝܼܣ ܠܐܒܘ ܐܠܚܣܢ ܟܬܘܒܼܐ

 

[Vol. III, Col. 273]

 

ܡܛܠ ܩܬܘܠܝܩܐ ܘܫܠܝܼ ܡܢܗ . ܗܝܕܝܢ ܫܲܪܝ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܠܡܼܨܠܐ ܦܚ̈ܐ. ܠܐܝܓܢܛܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ ܘܠܡܫܚܕܘ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܘܠܡܐܟܠܩܪ̈ܨܐ ܕܡܿܦܪܝܢܐ ܕܠܡ ܬܚܠܘܼܦܐ ܗܘ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܗܘܿ ܕܥܡܿܪ ܒܐܬܪܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܕܛܝܝ̈ܐ. ܘܠܐ ܡܫܬܲܡܠܝܐ ܠܗ ܨܠܘܬܐ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܢܨܲܠܐ ܚܠܒ ܢܨܚܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܘܣܘܚܦ ܗ݀ܝ ܕܛܝܝ̈ܐ.

ܘܐܬܝܼܒܠ ܡܐܟܼܠ ܩܪܨܐ ܗܢܐ ܠܐܕܢܘ̈ܗܝ ܕܟܠܝܦܗ. ܘܡܛܠ ܕܟܐܢܐ ܗܘܼܐ ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܲܦܩ ܓܙܪ ܕܝܢܼܐ ܠܓܝܐܝܬ . ܐܠܐ ܟܢܫ ܝܿܕܥ̈ܝ ܢܡܘܣܐ ܘܣܵܦܪ̈ܐ ܕܛܝܝ̈ܐ. ܘܦܼܩܕ ܕܢܟܬܒܘܢ ܡܕܡ ܕܡܬܚܼ؛ܐ ܠܗܘܢ ܒܫܪܒܐ ܗܢܐ . ܘܟܬܼܒ ܣܒܐ ܘܪܒܐ ܕܟܠܗܘܢ. ܕܡܝܛܪܘ̄ ܗܢܐ ܕܬܐܓܪܝܬ. ܐܦܢ ܐܬܬܩܝܼܡ ܡܢ ܡܿܢ ܕܥܿܡܪ ܒܐܬܪܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ . ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܢܟܪܐ ܡܢ ܪ̈ܘܡܝܐ . ܠܐ ܡܬܟܼܠܐ ܡܢ ܕܘܒܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܬܘܕܝܬܗ . ܘܐܚܪܢܐ ܟܬܼܒ . ܐܫܬܪܪ ܠܘܬܝ ܕܗܢܐ ܡܝܛܪܘ̄ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܐܬܬܩܝܼܡܡ ܡܛܠܗܕܐ ܐܦܢ ܡܚܲܘܐ ܕܡܬܢܟܪܐ ܡܢ ܪ̈ܘܡܝܐ ܿ ܠܐ ܡܬܗܝܡܢ . ܘܐܚܪܢܐ ܟܬܼܒ . ܚܲܝܒ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܕܢܫܪܪ ܥܠ ܡܝܛܪ̄ܘ ܕܝܥܩܘ̈ܒܝܐ ܒܣܗܕܘܬܐ ܡܩܒܠܬܐ. ܕܪܚܡܐ ܗܿܘ ܕܪ̈ܘܡܝܐ . ܘܟܢ ܢܬܩܲܒܠ ܩܘܛܪܓܗ . ܘܐܚܪܢܐ ܟܬܼܒ . ܕܐܦܢ ܡܝܛܪܘ̄ ܗܢܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܐܬܬܩܝܼܡ. ܐܠܐ

 

[Vol. III, Col. 275]

 

ܐܫܬܪܪ ܠܘܬܝ ܕܐܦ ܗܼܘ ܐܦ ܗ݀ܘ ܕܐܩܝܼܡܗ ܟܐܡܬ݀ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܠܗ . ܣ̈ܐܢܐ ܐܢܘܢ ܕܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܪܕܝܼܦܝܢ ܗܘܘ ܘܣܩܝܼܪܝܢ ܡܢ ܪ̈ܘܡܝܐ . ܘܐܚܪܢܐ ܟܬܼܒ . ܕܣܝܓܝܠܝܘܢ ܕܐܬܟܼܬܒ ܡܢ ܟܠܝܦܗ ܡܘܩܬܕܪ ܠܐܒܪܡ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܙܿܕܩ ܕܢܟܬܪ . ܘܐܥܼܠܘ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܗܠܝܢ ܩܕܡ ܟܠܝܦܗ . ܘܐܣܬܟܠ ܐܢܝܢ . ܘܦܩܕ ܕܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܢܗܘܐ ܠܗ ܡܘܬܒܐ ܐܡܝܼܢܐ ܒܒܓܕܐܕ . ܘܡܝܛܪܘܦܘ̄ܠܝ ܕܝܥܩܘ̈ܒܝܐ ܒܬܐܓܪܝܬ ܝܬܼܒ . ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܩܿܪܝܢ ܥܠܼܬܼܐ . ܢܐܬܼܐ ܢܣܼܥܘܪ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗ . ܘܢܗܼܦܘܟ ܠܒܝܬ ܡܿܘܬܒܗ . ܘܥܠ ܗܟܢܼ ܐܫܼܬܪܝ ܕܝܼܢܐ ܘܒܼܛܠ ܚܪܝܢܐ.

 

ܡܬܐܡܪܐ ܕܣܿܓܝ ܐܬܟܲܬܫ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܢܚܼܛܘܦ ܠܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܗܝܿ ܕܒܟܪܟܼܐ ܘܠܐ ܐܬܡܼܨܝ . ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܐܬܟܼܫܠܘ ܒܗ ܒܐܝܘܢܢܝܣ . ܒܝܕ ܡܩܝܼܡܘܬ ܨܒܝܢܐ ܘܪܚܡܼܬ݀ ܗܪܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘ̈ܝ ܒܗܼ ܥܕܡܐ ܠܗܝܿ ܕܚܕ ܡܢ ܡܫ̈ܡܗܐ ܕܫܡܗ ܥܠܝ ܒܪ ܥܝܼܣܐ ܐܣܝܐ

 

[Vol. III, Col. 277]

 

ܡܝܬܪܐ ܐܬܢܟܪܝ ܡܢܗ ܟܠܢܐܝܬ ܘܐܙܼܠ ܢܩܸܦ ܠܝܘ̈ܢܝܐ ܘܗܘܼܐ ܡܢܗܘܢ . ܘܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܠܐ ܬܘܒ ܥܼܠ ܠܥܕܬܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ. ܗܢܐ ܒܝܫܐܝܬ ܡܨܲܚܐ ܗܘܐ ܠܩܬܘܠܝܩܐ ܘܠܬܠ̈ܡܝܕܘ̄ ܘܡܚܲܣܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܡ̈ܠܐ ܫܟܝܪ̈ܬܐ . ܐܦ ܪ̈ܘܩܥܐ ܬܘܒ ܟܿܬܒ ܗܘܐ. ܘܝܿܗܒ ܠ̈ܛܥܝܐ ܕܢܪܡܘܢ ܒܥ̈ܕܬܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ . ܘܙܒ̈ܢܬܐ ܣܼܠܩ ܥܠ ܒܐܡܐ ܗܼܘ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܟܕ ܟܠܗ ܥܡܐ ܟܢܝܼܫ. ܘܒܩܠܐ ܪܒܐ ܒܿܟܐ ܗܘܐ ܡܢ ܒܘܙ̈ܚܐ ܕܫܿܕܐ ܗܘܐ ܒܗ ܥܠܝ ܒܪ ܥܝܼܣܐ . ܘܗܼܘ ܗ݀ܘ ܕܥܒܼܕ ܟܬܒܐ ܕܡܬܩܪܐ ܬܕܟܿܪܗ̈ ܐܠܟܚܐܠܝܢ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ ܕܥܝ̈ܢܐ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܝܛ̄ ܒܝܪܚܐ ܬܡܝܢܝܐ ܥܢܼܕ ܥܝܼܣܐ ܒܪ ܙܘܪ̈ܝܥܗ ܒܪ ܐܝܣܚܩ ܒܪ ܡܪܩܘܣ ܓܒܪܐ ܦܝܠܠܘܣܘܦܼܐ ܡܢ ܝܥܩܘ̈ܒܝܐ ܕܒܓܕܐܕ. ܐܟܬܼܒ ܕܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܚܡܫܐ ܘܐܥܒܪ ܡܢ ܣܘܪܝܝܐ ܠܐܪܒܝܼܐ ܟܬܒ̈ܐ ܫܬܐ ܕܡܠܝܼܠܘܬܐ ܘܐܣܝܘܬܼܐ ܣܿܓܝ ܬܩܢܐܝܬ . ܘܐܬܝܼܠܕ ܗܘܐ ܒܗܿ ܒܒܓܕܐܕ ܒܝܪܚܐ ܕܚܕܥܣܪ ܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ ܕܛܝ̈ܝܐ.

 

[Vol. III, Col. 279]

 

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܫܕܪ ܥܒܕ ܝܫܘܥ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܡܲܪܘ ܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܕܟܘܪܣܐܢ. ܘܐܘܕܥ ܠܩܬܘܠܝܩܐ. ܕܡܲܠܟܐ ܕܥܿܡܐ ܕܡܬܩܼܪܐ ܟܪܝܼܬ ܐܘܟܝܬ ܬܘܪ̈ܟܝܐ ܓܘ̈ܝܐ ܕܒܡܲܕܢܚ ܓܪܒܝ . ܟܕ ܡܼܨܿܝܕ ܗܘܐ ܒܚܕ ܡܢ ܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܕܐܬܪܗ. ܢܦܼܠ ܡܼܨܥܬ݀ ܬܠܓܐ ܥܫܢܼܐ ܘܛܥܼܐ ܒܬܘܫܐ ܕܠܐ ܐܘܪܚܐ. ܘܟܕ ܦܣܼܩ ܣܒܪܐ ܥܠ ܚܝ̈ܘܗܝ ܐܬܚܼܙܝ ܠܗ ܒܓܠܝܢܐ ܚܕ ܡܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ . ܐܢ ܡܗܲܝܡܢ ܐܢܬ ܒܡܫܝܼܚܝܼܐ ܗܕܝܗ ܘܐܦܩܼܗ ܠܪܘܚܬܐ . ܘܟܕ ܦܢܼܐ ܒܫܠܡܐ ܠܡܫܟܢ̈ܘܗܝܼ ܩܼܪܐ ܠܘܬܗ ܬܐܓܪ̈ܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܐܬܛܲܝܒܘ ܬܡܢ . ܘܥܲܩܒ ܥܡܗܘܢ ܡܛܠ ܗܝܡ̄ . ܘܗܿܢܘܢ ܐܡܼܪܘ ܠܗ . ܕܠܐ ܡܫܬܡܼܠܐ ܐܠܐ ܒܡܿܥܡܘܕܝܬܐ . ܘܢܣܼܒ ܡܢܗܘܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܗܐ ܣܿܓܕ ܠܗ ܟܠ ܝܘܡܐ . ܘܫܗܐ ܫܕܪ ܒܥܼܢܝ ܕܐ݀ܙܠ ܠܘܬܗ ܐܘܿ ܐ݀ܫܕܪ ܠܗ ܟܗܢܐ ܕܡܲܥܡܕ ܠܗ . ܘܡܛܠ ܨܘܡܐ

 

[Vol. III, Col. 281]

 

ܬܘܒ ܫܲܐܠܢܝ ܘܐܡܼܪ ܕܣܛܪ ܡܢ ܒܼܣܪܐ ܘܚܲܠܒܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܠܢ ܠܐ ܐܝܼܬ . ܘܐܝܟܢܐ ܐܪܐ ܢܨܘܡ. ܘܐܡܼܪ ܬܘܒ ܕܠܡܬܝܢ ܐ̈ܠܦܝܐ ܣܿܠܩ ܡܢܝܿܢܐ ܕܗ݀ܢܘܢ ܕܗܲܝܡܢܘ ܥܡܗ . ܘܩܬܘܠܝܩܐ ܟܬܼܒ ܠܘܬ ܡܝܛܪ̄ܘ ܘܐܡܼܪ ܠܗ . ܕܢܫܕܪ ܬܪܝܢ ܩܢܘ̈ܡܝܢ ܩܫ̄ ܘܡܫ̄ܡ . ܘܥܡܗܘܢ ܡ̈ܐܢܝ ܡܕܒܚܐ . ܘܢܐܙܼܠܘܢ ܢܲܥܡܕܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܗܲܝܡܢܘ ܘܢܲܠܦܘܢ ܐܢܘܢ ܥܝ̈ܕܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܒܨܘܡܐ ܡܪܐܢܝܼܐ ܢܬܼܟܠܘܢ ܡܢ ܡܟܘܠܬܐ ܕܒܣܪܐ . ܘܢܲܦܣܘܢ ܠܗܘܢ ܕܢܫܼܬܘܢ ܚܲܠܒܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܢ ܡܼܐܟ̈ܠܬܐ ܕܨܘܡܐ ܠܐ ܡܫܬܟ̈ܚܢ ܒܐܬܪܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܝܢ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܪܒܥܡܐܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܡܝܼܬ ܗܼܘ ܦܬܘܠܝܩܐ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܡܘܬܐ ܕܡܢܫܠܝ . ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܼܐ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܥܡܗ ܚܕܝܼ، ܒܡܘܬܗ . ܒܗ݀ܝ ܕܕܠܐ ܒܙܥܘܪ ܡܬܟܲܫܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗ . ܒܥܠܼܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܠܣܐܒܘܪ ܬܠܡܝܕܗ ܕܒܙܢܝܘܬܐ ܓܠܝܼـܐ ܘܒܫܪܟܐ ܕܢܕܝ̈ܕܘܬܐ ܡܬܦܪܣܐ ܗܘܐ ܠܐ ܣܟ ܡܿܟܣ ܗܘܐ . ܘܠܢܣܛܘܪܝ̄ ܡܝܛܪ̄ܘ ܕܒܝܬ ܓܪܡܝ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܲܡܫ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ . ܟܕ ܐܬܩܲܛܪܓ ܒܙܢܝܘܬܐ

 

[Vol. III, Col. 283]

 

ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܡܪܥܝܬܗ ܠܝܓܐܝܬ ܩܬܪܣܗ . ܗܘܼ ܗܟܘܬ ܘܠܗ݀ܘ ܕܕܪܡܣܘܩ ܡܛܠܬܗܿ ܕܥܠܼܬܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܕܚܒܪܐ݀ ܗܘ ܘܫܘܬܦܐ ܗܘ ܕܬܠܡܝܕܗܼ ܡܢ ܟܠܢܫ ܡܬܩܛܪܓ ܗܘܐ ܘܡܣܼܬܢܐ ܗܼܘ ܐܝܘܐܢܢܝܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܘܦܘܫ̈ܩܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܥܕܬܢ̈ܝܼܐ ܘܗ݀ܢܘܢ ܡܠܝܼܠ̈ܝܐ . ܐܒܘ ܥܠܝ ܚܲܣܢ ܒܪ ܣܗܠ ܡܢ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ. ܗܘܼ ܗܟܘܬ ܘܩܫ̄ܝ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܥܒܕ ܐܠܠܗ ܒܪܛܰܝܻܒ.

ܘܒܬܪ ܡܿ،ܬܗ ܕܐܝܘܐܢܢܝܣܼ ܢܦܠܼܬ݀ ܦܠܝܓܼܘܬܐ ܒܝܬ ܐܦܝ̈ܣ̄ . ܡܛܠ ܗ݀ܘ ܕܩܿܐܡ . ܘܒܬܪ ܢܩܫ ܪܝܫܐ ܣܓܝܐܐ. ܐܪܡܝܼܘ ܦܣܼ̈ܐ ܥܠ ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܝܢ . ܘܢܦܼܩ ܫܡܐ ܕܝܘܚܢܢ ܒܪ ܢܐܙܘܠ ܐܦܝܼܣ̄ ܕܚܝܪܬܐ ܘܿܫܠܡܼܘ ܠܗ ܟܠܗܘܢ. ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܒܣܠܝܼܩ . ܫܢܬ݀ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬ ܕܛܝ̈ܝܐ ܒܝܪܚܐ ܚܡܝܼܫܝܐ. ܘܨܲܠܝ ܥܠ ܐܦܝܣ̈ܩ̄ ܡܩܬܪ̈ܣܐ . ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܫܲܢܝ ܡܢ ܟܘܪܣܝܐ ܠܟܘܪܣܝܐ ܒܠܥܕ ܐܢܢܩܝ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܫܘܚܕܐ ܒܠܚܘܕ . ܫܲܡܫ ܕܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ ܠܩܘܪܒܐ . ܘܥܢܼܕ ܒܝܘܡ

 

[Vol. III, Col. 285]

 

ܫܒܬܐ ܟ̄ܓ ܒܬܡܘܙ . ܫܢܬ݀ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐ ܕܛܝ̈ܝܐ .

ܘܩܼܡ ܒܬܪ ܝܫܘܥܝܼܗܒ ܒܪ ܚܙܩܝܐܝܠ ܐܦܝܣ̄ ܕܩܨܪܐ . ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܣܘܒܪܐ. ܟܕ ܬܩܼܠ ܫܘܼܚܕܐ ܠܫܠܝܛܼܐ ܚܡܫܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܝܢܪ̈ܐ . ܘܦܩܼܕ ܐܚܼܝܕܐ ܕܟܠ ܕܠܐ ܫܿܠܡ ܠܗ . ܢܬܛܼܒܥ ܒܡ̈ܝܐ. ܘܩܼܪܐ ܥܠܘܗܝ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܦܝܣ̄ ܕܐܝܢܒܐܪ . ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܠܦܬܓܡܐ ܗܘܿ ܕܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܲܪܝܼܘ. ܒܲܫܠܝ ܬ̄ ܩܼܪܝܗܝ . ܟܕ ܪܡܿܙ ܟܐܡܼܬ݀ ܥܠ ܫܪܝܐ ܘܩܘܬܪܣܐ ܕܗܘܿ ܕܛܪܘܢܐܝܬ ܡܫܬܲܠܛ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܐ ܐܟܼܪܙܘܗܝ. ܫܲܡܫ ܕܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥ ܘܫܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ. ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܓܝܪ ܓܒܪܐ ܣܒܐ ܩܲܫܝܫ ܝܘ̈ܡܬܐ . ܘܥܼܢܕܐ ܒܝܪܚܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܫܢܬ݀ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܫܬܥܣܪ̈ܐ .

ܘܩܼܡ ܒܬܪ ܐܠܝܐ ܩܕܡܝܐ. ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܐܦܝ̄ܣ ܕܛܝܪܗܐܢ . ܓܒܪܐ ܣܒܐ ܘܡܠܦܢܐ

 

[Vol. III, Col. 287]

 

ܡܗܝܼܪܐ . ܘܗܼܘ ܛܲܟܣ ܣܝܿܡ ܒܘܪܟܐ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ . ܒܗܝܿ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܠܐ ܥܿܒܕܝܢ ܗܘܘ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܼܐ ܣܝܿܡ ܒܘܪܟܐ . ܘܒܚܪܬܐ ܕܝܘ̈ܡܬܗ ܐܫܼܬܪܝܘ ܗܕܡ̈ܘܗܝ . ܘܐܬܪܡܝ ܡܫܲܪܝܐ ܒܥܪܣܐ . ܐܬܬܣܪܚ ܕܝܢ ܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܕܫܠ̈ܝܼܚܐ ܫܒܥܐ ܒܝܪܚܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܕܛܝ̈ܝܐ . ܫܢܬ݀ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܫܬܥܣܪ̈ܐ ܒܕܪܬܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ . ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ݀ ܓܒܼܝܬܗ ܒܦܣܼܐ . ܘܫܡܫ ܥܣܪܝܢ ܘܚܕܐ ܫܢܬܐ ܘܡܝܼܬ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܕܪܬܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܝܘܡ ܫܒܬܼܐ ܫܬܐ ܒܐܝܪܐ ܒܬܪ ܣܘܠܩܐ . ܫܢܬ݀ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܕܛܝ̈ܝܐ.

ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܝܢ ܡܦܪܝܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܲܡܫ ܪܥܝܘܬܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ . ܘܐܣܼܪܚ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩ ܐܪܒܬܥܣܪ. ܒܕܡܘܼܬ ܣܛܢܼܐ ܡܢ ܫܡ̈ܝܐ ܢܦܼܠ . ܘܡܝܼـ ܡܲܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܟܐܡܼܬ݀  ܒܦܘܪܫܢܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܐܦܢ ܠܘ ܦܓܪܢܝܐ . ܕܐܝܬܘ̄ ܦܘܪܫܢܐ ܕܦܓܪܐ ܡܢ ܢܦܫܐ. ܢܦܼܠ ܓܝܪ ܒܙܢܝܘܬܐ . ܘܟܕ ܐܬܟܣܼܣ ܙܒܢ̈ܬܐ ܡܢ ܡܝܩܪ̈ܐ ܕܬܐܓܪܝܬ . ܘܠܐ ܐܬܬܟܼܣܣ ܐܗܦܟܼܘ ܐܦ̈ܐ ܡܢܗ. ܘܐܣܠܼܝܘܗܝ.

 

[Vol. III, Col. 289]

 

ܗܝܕܝܢ ܐܥܒܕ ܒܗ ܣܛܢܼܐ ܘܩܼܡ ܢܚܼـ ܠܒܓܕܐܕ ܘܐܗܓܪ ܘܐܫܬܲܠܚ ܫܘܒܚܗ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܣܬܢܝܼ ܡܢ ܡܝܩܪ̈ܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܗܿܢܘܢ ܣܿܦܪ̈ܐ ܪ̈ܚܡܿܘܗܝ ܕܒܐܡܝܼܢܘ ܨܿܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܚܙܼܬܗܼ ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܿܗܦܟܝܢ ܗܘܘ ܐܦ̈ܐ ܡܢܗ. ܘܐܦܠܐ ܫܠܡܗ ܡܩܲܒܠܝܢ ܗܘܘ ܿ ܘܫܪܟ ܠܕܘܝܘܬܐ ܕܒܣ̈ܟܐ ܐܚܪ̈ܝܐ . ܘܒܟܼܣܝܐ ܥܐܠ ܗܘܐ ܠܘܬ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ . ܘܡܲܠܼܦ ܗܘܐ ܒܢ̈ܝܗܘܢ ܐ݀ܡܘܪܘܬܐ ܘܚܿܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܿ ܐܦ ܓܝܪ ܘܩܿܛܐ ܗܘܐ ܒܫܘ̈ܩܼܐ ܘܫܿܐܠ ܙܕܩܬܐ ܿ ܘܒܗܿ ܒܒܝܫܘܬܐ ܟܕ ܣܿܚܪ ܡܝܼܬ ܒܣܝܒܘܬܐ ܥܲܡܝܩܬܐ . ܘܡܐܡܪܐ ܚܢܝܓܐ ܗ݀ܘ ܕܪܝܫܗ܆ ܚܠܘܼܠܐ ܕܥܲܘܠܐ ܥܒܼܕ ܣܛܝܢܐ ܒܨܢܝܼܥܘܬܗ . ܣܼܡ ܗܼܘ ܥܠ ܩܢܘܪܡܗ ܒܬܪ ܕܢܦܠ ܿ ܘܒܗ ܐ݀ܡܪ . ܘܿܝ ܠܝ ܕܐܪܦܝܿܬ ܫܪܪܐ ܘܩܘܫܬܐ ܘܚܠܼܡܐ ܪܚܡܿܬ: ܘܒܿܛܠ ܚܠܼܡܐ ܘܩܿܐܡ ܩܘܫܬܼܐ ܘܡܚܲܝܒ ܠܝܼ܆ ܥܪܒ ܠܗ ܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܡܢ ܚܘ̈ܫܒܝ ܆ ܘܟܲܣܝܢܝ ܠܠܝܐ ܕܫܟܝܪ̈ܬܼܐ ܒܝܕ ܛ̈ܠܠܘܗܝ ܿ ܘܒܪܬܗ ܬܘܒ ܐ݀ܡܪ .

 

[Vol. III, Col. 291]

 

ܚܲܕܐ ܒܝ ܡܪܝ ܟܢܼ̈ܫܐ ܫܒܝܼ̈ܚܐ ܕܫܡ̈ܝܢܼܐ. ܕܟܠܗܘܢ ܚܕܝܢ ܒܚܕ ܚܲܛܝܐ ܕܬܐܒ ܨܐܕܝܟ.

 

ܒܬܪ ܐܓܝܢܛܝܘܣ ܒܪܩܝܩܝ: ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܐܘܪܗܝܐ .

ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܕܝܢܼ ܒܬܪ ܡܿܦܘܠܬܗ ܕܒܪ ܩܝܼܩܝ . ܫܲܕܪܘ ܬܪܝܢ ܐܦܝ̈ܣ ܠܡܥܪܒܐ . ܘܝܗܼܒ ܠܗܘܢ ܫܲܠܡܘܬܐ ܕܢܓܼܒܘܢ ܡܿܢ ܕܠܿܚܡ ܘܢܲܣܪܚܘܢܝܗܝ ܘܢܲܝܬܘܢ . ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܐܙܼܠܘ ܠܡܠܝܛܝܢܝܼ ܐܫܟܼܚܘ ܡܫܡܫܢܐ ܐܢܫ ܐܘܪܗܝܐ ܕܫܡܗ ܥܒܕ ܐܠܡܣܝܚ . ܣܗܝܕܐ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ. ܘܡܗܼܝܪܐ ܒܝܘܠܦܢܐ. ܘܥܬܝܪܐ ܒܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ . ܘܐܘܒܠܼܘܗܝ ܠܘܬ ܦܛܪܝܞܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪܥܒܕܘܢ ܩܕܡ ܕܢܬܬܘܒܠ ܠܩܘܣܛܢܛ̄ ܡܛܠ ܒܘܚܢܐ ܕܥܠ ܬܘܕܝܬܐ . ܘܐܣܪܚܗ ܩܫ̄ܝ ܘܡܦܪܝܢܐ ܠܬܐܓܪܝܬ ܘܠܡܕܢܚܐ . ܘܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܫܲܡܗܗ . ܘܐܬܩܲܒܠ ܡܢ ܟܠܢܫ ܒܐܝܩܪܐ.

ܠܘܬܗ ܕܗܢܐ ܡܿܦܪܝܢܼܐ ܐܬܼܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܗܼ، ܚܼܚܗ ܒܙܢܐ ܫܚܝܼܡܐ ܘܫܲܡܫܗ ܠܡܦܪܝܢܐ ܘܪܥܩܗ ܕܟܫܝܼܠ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܘܠܐ ܡܲܟܪܙ ܗܘܐ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܒܠܥܕ ܫܲܠܡܘܬܗ ܘܡܛܝܒܘܬܗ ܐܬܬܣܪܚ . ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢ ܝܘ̈ܢܝܼܐ ܠܐ ܐܬܡܨܝܼܘ ܠܡܲܘܕܥܘ

 

[Vol. III, Col. 293]

 

ܠܡܦܪܝܢܐ . ܘܡܦܪܝܢܐ ܐܣܼܒܪ ܕܒܡܫܬܲܥܠܝܢܘܬܐ ܕܥܠܘ̄. ܣܲܥܪܘܗܿ ܠܗܕܐ. ܘܠܐ ܐܬܕܢܝܼ ܠܡܟܪܙܘܬܗ . ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܟܝܟܐ. ܟܕ ܥܼܪܩ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܘܐܬܼܐ ܠܐܡܝܕ. ܠܒܸܫ ܠܒܘ̈ܫܐ ܫܚܝܼ̈ܡܐ . ܘܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܐܟܣ̈ܢܝܐ. ܐܬܼܐ ܠܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܠܡܿܘܨܠ . ܘܡܢ ܡܿܘܨܠ ܡܲܢܥ ܠܬܐܓܪܝܬ . ܘܐܙܼܠ ܠܥܕܬܐ ܘܗܘܼܐ ܬܡܢ ܝܘ̈ܡܬܐ . ܘܐܥܼܠܗ ܠܘܬܗ ܡܿܦܪܝܢܐ . ܘܫܲܐܠܗ ܕܡܿܢ ܗܘ ܘܐܝܢܘ ܐܬܪܗ . ܘܗܼ، ܚܲܘܝ ܕܕܝܪܝܐ ܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܓܝܚܐܢ . ܘܨܒܼܐ ܕܢܚܼܙܐ ܠܥ̈ܕܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܕܒܡܕܢܚܐ. ܘܗܘܼܐ ܬܡܢ ܐܝܟ ܝܪܚܐ ܚܕ. ܟܕ ܡܫܲܡܫ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܡܟܗܢ . ܘܪܚܡܗ ܡܿܦܪܝܢܐ ܐܝܟ ܢܦܫܗ . ܟܕ ܐܬܒܩܼܝ ܒܢܝܼ̇ܘܬܗ ܘܒܡܲܟܝܼܟܘܬܗ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܢܣܝܼܟܐ ܗܘܬ݀ ܥܠܘܗܝ . ܘܡܛܠ ܕܐܪܡܠܼܬ݀ ܗܘܬ ܡܪܥܝܬܐ ܕܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܼܐ ܨܒܼܐ ܕܢܲܣܪܚܝܘܗܝ ܐܦܝ̄ܣ ܠܗܿ ܠܡܪܥܝܬܐ . ܘܚܲܘܝ ܡܫܼܬܐܠܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܦܝܼܣܗ ܣܓܝܼ ܘܠܐ ܫܠܼܡ. ܐܣܼܪܗ ܒܟܼ̈ܠܝܢܐ ܩܫ̈ܝܐ ܘܠܐ ܡܫܬܪ̈ܝܢܼܐ ܥܕܡܐ ܕܢܬܬܦܝܼܣ . ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܣܝܒܪ ܕܢܥܝܼܩܝܘܗܝ ܠܡܦܪܝܢܼܐ ܓܠܼܐ ܢܦܫܗ ܘܐܡܼܪ . ܐܢܿܐ ܐܢܼܐ ܚܚܗ ܬܠܡܝܕܟܘܢ. ܗ݀ܘ ܕܡܿܥܪ̈ܒܝܐ ܒܿܠܥܕ ܫܲܠܡܘܬܟܘܢ ܐܩܝܼܡܘܗܝ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ . ܘܗܐ ܐܬܝܿܬ

 

[Vol. III, Col. 295]

 

ܕܬܨܿܠܘܢ ܥܠܝ ܘܡܕܡ ܕܬܐܡܼܪܘܢ ܠܝ ܐ݀ܥܒܕ. ܡܿܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܲܡܥܗܿ ܠܗܕܐ ܬܡܼܗ ܘܬܘܝܼܪܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܫܥܬܐ ܚܕܐ . ܘܒܬܪ ܕܐܫܬܪܪܝܿ ܡܠ̈ܘܼܗܝ ܘܐܫܬܘܕܥܗ . ܐܪܝܼܡ ܩܠܗ ܒܒܟܬܐ . ܘܢܦܼܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܚܕ ܝܡܝܢܗ ܘܡܢܲܫܩ ܗܘܐ ܠܗܿ ܘܫܿܐܠ ܫܘܒܩܢܐ . ܗܝܕܝܢ ܝܼܨܦ ܘܛܲܝܒ ܪ̈ܟܘܒܐ ܠܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܠܒܼܫܗ ܠܒܘ̈ܫܐ ܕܚܿܫܚܝܢ ܘܩܼܡ ܐܬܼܐ ܒܬܫܡܫܬܗܼ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܩܪܬܡܝܢ . ܨܝܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܝܫ ܣܘܢܢܕܘܣ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܐ . ܘܐܦܠܐ ܗܘܼ ܡܲܟܪܙ ܗܘ ܠܦܛܪܝܪ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ ܠܐ ܩܼܪܘ ܗܘܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܒܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ . ܘܐܬܪܥܝ ܬܘܒ ܗܼ، ܚܣܝܐ ܥܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܐܟܪܙܗ.

 

ܘܡܢ ܬܡܢ ܗܦܼܟ ܡܿܦܪܝܢܐ ܠܬܐܓܪܝܬ . ܘܦܛܪܝ̄ܪ ܐܙܼܠ ܝܼܬܒ ܒܐܡܝܕ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܡܿܦܪܝܢܐ ܐܬܐܢܢܣܝ ܟܕ ܫܲܡܫ ܫ̈ܢܝܐ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ . ܘܬܫܥܐ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܣܼܪܚ ܥܢܼܕ ܒܣܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ. ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ .

 

[Vol. III, Col. 297]

 

ܒܬܪ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܐܘܪܗܝܐ܆ ܒܣܝܠܝܘܣ ܬܐܓܪܝܬܢܝܐ.

ܒܬܪ ܕܡܝܼܬ ܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܡܿܦܪܝܢܐܼ. ܥܢܼܕ ܐܦ ܕܝܘܢܢܘ̄ܣ ܦܛܪܝ̄ܪ . ܘܐܪܡܠܬ݀ ܡܕܢܚܐ ܥܡ ܡܿܥܪܒܐ . ܗܝܕܝܢ ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܕܢܚ̈ܝܐ . ܘܐܣܼܪܚܘ ܠܗܘܢ ܡܿܦܪܝܢܼܐ ܠܒܣܠܝܠܝܘܣ ܒܪ ܩܘܒܐܕ ܬܐܓܪܝܬܢܝܐ . ܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܫܒܥ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܟܲܢܫܘ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܘܐܣܪܚܼܘ ܠܗܘܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܗܼܘ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܒܪܐܚܘܗܝ ܕܗ݀ܘ ܒܝܬ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܪ ܥܒܕܘܢ. ܘܠܐ ܨܒܼ، ܡܿܥܪ̈ܒܝܐ ܕܢܩܼܪܘܢ ܠܡܕܢܚ̈ܝܐ ܒܟܢܘܫܝܗܘܢ. ܒܗ݀ܝ ܕܐܬܪܥܡܘ ܥܠܝܗܘܢܼ ܕܠܐ ܣܝܒܪܘ ܥܕܡܐ ܕܩܼܡ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܐܣܼܪܚܘ ܠܗܢ ܡܿܦܪܝܢܐ. ܐܠܐ ܗܼܢܘܢ ܠܗܘܢ ܐܣܼܪܚܘ . ܘܥܫܢܼܬ݀ ܫܢܼܐܬܐ ܒܝܬ ܡܿܕܢܚ̈ܝܐ ܠܡܥܪ̈ܒܝܐ . ܗܝܕܝܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܐܝܙܓ̈ܕܐ ܘܟܬܝܼ̈ܒܬܐ ܫܲܝܢܗ ܠܡܦܪܝܢܐ . ܘܐܙܕܟܼܝ ܗܼ، ܡܦܪܝܢܐ ܡܢ ܚܘܼܒܐ . ܘܩܼܡ ܕܢܐܙܼܠ ܩܢܘܡܐܝܬ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܦܛܪܝ̄ܪ . ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܠܓܙܪܬܐ ܡܕܝܢܬܐ ܫܡܼܥ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܛܠ ܕܒܐܡܝܕ ܗܘܐ . ܘܩܼܡ ܐܬܼܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܿܦܪܝܢܐ ܠܓܙܪܬܐ ܘܬܡܢ ܦܓܥܼܘ ܒܚܕ̈ܕܐ . ܘܐܬܪܥܝܼܘ ܬܪܥܘܼܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ . ܘܗܘܼܬ݀

 

[Vol. III, Col. 299]

 

ܚܕܘܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܡܿܕܢܚܐ ܘܕܡܿܥܪܒܼܐ ܘܣܡܼܘ ܒܝܢܬܗܘܢ ܬܚܘ̈ܡܐ ܒܫܘܪ̈ܪܐ ܘܦܣ̈ܩܐ ܘܚܪ̈ܡܐ . ܕܠܐ ܬܘܒ ܦܛܪܝ̄ܪ ܢܩܘܼܡ ܒܠܥܕ ܡܦܪܝܢܼܐ ܐܦܠܐ ܡܿܦܪܝܢܐ ܒܠܥܕ ܦܛܪܝܪ. ܘܗܦܼܟ ܦܛܪܝܪ ܠܐܡܝܕ. ܘܡܦܪܝܢܐ ܠܐܬܘܪ .

ܘܒܬܪ ܐܠܝܐ ܩܕܡܝܐ. ܐܬܬܣܪܚ ܩܬܘܠܝܩܐ ܠܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ . ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܛܪܓܐܠ. ܐܦܝ̄ܣ ܚܕ ܒܫܒܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܣܘܒܪܐ . ܒܝܪܚܐ ܬܡܝܼܢܝܐ ܕܛܝ̈ܝܼܐ ܫܢܬ݀ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕܐ . ܘܡܛܠ ܕܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܗ݀ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܐܬܒܙܙܬ݀ ܗܘܬ݀ ܕܪܬܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܘܩܠܝܬܐ ܚܪܒܬ݀ ܗܘܬ݀ ܆ ܫܲܪܝ ܘܒܼܢܗܿ ܠܩܠܝܬܐ ܡܢ ܕܝܠܗ ܘܡܢ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܗܝܡ̈ܢܐ. ܘܒܬܪ ܫܢܬܐ ܘܦܠܓܗܿ . ܐܬܼ، ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܟܘܪܣܐܢ ܠܒܓܕܐܕ. ܘܫܒܼܘ ܠܓܒܐ ܡܿܕܢܚܝܐ. ܘܠܗܿ ܠܕܪܬܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ . ܘܩܠܝܬܐ ܕܩܬܘܠܝܩܐ . ܘܐܙܼܠ ܝܬܼܒ ܒܕܝܪܐ ܕܩܢ̈ܝܐ. ܘܬܘܒ ܗܦܼܟ ܠܒܓܕܐܕ . ܘܥܢܼܕ ܒܫܢܬ݀ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥ ܕܛܝ̈ܝܐ.

 

[Vol. III, Col. 301]

 

ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܣܒܪ ܝܫܘܥ ܙܢܒܘܪܐ ܐܘܟܝܬ ܕܒܘܪܐ. ܕܐܝܬܘ̄ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܢܝܣܐܒܘܪ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ݀ ܓܒܝܬܗ ܩܛܝܪܝܬܐ . ܒܝܕ ܐܒܘ ܣܥܝܕ ܡܿܟܣܐ ܐܨܗܢܝܐ . ܗܘܿ ܕܐܠܼܨ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܢܣܼܒ ܠܗ ܫܲܠܡܘܬܗܘܢ. ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܚܲܕܬ ܥܝܿܕܐ ܕܡܝܛܪܘ̄ ܕܢܨܝܒܝܢ ܢܗܘܼܐ ܡܬܛܝܒ ܒܓܒܝܼܬܐ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܟܕ ܫܿܦܪ ܠܥܒܕ ܝܫܘܥ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܢܨܝܼܒܝܢ . ܐܬܬܣܪܚ ܕܝܢ ܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܬܠܬ ܒܐܒ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܕܝܘ̈ܢܝܐ . ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܗܘܼܐ ܠܗ ܟܐܒܐ ܕܦܠܓܐ ܘܒܛܠܼܬ݀ ܡܬܬܙܝܼܥܢܘܬܗ. ܘܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ. ܘܥܢܼܕ ܒܝܘܡ ܬܠܬܐ ܒܢܝܼܣܢ ܝܪܚܐ. ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܬܠܬ.

ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܥܒܕ ܝܫܘܥ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܢܨܝܒܝܢ. ܕܗܼܘ ܒܪ ܥܐܪܨܿ ܡܿܘܨܠܝܐ . ܟܕ ܐܬܛܲܝܒ ܒܓܒܝܬܐ ܕܩܬܘܠܝܩܐ. ܐܟܡܐ ܕܬܚܡ ܗܘܐ ܗܘܿ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܐܬܓܒܼܝ ܕܝܢ ܘܐܬܬܣܪܚ ܒܝܪܚܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܫܬ.

ܘܡܿܦܪܝܢܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܟܕ ܫܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ . ܥܢܼܕ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ .

 

[Vol. III, Col. 303]

 

ܒܬܪ ܒܣܝܠܝܘܣ ܬܐܓܪܝܬܢܝܼܐ. ܝܘܚܢܢ ܕܗܘܼ ܨܠܝܼܒܐ.

ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܒܣܝܠܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ . ܦܫܬ݀ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܪܡܠܬܐ ܡܬܼ̇ܐ ܕܫܬ ܫܢܝ̈ܢ . ܥܕܡܐ ܕܩܼܡ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܣܝܠܝܘܣ ܕܗܘܼ ܒܲܣܝܠ ܪܒܒܝܬܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܫܡܼܥܘ ܬܐܓܪ̈ܬܢܝܐ ܒܛܒܘܬܗ . ܐܦ ܒܝܬܝ ܐܢܘܼܢ ܗܼܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܓܪ̈ܬܗ ܡܫܝܢ̈ܢܝܬܐ . ܘܐܙܼܠܘ ܟܢܼܫܐ ܡܢܗܘܢ ܠܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܥܡ ܢܦܩ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ . ܘܩܲܒܠ ܐܢܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܚܿܕܝܐܝܬ . ܘܓܒܐ ܠܗܘܢ ܡܢܗ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ . ܠܨܠܝܒܐ ܕܝܪܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܣܒܝܪܝܢܐ ܩܪܝܬܐ . ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ . ܘܐܣܪܚܼܗ ܠܗܘܢ ܡܦܪܝ̄ . ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܫܬ . ܘܝܘܚܢܢ ܫܡܗܗ . ܘܐܘܣܼܦ ܠܗ ܢܨܝܼܒܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܬܘܣܦܬܐ ܥܠ ܡܕܢܚܐ. ܘܫܪܪ ܩܝܵܡ̈ܐ . ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܣܼܥܘܢ ܡܥܪ̈ܒܝܼܐ ܕܢܩܝܼܡܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ . ܒܠܥܕ ܛܘܝܿܒܐ ܘܫܲܠܡܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ . ܘܒܚܕ ܝܘܡܐ ܢܦܼܩܘ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ . ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܐܦ̈ܝ ܚܐܚ . ܘܡܦܪܝܢܐ ܠܐܦ̈ܝ ܡܿܘܨܠ . ܘܒܗ݀ܘ ܠܠܝܐ ܚܲܠܨܘ ܬܘܪ̈ܟܝܐ ܠܨܒܘ̈ܬܐ ܕܝܠܗ ܕܗܝܟܠܐ ܕܥܘܡܪܐ.

 

[Vol. III, Col. 305]

 

ܡܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܐܬܼܐ ܠܡܘܨܠ . ܘܐܬܩܲܒܠ ܚܕܝܐܝܬ . ܘܣܠܼܩ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܘܐܣܼܪܚ ܠܛܝܡܘܬܐܘܣ ܕܗܼܘ ܣܘܓܕܝ ܡܝܛܪܘ̄ ܠܥܘܡܪܐ ܿ ܘܐܫܩܼܠ ܠܐܦܗܝ ܬܐܓܪܝܬ . ܘܢܦܩܼܘ ܠܐܘܪܥܗ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܼܐ ܘܐܥܠܘܼܗܝ ܒܙܘܚܐ ܿ ܘܟܕ ܚܣܼܡܘ ܒܗ ܛܝ̈ܝܼܐ ܪܓܡܼ،ܗܝ . ܘܠܡܲܚܣܢ ܫܲܘܙܒ ܢܦܫܗ ܡܢܗܘܢ. ܘܥܼܠ ܠܗܝܟܠܐ ܕܡܪܝ ܐܚܘܕܡܗ . ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܫܕܪܘ ܬܒܥܼܘܗܝ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܒܢ̈ܝ ܒܓܕܐܕ . ܘܢܚܼܬ ܠܘܬܗܘܢ ܿ ܘܒܚܕ ܒܫܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܩܲܪܒ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܒܗܝܟܠܐ ܪܒܐ܆ ܥܠܼܘ ܓܢ̈ܒܐ ܘܚܲܠܨܘܗܝ ܠܗܝܟܠܐ ܿ ܘܗܦܼܟ ܡܦܪܝܢܐ ܠܬܐܓܪܝܬ . ܘܫܲܪܝ ܡܙܲܒܢ ܠܨܒ̈ܘܬܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܘܡܬܦܪܓܐ ܒܠܒܘ̈ܫܐ ܪ̈ܝܫܝܐ. ܘܥܿܒܕ ܚܫܡ̈ܝܬܐ ܠܪ̈ܝܫܢܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܥܠܘܗܝ ܪܛܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܘܒܝܘ̈ܡܬܗ ܟܠܗܝܢ ܦܐܝ̈ܬܗ ܕܬܐܓܪܝܬ ܐܒܼܕ̈ܝ. ܘܠܥܕܬܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ ܕܒܪܝܫܐ ܥܠܝܼܐ ܐܚܼܪܒܗܿ ܐܚܝܼܕܐ ܕܬܐܓܪܝܬ.

ܠܘܬܗ ܓܝܪ ܕܗܢܐ ܡܦܪܝܢܼܐ ܐܬܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܗܼ، ܡܪܩܘܝ ܪܝܕܫܝܪܐ ܕܒܐܕܪ. ܘܩܼܡ ܡܦܪܝܢܐ ܝܘܚܢܢܼ ܘܥܡܗ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܣܠܼܩ ܥܡ ܣܘܓܐܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܕܚܩܼܘܗܝ ܠܥܒܕܼܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ. ܘܫܪܪܘܗܝ ܠܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣܼ ܘܝܼܬܒ ܒܕܝܪܐ ܕܙܪܢܘܩܼܐ ܕܥܠ ܢܗܪܐ ܝܒܝܫܼܐ ܥܠ ܓܼܢܒ ܡܠܝܛܝܢܝ ܥܕܡܐ ܕܡܝܼܬ .

 

[Vol. III, Col. 307]

 

ܘܟܕ ܩܼܡ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܗܘܼ ܐܠܦܪܓ ܒܪ ܟܰܡܳܪܳܐ . ܘܐܬܼܐܠܨ ܡܢ ܥܒܕܘܢ ܡܪܘܕܐ ܝܼܨܦ ܕܢܚܞܼ،ܬ ܠܒܓܕܐܕ ܘܢܣܼܒ ܠܗ ܣܝܓܝܠܝܘܢ ܡܢ ܟܠܝܦܗ . ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܠܡܘܨܠ . ܣܲܟܝ ܕܢܐܬܼܘܢ ܠܘܬܗ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡ̈ܬܝܐ ܘܢܝܩܪܘܢܝܗܝ ܕܢܣܼܩ ܠܥܘܡܪܐ . ܗܢܼܘܢ ܕܝܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܐܬܼܘ . ܐܠܐ ܐܘܣܼܦܘ ܘܐܡܼܪܘ ܠܐ ܪܕܝܐܝܬ . ܕܠܝܬ ܠܡ ܥܝܿܕܐ ܕܢܥܘܼܠ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܥܘܡܪܢ . ܘܠܐ ܡܚܲܕܬܝܢܢ ܥܠܝܢ ܥܝܿܕܐ . ܗܟܢܐ ܐܬܟܫܼܠ ܦܛܪܝ̄ܪ . ܘܐܙܼܠ ܠܬܐܓܪܝܬ ܠܘܬ ܡܦܪܝܢܐ ܝܘܚܢܢ . ܘܢܚܼܬ ܥܡܗ ܡܦܪܝܢܐ ܠܒܓܕܐܕ. ܘܐܬܝܗܼܒ ܠܗ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܣܝܓܝܠܝܘܢ ܡܢ ܟܠܝܦܗ . ܕܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܼܐ ܒܐܝܩܪܐ ܢܩܼܒܠܘܢܝܗܝܼ ܘܗܦܼܟ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܢ ܒܓܕܐܕ ܠܬܐܓܪܝܬ . ܘܩܲܪܒܘ ܠܗ ܡܝܩܪ̈ܐ ܬܐܓܪ̈ܬܝܢܝܼܐ ܕܫܢ̈ܐ ܫܦܝܼܥܐ ܘܝܩܝܪ̈ܐ. ܘܡܢ ܬܐܓܪܝܬ ܐܬܼܐ ܠܡܘܨܠ. ܘܐܬܼܘ ܠܘܬܗ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡܬܝ̈ܐ ܘܒܥܼܘ ܡܢܗ ܕܢܣܼܩ ܠܥܘܡܪܗܘܢ. ܘܠܐ ܐܫܼܦ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܛܠ ܕܐܟܠܘܼܗܝ ܒܫܘܪܝܐ. ܘܓܲܙܡ ܐܢܘܢ ܕܢܦܣܼܘܩ ܣܥܘܪ̈ܘܬܗܘܢ . ܐܠܐ ܠܐܝܼܩܪܗ ܕܩܕܝܫܐ: ܠܐ ܫܲܡܠܝܗ ܠܓܿܙܡܐ ܒܥܒܿܕܐ. ܘܫܒܼܩ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܐܙܼܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ.

 

[Vol. III, Col. 309]

 

ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ . ܚܼܛܦܘ ܛܝ̈ܝܐ ܠܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܪܝ ܐܚܘܕܡܗ ܕܒܬܐܓܪܝܬ ܗܝܼ ܕܟܰܪܰܬܬܳܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܠܟܠܗܝܢ ܨܒܘ̈ܬܗ ܘܐܪ̈ܥܬܗܿ. ܘܠܐ ܐܘܬܪ̈ܝܗܝ ܠܡܦܪܝܢܐ ܫܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܥܿܒܕ ܗܘܐ ܠܣܒ̈ܝܗܘܢ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܬܦܠܗܕܘ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ . ܘܐܦ ܗܘܼ ܡܿܦܪܝܢܐ ܟܕ ܐܬܬܥܝܼܩܼ ܢܦܼܩ ܡܢ ܬܐܓܪܝܬ. ܘܐܙܠ ܝܼܬܒ ܒܡܿܘܨܠ.

ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܚܕܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܬܪܝܢ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ . ܥܼܢܕ ܥܒܕ ܝܫܘܥ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܕܗܼܘ ܒܪ ܥܐܪܨ ܒܗܿ ܒܒܓܕܐܕ. ܘܦܫܬ݀ ܥܕܬܗܘܢ ܐܪܡܠܬܼܐ ܐܝܟ ܥܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܟܢ ܩܼܡ ܡܟܝܟܐ ܒܪ ܫܠܝܡܘܢ ܒܓܕܐܕܝܐ .

ܘܡܦܪܝܢܐ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܝܼܬܒ ܒܥܕܬܐ ܕܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܥܠ ܫܡܐ ܢܨܝܚܐ ܡܪ ܙܝܢܐ ܡܬܚܐ ܕܫܒܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܬܪܝܢ ܒܐܕܪ ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ

 

[Vol. III, Col. 311]

 

ܘܫܒܥܣܪ̈ܐ ܥܢܼܕ. ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܗܿ ܒܥܕܬܐ . ܫܲܡܫ ܕܝܢ ܪܥܝܘܬܐ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ.

ܘܒܫܢܬ ܚܡܣܡܐܐ ܘܐܪܒܥ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܒܝܪܚܐ ܥܣܝܪܝܐ . ܐܬܬܣܪܚ ܠܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܡܟܝܟܐ ܒܪ ܫܠܝܡܘܢ . ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܘܢܙܝܼܪܐ ܡܢܗܿ ܕܒܓܕܐܕ . ܘܗܘܼܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܐܢܫܝ̈ܢ ܒܓܕܕ̈ܝܐ ܪܘܥܡܐ ܡܛܠ ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ.

 

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܕܗܘܼ ܨܠܝܒܐ܆ ܕܝܘܢܢܣ̄ܝ ܕܗܘܼ ܡܘܫܐ .

ܟܕ ܐܬܚܛܦܬ݀ ܥܕܬܐ ܛܒܝܼܒܬܐ ܕܡܪܝ ܐܚܘܕܡܗ ܡܢ ܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܙܕܠܙܬ݀ ܬܐܓܪܝܬ ܡܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܐܙܕܪܥܘ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ . ܥܡܐ ܙܥܘܪܐ ܕܦܼܫ ܒܗܿ ܒܬܐܓܪܝܬ . ܦܣܼܩ ܣܒܪܐ ܕܬܘܒ ܢܩܼܘܡ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ. ܘܦܫܼܬ݀ ܡܿܕܢܚܐ ܐܪܡܠܬܐ ܐܝܟ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒܥ. ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܐ ܐܣܝܐ ܕܐܚܝܼܕܐ ܕܡܿܘܨܠ. ܐܢܫ ܩ̄ܫܝ ܕܫܡܗ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ. ܗܢܐ ܚܫܼܠ ܐܪܙܐ ܥܡ ܣܘܓܕܝ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܥܘܡܪܐ . ܘܟܬܼܒܘ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܕܗܼܘ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܒܪ ܟܲܡܿܪܐ . ܘܬܒܼܥܘ ܡܢ ܕܠܐܘܒܫܰܐܟܝܻܪ ܩܫ̄ܝ ܬܐܓܪܝܬܢܝܐ ܕܡܢ ܡܘܨܠ ܥܪܝܩ ܗܘܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܒܥܠܼܬ݀ ܚܼܣܕܐ ܡܕܡܼ ܢܲܣܪܚ ܡܦܪܝܢܐ

 

[Vol. III, Col. 313]

 

ܘܢܫܕܪ ܠܘܬܗܘܢ . ܢܝܢ̈ܘܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܪܓܫܼܘ ܒܗܕܐ ܣܲܪܗܒܘ ܟܬܼܒܘ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܙܲܗܪܘܗܝ ܕܠܐ ܢܣܝܼܡ ܐܝܼܕܐ ܥܠ ܐܒܘ ܫܐܗܟܝܪ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܿܘܐ . ܐܦ ܐܦܝ̄ܣ ܕܒܓܕܐܕ ܗܝܼ ܟܕ ܗܝܼ ܟܬܼܒ . ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܢ ܒܟܝܫܘܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܐ. ܘܫܕܪ ܐܝܬܼܝܗ ܠܐܒܘܫܐܟܝܪ ܠܘܬܗ ܘܒܩܼܝܗܝ ܘܚܼ؛ܐ ܕܠܐ ܠܿܚܡ ܘܐܗܡܼܝ ܡܢܗ . ܘܓܼܒܐ ܠܕܝܪܝܐ ܐܢܫ ܡܝܬܪܐ ܕܫܡܗ ܡܫܘܐ ܡܢ ܚܕܐ ܡܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܡܪܥܫ . ܘܐܠܒܼܫܗ ܠܒܘ̈ܫܐ ܪ̈ܝܫܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܢܲܣܪܚܝܼܘܗܝ ܡܦܪܝܢܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܕܝܪܝܐ ܡܝܬܪܐ . ܟܕ ܩܼܡ ܒܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝܼܐ ܐܪܡܝܼ ܠܒܘܫܐ ܡܢܗܼ ܘܥܼܪܩ . ܘܒܼܛܠܬ݀ ܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܕܡܦܪܝܢܘܬܐ . ܟܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܩܼܪܐ ܕܝܪܝܐ ܐܚܪܢܐ ܗܟܘܬ ܫܡܗ ܡܘܫܐ ܘܡܲܠܠ ܥܡܗ ܒܗ ܒܫܪܒܐ. ܘܗܼ، ܗܢܐ ܩܲܪܝܐ ܝܗܼܒ ܢܦܫܗ. ܐܦܢ ܩܕܡ ܗܕܐ . ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܬܒܥܝܼ ܗܘܐ ܕܢܬܬܣܪܚ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܠܐ ܫܿܠܡ ܗܼ،ܐ . ܗܝܕܝܢ ܒܝܘܡ ܥܐܕܐ ܕܫܘܢܝܐ ܕܝܿܠܕܬ݀ ܐܠܗܼܐ ܐܬܬܣܪܚ ܡܦܪܝܢܐ ܠܬܐܓܪܝܬ ܘܠܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ . ܘܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܐܬܩܼܪܝ . ܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܣܥܪܝܢ ܘܬܠܬ ܕܝܘ̈ܢܝܐ .

ܗܢܐ ܩܕܡܝܼܐ ܟܬܼܒ ܐܡܘܠܘܓܝܐ ܠܦܛܪܝ̄ܪ. ܒܗ݀ܝ ܕܡܦܪ̈ܝܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ

 

[Vol. III, Col. 315]

 

ܕܩܕܡܘܗܝ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܟܬܼܒ ܗܘܐ . ܘܦܛܪܝ̄ܪ ܝܩܪܗ ܘܝܗܼܒܠܗ ܛܟܼܣܐ ܡܫܲܡܠܝܐ ܘܡܘܪܢܝܬܐ ܘܬܪܬܝܢ ܟܘܕܢ̈ܘܬܐ ܘܫܕܪܗ ܠܡܕܢܚܐ . ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܠܡܘܨܠ . ܐܬܒܐܫ ܠܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܩܫܞܝ ܘܠܣܘܓܕܝ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܥܘܡܪܐ . ܘܠܐ ܐܫܦ ܣܘܓܕܝ ܕܢܐܬܼܐ ܠܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܐܫܼܬܚܕ ܕܝܢܪ̈ܐ ܬܪܥܣܪ. ܘܟܢ ܐܬܼܐ ܘܟܬܼܒ ܠܗ ܫܠܡܘܬܗ . ܘܢܣܼܒܗ ܘܣܼܠܩ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ . ܘܐܠܼܨܗ ܠܡܦܪܝܢܐ ܘܟܬܼܒ ܠܗ ܩܢܘ̈ܢܼܐ ܐܝܟ ܕܨܒܼܐ . ܘܐܝܼܬ ܗܘܐ ܥܝܿܕܐ ܒܐܬܪܐ ܕܢܝܢܘܐ . ܕܠܐܝܿܕܐ ܩܪܝܬܐ ܕܩܕܡܝܐ ܢܥܘܼܠ ܠܗܿ ܡܿܦܪܝܢܼܐ ܢܩܪܒܘܢ ܠܗ ܟܘܕܢܝܐ . ܘܗܘܼ ܣܘܓܕܝ ܒܝܕ ܣܢܼܐܬܗ ܒܛܠܗ.

ܡܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܟܫܼܠ ܐܙܼܠ ܠܢܨܝܒܝܢ . ܘܡܢ ܬܡܢ ܐܬܼܐ ܠܓܙܪܬܐ . ܘܐܣܼܪܚ ܒܗܿ ܐܦܝܣܩ̄ ܠܢܨܝܒܝܢ: ܠܐܒܘܡܢܨܘܪ ܩܫܝܫܐ ܕܡܢ ܚܝܐܠ ܩܐܣܛܪܐ . ܘܡܢ ܬܡܢ ܬܒܥܼܘܗܝ ܥܘܡܪ̈ܝܐ . ܕܢܐܙܼܠ ܢܣܪܚ ܐܦܝ̄ܣ ܠܒܝܬ ܢܘܗܕܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܙܼܠ ܘܩܼܡ ܕܢܫܡܠܐ ܠܟܝܪܘܛܘܢܝܐ . ܘܐܦܝܣ̄ ܕܓܙܪܬܐ ܐܟܼܪܙ ܠܬܐܓܪܝܬ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܣ ܕܡܕܢܚܐ ܐܝܟ ܩܢܘܢܼܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡܬܝ̈ܐ ܢܣܼܒܘ ܚܘܛܪ̈ܐ ܘܥܠܼ، ܥܠ ܡܦܪܝܢܐ ܠܓܘ ܡܕܒܚܐ ܕܢܚܼܘܢܝܗܝ ܘܠܐ ܫܠܝܼܘ . ܥܕܡܐ ܕܒܛܠܘܗܿ ܠܟܪܘܙܘܬܐ .

 

[Vol. III, Col. 317]

 

ܘܐܬܟܫܼܠ ܡܦܪܝܢܼܐ ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܥܘܡܪܐ. ܘܬܼܪܨ ܚܝܿܪܗ ܠܘܩܒܠ ܬܐܓܪܝܬ . ܘܣܼܡ ܒܬܪܥܝܬܗ . ܕܐܦܢ ܚܡܫܐ ܒܬܝ̈ܢ ܒܠܚܘܕ ܢܦܘܼܫܘܢ ܒܗܿ ܠܐ ܢܦܼܘܩ ܡܢܗܿ. ܘܟܕ ܥܼܠ ܠܗܿ . ܐܬܪܚܡ ܐܠܗܐ . ܘܐܫܼܬܪܝ ܐܚܝܼܪܐ ܗ݀ܘ ܕܡܲܒܫ ܗܘܐ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܬܐܓܪܝܬ ܘܣܿܢܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܘܝܗܒܼ ܟܠܝܦܗ ܠܬܐܓܪܝܬ ܠܐܢܫ ܐܡܝܪܐ ܐܘܢܘܟܣܐ ܕܫܡܗ ܡܘܓܐܗܕ ܐܠܕܝܗܢ . ܐܪܡܢܝܐ ܒܓܢܣܗ . ܘܐܬܥܢܝܼ ܥܡܗ ܡܦܪܝܢܐ . ܘܟܕ ܐܫܟܼܚܗ ܒܪ ܠܫܢܗ . ܐܚܒܗ ܣܿܓܝ . ܘܐܘܒܠܼܗ ܥܡܗ ܠܒܓܕܐܕ. ܘܢܣܼܒ ܠܗ ܣܝܓܝܠܝܘܢ ܡܢ ܟܠܝܦܗ . ܘܗܦܼܟ ܐܬܼܐ ܠܬܐܓܪܝܬ ܘܫܲܪܝ ܕܢܬܩܢ ܘܢܚܲܕܬ ܠܥ̈ܕܬܐ . ܘܟܬܼܒ ܠܘܬ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܡܿܒܕܪܝܢ ܗܘܘ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܟܲܢܫ ܐܢܘܢ ܡܢܕܪܝܫ . ܘܦܣܼܩ ܟܣܦ ܪܝܫܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܐܙܝܼܠܝܢ ܗܘܘ . ܘܗܦܟܼܘ ܐܬܼܘ ܟܠܗܘܢ . ܘܟܬܼܒ ܟܬܒ̈ܐ ܘܐܩܝܡ ܡܠ̈ܦܢܐ ܘܢܲܨܚܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܥܡܘܪ̈ܝܗܿ.

ܘܩܼܡ ܣܠܼܩ ܠܡܘܨܠ ܕܢܛܟܣ ܠܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܗܪܬܡܢ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ . ܘܟܕ ܥܼܠ ܝܼܬܒ ܒܥܕܬܐ ܕܓܕܢܐ. ܫܕܪ ܩܫܝ̄ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܬܪܝܢ ܬܘܪ̈ܟܝܐ ܠܘܬܗ

 

[Vol. III, Col. 319]

 

ܕܢܛܪܕܘܢܝܗܝ ܡܢ ܡܿܘܨܠ . ܗܝܕܝܢ ܐܬܛܲܢܢܘ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܒܡܿܘܨܠ ܘܝܗܼܒܘ ܡܘܗܒܬܐ ܠܐܚܝܼܕܐ . ܘܐܦܩܼܘܗܝ ܠܩܫ̄ܝ ܘܐܣܝܐ ܐܒܘܐܠܦܪܓ ܡܢ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܥܠ ܫܡ ܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܙܝܢܐ . ܘܠܡܦܪܝܢܐ ܐܘܬܒܘܼܗܝ ܒܗܿ .

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܝܼـ ܣܘܓܕܝ ܡܝܛܪܘ ܕܥܘܡܪܐ ܗ݀ܘ ܕܒܲܛܠ ܗܘܐ ܟܪܘܙܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܡܢ ܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܢܝܢܘܐ . ܣܛܪ ܡܢ ܕܒܒܝܬ ܟܘܕܝܕܐ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܠܫܘܠܡܼܐ ܠܐ ܣܟ ܟܦܪܪܘ ܒܚܘܒܗ ܕܡܦܪܝܢܐ . ܡܬ̈ܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܝܼܬ ܣܘܓܕܝ . ܐܝܬܝܼܘ ܠܩܢܘ̈ܢܐ ܕܟܬܼܒ ܗܘܐ ܣܘܓܕܝ ܠܘܬ ܡܦܪܝܢܐ ܘܐܡܼܪܘ ܠܗ ܕܐܢ ܡܩܒܠ ܐܢܘܢ ܥܠܘܗܝܼ ܢܲܟܪܙܘܢܝܗܝ . ܘܐܠܼܐ ܠܐ . ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܼܦ ܡܦܪܝܢܼܐ ܟܬܒܼܘ ܥܠܘܗܝ ܩܒܘ̈ܠܝܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ . ܘܡܣܼܪܘ ܒܗ ܐܦ ܠܘܬ ܐܚܝܼܕܐ ܘܚܒܫܼܘܗܝ ܘܐܚܣܼܪܘܗܝ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܗܒܐ . ܘܣܘܓܐܗ ܕܕܗܒܐ ܗܿܢܼܐ ܟܘܕܝܕ̈ܝܐ ܬܟܼܠܘ . ܥܘܕܪܐ ܠܡܦܪܝܢܐ . ܡܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܐܢܬ݀ ܠܗ ܒܚܪ̈ܝܢܼܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܐܙܼܠ . ܐܟܡܿܢ ܕܢܫܪܐ ܢܦܫܗ ܘܢܬܬܢܝܼܚ. ܘܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܒܡܿܘܨܠ ܐܝܙܓܕܐ ܒܐܓܪ̈ܬܐ ܫܕܪܘ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪ̄ ܘܐܡܿܪܝܢ ܠܗ ܕܠܡܦܪܝܢܢ ܒܥܓܠ ܐܦܢܼܐ ܠܘܬܢ. ܘܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܟܐܢܐ ܙܕܩ ܕܬܦܩ ܥܠ ܓܘܡ̈ܕܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡܼܪܚܘ ܠܦܘܼܒܠܗ . ܡܬܝ̈ܐ ܕܝܢ ܟܕ

 

[Vol. III, Col. 321]

 

ܕܚܼܠܗ ܕܠܐ ܢܐܬܼܐ ܠܗܘܢ ܪܫܝܢܐ ܡܢ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܫܕܪܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܐܚܪ̈ܢ ܥܠܡ̈ܐ ܒܪܛܠܝܐ ܘܣܚܪ̈ܝܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ . ܘܬܒܼܥܘ ܕܢܬܪܥܘܢ ܥܡ ܡܦܪܝܢܐ . ܘܪܥܝܗ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܡܦܪܝܢܐ ܥܡܗܘܢ . ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܐܘܚܕܐ ܠܡܕܢܚܐ . ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܡܦܪܝܢܐ ܠܡܘܨܠ . ܐܬܪܥܝ ܥܡ ܩܫ̄ܝ ܘܐܣܝܐ ܐܒܘܐܠܦܪܓ. ܘܐܣܼܪܚ ܠܒ̈ܢܘܗܝ ܡܫܡ̈ܫܢܐ . ܘܢܦܼܩ ܠܐܬܪܐ ܘܐܬܩܲܒܠ ܫܦܝܪ ܡܢ ܒܪ̈ܛܠܝܐ ܘܣܚܪ̈ܝܐ ܕܣܿܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ . ܘܗܘܼܬ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܟܘܕܝ̈ܕܝܐ ܪ̈ܚܡܿܘܗܝ . ܘܣܠܼܩ ܐܦ ܠܥܘܡܪܐ . ܘܐܣܼܪܚ ܩܫ̈ܝ̄ ܘܡܫ̈ܡ .

 

ܘܟܕ ܥܢܼܕ ܦܛܪܝܪ̄ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܫܕܪܘ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܒܬܪ ܡܦܪܝܢܐ ܕܝܢܢܘܣ̄ܝ ܘܐܙܼܠ ܦܘܬܗܘܢ . ܘܐܣܼܪܚ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܗܼܘ ܡܘܕܝܢܐ. ܘܐܙܼܠ ܐܦ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܗܘܼܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܗܘܿ ܕܡܪܕܝܢ ܟܼܫܠܐ ܪܒܼܐ ܘܪܘܥܡܐ . ܘܗܦܼ̣ ܐܬܼܐ ܠܓܙܪܬܐ ܕܩܪܕܘ ܘܝܼܬܒ ܒܗܿ ܐܝܟ ܫܢܬܐ ܚܕܐ . ܘܐܣܼܪܚ ܠܗ ܐܦܝܣ̄ ܕܝܪܝܐ ܐܢܫ ܛܘܪ ܥܒܕܢܝܐ. ܘܐܬܼܐ ܠܢܝܢܘܐ. ܘܣܼܠܩ ܠܥܘܡܪܐ ܘܐܣܼܪܚ ܒܗ ܐܦܝ̄ܣ .

 

[Vol. III, Col. 323]

 

ܘܐܬܚܼܪܝ ܥܡܗ ܒܪ ܟܘܬܠܐ ܪܝܕܫܪܐ ܕܥܘܡܪܐ . ܘܫܕܪ ܡܿܣܪܗ ܨܝܼܕ ܕܝܿܢܐ ܕܡܿܘܨܠ. ܕܠܡ ܙܕܩܐ ܐܝܼـ ܠܟ ܥܠ ܡܦܪܝܢܐ ܕܢܩܲܪܒ ܠܟ ܟܘܕܢܝܐ ܘܠܐ ܩܲܪܒ . ܘܫܕܪ ܕܝܿܢܐ ܘܢܣܒ ܠܟܘܕܢܝܐ ܕܡܦܪܝܢܐ . ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܝܬ ܟܘܕܝܕܐ . ܘܦܣܼܩ ܬܘܒ ܟܪܘܙܘܬܗܼ ܥܕܡܥ ܕܢܣܼܒ ܐܪܥܒܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܬܘܒ ܡܢܗ ܕܡܦܪܝܢܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܙܟܝ ܐܦܝܣ̄ ܕܐܪܙܘܢ ܐܬܼܐ ܠܢܝܢܘܐ . ܘܩܲܪܒ ܡܲܬܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܫܘܚܕܐ ܠܐܚܝܼܕܐ ܕܡܘܨܠ  .ܘܐܫܬܲܠܛ ܥܠ ܢܝܢܘܐ . ܘܢܣܼܒ ܒܩܛܝܪܐ ܫܠܡܘܬܗ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܘܐܙܼܠ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܢܪܫܢܝܼܘܗܝ ܟܐܡܬ݀ ܢܡܘܣܐܝܬ . ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܢ ܫܕܪ ܥܡܗ ܬܪܝܢ ܡܢ ܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ ܕܢܐܬܼܘܢ ܠܢܝܢܘܐ ܢܒܚܢܘܢ ܣܘܥܪܢܗܼ ܘܟܕ ܢܦܼܩܘ ܕܢܐܬܼ،ܢ . ܢܦܼܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܠܛ̈ܝܐ ܬܘܪ̈ܟܝܐ. ܘܩܲܛܠܘܗܝ ܠܙܟܝ ܘܠܐܚܘܗܝ ܣܒܐ ܬܐܘܡܐ ܘܠܬܪܝܢ ܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ ܕܦܛܪܝ̄ܪ . ܗܝܕܝܢ ܒܪ ܟܘܬܠܐ ܪܝܕܫܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܩܪܒ ܕܗܒܐ ܠܐܚܝܕܐ ܘܐܠܼܨܗ ܠܡܦܪܝܢܐ . ܘܐܣܼܪܚܗ ܠܒܪܟܘܬܠܐ ܡܝܛܪܘ̄ ܠܥܘܡܪܐ . ܗܘܼ ܕܝܢ ܡܚܕܗ ܕܐܬܬܣܪܚܼ ܐܡܼܪܚ ܘܢܣܼܒ ܟܬܼܒܐ

 

[Vol. III, Col. 325]

 

ܡܢ ܐܚܝܼܕܐ ܕܠܝܬ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܠܐ ܠܡܦܪܝܢܼܐ ܥܠܘܗܝ ܫܘܠܛܢܐ. ܘܟܕ ܦܣܩܼܗ ܡܦܪܝܢܼܐ ܠܐ ܩܲܒܠ ܠܦܣܩܐ . ܐܠܐ ܒܣܪ ܘܩܲܕܫ ܡܘܪܘܢ .

ܘܒܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܼܐ ܫܕܪ ܐܠܗܐ ܒܪܕܐ ܬܩܝܦܐ . ܘܩܡܨܐ ܘܙܚܠܐ ܥܠ ܢܝܢܘܐ . ܘܐܦܠܐ ܗܟܐܢ ܬܒܬ ܘܐܬܬܦܝܼܣܬ݀ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܡܦܪܝ̄ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܫܘ̄ ܠܛܝܒܘܬܗ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܓܠܗܿ ܠܟܐܢܘܬܗ. ܘܒܚܕ ܡܢ ܠܝܠ̈ܘܬܼܐ ܟܕ ܫܿܬܐ ܗܘܐ ܗܼܘ ܒܪ ܟܘܬܠܐ ܥܠ ܐܓܪܐ ܕܩܠܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܪܛܠܠܝ ܥܡ ܡܠܦܢܐ ܐܢܫ ܫܗܪܐ ܪܚܡܗ . ܪܘܝ ܗܼܘ ܡܿܠܦܢܐ ܘܢܦܼܠ ܡܢ ܐܓܪܐ ܕܩܠܝܬܼܐ ܠܕܪܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܡܝܼܬ . ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܝܼܬ ܐܦ ܗܼܘ ܡܪܚܐ ܒܪ ܟܘܬܠܐ ܟܕ ܦܣܝܼܩ.

ܘܒܙܒܢܗ ܕܗܢܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܡܦܪܝܢܼܐ ܥܢܼܕ ܐܦ ܡܿ،ܕܝܢܐ ܦܛܪܝ̄ܪ . ܘܫܲܕܪܘ ܒܢ̈ܝ ܐܡܝܕ ܘܬܒܼܥܘ ܠܡܦܪܝܢܐ ܕܢܐܙܼܠ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܙܼܠ . ܓܒܼ، ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܠܪܒܢ ܝܫܘܥ ܒܪܩܛܪܗܼ ܘܢܣܒܼܘܗܝ ܘܐܬܼܘ ܠܐܡܝܕ ܠܘܬ ܡܦܪܝܢܼܐ ܘܐܣܪܚܼܘ̄ ܦܛܪܝ̄ܪ ܟܕ ܗܼܘ

 

[Vol. III, Col. 327]

 

ܡܦܪܝܢܐ ܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܕܐ . ܘܗܦܼܟ ܐܬܼܐ ܠܡܼܘܨܠ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܢܚܼـ ܠܬܐܓܪܝܬ .

ܘܒܫܢܬ݀ ܚܡܫܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܕܛܝ̈ܝܐ . ܒܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܐܪܒܥܐ ܒܐܒ ܐܬܬܣܪܚ ܒܪܨܘܡܐ ܩܲܬܘ̄ܠܝ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܒܬܪ ܡܿܟܝܟܐ ܒܪ ܫܠܝܡܘܢ . ܗܢܐ ܓܝܪ ܒܪܨܘܡܼܐ ܒܡܪܐܐ ܐܥܒܼܪ ܚܝ̈ܘܗܝ ܒܥܠܼܬ݀ ܬܒܥ̈ܬܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ ܕܡܬܬܣ̈ܝܼܡܢ ܗܘ̈ܝ ܥܠܘܗܝ ܿ ܘܒܐܡܝܢܘ ܟܪܝܘܬ ܚ̈ܝܐ ܘܡܘܬܐ ܡܣܪܗܒܐ ܬܒܿܥ ܗܘܐ ܗܘ ܠܗ . ܘܗܟܢܐ ܗܼܘܐ . ܫܲܡܫ ܓܝܪ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܚܡܫܐ . ܘܥܢܕ ܚܕܥܣܪ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ ܫܢܬ݀ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܕܛܝ̈ܝܐ .

ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܥܒܕ ܝܫܘܥ ܒܪܡܿܥܠܐ ܘܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܣܒܐ ܫܦܝܪ ܩܘܡܬܼܐ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܡܿܘܨܠ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܟܕ ܐܬܓܒܝܼ ܐܬܩܼܪܝ ܠܬܪܥ ܟܠܝܦܗ . ܘܐܬܪܡܝܼ ܥܠܘܗܝ ܡܨܢܦܬܐ . ܘܪܟܼܒ ܥܠ ܟܘܕܢܬܐ . ܘܐܬܼܐ ܥܡܗ ܐܢܫ ܡܢ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܕܪܬܐ ܥܕܡܐ ܠܥܕܬܐ ܕܫܘܩܐ ܕܬܠܬܐ ܘܢܚܼـ ܬܡܢ . ܘܦܪܢܣ ܪܝܫܢܘܬܐ ܡܩܠܣܐܝܬܼ ܬܫܥ ܫܢ̈ܝܐ . ܗܘܼܐ ܠܗ ܚܫܐ ܕܦܠܓܐ . ܐܬܬܣܪܚ ܕܝܢ ܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܬܠܬܥܣܪ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܫܢܬ݀ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܥܢܼܕ ܝܘܡ ܬܠܬܐ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝܢ ܫܢܬ݀ ܚܡܫܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܛܝ̈ܝܐ .

 

[Vol. III, Col. 329]

 

ܘܩܼܡ ܝܫܘܥܝܗܼܒ ܩܬܘܠܝܩܐ ܓܒܪܐ ܣܒܐ ܘܕܟܝܐ ܡܢ ܒܠܕ. ܘܐܝܬ̄ܘ ܐܦܝܣ̄ ܕܚܝܪܬܐ . ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܐܣܝܐ ܐܢܫ ܛܒܝܼܒܐ ܕܫܡܗ ܐܒܘܡܢܨܘܪ ܒܪ ܟܬܘܒܐ ܚܟܝܡܐ ܓܒܝܼܗܝ . ܘܐܬܬܣܪܚ ܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ . ܫܢܬ݀ ܚܡܫܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ . ܘܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ . ܘܥܢܼܕ ܒܠܠܝܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܪܝܢ ܕܒܬܪ ܣܘܠܩܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܒܐܝܪ . ܫܢܬ݀ ܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܕܛܝ̈ܝܐ . ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܐܠܝܐ ܕܗܼܘ ܐܒܘ ܚܲܠܝܡ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܕܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ . ܥܢܕ ܟܣܼܪܘܢ ܩܫܝܫܐ ܘܕܝܪܝܼܐ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܗܢܡ ܕܒܝܬ ܓܘܒܐ. ܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܒܫܬܥܣܪ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ . ܘܐܬܩܼܒܪ ܩܕܡ ܬܪܝܥܐ ܬܝܡܢܝܐ ܕܗܝܟܼܠܐ ܒܓܘܼܢܝܐ . ܗܢܐ ܐܘܪܗܝܐ ܗܘܐ ܒܓܢܣܐ . ܘܒܓܠܘܬܐ ܐܬܬܝܬܼܝ ܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܕܫܒܸܝܢ ܗܘܘ ܠܣܘܪܝܐ. ܘܐܬܼܐ ܥܡܼܪ ܒܡܪܐܓܗ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܨܿܒܬ ܠܥܕܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܐ ܠܢ ܒܗܿ ܒܟܬܒ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܟܬܘܒ ܗܘܐ ܒܚܝܼܪܐ܆ ܘܗܐ ܢܛܝܼܪܝܢ ܟܬܘܒܘ̈ܗܝ

 

[Vol. III, Col. 331]

 

ܥܕܡܐ ܠܝܘ̈ܡܬܢ ܒܢܝܢܘܐ . ܘܟܕ ܐܙܕܠܗܙ ܟܢܼܫܐ ܕܡܗ̈ܝ̄ܡ ܕܡܪܐܓܗܼ ܘܐܘܒܕ ܬܘܒ ܢܘܼܗܪܐ ܕܥܝܢܘ̈ܗܝ ܡܢ ܐܡܝܼܢܘܬ ܟܬܝܼܒܬܐ . ܐܬܼܐ ܥܡܪܝ ܒܗܿ ܒܕܝܪܐ ܐܝܟܐ ܕܫܲܠܡ ܚܝ̈ܘܗܝ .

ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܠܬ . ܐܙܼܠ ܡܦܪܝܢܐ ܠܒܓܕܐܕ. ܘܗܘܼܬ݀ ܬܪܥܘܬܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܥܒܕ ܒܝܫܘܥ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܢܣ̈ܛܘ̄ . ܘܥܒܼܕ ܠܗ ܗܼܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܫܪܘܬܐ . ܘܩܲܪܒ ܠܗ ܦܝܢܐ ܘܡܨܢܦܬܐ ܘܡܘܪܢܝܬܼܐ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ . ܘܐܙܼܠ ܝܼܬܒ ܒܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܕܒܡܘܚܘܠ ܡܢ ܓܒܐ ܕܟܪܟܐ . ܘܐܬܟܪܗ ܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ . ܘܥܢܼܕ ܝܘܡ ܬܠܬܐ ܝ̄ܙ ܒܚܙܝܪܢ . ܒܗܿ ܒܫܢܬ݀ ܐܬܢ̄ܓ ܕܝܘ̈ܢܝܐ . ܘܐܬܬܣܝܼܡ ܒܩܐܒܘܬܼܐ ܘܐܬܬܝܼܬܝ ܠܬܐܓܪܝܬ . ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܐܘܪܓܝܣ ܒܗܝܟܠܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܼܐ ܕܗܘܼ ܒܢܼܐ ܗܘܐ . ܐܣܼܪܚ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܘܬܫܥ ܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ .

 

[Vol. III, Col. 333]

 

ܒܬܪ ܕܝܘܢܢܘܣܝܣܘ ܕܗܼ، ܡܘܫܼܐ. ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܗܼܘ ܠܥܙܪ.

ܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܡܦܪܝܢܼܐ.

ܐܬܚܲܦܛܘ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܢܝܬܘܢ ܡܦܪܝܢܐ ܠܬܐܓܪܝܬ ܆ ܒܙܒܢܗ ܕܐܡܝܼܪܐ ܛܒܐ ܡܘܓܐܗܕ ܐܠܕܝܢ . ܒܕܓܘܢ ܫܕܪܘ ܩܫ̄ܝ ܐܢܫ ܘܡܫܡ ܘܬܪܝܢ ܡܗܝ̈ܡ̄ ܨܝܕ ܦܛܪܝ̄ܪ ܐܬܐܢܢܣܝ̄ܘ ܒܪ ܩܛܪܗ ܕܢܓܒܼܐ ܘܢܣܪܚ ܠܗܘܢ ܡܦܪܝܢܐ ܡܣܬܪܐ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܘܡܠܦܢܐ. ܕܡܨܐ ܠܡܣܵܓܘ ܬܘܪ̈ܥܬܗ ܕܙܒܢܐ ܡܙܠܗܙܐ. ܘܟܕ ܗܘܼܘ ܗܢܼܘܢ ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܠܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܗܪܘܢ ܕܫܓܪܐ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܬܼܐ. ܐܬܐܡܼܪ ܠܦܛܪܝܪܟܼܐ. ܡܛܠ ܠܥܙܪ ܕܝܪܝܐܼ ܕܡܢ ܕܝܪܐ ܕܣܪܓܝܣܝܗ . ܒܪ ܚܣܢ ܩܫ̄ܝܼ ܕܥܒܪܐ ܩܐܣܛܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܘܒܘܣ . ܕܗܘܼ ܚܫܚ . ܘܟܕ ܩܼܪܝܗܝ ܠܘܬܗܼ ܐܫܟܼܗ ܕܡܨܲܒܬ݀ ܒܿܟܠܗܝܢ ܛܝܒ̈ܘܬܐ ܕܪܘܚܐ . ܒܝܘܠܦܢܐ ܟܝܬ ܡܬܩܲܢܝܢܼܐ ܘܒܗܘܢܐ ܟܝܢܝܐ . ܘܒܕܟܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ. ܘܐܕܢܚܼ ܩܕܡܘܗܝ ܠܫܪܒܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ. ܘܗܼܘ ܡܝܬܪܐ ܐܫܬܐܠ ܟܘܠܢܐܝܬ . ܘܐܬܥܲܠܠ ܒܢܘܟܪܝܘܬ ܠܥܼܙܗ ܕܐܬܪܐ . ܘܕܠܐ ܡܦܿܣ ܐܠܦܐ ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܒܐܪܐܒܐܝܬ . ܘܐܝܟܢܐ ܠܘܬ ܥܡܐ

 

[Vol. III, Col. 335]

 

ܕܣܛܪ ܡܢ ܠܫܢܐ ܐܪܐܒܝܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܝܿܕܥ ܢܐܙܼܠ. ܘܦܛܪܝ̄ܪ ܐܡܼܪ ܕܗܐ ܐܦ ܕܝܘܢܢܘܣ̄ ܕܥܢܼܕ ܡܼـܚܐ ܕܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܗܘܼܐ ܒܗܿ ܒܐܬܪܐ. ܟܕ ܠܐ ܝܿܕܥ ܗܘܐ ܐܪܐܒܐܝܬ ܘܝܼܠܦ ܩܠܝܠ. ܐܦ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܐܡܼܪܘ. ܕܐܡܝܼܪܐ ܛܒܐ ܡܘܓܐܗܕ ܐܠܕܝܢ ܡܢ ܓܢܣܐ ܗܼ، ܐܪܡܢܝܐ. ܘܣܿܓܝ ܪܚܿܡ ܠܒ̈ܢܝ ܐܬܪܐ ܗܢܐ ܿ ܘܟܕ ܦܿܓܥ ܐܢܬ ܒܗܼ ܐܝܩܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܬܚܼ؛ܐ ܡܢܗ. ܘܐܝܟܢ ܕܗܼ، ܐܠܨܗ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܣܼܡ ܥܠܘܼܗܝ ܟܼܠܝܢܼܐ ܥܕܡܐ ܕܝܗܼܒ ܢܦܫܗ ܿ ܘܐܣܼܪܚܗ ܒܕܝܪܐ ܕܫܓܪܐ. ܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥ.

ܘܢܣܒܼܘܗܝ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܼܐ ܘܐܬܼܘ ܠܡܠܝܛܝܢܝ . ܘܩܲܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܒܥܕܬܐ ܕܚܣܝܐ . ܘܡܢ ܬܡܢ ܐܙܼܠܘ ܠܕܝܪܗ . ܘܥܒܼܕ ܠܗ ܛܘܝܒܐ . ܘܐܫܩܼܠܘ ܠܘܩܒܠ ܐܡܝܕ . ܘܐܬܝܩܪ ܡܢ ܪܝܫܢܐ ܒܪ ܢܝܼܣܢ . ܘܐܬܼܐ ܠܡܘܨܠ ܘܩܼܒܠܘܗܝ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܚܕܝܐܝܬ. ܠܢܝܢܘܐ ܕܝܢ ܠܐ ܥܼܠ ܐܦܠܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܣܠܼܩ . ܡܛܠ ܒܝ̈ܫܼܬܐ ܕܐܣܒܼܠܘ ܗܘܘ ܠܕܝܘܢܢܘܣ̄ܝ ܡܦܪܝܢܐ ܕܩܕܡܘ̄. ܐܠܐ ܢܚܼܬ ܠܬܐܓܪܝܬ . ܘܟܕ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܒܠܚܘܕ ܟܬܪ ܒܗܼܿ ܢܚܼܬ ܠܒܓܕܐܕ ܠܘܬ ܐܡܝܪܐ ܡܘܓܐܗܕ ܐܠܕܝܢ . ܘܚܕܝܼ ܒܗ ܣܿܓܝܼ ܗܼܘ ܐܡܝܼܪܐ . ܘܥܼܠ ܬܘܒ ܗܼ،

 

[Vol. III, Col. 337]

 

ܡܦܪܝܢܼܐ ܨܝܕ ܥܒܕ ܝܫܘܥ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܘܐܬܝܲܩܪ ܡܢܗ ܛܒ. ܘܩܲܪܒ ܠܗ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܝܢܐ ܘܡܿܨܢܦܬܐ ܘܫܒܘܩܬܐ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ . ܘܐܬܼܐ ܠܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܒܡܘܚܘܠ . ܘܐܣܼܪܚ ܠܬܪܝܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܐܒܘܛܐܗܪ ܒܪ ܬܐܘܡܐ ܘܠܒܪ ܕܕܗ ܡܫܡ̈ܝܢܐ. ܘܗܦܼܟ ܐܬܐ ܠܬܐܓܪܝܬ .ܘܝܼܨܦ ܕܚܘܕܬ ܒܢܝ̈ܢܐ ܕܥ̈ܕܬܐ . ܘܨܒܬܗܿ ܠܡܪܥܝܬܗܼ ܒܟܠܗܝܢ ܡܬܒܥܝ̈ܢܝܬܐ . ܘܒܓܘ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܝܠܼܦ ܣܼܦܪܐ ܐܪܐܒܝܼܐ ܬܩܢܐܝܬ.

ܘܟܕ ܗܼܘܐ ܒܗܿ ܒܬܐܓܪܝܬ ܡܬܼܚܐ ܕܥܣܪ ܫܢ̈ܝܢ . ܘܥܼܢܕ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܥܘ.ܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܐܬܪܓܪܓ ܗܼ، ܡܦܪܝܢܼܐ ܕܚܕܐ ܢܥܒܼܕ ܐܢܝܢ ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ . ܠܗ݀ܝ ܟܝܬ ܕܬܐܓܪܝܬ ܘܠܗ݀ܝ ܕܢܝܢܘܐ . ܘܠܐ ܢܲܣܪܚ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܝܠܢܝܐ ܠܥܘܡܪܐ ܘܠܢܝܢܘܐ. ܡܢ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܕܩܘܪܝܩܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܚܝܼܕ ܗܘ ܥܝܿܕܐ ܒܡܕܢܚܐ. ܕܡܦܪܝܢܐ ܕܬܐܓܪܝܬ ܢܣܪܚ ܗܘܐ ܡܝܛܪܘ̄ ܠܥܘܡܪܐ ܘܠܢܝܢܘܐ ܘܠܡܕܡ ܡܢ ܥ̈ܕܬܐ ܕܡܘܨܠ. ܟܐܡܬ݀ ܣܛܪ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܥ̈ܕܬܐ ܕܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܡܘܨܠ. ܗܿܝ ܟܝܬ ܕܓܕܢܐ ܥܬܝܩܬܐ . ܘܗ݀ܝ ܚܿܕܬܐ ܕܡܪܝ ܙܝܢܐ . ܘܒܬܪ ܕܡܬܬܣܪܚ ܗܘܐ ܗܼ، ܗܢܼܐ ܫܘܸܐ ܒܢܙܠܐ ܗܘܿ ܗܘܼܐ ܠܡܦܪܝܢܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܫܬܥܒܕ ܗܘܐ ܠܗ ܐܝܟ ܫܪܟܐ

 

[Vol. III, Col. 339]

 

ܕܪ̈ܝܫܟܗ̈ܢܐ ܡܕܢܚ̈ܝܐ. ܘܒܥܠܼܬܐ ܗܕܐ ܢܿܒܥܝܢ ܗܘܘ ܚܪ̈ܝܢܐ ܒܡܕܢܚܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ . ܘܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܫܬܝܢ ܘܬܠܬ . ܐܬܼܐ ܡܦܪܢܝܐ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܟܕ ܗܘܼ ܒܚܣܢܼܐ ܕܙܝܐܕ . ܘܒܼܥܐ ܡܢܗ ܕܢܬܠ ܠܗ ܐܝܼܕܐ ܕܢܚܲܝܕ ܢܝܢܘܐ ܥܡ ܬܐܓܪܝܬ . ܘܠܐ ܐܨܛܒܝܼ ܦܛܪܝ̄ܪ . ܡܛܠ ܕܟܬܒܼ، ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܘܩܒܼܠܘ ܥܠ ܡܦܪܝܢܐ. ܕܠܡ ܨܿܒܐ ܕܢܫܼܒܘܩ ܬܐܓܪܝܬ܆ ܘܒܢܝܢܘܐ ܢܥܒܼܕ ܠܗ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܘܟܘܪܣܝܐ. ܘܒܥܼ، ܬܘܡ ܡܢ ܦܛܪܝ̄ܪ܆ ܕܠܐ ܢܬܼܠ ܐܬܪܐ ܠܗܟܢ. ܘܟܕ ܐܗܡܼܝ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܢ ܫܘܡܠܝ ܢܝܫܐ ܗܢܼܐ ܫܒܩܗ ܡܦܪܝܢܼܐ ܘܐܙܼܠ ܝܬܼܒ ܒܕܝܪܗ . ܘܟܕ ܣܠܼܩ ܦܛܪܝ̄ܪ ܠܥܘܡܪܐ ܬܘܒ ܐܙܼܠ ܠܘܬܗ ܡܦܪܝܢܼܐ ܘܗܘܼܐ ܨܐܕܘܗܝ ܟܠܗ ܩܝܛܐ. ܘܐܦܝܼܣܗ ܡܛܠ ܗܟܢ. ܘܠܐ ܐܬܕܢܝܼ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܒܕܓܘܢ ܫܒܼܩ ܡܦܪܝܢܼܐ ܘܗܦܼܟ ܠܬܐܓܪܝܬ ܒܙܒܢܐ ܕܬܫܪ̈ܝܬܼܐ ܐܝܟ ܬܒܝܼܪ ܠܒܐ.

ܘܟܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܛܒܝܼܒܐ ܕܡܪܕܝܢ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܐܦܝ̈ܣ ܟܲܢܫ ܒܫܢܬ݀ ܐܡܬܣ̄ܕ. ܐܬܼܐ ܠܘܬܗ ܗܼ، ܡܦܪܝܢܐ ܩܢܘܡܐܝܬ . ܘܫܡܠܝ ܥܡܗ ܡܕܡ ܕܨܿܒܐ ܗܘܐ . ܘܐܦ ܗܼ، ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܡܪܕܝܢ ܝܼܕܥ ܨܒܝܢܗ

 

[Vol. III, Col. 341]

 

ܕܡܦܪܝܐ . ܘܐܡܼܪ ܠܚܘܣܐܡ ܐܠܕܝܢ ܬܡܘܪܛܐܫ ܡܪܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܡܛܠ ܡܦܪܝܢܐ. ܘܗܼܘ ܐܚܝܼܕܐ ܟܬܼܒ ܠܘܬ ܕܡܘܨܠ ܘܐܦܝܼܣܗ ܕܢܲܫܠܛ ܠܡܦܪܝܢܐ ܒܐܬܪܗ. ܘܢܝܩܪܝܘܗܝ ܡܛܠ ܕܫܿܘܐ ܠܐܝܩܪܐ . ܘܢܣܼܒܗ ܡܦܪܝܢܐ ܠܟܬܒܐ ܕܡܪܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܐܬܼܐ ܠܘܬ ܐܚܝܼܕܐ ܕܡܘܨܠ. ܘܩܒܠܗ ܒܐܝܩܪܐ ܿ ܘܩܼܪܐ ܠܘܬܗܼ ܠܥܘܡܪ̈ܝܼܐ ܘܠܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܢܝ̈ܢܘܝܐ ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܡܛܠ ܡܦܪܝܢܐ . ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܒܢ̈ܝ ܢܝܼܢܘܐ ܦܲܢܝܘ . ܕܠܝܬ ܒܢܡܘܣܢ ܕܢܩܲܒܠ ܡܝܛܪܘ̄ ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܝܠܢ ܕܡܪܝ ܡܬܝ . ܘܐܚܝܼܕܐ ܫܲܐܠ ܐܢܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡܝܛܪ̈ܘ̄ ܕܡܩܲܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܡܬܼܝܿܠܕܝܢ. ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܦܲܢܝܘ . ܕܠܐ . ܐܠܐ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܡܩܒ̈ܠܐ ܗܘܿܝܢ ܒܕܝܪܝܘܬܐ. ܘܟܢ ܡܬܬܣܪܚܝܢ . ܘܐܚܝܼܕܐ ܬܘܒ ܐܘܣܦ ܫܲܐܠ ܐܢܘܢ . ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܩܲܒܠܝܢ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ . ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܦܢܝܘ. ܕܩܘܒܠܐ ܡܕܡ ܟܡܝܘܬܐ ܝܕܝܼܥܬܐ ܕܕܗܒܐ ܬܩܿܠܝܢ ܘܡܬܩܲܒܠܝܢ . ܘܐܚܼܝܕܐ ܦܩܼܕ ܕܐܦ ܗܼ، ܡܿܦܪܝܢܐ ܢܬܼܩܘܒ ܩܘܒܵܠܐ ܕܥܝܵܕܐ ܘܢܬܪܝܫܢ ܥܠܝܟܘܢ. ܘܡܿܢ ܕܢܕܠܩܒܝܘܗܝܼ ܢܡܘܼܬ. . ܘܗܟܢܐ ܐܬܒܠܼܡܘ ܥܘܡܪ̈ܝܐ

 

[Vol. III, Col. 343]

 

ܘܢܝܢ̈ܘܝܐ . ܘܢܲܣܒܘܗܝ ܠܡܦܪܝܢܼܐ ܘܢܦܼܩܘ ܡܢ ܡܘܨܠ.

ܘܒܗܿ ܒܡܲܣܩܬܗܘܿܢ ܕܠܥܘܡܪܐ. ܥܠ ܒܪܛܠܠܝ ܥܒܼܪܘܼ ܘܠܐ ܥܼܠܘ ܠܗܿ. ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܬܩܲܒܠ ܒܗܿ ܩܕܡ ܕܢܬܩܲܒܠ ܒܥܘܡܪܐ . ܐܠܐ ܒܥܕܬܐ ܕܒܝܬܟܠܝܬܐ ܩܪܝܬܐ ܢܚܼܬܘ . ܘܠܥܣܼܘ  ܫܪܘܬܐ. ܘܩܡܼܘ ܣܠܼܩܘ ܠܥܘܡܪܝܐ. ܘܡܐ ܕܡܼܛܘ ܠܕܪ̈ܓܐ ܟܠܼܐܘܘܗܝ ܠܡܦܪܝܢܐ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ . ܐܝܟ ܦܘܩܕܢ ܫܠܝܛܐ . ܬܬܩܼܘܠ ܠܘܩܕܡ ܩܘܒܼܠܐ ܘܟܢ ܬܥܼܘܠ ܠܥܘܡܪܝܐ. ܘܗܘܼܘ ܢܿܨܝܢ ܬܡܢ ܐܝܟ ܬܪܬܝܢ ܫܥ̈ܝܢ. ܥܕܡܐ ܕܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܦܪܝܢܐ ܟܘܕܢܝܐ ܕܝܠܗ ܘܬܘܒ ܕܝܢܪ̈ܐ. ܘܟܢ ܐܥܠܘܼܗܝ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܥܒܼܕ ܠܗ ܣܘܢܬܪܢܝܣܐ . ܡܛܠ ܕܠܟܘܕܢܝܐ ܕܪܟܝܼܒ ܗܘܐ ܥܘܡܪ̈ܝܐ ܢܣܒܼܘܗܝ. ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܗܝ̈ܡ̄ ܡܢ ܒܝܬ ܕܢܝܐܝܠ ܩܪܝܬܐ ܥܠܝܬܐ . ܘܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܒܥܘܡܪܐ. ܩܲܪܒܘ ܠܡܦܪܝܢܐ ܟܘܕܢܝܐ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ . ܘܐܟܒܼܘܗܝ ܘܐܘܒܠܘܼܗܝ ܒܐܝܩܪܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ . ܐܙܼܠܘ ܠܘܬܗ ܟܘܕܝ̈ܕܝܐ ܘܐܡܼܪܘ ܠܗ . ܕܠܘܬܢ ܘܿܠܐ ܠܟ ܠܡܗܘܐ ܐܘ̄ ܐܒܘܢ. ܡܛܠ ܕܟܢܼܫܢ ܝܬܝܪ ܟܗܝܢ. ܘܥ̈ܕܬܢ ܣܿܓܝ̈ܐܢ. ܘܨܲܠܝ ܥܠܝܗܘܢ

 

[Vol. III, Col. 345]

 

ܡܿܦܪܝܢܼܐ ܘܩܼܡ ܐܙܼܠ ܥܡܗܘܢ ܿ ܒܪ̈ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܼܘܗܿ ܠܗܕܐ . ܕܚܼܠܘ ܕܠܡܐ ܢܫܬܪܪ ܟܘܪܣܝܐ ܒܒܝܬ ܟܘܕܝܕܐ. ܘܬܗܘܼܐ ܒܪܬ ܦܚܼܡܐ ܠܬܐܓܪܝܬ. ܘܥܠܗ݀ܝ ܣܪܗܒܘ ܐܙܠܘ ܠܒܝܬ ܟܘܕܝܕܐ ܘܢܣܒܼܘ̄ ܠܡܦܪܝܢܐ . ܘܐܝܬܝܘܼܗܝ ܠܒܪܛܠܠܝ . ܘܝܼܬܒ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܗܿ . ܘܡܢ ܗܝܕܝܟ ܫܲܪܝ ܥܝܿܕܐ ܕܟܠ ܡܦܪܝܢܐ ܚܼܕܬܐ ܠܘܩܕܡ ܒܥܘܡܪܐ ܢܬܩܲܒܠ . ܘܡܢ ܬܡܢ ܢܚܼܘܬ ܠܒܝܬ ܕܢܝܐܝܠ ܥܠܝܼܬܐ ܘܢܼܬܩܪܒ ܠܗ ܟܘܕܢܝܐ . ܟܢ ܢܐܬܼܐ ܠܒܝܬ ܟܘܕܝܕܐ ܟܢ ܠܒܪܛܠܠܝ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܫܬܝܢ ܘܫܬ ܕܝܘ̈ܢܝܐ . ܐܬܒܢܼܝ ܡܓܕܠܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܒܡܿܕܢܚ ܓܪܒܝ ܕܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܕܒܓܙܪܬܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܪܕܘ . ܒܥܠܼـ݀ ܡܗܡܝܢܘܬܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ . ܫܘܚܕܐ ܓܝܪ ܡܣܲܟܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܣܿܦܪ̈ܐ ܕܛܝ̈ܝܐ . ܘܗܼܢܘܢ ܒܲܣܪܘ ܥܠܝܗܘܢ ܘܠܐ ܝܗܒܼ، ܠܗܘܢ ܡܕܡ. ܘܥܠܗܕܐ ܐܬܢܿܝܪܘ ܒܚܡܼܬܼܐ ܘܒܢܐܘܘܗܿ ܠܡܢܐܪܗ ܗܿܝ ܕܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܒܡܼܨܥܬ݀ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܒܥܼ، ܕܢܒܼܢܘܢܗܿ .

ܡܦܪܝܢܿܐ ܕܝܢ ܡܼܚܕܗܿ ܕܝܼܬܒ ܒܒܪܛܠܠܝ ܝܼܨܦ ܘܒܼܢܐ ܠܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ. ܡܛܠ ܕܒܙܒܢ ܙܥܘܪ ܗܘܐ ܘܐܠܝܼܨ ܣܿܓܝ. ܘܒܼܢܐ ܩܠܝܼܬܐ ܕܒܕܪ̈ܓܐ ܣܿܠܩ ܗܘܐ ܠܗܿ ܡܢ ܕܪܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܢܝܢ̈ܘܝܐ

 

[Vol. III, Col. 347]

 

ܢܟܦܘܬܗ ܘܡܲܠܦܢܘܬܗ ܘܚܦܝܼܛܘܬܗܼ ܪܚܡܘܼܗܝ ܣܿܓܝ. ܘܡܒܼܢܝܢܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܐܟܼܙܘܗܝ ܘܡܿܟܪܙܝܢ ܠܗ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܘܐܦ ܓܝܪ ܘܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܒܒܓܕܐܕ ܒܝܨܝܦܘܬܗ ܐܬܒܢܼܝ. ܘܐܬܪܚܼܡ ܬܘܒ ܘܐܬܝܲܩܪ ܪܒܼܬ݀ ܡܢ ܫ̈ܠܝܛܢܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܘܪ̈ܘܪܒܢܝܗܘܢ. ܘܥܠܗܕܐ ܐܬܚܣܼܡ ܡܢ ܣܿܦܪ̈ܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܿ

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܡܬ̄ܠ ܟܕ ܢܦܼܩ ܡܠܟܐ ܕܝܘ̈ܢܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ . ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܡ̈ܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܕܛܝ̈ܝܐ ܘܚܝ̈ܠܘܬܗܘܢ ܒܒܼܪܘܐܐ . ܗܘܼܐ ܐܬܪܐ ܠܛܝ̈ܝܐ ܕܡܿܘܨܠ ܕܢܢܝܼܚܘܢ ܚܡܼܬܗܘܢ. ܘܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܐܘܪܓܐܢܘܢ. ܐܢܫ ܩܫ̄ܝ ܠܝܼܛܐ ܕܫܡܗ ܐܒܪܗܡ. ܘܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܐܣܝܐ ܕܫܠܝܛܐ. ܘܨܒܼܐ ܕܢܫܒܼܘܩ ܐܢܬܬܗ ܣܒܬܐ ܘܢܬܼܢܩܦ ܠܐܚܪܬܐ. ܘܡܦܪܝܢܐ ܟܠܝܼܗܝ ܡܢ ܟܗܢܘܬܐ. ܗܢܐ ܟܕ ܚܼ؛ܐ ܠܛܝ̈ܝܐ ܕܠܗܝܼܩܝܢ ܠܐܒܕܢܗ ܕܡܦܪܝܢܐ. ܐܙܼܠ ܠܘܬܗܘܢ ܘܐܟܼܠ ܩܪ̈ܨܘܗܝ. ܘܗܼܢܘܢ ܐܡܼܪܘ ܠܗ ܠܒܘܟ ܥܠܘܗܝ ܥܠܼܬܼܐ ܘܐܘܕܥ ܠܢ. ܘܒܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ. ܫܕܪܘ ܩܫ̈ܝ̄ ܕܬܠܠܝܥܦܪ ܠܘܬ ܡܦܪܝܢܐ ܐܓܪܬܐ ܘܫܲܠܘܗܝ . ܕܠܡ ܐܢܫ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܡܢ ܢܘܓܪܐ ܗܓܼܪ ܠܘܬܢ. ܘܐܝܼـ ܗܘܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ

 

[Vol. III, Col. 349]

 

ܘܬܪܬܝܢ ܒܢ̈ܬܼܐ ܕܒܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܐܬܝܼܠ̈ܕܝ ܠܗܿ ܡܢܗ. ܘܗܫܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܝܪܒܼܬ݀. ܘܨܿܒܝܐ ܐܡܗܿ ܕܬܲܡܟܪܝܗܿ ܠܛܠܝܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ . ܡܘܢ ܦܿܩܕ ܐܢܬ ܡܬܒܪܟܐ ܒܥܕܬܐ ܐܘܿ ܠܐ. ܘܡܦܪܝܢܐ ܦܢܝ . ܐܢ ܛܠܝܼܬܐ ܠܐ ܐܗܓܪܬܼ݀ ܬܬܒܪܟܝ . ܘܢܦܼܠ ܗܼܘ ܟܬܒܐ ܕܡܦܪܝܢܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܐܒܪܗܡ ܠܝܼܛܐ. ܘܝܗܒܼܗ ܠܣܼܦܪ̈ܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܘܐܡܼܪ. ܕܗܐ ܦܩܼܕ ܕܒܪܬܗ ܕܛܝܝܐ ܬܗܘܼܐ ܠܓܒܪܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܝܗ̈ܠܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܘܛܥܼܢܘ ܟܐܦ̈ܐ ܠܡܪܓܡܗ ܠܡܦܪܝܢܐ . ܘܠܡܚܣܢ ܗܓܡܘܢܐ ܘܐܣܦܘܩܠܛܪ̈ܐ ܐܬܡܨܝܘ ܕܢܫܲܘܙܒܘܢܝܗܝ ܡܢܗܘܢ . ܘܐܘܒܠܼܘܗܝ ܠܘܬ ܕܝܿܢܐ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܛܢܐ. ܘܕܝܿܢܐ ܦܩܼܕ . ܕܐܢ ܛܠܝܬܐ ܗܝܿ ܬܘܕܐ ܕܛܲܝܝܬܐ ܗܝ . ܢܬܩܼܛܠ ܡܦܪܝܢܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܝܼܘܗܿ ܠܡܨܥܬܼܐ ܒܛܟ̈ܢܐ ܡܫܲܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܐܡܿܪܝܢ . ܕܐܢܬܝ ܒܪܬ ܡܿܢ ܐܝܼܬܝܟܝ . ܠܘ ܕܦܠܢ ܛܝܝܐ . ܗܼܝ ܕܝܢ ܚܠܝܼܨܬܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܩܿܥܝܐ ܗܘܬ ܕܐܢܿܐ ܟܪܝܣܛܝܢܝܬܐ ܐܝܿܬܝ . ܘܗܕܐ ܐܡܝ ܪܒܝܲܬܢܝ . ܐܒܐ ܕܝܢܼ ܠܐ ܝܿܕܥܐ ܐܢܼܐ ܠܝܼ ܣܟ. ܘܟܕ ܫܕܠܘܗܿ ܒܡܘܗ̈ܒܬܐ ܘܠܐ ܐܬܪܦܝܼܬܼ݀. ܫܡܼܛܘ ܥܠܝܗܿ ܣܝ̈ܦܐ ܿ ܘܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܫܲܚܠܦܬ݀ ܡܠܬܗܿ. ܒܕܓܘܢ ܐܪܡܝܘܗܿ ܒܝܬ ܢܛܘܪܬܐ. ܘܐܦ ܡܦܪܝܢܼܐ ܐܬܚܒܼܫ ܐܪܒܥܝܢ

 

[Vol. III, Col. 351]

 

ܝܘ̈ܡܬܐ ܿ ܘܬܗܼܪܘ ܛܝ̈ܝܐ ܒܩܘܡܗ ܐܡܝܼܢܐ ܒܨܠ̈ܘܬܐ ܕܠ̈ܝܠܝ ܐܝܡܡ . ܘܒܟܠ ܬܪܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܚܕ ܛܒܥܐ ܡܩܲܒܠ ܗܘܐ ܬܘܪܣܝܐ. ܘܒܗܘܢ ܒܝ̈ܘܡܬܐ ܟܕ ܡܿܦܪܝܢܐ ܚܒܝܼܫ. ܩܫ̄ܝ ܗܘܿ ܕܘܝܐ ܐܒܪܗܡ . ܒܠܼܥ ܒܡܚܘܼܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܿ ܘܗܘܼ ܟܕ ܡܫܬܲܢܩ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢܼ ܘܣܦܼ . ܘܬܡܿܘܬܗ ܕܒܥܓܠ ܠܣ̈ܓܝܝܐ ܣܿܪܼܕ . ܘܗܝܿ ܛܠܝܼـܐ ܟܕ ܫܡܥܼܬ݀ ܆ ܐܬܠܒܒܼܬ݀ . ܘܟܕ ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܩܪܒܘܗܿ ܩܕܡ ܕܝܿܢܐ . ܘܓܙܡܼܘ ܕܢܫܼܕܘܢܗܿ ܒܢܗܪܐ ܘܒܢܘܼܪܐ : ܣܟ ܠܐ ܟܘܼܙܬ݀. ܗܝܕܝܢ ܢܝܢ̈ܘܝܐ ܡܒܪ̈ܟܐ ܝܗܒܼ، ܬܠܬܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܠܕܝܿܢܐ ܘܠܫܪܟܐ ܕܐܚ̈ܝܼܕܐ ܘܐܦܩܘܼܗܝ ܠܡܦܪܝܢܐ . ܘܐܫܬܘܙܒܬ݀ ܐܦ ܗܝܼ ܛܠܝܼܬܐ ܘܐܙܠܼܬ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܘܠܒܼܫܬ݀ ܥܡܪܐ ܬܡܢ ܿ ܘܥܠ̄ܘ ܕܢܝܼܫܐ ܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܬܡܝܼܗܐ ܒܢܝܼܫܐ ܕܡܪܝ ܒܠܝ ܣܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܪܒܐ. ܘܬܪܝܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܚܣܝܐ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܨܠܝܒܝ . ܒܝܢܼܫܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܘܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ .

 

[Vol. III, Col. 353]

 

ܘܒܗܠܝܢ ܙܒ̈ܢܐ ܓܐܘܪܓܝ ܡܠܟܐ ܕܐܝܒܪܝܣ . ܒܥܘܫܢܐ ܬܩܝܦܐ ܫܒܿܐ ܗܘܐ ܘܒܿܐܙ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܣܝܪ̈ܐ ܣܘܓܐܐ ܛܝ̈ܝܼܐ ܚܒܝܼܫܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ. ܘܙܝܪܐ ܕܝܢ ܕܡܿܘܨܠ ܕܫܡܗ ܓܡܐܠ ܐܠܕܝܢ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܟܐܢܐ ܘܡܪܚܡܐ ܛܒ . ܘܒܡܕܝܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܬܘܪ ܘܕܦܪܣ ܥܕܡܐ ܠܗܢܕܘ . ܐܟܣܘܢ̈ܕܘܟܝܢܣ ܠܟܪ̈ܝܗܐ ܒܢܼܐ ܗܘܐ. ܘܚܫܚܬܗܝܢ ܒܡܠܘܼܘܐ ܝܿܗܒ ܗܘܐ. ܘܨܒܼܐ ܕܐܦ ܐܣܝܼܪ̈ܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܢܚܪܪ ܡܢ ܐܝܼܕ̈ܝ ܐܝܒܪ̈ܝܐ . ܘܡܛܠ ܕܡܦܣ ܗܘܐ ܒܗ ܒܡܦܪܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܿܦܩܐ ܒܡܠܬܐ ܘܒܥܒܿܕܐ . ܠܗ ܓܒܼܐ ܘܫܕܪ ܥܡܗ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܕܝܠܗ ܛܝ̈ܝܐ ܕܢܐܙܠܼܘܢ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܠܘܬ ܓܐܘܪܓܝ . ܒܫܢܬ݀ ܐܡܬܥ̄ܒ. ܘܟܕ ܐܙܠܼܘ ܘܡܼܛܘ ܠܐܝܒܪܝܐ ܓܘܝܬܐ ܐܬܐܡܼܪ ܠܡܠܟܐ. ܕܐܙܓ̈ܕܐ ܗܐ ܐܬܝܢ ܡܢ ܐܬܘܪ. ܪܝܫ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܐܪܥܐ ܗܿܝ . ܘܬܪܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ . ܘܥܡܗܘܢ ܐܦ ܐܢܫ̈ܝܢ ܛܝ̈ܝܐ . ܘܬܘܗ ܡܿܠܟܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܚܼܕܬܐ . ܘܢܼܦܩ ܗܼܘ ܩܢܘܡܐܝܬ ܘܐܪܥܼܗ ܠܡܦܪܝܢܐ ܘܠܕܥܡܗ . ܘܐܿܥܼܠ ܐܢܘܢ ܠܦܠܛܝܢ ܕܝܠܗ ܘܝܲܩܪ ܐܢܘܢ . ܘܝܗܼܒ ܕܪ̈ܬܐ ܡܠܫܪܝܬܗܘܢ . ܘܥ̈ܕܬܐ ܕܒܗܝܢ ܩܲܪܒܘ ܩܘܪ̈ܒܢܐ . ܘܫܲܡܠܝܘ ܥ̈ܐܕܐ. ܡܛܠ

 

[Vol. III, Col. 355]

 

ܕܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܕܢܚܼܐ ܡܲܢܥܘ ܠܬܡܢ. ܘܫܲܡܠܝ ܡܠܟܐ ܫܐܠܼܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ . ܘܚܪܪ ܣܘܓܐܐ ܕܐܣܝܪ̈ܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܒܕܗܒܐ ܙܒܼܢܘ ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܕܘܙܝܪܐ. ܘܫܕܪ ܥܡܗܘܢ ܗܼ، ܡܠܟܐ ܓܐܘܪܓܝ. ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܡܢ ܕܝܠܗ . ܥܡ ܕܫ̈ܢܐ ܠܫܠܝܛܐ ܕܡܘܨܠ . ܘܗܦܟܼܘ ܐܬܼܘ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܡܘܨܠ . ܟܕ ܛܥܝܼܢܝܢ ܗܢܼܘܢ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ ܨܠ̈ܝܒܝܗܘܢ ܒܪ̈ܝܫܝ ܪ̈ܘܡܚܐ. ܘܗܼ،ܬ݀ ܗܕܐ ܒܘܝܿܐܐ ܠܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ .

ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܘܼܐ ܠܗ ܠܡܦܪܝܢܼܐ ܟܘܪܗܢ ܕܒܝܫܘܬ ܡܘܙܓܐ. ܘܢܘܓܪܐ ܐܬܢܲܘܠ. ܘܟܕ ܚܼ؛ܐ ܕܐܬܩܫܝ ܟܘܪܗܘܗܿ ܨܒܼܐ ܕܢܐܙܼܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܢܣܼܒ ܟܬܒ̈ܘܗܝ ܘܨܒܘܼܬܗܼ ܥܡ ܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ . ܘܢܦܼܩ ܕܢܐܙܼܠ ܠܡܥܪܒܐ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܠܐܢܝܚܠ ܩܪܝܬܐ ܕܒܟܘܪܐ ܕܢܨܝܒܝܢ. ܝܬܝܪ ܐܡܚܼܠ. ܘܐܠܼܨ ܠܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ ܕܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܠܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ. ܘܒܠܠܝܐ ܟܕ ܛܥܝܼܢܝܢ ܠܗ ܘܪܕܝܢ. ܥܢܼܕ. ܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ ܕܝܢܼ ܡܛܠ ܕܕܚܼܠܘ ܡܢ ܐܚܝ̈ܕܼܐ ܕܐܬܪܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܗܦܟܼܘ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܘܬܪܨܘ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܢܝܐ ܠܘܬ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܡܪܕܝܢ . ܘܬܡܢ ܐܬܛܲܟܣ ܦܓܪܗ ܩܕ̄ ܒܓܘܪܢܐ ܕܫܝܼܫܼܐ ܒܒܝܬ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܝܠܗ ܕܥܘܡܪܐ . ܥܼܢܕ ܕܝܢ ܒܝܘܡ ܚܡܫܐ ܝ̄ܕ ܒܚܙܝܪܢ. ܫܢܬ݀ ܐܬܥܗ̄. ܘܫܡܫ ܣܦܩܐܝܬ ܒܫܡܐ ܛܒܐ ܘܢܨܚܢܐ ܫܢ̈ܝܐ

 

[Vol. III, Col. 357]

 

ܥܣܪܝܢ ܘܚܕܐ . ܘܗܼ، ܝܘܚܢܢ ܕܡܪܕܝܢܼ ܝܪܬ ܠܩܝܡܠܐܘܢ ܕܝܠܗ .

ܒܬܪ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܗܼ، ܠܥܙܪ܆ ܝܘܚܢܢ ܣܪܘܓܝܐ .

ܟܕ ܕܝܢ ܥܢܼܕ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܡܦܪܝܢܼܐ. ܫܕܪܘ ܢܝ̈ܢܘܝܐ ܠܬܐܓܪܝܬ. ܘܐܘܕܥܘ ܠܗܘܢ. ܕܢܬܐܘܼܘܢ ܥܡܗܘܢ ܕܢܐܨܦܘܢ ܕܢܩܘܼܡ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ. ܒܫܘܪܝܐ ܓܝܪ ܢܿܦܪܝܢ ܗܘܘ ܢܝܢ̈ܘܝܐ ܘܠܐ ܨܿܒܝܢ ܕܡܦܪܝܢܐ ܢܗܘܼܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ . ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܠܪܝܿܡ ܪܝܫܐ ܕܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܒܡܲܥܡܪܗ ܕܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܨܐܝܕܝܗܘܢ. ܘܠܢܼܨܚܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܗܼܢܘܢ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܗܘܼ، ܚܿܒܨܝܢ ܘܝܿܨܦܝܢ ܕܠܐ ܢܬܓܠܙܘܢ ܡܢ ܪܝܫܐ ܘܐܒܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ ܕܝܿـܒ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܒܕܓܘܢ ܐܬܼܘ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ. ܘܩܡܼ، ܥܡܗܘܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܒܪ̈ܛܠܝܐ ܘܟܘܕܝܕ̈ܝܐ ܘܣܚܪ̈ܝܐ . ܘܐܙܼܠܘ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܛܒܝܼܒܐ ܕܡܪܝܕܝܢ . ܘܢܣܒܼܘܗܝ ܘܣܠܩܼܘ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܼܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣ̄ܝ ܕܩܛܪܗ . ܕܢܣܪܚ ܠܗܘܢ ܡܿܦܪܝܢܐ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܪܒܢ ܡܝܟܐܝܠ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܗܘܿ ܕܒܬܪܟܢ ܐܬܦܛܪܟ. ܘܠܐ ܝܗܼܒ

 

[Vol. III, Col. 359]

 

ܢܦܫܗ . ܗܝܕܝܢ ܐܬܩܼܪܝ ܝܘܚܢܢ ܪܝܕܫܪܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܒܛܘܪ ܕܐܘܪܗܝ . ܗܢܐ ܐܦܢ ܡܚܝܼܠ ܗܘܐ ܒܝܘܠܦܢܐ. ܘܠܡܲܚܣܢ ܫܡܗ ܡܬܼܡܨܐ ܕܢܟܼܬܘܒ . ܐܠܐ ܡܛܠܗ݀ܝ ܕܡܢ ܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܐ ܘܥܬܝܪ̈ܐ ܕܣܪܘܓ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܡܢ ܒܝܬ ܐܢܫܘ̈ܗܝ . ܘܪܚܼܡ ܠܢܝܼܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܫܦܝܪ ܒܕܚܠܬܼܜ ܐܠܗܐ ܝܼܨܦ ܠܗܿ ܠܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܒܛܘܼܪܐ ܕܐܘܪܗܝ ܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܚܲܪܝܒܐ ܗܘܬ ܘܨܕܝܐ ܟܘܠܢܐܝܬ . ܘܟܕ ܣܦܩܐܝܬ ܐܥܡܼܪܗܿ ܒܕܝܪ̈ܝܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܘܬܫܡ̈ܫܬܐ . ܐܬܛܲܒܒ ܫܡܗ . ܘܟܕ ܐܬܩܼܪܝ ܘܐܬܥܫܼܡ ܐܬܬܣܪܚ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܼܐ ܐܫܬܐ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ . ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܬ. ܘܐܬܟܼܪܙ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܠܬܐܓܪܝܬ ܘܡܿܘܨܠ ܘܢܝܢܘܐ . ܐܠܐ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܢܐ ܡܛܠ ܕܐܬܟܼܪܙ ܠܢܝܢܘܐ ܐܬܟܫܼܠܘ . ܘܩܡܼܘ ܒܚܼܪܝܢܐ ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܩܲܒܠܘܢܝܗܝ . ܘܗܕܐ ܡܢ ܚܡܝܼܪܐ ܥܬܝܩܐ ܕܣܢܼܐܬܐ ܕܒܝܬ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܠܡܬ̈ܝܼܐ . ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܗܼ، ܡܦܪܝܢܼܐ ܐܬܩܲܒܠ ܫܦܝܪ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܘܐܬܟܼܪܙ ܒܡܿܘܨܦ ܘܒܢܝܼܢܘܐ . ܘܐܦ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܟܕ ܠܐ ܡܢܿܚܝܢ ܐܟܼܪܙܘܗܝ .

ܘܟܕ ܥܢܼܕ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܪܝ ܐܬܐܢܢܣ̄ ܕܩܛܪܗ܆ ܟܢܼܫ ܗܼ، ܡܦܪܝܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܠܗܼ ܘܣܠܼܩ ܠܥܢܘܡܪܐ ܕܡܪܝ

 

[Vol. III, Col. 361]

 

ܒܪܨܘܡܐ . ܟܕ ܗܘܼܬ݀ ܓܒܝܼܬܐ ܘܡܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܕܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܦܛܪܝ̄ܪ. ܒܫܢܬ݀ ܐܬܥ̄ܚ. ܣܥܼܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܕܢܓܠܼܙܘܢܝܗܝ ܠܡܦܪܝܢܐ ܡܢ ܐܟܣܝܘܡܐ ܕܡܬܬܚܝܼܒ ܠܕܪܓܗܼ ܡܛܠ ܡܚܝܼܠܘܬ ܝܘܠܦܢܗܼ ܘܫܝܚܼܡܘܬ ܝܕܥܬܗ . ܘܐܡܼܪܘ ܕܠܪܝܫ ܣܘܢܢܕܘܣ ܐܝܬܘ̄ ܙܕܩܐ ܕܢܣܝܼܡ ܐܝܼܕܐ ܥܠ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܡܬܬܣܪܚ . ܗܝܕܝܢ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܐܦܝܣܩܘ̄ ܕܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܲܠܦܢܐ ܘܩܕܝܫܐ: ܐܬܛܲܢܢ ܘܕܠܩܒ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܘܬܟܼܣ ܚܼܐܦܗܘܢ . ܘܩܼܒܗ ܠܡܦܪܝܢܐ ܘܗܼܘ ܣܼܡ ܐܝܼܕܐ ܘܪܚܼܿܦ.

ܘܟܕ ܗܦܼܟ ܡܦܪܝܢܐ ܘܐܦܝܣ̈ܩܘܦܘܗܝ ܠܡܕܢܚܼܐ ܥܢܼܕ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܕܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܡܬܐܬܡܪܐ ܕܟܘܪ̈ܕܝܐ ܥܠܼ، ܥܠܘܗܝ ܒܩܠܝܬܗܼ ܘܩܲܛܠܘܗܝ . ܘܟܕ ܟܠܗ ܥܡܐ ܒܕܝܪܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܐܒܘ ܝܐܣܪ ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܘܡܲܠܦܢܼܐ . ܡܼܨܛܒܐ ܗܘܐ . ܫܲܒܩܗ ܡܦܪܝܢܼܐ ܘܠܪܘܐܕ ܕܝܪܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܠܡܝܕܗ ܕܗܢܐ ܐܒܘ ܝܐܣܪ ܐܣܼܪܚ ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܢܝܗ . ܘܐܬܚܼܪܝ ܠܩܘܒܠܗ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܠܐ ܩܲܒܠܘܗܝ . ܘܫܼܪܟ ܫܪܒܗܘܢ ܠܫܘܼܠܛܢܼܐ ܘܐܬܥܼܨܝ ܗܼܘ ܡܿܦܪܝܢܐ ܘܐܣܼܪܚ

 

[Vol. III, Col. 363]

 

ܐܦܠܗ ܠܐܒܘ ܝܐܣܪ ܘܙܿܕܩ ܠܗ ܬܠܠܝܥܦܪ ܘܐܒܘܡܐܪܗ . ܘܡܪܩ. ܘܘܫܼ ܪܘܐܕ ܠܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܐ ܘܒܠܕ ܘܝܕܪܐ ܕܡܘܥܠܩ .

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܡܬܦܒ̄ . ܘܟܕ ܢܘܪ ܐܠܕܝܢ ܒܪ ܙܢܝܓ ܥܠ ܡܘܨܠ ܫܼܪܐ ܗܘܐ . ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܚܪ̈ܡܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝܼ ܚܿܒܨܝܢ ܗܘܘ ܕܢܓܼܢܒܘܢܝܗܝ ܒܠܝ̈ܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܕܝܪ̈ܝܐ ܙܗܝܼܪܐܝܬ ܢܼܛܪܘ . ܘܙܒܢ̈ܬܐ ܣܒ̈ܠܬܗܘܢ ܬܒܲܪܘ ܆ ܐܦ ܛܲܒܚܘ ܘܩܲܛܠܘ ܡܢܗܘܢ . ܐܬܟܲܢܫܘ ܥܡܐ ܪܒܐ ܡܢ ܟܘܪ̈ܕܝܐ . ܘܐܩܝܼܡܘ ܩܪܒܐ ܥܠ ܥܘܡܪܐ ܒܐܝܡܡܐ ܘܫܡܥܼ، ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܕܢܝܼܢܘܐ . ܘܪܗܝܼܒܐܝܬ ܣܠܩܼܘ ܘܐܩܼܪܒܘ ܥܡ ܟܘܪ̈ܕܝܐ . ܘܒ̈ܢܝ ܒܝܬ ܣܚܪ̈ܝܐ ܩܪܝܼܬܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܢܣܒܼܘ ܟܠܝ̈ܠܐ ܕܙܟܘܬܐ . ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܐܙܕܕܩܬ݀ ܠܗܘܢ . ܕܟܕ ܢܬܛܲܝܒܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܠܡܲܥܡܕܘ ܒܥܘܼܡܪܐ. ܝܠ̈ܕܝܗܘܢ ܕܣܚܪ̈ܝܐ ܩܕܡܝܬ݀ ܢܚܼܬܘܢ ܒܐܘܙܢܐ . ܘܟܕ ܢܬܩܕܫ ܡܘܪܘܢ ܒܥܘܡܪܐ . ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫ̈ܡ ܣܚܪ̈ܝܼܐ ܒܓܘܕܐ ܡܼܨܥܝܬܐ ܢܬܛܲܟܣܘܢ ܒܐܡܝܼܢܘ . ܘܠܐ ܢܬܚܠܦܘܢ ܒ̈ܓܘܕܐ ܫܢܬܐ ܘܫܢܬܐ ܐܝܟ ܒܪ̈ܛܠܝܐ ܘܟܘܕܝ̈ܕܝܐ . ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܥܘܡܪܐ ܟܕ ܕܚܼܠܘ ܡܢ ܚܪܡܘܬܗܘܢ ܕܟܘܪ̈ܕܝܐ : ܝܗܒܼ، ܠܗܘܢ

 

[Vol. III, Col. 365]

 

ܬܠܬܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܘܬܒܼܥܘ ܡܢܗܘܢ ܫܝܢܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܢܣܒܘ ܠܕܗܒܼܐ . ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐܐ ܡܙܝ̈ܢܐ ܘܨܦܚܼܘ ܥܠ ܥܘܡܪܐ. ܘܚܕܐ ܡܢ ܟܐܦ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܕܒܪܝܫ ܛܘܼܪܐ ܙܥܙܥܘ ܘܥܪܓܠܘܗܿ ܘܐܫܬܪܓܠܼܬ݀ ܒܚܐܦܼܐ ܘܡܚܿܬܗ ܠܫܘܪܐ ܐܝܟܐ ܕܥܿܐܠܝܢ ܡ̈ܝܐ ܠܦܣܩܝܢ. ܘܗܘܼܬ݀ ܒܗ ܒܫܘܼܪܐ ܦܘܼܠܫܬܐ. ܘܐܬܟܿܢܫܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܠܡܣܓܘܬܗܿ ܠܬܘܪܥܬܐ ܒܟܐܦ̈ܐ ܘܓܼܨܐ . ܘܠܐ ܐܬܡܼܨܝܘ . ܡܛܠ ܕܒܓܐܪ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢܼܐ ܡܫܬܦܕܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܕܠܝܼ̈ܛܐ ܟܘܪ̈ܕܝܐ. ܘܟܕ ܐܘܚܼܠܘܼ ܩܥܼܘ ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܚܕܐ ܩܥܬܐ ܪܒܬܐ ܘܫܡܼܛܘ ܣܝ̈ܦܝܗܘܢ . ܘܫܘܼܪܘ ܥܠܼܘ ܠܥܘܡܪܐ ܘܩܼܛܠܘ ܠܡܬܝ ܕܝܪܝܐ . ܘܠܕܢܚܐ ܚܒܝܼܫܝܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠ̈ܝܠܐ. ܘܕܫܪܟܐ ܥܼܪܩܘ ܠܚܣܼܢܐ ܥܠܼܝܐ ܕܝܠܗ ܕܥܘܡܪܐ ܘܐܫܬܙܒܘ . ܘܐܛܥܼܢܘ ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܥܠ ܪ̈ܟܫܐ ܕܥܡܗܘܢ ܒܼܙܬܐ܆ ܒܗ݀ܝ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܢܟܼܣ̈ܝܗܘܢ ܒܕܝܪܐ ܐܥܪܩܼܘ ܗܘܘ ܠܢܛܘܪܬܐ. ܕܚܠܼܘ ܗܘܘ ܓܝܪ ܡܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܥܡ ܢܘܪ ܐܠܕܝܢ ܡܪܐ ܕܕܪܡܣܘܩ . ܘܟܕ ܐܙܼܠܘ ܟܘܪ̈ܕܝܐ . ܢܚܼܬܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡܢ ܚܣܼܢܐ ܥܠܼܝܐ. ܘܢܣܼܒܘ ܠܟܬܒ̈ܐ . ܘܠܡܕܡ ܡܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܫܪ̈ܝܟܢ ܗܘ̈ܝ ܘܥܠܼܘ ܠܡܘܨܠ. ܘܦܫܼ ܥܘܡܪܐ ܨܕܝܐ ܡܢ ܥܡܘܪ̈ܐ . ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܕܝܢ ܟܕ ܕܚܠܼܘ ܕܠܐ ܐܦ ܠܒܢܝ̈ܢܐ ܢܗܓܼܡܘܢ ܟܘܪ̈ܕܝܐ . ܐܓܼܪܘ ܢܛܘܪ̈ܐ ܟܠ ܝܪܚܐ ܒܬܠܬܝܢ ܕܪ̈ܝܟܘܢܐ. ܘܣܡܼܘ ܒܥܘܼܡܪܐ

 

[Vol. III, Col. 367]

 

ܡܛܪܬܐ ܿ ܘܫ̈ܠܝܼܛܐ ܕܡܘܨܠ ܟܕ ܚܼܙܘ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕܘ ܟܘܪ̈ܕܝܐ܆ ܫܕܪܘ ܥܠܝܗܘܢ ܚܲܝܠܐ . ܘܚܼܪܒܘ ܒܦܘܡܐ ܕܣܝܦܐ ܠܡܚܝܼ̈ܠܝܗܘܢ . ܚܝ̈ܠܬܢܐ ܕܝܢ ܕܒܗܘܢ ܥܪܩܼܘ . ܘܐܬܓܲܘܝܘ ܒܛܘܪܐ . ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܟܘܪ̈ܝܐ ܡܢ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܡܚܼܘ. ܘܫܒܼܘ ܢܫ̈ܐ ܘܛ̈ܠܝܐ ܘܠܓܒܪ̈ܐ ܩܼܛܠܘ ܘܠܒܿܬܐ ܐܘܩܼܕܘ.

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܡܬܦ̄ܓ. ܚܛܦܼܘܗܿ ܛܝ̈ܝܐ ܠܕܝܪܐ ܕܝܠܢ ܕܥܠ ܓܢܼܒ ܓܙܪܬܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܟܪܕܘ. ܒܟܬܒ̈ܐ ܕܓ̈ܠܐ . ܘܐܬܚܒܼܫ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܪܩܝܼܐ ܐܦܝ̄ܣ ܕܝܠܗܿ ܕܓܙܪܬܐ ܒܡܿܘܨܠ. ܥܕܡܐ ܕܐܙܠܼܘ ܡܗ̈ܝ̄ܡ ܓܙܪ̈ܝܐ ܠܒܓܕܐܕ . ܘܒܬܪ ܚܘܣܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܫܘܙܒܘܗܿ ܠܕܝܪܐ ܘܐܦܩܘܗܝ ܠܐܦܝ̄ܝ ܡܢ ܚܒܘܫܝܐ .

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܡܬܦܗ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܼܐ ܟܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܪܒܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܲܢܢܝܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܒܡܪܕܝܢ . ܐܙܼܠ ܠܘܬܗ ܡܦܪܝܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ . ܘܥܡܗ ܪ̈ܝܫܕܝܪ̈ܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ . ܘܟܼܬܒ ܠܗܘܢ ܗܼܘ ܦܛܪܝ̄ܪ ܒܟܬܝܼܒܬܗܼ ܝܿܒ̄ ܩܢܘ̈ܢܐ . ܘܫܪܪ ܠܗܘܢ ܐܦ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܥܬܝ̈ܩܐ .

ܘܒܫܢܬ݀ ܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܘ ܢܬܕܡܪ. ܗ̄ ܒܚܕ

 

[Vol. III, Col. 369]

 

ܒܫܒܐ ܕܬܠܬܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܼܐ . ܐܬܬܣܪܚ ܐܠܝܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܼܐ . ܕܗܼܘ ܐܒܘ ܚܲܠܝܼܡ ܗ݀ܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܘܪ̈ܓܡܐ ܐܪ̈ܐܒܝܼܐ ܥܠ ܥܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܐܢܝܼܐ ܒܡܼܠܬܐ ܝܬܝܪ ܣܩܝܼܠܬܐ ܘܬܡܝܼܗܬܐ. ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܡܫܿܡܠܝ ܩܘܡܬܐ. ܦܠܓ ܫܢܐ ܒܚܝܼܕܐ ܘܫܦܝܼܥܐ ܘܥܬܝܪܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܥܕܬܼܐ ܘܒܠܫܢܢܝܘܬܐ ܕܣܪ̈ܩܝܼܐ ܚܕܢܝܐ ܗܘܐ . ܐܝܟ ܕܣܗܕܐ ܡܠܬܗ ܗ݀ܝ ܕܒܗܿ ܡܨܲܒܬܝܢ ܥܐܕ̈ܝܗܘܢ ܝܥܩܘ̈ܒܝܐ ܐܟܚܕܐ ܘܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܒܡܕܢܚܐ. ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܡܿܢ ܡܢ ܡܿܝܦܪܩܛ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܐܬܬܣܪܚ ܩܕܡܝܬ݀ ܐܦܝ̄ܣ ܟܢ ܡܝܛܪܘ̄ ܠܢܨܝܼܒܝܢ . ܟܢ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܘܗܼ، ܚܲܕܬ ܣܬܝܪ̈ܬܗܿ ܕܩܠܝܬܸܐ ܘܐܥܡܼܪܗ. ܫܲܡܫ ܕܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ. ܘܥܢܼܕ ܒܠܠܝܐ ܕܥܪܘܒܬܐ. ܬܠܬܐ ܒܢܝܣܢ. ܫܢܬ݀ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܫܬ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܕܬܐ ܕܫܘܩܐ ܕܬܠܬܐ ܒܒܓܕܐܕ.

ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܝܰܒܰܥܳܗܳܐ ܕܗܼܘ ܒܪ ܩܝܘܡܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܡܝܬ ܐܦܣ̄ ܕܡܿܝܦܪܩܛ ܟܢ ܡܝܛܪܘ̄ ܠܢܨܝܒܝܢ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܡܿܘܨܠ.

 

[Vol. III, Col. 371]

 

ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܩܝܼܡܘܬ ܨܒܝܢܐ ܣܿܓܝ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܟܕ ܐܬܼܐ ܠܒܓܕܐܕ ܕܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܐܠܝܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܗܼܘ ܐܒܘ ܚܲܠܝܡ . ܘܚܼܙܐ ܕܠܐ ܡܼܨܛܒܝܢ ܒܗ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܦܠܐ ܒܓܕܕ̈ܝܐ. ܩܼܒܠ ܥܠܘܗܝ ܫܒܥܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܗܒܼܐ ܠܫܠܫܛܐ ܗܘܿ ܕܐܠܼܨ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܒܩܛܝܼܪܐ ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ . ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܡܢ ܣܠܝܩ ܘܚܼܙܐ ܠܩܠܝܬܐ ܕܒܕܪܬܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܠܐ ܐܨܛܒܝܼ ܒܗܿ. ܘܐܟܢ ܣܿܓܝ ܬܡܝܼܗܐ ܗܘܬ݀. ܐܠܐ ܐܚܼܕܗܿ. ܘܐܙܼܠ ܥܡܼܪ ܒܥܕܬܐ ܕܫܘܩܐ ܕܬܠܬܐ . ܘܥܢܼܕ ܝܘܡ ܬܪܝܢ ܝ̄ܘ ܒܝܪܚܐ ܕܚܕ ܥܣܪ. ܫܢܬ݀ ܫܬܡܐܐ ܘܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܥܕܬܐ ܕܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ ܝܿܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ . ܒܓܒܐ ܡܿܥܪܒܝܐ.

ܘܩܡ ܒܬܪܗ ܣܒܪ ܝܫܘܥ ܒܪ ܐܚܘܗܝ. ܗܟܘܬ ܒܕܗܒܐ ܕܝܗܼܒ ܠܫܠܝܛܐ ܥܠ ܐܝܼܕ̈ܝ ܡܫܲܒܚܐ ܐܡܝܢ ܐܠܕܘܠܗ ܐܒܘ ܐܠܟܪܡ ܒܪ ܬܐܘܡܐ ܗܟܘܬ ܫܒܥܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܝܢܪ̈ܐ. ܘܥܼܢܕ ܝܘܡ ܬܪܝܢ ܬܡܢܝܐ ܒܝܪܚܐ ܕܫܬܐ ܫܢܬ݀ ܫܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܓܒܐ ܕܕܕܗ. ܘܩܼܡ ܒܬܪ ܣܒܪ ܝܫܘܥ ܒܪ ܡܣܝܼܚܝ .

 

[Vol. III, Col. 373]

 

ܘܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢܼ ܘܬܫܥ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܗܘܼܐ ܒܝܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ. ܠܡܦܪܝܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܪܘܥܡܐ. ܒܥܠܼܬ݀ ܚܨܨ̈ܢܝܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܬܐܓܪܝܬ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܝܘ̈ܡܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܦܛܪܝ̄ܪ ܣܕܝܼܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܥܕܬܐ ܡܛܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܠܚܡܐ ܫܡܿܝܢܐ . ܘܗܫܐ ܨܒܼܘ ܕܢܬܚܲܝܕܘܢ . ܘܟܕ ܫܒܼܩܘ ܠܡܦܪܝܢܼܐ ܐܬܼܘ ܠܘܬ ܦܛܪܝܟܐ ܕܢܣܪܚ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣ̄ . ܦܛܪܝܪ̄ ܕܝܢ ܩܲܒܠ ܐܢܘܢ ܒܚܘܼܒܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܕܐܡܪܝܢܢ ܠܡܦܪܝܢܼܐ ܕܗܼܘ ܢܲܣܪܝ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘ̄ ܪܝܫ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܡܕܢܚܐ. ܘܠܐ ܙܿܕܩ ܕܬܗܘܼܘܢ ܦܠ̈ܝܓܐ ܡܢ ܐܚܝ̈ܟܘܢ ܕܬܡܢ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܒܚ̈ܫܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܠܐ ܐܬܬܦܝܼܣܘ . ܐܠܐ ܐܡܼܪܘ ܕܐܢܬ ܐܣܼܪܚ ܠܢ ܐܦܝܼܣ̄ . ܘܒܬܪܟܢ ܡܩܲܒܠܝܢܢ ܕܢܗܘܼܐ ܒܫܘܼܥܒܕܐ ܕܡܦܪܝܢܐ. ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܠܗܕܐ ܐܫܼܦ. ܐܠܐ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܕܟܒܪ ܒܫܠܡܘܬܐ ܕܡܦܪܝܢܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ . ܘܒܕܐܝܟ ܗܕܐ ܬܢܘܝ ܫܼܪܐ ܐܢܘܢ. ܡܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼ؛ܐ ܕܫܛܘܗܝ ܚܨܨ̈ܢܝܐ ܘܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܙܲܠܘ ܆ ܐܬܬܥܝܼܩ ܣܿܓܝ . ܘܫܲܪܝ ܡܿܟܪܙ ܒܟܠܗܝܢ ܡܪ̈ܥܝܬܗ ܚܪܡܐ ܠܚܨܨ̈ܢܝܐ . ܘܠܟܠ ܕܡܩܲܒܠ ܗܘܢ. ܦܛܪܝܪ̄ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܗܿ ܠܗܕܐ ܐܬܟܫܼܠ܆ ܘܫܕܪ ܬܪܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܠܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܘܐܪܬܝܗ ܒܚܘܼܒܐ

 

[Vol. III, Col. 375]

 

ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܠܐ ܙܿܕܩ ܠܟ ܕܗܕܐ ܬܣܥܘܪ . ܡܛܠ ܕܣܘܓܐܐ ܕܥܡ̈ܠܐ ܘܛܘܪ̈ܦܐ ܣܒܼܠܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܩܘܪܝܩܘܣ ܘܕܝܘܢܢܘܣ̄ܝ ܬܠܡܚܪܝܐ ܡܛܠ ܚܨܨ̈ܢܝܐ ܕܢܚܲܝܕܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܘ . ܘܗܫܐ ܕܗܼܢܘܢ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܨܿܒܝܢ ܠܡܬܚܲܝܕܘ ܠܡܢܐ ܐܚܿܕ ܐܢܬ ܬܪܥܐ ܒܐܦܝ̈ܗܘܢ . ܗܘܼ ܕܿܝܢ ܡܦܪܝܢܐ ܟܕ ܒܗܿ ܒܩܫܝܘܬ ܩܕܠܐ ܟܬܪ: ܠܐ ܩܲܒܠ ܠܐܝܙ̈ܓܕܐ ܕܦܛܪܝ̄ܪ . ܐܦܠܐ ܝܲܩܪ ܐܢܘܢ . ܘܦܲܢܝ ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܘܿܠܐ ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܡܨܥܪ̈ܐ . ܘܫܲܪܝ ܡܬܗܓܓ ܡܪܘܕܘܬܐ ܘܣܕܩܐ . ܘܟܕ ܐܙܼܠܘ ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܡܢ ܠܘܬܗ ܆ ܐܬܪܫܝܼ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܡܪܥܝܬܗ ܥܠ ܥܒܝܕܬܗ. ܘܐܬܬܼܘܝ ܘܩܼܡ ܐܬܼܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪ̄ . ܘܠܐ ܐܫܼܦ ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܢܦܓܼܥ ܒܗ. ܐܠܐ ܐܡܼܪ ܕܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܩܕܡ ܣܘܢܢܕܘܣ ܙܿܕܩ ܕܢܬܒܲܚܢܼ ܘܗܦܼܟ ܡܦܪܝܢܐ ܠܡܪܥܝܬܗ ܘܝܼܬܒ ܥܕܡܐ ܕܐܬܟܢܫܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡ . ܘܟܲܢܫ ܡܦܪܝܢܐ ܠܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܠܗ . ܘܐܙܼܠ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܘܬܒܼܥܘ ܫܘܼܒܩܢܐ . ܘܟܬܼܒ ܘܐܫܼܬܘܕܝ ܫܘܥܒܕܐ ܢܡܘܣܝܐ . ܘܐܬܪܥܝ ܥܡܗ ܦܛܪܝ̄ܪ.

ܘܗܦܼܟ ܝܬܼܒ ܒܡܪܥܝܼܬܗ ܢܘܓܪܐ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܐܡܬܨܛ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ . ܟܢ ܐܬܐܠܨ ܝܨܪܗ ܒܡܕܢܚܐ. ܘܩܼܡ ܐܬܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܘܒܼܥܐ ܡܢܗ ܒܦܝܿܣܼܐ ܕܢܫܼܒܘܩ ܠܡܪܥܝܬܗ ܘܢܐܙܿܠ ܢܬܼܒ ܒܫܠܼܝܐ. ܘܟܕ ܣܿܓܝ ܥܨܝܗܝ

 

[Vol. III, Col. 377]

 

ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܠܐ ܢܫܼܬܐܼܠ ܠܐ ܩܲܒܿܠ . ܐܠܐ ܫܼܪܐ ܢܦܫܗ ܘܐܙܼܠ ܝܼܬܒ ܒܕܝܪܗ ܒܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ ܿ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܬܬܘܼܝ . ܘܩܼܡ ܐܬܼܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܿ ܘܢܣܼܒ ܡܢܗ ܐܓܪ̈ܬܐ ܘܗܦܼܟ ܐܙܠ ܠܢܝܼܢܘܐ. ܘܒܚܕ ܡܢ ܠܝ̈ܠܘܬܐ܆ ܟܕ ܕܡܝܼܟ ܗܘܐ ܥܠ ܐܓܪܗܿ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܟܘܕܝܕܐ ܢܦܼܠ ܡܢ ܐܓܪܐ ܘܡܝܼܬ . ܘܐܬܬܘܒܠ ܠܥܘܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܘܬܡܢ ܐܬܩܒܪ ܿ ܒܐܝܼܪܚ ܐܒ ܕܝܠܗ ܕܫܢܬ݀ ܐܡܬ̄ܨܛ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܿ ܕܗܝܼ ܫܢܬ݀ ܬܩܦ̄ܕ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܫܲܡܫ ܕܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܟ̄ܕ ܀

 

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܣܪܘܓܝܼܐ . ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܗܘܼ ܝܥܩܘܒ.

ܟܕ ܓܝܪ ܥܢܼܕ ܝܘܚܢܢ ܡܿܦܪܝܢܐ ܣܪܘܓܝܼܐ ܐܬܐܘܝܼܘ ܪܝܫܪܝܪ̈ܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ . ܥܡ ܪ̈ܝܫܢܐ ܒܢ̈ܝ ܢܝܢܘܐ . ܘܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܒܡܿܘܨܠ . ܘܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ . ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܐܘܪܡܝܗ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܕܘܪܒܝܓܐܢ. ܕܗܼ، ܓܒܪܐܝܠ ܒܪ ܝܘܚܢܢ ܡܢ

 

[Vol. III, Col. 379]

 

ܒܝܬ ܗܢܕܘ̈ܝܐ . ܘܝܘܚܢܢ ܕܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܼܐ ܕܗܼܘ ܪܘܐܕ ܡܿܪܩܐ . ܘܨܠܝܒܐ ܐܦܝ̄ܣ ܕܥܘܡܪܐ . ܘܒܣܝܠܝܘܣ ܕܒܓܕܐܕ ܕܗܼܘ ܡܿܬܝ ܒܪ ܫܘܽܝܰܟ ܡܢ ܒܝܬ ܕܢܝܐܝܠ ܬܚܬܝܬܐ. ܕܠܟܪܝܡ ܕܝܪܝܐ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܲܬܝ܆ ܕܗܼ، ܒܪ ܡܲܐܣܚ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܬܐܓܪܝܬ ܕܥܿܡܪܝܢ ܒܡܘܨܠ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܓܐܒܪ܆ ܢܬܠܘܢ ܫܠܡܘܬܐ ܘܢܲܘܒܠܘܢܝܗܝ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܢܣܪܚܝܘܗܝ ܠܗܘܢ ܡܿܦܪܝܢܐ . ܐܒܘܡܢܨܘܪ ܕܝܢ ܩܫ̄ܝ ܒܪܛܝܒܘܢ . ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܡܠܼܟܐ ܥܼܒܕܘܗܿ ܠܫܠܡܘܬܐ ܗܕܐ. ܘܡܛܠ ܣܢܼܐܬܐ ܕܒܝܬ ܠܗ ܠܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܒܡܲܘܨܠ܆ ܚܲܒܪ ܕܝܪܝܐ ܐܢܫ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܕܫܡܗ ܝܥܩܘܒ . ܘܐܚܞܪܢܐ ܟܘܕܝܕܝܐ ܕܫܡܗ ܫܰܡܛܰܚ . ܘܟܬܒܼܘ ܬܠ̈ܬܝܗܘܢ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪ̄ . ܘܐܡܼܪܘ ܠܗ. ܕܕܝܪܝܐ ܐܢܫ ܡܿܪܚܐ ܐܝܬ ܗܪܟܐ ܕܗܼ، ܒܪ ܡܐܣܚ. ܘܥܒܼܕ ܠܗ

 

[Vol. III, Col. 381]

 

ܣܝܼܥܬܐ. ܘܨܒܿܐ ܕܢܐܬܼܐ ܠܘܬܟ ܘܢܲܝܬܐ ܥܡܗ ܫܠܡܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܬܪܐ ܕܢܬܬܣܪܚ ܡܦܪ̄ܝ. ܘܚܢܢ ܫܡܥܼܢܢ ܡܛܠ ܪܒܢ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܐܚܘܟ ܕܛܝܒܘܬܢܝܐ ܗܘ ܘܣܿܦܩܐ. ܘܗܼܘ ܠܿܚܡ ܕܢܗܼܘܐ ܪܝܫ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܡܕܢܚܐ. ܒܕܓܘܢ ܣܪܗܒ ܐܣܪܚܝܗܝ ܘܫܕܪܝܗܝ ܕܢܐܬܼܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܒܼܛܠܝ ܨܒܘܼـܐ ܕܗܠܝܢ. ܦܛܪܝ̄ܪ ܕܝܢ ܡܚܼܕܗܿ ܕܡܼܛܬ݀ ܠܗ ܐܓܪܬܐ ܕܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܠܐ ܬܘܒ ܚܲܡܣܢ . ܐܠܐ ܣܪܗܒ ܐܣܼܪܚ ܠܝܥܩܘܒ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܡܲܦܪܝܢܐ ܠܡܕܢܚܐ . ܒܠܥܕ ܫܠܡܘܬܐ ܕܡܕܢܚ̈ܝܐ . ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܛܢܐ . ܕܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܬܟܼܪܙ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ . ܘܩܼܡ ܐܬܼܐ ܠܡܘܨܠ. ܘܒܠܥܕ ܦܘܩܕܢܐ ܕܫܠܝܛܼܐ ܠܐ ܐܬܡܼܨܝ ܕܢܥܼܘܼܠ ܠܡܕܝܢܬܐ . ܐܠܐ ܫܼܪܐ ܒܕܝܪܐ ܕܡܝܟܐܝܠ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܕܥܠ ܬܪܥ ܡܘܨܠ. ܥܕܡܐ ܕܢܬܦܣܼܣ ܠܗ ܕܢܥܘܼܠ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܩܲܪܒܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܥܘܡܪ̈ܝܐ ܘܢܝ̈ܢܘܝܐ ܘܐܡܪܘ ܠܫܠܝܛܐ. ܕܚܞܢܢ ܥܐܦܐ ܕܕܫ̈ܢܐ ܕܐܝܬ ܥܡ ܗܢܐ ܢܘܟܪܝܐ ܝܿܗܒܝܢܢ . ܘܡܢ ܕܝܠܢ ܡܩܝܼܡܝܢܢ ܠܢ ܪܝܫܐ ܕܐܝܬܘ̄ ܡܢ ܐܬܪܟ. ܘܠܐ ܡܿܫܠܛܝܢܢ ܥܠܝܢ ܢܘܟܪܝܐ. ܘܐܫܬܲܐܠ ܓܪܝܓܘܪܝܘ̄ ܕܟܡܐ ܡܩܲܪܒ ܠܫܠܝܛܐ. ܘܐܡܼܪ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܐܠܦܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܗܒܐ. ܘܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܘܥܘܡܪ̈ܝܐ ܘܒ̈ܢܝ ܐܬܪܐ ܐܡܼܪܘ. ܕܚܢܢ ܬܪܝܢ ܐ̈ܠܦܝܐ ܝܿܗܒܝܢܢ. ܘܒܕܘܟ ܐܫܟܼܚܢܢ

 

[Vol. III, Col. 383]

 

ܕܟܬܝܼܒ ܕܬܠܬܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܝܗܼܒܘ ܕܒܝܬ ܡܐܣܚ . ܘܩܲܒܠ ܡܢܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ. ܘܐܦܣܼ ܠܗܘܢ ܕܢܥܼܒܕܘܢ ܡܕܡ ܕܨܿܒܝܢ. ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܒܬܪ ܕܗܘܼܐ ܬܪܝܢ ܝܪ̈ܚܝܢ ܒܗܿ ܒܕܝܪܐ ܕܡܝܟܐܝܠ܆ ܫܒܼܩ ܘܐܙܠ ܠܫܝܓܪ ܘܠܚܐܒܘܪܐ . ܘܣܼܠܩܘ ܐܪ̈ܒܥܬܝܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܥܡܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܠܒܪ ܡܐܣܚ ܡܿܦܪܝܢܐ . ܒܝܘܡ ܫܒܬܐ ܕܢܘܼܚܡܗ ܕܠܥܙܪ ܩܕܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܘܫ̈ܥܢܐ ܒܚܕ ܝܘܡܐ . ܒܗܿ ܒܫܢܬ݀ ܚܡܫܡܐܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܕܗܼܝ ܫܢܬ݀ ܚܡܫ ܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܚܡܫ ܕܛܝ̈ܝܐ ܿ ܘܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܟܲܢܝܘܗܝ .

ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܝܢ ܫܒܼܩ ܘܐܙܼܠ ܝܼܬܒ ܒܢܨܝܒܝܢ. ܘܩܲܒܠ ܥܠܘܗܝ ܐܠܦܐ ܕܝܢܪ̈ܐ. ܘܗܘܼܐ ܡܬܩܼܪܐ ܒܫܝܓܪ ܘܒܚܐܒܘܪܐ ܘܒܢܨܝܒܝܢ . ܒܠܥܕ ܗܝ ܕܢܩܲܒܠܘܢܝܗܝ ܒ̈ܢܝ ܓܙܪܬܐ . ܘܦܼܫ ܗܘܼ ܣܘܥܪܢܐ ܗܟܢܼܐ ܡܼܬܚܐ ܕܫܢܬܐ ܚܕܐ . ܟܕ ܩܲܒܠ ܥܠܘܗܝ ܗܼܘ ܓܪܝܓܘ̄ܪ ܐܠܦܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܟܡܝܘܬܐ ܕܝܗܼܒܘ ܗܘܘ ܕܒܝܬ ܡܐܣܚ . ܘܩܲܒܠ ܫܘܠܛܢܐ ܘܒܲܛܠܗ ܠܒܪ ܡܐܣܼܚ. ܐܦ ܚܼܒܫܗ ܒܝܘܡ ܬܪܝܢ ܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܫܢܬ݀ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ

 

[Vol. III, Col. 385]

 

ܘܫܬ ܕܝܠܗܘܢ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܡܢܚ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܼ، ܐܚܝܼܕܐ ܕܟܡܐ ܕܢܬܼܠܘܢ ܢܣܼܒ . ܘܟܕ ܐܬܚܼܒܫ ܒܪ ܡܐܣܚ . ܐܬܼܐ ܓܪܝܓܘܪ̄ ܠܡܘܨܠ. ܘܥܼܠ ܠܗܿ ܝܘܡ ܬܠܬܐ ܐܪܒܥܐ ܒܝܪܚܐ ܫܒܼܝܥܝܐ ܕܛܝ̈ܝܐ . ܘܐܦܩܼܗ ܠܒܪ ܡܐܣܚ ܡܢ ܚܒܘܼܫܝܐ ܘܐܘܒܠܼܗ ܠܥܕܬܐ ܕܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܼܐ . ܘܫܲܠܚ ܡܢܗ ܠܐܣܟܝܡܐ. ܘܩܪܸܒܘ ܐܢܫܝ̈ܢ ܠܘܕܪ̈ܐ ܘܦܝ̈ܓܐܢܐ ܣ̈ܐܢܐ ܕܒܪ ܡܐܣܚ ܘܪܩܼܘ ܒܐܦܘ̈ܗܝ . ܘܒܲܙܚܘ ܒܗ . ܘܟܕ ܫܲܒܩܘܗܝܼ ܐܙܼܠ ܥܡܼܪ ܒܐܬܪܐ ܕܡܿܝܦܪܩܛ ܘܕܗܬܟܐ.

ܘܓܪܝܓܘܪ̄ ܢܦܼܩ ܠܐܬܪܐ ܕܢܝܢܘܐ . ܘܗܘܼܐ ܣܕܩܐ ܒܝܼܫܐ ܡܼܨܥܬ݀ ܥܡܐ. ܘܐܬܦܠܓ ܐܒܐ ܥܠ ܒܪܗܼ ܘܐܚܐ ܥܠ ܐܚܘܗܝ. ܘܡܢܗܘܢ ܡܲܢ ܦܛܪ̈ܝܪܟܝܐ ܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܐܣ̈ܚܝܐ. ܕܟܡܐ ܕܝܢ ܨܥܪ̈ܐ ܘܒܘܙ̈ܚܐ ܡܫܬܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܓܪܝܓܘ̄ ܡܢ ܒܪ̈ܛܠܝܐ ܘܣܛܪ ܕܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܠܒܪ ܡܐܣܚ ܚܿܐܒ ܠܫܢܐ ܠܡܬܼܢܐ . ܘܠܟܠܗܘܢ ܫܿܡܥ ܗܘܐ ܒܐܕܢܘ̈ܗܝ ܘܫܿܠܐ ܘܡܿܥܒܪ. ܘܟܕ ܝܼܬܒ ܒܢܝܢܘܐ ܐܝܟ ܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ. ܐܙܼܠ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܣܒܐ ܕܕܗ ܕܢܚܼܙܝܘܗܝ. ܘܐܬܩܲܪܒܘ ܬܘܒ ܪ̈ܚܡܿܘܗܝ ܕܒܪ ܡܐܣܚ ܠܘܬ ܐܚܼܝܕܐ. ܘܐܫܬܘܕܝܘ ܕܗܒܼܐ ܕܢܝܬܘܢܝܗܝ ܠܒܪ ܡܐܣܚ. ܘܐܘܕܥܼ، ܠܓܪܝܓܘ̄ܪ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܡܼܛܐ ܒܪܗܝܼܒܘ . ܘܩܲܒܠ ܥܠܘܗܝ ܚܘܣܪܢܐ .

 

[Vol. III, Col. 387]

 

ܘܬܲܗܝܗܿ ܠܡܬܼܝܬ ܕܗܘܿ . ܘܦܫܼܬ݀ ܡܕܢܚܐ ܒܣܼܕܩܐ ܗܢܐ ܒܝܼܫܐ. ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܼܝܐ ܒܪ ܡܐܣܚ . ܥܕܡܐ ܕܡܝܼܬ ܒܢܓܗ ܥܐܕܐ ܕܝܠܕ ܦܪܘܩܝܐ. ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ ܫܢܬ݀ ܐܢܝ̄ܗ ܕܝܘ̈ܢܝܐ . ܕܗܼܝ ܫܢܬ݀ ܫܬܡܐܐ ܕܛܝ̈ܝܐ . ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܿܝܦܪܩܛ ܡܕܝܢܬ݀ ܣܗ̈ܕܐ.

ܩܕܡ ܕܝܢ ܕܢܓܗܐ ܗܼ، ܓܪܝܓܘ̄ܪ ܡܢ ܥܩ̈ܬܐ ܘܡܪ̈ܢܝܬܐ ܒܡܘܬܐ ܕܒܥܠܗܕܪܗ ܆ ܐܕܪܟܗ ܢܣܝܘܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܬܝܪ ܩܫܸܐ ܗܘܐ ܘܒܼܝܫ. ܒܗܝܿ ܕܟܕ ܡܝܼܬ ܦܛܪܝ̄ܪ ܣܒܐ ܡܪܝ ܡܝܼ̣ܐܝܠ ܕܕܗ . ܘܒܪ ܡܐܣܚ ܥܕܟܝܠ ܚܲܝ ܗܘܐ . ܨܒܼܐ ܕܒܐܝܕܐ ܩܛܝܪܝܬܐ ܒܕܗܒܐ ܢܩܝܼܡ ܠܐܚܼܘܗܝ ܝܫܘܥ ܣܼܦܬܢܐ . ܘܟܕ ܐܩܝܼܡܗ ܗܟܢܼܐ ܠܐ ܬܘܒ ܗܘܼܐ ܠܗ ܢܝܿܚܐ . ܐܟܡܐ ܕܐܕܟܪܢܢ ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܩܠܣܝܣܛܝܩܝ ܗܕܐ . ܘܦܫܼ ܒܥܡܠܐ ܘܛܘܪܦܼܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ. ܥܕܡܐ ܕܥܢܼܕ ܒܚܝܐܠ ܩܣܛܪܐ ܕܒܛܘܪܐ ܕܫܝܓܪ. ܬܪܥܣܪ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ. ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܬܬܘܝܒܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܘܬܡܢ ܐܬܩܒܼܪ. ܗܼܘ ܓܝܪ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܗܢܼܐ ܒܢܼܗܿ ܠܩܠܝܬܐ

 

[Vol. III, Col. 389]

 

ܕܡܿܦܪܝܢܘܬܼܐ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܪܛܠܝ. ܒܗܿܝ ܕܡܢܩܕܝܡ ܒܥܠܝܼܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܡܿܦܪܝܢܐ. ܘܡܢ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܣܿܠܩ ܗܘܐ ܠܗܿ ܒܕܪ̈ܓܐ.

 

ܒܬܪ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܗܼܘ ܝܥܩܘܒ܆ ܐܝܓܢܛܝܘ̄ ܕܗܼܘ ܕܘܝܕ.

ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܢܼܕ ܓܪܝܓܘ̄ܪ ܡܿܦܪܝܢܐ. ܘܥܼܢܕ ܐܦ ܡܝܼܟܐܝܠ ܙܥܘܪܐ ܐܚܘܗܝ . ܘܬܩܢܼܬ݀ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܬܘܒܐ . ܐܣܼܪܚ ܠܕܘܝܕ ܕܝܪܝܐ ܬܠܡܝܕܗ ܕܪܒܢ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܕܡܬܝܼܕܥ ܕܛܦܫܝܫ܆ ܡܦܪܝܢܐ ܠܡܕܢܚܐ. ܒܫܢܥܬ݀ ܐܢܟܘ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܬܼܐ ܠܡܘܨܠ. ܘܥܼܠ ܠܗܿ܆ ܒܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܒܬܡܘܙ. ܘܐܬܩܲܒܠ ܫܦܝܪ ܡܢ ܪ̈ܒܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ . ܡܛܠ ܕܛܝܒܘܬܢܝܐ ܗܘܐ ܛܒ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܚܲܪܝܦ ܙܘ̈ܥܐ ܒܟܝܢܐ. ܘܥܬܝܪ ܒܐܝܕܐ ܘܫܦܝܼܥܐ ܒܨܒܝܢܐ .

ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܒܢܝܢܘܐ ܐܝܟ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ. ܐܬܪܓܪ ܕܢܚܼܙܝܗܿ ܠܬܐܓܪܝܬ. ܡܛܠ ܕܗܼܝ ܗܼܝ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܘܒܗܿ ܡܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܡܦܪ̈ܝܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܐܙܼܠ ܠܗܿ܆ ܢܦܩܼܘ ܠܐܘܪܥܗ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܟܠܗܘܢ . ܘܒܙܘܚܐ ܪܒܐ ܐܥܠܘܗܝ ܠܬܐܓܪܝܬ . ܟܕ ܛܥܝܼܢܝܢ ܨܠ̈ܝܒܐ ܘܐܘܢܓ̈ܠܝܐ . ܘܡܥܢܝܢ ܩܕܡܘܗܝ

 

[Vol. III, Col. 391]

 

ܣܘܪܝܐܝܬ ܘܐܪܐܒܐܝܬ . ܘܒܠܥܼܘ ܒܚܣܡܐ ܛܝ̈ܝܐ ܕܬܐܓܪܝܬ. ܘܢܚܼـܘ ܠܒܓܕܐܕ. ܘܩܒܼܠܘ ܥܠ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܐܡܼܪܘ . ܕܠܡ ܠܥܘܢܝܼـܐ ܗ݀ܝ ܕܥܲܢܝܘ ܒܢ̈ܝ ܝܬܪܒ ܟܕ ܦܢ